Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Kullanma talimatları

Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Kullanma talimatları
GB
FR
DE
NL
NO
SE
PT
RU
PL
TR
AR
GR
SC
3
1
2
3
Contents
a)
b)
c)
d)
5
1
2
3
Contenu
a)
b)
c)
d)
6
FR
SOIT
7
1
2
3
a)
b)
c)
d)
8
DE
Entkalken
9
Water temperatuur in de verwarmer
1
2
3
Gebruiksaanwijzing
Onderhoud van uw fles- en
babyvoedingverwarmer
Ontkalken
Waarschuwing
Voedingslepeltje
11
1
2
3
12
ES
13
IT
1
2
3
IT
Garanzia
Philips AVENT è qui per aiutarti
IT: Chiama il numero verde 800 790502
CH: 056 266 5656
Scrivi a: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
www.philips.com/AVENT
15
1
2
3
16
17
1
2
3
NO
Avkalkning
Skje
Garanti
19
1
2
3
20
SE
Avkalkning
Sked
Garanti
Philips AVENT hjälper dig
Skriv till: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
SE: 08-725 14 05.
www.philips.com/AVENT
21
1
2
3
DK
Enten:
Afkalkning
Ske
Garanti
Philips AVENT er til for at hjælpe
Skriv til: Jens Thorn A/S, Skellet 1, 4174 Jystrup
DK: 57 52 81 03
www.philips.com/AVENT
23
1
2
3
24
RU
Очистка от накипи
Внимание!
a)
b)
c)
d)
TR P h i l i p s AVENT H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c›
H › z l › Bi b ero n v e M ama I s › t › c › ’ n› z › i l k k ez
k ul la n ma d a n ön c e lü t fe n t üm k u ll an › m
k › la v u zu n u ok u m a k iç i n 5 D a ki k a n › z› a y› r › n
ve ileris i için k›la vuzu sakla y›n.
H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c› tüm AVENT Airflex
Biberonlar› oldu¤u gibi cam ve metal kavanoz
bebek mamalar›n› güvenli ve çabuk bir flekilde
›s›tman›z› sa¤lar. H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c›’y›
vitaminler zarar görece¤inden s›v›lar› veya
yiyecekleri uzun süre s›cak tutmak için
kullanmay›n.
Is›t›c›n›n süt ya da g›day› ›s›tma h›z›, biberon
ya da kab›n büyüklü¤üne ve bafllang›ç ›s›s›na
(örne¤in oda ›s›s›nda 20° ya da buzdolab›ndan
ç›kt›¤› ›s›da 5° olmas›) ba¤l› olacakt›r. fiekil 2
›s›tma süresi hakk›nda size yaklafl›k bir fikir
verecektir. Beslemeden önce yiyece¤in ›s›s›n›
her zaman kontrol edin.
Afla¤›daki rehber ›s›t›c›n›n içindeki suyun
eriflebilece¤i yaklafl›k s›cakl›klar› gösterir.
S›v›lar ya da yiyecekler için ›s›tma rehberi de¤ildir.
Ayarlar
Yaklafl›k su s›cakl›¤› derecesi
1
2
3
‹çindekiler
a) Sepet
b) Is›t›c› gövdesi
c) Ayar dü¤mesi
d) Bebek mamas› kab› ve beslenme kafl›¤›
Ku l la n ›m Ta li m a tl a r ›
Airf lex Biberonlar ‹çin
1) Sepetin ›s›t›c›n›n içinde oldu¤undan emin olun.
2) ‹çi dolu biberonu ›s›t›c›ya yerlefltirin.
3) 125 ml/4oz Airflex Biberonlar için, ›s›t›c›y›
biberonun içindeki sütün biraz üstüne kadar
suyla doldurun.
4) Daha büyük Airflex Biberonlar için (260ml/9oz),
›s›t›c›ya üst hizas›n›n biraz alt›na kadar
(15 mm.) su koyun.
5) Asla biberonun boyun hizas›n› aflacak ya da
›s›t›c›dan taflacak kadar su koymay›n.
6) Is›t›c›n›n fiflini prize tak›n ve ayar dü¤mesini
3’e getirin.
7) Is›t›c›n›n çal›flt›¤›n› gösterir ›fl›k yanacakt›r.
28
8)
Is›tma ifllemi s›ras›nda suyun ayarlanan
dereceye ulaflt›¤›n› belirten ›fl›k yanacak ve
sönecektir.
9) Her zaman besini test edin ve mama istenen
dereceye ulaflt›¤›nda ›s›t›c›dan hemen ç›kart›n.
10) Sütü ›s›tt›ktan sonra bebe¤inize vermeden
önce her zaman biberonu sallay›n ve
bile¤inize birkaç damla damlatarak ›s›s›n›
kontrol edin.
11) Sütü fazla ›s›tmamaya dikkat edin.
NOT: Lütfen flekil 2’deki zamanlamalara bak›n.
NOT: AVEN T dam l atm az si hi rl i bardak ‘‘ M a gi c
C u p ’’ y a d a d i ¤ e r b i b e r o n l a r d a m a m a › s › t › l › r k e n
s ep et ç ›k a r ›l ab i l i r.
B eb e k m a ma s › k a va n oz l ar › ve k ut u la r ›
1) Sepetin ›s›t›c›n›n içinde oldu¤undan emin olun.
2) Kapa¤› kald›r›n ve kavanoz ya da teneke
kutuyu ›s›t›c›ya yerlefltirin.
3) Is›t›c›ya kavanoz/kutunun üst hizas›n›n alt›na
kadar, 15 mm su koyun.
4) Cihaz›n fiflini prize tak›n ve dü¤meyi aç›n.
Ayar› 3’e getirin.
5) Yukar›da 7 – 9 maddelerinde oldu¤u gibi devam
edin.
6) Is›t›c› biberonlarda oldu¤u gibi çal›flacakt›r.
Kavanoz ya da kutuyu ç›kar›rken hem onlara
hem de etraf›ndaki suya dikkat edin, s›cak
olacakt›r.
7) Küçük kavanozlar ve kutular› ›s›t›rken su
koymadan önce alt›na bir AVENT Airflex
Biberon kapama halkas› koyman›z kab› rahat
ç›karman›z için yararl› olacakt›r.
8) Mamay› kar›flt›r›n ve bebe¤iniz için çok s›cak
olmad›¤›ndan emin olmak için bir kafl›kla
deneyin.
9) Besini fazla ›s›tmamaya dikkat edin.
NOT: Lütfen fl ek i l 2’ deki z am anl amal ara bak›n.
B iberon ›s › t› c ›n ›z › n bak ›m ›
Is›t›c›y› fiflten çekin ve temizlemeden önce
so¤umas›n› bekleyin. Sepeti ç›kart›n, içini ve d›fl›n›
sadece hafif nemli bir bezle silin. Bu ›s›t›c›n›z›n hep
yeni gibi kalmas›n› sa¤layacakt›r. A⁄ARTICI B‹R
TEM‹ZL‹K MADDES‹ KULLANMAYIN. Is›t›c›n›zda
önceden kaynat›lm›fl ya da filtre edilmifl su
kullanman›z, kireçlenmeyi önlemek için yararl›
olacakt›r.
TR
Kireç çözümü
H›zl› Biberon Is›t›c›n›z›n %100 etkili çal›flmas›n›
sa¤lamak için her 4 haftada bir kireç çözme ifllemi
yapmal›s›n›z.
Yö nt em 1
10 gr sitrik asidi 200 ml su ile kar›flt›r›n. Sepetin
yerinde olmas›na dikkat edin ve kar›fl›m› ›s›t›c›ya
dökün. 10 Dakika 3. ayarda ›s›t›n. 10 Dakika sonra
fifli prizden ç›kararak cihaz› kapat›n ve 30 Dakika
böylece bekletin. Daha sonra s›v›y› dökün ve
›s›t›c›y› su ile çalkalay›n. Sitrik asidi eczanelerden
ve ürünü sat›n ald›¤›n›z ma¤azadan ya da Philips
AVENT Türkiye temsilcisi Grup Baby müflteri
destek servisinden temin edebilirsiniz.
Yö nt em 2
50 ml beyaz sirke ile kar›flt›r›lm›fl 100 ml suyu
sepet yerindeyken ›s›t›c›ya dökün. Kireçler
çözülene kadar bekletin. Cihaz› boflalt›n ve iyice
durulay›n.
• 6 aydan büyük bebekler içindir.
• Küçük oyuklu kafl›k minik a¤›zlar ve hassas
difletleri için özel tasarlanm›flt›r.
• Uzun sap› ile tutulmas›, kullan›m› ve temizlenmesi
kolayd›r.
• Dökülmeden daha kolay beslemek için
flekillendirilmifltir.
Ç o c u ¤u n u z u n g üv e n l i¤ i v e s a ¤ l› ¤ › i ç in Uy a r › !
‹lk kullan›mdan önce kafl›¤› temizleyin. Bulafl›k
makinesinde y›kanabilir. Philips AVENT Buhar
Sterilizörünü kullanarak veya 5 Dakika suyun içinde
kaynatarak kafl›¤› steril edebilirsiniz. Her kullan›mdan
önce ürünü inceleyin, y›pranma veya hasar belirtisi
gördü¤ünüzde ürünü at›n. Ürünü y›prataca¤›ndan
kullanmad›¤›n›zda günefl ›fl›¤› alt›nda ve tavsiye
edilenden daha uzun süre strelizasyon kar›fl›mlar›nda
b›rakmay›n veya kaynatmay›n. Her zaman bir
yetiflkin gözetiminde kullan›n. Her zaman kafl›kla
verdi¤iniz besinin ›s›s›n› kontrol edin.
Uyar›!
AVENT H›zl› Biberon Is›t›c› kal›pl› kablo fifllidir.
Cihaz›n kablo fifli DE⁄‹fiT‹R‹LEMEZ. Kablo hasar
görürse, cihaz elden ç›kar›lmal›d›r.
Ürünün kablosu baflka aletlerle kullan›lmamal› baflka
kablolar da H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c› için
kullan›lmamal›d›r.
Bu ürün Radyo Yay›nlar› fiartnamelerine ve AB
89/336/EEC Yönetmeli¤ine uygundur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Is›t›c› kullan›mdayken içindeki su s›cakt›r.
Her zaman suyu koymadan önce kab› yerlefltirin.
Çal›flt›rmadan önce su koydu¤unuzdan emin olun.
E¤er biberon ›s›t›c›n›n içinde besin kal›rsa, ürün
elektri¤e ba¤l› oldu¤u sürece termostat kapan›p/
aç›laca¤›ndan ›s› artmaya devam edecektir.
Her zaman besini test edin ve istenen ›s›ya
ulaflt›¤›nda ›s›t›c›dan hemen ç›kart›n.
Her kullan›mdan sonra ›s›t›c›y› kapat›p fifli
prizden ç›kart›n.
ISITICIYI ASLA SUYA DALDIRMAYIN.
Bu cihaz yetiflkin kifliler taraf›ndan kullan›lmal›d›r,
lütfen çocuklar›n ve sorumluluk sahibi olmayan
kiflilerin eriflebilece¤i yerlerden uzak tutun.
Bu ürün, güvenli¤inden sorumlu olacak birinin
gözetiminde bulunmad›klar› sürece, zihinsel ya
da fiziksel aç›dan yeterli olmayan veya bilgisiz,
tecrübesiz kiflilerce kullan›lmamal›d›r.
Çocuklar cihaz ile oynamalar›na engel olacak
yetiflkinlerin gözetiminde bulunmal›d›rlar.
Garanti
Philips AVENT sat›n al›m tarihinden itibaren 24 ay
içinde H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c›’da bir ar›za
oluflursa ücretsiz olarak ürünü de¤ifltirece¤ini
garanti eder. Lütfen ürünü sat›n ald›¤›n›z
ma¤azaya götürün. Sat›n alma fiflini nereden ne
zaman al›nd›¤›n› anlatan küçük bir not ile birlikte
saklay›n. Garantinin geçerli olmas› için flunlara
dikkat edin;
• H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c›s› kullan›m
talimatlar›na göre ve uygun elektrik ba¤lant›s›
ile kullan›lmal›d›r.
• fiikayet kaza, kötü kullan›m, kirlilik, ihmal ya
da do¤al y›pranma sonucu olmamal›d›r.
Bu sizin yasal haklar›n›z› etkilemez.
29
AR
30
30
AR
31
31
GR £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ Ù˘ Philips AVENT
¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÊÈÂÚÒÛÙ 5 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express ªÈÌÂÚfiÓ
Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
ÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
√ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜
Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ fiÏ· Ù· ªÈÌÂÚfi Airflex Ù˘
AVENT ·ÏÏ¿ Î·È ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· Ì ‚ÚÂÊÈ΋
ÙÚÔÊ‹, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
‰È·Ù‹ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ ‹ ÙÚÔÊ‹˜ ˙ÂÛÙÒÓ ÂÂȉ‹ ÔÈ ‚Èٷ̛Ә
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
ÙÔ Á¿Ï· ‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘
ÌÈÌÂÚfi ‹ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ (.¯. ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ 20° C ‹ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 5° C). √ ›Ó·Î·˜ 2 Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ¶¿ÓÙ· Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ
̈Úfi Û·˜.
√È ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡* ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ
ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
Ô‰ËÁfi ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ˘ÁÚ¿ ‹ ÙÚÔÊ‹!
ƒ‡ıÌÈÛË
1
2
3
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡* ηٿ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›
Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
35 – 45 °C
45 – 75 °C
75 – 85 °C
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
·)
‚)
Á)
‰)
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
°È· ªÈÌÂÚfi Airflex
1) µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °È· ÌÈÌÂÚfi Airflex ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 125ml/4oz,
ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ï›ÁÔ ¿Óˆ
·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÌÂÚfi.
4) °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈÌÂÚfi Airflex (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜
260ml/9oz), ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ 15mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘.
5) ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜
ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÈÌÂÚfi Ô‡Ù ӷ ¯˘ı› ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
32
6) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
7) £· ·Ó¿„ÂÈ ¤Ó· ʈٿÎÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
8) ŸÛË ÒÚ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÈÌÂÚfi
˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘.
9) ¶¿ÓÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ·Ì¤Ûˆ˜.
10) ∫Ô˘Ó‹ÛÙ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ ÌÈÌÂÚfi Î·È ÂϤÁÍÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ „Âο˙ÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ
ηÚfi Û·˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
11) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ Á¿Ï·.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
¶ƒ√™√Ã∏: ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ fiÙ·Ó
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Magic Ù˘ AVENT ‹ ¿ÏϘ
Ì¿ÚΘ ÌÈÌÂÚfi.
°È· ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ‚ÚÂÊÈ΋˜ ÙÚÔÊ‹˜
1) µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ ‹
ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ù· 15 mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡
‰Ô¯Â›Ô˘.
4) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
5) ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 7 ¤ˆ˜ 9 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
6) √ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ
fiˆ˜ Ì ٷ ÌÈÌÂÚfi. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÙ ÙÔ
‚·˙¿ÎÈ ‹ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› ›ÙÂ
·˘Ù¿ ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Ù· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ, Ó·
Â›Ó·È Î·˘Ù¿.
7) °È· ÌÈÎÚ¿ ‚·˙¿ÎÈ·/ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó
Ó· ‚¿˙·Ù ¤Ó· ‚ȉˆÙfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·fi ¤Ó· ªÈÌÂÚfi
Airflex Ù˘ AVENT οو ·fi ·˘Ù¿, ÚÈÓ
ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÓÂÚfi ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·.
8) ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÂÛ›˜ ÔÈ
›‰ÈÔÈ Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
9) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
GR
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ¿Ï·Ù·
£· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ οı ٤ÛÛÂÚȘ
‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.
∂π∆∂:
∞Ó·Ì›ÍÙ ¤Ó· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ ÎÈÙÚÈÎfi Ô͇ (10g) Ì 200ml
ÓÂÚfi. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Î·È ¯‡ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
£ÂÚÌ¿ÓÂÙ¤ ÙÔÓ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 3. ∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 10
ÏÂÙ¿, Û‚‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ηÈ
Í‚Á¿ÏÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ‚Ú‡Û˘. ∆Ô ÎÈÙÚÈÎfi
Ô͇ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi ÙËÓ
∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Philips AVENT Î·È ·fi
οÔÈ· Ê·Ú̷Λ·.
∂π∆∂
∞Ó·Ì›ÍÙ 50ml Ï¢Îfi ͇‰È Ì 100ml ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ηÈ
¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· (Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷). ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ¿Ï·Ù·.
∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È Í‚Á¿ÏÙ ηϿ.
‹ Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ ‹ ÁÓÒÛ˘, ÂÎÙfi˜ ηÈ
Â¿Ó ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηıÔ‰‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË
οÔÈÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
• • £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂϤÂÙ ٷ ·È‰È¿ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
·›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Û΢‹.
∂ÁÁ‡ËÛË
∏ Philips AVENT Û·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Â¿Ó Ô £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜
Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ηٷÛÙ›
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi
fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ. ¡· Ê˘Ï¿Ù ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ô‡ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ηÈ
fiÙÂ. °È· Ó· Â›Ó·È ¤Á΢ÚË Ë ÂÁÁ‡ËÛË:
• O £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È ∆ÚÔÊ‹˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Î·È Ó· ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∏ ·Í›ˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, η΋˜ ¯Ú‹Û˘, ¤ÏÏÂȄ˘
ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Û·˜
33
SC
34
SC
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Turkish were displayed