Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Bruksanvisningar


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Bruksanvisningar | Manualzz
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 1 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
SV Fläktvärmaren
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
NO Vifteovnen
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FR
FI
ES
PL
Termowentylator
SK
CS
IT
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Návod k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 2 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 3 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
1
2
3
4
4445103324
3
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 4 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 5 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Intended use
!
!
I
4445103324
5
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 6 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
No. in
fig. 1, page 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
!
M
Diddy
750 W
1500 W
Dimensions H x W x D:
26.5 x 18 x 18 cm
!
A
6
4445103324
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 7 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Erklärung der Symbole
!
!
A
I
!
4445103324
7
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 8 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
8
4445103324
!
I
!
!
A
1
0
Aus
2
I
3
II
4
–
4445103324
9
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 10 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
M
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Zulassung:
10
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 11 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
11
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 12 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
12
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 13 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
No. dans
fig. 1, page 3
1
0
Arrêt
2
I
3
II
4
-
!
A
M
!
4445103324
13
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 14 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x max 18 cm
Poids :
1 kg
14
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 15 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
15
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 16 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
16
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 17 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
A
1
0
Apagado
2
I
3
II
4
-
Interruptor antivuelco
Ajuste de la temperatura
!
M
!
4445103324
17
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 18 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
Dimensiones H x A x P:
Peso:
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
18
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 19 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
19
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 20 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
20
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 21 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
N.º na
fig. 1,
página 3
A
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
Garantia
Definir a temperatura
Desligar da rede elétrica e armazenar
!
M
!
4445103324
21
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 22 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
22
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 23 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
!
4445103324
23
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 24 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
24
!
I
4445103324
Garanti
N. nella
fig. 1,
pagina 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
M
!
750 W
Pulizia e cura
1500 W
!
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
25
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 26 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Verklaring van de symbolen
!
!
A
I
!
26
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 27 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
Kachel gebruiken
!
4445103324
27
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 28 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Nr. in
afb. 1,
pagina 3
A
1
0
Uit
2
I
Minimale warmte (750 W)
3
II
Maximale warmte
(1500 W)
4
-
Temperatuur instellen
➤Zet de bedienknop in de gewenste stand.
!
1. Draai de bedienknop in de stand „Uit”.
M
!
28
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 29 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Technische gegevens
Diddy
Aansluitspanning:
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
29
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 30 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
30
!
4445103324
!
Sådan bruges varmeapparatet
!
4445103324
31
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 32 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Garanti
1
0
2
I
3
II
Maks. varme (1500 W)
4
-
M
Afbrydelse og opbevaring
!
Tekniske data
Diddy
Effektniveau (tilstand I):
750 W
Effektniveau (tilstand II):
1500 W
!
A
32
4445103324
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 33 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
SV
Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och
underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner MÅSTE förvaras tillsammans med produkten.
Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst
alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd
med att följa de villkor som anges häri. Du är införstådd med att endast
använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna,
direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer
instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personskador
på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denna
produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt
relaterad information, kan ändras och uppdateras. För uppdaterad produktinformation, besök kampaoutdoors.com.
Förklaring av symboler
!
!
VARNING!
Säkerhetsanvisning: Anger en farlig
situation som, om den inte kan undvikas,
kan leda till döden eller allvarlig personskada.
AKTA!
Säkerhetsanvisning: Anger en farlig
situation som, om den inte kan undvikas,
leder lindrig eller måttlig personskada.
A
OBSERVERA!
Anger en situation som, om den inte kan
undvikas, kan leda till materiell skada.
I
ANVISNING
Kompletterande information om användning av produkten.
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar
!
VARNING! Om man underlåter att
följa de här varningarna kan följden
bli dödsfall eller allvarlig
personskada.
Risk för dödsfall på grund av elektricitet
• Om värmeaggregatet uppvisar synliga skador
får det inte användas.
• Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna.
• Om värmeaggregatets anslutningskabel skadas
måste den, av säkerhetsskäl, bytas ut av tillverkaren, servicerepresentanten eller någon annan
person med motsvarande behörighet.
• Reparationer på värmeaggregatet får endast
utföras av behörigt fackfolk. Icke fackmässiga
reparationer kan medföra allvarliga risker.
• Använd inte värmeaggregatet utomhus eller på
våta ytor.
• Använd inte värmeaggregatet i omedelbar närhet av ett badkar, dusch eller simbassäng.
• Utsätt inte värmeaggregatet för regn eller fukt.
• Öppna inte värmeaggregatet.
Brandrisk
• Använd inte värmeaggregatet på platser där
explosiva eller lättantändliga produkter förvaras
(målarfärg, bränsle, alkohol osv.).
• Iaktta ett avstånd på minst 75 cm till utskjutande
ytor.
• Iaktta ett säkerhetsavstånd på minst 90 cm åt alla
håll från värmeaggregatet till brännbara material
såsom gardiner eller möbler.
• Använd inte värmeaggregatet på heltäckande
mattor eller andra brännbara material.
• Använd inte värmeaggregatet på mjuka underlag som en madrass.
• Använd inte värmeaggregatet för att torka tvätt.
!
AKTA! Om man underlåter att följa de
här försiktighetsåtgärderna kan följden bli lindrig eller måttlig personskada.
Risk för personskada
• Barn från åtta års ålder, personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskaper
får använda det här värmeaggregatet förutsatt
att de hålls under uppsikt eller om de har fått
anvisningar om hur man använder värmeaggregatet på ett säkert sätt och känner till vilka risker
som är förknippade med användningen.
• Vissa av värmeaggregatets komponenter kan bli
mycket heta och orsaka brännskador. Bar hud får
inte komma i kontakt med heta ytor.
• Barn får inte leka i närheten av värmeaggregatet.
• Rengöring och användarunderhåll får inte
genomföras av barn utan uppsikt.
4445103324
33
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 34 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Använda värmeaggregatet på ett säkert
sätt
!
VARNING! Om man underlåter att
följa de här varningarna kan följden
bli dödsfall eller allvarlig
personskada.
Brandrisk
• Använd inte det här värmeaggregatet tillsammans med en programmerare, timer, separat
fjärrkontrollsystem eller någon annan enhet som
slår på värmeaggregatet automatiskt eftersom
det föreligger brandrisk om värmeaggregatet
täcks över eller placeras på ett felaktigt sätt.
• Använd inte en förlängningskabel tillsammans
med det här värmeaggregatet. Koppla alltid in
direkt i ett vägguttag.
• Töj inte ut kabeln eller placera den på ett sådant
sätt att den spänns.
• Kabeln får inte komma i närheten av heta ytor.
Använd inte värmeaggregatet om kabeln skjuter
ut över det främre utloppsgallret.
• Dra inte kabeln under mattor. Täck inte över
kabeln med små mattor, korridormattor eller liknande täckande material.
• Dra inte kabeln under möbler eller hushållsapparater.
• Lämna inte värmeaggregatet utan uppsikt under
driften.
• Täck inte över eller blockera luftinsläppet eller
utsläppsöppningarna.
• Placera inte värmeaggregatet direkt framför ett
fast installerat hylsuttag. Man ska alltid kunna
komma åt hylsuttaget så elkontakten kan kopplas bort så fort som möjligt.
• Värmeaggregatet har inte en enhet som man kan
använda för att kontrollera rumstemperaturen.
Använd inte det här värmeaggregatet i små
utrymmen om det vistas personer där som inte
har förmåga att ta sig ut på egen hand, såvida de
inte hålls under ständig uppsikt.
• Stäng alltid av värmeaggregatet och dra ut
kabeln ur uttaget när värmeaggregatet inte
används.
• Bryt inte strömmen genom att dra i kabeln, fatta
tag i kontakten.
34
Avsedd användning
Den här fläktvärmaren (även kallad värmaren) är
avsedd för:
• Uppvärmning av ett slutet utrymme som ett rum
• Avsedd för hushållsbruk
Den här fläktvärmaren är inte avsedd för:
• Våta omgivningar
• Utomhusbruk
• Kommersiellt bruk
Den här produkten lämpar sig endast för avsedd
användning i enlighet med denna bruksanvisning.
Den här manualen informerar om vad som krävs för
att installera och/eller använda produkten på rätt
sätt. Felaktig installation och/eller användning
eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador
eller materiella skador på produkten som uppstår
till följd av:
• Felaktig montering eller anslutning, inklusive för
hög spänning
• Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
• Ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
• Användning för andra ändamål än de som
beskrivs i denna bruksanvisning
Kampa förbehåller sig rätten att ändra produktens
utseende och specifikationer.
Använda värmaren
!
I
4445103324
VARNING! Brandrisk
• Lämna inte värmaren utan uppsikt när
den är i drift.
• Stäng alltid av styrvredet och bryt
strömmen till värmaren när den inte
används.
ANVISNING
Den här värmaren har en fallbrytare som
stänger av värmaren om den välter.
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 35 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
Nr på
bild 1, sida 3
Anslutning
Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land eller din återförsäljare om
produkten är defekt (se
kampaoutdoors.com/store-locator).
Vid reparations och garantiärenden ska följande
dokument skickas med när du returnerar produkten:
• En kopia på fakturan med inköpsdatum
• En reklamationsbeskrivning eller felbeskrivning
1. Placera värmaren på ett plant, stabilt och vågrätt underlag.
Avfallshantering
1
0
Av
2
I
Lägsta värme (750 W)
3
II
Högsta värme (1 500 W)
4
-
Fallbrytare
2. Dra sladden enligt säkerhetsanvisningarna, på
avstånd från mycket frekventerade områden
och där man inte snubblar på den.
3. Sätt in kontakten i vägguttaget.
Ställa in temperaturen
➤Ställ reglaget på önskat läge.
M
Tekniska data
Bortkoppling och förvaring
!
➤Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till
återvinning.
När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos
närmaste återvinningscentral eller hos
återförsäljaren.
AKTA!
Kontrollera att fläkten har svalnat fullständigt före förvaring.
1. Ställ reglaget på ”Av”.
2. Koppla bort värmaren från vägguttaget.
Diddy
Anslutningsspänning:
750 W
Effektnivå (läge II):
1500 W
Mått H x B x D:
Rengöring och skötsel
Vikt:
!
A
VARNING!
Bryt strömmen till värmaren före rengöring och underhåll.
Effektnivå (läge I):
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
OBSERVERA!
• Använd inte vassa eller hårda föremål,
rengöringsmedel eller kemiska produkter.
• Kontrollera att inte vatten eller fukt
tränger in i värmarens öppningar.
1. Rengör värmarens utsida med en något fuktad
trasa.
2. Torka värmaren ordentligt med en torr trasa.
4445103324
35
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 36 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
ADVARSEL! Manglende overholdelse
av disse advarslene kan resultere i
alvorlige personskader, eventuelt
med døden til følge.
Fare for elektrisk støt
• Ikke bruk varmeapparatet hvis det har synlige
skader.
36
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 37 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
37
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 38 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
1
0
Av
2
I
Minste temperatur
(750 W)
3
II
Maksimal temperatur
(1500 W)
4
-
M
!
Diddy
Mål H x B x D:
Vekt:
!
Sertifisering:
A
38
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 39 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
39
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 40 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
40
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 41 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Takuu
Kuvaus
1
0
Pois
2
I
3
II
4
-
M
Diddy
!
750 W
Teho (tila II):
1500 W
Teho (tila I):
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
!
A
4445103324
41
!
!
A
I
42
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 43 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
43
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 44 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
44
Поз. на
рис. 1, стр. 3
Наименование
1
0
2
I
3
II
4
-
Отключение и хранение
!
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 45 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
A
750 Вт
1500 Вт
26,5 x 18 x 18 см
Гарантия
Вес:
Сертификат:
1 кг
M
4445103324
45
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 46 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
46
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 47 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
4445103324
47
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 48 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
0
2
I
3
II
4
-
48
!
A
Opis
!
M
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 49 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
49
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 50 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
50
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 51 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
51
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 52 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Č. na
Obr. 1,
strana 3
Opis
Pripojenie
1
0
Vyp
2
I
3
II
4
-
!
M
!
A
52
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 53 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 54 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
54
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 55 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Č. na
obr. 1,
strana 3
Popis
1
0
2
I
3
II
4
-
Likvidace
M
!
Diddy
750 W
1500 W
Hmotnost:
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Certifikace:
!
4445103324
55
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 56 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
56
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 57 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
57
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 58 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
0
Ki
2
I
3
II
4
-
M
!
!
A
750 W
1500 W
58
4445103324
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 59 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
4445103324
2021-03-14
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 60 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents