Philips AQ 6591/14 User manual

Philips AQ 6591/14 User manual
XP AQ 6591/14 CE
26-05-2000 09:13
Pagina 1
AQ 6591
Stereo Radio Cassette Player
VO
LU
M
E
104
104
120
120
TUNING
FM STEREO
FM
FM 88
88 92
92 96
96 100
100
70
90
AM
53
70
90
AM 53
160
160
108
108 MHz
MHz
AM
TAPE
RADIO
OFF
10
10 x
x kHz
kHz
FM
AM/F
M
STER
EO T
UNER
STEREO
AQ
RADIO 6591
CASSET
TE PL
AYER
XP AQ 6591/14 CE
26-05-2000 09:13
Pagina 2
INDEX
English
................................................................... 4
êÛÒÒÍËÈ
êÛÒÒÍËÈ
.................................................................... 8
Polski
ÈESKA REPUBLIKÁ
English
Polski
Vystraha!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci
s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému
ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty.
Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.
Nebezpeèí!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí
neviditelného laserového záøení!
....................................................................... 12
Èesky
Èesky
Slovensky
Slovensky
Magyar
Magyar
........................................................................ 16
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového
paprsku.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve
vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
............................................................ 20
SLOVAK REPUBLIC
2
................................................................... 24
Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
26-05-2000 09:13
FAST WINDING 5
STOP 9
PLAY (
CK
LO
•OFF/ON•DBB
Pagina 3
VOLUME
EA
SE
VO
LU
M
R EL
XP AQ 6591/14 CE
E
104
104
120
120
TUNING
FM STEREO
FM
FM 88
88 92
92 96
96 100
100
70
90
AM
53
70
90
AM 53
p
FM/STEREO
indicator
TUNING
2x R6/UM3/AA
160
160
108
108 MHz
MHz
TAPE
RADIO
OFF
DC 3V ->+
TE PL
AM
10
10 x
x kHz
kHz
M
AQ
RADIO 6591
CASSET
FM
AM/F
STER
EO T
UNER
STEREO
AYER
source switch •FM•AM•TAPE/RADIO OFF
3
XP AQ 6591/14 CE
NAPÁJENÍ
26-05-2000 09:13
Pagina 16
PØÍJEM ROZHLASOV‡CH STANIC
NAPÁJENÍ
Sí†ov¥ adaptér (nepatøí k pøíslu∂enství)
Napìtí 3V adaptéru musí b¥t v souladu s hodnotou napìtí
v místní svìtelné síti. 1,3 mm støední jehla 3,5 mm pøípoje
sí†ového adaptéru musí b¥t pøipojena na záporn¥ pól -.
• Sí†ov¥ adaptér zasuòte do zásuvky DC 3V (->+)
pøístroje a druh¥ konec pøipojte k síti.
• Nepou|íváte-li pøístroj, sí†ov¥ adaptér v|dy odpojte.
Èesky
Napájecí èlánky (nepatøí k pøíslu∂enství)
• Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te podle oznaèení
dva alkalické monoèlánky typu R6, UM3 nebo AA.
• Vyjmìte napájecí èlánky z pøístroje, pokud jsou vyèerpané
nebo nebudete-li pøístroj del∂í dobu pou|ívat.
PØÍJEM ROZHLASOV‡CH STANIC
1 Pøípoj sluchátek zasuòte do vstupu p.
2 Nastavte spínaè •FM•AM•TAPE/RADIO OFF do pozice
FM nebo AM.
– Bìhem pøíjmu FM stereo oznaèení FM STEREO svítí.
3 Regulátorem TUNING nalaïte rozhlasovou stanici.
16
REPRODUKCE KAZETY
Pro zlep∂ení pøíjmu rozhlasov¥ch stanic
FM:
Vodiè sluchátek je zároveò anténou FM. Úplnì ho
vytáhnìte na nastavte do správného smìru.
AM:
Pøijímaè má vestavìnou anténu. Otáèením pøijímaèe
nastavte anténu do správného smìru.
5 Sílu a charakter zvuku nastavíte regulátory VOLUME
a DBB (Dynamic Bass Boost).
6 Pøejete-li si vypnout pøístroj, nastavte spínaè
•FM•AM•TAPE/RADIO OFF do pozice TAPE/RADIO OFF.
REPRODUKCE KAZETY
1 Pøípoj sluchátek zasuòte do vstupu p.
2 Nastavte spínaè •FM•AM•TAPE/RADIO OFF do pozice
TAPE/ OFF.
3 Otevøte kazetov¥ prostor a vlo|te do nìj kazetu.
4 Jemn¥m stiskem zavøete kazetov¥ prostor.
5 Pøejete-li si zapojit reprodukci, stisknìte tlaèítko 1.
6 Sílu a charakter zvuku nastavíte regulátory VOLUME a DBB.
7 Pøejete-li si ukonèit reprodukci, stisknìte tlaèítko 9
a vypnìte pøístroj.
8 Pøejete-li si zrychlenì pøevinout pásek, stisknìte tlaèítko 5.
Pøejete-li si zrychlené pøevinování ukonèit, stisknìte tlaèítko 9.
– Dojde-li pásek do konce, tlaèítka magnetofonu se
automaticky uvolní a pøístroj se vypne.
XP AQ 6591/14 CE
26-05-2000 09:13
Pagina 17
V¤EOBECNÉ INFORMACE
ÚDR\BA
• Jednou do mìsíce oèistìte díly A a B vatou napu∂tìnou
alkoholem nebo tak, |e pøehrajete èistící kazetu.
• Kryt pøístroje otírejte pouze vlhk¥m hadøíkem. Nepou|ívejte
benzín nebo korozívní prostøedky.
• Nepou|ívejte pásek typu C-120.
• Chraòte pøístroj a kazety pøed de∂tìm, vlhkostí, pískem
a vysok¥mi teplotami, jaké mohou b¥t napøíklad v autì
parkujícím na slunci.
Pøíslu∂enství (dodávané s pøístrojem)
1 x opaskov¥ klips, 1 x stereofonní sluchátka.
Pou|ití opaskové klipsy
1 Pøi pou|ití opaskového klipsu dbejte na to, aby se vyklenutá
èást (na jeho zadní stranì) zasunula do r¥hy 1 na pøístroji.
BELTCLIP
CK
LO
A
C-120
1
Èesky
1
RELE
AS
E
✓
✗
✗
T
LIF
B
17
XP AQ 6591/14 CE
26-05-2000 09:13
Pagina 18
2 Opaskovou klipsu 2 tlaète smìrem dolù a natoète ji 3 do
pozice LOCK podle oznaèení na pøístroji.
3 Pøejete-li si klips sejmout, jemnì ho tlaète smìrem nahoru,
natoète ho do pozice RELEASE podle oznaèení na pøístroji.
Bezpeènost dopravy:
Pøi jízdì autem nebo na kole nikdy nepou|ívejte sluchátka,
proto|e byste mohli zpùsobit dopravní nehodu.
2
LI
FT
RELE
AS
E
CK
LO
Èesky
18
SLUCHÁTKA POU\ÍVEJTE S ROZUMEM
Ochrana sluchu:
Sílu zvuku nikdy nenastavujte na vysokou hodnotu. Pøíli∂ná síla
zvuku mù|e zpùsobit po∂kození sluchu.
3
PRO OCHRANU \IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
• Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù, a i tyto lze
lehce rozdìlit na dva stejnorodé materiály: lepenku a
umìlou hmotu. Obalov¥ materiál vlo|te, prosím, podle
místních pøedpisù a zvyklostí do nádob na odpadky.
• Informujte se, prosím, ve va∂em bydli∂ti o zpùsobu vyøazení
starého pøístroje z provozu.
• Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je, prosím, vlo|te
jen do urèen¥ch nádob na odpadky.
XP AQ 6591/14 CE
26-05-2000 09:13
Pagina 19
ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD
V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne| odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch bodù. Jestli|e se vám
problém, podle na∂ich návrhù nepodaøí vyøe∂it, obra†te se na prodejnu nebo na servis.
UPOZORNÌNÍ: V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami pøístroj opravit, proto|e v tomto pøípadì ztratíte právo na záruku.
¤um pøi pou|ití sí†ového adaptéru
¤um/zkreslení zvuku pøi pøíjmu rozhlasov¥ch stanic
– Pou|íváte nesprávn¥ adaptér.
• Pou|ívejte kvalitní adaptér 3V DC.
– Anténa FM (vodiè sluchátek) není úplnì vysunuta.
• Vysuòte úplnì anténu FM.
¤patná kvalita zvuku/není zvuk
– Pøístroj je v pøíli∂né blízkosti televizoru, poèítaèe, atd.
• Umístìte pøístroj ve vìt∂í vzdálenosti od elektrick¥ch zaøízení.
– Síla zvuku je nastavena na pøíli∂ nízkou hodnotu.
• Nastavte sílu zvuku na vy∂∂í hodnotu.
– Magnetofonové hlavy jsou zneèistìné.
• Oèistìte magnetofonové hlavy (viz ÚDR\BA).
– Vyèerpané napájecí èlánky.
• Vymìòte napájecí èlánky.
Èesky
– Pøípoj sluchátek není zasunut¥ na doraz.
• Zasuòte pøípoj sluchátek na doraz.
Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského spoleèenství
o poruchách v rádiové frekvenci.
Typové èíslo najdete na zadní stranì pøístroje.
V¥robní èíslo najdete v prostoru pro napájecí èlánky.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement