User Guide
MODEL:
7367674
(OT3-2429)
EAN:
6001224051759











ENGLISH








HOTPLATE OPERATION
Middle temperature control
Bottom temperature control
1.
2.
700 W
700 W
3.
USES
10-12
12-15
15-20
20-25
25-30
30-35
2.
3.
4.
5.
Model number
)








FRANÇAIS









2.
700 W
700 W
RECETTES
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1.
2.
3.
4.
5.
(
Numéro de lot:
)
2.
3.
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.











PORTUGUÊS








Elemento direito
Elemento esquerdo
700W
700W
PORTUGUÊS
DICAS DE COZINHA
1.
2.
10-12'
12-15'
15-20'
20-25'
25-30'
30-35'
2.
3.
4.
5.
(
)
2.
3.
4.
5.
ISIXHOSA
INTSHAYELELO
Enkosi ngokuthenga i-mini oven yethu i-essentials. Iyunithi nganye yenzelwe
ukuqinisekisa ukhuseleko, ukuthembeka nokusebenziseka lula. Phambi kokuyisebenzisa,
nceda uyifunde ngenyameko le miyalelo kwaye uyilondolozele ukureferensa kwixesha
elizayo.
ISILUMKISO ESIBALULEKILEYO
Xa usebenzisa i-mini oven yakho i-essentials amanyathelo okhuseleko asisiseko kumele
alandelwe, ukuquka oku kulandelayo:
 Esi sixhobo ayenzelwanga ukusetyenziswa ngabantu (ukuquka abantwana)
abanobuchule obuncinci ngokwenyama, ngengqiqo okanye ngengqondo, okanye
ukuswela amava nolwazi, ngaphandleni kokuba bayakhokelwa okanye
banikezwe umyalelo ophathelele ekusetyenzisweni kwesixhobo ngumntu
onoxanduva ngokhuseleko lwabo.

Abantwana kumele bakhokelwe ukuqinisekisa ukuba abadlali ngesixhobo.

Qinisekisa ukuba ivoltheji esetyenzisiweyo iyahambelana nevoltheji eyalathwe
kwikhaya lakho.

Khangela ukuba intambo yombane kunye neplagi rhoqo ukuba akho monakalo.
Ukuba intambo okanye iplagi yonakele, kumele kubekwe entsha ngumenzi

okanye umntu oneempepha ukuze kuphetswe ingozi yombane.
Esi sixhobo senzelwe ukusetyenziswa kwikhaya kuphela. Ukusetyenziselwa
ezorhwebo okanye ezoqoqosho kuya kusenza singasebenzi isiqinisekiso kwaye
umboneleli akayi kuba nabutyala ngomonzakalo okanye umonakalo obangelwe
kukusetyenziswa kwesixhobo ngayo nayiphi na injongo ngaphandle koko
senzelwe kona.

Usetyenziso
olungachanekanga
nokusetyenziswa
okungafanelekanga
kungonakalisa isixhobo senze ingozi kumsebenzisi.

Musa ukusebenzisa isixhobo ukuba siye sawiswa okanye simoshakele nangayo
nayiphi na indlela. Kwimeko yomonakalo, thabatha iyunithi ukuze iyokuvavanywa
kunye / okanye iyokulungiswa yiarhente yenkonzo egunyazisiweyo.

Ukunciphisa ubungozi yokukhatywa ngumbane, musa ukutshonisa okanye uveze
injini, iplagi okanye intambo yombane emanzini okanye naziphi ezinye
ezingamanzi.

Musa ukutshonisa esisixhobo emanzini okanye naziphi na ezinye izinto
ezingamanzi okwenzelwe ukucocisa.

Susa iplagi kwisokethi ngokubamba iplagi. Musa ukutsala intambo ukukhupha
isixhobo. Soloko uyikhupha iyunithi kwiplagi xa ingasetyenziswa okanye phambi
kokuyicoca okanye xa usongeza ushenxisa amalungu.

Usetyenziso
lwezifakelelo
ezinganikezwanga
ngumenzi
ezongezelelweyo
kungabangela
ezingacetyiswanga
ukwenzakala,
umlilo
okanye
okanye
ukhatywa ngumbane.

Musa ukuyivumela intambo ijinge kwisiphelo setafile okanye sekhawuntala.
Qinisekisa ukuba intambo ayikho kwisikhundla apho ingatsalwa ngengozi.
ISIXHOSA

Musa ukuvumela intambo isondele kumphandle oshushu kwaye musa ukuyibeka kwi
okanye kusondelo kwirhasi eshushu okanye isitovu sombane okanye isitovu
esishushu.








Usetyenziso lwesongezelelo sentambo kwesi sixhobo asisetyenziswanga. Ngoko ke
ukuba kubalukile usebenzise intambo eyongeziweyo, ukuqinisekisa ukuba intambo
ifanele usetyenziso lombane ukuphepha ukuba shushu ngokugqitisekileyo yentambo
yombane, isixhobo okanye indawo yokuplaga. Musa ukubeka intambo eyongeziweyo
kwindawo apha ingatsalwa ngabantwana okanye izilwanyana okanye zikhubeke
kuyo.
Esi sixhobo asikulungelanga ukusetyenziswa ngaphandle. Musa ukusisebenzisela
nayiphi na enye into kunento esenzelwe yona esi sixhobo.
Musa ukuphatha esi sixhobo ngentambo yombane.
Musa ukubamba imiphezulu eshushu ngokuthe ngqo. Sebenzisa imiqheba okanye
amaqhosha.
Musa ukushiya esi sixhobo singajongwangwa ngexesha lokusetyenziswa. Susa
iyunithi kwiplagi xa ingasetyenziswa. Yivumele iphole phambi ukwambatha okanye
ikhulula iindawo, naphambi ukucoca isixhobo.
Soloko usebenzisa isixhobo kumphezulu othambileyo, olinganayo nozinzileyo. Musa
ukubeka iyunithi kumphezulu oshushu.
Umenzi akalwamkeli uxanduva lwawo nawuphi na umonakalo okanye ukwenzakala
okubangelwa kukusetyenziswa ngokungafanelekanga okanye ngokungalunganga
kwesixhobo, okanye ulungiso kwenziwa ngumsebenzi ongagunyaziswanga.
Kwimeko iingxaki zobuchwepheshe, cima isixhobo kwaye musa ukuzama
ukusilungisa ngokwakho. Buyisela isixhobo kwisibonelelo senkonzo egunyazisiweyo
ukuze zivavanywe, silungelelaniswe okanye silungiswe. Soloko ugxininisa
ekusetyenzisweni kwamalungu amatsha. Ukungaphumeleli ukuthobela izilumkiso
ngentla nemiyalelo kwaye kungachaphazela ukusebenza okukhuselekileyo kwesi
sixhobo.
ISIXHOSA
YAZI I-MINI OVEN YAKHO
1. i-hotplate yasekhohlo
2. i-hotplate yasekunene
3. Iqhosha lolawulo lweqondo lobushushu beoveni
4. Isibane sephayiloti se-hotplate yasekunene
5. Iqhosha lolawulo le-hotplate yasekunene
6. Isibane sephayiloti se-hotplate yasekohlo
7. Iqhosha lolawulo le-hotplate yasekhohlo
8. Iswitshi yokubhaka/yokugrila yeoveni
9. iglasi yesitovu
10. Intambo yombane
11. Umqheba wocango
12. I-elemente yokufudumeza
13. Umqheba wethreyi
14. Ithreyi
15. Igrili (/irekhi yocingo?)
INKCUKACHA
Ivolteji
Iwattage
: AC 230 V/50 Hz
: 2900 W
iplagi yomhlaba eyi-3-pin, (ukunciphisa ukukhatywa
Ikhodi
:ngumbane)
Ithemostati:
Ibhrendi yase-China
UKUSEBENZISA I-MINI OVEN YAKHO
Kufuneka uyifunde yonke imiyalelo ngenyameko phambi kokuba
usisebenzise esi sixhobo.
1. Shenxisa yonke imathiriyeli yokuphakheja kwaye ukhangele ukuba i-mini oven
ikwimeko elungileyo na. Makungabikho kuchachamba kwiyunithi nomonakalo
kwintambo/plagi. Musa ukulahla nayiphi ekupakishweni de zonke izinto ziye
zafunyanwa.
2. Kufuneka uqinisekise ukuba ivoltheji eboniswe i-mini oven iyahambelana nevoltheji
yombane osekhayeni lakho.
3. Susa nayiphi iileyibhile yokuncamathisela okanye istikha phambi kokusetyenziswa.
4. Kumele uwosule ngenkathalo umphezulu womphandle kunye ne-elementi ejikelezayo
ngelaphu elifudumeleyo elifumileyo ukushenxisa naluphi na uthuli olunokuba luthe nca.
Yosula yome ngetawuli ecocekileyo.
ISIXHOSA
IMIYALELO YOKUSEBENZISA
Phambi kokuyisebenzisa:
1. Qiniseka ukuba umgama ophakathi kweoveni eyi-mini (emva nasemacaleni) kunye
nodonga okanye lweoveni eyi-mini kunye nenye ioveni lizii-15~25 cm ubuncinane,
kwaye uyibeke kwindawo eyomileyo.
2. Phambi kokusebenzisa ioveni okokuqala, yijike iye kweyona setingi iphezulu kwaye
uyifudumeze ioveni engenanto kangangemizuzu emi-3. Oku kunokudala ukuqhuma
kodwa kuqhelekile njengoko umsi (ivumba) uya kusuka emva kwemizuzu embalwa
UKUSETYENZISWA KWE-HOTPLATE
Ulawulo lweqondo lobushuswhu eliphakathi
Ulawulo lweqondo lobushushu elisezantsi
I-hotplate esekunene
I-hotplate esekhohlo
700 W
700 W
1.
Lijike iqhosha lolawulo elinqwenelwayo ukukhetha isetingi yeqondo lobushushu;
amaqhosha aphawulwe MIN-MAX into ethetha ukuba iqondo lobushushu lihamba
ukusukela kuphantsi ukuya kuphezulu.
2. Beka imbiza okanye ipani yakho eflethi kumphezulu we-hotplate oyikhethileyo
uqalise ukupheka.
QAPHELA: Isiseko sembiza okanye ipani yakho akumele sigqithe kuma-26 cm
kwiidayamitha.
3. Musa ukulushiya ulawulo lweqondo lobushushu ukuba akukho mbiza okanye ipani
kwi-hotplate. Oku kuya kubangela ubushushu obugqithisileyo buyonakalise
i-hotplate.
4. Ukujika iqhosha lolawulo liye kuphantsi okanye kuphezulu kuya kulungelelanisa
iqondo lobushushu be-hotplate ngokufanelekileyo.
5. Kuyakwazeka ukusebenzisa zombini ii-hotplate kunye neoveni ngaxeshanye.
QAPHELA: Sicebisa ukuba usebenzise i-hotplate e-1 kuphela ngexesha ukuthintela
ukuqhekeka kwesekethi yendlu yakho ngenxa yokusindeka. Emva koko isebenzise
iqhosha lokulawula lobushushu siye ku "MIN 'ekwisikhundla kwaye yisuse iplagi esixhobo.
UKUSETYENZISWA KWEOVENI
Isifudumezi esiphezulu: 750W
Isifudumezi esisezantsi: 750W
1. Igrili, kunye nemisebenzi yokubhaka zilawulwa liqhosha eliphezulu (iqondo
lobushushu lalo lisukela ku- 50-250 0C) kunye neswitshi yerokha esezantsi,
2. Jika iswitshi enqwenelekayo iye ku-ON (iswitshi yokugrila okanye iswitshi yokubhaka)
okanye zilayite zombini iiswitshi. Iqondo lobushushu kwioveni liya kwenza isangqa
yakuba ilayitiwe.
QAPHELA: Ukuba iqhosha lolawulo lalathe ku 0 (OFF), libonisa ukuba iswitshi yokugrila
okanye yokubhaka icinyiwe. Qala ukhethe isetingi yeqondo lobushushu uze emva koko
ukhethe isimbo osinqwenelayo sokupheka ngeswitshi.
Phambi ukubeka ukutya kwioveni, fakela ioyile kwigrili.
Beka ithreyi phantsi egrilini ukuphepha uchophela kweoyile ngaphakathi kweoveni.
Ukuba ukutya kuphekwe kwanamafutha, umzekelo wenkukhu egcadiweyo, yogquma
ngeshithi enye yefoyile yealuminam uze ubeke enye ishithi ethreyini. Oku kuya
kuthintela ukuba iincindi zenyama zingayingcolisi ioveni.
Qaphela: Umphezulu ofikelelekayo unokuba shushu ngexesha lokusebenza.
IMISEBENZI YEENTLOBO (0C)
ZAMAQONDO OBUSHUSHU
I (50)
Ukunyibilikisa. Ukwenza shushu. Ukulondoloza. Bilisa
II (100)
Isonka esifutshane. Iikhukisi. Ii-Tarts
III (150)
Amadombolo aqoboqobo. Iikeyiki
IV (200)
Isonka.
Amadombolo
agcadiweyo.
Iipanekuku.
Amandongomane, Irayisi kwiBhokisi.
V (250)
Inkukhu. Irhanisi. Idada. Inyama. Intlanzi
1. Yenze shushu kwangaphambili ioveni malunga nemizuzu emi-5-10 phambi
kokupheka nakuphi na ukutya.
2. Ungasilungelelanisa isikhundla sethreyi ngokwesayizi yenxenye kunye nexesha
lokubhaka.
3. Uyakwazi ukujonga ukutya ngokusebenzisa Ifestile yeglasi ngexesha lokubhaka.
Ngokuseta kwangaphambili nceda ubhekiselele kule theyibhile elandelayo:
UKUTYA
IXESHA LOKUBHAKA(IMIZUZU)
Iikeyiki, izonka ezifutshane
Isonka, ipanekuku
Indongomane
Isiteki, ii-sparerib, iikeyiki
Iikeyiki, ii-tarts
Inkukhu, idada, irhanisi
10-12
12-15
15-20
20-25
25-30
30-35'
2.
3.
4.
5.
Emva kokusebenzisa buyisela onke amaqhosha aye kwisikhundla "0" okanye "MIN"
futhi ukhuphe iplagi kwisokethi yombane. Qiniseka ukuba isixhobo sipholile sabuyela
kwiqondo lobushushu lasendlwini, uze wosule umphezulu nomphakathi ngelaphu
elifumileyo okanye isiponji. Ungaze uzisebenzise iiphedi ze-steel wool okanye
iiarhente zokucoca ezikhuhlayo okanye ezirhabaxa kwi-mini oven yakho njengoko
oku kuya kuyonakalisa iyunithi yakho.
MUSA UKUSINKXUZA ESI SIXHOBO EMANZINI OKANYE NANTONI NA
ENGAMANZI.
Soloko uzicoca iindawo zeoveni ezinemibala nezinenameli emva kokuyisebenzisa.
Lugcine luvulekile ucango lweoveni ukuze yome.
Qinisekisa ukuba zonke iimathiriyeli ezineasidi (ilamuni neeoyile) zicocwa ngoko
nangoko emva kokusetyenziswa.
ithreyi negrili zingacocwa ngezicoci namanzi. Kukhethwa ukuba usebenzise imigubo
yokucoca ngokomisayo ukucoca iindonga zangaphakathi nezaphandle zesixhobo.
Inombolo yemodeli
(Inombolo yelothi:
)
Igama lemveliso
Umhla wentengo
Indawo yentengo
Umntu uthengisa imveliso (“umthengisi”) kumthengi wokuqala wale mveliso
(“umthengi") apha uqinisekisa ukuba le mveliso iya kuba yeyomgangatho ophezulu
kwaye, ikwimeko entle yokusebenza, ayinaziphene kwaye iyifanele injongo
eyenzelwe yona ngaphantsi kokusetyenziswa emzini oqhelekileyo, kangangesithuba
sexesha lonyaka om-1 (omnye) ukusukela kumhla wentengiso ("isigaba sexesha
lesiqinisekiso") yale mveliso.
2. Kwimeko yokuba isigaba sexesha lesiqinisekiso singekaphelelwa lixesha kwaye
nemveliso ingasekho semgangathweni omhle, okanye kwimeko entle yokusebenza
okanye ineziphene okanye ingasayilungelanga injongo eyenzelwe yona ngaphantsi
1.
kokusetyenziswa emzini oqhelekileyo, umthengi unako, ngokuphantsi komhlathi 3
ngezantsi, ukuyibuyisela kumthengisi imveliso kwaye kuyafumaneka oku kulandelayo
kukhetho lwakhe:
2.1 Zingaphelanga iinyanga zokuqala ezi-6 (ezintandathu) zesiqinisekiso:
unokufumana imbuyekezo yexabiso lokwenene elihlawulweyo okanye
uyitshintshise imveliso ngenye efana nayo yexabiso elifanayo ngentengo;
2.2 Zingaphelanga iinyanga zokuqala ezi-6 (ezintandathu) zesiqinisekiso:
unokuyitshintshisa imveliso ngenye efana nayo yexabiso elifanayo ngentengo.
3.
Umthengisi akayi kuyitshintshisa imveliso okanye amnikeze imbuyekezo umthengi
ngokwemiqathango yesi siqinisekiso ukuba imveliso:
3.1 itshintshwe ngokuchaseneyo nemiyalelo enikezwe kwimanyuwali yemveliso;
3.4 isetyenziswe kakubi, ihlukunyeziwe okanye ibhucabhuciwe;
3.5 inesiphene okanye ayikho kwimeko yokusebenza ngenxa yokudleka
okuqhelekileyo;
3.4 yonakele ngenxa yokungahoyi, ukungakhathali okukhulu komthengi, indlela
yokuziphatha ngolunya okanye indlela yokuziphatha yolwaphulo-mthetho;
3.5 isetyenziselwe iinjongo zoqoqosho okanye zorhwebo.
4. Esi siqinisekiso sisebenza kuphela kwimveliso ethengwe kumthengisi okhethekileyo
hayi nakweziphi na iinkcitho ezinamathiselweyo okanye ezifakelwe kwimveliso
ngumthengi.
5. Naliphi na ibango kwimiqathango yesi siqinisekiso kufuneka sixhaswe bubungqina
bokuqala nentengo.
ISIZULU
ISINGENISO
Siyabonga ngokuthi uthenge uhhavini wethu omncane wakwa-essesntials. Iyunithi
ngayinye yakhiwe ngendlela yokuqinisekisa ukuphepha, ukwethenjwa, nokusebenziseka
kalula. Ngaphambi kokuthi uyisebenzise, sicela ufundisise lemiyalelo bese uyayigcina
ngendlela ephephile ukuze ubuye ubheke kuyo esikhathini esizayo.
OKUBALULEKILE UKUZE UYIVIKELE
Uma usebenzisa uhhavini wakho omncane wakwa-essentials , kumele ulandele
imiyalelo yokuvikela, kubandakanya lokhu okulandelayo:
 Lento esebenza ngogesi ayihloselwe ukuthi isetshenziswe abantu
(kubandakanya izingane) ezinemizimba, izinzwa noma imiqondo engasebenzi
ngokuphelele, noma abangenalo ulwazi mayelana nokusetshenziswa kwalo
mkhiqizo, ngaphandle uma kukhona obaqaphile noma beyinikeziwe imiyalelo
mayelana nokusetshenziswa kwento kagesi umuntu okungumsebenzi wakhe
ukuze baphephe.

Izingane kumele kube khona oziqaphayo ukuze kuqinisekwe ukuthi azidlali
ngento kagesi.

Njalo qinisekisa ukuthi amandla kagesi
abhalwe kulebuli yesilinganiso
ayahambisana nalawo asekhaya lakho.

Jwayela ukubheka intambo kagesi kanye namapulaki ukuthi akulimele yini. Uma
intambo noma ipulaki ilimele, kumele umkhiqizi afake enye noma umuntu
ongungoti kulokhu ukuze ugweme ubungozi bukagesi.

Lento esebenza ngogesi ihloselwe ukusetshenziswa ekhaya kuphela.
Ukuwusebenzisela ifemu noma ukuhweba kuzoqeda iwaranti, kanti nomhlinzeki
angeke abe necala uma kuba nokulimala komuntu noma ukulimala okudalwe
ukusebenzisa uhhavini ngezinye izinhloso ngaphandle kwehloselwe khona.

Ukuyisebenzisa ngendlela okungeyiyo noma ukuyisebenzisela okungekhona
kungayilimaza futhi kulimaze nalowo oyisebenzisayo.

Ungayisebenzisi uma ike yawa noma yalimala ngandlela thize. Uma ilimele,
hambisa iyunithi leyo iyohlolwa bese/noma ilungiswe yi-ejenti yosizo egunyaziwe.

Ukunciphisa ubungozi bokushaywa ugesi, ungayifaki emanzini noma nakuliphi
uketshezi noma ubeke obala imotho, ipulaki noma intambo kagesi.

Uma uyihlanza, ungayifaki emanzini noma nakuyiphi into ewuketshezi.

Susa ipulaki kusokhethi ngokuthi uyibambe ipulaki. Ungayidonsi intambo uma
ukhipha into kagesi lapho exhunywe khona. Njalo ikhiphe eplakini uma
ingasebenzi, ngaphambi kokuyihlanza noma uma kukhona izingxenye ozifakayo
noma ozikhiphayo.

Ukusetshenziswa kwezinto zokwengeza ezinganconyiwe noma ezingahlinzekwa
ngumhlinzeki zingadala ukulimala, umlilo noma ukushaywa ugesi.

Ungayiyeki intambo ilenge ekugcineni kwetafula noma kwekhawunta. Qinisekisa
ukuthi intambo ayikho endaweni lapho ingadonseka khona ngephutha.

Ungayivumeli inatmbo ithinte indawo eshisayo futhi ungayibeki phezulu noma
eduze kwegesi eshisayo noma isitofu sikagesi noma kuhhavini oshisisiwe.
ISIZULU








Ukusetshenziswa kwentambo yokunweba kulento akunconyiwe. Kodwa-ke, uma
kunesidingo sokuthi usebenzise intambo yokunweba, qinisekisa ukuthi intambo
iwalungele amandla asetshenziswa yileyonto kagesi ukugwema ukuthi ingashisi
kakhulu intambo yokunweba, into kagesi noma indawo yepulaki. Ungayibeki intambo
yokunweba endaweni lapho engadonswa khona izingane noma izilwane noma
ibakhube.
Lento kagesi ayikulungele ukusetshenziswa ngaphandle. Ungayisebenziseli okunye
lento ngaphandle kwalokhu ehloselwe ukusetshenziselwa khona.
Ungayibambi into kagesi ngentambo kagesi.
Ungazithinti izindawo ezishisayo ngqo. Sebenzisa izibambo noma amakhanda.
Ungayishiyi yodwa lento ngenkathi uyisebenzisa. Njalo uma ungayisbenzisi iyunithi
ikhiphe epulakini. Iyeke iphole ngaphambi kokuthi ufake noma ukhiphe izingxenye
ezithile, nangaphambi kokuyihlanza.
Njalo lento isebenzisele endaweni ebushelelezi, eqondile enganyakazi. Ungayibeki
lento endaweni eshisayo.
Umkhiqizi angeke abe necala lokulimala noma ukulinyazwa okubangelwe
ukusetshenziswa ngendlela engalungile noma engeyiyo yalento kagesi, noma
ukulungiswa owenziwe umuntu ongagunyaziwe ukwenza lokho.
Uma kwenzeka kube nezinkinga zobuchwepheshe, cima ungazami ukuwulungisa
ngokwakho. Phindisela into kagesi endaweni egunyaziwe ezoyilungisa ukuze
bayihlole, bayilungise noma bayikhande. Njalo gcizelela ukusebenzisa izingxenye
zokuqala. Ukuhluleka ukuthobela lesi sixwayiso nemiyalelo ebalulwe ngenhla
kungaphazamisa ukusebenza okuphephile kukahhavini omncane.
ISIZULU
YAZI UHHAVINI WAKHO OMNCANE
1. Ipuleti langakwesobunxele
2. Ipuleti langakwesokudla
3. Ikinobho lokulawula amazinga okushisa kuhhavini
4. Ilambu elikhanyisa uma kuvutha ipuleti langakwesokudla
5. Ikinobho elilawula ipuleti langakwesokudla
6. Ilambu elikhanya uma kuvutha ipuleti langakwesobunxele
7. Ikinobho elilawula ipuleti langakwesobunxele
8. Iswishi kahhavini yokubhaka/ukosa
9. Ingilazi kahhavini
10. Intambo kagesi
11. Isibambo sesivalo
12. Umsuka wokushisisa
13. Isibambo sethileyi
14. Ithileyi
15. Ukosa (/irekhi yocingo?)
UKUCACISWA
Amandla kagesi
Amawathi
Intambo
I-thermostat
: AC 230 V/50 Hz
: 2900 W
: iplaki enophini ama-3 (inciphisa
ubungcuphebokushaywa ugesi)
: Umkhiqizo wase-China
UKUSEBENZISA UHHAVINI WAKHO OMNCANE
Kumele ufundisise yonke imiyalelo ngaphambi kokuthi usisebenzise lesi
sitofu.
1. Susa konke obekupakishile uphinde uhlolisise ukuthi uhhavini omncane usesimweni
esilungile. Akumele kube khona ukuklayeka noma ukulimala kwentambo/iplaki.
Ungazilahli izinto ebeziphethe imkhiqizo kuze kube ukuthi zonke izinto ezengezayo
zitholakele.
2. Kumele uqinisekise ukuthi amandla kagesi abhalwe kuhhavini Omncane
ayahambelana namandla kagesi asekhaya lakho.
3. Susa wonke amalebuli noma izitikha ezinanyathelisiwe ngaphambi kokuthi
uwusebenzise.
4. Kumele usule ngokucophelela ingaphandle kanye ne-elementi yokushisisa
ngendwangu efudumele, eswakeme ethofozelayo ukuze ususe izintuli ezingase zibe
khona. Sula womise ngethawula elomile.
ISIZULU
IMIYALELO YOKUWUSEBENZISA
Ngaphambi kokuwusebenzisa:
1. Qinisekisa
ukuthi
ibanga
phakathi
kukahhavini
omncane
(ngemuza
nasezinhlangothini) kanye nodonga noma uhhavini wakho omncane nomunye
uhhavini lingu-15~25 cm, futhi kumele uhlale uwubeka endaweni eyomile.
2. Ngaphambi kokusebenzisa uhhavini okokuqala, ubeke ezingeni lokushisa eliphezulu
bese uwushisisa ungenalutho imizuzu engu-3. Lokhu kungadala intuthu kodwa
kuvamile ngoba intuthu (ukunuka) kuzophela emizuzwini embalwa
UKUSEBENZA KWEPULETI
Isilawuli sezinga lokushisa esiphakathi nendawo Ipuleti elingakwesokudla
Isilawuli sezinga lokushisa esingezansi
Ipuleti elingakwesobunxele
1.
2.
700 W
700 W
Phendula ikinobho olifunayo ukuze ukhethe izinga lokushisa olifunayo: izikinobho
zibhalwe MIN-MAX okusho ukuthi izinga lokushisa lisuka kweliphansi liye
kweliphezulu.
Beka ibhodwe noma ipani eliyizicaba epuletini olikhethile ukuze uqale ukupheka.
QAPHELA: Isinqe sebhodwe noma sepani akumele sidlule 26 cm ibanga elinquma
phakathi.
3. Ungasishiyi sivuliwe isilawuli sezinga lokushisa uma lingekho ibhodwe noma ipani
esitofini. Lokhu kuzodala ukushisa okweqile kulimaze ipuleti lesitofu.
4. Ukuphendula ikinobho liye ezingeni eliphansi kuye kweliphezulu kuzolungisa izinga
lokushisa ngendlela efanele.
5. Kuyenzeka ukuthi uwasebenzise omabili amapuleti esitofu kanye nohhavini
ngesikhathi esisodwa.
Qaphela: Seluleka ukuthi usebenzise ipuleti eli-1 noma uhhavini kuphela ngesikhatho
ukuze ugweme ukuthi isekhethi yakho ingathwali ngokweqile. Emva kokuwusebenzisa,
beka ikinobho lezinga lokushisa ku-"MIN" bese uyayikhipha epulakini.
UKUSEBENZA KUKAHHAVINI
Ukushisisa phezulu: 750 W
Ukushisisa ezansi: 750 W
1. Ukusebenza kwendawo yokosa, nokubhaka kulawulwa yikinobho eliphezulu (izinga
lakhona lokushisa lisuka ku- 50 - 250 0C) kanye neswishi engezansi,
2. Phendula iswishi oyifunayo ibe ku ON (iswishi yokosa noma eyokubhaka) noma
uwavule womabili amaswishi. Izinga lokushisa kuhhavini lizozungeza uma iswishi
isivuliwe.
QAPHELA: Uma ikinobho lokulawula libhekiswe ngaku- 0 (CIMILE), kuveza ukuthi iswishi
yokosa noma iswishi yokubhaka icishiwe. Qala ngokukhetha izinga lokushisa bese
ukhetha indlela yokupheka ngokusebenzisa iswishi.
ISIZULU
AMASU OKUPHEKA
1.
2.
Ngaphambi kokufaka ukudla kuhhavini, gcoba uwoyela endaweni yokosa.
Beka ithileyi ngaphansi kwendawo yokosa ukugwema ukuthi uwoyela ungaconseli
phakathi kuhhavini.
3. Uma ukudla okuzophekwa kunamafutha, isibonelo inkukhu ethoswayo, yemboza
ngocwecwe bese ubeka elinye icwecwe ethileyini. Lokhu kuzogwema ukuthi umhluzi
wenyama ungangcolisi uhhavini.
Qaphela: Le ndawo evulekayo izobe ishisa ngenkathi uphekile.
AMAZINGA OKUSHISA (0c)
I (50)
II (100)
III (150)
IV (200)
Ukuncibikalisa. Ukushisisa. Ukulondoloza. Ukubila
Ibhiksidi. Amakhekhe. Ama-tart
Amadombolo athosiwe. Amakhekhe
Isinkwa, amadombolo afrayiwe, ikhekhe lasepanini,
amakinati. Ilayisi elisebhokisini.
V (250)
Inkukhu. Ihansi. Idada. Inyama. Ufishi
1. Qala ushisise uhhavini imizuzu emi-5 - 10 ngaphambi kokuthi upheke noma ikuphi
ukudla.
2. Ungalungisa indawo yethileyi ngokulandela ngobukhulu noma ubuncane kokudla
kanye nesikhathi sokubhaka.
3. Ungakugada ukudla ngaphandle kwefasitela lengilasi ngenkathi ubhaka.
Uma ufuna ukubeka isikhathi sicela ubheke leli thebula elilandelayo:
UKUDLA
ISIKHATHI SOKUBHAKA (IMIZUZU)
Amakhekhe, Ibhiksidi
Isinkwa, nekhekhe lasepanini
Amakinati
Isiteki, izimbambo, amakhekhe
Amakhekhe, ama-tart
Inkukhu, Idada, Ihansi
10-12'
12-15'
15-20'
20-25’
25-30’
30-35'
2.
3.
4.
5.
Emva kokusebenzisa buyisela zonke izikinobho ku "0" noma "MIN" bese ukhipha
iplaki kusokhethi kagesi. Qinisekisa ukuthi uhhavini uyaphola, bese usula
ngaphandle nangaphakathi ngendwangu eswakeme noma isiponji. Ungalokothi
usebenzise iwuli yensimbi noma izinto zokuhlanza ezinzima/ezihayayo kuhhavini
wakho omncane ngoba lokhu kungawulimaza.
UNGAWUFAKI UHHAVINI EMANZINI NOMA NAKULIPHI UKETSHEZI.
Njalo hlanza izindawo ezinombala nezikathayela kuhhavini uma uqeda
ukuwusebenzisa. Gcina isivalo sikahhavini sivulekile ukuze wome.
Qinisekisa ukuthi zonke izinto ezine-acid (ulamula nowoyela) uyakuhlanza
ngokushesha emva kokukusebenzisa.
Ithileyi nendawo yokosa kungahlanzwa ngezinto zokuhlanza namanzi. Kungcono
ukusebenzisa ophawoda abomile bokuhlanza ukuhlanza ingaphakathi nengaphandle
likahhavini.
Inombolo yohlobo
(Inombolo ye-lot:
)
Igama lomkhiqizo
Usuku lokuthenga
Indawo othenge kuyo
Umuntu odayisa umkhiqizo ("umthengisi") kumuntu wokuqala lomkhiqizo
("ikhasimende") unika iwaranti yokuthi lo mkhiqizo uzoba seqophelweni elihle futhi,
uzobe usebenza kahle, ungenawo amaphutha futhi ukufanele lokhu ohloselwe khona
ngaphansi kokusetshenziswa okujwayelekile kwasendlini, isikhathi esingunyaka o-1
(owodwa) kusukela ngosuku othengwe ngalo ("isikhathi sewaranti") salo mkhiqizo.
2. Uma kwenzeka ukuthi umkhiqizo awukho ezingeni elifanele noma awusebenzi
ngendlela efanele, unephutha noma ungakulungele lokhu ohloselwe khona uma
usetshenziswa endlini singakapheli isikhathi sewaranti, ikhasimende, ngemibandela
1.
esesigabeni 3 ngezansi, lingawubuyisela umkhiqizo kumthengisi ngalemigomo:
2.2 Ezinyangeni zokuqala eziyi-6 (isithupha) zewaranti: uzobuyiselwa imali eyinani
athenga ngalo noma ashintshise umkhiqizo athathe ofanayo noma onjengawo
othengisa ngenani elifanayo;
2.2 Emva kwezinyanga ezi-6 (isithupha) siphelile isikhathi sewaranti: ukushintsha
umkhiqizo ngomkhiqizo ofanayo ngenani elifanayo owalithenga ngawo.
3. Umthengisi angeke awubuyisele umkhiqizo noma abuyisele ikhasimende imali
ngokwewaranti uma umkhiqizo:
3.1 usushintshiwe okuphambene nemiyalelo oyihlinzekwe ebhukwini elimayelana
nomkhiqizo;
3.6 ususetshenziswe ngendlela engeyiyo, uhlukunyeziwe noma usuphazanyisiwe;
3.7 unephutha noma ungasasebenzi ngendlela efanele ngenxa yokulimala nokuguga
okujwayelekile;
3.4 usulimele ngenxa yokunganaki, ubudedengu, nokuziphatha kabi komthengi noma
ngenxa yobugebengu;
3.5 ususetshenziselwe ukuhweba noma usebenze efemini.
4. Le waranti isebenza kuphela uma umkhiqizo uthengwe kumthengisi futhi kungekho
lutho okufakiwe emkhiqizweni kufakwa yikhasimende.
5. Noma yisiphi isicelo sokukhokhelwa ngaphansi kwewaranti kumele sihambisane
nobufakazi bokuqala bokuthenga.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Swahili were displayed