Hama 00052377 Bruksanvisning

Hama 00052377 Bruksanvisning
T H E
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
o Gebruiksaanwijzing
f Mode d´emploi
2
s Bruksanvisning
1a) Ta bort luckan till batterifacket och lägg i de medföljande batterierna med rätt polriktning i facket. Stäng locket till batterifacket
igen.
1b) Ställ på-/avknappen på „ON“. Den optiska sensorn och batteristatusindikeringen tänds.
2) Klicka på „Maskinvara och ljud“ i Windows-systemstyrningen och
därefter på „Lägga till enhet“ (Windows8). I Windows7 klickar du
på „Lägga till Bluetooth-enhet“. I Windows XP/Vista klickar du på
„Bluetooth-enheter“ och därefter på „Lägga till en trådlös enhet“.
Tryck sedan på „Connect“-knappen på musens undersida i ca 5
sekunder. Välj „Hama M2140“ och klicka på „Nästa“. Om du uppmanas att ange en nyckel väljer du „Använd inte någon nyckel“.
Musen kan nu användas.
3) Kontrollampan börjar blinka blått när batterispänningen är för låg.
Byt ut batterierna när nästa tillfälle ges.
m Pistokelaturi
3
4
g English
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
s Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Hama GmbH & Co. KG att denna 00052374_77 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Konformitetsförklaring enligt R&TTE riktlinje 99/5/EG finner du på www.
hama.com
5
f
e
o
i
k
s
Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska
apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella
lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna
bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.
6
q
h
c
v
p
u
t
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement