Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruktionsmanual


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruktionsmanual | Manualzz
*9000309461*
Û
Ø
Ú
Þ
â
é
×
ì
9000309461 940908
ê
Ù
ó
Ý
ë
ô
î
Monteringsveiledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohje
Instrukcja montażu
Montaj kılavuzu
Инструкция по монтажу
‘
[
%
5
'
ƒ&
(
$
PLQ
$ PLQ
D
(
E
PLQ %
PLQ
PLQ
&
'
PLQ
PLQ
PLQ PLQ
&
ƒ
PLQ PLQ
PLQ
D
E
PLQ
PLQ
PLQ
91a
/
1
9
9
en
Bänkskiva: den bör ha en tjocklek på minst 20 mm.
Avståndet mellan bänkskivans övre del och lådans övre del ska
vara 65 mm.
Montering över ugn, bild 2b
Bänkskiva: den bör ha en tjocklek på minst 30 mm.
Anvisning: Titta i ugnens monteringsanvisning om avståndet
mellan häll och ugn måste vara större.
Ventilation: avståndet mellan ugn och häll ska vara min. 5 mm.
Inbyggnad över diskmaskin
En mellanläggsmodul bör installeras. Detta tillbehör ska
beställas från vår kundtjänst. Artikelnummer för detta till detta
tillbehör: el 448964.
Bänkskiva: den bör ha en tjocklek på mellan 20 mm och
40 mm.
Avståndet mellan bänkskivans övre del och diskmaskinens övre
del ska vara:
■ 60 mm vid montering på en kompakt diskmaskin.
■ 65 mm vid montering på en diskmaskin som inte är kompakt.
Ventilation, bild 3
Med tanke på spishällens ventilation bör du se till att det finns:
■ en öppning på den övre delen av skåpets bakvägg (figur 3a).
■ ett mellanrum mellan skåpets bakre del och köksväggen
(figur 3b).
Installera apparaten, bild 4/5
sv
ó Monteringsanvisning
Viktigt att observera
Säkerhet: säkerheten vid användning garanteras under
förutsättning att installationen har utförts korrekt och i enlighet
med denna monteringsanvisning. Skador orsakade av felaktig
montering är montörens ansvar.
Elanslutning: får endast utföras av en behörig fackman.
Föreskrifterna från den lokala elleverantören skall följas.
Anslutningstyp: apparaten tillhör skyddsklass I och får endast
användas med en jordad anslutning.
Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig funktion eller skador
orsakade av felaktig elinstallation.
Montering: apparaten ska anslutas till en fast installation som
måste innehålla frånkopplingsanordningar för den fasta
installationen i enlighet med gällande installationsbestämmelser.
Inbyggnad under bänkskiva: induktionshällar kan endast
installeras över lådor, ugnar med forcerad ventilation av samma
märke samt diskmaskiner av samma märke. Under spishällen
kan du inte installera kylskåp, ugnar utan ventilation eller
tvättmaskiner.
Strömförsörjningskabel: kläm inte fast strömförsörjningskabeln
och lägg den inte över vassa kanter. Om det finns en ugn
monterad under hällen bör du lägga kabeln kring ugnens bakre
hörn och därifrån vidare mot väggkontakten. Placera den så att
den inte vidrör varma delar på spishällen eller ugnen.
Bänkskiva: plan, vågrät, stabil. Följ instruktionerna från
bänkskivans tillverkare.
Garanti: vid felaktig montering eller anslutning gäller inte
produktgarantin.
Anvisning: Åtgärder på apparatens insida, inklusive byte av
strömkabel, får endast utföras av särskilt utbildad personal från
Kundtjänst.
Förberedelse av köksmöblerna för installation,
bild 1/2/3
Inbyggda skåp: tål temperaturer på upp till 90 °C.
Utrymme: avlägsna sågspånen efter urskärningsarbetet.
Skärytor: försegla med värmebeständigt material.
Montering på låda, bild 2a
Metallföremål som finns i lådan kan bli mycket varma pga. luften
som cirkulerar i hällens ventilationssystem. Om detta sker är det
lämpligt att placera ett skydd däremellan.
Mellanskydd: du kan beställa ett lämpligt tillbehör via vår
Kundtjänst. Artikelnumret för detta tillbehör el448964 .
Anvisning: Använd skyddshandskar vid montering av hällen.
De dolda ytorna kan ha vassa kanter.
1. Installera de bifogade förankringsenheterna (figur 4).
Anvisning: Använd inte elektriska skruvdragare.
2. Anslut apparaten till elnätet och kontrollera att den fungerar.
– Information om spänning hittar du på märkskylten.
– Följ alltid kopplingsschemat när du utför elanslutningar
(figur 5).
1. Brun
2. Blå
3. Gul och grön
Anvisning: Ändra fabriksbyglingen så att den matchar
anslutningstypen, om det behövs.
Demontera apparaten
Koppla bort apparaten från elnätet.
Ta bort stöden.
Lyft ut hällen genom att trycka underifrån.
Obs!
Risk för skador på apparaten! Försök inte att lyfta ut hällen
genom att använda hävstång uppifrån.
pl
ë Instrukcja montażu
tr
ô
Montaj kılavuzu

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Black Built-in
  • 2 zone(s) Ceramic Zone induction hob
  • Timer
  • Control type: Touch

Related manuals

advertisement