ASUS (ME180A) User's Manual | Manualzz

SL8492

ASUS Tablet

PRIROČNIK ZA UPORABO

SL8492

Prva izdaja

November 2013

INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE

ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV

PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU,

NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI

NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI

ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV,

PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH

TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU

ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE

INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S

STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE

ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN

OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve

škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3)

POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA

ŠKODA ( VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI

DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

STORITEV IN PODPORA

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

2

Tablični računalnik ASUS

Kazalo

O tem priročniku .............................................................................................................. 6

Konvencije, uporabljene v tem priročniku .............................................................7

Pisave ...........................................................................................................................7

Varnostna opozorila ........................................................................................................ 8

Polnjenje naprave ...........................................................................................................8

Uporaba Tabličnega računalnika ASUS ...................................................................8

Varnostni ukrepi na letalu ............................................................................................8

Vsebina pakiranja............................................................................................................. 9

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje Tabličnega računalnika ASUS .........................................................12

Pogled od spredaj .........................................................................................................12

Pogled od zadaj .............................................................................................................13

2. poglavje: Uporaba Tablični računalnik ASUS

Priprava Tabličnega računalnika ASUS ...................................................................18

Polnjenje Tabličnega računalnika ASUS ................................................................18

Vklop Tabličnem računalniku ASUS ........................................................................20

Kretnje pri Tabličnem računalniku ASUS ...............................................................21

3. poglavje: Delo s sistemom Android®

Prvi zagon .........................................................................................................................28

Android™ lock screen ...................................................................................................29

Odklepanje naprave .....................................................................................................30

Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu .............................................30

Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon .........................................................31

Vstop v Google Now .....................................................................................................31

Začetni zaslon .................................................................................................................33

Prikazi zaslona ................................................................................................................34

Zaklep usmerjenosti zaslona .....................................................................................35

K00L

3

4

Vzpostavljanje povezave s svetom ..........................................................................36

Povezovanje z brezžičnimi omrežji .........................................................................36

Uporaba Bluetootha .....................................................................................................36

Upravljanje programov................................................................................................39

Ustvarjanje bližnjic do programov ..........................................................................39

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona .................................................39

Ogled informacij o programu ...................................................................................40

Ustvarjanje mape programov ...................................................................................41

Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi ......................................42

Task Manager (Upravitelj opravil) ...........................................................................44

File Manager (Upravitelj datotek) ...........................................................................46

Dostop do notranjega pomnilnika .........................................................................46

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje .......................................................46

Nastavitve .........................................................................................................................48

Hitre nastavitve ASUS ..................................................................................................48

Zaustavitev Tabličnega računalnika ASUS ............................................................50

Stanje pripravljenosti Tabličnega računalnika ASUS ........................................50

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

Zanimivi vnaprej nameščeni programi ..................................................................52

Play Music (Glasba Play) ..............................................................................................52

Camera (Fotoaparat) ....................................................................................................54

Galerija 58

Email (E-pošta) ................................................................................................................64

Gmail 66

Play Store (Trgovina Play) ...........................................................................................67

Maps (Zemljevid) ...........................................................................................................68

MyLibrary ........................................................................................................................69

SuperNote ........................................................................................................................74

AudioWizard ....................................................................................................................80

App Locker .......................................................................................................................81

Tablični računalnik ASUS

Widgets (Pripomočki) ..................................................................................................84

ASUS Battery (Baterija ASUS) ....................................................................................85

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije ................................................................88

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) .................................................................89

Opozorilo IC .....................................................................................................................89

Izjava o skladnosti ES ...................................................................................................90

Preprečitev izgube sluha ............................................................................................90

Označitev CE opozorila ...............................................................................................91

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE .......................................................91

Zahteve za varno napajanje ......................................................................................92

Recikliranje/vračilo ASUS ............................................................................................92

Obvestilo o premazu ....................................................................................................92

Obvestilo o snemljivem pokrovu .............................................................................92

Pravilno odlaganje ........................................................................................................93

K00L

5

O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega Tabličnega računalnika ASUS, ki so organizirane v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem

Tabličnem računalniku ASUS.

2. poglavje: Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov Tabličnega računalnika

ASUS.

3. poglavje: Delo s sistemom Android™

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema Android™ v

Tabličnega računalnika ASUS.

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

V tem poglavju so opisani programi, ki so že vnaprej nameščeni na

Tabličnem računalniku ASUS.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za Tabličnem računalniku ASUS.

6

Tablični računalnik ASUS

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem Tabličnem računalniku ASUS.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

Ležeče = To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem priročniku.

K00L

7

8

Varnostna opozorila

Polnjenje naprave

Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija Tabličnega računalnika ASUS povsem napolnjena. Ne pozabite, da napajalnik polni Tablični računalnik ASUS, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da se Tablični računalnik ASUS polni veliko dlje, če ga uporabljate.

POMEMBNO! Ko je Tablični računalnik ASUS povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. Tablični računalnik ASUS ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

Ta tablični računalnik uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med

0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja.

Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi Tabličnega računalnika med letom.

POMEMBNO! Tablični računalnik ASUS lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Tablični računalnik ASUS

Vsebina pakiranja

K00L

Polnilnik

Tablični računalnik ASUS

ASUS Tablet

Kabel micro USB

Uporabniški priročnik Garancijska kartica

OPOMBA:

• Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.

• Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.

9

10

Tablični računalnik ASUS

1 .

Namestitev strojne opreme p o g l a v j e :

1. poglavje:

Namestitev strojne opreme

K00L

11

Spoznavanje Tabličnega računalnika ASUS

Pogled od spredaj

12

Plošča zaslona na dotik

Prek plošče zaslona na dotik lahko Tablični računalnik ASUS uporabljate s pisalom ali s potezami s prsti.

Sprednja kamera

Vgrajena sprednja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v tabličnem računalniku ASUS.

Tablični računalnik ASUS

Pogled od zadaj

K00L

Zvočniki

Zvočniki omogočajo, da poslušate zvok neposredno od svojega tabličnega računalnika ASUS. Zvočne možnosti nadzoruje program.

Gumb za glasnost

Z gumbom za glasnost lahko povečate ali zmanjšate glasnost tabličnega računalnika ASUS.

13

14

Gumb za vklop/izklop

Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da

Tablični računalnik ASUS vklopite ali zbudite iz stanja mirovanja.

Če želite Tablični računalnik ASUS izklopiti, pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb, ob pozivu pa tapnite Izklopi in nato V redu.

Če želite Tablični računalnik ASUS zakleniti ali preklopiti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite in spustite gumb za vklop/izklop.

Če se Tablični računalnik ASUS neha odzivati, pritisnite gumb za napajanje in ga držite približno šest (6) sekund, da prisilno zaustavite sistem.

POMEMBNO!

• Če je naprava Tablični računalnik ASUS petnajst (15) sekund neaktivna, bo samodejno preklopila v stanje pripravljenosti.

• Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije podatkov.

Mikrofon

Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

Priključek za zvočnik/slušalke

V ta vrata na napravi Tabličnem računalniku ASUS lahko priključite zvočnike ali slušalke z mikrofonom.

POMEMBNO! Ta vrata ne podpirajo zunanjega mikrofona.

Vhod micro USB 2.0

Za polnjenje baterije uporabite micro USB (Univerzalno serijsko vodilo) 2.0 ali priključite Tablični računalnik ASUS na vir napajanja. Priključna vrata omogočajo tudi prenos podatkov iz svojega računalnika na Tabličnem računalniku ASUS in obratno.

OPOMBA: Ko povežete Tablični računalnik ASUS z USB vhodom na računalniku, polnjenje poteka le, kadar je Tablični računalnik ASUS v mirovanju (zaslon ugasnjen).

Tablični računalnik ASUS

Zadnja kamera

Vgrajena zadnja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v ločljivosti HD v tabličnem računalniku ASUS.

Reža za kartico mikro SD

Tablični računalnik ASUS ima vgrajeno dodatno režo za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC in microSDXC.

K00L

15

16

Tablični računalnik ASUS

2. poglavje:

Uporaba Tablični računalnik ASUS

2. poglavje:

Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

K00L

17

Priprava Tabličnega računalnika ASUS

Polnjenje Tabličnega računalnika ASUS

Polnjenje tabličnega računalnika Tabličnega računalnika ASUS:

Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.

Priključek Micro USB priključite v Tablični računalnik ASUS.

Polnilnik vključite v električno vtičnico.

Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

18

Tablični računalnik ASUS

K00L

POMEMBNO!

• Za polnjenje Tabličnega računalnika ASUS uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel Micro USB. Uporaba drugega polnilnika lahko poškoduje

Tablični računalnik ASUS.

• Pred polnjenjem Tabličnega računalnika ASUS s polnilnika in kabla

Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.

• Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5.2 V DC, 1.35 A.

• Kadar uporabljate Tablični računalnik ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.

• Na tablični računalnik ASUS ne postavljajte predmetov.

OPOMBE:

• Tablični računalnik ASUS lahko polnite prek vhoda USB na računalniku le, če je Tablični računalnik ASUS v načinu spanje (zaslon je izklopljen) ali ko je izklopljen.

• Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.

• Če vaš računalnik ne zagotovi dovolj električne energije za polnjenje

Tabličnega računalnika ASUS, ga napolnite preko ozemljene vtičnice.

19

Vklop Tabličnem računalniku ASUS

Gumb za vklop držite približno dve (2) sekundi, da se ASUS Tablet vklopi.

20

Tablični računalnik ASUS

Kretnje pri Tabličnem računalniku ASUS

Za navigacijo in interakcijo z napravo Tabličnim računalnikom ASUS ter za zagon funkcij, ki jih vsebuje, uporabite kretnje zaslona na dotik.

Povlecite/tapnite in zadržite/dolg pritisk

K00L

Če želite premakniti program, ga tapnite, zadržite in povlecite na novo mesto.

Če želite izbrisati program z glavnega zaslona, ga tapnite, zadržite in povlecite na vrh zaslona.

Če želite zajeti posnetek zaslona, tapnite in zadržite .

OPOMBA: To nastavitev omogočite tako, da odprete

> ASUS Customized

Setting, nato pa označite Capture screenshots by holding the Recent Apps

Key.

21

Tapnite/dotaknite se

Če želite zagnati program, ga tapnite.

Če želite v programu za upravljanje datotek izbrati in odpreti datoteko, jo tapnite.

22

Tablični računalnik ASUS

Pomanjšajte

Če želite pomanjšati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ju pomaknite skupaj.

K00L

23

Povečajte

Če želite povečati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ju razmaknite.

24

Tablični računalnik ASUS

Podrsajte

Če želite preklapljati med zasloni oz. stranmi e-knjige ali galerije slik, s prstom podrsajte desno ali levo po zaslonu na dotik.

K00L

25

26

Tablični računalnik ASUS

3. poglavje:

Delo s sistemom Android®

3. poglavje:

Delo s sistemom Android™

K00L

27

Prvi zagon

Ob prvem zagonu Tabličnega računalnika ASUS se bodo prikazala številna okna, ki vas bodo vodila skozi osnovne nastavitve operacijskega sistema Android™.

Tablični računalnik ASUS prvič zaženete na naslednji način:

1. Vklopite Tablični računalnik ASUS.

2. Izberite jezik in tapnite .

3. Izberite metodo vnosa ali obliko tipkovnice in tapnite .

4. V seznamu razpoložljivih omrežij Wi-Fi tapnite ime omrežja in nato

. Če želite preskočiti povezovanje z omrežjem, tapnite .

OPOMBA: Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi boste morali vnesti geslo.

5. Izberite vrsto podatkov za sinhronizacijo, nato pa tapnite

6. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje elemente: q

Google Račun q

Nastavitve in storitve Google

.

7. Nastavite lokalni datum in čas ter tapnite .

8. Označite potrditveno polje I understand (Razumem), nato tapnite .

9. Tapnite ali za vstop v Home screen (začetni zaslon).

10. Na začetnem zaslonu tapnite V redu, da omogočite navigiranje Tabličnega računalnika ASUS.

28

Tablični računalnik ASUS

Android™ lock screen

Ploščica za čas, datum in vreme

K00L

Ikona ključavnice

Zaganjalnik Google Now

29

Odklepanje naprave

Tapnite in povlecite v .

Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu

Podrsajte ploščico za čas, datum in vreme iz leve v desno, da se prikaže slika ozadja in plošča s pripomočki, nato pa tapnite in v Gallery (Galeriji) ali slikah

Wallpapers (Ozadja) izberite sliko ozadja.

30

Tablični računalnik ASUS

Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon

Podrsajte ploščico za čas, datum in vreme iz leve v desno, da se prikaže slika ozadja in plošča s pripomočki, nato pa tapnite in izberite pripomoček.

Vstop v Google Now

Tapnite v sistemski vrstici in ikono povlecite do ikone Google.

K00L

31

Google Now

Google Now je osebni asistent Tabličnega računalnika ASUS, ki vam ponuja takojšnje informacije o vremenskih pogojih, bližnjih restavracijah, urnikih letov, načrtovanih sestankih in drugih informacijah glede na vašo zgodovino brskanja, sinhronizirane koledarje ter opomnike.

32

Tablični računalnik ASUS

Začetni zaslon

Področje z obvestili in nastavitve

Odpri glasovno iskanje Google

Odpri besedilno iskanje Google

Tapnite, da nastavite kraj, datum in nastavitve časovnih opozoril

Bližnjice

Bližnjica do orodij

Android™

Vrnitev na prejšnji zaslon

Tapnite, če želite prebrati e-pošto v aplikaciji za e-pošto

Odpiranje zaslona z vsemi programi

Bližnjice

Sistemska vrstica

Prikaz nedavno uporabljenih aplikacij

Vrnitev na začetni zaslon

K00L

33

Prikazi zaslona

Težnostno tipalo, vgrajeno v tablični računalnik ASUS, omogoča samodejno obračanje zaslona glede na to, kako ga držite. Med ležečim in pokončnim prikazom lahko hitro preklopite tako, da obrnete Tablični računalnik ASUS v levo ali desno.

Ležeči prikaz

Pokončni prikaz

34

Tablični računalnik ASUS

Zaklep usmerjenosti zaslona

Zaslon Tabličnega računalnika ASUS privzeto samodejno spremeni usmerjenost iz načina Pokrajina v način Portret ali obratno glede na to, kako držite Tablični računalnik ASUS.

Če želite onemogočiti funkcijo samodejnega obračanja zaslona, sledite naslednjim korakom:

1. Na začetnem zaslonu tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.

2. Tapnite > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, nato pa tapnite in počistite izbiro Samodejno zasuči zaslon.

K00L

OPOMBA: Samodejno obračanje zaslona lahko omogočite/onemogočite tudi v

ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS). Za več podrobnosti glejte razdelek

Nastavitve.

35

Vzpostavljanje povezave s svetom

Povezovanje z brezžičnimi omrežji

Brezžična tehnologija Wi-Fi vam omogoča brezžično izmenjavo podatkov prek omrežja. Omogočite funkcijo Wi-Fi na Tabličnem računalniku ASUS in vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem. Nekatera brezžična omrežja so zavarovana s ključem ali digitalnimi certifikati ter zahtevajo dodatne korake za namestitev; druga so odprta, zato je vzpostavitev povezave enostavna.

OPOMBA: Kadar ne uporabljate spleta, izklopite Wi-Fi in tako varčujte z baterijo.

Omogočanje Wi-Fi in vzpostavitev povezave:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

2. Premaknite stikalo Wi-Fi v položaj VKLOP. Ko je omogočen, Tablični računalnik

ASUS išče razpoložljiva omrežja Wi-Fi.

3. Tapnite naziv omrežja, s katerim se želite povezati. Če je omrežje zavarovano oz. zaščiteno, vas sistem pozove k vnosu gesla ali drugih poverilnic.

OPOMBA: Če Tablični računalnik ASUS najde omrežje, s katerim ste se v preteklosti že povezali, povezavo vzpostavi samodejno.

Uporaba Bluetootha

Omogočanje in onemogočanje Bluetootha na napravi

Bluetooth je brezžični standard za izmenjavo podatkov na kratke razdalje.

Bluetooth je na voljo v mnogih izdelkih, npr. pametnih telefonih, računalnikih, tabličnih napravah in slušalkah.

Bluetooth je zelo uporaben za prenos podatkov med dvema ali več napravami, ki so si blizu.

Ko prvič vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti z

Tabličnim računalnikom ASUS.

OPOMBA: Kadar Bluetootha ne uporabljate, ga izklopite in tako varčujte z energijo.

36

Tablični računalnik ASUS

Če želite vklopiti ali izklopiti Bluetooth na napravi Tablični računalnik ASUS, izvedite eno izmed naslednjih možnosti:

Tapnite za vstop na zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

Premaknite stikalo Bluetooth v položaj VKLOP.

Podrsajte po območju z obvestili navzdol, da se prikaže plošča ASUS Quick

Settings (Hitre nastavitve ASUS), nato pa tapnite

.

Seznanjanje Tabličnega računalnika ASUS z drugo napravo

Bluetooth

Preden lahko vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti s

Tabličnim računalnikom ASUS. Napravi ostaneta seznanjeni, razen če prekinete njuno seznanjenost.

Seznanjanje naprave Tabličnega računalnika ASUS z drugo napravo:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

Premaknite stikalo Bluetooth v položaj VKLOP.

2. Tapnite Bluetooth za prikaz vseh razpoložljivih naprav Bluetooth v dosegu.

OPOMBE:

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, preverite, ali je Bluetooth na drugi napravi vklopljen in ali je vidnost naprave vklopljena.

• Če ne veste, kako vklopiti Bluetooth na drugi napravi ali kako jo nastaviti kot vidno, glejte tehnično dokumentacijo naprave.

3. Če Tablični računalnik ASUS zaključi z iskanjem preden je druga naprava

Bluetooth pripravljena, tapnite IŠČI NAPRAVE.

4. Na seznamu z razpoložljivimi napravami tapnite napravo Bluetooth, s katero se želite seznaniti. Sledite navodilom na naslednjih zaslonih in dokončajte seznanjanje. Po potrebi glejte tehnično dokumentacijo druge naprave.

K00L

37

Vzpostavitev povezave Bluetooth med Tabličnim računalnikom

ASUS in drugo napravo

Ko je naprava Tablični računalnik ASUS seznanjena z drugo napravo Bluetooth, je ponovna vzpostavitev povezave enostavna, če sta napravi v dosegu.

Povezava z napravo Bluetooth:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

Premaknite stikalo Bluetooth v položaj VKLOP.

2. Na seznamu s SEZNANJENIMI NAPRAVAMI tapnite ime seznanjene naprave.

Prekinitev seznanjenosti in konfiguracija naprave Bluetooth

Prekinitev seznanjenosti ali konfiguracija naprave Bluetooth:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

Premaknite stikalo Bluetooth v položaj VKLOP.

2. Tapnite Bluetooth in tapnite poleg povezane naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti seznanjenost ali jo konfigurirati.

3. Na zaslonu s seznanjenimi napravami Bluetooth lahko izvedete naslednja dejanja: q

Če želite prekiniti seznanjenost z napravo, tapnite Prekliči seznanitev.

q

Če želite preimenovati napravo Bluetooth, tapnite Preimenuj.

q

Če želite omogočiti ali onemogočiti enega izmed navedenih profilov, ga tapnite.

4. V sistemski vrstici tapnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

38

Tablični računalnik ASUS

Upravljanje programov

Ustvarjanje bližnjic do programov

Na začetnem zaslonu si lahko ustvarite bližnjice do programov in tako enostavno dostopate do najljubših programov.

Ustvarjanje bližnjice do programa:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.

2. Na zaslonu z vsemi programi tapnite in pridržite ikono aplikacije ter jo povlecite na začetni zaslon.

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona

Odstranite obstoječe bližnjice z začetnega zaslona in napravite prostor za nove.

Odstranjevanje bližnjice do programa:

1. Tapnite in pridržite program, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže X Izbriši.

2. Povlecite program na X Izbriši, da ga odstranite z začetnega zaslona.

K00L

39

Ogled informacij o programu

Podrobne informacije o programu si lahko ogledate med ustvarjanjem bližnjice za program. Če na zaslonu z vsemi programi pridržite program, se prikaže začetni zaslon in na njegovem zgornjem delu bo prikazano Podatki o programu.

Podrobne informacije se prikažejo, če program povlečete na Podatki o

programu.

40

Tablični računalnik ASUS

Ustvarjanje mape programov

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite mape in tako organizirate bližnjice.

Za ustvarjanje mape aplikacije:

1. Na Home Screen (začetnem zaslonu) tapnite program in ga povlecite na drug program, dokler se ne pojavi prozoren kvadrat.

OPOMBE:

• Ustvarjena mapa je prikazana v prozornem kvadratu.

• V mapo lahko dodate več programov.

2. Tapnite novo mapo in tapnite Neimenovana mapa, da preimenujete mapo.

K00L

41

Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi

Zaslon z nedavnimi programi vam prikaže seznam bližnjic do programov, ki ste jih nedavno zagnali. S pomočjo zaslona z nedavnimi programi se lahko enostavno vrnete na prejšnji program ali preklapljate med programi, ki ste jih nedavno zagnali.

Dostop do zaslona z nedavnimi programi:

1. Tapnite

v sistemski vrstici.

2. Prikaže se seznam z nedavno zagnanimi programi. Tapnite program, ki ga želite zagnati.

42

Tablični računalnik ASUS

Ogled menija nedavnega programa:

1. Tapnite in pridržite nedavni program, če želite odpreti njegov meni.

2. Če želite odstraniti program s seznama, izberite Odstrani s seznama. Če si želite ogledati njegove informacije, izberite Podatki o programu.

K00L

OPOMBA: Nedavni program lahko s seznama odstranite tudi tako, da ga povlečete v levo ali desno.

43

Task Manager (Upravitelj opravil)

Upravitelj opravil ASUS na Tabličnem računalniku ASUS prikaže seznam trenutno zagnanih orodij in programov, vključno z njihovo porabo v odstotkih. Zagnane programe lahko odpirate in zapirate posamezno, lahko pa s funkcijo Close All zaprete vse programe in orodja hkrati.

Uporaba upravitelja opravil:

1. Tapnite , da odprete zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite

PRIPOMOČKI za prikaz menija s pripomočki.

2. Pritisnite in pridržite ASUS Task Manager, da na začetnem zaslonu prikažete okno z upraviteljem opravil ASUS.

44

Tablični računalnik ASUS

3. Povlecite seznam navzgor in navzdol, da si ogledate vse zagnane programe.

4. Če želite zapreti program, tapnite poleg programa. Če želite zapreti vse programe hkrati, tapnite Close All.

K00L

45

File Manager (Upravitelj datotek)

Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.

2. Če si želite ogledati vsebino v Tabličnem računalniku ASUS, tapnite >

Internal Storage na levi plošči, nato tapnite element, ki ga želite izbrati. Če je vstavljena kartica microSD in si želite ogledati njeno vsebino, tapnite MicroSD.

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol in odprite polje z obvestili.

2. Tapnite za prikaz vsebine na kartici microSD. Če želite odpeti kartico microSD iz naprave Tabličnega računalnika ASUS, tapnite

.

POMEMBNO! Pred odpenjanjem kartice microSD iz Tabličnega računalnika ASUS obvezno shranite podatke, shranjene na kartici.

46

Tablični računalnik ASUS

Prilagajanje vsebine

V upravitelju datotek lahko kopirate, izrežete, daste v skupno rabo in brišete vsebino na napravi in na zunanji napravi za shranjevanje.

Za prilagajanje datoteke ali mape označite polje poleg nje, nato pa se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže vrstica z dejanji.

OPOMBE:

• Dejanje se bo prikazalo le, če prilagajate datoteko ali datoteke znotraj mape.

• Datoteko ali mapo lahko tudi označite, nato pa jo povlečete in spustite v želeno ciljno mapo.

Vrstica z dejanji

K00L

47

Nastavitve

Na nastavitvenem zaslonu lahko konfigurirate nastavitve Tabličnega računalnika

ASUS. S pomočjo tega sistemskega programa lahko konfigurirate brezžično povezljivost, strojno opremo, osebne nastavitve, sistemske nastavitve ter nastavitve računov na Tabličnem računalniku ASUS.

Obstajata dva načina za vstop v zaslon z Nastavitve.

1. Na zaslonu z vsemi programi tapnite in odprite meni.

2. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol, da prikažete ploščo Hitre

nastavitve ASUS, nato pa tapnite .

Hitre nastavitve ASUS

Hitre nastavitve ASUS

Prikaže lokalni datum in čas

Nastavitve zaslona

Nastavitve Wi-Fi

Audio Wizard

Nastavitve brezžičnega zaslona

48

Plošča za prilagoditev

Hitre nastavitve

Počisti obvestila

Meni Nastavitve

Ročna nastavitev svetlosti

Tablični računalnik ASUS

ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve

Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove funkcije.

Wi-Fi Bluetooth

GPS

Samodejni zasuk

Samodejna sinhronizacija

Pametno shranjevanje

Način branja Tihi način Način letala

Podokna z obvestili

Podokna z obvestili se bodo prikazala pod oknom Hitra nastavitev za opozorila ali posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in stanje programov.

Podokna z obvestili

K00L

OPOMBA: Če želite odstraniti element s seznama, povlecite obvestilo desno ali levo.

49

Zaustavitev Tabličnega računalnika ASUS

Tablični računalnik ASUS lahko zaustavite na sledeče načine:

Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite tipko za vklop/izklop, ob pozivu pa tapnite Izklopi in nato V redu.

Če se MeMO Tab ne odziva, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop najmanj

šest (6) sekund, dokler se Tablični računalnik ASUS ne izklopi.

POMEMBNO! Prisilna zaustavitev sistema lahko povzroči izgubo podatkov. Redno ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov.

Stanje pripravljenosti Tabličnega računalnika ASUS

Za preklop Tabličnega računalnika ASUS v stanje pripravljenosti enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

50

Tablični računalnik ASUS

4. poglavje:

Vnaprej nameščeni programi

4. poglavje:

Vnaprej nameščeni programi

K00L

51

Zanimivi vnaprej nameščeni programi

Play Music (Glasba Play)

Program za predvajanje glasbe je integrirani vmesnik za glasbeno zbirko in omogoča predvajanje glasbenih datotek, shranjenih na notranjem ali zunanjem pomnilniku.

Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem redu, ali pa si izberite želeni album.

Za zagon programa Play Music (Predvajanje glasbe) tapnite na Home Screen

(začetnem zaslonu), nato pa tapnite .

Nastavitve za predvajanje glasbe

Iskanje glasbene datoteke

Tapnite za razvrščanje zvočnih datotek glede na Nedavno,

Albumi, Izvajalci, Pesmi,

Seznami predvajanja in Zvrsti

52

Tablični računalnik ASUS

Kodek za zvok in video omogoča Tablični računalnik ASUS:

Dekodirnik

Kodirnik

Kodeki za zvok

AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(izboljšani

AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/

WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni

PCM, WMA 10, WMA brez izgube, WMA Pro LBR

Kodeki za video

H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Kodeki za zvok

AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Kodeki za video

H.263, H.264, MPEG-4

K00L

53

Camera (Fotoaparat)

Program Kamera vam omogoča zajemanje slik in videoposnetkov z napravo

MeMO Pad.

Če želite zagnati kamere, na začetnem zaslonu tapnite .

OPOMBA: Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledujete s programom

Galerija.

Fotografiranje

V zaslonu kamere tapnite za fotografiranje.

Tapnite za izbiro učinkov

Tapnite za urejanje nastavitev kamere

Tapnite za preklop na kamero

Podrsajte za povečavo/ pomanjšavo

Tapnite za izbiro načina

54

Tapnite za zajem fotografije

Tapnite za predogled nedavnih fotografij oz. videoposnetkov

Tablični računalnik ASUS

Snemanje videoposnetkov

V zaslonu kamere tapnite za začetek snemanja videoposnetkov.

Podrsajte za povečavo/ pomanjšavo

Tapnite za ustavitev snemanja

Tapnite za predogled nedavnih fotografij oz. videoposnetkov

Ko je snemanje v teku, lahko tudi približate ali oddaljite pogled videoposnetka.

K00L

55

Urejanje nastavitev kamere in učinkov

Program Kamera omogoča, da prilagodite nastavitve kamere in uporabite učinke za fotografije in videoposnetke.

Prilagajanje nastavitev kamere

Za prilagajanje nastavitev kamere:

V zaslonu kamere tapnite .

POMEMBNO! Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, najprej uporabite nastavitve.

Tapnite za prilagajanje nastavitev videoposnetka

Tapnite za prilagajanje nastavitev kamere

Tapnite za prilagoditev drugih nastavitev

To so nastavitve kamere za vaš tablični računalnik ASUS, ki jih lahko uporabite za snemanje visokodefinicijskih fotografij in videoposnetkov:

Tapnite to ikono za nastavitev beline, ISO, osvetlitve, ločljivosti kamere, načinov snemanja in nastavitve fokusa, da boste lahko snemali visokodefinicijske fotografije.

Tapnite to ikono ter tako prilagodite nastavitev beline, osvetlitev, kakovost videoposnetka in fokus, da boste lahko snemali visokodefinicijske videoposnetke.

Tapnite to ikono, da omogočite smernice na zaslonu, dodate podatke o lokaciji na svoje fotografije in videoposnetke, nastavite druge nastavitve kamere ali obnovite privzete nastavitve za kamero vašega tabličnega računalnika ASUS.

OPOMBA: Funkcijo nastavitve beline lahko prilagodite samo za zadnjo kamero.

56

Tablični računalnik ASUS

Prilagajanje učinkov kamere

Za prilagajanje učinkov kamere:

V zaslonu kamere tapnite .

POMEMBNO! Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, najprej izberite učinek.

Tapnite za izbiro učinka

K00L

57

Galerija

Slike in videoposnetke na Tabličnem računalniku ASUS si lahko ogledate s programom Galerija. Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi Tabličnem računalniku ASUS. V galeriji lahko slike prikažete kot diaprojekcijo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga oglejte.

Če želite zagnati galerijo, na začetnem zaslonu tapnite .

Glavni zaslon galerije

Podrsajte od leve proti desni ali obratno za ogled nedavnih fotografij in videoposnetkov

Nastavitve galerije

Tapnite za hitri zagon programa

Kamera

58

Podrsajte puščico od desne, da odprete fotografije in videoposnetke po različnih oblakih za shranjevanje

Podrsajte puščico desno, da se odprejo fotografije in videoposnetki po albumih, času, lokaciji in osebah

Tablični računalnik ASUS

Skupna raba in brisanje albumov

Če želite v skupno rabo dati album, ga tapnite in pridržite, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko daste v skupno rabo na splet, ali pa jih izbrišete iz Tabličnega računalnika ASUS.

Orodna vrstica

K00L

Tapnite to ikono, da delite izbrani album prek aplikacij za skupno rabo.

Tapnite to ikono za izbris izbranega albuma.

59

Skupna raba, brisanje in urejanje slik

Če želite sliko dati v skupno rabo, jo urediti ali izbrisati, jo najprej tapnite, da jo odprete, nato pa znova tapnite sliko, da se prikaže orodna vrstica na vrhu zaslona.

Skupna raba slik

Skupna raba slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.

2. Tapnite jo in jo izberite, nato pa tapnite in na seznamu izberite program za skupno rabo.

60

Tablični računalnik ASUS

Skupna raba več slik:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.

2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.

3. Tapnite nato pa s seznama izberite program za skupno rabo.

K00L

61

Urejanje slike

Urejanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite urediti.

2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .

3. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.

Vrnitev na prejšnji zaslon

Uveljavi

Shrani

Razveljavi

Obreži

Obračanje

Orodja za urejanje

62

Tablični računalnik ASUS

Brisanje slik

Brisanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite izbrisati.

2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .

3. Tapnite V redu.

Brisanje več slik:

1. V galeriji odprite album s slikami, ki jih želite izbrisati.

2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.

3. Tapnite in nato V redu.

K00L

63

Email (E-pošta)

Program za e-pošto vam omogoča dodajanje POP3, IMAP in Exchange računov za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte s Tabličnim računalnikom ASUS.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte z dodanega računa morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Nastavitev e-poštnega računa

Nastavitev e-poštnega računa:

2. Tapnite za zagon programa za e-pošto.

Gallery Camera

Polaris Office My Library Lite Play Music Maps

3. V programu za e-pošto vnesite svoj e-poštni

Email naslov in geslo ter tapnite Naprej.

Gmail

SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe

App Backup

SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter

OPOMBA: Počakajte, da Tablični računalnik

ASUS samodejno preveri nastavitve strežnika dohodne in odhodne pošte.

4. Konfigurirajte Možnosti računa in tapnite

Naprej.

64

Tablični računalnik ASUS

5. Vnesite ime računa, za katerega želite, da je prikazan poleg odhodnih sporočil, nato pa tapnite Naprej za prijavo v poštni predal.

Dodajanje e-poštnih računov

Dodajanje e-poštnega računa:

2. Tapnite , nato pa se prijavite s svojim računom.

Gallery Polaris Office My Library Lite Camera Play Music Maps

3. Tapnite > Nastavitve in nato , da dodate e-poštni račun.

Gmail

SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe

App Backup

SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz

K00L

65

Gmail

S programom Gmail lahko ustvarite nov račun Gmail ali sinhronizirate obstoječi račun Gmail ter ga uporabljate za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje epošte s Tabličnim računalnikom ASUS. Če omogočite ta program, vam je dodeljen tudi dostop do drugih programov Google, ki potrebujejo račun Google, kot je trgovina Play.

Nastavitev računa Gmail

Nastavitev računa Gmail:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.

2. Tapnite in odprite Gmail.

3. Tapnite Obstoječ in vnesite svoja obstoječa E-

pošta in Geslo, nato pa tapnite .

OPOMBA:

• Če še nimate Google Računa, tapnite Nov.

• Ob prijavi počakajte, da MeMO Pad vzpostavi komunikacijo s strežniki Google za nastavitev računa.

4. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitev in podatkov. Tapnite za prijavo v račun Gmail.

POMEMBNO! Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo E-pošta in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh epoštnih računov hkrati.

66

Tablični računalnik ASUS

Play Store (Trgovina Play)

S pomočjo računa Google lahko v trgovini Play dostopate do mnogih zabavnih iger in uporabnih programov.

POMEMBNO! V trgovino Play lahko vstopite samo, če ste prijavljeni v račun Google.

Dostop do trgovine Play

Dostop do trgovine Play:

1. Na začetnem zaslonu tapnite .

2. Če že imate račun Google, tapnite Obstoječ in vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če še nimate računa, tapnite Nov in sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa.

3. Po prijavi lahko začnete prenašati programe s trgovine Play in jih nameščati na

Tablični računalnik ASUS.

K00L

OPOMBA: Nekatere programi so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s kreditno kartico.

67

Maps (Zemljevid)

S pomočjo Google Zemljevidov lahko poiščete razna mesta, ustanove in navodila za pot. Omogoča vam tudi beleženje trenutne lokacije in skupno rabo teh informacij z drugimi.

Uporaba Google Zemljevidov

Uporaba Google Zemljevidov:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

2. Za prilagajanje iskanja uporabite vrstico za iskanje na vrhu zaslona.

Pokončni prikaz

Vrstica za iskanje

To ikono povlecite v desno, da se pokažejo ostale nastavitve

Tapnite za ogled več informacij

68

GPS

Tablični računalnik ASUS

MyLibrary

My Library (Moja knjižnica) je združen vmesnik za knjižne zbirke in vam omogoča shranjevanje in razvrščanje kupljenih ali prenesenih e-knjig po naslovu, avtorju in datumu.

Za zagon programa MyLibrary tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

POMEMBNO! Če boste želeli odpreti nekatere e-knjige, boste morda potrebovali predvajalnik Adobe Flash®. Pred uporabo aplikacije MyLibrary (Moja knjižnica) prenesite predvajalnik Adobe Flash®.

OPOMBA: MyLibrary Lite podpira e-knjige v zapisu ePub, PDF in TXT.

Glavni zaslon programa MyLibrary

Ogled e-knjig kot sličice ali seznam

Poišči e-knjigo

Premaknite ali izbrišite e-knjige

Več nastavitev

Vaše knjižne police

Knjige na izbrani knjižni polici

Zadnja brana e-knjiga

K00L

69

Branje e-knjig

Pri branju e-knjige podrsajte s prstom v levo za nadaljevanje na naslednjo strani ali od leve proti desni za vrnitev na prejšnjo stran.

Seznam poglavij

Čačka

Pomanjšaj

Druge nastavitve

Vstavljanje zaznamka

Povečaj

Drsenje po straneh

70

Tablični računalnik ASUS

Obračanje strani

Za premik na naslednjo stran podrsajte od desne proti levi. Za vrnitev na prejšnjo stran podrsajte od leve proti desni.

K00L

71

Vstavljanje zaznamka

Z zaznamkom si označite strani v knjigi, na katere se želite pozneje vrniti.

Vstavljanje zaznamka:

1. Tapnite na poljubno točko zaslona, da odprete orodno vrstico.

2. Tapnite , da označite stran. Označite lahko tudi poljubno število strani.

3. Če si želite ogledati zaznamovane strani, tapnite > Bookmark list in nato tapnite stran, ki jo želite odpreti.

72

Tablični računalnik ASUS

Označevanje strani

Označevanje v e-knjigi vam ponuja prikaz razlage besede, kopiranje besede ali besedne zveze, skupno rabo prek e-pošte ali poslušanje s pomočjo funkcije pretvorbe besedila v govor.

Označevanje besede Označevanje besedne zveze

Vrstica z dejanji

Označevanje strani:

1. Tapnite in pridržite želeno besedo ali stavek, dokler se ne prikažeta orodna vrstica in slovarska opomba.

OPOMBA: Če želite označiti besedno zvezo, tapnite in držite besedo, nato s prstom podrsajte, da jo izberete. Če izberete besedno zvezo, se slovarska opomba ne prikaže.

2. V vrstici z dejanji izberite eno izmed naslednjih možnosti: a. Tapnite Highlight, da označite besedo ali besedno zvezo.

b. Tapnite Note, da zabeležite izbrano besedo ali besedno zvezo. c. Tapnite Text to Speech, če želite poslušati izbrano besedo ali besedno zvezo.

d. Tapnite Copy, da kopirate izbrano besedo ali besedno zvezo, nato jo prilepite v drug program.

e. Če želite dati besedno zvezo v skupno rabo, tapnite Share in izberite program za skupno rabo. f. Tapnite Translation, da se prikaže prevod izbrane fraze.

K00L

73

SuperNote

SuperNote je enostaven program za vstavljanje opomb, prostoročno risanje, zajemanje in vstavljanje fotografij ter snemanje zvokov in videoposnetkov za bolj interaktivno izkušnjo.

Svoje beležke lahko daste tudi v skupno rabo prek računa ASUS WebStorage.

Če želite zagnati program SuperNote, na Home Screen (začetnem zaslonu) tapnite

.

Glavni zaslon programa SuperNote

Tapnite za ogled glede na tip

Tapnite za prijavo v račun ASUS

WebStorage in za sinhronizacijo vaših beležk

Tapnite za dodajanje nove beležke

Tapnite, če želite izbrati, zakleniti, izbrisati ali izvoziti zvezke v obliki PDF ali SuperNote

Tapnite, da odprete dodatne nastavitve

Tapnite za uvažanje, iskanje ali prikaz zaklenjenih beležk

Tapnite, da razvrstite beležke

Vse beležke

74

Tablični računalnik ASUS

Izdelava nove beležke

Izdelava nove beležke:

1. Tapnite Add a new Notebook.

2. Poimenujte datotek in izberite velikost strani Pad ali Phone.

3. Izberite predlogo. V trenutku se prikaže stran za novo beležko.

K00L

75

Vmesnik za novo beležko SuperNote

Shrani

Vrni pot

Orodna vrstica beležke

Izbriši stran

Nastavitve

Nastavitve načina

Prejšnja stran

Velikost strani

Naslednja stran

Številka strani

OPOMBA: Orodna vrstica beležke in nastavitve načina se spremenijo, če tapnete način

, način ali način .

76

Tablični računalnik ASUS

Prilagajanje beležke

V programu SuperNote ste lahko z beležkami ustvarjalni. V orodni vrstici lahko izbirate med mnogimi orodji za prilagajanje svojih beležk.

OPOMBA: Nastavitve v vrstici z orodji so odvisne od izbranega načina.

Prilagajanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu programa SuperNote tapnite beležko, ki jo želite prilagoditi.

2.

Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za začetek urejanja beležke.

OPOMBE:

• Če ste v načinu beležke in nato .

in potrebujete nasvete za pisalo, tapnite v orodni vrstic

• Za način

• Za način čopiča.

tapnite , da izberete barvo pisave in debelino.

tapnite , da izberete potezo, barvo, prosojnost in debelino

K00L

77

SuperNote – način samo za branje

Če želite omogočiti način samo za branje, tapnite in nato Read only.

Tapnite, če želite omogočiti način urejanja

Preimenovanje beležke

Preimenovanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite

Rename.

2. Vnesite ime datoteke in tapnite

V redu.

78

Tablični računalnik ASUS

Skrivanje beležk

Skrivanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite

Lock to hide.

2. Vnesite geslo in tapnite V redu.

OPOMBE:

• Ko boste skrili svojo prvo beležko boste vnesli novo geslo.

• Če si želite na glavnem zaslonu ogledati skrite beležke, tapnite , nato pa tapnite Show locked notebook.

Brisanje beležk

Brisanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite

Delete.

2. Tapnite

Delete za potrditev brisanja beležke.

K00L

79

AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave Tabličnega računalnika ASUS za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Za zagon programa Audio Wizard tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .

Prednastavljeni načini

Tapnite za potrditev izbire načina

Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:

1. V oknu programa AudioWizard tapnite način zvoka, ki ga želite vklopiti.

2. Če želite shraniti izbrani način zvoka in zapreti okno programa AudioWizard, tapnite V redu.

80

Tablični računalnik ASUS

App Locker

App Locker je varnostni program, ki omogoča zaščito osebnih programov pred nepooblaščeno uporabo. Če želite uporabiti zaklenjeni program, vas bo App

Locker pozval k vnosu gesla za zagon programa, ki ste ga zaklenili.

Uporaba programa App Locker

Uporaba programa App Locker:

1. Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa tapnite

2. Tapnite Start, nato pa nastavite geslo.

.

3. Tapnite V redu, da se odpre zaslon App Locker (Zaklep aplikacij).

K00L

81

Zaslon App Locker (Zaklep aplikacij)

Tapnite tukaj, da konfigurirate nastavitve programa App Locker

(Zaklep aplikacij).

Pomaknite drsnik v desno, da omogočite program App Locker in vklopite seznam aplikacij.

Tapnite programe, ki jih želite zakleniti, ali tapnite zaklenjen program, da ga odklenete.

OPOMBA:

• Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo prikazali znaki za zaklep.

• Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali vnesti svoje geslo.

82

Tablični računalnik ASUS

Zaslon za zaščito datotek

Orodna vrstica

Zavihki za vrste datotek

Seznam zaščitenih datotek

Uporaba zaščite datotek

Kako uporabljati zaščito datotek:

1. Tapnite

File Protection in nato

, da odprete program File Manager.

2. Tapnite, da izberete datoteke, ki jih želite zaščititi, nato pa tapnite

Datoteke, ki jih želite zaščititi, se pokažejo na zaslonu zaščite datotek.

.

K00L

83

Widgets (Pripomočki)

Gradniki so mini programi, ki vam omogočajo priročen dostop do uporabnik in zabavnih aplikacij na začetnem zaslonu Tabličnega računalnika ASUS.

Za ogled pripomočkov tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite

PRIPOMOČKI.

Prikaz pripomočka na začetnem zaslonu

Na zaslonu z gradniki s prstom podrsajte v levo ali desno, ga izberete gradnik.

Tapnite in pridržite izbrani pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.

POMEMBNO!

• Morda boste pred uporabo določenega pripomočka morali izvesti dodatna opravila, kot je registracija ali aktivacija.

• Če na zaslonu, kamor želite dodati pripomoček, ni dovolj prostora, pripomočka ne bo mogoče dodati.

Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite pripomoček, dokler se ne prikaže

X Izbriši. S prstom povlecite pripomoček na X Izbriši in ga tako odstranite z začetnega zaslona.

Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona

84

Tablični računalnik ASUS

ASUS Battery (Baterija ASUS)

Baterija ASUS je poseben pripomoček, zasnovan, da s pomočjo odstotkov in barv prikazuje stanje baterije Tabličnega računalnika ASUS in nanjo priključene dodatke.

Za ogled pripomočka Baterija ASUS tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite PRIPOMOČKI.

Prikaz pripomočka Baterija ASUS na začetnem zaslonu

Na zaslonu z gradniki s prstom podrsajte v levo ali desno, ga poiščete gradnik za baterijo ASUS. Tapnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.

K00L

OPOMBA: Stanje baterije Tabličnega računalnika ASUS si lahko ogledate tudi v hitrih nastavitvah ASUS in območju za obvestila. Za dodatne podrobnosti glejte poglavji Hite nastavitve ASUS in Plošča z obvestili.

85

86

Tablični računalnik ASUS

Dodatki

Dodatki

K00L

87

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

• Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

• Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda

B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).

Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča

škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

• Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

• Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.

• Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.

• Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki

Delovanje frekvenčnega pasu 5,15–5,25 GHz je omejeno samo na uporabo v notranjih prostorih. Pravila FCC za frekvenčni pas 5,15–5,25 GHz dovoljujejo samo uporabo v notranjih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale. V povezavi z dostopno točko bo naprava oddajala samo v frekvenčnih pasovih 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz in

5,725–5,850 GHz..

88

Tablični računalnik ASUS

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov.

Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal

Communications Commision (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 1,09 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost

RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display

Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC:

MSQK00L.

Opozorilo IC

Naprava lahko samodejno prekine prenos v primerih, ko manjkajo podatki za prenos ali ko pride do napake pri delovanju. To ni namenjeno preprečevanju prenosa kontrolnih ali signalnih informacij ali uporabe ponavljajočih se kod, ki jih zahteva tehnologija.

Člen A9.2(3) določa, da je napravo za frekvenčni pas 5150–5250 MHz dovoljeno uporabljati samo v notranjih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale; največji dovoljeni doseg antene (za naprave s pasovi 5250–5350 MHz in 5470–5725 MHz) glede na določila

EIRP in največji dovoljeni doseg antene (za naprave s pasom 5275–5850 MHz) glede na določila EIRP za P2P in ne-P2P funkcije, kot je ustrezno. Poleg tega so za primarne uporabnike (če imajo prednost) v pasu 5250–5350 MHz dodeljeni visokozmogljivi radarji, ki lahko povzročijo motnje in/ali okvare naprav LE-LAN.

Funkcija izbire kode države je v izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, onemogočena. Pri izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, je možno uporabljati le kanale 1–11. Drugih kanalov ni mogoče izbrati.

K00L

89

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta http://support.asus.com.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.

À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata standarda NF EN 50332-2:200 in NF EN

50332-1:20000.

90

Tablični računalnik ASUS

Označitev CE opozorila

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije

Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES

“elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,379 W/kg.

To opremo je dovoljeno uporabljati v:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

Krmilniki za DFS, povezani z zaznavanjem radarjev, uporabniku ne bodo na voljo.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev

Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR

– Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva.

Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 62311 in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

K00L

91

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm

2

or

H05VV-F, 2G, 0,75mm

2

.

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo o snemljivem pokrovu

POMEMBNO! Pokrovček na hrbtni strani vsebuje anteno, ki vam omogoča klicanje ali sprejemanje klicev. Ko pokrovček na hrbtni strani odstranite, da bi namestili kartico micro SIM ali microSD, ga morate varno namestiti nazaj.

92

Tablični računalnik ASUS

Pravilno odlaganje

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

NE ZAVRZITE Tabličnega računalnika ASUS med komunalne odpadke.

Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek

(električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro

) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

NE zavrzite Tabličnega računalnika ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte Tabličnega računalnika ASUS.

Ime modela: K00L (ME180A)

Proizvajalec:

Naslov:

Pooblaščeni predstavnik v Evropi:

Naslov:

ASUSTeK Computer Inc.

4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

K00L

93

94

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

Address, City:

Country:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

ASUS Tablet

K00F conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

(EC conformity marking)

Position :

CEO

Name :

Jerry Shen

Declaration Date: 31/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature :

__________

Tablični računalnik ASUS

K00L

95

96 support.asus.com

Tablični računalnik ASUS

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents