AEG | HC652600EB | User manual | AEG HC652600EB User manual

HC652600EB
NL
EN
FR
DE
TEPPAN YAKI-GRILLPLAAT
TEPPAN YAKI GRILL PLATE
GRILL TEPPAN YAKI
TEPPAN YAKI GRILLPLATTE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
22
41
62
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal
van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot
aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge
kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en
van flessenhouders tot waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
5
8
10
13
15
16
17
21
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik
van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en
schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies
van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het
in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij
aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats
daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of
blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Veiligheidsvoorschriften
5
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen
niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen
worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat hete
pannen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2 mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek
aan een adequate ventilatieruimte.
De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
6
Veiligheidsvoorschriften
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen heet worden.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. Vertrouw niet alleen op de pandetector.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in werking is.
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Veiligheidsvoorschriften
7
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het
kookoppervlak.
Teppan Yaki Grill
• Tijdens het gebruik van het apparaat is het normaal dat er geluiden voorkomen. Dit wijst
niet op een storing.
• Als het apparaat vaak wordt gebruikt, dan kan het oppervlak oneven worden. Dit heeft
geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
8
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
De belangrijkste eigenschappen van uw apparaat
• De kookplaat bestaat uit 2 lagen roestvrij staal met een laag aluminium ertussen. De
plaat heeft een hoge thermale capaciteit die een snelle daling van de temperatuur voorkomt (bijvoorbeeld als u vlees bereidt dat rechtstreeks uit de koelkast komt).
• Elke Teppan Yaki-grillplaat is uniek, omdat ze handmatig worden bewerkt en worden geslepen door deskundigen. Verschillen in het slijppatroon zijn normaal en veroorzaken
geen problemen met de werking van het apparaat. En hoe vaker u uw grill gebruikt, des
te waardevoller hij eruit ziet.
• De groef rond de rand:
– Verlaagt de temperatuur op het installatieoppervlak zodat de kookplaat kan worden
geïnstalleerd in verschillende soorten keukenbladen.
– Absorbeert een deel van de expansie van de verwarmde kookplaat door de inkeping.
– Verzamelt kleine voedselrestjes en vloeistoffen, die u na het koken gemakkelijk kunt
verwijderen.
• De benodigde temperatuur kan constant worden gehouden met de thermostaat met afleesbare temperatuurinstelling. Dit voorkomt oververhitting van het eten en zorgt ervoor
dat voedsel met weinig vet kan worden bereid en de voedingswaarde behouden blijft.
• Het voedsel wordt direct op de kookplaat verwarmd, met of zonder olie. Het is ook mogelijk om met pannen te koken.
• Het oppervlak van de grill wordt in ongeveer 4 minuten tot een temperatuur van 180 °C
verwarmd. De temperatuur van het grilloppervlak neemt in ongeveer 25 minuten af van
180 °C tot 100 °C en in ongeveer 60 minuten tot 60 °C.
• U dient de kookplaat voordat u gaat koken, altijd voor te verwarmen.
Algemeen overzicht
1
2
3
4
1
2
3
4
Achterste grilzone 2800W
Voorste grilzone 2800W
Glazen balk
Bedieningspaneel
Beschrijving van het product
9
Indeling Bedieningspaneel
1 2
3
4
12
5
6
7
11
10
9
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden
tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
-functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
De reinigingsfunctie in- en uitschakelen.
4
Temperatuurdisplay
Voor het weergeven van de temperatuur.
5
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke grillzones u de tijd instelt
6
Timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
7
Tonen dat de timer met optelfunctie in werking is
(1 tot 59 minuten).
8
Toont dat de timer met aftelfunctie in werking is
(1 tot 99 minuten) of dat de kookwekker in werking is.
De tijd verlengen of verkorten.
/
9
10
De grillzone instellen. .
11
Timerfuncties instellen.
Bedieningsstrip
12
Voor het instellen van de temperatuur.
Kookstanddisplays
Display
Omschrijving
De grillzone is uitgeschakeld.
60 - 220
De grillzone wordt gebruikt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
3 staps restwarmte-indicatie: doorgaan met koken / warmhoudstand /
restwarmte.
/
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
10
Dagelijks gebruik
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\ \ Gevaar van brandwonden door restwarmte!
OptiHeat Control geeft het niveau van de restwarmte aan. De inductiekookzones creëren de
voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt
verwarmd door de warmte van de pannen.
DAGELIJKS GEBRUIK
In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:
• Alle grillzones zijn uitgeschakeld .
• U de temperatuur niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Het geluid klinkt enige tijd en het apparaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• U een grillzone niet uitschakelt of de temperatuur verandert. Na 90 minuten gaat
branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Voor het volgende gebruik, dient u de
grillzone in te stellen op .
Temperatuurinstelling
Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of
rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste
kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand.
Als u de temperatuur instelt, knippert het display tot de grillzone de temperatuur bereikt.
Daarna hoort u een geluid en toont de display de temperatuur.
De timer
De timer met aftelfunctie.
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt
gebruikt.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat de kookzone is geselecteerd.
De selectie van de timerfunctie is mogelijk wanneer de kookzones zijn ingeschakeld en de
kookstand is ingesteld.
Dagelijks gebruik
11
• Voor het afstellen van de kookzone:raak
meerdere malen aan tot het lampje van
de gewenste kookzone brandt.
Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, gaat branden.
• De timer met aftelfunctie activeren: raak van de timer aan om de tijd in te stellen (
00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de
tijd afgeteld.
. Het indicatielampje van de
• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met
kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.
raak of
• Om de timer met aftelfunctie te wijzigen:stel de kookzone in met
aan.
. Raak
• Het uitschakelen van de timer met aftelfunctie: selecteer de kookzone met
aan. De resterende tijd telt af tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de afteltijd van de timer is verstreken, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De
kookzone wordt uitgeschakeld.
• Het geluid uitschakelen: aanraken van
De timer met optelfunctie
Gebruik de timer met optelfunctie om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt.
meerdere
• De selectie van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt):raak
malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, gaat branden.
• De timer met optelfunctie activeren:
Raak aan.
Het symbool gaat uit en gaat branden.
. Het indicatie• Om te zien hoe lang de kookzone al werkt:stel de kookzone in met
lampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Het display geeft de tijd aan die de kookzone werkt. Het display toont de tijd van de kookzone die langere tijd werkt.
en raak
• Het uitschakelen van de timer met optelfunctie: stel de kookzone in met
of aan om de timer uit te schakelen. Het symbool gaat uit en gaat aan.
Wanneer de twee timerfuncties tegelijkertijd in werking zijn, geeft het display eerst de timer
die omhoog telt weer.
De kookwekker.
U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones niet werken. Raak aan.
Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluid stoppen: aanraken van
Slot
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Selecteer eerst de kookstand.
. Hiermee wordt voorkomen dat de
12
Dagelijks gebruik
Raak om deze functie te starten aan. Het symbool gaat gedurende 4 seconden branden.
De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld verschijnt.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het kooktoestel in met . Stel geen kookstand in.
• 4 seconden aanraken Het symbool gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met .
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het kooktoestel in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.
Het symbool gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met .
De kinderbeveiliging uitschakelen voor een enkele kooksessie
• Schakel het kooktoestel in met . Het symbool gaat branden.
• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand binnen 10 seconden in. U kunt het kooktoestel bedienen.
• Als u het kooktoestel uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden)
Uitschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan.
aan, het geluid is aan. Raak aan, gaat aan, het geluid is uit.
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de geluiden alleen horen als:
• u aanraakt
• de kookwekker af gaat
• de timer af gaat
• als u iets op het bedieningspaneel plaatst.
gaat
Inschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan.
aan, omdat het geluid uit is. Raak aan, gaat aan. Het geluid is aan.
gaat
Nuttige aanwijzingen en tips
13
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Eten bereiden met Teppan Yaki
U bereidt het voedsel direct op de grillplaat, met of zonder vet. U kunt ook pannen gebruiken maar de opwarmtijd is langer dan op de glazen keramische kookplaat of op de gaskookplaat.
U kunt bijgerechten zoals sauzen, rijst etc. in potten of pannen bereiden of warmhouden.
Plaats deze direct op de kookplaat.
We raden niet aan om grote hoeveelheden op de grillplaat te koken, voor bijv. spaghetti.
Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect te maken.
Plaats geen kookgerei in het midden van de kookplaat tussen de zones, omdat de oneffenheid de pannen instabiel kan maken. Bakken op de kookplaat waar de zones elkaar raken
kan leiden tot ongelijkmatige bruining (bijv. bij pannenkoeken).
Voorbeelden van kooktoepassingen
Vetten en oliën gebruiken
Als de temperatuur te hoog is, begint het vet te roken. Deze temperatuur wordt het 'rookpunt' genoemd.
Vetten / Olie
Max. temperatuur (°C)
Rookpunt (°C)
Boter
130
150
Varkensvet
170
200
Rundervet
180
210
Olijfolie
180
200
Zonnebloemolie
200
220
Grondnotenolie
200
235
Kokosolie
200
240
U dient het apparaat altijd voor te verwarmen.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd / Tips
Vis en schaaldieren
140–160
Verwarm het apparaat voor.
Zalmfilets
160
8 minuten, draaien na 4 minuten
Reuzegarnalen (gepeld)
140
6 minuten, draaien na 3 minuten
Haaiensteaks, ongeveer 2,5 cm
dik
160
10 minuten, draaien na 5 minuten
Zeetong, Müllerin Art (gebakken in boter)
140
8 minuten, draaien na 4 minuten, lichte kant eerst
14
Nuttige aanwijzingen en tips
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd / Tips
Scholfilets
140
6 minuten, draaien na 3 minuten
Kalfsvlees
140–180
Verwarm het apparaat voor.
Kalfsbout
180
10 minuten, draaien na 5 minuten
Kalfsmedaillons, dikte van 4 cm
160
10 minuten, draaien na 5 minuten
Kalfsstuk, 3-4 cm dik
160
6 minuten, draaien na 3 minuten
Kalfslapjes, naturel
180
5 minuten, draaien na 2½ minuten
Fricassee van kalf in roomsaus
180
6 minuten, draaien na 3 minuten De vleesreepjes moeten
niet aan elkaar blijven plakken
Rundsvlees
160–180
Verwarm het apparaat voor.
Biefstuk, erg rood
180
2 minuten, draaien na 1 minuut
Biefstuk, rood
180
6 minuten, draaien na 3 minuten
Biefstuk, medium
180
8 minuten, draaien na 2 minuten
Biefstuk, goed doorbakken
180
8 minuten, draaien na 4 minuten Zonder vet neemt de baktijd met 20% toe
Hamburger
160
6 - 8 minuten, draaien na 3 - 4
minuten
Châteaubriand
160 dan 100
Bak het vlees aan alle kanten
aan in olie (alleen draaien als
het vlees niet aan de pan plakt)
Gedurende 10 minuten afbakken aan één kant (100°C )
Varkensvlees
160–180
Verwarm het apparaat voor.
Varkensmedaillons
160
8 minuten, draaien na 4 minuten (afhankelijk van de dikte)
Varkenslapjes
180
8 minuten, draaien na 4 minuten
Varkensschnitzels
160
6 minuten, draaien na 3 minuten
Spare ribs
160
8-10 minuten, meerdere keren
draaien
Onderhoud en reiniging
Gerecht
Temperatuur (°C)
15
Tijd / Tips
Varkensfilet
160
6–8 minuten, goed aangebakken aan alle zijden
Lamsvlees
160–180
Verwarm het apparaat voor.
Lamsbout
180
10 minuten, draaien na 5 minuten
Lamsfilet
160
10 minuten, draaien na 5 minuten De filet moet aan beide
zijden worden gebakken
Lamssteaks
160
6 - 8 minuten, draaien na 3 - 4
minuten
Gevogelte
140–160
Verwarm het apparaat voor.
Kip supreme
140
8 - 10 minuten, draaien na 4 5 minuten
Kalkoenreepjes
160
6 minuten, meerdere keren
draaien
Worstjes
160
Verwarm het apparaat voor.
Gebakken ei
140
Verwarm het apparaat voor.
Crepes / Omeletten
140-160
Verwarm het apparaat voor.
Fruit:
140-160
Verwarm het apparaat voor.
Groenten
140-160
10-20 minuten, meerdere keren draaien
Groenten
140-160
10 - 15 minuten, met deksel op
de pan (halverwege draaien)
Voorgekookte rijst koken
140-160
10-15 minuten, meerdere keren draaien
Voorgekookte noedels koken
140-160
15 - 20 minuten, halverwege
draaien
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
WAARSCHUWING!
Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
Reinigingsfunctie
1.
Raak aan. Elke zone is ingesteld op 80°C. Het display knippert tot de temperatuur
80°C bereikt. De functie vergrendelt het bedieningspaneel, maar niet .
16
Probleemoplossing
2.
3.
4.
Als de temperatuur 80°C bereikt is, klinkt er een geluidssignaal en wordt het bedieningspaneel ontgrendeld.
Plaats de ijsklontjes één voor één op de grillzone (u kunt ook koud water gebruiken).
Gebruik tegelijkertijd een spatel om de braadresten los te maken en schuif alles in de
geul.
Droog het apparaat af met een schone doek.
Reinigen als het apparaat is afgekoeld
1.
2.
3.
4.
5.
Breng een normaal schoonmaakmiddel op het grilloppervlak aan en laat dit 5 minuten
intrekken.
Verwijder de braadresten met een spatel.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek
Droog het apparaat af met een schone doek.
Wanneer het apparaat droog is, wrijft u het grilloppervlak in met wat kookolie.
WAARSCHUWING!
Glazen balk
• Gebruik geen schraper of scherpe objecten om de glazen balk, de ruimte ertussen en de
glaskeramische plaat mee schoon te maken. De glazen balk is op de glaskeramische plaat
bevestigd.
• Plaats geen pannen op de glazen balk.
• Zorg dat de glazen balk niet door pannen wordt aangeraakt.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak en oplossing
• U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt. Raak slechts
één tiptoets tegelijk aan.
• Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel. Reinig het
bedieningspaneel
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen
7 seconden in.
• De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief. Zie het hoofdstuk Dagelijks gebruik.
Montage
Probleem
17
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er klinkt een geluid als het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt. Verwijder het voorwerp
van de tiptoetsen.
De restwarmte-indicatie gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de klantenservice.
Er klinkt een geluid en het apparaat schakelt in en weer uit.
Na vijf seconden klinkt er nog
een geluid.
U heeft iets geplaatst op
toets.
. Verwijder het object van de tip-
gaat branden.
De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
en een getal gaan branden.
Er is een fout in het apparaat opgetreden.
Maak de zekering los in de meterkast om het apparaat gedurende
enige tijd los te koppelen van de elektriciteit. Sluit opnieuw aan.
weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenAls
service.
Er klinkt geen signaal wanneer
u de tiptoetsen van het bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgeschakeld.
Activeer de signalen (zie In- en uitschakelen van de geluiden).
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich
op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplaatje.
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer (PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
18
Montage
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C
of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.
Het bevestigen van de afdichtstrip.
• Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen.
• Trek de afdichtstrip rondom de onderrand van het apparaat langs de buitenrand van de
glazen keramische plaat. Rek het afdichtband daarbij niet uit. De plaats van het punt
waar de strip samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. Duw de
twee uiteinden tegen elkaar als u de strip op lengte knipt (houd een marge van een paar
mm aan).
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
Montage
19
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Dicht het gat tussen het werkblad en het glaskeramiek met siliconen.
• Breng wat sop op de siliconen aan.
• Trek overmatige siliconen eraf met de schraper.
De installatie van meer dan één apparaat
Aanvullende onderdelen:aansluitstang(en),
hittebestendig silicone, afsluitstrip.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Gebruik alleen speciaal hittebestendig silicone.
De opening in het werkblad
Afstand vanaf de muur: minimaal 50 mm
Diepte: 490 mm
Breedte: de bij elkaar opgetelde breedtes
van alle apparaten die moeten worden ingebouwd, min 20 mm (zie ook "Overzicht
van alle apparaatbreedtes")
De installatie van meer dan één apparaat
1. Bepaal de afmeting van de opening
van het werkblad en zaag het uit.
2. Plaats de apparatuur, een voor een, op
een zacht oppervlak zoals een deken
met de onderkant omhoog.
20
Montage
3.
4.
5.
Trek de afdichtstrip rondom de onderrand van het apparaat langs de buitenrand van de glazen keramische plaat.
Schroef losjes de bevestigingsplaten in
de juiste gaten van de beschermende
behuizing.
Plaats het eerste apparaat in de opening van het werkblad. Plaats de verbindingstang in de opening van het
werkblad en duw de halve breedte
omhoog tegen het apparaat.
6.
Draai de bevestigingsplaten losjes aan
van onder het werkblad op de aansluitstang.
7.
Plaats het volgende apparaat in de
opening van het werkblad. Zorg dat de
voorkant van de apparaten met elkaar
zijn uitgelijnd.
8.
Draai de schroeven van de bevestigingsplaat/vasthoudgreep aan.
9. Dicht de kier tussen het aanrecht en de
apparaten en tussen de apparaten met
siliconenkit.
10. Breng wat sop op de silicone aan.
11. Duw de rubberen kitstrijker met enige
kracht tegen de glaskeramische plaat
en beweeg deze langzaam langs de hele naad.
12. Raak het silicone pas weer aan als het
is uitgehard. Dit kan een dag duren.
13. Verwijder het silicone dat eruit steekt
voorzichtig met een scheermesje.
14. Reinig voorzichtig de glazen keramische plaat.
Technische informatie
TECHNISCHE INFORMATIE
Modell HC652600EB
Typ 55 TEP 01 AU
Induction 5,6 kW
Ser.Nr. ..........
AEG
Prod.Nr. 941 560 808 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Switzerland
5,6 kW
21
22
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect,
from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
Contents
23
CONTENTS
24
25
27
29
32
35
36
37
40
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
24
Safety information
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the
instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult
or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates
or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you
activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during use. Do
not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and
may result in fire.
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Safety instructions
25
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be
placed on the hob surface since they can get hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to
avoid the possibility of electric shock.
• After use, switch off the hob element by its control and do not rely
on the pan detector.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Obey the installation instruction supplied with the appliance.
Keep the minimum distance from the other appliances and units.
Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety
gloves.
Seal the cut surfaces with a sealant to prevent moisture to cause swelling.
Protect the bottom of the appliance from steam and moisture.
Do not install the appliance adjacent to a door or under a window. This prevents hot
cookware to fall from the appliance when the door or the window is opened.
If the appliance is installed above drawers make sure that the space, between the bottom
of the appliance and the upper drawer, is sufficient for air circulation.
Make sure that the ventilation space of 2 mm, between the worktop and the front of the
below unit, is free. The warranty does not cover damages caused by the lack of an adequate ventilation space.
The bottom of the appliance can get hot. We recommend to install a non-combustile
separation panel under the appliance to prevent access to the bottom.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make sure that the appliance is disconnected from the
power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
26
Safety instructions
• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot
cookware, when you connect the appliance to the near sockets
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable
or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the mains plug (if applicable) or to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the
appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.
• Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
Use
WARNING!
Risk of injury, burns or electric shock.
•
•
•
•
•
•
•
•
Use this appliance in a household environment.
Do not change the specification of this appliance.
Do not let the appliance stay unattended during operation.
Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking zones. They can become hot.
Set the cooking zone to “off” after each use. Do not rely on the pan detector.
Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
If the surface of the appliance is cracked, disconnect immediately the appliance from the
power supply. This to prevent an electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a distance of minimum 30 cm from the induction
cooking zones when the appliance is in operation.
• When you place food into a hot oil, it may splash.
WARNING!
Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects
away from fats and oils when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil
used for the first time.
• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near
or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
Product description
•
•
•
•
•
•
27
Do not keep hot cookware on the control panel.
Do not let cookware to boil dry.
Be careful not let objects or cookware fall on the appliance. The surface can be damaged.
Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware.
Do not put aluminium foil on the appliance.
Cookware made of cast iron, aluminium or with a damaged bottom can cause scratches
on the glass ceramic. Always lift these objects up when you have to move them on the
cooking surface.
Teppan Yaki Grill
• Noises during the operation of the appliance are normal. They are not an indication of
malfunction.
• A frequent use of the appliance can cause unevenness of the surface. This does not have
an unwanted effect on the performance of the appliance.
Care and Cleaning
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
PRODUCT DESCRIPTION
The most important features of your appliance
• The cooking surface has 2 layers of stainless steel with a layer of aluminium between
them. It has a high thermal capacity, which prevents temperatures from quickly decreasing (e.g. when you prepare meat directly from the refrigerator).
• Each Teppan Yaki grill surface is unique because they are made by hand and grounded by
grinding specialists. Differences in the grinding pattern are normal and do not cause
problems in how the appliance operates. Also, the more you use your grill, the more valuable it looks.
• The groove around the edge:
28
Product description
– Decreases the temperature of the installation surfaces, which lets you install the cooking surface into different types of kitchen worktops.
– Absorbs some of the expansion of the heated cooking surface through its indentation.
– Collects small food remnants and liquids which you can easily remove after the operation.
The necessary temperature can be kept constant by the thermostat with a readable temperature setting. This prevents overheating of the food and permits low-fat cooking that
keeps the nutritional values of the food.
The food is heated directly on the cooking surface, with or without oil. There is also the
option of cooking with pots or pans.
The grill surface heats to a temperature of 180 °C in approximately 4 minutes. The temperature of the grill surface decreases from 180 °C to 100 °C in approximately 25 minutes, and to 60 °C in approximately 60 minutes.
You must always preheat the cooking surface before an operation.
•
•
•
•
General overview
1
1
2
3
4
2
3
Rear grilling zone 2800W
Front grilling zone 2800W
Glass bar
Control panel
4
Control panel layout
1 2
3
4
12
5
6
7
11
10
9
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which
functions operate.
Sensor field
Function
1
To activate and deactivate the appliance.
2
To lock / unlock the control panel.
Daily use
Sensor field
29
Function
To activate and deactivate the cleaning function.
3
4
Temperature display
To show the temperature.
5
Timer indicators of cooking zones
To show for which of the roasting zones you set
the time
6
Timer display
To show the time in minutes.
7
To show that the Count Up operates (1 to 59 minutes).
8
To show that the Count Down Timer (1 to 99 minutes) or Minute Minder function operates.
/
9
To increase or decrease the time.
10
To set the roasting zone. .
11
To set the Timer functions.
Control bar
12
To set the heat temperature.
Heat setting displays
Display
Description
The roasting zone is off.
60 - 220
The roasting zone operates.
+ digit
There is a malfunction.
/
3 step residual heat indicator: continue cooking / keep warm / residual
heat.
/
The Lock / The Child Safety Device operates.
The Automatic Switch-Off operates.
OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator)
WARNING!
\ \ Risk of burns from residual heat!
OptiHeat Control indicates the level of the residual heat. The induction cooking zones make
the heat necessary for cooking directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is
heated by the heat of the cookware.
DAILY USE
On and Off
Touch
for 1 second to start or stop the appliance.
30
Daily use
Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance automatically if:
• All roasting zones are deactivated .
• You do not set the temperature after you activate the appliance.
• You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a
pan, a cloth, etc.). The sound operates some time and the appliance deactivates. Remove
the object or clean the control panel.
• You do not deactivate a roasting zone or change the temperature. After 90 minutes
comes on and the appliance deactivates. Before next use, set the roasting zone to .
The heat setting
Touch the control bar at the heat setting. Change
to the left or the right, if it is necessary. Do not
release before you have a correct heat setting. The
display shows the heat setting.
If you set the temperature, the display flashes until the roasting zone reaches the temperature. Then a signal sounds and the display shows the temperature.
The Timer
The Count Down Timer.
Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for only this one
time.
Set the Count Down Timer after the selection of the cooking zone.
The selection of Timer function is possible for cooking zones that are active and the heat
setting is set.
again and again until the indicator of a necessary
• To set the cooking zone: touch
cooking zone comes on.
When this function is activated, comes on.
• To activate the Count Down Timer: touch of the timer to set the time ( 00 - 99
minutes). When the indicator of the cooking zone starts to flash slow, the time counts
down.
. The indicator of the cooking
• To see the remaining time: set the cooking zone with
zone starts to flash quickly. The display shows the remaining time.
touch or .
• To change the Count Down Timer:set the cooking zone with
. Touch . The
• To deactivate the Count Down Time: set the cooking zone with
remaining time counts back to 00 . The indicator of the cooking zone goes out.
When the timer countdown comes to an end, the sound operates and 00 flashes. The
cooking zone deactivates.
Daily use
31
• To deactivate the sound: touch
The Count up timer
Use the Count up timer to monitor how long the cooking zone operates.
• The selection of the cooking zone (if more than 1 cooking zone operates) : touch
again and again until the indicator of a necessary cooking zone comes on.
When this function is activated, comes on.
• To activate the Count up timer:
Touch
The symbol goes out and comes on.
. The indica• To see how long the cooking zone operates:set the cooking zone with
tor of the cooking zone starts to flash quickly. The display shows the time that the zone
operates. The display shows the time of the cooking zone that operates for longer period
of time.
and touch or to
• To deactivate the Count up timer: set the cooking zone with
deactivate the timer. the symbol goes out and comes on.
When the two Timer functions operate at the same time, the display shows the Count Up
Timer first.
The Minute minder.
You can use the timer as a minute minder while the cooking zones do not operate. Touch
.
Touch or of the timer to set the time. When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes.
• To stop the sound: touch
Lock
You can lock the control panel, but not . It prevents an accidental change of the heat
setting.
First set the heat setting.
To start this function touch . The symbol comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
To stop this function touch . The heat setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop this function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the hob.
Starting the Child Safety Device
• Start the hob with .Do not set the heat setting.
• Touch for 4 seconds. The symbol comes on.
• Stop the hob with .
Switching off the Child Safety Device
• Start the hob with .Do not set the heat setting. Touch
comes on.
for 4 seconds. The symbol
32
Helpful hints and tips
• Stop the hob with .
Overriding the Child Safety Device for one cooking session
• Start the hob with . The symbol comes on.
• Touch for 4 seconds. Set the heat setting in less than 10 seconds. You can operate
the hob.
• When you stop the hob with , the Child Safety Device operates again.
OffSound Control (Deactivation and activation of the sounds)
Deactivation of the sounds
Deactivate the appliance.
Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 seconds.
comes on, the sound is on. Touch , comes on, the sound is off.
When this function operates, you can hear the sounds only when:
• you touch
• the Minute Minder comes down
• the Count Down Timer comes down
• you put something on the control panel.
Activation of the sounds
Deactivate the appliance.
Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 seconds.
comes on, because the sound is off. Touch , comes on. The sound is on.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Preparing food with the Teppan Yaki
You prepare the food directly on the roasting surface, with or without oil. You can also use
pots or pans, but the cookware does not heat up as quickly as it does on a glass-ceramic
hob or a gas hob
You can cook or keep warm side dishes or sauces in pots or pans. Put them directly on the
cooking surface.
The manufacturer does not recommend that you boil large quantities of water on the
roasting surface (e.g. for spaghetti).
The noises are normal and are not the result of an appliance malfunction.
Do not put cookware in the middle of the cooking surface between the zones, as the unevenness can make them unsteady. Frying on the surface, where the zones touch, can cause
in uneven browning (e. g. with pancakes).
Examples of cooking applications
Using fats and oils
When the temperature is too high, the fat begins to produce smoke. This temperature is
called the smoke point.
Helpful hints and tips
Fats/Oils
Max. temperature (°C)
33
Smoke point (°C)
Butter
130
150
Pork fat
170
200
Beef fat
180
210
Olive oil
180
200
Sunflower oil
200
220
Groundnut oil
200
235
Coconut oil
200
240
Always preheat the appliance.
Food to be cooked
Temperature (°C)
Time / Tips
Fish and shellfish
140–160
Preheat the appliance.
Salmon fillets
160
8 minutes, turn after 4 minutes.
King prawns (without shell)
140
6 minutes, turn after 3 minutes.
Shark steaks, approx. 2.5 cm
thick
160
10 minutes, turn after 5 minutes.
Sole, Müllerin Art (fried in butter)
140
8 minutes, turn after 4 minutes, light side first.
Plaice filets
140
6 minutes, turn after 3 minutes.
Veal
140–180
Preheat the appliance.
Veal chop
180
10 minutes, turn after 5 minutes.
Veal medallions, 4 cm thick
160
10 minutes, turn after 5 minutes.
Veal steaks, 3 - 4 cm thick
160
6 minutes, turn after 3 minutes.
Veal escalopes, natural
180
5 minutes, turn after 2½ minutes.
Veal fricasee in cream sauce
180
6 minutes, turn after 3 minutes. The meat strips must not
be stuck to each other.
Beef
160–180
Preheat the appliance.
Beef steak blau, very rare
180
2 minutes, turn after 1 minute.
Beef steak blutig, rare
180
6 minutes, turn after 3 minutes.
34
Helpful hints and tips
Food to be cooked
Temperature (°C)
Time / Tips
Beef steak rosa, medium
180
8 minutes, turn after 2 minutes.
Beef steak durch, well done
180
8 minutes, turn after 4 minutes. Without fatty substances, the roasting time increases
by approximately 20%.
Hamburger
160
6 - 8 minutes, turn after 3 - 4
minutes.
Châteaubriand
160 then 100
Sauté the meat in oil on all
sides (turn only when the meat
does not stick to the pan). Finish off on one side for 10 minutes (100 °C).
Pork
160–180
Preheat the appliance.
Pork medallions
160
8 minutes, turn after 4 minutes
(depending on the thickness).
Pork steaks
180
8 minutes, turn after 4 minutes.
Pork escalopes
160
6 minutes, turn after 3 minutes.
Spare ribs
160
8 - 10 minutes, turn several
times.
Pork skewer
160
6 - 8 minutes, sauté well on all
sides.
Lamb
160–180
Preheat the appliance.
Lamb chops
180
10 minutes, turn after 5 minutes.
Filet of lamb
160
10 minutes, turn after 5 minutes. The filet must be fried
on both sides.
Lamb steaks
160
6 - 8 minutes, turn after 3 - 4
minutes.
Poultry
140–160
Preheat the appliance.
Chicken supreme
140
8 - 10 minutes, turn after 4 - 5
minutes.
Turkey breast strips
160
6 minutes, turn several times.
Sausages
160
Preheat the appliance.
Fried egg
140
Preheat the appliance.
Crepes/Omelettes
140-160
Preheat the appliance.
Fruits
140-160
Preheat the appliance.
Care and cleaning
Food to be cooked
Temperature (°C)
35
Time / Tips
Vegetables
140-160
10 – 20 minutes, turn several
times.
Vegetables
140-160
10 - 15 minutes, under a cooking lid (turn halfway through).
Cooking precooked rice
140-160
10 – 15 minutes, turn several
times.
Cooking precooked noodles
140-160
15 - 20 minutes, turn halfway
through.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
WARNING!
Sharp objects and abrasive cleaning agents will damage the appliance.
For your safety, do not clean the appliance with steam blasters or high-pressure cleaners.
Cleaning function
1.
2.
3.
4.
Touch . Each zone is set to 80°C. The display flashes until the temperature is 80°C.
The function locks the control panel, but not .
When the temperature is 80°C, an acoustic signal sounds, and the control panel becomes unlocked.
Put ice cubes one by one on the roasting zone (you can use also cold water). At the
same time, use a spatula to remove the remaining roasting pieces and push all pieces
into the trough.
Dry the appliance with a clean cloth.
Cleaning when the appliance is cold
1.
2.
3.
4.
5.
Apply a usual cleaning agent to the roasting surface and let it set for 5 minutes.
Remove the cooking residue with a spatula.
Clean the appliance with a moist cloth
Dry the appliance with a clean cloth.
When the appliance is dry, rub the roasting surface with some cooking oil.
WARNING!
Glass bar
36
Troubleshooting
• Do not use the scraper or sharp objects to clean the glass bar and the space between it
and glass ceramic. Glass bar is attached to the ceramic plate.
• Do not put the pots on the glass bar.
• Make sure that the pans and pots do not touch the glass bar.
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause and remedy
You cannot activate the appliance or operate it.
• You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only
touch one sensor field.
• There is water or fat stains on the control panel. Clean the
control panel
• Activate the appliance again and set the heat setting in 7 seconds.
• The Child Safety Device or the lock operates. See the chapter
Daily use.
A sound operates when the appliance is deactivated.
You put something on one or more sensor fields. Remove the object from the sensor fields.
The residual heat indicator does The cooking zone is not hot because it operated only for a short
not come on.
time. If the cooking zone must be hot, speak to the service centre.
A sound operates and appliance activates and deactivates
again. After 5 seconds one
more sound operates.
You put something
. Remove the object from the sensor field.
comes on
The Automatic Switch Off operates. Deactivate the appliance and
activate it again.
and number come on.
There is an error in the appliance.
Disconnect the fuse from the electrical system of the house in
order to disconnect the appliance from the electrical supply for
comes on again, speak to the
some time. Connect again. If
service centre.
There is no signal when you
touch the panel sensor fields.
The signals are deactivated.
Activate the signals (see OffSound Control ).
Installation
37
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the
Customer Care Department. Give the data from the rating plate, three-digit-letter code for
the glass ceramic (it is in the corner of the cooking surface) and an error message that
comes on.
If you operated the appliance incorrectly, the servicing by a customer service technician or
dealer will not be free of charge, even during the warranty period. The instructions about
the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
INSTALLATION
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record the information below from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in
units and work surfaces that align to the standards.
Connection cable
• The appliance is supplied with the connection cable.
• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or
higher). Speak to your local Service Centre.
To attach the seal.
• Clean the worktop in the area of the cut out section.
• Bond the seal stripe supplied on the lower edge of the appliance along the outer edge of
the glass ceramic. Do not extend it. Let stay the cut ends in the middle of one side.
When, you cut it to length (add some mm), push the two ends together.
38
Installation
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Installation
39
min.
38 mm
min.
2 mm
• Seal the gap between the worktop and glass ceramic with silicone.
• Put some soapy water on the silicone.
• Pull off the excess silicone with the scraper.
The installation of more than one appliance
Added parts:connection bar(s), heat resistant silicon, rubber shape, sealing strap.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Only use special a heat - resistant
silicon.
The worktop cut out
Distance from the wall : minimum 50 mm
Depth : 490 mm
Width : sum widths of all the appliances to
be built-in and subtract 20 mm (see also
"Overview of all appliance widths" )
The installation of more than one appliance
1. Put down the dimension of the worktop cut out and saw it out.
2. Put the appliances one at time on
some soft surface, a blanket for example, with the bottom side up.
3. Put the seal stripe around the lower
edge of the appliance along the outer
edge of the glass ceramic.
4. Loosely screw the fixing plates into the
appropriate holes in the protective
casing.
5. Put the first appliance in the worktop
cut out. Put the connection bar in the
worktop cut out and push up half of
the width against the appliance.
40
Technical information
6.
Loosely turn in fixing plates from below on the worktop and on the connection bar.
7.
Put the subsequent appliance in the
worktop cut out . Make sure that the
front ends of the appliances are on the
same level.
8.
Tighten the fixing plate / retaining grip
screws.
9. Seal the gap between the worktop and
appliances and between appliances
with silicone.
10. Put some soapy water on the silicon.
11. Press the rubber shape with some
strength against the glass ceramic and
move it slowly along the space.
12. Do not touch the silicon until it become hard, it can last about a day.
13. Carefully remove silicon that came out
with a shaving blade.
14. Clean glass ceramic fully.
TECHNICAL INFORMATION
Modell HC652600EB
Typ 55 TEP 01 AU
Induction 5,6 kW
Ser.Nr. ..........
AEG
Prod.Nr. 941 560 808 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Switzerland
5,6 kW
41
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que
vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
42
Sommaire
SOMMAIRE
43
44
47
49
52
55
56
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
57 Installation
61 Caracteristiques techniques
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
43
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des
dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi
que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et
mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience
sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne
responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est
en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous
recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération
de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un
système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile
sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
44
Instructions de sécurité
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle
ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes,
cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient
chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
• Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide de la
manette de commande correspondante et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT
L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.
L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez. Portez
toujours des gants de sécurité.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
Assurez-vous de laisser un espace de ventilation de 2 mm entre le plan de travail et
l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas les dommages causés
par l'absence d'un espace de ventilation adéquat.
Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Nous vous recommandons d'installer un
panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Instructions de sécurité
45
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.
Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à proximité.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation.
Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au
moins 3 mm.
N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les
fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
Utilisation
AVERTISSEMENT
Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation. Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.
Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
46
Instructions de sécurité
• Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de 30 cm des zones
de cuisson à induction lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.
AVERTISSEMENT
Risque d'explosion ou d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaude peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez
pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à
température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
AVERTISSEMENT
Risque de dommage de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface
risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou
sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Gril Teppan Yaki
• Il est normal que vous entendiez certains bruits durant le fonctionnement de l'appareil.
Ils ne sont pas signes d'un dysfonctionnement.
• Une utilisation fréquente de l'appareil peut provoquer une irrégularité de la surface. Cela
n'affecte pas les performances de l'appareil.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de dommage de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou
d'objets métalliques.
Description de l'appareil
47
Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Les caractéristiques essentielles de votre appareil
• La surface de cuisson comporte 2 couches en acier inoxydable séparées par une couche
d'aluminium. Elle possède une capacité thermique élevée, qui empêche une baisse rapide
de la température, par exemple lorsque vous préparez de la viande qui sort du réfrigérateur.
• Chaque surface du gril Teppan Yaki est une pièce unique car elle est travaillée à la main
et polie par des spécialistes. Les différences visibles au niveau du polissage sont normales
et n'ont aucune conséquence sur le plan fonctionnel. Plus le gril est utilisé, plus il est
précieux.
• La rainure autour du bord :
– Fait baisser la température sur les surfaces d'installation, de sorte que la surface de
cuisson peut être installée sur différents types de plans de travail.
– Absorbe une partie de l'expansion de la surface de cuisson chauffée grâce à sa dentelure.
– Recueille les petits restes d'aliments et de liquides, faciles à nettoyer après utilisation.
• Il est possible de maintenir la température nécessaire grâce au thermostat, qui affiche la
température. Cela évite de surchauffer les aliments et permet une cuisine faible en matières grasses, où les aliments conservent toutes leurs valeurs nutritionnelles.
• Les aliments sont chauffés directement sur la surface de cuisson, avec ou sans graisse. Il
est également possible de cuisiner avec des casseroles.
• La surface du gril atteint une température de 180 °C en 4 minutes environ. La température de la surface du gril diminue de 180 °C à 100 °C en 25 minutes environ, puis à 60 °C
en 60 minutes environ.
• La surface de cuisson doit toujours être préchauffée avant utilisation.
48
Description de l'appareil
Description de l'appareil
1
1
2
3
4
2
3
Zone arrière du gril 2800 W
Zone avant du gril 2800 W
Plaque en verre
Bandeau de commande
4
Description du bandeau de commande
1 2
3
4
12
5
6
7
11
10
9
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les
signaux sonores indiquent les fonctions activées.
Touche sensitive
Fonction
1
Pour allumer et éteindre l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de
commande.
3
Pour activer et désactiver la fonction de nettoyage.
4
Affichage de la température
Pour afficher la température.
5
Voyants du minuteur des zones de
cuisson
Pour indiquer les zones de rôtissage pour lesquelles vous avez sélectionné une durée.
6
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
7
Pour indiquer que le minuteur progressif fonctionne (de 1 à 59 minutes).
8
Pour indiquer que la fonction décompte du minuteur est activée (de 1 à 99 minutes) ou que la minuterie fonctionne.
9
/
Pour augmenter ou diminuer la durée.
Utilisation quotidienne
Touche sensitive
Fonction
10
Pour choisir la zone de rôtissage. .
11
Pour régler les fonctions du minuteur.
Bandeau de sélection
12
49
Pour régler la température.
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de rôtissage est désactivée.
60 - 220
La zone de rôtissage est en fonctionnement.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux : continuer la cuisson/
maintien au chaud/chaleur résiduelle.
/
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle - 3 niveaux)
AVERTISSEMENT
/ / La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !
OptiHeat Control indique le niveau de chaleur résiduelle. Les foyers de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des plats de cuisson. La table vitrocéramique est chauffée par la chaleur des récipients.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt.
Mise à l'arrêt automatique
L'appareil est automatiquement mis à l'arrêt si :
• Toutes les zones de rôtissage sont désactivées .
• Vous ne réglez pas la température après avoir activé l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant un court instant, et la table de cuisson se désactive. Enlevez l'objet ou nettoyez le
bandeau de commande.
• La zone de rôtissage n'est pas désactivée ou la température n'est pas modifiée. Au bout
de 90 minutes s'affiche et l'appareil s'éteint. Avant la prochaine utilisation, réglez la
zone de rôtissage sur .
50
Utilisation quotidienne
Le niveau de cuisson
Appuyez, sur le bandeau de commande, sur le niveau de cuisson souhaité. Corrigez-le au besoin en
effleurant une autre position, à droite ou à gauche. Ne relâchez pas la pression tant que le niveau
de cuisson souhaité n’est pas atteint. L'affichage
indique le niveau de cuisson.
Si vous réglez la température, l'affichage clignote jusqu'à ce que la zone de rôtissage atteigne la température. Un signal sonore retentit alors et l'affichage indique la température.
Minuteur
Minuteur (Compte à rebours)
Utilisez le minuteur pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pendant
une session.
Réglez le minuteur après la sélection de la zone de cuisson.
Il est possible de sélectionner la fonction de minuterie pour les zones de cuisson actives et
dont le niveau de cuisson est réglé.
jusqu'à ce que l'indica• Pour choisir la zone de cuisson : appuyez plusieurs fois sur
teur correspondant s'affiche.
Lorsque cette fonction est activée, s'allume.
• Pour activer le minuteur en fonction Décompte du temps : appuyez sur du minuteur pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote plus lentement, le décompte a commencé.
. Le
• Pour savoir combien de temps il reste : paramétrez la zone de cuisson avec
voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement. L'afficheur indique le
temps qui reste.
ou .
• Pour modifier le minuteur :paramétrez la zone de cuisson avec la touche
. Touche . Le
• Pour désactiver le minuteur : paramétrez la zone de cuisson avec
temps restant est décompté jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson commence à
clignoter rapidement.
Lorsque le décompte du temps du minuteur est terminé, le signal sonore retentit et 00
clignote. La zone de cuisson se désactive.
• Pour désactiver le signal sonore : appuyez sur
Minuteur progressif
Utilisez le minuteur progressif pour contrôler la durée de fonctionnement de la zone de
cuisson sélectionnée.
• Pour choisir la zone de cuisson (si plusieurs zones de cuisson sont en cours de foncjusqu'à ce que l'indicateur correspondant
tionnement) : appuyez plusieurs fois sur
s'affiche.
Lorsque cette fonction est activée, s'allume.
Utilisation quotidienne
51
• Pour activer le minuteur progressif :
Appuyez sur
Le symbole s'éteint et s'affiche.
• Pour voir comment fonctionne la zone de cuisson :paramétrez la zone de cuisson avec
. Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement. L'afficheur indique l'heure à laquelle la zone de cuisson fonctionne.
et
• Pour désactiver le minuteur progressif : choisissez la zone de cuisson à l'aide de
appuyez sur ou pour désactiver le minuteur. Le symbole s'éteint et s'allume.
Lorsque les deux fonctions de minuteur fonctionnent en même temps, l'écran affiche le minuteur progressif en premier.
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme minuterie lorsque vous n'utilisez pas les zones de
cuisson. Appuyez sur .
Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Une fois le temps écoulé,
le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande à l'exception de la touche . Ce qui
permet d'éviter une modification involontaire du niveau de cuisson par exemple.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Pour démarrer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction.
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Activation du dispositif de sécurité enfants
• Allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de niveau de cuisson.
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec .
Désactivation du dispositif de sécurité enfants
• Allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec .
Désactivation de la sécurité enfants le temps d'une cuisson
• Allumez la table de cuisson en appuyant sur . Le symbole s'allume.
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes
qui suivent. Vous pouvez utiliser la table de cuisson.
52
Conseils utiles
• Lorsque vous éteignez la table de cuisson en appuyant sur
enfants est de nouveau activé.
, le dispositif de sécurité
OffSound Control (Désactivation et activation des signaux sonores)
Désactivation des signaux sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez
sur pendant 3 secondes. s'allume, le signal sonore est activé. Appuyez sur ,
s'allume, le signal sonore est désactivé.
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des signaux sonores uniquement dans les
circonstances suivantes :
• quand vous appuyez sur
• quand le minuteur arrive en fin de course
• quand le décompte se termine
• quand vous posez un objet sur le bandeau de commande.
Activation des signaux sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez
sur pendant 3 secondes. s'allume, le signal sonore est désactivé. Appuyez sur ,
s'allume. Les signaux sonores sont activés.
CONSEILS UTILES
Cuisiner avec le Teppan Yaki
On peut préparer des aliments directement sur la surface de rôtissage avec ou sans graisse.
On peut également utiliser des casseroles et des poêles, mais le temps de chauffe sera plus
long sur la table de cuisson en céramique que sur la table de cuisson à gaz.
Vous pouvez cuisiner ou garder au chaud les accompagnements, par ex. les sauces, le riz,
etc., dans des plats ou des casseroles. Placez-les directement sur la surface de cuisson.
Il n’est pas conseillé de faire bouillir de grandes quantités d'eau sur la surface de rôtissage
comme, par exemple, pour faire cuire des spaghetti.
Les bruits décrits sont normaux et ne constituent pas un dysfonctionnement.
Ne posez pas de récipients au milieu de la surface de cuisson entre les deux zones, car la
surface inégale peut les faire vaciller. Si vous faites frire des aliments au niveau de la séparation des zones, cela peut engendrer une coloration inégale (par exemple lorsque vous faites des crêpes).
Exemples de cuisson
Utilisation de graisses et d'huiles
Si la température est trop élevée, la graisse se met à fumer. C'est ce qu'on appelle le « point
de fumée ».
Conseils utiles
Graisses / Huiles
Température max. (°C)
53
Point de fumée (°C)
Beurre
130
150
Graisse de porc
170
200
Graisse de bœuf
180
210
Huile d'olive
180
200
Huile de tournesol
200
220
Huile d'arachide
200
235
Huile de noix de coco
200
240
Préchauffez toujours l'appareil.
Aliment à cuire
Température (°C)
Durée/Conseils
Poisson et crustacés
140–160
Préchauffez l'appareil.
Darnes de saumon
160
8 minutes, retournez au bout
de 4 minutes.
Grosses crevettes (décortiquées)
140
6 minutes, retournez au bout
de 3 minutes.
Steaks de requin d'environ
2,5 cm d'épaisseur
160
10 minutes, retournez au bout
de 5 minutes.
Soles meunières (au beurre)
140
8 minutes, retournez au bout
de 4 minutes, côté clair en premier.
Filets de carrelet
140
6 minutes, retournez au bout
de 3 minutes.
Veau
140–180
Préchauffez l'appareil.
Côtelette de veau
180
10 minutes, retournez au bout
de 5 minutes.
Médaillons de veau, de 4 cm
d'épaisseur
160
10 minutes, retournez au bout
de 5 minutes.
Steaks de veau de 3 à 4 cm
d'épaisseur
160
6 minutes, retournez au bout
de 3 minutes.
Escalopes de veau, nature
180
5 minutes, retournez au bout
de 2,5 minutes.
Emincé de veau, sauce à la crème
180
6 minutes, retournez au bout
de 3 minutes. Les morceaux de
viande ne doivent pas se toucher.
Bœuf
160–180
Préchauffez l'appareil.
Steak de bœuf, bleu
180
2 minutes, retournez au bout
de 1 minute.
54
Conseils utiles
Aliment à cuire
Température (°C)
Durée/Conseils
Steak de bœuf, saignant
180
6 minutes, retournez au bout
de 3 minutes.
Steak de bœuf, à point
180
8 minutes, retournez au bout
de 2 minutes.
Steak de bœuf, bien cuit
180
8 minutes, retournez au bout
de 4 minutes. Sans matières
grasses, les temps de cuisson
augmentent d'environ 20 %.
Steak haché
160
6 - 8 minutes, retournez au
bout de 3 - 4 minutes.
Châteaubriand
160 puis 100
Faites revenir la viande dans de
l'huile sur tous les côtés (retournez uniquement lorsque la
viande n'adhère pas à la poêle).
Terminez la cuisson pendant
10 minutes sur un côté
(100 °C).
Porc
160–180
Préchauffez l'appareil.
Médaillons de porc
160
8 minutes, retournez au bout
de 4 minutes (en fonction de
l'épaisseur).
Échine de porc
180
8 minutes, retournez au bout
de 4 minutes.
Escalopes de porc
160
6 minutes, retournez au bout
de 3 minutes.
Côtes levées
160
8 - 10 minutes, retournez plusieurs fois.
Brochettes de porc
160
6 - 8 minutes, faites sauter sur
tous les côtés.
Agneau
160–180
Préchauffez l'appareil.
Côtelettes d'agneau
180
10 minutes, retournez au bout
de 5 minutes.
Filet d'agneau
160
10 minutes, retournez au bout
de 5 minutes. Le filet doit être
frit des deux côtés.
Pavés d'agneau
160
6 - 8 minutes, retournez au
bout de 3 - 4 minutes.
Volaille
140–160
Préchauffez l'appareil.
Suprême de volaille
140
8 - 10 minutes, retournez au
bout de 4 - 5 minutes.
Émincé de dinde
160
6 minutes, retournez plusieurs
fois.
Entretien et nettoyage
Aliment à cuire
Température (°C)
55
Durée/Conseils
Saucisses
160
Préchauffez l'appareil.
Œufs au plat
140
Préchauffez l'appareil.
Crêpes / Omelettes
140-160
Préchauffez l'appareil.
Fruits
140-160
Préchauffez l'appareil.
Légumes
140-160
10 - 20 minutes, retournez plusieurs fois.
Légumes
140-160
10 - 15 minutes, sous une cloche de cuisson (retournez à micuisson).
Riz précuit
140-160
10 - 15 minutes, retournez plusieurs fois.
Nouilles précuites
140-160
15 - 20 minutes, retournez à
mi-cuisson.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre et sec, lisse et plat.
AVERTISSEMENT
Les objets pointus/tranchants et les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager
l'appareil.
Par mesure de sécurité, il est interdit de nettoyer l'appareil avec un appareil à jet de vapeur
ou à haute pression.
Fonction de nettoyage
1.
2.
3.
4.
Appuyez sur . Chaque zone est réglée sur une température de 80 °C. L'affichage
clignote jusqu'à ce que la température atteigne 80 °C. Cette fonction verrouille le bandeau de commande mais pas la touche .
Lorsque la température a atteint 80 °C, un signal sonore retentit et le bandeau de
commande est déverrouillé.
Mettez des glaçons, un par un, sur la zone de rôtissage (vous pouvez également utiliser
de l'eau froide). En même temps, enlevez les restes du rôtissage à l'aide d'une spatule
et poussez-les dans le réceptacle.
Frottez l'appareil avec un chiffon propre jusqu'à ce qu'il soit sec.
Nettoyer lorsque l'appareil est froid
1.
2.
3.
4.
Appliquez un agent nettoyant habituel sur la surface de cuisson et laissez agir pendant
5 minutes.
Retirez les résidus de la cuisson à l'aide d'une spatule.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
Frottez l'appareil avec un chiffon propre jusqu'à ce qu'il soit sec.
56
En cas d'anomalie de fonctionnement
5.
Lorsque l'appareil est sec, frottez la surface de cuisson avec de l'huile de cuisine.
AVERTISSEMENT
Barre en verre
• Ne nettoyez pas la barre en verre ni l'espace qui la sépare de la vitrocéramique avec le
grattoir ou des objets pointus. La barre en verre est fixée à la plaque en céramique.
• Ne posez pas les casseroles sur la barre en verre.
• Veillez à ce que les casseroles et récipients ne touchent pas la barre en verre.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause et solution possibles
Vous ne pouvez pas allumer
l'appareil ou le faire fonctionner.
• Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même
temps. N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.
• Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande. Nettoyez le bandeau de commande
• Allumez de nouveau l'appareil et réglez le niveau de cuisson
sous 7 secondes.
• La fonction Sécurité enfants ou Verrouillage est activée. Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est éteint.
Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives. Retirez l'objet des touches sensitives.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné
que peu de temps. Si la zone de cuisson devrait être très chaude,
contactez votre service après-vente.
Un signal sonore retentit et
l'appareil s'allume puis s'éteint.
Au bout de 5 secondes, un autre signal sonore retentit.
Vous avez posé quelque chose sur
che sensitive.
s'allume
. Retirez l'objet de la tou-
La fonction d'arrêt automatique est activée. Éteignez l'appareil
puis allumez-le de nouveau.
Installation
57
Problème
Cause et solution possibles
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite dans l'appareil.
Débranchez le fusible du système électrique de l'habitation afin
de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique pendant
s'allume à nouveau, contactez
quelque temps. Rebranchez. Si
votre service après-vente.
Aucun signal sonore ne se fait
entendre lorsque vous appuyez
sur les touches sensitives du
bandeau.
Les signaux sonores sont désactivés.
Activez les signaux sonores (reportez-vous au chapitre « Commande son »).
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous
adresser à votre magasin vendeur ou au Service Après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du
Service Après-vente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie.
Les instructions relatives au Service Après-vente et aux conditions de garantie figurent dans
le livret de garantie.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez ci-dessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au bas de l'enveloppe extérieure de l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été installés dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type
H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
Pour fixer le joint.
• Nettoyez la zone de découpe du plan de travail.
58
Installation
• Reliez le joint d'étanchéité fourni au niveau de la surface inférieure de l'appareil le long
des bords externes de la section vitrocéramique. N'étirez pas le joint. Les points de jonction doivent se trouver au milieu d'un des côtés. Après avoir mesuré la longueur (prévoyez quelques mm en plus), appuyez fermement les deux extrémités l'une contre l'autre.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
Installation
59
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Isolez l'espace entre le plan de travail et la vitrocéramique avec du silicone.
• Appliquez de l'eau savonneuse sur le silicone.
• Retirez l'excédent de silicone avec le grattoir.
Installation de plusieurs appareils
Pièces ajoutées : barre(s) d'accouplement,
silicone résistant à la chaleur, forme en
caoutchouc, bride d'étanchéité.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
N'utilisez que du silicone spécial résistant à la chaleur.
Découpe du plan de travail
Distance du mur : minimum 50 mm
Profondeur : 490 mm
Largeur : additionnez les largeurs de tous
les appareils à encastrer et soustrayez
20 mm (voir également « Vue d'ensemble de
toutes les largeurs d'appareils »)
Installation de plusieurs appareils
1. Notez la dimension de découpe du
plan de travail et sciez-la.
2. Posez les appareils, un à la fois, sur une
surface souple, une couverture par
exemple, le dessous vers le haut.
60
Installation
3.
4.
5.
Placez le joint d'étanchéité autour du
bord inférieur de l'appareil le long du
bord externe de la surface vitrocéramique.
Vissez légèrement les plaques de fixation dans les trous prévus dans le boîtier de protection.
Placez le premier appareil dans la découpe du plan de travail. Placez la barre d'accouplement dans la découpe du
plan de travail et appuyez-la contre
l'appareil sur la moitié de la largeur.
6.
Tournez légèrement les plaques de fixation par en dessous sur le plan de
travail et sur la barre d'accouplement.
7.
Placez l'appareil suivant dans la découpe du plan de travail. Veillez à ce que
l'avant des appareils soit au même niveau.
8.
Serrez la plaque de fixation/les vis de
retenue.
Comblez l'espace entre le plan de travail et les appareils ainsi qu'entre les
appareils à l'aide de silicone.
9.
10. Appliquez de l'eau savonneuse sur le
silicone.
11. Appuyez fermement la forme en
caoutchouc contre la surface vitrocéramique et déplacez-la lentement le
long de l'espace.
12. Ne touchez pas le silicone tant qu'il n'a
pas durci. Cela peut prendre une journée.
Caracteristiques techniques
61
13. Enlevez soigneusement le silicone en
trop avec une lame de rasoir.
14. Nettoyez soigneusement la surface vitrocéramique.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modell HC652600EB
Typ 55 TEP 01 AU
Induction 5,6 kW
Ser.Nr. ..........
AEG
Prod.Nr. 941 560 808 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Switzerland
5,6 kW
62
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es
ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt,
vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
Inhalt
INHALT
64
65
68
70
73
75
77
77
81
Sicherheitsinformationen
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
63
64
Sicherheitsinformationen
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die
mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen
oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit
solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb
oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen
wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht erfolgen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des
Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder
eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist
gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern
schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem
Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
Sicherheitshinweise
65
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder
Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden
können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
• Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und verlassen Sie
sich nicht auf die Topferkennung.
SICHERHEITSHINWEISE
Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den Elektroanschluss des Geräts vornehmen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen
durch Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Achten Sie darauf, dass zwischen der Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite ein Abstand
von 2 mm zur Belüftung frei gelassen wird. Schäden, die durch das Fehlen eines Belüftungsabstands entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.
Der Boden des Geräts kann heiß werden. Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
66
Sicherheitshinweise
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung
kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder
ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich
zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät
allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser
in Kontakt gekommen ist.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus. Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der Spannungsversorgung. Dies dient zur Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem Herzschrittmacher müssen einen Mindestabstand von 30 cm zu den
Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Sicherheitshinweise
67
WARNUNG!
Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen als frisches Öl einen Brand verursachen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die Oberfläche
könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr ein.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden kann die
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf
dem Kochfeld umsetzen möchten.
Teppan Yaki Grill
• Eine Geräuschentwicklung während des Betriebs ist normal. Sie deutet nicht auf eine
Störung hin.
• Eine häufige Verwendung des Geräts kann Oberflächenunebenheiten verursachen. Diese
haben jedoch keine unerwünschten Auswirkungen auf die Geräteleistung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
68
Gerätebeschreibung
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Die wichtigsten Merkmale Ihres Gerätes
• Die Kochfläche besteht aus zwei Schichten Edelstahl mit einer Aluminiumschicht dazwischen. Sie verfügt über eine hohe Wärmekapazität, welche einen schnellen Temperaturabfall verhindert (z. B. wenn Sie Fleisch aus dem Kühlschrank zubereiten möchten).
• Jede Teppan Yaki Grill-Oberfläche ist ein Unikat, da sie von Hand bearbeitet und von
Schleif-Spezialisten geschliffen wird. Abweichungen im Schliff-Bild sind normal und haben keine Funktionseinschränkungen des Gerätes zur Folge. Je mehr der Grill benutzt
wird, desto wertvoller sieht er aus.
• Die Nut an den Kanten:
– Reduziert die Temperatur an den Anlageflächen, so dass die Kochfläche in unterschiedliche Küchen-Arbeitsplatten einbaubar ist.
– Nimmt dank der Einbuchtung einen Teil der Ausdehnung der erhitzten Kochfläche auf.
– Sammelt kleinere Speiserückstände und Flüssigkeiten, die nach Benutzung einfach
entfernt werden können.
• Durch den Thermostat mit ablesbarer Temperatureinstellung wird die erforderliche Temperatur konstant gehalten. Dadurch wird ein Überhitzen der Speisen vermieden und ein
fettarmes, nährstofferhaltendes Garen ermöglicht.
• Die Speisen werden direkt auf der Kochfläche mit oder ohne Fett erhitzt. Es besteht auch
die Möglichkeit, mit Töpfen und Pfannen zu kochen.
• Die Grill-Oberfläche wird in ca. 4 Minuten auf eine Temperatur von 180 °C erhitzt. Die
Temperatur der Grill-Oberfläche verringert sich von 180 °C auf 100 °C in ca. 25 Minuten
und in ca. 60 Minuten auf 60 °C.
• Die Kochfläche muss vor Benutzung immer vorgeheizt werden.
Allgemeine Übersicht
1
2
3
4
1
2
3
4
Hintere Grillzone 2800 W
Vordere Grillzone 2800 W
Glasleiste
Bedienfeld
Gerätebeschreibung
69
Bedienfeldanordnung
1 2
3
4
12
5
6
7
11
10
9
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen
Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
Ein- und Ausschalten der Reinigungsfunktion.
4
Temperaturanzeige
Zeigt die Temperatur an.
5
Kochzonen-Anzeigen des Timers
Zeigen an, für welche Grillzone der Timer eingestellt wurde.
6
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
7
Zeigt an, dass der Garzeitmesser eingeschaltet ist
(1 bis 59 Minuten).
8
Zeigt an, dass der Kurzzeitmesser (1 bis 99 Minuten) oder der Kurzzeitwecker eingeschaltet ist.
/
9
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
10
Auswählen der Grillzone: .
11
Zum Einstellen der Uhrfunktionen.
Einstellskala
12
Zum Einstellen der Kochstufe.
Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Bräterzone ist ausgeschaltet.
60 - 220
Die Bräterzone ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
3-stufige Restwärmeanzeige: Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
/
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist eingeschaltet.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
70
Täglicher Gebrauch
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
\ \ Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme!
OptiHeat Control zeigt die Restwärmestufe an. Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird nur
durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie 1 Sekunde lang
, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet .
• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine Temperatur gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein Signal ertönt eine Zeit lang und das Gerät
wird ausgeschaltet. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Temperatur nicht geändert. Nach 90
Minuten leuchtet auf und das Gerät schaltet sich aus. Stellen Sie die Kochzone vor
dem nächsten Gebrauch auf .
Die Kochstufe
Berühren Sie die Einstellskala für die Kochstufe.
Möchten Sie eine andere Kochstufe einstellen, berühren Sie die Skala weiter links oder rechts. Nehmen Sie den Finger erst von der Skala, wenn die
richtige Kochstufe eingestellt ist. Das Display gibt
die eingestellte Kochstufe an.
Nach der Einstellung der Temperatur blinkt das Display, bis die Kochzone die gewünschte
Temperatur erreicht hat. Danach ertönt ein Signalton und das Display zeigt die Temperatur
an.
Der Timer
Die Zeit läuft rückwärts ab.
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine Kochstelle für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Wählen Sie erst die Kochstelle aus und stellen Sie dann den Kurzzeitmesser ein.
Die Auswahl der Timerfunktion ist möglich, wenn die Kochstellen eingeschaltet und die
Kochstufen eingestellt sind.
Täglicher Gebrauch
71
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Anzeige der gewünschten
Kochzone leuchtet.
Wenn diese Funktion in Betrieb ist, wird angezeigt.
• Einschalten des Kurzzeitmessers: Berühren Sie am Timer, um die Zeit einzustellen (
00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der Kochstelle langsam blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
aus. Die Anzeige
• So wird die verbleibende Zeit angezeigt: Wählen Sie die Kochzone
der Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.
, berühren
• Einstellung des Kurzzeitmessers ändern:Wählen Sie die Kochzone mit
Sie oder .
aus. Berühren Sie .
• Ausschalten des Kurzzeitmessers: Wählen Sie die Kochzone
Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und 00 blinkt. Die Kochstelle wird
ausgeschaltet.
• So schalten Sie den Signalton aus: Berühren Sie
Der Garzeitmesser
Verwenden Sie den Garzeitmesser, um festzustellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist.
• Auswahl der Kochzone (wenn mehr als 1 Kochzone eingeschaltet ist):Berühren Sie
wiederholt, bis sich die Anzeige der gewünschten Kochzone einschaltet.
Wenn diese Funktion in Betrieb ist, wird angezeigt.
• Einschalten des Garzeitmessers:
Berühren Sie
Das Symbol erlischt und leuchtet auf.
• So können Sie feststellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist:Stellen Sie die
ein. Die Anzeige der Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die
Kochzone mit
Einschaltdauer der Kochzone an. Das Display zeigt die Einschaltdauer der Kochzone an,
die für längere Zeit benutzt wird.
aus und berühren
• Ausschalten des Garzeitmessers: Wählen Sie die Kochzone mit
Sie oder , um den Timer auszuschalten. Das Symbol erlischt und leuchtet auf.
Wenn zwei Uhrfunktionen gleichzeitig in Betrieb sind, wird im Display zuerst der Garzeitmesser angezeigt.
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind, können Sie den Timer als Kurzzeitwecker verwenden. Berühren Sie .
Berühren Sie oder des Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
72
Täglicher Gebrauch
Verriegelung
Das Bedienfeld kann mit Ausnahme von verriegelt werden. So wird verhindert, dass die
Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Berühren Sie zum Einstellen der Funktion. Das Symbol wird 4 Sekunden lang angezeigt.
Der Timer bleibt eingeschaltet.
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Mit dieser Funktion wird ein versehentliches Bedienen des Kochfelds verhindert.
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie 4 Sekunden lang . Das Symbol leuchtet auf.
• Schalten Sie das Kochfeld mit aus.
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie 4
Sekunden lang . Das Symbol leuchtet auf.
• Schalten Sie das Kochfeld mit aus.
Kindersicherung für einen einzelnen Kochvorgang außer Kraft setzen
• Das Kochfeld mit einschalten. Das Symbol leuchtet auf.
• Berühren Sie 4 Sekunden lang . Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein. Das Kochfeld kann jetzt benutzt werden.
• Nachdem das Kochfeld mit ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder aktiv.
OffSound Control (Aktivierung und Deaktivierung des Signaltons)
Deaktivieren des Signaltons
Schalten Sie das Gerät aus.
Berühren Sie 3 Sekunden lang. Die Anzeigen leuchten auf und erlöschen. Berühren Sie
3 Sekunden lang. leuchtet und der Signalton ist aktiviert. Berühren Sie , leuchtet auf, der Signalton ist deaktiviert.
Haben Sie den Signalton deaktiviert, ertönt er nur in folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von .
• Bei Ablauf des Kurzzeitweckers.
• Bei Ablauf des Kurzzeitmessers.
• Das Bedienfeld ist bedeckt.
Aktivieren des Signaltons
Schalten Sie das Gerät aus.
Berühren Sie 3 Sekunden lang. Die Anzeigen leuchten auf und erlöschen. Berühren Sie
3 Sekunden lang. leuchtet , da der Signalton deaktiviert ist. Berühren Sie ,
leuchtet. Der Signalton ist aktiviert.
Praktische Tipps und Hinweise
73
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Speisenzubereitung mit dem Teppan Yaki
Sie können die Speisen direkt auf der Kochzone mit oder ohne Öl zubereiten. Sie können
aber auch Töpfe und Pfannen verwenden, die Aufheizzeit ist jedoch länger als auf dem
Glaskeramikfeld oder auf dem Gaskochfeld.
Sie können Beilagen oder Saucen in Töpfen oder Pfannen kochen oder warm halten. Setzen
Sie das Kochgeschirr direkt auf die Kochstelle.
Es ist nicht empfehlenswert, große Mengen Flüssigkeit auf der Kochzone zum Kochen zu
bringen (wie z. B. Wasser für Spaghetti).
Die Geräusche sind normal und weisen nicht auf einen Gerätedefekt hin.
Stellen Sie kein Kochgeschirr in die Mitte der Kochfläche zwischen die Zonen, da es durch
die Unebenheit instabil steht. Das Braten auf dem Zonenübergang kann zu einer ungleichmäßigen Bräunung führen (z. B. bei Pfannkuchen).
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Verwendung von Fetten und Ölen
Wenn die Temperatur zu hoch ist, beginnt das Fett zu rauchen. Diese Temperatur wird als
„Rauchpunkt“ bezeichnet.
Fette / Öle
Höchsttemperatur (°C)
Rauchpunkt (°C)
Butter
130
150
Schweinefett
170
200
Rinderfett
180
210
Olivenöl
180
200
Sonnenblumenöl
200
220
Erdnussöl
200
235
Kokosfett
200
240
Das Gerät immer vorheizen.
Zu garende Speise
Temperatur (°C)
Dauer/Tipps
Fisch und Schalentiere
140–160
Gerät vorheizen.
Lachsfilets
160
8 Minuten, nach 4 Minuten
wenden.
Riesengarnelen (ohne Schale)
140
6 Minuten, nach 3 Minuten
wenden.
Haifischsteaks, ca. 2,5 cm dick
160
10 Minuten, nach 5 Minuten
wenden.
74
Praktische Tipps und Hinweise
Zu garende Speise
Temperatur (°C)
Dauer/Tipps
Seezungen, Müllerin Art
140
8 Minuten, nach 4 Minuten
wenden, helle Seite zuerst.
Schollenfilets
140
6 Minuten, nach 3 Minuten
wenden.
Kalbfleisch
140–180
Gerät vorheizen.
Kalbskotelett
180
10 Minuten, nach 5 Minuten
wenden.
Kalbsmedaillons, 4 cm dick
160
10 Minuten, nach 5 Minuten
wenden.
Kalbssteaks, 3–4 cm dick
160
6 Minuten, nach 3 Minuten
wenden.
Kalbsschnitzel, natur
180
5 Minuten, nach 2½ Minuten
wenden.
Kalbsgeschnetzeltes
180
6 Minuten, nach 3 Minuten
wenden. Die Fleischstreifen sollen sich nicht berühren.
Rindfleisch
160–180
Gerät vorheizen.
Beefsteak blau, nur leicht ange- 180
braten
2 Minuten, nach 1 Minuten
wenden.
Beefsteak, blutig
180
6 Minuten, nach 3 Minuten
wenden.
Beefsteak, rosa
180
8 Minuten, nach 2 Minuten
wenden.
Beefsteak durch
180
8 Minuten, nach 4 Minuten
wenden. Ohne Fettstoffe erhöht sich die Bratzeit um ca.
20 %.
Hamburger
160
6 - 8 Minuten, nach 3 - 4 Minuten wenden.
Châteaubriand
160 und dann 100
Das Fleisch auf allen Seiten in
Öl anbraten (nur wenden, wenn
das Fleisch nicht an der Pfanne
haftet). 10 Minuten auf einer
Seite fertig garen (100 °C).
Schweinefleisch
160–180
Gerät vorheizen.
Schweinemedaillons
160
8 Minuten, nach 4 Minuten
wenden (je nach Dicke).
Schweinshalssteaks
180
8 Minuten, nach 4 Minuten
wenden.
Schweinsschnitzel
160
6 Minuten, nach 3 Minuten
wenden.
Reinigung und Pflege
Zu garende Speise
Temperatur (°C)
75
Dauer/Tipps
Rippchen
160
8 - 10 Minuten, mehrmals
wenden.
Schweinefleischspießchen
160
6 - 8 Minuten, von allen Seiten
gut anbraten.
Lammfleisch
160–180
Gerät vorheizen.
Lammkoteletts
180
10 Minuten, nach 5 Minuten
wenden.
Lammfilets
160
10 Minuten, nach 5 Minuten
wenden. Filet auf beiden Seiten
anbraten.
Lammsteaks
160
6 - 8 Minuten, nach 3 - 4 Minuten wenden.
Geflügel
140–160
Gerät vorheizen.
Hähnchen in Rahmsoße
140
8 - 10 Minuten, nach 4 - 5 Minuten wenden.
Putenbruststreifen
160
6 Minuten, dabei mehrmals
wenden.
Würstchen
160
Gerät vorheizen.
Spiegeleier
140
Gerät vorheizen.
Crêpes / Omeletts
140-160
Gerät vorheizen.
Früchte
140-160
Gerät vorheizen.
Gemüse
140-160
10 - 20 Minuten, dabei mehrmals wenden.
Gemüse
140-160
10 - 15 Minuten, unter einem
Deckel kochen (nach der Hälfte
der Zeit wenden).
Kochen von vorgekochtem Reis
140-160
10 - 15 Minuten, dabei mehrmals wenden.
Kochen von vorgekochten Nudeln
140-160
15 - 20 Minuten, nach der
Hälfte der Zeit wenden.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
WARNUNG!
Scharfe Gegenstände und scheuernde Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
Reinigen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger.
76
Reinigung und Pflege
Reinigungsfunktion
1.
2.
3.
4.
Berühren Sie . Jede Zone wird auf 80 °C gestellt. Das Display blinkt, bis die Temperatur von 80 °C erreicht wird. Durch die Funktion wird das Bedienfeld verriegelt, außer
.
Ist die eingestellte Temperatur von 80 °C erreicht, ertönt ein akustisches Signal und das
Bedienfeld wird entriegelt.
Legen Sie einen Eiswürfel nach dem anderen auf die Kochzone (Sie können auch kaltes
Wasser verwenden). Lösen Sie gleichzeitig mit einem Pfannenwender die Bratrückstände und schieben Sie diese in die Rinne.
Trocknen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch.
Reinigung des abgekühlten Geräts
1.
2.
3.
4.
5.
Verwenden Sie ein handelsübliches Reinigungsmittel und lassen Sie es 5 Minuten auf
der Kochzone einwirken.
Entfernen Sie Bratrückstände mit dem Pfannenwender.
Reinigen Sie das Geräts mit einem feuchten Tuch.
Trocknen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch.
Sobald das Gerät trocken ist, reiben Sie die Kochzone mit etwas Speiseöl ein.
WARNUNG!
Glasleiste
• Verwenden Sie keinen Schaber oder scharfe Objekte zur Reinigung der Glasleiste und des
Zwischenraums zwischen ihr und der Glaskeramik. Die Glasleiste ist mit der Glaskeramikplatte verbunden.
• Stellen Sie keine Töpfe auf die Glasleiste.
• Stellen Sie sicher, dass die Pfannen und Töpfe die Glasleiste nicht berühren.
Fehlersuche
77
FEHLERSUCHE
Problem
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
• Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt. Berühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld.
• Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Reinigen Sie das Bedienfeld.
• Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von
7 Sekunden die Kochstufe ein.
• Die Kindersicherung oder die Tastenverriegelung ist eingeschaltet. Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Wird das Gerät ausgeschaltet,
ist ein Signalton zu hören.
Ein oder mehrere Sensorfelder wurden bedeckt. Entfernen Sie den
Gegenstand von den Sensorfeldern.
Die Restwärmeanzeige leuchtet
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Ein Signal ertönt und das Gerät
schaltet sich ein und wieder
aus. Nach 5 Sekunden ertönt
ein weiteres Signal.
Sie haben
sorfeld.
bedeckt. Entfernen Sie den Gegenstand vom Sen-
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus
und wieder ein.
und eine Zahl leuchten auf.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus, um das Gerät für einige Zeit von der Stromversorgung
erzu trennen. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn
neut aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Es ertönt kein Signalton, wenn
Sie die Sensorfelder des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausgeschaltet.
Schalten Sie den Signalton ein (siehe Einschalten des Signaltons).
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei
die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Code für die Glaskeramik (befindet sich in
der Ecke des Kochfelds) und die angezeigte Fehlermeldung an.
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum
Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
78
Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten, die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer (PNC) ........................................
• Seriennummer ............
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F
Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Anbringen der Dichtung.
• Reinigen Sie die Arbeitsplatte im Ausschnittbereich.
• Kleben Sie das mitgelieferte Dichtungsband umlaufend auf der Unterseite des Geräts
entlang des äußeren Randes der Glaskeramikscheibe auf. Dehnen Sie es nicht. Die
Schnittstelle muss in der Mitte einer Seite liegen. Wenn Sie es zuschneiden (geben Sie
einige mm hinzu), drücken Sie die beiden Enden zusammen.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
Montage
79
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Dichten Sie den Spalt zwischen der Arbeitsplatte und der Glaskeramik mit Silikon ab.
• Geben Sie etwas Seifenlauge auf das Silikon.
• Entfernen Sie das überschüssige Silikon mit einem Schaber.
Montage von mehr als einem Gerät
Mitgelieferte Teile:Verbindungsleiste(n),
hitzebeständiges Silikon, Gummiprofil,
Dichtungsstreifen.
Verwenden Sie nur spezielles, hitzebeständiges Silikon.
80
Montage
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Arbeitsplattenausschnitt
Abstand zur Wand: min. 50 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: Addieren Sie die Breiten aller einzubauenden Geräte und subtrahieren Sie 20
mm (siehe auch „Übersicht über alle Gerätebreiten“).
Montage von mehr als einem Gerät
1. Legen Sie den Arbeitsplattenausschnitt
fest und sägen Sie ihn aus.
2. Legen Sie die Geräte nacheinander mit
der Rückseite nach oben auf eine weiche Fläche, zum Beispiel eine Decke.
3. Kleben Sie den Dichtungsstreifen umlaufend auf der Unterseite des Geräts
entlang des äußeren Randes der Glaskeramik auf.
4. Schrauben Sie die Befestigungsplatten
locker in die entsprechenden Öffnungen im Schutzkasten ein.
5. Setzen Sie das erste Gerät in den Arbeitsplattenausschnitt ein. Setzen Sie
die Verbindungsleiste in den Ausschnitt und drücken Sie diese bis zur
Hälfte der Breite gegen das Gerät.
6.
Drehen Sie die Befestigungsplatten
von unterhalb der Arbeitsplatte locker
und auf der Verbindungsleiste ein.
7.
Setzen Sie das nächste Gerät in den
Arbeitsplattenausschnitt ein. Stellen
Sie sicher, dass die Vorderkanten der
Geräte auf der gleichen Höhe sind.
8.
Ziehen Sie die Schrauben der Befestigungsplatte/Haltegreifer an.
Technische Daten
81
9.
Dichten Sie den Spalt zwischen der Arbeitsplatte und den Geräten sowie den
Spalt zwischen den Geräten mit Silikon
ab.
10. Geben Sie etwas Seifenlauge auf das
Silikon.
11. Drücken Sie das Gummiprofil kraftvoll
gegen die Glaskeramik und führen Sie
es langsam um den Ausschnitt.
12. Berühren Sie das Silikon nicht, bevor es
ausgehärtet ist. Dies kann einen Tag
dauern.
13. Entfernen Sie das überschüssige Silikon
vorsichtig mit einer Rasierklinge.
14. Reinigen Sie die Glaskeramikoberfläche.
TECHNISCHE DATEN
Modell HC652600EB
Typ 55 TEP 01 AU
Induction 5,6 kW
Ser.Nr. ..........
AEG
Prod.Nr. 941 560 808 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Switzerland
5,6 kW
82
83
www.aeg.com/shop
892933028-F-042013
Download PDF