V3IS00603-040 ASTRO swe_eng GARO.indd

V3IS00603-040 ASTRO swe_eng GARO.indd
Bruksanvisning
■Säkerhetsvarningar ■ Tekniska egenskaper
■Mått
■ Kopplings schema
■ Display och knappsats beskrivning
■Installning
Inställning av språk
Ställa in datumformat
Inställning av datum
Inställning av tiden
Inställning av koordinater / huvudstad ■ Manuell användning
Slå till / från manuellt
Låsfunktion
■ Förinställda program
Program P1
Program P2
Program P3
Program P4
Program P5
Program P6
sida
3
sidan3
sida4
sida4
sidan5
sida6
sida
7
sida
7
sida
7
sida
8
sida
8
sida10
sida
10
sida 10
sida10
sida
10
sida
10
sida
11
sida
11
sida
11
sida
11
■ Automatisk drift
1. PROGRAM KANAL 1 meny
1.1 NATT KANAL 1 display
1.2 KANAL 1 ÄNDRA
2. SEMESTER PROGRAM meny
2.1 Skapa ett SEMESTER period program
2.2 Kontrollera ett program
2.2.1 Visa ett program
2.2.2 Ändra ett program
2.2.3 Radera ett program
3. Program återställning
■ Inställnings meny
SPRÅK meny
DATUM meny
TID meny
SOMMAR- / VINTERTID ÄNDRINGS meny
POSITION meny
FORKSJUNTINES meny
PIN meny
RADERA meny
■ Tim räknare meny
■ Återställnings meny
■IR-gränssnitt
Kopiera från funktion
Kopiera till funktion
■ Utbyte av batteri
■ Referens standarder
-1Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
sida12
sida
12
sida
12
sida
13
sida
14
sida
14
sida
15
sida
15
sida
15
sida
16
sida
16
sida17
sida
17
sida
17
sida
17
sida
18
sida
19
sida
20
sida
20
sida
21
sida22
sida22
sida23
sida
23
sida
24
sida25
sida25
Svenska
Index
Svenska
Astronomiskt skymnings relä
Astronomiskt skymnings relä
• IR-fjärrkontroll (finns som tillbehör) för att
överföra program till och från instrumentet
• Elektronisk programmerbar digitalt
kopplingsur som används för att styra
elektriska maskiner från / till för tiden
mellan solnedgång och soluppgång.
Denna tid beräknas automatiskt av
instrumentet baserat på de angivna
geografiska koordinaterna.
• Två relä:
- Relä 1 programmerbart genom att
välja mellan 6 förinställda program
- Relä 2 med fast programmation i P1,
dvs på vid solnedgång och av vid
soluppgång
• Program arkiv (upp till 126
program) finns alltid tillgängligt
• Stor display med text guide för att
underlätta programmeringen
• Täckningsbart skydd och möjlighet att
låsa knappsatsen genom lösenord
• Skydd på baksidan av instrumentet
för batteribyte
-2Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Under installationen och driften av produkten är det
nödvändigt att följa instruktionerna:
1) Instrumentet måste installeras och köras igång av
en kvalificerad person, med strikt iakttagande av
kopplingsschemorna som visas i denna manual.
2) Efter installationen skall anslutningarna inte kunna
kommas åt utan att använda särskilda verktyg vilket måste
kunna garanteras
3) Innan åtkomst till anslutningarna, se till att strömmen inte
är inkopplad.
4) Anslut inte enheter eller anslut till nätet om någon del av
instrumentet är skadat
5) Instrumentet måste installeras och aktiveras i enlighet med
gällande elektriska system standarder.
6) Använd inte instrumentet till något annat än det ändamål
som anges
7) Instrumentet utför typ 1B handlingar och är
lämplig för miljöer med en föroreningsgrad 2 och
överspänningskategori III (EN 60730-1)
Modell ASTRO 2 Beskrivning
Astronomiskt skymningsrelä 2 reläer
•
•
•
•
Strömförsörjning: 230VAC ± 10% 50/60Hz
Egenförbrukning: 8 VA (2W)
Utbytbart batteri
Utgång:
- 2 monostabil reläer med brytförmåga i kontakten på 16 (10) A /
250 V AC
• Typ av åtgärd: 1B
• Minnesplats för program:
- 6 förinställda program (reläet1 endast)
- 4 perioder + 20 semester dagar
• Bakgrundsbelyst LCD-display
• Integrerad IR-gränssnitt med 0,5 m räckvidd i direkt solljus (2 m om
mörkt)
• IR sändningsfrekvens: 31.25kHz
• Programvara klass: A
• Montering: DIN-skena till bakplanet
• Plats för: 2 DIN-moduler
• Arbetstemperatur: -20 °C ÷ +40 ° C
• Föroreningsnivå: 2
• Fått stötspänningen: 4kV
• Luftfuktighet: 20% till 90% icke-kondenserande fukt
• Förvaringstemperatur -10 ° C ÷ +70 ° C
• Anslutningarna fram har skyddsklass IP20
-3Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
SÄKERHETSVARNINGAR
KOPPLINGS SCHEMA
Svenska
MÅTT
65
65
87
35
87
35
-4Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Fält “semester program”
Fält “Fält SOMMAR- / VINTERTID”
Fält “knapp funktioner”
C1
R
C2
Ok
Knapp “ ”: Meny / ESC / kontrollera batteriets tillstånd
Knapp “Ok”: Bekräfta värde / aktivering av IR överföring
Knapp “C1”: minskar värdet / backar i menyn /
ändring kanal 1 / lås kanal 1
Knapp “C2”: öka värdet/backar i menyn /
ändring kanal 2 / lås kanal 2
Knapp “R”: återställer inställningar
Fält “text1 / dag”
Fält “text2 / datum”
Fält “relä status 1”
Fält “tid”
Fält “låsa” (relä lås)
Fält “dag i veckan”
-5Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
DISPLAY OCH KNAPPSATS BESKRIVNING
Svenska
INSTÄLLNING
• Instrumentet levereras med ej monterat batteri för att undvika
slöseri med strömförbrukning. Tag ut batteriet och sätt in batteriet
på sin plats placerad bakom instrumentet så att pol (+) syns som
visas på bilderna. Fäst sedan locket genom att vrida det medsols.
• Använda ett spetsigt föremål för att trycka tangenten “R” för
att utföra en återställning. Alla segment på displayen tänds i
några sekunder och sedan kommer instrumentet att träda in i
IR-läge mottagnings mode.
Anteckningar: Vid strömavbrott är IR mottagning inte aktiverat.
C1
R
C2
Ok
• Tryck på knappen “ ” för att avsluta IR-läget mottagning (Om
du vill överföra programmen från fjärrkontrollen se avsnittet
“IR-gränssnitt” på sidan 23)
• I detta läget, kan parametrarna för korrekt användning av instrumentet matas in:
- språk, datumformat, datum, tid, geografiska koordinater och
eventuella justeringar (eller ange helt enkelt staden för Sverige
eller Norge).
• Anslut lasten och strömförsörjningen som framgår av avsnittet
“Kopplingsscheman”
-6Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Ställa in datumformat
Det finns 3 språk
tillgängliga:
Svenska,
Norska,
Engelska.
Det är möjligt att välja
mellan dd-mm-yy och
yy-mm-dd formatet.
➢ Välj språk
medn
“C1” och
“C2”.
➢ Bekräfta
med “Ok”.
C1
R
C1
C2
Ok
R
C2
Ok
C1
C2
Ok
R
C2
R
C2
➢ Välj format med
“C1” och “C2”.
➢ Bekräfta med “Ok”.
R
C1
C1
R
C2
Ok
Inställning av datum
C1
Ok
Parametern (år, månad, dag)
blinkar under ändring.
➢ Välj önskat värde med
“C1” och “C2”.
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta
och fortsätta med nästa
parameter
Inmatningssekvensen är
år Ò månad Ò dag
När dagen anges, så kommer displayen
-7Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
R
C2
C1
R
Ok
C2
Ok
Svenska
Inställning av språk
Ok
Svenska
Inställning av koordinater /
huvudstad
att visa ett streck vid den
motsvarande dagen av veckan
(1Ò Måndag, 7Ò Söndag).
Genom att ange de
geografiska koordinater så
kan instrument automatiskt
beräkna tiderna för
soluppgång och solnedgång
för varje dag under året.
Menyn ändras beroende på
det inställda språket:
Inställning av tiden
Parametrarna (timmar, minuter) under
ändring blinkar.
➢ Välj önskat värde med “C1”
och “C2”.
➢ Tryck på “Ok” för att bekräfta
och fortsätta med
nästa parameter
Parametrarna anges i ordningen
timmar Ò minuter
C1
R
C2
Ok
• om det valda språket är
svenska eller norska,
så skall endast staden där
instrumentet är placerat
anges.
➢ Välj stad med “C1” och
“C2”.
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta
-8Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
• Om engelska är valt som språk,
så måste följande parametrarna
anges:
- Latitud
- Longitud
C1
- tidszon (en
tidszon föreslås
baserad på de
angivna
koordinaterna
för latitud och
longitud, detta
värde kan ändras
med “C1” och “C2”)
knapparna
R
C1
C2
Svenska
I detta läget så kommer instrumentet
att växla till normal drifts status
(huvudsidan). Displayen visar datum,
tid, relä status, veckodag ( bokstäver på
översta raden, antal i botten) och symbol
för vintertid- eller sommartid.
Ok
R
C2
C1
R
C2
C1
R
Obs: om instrumentet inte drivs av
elnätet, så kommer istället följande
meddelande att visas på den översta
.
raden
I detta tillståndet är inte bakgrunds
belysningen på och reläet förblir från.
Ok
Ok
C2
Ok
- Forskjuntning för
soluppgång och
solnedgång (i detta
läge skall inte någon
justering anges, lämna
de två värdena till 0 och
tryck på “Ok”)
-9Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Startsidan
Svenska
MANUELL ANVÄNDNING
Slå till / från manuellt
Tryck kort på “C1” (“C2”) tangenten
för att växla mellan från/till på utgångs
reläet 1 (reläet 2). Detta läget kommer
att behållas tills nästa programhändelse
inträffar.
FÖRINSTÄLLDA PROGRAM
ASTRO 2 är utrustad med 6 förinställda program som låter dig
programmera instrumentets nattbeteende.
Program P1
Detta program slår på vid solnedgången
och stänger av i gryningen.
Låsfunktion
P1
När låsfunktionen är aktiverad, så
kommer alla ändringar att ignoreras.
Reläet förblir i det läge/status som den
befanns sig i när låset aktiverades.
Sol upp
ON
OFF
Program P2
➢ Tryck och håll nere “C1” (“C2”) i 3
sekunder för att aktivera / avaktivera
läs funktionen
Detta program sätter reläet i läget OFF
under hela natten.
Om funktionen är aktiv,så kommer
symbolen att visas.
P2
- 10 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Sol upp
OFF
Program P5
Detta programmet slår på vid
solnedgången och stänger av i gryningen,
med ett avbrott under natten då reläet
tillfälligt är i OFF position.
Detta program slår på vid en
programmerad tid (efter solnedgången)
och stänger av i gryningen.
Sol ned
P3 OFF
P3 ON
ON
OFF
P5
ON
OFF
P3
Sol ned
P5 ON
Sol upp
Sol upp
Program P6
Program P4
Detta programmet sänder på en impuls
under natten med programmerbar start tid
och varaktighet av impulsen. Impulsens
maximala period är 59 sekunder.
Detta programmet slår på vid
solnedgången och stänger av under
natten, vid en programmerbar tid
(före gryningen).
ON
OFF
P4 OFF
ON
P6 ON P6 OFF
Sol upp
OFF
Sol upp
Obs: relät 2 har ett program inställt på P1 (det kan inte ändras).
Valet av nattens beteende är därför begränsat till relä 1.
Obs: Gryningens tid och solnedgångens tid beräknas automatiskt
av instrumentet baserat på grundval av de angivna astronomiska
koordinaterna och någon av tidjusteringarna (se kapitel
“Inställningar”).
- 11 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
Program P3
Svenska
AUTOMATISK DRIFT
1.1 NATT KANAL 1 display
Från den normala operativa statusen:
Standardinställningarna är följande:
• Kör programmet P1 på relä 1
• Kör program P1 på relä 2 (kan inte
ändras)
I “PROGRAM” menyn kan du
programmera beteendet hos relä 1,
genom att tilldela ett annat program för
varje dag i veckan.
I “Semester” menyn kan du ange enskilda
dagar eller semesterperioder under vilka
alla de inställda programmen inte skall
utföras och reläet är då i läge AV.
1. PROGRAM KANAL 1 meny
Med denna meny är det möjligt att visa
och ändra programmen på relä 1.
➢ Tryck på knappen “ ”
➢ Välj program med “C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj PROGRAM KANAL 1 med “C1”
och “C2” och bekräfta med “Ok”
➢ Displayen visar det inställda
programmet för den första natten i
veckan (i exemplet P1 för på natten
mellan dag 1 och 2, dvs mellan
måndag och tisdag). Tryck på “C1”
och “C2” för att gå igenom nätterna i
veckan och visa vilka program som är
inställda för varje natt.
Obs: P3-programmet´s visning är
uppdelat i två skärm bilder, det första
visar av tid och det andra visar till tid.
- 12 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
C1
R
C2
R
Ok
C2
Ok
➢ Ange parametrarna för det valda
programmet:
P1: ingen parameter
P2: ingen parameter
P3: natt av tid, natt till tid
P4: natt av tid
P5: natt till tid
P6: impulsens start tid, impulsens
period
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta. Displayen
visar orden
och instrumentet startar i normal drift.
1.2 KANAL 1 ÄNDRA
Om du vill ändra det programmet som
tilldelats för en viss dag i veckan, följ
dessa steg.
I dag display menyn:
Vid denna punkt erbjuder instrument
möjligheten att kopiera programmering
gjort för alla andra dagar i veckan.
➢ Tryck “Ok” för att starta modifieringen
➢ Displayen visar det aktuella
programmet blinkande: tryck “C1”
och “C2” för att välja program (P1 ...
P6) och bekräfta med “Ok”
C1
R
C2
Ok
➢ Tryck på “OK” för att tilldela det valda
programmet till andra dagar i veckan
eller “ ” för att återgå till valet av
veckodag
- 13 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
För att gå från den ena
skärmen till den andra, tryck på
tangenterna “C1” och “C2”.
Svenska
2. SEMESTER PROGRAM meny
Obs: det första och sista
datumet ingår i semesterperioden
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta
2.1 Skapa ett SEMESTER period program
När programmet har bekräftats, så
kommer följande meddelande
.
att visas på displayen
Från det normala status läget:
➢ Tryck på “ ”
➢ Välj PROGRAM med “C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj PROGRAM SEMESTER med
“C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj NYTT SEMESTER program
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj den kanal som skall
programmeras
➢ Välj mellan NYTT EN DAG
C1
eller NYTT PERIOD
(flera sammanhängande dagar)
med “C1” och “C2”
Under normal drift, så kommer eventuellt
utförande av semester
programmet att indikeras genom
symbolen i fält (7) på displayen.
C1
R
➢ Ange datumet (semesterdagen) eller
semesterperiodens
intervall (semesterperioden).
C2
Ok
R
C2
Ok
Obs: rekursiv funktion
I detta läget så aktiverar instrumentet den
rekursiva funktionen som gör det möjligt
att programmera flera semesterdagar i en
serie (eller semesterperioder).
Om du inte vill ange en ytterligare
semesterdag (eller period) tryck på “ ”
för att avsluta programmeringen.
Korrelationen av de programmerade
semesterhändelserna kontrolleras inte
mot den rekursiva funktionen: funktionen
måste därför anses vara en förenklad
programmering.
- 14 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Meddelandet
visas på displayen om du försöker ange en
semesterperiod som överlappar med en period som redan är
inmatad, eller om datumet för den sista semesterdagen kommer
före start datumet.
➢ Välj PROGRAM SEMESTER och tryck på
“Ok” för att bekräfta
➢ Välj SEMESTER GRANSKA och
tryck på “Ok” för att bekräfta
➢ Välj den kanal där du vill
kontrollera programmet med
“C1” och “C2”
➢ Välj mellan
SEMESTER EN DAG och
C1 R C2 Ok
SEMESTER PERIOD och
tryck “Ok” för att bekräfta
C1
R
C2
2.2.1 Visa ett program
I fallet med SEMESTER EN DAG är det möjligt att gå igenom
programmen genom att använda “C1” och “C2” knapparna. I fallet
med SEMESTER PERIOD så kommer instrumentet att visa start dagen
på den första semesterperioden, tryck på “C2” för att se slutet av
perioden.
I detta läget är det möjligt att trycka på “Ok” för att kunna ändra, ta
bort eller gå till nästa semesterperiod.
Från det normala status läget:
2.2.2 Ändra ett program
➢ Tryck på “ ” För att få tillgång till
menyn och PROGRAM med “C1” och
“C2”
➢ Bekräfta med “Ok”
Ett program kan ändras från program status displayen.
2.2 Kontrollera ett program
Denna meny kan användas för att visa, ändra eller radera ett sparat
semesterprogram i instrumentet.
➢ Välj det semesterprogram som skall ändras och tryck på “Ok”
➢ Välj ANDRA med “C1” och “C2” och
tryck på “Ok” för att bekräfta
- 15 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
Instrumentets minne gör det möjligt att lagra upp till fyra
semesterperioder + 20 semesterdagar .
När den maximala kapaciteten är nådd, och man försöker lagra ett
ytterligare program så kommer det följande meddelandet att visas
på displayen
. I detta fall så måste ett program
i minnet tas bort innan det går att skriva in ett nytt.
Ok
Svenska
3. Program återställning
➢ I detta läget så kan nya
programparametrar anges. De
parameter som ändras kommer att
blinka. Använd tangenterna “C1” och
“C2” till att ange värdena och tryck på
“Ok” för att bekräfta eller “ ” för att
avsluta utan ändringar.
När ändringen är färdig, så kommer meddelandet
och instrumentet kommer att återgå till normal drift.
2.2.3 Radera ett program
Ett program kan tas bort från program status displayen.
➢ Välj semesterprogram att ta bort och tryck på “Ok”
➢ Välj RADERA med “C1” och “C2” och tryck
på “Ok” för att bekräfta eller “ ” exit
för att avsluta utan att radera.
Program återställning gör det möjligt att radera alla semester händelser
(dagar och perioder) som är sparade i instrumentet.
Från det normala status läget:
att visas
➢ Tryck på “ ”
➢ Välj PROGRAM med “C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj PROGRAM RADERA med “C1”
och “C2” och tryck på “Ok” för att
bekräfta
➢ Bekräfta med “Ok” eller tryck “ ” för
att avsluta utan att nollställa
OBS: Program funktionen återställning kan
också nås från Återställnings menyn (se
“Återställ menyn”) kapitlet.
kommer att
Meddelandet
visas på displayen och instrumentet återgår
till normal drift.
- 16 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Denna meny används för att visa och ändra instrumentets allmänna
konfigurationsparametrar.
Dessa är: språk, datum, tid, automatisk SOMMAR- / VINTERTID,
position, korrigering, pin återställning.
Från det normala status läget:
➢ tryck “ ”
➢ välj INSTÄLLNINGAR med “C1”
och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”.
SPRÅK meny
Alternativen är:
Svenska, Norska, Engelska.
➢ Välj INSTÄLLNING SPRÅK med “C1”
och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”.
Det aktuella språket visas.
➢ Tryck “Ok” två gånger för att komma åt ändrings läget eller “ ”
för att avsluta utan att ändra
➢ Välj språk med “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”
.
➢ Det följande meddelandet kommer att visas på displayen
DATUM meny
➢ Välj INSTÄLLNING DATUM med “C1”
och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”. Det aktuella
datumet visas.
➢ Tryck på “Ok” två gånger för att
komma åt ändrings läget eller “ ” för
att avsluta utan att ändra
➢ välj formatet med “C1” och “C2”
(dd-mm-åå eller åå-mm-dd)
➢ bekräfta med “Ok”
➢ Ange år, månad, dag med “C1” och “C2” och tryck på “Ok” för att
bekräfta
.
➢ Det följande meddelandet visas på displayen
TID meny
➢ Välj INSTÄLLNING TID med “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”. Den aktuella tiden visas
➢ Tryck “Ok” två gånger för att komma åt ändrings läget eller “ ”
- 17 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
Svenska
för att avsluta utan att ändra
➢ Ange tid, minuter med “C1” och “C2”
och tryck på “Ok”
för att bekräfta
➢ Det följande meddelandet visas på
.
displayen
att visas på displayen och
instrumentet kommer att återvända till
huvudsidan, om funktionen är aktiv, tryck
på “C2” för att visa / ändra DST Ò GMT
ändring.
SOMMAR- / VINTERTID ÄNDRINGS meny
➢ Tryck “Ok” två gånger för att
ändra parametrarna eller “C2”
igen för att visa parametrarna i
förhållande till
VINTERTID Ò SOMMAR-
Instrumentet gör möjligt att automatiskt hantera SOMMAR- / VINTERTID
och vice versa.
För att aktivera / avaktivera funktionen:
De följande parametrarna måste
anges (för båda ändringarna):
➢ välj INSTÄLLNINGAR S V-TID med “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”. Den aktuella
statusen visas på displayen
eller
)
(
➢ tryck på “Ok” två gånger för att
komma till ändrings läget
➢ Välj STALLA IN AUTO ON eller STALLA
IN AUTO AV med “C1” och “C2”
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta.
- vecka som skall ändras
(1ST VECKA, 2A VECKAN,
3E VECKAN, 4A VECKAN,
sista i månaden)
- Månad
- Dag i veckan (måndag,
tisdag, ...)
- Tidpunkt för ändring
Om funktionen är avaktiverad (AUTO AV)
så kommer det följande meddelandet
C1
R
C2
Ok
C1
C1
När alla parametrar är inställda, så
tryck på “ ” för att avsluta.
- 18 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
R
C2
Ok
R
C2
Ok
Standardvärdena inom eu för tidsomställning är:
- Vinter Ò sommartid: sista söndagen i mars, 02:00
- Sommar Ò vintertid: sista söndagen i oktober 03:00
att visas på displayen
Under normal drift, så kommer symbolen
att visas under sommartid.
vintertid och symbolen
POSITION meny
➢ Välj parameter att ändra
från latitud, longitud och
tidszon och tryck på “Ok”
för att bekräfta
Denna meny används för att ändra de geografiska koordinaterna
(latitud, longitud, tidszon) som var satta under installationsfasen.
Svenska
Den nuvarande valda staden kommer att
visas: tryck på “Ok” för att komma åt
ändringsläget och välj den nya staden med
“C1” och “C2” och bekräfta med “Ok”.
Vid denna punkt så kommer meddelandet
att visa den ändring som
gjordes.
C1
R
C2
Ok
R
C2
För att ändra en parameter:
➢ Parameter värdet visas:
Tryck på “Ok” för att
komma åt
C1
ändringsläget
➢ Välj INSTÄLLNING POSITION
med “C1” och “C2” och tryck
på “Ok” för att bekräfta
➢ Om svenska eller norska
anges som språk, är det
möjligt att endast ändra
staden eller att göra en
förändring med hjälp av de
geografiska koordinaterna:
C1
C1
R
C2
Ok
R
C2
Ok
➢ Ange det nya värdet
med “C1” och “C2” och
tryck på “Ok” för
att bekräfta
C1
R
C2
C1
R
Ok
C2
Ok
➢ Det följande meddelande visas på displayen
- Om du vill ändra staden så
välj POSITION STAD och tryck “Ok”.
- 19 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Ok
Svenska
FORSKJUTNINES meny
Denna funktion används för att lägga till en forskjuntnine av på/av-slag
i förnållande soluppgång och solnedgång, vilket normalt beräknas
automatiskt av systemet (maximal korrigering ± 120 minuter).
För att visa den beräknade tiden för soluppgång och solnedgång:
➢ Från huvudsidan, tryck “Ok”.
Den beräknande tiden för soluppgången och solnedgången kommer
att visas i sekvens..
För att ändra tiden för soluppgång och solnedgång:
➢ VÄLJ INSTÄLLNINGAR
FORSKJUTN och bekräfta
med “Ok”
C1 R C2 Ok
➢ Välj tiden att korrigera med
“C1” och “C2” (soluppgång
eller solnedgång)
➢ Bekräfta med “Ok”.
Den nuvarande
C1 R C2 Ok
FORSKJUTN visas.
Tryck “Ok” igen för att ändra
värdet.
➢ Ställ in FORSKJUTN med “C1”
och “C2” och tryck på “Ok” för att bekräfta (använd negativa
värden för att tidigarelägga tiden för händelsen, positiva värden för
att försena händelsen).
visas på displayen för att indikera den
➢ Meddelandet
förändring som gjordes.
I detta läget, tryck på “Ok” på huvudsidan, så visas de korrigerade
tiderna för soluppgång och solnedgång.
PIN meny
En skyddskod kan ställas in att hindra någon från att använda
instrumentet.
Det 4 siffriga PIN-koden kan anta värden mellan 1 och 4.
Ställa in PIN-kod:
➢ Välj INSTÄLLNINGAR PINKOD med tangenterna “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”
➢ De fyra siffrorna som utgör den nuvarande PIN koden visas (0000
motsvarar ingen kod)
➢ bekräfta med “Ok”
− välj ANDRA och tryck på “Ok” för att ange den nya PIN koden.
Använd tangenterna “C1” och “C2” för att anget ett nummer i
taget för koden och tryck på “Ok” för att bekräfta dem
− Välj RADERA för att avbryta ändring av PIN koden
➢ Tryck på “Ok” för att bekräfta.
- 20 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Om PIN kods förfrågan är aktiv, så
kommer knapp satsen att låsas cirka
3 minuter efter att den sista knappen
trycktes ned. Vid denna punkt, när
knappen trycks in igen, så kommer en
begäran att ange PIN koden att visas.
För att låsa upp instrumentet, ange PIN
koden, enligt denna regel:
-
Tryck “ ”: 1
Tryck “C1”: 2
Tryck “C2”: 3
Tryck “Ok”: 4
för exemplet med pin: 3411 “C2” “Ok” “ ” “ ”
RADERA meny
Denna meny används för att återställa alla inställningar som har gjorts
till fabriksinställningarna:
Datumformat
SOMMAR- / VINTERTID omställning
- Sommartid omställning
- Vintertid omställning
Korrektion
- Soluppgång
- Solnedgång
PIN begäran
yy--mm--dd
automatisk
Sista söndagen i mars 02:00
Sista söndagen i oktober 03:00
0 minuter
0 minuter
0000 - Inaktiverad
För att återställa inställningarna:
➢ Välj INSTÄLLNING RADERA med “C1” och “C2” tangenterna
➢ bekräfta med “Ok”
➢ bekräfta igen med “Ok”
.
➢ det följande meddelandet visas på displayen
- 21 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
➢ det följande meddelandet visas på displayen
i fallet reset).
(
Svenska
ÅTERSTÄLLNINGS MENY
Tim räknar funktionen anger den totala tid som utgången har varit i
läge på.
Timmätarens omfång är mellan 0 och 99.999 timmar, när den högsta
värdet nås, så nollställs det automatiskt.
För att visa timräknarens värde.
från huvudsidan, tryck “ ”
Välj TRIP TIM med “C1” och “C2”
Tryck “Ok” för att bekräfta
Välj med “C1” och “C2” den kanal du
vill kontrollera
➢ Tryck “Ok”. Den totala använda tiden
visas
➢ Tryck på “Ok” igen för att få tillgång
till tim återställnings alternativet. Tryck
“Ok” igen för att bekräfta eller “ ”
för att avsluta utan att nollställa
visas
➢ meddelandet
på displayen för att indikera den
förändring som har gjorts.
➢
➢
➢
➢
Instrumentets default värde kan återställas med reset funktionen. Det
finns 4 olika åter ställnings möjligheter tillgängliga:
- Återställ inställningar: alla inställningar som har gjorts återställs
- Återställ Program: radera alla sparade program
- Återställ Trip Tim: återställer timmätaren
- Återställa alla: återställer inställningarna + raderar alla program +
återställer timmätaren
Utföra återställning:
➢ Tryck på “ ” för att öppna menyn
➢ Välj RADERA med tangenterna “C1” och “C2” och tryck på “Ok”
➢ Använd knapparna “C1” och “C2” för att välja ett av återställnings
alternativen och tryck på “Ok”
➢ Tryck på “Ok” för att bekräfta.
För att göra en fullständig instrument återställning , dvs återställa
fabriksinställningarna, använd ett vasst instrument för att trycka på “R”
-knappen. Detta raderar alla inställningar som har gjorts och återställer
default inställningarna.
- 22 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
ASTRO 2 har ett IR-gränssnitt som gör det lätt att skicka program
mellan instrumentet och dess fjärrkontroll.
OBS: IR-gränssnitt kan bara aktiveras om ASTRO 2 drivs av elnätet.
På detta sätt kan ett instrument programmeras, sedan kan programmet
kopieras till en fjärrkontroll och sedan kopieras till andra instrument
utan att behöva upprepa programmeringen steg för steg.
Fjärrkontrollen för att byta program mellan instrument och fjärrkontroll
följer inte med instrumentet, men kan köpas separat som tillbehör.
Det finns två grundläggande funktionerna i detta driftläge:
- KOPIERA FRÅN: överförs program från en ASTRO 2 till
fjärrkontrollen
- KOPIERA TILL: överförs program från en fjärrkontroll till en eller
flera ASTRO 2 instrument samtidigt.
Kopiera från funktion
För att överföra ett program från ASTRO 2 till fjärrkontrollen, gör först
detta:
Svenska
➢ skapa ett program med den traditionella metoden på ASTRO 2 (se
“Automatisk programmering”)
IR-GRÄNSSNITT
➢ Aktivera mottagningsläget på fjärrkontrollen (se gällande
instruktionsblad)
➢ aktivera överföringen på ASTRO 2,
genom att hålla ner “Ok”
knappen i 3 sekunder.
Det följande meddelandet
visas då på displayen
➢ tryck på “Ok” knappen igen för
att bekräfta inledningen av
överföringen eller “ ”
för att avbryta överföringen
➢ Under överföringen, så kommer
följande meddelande att visas på
displayen
på fjärrkontrollens
(
display) och fjärrkontrollen kommer att avge
“pip-signaler”. När det är klart, så kommer
det följande meddelandet att visas
.
- 23 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
R
C2
Ok
3 sekunder
Svenska
Kopiera till funktion
Obs: under överföringen, rikta fjärrkontrollen mot framsidan av
instrumentet för att underlätta överföringen. Eventuella problem
med överföringen visas med budskapet
klockans display.
För att överföra ett program från fjärrkontrollen till en eller flera
ASTRO 2 gör först detta:
➢ Anslut ASTRO 2 klockan till elnätet
➢ Tryck på “R” tangenten för att
återställa instrumentet och aktivera
mottagningsläget. Det följande
meddelandet kommer att visas
på displayen
C1
R
C2
Ok
I detta läget, så har datum och tid
inställningar och program överförts till
instrumentet och det är redo att arbeta
med de överförda parametrarna.
➢ aktivera överföringen på
fjärrkontrollen och välj vilket
program som ska skickas (se
anvisningarna för fjärrkontrollen)
➢ under överföringen, så kommer det följande meddelandet att
(
visas på displayen
på fjärrkontrollens display) och fjärrkontrollen kommer att avge
“pip-signaler”.
När det är klart, så visas det följande meddelandet
.
- 24 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
på
REFERENS STANDARDER
Batteri nivån kan kontrolleras:
- Automatiskt av instrumentet en gång per vecka
- Manuellt, genom att hålla ner “ ” knappen på huvudsidan i 3
sekunder.
Om batterinivån är lägre än gränsvärdet, så kommer följande
. I det
meddelande att anges på första raden i displayen
fallet byt ut batteriet så snart som möjligt.
Överensstämmelse med EC-direktiv
2006/95/EC (lågspänning)
2004/108/EC (EMC)
Förklaras med hänvisning till den harmoniserade standarden:
• EN 60730-2-7
För att byta ut batteriet:
- Bryt strömmen
- Ta bort locket från batterifacket genom att vrida det motsols
- Byt ut batteriet och sätt tillbaka luckan genom att vrida det medurs
- Anslut nätadaptern
För att kunna behålla programmering och inställningar, så får tiden
mellan att ta bort det gamla batteriet och till att sätta in det nya
batteriet inte överstiga 60 sekunder.
Använd endast CR-2032 batterier.
Kasta batterierna i enlighet med gällande
förordningar om omhändertagande av farligt avfall.
- 25 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
pag.3
pag.3
pag.4
pag.4
pag.5
pag.6
pag.
7
pag.
7
pag.
7
pag.
8
pag.
8
pag.10
pag.
10
pag.
10
pag.10
pag.
10
pag.
10
pag.
11
pag.
11
pag.
11
pag.
11
-1User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
pag.12
pag.
12
pag.
12
pag.
13
pag.
14
pag.
14
pag.
15
pag.
15
pag.
15
pag.
16
pag.
16
pag.17
pag.
17
pag.
17
pag.
17
pag.
18
pag.
19
pag.
20
pag.
20
pag.
21
pag.22
pag.22
pag.23
pag.
23
pag.
24
pag.25
pag.25
Index
English
SAFETY WARNINGS
•
•
•
•
-3User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
DIMENSIONS
65
65
Astro 1
87
35
87
English
35
CONNECTION DIAGRAMS
-4User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
Astro 2
C1
R
C2
Ok
DISPLAY AND KEYPAD DESCRIPTION
INSTALLATION
R
C2
Ok
English
C1
R
C1
R
C1
C2
Ok
R
C2
C2
Ok
R
C2
Ok
R
C2
Ok
Ok
C1
C1
R
C2
Ok
C1
R
C2
C1
R
Ok
C2
Ok
C1
R
C2
Ok
-8User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
-9User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
MANUAL OPERATION
English
PRE-SET PROGRAMS
Sunrise
ON
OFF
P2
Sunset
- 10 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
Sunrise
OFF
P3 program
P5 program
Sunset
P3 OFF
P3 ON
ON
OFF
P5
ON
OFF
P3
Sunset
P5 ON
Sunrise
Sunrise
P4
Sunset
P4 OFF
ON
P6
Sunset
P6 ON P6 OFF
Sunrise
OFF
Sunrise
English
P6 program
P4 program
AUTOMATIC OPERATION
English
C1
C1
R
C2
R
Ok
Ok
C2
C1
R
C2
Ok
- 13 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
2. Menu HOLIDAY PROGRAM
English
C1
R
C2
Ok
R
C2
Ok
- 14 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
R
C2
R
C2
Ok
2.2.2 Changing a program HOLIDAY
Ok
English
English
- 16 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
- 17 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
SETTINGS MENU
C1
C1
R
C2
Ok
R
C2
Ok
- 18 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
R
C2
Ok
C1
C1
R
C2
Ok
R
C2
Ok
C1
C1
R
C2
C1
R
- 19 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
R
Ok
C2
Ok
C2
Ok
R
C2
Ok
CORRECTION menu
English
PIN menu
R
C2
Ok
- 20 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
key “ ”: 1
key “C1”: 2
key “C2”: 3
key “Ok”: 4
- 21 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
.
HOUR METER MENU
➢
➢
➢
➢
- 22 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
R
C2
English
C1
R
C2
Ok
BATTERY REPLACEMENT
English
V3IS00603-040
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed