Alpine CDE-182R Owner`s manual

Alpine CDE-182R Owner`s manual
FOR CAR USE ONLY/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΝΟ/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER
L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/
DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE
EN
ΔΕΚΤΗΣ CD/USB
GR
FR
CDE-182R/CDE-181R/CDE-181RR/
CDE-181RM/CDE-180R/CDE-180RR/
CDE-180RM
ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
UTE-81R
(CDE-182R μόνο)
(Μόνο στις σειρές CDE-182R/CDE-181)
(Μόνο στις σειρές CDE-181/CDE-180)
QUICK REFERENCE GUIDE
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
GUIDA RAPIDA
SNABBGUIDE
SNELSTARTGIDS
КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA
UŻYTKOWNIKA
For details on all functions, refer to the Owner’s Manual stored in the supplied CD-ROM. (As it is data CD, the CD cannot be used for playing back music and images on
the player.) If required, an ALPINE dealer will readily provide you with a print out of the Owner’s Manual contained in the CD-ROM.
Για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου στο παρεχόμενο CD-ROM. (Καθώς πρόκειται για CD δεδομένων, το CD δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής και φωτογραφιών στη συσκευή.) Αν χρειαστεί, ο αντιπρόσωπος της ALPINE θα σας προμηθεύσει με έντυπη μορφή του
εγχειριδίου κατόχου που υπάρχει στο CD-ROM.
Pour obtenir de plus amples informations sur l’ensemble des fonctions, reportez-vous au mode d’emploi fourni sur le CD-ROM. (Étant donné qu’il s’agit d’un CD de données, ce CD ne peut pas être utilisé pour lire des fichiers audio ou image sur le lecteur.) Si vous le souhaitez, demandez à votre revendeur ALPINE de vous fournir la version
papier du mode d’emploi contenu dans le CD-ROM.
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
Contents / Περιεχόμενα / Contenu
IMPORTANT
Please record the serial number of your unit in the space provided below and
keep it as a permanent record.
WARNING / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / AVERTISSEMENT ...... 2
SERIAL NUMBER:
CAUTION / ΠΡΟΣΟΧΗ / ATTENTION ............... 4
INSTALLATION DATE:
INSTALLATION TECHNICIAN:
Getting Started / Ξεκινώντας / Mise en route ........ 5
PLACE OF PURCHASE:
BASS ENGINE SQ Function / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BASS
ENGINE SQ/ Fonction BASS ENGINE SQ ........... 7
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Παρακαλούμε σημειώστε το σειριακό αριθμό της μονάδας στο χώρο που
παρέχεται παρακάτω και κρατήστε το μόνιμα στο αρχείο.
Ραδιόφωνο ............................................................... 9
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:
CD/MP3/WMA/AAC (CDE-182R/CDE-181 Series/
CDE-180 Series only) / (CDE-182R/Σειρά
CDE-181/Σειρά CDE-180 μόνο) / (modèles
CDE-182R/CDE-181 et CDE-180 uniquement) ... 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ:
IMPORTANT
USB Memory (Optional) / Μνήμη USB (προαιρετικό) /
Clé USB (en option) ............................................... 12
Veuillez inscrire le numéro de série de votre appareil dans l’espace prévu cicontre et conservez-le soigneusement dans vos archives.
NUMÉRO DE SÉRIE :
iPod/iPhone (Optional) (CDE-182R/CDE-181
Series only) / ( προεραιτικό) (CDE-182R/Σειρά
CDE-181 μόνο) / (en option) (modèles CDE-182R/
CDE-181 uniquement) .......................................... 14
DATE D’INSTALLATION :
INSTALLATEUR :
LIEU D’ACHAT :
Specifications / Προδιαγραφές /
Spécifications ........................................................ 19
Εγκατάσταση ......................................................... 21
Connections / Συνδέσεις / Raccordements ............ 23
1
WARNING
This symbol means important instructions.
Failure to heed them can result in serious
injury or death.
DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR
ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE.
Any function that requires your prolonged attention should only be
performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in
a safe location before performing these functions. Failure to do so may
result in an accident.
KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR
OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING.
Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency
vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be
dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD
VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING
DAMAGE.
DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.
Doing so may result in an accident, fire or electric shock.
USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.
(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may
result in fire, etc.
KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH
OF CHILDREN.
Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a
physician immediately.
USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.
Failure to do so may result in fire or electric shock.
DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.
Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες. Αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.
ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΣΠΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ.
Οποιαδήποτε λειτουργία απαιτεί παρατεταμένη προσοχή θα πρέπει να
πραγματοποιείται μετά από πλήρη στάση. Σταματήστε το όχημα σε
ασφαλές σημείο πριν πραγματοποιήσετε αυτές τους απαιτούμενους
χειρισμούς. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως προκληθεί ατύχημα.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ.
Υπερβολικά επίπεδα έντασης που καλύπτουν ήχους όπως της
σειρήνας ασθενοφόρων ή διαβάσεων μπορεί να είναι επικίνδυνα και
ίσως προκαλέσουν ατύχημα. ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ.
ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ Ή ΠΑΡΑΠΟΙΕΙΤΕ.
Αν το κάνετε, ίσως προκληθεί ατύχημα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ 12V.
(Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο αν δεν είστε σίγουροι.) Σε
αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί φωτιά κτλ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από κατάποση. Σε περίπτωση
κατάποσης συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΑΜΠΕΡ.
Διαφορετικά ίσως προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΑΕΡΑΓΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΡΕΣ.
Η συσσώρευση θερμότητας στο εσωτερικό ίσως προκαλέσει φωτιά.
AVERTISSEMENT
Ce symbole désigne des instructions
importantes. Le non-respect de ces
instructions peut entraîner de graves
blessures, voire la mort.
N’ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER
VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.
Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être
exploitées qu’à l’arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le
véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de
provoquer un accident.
GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR
ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.
Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des
ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent
être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME
TROP ÉLEVÉ À L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT
ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR
VOTRE AUDITION.
NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L’APPAREIL.
Il y a risque d’accident, d’incendie ou de choc électrique.
A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE
NEGATIVE DE 12 VOLTS.
(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n’en êtes pas certain.)
Il y a risque d’incendie, etc.
GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE
PORTEE DES ENFANTS.
L’ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
UTILISER DES FUSIBLES DE L’AMPERAGE APPROPRIE.
Il y a risque d’incendie ou de décharge électrique.
NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D’AIR NI LES PANNEAUX DU
RADIATEUR.
Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.
2
USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS.
Use for other than its designed application may result in fire, electric
shock or other injury.
DO NOT PLACE HANDS, FINGERS OR FOREIGN OBJECTS IN
INSERTION SLOTS OR GAPS.
Doing so may result in personal injury or damage to the product.
MAKE THE CORRECT CONNECTIONS.
Failure to make the proper connections may result in fire or product
damage.
BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE
NEGATIVE BATTERY TERMINAL.
Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical
shorts.
DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES.
Never cut away cable insulation to supply power to other equipment.
Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and
result in fire or electric shock.
DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES.
When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so
as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or
electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.
DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING
SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS.
Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other
safety-related system), or tanks should NEVER be used for
installations or ground connections. Using such parts could disable
control of the vehicle and cause fire etc.
DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH MIGHT HINDER
VEHICLE OPERATION, SUCH AS THE STEERING WHEEL OR
SHIFT LEVER.
Doing so may obstruct forward vision or hamper movement etc. and
results in serious accident.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12V.
Χρήση πέραν της ενδεδειγμένης μπορεί να οδηγήσει σε σε φωτιά,
ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.
ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΕΡΙΑ, ΔΑΚΤΥΛΑ Ή ΞΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΤΙΣ ΣΧΙΣΜΕΣ Ή ΤΑ ΚΕΝΑ.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης του προϊόντος.
ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
Λάθος συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή μηχανική
βλάβη.
ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ
ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE
12 V.
Toute utilisation autre que l’application désignée comporte un risque
d’incendie, de choc électrique ou de blessure.
NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS
ETRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.
Il y a risque de blessures ou de dommages à l’appareil.
EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.
Il y a risque de blessures ou de dommages à l’appareil.
AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA
BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός
λόγω βραχυκυκλωμάτων.
Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.
ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il
y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant,
d’incendie ou de choc électrique.
Μην αφαιρείτε τη γείωση για να παρέχετε ρεύμα σε άλλα
εξαρτήματα. Αυτό θα ξεπεράσει τη μέγιστη δυνατή αγωγιμότητα
του καλωδίου και θα προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΟΤΑΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΡΥΠΕΣ.
NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.
NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU
FORAGE DES TROUS.
Όταν ανοίγετε τρύπες για εγκατάσταση στο σασί, προσέξτε να μην
καταστρέψετε σωλήνες, δοχεία ή καλωδίωση. Αδυναμία λήψης
αυτών των προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l’installation, veiller à
ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de
tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette
précaution peut entraîner un incendie.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ Ή ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ή ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ.
NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT
DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE
MASSE.
Μπουλόνια ή παξιμάδια του συστήματος διεύθυνσης ή πέδησης (ή
οποιουδήποτε άλλου συστήματος ασφαλείας) δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της γείωσης. Η χρήση τους μπορεί
να απενεργοποιήσει τον έλεγχο του οχήματος ή να προκαλέσει φωτιά.
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ Ή Ο
ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ.
Αν το κάνετε ίσως εμποδίσετε την όραση ή την κίνησή σας κτλ. με
αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα.
3
Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de
direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne
peuvent JAMAIS être utilisés pour l’installation ou la liaison à la
masse. L’utilisation de ces organes peut désactiver le système de
contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.
NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES
D’ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT
OU LE LEVIER DE VITESSES.
La vue vers l’avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés,
etc., et provoquer un accident grave.
CAUTION
This symbol means important instructions.
Failure to heed them can result in injury or
material property damage.
HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.
Failure to do so may cause personal injury or damage to the product.
Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service
Centre for repairing.
HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS.
The wiring and installation of this unit requires special technical skill
and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you
purchased this product to have the work done.
USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM
SECURELY.
Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than
designated parts may damage this unit internally or may not securely
install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting
in hazards or product failure.
ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY
A SHARP METAL EDGE.
Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat
rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage
to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber
grommet to prevent the wire’s insulation from being cut by the metal
edge of the hole.
DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR
DUST.
Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or
dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in
product failure.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες. Αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
ATTENTION
Ce symbole désigne des instructions
importantes. Le non-respect de ces
instructions peut entraîner des blessures ou
des dégâts matériels.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή ζημιά στο
προϊόν. Επιστρέψτε το στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για
επισκευή.
INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.
ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
Η καλωδίωση και εγκατάσταση αποιτούν ειδικές τεχνικές
γνώσεις και εμπειρία. Για ασφάλεια, να επικοινωνείτε πάντα με
τον έμπορο που σας παρείχε το προϊόν για την πραγματοποίηση
των εργασιών.
FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L’APPAREIL PAR DES
EXPERTS.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα.
Χρήση άλλων, μη ενδεδειγμένων, ίσως βλάψει τη μονάδα εσωτερικά,
και ίσως προκαλέσει ασταθή τοποθέτηση. Τα ασταθή εξαρτήματα
μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, ή αποτυχία του προϊόντος
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΦΘΑΡΕΙ ΑΠΟ ΚΟΦΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΚΜΕΣ.
Περάστε τα καλώδια μακριά από κινούμενα μέρη (όπως η ράγες του
καθίσματος) ή κοφτερές και αιχμηρές άκρες. Αν ένα καλώδιο περνά
μέσα από τρύπα σε μέταλλο, χρησιμοποιήστε πλαστική φλάτζα για
να αποτρέψετε τη φθορά της μόνωσης από την κοφτερή άκρη της
μεταλλικής τρύπας.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ
ΥΓΡΑΣΙΑ Ή ΣΚΟΝΗ.
Αποφύγετε την εγκατάσταση σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση
υγρασίας ή σκόνη.Υγρασία ή σκόνη που εισχωρεί στη μονάδα
μπορεί να προκαλέσει αποτυχία λειτουργίας της συσκευής.
Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou
endommager l’appareil. Retourner l’appareil auprès du distributeur
Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la
réparation.
Le câblage et l’installation de cet appareil requiert des compétences
techniques et de l’expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à
l’installation de cet appareil par le distributeur qui vous l’a vendu.
UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER
CORRECTEMENT.
Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L’utilisation d’autres
composants que les composants spécifiés peut causer des dommages
internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée
correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de
provoquer des dommages ou une défaillance de l’appareil.
FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE
COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.
Faire cheminer les câbles à l’écart des pièces mobiles (comme les rails
d’un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de
coincer et d’endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice
métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la
gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de
l’orifice.
NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU
POUSSIEREUX.
Eviter d’installer l’appareil à des endroits soumis à une forte humidité
ou à de la poussière en excès. La pénétration d’humidité ou de
poussière à l’intérieur de cet appareil risque de provoquer une
défaillance.
4
Getting Started / Ξεκινώντας / Mise en route
• The illustrations on this Owner’s Manual use CDE-182R as an example. / Οι απεικονίσεις
σε αυτό το εγχεριρίδιο χρησιμοποιούν το CDE-182R ως παράδειγμα. / Les illustrations de
ce Mode d’emploi prennent le modèle CDE-182R comme exemple.
Ελληνικά
English
Turning Power On
Press any button (except
turn power on.
and
) to
• When installing this unit in a car for the first
time, DEMO OFF screen will be displayed
for 30 seconds after turning on the unit. Press
/ENTER within 30 seconds to turn off
the Demonstration mode.
Press and hold SOURCE/
for at least 2
seconds to turn off the unit.
Français
Ενεργοποίηση
Mise sous tension
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
(εκτός των και
), για να
ενεργοποιήσετε τη μονάδα
Appuyez sur n’importe quel bouton (sauf
et
) pour mettre l’appareil sous
tension.
• Όταν εγκαταστήσετε για πρώτη φορά τη
μονάδα σε ένα αυτοκίνητο, εμφανίζεται η
ένδειξη DEMO OFF για 30 στην οθόνη μετά
την ενεργοποίηση. Πατήστε
/ENTER,
εντός 30 δευτερολέπτων για να κλείσετε τη
λειτουργία επίδειξης.
• Lorsque vous installez cet appareil dans votre
voiture pour la première fois, l’écran DEMO
OFF s’affiche pendant 30 secondes après la
mise sous tension de l’appareil. Appuyez sur
/ENTER dans les 30 secondes afin de
désactiver le mode Démonstration
Πατήστε και κρατήστε SOURCE/
για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Maintenez la touche SOURCE/
enfoncée pendant 2 secondes au moins
pour mettre l’appareil hors tension.
5
Changing the Source
Αλλαγή της πηγής
Changement de source
TUNER
DISC*1
AUXILIARY*3
TUNER
DISC*1
AUXILIARY*3
TUNER
DISC*1
AUXILIARY*3
USB AUDIO/iPod*2
TUNER
USB AUDIO/iPod*2
TUNER
USB AUDIO/iPod*2
TUNER
*1 Only for CDE-182R/CDE-181 Series/CDE-180
Series.
*2 Only for CDE-182R/CDE-181 Series and
when the iPod/iPhone is connected.
*3 Only when AUX SETUP is set to ON.
*1 Μόνο για CDE-182R/Σειρά CDE-181/
Σειρά CDE-180.
*2 Μόνο για CDE-182R/Σειρά CDE-181
και μόνο όταν έχει συνδεθεί iPod/iPhone.
*3 Μόνο όταν το AUX SETUP είναι στο ON.
*1 Uniquement pour les modèles CDE-182R/
CDE-181 et CDE-180.
*2 Uniquement pour les modèles CDE-182R/
CDE-181 et lorsque l’iPod/iPhone est connecté.
*3 Uniquement lorsque AUX SETUP est défini sur
ON.
Adjusting Volume
Ρύθμιση της έντασης
Réglage du volume
Displaying the Text
Εμφάνιση κειμένου
Affichage du texte
The display will change every time the
button is pressed.
Η ένδειξη αλλάζει κάθε φορά
που το πλήκτρο πιέζεται.
L’affichage change chaque fois que vous
appuyez sur cette touche.
BASS ENGINE SQ Function / Λειτουργία BASS
ENGINE SQ / Fonction BASS ENGINE SQ
Γερμανικά
English
Français
With the BASS ENGINE SQ function on
this unit, several parameters affecting
Bass performance are adjusted
simultaneously. The BASS ENGINE SQ
Level adjustment varies these
parameters uniformly for optimum Bass
effect at different levels.
Με τη λειτουργία BASS ENGINE SQ της
μονάδας, διάφορες παράμετροι που
επηρεάζουν την επίδοση του μπάσου
ρυθμίζονται ταυτόχρονα. Το επίπεδο
ρύθμισης του BASS ENGINE SQ αλλάζει
τις παραμέτρους ομοιόμορφα για βέλτιστο
αποτέλεσμα μπάσων σε διαφορετικά
επίπεδα.
Grâce à la fonction BASS ENGINE SQ de
cet appareil, il est possible de régler
simultanément plusieurs paramètres liés
aux performances des graves. Le
réglage du niveau du mode BASS
ENGINE SQ permet de varier ces
paramètres uniformément pour un effet
de graves optimal à différent niveaux.
About Setup when the external power
amplifier is connected. (CDE-182R/
CDE-181 series/CDE-180 series only)
In order to optimize the BASS ENGINE
SQ, we recommend the following power
amplifier setup.
After setting up, you can adjust the BASS
ENGINE SQ Level according to the
music.
Σχετικά με τη ρύθμιση όταν συνδεθεί
εξωτερικός ενισχυτής. (Μόνο στα
CDE-182R/Σειρά CDE-181/Σειρά
CDE-180)
Για τη βελτιστοποίηση του BASS ENGINE
SQ, προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση
ενισχυτή.
Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να ρυθμίσετε
το επίπεδο του BASS ENGINE SQ
ανάλογα με τη μουσική.
À propos de la configuration lorsque
l’amplificateur de puissance externe
est raccordé (modèles CDE-182R/
CDE-181 et CDE-180 uniquement)
Pour optimiser le BASS ENGINE SQ,
nous recommandons la configuration
d’amplificateur de puissance suivante.
Après la configuration, vous pouvez
régler le niveau de BASS ENGINE SQ en
fonction de la musique.
1 Ρυθμίστε την ισχύ (GAIN) του ενισχυτή
στο "ΜΙΝ".
1 Réglez le gain de l’amplificateur de
puissance sur « MIN ».
2 Ρυθμίστε το διακόπτη του Crossover
Mode Sector σε "OFF".
2 Réglez le sélecteur du mode de
transfertsur « OFF ».
1 Set gain of the power amplifier to
“MIN”.
2 Set the Crossover Mode Sector
switch to “OFF”.
3 Set the BASS ENGIN of this unit to
“ON”, and the BASS ENGINE SQ
Level to “3”.
4 Play a song of the genre you
frequently listen to, and adjust gain
of the power amplifier.
3 Ορίστε την BASS ENGIN της μονάδας
στο "ΟΝ"¨, και το επίπεδο του
BASS ENGINE SQ στο "3".
4 Παίξτε ένα τραγούδι του είδους που
ακούτε συχνά, και ρυθμίστε την
ισχύ του ενισχυτή.
7
3 Réglez le BASS ENGIN de cet
appareil sur « ON », puis le niveau
de BASS ENGINE SQ sur « 3 ».
4 Lisez un morceau du genre que
vous écoutez fréquemment, puis
réglez le gain de l’amplificateur de
puissance.
Ελληνικά
English
1
2-1
Français
Activate BASS ENGINE SQ
mode.
Ενεργοποίηση λειτουργίας
BASS ENGINE SQ.
Activez le mode BASS
ENGINE SQ.
Press and hold to switch to BASS
ENGIN mode.
BASS ENGIN
MANUAL SET (Initial
setting)
Πατήστε και κρατήστε για να αλλάξετε
σε λειτουργία BASS ENGIN.
BASS ENGIN
MANUAL SET
(Αρχική ρύθμιση)
Maintenez cette touche enfoncée pour
passer au mode BASS ENGIN.
BASS ENGIN
MANUAL SET (réglage
initial)
Adjusting
BASS
ENGINE SQ
level.
Ρύθμιση του
επιπέδου
BASS
ENGINE SQ.
Réglage du
niveau du
mode BASS
ENGINE SQ.
Display the BASS
ENGINE SQ Level
adjustment screen.
Επιλέξτε επιθυμητό
επίπεδο (0 - +6).
(Αρχική ρύθμιση: +3)
Select the desired
level (0 - +6).
(Initial setting: +3)
2-2
Εμφάνιση της
οθόνης ρύθμισης
επιπέδου του BASS
ENGINE SQ.
Affichez l’écran de
réglage du niveau
du mode BASS
ENGINE SQ.
Sélectionnez le
niveau de votre
choix (0 - +6).
(Réglage initial :
+3)
Enter.
Είσοδος.
Entrée.
•
• Η ένδειξη
ανάβει όταν η λειτουργία
BASS ENGINE SQ έχει ενεργοποιηθεί.
• Από το επίπεδο 1 ως το επίπεδο 6, η επίδραση
του BASS ENGINE SQ αυξάνεται ανά επίπεδο.
• Η ένδειξη
δείχνει το επίπεδο παρόν
επίπεδο του BASS ENGINE SQ.
• Le témoin
s’allume lorsque le mode BASS
ENGINE SQ est activé.
• Du niveau 1 au niveau 6, l’effet du mode BASS
ENGINE SQ augmente progressivement.
•. Le témoin
affiche le niveau actuel du
mode BASS ENGINE SQ.
3
indicator lights up when BASS ENGINE
SQ mode is ON.
• From Level 1 to Level 6, the effect of BASS
ENGINE SQ increases level by level.
•.
indicator displays the current BASS
ENGINE SQ Level.
8
Radio
Ελληνικά
English
Recalling the TUNER Mode
1
Select the TUNER mode.
Français
Ανακαλώντας τη
λειτουργία Tuner
Rappel du mode TUNER
Sélectionner le mode TUNER.
Wählen Sie die TUNER-Betriebsart.
2
3
4
Changing the Band
FM1
FM1
FM2
FM3
MW
LW
Αλλαγή του εύρους συχνοτήτων
Changement de fréquence
FM1
FM1
FM1
FM2
FM3
MW
LW
FM1
FM2
FM3
MW
LW
Presetting Stations
Automatically
Αυτόματη αποθήκευση
προεπιλεγμένων σταθμών
Préréglage automatique des
stations
Press and hold for at least 2 seconds.
The tuner will automatically seek and store
6 strong stations in the selected band.
Πατήστε και κρατήστε για τουλάχιστον
2 δευτερόλεπτα.
Ο δέκτης αναζητεί και αποθηκεύει
αυτόματα 6 σταθμούς με ισχυρό σήμα στο
επιλεγμένο εύρος συχνοτήτων.
Maintenez cette touche enfoncée
pendant au moins 2 secondes.
Le tuner recherche et mémorise
automatiquement les 6 stations les plus
puissantes sur la gamme sélectionnée.
Tuning to Preset Stations
Συντονισμός σε
προεπιλεγμένους σταθμούς
Accord d’une station préréglée
9
CD/MP3/WMA/AAC (CDE-182R/CDE-181 Series/
CDE-180 Series only) / (μόνο για CDE-182R/Σειρά
CDE-181/Σειρά CDE-180) / (modèles CDE-182R/
CDE-181 et CDE-180 uniquement)
Ελληνικά
English
Français
Recalling the DISC mode
Ανάκληση της λειτουργίας δίσκου
Rappel du mode DISC
Select the DISC mode.
Επιλέξτε τη λειτουργία DISC.
Sélectionner le mode DISC.
Pause and Playback
Παύση και αναπαραγωγή
Pause et lecture
10
Επιλέγοντας το επιθυμητό
τραγούδι
Sélection du morceau de votre
choix
Πατήστε στιγμιαία
ή
, για να
πάτε στην αρχή του παρόντος κομματιού
ή στο επόμενο τραγούδι.
Appuyez sur la touche
ou
, puis
relâchez-la pour aller au début du
morceau actuel ou du morceau précédent.
Πατήστε και κρατήστε
ή
για
να προχωρήσετε γρήγορα προς τα
πίσω ή προς τα μπρος.
Maintenez la touche
ou
enfoncée pour effectuer une recherche
rapide vers l’arrière ou vers l’avant.
Selecting the desired folder
(MP3/WMA/AAC )
Επιλέγοντας τον επιθυμητό
φάκελο (MP3/WMA/AAC)
Sélection du dossier de votre
choix (MP3/WMA/AAC)
M.I.X. (Random Play)
M.I.X. (Τυχαία αναπαραγωγή)
M.I.X. (Lecture aléatoire)
Selecting the desired song
Press and release
or
to skip to
the beginning of the current song or the
next song.
Press and hold
or
backward or fast forward.
to fast
: Μόνο τα αρχεία ενός φακέλου
αναπαράγονται με τυχαία
σειρά. (MP3/WMA/AAC)
: Only files in a folder are played
back in random sequence.
(MP3/WMA/AAC )
: The files in the disc are played
back in random sequence.
(MP3/WMA/AAC)
(off)
: Τα αρχεία του δίσκου
αναπαράγονται με τυχαία
σειρά. (MP3/WMA/AAC)
: Cancel
Επανάληψη αναπαραγωγής
: Μόνο ένα κομμάτι/αρχείο
αναπαράγεται
επαναλαμβανόμενα
: Μόνο αρχεία σε ένα φάκελο
αναπαράγονται
επαναλαμβανόμενα.
(MP3/WMA/AAC)
: Only a track/file is repeatedly
played back.
: Only files in a folder are
repeatedly played back.
(MP3/WMA/AAC)
(off)
Eject
: Cancel
: Les fichiers du disque sont lus
de façon aléatoire. (MP3/
WMA/AAC)
(off)
: Annulation
: Ακύρωση
(off)
Repeat Play
: Seuls Les fichiers d’un dossier
sont lus dans un ordre
aléatoire. (MP3/WMA/AAC)
: Ακύρωση
(off)
Εξαγωγή
11
Lecture répétée
: Une seule piste/fichier est lue
d’une manière répétée.
: Seuls les fichiers d’un dossier
sont lus d’une manière
répétée. (MP3/WMA/AAC)
(off)
: Annulation
Éjection
USB Memory (Optional) / Μνήμη USB
(προαιρετικό) / Clé USB (en option)
or / ή / ou
• If a USB memory device is connected to this unit, MP3/WMA/AAC files stored
in the USB memory device can be played back. / Αν μια συσκευή μνήμης
USB συνδεθεί με αυτή τη μονάδα, τα αρχεία MP3/WMA/AAC που είναι
αποθηκευμένα σε αυτή μπορούν να αναπαραχθούν. / Si un périphérique de
stockage USB est connecté à l’appareil, les fichiers MP3/WMA/AAC
contenus dans celui-ci peuvent être lus.
Ελληνικά
English
Recalling the USB AUDIO mode
Select the USB AUDIO mode.
Ανάκληση της λειτουργίας
USB AUDIO
Français
Rappel du mode USB AUDIO
Sélectionner le mode USB AUDIO.
Επιλέξτε τη λειτουργία USB AUDIO.
Pause and Playback
Παύση και αναπαραγωγή
Pause et lecture
Selecting the desired song
Επιλογή του επιθυμητού
τραγουδιού
Sélection du morceau de votre
choix
Πατήστε στιγμιαία
ή
, για να
πάτε στην αρχή του παρόντος κομματιού
ή στο επόμενο τραγούδι.
Appuyez sur la touche
ou
, puis
relâchez-la pour aller au début du
morceau actuel ou du morceau précédent.
Πατήστε και κρατήστε
ή
για
να προχωρήσετε γρήγορα προς τα
πίσω ή προς τα μπρος.
Maintenez la touche
ou
enfoncée pour effectuer une recherche
rapide vers l’arrière ou vers l’avant.
Press and release
or
to skip to
the beginning of the current song or the
next song.
Press and hold
or
backward or fast forward.
to fast
12
M.I.X. (Random Play)
(off)
M.I.X. (Lecture aléatoire)
: All songs in the current folder
are played back in random
sequence.
: Όλα τα τραγούδια στο φάκελο
αναπαράγονται με τυχαία
σειρά.
: Tous les morceaux du dossier
actuel sont lus dans un ordre
aléatoire.
: All songs in the USB Memory
are played back in random
sequence.
: Όλα τα τραγούδια στη μνήμη
USB αναπαράγωνται με
τυχαία σειρά.
: Tous les morceaux de la clé
USB sont lus dans un ordre
aléatoire.
: Cancel
Repeat Play
(off)
M.I.X. (Τυχαία αναπαραγωγή)
: Ακύρωση
(off)
Επανάληψη αναπαραγωγής
(off)
: Annulation
Lecture répétée
: Only a file is repeatedly
played back.
: Μόνο ένα αρχείο αναπαράγεται
επαναλαμβανόμενα.
: Un seul fichier est lu d’une
manière répétée.
: Only files in a folder are
repeatedly played back.
: Μόνο αρχεία ενός φακέλου
αναπαράγονται
επαναλαμβανόμενα.
: Seuls les fichiers d’un dossier
sont lus d’une manière
répétée.
: Cancel
: Ακύρωση
(off)
13
(off)
: Annulation
iPod/iPhone (Optional) (CDE-182R/CDE-181
Series only) / (Προαιρετικό) (Μόνο για
CDE-182R/Σειρά CDE-181) / (en option)
(modèles CDE-182R/CDE-181 uniquement)
Ελληνικά
English
Français
An iPod/iPhone can be connected to this
unit by using the Interface cable for iPod/
iPhone (included with iPod/iPhone).
Ένα iPod/iPhone μπορεί να συνδεθεί με
τη μονάδα χρησιμοποιώντας καλώδιο
διασύνδεσης iPod/iPhone (παρέχεται με
το iPod/iPhone).
Un iPod/iPhone peut être connecté à cet
appareil à l’aide d’un câble d’interface
pour iPod/iPhone (Inclus avec iPod/
iPhone).
Recalling the iPod Mode
Ανάκληση της λειτουργίας iPod
Rappel du mode iPod
Select the iPod mode.
Επιλέξτε τη λειτουργία iPod.
Sélectionner le mode iPod.
Pause and Playback
Παύση και αναπαραγωγή
Pause et lecture
14
Selecting the desired song
Press and release
or
to skip to
the beginning of the current song or the
next song.
Επιλογή του επιθυμητού
τραγουδιού
Πατήστε στιγμιαία
ή
για να
πάτε στην αρχή του παρόντος
τραγουδιού ή στο επόμενο τραγούδι.
Sélection du morceau de votre
choix
Appuyez sur la touche
ou
, puis
relâchez-la pour aller au début du
morceau actuel ou du morceau précédent.
Press and hold
or
to fast
backward or fast forward through the
current song.
Πατήστε και κρατήστε
ή
για να
προχωρήσετε γρήγορα προς τα πίσω ή
προς τα εμπρός.
Maintenez la touche
ou
enfoncée pour une recherche rapide vers
l’arrière ou vers l’avant au sein du morceau
actuel.
Random Play Shuffle (M.I.X.)
Τυχαία αναπαραγωγή (M.I.X.)
Lecture aléatoire (M.I.X.)
(Τυχαία αναπαραγωγή άλμπουμ):
Η τυχαία αναπαραγωγή
άλμπουμ παίζει όλα τα
τραγούδια με τη σειρά και
μετά επιλέγει τυχαία άλλο
άλμπουμ.
(Shuffle Albums):
Album shuffle playback plays
back all songs in order, then
randomly selects the next
album.
(Shuffle Songs):
Song shuffle randomly plays
back songs within a selected
category (playlist, album, etc.).
(off)
(Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών):
Η τυχαία αναπαραγωγή
τραγουδιών παίζει τυχαία
κομμάτια εντός μιας
κατηγορίας (playlist,
άλμπουμ, κτλ.)
: Cancel
(off)
: Ακύρωση
15
(Lecture aléatoire des albums) :
La lecture aléatoire de l’album
lit tous les morceaux dans
l’ordre, puis sélectionne au
hasard l’album suivant.
(Lecture aléatoire des morceaux) :
Cette fonction lit de manière
aléatoire les morceaux d’une
catégorie choisie (liste
d’écoute, album, etc.).
(off)
: Annulation
Random Play Shuffle All
Τυχαία αναπαραγωγή όλων
Lecture aléatoire ALL
1 Press
/ENTER to activate the
search selection mode.
2 Turn the Rotary encoder to select
SHUFFLEALL, and then press
/ENTER.
1 Πατήστε
/ENTER, για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
επιλογής αναζήτησης.
2 Στρέψτε το Rotary Encoder για να
επιλέξετε SHUFFLEALL, και στη
/ENTER.
συνέχεια πατήστε
1 Appuyez sur
/ENTER pour activer
le mode de sélection de recherche.
2 Tournez le Bouton rotatif pour
sélectionner SHUFFLEALL, puis
appuyez sur
/ENTER.
: Shuffle ALL plays all songs in
the iPod/iPhone randomly.
• Press 5
: Η τυχαία αναπαραγωγή όλων
παίζει τυχαία όλα τα τραγούδια
του iPod/iPhone.
to cancel the Shuffle ALL mode.
• Πατήστε το 5
για να ακυρώσετε
την τυχαία αναπαραγωγή όλων.
Repeat Play
Επανάληψη αναπαραγωγής
: Cancel
pour annuler le mode de
• Appuyez sur 5
lecture aléatoire ALL.
Lecture répétée
: Μόνο ένα τραγούδι αναπαράγεται
επαναλαμβανόμενα.
: Only a song is repeatedly
played back.
(off)
: La lecture aléatoire ALL lit
tous les morceaux de l’iPod/
iPhone de manière aléatoire.
: Ακύρωση
(off)
16
: Un seul morceau est lu d’une
manière répétée.
(off)
: Annulation
Searching for a desired Song (iPod/iPhone) / Αναζήτηση επιθυμητού τραγουδιού (iPod/
iPhone) / Recherche d’un morceau souhaité (iPod/iPhone)
Hierarchy 1 / Ιεραρχία 1 / Hiérarchie 1
Playlist / Playlist / Liste de lecture
Artist / Καλλιτέχνης / Artiste
Album / Album / Album
Song / Τραγούδι / Morceau
Podcast / Podcast / Podcast
Genre / Είδος / Genre
Composer / Συνθέτης / Compositeur
Audiobook / Audiobook / Livre audio
Genius Mix List / Λίστα Genius
Mix / Liste Mix Genius
Hierarchy 2 / Ιεραρχία 2 / Hiérarchie 2
Hierarchy 3 / Ιεραρχία 3 / Hiérarchie 3
Hierarchy 4 / Ιεραρχία 4 / Hiérarchie 4
Song / Τραγούδι / Morceau
Album / Album / Album
Song / Τραγούδι / Morceau
—
Episode / Επεισόδιο / Épisode
Artist / Καλλιτέχνης / Artiste
Album / Album / Album
—
—
Song / Τραγούδι / Morceau
—
—
—
Album / Album / Album
Song / Τραγούδι / Morceau
—
—
—
—
—
—
Song / Τραγούδι / Morceau
—
—
—
—
—
Ελληνικά
English
1
2
Français
Activate the search selection
mode.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
επιλογής αναζήτησης
Activez le mode de sélection
de recherche.
Select the desired search
mode.
Επιλέξτε την επιθυμητή
λειτουργία αναζήτησης.
Sélectionnez le mode de
recherche de votre choix.
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/
PODCAST/GENRE/COMPOSER/
AUDIOBOOK/GENIUS MIX
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/
PODCAST/GENRE/COMPOSER/
AUDIOBOOK/GENIUS MIX
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/
PODCAST/GENRE/COMPOSER/
AUDIOBOOK/GENIUS MIX
• The display of search mode list varies
depending on the setting of iPod LIST.
• Η ένδειξη διαφέρει ανάλογα με την ρύθμιση
του iPod LIST.
• L’affichage de la liste du mode de recherche
dépend du paramètre défini dans iPod LIST.
17
Enter.
Είσοδος.
Entrée.
Select the desired title.
Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο.
Sélectionnez le titre de votre
choix.
Enter.
Είσοδος
Entrée.
3
4
5
Song/Audiobook/
Genius Mix
Search mode:
The selected
song/audiobook/
genius mix list is
played back.
Λειτουργία αναζήτησης
άλλων: Περνά στο
επόμενο επίπεδο
ιεραρχίας. Αναζητήστε
επαναλαμβάνοντας τα
βήματα 4 και 5.
Others Search
mode:
Proceeds to the
next hierarchy
level. Search for a
title by
performing steps
4 and 5
repeatedly.
• After pressing and holding
/ENTER for at
least 2 seconds while in each hierarchy (except
Song, Audiobook and Genius mix list
hierarchy), all songs of the selected hierarchy
are played back.
• When search is made during M.I.X. play, the
M.I.X. play mode will be cancelled.
Τραγούδι/Audiobook/
Λειτουργία αναζήτησης
Genius Mix: Το
επιλεγμένο τραγούδι /
Audiobook / λίστα
Genius Mix
αναπαράγεται.
• Πατώντας
/ENTER για τουλάχιστον 2
δευτερόλεπτα όσο βρίσκεσται σε κάθε ιεραρχία
(εκτός από Τραγούδι, Audiobook και Genius
mix), αναπαράγονται όλα τα τραγούδια της
επιλεγμένης ιεραρχίας.
• Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση κατά την
αναπαραγωγή M.I.X., η λειτουργία
αναπαραγωγής M.I.X. ακυρώνεται.
18
Mode de
recherche par
morceau/livre
audio/mix
Genius :
La lecture du
morceau/livre
audio/mix Genius
sélectionné
commence.
Autres modes de
recherche :
Passez au niveau
de hiérarchie
suivant.
Recherchez un
titre en suivant
plusieurs fois les
étapes 4 et 5.
• Après avoir appuyé sur
/ENTER pendant
2 secondes au moins au sein d’une hiérarchie
(sauf les hiérarchies Morceau, Livre parlé et
Liste Mix Genius), tous les morceaux de la
hiérarchie sélectionnée sont lus.
• Lorsque la recherche est effectuée pendant la
lecture M.I.X., le mode de lecture M.I.X. est
annulé.
Specifications / Προδιαγραφές / Spécifications
Δέκτης FM
FM TUNER SECTION
Tuning Range
87.5-108.0 MHz
531-1,602 kHz
153-281 kHz
Power Requirement
14.4 V DC
(11-16 V allowable)
Maximum Power Output 50 W × 4
CDE-182R/CDE-181 Series/CDE-180 Series:
Weight
1.24 kg (2 lbs. 11 oz)
UTE-81R:
Weight
0.9 kg (1 lbs. 15 oz)
531-1.602 kHz
178 mm (7")
50 mm (2")
161.5 mm (6-3/8")
87,5-108,0 MHz
Plage de syntonisation
531-1 602 kHz
SECTION DU TUNER LW
Εύρος συντονισμού
153-281 kHz
Plage de syntonisation
153-281 kHz
GÉNÉRALITÉS
14,4 V DC
(11 - 16 V ανοχή)
Μέγιστη ισχύς εξόδου
50 W × 4
CDE-182R/Σειρά CDE-181/Σειρά CDE-180:
Βάρος
1,24 kg
UTE-81R:
Βάρος
0,9 kg
Απαίτηση ισχύος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣΙ
CHASSIS SIZE
Plage de syntonisation
SECTION DU TUNER MW
Εύρος συντονισμού
ΓΕΝΙΚΑ
GENERAL
Width
Height
Depth
87,5-108,0 MHz
Δέκτης LW
LW TUNER SECTION
Tuning Range
Εύρος συντονισμού
Δέκτης MW
MW TUNER SECTION
Tuning Range
SECTION DU TUNER FM
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
178 mm
50 mm
161,5 mm
19
Alimentation
14,4 V CC
(11-16 V autorisé)
50 W × 4
Puissance de sortie
maximum
Modèles CDE-182R/CDE-181 et CDE-180:
Poids
1,24 kg (2 lbs. 11 oz)
UTE-81R:
Poids
0,9 kg (1 lbs. 15 oz)
DIMENSIONS DU CHÂSSIS
Largeur
Hauteur
Profondeur
178 mm (7")
50 mm (2")
161,5 mm (6-3/8")
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
• “Made for iPod,” and “Made for iPhone,” mean that an
electronic accessory has been designed to connect
specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, or iPhone may affect wireless performance.
• Windows Media and the Windows logo are trademarks, or
registered trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.
• MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from
Fraunhofer IIS and Thomson. Supply of this product only
conveys a licence for private, non-commercial use and
does not convey a licence nor imply any right to use this
product in any commercial (i.e. revenue-generation) real
time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any
other media), broadcasting/streaming via internet,
intranets and/or other networks or in other electronic
content distribution systems, such as pay-audio or audioon-demand applications. An independent license for such
use is required. For details, please visit
http://www.mp3licensing.com
• Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch
είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., εγγεγραμμένα στις
ΗΠΑ και άλλες χώρες.
• Τα „Made for iPod,“ και „Made for iPhone,“ σημαίνουν
ότι μια ηλεκτρονική συσκευή είναι σχεδιασμένη να
συνδέεται συγκεκριμένα με iPod ή iPhone αντίστοιχα, και
είναι εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή για να φτάνει τα
στάνταρ απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για
τη χρήση της συσκευής ή τη συμβατότητά της με
κανονισμούς ή τα στάνταρ ασφαλείας. Σημειώστε ότι η
χρήση της συσκευής με iPod ή iPhone ίσως επηρεάσει την
απόδοση της ασύρματης σύνδεσης.
• Το Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες.
• Κωδικοποίηση MPEG Layer-3 Audio με την άδεια της
Fraunhofer IIS και της Thomson. Παροχή αυτού του
προϊόντος εκχωρεί άδεια για προσωπική, μη εμπορική
χρήση και δεν εκχωρεί άδεια ή υπαινίσσεται δικαίωμα
χρήσης του προϊόντος για εμπορική εκπομπή πραγματικού
χρόνου (τοπικά, δορυφορικά, καλωδιακά και/ή άλλα
πολυμέσα) εκπομπή/streaming μέσω διαδικτύου, intranet
και/ή άλλων δικτύων ή άλλων συστημάτων διακίνησης
ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως pay-audio ή audio-ondemand εφαρμογές. Απαιτείται ανεξάρτητη άδεια για
τέτοιου είδους χρήση. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.mp3licensing.com
20
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont
des marques déposées d’Apple Inc. enregistrées aux
États-Unis et dans d’autres pays.
• « Made for iPod, » et « Made for iPhone, » indique que
l’accessoire électronique a été spécialement conçu pour
se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone et que
les performances des standarts Apple sont garanties par
les concepteurs. Apple n’est pas responsable quand au
fonctionnement de ce système ou bien du respect de
celui-ci, de la législation ou des normes de sécurité en
vigueur. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire
avec un iPod où iPhone peut affecter les performances de
communication sans fil.
• Windows Media et le logo Windows sont des marques
déposées ou des marques déposées enregistrées chez
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays
• Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence
de Fraunhofer IIS et Thomson. La fourniture de ce produit
ne confère qu’une licence pour une utilisation privée de
nature non commerciale, mais ne confère aucune licence
et n’implique aucun droit d’utiliser ce produit pour une
diffusion commerciale (c’est-à-dire générant des recettes)
en temps réel (par voie terrestre, satellite, câble et/ou tout
autre support), une diffusion/lecture en transit via
Internet, des intranets et/ou autres réseaux ou sur tout
autre système de distribution de contenu électronique tel
que les applications audio à péage ou à la demande. Une
licence indépendante est requise pour ce type
d’utilisation. Pour plus d’informations, consultez le site
http://www.mp3licensing.com
Εγκατάσταση
• When making connections to the vehicle’s electrical
system, be aware of the factory installed components (e.g.
on-board computer). Do not tap into these leads to
provide power for this unit. When connecting the
CDE-182R/CDE-181 Series/CDE-180 Series/UTE-81R to
the fuse box, make sure the fuse for the intended circuit of
the CDE-182R/CDE-181 Series/CDE-180 Series/
UTE-81R has the appropriate amperage. Failure to do so
may result in damage to the unit and/or the vehicle. When
in doubt, consult your Alpine dealer.
• The main unit must be mounted within 35 degrees of the
horizontal plane, back to front.
• Όταν κάνετε συνδέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα ενός
αυτοκινήτου, λάβετε υπόψιν σας τα εργοσασιακά
εξαρτήματα (π.χ. εγκέφαλος). Μην επεμβαίνετε στους
ακροδέκτες τους για να παρέχετε ισχύ. Όταν συνδέετε τα
CDE-182R/Σειρά CDE-181/Σειρά CDE-180/UTE-81R
στο κουτί ασφαλειών, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του
κυκλώματος που προορίζεται για το CDE-182R/Σειρά
CDE-181/Σειρά CDE-180/UTE-81R έχει την κατάλληλη
ένταση. Δε διαφορετική περίπτωση ίσως προκληθεί βλάβη
στη μονάδα ή/και το αυτοκίνητο. Αν έχετε αμφιβολίες,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της
Alpine.
• Η μονάδα πρέπει να στερεωθεί σε γωνία εώς 35° από το
οριζόντιο επίπεδο, από πίσω προς τα μπρος.
• Lorsque vous raccordez les fils au système électrique du
véhicule, faites attention aux composants installés en
usine (par exemple, microprocesseur). Ne pas essayer
d’alimenter l’appareil en le raccordant aux fils de ces
appareils. Lorsque vous raccordez les modèles
CDE-182R/CDE-181, les modèles CDE-180 ou le modèle
UTE-81R au boîtier à fusible, assurez-vous que le fusible
du circuit désigné pour les modèles CDE-182R/CDE-181,
les modèles CDE-180 ou le modèle UTE-81R possède
l’ampérage approprié. Dans le cas contraire, vous
risquez d’endommager l’appareil et/ou le véhicule. En
cas de doute, consultez votre revendeur Alpine.
• L’unité principale doit être fixée à moins de 35 degrés du
plan horizontal, de l’arrière vers l’avant.
Λιγότερερο από 35°
Less than 35°
Moins de 35°
1
1
Rubber Cap
(Included)
Bracket
Hex Bolt
(Included)
Mounting
Sleeve
(Included)
Στήριγμα
Θήκη στερέωσης
(παρέχεται)
Dashboard
Πλαστική
τάπα
(παρέχεται)
1
Εξαγωνικό
μπουλόνι
(παρέχεται)
Ταμπλό
Gaine de
montage
(fournie)
Pressure Plates*
This unit
Tableau de
bord
Πλάκες πίεσης*
Μονάδα
* If the installed mounting sleeve is loose in the dashboard,
the pressure plates may be bent slightly to remedy the
problem.
Capuchon de
caoutchouc (fourni)
Boulon à six
pans
(fourni)
Support
* Αν η εγκατεστημένη θήκη στερέωσης είναι χαλαρή
στο ταμπλό, οι πλάκες στήριξης μπορούν να λυγίσουν
για να διορθώσουν το πρόβλημα.
21
Plaques de compression*
Cet appareil
* Si la gaine de montage installée n’épouse pas bien la
forme du tableau de bord, vous pouvez plier légèrement
les plaques de compression pour remédier au problème.
2
2
2
Μεταλλική λάμα στερέωσης
Metal Mounting Strap
Βίδα
Screw
*
Attache de montage en métal
Bolt Stud
*
Vis
Πίρος Μπουλονιού
*
Εξαγωνικό μπουλόνι (Μ5)
Hex Nut (M5)
Écrou hexagonal
(M5)
Μονάδα
This unit
When your vehicle has the Bracket, mount the long
hex bolt onto the rear panel of the CDE-182R/
CDE-181 Series/CDE-180 Series/UTE-81R and put
the Rubber Cap on the hex bolt.
• For the screw *, provide a proper screw to the chassis
installing location.
3
Slide the CDE-182R/CDE-181 Series/CDE-180
Series/UTE-81R into the dashboard until it clicks.
This ensures that the unit is properly locked and
will not accidentally come out from the dashboard.
Tige filetée
Cet appareil
Όταν η μονάδα έχει το στήριγμα, στερεώστε
το μακρύ εξαγωνικό πίρο στο πίσω μέρος
του CDE-182R/Σειρά CDE-181/Σειρά CDE-180/
UTE-81R και βάλτε την πλαστική τάπα πάνω
στον εξαγωνικό πίρο.
• Για τη βίδα * χρησιμοποιήστε κατάλληλη βίδα στο
σημείο εγκατάστασης του σασί.
Si votre véhicule possède un support, installez le
long boulon à tête hexagonale sur le panneau
arrière des modèles CDE-182R/CDE-181, des
modèles CDE-180 ou du modèle UTE-81R, puis
placez le capuchon de caoutchouc sur le boulon.
3
3
Σύρετε το CDE-182R/Σειρά CDE-181/Σειρά
CDE-180/UTE-81R στο ταμπλό μέχρι να
κουμπώσει. Αυτό βεβαιώνει ότι η μονάδα έχει
κλειδώσει σωστά και δεν θα βγει κατά λάθος από
το ταμπλό.
22
• Pour la vis *, procurez-vous une vis appropriée à
l’emplacement d’installation du châssis.
Insérez les modèles CDE-182R/CDE-181, les
modèles CDE-180 ou le modèle UTE-81R dans le
tableau de bord jusqu’à ce que vous entendiez un
clic. De cette façon, l’appareil sera
convenablement fixé et ne risquera pas de tomber
accidentellement du tableau de bord.
Συνδέσεις
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
(Μπλε/Λευκό)
(Κόκκινο)
ΜΙΖΑ
(Μαύρο)
ΓΕΙΩΣΗ
(Μπλε))
ΚΕΡΑΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
To amplifier / Προς ενισχυτή / À l’amplificateur
To the instrument cluster illumination lead / Προς ακροδέκτη
ένδειξης φωτεινών οργάνων/ Au fil d’éclairage du combiné
d’instruments
To power antenna / Προς κεραία ισχύος / À l’antenne électrique
Κλειδί μίζας
(Πορτοκαλί)
DIMMER
(Κίτρινο)
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Μπαταρία
Ηχεία
(Πράσινο)
Πίσω αριστερό
(Πράσινο/Μαύρο)
(Λευκό)
Εμπρός αριστερό
(Λευκό/Μαύρο)
(Γκρι/Μαύρο)
Εμπρός δεξί
(Γκρι)
(Μωβ/Μαύρο)
Πίσω δεξί
(Μωβ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10A
Υποδοχή κεραίας
Ηχεία
Ενισχυτής
Ενισχυτής
Εμπρός (CDE-182R μόνο)
Πίσω (CDE-182R μόνο)
Εμπρός (Σειρά CDE-181/Σειρά CDE-180 μόνο)
Subwoofers (CDE-182R μόνο)
Ενισχυτής
Πίσω ή Subwoofers (Σειρά CDE-181/Σειρά CDE-180 μόνο)
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement