Hama 00050307 Bruksanvisning

Hama 00050307 Bruksanvisning
O
F
F
I
C
E
Laminator
»KHL48«
g
f
i
s
h
c
v
j
Laminator
Plastifieuse
Laminatore
Laminatorn
Lamináló készülék
Laminovacího stroje
Laminátora
Lamineringsapparatet
00050307
d
Geräteelemente . . . . . . . . . . . . . 11
Bedienelemente. . . . . . . . . . . . . . 12
2
KHL 48
d
KHL 48
3
d
4
KHL 48
d
KHL 48
5
d
6
KHL 48
d
KHL 48
7
d
8
KHL 48
d
KHL 48
9
d
10
KHL 48
d
Geräteelemente
Geräteelemente
3
2
4
5
KHL 48
11
d
Geräteelemente
Bedienelemente
6
7
8
12
KHL 48
d
KHL 48
13
d
14
KHL 48
d
Wartung
Kaltlaminierung
KHL 48
15
d
16
KHL 48
d
KHL 48
17
d
Behebung
18
KHL 48
d
50 Hz
350 W
37,0x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
175 μ
KHL 48
230 V AC
19
g
20
KHL 48
g
KHL 48
21
g
22
KHL 48
g
KHL 48
23
g
24
KHL 48
g
KHL 48
25
g
26
KHL 48
g
KHL 48
27
g
28
KHL 48
g
2
4
5
KHL 48
29
g
6
7
8
30
KHL 48
Handling and operation
g
KHL 48
31
g
32
KHL 48
g
KHL 48
33
g
34
KHL 48
g
KHL 48
35
g
36
KHL 48
g
Annex
Technical data
Input voltage
Mains frequency
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
Maximum laminating width
230 mm
0.7 mm
175 μm
5 minutes
300 mm/minute
2
Heating system
KHL 48
230 VAC
Yes
37
f
Nettoyage et entretien. . . . . . . . . 52
38
KHL 48
f
KHL 48
39
f
40
KHL 48
f
KHL 48
41
f
42
KHL 48
f
KHL 48
43
f
44
KHL 48
f
KHL 48
45
f
46
KHL 48
f
2
4
5
KHL 48
47
f
6
7
8
48
KHL 48
f
KHL 48
49
f
50
KHL 48
f
KHL 48
51
f
Nettoyage et entretien
52
KHL 48
f
KHL 48
53
f
Annexe
Erreur
54
KHL 48
f
230 V CA
50 Hz
350 W
Dimensions (L x H x P)
Poids (netto)
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7mm
175 μ
KHL 48
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
55
i
56
KHL 48
i
KHL 48
57
i
58
KHL 48
i
KHL 48
59
i
Sicurezza
60
KHL 48
i
KHL 48
61
i
Sicurezza
62
KHL 48
i
KHL 48
63
i
64
KHL 48
i
2
4
5
KHL 48
65
i
6
7
8
66
KHL 48
i
KHL 48
67
i
68
KHL 48
i
KHL 48
69
i
Pulizia e cura
70
KHL 48
i
KHL 48
71
i
72
KHL 48
i
50 Hz
350 W
Dimensioni (L x H x P)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
Peso (lordo)
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
KHL 48
230 V AC
73
s
Bruksanvisning
Innehållsförteckning
Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Användning och drift. . . . . . . . . 85
Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Information om
denna bruksanvisning . . . . . . . . . 75
Upphovsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ändamålsenlig användning . . . . . 77
Ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Användningshänvisningar . . . . . . 85
Slå på apparaten . . . . . . . . . . . . . 85
Varmlaminering . . . . . . . . . . . . . . 85
Kallaminering . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Koppla från apparaten . . . . . . . . . 87
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Rengöring och vård. . . . . . . . . . 88
Grundläggande
säkerhetshänvisningar. . . . . . . . . 78
Fara genom elektrisk ström . . . . 79
Skaderisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Varningar på apparaten . . . . . . . . 80
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Uppställning och anslutning . . 81
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Inspektion av leveransens
innehåll och transport . . . . . . . . . 81
Avfallshantering av förpackningen . 82
Krav på uppställningsplatsen. . . . 82
Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . 82
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Säkerhetshänvisningar . . . . . . . . 88
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Felavhjälpning . . . . . . . . . . . . . . 89
Säkerhetshänvisningar . . . . . . . . 89
Felsökning och åtgärder . . . . . . . 89
Bilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Hänvisningar till
EG-konformitetsförklaringen . . . . 90
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . 91
Apparatens komponenter . . . . . 83
Manöverelemen . . . . . . . . . . . . . . 84
74
KHL 48
Inledning
s
Inledning
Förord
Bästa/bäste kund,
när du köpte den här laminatorn valde du en kvalitetsprodukt från
Hama och produkten uppfyller senaste standard med avseende på
teknik och funktionalitet.
Läs igenom denna information så att du snabbt bekantar dig med produkten och kan använda alla dess funktioner.
Vi önskar dig mycket nöje med denna artikel.
Information om denna bruksanvisning
Den här bruksanvisningen hör till laminatorn KHL 48 (i fortsättningen
kallad apparaten) och innehåller viktig information om den avsedda
användningen och säkerheten samt om hur man ansluter och hanterar
apparaten.
Bruksanvisningen måste alltid finnas till hands i närheten av apparaten. Den ska läsas och tillämpas av varje person som använder apparaten eller utför reparationsarbeten på den.
Behåll bruksanvisningen och ge den vidare tillsammans med apparaten om den byter ägare.
Upphovsrätt
Denna dokumentation är skyddad av upphovsrätten.
Varje duplicering, resp. kopiering, även delvis, samt duplicering av
bilder, även i förändrat tillstånd, är endast tillåten med tillverkarens
skriftliga godkännande.
KHl 48
75
s
Inledning
Varningar
Följande varningar används i denna bruksanvisning:
FARA
Denna varning hänvisar till en hotande farlig situation.
Om denna farliga situation inte förhindras kan dödsfall eller allvarliga skador bli följden.
► Följ anvisningarna i denna varning för att förhindra risken för
dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING
Denna varning hänvisar till en möjligtvis farlig situation.
Om denna farliga situation inte förhindras kan skador bli följden.
► Följ anvisningarna i denna varning för att förhindra personskador.
OBS!
Denna varning står för möjliga materialskador.
Om denna situation inte förhindras kan materialskador bli följden.
► Följ anvisningarna i denna varningshänvisning för att förhindra
materialskador.
HÄNVISNING
► En hänvisning ger ytterligare information som underlättar handhavandet av apparaten.
76
KHL 48
s
Inledning
Ändamålsenlig användning
Den här apparaten är endast avsedd att användas inomhus till laminering av dokument.
Alla slags annan användning anses som ej ändamålsenlig.
VARNING
Fara genom ej ändamålsenlig användning
Fara kan utgå från apparaten vid ej ändamålsenlig användning och/
eller annan slags användning.
► Apparaten får endast användas för avsett ändamål.
► Följ beskrivna tillvägagångssätt i denna bruksanvisning.
Skadeanspråk som ställs vid ej ändamålsenlig användning är uteslutna.
Användaren allena bär dessa risker.
Ansvar
All teknisk information i denna bruksanvisning samt data och hänvisningar rörande användning är aktuella vid tidpunkten för utskrift av dokumentationen och har tagits fram enligt vår erfarenhet och omdöme.
Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstått på grund av att
instruktionerna inte har beaktats, för ej ändamålsenlig användning, osakkunniga reparationer, otillåtet utförda förändringar eller användning
av ej godkända reservdelar.
KHl 48
77
s
Säkerhet
Säkerhet
I detta kapitel ges viktiga säkerhetshänvisningar rörande apparatens
användning.
Denna apparat uppfyller föreskrivna säkerhetsbestämmelser. En osakkunnig användning kan emellertid leda till person- och materialskador.
Grundläggande säkerhetshänvisningar
Beakta följande säkerhetshänvisningar för en säker användning av
apparaten:
■ Före användning av apparaten ska den kontrolleras med avseende på yttre synliga skador. Ta aldrig en skadad apparat i drift.
■ Personer som på grund av sina fysiska, mentala eller motoriska
möjligheter inte är kapabla att använda maskinen på ett säkert sätt
får endast använda apparaten under uppsikt av en ansvarig person.
■ Reparationer på apparaten får endast utföras av fackman. Garantianspråk kan inte göras gällande vid osakkunniga reparationsarbeten.
■ Defekta komponenter får endast bytas ut mot originalreservdelar.
Endast med dessa delar säkerställs säkerhetskraven.
■ Skydda apparaten mot fukt och mot att vätska resp. föremål kan
komma in i den. Apparaten måste omedelbart frånskiljas strömförsörjningen om den kommer i kontakt med vätska.
■ Ställ inga föremål på apparaten.
78
KHL 48
s
Säkerhet
Fara genom elektrisk ström
FARA
Livsfara pga. elektrisk ström!
Livsfara vid kontakt med ledningar eller komponenter som är
spänningsförande.
Iaktta följande säkerhetshänvisningar för att undvika fara på grund
av elektrisk ström.
► Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är
skadade.
► Öppna inte under några som helst omständigheter apparatens
hus. Det finns risk för elektrisk stöt om spänningsförande anslutningar vidrörs och förändringar utförs på elektriska och mekaniska konstruktioner.
► Doppa aldrig ned apparaten eller nätkontakten i vatten eller
andra vätskor.
Skaderisk
VARNING
Det finns risk att man bränner sig på höljet!
Iaktta följande säkerhetshänvisningar för att undvika skador:
► Rör inte vid höljet
KHl 48
79
s
Säkerhet
Varningar på apparaten
Följande varningar
har placerats på apparaten (se bild i kapitel Apparatens komponenter):
För alltid in laminatet med den stängda sidan på folien först i
apparaten
Var alltid noga med att lamineringsfolien har rätt storlek.
Höljet kan bli mycket varmt så ta inte i det.
VARNING
Skaderisk!
► Beakta varningssymbolerna för att förhindra olyckor eller skador
på apparaten.
80
KHL 48
Uppställning och anslutning
s
Uppställning och anslutning
Packa upp
FARA
Risk för kvävning genom förpackningsmaterial.
► Förpackningsmaterial är ingen leksak. Risk för kvävning.
‹ Packa upp apparatens samtliga delar och bruksanvisningen ur
förpackningen.
‹ Ta först av allt förpackningsmaterial och skyddsfolien från apparaten.
HÄNVISNING
► Ta inte av typskylten eller varningshänvisningar.
Inspektion av leveransens innehåll och transport
Som standard levereras apparaten med följande komponenter:
● Laminator
● Rengöringspapper till rengöringen av valsarna
● Bruksanvisning
HÄNVISNING
► Kontrollera att leveransen är fullständig och inte skadad. Anmäl
omgående en ofullständig eller skadad leverans till din leverantör/försäljare.
KHl 48
81
s
Uppställning och anslutning
Avfallshantering av förpackningen
Förpackningen skyddar apparaten mot transportskador. Förpackningsmaterialet har valts enligt miljö- och avfallstekniska aspekter och
kan därför återanvändas.
Återanvändning av förpackningsmaterialet sparar råmaterial och reducerar mängden avfall. Avfallshantera förbrukat förpackningsmaterial
enligt lokalt gällande föreskrifter.
HÄNVISNING
► Förvara om möjligt originalförpackningen under garantitiden,
den kan eventuellt behövas för att skicka apparaten till reparation.
Krav på uppställningsplatsen
För en säker och problemfri drift måste apparatens uppställningsplats
uppfylla följande förutsättningar:
■ Ställ apparaten på en jämn, vågrät yta.
■ Placera inte apparaten i en het, våt eller mycket fuktig omgivning.
■ Placera apparaten på en plats där den inte nås av direkt solstrålning.
■ Vägguttaget måste vara lättåtkomligt så att strömförsörjningen
snabbt kan frånskiljas vid nödfall.
Elektrisk anslutning
För en säker och problemfri drift av apparaten måste följande hänvisningar beaktas vid den elektriska anslutningen.
■ Jämför apparatens anslutningsdata (spänning och frekvens) på
typskylten med data om ditt elnät innan du ansluter apparaten.
Dessa data måste stämma överens så att inga skador uppstår på
apparaten.
■ Lägg inte nätsladden mot heta ytor eller vassa kanter.
■ Se till att anslutningsledningen inte är för starkt spänd eller
knäckt.
■ Låt inte nätsladden hänga över hörn (risk för snubbling).
82
KHL 48
Apparatens komponenter
s
Apparatens komponenter
3
2
Varningssymboler
2 Manöverelemen
3 Anslutningssladd
4
5
4 Manuell retur
5 Folieförvaring
KHl 48
83
s
Apparatens komponenter
6
7
8
6 Visning av den inställda folietjockleken
7 Knapp för inställningen av folietjockleken
8 På-/Av-knapp
84
KHL 48
Användning och drift
s
Användning och drift
Användningshänvisningar
■ Ställ alltid in rätt temperatur för tjockleken på den lamineringsfolie
som används.
■ Vid laminering av tjockare papper eller flera sidor är det bra att
använda en folie som inte är så tjock.
■ Vänta alltid tills en laminering är färdig innan du startar nästa.
Slå på apparaten
‹ Tryck på På-/Av-knappen 8 för att starta apparaten
‹ Kör ut skenorna för folieförvaringen
Varmlaminering
‹ Efter påslagningen är apparaten alltid förinställd på 75μ vilket
visas på manöverelement 2 där motsvarande LED lyser.
‹ För att ändra inställningen trycker du på knappen 7 så många
gånger som behövs för att LED-lampan vid den önskade folietjockleken ska tändas.
‹ Stoppa in det du ska laminera i den lamineringsfolie du vill ha.
‹ När den nödvändiga arbetstemperaturen är uppnådd lyser den
motsvarande LED-lampan hela tiden.
‹ Skjut in folien i den främre öppningen på apparaten. Var noga
med att den förseglade änden skjuts in först.
‹ Dokumentet matas ut på baksidan igen.
‹ Om inte objektet laminerades fullständigt upprepar du de första
stegen.
KHl 48
85
s
Användning och drift
‹ Om du av någon anledning vill bearbeta objektet igen trycker du
spaken 4 neråt.
OBSERVERA
► Laminerade objekt som kommer ut ur apparaten kan vara för
varma att ta i..
HÄNVISNING
► Lamineringsprodukten är varm och böjs lätt. Lägg den på ett
jämnt underlag och låt den kylas av så att den inte rullar sig.
Kallaminering
‹ Efter påslagningen är apparaten alltid förinställd på 75μ vilket
visas på manöverelement 2 där motsvarande LED lyser.
‹ För kallamineringen trycker du på knappen 7 så många gånger som behövs för att LED-lampan vid ”Cold” ska blinka.
‹ Stoppa in det du ska laminera i den lamineringsfolie du vill ha.
‹ Om en varmlaminering utfördes tidigare kan det dröja ca 25 minuter innan apparaten har kylts av. LED-lampan vid “Cold” lyser
då hela tiden.
‹ Skjut in folien i den främre öppningen på apparaten. Var noga
med att den förseglade änden skjuts in först.
HÄNVISNING
► Alla folier, oavsett storlek, ska läggas in i mitten på den främre
öppningen så att de passerar sensorn.
‹ Dokumentet matas ut på baksidan igen.
‹ Om inte objektet laminerades fullständigt upprepar du de första
stegen.
86
KHL 48
s
‹ Om du av någon anledning vill bearbeta objektet igen trycker du
spaken 4 neråt.
Stänga av apparaten
‹ Tryck på knappen 8 . LED-lampan som lyser för tillfället slocknar.
Service
Damm och eventuella limrester måste regelbundet tas bort från laminatorns valsar. Gör då så här:
‹ Starta apparaten enligt den tidigare beskrivningen.
‹ När LED-lampan lyser ihållande vid 75mic för du in rengöringspapperet i apparaten.
‹ Om det blir mycket smuts kvar på papperet vänder du på det
och upprepar åtgärden igen.
KHl 48
87
s
Rengöring och vård
Rengöring och vård
I detta kapitel får du viktig information om rengöring och vård av apparaten.
Säkerhetshänvisningar
FARA
Livsfara pga. elektrisk ström!
► Dra alltid ut nätsladden från vägguttaget innan du påbörjar
rengöring.
VARNING
Det finns risk att man bränner sig på höljet!
Iaktta följande säkerhetshänvisningar för att undvika skador:
► Vänta tills apparaten har kylts av fullständigt.
OBS!
Skada på apparaten pga. fukt.
► Försäkra dig om att ingen fukt kommer in i apparaten vid rengöringen, skador kan uppstå som inte kan repareras.
Rengöring
■ Rengör apparaten med en torr duk. Vid stark nedsmutsning kan du
fukta duken lite grand.
Lagring
Om du inte använder apparaten under en längre tid ska du koppla från
strömmen, dra ut väggkontakten och lagra den på en ren, torr plats
utan direkt solstrålning.
88
KHL 48
s
Felavhjälpning
Felavhjälpning
I detta kapitel får du information om felsökning och avhjälp vid fel. Observera hänvisningarna för att undvika risker och skador.
Säkerhetshänvisningar
VARNING
Beakta följande säkerhetshänvisningar för att undvika faror och
materialskador:
► Reparationer på elektriska apparater får endast utföras av fackpersonal som utbildats av tillverkaren. Osakkunniga reparationer
kan leda till allvarliga personskador och skador på apparaten.
Felsökning och åtgärder
Tabellen nedan hjälper till vid felsökning och åtgärder vid mindre fel:
Fel
Ingen LED
blinkar på manöverelementet
2 efter man
har tryckt på
knappen 8 .
Möjlig orsak
Åtgärd
På-/Av-knappen
trycktes inte in
Tryck på På-/Av-knappen
för att starta
Nätsladden ej korrekt ansluten
Försäkra dig om att nätsladden sitter i vägguttaget.
Vägguttaget har
ingen ström
Kontrollera säkringarna i
ditt hus.
Apparaten defekt
Informera kundtjänsten.
Temperatur är inte
Folier lamineras inställd på den
inte
folietjocklek som
används.
Den inlagda
folien matas
inte ut bakåt
KHl 48
Produkten som ska
lamineras har kanske fastnat eller är för
stor för att passera
rullarna.
Ställ in den använda
tjockleken på apparaten genom att trycka på
knappen 7 .
Tryck spaken 4 neråt
för att mata ut objektet
framåt. Kontrollera hur
tjockt objektet är i förhållande till det maximalt
tillåtna!
89
s
Bilaga
HÄNVISNING
► Om du inte kunde lösa problemet med hjälp av ovanstående bör
du ta kontakt med vår kundtjänst.
Bilaga
Hänvisningar till EG-konformitetsförklaringen
Hama GmbH & Co KG förklarar härmed att denna
apparat uppfyller de grundläggande kraven och
ytterligare relevanta bestämmelser och föreskrifter i
lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och EMC-riktlinjen 2004/108/EG.
Du finner en fullständig konformitetsförklaring på
Internet under http://www.hama.com
90
KHL 48
s
Bilaga
Tekniska data
Matningsspänning
Nätfrekvens
50 Hz
max. strömförbrukning
350 W
Mått (B x H x D)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Vikt (netto)
2,9 kg
Vikt (brutto)
3,4 kg
Maximal lamineringsbredd
kapacitet
230 mm
Maximal lamineringstjocklek
0,7 mm
maximal folietjocklek
175 μ.
Maximal uppvärmningstid
5 minuter
Maximal hastighet
300 mm/minut
Antal värmerullar
2
Värmesystem
Växelströmsmotor
Kallaminering
KHl 48
230 V AC
Värmesko
Växelströmsmotor
Ja
91
h
92
KHL 48
h
KHL 48
93
h
94
KHL 48
h
KHL 48
95
h
96
KHL 48
h
KHL 48
97
h
98
KHL 48
h
KHL 48
99
h
100
KHL 48
h
2
4
5
KHL 48
101
h
6
7
8
102
KHL 48
h
KHL 48
103
h
104
KHL 48
Karbantartás
h
KHL 48
105
h
106
KHL 48
h
KHL 48
107
h
108
KHL 48
h
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
maximális tasakvastagság
175 μ
5 perc
300 mm/perc
2
KHL 48
230 V AC
109
c
110
KHL 48
c
KHL 48
111
c
Úvod
112
KHL 48
c
KHL 48
113
c
114
KHL 48
c
KHL 48
115
c
(viz
116
KHL 48
c
KHL 48
117
c
118
KHL 48
c
2
4
5
KHL 48
119
c
6
7
8
120
KHL 48
c
KHL 48
121
c
122
KHL 48
c
KHL 48
123
c
124
KHL 48
c
KHL 48
125
c
126
KHL 48
c
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Hmotnost (netto)
2,9 kg
Hrubá hmotnost
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
KHL 48
230 V AC
127
v
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
128
KHL 48
v
KHL 48
129
v
Úvod
130
KHL 48
v
KHL 48
131
v
132
KHL 48
v
KHL 48
133
v
134
KHL 48
v
KHL 48
135
v
136
KHL 48
v
2
4
5
KHL 48
137
v
6
7
8
138
KHL 48
v
KHL 48
139
v
140
KHL 48
v
KHL 48
141
v
142
KHL 48
v
Na zapnutie stlačte
tlačidlo I/O
Na ovládacom
prvku nebliká
žiadna LED
2 postlačení
tlačidla 8 sa
nič nezobrazí.
KHL 48
143
v
144
KHL 48
v
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
175 μ
300 mm/minuta
2
KHL 48
230 V AC
Áno
145
j
Betjening og brug . . . . . . . . . . 157
Makulatorens dele . . . . . . . . . . 155
Betjeningselementer . . . . . . . . . 156
146
KHL 48
j
KHL 48
147
j
148
KHL 48
j
KHL 48
149
j
150
KHL 48
j
Sikkerhed
Fare pga. elektrisk strøm.
FARE
Livsfare pga. elektrisk strøm!
KHL 48
151
j
152
KHL 48
j
KHL 48
153
j
154
KHL 48
j
Makulatorens dele
Makulatorens dele
3
2
Advarselssymboler
2 Betjeningselementer
3 Tilslutningsledning
4
5
KHL 48
155
j
Makulatorens dele
Betjeningselementer
6
7
8
156
KHL 48
Betjening og brug
j
KHL 48
157
j
158
KHL 48
j
Apparat slukkes
‹ Tryk på tasten 8 . Den netop lysende lysdiode slukker.
KHL 48
159
j
160
KHL 48
j
KHL 48
Start-stop-tasten
blev ikke trykket ned
Kontrollér om stikket sidder ordentligt i kontakten.
Der er ikke spænKontrollér husets el-tavle.
ding på stikkontakten
Makulatoren defekt
Indstil den ønskede tykkelse på apparatet ved at
trykke på tasten 7 .
Det produkt, der skal
lamineres, sidder
evt. fast eller er for
stort til at kunne passere rullerne
161
j
162
KHL 48
j
50 Hz
350 W
Mål (B x H x D)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
Maks. lamineringstykkelse
0,7 mm
Maks. lommetykkelse
175 μ
Maks. opvarmningstid
5 minutter
Maksimal hastighed
Antal varmeruller
Varmesystem
Motortype
Koldlaminering
KHL 48
230 V AC
300 mm/minut
2
Varmesko
Vekselstrømmotor
Ja
163
d Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder
der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
g Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical
and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.
Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our
environment.
f Remarques concernant la protection de l’environnement:
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de
l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme “picto”
présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit
retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le
recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.
e Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado
a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a
devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de
uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados,
contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.
o Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om
electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor
dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende
land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te
recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de
bescherming van het mileu.
i Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla
legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo
o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d’istruzioni
o sull’imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi
prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell’ambiente.
k Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται
από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία
περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω
στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες
μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι
παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
s Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och
elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras
via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten
innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat
määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa
sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän
liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai
pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus
yhteisen ympäristömme suojelussa.
164
KHL 48
q
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do
punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza
umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
h
c
v
p
Nota em Protecção Ambiental:
Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:
Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão
obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito
ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de
instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos
aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.
u
Охрана окружающей среды:
С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/EU действительно следующее:
Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону,
обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально
предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется
соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии,
инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации
бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в
Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait
toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir.
Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları
malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık
toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de geçerlidir.
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
j
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til
å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer
angående dette reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med
resirkulering, gjenbruk av stoffer eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
KHL 48
165
g
f
i
s
Support- und Kontaktinformationen
h
c
v
j
Bei defekten Produkten:
Bitte wenden Sie sich bei Produktreklamationen an Ihren
Händler oder an die Hama Produktberatung.
Internet/World Wide Web:
Produktunterstützung, neue Treiber oder Produktinformationen bekommen Sie unter www.hama.com
Support Hotline – Hama Produktberatung:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
If products are defective:
Please contact your dealer or Hama Product Consulting if you
have any product claims.
Internet / World Wide Web:
Product support, new drivers or product information can be
found at www.hama.com
Support Hotline – Hama Product Consulting:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]
En cas d’appareil défectueux :
En cas de réclamation concernant le produit, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au département conseil
produits de Hama.
Internet / World Wide Web :
Notre support technique, les nouveaux pilotes et les informations produits sont disponibles sous : www.hama.com
Ligne téléphonique directe d’assistance – Conseil
produits Hama :
Tél. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail : [email protected]
In caso di prodotti guasti:
Per reclami in merito ai prodotti, rivolgersi al proprio rivenditore o alla Consulenza prodotto Hama.
Internet/World Wide Web:
Assistenza sui prodotti, nuovi driver o informazioni sui prodotti
all’indirizzo www.hama.com
Support Hotline – Consulenza prodotto Hama:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0)9091/502-272
e-mail: [email protected]
Při závadách produktu se prosím obraťte se na reklamační
oddělení Vašeho prodejce nebo na informační oddělení fi
rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktů, nové provozní nebo produktové informace
se dozvíte na www.hama.com
Support Hotline informační linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Pri chybách produktu sa prosím obráťte na reklamačné
oddelenie Vášho predajcu, alebo na informačné oddelenie
fi rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktov, nové prevádzkové alebo produktové
informácie nájdete na www.hama.com
Support Hotline informačná linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Support- og kontaktinformationer
Support- och kontaktinformation
För defekta produkter:
Kontakta inköpsstället eller Hama produktrådgivning vid
produktreklamationer.
Internet/World Wide Web:
Hjälp med produkter, nya drivrutiner eller produktinformation
hittar du på www.hama.com
Support Hotline – Hama produktrådgivning:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-post: [email protected]
000 50308/05.10
d
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed