Hama 00052377 El kitabı

Hama 00052377 El kitabı
T H E
S O L U T I O N
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
2
s Bruksanvisning
m Pistokelaturi
3
t Kullanma kılavuzu
1a) Pil bölmesinin kapağını açın ve birlikte verilen pilleri kutupları doğru
olarak pil yuvasına yerleştirin. Pil yuvasını tekrar kapatın.
1b) Açma/kapatma anahtarını „ON“ konumuna getiriniz. Optik sensör ile
pil kontrol göstergesi yanar.
2) Windows kontrol panelinde „Donanım ve Ses“, daha sonra da
„Bluetooth aygıtı ekle“ (Windows8) üzerine tıklayın. Windows7
altında „Bluetooth aygıtı ekle“ üzerine tıklayın. Windows XP/Vista
altında „Bluetooth aygıtlar“, daha sonra da „Kablosuz cihaz ekle“
üzerine tıklayın. Daha sonra da farenin altında bulunan „Connect“
tuşuna 5 saniye basın. „Hama M2140“ seçeneğini seçin ve „Devam
et“ üzerine tıklayın. Sizden bir „ana anahtar“ istenirse, „Ana anahtar
kullanmayın“ seçeneğini seçin. Fare artık kullanıma hazırdır.
3) Pilin enerjisi azaldığında mavi kontrol lambası yanıp sönmeye başlar.
İlk fırsatta pilleri değiştirin.
4
g English
i Italiano
[Italian]
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
t Türkiye
[Turkish]
Hama GmbH & Co. KG bu cihazın 00052374_77 1999/5/EG Direktifi’nin ilgili talimatlarına ve bu direktif tarafından istenen koşullara
uygunluğunu beyan eder. R&TTEDirektifi 99/5/EG’ye göre uygunluk beyanı için www.hama.com adresine bakınız.
5
f
e
o
i
k
s
6
q
h
c
v
p
u
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama
yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde,
kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya
diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de
geçerlidir.
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement