Makita BLS713 Instruction manual

GB Cordless Slide Compound Miter Saw
Instruction Manual
F
Scie Radiale Sans Fil
Manuel d’instructions
D
Akku-Kapp-und Gehrungssäge
Betriebsanleitung
I
Sega composita a slitta a batteria
Istruzioni per l’uso
NL Schuifbare accu-afkortverstekzaag
Gebruiksaanwijzing
E
Sierra de Inglete Inalámbrica
Manual de instrucciones
P
Serra de Esquadria a Bateria
Manual de instruções
DK Kombineret afkorter-geringssav med akku
Brugsanvisning
GR Ολισθαίνον δισκοπρίονο σύνθετης λοξοτομής Οδηγίες χρήσεως
TR Akülü Kızaklı Birleşik Gönyeburun Testere
BLS713
Kullanma kılavuzu
2
1
011300
1
011236
2
5
4
6
3
011237
3
4
011235
7
8
011389
5
6
011238
9
8
10
7
2
011267
8
011239
13
14
12
15
11
16
12
011240
9
001800
10
3
19
20
17
17
18
011265
11
005516
12
21
18
23
24
25
26
22
011241
13
011242
14
23
27
29
30
28
15
003930
16
011301
3
33
32
34
27
27
31
003932
17
011266
18
33
32
35
36
34
011243
19
011302
20
37
38
1
21
4
011300
22
39
40
003934
45
46
13
41
44
42
47
43
003936
24
43
38
42
42 13
44
011303
23
48
011244
25
51
49
18
50
011304
26
31
53
001549
27
58
56
52
17
56
54
57
59
55
28
002255
29
011305
5
m
60
54
30
55
55
002247
31
002246
011248
33
011245
61
32
62
34
6
011246
35
63
64
001555
65
(2)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1) (2) (3) (4)
65
(1)
(2)
66
(1)
(2)
66
001556
36
67
001557
37
68
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
69
85mm 70mm 70mm 85mm
(3-3/8") (2-3/4") (2-3/4") (3-3/8")
69
002206
38
71
70
31
39
54
001846
40
001563
011300
42
011247
1
41
7
39
17
72
002242
43
002209
44
27
31
30
74
23
24
73
003942
45
28
003943
46
72
29
31
23
13
19
001819
47
76
75
49
8
011306
48
003945
50
001145
77
78
51
011307
9
END014-3
Symbols
The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.
Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’équipement. Assurez-vous que vous en avez bien compris la
signification avant d’utiliser l’outil.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für das Gerät verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer
Bedeutung vertraut.
Symboli
Per questa apparecchiatura vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare
l’apparecchiatura.
Symbolen
Voor dit apparaat worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt
alvorens het gereedschap te gebruiken.
Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con este apparato. Asegúrese de que entiende su significado
antes de usarla.
Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para os aparelho. Certifique-se de que compreende o seu significado antes
da utilização.
Symboler
I det følgende vises de symboler, som anvendes til udstyret. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning,
før maskinen anvendes.
Σύμβολα
Τα ακλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμ. Βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε
τη σημασία τους πριν απ τη χρήση.
Semboller
Aşağıdakiler makinanız için kullanılan sembolleri göstermektedir. Kullanmadan önce manalarını
anladığınızdan emin olunuz.
•
•
•
•
•
Read instruction manual.
Lire le mode d’emploi.
Bitte Bedienungsanleitung lesen.
Leggete il manuale di istruzioni.
Lees de gebruiksaanwijzing.
•
•
•
•
•
Lea el manual de instrucciones.
Leia o manual de instruções.
Læs brugsanvisningen.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
El kitabını okuyun.
• To avoid injury from flying debris, keep holding the saw head down, after making cuts,
until the blade has come to a complete stop.
• Pour éviter les blessures causées par les objets projetés, maintenez la tête de la scie en
position basse une fois la coupe terminée, jusqu’à ce que la lame soit complètement
arrêtée.
• Um Verletzungen durch herausgeschleuderte Teile zu vermeiden, halten Sie den
Sägekopf nach Ausführung von Schnitten abgesenkt, bis das Sägeblatt völlig zum Stillstand gekommen ist.
• Per evitare lesioni dalle schegge volanti, dopo aver eseguito il taglio tenere abbassata la
testa sega finché la lama non si è arrestata completamente.
• Om verwonding door weggeslingerd zaagafval te voorkomen, dient u na het voltooien
van een snede de zaagkop omlaag te houden totdat het zaagblad volledig tot stilstand is
gekomen.
• Para evitar sufrir heridas a causa de restos que salen despedidos, siga sujetando la
cabeza de la sierra hacia abajo, al terminar los cortes, hasta que el disco se haya
parado completamente.
• Para evitar danos causados por aparas que saltem, mantenha a cabeça da serra para
baixo, depois de terminar os cortes, até que a lâmina esteja completamente parada.
• For at undgå at komme til skade på grund af flyvende affald, skal man holde savhovedet
nede efter skæring, indtil savklingen står helt stille.
• Για να αποφύγετε τραυματισμ απ ιπτάμενα τεμαχίδια, κρατάτε το πρινι με το
κεφάλι προς τα κάτω, αφού κάνετε κοπές, μέχρι η λάμα να σταματήσει τελείως.
• Sıçrayan parçalardan yaralanmayı önlemek için kesim bittikten sonra bıçak tamamen
durana kadar testere başını daima aşağıda tutun.
10
2
1
3
• When performing slide cut, first pull carriage fully and press down handle, then push carriage toward the guide fence.
• Lorsque vous effectuez une coupe en glissière, tirez d’abord complètement le chariot et
abaissez la poignée, puis poussez le chariot vers le guide.
• Ziehen Sie den Schlitten zur Ausführung von Schiebeschnitten zunächst ganz vor,
drücken Sie den Griff nach unten, und schieben Sie dann den Schlitten zum Gehrungsanschlag.
• Per eseguire un taglio di scorrimento, tirare prima completamente il carrello, premere giù il
manico e spingere poi il carrello verso la guida pezzo.
• Bij drukkend (glijdend) zagen, dient u eerst de slede volledig naar u toe te trekken en het
handvat omlaag te drukken. Duw daarna de slede naar de geleider toe.
• Cuando haga cortes de deslizamiento, primero tire del carro completamente y presione
hacia abajo la empuñadura, después empuje el carro hacia la guía lateral.
• Quando executa corte corrediço, puxe primeiro o carreto completamente e empurre a
pega para baixo e em seguida empurre o carreto na direcção da placa guia.
• Når man udfører savning ved gliden, skal man først trække slæden helt og trykke håndtaget ned og derefter trykke slæden mod anslaget.
• Οταν εκτελείτε ολισθητική κοπή, πρώτα τραβήχτε την κινητή βάση πλήρως και
πατήστε την λαβή κάτω, μετά σπρώχτε την κινητή βάση προς τον φράχτη οδηγ.
• Kızaklı kesme sırasında önce taşıyıcıyı tamamen çekin ve kola bastırın, ardından
taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca itin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cd
Ni-MH
Li-ion
Do not place hand or fingers close to the blade.
Ne pas placer les mains ou les doigts près de la lame.
Halten Sie Hände oder Finger vom Sägeblatt fern.
Non avvicinare le mani o le dita alla lama.
Kom met uw handen of vingers niet te dicht bij het zaagblad.
No ponga la mano ni los dedos cerca del disco.
Não coloque a sua mão ou dedos perto da lâmina.
Hold hænder og fingre på god afstand af klingen.
Μη βάζετε το χέρι ή τα δάκτυλα κοντά στην λάμα.
Elinizi ve parmaklarınızı bıçağa yaklaştırmayın.
• Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material!
In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electric and electronic equipment,
2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and their
implementation in accordance with national laws, electric equipment and battery pack that have
reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.
• Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques et les batteries avec les ordures ménagères !
Conformément aux directives européennes 2002/96/CE (relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques) et 2006/66/CE (relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux
déchets de piles et accumulateurs), ainsi qu’à leur application en conformité avec les lois
nationales, les appareils électriques et batteries qui ont atteint la fin de leur durée de service
doivent être collectés séparément et renvoyés à un établissement de recyclage respectueux de
l’environnement.
• Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrogeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 2006/
66/EG über Batterien, Akkus sowie verbrauchte Batterien und Akkus und ihre Umsetzung
gemäß den Landesgesetzen müssen Elektrogeräte und Akkus, die das Ende ihrer Lebensdauer
erreicht haben, getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Recycling-Einrichtung zugeführt
werden.
11
• Solo per Paesi UE
Questo apparecchio elettrico o la batteria non devono essere gettati via con i rifiuti domestici.
In osservanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE sugli apparecchi elettrici ed elettronici di
scarto, 2006/66/CE sulle batterie e gli accumulatori, e sulle batterie e gli accumulatori esausti, e
la sua implementazione secondo le leggi locali, gli apparecchi elettrici e le batterie che hanno
raggiunto la fine della loro vita di servizio devono essere raccolti separatamente e portati in un
centro di smaltimento ecocompatibile.
• Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap of accu's niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake oude elektrische en elektronische apparaten,
richtlijn 2006/66/EC inzake batterijen en accu's en wegwerpbatterijen, en de toepassing daarvan
binnen de nationale wetgeving, dienen gebruikte elektrisch apparaten en accu's die het einde
van hun levensduur hebben bereikt, gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recyclebedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
• Sólo para países de la Unión Europea
¡No tire aparatos eléctricos ni baterías a la basura con los residuos domésticos!
En conformidad con la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y la Directiva Europea 2006/66/EC sobre baterías y acumuladores y residuos de
baterías y de acumuladores y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, los aparatos
eléctricos y las baterías cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y
trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.
• Apenas para países da UE
Não deite equipamentos eléctricos nem baterias no lixo doméstico!
De acordo com as directivas europeias 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas
usadas e 2006/66/CE sobre baterias e acumuladores e respectivos resíduos e a implementação
dessas directivas conforme a lei nacional, as ferramentas eléctricas e as baterias que atingem o
fim de sua vida útil devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de
reciclagem compatível com os regulamentos sobre o meio ambiente.
• Kun for EU-lande
Undlad at bortskaffe elektrisk udstyr eller akkuer sammen med almindeligt husholdningsaffald.
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EC angående brugt elektrisk og elektronisk udstyr, 2006/66/EC
angående batterier og akkumulatorer og brugte batterier og iværksættelse af bortskaffelse af
batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med nationale love, skal elektrisk udstyr og
akkuer, der har nået slutningen af deres levetid, indsamles separat og afhændes til en
genbrugsfacilitet, som er miljømæssigt kompatibel.
• Μνο για τις χώρες της ΕΕ
Μην απορρίπτετε ηλεκτρικ εξοπλισμ ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απβλητα!
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την Οδηγία 2006/66/EΚ περί μπαταριών και συσσωρευτών
και αποβλήτων μπαταριών και συσσωρευτών και την εφαρμογή τους σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, απαιτείται συλλογή του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των μπαταριών,
το ριο ζωής των οποίων έχει λήξει, ξεχωριστά και επιστροφή τους σε εγκατάσταση
ανακύκλωσης συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος.
• Sadece AB lkeleri iηin
Elektrik donanımını ve batarya kutusunu evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyiniz!
Atık elektrik ve elektronik donanımlar ile ilgili 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi ile atık pil
ve akümülatörlerle ilgili 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi ulusal yasalarda bu Direktifin
uygulanmasına yönelik düzenlemeler uyarınca, kullanım ömrünü tamamlayan elektrik
donanımı ve batarya kutusu ayrı olarak toplanıp tekrar kullanılmak üzere çevreye uyumlu
bir yeniden işleme tesisine gönderilmelidir.
12
ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Stopper pin
Bolt
Adjusting bolt
Red part
Button
Battery cartridge
Star mark
Blade guard
Blade guard A
Blade guard B
Thumb screw
Kerf board
Saw blade
Blade teeth
Left bevel cut
Straight cut
Guide fence
Turn base
Top surface of turn table
Periphery of blade
Adjusting screw
Stopper arm
Pointer
Miter scale
Lock lever
Grip
Lever
Release button
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Bevel scale
Arm
Screw
Switch trigger
Lock-off button
Hole for padlock
Wrench holder
Pipe holder
Center cover
Socket wrench
Hex bolt
Safety cover
Shaft lock
Arrow
Blade case
Hex bolt (left-handed)
Outer flange
Inner flange
Spindle
Dust bag
Dust nozzle
Fastener
Support
Vise arm
Vise rod
Holder
Holder assembly
Vise knob
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Projection
Vise shaft
Base
Rod 12
Clamp screw
52/38° type crown molding
45° type crown molding
45° type cove molding
Inside corner
Outside corner
Over 15 mm (5/8”)
Over 420 mm (16-1/2”)
Holes
Set plate
Cut grooves with blade
Triangular rule
Arm holder
0° bevel angle adjusting bolt
Left 45° bevel angle adjusting
bolt
76 Limit mark
77 Brush holder cap
78 Screwdriver
SPECIFICATIONS
Model
BLS713
Blade diameter ................................................................................................................................................... 190 mm
Hole (arbor) diameter ............................................................................................................................................ 20 mm
Max. Miter angle .................................................................................................................................. Left 47°, Right 57°
Max. Bevel angle ................................................................................................................................... Left 45°, Right 5°
Max. Cutting capacities (H x W) with blade 190 mm in diameter.
Miter angle
0°
45° (left and right)
57° (right)
Bevel angle
45° (left)
0°
5° (right)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
—
*60 mm x 265 mm (Note 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Note 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Note 3)
—
No load speed (min–1) ............................................................................................................................................ 2,200
Dimensions (L x W x H) .....................................................................................................655 mm x 430 mm x 454 mm
Net weight ............................................................................................................................................................ 12.7 kg
Rated voltage .................................................................................................................................................... D.C. 18 V
(Note)
* mark indicates that a wood facing with the following thickness is used.
1: When using a wood facing 20 mm thickness.
2: When using a wood facing 15 mm thickness.
3: When using a wood facing 10 mm thickness.
• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without
notice.
• Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003
13
ENE076-1
Intended use
The tool is intended for accurate straight and miter cutting in wood.
GEA010-1
General Power Tool Safety Warnings
WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
ENB118-2
ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
14
Wear eye protection.
Keep hands out of path of saw blade. Avoid contact with any coasting blade. It can still cause
severe injury.
Do not operate saw without guards in place.
Check blade guard for proper closing before
each use. Do not operate saw if blade guard
does not move freely and close instantly. Never
clamp or tie the blade guard into the open position.
Do not perform any operation freehand. The
workpiece must be secured firmly against the turn
base and guide fence with the vise during all operations. Never use your hand to secure the workpiece.
Never reach around saw blade.
Turn off tool and wait for saw blade to stop
before moving workpiece or changing settings.
Remove the battery cartridge before changing
blade or servicing.
Always secure all moving portions before carrying the tool.
Stopper pin which locks the cutter head down is
for carrying and storage purposes only and not
for any cutting operations.
Do not use the tool in the presence of flammable
liquids or gases. The electrical operation of the tool
could create an explosion and fire when exposed to
flammable liquids or gases.
Check the blade carefully for cracks or damage
before operation.
Replace cracked or damaged blade immediately.
Use only flanges specified for this tool.
Be careful not to damage the arbor, flanges
(especially the installing surface) or bolt. Damage to these parts could result in blade breakage.
Make sure that the turn base is properly secured
so it will not move during operation.
For your safety, remove the chips, small pieces,
etc. from the table top before operation.
Avoid cutting nails. Inspect for and remove all
nails from the workpiece before operation.
Make sure the shaft lock is released before the
switch is turned on.
Be sure that the blade does not contact the turn
base in the lowest position.
Hold the handle firmly. Be aware that the saw
moves up or down slightly during start-up and
stopping.
Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
21. Before using the tool on an actual workpiece, let
it run for a while. Watch for vibration or wobbling
that could indicate poor installation or a poorly
balanced blade.
22. Wait until the blade attains full speed before cutting.
23. Stop operation immediately if you notice anything abnormal.
24. Do not attempt to lock the trigger in the on position.
25. Be alert at all times, especially during repetitive,
monotonous operations. Do not be lulled into a
false sense of security. Blades are extremely
unforgiving.
26. Always use accessories recommended in this
manual. Use of improper accessories such as
abrasive wheels may cause an injury.
27. Do not use the saw to cut other than wood.
28. Connect miter saws to a dust collecting device
when sawing.
29. Select saw blades in relation to the material to
be cut.
30. Take care when slotting.
31. Replace the kerf board when worn.
32. Do not use saw blades manufactured from high
speed steel.
33. Some dust created from operation contains
chemicals known to cause cancer, birth defects
or other reproductive harm. Some examples of
these chemicals are:
• lead from lead-based-painted material and,
• arsenic and chromium from chemically-treated
lumber.
Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To
reduce your exposure to these chemicals: work
in a well ventilated area and work with approved
safety equipment, such as those dust masks
that are specially designed to filter out microscopic particles.
34. To reduce the emitted noise, always be sure that
the blade is sharp and clean.
35. The operator is adequately trained in the use,
adjustment and operation of the machine.
36. Use correctly sharpened saw blades. Observe
the maximum speed marked on the saw blade.
37. Refrain from removing any cut-offs or other
parts of the workpiece from the cutting area
whilst the tool is running and the saw head is not
in the rest position.
38. Use only saw blades recommended by the
manufacturer which conform to EN847-1.
39. Wear gloves for handling saw blade (saw blades
shall be carried in a holder wherever practicable)
and rough material.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.
ENC007-6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
FOR BATTERY CARTRIDGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using battery.
Do not disassemble battery cartridge.
If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.
If electrolyte gets into your eyes, rinse them out
with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.
Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any conductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a container
with other metal objects such as nails, coins,
etc.
(3) Do not expose battery cartridge to water or
rain.
A battery short can cause a large current
flow, overheating, possible burns and even a
breakdown.
Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50°C (122°F).
Do not incinerate the battery cartridge even if it
is severely damaged or is completely worn out.
The battery cartridge can explode in a fire.
Be careful not to drop or strike battery.
Do not use a damaged battery.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Tips for maintaining maximum battery life
1.
2.
3.
Charge the battery cartridge before completely
discharged.
Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.
Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C – 40°C (50°F – 104°F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
INSTALLATION
Bench mounting
When the tool is shipped, the handle is locked in the lowered position by the stopper pin. Release the stopper pin
by simultaneously applying a slight downward pressure
on the handle and pulling the stopper pin. (Fig. 1)
WARNING:
• Ensure that the tool will not move on the supporting surface. Movement of the miter saw on the supporting surface while cutting may result in loss of
control and serious personal injury.
This tool should be bolted with two bolts to a level and
stable surface using the bolt holes provided in the tool’s
base. This will help prevent tipping and possible injury.
(Fig. 2)
Turn the adjusting bolt clockwise or counterclockwise so
that it comes into a contact with the floor surface to keep
the tool stable. (Fig. 3)
FUNCTIONAL DESCRIPTION
WARNING:
• Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before adjusting or
checking the functions on the tool. Failure to switch
off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.
Installing or removing battery cartridge (Fig. 4)
• Always switch off the tool before insertion or removal of
the battery cartridge.
• To remove the battery cartridge, withdraw it from the
tool while sliding the button on the front of the cartridge.
• To insert the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Always insert it all the way until it locks in
place with a little click. If you can see the red part on
the upper side of the button, it is not locked completely.
Insert it fully until the red part cannot be seen. If not, it
may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.
• Do not use force when inserting the battery cartridge. If
the cartridge does not slide in easily, it is not being
inserted correctly.
Battery protection system (Battery cartridge with
a star mark) (Fig. 5)
The battery cartridge with a star mark is equipped with
the protection system, which automatically cuts off the
output power for its long service life.
The tool stops during operation when the tool and/or battery are placed under the following situation. This is
caused by the activation of protection system and does
not show the tool trouble.
• When the tool is overloaded:
At this time, release the switch trigger and remove
causes of overload and then pull the switch trigger
again to restart.
• When battery cells get hot:
If any operation of the switch trigger, the motor will
remain stopped. At this time, stop use of the tool and
cool or charge the battery cartridge after removing it
from the tool.
• When the remaining battery capacity gets low:
If any operation of the switch trigger, the motor will
remain stopped. At this time, remove the battery cartridge from the tool and charge it.
15
Blade guard
Positioning kerf board (Fig. 9 & 10)
For all countries other than European countries
(Fig. 6)
When lowering the handle, the blade guard rises automatically. The guard is spring loaded so it returns to its
original position when the cut is completed and the handle is raised.
This tool is provided with the kerf boards in the turn base
to minimize tearing on the exit side of a cut. The kerf
boards are factory adjusted so that the saw blade does
not contact the kerf boards. Before use, adjust the kerf
boards as follows:
First, remove the battery cartridge. Loosen all the screws
(2 each on left and right) securing the kerf boards. Retighten them only to the extent that the kerf boards can
still be easily moved by hand. Lower the handle fully and
push in the stopper pin to lock the handle in the lowered
position. Loosen two clamp screws which secure the
slide poles. Pull the carriage toward you fully. Adjust the
kerf boards so that the kerf boards just contact the sides
of the blade teeth. Tighten the front screws (do not
tighten firmly). Push the carriage toward the guide fence
fully and adjust the kerf boards so that the kerf boards
just contact the sides of blade teeth. Tighten the rear
screws (do not tighten firmly).
After adjusting the kerf boards, release the stopper pin
and raise the handle. Then tighten all the screws
securely.
WARNING:
• Never defeat or remove the blade guard or the
spring which attaches to the guard. An exposed
blade as a result of defeated guarding may result in
serious personal injury during operation.
In the interest of your personal safety, always maintain
the blade guard in good condition. Any irregular operation of the blade guard should be corrected immediately.
Check to assure spring loaded return action of guard.
WARNING:
• Never use the tool if the blade guard or spring are
damaged, faulty or removed. Operation of the tool
with a damaged, faulty or removed guard may result in
serious personal injury.
For European countries (Fig. 7)
When lowering the handle, the blade guard A rises automatically. The blade guard B rises as it contacts a workpiece. The guards are spring loaded so it returns to its
original position when the cut is completed and the handle is raised.
WARNING:
• Never defeat or remove the blade guard or the
spring which attaches to the guard. An exposed
blade as a result of defeated guarding may result in
serious personal injury during operation.
In the interest of your personal safety, always maintain
each blade guard in good condition. Any irregular operation of the blade guards should be corrected immediately.
Check to assure spring loaded return action of guards.
WARNING:
• Never use the tool if the blade guard or spring are
damaged, faulty or removed. Operation of the tool
with a damaged, faulty or removed guard may result in
serious personal injury.
If the see-through blade guard becomes dirty, or sawdust
adheres to it in such a way that the blade and/or workpiece is no longer easily visible, remove the battery cartridge and clean the guard carefully with a damp cloth.
Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on
the plastic guard because this may cause damage to the
guard.
If the blade guard becomes dirty and needs to be
cleaned for proper operation follow the steps below:
With the tool switched off and the battery cartridge
removed, use the supplied socket wrench to loosen the
hex bolt holding the center cover. Loosen the hex bolt by
turning it counterclockwise and raise the blade guard and
center cover. (Fig. 8)
With the blade guard so positioned, cleaning can be
more completely and efficiently accomplished. When
cleaning is complete, reverse procedure above and
secure bolt. Do not remove spring holding blade guard. If
guard becomes damaged through age or UV light exposure, contact a Makita service center for a new guard.
DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.
16
NOTICE:
• After setting the bevel angle ensure that the kerf
boards are adjusted properly. Correct adjustment of
the kerf boards will help provide proper support of the
workpiece minimizing workpiece tear out.
Maintaining maximum cutting capacity
(Fig. 11 & 12)
This tool is factory adjusted to provide the maximum cutting capacity for a 190 mm saw blade.
Remove the battery cartridge before any adjustment is
attempted. When installing a new blade, always check
the lower limit position of the blade and if necessary,
adjust it as follows:
First, remove the battery cartridge. Push the carriage
toward the guide fence fully and lower the handle completely. Use the socket wrench to turn the adjusting bolt
until the periphery of the blade extends slightly below the
top surface of the turn base at the point where the front
face of the guide fence meets the top surface of the turn
base.
With the battery cartridge removed, rotate the blade by
hand while holding the handle all the way down to be
sure that the blade does not contact any part of the lower
base. Re-adjust slightly, if necessary.
WARNING:
• After installing a new blade and with the battery
cartridge removed, always be sure that the blade
does not contact any part of the lower base when
the handle is lowered completely. If a blade makes
contact with the base it may cause kickback and result
in serious personal injury.
Stopper arm (Fig. 13)
The lower limit position of the blade can be easily
adjusted with the stopper arm. To adjust it, move the
stopper arm in the direction of the arrow as shown in the
figure. Adjust the adjusting screw so that the blade stops
at the desired position when lowering the handle fully.
Adjusting the miter angle (Fig. 14)
Loosen the grip by turning counterclockwise. Turn the
turn base while pressing down the lock lever. When you
have moved the grip to the position where the pointer
points to the desired angle on the miter scale, securely
tighten the grip clockwise.
CAUTION:
• After changing the miter angle, always secure the turn
base by tightening the grip firmly.
NOTICE:
• When turning the turn base, be sure to raise the handle
fully.
Adjusting the bevel angle (Fig. 15 & 16)
To adjust the bevel angle, loosen the lever at the rear of
the tool counterclockwise.
Push the handle to the left to tilt the saw blade until the
pointer points to the desired angle on the bevel scale.
Then tighten the lever clockwise firmly to secure the arm.
To tilt the blade to the right, push the release button at
the rear of the tool while tilting the blade slightly to the left
after loosening the lever. With the release button
depressed, tilt the saw blade to the right.
CAUTION:
• After changing the bevel angle, always secure the arm
by tightening the lever clockwise.
NOTICE:
• When tilting the saw blade be sure the handle is fully
raised.
• When changing bevel angles, be sure to position the
kerf boards appropriately as explained in the “Positioning kerf board” section.
WARNING:
• Before installing the battery cartridge on the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released. Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause
switch breakage. Operating a tool with a switch that
does not actuate properly can lead to loss of control
and serious personal injury.
A hole is provided in the switch trigger for insertion of a
padlock to lock the tool off.
WARNING:
• Do not use a lock with a shank or cable any smaller
than 6.35 mm (1/4”) in diameter. A smaller shank or
cable may not properly lock the tool in the off position
and unintentional operation may occur resulting in serious personal injury.
• NEVER use tool without a fully operative switch
trigger. Any tool with an inoperative switch is HIGHLY
DANGEROUS and must be repaired before further
usage or serious personal injury may occur.
• For your safety, this tool is equipped with a lock-off button which prevents the tool from unintended starting.
NEVER use the tool if it runs when you simply pull the
switch trigger without pressing the lock-off button. A
switch in need of repair may result in unintentional
operation and serious personal injury. Return tool to a
Makita service center for proper repairs BEFORE further usage.
• NEVER defeat the lock-off button by taping down or
some other means. A switch with a defeated lock-off
button may result in unintentional operation and serious
personal injury.
Adjusting the lever position (Fig. 17)
The lever can be repositioned at every angle 30° when
the lever does not provide full tightening.
Loosen and remove the screw that secures the lever at
the rear of the tool. Remove the lever and install it again
so that it is slightly above the level. Secure the lever with
the screw firmly.
Switch action
For European countries (Fig. 18)
To prevent the switch trigger from being accidentally
pulled, a lock-off button is provided. To start the tool,
push the lever up, press in the lock-off button and then
pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.
WARNING:
• Before installing the battery cartridge on the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released. Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause
switch breakage. Operating a tool with a switch that
does not actuate properly can lead to loss of control
and serious personal injury.
A hole is provided in the switch trigger for insertion of
padlock to lock the tool off.
For all countries other than European countries
(Fig. 19)
To prevent the switch trigger from being accidentally
pulled, a lock-off button is provided. To start the tool,
press in the lock-off button and pull the switch trigger.
Release the switch trigger to stop.
ASSEMBLY
WARNING:
• Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before working on the
tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury.
Socket wrench storage (Fig. 20)
The socket wrench is stored as shown in the figure.
When the socket wrench is needed it can be pulled out of
the wrench holder.
After using the socket wrench it can be stored by returning it to the wrench holder.
Installing or removing saw blade
WARNING:
• Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before installing or
removing the blade. Accidental start up of the tool
may result in serious personal injury.
CAUTION:
• Use only the Makita socket wrench provided to install
or remove the blade. Failure to do so may result in
overtightening or insufficient tightening of the hex bolt.
This could cause an injury.
Lock the handle in the raised position by pushing in the
stopper pin. (Fig. 21)
To remove the blade, use the socket wrench to loosen
the hex bolt holding the center cover by turning it counterclockwise. Raise the blade guard and center cover.
(Fig. 22)
17
Press the shaft lock to lock the spindle and use the
socket wrench to loosen the hex bolt clockwise. Then
remove the hex bolt, outer flange and blade. (Fig. 23)
NOTE:
• If the inner flange is removed be sure to install it on the
spindle with its protrusion facing away from the blade. If
the flange is installed incorrectly the flange will rub
against the machine.
To install the blade, mount it carefully onto the spindle,
making sure that the direction of the arrow on the surface
of the blade matches the direction of the arrow on the
blade case. Install the outer flange and hex bolt, and then
use the socket wrench to tighten the hex bolt (lefthanded) securely counterclockwise while pressing the
shaft lock.
Return the blade guard and center cover to its original
position. Then tighten the hex bolt clockwise to secure
the center cover. Release the handle from the raised
position by pulling the stopper pin. Lower the handle to
make sure that the blade guard moves properly. Make
sure the shaft lock has released spindle before making
cut. (Fig. 24 & 25)
Dust bag (accessory) (Fig. 26)
To attach the fastener, align the top end of the fastener
with the triangular mark on the dust bag.
The use of the dust bag makes cutting operations
cleaner and dust collection easier. To attach the dust
bag, fit it onto the dust nozzle.
When the dust bag is about half full, remove the dust bag
from the tool and pull the fastener out. Empty the dust
bag of its contents, tapping it lightly so as to remove particles adhering to the insides which might hamper further
collection.
NOTE:
• If you connect a vacuum cleaner to your saw, cleaner
operations can be performed.
Securing workpiece (Fig. 27)
WARNING:
• It is extremely important to always secure the workpiece correctly with the proper type of vise. Failure
to do so may result in serious personal injury and
cause damage to the tool and/or the workpiece.
• After a cutting operation do not raise the blade
until it has come to a complete stop. The raising of a
coasting blade may result in serious personal injury
and damage to the workpiece.
• When cutting a workpiece that is longer than the
support base of the saw, the material should be
supported the entire length beyond the support
base and at the same height to keep the material
level. Proper workpiece support will help avoid blade
pinch and possible kickback which may result in serious personal injury. Do not rely solely on the vertical
vise and/or horizontal vise to secure the workpiece.
Thin material tends to sag. Support workpiece over its
entire length to avoid blade pinch and possible KICKBACK.
Vertical vise (Fig. 28)
The vertical vise can be installed in two positions on
either the left or right side of the guide fence or the holder
assembly (optional accessory). Insert the vise rod into
the hole in the guide fence or the holder assembly and
tighten the screw to secure the vise rod.
18
Position the vise arm according to the thickness and
shape of the workpiece and secure the vise arm by tightening the screw. If the screw to secure the vise arm contacts the guide fence, install the screw on the opposite
side of vise arm. Make sure that no part of the tool contacts the vise when lowering the handle fully and pulling
or pushing the carriage all the way. If some part contacts
the vise, re-position the vise.
Press the workpiece flat against the guide fence and the
turn base. Position the workpiece at the desired cutting
position and secure it firmly by tightening the vise knob.
WARNING:
• The workpiece must be secured firmly against the
turn base and guide fence with the vise during all
operations. If the workpiece is not properly secured
against the fence the material may move during the
cutting operation causing possible damage to the
blade, causing the material to be thrown and loss of
control resulting in serious personal injury.
Horizontal vise (optional accessory) (Fig. 29)
The horizontal vise can be installed on the left side of the
base. By turning the vise knob counterclockwise, the
screw is released and the vise shaft can be moved rapidly in and out. By turning the vise knob clockwise, the
screw remains secured. To grip the workpiece, turn the
vise knob gently clockwise until the projection reaches its
topmost position, then fasten securely. If the vise knob is
forced in or pulled out while being turned clockwise, the
projection may stop at an angle. In this case, turn the
vise knob back counterclockwise until the screw is
released, before turning again gently clockwise.
The maximum width of the workpiece which can be
secured by the horizontal vise is 120 mm.
WARNING:
• Grip the workpiece only when the projection is at
the topmost position. Failure to do so may result in
insufficient securing of the workpiece. This could cause
the workpiece to be thrown, cause damage to the blade
or cause the loss of control, which can result in PERSONAL INJURY.
Holders and holder assembly
(optional accessories) (Fig. 30 & 31)
The holders and the holder assembly can be installed on
either side as a convenient means of supporting workpieces horizontally. Install them as shown in the figure.
Then tighten the screws firmly to secure the holders and
the holder assembly.
When cutting long workpieces, use the holder-rod
assembly (optional accessory). It consists of two holder
assemblies and two rods 12.
WARNING:
• Always support a long workpiece so it is level with
the top surface of the turn base for an accurate cut
and to prevent dangerous loss of tool control.
Proper workpiece support will help avoid blade pinch
and possible kickback which may result in serious personal injury.
OPERATION
NOTICE:
• Before use, be sure to release the handle from the lowered position by pulling the stopper pin.
• Do not apply excessive pressure on the handle when
cutting. Too much force may result in overload of the
motor and/or decreased cutting efficiency. Push down
handle with only as much force as is necessary for
smooth cutting and without significant decrease in
blade speed.
• Gently press down the handle to perform the cut. If the
handle is pressed down with force or if lateral force is
applied, the blade will vibrate and leave a mark (saw
mark) in the workpiece and the precision of the cut will
be impaired.
• During a slide cut, gently push the carriage toward the
guide fence without stopping. If the carriage movement
is stopped during the cut, a mark will be left in the workpiece and the precision of the cut will be impaired.
WARNING:
• Make sure the blade is not contacting the workpiece, etc. before the switch is turned on. Turning
the tool on with the blade in contact with the workpiece
may result in kickback and serious personal injury.
1. Press cutting (cutting small workpieces) (Fig. 32)
Workpieces up to 52 mm high and 97 mm wide can be
cut in the following manner.
Push the carriage toward the guide fence fully and
tighten two clamp screws which secure the slide poles
clockwise to secure the carriage. Secure the workpiece
with the proper type of vise. Switch on the tool without
the blade making any contact and wait until the blade
attains full speed before lowering. Then gently lower the
handle to the fully lowered position to cut the workpiece.
When the cut is completed, switch off the tool and WAIT
UNTIL THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE
STOP before returning the blade to its fully elevated position.
WARNING:
• Firmly tighten two clamping screws which secure
the slide poles clockwise so that the carriage will
not move during operation. Insufficient tightening of
the locking screw may cause possible kickback which
may result in serious personal injury.
2.
Slide (push) cutting (cutting wide workpieces)
(Fig. 33)
Loosen two clamp screws which secure the slide poles
counterclockwise so that the carriage can slide freely.
Secure the workpiece with the proper type of vise. Pull
the carriage toward you fully. Switch on the tool without
the blade making any contact and wait until the blade
attains full speed. Press down the handle and PUSH
THE CARRIAGE TOWARD THE GUIDE FENCE AND
THROUGH THE WORKPIECE. When the cut is completed, switch off the tool and WAIT UNTIL THE BLADE
HAS COME TO A COMPLETE STOP before returning
the blade to its fully elevated position.
WARNING:
• Whenever performing a slide cut, first pull the carriage full towards you and press the handle all the
way down, then push the carriage toward the guide
fence. Never start the cut with the carriage not
pulled fully toward you. If you perform the slide cut
without the carriage pulled fully toward you unexpected
kickback may occur and serious personal injury may
result.
• Never attempt to perform a slide cut by pulling the
carriage towards you. Pulling the carriage towards
you while cutting may cause unexpected kickback
resulting in possible serious personal injury.
• Never perform the slide cut with the handle locked in
the lowered position.
• Never loosen the knob which secures the carriage
while the blade is rotating. A loose carriage while cutting may cause unexpected kickback resulting in possible in serious personal injury.
3. Miter cutting
Refer to the previously covered “Adjusting the miter
angle”.
4. Bevel cut (Fig. 34)
Loosen the lever and tilt the saw blade to set the bevel
angle (Refer to the previously covered “Adjusting the
bevel angle”). Be sure to retighten the lever firmly to
secure the selected bevel angle safely. Secure the workpiece with a vise. Make sure the carriage is pulled all the
way back toward the operator. Switch on the tool without
the blade making any contact and wait until the blade
attains full speed. Then gently lower the handle to the
fully lowered position while applying pressure in parallel
with the blade and PUSH THE CARRIAGE TOWARD
THE GUIDE FENCE TO CUT THE WORKPIECE. When
the cut is completed, switch off the tool and WAIT UNTIL
THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE STOP
before returning the blade to its fully elevated position.
WARNING:
• After setting the blade for a bevel cut, before operating the tool ensure that the carriage and blade
will have free travel throughout the entire range of
the intended cut. Interruption of the carriage or blade
travel during the cutting operation may result in kickback and serious personal injury.
• While making a bevel cut keep hands out of the
path of the blade. The angle of the blade may confuse
the operator as to the actual blade path while cutting
and contact with the blade will result in serious personal injury.
• The blade should not be raised until it has come to
a complete stop. During a bevel cut the piece cut off
may come to rest against the blade. If the blade is
raised while it is rotating the cut-off piece maybe
ejected by the blade causing the material to fragment
which may result in serious personal injury.
NOTICE:
• When pressing down the handle, apply pressure in parallel with the blade. If a force is applied perpendicularly
to the turn base or if the pressure direction is changed
during a cut, the precision of the cut will be impaired.
5. Compound cutting
Compound cutting is the process in which a bevel angle
is made at the same time in which a miter angle is being
cut on a workpiece. Compound cutting can be performed
at the angle shown in the table.
19
Miter angle
Bevel angle
Left and Right 45°
Left 0° – 45°
There are crown and cove molding joints which are made
to fit “Inside” 90° corners ((1) and (2) in Fig. 36 & 37) and
“Outside” 90° corners ((3) and (4) in Fig. 36 & 37).
Right 50°
Left 0° – 40°
Measuring
Right 55°
Left 0° – 30°
Right 57°
Left 0° – 25°
When performing compound cutting, refer to “Press cutting”, “Slide cutting”, “Miter cutting” and “Bevel cut” explanations.
6. Cutting crown and cove moldings
Crown and cove moldings can be cut on a compound
miter saw with the moldings laid flat on the turn base.
There are two common types of crown moldings and one
type of cove moldings; 52/38° wall angle crown molding,
45° wall angle crown molding and 45° wall angle cove
molding. See illustrations. (Fig. 35)
Measure the wall length and adjust workpiece on table to
cut wall contact edge to desired length. Always make
sure that cut workpiece length at the back of the workpiece is the same as wall length. Adjust cut length for
angle of cut. Always use several pieces for test cuts to
check the saw angles.
When cutting crown and cove moldings, set the bevel
angle and miter angle as indicated in the table (A) and
position the moldings on the top surface of the saw base
as indicated in the table (B).
In the case of left bevel cut
Table (A)
Molding position
in Fig. 36 & 37
Bevel angle
52/38° type
45° type
(1)
Miter angle
52/38° type
45° type
Right 31.6°
Right 35.3°
Left 31.6°
Left 35.3°
Right 31.6°
Right 35.3°
For inside corner
(2)
Left 33.9°
Left 30°
(3)
For outside corner
(4)
Table (B)
Molding position
in Fig. 36 & 37
(1)
For inside corner
(2)
(3)
For outside corner
(4)
Molding edge against guide fence
Ceiling contact edge should be
against guide fence.
Finished piece
Finished piece will be on the Left
side of blade.
Wall contact edge should be against
guide fence.
Ceiling contact edge should be
against guide fence.
Finished piece will be on the Right
side of blade.
Example:
In the case of cutting 52/38° type crown molding for position (1) in Fig. 36 & 37:
• Tilt and secure bevel angle setting to 33.9° LEFT.
• Adjust and secure miter angle setting to 31.6° RIGHT.
• Lay crown molding with its broad back (hidden) surface down on the turn base with its CEILING CONTACT EDGE
against the guide fence on the saw.
• The finished piece to be used will always be on the LEFT side of the blade after the cut has been made.
In the case of right bevel cut
Table (A)
Molding position
in Fig. 36 & 37
Bevel angle
52/38° type
45° type
(1)
Miter angle
52/38° type
45° type
Right 31.6°
Right 35.3°
Left 31.6°
Left 35.3°
Right 31.6°
Right 35.3°
For inside corner
(2)
Right 33.9°
Right 30°
(3)
For outside corner
(4)
20
Table (B)
Molding position
in Fig. 36 & 37
Molding edge against guide fence
(1)
Wall contact edge should be against
guide fence.
For inside corner
(2)
(3)
For outside corner
(4)
Finished piece
Finished piece will be on the Right
side of blade.
Ceiling contact edge should be
against guide fence.
Wall contact edge should be against
guide fence.
Finished piece will be on the Left
side of blade.
Example:
In the case of cutting 52/38° type crown molding for position (1) in Fig. 36 & 37:
• Tilt and secure bevel angle setting to 33.9° RIGHT.
• Adjust and secure miter angle setting to 31.6° RIGHT.
• Lay crown molding with its broad back (hidden) surface down on the turn base with its WALL CONTACT EDGE
against the guide fence on the saw.
• The finished piece to be used will always be on the RIGHT side of the blade after the cut has been made.
7. Wood facing (Fig. 38)
Use of wood facing helps to assure splinter-free cuts in
workpieces. Attach a wood facing to the guide fence
using the holes in the guide fence.
See the figure concerning the dimensions for a suggested wood facing.
CAUTION:
• Use the straight wood of even thickness as the wood
facing.
WARNING:
• Use screws to attach the wood facing to the guide
fence. The screws should be installed so that the
screw heads are below the surface of the wood facing so that they will not interfere with the positioning of the material being cut. Misalignment of the
material being cut can case unexpected movement
during the cutting operation which may result in a loss
of control and serious personal injury.
NOTICE:
• When the wood facing is attached, do not turn the turn
base with the handle lowered. The blade and/or the
wood facing will be damaged.
8. Cutting repetitive lengths (Fig. 39)
When cutting several pieces of stock to the same length,
ranging from 220 mm to 385 mm, use of the set plate
(optional accessory) will facilitate more efficient operation. Install the set plate on the holder (optional accessory) as shown in the figure.
Align the cutting line on your workpiece with either the
left or right side of the groove in the kerf board, and while
holding the workpiece from moving, move the set plate
flush against the end of the workpiece. Then secure the
set plate with the screw. When the set plate is not used,
loosen the screw and turn the set plate out of the way.
NOTE:
• Use of the holder-rod assembly (optional accessory)
allows cutting repetitive lengths up to 2,200 mm
approximately.
After adjusting the lower limit position of the blade, cut
parallel grooves across the width of the workpiece using
a slide (push) cut as shown in the figure. Then remove
the workpiece material between the grooves with a
chisel.
WARNING:
• Do not attempt to perform this type of cut by using
a wider type blade or dado blade. Attempting to
make a groove cut with a wider blade or dado blade
could lead to unexpected cutting results and kickback
which may result in serious personal injury.
• Be sure to return the stopper arm to the original
position when performing other than groove cutting. Attempting to make cuts with the stopper arm in
the incorrect position could lead to unexpected cutting
results and kickback which may result in serious personal injury.
Carrying tool (Fig. 41 & 42)
Make sure that the battery cartridge is removed. Secure
the blade at 0° bevel angle and the turn base at the full
right miter angle position. Secure the slide poles after
pulling the carriage toward the guide fence fully. Lower
the handle fully and lock it in the lowered position by
pushing in the stopper pin.
Carry the tool by holding both sides of the tool base as
shown in the figure. If you remove the holders, dust bag,
etc., you can carry the tool more easily.
CAUTION:
• Always secure all moving portions before carrying the
tool. If portions of the tool move or slide while being
carried loss of control or balance may occur resulting in
personal injury.
WARNING:
• Stopper pin is only for carrying and storage purposes and should never be used for any cutting
operations. The use of the stopper pin for cutting operations may cause unexpected movement of the saw
blade resulting in kickback and serious personal injury.
9. Groove cutting (Fig. 40)
A dado type cut can be made by proceeding as follows:
Adjust the lower limit position of the blade using the
adjusting screw and the stopper arm to limit the cutting
depth of the blade. Refer to “Stopper arm” section
described on previously.
21
MAINTENANCE
2.
CAUTION:
• Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform
inspection or maintenance.
WARNING:
• Always be sure that the blade is sharp and clean for
the best and safest performance. Attempting a cut
with a dull and/or dirty blade may cause kickback and
result in a serious personal injury.
NOTICE:
• Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.
Adjusting the cutting angle
This tool is carefully adjusted and aligned at the factory,
but rough handling may have affected the alignment. If
your tool is not aligned properly, perform the following:
1. Miter angle
Push the carriage toward the guide fence and tighten two
clamp screws to secure the carriage.
Loosen the grip which secures the turn base. Turn the
turn base so that the pointer points to 0° on the miter
scale. Then turn the turn base slightly clockwise and
counterclockwise to seat the turn base in the 0° miter
notch. (Leave as it is if the pointer does not point to 0°.)
Loosen the hex bolts securing the guide fence using the
socket wrench. (Fig. 43)
Lower the handle fully and lock it in the lowered position
by pushing in the stopper pin. Square the side of the
blade with the face of the guide fence using a triangular
rule, try-square, etc. Then securely tighten the hex bolts
on the guide fence in order starting from the right side.
(Fig. 44)
Make sure that the pointer points to 0° on the miter scale.
If the pointer does not point to 0°, loosen the screw which
secures the pointer and adjust the pointer so that it will
point to 0°. (Fig. 45)
2.
1.
22
Bevel angle
0° bevel angle
Push the carriage toward the guide fence and
tighten two clamp screws to secure the carriage.
Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin.
Loosen the lever at the rear of the tool.
Turn the 0° bevel angle adjusting bolt (lower bolt) on
the right side of the arm two or three revolutions
counterclockwise to tilt the blade to the right.
(Fig. 46)
Carefully square the side of the blade with the top
surface of the turn base using the triangular rule, trysquare, etc. by turning the 0° bevel angle adjusting
bolt clockwise. Then tighten the lever securely.
(Fig. 47)
Make sure that the pointer on the arm point to 0° on
the bevel scale on the arm holder. If it does not point
to 0°, loosen the screw which secures the pointer
and adjust the pointer so that it will point to 0°.
(Fig. 48)
45° bevel angle
Adjust the 45° bevel angle only after performing 0°
bevel angle adjustment. To adjust left 45° bevel
angle, loosen the lever and tilt the blade to the left
fully. Make sure that the pointer on the arm points to
45° on the bevel scale on the arm holder. If the
pointer does not point to 45°, turn the 45° bevel
angle adjusting bolt (upper bolt) on the right side of
the arm until the pointer points to 45°. (Fig. 49)
Replacing carbon brushes (Fig. 50 & 51)
Remove and check the carbon brushes regularly.
Replace when they wear down to the limit mark. Keep
the carbon brushes clean and free to slip in the holders.
Both carbon brushes should be replaced at the same
time. Use only identical carbon brushes.
Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take
out the worn carbon brushes, insert the new ones and
secure the brush holder caps.
After use
• After use, wipe off chips and dust adhering to the tool
with a cloth or the like. Keep the blade guard clean
according to the directions in the previously covered
section titled “Blade guard”. Lubricate the sliding portions with machine oil to prevent rust.
• When storing the tool, pull the carriage toward you fully
so that the slide pole is thoroughly inserted into the turn
base.
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.
OPTIONAL ACCESSORIES
WARNING:
• These Makita accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified
in this manual. The use of any other accessories or
attachments may result in serious personal injury.
• Only use the Makita accessory or attachment for its
stated purpose. Misuse of an accessory or attachment may result in serious personal injury.
If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Makita Service Center.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carbide-tipped saw blades
Vise assembly (Horizontal vise)
Vertical vise
Socket wrench 10
Holder set
Holder assembly
Holder rod assembly
Set plate
Dust bag
Triangular rule
Hex wrench
Various type of Makita genuine batteries and chargers
NOTE:
• Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from
country to country.
ENG905-1
Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN61029:
Sound pressure level (LpA): 88 dB (A)
Sound power level (LWA): 98 dB (A)
Uncertainty (K): 3 dB (A)
Wear ear protection
ENG900-1
Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN61029:
Vibration emission (ah): 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K): 1.5 m/s2
ENG901-1
• The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and
may be used for comparing one tool with another.
• The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.
WARNING:
• The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared emission value
depending on the ways in which the tool is used.
• Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the
actual conditions of use (taking account of all parts of
the operating cycle such as the times when the tool is
switched off and when it is running idle in addition to
the trigger time).
ENH003-13
For European countries only
EC Declaration of Conformity
We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):
Designation of Machine:
Cordless Slide Compound Miter Saw
Model No./ Type: BLS713
are of series production and
Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC
And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:
EN61029
The technical documentation is kept by our authorized
representative in Europe who is:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
23
FRANÇAIS (Instructions originales)
Descriptif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Broche d’arrêt
Boulon
Boulon de réglage
Partie rouge
Bouton
Batterie
Symbole étoilé
Protecteur de lame
Protecteur de lame A
Protecteur de lame B
Vis à oreilles
Plateau de découpe
Lame
Dents de lame
Coupe en biseau sur la gauche
Coupe rectiligne
Guide
Socle rotatif
Face supérieure du plateau
tournant
Périphérie de la lame
Vis de réglage
Bras de blocage
Index
Secteur
Levier de verrouillage
Manche
Levier
Bouton de libération
Échelle
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Bras
Vis
Gâchette
Bouton de sécurité
Orifice pour cadenas
Support à clé
Porte-tuyau
Capot central
Clé à douille
Boulon hexagonal
Capot de sécurité
Blocage de l’arbre
Flèche
Porte-lame
Boulon hexagonal (filetage à
gauche)
Flasque extérieur
Flasque intérieur
Axe
Sac à poussière
Raccord à poussières
Agrafe
Cale
Bras de l’étau
Tige de l’étau
Servante
Butée
Poignée de l’étau
Ergot
Axe de l’étau
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Socle
Tige 12
Vis de serrage
Moulure couronnée du type
52/38°
Moulure couronnée du type 45°
Moulure concave du type 45°
Coin intérieur
Coin extérieur
Plus de 15 mm (5/8”)
Plus de 420 mm (16-1/2”)
Orifices
Plaque de fixation
Couper des rainures avec la
lame
Règle triangulaire
Support du bras
Boulon de réglage d’angle de
biseau de 0°
Boulon de réglage d’angle de
biseau de 45° sur la gauche
Repère d’usure
Bouchon de porte-charbon
Tournevis
SPÉCIFICATIONS
Modèle
BLS713
Diamètre de la lame ............................................................................................................................................ 190 mm
Diamètre de l’orifice (alésage) .............................................................................................................................. 20 mm
Angle d’onglet max.................................................................................................................. 47° à gauche, 57° à droite
Angle de biseau max................................................................................................................. 45° à gauche, 5° à droite
Capacités de coupe maximales (Hauteur x Largeur) avec une lame à diamètre de 190 mm.
Angle de biseau
Angle d’onglet
45° (gauche)
0°
5° (droite)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
0°
—
*60 mm x 265 mm (Note 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Note 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Note 3)
—
45° (gauche et droite)
57° (droite)
Vitesse à vide (min–1).............................................................................................................................................. 2 200
Dimensions (L x l x H) ....................................................................................................... 655 mm x 430 mm x 454 mm
Poids net ...............................................................................................................................................................12,7 kg
Tension nominale ............................................................................................................................................... CC 18 V
(Note)
* indique l’utilisation d’un parement de bois de l’épaisseur suivante.
1 : Avec un parement de bois de 20 mm d’épaisseur.
2 : Avec un parement de bois de 15 mm d’épaisseur.
3 : Avec un parement de bois de 10 mm d’épaisseur.
24
• Étant donné l’évolution constante de notre programme
de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes à modification
sans préavis.
• Les spécifications et la batterie peuvent être différentes
suivant les pays.
• Poids, avec la batterie, conformément à la procédure
EPTA-01/2003
ENE076-1
Utilisations
L’outil est conçu pour effectuer des coupes de bois rectilignes et des coupes d’onglet, avec précision.
GEA010-1
Consignes de sécurité générales pour outils électriques
MISE EN GARDE Veuillez lire toutes les mises en
garde et toutes les instructions. Il y a risque de choc
électrique, d’incendie et/ou de blessure grave si les
mises en garde et les instructions ne sont pas
respectées.
Conservez toutes les mises en garde et instructions
pour référence ultérieure.
ENB118-2
PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR
L’OUTIL
1.
2.
Portez une protection oculaire.
Gardez bien les mains à l’écart de la lame. Évitez
tout contact avec une lame “en roue libre”. Vous
pourriez vous blesser gravement.
3. N’utilisez jamais la scie sans les protections en
place.
Vérifiez le bon fonctionnement du protecteur de
lame avant chaque utilisation. N’utilisez pas la
scie si le protecteur de lame ne se déplace pas
librement et ne recouvre pas la lame instantanément. N’immobilisez jamais le protecteur de
lame en position ouverte.
4. Ne sciez jamais à la volée. Le matériau doit être
assuré fermement contre le plateau tournant et le
guide au moyen de l’étau durant tous les types de
sciage. Ne maintenez jamais la pièce avec la main.
5. Gardez bien les mains à l’écart de la lame.
6. Coupez le contact et attendez l’arrêt de la lame
avant de déplacer la pièce ou de modifier les
réglages.
7. Retirez la batterie avant de remplacer la lame ou
de faire réparer l’outil.
8. Avant de transporter l’outil, immobilisez d’abord
toutes ses pièces mobiles.
9. La broche d’arrêt qui verrouille en position
basse la tête de fraisage sert à des fins de transport et de rangement uniquement et pas pour les
opérations de coupe.
10. Ne vous servez pas de votre outil en présence de
gaz ou de liquides inflammables. L’utilisation de
cet outil électrique comporte un risque d’explosion
et d’incendie en présence de liquides ou gaz inflammables.
11. Avant de scier, vérifiez attentivement que la lame
n’est ni endommagée, ni fendue.
Si tel est le cas, changez-la immédiatement.
12. N’utilisez que les flasques spécifiés pour cet
outil.
13. Prenez garde d’endommager l’alésage, les flasques (tout particulièrement leur surface d’installation) ou le boulon. L’endommagement de ces
pièces peut causer une cassure de la lame.
14. Assurez-vous que le plateau tournant est bien
immobilisé, afin qu’il ne risque pas de se déplacer pendant le sciage.
15. Pour votre sécurité, retirez copeaux ou autres
fragments de la surface du plateau avant la mise
en route.
16. Évitez les clous. Avant de travailler votre pièce,
inspectez-la et retirez-en tous les clous.
17. Assurez-vous que le blocage de l’arbre est relâché avant de mettre le contact.
18. Assurez-vous que la lame ne touche pas le plateau tournant quand elle est abaissée au maximum.
19. Tenez la poignée fermement. N’oubliez pas que
la scie se déplace légèrement de haut en bas au
démarrage et à l’arrêt.
20. Assurez-vous que la lame ne touche pas la pièce
à scier avant de mettre le contact.
21. Avant de scier la pièce, faites tourner l’outil un
instant à vide. Vérifiez que la lame ne présente ni
balourd ni shimmy qui pourraient résulter d’un
montage incorrect ou d’une usure irrégulière.
22. Avant de scier, attendez que la lame ait atteint sa
pleine vitesse.
23. Arrêtez immédiatement le sciage si vous remarquez quoi que ce soit d’anormal.
24. Ne tentez pas de maintenir la gâchette en position ON.
25. Restez vigilant, surtout durant les sciages répétés et monotones. Ne vous laissez jamais prendre par un sentiment trompeur de sécurité. Les
lames de scie ne pardonnent pas.
26. N’utilisez que les accessoires recommandés
dans ce manuel. L’utilisation d’accessoires différents, disques à tronçonner notamment, peut
entraîner une blessure.
27. N’utilisez pas la scie pour couper autre chose
que du bois.
28. Raccordez les scies radiales à un dispositif de
ramassage de la poussière quand vous effectuez
un sciage.
29. Sélectionnez les lames en fonction du matériau
à couper.
30. Faites attention lorsque vous taillez des encoches.
31. Remplacez le plateau de découpe quand il est
usé.
32. Ne pas utiliser de lames fabriquées en acier à
coupe rapide.
25
33. Les poussières dégagées lors de l’utilisation de
l’outil peuvent contenir certains produits chimiques reconnus comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou autres
problèmes de reproduction. Parmi ces produits
chimiques figurent notamment :
• le plomb que contient les matériaux recouverts
de peinture à base de plomb ;
• l’arsenic et le chrome que contient le bois de
construction traité chimiquement.
Les risques encourus varient suivant la fréquence d’exposition qu’implique votre travail.
Pour réduire votre degré d’exposition à ces produits chimiques : travaillez dans une aire de travail bien aérée et en utilisant des dispositifs de
sécurité approuvés, tels que des masques à
poussière spécialement conçus pour filtrer les
particules microscopiques.
34. Pour réduire le bruit émis par la lame, assurezvous toujours qu’elle est bien affûtée et propre.
35. L’utilisateur doit avoir reçu une formation adéquate concernant l’utilisation, le réglage et le
fonctionnement de l’outil.
36. Utilisez des lames bien affûtées. Respectez la
vitesse maximale indiquée sur la lame.
37. Évitez de retirer de la zone de coupe les coupures et autres bouts détachés de la pièce à couper pendant que l’outil tourne encore et que la
tête de la lame n’est pas en position de repos.
38. Utilisez exclusivement les lames recommandées
par le fabricant et conformes à la norme EN847-1.
39. Portez des gants pour manipuler la lame (les
lames doivent être transportées dans un étui
lorsque possible) et les pièces de matériau rude.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
ENC007-6
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
POUR LA BATTERIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
26
Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les instructions et précautions relatives (1) au chargeur
de batterie, (2) à la batterie, et (3) à l’outil utilisant la batterie.
Ne démontez pas la batterie.
Cessez immédiatement l’utilisation si le temps
de fonctionnement devient excessivement court.
Il y a risque de surchauffe, de brûlures, voire
d’explosion.
Si l’électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les
à l’eau claire et consultez immédiatement un
médecin. Il y a risque de perte de la vue.
Ne court-circuitez pas la batterie :
(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.
(2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec d’autres objets métalliques, par
exemple des clous, des pièces de monnaie,
etc.
(3) N’exposez pas la batterie à l’eau ou à la pluie.
Un court-circuit de la batterie pourrait provoquer un fort courant, une surchauffe, parfois
des brûlures et même une panne.
Ne rangez pas l’outil ou la batterie dans des
endroits où la température risque d’atteindre ou
de dépasser 50°C.
7.
8.
9.
Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est
sérieusement endommagée ou complètement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.
Prenez garde d’échapper ou de heurter la batterie.
N’utilisez pas une batterie abîmée.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
Conseils pour assurer la durée de vie optimale de
la batterie
1.
2.
3.
Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit complètement déchargée.
Arrêtez toujours l’outil et rechargez la batterie
quand vous remarquez que la puissance de
l’outil diminue.
Ne rechargez jamais une batterie complètement
chargée. La surcharge réduit la durée de service
de la batterie.
Chargez la batterie alors que la température de
la pièce se trouve entre 10°C et 40°C. Avant de
charger une batterie chaude, laissez-la refroidir.
INSTALLATION
Montage du banc
À sa sortie d’usine, la poignée de cet outil est verrouillée
en position abaissée au moyen de la broche d’arrêt.
Libérez la broche d’arrêt en appliquant une légère pression vers le bas sur la poignée tout en tirant sur la broche
d’arrêt. (Fig. 1)
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous que l’outil ne bougera pas sur la surface de soutien. Si la scie radiale bouge sur la surface
de soutien pendant la coupe, il y a risque de perte de
contrôle et de blessure grave.
Boulonnez l’outil à l’aide de deux boulons sur une surface stable et de niveau, en utilisant les orifices à boulon
prévus sur le socle de l’outil. Ceci empêchera tout risque
de renversement et de blessure. (Fig. 2)
Tournez le boulon de réglage vers la droite ou la gauche
de sorte qu’il entre en contact avec la surface du plancher pour assurer la stabilité de l’outil. (Fig. 3)
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension
et que la batterie est retirée avant de régler ou de
vérifier le fonctionnement de l’outil. Si vous ne mettez pas l’outil hors tension et ne retirez pas la batterie, il
y a risque de blessure grave en cas de démarrage accidentel.
Insertion ou retrait de la batterie (Fig. 4)
• Mettez toujours l’outil hors tension avant d’insérer ou
de retirer la batterie.
• Pour retirer la batterie, faites-la sortir de l’outil tout en
faisant glisser le bouton à l’avant de la batterie.
• Pour insérer la batterie, alignez sa languette sur la rainure du carter et faites glisser la batterie pour la mettre
en place. Vous devez l’insérer à fond, jusqu’à ce qu’elle
se verrouille avec un léger bruit sec. Si la partie rouge
sur le dessus du bouton est visible, cela signifie que la
batterie n’est pas bien verrouillée. Insérez-la à fond
jusqu’à ce que la partie rouge ne soit plus visible.
Autrement elle risquera de blesser quelqu’un en tombant accidentellement de l’outil.
• Ne forcez pas pour insérer la batterie. Si elle ne glisse
pas facilement, c’est que vous ne l’insérez pas correctement.
Circuit de protection de la batterie (s’applique
aux batteries qui portent un symbole étoilé)
(Fig. 5)
Les batteries qui portent un symbole étoilé sont dotées
d’un circuit de protection qui coupe automatiquement le
courant pour prolonger la durée de service de la batterie.
L’outil s’arrête en cours d’utilisation lorsque l’outil ou la
batterie se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes. Cet arrêt est causé par l’activation du circuit de
protection, non par un dysfonctionnement.
• En cas de surcharge de l’outil :
Relâchez la gâchette et annulez la cause de la surcharge, puis appuyez de nouveau sur la gâchette pour
redémarrer.
• Lorsque la batterie est chaude :
Le moteur ne démarrera pas même si vous appuyez
sur la gâchette. Cessez l’utilisation de l’outil et laissez
refroidir la batterie, ou rechargez-la après l’avoir retirée
de l’outil.
• Lorsque la batterie est faible :
Le moteur ne démarrera pas même si vous appuyez
sur la gâchette. Retirez la batterie de l’outil et rechargez-la.
Protecteur de lame
Pour tous les pays à l’exception de l’Europe (Fig. 6)
Le protecteur de lame s’élève automatiquement lorsque
vous abaissez le bras. Le protecteur étant équipé d’un
ressort de rappel, il revient à sa position d’origine une
fois la coupe terminée et le bras relevé.
AVERTISSEMENT :
• Ne jamais modifier ou retirer le protecteur de lame
ou son ressort. Une lame exposée suite à la modification du protecteur peut entraîner une blessure grave
lors de l’utilisation.
Pour votre propre sécurité, maintenez toujours le protecteur de lame en bonne condition. Tout fonctionnement
irrégulier du protecteur de lame doit être corrigé immédiatement. Vérifiez que le mécanisme de rappel du protecteur fonctionne correctement.
AVERTISSEMENT :
• Ne jamais utiliser l’outil si le protecteur de lame ou
le ressort est endommagé, défectueux ou retiré.
L’utilisation de l’outil avec un protecteur endommagé,
défectueux ou retiré peut entraîner une blessure grave.
Pour l’Europe (Fig. 7)
Le protecteur de lame A s’élève automatiquement lorsque vous abaissez le bras. Le protecteur de lame B
s’élève au contact de la pièce à travailler. Les protecteurs
étant équipés d’un ressort de rappel, ils reviennent à leur
position d’origine une fois la coupe terminée et le bras
relevé.
AVERTISSEMENT :
• Ne jamais modifier ou retirer le protecteur de lame
ou son ressort. Une lame exposée suite à la modification du protecteur peut entraîner une blessure grave
lors de l’utilisation.
Pour votre propre sécurité, maintenez toujours chaque
protecteur de lame en bonne condition. Tout fonctionnement irrégulier des protecteurs de lame doit être corrigé
immédiatement. Vérifiez que le mécanisme de rappel
des protecteurs fonctionne correctement.
AVERTISSEMENT :
• Ne jamais utiliser l’outil si le protecteur de lame ou
le ressort est endommagé, défectueux ou retiré.
L’utilisation de l’outil avec un protecteur endommagé,
défectueux ou retiré peut entraîner une blessure grave.
Si le protecteur de lame transparent devient sale ou si la
sciure de bois y adhère au point que la lame ou la pièce
à travailler ne soit plus bien visible, retirez la batterie et
nettoyez soigneusement le protecteur avec un chiffon
humide.
N’utilisez aucun solvant ou nettoyant à base de pétrole
sur le protecteur de plastique, car cela risquerait de l’abîmer.
Si le protecteur de lame est sale et doit être nettoyé pour
assurer un fonctionnement adéquat, suivez les étapes cidessous :
Après avoir mis l’outil hors tension et avoir retiré la batterie, utilisez la clé à douille fournie pour desserrer le boulon hexagonal qui retient le capot central. Desserrez le
boulon hexagonal en le faisant tourner vers la gauche,
puis soulevez le protecteur de lame et le capot central.
(Fig. 8)
Le nettoyage du protecteur de lame peut être effectué de
manière plus complète et efficace lorsqu’il se trouve
dans cette position. Une fois le nettoyage terminé, effectuez la procédure ci-dessus en sens inverse et fixez le
boulon. Ne retirez pas le ressort du protecteur de lame.
Si le protecteur se détériore avec le temps ou sous l’effet
des rayons ultraviolets, contactez un Centre d’Entretien
Makita pour vous procurer un nouveau protecteur.
NE PAS MODIFIER OU RETIRER LE PROTECTEUR.
27
Positionnement des plateaux de découpe
(Fig. 9 et 10)
Le socle rotatif de cet outil est équipé de plateaux de
découpe pour minimiser la déchirure du côté de sortie de
la coupe. Les plateaux de découpe sont réglés en usine
de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec la lame.
Avant l’utilisation, ajustez les plateaux de découpe
comme suit :
Retirez d’abord la batterie. Desserrez toutes les vis qui
retiennent les plateaux de découpe (2 à droite et 2 à gauche). Ne les resserrez que partiellement, de sorte qu’il
soit facile de déplacer manuellement les plateaux de
découpe. Abaissez complètement la poignée et enfoncez
la broche d’arrêt pour verrouiller la poignée en position
abaissée. Desserrez les deux vis de serrage qui retiennent les tiges de glissement. Tirez complètement le chariot vers vous. Ajustez les plateaux de découpe de sorte
qu’ils touchent très légèrement les côtés des dents de la
lame. Serrez légèrement les vis à l’avant. Poussez complètement le chariot vers le guide et ajustez les plateaux
de découpe de sorte qu’ils touchent très légèrement les
côtés des dents de la lame. Serrez légèrement les vis à
l’arrière.
Après avoir ajusté les plateaux de découpe, dégagez la
broche d’arrêt et levez la poignée. Serrez ensuite toutes
les vis fermement.
REMARQUE :
• Après avoir réglé l’angle de coupe en biseau, assurez-vous que les plateaux de découpe sont bien
ajustés. Des plateaux de découpe bien ajustés contribuent au soutien adéquat de la pièce et réduisent l’effet
d’arrachement sur la pièce.
Maintien de la capacité de coupe maximale
(Fig. 11 et 12)
Cet outil est réglé en usine pour offrir une capacité de
coupe maximale avec une lame de 190 mm.
Retirez la batterie avant d’effectuer tout réglage. Lorsque
vous installez une nouvelle lame, vérifiez toujours la
position limite inférieure de la lame, et réglez-la comme
suit si nécessaire :
Retirez d’abord la batterie. Poussez le chariot à fond vers
le guide et abaissez complètement la poignée. Utilisez la
clé à douille pour tourner le boulon de réglage jusqu’à ce
que la périphérie de la lame se trouve légèrement sous
la face supérieure du socle rotatif, au point de rencontre
entre la face avant du guide et la face supérieure du
socle rotatif.
Une fois la batterie retirée, faites tourner la lame manuellement en maintenant la poignée en position complètement abaissée, afin d’être certain que la lame n’entre en
contact avec aucune partie du plateau inférieur. Au
besoin, effectuez un léger réajustement.
AVERTISSEMENT :
• Après avoir installé une nouvelle lame et avoir
retiré la batterie, assurez-vous toujours que la lame
ne touche aucune partie du plateau inférieur lorsque la poignée est complètement abaissée. Si la
lame entre en contact avec le plateau, elle risquera de
causer un choc en retour et d’entraîner une blessure
grave.
28
Bras de blocage (Fig. 13)
Le bras de blocage permet de régler facilement la position limite inférieure de la lame. Pour l’ajuster, déplacez
le bras de blocage dans le sens de la flèche, tel qu’indiqué sur l’illustration. Ajustez la vis de réglage de sorte
que la lame s’arrête à la position désirée lorsque la poignée est complètement abaissée.
Réglage de l’angle de coupe d’onglet (Fig. 14)
Desserrez le manche en le tournant vers la gauche. Faites tourner le socle rotatif tout en abaissant le levier de
verrouillage. Lorsque le manche est arrivé au point où
l’index indique la valeur angulaire désirée sur le secteur,
serrez le manche à fond en le tournant vers la droite.
ATTENTION :
• Après avoir modifié l’angle de coupe d’onglet, fixez toujours le socle rotatif en serrant le manche à fond.
REMARQUE :
• Lorsque vous tournez le socle rotatif, veillez à bien
relever la poignée à fond.
Réglage de l’angle de coupe en biseau
(Fig. 15 et 16)
Pour ajuster l’angle de coupe en biseau, desserrez le
levier à l’arrière de l’outil en le tournant vers la gauche.
Poussez la poignée vers la gauche pour incliner la lame
jusqu’à ce que l’index indique la valeur angulaire désirée
sur l’échelle. Resserrez ensuite le levier à fond en le tournant vers la droite pour fixer le bras.
Pour incliner la lame vers la droite, appuyez sur le bouton
de libération à l’arrière de l’outil tout en inclinant la lame
légèrement vers la gauche après avoir desserré le levier.
En maintenant le bouton de libération enfoncé, inclinez la
lame vers la droite.
ATTENTION :
• Après avoir modifié l’angle de coupe en biseau, fixez
toujours le bras en serrant le levier vers la droite.
REMARQUE :
• Quand vous inclinez la lame, assurez-vous que la poignée est complètement relevée.
• Lorsque vous modifiez l’angle de coupe en biseau,
vous devez placer les plateaux de découpe en position
adéquate, tel que décrit dans la section “Positionnement des plateaux de découpe”.
Réglage de la position du levier (Fig. 17)
Si le levier n’assure pas un serrage parfait, vous pouvez
l’installer sur l’une ou l’autre des positions de serrage distantes de 30°.
Desserrez et retirez la vis qui retient le levier à l’arrière
de l’outil. Retirez le levier et réinstallez-le de sorte qu’il
soit légèrement au-dessus du niveau. Serrez le levier fermement avec la vis.
Interrupteur
Pour l’Europe (Fig. 18)
Pour éviter tout déclenchement accidentel de la
gâchette, l’outil est muni d’un bouton de sécurité. Pour
faire démarrer l’outil, poussez le levier vers le haut,
enfoncez le bouton de sécurité puis appuyez sur la
gâchette. Pour l’arrêter, relâchez la gâchette.
AVERTISSEMENT :
• Avant d’insérer la batterie dans l’outil, assurezvous toujours que la gâchette fonctionne bien et
revient en position d’arrêt lorsque relâchée. Évitez
de tirer sur la gâchette avec force lorsque le bouton
de sécurité n’est pas enfoncé. Vous risqueriez de
briser la gâchette. L’utilisation d’un outil dont la
gâchette est défectueuse comporte un risque de perte
de contrôle et de blessure grave.
Rangement de la clé à douille (Fig. 20)
Un orifice a été prévu sur la gâchette, ce qui permet de
verrouiller l’outil avec un cadenas.
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension
et que la batterie est retirée avant de poser ou de
retirer la lame. Le démarrage accidentel de l’outil peut
entraîner une blessure grave.
Pour tous les pays à l’exception de l’Europe (Fig. 19)
Pour éviter tout déclenchement accidentel de la
gâchette, l’outil est muni d’un bouton de sécurité. Pour
faire démarrer l’outil, enfoncez le bouton de sécurité puis
appuyez sur la gâchette. Pour l’arrêter, relâchez la
gâchette.
AVERTISSEMENT :
• Avant d’insérer la batterie dans l’outil, assurezvous toujours que la gâchette fonctionne bien et
revient en position d’arrêt lorsque relâchée. Évitez
de tirer sur la gâchette avec force lorsque le bouton
de sécurité n’est pas enfoncé. Vous risqueriez de
briser la gâchette. L’utilisation d’un outil dont la
gâchette est défectueuse comporte un risque de perte
de contrôle et de blessure grave.
Un orifice a été prévu sur la gâchette, ce qui permet de
verrouiller l’outil avec un cadenas.
AVERTISSEMENT :
• N’utilisez pas un cadenas dont la tige ou le câble a
un diamètre inférieur à 6,35 mm (1/4”). Une tige ou
un câble plus mince risquerait de ne pas verrouiller correctement l’outil en positon d’arrêt, ce qui comporte un
risque d’activation accidentelle pouvant entraîner une
blessure grave.
• NE JAMAIS utiliser un outil dont le fonctionnement
de la gâchette est défectueux. Tout outil dont la
gâchette est défectueuse est EXTRÊMEMENT DANGEREUX et doit être réparé avant toute nouvelle utilisation, autrement il y a risque de blessure grave.
• Pour assurer votre sécurité, cet outil est équipé d’un
bouton de sécurité qui empêche de faire démarrer
l’outil par inadvertance. NE JAMAIS utiliser l’outil s’il se
met en marche lorsque vous tirez simplement sur la
gâchette sans avoir appuyé sur le bouton de sécurité.
Une gâchette non réparée comporte un risque d’activation accidentelle pouvant entraîner une blessure grave.
Retournez alors l’outil à un Centre d’Entretien Makita
pour le faire réparer AVANT de poursuivre l’utilisation.
• NE JAMAIS bloquer le bouton de sécurité avec du
ruban ou de toute autre manière. Une gâchette dont le
bouton de sécurité est bloqué comporte un risque
d’activation accidentelle pouvant entraîner une blessure grave.
ASSEMBLAGE
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension
et que sa batterie est retirée avant de travailler dessus. Il y a risque de blessure grave si l’outil n’est pas
mis hors tension et que la batterie n’est pas retirée.
Le rangement de la clé à douille s’effectue de la façon
indiquée sur la figure.
Lorsque vous avez besoin de la clé à douille, vous pouvez la retirer du support à clé.
Après l’utilisation de la clé à douille, vous pouvez la ranger en la remettant dans le support à clé.
Pose et dépose de la lame
ATTENTION :
• Utilisez exclusivement la clé à douille Makita fournie
pour installer ou retirer la lame. Sinon, le boulon hexagonal risque d’être trop ou pas assez serré. Cela peut
entraîner une blessure.
Verrouillez la poignée en position élevée en y poussant
la broche d’arrêt. (Fig. 21)
Pour retirer la lame, desserrez le boulon hexagonal de
fixation du capot central à l’aide de la clé à douille, en
tournant vers la gauche. Soulevez le protecteur de lame
et le capot central. (Fig. 22)
Appuyez sur le blocage de l’arbre pour verrouiller l’axe et
desserrez le boulon hexagonal à l’aide de la clé à douille,
en tournant vers la droite. Retirez ensuite le boulon hexagonal, le flasque extérieur et la lame. (Fig. 23)
NOTE :
• Si le flasque intérieur a été retiré, vous devez le poser
sur l’axe avec la partie saillante orientée du côté
opposé à la lame. Si le flasque n’est pas posé correctement, il frottera contre l’outil.
Pour installer la lame, montez-la soigneusement sur l’axe
en vous assurant que le sens indiqué par la flèche sur la
surface de la lame correspond à celui de la flèche du
porte-lame. Installez le flasque extérieur et le boulon
hexagonal, puis, à l’aide de la clé à douille, serrez à fond
le boulon hexagonal (filetage à gauche), en tournant vers
la gauche, tout en appuyant sur le blocage de l’arbre.
Remettez le protecteur de lame et le capot central en
position initiale. Vissez ensuite le boulon hexagonal en le
tournant vers la droite pour fixer le capot central. Tirez
sur la broche d’arrêt pour dégager la poignée de la position élevée. Abaissez la poignée pour vous assurer que
le protecteur de lame se déplace adéquatement. Avant
de passer à la coupe, vérifiez que le blocage de l’arbre
n’est pas engagé sur l’axe. (Fig. 24 et 25)
Sac à poussière (accessoire) (Fig. 26)
Pour poser l’agrafe, alignez son extrémité supérieure sur
le symbole triangulaire du sac à poussière.
L’utilisation du sac à poussière permet d’effectuer un travail de coupe plus propre et facilite la collecte des poussières. Pour fixer le sac à poussière, insérez-le dans le
raccord à poussières.
Lorsque le sac à poussière est environ à moitié plein,
retirez-le de l’outil et tirez la fermeture. Videz le sac à
poussière en le tapant légèrement pour retirer les particules qui adhèrent à sa surface intérieure et risqueraient
de faire obstacle à la collecte de la poussière par la suite.
NOTE :
• Vous pourrez effectuer un travail plus propre si vous
raccordez un aspirateur à votre scie.
29
Immobilisation de la pièce (Fig. 27)
Étau horizontal (accessoire en option) (Fig. 29)
AVERTISSEMENT :
• Il est très important de toujours immobiliser fermement la pièce à travailler au moyen d’un étau d’un
type adéquat. Autrement il y a risque de blessure
grave et vous risquez d’abîmer l’outil et/ou la pièce à
travailler.
• Après la coupe, ne soulevez la lame qu’une fois
celle-ci parfaitement arrêtée. Il y a risque de blessure
grave et vous risquez d’abîmer la pièce si vous soulevez la lame alors qu’elle tourne encore.
• Lorsque vous coupez une pièce plus longue que la
base du support de la scie, la pièce doit être soutenue au même niveau sur toute sa longueur. Une
pièce bien soutenue réduira les risques de coincements de la lame et de chocs en retour, qui peuvent
entraîner une blessure grave. Ne vous fiez pas uniquement à un étau vertical et/ou un étau horizontal pour
immobiliser la pièce. Les matériaux minces ont tendance à s’affaisser. Supportez la pièce sur toute sa longueur, pour éviter que la lame ne se coince et
provoque un éventuel CHOC EN RETOUR.
L’étau horizontal peut être installé du côté gauche du
socle. Quand vous tournez la poignée de l’étau vers la
gauche, la vis se libère et la tige de l’étau peut être
déplacée rapidement d’avant en arrière. La vis s’immobilise en tournant la poignée de l’étau vers la droite. Pour
serrer la pièce, tournez doucement la poignée de l’étau
vers la droite jusqu’à ce que l’ergot atteigne sa position
supérieure, puis serrez à fond. Si vous tournez la poignée de l’étau en force ou tirez dessus pendant que vous
la tournez vers la droite, vous risquez que l’ergot s’arrête
à mi-course. Dans ce cas, ramenez la poignée de l’étau
vers la gauche jusqu’à ce que la vis soit libérée, et
recommencez en tournant doucement la poignée vers la
droite.
L’épaisseur maximale des pièces que permet d’assurer
l’étau horizontal est de 120 mm.
Étau vertical (Fig. 28)
Vous pouvez installer l’étau vertical sur l’une ou l’autre de
deux positions, du côté gauche ou droit du guide ou de la
butée (accessoire en option). Engagez la tige de l’étau
dans l’orifice du guide ou de la butée, et serrez la vis
pour fixer la tige de l’étau.
Placez le bras de l’étau en fonction de l’épaisseur et de
la forme de la pièce à travailler, et fixez le bras de l’étau
en serrant la vis. Si la vis de fixation du bras de l’étau
entre en contact avec le guide, installez-la de l’autre côté
du bras de l’étau. Assurez-vous qu’aucune partie de
l’outil n’entre en contact avec l’étau lorsque vous abaissez complètement la poignée et tirez ou poussez le chariot jusqu’au bout. Si une quelconque partie de l’outil
entre en contact avec l’étau, modifiez son emplacement.
Appuyez la pièce à plat contre le guide et le socle rotatif.
Placez la pièce sur la position de coupe désirée et serrez
à fond la poignée de l’étau.
AVERTISSEMENT :
• La pièce doit être assurée fermement contre le
socle rotatif et le guide avec l’étau durant tous les
types de sciage. Si la pièce à travailler n’est pas bien
immobilisée contre le guide, elle risquera de bouger
pendant la coupe, ce qui risque d’abîmer la lame, de
causer l’éjection de la pièce ou de causer une perte de
contrôle pouvant entraîner une blessure grave.
30
AVERTISSEMENT :
• Pour bien serrer la pièce il faut que l’ergot se
trouve sur sa position la plus élevée. Faute de cette
précaution, la pièce risque de ne pas être suffisamment serrée. Il peut en résulter la projection de la
pièce, des dommages à la lame ou une perte de contrôle causant une GRAVE BLESSURE.
Servantes et butée (accessoires en option)
(Fig. 30 et 31)
Les servantes et la butée s’installent soit à gauche soit à
droite, comme moyen pratique de soutenir les pièces
horizontalement. Installez-les de la façon indiquée sur
l’illustration. Serrez ensuite les vis fermement pour
immobiliser les servantes et la butée.
Pour couper des pièces de grande longueur, utilisez
l’ensemble de butées (accessoire en option). Il se compose de deux butées et de deux tiges numéro 12.
AVERTISSEMENT :
• Soutenez toujours la pièce à travailler de sorte
qu’elle se trouve au même niveau que la surface du
socle rotatif pour effectuer une coupe de précision
et prévenir la perte de contrôle de l’outil. Une pièce
bien soutenue réduira les risques de coincements de la
lame et de chocs en retour, qui peuvent entraîner une
blessure grave.
UTILISATION
REMARQUE :
• Avant l’utilisation, assurez-vous d’avoir dégagé la poignée de la position abaissée en tirant sur la broche
d’arrêt.
• Pendant la coupe, n’appliquez pas une pression excessive sur la poignée. Vous risqueriez de provoquer une
surcharge du moteur et/ou une diminution de la capacité de coupe. Abaissez la poignée en appliquant uniquement la force nécessaire pour obtenir une coupe en
douceur sans diminuer de façon significative la vitesse
de la lame.
• Abaissez doucement la poignée pour effectuer la
coupe. Si vous appuyez trop fort sur la poignée ou
appuyez latéralement, la lame vibrera et elle laissera
une marque (marque de sciage) sur la pièce ; la précision de coupe sera également affectée.
• Lors d’une coupe en glissière, poussez doucement le
chariot vers le guide, sans arrêter. Si le mouvement du
chariot est interrompu pendant la coupe, cela laissera
une marque sur la pièce et la précision de la coupe
sera affectée.
AVERTISSEMENT :
• Avant de mettre le contact, assurez-vous que la
lame ne touche pas la pièce, etc. Il y a risque de
choc en retour et de blessure grave si vous mettez le
contact alors que la lame est en contact avec la pièce à
travailler.
1.
Coupe sous presse (coupe de petites pièces)
(Fig. 32)
Vous pouvez couper des pièces pouvant atteindre
52 mm de haut et 97 mm de large, en procédant comme
suit.
Poussez le chariot complètement vers le guide, puis serrez vers la droite les deux vis de serrage qui retiennent
les tiges de glissement pour fixer le chariot. Immobilisez
la pièce à travailler avec un étau du bon type. Mettez
l’outil en marche alors que la lame ne touche à rien et
attendez qu’elle ait atteint sa pleine vitesse avant de
l’abaisser. Abaissez ensuite doucement la poignée au
maximum pour couper la pièce. Lorsque la coupe est terminée, coupez le contact de l’outil et ATTENDEZ QUE
LA LAME SE SOIT COMPLÈTEMENT ARRÊTÉE avant
de ramener la lame en position complètement relevée.
AVERTISSEMENT :
• En tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, serrez fermement les deux vis de serrage qui
retiennent les tiges de glissement, de sorte que le
chariot ne se déplace pas pendant l’utilisation de
l’outil. Si vous ne serrez pas assez la vis de verrouillage, il y a risque de choc en retour pouvant entraîner une blessure grave.
2.
Coupe en glissière (poussée) (coupe de grandes
pièces) (Fig. 33)
Desserrez, en tournant vers la gauche, les deux vis de
serrage qui retiennent les tiges de glissement, de sorte
que le chariot puisse glisser librement. Immobilisez la
pièce à travailler avec un étau du bon type. Tirez complètement le chariot vers vous. Mettez l’outil en marche
alors que la lame ne touche à rien et attendez qu’elle ait
atteint sa pleine vitesse. Abaissez la poignée et POUSSEZ LE CHARIOT VERS LE GUIDE ET TOUT AU LONG
DE LA PIÈCE. Lorsque la coupe est terminée, coupez le
contact de l’outil et ATTENDEZ QUE LA LAME SE SOIT
COMPLÈTEMENT ARRÊTÉE avant de ramener la lame
en position complètement relevée.
AVERTISSEMENT :
• Chaque fois que vous effectuez une coupe en glissière, tirez d’abord le chariot complètement vers
vous et abaissez complètement la poignée, puis
poussez le chariot vers le guide. Ne commencez
jamais la coupe alors que le chariot n’est pas complètement tiré vers vous. Si vous effectuez une coupe
en glissière sans avoir tiré complètement le chariot
vers vous, il se peut que la lame effectue un soudain
choc en retour pouvant entraîner une blessure grave.
• N’essayez jamais d’effectuer une coupe en glissière en tirant le chariot vers vous. Si vous tirez le
chariot vers vous pendant la coupe, il se peut que la
lame effectue un soudain choc en retour pouvant
entraîner une blessure grave.
• N’effectuez jamais une coupe en glissière alors que la
poignée a été verrouillée en position abaissée.
• Ne desserrez jamais la poignée qui retient le chariot alors que la lame tourne. Si le chariot est mal
serré pendant la coupe, il se peut que la lame effectue
un soudain choc en retour pouvant entraîner une blessure grave.
3. Coupe d’onglet
Voyez la section précédente “Réglage de l’angle de
coupe d’onglet”.
4. Coupe en biseau (Fig. 34)
Desserrez le levier et inclinez la lame pour régler l’angle
de coupe en biseau (voir la section précédente “Réglage
de l’angle de coupe en biseau”). N’oubliez pas de resserrer le levier fermement de façon à bien assurer l’angle de
biseau sélectionné. Assurez la pièce avec un étau. Assurez-vous que le chariot est complètement ramené vers
vous. Mettez l’outil en marche alors que la lame ne touche à rien et attendez qu’elle ait atteint sa pleine vitesse.
Abaissez ensuite doucement la poignée sur la position la
plus basse tout en appliquant une pression parallèle à la
lame et POUSSEZ LE CHARIOT VERS LE GUIDE
POUR COUPER LA PIÈCE. Lorsque la coupe est terminée, coupez le contact de l’outil et ATTENDEZ QUE LA
LAME SE SOIT COMPLÈTEMENT ARRÊTÉE avant de
ramener la lame en position complètement relevée.
AVERTISSEMENT :
• Avant d’utiliser l’outil après l’avoir réglé pour une
coupe en biseau, assurez-vous que le chariot et la
lame pourront se déplacer librement sur toute
l’étendue prévue pour la coupe. L’interruption du
chariot ou de la lame en cours de déplacement lors de
la coupe peut causer un choc en retour et entraîner
une blessure grave.
• Lors de l’exécution d’une coupe en biseau, gardez
les mains hors de la trajectoire de la lame. L’angle
de la lame peut induire l’utilisateur en erreur concernant la véritable trajectoire de la lame pendant la
coupe, ce qui comporte un risque de blessure grave au
contact de la lame.
• La lame ne doit être soulevée qu’une fois complètement arrêtée. Lors d’une coupe en biseau, il se peut
que la partie coupée de la pièce vienne s’appuyer contre la lame. Si vous soulevez la lame alors qu’elle
tourne encore, la partie coupée de la pièce risquera
d’être éjectée par la lame, et ce fragment éjecté peut
causer une blessure grave.
REMARQUE :
• A la descente, manœuvrez la poignée selon l’angle
donné à la lame. Si vous appuyez perpendiculairement
au socle rotatif, ou si la pression change de sens pendant la coupe, la précision de coupe en souffrira.
31
5. Coupe mixte
La coupe mixte consiste à appliquer un angle de biseau
tout en effectuant une coupe d’onglet sur une pièce. La
coupe mixte est possible à l’angle indiqué dans le
tableau.
Angle d’onglet
Angle de biseau
Gauche et Droite 45°
Gauche 0° – 45°
Droite 50°
Gauche 0° – 40°
Droite 55°
Gauche 0° – 30°
Droite 57°
Gauche 0° – 25°
6. Coupe de moulures couronnées et concaves
Les moulures couronnées et concaves peuvent être coupées avec une scie radiale combinée, en les déposant à
plat sur le socle rotatif.
Il existe deux types communs de moulures couronnées
et un type de moulure concave, à savoir : les moulures
couronnées pour angles de murs respectifs de 52/38° et
45°, et les moulures concaves pour angle de mur de 45°.
Voyez les illustrations. (Fig. 35)
Il existe des joints de moulures couronnées et concaves
qui s’adaptent aux coins “intérieurs” de 90° ((1) et (2) sur
les Fig. 36 et 37), et aux coins “extérieurs” de 90° ((3) et
(4) sur les Fig. 36 et 37).
Pour effectuer une coupe mixte, référez-vous aux explications des sections “Coupe sous presse”, “Coupe en
glissière”, “Coupe d’onglet” et “Coupe en biseau”.
Mesure
Mesurez la longueur du mur et ajustez la pièce sur l’établi pour couper à la longueur désirée le bord qui entrera en
contact avec le mur. Assurez-vous toujours que la longueur de la pièce coupée à l’arrière de la pièce correspond à
celle du mur. Ajustez la longueur de coupe selon l’angle de coupe. Vérifiez toujours les angles de coupe de la scie en
effectuant des tests sur quelques morceaux.
Pour couper des moulures couronnées et concaves, réglez l’angle de coupe en biseau et l’angle de coupe d’onglet tel
qu’indiqué dans le tableau (A), et placez les moulures sur la face supérieure du socle de la scie, tel qu’indiqué dans le
tableau (B).
Dans le cas d’une coupe en biseau sur la gauche
Tableau (A)
Position de moulure
sur les Fig. 36 et 37
Angle de coupe en biseau
Type 52/38°
Type 45°
(1)
Angle de coupe d’onglet
Type 52/38°
Type 45°
31,6° à droite
35,3° à droite
31,6° à gauche
35,3° à gauche
31,6° à droite
35,3° à droite
Pour coin intérieur
(2)
33,9° à gauche
30° à gauche
(3)
Pour coin extérieur
(4)
Tableau (B)
Position de moulure
sur les Fig. 36 et 37
Bord de moulure contre le guide
(1)
Le bord de contact avec le plafond
doit être contre le guide.
Pour coin intérieur
(2)
(3)
Pour coin extérieur
(4)
Partie de la pièce à utiliser
La partie de la pièce à utiliser sera
du côté gauche de la lame.
Le bord de contact avec le mur doit
être contre le guide.
Le bord de contact avec le plafond
doit être contre le guide.
La partie de la pièce à utiliser sera
du côté droit de la lame.
Exemple :
Dans le cas d’une coupe de moulure couronnée du type 52/38° pour la position (1) des Fig. 36 et 37 :
• Réglez l’angle de coupe en biseau et immobilisez-le sur 33,9° vers la GAUCHE.
• Réglez l’angle de coupe d’onglet et immobilisez-le sur 31,6° vers la DROITE.
• Déposez sur le socle rotatif la moulure couronnée, face large (cachée) orientée vers le bas, et en plaçant le BORD
DE CONTACT AVEC LE PLAFOND contre le guide de la scie.
• La partie de la pièce à utiliser doit toujours être du côté GAUCHE de la lame une fois la coupe terminée.
32
Dans le cas d’une coupe en biseau sur la droite
Tableau (A)
Position de moulure
sur les Fig. 36 et 37
Angle de coupe en biseau
Type 52/38°
Type 45°
(1)
Angle de coupe d’onglet
Type 52/38°
Type 45°
31,6° à droite
35,3° à droite
31,6° à gauche
35,3° à gauche
31,6° à droite
35,3° à droite
Pour coin intérieur
(2)
33,9° à droite
30° à droite
(3)
Pour coin extérieur
(4)
Tableau (B)
Position de moulure
sur les Fig. 36 et 37
(1)
Pour coin intérieur
(2)
(3)
Pour coin extérieur
(4)
Bord de moulure contre le guide
Le bord de contact avec le mur
doit être contre le guide.
Partie de la pièce à utiliser
La partie de la pièce à utiliser sera du
côté droite de la lame.
Le bord de contact avec le
plafond doit être contre le guide.
Le bord de contact avec le mur
doit être contre le guide.
La partie de la pièce à utiliser sera du
côté gauche de la lame.
Exemple :
Dans le cas d’une coupe de moulure couronnée du type 52/38° pour la position (1) des Fig. 36 et 37 :
• Réglez l’angle de coupe en biseau et immobilisez-le sur 33,9° vers la DROITE.
• Réglez l’angle de coupe d’onglet et immobilisez-le sur 31,6° vers la DROITE.
• Déposez sur le plateau tournant la moulure couronnée, face large (cachée) orientée vers le bas, et en plaçant le
BORD DE CONTACT AVEC LE MUR contre le guide de la scie.
• La partie de la pièce à utiliser doit toujours être du côté DROIT de la lame une fois la coupe terminée.
7. Parement de bois (Fig. 38)
L’utilisation de parements de bois permet d’effectuer des
coupes sans éclats. Fixez un parement de bois sur le
guide en utilisant les orifices du guide.
Pour les dimensions recommandées du parement de
bois, voir l’illustration.
ATTENTION :
• Comme parement de bois, utilisez un morceau de bois
droit d’épaisseur régulière.
AVERTISSEMENT :
• Utilisez des vis pour fixer le parement de bois au
guide. Les vis doivent être posées de sorte que
leur tête se trouvent sous la surface du bois, afin
qu’elles ne gênent pas la mise en place de la pièce
à couper. Si la pièce à couper est mal alignée, elle risquera d’effectuer un déplacement inattendu pendant la
coupe, ce qui peut causer une perte de contrôle et une
blessure grave.
REMARQUE :
• Une fois le parement de bois fixé, ne tournez pas le
socle rotatif avec le bras abaissé. Vous risqueriez
d’endommager la lame et/ou le parement de bois.
8. Coupes répétées de longueur identique (Fig. 39)
Pour couper plusieurs morceaux de matériau à la même
longueur, qui peut être comprise entre 220 mm et
385 mm, utilisez la plaque de fixation (accessoire en
option) pour faciliter et rationaliser le travail. Installez la
plaque de fixation sur sa servante (accessoire en option),
de la façon indiquée sur l’illustration.
Alignez la ligne de coupe de la pièce sur le côté gauche
ou droit de la rainure du plateau de découpe tout en
tenant immobilisant fermement la pièce, et placez la plaque de fixation contre l’extrémité de la pièce. Fixez
ensuite la plaque de fixation avec la vis. Quand vous ne
vous servez pas de la plaque de fixation, desserrez la vis
et tournez la plaque de fixation pour la dégager.
NOTE :
• L’utilisation de l’ensemble de butées et tiges (accessoire en option) permet des coupes répétées d’une longueur identique pouvant aller jusqu’à environ
2 200 mm.
9. Rainurage (Fig. 40)
Des rainures peuvent être effectuées en procédant
comme suit :
Ajustez la position limite inférieure de la lame au moyen
de la vis de réglage et du bras de blocage pour limiter la
profondeur de coupe de la lame. Référez-vous à la section “Bras de blocage” ci-dessus.
Après avoir ajusté la position limite inférieure de la lame,
coupez des rainures parallèles sur la largeur de la pièce,
en procédant par coupe en glissière (poussée), tel
qu’indiqué sur l’illustration. Retirez ensuite le matériau de
la pièce entre les rainures, au moyen d’un ciseau.
33
AVERTISSEMENT :
• Ne tentez pas d’effectuer ce type de coupe au
moyen d’une lame plus large ou d’une lame à rainer. La coupe risque de donner des résultats décevants si vous tentez d’effectuer le rainurage avec une
lame plus large ou une lame à rainer, et il y a risque de
choc en retour pouvant causer une blessure grave.
• Assurez-vous d’avoir remis le bras de blocage en
position initiale avant d’effectuer un autre type de
coupe que le rainurage. La coupe risque de donner
des résultats décevants si vous tentez de l’effectuer
avec le bras de blocage en position incorrecte, et il y a
risque de choc en retour pouvant causer une blessure
grave.
Transport de l’outil (Fig. 41 et 42)
Assurez-vous que la batterie est retirée. Fixez la lame
sur un angle de biseau de 0° et le socle rotatif sur l’angle
de coupe d’onglet maximal vers la droite. Fixez les tiges
de glissement après avoir tiré complètement le chariot
vers le guide. Abaissez complètement la poignée et verrouillez-la en positon inférieure en enfonçant la broche
d’arrêt.
Saisissez l’outil par les deux côtés du socle pour le transporter, tel qu’indiqué sur l’illustration. L’outil sera plus
facile à transporter si vous retirez les servantes, le sac à
poussière, etc.
1. Angle de coupe d’onglet
Poussez le chariot vers le guide, puis serrez les deux vis
de serrage pour fixer le chariot.
Desserrez le manche qui retient le socle rotatif. Faites
pivoter le socle rotatif de sorte que l’index pointe vers 0°
sur le secteur. Tournez ensuite le socle rotatif légèrement
vers la droite et la gauche pour le caler dans l’entaille
d’onglet de 0°. (Laissez-le tel quel si l’index n’indique pas
0°.) Avec la clé à douille, desserrez les boulons hexagonaux qui retiennent le guide. (Fig. 43)
Abaissez complètement la poignée et verrouillez-la en
position inférieure en enfonçant la broche d’arrêt. Placez
le côté de la lame à angle droit par rapport à la surface
du guide à l’aide d’une règle triangulaire, d’une équerre
de menuisier, etc. Vissez ensuite les boulons hexagonaux du guide à fond, dans l’ordre, en commençant du
côté droit. (Fig. 44)
Assurez-vous que l’index indique 0° sur le secteur. Si
l’index n’indique pas 0°, desserrez la vis qui retient
l’index et réglez ce dernier de sorte qu’il indique 0°.
(Fig. 45)
2.
1.
ATTENTION :
• Immobilisez toujours toutes les pièces mobiles de l’outil
avant de le transporter. Si des pièces de l’outil bougent
ou glissent pendant que vous la transportez, vous risquerez d’en perdre le contrôle ou de perdre l’équilibre,
ce qui comporte un risque de blessure.
AVERTISSEMENT :
• La broche d’arrêt est conçue exclusivement pour le
transport et le rangement de l’outil, et ne doit être
utilisée pour aucun travail de coupe. L’utilisation de
la broche d’arrêt pour les travaux de coupe peut causer
le déplacement inattendu de la lame et provoquer un
choc en retour, ce qui comporte un risque de blessure.
ENTRETIEN
ATTENTION :
• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d’y effectuer tout travail
d’inspection ou d’entretien.
AVERTISSEMENT :
• Pour obtenir de l’outil une performance optimale et
une sécurité maximale, assurez-vous toujours que
la lame est affûtée et propre. Il y a risque de choc en
retour et de blessure grave si vous tentez d’effectuer la
coupe avec une lame émoussée et/ou sale.
REMARQUE :
• N’utilisez jamais d’essence, benzine, diluant, alcool ou
autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la
décoloration, la déformation ou la fissuration de l’outil.
Réglage de l’angle de coupe
L’outil a été soigneusement réglé et aligné en usine, mais
une manipulation maladroite a pu dérégler l’alignement.
Si l’outil n’est pas aligné correctement, effectuez les opérations suivantes:
34
2.
Angle de biseau
Angle de coupe en biseau 0°
Poussez le chariot vers le guide, puis serrez les
deux vis de serrage pour fixer le chariot. Abaissez
complètement la poignée et verrouillez-la en position inférieure en enfonçant la broche d’arrêt.
Desserrez le levier à l’arrière de l’outil.
Pour incliner la lame vers la droite, tournez de deux
ou trois tours vers la gauche le boulon de réglage de
l’angle de coupe en biseau 0° (boulon inférieur) du
côté droit du bras. (Fig. 46)
Placez soigneusement le côté de la lame à angle
droit par rapport à la surface supérieure du socle
rotatif au moyen d’une règle triangulaire, d’une
équerre de menuisier, etc., en tournant vers la droite
le boulon de réglage de l’angle de coupe en biseau
0°. Serrez ensuite le levier fermement. (Fig. 47)
Assurez-vous que l’index du bras indique 0° sur
l’échelle de coupe en biseau du support du bras. S’il
n’indique pas 0°, desserrez la vis qui retient l’index
et ajustez ce dernier de telle sorte qu’il indique 0°.
(Fig. 48)
Angle de coupe en biseau 45°
Réglez l’angle de biseau de 45° uniquement après
avoir réglé l’angle de biseau de 0°. Pour régler
l’angle de biseau de 45°, desserrez le levier et inclinez complètement la lame sur la gauche. Vérifiez
que l’index du bras indique 45° sur l’échelle du support du bras. Si le pointeur n’indique pas 45°, tournez le boulon de réglage de l’angle de coupe en
biseau 45° (boulon supérieur) du côté droit du bras
jusqu’à ce que le pointeur indique 45°. (Fig. 49)
Remplacement des charbons (Fig. 50 et 51)
Retirez et vérifiez les charbons régulièrement. Remplacez-les lorsqu’ils atteignent le repère d’usure. Gardez les
charbons propres et libres de glisser dans les porte-charbons. Les deux charbons doivent être remplacés simultanément. Utilisez uniquement des charbons identiques.
Retirez les bouchons de porte-charbon à l’aide d’un tournevis. Enlevez les charbons usés, insérez les neufs et
remettez en place les bouchons.
Après l’utilisation
• Après l’utilisation essuyez les copeaux et poussières
qui adhèrent à l’outil à l’aide d’un chiffon ou d’un objet
similaire. Gardez le protecteur de lame propre, conformément aux instructions fournies dans la section précédente intitulée “Protecteur de lame”. Lubrifiez les
parties coulissantes avec de l’huile à machine pour
prévenir la formation de rouille.
• Pour ranger l’outil, tirez le chariot complètement vers
vous de façon que les coulisses disparaissent complètement dans le socle rotatif.
Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,
toute réparation et tout travail d’entretien ou de réglage
doivent être effectués par un Centre d’Entretien autorisé
Makita, avec des pièces de rechange Makita.
ACCESSOIRES EN OPTION
AVERTISSEMENT :
• Les accessoires ou pièces supplémentaires qui
suivent sont recommandés pour l’utilisation avec
l’outil Makita spécifié dans ce manuel. L’utilisation
de tout autre accessoire ou pièce supplémentaire peut
entraîner une blessure grave.
• Utilisez l’accessoire ou la pièce supplémentaire
Makita uniquement dans le but spécifié. La mauvaise utilisation d’un accessoire ou d’une pièce supplémentaire comporte un risque de blessure grave.
Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez votre Centre d’Entretien local Makita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lames à dents de carbure de tungstène
Ensemble d’étau (étau horizontal)
Étau vertical
Clé à douille 10
Jeu de servantes
Butée
Ensemble de butées et tiges
Plaque de fixation
Sac à poussière
Règle triangulaire
Clé hexagonale
Les divers types de batteries et chargeurs Makita
authentiques
NOTE :
• Il se peut que certains éléments de la liste soient
compris dans l’emballage de l’outil en tant
qu’accessoires standard. Ils peuvent varier d’un pays à
l’autre.
ENG905-1
Bruit
Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon
EN61029 :
Niveau de pression sonore (LpA) : 88 dB (A)
Niveau de puissance sonore (LWA) : 98 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)
Porter des protecteurs anti-bruit
ENG900-1
Vibrations
Valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial)
déterminée selon EN61029 :
Émission de vibrations (ah) : 2,5 m/s2 ou moins
Incertitude (K) : 1,5 m/s2
ENG901-1
• La valeur d’émission de vibrations déclarée a été
mesurée conformément à la méthode de test standard
et peut être utilisée pour comparer les outils entre eux.
• La valeur d’émission de vibrations déclarée peut aussi
être utilisée pour l’évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT :
• L’émission de vibrations lors de l’usage réel de l’outil
électrique peut être différente de la valeur d’émission
déclarée, suivant la façon dont l’outil est utilisé.
• Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l’utilisateur doivent être basées sur une estimation de
l’exposition dans des conditions réelles d’utilisation (en
tenant compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de sa mise
hors tension, lorsqu’il tourne à vide et le moment de
son déclenchement).
ENH003-13
Pour les pays d’Europe uniquement
Déclaration de conformité CE
Makita Corporation, en tant que fabricant responsable, déclare que la ou les machines suivantes :
Désignation de la machine : Scie Radiale Sans Fil
N° de modèle / Type : BLS713
sont produites en série et
sont conformes aux Directives européennes
suivantes :
2006/42/CE
et qu’elles sont fabriquées conformément aux normes ou
documents normalisés suivants :
EN61029
La documentation technique est conservée par notre
représentant agréé en Europe, à savoir :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Angleterre
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
35
DEUTSCH (Originale Anleitungen)
Übersicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Anschlagstift
Schraube
Einstellschraube
Roter Teil
Knopf
Akku
Sternsymbol
Sägeblattschutzhaube
Sägeblattschutzhaube A
Sägeblattschutzhaube B
Rändelschraube
Schlitzplatte
Sägeblatt
Sägeblattzähne
Linksseitiger Neigungsschnitt
Geradschnitt
Gehrungsanschlag
Drehteller
Drehteller-Oberfläche
Sägeblattumfang
Einstellschraube
Anschlagarm
Zeiger
Gehrungswinkelskala
Verriegelungshebel
Griff
Hebel
Entriegelungsknopf
Neigungswinkelskala
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Arm
Schraube
Ein-Aus-Schalter
Einschaltsperrknopf
Loch für Vorhängeschloss
Steckschlüsselhalter
Rohrhalter
Mittenabdeckung
Steckschlüssel
Sechskantschraube
Sicherheitsabdeckung
Spindelarretierung
Pfeil
Sägeblattgehäuse
Sechskantschraube (Linksgewinde)
Außenflansch
Innenflansch
Spindel
Staubsack
Absaugstutzen
Verschluss
Stütze
Schraubstockarm
Schraubstockstange
Auflagebügel
Auflageplatte
Schraubstockknopf
Vorsprung
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Schraubstockspindel
Grundplatte
Stange 12
Klemmschraube
52/38°-Deckenleistentyp
45°-Deckenleistentyp
45°-Hohlleistentyp
Innenecke
Außenecke
Über 15 mm (5/8”)
Über 420 mm (16-1/2”)
Löcher
Halteplatte
Nuten mit dem Sägeblatt
schneiden
Einstelldreieck
Armhalter
0-Grad-Neigungswinkel-Einstellschraube
Einstellschraube für linksseitigen 45-Grad-Neigungswinkel
Verschleißgrenze
Bürstenhalterkappe
Schraubendreher
TECHNISCHE DATEN
Modell
BLS713
Sägeblattdurchmesser ....................................................................................................................................... 190 mm
Bohrungs-(Spindel)-durchmesser ......................................................................................................................... 20 mm
Max. Gehrungswinkel..................................................................................................................... Links 47°, Rechts 57°
Max. Neigungswinkel ...................................................................................................................... Links 45°, Rechts 5°
Max. Schnitttiefen (H × B) mit Sägeblatt von 190 mm Durchmesser.
Neigungswinkel
Gehrungswinkel
45° (links)
0°
5° (rechts)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
0°
—
*60 mm x 265 mm (Hinweis 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Hinweis 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Hinweis 3)
—
45° (links und rechts)
57° (rechts)
Leerlaufdrehzahl (min–1) ......................................................................................................................................... 2 200
Abmessungen (L × B × H)................................................................................................. 655 mm × 430 mm × 454 mm
Nettogewicht..........................................................................................................................................................12,7 kg
Nennspannung .............................................................................................................................. 18 V Gleichspannung
(Hinweis)
Das Zeichen * gibt an, dass ein Zwischenbrett der folgenden Dicke verwendet wird.
1: Bei Verwendung eines Zwischenbretts von 20 mm Dicke.
2: Bei Verwendung eines Zwischenbretts von 15 mm Dicke.
3: Bei Verwendung eines Zwischenbretts von 10 mm Dicke.
36
• Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
• Die technischen Daten und der Blockakku können von
Land zu Land unterschiedlich sein.
• Gewicht mit Akku nach EPTA-Verfahren 01/2003
ENE076-1
Vorgesehene Verwendung
Die Maschine ist für genaue Gerad- und Gehrungsschnitte in Holz vorgesehen.
GEA010-1
Allgemeine Sicherheitswarnungen für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen
und Anweisungen durch. Eine Missachtung der unten
aufgeführten Warnungen und Anweisungen kann zu
einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen führen.
Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für
spätere Bezugnahme auf.
ENB118-2
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN FÜR
DIE MASCHINE
1.
2.
Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
Halten Sie Ihre Hände von der Schnittlinie des
Sägeblatts fern. Vermeiden Sie die Berührung
eines auslaufenden Sägeblatts. Es kann auch in
diesem Zustand noch schwere Verletzungen verursachen.
3. Betreiben Sie die Säge nicht ohne Schutzvorrichtungen. Überprüfen Sie die Schutzhaube vor
jeder Benutzung auf einwandfreies Schließen.
Betreiben Sie die Säge nicht, wenn sich die
Schutzhaube nicht ungehindert bewegt und sich
nicht sofort schließt. Die Schutzhaube darf auf
keinen Fall in der geöffneten Stellung festgeklemmt oder festgebunden werden.
4. Führen Sie keine freihändigen Arbeiten aus. Das
Werkstück muss bei allen Operationen mit der
Schraubzwinge fest gegen Drehteller und Gehrungsanschlag gesichert werden. Halten Sie Werkstücke niemals nur mit der Hand.
5. Fassen Sie niemals um das Sägeblatt.
6. Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie
das Sägeblatt zum Stillstand kommen, bevor Sie
das Werkstück bewegen oder Einstellungen
ändern.
7. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Sägeblatt
austauschen oder die Maschine warten.
8. Sichern Sie stets alle beweglichen Teile, bevor
Sie die Maschine tragen.
9. Der Anschlagstift, der den Schneidkopf verriegelt, ist nur zum Tragen und zur Lagerung, nicht
für irgendwelche Schneidarbeiten, vorgesehen.
10. Betreiben Sie die Maschine nicht in Gegenwart
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Bei
Anwesenheit von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen könnte der elektrische Betrieb der Maschine
eine Explosion und einen Brand verursachen.
11. Überprüfen Sie das Sägeblatt vor dem Betrieb
sorgfältig auf Risse oder Beschädigung.
Wechseln Sie ein gerissenes oder beschädigtes
Sägeblatt unverzüglich aus.
12. Verwenden Sie nur die für diese Maschine vorgeschriebenen Flansche.
13. Achten Sie sorgfältig darauf, dass Achse, Flansche (insbesondere die Ansatzfläche) und
Schraube nicht beschädigt werden. Eine
Beschädigung dieser Teile kann zu einem Sägeblattbruch führen.
14. Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller einwandfrei gesichert ist, damit er sich während
des Betriebs nicht bewegt.
15. Zur Sicherheit sollte die Tischplatte vor dem
Betrieb von Spänen, Kleinteilen usw. gesäubert
werden.
16. Schneiden Sie keine Nägel durch. Untersuchen
Sie das Werkstück sorgfältig auf Nägel, und entfernen Sie diese vor der Bearbeitung.
17. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der
Maschine, dass die Spindelarretierung freigegeben ist.
18. Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt in der
Tiefstellung nicht mit dem Drehteller in Berührung kommt.
19. Halten Sie den Handgriff sicher fest. Beachten
Sie, dass sich die Säge beim Anlaufen und
Abstellen geringfügig nach oben oder unten
bewegt.
20. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der
Maschine, dass das Sägeblatt nicht das Werkstück berührt.
21. Lassen Sie die Maschine vor dem eigentlichen
Schneiden eines Werkstücks eine Weile laufen.
Achten Sie auf Vibrationen oder Taumelbewegungen, die Anzeichen für schlechte Montage
oder ein schlecht ausgewuchtetes Sägeblatt
sein können.
22. Warten Sie, bis das Sägeblatt die volle Drehzahl
erreicht hat, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.
23. Brechen Sie sofort den Betrieb ab, wenn Sie
irgend-etwas Ungewöhnliches bemerken.
24. Versuchen Sie nicht, den Schalter in der Einschaltstellung zu arretieren.
25. Seien Sie stets wachsam, besonders bei sich
dauernd wiederholenden, eintönigen Arbeiten.
Lassen Sie sich nicht in trügerische Sicherheit
wiegen. Sägeblätter kennen kein Erbarmen.
26. Verwenden Sie stets das in dieser Anleitung
empfohlene Zubehör. Der Gebrauch ungeeigneten Zubehörs, wie z.B. Schleifscheiben, kann
Verletzungen zur Folge haben.
27. Benutzen Sie die Säge nur zum Schneiden von
Holz.
28. Schließen Sie Gehrungs- und Kappsägen beim
Betrieb an eine Staubsammelvorrichtung an.
29. Wählen Sie die Sägeblätter unter Berücksichtigung des zu schneidenden Materials aus.
30. Lassen Sie beim Nutenschneiden Vorsicht walten.
31. Wechseln Sie die Schlitzplatte bei Verschleiß
aus.
32. Verwenden Sie keine Sägeblätter aus Schnellstahl.
33. Bei manchen Werkstoffen kann der beim Sägen
erzeugte Staub Chemikalien enthalten, die erwiesenermaßen Krebs, Geburtsfehler oder Schäden an Fortpflanzungsorganen verursachen.
Beispiele dieser Chemikalien sind wie folgt:
• Blei in Lack mit Bleizusatz
37
34.
35.
36.
37.
38.
39.
• Arsen und Chrom in chemisch behandeltem
Bauholz.
Ihre Gefährdung durch den Umgang mit solchen
Chemikalien hängt davon ab, wie oft Sie diese
Arbeiten verrichten. Um Ihre Aussetzung zu diesen Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in
gut belüfteter Umgebung, und verwenden Sie
geprüfte Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B.
Staubmasken, die mikroskopische Teilchen herausfiltern.
Um den erzeugten Geräuschpegel zu reduzieren,
achten Sie stets darauf, dass das Sägeblatt
scharf und sauber ist.
Die Bedienungsperson sollte in der Handhabung, Einstellung und Bedienung der Maschine
hinreichend geschult sein.
Verwenden Sie korrekt geschärfte Sägeblätter.
Halten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene
Maximaldrehzahl ein.
Unterlassen Sie das Entfernen von Bruchstücken oder anderen Teilen des Werkstücks vom
Schnittbereich, während die Maschine läuft und
das Sägeblatt sich nicht in der Ruhestellung
befindet.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Sägeblätter, die EN847-1 entsprechen.
Tragen Sie Handschuhe zur Handhabung von
Sägeblättern (Sägeblätter sollten stets in einem
Halter getragen werden, wenn praktikabel) und
rauem Material.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFÄLTIG AUF.
ENC007-6
WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
FÜR AKKU
1.
2.
3.
4.
5.
38
Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug angebracht sind.
Unterlassen Sie ein Zerlegen des Akkus.
Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von Überhitzung,
möglichen Verbrennungen und sogar einer
Explosion.
Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben
Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.
Anderenfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren.
Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
(1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem
Material berührt werden.
(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behälter
zusammen mit anderen Metallgegenständen,
wie z.B. Nägel, Münzen usw.
(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.
Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken Stromfluss, der Überhitzung, Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben
kann.
6.
7.
8.
9.
Lagern Sie Maschine und Akku nicht an Orten,
an denen die Temperatur 50°C erreichen oder
überschreiten kann.
Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen,
selbst wenn er stark beschädigt oder vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
Achten Sie darauf, dass der Akku nicht fallen
gelassen oder Stößen ausgesetzt wird.
Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.
Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen
Akku-Nutzungsdauer
1.
2.
3.
Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschöpft ist.
Schalten Sie die Maschine stets aus, und laden
Sie den Akku, wenn Sie ein Nachlassen der
Maschinenleistung feststellen.
Unterlassen Sie das erneute Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer
Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.
Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwischen 10°C – 40°C. Lassen Sie einen heißen
Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.
INSTALLATION
Werkbankmontage
Der Handgriff wurde werksseitig vor dem Versand mit
dem Anschlagstift in der Tiefstellung verriegelt. Lösen
Sie den Anschlagstift, indem Sie geringen Abwärtsdruck
auf den Handgriff ausüben und gleichzeitig den
Anschlagstift herausziehen. (Abb. 1)
WARNUNG:
• Stellen Sie sicher, dass sich die Maschine auf der
Stützfläche nicht verschiebt. Eine Verschiebung der
Gehrungssäge auf der Stützfläche während des
Schneidbetriebs kann zu einem Verlust der Kontrolle
und schweren Verletzungen führen.
Diese Maschine sollte unter Verwendung der Schraubenbohrungen in der Grundplatte mit zwei Schrauben auf
einer ebenen und stabilen Oberfläche befestigt werden.
Dadurch werden Umkippen und mögliche Verletzungen
vermieden. (Abb. 2)
Drehen Sie die Einstellschraube im oder entgegen dem
Uhrzeigersinn, so dass sie mit der Bodenfläche in Berührung kommt, um die Maschine stabil zu halten. (Abb. 3)
FUNKTIONSBESCHREIBUNG
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von
Einstellungen oder Funktionsprüfungen der
Maschine stets, dass die Maschine ausgeschaltet
und der Akku abgenommen ist. Wird das Ausschalten der Maschine und das Abnehmen des Akkus unterlassen, kann es zu schweren Verletzungen durch
versehentliches Anlaufen kommen.
Anbringen und Abnehmen des Akkus (Abb. 4)
• Schalten Sie die Maschine stets aus, bevor Sie den
Akku anbringen oder abnehmen.
• Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen von der
Maschine ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus drücken.
• Richten Sie zum Einsetzen des Akkus dessen Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schieben
Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn stets vollständig
ein, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet. Falls
der rote Teil an der Oberseite des Knopfes sichtbar ist,
ist der Akku nicht vollständig verriegelt. Führen Sie ihn
vollständig ein, bis der rote Teil nicht mehr sichtbar ist.
Anderenfalls kann er aus der Maschine herausfallen
und Sie oder umstehende Personen verletzen.
• Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt
an. Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er
nicht richtig ausgerichtet.
Akkuschutzsystem (Akku mit Sternsymbol)
(Abb. 5)
Ein Akku mit Sternsymbol ist mit einem Schutzsystem
ausgestattet, das die Stromabgabe automatisch abschaltet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Die Maschine schaltet sich während des Betriebs ab,
wenn Maschine und/oder Akku in die folgende Situation
geraten. Dies wird durch die Aktivierung des Schutzsystems verursacht und ist kein Anzeichen für eine Störung
der Maschine.
• Wenn die Maschine überlastet wird:
Lassen Sie in diesem Fall den Ein-Aus-Schalter los,
und beseitigen Sie die Ursachen der Überlastung,
bevor Sie den Ein-Aus-Schalter erneut betätigen, um
die Maschine wieder einzuschalten.
• Wenn die Akkuzellen heiß werden:
Trotz Betätigung des Ein-Aus-Schalters bleibt der
Motor abgeschaltet. Unterbrechen Sie in diesem Fall
den Betrieb der Maschine, um sie abkühlen zu lassen,
oder laden Sie den Akku, nachdem Sie ihn von der
Maschine abgenommen haben.
• Wenn die Akku-Restkapazität niedrig wird:
Trotz Betätigung des Ein-Aus-Schalters bleibt der
Motor abgeschaltet. Nehmen Sie in diesem Fall den
Akku von der Maschine ab, und laden Sie ihn auf.
Sägeblattschutzhaube
Für alle Länder außerhalb Europas (Abb. 6)
Wird der Handgriff abgesenkt, hebt sich die Sägeblattschutzhaube automatisch. Die Schutzhaube ist gefedert,
so dass sie in ihre Ausgangsstellung zurückkehrt, wenn
der Schnitt vollendet ist und der Handgriff angehoben
wird.
WARNUNG:
• Die Sägeblattschutzhaube oder die daran angebrachte Feder darf auf keinen Fall funktionsunfähig
gemacht oder entfernt werden. Ein wegen fehlender
Schutzhaube freiliegendes Sägeblatt kann schwere
Verletzungen während des Betriebs verursachen.
Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie die
Sägeblattschutzhaube stets in ordnungsgemäßem
Zustand halten. Funktionsstörungen der Sägeblattschutzhaube müssen sofort behoben werden. Überprüfen Sie die gefederte Rückkehrbewegung der
Schutzhaube.
WARNUNG:
• Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschädigter, defekter oder fehlender Sägeblattschutzhaube
oder Feder. Der Betrieb der Maschine mit beschädigter, defekter oder entfernter Schutzhaube kann zu
schweren Verletzungen führen.
Für europäische Länder (Abb. 7)
Wird der Handgriff abgesenkt, hebt sich die Sägeblattschutzhaube A automatisch. Die Sägeblattschutzhaube
B hebt sich bei Berührung mit dem Werkstück. Die
Schutzhauben sind gefedert, so dass sie in ihre Ausgangsstellung zurückkehren, wenn der Schnitt vollendet
ist und der Handgriff angehoben wird.
WARNUNG:
• Die Sägeblattschutzhaube oder die daran angebrachte Feder darf auf keinen Fall funktionsunfähig
gemacht oder entfernt werden. Ein wegen fehlender
Sägeblattschutzhaube freiliegendes Sägeblatt kann
schwere Verletzungen während des Betriebs verursachen.
Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie die
Sägeblattschutzhauben stets in ordnungsgemäßem
Zustand halten. Funktionsstörungen der Sägeblattschutzhauben müssen sofort behoben werden. Überprüfen Sie die gefederte Rückkehrbewegung der
Schutzhauben.
WARNUNG:
• Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschädigter, defekter oder fehlender Sägeblattschutzhaube
oder Feder. Der Betrieb der Maschine mit beschädigter, defekter oder entfernter Schutzhaube kann zu
schweren Verletzungen führen.
Wenn die transparente Sägeblattschutzhaube schmutzig
wird oder soviel Sägemehl an ihr haftet, dass das Sägeblatt und/oder Werkstück nicht mehr ohne weiteres sichtbar ist, sollten Sie den Akku abnehmen und die
Schutzhaube mit einem feuchten Tuch sorgfältig reinigen.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel auf Petroleumbasis zum Reinigen der KunststoffSchutzhaube, weil sie dadurch beschädigt werden kann.
Falls die Sägeblattschutzhaube schmutzig wird und für
einwandfreien Betrieb gereinigt werden muss, führen Sie
die nachstehenden Schritte aus:
Nachdem Sie die Maschine ausgeschaltet und den Akku
abgenommen haben, lösen Sie die Sechskantschraube,
mit der die Mittenabdeckung befestigt ist, mit dem mitgelieferten Steckschlüssel. Lösen Sie die Sechskantschraube durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn,
und heben Sie die Sägeblattschutzhaube und die Mittenabdeckung an. (Abb. 8)
In dieser Stellung der Sägeblattschutzhaube kann die
Reinigung gründlicher und effizienter durchgeführt werden. Wenden Sie nach der Reinigung das obige Demontageverfahren umgekehrt an, und ziehen Sie die
Schraube an. Entfernen Sie nicht die Feder, welche die
Sägeblattschutzhaube hält. Falls die Schutzhaube durch
Alterung oder UV-Strahlung beschädigt wird, bestellen
Sie eine neue Schutzhaube bei einer Makita-Kundendienststelle.
DIE SCHUTZHAUBE DARF NICHT FUNKTIONSUNFÄHIG GEMACHT ODER ENTFERNT WERDEN.
39
Positionieren der Schlitzplatte (Abb. 9 und 10)
Anschlagarm (Abb. 13)
Diese Maschine ist mit Schlitzplatten im Drehteller versehen, um Reißen am Austrittsende eines Schnitts auf ein
Minimum zu reduzieren. Die Schlitzplatten sind werksseitig so eingestellt, dass das Sägeblatt nicht mit ihnen in
Berührung kommt. Stellen Sie die Schlitzplatten vor dem
Gebrauch wie folgt ein:
Nehmen Sie zuerst den Akku ab. Drehen Sie alle Befestigungsschrauben der Schlitzplatten (je 2 auf der linken
und rechten Seite) heraus. Ziehen Sie die Schrauben nur
so weit an, dass sich die Schlitzplatten noch leicht von
Hand bewegen lassen. Senken Sie den Handgriff völlig
ab, und schieben Sie den Anschlagstift hinein, um den
Handgriff in der Tiefstellung zu verriegeln. Lösen Sie die
zwei Klemmschrauben, mit denen die Gleitstangen gesichert sind. Ziehen Sie den Schlitten ganz auf sich zu.
Stellen Sie die Schlitzplatten so ein, dass sie die Seiten
der Sägeblattzähne nur leicht berühren. Ziehen Sie die
vorderen Schrauben an (nicht fest anziehen). Schieben
Sie den Schlitten ganz zum Gehrungsanschlag, und stellen Sie die Schlitzplatten so ein, dass sie die Seiten der
Sägeblattzähne nur leicht berühren. Ziehen Sie die hinteren Schrauben an (nicht fest anziehen).
Ziehen Sie den Anschlagstift nach der Einstellung der
Schlitzplatten wieder heraus, und heben Sie den Handgriff an. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest an (nicht
fest anziehen).
Die untere Grenzposition des Sägeblatts kann mit dem
Anschlagarm leicht eingestellt werden. Schwenken Sie
den Anschlagarm zum Einstellen in Pfeilrichtung, wie in
der Abbildung gezeigt. Stellen Sie die Einstellschraube
so ein, dass das Sägeblatt an der gewünschten Position
anhält, wenn der Handgriff ganz abgesenkt wird.
BEMERKUNG:
• Nachdem Sie den Neigungswinkel eingestellt
haben, vergewissern Sie sich, dass die Schlitzplatten korrekt eingestellt sind. Die korrekte Einstellung
der Schlitzplatten trägt zu einwandfreier Abstützung
des Werkstücks bei, um Ausreißen des Werkstücks zu
minimieren.
Aufrechterhaltung der maximalen Schnittleistung
(Abb. 11 und 12)
Diese Maschine wurde werkseitig so eingestellt, dass die
maximale Schnittleistung mit einem Sägeblatt von
190 mm Durchmesser erreicht wird.
Nehmen Sie den Akku ab, bevor Sie mit irgendwelchen
Einstellungen beginnen. Wenn Sie ein neues Sägeblatt
montieren, überprüfen Sie immer die untere Grenzposition des Sägeblatts, und nehmen Sie nötigenfalls eine
Einstellung vor, wie folgt:
Nehmen Sie zuerst den Akku ab. Schieben Sie den
Schlitten ganz bis zum Gehrungsanschlag, und senken
Sie den Handgriff vollkommen ab. Drehen Sie die Einstellschraube mit dem Steckschlüssel, bis der Sägeblattumfang am Berührungspunkt von GehrungsanschlagVorderseite und Drehteller-Oberfläche geringfügig unterhalb der Drehteller-Oberfläche liegt.
Drehen Sie das Sägeblatt bei abgenommenem Akku von
Hand, während Sie den Handgriff in der Tiefstellung halten, um sicherzugehen, dass das Sägeblatt keinen Teil
des Auflagetisches berührt. Nötigenfalls ist eine Nachjustierung vorzunehmen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich nach der Montage eines
neuen Sägeblatts bei abgenommenem Akku stets,
dass das Sägeblatt in der Tiefstellung des Handgriffs keinen Teil des Auflagetisches berührt. Falls
das Sägeblatt mit dem Auflagetisch in Berührung
kommt, kann es Rückschlag verursachen, was zu
schweren Verletzungen führen kann.
40
Einstellen des Gehrungswinkels (Abb. 14)
Lösen Sie den Griff durch Linksdrehung. Drehen Sie den
Drehteller, während Sie den Verriegelungshebel niederdrücken. Bewegen Sie den Griff, bis der Zeiger auf den
gewünschten Winkel der Gehrungswinkelskala zeigt, und
ziehen Sie dann den Griff durch Rechtsdrehung fest.
VORSICHT:
• Sichern Sie den Drehteller nach jeder Änderung des
Gehrungswinkels stets durch Anziehen des Griffs
gegen Verdrehen.
BEMERKUNG:
• Bringen Sie den Handgriff in die Hochstellung, bevor
Sie den Drehteller drehen.
Einstellen des Neigungswinkels (Abb. 15 und 16)
Um den Neigungswinkel einzustellen, lösen Sie den
Hebel auf der Rückseite der Maschine durch Linksdrehen.
Schwenken Sie den Handgriff nach links, um den Sägekopf zu neigen, bis der Zeiger auf den gewünschten Winkel der Neigungswinkelskala zeigt. Ziehen Sie dann den
Verriegelungshebel durch Rechtsdrehen fest, um den
Arm einwandfrei zu sichern.
Neigen Sie das Sägeblatt nach rechts, und drücken Sie
den Entriegelungsknopf auf der Rückseite der Maschine,
während Sie das Sägeblatt nach dem Lösen des Hebels
etwas nach links neigen. Neigen Sie das Sägeblatt bei
gedrücktem Entriegelungsknopf nach rechts.
VORSICHT:
• Sichern Sie den Arm nach jeder Änderung des Neigungswinkels stets durch Anziehen des Hebels im Uhrzeigersinn.
BEMERKUNG:
• Achten Sie beim Neigen des Sägeblatts darauf, dass
der Handgriff vollständig angehoben ist.
• Wenn der Neigungswinkel geändert wird, müssen die
Schlitzplatten gemäß der Beschreibung im Abschnitt
“Positionieren der Schlitzplatte” entsprechend eingestellt werden.
Einstellen der Hebelposition (Abb. 17)
Der Hebel kann um jeweils 30° versetzt werden, wenn
kein vollständiges Anziehen erreicht wird.
Lösen und entfernen Sie die Schraube, die den Hebel
auf der Rückseite der Maschine sichert. Nehmen Sie den
Hebel ab, und bringen Sie ihn etwas über der Waagerechten wieder an. Ziehen Sie den Hebel mit der
Schraube wieder fest an.
Schalterfunktion
Für europäische Länder (Abb. 18)
Um versehentliche Betätigung des Ein-Aus-Schalters zu
verhüten, ist die Maschine mit einem Einschaltsperrknopf
ausgestattet. Zum Einschalten der Maschine den Hebel
nach oben drücken, den Einschaltsperrknopf hineindrücken, und dann den Ein-Aus-Schalter betätigen. Lassen
Sie zum Ausschalten den Ein-Aus-Schalter los.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen des
Akkus an der Maschine stets, dass der Ein-AusSchalter ordnungsgemäß funktioniert und beim
Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt. Betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter nicht gewaltsam,
ohne die Einschaltsperre hineinzudrücken. Dies
kann zu Beschädigung des Schalters führen. Der
Betrieb der Maschine mit fehlerhaftem Schalter kann
zum Verlust der Kontrolle und zu schweren Verletzungen führen.
Der Ein-Aus-Schalter ist mit einem Loch für ein Vorhängeschloss versehen, um die Maschine zu verriegeln.
Für alle Länder außerhalb Europas (Abb. 19)
Um versehentliche Betätigung des Ein-Aus-Schalters zu
verhüten, ist die Maschine mit einem Einschaltsperrknopf
ausgestattet. Betätigen Sie zum Starten der Maschine
den Ein-Aus-Schalter bei gedrücktem Einschaltsperrknopf. Lassen Sie zum Ausschalten den Ein-Aus-Schalter los.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen des
Akkus an der Maschine stets, dass der Ein-AusSchalter ordnungsgemäß funktioniert und beim
Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt. Betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter nicht gewaltsam,
ohne die Einschaltsperre hineinzudrücken. Dies
kann zu Beschädigung des Schalters führen. Der
Betrieb der Maschine mit fehlerhaftem Schalter kann
zum Verlust der Kontrolle und zu schweren Verletzungen führen.
Der Ein-Aus-Schalter ist mit einem Loch für ein Vorhängeschloss versehen, um die Maschine zu verriegeln.
WARNUNG:
• Verwenden Sie kein Schloss, dessen Schaft oder
Kabel einen kleineren Durchmesser als 6,35 mm
(1/4”) hat. Ein kleinerer Schaft oder ein Kabel verriegelt das Maschine möglicherweise nicht richtig in der
Aus-Stellung, so dass es zu ungewolltem Betrieb mit
daraus resultierenden schweren Verletzungen kommen
kann.
• Benutzen Sie die Maschine NIEMALS, wenn der
Ein-Aus-Schalter nicht voll funktionsfähig ist. Eine
Maschine mit funktionsunfähigem Schalter ist ÄUSSERST GEFÄHRLICH und muss vor weiterem
Gebrauch repariert werden. Anderenfalls kann es zu
schweren Verletzungen kommen.
• Aus Sicherheitsgründen ist diese Maschine mit einer
Einschaltsperre ausgestattet, die versehentliches Einschalten der Maschine verhütet. Betreiben Sie die
Maschine NIEMALS, wenn sie durch einfache Betätigung des Ein-Aus-Schalters eingeschaltet werden
kann, ohne die Einschaltsperre zu drücken. Ein reparaturbedürftiger Schalter kann zu ungewolltem Betrieb
und daraus resultierenden schweren Verletzungen führen. Lassen Sie die Maschine von einer Makita-Kundendienststelle ordnungsgemäß reparieren, BEVOR
Sie sie weiter benutzen.
• NIEMALS den Einschaltsperrknopf mit Klebeband oder
anderen Mitteln unwirksam machen. Ein Schalter mit
unwirksamem Einschaltsperrknopf kann zu ungewolltem Betrieb und daraus resultierenden schweren Verletzungen führen.
MONTAGE
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich vor dem Arbeiten an der
Maschine stets, dass die Maschine ausgeschaltet
und der Akku abgenommen ist. Das Versäumnis, die
Maschine auszuschalten und den Akku abzunehmen,
kann zu schweren Verletzungen führen.
Steckschlüssel-Aufbewahrung (Abb. 20)
Der Steckschlüssel wird gemäß der Abbildung aufbewahrt.
Wenn der Steckschlüssel benötigt wird, kann er aus dem
Schlüsselhalter gezogen werden.
Nach dem Gebrauch kann der Steckschlüssel wieder in
den Schlüsselhalter eingesetzt werden.
Montieren und Demontieren des Sägeblatts
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen oder
Abnehmen des Sägeblatts stets, dass die Maschine
ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist. Versehentliches Anlaufen der Maschine kann zu schweren
Verletzungen führen.
VORSICHT:
• Verwenden Sie nur den mitgelieferten Makita-Steckschlüssel zum Montieren und Demontieren des Sägeblatts. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die
Sechskantschraube zu fest oder unzureichend angezogen wird. Dies könnte zu einer Verletzung führen.
Arretieren Sie den Handgriff durch Hineinschieben des
Anschlagstifts in der Hochstellung. (Abb. 21)
Zum Demontieren des Sägeblatts lösen Sie zunächst die
Sechskantschraube, mit der die Mittenabdeckung befestigt ist, durch Linksdrehung mit dem Steckschlüssel.
Heben Sie die Schutzhaube und die Mittenabdeckung
an. (Abb. 22)
Blockieren Sie die Spindel durch Drücken der Spindelarretierung, und lösen Sie die Sechskantschraube (linksgängig) durch Rechtsdrehung des Steckschlüssels.
Entfernen Sie dann Sechskantschraube, Außenflansch
und Sägeblatt. (Abb. 23)
HINWEIS:
• Falls der Innenflansch entfernt wird, bringen Sie ihn so
an der Spindel an, dass sein Vorsprung von dem Sägeblatt weg gerichtet ist. Wird der Flansch falsch montiert,
schleift er an der Maschine.
Zum Montieren schieben Sie das Sägeblatt vorsichtig auf
die Spindel, wobei Sie darauf achten, dass der Pfeil auf
dem Sägeblatt in dieselbe Richtung zeigt wie der Pfeil
auf dem Sägeblattgehäuse. Bringen Sie Außenflansch
und Sechskantschraube an, und ziehen Sie dann die
Sechskantschraube (linksgängig) bei gedrückter Spindelarretierung durch Linksdrehung des Steckschlüssels
fest.
Bringen Sie Sägeblattschutzhaube und Mittenabdeckung
wieder in ihre Ausgangsstellung. Ziehen Sie dann die
Sechskantschraube zur Sicherung der Mittenabdeckung
im Uhrzeigersinn an. Lösen Sie den Handgriff durch Herausziehen des Anschlagstifts aus der Hochstellung. Senken Sie den Handgriff ab, um zu prüfen, ob sich die
Sägeblattschutzhaube einwandfrei bewegt. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung der Maschine, dass die
Spindelarretierung gelöst ist. (Abb. 24 und 25)
41
Staubsack (Zubehör) (Abb. 26)
Um den Verschluss anzubringen, richten Sie die Oberkante des Verschlusses auf die Dreiecksmarke am
Staubsack aus.
Bei Verwendung des Staubsacks wird das Arbeiten sauberer und das Staubsammeln einfacher. Zum Anbringen
wird der Staubsack auf den Absaugstutzen geschoben.
Wenn der Staubsack etwa halb voll ist, nehmen Sie ihn
von der Maschine ab und ziehen den Verschluss heraus.
Entleeren Sie den Staubsack, indem Sie ihn leicht
abklopfen, um die an den Innenflächen haftenden Staubpartikel, die den Durchlass behindern können, zu lösen.
HINWEIS:
• Wenn Sie einen Makita-Staubsauger an Ihre Säge
anschließen, können Sie sauberer arbeiten.
Sicherung von Werkstücken (Abb. 27)
WARNUNG:
• Es ist äußerst wichtig, das Werkstück stets mit dem
geeigneten Schraubstocktyp korrekt zu sichern.
Anderenfalls kann es zu schweren Verletzungen und
Beschädigung der Maschine und/oder Werkstücks
kommen.
• Heben Sie das Sägeblatt nach erfolgtem Schnitt
erst an, nachdem es zum völligen Stillstand
gekommen ist. Das Anheben eines noch rotierenden
Sägeblatts kann zu schweren Verletzungen und
Beschädigung des Werkstücks führen.
• Wenn Sie ein Werkstück schneiden, das länger als
der Auflagetisch der Säge ist, sollte das Material
auf der gesamten Länge außerhalb des Auflagetisches und auf derselben Höhe abgestützt werden,
um es waagerecht zu halten. Korrekte Werkstückabstützung trägt zur Vermeidung von Sägeblattklemmen
und möglichem Rückschlag bei, die zu schweren Verletzungen führen können. Verlassen Sie sich nicht nur
auf die Vertikal- und/oder Horizontalschraubzwinge zur
Sicherung des Werkstücks. Dünnes Material neigt zum
Durchhängen. Stützen Sie das Werkstück auf seiner
gesamten Länge ab, um Klemmen des Sägeblatts und
möglichen RÜCKSCHLAG zu vermeiden.
Vertikal-Schraubstock (Abb. 28)
Der Vertikal-Schraubstock kann an zwei Positionen entweder auf der linken oder rechten Seite des Gehrungsanschlags oder der Auflageplatte (Sonderzubehör)
montiert werden. Setzen Sie den Stehbolzen in die Bohrung des Gehrungsanschlags oder der Auflageplatte ein,
und sichern Sie ihn durch Anziehen der Schraube.
Stellen Sie den Schraubstockarm auf die Abmessungen
des Werkstücks ein, und sichern Sie ihn durch Anziehen
der Schraube. Falls die Befestigungsschraube des
Schraubstockarms mit dem Gehrungsanschlag in Berührung kommt, installieren Sie die Schraube auf der entgegengesetzten
Seite
des
Schraubstockarms.
Vergewissern Sie sich, dass kein Teil der Maschine mit
dem Schraubstock in Berührung kommt, wenn der Handgriff ganz abgesenkt und der Schlitten bis zum Anschlag
gezogen oder geschoben wird. Falls irgendwelche Teile
mit dem Schraubstock in Berührung kommen, ist der
Schraubstock zu versetzen.
Drücken Sie das Werkstück flach gegen Gehrungsanschlag und Drehteller. Bringen Sie das Werkstück in die
gewünschte Schnittposition, und sichern Sie es einwandfrei durch Anziehen des Schraubstockknopfes.
42
WARNUNG:
• Das Werkstück muss bei allen Operationen mit der
Schraubzwinge fest gegen Drehteller und Gehrungsanschlag gesichert werden. Wird das Werkstück nicht einwandfrei am Anschlag gesichert, kann
sich das Material während des Schneidbetriebs verschieben und eine mögliche Beschädigung des Sägeblatts verursachen, was zu Herausschleudern des
Materials und Verlust der Kontrolle mit daraus resultierenden schweren Verletzungen führen kann.
Horizontal-Schraubstock (Sonderzubehör)
(Abb. 29)
Der Horizontal-Schraubstock kann auf der linken Seite
des Auflagetisches montiert werden. Durch Linksdrehung des Schraubstockknopfes wird die Schraube
gelöst, so dass der Schraubstockschaft schnell vor- und
zurückgeschoben werden kann. Durch Rechtsdrehen
des Schraubstockknopfes bleibt die Schraube gesichert.
Drehen Sie den Schraubstockknopf zum Einspannen von
Werkstücken sachte im Uhrzeigersinn, bis der Vorsprung
seine Höchstposition erreicht, und ziehen Sie ihn dann
fest. Wird der Schraubstockknopf während der Rechtsdrehung hineingedrückt oder herausgezogen, bleibt der
Vorsprung eventuell schräg stehen. Drehen Sie den
Schraubstockknopf in diesem Fall entgegen dem Uhrzeigersinn zurück, bis sich die Schraube löst, bevor Sie ihn
wieder sachte im Uhrzeigersinn drehen.
Werkstücke von maximal 120 mm Breite können mit dem
Horizontal-Schraubstock eingespannt werden.
WARNUNG:
• Spannen Sie das Werkstück nur ein, wenn sich der
Vorsprung an der obersten Position befindet. Anderenfalls wird das Werkstück möglicherweise nicht ausreichend gesichert, so dass die Gefahr besteht, dass
es herausgeschleudert, das Sägeblatt beschädigt oder
Verlust der Kontrolle verursacht wird, was zu VERLETZUNGEN führen kann.
Auflagebügel und Auflageplatte (Sonderzubehör)
(Abb. 30 und 31)
Die Auflagebügel und die Auflageplatte können zur
zusätzlichen horizontalen Abstützung von Werkstücken
auf beiden Seiten montiert werden. Montieren Sie die
Teile, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie dann die
Schrauben fest, um Auflagebügel und Auflageplatte zu
sichern.
Wenn Sie lange Werkstücke sägen, verwenden Sie den
Auflageverlängerungssatz (Sonderzubehör). Dieser
besteht aus zwei Auflageplatten und zwei Stangen 12.
WARNUNG:
• Stützen Sie ein langes Werkstück stets so ab, dass
es waagerecht zur Oberseite des Drehtellers liegt,
um akkurate Schnitte auszuführen und gefährlichen Verlust der Kontrolle über die Maschine zu
verhüten. Korrekte Werkstückabstützung trägt zur Vermeidung von Sägeblattklemmen und möglichem Rückschlag bei, was zu schweren Verletzungen führen
kann.
BETRIEB
BEMERKUNG:
• Lösen Sie den Handgriff vor der Benutzung unbedingt
aus der Tiefstellung, indem Sie den Anschlagstift
herausziehen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck
auf den Handgriff aus. Zu starker Druck kann zu Überlastung des Motors und/oder verminderter Schnittleistung führen. Drücken Sie den Handgriff nur mit so viel
Kraft nieder, wie für reibungslosen Sägebetrieb notwendig ist, ohne einen beträchtlichen Abfall der Sägeblattdrehzahl zu verursachen.
• Drücken Sie den Handgriff zur Ausführung des Schnitts
sachte nieder. Bei zu großer oder seitlicher Kraftausübung kann das Sägeblatt in Schwingung versetzt werden, wodurch zusätzliche Sägespuren im Werkstück
erzeugt werden und die Schnittgenauigkeit beeinträchtigt wird.
• Schieben Sie den Schlitten bei Schiebeschnitten
sachte und ohne anzuhalten zum Gehrungsanschlag.
Wird die Schlittenbewegung während des Schnitts
unterbrochen, hinterlässt das Sägeblatt eine Markierung im Werkstück, und die Schnittgenauigkeit wird
beeinträchtigt.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der
Maschine, dass das Sägeblatt nicht das Werkstück
usw. berührt. Wird die Maschine eingeschaltet, während das Sägeblatt mit dem Werkstück in Berührung
ist, kann es zu Rückschlag mit daraus resultierenden
schweren Verletzungen kommen.
1.
Kappschnitt (Schneiden kleiner Werkstücke)
(Abb. 32)
Werkstücke bis zu 52 mm Höhe und 97 mm Breite können folgendermaßen geschnitten werden.
Schieben Sie den Schlitten ganz bis zum Gehrungsanschlag, und ziehen Sie die zwei Klemmschrauben der
Gleitstangen durch Rechtsdrehen an, um den Schlitten
zu sichern. Sichern Sie das Werkstück mit einem geeigneten Schraubstocktyp. Schalten Sie die Maschine ein,
ohne dass das Sägeblatt Kontakt hat, und warten Sie, bis
es seine volle Drehzahl erreicht, bevor Sie es absenken.
Senken Sie dann den Handgriff zum Schneiden des
Werkstücks sachte bis auf die Tiefstellung ab. Sobald der
Schnitt beendet ist, schalten Sie die Maschine aus, und
WARTEN SIE, BIS DAS SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN
STILLSTAND GEKOMMEN IST, bevor Sie den Sägekopf
wieder ganz anheben.
WARNUNG:
• Ziehen Sie die zwei Klemmschrauben der Gleitstangen fest im Uhrzeigersinn an, damit sich der Schlitten während des Schnitts nicht bewegt.
Unzureichendes Anziehen der Sicherungsschraube
kann möglichen Rückschlag verursachen, der zu
schweren Verletzungen führen kann.
2.
Schiebeschnitt (Schneiden breiter Werkstücke)
(Abb. 33)
Lösen Sie die zwei Klemmschrauben der Gleitstangen
entgegen dem Uhrzeigersinn, so dass der Schlitten frei
gleiten kann. Sichern Sie das Werkstück mit einem
geeigneten Schraubstocktyp. Ziehen Sie den Schlitten
ganz auf sich zu. Schalten Sie die Maschine ein, ohne
dass das Sägeblatt Kontakt hat, und warten Sie, bis es
seine volle Drehzahl erreicht. Drücken Sie den Handgriff
nach unten, und SCHIEBEN SIE DEN SCHLITTEN AUF
DEN GEHRUNGSANSCHLAG ZU UND DURCH DAS
WERKSTÜCK. Sobald der Schnitt beendet ist, schalten
Sie die Maschine aus, und WARTEN SIE, BIS DAS
SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN STILLSTAND GEKOMMEN IST, bevor Sie den Sägekopf wieder ganz anheben.
WARNUNG:
• Ziehen Sie bei jeder Durchführung eines Schiebeschnitts zuerst den Schlitten ganz auf sich zu, und
drücken Sie den Handgriff ganz nach unten, bevor
Sie den Schlitten auf den Gehrungsanschlag zu
schieben. Starten Sie den Schnitt niemals, ohne
den Schlitten ganz auf sich zu gezogen zu haben.
Wenn Sie den Schiebeschnitt durchführen, ohne den
Schlitten ganz auf sich zu gezogen zu haben, kann ein
unerwarteter Rückschlag auftreten, der zu schweren
Verletzungen führen kann.
• Versuchen Sie niemals, einen Schiebeschnitt
durchzuführen, indem Sie den Schlitten auf sich zu
ziehen. Wenn Sie den Schlitten während des Schneidbetriebs auf sich zu ziehen, kann ein unerwarteter
Rückschlag verursacht werden, der zu schweren Verletzungen führen kann.
• Führen Sie niemals einen Schiebeschnitt aus, wenn
der Handgriff in der Tiefstellung verriegelt ist.
• Lösen Sie niemals den Sicherungsknopf des
Schlittens bei rotierendem Sägeblatt. Ein loser
Schlitten während des Schneidbetriebs kann einen
unerwarteten Rückschlag verursachen, der zu schweren Verletzungen führen kann.
3. Gehrungsschnitt
Nehmen Sie auf den vorherigen Abschnitt “Einstellen des
Gehrungswinkels” Bezug.
4. Neigungsschnitt (Abb. 34)
Lösen Sie den Hebel, und neigen Sie das Sägeblatt auf
den gewünschten Neigungswinkel (siehe den obigen
Abschnitt “Einstellen des Neigungswinkels”). Ziehen Sie
den Hebel unbedingt fest an, um den eingestellten Neigungswinkel einwandfrei zu sichern. Spannen Sie das
Werkstück mit einem Schraubstock ein. Vergewissern
Sie sich, dass der Schlitten ganz in Richtung der Bedienungsperson zurückgezogen ist. Schalten Sie die
Maschine ein, ohne dass das Sägeblatt Kontakt hat, und
warten Sie, bis es seine volle Drehzahl erreicht. Senken
Sie dann den Handgriff unter Druckausübung in Richtung
des Sägeblatts sachte bis zur Tiefstellung ab, und
SCHIEBEN SIE DEN SCHLITTEN AUF DEN GEHRUNGSANSCHLAG ZU, UM DAS WERKSTÜCK ZU
SCHNEIDEN. Sobald der Schnitt beendet ist, schalten
Sie die Maschine aus, und WARTEN SIE, BIS DAS
SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN STILLSTAND GEKOMMEN IST, bevor Sie den Sägekopf wieder ganz anheben.
43
WARNUNG:
• Nachdem Sie das Sägeblatt für einen Gehrungsschnitt eingestellt haben, vergewissern Sie sich
vor der Benutzung der Maschine, dass Schlitten
und Sägeblatt über den gesamten Bereich des
beabsichtigten Schnitts Freigang haben. Eine
Unterbrechung des Schlitten- oder Sägeblattwegs
während des Schneidbetriebs kann zu einem Rückschlag mit daraus resultierenden schweren Verletzungen führen.
• Halten Sie Ihre Hände während der Ausführung
eines Gehrungsschnitts aus dem Weg des Sägeblatts. Der Winkel des Sägeblatts kann den Bediener
hinsichtlich des tatsächlichen Sägeblattwegs während
des Schneidbetriebs verwirren, und Kontakt mit dem
Sägeblatt kann zu schweren Verletzungen führen.
• Heben Sie das Sägeblatt erst an, nachdem es zum
völligen Stillstand gekommen ist. Während eines
Gehrungsschnitts kann das abgesägte Stück am Sägeblatt anliegen. Wird das Sägeblatt in rotierendem
Zustand angehoben, kann das abgesägte Stück vom
Sägeblatt herausgeschleudert werden, so dass das
Material zersplittert, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
BEMERKUNG:
• Wenn Sie den Handgriff niederdrücken, üben Sie den
Druck parallel zum Sägeblatt aus. Falls eine Kraft senkrecht zum Drehteller ausgeübt oder die Druckrichtung
während eines Schnitts geändert wird, kann die
Genauigkeit des Schnitts beeinträchtigt werden.
5. Compoundschnitt
Unter Compoundschnitt versteht man das Schneiden
eines Werkstücks mit gleichzeitiger Gehrungs- und Neigungswinkeleinstellung. Die Kombinationsmöglichkeiten
entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
Gehrungswinkel
Neigungswinkel
Links und Rechts 45°
Links 0° – 45°
Rechts 50°
Links 0° – 40°
Rechts 55°
Links 0° – 30°
Rechts 57°
Links 0° – 25°
Nehmen Sie zur Durchführung von Compoundschnitten
auf die Erläuterungen unter “Kappschnitt”, “Schiebeschnitt”, “Gehrungsschnitt” und “Neigungsschnitt” Bezug.
6. Schneiden von Decken- und Hohlleisten
Decken- und Hohlleisten können flach auf dem Drehteller
liegend mit einer Kapp- und Gehrungssäge geschnitten
werden.
Es gibt zwei allgemeine Deckenleistentypen und einen
Hohlleistentyp: Deckenleiste mit 52/38° Wandwinkel,
Deckenleiste mit 45° Wandwinkel und Hohlleiste mit 45°
Wandwinkel. Siehe die Abbildungen. (Abb. 35)
Es gibt Decken- und Hohlleistenstöße, die in 90°-Innenecken ((1) und (2) in Abb. 36 und 37) und 90°-Außenecken ((3) und (4) in Abb. 36 und 37) passen.
Messen
Messen Sie die Wandlänge, und stellen Sie das Werkstück auf dem Tisch ein, um die Wandkontaktkante auf die
gewünschte Länge zu schneiden. Vergewissern Sie sich stets, dass die geschnittene Werkstücklänge auf der Rückseite des Werkstücks der Wandlänge entspricht. Stellen Sie die Schnittlänge auf den Schnittwinkel ein. Verwenden
Sie stets mehrere Stücke für Probeschnitte, um die Sägenwinkel zu überprüfen.
Wenn Sie Decken- und Hohlleisten schneiden, stellen Sie den Neigungs- und Gehrungswinkel gemäß den Angaben in
Tabelle (A) ein, und legen Sie die Leisten auf die Oberseite der Grundplatte, wie in Tabelle (B) angegeben.
Im Falle eines Linksneigungsschnitts
Tabelle (A)
Leistenposition in
Abb. 36 und 37
Neigungswinkel
52/38°-Typ
45°-Typ
(1)
Gehrungswinkel
52/38°-Typ
45°-Typ
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Links 31,6°
Links 35,3°
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Für Innenecke
(2)
Links 33,9°
Links 30°
(3)
Für Außenecke
(4)
Tabelle (B)
Leistenposition in
Abb. 36 und 37
(1)
Für Innenecke
(2)
(3)
Für Außenecke
(4)
44
Leistenkante gegen
Gehrungsanschlag
Die Deckenkontaktkante muss am
Gehrungsanschlag anliegen.
Fertiges Stück
Das fertige Stück befindet sich auf
der linken Seite des Sägeblatts.
Die Wandkontaktkante muss am
Gehrungsanschlag anliegen.
Die Deckenkontaktkante muss am
Gehrungsanschlag anliegen.
Das fertige Stück befindet sich auf
der rechten Seite des Sägeblatts.
Beispiel:
Schneiden einer 52/38°-Deckenleiste für Position (1) in Abb. 36 und 37:
• Neigungswinkel auf 33,9° LINKS einstellen und sichern.
• Gehrungswinkel auf 31,6° RECHTS einstellen und sichern.
• Die Deckenleiste mit ihrer breiten (verborgenen) Rückseite auf den Drehteller legen, so dass ihre DECKENKONTAKTKANTE am Gehrungsanschlag der Säge anliegt.
• Das zu verwendende fertige Stück befindet sich nach der Ausführung des Schnitts immer auf der LINKEN Seite des
Sägeblatts.
Im Falle eines Rechtsneigungsschnitts
Tabelle (A)
Leistenposition in
Abb. 36 und 37
Neigungswinkel
52/38°-Typ
45°-Typ
(1)
Gehrungswinkel
52/38°-Typ
45°-Typ
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Links 31,6°
Links 35,3°
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Für Innenecke
(2)
Rechts 33,9°
Rechts 30°
(3)
Für Außenecke
(4)
Tabelle (B)
Leistenposition in
Abb. 36 und 37
(1)
Für Innenecke
(2)
(3)
Für Außenecke
(4)
Leistenkante gegen
Gehrungsanschlag
Die Wandkontaktkante muss am
Gehrungsanschlag anliegen.
Fertiges Stück
Das fertige Stück befindet sich auf
der rechten Seite des Sägeblatts.
Die Deckenkontaktkante muss am
Gehrungsanschlag anliegen.
Die Wandkontaktkante muss am
Gehrungsanschlag anliegen.
Das fertige Stück befindet sich auf
der linken Seite des Sägeblatts.
Beispiel:
Schneiden einer 52/38°-Deckenleiste für Position (1) in Abb. 36 und 37:
• Neigungswinkel auf 33,9° RECHTS einstellen und sichern.
• Gehrungswinkel auf 31,6° RECHTS einstellen und sichern.
• Die Deckenleiste mit ihrer breiten (verborgenen) Rückseite auf den Drehteller legen, so dass ihre WANDKONTAKTKANTE am Gehrungsanschlag der Säge anliegt.
• Das zu verwendende fertige Stück befindet sich nach der Ausführung des Schnitts immer auf der RECHTEN Seite
des Sägeblatts.
7. Zwischenbrett (Abb. 38)
Durch die Verwendung eines Zwischenbretts lassen sich
Werkstücke splitterfrei sägen. Die Bohrungen im Gehrungsanschlag dienen als Befestigungshilfe für ein Zwischenbrett.
Die Maße für ein vorgeschlagenes Zwischenbrett sind
aus der Abbildung ersichtlich.
VORSICHT:
• Verwenden Sie glatt gehobeltes Holz von gleichmäßiger Dicke als Zwischenbrett.
WARNUNG:
• Befestigen Sie das Zwischenbrett mit Schrauben
am Gehrungsanschlag. Die Schrauben sind so zu
installieren, dass die Schraubenköpfe unter der
Oberfläche des Zwischenbretts versenkt sind,
damit sie nicht die Lage des zu schneidenden
Materials behindern. Eine Fehlausrichtung des zu
schneidenden Materials kann unerwartete Bewegung
während des Schneidvorgangs verursachen, die zum
Verlust der Kontrolle und schweren Verletzungen führen kann.
BEMERKUNG:
• Drehen Sie den Drehteller bei montiertem Zwischenbrett nicht mit abgesenktem Handgriff. Anderenfalls
kommt es zu einer Beschädigung des Sägeblatts und/
oder des Zwischenbretts.
8.
Wiederholtes Schneiden auf gleiche Länge
(Abb. 39)
Wenn Sie mehrere Werkstücke innerhalb des Bereichs
von 220 mm bis 385 mm auf die gleiche Länge schneiden, ist die Verwendung der Anschlagplatte (Sonderzubehör) zu empfehlen, um rationeller zu arbeiten.
Montieren Sie die Anschlagplatte am Auflagebügel (Sonderzubehör), wie in der Abbildung gezeigt.
Richten Sie die Schnittlinie des Werkstücks entweder auf
die linke oder rechte Kante der Nut in der Schlitzplatte
aus, und schieben Sie die Anschlagplatte bündig gegen
das Ende des Werkstücks, während Sie das Werkstück
am Verrutschen hindern. Sichern Sie dann die Anschlagplatte mit der Flügelschraube. Wenn Sie die Anschlagplatte nicht benutzen, lösen Sie die Flügelschraube, um
die Anschlagplatte zur Seite zu schieben.
45
HINWEIS:
• Der
Auflageverlängerungssatz
(Sonderzubehör)
ermöglicht das wiederholte Schneiden auf gleiche Längen von bis zu etwa 2 200 mm.
9. Nutenschneiden (Abb. 40)
Ein Dado-Schnitt kann folgendermaßen ausgeführt werden:
Stellen Sie die untere Grenzposition des Sägeblatts mit
der Einstellschraube und dem Anschlagarm ein, um die
Schnitttiefe des Sägeblatts zu begrenzen. Nehmen Sie
auf den obigen Abschnitt “Anschlagarm” Bezug.
Nachdem Sie die untere Grenzposition des Sägeblatts
eingestellt haben, schneiden Sie mittels Schiebeschnitt
parallele Nuten über die Breite des Werkstücks, wie in
der Abbildung gezeigt. Heben Sie dann das Werkstückmaterial zwischen den Nuten mit einem Stemmeisen
aus.
WARNUNG:
• Versuchen Sie nicht, derartige Schnitte mit einem
breiteren Sägeblatt oder einem Dado-Sägeblatt
auszuführen. Der Versuch, einen Nutenschnitt mit
einem breiteren Sägeblatt oder Dado-Sägeblatt durchzuführen, könnte zu unerwarteten Schnittergebnissen
und Rückschlag führen, was schwere Verletzungen zur
Folge haben könnte.
• Stellen Sie den Anschlagarm unbedingt wieder auf
die Ausgangsstellung zurück, wenn Sie andere
Schnitte als Nutenschnitte ausführen. Der Versuch,
Schnitte mit dem Anschlagarm in der falschen Position
durchzuführen, könnte zu unerwarteten Schnittergebnissen und Rückschlag führen, was schwere Verletzungen zur Folge haben könnte.
Tragen der Maschine (Abb. 41 und 42)
Vergewissern Sie sich, dass der Akku abgenommen ist.
Sichern Sie das Sägeblatt in der 0°-Neigungswinkelstellung und den Drehteller in der äußersten rechten Gehrungswinkelstellung. Sichern Sie die Gleitstangen,
nachdem Sie den Schlitten ganz zum Gehrungsanschlag
geschoben haben. Senken Sie den Handgriff ganz ab,
und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch Hineindrücken des Anschlagstifts.
Tragen Sie die Maschine, indem Sie die Grundplatte auf
beiden Seiten halten, wie in der Abbildung gezeigt. Die
Maschine lässt sich bequemer tragen, wenn Auflagebügel, Staubsack usw. entfernt werden.
VORSICHT:
• Sichern Sie stets alle beweglichen Teile, bevor Sie die
Maschine tragen. Falls Teile der Maschine sich beim
Tragen bewegen oder verschieben, kann es zu Verlust
der Kontrolle oder Balance kommen, was Verletzungen
zur Folge haben kann.
WARNUNG:
• Der Anschlagstift ist nur zum Tragen und zur Lagerung vorgesehen und sollte keinesfalls für irgendwelche Schneidarbeiten verwendet werden. Der
Gebrauch des Anschlagstifts für Schneidarbeiten kann
eine unerwartete Bewegung des Sägeblatts verursachen, die zu Rückschlag und schweren Verletzungen
führen kann.
46
WARTUNG
VORSICHT:
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von
Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets, dass die
Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen
ist.
WARNUNG:
• Achten Sie stets darauf, dass das Sägeblatt scharf
und sauber ist, um die bestmögliche und sicherste
Leistung zu erzielen. Der Versuch, einen Schnitt mit
einem stumpfen und/oder verschmutzten Sägeblatt
auszuführen, kann Rückschlag verursachen und zu
schweren Verletzungen führen.
BEMERKUNG:
• Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Benzol, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können
Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.
Einstellen des Schnittwinkels
Diese Maschine wurde werksseitig sorgfältig eingestellt
und justiert, doch grobe Behandlung kann die Justierung
beeinträchtigen. Sollte Ihre Maschine einer Nachjustierung bedürfen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Gehrungswinkel
Schieben Sie den Schlitten zum Gehrungsanschlag, und
sichern Sie ihn durch Anziehen der zwei Klemmschrauben.
Lösen Sie den Spanngriff, mit dem der Drehteller gesichert wird. Drehen Sie dann den Drehteller, so dass der
Zeiger auf 0° auf der Gehrungswinkelskala zeigt. Bewegen Sie dann den Drehteller geringfügig nach links und
rechts, bis er einwandfrei in der 0°-Gehrungswinkelraste
sitzt. (Lassen Sie den Drehteller unverändert, falls der
Zeiger nicht auf 0° zeigt.) Lösen Sie die Sechskantschrauben, die den Gehrungsanschlag halten, mit dem
Steckschlüssel. (Abb. 43)
Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie ihn
in der Tiefstellung durch Einschieben des Anschlagstifts.
Bringen Sie die Seitenfläche des Sägeblatts mit Hilfe
eines Einstelldreiecks, Anschlagwinkels usw. in den rechten Winkel mit der Fläche des Gehrungsanschlags. Ziehen
Sie
dann
die
Sechskantschrauben
des
Gehrungsanschlags von rechts der Reihe nach fest.
(Abb. 44)
Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger auf 0° auf der
Gehrungswinkelskala zeigt. Falls der Zeiger nicht auf 0°
zeigt, lösen Sie die Halteschraube des Zeigers, und stellen Sie den Zeiger so ein, dass er auf 0° zeigt. (Abb. 45)
2. Neigungswinkel
1. 0°-Neigungswinkel
Schieben Sie den Schlitten zum Gehrungsanschlag,
und sichern Sie ihn durch Anziehen der zwei
Klemmschrauben. Senken Sie den Handgriff ganz
ab, und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch
Einschieben des Anschlagstifts.
Lösen Sie den Hebel auf der Rückseite der
Maschine.
2.
Drehen Sie die 0°-Neigungswinkel-Einstellschraube
(untere Schraube) auf der rechten Seite des Arms
um zwei bis drei Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Sägeblatt nach rechts zu neigen.
(Abb. 46)
Bringen Sie die Seitenfläche des Sägeblatts mit Hilfe
eines Einstelldreiecks, Anschlagwinkels usw. in den
rechten Winkel mit der Drehteller-Oberfläche, indem
Sie die 0°-Neigungswinkel-Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie dann den Hebel fest
an. (Abb. 47)
Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger am Arm auf
0° der Neigungswinkelskala am Armhalter zeigt.
Falls der Zeiger nicht auf 0° zeigt, lösen Sie die Halteschraube des Zeigers, und stellen Sie den Zeiger
so ein, dass er auf 0° zeigt. (Abb. 48)
45°-Neigungswinkel
Diese Einstellung kann erst nach erfolgter Einstellung des 0°-Neigungswinkels durchgeführt werden.
Zum Einstellen des linksseitigen 45°-Neigungswinkels lösen Sie den Hebel und neigen das Sägeblatt
ganz nach links. Vergewissern Sie sich, dass der
Zeiger am Hilfsarm auf 45° der Neigungswinkelskala
am Armhalter zeigt. Falls der Zeiger nicht auf 45°
zeigt, drehen Sie die 45°-Neigungswinkel-Einstellschraube (obere Schraube) auf der rechten Seite
des Arms, bis der Zeiger auf 45° zeigt. (Abb. 49)
Auswechseln der Kohlebürsten (Abb. 50 und 51)
Die Kohlebürsten müssen regelmäßig entfernt und überprüft werden. Wenn sie bis zur Verschleißgrenze abgenutzt sind, müssen sie erneuert werden. Halten Sie die
Kohlebürsten stets sauber, damit sie ungehindert in den
Haltern gleiten können. Beide Kohlebürsten sollten
gleichzeitig erneuert werden. Verwenden Sie nur identische Kohlebürsten.
Drehen Sie die Bürstenhalterkappen mit einem Schraubendreher heraus. Nehmen Sie die abgenutzten Kohlebürsten heraus, setzen Sie die neuen ein, und drehen
Sie dann die Bürstenhalterkappen wieder ein.
SONDERZUBEHÖR
WARNUNG:
• Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen
werden für den Einsatz mit der in dieser Anleitung
beschriebenen Makita-Maschine empfohlen. Der
Gebrauch anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen
kann zu schweren Verletzungen führen.
• Verwenden Sie die Makita-Zubehörteile oder -Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
Fehlgebrauch eines Zubehörteils oder einer Vorrichtung kann zu schweren Verletzungen führen.
Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre MakitaKundendienststelle.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hartmetallbestückte Sägeblätter
Schraubstockeinheit (Horizontal-Schraubstock)
Vertikal-Schraubstock
Steckschlüssel 10
Haltersatz
Auflageplatte
Auflageverlängerungssatz
Halteplatte
Staubsack
Einstelldreieck
Inbusschlüssel
Verschiedene Original-Makita-Akkus und -Ladegeräte
HINWEIS:
• Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör
im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land
zu Land unterschiedlich sein.
Nach dem Gebrauch
• Wischen Sie nach dem Gebrauch an der Maschine haftende Späne und Staub mit einem Tuch oder dergleichen ab. Halten Sie die Schutzhaube gemäß den
Anweisungen im vorhergehenden Abschnitt “Sägeblattschutzhaube” sauber. Schmieren Sie die Gleitteile der
Maschine mit Öl, um Rostbildung zu verhüten.
• Den Sägekopf zur Lagerung der Maschine nach vorne
ziehen, um die Linearführungen im Drehteller zu schützen.
Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses
Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von MakitaVertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.
47
ENG905-1
Geräusch
Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß
EN61029:
Schalldruckpegel (LpA): 88 dB (A)
Schalleistungspegel (LWA): 98 dB (A)
Ungewissheit (K): 3 dB (A)
Gehörschutz tragen
ENG900-1
Vibration
Vibrationsgesamtwert
(Drei-Achsen-Vektorsumme)
ermittelt gemäß EN61029:
Vibrationsemission (ah): 2,5 m/s2 oder weniger
Ungewissheit (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Der angegebene Vibrationsemissionswert wurde im
Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und
kann für den Vergleich zwischen Maschinen herangezogen werden.
• Der angegebene Vibrationsemissionswert kann auch
für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.
WARNUNG:
• Die Vibrationsemission während der tatsächlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise der Maschine vom angegebenen
Emissionswert abweichen.
• Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des
Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten
der Maschine zusätzlich zur Betriebszeit).
48
ENH003-13
Nur für europäische Länder
EG-Übereinstimmungserklärung
Wir, die Firma Makita als verantwortlicher Hersteller,
erklären, dass die folgende(n) Makita-Maschine(n):
Bezeichnung der Maschine:
Akku-Kapp-und Gehrungssäge
Modell-Nr./ Typ: BLS713
der Serienproduktion entstammen und
den folgenden europäischen Richtlinien entsprechen:
2006/42/EG
und gemäß den folgenden Standards oder standardisierten Dokumenten hergestellt werden:
EN61029
Die technische Dokumentation befindet sich im Bestand
unserer autorisierten Vertretung in Europa, nämlich:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
ITALIANO (Istruzioni originali)
Visione generale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Perno di fermo
Bullone
Bullone di regolazione
Parte rossa
Bottone
Batteria
Marchio di stella
Protezione lama
Protezione lama A
Protezione lama B
Vite con testa ad alette
Piano di taglio
Lama
Denti lama
Taglio a unghia sinistro
Taglio diritto
Guida pezzo
Base girevole
Superficie superiore base
girevole
Periferia lama
Vite di regolazione
Braccio di fermo
Indice
Squadra di taglio obliquo
Leva di blocco
Impugnatura
Leva
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Bottone di rilascio
Squadra falsa
Braccio
Vite
Interruttore
Bottone di sblocco
Foro per lucchetto
Portachiave
Supporto tubo
Coperchio centrale
Chiave a bussola
Bullone esagonale
Coperchio di sicurezza
Blocco albero
Freccia
Cassa lama
Bullone esagonale (sinistrorso)
Flangia esterna
Flangia interna
Mandrino
Sacchetto segatura
Bocchettone segatura
Chiusura
Sostegno
Braccio morsa
Asta morsa
Supporto
Gruppo supporto
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Manopola morsa
Sporgenza
Albero morsa
Base
Barra 12
Vite di fermo
Modanatura a corona a 52/38°
Modanatura a corona a 45°
Modanatura concava a 45°
Angolo interno
Angolo esterno
Oltre 15 mm (5/8”)
Oltre 420 mm (16-1/2”)
Fori
Piastra di fissaggio
Scanalature tagliate con lama
Righello triangolare
Supporto braccio
Bullone di regolazione angolo a
unghia 0°
Bullone di regolazione angolo a
unghia 45° sinistro
Segno di limite
Tappo portaspazzole
Cacciavite
DATI TECNICI
Modello
BLS713
Diametro lama ..................................................................................................................................................... 190 mm
Diametro foro (asse) .............................................................................................................................................. 20 mm
Angolo di taglio obliquo max........................................................................................................ Sinistro 47°, destro 57°
Angolo di taglio a unghia max. ...................................................................................................... Sinistro 45°, destro 5°
Capacità massima di taglio (A x L) con lama diametro 190 mm.
Angolo di taglio obliquo
0°
45° (sinistro e destro)
57° (destro)
Angolo di taglio a unghia
45° (sinistro)
0°
5° (destro)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
—
*60 mm x 265 mm (Nota 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Nota 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Nota 3)
—
–1
Velocità senza carico (min ) .................................................................................................................................. 2.200
Dimensioni (L x A x P) ........................................................................................................655 mm x 430 mm x 454 mm
Peso netto............................................................................................................................................................. 12,7 kg
Tensione nominale .............................................................................................................................................C.c. 18 V
(Nota)
Il segno * indica che viene usato uno spessore di legno dello spessore seguente.
1: Usando uno spessore di legno di 20 mm di spessore.
2: Usando uno spessore di legno di 15 mm di spessore.
3: Usando uno spessore di legno di 10 mm di spessore.
• Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza avviso.
• I dati tecnici e la cartuccia batteria potrebbero differire da paese a paese.
• Peso, con batteria, secondo la Procedura EPTA 01/2003
49
ENE076-1
Utilizzo previsto
Questo utensile serve ai tagli diritti e a quartabuono di
precisione del legno.
GEA010-1
Avvertimenti generali per la sicurezza dell’utensile
elettrico
AVVERTIMENTO Leggere tutti gli avvertimenti per
la sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza
degli avvertimenti e delle istruzioni può causare scosse
elettriche, incendio e/o gravi incidenti.
Conservare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per
riferimenti futuri.
ENB118-2
REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
50
Portare gli occhiali di protezione.
Tenere le mani fuori dal percorso della lama. Evitare il contatto con la lama durante il moto inerziale, perché può ancora causare lesioni gravi.
Non usare la lama senza le protezioni in posizione.
Controllare che la protezione della lama si
chiuda correttamente ogni volta prima di usare
l’utensile. Non usare la sega se la protezione
non si muove liberamente e non si chiude istantaneamente. Mai bloccare la protezione della
lama in posizione di apertura.
Non eseguire alcuna operazione senza tenere
saldamente l’utensile. Il pezzo deve essere fissato
saldamente contro la base girevole e la guida pezzo
mediante la morsa durante tutte le operazioni. Mai
tenerlo fermo con la mano.
Mai avvicinare le mani alla lama in movimento.
Spegnere l’utensile e aspettare che la lama si sia
fermata prima di spostare il pezzo o di cambiare
le regolazioni.
Rimuovere la batteria prima di cambiare lama o
di una riparazione.
Fissare sempre tutte le parti mobili prima di trasportare l’utensile.
Il perno di fermo che blocca giù la testa troncatrice serve al trasporto e deposito soltanto, e
non per le operazioni di taglio.
Non usare l’utensile dove ci sono liquidi o gas
infiammabili. Il funzionamento elettrico dell’utensile
potrebbe provocare esplosione ed incendio se esposto a liquidi o gas infiammabili.
Controllare con cura che sulla lama non ci siano
crepe od altri danni prima di cominciare il lavoro.
Sostituire immediatamente la lama se ci sono
crepe od altri danni.
Usare esclusivamente le flange specificate per
questo utensile.
Fare attenzione a non danneggiare l’albero, le
flange (soprattutto la superficie di installazione)
o il bullone. Se queste parti sono danneggiate, la
lama potrebbe rompersi.
Accertarsi che la base girevole sia fissata saldamente in modo che non si muova durante il
lavoro.
Per motivi di sicurezza, rimuovere dalla superficie superiore della tavola i trucioli, pezzetti di
materiale, ecc., prima di cominciare il lavoro.
Evitare di tagliare chiodi. Prima di cominciare il
lavoro, controllare e togliere i chiodi dal pezzo.
17. Prima di accendere l’utensile, accertarsi di aver
rilasciato il fermo dell’albero.
18. Accertarsi che la lama non faccia contatto con la
base girevole nella posizione più bassa.
19. Tenere saldamente l’utensile per il manico.
Tenere presente che esso si muove leggermente
in su o in giù durante l’avviamento o l’arresto.
20. Accertarsi che la lama non sia a contatto con il
pezzo prima di accendere l’utensile.
21. Prima di usare l’utensile, lasciarlo girare per
qualche momento. Accertarsi che non ci siano
vibrazioni o movimenti strani che potrebbero
indicare il montaggio o bilanciamento imperfetto
della lama.
22. Aspettare che la lama abbia raggiunto la velocità
massima prima di cominciare a tagliare.
23. Interrompere immediatamente il lavoro se si nota
qualcosa di anormale.
24. Non cercare di bloccare l’interruttore nella posizione di accensione.
25. Stare sempre all’erta, soprattutto durante le operazioni ripetitive e monotone. Non lasciarsi mai
indurre a un falso senso di sicurezza. Le lame
non perdonano.
26. Usare sempre gli accessori raccomandati in
questo manuale. L’uso di accessori inadatti,
come le ruote abrasive, potrebbe causare
lesioni.
27. Non usare l’utensile per tagliare materiali che
non siano il legno.
28. Prima di usare la sega a slitta, collegarla a un
dispositivo di raccolta della segatura.
29. Selezionare le lame adatte al materiale da
tagliare.
30. Fare attenzione quando si eseguono stozzature.
31. Sostituire il piano di taglio se usurato.
32. Non usare lame fabbricate con acciaio ad alta
velocità.
33. La polvere causata dall’utilizzo contiene
sostanze chimiche che possono causare il cancro, difetti di nascita od altri danni agli organi di
riproduzione. Alcuni tipi di questi materiali sono:
• piombo da pittura a base di piombo
• arsenico e cromo da legname trattato chimicamente.
Il rischio dall’esposizione a queste sostanze
varia secondo la frequenza di questo tipo di
lavoro. Per ridurre l’esposizione a queste
sostanze chimiche: lavorare in un ambiente ben
ventilato con l’attrezzatura di sicurezza specificata, come le mascherine antipolvere progettate
specialmente per il filtraggio delle particelle
microscopiche.
34. Per ridurre il rumore emesso, accertarsi sempre
che le lame usate siano affilate e pulite.
35. L’operatore deve essere adeguatamente addestrato all’utilizzo, regolazione e funzionamento
dell’utensile.
36. Usare correttamente le lame affilate. Rispettare
la velocità massima indicata sulle lame stesse.
37. Non rimuovere le parti tagliate od altre parti del
pezzo dall’area di taglio mentre l’utensile sta
funzionando e la testa della sega non si trova
sulla posizione di riposo.
38. Usare unicamente lame consigliate dal fabbricante conformi alla EN847-1.
39. Indossare guanti adatti a maneggiare lame e
oggetti ruvidi (ove possibile, le lame devono
essere trasportate nell’apposita custodia).
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
ENC007-6
ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA
PER LA CARTUCCIA DELLA BATTERIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prima di usare la cartuccia della batteria, leggere
tutte le istruzioni e le avvertenze sul (1) caricabatteria, sulla (2) batteria e sul (3) prodotto che
utilizza la batteria.
Non smontare la cartuccia della batteria.
Se il tempo di utilizzo è diventato molto corto,
smettere immediatamente di usare l’utensile.
Può risultare un rischio di surriscaldamento,
possibili ustioni e addirittura un’esplosione.
Se l’elettrolito va negli occhi, risciacquarli con
acqua pulita e rivolgersi immediatamente ad un
medico. Può risultare la perdita della vista.
Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:
(1) Non toccare i terminali con qualche metallo
conduttivo.
(2) Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore con altri oggetti metallici
come i chiodi, le monete, ecc.
(3) Non esporre la cartuccia della batteria
all’acqua o alla pioggia.
Un cortocircuito della batteria può causare
un grande flusso di corrente, il surriscaldamento, possibili ustioni e addirittura un guasto.
Non conservare l’utensile e la cartuccia della
batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 50°C.
Non incenerire la cartuccia della batteria anche
se è gravemente danneggiata o è completamente esaurita. La cartuccia della batteria può
esplodere e provocare un incendio.
Fare attenzione a non lasciar cadere o a colpire
la batteria.
Non usare una batteria danneggiata.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
Suggerimenti per mantenere la durata massima
della batteria
1.
2.
3.
Caricare la cartuccia della batteria prima che si
scarichi completamente.
Smettere sempre di usare l’utensile e caricare la
cartuccia della batteria quando si nota che la
potenza dell’utensile è diminuita.
Non ricaricare mai una cartuccia della batteria
completamente carica. La sovraccarica riduce la
durata della batteria.
Caricare la cartuccia della batteria con la temperatura ambiente da 10°C a 40°C. Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria calda prima di
caricarla.
INSTALLAZIONE
Montaggio su banco
Al momento della spedizione dell’utensile, il manico
viene bloccato in posizione abbassata con un perno di
fermo. Liberare il perno di fermo premendo leggermente
il manico verso il basso e tirando contemporaneamente il
perno di fermo. (Fig. 1)
AVVERTIMENTO:
• Controllare che l’utensile non si sposti sul piano di
appoggio. Il movimento della sega a slitta sul piano di
appoggio durante il taglio potrebbe causare la perdita
del controllo della medesima e provocare gravi lesioni
personali.
L’utensile deve essere fissato con due bulloni a una
superficie piana e stabile usando i fori per bulloni che si
trovano sulla base. Ciò impedisce il rovesciamento
dell’utensile con pericolo di lesioni. (Fig. 2)
Girare il bullone di regolazione in senso orario o antiorario in modo che faccia contatto con la superficie del pavimento, per mantenere stabile l’utensile. (Fig. 3)
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
AVVERTIMENTO:
• Accertarsi sempre che l’utensile sia spento e di
aver rimosso la batteria prima di regolare o di controllare le funzioni dell’utensile. Se non si spegne
l’utensile e non si rimuove la batteria, si potrebbe verificare un pericoloso incidente causato dal suo avviamento accidentale.
Installazione o rimozione della batteria (Fig. 4)
• Spegnere sempre l’utensile prima di inserire o di rimuovere la batteria.
• Per rimuovere la batteria, estrarla dall’utensile spingendo allo stesso tempo il bottone sulla parte anteriore
della batteria.
• Per inserire la batteria, allineare l’appendice della batteria sulla scanalatura dell’alloggiamento, e spingerla in
posizione. Inserirla sempre completamente finché si
blocca in posizione con un leggero scatto. Se la parte
rossa sul lato superiore del bottone è visibile, la batteria non è bloccata completamente. Inserirla completamente finché la parte rossa non è più visibile. In caso
contrario, essa potrebbe cadere accidentalmente
dall’utensile causando un incidente all’operatore o a chi
gli è vicino.
• Per inserire la batteria non si deve usare forza. Se la
batteria non entra facilmente, vuol dire che non viene
inserita correttamente.
Sistema di protezione della batteria (Batteria con
un marchio di stella) (Fig. 5)
La batteria con un marchio di stella è dotata del sistema
di protezione che interrompe automaticamente la corrente in uscita per assicurare una sua lunga vita di servizio.
L’utensile si arresta mentre funziona se esso e/o la batteria vengono a trovarsi nelle situazioni seguenti. Ciò è
dovuto all’attivazione del sistema di protezione e non è
sintomo di un problema dell’utensile.
• Quando si verifica il sovraccarico dell’utensile:
In tal caso, rilasciare l’interruttore, correggere la causa
del sovraccarico e schiacciare poi di nuovo l’interruttore
per riavviare l’utensile.
51
• Quando le celle della batteria diventano molto calde:
Il motore rimane fermo anche se si aziona l’interruttore.
Smettere allora di usare l’utensile e fare raffreddare o
caricare la batteria dopo averla rimossa dall’utensile.
• Quando la capacità della batteria diventa bassa:
Il motore rimane fermo anche se si aziona l’interruttore.
Rimuovere allora la batteria dall’utensile e caricarla.
Protezione lama
Modello per i Paesi extraeuropei (Fig. 6)
Quando si abbassa il manico, la protezione della lama si
solleva automaticamente. La protezione è caricata da
una molla, per cui torna sulla sua posizione originale
quando si solleva il manico al completamento del taglio.
AVVERTIMENTO:
• Mai rendere inutilizzabile o rimuovere la protezione
lama o la molla attaccata alla protezione. Se la lama
è esposta a causa dell’inutilizzabilità della protezione
potrebbero verificarsi gravi lesioni personali durante il
funzionamento.
Per la propria sicurezza, mantenere sempre la protezione della lama in buone condizioni. Qualsiasi irregolarità nel funzionamento della protezione deve essere
corretta immediatamente. Accertarsi che l’azione della
carica della molla faccia tornare la protezione in posizione.
AVVERTIMENTO:
• Mai usare l’utensile con la protezione della lama o
la molla danneggiata, difettosa o rimossa. L’uso
dell’utensile con la protezione danneggiata, rotta o
rimossa potrebbe causare gravi lesioni personali.
Modello per i Paesi europei (Fig. 7)
Quando si abbassa il manico, la protezione della lama A
si solleva automaticamente. La protezione della lama B
si solleva quando fa contatto con il pezzo. Le protezioni
sono caricate da una molla, per cui tornano sulle loro
posizioni originali quando si solleva il manico al completamento del taglio.
AVVERTIMENTO:
• Mai rendere inutilizzabile o rimuovere la protezione
lama o la molla attaccata alla protezione. Se la lama
è esposta a causa dell’inutilizzabilità della protezione
potrebbero verificarsi gravi lesioni personali durante il
funzionamento.
Per la propria sicurezza, mantenere sempre in buone
condizioni ciascuna protezione della lama. Qualsiasi irregolarità nel funzionamento delle protezioni della lama
deve essere corretta immediatamente. Controllare
l’azione di ritorno delle protezioni caricate dalla molla.
AVVERTIMENTO:
• Mai usare l’utensile con la protezione della lama o
la molla danneggiata, difettosa o rimossa. L’uso
dell’utensile con la protezione danneggiata, rotta o
rimossa potrebbe causare gravi lesioni personali.
52
Se la protezione trasparente della lama diventa sporca,
oppure se la segatura rimane attaccata ad essa in modo
che la lama e/o il pezzo non sono più visibili, rimuovere la
batteria e pulire con cura la protezione con uno straccio
umido.
Non usare sulla protezione in plastica solventi o prodotti
di pulizia a base di petrolio, poiché potrebbero danneggiarla.
Se la protezione della lama si sporca ed è necessario
pulirla affinché funzioni correttamente, procedere come
segue:
Con l’utensile spento e la batteria rimossa, usare la
chiave a bussola in dotazione per allentare il bullone esagonale che fissa il coperchio centrale. Allentare il bullone
esagonale girandolo in senso antiorario e sollevare la
protezione lama e il coperchio centrale. (Fig. 8)
Con la protezione lama posizionata in questo modo, la
pulizia può essere fatta più completamente ed efficientemente. Al completamento della pulizia, invertire il procedimento sopra e fissare il bullone. Non rimuovere la molla
che fissa la protezione lama. Se la protezione è danneggiata dall’invecchiamento o dall’esposizione alla luce
ultravioletta, chiedere a un centro di assistenza Makita
una nuova protezione.
NON BISOGNA RENDERE INOPERANTE O RIMUOVERE LA PROTEZIONE.
Posizionamento dei piani di taglio (Figg. 9 e 10)
Questo utensile è dotato di piani di taglio nella base girevole, per minimizzare la frammentazione sul lato d’uscita
del taglio. I piani di taglio sono stati regolati in fabbrica in
modo che la lama non faccia contatto con essi. Prima di
procedere, regolare i piani di taglio come segue:
Rimuovere per prima cosa la batteria. Allentare tutte le
viti (2 su ciascun lato destro e sinistro) che fissano i piani
di taglio. Stringerle di nuovo soltanto in modo che i piani
di taglio possano essere facilmente mossi a mano.
Abbassare completamente il manico e spingere dentro il
perno di fermo per bloccarlo nella posizione abbassata.
Allentare le due viti di fermo che fissano i poli di scorrimento. Tirare completamente il carrello verso di sé.
Regolare i piani di taglio in modo che facciano appena
contatto con i fianchi dei denti della lama. Stringere le viti
anteriori (non stringerle saldamente). Spingere completamente il carrello verso la guida pezzo e regolare i piani
di taglio in modo che facciano appena contatto con i fianchi dei denti della lama. Stringere le viti posteriori (non
stringerle saldamente).
Dopo aver regolato i piani di taglio, rilasciare il perno di
fermo e sollevare il manico. Stringere poi saldamente
tutte le viti.
AVVISO:
• Dopo aver regolato l’angolo di taglio a unghia, verificare che i piani di taglio siano regolati correttamente. La corretta regolazione dei piani di taglio
contribuisce a sostenere il pezzo minimizzandone il
consumo.
Per mantenere sempre la capacità massima di
taglio (Figg. 11 e 12)
Regolazione dell’angolo di taglio a unghia
(Figg. 15 e 16)
Questo utensile è stato regolato in fabbrica in modo da
fornire la capacità massima di taglio con le lame di
190 mm.
Rimuovere la batteria prima di cercare di fare qualsiasi
regolazione. Installando una nuova lama, controllare
sempre la posizione del limite inferiore della lama e, se
necessario, regolarla come segue:
Rimuovere per prima cosa la batteria. Spingere completamente il carrello verso la guida pezzo e abbassare del
tutto il manico. Usare la chiave a bussola per girare il bullone di regolazione finché la periferia della lama si
estende leggermente sotto la superficie superiore della
base girevole sul punto in cui la faccia frontale della
guida pezzo incontra la superficie superiore della base
girevole.
Con la batteria rimossa, ruotare la lama a mano tenendo
il manico completamente abbassato per assicurarsi che
la lama non faccia contatto con alcuna parte della base
inferiore. Regolare di nuovo leggermente, se necessario.
Per regolare l’angolo di taglio a unghia, allentare la leva
sulla parte posteriore dell’utensile girandola in senso
antiorario.
Spingere il manico a sinistra per inclinare la lama finché
l’indice indica l’angolo desiderato sulla squadra falsa.
Stringere poi saldamente la leva girandola in senso orario per fissare il braccio.
Per inclinare la lama a destra, spingere il bottone di rilascio sulla parte posteriore dell’utensile inclinando allo
stesso tempo leggermente la lama a sinistra dopo aver
allentato la leva. Con il bottone di rilascio inserito, inclinare la lama a destra.
AVVERTIMENTO:
• Dopo aver installato una nuova lama e con la batteria rimossa, verificare sempre che la lama non sia
in contatto con alcuna parte della base inferiore
quando il manico viene abbassato completamente.
Se una lama dovesse toccare la base, potrebbe causare un contraccolpo e quindi gravi lesioni personali.
Braccio di fermo (Fig. 13)
La posizione del limite inferiore della lama può essere
regolata facilmente con il braccio di fermo. Per regolarla,
spostare il braccio di fermo nella direzione della freccia
come mostrato in figura. Regolare la vite di regolazione
in modo che la lama si fermi sulla posizione desiderata
quando si abbassa completamente il manico.
Regolazione dell’angolo di taglio obliquo (Fig. 14)
Allentare l’impugnatura girandola in senso antiorario.
Girare la base girevole premendo giù allo stesso tempo
la leva di blocco. Dopo aver spostato l’impugnatura sulla
posizione in cui l’indice indica l’angolo desiderato sulla
sega a quartabuono, stringere saldamente l’impugnatura
girandola in senso orario.
ATTENZIONE:
• Dopo aver cambiato l’angolo di taglio obliquo, fissare
sempre la base girevole stringendo saldamente l’impugnatura.
AVVISO:
• Girando la base girevole, sollevare completamente il
manico.
ATTENZIONE:
• Dopo aver cambiato l’angolo di taglio a unghia, fissare
sempre il braccio stringendo la leva in senso orario.
AVVISO:
• Quando si inclina la lama della sega, controllare che il
manico sia rialzato completamente.
• Cambiando gli angoli di taglio a unghia, posizionare in
modo appropriato i piani di taglio come spiegato nella
sezione “Posizionamento dei piani di taglio”.
Regolazione della posizione della leva (Fig. 17)
La leva può essere riposizionata ad ogni angolo di 30°
quando non permette il serraggio completo.
Allentare e rimuovere la vite che fissa la leva sulla parte
posteriore dell’utensile. Rimuovere la leva e installarla di
nuovo in modo che sia leggermente sopra il livello. Fissare saldamente la leva con la vite.
Utilizzo dell’interruttore
Modello per i Paesi europei (Fig. 18)
L’utensile è dotato di un bottone di sblocco, per evitare
che l’interruttore venga schiacciato accidentalmente. Per
avviare l’utensile, spingere su la leva, premere il bottone
di sblocco e schiacciare poi l’interruttore. Rilasciare
l’interruttore per fermarlo.
AVVERTIMENTO:
• Prima di installare la batteria nell’utensile, accertarsi sempre che l’interruttore funzioni correttamente e che torni sulla posizione “OFF” quando
viene rilasciato. Non schiacciare con forza il grilletto dell’interruttore senza premere dentro il bottone di sblocco. Ciò potrebbe causare la rottura
dell’interruttore. L’uso dell’utensile con un interruttore
che non funziona correttamente potrebbe causare perdita di controllo e gravi lesioni personali.
È presente un foro nel grilletto interruttore per l’inserimento di un lucchetto, in modo da bloccare lo strumento
in condizione di spegnimento.
Modello per i Paesi extraeuropei (Fig. 19)
L’utensile è dotato un un bottone di sblocco, per evitare
che l’interruttore venga schiacciato accidentalmente. Per
avviare l’utensile, premere dentro il bottone di sblocco e
schiacciare l’interruttore. Rilasciare l’interruttore per fermarlo.
53
AVVERTIMENTO:
• Prima di installare la batteria nell’utensile, accertarsi sempre che l’interruttore funzioni correttamente e che torni sulla posizione “OFF” quando
viene rilasciato. Non schiacciare con forza il grilletto dell’interruttore senza premere dentro il bottone di sblocco. Ciò potrebbe causare la rottura
dell’interruttore. L’uso dell’utensile con un interruttore
che non funziona correttamente potrebbe causare perdita di controllo e gravi lesioni personali.
Bloccare il manico in posizione sollevata spingendo dentro il perno di fermo. (Fig. 21)
È presente un foro nel grilletto interruttore per l’inserimento di un lucchetto, in modo da bloccare lo strumento
in condizione di spegnimento.
NOTA:
• Quando si rimuove la flangia interna, fare attenzione a
installarla sul mandrino con la sua sporgenza rivolta
nella direzione opposta alla lama. Se la flangia è installata in modo errato, striscerà contro l’utensile.
AVVERTIMENTO:
• Non utilizzare un lucchetto con diametro del gambo
o del cavo inferiore a 6,35 mm (1/4”). Un gambo o
cavo più piccolo potrebbe non bloccare correttamente
l’utensile nella posizione di spento e il funzionamento
accidentale potrebbe provocare gravi lesioni personali.
• MAI usare l’utensile quando il grilletto dell’interruttore non è completamente funzionale. Qualsiasi
utensile con l’interruttore guasto è MOLTO PERICOLOSO e deve essere riparato prima di poter continuare
ad usare l’utensile, diversamente potrebbe provocare
gravi lesioni personali.
• Per la sicurezza dell’operatore, l’utensile è dotato di un
bottone di sblocco che ne impedisce l’avvio accidentale. MAI usare l’utensile se esso si avvia quando si
schiaccia semplicemente il grilletto dell’interruttore
senza premere il bottone di sblocco. Un interruttore da
riparare potrebbe causare funzionamento accidentale
e quindi gravi lesioni personali. Portare l’utensile al
centro di assistenza Makita per la riparazione PRIMA
di continuare a usarlo.
• MAI rendere inutile il bottone di sblocco fissandolo con
del nastro adesivo o in altro modo. Un interruttore il cui
bottone di sblocco è stato reso inutile potrebbe causare
funzionamento accidentale e gravi lesioni personali.
MONTAGGIO
AVVERTIMENTO:
• Accertarsi sempre che l’utensile sia spento e che la
batteria sia stata rimossa prima di qualsiasi intervento sull’utensile. Se l’utensile non viene spento e la
batteria non rimossa, potrebbero verificarsi gravi lesioni
personali.
Conservazione della chiave a bussola (Fig. 20)
La chiave a bussola si trova dove indicato nella figura.
Quando serve la chiave a bussola, tirarla fuori dal portachiave.
Dopo aver usato la chiave a bussola, rimetterla a posto
nel portachiave.
Installazione o rimozione della lama
AVVERTIMENTO:
• Accertarsi sempre che l’utensile sia spento e di
aver rimosso la batteria prima di installare o di
rimuovere la lama. L’avviamento accidentale dell’utensile potrebbe causare gravi lesioni personali.
ATTENZIONE:
• Per installare o rimuovere la lama, usare soltanto la
chiave a bussola Makita in dotazione. In caso contrario,
si potrebbe causare il serraggio eccessivo o insufficiente del bullone esagonale. Ciò può causare lesioni.
54
Per rimuovere la lama, usare la chiave a bussola per
allentare il bullone esagonale che fissa il coperchio centrale girandolo in senso antiorario. Sollevare la protezione lama e il coperchio centrale. (Fig. 22)
Premere il blocco albero per bloccare il mandrino, e
usare la chiave a bussola per allentare il bullone esagonale in senso orario. Rimuovere poi il bullone esagonale,
la flangia esterna e la lama. (Fig. 23)
Per installare la lama, montarla con cura sul mandrino
controllando che la direzione della freccia della lama sia
rivolta nella stessa direzione della freccia sulla cassa
della lama. Installare la flangia esterna e il bullone esagonale, e usare poi la chiave a bussola per stringere saldamente il bullone esagonale (sinistrorso) in senso
antiorario premendo allo stesso tempo il blocco albero.
Rimettere la protezione e il coperchio centrale sulla loro
posizione originale. Stringere poi il bullone esagonale in
senso orario per fissare il coperchio centrale. Rilasciare il
manico dalla posizione sollevata tirando il perno di fermo.
Abbassare il manico per controllare che la protezione
lama si muova correttamente. Accertarsi che il blocco
albero abbia rilasciato il mandrino prima di eseguire il
taglio. (Figg. 24 e 25)
Sacchetto segatura (accessorio) (Fig. 26)
Per attaccare la chiusura, allineare l’estremità superiore
della chiusura sul segno triangolare del sacchetto segatura.
L’utilizzo del sacchetto segatura rende più pulite le operazioni di taglio e più facile la raccolta della segatura. Per
attaccare il sacchetto segatura, montarlo sul bocchettone
segatura.
Quando il sacchetto segatura è quasi pieno a metà,
rimuoverlo dall’utensile e tirar fuori la chiusura. Svuotare
il sacchetto segatura dandogli dei leggeri colpetti, in
modo da rimuovere le particelle attaccate all’interno che
potrebbero ostacolare la raccolta ulteriore della segatura.
NOTA:
• Collegando un aspiratore alla sega, si possono eseguire operazioni più e pulite.
Fissaggio del pezzo (Fig. 27)
AVVERTIMENTO:
• È estremamente importante fissare sempre correttamente il pezzo utilizzando una morsa di tipo
adatto. Diversamente potrebbero verificarsi gravi
lesioni personali e danneggiamento dell’utensile e/o
del pezzo.
• Dopo un’operazione di taglio, non sollevare la lama
finché non si è arrestata completamente. Se viene
sollevata la lama in moto inerziale, potrebbero verificarsi gravi lesioni personali e danneggiamento del
pezzo.
• Quando si taglia un pezzo che è più lungo della
base di supporto della sega, il pezzo dovrebbe
essere sostenuto per tutta la lunghezza che sporge
dalla base di supporto e mantenuto alla stessa
altezza in modo che sia in piano. Sostenere correttamente il pezzo contribuisce ad evitare che la lama
rimanga incastrata e possibili contraccolpi che potrebbero provocare gravi lesioni personali. Per fissare il
pezzo, non fare affidamento soltanto sulla base verticale e/o orizzontale. I pezzi sottili tendono a incurvarsi.
Supportare il pezzo per l’intera sua lunghezza per evitare che la lama rimanga incastrata, e possibili CONTRACCOLPI.
Morsa verticale (Fig. 28)
La morsa verticale può essere installata in due posizioni,
sul lato destro o sinistro della guida pezzo o del gruppo
supporto (accessorio opzionale). Inserire l’asta morsa
nel foro della guida pezzo o del gruppo supporto, e stringere la vite per fissare l’asta morsa.
Posizionare il braccio morsa secondo lo spessore e la
forma del pezzo, e fissare il braccio morsa stringendo la
vite. Se la vite per fissare il braccio morsa fa contatto con
la guida pezzo, installare la vite sul lato opposto del braccio morsa. Accertarsi che nessuna parte dell’utensile faccia contatto con la morsa quando si abbassa
completamente il manico e tirando o spingendo del tutto
il carrello. Se una qualche parte fa contatto con la morsa,
riposizionare la morsa.
Premere il pezzo piatto contro la guida pezzo e la base
girevole. Posizionare il pezzo sulla posizione di taglio
desiderata e fissarlo saldamente stringendo la manopola
morsa.
AVVERTIMENTO:
• Il pezzo deve essere fissato saldamente contro la
base girevole e la guida pezzo con la morsa
durante tutte le operazioni. Se il pezzo non è correttamente fissato contro la guida, potrebbe muoversi
durante il taglio e provocare danni alla lama, quindi si
potrebbe perdere il controllo del pezzo con il lancio
dello stesso e conseguenti gravi lesioni personali.
Morsa orizzontale (accessorio opzionale)
(Fig. 29)
La morsa orizzontale può essere installata sul lato sinistro della base. Girando la manopola morsa in senso
antiorario si rilascia la vite e l’albero morsa può essere
spostato rapidamente dentro o fuori. Quando si gira la
manopola morsa in senso orario, la vite rimane fissata.
Per stringere il pezzo, girare delicatamente la manopola
morsa in senso orario finché la sporgenza raggiunge la
sua posizione più alta, e stringere poi saldamente. Se si
forza dentro la manopola morsa o la si tira fuori mentre
viene girata in senso orario, la sporgenza potrebbe arrestarsi inclinata. In tal caso, girare la manopola morsa
indietro in senso antiorario finché la vite viene rilasciata
prima di girarla di nuovo delicatamente in senso orario.
La larghezza massima del pezzo che può essere fissato
con la morsa orizzontale è di 120 mm.
AVVERTIMENTO:
• Stringere il pezzo soltanto quando la sporgenza si
trova sulla sua posizione più alta. In caso contrario, il
pezzo potrebbe venire stretto insufficientemente. Ciò
potrebbe causare l’espulsione del pezzo, danneggiare
la lama o causare una perdita di controllo con pericolo
di LESIONI PERSONALI.
Supporti e gruppo supporti (accessori opzionali)
(Figg. 30 e 31)
I supporti e il gruppo supporti possono essere installati
su entrambi i lati, come comodo modo di supportare orizzontalmente i pezzi. Installarli come mostrato in figura.
Stringere poi saldamente le viti per fissare i supporti e il
gruppo supporti.
Per tagliare i pezzi lunghi, usare il gruppo barre supporti
(accessorio opzionale). Esso consiste di due gruppi supporti e di due barre 12.
AVVERTIMENTO:
• Sostenere sempre i pezzi lunghi in modo che siano
paralleli alla superficie superiore della base girevole per tagliare con precisione ed evitare di perdere pericolosamente il controllo dell’utensile.
Sostenere correttamente il pezzo contribuisce ad evitare che la lama rimanga incastrata e possibile contraccolpo che potrebbe provocare gravi lesioni personali.
UTILIZZO DELL’UTENSILE
AVVISO:
• Prima dell’uso, rilasciare il manico dalla posizione
abbassata tirando il perno di fermo.
• Non esercitare una pressione eccessiva sul manico
durante il taglio. La forza eccessiva può causare il
sovraccarico del motore e/o una diminuzione dell’efficienza di taglio. Spingere giù il manico soltanto con la
forza necessaria a un taglio scorrevole senza notevole
riduzione della velocità della lama.
• Premere giù delicatamente il manico per eseguire il
taglio. Se si preme giù con forza il manico o si applica
una pressione laterale, la lama vibra lasciando un
segno sul pezzo (segno della lama), e la precisione del
taglio viene compromessa.
• Durante un taglio a scorrimento, spingere il carrello
verso la guida pezzo senza fermarsi. Se il movimento
del carrello si interrompe durante il taglio, sul pezzo
viene lasciato un segno e la precisione del taglio viene
compromessa.
AVVERTIMENTO:
• Prima di accendere l’utensile, accertarsi che la
lama non faccia contatto con il pezzo, ecc. L’accensione dell’utensile con la lama in contatto con il pezzo
potrebbe causare contraccolpo e gravi lesioni personali.
1.
Taglio con pressione (taglio dei pezzi piccoli)
(Fig. 32)
I pezzi fino a 52 mm di altezza e 97 mm di larghezza
possono essere tagliati nel modo seguente.
Spingere completamente il carrello verso la guida pezzo,
e stringere in senso orario le due viti di fermo che fissano
i poli di scorrimento per bloccare il carrello. Fissare il
pezzo utilizzando una morsa di tipo adatto. Accendere
l’utensile senza che la lama faccia contatto con il pezzo,
e aspettare finché raggiunge la velocità massima prima
di abbassarla. Abbassare poi delicatamente il manico
sulla posizione completamente abbassata per tagliare il
pezzo. Al completamento del taglio, spegnere l’utensile e
ASPETTARE CHE LA LAMA SI SIA COMPLETAMENTE
ARRESTATA prima di rimetterla sulla sua posizione di
elevazione massima.
55
AVVERTIMENTO:
• Stringere saldamente in senso orario le due viti di
fermo che fissano i poli di scorrimento, in modo
che il carrello non si muova durante il funzionamento. Se la vite di fissaggio non è serrata abbastanza, potrebbe verificarsi un contraccolpo e quindi
gravi lesioni personali.
2.
Taglio a scorrimento (spinta) (taglio di pezzi larghi) (Fig. 33)
Allentare in senso antiorario le due viti di fermo che fissano i poli di scorrimento, in modo che il carrello possa
scorrere liberamente. Fissare il pezzo utilizzando una
morsa di tipo adatto. Tirare completamente il carrello
verso di sé. Accendere l’utensile senza che la lama faccia contatto con il pezzo, e aspettare finché raggiunge la
massima velocità. Premere giù il manico e SPINGERE IL
CARRELLO VERSO LA GUIDA PEZZO E ATTRAVERSO IL PEZZO. Al completamento del taglio, spegnere l’utensile e ASPETTARE CHE LA LAMA SI SIA
COMPLETAMENTE ARRESTATA prima di rimetterla
sulla sua posizione di elevazione massima.
•
•
•
•
AVVERTIMENTO:
Durante il taglio con scorrimento, innanzi tutto
tirare completamente verso di sé il carrello e premere completamente verso il basso il manico,
quindi spingere il carrello verso la guida pezzo.
Non iniziare mai a tagliare se il carrello non è completamente tirato verso di sé. Se si effettua il taglio
con scorrimento senza aver tirato completamente
verso di sé il carrello, potrebbe verificarsi un improvviso
contraccolpo, provocando gravi lesioni personali.
Non tentare mai di effettuare un taglio con scorrimento tirando il carrello verso di sé. Tirando il carrello verso di sé durante il taglio si potrebbe causare un
improvviso contraccolpo e quindi gravi lesioni personali.
Mai eseguire i tagli con scorrimento con il manico bloccato in posizione abbassata premendo il perno di
fermo.
Mai allentare la manopola che fissa il carrello mentre la lama gira. Se il carrello è libero durante il taglio,
potrebbe provocare un improvviso contraccolpo e
quindi gravi lesioni personali.
3. Taglio obliquo
Riferirsi alla sezione “Regolazione dell’angolo di taglio
obliquo” più indietro nel testo.
4. Taglio a unghia (Fig. 34)
Allentare la leva e inclinare la lama per regolare l’angolo
di taglio a unghia. (Riferirsi alla sezione “Regolazione
dell’angolo di taglio a unghia” più indietro nel testo.)
Stringere di nuovo saldamente la leva per fissare l’angolo
di taglio a unghia selezionato. Fissare il pezzo con una
morsa. Accertarsi che il carrello sia tirato completamente
indietro verso di sé. Accendere l’utensile senza che la
lama faccia contatto con il pezzo, e aspettare finché raggiunge la velocità massima. Abbassare poi delicatamente il manico sulla posizione completamente
abbassata esercitando una pressione parallelamente alla
lama, e SPINGERE IL CARRELLO VERSO LA GUIDA
PEZZO PER TAGLIARE IL PEZZO. Al completamento
del taglio spegnere l’utensile e ASPETTARE CHE LA
LAMA SI SIA FERMATA COMPLETAMENTE prima di
rimetterla sulla sua posizione di elevazione massima.
56
AVVERTIMENTO:
• Dopo aver regolato la lama per un taglio a unghia,
prima di utilizzare l’utensile verificare che il carrello
e la lama abbiano corsa libera per tutta la lunghezza del taglio che si intende effettuare. L’arresto
del carrello o della lama nella corsa durante il taglio
potrebbe causare un contraccolpo e quindi gravi lesioni
personali.
• Quando si effettua un taglio a unghia, tenere le
mani lontano dal percorso della lama. L’angolo della
lama potrebbe ingannare l’operatore per quanto
riguarda l’effettiva corsa della lama durante il taglio e il
contatto con la lama provocherebbe gravi lesioni personali.
• La lama non dove essere sollevata finché non si è
arrestata completamente. Durante un taglio a unghia
il materiale tagliato potrebbe appoggiarsi alla lama. Se
la lama viene sollevata mentre gira, il materiale tagliato
potrebbe venire lanciato in frammenti dalla lama che
potrebbero provocare gravi lesioni personali.
AVVISO:
• Quando si preme giù il manico, esercitare la pressione
parallelamente alla lama. Se la si esercita perpendicolarmente alla base girevole, oppure se si cambia la
direzione della pressione durante il taglio, la precisione
del taglio viene compromessa.
5. Taglio composito
Il taglio composito è il processo in cui sul pezzo viene
fatto un taglio a unghia contemporaneamente a un taglio
obliquo. Il taglio composito può essere eseguito
all’angolo mostrato nella tabella.
Angolo di taglio obliquo
Angolo di taglio a unghia
Destro e Sinistro 45°
Sinistro 0° – 45°
Destro 50°
Sinistro 0° – 40°
Destro 55°
Sinistro 0° – 30°
Destro 57°
Sinistro 0° – 25°
Per l’esecuzione del taglio composito, riferirsi alle alle
sezioni “Taglio con pressione”, “Taglio a scorrimento”,
“Taglio obliquo” e “Taglio a unghia”.
6. Tagli di modanature a corona e concave
È possibile eseguire tagli con modanatura a corona e
concava su una sega composita a slitta, con le modanature disposte orizzontalmente sulla base girevole.
Vi sono due tipi comuni di modanature a corona e un tipo
di modanatura concava; modanatura a corona con
angolo della parete a 52/38°, modanatura a corona con
angolo della parete a 45° e modanatura concava con
angolo della parete a 45°. Vedere le figure. (Fig. 35)
Vi sono commessure di modanature a corona e concave
che sono fatte per adattarsi ad angoli a 90° “interni” ((1) e
(2) nelle Figg. 36 e 37) e ad angoli a 90° “esterni” ((3) e
(4) nelle Figg. 36 e 37).
Misurazioni
Misurare la lunghezza della parete e regolare il pezzo sul tavolo per tagliare il bordo di contatto con la parete alla lunghezza desiderata. Assicurarsi sempre che la lunghezza del pezzo tagliato nella parte posteriore del pezzo sia la
stessa della lunghezza della parete. Regolare la lunghezza del taglio per l’angolo di taglio. Utilizzare sempre svariati
pezzi per tagli di prova, in modo da controllare gli angoli della sega.
Quando si eseguono tagli per modanature a corona e concave, impostare l’angolo di taglio a unghia e l’angolo di taglio
obliquo come indicato nella tabella (A), quindi posizionare le modanature sulla superficie superiore della base della
sega, come indicato nella tabella (B).
Nel caso di taglio a unghia a sinistra
Tabella (A)
Posizione di modanatura
nelle Figg. 36 e 37
Per l’angolo
interno
(1)
Per l’angolo
esterno
(3)
Angolo di taglio a unghia
Tipo a 52/38°
Tipo a 45°
Angolo di taglio obliquo
Tipo a 52/38°
Tipo a 45°
31,6° a destra
35,3° a destra
31,6° a sinistra
35,3° a sinistra
31,6° a destra
35,3° a destra
(2)
33,9° a sinistra
30° a sinistra
(4)
Tabella (B)
Posizione di modanatura
nelle Figg. 36 e 37
Per l’angolo
interno
(1)
(2)
(3)
Per l’angolo
esterno
(4)
Bordo della modanatura appoggiato
contro la guida pezzo
Pezzo finito
Il bordo di contatto con il soffitto deve
essere appoggiato contro la guida pezzo.
Il pezzo finito si troverà sul
lato sinistro della lama.
Il bordo di contatto con la parete deve
essere appoggiato contro la guida pezzo.
Il pezzo finito si troverà sul
lato destro della lama.
Il bordo di contatto con il soffitto deve
essere appoggiato contro la guida pezzo.
Esempio:
Nel caso del taglio di una modanatura di tipo a corona a 52/38° per la posizione (1) nelle Figg. 36 e 37:
• Inclinare e fissare l’impostazione dell’angolo di taglio a unghia su 33,9° a SINISTRA.
• Regolare e fissare l’impostazione dell’angolo di taglio obliquo su 31,6° a DESTRA.
• Disporre la modanatura a corona con la sua superficie posteriore ampia (nascosta) appoggiata sulla base girevole
con il suo BORDO DI CONTATTO CON IL SOFFITTO appoggiato contro la guida pezzo sulla sega.
• Il pezzo finito da utilizzare si troverà sempre sul lato SINISTRO della lama dopo aver effettuato il taglio.
Nel caso di taglio a unghia a destra
Tabella (A)
Posizione di modanatura
nelle Figg. 36 e 37
Per l’angolo
interno
(1)
Per l’angolo
esterno
(3)
Angolo di taglio a unghia
Tipo a 52/38°
Tipo a 45°
Angolo di taglio obliquo
Tipo a 52/38°
Tipo a 45°
31,6° a destra
35,3° a destra
31,6° a sinistra
35,3° a sinistra
31,6° a destra
35,3° a destra
(2)
33,9° a destra
(4)
30° a destra
Tabella (B)
Posizione di modanatura
nelle Figg. 36 e 37
Per l’angolo
interno
(1)
(2)
(3)
Per l’angolo
esterno
(4)
Bordo della modanatura appoggiato
contro la guida pezzo
Il bordo di contatto con la parete deve
essere appoggiato contro la guida pezzo.
Il bordo di contatto con il soffitto deve essere
appoggiato contro la guida pezzo.
Il bordo di contatto con la parete deve
essere appoggiato contro la guida pezzo.
Pezzo finito
Il pezzo finito si troverà
sul lato destro della lama.
Il pezzo finito si troverà
sul lato sinistro della
lama.
57
Esempio:
Nel caso del taglio di una modanatura di tipo a corona a
52/38° per la posizione (1) nelle Figg. 36 e 37:
• Inclinare e fissare l’impostazione dell’angolo di taglio a
unghia su 33,9° a DESTRA.
• Regolare e fissare l’impostazione dell’angolo di taglio
obliquo su 31,6° a DESTRA.
• Disporre la modanatura a corona con la sua superficie
posteriore ampia (nascosta) appoggiata sulla base
girevole con il suo BORDO DI CONTATTO CON LA
PARETE appoggiato contro la guida pezzo sulla sega.
• Il pezzo finito da utilizzare si troverà sempre sul lato
DESTRO della lama dopo aver effettuato il taglio.
7. Spessore di legno (Fig. 38)
L’impiego di uno spessore di legno assicura il taglio
senza schegge del pezzo. Attaccare lo spessore di legno
alla guida pezzo usando i fori della guida pezzo.
Per lo spessore di legno consigliato, riferirsi alla tabella
delle dimensioni.
ATTENZIONE:
• Come spessore di legno, usare un legno diritto di spessore uniforme.
AVVERTIMENTO:
• Usare delle viti per attaccare lo spessore alla guida
pezzo. Le viti devono essere installate in modo che
le teste delle viti vengano a trovarsi sotto la superficie dello spessore, in modo che non interferiscano con il posizionamento del materiale che
viene tagliato. Il disallineamento del materiale che
viene tagliato può causare uno spostamento inaspettato durante l’operazione di taglio, che potrebbe provocare una perdita di controllo e un pericoloso incidente.
AVVISO:
• Quando si attacca lo spessore di legno, non girare la
base girevole con il manico abbassato. La lama e/o lo
spessore di legno vengono danneggiati.
8. Tagli ripetuti della stessa lunghezza (Fig. 39)
Per tagliare diversi pezzi della stessa lunghezza dai
220 mm ai 385 mm, l’impiego della piastra di regolazione
(accessorio opzionale) rende il lavoro più efficiente.
Installare la piastra di regolazione sul supporto (accessorio opzionale) come mostrato nella illustrazione.
Allineare la linea di taglio sul pezzo con il lato destro o
sinistro della scanalatura sul piano di taglio e, tenendo
fermo il pezzo in modo che non si muova, spostare la
piastra di regolazione a raso contro l’estremità del pezzo.
Fissare poi la piastra di regolazione con la vite. Quando
non si usa la piastra di regolazione, allentare la vite e
spostarla in modo che non interferisca con il lavoro.
NOTA:
• L’impiego del gruppo barre supporti (accessorio opzionale) permette di fare tagli ripetuti della stessa lunghezza di un massimo di 2.200 mm circa.
58
9. Taglio scanalato (Fig. 40)
Si possono eseguire tagli di tipo a zoccolo procedendo
come segue:
Regolare la posizione del limite inferiore della lama
usando la vite di regolazione e il braccio di fermo, per
limitare la profondità di taglio della lama. Riferirsi alla
sezione “Braccio di fermo” più indietro nel testo.
Dopo aver regolato la posizione di limite inferiore della
lama, tagliare scanalature parallele lungo la larghezza
del pezzo usando il taglio a scorrimento (spinta), come
mostrato nella illustrazione. Rimuovere poi il materiale
del pezzo tra le scanalature con uno scalpello.
AVVERTIMENTO:
• Non tentare di effettuare questo tipo di taglio
usando una lama di tipo più largo o lama per zoccoli. Il tentativo di effettuare un taglio scanalato con
una lama più larga o lama per zoccoli potrebbe dare
risultati inattesi e contraccolpo, provocando quindi gravi
lesioni personali.
• Rimettere il braccio di fermo sulla sua posizione
originale quando si eseguono tagli diversi da quelli
scanalati. Il tentativo di tagliare con il braccio di fermo
in posizione errata potrebbe dare risultati di taglio inattesi e contraccolpo, provocando quindi gravi lesioni
personali.
Trasporto dell’utensile (Figg. 41 e 42)
Accertarsi di aver rimosso la batteria. Fissare la lama
all’angolo di taglio a unghia di 0° e girare poi la base girevole sulla posizione di taglio obliquo completamente a
destra. Fissare i poli di scorrimento dopo aver spinto
completamente il carrello verso la guida pezzo. Abbassare completamente il manico e bloccarlo sulla posizione
abbassata spingendo dentro il perno di fermo.
Trasportare l’utensile tenendo entrambi i lati della base,
come mostrato nella illustrazione. Rimuovendo i supporti,
il sacchetto segatura, ecc., l’utensile può essere trasportato più facilmente.
ATTENZIONE:
• Fissare sempre tutte le parti mobili prima di trasportare
l’utensile. Se delle parti dell’utensile si spostano o scorrono durante il trasporto, l’eventuale perdita di controllo
o del bilanciamento del pezzo potrebbe causare lesioni
personali.
AVVERTIMENTO:
• Il perno di fermo serve soltanto al trasporto e
all’immagazzinaggio dell’utensile, e non deve mai
essere usato per le operazioni di taglio. L’utilizzo del
perno di fermo per le operazioni di taglio potrebbe causare un movimento inaspettato della lama che
potrebbe provocare un contraccolpo e un pericoloso
incidente.
MANUTENZIONE
ATTENZIONE:
• Accertarsi sempre che l’utensile sia spento e che la
batteria sia stata rimossa prima dell’intervento di ispezione o manutenzione.
AVVERTIMENTO:
• Per le prestazioni migliori e la massima sicurezza,
accertarsi sempre che la lama sia affilata e pulita. Il
tentativo di tagliare con una lama non affilata e/o
sporca potrebbe causare contraccolpo e gravi lesioni
personali.
AVVISO:
• Mai usare benzina, benzene, solventi, alcol e altre
sostanze simili. Potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe.
Regolazione dell’angolo di taglio
Questo utensile è stato regolato e allineato con cura in
fabbrica, ma se è stato trattato male, potrebbe essersi
disallineato. Se non è allineato correttamente, procedere
come segue:
1. Angolo di taglio obliquo
Spingere il carrello verso la guida pezzo e stringere le
due viti di fermo per fissarlo.
Allentare l’impugnatura che fissa la base girevole. Girare
la base girevole in modo che l’indice indichi 0° sulla
squadra di taglio obliquo. Girare poi leggermente la base
girevole in senso orario e antiorario per assestarla nella
tacca di taglio obliquo di 0°. (Lasciarla com’è se l’indice
non indica 0°.) Allentare i bulloni esagonali che fissano la
guida pezzo usando la chiave a bussola. (Fig. 43)
Abbassare completamente il manico e bloccarlo spingendo dentro il perno di fermo. Squadrare il lato della
lama con la faccia della guida pezzo usando un righello
triangolare, squadra di riscontro, ecc. Stringere poi saldamente in successione dal lato destro i bulloni esagonali sulla guida pezzo. (Fig. 44)
Accertarsi che l’indice indichi 0° sulla scala di taglio obliquo. Se l’indice non indica 0°, allentare la vite che fissa
l’indice e regolare l’indice in modo che indichi 0°.
(Fig. 45)
2.
1.
2.
Angolo di taglio a unghia di 45°
Regolare l’angolo di taglio a unghia di 45° soltanto
dopo aver eseguito la regolazione dell’angolo di
taglio a unghia di 0°. Per regolare l’angolo di taglio a
unghia di 45° a sinistra, allentare la leva e inclinare
completamente la lama a sinistra. Accertarsi che
l’indice del braccio indichi 45° sulla squadra falsa sul
supporto braccio. Se l’indice non indica 45°, girare il
bullone di regolazione angolo di taglio a unghia di
45° (bullone superiore) sul lato destro del braccio
finché l’indice indica 45°. (Fig. 49)
Sostituzione delle spazzole di carbone
(Figg. 50 e 51)
Rimuovere e ispezionare regolarmente le spazzole di
carbone. Sostituirle quando sono consumate fino al
limite di usura. Mantenere pulite le spazzole di carbone,
che devono potersi muovere liberamente nel portaspazzole. Le spazzole di carbone vanno sostituite entrambe
allo stesso tempo. Usare soltanto spazzole di carbone
identiche.
Per rimuovere le toppo portaspazzole, usare un cacciavite. Togliere le spazzole usurate, inserire le nuove e fissare i tappi del portaspazzole.
Dopo l’uso
• Dopo l’uso, togliere i trucioli e la segatura attaccati
all’utensile con un panno o uno straccio. Mantenere
pulita la protezione della lama facendo riferimento alle
spiegazioni di “Protezione lama”. Oliare le parti mobili
con un lubrificante antiruggine.
• Se si immagazzina l’utensile, tirare il carrello completamente verso di sé in modo che i pali di scorrimento
siano inseriti del tutto all’interno della base girevole.
Per preservare la SICUREZZA e l’AFFIDABILITÀ del
prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di
manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti
da un centro di assistenza Makita autorizzato, usando
ricambi Makita.
Angolo di taglio a unghia
Angolo di taglio a unghia di 0°
Spingere il carrello verso la guida pezzo e stringere
le due viti di fermo per fissarlo. Abbassare completamente il manico e bloccarlo spingendo dentro il
perno di fermo.
Allentare la leva sulla parte posteriore dell’utensile.
Girare di due o tre giri in senso antiorario il bullone di
regolazione angolo di taglio a unghia di 0° (bullone
inferiore) sul lato destro del braccio per inclinare la
lama a destra. (Fig. 46)
Squadrare con cura il lato della lama con la superficie superiore della base girevole usando il righello
triangolare, squadra di riscontro, ecc., girando in
senso orario il bullone di regolazione angolo di taglio
a unghia di 0°. Stringere poi saldamente la leva.
(Fig. 47)
Accertarsi che l’indice sul braccio indichi 0° sulla
squadra falsa sul supporto braccio. Se non indica 0°,
allentare la vite che fissa l’indice e regolare l’indice
in modo che indichi 0°. (Fig. 48)
59
ACCESSORI OPZIONALI
Modello per l’Europa soltanto
AVVERTIMENTO:
• In questo manuale si consiglia di usare questi
accessori o ricambi Makita. L’uso di qualsiasi altro
accessorio o ricambio può causare gravi lesioni personali.
• Usare accessori o ricambi Makita unicamente per
lo scopo specificato. L’uso errato di un accessorio o
ricambio potrebbe causare gravi lesioni personali.
Per maggiori dettagli riguardo a questi accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lame al carburo
Gruppo morsa (morsa orizzontale)
Morsa verticale
Chiave a bussola 10
Set supporti
Gruppo supporti
Gruppo barre supporti
Piastra di regolazione
Sacchetto segatura
Righello triangolare
Chiave esagonale
Vari tipi di batterie e caricatori genuini Makita
ENG905-1
Rumore
Il tipico livello di rumore pesato A determinato secondo
EN61029:
Livello pressione sonora (LpA): 88 dB (A)
Livello potenza sonora (LWA): 98 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)
Indossare i paraorecchi
ENG900-1
Vibrazione
Il valore totale di vibrazione (somma vettore triassiale)
determinato secondo EN61029:
Emissione di vibrazione (ah): 2,5 m/s2 o meno
Incertezza (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato è stato
misurato conformemente al metodo di test standard, e
può essere usato per paragonare un utensile con un
altro.
• Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato può
anche essere usato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTIMENTO:
• L’emissione delle vibrazioni durante l’uso reale
dell’utensile elettrico può differire dal valore di emissione dichiarato a seconda dei modi in cui viene usato
l’utensile.
• Identificare le misure di sicurezza per la protezione
dell’operatore basate sulla stima dell’esposizione nelle
condizioni reali d’utilizzo (tenendo presente tutte le
parti del ciclo operativo, come le volte in cui l’utensile
viene spento e quando gira a vuoto, oltre al tempo di
funzionamento).
60
Dichiarazione CE di conformità
Noi della Makita Corporation, come produttori
responsabili, dichiariamo che le macchine Makita
seguenti:
Designazione della macchina: Sega composita a slitta a
batteria
Modello No./ Tipo: BLS713
sono una produzione di serie e
conformi alle direttive europee seguenti:
2006/42/CE
E sono fabbricate conformemente ai seguenti standard o
documenti standardizzati:
EN61029
La documentazione tecnica è tenuta dal nostro rappresentante autorizzato in Europa, che è:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
8. 3. 2010
NOTA:
• Alcuni articoli nella lista potrebbero essere inclusi
nell’imballo dell’utensile come accessori standard. Essi
potrebbero differire da Paese a Paese.
ENH003-13
Tomoyasu Kato
Amministratore
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aanslagpen
Bout
Stelbout
Rode deel
Knop
Accu
Ster-merkteken
Beschermkap
Beschermkap A
Beschermkap B
Vleugelschroef
Zaagsnedeplaat
Zaagblad
Zaagbladtanden
Linkse schuine snede
Rechte snede
Geleider
Draaitafel
Bovenvlak van draaitafel
Omtrek van zaagblad
Stelschroef
Aanslagarm
Wijzer
Verstekschaal
Vergrendelnok
Handgreep
Hendel
Vrijmakingsknop
Schuine-hoek schaal
Arm
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Schroef
Trekschakelaar
Ontgrendelknop
Gat voor hangslot
Sleutelhouder
Stanghouder
Middenkap
Dopsleutel
Zeskante bout
Veiligheidskap
Asblokkering
Pijltje
Zaagbladkast
Zeskante bout (linkse schroefdraad)
Buitenflens
Binnenflens
As
Stofzak
Verbindingsstuk
Sluitstrip
Steun
Spanschroefarm
Spanschroefstang
Houder
Houdermontage
Spanschroefknop
Uitsteeksel
Spanschroefas
Voetstuk
60 Stang 12
61 Klemschroef
62 Kroon-profiellijst met een wandhoek van 52/38°
63 Kroon-profiellijst met een wandhoek van 45°
64 Kwarthol-profiellijst met een
wandhoek van 45°
65 Binnenhoek
66 Buitenhoek
67 Meer dan 15 mm (5/8”)
68 Meer dan 420 mm (16-1/2”)
69 Gaten
70 Stelplaat
71 Groeven zagen met het zaagblad
72 Driehoeksliniaal
73 Armhouder
74 Stelbout voor 0° schuine hoek
75 Stelbout voor 45° linkse schuine
hoek
76 Limietmarkering
77 Borstelhouderdop
78 Schroevendraaier
TECHNISCHE GEGEVENS
Model
BLS713
Diameter zaagblad .............................................................................................................................................. 190 mm
Diameter zaagbladgat (asgat) ............................................................................................................................... 20 mm
Max. verstekhoek ...........................................................................................................................Links 47°, Rechts 57°
Max. schuine hoek............................................................................................................................Links 45°, Rechts 5°
Max. zaagcapaciteiten (H x B) met een zaagblad van 190 mm diameter.
Verstekhoek
0°
45° (links en rechts)
57° (rechts)
Schuine hoek
45° (links)
0°
5° (rechts)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
—
*60 mm x 265 mm (Opmerking 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Opmerking 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Opmerking 3)
—
Toerental onbelast (min–1)....................................................................................................................................... 2 200
Afmetingen (L x B x H) .......................................................................................................655 mm x 430 mm x 454 mm
Netto gewicht........................................................................................................................................................ 12,7 kg
Nominale spanning ...............................................................................................................................18 V gelijkstroom
(Opmerking)
Het * teken duidt aan dat een houten hulpstuk van de volgende dikte wordt gebruikt.
1: Bij gebruik van een houten hulpstuk met een dikte van 20 mm.
2: Bij gebruik van een houten hulpstuk met een dikte van 15 mm.
3: Bij gebruik van een houten hulpstuk met een dikte van 10 mm.
61
• In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande
technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE076-1
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor nauwkeurig recht zagen
en verstekzagen in hout.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
ENB118-2
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET
GEREEDSCHAP
1.
2.
Draag oogbescherming.
Houd uw handen uit de buurt van het zaagblad.
Raak het freewheelende zaagblad niet aan, aangezien dit nog ernstige verwonding kan veroorzaken.
3. Gebruik de zaag niet zonder dat de beschermkappen zijn aangebracht.
Controleer vóór elk gebruik of de beschermkap
goed sluit. Gebruik de zaag niet indien de
beschermkap niet goed beweegt en niet snel
over het zaagblad sluit. Klem of bind de
beschermkap nooit in de geopende stand vast.
4. Zaag nooit met het werkstuk in uw hand. Gebruik
altijd de spanschroef om het werkstuk goed vast te
zetten op het draaibaar voetstuk en tegen de geleider. Gebruik nooit uw hand om het werkstuk tijdens
het zagen vast te houden.
5. Reik nooit in de nabijheid van het zaagblad.
6. Schakel het gereedschap uit en wacht totdat het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen alvorens het werkstuk te verwijderen of instellingen
te veranderen.
7. Verwijder de accu voordat u het zaagblad vervangt of het gereedschap onderhoudt.
8. Zet altijd alle bewegende onderdelen vast alvorens het gereedschap te dragen.
9. De aanslagpen die de zaagkop in de omlaagpositie vergrendelt, wordt alleen gebruikt voor het
dragen en opbergen van het gereedschap en
niet voor zaagbedieningen.
10. Gebruik het gereedschap niet in de nabijheid
van ontvlambare gassen of vloeistoffen. Door de
elektrische werking van het gereedschap kan een
explosie en brand worden veroorzaakt indien blootgesteld aan brandbare vloeistoffen of gassen.
62
11. Controleer het zaagblad zorgvuldig op barsten of
beschadiging, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
Een gebarsten of beschadigd zaagblad dient
onmiddellijk te worden vervangen.
12. Gebruik alleen flenzen die voor dit gereedschap
zijn bestemd.
13. Pas op dat u de as, de flenzen (vooral hun montagevlak) of de bout niet beschadigt. Beschadiging van deze onderdelen kan zaagbladbreuk
veroorzaken.
14. Zorg dat het draaibaar voetstuk goed vastgezet
is, zodat het tijdens het zagen niet kan bewegen.
15. Verwijder voor uw eigen veiligheid zaagafval,
stukjes hout e.d. van de werktafel alvorens te
gaan zagen.
16. Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk en verwijder alle eventuele spijkers
alvorens met het zagen te beginnen.
17. Zet de asvergrendeling in de vrije stand alvorens
de trekschakelaar in te drukken.
18. Zorg ervoor dat het zaagblad in zijn laagste positie niet in aanraking komt met het draaibaar voetstuk.
19. Houd het handvat stevig vast. Denk eraan dat de
zaag bij het starten en stoppen even op- en neergaat.
20. Zorg dat het zaagblad bij het inschakelen niet in
contact is met het werkstuk.
21. Laat het gereedschap een tijdje draaien alvorens
het op het werkstuk te gebruiken. Controleer op
trillingen of schommelingen die op onjuiste
installatie of op een slecht gebalanceerd zaagblad kunnen wijzen.
22. Wacht totdat het zaagblad op volle toeren draait,
alvorens het werkstuk te zagen.
23. Stop onmiddellijk met zagen indien u iets abnormaals opmerkt.
24. Probeer niet om de trekschakelaar in de INGESCHAKELD positie te vergrendelen.
25. Laat uw aandacht nooit verslappen, vooral niet
wanneer het werk saai is en uit herhalingen
bestaat. Laat u niet door een vals gevoel van veiligheid misleiden, aangezien zaagbladen altijd
uiterst gevaarlijk zijn.
26. Gebruik uitsluitend de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden aanbevolen. Het
gebruik van ongeschikte accessoires, zoals
slijpschijven, kan verwonding veroorzaken.
27. Gebruik de zaag niet voor het zagen van andere
materialen dan hout.
28. Sluit verstekzagen tijdens het zagen aan op een
stofvanginrichting.
29. Selecteer de zaagbladen in overeenstemming
met het te zagen materiaal.
30. Wees voorzichtig wanneer u gleuven zaagt.
31. Vervang de zaagsnedeplaat wanneer deze versleten is.
32. Gebruik geen zaagbladen die van sneldraaistaal
zijn gemaakt.
33. Sommige stofafval van de zaagbediening bevat
chemicaliën die kanker, geboorteafwijkingen of
andere voortplantingsdefecten kunnen veroorzaken. Een paar voorbeelden van deze chemicaliën
zijn:
• lood van materiaal dat met loodhoudende inkt
is geverfd
• arseen en chroom van chemisch behandeld
timmerhout
Het gevaar van blootstelling hangt af van hoe
vaak u dit soort werk uitvoert. Om blootstelling
aan deze chemicaliën tot een minimum te beperken, dient u in een goed geventileerde omgeving
te werken en gebruik te maken van goedgekeurde veiligheidsapparatuur zoals stofmaskers
die speciaal ontworpen zijn voor het filtreren van
microscopische deeltjes.
34. Zorg altijd dat het zaagblad scherp en schoon is
om het voortgebrachte geluid tot een minimum
te beperken.
35. De gebruiker dient volledig vertrouwd te zijn met
het gebruik, de afstelling en de bediening van
het gereedschap.
36. Gebruik juist aangescherpte zaagbladen. Neem
altijd de maximale snelheid, die op het zaagblad
is aangeduid, in acht.
37. Probeer niet om afgezaagde stukken of andere
delen van het werkstuk uit het zaaggebied te verwijderen terwijl het gereedschap nog draait en
de zaagkop niet in de uitgangspositie staat.
38. Gebruik alleen zaagbladen die worden aanbevolen door de fabrikant en voldoen aan EN847-1.
39. Draag handschoenen wanneer u zaagbladen of
ruw materiaal hanteert (zaagbladen dienen zo
vaak als praktisch mogelijk is in een houder te
worden gedragen).
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
ENC007-6
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1.
2.
3.
4.
5.
Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
Neem de accu niet uit elkaar.
Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
6.
7.
8.
9.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting,
brandwonden, en zelfs defecten.
Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
Gebruik nooit een beschadigde accu.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1.
2.
3.
Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermogen van het gereedschap is afgenomen.
Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
Laad de accu op bij een kamertemperatuur tussen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
INSTALLEREN
Op een werktafel monteren
Bij de verzending uit de fabriek is het handvat door middel van de aanslagpen in de omlaagpositie vergrendeld.
Ontgrendel de aanslagpen door het handvat iets omlaag
te drukken en aan de aanslagpen te trekken. (Fig. 1)
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat het gereedschap niet kan bewegen
op de ondergrond. Als de verstekzaag tijdens het
zagen beweegt ten opzichte van de ondergrond, kan
dat leiden tot verlies van controle over het gereedschap
en ernstig persoonlijk letsel.
Dit gereedschap dient op een effen en stabiel oppervlak
te worden gemonteerd door gebruik te maken van de
boutgaten in de voet van het gereedschap. Hierdoor
wordt voorkomen dat het gereedschap omkantelt en
mogelijk verwondingen veroorzaakt. (Fig. 2)
Draai de stelbout naar rechts of naar links totdat deze
met het vloeroppervlak in contact komt om het gereedschap stabiel te houden. (Fig. 3)
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en dat de accu is verwijderd voordat u de werking
van het gereedschap aanpast of controleert. Als het
gereedschap niet wordt uitgeschakeld en de accu niet
uit het gereedschap wordt verwijderd, kan dat na per
ongeluk inschakelen leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
63
De accu aanbrengen en verwijderen (Fig. 4)
• Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.
• Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en trekt u tegelijkertijd de accu uit
het gereedschap.
• Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode deel
aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de accu
niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver mogelijk
erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit
niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap
vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.
• Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap
kan worden geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.
Accubeveiligingssysteem (accu met een stermerkteken) (Fig. 5)
Een accu waarop het ster-merkteken staat is voorzien
van een beveiligingssysteem dat automatisch het uitgangsvermogen onderbreekt voor een langere levensduur.
Het gereedschap stopt tijdens het gebruik wanneer het
gereedschap en/of de accu zich in de volgende situatie
bevinden. Dit wordt veroorzaakt door de inwerkingtreding
van het beveiligingssysteem en duidt niet op een defect
van het gereedschap.
• Bij overbelasting van het gereedschap:
Als dit het geval is, laat u de trekschakelaar los, heft u
de oorzaak van de overbelasting op en knijpt u daarna
de trekschakelaar weer in om verder te gaan.
• Als de accucellen heet zijn geworden:
Als de trekschakelaar wordt bediend, blijft het gereedschap stilstaan. Als dit het geval is, bedient u het
gereedschap niet meer, verwijdert u de accu van het
gereedschap, en laat u de accu afkoelen of laadt u hem
op.
• Als de resterende acculading laag is:
Als de trekschakelaar wordt bediend, blijft het gereedschap stilstaan. Als dit het geval is, verwijdert u de
accu van het gereedschap en laadt u hem op.
Beschermkap
Voor alle niet-Europese landen (Fig. 6)
Wanneer het handvat omlaag wordt gebracht, gaat de
beschermkap automatisch omhoog. De beschermkap is
veerbelast zodat zij naar haar oorspronkelijke positie
terugkeert wanneer het zagen voltooid is en het handvat
wordt opgeheven.
WAARSCHUWING:
• Zet de beschermkap nooit vast en verwijder nooit
de beschermkap of de veer die eraan is bevestigd.
Een blootliggend zaagblad als gevolg van een buiten
werking gestelde beschermkap kan tijdens gebruik leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Voor uw persoonlijke veiligheid dient de beschermkap
altijd in goede staat te worden gehouden. Elke onregelmatigheid in de werking van de beschermkap dient
onmiddellijk te worden gerepareerd. Controleer of de
veer goed werkt zodat de beschermkap goed terugkeert.
64
WAARSCHUWING:
• Gebruik het gereedschap nooit wanneer de
beschermkap of de veer beschadigd, defect, of verwijderd zijn. Het gebruik van het gereedschap met
een beschadigde, defecte of verwijderde beschermkap
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Voor Europese landen (Fig. 7)
Wanneer het handvat omlaag wordt gebracht, gaat
beschermkap A automatisch omhoog. Beschermkap B
gaat omhoog zodra deze het werkstuk raakt. De
beschermkappen zijn veerbelast zodat zij naar hun oorspronkelijke positie terugkeren wanneer het zagen voltooid is en het handvat omhoog wordt gebracht.
WAARSCHUWING:
• Zet de beschermkap nooit vast en verwijder nooit
de beschermkap of de veer die eraan is bevestigd.
Een blootliggend zaagblad als gevolg van een buiten
werking gestelde beschermkap kan tijdens gebruik leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Voor uw persoonlijke veiligheid dient iedere beschermkap altijd in goede staat te worden gehouden. Elke onregelmatigheid in de werking van de beschermkappen
dient onmiddellijk te worden gerepareerd. Controleer of
de veren goed werken zodat de beschermkappen goed
terugkeren.
WAARSCHUWING:
• Gebruik het gereedschap nooit wanneer de
beschermkap of de veer beschadigd, defect, of verwijderd zijn. Het gebruik van het gereedschap met
een beschadigde, defecte of verwijderde beschermkap
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Als de doorzichtige beschermkap vuil is geworden of er
zaagsel aan kleeft zodat het zaagblad en/of het werkstuk
niet meer goed zichtbaar is, verwijdert u de accu en
maakt u de beschermkap voorzichtig schoon met een
vochtige doek.
Gebruik geen oplosmiddelen of een schoonmaakmiddel
op petroleumbasis op de kunststoffen beschermkap
omdat hierdoor de beschermkap kan worden beschadigd.
Als de beschermkap vuil is geworden en voor correct
gebruik moet worden schoongemaakt, volgt u de onderstaande stappen:
Terwijl het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is
verwijderd, gebruikt u de bijgeleverde dopsleutel om de
zeskante bout waarmee de middenkap is bevestigd los te
draaien. Draai de zeskante bout linksom los en breng de
beschermkap en de middenkap omhoog. (Fig. 8)
In deze positie kan de beschermkap grondiger en
gemakkelijker worden schoongemaakt. Voer deze procedure in de omgekeerde volgorde uit en draai de bout
weer vast nadat het schoonmaken is voltooid. Verwijder
de veer van de beschermkap niet. Als de beschermkap
beschadigd is door ouderdom of blootstelling aan ultraviolet licht, neemt u contact op met een Makita-servicecentrum om een nieuwe beschermkap te bestellen.
DE BESCHERMKAP NOOIT VASTZETTEN OF VERWIJDEREN.
Afstellen van de zaagsnedeplaten (Fig. 9 en 10)
Aanslagarm (Fig. 13)
Om scheuren op de uitlaatkant van een snede tot een
minimum te beperken, is dit gereedschap voorzien van
zaagsnedeplaten in de draaitafel. De zaagsnedeplaten
zijn in de fabriek zodanig afgesteld dat het zaagblad niet
met de zaagsnedeplaten in aanraking komt. Stel de
zaagsnedeplaten als volgt af alvorens de zaag in gebruik
te nemen:
Verwijder eerst de accu. Draai alle schroeven (2 aan de
linkerzijde en 2 aan de rechterzijde) waarmee de
zaagsnedeplaten zijn vastgemaakt los. Trek de schroeven weer aan in zulke mate dat de zaagsnedeplaten nog
gemakkelijk met de hand kunnen worden bewogen.
Breng het handvat volledig omlaag en druk de aanslagpen naar binnen om het handvat in de omlaagpositie te
vergrendelen. Draai de twee klemschroeven waarmee de
sledestangen zijn vastgemaakt los. Trek de slede helemaal naar u toe. Stel de positie van de zaagsnedeplaten
af zodat deze net in aanraking komen met de zijkanten
van de zaagbladtanden. Trek de voorste schroeven aan
(niet te hard aantrekken). Duw de slede zo ver mogelijk
naar de geleider en stel de positie van de zaagsnedeplaten zodanig af dat deze net in aanraking komen met de
zijkanten van de zaagbladtanden. Trek de achterste
schroeven aan (niet te hard aantrekken).
Nadat de zaagsnedeplaten zijn afgesteld, ontgrendelt u
de aanslagpen en brengt u het handvat omhoog. Trek
vervolgens alle schroeven stevig aan.
Met de aanslagarm kunt u de laagste positie van het
zaagblad gemakkelijk instellen. Stel in door de aanslagarm in de richting van het pijltje te bewegen, zoals
afgebeeld. Stel de stelschroef zodanig in dat het zaagblad bij de gewenste positie stopt wanneer het handvat
volledig omlaag wordt gebracht.
KENNISGEVING:
• Zorg na het instellen van de schuine hoek ervoor
dat de zaagsnedeplaten goed worden afgesteld.
Een juiste afstelling van de zaagsnedeplaten zorgt voor
een goede ondersteuning van het werkstuk waarbij
splinteren wordt geminimaliseerd.
Handhaven van de maximale zaagcapaciteit
(Fig. 11 en 12)
Deze zaag is in de fabriek ingesteld voor het leveren van
maximale zaagcapaciteit met een 190 mm zaagblad.
Verwijder de accu voordat u probeert het gereedschap af
te stellen. Wanneer u een nieuw zaagblad installeert,
dient u altijd de laagste positie van het zaagblad te controleren en indien nodig als volgt af te stellen:
Verwijder eerst de accu. Duw de slede zo ver mogelijk
naar de geleider en breng het handvat volledig omlaag.
Gebruik de dopsleutel en verdraai de stelbout totdat de
omtrek van het zaagblad een beetje onder het bovenvlak
van de draaitafel komt te zitten op het punt waar het voorvlak van de geleider in aanraking komt met het bovenvlak
van de draaitafel.
Met de accu verwijderd, houdt u het handvat helemaal
omlaag gedrukt en draait u het zaagblad met de hand
rond om u ervan te verzekeren dat het zaagblad geen
enkel onderdeel van het onderste voetstuk raakt. Stel
opnieuw een beetje af, indien nodig.
WAARSCHUWING:
• Na het monteren van een nieuw zaagblad controleert u, terwijl de accu is verwijderd, altijd dat het
zaagblad geen enkel onderdeel van het onderstel
raakt wanneer de handvat zo ver mogelijk omlaag
wordt geduwd. Als het zaagblad het onderstel raakt,
kan dit een terugslag veroorzaken en leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
Instellen van de verstekhoek (Fig. 14)
Draai de handgreep naar links los. Verdraai de draaitafel
terwijl u de vergrendelnok ingedrukt houdt. Beweeg de
handgreep naar de positie waar de wijzer de gewenste
hoek op de verstekschaal aanwijst en draai dan de handgreep weer stevig naar rechts vast.
LET OP:
• Na het wijzigen van de verstekhoek, dient u de draaitafel altijd vast te zetten door de handgreep stevig vast te
draaien.
KENNISGEVING:
• Voor het verdraaien van het draaibaar voetstuk dient u
het handvat volledig omhoog te brengen.
Instellen van de schuine hoek (Fig. 15 en 16)
Om de schuine hoek in te stellen, draait u de hendel op
de achterkant van het gereedschap naar links los.
Duw het handvat naar links om het zaagblad te kantelen
totdat de wijzer naar de gewenste hoek op de schuinehoek schaal wijst. Draai daarna de hendel weer stevig
naar rechts vast om de arm te vergrendelen.
Om het zaagblad naar rechts te kantelen, drukt u de vrijmakingsknop op de achterkant van het gereedschap in
terwijl u het zaagblad ietwat naar links kantelt nadat de
hendel is losgedraaid. Houd de vrijmakingsknop ingedrukt en kantel het zaagblad naar rechts.
LET OP:
• Na het wijzigen van de schuine hoek, dient u altijd de
arm vast te zetten door de hendel naar rechts vast te
draaien.
KENNISGEVING:
• Bij het kantelen van het zaagblad moet het handvat
helemaal omhoog staan.
• Wanneer u de schuine hoek wijzigt, dient u de
zaagsnedeplaten in de juiste positie te zetten zoals
beschreven in “Afstellen van de zaagsnedeplaten”.
Afstellen van de hendelpositie (Fig. 17)
Indien de hendel niet stevig kan worden vastgedraaid,
kunt u de positie ervan bij elke hoek met 30° afstellen.
Draai de bevestigingsschroef van de hendel op de achterkant van het gereedschap los en verwijder de schroef.
Verwijder de hendel en installeer hem opnieuw zodat hij
ietwat boven het niveau komt. Maak de hendel stevig
vast met de schroef.
Werking van de schakelaar
Voor Europese landen (Fig. 18)
Een ontgrendelknop is voorzien om te voorkomen dat de
trekschakelaar per ongeluk wordt ingedrukt. Om het
gereedschap te starten, duwt u eerst de hendel omhoog,
drukt u vervolgens op de ontgrendelknop, en knijpt u tenslotte de trekschakelaar in. Laat de trekschakelaar los
om het gereedschap te stoppen.
65
WAARSCHUWING:
• Controleer altijd, voordat u de accu op het gereedschap aanbrengt, of de trekschakelaar op de juiste
manier schakelt en weer terugkeert naar de uitstand nadat deze is losgelaten. Druk de trekschakelaar niet hard in zonder dat de ontgrendelknop is
ingedrukt. Hierdoor kan de schakelaar namelijk
breken. Het gereedschap gebruiken zonder dat de
trekschakelaar goed werkt, kan leiden tot verlies van
controle en ernstig persoonlijk letsel.
In de trekschakelaar is een gat aangebracht waar een
hangslot door past om het gereedschap af te sluiten.
Voor alle niet-Europese landen (Fig. 19)
Een ontgrendelknop is voorzien om te voorkomen dat de
trekschakelaar per ongeluk wordt ingedrukt. Om het
gereedschap te starten, druk de ontgrendelknop in en
druk vervolgens de trekschakelaar in. Laat de trekschakelaar los om het gereedschap te stoppen.
WAARSCHUWING:
• Controleer altijd, voordat u de accu op het gereedschap aanbrengt, of de trekschakelaar op de juiste
manier schakelt en weer terugkeert naar de uitstand nadat deze is losgelaten. Druk de trekschakelaar niet hard in zonder dat de ontgrendelknop is
ingedrukt. Hierdoor kan de schakelaar namelijk
breken. Het gereedschap gebruiken zonder dat de
trekschakelaar goed werkt, kan leiden tot verlies van
controle en ernstig persoonlijk letsel.
In de trekschakelaar is een gat aangebracht waar een
hangslot door past om het gereedschap af te sluiten.
•
•
•
•
WAARSCHUWING:
Gebruik geen slot met een beugel of kabel met een
diameter kleiner dan 6,35 mm (1/4”). Met een dunnere beugel of kabel wordt het gereedschap mogelijk
niet goed in de uit-stand vergrendeld, waardoor onbedoelde bediening kan plaatsvinden die kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Gebruik het gereedschap NOOIT met een defecte
trekschakelaar. Ieder gereedschap met een defecte
trekschakelaar is UITERST GEVAARLIJK en moet
worden gerepareerd voordat het gereedschap wordt
gebruikt of ernstig persoonlijk letsel wordt veroorzaakt.
Voor uw veiligheid is dit gereedschap voorzien van een
ontgrendelknop die ongewild starten van het gereedschap voorkomt. Gebruik het gereedschap NOOIT
indien het gaat draaien wanneer u gewoon de trekschakelaar indrukt zonder de ontgrendelknop in te
drukken. Een trekschakelaar die moet worden gerepareerd kan leiden tot onbedoelde bediening en ernstig
persoonlijk letsel. Breng het naar een Makita servicecentrum voor reparatie ALVORENS het verder te
gebruiken.
NOOIT de uit-vergrendelknop vastplakken of op een
andere manier buiten werking stellen. Een trekschakelaar met een buiten werking gestelde uit-vergrendelknop kan leiden tot onbedoelde bediening en ernstig
persoonlijk letsel.
66
INEENZETTEN
WAARSCHUWING:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd voordat u aan
het gereedschap gaat werken. Als u het gereedschap
niet uitschakelt en de accu ervan niet verwijdert, kan
dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Opbergen van de dopsleutel (Fig. 20)
De dopsleutel wordt bewaard op de plaats aangegeven
in de afbeelding.
Als u de dopsleutel nodig hebt, trekt u deze uit de sleutelhouder.
Na gebruik van de dopsleutel, plaatst u deze terug in de
sleutelhouder.
Installeren of verwijderen van het zaagblad
WAARSCHUWING:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u het
zaagblad aanbrengt of verwijdert. Als het gereedschap per ongeluk start, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
LET OP:
• Gebruik voor het installeren of verwijderen van het
zaagblad uitsluitend de bijgeleverde Makita dopsleutel.
Doet u dit niet, dan kan de zeskante bout te vast of te
los worden aangedraaid. Dit kan leiden tot persoonlijke
verwonding.
Druk de aanslagpen in om het handvat in de omhoogpositie te vergrendelen. (Fig. 21)
Om het zaagblad te verwijderen, gebruik de dopsleutel
om de zeskante bout, die de middenkap op haar plaats
houdt, naar links los te draaien. Breng de beschermkap
en de middenkap omhoog. (Fig. 22)
Druk de asblokkering in om de as te vergrendelen en
draai met de dopsleutel de zeskante bout naar rechts los.
Verwijder vervolgens de zeskante bout, de buitenflens en
het zaagblad. (Fig. 23)
OPMERKING:
• Als de binnenflens verwijderd is, vergeet u niet deze
aan te brengen op de as met zijn uitsteeksel van het
zaagblad af gericht. Als de binnenflens verkeerd wordt
aangebracht, zal de flens tegen het gereedschap aanlopen.
Om het zaagblad te installeren, monteert u het zaagblad
zorgvuldig op de as, ervoor zorgend dat de pijltjes op het
zaagblad en op de zaagbladkast in dezelfde richting wijzen. Monteer de buitenflens en de zeskante bout, en
draai met de dopsleutel de zeskante bout (linkse schroefdraad) stevig naar links vast terwijl u daarbij de asblokkering ingedrukt houdt.
Breng de beschermkap en de middenkap terug naar hun
oorspronkelijke positie. Draai daarna de zeskante bout
naar rechts vast om de middenkap vast te zetten. Trek de
aanslagpen naar buiten om de omhoogpositie van het
handvat te ontgrendelen. Breng het handvat omlaag om
te controleren of de beschermkap goed beweegt. Zet de
asblokkering in de vrije stand alvorens te gaan zagen.
(Fig. 24 en 25)
Stofzak (accessoire) (Fig. 26)
Om de sluitstrip te bevestigen, lijnt u de bovenrand van
de sluitstrip uit met de driehoekmarkering op de stofzak.
Door de stofzak te gebruiken werkt u schoner en kan het
zaagsel eenvoudiger worden opgeruimd. Om de stofzak
te bevestigen, monteert u hem op het verbindingsstuk.
Wanneer de stofzak ongeveer halfvol is, maakt u hem los
van het gereedschap en trekt u de sluitstrip eruit. Maak
de stofzak leeg en tik er zachtjes op voor het verwijderen
van achtergebleven stofdeeltjes die verdere stofopvanging zouden kunnen belemmeren.
OPMERKING:
• U kunt schoner werken door een stofzuiger op de zaag
aan te sluiten.
Vastzetten van het werkstuk (Fig. 27)
WAARSCHUWING:
• Het is uiterst belangrijk om het werkstuk altijd goed
vast te klemmen in het juiste type spanschroef. Als
u dat niet doet, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan het gereedschap en/of het werkstuk.
• Nadat u klaar bent met zagen, mag u het handvat
pas omhoog brengen nadat het zaagblad volledig
tot stilstand is gekomen. Als u het handvat omhoog
brengt terwijl het zaagblad nog ronddraait, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan het
werkstuk.
• Wanneer u een werkstuk zaagt dat langer is dan het
voetstuk van de cirkelzaag, moet het werkstuk worden ondersteund over de gehele lengte buiten het
voetstuk en op dezelfde hoogte zodat het werkstuk
horizontaal blijft. Een goede ondersteuning van het
werkstuk helpt voorkomen dat het zaagblad vastloopt
en een mogelijke terugslag optreedt die kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel. Verlaat u niet alleen op de
verticale en/of horizontale spanschroef om het werkstuk op zijn plaats te houden. Dun materiaal hangt
gemakkelijk door. Ondersteun het werkstuk over zijn
hele lengte om vastklemmen van het zaagblad en
mogelijke TERUGSLAG te voorkomen.
Verticale spanschroef (Fig. 28)
De verticale spanschroef kan in twee posities, aan de linkerzijde of rechterzijde van de geleider of de houdermontage (los verkrijgbaar accessoire), worden geïnstalleerd.
Steek de stang van de spanschroef in het gat in de geleider of houdermontage en trek de schroef aan om de
stang vast te zetten.
Zet de arm van de spanschroef in de positie die geschikt
is voor de dikte en vorm van het werkstuk, en zet de arm
vast door de schroef vast te draaien. Indien de bevestigingsschroef van de arm in aanraking komt met de geleider, moet u de schroef op de tegenovergestelde zijde
van de arm monteren. Controleer of geen enkel deel van
het gereedschap in aanraking komt met de spanschroef
wanneer het handvat volledig omlaag wordt gebracht en
de zaagslede zo ver mogelijk wordt getrokken of
geduwd. Indien dit wel het geval is, moet u de positie van
de spanschroef veranderen.
Druk het werkstuk vlak tegen de geleider en de draaitafel. Plaats het werkstuk in de gewenste zaagpositie en
zet het stevig vast door de knop van de spanschroef vast
te draaien.
WAARSCHUWING:
• Tijdens alle bedieningen moet het werkstuk door
de spanschroef stevig tegen het draaibaar voetstuk
en de geleider worden gedrukt. Als het werkstuk niet
goed is vastgeklemd tegen de geleiders, kan het werkstuk tijdens het zagen verschuiven en zo mogelijk
schade aan het zaagblad veroorzaken, waardoor het
werkstuk weggeslagen kan worden en u de controle
kunt verliezen, wat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Horizontale spanschroef (los verkrijgbaar
accessoire) (Fig. 29)
De horizontale spanschroef kan aan de linkerzijde van de
gereedschapsvoet worden geïnstalleerd. Door de knop
van de spanschroef naar links te draaien wordt de spanschroef in de vrije stand gezet en kunt u de
spanschroefas snel naar binnen en naar buiten bewegen. Door de knop van de spanschroef naar rechts te
draaien wordt de spanschroef vastgezet. Om het werkstuk te grijpen, draait u de knop van de spanschroef
langzaam naar rechts totdat het uitsteeksel zijn hoogste
positie bereikt, en daarna draait u de knop stevig vast.
Indien de spanschroefknop naar binnen of naar buiten
wordt getrokken terwijl u hem naar rechts draait, kan het
uitsteeksel in een schuine positie stoppen. In dit geval
draait u de spanschroefknop terug naar links totdat de
spanschroef los komt, en dan draait u hem weer langzaam naar rechts.
De maximale breedte van werkstukken die met de horizontale spanschroef kunnen worden vastgezet is
120 mm.
WAARSCHUWING:
• Grijp het werkstuk alleen wanneer het uitsteeksel
in zijn hoogste positie staat. Als u dit niet doet, zal
het werkstuk mogelijk niet goed vastgezet zijn. Het
werkstuk kan dan weggeslingerd worden, hetgeen
beschadiging van het zaagblad, verlies van controle
over het gereedschap en mogelijke PERSOONLIJKE
VERWONDING kan veroorzaken.
Houders en houdermontage (los verkrijgbare
accessoires) (Fig. 30 en 31)
U kunt de houders en de houdermontage aan beide zijden van het gereedschap aanbrengen om de werkstukken horizontaal te ondersteunen. Installeer deze
accessoires zoals afgebeeld. Draai daarna de schroeven
goed vast om de houders en de houdermontage vast te
zetten.
Gebruik de houder/stang montage (los verkrijgbaar
accessoire) voor het zagen van lange werkstukken. Deze
bestaat uit twee houdermontages en twee stangen 12.
WAARSCHUWING:
• Ondersteun een lang werkstuk altijd zodanig dat
het horizontaal ligt met de draaibaar voetstuk om
een nauwkeurige zaagsnede te verkrijgen en om
gevaarlijk verlies van controle over het gereedschap te voorkomen. Een goede ondersteuning van
het werkstuk helpt voorkomen dat het zaagblad vastloopt en een mogelijke terugslag optreedt die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
67
BEDIENING
KENNISGEVING:
• Voordat u het gereedschap inschakelt, dient u het
handvat uit zijn omlaagpositie te halen door de aanslagpen naar buiten te trekken.
• Oefen tijdens het zagen geen overmatige druk op het
handvat uit. Wanneer u te hard drukt, kan de motor
overbelast raken en/of de zaagcapaciteit verminderen.
Druk alleen zo hard als nodig is voor soepel zagen zonder dat de draaisnelheid van het zaagblad aanzienlijk
vermindert.
• Druk het handvat zachtjes naar beneden om te zagen.
Indien het handvat met geweld omlaag wordt gedrukt
of zijwaartse druk erop wordt uitgeoefend, zal het
zaagblad trillen en een merkteken (zaagteken) in het
werkstuk achterlaten, en zal ook de zaagsnede minder
nauwkeurig zijn.
• Voor glijdend zagen duwt u de zaagslede langzaam en
zonder te stoppen naar de geleider. Als de slede tijdens het zagen wordt gestopt, zal een merkteken in het
werkstuk achterblijven en zal de zaagsnede minder
nauwkeurig zijn.
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat het zaagblad niet in aanraking is
met het werkstuk e.d. voordat u de trekschakelaar
indrukt. Wanneer u het gereedschap inschakelt terwijl
het zaagblad reeds het werkstuk aanraakt, kan dat leiden tot een terugslag en ernstig persoonlijk letsel.
1.
Drukkend zagen (zagen van kleine werkstukken)
(Fig. 32)
Werkstukken die maximaal 52 mm hoog en 97 mm breed
zijn kunt u als volgt zagen.
Duw de slede zo ver mogelijk naar de geleider en zet de
slede vast door de twee klemschroeven van de sledestangen naar rechts vast te draaien. Klem het werkstuk
vast met het juiste type spanschroef. Schakel het
gereedschap in zonder dat het zaagblad met het werkstuk in contact is, en wacht totdat het zaagblad op volle
toeren draait. Breng dan het handvat langzaam omlaag
naar de laagste positie om het werkstuk te zagen. Nadat
het zagen is voltooid, schakelt u het gereedschap uit.
WACHT TOTDAT HET ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT
STILSTAND IS GEKOMEN alvorens het zaagblad naar
zijn hoogste positie terug te brengen.
WAARSCHUWING:
• Draai de twee klemschroeven die de sledestangen
vergrendelen stevig rechtsom vast zodat de slede
niet kan bewegen tijdens het gebruik. Door een
onvoldoende vast aangedraaide borgschroef kan een
terugslag worden veroorzaakt, wat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
2.
Glijdend (duwend) zagen (zagen van brede werkstukken) (Fig. 33)
Draai de twee klemschroeven van de sledestangen naar
links los zodat de slede vrij kan bewegen. Zet het werkstuk vast met de spanschroef. Klem het werkstuk vast
met het juiste type spanschroef. Schakel het gereedschap in zonder dat het zaagblad met het werkstuk in
contact is, en wacht totdat het zaagblad op volle toeren
draait. Druk het handvat omlaag en DUW DE SLEDE
NAAR DE GELEIDER OM HET WERKSTUK TE
ZAGEN. Nadat het zagen is voltooid, schakelt u het
gereedschap uit. WACHT TOTDAT HET ZAAGBLAD
VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN alvorens het
zaagblad naar zijn hoogste positie terug te brengen.
68
WAARSCHUWING:
• Bij het glijdend zagen, trekt u eerst de slede helemaal naar u toe en brengt u het handvat helemaal
omlaag, waarna u de slede helemaal naar de geleider duwt. Begin nooit met zagen zonder de slede
helemaal naar u toe te trekken. Als u glijdend zaagt
zonder dat de slede helemaal naar u toe is getrokken,
kan een onverwachte terugslag optreden die kan leiden
tot ernstig persoonlijk letsel.
• Probeer nooit glijdend te zagen door de slede naar
u toe te trekken. Door de slede zagend naar u toe te
trekken, kan een onverwachte terugslag optreden die
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Glijdend zagen mag nooit worden uitgevoerd terwijl het
handvat in de laagste positie is vergrendeld.
• Draai de vastzetknop van de slede nooit los terwijl
het zaagblad nog draait. Dit kan ernstige verwonding veroorzaken. Een losse slede tijdens het zagen
kan een onverwachte terugslag veroorzaken die kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
3. Verstekzagen
Zie het gedeelte “Instellen van de verstekhoek” hierboven.
4. Schuine sneden zagen (Fig. 34)
Draai de hendel los en zet het zaagblad schuin om de
schuine hoek in te stellen (zie “Instellen van de schuine
hoek” hierboven). Draai daarna de hendel weer stevig
vast om de gekozen schuine hoek goed vast te houden.
Zet het werkstuk vast met een spanschroef. Zorg dat de
slede volledig naar u toe is getrokken. Schakel het
gereedschap in zonder dat het zaagblad met het werkstuk in contact is en wacht totdat het zaagblad op volle
toeren draait. Breng dan het handvat langzaam omlaag
naar de laagste positie door druk uit te oefenen evenwijdig met het zaagblad en DUW DE SLEDE NAAR DE
GELEIDER OM HET WERKSTUK TE ZAGEN. Nadat het
zagen is voltooid, schakelt u het gereedschap uit.
WACHT TOTDAT HET ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT
STILSTAND IS GEKOMEN alvorens het zaagblad naar
zijn hoogste positie terug te brengen.
WAARSCHUWING:
• Nadat het zaagblad is ingesteld op een schuine
snede, controleert u voordat u begint te zagen of de
slede en het zaagblad vrij kunnen bewegen over de
hele lengte van de te maken zaagsnede. Wanneer
de beweging van de slede of het zaagblad tijdens het
zagen wordt onderbroken, kan een terugslag worden
veroorzaakt die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Houd bij het maken van een schuine snede uw handen uit de buurt van het pad van het zaagblad. De
hoek van het zaagblad kan verwarrend werken op de
gebruiker met betrekking tot het werkelijke zaagpad dat
tijdens het zagen beschreven wordt, en aanraking van
het zaagblad zal leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Het zaagblad mag niet omhoog gebracht worden
voordat het volledig tot stilstand is gekomen. Tijdens het zagen van een schuine snede kan het afgezaagde deel van het werkstuk tegen het zaagblad
aanliggen. Als het zaagblad omhoog wordt gebracht
terwijl het nog ronddraait, kan het afgezaagde deel
door het zaagblad weggeslingerd worden waardoor het
uiteenvalt en ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.
KENNISGEVING:
• Wanneer u het handvat omlaag drukt, dient u druk uit
te oefenen evenwijdig met het zaagblad. Indien u verticale druk op het draaibaar voetstuk uitoefent of de
drukrichting tijdens het zagen verandert, zal de
zaagsnede minder nauwkeurig zijn.
Verstekhoek
Schuine hoek
Links en Rechts 45°
Links 0° – 45°
Kroon-profiellijsten en kwarthol-profiellijsten
zagen
Kroon-profiellijsten en kwarthol-profiellijsten kunnen worden gezaagd op een gecombineerd-verstekzaag waarbij
de sierlijsten plat op het draaibaar voetstuk liggen.
Er zijn twee veelvoorkomende typen kroon-profiellijsten
en één veelvoorkomend type kwarthol-profiellijsten:
kroon-profiellijsten met een wandhoek van 52/38°, kroonprofiellijsten met een wandhoek van 45°, en kwartholprofiellijsten met een wandhoek van 45°. Zie de afbeeldingen. (Fig. 35)
Er zijn verbindingen van kroon-profiellijsten en van kwarthol-profiellijsten die passen in binnenhoeken van 90°
(zie (1) en (2) in Fig. 36 en 37), en om buitenboeken van
90° (zie (3) en (4) in Fig. 36 en 37).
Rechts 50°
Links 0° – 40°
Opmeten
Rechts 55°
Links 0° – 30°
Rechts 57°
Links 0° – 25°
Meet de lengte van de wand en leg het werkstuk op het
draaibaar voetstuk om de kant die tegen de wand komt af
te zagen op de gewenste lengte. Zorg er altijd voor dat
de lengte van het afgezaagde werkstuk gemeten op de
achterkant hetzelfde is als de lengte van de wand. Zaag
de uiteinden onder de benodigde hoek af. Gebruik altijd
meerdere proefwerkstukken om de benodigde zaaghoek
te controleren.
Bij het zagen van kroon-profiellijsten en kwarthol-profiellijsten stelt u de verstekhoek en schuine hoek in, zoals
aangegeven in tabel (A), en legt u de sierlijst op het
bovenoppervlak van het draaibaar voetstuk, zoals aangegeven in tabel (B).
5. Gecombineerd zagen
Gecombineerd zagen betekent dat het werkstuk tegelijk
met een schuine hoek en een verstekhoek wordt
gezaagd. Gecombineerd zagen is mogelijk voor de hoeken aangegeven in de onderstaande tabel.
Voor de bedieningen voor gecombineerd zagen, zie de
beschrijvingen onder “Drukkend zagen”, “Glijdend
(duwend) zagen”, “Verstekzagen”, en “Schuine sneden
zagen”.
6.
Voor het zagen van een schuine snede links
Tabel (A)
Sierlijst-gedeelte
in Fig. 36 en 37
Schuine hoek
Hoek 52/38°
Hoek 45°
(1)
Verstekhoek
Hoek 52/38°
Hoek 45°
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Links 31,6°
Links 35,3°
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Binnenhoek
(2)
Links 33,9°
Links 30°
(3)
Buitenhoek
(4)
Tabel (B)
Sierlijst-gedeelte
in Fig. 36 en 37
(1)
Binnenhoek
(2)
(3)
Buitenhoek
(4)
Kant van de sierlijst die tegen de
geleider moet liggen
Kant die tegen het plafond komt
moet tegen de geleider liggen.
Afgewerkt werkstuk
Het afgewerkte werkstuk ligt aan de
linkerkant van het zaagblad.
Kant die tegen de wand komt moet
tegen de geleider liggen.
Kant die tegen het plafond komt
moet tegen de geleider liggen.
Het afgewerkte werkstuk ligt aan de
rechterkant van het zaagblad.
Voorbeeld:
In het geval u een kroon-profiellijst zaagt van het type 52/38° voor gedeelte (1) in Fig. 36 en 37:
• Kantel de zaag naar de stand voor een schuine hoek van 33,9° LINKS.
• Stel een verstekhoek in van 31,6° RECHTS.
• Leg de kroon-profiellijst op het gereedschap met de achterkant (verborgen) naar onderen gericht op het draaibaar
voetstuk en de KANT DIE TEGEN HET PLAFOND KOMT tegen de geleider.
• Het afgewerkte werkstuk dat u gaat gebruiken ligt altijd LINKS van het zaagblad nadat het zagen klaar is.
69
Voor het zagen van een schuine snede rechts
Tabel (A)
Sierlijst-gedeelte
in Fig. 36 en 37
Schuine hoek
Hoek 52/38°
Hoek 45°
(1)
Verstekhoek
Hoek 52/38°
Hoek 45°
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Links 31,6°
Links 35,3°
Rechts 31,6°
Rechts 35,3°
Binnenhoek
(2)
Rechts 33,9°
Rechts 30°
(3)
Buitenhoek
(4)
Tabel (B)
Sierlijst-gedeelte
in Fig. 36 en 37
(1)
Binnenhoek
(2)
(3)
Buitenhoek
(4)
Kant van de sierlijst die tegen de
geleider moet liggen
Kant die tegen de wand komt moet
tegen de geleider liggen.
Afgewerkt werkstuk
Het afgewerkte werkstuk ligt aan de
rechterkant van het zaagblad.
Kant die tegen het plafond komt
moet tegen de geleider liggen.
Kant die tegen de wand komt moet
tegen de geleider liggen.
Het afgewerkte werkstuk ligt aan de
linkerkant van het zaagblad.
Voorbeeld:
In het geval u een kroon-profiellijst zaagt van het type 52/38° voor gedeelte (1) in Fig. 36 en 37:
• Kantel de zaag naar de stand voor een schuine hoek van 33,9° RECHTS.
• Stel een verstekhoek in van 31,6° RECHTS.
• Leg de kroon-profiellijst op het gereedschap met de achterkant (verborgen) naar onderen gericht op het draaibaar
voetstuk en de KANT DIE TEGEN DE WAND KOMT tegen de geleider.
• Het afgewerkte werkstuk dat u gaat gebruiken ligt altijd RECHTS van het zaagblad nadat het zagen klaar is.
7. Houten hulpstuk (Fig. 38)
Het gebruik van een houten hulpstuk helpt om splintervrije sneden te krijgen. Gebruik de gaten in de geleider
om een houten hulpstuk aan de geleider te bevestigen.
Zie de afbeelding voor de afmetingen van een dergelijk
houten hulpstuk.
LET OP:
• Gebruik als houten hulpstuk een recht stuk hout van
gelijke dikte.
WAARSCHUWING:
• Bevestig het houten hulpstuk aan de geleider met
behulp van schroeven. De schroeven moeten zodanig worden gemonteerd dat de schroefkoppen
onder het oppervlak van het houten hulpstuk vallen
zo dat ze niet in de weg zitten van het werkstuk dat
wordt gezaagd. Als het werkstuk dat wordt gezaagd
verkeerd is uitgelijnd, kan het tijdens het zagen onverwacht gaan bewegen, wat kan leiden tot verlies van
controle over het gereedschap en ernstig persoonlijk
letsel.
KENNISGEVING:
• Draai de draaitafel na het bevestigen van het houten
hulpstuk niet met het handvat in de omlaagpositie. Als
u dit doet, kan het zaagblad en/of het houten hulpstuk
worden beschadigd.
8. Stukken van gelijke lengte zagen (Fig. 39)
Wanneer u verschillende stukken van dezelfde lengte
tussen 220 mm en 385 mm wilt zagen, kunt u gemakkelijker werken door de stelplaat (los verkrijgbaar accessoire)
te gebruiken. Monteer de stelplaat op de houder (los verkrijgbaar accessoire) zoals afgebeeld.
70
Breng de zaaglijn op uw werkstuk op één lijn met de linkerzijde of de rechterzijde van de groef in de zaagsnedeplaat. Houd het werkstuk vast zodat het niet kan
bewegen, en plaats de stelplaat vlak tegen het einde van
het werkstuk. Zet daarna de stelplaat vast met de
schroef. Wanneer u de stelplaat niet gebruikt, draait u de
schroef los en draait u de stelplaat uit de weg.
OPMERKING:
• Door de houder/stang montage (los verkrijgbaar accessoire) te gebruiken kunt u stukken van dezelfde lengte
van ongeveer maximaal 2 200 mm zagen.
9. Groeven zagen (Fig. 40)
Sokkel-type zaagsneden kunnen als volgt worden
gemaakt:
Stel de laagste positie van het zaagblad in met behulp
van de stelschroef en de aanslagarm, om de zaagdiepte
van het zaagblad te beperken. Zie “Aanslagarm” hierboven.
Nadat de laagste positie van het zaagblad is ingesteld,
kunt u evenwijdige groeven over de breedte van het
werkstuk zagen door gebruik te maken van de methode
voor glijdend (duwend) zagen, zoals afgebeeld. Verwijder
daarna het werkstukmateriaal tussen de groeven met
behulp van een beitel.
WAARSCHUWING:
• Probeer niet dit type zaagsnede uit te voeren met
een breder zaagblad of sokkelzaagblad. Als u probeert een groef te zagen met een breder zaagblad of
een sokkelzaagblad, kan dat resulteren in een onverwacht zaagresultaat en een terugslag die kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
• Breng de aanslagarm terug naar zijn oorspronkelijke positie voor andere zaagbedieningen dan het
zagen van groeven. Als u een zaagsnede probeert te
zagen met de aanslagarm in de verkeerde positie, kan
dat resulteren in een onverwacht zaagresultaat en een
terugslag die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Het gereedschap dragen (Fig. 41 en 42)
Zorg ervoor dat de accu is verwijderd. Zet het zaagblad
vast op een schuine hoek van 0° en de draaitafel op de
maximale verstekhoek naar rechts. Vergrendel de sledestangen nadat u de slede helemaal naar de geleider toe
hebt getrokken. Breng het handvat omlaag en vergrendel
deze in de laagste stand door de aanslagpen in te
duwen.
Draag het gereedschap door beide zijden van de gereedschapsvoet vast te houden, zoals afgebeeld. Het gereedschap is gemakkelijker om dragen wanneer u de
houders, stofzak, enz., ervan verwijdert.
LET OP:
• Zet alle bewegende onderdelen vast alvorens het
gereedschap te dragen. Als tijdens het dragen onderdelen van het gereedschap bewegen of verschuiven,
kunt u uw balans of de controle over het gereedschap
verliezen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.
Afstellen van de zaaghoek
Dit gereedschap werd in de fabriek nauwkeurig afgesteld
en uitgelijnd, maar door ruwe behandeling kan de uitlijning ervan verslechterd zijn. Doe het volgende indien uw
gereedschap niet meer juist is uitgelijnd:
1. Verstekhoek
Duw de slede naar de geleider toe en draai twee klemschroeven vast om de slede vast te zetten.
Draai de handgreep los om de draaitafel los te maken.
Draai de draaitafel zodat de wijzer wijst naar 0° op de
verstekschaal. Draai daarna de draaitafel een beetje
naar rechts en naar links zodat hij in de 0° verstek-inkeping komt te zitten. (Laat de draaitafel zoals hij is indien
de wijzer niet naar 0° wijst.) Draai de zeskante bouten
van de geleider los met de dopsleutel. (Fig. 43)
Breng het handvat volledig omlaag en vergrendel het in
de laagste positie door de aanslagpen in te drukken.
Gebruik een driehoeksliniaal of een winkelhaak e.d. om
de zijde van het zaagblad haaks te zetten ten opzichte
van het vlak van de geleider. Draai vervolgens de zeskante bouten op de geleider stevig vast, beginnend vanaf
de rechterzijde. (Fig. 44)
Controleer of de wijzer wijst naar 0° op de verstekschaal.
Indien de wijzer niet naar 0° wijst, draait u de bevestigingsschroef van de wijzer los en stelt u de wijzer juist in
zodat hij naar 0° wijst. (Fig. 45)
2.
1.
WAARSCHUWING:
• De aanslagpen is uitsluitend bedoeld te worden
gebruikt tijdens het dragen en bewaren van het
gereedschap, en mag nooit worden gebruikt tijdens
het zagen. Het gebruik van de aanslagpen tijdens het
zagen kan leiden tot onverwachte bewegingen van het
zaagblad, wat kan leiden tot een terugslag en ernstig
persoonlijk letsel.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met
onderhoud of inspectie.
WAARSCHUWING:
• Zorg altijd dat het zaagblad scherp en schoon is
om optimale en veilige prestaties te krijgen. Als u
probeert te zagen met een bot en/of vuil zaagblad, kan
een terugslag optreden die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
KENNISGEVING:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.
2.
Schuine hoek
0° schuine hoek
Duw de slede naar de geleider toe en draai twee
klemschroeven vast om de slede vast te zetten.
Breng het handvat volledig omlaag en vergrendel
het in de laagste positie door de aanslagpen in te
drukken.
Draai de hendel op de achterkant van het gereedschap los.
Draai de 0° schuine-hoek stelbout (onderste bout)
op de rechterzijde van de arm twee of drie slagen
naar links om het zaagblad naar rechts te doen hellen. (Fig. 46)
Zet de zijde van het zaagblad haaks ten opzichte
van het bovenvlak van de draaitafel door de 0°
schuine-hoek stelbout voorzichtig naar rechts te
draaien; gebruik hiervoor een driehoeksliniaal, een
winkelhaak, e.d. Draai vervolgens de hendel stevig
vast. (Fig. 47)
Controleer of de wijzer op de arm wijst naar 0° op de
schuine-hoek schaal op de armhouder. Indien niet,
draai dan de bevestigingsschroef van de wijzer los
en verstel de wijzer zodat hij naar 0° wijst. (Fig. 48)
45° schuine hoek
Stel de 45° schuine hoek pas in nadat de 0° schuine
hoek is ingesteld. Voor het instellen van de linkse
45° schuine hoek, draait u de hendel los en doet u
het zaagblad volledig naar links hellen. Controleer of
de wijzer op de arm wijst naar 45° op de schuinehoek schaal op de armhouder. Indien niet, dan
draait u de 45° schuine-hoek stelbout (bovenste
bout) op de rechterzijde van de arm totdat de wijzer
naar 45° wijst. (Fig. 49)
71
Vervangen van de koolborstels (Fig. 50 en 51)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels. Vervang de koolborstels wanneer deze tot aan de limietmerkstreep versleten zijn. Houd de koolborstels schoon
zodat ze vlot in hun houders glijden. Beide koolborstels
dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uitsluitend identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit,
schuif de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed
vast.
Na het gebruik
• Veeg na gebruik alle zaagsel en stof op het gereedschap eraf met een doek of iets dergelijks. Houd de
beschermkap schoon volgens de instructies die in de
paragraaf “Beschermkap” werden beschreven. Smeer
de glijdende onderdelen in met machine-olie om roestvorming te voorkomen.
• Wanneer u de machine opbergt, moet u de slede zo ver
mogelijk naar u toe trekken zodat de glijstangen helemaal in het draaibaar voetstuk komen te zitten.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita servicecentrum, en altijd met gebruik van
Makita vervangingsonderdelen.
OPTIONELE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in
deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Het gebruik
van enige andere accessoires of hulpstukken kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Gebruik de Makita-accessoires of -hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoeleinden.
Misbruik van een accessoire of hulpstuk kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires,
neem dan contact op met het plaatselijke Makita servicecentrum.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hardmetalen zaagbladen
Spanschroefmontage (Horizontale spanschroef)
Verticale spanschroef
Dopsleutel 10
Houderset
Houdermontage
Houder/stang montage
Stelplaat
Stofzak
Driehoeksliniaal
Inbussleutel
Diverse types originele Makita accu’s en acculaders
OPMERKING:
• Sommige van de onderdelen in deze lijst kunnen
bijgeleverd zijn als standaard-accessoires. Deze
accessoires kunnen per land verschillend zijn.
ENG905-1
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld
volgens EN61029:
Geluidsdrukniveau (LpA): 88 dB (A)
Geluidsenergie-niveau (LWA): 98 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG900-1
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN61029:
Trillingsemissie (ah): 2,5 m/s2 of lager
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten volgens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).
ENH003-13
Alleen voor Europese landen
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makitamachine(s):
Aanduiding van de machine:
Schuifbare accu-afkortverstekzaag
Modelnr./ Type: BLS713
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN61029
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
72
ESPAÑOL (Instrucciones originales)
Explicación de los dibujos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pasador de retención
Perno
Perno de ajuste
Parte roja
Botón
Cartucho de batería
Marca de estrella
Protector de disco
Protector de disco A
Protector de disco B
Tornillo de apriete manual
Placa de corte
Disco de sierra
Dientes del disco
Corte en bisel izquierdo
Corte recto
Guía lateral
Base giratoria
Parte superior de la mesa
giratoria
Periferia del disco
Tornillo de ajuste
Brazo de retención
Puntero
Escala de inglete
Palanca de bloqueo
Mango
Palanca
Botón de liberación
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Escala de bisel
Brazo
Tornillo
Gatillo interruptor
Botón de desbloqueo
Agujero para candado
Portallaves
Portatubos
Cubierta central
Llave de tubo
Perno hexagonal
Cubierta de seguridad
Bloqueo del eje
Flecha
Caja del disco
Perno hexagonal
(rosca hacia la izquierda)
Brida exterior
Brida interior
Eje
Bolsa de polvo
Boquilla de polvo
Cierre
Apoyo
Brazo de la mordaza
Barra de la mordaza
Soporte
Conjunto de soporte
Pomo de la mordaza
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Proyección
Eje de la mordaza
Base
Barra de 12
Tornillo de fijación
Moldura corona tipo 52/38°
Moldura corona tipo 45°
Moldura cóncava tipo 45°
Esquina interior
Esquina exterior
Más de 15 mm (5/8”)
Más de 420 mm (16-1/2”)
Agujeros
Placa de presión
Corte ranuras con el disco
Escuadra
Soporte de brazo
Perno de ajuste del ángulo de
bisel a 0 grados
Perno de ajuste del ángulo de
bisel a 45 grados a la izquierda
Marca límite
Tapón portaescobillas
Destornillador
ESPECIFICACIONES
Modelo
BLS713
Diámetro del disco............................................................................................................................................... 190 mm
Diámetro del agujero (eje) ..................................................................................................................................... 20 mm
Ángulo de inglete máximo ..................................................................................................... Izquierda 47°, Derecha 57°
Ángulo de bisel máximo .......................................................................................................... Izquierda 45°, Derecha 5°
Capacidades de corte máximas (Al x An) con disco de 190 mm de diámetro.
Ángulo de inglete
0°
45° (izquierda y derecha)
57° (derecha)
Ángulo de bisel
45° (izquierda)
0°
5° (derecha)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
—
*60 mm x 265 mm (Nota 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Nota 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Nota 3)
—
Velocidad en vacío (min–1) ...................................................................................................................................... 2.200
Dimensiones (L x A x A) ....................................................................................................655 mm x 430 mm x 454 mm
Peso neto.............................................................................................................................................................. 12,7 kg
Tensión nominal...................................................................................................................................................18 V CC
(Nota)
La marca * indica que se utiliza una guarnición de madera del grosor siguiente.
1: Cuando se utilice una guarnición de madera de 20 mm de grosor.
2: Cuando se utilice una guarnición de madera de 15 mm de grosor.
3: Cuando se utilice una guarnición de madera de 10 mm de grosor.
• Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Las especificaciones y el cartucho de batería pueden diferir de país a país.
• Peso, con el cartucho de batería, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003
73
ENE076-1
Uso previsto
La herramienta ha sido prevista para hacer cortes precisos rectos y de inglete en madera.
GEA010-1
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. Si no sigue todas
las advertencias e instrucciones podrá ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futuras referencias.
ENB118-2
NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
PARA LA HERRMIENTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
74
Utilice protección para los ojos.
Mantenga las manos apartadas del recorrido del
disco de sierra. Evite el contacto con cualquier
disco cuando esté girando por inercia. Incluso
entonces puede causar heridas graves.
No utilice la sierra sin los protectores puestos.
Compruebe que el protector del disco se cierra
debidamente antes de cada uso. No utilice la sierra si el protector del disco no se mueve libremente y se cierra instantáneamente. No sujete ni
ate nunca el protector del disco en la posición
abierta.
No realice ninguna operación sin sujetar la pieza
de trabajo. La pieza de trabajo deberá estar sujetada firmemente contra la base giratoria y la guía
lateral con la mordaza durante todas las operaciones. No utilice nunca su mano para sujetar la pieza
de trabajo.
No se acerque nunca alrededor del disco de sierra.
Apague la herramienta y espere hasta que el
disco de sierra se haya parado antes de mover la
pieza de trabajo o de cambiar los ajustes.
Extraiga el cartucho de batería antes de cambiar
el disco o hacer el servicio.
Sujete siempre todas las partes móviles antes
de transportar la herramienta.
El pasador de tope que bloquea el cabezal de
corte en posición bajada es solamente para
transportar y almacenar la herramienta y no para
ninguna operación de corte.
No utilice la herramienta donde haya líquidos o
gases inflamables. La operación eléctrica de la
herramienta puede crear una explosión e incendio
cuando es expuesta a líquidos o gases inflamables.
Inspeccione cuidadosamente el disco antes de
la operación para ver si tiene grietas o está
dañado.
Sustituya inmediatamente el disco si está agrietado o dañado.
Utilice solamente las bridas especificadas para
esta herramienta.
Tenga cuidado de no dañar el eje, las bridas (en
especial la superficie de instalación) o el perno.
Si estas piezas resultan dañadas se podrá romper el disco.
Asegúrese de que la base giratoria esté debidamente sujeta de forma que no se mueva durante
la operación.
15. Por su propia seguridad, antes de iniciar la operación quite las virutas, pequeños trozos de
material, etc. de la superficie superior de la
mesa.
16. Evite cortar clavos. Antes de iniciar la operación,
inspeccione y extraiga todos los clavos que
haya en la pieza de trabajo.
17. Antes de activar el interruptor, asegúrese de que
el bloqueo del eje esté quitado.
18. Asegúrese de que el disco no toque la base giratoria cuando esté en la posición más baja.
19. Sujete la empuñadura firmemente. Tenga presente que la sierra se mueve un poco hacia
arriba y hacia abajo durante el inicio y la parada.
20. Asegúrese de que el disco no esté tocando la
pieza de trabajo antes de activar el interruptor.
21. Antes de utilizar la herramienta para cortar la
pieza de trabajo definitiva, déjela funcionar
durante un rato. Observe para ver si se producen vibraciones o bamboleos que puedan indicar que el disco está mal instalado o mal
equilibrado.
22. Espere a que el disco alcance plena velocidad
antes de cortar.
23. Detenga la operación inmediatamente si nota
algo anormal.
24. No intente bloquear el gatillo en la posición activada.
25. Esté alerta en todo momento, especialmente
durante las operaciones repetitivas y monótonas. No se deje llevar por el falso sentido de
seguridad. Los discos de sierra nunca perdonan
un descuido.
26. Emplee siempre los accesorios recomendados
en este manual. El empleo de accesorios incorrectos tales como muelas abrasivas puede ocasionar heridas.
27. No utilice la sierra para cortar otra cosa que no
sea madera.
28. Conecte las sierras de inglete a un dispositivo
de recogida de polvo cuando sierre.
29. Seleccione los discos de sierra según el material
a cortar.
30. Tenga cuidado cuando abra ranuras.
31. Reemplace la placa de corte cuando se gaste.
32. No utilice discos de sierra fabricados con acero
rápido.
33. El polvo de las operaciones de corte algunas
veces contiene productos químicos que se sabe
ocasionan cáncer, defectos de nacimiento u
otros peligros relacionados con la reproducción.
Algunos ejemplos de estos productos químicos
son:
• plomo de materiales pintados con pinturas que
contengan plomo.
• arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente.
El riesgo al que se expone variará, dependiendo
de la frecuencia con la que realice este tipo de
trabajo. Para reducir la exposición a estos productos químicos: trabaje en un área bien ventilada y póngase el equipo de seguridad indicado,
tal como esas máscaras contra el polvo que
están especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.
34. Para reducir el ruido emitido, asegúrese siempre
de que el disco esté afilado y limpio.
35. El operario deberá estar debidamente preparado
para utilizar, ajustar y manejar la herramienta.
36. Utilice discos de sierra correctamente afilados.
Observe la velocidad máxima marcada en el
disco de sierra.
37. Absténgase de retirar cualquier recorte u otras
partes de la pieza de trabajo del área de corte
mientras la herramienta esté en marcha y la
cabeza de la sierra no esté en posición de descanso.
38. Utilice solamente discos de sierra que cumplan
con la norma EN847-1 recomendados por el
fabricante.
39. Póngase guantes para manejar el disco de sierra
(los discos de sierra deberán ser transportados
en un portadiscos siempre que sea posible) y
materiales bastos.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES
PARA EL CARTUCHO DE BATERÍA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas
las instrucciones e indicaciones de precaución
sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y
(3) el producto con el que se utiliza la batería.
No desarme el cartucho de batería.
Si el tiempo de uso del cartucho de batería se
acorta demasiado, deje de usarlo inmediatamente. Podría resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una
explosión.
Si entra electrólito en sus ojos, aclárelos con
agua limpia y vea a un médico inmediatamente.
Existe el riesgo de poder perder la vista.
No cortocircuite el cartucho de batería:
(1) No toque los terminales con ningún material
conductor.
(2) Evite guardar el cartucho de batería en un
cajón junto con otros objetos metálicos,
tales como clavos, monedas, etc.
(3) No exponga el cartucho de batería al agua ni
a la lluvia.
Un cortocircuito en la batería puede producir
una gran circulación de corriente, un recalentamiento, posibles quemaduras e incluso
una rotura de la misma.
No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar o exceder los 50°C.
Nunca incinere el cartucho de batería incluso en
el caso de que esté dañado seriamente o ya no
sirva en absoluto.
El cartucho de batería puede explotar si se tira al
fuego.
Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el cartucho de batería.
No utilice una batería dañada.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
1.
2.
3.
Cargue el cartucho de batería antes de que se
descargue completamente.
Pare siempre la operación y cargue el cartucho
de batería cuando note menos potencia en la
herramienta.
No cargue nunca un cartucho de batería que
esté completamente cargado.
La sobrecarga acortará la vida de servicio de la
batería.
Cargue el cartucho de batería a temperatura
ambiente de 10°C – 40°C. Si un cartucho de
batería está caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.
INSTALACIÓN
Montaje en un banco de trabajo
ENC007-6
1.
Consejos para alargar al máximo la vida de
servicio de la batería
Cuando la herramienta sale de fábrica, la empuñadura
está bloqueada en la posición bajada con el pasador de
retención. Suelte el pasador de tope aplicando simultáneamente una ligera presión hacia abajo en la empuñadura y tirando del pasador de tope. (Fig. 1)
ADVERTENCIA:
• Asegúrese de que la herramienta no se moverá en
la superficie de apoyo. El movimiento de la sierra de
inglete en la superficie de apoyo mientras hace el corte
puede dar lugar a la pérdida del control y graves heridas personales.
Esta herramienta se deberá fijar con dos pernos a una
superficie nivelada y estable utilizando los agujeros para
pernos provistos en la base de la herramienta. Esto ayudará a evitar que se vuelque y pueda ocasionar heridas.
(Fig. 2)
Gire el perno de ajuste hacia la derecha o hacia la
izquierda de forma que toque la superficie del suelo para
mantener estable la herramienta. (Fig. 3)
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA:
• Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y el cartucho de batería extraído antes de
ajustar o comprobar las funciones de la herramienta. Si no apaga la herramienta y extrae el cartucho de batería podrá sufrir graves heridas personales a
causa de un arranque accidental.
Instalación o extracción del cartucho de batería
(Fig. 4)
• Apague siempre la herramienta antes de insertar o
extraer el cartucho de batería.
• Para extraer el cartucho de batería, sáquelo de la
herramienta a la vez que desliza el botón de la parte
frontal del cartucho.
• Para insertar el cartucho de batería, alinee la lengüeta
del cartucho de batería con la acanaladura en el alojamiento y deslícelo hasta que encaje en su sitio. Insértelo siempre a tope hasta que se bloquee en su sitio
produciendo un pequeño chasquido. Si puede ver la
parte roja del lado superior del botón, no estará bloqueado completamente. Insértelo firmemente hasta
que no pueda verse la parte roja. En caso contrario,
podrá caerse accidentalmente de la herramienta y ocasionarle heridas a usted o a alguien que esté cerca de
usted.
75
• No emplee fuerza cuando inserte el cartucho de batería. Si el cartucho no se desliza al interior fácilmente,
será porque no está siendo insertado correctamente.
Sistema de protección de la batería (Cartucho de
batería con una marca de estrella) (Fig. 5)
El cartucho de batería con una marca de estrella está
equipado con el sistema de protección, que corta automáticamente la alimentación para asegurar una larga
vida de servicio.
La herramienta se detendrá durante la operación cuando
la herramienta y/o la batería sean puestas en una de las
situaciones siguientes. Esto es causado por la activación
del sistema de protección y no significa un problema de
la herramienta.
• Cuando la herramienta está sobrecargada:
En este momento, suelte el gatillo interruptor y elimine
las causas de la sobrecarga y después apriete el gatillo
interruptor otra vez para reanudar.
• Cuando las celdas de la batería están calientes:
Si realiza cualquier operación del gatillo interruptor, el
motor permanecerá detenido. En este momento, deje
de utilizar la herramienta y enfríe o cargue el cartucho
de batería después de extraerlo de la herramienta.
• Cuando la capacidad de batería restante sea baja:
Si realiza cualquier operación del gatillo interruptor, el
motor permanecerá detenido. En este momento,
extraiga el cartucho de batería de la herramienta y cárguelo.
Protector de disco
Para todos los países excepto los países europeos
(Fig. 6)
Al bajar la empuñadura, el protector del disco se sube
automáticamente. El protector es accionado por resorte
por lo que retorna a su posición original cuando se completa el corte y se sube la empuñadura.
ADVERTENCIA:
• No anule ni quite nunca el protector de disco ni el
resorte que hay en el protector. Un disco expuesto
como resultado de una guarda anulada puede dar
lugar a graves heridas personales durante la operación.
En beneficio de su seguridad personal, mantenga el protector del disco siempre en buen estado. Cualquier operación irregular del protector de disco deberá ser
corregida inmediatamente. Compruebe para asegurarse
de que el protector de disco retorna accionado por
resorte.
ADVERTENCIA:
• No utilice nunca la herramienta si la guarda del
disco o el resorte está dañado, defectuoso o quitado. La utilización de la herramienta con una guarda
dañada, defectuosa o quitada puede dar lugar a graves
heridas personales.
76
Para países europeos (Fig. 7)
Al bajar la empuñadura, el protector del disco A se sube
automáticamente. El protector del disco B se sube al
hacer contacto con la pieza de trabajo. Los protectores
se accionan por resorte por lo que retornarán a su posición original cuando se complete el corte y sea subida la
empuñadura.
ADVERTENCIA:
• No anule ni quite nunca el protector de disco ni el
resorte que hay en el protector. Un disco expuesto
como resultado de una guarda anulada puede dar
lugar a graves heridas personales durante la operación.
En beneficio de su seguridad personal, mantenga cada
protector del disco siempre en buen estado. Cualquier
operación irregular de los protectores del disco deberá
ser corregida inmediatamente. Compruebe para asegurarse de que los protectores del disco retornan accionadas por resorte.
ADVERTENCIA:
• No utilice nunca la herramienta si la guarda del
disco o el resorte está dañado, defectuoso o quitado. La utilización de la herramienta con una guarda
dañada, defectuosa o quitada puede dar lugar a graves
heridas personales.
Si el protector de disco transparente se ensucia, o si se
adhiere a él serrín de tal forma que no pueda verse fácilmente el disco y/o la pieza de trabajo, extraiga el cartucho de batería y limpie el protector cuidadosamente con
un paño húmedo.
No utilice disolventes ni ningún producto de limpieza a
base de petróleo para limpiar la guarda de plástico porque pueden causar daños a la guarda.
Si la guarda del disco se ensucia y necesita ser limpiada
para su correcta utilización, siga los pasos de abajo:
Con la herramienta apagada y el cartucho de batería
extraído, utilice la llave de tubo suministrada para aflojar
el perno hexagonal que sujeta la cubierta central. Afloje
el perno hexagonal girándolo hacia la izquierda y suba el
protector de disco y la cubierta central. (Fig. 8)
Con el protector de disco en esta posición, la limpieza se
puede hacer de forma más completa y eficiente. Cuando
haya completado la limpieza, invierta el procedimiento
de arriba y apriete el perno. No quite el resorte que
sujeta el protector de disco. Si la guarda del disco se
daña con el paso del tiempo o por la exposición a los
rayos ultravioleta, póngase en contacto con el Centro de
servicio Makita para adquirir una guarda nueva.
NO ANULE NI QUITE LA GUARDA.
Posicionamiento de las placas de corte
(Fig. 9 y 10)
Esta herramienta se provee con placas de corte en la
base giratoria para minimizar el desgarro en el lado de
salida de un corte. Las placas de corte se ajustan en
fábrica para que el disco de sierra no las toque. Antes de
usar la herramienta, ajuste las placas de corte de la
forma siguiente:
Primero, extraiga el cartucho de batería. Afloje todos los
tornillos (2 en cada lado derecho e izquierdo) que sujetan las placas de corte. Apriételos otra vez pero solamente hasta el punto en el que las placas de corte
puedan seguir moviéndose fácilmente con la mano. Baje
la empuñadura completamente y empuje hacia dentro el
pasador de retención para bloquear la empuñadura en la
posición bajada. Afloje los dos tornillos de fijación que
sujetan las barras deslizables. Tire del carro hacia usted
completamente. Ajuste las placas de corte de forma que
justamente hagan contacto con los laterales de los dientes del disco. Apriete los tornillos delanteros (no los
apriete mucho). Empuje el carro hacia la guía lateral
completamente y ajuste las placas de corte de forma que
justamente hagan contacto con los laterales de los dientes del disco. Apriete los tornillos traseros (no los apriete
mucho).
Después de ajustar las placas de corte, libere el pasador
de retención y suba la empuñadura. Después apriete
todos los tornillos firmemente.
AVISO:
• Después de ajustar el ángulo de bisel asegúrese de
que las placas de corte están ajustadas debidamente. El correcto ajuste de las placas de corte ayudará a proveer un apoyo adecuado de la pieza de
trabajo reduciendo al mínimo el desgarro de la pieza
de trabajo.
Para mantener la máxima capacidad de corte
(Fig. 11 y 12)
Esta herramienta se ajusta en fábrica para lograr su
capacidad de corte máxima con un disco de sierra de
190 mm.
Extraiga el cartucho de batería antes de intentar hacer
cualquier ajuste. Cuando instale un disco nuevo, compruebe siempre la posición límite inferior del disco, y si
es necesario, ajústela de la forma siguiente:
Primero, extraiga el cartucho de batería. Empuje el carro
a tope hacia la guía lateral y baje la empuñadura completamente. Gire el perno de ajuste utilizando la llave de
tubo hasta que la periferia del disco esté ligeramente por
debajo de la parte superior de la base giratoria en el
punto donde la cara delantera de la guía lateral se
encuentra con la parte superior de la base giratoria.
Con el cartucho de batería extraído, gire el disco con la
mano a la vez que sujeta la empuñadura bajada completamente para asegurarse de que el disco no hace contacto con ninguna parte de la base inferior. Reajuste
ligeramente, si es necesario.
ADVERTENCIA:
• Después de instalar un disco nuevo y con el cartucho de batería extraído, asegúrese siempre de que
el disco no haga contacto con ninguna parte de la
base inferior cuando la empuñadura sea bajada
completamente. Si un disco hace contacto con la
base puede ocasionar un retroceso brusco y dar lugar
a graves heridas personales.
Brazo de retención (Fig. 13)
La posición inferior máxima del disco puede ajustarse
fácilmente con el brazo de retención. Para ajustarla,
mueva el brazo de retención en el sentido de la flecha
como se muestra en la figura. Ajuste el tornillo de ajuste
de forma que el disco se pare en la posición deseada
cuando baje completamente la empuñadura.
Ajuste del ángulo de inglete (Fig. 14)
Afloje el mango girándolo hacia la izquierda. Gire la base
giratoria a la vez que presiona hacia abajo la palanca de
bloqueo. Cuando haya movido el mango a la posición
donde el puntero apunta al ángulo deseado en la escala
de inglete, apriete firmemente el mango hacia la derecha.
PRECAUCIÓN:
• Después de cambiar el ángulo de inglete, sujete siempre la base giratoria apretando el mango completamente.
AVISO:
• Cuando gire la base giratoria, asegúrese de subir la
empuñadura completamente.
Ajuste del ángulo de bisel (Fig. 15 y 16)
Para ajustar el ángulo de bisel, afloje la palanca de la
parte trasera de la herramienta moviéndola hacia la
izquierda.
Empuje la empuñadura hacia la izquierda para inclinar el
disco hasta que el puntero apunte al ángulo deseado en
la escala de bisel. Después apriete la palanca hacia la
derecha para sujetar el brazo.
Para inclinar el disco hacia la derecha, presione el botón
de liberación de la parte trasera de la herramienta a la
vez que inclina el disco ligeramente hacia la izquierda
después de aflojar la palanca. Con el botón de liberación
presionado, incline el disco hacia la derecha.
PRECAUCIÓN:
• Después de cambiar el ángulo de bisel, sujete siempre
el brazo apretando la palanca hacia la derecha.
AVISO:
• Cuando incline el disco de sierra asegúrese de que la
empuñadura esté completamente subida.
• Cuando quiera cambiar el ángulo de bisel, asegúrese
de posicionar las placas de corte debidamente como
se explica en la sección “Posicionamiento de las placas
de corte”.
Ajuste de la posición de la palanca (Fig. 17)
La palanca puede recolocarse a cada 30° de ángulo
cuando no está completamente apretada.
Afloje y quite el tornillo que sujeta la palanca en la parte
trasera de la herramienta. Quite la palanca e instálela
otra vez de forma que esté ligeramente por encima del
nivel. Sujete la palanca con el tornillo firmemente.
Accionamiento del interruptor
Para países europeos (Fig. 18)
Para evitar que el gatillo interruptor pueda accionarse
accidentalmente, se ha provisto un botón de desbloqueo.
Para poner en marcha la herramienta, empuje la palanca
hacia arriba, presione hacia dentro el botón de desbloqueo y después apriete el gatillo interruptor. Suelte el
gatillo interruptor para parar.
77
ADVERTENCIA:
• Antes de instalar el cartucho de batería en la herramienta, compruebe siempre para cerciorarse de
que el gatillo interruptor se acciona debidamente y
que vuelve a la posición “OFF” cuando lo suelta.
No apriete con fuerza el gatillo interruptor sin presionar hacia dentro el botón de desbloqueo. Podría
romper el interruptor. La utilización de una herramienta con un interruptor que no se acciona debidamente puede dar lugar a la pérdida de control y graves
heridas personales.
En el gatillo interruptor se ha provisto un agujero para
insertar un candado a fin de bloquear la herramienta en
posición apagada.
Para todos los países excepto los países europeos
(Fig. 19)
Para evitar que el gatillo pueda accionarse accidentalmente, se ha provisto un botón de desbloqueo. Para
poner en marcha la herramienta, presione hacia dentro
el botón de desbloqueo y apriete el gatillo interruptor.
Suelte el gatillo interruptor para parar.
ADVERTENCIA:
• Antes de instalar el cartucho de batería en la herramienta, compruebe siempre para cerciorarse de
que el gatillo interruptor se acciona debidamente y
que vuelve a la posición “OFF” cuando lo suelta.
No apriete con fuerza el gatillo interruptor sin presionar hacia dentro el botón de desbloqueo. Podría
romper el interruptor. La utilización de una herramienta con un interruptor que no se acciona debidamente puede dar lugar a la pérdida de control y graves
heridas personales.
En el gatillo interruptor se ha provisto un agujero para
insertar un candado a fin de bloquear la herramienta en
posición apagada.
•
•
•
•
ADVERTENCIA:
No utilice un candado con un fuste o cable de
menos de 6,35 mm (1/4”) de diámetro. Un fuste o
cable más pequeño podrá no bloquear debidamente la
herramienta en la posición apagada y es posible que
se produzca una puesta en marcha involuntaria dando
lugar a graves heridas personales.
No utilice NUNCA la herramienta si el gatillo interruptor no funciona perfectamente bien. Cualquier
herramienta con un interruptor que no funciona es
MUY PELIGROSA y deberá ser reparada antes de
seguir utilizándola o podrán producirse graves heridas
personales.
Por su propia seguridad, esta herramienta está equipada con un botón de desbloqueo que impide que la
herramienta pueda ser puesta en marcha sin querer.
No utilice NUNCA la herramienta si se pone en marcha
cuando usted simplemente aprieta el gatillo interruptor
sin presionar el botón de desbloqueo. Un interruptor
con necesidad de reparación puede dar lugar a una
puesta en marcha involuntaria y a graves heridas personales. Lleve la herramienta a un centro de servicio
Makita para que le hagan las reparaciones apropiadas
ANTES de seguir utilizándola.
No anule NUNCA la función del botón de desbloqueo
sujetándolo con cinta adhesiva o alguna otra manera.
Un interruptor con un botón de desbloqueo anulado
puede dar lugar a una puesta en marcha involuntaria y
a graves heridas personales.
78
MONTAJE
ADVERTENCIA:
• Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y el cartucho de batería extraído antes trabajar en la herramienta. El no apagar y extraer el
cartucho de batería puede dar lugar a graves heridas
personales.
Para guardar la lleve de tubo (Fig. 20)
La llave de tubo se almacena como se muestra en la
figura.
Cuando se necesite, la llave de tubo se puede extraer del
portallaves.
Después de utilizar la llave de tubo, puede almacenarla
volviéndola a poner en el portallaves.
Instalación o desmontaje del disco
ADVERTENCIA:
• Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería extraído antes instalar o desmontar el disco. Una puesta en marcha
involuntaria de la herramienta puede dar lugar a graves
heridas personales.
PRECAUCIÓN:
• Utilice solamente la llave de tubo Makita provista para
instalar o desmontar el disco. De lo contrario, podrá
producirse apretamiento excesivo o insuficiente del
perno hexagonal. Esto podría ocasionarle heridas.
Bloquee la empuñadura en la posición levantada empujando hacia dentro el pasador de retención. (Fig. 21)
Para desmontar el disco, utilice la llave de tubo para aflojar el perno hexagonal que sujeta la cubierta central
girándolo hacia la izquierda. Suba el protector de disco y
la cubierta central. (Fig. 22)
Presione el bloqueo del eje para bloquear el eje y utilice
la llave de tubo para aflojar el perno hexagonal hacia la
derecha. Después quite el perno hexagonal, brida exterior y disco. (Fig. 23)
NOTA:
• Si quita la brida interior asegúrese de instalarla en el
eje con su protuberancia orientada hacia afuera del
disco. Si la brida está instalada incorrectamente rozará
contra la máquina.
Para instalar el disco, móntelo con cuidado en el eje,
asegurándose de que la dirección de la flecha en la
superficie del disco coincida con la dirección de la flecha
en la caja del disco. Instale la brida exterior y perno
hexagonal, y después utilizando la llave de tubo apriete
el perno hexagonal (rosca hacia la izquierda) firmemente
hacia la izquierda a la vez que presiona el bloqueo del
eje.
Devuelva el protector de disco y la cubierta central a sus
posiciones originales. Después apriete el perno hexagonal hacia la derecha para sujetar la cubierta central.
Libere la empuñadura de la posición levantada tirando
del pasador de retención. Baje la empuñadura para asegurarse de que el protector de disco se mueve debidamente. Asegúrese de que el bloqueo del eje ha liberado
el eje antes de hacer el corte. (Fig. 24 y 25)
Bolsa de polvo (accesorio) (Fig. 26)
Para colocar el cierre, alinee el extremo superior del cierre con la marca triangular de la bolsa de polvo.
La utilización de la bolsa de polvo permite realizar operaciones de corte más limpias y recoger más fácilmente el
polvo. Para colocar la bolsa de polvo, encájela en la
boquilla de polvo.
Cuando la bolsa de polvo esté medio llena, quítela de la
herramienta y extraiga el cierre. Vacíe la bolsa de polvo
golpeándola ligeramente con objeto de extraer las partículas adheridas en el interior para que no impidan la
posterior recogida de polvo.
NOTA:
• Si conecta un aspirador a su sierra, podrá realizar operaciones más limpias.
Sujeción de la pieza de trabajo (Fig. 27)
ADVERTENCIA:
• Es muy importante sujetar siempre la pieza de trabajo correctamente con el tipo apropiado de mordaza. El no hacerlo puede dar lugar a graves heridas
personales y ocasionar daños a la herramienta y/o la
pieza de trabajo.
• Después de una operación de corte no suba el
disco hasta que se haya parado completamente. La
subida de un disco girando por inercia puede dar lugar
a graves heridas personales y daños a la pieza de trabajo.
• Cuando corte una pieza de trabajo que sea más
larga que la base de apoyo de la sierra, el material
deberá ser apoyado en toda su longitud más allá de
la base de apoyo y a la misma altura para mantener
el material nivelado. Un apoyo apropiado de la pieza
de trabajo ayudará a evitar que el disco se atranque y
que se produzca un posible retroceso brusco que
puede dar lugar a graves heridas personales. No
dependa únicamente de la mordaza vertical y/o mordaza horizontal para sujetar la pieza de trabajo. El
material fino tiende a combarse. Apoye la pieza de trabajo en toda su longitud para evitar que el disco se
atranque y que posiblemente se produzca un RETROCESO BRUSCO.
Mordaza vertical (Fig. 28)
La mordaza vertical se puede instalar en dos posiciones
tanto en el lado derecho como el izquierdo de la guía
lateral o el conjunto del soporte (accesorio opcional).
Inserte la barra de la mordaza en el agujero de la guía
lateral o del conjunto del soporte y apriete el tornillo para
sujetar la barra de la mordaza.
Posicione el brazo de la mordaza de acuerdo con el grosor y forma de la pieza de trabajo y sujete el brazo de la
mordaza apretando el tornillo. Si el tornillo que sujeta el
brazo de la mordaza toca la guía lateral, instale el tornillo
en el lado opuesto del brazo de la mordaza. Asegúrese
de que ninguna parte de la herramienta toque la mordaza cuando baje la empuñadura completamente o tire o
empuje el carro a tope. Si alguna parte toca la mordaza,
reposicione la mordaza.
Presione la pieza de trabajo a ras contra la guía lateral y
la base giratoria. Ponga la pieza de trabajo en la posición
de corte deseada y sujétela firmemente apretando el
pomo de la mordaza.
ADVERTENCIA:
• La pieza de trabajo deberá estar sujetada firmemente contra la base giratoria y la guía lateral con
la mordaza durante todas las operaciones. Si la
pieza de trabajo no está sujetada debidamente contra
la guía el material podrá moverse durante la operación
de corte ocasionando posibles daños al disco,
haciendo que el material salga lanzado y perder el control dando lugar a graves heridas personales.
Mordaza horizontal (accesorio opcional) (Fig. 29)
La mordaza horizontal se puede instalar en el lado
izquierdo de la base. Girando el pomo de la mordaza
hacia la izquierda se afloja el tornillo y el eje se puede
mover rápidamente hacia dentro y hacia fuera. Girando
el pomo de la mordaza hacia la derecha, el tornillo se
mantiene apretado. Para sujetar la pieza de trabajo, gire
el pomo de la mordaza suavemente hacia la derecha
hasta que la proyección alcance su máxima posición
superior, después apriete firmemente. Si fuerza el pomo
de la mordaza o lo saca mientras lo esté girando hacia la
derecha, la proyección podrá quedar en ángulo. En este
caso, vuelva a girar el pomo de la mordaza hacia la
izquierda hasta que se suelte el tornillo, antes de girar
otra vez suavemente hacia la derecha.
La anchura máxima de la pieza de trabajo que se puede
sujetar con la mordaza horizontal es de 120 mm.
ADVERTENCIA:
• Sujete la pieza de trabajo solamente cuando la proyección esté en la posición máxima superior. En
caso contrario podrá resultar en una insuficiente sujeción de la pieza de trabajo. Esto podrá hacer que la
pieza de trabajo salga lanzada, ocasionar daños al
disco u ocasionar la pérdida del control, que podrá
resultar en HERIDAS PERSONALES.
Soportes y conjuntos de soportes
(accesorios opcionales) (Fig. 30 y 31)
Los soportes y los conjuntos de soportes se pueden instalar en cualquiera de los lados como medio útil para
sujetar piezas de trabajo horizontalmente. Instálelos
como se muestra en la figura. Después apriete los tornillos firmemente para sujetar los soportes y los conjuntos
de soporte.
Cuando corte piezas de trabajo largas, utilice el conjunto
de barra de soporte (accesorio opcional). Éste consiste
en dos conjuntos de soporte y dos barras de 12.
ADVERTENCIA:
• Apoye siempre una pieza de trabajo larga de forma
que quede nivelada con la superficie superior de la
base giratoria para poder realizar un corte preciso
y evitar una peligrosa pérdida de control de la
herramienta. Un apoyo apropiado de la pieza de trabajo ayudará a evitar que el disco se atranque y un
posible retroceso brusco que puede dar lugar a graves
heridas personales.
79
OPERACIÓN
AVISO:
• Antes de utilizar, asegúrese de liberar la empuñadura
de la posición bajada tirando del pasador de retención.
• No ejerza presión excesiva en la empuñadura cuando
corte. Una fuerza excesiva podrá resultar en una
sobrecarga del motor y/o reducir la eficacia de corte.
Empuje hacia abajo la empuñadura con la fuerza únicamente necesaria para cortar suavemente y sin reducir significativamente la velocidad del disco.
• Presione hacia abajo suavemente la empuñadura para
realizar el corte. Si presiona hacia abajo la empuñadura con fuerza o si ejerce fuerza lateral, el disco
vibrará y dejará una marca (marca de sierra) en la
pieza de trabajo y se deteriorará la precisión del corte.
• Durante un corte de deslizamiento, empuje suavemente el carro hacia la guía lateral sin parar. Si para el
movimiento del carro durante el corte, quedará una
marca en la pieza de trabajo y se deteriorará la precisión del corte.
ADVERTENCIA:
• Asegúrese de que el disco no esté tocando la pieza
de trabajo, etc., antes de activar el interruptor. El
encender la herramienta con el disco haciendo contacto con la pieza de trabajo puede dar lugar a un
retroceso brusco y graves heridas personales.
1. Corte por presión
(corte de piezas de trabajo pequeñas) (Fig. 32)
De la forma siguiente se pueden cortar piezas de trabajo
de hasta 52 mm de alto y 97 mm de ancho.
Empuje el carro hacia la guía lateral a tope y apriete los
dos tornillos de fijación que sujetan las barras deslizables girándolos hacia la derecha para sujetar el carro.
Sujete la pieza de trabajo con el tipo de mordaza apropiado. Encienda la herramienta sin que el disco esté
tocando nada y espere hasta que el disco adquiera plena
velocidad antes de bajarlo. Después baje suavemente la
empuñadura hasta la posición totalmente bajada para
cortar la pieza de trabajo. Cuando haya completado el
corte, apague la herramienta y ESPERE HASTA QUE EL
DISCO SE HAYA PARADO COMPLETAMENTE antes de
devolver el disco a su posición completamente elevada.
ADVERTENCIA:
• Apriete firmemente los dos tornillos de fijación que
sujetan las barras deslizables girándolos hacia la
derecha para que el carro no se mueva durante la
operación. Un apretado insuficiente del tornillo de fijación puede ocasionar un posible retroceso brusco que
puede dar lugar a graves heridas personales.
2.
Corte de deslizamiento (empujando)
(corte de piezas de trabajo anchas) (Fig. 33)
Afloje los dos tornillos de fijación que sujetan las barras
deslizables girándolos hacia la izquierda para poder deslizar el carro libremente. Sujete la pieza de trabajo con el
tipo de mordaza apropiado. Tire del carro hacia usted
completamente. Encienda la herramienta sin que el
disco esté tocando nada y espere hasta que el disco
adquiera plena velocidad. Presione hacia abajo la empuñadura y EMPUJE EL CARRO HACIA LA GUÍA LATERAL Y A TRAVÉS DE LA PIEZA DE TRABAJO. Cuando
haya completado el corte, apague la herramienta y
ESPERE HASTA QUE EL DISCO SE HAYA PARADO
COMPLETAMENTE antes de devolver el disco a su posición completamente elevada.
80
ADVERTENCIA:
• Siempre que realice un corte de deslizamiento, primero tire del carro hacia usted completamente y
presione la empuñadura a tope hacia abajo, después empuje el carro hacia la guía lateral. No inicie
nunca el corte sin haber tirado del carro completamente hacia usted. Si realiza el corte de deslizamiento sin haber tirado del carro completamente hacia
usted podrá producirse un retroceso brusco inesperado y resultar en graves heridas personales.
• No intente nunca realizar un corte de deslizamiento
tirando del carro hacia usted. Si tira del carro hacia
usted durante el corte podrá ocasionar un retroceso
brusco inesperado resultando en posibles graves heridas personales.
• No realice nunca el corte de deslizamiento con la
empuñadura bloqueada en la posición bajada.
• No afloje nunca el fijador que sujeta el carro mientras el disco esté girando. Podría ocasionarle heridas graves. Un carro suelto mientras corta podrá
ocasionar un retroceso brusco inesperado resultando
en posibles graves heridas personales.
3. Corte en inglete
Consulte la sección “Ajuste del ángulo de inglete” explicada más atrás.
4. Corte en bisel (Fig. 34)
Afloje la palanca e incline el disco para establecer el
ángulo de bisel (consulte la sección “Ajuste del ángulo
de bisel” explicada más atrás). Asegúrese de apretar la
palanca firmemente para sujetar de forma segura el
ángulo de bisel seleccionado. Sujete la pieza de trabajo
con una mordaza. Asegúrese de que el carro esté empujado completamente hacia usted. Encienda la herramienta sin que el disco esté tocando nada y espere
hasta que el disco adquiera plena velocidad. Después
baje con cuidado la empuñadura hasta la posición completamente bajada mientras aplica presión en dirección
paralela al disco y EMPUJE EL CARRO HACIA LA GUÍA
LATERAL PARA CORTAR LA PIEZA DE TRABAJO.
Cuando haya completado el corte, apague la herramienta y ESPERE HASTA QUE EL DISCO SE HAYA
PARADO COMPLETAMENTE antes de devolver el disco
a su posición completamente elevada.
ADVERTENCIA:
• Después de ajustar el disco para un corte en bisel,
antes de utilizar la herramienta asegúrese de que el
carro y el disco podrán desplazarse libremente a
todo lo largo de rango del corte que piensa hacer.
Una interrupción del desplazamiento del carro o el
disco durante la operación de corte puede dar lugar a
un retroceso brusco y a graves heridas personales.
• Mientras esté haciendo un corte en bisel mantenga
las manos alejadas de la trayectoria del disco. El
ángulo del disco puede confundir al operario sobre la
trayectoria real del disco durante el corte y el contacto
con el disco dará lugar a graves heridas personales.
• El disco no deberá ser subido hasta que se haya
parado completamente. Durante un corte en bisel la
pieza cortada podrá detenerse contra el disco. Si sube
el disco mientras está girando, la pieza cortada podrá
ser expulsada por el disco haciendo que el material se
fragmente lo que puede dar lugar a graves heridas personales.
AVISO:
• Cuando presione hacia abajo la empuñadura, aplique
fuerza paralela a la hoja de sierra. Si la fuerza es aplicada perpendicularmente a la base giratoria o si se
cambia la dirección de la presión durante el corte, la
precisión de corte se deteriorará.
5. Corte compuesto
El corte compuesto es el procedimiento en el que se
hace un ángulo de bisel al mismo tiempo que se corta un
ángulo de inglete en una pieza de trabajo. El corte compuesto se puede realizar a los ángulos mostrados en la
tabla.
Ángulo de inglete
Ángulo de bisel
Izquierda y Derecha 45°
Izquierda 0° – 45°
Derecha 50°
Izquierda 0° – 40°
Derecha 55°
Izquierda 0° – 30°
Derecha 57°
Izquierda 0° – 25°
Cuando quiera realizar un corte compuesto, consulte las
explicaciones de “Corte por presión”, “Corte de deslizamiento”, “Corte en inglete” y “Corte en bisel”.
6. Corte de molduras corona y cóncavas
Las molduras corona y cóncavas pueden cortarse en
una sierra de inglete mixta con las molduras apoyadas
horizontalmente en la base giratoria.
Existen dos tipos comunes de molduras corona y un tipo
de moldura cóncava; moldura corona de ángulo mural de
52/38°, moldura corona de ángulo mural de 45° y moldura cóncava de ángulo mural de 45°. Consulte las ilustraciones. (Fig. 35)
Existen juntas de moldura corona y cóncava que han
sido hechas para encajar en esquinas “interiores” de 90°
((1) y (2) en las Fig. 36 y 37) y esquinas “exteriores” de
90° ((3) y (4) en las Fig. 36 y 37).
Medición
Mida la longitud de la pared y ajuste la pieza de trabajo en la mesa para cortar el borde de contacto con la pared a la longitud deseada. Asegúrese siempre de que la longitud cortada de la parte trasera de la pieza de trabajo es igual que la
longitud de la pared. Ajuste la longitud de corte para el ángulo de corte. Utilice siempre varias piezas para realizar cortes
de prueba a fin de comprobar los ángulos de corte.
Cuando corte molduras corona y cóncavas, ajuste el ángulo de bisel y el ángulo de inglete como se indica en la tabla (A)
y posicione las molduras sobre la superficie superior de la base de la sierra como se indica en la tabla (B).
En el caso de corte en bisel izquierdo
Tabla (A)
Posición de la
moldura en las
Fig. 36 y 37
Para esquina
interior
(1)
Para esquina
exterior
(3)
Ángulo de bisel
Tipo 52/38°
Tipo 45°
Ángulo de inglete
Tipo 52/38°
Tipo 45°
Derecho 31,6°
Derecho 35,3°
Izquierdo 31,6°
Izquierdo 35,3°
Derecho 31,6°
Derecho 35,3°
(2)
Izquierdo 33,9°
Izquierdo 30°
(4)
Tabla (B)
Posición de la
moldura en las
Fig. 36 y 37
Para esquina
interior
(1)
(2)
(3)
Para esquina
exterior
(4)
Borde de moldura
contra la guía lateral
El borde de contacto con el techo
debe estar contra la guía lateral.
Pieza acabada
La pieza acabada estará en el lado
izquierdo del disco.
El borde de contacto con la pared
debe estar contra la guía lateral.
El borde de contacto con el techo
debe estar contra la guía lateral.
La pieza acabada estará en el lado
derecho del disco.
Ejemplo:
En el caso de corte de moldura corona tipo 52/38° para posición (1) en las Fig. 36 y 37:
• Incline y sujete el ajuste de ángulo de bisel para 33,9° IZQUIERDO.
• Ajuste y sujete el ajuste de ángulo de inglete para 31,6° DERECHO.
• Apoye la moldura corona con su superficie posterior vasta (oculta) hacia abajo sobre la base giratoria con su
BORDE DE CONTACTO CON EL TECHO contra la guía lateral en la sierra.
• La pieza acabada a utilizar estará siempre en el lado IZQUIERDO del disco después de haber realizado el corte.
81
En el caso de corte en bisel derecho
Tabla (A)
Posición de la
moldura en las
Fig. 36 y 37
Para esquina
interior
(1)
Para esquina
exterior
(3)
Ángulo de bisel
Tipo 52/38°
Tipo 45°
Ángulo de inglete
Tipo 52/38°
Tipo 45°
Derecho 31,6°
Derecho 35,3°
Izquierdo 31,6°
Izquierdo 35,3°
Derecho 31,6°
Derecho 35,3°
(2)
Derecho 33,9°
Derecho 30°
(4)
Tabla (B)
Posición de la
moldura en las
Fig. 36 y 37
Para esquina
interior
(1)
(2)
(3)
Para esquina
exterior
(4)
Borde de moldura contra la guía
lateral
El borde de contacto con la pared
debe estar contra la guía lateral.
Pieza acabada
La pieza acabada estará en el lado
derecho del disco.
El borde de contacto con el techo
debe estar contra la guía lateral.
El borde de contacto con la pared
debe estar contra la guía lateral.
La pieza acabada estará en el lado
izquierdo del disco.
Ejemplo:
En el caso de corte de moldura corona tipo 52/38° para posición (1) en las Fig. 36 y 37:
• Incline y sujete el ajuste de ángulo de bisel para 33,9° DERECHO.
• Ajuste y sujete el ajuste de ángulo de inglete para 31,6° DERECHO.
• Apoye la moldura corona con su superficie posterior vasta (oculta) hacia abajo sobre la base giratoria con su
BORDE DE CONTACTO CON LA PARED contra la guía lateral en la sierra.
• La pieza acabada a utilizar estará siempre en el lado DERECHO del disco después de haber realizado el corte.
7. Guarnición de madera (Fig. 38)
La utilización de la guarnición de madera ayuda a conseguir cortes sin astillar la pieza de trabajo. Coloque la
guarnición de madera en la guía lateral utilizando los
agujeros de la guía lateral.
Consulte la figura referente a las dimensiones para elegir
una guarnición de madera sugerida.
PRECAUCIÓN:
• Utilice madera recta de grosor uniforme para la guarnición de madera.
ADVERTENCIA:
• Utilice tornillos para colocar la guarnición de
madera en la guía lateral. Los tornillos deberán ser
instalados de forma que sus cabezas queden por
debajo de la superficie de la guarnición de madera
para que no interfieran con el posicionamiento del
material que se va a cortar. Una desalineación del
material que está siendo cortado puede ocasionar un
movimiento inesperado durante la operación de corte y
resultar en una pérdida de control y graves heridas personales.
AVISO:
• Cuando esté puesta la guarnición de madera, no gire
la base giratoria con la empuñadura bajada. El disco y/
o la guarnición de madera se dañarán.
82
8. Corte de longitudes repetitivas (Fig. 39)
Cuando quiera cortar varias piezas de madera a la
misma longitud, de entre 220 mm a 385 mm, la utilización de la placa de presión (accesorio opcional) le ayudará a realizar una operación más eficaz. Instale la placa
de presión en el soporte (accesorio opcional) como se
muestra en la figura.
Alinee la línea de corte de su pieza de trabajo con el lado
izquierdo o derecho de la ranura en la placa de corte, y
mientras sujeta la pieza de trabajo para que no se
mueva, mueva la placa de presión hasta ponerla a ras
contra el extremo de la pieza de trabajo. Después sujete
la placa de presión con el tornillo. Cuando no utilice la
placa de presión, afloje el tornillo y gire la placa de presión para que no estorbe.
NOTA:
• La utilización del conjunto de barra de soporte (accesorio opcional) permite cortar longitudes repetitivas de
hasta 2.200 mm aproximadamente.
9. Ranurado (Fig. 40)
Procediendo de la forma siguiente se puede hacer un
corte tipo ranura:
Ajuste la posición límite inferior del disco utilizando el tornillo de ajuste y el brazo de retención para limitar la profundidad de corte del disco. Consulte la sección “Brazo
de retención” descrita previamente.
Después de ajustar la posición límite inferior del disco,
corte ranuras paralelas a través de la pieza de trabajo
utilizando un corte de deslizamiento (empujando) como
se muestra en la figura. Después quite con un formón el
material que queda entre las ranuras hechas en la pieza
de trabajo.
ADVERTENCIA:
• No intente realizar este tipo de corte utilizando un
disco de tipo más grueso o un disco de moldurar.
Si intenta hacer un corte de ranura con un disco más
grueso o disco de moldurar podrá resultar en un corte
inesperado y a un retroceso brusco que puede dar
lugar a graves heridas personales.
• Asegúrese de volver a poner el brazo de tope en la
posición original cuando realice otros cortes que
no sean de ranurado. Si intenta hacer cortes con el
brazo de tope en una posición incorrecta podrá resultar
en un corte inesperado y a un retroceso brusco que
puede dar lugar a graves heridas personales.
Transporte de la herramienta (Fig. 41 y 42)
Asegúrese de que el cartucho de batería ha sido
extraído. Sujete el disco a un ángulo de bisel de 0° y la
base giratoria al ángulo de inglete derecha completo.
Sujete las barras deslizables después de tirar del carro
completamente hacia la guía lateral. Baje la empuñadura
completamente y bloquéela en la posición bajada presionando hacia dentro el pasador de retención.
Transporte la herramienta cogiéndola por ambos costados de la base como se muestra en la figura. Si quita los
soportes, la bolsa de polvo, etc., podrá transportar la
herramienta más fácilmente.
PRECAUCIÓN:
• Sujete siempre todas las partes móviles antes de
transportar la herramienta. Si algunas partes de la
herramienta se mueven o deslizan mientras se transporta podrá producirse una pérdida del control o del
equilibrio resultando en heridas personales.
ADVERTENCIA:
• El pasador de retención ha sido pensado solamente para transportar y almacenar la herramienta
y no deberá ser utilizado nunca para ninguna operación de corte. La utilización del pasador de retención para operaciones de corte podrá ocasionar un
movimiento inesperado del disco de sierra resultando
en un retroceso brusco y graves heridas personales.
MANTENIMIENTO
PRECAUCIÓN:
• Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada
y de que el cartucho de baterías está quitado antes de
intentar hacer una inspección o mantenimiento.
ADVERTENCIA:
• Asegúrese siempre de que el disco esté afilado y
limpio para obtener un rendimiento óptimo. El tratar
de hacer un corte con un disco embotado y/o sucio
puede ocasionar un retroceso brusco y dar lugar a graves heridas personales.
AVISO:
• No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol
o similares. Podría producir descoloración, deformación o grietas.
Ajuste del ángulo de corte
Esta herramienta ha sido ajustada y alineada cuidadosamente en fábrica, pero un manejo brusco podrá haber
afectado la alineación. Si su herramienta no está debidamente alineada, realice lo siguiente:
1. Ángulo de inglete
Empuje el carro hacia la guía lateral y apriete los dos tornillos de fijación para sujetar el carro.
Afloje el mango que sujeta la base giratoria. Gire la base
giratoria de forma que el puntero apunte a 0° en la
escala de inglete. Después gire la base giratoria ligeramente hacia la derecha y hacia la izquierda para asentarla en la muesca de inglete de 0°. (Déjela tal como está
si el puntero no apunta a 0°.) Afloje los pernos hexagonales que sujetan la guía lateral utilizando la llave de
tubo. (Fig. 43)
Baje la empuñadura completamente y bloquéela en la
posición bajada presionando hacia dentro el pasador de
retención. Escuadre el costado del disco con la cara de
la guía lateral utilizando una escuadra, cartabón, etc.
Después apriete firmemente los pernos hexagonales de
la guía lateral en orden desde el lado derecho. (Fig. 44)
Asegúrese de que el puntero apunta a 0° en la escala de
inglete. Si el puntero no apunta a 0°, afloje el tornillo que
sujeta el puntero y ajuste el puntero de forma que apunte
a 0°. (Fig. 45)
2. Ángulo de bisel
1. Ángulo en bisel de 0°
Empuje el carro hacia la guía lateral y apriete los
dos tornillos de fijación para sujetar el carro. Baje la
empuñadura completamente y bloquéela en la posición bajada presionando hacia dentro el pasador de
retención.
Afloje la palanca de la parte trasera de la herramienta.
Gire el perno de ajuste del ángulo de bisel a 0°
(perno inferior) del lado derecho del brazo dos o tres
vueltas hacia la izquierda para inclinar el disco hacia
la derecha. (Fig. 46)
Escuadre cuidadosamente el costado del disco con
la parte superior de la base giratoria utilizando la
escuadra, cartabón, etc., y apriete el perno de
ajuste del ángulo de bisel a 0° hacia la derecha.
Después apriete la palanca firmemente. (Fig. 47)
Asegúrese de que el puntero del brazo apunte a 0°
en la escala de bisel del soporte del brazo. Si el
puntero no apunta a 0°, afloje el tornillo que sujeta el
puntero y ajuste el puntero de forma que apunte a
0°. (Fig. 48)
2. Ángulo en bisel de 45°
Ajuste el ángulo de bisel de 45° solamente después
de haber realizado el ajuste del ángulo de bisel de
0°. Para ajustar el ángulo de bisel de 45°, afloje la
palanca e incline el disco completamente hacia la
izquierda. Asegúrese de que el puntero del brazo
apunte a 45° en la escala de bisel del soporte del
brazo. Si el puntero no apunta a 45°, gire el perno
de ajuste del ángulo de bisel a 45° (perno superior)
del lado derecho del brazo hasta que el puntero
apunte a 45°. (Fig. 49)
83
Reemplazo de las escobillas de carbón
(Fig. 50 y 51)
Extraiga y compruebe las escobillas de carbón regularmente. Reemplácelas cuando se hayan gastado hasta la
marca de límite. Mantenga las escobillas de carbón limpias y de forma que entren libremente en el portaescobillas. Ambas escobillas de carbón deberán ser
reemplazadas al mismo tiempo. Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas.
Utilice un destornillador para quitar los tapones portaescobillas. Extraiga las escobillas gastadas, inserte las
nuevas y vuelva a fijar los tapones portaescobillas.
Después de la utilización
• Después de la utilización, limpie las virutas y el polvo
adheridos a la herramienta con un paño o similar. Mantenga el protector del disco limpio de acuerdo con las
indicaciones de la sección ya vista titulada “Protector
de disco”. Lubrique las partes deslizantes con aceite
para máquinas para evitar que se oxiden.
• Cuando guarde la herramienta, tire del carro hacia
usted completamente de forma que la barra deslizable
se introduzca completamente en la base giratoria.
Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en Centros de
servicio autorizados por Makita, empleando siempre
repuestos Makita.
ACCESORIOS OPCIONALES
ADVERTENCIA:
• Estos accesorios o acoplamientos están recomendados para utilizar con su herramienta Makita
especificada en este manual. La utilización de cualesquiera otros accesorios o acoplamientos puede dar
lugar a graves heridas personales.
• Utilice el accesorio o acoplamiento Makita solamente para el propósito que han sido diseñados. El
uso indebido de un accesorio o acoplamiento puede
dar lugar a graves heridas personales.
Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio
Makita local.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Discos de sierra de carburo
Conjunto de mordaza (Mordaza horizontal)
Mordaza vertical
Llave de tubo de 10
Juego de soporte
Conjunto de soporte
Conjunto de barra de soporte
Placa de presión
Bolsa de polvo
Escuadra
Llave hexagonal
Diferentes tipos de baterías y cargadores genuinos de
Makita
NOTA:
• Algunos elementos de la lista podrán estar incluidos en
el paquete de la herramienta como accesorios
estándar. Pueden variar de un país a otro.
ENG905-1
Ruido
El nivel de ruido A-ponderado típico determinado de acuerdo con la norma EN61029:
Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB (A)
Nivel de potencia sonora (LWA): 98 dB (A)
Error (K): 3 dB (A)
Póngase protectores en los oídos
ENG900-1
Vibración
El valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales)
determinado de acuerdo con la norma EN61029:
Emisión de vibración (ah): 2,5 m/s2 o menos
Error (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• El valor de emisión de vibración declarado ha sido
medido de acuerdo con el método de prueba estándar
y se puede utilizar para comparar una herramienta con
otra.
• El valor de emisión de vibración declarado también se
puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.
ADVERTENCIA:
• La emisión de vibración durante la utilización real de la
herramienta eléctrica puede variar del valor de emisión
declarado dependiendo de las formas en las que la
herramienta sea utilizada.
• Asegúrese de identificar medidas de seguridad para
proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo tal como las veces cuando la herramienta
está apagada y cuando está funcionando en vacío
además del tiempo de gatillo).
ENH003-13
Para países europeos solamente
Declaración de conformidad CE
Makita Corporation como fabricante responsable
declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) de Makita:
Designación de máquina: Sierra de Inglete Inalámbrica
Modelo N°/ Tipo: BLS713
son producidas en serie y
Cumplen con las directivas europeas siguientes:
2006/42/EC
Y que están fabricadas de acuerdo con las normas o
documentos normalizados siguientes:
EN61029
Los documentos técnicos los guarda nuestro representante autorizado en Europa cuya persona es:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglaterra
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
84
PORTUGUÊS (Instruções originais)
Explicação geral
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pino de bloqueio
Perno
Perno de regulação
Parte vermelha
Botão
Bateria
Marca de estrela
Resguardo da lâmina
Resguardo da lâmina A
Resguardo da lâmina B
Parafuso de precisão
Placa de corte
Lâmina da serra
Dentes da lâmina
Ângulo de bisel à esquerda
Corte direito
Guia de esquadria
Base giratória
Superfície superior da mesa
giratória
Periferia da lâmina
Parafuso de regulação
Placa de retenção
Ponteiro
Escala de esquadria
Alavanca de bloqueio
Punho
Alavanca
Botão de libertação
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Escala de bisel
Braço
Parafuso
Gatilho
Botão de segurança
Furo para o cadeado
Suporte da chave
Suporte do tubo
Cobertura central
Chave de tubo
Perno hexagonal
Cobertura de segurança
Travão do eixo
Seta
Caixa da lâmina
Perno hexagonal (para a mão
esquerda)
Falange exterior
Falange interior
Veio
Saco do pó
Bocal do pó
Fecho
Suporte
Braço do torno
Varão do torno
Suporte
Conjunto de suporte
Botão do torno
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Projecção
Eixo do torno
Base
Varão 12
Parafuso de aperto
Moldura do tipo 52/38°
Moldura do tipo 45°
Sanca do tipo 45°
Canto interno
Canto externo
Mais de 15 mm (5/8”)
Mais de 420 mm (16-1/2”)
Orifícios
Cavilha de regulação
Corte de ranhuras com a lâmina
Régua triangular
Suporte do braço
Perno de regulação do ângulo
de bisel de 0°
Perno de regulação do ângulo
de bisel à esquerda de 45°
Marca limite
Tampa do suporte da escova
Chave de parafusos
ESPECIFICAÇÕES
Modelo
BLS713
Diâmetro da lâmina ............................................................................................................................................. 190 mm
Diâmetro do orifício (suporte)................................................................................................................................ 20 mm
Máx. ângulo de esquadria ........................................................................................................Esquerdo 47°, Direito 57°
Máx. ângulo de bisel...................................................................................................................Esquerdo 45°, Direito 5°
Capacidades máximas de corte (A x L) com lâmina de 190 mm de diâmetro.
Ângulo de esquadria
0°
45° (esquerdo e direito)
57° (direito)
Ângulo de bisel
45° (esquerdo)
0°
5° (direito)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
—
*60 mm x 265 mm (Nota 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Nota 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Nota 3)
—
Velocidade em vazio (min–1) ................................................................................................................................... 2.200
Dimensões (C x L x A)........................................................................................................655 mm x 430 mm x 454 mm
Peso líquido .......................................................................................................................................................... 12,7 kg
Voltagem nominal ..............................................................................................................................................C.C. 18 V
(Nota)
A marca * indica que está a utilizar um revestimento de madeira com a seguinte espessura.
1: Quando utiliza um revestimento de madeira de 20 mm de espessura.
2: Quando utiliza um revestimento de madeira de 15 mm de espessura.
3: Quando utiliza um revestimento de madeira de 10 mm de espessura.
• Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio.
• As especificações e a bateria podem variar de país para país.
• Peso, com a bateria, de acordo com o Procedimento 01/2003 da EPTA (European Power Tool Association)
85
ENE076-1
Fins a que se destina
Esta ferramenta destina-se a realizar cortes de precisão,
rectos e de meia esquadria, em madeira.
GEA010-1
Avisos gerais de segurança para ferramentas
eléctricas
AVISO! Leia todos os avisos de segurança e
todas as instruções. O não cumprimento de todos os
avisos e instruções pode originar choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
Guarde todos os avisos e instruções para futuras
referências.
ENB118-2
REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA
A FERRAMENTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
86
Use óculos de protecção.
Mantenha as mãos afastadas da parte cortante
do disco. Evite tocar no disco quando este rodar
por inércia. Pois, mesmo assim, este pode provocar lesões.
Não utilize a serra sem os resguardos de segurança montados. Verifique se o resguardo de
segurança do disco se encontra devidamente
fechado antes de cada utilização. Não trabalhe
com a serra se o resguardo de segurança do
disco não se movimentar livremente e fechar
instantaneamente. Nunca fixe nem prenda o resguardo de segurança do disco em posição
aberta.
Não efectue qualquer operação com as mãos
livres. A peça a trabalhar tem de estar fixa com
segurança à base giratória, e a placa guia ao torno
durante todas as operações. Nunca utilize as mãos
para segurar a peça a trabalhar.
Nunca toque na periferia cortante do disco.
Desligue a ferramenta e aguarde que o disco de
corte pare antes de movimentar a peça a trabalhar ou antes de alterar a regulação.
Retire a bateria antes de trocar o disco ou de
proceder às operações de manutenção.
Prenda as porções móveis antes de transportar
a ferramenta.
O pino de travagem que bloqueia a cabeça de
corte é só para fins de transporte e armazenagem e não para operação de corte.
Não utilize a ferramenta na presença de líquidos
ou gases inflamáveis. O funcionamento eléctrico
da ferramenta pode provocar uma explosão e incêndio se essa for exposta a líquidos ou gases inflamáveis.
Verifique cuidadosamente o disco de corte
quanto a fissuras ou danos antes da operação.
Substitua de imediato o disco se este apresentar
fissuras ou danos.
Utilize exclusivamente os flanges especificadas
para esta ferramenta.
Tenha cuidado para não danificar o eixo, os flanges (especialmente a superfície de instalação)
ou o perno. Os danos nestes componentes
podem provocar a fractura do disco.
Certifique-se de que a base giratória está bem
fixa, de modo a que não se movimente durante a
operação.
15. Por razões de segurança, e antes da utilização
limpe a bancada de aparas, restos e detritos,
etc.
16. Evite cortar pregos. Inspeccione a peça a trabalhar e retire todos os pregos antes da operação.
17. Certifique-se de que soltou o travão do eixo
antes de ligar o interruptor.
18. Certifique-se de que, na posição mais baixa, o
disco de corte não fica em contacto com a base
giratória.
19. Agarre na pega com firmeza. Tenha em conta
que a serra se movimenta um pouco para cima e
para baixo, durante o arranque e a paragem da
ferramenta.
20. Verifique se o disco não está em contacto com a
peça a trabalhar antes de ligar o interruptor.
21. Antes de utilizar a ferramenta na peça a trabalhar, deixe-a funcionar em vazio durante algum
tempo. Verifique se existem vibrações ou movimento irregular que possam indicar má instalação ou desequilíbrio do disco.
22. Aguarde que o disco atinja a velocidade máxima
antes de iniciar o corte.
23. Pare a ferramenta de imediato se notar algo no
funcionamento que não seja normal.
24. Não tente bloquear o gatilho na posição ON
(Ligado).
25. Mantenha-se atento, especialmente no decorrer
de operações repetitivas e monótonas. Não se
deixe convencer por uma falsa sensação de
segurança. Os discos de corte provocam lesões
muito graves.
26. Utilize sempre os acessórios recomendados
neste manual. A utilização de acessórios inadequados tais como discos abrasivos podem dar
origem a lesões.
27. Utilize a serra apenas para cortar madeira.
28. Ligue as serras de esquadria a um dispositivo
de pó, ao serrar.
29. Seleccione os discos de corte em função do
material a cortar.
30. Tenha cuidado quando fizer rasgos.
31. Substitua a placa de corte quando estiver gasta.
32. Não utilize discos de corte feitos de aço rápido.
33. Algum do pó proveniente da operação contém
químicos que provocam cancro, defeitos congénitos ou problemas no aparelho reprodutor.
Alguns exemplos desses químicos são:
• Chumbo de material cuja tinta contenha
chumbo
• Arsénico ou crómio de madeira tratada quimicamente.
O risco a esta exposição varia, dependendo da
frequência com que executa este tipo de trabalho. Para reduzir a exposição a estes químicos:
trabalhe numa área bem ventilada e utilize equipamento de segurança adequado, como uma
máscara contra o pó especialmente concebida
para filtrar as partículas microscópicas.
34. Para reduzir o ruído emitido, verifique sempre se
o disco de corte está afiado e limpo.
35. O operador tem a formação adequada para utilização, ajuste e manutenção da ferramenta.
36. Utilize discos de corte correctamente afiados.
Respeite cuidadosamente as velocidades
máxima marcadas no disco de corte.
37. Não retire, da área de corte, aparas ou fragmentos da peça que está a trabalhar enquanto a ferramenta estiver ligada e a cabeça do disco de
corte não se encontrar na posição de descanso.
38. Utilize somente os discos de corte recomendados pelo fabricante, os quais estão em conformidade com a norma EN847-1.
39. Utilize luvas para manusear o disco de corte e
materiais perigosos (os discos de corte devem
ser transportados em um estojo sempre que
possível).
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
Conselhos para manter a máxima vida útil da
bateria
1.
2.
3.
Carregue a bateria antes que esteja completamente descarregada.
Pare sempre o funcionamento da ferramenta e
carregue a bateria quando notar menos poder na
ferramenta.
Nunca carregue uma bateria completamente carregada. Carregamento excessivo diminui a vida
útil da bateria.
Carregue a bateria à temperatura ambiente de
10°C – 40°C. Deixe que uma bateria quente arrefeça antes de a carregar.
ENC007-6
IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
PARA A BATERIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e etiquetas de precaução no (1) carregador
de bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a
bateria.
Não abra a bateria.
Se o tempo de funcionamento se tornar excessivamente curto, pare o funcionamento imediatamente. Pode resultar em sobreaquecimento,
possíveis queimaduras e mesmo explosão.
Se entrar electrólito nos seus olhos, lave-os com
água e consulte imediatamente um médico.
Pode resultar em perca de visão.
Não curte-circuite a bateria:
(1) Não toque nos terminais com qualquer material condutor.
(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objectos metálicos tais como pregos,
moedas, etc.
(3) Não exponha a bateria à água ou chuva.
Um curto-circuito pode ocasionar um
enorme fluxo de corrente, sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo
estragar-se.
Não guarde a ferramenta e a bateria em locais
onde a temperatura pode atingir ou exceder 50°C.
Não queime a bateria mesmo que esteja estragada ou completamente gasta. A bateria pode
explodir no fogo.
Tenha cuidado para não deixar cair ou dar pancadas na bateria.
Não utilize uma bateria danificada.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
INSTALAÇÃO
Montagem da bancada
Quando a ferramenta sai de fábrica, a pega está bloqueada na posição inferior pelo pino de bloqueio. Liberte o
pino de bloqueio pressionando a pega ligeiramente para
baixo e puxe o pino de bloqueio. (Fig. 1)
AVISO:
• Certifique-se de que a ferramenta não se mova na
superfície de suporte. O movimento da serra de
esquadria sobre a superfície de suporte durante o
corte pode resultar em perda de controlo e provocar
ferimentos pessoais graves.
Esta ferramenta deve ser presa com dois pernos a uma
superfície nivelada e estável utilizando os orifícios para
os pernos existentes na base da ferramenta. Isto evitará
que tombe e possíveis injúrias. (Fig. 2)
Rode o perno de regulação para a direita ou esquerda
de modo a que fique em contacto com a superfície para
manter a ferramenta estável. (Fig. 3)
DESCRIÇÃO FUNCIONAL
AVISO:
• Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja
desligada e a bateria retirada antes de regular ou
inspeccionar qualquer função da ferramenta. Falha
em desligar a ferramenta e retirar a bateria pode provocar o arranque acidental e resultar em ferimentos pessoais graves.
Instalação ou remoção da bateria (Fig. 4)
• Sempre desligue a ferramenta antes de colocar ou retirar a bateria.
• Para retirar a bateria, puxe-a para fora da ferramenta
enquanto desliza o botão na frente da bateria.
• Para instalar a bateria, alinhe a lingueta da bateria com
a ranhura no compartimento e deslize-a no lugar.
Empurre-a até o fim para que a mesma se trave com
um clique. Se puder ver a parte vermelha no lado
superior do botão, significa que não está completamente bloqueada. Empurre-a totalmente até que não
possa mais ver a parte vermelha. Caso contrário, a
bateria poderá cair da ferramenta acidentalmente e
provocar ferimentos em si mesmo ou em alguém próximo.
• Não utilize força quando coloca a bateria. Se a bateria
não deslizar facilmente é porque não foi colocada correctamente.
87
Sistema de protecção da bateria (Bateria com
uma marca de estrela) (Fig. 5)
A bateria com a marca de estrela é equipada com um
sistema de protecção que desactiva o consumo de energia automaticamente a fim de prolongar a sua vida útil.
A ferramenta pára durante o funcionamento se a mesma
e/ou bateria se encontrarem nas seguintes circunstâncias. Isso é devido à activação do sistema de protecção
e não é sinal de avaria.
• Se ocorrer a sobrecarga da ferramenta:
Solte o gatilho, elimine a causa da sobrecarga e carregue no gatilho outra vez para reiniciar.
• Se a bateria aquecer:
No caso de qualquer operação do gatilho, o motor continuará parado. Pare de utilizar a ferramenta e aguarde
até que arrefeça ou recarregue a bateria depois de
retirá-la da ferramenta.
• Se a carga da bateria fica baixa:
No caso de qualquer operação do gatilho, o motor continuará parado. Retire a bateria da ferramenta e recarregue-a.
Resguardo da lâmina
Para todos os países não Europeus (Fig. 6)
Ao descer a pega, o resguardo da lâmina sobe automaticamente. O resguardo dispõe de um dispositivo de mola
pelo que volta à posição original depois de concluído o
corte e quando se ergue a pega.
AVISO:
• Nunca estrague ou retire o resguardo da lâmina ou
o dispositivo de mola que prende o resguardo. Se
retirar o resguardo de segurança, a lâmina exposta
pode provocar ferimentos pessoais graves durante o
funcionamento.
Para a sua própria segurança, mantenha sempre o resguardo da lâmina em boas condições. Qualquer operação irregular do resguardo da lâmina deve ser corrigida
imediatamente. Verifique para se assegurar que o
retorno do resguardo com a mola funciona bem.
AVISO:
• Nunca utilize a ferramenta se o resguardo da
lâmina ou o dispositivo de mola estiverem danificados, avariados ou não estiverem montados. O funcionamento da ferramenta com um resguardo
danificado, avariado ou retirado pode provocar ferimentos pessoais graves.
Para países Europeus (Fig. 7)
Ao descer a pega, o resguardo da lâmina A do disco
sobe automaticamente. O resguardo da lâmina B sobe
ao fazer contacto com a peça de trabalho. Os resguardos dispõem de um dispositivo de mola pelo que voltam
à posição original depois de concluído o corte e quando
se ergue a pega.
AVISO:
• Nunca estrague ou retire o resguardo da lâmina ou
o dispositivo de mola que prende o resguardo. Se
retirar o resguardo de segurança, a lâmina exposta
pode provocar ferimentos pessoais graves durante o
funcionamento.
Para a sua própria segurança, mantenha sempre cada
um dos resguardos da lâmina em boas condições. Qualquer operação irregular dos resguardos da lâmina deve
ser corrigida imediatamente. Verifique para se assegurar
que o retorno dos resguardos da lâmina com a mola funciona bem.
88
AVISO:
• Nunca utilize a ferramenta se o resguardo da
lâmina ou o dispositivo de mola estiverem danificados, avariados ou não estiverem montados. O funcionamento da ferramenta com um resguardo de
segurança danificado, avariado ou retirado pode provocar ferimentos pessoais graves.
Se o resguardo da lâmina transparente ficar sujo ou partículas de pó aderirem de modo que a lâmina e/ou a
peça de trabalho deixem de ser facilmente visíveis, retire
a bateria e limpe cuidadosamente o resguardo com um
pano húmido.
Não utilize solventes ou produtos de limpeza à base de
petróleo no resguardo de segurança em plástico, pois
esses podem danificá-lo.
Se o resguardo da lâmina se encontrar muito sujo e precisar ser limpo para o bom funcionamento, proceda
como indicado abaixo:
Com a ferramenta desligada e a bateria retirada, utilize a
chave de tubo fornecida para desapertar o perno hexagonal que fixa a tampa central. Liberte o perno hexagonal rodando-o para a esquerda e levante o resguardo da
lâmina e a cobertura central. (Fig. 8)
Com o resguardo da lâmina assim posicionado, pode
executar uma limpeza mais completa e eficiente.
Quando termina a limpeza, execute o procedimento
inverso e aperte o perno. Não retire a mola que prende o
resguardo da lâmina. Se o resguardo ficar danificado
com o decorrer to tempo ou pela acção dos raios UV,
contacte um centro de assistência Makita para obter um
novo resguardo.
NÃO FORCE NEM DESMONTE O RESGUARDO.
Posicionamento da placa de corte (Fig. 9 e 10)
Esta ferramenta é fornecida com placas de corte na base
giratória para minimizar a produção de estilhaços no
lado de saída de um corte. As placas de corte foram
reguladas na fábrica de modo a que a lâmina da serra
não toque nas placas de corte. Antes da utilização
regule as placas de corte como se segue:
Primeiro, retire a bateria. Desaperte todos os parafusos
(2 em cada lado esquerdo e direito) que prendem as placas de corte. Volte a apertá-los de modo que as placas
de corte sejam facilmente movimentadas com a mão.
Desça completamente a pega e empurre o pino de bloqueio para bloquear a pega na posição inferior. Solte os
dois parafusos de aperto que prendem as braçadeiras
deslizantes. Puxe o carreto completamente para si.
Regule as placas de corte de modo a que contactem
ligeiramente os lados dos dentes da lâmina. Aperte os
parafusos da frente (não aperte demasiado). Empurre o
carreto completamente na direcção da placa guia e
regule as placas de corte de modo a que contactem
ligeiramente os lados dos dentes da lâmina. Aperte os
parafusos de trás (não aperte demasiado).
Depois de regular as placas de corte, solte o pino de bloqueio e levante a pega. Em seguida aperte todos os
parafusos firmemente.
OBSERVAÇÃO:
• Depois de regular o ângulo de bisel, certifique-se
de que as placas de corte estejam ajustadas correctamente. O ajuste correcto das placas de corte
auxilia a proporcionar suporte adequado à peça de trabalho, minimizando o seu desgaste.
Manutenção da máxima capacidade de corte
(Fig. 11 e 12)
Esta ferramenta foi regulada na fábrica para fornecer a
máxima capacidade de corte para uma lâmina de serra
de 190 mm.
Retire a bateria antes de realizar qualquer ajuste.
Quando instala uma nova lâmina, verifique sempre a
posição limite inferior da lâmina e, se necessário, regule
como se segue:
Primeiro, retire a bateria. Empurre o carreto até à guia de
esquadria e desça a pega completamente. Utilize a
chave de tubo para rodar o perno de regulação até que a
periferia da lâmina esteja ligeiramente saída debaixo da
superfície da base giratória no local onde a face da
frente da guia de esquadria encontra a superfície superior da base giratória.
Com a bateria retirada, rode a lâmina com a mão
enquanto agarra na pega completamente para baixo
para se certificar que a lâmina não contacta qualquer
parte da base inferior. Reajuste ligeiramente, se necessário.
AVISO:
• Depois de instalar uma lâmina nova, certifique-se
sempre, com a bateria retirada, de que a lâmina
não toca em nenhuma parte da base inferior
quando a pega se encontra totalmente abaixada.
Se a lâmina fizer contacto com a base, pode ocorrer
um contragolpe e provocar ferimentos pessoais graves.
Placa de retenção (Fig. 13)
A posição limite inferior da lâmina pode ser facilmente
regulada com a placa de retenção. Para a regular, rode a
placa de retenção na direcção da seta como indicado na
figura. Regule os parafusos de modo a que a lâmina
pare na posição desejada quando desce completamente
a pega.
Regulação do ângulo de esquadria (Fig. 14)
Solte o punho rodando-o para a esquerda. Rode a base
giratória enquanto pressiona a alavanca de bloqueio.
Quando tiver deslocado o punho para a posição onde o
ponteiro aponta para o ângulo desejado na escala de
esquadria, aperte firmemente o punho para a direita.
PRECAUÇÃO:
• Depois de mudar o ângulo de esquadria, prenda sempre a base giratória apertando firmemente o punho.
OBSERVAÇÃO:
• Ao fazer rodar a base giratória, certifique-se de que
levanta a pega totalmente.
Regulação do ângulo de bisel (Fig. 15 e 16)
Para regular o ângulo de bisel, liberte a alavanca na
parte traseira da ferramenta para a esquerda.
Empurre a pega para a esquerda para inclinar a lâmina
da serra até que o ponteiro aponte para o ângulo desejado na escala de bisel. Em seguida aperte a alavanca
firmemente para a direita para prender o braço.
Para inclinar a lâmina para a direita, empurre o botão de
libertação na parte traseira da ferramenta enquanto
inclina ligeiramente a lâmina para a esquerda depois de
libertar a alavanca. Com o botão de libertação pressionado, empurre a lâmina da serra para a direita.
PRECAUÇÃO:
• Depois de mudar o ângulo de bisel, prenda sempre o
braço apertando a alavanca para a direita.
OBSERVAÇÃO:
• Quando inclinar a lâmina da serra, certifique-se de que
levanta a pega totalmente.
• Quando muda os ângulos de bisel, certifique-se de que
posiciona as placas de corte correctamente como
explicado na secção “Posicionamento da placa de
corte”.
Regulação da posição da alavanca (Fig. 17)
A alavanca pode ser reposicionada em qualquer ângulo
de 30° quando a alavanca não fornece aperto adequado.
Liberte e retire os parafusos que prendem a alavanca na
parte traseira da ferramenta. Retire a alavanca e volte a
instalá-la outra vez de modo a que esteja ligeiramente
acima do nível. Prenda a alavanca firmemente com o
parafuso.
Acção do interruptor
Para países Europeus (Fig. 18)
Para evitar que o gatilho seja acidentalmente accionado,
existe um botão de segurança. Para ligar a ferramenta,
empurre a alavanca para cima, pressione o botão de
segurança e, em seguida, carregue no gatilho. Liberte o
gatilho para parar.
AVISO:
• Antes de instalar a bateria na ferramenta, certifique-se sempre de que o gatilho funciona correctamente e volta para a posição “OFF” quando
libertado. Não carregue a fundo o gatilho sem pressionar o botão de segurança. Esta acção pode
estragar o interruptor. Funcionar com a ferramenta
com um interruptor que não opera devidamente pode
provocar a perda de controlo e resultar em ferimentos
pessoais graves.
Há um furo no gatilho para instalar um cadeado e travar
a ferramenta.
Para todos os países não Europeus (Fig. 19)
Para evitar que o gatilho seja acidentalmente accionado,
existe um botão de segurança. Para iniciar a ferramenta
pressione o botão de segurança e carregue no gatilho.
Liberte o gatilho para parar.
AVISO:
• Antes de instalar a bateria na ferramenta, certifique-se sempre de que o gatilho funciona correctamente e volta para a posição “OFF” quando
libertado. Não carregue a fundo o gatilho sem pressionar o botão de segurança. Esta acção pode
estragar o interruptor. Funcionar com a ferramenta
com um interruptor que não opera devidamente pode
provocar a perda de controlo e resultar em ferimentos
pessoais graves.
Há um furo no gatilho para instalar um cadeado e travar
a ferramenta.
89
AVISO:
• Não utilize um cadeado com haste ou cabo menor
de 6,35 mm (1/4”) de diâmetro. Uma haste ou cabo
menor pode não travar correctamente a ferramenta na
posição de desligada e o funcionamento acidental
pode provocar ferimentos pessoais graves.
• NUNCA utilize a ferramenta sem que esta disponha
de um gatilho totalmente operacional. Qualquer ferramenta com um interruptor inoperante é ALTAMENTE
PERIGOSA e tem de ser reparada antes de ser utilizada novamente, caso contrário pode causar ferimentos pessoais graves.
• Para a sua própria segurança, esta ferramenta está
equipada com um botão de segurança que evita o
arranque acidental da ferramenta. NUNCA utilize a ferramenta se esta funcionar quando carregar no gatilho
sem pressionar o botão de segurança. Um interruptor
que necessita de reparação pode provocar em funcionamento acidental e causar ferimentos pessoais graves. Envie a ferramenta para um centro de assistência
Makita, para efeitos de reparação adequada ANTES
de nova utilização.
• NUNCA tente anular o objectivo do botão de segurança utilizando fita adesiva ou qualquer outro meio.
Um interruptor com o botão de segurança inoperante
pode provocar o funcionamento acidental e causar ferimentos pessoais graves.
Instalar ou retirar a lâmina da serra
MONTAGEM
Para instalar a lâmina, monte-a cuidadosamente no eixo
certificando-se de que a direcção da seta na superfície
da lâmina corresponde à direcção da seta na caixa da
lâmina. Instale a falange exterior e o perno hexagonal e
em seguida utilize a chave de tubo para apertar o perno
hexagonal (para a mão esquerda) seguramente para a
esquerda enquanto pressiona o bloqueio do veio.
Volte a colocar o resguardo da lâmina e a cobertura central na sua posição original. Em seguida aperte o perno
hexagonal para a direita para prender a cobertura central. Solte a pega da sua posição elevada empurrado o
pino de bloqueio. Desça a pega para se certificar que o
resguardo da lâmina funciona correctamente. Certifiquese de que o travão do veio soltou o eixo antes de fazer o
corte. (Fig. 24 e 25)
AVISO:
• Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja
desligada e a bateria retirada antes de executar al
manutenção na ferramenta. Falha em desligar a ferramenta e retirar a bateria pode resultar em ferimentos
pessoais graves.
Armazenamento da chave de tubo (Fig. 20)
A chave de tubo é armazenada como indicado na ilustração.
Para utilizar a chave de tubo, tire-a do suporte da chave.
Depois de utilizar a chave de tubo, guarde-a colocando
de volta no suporte da chave.
AVISO:
• Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja
desligada e a bateria retirada antes de instalar ou
retirar a lâmina. O arranque acidental da ferramenta
pode resultar em ferimentos pessoais graves.
PRECAUÇÃO:
• Utilize só a chave da Makita fornecida para instalar ou
retirar a lâmina. Se assim não for pode resultar em
aperto excessivo ou insuficiente do perno hexagonal.
Pode causar danos.
Prenda a pega na posição elevada empurrando o pino
de bloqueio. (Fig. 21)
Para retirar a lâmina, utilize a chave de tubo para soltar o
perno hexagonal que prende a cobertura central
rodando-o para a esquerda. Levante o resguardo da
lâmina e a cobertura central. (Fig. 22)
Pressione o bloqueio do veio para prender o eixo e utilize
a chave de tubo para libertar o perno hexagonal para a
direita. Em seguida retire o perno hexagonal, falange
exterior e lâmina. (Fig. 23)
NOTA:
• Se a flange interior for removida, certifique-se de a instalar no veio com a saliência voltada para o lado
oposto à lâmina. Se a flange for instalada incorrectamente, essa irá roçar contra a ferramenta.
Saco do pó (acessório) (Fig. 26)
Para instalar o fecho, alinhe a sua ponta superior com a
marca triangular do saco do pó.
A utilização do saco do pó torna as operações de corte
mais limpas e a recolha do pó mais fácil. Para prender o
saco do pó, coloque-o no bocal do pó.
Quando o saco do pó se encontrar meio cheio, retire-o
da ferramenta e tire o fecho. Esvazie o saco do pó,
batendo-lhe ligeiramente para remover as partículas
aderentes no interior que podem dificultar a recolha.
NOTA:
• Se ligar um aspirador a esta ferramenta, pode obter
uma limpeza mais eficaz.
90
Prender a peça de trabalho (Fig. 27)
Torno horizontal (acessório opcional) (Fig. 29)
AVISO:
• É de extrema importância prender sempre a peça
de trabalho de maneira correcta com o tipo de
torno apropriado. A não observância desta instrução
pode resultar em ferimentos pessoais graves e danificar a ferramenta e/ou a peça de trabalho.
• Depois de terminar o corte, não levante a lâmina
até que esta esteja completamente parada. Levantar
a lâmina enquanto está a rodar por inércia pode causar
ferimentos pessoais graves e danificar a peça de trabalho.
• Ao cortar peças de trabalho maior do que a base
de suporte da serra, deve-se apoiar o material ao
longo de todo o comprimento, para além da base
de suporte e na mesma altura, a fim de o manter
nivelado. O apoio adequado da peça de trabalho
ajuda a evitar o encravamento do disco e possível contragolpe, o que pode provocar ferimentos pessoais graves. Não confie apenas no torno vertical e/ou
horizontal para efeitos de fixação da peça de trabalho.
O material fino tende a dobrar. Apoie a peça de trabalho em todo o comprimento, para evitar esmagamentos
e eventuais CONTRAGOLPES.
O torno horizontal pode ser instalado no lado esquerdo
da base. Rodando o botão do torno para a esquerda, o
parafuso fica solta e o eixo do torno pode ser movimentado rapidamente para fora e para dentro. Rodando o
botão do torno para a direita, o parafuso mantém-se
preso. Para agarrar a peça de trabalho, rode o botão do
torno com cuidado até que a projecção atinja a sua posição superior e em seguida aperte-o seguramente. Se o
botão do torno for forçado para dentro ou para fora
enquanto está a ser rodado para a direita, a projecção
pode parar num ângulo. Neste caso, volta a rodar o
botão do torno para a esquerda até que o parafuso fique
solte antes de o voltar a rodar cuidadosamente para a
direita.
A largura máxima da peça de trabalho que pode ser
presa pelo torno horizontal é 120 mm.
Torno vertical (Fig. 28)
Suportes e conjunto de suporte (acessórios
opcionais) (Fig. 30 e 31)
O torno vertical pode ser instalado em duas posições,
tanto à esquerda como à direita da placa guia ou do conjunto de suporte (acessório auxiliar). Introduza o varão
do torno no orifício existente na placa guia ou no conjunto de suporte e aperte o parafuso para fixar o varão
do torno.
Posicione o braço do torno de acordo com a espessura e
forma da peça de trabalho e prenda o braço do torno
apertando o parafuso. Se o parafuso que prende o braço
do torno contacta a placa guia, instale o parafuso no lado
oposto do braço do torno. Certifique-se de que nenhuma
parte da ferramenta contacta o torno quando baixa completamente a pega e puxa ou empurra os carretos até ao
fim. Se algumas partes contactar o torno, volte a posicionar o torno.
Pressione a peça de trabalho direita contra a placa guia
e a base giratória. Posicione a peça de trabalho na posição de corte desejada e fixe-a com firmeza apertando o
manípulo do torno.
AVISO:
• A peça de trabalho tem de ser fixa com segurança
contra a base giratória, e a placa guia com o torno
durante todas as operações. Se a peça de trabalho
não estiver bem fixa contra a guia, o material pode
mover-se durante a operação e danificar a lâmina,
resultando em arremesso do material e perda de controlo, provocando ferimentos pessoais graves.
AVISO:
• Só agarre a peça de trabalho quando a projecção
está na posição superior. Se assim não for pode
resultar em aperto insuficiente da peça de trabalho.
Pode causar com que a peça de trabalho caia, estragar
a lâmina ou causar perca de controlo que pode resultar
em DANOS PESSOAIS.
Os suportes e o conjunto do suporte podem ser instalados em qualquer dos lados como um meio conveniente
de suportar peças de trabalho horizontalmente. Instaleas como indicado na figura. Em seguida aperte os parafusos firmemente para prender os suportes e o conjunto
do suporte.
Quando corta peças de trabalho compridas utilize o conjunto suporte-varão (acessório opcional). Consiste de
dois conjuntos de suporte e dois varões 12.
AVISO:
• Suporte sempre as peças compridas de forma que
fiquem niveladas com a superfície superior da
base giratória para obter cortes precisos e evitar o
perigo de perda de controlo. O apoio adequado da
peça de trabalho ajuda a evitar o encravamento da
lâmina e um possível contragolpe, o que pode provocar
ferimentos pessoais graves.
OPERAÇÃO
OBSERVAÇÃO:
• Antes da utilização, certifique-se de que liberta a pega
da sua posição inferior puxando o pino de bloqueio.
• Não aplique pressão excessiva na pega enquanto
corta. Força demasiada pode resultar em sobrecarga
do motor e/ou diminuição de eficiência do corte.
Empurre a pega para baixo só com a força necessária
para um corte suave e sem diminuição significativa da
velocidade da lâmina.
• Pressione suavemente a pega para baixo para executar o corte. Se a pega for pressionada para baixo com
força ou se aplicar força lateral, a lâmina vibrará e deixará marca (marca da serra) na peça de trabalho e o
corte não será perfeito.
• Quando executa corte corrediço empurre o carreto
suavemente na direcção da placa guia sem parar. Se o
movimento do carreto parar durante o corte, ficará uma
marca na peça de trabalho e o corte não será perfeito.
91
AVISO:
• Verifique se a lâmina não está em contacto com a
peça de trabalho, etc., antes de ligar o interruptor.
Ligar a ferramenta enquanto a lâmina está em contacto
com a peça de trabalho pode provocar contragolpes e
ferimentos pessoais graves.
1. Corte de pressão (corte de peças pequenas)
(Fig. 32)
Peças com até 52 mm de altura e 97 mm de largura
podem ser cortadas da seguinte maneira.
Empurre os carretos completamente na direcção da
placa guia e aperte os dois parafusos de aperto que
prendem as braçadeiras deslizantes para a direita para
prender os carretos. Prenda a peça de trabalho com o
tipo de torno apropriado. Ligue a ferramenta sem que a
lâmina faça qualquer contacto e espere até que a lâmina
atinja toda a velocidade antes de a descer. Em seguida
desça a pega suavemente para a posição completamente descida para cortar a peça de trabalho. Quando o
corte termina, desligue a ferramenta e ESPERE ATÉ
QUE A LÂMINA PÁRE antes de a voltar a colocar na
posição elevada.
AVISO:
• Aperte firmemente os dois parafusos de aperto
que prendem as braçadeiras deslizantes para a
direita para que os carretos não se movam durante
a operação. Aperto insuficiente do parafuso de fixação
pode causar um contragolpe e provocar ferimentos
pessoais graves.
2.
Corte corrediço (empurrão) (corte de peças largas) (Fig. 33)
Solte os dois parafusos de aperto que prendem as braçadeiras deslizantes para a esquerda para que os carretos possam deslizar livremente. Prenda a peça de
trabalho com o tipo de torno apropriado. Puxe os carretos completamente para si. Ligue a ferramenta sem que
a lâmina faça qualquer contacto e espere até que atinja
a velocidade máxima. Empurre a pega para baixo e
EMPURRE OS CARRETOS NA DIRECÇÃO DA PLACA
GUIA E NA PEÇA DE TRABALHO. Quando o corte estiver concluído desligue a ferramenta e ESPERE ATÉ
QUE A LÂMINA ESTEJA COMPLETAMENTE PARADA
antes de a fazer voltar à posição completamente elevada.
AVISO:
• Quando executa o corte corrediço, primeiro puxe o
carro completamente para si e pressione a pega
para a posição mais baixa e, em seguida, empurre
o carro na direcção da placa guia. Nunca inicie o
corte sem que o carro esteja completamente
puxado para si. Se executar o corte corrediço sem
puxar completamente o carro para si, pode ocorrer um
contragolpe inesperado e causar ferimentos pessoais
graves.
• Nunca tente executar o corte corrediço puxando o
carro para si. Puxar o carro para si enquanto executa
o corte pode provocar um contragolpe inesperado e
provocar ferimentos pessoais graves.
• Nunca execute o corte corrediço com a pega bloqueada na posição inferior.
• Nunca desaperte o botão que prende os carros
enquanto a lâmina está a rodar. Se o carro não estiver bem preso ao executar o corte, pode provocar um
contragolpe inesperado e provocar ferimentos pessoais graves.
92
3. Corte de esquadria
Refira-se à descrição prévia “Regulação do ângulo de
esquadria”.
4. Corte de bisel (Fig. 34)
Solte a alavanca e incline a lâmina da serra para o
ângulo de bisel regulado (Refira-se a “Regulação do
ângulo de bisel” descrita anteriormente). Certifique-se
de que volta a apertar a alavanca firmemente para prender seguramente o ângulo de bisel seleccionado. Prenda
a peça de trabalho com um torno. Certifique-se de que o
carreto está puxado completamente para trás para o
operador. Ligue a ferramenta sem que a lâmina faça
qualquer contacto e espere até que a lâmina atinja a
velocidade máxima. Em seguida desça cuidadosamente
a pega até à posição mais baixa enquanto aplica pressão em paralelo com a lâmina e EMPURRE O CARRETO NA DIRECÇÃO DA PLACA GUIA PARA CORTAR
A PEÇA DE TRABALHO. Quando o corte estiver concluído, desligue a ferramenta e ESPERE ATÉ QUE A
LÂMINA ESTEJA COMPLETAMENTE PARADA antes de
a fazer voltar à posição totalmente elevada.
AVISO:
• Depois de regular o disco para o corte de bisel,
verifique, antes de funcionar com a ferramenta, se
o carro e a lâmina poderão se deslocar livremente
por toda a distância do corte desejado. A interrupção do deslocamento do carro ou da lâmina durante o
corte pode provocar um contragolpe e causar ferimentos pessoais graves.
• Mantenha as mãos afastadas do percurso da
lâmina durante um corte de bisel. O ângulo da
lâmina pode confundir o operador com respeito ao percurso real da lâmina durante a lâmina e o contacto com
a lâmina pode provocar ferimentos pessoais graves.
• Não levante a lâmina antes de estar completamente
parado. Durante o corte de bisel, um bocado cortado
pode ficar encostado na lateral da lâmina. Se levantar
a lâmina enquanto está ainda a rodar, o bocado pode
ser atirado pela lâmina e fragmentar-se, provocando
ferimentos pessoais graves.
OBSERVAÇÃO:
• Quando descer a pega, exerça pressão paralelamente
pela lâmina. Se a força for exercida perpendicularmente à base giratória ou se mudar a direcção da
pressão durante o corte, provocará um corte imperfeito.
5. Corte composto
Corte composto é o processo em que um ângulo de bisel
é feito ao mesmo tempo em que um ângulo de esquadria
é cortado na peça de trabalho. O corte composto pode
ser executado no ângulo indicado na tabela.
Ângulo de esquadria
Ângulo de bisel
Esquerdo e Direito 45°
Esquerdo 0° – 45°
Direito 50°
Esquerdo 0° – 40°
Direito 55°
Esquerdo 0° – 30°
Direito 57°
Esquerdo 0° – 25°
Quando executa corte composto refira-se às explicações
de “Corte de pressão”, “Corte corrediço”, “Corte de
esquadria” e “Corte de bisel”.
6. Corte de sancas e molduras
As sancas e molduras podem ser cortadas com uma serra de esquadria composta colocando-se as molduras retas
na base giratória.
Há dois tipos comuns de molduras e um tipo de sanca; molduras com ângulos de 52/38° e 45° e sancas com ângulo
de 45°. Consulte as figuras. (Fig. 35)
Há juntas de sancas e molduras que são próprias para encaixar em cantos “internos” de 90° ((1) e (2) nas Fig. 36 e
37) e cantos “externos” de 90° ((3) e (4) nas Fig. 36 e 37).
Medir
Meça o comprimento da parede e ajuste a peça de trabalho na mesa para cortar a borda de contacto com a parede
no comprimento desejado. Assegure-se sempre de que o comprimento traseiro da peça cortada seja o mesmo que
o da parede. Ajuste o comprimento cortado com o ângulo de corte. Corte sempre vários pedaços para fazer cortes de
teste a fim de verificar os ângulos da serra.
Ao cortar sancas e molduras, regule o ângulo de bisel e o ângulo de esquadria como indicado na tabela (A) e posicione as molduras na superfície superior da base da serra como indicado na tabela (B).
Corte de bisel para a esquerda
Tabela (A)
Posição da
moldura nas
Fig. 36 e 37
Ângulo de bisel
Tipo 52/38°
Tipo 45°
(1)
Ângulo de esquadria
Tipo 52/38°
Tipo 45°
Direito 31,6°
Direito 35,3°
Esquerdo 31,6°
Esquerdo 35,3°
Direito 31,6°
Direito 35,3°
Para canto interno
(2)
Esquerdo 33,9°
Esquerdo 30°
(3)
Para canto externo
(4)
Tabela (B)
Posição da
moldura nas
Fig. 36 e 37
(1)
Para canto interno
(2)
(3)
Para canto externo
(4)
Borda da moldura
contra a placa guia
A borda de contacto com o tecto
deve ficar contra a placa guia.
Peça acabada
A peça acabada ficará no lado
esquerdo da lâmina.
A borda de contacto com a parede
deve ficar contra a placa guia.
A borda de contacto com o tecto
deve ficar contra a placa guia.
A peça acabada ficará no lado
direito da lâmina.
Exemplo:
Cortar uma moldura do tipo 52/38° para a posição (1) nas Fig. 36 e 37:
• Incline e prenda a regulação do ângulo de bisel em 33,9° para a ESQUERDA.
• Ajuste e prenda a regulação do ângulo de esquadria em 31,6° para a DIREITA.
• Coloque a moldura na serra com a superfície traseira mais larga (oculta) na base giratória e com a BORDA DE
CONTACTO COM O TECTO contra a placa guia.
• A peça acabada a ser utilizada ficará sempre no lado ESQUERDO da lâmina depois de cortar.
Corte de bisel para a direita
Tabela (A)
Posição da
moldura nas
Fig. 36 e 37
Ângulo de bisel
Tipo 52/38°
Tipo 45°
(1)
Ângulo de esquadria
Tipo 52/38°
Tipo 45°
Direito 31,6°
Direito 35,3°
Esquerdo 31,6°
Esquerdo 35,3°
Direito 31,6°
Direito 35,3°
Para canto interno
(2)
Direito 33,9°
Direito 30°
(3)
Para canto externo
(4)
93
Tabela (B)
Posição da
moldura nas
Fig. 36 e 37
(1)
Para canto interno
(2)
(3)
Para canto externo
(4)
Borda da moldura
contra a placa guia
A borda de contacto com a parede
deve ficar contra a placa guia.
A borda de contacto com a parede
deve ficar contra a placa guia.
7. Revestimento de madeira (Fig. 38)
A utilização de um revestimento de madeira assegura
que as peças de trabalho não estilhacem. Prenda um
revestimento de madeira à placa guia utilizando os orifícios na placa guia.
Veja a figura relativamente às dimensões sugeridas de
um revestimento de madeira.
PRECAUÇÃO:
• Utilize madeira com espessura uniforme para o revestimento de madeira.
AVISO:
• Utilize parafusos para prender o revestimento de
madeira à guia de esquadria. Os parafusos devem
ser instalados de modo a que as cabeças dos parafusos estejam abaixo da superfície do revestimento de madeira para que não interfiram com o
posicionamento do material a ser cortado. O mau
alinhamento do material a ser cortado pode provocar
movimentos imprevistos durante a operação de corte,
causando a perda de controlo e ferimentos pessoais
graves.
OBSERVAÇÃO:
• Quando o revestimento de madeira está colocado, não
rode a base giratória com a pega descida. A lâmina e/
ou o revestimento de madeira ficarão estragados.
Corte do mesmo comprimento repetidamente
(Fig. 39)
Quando corta várias peças de material com o mesmo
comprimento, de 220 mm a 385 mm a utilização da
placa de apoio (acessório opcional) facilitará uma operação mais eficiente. Instale a placa de apoio no suporte
(acessório opcional) como indicado na figura.
Alinhe a linha de corte na peça de trabalho com o lado
esquerdo ou direito do rasgo da placa de corte e,
enquanto prende a peça de trabalho para não se mover,
desloque a placa de regulação até que fique encostada
à extremidade da peça de trabalho. Em seguida prenda
a placa de regulação com o parafuso. Quando não utilizar a placa de regulação, liberte o parafuso e coloque a
placa de regulação onde não interfira com o trabalho.
94
A peça acabada ficará no lado
direito da lâmina.
A borda de contacto com o tecto
deve ficar contra a placa guia.
Exemplo:
Cortar uma moldura do tipo 52/38° para a posição (1)
nas Fig. 36 e 37:
• Incline e prenda a regulação do ângulo de bisel em
33,9° para a DIREITA.
• Ajuste e prenda a regulação do ângulo de esquadria
em 31,6° para a DIREITA.
• Coloque a moldura na serra com a superfície traseira
mais larga (oculta) na base giratória e com a BORDA
DE CONTACTO COM A PAREDE contra a placa guia.
• A peça acabada a ser utilizada ficará sempre no lado
DIREITO da lâmina depois de cortar.
8.
Peça acabada
A peça acabada ficará no lado
esquerdo da lâmina.
NOTA:
• A utilização do conjunto suporte-varão (acessório opcional) permite cortes repetidos com o mesmo comprimento até 2.200 mm.
9. Corte de ranhura (Fig. 40)
Pode fazer um corte tipo dado procedendo como se
segue:
Regule a posição inferior da lâmina utilizando os parafusos de regulação e a placa de retenção para limitar a
profundidade de corte da lâmina. Refira-se à secção
“Placa de retenção” descrita anteriormente.
Depois de regular a posição de limite inferior da lâmina,
corte ranhuras paralelas ao longo da largura da peça de
trabalho utilizando um corte deslizante (empurrão) como
indicado na figura. Em seguida retire o material da peça
de trabalho entre as ranhuras com um cinzel.
AVISO:
• Não tente executar este tipo de corte usando uma
lâmina larga ou uma lâmina dado. Tentar cortar
ranhuras com uma lâmina larga ou lâmina dado pode
resultar em cortes imprevistos bem como contragolpes, o que pode provocar ferimentos pessoais graves.
• Certifique-se que volta a colocar a placa de retenção na posição original quando executa cortes que
não sejam de ranhuras. Tentar cortar com a placa de
retenção na posição incorrecta pode resultar em cortes
imprevistos e contragolpes, o que pode resultar em
ferimentos pessoais graves.
Transporte da ferramenta (Fig. 41 e 42)
Certifique-se de que a bateria esteja retirada. Prenda a
lâmina no ângulo de bisel de 0° e rode a base completamente para o ângulo de esquadria à direita. Prenda as
braçadeiras deslizantes depois de puxar os carretos
completamente para a direcção da placa guia. Desça a
pega completamente e prenda-a na posição inferior
empurrando o pino de bloqueio.
Transporte a ferramenta agarrando nos dois lados da
base da ferramenta como indicado na figura. Se retirar
os suportes, saco do pó, etc., pode transportar mais
facilmente a ferramenta.
PRECAUÇÃO:
• Fixe sempre os componentes móveis antes de proceder ao transporte da ferramenta. Se peças da ferramenta se movem ou deslizam durante o transporte,
pode ocorrer a perda de controlo ou balanço, provocando ferimentos pessoais.
AVISO:
• O pino de bloqueio só serve para fins de transporte
e armazenamento e nunca deve ser utilizado para
quaisquer operações de corte. A utilização do pino
de bloqueio para operações de corte pode provocar
movimento inesperado da lâmina e resultar em recuo e
ferimentos pessoais graves.
2.
1.
MANUTENÇÃO
PRECAUÇÃO:
• Certifique-se sempre de que a ferramenta se encontra
desligada e de que a bateria foi retirada antes de executar qualquer inspecção ou manutenção.
AVISO:
• Certifique-se sempre de que a lâmina se encontra
afiado e limpo, para obter um desempenho optimizado e seguro. Tentar cortar com uma lâmina não afiado e/ou sujo pode causar contragolpes e provocar
ferimentos pessoais graves.
OBSERVAÇÃO:
• Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração,
deformação ou rachaduras.
Regulação do ângulo do corte
Esta ferramenta foi cuidadosamente regulada e alinhada
na fábrica, mas manuseamento pouco cuidado pode
afectar o alinhamento. Se a sua ferramenta não estiver
alinhada correctamente proceda como se segue:
1. Ângulo de esquadria
Empurre o carreto na direcção da placa guia e aperte os
dois parafusos de aperto para prender o carreto.
Solte o punho que prende a base giratória. Rode a base
giratória de modo a que o ponteiro aponte para 0° na
escala de esquadria. Em seguida rode a base giratória
ligeiramente para a direita e esquerda para colocar a
base giratória na ranhura de 0° de esquadria. (Deixe-a
como está se o ponteiro não apontar para 0°.) Liberte os
pernos hexagonais que prendem a placa guia utilizando
a chave hexagonal. (Fig. 43)
Desça a pega completamente e prenda-a na posição
inferior empurrando o pino de bloqueio. Ajuste o lado da
lâmina com a face da placa guia, utilizando um triângulo,
esquadro, etc. Em seguida aperte firmemente os pernos
hexagonais na placa guia em ordem a partir do lado
direito. (Fig. 44)
Certifique-se de que o ponteiro aponta para 0° na escala
de esquadria. Se o ponteiro não apontar para 0°, liberte
o parafuso que prende o ponteiro e regule o ponteiro de
modo a que aponte para 0°. (Fig. 45)
2.
Ângulo de bisel
Ângulo de bisel de 0°
Empurre o carreto na direcção da placa guia e
aperte os dois parafusos de aperto para prender o
carreto. Desça a pega completamente e prenda-a
na posição inferior empurrando o pino de bloqueio.
Liberte a alavanca na parte traseira da ferramenta.
Rode o perno de ajuste do ângulo de bisel de 0°
(perno mais baixo) no lado direito do braço duas ou
três voltas para a esquerda para inclinar a lâmina
para a direita. (Fig. 46)
Ajuste o lado da lâmina com a superfície superior da
base giratória utilizando um triângulo, esquadro,
etc., rodando o perno de ajuste do ângulo de bisel
de 0° para a direita. Em seguida aperte a alavanca
firmemente. (Fig. 47)
Certifique-se de que o ponteiro no braço aponta
para 0° na escala de bisel no suporte do braço. Se
não apontar para 0°, solte o parafuso que prende o
ponteiro e regule-o de modo a que aponte para 0°.
(Fig. 48)
Ângulo de bisel de 45°
Regule o ângulo de bisel de 45° só depois de regular o ângulo de bisel de 0°. Para regular o ângulo de
bisel à esquerda de 45°, solte a alavanca e incline a
lâmina completamente para a esquerda. Certifiquese de que o ponteiro no braço aponta para 45° na
escala de bisel no suporte do braço. Se o ponteiro
não apontar para 45°, rode o perno de regulação do
ângulo de bisel de 45° (perno superior) no lado
direito do braço até que o ponteiro aponte para 45°.
(Fig. 49)
Substituição das escovas de carvão (Fig. 50 e 51)
Desmonte e verifique as escovas de carvão regularmente. Substitua-as quando estas apresentarem um
desgaste até à marca limite. Mantenha as escovas de
carvão limpas e soltas, podendo deslizar nos suportes.
Ambas as escovas de carvão devem ser substituídas em
simultâneo. Utilize exclusivamente escovas de carvão
idênticas.
Recorra a uma chave de parafusos para retirar as tampas dos suportes de escovas. Retire as escovas de carvão gastas, introduza as novas e fixe as tampas dos
suportes.
Depois da utilização
• Depois da utilização, limpe as aparas e o pó que aderiu
à ferramenta com um pano ou material semelhante.
Mantenha o resguardo da lâmina limpo conforme instruções constantes da anterior secção com o título
“Resguardo da lâmina”. Lubrifique os componentes
deslizantes com óleo de máquina para evitar a ferrugem.
• Quando guardar a ferramenta, puxe o carro completamente para si de modo a que o braço telescópico fique
completamente introduzido na base giratória.
Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, as reparações e qualquer outra manutenção ou
ajuste devem ser levadas a cabo pelos centros de assistência Makita autorizados, utilizando sempre peças de
substituição Makita.
95
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Só para países Europeus
AVISO:
• Estes acessórios ou extensões são recomendados
para utilização com a sua ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de quaisquer
outros acessórios ou extensões pode resultar em ferimentos pessoais graves.
• Utilize apenas um acessório ou extensão Makita
para o fim a que se destina. A utilização inadequada
de um acessório ou extensão pode resultar em ferimentos pessoais graves.
Se necessitar de informações adicionais relativas a
estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistência Makita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lâminas de serra com pontas de carboneto
Conjunto do torno (torno horizontal)
Torno vertical
Chave de tubo 10
Apoio do suporte
Conjunto do suporte
Conjunto do Suporte-varão
Placa de apoio
Saco do pó
Régua triangular
Chave hexagonal
Vários tipos de baterias Makita e carregadores
ENG905-1
Ruído
A característica do nível de ruído A determinado de
acordo com EN61029:
Nível de pressão de som (LpA): 88 dB (A)
Nível do som (LWA): 98 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)
Utilize protectores para os ouvidos
ENG900-1
Vibração
Valor total da vibração (soma vectorial tri-axial) determinado de acordo com EN61029:
Emissão de vibração (ah): 2,5 m/s2 ou inferior
Variabilidade (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• O valor da emissão de vibração indicado foi medido de
acordo com o método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.
• O valor da emissão de vibração indicado pode também
ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.
AVISO:
• A emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta eléctrica pode diferir do valor de emissão indicado, dependendo das formas como a ferramenta é
utilizada.
• Certifique-se de identificar as medidas de segurança
para protecção do operador que sejam baseadas em
uma estimativa de exposição em condições reais de
utilização (considerando todas as partes do ciclo de
operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além
do tempo de accionamento).
96
Declaração de conformidade CE
Nós, a Makita Corporation, fabricante responsável,
declaramos que a(s) seguinte(s) ferramenta(s)
Makita:
Designação da ferramenta: Serra de Esquadria a Bateria
Modelos n°/ Tipo: BLS713
são de produção de série e
Em conformidade com as seguintes directivas
europeias:
2006/42/EC
E estão fabricados de acordo com as seguintes normas
ou documentos normativos:
EN61029
A documentação técnica é mantida pelo nosso representante autorizado na Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglaterra
8. 3. 2010
NOTA:
• Alguns itens da lista podem estar incluídos na
embalagem da ferramenta como acessórios padrão.
Eles podem variar de país para país.
ENH003-13
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Stopstifte
Bolt
Justeringsbolt
Rød del
Knap
Akku
Stjernemærke
Beskyttelsesskærm
Beskyttelsesskærm A
Beskyttelsesskærm B
Fingerskrue
Indlægsplade
Savklinge
Klingetænder
Venstre skråsnit
Lige snit
Anslag
Drejeskive
Overflade på drejeskive
Klingeperiferi
Justeringsskrue
Stoparm
Viser
Vinkelskala
Låsearm
Indstillingsgreb
Håndtag
Udløserknap
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Skråsnitskala
Arm
Skrue
Afbryderkontakt
Aflåseknap
Hul til hængelås
Nøgleholder
Rørholder
Midterafdækning
Topnøgle
Sekskantbolt
Sikkerhedsafdækning
Spindellås
Pil
Klingehus
Sekskantbolt (venstreskåret)
Ydre flange
Indre flange
Spindel
Støvpose
Støvtud
Lukkeskinne
Støtte
Skruearm
Skruestang
Holder
Holderenhed
Skrueknap
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Fremspring
Skruespindel
Bund
Stang 12
Spændeskrue
52/38° type kronefremspring
45° type kronefremspring
45° type indskæringsdel
Indvendigt hjørne
Udvendigt hjørne
Over 15 mm (5/8”)
Over 420 mm (16-1/2”)
Huller
Indstillingsplade
Skær riller med klingen
Trekantslineal
Armholder
0 graders geringsvinkel justeringsbolt
Venstre 45 graders geringsvinkel justeringsbolt
Slidgrænse
Kulholderdæksel
Skruetrækker
SPECIFIKATIONER
Model
BLS713
Klingediameter..................................................................................................................................................... 190 mm
Hul (skaft) diameter ............................................................................................................................................... 20 mm
Maks. geringsvinkel ......................................................................................................................Venstre 47°, Højre 57°
Maks. skråvinkel ..............................................................................................................................Venstre 45°, Højre 5°
Maks. skærekapacitet (H x B) med klinge med diameter på 190 mm.
Skråvinkel
Geringsvinkel
0°
45° (venstre og højre)
57° (højre)
45° (venstre)
0°
5° (højre)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
—
*60 mm x 265 mm
(Bemærk 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm
(Bemærk 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm
(Bemærk 3)
—
–1
Omdrejninger (ubelastet) (min ) ............................................................................................................................ 2 200
Mål (L x B x H)....................................................................................................................655 mm x 430 mm x 454 mm
Nettovægt ............................................................................................................................................................ 12,7 kg
Mærkespænding .................................................................................................................................................DC 18 V
(Bemærk)
* mærket angiver, at et træanlæg med den følgende tykkelse anvendes.
1: Ved anvendelse af træanlæg med en tykkelse på 20 mm.
2: Ved anvendelse af træanlæg med en tykkelse på 15 mm.
3: Ved anvendelse af træanlæg med en tykkelse på 10 mm.
97
• På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive
ændret uden varsel.
• Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
• Vægt inklusive akku, i henhold til EPTA-Procedure 01/
2003
ENE076-1
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til udførelse af præcis lige
afkortning og geringsskæring i træ.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
ENB118-2
YDERLIGERE SIKKERHEDSBESTEMMELSER
FOR MASKINEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
98
Brug altid beskyttelsesbriller.
Anbring aldrig Deres hænder eller fingre i savklingens bane. Undgå kontakt med klingen,
mens denne kører i frihjul. Berøring kan medføre
alvorlig tilskadekomst.
Anvend ikke saven, hvis beskyttelsesanordningerne ikke er forskriftsmæssigt anbragt.
Kontrollér beskyttelsesskærmen for korrekt
funktion før hver brug. Anvend ikke saven, hvis
beskyttelsesskærmen ikke bevæger sig frit og
lukker øjeblikkeligt. Beskyttelsesskærmen må
aldrig klemmes eller bindes til åben position.
Udfør ikke nogen savninger på frihånd. Emnet
skal altid være forsvarligt fastspændt mod drejeskiven og anslaget ved hjælp af skruestikken under alt
arbejde med maskinen. Brug aldrig hånden til at
holde emnet fast.
Tag aldrig fast om og ræk aldrig omkring savklingen.
Sluk maskinen og vent indtil savklingen står helt
stille, før emnet flyttes eller indstillinger ændres.
Fjern akkuen, inden udskiftning af savklinge
eller servicering.
Fastgør altid alle bevægelige dele, inden maskinen transporteres.
Stopstift, som fastlåser skærehovedet, er kun
beregnet til transport- og opbevaringsformål og
ikke til nogen form for skæring.
Anvend ikke maskinen i nærheden af letantændelige væsker eller gasser. Den elektriske betjening af maskinen kan være årsag til eksplosion og
brand, hvis den udsættes for antændelige væsker
eller gasser.
Før maskinen startes, bør De undersøge savklingen omhyggeligt for eventuelle brud eller anden
beskadigelse.
Revnede eller på anden måde beskadigede savklinger skal straks udskiftes.
Anvend kun flanger, der er anbefalet til brug med
denne maskine.
Behandl aksel, flanger (specielt anlægsflanger)
og bolte med omhu. Beskadigelse af disse dele
kan medføre beskadigelse af savklingen.
14. Sørg for, at drejeskiven er fastlåst og ikke bevæger sig under brug.
15. Af hensyn til Deres sikkerhed bør affald og smådele fjernes fra drejeskivens overflade, før arbejdet påbegyndes.
16. Undgå at skære i søm. Fjern alle søm fra emnet,
før arbejdet påbegyndes.
17. Forvis Dem om, at spindellåsen er løsnet, før De
starter maskinen.
18. Sørg for, at savklingen ikke rører drejeskiven i
nederste position.
19. Hold godt fast i grebet. Saven kan ved start og
stop bevæge sig let op og ned.
20. Sørg for, at savklingen ikke er i berøring med
emnet, før maskinen startes.
21. Før maskinen anvendes på emnet, skal den løbe
i tomgang et stykke tid. Undersøg om der forekommer vibrationer eller rystelser, der kan være
forårsaget af forkert montage eller manglende
afbalancering af savklingen.
22. Påbegynd først savningen, når maskinen er
oppe på fulde omdrejninger.
23. Afbryd straks anvendelsen, hvis De bemærker
noget unormalt under brugen.
24. Forsøg aldrig at fastlåse afbryderen i “on” stillingen.
25. Vær altid på vagt; især under gentaget, monotont arbejde. Det er farligt at blive lullet ind i en
falsk følelse af sikkerhed. Savklingerne er meget
farlige.
26. Anvend altid kun det tilbehør, der er anbefalet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af upassende tilbehør, eksempelvis slibeskiver, kan
medføre tilskadekomst.
27. Anvend ikke saven til at skære andet end træ.
28. Tilslut en afkorter-geringssav til en støvopsamlende anordning, når der saves.
29. Vælg savklinger, der passer til det materiale, der
skal skæres.
30. Vær omhyggelig, når der skal laves notning.
31. Udskift indlægspladen, når den bliver slidt.
32. Anvend ikke savklinger, der er fremstillet af hurtigstål.
33. Støv frembragt under anvendelse kan indeholde
kemikalier, der er kendte for at kunne fremkalde
kræft, give medfødte defekter eller anledning til
anden skade på forplantningsevnen. Nogle
eksempler på disse kemikalier er:
• bly fra materialer, der er malet med blyholdigt
maling
• arsenik eller chrom fra kemisk behandlet tømmer.
Risikoen i forbindelse med udsættelse for disse
kemikalier afhænger af, hvor ofte De udfører
denne type arbejde. For at reducere udsættelse
for disse kemikalier bør De: arbejde i veludluftede områder og med anvendelse af godkendt
sikkerhedsudstyr, såsom støvmasker, der er
specielt konstrueret til at filtrere mikroskopiske
partikler.
34. For at reducere den frembragte mængde støv
bør De sikre, at savklingen altid er skarp og ren.
35. Operatøren skal være tilstrækkelig øvet i anvendelse, justering og operation af maskinen.
36. Anvend korrekt skærpede savklinger. Overhold
den maksimale hastighed, der er angivet på savklingen.
37. Undlad at fjerne nogen form for afskær eller
andre dele af emnet fra skæreområdet, så længe
maskinen kører og savhovedet ikke er i hvileposition.
38. Anvend kun savklinger, som anbefales af fabrikanten og som er i overensstemmelse med
EN847-1.
39. Brug handsker, når savklingen anvendes (savklinger skal bæres i en holder, når det kan lade
sig gøre) eller groft materiale håndteres.
3.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Denne maskine bør altid befæstes med to bolte til en
plan og stabil overflade med brug af de bolthuller, som
findes i maskinens bund. Dette vil forhindre, at maskinen
tipper med personskade til følge. (Fig. 2)
Drej justeringsbolten i retningen med eller mod uret, så
den kommer i berøring med gulvfladen, hvorved maskinen holdes stabil. (Fig. 3)
ENC007-6
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FOR AKKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
(1) akku opladeren, (2) akku og (3) produktet,
som anvender akku.
Lad være med at skille akkuen ad.
Hold straks op med at anvende opladeren, hvis
brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat
anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog eksplosion.
Hvis du har fået elektrolytvæske i øjnene, skal
du straks skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald
kan resultatet blive, at du mister synet.
Vær påpasselig med ikke at komme til at kortslutte akkuen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, som
for eksempel søm, mønter og lignende.
(3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan være årsag til en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog maskinstop.
Opbevar ikke maskinen og akkuen på et sted,
hvor temperaturen kan nå eller overstige 50°C.
Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i tilfælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsøger at brænde den.
Lad være med at brænde akkuen eller udsætte
det for stød.
Anvend ikke en beskadiget akku.
GEM DENNE BRUGSANVISNING.
Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid
1.
2.
Oplad altid akkuen, inden den er helt afladet.
Stop altid maskinen og oplad akkuen, hvis det
bemærkes, at maskineffekten er dalende.
Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overopladning vil afkorte akkuens levetid.
Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10°C – 40°C.
Lad altid en varm akku få tid til at køle af, inden
den oplades.
MONTERING
Montering på bænk
Når maskinen afsendes fra fabrikken, er håndtaget låst i
den sænkede stilling af stopstiften. Frigør befæstelsesstiften ved samtidigt at udøve en let tryk nedad på grebet
og trække i befæstelsesstiften. (Fig. 1)
ADVARSEL:
• Sørg for, at maskinen ikke bevæger sig på understøttelsesfladen. Hvis afkortverstekzaagen bevæger
sig på understøttelsesfladen under skæringen, kan
resultatet blive, at De mister herredømmet over saven
og kommer alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
ADVARSEL:
• Vær altid sikker på, at der er slukket for maskinen
og at akkuen er fjernet, inden De justerer eller kontrollerer maskinens funktioner. Forsømmelse af at
slukke for maskinen og fjerne akkuen kan resultere i
alvorlig tilskadekomst forårsaget af utilsigtet start af
maskinen.
Isætning og fjernelse af akkuen (Fig. 4)
• Sluk altid for maskinen, inden De sætter akkuen i eller
fjerner den.
• Akkuen fjernes ved at man trækker den ud af maskinen, idet man skyder knappen på forsiden af akkuen i
stilling.
• Akkuen sættes i ved at man sætter tungen på akkuen
ud for rillen i maskinen og lader den glide på plads.
Sæt den altid hele vejen ind, så den låses på plads
med et lille klik. Hvis den røde del på oversiden af
knappen er synlig, betyder det, at den ikke er tilstrækkeligt låst. Sæt den helt ind, så den røde del ikke er
synlig. Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af maskinen ved et uheld, hvorved De selv eller personer i nærheden kan komme til skade.
• Anvend ikke magt, når akkuen sættes i. Hvis akkuen
ikke glider på plads uden problemer, betyder det, at
den ikke sættes i på korrekt vis.
Akku-beskyttelsessystem (akku med
stjernemærke) (Fig. 5)
En akku med stjernemærke er udstyret med et beskyttelsessystem, som automatisk afbryder maskinen, hvilket
sikrer en lang levetid.
Maskinen stopper under brugen, hvis maskinen og/eller
akkuen er i en af de følgende situationer. Dette skyldes
beskyttelsessystemet og er ikke tegn på, at der er problemer med maskinen.
• Hvis maskinen er overbelastet:
Slip på dette tidspunkt afbryderkontakten og eliminer
årsagerne til overbelastningen og start derefter maskinen igen ved at trykke afbryderkontakten ind.
99
• Hvis akku-cellerne bliver varme:
Hvis afbryderkontakten betjenes, vil motoren forblive
stoppet. Hold på dette tidspunkt op med at anvende
maskinen og afkøl eller oplad akkuen, efter at den er
taget ud af maskinen.
• Hvis den tilbageværende akku-kapacitet er blevet lav:
Hvis afbryderkontakten betjenes, vil motoren forblive
stoppet. Tag på dette tidspunkt akkuen ud af maskinen
og oplad den.
Beskyttelsesskærm
For alle lande udenfor Europa (Fig. 6)
Når De sænker grebet, hæver beskyttelsesskærmen sig
automatisk. Beskyttelsesskærmen er fjederbelastet og
vender tilbage til udgangspositionen, når arbejdet er
afsluttet, og grebet atter hæves.
ADVARSEL:
• Beskyttelsesskærmen må aldrig sættes ud af funktion og fjederen på skærmen må aldrig fjernes. En
synlig klinge, som er et resultatet af en manglende
beskyttelsesskærm, kan resultere i alvorlig tilskadekomst under anvendelsen.
I Deres egen sikkerheds interesse bør De altid holde
beskyttelsesskærmen i forskriftsmæssig stand. Uregelmæssigheder i beskyttelsesskærmens gang bør straks
korrigeres.
ADVARSEL:
• Brug aldrig maskinen hvis beskyttelsesskærmen
eller fjederen er beskadiget, defekt eller mangler.
Anvendelse af maskinen med en forkert eller aftaget
beskyttelsesskærm kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
For lande i Europa (Fig. 7)
Når De sænker grebet, hæver beskyttelsesskærm A sig
automatisk. Beskyttelsesskærm B hæves i takt med at
den kommer i berøring med et arbejdsstykke. Beskyttelsesskærmene er fjederbelastede og vender tilbage til
udgangspositionen, når arbejdet er afsluttet og grebet
atter hæves.
ADVARSEL:
• Beskyttelsesskærmen må aldrig sættes ud af funktion og fjederen på skærmen må aldrig fjernes. En
synlig klinge, som er et resultatet af en manglende
beskyttelsesskærm, kan resultere i alvorlig tilskadekomst under anvendelsen.
I Deres egen sikkerheds interesse bør De altid holde
hver beskyttelsesskærm i god, forskriftsmæssig stand.
Uregelmæssigheder i beskyttelsesskærmenes gang bør
straks korrigeres. Bekræft, at de fjerderbelastede beskyttelsesskærme returnerer.
ADVARSEL:
• Brug aldrig maskinen hvis beskyttelsesskærmen
eller fjederen er beskadiget, defekt eller mangler.
Anvendelse af maskinen med en forkert eller aftaget
beskyttelsesskærm kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
100
Hvis den transparente beskyttelsesskærm bliver snavset
eller der sidder så meget savsmuld på den og på en
sådan måde, at savklingen og/eller arbejdsstykket ikke
længere er synligt, skal akkuen tages ud og beskyttelsesskærmen skal rengøres med en fugtig klud.
Anvend ikke opløsningsmidler eller petroleum-baserede
rengøringsmidler på plastic-beskyttelsesskærmen, da
dette kan øve skade på skærmen.
Følg nedenstående trin, hvis savklingens beskyttelsesskærm er blevet snavset og har behov for at blive rengjort, for at den kan fungere korrekt.
Med maskinen slukket og akkuen taget ud, anvendes
den medfølgende topnøgle til at løsne den sekskantbolt,
der holder midterafskærmningen på plads. Løsn sekskantbolten ved at dreje den mod uret og hæv beskyttelsesskærmen og midterafskærmningen. (Fig. 8)
Med beskyttelsesskærmen anbragt på denne måde, er
det lettere at udføre en mere effektiv rengøring. Når rengøringen er færdig, udføres den beskrevne procedure i
omvendt orden, og sekskantbolten spændes til. Fjern
ikke den fjeder, der holder beskyttelsesskærmen. Hvis
beskyttelsesskærmen udviser skade på grund af alder
eller udsættelse for ultraviolet lys, bedes De kontakte et
Makita service-center for at få en ny skærm. OMGÅ
ELLER AFMONTER ALDRIG BESKYTTELSESSKÆRMEN.
Placering af indlægsplader (Fig. 9 og 10)
Denne maskine er udstyret med indlægsplader i drejeskiven med det formål at minimere slitage på afslutningssiden af en savning. Indlægspladerne er fra fabrikken
indstillet således, at savklingen ikke kommer i berøring
med indlægspladerne. Indstil indlægspladerne inden brugen på følgende måde:
Fjern først akkuen. Løsn alle de skruer (2 hver i venstre
og højre side), som fastholder indlægspladerne. Stram
kun skruerne så meget, at indlægspladerne stadig nemt
kan flyttes med hånden. Sænk håndtaget helt og tryk
stopstiften ind for at låse håndtaget i den nederste stilling. Løsn de to spændeskruer, som fastholder skydestængerne. Træk slæden helt imod Dem. Indstil
indstillingspladerne således, at de lige netop berører
siderne af klingetænderne. Stram de forreste skruer
(stram ikke for meget). Skub slæden helt mod anslaget
og indstil indlægspladerne således, at de lige netop
berører siderne af klingetænderne. Stram de bageste
skruer (stram ikke for meget).
Frigør stopstiften, når indlægspladerne er indstillet og
hæv håndtaget. Stram derefter alle skruerne godt til.
BEMÆRKNING:
• Sørg for, når skråvinklen er indstillet, at indlægspladerne er korrekt indstillet. Korrekt indstilling af
indlægspladerne vil bidrage til at yde den rigtige støtte
til arbejdsstykket og gøre risikoen for udrivning minimal.
Sikring af maksimal skæredybde (Fig. 11 og 12)
Denne maskine er på fabrikken indstillet til at give den
maksimale skæredybde med en 190 mm savklinge.
Fjern akkuen, inden nogen justering udføres. Når der
monteres en ny savklinge, skal den nedre grænseposition på klingen altid kontrolleres, og såfremt det er
påkrævet, justeres som beskrevet herunder:
Fjern først akkuen. Skub slæden helt mod anslaget og
sænk håndtaget fuldstændigt. Anvend en topnøgle til at
dreje justeringsbolten, indtil klingeperiferien stikker en
smule længere ned end overfladen på drejeskiven på det
sted, hvor fronten på anslaget møder overfladen på drejeskiven.
Drej, med akkuen taget ud, savklingen med hånden, idet
De holder håndtaget helt nede for at være sikker på, at
savklingen ikke kommer i berøring med nogen del af den
nederste bund. Juster om nødvendigt en smule.
ADVARSEL:
• Sørg altid for, når en ny klinge er monteret, og med
akkuen fjernet, at klingen ikke kommer i berøring
med nogen dele på den nedre bund, når grebet
sænkes helt. Hvis klingen kommer i berøring med bunden, kan resultatet blive tilbageslag med alvorlig tilskadekomst til følge.
Stoparm (Fig. 13)
Klingens nedre grænseposition kan nemt indstilles med
stoparmen. For at indstille den, drejes stoparmen i pilens
retning som vist på illustrationen. Indstil justeringsskruen
således, at klingen stopper i den ønskede position, når
håndtaget sænkes helt.
Justering af geringssnit (Fig. 14)
Løsn indstillingsgrebet ved at dreje det mod uret. Drej
drejeskiven, mens låsearmen holdes nede. Når grebet er
flyttet til den position, hvor viseren står ud for den
ønskede vinkel på vinkelskalaen, fastgøres indstillingsgrebet ved at dreje det med uret.
FORSIGTIG:
• Efter ændring af geringsvinklen, skal drejeskiven altid
sikres ved at indstillingsgrebet spændes stramt til.
BEMÆRKNING:
• Når drejeskiven drejes, skal håndtaget været helt
hævet.
Justering af skråvinklen (Fig. 15 og 16)
For at justere vinklen ved skråsnit, løsnes håndtaget på
bagsiden af maskinen i retningen mod uret.
Tryk håndtaget mod venstre for at kippe savklingen, indtil
viseren står ud for den ønskede vinkel på skråsnitskalaen. Stram derefter håndtaget for at holde armen på
plads.
For at kippe savklingen mod højre, skal man trykke på
udløserknappen på bagsiden af maskinen, mens man
kipper klingen en smule mod venstre, efter at håndtaget
er frigjort. Med udløserknappen nedtrykket, kippes savklingen derefter mod højre.
BEMÆRKNING:
• Når savklingen vippes, skal De sørge for, at grebet er
helt hævet.
• Husk, når skråvinklerne ændres, at placere indlægspladerne korrekt som forklaret i afsnittet “Placering af
indlægsplader”.
Indstilling af håndtagets position (Fig. 17)
Håndtaget stilling kan skiftes ved hver vinkel 30°, hvis
håndtaget ikke giver en fuldstændig stramning.
Løsn og fjern den skrue, der holder håndtaget på bagsiden af maskinen. Fjern håndtaget og monter det igen på
en sådan måde, at det er en smule over niveau. Fastgør
håndtaget godt med skruen.
Afbryderfunktion
For lande i Europa (Fig. 18)
For at forhindre at afbryderkontakten trykkes ind ved et
uheld, er maskinen forsynet med en aflåseknap. Maskinen startes ved at man trykker håndtaget op og aflåseknappen ind og derefter trykker på afbryderkontakten.
Slip afbryderkontakten for at stoppe.
ADVARSEL:
• Inden akkuen monteres på maskinen, skal man
altid kontrollere, at afbryderkontakten fungerer korrekt og returnerer til “OFF”-stillingen, når den slippes. Tryk ikke hårdt på afbryderkontakten, uden
først at trykke aflåseknappen ind. Dette kan ødelægge afbryderkontakten. Anvendelse af maskinen
med en afbryderkontakt, som ikke fungerer korrekt, kan
føre til, at De mister herredømmet over maskinen med
alvorlig tilskadekomst som resultat.
Afbryderkontakten er forsynet et hul til indsættelse af en
hængelås, så maskinen kan aflåses.
For alle lande udenfor Europa (Fig. 19)
For at forhindre at afbryderkontakten trykkes ind ved et
uheld, er maskinen udstyret med en aflåseknap. Maskinen startes ved at man, trykker aflåseknappen ind og
derefter trykker på afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.
ADVARSEL:
• Inden akkuen monteres på maskinen, skal man
altid kontrollere, at afbryderkontakten fungerer korrekt og returnerer til “OFF”-stillingen, når den slippes. Tryk ikke hårdt på afbryderkontakten, uden
først at trykke aflåseknappen ind. Dette kan ødelægge afbryderkontakten. Anvendelse af maskinen
med en afbryderkontakt, som ikke fungerer korrekt, kan
føre til, at De mister herredømmet over maskinen med
alvorlig tilskadekomst som resultat.
Afbryderkontakten er forsynet et hul til indsættelse af en
hængelås, så maskinen kan aflåses.
FORSIGTIG:
• Efter ændring af skråvinklen skal håndtaget altid sikres
ved at det strammes i retningen med uret.
101
ADVARSEL:
• Anvend ikke en lås med et skaft eller et kabel, som
er mindre end 6,35 mm (1/4”) i diameter. Et mindre
skaft eller kabel vil muligvis ikke låse maskinen i fra-stilling og utilsigtet drift kan ske med alvorlig tilskadekomst
som resultat.
• Anvend ALDRIG maskinen, hvis afbryderkontakten
ikke fungerer, som den skal. Enhver maskine med en
ikke-virkende afbryderkontakt er MEGET FARLIG og
skal repareres før yderligere anvendelse, da alvorlig tilskadekomst ellers kan blive resultatet.
• Til sikring af Deres sikkerhed er denne maskine forsynet med en aflåseknap, der forhindrer utilsigtet start af
maskinen. Anvend ALDRIG maskinen, hvis den kører,
når blot De trykker på afbryderkontakten, uden at der
først er trykket på aflåseknappen. En afbryderkontakt,
der bør repareres, kan resultere i utilsigtet drift og
alvorlig tilskadekomst. Indlevér maskinen til et Makita
service center til reparation FØR yderligere anvendelse.
• Aflåseknappen må ALDRIG sættes ud af kraft ved at
tape den fast eller på nogen anden måde. En afbryderkontakt med en aflåseknap, der er sat ud af kraft, kan
resultere i utilsigtet drift og alvorlig tilskadekomst.
SAMLING
ADVARSEL:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen
er taget ud, før der arbejdes på maskinen. Forsømmelse af at afbryde maskinen og tage den ud af forbindelse, kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
Opbevaring af topnøgle (Fig. 20)
Topnøglen opbevares som vist på illustrationen.
Når topnøglen skal anvendes, kan den tages ud af topnøgleholderen.
Når topnøglen er blevet anvendt, kan den opbevares ved
at man lægger den tilbage i topnøgleholderen.
Montering og afmontering af savklingen
ADVARSEL:
• Vær altid sikker på, at der er slukket for maskinen
og at akkuen er taget ud, inden savklingen monteres eller afmonteres. Utilsigtet start af maskinen kan
resultere i alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG:
• Anvend kun den topnøgle, som er leveret af Makita, til
at montere og afmontere savklingen. Anvendelse af
andre topnøgler kan medføre en for hård eller for let tilspænding af sekskantbolten. Dette kan medføre personskade.
Lås håndtaget i den hævede stilling ved at trykke stopstiften ind. (Fig. 21)
For at afmontere savklingen anvendes topnøglen til at
løsne den sekskantbolt, der holder midterafdækningen,
ved at dreje den i retningen mod uret. Løft beskyttelsesskærmen og midterafdækningen. (Fig. 22)
Tryk på spindellåsen, så spindelen låses, og anvend topnøglen til at løsne sekskantbolten i retningen med uret.
Fjern derefter sekskantbolten, den ydre flange og savklingen. (Fig. 23)
102
BEMÆRK:
• Hvis den indre flange fjernes, skal De sørge for at montere den på spindelen med dens fremspring vendende
bort fra klingen. Hvis flangen monteres forkert, vil den
gnide mod maskinen.
For at montere savklingen sættes denne på spindelen,
idet De forvisser Dem om, at pilens retning på savklingen
stemmer overens med pilens retning på klingehuset.
Monter den ydre flange og sekskantbolten. Benyt derefter topnøglen til at spænde sekskantbolten (venstreskåret gevind) fast ved at dreje den mod uret, mens der
trykkes på spindellåsen.
Sæt beskyttelsesskærmen og midterafdækningen tilbage
på plads. Stram dernæst sekskantbolten til i retningen
med uret for at holde midterafdækningen på plads. Frigør
håndtaget fra dets hævede position ved at trække i stopstiften. Sænk håndtaget for at sikre, at beskyttelsesskærmen bevæger sig på korrekt vis. Sørg for, at spindellåsen
er udløst, før der saves. (Fig. 24 og 25)
Støvpose (tilbehør) (Fig. 26)
Lukkeskinnen monteres ved at man sætter den øverste
ende af lukkeskinnen ud for det trekantede mærke på
støvposen.
Anvendelse af støvposen giver et renere arbejdsmiljø og
gør det nemmere at opsamle støv. Støvposen sættes på
ved at posens mundstykke sættes over støvmundstykket.
Når støvposen er cirka halvt fyldt, tages den af maskinen
og lukkeskinnen trækkes ud. Tøm støvposen og bank let
på den, så de støvpartikler, der har samlet sig på de indvendige flader og som kan nedsætte effektiviteten af
støvopsamlingen, fjernes.
BEMÆRK:
• Hvis De tilslutter en Makita-støvsuger til denne
maskine, kan renere udsugning opnås.
Fastspænding af arbejdsstykket (Fig. 27)
ADVARSEL:
• Det er yderst vigtigt altid at sørge for, at arbejdsstykket er ordentligt fastspændt i den rigtige type
skruestik. Forsømmelse af at gøre dette, kan resultere
i alvorlig tilskadekomst og øve skade på maskinen og/
eller arbejdsstykket.
• Efter en skæring må klingen ikke hæves, før den er
standset fuldstændigt. Hvis en klinge, der kører i frihjul, hæves, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst
og øve skade på arbejdsstykket.
• Når der skæres i et arbejdsstykke, som er længere
end savens støtteplade, bør materialet understøttes i hele dets længde udover støttepladen og i den
samme højde for at holde materialet plant. En
ordentlig støtte af arbejdsstykket vil bidrage til at undgå
at klingen klemmes fast og til at undgå risiko for tilbageslag, som kan resultere i alvorlig tilskadekomst. Forlad
Dem ikke udelukkende på den lodrette og/eller vandrette skruestik ved fastspænding af emnet. Tynde
materialer har en tendens til at bøje. Understøt et emne
i hele dets længde, så det udgås at klingen klemmes
fast med TILBAGESLAG som resultat.
Lodret skruestik (Fig. 28)
Den lodrette skruestik kan monteres i to positioner i
enten den venstre eller højre side af anslaget eller holderenheden (ekstratilbehør). Sæt skruestangen ind i hullet på anslaget eller holderenheden og stram skruen til
for at holde skruestangen på plads.
Indstil skruearmen efter arbejdsstykkets tykkelse og form
og fastspænd den ved at stramme skruen. Hvis skruen til
fastspænding af skruearmen kommer i kontakt med
anslaget, skal skruen monteres på den modsatte side af
skruearmen. Sørg for, at ingen del af maskinen kommer i
kontakt med skruestikken, når håndtaget sænkes helt og
slæden skubbes eller trækkes hele vejen. Hvis nogen
dele berører skruestikken, bør skruearmen genindstilles.
Tryk arbejdsstykket fladt mod anslaget og drejeskiven.
Juster arbejdsstykket til den ønskede skråsnitposition og
fastgør det ved at stramme skrueknappen.
ADVARSEL:
• Emnet bør være helt fastspændt mod drejeskiven
og anslaget med skruestikken under al arbejde.
Hvis arbejdsemnet ikke er ordentligt fastspændt mod
anslaget, kan materialet flytte sig under skæringen,
hvilket kan medføre skade på klingen og at materialet
slynges ud, samt at De mister herredømmet over
maskinen med alvorlig tilskadekomst som resultat.
Vandret skruestik (ekstraudstyr) (Fig. 29)
Den vandrette skruestik kan monteres enten på venstre
side af bunden. Ved at dreje skrueknappen i retningen
mod uret, frigøres skruen og skruespindelen kan bevæges hurtigt ind og ud. Ved at dreje skrueknappen i retningen med uret, holdes skruen på plads. Arbejdsstykket
fastholdes ved at man drejer skrueknappen forsigtigt i
retningen med uret, indtil fremspringet når den øverste
position. Spænd derefter godt til. Hvis skrueknappen
tvinges ind eller trækkes ud, mens den drejer i retningen
med uret, kan fremspringet stoppe i en vinkel. I dette tilfælde skal skrueknappen drejes tilbage i retningen mod
uret, indtil skruen frigøres, inden den igen drejes forsigtigt i retningen med uret.
Den maksimale bredde af arbejdsstykket, som kan fastspændes med den vandrette skruestik, er 120 mm.
ADVARSEL:
• Fastspænd kun arbejdsstykket, når fremspringet er
i den øverste position. Forsømmelse af dette kan
resultere i, at arbejdsemnet ikke fastspændes ordentligt. Dette kan igen bevirke, at arbejdsstykket slynges
bort, hvilket kan beskadige klingen eller medføre, at
man mister kontrollen over maskinen. Dette kan resultere i PERSONSKADE.
Holdere og holderenhed (ekstraudstyr)
(Fig. 30 og 31)
Holderne og holderenheden kan monteres på begge
sider, hvilket er ideelt til at holde arbejdsstykket vandret.
Monter dem som vist på illustrationen. Stram derefter
skruerne godt til for at fastgøre holderne og holderenheden.
Når der skæres i lange arbejdsstykker, skal holderstangenheden (ekstratilbehør) anvendes. Det udgøres af to
holdere og to stænger.
ADVARSEL:
• Understøt altid et langt arbejdsstykke således, at
det er på linje med drejeskivens øverste overflade,
således at skæringen bliver nøjagtig og at der ikke
opstår en farlig situation, hvor man mister herredømmet over maskinen. En ordentlig understøttelse
af arbejdsstykket bidrager til at undgå, at klingen klemmes fast, og forhindrer tilbageslag, som kan resultere i
alvorlig tilskadekomst.
ANVENDELSE
BEMÆRKNING:
• For brugen bør håndtaget altid frigøres fra den nederste stilling ved at man trækker i stopstiften.
• Læg ikke for meget tryk på håndtaget, når der saves. Et
for kraftigt tryk kan resultere i overbelastning af motoren og/eller formindsket saveeffektivitet. Tryk kun håndtaget ned med så megen kraft, som der kræves for at
udføre ubesværet savning og uden at klingens hastighed reduceres ret meget.
• Tryk forsigtigt håndtaget ned for at udføre savningen.
Hvis håndtaget trykkes ned med magt, eller hvis det
udsættes for sidelæns tryk, vil savklingen vibrere og
efterlade mærker (savmærker) på arbejdsstykket, ligesom savningen ikke vil blive nøjagtig.
• Ved glidende snit skal slæden forsigtigt skubbes mod
anslaget uden at stoppe. Hvis slæden stoppes under
savningen, vil der komme et mærke på arbejdsstykket
og savningen vil desuden ikke være nøjagtig.
ADVARSEL:
• Sørg for at savklingen ikke berører emnet, el. lign.
før maskinen startes. Hvis man tænder for maskinen,
mens klingen er i berøring med med arbejdsstykket, er
der risiko for tilbageslag og alvorlig tilskadekomst.
1. Savning ved tryk (små arbejdsstykker) (Fig. 32)
Arbejdsstykker op til 52 mm i højden og 97 mm i bredden
kan saves på følgende måde.
Skub slæden helt mod anslaget og stram de to spændeskruer, som holder skydestængerne, i retningen med
uret for at fastspænde slæden. Fastspænd arbejdsstykket med den rigtige type skruestik. Tænd for maskinen,
uden at klingen kommer i kontakt, og vent til klingen er
kommet op på fulde omdrejninger, inden sænkning.
Sænk derefter grebet til den helt sænkede position for at
skære arbejdsstykket. Når savningen er færdig, slukkes
maskinen, hvorefter De skal VENTE TIL SAVKLINGEN
STÅR HELT STILLE, før savbladet bringes tilbage til den
helt hævede position.
ADVARSEL:
• Stram de to spændeskruer, som holder skydestængerne, godt til i retningen med uret, således at slæden ikke vil flytte sig under arbejdet. Utilstrækkelig
stramning af låseskruen kan medføre tilbageslag, som
kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
103
2.
Savning ved gliden (tryk) (skæring af brede
arbejdsstykker) (Fig. 33)
Løsn de to spændeskruer, som holder skydestængerne, i
retningen mod uret, så slæden kan glide frit. Fastspænd
arbejdsstykket med den rigtige type skruestik. Træk slæden helt imod dig. Tænd for maskinen, uden at klingen
kommer i kontakt med arbejdsstykket og vent, indtil klingen er kommet op på fuld hastighed. Tryk håndtaget ned
og SKYD SLÆDEN MOD ANSLAGET OG GENNEM
ARBEJDSSTYKKET. Afbryd maskinen, når skæringen er
færdig, og VENT TIL SAVKLINGEN STÅR HELT STILLE,
inden De sætter klingen tilbage til den øverste position.
ADVARSEL:
• Når De udfører et glidende snit, skal slæden først
trækkes hele vejen mod Dem, mens grebet trykkes
helt ned, og derefter skubbes slæden hele vejen
mod anslaget. Start aldrig skæringen, hvis slæden
ikke er trukket hele vejen mod Dem. Hvis De foretager det glidende snit, uden at slæden er trukket hele
vejen mod Dem, kan der opstå uventede tilbageslag
med alvorlig tilskadekomst som resultat.
• Forsøg aldrig at udføre et glidende snit ved at
trække slæden mod Dem. Hvis De trækker slæden
mod Dem under skæring, kan der opstå uventede tilbageslag med alvorlig tilskadekomst som resultat.
• Udfør aldrig savning ved gliden med håndtaget låst i
den nederste position.
• Løsn aldrig knappen, som fastholder slæden, mens
savklingen roterer. En løs slæde under skæring kan
bevirke, at der opstår uventede tilbageslag med alvorlig
tilskadekomst som resultat.
3. Geringssnit
Vi henviser til det tidligere afsnit “Justering af geringssnit”.
4. Skråsnit (Fig. 34)
Løsn armen og vip savklingen for at indstille vinklen til
skråsnit. (Vi henviser til det tidligere afsnit “Justering af
skråsnit”.) Sørg for at spænde armen godt fast igen, så
skråsnitvinklen ikke ændrer sig. Fastspænd arbejdsstykket i skruestikken. Kontroller, at slæden er trukket helt tilbage mod Dem. Tænd for maskinen uden at savklingen
berører arbejdsstykket og vent, til klingen er kommet op
på fulde omdrejninger. Sænk derefter forsigtigt håndtaget
til den laveste position, mens der lægges tryk parallelt
med savklingen og SKUB SLÆDEN MOD ANSLAGET
FOR AT SKÆRE ARBEJDSEMNET. Når skæringen er
afsluttet, skal De slukke for maskinen og VENTE TIL
SAVKLINGEN STÅR HELT STILLE, før savklingen bringes tilbage til dens øverste position.
ADVARSEL:
• Sørg for, efter indstilling af klingen til skråskæring,
og inden De anvender maskinen, at slæden og klingen kan bevæge sig uhindret gennem hele området
for det planlagte snit. Afbrydelse af slædens eller
klingens bevægelse under skæringen, kan resultere i
tilbageslag og alvorlig tilskadekomst.
• Hold hænderne uden for klingens bane, når en
skråskæring udføres. Klingens vinkel kan forvirre
operatøren med hensyn til klingens faktiske bane under
skæringen, og kontakt med klingen vil føre til alvorlig tilskadekomst.
104
• Klingen bør ikke hæves, før den er stoppet helt.
Under en skråskæring, kan det afskårne stykke komme
til at hvile mod klingen. Hvis klingen hæves, mens den
roterer, kan det afskårne stykke blive slynget bort fra
klingen, hvilket kan bevirke, at materialet fragmenteres,
og hvilket kan føre til alvorlig tilskadekomst.
BEMÆRKNING:
• Når håndtaget trykkes ned, skal dette gøres samtidig
med at savklingen trykkes ned. Hvis der bruges magt
lodret på drejeskiven eller hvis trykket ændres under
bearbejdningen, bliver det udførte arbejde ikke nøjagtigt.
5. Kombineret snit
Kombineret snit er betegnelsen for den proces, hvor der
frembringes en skråvinkel, samtidig med at der laves en
geringsvinkel i arbejdsstykket. Kombineret snit kan udføres i en vinkel som vist i nedenstående tabel.
Geringsvinkel
Skråvinkel
Venstre og højre 45°
Venstre 0° – 45°
Højre 50°
Venstre 0° – 40°
Højre 55°
Venstre 0° – 30°
Højre 57°
Venstre 0° – 25°
Se forklaringerne i “Savning ved tryk”, “Savning ved gliden”, “Geringssnit” og “Skråsnit”, når der skal udføres
kombineret savning.
6. Skærekrone og indskæringsdele
Krone- og indskæringsdele kan skæres med en afkortergeringssav med delene placeret fladt på drejeskiven.
Der er to almindelige typer kronefremspring og en type
indskæringsdel, 52/38° vægvinkelkronefremspring, 45°
vægvinkelkronefremsping og 45° vægvinkelindskæringsdele. Se illustrationerne. (Fig. 35)
Der er krone- og indskæringsled, som er lavet til at passe
“indvendige” 90° hjørner ((1) og (2) i Fig. 36 og 37) og
“udvendige” 90° hjørner ((3) og (4) i Fig. 36 og 37).
Måling
Mål væglængden og juster arbejdsstykket på bordet for
at skære vægkontaktkanten til den ønskede længde.
Sørg altid for, at det afskårne arbejdsstykkets længde på
bagsiden af arbejdsstykket er den samme som væglængden. Indstil skærelængden for vinklen af skæringen.
Anvend altid flere stykker til prøveskæringer for at kontrollere savvinklerne.
Når De skærer kronefremspring og indskæringsdele,
skal skråvinklen og geringsvinklen indstilles som indikeret i tabellen (A) og delene på topfladen af savpladen placeres som indikeret i tabellen (B).
Ved venstre skråsnit
Tabel (A)
Fremspringsposition
i Fig. 36 og 37
Til indvendigt
hjørne
(1)
Til udvendigt
hjørne
(3)
Skråvinkel
52/38° type
Geringsvinkel
45° type
52/38° type
45° type
Højre 31,6°
Højre 35,3°
Venstre 31,6°
Venstre 35,3°
Højre 31,6°
Højre 35,3°
(2)
Venstre 33,9°
Venstre 30°
(4)
Tabel (B)
Fremspringsposition
i Fig. 36 og 37
(1)
Til indvendigt
hjørne
(2)
(3)
Til udvendigt
hjørne
(4)
Fremspringskant mod anslag
Loftskontaktkanten bør hvile mod
anslaget.
Færdiggjort stykke
Afsluttet stykke vil være på venstre side af klingen.
Vægkontaktkanten bør hvile mod
anslaget.
Loftskontaktkanten bør hvile mod
anslaget.
Afsluttet stykke vil være på højre
side af klingen.
Eksempel:
I tilfælde af skæring af 52/38° type kronefremspring til stilling (1) i Fig. 36 og 37:
• Vip og fastgør skråvinkelindstillingen til 33,9° VENSTRE.
• Juster og fastgør geringsvinkelindstillingen til 31,6° HØJRE.
• Læg kronefremspringet med den brede bagside (skjult) nedad på drejeskiven med dens LOFTSKONTAKTKANT
mod anslaget på saven.
• Det færdige stykke, som skal anvendes, vil altid være på den VENSTRE side af klingen, efter at skæringen er lavet.
Ved højre skråsnit
Tabel (A)
Fremspringsposition
i Fig. 36 og 37
Til indvendigt
hjørne
Skråvinkel
52/38° type
45° type
(1)
52/38° type
45° type
Højre 31,6°
Højre 35,3°
Venstre 31,6°
Venstre 35,3°
Højre 31,6°
Højre 35,3°
(2)
Højre 33,9°
Til udvendigt
hjørne
Geringsvinkel
Højre 30°
(3)
(4)
Tabel (B)
Fremspringsposition
i Fig. 36 og 37
Til indvendigt
hjørne
(1)
(2)
(3)
Til udvendigt
hjørne
(4)
Fremspringskant mod anslag
Vægkontaktkanten bør hvile mod
anslaget.
Færdiggjort stykke
Afsluttet stykke vil være på højre
side af klingen.
Loftskontaktkanten bør hvile mod
anslaget.
Vægkontaktkanten bør hvile mod
anslaget.
Afsluttet stykke vil være på venstre
side af klingen.
105
Eksempel:
I tilfælde af skæring af 52/38° type kronefremspring til
stilling (1) i Fig. 36 og 37:
• Vip og fastgør skråvinkelindstillingen til 33,9° HØJRE.
• Juster og fastgør geringsvinkelindstillingen til 31,6°
HØJRE.
• Læg kronefremspringet med den brede bagside (skjult)
nedad på drejeskiven med dens VÆGKONTAKTKANT
mod anslaget på saven.
• Det færdige stykke, som skal anvendes, vil altid være
på den HØJRE side af klingen, efter at skæringen er
lavet.
7. Træanlæg (Fig. 38)
Anvendelse af træanlæg hjælper med til opnåelse af snit,
der er fri for splinter. Fastgør et træanlæg til anslaget ved
hjælp af hullerne i anslaget.
Se illustrationen angående målene for et foreslået træanlæg.
FORSIGTIG:
• Anvend et lige stykke træ med ensartet tykkelse som
træanlæg.
ADVARSEL:
• Anvend skruer til at fastgøre træanlægget på anslaget. Skruerne bør installeres således, at skruehovederne er under overfladen på træanlægget, således
at de ikke vil komme i karambolage med det materiale, der skæres i. Hvis det materiale, hvori der skæres, ikke er rettet korrekt ind, kan resultatet blive
uventet bevægelse under skæringen, hvilket kan resultere i, at De nister herredømmet over maskinen og
kommer alvorligt til skade.
BEMÆRKNING:
• Når træanlægget er monteret, må De ikke dreje bunden med håndtaget sænket. Klingen og/eller træanlægget vil i så fald lide skade.
8. Savning af ensartede længder (Fig. 39)
Når der skæres flere stykker materiale af samme
længde, rækkende fra 220 mm til 385 mm, lettes bearbejdningen ved anvendelse af en indstillingsplade (ekstratilbehør). Monter indstillingspladen på holderen
(ekstratilbehør) som vist på illustrationen.
Ret snitlinien på arbejdsstykket ind efter enten den venstre eller højre side af slidsen i indlægspladen. Mens
arbejdsstykket holdes ubevægeligt, bringes indstillingspladen i flugt med enden af arbejdsstykket. Fastgør derefter
indstillingspladen
med
skruen.
Når
indstillingspladen ikke anvendes, løsnes skruen, og indstillingspladen drejes væk, så den ikke er i vejen.
BEMÆRK:
• Anvendelse af holderstangenheden (ekstratilbehør)
muliggør savning af ensartede længder op til cirka
2 200 mm.
9. Notskæring (Fig. 40)
En skæring af frisetyper kan udføres ved at man går frem
som følger:
Indstil den nedre grænseposition for klingen ved hjælp af
justeringsskruen og stoparmen for at begrænse savklingens skæredybde. Se det tidligere afsnit “Stoparm”.
Når klingens nedre grænseposition er indstillet, skæres
parallelle noter langs arbejdsstykket med anvendelse af
savning ved gliden (tryk) som vist på illustrationen. Fjern
derefter materialet mellem noterne med en mejsel.
106
ADVARSEL:
• Forsøg ikke at udføre denne type skæring ved at
anvende en bredere type klinge eller friseskæringsklinge. Forsøg på at udføre en notskæring med en bredere type klinge eller en friseskæringsklinge kan føre til
uventede skæringsresultater og tilbageslag, hvilket kan
føre til alvorlig tilskadekomst.
• Sørg altid for at sætte stoparmen tilbage til
udgangsstillingen, når De udfører anden notskæring. Forsøg på at udføre skæringer med stoparmen i
en forkert stilling, kan føre til uventede skæringsresultater og tilbageslag, hvilket kan føre til alvorlig tilskadekomst.
Transport af maskinen (Fig. 41 og 42)
Sørg for, at akkuen er fjernet. Fastspænd savklingen ved
0° skråsnitvinkel og drejeskiven ved den fulde højre
geringsvinkelposition. Fastgør skydestængerne, efter at
slæden er trukket hele vejen mod anslaget. Sænk håndtaget helt og lås det i den sænkede stilling ved at trykke
stopstiften ind.
Bær maskinen ved at holde i begge sider af maskinens
bund som vist på illustrationen. Hvis De fjerner holderne,
støvposen etc. bliver det nemmere at bære maskinen.
FORSIGTIG:
• Fastgør altid bevægelige dele, før maskinen transporteres. Hvis dele af maskinen bevæger sig eller glider, når
maskinen bæres, kan De miste herredømmet over
maskinen eller tabe fodfæstet, hvilket kan resultere i
alvorlig tilskadekomst.
ADVARSEL:
• Stopstiften er kun til transport- og opbevaringsformål og må aldrig anvendes til skærearbejde. Anvendelse af stopstiften til skærearbejde kan føre til, at
savklingen uventet bevæger sig med tilbageslag og tilskadekomst som resultat.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Vær altid sikker på, at maskinen er slukket og at
akkuen er taget ud, inden De begynder at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
ADVARSEL:
• Sørg altid for, at klingen er skarp og ren for at opnå
det bedste resultat. Forsøg på at skære med en sløv/
snavset klinge kan medføre tilbageslag og resultere i
alvorlig tilskadekomst.
BEMÆRKNING:
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deformering eller revner.
Indstilling af skærevinklen
Denne maskine er omhyggeligt indstillet og justeret på
fabrikken, men indstillingerne kan ændre sig under transport og brug. De kan selv foretage indstillinger, som
beskrevet herunder, hvis maskinen ikke er indstillet korrekt.
1. Geringsvinkel
Skub slæden mod anslaget og stram de to spændeskruer for at fastspænde slæden.
Løsn grebet, som holder drejeskiven. Drej drejeskiven,
så viseren kommer til at stå ud for 0° på vinkelskalaen.
Drej derefter en smule i retningen med og mod uret for at
stille drejeskiven i 0° mærket. (Lad den være som den er,
hvis viseren ikke står ud for 0°.) Løsn sekskantboltene,
som holder anslaget, med topnøglen. (Fig. 43)
Sænk håndtaget helt og lås det i den nederste position
ved at skubbe stopstiften ind. Sæt savklingens side i en
ret vinkel til anslagets forside ved hjælp af en trekantslineal, anslagsvinkel etc. Fastspænd derefler sekskantboltene på anslaget, begyndende fra højre. (Fig. 44)
Sørg for at viseren står ud for 0° på vinkelskalaen. Hvis
den ikke gør det, løsnes skruen, som holder viseren, og
viseren justeres. (Fig. 45)
Efter anvendelse
2.
1.
ADVARSEL:
• Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen
med Deres Makita maskine, sådan som det er
beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af
andet ekstratilbehør eller tilbehør kan resultere i i alvorlig tilskadekomst.
• Anvend kun Makita ekstratilbehør eller tilbehør til
det beregnede formål. Misbrug af ekstratilbehør eller
tilbehør kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
2.
Skråvinkel
0° skråvinkel
Skub slæden mod anslaget og stram de to spændeskruer for at fastspænde slæden. Sænk håndtaget
fuldstændigt og lås det i den laveste position ved at
skubbe stopstiften ind.
Løsn håndtaget på bagsiden af maskinen.
Drej justeringsbolten til justering af 0° skråvinkel på
højre side af armen to eller tre gange i retningen
mod uret for at hælde savklingen mod højre.
(Fig. 46)
Sæt omhyggeligt savklingens side i en ret vinkel til
overfladen af drejeskiven ved hjælp af en trekantslineal, anslagsvinkel etc. ved at dreje skråvinkeljusteringsbolten til 0° skråvinkel i retningen med uret.
Fastspænd derefter armen godt. (Fig. 47)
Sørg for, at viseren på armen står ud for 0° på vinkelskalaen på armholderen. Hvis den ikke gør det, løsnes skruen, som holder viseren, og viseren justeres,
så den står ud for 0°. (Fig. 48)
45° skråvinkel
Indstil kun 45° skråvinklen efter først at have udført
justeringen for 0° skråvinklen. Indstil 45° skråvinklen
ved at løsne håndtaget og hælde klingen helt til venstre. Sørg for, at viseren på armen står ud for 45° på
vinkelskalaen på armholderen. Hvis den ikke gør
det, drejes 45° skråvinkeljusteringsbolten på højre
side af armholderen, indtil viseren står ud for 45°.
(Fig. 49)
• Efter anvendelse aftørres spåner eller støv, der måtte
klæbe til maskinen, med en klud eller lignende. Hold
beskyttelsesskærmen ren som beskrevet i afsnittet
“Beskyttelsesskærm”. Smør de glidende dele på
maskinen med maskinolie for at forhindre rustdannelse.
• Når maskinen skal opbevares, skal slæden trækkes
helt mod Dem selv, så tappene bliver sat helt ind i drejeskiven.
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed,
må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun
udføres af et autoriseret Makita service center med
anvendelse af Makita reservedele.
EKSTRAUDSTYR
Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale
Makita service center.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Savklinge med hårdmetalplatte
Skruestik (vandret skruestik)
Lodret skruestik
Topnøgle 10
Holder
Holderenhed
Holderstangenhed
Indstillingsplade
Støvpose
Trekantslineal
Sekskantnøgle
Forskellige typer af originale Makita-akkuer og opladere
BEMÆRK:
• Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i
værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være
forskellige fra land til land.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 50 og 51)
Tag kulbørsterne ud og efterse dem periodisk. Kullene
skal udskiftes, når de er slidt ned til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene, så de altid passer ind i hullerne.
Begge kulbørster bør udskiftes parvis og samtidigt.
Anvend kun identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at fjerne kuldækslerne. Tag de
slidte kulbørster ud, sæt de nye i, og fastgør kuldækslerne.
107
ENG905-1
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN61029:
Lydtryksniveau (LpA): 88 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 98 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG900-1
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN61029:
Vibrationsafgivelse (ah): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissionsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
108
ENH003-13
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Kombineret afkorter-geringssav med akku
Model nr./ Type: BLS713
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
2006/42/EC
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN61029
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autoriserede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχικές οδηγίες)
Περιγραφή γενικής άποψης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Πείρος αναστολέας
Μπουλνι
Ρυθμιστικ μπουλνι
Κκκινο τμήμα
Κουμπί
Κασέτα μπαταρίας
Ένδειξη αστερίσκου
Προφυλακτήρας λάμας
Προφυλακτήρας λάμας A
Προφυλακτήρας λάμας Β
Κεφαλβιδα
Σανίδα εγκοπής
Λάμα πριονιού
Δντια λάμας
Αριστερή κωνική κοπή
Ισια κοπή
Φράχτης οδηγς
Περιστροφική βάση
Ανω επιφάνεια
περιστροφικoύ τραπεζιού
Περιφέρεια λάμας
Ρυθμιστική βίδα
Ανασταλτικς βραχίονας
Δείκτης
Λοξή κλίμακα
Μοχλς ασφάλισης
Λαβή
Μοχλς
Κουμπί ελευθέρωσης
Κωνική κλίμακα
Βραχίονας
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Βίδα
Σκανδάλη διακπτης
Κουμπί κλειδώματος off
Οπή λουκέτου
Θήκη κλειδιού
Θήκη σωλήνα
Κάλυμμα κέντρου
Κοίλο κλειδί
Εξάγωνο μπουλνι
Κάλυμμα ασφάλειας
Ασφάλιση άξονα
Βέλος
Θήκη λάμας
Εξάγωνο μπουλνι
(αριστερχειρο)
Εξωτερική φλάντζα
Εσωτερική φλάντζα
Αξονίσκος
Σάκος σκνης
Στμιο σκνης
Προσδετήρας
Υποστήριξη
Βραχίονας μέγγενης
Ράβδος μέγγενης
Θήκη
Σύνολο θήκης
Κουμπί μέγγενης
Προβολή
Αξονας μέγγενης
Βάση
Ράβδος 12
61 Βίδα σύσφιξης
62 Ανάγλυφη μρφωση στέψης
υπ γωνία 52/38°
63 Ανάγλυφη μρφωση στέψης
υπ γωνία 45°
64 Μρφωση κοιλωτής μαρκίζας
υπ γωνία 45°
65 Εσωτερική γωνία τοίχου
66 Εξωτερική γωνία τοίχου
67 Περισστερο απ 15 χιλ
(5/8”)
68 Περισστερο απ 420 χιλ
(16-1/2”)
69 Τρύπες
70 Πλάκα ρύθμισης
71 Κψτε αυλακώσεις με την
λάμα
72 Τριγωνικς καννας
73 Θήκη βραχίονα
74 Ρυθμιστικ μπουλνι κωνικής
γωνίας 0°
75 Ρυθμιστικ μπουλνι
αριστερής κωνικής γωνίας
45°
76 Σημάδι ορίου
77 Καπάκι θήκης ψήκτρας
78 Κατσαβίδι
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο
BLS713
Διάμετρος λάμας................................................................................................................................................ 190 χιλ
Διάμετρος τρύπας (άξονα) .................................................................................................................................. 20 χιλ
Μεγ. Λοξή γωνία.................................................................................................................................Αρ. 47° , Δεξ. 57°
Μεγ. Κωνική γωνία ...............................................................................................................................Αρ. 45° , Δεξ. 5°
Μεγ. Ικαντητες κοπής (Υ x Π) με λάμα διαμέτρου 190 χιλ.
Λοξή γωνία
0°
45° (αρ. και δεξ.)
57° (δεξ.)
Γωνία φαλτσοκοπής
45° (αρ.)
0°
5° (δεξ.)
25 χιλ x 300 χιλ
52 χιλ x 300 χιλ
40 χιλ x 300 χιλ
—
*60 χιλ x 265 χιλ
(Σημείωση 1)
—
25 χιλ x 212 χιλ
52 χιλ x 212 χιλ
—
—
*60 χιλ x 185 χιλ
(Σημείωση 2)
—
—
52 χιλ x 163 χιλ
—
—
*60 χιλ x 145 χιλ
(Σημείωση 3)
—
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (λεπ–1)............................................................................................................................ 2.200
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)....................................................................................................... 655 χιλ x 430 χιλ x 454 χιλ
Βάρος καθαρ ..................................................................................................................................................12,7 Χγρ
Εξοδος ............................................................................................................................................................. D.C. 18 V
109
(Σημείωση)
* σύμβολο υποδεικνύει τι μιά επικάλυψη ξύλου με το εξής πάχος χρησιμοποιείται.
1: Οταν χρησιμοποιείται επένδυση ξύλου πάχους 20 χιλ.
2: Οταν χρησιμοποιείται επένδυση ξύλου πάχους 15 χιλ.
3: Οταν χρησιμοποιείται επένδυση ξύλου πάχους 10 χιλ.
• Λγω του συνεχιζομένου προγράμματς έρευνας
και ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αυτές υπκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η κασέτα μπαταρίας
μπορεί να διαφέρουν απ χώρα σε χώρα.
• Βάρος, με κασέτα μπαταρίας, σύμφωνα με τη
διαδικασία EPTA 01/2003
ENE076-1
Προοριζ0μενη χρήση
Το εργαλείο προορίζεται για ευθείες και λοξές
κοπές ακριβείας σε ξύλο.
GEA010-1
Γενικές προειδοποιήσεις
ηλεκτρικ0 εργαλείο
ασφαλείας
για
το
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαβάστε
0λες
τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και 0λες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών
ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
ή/και σοβαρ τραυματισμ.
Φυλάξτε 0λες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες
για μελλοντική παραπομπή.
ENB118-2
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
110
Φοράτε προστατευτικά οφθαλμών.
Κρατάτε τα χέρια μακρυά απ0 την τροχιά της
λάμας πριονιού. Αποφύγετε επαφή και με λάμες
μικρής
ταχύτητας.
Μπορεί
επίσης
να
προκαλέσουν σοβαρ0 τραυματισμ0.
Μη χειρίζεστε το εργαλείο χωρίς τους
προφυλακτήρες στη θέση τους.
Ελέγξτε τον προφυλακτήρα λάμας για κανονικ0
κλείσιμο πριν απ0 κάθε χρήση. Μη λειτουργείτε
το πρι0νι εάν ο προφυλακτήρας λάμας δεν
κινείται ελεύθερα και δεν κλείνει αμέσως. Ποτέ
μη σφίξετε ή δέσετε τον προφυλακτήρα λάμας
στη θέση ανοίγματος.
Μην εκτελείτε καμμιά λειτουργία στο χέρι. Το
αντικείμενο
εργασίας
πρέπει
να
είναι
ασφαλισμένο σταθερά στην περιστροφική βάση
και στον φράκτη οδηγ με την μέγγενη σε κάθε
λειτουργία. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το χέρι σας
για να ασφαλίσετε το αντικείμενο εργασίας.
Ποτέ μην αγγίζετε τη λάμα πριονιού.
Σταματείστε το εργαλείο και περιμένετε για τη
λάμα
πριονιού
να
σταματήσει
πριν
μετακινείσετε το αντικείμενο εργασίας ή
αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Αφαιρέστε την κασέτα μπαταρίας πριν απ0 την
αλλαγή δίσκου ή διενέργειας σέρβις.
Πάντοτε ασφαλίζετε 0λα τα κινούμενα τμήματα
πριν μεταφέρετε το εργαλείο.
Ο πείρος αναστολής που κλειδώνει την κεφαλή
του κ0πτη κάτω είναι μ0νο για τον σκοπ0
μεταφοράς και αποθήκευσης και 0χι για
λειτουργίες κοπής.
10. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο 0ταν υπάρχουν
κοντά εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Η ηλεκτρική
λειτουργία του εργαλείου θα μπορούσε να
προκαλέσει έκρηξη και πυρκαγιά ταν εκτεθεί
σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
11. Ελέγχετε την λάμα προσεκτικά για ρωγμές ή
ζημιές πριν την λειτουργία.
Αντικαταστείστε αμέσως μιά λάμα με ρωγμές ή
ζημιές.
12. Χρησιμοποιείτε μ0νο τις ειδικές φλάντζες για το
εργαλείο αυτ0.
13. Προσέξτε να μη κάνετε ζημιά στην άτρακτο,
φλάντζες (ειδικά στην επιφάνεια εγκατάστασης)
ή στο μπουλ0νι. Ζημιά στα εξαρτήματα αυτά
μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της λάμας.
14. Βεβαιώνεστε 0τι η περιστροφική βάση είναι
κατάλληλα
ασφαλισμένη,
ωστε
να
μη
μετακινηθεί κατά την λειτουργία.
15. Για την ασφάλειά σας, αφαιρέστε τα αποκοπίδια,
μικρά τεμάχια, κλπ. απ0 το τραπέζι πριν την
λειτουργία.
16. Αποφύγετε την κοπή καρφιών. Ελέγξτε και
αφαιρέστε 0λα τα καρφιά απ0 το αντικείμενο
εργασίας πριν την λειτουργία.
17. Βεβαιώνεστε 0τι ο άξονας ασφάλισης είναι
ελεύθερος πριν ενεργοποιήσετε τον διακ0πτη.
18. Βεβαιώνεστε 0τη η λάμα δεν αγγίζει την
περιστροφική βάση στην κατώτατη θέση.
19. Κρατάτε σταθερά τη λαβή. Εχετε υπ0ψη σας 0τι
το πρι0νι κινείται πάνω και κάτω ελαφρά κατά το
ξεκίνημα και το σταμάτημα.
20. Βεβαιώνεστε 0τ η λάμα δεν αγγίζει το
αντικείμενο εργασίας πριν την ενεργοποίηση
του διακ0πτη.
21. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στο
πραγματικ0 αντικείμενο εργασίας, αφήστε το να
τρέξει για λίγο. Παρακολουθείστε το για
κραδασμούς ή ταλαντεύσεις που μπορεί να
δείχνουν κακή εγκατάσταση ή κακή ισοζύγιση
λάμας.
22. Περιμένετε μέχρι η λάμα να αποκτήσει πλήρη
ταχύτητα πριν αρχίσετε να κ0βετε.
23. Σταματήστε αμέσως την λειτουργία εάν
παρατηρήσετε κάτι αφύσικο.
24. Μη προσπαθήσετε να κλειδώσετε την σκανδάλη
στη θέση ΟΝ.
25. Να είστε πάντοτε σε κατάσταση ετοιμ0τητας,
ιδιαίτερα 0ταν κάνετε επαναληπτικές και
μον0τονες εργασίες. Μην ξεγελαστείτε ποτέ 0τι
βρίσκεστε σε κατάσταση ασφάλειας. Οι λάμες
είναι υπερβολικά αδυσώπητες.
26. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τα ανταλλακτικά που
συνιστώνται στο εγχειρίδιο αυτ0. Χρήση
ακατάλληλων ανταλλακτικών 0πως λειαντικών
τροχών μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμ0.
27. Μη χρησιμοποιείσετε το πρι0νι για να κ0ψετε
οτιδήποτε άλλο εκτ0ς απ0 ξύλο.
28. Συνδέστε το πρι0νι λοξ0τμησης σε μιά συσκευή
συλλογής σκ0νης 0ταν πριονίζετε.
29. Επιλέγετε τις λάμες πριονιού ανάλογα με το
υλικ0 που πρ0κειται να κοπεί.
30. Προσέχετε 0ταν κάνετε εγκοπές.
31. Αντικαταστείστε την πλάκα εγκοπής 0ταν
παρουσιάσει φθορά.
32. Μη
χρησιμοποιείτε
λάμες
πριονιού
κατασκευασμένες
απ0
ατσάλι
υψηλής
ταχύτητας.
33. Σκ0νη προερχ0μενη απ0 την λειτουργία
περιέχει χημικά τα οποία είναι γνωστά
καρκινογ0να,
προκαλούν
γεννητικές
δυσμορφίες ή άλλη αναπαραγωγική ζημιά.
Μερικά παραδείγματα των χημικών αυτών είναι:
• μ0λυβδος απ0 υλικά χρωματισμένα με ουσίες
με βάση τον μ0λυβδο
• αρσενικ0
και
χρώμιο
απ0
χημικώς
επεξεργασμένη ξυλεία.
Ο κίνδυνος απ0 την έκθεση στις ουσίες αυτές
διαφέρει, εξαρτώμενος απ0 π0σο συχνά κάνετε
το είδος αυτ0 της εργασίας. Για να μειώσετε την
έκθεσή σας στα χημικά αυτά: εργάζεστε σε μιά
πολύ καλά αεριζ0μενη αίθουσα και εργάζεστε
με χρησιμοποίηση εγκεκριμένων εφοδίων
ασφάλειας 0πως π.χ. με εκείνες τις μάσκες
σκ0νης που είναι ειδικά σχεδιασμένες να
συγκρατούν μικροσκοπικά σωματίδια.
34. Για την μείωση του προκαλουμένου θορύβου,
πάντοτε σιγουρεύεστε 0τι η λεπίδα είναι
ακονισμένη και καθαρή.
35. Ο χρήστης είναι επαρκώς εκπαιδευμένος στην
χρήση, ρύθμιση και λειτουργία του εργαλείο.
36. Χρησιμοποιείτε σωστά ακονισμένες λεπίδες
πριονιού. Τηρείτε την μέγιστη ταχύτητα που
είναι σημειωμένη στην λεπίδα πριονιού.
37. Μην αφαιρείτε αποκ0μματα ή άλλα μέρη του
αντικειμένου εργασίας απ0 την περιοχή κοπής
ενώ το εργαλείο λειτουργεί και η κεφαλή του
πριονιού
δεν
βρίσκεται
στην
θέση
ακινητοποίησης.
38. Να χρησιμοποιείτε δίσκους που συνιστά ο
κατασκευαστής και συμμορφώνονται με το
πρ0τυπο EN847-1.
39. Να φοράτε γάντια 0ταν χειρίζεστε δίσκους (οι
δίσκοι να μεταφέρονται σε ειδική θήκη
μεταφοράς, 0ταν αυτ0 είναι εφικτ0) και υλικά
ανώμαλης επιφάνειας.
ENC007-6
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
Μη βραχυκυκλώνετε την κασέτα μπαταρίας:
(1) Μην αγγίζετε τους π0λους με οτιδήποτε
αγώγιμο υλικ0.
(2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα
μπαταρίας μέσα σε ένα δοχείο μαζί με άλλα
μεταλλικά
αντικείμενα
0πως
καρφιά,
νομίσματα, κλπ.
(3) Μην εκθέτε την κασέτα μπαταρίας στο νερ0
ή στη βροχή.
Ενα βραχυκύκλωμα μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει
μεγάλη
ροή
ρεύματος,
υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα ακ0μη και
σοβαρή βλάβη.
Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την κασέτα
μπαταρίας σε τοποθεσίες 0που η θερμοκρασία
μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C.
Μη καίτε την κασέτα μπαταρίας ακ0μη και εάν
έχει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρμένη.
Η κασέτα μπαταρίας μπορεί να εκραγεί στην
φωτιά.
Προσέχετε να μη ρίξετε κάτω ή χτυπήσετε την
μπαταρία.
Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί
ζημία.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
Συμβουλές για διατήρηση μέγιστης ζωής
μπαταρίας
1.
2.
3.
Φορτίζετε την κασέτα μπαταρίας πριν απ0 την
πλήρη αποφ0ρτιση της.
Πάντοτε σταματάτε την λειτουργία του
εργαλείου και φορτίζετε την κασέτα μπαταρίας
0ταν παρατηρείτε μειωμένη ισχύ εργαλείου.
Ποτέ
μην
επαναφορτίζετε
μιά
πλήρως
φορτισμένη κασέτα μπαταρίας. Υπερφ0ρτιση
μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.
Φορτίζετε
την
κασέτα
μπαταρίας
σε
θερμοκρασία δωματίου 10°C – 40°C. Αφήστε μιά
θερμή κασέτα μπαταρίας να κρυώσει πριν την
φορτίσετε.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τοποθέτηση στον πάγκο
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
1.
5.
Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταρίας,
διαβάστε 0λες τις οδηγίες και σημειώσεις
προφύλαξης (1) στον φορτιστή μπαταρίας, (2)
στην μπαταρία και (3) στο προι0ν που
χρησιμοποιεί την μπαταρία.
Μην
αποσυναρμολογήσετε
την
κασέτα
μπαταρίας.
Εάν ο χρ0νος λειτουργίας έχει γίνει υπερβολικά
βραχύς, σταματήστε την λειτουργία αμέσως.
Αλλοιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα ή ακ0μη και
έκρηξη.
Εάν ηλεκτρολύτης μπει στα μάτια σας,
ξεπλύνετέ τα με καθαρ0 νερ0 και ζητήστε
ιατρική φροντίδα αμέσως. Αλλοιώς, μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα απώλεια της 0ρασης σας.
Οταν το εργαλείο αποστέλλεται, η λαβή είναι
κλειδωμένη στην κάτω θέση κοντά στον πείρο
αναστολέα. Ελευθερώστε τον πείρο αναστολέα
ασκώντας ελαφρά πίεση προς τα κάτω πάνω στη
λαβή και τραβώντας τον πείρο αναστολής
ταυτχρονα. (Εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε 0τι το εργαλείο δεν θα μετακινηθεί
πάνω στην επιφάνεια στήριξης. Η μετακίνηση του
δισκοπρίονου φαλτσοκοπής πάνω στην επιφάνεια
στήριξης κατά την κοπή ενδέχεται να καταλήξει σε
απώλεια ελέγχου και σοβαρ τραυματισμ.
Αυτ το εργαλείο πρέπει να βιδωθεί με δύο
μπουλνια σε μιά επίπεδο και σταθερή επιφάνεια
χρησιμοποιώντας τις τρύπες μπουλονιών που
παρέχονται στην βάση του εργαλείου. (Εικ. 2)
Γυρίστε το ρυθμιστικ μπουλνι δεξιστροφα ή
αριστερστροφα έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με
την επιφάνεια του πατώματος για να κρατάει το
εργαλείο σταθερ. (Εικ. 3)
111
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προφυλακτήρας λάμας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να φροντίζετε πάντα ώστε το εργαλείο να έχει
απενεργοποιηθεί και η κασέτα μπαταρίας να έχει
αφαιρεθεί πριν απ0 τη ρύθμιση ή τον έλεγχο
λειτουργίας του εργαλείου. Η μη απενεργοποίηση
και αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας ενδέχεται να
καταλήξει σε σοβαρ τραυματισμ λγω τυχαίας
εκκίνησης.
Για 0λες τις χώρες εκτ0ς των Ερωπαικών (Εικ. 6)
Οταν χαμηλώνετε την λαβή, ο προφυλακτήρας
λάμας ανυψώνεται αυτματα. Ο προφυλακτήρας
έχει ελατήρια ώστε να επιστρέφει στην αρχική του
θέση ταν η κοπή έχει συμπληρωθεί και η λαβεί έχει
ανυψωθεί.
Τοποθέτηση ή αφαίρεση κασέτας μπαταρίας
(Εικ. 4)
• Να απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο πριν απ
την εισαγωγή ή αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας.
• Για να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταρίας,
τραβήξτε την έξω απ το εργαλείο ενώ σύρετε το
κουμπί στο μπροστιν μέρος της κασέτας.
• Για να εισάγετε την κασέτα μπαταρίας,
ευθυγραμμίστε τη γλώσσα της κασέτας μπαταρίας
με την αύλακα του περιβλήματος και εισάγετε
σύροντάς την. Να φροντίζετε πάντα για την πλήρη
εισαγωγή της, έως του ασφαλιστεί στη θέση της.
με ένα χαρακτηριστικ ήχο (κλικ). Εάν είναι ορατ
το κκκινο τμήμα στην άνω πλευρά του κουμπιού,
δεν έχει ασφαλιστεί κατάλληλα. Φροντίστε για την
πλήρη εισαγωγή της, έως του το κκκινο τμήμα
να μην είναι ορατ. Εάν δεν ασφαλιστεί, ενδέχεται
να πέσει απ το εργαλείο τυχαία, προκαλώντας
σωματική βλάβη σε εσάς ή κάποιον άλλο γύρω
σας.
• Μην χρησιμοποιείτε δύναμη για την εισαγωγή της
κασέτας μπαταρίας. Εάν η κασέτα δεν ολισθαίνει
με ευκολία, ττε δεν έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.
Σύστημα προστασίας μπαταρίας (Κασέτα
μπαταρίας με ένδειξη αστερίσκου) (Εικ. 5)
Η κασέτα μπαταρίας με ένδειξη αστερίσκου διαθέτει
σύστημα προστασίας, το οποίο διακπτει αυτματα
την ισχύ εξδου σε λη τη μακρά διάρκεια ζωής της.
Η λειτουργία του εργαλείου ενδέχεται να διακοπεί
κατά τη χρήση, ταν το εργαλείο ή/και η μπαταρία
βρίσκονται κάτω απ τις ακλουθες συνθήκες. Αυτ
συμβαίνει λγω ενεργοποίησης του συστήματος
προστασίας και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία του
εργαλείου.
• Uταν το εργαλείο έχει υπερφορτωθεί:
Σε αυτήν την περίπτωση, ελευθερώστε τη
σκανδάλη διακπτη και απομακρύνετε τις αιτίες
υπερφρτωσης, στη συνέχεια πιέστε ξανά τη
σκανδάλη διακπτη για επανεκκίνηση.
• Uταν
τα
στοιχεία
της
μπαταρίας
υπερθερμαίνονται:
Εάν παρά τον οποιονδήποτε χειρισμ της
σκανδάλης διακπτη, ο κινητήρας παραμένει
ακινητοποιημένος. Σε αυτήν την περίπτωση,
διακψτε τη χρήση του εργαλείου και αφήστε το
να ψυχθεί ή επαναφορτίστε την κασέτα μπαταρίας
αφού την αφαιρέσετε απ το εργαλείο.
• Uταν η εναπομένουσα φρτιση της μπαταρίας
είναι χαμηλή:
Εάν παρά τον οποιονδήποτε χειρισμ της
σκανδάλης διακπτη, ο κινητήρας παραμένει
ακινητοποιημένος. Σε αυτήν την περίπτωση,
αφαιρέστε την κασέτα μπαταρίας απ το εργαλείο
και φορτίστε την.
112
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μην εξουδετερώσετε ή αφαιρέσετε τον
προφυλακτήρα ή το ελατήριο που προσαρμ0ζεται
στον προφυλακτήρα. Ένας εκτεθειμένος δίσκος
λγω αχρήστευσης του προφυλακτήρα ενδέχεται
να καταλήξει σε σοβαρ τραυματισμ στη διάρκεια
της λειτουργίας.
Γιά χάρι της προσωπικής σας ασφάλειας, πάντοτε
διατηρείτε τον προφυλακτήρα λάμας σε καλή
κατάσταση. Οποιαδήποτε αντικανονική εργασία του
προφυλακτήρα πρέπει να διορθώνεται αμέσως.
Ελέγξτε να βεβαιωθείτε για την δράση του
ελατηρίου επαναφοράς του προφυλακτήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο
προφυλακτήρα λάμας ή το ελατήριο έχουν πάθει
ζημιά, βλάβη ή έχουν αφαιρεθεί. Η λειτουργία του
εργαλείου με προφυλακτήρα ο οποίος έχει
υποστεί ζημία, είναι ελαττωματικς ή έχει
αφαιρεθεί ενδέχεται να καταλήξει σε σοβαρ
τραυματισμ.
Για χώρες της Ευρώπης (Εικ. 7)
Uταν χαμηλώνετε τη λαβή, ο προφυλακτήρας λάμας
Α ανυψώνεται αυτματα. Ο προφυλακτήρας λάμας Β
ανυψώνεται καθώς έρχεται σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας. Οι προφυλακτήρες είναι εφοδιασμένοι με
ελατήρια, έτσι επανέρχονται στην αρχική θέση τους
ταν ολοκληρωθεί η τομή και ανυψωθεί η λαβή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μην εξουδετερώσετε ή αφαιρέσετε τον
προφυλακτήρα λάμας ή το ελατήριο που
προσαρμ0ζεται
στον
προφυλακτήρα.
Ένας
εκτεθειμένος δίσκος λγω αχρήστευσης του
προφυλακτήρα ενδέχεται να καταλήξει σε σοβαρ
τραυματισμ στη διάρκεια της λειτουργίας.
Για λγους προσωπικής ασφάλειας, να διατηρείτε
πάντα κάθε προφυλακτήρα λάμας σε καλή
κατάσταση. Οποιαδήποτε αντικανονική λειτουργία
των προφυλακτήρων λάμας πρέπει να διορθώνεται
αμέσως. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε για την δράση
επαναφοράς των εφοδιασμένων με ελατήρια
προφυλακτήρων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο
προφυλακτήρα λάμας ή το ελατήριο έχουν πάθει
ζημιά, βλάβη ή έχουν αφαιρεθεί. Η λειτουργία του
εργαλείου με προφυλακτήρα ο οποίος έχει
υποστεί ζημία, είναι ελαττωματικς ή έχει
αφαιρεθεί ενδέχεται να καταλήξει σε σοβαρ
τραυματισμ.
Εάν συσσωρευτούν ακαθαρσίες στο διαφανή
προφυλακτήρα δίσκου, ή έχει προσκολληθεί
πριονίδι ώστε να μην είναι πλέον ορατς ο δίσκος ή/
και το τεμάχιο εργασίας, αφαιρέστε την κασέτα
μπαταρίας και καθαρίστε τον προφυλακτήρα με
προσοχή χρησιμοποιώντας ένα υγρ πανί.
Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή καθαριστικά με
βάση το πετρέλαιο στον πλαστικ προφυλακτήρα
επειδή αυτ ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στον
προφυλακτήρα.
Εάν ο προφυλακτήρας του δίσκου λερώσει και
απαιτείται καθαρισμς του για σωστή λειτουργία,
ακολουθήστε τα βήματα κατωτέρω:
Έχοντας απενεργοποιήσει το εργαλείο και
αφαιρέσει την κασέτα μπαταρίας, χρησιμοποιήστε
το παρεχμενο κοίλο κλειδί περικοχλίων για να
ξεσφίξετε τον εξαγωνικ κοχλία συγκράτησης του
κεντρικού καλύμματος. Χαλαρώστε το εξάγωνο
μπουλνι στρίβοντας το αριστερστροφα και
σηκώστε τον προφυλακτήρα λάμας και το κάλυμμα
κέντρου. (Εικ. 8)
Με τον προφυλακτήρα λάμας στην θέση αυτή το
καθάρισμα γίνεται καλύτερα και επαρκέστερα. Οταν
ολοκληρωθεί το καθάρισμα, αντιστρέψτε την
παραπάνω διαδικασία και ασφαλίστε το μπουλνι.
Μην αφαιρέσετε τον ελατηριούχο προφυλακτήρα
λάμας. Εάν ο προφυλακτήρας υποστεί φθορά λγω
γήρανσης ή έκθεσης σε ακτινοβολία UV,
απευθυνθείτε σε κάποιο κέντρο σέρβις της Μάκιτα
για νέο προφυλακτήρα.
ΜΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΤΕ Η ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ.
Τοποθέτηση της σανίδας εγκοπής (Εικ. 9 και 10)
Αυτ το εργαλείο είναι εφωδιασμένο με τις σανίδες
εγκοπών στην περιστροφική βάση του για να
ελαχιστοποιεί το σχίσιμο στην πλευρά εξδου
κοπής. Οι σανίδες εγκοπών είαναι εργοστασιακά
ρυθμισμένες έτσι ώστε η λάμα πριονιού δεν κάνει
επαφή με τις σανίδες εγκοπών. Πριν απ την χρήση,
ρυθμίστε τις σανίδες εγκοπών ως εξής:
Πρώτα, φορτίστε την κασέτα μπαταρίας. Χαλαρώστε
λες τις βίδες (απ 2 στα αριστερά και δεξιά) που
ασφαλίζουν τις σανίδες εγκοπών. Ξανασφίχτε τις
βίδες έτσι ώστε οι σανίδες εγκοπών να μπορούν να
κινηθούν με το χέρι. Χαμηλώστε την λαβή πλήρως
και σπρώχτε μέσα τον ανασταλτικ πείρο για να
κλειδώσει την λαβή στην κάτω θέση. Χαλαρώστε τις
δύο βίδες σύσφιγξης που ασφαλίζουν τις ράβδους
ολίσθησης. Τραβήχτε την κινητή βάση πλρος το
μέρος σας πλήρως. Ρυθμίστε τις σανίδες εγκοπών
έτσι ώστε μλις να αγγίζουν τις πλευρές των
δοντιών της λάμας. Σφίχτε τις εμπρσθιες βίδες (μη
τις σφίξετε πολύ). Σπρώχτε την κινητή βάση προς
τον φράχτη οδηγ πλήρως και ρυθμίστε τις σανίδες
εγκοπών έτσι ώστε μλις να αγγίζουν τις πλευρές
των δοντιών της λάμας. Σφίχτε τις πίσω βίδες βίδες
(μη τις σφίξετε πολύ).
Μετά την ρύθμιση των σανίδων εγκοπών,
ελευθερώστε τον ανασταλτικ πείρο και σηκώστε
την λαβή. Μετά σφίχτε λες τις βίδες με ασφάλεια.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
• Μ0λις ρυθμίσετε τη γωνία φαλτσοκοπής,
βεβαιωθείτε 0τι οι σανίδες εγκοπής είναι
ρυθμισμένες κατάλληλα. Η σωστή ρύθμιση των
πλακών σανίδων διευκολύνει τη κατάλληλη
στήριξη του τεμαχίου εργασίας ελαχιστοποιώντας
το σχίσιμο του τεμαχίου εργασίας.
Διατήρηση μέγιστης ικαν0τητας κοπής
(Εικ. 11 και 12)
Αυτ το εργαλείο είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο
για να παρέχει την μέγιστη ικαντητα κοπής για μιά
λάμα πριονιού 190 χιλ.
Αφαιρέστε την κασέτα μπαταρίας πριν επιχειρήσετε
οποιαδήποτε ρύθμιση. Οταν τοποθετείτε μιά νέα
λάμα, πάντοτε ελέγχετε την κάτω οριακή θέση της
λάμας, και εάν είναι απαραίτητο, ρυθμιστε ως εξής:
Πρώτα, φορτίστε την κασέτα μπαταρίας. Τραβήχτε
την κινητή βάση προς το φράχτη οδηγ πλήρως και
χαμηλώστε εντελώς την λαβή. Χρησιμοποιείστε το
κοίλο κλειδί για να γυρίσετε το ρυθμιστικ μπουλνι
μέχρι η περιφέρεια της λάμας να εκτείνεται ελαφρά
κάτω απ την άνω επιφάνεια της περιστροφικής
βάσης στο σημείο που η εμπρσθια ψη του
φράκτη οδηγού συναντά την άνω επιφάνεια της
περιστροφικής βάσης.
Έχοντας αφαιρέσει την κασέτα μπαταρίας,
περιστρέψτε τον δίσκο με το χέρι ενώ κρατάτε τη
λαβή στην κάτω θέση για να βεβαιωθείτε τι ο
δίσκος δεν έρχεται σε επαφή με κανένα τμήμα της
κάτω βάσης. Επαναρυθμίστε ελαφρά, εάν είναι
απαραίτητο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μετά απ0 την τοποθέτηση νέου δίσκου και με την
κασέτα μπαταρίας αφαιρεμένη, φροντίζετε κάθε
φορά ώστε ο δίσκος να μην έρχεται σε επαφή με
οποιοδήποτε μέρος της κάτω βάσης 0ταν
χαμηλώνετε πλήρως τη λαβή. Σε περίπτωση
επαφής του δίσκου με τη βάση, ενδέχεται να
προκληθεί ανάκρουση και σοβαρς τραυματισμς.
Ανασταλτικ0ς βραχίονας (Εικ. 13)
Η θέση κάτω ορίου της λάμας μπορεί εύκολα να
ρυθμιστεί με τον ανασταλτικ βραχίονα. Για την
ρύθμισή του, μετακινείστε τον ανασταλτικ
βραχίονα κατά την διεύθυνση του βέλους πως
φαίνεται στην εικνα. Ρυθμίστε την ρυθμιστική βίδα
έτσι ώστε η λάμα σταματά στην επιθυμητή θέση
ταν η λαβή χαμηλώνεται εντελώς.
Ρύθμιση της λοξής γωνίας (Εικ. 14)
Χαλαρώστε
την
λαβή
στρίβοντας
την
αριστερστροφα. Γυρίστε την περιστροφική βάση
ενώ πιέζετε προς τα κάτω τον μοχλς ασφάλισης.
Οταν έχετε μετακινήσει την λαβή στην θέση που ο
δείκτης δείχνει την επιθυμητή γωνία στην λοξή
κλίμακα, σφίχτε με ασφάλεια την λαβή δεξιστροφα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Αφού αλλάξετε την λοξή γωνία, πάντοτε
ασφαλίζετε την περιστροφική βάση σφίγγοντας
την λαβή σταθερά.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
• Οταν
γυρίζετε
την
περιστροφική
βάση,
βεβαιώνεστε τι ανυψώνετε την λαβή εντελώς.
113
Ρύθμιση της κωνικής γωνίας (Εικ. 15 και 16)
Για να ρυθμίσετε την κωνική γωνία, χαλαρώστε τον
μοχλ
στο
πίσω
μέρος
του
εργαλείου
αριστερστροφα.
Σπρώχτε την λαβή στα αριστερά, να δώσετε κλίση
στην λάμα πριονιού μέχρι ο δείκτης δείχνει την
επιθυμητή γωνία στην κωνική κλίμακα. Μετά σφίχτε
τον μοχλ σταθερά δεξιστροφα να ασφαλίσετε τον
βραχίονα.
Για να δώσετε κλίση στην λαβή προς τα δεξιά,
σπρώχτε το κουμπί ελευθέρωσης στο πίσω μέρος
του εργαλείου ενώ κλίνετε την λαβή ελαφρά στα
αριστερά αφού χαλαρώσετε τον μοχλ. Με το
κουμπί ελευθέρωσης πατημένο, δώστε κλίση στην
λάμα προς τα δεξιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Αφού αλλάξετε την κωνική γωνία, πάντοτε
ασφαλίζετε την περιστροφική βάση σφίγγοντας
την λαβή σταθερά.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
• Uταν δίνετε κλίση στο δίσκο, να φροντίζετε ώστε
η λαβή να είναι πλήρως ανυψωμένη.
• Οταν αλλάζετε κωνικές γωνίες, βεβαιώνεστε τι
τοποθετείτε τις σανίδες εγκοπών κατάλληλα πως
εξηγείται στο εδάφιο “Τοποθέτηση της σανίδας
εγκοπής”.
Ρύθμιση της θέσης μοχλού (Εικ. 17)
Ο μοχλς μπορεί να επανατοποθετείται σε κάθε
γωνία 30° ταν ο μοχλς δεν παρέχει πλήρες
σφίξιμο.
Χαλαρώστε και αφαιρέστε την βίδα που ασφαλίζει
τον μοχλ στο πίσω μέρος του εργαλείου.
Αφαιρέστε τον μοχλ και τοποθετήστε τον πάλι έτσι
ώστε είναι ελαφρά πάνω απ το επίπεδο. Ασφαλίστε
τον μοχλ με την βίδα σταθερά.
Δράση διακ0πτη
Για χώρες της Ευρώπης (Εικ. 18)
Για να εμποδιστεί το τυχαίο τράβηγμα της
σκανδάλης
διακπτη,
υπάρχει
ενα
κουμπί
κλειδώματος - off. Για να ενεργοποιήσετε το
εργαλείο, πιέστε προς τα πάνω το μοχλ, πιέστε
προς τα μέσα το κουμπί κλειδώματος και τραβήξτε
τη σκανδάλη διακπτη. Ελευθερώστε την σκανδάλη
διακπτη για να σταματήσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πριν απ0 την τοποθέτηση της κασέτας μπαταρίας
στο εργαλείο, να ελέγχετε πάντα εάν η σκανδάλη
ενεργοποίησης ενεργοποιεί το εργαλείο κανονικά
και επιστρέφει στη θέση “OFF” (ανενεργ0) 0ταν
ελευθερώνεται. Μη τραβάτε την σκανδάλη
διακ0πτη δυνατά χωρίς να πατήσετε μέσα το
κουμπί απασφάλισης - off. Αυτ0 μπορεί να
προκαλέσει βλάβη του διακ0πτη. Η λειτουργία
ενς εργαλείου με διακπτη ο οποίος δεν
ενεργοποιείται κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια ελέγχου και σοβαρ τραυματισμ.
Παρέχεται οπή στη σκανδάλη ενεργοποίησης για
την εισαγωγή λουκέτου, ώστε να επιτυγχάνεται
κλείδωμα του εργαλείου.
114
Για 0λες τις χώρες εκτ0ς των Ευρωπαϊκων (Εικ. 19)
Για να εμποδιστεί το τυχαίο τράβηγμα της
σκανδάλης
διακπτη,
υπάρχει
ενα
κουμπί
κλειδώματος - off. Για να ξεκινήσει το εργαλείο,
πατήστε μέσα το κουμπί κλειδώματος - off και
πατήστε την σκανδάλη διακπτη. Ελευθερώστε την
σκανδάλη διακπτη για να σταματήσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πριν απ0 την τοποθέτηση της κασέτας μπαταρίας
στο εργαλείο, να ελέγχετε πάντα εάν η σκανδάλη
ενεργοποίησης ενεργοποιεί το εργαλείο κανονικά
και επιστρέφει στη θέση “OFF” (ανενεργ0) 0ταν
ελευθερώνεται. Μη τραβάτε την σκανδάλη
διακ0πτη δυνατά χωρίς να πατήσετε μέσα το
κουμπί απασφάλισης - off. Αυτ0 μπορεί να
προκαλέσει βλάβη του διακ0πτη. Η λειτουργία
ενς εργαλείου με διακπτη ο οποίος δεν
ενεργοποιείται κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια ελέγχου και σοβαρ τραυματισμ.
Παρέχεται οπή στη σκανδάλη ενεργοποίησης για
την εισαγωγή λουκέτου, ώστε να επιτυγχάνεται
κλείδωμα του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε λουκέτο με στέλεχος ή
συρματ0σχοινο
διαμέτρου
μικρ0τερου
απ0
6,35 χιλ (1/4”). Ένα μικρτερο στέλεχος ή καλώδιο
ενδέχεται να μην ασφαλίζει κατάλληλα το
εργαλείο στη θέση OFF και ενδέχεται να
προκληθεί ανεπιθύμητη λειτουργία και πρκληση
σοβαρού τραυματισμού.
• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο χωρίς πλήρως
λειτουργική σκανδάλη διακ0πτη. Οποιοδήποτε
εργαλείο με διακπτη εκτς λειτουργίας είναι
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και απαιτείται επισκευή
του πριν απ περαιτέρω χρήση, διαφορετικά
ενδέχεται να προκληθεί σοβαρς τραυματισμς.
• Για την ασφάλειά σας, αυτ το εργαλείο είναι
εφοδιασμένο με ένα κουμπί απασφάλισης - off που
εμποδίζει το εργαλείο να ξεκινήσει κατά λάθος.
ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
λειτουργεί ταν απλώς πατάτε την σκανδάλη
χωρίς να πατήσετε το κουμπί κλειδώματος - off.
Διακπτης ο οποίος απαιτεί επισκευή ενδέχεται να
καταλήξει σε ανεπιθύμητη λειτουργία και την
πρκληση σοβαρού τραυματισμού. Επιστρέψτε το
εργαλείο σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Μάκιτα για
κατάλληλες επισκευές ΠΡΙΝ την περαιτέρω χρήση.
• Μην αχρηστεύετε ΠΟΤΕ το κουμπί κλειδώματος off χρησιμοποιώντας αυτοκλλητη ταινία ή με
άλλο τρπο. Διακπτης με αχρηστευμένο κουμπί
κλειδώματος - off ενδέχεται να καταλήξει σε
ανεπιθύμητη λειτουργία και την πρκληση
σοβαρού τραυματισμού.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πάντοτε βεβαιώνεστε 0τι το εργαλείο είναι
σβηστ0 και η κασέτα μπαταρίας έχει αφαιρεθεί
πριν εργαστείτε με το εργαλείο. Η μη
απενεργοποίηση και αφαίρεση της κασέτας
μπαταρίας ενδέχεται να καταλήξει σε σοβαρ
τραυματισμ.
Αποθήκευση κοίλου κλειδιού (Εικ. 20)
Σάκος σκ0νης (εξάρτημα) (Εικ. 26)
Το κοίλο κλειδί περικοχλίων φυλάσσεται πως
υποδεικνύεται στην εικνα.
Uταν απαιτείται το κοίλο κλειδί περικοχλίων,
μπορείτε να το αποσπάσετε απ την υποδοχή
συγκράτησης κλειδιού.
Μετά απ τη χρήση, μπορείτε να φυλάξετε το κοίλο
κλειδί περικοχλίων τοποθετώντας το ξανά στην
υποδοχή συγκράτησης.
Για να προσαρμσετε τον συνδετήρα στερέωσης,
ευθυγραμμίστε το άνω άκρο του συνδετήρα με την
τριγωνική ένδειξη στον σάκο σκνης.
Η χρήση του σάκου σκνης διευκολύνει την
εκτέλεση των εργασιών κοπής με καθαριτητα πως
και τη συλλογή σκνης. Για να προσαρμσετε τον
σάκο σκνης, εφαρμστε τον πάνω στο στμιο
σκνης.
Οταν ο σάκος σκνης είναι περίπου μισογεμάτος,
αφαιρέστε τον απ το εργαλείο και τραβήχτε τον
προσδετήρα έξω. Αδειάστε τον σάκο σκνης απ τα
περιεχμενά του, χτυπήστε τον ελαφρά έτσι ώστε
να αφαιρεθούν τα σωματίδια που είναι κολλημένα
απ μέσα και μπορεί να εμποδίζουν την περαιτέρω
συλλογή.
Τοποθέτηση ή αφαίρεση της λάμας πριονιού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να φροντίζετε πάντα ώστε το εργαλείο να έχει
απενεργοποιηθεί και η κασέτα μπαταρίας να έχει
αφαιρεθεί πριν απ0 την τοποθέτηση ή αφαίρεση
του δίσκου. Η τυχαία εκκίνηση του εργαλείου
ενδέχεται να καταλήξει σε σοβαρ τραυματισμ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Χρησιμοποιείτε μνο το παρεχμενο κοίλο κλειδί
Μάκιτα για να τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
λάμα.
Διαφορετικά
μπορεί
να
προκληθεί
υπερβολικ ή ανεπαρκές σφίξιμο του εξάγωνου
μπουλονιού. Πράγμα που μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμ.
Κλειδώστε την λαβή στην ανασηκωμένη θέση
σπρώχνοντας μέσα τον ανασταλτικ πείρο. (Εικ. 21)
Για να αφαιρέσετε την λάμα, χρησιμοποιείστε το
κοίλο κλειδί για να χαλαρώσετε το εξάγωνο
μπουλνι που κρατάει το κάλυμμα κέντρου
γυρίζοντας το αριστερστροφα. Σηκώστε τον
προφυλακτήρα λάμας και το κάλυμμα κέντρου.
(Εικ. 22)
Πατήστε την ασφάλιση άξονα για να κλειδώσετε τον
αξονίσκο και χρησιμοποιείστε το κοίλο κλειδί για να
χαλαρώσετε το εξάγωνο μπουλνι δεξιστροφα.
Μετά αφαιρέστε το εξάγωνο μπουλνι, εξωτερική
φλάντζα και λάμα. (Εικ. 23)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Uταν το εσωτερικ πέλμα αφαιρεθεί, φροντίστε
να το εγκαταστήσετε πάνω στον άξονα μετάδοσης
κίνησης, ώστε η προεξοχή του να μην είναι
στραμμένη προς το δίσκο. Σε περίπτωση
εσφαλμένης τοποθέτησης του πέλματος, αυτ θα
τρίβεται πάνω στο μηχάνημα.
Για να τοποθετήσετε την λάμα, βάλτε την
προσεκτικά πάνω στον αξονίσκο, κάνοντας βέβαιο
τι η διεύθυνση του βέλους στην επιφάνεια της
λάμας συμπίπτει με την διεύθυνση του βέλους στην
θήκη της λάμας. Τοποθετήστε την εξωτερική
φλάντζα και εξάγωνο μπουλνι και μετά
χρησιμοποιείστε το κοίλο κλειδί να σφίξετε το
εξάγωνο μπουλνι (αριστερχειρο) με ασφάλεια
αριστερστροφα ενώ πιέζετε την ασφάλεια άξονα.
Επαναφέρετε τον προφυλακτήρα λάμας και
κάλυμμα κέντρου στην αρχική τους θέση. Μετά
σφίχτε το εξάγωνο μπουλνι δεξιστροφα να
ασφαλίσετε το κάλυμμα κέντρου. Ελευθερώστε την
λαβή απ την ανασηκωμένη θέση τραβώντας τον
ανασταλτικ πείρο. Χαμηλώστε την λαβή να κάνετε
βέβαιο τι ο προφυλακτήρας λάμας κινείται
κατάλληλα. Βεβαιωθείτε τι η ασφάλιση άξονα έχει
ελευθερώσει τον αξονίσκο πριν κάνετε την κοπή.
(Εικ. 24 και 25)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Εάν συνδέσετε μιά ηλεκτρική σκούπα στο πρινι
σας, πιο και καθαρές εργασίες μπορεί να
εκτελεστούν.
Ασφάλιση του τεμαχίου εργασίας (Εικ. 27)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Είναι εξαιρετικά σημαντικ0 να ασφαλίζετε πάντα
το τεμάχιο εργασίας σωστά με μέγγενη
κατάλληλου τύπου. Η μη συμμρφωση ενδέχεται
να καταλήξει σε σοβαρ τραυματισμ και να
προκαλέσει ζημία στο εργαλείο ή/και στο τεμάχιο
εργασίας.
• Μετά το πέρας της λειτουργίας κοπής μην
ανυψώσετε το δίσκο εάν δεν έχει ακινητοποιηθεί
πλήρως. Η ανύψωση ενς δίσκου που συνεχίζει να
περιστρέφεται εξ αδρανείας ενδέχεται να
καταλήξει σε σοβαρ τραυματισμ και την
πρκληση ζημίας στο τεμάχιο εργασίας.
• Κατά την κοπή τεμαχίου εργασίας με μήκος
μεγαλύτερο απ0 εκείνο της βάσης στήριξης του
δισκοπρίονου, απαιτείται στήριξη ολοκλήρου του
μήκους πέραν του άκρου της βάσης στήριξης και
στο ίδιο ύψος ώστε το υλικ0 να παραμένει σε
οριζ0ντια θέση. Η κατάλληλη στήριξη του
τεμαχίου
εργασίας
διευκολύνει
στο
να
αποτρέπεται η σύσφιξη του δίσκου και ενδεχμενη
ανάκρουση που ενδέχεται να καταλήξει σε
πρκληση σοβαρού τραυματισμού. Μη βασίζεστε
αποκλειστικά στην κάθετη και/ ή οριζντια
μέγγενη για να ασφαλίσετε το αντικείμενο
εργασίας. Λεπτά υλικά έχουν τάση να λυγίζουν.
Υποστηρίζετε το αντικείμενο εργασίας καθλο το
μήκος του για να αποφύγετε τσίμπημα της λάμας
και πιθανή ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ.
115
Κατακ0ρυφη μέγγενη (Εικ. 28)
Η κατακρυφη μέγγενη μπορεί να τοποθετηθεί σε
δύο θέσεις στα αριστερά ή στα δεξιά του φράχτη
οδηγού ή του συνλου θήκης (προαιρετικ
εξάρτημα). Βάλτε την ράβδο μέγγενης μέσα στην
τρύπα του οδηγού φράκτη ή του συνλου θήκης και
σφίχτε τις βίδες να ασφαλίσετε την ράβδο
μάγγενης.
Τοποθετείστε τον βραχίονα της μέγγενης σύμφωνα
με το πάχος και το σχήμα του τεμαχίου εργασίας και
ασφαλίστε τον βραχίονα της μέγγενης σφίγγοντας
την βίδα. Εάν η βίδα που ασφαλίζει τον βραχίονα της
μέγγενης αγγίζει τον φράχτη οδηγ, τοποθετείστε
την βίδα στην απέναντι πλευρά του βραχίονα της
μέγγενης. Βεβαιωθείτε τι κανένα μέρος του
εργαλείου δεν κάνει επαφή με την μέγγενη ταν
χαμηλώνετε την λαβή εντελώς και σπρώχνετε ή
τραβάτε την κινητή βάση σε λη την διαδρομή της.
Εάν κάποιο μέρος κάνει επαφή, επανατοποθετείστε
την μέγγενη.
Πιιέστε το τεμάχιο εργασίας επίπεδα επί του φράχτη
οδηγού και της περιστροφικής βάσης. Τοποθετείστε
το τεμάχιο εργασίας στην επιθυμητή θέση κοπής και
ασφαλίστε το σταθερά σφίγγοντας το κουμπί της
μέγγενης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Το αντικείμενο εργασίας πρέπει να ασφαλίζεται
σταθερά στην περιστροφική βάση και στον φράκτη
οδηγ0 με την μέγγενη κατά την διάρκεια 0λων των
εργασιών. Σε περίπτωση ακατάλληλης ασφάλισης
του τεμαχίου εργασίας πάνω στο φράχτη, το υλικ
ενδέχεται να μετακινηθεί στη διάρκεια της
εργασίας κοπής προκαλώντας ενδεχομένως ζημία
στο δίσκο, εκτίναξη του υλικού και απώλεια
ελέγχου με αποτέλεσμα την πρκληση σοβαρού
τραυματισμού.
Οριζ0ντια μέγγενη (προαιρετικ0 εξάρτημα)
(Εικ. 29)
Η οριζντια μέγγενη μπορεί να τοποθετηθεί στην
αριστερή πλευρά της βάσης. Γυρίζοντας το κουμπί
της
μέγγενης
αριστερστροφα,
η
βίδα
ελευθερώνεται και ο άξονας της μέγγενης μπορεί
να μετακινηθεί γρήγορα μέσα και έξω. Γυρίζοντας το
κουμπί της μέγγενης δεξιστροφα, η βίδα
παραμένει ασφαλισμένη. Για να πιάσετε το τεμάχιο
εργασίας, γυρίστε το κουμπί της μέγγενης απαλά
δεξιστροφα μέχρι η προβολή να φθάσει στην
υψηλτερη θέση, μετά στερεώστε με ασφάλεια. Εάν
το κουμπί της βίδας της μέγγενης σπρωχθεί μέσα ή
τραβηχθεί έξω ενώ περιστρέφεται δεξιστροφα, η
προβολή θα σταματήσει σε κάποια γωνία. Στην
περίπτωση αυτή γυρίστε το κουμπί της μέγγενης
πίσω αριστερστροφα μέχρι να ελευθερωθεί η βίδα,
πριν το γυρίσετε πάλι απαλά δεξιστροφα.
Το μέγιστα πλάτος του τεμαχίου εργασίας το οποίο
μπορεί να ασφαλιστεί με την οριζντια μέγγενη είναι
120 χιλ.
116
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πιάστε το τεμάχιο εργασίας μ0νο 0ταν η προβολή
είναι στην υψηλ0τερη θέση. Αμέλεια να το κάνετε
θα έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή ασφάλεια του
τεμαχίου εργασίας. Αυτ μπορεί να προκαλέσει
την εκτξευση του τεμαχίου εργασίας, ζημιά στην
λάμα ή να προκαλέσει την απώλεια ελέγχου, που
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
Θήκες και το σύνολο θήκης (προαιρετικά
εξαρτήματα) (Εικ. 30 και 31)
Οι θήκες και το σύνολο θήκης μπορούν να
τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε πλευρά ως ένα
βολικ μέσο υποστήριξης τεμαχίων εργασίας
οριζντια. Τοποθετήστε τα πως φαίνεται στην
εικνα. Μετά σφίχτε τις βίδες σταθερά να
ασφαλίσετε τις θήκες και το σύνολο θήκης.
Οταν
κβετε
μακρυά
τεμάχια
εργασίας,
χρησιμοποιείτε
το
σύνολο
θήκης
ράβδου
(προαιρετικ εξάρτημα). Αυτ αποτελείται απ δύο
σύνολα θήκης και δύο ράβδους 12.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να φροντίζετε πάντα για τη στήριξη εν0ς τεμαχίου
εργασίας μεγάλου μήκους, ώστε να παραμένει σε
οριζ0ντια θέση στην άνω επιφάνεια της
περιστροφικής βάσης για να επιτυγχάνεται κοπή
με ακρίβεια και να αποτρέπεται επικίνδυνη
απώλεια ελέγχου του εργαλείου. Η κατάλληλη
στήριξη του τεμαχίου εργασίας διευκολύνει στο
να αποτρέπεται η σύσφιξη του δίσκου και
ενδεχμενη ανάκρουση που ενδέχεται να
καταλήξει σε πρκληση σοβαρού τραυματισμού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
• Πριν
απ
την
χρήση,
βεβαιώνεστε
τι
ελευθερώνετε την λαβή απ την χαμηλωμένη
θέση σπρώχνοντας τον ανασταλτικ πείρο.
• Μην εφαρμζετε υπερβολική πίεση στην λαβή
ταν κβετε. Υπερβολική δύναμη μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα υπερφρτωση του κινητήρα και/ή
μειωμένη επάρκεια κοπής. Πιέστε την λαβή μνο
με ση δύναμη είναι απαραίτητη για απαλή κοπή
και χωρίς σημαντική μείωση στην ταχύτητα της
λάμας.
• Πιέστε προς τα κάτω απαλά την λαβή για να
εκτελέσετε την κοπή. Εάν η λαβή πιεστεί κάτω με
δύναμη ή εάν πλευρική δύναμη εφαρμοστεί, η
λαμα θα δονείται και θα αφήσει κάποιο σημάδι
(σημάδι πριονιού) στο τεμάχιο εργασίας και η
ακρίβεια της κοπής θα ελαττωθεί.
• Κατά την διάρκεια ολισθητικής κοπής, σπρώχτε
απαλά την κινούμενη βάση προς τον φράχτη
οδηγ χωρίς να σταματήσετε. Εάν η κίνηση της
κινητής βάσης διακοπεί κατά την κοπή, ενα σημάδι
θα μείνει στο τεμάχιο εργασίας και η ακρίβεια της
κοπής θα ελαττωθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πριν απ0 την χρήση, βεβαιώνεστε 0τι έχετε
ελευθερώσει την λαβή απ0 την χαμηλωμένη θέση
τραβώντας
τον
ανασταλτικ0
πείρο.
Η
ενεργοποίηση του εργαλείου ταν ο δίσκος είναι
σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας ενδέχεται να
καταλήξει σε ανάκρουση και την πρκληση
σοβαρού τραυματισμού.
1.
Κοπή πίεσης (κοπή μικρών τεμαχίων εργασίας)
(Εικ. 32)
Τεμάχια εργασίας μέχρι ύψους 52 χιλ και πλάτους
97 χιλ μπορούν να κοπούν με τον ακλουθο τρπο:
Σπρώχτε την κινητή βάση προς τον φράχτη οδηγ
και σφίχτε τις δύο βίδες σύσφιξης που ασφαλίζουν
τους στύλους ολίσθησης δεξιστροφα για να
ασφαλίσουν την κινητή βάση. Ασφαλίστε το τεμάχιο
εργασίας με μέγγενη κατάλληλου τύπου. Ανάψτε το
εργαλείο χωρίς η λάμα να κάνει καμμιά επαφή και
περιμένετε μέχρι η λάμα να αποκτήσει πλήρη
ταχύτητα πριν την χαμηλώσετε. Μετά χαμηλώστε
απαλά την λαβή στην κατώτερη δυνατή θέση για να
κψετε το τεμάχιο εργασίας. Οταν η κοπή έχει
ολοκληρωθεί, σβήστε το εργαλείο και ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
ΜΕΧΡΙ Η ΛΑΜΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣ πριν
επαναφέρετε την λάμα στην πλήρως ανασηκωμένη
θέση της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Σφίξτε καλά τις δύο βίδες σύσφιξης οι οποίες
ασφαλίζουν τους στύλους ολίσθησης γυρίζοντας
δεξι0στροφα, ώστε να μην είναι εφικτή η
μετακίνηση της κινητής βάσης στη διάρκεια της
εργασίας. Τυχν ανεπαρκές σφίξιμο του κοχλία
ασφάλισης ενδέχεται να προκαλέσει ανάκρουση
με αποτέλεσμα σοβαρ τραυματισμ.
2.
Κοπή ολίσθησης (ώθησης) (κοπή τεμαχίων
εργασίας μεγάλου πλάτους) (Εικ. 33)
Χαλαρώστε τις δύο βίδες σύσφιγξης που
ασφαλίζουν
τους
ολισθητικούς
στύλους
αριστερστροφα έτσι ώστε η κινητή βάση μπορεί να
ολισθαίνει ελεύθερα. Ασφαλίστε το τεμάχιο
εργασίας με μέγγενη κατάλληλου τύπου. Τραβήχτε
την κινητή βάση προς το μέρος σας πλήρως. Ανάψτε
το εργαλείο χωρίς η λάμα να κάνει καμμιά επαφή και
περιμένετε μέχρι η λάμα να αποκτήσει πλήρη
ταχύτητα. Πιέστε κάτω την λαβή και ΣΠΡΩΧΤΕ ΤΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οταν η κοπή έχει
ολοκληρωθεί, σβήστε το εργαλείο και ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
ΜΕΧΡΙ Η ΛΑΜΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣ πριν
επαναφέρετε την λάμα στην πλήρως ανασηκωμένη
θέση της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Κάθε φορά που εκτελείτε ολισθητική κοπή,
τραβήξτε πρώτα την κινητή βάση προς το μέρος
σας και πιέστε τη λαβή πλήρως προς τα κάτω, στη
συνέχεια ωθήστε την κινητή βάση προς το φράχτη
οδηγ0. Μην αρχίζετε ποτέ την κοπή, εάν δεν έχετε
τραβήξει πλήρως την κινητή βάση προς το μέρος
σας. Εάν εκτελέσετε την ολισθητική κοπή χωρίς
να έχετε τραβήξει την κινητή βάση πλήρως προς
το μέρος σας, ενδέχεται να προκληθεί μη
αναμενμενη ανάκρουση και κατά συνέπεια
σοβαρς τραυματισμς.
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να εκτελέσετε ολισθητική
κοπή τραβώντας την κινητή βάση προς το μέρος
σας. Εάν τραβήξετε την κινητή βάση προς το
μέρος σας στη διάρκεια της κοπής, ενδέχεται να
προκληθεί μη αναμενμενη ανάκρουση με
αποτέλεσμα σοβαρ τραυματισμ.
• Ποτέ μην εκτελείτε την ολισθητική κοπή με την
λαβή κλειδωμένη στην χαμηλωμένη θέση.
• Ποτέ μη χαλαρώνετε το κουμπί το οποίο ασφαλίζει
την κινητή βάση ενώ η λάμα περιστρέφεται. Αυτ0
μπορεί να προκαλέσει σοβαρ0 τραυματισμ0. Εάν η
κινητή βάση δεν είναι σταθερά ασφαλισμένη στη
διάρκεια της κοπής, ενδέχεται να προκληθεί μη
αναμενμενη ανάκρουση με αποτέλεσμα σοβαρ
τραυματισμ.
3. Λοξή κοπή
Ανατρέξτε στο προηγούμενο εδάφιο “Ρύθμιση της
λοξής γωνίας”.
4. Κωνική κοπή (Εικ. 34)
Χαλαρώστε τον μοχλ και κλίνετε την λάμα πριονιού
να ρυθμίσετε την κωνική γωνία (Ανατρέξτε στο
προηγούμενο εδάφιο “Ρύθμιση της κωνικής
γωνίας”). Βεβαιώνεστε τι ξανασφίγγετε τον μοχλ
σταθερά να ασφαλίσετε την επιλεχθείσα κωνική
γωνία με ασφάλεια. Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας
με μιά μέγγενη. Βεβαιωθείτε τι η κινητή βάση έχει
τραβηχθεί εντελώς προς τον χειριστή. Ανάψτε το
εργαλείο χωρίς η λάμα να κάνει καμμιά επαφή και
περιμένετε μέχρι η λάμα να αποκτήσει πλήρη
ταχύτητα. Μετά χαμηλώστε απαλά την λαβή στην
κατώτερη δυνατή θέση ενώ εφαρμζετε πίεση
παράλληλα με την λάμα και ΣΠΡΩΧΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ
ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οταν η κοπή έχει
ολοκληρωθεί, σβήστε το εργαλείο και ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
ΜΕΧΡΙ Η ΛΑΜΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣ πριν
επαναφέρετε την λάμα στην πλήρως ανασηκωμένη
θέση της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μ0λις ρυθμίσετε το δίσκο για φαλτσοκοπή, πριν
απ0 την εκκίνηση του εργαλείου, βεβαιωθείτε 0τι
η κινητή βάση και ο δίσκος μπορούν να κινηθούν
ελεύθερα σε 0λο το εύρος της προοριζ0μενης
κοπής. Τυχν παρεμπδιση της διαδρομής της
κινητής βάσης ή του δίσκου κατά την εργασία
κοπής ενδέχεται να καταλήξει σε ανάκρουση και
σοβαρ τραυματισμ.
• Qταν εκτελείτε φαλτσοκοπή, φροντίστε ώστε να
χέρια σας να μην βρίσκονται στη διαδρομή του
δίσκου. Η γωνία του δίσκου ενδέχεται να
προκαλέσει αβεβαιτητα στο χειριστή σον αφορά
την πραγματική διαδρομή του δίσκου κατά την
κοπή και οποιαδήποτε επαφή με το δίσκο θα
προκαλέσει σοβαρ τραυματισμ.
• Απαγορεύεται η ανύψωση του δίσκου, εάν δεν
ακινητοποιηθεί πρώτα ο δίσκος. Κατά την
εκτέλεση
φαλτσοκοπής
το
τεμάχιο
που
αποκπτεται ενδέχεται να έλθει σε επαφή με το
δίσκο. Εάν ο δίσκος ανυψωθεί ενώ ακμη
περιστρέφεται, το τεμάχιο που έχει αποκοπεί
ενδέχεται να εκτιναχθεί κατά την επαφή με το
δίσκο προκαλώντας διάλυση του τεμαχίου σε
θραύσματα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν
σοβαρ τραυματισμ.
117
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
• Οταν πατάτε κάτω τη χειρολαβή, εφαρμστε πίεση
παράλληλα της λάμας. Αν μια δύναμη εφαρμοστεί
κάθετα στην περιστροφική βάση ή αν η διεύθυνση
της πίεσης αλλάξει κατά την διάρκεια της κοπής, η
ακρίβεια της κοπής θα ελαττωθεί.
5. Σύνθετη κοπή
Σύνθετη κοπή είναι η διαδικασία κατά την οποία μιά
κωνική γωνία γίνεται την ίδια στιγμή που μιά λοξή
γωνία κβεται σε ένα τεμάχιο εργασίας. Σύνθετη
κοπή μπορεί να εκτελεσθεί στην γωνία που φαίνεται
στον πίνακα.
Λοξή γωνία
Κωνική γωνία
Αρ. και Δεξ. 45°
Αρ. 0° – 45°
Δεξ. 50°
Αρ. 0° – 40°
Δεξ. 55°
Αρ. 0° – 30°
Δεξ. 57°
Αρ. 0° – 25°
6.
Κοπή ανάγλυφων μορφώσεων στέψης και
μορφώσεων κοιλωτής μαρκίζας
Η κοπή ανάγλυφων μορφώσεων στέψης και
μορφώσεων κοιλωτής μαρκίζας είναι εφικτή με
δισκοπρίονο σύνθετης λοξοτομής με τις μορφώσεις
τοποθετημένες σε επίπεδη θέση πάνω στην
περιστροφική βάση.
Υπάρχουν
δύο
συνήθεις
τύποι
ανάγλυφων
μορφώσεων στέψης και ένας τύπος μρφωσης
κοιλωτής μαρκίζας, μρφωση στέψης υπ γωνία 52/
38° προς τον τοίχο, μρφωση στέψης υπ γωνία 45°
προς τον τοίχο και μρφωση κοιλωτής μαρκίζας υπ
γωνία 45° προς τον τοίχο. Ανατρέξτε στις εικνες.
(Εικ. 35)
Υπάρχουν ενώσεις μορφώσεων στέψης και κοιλωτής
μαρκίζας που προορίζονται για τοποθέτηση σε
“Εσωτερικές” γωνίες τοίχου 90° ((1) και (2) στις
Εικ. 36 και 37) και σε “Εξωτερικές” γωνίες τοίχου 90°
((3) και (4) στις Εικ. 36 και 37).
Οταν εκτελείτε σύνθετη κοπή, ανατρέξτε στις
εξηγήσεις των εδαφίων “Κοπή πίεσης”, “Κοπή
ολίσθησης”, “Λοξή κοπή” και “Κωνική κοπή”.
Μέτρηση
Μετρήστε το μήκος του τοίχου και τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας με ακρίβεια πάνω στο τραπέζι, ώστε να
κψετε το άκρο που εφάπτεται στον τοίχο στο κατάλληλο μήκος. Να φροντίζετε πάντα ώστε το μήκος του
τεμαχίου εργασίας, που κβετε, στην πίσω πλευρά του τεμαχίου να είναι ίδιο με το μήκος του τοίχου.
Ρυθμίστε το μήκος κοπής για τη γωνία κοπής. Να χρησιμοποιείτε πάντα αρκετά τεμάχια δοκιμής της κοπής,
ώστε να ελέγχετε τις γωνίες του δισκοπρίονου.
Κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής ανάγλυφων μορφώσεων στέψης και μορφώσεων κοιλωτής μαρκίζας,
καθορίστε τη γωνία φαλτσοκοπής και τη γωνία λοξοτομής πως υποδεικνύεται στον πίνακα (A) και
τοποθετήστε τις μορφώσεις στην πάνω επιφάνεια της βάσης της λάμας πριονιού πως υποδεικνύεται στον
πίνακα (B).
Στην περίπτωση αριστερής φαλτσοκοπής
Πίνακας (A)
Θέση
μρφωσης στην
Εικ. 36 και 37
Για εσωτερική
γωνία τοίχου
(1)
Για εξωτερική
γωνία τοίχου
(3)
Γωνία φαλτσοκοπής
Τύπος 52/38°
Τύπος 45°
Γωνία λοξοτομής
Τύπος 52/38°
Τύπος 45°
Δεξιά 31,6°
Δεξιά 35,3°
Αριστερά 31,6°
Αριστερά 35,3°
Δεξιά 31,6°
Δεξιά 35,3°
(2)
Αριστερά 33,9°
Αριστερά 30°
(4)
Πίνακας (B)
Για εσωτερική
γωνία τοίχου
Θέση
μρφωσης στην
Εικ. 36 και 37
Το άκρο μρφωσης εφάπτεται
στο φράχτη οδηγ
(1)
Το άκρο επαφής στο ταβάνι θα
πρέπει να εφάπτεται στο φράχτη
οδηγ.
(2)
(3)
Για εξωτερική
γωνία τοίχου
118
(4)
Το άκρο επαφής στον τοίχο θα
πρέπει να εφάπτεται στο φράχτη
οδηγ.
Το άκρο επαφής στο ταβάνι θα
πρέπει να εφάπτεται στο φράχτη
οδηγ.
Ολοκληρωμένο τεμάχιο
Το ολοκληρωμένο τεμάχιο θα
βρίσκεται στην Αριστερή πλευρά
της λάμας.
Το ολοκληρωμένο τεμάχιο θα
βρίσκεται στη Δεξιά πλευρά της
λάμας.
Παράδειγμα:
Στην περίπτωση κοπής ανάγλυφης μρφωσης στέψης τύπου 52/38° για τη θέση (1) στην Εικ. 36 και 37:
• Δώστε κλίση και ασφαλίστε τη ρύθμιση της γωνίας φαλτσοκοπής σε 33,9° ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
• Ρυθμίστε και ασφαλίστε τη γωνία λοξοτομής σε 31,6° ΔΕΞΙΑ.
• Τοποθετήστε την ανάγλυφη μρφωση στέψης, ώστε η πλατιά πίσω επιφάνειά της (δεν φαίνεται) να
εφάπτεται στην περιστροφική βάση και το ΑΚΡΟ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ να εφάπτεται στο φράχτη οδηγ του
πριονιού.
• Το ολοκληρωμένο τεμάχιο προς χρήση θα βρίσκεται πάντα στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά του δίσκου μετά το
πέρας της κοπής.
Στην περίπτωση δεξιάς φαλτσοκοπής
Πίνακας (A)
Θέση
μρφωσης στην
Εικ. 36 και 37
Για εσωτερική
γωνία τοίχου
(1)
Για εξωτερική
γωνία τοίχου
(3)
Γωνία φαλτσοκοπής
Τύπος 52/38°
Τύπος 45°
Γωνία λοξοτομής
Τύπος 52/38°
Τύπος 45°
Δεξιά 31,6°
Δεξιά 35,3°
Αριστερά 31,6°
Αριστερά 35,3°
Δεξιά 31,6°
Δεξιά 35,3°
(2)
Δεξιά 33,9°
Δεξιά 30°
(4)
Πίνακας (B)
Για εσωτερική
γωνία τοίχου
Θέση
μρφωσης στην
Εικ. 36 και 37
Το άκρο μρφωσης εφάπτεται
στο φράχτη οδηγ
(1)
Το άκρο επαφής στον τοίχο θα
πρέπει να εφάπτεται στο φράχτη
οδηγ.
(2)
(3)
Για εξωτερική
γωνία τοίχου
(4)
Το άκρο επαφής στο ταβάνι θα
πρέπει να εφάπτεται στο φράχτη
οδηγ.
Το άκρο επαφής στον τοίχο θα
πρέπει να εφάπτεται στο φράχτη
οδηγ.
Ολοκληρωμένο τεμάχιο
Το ολοκληρωμένο τεμάχιο θα
βρίσκεται στη Δεξιά πλευρά της
λάμας.
Το ολοκληρωμένο τεμάχιο θα
βρίσκεται στην Αριστερή πλευρά
της λάμας.
Παράδειγμα:
Στην περίπτωση κοπής ανάγλυφης μρφωσης στέψης τύπου 52/38° για τη θέση (1) στην Εικ. 36 και 37:
• Δώστε κλίση και ασφαλίστε τη ρύθμιση της γωνίας φαλτσοκοπής σε 33,9° ΔΕΞΙΑ.
• Ρυθμίστε και ασφαλίστε τη γωνία λοξοτομής σε 31,6° ΔΕΞΙΑ.
• Τοποθετήστε την ανάγλυφη μρφωση στέψης, ώστε η πλατιά πίσω επιφάνειά της (δεν φαίνεται) να
εφάπτεται στην περιστροφική βάση και το ΑΚΡΟ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ να εφάπτεται στο φράχτη οδηγ
του πριονιού.
• Το ολοκληρωμένο τεμάχιο προς χρήση θα βρίσκεται πάντα στη ΔΕΞΙΑ πλευρά του πριονιού μετά το πέρας
της κοπής.
7. Επένδυση ξύλου (Εικ. 38)
Η χρήση επένδυσης ξύλου βοηθάει στην
εξασφάλιση κοπών χωρίς σκλήθρες στα τεμάχια
εργασίας. Προσαρμστε μιά επένδυση ξύλου στον
φράχτη οδηγ χρησιμοποιώντας τις τρύπες στον
φράχτη οδηγ.
Δείτε την εικνα σχετικά με τις διαστάσεις για μιά
προτεινμενη επένδυση ξύλου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Χρησιμοποιείτε ίσιο ξύλο ομοιμορφου πάχους για
την επένδυση ξύλου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Χρησιμοποιήστε βίδες για να προσαρμ0σετε το
ξύλινο μέτωπο στον φράχτη οδηγ0. Οι βίδες θα
πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι κεφαλές
των βιδών να βρίσκονται κάτω απ0 την επιφάνεια
του ξύλινου μετώπου και να μην εμποδίζουν την
τοποθέτηση του υλικού προς κοπή. Τυχν κακή
ευθυγράμμιση του υλικού προς κοπή μπορεί να
προκαλέσει μη αναμενμενη κίνηση στη διάρκεια
της εργασίας κοπής η οποία ενδέχεται να
καταλήξει σε απώλεια ελέγχου και σοβαρ
τραυματισμ.
119
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
• Οταν η επένδυση ξύλου προσαρμζεται, μη
περιστρέψετε την περιστροφική βάση με την λαβή
χαμηλωμένη. Η λάμα και/ή η επένδυση ξύλου
μπορεί να πάθουν ζημιά.
8. Κοπή επαναληπτικών μηκών (Εικ. 39)
Οταν κβετε πολλά τεμάχια υλικού στο ίδιο μήκος,
απ 220 χιλ έως 385 χιλ, χρήση της πλάκας ρύθμισης
(προαιρετικ ανταλλακτικ) θα διευκολύνει την
επαρκέστερη λειτουργία. Τοποθετείστε την πλάκα
ρύθμισης στην θήκη (προαιρετικ εξάρτημα) πως
φαίνεται στην εικνα.
Ευθυγραμμίστε την γραμμή κοπής στο τεμάχιο
εργασίας σας με την αριστερή ή δεξιά πλευρά της
αυλάκωσης στην σανίδα εγκοπής και ενώ
εμποδίζετε το τεμάχιο εργασίας να κινηθεί,
μετακινείστε την πλάκα ρύθμισης στο ίδιο ύψος με
την ακρη του τεμαχίου εργασίας. Μετά ασφαλίστε
την πλάκα ρύθμισης με την βίδα. Οταν η πλακα
ρύθμισης δεν χρησιμοποιείται, χαλαρώστε την βίδα
και γυρίστε την πλάκα ρύθμισης ώστε να μην
εμποδίζει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η χρησιμοποίηση του συνλου θήκης - ράβδου
(προαιρετικ
εξάρτημα)
επιτρέπει
κοπή
επαναληπτικών μηκών μέχρι 2.200 χιλ περίπου.
9. Κοπή αυλάκωσης (Εικ. 40)
Ενας τύπος κοπής dado μπορεί να γίνει
προχωρώντας ως εξής:
Ρυθμίστε την θέση του κάτω ορίου της λάμας
χρησιμοποιώντας την ρυθμιστική βίδα και τον
ανασταλτικ βραχίονα να περιορίσετε το βάθος
κοπής της λάμας. Ανατρέξτε στο εδάφιο
“Ανασταλτικς βραχίονας” που περιγράφτηκε
προηγουμένως.
Αφού ρυθμίσετε την θέση κάτω ορίου της λάμας,
κψτε παράλληλες αυλακώσεις κατά πλάτος του
τεμαχίου εργασίας χρησιμοποιώντας μιά ολισθητική
(σπρωχτή) κοπή πως φαίνεται στην εικνα. Μετά
μετακινείστε το υλικ του τεμαχίου εργασίας
μεταξύ των αυλακώσεων με ένα σκαρπέλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε κοπή αυτού του
είδους χρησιμοποιώντας δίσκο μεγαλύτερου
πάχους ή δίσκο πολλαπλής αυλάκωσης. Εάν
επιχειρήσετε να δημιουργήσετε κοπή αύλακας
χρησιμοποιώντας δίσκο μεγαλύτερου πάχους ή
δίσκο πολλαπλής αυλάκωσης, το αποτέλεσμα της
κοπής ενδέχεται να είναι απρβλεπτο και
ενδέχεται να προκληθεί ανάκρουση με πιθαν
σοβαρ τραυματισμ.
• Βεβαιωθείτε 0τι επαναφέρετε τον βραχίονα
αναστολής στην αρχική θέση 0ταν εκτελείτε
οτιδήποτε άλλο εκτ0ς κοπή αυλακώσεων. Εάν
επιχειρήσετε να εκτελέσετε κοπή ταν ο
βραχίονας αναστολέα βρίσκεται σε εσφαλμένη
θέση, το αποτέλεσμα της κοπής ενδέχεται να είναι
απρβλεπτο
και
ενδέχεται
να
προκληθεί
ανάκρουση με πιθαν σοβαρ τραυματισμ.
120
Μεταφορά εργαλείου (Εικ. 41 και 42)
Βεβαιωθείτε τι έχετε αφαιρέσει την κασέτα
μπαταρίας. Ασφαλίστε το δίσκο στη γωνία
φαλτσοκοπής 0° και την περιστροφική βάση στη
θέση γωνίας λοξοτομής πλήρως δεξιά. Ασφαλίστε
τους στύλους ολίσθησης αφού τραβήξετε την
κινητή βάση προς το φράχτη οδηγ πλήρως.
Χαμηλώστε πλήρως τη λαβή και ασφαλίστε την στη
κάτω θέση ωθώντας τον πείρο αναστολέα προς τα
μέσα.
Μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας και τις δύο
πλευρές της βάσης του εργαλείου πως φαίνεται
στην εικνα. Εάν αφαιρέσετε τις θήκες, σάκο
σκνης, κλπ., μπορείτυε να μεταφέρετε το εργαλείο
πολύ ευκολτερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πάντοτε ασφαλίζετε λα τα κινούμενα τμήματα
πριν μεταφέρετε το εργαλείο. Σε περίπτωση
μετακίνησης ή ολίσθησης μερών του εργαλείου
κατά την κοπή ενδέχεται να προκύψει απώλεια
ελέγχου ή ισορροπίας προκαλώντας σοβαρ
τραυματισμ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ο πείρος αναστολέας προορίζεται μ0νο για
λ0γους μεταφοράς και φύλαξης και δεν θα πρέπει
ποτέ να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε εργασία
κοπής. Η χρήση του πείρου αναστολέα για
εργασίες κοπής ενδέχεται να προκαλέσει μη
αναμενμενη κίνηση του πριονιού προκαλώντας
ανάκρουση και σοβαρ τραυματισμ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πριν την εκτέλεση εργασιών με τη συσκευή
διαβεβαιώνεστε πάντοτε, για το τι η συσκευή
σβήστηκε και η κασέτα μπαταρίας έχει αφαιρεθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πάντοτε επιβεβαιώνετε 0τι η λάμα είναι
ακονισμένη και καθαρή για την καλύτερη και
ασφαλέστερη απ0δοση. Εάν επιχειρήσετε να
εκτελέσετε κοπή χρησιμοποιώντας στομωμένο ή/
και ακάθαρτο δίσκο, ενδέχεται να προκληθεί
ανάκρουση
και
κατά
συνέπεια
σοβαρς
τραυματισμς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκ
αιθέρα, διαλυτικ, αλκολη ή παρμοιες ουσίες.
Ενδέχεται
να
προκληθεί
αποχρωματισμς
παραμρφωση ή ρωγμές.
Ρύμιση της γωνίας κοπής
Αυτ το εργαλείο είναι προσεκτικά ρυθμισμένο και
ευθυγραμμισμένο στο εργοστάσιο, αλλά σκληρή
μεταχείριση μπορεί να έχει επηρεάσει την
ευθυγράμμιση. Εάν το εργαλείο σας δεν είναι
ευθυγραμμισμένο
κατάλληλα,
εκτελέστε
τα
ακλουθα:
1. Λοξή γωνία
Σπρώχτε την κινητή βάση προς τον φράχτη οδηγ
και σφίχτε τις δύο βίδες σύσφιγξης για να
ασφαλίσετε την κινητή βάση.
Χαλαρώστε την λαβή που
ασφαλίζει την
περιστροφιή βάση. Γυρίστε την περιστροφική βάση
έτσι ώστε ο δείκτης δείχνει στις 0° στην λοξή
κλίμακα. Μετά γυρίστε την περιστροφική βάση
ελαφρά δεξιστροφα και αριστερστροφα να
τοποθετήσετε την περιστροφική βάση στξην λοξή
εγκοπή των 0°. (Αφήστε το πως είναι εάν ο δείκτης
δεν δείχνει στις 0°.) Χαλαρώστε τα εξάγωνα
μπουλνια που ασφαλίζουν τον φράχτη οδηγ
χρησιμοποιώντας το κοίλο κλειδί. (Εικ. 43)
Χαμηλώστε την λαβή πλήρως και κλειδώστε την
στην κάτω
θέση
σπρώχνοντας
μέσα
τον
ανασταλκτικ πείρο. Τετραγωνίστε την πλευρά της
λάμας με την ψη του φράκτη οδηγού
χρησιμοποιώντας
ένα
τριγωνικ
καννα,
τετράγωνικ καννα, κλπ. Μετά σφίχτε με ασφάλεια
τα εξάγωνα μπουλνια στον φράχτη οδηγ στην
σειρά απ την δεξιά πλευρά. (Εικ. 44)
Βεβαιωθείτε τι ο δείκτης δείχνει στις 0° στην λοξή
κλίμακα. Εάν ο δείκτης δεν δείχνει στις 0°
χαλαρώστε την βίδα που ασφαλίζει τον δείκτη και
ρυθμίστε τον δείκτη έτσι ώστε να δείχνει στις 0°.
(Εικ. 45)
2. Κωνική γωνία
1. 0° Κωνική γωνία
Σπρώχτε την κινητή βάση προς τον φράκτη
οδηγ και σφίχτε τις δύο βίδες σύσφιγξης για να
στερεώσετε την κινητή βάση. Χαμηλώστε την
λαβή πλήρως και κλειδώστε την στην κάτω θέση
σπρώχνοντας μέσα τον ανασταλτικ πείρο.
Χαλαρώστε τον μοχλ στο πίσω μέρος του
εργαλείου.
Γυρίστε το ρυθμιστικ μπουλνι 0° κωνικής
γωνίας (κάτω μπουλνι) στην δεξιά πλευρά του
βραχίονα
δύο
ή
τρεις
περιστροφές
αριστερστροφα για να δώσετε κλίση στην λάμα
στα δεξιά. (Εικ. 46)
Προσεκτικά τετραγωνίστε την πλευρά της
λάμας με την επιφάνεια κορυφής της
περιστροφικής βάσης χρησιμοποιώντας τον
τριγωνικ καννα, τετράγωνικ καννα, κλπ.
γυρίζοντας το ρυθμιστικ μπουλνι κωνικής
γωνίας 0° δεξιστροφα. Μετά σφίχτε τον μοχλ
με ασφάλεια. (Εικ. 47)
Βεβαιώνεστε τι ο δείκτης στον βραχίονα
δείχνει στο 0° στην κωνική κλίμακα στη θήκη
του βραχίονα. Εάν δεν δείχνει στο 0°,
χαλαρώστε την βίδα που ασφαλίζει τον δείκτη
και ρυθμίστε τον δείκτη έτσι ώστε να δείχνει
στο 0°. (Εικ. 48)
2. 45° κωνική γωνία
Ρυθμίστε την κωνική γωνία 45° μνο αφού
εκτελέσετε ρύθμιση κωνικής γωνίας 0°. Για να
ρυθμίσετε
αριστερή
κωνική
γωνία
45°
χαλαρώστε τον μοχλ και κλίνετε την λάμα στα
αριστερά πλήρως. Βεβαιώνεστε τι ο δείκτης
στον βραχίονα δείχνει στις 45° στην κωνική
κλίμακα στην θήκη του βραχίονα. Εάν ο δείκτης
δεν δείχνει στις 45°, γυρίστε το ρυθμιστικ
μπουλνι (άνω μπουλνι) της κωνικής γωνίας
45° στην δεξιά πλευρά του βραχίονα μέχρι ο
δείκτης να δείξει στις 45°. (Εικ. 49)
Αντικατάσταση ψηκτρών άνθρακα (Εικ. 50 και 51)
Αφαιρείτε και ελέγχετε τις ψήκτρες άνθρακα
τακτικά. Αντικαθιστάτε τις ταν έχουν φθαρεί στο
σημάδι ορίου. Κρατάτε τις ψήκτρες άνθρακα
καθαρές και ελεύθερες να γλυστρούν στις θήκες.
Και οι δύο ψήκτρες άνθρακα πρέπει να
αντικαθίστανται ταυτχρονα. Χρησιμοποιείτε μνο
ταυτσημες ψήκτρες άνθρακα.
Χρησιμοποιείτε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τα
καπάκια των ψηκτρών άνθρακα. Βγάλτε τις
φθαρμένες ψήκτρες άνθρακα, βάλτε τις καινούργιες
και ασφαλίστε τα καπάκια των ψηκτρών άνθρακα.
Μετά την χρήση
• Μετά την χρήση, σφουγγίστε τα τεμαχίδια και την
σκνη που είναι κολλημένα στο εργαλείο με ένα
πανί
ή
κάτι
παρμοιο.
Κρατείστε
τον
προφυλακτήρα λάμας καθαρά σύμφωνα με τις
οδηγίες στο προηγούμενως καλυφθέν τμήμα με
τίτλο “Προφυλακτήρας λάμας”. Λιπαίνετε τα μέρη
που γλυστρούν με μηχανικ έλαιο για να μην
οξειδωθούν.
• Οταν αποθηκεύετε το μηχάνημα, τραβήξετε τη
κινητή βάση πλήρως προς το μέρος σας έτσι ώστε
η ολισθαίνουσα ράβδος να έχει μπεί καλά μέσα
στη περιστροφική βάση.
Για την διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
του προιντος, επισκευές, οποιαδήποτε άλλη
συντήρηση ή ρύθμιση πρέπει να εκτελούνται απ
Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σερβις της Μάκιτα,
πάντοτε με χρήση ανταλλακτικών Μάκιτα.
121
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται
για χρήση με το εργαλείο Μάκιτα που
περιγράφτηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση
οποιωνδήποτε
άλλων
παρελκομένων
ή
προσαρτημάτων ενδέχεται να καταλήξει σε
πρκληση σοβαρού τραυματισμού.
• Το παρελκ0μενο ή το προσάρτημα της Μάκιτα να
χρησιμοποιείται μ0νο για την προοριζ0μενη χρήση
του. Η κακή χρήση ενς παρελκομένου ή
προσαρτήματος ενδέχεται να καταλήξει σε
πρκληση σοβαρού τραυματισμού.
Εάν
χρειάζεστε
οποιαδήποτε
βοήθεια
για
περισστερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα
εξαρτήματα, αποτανθείτε στο τοπικ σας κέντρο
εξυπηρέτησης Μάκιτα.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Λάμες πριονιού καρβιδικών άκρων
Σύνολο μέγγενης (οριζντια μέγγενη)
Κατακρυφη μέγγενη
Κοίλο κλειδί 10
Ρύθμιση θήκης
Σύνολο θήκης
Σύνολο θήκης ράβδου
Πλάκα ρύθμισης
Σάκος σκνης
Τριγωνικς καννας
Εξάγωνο κλειδί
Διάφοροι τύποι αυθεντικών μπαταριών
φορτιστών Μάκιτα
και
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
• Μερικά
στοιχεία
στη
λίστα
μπορεί
να
συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου
ως στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα.
ENG905-1
Θ0ρυβος
Το τυπικ Α επίπεδο καταμετρημένου θορύβου
καθορίζεται σύμφωνα με το EN61029:
Επίπεδο πίεσης θορύβου (LpA): 88 dB (A)
Επίπεδο δύναμης ήχου (LWA): 98 dB (A)
Αβεβαιτητα (Κ): 3 dB (A)
Φοράτε ωτοασπίδες
ENG900-1
Κραδασμ0ς
Η ολική τιμή δνησης (άθροισμα τρι-αξονικού
διανύσματος) καθορίζεται σύμφωνα με το EN61029:
Εκπομπή δνησης (ah): 2,5 m/s2 ή λιγτερο
Αβεβαιτητα (Κ): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Η δηλωμένη τιμή εκπομπής κραδασμών έχει
μετρηθεί σύμφωνα με την πρτυπη μέθοδο
δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενς εργαλείου με άλλο.
• Η δηλωμένη τιμή εκπομπής κραδασμών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
και
στην
προκαταρκτική
αξιολγηση έκθεσης.
122
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Η εκπομπή κραδασμών κατά τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες
μπορεί να διαφέρει απ τη δηλωμένη τιμή
εκπομπής ανάλογα με τον τρπο χρήσης του
εργαλείου.
• Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας του χειριστή βάσει υπολογισμού της
έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης
(λαμβάνοντας υπψη λες τις συνιστώσες του
κύκλου λειτουργίας πως τους χρνους που το
εργαλείο είναι εκτς λειτουργίας και ταν
βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρνου
ενεργοποίησης).
ENH003-13
Μ0νο για χώρες της Ευρώπης
Δήλωση Συμμ0ρφωσης ΕΚ
Η
Makita
Corporation,
ως
ο
υπεύθυνος
κατασκευαστής, δηλώνει 0τι το/τα ακ0λουθο(α)
μηχάνημα(τα) της Makita:
Χαρακτηρισμς μηχανήματος:
Ολισθαίνον δισκοπρίονο σύνθετης λοξοτομής
Αρ. μοντέλου/ Τύπος: BLS713
είναι εν σειρά παραγωγή και
συμμορφώνονται με τις ακ0λουθες Ευρωπαϊκές
Οδηγίες:
2006/42/ΕΚ
και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ακλουθα
πρτυπα ή έγγραφα τυποποίησης:
EN61029
Η τεχνική τεκμηρίωση φυλάσσεται απ τον
εξουσιοδοτημένο εκπρσωπ μας στην Ευρώπη,
δηλαδή τη:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
(Αγγλία)
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Διευθυντής
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar)
Genel görünüşün açıklanması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Durdurucu pim
Cıvata
Ayar cıvatası
Kırmızı bölüm
Düğme
Batarya kartuşu
Yıldız işareti
Bıçak siperi
Bıçak siperi A
Bıçak siperi B
Ayar vidası
Kesim tahtası
Testere bıçağı
Bıçak dişleri
Sola eğimli kesim
Düz kesim
Kılavuz bariyeri
Dönüş kaidesi
Dönüş tablasının üst yüzeyi
Bıçak çevresi
Ayar vidası
Durdurucu kol
İşaretçi
Gönye ölçeği
Kilitleme kolu
Kavrama
Kol
Serbest bırakma düğmesi
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Eğim ölçeği
Kol
Vida
Anahtar tetik
Güvenlik kilidi düğmesi
Asma kilit deliği
Anahtar tutucu
Boru tutucu
Orta kapak
Lokma anahtarı
Altıgen cıvata
Güvenlik kapağı
Mil kilidi
Ok
Bıçak kılıfı
Altıgen cıvata (sol)
Dış flanş
İç flanş
İğ
Toz torbası
Toz toplama başlığı
Bağlama elemanı
Destek
Vidalı kol
Vidalı çubuk
Tutucu
Tutucu mekanizması
Vidalı topuz
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Çıkıntı
Vidalı mil
Kaide
Çubuk 12
Sıkıştırma vidası
52/38° kartonpiyer
45° kartonpiyer
45° içbükey kartonpiyer
İç köşe
Dış köşe
15 mm (5/8”) üzeri
420 mm (161/2”) üzeri
Delikler
Ayar plakası
Bıçakla oluk kesme
Üçgen cetvel
Kol tutucu
0° eğimli açı ayarlama cıvatası
Sola 45° eğimli açı ayarlama
cıvatası
76 Limit işareti
77 Fırça tutucu kapağı
78 Tornavida
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model
BLS713
Bıçak çapı .......................................................................................................................................... 190 mm
Delik (mil) çap....................................................................................................................................... 20 mm
Maks. Gönye açısı ....................................................................................................................Sol 47°, Sağ 57°
Maks. Eğim açısı ....................................................................................................................... Sol 45°, Sağ 5°
Maks. Kesim kapasitesi (Y x G) 190 mm çaplı bıçak
Gönye kesme
0°
45° (sol ve sağ)
57° (sağ)
Eğim açısı
45° (sol)
0°
5° (sağ)
25 mm x 300 mm
52 mm x 300 mm
40 mm x 300 mm
—
*60 mm x 265 mm (Not 1)
—
25 mm x 212 mm
52 mm x 212 mm
—
—
*60 mm x 185 mm (Not 2)
—
—
52 mm x 163 mm
—
—
*60 mm x 145 mm (Not 3)
—
Yüksüz hız (dak–1) ................................................................................................................................... 2.200
Boyutlar (U x G x Y) ............................................................................................... 655 mm x 430 mm x 454 mm
Net ağırlık ........................................................................................................................................... 12,7 kg
Anma voltajı .......................................................................................................................................D.C. 18 V
(Not)
* işareti aşağıdaki kalınlıklarda bir ahşap kaplama kullanıldığını gösterir.
1: 20 mm kalınlığında ahşap kaplama kullanırken.
2: 15 mm kalınlığında ahşap kaplama kullanırken.
3: 10 mm kalınlığında ahşap kaplama kullanırken.
• Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
• Özellikler ve batarya kartuşu ülkeden ülkeye değişebilir.
• EPTAProsedürü 01/2003 uyarınca batarya kartuşu ile birlikte ağırlık
123
ENE0761
Kullanım amacı
Bu alet, ahşap malzemede düz ve gönyeli hassas
kesimler yapmak için tasarlanmıştır.
GEA0101
Genel Elektrikli Alet Güvenliği
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimat
ları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması
elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmalar ile
sonuçlanabilir.
Tüm uyarıları ve talimatları ileride başvurmak için
saklayın.
ENB1182
ALETLE İLGİLİ EK GÜVENLİK KURALLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
124
Koruyucu gözlük takın.
Ellerinizi testere bıçağının hareket alanından
uzak tutun. Alet durdurulduktan sonra durana
kadar boşta dönen bıçağa temastan sakının.
Ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Koruma siperleri yerine takmadan testereyi
kullanmayın.
Her kullanımdan önce bıçağın koruma siperinin
doğru bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını
kontrol edin. Bıçağın koruma siperi serbest bir
şekilde
hareket
etmiyor
ve
anında
kapanmıyorsa testereyi kullanmayın. Bıçağın
koruma siperini asla açık konumda kalacak
şekilde sıkıştırmayın ve bağlamayın.
Hiçbir işlemi iş parçasını sabitlemeden
gerçekleştirmeyin. Tüm işlemler sırasında iş
parçası dönüş kaidesine ve kılavuz bariyerine
mengene ile sıkıca sabitlenmeli. İş parçasını
sabitlemek için asla elinizi kullanmayın.
Bir şeye ulaşmak için testere bıçağının
yakınına yaklaşmayın.
İş parçasını taşımak ve ayarları değiştirmek
için aleti kapatıp testere bıçağının durmasını
bekleyin.
Bıçağı değiştirmeden veya herhangi bir servis
işlemi yapmadan önce bataryayı çıkarın.
Aleti taşımadan önce hareket eden tüm
parçaları sabitleyin.
Kesici kafanın aşağı sabitlenmesini sağlayan
durdurucu pim sadece taşıma ve saklama
amacıyla kullanılmalı, hiçbir kesim işlemi
sırasında kullanılmamalıdır.
Aleti, alev alabilir sıvı ve gazların bulunduğu
ortamlarda
kullanmayın.
Aletin
elektrikle
çalışması sonucu, alev alabilir sıvı gazlara
maruziyet halinde patlama olabilir ya da yangın
çıkabilir.
Kullanmadan önce bıçakta çatlak ya da hasar
olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
Çatlak ya da hasarlı bıçağı hemen değiştirin.
Sadece bu alete uygun olan flanşları kullanın.
Mil, flanş (özellikle montaj yüzeyi) ve cıvatalara
zarar gelmemesine dikkat edin. Bu parçalara
zarar gelirse bıçak kırılabilir.
Dönüş kaidesinin iyice sabitlendiğinden,
kullanım sırasında hareket etmeyeceğinden
emin olun.
Güvenliğiniz için, kullanımdan önce tezgahın
üstündeki küçük parçaları vb.ni kaldırın.
16. Çivileri kesmeyin. İşlemden önce iş parçasının
üzerinde çivi olup olmadığını kontrol edin ve
varsa hepsinin çıkarın.
17. Anahtar açılmadan önce şaft kilidinin serbest
olduğundan emin olun.
18. Bıçağın en düşük konumda dönüş kaidesine
temas etmediğinden emin olun.
19. Tutamağı elinizle sıkıca tutun. Başlatma ve
durma sırasında testerenin hafifçe yukarı veya
aşağı hareket ettiğini unutmayın.
20. Anahtar açılmadan önce bıçağın iş parçasına
temas etmediğinden emin olun.
21. Aleti iş parçası üzerinde kullanmadan önce bir
müddet çalıştırın. İyi takılmamış veya tam
dengelenmemiş bir bıçağın belirtileri olan
vibrasyon ya da sallanma olup olmadığına
bakın.
22. Kesmeden önce bıçak tam hıza ulaşana kadar
bekleyin.
23. Anormal bir durum fark ederseniz kullanımı
derhal durdurun.
24. Tetiği açık konumda kilitlemeye çalışmayın.
25. Özellikle tekrar eden, monoton işlemler
sırasında dikkatinizin dağılmamasına dikkat
edin. Kendinizi güvende sanma yanılgısına
düşmeyin. Bıçaklar son derece tehlikelidir.
26. Daima bu kılavuzda tavsiye edilen aksesuarları
kullanın. Zımpara taşı gibi uygun olmayan
aksesuarların kullanımı yaralanmaya sebep
olabilir.
27. Testereyi tahta dışındaki malzemeleri kesmek
için kullanmayın.
28. Kesme işlemi sırasında gönye kesme
makinesini bir toz toplama aygıtına bağlayın.
29. Testere bıçaklarını kesilecek malzemeye
uygun olarak seçin.
30. Yarma işlemi sırasında dikkatli olun.
31. Kesim tahtası aşındığında yenisiyle değiştirin.
32. Yüksek hız çeliğinden üretilmiş testere
bıçaklarını kullanmayın.
33. Kullanım sırasında oluşan bazı tozlar kansere,
doğum kusurlarına ya da diğer üreme
sorunlarına neden olduğu bilinen kimyasallar
içerir. Bu kimyasallardan bazıları şunlardır:
• kurşun
bazlı
boyayla
boyanmış
malzemelerden kaynaklanan kurşun,
• kimyasal
işlem
görmüş
keresteden
kaynaklanan arsenik ve krom.
Bu kimyasallara maruz kalmanızdan dolayı
oluşacak risk, bu tip işleri ne sıklıkla
yaptığınıza göre değişir. Bu kimyasallara
maruziyetinizi azaltmak için: iyi havalandırılmış
bir alanda ve mikroskobik parçacıkları filtrele
mek için tasarlanmış toz maskeleri gibi onay
lanmış güvenlik ekipmanları ile çalışın.
34. Çıkan gürültüyü azaltmak için, bıçağın daima
keskin ve temiz olduğundan emin olun.
35. Operatör kullanım, ayarlama ve makinenin
işleyişi konusunda yeterli eğitimi almış
olmalıdır.
36. Doğru bir şekilde keskinleştirilmiş testere
bıçakları kullanın. Testere bıçağının üzerinde
işaretli olan maksimum hıza dikkat edin.
37. Alet çalışırken ve testere başı henüz bekleme
konumuna geçmemişken kesilen parçaları
veya iş parçasının diğer parçalarını kesim
bölgesinden almaktan kaçının.
38. Sadece EN8471 standardına uygun olan,
üreticinin tavsiye ettiği testere bıçaklarını
kullanın.
39. Testere bıçaklarına ya da pürüzlü malzemelere
dokunmanız gerektiğinde eldiven kullanın
(testere bıçakları uygun olan durumlarda bir
tutucu içinde taşınmalıdır).
BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ.
ENC0076
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARİ
BATARYA KARTUŞU IÇIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Batarya kartuşunu kullanmadan önce, tüm
talimatları ve (1) batarya kartuşu, (2) batarya
ve (3) ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerini
okuyun.
Batarya kartuşunu demonte etmeyin.
Çalışma süresi aşırı derecede kısalmışsa
kullanmayı derhal bırakın. Aşırı ısınma, yanma
riski hatta patlamaya neden olabilir.
Gözünüze elektrolit kaçarsa, gözlerinizi temiz
suyla durulayın ve hemen tıbbi yardım alın.
Görme kaybına yol açabilir.
Batarya kartuşuna kısa devre yaptırmayın:
(1) Terminallere herhangi bir iletken madde ile
dokunmayın.
(2) Batarya kartuşunu çivi, bozuk para gibi
başka metal nesnelerin olduğu bir kutuda
saklamayın.
(3) Batarya kartuşunun suyla ya da yağmurla
temas etmesine izin vermeyin.
Kısa devre, büyük bir akım akışına, aşırı
ısınmaya, olası yanıklara hatta bataryanın
bozulmasına yol açabilir.
Aleti ve batarya kartuşunu sıcaklığın 50°C’yi
geçtiği ortamlarda saklamayın.
Aşırı derecede hasar görmüş ya da tamamen
kullanılamaz durumda olsa bile batarya
kartuşunu yakmayın. Batarya kartuşu ateşe
atılırsa patlayabilir.
Bataryayı düşürmemeye ve çarpmamaya
dikkat edin.
Hasarlı bataryayı kullanmayın.
BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ.
Maksimum batarya ömrü için ipuçları
1.
2.
3.
Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce
şarj edin.
Aletin gücünün zayıflamaya başladığını fark
ettiğinizde aleti durdurun ve batarya kartuşunu
şarj edin.
Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden
şarj etmeyin.
Aşırı şarj etme bataryanın hizmet ömrünü
kısaltır.
Batarya
kartuşunu
10°C – 40°C
oda
sıcaklığında şarj edin. Sıcak bir batarya
kartuşunu şarj etmeden önce soğumasını
bekleyin.
KURULUM
Tezgahın montajı
Alet gönderildiğinde, durdurucu bir pim tutamağı aşağı
indirilmiş konumda kilitli tutar. Tutamağı hafifçe aşağı
doğru bastırıp aynı anda durdurucu pimi çekerek,
durdurucu pimi serbest bırakın. (Şek. 1)
UYARI:
• Aletin destek yüzeyinin üzerine gelmemesine
dikkat edin. Gönye kesme makinesinin kesim
sırasında destek yüzeyine gelmesi, kontrolün
kaybedilmesine ve ciddi kişisel yaralanmalara sebep
olabilir.
Bu alet iki cıvata ile aletin kaidesi üzerindeki cıvata
delikleri kullanılarak düz ve sabit bir yüzeye tutturul
malıdır. Bu, kaymayı ve olası yaralanmaları önlemeye
yardımcı olacaktır. (Şek. 2)
Ayar cıvatasını saat yönünde veya saatin aksi yönde
döndürerek aletin sabit durması için zemin yüzeyi ile
temas etmesini sağlayın. (Şek. 3)
İŞLEVSEL NİTELİKLER
UYARI:
• Alet üzerinde ayarlama ya da işleyiş kontrolü
yapmadan önce aletin kapalı ve batarya
kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima emin
olun. Aletin kapatılmaması ve batarya kartuşunun
çıkarılmaması istemsiz olarak aletin başlatılması
sonucu ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Batarya kartuşunun takılması ve çıkarılması
(Şek. 4)
• Batarya kartuşunu takmadan ya da çıkarmadan önce
aleti daima kapatın.
• Batarya kartuşunu çıkarmak için, kartuşun ön
tarafındaki düğmeyi kaydırarak kartuşu aletten
çıkarın.
• Batarya kartuşunu takmak için, batarya kartuşu
üzerindeki dili yuvanın çentiği ile hizalayın ve yerine
oturtun. Tık sesi duyulana kadar itip yerine tam
oturmasını sağlayın. Düğmenin üst tarafındaki kırmızı
bölüm görünüyorsa tam yerine kilitlenmemiş
demektir. Kırmızı bölüm görünmeyecek şekilde tam
olarak oturtun. Yerine tam oturmazsa, aletten
yanlışlıkla düşebilir, sizin ya da çevrenizdeki kişilerin
yaralanmasına neden olabilir.
• Batarya kartuşunu kullanırken güç kullanmayın.
Kartuş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru
yerleştirilmemiş demektir.
Batarya koruma sistemi (Yıldız işaretli batarya
kartuşu) (Şek. 5)
Yıldız işaretli batarya kartuşu bir koruma sistemi ile
donatılmıştır, bu sistem çıkış gücünü otomatik olarak
keserek uzun hizmet ömrü sağlar.
Alet ve/veya batarya için aşağıdaki durumlar söz
konusu olduğunda aletin işleyişi durur. Bu, koruma
sisteminin etkinleştirilmesi sonucu oluşu ve alette bir
sorun olduğunu göstermez.
• Alet aşırı yüklendiğinde:
Bu durumda, anahtar tetiği serbest bırakın ve aşırı
yüklenmenin sebebini ortadan kaldırıp, aleti yeniden
başlatmak için anahtar tetiği çekin.
125
• Batarya hücreleri ısındığında:
Anahtar tetiğin herhangi bir hareketinde motor
hareket etmeyecektir. Bu durumda, aleti kullanmayı
bırakın ve batarya kartuşunu aletten çıkarıp
soğumasını bekleyin veya şarj edin.
• Kalan batarya kapasitesi düşük olduğunda:
Anahtar tetiğin herhangi bir hareketinde motor
hareket etmeyecektir. Bu durumda, batarya kartuşunu
aletten çıkarın ve şarj edin.
Bıçak siperi bu şekilde konumlandırıldığında, temizlik
tam ve etkin olarak gerçekleştirilebilir. Temizlik tamam
landığında, yukarıdaki işlemler tersten izleyin ve cıvata
ları sıkılayın. Bıçak siperini tutan yayı çıkarmayın. Siper
eskime ya da UV ışınlara maruz kalma sonucu hasar
görürse, yeni bir siper almak için Makita servisinize
başvurun. SİPERİ DEVRE DIŞI BIRAKMAYIN VE
ÇIKARMAYIN.
Bıçak siperi
Kesimin çıkış tarafında yarılmaları azaltmak için, bu alet
dönüş tablasında kesim tahtaları ile birlikte
sunulmuştur. Kesim tahtaları testere bıçağı kesim
tahtaları ile temas etmeyecek şekilde fabrikada
ayarlanmıştır. Kullanmadan önce, kesim tahtalarını
aşağıdaki gibi ayarlayın:
Önce, batarya kartuşunu çıkartın. Kesim tahtasını tutan
tüm vidaları (sağda ve solda 2’şer adet) gevşetin. Kesim
tahtaları elle kolayca hareket ettirilebilecek kadar
sıkılayın. Kolu tam aşağıya indirin ve kolu bu pozisyonda
kilitlemek için durdurucu pimi ittirin. Kızak uçlarını
sabitleyen iki sıkıştırma vidasını gevşetin. Taşıyıcıyı
tamamen kendinize doğru çekin. Kesim tahtalarını,
sadece bıçağın dişlerine temas edecek şekilde
ayarlayın. Ön vidaları sıkılayın (çok fazla sıkıştırmayın).
Taşıyıcıyı kılavuz bariyerine doğru tam olarak itin ve
kesim tahtalarını, sadece bıçağın dişlerine temas
edecek şekilde ayarlayın. Arka vidaları sıkılayın (çok
fazla sıkıştırmayın).
Kesim tahtalarını ayarladıktan sonra durdurucu pimi
serbest bırakıp kolu kaldırın. Ardından tüm vidaları iyice
sıkın.
Avrupa ülkeleri dışındaki diğer tüm ülkeler için
(Şek. 6)
Kolu indirirken, bıçak siperi otomatik olarak kalkar.
Siper yaylı olduğu için kesim tamamlanıp kol
kaldırıldığında orijinal konumuna döner.
UYARI:
• Bıçak siperini veya sipere bağlı olan yayı asla
devre dışı bırakmayın ve çıkarmayın. Siperin devre
dışı bırakılması sonucu açıkta kalan bıçak kullanım
sırasında ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Kişisel güvenliğinizi korumak için, bıçak siperini daima
iyi durumda muhafaza edin. Bıçak siperinin işleyişinde
herhangi bir düzensizlik görülürse hemen düzeltilme
lidir. Siperin yaylı geri dönüş hareketini kontrol edin.
UYARI:
• Bıçak siperi ya da yayı hasarlı, arızalı ya da çıkmış
ise aleti asla kullanmayın. Hasarlı, arızalı ya da
çıkmış bir siperle aletin kullanılması ciddi kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
Avrupa ülkeleri için (Şek. 7)
Kolu indirirken, bıçak siperi A otomatik olarak kalkar.
Bıçak siperi B bir iş parçasına temas ettiğinde kalkar.
Siperler yaylı olduğu için kesim tamamlanıp kol
kaldırıldığında orijinal konumuna döner.
UYARI:
• Bıçak siperini veya sipere bağlı olan yayı asla
devre dışı bırakmayın ve çıkarmayın. Siperin devre
dışı bırakılması sonucu açıkta kalan bıçak kullanım
sırasında ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Kişisel güvenliğinizi korumak için,
daima iyi durumda muhafaza edin.
işleyişinde herhangi bir düzensizlik
düzeltilmelidir. Siperlerin yaylı geri
kontrol edin.
bıçak siperlerini
Bıçak siperlerinin
görülürse hemen
dönüş hareketini
UYARI:
• Bıçak siperi ya da yayı hasarlı, arızalı ya da çıkmış
ise aleti asla kullanmayın. Hasarlı, arızalı ya da
çıkmış bir siperle aletin kullanılması ciddi kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
Şeffaf bıçak siperi kirlenirse ya da testereden çıkan
tozların yapışması sonucu bıçak ya da iş parçası
görünemez hale gelirse, batarya kartuşunu çıkarın ve
siperi nemli bir bezle temizleyin.
Plastik siper üzerinde çözücü ya da petrol bazlı
temizleyiciler kullanmayın, aksi takdirde siper hasar
görebilir.
Bıçak siperi kirlenirse ve düzgün çalışması için
temizlenmesi gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
Alet kapalı konumdayken ve batarya kartuşları
çıkarıldıktan sonra, orta kapağı tutan altıgen cıvataları
gevşetmek için aletle birlikte sağlanan lokma anahtarını
kullanın. Altıgen somunu saatin aksi yönde döndürerek
gevşetin, bıçak siperini ve orta kapağı kaldırın. (Şek. 8)
126
Kesim tahtasını konumlandırma (Şek. 9 ve 10)
ÖNEMLİ NOT:
• Eğim
açısını
ayarladıktan
sonra
kesim
tahtalarının doğru bir şekilde ayarlandığından
emin olun. Kesim tahtalarının doğru ayarlanması iş
parçasının doğru bir şekilde desteklenmesine
yardımcı olarak iş parçasının yarılma riskini azaltır.
Maksimum kesme kapasitesinin sağlanması
(Şek. 11 ve 12)
Bu alet 190 mm’lik testere bıçağı için maksimum kesme
kapasitesi sağlamak için fabrikada ayarlanmıştır.
Herhangi bir ayarlama yapmadan önce batarya
kartuşunu çıkarın. Yeni bir bıçak takarken, bıçağın alt
limit pozisyonunu kontrol edin ve gerekirse, aşağıdaki
gibi ayarlayın:
Önce, batarya kartuşunu çıkartın. Taşıyıcıyı kılavuz
bariyerine doğru tam olarak itin ve kolu tam olarak aşağı
indirin. Ayar cıvatasını çevirmek için lokma anahtarını
kullanın ve kılavuz bariyerinin ön yüzü ile dönüş
kaidesinin ön yüzünün kesiştiği noktada bıçağın çevresi
dönüş kaidesinin üst yüzeyinin altından hafifçe uzanana
kadar çevirin.
Batarya kartuşunu çıkarın ve kolu sürekli aşağıda tutup
bıçağın alt kaidenin herhangi bir parçasına
dokunmadığına emin olmak için bıçağı elle döndürün.
Gerekirse yeniden hafifçe ayarlayın.
UYARI:
• Yeni bir bıçak taktıktan sonra ve batarya kartuşu
takılmadan önce, kol tam olarak aşağı
indirildiğinde bıçağın alt kaidenin herhangi bir
parçasına dokunmadığına emin olun. Bıçak kaide
ile temas ederse geri tepmeye neden olabilir ve ciddi
kişisel yaralanmalara yol açabilir.
Durdurucu kol (Şek. 13)
Bıçağın alt limit konumu durdurucu kol ile kolayca
ayarlanabilir. Ayarlamak için, durdurucu kolu şekilde
gösterildiği gibi ok yönünde hareket ettirin. Ayar
vidasını, kol tam olarak aşağı indirildiğinde bıçak istenen
konumda duracak şekilde ayarlayın.
Gönye açısının ayarlanması (Şek. 14)
Kavrama kolunu saatin aksi yönde döndürerek gevşetin.
Kilitleme koluna bastırarak dönüş kaidesini çevirin.
Kavrama kolunu işaretçi gönye ölçeği üzerinde istenilen
açıyı gösterecek şekilde yerleştirdikten sonra kavrama
kolunu saat yönünde çevirerek iyice sıkıştırın.
DİKKAT:
• Gönye açısını değiştirdikten sonra, kavrama kolunu
iyice sıkıştırarak dönüş kaidesini sabitleyin.
ÖNEMLİ NOT:
• Dönüş kaidesini çevirirken, kolu tam olarak yukarı
kaldırdığınızdan emin olun.
Gönye açısının ayarlanması (Şek. 15 ve 16)
Gönye açısını ayarlamak için, aletin arkasındaki kolu
saatin aksi yönde çevirerek gevşetin.
İşaretçi, eğim ölçeği üzerinde istenen açıyı gösterene
kadar testere bıçağını eğmek için kolu sola doğru itin.
Ardından, kolu sabitlemek için saat yönünde
döndürerek iyice sıkın.
Bıçağı sağa doğru eğmek için, kolu gevşettikten sonra
bıçağı hafifçe sola doğru eğerek aletin arkasındaki
serbest bırakma düğmesini itin. Serbest bırakma
düğmesine basarak testere bıçağını sağa doğru eğin.
DİKKAT:
• Eğim açısını değiştirdikten sonra, mutlaka kolu saat
yönünde döndürerek sıkıştırın.
ÖNEMLİ NOT:
• Testere bıçağını eğerken kolun tam olarak yukarı
kalkmış olduğundan emin olun.
• Eğim açılarını değiştirirken, “Kesim tahtasını
konumlandırma” bölümünde açıklandığı şekilde
kesim tahtalarını konumlandırdığınızdan emin olun.
Kol konumunun ayarlanması (Şek. 17)
Kol tam olarak sıkılmadığında 30°’lik açılarla konumu
değiştirilebilir.
Aletin arkasında kolu sabitleyen vidayı gevşetin ve
çıkarın. Kolu çıkarın ve hafifçe üst seviyede olacak
şekilde yeniden takın. Kolu vida ile iyice sıkılayın.
Anahtar işlemi
Avrupa ülkeleri için (Şek. 18)
Anahtar tetiğin kaza sonucu çekilmesini önlemek için,
bir güvenlik kilidi düğmesi sunulmuştur. Aleti başlatmak
için güvenlik kilidi düğmesine bastırın ve anahtar tetiği
çekin. Durdurmak için anahtar tetiği bırakın.
UYARI:
• Batarya kartuşunu alete takmadan önce, anahtar
tetiğin düzgün çalıştığından ve bırakıldığında
“OFF” (KAPALI) pozisyona döndüğünden emin
olun. Güvenlik kilidi düğmesine basmadan
anahtar tetiği sıkıca çekmeyin. Bu, anahtarın
kırılmasına neden olabilir. Anahtarı düzgün bir
şekilde çalışmayan bir aletle işlem yapmak kontrolün
kaybedilmesine ve ciddi kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
Anahtar kilitte aleti kilitlemek için bir asma kilit deliği
bulunur.
Avrupa ülkeleri dışındaki diğer tüm ülkeler için
(Şek. 19)
Anahtar tetiğin kaza sonucu çekilmesini önlemek için,
bir güvenlik kilidi düğmesi sunulmuştur. Aleti başlatmak
için güvenlik kilidi düğmesine bastırın ve anahtar tetiği
çekin. Durdurmak için anahtar tetiği bırakın.
UYARI:
• Batarya kartuşunu alete takmadan önce, anahtar
tetiğin düzgün çalıştığından ve bırakıldığında
“OFF” (KAPALI) pozisyona döndüğünden emin
olun. Güvenlik kilidi düğmesine basmadan
anahtar tetiği sıkıca çekmeyin. Bu, anahtarın
kırılmasına neden olabilir. Anahtarı düzgün bir
şekilde çalışmayan bir aletle işlem yapmak kontrolün
kaybedilmesine ve ciddi kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
Anahtar kilitte aleti kilitlemek için bir asma kilit deliği
bulunur.
UYARI:
• Şank ya da kablo çapı 6,35 mm’den (1/4”) küçük
kilitler kullanmayın. Küçük bir şank ya da kablo aleti
tam olarak kapalı konumda kilitleyemeyebilir ve istem
dışı olarak çalışma sonucu ciddi kişisel yaralanmalar
oluşabilir.
• Anahtar tetiği tam olarak çalışmayan bir aleti
ASLA kullanmayın. Anahtarı çalışmayan bir alet SON
DERECE TEHLİKELİ’dir ve kullanıma devam
edilmeden önce onarılmalıdır, akdi takdirde ciddi
kişisel yaralanmalara yol açabilir.
• Güvenliğiniz için, bu alet istem dışı başlatmayı
önlemek için bir güvenlik kilidi ile donatılmıştır.
Güvenlik kilidi düğmesine basmadan sadece anahtar
tetik çekildiğinde çalışan bir aleti ASLA kullanmayın.
Tamir edilmesi gereken bir anahtar, istem dışı
çalışmaya ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Daha fazla kullanmadan ÖNCE tamir ettirmek için aleti
bir Makita servisine götürün.
• ASLA güvenlik kilidini bantlayarak ya da başka bir
yöntemle devre dışı bırakmaya çalışmayın. Güvenlik
kilidi devre dışı bırakılmış bir anahtar, istem dışı
çalışmaya ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
MONTAJ
UYARI:
• Alet üzerinde çalışmadan önce aletin kapalı ve
batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan
daima emin olun. Aletin kapatılmaması ve batarya
kartuşunun çıkarılmaması ciddi kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
Lokma anahtarının saklanması (Şek. 20)
Lokma anahtarı şekilde gösterildiği gibi muhafaza edilir.
Lokma anahtarı gerektiğinde, anahtar tutucudan çekilip
çıkarılabilir.
Lokma anahtarı kullanıldıktan sonra anahtar tutucuya
konarak saklanabilir.
Testere bıçağının takılması ve çıkarılması
UYARI:
• Bıçağı takmadan ya da çıkarmadan önce aletin
kapalı ve batarya kartuşunun çıkartılmış
olduğundan daima emin olun. Aletin istem dışı
olarak başlatılması ciddi kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
127
DİKKAT:
• Bıçağı takmak ve çıkarmak için sadece Makita marka
lokma anahtarı kullanın. Aksi takdirde altıgen somun
aşırı derecede ya da yetersiz sıkılabilir. Bu da
yaralanmalara yol açabilir.
Durdurucu pimi iterek tutamağı kaldırılmış konumda kil
itleyin. (Şek. 21)
Bıçağı çıkarmak için orta kapağı tutan altıgen somunu
saatin aksi yönde çevirerek gevşetmek için lokma
anahtarını kullanın. Bıçak siperini ve orta kapağı
kaldırın. (Şek. 22)
İği kilitlemek için şaft kilidine bastırın ve altıgen somunu
saat yönünde çevirerek gevşetmek için lokma
anahtarını kullanın. Ardından altıgen cıvatayı, dış flanşı
ve bıçağı çıkarın. (Şek. 23)
NOT:
• İç flanş çıkartılırsa, çıkıntısı bıçağın dış tarafına
bakacak şekilde iğin üzerinde taktığınızdan emin olun.
Flanş yanlış bir şekilde takılırsa makineye sürtünür.
Bıçağı takmak için, dikkatli bir şekilde iğin üzerine
monte edin ve bıçağın yüzeyindeki okun yönünün bıçak
kılıfı üzerindeki okun yönü ile aynı olduğundan emin
olun. Dış flanşı ve altıgen somunu takın ve şaft kilidine
basılı tutarken altıgen somunu (sol tarafta) saatin aksi
yönde çevirerek sıkılamak için lokma anahtarını kullanın.
Bıçak siperini ve orta kapağı orijinal yerlerine takın.
Ardından orta kapağı sabitlemek için altıgen somunu
saat yönünde çevirerek sıkılayın. Durdurucu pimi
çekerek tutamağı kaldırılmış konumdan çıkarın. Bıçak
siperinin düzgün bir şekilde hareket ettiğinden emin
olmak için tutamağı indirin. Kesim yapmadan önce şaft
kilidinin iği serbest bıraktığından emin olun. (Şek. 24 ve
25)
Toz torbası (aksesuar) (Şek. 26)
Bağlama elemanını takmak için, bağlama elemanının
üst ucu ile toz torbasının üzerindeki üçgen işaretini
hizalayın.
Toz torbası kullanımı, kesim işlemlerinin temiz, toz
toplamanın da kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. Toz
torbasını toz oluğuna takın.
Toz torbasının yarısı dolduğunda toz torbasını aletten
ayırın ve bağlama elemanını çekip çıkarın. Toz
torbasının içine yapışan parçacıkların da çıkması için
torbaya hafifçe vurarak içindekileri boşaltın.
NOT:
• Makinenize bir elektrikli süpürge bağlarsanız daha
temiz çalışabilirsiniz.
İş parçasının sabitlenmesi (Şek. 27)
UYARI:
• İş parçasını daima doğru tip vida kullanarak
sabitlemek oldukça önemlidir. Aksi takdirde ciddi
kişisel yaralanmalar, alet ve/veya iş parçası üzerinde
hasar oluşabilir.
• Bir kesme işleminden sonra bıçak tam olarak
durmadan önce bıçağı kaldırmayın. Boşta dönen
bıçağın kalkması ciddi kişisel yaralanmalara ve iş
parçasına zarar gelmesine neden olabilir.
128
• Testerenin destek kaidesinden daha uzun bir iş
parçasını keserken, destek kaidesinin dışında
kalan kısmın tamamının desteklendiğinden ve
malzeme
seviyesi
ile
aynı
yüksekliğin
korunduğundan emin olun. İş parçasının doğru bir
şekilde desteklenmesi bıçağın sıkışmasının ve kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilecek olası geri tepmelerin
önlenmesine yardımcı olur. İş parçasını sabitlemek
için sadece dikey ve/veya yatay vida yeterli
olmayabilir. İnce malzemeler eğilebilir. Bıçağın
sıkışmasını ve olası bir GERİTEPMEYİ önlemek için iş
parçasının tüm uzunluğunun desteklendiğinden emin
olun.
Dikey vida (Şek. 28)
Dikey vida iki konumdan birine yerleştirilebilir: kılavuz
bariyerinin ya da tutucu donanımın (isteğe bağlı
aksesuar) sol veya sağ kısmına. Vidalı çubuğu kılavuz
bariyerindeki ya da tutucu donanımdaki deliğe
yerleştirin ve vidalı çubuğu sabitlemek için vidayı
sıkılayın.
Vidalı kolu iş parçasının kalınlığına ve şekline göre
konumlandırın ve vidayı sıkarak vidalı kolu sabitleyin.
Vidalı kolu sabitlemek için kullanılan vida kılavuz
bariyerine temas ediyorsa vidayı, vidalı kolun diğer
tarafına takın. Tutamağı tam olarak aşağı indirdiğinizde
ve taşıyıcıyı yol boyunca çekerken veya iterken aletin
hiçbir parçasının vidaya temas etmediğinden emin olun.
Bazı parçalar vidaya temas ederse vidayı yeniden
konumlandırın.
İş parçasını kılavuz bariyere tam olarak bastırın ve
kaideyi döndürün. İş parçasını istenen kesim
konumunda konumlandırın ve vidalı topuz ile sıkıştırarak
sabitleyin.
UYARI:
• Tüm işlemler sırasında iş parçası dönüş
kaidesine ve kılavuz bariyerine vida ile sıkıca
sabitlenmelidir. İş parçası bariyere tam olarak
sabitlenmezse malzeme kesim sırasında hareket
ederek bıçağa zarar gelmesine neden olabilir, bu da
malzemenin fırlamasına ve kontrolün kaybedilmesi
sonucu ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Yatay vida (isteğe bağlı aksesuar) (Şek. 29)
Yatay vida kaidenin sol tarafına monte edilebilir. Vidalı
topuz saatin aksi yönde çevrilerek vida serbest bırakılır
ve vida şaftı hızlı bir şekilde içeri ve dışarı hareket
edebilir. Vidalı topuz saat yönünde çevrilirse vida
sabitlenir. İş parçasını kavramak için, çıkıntılı kısım en
üste gelene kadar vidalı topuzu yavaşça saat yönünde
çevirin ve ardından iyice sıkılayın. Vidalı topuz zorlanırsa
veya saat yönünde çevrilirken dışarı çekilirse, çıkıntılı
kısım bir açıda durabilir. Bu durumda, vida serbest
kalana kadar vidalı topuzu saatin aksi yönde çevirin,
sonra yine yavaşça saat yönünde çevirin.
Yatay vida ile sabitlenebilecek maksimum iş parçası
genişliği 120 mm’dir.
UYARI:
• İş parçasını ancak çıkıntılı kısım en üst
konumdayken kavrayın. Aksi takdirde iş parçası
yeterli bir şekilde sabitlenmeyebilir. Bu da iş
parçasının fırlamasına, bıçağa zarar gelmesine veya
kontrolün kaybedilmesine, sonuç olarak da KİŞİSEL
YARALANMALARA sebep olabilir.
Tutucular ve tutucu donanımı
(isteğe bağlı aksesuarlar) (Şek. 30 ve 31)
Tutucular ve tutucu donanımı iş parçalarını yatay olarak
desteklemenin pratik bir yolu olarak iki taraftan birine
takılabilir. Bu parçaları şekilde gösterildiği gibi takın.
Ardından, tutucuları ve tutucu donanımını sabitlemek
için vidaları sıkılayın.
Uzun iş parçalarını keserken, tutucuçubuk donanımını
kullanın (isteğe bağlı aksesuar). İki tutucu donanımı ve
iki adet 12 no.lu çubuk içerir.
UYARI:
• Doğru bir kesim ve alet kontrolünün kaybedilmesi
tehlikesinin önlemek için uzun iş parçalarını
daima dönüş kaidesinin üst yüzeyi ile aynı hizada
olacak şekilde destekleyin. İş parçasının doğru bir
şekilde desteklenmesi bıçağın sıkışmasının ve kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilecek olası geri tepmelerin
önlenmesine yardımcı olur.
KULLANIM
ÖNEMLİ NOT:
• Kullanımdan önce, durdurucu pimi çekerek tutamağı
alt konumdan çıkarın.
• Kesim sırasında tutamağa aşırı basınç uygulamayın.
Fazla güç kullanılması motorun aşırı yüklenmesine ve/
veya kesim etkinliğinin düşmesine neden olabilir.
Yumuşak bir kesim ve bıçak hızında önemli bir düşüş
yaşanmaması için tutamağı sadece gereken oranda
bir güçle aşağı doğru itin.
• Kesimi gerçekleştirmek için tutamağa hafifçe bastırın.
Tutamağa güç kullanılarak basılırsa veya yatay güç
uygulanırsa, bıçak titreşir ve iş parçasında bir iz
(testere izi) bırakır, kesimin hassasiyeti zarar görür.
• Kızaklı kesme sırasında, taşıyıcıyı durdurmadan
kılavuz bariyerine doğru hafifçe itin. Kesim sırasında
taşıyıcı hareketi durursa, iş parçasında bir iz kalır ve
kesimin hassasiyeti zarar görür.
UYARI:
• Anahtar açılmadan önce bıçağın iş parçasına
veya başka bir yere temas etmediğinden emin
olun. Bıçak iş parçasına temas ederken alet
çalıştırılırsa iş parçasında geri tepme ya da ciddi
kişisel yaralanmalar oluşabilir.
1.
Kalıp kesme (küçük iş parçalarını kesme)
(Şek. 32)
52 mm yüksekliğe ve 97 mm genişliğe kadar olan iş
parçaları aşağıdaki yöntemle kesilebilir.
Taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca itin ve taşıyıcıyı
sabitlemek için kızak uçlarını sabitleyen iki sıkıştırma
vidasını saat yönünde çevirerek gevşetin. İş parçasını
uygun tipteki vidayla sabitleyin. Bıçak hiç bir şeyle
temas etmeyecek konumdayken aleti çalıştırın ve bıçağı
indirmeden önce tam hızına ulaşmasını bekleyin.
Ardından, iş parçasını kesmek için bıçağı yavaşça en alt
konuma indirin. Kesim tamamlandığında, aleti kapatın
ve bıçağı en üst konuma döndürmeden önce BIÇAK
TAM OLARAK DURANA KADAR BEKLEYİN.
UYARI:
• Kızak uçlarını sabitleyen iki sıkıştırma vidasını
iyice sıkılayarak taşıyıcının kullanım sırasında
hareket etmemesini sağlayın. Kilitleme vidalarının
yeterince sıkıştırılmaması kişisel yaralanmayla
sonuçlanabilecek geri tepmelere neden olabilir.
2.
Kızaklı (itmeli) kesme (geniş iş parçalarını
kesme) (Şek. 33)
Taşıyıcının rahat bir şekilde kayması için, kızak uçlarını
sabitleyen iki sıkıştırma vidasını saatin aksi yönde
çevirerek gevşetin. İş parçasını uygun tipteki vidayla
sabitleyin. Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin.
Bıçak hiç bir şeyle temas etmeyecek konumdayken aleti
çalıştırın ve bıçağın tam hızına ulaşmasını bekleyin.
Tutamağa bastırın ve TAŞIYICIYI KILAVUZ BARİYERİ
BOYUNCA İŞ PARÇASINA DOĞRU İTİN. Kesim
tamamlandığında, aleti kapatın ve bıçağı en üst konuma
döndürmeden önce BIÇAK TAM OLARAK DURANA
KADAR BEKLEYİN.
UYARI:
• Kızaklı kesme yaparken, önce taşıyıcıyı tamamen
kendinize doğru çekin ve kola bastırın, ardından
taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca itin. Taşıyıcı
tamamen size doğru çekilmeden kesimi asla
başlatmayın. Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru
çekmeden kızaklı kesme yaparsanız beklenmeyen bir
geri tepme meydana gelebilir ve ciddi kişisel
yaralanmalar yaşanabilir.
• Kızaklı bir kesim yaparken taşıyıcıyı kendinize
doğru çekmeye asla çalışmayın. Kesim sırasında
taşıyıcıyı kendinize doğru çekmek beklenmeyen bir
geri tepmeye ve ciddi kişisel yaralanmalara yol
açabilir.
• Tutamak alt konumda kilitli iken asla kızaklı kesim
yapmayın.
• Bıçak dönerken, taşıyıcıyı sabitleyen topuzu asla
gevşetmeyin. Kesim sırasında taşıyıcının gevşek
olması, beklenmeyen bir geri tepmeye ve ciddi kişisel
yaralanmalara yol açabilir.
3. Gönyeli kesme
Önceki sayfalarda yer verilen
ayarlanması” bölümüne bakın.
“Gönye
açısının
4. Eğimli kesme (Şek. 34)
Eğim açısını ayarlamak için kolu gevşetin ve testere
bıçağını eğin (Önceki sayfalarda yer verilen “Gönye
açısının ayarlanması” bölümüne bakın). Seçili eğim
açısını güvenli bir şekilde sabitlemek için kolu iyice
yeniden sıkıladığınızdan emin olun. İş parçasını bir vida
ile sabitleyin. Taşıyıcının operatöre doğru geri
çekildiğinden emin olun. Bıçak hiç bir şeyle temas
etmeyecek konumdayken aleti çalıştırın ve bıçağın tam
hızına ulaşmasını bekleyin. Bıçakla paralel olarak basınç
uygulayarak tutamağı hafifçe en alt konuma indirin ve İŞ
PARÇASINI KESMEK İÇİN TAŞIYICIYI KILAVUZ BARİYERİ
BOYUNCA İTİN. Kesim tamamlandığında, aleti kapatın
ve bıçağı en üst konuma döndürmeden önce BIÇAK
TAM OLARAK DURANA KADAR BEKLEYİN.
UYARI:
• Bıçağı eğimli bir kesim için ayarladıktan sonra,
aleti kullanmadan önce, taşıyıcının ve bıçağın
kesilmek istenen alan boyunca serbest bir
şekilde hareket ettiğinden emin olun. Kesme
işlemi sırasında taşıyıcının ya da bıçağın çalışmasının
kesintiye uğraması geri tepmeye ve ciddi kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
• Eğimli bir kesim yaparken ellerinizi bıçağın
izlediği yoldan uzakta tutun. Bıçağın açısı
operatörün bıçağın kesim işlemi sırasında izleyeceği
yol konusunda yanılmasına yol açabilir ve bıçakla
temas ciddi kişisel yaralanmalara neden olur.
129
• Bıçak
tamamen
durmadan
yukarı
kaldırılmamalıdır. Eğimli bir kesim sırasında kesilen
parça bıçağın önüne gelebilir. Bıçak dönerken yukarı
kaldırılırsa kesilen parça bıçaktan çıkabilir ve
malzemenin parçalanarak ciddi yaralanmalara yol
açmasına neden olabilir.
ÖNEMLİ NOT:
• Tutamağa bastırırken bıçak ile paralel bir basınç
uygulayın. Dönüş kaidesine dik olarak basınç
uygulanırsa ya da bir kesim sırasında basıncın yönü
değiştirilirse, kesimin hassasiyeti zarar görür.
5. Birleşik kesim
Birleşik kesim, bir iş parçası üzerinde gönye açılı kesim
yapılırken aynı anda eğimli açı yapılması işlemidir.
Birleşik
kesim,
tabloda
gösterilen
açılarda
gerçekleştirilebilir.
Gönye kesme
Eğim açısı
Sol ve Sağ 45°
Sol 0° – 45°
Sağ 50°
Sol 0° – 40°
Sağ 55°
Sol 0° – 30°
Sağ 57°
Sol 0° – 25°
Birleşik kesim yaparken, “Kalıp kesme”, “Kızaklı
kesme”, “Gönyeli kesme” ve “Eğimli kesme”
başlıklarında verilen açıklamalara başvurun.
6. Kartonpiyer ve iç bükey kartonpiyer kesme
Kartonpiyer ve iç bükey kartonpiyerler birleşik bir gönye
kesme makinesinde dönüş kaidesinin üzerine düz
yatırılarak kesilebilir.
Yaygın olarak kullanılan iki tip kartonpiyer, bir tip de
içbükey kartonpiyer uygulaması vardır. Bunlar; 52/38°
duvar açılı kartonpiyer, 45° duvar açılı kartonpiyer ve 45°
duvar açılı içbükey kartonpiyer. Çizimlere bakın.
(Şek. 35)
İle gösterilen “İç” 90° köşelere uyan kartonpiyer ve
içbükey kartonpiyer bağlantıları (Şek. 36 ve 37’de (1)
ve (2)), ve ile gösterilen “Dış” 90° köşelere uyan
bağlantılara yer verilmektedir (Şek. 36 ve 37’de ise (3)
ve (4)).
Ölçüm
Duvarın uzunluğunu ölçün ve duvar birleşim kenarını
istenen uzunlukta kesmek için iş parçasını tezgah
üzerinde ayarlayın. Kesilen iş parçasının uzunluğun iş
parçasının arkasından ölçüldüğünde duvarın
uzunluğu ile eşit olduğundan her zaman emin olun.
Kesim açısı için kesim uzunluğunu ayarlayın. Testere
açısını kontrol etmek için deneme kesimleri yapmak
üzere mutlaka birkaç parça kullanın.
Dış bükey ve iç bükey kartonpiyer kesimleri sırasında,
eğim açısını ve gönye açısını tablo (A)’da gösterildiği
gibi ayarlayın ve kartonpiyerleri tablo (B)’de gösterildiği
gibi testere kaidesinin üst yüzeyine konumlandırın.
Sola eğimli kesimlerde
Tablo (A)
Şek. 36 ve
37’deki
kartonpiyer
konumu
Eğim açısı
52/38° tipi
Gönye kesme
45° tipi
(1)
52/38° tipi
45° tipi
Sağ 31,6°
Sağ 35,3°
Sol 31,6°
Sol 35,3°
Sağ 31,6°
Sağ 35,3°
İç köşe için
(2)
Sol 33,9°
Sol 30°
(3)
Dış köşe için
(4)
Tablo (B)
Şek. 36 ve
37’deki
kartonpiyer
konumu
Kılavuz bariyerine dayandırılan
kartonpiyer kenarı
(1)
Tavana temas edecek kenar kılavuz
bariyerine dayanmalıdır.
İç köşe için
(2)
(3)
Dış köşe için
(4)
Tamamlanmış parça
Bitirilen parça bıçağın Sol tarafında
yer alacaktır.
Tavana temas edecek kenar kılavuz
bariyerine dayanmalıdır.
Tavana temas edecek kenar kılavuz
bariyerine dayanmalıdır.
Bitirilen parça bıçağın Sağ tarafında
yer alacaktır.
Örneğin:
Şek. 36 ve 37’deki (1) no.lu konum için 52/38° dış bükey kartonpiyer keserken:
• Eğim açısı ayarını 33,9° SOLA eğin ve ayarlayın.
• Gönye açısı ayarını 31,6° SAĞA ayarlayıp sabitleyin.
• Dış bükey kartonpiyeri geniş arka (görünmeyen) yüzeyi dönüş kaidesinin üzerine, TAVANA TEMAS EDECEK
KENARI makine üzerindeki kılavuz bariyerine dayanacak şekilde yerleştirin.
• Kesim yapıldıktan sonra kullanılacak parçalardan biten kısım her zaman bıçağın SOL tarafında olacak.
130
Sağa eğimli kesimlerde
Tablo (A)
Şek. 36 ve
37’deki
kartonpiyer
konumu
Eğim açısı
52/38° tipi
Gönye kesme
45° tipi
(1)
52/38° tipi
45° tipi
Sağ 31,6°
Sağ 35,3°
Sol 31,6°
Sol 35,3°
Sağ 31,6°
Sağ 35,3°
İç köşe için
(2)
Sağ 33,9°
Sağ 30°
(3)
Dış köşe için
(4)
Tablo (B)
Şek. 36 ve
37’deki
kartonpiyer
konumu
Kılavuz bariyerinin karşısındaki
kartonpiyer kenarı
(1)
Tavana temas edecek kenar kılavuz
bariyerine dayanmalıdır.
İç köşe için
(2)
(3)
Dış köşe için
(4)
Tamamlanmış parça
Bitirilen parça bıçağın Sağ tarafında
yer alacaktır.
Tavana temas edecek kenar kılavuz
bariyerine dayanmalıdır.
Tavana temas edecek kenar kılavuz
bariyerine dayanmalıdır.
Bitirilen parça bıçağın Sol tarafında
yer alacaktır.
Örneğin:
Şek. 36 ve 37’deki (1) no.lu konum için 52/38° dış bükey kartonpiyer keserken:
• Eğim açısı ayarını 33,9° SAĞA eğin ve ayarlayın.
• Gönye açısı ayarını 31,6° SAĞA ayarlayıp sabitleyin.
• Dış bükey kartonpiyeri geniş arka (görünmeyen) yüzeyi dönüş kaidesinin üzerine, DUVARA TEMAS EDECEK
KENARI makine üzerindeki kılavuz bariyerine dayanacak şekilde yerleştirin.
• Kesim yapıldıktan sonra kullanılacak parçalardan biten kısım her zaman bıçağın SAĞ tarafında olacak.
7. Ahşap kaplama (Şek. 38)
Ahşap kaplama kullanımı iş parçalarında kıymıksız
kesim yapılmasına yardımcı olur. Kılavuz bariyerdeki
delikleri kullanarak kılavuz bariyere bir ahşap kaplama
takın.
Tavsiye edilen bir ahşap kaplamanın boyutlarını
öğrenmek için ilgili şekle bakın.
DİKKAT:
• Ahşap kaplama olarak eşit kalınlıktaki düz bir tahtayı
kullanın.
UYARI:
• Ahşap kaplamayı kılavuz bariyerine monte etmek
için vidaları kullanın. Vidalar, vida başları ahşap
kaplamanın yüzeyinin altında kalacak şekilde
takılmalıdır,
böylece
kesilen
malzemenin
konumuna etki etmezler. Kesilen malzemenin yanlış
hizalanması kesim işlemi sırasında beklenmeyen
harekete, bu da kontrolün kaybedilmesine ve ciddi
kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
ÖNEMLİ NOT:
• Ahşap kaplama takılı olduğunda, dönüş kaidesini
tutamak aşağı konumdayken çevirmeyin. Bıçağa ve/
veya ahşap kaplamaya zarar gelebilir.
8.
Aynı uzunlukta yinelenen kesimler yapma
(Şek. 39)
200 mm ile 385 mm arasında aynı uzunlukta çok sayıda
parça keserken, ayar plakasının kullanımı (isteğe bağlı
aksesuar) daha verimli bir kullanım sağlayacaktır. Ayar
plakasını şekilde gösterildiği gibi tutucuya (isteğe bağlı
aksesuar) monte edin.
İş parçanızın kesim çizgisini, kesim tahtasındaki
çentiğin sağ veya sol tarafı ile hizalayın ve iş parçasının
hareket etmesini önlerken ayar plakasını iş parçasının
ucu ile aynı hizaya getirin. Ardından ayar plakasını vida
ile sabitleyin. Ayar plakası kullanılmadığında, vidayı
gevşetin ve ayar plakasını kaldırın.
NOT:
• Tutucuçubuk düzeneğinin kullanımı (isteğe bağlı
aksesuar) yaklaşık 2.200 uzunluğa kadar yinelenen
kesim yapmanızı sağlar.
9. Oluk açma (Şek. 40)
Dado kesim yapmak için aşağıdaki prosedür
izlenmelidir:
Ayar vidasını kullanarak bıçağın alt limit pozisyonunu ve
bıçağın kesim derinliğini kısıtlamak için durdurucu kolu
ayarlayın. Önceki sayfalarda yer verilen “Durdurucu kol”
bölümüne bakın.
Bıçağın alt limit konumunu ayarladıktan sonra, şekilde
gösterildiği gibi kızaklı (itmeli) kesim kullanarak iş
parçasının eni boyunca paralel oluklar açın. Ardından,
oluklar arasındaki iş parçası malzemelerini bir keski ile
kaldırın.
131
UYARI:
• Bu tip kesimleri, daha geniş bıçaklar ya da dado
bıçaklar kullanarak gerçekleştirmeye çalışmayın.
Daha geniş bir bıçakla ya da dado bıçakla oluk
açmaya çalışmak beklenmeyen kesim sonuçlarına ve
ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilecek geri
tepmelere neden olabilir.
• Oluk açma dışındaki işlemler sırasında durdurucu
kolu orijinal konumuna döndürdüğünüzden emin
olun. Durdurucu kol yanlış konumdayken kesim
yapmaya çalışmak beklenmeyen kesim sonuçlarına
ve ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilecek geri
tepmelere neden olabilir.
Aletin taşınması (Şek. 41 ve 42)
Batarya kartuşunun çıkarıldığından emin olun. Bıçağı 0°
eğim açısında, dönüş kaidesini tam sağ gönye açısı
konumunda sabitleyin. Taşıyıcıyı tam olarak kılavuz
bariyerine çektikten sonra kızak uçlarını sabitleyin.
Tutamağı tam aşağı indirin ve durdurucu pimi iterek alt
konumda kilitleyin.
Aleti, alet kaidesinin her iki yanından tutarak, şekildeki
gibi taşıyın. Tutucuları, toz torbasını ve benzeri parçaları
çıkarırsanız aleti daha kolay taşıyabilirsiniz.
1. Gönye kesme
Taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca itin ve taşıyıcıyı
sabitlemek için iki sıkıştırma vidasını sıkın.
Dönüş kaidesini sabitleyen kavramayı gevşetin. Dönüş
kaidesini, işaretçi gönye ölçeği üzerinde
0°’yi
gösterecek şekilde döndürün. Ardından dönüş kaidesini
saat yönünde ve saatin aksi yönde çevirerek 0° gönye
çentiğine oturmasını sağlayın. (İşaretçi
0°’yi
göstermiyorsa olduğu gibi bırakın.) Lokma anahtarını
kullanarak kılavuz bariyeri sabitleyen altıgen cıvataları
gevşetin. (Şek. 43)
Tutamağı tam aşağı indirin ve durdurucu pimi iterek alt
konumda kilitleyin. Üçgen cetvel, ayarlı gönye vb.
yardımıyla bıçağın kenarını kılavuz bariyerin ön yüzüyle
eşitleyin. Ardından sağ taraftan başlayarak sırayla
kılavuz bariyer üzerindeki altıgen cıvataları iyice
sıkılayın. (Şek. 44)
Gönye ölçeği üzerindeki işaretçinin 0°’yi gösterdiğinden
emin olun. İşaretçi 0°’yi işaretlemiyorsa, işaretçiyi
sabitleyen vidayı gevşetin ve işaretçi 0°’yi gösterecek
şekilde işaretçiyi ayarlayın. (Şek. 45)
2.
1.
DİKKAT:
• Aleti taşımadan önce hareket eden tüm parçaları
sabitleyin. Aletin kısımları taşıma sırasında hareket
eder ya da kayarsa, kontrolün ya da dengenin
kaybedilmesi sonucu ciddi kişisel yaralanmalar
yaşanabilir.
UYARI:
• Durdurucu pim sadece taşıma ve saklama
amacıyla kullanılmalıdır, hiçbir kesim işlemi
sırasında asla kullanılmamalıdır. Kesim işlemleri
sırasında durdurucu pimin kullanılması testere
bıçağının beklenmedik şekilde hareket etmesine, bu
da geri tepme ya da ciddi kişisel yaralanmalara yol
açabilir.
BAKIM
DİKKAT:
• Muayene ya da bakım yapmadan önce aletin kapalı ve
batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima
emin olun.
UYARI:
• En iyi ve en güvenli performans için bıçağın daima
temiz ve keskin olduğundan emin olun. Kör ve/veya
kirli bir bıçakla kesim yapmaya çalışmak, geri tepmeye
yol açabilir ya da ciddi kişisel yaralanmalarla
sonuçlanabilir.
ÖNEMLİ NOT:
• Benzin, tiner, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle
kullanmayın. Renk değişimi, deformasyon veya
çatlaklar oluşabilir.
Kesim açısının ayarlanması
Bu alet fabrikada dikkatli bir şekilde ayarlanmış ve
hizalanmıştır fakat kötü bir şekilde taşımak hizalamayı
bozabilir. Aletiniz doğru bir şekilde hizalanmamışsa
aşağıdakileri gerçekleştirin:
132
2.
Eğim açısı
0° eğim açısı
Taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca itin ve taşıyıcıyı
sabitlemek için iki sıkıştırma vidasını sıkın. Tutamağı
tam aşağı indirin ve durdurucu pimi iterek alt
konumda kilitleyin.
Aletin arkasındaki kolu gevşetin.
Eğimi sağa doğru döndürmek için saatin aksi
yönde iki veya iç dönüş yapmalı, 0° eğimli açı ayar
cıvatasını (alt cıvata) ayarlanabilir. (Şek. 46)
0° eğim açısı ayarlama cıvata saat yönünde
çevirerek, vbkare üçgen kuralı kullanarak dönüş
tabanının üst yüzeyi ile bıçağın dikkatlice kare yan
çalışın. (Şek. 47)
Kolunuzdaki notada işaretçinin ölçeği üzerindeki
işleyişi sırasında işaretçinin 0° açısında olduğundan
emin olun. İşaretçi 0°’yi işaretlemiyorsa, işaretçiyi
sabitleyen vidayı gevşetin ve işaretçi
0°’yi
gösterecek şekilde işaretçiyi ayarlayın. (Şek. 48)
45° eğim açısı
45° eğimli açıyı sadece 0° eğimli açı ayarını
yaptıktan
sonra
kullanabilirsiniz.
Sola 45° eğimli açıyı ayarlamak için, kolu gevşetin
ve bıçağı tam olarak sola doğru eğin. Kol tutucu
üzerindeki işaretçinin ölçeği üzerindeki işleyişi
sırasında işaretçinin 45° açısında olduğundan emin
olun. İşaretçi 45°’yi göstermiyorsa, işaretçi 45°
açıyı gösterene kadar, kolun sağ tarafındaki 45°
eğimli açı ayar cıvatasını (üst cıvata) döndürün.
(Şek. 49)
Karbon fırçaların değiştirilmesi (Şek. 50 ve 51)
Karbon fırçaları düzenli olarak çıkarıp kontrol edin.
Aşınma limit işaretine ulaşınca yenisiyle değiştirin.
Karbon fırçaları temiz olmalı ve tutucular içinde rahatça
hareket edebilmelidir. Her iki karbon fırça da aynı
zamanda değiştirilmelidir. Sadece birbirinin aynısı olan
karbon fırçalar kullanın.
Fırça tutucu kapaklarını çıkarmak için bir tornavida
kullanın. Aşınan karbon fırçaları çıkarın, yenilerini takın
ve fırça tutucu kapakları sabitleyin.
Kullanımdan sonra
• Kullanımdan sonra, parçacıkları ve alete yapışan
tozları nemli bir bez veya benzeri ile temizleyin. “Bıçak
siperi” bölümünde anlatılan talimatlar uyarınca bıçak
siperini temiz tutun. Paslanmayı önlemek için kızaklı
bölümleri makine yağı ile yağlayın.
• Aleti saklarken, kızak uçları dönüş kaidesinden
geçecek şekilde taşıyıcıyı kendinize doğru tamamen
çekin.
Ürünün EMNİYETLİ ve GÜVENİLİR durumda tutulması
için tüm onarımlar, bakım ya da ayarlamalar Makita Yet
kili ya da Fabrika Servis Merkezleri tarafından, daima
Makita yedek parçaları kullanılarak, yapılmalıdır.
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
UYARI:
• Bu el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile
kullanılmaları için bu aksesuarlar ve ek parçalar
tavsiye edilmektedir. Başka aksesuar ve ek
parçaların kullanımı ciddi kişisel yaralanmalara yol
açabilir.
• Makita aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca
belirtilmiş olan kullanım amaçlarına uygun olarak
kullanın. Bir aksesuarın ya da ek parçanın hatalı
kullanımı ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.
Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyarsanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita
servisine başvurun.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbid uçlu testere bıçakları
Vida tertibatı (Yatay vida)
Dikey vida
Lokma anahtarı 10
Tutucu seti
Tutucu mekanizması
Tutucu çubuk mekanizması
Ayar plakası
Toz torbası
Üçgen cetvel
Altıgen anahtar
Makita marka çeşitli batarya ve kartuşlar
NOT:
• Listedeki parçaların bazıları alet paketi içerisinde
standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. Bunlar
ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
ENG9051
Gürültü
EN61029 standardına göre belirlenen tipik Aağırlıklı
gürültü düzeyi:
Ses basıncı düzeyi (LpA): 88 dB (A)
Ses basıncı düzeyi (LWA): 98 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)
Kulak koruyucuları takın
ENG9001
Titreşim
EN61029 standardına göre hesaplanan titreşim toplam
değeri (üç eksenli vektör toplamı):
Titreşim emisyonu (ah): 2,5 m/s2 veya daha az
Belirsizlik (K): 1,5 m/s2
ENG9011
• Beyan edilen titreşim emisyon değeri standart test
yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aleti bir
başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.
• Beyan edilen titreşim emisyon değeri bir ön maruz
kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.
UYARI:
• Bu elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasındaki titreşim
emisyonu aletin kullanım biçimlerine bağlı olarak
beyan edilen emisyon değerinden farklı olabilir.
• Gerçek kullanım koşullarındaki maruz kalmanın bir
tahmini hesaplaması temelinde operatörü koruyacak
güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma
döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif
durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar
gibi,
bütün
zaman
dilimleri
göz
önünde
bulundurularak değerlendirilmelidir).
ENH00313
Sadece Avrupa ülkeleri için
EC Uygunluk Beyanı
Sorumlu imalatçı olarak biz Makita Corporation
beyan ederiz ki aşağıdaki Makita makine(ler)i:
Makine Adı:
Akülü Kızaklı Birleşik Gönyeburun Testere
Model No./ Tipi: BLS713
seri üretilmişlerdir ve
aşağıdaki Avrupa Direktiflerine uygundurlar:
2006/42/EC
ve aşağıdaki standartlara veya standartlaştırılmış
belgelere uygun olarak imal edilmişlerdir:
EN61029
Teknik dokümantasyon aşağıda adı ve adresi verilen
Avrupa’daki yetkili temsilcimiz tarafından muhafaza
edilmektedir:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, İngiltere
8. 3. 2010
Tomoyasu Kato
Müdür
Makita Corporation
3118, Sumiyoshicho,
Anjo, Aichi, 4468502, JAPAN
133
134
135
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884983C997
IDE
www.makita.com