Blaupunkt BGA 250 Bruksanvisning


Add to my manuals
38 Pages

advertisement

Blaupunkt BGA 250 Bruksanvisning | Manualzz
BGA 250
7 607 792 100
http://www.blaupunkt.com
BGA 250
DEUTSCH ...................................... 3
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
ENGLISH ....................................... 7
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
FRANÇAIS ................................... 11
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
ITALIANO .................................... 15
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
NEDERLANDS ............................ 19
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
SVENSKA .................................... 23
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
ESPAÑOL .................................... 27
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
PORTUGUÊS .............................. 31
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
2
3
4
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
Tiefpassfilter
(Low Pass)
40 - 450 Hz
Hochpassfilter
(High Pass)
65 - 450 Hz
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
5
6
Recommendation:
7
8
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
Stereo-Mode
RMS Power
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
Stability
2Ω
Input-sensitivity
0,1 - 8 V
40 - 450 Hz
65 - 450 Hz
0-18 dB
Dimensions
W x H x D (mm)
242 x 49,5 x 232
+12V
9
“Low-pass” frequency control
10
Recommandation :
11
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
40 - 450 Hz
12
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
13
14
BGA 250
ITALIANO
15
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
Filtre passa basso
(Low Pass)
40 - 450 Hz
16
Filtre passa alto
(High Pass)
65 - 450 Hz
0-18 dB
Dimensioni
L x A x P (mm)
242 x 49,5 x 232
+12V
17
18
BGA 250
NEDERLANDS
Advies:
Inleiding
19
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
> 90 dB
2Ω
Ingangsgevoeligheid
0,1 - 8 V
40 - 450 Hz
20
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
21
22
Rekommendation:
Introduktion
Kraften från en förstärkare kan aldrig bli bättre än vad installationen är. En korrekt installation ökar audio-systemets totala prestationsförmåga. BGA-förstärkaren bör byggas
in av en fackman; om du önskar installera
den själv ska du först läsa igenom denna
handbok ordentligt och ta gott om tid på dig
för installationen.
Låt oss avslutningsvis säga något angående temat hälsoskydd: Tänk vid musikåtergivning i din bil på att om ljudtrycksnivån
ständigt överskrider 100 dB kan detta medföra bestående hörselskador och i värsta fall
en fullständig förlust av hörseln. Med moderna högeffektiva system och högklassiga
höBGAlarkonfigurationer kan ljudtrycksnivåer på över 130 dB uppnås.
Vi gratulerar till ditt köp av denna högklassiga BGA-kraftförstärkare! I och med valet av
en BGA 250 bestämde du dig för bästa ljudåtergivningskvalitet. Kanske integrerar du
BGA-kraftförstärkaren i ditt nuvarande system eller också kanske du ställer samman
ett nytt hifi-system - hur som helst kommer
du genast att hänföras av den hörbart förbättrade tonkvaliteten!
Vi redaktörer på Blaupunkt strävar målmedvetet efter att utforma översiktliga och lättförståeliga bruksanvisningar. Skulle emellertid ändå oklarheter dyka upp, ber vi dig ta
kontakt med din fackhandel eller med kundtjänsten i ditt land. Telefonnumret står på
baksidan av denna bruksanvisning.
För våra produkter köpta inom Europeiska
unionen ger vi en tillverkargaranti. Villkoren
för vårt garantiåtagande publiceras på
www.blaupunkt.de och kan beställas på
följande adress:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
31139 Hildesheim
Tyskland
Säkerhetsföreskrifter Monteringsoch inkopplingsinformation
Förstärkarströmkabeln måste förses med en
säkring maximalt 30 cm från batteriet, för att
bilbatteriet ska vara skyddat vid en kortslutning mellan kraftförstärkaren och batteriet.
Förstärkarens säkring skyddar endast själva förstärkaren, inte bilbatteriet. Under monterings- och inkopplingstiden ska bilbatteriets minuspol vara lossad.
Observera säkerhetsföreskrifterna från biltillverkaren (airbag, alarmanläggningar, bordcomputer, stöldskyddsanordningar) i detta
sammanhang.
Med tanke på olycksfallssäkerheten måste
slutsteget fästas på ett professionellt sätt.
Monteringsytan måste vara lämplig att fästa
de bifogade skruvarna i och ge tillräcklig stabilitet.
Var noga med att inga delar i bilen (batteri,
ledningar, säkringslåda) skadas vid borrning
av hål. Montera förstärkaren på en lämplig
23
BGA 250
monteringsplats, t ex under sätena eller i
bagageutrymmet (fig. 1).
Välj en torr plats som monteringsplats, där
luftcirkulationen för kylning av förstärkaren
säkert är tillräcklig. Använd kabelgenomföringar till skarpkantade hål. Använd höBGAlare med 2 - 4 ohm impedans (se tabell resp.
monteringsanvisning). Observera den maximala effekttåligheten (musikeffekt). Anslut
inte höBGAlarna till godsledningen, använd
endast de märkta klämmorna. Plus- och
minusledningarnas areor får ej vara mindre
än 6 mm2
24
Amplifier BGA 250
Förstärkaren är lämplig för anslutning till en
bilradio med cinch-anslutning.
Använd Blaupunkt ISO-cinch adapter för
anslutning till en bilradio med ISO-anslutning (7 607 893 093/7 607 855 094).
Användningsmöjligheter och höBGAlaranslutning:
Stereo-Mode
Max Power
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
Frekvensområde
10 Hz - 30.000 Hz
Signalbrusavstånd
> 90 dB
2Ω
Ingångskänslighet
0,1 - 8 V
40 - 450 Hz
65 - 450 Hz
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
BGA 250
Plus-/minusanslutning
Vi rekommenderar en area på minst 6 mm2.
Lägg en vanlig plusledning som finns i handeln till batteriet och anslut över säkringshållaren. Använd kabelgenomföringar till
skarpkantade hål. Skruva fast en vanlig minuskabel som finns i handeln ordentligt vid
ett störningsfritt godsställe (karosseriskruv,
karosseriplåt; ej vid batteriets minuspol).
Skrapa godsställets kontaktyta metalliskt
blank och smörj in den med grafitfett.
Integrerade säkringar (fuse)
De i förstärkaren integrerade säkringarna
(fuse) skyddar slutsteget och hela elektriska systemet om det uppkommer ett fel. Överbrygga aldrig säkringar om en ny säkring
behövs och byt heller aldrig ut mot typer med
högre ström.
Exempel på anslutningar
Anslutning av spänningstillförseln fig. 2.
Anslutning till bilstereoanläggningar med
Cinch-utgång fig. 3.
HöBGAlaranslutningar fig. 4.
+12V
Koppla förstärkarens remoteanslutning till en omkopp lingsbar +12 V spänningskälla.
På så vis kan förstärkaren slås på / stängas
av via radions på- och avslagning.
Level reglering
Med hjälp av Level regleringen kan slutstegets ingångskänslighet anpassas till utgångsspänningen för bilradions förförstärkarutgång. Inställningsområdet är 0,1 - 8 V. Vid
anslutning till en bilradio av ett annat fabrikat ska ingångskänsligheten anpassas i
enlighet med uppgifterna från tillverkaren.
Några viktiga förklaringar om detta: Genom vridning medsols av regleringen ökar
förstärkarens ingångskänslighet och därmed
även ljudstyrkan. Det är dock inte frågan om
en reglering av ljudstyrkan; i slutpositionen
går det inte att uppnå större förstärkarkraft,
även om det först låter så. Systemet ökar
bara ljudstyrkan snabbare när volymen på
radion dras på.
HöBGAlaranslutningar
(Vid en bryggkoppling av förstärkaren: Gå
direkt till avsnittet „HöBGAlaranslutningar
med brygga“ och fortsätt där.)
Precis som för alla audiokomponenter är en
korrekt polning av förstärkare och höBGAlare av mycket avgörande betydelse för en
god basåtergivning. Därför är det viktigt att
vid anslutningarna se till att förstärkarens
plusledning (+) kopplas till höBGAlarens
plusledning (+); samma sak gäller för minusledningarna (-). Dessutom måste vänster förstärkarkanal kopplas till vänster höBGAlare
och höger förstärkarkanal till höger höBGAlare.
25
BGA 250
HöBGAlaranslutningar med brygga
För en monokonfiguration kan BGA-förstärkaren även kopplas i brygga. På så vis kan
förstärkaren användas till en eller flera subwoofer eller en mellanregistrering. I denna
konfiguration adderar förstärkaren höger och
vänster kanal till en enkanals-utgång (monoutgång).
Hänvisning:
Förstärkaren kan endast addera höger och
vänster signal-information om såväl höger
som vänster RCA-anslutning gjorts.
OBSERVERA:
Vid en bryggkoppling måste förstärkarlasten uppgå till 4 ohm eller mer. En
lågohmigare last medför att förstärkaren
överhettas eller stängs av och förorsaka
bestående skador.
Inställning av frekvensövergångarnas typ och område.
BGA 250 kan typen av frekvensövergång
(dvs "Low-Pass" eller "Hi-Pass") och den
önskade ingångsfrekvensen ställas in. Om
exempelvis ett subwoofer-par ska anslutas
behövs de enligt "Low-Pass"-inställningarna
(fig. 3). Ingångsfrekvensen är beroende av
höBGAlarens frekvensområde (se rekommenderat frekvensområde för höBGAlarna).
"High-Pass" - frekvensreglering
Denna reglering är aktiv när inställning gjorts
på positionen "Hi-Pass“ och gör det möjligt
att ställa in den önskade ingångsfrekvensen.
Exempel: Vid en inställning på 65 Hz har
förstärkaren ett frekvensområde på 65 Hz 30.000 Hz.
"Low-Pass"- frekvensreglering
Denna reglering är aktiv när inställning gjorts
på positionen "Low-Pass" och gör det möjligt att ställa in den önskade ingångsfrekvensen. Exempel: Vid en inställning på 150 Hz
har förstärkaren ett frekvensområde på
10 Hz - 150 Hz.
Basreglage
Med basreglaget (bass boost) kan Du justera Förstärkarens basåtergivning. Inställningsområdet går från 0 dB till +18 dB.
Driftslägessignal
(POWER / PROTECTION)
Grönt ljus: Slutsteget på, reguljär drift.
Rött ljus: Slutsteget är elektroniskt bortkopplat på grund av fel.
26
27
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
Modo estéreo
Máx potencia
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Modo mono
Potencia sinoidal
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
Filtro de paso bajo
(Low Pass)
40 - 450 Hz
Filtro de paso alto
(High Pass)
65 - 450 Hz
28
0-18 dB
Dimensiones
A x A x P (mm)
242 x 49,5 x 232
+12V
29
30
BGA 250
PORTUGUÊS
31
32
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
1 x 400 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
1 x 160 Watt / 4 Ω
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
Sensibilidade
de entrada
0,1 - 8 V
Filtro de
Low Pass
40 - 450 Hz
Filtro de
High Pass
65 - 450 Hz
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
33
34
Fig. 2
FUSE
BRIDGE MODE
L
+12V
R
+12V
+12V
HIGH PASS
LOW PASS
LEVEL
L
0dB
8V
100mV
POWER
35
FUSE
BRIDGE MODE
L
min. 2 Ohm
R
min. 2 Ohm
Fig. 4a
BRIDGE MODE
L
R
min. 2 x 2 Ohm
36
BGA 250
Fig. 5
FUSE
BRIDGE MODE
L
R
min. 4 Ohm
37
Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente
/ Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer
för service / Números de servicio / Número de serviço
Country:
Phone:
Fax:
WWW:
http://www.blaupunkt.com
Germany
(D)
0180-5000225
05121-49 4002
01-610 390
02-525 5454
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
0800-550 6550
01-4149400
02-369 6331
40 4078
023-565 6348
66-817 000
01-2185 00144
902-120234
08-7501500
01-8471644
01-610 393 91
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
01-576 9473
01-4598830
02-369 6464
40 2085
023-565 6331
66-817 157
01-2185 11111
916-467952
08-7501810
01-8471650
Czech. Rep.
Hungary
Poland
(CZ)
(H)
(PL)
02-6130 0441
01-333 9575
0800-118922
02-6130 0514
01-324 8756
022-8771260
Turkey
(TR)
0212-3350677
0212-3460040
USA
(USA) 800-2662528
(BR)
708-6817188
+55-19 3745 2769 +55-19 3745 2773
+604-6413 640

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed