SLV 1002097, VALETO 1002097 Användarmanual


Add to my manuals
6 Pages

advertisement

SLV 1002097, VALETO 1002097 Användarmanual | Manualzz
1002097
CR2450
A
+
ON / OFF
ON / OFF
Gebruiksaanwijzing VALETO®
afstandsbediening 1002097
Naar fabrieksinstellingen resetten
•
Open het batterijvak
•
Reset-knop (A) >5 sec. ingedrukt houden
•
Rode led stopt met knipperen.
CR2450
A
+
1002097
002097
Funkcje
Функции
ON / OFF
ON / OFF
DIM-UP – zwiększa jasność
DIM-UP - увеличивает яркость
CR2450
A
+
Bruksanvisning VALETO® fjärrkontroll
1002097
Med en VALETO® Smart System fjärrkontroll går det att styra upp
till 16 VALETO® Smart System lampor. Fjärrkontrollens räckvidd är
under optimala förhållanden (fritt utrymme) 30 m.
Ta i drift
Öppna batterifacket.
Ta bort isoleringsremsan.
Stäng batterifacket igen.
Funktioner
Funkciók
ON/OFF
DIM-DOWN - csökkentett világítás
DIM-DOWN - parlaklığı azaltır
SPARA – genom att trycka > 5 sek. sparas den
senaste inställningen / genom att tryck >1 sek.
aktiveras den sparade inställningen.
Fjärrkontrollen är kompatibel med följande ljuskällor: Philips Hue,
Osram Smart+, Ikea Tradfri.
Ansluta VALETO® lampor
•
Håll fjärrkontrollen mot den lampa som skall anslutas.
Maximalt avstånd: 5 cm.
•
Tryck på ON / OFF och DIM-UP knapparna > 5 sek. LED
blinkar på fjärrkontrollen.
•
Lampan tänds fyra gånger för att bekräfta anslutningen.
Koppla till VALETO® app
Förutsättningar: Gateway måste var ansluten till den mobila enhet.
•
Öppna appen Configuration Basic configuration
Open for new devices
•
Håll fjärrkontrollen mot gatewayen. Maximalt avstånd: 5
cm.
•
Tryck på ON / OFF och DIM-UP knapparna > 5 sek. LED
blinkar på fjärrkontrollen.
•
Tryck på Define components
•
Tryck på aktuell komponent.
•
Tryck på Close again.
Ta bort från VALETO® appen
•
Öppna appen Configuration Basic configuration
Define components
•
Tryck på aktuell komponent och håll intryckt.
•
Tryck på symbolen med soptunnan (övre högra hörnet)
Återställa till fabriksinställningar
•
Öppna batterifacket.
•
Håll knappen (A) intryckt >5 sek.
•
Röd LED slutar att blinka.
Byta batteri.
Öppna batterifacket.
Ta bort det gamla batteriet
Lägg i det nya batteriet (1x 3V, CR2450, lithium) och kontrollera att
polerna är rätt placerade.
Stäng batterifacket igen.
DIM-DOWN - minska ljusstyrkan
Kompatibla VALETO® produkter
1002132 …33 …34
VALETO® LIPSY 30 …40
…50
1001916 …17
LED E27
1001918 …18
LED GU10 51 mm
1001920 …21 …22 …23
LED GU10 111mm
1002411
VALETO® Gateway
ON / OFF
ON / OFF
DIM-UP - ökar ljusstyrkan
CR2450
A
+
Anvisningar för sophantering (Europeiska Unionen)
Produkten får ej kastas i hushållssoporna! Produkter som är märkta
med denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE,
2012/19) för elektriska och elektroniska apparater på de lokala
uppsamlingsställena för el- och elektronikskrot.
Kasta inte batterierna i hushållsavfallet! Batterierna kan innehålla
giftiga ämnen som skadar miljön, människor, djur och växter.
Batterierna måste lämnas tillbaka till ett godkänt återvinningsställe.
Genom korrekt avfallshantering säkerställs att inga skadliga ämnen
hamnar i den omgivande miljön. . Batteriet får inte utsättas för
skador eller kastas i en öppen eld - Explosionsrisk!
Härmed förklarar SLV GmbH, att den här beskrivna typen av
radiostyrning motsvarar direktiv 2014/53/EG. Den fullständiga
texten för denna EG-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig
på följande internetadress:
www.slv.com/jump/1002097
Produkten får marknadsföras i alle EU-länder.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed