LG 42LM340T Керівництво по експлуатації

LG 42LM340T Керівництво по експлуатації
Creator
Adviser
Approver
Yang Cheol-min
Shin Hye-jung
Kim Jong-ok
16/02/12
16/02/12
DD/MM/YY 16/02/12
1. Model Description
Model
LM61-Z/LM58-Z/LS56-Z/CM96-Z
Brand
LG
DK
32/37/42/47/55LM580T
MFL67416308
(1203-REV01)
4. Changes
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rev.
No.
17/03/2012
cheolmin.yang
EKLC301403
Total pages : 120 pages
A-2
...
...
A-5
Blank
2
...
...
...
24
2
...
...
...
24
2
...
...
...
24
2
...
...
...
24
KAZ
Cover
B-2
...
...
B-17
OWNER’S MANUAL
A-2
TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS
A-3
A-3
A-4
A-5
language list
Englishy
Русскийy
Қазақшаy
Українська
B-1
MAKING CONNECTIONS
B-1
B-2
B-2
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
Antenna connection
Satellite dish connection
HDMI connection
DVI to HDMI connection
Component connection
Composite connection
RGB-PC connection
Audio connection
- Digital optical audio connection
USB connection
Headphone connection
Euro Scart connection
CI module connection
SPECIFICATIONS
B-15
LANGUAGE
A-3
1
1
M4 x 20
M4 x 20
4EA
4EA
Front
Front
Stand Base
Stand Base
2
Top View
3
2
Top View
3
M4 x 20
4EA
M4 x 20
4EA
A-4
1
M4 x 20
4EA
Front
NOTE
Stand Base
Top View
2
3
A-5
Cable Management
Cable Management
Cable Holder
OWNER’S MANUAL
www.lg.com
2
TABLE OF CONTENTS
ENGLISH
ENG
TABLE OF CONTENTS
3
Licenses
3
OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
4
10
- Viewing 3D Imaging (Only 3D models)
12
12
ASSEMBLING AND PREPARING
12
15
16
17
17
20
21
23
24
MAINTENANCE
24
24
24
24
TROUBLESHOOTING
LICENSES / OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
3
ENGLISH
ENG
Licenses
4
SAFETYyINSTRUCTIONS
ENGLISH
ENG
WARNING
SAFETYyINSTRUCTIONS
ENGLISH
ENG
5
6
SAFETY INSTRUCTIONS
ENGLISH
ENG
SAFETY INSTRUCTIONS
ENGLISH
ENG
7
8
SAFETY INSTRUCTIONS
ENGLISH
ENG
SAFETY INSTRUCTIONS
ENGLISH
ENG
9
10 SAFETY INSTRUCTIONS
ENGLISH
ENG
Viewing 3D Imaging (Only 3D models)
SAFETY INSTRUCTIONS
11
ENGLISH
ENG
12 INSTALLATION PROCEDURE / ASSEMBLING AND PREPARING
ENGLISH
ENG
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
ASSEMBLING AND PREPARING
13
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
FLASHBK
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
Cable holder
(Depending on model)
(See p. A-5)
FREEZE
RATIO
or
Isolator
(Depending on model)
(See p.14)
ENGLISH
ENG
14 ASSEMBLING AND PREPARING
ENGLISH
ENG
Cable / Antenna
or
ASSEMBLING AND PREPARING
Compatibility
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/42LM34**, 47CM96**
AG-F2**, AG-F3**
Cinema 3D Glasses
•
32/37/42/47LS56**
ENGLISH
ENG
15
16 ASSEMBLING AND PREPARING
ENGLISH
ENG
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**, 32/42LM34**,
32/37/42/47LS56**
47CM96**
Screen
Screen
buttons
Remote control and
intelligent sensors1
OK
Speakers
SETTINGS
INPUT
Remote control and
intelligent sensors1
SETTINGS
INPUT
H
OK
SETTINGS
INPUT
/I
ASSEMBLING AND PREPARING
10 cm
m
10 c
10 cm
ENGLISH
ENG
17
18 ASSEMBLING AND PREPARING
ENGLISH
ENG
20
10
10
<Front>
ASSEMBLING AND PREPARING
ENGLISH
ENG
19
20 ASSEMBLING AND PREPARING
ENGLISH
ENG
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
32LM34**
200 x 100
M4
32/37LM61**
32LM58**
42LM34**
32/37LS56**
47CM96**
200 x 200
M6
4
4
LSW100B
LSW200BX
Model
A
B
RATIO
INPUT
ENERGY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
FAV
P
MUTE
3D OPTION
SETTINGS INFO
EXIT
1
2
TEXT
T.OPT
3
AD
AV MODE
Q.MENU
OK
GUIDE
P
A
G
E
SUBTITLE
2 TELETEXT
BUTTONS
3 Control buttons
(
)
ENGLISH
ENG
21
ENGLISH
ENG
1
2
3
(
3 TELETEXT
BUTTONS
)
USINGyTHEyUSERyGUIDE
23
ENGLISH
ENG
UseryGuide
1
PROGRAMMEySetting
PICTURE,ySOUNDySetting
OPTION
AUDIO
SETUP
TIME
LOCK
OPTION
NETWORK
MYyMEDIA
2
ZoomyIn
Close
Exit
2
ZoomyOut
Close
UseryGuide
3
PROGRAMMEySetting
PICTURE,ySOUNDySetting
OPTION
1
1
Allowsytoyselectytheycategoryyyouywant.
2
3
1
2
24 MAINTENANCE / TROUBLESHOOTING
ENGLISH
ENG
TROUBLESHOOTING
Problem
Solution
www.lg.com
2
СОДЕРЖАНИЕ
3
3
4
10
12
12
12
15
16
17
17
20
21
ПУЛЬТ ДУ
23
24
ОБСЛУЖИВАНИЕ
24
24
24
24
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3
4
ИНСТРУКЦИИyПОyТЕХНИКЕyБЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ИНСТРУКЦИИyПОyТЕХНИКЕyБЕЗОПАСНОСТИ
5
6
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
7
8
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
9
10 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
11
ПРИМЕЧАНИЕ
B
A
A
13
TV
SAVING
1
2
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
3
6
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
2EA
(только для 32LM585*)
(см. стр. 18)
или
Изолятор
(в зависимости от
модели)
(см. стр. 14)
Стена
ANTENNA/
CABLE IN
или
15
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/42LM34**, 47CM96**
•
32/37/42/47LS56**
Тип A :
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**, 32/42LM34**,
32/37/42/47LS56**
Тип B :
47CM96**
Экран
Экран
кнопки
Индикатор питания
Динамики
Динамики
SETTINGS
INPUT
SETTINGS
INPUT
Индикатор питания
кнопки
H
H
OK
SETTINGS
INPUT
/I
17
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
2 Подключите шнур питания к розетке.
20
10
10
M4 x 8
2EA
<Задняя часть>
<Вид спереди>
19
ВНИМАНИЕ!
yy Следите за тем, чтобы дети не
забирались и не висели на телевизоре.
Крепление на стене
10 см
10 см
10 см
10 см
32LM34**
200 x 100
M4
32/37LM61**
32LM58**
42LM34**
32/37LS56**
47CM96**
200 x 200
M6
4
4
LSW100B
LSW200BX
A
B
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
21
ПУЛЬТ ДУ
RATIO
INPUT
ENERGY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
FAV
P
MUTE
3D OPTION
SETTINGS INFO
P
A
G
E
Q.MENU
OK
EXIT
2
2 Кнопки
ТЕЛЕТЕКСТА
1
TEXT
T.OPT
3
SUBTITLE
(
AD
AV MODE
)
22 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
(
3 Кнопки
ТЕЛЕТЕКСТА
)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕyРУКОВОДСТВАyПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
23
1
КАРТИНКА
ЗВУК
НАСТРОЙКИ
2
БЛОКИРОВКА
ОПЦИИ
СЕТЬ
МУЛЬТИМЕДИА
Поддержкаyклиента
Выход
2
уменьшить
1
2
2
3
1
1
2
3
24 ОБСЛУЖИВАНИЕ / УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
ИЕЛЕНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
www.lg.com
2
МАЗМҰНЫ
МАЗМҰНЫ
3
Лицензиялар
3
АШЫҚ МӘТІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛ ЕСКЕРТУІ
4
Қауіпсіздік жөніндегі
нұсқаулар
10
- 3D кескіндерді көру (тек 3D модельдер)
12
12
ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
12
15
16
17
17
20
21
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ
23
24
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
24
24
24
24
ЕСКЕРТУ
yy Ескерту хабарын елемеген жағдайда,
жеңіл жарақат алуыңыз немесе өнім
зақымдалуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ
yy Бұл ескертпе өнімді түсінуге және
қауіпсіз пайдалануға көмектеседі. Өнімді
пайдаланбас бұрын осы ескертпені
мұқият оқып шығыңыз.
ЛИЦЕНЗИЯЛАР / АШЫҚ МӘТІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЕСКЕРТУІ
3
Лицензиялар
Қолдау көрсетілетін лицензиялар модельге қарай әр түрлі болуы мүмкін. Лицензиялар туралы
қосымша ақпаратты www.lg.com торабынан қараңыз.
Dolby Laboratories лицензиясымен өндірілген. «Dolby» және қос D таңбасы —
Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.
DIVX БЕЙНЕСІ ТУРАЛЫ: DivX® — Rovi Corporation компаниясының еншілес
компаниясы болып келетін DivX ЖШС жасаған сандық бейне пішімі. Бұл — DivX
бейнесін ойнататын ресми DivX Certified® құрылғысы. Қосымша ақпаратты және
файлдарды DivX бейнелеріне түрлендіретін бағдарламалық құралды алу үшін
divx.com торабына өтіңіз.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: сатып алынған DivX Video-on-Demand
(талап бойынша бейне) (VOD) фильмдерін ойнату үшін бұл DivX Certified®
құрылғысын тіркеу керек. Тіркеу кодын алу үшін, құрылғының параметрлерін
орнату мәзірінен DivX VOD бөлімін табыңыз. Қосымша ақпарат пен тіркелуді
аяқтау туралы толық ақпаратты vod.divx.com торабынан қараңыз.
«DivX Certified® HD 1080p, соның ішінде ақылы мазмұнды DivX® бейнелерін
ойнатуға арналған.»
«DivX®, DivX Certified® және соған қатысты логотиптер — Rovi
корпорациясының немесе оның еншілестерінің сауда белгілері және лицензия
бойынша пайдаланылады.»
Келесі бір немесе бірнеше АҚШ патенттері қамтыған : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
АШЫҚ МӘТІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ
ЕСКЕРТУІ
Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты
алу үшін http://opensource.lge.com веб-торабына өтіңіз.
Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту
құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.
LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және
өңдеу) [email protected] мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы
кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3)
жыл ішінде жарамды болады.
HDMI, HDMI логотипі және High-Definition Multimedia Interface — HDMI Licensing
LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.
4
ҚАУІПСІЗДІКyЖӨНІНДЕГІyНҰСҚАУЛАР
АБАЙЛАҢЫз
ҚАУІПСІЗДІКyЖӨНІНДЕГІyНҰСҚАУЛАР
5
Балалардыңyтелевизорғаyжорғаламауынyжәнеyасылыпyтұрмауынyқадағалаңыз.y
yy
Әйтпесе,yтеледидарyаударылып,yжарақаттауыyмүмкін.
Балаyжұтыпyқоймауыyүшінyпайдаланылғанyбатареялардыyтиістіyтүрдеy
yy
тастаңыз.y
Балаyжұтыпyқойғанyжағдайдаyдереуyдәрігергеyбарыңыз.
Қуатyкабелініңyбірyұшыyқабырғаyрозеткасынаyсұғылыпyтұрғанда,yекіншіyұшынаy
yy
өткізгішy(металлyтаяқшаyсияқты)yенгізбеңіз.yОғанyқоса,yқуатyкабелінyқабырғаy
розеткасынаyжалғайyсалысыменyұстамаңыз.y
Сіздіyэлектрyтогыyсоғуыyмүмкін.y(Үлгігеyбайланысты)
Өнімніңyжанынаyөртенгішyзаттарyқоймаңызyнемесеyсақтамаңыз.y
yy
Өртенгішyзаттардыyұқыпсызyпайдалануданyжарылысyнемесеyөртyшығуyқаупіy
пайдаyболады.
Өнімніңyішінеyтиын,yшашyтүйрегіштеріyсекілдіyтемірyзаттарды,yтаяқшаларy
yy
немесеyсымды,yқағаз,yшырпыyсекілдіyтезyөртенгішyзаттардыyсалмаңыз.y
Балаларyерекшеyназарyаударуыyкерек.y
Электрyтогыyсоғуы,yөртyшығуыyнемесеyжарақатyалынуыyмүмкін.yЕгерy
өнімніңyішінеyбөгдеyзатyтүсіпyкетсе,yоныyөшіріп,yқызметyкөрсетуyорталығынаy
хабарласыңыз.
Өнімгеyсуyсеппеңізyнемесеyөртенгішyзаттарменyсүртпеңізy(еріткішyнемесеy
yy
бензол).yӨртyшығуыyнемесеyтокyсоғуыyмүмкін.
Өнімніңyсоғылуынаyнемесеyбірyнәрселердіңyүстінеyқұлапyкетуінyболдырмаңызy
yy
немесеyэкранынyұрмаңыз.y
Жарақаттануыңызyнемесеyөнімyзақымдалуыyмүмкін.
Өнімдіyнемесеyоныңyантеннасынyешқашанyнайзағайyнемесеyдауылyкезіндеy
yy
ұстамаңыз.y
Сіздіyэлектрyтогыyсоғуыyмүмкін.
Қабырғаyрозеткасын,yондаyгазyжылыстауыyорынyалсаyұстамаңыз.yТерезеніy
yy
ашып,yбөлменіyжелдетіпyалыңыз.y
Бұлyөртyшығуынаyнемесеyұшқынyпайдаyболуынаyәкелуіyмүмкін.
6
Өнімді өз бетіңізше бөлшектеуші, жөндеуші немесе өзгертуші болмаңыз. y
yy
Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін. y
Тексерту, калибрлеу немесе жөндету үшін қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Келесі жағдайлардың кез келгені орын алса, өнімді дереу ажыратып, жергілікті
yy
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
--Өнімге соққы әсер етті
--Өнім зақымдалды
--Өнімге бөгде заттар кірді
--Өнімнен түтін немесе оғаш иіс шықты
Бұл өрт шығуына немесе электр тогы соғуына әкелуі мүмкін.
Егер өнімді ұзақ уақыт қолданбайтын болсаңыз, қуат кабелін өнімнен
yy
ажыратып тастаңыз. y
Шаңның жиналуы өрт шығуына немесе изоляцияның бұзылуы токтың
жылыстауына, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
Аппаратқа су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс немесе оның үстіне
yy
ваза секілді су құйылған заттарды қоюға болмайды.
7
ЕСКЕРТУ
Құлап түссе де антеннаның қуат желілеріне тимеуін қамтамасыз ету үшін
yy
сыртқы антенна мен қуат желілерінің арасында жеткілікті қашықтық болуы
керек. y
Бұл ток соғу қаупіне себеп болуы мүмкін.
Теледидарды тірекке орнатсаңыз, өнімнің аударылуын болдырмау әрекеттерін
yy
орындау керек. Әйтпесе, өнім аударылып, жарақаттауы мүмкін.
Мониторды қабырғаға орнату керек болса, VESA стандартты орнату интерфейсін (қосымша
yy
бөлшектер) өнімнің артқы жағына бекітіңіз. Қабырғаға орнату интерфейсін (қосымша
бөлшектер) пайдаланып, теледидарды орнатқанда, түсіп кетпейтіндей мұқият бекітіңіз.
Тек өндіруші көрсеткен қосымша жабдықтарды қолданыңыз.
yy
Антеннаны орнатқанда білікті қызмет көрсету маманнан кеңес алыңыз. y
yy
Бұл өрт шығу қаупін немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
Теледидарды көргенде экран диагоналінің ұзындығынан 5-7 еселік
yy
қашықтықты сақтау ұсынылады. y
Теледидарды ұзақ уақыт көргеннен кейін көзіңіз бұлдырауы мүмкін.
Тек көрсетілген батарея түрін пайдаланыңыз. y
yy
Бұл қашықтан басқару құралын зақымдауы мүмкін.
Жаңа батареяларды ескі батареялармен араластырмаңыз. y
yy
Бұл батареялардың шамадан тыс қызуын және ағып кетуін тудыруы мүмкін.
Қашықтан басқару құралы мен сенсордың арасында еш нәрсе тұрмауын
yy
тексеріңіз.
Қашықтан басқару құралының сигналына күн сәулесі немесе басқа күшті
yy
жарық кедергі тигізуі мүмкін. Бұл жағдайда бөлмені күңгірттеңіз.
Бейне ойын консольдері сияқты сыртқы құрылғыларды жалғау алдында
yy
жалғау кабельдерінің ұзындығы жеткілікті екенін тексеріңіз. y
Әйтпесе, өнім құлап немесе аударылып, жарақаттауы немесе өнімді
зақымдауы мүмкін.
8
Өнімнің шамадан тыс қызуын болдырмау үшін төмендегі орнату туралы
yy
нұсқауларды орындаңыз.
--Өнім мен қабырғаның арасындағы қашықтық 10 cм көбірек болуы керек.
--Өнімді желдетілмейтін жерге (мысалы, кітап сөресіне немесе шкафқа)
қоймаңыз.
--Өнімді кілем немесе жастық үстіне орнатпаңыз.
--Ауа тесігін төсемнің немесе перденің жауып тұрмағанын тексеріңіз.
Әйтпесе, бұл өртке әкелуі мүмкін.
Теледидарды ұзақ уақыт қарап отырған кезде желдеткіш тесіктеріне
yy
қолыңызды тигізбеңіз, себебі олар ыстық болуы мүмкін. Бұл өнімнің жұмыс
жағдайына әсер етпейді.
Құрылғының сымын жиі тексеріп тұрыңыз. Егер ол зақымдалғанын немесе бұзылғанын
yy
көрсеңіз, сымды ажыратып, құрылғыны бұдан әрі пайдаланбаңыз және сымды өкілетті қызмет
көрсету маманынан дәл сондай сымға ауыстырып алыңыз.
Штепсельдік ұшта немесе розеткада шаң жиналуын болдырмаңыз. y
yy
Бұл өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
Қуат сымын орау, бұрмалау, қысу, есікпен жабу немесе үстінен басу секілді
yy
физикалық немесе механикалық зақым тиюден қорғаңыз. Штепсельдерге,
розеткаларға және құрылғыдан сым шығатын жерге ерекше көңіл бөліңіз.
Панелін қолыңызбен немесе тырнақ, қарындаш немесе қалам секілді өткір
yy
затпен қатты баспаңыз немесе үстін сырмаңыз.
Экранды ұзақ уақыт ұстамаңыз немесе саусақты (саусақтарды) тигізбеңіз.
yy
Олай істегенде, экранда уақытша бұрмалану орын алуы мүмкін.
Өнімді тазалаған кезде, қуат сымын розеткадан ажыратып, сырып алмау үшін
yy
жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз. Шамадан тыс қысым сызаттарды немесе
түстің кетуін тудыруы мүмкін. Су бүркімеңіз немесе ылғалды шүберекпен
сүртпеңіз. Өнімді және оның панелін зақымдауы мүмкін әйнек тазалағышын,
көлікті немесе жылтыратқыш заттарды, абразивті заттарды немесе
балауызды, бензинді, алкогольді, т.б. ешқашан пайдаланбаңыз. y
Әйтпесе, бұл өртке, электр тогының соғуына немесе өнімнің зақымдалуына
(деформация, тот басу немесе бұзылу) әкелуі мүмкін.
Бұл өнім айнымалы ток розеткасына қосылатын болғандықтан, ол айнымалы ток көзінен
yy
ҚОСҚЫШ арқылы сөндірсеңіз де, ажыратылмайды.
Кабельді ажыратқанда, штепсельден ұстап ажыратыңыз. y
yy
Қуат кабельдерінің ішіндегі сымдар ажыратылса, бұл өрт тудыруы мүмкін.
Өнімді жылжытқанда, алдымен қуатты өшіріңіз. Содан кейін, қуат кабельдерін,
yy
антенна кабелььдерін және барлық жалғау кабельдерін ажыратыңыз. y
Теледидар немесе қуат сымы зақымдалып, бұл өрт немесе электр тогының
соғу қаупін тудыруы мүмкін.
9
Өнімді жылжытқанда немесе орауыштан шығарғанда, жұп болып жұмыс
yy
істеңіз, өйткені өнім ауыр. y
Әйтпесе, бұл жарақат алуға әкелуі мүмкін.
Өнімнің ішкі бөлімдерін тазалау үшін жылына бір рет қызмет көрсету
yy
орталығына хабарласыңыз. y
Шаң жиналып қалса, механикалық ақаулықтар пайда болуы мүмкін.
Қозғалыссыз кескінді (мысалы, тарату арнасының логотипі, экрандағы мәзір, бейне ойынынан
yy
алынған көрініс) ұзақ уақыт бойы көру экранды зақымдап, кескіннің сақталуына әкелуі мүмкін.
Бұл қалдық кескін ретінде белгілі. Бұл кепілдік өнімдегі қалдық кескінді қамтымайды. y
Теледидар экранында ұзақ уақыт бойы бекітілген кескінді көрсетпеңіз (СКД үшін 2 сағат немесе
одан көп, плазма дисплейі үшін 1 сағат немесе одан көп). y
Сондай-ақ, егер теледидардың кадр пішімі ұзақ уақыт бойы 4:3 болса, экранның жоғарғы және
төменгі жағында кескін ізі пайда болуы мүмкін. y
Сондай-ақ, бұл құбылыс үшінші тарап өнімдерінде орын алады және алмастыруға немесе
ақшаны қайтаруға жатпайды.
yyШығарылған дыбыс
Тырс еткен дыбыс: теледидарды көріп отырғанда немесе өшіргенде шығатын дыбыс,
температура мен ылғалдылыққа байланысты пластикалық жылу сығылуы нәтижесінде пайда
болады. Бұл дыбыс — температура деформациясы талап етілетін барлық өнімдер үшін ортақ
құбылыс. Электр тізбегінің гуілдеген/панельдің дызылдаған дыбыс шығаруы: өнімді істету үшін
токтың үлкен мөлшерін жеткізгенде, жылдамдығы жоғары коммутация схемасынан шығады.
Өнімге байланысты әртүрлі болады. y
Бұндай дыбыстың шығуы өнімнің жұмыс сапасы мен сенімділігіне әсер етпейді.
Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне жіберіңіз.
yy
Өнім қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған болса, оған су тиіп
немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, жабдыққа жаңбыр немесе ылғалды
заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да
басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
3D кескіндерді көру (тек 3D модельдер)
ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР
11
yy Сәбилер/балалар
-- 5 жастан төмен балалар үшін 3D мазмұнды пайдалану/көруге тыйым салынады.
-- 10-нан төмен жастағы балалар шамадан тыс жауап береді және тым әсерленеді, өйткені
олардың көздері жетілуде (мысалы: экранды түрту әрекеті немесе оған секіру әрекеті. 3D
мазмұнды көріп отырған балаларға ерекше назар аудару керек.
-- Балалардың 3D көрсетілімдердегі бинокулярлық диспараттығы үлкендерден жоғарырақ,
өйткені көздерінің арасындағы қашықтық үлкендердікінен қысқарақ. Сондықтан олар бір 3D
кескіні үшін үлкендермен салыстырғанда көбірек стереоскопиялық тереңдікті алады.
yy Жасөспірімдер
-- 19-дан төмен жасөспірімдер 3D мазмұндағы жарықтың әсерінен сезімталдықпен жауап беруі
мүмкін. Оларға шаршап тұрғанда 3D мазмұнды көруден ұстануға кеңес беріңіз.
yy Қариялар
-- Қариялар жастарға қарағанда азырақ 3D әсерін түйсінеді. Теледидарға ұсынылғаннан
жақынырақ қашықтықта отырмаңыз.
3D көзілдірігін қолдану кезіндегі ескертулер
yy LG 3D көзілдірігін пайдаланыңыз. Әйтпесе, 3D бейнелерді тиісті түрде көрмеуіңіз мүмкін.
yy 3D көзілдірігін қалыпты көзілдіріктің, күннен қорғайтын немесе қорғаныс көзілдірігінің орнына
пайдаланбаңыз.
y
y Өзгертулер енгізген 3D көзілдірікті пайдалану көзге жүктеме түсіруі немесе кескінді бұрмалауы
мүмкін.
y
y 3D көзілдірігін қатты ыстық немесе суық температурада ұстамаңыз. Бұл деформациялануды
тудырады.
y
y 3D көзілдірігі нәзік және оңай сызылады. Линзаларды сүрткенде әрқашан жұмсақ, таза шүберекті
пайдаланыңыз. 3D көзілдірігінің линзаларын өткір заттармен қырмаңыз немесе оларды химиялық
заттармен сүртпеңіз.
12 ОРНАТУ ПРОЦЕДУРАСЫ / ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
ЕСКЕРТПЕ
yy Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
yy Теледидардың экрандық дисплейі нұсқаулықта көрсетілгеннен сәл өзгешелеу болуы мүмкін.
yy Бар мәзірлер мен опциялар сіз қолданатын кіріс көзінен немесе өнім үлгісінен өзгешелеу болуы
мүмкін.
yy Болашақта бұл теледидарға жаңа мүмкіндіктер қосылуы мүмкін.
yy Тұтынылатын қуат мөлшерін азайту мақсатында теледидарды күту режиміне қоюға болады.
Егер біраз уақыт қарамайтын болса, теледидарды өшіріп қою қажет. Бұл тұтынылатын қуат
мөлшерін азайтады.
yy Кескін жарқындығының деңгейі төмендетілсе, қолданыс үстінде тұтынылатын қуат мөлшері
айтарлықтай азайып, бұл өз ретінде жалпы қуат ақысын азайтады.
Буманы ашып, барлық қосалқы құралдар қамтылғанын тексеріңіз.
Тіректі теледидарға бекітіңіз.
Сыртқы құрылғыны теледидарға жалғаңыз.
Желілік қосылым қол жетімді екенін тексеріңіз.y
Теледидардың желі функцияларын тек желіге қосылғанда пайдалануға болады.y
ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
Орауыштан шығару
Өнімнің қорабында төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз. Кейбір қосалқы құралдары жетіспесе,
өнімді сатып алған жергілікті дилерге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы суреттер өнімнің және бірге
берілген заттардың нақты түрінен өзгеше болуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ
yy Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, мақұлданбаған өнімдерді
пайдаланбаңыз.
yy Мақұлданбаған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе залал кепілдікке кірмейді.
yy Кейбір модельдердің экранына жұқа қабат бекітілген және оны алып тастау керек.
ЕСКЕРТПЕ
yy Өніммен бірге берілген заттар оның үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
yy Өнім сипаттамалары немесе осы нұсқаулықтың мазмұны өнім функцияларының жетілдірілуіне
байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
yy Оңтайлы байланыс болу үшін, HDMI кабельдері және USB құрылғылары ұштарының
қалыңдығы 10 мм-ден және ені 18 мм-ден аспауы керек. USB кабелі немесе USB жад картасы
теледидардың USB портына сай келмесе, USB 2.0 қолдайтын ұзарту кабелін пайдаланыңыз.
B
B
A
A
ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
13
TV
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Cinema 3D көзілдірігі
3D көзілдіріктерінің саны
мемлекетке қарай әртүрлі
болуы мүмкін.
(Тек
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/42LM34**, 47CM96**)
Үстелге бекіту
бұрандасы
1EA
(Тек 32/37LM611*,
32/42/47LM580*,
32/42LM34**,
32/37/42/47LS56**)
(18-бетті қараңыз)
2EA
(Тек 32LM585*)
(18-бетті қараңыз)
немесе
Үстелге бекіту кабелі
2 EA
(Тек 32LM585*)
(18-бетті қараңыз)
Ұстағыш бұранда
2 EA, M4 x 8
(Тек 32LM585*)
(18-бетті қараңыз)
Қабырғаға бекітудің
ішкі қабаттары
4EA
(Тек
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/37/42/47LS56**)
(20-бетті қараңыз)
Қорғағыш қақпақ
(Тек 32/42LM34**,
47CM96**)
(A-4 бетті қараңыз)
Оқшаулағыш
(Үлгіге байланысты)
(14-бетті қараңыз)
14 ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
Тірек корпусы / тірек негізі
(Тек 42/47/55LM615*, 32/42/47LM585*)
(A-3 б. қараңыз)
Тірек корпусы / тірек негізі
(Тек 32/37LM611*, 32/42/47LM580*, 32/37/42/47LS56**)
(A-3 б. қараңыз)
Тірек корпусы / тірек негізі
(Тек 32/42LM34**, 47CM96**)
(A-4 б. қараңыз)
немесе
Оқшаулағыш
2. Сигнал түрлендіргіш қосымша құрылғыға
жалғаңыз.
ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
15
Үйлесімділік
AG-F2**, AG-F3**
Cinema 3D көзілдірігі
AG-F2**, AG-F3**
Cinema 3D көзілдірігі
Үлгі аты немесе дизайны
өнім функциясының
жаңартылуына, өндіруші
жағдайларына немесе
саясаттарына байланысты
өзгертілуі мүмкін.
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/42LM34**, 47CM96**
•
32/37/42/47LS56**
16 ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
Бөлшектер мен түймелер
A түрі :
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**, 32/42LM34**,
32/37/42/47LS56**
B түрі :
47CM96**
Сурет
Сурет
түймелері
Қуат көрсеткіші
Динамиктер
Динамиктер
Түрту түймелері2
OK
SETTINGS
INPUT
SETTINGS
INPUT
Қуат көрсеткіші
түймелері
Сипаттамасы
Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды.
H
Дыбыс деңгейін реттейді.
H
OK
Бөлектелген мәзір параметрін таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды.
SETTINGS
Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады.
INPUT
Сигнал көзін өзгертеді.
/I
Қуатты қосады немесе өшіреді.
17
лері
ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
yy Теледидар жақтауының жоғарғы жағы мен
түбін жақсылап ұстаңыз. Мөлдір бөлікті,
динамикті немесе динамик торының
аймағын ұстамаңыз.y
10 cм
10 cм
м
10 c
10 cм
18 ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
(Тек 32/37LM611*, 32/42/47LM580*, 32/42LM34**,
32/37/42/47LS56**)
Теледидарды үстелге орнатып, берілген
бұранданы тіректің артына салып, бекітіңіз.
20
(Тек 32LM585*)
1 Ұстағыш бұрандаларды арқылы үстелге
орнату кабельдерін тірек негізіне жалғаңыз.
2 Үстелге орнату бұрандалары арқылы үстелге
орнату кабельдерін үстелге бекітіңіз.
3 Теледидар бекітілгеннен кейін үстелді
қабырғаға жылжытыңыз. Балалар кіремін
деп жарақаттанып қалуы мүмкін.y
y
M4 x 8
2EA
10
ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
Теледидарды қабырғаға бекіту
(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)
19
Kensington қауіпсіздік жүйесін пайдалану
(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)
Kensington қауіпсіздік жүйесінің жалғағышы
теледидардың артында орналасқан. Орнату
мен пайдалану туралы қосымша ақпаратты
Kensington қауіпсіздік жүйесімен бірге
берілген нұсқаулықтан қараңыз немесе
торабына кіріңіз.
Kensington қауіпсіздік жүйесінің кабелі арқылы
теледидар мен үстелді жалғаңыз.
20 ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ
A
Теледидардың артындағы қабырғаға бекіту
кронштейнін орнатып, кронштейнді еденге
перпендикуляр қабырғаға орнатыңыз.
Теледидарды басқа құрылыс бөліктеріне орнату
үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз.
LG компаниясы қабырғаға бекітуді білікті кәсіби
орнатушы орындауын ұсынады.
ҚАЗАҚША
ҚҚ
10 cм
10 cм
10 cм
10 cм
32LM34**
200 x 100
M4
32/37LM61**
32LM58**
42LM34**
32/37LS56**
47CM96**
200 x 200
M6
4
4
LSW100B
LSW200BX
Үлгі
B
ЕСКЕРТУ
yy Алдымен қуатты ажыратыңыз, содан
кейін теледидарды жылжытыңыз немесе
орнатыңыз. Әйтпесе, электр тоғы соғуы
мүмкін.
yy Төбеге немесе қисық қабырғаға орнатылса,
теледидар құлап, ауыр жарақат тудыруы
мүмкін.y
Рұқсат етілген LG қабырға бекіткішін
пайдаланыңыз және жергілікті дилерге
немесе білікті қызметкерлерге байланысыңыз.
yy Бұрандаларды тым қатты бұрамаңыз:
теледидар зақымданып, кепілдік күшін жоюы
мүмкін.
yy VESA стандартына сәйкес келетін бұрандалар
мен қабырға бекітпелерін қолданыңыз. Дұрыс
қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы
құралды пайдалану нәтижесінде болған
зақымдар мен жарақаттар кепілдікке кірмейді.
ЕСКЕРТПЕ
yy VESA стандартты бұранда сипаттамаларында
берілген бұрандаларды ғана пайдаланыңыз.
yy Қабырғаға бекіту жинағына орнату нұсқаулығы
мен қажетті бөлшектер кіреді.
yy Қабырғаға бекіту қапсырмасы қосымша
бөлшек болып табылады. Қосымша қосалқы
құралдарды жергілікті дилерден алуға
болады.
yy Бұрандалардың ұзындығы қабырға
бекітпесіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
Дұрыс ұзындықтың таңдалғандығына көз
жеткізіңіз.
yy Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту
тетігімен берілген нұсқаулықтан қараңыз.
yy Теледидарға үшінші тарап қабырғаға
бекіту кронштейнін бекіткенде, қабырғаға
бекіту ішкі қабаттарын теледидарды
бекіту тесіктеріне салып, теледидарды тік
бұрышпен жылжытыңыз. LG қабырғаға бекіту
кронштейні үшін қабаттарды пайдаланбаңыз.
(Тек 32/37/42/47/55LM61**, 32/42/47LM58**,
32/37/42/47LS56**)

Қабырғаға бекіту ішкі
қабаты
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ
21
yy Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз. Қашықтан басқару құралы зақымдануы мүмкін.y
Қашықтан басқару құралын теледидардағы қашықтан басқару датчигіне қарай бағыттаңыз.
(Тек 32/37/42/47/55LM61**, 32/42/47LM58**, 32/42LM34**, 47CM96**)
RATIO
INPUT
ENERGY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
FAV
P
MUTE
3D OPTION
SETTINGS INFO
P
A
G
E
Жылжу түймелері
(жоғары/төмен/солға/
оңға)
Q.MENU
OK
1 Түсті түймелер
GUIDE
EXIT
2
2 TELETEXT
ТҮЙМЕЛЕРІ
1
TEXT
T.OPT
SUBTITLE
AD
AV MODE
3 Басқару түймелері МЕНІҢ МУЛЬТИМЕДИАМ мәзірлерін немесе SIMPLINK
(
3
Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын
таңдайды.
Бейненің өлшемін өзгертеді.
Сигнал көзін өзгертеді.
Тұтынылатын энергияны азайту үшін экранның
жарықтығын реттейді.
Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді.
Алдыңғы көрілген бағдарламаға қайтады.
Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.
3D бейнені көру үшін пайдаланылады.
Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.
Негізгі мәзірлерді көрсетеді.
Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын
көрсетеді.
Жылдам мәзірлерді көрсетеді.
3D бейнені көру үшін пайдаланылады.
Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.
)
ЕСКЕРТУ
22 ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ
(Тек 32/37/42/47LS56**)
ҚАЗАҚША
ҚҚ
Жылжу түймелері
(жоғары/төмен/солға/
оңға)
1
2
3
Тұтынылатын энергияны азайту үшін экранның
жарықтығын реттейді.
Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын
таңдайды.
Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын
көрсетеді.
Бейненің өлшемін өзгертеді.
Сигнал көзін өзгертеді.
Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді.
Алдыңғы көрілген бағдарламаға қайтады.
Негізгі мәзірлерді көрсетеді.
Жылдам мәзірлерді көрсетеді.
Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.
Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді растайды.
Алдыңғы деңгейге қайтады.
Экрандық дисплейді тазалап, теледидар көруге оралады.
Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.
Дыбысты сипаттау функциясын қосады немесе өшіреді.
Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.
Бұлар
кейбір мәзірлердегі арнайы функцияларға
Түсті
түймелер
1
қатынасады. y
: жасыл,
: сары,
: көк)
( : қызыл,
2 Басқару түймелері МЕНІҢ МУЛЬТИМЕДИАМ мәзірлерін немесе SIMPLINK
(
)
үйлесімді құрылғыларын (USB,SIMPLINK) басқарады.
Сандық режимде қалаулы субтитрді қайта шығарады.
Бұл түймелер телемәтін үшін пайдаланылады.
3 TELETEXT
ТҮЙМЕЛЕРІ
ПАЙДАЛАНУШЫyНҰСҚАУЛЫҒЫНyПАЙДАЛАНУ
23
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЫН ПАЙДАЛАНУ
Пайдаланушыyнұсқауыyегжей-тегжейліyтеледидарyтуралыyақпаратқаyоңайyқолyжеткізугеyмүмкіндікy
береді.
1
АРНАyпараметрі
КЕСКІН,yДЫБЫСyпараметрі
ОПЦИЯ
ОПЦИЯy>yТілдіyбелгілеуyүшін
SETTINGS ➾ ПАРАМЕТР ➙ Тіл
Экранда көрсетілетін мәзір мен сандық дыбыс тарату тілін
таңдауға болады.
• Мәзір тілі (Language) : Экрандағы мәтін тілін таңдайды.
• Аудио Тілі [Тек сандық режимде] : Бірнеше дыбысты тілі
бар сандық таратудағы арнаны тамашалағанда керекті тілді
таңдайды.
• Субтитр тілі [Тек сандық режимде] : Екі немесе одан көп субтитр
тілі берілгенде, Субтитр функциясын пайдаланыңыз.
✎ Субтитр деректері таңдалған тілде таратылмаса, әдепкі
субтитр тілі көрсетіледі.
1y Негізгіyмәзірлергеyөтуyүшін,ySETTINGSy
түймесінyбасыңыз
2y Т
y ұтынушыға қолдау көрсетуyмәзірлерінеy
өтуyүшін,yҚЫЗЫЛyтүйменіyбасыңыз.
3y ЖылжуyтүймелерінyбасыпyПайдаланушы
нұсқаулығыyтармағынаyжылжыпyбарыңызy
да,yOKyтүймесінyбасыңыз.
2
Ірілеу
Жабу
SETTINGS ➾ ПАРАМЕТР ➙ Тіл
СУРЕТ
ДЫБЫС
ОРНАТУ
БҰҒАТТАУ
ПАРАМЕТР
ЖЕЛІ
Экранда көрсетілетін мәзір мен сандық дыбыс тарату тілін таңдауға болады.
• Мәзір тілі (Language) : Экрандағы мәтін тілін таңдайды.
• Аудио Тілі [Тек сандық режимде] : Бірнеше дыбысты тілі бар сандық таратудағы
арнаны тамашалағанда керекті тілді таңдайды.
• Субтитр тілі [Тек сандық режимде] : Екі немесе одан көп субтитр тілі берілгенде,
Субтитр функциясын пайдаланыңыз.
✎ Субтитр деректері таңдалған тілде таратылмаса, әдепкі субтитр тілі көрсетіледі.
УАҚЫТ
МЕНІҢy
МУЛЬТИМЕДИАМ
СуретyпараметрлерінyорнатуyүшінyOK()y
түймешігінyбасыңыз.
Шығу
2
кішілеу
Жабу
1
Желініyтексеру
Пайдаланушыy
нұсқаулығы
Жабу
2
2
Таңдалғанyмәзірдіңyсипаттамасынy
көрсетеді.
Беттердіңyарасындаyжылжытуyүшінyy
түймесінyпайдалануғаyболады.
Экрандыyұлғайтадаyнемесеyкішілейді.
3
Кірісyқұрылғысынyпайдалануyүшін
Қуатyүнемдеуyфункциясынyпайдалануyүшін
АРНАyпараметрі
Уақытyпараметрлерінyорнатуyүшін
КЕСКІН,yДЫБЫСyпараметрі
ОПЦИЯ
Теледидарyқұлыптауyпараметрлерінyорнатуyүшін
Тілдіyбелгілеуyүшін
Көмекшініyажырату
Ақпарат
1
Басқаyпараметрлердіyорнатуyүшін
1
Қажетyсанаттыyтаңдауғаyмүмкіндікyбереді.
2
Қажетyэлементтіyтаңдауғаyмүмкіндікy
береді.
Беттерyарасындаyжылжуyүшінyy
түймелерінyпайдалануғаyболады.
3
Индекстенyқажетyфункцияyсипаттамасынаy
өтугеyмүмкіндікyбереді.
H
y
H
24 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ / АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Теледидарды тазалау
Өнім жақсы істеуі және оның жұмыс мерзімін арттыру үшін теледидарды жиі жаңартып және тазалап
тұрыңыз.
ЕСКЕРТУ
ҚАЗАҚША
ҚҚ
yy Алдымен, теледидарды өшіріп, қуат сымы мен басқа кабельдерді ажыратыңыз.
yy Теледидар ұзақ уақыт қараусыз қалса және пайдаланбаса, найзағайдан және кернеудің
өзгеруінен пайда болатын зақымдардан сақтау үшін, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
Экран, жақтау, корпус және тірек
yy Шаңды немесе кішкене кірді кетіру үшін, бетті құрғақ, таза және жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
yy Көп кірді кетіру үшін, бетті таза немесе жұмсақ жуғыш зат қосылған суға малынған жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз. Одан соң, дереу құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
ЕСКЕРТУ
yy Әрқашан экранға тиюді болдырмаңыз, өйткені бұл экранның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
yy Тырнақпен немесе үшкір затпен бетін итермеңіз, ысқыламаңыз немесе соқпаңыз. Экран бетінде
сызықтар пайда болып, бейне бұрмалануы мүмкін.
yy Химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Олар өнімді зақымдайды.
yy Экран бетіне сұйықтық шашпаңыз. Теледидарға су кірген жағдайда, өрт, электр соғуы орын
алуы немесе теледидар істемей қалуы мүмкін.y
Қуат сымы
Қуат сымында жиналған шаң мен кірді жиі сүртіп тұрыңыз.
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
Мәселе
yy Өнімдегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, қайтадан көріңіз.
yy Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жоқ екенін тексеріңіз.
yy Батареялардың жұмыс істеп тұрғанын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз (
жағын жағына, жағын жағына).
Бейне
көрсетілмейді және
дыбыс шықпайды.
yy Өнімнің қосылып тұрғанын тексеріңіз.
yy Қуат сымының розеткаға қосылғанын тексеріңіз.
yy Басқа өнімдерді жалғап, розетканың ақаулы емес екенін тексеріңіз.
Теледидар кенет
өшіп қалады.
yy Қуатты басқару параметрлерін тексеріңіз. Қуат көзі ажыратылуы мүмкін.
yy Уақыт параметрлерінде Автоматты ұйықтау мүмкіндігінің қосылып тұрғанын
тексеріңіз.
yy Теледидар қосылып тұрғанда, сигнал болмаса, онда 15 минут әрекетсіздіктен
кейін, теледидар автоматты түрде өшеді.
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Світлодіодний РКтелевізор / РК-телевізор
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж
вмикати пристрій, і збережіть посібник для
довідки у майбутньому.
www.lg.com
2
ЗМІСТ
ЗМІСТ
УКРАЇНСЬКА
УКР
3
Ліцензії
3
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ
КОДОМ
4
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
10
- Перегляд 3D-зображень (лише моделі з
підтримкою режиму 3D)
12
Розпакування
Приладдя, яке не входить у комплект
Частини та кнопки
Піднімання та перенесення телевізора
Встановлення на столі
Встановлення на стіні
21
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
24
24
24
Чищення телевізора
- Екран, рамка, корпус і підставка
- Кабель живлення
24
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy У разі нехтування попереджувальними
повідомленнями ви можете серйозно
травмуватися, можливо навіть
смертельно.
УВАГА
yy У разі нехтування поданими
застереженнями ви можете легко
травмуватися або пошкодити виріб.
ПРИМІТКА
yy Примітка допомагає ознайомитися із
виробом і безпечно ним користуватися.
Перш ніж використовувати виріб, уважно
прочитайте примітку.
ЛІЦЕНЗІЇ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ
3
Ліцензії
Набір ліцензій може бути різним залежно від моделі. Детальнішу інформацію про ліцензії дивіться на
веб-сайті www.lg.com.
Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Напис "Dolby" і символ подвійної
літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.
Напис і логотип "HDMI" та назва "High-Definition Multimedia Interface" є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing
LLC.
ПРО ВІДЕО ЗА ЗАПИТОМ DIVX: цей пристрій, що отримав сертифікацію DivX
Certified®, необхідно зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати придбані
файли DivX-відео за запитом (Video-on-Demand, VOD). Щоб отримати
реєстраційний код, зайдіть до розділу DivX VOD в меню налаштування
пристрою. На веб-сайті vod.divx.com ви знайдете детальнішу інформацію про
проведення реєстрації.
"Сертифікація DivX Certified® необхідна для відтворення відео DivX® у форматі
високої чіткості 1080p, зокрема вмісту преміум."
"DivX®, DivX Certified® та пов'язані з ними логотипи є товарними знаками
компанії Rovi Corporation або її дочірніх компаній та використовуються за
наявності ліцензії."
Захищено одним або більше патентами США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який
міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com .
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від
відповідальності і повідомлення про авторські права.
Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату
вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і
транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу [email protected]
com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.
УКРАЇНСЬКА
УКР
ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC,
дочірньою компанією Rovi Corporation. Цей пристрій офіційно сертифіковано
компанією DivX (DivX Certified®) і він може відтворювати відеофайли стандарту
DivX. Щоб отримати детальну інформацію та програмне забезпечення для
конвертації файлів у формат DivX, відвідайте веб-сайт divx.com.
4
ІНСТРУКЦІЇyЗyТЕХНІКИyБЕЗПЕКИ
ІНСТРУКцІЇ з ТЕХНІКИ БЕзПЕКИ
Передyвикористаннямyвиробуyуважноyпрочитайтеyціyправилаyтехнікиyбезпеки.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Неyставтеyтелевізорyіyпультyдистанційногоyкерування:
yy
-yуyмісці,yякеyзазнаєyвпливуyпрямихyсонячнихyпроменів;
-yуyмісціyзyвисокоюyвологістю,yнаприклад,yуyваннійyкімнаті;
-yпоблизуyджерелyтепла,yнаприклад,yпечей,yтаyіншихyпристроїв,yякіyвиділяютьy
тепло;
-yпоблизуyкухоннихyробочихyстолівyабоyзволожувачівyповітря,yдеyвониyлегкоy
можутьyконтактуватиyзyпароюyчиyолією;
-yуyмісці,yякеyзазнаєyвпливуyдощуyчиyвітру;
-yпоблизуyпосудинyізyводою,yнаприклад,yваз.
Вyіншомуyвипадку,yцеyможеyпризвестиyдоyвиникненняyпожежі,yураженняyелектричнимyструмом,yзбоюyуyроботіyвиробуyабоyйогоyдеформації.
Неyвстановлюйтеyвирібyуyмісцях,yдеyнаyньогоyможеyосідатиyбагатоyпилу.y
yy
Цеyможеyспричинитиyпожежу.
Мережевийyштекерyкабелюyєyпристроєм,yщоyзабезпечуєyвід'єднанняyвідyджеyy
релаyживлення.yДоступyдоyньогоyнеyмаєyбутиyускладненим.
Неyторкайтесяyштекераyкабелюyмокримиyруками.yТакож,yякщоyконтактyкабелюy
yy
мокрийyабоyзабруднений,yйогоyслідyнасухоyіyчистоyвитерти.y
Надмірнаyвологістьyможеyпризвестиyдоyураженняyелектричнимyструмом.
Кабельyживленняyнеобхідноyпід'єднуватиyлишеyдоyзаземленихyрозетокy(крімy
yy
пристроїв,yякіyнеyзаземлено).y
Інакшеyвиyризикуєтеyтравмуватисяyабоyбутиyураженимyелектричнимyструмом.
Кабельyживленняyмаєyбутиyзафіксованоyналежнимyчином.y
yy
Інакшеyможеyвиникнутиyпожежа.
Стежте,yщобyкабельyживленняyнеyторкавсяyгарячихyпредметів,yнаприкладyнаyy
грівача.y
Цеyможеyспричинитиyпожежуyабоyураженняyелектричнимyструмом.
Неyставтеyважкіyпредметиyчиyсамyвирібyнаyкабеліyживлення.y
yy
Недотриманняyцієїyвимогиyможеyстатиyпричиноюyпожежіyчиyураженняyелектричнимyструмом.
Зігнітьyкабельyантениyміжyвнутрішньоюyіyзовнішньоюyчастинамиyбудівліyдляy
yy
запобіганняyзатіканнюyводиyпідyчасyопадів.y
Водаyможеyпошкодитиyвирібyвсерединіyтаyспричинитиyураженняyелектричнимy
струмом.
Уyразіyкріпленняyтелевізораyдоyстіниyслідкуйте,yщобyнеyпідвіситиyйогоyзаyкабеліy
yy
живленняyіyпередачіyсигналуyнаyзаднійyпанелі.y
Цеyможеyспричинитиyпожежуyтаyураженняyелектричнимyструмом.
ІНСТРУКЦІЇyЗyТЕХНІКИyБЕЗПЕКИ
5
Неyвставляйтеyвyодинyпродовжувачyнадтоyбагатоyелектричнихyпристроїв.y
yy
Недотриманняyцієїyвимогиyможеyстатиyпричиноюyпожежіyчерезyперегрівання.
Слідкуйте,yщобyпідyчасyпід'єднанняyзовнішніхyпристроївyтелевізорyнеyвпавyіyнеy
yy
перевернувся.y
Недотриманняyцієїyвимогиyможеyпризвестиyдоyтравмуванняyабоyпошкодженняy
виробу.
Тримайтеyвологопоглинаючийyматеріалyіyвініловеyпакуванняyуyмісцях,yнедоyy
сяжнихyдляyдітей.y
Вологопоглинаючийyматеріалyстановитьyзагрозуyздоров'ю,yякщоyйогоyпроковтнути.yЯкщоyдитинаyвипадковоyковтнулаyйого,yслідyспровокуватиyблювотуyіyнегайноyзвернутисяyдоyлікаря.yВініловеyпакуванняyможеyспричинитиyудушення.y
Тримайтеyйогоyвyмісцях,yнедосяжнихyдляyдітей.
Уважноyутилізуйтеyвикористаніyбатареї,yщобyдітиyїхyнеyпроковтнули.y
yy
Уyразіyпотраплянняyбатареїyвyорганізмyнегайноyзвернітьсяyдоyлікаря.
Неyвставляйтеyпристроїв,yщоyєyпровідникамиy(наприклад,yшпицю)yвyодинyкіyy
нецьyкабелю,yтодіyякyіншийyпід'єднаноyдоyелектророзетки.yКрімyтого,yнеyторкайтесяyкабелюyживленняyодразуyпісляyпід'єднанняyдоyелектророзетки.y
Цеyможеyпризвестиyдоyураженняyелектричнимyструмом.y(залежноyвідyмоделі)
Неyкладітьyіyнеyзберігайтеyлегкозаймистіyречовиниyпоблизуyвиробу.y
yy
Недбалеyповодженняyізyлегкозаймистимиyречовинамиyможеyспричинитиyвибухy
абоyпожежу.
Неyкидайтеyвсерединуyвиробуyдрібніyметалевіyпредмети,yтакіyякyмонети,y
yy
шпильки,yшпиціyтаyшматкиyдроту,yабоyлегкозаймистіyпредмети,yтакіyякyпапірyтаy
сірники.yОсобливоyуважнимиyслідyбутиyдітям.y
Цеyможеyпризвестиyдоyураженняyелектричнимyструмом,yвиникненняyпожежіy
абоyтравмування.yЯкщоyуyвирібyпотрапивyстороннійyпредмет,yвід'єднайтеyкабельyживленняyвідyелектромережіyтаyзвернітьсяyдоyсервісногоyцентру.
Неyбризкайтеyводуyнаyвирібyіyнеyпротирайтеyйогоyлегкозаймистимиyречовинаyy
миy(розчинникомyчиyбензолом).yЦеyможеyспричинитиyпожежуyабоyураженняy
електричнимyструмом.
Оберігайтеyвирібyвідyударівyтаyпотраплянняyвсерединуyньогоyсторонніхyпредyy
метів.y
Інакшеyможнаyтравмуватисяyабоyпошкодитиyвиріб.
Уyжодномуyразіyнеyторкайтесяyданогоyвиробуyчиyйогоyантениyпідyчасyгрозиyчиy
yy
блискавки.y
Цеyможеyпризвестиyдоyураженняyелектричнимyструмом.
Уyразіyвитокуyгазуyніколиyнеyторкайтесяyелектророзеток.yВідкрийтеyвікнаyіyпроyy
вітрітьyприміщення.y
Торканняyрозетокyможеyспричинитиyпожежуyабоyопікиyіскрою.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Слідкуйте,yщобyдітиyнаyвилазилиyнаyтелевізорyіyнеyчіплялисяyзаyнього.y
yy
Інакшеyтелевізорyможеyперевернутися,yщоyможеyпризвестиyдоyсерйознихy
травм.
6
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб самостійно. y
yy
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом. y
Для перевірки, калібрування або ремонту виробу зверніться до сервісного
центру.
Негайно від'єднуйте виріб від електромережі та звертайтеся до місцевого серyy
вісного центру в таких випадках, коли:
--виріб зазнав удару;
--виріб було пошкоджено;
--у виріб потрапили сторонні предмети;
--з виробу йде дим або чути дивний запах.
Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого часу,
yy
від'єднайте від нього кабель живлення. y
Накопичення пилу може спричинити займання, а погіршення рівня ізоляції —
витік струму, ураження струмом або пожежу.
Оберігайте виріб від потрапляння крапель або бризок рідини; не ставте на
yy
нього предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УВАГА
7
Встановлюйте виріб у місцях, де немає випромінювання радіохвиль.
yy
Зовнішня антена повинна знаходитися на достатній відстані від ліній живленyy
ня, щоб вона не торкалася їх, навіть якщо падатиме. y
Це може призвести до ураження електричним струмом.
Не встановлюйте виріб на нестійких поличках або похилих поверхнях. Крім
yy
того, не встановлюйте виріб у місцях із вібрацією або місцях, які не підтримують його повністю. y
Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна травмуватися
або пошкодити його.
Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн
yy
VESA (продається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн
(продається окремо).
Використовуйте лише ті аксесуари/додаткові приладдя, які вказано виробником.
yy
У разі встановлення антени зверніться до кваліфікованої особи. y
yy
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
Дивитися телевізор рекомендується із відстані, яка щонайменше в 5-7 разів
yy
перевищує діагональ екрана. y
Тривалий телеперегляд може призвести до розфокусування зору.
Використовуйте лише батареї вказаного типу. y
yy
Інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.
Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. y
yy
Це може призвести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
Стежте, щоб між пультом дистанційного керування та його сенсором на виробі
yy
не було перешкод.
Сигнал пульта дистанційного керування може перериватися сонячним світлом
yy
або іншим потужним світлом. У такому разі затемніть кімнату.
Під'єднуючи зовнішні пристрої, такі як ігрові відеоприставки, використовуйте
yy
кабелі достатньої довжини. y
Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна травмуватися
або пошкодити його.
УКРАЇНСЬКА
УКР
У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заyy
ходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може призвести
до травм.
8
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Не вмикайте та не вимикайте виріб, вставляючи штекер у розетку і виймаючи
yy
його (не використовуйте штекер як перемикач). y
Це може спричинити механічне пошкодження або ураження електричним
струмом.
Для запобігання перегріванню виробу дотримуйтесь поданих нижче інструкцій
yy
зі встановлення.
--Відстань між виробом і стіною має становити не менше 10 см.
--Не встановлюйте виріб у місці без вентиляції (наприклад, на книжкову полицю або в сервант).
--Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
--Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не було накрито скатертиною чи занавіскою.
Інакше може виникнути пожежа.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Якщо телевізор увімкнено довгий час, не торкайтеся вентиляційних отворів,
yy
оскільки вони можуть нагріватися. Це не впливає на функціональність чи робочі характеристики виробу.
Час від часу оглядайте кабель пристрою і в разі виявлення пошкоджень чи зношення
yy
від'єднайте його і скористайтеся послугами спеціаліста для заміни його ідентичним кабелем.
Стежте, щоб на контактах вилки і на розетці не збирався пил. y
yy
Це може спричинити пожежу.
Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стежте, щоб він
yy
не перекручувався, не заплутувався, не торкався гострих предметів, не затискався дверима і не лежав під ногами. Особливо стежте за штекерами, розетками та місцем під'єднання кабелю до пристрою.
Не натискайте на панель пристрою пальцями або гострими предметами (нігyy
тем, олівцем чи ручкою) і не дряпайте її.
Не торкайтеся екрана та не тримайте на ньому палець (пальці) тривалий періyy
од часу. Це може спричинити тимчасові викривлення зображення на екрані.
У разі чищення виробу та його компонентів спочатку від'єднайте його від елекyy
тромережі, а потім протріть м'якою ганчіркою. Не застосовуйте надмірної сили
під час чищення. Це може спричинити появу подряпин або зміну кольору. Не
розпилюйте на виріб воду та не протирайте його мокрою ганчіркою. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла та автомобілів, засоби
для чищення промислового призначення, абразивні засоби для чищення, віск,
бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його екран. y
Недотримання цієї вимоги може призвести до виникнення пожежі, ураження
електричним струмом або пошкодження виробу (деформації, корозії чи ламання).
Поки
пристрій
підключено
до розетки змінного струму, на нього постійно подається живлення,
yy
навіть якщо перемикач живлення на пристрої переведено в положення "вимкнено".
Щоб від'єднати кабель, візьміть за штекер і вийміть його. y
yy
Якщо дроти всередині кабелю живлення роз'єднано, може виникнути пожежа.
Перед переміщенням виробу спочатку вимкніть живлення. Потім від'єднайте
yy
кабелі живлення, кабелі антени та всі кабелі, які використовуються для
під'єднання. y
Телевізор або кабель живлення може бути пошкоджено, що може призвести
до виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
9
Переносьте та розпаковуйте виріб удвох, оскільки він важкий. y
yy
Інакше можна травмуватися.
Для очищення внутрішніх компонентів виробу раз на рік звертайтеся до серyy
вісного центру. y
Накопичення пилу всередині може спричинити механічне пошкодження.
Якщо виникає потреба в обслуговуванні, звертайтеся до кваліфікованих спеціyy
алістів. Обслуговування необхідне в разі пошкодження виробу або його частини, наприклад, кабелю живлення або вилки, розлиття рідини або потрапляння
сторонніх предметів у виріб, впливу дощу або підвищеної вологи, порушення
належної роботи або падіння.
Екран – це високотехнологічний виріб із роздільною здатністю від двох до
yy
шести мільйонів пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/
або яскраві кольорові точки (червоні, блакитні чи зелені) з концентрацією
1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на
його роботу і надійність. y
Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає
заміну або повернення грошей.
Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно від вашого місцезнахоyy
дження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу). y
Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є
ознакою несправності.
Тривале відтворення статичного зображення на екрані (наприклад, логотипу увімкненого канаyy
лу, екранного меню, зображення із відеогри) може пошкодити його, спричинивши появу залишкового зображення. Гарантія не поширюється на пошкодження, пов'язані з цим явищем. y
Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом тривалого часу (2 або більше годин для рідкокристалічних дисплеїв; 1 або більше годин для плазмових панелей). y
Крім того, якщо тривалий час використовувати формат кадру 4:3, залишкове зображення може
з'явитися на краях екрана. y
Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
yyЧути шум
Звук потріскування: звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вимикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та
вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких використовується теплова деформація. Електрична схема гуде/панель дзижчить: тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою
швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від
виробу. y
Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може спостерігатися неyy
значне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.
10 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перегляд 3D-зображень (лише моделі з підтримкою режиму 3D)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Умови перегляду
yy Час перегляду
-- Під час перегляду 3D-вмісту робіть перерви на 5-15 хвилин щогодини. Тривалий перегляд
3D-вмісту може стати причиною головних болів, запаморочення, втоми або напруження очей.
Інформація для осіб, які страждають від нападів через світлочутливість і мають хронічні захворювання
УКРАЇНСЬКА
УКР
yy Спалахи світла або певні фігури в 3D-вмісті можуть викликати в деяких людей напади чи інші
незвичні симптоми.
yy Не переглядайте 3D-відео, якщо у вас нудота, ви вагітні та/або маєте хронічні захворювання, такі
як епілепсія, порушення роботи серця, гіпертонія, гіпотонія тощо.
yy Переглядати 3D-вміст людям, які страждають від стереосліпоти або мають проблеми, пов'язані
зі сприйняттям об'ємних зображень, не рекомендується. Під час перегляду зображення може
двоїтися або можливе відчуття дискомфорту.
yy Якщо ви страждаєте від косоокості, астигматизму чи погано бачите, можуть виникнути проблеми
зі прийняттям глибини і швидко наступатиме втома через подвоєння зображень. Рекомендується
частіше робити перерви (на відміну від дорослих, які не мають цих порушень).
yy Якщо гострота зору правого ока відрізняється від гостроти зору лівого ока, перед тим як
переглядати 3D-вміст, слід її перевірити.
Симптоми, які вимагають припинення перегляду 3D-вмісту або утримання від нього
yy Не переглядайте 3D-вміст, якщо ви відчуваєте втому через брак сну, понаднормову працю або
вживання алкоголю.
yy У разі виникнення поданих нижче симптомів припиніть використання/перегляд 3D-вмісту та добре
відпочиньте, поки вони не зникнуть.
-- Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. До симптомів можуть належати: головний
біль, біль в очах, запаморочення, нудота, сильне серцебиття, розпливчатість, відчуття дискомфорту, подвоєння зображення, проблеми зі сприйняттям зображення або втома.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
11
УВАГА
Умови перегляду
yy Відстань до екрана
-- Переглядайте 3D-вміст із відстані, яка принаймні вдвічі перевищує діагональ екрана. Якщо під
час перегляду 3D-вмісту ви відчуваєте дискомфорт, віддаліться від телевізора.
Вікова категорія
Застереження щодо використання 3D-окулярів
yy Використовуйте 3D-окуляри LG. Інакше переглянути 3D-відео належним чином може бути
неможливо.
yy Не використовуйте 3D-окуляри замість звичайних окулярів, окулярів від сонця чи захисних
окулярів.
yy Використання перероблених 3D-окулярів може призвести до напруження очей або спотворення
зображення.
yy Не зберігайте 3D-окуляри за надзвичайно низької чи високої температури. Це спричинить їх
деформацію.
yy 3D-окуляри ламкі і їх легко подряпати. Для чищення лінз завжди використовуйте чисту м'яку
ганчірку. Будьте обережні, щоб не продряпати лінзи 3D-окулярів гострими предметами; не чистьте
лінзи хімічними речовинами.
УКРАЇНСЬКА
УКР
yy Немовлята/діти молодшого віку
-- Забороняється використовувати та переглядати 3D-вміст дітям до 5 років.
-- Діти до 10 років можуть неадекватно реагувати та надмірно хвилюватися (наприклад, у них
може виникнути бажання торкнутися екрана або застрибнути всередину), оскільки їхній зір
все ще розвивається. За дітьми, які переглядають 3D-вміст, необхідно пильно стежити.
-- Порівняно з дорослими, в дітей більш виражена невідповідність бінокулярного сприйняття
3D-зображень через меншу відстань між очима. Через це одне й те саме 3D-зображення вони
сприйматимуть із більшою глибиною, ніж дорослі.
yy Підлітки
-- Підлітки до 19 років можуть гостро реагувати на 3D-вміст через його світло. Якщо вони втомлені, порадьте їм утриматися від тривалого перегляду 3D-вмісту.
yy Люди похилого віку
-- Для людей похилого віку 3D-ефект може бути менш помітним, ніж для молодих. Дотримуйтесь
рекомендованої відстані від телевізора.
ПРИМІТКА
yy Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
yy Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
yy Доступні меню та параметри можуть відрізнятись залежно від використовуваного джерела
вхідного сигналу та моделі пристрою.
yy У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
yy Для зменшення споживання електроенергії телевізор можна перевести в режим очікування.
Також для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його
ніхто не дивитиметься.
yy За рахунок зниження рівня яскравості зображення під час перегляду телепрограм можна
значно зменшити споживання електроенергії та експлуатаційні витрати.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Відкрийте упаковку та перевірте, чи всі приладдя в комплекті.
Під'єднайте підставку до телевізора.
Під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора.
Виріб має бути підключено до мережі.y
Використовувати мережеві функції на телевізорі можна лише у разі підключення до мережі.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Розпакування
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться
до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення в цьому посібнику можуть
відрізнятись від дійсного вигляду виробу чи певного елемента.
УВАГА
yy Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження
терміну використання виробу.
yy На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних
компонентів, гарантія не поширюється.
yy На деяких моделях до екрана прикріплено тонку плівку, яку не можна знімати.
ПРИМІТКА
yy Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
yy Характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у
зв'язку із вдосконаленням виробу.
yy Для нормального під'єднання кабелів HDMI та пристроїв USB товщина зовнішнього обрамлення
роз'ємів не повинна перевищувати 10 мм, а ширина – 18 мм. Якщо USB-кабель або USBпристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем,
який підтримує роз'єм USB 2.0.
B
B
A
A
13
TV
SAVING
1
2
3
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
6
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
Пульт дистанційного керування і батареї (AAA)
(див. стор. 21, 22)
Посібник користувача
Ганчірка для чищення
(залежно від моделі)
Витирайте нею пил на
корпусі.
Окуляри Cinema 3D
Кількість 3D-окулярів
може різнитися залежно
від моделі або країни.
(лише
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/42LM34**, 47CM96**)
Фіксатор для кабелів
(залежно від моделі)
(див. стор. A-5)
Кабель живлення
FREEZE
RATIO
або
Кабель для
встановлення
на столі
2 EA
(лише 32LM585*)
(див. стор. 18)
Гвинт кронштейна
2 EA, M4 x 8
(лише 32LM585*)
(див. стор. 18)
Внутрішні розпірки для
настінного кронштейна
4EA
(лише
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/37/42/47LS56**)
(див. стор. 20)
Захисна кришка
(лише 32/42LM34**,
47CM96**)
(див. стор. A-4)
Оқшаулағыш
(залежно від моделі)
(див. стор. 14)
УКРАЇНСЬКА
УКР
Гвинти для підставки
8 EA, M4 x 20
(див. стор. A-3, A-4)
Гвинт для встановлення на столі
1EA
(лише 32/37LM611*,
32/42/47LM580*,
32/42LM34**,
32/37/42/47LS56**)
(див. стор. 18)
Кронштейн підставки / основа підставки
(лише 42/47/55LM615*, 32/42/47LM585*)
(див. стор. A-3)
Кронштейн підставки / основа підставки
(лише 32/37LM611*, 32/42/47LM580*, 32/37/42/47LS56**)
(див. стор. A-3)
УКРАЇНСЬКА
УКР
Кронштейн підставки / основа підставки
(лише 32/42LM34**, 47CM96**)
(див. стор. A-4)
ПРИМІТКА
yy Посібник зі встановлення антенного ізолятора
-- Його слід використовувати для встановлення телевізора у місцях, де є різниця напруг між
телевізором і заземленням антени.
»» Якщо є різниця напруг між телевізором і заземленням антени, то контакти антени можуть
нагріватися і спричинити нещасний випадок.
-- Можна підвищити безпеку телеперегляду, ефективно усунувши надлишок напруги з антени.
Рекомендується кріплення ізолятора до стіни. Якщо його неможливо прикріпити до стіни,
тоді примонтуйте його до телевізора. Постарайтеся не від’єднувати ізолятор антени після
встановлення.
-- Перед запуском перевірте, чи підключена антена.
1. Під’єднайте до
телевізора.
Розетка в стіні
ANTENNA/
CABLE IN
Кабель або антена
або
Ізолятор
2. Під’єднайте до тюнера.
Під’єднайте один кінець ізолятора до кабелю або гнізда антени, а інший до телевізора або
тюнера.
“Обладнання, під’єднане до захисного заземлення будинку через електромережу або через інше
обладнання, під’єднане до захисного заземлення, а також до розподільної системи за допомогою
коаксіального кабелю, за деяких обставин може створювати ризик пожежі.Тому під’єднання до
кабельної розподільної мережі слід здійснювати через пристрій, що забезпечує електроізоляцію
нижче визначеного частотного діапазону (гальванічний ізолятор, див. EN 60728-11).”
Під час використання радіочастотного ізолятора можуть спостерігатися незначні втрати чутливості
сигналу.
15
Приладдя, яке не входить у комплект
Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення.
Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера.
Це приладдя сумісне лише з певними моделями.
Сумісність
AG-F2**, AG-F3**
Окуляри Cinema 3D
УКРАЇНСЬКА
УКР
AG-F2**, AG-F3**
Окуляри Cinema 3D
Назва моделі або дизайн
може змінитися у разі
оновлення функцій виробу,
умов виробництва або
правил.
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**,
32/42LM34**, 47CM96**
•
32/37/42/47LS56**
Частини та кнопки
Тип A:
32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**, 32/42LM34**,
32/37/42/47LS56**
Тип B:
47CM96**
Екран
Екран
кнопки
УКРАЇНСЬКА
УКР
Сенсор пульта дистанційного
керування і цифровий сенсор1
OK
Індикатор живлення
Динаміки
Динаміки
Сенсорні кнопки2
OK
SETTINGS
INPUT
Сенсор пульта дистанційного
керування і цифровий сенсор1
SETTINGS
INPUT
Індикатор живлення
кнопки
Опис
Почергове перемикання збережених каналів.
H
Регулювання рівня гучності.
H
OK
Вибір виділеного параметра меню або підтвердження введених даних.
SETTINGS
Доступ до головного меню або збереження введених даних і вихід із меню.
INPUT
/I
Зміна джерела вхідного сигналу.
Увімкнення або вимкнення живлення.
1 Цифровий сенсор використовується для налаштування якості та яскравості зображення
відповідно до умов оточення.
2 Кнопки типу A є сенсорними і спрацьовують, якщо до них просто торкнутись пальцем.
ПРИМІТКА
yy Індикатор живлення можна ввімкнути або вимкнути. Для цього виберіть у головному меню пункт
ПАРАМЕТРИ.
Піднімання та перенесення
телевізора
Перш ніж піднімати чи переносити телевізор,
незалежно від його типу чи розміру,
прочитайте подані нижче вказівки; викладена
далі інформація дозволить попередити
пошкодження телевізора чи появу подряпин,
а також дасть змогу безпечно транспортувати
пристрій.
17
yy Щоб перенести великий телевізор, потрібно
щонайменше 2 людини.
yy Переносячи телевізор у руках, тримайте
його так, як показано на малюнку нижче.y
УВАГА
yy Транспортувати телевізор найкраще в
коробці або пакувальних матеріалах, у яких
телевізор доставлено.
yy Перш ніж переносити чи піднімати телевізор,
від'єднайте кабель живлення та всі інші
кабелі.
yy Тримайте телевізор екраном від себе, щоб
не пошкодити його.y
yy Переносьте телевізор обережно, без різких
струсів і сильних вібрацій.
yy Коли переносите телевізор, тримайте його
вертикально, ніколи не перевертайте на бік і
не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
Встановлення на столі
1 Підніміть телевізор і поставте його
вертикально на столі.
-- Для належної вентиляції відстань від
монітора до стіни має становити не менше 10 см.
yy Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі
та знизу. У жодному разі не тримайте
пристрій за прозору частину, динамік чи сітку
динаміка.y
10 см
10 см
2 Під’єднайте кабель живлення до розетки.
УВАГА
yy Не ставте телевізор поблизу джерел
тепла, оскільки це може призвести до
пожежі або інших пошкоджень.
УКРАЇНСЬКА
УКР
yy Не торкайтеся екрана, оскільки таким
чином його можна пошкодити.
Кріплення телевізора до столу
Телевізор можна прикріпити до столу, щоб він
не впав уперед, не зазнав пошкоджень і не
травмував оточуючих.
(Лише 32/37LM611*, 32/42/47LM580*,
32/42LM34**, 32/37/42/47LS56**)
Щоб прикріпити телевізор до столу, вставте
та закрутіть гвинт, який додається, в отвір на
тильній стороні підставки.
Регулювання кута телевізора для зручного перегляду
(Лише 32/37LM611*, 32/42/47LM580*,
32/42LM34**, 32/37/42/47LS56**, 47CM96**)
Щоб вибрати оптимальне положення екрана
для перегляду, можна повернути телевізор у
межах 20 градусів праворуч або ліворуч.y
20
20
УКРАЇНСЬКА
УКР
(Лише 42/47/55LM615*, 32/42/47LM585*)
Щоб вибрати оптимальне положення екрана
для перегляду, можна повернути телевізор у
межах 10 градусів праворуч або ліворуч.
(Лише 32LM585*)
1 Під’єднайте фіксуючі кабелі до основи
підставки за допомогою гвинтів кронштейна.
2 Закріпіть фіксуючі кабелі до стола за
допомогою гвинтів настільного фіксування.
3 Зафіксувавши телевізор, присуньте стіл
до стіни. Інакше діти можуть добратися до
нього, і отримати травми.
y
10
10
УВАГА
yy Регулюючи кут, будьте обережні, щоб не
поранити пальці.
-- Якщо притиснути руку або пальці, можна травмуватися. Якщо виріб нахилити
надто сильно, він може впасти, спричинивши пошкодження або травмування.y
y
(Лише 42/47/55LM615*, 32/42/47LM585*)

M4 x 8
2EA
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Щоб телевізор не перевернувся, його слід
міцно прикріпити до підлоги або стіни, як
зазначено в інструкції зі встановлення.
Якщо телевізор перекинути, ним трусити
чи розгойдувати, це може спричинити
травмування користувача.
<Задня панель>
<Передня панель>
Кріплення телевізора до стіни
(Доступно не для всіх моделей).
19
Використання системи безпеки “Кенсінгтон”
(Ця функція доступна не у всіх моделях)
Гніздо для під’єднання системи безпеки
“Кенсінгтон” розташоване на задній панелі
телевізора. Детальніше про встановлення та
використання цієї системи читайте в посібнику
до системи безпеки “Кенсінгтон” або на вебсайті
.
За допомогою кабелю системи безпеки
“Кенсінгтон” прикріпіть телевізор до столу.
УВАГА
yy Слідкуйте, щоб діти не вилазили на
телевізор і не виснули на ньому.
ПРИМІТКА
yy Ставте телевізор тільки на стійку та міцну
підставку або шафку, яка витримає вагу
телевізора.
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або
звичайні шурупи з кронштейнами позаду
телевізора.
-- Якщо в отвори для гвинтів із кільцями
вкручено інші гвинти, викрутіть їх.
2 Прикріпіть кронштейни до стіни за
допомогою шурупів.y
Кронштейни мають бути розташовані на стіні
приблизно навпроти гвинтів із кільцями на
задній панелі телевізора.
3 За допомогою міцного шнура прив'яжіть
гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні.y
Шнур має натягуватися горизонтально,
перпендикулярно до стіни.
Встановлення на стіні
A
Обережно прикріпіть настінний кронштейн,
що продається окремо, до задньої панелі
телевізора, після чого надійно закріпіть
його на міцній стіні, перпендикулярно до
підлоги. З питань кріплення телевізора до
інших будівельних матеріалів зверніться до
кваліфікованого майстра.
Компанія LG радить залучати до встановлення
телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста.
10 см
10 см
10 см
Використовуйте тільки гвинти та настінні
кронштейни стандарту VESA. Стандартні
розміри наборів для настінного кріплення
описано в таблиці нижче.
Приладдя, яке не входить у комплект
B
УВАГА
yy Перед встановленням або перенесенням
телевізора обов'язково від'єднайте кабель
живлення. Недотримання цієї вимоги може
призвести до ураження електричним струмом.
yy Якщо встановити телевізор на стелі або
похилій стіні, він може впасти та спричинити
серйозні травми.y
Використовуйте лише настінне кріплення,
рекомендоване компанією LG. Із питаннями
щодо встановлення звертайтеся за місцем
придбання монітора або до кваліфікованого
спеціаліста.
yy Не затягуйте гвинти надміру, адже це може
призвести до пошкодження телевізора та
втрати гарантії.
yy Використовуйте тільки гвинти та настінні
кріплення стандарту VESA. Гарантія на
цей виріб не поширюється на будь-які
пошкодження чи травми, що виникли через
неналежне використання або використання
невідповідного приладдя.
ПРИМІТКА
(настінний кронштейн)
Модель
32LM34**
VESA (A x B)
Стандартний
гвинт
Кількість
гвинтів
Настінний
кронштейн
200 x 100
M4
32/37LM61**
32LM58**
42LM34**
32/37LS56**
47CM96**
200 x 200
M6
4
4
LSW100B
LSW200BX
42/47/55LM61**
42/47LM58**y
42/47LS56**
VESA (A x B) 400 x 400
Стандартний M6
гвинт
Кількість
4
гвинтів
Настінний
LSW400BX
кронштейн
yy Використовуйте гвинти, вказані у списку
характеристик стандартних гвинтів VESA.
yy Набір для настінного кріплення містить посібник
зі встановлення та всі необхідні частини.
yy Настінний кронштейн продається окремо.
Додаткове приладдя можна придбати в
місцевого дилера.
yy Залежно від настінного кріплення довжина
гвинтів може відрізнятися. Використовуйте
гвинти належної довжини.
yy Детальніше читайте в посібнику, що додається
до настінного кронштейна.
yy У разі під'єднання до телевізора настінного
кронштейна іншого виробника вставте
внутрішні розпірки для настінного кронштейна в
отвори для настінного кронштейна телевізора,
щоб перемістити телевізор по вертикалі.
Не використовуйте розпірки для настінного
кронштейна LG. (Лише 32/37/42/47/55LM61**,
32/42/47LM58**, 32/37/42/47LS56**)

Внутрішня розпірка для
настінного кронштейна
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
21
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування.
Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, замініть батареї (1,5 В
AAA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки
та
всередині
відсіку) і закрийте кришку відсіку.y
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.
УВАГА
yy Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, інакше можна пошкодити пульт
дистанційного керування.y
(Лише 32/37/42/47/55LM61**, 32/42/47LM58**, 32/42LM34**, 47CM96**)
Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового мовлення.
RATIO
INPUT
Зміна формату зображення на екрані.
Зміна джерела вхідного сигналу.
Регулювання яскравості зображення для зменшення споживання електроенергії
ENERGY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
Доступ до списку збережених програм.
Повернення до попереднього каналу.
Доступ до списку вибраних каналів.
Перегляд 3D-відео.
Перехід до попереднього чи наступного екрана.
Доступ до головних меню.
Перегляд інформації поточної програми та екрана.
Повернення до попереднього каналу.
Перегляд 3D-відео.
FAV
P
MUTE
3D OPTION
SETTINGS INFO
Q.MENU
P
A
G
E
Навігаційні кнопки
(вгору/донизу/ліворуч/
праворуч)
Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору
Повернення до попереднього рівня.
Виклик довідника програм.
Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.
OK
GUIDE
EXIT
1
2
TEXT
T.OPT
SUBTITLE
1 Кольорові кнопки
2 КНОПКИ РЕЖИМУ
ТЕЛЕТЕКСТУ
AV MODE
Доступ до певних функцій у деяких меню. y
: зелена,
: жовта,
: синя)
( : червона,
Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.
Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.
3
AD
Переміщення пунктами меню та параметрами.
3 Кнопки керування Для керування меню МОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДАНІ або су-
(
)
місними пристроями
SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Доступ до аудіовідеопристроїв, підключених за допомогою
кабелю HDMI через HDMI-CEC.
відкриває меню SIMPLINK.
Вмикання і вимикання функції звукового опису.
Дозволяє вибрати режим аудіо-відео сигналу.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.
22 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
(Лише 32/37/42/47LS56**)
Регулювання яскравості зображення для зменшення споживання електроенергії
Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового мовлення.
УКРАЇНСЬКА
УКР
Виклик довідника програм.
Перегляд інформації поточної програми та екрана.
Зміна формату зображення на екрані.
Зміна джерела вхідного сигналу.
Доступ до списку збережених програм.
Повернення до попереднього каналу.
Доступ до головних меню.
Повернення до попереднього каналу.
Навігаційні кнопки
(вгору/донизу/ліворуч/
праворуч)
Переміщення пунктами меню та параметрами.
Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору
Повернення до попереднього рівня.
Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.
Доступ до списку вибраних каналів.
Вмикання і вимикання функції звукового опису.
Перехід до попереднього чи наступного екрана.
1
2
3
1 Кольорові кнопки
Доступ до певних функцій у деяких меню. y
: зелена,
: жовта,
: синя)
( : червона,
2 Кнопки керування Для керування меню МОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДАНІ або су-
(
)
3 КНОПКИ РЕЖИМУ
ТЕЛЕТЕКСТУ
місними пристроями
SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.
Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.
23
вИКОРИСТАННя ПОСІБНИКА КОРИСТУвАЧА
Посібникyкористувачаyспрощуєyдоступyдоyдетальноїyінформаціїyпроyтелевізор.
1y НатиснітьySETTINGS,yщобyвідкритиyголовнеy
меню.
2y НатиснітьyЧЕРВОНУyкнопку,yщобyвідкритиy
менюyПідтримка користувача.
3y Заyдопомогоюyнавігаційнихyкнопокyперейдітьy
доyпунктуyПосібник користувачаyіyнатиснітьy
OK.
Довідникyкористувача
1
НалаштуванняyКАНАЛУ
НалаштуванняyЗОБРАЖЕННЯ,yЗВУКУ
ПАРАМЕТРИ
озширенаyфункція
Інформація
ПАРАМЕТРИy>yВибірyмови
SETTINGS ➾ ПАРАМЕТРИ ➙ Мова
Можна вибрати мову для відображення екранного меню та
цифрової трансляції звуку.
• Мова меню (Language) : Вибір мови, якою відображатиметься
текст на екрані.
• Мова звукового супроводу (лише в цифровому режимі) :
Вибір мови для перегляду цифрового мовлення, що містить
кілька мов.
• Мова субтитрів (лише в цифровому режимі) : Якщо передбачено
субтитри двома або більше мовами, скористайтеся функцією
“Субтитри”.
✎ Якщо субтитри вибраною мовою не транслюються, вони
відображатимуться мовою, заданою за замовчуванням.
2
Збільшення
Закрити
ЗВУК
ЧАС
БЛОКУВАННЯ
ПАРАМЕТРИ
МЕРЕЖА
МОЇyМУЛЬТИМЕДІА
НатиснітьyкнопкуyOK()y,yщобyналаштуватиyзображення.
Підтримкаy
користувача
Можна вибрати мову для відображення екранного меню та цифрової трансляції звуку.
• Мова меню (Language) : Вибір мови, якою відображатиметься текст на екрані.
• Мова звукового супроводу (лише в цифровому режимі) : Вибір мови для перегляду
цифрового мовлення, що містить кілька мов.
• Мова субтитрів (лише в цифровому режимі) : Якщо передбачено субтитри двома або
більше мовами, скористайтеся функцією “Субтитри”.
✎ Якщо субтитри вибраною мовою не транслюються, вони відображатимуться мовою,
заданою за замовчуванням.
УКРАЇНСЬКА
УКР
ЗОБРАЖЕННЯ
Вийти
2
ОновленняyПЗ
зменшення
Закрити
Перевіркаyзображення
Перевіркаyзвуку
Перевіркаyсигналу
Відомостіyпроyтовар/послугу
1
Описyвибраногоyменю.
Переходитиyвідyодноїyсторінкиyдоyіншоїy
можнаyзаyдопомогоюyкнопкиy
.
2
Збільшенняyабоyзменшенняyекрана.
Тестуванняyмережі
Довідникyкористувача
Закрити
Довідникyкористувача
3
2
Використанняyпристроюyвводу
Використанняyфункціїyенергозбереження
НалаштуванняyКАНАЛУ
НалаштуванняyЗОБРАЖЕННЯ,yЗВУКУ
ПАРАМЕТРИ
Установленняyпараметрівyчасу
Установленняyпараметрівyблокуванняyтелевізора
Вибірyмови
озширенаyфункція
Підтримкаyдляyлюдейyзyобмеженимиyможливостями
Інформація
1
Установленняyіншихyпараметрів
1
Вибірyпотрібноїyкатегорії.
2
Вибірyпотрібногоyпункту.
Переходитиyвідyодноїyсторінкиyдоyіншоїy
можнаyзаyдопомогоюyкнопкиy
.
3
Пошукyописуyпотрібноїyфункціїyзyпокажчика.
H
H
24 ОБСЛУГОВУВАННЯ / УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чищення телевізора
Для забезпечення найкращої роботи пристрою та для продовження терміну його використання
рекомендовано регулярно чистити телевізор.
УВАГА
yy Обов’язково спершу вимкніть телевізор, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки та
від’єднайте всі інші кабелі.
yy Якщо ви не використовуєте телевізор тривалий час, вийміть штепсель кабелю живлення з
розетки, щоб попередити виникнення можливих пошкоджень під час грози або стрибків напруги
в електромережі.y
УКРАЇНСЬКА
УКР
Екран, рамка, корпус і підставка
yy Витираючи пил або незначні забруднення, використовуйте суху, чисту та м'яку ганчірку.
yy Щоб усунути значніші забруднення, витирайте поверхню м'якою ганчіркою, змоченою у чистій воді
або розчині м'якого миючого засобу. Після цього одразу витирайте поверхню сухою ганчіркою.
УВАГА
yy Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
yy Не притискайте, не тріть і не вдаряйте поверхню екрана нігтями чи гострими предметами,
оскільки її можна подряпати, що призведе до спотворення зображення.
yy Не використовуйте хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити виріб.
yy Не розпилюйте рідини на поверхню виробу. Якщо всередину телевізора потрапить вода, це
може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження телевізора.
Кабель живлення
y
yy Регулярно витирайте пил та бруд, що збирається на кабелі живлення.
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Вирішення
Не вдається
керувати
телевізором за
допомогою пульта
дистанційного
керування.
yy Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз.
yy Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором.
yy Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування ( до , до ).
Немає зображення
та звуку.
yy Перевірте, чи виріб увімкнено.
yy Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
yy Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрої.
Телевізор раптово
вимикається.
yy Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може відбуватись збій
подачі живлення.
yy Перевірте, чи увімкнено функцію автоматичного вимкнення в меню налаштування
часу.
yy Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через
15 хвилин бездіяльності.
У разі під’єднання
до роз’єму PC
(RGB/ HDMI DVI)
відображається
повідомлення
“Немає сигналу”
або “Неправильний
формат сигналу”.
yy Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
yy Знову під’єднайте кабель RGB/HDMI.
yy Перезавантажте комп’ютер з увімкненим телевізором.
MAKING CONNECTIONS
MAKING
CONNECTIONS
B-1
Antenna connection
ЕСКЕРТПЕ
yy 2-ден көп ТД пайдалану үшін сигнал
сплиттерін пайдаланыңыз.
yy Егер бейне сапасы нашар болса,
бейне сапасын жақсарту үшін сигнал
күшейткішін тиісті түрде орнатыңыз.
yy Егер антенна қосылған күйде бейне
сапасы нашар болса, антеннаның
бағытын түзетіңіз.
yy Антенна кабелі және конвертер
қамтамасыз етілмеген.
Українська
За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під’єднайте телевізор до настінного гнізда для антени (75 Ом).
ПРИМІТКА
yy Для під’єднання двох і більше телевізорів
використовуйте розгалужувач сигналу.
yy Якщо зображення низької якості, для
його покращення встановіть підсилювач
сигналу.
yy Якщо під’єднано антену і якість
зображення погана, спрямуйте її в
сторону з належним прийомом сигналу.
yy Кабель антени і перетворювач сигналу не
додаються.
B-2
MAKING CONNECTIONS
HDMI connection
3
(Only satellite models)
LNB IN
Satellite
1
/ DVI IN
2
HDMI
Русский
Подключите телевизионный кабель,
подсоединенный к телевизору, к спутниковой
антенной розетке (75 Ом).
Қазақша
Теледидарды жерсеріктің ұяшығына жерсерік
RF кабелімен (75 Ω) жалғаңыз.
Українська
Під’єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу (75 Ом).
MAKING CONNECTIONS
B-3
Українська
Передає на телевізор цифровий відеота аудіосигнал із зовнішнього пристрою.
Під’єднайте зовнішній пристрій до телевізора за
допомогою кабелю HDMI, як це зображено на
малюнку.
Для під’єднання скористайтеся будь-яким
вхідним роз’ємом HDMI. Не важливо, який
роз’єм використовувати.
ПРИМІТКА
yy Для отримання найкращої якості
зображення рекомендовано підключати
телевізор через інтерфейс HDMI.
yy Використовуйте найновіший
високошвидкісний кабель HDMI™ із
функцією CEC (Customer Electronics
Control).
yy Високошвидкісні кабелі HDMI™
розраховані для передавання сигналу
високої чіткості до 1080p і вище.
yy Підтримуваний аудіоформат цифрового
телебачення: MPEG, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, HE-AAC
yy Підтримуваний аудіоформат HDMI: Dolby
Digital, PCM (до 192 кГц, 32k/44.1k/48
k/88k/96k/176k/192k, формат DTS не
підтримується).
B-4
MAKING CONNECTIONS
AUDIO IN
(RGB/DVI)
1
/ DVI IN
2
ЕСКЕРТПЕ
DVI OUT
AUDIO OUT
yy Графикалық тақтаға байланысты HDMI
- DVI кабелі пайдаланылып жатса, DOS
режимі жұмыс істемеуі мүмкін.
Українська
Передає на телевізор цифровий відеота аудіосигнал із зовнішнього пристрою.
Під’єднайте зовнішній пристрій до телевізора за
допомогою кабелю DVI-HDMI, як це зображено
на малюнку. Для передачі звукового сигналу
під’єднайте аудіокабель.
ПРИМІТКА
yy У разі використання кабелю HDMI–DVI
режим “DOS” може не працювати залежно
від відеокарти.
MAKING CONNECTIONS
Component connection
GREEN
PR
AV IN2
PB
BLUE
VIDEO
Y
BLUE
ПРИМЕЧАНИЕ
VIDEO
VIDEO
GREEN
RED
L
L
WHITE
R
R
AUDIO
AUDIO
RED
L/MONO AUDIO R
RED
B-5
ЕСКЕРТПЕ
yy Егер кабельдер дұрыс орнатылмаса,
бейне қара және ақ түсте немесе
бұрмаланған түсте көрсетілуі мүмкін.
Українська
Передає на телевізор цифровий відеота аудіосигнал із зовнішнього пристрою.
Під’єднайте зовнішній пристрій до телевізора
за допомогою компонентного кабелю, як це
зображено на малюнку.
ПРИМІТКА
yy Якщо кабель не під’єднано належним
чином, може відображатись чорнобіле зображення або зображення зі
спотвореними кольорами.
B-6
MAKING CONNECTIONS
Composite connection
Қазақша
Аналогтық бейне және аудио сигналдарын
сыртқы құрылғыдан теледидарға жібереді.
Келесі суретте көрсетілгендей, сыртқы құрылғы
мен теледидарды құрамдас кабельмен
жалғаңыз.
Українська
YELLOW
PR
L
R
RED
RED
L/MONO AUDIO R
R
AUDIO
WHITE
AV IN2
PB
VIDEO
L
AUDIO
WHITE
VIDEO
VIDEO
YELLOW
VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with th e composite cable as
shown.
Русский
Передача аналоговых видео- и аудиосигналов
от внешнего устройства на телевизор.
Подключите внешнее устройство к телевизору с
помощью композитного кабеля, как показано на
следующем рисунке.
Передає на телевізор цифровий відеота аудіосигнал із зовнішнього пристрою.
Під’єднайте зовнішній пристрій до телевізора
за допомогою композитного кабелю, як це
зображено на малюнку.
MAKING CONNECTIONS
RGB IN (PC)
RGB OUT (PC)
AUDIO OUT
PC
English
Transmits the video signal from PC to the TV. To
transmit an audio signal, connect an audio cable.
Русский
Передача видеосигнала с компьютера на
телевизор. Для передачи аудиосигнала
подключите аудиокабель.
Қазақша
Бейне сигналды компьютерден теледидарға
жібереді. Дыбыс сигналын тасымалдау үшін,
дыбыс кабелін жалғаңыз.
Українська
Передає на телевізор відеосигнал із
комп’ютера. Для передачі звукового сигналу
під’єднайте аудіокабель.
B-7
B-8
MAKING CONNECTIONS
Audio connection
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
OPTICAL
AUDIO IN
Digital Audio System
ЕСКЕРТПЕ
yy Оптикалық шығыс портына қарауға
болмайды. Лазер сәулесіне қарау көзіңізге
зақым келтіруі мүмкін.
yy ACP (аудионы көшіруден қорғау)
функциясы бар аудио сандық аудио
шығысын бұғаттауы мүмкін.
MAKING CONNECTIONS
Українська
Замість вбудованого динаміка можна
використовувати додаткову зовнішню
аудіосистему.
B-9
USB connection
ПРИМІТКА
yy Якщо замість вбудованого динаміка
використовується додатковий зовнішній
аудіопристрій, потрібно вимкнути динамік
телевізора.
Цифрове оптичне
аудіоз’єднання
Передає на зовнішній пристрій цифровий
аудіосигнал із телевізора. Під’єднайте зовнішній
пристрій до телевізора за допомогою оптичного
аудіокабелю, як це зображено на малюнку.
ПРИМІТКА
yy Не зазирайте в оптичний вихідний роз’єм.
Лазерний промінь може завдати шкоди
вашому зору.
yy Аудіо із захистом від копіювання може
блокувати виведення цифрового
аудіосигналу.
USB device
B-10 MAKING CONNECTIONS
NOTE
AUDIO menu items are disabled when
yy
connecting a headphone.
Optical Digital Audio Out is not available
yy
when connecting a headphone.
Headphone impedance: 16 Ω
yy
Max audio output of headphone: 10 mW to
yy
15 mW
Headphone jack size: 0.35 cm
yy
Русский
Передача сигнала от телевизора к наушникам.
Подключите наушники к телевизору, как
показано на следующем рисунке.
AUDIO (Дыбыс) мәзірінің тармақтары
yy
құлақаспап жалғанғанда өшіріледі.
Құлақаспапты жалғап, AV режимін
yy
өзгерткенде, өзгертулер дыбысқа емес,
тек бейнеге қатысты болады.
Оптикалық сандық дыбыс шығысы
yy
құлақаспап жалғанғанда өшіріледі.
Құлақаспаптың толық кедергісі: 16 Ω
yy
Құлақаспаптың ең жоғарғы дыбыс шығысы
yy
мөлшері: 10-15 мВт
Құлақаспап ұясының өлшемі: 0,35 см
yy
Українська
Забезпечує передачу на зовнішній пристрій
сигналу навушників із телевізора. Під’єднайте
зовнішній пристрій до телевізора за допомогою
навушників, як зображено на малюнку.
ПРИМІТКА
У режимі навушників пункти меню “ЗВУК”
yy
вимкнено.
Якщо з підключеними навушниками зміyy
нити режим аудіо-відео сигналу, ці зміни
буде застосовано лише до відео, але не
до звуку.
У режимі навушників оптичний цифровий
yy
аудіовихід недоступний.
Опір навушників: 16 Ом
yy
Максимальна потужність звуку на виході в
yy
навушниках: від 10 мВт до 15 мВт
Розмір роз’єму навушників: 0,35 см
yy
MAKING CONNECTIONS B-11
Euro Scart connection
AV IN1
(RGB)
ПРИМЕЧАНИЕ
AUDIO /
VIDEO
Current
input mode
Digital TV
AV1
(TV Out1)
Digital TV
Қазақша
Analogue TV, AV
Component / RGB
Analogue TV
Шығыс түрі
Ағымдағы
кіріс режимі
Сандық ТД
Analogue TV, AV
Component / RGB
B-12 MAKING CONNECTIONS
English
Українська
Тип виходу
Поточний
режим
вхідного сигналу
АВ1
(телевізійний вихід1)
Цифрове ТБ
Цифрове ТБ
Аналогове ТБ,
аудіовідео
Компонентний /
RGB
HDMI
1 Телевізійний вихід: виведення аналогових
або цифрових телесигналів.
ПРИМІТКА
ПРИМЕЧАНИЕ
yy Кабель Euro Scart має бути екранований
для захисту сигналу.
yy Під час перегляду програм цифрового
мовлення у тривимірному режимі вихідні
сигнали не надсилатимуться кабелем
SCART (тільки для моделей із підтримкою
режиму 3D).
yy Якщо тривимірний режим увімкнено під
час виконання запланованого запису на
цифровому телевізорі, вихідні сигнали не
надсилатимуться кабелем SCART і запис
не буде виконано (тільки для моделей із
підтримкою режиму 3D).
CI module connection
ЕСКЕРТПЕ
yy CI модулінің PCMCIA карта ұясына дұрыс
салынғанын тексеріңіз. Егер модуль
сәйкесінше енгізілмесе, теледидар
немесе PCMCIA карта ұяшығына зақым
келуі мүмкін.
Українська
Дає змогу переглядати закодовані (платні)
канали у режимі цифрового мовлення.
ПРИМІТКА
yy Модуль стандартного інтерфейсу має
бути встановлено у гнізді для карт
PCMCIA у правильному напрямку. Якщо
модуль не встановлено належним чином,
це може призвести до пошкодження
телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
MAKING CONNECTIONS B-13
B-14 MAKING CONNECTIONS
Українська
До телевізора можна під’єднувати різні зовнішні
пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід
змінити режим вхідного сигналу. Детальніше
про під’єднання зовнішнього пристрою читайте
в інструкції з використання кожного пристрою.
Доступні такі зовнішні пристрої: приймачі
високої чіткості, DVD-програвачі,
відеомагнітофони, аудіосистеми, USBнакопичувачі, ПК, ігрові пристрої та інші
зовнішні пристрої.
ПРИМІТКА
yy Спосіб під’єднання зовнішнього пристрою
може бути дещо іншим залежно від
моделі.
yy Під’єднувати зовнішні пристрої до
телевізора можна не зважаючи на
порядок роз’ємів телевізора.
yy Щоб записувати телевізійні програми на
DVD-програвач або відеомагнітофон,
під’єднайте кабель вхідного сигналу
до пристрою запису, а пристрій – до
телевізора. Детальніше про запис читайте
в посібнику користувача під’єднаного
пристрою.
yy Інструкції з експлуатації читайте в
посібнику користувача зовнішнього
пристрою.
yy Під’єднуючи ігровий пристрій до
телевізора, використовуйте кабель,
який додається в комплекті з ігровим
пристроєм.
yy У режимі комп’ютера можуть
спостерігатися шуми, що пов’язано з
налаштуванням роздільної здатності,
вертикальної частоти, контрастності
чи яскравості. У такому разі виберіть
для сигналу комп’ютера іншу роздільну
здатність, змініть частоту оновлення або
відрегулюйте яскравість і контрастність у
меню “ЗОБРАЖЕННЯ”, щоб зображення
стало чітким.
yy У режимі комп’ютера деякі налаштування
роздільної здатності можуть не
спрацьовувати належним чином залежно
від відеокарти.
SPECIFICATIONS B-15
Weight
42LM615*
42LM615S-ZE
42LM615T-ZE
979.0 x 670.0 x 263.0
12.6
47LM615*
47LM615S-ZE
47LM615T-ZE
1089.0 x 728.0 x 263.0
55LM615*
55LM615S-ZE
55LM615T-ZE
1263.0 x 830.0 x 331.0
1089.0 x 655.0 x 35.5
1263.0 x 754.0 x 35.5
17.5
25.7
15.3
21.9
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60
Hz
Hz
Hz
100 W
120 W
150 W
32LM611*
37LM611*
32LM585*
32LM611S-ZA
32LM611T-ZA
746.0 x 527.0 x 204.0
37LM611S-ZA
37LM611T-ZA
856.0 x 590.0 x 204.0
32LM585S-ZD
32LM585T-ZD
746.0 x 528.0 x 225.0
856.0 x 524.0 x 35.5
746.0 x 462.0 x 35.5
12.4
10.0
10.5
8.5
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
8.4
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60
Hz
Hz
Hz
80 W
90 W
80 W
42LM585*
42LM585S-ZD
42LM585T-ZD
979.0 x 670.0 x 263.0
47LM585*
47LM585S-ZD
47LM585T-ZD
1089.0 x 730.0 x 263.0
32LM580*
32LM580S-ZA
32LM580T-ZA
746.0 x 528.0 x 204.0
1089.0 x 655.0 x 35.5
746.0 x 462.0 x 35.5
15.3
17.8
9.8
13.1
15.6
8.5
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60
Hz
Hz
Hz
100 W
120 W
42LM580*
47LM580*
80 W
Dimensions
(W x H x D)
979.0 x 660.0 x 269.0
32LM34**
32LM3400-ZA
47LM580S-ZA
32LM340S-ZA
47LM580T-ZA
32LM340T-ZA
1089.0 x 722.0 x 269.0 795.0 x 566.0 x 207.0
979.0 x 594.0 x 35.5
1089.0 x 655.0 x 35.5
795.0 x 504.0 x 73.5
Weight
15.6
18.1
9.1
13.1
15.6
8.1
MODELS
42LM580S-ZA
42LM580T-ZA
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60
Hz
Hz
Hz
100 W
120 W
70 W
B-16 SPECIFICATIONS
32LS56**
42LM34**
37LS56**
Dimensions
(W x H x D)
32LS5600-ZC
32LS560S-ZC
42LM3400-ZA
32LS560T-ZC
42LM340S-ZA
32LS561T-ZA
42LM340T-ZA
32LS5610-ZA
32LS5620-ZD
1018.0 x 696.0 x 261.0 746.0 x 527.0 x 204.0
1018.0 x 629.0 x 76.5
746.0 x 462.0 x 35.5
856.0 x 524.0 x 35.5
Weight
14.7
9.7
12.4
13.1
8.3
10.5
MODELS
37LS5600-ZC
37LS560S-ZC
37LS560T-ZC
856.0 x 590.0 x 204.0
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60
Hz
Hz
Hz
120 W
80 W
47LS56**
47CM96**
47LS5600-ZC
47LS560S-ZC
47LS560T-ZC
47CM960S-ZC
47LS561T-ZA
47LS5610-ZA
47LS5620-ZD
1089.0 x 720.0 x 269.0 1137.0 x 758.0 x 270.0
90 W
Dimensions
(W x H x D)
42LS56**
42LS5600-ZC
42LS560S-ZC
42LS560T-ZC
42LS561T-ZA
42LS5610-ZA
42LS5620-ZD
979.0 x 660.0 x 269.0
979.0 x 594.0 x 35.5
1089.0 x 655.0 x 35.5
1137.0 x 685.0 x 76.8
Weight
15.1
17.8
20.3
12.7
15.4
18.3
MODELS
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60
Hz
Hz
Hz
100 W
120 W
250 W
CI Module size (W x H x D)
100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm
Environment condition
Operating temperature
Operating humidity
Satellite Digital TV
Digital TV
Digital TV
Analogue TV
Television system
DVB-T
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K,
SECAM L/L’3
Programme coverage
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
6,000
1,500
External antenna
impedance
75 Ω
1
2
SPECIFICATIONS B-17
HDMI/DVI-DTV supported mode
Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
31.469
31.5
59.94
60
720x576
31.25
50
1280x720
37.5
44.96
45
50
59.94
60
33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.75
56.25
67.43
67.5
59.94
60
50
23.97
24
30.00
50
59.94
60
Resolution
720x480
1920x1080
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signal
Component
480i/576i
O
480p/576p
O
720p/1080i
O
1080p
O (50 Hz / 60 Hz only)
3D supported mode
Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertial
Frequency
(Hz)
1280x720
89.9 / 90
/ 75
59.94 / 60
/ 50
45 / 37.5
60 / 50
1080i
1920x1080
33.7 /
28.125
60 / 50
1080p
1920x1080
53.95 / 54
23.98 / 24
Frame packing (1080 24p)
67.5 / 56.3
60 / 50
27
24
33.7
30
Input
Signal
Resolution
HDMI
720p
RGB
1080p
1920x1080
66.587
59.93
USB
1080p
1920x1080
33.75
30
DLNA
1080p
1920x1080
33.75
30
DTV
Signal
Playable 3D video format
720p, 1080i
800 187 40
32 15 200255
07001 5454
808 78 54 54
810 555 810
031 228 3542
8088 5758
0850 111 154
0800 0 54 54
3220
902 500 234
54
0770 54 54 54
01803 11 54 11
0848 543 543
801 11 200 900
0844 847 5454
06 40 54 54 54
8 800 200 7676
0818 27 6955
800 9990
199600099
0 800 303 000
8 820 0071 1111
2255
8 0003 271
8 800 30 800
800 0071 0005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Ukrainian were displayed