Moulinex FT362811 Användarmanual

Moulinex FT362811 Användarmanual
FR
EN
NL
DE
IT
ES
PT
EL
TR
DA
NO
SV
FI
AR
FA
AM
PM
f
c
g
j
h
k
i
l
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
fig.1
fig.2
fig.3
AM
PM
AM
PM
AM
PM
fig.4
fig.5
PROG
PROG
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
Beep
fig.7
*
fig.8
PROG
AM
PM
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
Description
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Touche Marche / Arrêt
Touche H (Heure)
Témoin de programmation (vert)
Touche Programmation
Touche MIN (Minutes)
FR
5
Nettoyage
FR
7
Description
a.
b.
c.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
EN
8
11
13
g.
h.
i.
j.
NL
NL
19
NL
20
vom
g.
h.
i.
j.
k.
l.
DE
26
27
g.
h.
i.
j.
k.
l.
di
28
IT
IT
34
ES
ES
•
•
•
•
•
•
•
38
40
g.
h.
i.
j.
k.
l.
de
PT
46
47
48
EL
•
•
•
•
49
EL
52
54
h.
i.
j.
k.
l.
TR
59
60
h. Tænd/sluk-knap
i. H-tast (tid)
j. Kontrollampe for programmering
(grøn)
k. Programmeringsknap
l. MIN-knap (Minutter)
DA
Manuel funktion
Følg illustrationerne fra 1 til 8.
• Tryk på tasten
:Den røde
ko n t r o l l a m p e
tændes
og
kaffemaskinen går i gang.
• Tryk på tasten
igen, for at stoppe
kaffemaskinen.
65
iApparatet
DA
66
g.
h.
i.
j.
k.
l.
NO
70
71
NO
72
Lock
Vattenbehållare
LCD-display
Kaffemått (beroende på modell)
Filterhållare
Värmeisolerad kanna
Start-/stopplampa (röd)
Läs noga igenom bruksanvisningen
innan du använder apparaten för
första gången och spara den för
framtida bruk: Tillverkaren tar inget
ansvar för icke-kompatibel användning
av apparaten.
Säkerhetsanvisningar
• Denna apparat är inte
avsedd att användas
av personer (inklusive
barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, eller
saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de
inte övervakas eller
mottagit instruktioner
angående användning
av denna apparat
av en person som
ansvarar för deras
säkerhet.
73
h.
i.
j.
k.
l.
Start-/stoppknapp
Knapp H (för timma)
Programmeringslampa (grön)
Programmeringsknapp
Knapp MIN (för minuter)
• Barn bör övervakas
för att säkerställa
att de inte leker med
apparaten.
• Använd inte apparaten
om strömkabeln eller
kontakten är skadad.
Strömkabeln måste
bytas ut av tillverkaren,
dess kundservice eller
liknande kvalificerade
personer för att
undvika fara.
•Apparaten
är
endast avsedd för
användning i hemmet
och på en höjd under
2000 meter.
• Sänk
i nte
ner
a p p a r a t e n ,
strömkabeln eller
kontakten i vatten
eller annan vätska.
•Apparaten
är
och
håll
den
endast avsedd för
inte heller under
hushållsbruk.
rinnande vatten.
• Den är inte avsedd att • VARNING! Risk för
användas i följande personskador om
användningsområden a p p a ra t e n
inte
och garantin gäller används på ett korrekt
inte för:
sätt.
−−Personalutrymmen i • VA R N I N G !
E f te r
butiker, kontor eller användning, vidrör inte
andra arbetsmiljöer.
varmhållningsplattan
−−Bondgårdar.
som är varm efter
−−Av gäster på hotell, användning. Hantera
motell eller andra endast kannan med
boenden som t ex.
hjälp av handtaget
−−Bed and breakfast.
under bryggningen
• Följ alltid rengörings- och tills den svalnat.
anvisningarna vid • Denna apparat kan
rengöring av appara- användas av barn
ten.
som är minst 8 år, om
−−Koppla ur apparaten de är övervakade och
från elnätet.
mottagit instruktioner
−−R e n g ö r
i n t e om hur man använder
apparaten när den apparaten på ett
är varm.
säkert sätt och är fullt
−−Rengör med en medvetna om riskerna.
fuktig tygtrasa eller Re n g ö r i n g
och
svamp.
underhåll får inte
−−Sänk aldrig ner utföras av barn om de
apparaten i vatten inte är minst åtta år
74
SV
gamla och övervakas
av en vuxen.
• Håll apparaten och
dess strömkabel utom
räckhåll för barn under
åtta år.
•Denna
a p p a ra t
kan användas av
personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller
mental
förmåga
eller vars erfarenhet
eller kunskap inte är
tillräcklig, förutsatt
att de är övervakade
eller har mottagit
användarinstruktioner
för enheten så att den
används på ett säkert
sätt och de förstår
riskerna.
• Barn får inte använda
denna apparat som en
leksak.
• Innan du ansluter kaffebryggaren,
se till att strömmen motsvarar din
elinstallation och att eluttaget är
jordat.
• Eventuella fel i den elektriska
anslutningen kommer att upphäva
din garanti.
75
• Koppla från apparaten ur eluttaget
när du använt den klart och vid
rengöring.
• Använd inte apparaten om den inte
fungerar korrekt eller har skadats.
Om detta inträffar, kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Alla åtgärder förutom rengöring och
dagligt underhåll måste utföras av
en auktoriserad serviceverkstad.
• Strömkabeln får aldrig vara nära
eller i kontakt med heta delar
på apparaten, i närheten av en
värmekälla eller över en skarp kant.
• För din egen säkerhet, använd
endast tillverkarens tillbehör och
reservdelar som är avsedda för din
apparat.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla
ur apparaten - dra i kontakten.
• Sätt aldrig in kaffekannan i en
mikrovågsugn, över en öppen eld
eller på en elektrisk kokplatta.
• Fyll aldrig på apparaten med vatten
när den fortfarande är varm.
• Alla apparater är föremål för strikt
kvalitetskontroll. Dessa kontroller
omfattar faktiska användningstester
på slumpmässigt utvalda apparater,
vilket kan förklara eventuella spår av
användning.
• Stäng alltid locket när du använder
kaffebryggaren.
• Använd inte kannan utan dess lock.
• Häll inte hett vatten i
vattenbehållaren.
Användning
Innan du använder
apparaten första gången
• Brygg en omgång med enbart vatten,
för att skölja igenom apparaten.
Brygga kaffe
(Följ bild 1 till 8)
• Använd endast kallt vatten och
pappersfilter nr 4.
• Överskrid inte behållarens maxgräns
för vattenmängd.
• Den här kaffebryggaren är försedd
med dropp-stopp som gör att
du kan ta kaffe innan allt vatten
runnit igenom. Ställ tillbaka
kannan omgående, för att undvika
översvämning.
• Vänta några minuter mellan
bryggningarna.
• Gör inte en ny kanna med kaffe om
kannan redan innehåller kaffe.
Värmeisolerad kanna
• Använd inte den värmeisolerade
kannan utan locket.
• Locket på den isolerade kannan
måste vara stängt när kaffet bryggs
och för att hålla det varmt.
• Skruva upp locket halvvägs för att
servera kaffe.
• Sätt inte in den värmeisolerade kannan i
en mikrovågsugn eller diskmaskin.
• Skölj den värmeisolerade kannan i
varmt vatten före användning så att
den håller värmen bättre och sätt
inte tillbaka i kaffebryggaren efter
att kaffe har förberetts.
• Den värmeisolerade kannan håller
ditt kaffe varmt i högst fyra timmar.
Programmering
Ställa in klockan
• Anslut kaffebryggaren. LCD-skärmen
(c) visar 12.00 och blinkar i ett par
sekunder.
• Tryck på knappen H för att ange
timtalet, antingen flera gånger eller
en lång tryckning om timtalet ska
skifta snabbare.
• AM anger morgon och PM
eftermiddag/kväll.
• När du har ställt in timtalet gör du
samma sak med knappen MIN.
• När du fått fram rätt minuttal väntar
du tills blinkandet upphör, eller trycker
en gång på knappen
(h).
• Efter strömavbrott, eller om du tagit
ur kontakten, ställer du enkelt in
klockan igen på samma sätt.
• OBS! Du kan ställa in eller justera
tiden när som helst. Håll ner knappen
i minst 3 sekunder
. När tiden
börjar blinka på skärmen justerar du
den med knapparna H och Min.
Så här programmerar du
bryggaren
• Tryck 1 gång på knappen PROG om
du vill programmera bryggaren.
SV
• Ställ in timmar och minuter när du vill
att bryggaren ska starta (se stycket
ovan “Ställa in klockan”).
• Bekräfta inställningen genom att
trycka på knappen PROG igen.
• Displayen visar programmerad tid,
och den gröna lampan (j) tänds.
• Om du vill visa aktuell tid igen trycker
du bara helt kort på knappen .
• När den inprogrammerade tiden
inträffar tänds den röda lampan och
bryggningen startas.
76
OBS! Programmet stängs av
automatiskt när kaffet har bryggts
klart, men den inställda tiden sparas.
Programmet kan startas igen varje
dag med knappen PROG. För att
ställa in en ny tid, se avsnittet ”Så här
programmerar du bryggaren”.
Trots detta kan du när du vill:
• Sätta på eller stänga av bryggaren
med knappen .
• Stänga av inprogrammeringen
genom att trycka länge (3 sekunder)
på knappen PROG (lampan (j) släcks).
• Tryck 1 gång på knappen PROG om
du vill aktivera programmeringen
igen.
• Ändra programmeringstiden genom
att trycka 2 sekunder på knappen
PROG.
Manuell drift
Följ bild 1 till 8.
• Tryck på knappen
, Den röda
lampan tänds och bryggaren sätts
igång.
• Tryck på knappen
igen för att
avbryta bryggningen.
OBS!
• Oavsett om du använder
kaffebryggaren manuellt eller
kör ett programläge stängs den
automatiskt av ett par minuter efter
att bryggningen är klar (t.ex. ett par
minuter efter att vattnet i behållaren
är slut). Strömbrytarens indikator
slocknar.
• När kaffebryggaren slås på så hörs
ett ”pip”, när den stängs av så hörs
två ”pip” (beroende på modell).
77
Rengöring
• Lyft ur pappersfiltret med kaffesump
och släng det.
• Dra ur kontakten och låt bryggaren
svalna.
• Rengör med en trasa eller fuktad
svamp.
• Rengör inte apparaten medan den är
varm.
• Doppa inte apparaten i vatten.
• Inga av bryggarens delar går att
diska i maskin.
Värmeisolerad kanna
• Rengör inte med slipande
rengöringsprodukter.
• Stoppa inte in handen för att rengöra
den (risk att den spricker).
• För att rengöra den värmeisolerade
kannan, fyll den med varmt vatten
med litet diskmedel och skölj
ordentligt.
• Om kannan har många kaffefläckar,
fyll upp den med ljummet vatten,
lägg i en rengöringstablett för
diskmaskiner och låt den stå. Skölj
sedan ur den ordentligt.
Avkalkning
• Kalka av kaffebryggaren efter 40
bryggningar.
Det går att använda:
−−antingen en påse avkalkningsmedel
upplöst i två stora koppar vatten.
−−eller två stora koppar med
vitvinsvinäger.
• Häll ner avkalkningsmedlet i
behållaren (b) och sätt på bryggaren
(utan kaffe).
• Låt vätskan rinna ner i kannan
motsvarande en kopp och stäng
sedan av apparaten.
• Låt verka i en timme.
• Sätt på bryggaren igen och låt den
sista vätskan rinna ner i kannan.
• Brygg 2–3 kannor med enbart vatten,
för att skölja igenom apparaten.
Om kaffebryggaren inte fungerar,
eller fungerar dåligt, pga. bristande
avkalkning täcks det inte av garantin.
Skydda vår miljö!
iApparaten
innehåller
material som går att
återvinna.
Lämna in apparaten på din
lokala återvinningscentral
eller, om sådan inte finns på
din ort, på en auktoriserad
serviceverkstad
fö r
återvinning.
EU-direktivet 2012/19/UE, avfall från
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE), kräver att förbrukad
hushållselektronik inte kasseras
som kommunalt avfall. Förbrukad
utrustning måste samlas in separat
för att optimera återvinning och
återanvändning av dess material för
att minska påverkan för människors
hälsa och miljön.
SV
78
Kuvaus
a.
b.
c.
d.
e.
f.
FI
83
FI
84
‫‪87‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪89‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪90‬‬
‫‪93‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪g‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪95‬‬
GUARANTEE COUNTRY LIST



ARGENTINA
0800-122-2732
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA
010 55-76-07
2 տարի 2 years
ՓԲԸ <<ԳՐՈՒՊՊԱ ՍԵԲ>>
125171,ՄՈՍԿՎԱ, ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ
ԽՃՈՒՂԻ, 16A, ՇԻՆ.3
AUSTRALIA
1300307824
1 year
01 890 3476
2 Jahre
2 years
17716666
1 year
БЕЛАРУСЬ
BELARUS
017 2239290
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE
BELGIUM
070 23 31 59
2 ans
2 jaar
2 years
Info-linija za
potrošače
033 551 220
2 godine
2 years
SEB Developpement
Predstavništvo u BiH
Vrazova 8/II
71000 Sarajevo
11 2915-4400
1 ano
1 year
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
0700 10 330
2 години
2 years
1-800-418-3325
1 an
1 year
CHILE
12300 209207
018000520022
01 30 15 294
2 godine
2 years
SEB mku & p d.o.o.
Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
731 010 111
2 roky
2 years
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
44 663 155
2 år
2 years
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
16622
‫ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ‬
1year



668 1286
2 aastat
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
09 622 94 20
09 74 50 47 74
1 an
1 year
0212 387 400
2 Jahre
2 years
ELLADA
GREECE
2106371251
香港
HONG KONG
8130 8998
1 year
06 1 801 8434
2 év
2 years
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.
Távíró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA
+62 21 5793 7007
1 year
ITALIA
ITALY
1 99 207 354
日本
JAPAN
0570-077772
1 year
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
JORDAN
GROUPE SEB ITALIA S.p.A.
Via Montefeltro, 4
20156 Milano
株式会社グループセブジャパン
〒144-0042
東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート事務棟5F
5665505
1 year
ҚАЗАҚСТАН
KAZAKHSTAN
727 378 39 39
2 жыл
2 years
ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток»
125171, Мәскеу, Ленинградское
шоссесі,16А, 3 үйі
한국어
KOREA
1588-1588
1 year
(유)그룹 세브 코리아
서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 2층 110790
‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‬
KUWAIT
24831000
1 year
6 616 3403
2 gadi
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
4414727
1 year
5 214 0057
2 metai
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
0032 70 23 31 59
Groupe SEB Bulgaria EOOD
Office 1, floor 1, 52G Borovo St.,
1680 Sofia - Bulgaria
ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ
Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680
София, България
МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA
(02) 20 50 319
2 години
2 years
MALAYSIA
603 7802 3000
1 year
MEXICO
(01800) 112 8325
MOLDOVA
22 929249
2 роки
2 years
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харьківське шосе, 201-203, 3
поверх, Київ, Україна
0318 58 24 24
2 jaar
2 years
NEW ZEALAND
0800 700 711
1 year
NORGE
NORWAY
815 09 567
2 år
2 years
24703471
1 year
801 300 420
koszt jak za
połączenie lokalne
2 lata
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
PORTUGAL
808 284 735
2 anos
2 years
‫ﻗﻁﺭ‬
QATAR
44485555
1 year
GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,
No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown,
47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
GROUPE SEB NEW ZEALAND
PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland
New Zealand
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
01 677 4003
1 year
0 21 316 87 84
2 ani
2 years
GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Daniel Constantin nr. 8
010632 București
РОССИЯ
RUSSIA
495 213 32 30
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
‫ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬
SAUDI ARABIA
920023701
1 year
2 godine
2 years
SEB Developpement
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd



060 0 732 000
6550 8900
1 year
GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.
59 Jalan Pemipin,
#04-01/02 L&Y Building
Singapore 577218
232 199 930
2 roky
2 years
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
02 234 94 90
SOUTH AFRICA
0100202222
1 year
902 31 24 00
08 594 213 30
2 år
2 years
TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF
GROUPE SEB NORDIC
Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby
044 837 18 40
ประเทศไทย
THAILAND
02 769 7477
2 years
GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,
New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE
TURKEY
444 40 50
2 YIL
2 years
GROUPE SEB ISTANBUL AS
Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2
Maslak/IST
‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ‬
UAE
8002272
1 year
www.tefal-me.com
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх,
Київ, Україна
Україна
UKRAINE
044 300 13 04
2 роки
2 years
UNITED KINGDOM
0345 602 1454
1 year
U.S.A.
800-395-8325
1 year
0800-7268724
FR
p1
– p7
EN
p8
– p13
NL
p14 – p20
DE
p21 – p27
IT
p28 – p33
ES
p34 – p40
PT
p41 – p47
EL
p48 – p54
TR
p55 – p60
DA
p61 – p66
NO
p67 – p72
SV
p73 – p78
FI
p79 – p84
AR
p89 – p85
FA
p95 – p90
NC00132076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement