Daikin | EGSQH10S18AA9W | Vodnik za monterja

Vodnik za monterja
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
EGSQH10S18AA9W
Vodnik za monterja
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
Slovenščina
Kazalo
6.3
Kazalo
1 O dokumentaciji
1.1
O tem dokumentu ......................................................................
2 Splošni varnostni ukrepi
2.1
2.2
O dokumentaciji.........................................................................
2.1.1
Pomen opozoril in simbolov ........................................
Za monterja ...............................................................................
2.2.1
Splošno .......................................................................
2.2.2
Mesto namestitve........................................................
2.2.3
Hladivo ........................................................................
2.2.4
Slanica ........................................................................
2.2.5
Voda............................................................................
2.2.6
Električna dela ............................................................
3 O škatli
3.1
Notranja enota ...........................................................................
3.1.1
Razpakiranje notranje enote .......................................
3.1.2
Odstranjevanje opreme iz notranje enote ...................
4 O enotah in opcijskih dodatkih
4.1
4.2
Oznaka ......................................................................................
4.1.1
Nazivna ploščica: notranja enota ................................
Seznam opcijskih dodatkov za notranjo enoto ..........................
5 Napotki za uporabo
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Pregled: napotki za uporabo......................................................
Nastavitev sistema za ogrevanje prostora.................................
5.2.1
Posamezni prostor ......................................................
5.2.2
Več prostorov – eno območje temperature izhodne
vode ............................................................................
5.2.3
Več prostorov – dve območji temperature izhodne
vode ............................................................................
Nastavitev pomožnega vira toplote za ogrevanje prostora........
Nastavitev rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo.............
5.4.1
Postavitev sistema – vgrajeni rezervoar za toplo
vodo za gospodinjstvo ................................................
5.4.2
Izbiranje želene temperature za rezervoar za toplo
vodo za gospodinjstvo ................................................
5.4.3
Nastavitev in konfiguracija – rezervoar za toplo vodo
za gospodinjstvo .........................................................
5.4.4
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo za takojšnjo
toplo vodo ...................................................................
5.4.5
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo za
dezinfekcijo .................................................................
Nastavitev merjenja energije .....................................................
5.5.1
Proizvedena toplota ....................................................
5.5.2
Porabljena energija .....................................................
5.5.3
Napajanje po običajni tarifi za kWh električne
energije .......................................................................
5.5.4
Napajanje po prednostni tarifi za kWh električne
energije .......................................................................
Nastavitev nadzora energijske porabe ......................................
5.6.1
Trajna omejitev električne energije .............................
5.6.2
Omejitev električne energije, ki se aktivira z
digitalnimi vhodi ..........................................................
5.6.3
Postopek omejitve električne energije ........................
Nastavitev zunanjega tipala temperature ..................................
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
7 Montaža
7.1
7.2
7.3
6
6
6
6
7.4
6
6
6
7
7
7
8
8
7.5
9
11
12
13
13
14
14
14
7.6
15
15
15
15
15
8.1
16
16
16
16
17
17
6.1
6.2
Priprava mesta namestitve ........................................................
6.1.1
Zahteve za namestitveno mesto za notranjo enoto ....
Priprava cevi..............................................................................
6.2.1
Zahteve za kroge ........................................................
6.2.2
Formula za izračun predtlaka ekspanzijske posode ...
6.2.3
Preverjanje količine vode v krogu ogrevanja prostora
in krogu slanice ...........................................................
6.2.4
Spreminjanje predtlaka ekspanzijske posode.............
6.2.5
Preverjanje količine vode: primeri ...............................
Vodnik za monterja
2
17
17
17
17
17
19
19
20
20
8.3
21
21
21
21
22
22
Odpiranje enot ...........................................................................
7.1.1
Odpiranje notranje enote ............................................
7.1.2
Odpiranje pokrova stikalne omarice notranje enote....
Nameščanje notranje enote.......................................................
7.2.1
Montaža notranje enote ..............................................
Priključevanje cevi za slanico ....................................................
7.3.1
Priključevanje cevi za slanico .....................................
7.3.2
Polnjenje kroga slanice ...............................................
7.3.3
Priključevanje varnostnega tlačnega ventila na
odvod na strani slanice ...............................................
7.3.4
Izoliranje cevi za slanico .............................................
Priključevanje vodovodnih cevi..................................................
7.4.1
Priključevanje vodovodnih cevi ...................................
7.4.2
Priključevanje varnostnega tlačnega ventila na
odvod ..........................................................................
7.4.3
Polnjenje kroga ogrevanja prostora ............................
7.4.4
Polnjenje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
7.4.5
Izoliranje cevi ..............................................................
7.4.6
Priključevanje obtočnih cevi........................................
7.4.7
Priključevanje odvodne cevi........................................
Priključevanje električnega ožičenja..........................................
7.5.1
O električni skladnosti .................................................
7.5.2
Priključevanje električnega ožičenja na notranjo
enoto ...........................................................................
7.5.3
Priključevanje omrežnega napajanja ..........................
7.5.4
Priključevanje tipala zunanje temperature ..................
7.5.5
Priključevanje daljinskega upravljalnika......................
7.5.6
Priključevanje zapornega ventila ................................
7.5.7
Priključevanje električnih števcev ...............................
7.5.8
Priključevanje črpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo ..............................................................
7.5.9
Priključevanje izhoda za alarm ...................................
7.5.10 Priključevanje izhoda za vklop/izklop ogrevanja
prostora.......................................................................
7.5.11 Priključevanje preklopa na zunanji vir toplote .............
7.5.12 Priključevanje digitalnih vhodov za porabo energije ...
Zaključevanje montaže notranje enote......................................
7.6.1
Pritrjevanje pokrova daljinskega upravljalnika na
notranjo enoto .............................................................
7.6.2
Zapiranje notranje enote .............................................
8 Konfiguracija
8.2
6 Priprava
Priprava električnega ožičenja...................................................
6.3.1
O pripravi električnega ožičenja..................................
6.3.2
O napajanju po prednostni tarifi za kWh električne
energije .......................................................................
6.3.3
Pregled električnih priključkov, razen za zunanje
aktuatorje ....................................................................
6.3.4
Pregled električnih priključkov za zunanje in notranje
aktuatorje ....................................................................
22
22
23
23
23
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
30
30
30
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
Pregled: konfiguracija ................................................................
8.1.1
Priključitev računalniškega kabla v stikalno omarico ..
8.1.2
Dostopanje do najpogosteje uporabljanih ukazov ......
8.1.3
Kopiranje nastavitev sistema iz prvega v drugi
daljinski upravljalnik ....................................................
8.1.4
Kopiranje jezikovnega nabora iz prvega v drugi
daljinski upravljalnik ....................................................
8.1.5
Hitri čarovnik: po prvem vklopu določite postavitev
sistema........................................................................
Osnovna konfiguracija ...............................................................
8.2.1
Hitri čarovnik: Jezik/čas in datum................................
8.2.2
Hitri čarovnik: Standardno...........................................
8.2.3
Hitri čarovnik: Možnosti...............................................
8.2.4
Hitri čarovnik: Zmogljivosti (merjenje energije) ...........
8.2.5
Nadzor ogrevanja prostora .........................................
8.2.6
Nadzor tople vode za gospodinjstvo ...........................
8.2.7
Številka za stik/podpora ..............................................
Napredna konfiguracija/optimizacija..........................................
8.3.1
Ogrevanje prostora: napredno ....................................
8.3.2
Nadzor tople vode za gospodinjstvo: napredno..........
34
34
34
35
35
35
36
36
36
39
40
40
43
44
44
44
47
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
1 O dokumentaciji
8.4
8.5
8.3.3
Nastavitve virov toplote...............................................
8.3.4
Nastavitve sistema......................................................
Struktura menija: pregled ..........................................................
Struktura menija: pregled nastavitev monterja ..........................
9 Zagon
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Pregled: zagon ..........................................................................
Seznam preverjanj pred testnim zagonom ................................
Funkcija odzračevanja kroga ogrevanja prostora......................
9.3.1
Ročno odzračevanje ...................................................
9.3.2
Samodejno odzračevanje ...........................................
9.3.3
Prekinjanje odzračevanja............................................
Izvajanje testnega zagona.........................................................
Izvajanje testnega zagona aktuatorjev ......................................
9.5.1
Možni testni zagoni aktuatorjev...................................
Sušenje estriha s talnim ogrevanjem.........................................
9.6.1
Programiranje urnika sušenja estriha s talnim
ogrevanjem .................................................................
9.6.2
Izvajanje sušenja estriha s talnim ogrevanjem ...........
9.6.3
Odčitavanje stanja sušenja estriha s talnim
ogrevanjem .................................................................
9.6.4
Prekinjanje sušenja estriha s talnim ogrevanjem........
10 Izročitev uporabniku
10.1
11.3
Varnostni ukrepi za vzdrževanje................................................
Seznam preverjanj za letno vzdrževanje notranje enote...........
11.2.1 Praznjenje rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo ..............................................................
Praznjenje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo ............
12 Odpravljanje težav
12.1
12.2
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
Pritrjevanje ustreznega jezika na nazivno ploščico enote ......... 59
11 Vzdrževanje in servisiranje
11.1
11.2
49
51
53
54
Splošni napotki ..........................................................................
Reševanje težav na podlagi simptomov ....................................
12.2.1 Simptom: Enota NE ogreva po pričakovanjih .............
12.2.2 Simptom: Kompresor se NE zažene (ogrevanje
prostora ali ogrevanje vode za gospodinjstvo)............
12.2.3 Simptom: Črpalka ropota (kavitacija) ..........................
12.2.4 Simptom: Odpre se ventil za sproščanje tlaka............
12.2.5 Simptom: Varnostni tlačni ventil pušča .......................
12.2.6 Simptom: Prostor se NE ogreje v zadostni meri pri
nizkih zunanjih temperaturah ......................................
12.2.7 Simptom: Tlak na točilnem mestu je nenavadno
visok............................................................................
12.2.8 Simptom: Okrasne plošče odstopajo zaradi
nabreklosti rezervoarja................................................
12.2.9 Simptom: Funkcija dezinfekcije rezervoarja se NE
izvede pravilno (napaka AH).......................................
Reševanje težav na podlagi kod napak.....................................
12.3.1 Kode napake: pregled.................................................
1
O dokumentaciji
1.1
O tem dokumentu
Ciljni prejemniki
Pooblaščeni monterji
Komplet dokumentacije
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:
Dokument
Splošni
varnostni
ukrepi
60
60
Vodnik za
monterja
Priprava za montažo,
tehnične specifikacije,
dobre prakse, referenčni
podatki ...
Dodatek za
opcijsko
opremo
Dodatne informacije za
Papirni izvod (v škatli
montažo opcijske opreme notranje enote)
60
60
61
61
61
61
62
62
Format
Papirni izvod (v škatli
notranje enote)
Priročnik za Navodila za montažo
montažo
notranje
enote
59
59
59
Vsebuje …
Varnostna navodila, ki jih
morate prebrati pred
montažo
Digitalne datoteke na
naslovu http://
www.daikineurope.com/
support­and­manuals/
product­information/.
Digitalne datoteke na
naslovu http://
www.daikineurope.com/
support­and­manuals/
product­information/.
V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem prodajalcu so
morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.
2
Splošni varnostni ukrepi
62
2.1
O dokumentaciji
62
▪ Izvorna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.
62
62
63
63
▪ Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo
pomembne teme; skrbno se jih držite.
13 Slovar
64
▪ Vse dejavnosti, opisane v priročniku za namestitev, mora izvajati
pooblaščen monter.
14 Tehnični podatki
65
12.3
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Mere in prostor za vzdrževanje .................................................
14.1.1 Mere in prostor za vzdrževanje: notranja enota..........
Sestavni deli ..............................................................................
14.2.1 Sestavni deli: stikalna omarica (notranja enota) .........
Shema napeljave cevi ...............................................................
14.3.1 Shema napeljave cevi: notranja enota........................
Vezalna shema..........................................................................
14.4.1 Vezalna shema: notranja enota ..................................
Tehnične specifikacije ...............................................................
14.5.1 Tehnične specifikacije: notranja enota........................
Območje delovanja....................................................................
14.6.1 Območje delovanja: notranja enota ............................
Krivulja ESP...............................................................................
14.7.1 Krivulja ESP: Notranja enota ......................................
15 Tabela z nastavitvami sistema
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
65
65
67
67
68
68
69
69
75
75
76
76
78
78
2.1.1
Pomen opozoril in simbolov
NEVARNOST
Označuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne
poškodbe.
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi
električnega udara.
NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
Označuje situacijo, ki lahko povzroči opekline ali ozebline
zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.
79
Vodnik za monterja
3
2 Splošni varnostni ukrepi
OPOZORILO
Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt in hude telesne
poškodbe.
POZOR
Označuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje
nevarne telesne poškodbe.
Najmanj naslednje informacije morajo biti zagotovljene na
dostopnem mestu izdelka:
▪ Navodila za izklop sistema v nujnem primeru
▪ Naziv in naslov gasilske službe, policije in bolnišnice
▪ Ime, naslov ter dnevna in nočna telefonska številka za servis
Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard
EN378.
OPOMBA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali
lastnine.
INFORMACIJE
Označuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.
2.2.2
Mesto namestitve
▪ Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in kroženje
zraka.
▪ Prepričajte se, da bo mesto namestitve preneslo težo enote in
tresljaje.
▪ Prepričajte se, da je območje dobro prezračevano.
2.2
Za monterja
▪ Pazite, da bo enota izravnana.
2.2.1
Splošno
▪ Prepričajte se, da so tla na mestu, na katerem boste montirali
enoto, ravna.
Če niste prepričani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na
svojega prodajalca.
Enote NE nameščajte na naslednja mesta:
OPOMBA
▪ V potencialno eksplozivnem okolju.
Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko
povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali
požar, ali drugače poškoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte samo dodatke, opcijsko opremo in
nadomestne dele, ki jih izdela ali odobri Daikin.
▪ Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove.
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in lahko
povzročijo okvare na opremi.
OPOZORILO
Montaža, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti
(razen z navodili, opisanimi v dokumentaciji Daikin) skladni
tudi z veljavno zakonodajo.
POZOR
Pri nameščanju, vzdrževanju ali servisiranju sistema
uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo (zaščitne
rokavice, varnostna očala …).
▪ Na mestih, kjer obstaja nevarnost požara zaradi uhajanja vnetljivih
plinov (primer: razredčilo ali bencin), ogljikovih vlaken ali
vnetljivega prahu.
▪ Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli žvepleni plin).
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko začelo puščati
hladivo.
2.2.3
Hladivo
OPOMBA
Napeljava cevi mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
Zadevni standard za Evropo je EN378.
OPOZORILO
Raztrgajte in odvrzite plastične vreče, da se z njimi nihče
ne bi mogel igrati, zlasti ne otroci. Možna nevarnost:
zadušitev.
NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
OPOMBA
Poskrbite, da zunanje cevi in priključki ne bodo
obremenjeni.
OPOZORILO
▪ NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in
notranjih delov med delovanjem ali neposredno po
delovanju. Lahko so prevroči ali premrzli. Počakajte, da
se njihova temperatura normalizira. Če se jih morate
dotikati, si nadenite zaščitne rokavice.
Med testiranjem v izdelku NIKOLI ne smete vzpostaviti
tlaka, višjega od maksimalnega dovoljenega tlaka (kot je
podan na nazivni ploščici enote).
▪ Z golo kožo se NE dotikajte ponesreči razlitega hladiva.
Izvedite varnostne ukrepe, če pride do puščanja hladiva.
Če hladilni plin uhaja, nemudoma prezračite prostor.
Možne nevarnosti:
OPOMBA
Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprečite, da bi enota
postala zavetišče za majhne živali. Majhne živali, ki se
dotaknejo električnih delov, lahko povzročijo okvare, dim
ali požar.
OPOMBA
▪ Na vrh enote NE postavljajte predmetov ali opreme.
▪ NE sedite na napravi, ne plezajte nanjo in ne stojte na
njej.
OPOZORILO
▪ Previsoka koncentracija hladiva v zaprtem prostoru
lahko povzroči pomanjkanje kisika.
▪ Če pride hladilni plin v stik z ognjem, se lahko tvorijo
strupeni plini.
OPOZORILO
Hladiva vedno zberite. NE izpuščajte jih neposredno v
okolje. Uporabite vakuumsko črpalko, da izpraznite
napeljavo.
V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom
priskrbeti dnevnik, v katerem se beležijo najmanj: podatki o
vzdrževanju, popravila, rezultati testov, obdobja pripravljenosti ...
Vodnik za monterja
4
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
2 Splošni varnostni ukrepi
2.2.4
Slanica
Če se uporablja. Za več informacij glejte priročnik za montažo ali
referenčni vodnik za monterja za vašo uporabo.
OPOZORILO
Izbira slanice MORA biti skladna z veljavno zakonodajo.
OPOZORILO
Izvedite varnostne ukrepe, če pride do puščanja slanice.
Če slanica izteka, takoj prezračite območje in se obrnite na
lokalnega prodajalca.
OPOZORILO
Temperatura okolja v notranjosti enote je lahko bistveno
višja od temperature v prostoru, npr. 70°C. V primeru
iztekanja slanice lahko vroči deli enote povzročijo nevarno
situacijo.
OPOZORILO
Uporaba in namestitev sistema MORATA biti skladni z
varnostnimi in okoljskimi previdnostnimi ukrepi, ki jih
določa veljavna zakonodaja.
2.2.5
Voda
OPOMBA
Kakovost vode mora ustrezati Direktivi EU 98/83 ES.
OPOZORILO
▪ Uporabljajte LE bakrene vodnike.
▪ Zunanje ožičenje mora biti izvedeno v skladu z vezalno
shemo, dobavljeno z izdelkom.
▪ NIKOLI ne stiskajte šopov kablov in pazite, da ne
pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi robovi. Prepričajte se,
da na priključne sponke ne pritiska nič z zunanje strani.
▪ Obvezno vgradite ozemljitveni vodnik. NE ozemljujte
enote s pomočjo komunalne cevi, prenapetostnega
odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar.
▪ Obvezno uporabite ločeno napajalno vezje. NIKOLI ne
uporabite napajalnega vezja, v katerega so priključene
druge naprave.
▪ Obvezno namestite odklopnike.
zahtevane varovalke ali
▪ Obvezno namestite zemljostično zaščito. Če tega ne
storite, lahko pride do električnega udara ali požara.
▪ Ko nameščate zemljostično zaščito, pazite, da je
združljiva z inverterjem (odporna na visokofrekvenčne
električne šume), da bi se izognili nepotrebnemu
odpiranju zaščite.
Napajalne kable napeljite najmanj 1 meter stran od televizije in radia,
da bi preprečili motnje. Odvisno od radijskih valov, tudi 1 meter
morda ne bo dovolj.
OPOZORILO
2.2.6
Električna dela
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA
▪ Izklopite napajanje, preden odstranjujete pokrov
stikalne omarice, priklapljate električno ožičenje ali se
dotikate električnih delov.
▪ Ko zaključite napeljavo električnih kablov, se
prepričajte, da so vsi električni sestavni deli in vse
priključne sponke v omarici z električnimi sestavnimi
deli varno pritrjeni.
▪ Obvezno zaprite vse pokrove, preden zaženete enoto.
▪ Pred servisiranjem odklopite napajanje za več kot
1 minuto in izmerite napetost na priključkih
kondenzatorjev glavnega tokokroga ali električnih
sestavnih delih. Napetost MORA biti nižja od 50 V DC,
preden se lahko dotaknete električnih sestavnih delov.
Za mesta priključkov glejte vezalno shemo.
▪ Električnih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi
rokami.
▪ Enote NE puščajte brez nadzora, če ste z nje odstranili
servisni pokrov.
OPOZORILO
Če NI tovarniško nameščeno, morate v fiksno napeljavo
vgraditi glavno stikalo ali drug način izklopa, ki omogoča
ločevanje kontaktov na vseh polih in popoln odklop v
skladu s pogoji za odvodnike prenapetosti stopnje III.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
5
3 O škatli
3
3
O škatli
Odstranite opremo.
a
b
1x
c
1x
d
1x
1x
▪ Ob dobavi je treba enoto pregledati glede poškodb. Morebitne
poškodbe morate takoj sporočiti agentu prevoznika.
e
▪ Enoto postavite še zapakirano čim bližje mestu montaže, da bi
preprečili morebitne poškodbe med premikanjem.
3.1
Notranja enota
3.1.1
Razpakiranje notranje enote
f
1x
a
b
c
d
e
f
g
4
g
1x
1x
Splošni varnostni ukrepi
Dodatek za opcijsko opremo
Priročnik za montažo
Priročnik za uporabo
Oddaljeno zunanje tipalo
Pokrov kompleta uporabniškega vmesnika
Večjezična nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
Ponovno namestite zgornjo ploščo.
4
O enotah in opcijskih
dodatkih
4.1
Oznaka
OPOMBA
Če sočasno nameščate ali servisirate več enot, NE smete
zamenjati servisnih plošč med različnimi modeli.
4.1.1
3.1.2
Odstranjevanje opreme iz notranje enote
1
Odstranite vijake z zgornje plošče enote.
2
Odstranite zgornjo ploščo.
Nazivna ploščica: notranja enota
Mesto
4x
Oznaka modela
Primer: E GS Q H 10 S 18 AA 9W
Koda
Vodnik za monterja
6
Opis
E
Evropski model
GS
Zemeljska toplotna črpalka
Q
Hladivo R410A
H
Samo ogrevanje
10
Razred zmogljivosti: 10 kW
S
Material vgrajenega rezervoarja: nerjavno jeklo
18
Prostornina vgrajenega rezervoarja: 180 l
AA
Serija
9W
Model rezervnega grelnika: 9W
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
5 Napotki za uporabo
4.2
Seznam opcijskih dodatkov za
notranjo enoto
Uporabniški vmesnik (EKRUCBL*)
Uporabniški vmesnik in možni dodatni uporabniški vmesnik sta na
voljo kot opcija.
Dodatni uporabniški vmesnik se lahko priključi:
Oddaljeno notranje tipalo (KRCS01­1)
Kot tipalo temperature prostora uporablja notranje tipalo
uporabniškega vmesnika.
Opcijsko je mogoče namestiti oddaljeno notranje tipalo za merjenje
temperature prostora na drugem mestu.
Za navodila za montažo glejte priročnik za montažo oddaljenega
notranjega tipala in dodatek za opcijsko opremo.
▪ Da bi zagotovili:
INFORMACIJE
▪ upravljanje v bližini notranje enote,
Oddaljeno notranje tipalo se lahko uporablja samo, če je
uporabniški vmesnik konfiguriran za funkcije sobnega
termostata.
▪ funkcionalnost sobnega termostata v osrednjem ogrevanem
prostoru.
▪ Da bi zagotovili vmesnik, ki omogoča uporabo drugih jezikov.
Računalniški konfigurator (EKPCCAB*)
Na voljo so naslednji uporabniški vmesniki:
Računalniški kabel omogoča povezavo med stikalno omarico
notranje enote in računalnikom. S tem ponuja možnost nalaganja
različnih jezikovnih datotek na daljinski upravljalnik in notranjih
parametrov v notranjo enoto. Glede razpoložljivih jezikovnih datotek
stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem.
▪ EKRUCBL1 vsebuje naslednje jezike: nemščina, francoščina,
nizozemščina, italijanščina.
▪ EKRUCBL2 vsebuje naslednje jezike: angleščina, švedščina,
norveščina, finščina.
▪ EKRUCBL3 vsebuje naslednje jezike: angleščina, španščina,
grščina, portugalščina.
▪ EKRUCBL4 vsebuje naslednje jezike: angleščina, turščina,
poljščina, romunščina.
▪ EKRUCBL5 vsebuje naslednje jezike: nemščina, češčina,
slovenščina, slovaščina.
▪ EKRUCBL6 vsebuje naslednje jezike: angleščina, hrvaščina,
madžarščina, estonščina.
▪ EKRUCBL7 vsebuje naslednje jezike: angleščina, nemščina,
ruščina, danščina.
Jezike je na uporabniški vmesnik mogoče naložiti s pomočjo
računalniške programske opreme ali kopirati z enega uporabniškega
vmesnika na drugi.
Za navodila za montažo glejte "7.5.5 Priključevanje uporabniškega
vmesnika" na strani 30.
Sobni termostat (EKRTWA, EKRTR1)
Na notranjo enoto lahko priključite opcijski sobni termostat.
Termostat je lahko žični (EKRTWA) ali brezžični (EKRTR1).
Za navodila za montažo glejte priročnik za montažo sobnega
termostata in dodatek za opcijsko opremo.
Oddaljeno tipalo za brezžični termostat (EKRTETS)
Brezžično tipalo notranje temperature (EKRTETS) lahko uporabljate
samo v kombinaciji z brezžičnim termostatom (EKRTR1).
Za navodila za montažo glejte priročnik za montažo sobnega
termostata in dodatek za opcijsko opremo.
Programska oprema in ustrezna navodila za uporabo so na voljo v
ekstranetu Daikin.
Za navodila za montažo glejte priročnik za montažo računalniškega
kabla.
5
Napotki za uporabo
5.1
Pregled: napotki za uporabo
Napotki za uporabo toplotne črpalke Daikin.
ponujajo pregled možnosti sistema
OPOMBA
▪ Ilustracije v napotkih za uporabo so podane zgolj kot
primeri, in jih NE smete uporabljati namesto podrobnih
hidravličnih shem. Natančne hidravlične mere in
uravnoteženje NISO prikazani, zanje mora poskrbeti
monter.
▪ Za več informacij o nastavitvah za optimiziranje
delovanja toplotne črpalke glejte poglavje
"8 Konfiguracija" na strani 34.
INFORMACIJE
Funkcija merjenja energije se NE uporablja in/ali NI
veljavna za to enoto, če porabo izračunava enota. Če se
uporabljajo dodatni zunanji števci, je prikaz merjenja
energije veljaven.
Tiskano vezje za digitalne V/I (EKRP1HB)
Tiskano vezje za digitalne V/I je potrebno za zagotavljanje naslednjih
signalov:
To poglavje vsebuje napotke za uporabo za:
▪ Nastavitev sistema za ogrevanje prostora
▪ Izhod alarma
▪ Nastavitev pomožnega vira toplote za ogrevanje prostora
▪ Izhod za vklop/izklop ogrevanja prostora
▪ Nastavitev rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
▪ Preklop na zunanji vir toplote
▪ Nastavitev merjenja energije
Za navodila za montažo glejte priročnik za montažo tiskanega vezja
za digitalne V/I in dodatek za opcijsko opremo.
▪ Nastavitev porabe energije
▪ Nastavitev zunanjega tipala temperature
Tiskano vezje za ukaze (EKRP1AHTA)
Da bi omogočili nadzor varčne energijske porabe z digitalnimi vhodi,
morate namestiti tiskano vezje za ukaze.
Za navodila za montažo glejte priročnik za montažo tiskanega vezja
za ukaze in dodatek za opcijsko opremo.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
7
5 Napotki za uporabo
5.2
Nastavitev sistema za ogrevanje
prostora
Sistem toplotne črpalke Daikin dovaja izhodno vodo v grelna telesa v
enem ali več prostorih.
Sistem ponuja veliko prilagodljivih možnosti nadzora temperature v
posameznem prostoru, zato morate najprej odgovoriti na naslednja
vprašanja:
Ugodnosti
▪ Stroškovna učinkovitost. NE potrebujete dodatnega zunanjega
sobnega termostata.
▪ Največ udobja in učinkovitosti. Pametne funkcije sobnega
termostata lahko zmanjšajo ali povečajo želeno temperaturo
izhodne vode glede na dejansko temperaturo prostora
(modulacija). Rezultat:
▪ Koliko prostorov ogreva sistem toplotne črpalke Daikin?
▪ Stabilna temperatura prostora, skladna z želeno temperaturo
(več udobja)
▪ Katere vrste oddajnikov toplote se uporabljajo v posameznem
prostoru in za kakšno temperaturo izhodne vode so zasnovani?
▪ Manj ciklov vklopa/izklopa (tišje delovanje, več udobja in večja
učinkovitost)
Ko so zahteve po ogrevanju prostora opredeljene, Daikin priporoča,
da sledite naslednjim napotkom za nastavitev.
5.2.1
Posamezni prostor
Talno ogrevanje ali radiatorji – žični sobni
termostat
Nastavitev
▪ Najnižja možna temperatura izhodne vode (večja učinkovitost)
▪ Preprostost. Želeno temperaturo prostora lahko preprosto
nastavite preko daljinskega upravljalnika:
▪ Za dnevne potrebe lahko uporabljate prednastavljene vrednosti
in urnike.
▪ Za izjeme od vsakdanjih potreb lahko začasno razveljavite
prednastavljene vrednosti in urnike in uporabite način
počitnic ...
Talno ogrevanje ali radiatorji – brezžični sobni
termostat
A
B
Nastavitev
A
B
a
b
a
A
B
a
Glavno območje temperature izhodne vode
En prostor
Daljinski upravljalnik se uporablja kot sobni
termostat
▪ Talno ogrevanje ali radiatorji so neposredno priključeni na
notranjo enoto.
▪ Temperatura prostora se nadzoruje preko daljinskega
upravljalnika, ki se uporablja kot sobni termostat. Možne
namestitve:
A
B
a
b
Glavno območje temperature izhodne vode
En prostor
Sprejemnik za brezžični zunanji sobni termostat
Brezžični zunanji sobni termostat
▪ Daljinski upravljalnik (standardna oprema) je nameščen v
prostoru in se uporablja kot sobni termostat
▪ Talno ogrevanje ali radiatorji so neposredno priključeni na
notranjo enoto.
▪ Daljinski upravljalnik (standardna oprema) je nameščen na
notranji enoti in se uporablja za nadzor v bližini notranje enote +
daljinski upravljalnik (opcijska oprema EKRUCAL) je nameščen
v prostoru in se uporablja kot sobni termostat
▪ Temperatura prostora se nadzoruje z brezžičnim zunanjim sobnim
termostatom (opcijska oprema EKRTR1).
Nastavitev
Konfiguracija
Nastavitev
Nadzor temperature enote:
▪ #: [A.2.1.7]
▪ Koda: [C­07]
Število območij temperature
vode:
▪ #: [A.2.1.8]
Konfiguracija
Vrednost
2 (Nadzor sob.t.): Delovanje
enote se določa glede na
temperaturo okolja na daljinskem
upravljalniku.
0 (1 obm. T izh.v.): Glavno
Nadzor temperature enote:
▪ #: [A.2.1.7]
Vrednost
1 (Nadzor Z sob.t.): Delovanje
enote se določa preko zunanjega
termostata.
▪ Koda: [C­07]
Število območij temperature
vode:
0 (1 obm. T izh.v.): Glavno
▪ #: [A.2.1.8]
▪ Koda: [7­02]
▪ Koda: [7­02]
Vodnik za monterja
8
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
5 Napotki za uporabo
Nastavitev
Zunanji sobni termostat za
glavno območje:
▪ #: [A.2.2.4]
▪ Koda: [C­05]
Vrednost
▪ 1 (VKL/IZKL termo): Ko
uporabljeni sobni termostat ali
konvektor toplotne črpalke
lahko pošilja samo vklopni/
izklopni termo­pogoj.
Nastavitev
Zunanji sobni termostat za
glavno območje:
▪ #: [A.2.2.4]
▪ Koda: [C­05]
Vrednost
1 (VKL/IZKL termo): Ko
uporabljeni sobni termostat ali
konvektor toplotne črpalke lahko
pošilja samo vklopni/izklopni
termo­pogoj.
Ugodnosti
Ugodnosti
▪ Brezžično delovanje. Zunanji sobni termostat Daikin je na voljo v
brezžični različici.
▪ Učinkovitost. Energijska učinkovitost je zaradi medsebojne
povezanosti optimalna.
▪ Učinkovitost. Čeprav zunanji sobni termostat pošilja samo
signale za vklop/izklop, je zasnovan posebej za sistem
toplotne črpalke.
▪ Eleganca.
5.2.2
Več prostorov – eno območje temperature
izhodne vode
Konvektorji toplotne črpalke
Če je potrebno samo eno območje temperature izhodne vode, ker je
zasnova temperature izhodne vode vseh grelnih teles enaka, NE
potrebujete postaje z mešalnim ventilom (stroškovna učinkovitost).
Nastavitev
Primer: Če se sistem toplotne črpalke uporablja za ogrevanje enega
nadstropja, v katerem so vsi prostori opremljeni z enakimi oddajniki
toplote.
A
B
Talno ogrevanje ali radiatorji – termostatski ventili
Če prostore ogrevate s talnim ogrevanjem ali radiatorji, je povsem
običajno, da temperaturo osrednjega prostora nadzorujete s
termostatom (to je lahko daljinski upravljalnik ali zunanji sobni
termostat), medtem ko se za nadzor drugih prostorov uporabijo
termostatski ventili, ki se odpirajo oziroma zapirajo glede na sobno
temperaturo.
a
Nastavitev
A
B
A
B
a
C
T
Glavno območje temperature izhodne vode
En prostor
Daljinski upravljalnik za konvektorje
toplotne črpalke
a
▪ Konvektorji toplotne črpalke so neposredno priključeni na notranjo
enoto.
▪ Želena temperatura prostora se nastavi preko daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne črpalke.
▪ Signal zahteve po ogrevanju prostora se pošlje na digitalni vhod
notranje enote (X2M/1 in X2M/4).
▪ Način funkcije prostora se pošlje na konvektorje toplotne črpalke z
digitalnega vhoda na notranji enoti (X2M/33 in X2M/34).
INFORMACIJE
Če uporabljate več konvektorjev toplotne črpalke, pazite,
da bo vsak prejel infrardeči signal z daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne črpalke.
Nastavitev
▪ #: [A.2.1.7]
Vrednost
1 (Nadzor Z sob.t.): Delovanje
enote se določa preko zunanjega
termostata.
▪ Koda: [C­07]
Število območij temperature
vode:
Glavno območje temperature izhodne vode
Prostor 1
Prostor 2
Daljinski upravljalnik
▪ Talno ogrevanje osrednjega prostora je neposredno priključeno na
notranjo enoto.
Konfiguracija
Nadzor temperature enote:
A
B
C
a
0 (1 obm. T izh.v.): Glavno
▪ #: [A.2.1.8]
▪ Temperatura prostora osrednjega prostora se upravlja preko
daljinskega upravljalnika, ki se uporablja kot termostat.
▪ Termostatski ventili se namestijo pred talnim ogrevanjem v vseh
drugih prostorih.
INFORMACIJE
Upoštevajte situacije, kjer se osrednji prostor lahko ogreva
z drugim virom toplote. Primer: kamini.
▪ Koda: [7­02]
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
9
5 Napotki za uporabo
Konfiguracija
Nastavitev
Nastavitev
Vrednost
Nadzor temperature enote:
2 (Nadzor sob.t.): Delovanje
enote se določa glede na
temperaturo okolja na daljinskem
upravljalniku.
▪ #: [A.2.1.7]
▪ Koda: [C­07]
Število območij temperature
vode:
Število območij temperature
vode:
Vrednost
0 (1 obm. T izh.v.): Glavno
▪ #: [A.2.1.8]
▪ Koda: [7­02]
Ugodnosti
0 (1 obm. T izh.v.): Glavno
V primerjavi s talnim ogrevanjem ali radiatorji za en prostor:
▪ #: [A.2.1.8]
▪ Koda: [7­02]
▪ Udobje. Prek sobnih termostatov lahko za vsak prostor nastavite
želeno temperaturo prostora, vključno z urniki.
Ugodnosti
Konvektorji toplotne črpalke
▪ Stroškovna učinkovitost.
Nastavitev
▪ Preprostost. Enaka namestitev kot pri enem prostoru, vendar s
termostatskimi ventili.
A
B
Talno ogrevanje ali radiatorji – več zunanjih
sobnih termostatov
C
Nastavitev
A
B
C
M1
M2
a
a
b
a
A
B
C
a
A
B
C
a
b
Glavno območje temperature izhodne vode
Prostor 1
Prostor 2
Zunanji sobni termostat
Obvodni ventil
▪ Za vsak prostor se namesti zaporni ventil (lokalna dobava), da se
prepreči dovod izhodne vode, kadar ni zahteve po ogrevanju.
▪ Namestitev obvodnega ventila je obvezna, da se omogoči obtok
vode, kadar so vsi zaporni ventili zaprti.
▪ Uporabniški vmesnik, priključen na notranjo enoto, določi način
funkcije prostora. Pomnite, da mora biti način delovanja na
vsakem sobnem termostatu nastavljen skladno z notranjo enoto.
▪ Sobni termostati so priključeni na zaporne ventile, vendar jih NI
treba priključiti na notranjo enoto. Notranja enota bo v vsakem
trenutku dovajala izhodno vodo, možno pa je tudi programirati
urnik izhodne vode.
Nadzor temperature enote:
▪ #: [A.2.1.7]
▪ Koda: [C­07]
Vodnik za monterja
10
Glavno območje temperature izhodne vode
Prostor 1
Prostor 2
Daljinski upravljalnik za konvektorje
toplotne črpalke
▪ Želena temperatura prostora se nastavi preko daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne črpalke.
▪ Uporabniški vmesnik, priključen na notranjo enoto, določi način
funkcije prostora.
▪ Signali zahteve po ogrevanju posameznega konvektorja
toplotne črpalke so vzporedno vezani na digitalni vhod notranje
enote (X2M/1 in X2M/4). Notranja enota bo temperaturo izhodne
vode dovajala samo, če obstaja dejanska zahteva.
INFORMACIJE
Za večje udobje in učinkovitost Daikin priporoča, da na
vsak konvektor toplotne črpalke namestite opcijski komplet
ventila EKVKHPC.
Konfiguracija
Nastavitev
Nadzor temperature enote:
▪ #: [A.2.1.7]
Konfiguracija
Nastavitev
a
Vrednost
1 (Nadzor Z sob.t.): Delovanje
enote se določa preko zunanjega
termostata.
Vrednost
1 (Nadzor Z sob.t.): Delovanje
enote se določa preko zunanjega
termostata.
▪ Koda: [C­07]
Število območij temperature
vode:
0 (1 obm. T izh.v.): Glavno
▪ #: [A.2.1.8]
▪ Koda: [7­02]
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
5 Napotki za uporabo
Ugodnosti
5.2.3
Več prostorov – dve območji temperature
izhodne vode
V primerjavi s konvektorji toplotne črpalke za en prostor:
▪ Udobje. Prek daljinskega upravljalnika konvektorjev
toplotne črpalke lahko za vsak prostor nastavite želeno
temperaturo prostora, vključno z urniki.
Če so oddajniki toplote, izbrani za posamezni prostor, zasnovani za
različne temperature izhodne vode, lahko uporabite različna
območja temperature izhodne vode (največ 2).
Kombinacija: talno ogrevanje + konvektorji
toplotne črpalke
V tem dokumentu:
Nastavitev
▪ Dodatno območje = drugo območje
▪ Glavno območje = območje z najnižjo projektirano temperaturo
POZOR
A
B
Če se uporablja več kot eno območje izhodne vode,
morate v glavno območje VEDNO vgraditi postajo z
mešalnim ventilom za zmanjšanje (pri ogrevanju)
temperature izhodne vode, ko obstaja zahteva v glavnem
območju.
C
Značilen primer:
M1
b
a
Prostor (območje)
Oddajniki toplote: projektirana
temperatura
Dnevna soba (osrednje območje) Talno ogrevanje: 35°C
Spalnice (dodatno območje)
Konvektorji toplotne črpalke:
45°C
Nastavitev
A
B
A
B
C
a
b
C
Glavno območje temperature izhodne vode
Prostor 1
Prostor 2
Zunanji sobni termostat
Daljinski upravljalnik za konvektorje
toplotne črpalke
a
▪ Za vsak prostor s konvektorji toplotne črpalke: konvektorji
toplotne črpalke so neposredno priključeni na notranjo enoto.
▪ Za vsak prostor s talnim ogrevanjem: zaporni ventil (lokalna
dobava) se namesti pred talnim ogrevanjem. Preprečuje dovajanje
tople vode, kadar prostor ne zahteva ogrevanja.
d
c
a
D
E
▪ Za vsak prostor s konvektorji toplotne črpalke: želena temperatura
prostora se nastavi preko daljinskega upravljalnika konvektorjev
toplotne črpalke.
b
▪ Za vsak prostor s talnim ogrevanjem: želena temperatura prostora
se nastavi preko zunanjega sobnega termostata (žičnega ali
brezžičnega).
▪ Daljinski upravljalnik, priključen na notranjo enoto, določi način
funkcije prostora. Upoštevajte, da je treba način delovanja vseh
zunanjih sobnih termostatov in daljinskega upravljalnika
konvektorjev toplotne črpalke nastaviti skladno z notranjo enoto.
INFORMACIJE
Za večje udobje in učinkovitost Daikin priporoča, da na
vsak konvektor toplotne črpalke namestite opcijski komplet
ventila EKVKHPC.
Konfiguracija
Nastavitev
Nadzor temperature enote:
▪ #: [A.2.1.7]
Vrednost
0 (Nadzor T izh.v.): Delovanje
enote se določa glede na
temperaturo izhodne vode.
▪ Koda: [C­07]
Število območij temperature
vode:
0 (1 obm. T izh.v.): Glavno
▪ #: [A.2.1.8]
A
B
C
D
E
a
b
c
d
Dodatno območje temperature izhodne vode
Prostor 1
Prostor 2
Glavno območje temperature izhodne vode
Prostor 3
Daljinski upravljalnik za konvektorje
toplotne črpalke
Uporabniški vmesnik
Postaja z mešalnim ventilom
Regulacijski tlačni ventil
INFORMACIJE
Regulacijski tlačni ventil mora biti vgrajen pred postajo z
mešalnim ventilom. S tem se zagotovi pravilno razmerje
pretoka vode med glavnim območjem temperature izhodne
vode in dodatnim območjem temperature izhodne vode
glede na zahtevano zmogljivost obeh območij temperature
vode.
▪ Koda: [7­02]
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
11
5 Napotki za uporabo
▪ Za glavno območje:
▪ Postaja z mešalnim talnim ogrevanjem.
▪ Učinkovitost.
ventilom se namesti pred
▪ Črpalko postaje z mešalnim ventilom upravlja signal za vklop/
izklop na notranji enoti (X2M/5 in X2M/7; izhodni signal
zapornega ventila, ki je običajno zaprt).
▪ Temperatura prostora se nadzoruje preko daljinskega
upravljalnika, ki se uporablja kot sobni termostat.
▪ Odvisno od zahteve dovaja notranja enota različno temperaturo
izhodne vode, v skladu s projektirano temperaturo različnih
oddajnikov toplote.
▪ Talno ogrevanje je najzmogljivejše z enoto Altherma LT.
5.3
Nastavitev pomožnega vira toplote
za ogrevanje prostora
▪ Za dodatno območje:
▪ Konvektorji toplotne črpalke so neposredno priključeni na
notranjo enoto.
▪ Želena temperatura prostora za posamezni prostor se nastavi
preko daljinskega upravljalnika konvektorjev toplotne črpalke.
▪ Signali zahteve po ogrevanju posameznega konvektorja
toplotne črpalke so vzporedno vezani na digitalni vhod notranje
enote (X2M/1 in X2M/4). Notranja enota bo želeno dodatno
temperaturo izhodne vode dovajala samo, če obstaja dejanska
zahteva.
▪ Uporabniški vmesnik, priključen na notranjo enoto, določi način
funkcije prostora. Upoštevajte, da je treba način delovanja vseh
daljinskih upravljalnikov konvektorjev toplotne črpalke nastaviti
skladno z notranjo enoto.
Konfiguracija
Nastavitev
Nadzor temperature enote:
▪ #: [A.2.1.7]
▪ Koda: [C­07]
Vrednost
2 (Nadzor sob.t.): Delovanje
enote se določa glede na
temperaturo okolja na
uporabniškem vmesniku.
Opomba: ▪ Osrednji prostor = kot sobni
termostat se uporablja
uporabniški vmesnik
▪ Ogrevanje prostora omogočata:
▪ Notranja enota
▪ Pomožni kotel (lokalna dobava), priključen na sistem
▪ Ko sobni termostat zahteva ogrevanje, začneta notranja enota ali
pomožni kotel delovati, odvisno od zunanje temperature (status
preklopa na zunanji vir toplote). Ko pomožni kotel dobi dovoljenje,
se ogrevanje prostora z notranjo enoto izklopi.
▪ Bivalentno delovanje je mogoče le za ogrevanje prostora, NE za
pripravo tople vode za gospodinjstvo. Toplo vodo za
gospodinjstvo vedno pripravlja rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo, priključen na notranjo enoto.
INFORMACIJE
▪ Med ogrevanjem s toplotno črpalko toplotna črpalka
deluje, da bi dosegla želeno temperaturo, nastavljeno
preko daljinskega upravljalnika. Ko je aktivno od
vremena odvisno delovanje, se temperatura vode določi
samodejno glede na zunanjo temperaturo.
▪ Med ogrevanjem s pomožnim kotlom pomožni kotel
deluje, da bi zagotovil želeno temperaturo vode,
nastavljeno preko upravljalnika pomožnega kotla.
Nastavitev
▪ Pomožni kotel vgradite na naslednji način:
▪ Drugi prostori = funkcija
zunanjega sobnega termostata
Število območij temperature
vode:
f
e
1 (2 obm. T izh.v.): Glavno +
dodatno
▪ #: [A.2.1.8]
f
▪ Koda: [7­02]
g
Pri konvektorjih toplotne črpalke: 1 (VKL/IZKL termo): Ko
uporabljeni sobni termostat ali
Zunanji sobni termostat za
konvektor toplotne črpalke lahko
dodatno območje:
pošilja samo vklopni/izklopni
▪ #: [A.2.2.5]
termo­pogoj.
a c
d
b b
▪ Koda: [C­06]
Izhod zapornega ventila
Na postaji z mešalnim ventilom
h
Nastavite ga tako, da sledi
toplotni zahtevi glavnega
območja.
i
j g
FHL1
FHL2
FHL3
Nastavite želeno temperaturo
izhodne vode za glavno območje.
Ugodnosti
▪ Udobje.
▪ Pametne funkcije sobnega termostata lahko zmanjšajo ali
povečajo želeno temperaturo izhodne vode glede na dejansko
temperaturo prostora (modulacija).
▪ Kombinacija dveh sistemov grelnih teles omogoča odlično
udobje ogrevanja s talnim ogrevanjem in hitro segrevanje
konvektorjev toplotne črpalke (npr. dnevna soba =
talno ogrevanje in spalnica = konvektor (ni stalnega
ogrevanja)).
Vodnik za monterja
12
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
FHL1...3
Notranja enota
Izmenjevalnik toplote
Rezervni grelnik
Črpalka
Zaporni ventil
Nepovratni ventil (lokalna dobava)
Zaporni ventil (lokalna dobava)
Zbiralnik (lokalna dobava)
Pomožni kotel (lokalna dobava)
Ventil aquastat (lokalna dobava)
Talno ogrevanje
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
5 Napotki za uporabo
OPOMBA
OPOMBA
▪ Pomožni kotel in njegova vgradnja v sistem morata biti
skladna z veljavno zakonodajo.
▪ Pazite, da ima pomožni kontakt dovoljšno razliko ali
časovno zakasnitev, da se prepreči pogosto
preklapljanje med notranjo enoto in pomožnim kotlom.
▪ Daikin NI odgovoren za nepravilne ali potencialno
nevarne situacije v sistemu pomožnega kotla.
▪ Če je pomožni kontakt termostat za zunanjo
temperaturo, termostat namestite v senco, da
neposredna sončna svetloba NE vpliva nanj in ne
sproža vklopa/izklopa.
▪ Voda v povratnem vodu do toplotne črpalke NE sme preseči
55°C. Da bi to zagotovili:
▪ Preko upravljalnika pomožnega kotla nastavite želeno
temperaturo na največ 55°C.
▪ V povratni vod vode toplotne črpalke namestite ventil aquastat.
▪ Ventil aquastat nastavite tako, da se zapre nad 55°C in odpre
pod 55°C.
▪ Namestite nepovratne ventile.
▪ Pazite, da bo v vodovodnem krogu ena sama ekspanzijska
posoda. Ekspanzijska posoda je že nameščena v notranji enoti.
▪ Namestite tiskano vezje za digitalne V/I (opcija EKRP1HB).
▪ Pogosto preklapljanje lahko povzroči korozijo
pomožnega kotla. Za več informacij stopite v stik s
proizvajalcem pomožnega kotla.
5.4
Nastavitev rezervoarja za toplo
vodo za gospodinjstvo
5.4.1
Postavitev sistema – vgrajeni rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo
▪ Povežite X1 in X2 (preklop na zunanji vir toplote) na tiskanem
vezju na termostat pomožnega kotla.
▪ Za nastavitev grelnih teles glejte "5.2 Nastavitev sistema za
ogrevanje prostora" na strani 8.
g g
h
Konfiguracija
Preko uporabniškega vmesnika (hitri čarovnik):
a
e
▪ Nastavite uporabo bivalentnega sistema kot zunanji vir toplote.
M
d
▪ Nastavite bivalentno temperaturo in histerezo.
b
OPOMBA
c
FHL1
▪ Pazite, da ima bivalentna histereza zadostno razliko,
da se prepreči pogosto preklapljanje med notranjo
enoto in pomožnim kotlom.
FHL2
FHL3
UI
▪ Pogosto preklapljanje lahko povzroči korozijo
pomožnega kotla. Za več informacij stopite v stik s
proizvajalcem pomožnega kotla.
f
Preklop na zunanji vir toplote, ki se določi s pomožnim kontaktom
▪ Možen je samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata IN
enem območju temperature izhodne vode (glejte "5.2 Nastavitev
sistema za ogrevanje prostora" na strani 8).
▪ Pomožni kontakt je lahko:
▪ Termostat za zunanjo temperaturo
a
b
c
d
e
f
g
h
FHL1...3
UI
▪ Kontakt električnega števca
▪ Ročno upravljan kontakt
▪ …
▪ Nastavitev: priključite naslednje vodnike:
L
H
Com
Indoor
X2M
1 2 3 4
Indoor/Auto/Boiler
A
K1A
K1A
Notranja enota
Izmenjevalnik toplote
Rezervni grelnik
Črpalka
Motorizirani 3­potni ventil
Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
Zaporni ventil
Zbiralnik (lokalna dobava)
Talno ogrevanje
Uporabniški vmesnik
BTI
X Y
K2A
K2A
N
BTI
A
H
K1A
K2A
Indoor
Auto
Boiler
Vhod termostata na kotlu
Pomožni kontakt (običajno zaprt)
Zahteva po ogrevanju s sobnega termostata
(opcija)
Pomožni rele za aktiviranje notranje enote (lokalna
dobava)
Pomožni rele za aktiviranje kotla (lokalna dobava)
Notranja enota
Samodejno
Kotel
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
13
5 Napotki za uporabo
5.4.2
Izbiranje želene temperature za rezervoar
za toplo vodo za gospodinjstvo
Vodo občutimo kot vročo, ko je njena temperatura 40°C. Poraba
tople vode za gospodinjstvo je zato vedno izražena kot ustreznik
prostornine tople vode pri 40°C. Kot temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo pa lahko nastavite tudi višjo
temperaturo (primer: 53°C), in vodi nato primešate hladno vodo
(primer: 15°C).
Izbiranje prostornine in želene temperature za rezervoar za toplo
vodo za gospodinjstvo obsega:
1
Določanje porabe tople vode za gospodinjstvo (ustreznik
prostornine tople vode pri 40°C)
2
Določanje prostornine in želene temperature za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo
Določanje prostornine in želene temperature za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo
Formula
▪ T2 = 54°C
▪ T1 = 15°C
Potem V1 = 280 l
V2 = V1 × (40−T1) / (T2−T1)
▪ T2 = 54°C
▪ T1 = 15°C
Potem V2 = 307 l
V1:
Možne prostornine
V2:
T2:
T1:
Nasveti za varčno rabo energije
▪ Kolikor nižja je želena temperatura rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo, toliko večja je stroškovna učinkovitost.
▪ Toplotna črpalka lahko proizvede toplo vodo za gospodinjstvo s
temperaturo največ 55°C. Električni upor, vgrajen v
toplotno črpalko, omogoča povečanje te temperature. Toda to
povečuje porabo energije. Daikin priporoča, da želeno
temperaturo rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo nastavite
pod 55°C, da se izognete uporabi električnega upora.
▪ Ko toplotna črpalka pripravlja toplo vodo za gospodinjstvo, ne
more ogrevati prostora. Če sočasno potrebujete toplo vodo za
gospodinjstvo in ogrevanje prostora, Daikin priporoča, da toplo
vodo za gospodinjstvo segrevate ponoči, ko je zahteva po
ogrevanju prostora manjša.
Določanje porabe tople vode za gospodinjstvo
Če:
▪ V1 = 480 l
Vgrajeni rezervoar za toplo vodo ▪ 180 l
za gospodinjstvo
▪ Če se poraba tople vode za gospodinjstvo za posamezne dneve v
tednu razlikuje, lahko programirate tedenski urnik z različnimi
želenimi temperaturami rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo za posamezni dan.
Če:
▪ V2 = 180 l
Možne prostornine rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
Tip
Primer
V1 = V2 + V2 × (T2−40) / (40−T1)
5.4.3
Poraba tople vode za gospodinjstvo (ustreznik prostornine
tople vode pri 40°C)
Potrebna prostornina rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo pri enkratnem segrevanju
Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
Temperatura hladne vode
Nastavitev in konfiguracija – rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo
▪ Pri velikih porabah tople vode za gospodinjstvo lahko rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo segrejete na dan.
▪ Za ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo na
želeno temperaturo rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
lahko uporabite naslednje vire energije:
▪ Termodinamični cikel toplotne črpalke
▪ Električni rezervni grelnik
▪ Za več informacij o optimizaciji porabe energije pri pripravi tople
vode za gospodinjstvo, glejte poglavje "8 Konfiguracija" na strani
34.
5.4.4
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
za takojšnjo toplo vodo
Nastavitev
Odgovorite na naslednja vprašanja in izračunajte porabo tople vode
za gospodinjstvo (ustreznik prostornine tople vode pri 40°C) z
uporabo običajnih količin vode:
e
b
Vprašanje
Običajna količina vode
Kolikokrat na dan se uporablja
prha?
1 prhanje = 10 min x 10 l/min =
100 l
Kolikokrat na dan se uporablja
kad?
1 kopanje = 150 l
Koliko vode se porabi pri
kuhinjskem koritu na dan?
1 korito = 2 min x 5 l/min = 10 l
Ali obstajajo druge potrebe po
topli vodi za gospodinjstvo?
—
Primer: Če je družinska (4 osebe) poraba tople vode za
gospodinjstvo naslednja:
▪ 3 prhanja
▪ 1 kopanje
▪ 3 prostornine korita
Potem je poraba tople vode za gospodinjstvo = (3x100 l) + (1x150 l)
+ (3x10 l) = 480 l
f
c
a
d
a
b
c
d
e
f
Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
Prha
Hladna voda
Izhod tople vode za gospodinjstvo
Priključek za obtok
▪ Če priključite črpalko za toplo vodo za gospodinjstvo, je lahko
topla voda na pipi takoj na voljo.
▪ Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo in napeljava se dobavljata
lokalno in mora zanju poskrbeti monter.
▪ Za več informacij o priključevanju priključka za obtok: glejte
"7 Montaža" na strani 22.
Konfiguracija
▪ Za dodatne informacije glejte "8 Konfiguracija" na strani 34.
▪ Preko uporabniškega vmesnika lahko programirate urnik za
upravljanje črpalke za toplo vodo za gospodinjstvo. Za več
informacij glejte vodnik za uporabnika.
Vodnik za monterja
14
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
5 Napotki za uporabo
5.4.5
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
za dezinfekcijo
Nastavitev
5.5.2
Porabljena energija
Merjenje porabljene energije
▪ Zahteva zunanje števce električne energije.
▪ Nastavitev in konfiguracija:
g
▪ Za specifikacije posamezne vrste števca glejte poglavje
"14 Tehnični podatki" na strani 65.
b
h
c
e
d
f
a
a
b
c
d
e
f
g
h
Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
Grelni element
Nepovratni ventil
Prha
Hladna voda
Izhod tople vode za gospodinjstvo
Priključek za obtok
▪ Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo in napeljava se dobavljata
lokalno in mora zanju poskrbeti monter.
▪ Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo omogoča nastavitev
temperature največ 60°C. Če veljavna zakonodaja zahteva višjo
temperaturo za dezinfekcijo, lahko priključite črpalko za toplo vodo
za gospodinjstvo in grelni element, kot je prikazano zgoraj.
▪ Če veljavna zakonodaja zahteva dezinfekcijo vodovodne
napeljave do točilnega mesta, lahko priključite črpalko za toplo
vodo za gospodinjstvo in grelni element (po potrebi), kot je
prikazano zgoraj.
Konfiguracija
▪ Kadar uporabljate števce električne energije, preko
uporabniškega vmesnika nastavite število impulzov/kWh za
vsak števec. Podatki o porabljeni energiji bodo na voljo samo,
če konfigurirate to nastavitev.
INFORMACIJE
Pri merjenju porabe električne energije pazite, da števec
električne energije zajema VSO vhodno moč sistema.
5.5.3
Napajanje po običajni tarifi za kWh
električne energije
Splošno pravilo
Zadostuje en števec električne energije, ki pokriva celoten sistem.
Nastavitev
Števec električne energije priključite na X5M/7 in X5M/8.
Vrsta števca električne energije
Uporabite trifazni števec el. energije.
Primer
Notranja enota lahko nadzoruje delovanje črpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo. Za dodatne informacije glejte "8 Konfiguracija" na
strani 34.
0 0 58
0 5
1 0
a
5.5
Nastavitev merjenja energije
▪ Preko daljinskega upravljalnika lahko odčitate naslednje podatke o
energiji:
450896
.005
▪ Proizvedena toplota
b
c
▪ Porabljena energija
▪ Odčitate lahko podatke o energiji:
e
▪ Za ogrevanje prostora
▪ Za pripravo tople vode za gospodinjstvo
A
a
b
c
d
e
▪ Odčitate lahko podatke o energiji:
▪ Za mesec
▪ Za leto
INFORMACIJE
Izračunana proizvedena toplota in porabljena energija sta
le oceni, katerih točnost ni zajamčena.
d
A
Notranja enota
Električna omarica (L1/L2/L3/N)
Števec električne energije (L1/L2/L3/N)
Varovalka (L1/L2/L3/N)
Rezervni grelnik (L1/L2/L3/N)
Notranja enota (L1/L2/L3/N)
Izjema
▪ Drugi števec električne energije uporabite, če:
▪ Obseg moči enega števca ne zadostuje.
5.5.1
Proizvedena toplota
▪ Proizvedena toplota se izračuna interno, pri čemer se upošteva:
▪ Temperatura izhodne in vstopne vode
▪ Hitrost pretoka
▪ Nastavitev in konfiguracija: Dodatna oprema ni potrebna.
▪ Električnega števca ni mogoče preprosto namestiti v električno
omarico.
▪ Priključitev in nastavitev:
▪ Drugi števec električne energije priključite na X5M/9 in X5M/10.
▪ V programsko opremo se dodajo podatki obeh števcev o porabi
električne energije, zato vam NI treba določati, katero porabo
spremlja posamezni števec. Nastaviti morate samo število
impulzov posameznega števca električne energije.
▪ Za primer z dvema števcema električne energije glejte
"5.5.4 Napajanje po prednostni tarifi za kWh električne
energije" na strani 16.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
15
5 Napotki za uporabo
5.5.4
Napajanje po prednostni tarifi za kWh
električne energije
OPOMBA
Določite minimalno porabo energije ±3 kW, da se z
omogočanjem najmanj 1. koraka rezervnega grelnika
zagotovita ogrevanje prostora in priprava tople vode za
gospodinjstvo.
Nastavitev
▪ Števec električne energije 1 priključite na X5M/7 in X5M/8.
▪ Števec električne energije 2 priključite na X5M/9 in X5M/10.
Glejte "6.3.3 Pregled električnih priključkov, razen za zunanje
aktuatorje" na strani 21.
5.6
Nastavitev nadzora energijske
porabe
▪ Nadzor energijske porabe:
▪ Omogoča omejitev porabe električne energije celotnega
sistema (seštevek notranje enote in rezervnega grelnika).
▪ Konfiguracija: Preko uporabniškega vmesnika nastavite raven
omejitve električne energije in način doseganja omejitve.
▪ Omejitev električne energije se lahko izrazi kot:
▪ Maksimalni delovni tok (v A)
▪ Maksimalna vhodna moč (v kW)
5.6.2
Omejitev električne energije, ki se aktivira
z digitalnimi vhodi
Omejitev električne energije je koristna tudi v kombinaciji s sistemom
upravljanja energije.
Moč ali tok celotnega sistema Daikin sta dinamično omejena z
digitalnimi vhodi. Raven omejitve električne energije se nastavi
preko uporabniškega vmesnika, pri čemer se omeji ena od
naslednjih vrednosti:
▪ Tok (v A)
▪ Vhodna moč (v kW)
Sistem upravljanja energije (lokalna dobava) določa aktiviranje
določene ravni omejitve električne energije. Primer: Za omejitev
maksimalne električne energije celotne hiše (osvetlitev, gospodinjski
aparati, ogrevanje prostora ...).
▪ Omejitev električne energije se lahko aktivira:
B
a
▪ Trajno
▪ Z digitalnimi vhodi
5
4
3
A8P 12
INFORMACIJE
▪ Med zasilnim delovanjem se nadzor energijske porabe
NE uporablja. Razlog je ta, da je kapaciteta rezervnega
grelnika večja kot med običajnim delovanjem (9 kW
namesto 6 kW) in je moč, ki jo izračuna enota, manjša
od dejanske moči.
▪ Če je omogočena omejitev moči, pri ogrevanju prostora
NISO zagotovljene nastavitvene točke temperature
vode nad 60°C.
5.6.1
Trajna omejitev električne energije
Trajna omejitev električne energije je koristna za zagotavljanja
maksimalne vhodne moči ali toka v sistemu. Zakonodaja v nekaterih
državah omejuje maksimalno porabo električne energije za
ogrevanje prostora in pripravo tople vode za gospodinjstvo.
Pi
DI
b
A
A
B
a
b
Notranja enota
Sistem upravljanja energije
Aktiviranje omejitve električne energije (4 digitalni
vhodi)
Rezervni grelnik
Pi
DI4
a
DI3
b
DI1
t
Pi
t
DI
a
b
a
b
Vhodna moč
Čas
Digitalni vhodi (ravni omejitve električne energije)
Aktivna omejitev moči
Dejanska vhodna moč
Nastavitev
t
Pi
t
DI
a
b
Vhodna moč
Čas
Digitalni vhod (raven omejitve moči)
Aktivna omejitev moči
Dejanska vhodna moč
Nastavitev in konfiguracija
▪ Dodatna oprema ni potrebna.
▪ Preko uporabniškega vmesnika določite nastavitve za nadzor
energijske porabe, kot je opisano v poglavju "Spreminjanje
nastavitve pregleda" na strani 34 (za opis vseh nastavitev glejte
poglavje "8 Konfiguracija" na strani 34):
▪ Izberite način neprekinjene omejitve
▪ Izberite vrsto omejitve (moč v kW ali tok v A)
▪ Določite želeno raven omejitve električne energije
Vodnik za monterja
16
▪ Potrebno je tiskano vezje za ukaze (opcija, EKRP1AHTA).
▪ Za aktiviranje ustrezne ravni omejitve moči se uporabljajo največ
štirje digitalni vhodi:
▪ DI1 = najmanjša omejitev (največja poraba energije)
▪ DI4 = največja omejitev (najmanjša poraba energije)
▪ Za specifikacije in priključitev digitalnih vhodov glejte poglavje
"14.4 Vezalna shema – sestavni deli: notranja enota" na strani
69.
Konfiguracija
Preko uporabniškega vmesnika določite nastavitve za nadzor
energijske porabe, kot je opisano v poglavju "Spreminjanje
nastavitve pregleda" na strani 34 (za opis vseh nastavitev glejte
poglavje "8 Konfiguracija" na strani 34):
▪ Izberite aktiviranje z digitalnimi vhodi.
▪ Izberite vrsto omejitve (moč v kW ali tok v A).
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
6 Priprava
▪ Določite želeno raven omejitve električne energije, ki ustreza
posameznemu digitalnemu vhodu.
6
Priprava
6.1
Priprava mesta namestitve
INFORMACIJE
Če je (sočasno) zaprt več kot 1 digitalni vhod, je prednost
digitalnih vhodov fiksno določena: prednost DI4 >…>DI1.
5.6.3
Postopek omejitve električne energije
Kompresor je učinkovitejši kot električni grelnik. Zato se najprej
omeji in izklopi električni grelnik. Sistem omejuje porabo električne
energije v naslednjem zaporedju:
1
Omeji električni grelnik.
2
3
Izklopi električni grelnik.
Omeji kompresor.
4
Izklopi kompresor.
Enote NE nameščajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna
mesta. Če morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brušenje,
razbijanje zidov itd.), pri katerih nastaja veliko prahu, morate enoto
pokriti.
Izberite namestitveno mesto, ki omogoča dovolj prostora za prenos
enote na mesto namestitve in z njega.
6.1.1
Zahteve za namestitveno mesto za
notranjo enoto
▪ Upoštevajte naslednje prostorske napotke za montažo:
Primer
Ph
d
c
b
A
B
Ph
Ce
A
B
a
b
c
d
5.7
Ce
Proizvedena toplota
Porabljena energija
Kompresor
Rezervni grelnik
Omejeno delovanje kompresorja
Polno delovanje kompresorja
Vklopljen je 1. korak rezervnega grelnika
Vklopljen je 2. korak rezervnega grelnika
Nastavitev zunanjega tipala
temperature
Priključite lahko eno tipalo zunanje temperature. Meri lahko
temperaturo okolja v prostoru. Daikin priporoča, da v naslednjih
primerih uporabite tipalo zunanje temperature:
▪ Pri nadzoru sobnega termostata se uporabniški vmesnik uporablja
kot sobni termostat in meri notranjo temperaturo okolja.
Uporabniški vmesnik mora biti zato nameščen na mestu:
▪ Na katerem je mogoče zaznati povprečno temperaturo prostora
▪ Ki NI izpostavljeno neposrednim sončnim žarkom
▪ Ki NI blizu vira toplote
▪ Na katerem NI vpliva zunanjega zraka ali prepiha, na primer
zaradi vrat, ki se odpirajo in zapirajo
≥50
≥50
>500
a
(mm)
Enote NE nameščajte na mesta:
▪ Kjer je v zraku meglica mineralnih olj, razpršeno olje ali para.
Plastični deli lahko oslabijo in izpadejo, lahko pa pride tudi do
puščanja vode.
▪ Izogibajte se območjem, ki so občutljiva za zvok (v bližini spalnice
in podobnih prostorov), da hrup delovanja ne bi povzročal težav.
▪ Temelji morajo biti dovolj močni, da nosijo težo enote. Upoštevajte
težo enote s polnim rezervoarjem za toplo vodo za gospodinjstvo.
Pazite, da voda v primeru puščanja ne bo poškodovala mesta
namestitve in okolice.
▪ Na mestih, kjer je zelo vlažno (maks. RH=85%), na primer v
kopalnici.
▪ Na mestih, kjer obstaja nevarnost zmrzovanja. Temperatura okolja
okrog notranje enote mora biti >5°C.
▪ Notranja enota je zasnovana samo za namestitev v notranjih
prostorih in za temperature okolja v območju 5~30°C v načinu
ogrevanja.
▪ Če to NI mogoče, Daikin priporoča, da priključite oddaljeno
notranje tipalo (opcija KRCS01­1).
6.2
Priprava cevi
▪ Nastavitev: Za navodila za montažo glejte priročnik za montažo
oddaljenega notranjega tipala.
6.2.1
Zahteve za kroge
▪ Konfiguracija: izberite sobno tipalo [A.2.2.B].
Poleg kroga hladilnega sredstva sta v notranjosti enote še 2 druga
kroga. Za referenco v prihodnje: krog, ki je priključen na izvrtino, se
imenuje krog slanice, drugi krog, priključen na oddajnike toplote, pa
se imenuje krog ogrevanja prostora.
▪ Notranjo enoto uporabljajte SAMO v zaprtem vodovodnem
sistemu za krog slanice in krog ogrevanja prostora.
Uporaba v sistemu z odprtim vodovodnim sistemom bo povzročila
čezmerno korozijo.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
17
6 Priprava
OPOZORILO
Pri priključitvi na odprti sistem podzemne vode je potreben
neposredni izmenjevalnik toplote, da se preprečijo
poškodbe enote (umazanija, zamrznitev).
▪ Maksimalni tlak tekočin za ogrevanje prostora in krog slanice je
4 bare.
V vodovodni krog vgradite ustrezna varovala, da bi zagotovili, da
maksimalni tlak NE bo presežen.
▪ Maksimalni tlak tekočin rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo je 10 barov.
V vodovodni krog vgradite ustrezna varovala, da bi zagotovili, da
maksimalni tlak NE bo presežen.
▪ Vse nameščene cevi in oprema za napeljavo cevi (ventili,
priključki …) MORAJO biti obstojne na naslednje temperature:
INFORMACIJE
Naslednja risba predstavlja primer in morda NE ustreza
vaši postavitvi sistema.
▪ Varnostni tlačni ventil opremite z ustreznim odvodom, da
preprečite kapljanje iz enote. Glejte "7.4.2 Priključevanje
varnostnega tlačnega ventila na odvod" na strani 27.
OPOZORILO
▪ Vse cevi, priključene na varnostni tlačni ventil za
slanico, MORAJO imeti stalni padec.
▪ Izpustna cev varnostnega tlačnega ventila za slanico
se MORA iztekati v varnem, vidnem položaju, ne da bi
povzročala nevarnosti osebam v bližini.
▪ Najvišje točke sistema opremite z odzračevalnimi odprtinami, ki
MORAJO biti tudi dostopne za servisiranje. V notranji enoti je na
strani ogrevanja prostora nameščen ventil za samodejno
odzračevanje. Prepričajte se, da odzračevalnik NI preveč
zatisnjen, tako da ostaja samodejno odzračevanje vodovodnega
kroga mogoče.
▪ Uporabljajte samo materiale, ki so združljivi s tekočino,
uporabljeno v sistemu, in z materiali, uporabljenimi v notranji
enoti.
▪ Preverite, ali so vse komponente zunanje napeljave obstojne na
tlak tekočine in temperaturo tekočine.
▪ Če uporabljate kovinske cevi, ki niso iz medenine, medeninaste in
nemedeninaste dele pravilno izolirajte, da se med seboj ne bi
dotikali. S tem boste preprečili galvansko korozijo.
▪ V krogu tekočine NIKOLI ne uporabljajte delov, prevlečenih s
cinkom (Zn). Ker je notranji tekočinski krog enote izveden z
bakrenimi cevmi, lahko pride do prevelike korozije. Deli,
prevlečeni s cinkom, ki se uporabljajo v krogu slanice, lahko
povzročijo obarjanje posameznih komponent iz zaviralca korozije
tekočine proti zmrzovanju.
65°C
70°C
a
i
h
h
j
OPOZORILO
FCU1
e
M
f M
FCU2
FCU3
h
h
c
b b
g
▪ obdelavo vode pravilno izvede usposobljen strokovnjak
za vodo;
d
e
▪ se uporabi glikol z zaviralci korozije, ki zavirajo
nastajanje kisline zaradi oksidacije glikola;
FHL1
FHL2
FHL3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
FCU1...3
FHL1...3
Zaradi prisotnosti glikola lahko pride do korozije sistema.
Glikol brez zaviralcev postane kisel pod vplivom kisika.
Prisotnost bakra in visoke temperature dodatno pospešijo
ta proces. Kisel glikol brez zaviralcev napada kovinske
površine in tvori celice galvanske korozije, ki povzročajo
hude poškodbe sistema. Torej je pomembno, da:
Notranja enota
Izmenjevalnik toplote
Rezervni grelnik
Črpalka
Zaporni ventil
Motorizirani 3­potni ventil
Motorizirani 2­potni ventil (lokalna dobava)
Zbiralnik
Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
Tuljava izmenjevalnika toplote
Ventilatorski konvektor (opcija)
Krog talnega ogrevanja
▪ Vse priključke cevi naredite skladno z veljavno zakonodajo in s
shemo, ki je dobavljena z enoto, pri tem pa upoštevajte dovode in
odvode za vodo.
▪ Cevi NE priključujte na silo. Poškodbe cevi lahko povzročijo
okvare enote.
▪ se ne uporablja glikol za avtomobile, ker je doba
uporabnosti njegovih zaviralcev korozije omejena in ker
vsebuje silikate, ki lahko poškodujejo ali zamašijo
sistem;
▪ se v sistemih z glikolom NE uporabljajo galvanizirane
cevi, ker je prisotnost glikola lahko vzrok za obarjanje
posameznih komponent iz zaviralca korozije glikola.
▪ Za delo z medenino, ki je mehka, uporabljajte SAMO primerna
orodja. Če NE boste ravnali tako, se bodo cevi poškodovale.
▪ Izberite premer cevi glede na zahtevani pretok in razpoložljivi
zunanji statični tlak črpalke. Za krivulje zunanjega statičnega tlaka
notranje enote glejte "14 Tehnični podatki" na strani 65.
INFORMACIJE
Zavedajte se, da so tekočine proti zmrzovanju
higroskopične: vpijajo vlago iz svoje okolice. Če pustite
posodo s tekočino proti zmrzovanju odprto, se bo
koncentracija vode povečala. Koncentracija tekočine proti
zmrzovanju je nato manjša kot predvidena. Posledica je
lahko tudi zmrzovanje.
S preprečevalnimi ukrepi OBVEZNO zagotovite minimalno
izpostavljenost tekočine proti zmrzovanju zraku.
▪ Najnižje točke sistema opremite s pipami za praznjenje, da bi
omogočili popolno izpraznitev kroga.
Vodnik za monterja
18
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
6 Priprava
▪ Minimalni potrebni pretok vode za delovanje notranje enote
najdete v naslednji tabeli. Če je pretok nižji, se bo prikazala
napaka pretoka 7H in notranja enota se bo ustavila.
Model
Minimalni pretok (l/min) v krogu ogrevanja
prostora
10
8 l/min
Model
Minimalni pretok (l/min) v krogu slanice
10
25 l/min
▪ Če v krogu ogrevanja prostora uporabljate 2­potni ventil, MORA
biti najdaljši čas za preklop ventila 60 sekund.
▪ Močno priporočamo, da namestite dodaten filter v ogrevalni
vodovodni krog. Priporočamo, da uporabite magnetni ali ciklonski
filter, ki zmore odstraniti drobne delce, kar bo pomagalo odstraniti
kovinske drobce iz poškodovane ogrevalne napeljave. Drobni
delci lahko poškodujejo enoto in jih standardni filter sistema s
toplotno črpalko NE more odstraniti.
▪ Če v krog prodrejo zrak, vlaga ali prah, lahko nastopijo težave. Da
bi to preprečili:
▪ Uporabljajte SAMO čiste cevi.
6.2.2
Formula za izračun predtlaka
ekspanzijske posode
Predtlak (Pg) posode je odvisen od višinske razlike sistema (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)
6.2.3
Preverjanje količine vode v krogu
ogrevanja prostora in krogu slanice
Notranja enota ima 2 ekspanzijski posodi s prostornino 10 litrov, in
sicer eno za krog ogrevanja prostora in eno za krog slanice.
Za preverjanje, ali enota pravilno deluje:
▪ Morate preveriti minimalno in maksimalno količino vode.
▪ Morate morda nastaviti predtlak ekspanzijske posode.
▪ Obvezno preverite skupno količino vode v krogu ogrevanja
prostora v enoti.
▪ Obvezno preverite skupno količino slane vode v enoti.
Minimalna količina vode
Preverite, ali je skupna količina vode na krog v sistemu minimalno
20 litrov, pri čemer se voda v notranji enoti NE upošteva.
▪ Ko odstranjujete iglice, držite cevi obrnjene navzdol.
▪ Pokrijte konec cevi, ko jo vtikate skozi steno, da preprečite
vstop umazanije in/ali delcev v cev.
▪ Uporabite kakovostno sredstvo za tesnjenje spojev.
▪ Zaradi varnosti v krog ogrevanja prostora NI dovoljeno dodajati
glikola.
Posebnosti pri rezervoarju za toplo vodo za gospodinjstvo
▪ Da bi preprečili mirovanje vode, mora biti zmogljivost skladiščenja
rezervoarja za toplo vodo v gospodinjstvu usklajena z dnevno
porabo tople vode v gospodinjstvu.
V primerih, kjer v daljših obdobjih ni porabe tople vode, MORATE
opremo pred uporabo izprati s svežo vodo.
Funkcija dezinfekcije, ki jo oprema omogoča, je razložena v
priročniku za uporabo notranje enote.
INFORMACIJE
V kritičnih procesih ali v prostorih z veliko toplotno
obremenitvijo bo morda potrebna dodatna količina vode.
OPOMBA
Če kroženje v vsakem krogu za ogrevanje prostora
nadzorujejo oddaljeno krmiljeni ventili, je pomembno, da je
zagotovljena minimalna količina vode, tudi če so zaprti vsi
ventili.
T1
T2
T3
e
f
e
▪ Priporočamo, da se izognete dolgi napeljavi cevi med
rezervoarjem za toplo vodo za gospodinjstvo in končnim
priključkom za toplo vodo (prha, kad ...) ter da se izognete slepim
priključkom.
e
a
M1
M2
M3
g
f
c
d
b
d
b
FHL1
FHL2
FHL3
▪ Namestitev MORA biti skladna z veljavno zakonodajo, pri
namestitvi pa bodo morda potrebni tudi dodatni higienski ukrepi.
▪ V skladu z veljavno zakonodajo boste morda morali namestiti
termostatske mešalne ventile.
▪ Takoj po namestitvi MORATE rezervoar za toplo vodo v
gospodinjstvu izprati s svežo vodo. Postopek MORATE ponoviti
vsaj enkrat na dan prvih 5 zaporednih dni po montaži.
▪ V skladu z veljavno zakonodajo bo treba morda med končni
priključek tople vode in obtočni priključek rezervoarja za toplo
vodo v gospodinjstvu priključiti obtočno črpalko.
a
c
d
b
a
b
c
d
Priključek za obtok
Priključek za toplo vodo
Prha
Obtočna črpalka
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
a
b
c
d
e
f
g
FHL1...3
T1...3
M1...3
Notranja enota
Izmenjevalnik toplote
Rezervni grelnik
Črpalka
Zaporni ventil
Zbiralnik (lokalna dobava)
Obvodni ventil (lokalna dobava)
Krog talnega ogrevanja (iz lokalne dobave)
Posamični sobni termostat (opcija)
Posamični motorizirani ventil za krmiljenje kroga
FHL1...3 (lokalna dobava)
Maksimalna količina vode
S pomočjo naslednjih grafov določite maksimalno količino vode za
izračunani predtlak. Pri slanici je ta vrednost odvisna od
spreminjanja temperature slanice v sistemu. Primer: temperatura
slanice se lahko skozi leto spreminja od –7°C do 10°C, kot je
prikazano v grafu 1, ali od 0°C do 10°C, kot prikazuje graf 2.
Vodnik za monterja
19
6 Priprava
Graf 1: Temperatura slanice se spremeni za 17°C
a
2.5
Višinska
razlika
namestitve(a)
>7 m
Ekspanzijska posoda
notranje enote je
premajhna za sistem. V
▪ Preverite, ali količina tem primeru je
vode NE presega priporočeno namestiti
maksimalne dovoljene dodatno posodo izven
količine vode.
enote.
▪ Povečajte predtlak.
1.5
(a)
1
0.5
6.2.4
0.3
0
20
200
a
b
400
600
800
1000
b
Predtlak (bar)
Maksimalna količina vode (l)
Posoda za ogrevanje prostora
40% propilen­glikola (ekspanzijska posoda za
slanico)
30% etanola (ekspanzijska posoda za slanico)
Graf 2: Temperatura slanice se spremeni za 10°C
2.5
>280 l
Naredite naslednje:
2
0
Prostornina vode
≤280 l
To je višinska razlika (m) med najvišjo točko vodovodnega
kroga in notranjo enoto. Če je notranja enota na najvišji
točki namestitve, je treba kot višino namestitve upoštevati
0 m.
Spreminjanje predtlaka ekspanzijske
posode
OPOMBA
Samo licenciran monter lahko nastavlja predtlak
ekspanzijske posode.
Če je potrebno spreminjanje privzetega predtlaka ekspanzijske
posode (1 bar), upoštevajte naslednje napotke:
▪ Za nastavitev predtlaka ekspanzijske posode uporabljajte le suhi
dušik.
▪ Nepravilna nastavitev predtlaka ekspanzijske posode lahko
povzroči okvaro sistema.
a
Predtlak ekspanzijske posode spremenite tako, da sprostite ali
povečate tlak dušika skozi ventil tipa Schrader na ekspanzijski
posodi.
2
1.5
a
1
a
0.5
0
0
20
500
a
b
1000
1500
1750
b
Predtlak (bar)
Maksimalna količina vode (l)
Posoda za ogrevanje prostora
40% propilen­glikola (ekspanzijska posoda za
slanico)
30% etanola (ekspanzijska posoda za slanico)
Primer: maksimalna količina vode in predtlak ekspanzijske
posode
Višinska
razlika
namestitve(a)
≤7 m
Prostornina vode
≤280 l
Nastavitev predtlaka ni
potrebna.
>280 l
a
6.2.5
Ventil tipa Schrader
Preverjanje količine vode: primeri
Primer 1
Notranja enota je nameščena 5 m pod najvišjo točko vodovodnega
kroga. Skupna količina vode v vodovodnem krogu je 100 l.
Nobena dejanja ali prilagajanja niso potrebna.
Primer 2
Naredite naslednje:
Notranja enota je nameščena na najvišji točki vodovodnega kroga.
Skupna količina vode v vodovodnem krogu je 300 l.
▪ Zmanjšajte predtlak.
Dejanja:
▪ Preverite, ali količina
vode NE presega
maksimalne dovoljene
količine vode.
▪ Ker je skupna količina vode (300 l) večja od privzete količine vode
(280 l), je treba predtlak zmanjšati.
▪ Potrebni predtlak je:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bara.
▪ Ustrezna maksimalna količina vode pri 0,3 bara je 350 l. (Glejte
graf v prejšnjem poglavju.)
▪ Ker je 300 l manj kot 350 l, je ekspanzijska posoda primerna za
sistem.
Vodnik za monterja
20
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
6 Priprava
6.3
OPOZORILO
Priprava električnega ožičenja
Za napajalne kable VEDNO uporabite večžilni kabel.
6.3.1
O pripravi električnega ožičenja
6.3.2
OPOZORILO
▪ Če N­faza ni priključena ali pa je napačno priključena,
bo to povzročilo okvaro opreme.
O napajanju po prednostni tarifi za kWh
električne energije
Elektrarne povsod po svetu trdo delajo, da bi zagotovile zanesljivo
dobavo energije po konkurenčnih cenah. Pogosto so pooblaščene,
da strankam zaračunavajo posebno ugodne cene elektrike, na
primer po tarifi za čas uporabe, po tarifi za letni čas, po tarifi za
toplotne črpalke v Nemčiji in Avstriji ...
▪ Vzpostavite primerno ozemljitev. NE ozemljujte enote s
pomočjo komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika
ali telefonskega ozemljitvenega kabla. Nepopolna
ozemljitev lahko povzroči električni udar.
Ta oprema omogoča priključitev na tak napajalni sistem s
prednostno tarifo za kWh električne energije.
▪ Vgradite zahtevane varovalke ali odklopnike.
▪ Pritrdite električno ožičenje z vezicami za kable, tako
da se kabli NE dotikajo cevi ali ostrih robov, zlasti na
strani visokega tlaka.
Posvetujte se z distributerjem električne energije na mestu
namestitve opreme, da bi izvedeli, ali je mogoče in ustrezno opremo
priključiti v enega od razpoložljivih sistemov za dobavo električne
energije po prednostni tarifi za kWh, če je kakšen na voljo.
▪ NE uporabljajte sestavljenih vodnikov, pletenih žičnih
vodnikov, podaljševalnih kablov ali povezav iz
zvezdišča. To lahko povzroči pregrevanje, električni
udar ali požar.
Ko je oprema priključena na napajanje po prednostni tarifi za kWh
električne energije, sme distributer električne energije:
▪ prekiniti napajanje opreme za določena časovna obdobja;
▪ NE nameščajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta
enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni
premik bo zmanjšal zmogljivost in lahko povzroči
nesreče.
▪ zahtevati, da v določenih obdobjih oprema potroši le omejeno
količino elektrike.
Notranja enota je načrtovana tako, da lahko sprejme vhodni signal, s
katerim enota preklopi v način prisilnega izklopa. V tem trenutku
kompresor zunanje enote ne bo deloval.
OPOZORILO
▪ Ožičenje mora v celoti opraviti pooblaščen električar,
izvedba pa mora ustrezati veljavni zakonodaji.
Ožičenje enote se razlikuje glede na to, ali se dobava električne
energije prekinja ali ne.
▪ Izdelajte električne priključke na fiksno ožičenje.
▪ Vse komponente, ki se priskrbijo na mestu vgradnje, in
vse električne napeljave morajo biti skladne z veljavno
zakonodajo.
6.3.3
Pregled električnih priključkov, razen za zunanje aktuatorje
Splošna opomba glede kratic v tem in v naslednjih poglavjih:
E1 = komponente kroga hladilnega sredstva (npr. kompresor) in delov cevne napeljave za slanico (npr. črpalke za slanico)
E2 = vse druge komponente, razen rezervnega grelnika
E3 = rezervni grelnik
Normalno napajanje
Napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije
Napajanje se NE prekinja
a
0 0 58
0 5
1 0
1+2
Napajanje se prekinja
a
b
0 0 58
0 0 58
0 5
1 0
1+2 3
2
b
0 0 58
0 5
1 0
3
0 5
1 0
1
Pri aktiviranem napajanju po prednostni tarifi
za kWh električne energije se napajanje NE
prekinja. E1 se izklopi preko krmiljenja.
Pri aktiviranem napajanju po prednostni tarifi
za kWh električne energije podjetje za oskrbo
z električno energijo prekine napajanje takoj ali
čez določen čas. V tem primeru mora imeti
Opomba: Podjetje za oskrbo z električno
tiskano vezje hidravlike zagotovljeno ločeno
energijo MORA komponentam E2 in E3 vedno
običajno napajanje.
omogočati odjem električne energije.
a
b
1
2
3
Normalno napajanje
Napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije
Napajanje za E1 in E3
Napajanje za E2
Napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije (breznapetostni kontakt)
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
21
7 Montaža
OPOMBA
Element
Nastavitev temperature zamrzovanja slanice je mogoče
spremeniti in odčitek v [A.6.9] Temp. Zmrz. Medija je
pravilen SAMO po predhodnem dostopu do menija [A.8]
Pregled nastavitev.
Nastavitev je mogoče spremeniti in/ali shraniti SAMO, če je
komunikacija med hidravličnim modulom in modulom
kompresorja vzpostavljena, in odčitek je SAMO takrat
pravilen. Komunikacija med hidravličnim modulom in
modulom kompresorja NI zagotovljena in/ali upoštevna, če:
Opis
Maksimalni
delovni tok
17
Električni števec
2 (na meter)
(b)
18
Črpalka za toplo vodo
za gospodinjstvo
2
(b)
19
Izhod alarma
2
(b)
20
Preklop na zunanje
2
upravljanje vira toplote
(b)
22
Digitalni vhodi za
porabo energije
(b)
▪ se na uporabniškem vmesniku prikaže napaka “U4”,
(a)
(b)
(c)
(d)
▪ je modul toplotne črpalke priključen na napajanje po
prednostni tarifi za kWh električne energije, ko pride do
prekinitve napajanja in je aktivirano napajanje po
prednostni tarifi za kWh električne energije.
(e)
6.3.4
Vodniki
Pregled električnih priključkov za zunanje
in notranje aktuatorje
2 (na vhodni
signal)
Glejte nazivno ploščico na enoti.
Minimalni presek kabla 0,75 mm².
Presek kabla 2,5 mm².
Presek kabla od 0,75 mm² do 1,25 mm², maksimalna
dolžina: 50 m. Breznapetostni kontakt bo zagotovil
minimalno obremenitev 15 V DC, 10 mA.
Presek kabla od 0,75 mm² do 1,25 mm²; maksimalna
dolžina: 500 m. Uporaben za enojni ali dvojni uporabniški
vmesnik.
OPOMBA
Naslednja risba prikazuje potrebno zunanje ožičenje.
Več tehničnih podatkov za različne priključke je navedenih
v notranjosti notranje enote.
INFORMACIJE
Naslednja risba predstavlja primer in morda NE ustreza
vaši postavitvi sistema.
7
Montaža
7.1
Odpiranje enot
7.1.1
Odpiranje notranje enote
a
20
6
15
12
13
14
16
17
14
18
19
M
1
Odvijte in odstranite vijake s spodnje plošče enote.
2
Potisnite sprednjo ploščo enote navzdol in jo odstranite.
POZOR
a
Notranja enota
Element
Sprednja plošča je težka. Pri odpiranju ali zapiranju enote
pazite, da si NE priščipnete prstov.
Opis
Vodniki
Maksimalni
delovni tok
Napajanje notranje enote
1
Napajanje za E1 in E3
3+N + GND
(a)
2
Napajanje za E2
2
(c)
4
Napajanje po
2
prednostni tarifi za kWh
električne energije
(breznapetostni
kontakt)
(d)
5
Napajanje po običajni 2
tarifi za kWh električne
energije
6,3 A
3
Odvijte in odstranite 4 vijake, s katerimi je pritrjena zgornja
plošča.
4
Odstranite zgornjo ploščo z enote.
Uporabniški vmesnik
6
Uporabniški vmesnik
2
(e)
Opcijska oprema
12
Sobni termostat
3 ali 4
100 mA(b)
13
Tipalo zunanje
temperature okolja
2
(b)
14
Tipalo notranje
temperature okolja
2
(b)
15
Konvektor toplotne
črpalke
4
100 mA(b)
Sestavni deli, ki se dobavijo lokalno
16
Zaporni ventil
Vodnik za monterja
22
2
100 mA(b)
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
7 Montaža
3
4x
4
7.2
Nameščanje notranje enote
7.2.1
Montaža notranje enote
1
Enoto na paleti postavite čim bližje mestu montaže.
2
Dvignite notranjo enoto s palete in jo položite na tla.
4x
1
2
210kg
2
1
7.1.2
2x
3
Potisnite notranjo enoto na njeno mesto. Pri delu z enoto
pazite, da bo stranski oporni vijaki nameščeni.
4
Izpnite modul toplotne črpalke iz zunanjega okvirja. Odstranite
SAMO stranske oporne vijake!
Odpiranje pokrova stikalne omarice
notranje enote
2x
7x
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
23
7 Montaža
7
OPOMBA
Vijakov NE mečite stran. V primeru transporta ali večjih
premikov jih je treba znova vstaviti.
Nastavite višino 2 sprednjih izravnalnih nogic na notranjem
okvirju, da premostite neravnine.
POZOR
Prepričajte se, da se modul toplotne črpalke NE dotika
zunanjega ohišja.
OPOMBA
Preverite, ali so sprednji oporni vijaki izravnani in NISO
napeti. Oporne noge zunanjega (b) in notranjega okvirja (c)
MORATE nastaviti tako, da ostanejo sprednji vijaki
izravnani. NE nastavljajte podporne noge (a)!
Pogled s spodnje strani:
5
Odprite sprednjo ploščo enote. Po potrebi lahko za dvigovanje
uporabite najlonske trakove.
c
b
a
Stranski pogled:
INFORMACIJE
Delno odvijte sprednje oporne vijake, da se prepričate, da
niso preveč napeti, in jih nato znova pritrdite.
6
Nastavite višino 4 izravnalnih nogic na zunanjem okvirju, da
premostite neravnine na tleh. Največje dovoljeno odstopanje je
1°.
≤1°
OPOMBA
Za optimalno zmanjšanje hrupa pazite, da med spodnjim
okvirjem in tlemi ne bo nobene reže.
Vodnik za monterja
24
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
7 Montaža
7.3
Priključevanje cevi za slanico
7.3.1
Priključevanje cevi za slanico
a
7.3.2
Polnjenje kroga slanice
OPOZORILO
Pred polnjenjem, med njim in po njem previdno preverite,
ali krog slanice pušča.
b
OPOZORILO
Temperatura tekočine, ki teče skozi uparjalnik, lahko
postane negativna. MORA biti zaščitena pred
zmrzovanjem. Glejte nastavitev [A­04] pri možnosti
"8.2.2 Hitri čarovnik: Standardno" na strani 36.
INFORMACIJE
Materiali, uporabljani v krogu slanice v enotah, so kemično
odporni proti tekočinam proti zmrzovanju, ki vsebujejo:
▪ 40 masnih odstotkov propilen­glikola
▪ 29 masnih odstotkov etanola
a
b
1
Priključite enoto na lokalno dobavljen sistem za polnjenje s
slanico.
2
Pravilno postavite 3­potni ventil.
3
Napolnite krog.
4
Iz kroga slanice izpustite zrak, kolikor je le mogoče.
5
Vrnite 3­potni ventil v njegov prvotni položaj.
Izhod slanice
Vhod slanice
OPOMBA
Zaradi zagotavljanja servisiranja in vzdrževanja je
priporočeno namestiti zaporne ventile čim bližje vstopu v
enoto in izstopu iz nje.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
25
7 Montaža
7.3.3
Priključevanje varnostnega tlačnega
ventila na odvod na strani slanice
Izpihovanje varnostnega tlačnega ventila je napeljano na zadnjo
stran enote.
7.4
Priključevanje vodovodnih cevi
7.4.1
Priključevanje vodovodnih cevi
OPOMBA
Cevi NE priključujte na silo. Poškodbe cevi lahko
povzročijo okvare enote.
1
Priključite vhodne in izhodne cevi za toplo vodo za
gospodinjstvo na notranjo enoto.
a
c
d
b
OPOZORILO
▪ Vse cevi, priključene na varnostni tlačni ventil za
slanico, MORAJO imeti stalni padec.
▪ Izpustna cev varnostnega tlačnega ventila za slanico
se MORA iztekati v varnem, vidnem položaju, ne da bi
povzročala nevarnosti osebam v bližini.
7.3.4
Izoliranje cevi za slanico
a
b
c
d
Vse cevi v krogu slanice MORAJO biti izolirane, da se prepreči
zmanjšanje moči ogrevanja.
Upoštevajte, da (bi) na ceveh kroga za slanico lahko nastaja (­l)
kondenzat. Predvidite ustrezno izolacijo za te cevi.
Izhod vode za ogrevanje prostora
Vhod vode za ogrevanje prostora
Izhod tople vode za gospodinjstvo
Vhod hladne vode za gospodinjstvo (dovod hladne
vode)
OPOMBA
Priporočamo, da namestite zaporna ventila na vhodni
priključek za hladno vodo in izhodni priključek za toplo
vodo. Zaporna ventila se dobavljata lokalno.
OPOMBA
Da bi preprečili poškodbe okolice v primeru puščanja vode
v gospodinjstvu, priporočamo, da za čas odsotnosti
zaprete zaporne ventile za dovod hladne vode.
2
Vodnik za monterja
26
Priključite vhodne in izhodne cevi za ogrevanje prostora na
notranjo enoto.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
7 Montaža
OPOMBA
▪ Na priključek hladne vode na rezervoarju za toplo vodo
v gospodinjstvu namestite napravo za izpuščanje vode
in varnostno tlačno napravo.
7.4.3
Polnjenje kroga ogrevanja prostora
1
Priključite cev za dovod vode na ventil za polnjenje (lokalna
dobava).
2
Odprite polnilni ventil.
3
Prepričajte se, da je ventil za samodejno odzračevanje odprt
(za najmanj 2 obrata).
▪ Da bi preprečili povratni tok, priporočamo, da namestite
protipovratni ventil na dovod vode rezervoarja za toplo
vodo v gospodinjstvu, skladno z veljavno zakonodajo.
▪ Priporočamo, da na dovod hladne vode namestite
reducirni ventil v skladu z veljavno zakonodajo.
▪ Na dovod hladne vode namestite raztezno posodo,
skladno z veljavno zakonodajo.
▪ Priporočamo, da varnostni tlačni ventil namestite višje
od rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo.
Ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
povzroča širjenje vode in brez varnostnega tlačnega
ventila se lahko tlak vode v rezervoarju dvigne nad
nazivni tlak rezervoarja. Temu visokemu tlaku je
izpostavljena tudi napeljava sistema (cevi, pipe itd.),
priključena na rezervoar. Da bi to preprečili, je treba
vgraditi varnostni tlačni ventil. Preprečevanje
presežnega tlaka je odvisno od pravilnega delovanja
lokalno nameščenega varnostnega tlačnega ventila. Če
NE deluje pravilno, lahko presežni tlak deformira
rezervoar in pride lahko do puščanja vode. Za
preverjanje pravilnega delovanja je potrebno redno
vzdrževanje.
7.4.2
INFORMACIJE
Za mesto ventila za odzračevanje glejte Sestavni deli:
notranja enota v poglavju "14 Tehnični podatki" na strani
65.
4
Krogotok polnite z vodo, dokler manometer ne kaže tlaka
približno ±2,0 bara.
5
Iz vodovodnega kroga izpustite zrak, kolikor je le mogoče.
Priključevanje varnostnega tlačnega
ventila na odvod
OPOMBA
▪ Zrak v vodovodnem krogu lahko povzroči okvaro
rezervnega grelnika. Med polnjenjem iz krogotoka
morda ne bo mogoče izpustiti vsega zraka. Preostali
zrak se bo odstranil skozi ventile za samodejno
odzračevanje med začetnimi urami delovanja sistema.
Pozneje bo morda potrebno dodatno polnjenje z vodo.
Izpihovanje varnostnega tlačnega ventila je napeljano na zadnjo
stran enote.
▪ Za odzračevanje sistema uporabite posebno funkcijo,
opisano v poglavju "9 Zagon" na strani 56. To funkcijo
uporabite za odzračevanje tuljave izmenjevalnika
toplote v rezervoarju za toplo vodo za gospodinjstvo.
a
6
Zaprite polnilni ventil.
7
Odklopite cev za dovod vode s polnilnega ventila.
OPOMBA
a
Vodni tlak, ki ga prikazuje manometer, se bo spreminjal
glede na temperaturo vode (višji tlak pri višji temperaturi
vode).
Izpihovanje varnostnega tlačnega ventila
Izpihovanje mora biti priključeno na ustrezen odvod v skladu z
veljavno zakonodajo. Priporočamo uporabo odtočne posode.
Vendar pa mora biti vodni tlak vedno višji od 1 bara, da
zrak ne bi vdrl v krogotok.
OPOZORILO
Izpustne cevi varnostnih tlačnih ventilov se MORAJO
iztekati v varnem in vidnem položaju, ne da bi povzročale
nevarnosti osebam v bližini.
7.4.4
Polnjenje rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo
1
Za odzračevanje cevovoda sistema odprite vse pipe za toplo
vodo.
2
Odprite ventil za dovod hladne vode.
3
Zaprite vse pipe, ko iz sistema izpustite ves zrak.
4
Preverite puščanje vode.
5
Ročno odprite lokalno vgrajeni tlačni varnostni ventil, da
zagotovite prost pretok vode skozi odvodno cev.
7.4.5
Izoliranje cevi
Vse cevi v krogu slanice MORAJO biti izolirane, da se prepreči
zmanjšanje moči ogrevanja.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
27
7 Montaža
7.4.6
Priključevanje obtočnih cevi
7.5.2
Priključevanje električnega ožičenja na
notranjo enoto
1
Odvijte in odstranite vijake s spodnje plošče enote.
2
Potisnite sprednjo ploščo enote navzdol in jo odstranite.
INFORMACIJE
3
Odvijte in odstranite 4 vijake, s katerimi je pritrjena zgornja
plošča.
4
Odstranite zgornjo ploščo z enote.
Predvidite dodatnih 35 cm kabla za vse vodnike, ki jih je
treba priključiti na X2M in X5M na kovinski plošči nad
tiskanim vezjem hidravlične omarice. Dodatno dolžino
vodnika pritrdite z vezico na zadnji strani enote. S tem bo
zagotovljena možnost servisiranja, na primer tiskanega
vezja hidravlične omarice.
a
1
Za odpiranje notranje enote glejte "7.1.1 Odpiranje notranje
enote" na strani 22 in "7.1.2 Odpiranje pokrova stikalne omarice
notranje enote" na strani 23.
2
Ožičenje mora v enoto vstopati skozi zgornjo ploščo:
b
a
3
c
b
Vodniki morajo biti v notranjosti enote napeljani na naslednji
način:
a
a
b
5
Odstranite odprtino za izbijanje na zadnji strani enote.
6
Priključite obtočne cevi na priključek za obtok in napeljite cevi
skozi odprtino za izbijanje na zadnji strani enote.
7
Ponovno pritrdite izolacijo in ohišje.
7.4.7
c
Priključevanje odvodne cevi
Kondenzat lahko nastaja na komponentah za slanico v notranjosti
kompresorja enote. Enota vsebuje zbiralno posodo za kondenzat.
Odvisno od temperature okolja v prostoru, vlažnosti v prostoru in
pogojev delovanja lahko pride do prelivanja iz zbiralne posode za
kondenzat. Odvodna cev je priložena enoti.
Odvodna cev je napeljana na zadnjo stran po levi strani, blizu dna
enote. Za izčrpavanje vode v odvod sistema boste morda
potrebovali lokalno dobavljeno odvodno črpalko.
7.5
b
Odprtina za izbijanje
Priključek za obtočne cevi
1x
1x
Priključevanje električnega
ožičenja
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA
INFORMACIJE
Več informacij o legendi in mestu vezalne sheme enote
najdete v poglavju "14.4 Vezalna shema" na strani 69.
OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite večžilni kabel.
7.5.1
O električni skladnosti
Oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000­3­12 (evropski/
mednarodni tehnični standard, ki predpisuje omejitve za harmonične
tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna nizkonapetostna
omrežja z vhodnim tokom >16 A in ≤75 A na fazo).
Vodnik za monterja
28
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
7 Montaža
a
c
a
c
1x
YC Y1 Y2 Y3 Y4
1x
1x
≥50 mm
X1 X2 X3 X4
1x
X2M
X5M
11 12
≥50 mm
OPOMBA
▪ Obvezno zagotovite najmanj 50 mm razmika med
nizkonapetostnimi (a) in visokonapetostnimi (c) kabli.
▪ Kable (a) in (c) morate obvezno napeljati med vodilom
za vodnike in zadnjo stranjo stikalne omarice, da bi
preprečili vdor vode.
4
Kabel pritrdite z vezicami za kable na nosilce kablov, da bi
zagotovili zmanjšanje obremenitev in da bi zagotovili, da NE
prihaja v stik s cevmi in ostrimi robovi.
c
a
≥50
mm
Napeljava
Možni kabli (odvisno od vrste enote in nameščene opcijske opreme)
a
▪ Uporabniški vmesnik
Nizka napetost
▪ Digitalni vhodi za porabo energije (lokalna dobava)
▪ Tipalo zunanje temperature okolja
▪ Tipalo notranje temperature okolja (opcija)
▪ Električni števci (lokalna dobava)
b
▪ Napajanje po običajni tarifi za kWh električne energije (napajanje enote)
Visokonapetostno napajanje
c
▪ Napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije
Visokonapetostni krmilni signal
▪ Kontakt za prednostno napajanje
▪ Konvektor toplotne črpalke (opcija)
▪ Sobni termostat (opcija)
▪ Zaporni ventil (lokalna dobava)
▪ Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo (lokalna dobava)
▪ Izhod alarma
▪ Preklop na zunanje upravljanje vira toplote
POZOR
Odvečne dolžine kabla ne potiskajte oziroma NE
postavljajte v enoto.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
29
7 Montaža
7.5.3
1
Priključevanje omrežnega napajanja
Priključite omrežno napajanje.
7.5.4
Če je želena temperatura izhodne vode vremensko vodena, je
neprekinjeno merjenje zunanje temperature bistveno. To je izvedljivo
s pomočjo tipala zunanje temperature, ki se dobavlja kot dodatna
oprema.
V primeru napajanja po običajni tarifi za kWh
X1A X19A
1
X2M
X5M
Priključevanje tipala zunanje temperature
Priključite kabel tipala zunanje temperature na notranjo enoto.
30 31
X6YB
X6Y X6YA
a
X1M
N
L3
L2
L1
X5M
X2M
101112
Legenda: glejte spodnjo ilustracijo.
V primeru napajanja po prednostni tarifi za kWh
S1S
2
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
3
Namestite tipalo zunanje temperature, kot je opisano v
priročniku za montažo tipala.
N
L
7.5.5
c
b
1
Priključevanje daljinskega upravljalnika
Priključite kabel uporabniškega vmesnika na notranjo enoto.
X1A X19A
X2M
34
X5M
30 31
29
34
X6Y X6YB
X6YA
X1M
a
N
L3
L2
L1
X5M
X2M
12
a
b
c
2
Glavno napajanje
Napajanje po običajni tarifi za kWh električne
energije
Kontakt za prednostno napajanje
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
2
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
Pritrjevanje daljinskega upravljalnika na enoto
1
INFORMACIJE
Vstavite izvijač v reže pod daljinskim upravljalnikom in pazljivo
ločite sprednjo ploščo od stenske plošče.
Pri napajanju po prednostni tarifi za kWh električne
energije je od vrste napajanja po prednostni tarifi za kWh
odvisno, ali je za notranjo enoto (b) X2M30/31 potrebno
ločeno napajanje po običajni tarifi za kWh.
OPOMBA
Ločena priključitev na notranjo enoto je potrebna:
Tiskano vezje je montirano na sprednjo ploščo daljinskega
upravljalnika. Pazite, da ga NE poškodujete.
▪ če se napajanje po prednostni tarifi za kWh električne
energije prekinja, ko je aktivno, ALI
▪ če notranja enota ne sme povzročati porabe pri
napajanju po prednostni tarifi za kWh električne
energije, ko je aktivno.
Vodnik za monterja
30
2
Pritrdite stensko ploščo daljinskega upravljalnika na sprednjo
ploščo enote.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
7 Montaža
Z leve strani
PCB
1x
a
b
Z zgornje strani
a
b
OPOMBA
Pazite, da s preveč zategnjenimi vijaki NE deformirate
zadnje strani daljinskega upravljalnika.
3
Odrežite 2­žilni vodnik.
4
Priključite žici na daljinski upravljalnik, kot je prikazano spodaj.
PCB
Z zadnje strani
1x
b
PCB
Sredinsko z zgornje strani
a
b
1x
a
b
a
b
5
S kleščami ipd. izrežite ta del za napeljavo ožičenja.
Ožičenje pritrdite na sprednji del ohišja s pomočjo
kanala za kable in vezice.
Ponovno namestite sprednjo ploščo na stensko ploščo.
OPOMBA
1x
Pazite, da NE stisnete vodnikov, ko pritrjujete sprednjo
ploščo na enoto.
Pritrjevanje daljinskega upravljalnika na steno,
kadar se namešča kot sobni termostat
1
PCB
Vstavite izvijač v reže pod daljinskim upravljalnikom in pazljivo
ločite sprednjo ploščo od stenske plošče.
b
a
b
4
S kleščami ipd. izrežite ta del za napeljavo ožičenja.
Ožičenje pritrdite na sprednji del ohišja s pomočjo
kanala za kable in vezice.
Ponovno namestite sprednjo ploščo na stensko ploščo.
OPOMBA
Pazite, da NE stisnete vodnikov, ko pritrjujete sprednjo
ploščo na enoto.
OPOMBA
Tiskano vezje je montirano na sprednjo ploščo daljinskega
upravljalnika. Pazite, da ga NE poškodujete.
2
Pritrdite stensko ploščo daljinskega upravljalnika na steno.
3
Priključite žici na daljinski upravljalnik, kot je prikazano spodaj
Z zadnje strani
PCB
1x
b
a
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
31
7 Montaža
7.5.6
1
Priključevanje zapornega ventila
7.5.8
Priključite kabel za krmiljenje ventila na ustrezne priključne
sponke, kot je prikazano na naslednji ilustraciji.
1
OPOMBA
Priključevanje črpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo
Priključite kabel črpalke za toplo vodo za gospodinjstvo na
ustrezne priključne sponke, kot je prikazano na naslednji
ilustraciji.
Ožičenje je različno pri ventilu NC (običajno zaprt) in NO
(običajno odprt).
M2S
NC
X5M
X2M
X5M
X5M
X2M
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
Priključevanje električnih števcev
INFORMACIJE
34 35
2
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
7.5.9
1
Pri električnem merilniku s tranzistorskim izhodom
preverite polarnost. Pozitivna polarnost MORA biti
priključena na X5M/7 in X5M/9; negativna polarnost na
X5M/8 in X5M/10.
1
X2M
5 67
5 67
7.5.7
M2P
M2S
NO
2
M
1~
Priključevanje izhoda za alarm
Priključite kabel izhoda za alarm na ustrezne priključne sponke,
kot je prikazano na naslednji ilustraciji.
Priključite kabel električnih števcev na ustrezne priključne
sponke, kot je prikazano na naslednji ilustraciji.
a
S2S S3S
A4P
X5M
X2M
29
a
2
X5M
Potrebna je namestitev EKRP1HB.
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
X2M
6 7 8910
2
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
Vodnik za monterja
32
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
7 Montaža
7.5.10
1
Priključevanje izhoda za vklop/izklop
ogrevanja prostora
Priključite kabel izhoda za vklop/izklop ogrevanja prostora na
ustrezne priključne sponke, kot je prikazano na naslednji
ilustraciji.
7.5.12
1
Priključevanje digitalnih vhodov za
porabo energije
Priključite kabel digitalnih vhodov za porabo energije na
ustrezne priključne sponke, kot je prikazano na naslednji
ilustraciji.
S6S
S7S
S8S
S9S
a
1 23 4 5
A4P
X5M
X2M
A8P
29
X5M
a
2
1
Potrebna je namestitev EKRP1HB.
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
7.5.11
X2M
Priključevanje preklopa na zunanji vir
toplote
Priključite kabel za preklop na zunanji vir toplote na ustrezne
priključne sponke, kot je prikazano na naslednji ilustraciji.
a
Potrebna je namestitev EKRP1AHTA.
2
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
7.6
Zaključevanje montaže notranje
enote
7.6.1
Pritrjevanje pokrova daljinskega
upravljalnika na notranjo enoto
NL
1
Preverite, ali je sprednja plošča sneta z notranje enote. Glejte
"7.1.1 Odpiranje notranje enote" na strani 22.
2
Vstavite pokrov daljinskega upravljalnika v tečaje.
3
Pritrdite sprednjo ploščo na notranjo enoto.
A4P
X5M
X2M
a
2
Potrebna je namestitev EKRP1HB.
Z vezicami za kable pritrdite kable na držala za kabelske
vezice.
7.6.2
Zapiranje notranje enote
1
Zaprite pokrov stikalne omarice.
2
Ponovno montirajte zgornjo ploščo.
3
Ponovno montirajte sprednjo ploščo.
OPOMBA
Ko zapirate pokrov notranje enote, pazite, da navojni
moment NE bo več kot 4,1 N•m.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
33
8
Konfiguracija
8.1
Pregled: konfiguracija
H JST
8 Konfiguracija
2
Če sistema NE konfigurirate pravilno, morda NE bo deloval v skladu
s pričakovanji. Sistem lahko konfigurirate preko uporabniškega
vmesnika.
3
4
5
Ko prvič vklopite uporabniški vmesnik (preko notranje enote), se
zažene hitri čarovnik, ki vam pomaga konfigurirati sistem. Po potrebi
lahko konfiguracijo kasneje tudi spremenite.
Monter lahko vnaprej na računalniku pripravi konfiguracijo in jo nato
naloži v sistem z računalniškim konfiguratorjem. Za več informacij o
povezavi glejte "8.1.1 Priključitev računalniškega kabla v stikalno
omarico" na strani 34.
8.1.2
Konfiguracija vpliva na naslednje:
Dostopanje do nastavitev monterja
▪ Izračune programske opreme
▪ Kaj lahko pogledate na uporabniškem vmesniku in kaj lahko z njim
delate
Legenda za tabele z nastavitvami:
▪ #: Pot v strukturi menija
▪ Koda: Koda v pregledu nastavitev
Ko se nastavitve monterja spremenijo, sistem zahteva potrditev. Ko
je potrditev opravljena, se zaslon za kratek čas izklopi in za nekaj
sekund se prikaže obvestilo “Zasedeno”.
Najpogosteje uporabljane nastavitve sistema so dostopne v strukturi
menija. Njihovo mesto je označeno s potjo (#). Vse nastavitve
monterja najdete tudi v poglavju "8.5 Struktura menija: pregled
nastavitev monterja" na strani 54.
Za dostop do kod nastavitev glejte "Dostopanje do nastavitev
monterja" na strani 34.
V strukturi menija niso dostopne vse nastavitve. Nekatere so
dostopne samo preko njihove kode. V spodaj opisani tabeli je v tem
primeru za pot navedena nastavitev: ni upoštevno (se ne uporablja).
8.1.1
Priključitev računalniškega kabla v
stikalno omarico
1
Za nivo uporabniških dovoljenj nastavite Monter.
2
Pojdite na [A]: Priključite kabel z USB­povezavo na svoj računalnik.
2
Priključite vtič kabla na X10A na A1P v stikalni omarici notranje
enote.
> Nastavitve monterja.
Dostopanje do pregleda nastavitev
1
Za nivo uporabniških dovoljenj nastavite Monter.
2
Pojdite na [A.8]: > Nastavitve monterja > Pregled nastavitev.
Nastavljanje možnosti Monter za nivo uporabniških dovoljenj
1
Pojdite na [6.4]: 2
Za več kot 4 sekunde pritisnite > Informacije > Nivo uporabniških dovoljenj.
.
Rezultat: Na začetnih straneh se prikaže .
3
Če več kot 1 uro NE pritisnete nobenega gumba oziroma če ne
pritisnete ponovno za več kot 4 sekunde, se nivo dovoljenj
preklopi z nastavitve Monter nazaj na Končni uporab..
Preklapljanje med nivoji uporabniških dovoljenj
(Končni uporabnik in Napredni končni uporabnik)
1
Pojdite na [6] ali pripadajoče podmenije: 2
Za več kot 4 sekunde pritisnite > Informacije.
.
Rezultat: Nivo uporabniških dovoljenj preklopi na
Nap.kon.uporab.. Prikažejo se dodatne informacije in "+" se
doda imenu menija.
3
Predpogoj: Potreben je komplet EKPCCAB*.
1
Dostopanje do najpogosteje uporabljanih
ukazov
Če več kot 1 uro NE pritisnete nobenega gumba oziroma če ne
pritisnete ponovno za več kot 4 sekunde, se nivo
uporabniških dovoljenj preklopi nazaj na Končni uporab..
Spreminjanje nastavitve pregleda
Primer: Spremenite [1­01] iz 15 v 20.
1
Pojdite na [A.8]: 2
Z gumboma nastavitve.
> Nastavitve monterja > Pregled nastavitev.
in pojdite na ustrezen zaslon prvega dela
INFORMACIJE
Dodaten znak 0 je dodan prvemu delu nastavitve, ko
dostopite do kod v nastavitvah pregleda.
A1P
Primer: [1­01]: “1” postane “01”.
X10A
X5M
3
X2M
Pazite zlasti na mesto vtiča!
Pregled nastavitev
01
00 00 01 15 02 00 03 00
04
05
06
07
08
09
0a
0b
0c
0d
0e
0f
Potrditev
Vodnik za monterja
34
Nastavitev
Pomik
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
3
Z gumboma in pojdite na ustrezen drugi del nastavitve.
Pregled nastavitev
01
00 00 01 15 02 00 03 00
04
05
06
07
08
09
0a
0b
0c
0d
0e
0f
Potrditev
Nastavitev
Pomik
Sinhronizacija
Zaznane so razlike v podatkih.
Izberite dejanje:
Pošlji podatke
5
Z gumboma in spremenite vrednost.
Pregled nastavitev
01
00 00 01 20 02 00 03 00
04
05
06
07
08
09
0a
0b
0c
0d
0e
0f
Potrditev
Nastavitev
Pomik
5
Pritisnite 6
Če želite spremeniti druge nastavitve, ponovite prejšnje korake.
, da potrdite spremembo parametra.
7
Pritisnite gumb pregleda.
8
Potrdite s pritiskom na ali Izberite potrebno dejanje:
▪ Pošlji podatke: uporabniški vmesnik, ki ga uporabljate,
vsebuje pravilne podatke, in podatki na drugem
uporabniškem vmesniku bodo nadomeščeni.
▪ Sprejmi podatke: uporabniški vmesnik, ki ga uporabljate, NE
vsebuje pravilnih podatkov, zato bodo nadomeščeni s
podatki iz drugega uporabniškega vmesnika.
Rezultat: Vrednost, ki se spreminja, je zdaj označena.
4
Nastavitev
Potrditev
6
Uporabniški vmesnik zahteva potrditev, ali ste prepričani, da
želite nadaljevati.
Začni kopiranje
Ali res želite začeti postopek
kopiranja?
V redu
, da zapustite meni z nastavitvami
Preklic
Potrditev
.
7
Nastavitve monterja
Sistem se bo ponovno zagnal.
Nastavitev
Izbiro na zaslonu potrdite tako, da pritisnete , pri čemer bodo
vsi podatki (jeziki, urniki itd.) z izbranega uporabniškega
vmesnika sinhronizirani z drugim vmesnikom
INFORMACIJE
V redu
Potrditev
8.1.3
Nastavitev
▪ Kopiranje lahko traja do 90 minut.
▪ Priporočeno je, da zamenjate nastavitve monterja ali
samo konfiguracijo na glavnem uporabniškem
vmesniku.
Kopiranje nastavitev sistema iz prvega v
drugi daljinski upravljalnik
Če je priklopljen drugi uporabniški vmesnik, mora monter najprej
slediti naslednjim navodilom za konfiguracijo 2 uporabniških
vmesnikov.
Postopek ponuja možnost kopiranja jezikovnega nabora z enega
uporabniškega vmesnika na drugega: npr. z naprave EKRUCBL2 na
EKRUCBL1.
1
▪ Med kopiranjem se na obeh krmilnikih prikaže
Zasedeno in njuno delovanje bo ONEMOGOČENO.
Preklic
Ko prvič vklopite napravo, se na obeh uporabniških vmesnikih
prikaže:
Tor 15:10
8
Vaš sistem je nato nastavljen za upravljanje prek 2
uporabniških vmesnikov.
8.1.4
Kopiranje jezikovnega nabora iz prvega v
drugi daljinski upravljalnik
Glejte "8.1.4 Kopiranje nastavitev sistema iz prvega v drugi
uporabniški vmesnik" na strani 35.
8.1.5
U5: samo.naslov
Hitri čarovnik: po prvem vklopu določite
postavitev sistema
Po prvem vklopu sistema vas uporabniški vmesnik vodi po začetnih
nastavitvah:
▪ jezik,
Za nadal. pritis. za 4 s
2
Za 4 sekunde pritisnite na uporabniškem vmesniku, na
katerem želite nadaljevati s hitrim čarovnikom. Uporabniški
vmesnik je zdaj glavni uporabniški vmesnik.
▪ datum,
▪ čas,
▪ postavitev sistema.
INFORMACIJE
Med izvajanjem hitrega čarovnika se na drugem
daljinskem upravljalniku prikaže Zasedeno in njegovo
delovanje je ONEMOGOČENO.
3
Hitri čarovnik vas bo vodil.
4
Za pravilno delovanje sistema morajo biti lokalni podatki na
obeh uporabniških vmesnikih enaki. V NASPROTNEM se na
obeh uporabniških vmesnikih prikaže:
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
35
8 Konfiguracija
Ko potrdite postavitev sistema, lahko nadaljujete z montažo in
zagonom sistema.
1
Ob vklopu se zažene hitri čarovnik, če postavitev sistema še NI
bila potrjena, in sicer z nastavitvijo jezika.
Jezik
Izberite želeni jezik
8.2.2
Hitri čarovnik: Standardno
Konfiguracija rezervnega grelnika
Na uporabniškem vmesniku mora biti določena vrsta rezervnega
grelnika.
#
[A.2.1.5]
Koda
[5­0D]
Opis
Vrsta rez. grel.:
▪ 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V
2
Nastavitve ogrevanja prostora
Nastavitev
Potrditev
Sistem lahko prostor ogreje. Nastavitve ogrevanja prostora je treba
ustrezno določiti, odvisno od vrste uporabe.
Nastavite trenutni datum in čas.
#
Datum
Kateri datum je danes?
[A.2.1.7]
Koda
[C­07]
▪ 0 (Nadzor T izh.v.) (privzeto):
Delovanje enote se določa glede na
temperaturo izhodne vode, ne glede
na dejansko temperaturo prostora in/
ali zahtevo po ogrevanju prostora.
Ned 1 Jan 2012
Potrditev
Nastavitev
Pomik
Čas
▪ 1 (Nadzor Z sob.t.): Delovanje enote
se določa preko zunanjega termostata
ali ustreznika (npr. konvektorja
toplotne črpalke).
00 : 00
▪ 2 (Nadzor sob.t.): Delovanje enote se
določa glede na temperaturo okolja na
uporabniškem vmesniku.
Trenuten čas?
Potrditev
3
Nastavitev
Pomik
Določite nastavitve postavitve sistema: Standardno, Možnosti,
Zmogljivosti. Za več podrobnosti glejte "8.2 Osnovna
konfiguracija" na strani 36.
Postavitev sistema
A.2
Standardno
Možnosti
Zmogljivosti
Potrditev postavitve
[A.2.1.B]
ni
upoštevno
Samo, če se uporabljata 2 uporabniška
vmesnika (1 je nameščen v prostoru, 1
na notranji enoti):
1
Pomik
Izbira
4
Opis
Način upr. enote:
Potrdite s pritiskom na b
.
Potrditev postavitve
Potrdite postavitev sistema.
Sistem se bo ponovno zagnal
in pripravil za prvi zagon.
V redu
Preklic
Potrditev
5
a
Nastavitev
Uporabniški vmesnik se znova zažene in z nameščanjem lahko
nadaljujete ter nastavite druge upoštevne nastavitve in
zaženete sistem.
Ko se nastavitve monterja spremenijo, sistem zahteva potrditev. Ko
je potrditev opravljena, se zaslon za kratek čas izklopi in za nekaj
sekund se prikaže obvestilo "Zasedeno".
8.2
Osnovna konfiguracija
8.2.1
Hitri čarovnik: Jezik/čas in datum
#
Koda
Opis
[A.1]
ni
upoštevno
Jezik
[1]
ni
upoštevno
Čas in datum
Vodnik za monterja
36
▪ a: na enoti
▪ b: v prostoru kot sobni termostat
Mesto upravljalnika:
▪ 0 (Na enoti): drugi uporabniški
vmesnik se samodejno nastavi na V
prostoru in deluje kot sobni termostat,
če je izbran nadzor sobnega
termostata.
▪ 1 (V prostoru) (privzeto): drugi
uporabniški vmesnik se samodejno
nastavi na Na enoti, da deluje kot
sobni termostat, če je izbran nadzor
sobnega termostata.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
#
[A.2.1.8]
Koda
[7­02]
Opis
#
Sistem lahko dovaja izhodno vodo do 2
območjem temperature vode. Med
konfiguracijo je treba nastaviti število
vodnih območij.
[A.2.1.8]
Koda
[7­02]
Opis
<< nadaljevanje
▪ 1 (2 obm. T izh.v.): 2 območji
temperature izhodne vode. Območje z
najnižjo temperaturo izhodne vode (pri
ogrevanju) se imenuje glavno območje
temperature izhodne vode. Območje z
najvišjo temperaturo izhodne vode (pri
ogrevanju) se imenuje dodatno
območje temperature izhodne vode. V
praksi je glavno območje temperature
izhodne vode opremljeno z
močnejšimi oddajniki toplote,
nameščena je tudi mešalna postaja,
da se doseže želena temperatura
izhodne vode.
Št. območij T izh. vode:
▪ 0 (1 obm. T izh.v.) (privzeto): samo 1
območje temperature vode. To
območje se imenuje glavno območje
temperature izhodne vode.
a
a
b
▪ a: glavno območje T izh. vode
nadaljevanje >>
▪ a: dodatno območje T izh. vode
▪ b: glavno območje T izh. vode
#
[A.2.1.9]
Koda
[F­0D]
Opis
Ko se nadzor ogrevanja prostora izklopi
preko uporabniškega vmesnika, je
črpalka vedno izklopljena. Ko je nadzor
ogrevanja prostora vklopljen, lahko
izberete želeni način delovanja črpalke
(upoštevno samo med ogrevanjem
prostora)
Način del. črpalke:
▪ 0 (Neprekinjeno): Črpalka deluje
neprekinjeno, ne glede na vklopni ali
izklopni termo­pogoj. Opomba:
neprekinjeno delovanje črpalke
zahteva več energije kot vzorčno ali
delovanje črpalke na zahtevo.
a
b
c
b
c
d
▪ a: nadzor ogrevanja (uporabniški vmesnik)
prostora
▪ b: izklop
▪ c: vklop
▪ d: delovanje črpalke
nadaljevanje >>
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
37
8 Konfiguracija
#
[A.2.1.9]
Koda
[F­0D]
Temperatura zmrzovanja slanice
Opis
<< nadaljevanje
▪ 1 (Vzorec) (privzeto): Črpalka je
vklopljena. Ko je prisotna zahteva po
ogrevanju, ker izhodna temperatura še
NI dosegla želene temperature. Ko se
pojavi izklopni termo­pogoj, se črpalka
vsakih 5 minut zažene, da se preveri
temperatura vode in po potrebi
zahteva ogrevanje. Opomba: Vzorec
NI na voljo pri razširjenem nadzoru
termostata ali nadzoru sobnega
termostata.
a
b
c
d
e
g
b
f
Temperatura zmrzovanja se razlikuje in je odvisna od vrste in
koncentracije sredstva proti zmrzovanju v sistemu slanice. Naslednji
parametri določajo mejno temperaturo preprečevanja zmrzovanja
enote. Ker je treba upoštevati dovoljena odstopanja meritev
temperature, MORA koncentracija slanice dopuščati temperaturo, ki
je nižja od opredeljene nastavitve.
Splošno pravilo: Mejna temperatura za preprečevanje zmrzovanja
MORA biti 10°C nižja od minimalne možne vstopne temperature
slanice za enoto.
Primer: Če je minimalna možna vstopna temperatura slanice v
določenem sistemu 0°C, MORA biti za mejno temperaturo za
preprečevanje zmrzovanja enote nastavljena temperatura –10°C ali
manj. Slana mešanica v tem primeru NE more zmrzniti nad to
temperaturo. Da bi preprečili zmrzovanje enote, skrbno preverite
vrsto in koncentracijo slanice.
#
Koda
[A.6.9]
[A­04]
c
Opis
Temp. Zmrz. Medija
▪ 0: 0°C
▪ a: nadzor ogrevanja (uporabniški vmesnik)
prostora
▪ 1: –2°C
▪ 2: –4°C
▪ b: izklop
▪ 3: –6°C
▪ c: vklop
▪ 4: –8°C
▪ d: temperatura izh. vode
▪ 5: –10°C
▪ e: dejanska
▪ 6: –12°C
▪ f: želena
▪ 7 (privzeto): –14°C
▪ g: delovanje črpalke
OPOMBA
nadaljevanje >>
#
[A.2.1.9]
Koda
[F­0D]
Nastavitev temperature zamrzovanja slanice je mogoče
spremeniti in odčitek v [A.6.9] Temp. Zmrz. Medija je
pravilen SAMO po predhodnem dostopu do menija [A.8]
Pregled nastavitev.
Opis
<< nadaljevanje
▪ 2 (Zahteva): Delovanje črpalke temelji
na zahtevi. Primer: Uporaba sobnega
termostata ustvari vklopni/izklopni
termo­pogoj. Če take zahteve ni, je
črpalka izklopljena. Opomba: Zahteva
NI na voljo pri nadzoru temperature
izhodne vode.
a
b
c
d
e
b
c
▪ je modul toplotne črpalke priključen na napajanje po
prednostni tarifi za kWh električne energije, ko pride do
prekinitve napajanja in je aktivirano napajanje po
prednostni tarifi za kWh električne energije.
Okrepitev zmogljivosti
c
prostora
▪ b: izklop
▪ c: vklop
▪ d: zahteva po ogrevanju (z zun. sob.
termostata ali sob. termostata)
▪ e: delovanje črpalke
38
▪ se na uporabniškem vmesniku prikaže napaka “U4”,
b
▪ a: nadzor ogrevanja (uporabniški vmesnik)
Vodnik za monterja
Nastavitev je mogoče spremeniti in/ali shraniti SAMO, če je
komunikacija med hidravličnim modulom in modulom
kompresorja vzpostavljena, in odčitek je SAMO takrat
pravilen. Komunikacija med hidravličnim modulom in
modulom kompresorja NI zagotovljena in/ali upoštevna, če:
Pri sistemih, ki zahtevajo večjo zmogljivost, je mogoče povečati
frekvenco kompresorja. Upoštevajte, da je pri večji zmogljivosti večja
tudi raven hrupa.
#
ni
upoštevno
Koda
[A­03]
Opis
Frekvenca kompresorja
▪ 0 (privzeto): običajno
▪ 1: okrepitev
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
8.2.3
Termostati in zunanja tipala
Hitri čarovnik: Možnosti
Glejte "5 Napotki za uporabo" na strani 7.
Nastavitve za toplo vodo za gospodinjstvo
#
Naslednje nastavitve je treba ustrezno določiti.
#
Koda
ni upoštevno [E­05]
[A.2.2.4]
Opis
Koda
[C­05]
Pri nadzoru zunanjega sobnega
termostata morate nastaviti vrsto
kontakta opcijskega sobnega termostata
ali konvektorja toplotne črpalke za
glavno območje temperature izhodne
vode. Glejte "5 Napotki za uporabo" na
strani 7.
Prip. tople vode za gos.:
▪ 0 (Ne): ni upoštevno
▪ 1 (Da): nameščeno. Te nastavitve NE
spreminjajte.
[A.2.2.A]
[D­02]
Notranja enota ponuja možnost
priključitve lokalno dobavljene črpalke za
toplo vodo za gospodinjstvo (tip z
vklopom/izklopom). Njena funkcija se
razlikuje glede na namestitev in
konfiguracijo uporabniškega vmesnika.
▪ 1 (VKL/IZKL termo): Priključeni zunanji
sobni termostat ali konvektor toplotne
črpalke pošlje zahtevo po ogrevanju z
istim signalom, saj je povezan samo
na 1 digitalni vhod (rezerviran za
glavno območje temperature izhodne
vode) na notranji enoti (X2M/1). To
vrednost izberite v primeru priključitve
na konvektor toplotne črpalke (FWXV).
Črpalka STV:
▪ 0 (Ne) (privzeto): NI nameščeno.
▪ 1 (Sekun. povrat.): nameščeno za
takojšnjo toplo vodo, ko se voda toči.
Končni uporabnik določi čas delovanja
(čas tedenskega urnika), ko naj
črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
deluje. Nadzor te črpalke je mogoč
preko notranje enote.
[A.2.2.5]
[C­06]
▪ 1 (VKL/IZKL termo): glejte Vrsta gl.
kontakta. Povezano na notranjo enoto
(X2M/1a).
Glejte tudi spodnje ilustracije.
[A.2.2.B]
[C­08]
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo je nameščena za ...
f
b
c
a
d
f
e
g
▪ 0 (Ne) (privzeto): NI nameščeno. Za
merjenje se uporablja termistor v
uporabniškem vmesniku in v modulu
toplotne črpalke.
b
g
a
b
c
d
e
f
g
Notranja enota
Rezervoar
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
Grelni element
Nepovratni ventil
Prha
Hladna voda
Zunanje tipalo
Če je priključeno opcijsko zunanje tipalo
okolja, je treba določiti vrsto tipala. Glejte
"5 Napotki za uporabo" na strani 7.
Dezinfekcija
c
a
Vrsta dod.kontakta
Pri nadzoru zunanjega sobnega
termostata z 2 območjema temperature
izhodne vode morate nastaviti vrsto
opcijskega sobnega termostata za
dodatno območje temperature izhodne
vode. Glejte "5 Napotki za uporabo" na
strani 7.
▪ 2 (Obvod za dezin.): nameščeno za
dezinfekcijo. Deluje, ko se izvaja
funkcija dezinfekcije rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo. Nadaljnje
nastavitve niso potrebne.
Takojšnja topla voda
Opis
Vrsta gl. kontakta
▪ 2 (Sobno tipalo): nameščeno. Tipalo
temperature v uporabniškem
vmesniku se NE uporablja več.
Opomba: Ta vrednost ima pomen
samo pri nadzoru sobnega termostata.
Tiskano vezje za digitalne V/I
Spreminjanje teh nastavitev je potrebno samo, če je nameščeno
opcijsko tiskano vezje za digitalne V/I. Tiskano vezje za digitalne V/I
ima več funkcij, ki jih morate konfigurirati. Glejte "5 Napotki za
uporabo" na strani 7.
#
[A.2.2.6.1]
Koda
[C­02]
Opis
Z rez.gr. src
Označuje, ali se ogrevanje prostora
izvaja tudi s pomočjo drugega vira
toplote, ne le sistemskega.
▪ 0 (Ne) (privzeto): NI nameščeno.
▪ 1 (Bivalentni): nameščeno. Pomožni
kotel (plinski ali oljni kotel) deluje, ko je
zunanja temperatura okolja nizka. Med
bivalentnim delovanjem je toplotna
črpalka izklopljena. To vrednost
nastavite, če se uporablja pomožni
kotel. Glejte "5 Napotki za uporabo" na
strani 7.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
39
8 Konfiguracija
#
[A.2.2.6.3]
Koda
[C­09]
8.2.4
Opis
Hitri čarovnik: Zmogljivosti (merjenje
energije)
Izhod alarma
Označuje logiko izhodnega alarma na
tiskanem vezju za digitalne V/I med
okvaro.
▪ 0 (Običajno odprt) (privzeto): Izhod
alarma se napaja, ko pride do alarma.
Z nastavitvijo te vrednosti se določi
razlikovanje med okvaro in
zaznavanjem izpada napajanja enote.
Da bi funkciji merjenja energije in nadzora energijske porabe
pravilno delovali, morate nastaviti moči vseh električnih grelnikov. Pri
merjenju vrednosti upornosti posameznega grelnika lahko nastavite
točno moč grelnika, s čimer boste zagotovili natančnejše podatke o
energiji.
#
Koda
[A.2.3.2]
[6­03]
[A.2.3.3]
[6­04]
▪ 1 (Običajno zaprt): Izhod alarma se
NE napaja, ko pride do alarma.
Izhodna logika alarma
0~10 kW (v korakih po 0,2 kW)
[C­09]
Alarm
0 (privzeto)
Zaprt izhod
Odprt izhod
1
Odprt izhod
Zaprt izhod
Ni alarma
Enota nima
napajanja
Odprt izhod
Tiskano vezje za ukaze
#
Koda
[D­04]
Opis
Tiskano vezje za ukaze
Označuje, ali je opcijsko tiskano vezje za
ukaze nameščeno.
▪ 0 (Ne) (privzeto): NI nameščeno.
▪ 1 (Da): nameščeno. Nadzor energijske
porabe preko digitalnih vhodov lahko
izberete v [A.6.2.1].
Merjenje energije
#
[A.2.2.8]
Koda
[D­08]
Nadzor ogrevanja prostora
V tem poglavju so opisane osnovne zahtevane nastavitve za
konfiguracijo ogrevanja prostora v vašem sistemu. Nastavitve
monterja za vremensko vodenje določajo parametre za vremensko
vodeno delovanje enote. Ko je aktivno od vremena odvisno
delovanje, se temperatura vode določi samodejno glede na zunanjo
temperaturo. Nizke temperature okolja pomenijo toplejšo vodo in
obratno. Med vremensko vodenim delovanjem ima uporabnik
možnost spreminjati ciljno temperaturo vode za največ 5°C navzgor
ali navzdol.
Za več podrobnosti o teh funkciji glejte vodnik za uporabnika in/ali
priročnik za uporabo.
Temperatura izhodne vode: glavno območje
#
Kadar se s pomočjo zunanjih števcev električne energije izvaja
merjenje energije, konfigurirajte nastavitve v skladu z naslednjim
opisom. Izberite impulzni izhod posameznega števca v skladu s
specifikacijami števca električne energije. Priključite lahko števce
električne energije (do 2) z različnimi impulznimi frekvencami. Če se
števec električne energije ne uporablja ali pa se uporablja samo 1
števec, izberite Ne, s čimer boste določili, da se ustrezen impulzni
vhod NE uporablja.
Opis
Opcijski zunanji števec kWh 1:
▪ 0 (Ne): NI nameščeno
▪ 1: nameščeno (0,1 impulz/kWh)
▪ 2: nameščeno (1 impulz/kWh)
▪ 3: nameščeno (10 impulz/kWh)
▪ 4: nameščeno (100 impulz/kWh)
Rez.grel.: 2.korak: razlika moči med
drugim in prvim korakom rezervnega
grelnika. Privzeto: 3 kW.
0~10 kW (v korakih po 0,2 kW)
8.2.5
Tiskano vezje za ukaze se uporablja za omogočanje nadzora
energijske porabe preko digitalnih vhodov. Glejte "5 Napotki za
uporabo" na strani 7.
[A.2.2.7]
Opis
Rez.grel.: 1.korak: moč prvega koraka
rezervnega grelnika pri nazivni napetosti.
Nazivna vrednost je 3 kW. Privzeto:
3 kW.
[A.3.1.1.1]
Koda
Opis
ni
Nač.nas.t.T iz.v.:
upoštevno
▪ Absolutna: Želena izhodne vode je:
temperatura
▪ NE vremensko vodena (tj. NI
odvisna od zunanje temperature
okolja),
▪ časovno fiksno določena (tj. NE po
urniku).
▪ Vreme. vodena (privzeto): Želena
temperatura izhodne vode je:
▪ vremensko vodena (tj. odvisna od
zunanje temperature okolja),
▪ časovno fiksno določena (tj. NE po
urniku).
nadaljevanje >>
▪ 5: nameščeno (1000 impulz/kWh)
[A.2.2.9]
[D­09]
Opcijski zunanji števec kWh 2:
▪ 0 (Ne): NI nameščeno
▪ 1: nameščeno (0,1 impulz/kWh)
▪ 2: nameščeno (1 impulz/kWh)
▪ 3: nameščeno (10 impulz/kWh)
▪ 4: nameščeno (100 impulz/kWh)
▪ 5: nameščeno (1000 impulz/kWh)
Vodnik za monterja
40
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
#
[A.3.1.1.1]
Koda
Opis
#
ni
<< nadaljevanje
upoštevno
▪ Abs. + urnik: Želena temperatura
izhodne vode je:
[A.3.1.1.3]
Koda
<< nadaljevanje
[1­01]
▪ [1­00]: nizka zunanja temperatura
okolja. −20°C~5°C (privzeto: −20°C)
[1­02]
▪ NE vremensko vodena (tj. NI
odvisna od zunanje temperature
okolja),
[1­03]
Opomba: To vrednost lahko
nastavite samo pri nadzoru
temperature izhodne vode.
▪ Vrem. + urnik: Želena temperatura
izhodne vode je:
▪ [1­03]: želena temperatura izhodne
vode, ko je zunanja temperatura
enaka visoki temperaturi okolja ali
višja od nje.
Med minimalno in maksimalno
temperaturo izhodne vode (privzeto:
25°C).
Opomba: Ta vrednost mora biti nižja
od [1­02], saj je za visoke zunanje
temperature potrebna manj topla
voda.
▪ vremensko vodena (tj. odvisna od
zunanje temperature okolja),
▪ v skladu z urnikom. Dejanja po
urniku obsegajo prednastavitve ali
uporabniške nastavitve želene
temperature izhodne vode
Opomba: To vrednost lahko
nastavite samo pri nadzoru
temperature izhodne vode.
#
Koda
[1­00]
[1­01]
Opis
Temperatura izhodne vode: dodatno območje
Nas. vremensko vodeno ogrevanje:
Upoštevno samo, če se uporabljata 2 območji temperature izhodne
vode.
Tt
[1­02]
[1­03]
#
[1-02]
[A.3.1.2.1]
[1-03]
[1-00]
▪ [1­01]: visoka zunanja temperatura
okolja. 10°C~20°C (privzeto: 15°C)
▪ [1­02]: želena temperatura izhodne
vode, ko je zunanja temperatura
enaka nizki temperaturi okolja ali
nižja od nje.
Med minimalno in maksimalno
temperaturo izhodne vode (privzeto:
60°C).
Opomba: Ta vrednost mora biti višja
od [1­03], saj je za nizke zunanje
temperature potrebna toplejša voda.
▪ v skladu z urnikom. Dejanja po
urniku obsegajo prednastavitve ali
uporabniške nastavitve želene
temperature izhodne vode.
[A.3.1.1.3]
Opis
[1­00]
[1-01]
Ta
▪ Tt: ciljna temperatura izhodne vode
(glavna)
▪ Ta: zunanja temperatura
nadaljevanje >>
Koda
Opis
ni
Nač.nas.t.T iz.v.:
upoštevno
▪ Absolutna: Želena izhodne vode je:
temperatura
▪ NE vremensko vodena (tj. NI
odvisna od zunanje temperature
okolja),
▪ časovno fiksno določena (tj. NE po
urniku).
▪ Vreme. vodena (privzeto): Želena
temperatura izhodne vode je:
▪ vremensko vodena (tj. odvisna od
zunanje temperature okolja),
▪ časovno fiksno določena (tj. NE po
urniku).
nadaljevanje >>
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
41
8 Konfiguracija
#
[A.3.1.2.1]
Koda
Opis
#
ni
<< nadaljevanje
upoštevno
▪ Abs. + urnik: Želena temperatura
izhodne vode je:
Koda
[A.3.1.2.3]
<< nadaljevanje
[0­01]
▪ [0­03]: nizka zunanja temperatura
okolja. −20°C~5°C (privzeto: −20°C)
[0­02]
▪ NE vremensko vodena (tj. NI
odvisna od zunanje temperature
okolja),
▪ [0­02]: visoka zunanja temperatura
okolja. 10°C~20°C (privzeto: 15°C)
[0­03]
▪ [0­01]: želena temperatura izhodne
vode, ko je zunanja temperatura
enaka nizki temperaturi okolja ali
nižja od nje.
Med minimalno in maksimalno
temperaturo izhodne vode
25°C~65°C (privzeto: 60°C).
Opomba: Ta vrednost mora biti višja
od [0­00], saj je za nizke zunanje
temperature potrebna toplejša voda.
▪ v skladu z urnikom. Dejanji po
urniku sta vklop in izklop.
Opomba: To vrednost lahko
nastavite samo pri nadzoru
temperature izhodne vode.
▪ Vrem. + urnik: Želena temperatura
izhodne vode je:
▪ vremensko vodena (tj. odvisna od
zunanje temperature okolja),
▪ [0­00]: želena temperatura izhodne
vode, ko je zunanja temperatura
enaka visoki temperaturi okolja ali
višja od nje.
Med minimalno in maksimalno
temperaturo izhodne vode
25°C~65°C (privzeto: 25°C).
Opomba: Ta vrednost mora biti nižja
od [0­01], saj je za visoke zunanje
temperature potrebna manj topla
voda.
▪ v skladu z urnikom. Dejanji po
urniku sta vklop in izklop.
Opomba: To vrednost lahko
nastavite samo pri nadzoru
temperature izhodne vode.
#
[A.3.1.2.3]
Koda
[0­00]
[0­01]
Opis
Nas. vremensko vodeno ogrevanje:
Tt
Temperatura izhodne vode: oddajnik razlike T
[0­02]
[0­03]
Opis
[0­00]
[0-01]
[0-00]
[0-03]
[0-02]
Ta
▪ Tt: ciljna temperatura izhodne vode
(glavna)
▪ Ta: zunanja temperatura
Temperaturna razlika med vstopno in izhodno vodo. Enota je
zasnovana tako, da podpira delovanje talnih krogov. Priporočena
temperatura izhodne vode (nastavljena preko uporabniškega
vmesnika) za kroge talnega ogrevanja je 35°C. V takem primeru bo
upravljanje enote nadzorovano tako, da se zagotovi temperaturna
razlika 5°C, kar pomeni, da je temperatura vode, ki vstopa v enoto,
približno 30°C. Razliko med temperaturo vstopne in izhodne vode je
moč spremeniti, odvisno od nameščenega sistema (radiatorji,
konvektorji toplotne črpalke, krogi talnega ogrevanja) ali situacije.
Črpalka bo prilagajala pretok in tako ohranjala Δt.
nadaljevanje >>
#
Koda
[A.3.1.3.1]
[9­09]
Opis
Ogrevanje: potrebna temperaturna
razlika med vstopno in izhodno vodo.
Obseg: 3~10°C (v korakih po 1°C;
privzeta vrednost: 8°C).
Značilno za sisteme, ki zahtevajo višje temperature vode (npr.
radiatorje)
Za nastavitveno točko temperature izhodne vode >55°C
Ko nastavitvena točka temperature izhodne vode doseže >55, Δt ni
več konstanta, ki jo določa nastavitev sistema [9­09] (privzeto 5K),
temveč linearna funkcija nastavitvene točke.
°C
Δt
14
4
55
65
Δt
Tt
Vodnik za monterja
42
Tt
Razlika temperature
Ciljna temperatura izhodne vode (glavna)
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
Za nastavitveno točko temperature izhodne vode >60°C
Temperatura izhodne vode: vrsta oddajnika
Toplotna črpalka lahko pokrije to temperaturo do nastavitvene točke
temperature izhodne vode 60°C. Če potrebujete nastavitvene točke
temperature izhodne vode >60°C, bo rezervni grelnik v podporo pri
doseganju zahtevane temperature. Podpora rezervnega grelnika je
mogoča SAMO, če je temperatura okolja nižja od ravnotežne
temperature.
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata. Ogrevanje
prostora lahko traja dlje, odvisno od količine vode v sistemu in vrste
oddajnikov toplote. Ta nastavitev omogoča kompenzacijo
počasnega ali hitrega sistema za ogrevanje med ciklom ogrevanja.
Tt
b
a
d
c
e
f
Opomba: Ta nastavitev vrste oddajnika vpliva na maksimalno
modulacijo želene temperature izhodne vode in možnost uporabe
samodejnega preklopa ogrevanja na podlagi notranje temperature
okolja.
Torej je pomembno, da je ta nastavitev pravilna.
#
≤65
2
3
≤60
[A.3.1.1.7]
Koda
[9­0B]
Opis
Vrsta oddajnika toplo.:
Odzivni čas sistema:
1
▪ 0 (Hitro) (privzeto)
Primer: Mala prostornina vode in
konvektorji.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Tt
Voda iz oddajnikov toplote
Kondenzator
Izhodna voda iz kondenzatorja
Rezervni grelnik
Izhodna voda
Pretok vode
S toplotno črpalko
Z rezervnim grelnikom
Razlika temperature
Ciljna temperatura izhodne vode (glavna)
Da bi bila poraba energije čim manjša, poskuša toplotna črpalka
VEDNO doseči maksimalno možno ciljno temperaturo izhodne vode
60°C. Preostali del opravi rezervni grelnik.
▪ 1 (Počasi)
Primer: Velika količina vode, krogi
talnega ogrevanja.
8.2.6
Nadzor tople vode za gospodinjstvo
Upoštevno samo, če je nameščen opcijski rezervoar za toplo vodo
za gospodinjstvo.
Nastavitev želene temperature rezervoarja
Toplo vodo za gospodinjstvo je mogoče pripraviti na 3 različne
načine. Med seboj se razlikujejo po načinu nastavitve želene
temperature rezervoarja in njegovem vplivu na delovanje enote.
Temperatura izhodne vode: modulacija
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata. Kadar se
uporablja funkcija sobnega termostata, mora stranka določiti želeno
temperaturo prostora. Enota bo dovajala toplo vodo grelnim telesom
in prostor se bo ogreval. Poleg tega je treba konfigurirati želeno
temperaturo izhodne vode: ko vklapljate modulacijo, enota
samodejno izračuna želeno temperaturo izhodne vode (na podlagi
prednastavitev temperature, če pa je izbrano vremensko vodenje, bo
modulacija temeljila na želenih vremensko vodenih temperaturah);
pri izklopu modulacije lahko želeno temperaturo izhodne vode
nastavite na uporabniškem vmesniku. Poleg tega se pri vklopljeni
modulaciji želena temperatura izhodne vode zniža ali zviša v funkciji
želene temperature izhodne vode in razlike med dejansko in želeno
temperaturo prostora. Rezultat:
#
[A.4.1]
Koda
[6­0D]
Opis
Topla voda za gospodinjstvo, Način nas.
točke:
▪ 0 (Samo vnov. ogr.): Dovoljeno je
samo vnovično ogrevanje.
▪ 1 (Vnov.ogr.+urnik) (privzeto):
Rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo se ogreva v skladu z
urnikom in v obdobju med cikli
segrevanja po urniku je dovoljeno
vnovično ogrevanje.
▪ stabilne temperature prostora, natančno usklajene z želeno
temperaturo (višja raven udobja)
▪ 2 (Samo urnik): Rezervoar za toplo
vodo za gospodinjstvo je mogoče
ogrevati SAMO v skladu z urnikom.
▪ manj ciklov vklopa/izklopa (nižja raven hrupa, več udobja in večja
učinkovitost)
Za podrobnosti glejte "8.3.2 Nadzor tople vode za gospodinjstvo:
napredno" na strani 47.
▪ temperature vode so najnižje, ki še omogočajo želeno
temperaturo (večja učinkovitost)
#
[A.3.1.1.5]
Modulirana T izh. vode:
Priporočeno je, da NE uporabite izbire ([6­0D]=0, [A.4.1]
Topla voda za gospodinjstvo Način nas. točke=Samo vnov.
ogr.).
▪ Ne (privzeto): onemogočeno.
Opomba: Želeno temperaturo
izhodne vode morate nastaviti na
uporabniškem vmesniku.
Obstaja velika nevarnost pomanjkanja moči za ogrevanje
prostora/udobja (če se topla voda za gospodinjstvo
pogosto pripravlja, prihaja do pogostih in dolgotrajnih
prekinitev ogrevanja prostora).
Koda
[8­05]
INFORMACIJE
Opis
▪ Da: omogočeno.
Opomba: Želeno temperaturo
izhodne vode je na uporabniškem
vmesniku mogoče le odčitati
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
43
8 Konfiguracija
Odčitavanje želene temperature rezervoarja
INFORMACIJE
Želena temperatura rezervoarja je prikazana na uporabniškem
vmesniku. Z naslednjimi nastavitvami lahko nastavite, kako se
temperatura rezervoarja prikaže:
Dejanska želena temperatura rezervoarja se določi z
izbrano absolutno želeno temperaturo rezervoarja in
številom oseb + izbranimi vrednostmi povečanja.
▪ kot številska vrednost,
Primer: 3 osebe (privzete nastavitve)
▪ z ustreznikom.
Dejanska želena temperatura rezervoarja=[A.4.3.2.1] +
[A.4.3.2.2] + [A.4.3.2.3]
Številsko vrednost uporabite, kadar stranka razume temperaturo
rezervoarja. Na uporabniškem vmesniku lahko stranka nastavi
želeno temperaturo rezervoarja v korakih po 1°C. Za stranke, ki jim
nastavitev temperature rezervoarja ne ustreza najbolj, izberite prikaz
z ustreznikom števila oseb. Te stranke bodo želeno temperaturo
rezervoarja nastavile z določanjem porabe tople vode za
gospodinjstvo v obliki števila oseb.
Dejanska želena temperatura rezervoarja=42+6+15=63°C.
Maksimalna temperatura rezervoarja
Maksimalna temperatura, ki jo uporabniki lahko izberejo za toplo
vodo za gospodinjstvo. To nastavitev lahko uporabite za omejitev
temperatur na pipah za toplo vodo.
Kot monter morate določiti pretvorbo med ustreznikom porabe tople
vode za gospodinjstvo na osebo za 1 cikel ogrevanja in dejansko
želeno temperaturo rezervoarja. Upoštevajte velikost montiranega
rezervoarja. Pri uporabi grafičnega prikaza se stranki obenem
predstavi količina porabljene tople vode za gospodinjstvo.
#
[A.4.3.1]
Koda
ni
upoštevno
INFORMACIJE
Med dezinfekcijo rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo lahko temperatura rezervoarja preseže to
maksimalno temperaturo.
Opis
INFORMACIJE
Kako se temperatura rezervoarja prikaže
na uporabniškem vmesniku?
Omejite maksimalno temperaturo tople vode v skladu z
veljavno zakonodajo.
▪ Kot temperatura.
60°C
#
[A.4.5]
Koda
[6­0E]
▪ Grafično: Temperatura naj bo
prikazana kot razpoložljiva topla voda
za x oseb. Če izberete to možnost,
morate konfigurirati tudi, katera
številka ustreza kateri temperaturi pod
[A.4.3.2.1]~[A.4.3.2.6]:
[A.4.3.2.1]
[A.4.3.2.2]
[A.4.3.2.3]
[A.4.3.2.4]
[A.4.3.2.5]
[A.4.3.2.6]
1 oseba
ni
upoštevno
2 osebi
ni
upoštevno
ni
upoštevno
ni
upoštevno
ni
upoštevno
Vodnik za monterja
44
Če
▪ [E­07]=1: 40~60°C (privzeto: 60°C)
Maksimalna temperatura NI upoštevna
med funkcijo dezinfekcije. Glejte funkcijo
dezinfekcije.
Absolutna želena temperatura
rezervoarja za 1 osebo. 30~80°C
(privzeto: 42°C)
Povečanje želene temperature
rezervoarja za 2 osebi v primerjavi z 1
osebo. 0~20°C (privzeto: 6°C)
8.2.7
#
[6.3.2]
3 osebe
Povečanje želene temperature
rezervoarja za 3 osebe v primerjavi z 2
osebama. 0~20°C (privzeto: 15°C)
5 oseb
Številka za stik/podpora
Koda
ni
upoštevno
Opis
Številka, na katero lahko uporabniki
pokličejo v primeru težav.
8.3
Napredna konfiguracija/
optimizacija
8.3.1
Ogrevanje prostora: napredno
4 osebe
Povečanje želene temperature
rezervoarja za 4 osebe v primerjavi s 3
osebami. 0~20°C (privzeto: 17°C)
Maks. nas. točka
Maksimalna temperatura, ki jo uporabniki
lahko izberejo za toplo vodo za
gospodinjstvo. To nastavitev lahko
uporabite za omejitev temperature na
pipah za toplo vodo.
4
ni
upoštevno
Opis
Prednastavljena temperatura izhodne vode
Določite lahko prednastavitve temperature izhodne vode:
Povečanje želene temperature
rezervoarja za 5 oseb v primerjavi s 4
osebami. 0~20°C (privzeto: 1°C)
▪ varčna (označuje želeno temperaturo izhodne vode, ki omogoča
najmanjšo porabo električne energije),
6 oseb
▪ udobna (označuje želeno temperaturo izhodne vode, ki povzroča
največjo porabo električne energije).
Povečanje želene temperature
rezervoarja za 6 oseb v primerjavi s 5
osebami. 0~20°C (privzeto: 1°C)
Prednastavljene vrednosti omogočajo preprosto uporabo enakih
vrednosti v urniku ali prilagajanje želene temperature izhodne vode v
skladu s temperaturo prostora (glejte modulacijo). Če želite kasneje
zamenjati vrednost, morate to storiti le na enem mestu. Določiti je
treba želeno absolutno temperaturo izhodne vode ali želene
spremembe vrednosti, odvisno od tega, ali je želena temperatura
izhodne vode vremensko vodena ali ne.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
OPOMBA
#
Prednastavljene temperature izhodne vode se uporabljajo
SAMO za glavno območje, saj urnik za dodatno območje
predvideva le dejanja vklopa/izklopa.
Izberite prednastavljene temperature izhodne vode v
skladu z zasnovo in izbranimi oddajniki toplote, da bi
zagotovili ravnovesje med želeno temperaturo prostora in
temperaturo izhodne vode.
Koda
Opis
Prednastavljena temperatura izhodne vode za glavno območje
temperature izhodne vode, če NI vremensko vodena
[7.4.2.1]
[8­09]
[8­0A]
Maks.temp. (ogrevanje)
37~65°C (privzeto: 65°C)
[A.3.1.1.2.1] [9­01]
Min. temp. (ogrevanje)
15~37°C (privzeto: 24°C)
Temperaturno območje izhodne vode za dodatno območje
temperature izhodne vode (območje temperature izhodne vode z
najvišjo temperaturo izhodne vode pri ogrevanju)
[A.3.1.2.2.2] [9­06]
Maks.temp. (ogrevanje)
37~65°C (privzeto: 65°C)
Udobno (ogrevanje)
[9­01]~[9­00] (privzeto: 55°C)
[7.4.2.2]
Opis
[A.3.1.1.2.2] [9­00]
OPOMBA
#
Koda
Temperaturno območje izhodne vode za glavno območje
temperature izhodne vode (območje temperature izhodne vode z
najnižjo temperaturo izhodne vode pri ogrevanju)
[A.3.1.2.2.1] [9­05]
Min. temp. (ogrevanje)
15~37°C (privzeto: 24°C)
Varčno (ogrevanje)
[9­01]~[9­00] (privzeto: 45°C)
Prednastavljena temperatura izhodne vode (vrednost spremembe)
za glavno območje temperature izhodne vode, če je vremensko
vodena
Presežna temperatura izhodne vode
Ta funkcija določa, koliko se sme temperatura vode dvigniti nad
želeno temperaturo izhodne vode, preden se kompresor zaustavi.
Kompresor se bo znova zagnal, ko temperatura izhodne vode pade
pod želeno temperaturo izhodne vode.
[7.4.2.5]
ni
upoštevno
Udobno (ogrevanje)
[7.4.2.6]
ni
upoštevno
Varčno (ogrevanje)
ni upoštevno [9­04]
−10~+10°C (privzeto: −2°C)
Kompenzacija temperature izhodne vode okrog 0°C
#
−10~+10°C (privzeto: 0°C)
Temperaturna območja (temperature izhodne vode)
Namen te nastavitve je uporabniku preprečiti izbiro napačne (tj.
previsoke) temperature izhodne vode. Zato je mogoče nastaviti
območje želene temperature za ogrevanje.
OPOMBA
V primeru uporabe za talno ogrevanje je pomembno, da je
maksimalna temperatura izhodne vode pri ogrevanju
omejena v skladu s specifikacijami sistema talnega
ogrevanja.
OPOMBA
Primer: Nastavite minimalno temperaturo izhodne vode na 28°C, da
preprečite nezmožnost ogrevanja prostora: temperature izhodne
vode morajo biti bistveno višje od temperature prostora (pri
ogrevanju).
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Opis
1~4°C (privzeto: 1°C)
Pri ogrevanju se želena temperatura izhodne vode lokalno poveča
okrog zunanje temperature 0°C. To kompenzacijo lahko izberete pri
uporabi absolutne ali vremensko vodene želene temperature (glejte
spodnjo ilustracijo). To nastavitev uporabite za kompenzacijo
morebitnih toplotnih izgub stavbe, ko je zunanja temperatura okrog
0°C (npr. v državah hladnejših predelov).
Tt
Tt
L
L
R
0°C
R
TA
0°C
a
▪ Pri prilagajanju območij temperature izhodne vode se
nastavijo tudi vse želene temperature izhodne vode, da
se zagotovi njihovo ustrezanje omejitvam.
▪ Vedno uravnotežite želeno temperaturo izhodne vode z
želeno temperaturo prostora in/ali zmogljivostjo (v
skladu z zasnovo in izbiro oddajnikov toplote). Želena
temperatura izhodne vode je rezultat več nastavitev
(prednastavitev, spremenljivih vrednosti, vremensko
vodenih krivulj, modulacije). Posledično lahko
temperatura postane previsoka ali prenizka, kar
povzroča pregrevanje ali pomanjkanje moči. Z
omejevanjem temperaturnega območja izhodne vode
na ustrezne vrednosti (odvisno od oddajnika toplote) se
tovrstnim situacijam lahko izognete.
Koda
b
a
b
#
TA
Absolutna želena T izh. vode
Vremensko vodena želena T izh. vode
Koda
ni upoštevno [D­03]
Opis
▪ 0 (onemogočeno) (privzeto)
▪ 1 (omogočeno) L=2°C,
R=4°C (−2°C<TA<2°C)
▪ 2 (omogočeno) L=4°C,
R=4°C (−2°C<TA<2°C)
▪ 3 (omogočeno) L=2°C,
R=8°C (−4°C<TA<4°C)
▪ 4 (omogočeno) L=4°C,
R=8°C (−4°C<TA<4°C)
Vodnik za monterja
45
8 Konfiguracija
Modulacija maksimalne temperature izhodne vode
Zamik temperature prostora
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata in ko je modulacija
omogočena. Maksimalna modulacija (=sprememba) želene
temperature izhodne vode, ki se določi na podlagi razlike med
dejansko in želeno temperaturo prostora, npr. modulacija 3°C
pomeni, da se lahko želena temperatura izhodne vode poveča ali
zmanjša za 3°C. Povečanje modulacije omogoča boljšo učinkovitost
(manj vklopov/izklopov, hitrejše segrevanje), vendar morata biti
želena temperatura izhodne vode in želena temperatura prostora
vedno uravnoteženi, odvisno od oddajnika toplote (glejte zasnovo in
izbiro oddajnikov toplote).
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata. Umerite lahko
(zunanje) tipalo temperature prostora. Določite lahko zamik
vrednosti sobnega termistorja, izmerjene z uporabniškim vmesnikom
ali na zunanjem tipalu prostora. Nastavitve lahko uporabite za
kompenzacijo v situacijah, v katerih uporabniškega vmesnika ali
zunanjega sobnega tipala ni mogoče namestiti na idealno
namestitveno mesto (glejte priročnik za montažo in/ali vodnik za
monterja).
#
Koda
ni upoštevno [8­06]
Opis
1~5°C (privzeto: 3°C)
Temperaturna območja (temperatura prostora)
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata. Da bi s
preprečevanjem presežnega ogrevanja prostora prihranili energijo,
lahko omejite obseg temperature prostora.
OPOMBA
Pri prilagajanju obsegov temperature prostora se nastavijo
tudi vse želene temperature prostora, da se zagotovi
njihovo ustrezanje omejitvam.
#
Koda
#
[3­06]
[A.3.2.1.1]
[3­07]
Opis
Zamik temp. pros.: zamik dejanske temperature prostora, izmerjen
na tipalu uporabniškega vmesnika.
[A.3.2.2]
[2­0A]
−5~5°C, korak 0,5°C (privzeto: 0°C)
Zamik zun. sob. tipala: upoštevno samo, če je opcijsko zunanje
tipalo prostora nameščeno in nastavljeno (glejte [C­08])
[A.3.2.3]
[2­09]
−5~5°C, korak 0,5°C (privzeto: 0°C)
Zaščita pred zmrzovanjem
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata. Kadar bi se
dejanska temperatura prostora lahko spustila pod temperaturo
zmrzovanja prostora, enota grelnim telesom dovaja izhodno vodo,
da se prostor znova segreje.
OPOMBA
Opis
Tudi če je nadzor sobnega termostata na daljinskem
upravljalniku izklopljen, ostane zaščita pred zmrzovanjem
aktivna.
Temp. območje prostora
[A.3.2.1.2]
Koda
Maks.temp. (ogrevanje)
18~30°C (privzeto: 30°C)
Min. temp. (ogrevanje)
12~18°C (privzeto: 12°C)
#
Koda
ni upoštevno [2­06]
Opis
Zaščita pred zmrz.
▪ 0: onemogočeno
Nastavitev temperature prostora
▪ 1: omogočeno (privzeto)
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata in ko je
temperatura prikazana v °C.
#
Koda
[A.3.2.4]
ni
upoštevno
ni upoštevno [2­05]
Opis
Korak temp. prostora
▪ 1°C (privzeto). Želena temperatura
prostora na uporabniškem vmesniku je
nastavljiva v korakih po 1°C.
▪ 0,5°C Želena temperatura prostora na
uporabniškem vmesniku je nastavljiva
v korakih po 0,5°C. Dejanska
temperatura prostora je prikazana na
0,1°C natančno.
Histereza temperature prostora
Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata. Pas histereze
okrog želene temperature prostora je mogoče nastaviti. Daikin
priporoča, da histereze temperature prostora NE spreminjate, saj je
nastavljena za optimalno uporabo sistema.
a
4~16°C (privzeto: 12°C)
Zaporni ventil
Upoštevno samo pri 2 območjih temperature izhodne vode.
Nastavite lahko izhod za zaporni ventil, ki je v glavnem območju
temperature izhodne vode.
Vklop/izklop termo: ventil se zapre, odvisno od [F­0B], ko ni
ogrevanja in v prostoru glavnega območja ni zahtev. To vrednost
omogočite, da:
▪ preprečite dovajanje izhodne vode oddajnikom toplote v glavnem
območju temperature izhodne vode (preko postaje z mešalnim
ventilom), kadar obstaja zahteva v dodatnem območju
temperature izhodne vode,
▪ aktivirate črpalko postaje z mešalnim ventilom za vklop/izklop
samo, kadar obstaja zahteva. Glejte "5 Napotki za uporabo" na
strani 7.
#
a
b
c
d
Koda
ni upoštevno [9­0C]
Vodnik za monterja
46
Opis
Zaporni ventil:
▪ 0 (Ne) (privzeto): NI odvisen od
zahteve po ogrevanju.
Temperatura prostora
Dejanska temperatura prostora
Želena temperatura prostora
Čas
#
Koda
[A.3.1.1.6.1] [F­0B]
b
c
d
[9-0C]
Temperatura zaščite prostora pred
zmrzovanjem
Opis
1~6°C (privzeto: 1°C)
▪ 1 (Da): se zapre, ko NE obstaja
zahteva po ogrevanju.
INFORMACIJE
Nastavitev [F­0B] je veljavna samo pri nastavitvi zahteve
termostata ali zunanjega sobnega termostata (NE v
primeru nastavitve temperature izhodne vode).
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
Območje delovanja
Histereza vnovičnega ogrevanja
Odvisno od povprečne zunanje temperature je prepovedano
delovanje enote v načinu ogrevanja prostora.
Upoštevno samo, če poteka priprava tople vode za gospodinjstvo v
načinu po urniku + vnovično ogrevanje.
Izkl. T ogr. pros.: Ko se povprečna zunanja temperatura dvigne nad
to vrednost, se ogrevanje prostora izklopi, da ne bi prišlo do
pregrevanja.
V načinu vnovičnega ogrevanja se rezervoar segreva do
nastavitvene točke vnovičnega ogrevanja. Rezervoar se začne
ogrevati samo, če temperatura rezervoarja pade pod vrednost
histereze.
#
[A.3.3.1]
Koda
[4­02]
Opis
14~35°C (privzeto: 35°C)
#
Koda
ni upoštevno [6­08]
8.3.2
Nadzor tople vode za gospodinjstvo:
napredno
Prednastavitve temperature rezervoarja
Upoštevno samo, če poteka priprava tople vode za gospodinjstvo po
urniku oziroma po urniku + vnovično ogrevanje.
Tt
Opis
2~20°C (privzeto: 10°C)
1
60°C
50°C
[6-0C]= 45°C
2
3
5
[6-08]
[6-0C]–[6-08]= 35°C
Določite lahko prednastavitve temperature rezervoarja:
4
15°C
▪ varčno skladiščenje,
▪ udobno skladiščenje,
00:00
07:00
14:00
21:00
t
▪ vnovično ogrevanje.
Vremensko vodenje
▪ histereza vnovičnega ogrevanja.
Prednastavljene vrednosti omogočajo preprosto uporabo iste
vrednosti v urniku. Če želite kasneje spremeniti vrednost, morate to
storiti le na 1 mestu (glejte tudi priročnik za uporabo in/ali vodnik za
uporabnika).
Udobno sklad.: Pri programiranju urnika lahko nastavljene
temperature rezervoarja uporabite za privzete vrednosti. Rezervoar
se bo nato segreval, dokler niso dosežene temperature
nastavitvenih točk. Poleg tega je mogoče programirati zaustavitev
skladiščenja. S to funkcijo je mogoče zaustaviti ogrevanje
rezervoarja, tudi če nastavitvena točka NI dosežena. Zaustavitev
skladiščenja programirajte samo, če je ogrevanje rezervoarja
resnično neželeno.
#
[7.4.3.1]
Koda
[6­0A]
Opis
30~60°C (privzeto: 60°C)
Varčno sklad.: Temperatura za varčno skladiščenje označuje nižjo
želeno temperaturo rezervoarja. To je želena temperatura, ko je
programirano dejanje varčnega skladiščenja (po možnosti podnevi).
#
[7.4.3.2]
Koda
[6­0B]
Opis
30~50°C (privzeto: 45°C)
Vnovično ogrevanje: Želena temperatura za vnovično ogrevanje
rezervoarja se uporablja:
▪ v načinu za vnovično ogrevanje ali načinu po urniku + vnovično
ogrevanje kot zagotovljena minimalna temperatura rezervoarja: če
pade temperatura rezervoarja pod to vrednost, se rezervoar
segreje.
▪ med udobnim skladiščenjem, za določanje prednosti priprave
tople vode za gospodinjstvo. Ko se temperatura rezervoarja
dvigne nad to vrednost, se priprava tople vode za gospodinjstvo in
ogrevanje prostora izvedeta zaporedoma.
#
[7.4.3.3]
Koda
[6­0C]
Opis
Nastavitve monterja za vremensko vodenje določajo parametre za
vremensko vodeno delovanje enote. Ko je aktivno vremensko
vodeno delovanje, se želena temperatura rezervoarja določi
samodejno glede na povprečeno zunanjo temperaturo: nižja zunanja
temperatura pomeni višjo želeno temperaturo rezervoarja, saj je
hladna voda iz pipe hladnejša, in nasprotno. Če poteka priprava
tople vode za gospodinjstvo po urniku oziroma po urniku + vnovično
ogrevanje, je temperatura za udobno skladiščenje vremensko
vodena (v skladu z vremensko vodeno krivuljo), temperatura za
varčno skladiščenje in vnovično ogrevanje pa NI vremensko vodena.
Pri pripravi tople vode za gospodinjstvo samo v načinu vnovičnega
ogrevanja, je želena temperatura rezervoarja vremensko vodena (v
skladu z vremensko vodeno krivuljo). Med vremensko vodenim
delovanjem končni uporabnik ne more nastaviti želene temperature
rezervoarja na uporabniškem vmesniku.
#
[A.4.6]
Koda
ni
upoštevno
Opis
Način želene temperature:
▪ Absolutna (privzeto): onemogočeno.
Nobena želena temperatura
rezervoarja NI vremensko vodena.
▪ Vreme. vodena: omogočeno. V načinu
delovanja po urniku oziroma po urniku
+ vnovično ogrevanje, je temperatura
za udobno skladiščenje vremensko
vodena. Temperatura za varčno
skladiščenje in vnovično ogrevanje NI
vremensko vodena. V načinu
vnovičnega ogrevanja je želena
temperatura rezervoarja vremensko
vodena.
Opomba: Ko je prikazana
temperatura rezervoarja vremensko
vodena, je na uporabniškem vmesniku
ni mogoče nastaviti.
30~50°C (privzeto: 45°C)
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
47
8 Konfiguracija
#
Koda
[A.4.7]
[0­0E]
[0­0D]
[0­0C]
TU
Opis
Vremensko odvisna krivulja
t
TDHW
Uporabniško nastavljena temperatura (kot se
nastavi na daljinskem upravljalniku)
Čas
Časovniki za sočasno zahtevo po funkciji prostora in pripravi
tople vode za gospodinjstvo
[0-0C]
[0­0B]
#
Koda
Opis
ni upoštevno [8­00]
Minimalni čas delovanja za pripravo tople
vode za gospodinjstvo. V tem času
ogrevanje prostora NI dovoljeno, tudi če
je ciljna temperatura tople vode za
gospodinjstvo dosežena.
[0-0B]
[0-0E]
[0-0D]
Ta
▪ TDHW: želena temperatura rezervoarja.
Obseg: 0~20 minut (privzeto: 5)
▪ Ta: (povprečena) zunanja temperatura
okolja
ni upoštevno [8­01]
Maksimalni čas delovanja za pripravo
tople vode za gospodinjstvo. Ogrevanje
tople vode za gospodinjstvo se ustavi,
tudi če ciljna temperatura tople vode za
gospodinjstvo NI dosežena. Dejanski
maksimalni čas delovanja je odvisen tudi
od nastavitve [8­04].
▪ [0­0E]: nizka zunanja temperatura
okolja. −20~5°C (privzeto: −20°C)
▪ [0­0D]: visoka zunanja temperatura
okolja: 10~20°C (privzeto: 15°C)
▪ Ko je postavitev sistema = nadzoru
sobnega termostata: ta
prednastavljena vrednost se upošteva
samo, če obstaja zahteva po
ogrevanju prostora. Če NI zahteve za
ogrevanje prostora, se rezervoar
ogreva, dokler ni dosežena
nastavitvena točka.
▪ [0­0C]: želena temperatura
rezervoarja, ko je zunanja temperatura
enaka nizki temperaturi okolja ali nižja
od nje: 55~60°C (privzeto: 60°C)
▪ [0­0B]: želena temperatura
rezervoarja, ko je zunanja temperatura
enaka visoki temperaturi okolja ali
višja od nje: 35~55°C (privzeto: 45°C)
▪ Ko postavitev sistema ≠ nadzoru
sobnega termostata: ta
prednastavljena vrednost se vedno
upošteva.
Omejitve delovanja toplotne črpalke
Pri pripravi tople vode za gospodinjstvo je mogoče za delovanje
toplotne črpalke nastaviti naslednje vrednosti:
#
Koda
ni upoštevno [6­00]
Obseg: 5~95 minut (privzeto: 30)
ni upoštevno [8­02]
Opis
Čas protirecikliranja.
Temperaturna razlika, ki določa vklopno
temperaturo toplotne črpalke.
Minimalni čas med dvema cikloma
priprave tople vode za gospodinjstvo.
Dejanski čas protirecikliranja je odvisen
tudi od temperature okolja.
Obseg: 2~20°C (privzeto: 2)
ni upoštevno [6­01]
Temperaturna razlika, ki določa izklopno
temperaturo toplotne črpalke.
Obseg: 0~10 ur (privzeto: 0,5) (korak: 1/2
ure)
Obseg: 0~10°C (privzeto: 2)
ni upoštevno [8­04]
Dodatni čas delovanja za maksimalni čas
delovanja, odvisen od mejne zunanje
temperature okolja [4­02].
Primer:
TDHW
Obseg: 0~95 minut (privzeto: 95)
TU=TBUH OFF 60
THP MAX 50
THP OFF 48
THP ON
[8­02]: Čas protirecikliranja
[6-01]
[6-00]
46
40
1
30
0
20
HP
10
BUH
TU
= 60°C
THP MAX = 50°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5
BUH
HP
TBUH OFF
THP MAX
THP OFF
THP ON
TDHW
0
t
Rezervni grelnik
Toplotna črpalka. Če je čas ogrevanja s toplotno
črpalko predolg, lahko njeno mesto prevzame
pomožno ogrevanje z rezervnim grelnikom.
Temperatura za izklop rezervnega grelnika (TU)
Maksimalna temperatura toplotne črpalke na tipalu
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
Temperatura za izklop toplotne črpalke (THP MAX
−[6­01])
Temperatura za vklop toplotne črpalke (THP OFF
−[6­00])
Temperatura tople vode za gospodinjstvo
Vodnik za monterja
48
1
HP
[8-00]
[8-01]
1
2
t
[8-02]
t
Način ogrevanja vode za gospodinjstvo s toplotno
črpalko (1=aktiven, 0=ni aktiven)
Zahteva po vroči vodi za toplotno črpalko (1=
zahteva, 0=ni zahteve)
Čas
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
[8­04]: Dodatni čas delovanja pri [4­02]
OPOZORILO
t
Upoštevajte, da je temperatura tople vode za
gospodinjstvo na pipi za toplo vodo enaka vrednosti
nastavitve sistema [2­03] po funkciji dezinfekcije.
[8-01]+
[8-04]
Kadar pomeni visoka temperatura tople vode za
gospodinjstvo tveganje za telesne poškodbe, je treba
namestiti mešalni ventil (lokalna dobava) na izhodni
priključek tople vode iz rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo. Mešalni ventil mora zagotoviti, da
temperatura tople vode na pipi za toplo vodo ne bo
presegla maksimalne vrednosti. Maksimalna dovoljena
temperatura tople vode mora biti izbrana v skladu z
veljavno zakonodajo.
[8-02]
[8-01]
0
[5-03]
[4-02]
TA
t
TA
Temperatura okolja (zunanja temperatura)
Čas
Čas protirecikliranja funkcije prostora
Maksimalni čas priprave tople vode za
gospodinjstvo
POZOR
Začetnega časa [A.4.4.3] funkcije dezinfekcije z določenim
trajanjem [A.4.4.5] NE sme prekiniti zahteva za pripravo
tople vode za gospodinjstvo.
Dezinfekcija
Dezinfekcijska funkcija dezinficira rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo tako, da periodično segreje toplo vodo za
gospodinjstvo na določeno temperaturo.
INFORMACIJE
Če se prikaže koda napake AH, med izvajanjem funkcije
dezinfekcije pa ni prišlo do prekinitve zaradi točenja tople
vode za gospodinjstvo, priporočamo naslednje ukrepe:
POZOR
Nastavitve za funkcijo dezinfekcije MORA monter nastaviti
v skladu z veljavno zakonodajo.
#
Koda
[A.4.4.2]
[2­00]
▪ Če je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Način nas.
točke > Vnovično ogrevanje ali Vnov.ogr.+urnik,
priporočamo, da programirate zagon funkcije
dezinfekcije najmanj 4 ure po zadnjem pričakovanem
točenju večje količine tople vode. Zagon se lahko
nastavi v nastavitvah monterja (funkcija dezinfekcije).
Opis
Dan delovanja:
▪ 0: Vsak dan
▪ 1: Ponedeljek
▪ Če je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Način nas.
točke > Samo urnik, priporočamo, da programirate
Varčno sklad. 3 ure pred trenutkom zagona dezinfekcije
po urniku, da bi se rezervoar vnaprej segrel.
▪ 2: Torek
▪ 3: Sreda
▪ 4: Četrtek
▪ 5 (privzeto): Petek
INFORMACIJE
▪ 6: Sobota
Funkcija dezinfekcije se ponovno zažene, če pade
temperatura tople vode za gospodinjstvo 5°C pod ciljno
temperaturo dezinfekcije znotraj časa trajanja.
▪ 7: Nedelja
[A.4.4.1]
[2­01]
Dezinfekcija
▪ 0: Ne
8.3.3
▪ 1 (privzeto): Da
[A.4.4.3]
[2­02]
Začetni čas: 00~23:00 (privzeto: 23:00),
korak: 1:00.
[A.4.4.4]
[2­03]
Ciljna temperatura: 60°C (fiksno).
[A.4.4.5]
[2­04]
Trajanje40~60 minut, privzeto: 60 minut.
TDHW
[2-03]
Nastavitve virov toplote
Rezervni grelnik
Način delovanja rezervnega grelnika: določa, kdaj je delovanje
rezervnega grelnika onemogočeno, omogočeno oziroma dovoljeno
samo med pripravo tople vode za gospodinjstvo. Nastavitev se
razveljavi samo, če je rezervni grelnik zahtevan med okvaro toplotne
črpalke (če je [A.5.1.2] izbrana ročna ali samodejna nastavitev).
#
[2-04]
[A.5.1.1]
Koda
[4­00]
TH
Opis
Delovanje rezervnega grelnika:
▪ 0: onemogočeno
TU
▪ 1 (privzeto): omogočeno
▪ 2: omejeno, omogočeno samo med
pripravo tople vode za gospodinjstvo.
[A.5.1.3]
00.00
01.00
22.00
23.00
24.00
[4­07]
t
▪ 1 (privzeto): dovoljeno
[2-02]
TDHW
TU
TH
t
Temperatura tople vode za gospodinjstvo
Temperatura uporabniške nastavitvene točke
Temperatura visoke nastavitvene točke [2­03]
Čas
Določa, ali je delovanje drugega koraka
rezervnega grelnika:
▪ 0: ni dovoljeno
Na ta način je mogoče omejiti moč
rezervnega grelnika.
ni upoštevno [5­00]
Ali je delovanje rezervnega grelnika
omogočeno nad ravnotežno temperaturo
med ogrevanjem prostora?
▪ 1 (privzeto): NI dovoljeno
▪ 0: dovoljeno
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
49
8 Konfiguracija
#
Koda
[A.5.1.4]
[5­01]
Signal dovoljenja X1–X2 ( EKRP1HB )
Opis
Ravnotežna temperatura.
Zunanja temperatura, pod katero je
delovanje rezervnega grelnika
omogočeno.
a
[C-04]
b
TA
[C-03]
Obseg: –15~35°C (privzeto: 0°C) (korak:
1°C)
TA
a
b
Zunanja temperatura
Zaprto
Odprto
INFORMACIJE
POZOR
Če je nastavitvena točka temperature skladiščenja višja od
55°C, Daikin priporoča, da NE onemogočite drugega
koraka rezervnega grelnika, ker bo to močno vplivalo na
čas, ki je potreben, da enota segreje rezervoar za toplo
vodo za gospodinjstvo.
Obvezno upoštevajte vsa pravila, navedena v napotku za
uporabo 5, ko je omogočena funkcija bivalentnega
delovanja.
Daikin NE prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala,
če tega pravila ne bi upoštevali.
Samodejno zasilno delovanje
#
[A.5.1.2]
Koda
ni
upoštevno
Opis
Opredeljuje, ali lahko rezervni grelnik v
zasilnem primeru samodejno prevzame
celotno zahtevo po toploti ali je potrebna
ročna potrditev.
INFORMACIJE
▪ Bivalentno delovanje ne vpliva na način ogrevanja tople
vode za gospodinjstvo. Topla voda za gospodinjstvo se
vedno ogreva samo z notranjo enoto.
▪ Signal dovoljenja za pomožni kotel se nahaja na
EKRP1HB (tiskano vezje za digitalne V/I). Ko je
aktiviran, je kontakt X1, X2 zaprt, in odprt, ko je
deaktiviran. Za mesto tega kontakta na shemi glejte
spodnjo ilustracijo.
X2M
X1 X2 X3 X4
Če toplotna črpalka ne deluje, lahko rezervni grelnik deluje kot
zasilni grelnik in samodejno ali ne­samodejno prevzame zahteve po
toploti. Če je samodejno zasilno delovanje aktivirano in na toplotni
črpalki pride do napake, rezervni grelnik samodejno prevzame
zahteve po toploti. Če pride do napake toplotne črpalke in
samodejno zasilno delovanje ni aktivirano, se priprava tople vode za
gospodinjstvo in ogrevanje prostora zaustavita in ju je treba obnoviti
ročno. Uporabniški vmesnik vas v tem primeru pozove, da potrdite,
ali želite, da rezervni grelnik prevzame zahteve po toploti. Če pride
do napake toplotne črpalke, se na uporabniškem vmesniku prikaže
. Če v hiši dlje časa ne bo nikogar, priporočamo, da za nastavitev
[A.5.1.2] Samo. zasilno delovanje izberete možnost Samodejno.
OFF ON
SS1
▪ 0: Ročno (privzeto)
X1M
▪ 1: Samodejno
Bivalentno delovanje
Nanaša se samo na sisteme s pomožnim kotlom (izmenjujoče
delovanje, vzporedno povezan). Namen te funkcije je določiti
— glede na zunanjo temperaturo — kateri vir ogrevanja lahko
poskrbi/bo poskrbel za ogrevanje prostora, ali notranja enota ali
pomožni kotel.
YC Y1 Y2 Y3 Y4
#
Koda
ni upoštevno [C­03]
Opis
Vklopna temperatura.
Nastavitev sistema “bivalentno delovanje” se nanaša samo na
ogrevanje prostora z notranjo enoto in za signal dovoljenja za
pomožni kotel.
Če pade zunanja temperatura pod to
temperaturo, bo signal dovoljenja za
bivalentni vir toplote aktiven.
Če je omogočena “bivalentna funkcija”, se bo ogrevanje prostora z
notranjo enoto samodejno zaustavilo, ko zunanja temperatura pade
pod “temperaturo za vklop bivalentne funkcije” in se aktivira signal
dovoljenja za pomožni kotel.
–25~+25°C (privzeto: 0°C)
Ko je bivalentna funkcija deaktivirana, je ogrevanje prostora z
notranjo enoto možno pri vseh zunanjih temperaturah (glejte
območja delovanja), signal dovoljenja za pomožni kotel pa je
VEDNO deaktiviran.
ni upoštevno [C 04]
Histereza.
Temperaturna razlika med vklopom in
izklopom bivalentnega vira toplote, ki
preprečuje prepogosto preklapljanje.
2~10°C (privzeto: 3°C)
▪ [C­03] Vklopna temperatura bivalentne funkcije: določa zunanjo
temperaturo, pod katero bo signal dovoljenja za pomožni kotel
aktiven (zaprto, KCR na EKRP1HB) in se bo ogrevanje prostora z
notranjo enoto zaustavilo.
▪ [C­04] Histereza bivalentnega delovanja: določa temperaturno
razliko med vklopno in izklopno temperaturo bivalentne funkcije.
Vodnik za monterja
50
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
8.3.4
Napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije
Nastavitve sistema
#
Prednosti
#
ni upoštevno
Koda
Opis
[5­02]
Koda
[A.2.1.6]
[D­01]
Prednostno ogrevanje prostora.
[5­03]
ni upoštevno
[C­01]
▪ 1: Modul toplotne črpalke je priključen
na napajanje po prednostni tarifi za
kWh električne energije. V trenutku
sprejema signala dobavitelja
električne energije o prednostni tarifi
za kWh električne energije se bo
kontakt odprl in enota bo preklopila v
način prisilnega izklopa. Ko se signal
spet sprosti, se bo kontakt, na
katerem ni napetosti, zaprl in enota bo
spet začela delovati. Funkcijo
samodejnega ponovnega zagona zato
vedno omogočite.
Temperatura prednostnega ogrevanja
prostora.
Nastavitev se NE uporablja.
Če sta sočasno zahtevana ogrevanje
prostora in priprava tople vode za
gospodinjstvo (s toplotno črpalko),
kateri način delovanja ima prednost?
▪ 0 (privzeto): prednost ima način
delovanja z najvišjo zahtevo.
▪ 1: ogrevanje prostora ima vedno
prednost.
▪ 2: Modul toplotne črpalke je priključen
na napajanje po prednostni tarifi za
kWh električne energije. V trenutku
sprejema signala dobavitelja
električne energije o prednostni tarifi
za kWh električne energije se bo
kontakt zaprl in enota bo preklopila v
način prisilnega izklopa. Ko se signal
spet sprosti, se bo kontakt, na
katerem ni napetosti, odprl in enota bo
spet začela delovati. Funkcijo
samodejnega ponovnega zagona zato
vedno omogočite.
Samodejni ponovni zagon
Ko se napajanje po izpadu znova vzpostavi, funkcija samodejnega
ponovnega zagona povzame uporabniške nastavitve, ki so bile v
veljavi v času izpada napajanja. Daikin zato priporoča, da je ta
funkcija vedno omogočena.
Če je tip napajanja po prednostni tarifi za kWh električne energije
prekinitveni, vedno omogočite funkcijo samodejnega ponovnega
zagona. Neprekinjen nadzor notranje enote je mogoče zagotoviti
neodvisno od statusa priključitve na napajanje po prednostni tarifi za
kWh električne energije, če enoto priključite na napajanje po običajni
tarifi za kWh električne energije.
#
[A.6.1]
Ali je funkcija samodejnega ponovnega
zagona enote dovoljena?
Kateri grelniki imajo dovoljeno delovanje
med napajanjem po prednostni tarifi za
kWh električne energije?
▪ 0: Ne
▪ 0 (privzeto): brez
Koda
[3­00]
Priklop na napajanje po prednostni tarifi
za kWh električne energije:
▪ 0 (privzeto): Modul toplotne črpalke je
priključen na običajno napajanje.
0 (privzeto): Te nastavitve NI
MOGOČE spremeniti.
ni upoštevno
Opis
Opis
▪ 1 (privzeto): Da
[A.6.2.1]
[D­00]
OPOMBA
Nastavitev temperature zamrzovanja slanice je mogoče
spremeniti in odčitek v [A.6.9] Temp. Zmrz. Medija je
pravilen SAMO po predhodnem dostopu do menija [A.8]
Pregled nastavitev.
Nastavitev je mogoče spremeniti in/ali shraniti SAMO, če je
komunikacija med hidravličnim modulom in modulom
kompresorja vzpostavljena, in odčitek je SAMO takrat
pravilen. Komunikacija med hidravličnim modulom in
modulom kompresorja NI zagotovljena in/ali upoštevna, če:
▪ se na uporabniškem vmesniku prikaže napaka “U4”,
▪ je modul toplotne črpalke priključen na napajanje po
prednostni tarifi za kWh električne energije, ko pride do
prekinitve napajanja in je aktivirano napajanje po
prednostni tarifi za kWh električne energije.
[D­00]
0 (privzeto)
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Rezervni grelnik
Prisilni izklop
Kompresor
Prisilni izklop
Vodnik za monterja
51
8 Konfiguracija
Nadzor energijske porabe
Merilnik povprečja
Za podrobne informacije o tej funkciji glejte "5 Napotki za
uporabo" na strani 7.
Merilnik povprečja izravnava vpliv sprememb temperature okolja. Pri
izračunu vremensko vodene nastavitvene točke se uporabi
povprečna zunanja temperatura.
Nadzor porabe energije
#
ni upoštevno
Koda
[4­08]
Zunanja temperatura se povpreči za izbrano časovno obdobje.
Opis
#
Način:
▪ 0 (Brez omejitve) onemogočeno.
(privzeto):
[A.6.4]
Koda
[1­0A]
▪ 12 h
▪ 24 h
▪ 48 h
▪ 72 h
▪ 2 (Digitalni vhodi): omogočeno:
Določite lahko do štiri različne
vrednosti omejitve električne energije
(v A ali kW), na katere se poraba
sistema omeji ob pozivu ustreznih
digitalnih vhodov.
[4­09]
▪ 1 (Moč): vrednosti omejitve so
nastavljene v kW.
ni upoštevno
[5­05]
ni upoštevno
[5­09]
INFORMACIJE
Če je omogočena funkcija varčne rabe (glejte [E­08]), je
izračun povprečne zunanje temperature mogoč samo v
primeru uporabe zunanjega tipala zunanje temperature.
Glejte "5.7 Nastavitev zunanjega tipala temperature" na
strani 17.
Tip:
▪ 0 (Tok) (privzeto): vrednosti omejitve
so nastavljene v A.
Vrednost: upoštevno samo v načinu
omejitve električne energije za ves čas.
0~50 A, korak 1 A (privzeto: 50 A)
Vrednost: upoštevno samo v načinu
omejitve električne energije za ves čas.
Delovanje črpalke
Nastavitev sistema za delovanje črpalke se nanaša na logiko
delovanja črpalke le, ko je [F­0D]=1.
Ko je funkcija delovanja črpalke onemogočena, se bo črpalka
zaustavila, če je zunanja temperatura višja od vrednosti, nastavljene
v [4­02]. Ko je delovanje črpalke omogočeno, je delovanje črpalke
možno pri vseh zunanjih temperaturah.
#
Koda
ni upoštevno [F­00]
0~20 kW, korak 0,5 kW (privzeto:
20 kW)
[5­05]
ni upoštevno
[5­06]
ni upoštevno
[5­07]
ni upoštevno
[5­08]
Omej. dig.vh.2
0~50 A, korak 1 A (privzeto: 50 A)
Omej. dig.vh.3
0~50 A, korak 1 A (privzeto: 50 A)
Omej. dig.vh.4
0~50 A, korak 1 A (privzeto: 50 A)
Omej. kW za dig. vh.: upoštevno samo v načinu omejitve električne
energije na podlagi digitalnih vhodov in vrednosti moči.
ni upoštevno
[5­09]
Omej. dig.vh.1
0~20 kW, korak 0,5 kW (privzeto:
20 kW)
ni upoštevno
[5­0A]
Delovanje črpalke:
▪ 1: možno pri temperaturah.
Omej. dig.vh.1
0~50 A, korak 1 A (privzeto: 50 A)
Opis
▪ 0 (privzeto): onemogočeno, če je
zunanja temperatura višja od [4­02].
Omej. A za dig. vh.: upoštevno samo v načinu omejitve električne
energije na podlagi digitalnih vhodov in vrednosti toka.
ni upoštevno
Merilnik povprečja zunanje temperature:
▪ Brez povprečenja (privzeto)
▪ 1 (Neprekinjeno): omogočeno:
Določite lahko eno vrednost omejitve
električne energije (v A ali kW), na
katero se omeji poraba sistema za
ves čas.
ni upoštevno
Opis
vseh zunanjih
Delovanje črpalke med nepravilnim pretokom [F­09] določa, ali se
črpalka ustavi, ko se pojavi nepravilnost pretoka, ali pa se delovanje
nadaljuje, ko se pojavi nepravilnost. Ta funkcija je veljavna samo v
posebnih pogojih, v katerih je bolje ohraniti aktivnost črpalke, ko je T
a<4°C (črpalka se aktivira za 10 minut in izklopi za 10 minut). Daikin
NE prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe te
funkcije.
#
Koda
ni upoštevno [F­09]
Opis
Delovanje črpalke se nadaljuje med
nepravilnostjo pretoka:
▪ 0: črpalka se deaktivira.
▪ 1 (privzeto): črpalka se aktivira, ko je T
a<4°C (vklop 10 minut – izklop 10
minut)
Omej. dig.vh.2
0~20 kW, korak 0,5 kW (privzeto:
20 kW)
ni upoštevno
[5­0B]
Omej. dig.vh.3
0~20 kW, korak 0,5 kW (privzeto:
20 kW)
ni upoštevno
[5­0C]
Omej. dig.vh.4
0~20 kW, korak 0,5 kW (privzeto:
20 kW)
Prednost: upoštevno samo za opcijo: EKHW*
ni upoštevno
[4­01]
Vodnik za monterja
52
Ni upoštevno.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
8.4
[1]
Struktura menija: pregled
Nas. čas/datum
Datum
Čas
Poletni čas
Vrsta ure
[2]
Počitnice
<>
Počitnice
Doma
Način počitnic
Od
Do
Uporabi urnik dneva
[3]
Tihi način
[4]
Način
[5]
Izbira urnikov
[2]
Počitnice
Počitnice
Način počitnic
Od
Do
Odsotni
Temp. prostora
Gl. temp. izh. vode
Dod. temp. izh. vode
Temp. rezer.
[6]
Informacije
Podatki tipal
Merjenje energije
Obdelava napak
Nivo uporabniških dovoljenj
Aktuatorji
Načini delovanja
Obratovalne ure
Verzija
[6.2]
Merjenje energije
Poraba el. en.
Proiz. energija
[6.3]
Podatki o napaki
Zgodovina napak
Št. za stik/podpora
[6.8]
Verzija
Daljinski upravljalnik
Notranja enota
Zunanja enota
[7]
Uporabniške nastavitve
Prikaz
Zakl. temp.
Nastavitev urnikov
Prednastavljene vrednosti
Dovol. način del.
Enota mere
[7.1]
Prikaz
Kontrast
Čas osv. zaslona
Uporab. profil
Možne začetne strani
[7.3]
Nas. urnikov
Temp. prostora
Gl. temp. izh. vode
Dod. temp. izh. vode
Temp. rezer.
Tihi način
Črpalka STV
[7.4]
Prednastavljene vrednosti
Temp. prostora
Gl. temp. izh. vode
Temp. rezer.
Stopnja tihega del.
INFORMACIJE
INFORMACIJE
Funkcija merjenja energije se NE uporablja in/ali NI
veljavna za to enoto, če porabo izračunava enota. Če se
uporabljajo dodatni zunanji števci, je prikaz merjenja
energije veljaven.
Tihi način in stopnja tihega delovanja NISTA upoštevna pri
tej enoti.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
53
8 Konfiguracija
INFORMACIJE
▪ Notranja enota se nanaša na tiskano vezje notranje
enote, ki nadzoruje hidravlični del toplotne črpalke z
zemeljskim virom.
▪ Zunanja enota se nanaša na tiskano vezje zunanje
enote, ki nadzoruje modul kompresorja toplotne črpalke
z zemeljskim virom.
8.5
Struktura menija: pregled nastavitev monterja
[A] Nastavitve monterja
Jezik
Postavitev sistema
Funkcija prostora
Topla voda za gospodin. (STV)
Viri toplote
Delovanje sistema
Zagon
Pregled nastavitev
[A.2] Postavitev sistema
Standardno
Možnosti
Zmogljivosti
Potrditev postavitve
[A.2.1] Standardno
Vrsta enote
Vrsta kompresorja
Tip prog.op. N enote
Vrsta rez. grel.
Prednos. tarifa kWh
Način upr. enote
Št. območij T izh. vode
Način del. črpalke
Možno varčno del.
Mesto upravljalnika
[A.2.2] Možnosti
[A.3] Funkcija prostora
Nastavitve T izh. vode
Sobni termostat
Območje delovanja
Vrsta gl. kontakta
Vrsta dod.kontakta
Vezje za digitalne V/I
Tiskano vezje za ukaze
Zunanji števec kWh 1
Zunanji števec kWh 2
Črpalka STV
Zunanje tipalo
[A.3.1] Nastavitve T izh. vode
Glavna
Dodatna
Oddajnik razlike T
[A.3.2] Sobni termostat
Temp. območje prostora
Zamik temp. pros.
Korak temp. prostora
[A.4] Topla voda za gospodin. (STV)
Način nas. točke
Odčitek nas. točke
Dezinfekcija
Maks. nas. točka
Način SP udob. sklad.
Vremensko odvisna krivulja
[A.3.3] Območje delovanja
Izkl. T ogr. pros.
[A.4.3] Odčitek nas. točke
Vrsta odčitka nas.toč.
Preračun po št. oseb
[A.2.2.6] Vezje za digitalne V/I
Izhod alarma
Z rez.gr. src
Solarni komplet
[A.3.1.1] Glavna
Nač.nas.t.T iz.v.
Temperaturno območje
Nas. vremensko vodeno ogrevanje
Modulirana T izh. vode
Zaporni ventil
Vrsta oddajnika toplo.
[A.3.1.2] Dodatna
Nač.nas.t.T iz.v.
Temperaturno območje
Nas. vremensko vodeno ogrevanje
[A.3.1.3] Oddajnik razlike T
Ogrevanje
[A.4.4] Dezinfekcija
Dezinfekcija
Dan delovanja
Začetni čas
Ciljna temperatura
Trajanje
INFORMACIJE
Nastavitve za vsiljeno odmrzovanje so prikazane, vendar
se pri tej enoti NE uporabljajo. Nastavitev NE smete
uporabljati ali spreminjati.
INFORMACIJE
Nastavitve za solarni komplet so prikazane, vendar se pri
tej enoti NE uporabljajo. Nastavitev NE smete uporabljati
ali spreminjati.
Vodnik za monterja
54
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
8 Konfiguracija
[A.5] Viri toplote
Rezervni grelnik
[A.6] Delovanje sistema
Samodejni ponovni zagon
Prednos. tarifa kWh
Nadzor porabe energije
Povprečenje časa
Zamik Z tipala okol.
Prisilno odmrzovanje
Temp. Zmrz. Medija
[A.7] Zagon
Testni zagon
Suš. estriha s talnim ogrev.
Odzračevanje
Testni zagon aktuator.
[A.5.1] Rezervni grelnik
Način
Samo. zasilno delovanje
Omogoči 2.stopnjo rez.gr.
Ravnotež. temp.
[A.6.2] Prednos. tarifa kWh
Omog. grelnik
Prisilni izkl. črp.
[A.6.3] Nadzor porabe energije
Način
Tip
Vred. A
Vred. kW
Omej. A za dig. vh.
Omej. kW za dig. vh.
Prednost
[A.7.2] Suš. estriha s talnim ogrev.
Nas. urnik sušenja
Začni sušenje
Status sušenja
[A.7.3] Odzračevanje
Tip
Začni odzračevanje
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
55
9 Zagon
9
Zagon
9.3
Funkcija odzračevanja kroga
ogrevanja prostora
INFORMACIJE
INFORMACIJE
Med prvim zagonom enote bo potrebna moč morda večja
od moči, navedene na nazivni ploščici enote. Ta pojav
povzroča kompresor, ki potrebuje 50 ur delovanja, preden
postane delovanje tekoče in se poraba električne energije
ustali.
9.1
Pregled: zagon
Zagon običajno obsega naslednje faze:
1
2
3
Preverjanje “Seznama preverjanj pred testnim zagonom”
Izvajanje odzračevanja
Izvajanje testnega zagona sistema
4
Po potrebi izvajanje testnega zagona enega ali več aktuatorjev
5
Po potrebi izvajanje sušenja estriha s talnim ogrevanjem
9.2
Seznam preverjanj pred
testnim zagonom
Sistema NE uporabljajte, dokler ne potrdite naslednjih kontrolnih
točk:
Notranja enota je pravilno nameščena.
Za odzračevanje kroga slanice glejte navodila lokalno
dobavljene opreme za polnjenje s slanico.
Ko enoto nameščate in jo pripravljate za zagon, je zelo pomembno,
da iz vodovodnega kroga izpustite ves zrak. Ko se izvaja funkcija
odzračevanja, črpalka deluje, ne da bi delovala tudi enota, in začne
se odzračevanje vodovodnega kroga.
Uporabljata se 2 načina odzračevanja:
▪ Ročno: enota deluje pri stalni hitrosti črpalke in v fiksnem ali po
meri prilagojenem položaju 3­potnega ventila. Po meri prilagojen
položaj 3­potnega ventila je koristen za odstranjevanje zraka iz
vodovodnega kroga v načinu ogrevanja prostora ali priprave tople
vode za gospodinjstvo. Nastaviti je mogoče tudi hitrost delovanja
črpalke (počasi ali hitro).
▪ Samodejno: enota samodejno spremeni hitrost črpalke in položaj
3­potnega ventila med načinom ogrevanja prostora ali priprave
tople vode za gospodinjstvo.
Prepričajte se, da uporabniški vmesnik prikazuje začetne zaslone in
da so zahteve za ogrevanje prostora in pripravo tople vode za
gospodinjstvo izklopljene.
Funkcija odzračevanja se samodejno ustavi po 30 minutah.
INFORMACIJE
Priporočeno je, da funkcijo odzračevanja začnete v ročnem
načinu. Ko je skoraj ves zrak odstranjen, priporočamo, da
zaženete samodejni način. Po potrebi ponavljajte
samodejni način, dokler niste prepričani, da je iz sistema
odstranjen ves zrak.
Naslednje zunanje ožičenje je izvedeno v skladu s tem
dokumentom in veljavno zakonodajo:
▪ Med lokalno napajalno ploščo in notranjo enoto
▪ Med notranjo enoto in ventili (če so v uporabi)
▪ Med notranjo enoto in sobnim termostatom (če je v
uporabi)
9.3.1
Ročno odzračevanje
1
Varovalke ali lokalno nameščene zaščitne naprave so
nameščene v skladu s tem dokumentom in niso
premoščene.
Za nivo uporabniških dovoljenj nastavite možnost Monter.
Glejte "Nastavljanje možnosti Monter za nivo uporabniških
dovoljenj" na strani 34.
2
Nastavite način odzračevanja: pojdite na [A.7.3.1] Nastavitve monterja > Zagon > Odzračevanje > Tip.
Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni
na identifikacijski nalepki enote.
3
Izberite Ročno in pritisnite 4
Pojdite na [A.7.3.4] > Nastavitve monterja > Zagon >
Odzračevanje > Začni odzračevanje in pritisnite , da sprožite
funkcijo odzračevanja.
Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priključne
sponke so čvrsto pritrjene.
Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in električni
sestavni deli NISO poškodovani.
Sestavni deli v notranji enoti NISO poškodovani in cevi
NISO stisnjene.
>
.
Rezultat: Ročno odzračevanje se začne in prikaže se naslednji
zaslon.
Hladivo NE uhaja.
Tor 01:18
Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno
izolirane.
Voda in/ali slanica v notranji enoti NE uhajata.
Odzračevanje
Tip
Hitrost
Krogotok
Obvod
V uporabljeni slanici ni zaznati sledi vonjav.
Ventil za odzračevanje ogrevanja prostora je odprt (za
najmanj 2 obrata).
Ročno
Nizko
SHC
Ne
Zaustavitev
5
Z gumboma in se pomaknite na Hitrost.
6
Uporabite gumba in , da bi nastavili želeno hitrost črpalke.
Varnostni tlačni ventili se odzračijo na varno mesto, ko
so odprti.
Rezultat: Nizko
Rezultat: Visoko
OPOMBA
7
Enota ne sme NIKOLI delovati brez termistorjev, sicer
lahko kompresor pregori.
Če je upoštevno, nastavite želeni položaj 3­potnega ventila. Z
gumboma in se pomaknite na Krogotok.
8
Uporabite gumba potnega ventila.
in , da bi nastavili želeni položaj 3­
Rezultat: SHC
Rezultat: Rezervoar
Vodnik za monterja
56
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
9 Zagon
9
Nastavite želeni položaj obvodnega ventila. Z gumboma in se pomaknite na Obvod.
10 Uporabite gumba obvodnega ventila.
in Testni zagon aktuatorjev je namenjen potrditvi delovanja različnih
aktuatorjev (npr. ko izberete delovanje črpalke, se sproži testni
zagon črpalke).
Rezultat: Da (obvod kotla je izveden)
Rezultat: Funkcija odzračevanja se samodejno ustavi po
42 minutah.
1
2
Samodejno odzračevanje
Predpogoj: Prepričajte se, da uporabniški vmesnik prikazuje
začetne zaslone in da so zahteve za ogrevanje prostora in pripravo
tople vode za gospodinjstvo izklopljene.
1
Za nivo uporabniških dovoljenj nastavite možnost Monter.
Glejte "Nastavljanje možnosti Monter za nivo uporabniških
dovoljenj" na strani 34.
Preko uporabniškega vmesnika morate izklopiti nadzor
temperature prostora, nadzor temperature izhodne vode in
nadzor tople vode za gospodinjstvo.
2
Pojdite na [A.7.4]: zagon aktuator..
Nastavite način odzračevanja: pojdite na [A.7.3.1] Nastavitve monterja > Zagon > Odzračevanje > Tip.
3
Izberite aktuator in pritisnite 4
Izberite V redu in pritisnite >
3
Izberite Samodejno in pritisnite 4
Pojdite na [A.7.3.4] > Nastavitve monterja > Zagon >
Odzračevanje > Začni odzračevanje in pritisnite , da sprožite
funkcijo odzračevanja.
.
Rezultat: Odzračevanje se bo zagnalo in prikazan bo naslednji
zaslon.
Tor 01:18
Tip
Hitrost
Krogotok
Obvod
9.5.1
Možni testni zagoni aktuatorjev
▪ Test rezervnega grelnika (1. korak)
▪ Test črpalke (ogrevanje prostora)
Samodejno
Nizko
SHC
Da
INFORMACIJE
Umerjanje izračuna proizvedene toplote je vključeno v ta
test.
Pred izvajanjem testnega zagona se prepričajte, da je
odzračevanje izvedeno. Med testnim zagonom ne
povzročajte motenj v vodovodnem krogu.
Rezultat: Funkcija odzračevanja se samodejno ustavi po
42 minutah.
9.4
. Primer: Črpalka.
.
Rezultat: Testni zagon aktuatorjev se začne. Ob zaključku se
samodejno zaustavi. Za ročno zaustavitev pritisnite , izberite V
redu in pritisnite .
Zaustavitev
9.3.3
> Nastavitve monterja > Zagon > Testni
▪ Test rezervnega grelnika (2. korak)
Odzračevanje
1
Izvajanje testnega zagona
aktuatorjev
, da bi nastavili želeni položaj
Rezultat: Ne (obvod kotla ni izveden)
9.3.2
9.5
Prekinjanje odzračevanja
Pritisnite in pritisnite odzračevanja.
, da potrdite prekinitev funkcije
Predpogoj: Prepričajte se, da uporabniški vmesnik prikazuje
začetne zaslone in da so zahteve za ogrevanje prostora in pripravo
tople vode za gospodinjstvo izklopljene.
Pojdite na [A.7.1]: zagon.
2
Izberite test in pritisnite 3
Izberite V redu in pritisnite ▪ Test 2­potnega ventila
▪ Test 3­potnega ventila
Izvajanje testnega zagona
1
▪ Test črpalke za slanico
> Nastavitve monterja > Zagon > Testni
▪ Test bivalentnega signala
▪ Test izhoda alarma
▪ Test obtočne črpalke
9.6
. Primer: Ogrevanje.
.
Rezultat: Testni zagon se začne. Ko je končan (±30 min), se
samodejno zaustavi. Za ročno zaustavitev pritisnite , izberite V
redu in pritisnite .
Funkcija bo uporabljena za zelo počasno sušenje estriha pri
podtalnem ogrevanju med gradnjo hiše. Monterju omogoča
programiranje in izvedbo tega programa.
OPOMBA
Monter je odgovoren za:
INFORMACIJE
▪ vzpostavitev stika z izdelovalcem estriha glede navodil
za začetno ogrevanje, da se prepreči pokanje estriha,
Če sta priključena 2 uporabniška vmesnika, lahko testni
zagon sprožite z obeh.
▪ programiranje urnika sušenja estriha s talnim
ogrevanjem v skladu z omenjenimi navodili izdelovalca
estriha,
▪ Na uporabniškem vmesniku, uporabljenem za sprožitev
testnega zagona, se prikaže zaslon statusa.
▪ Na drugem uporabniškem vmesniku se prikaže sporočilo
“Zasedeno”. Dokler je na zaslonu prikazano obvestilo
“Zasedeno”, testnega zagona ne morete zaustaviti.
Če je namestitev enote pravilno narejena, se bo enota med testnim
delovanjem zagnala v izbranem načinu delovanja. V testnem načinu
lahko pravilnost delovanja enote preverite z nadzorom temperature
izhodne vode (način ogrevanja) in temperature rezervoarja (načina
priprave tople vode za gospodinjstvo).
Za nadzor temperature pojdite na [A.6] in izberite podatke, ki jih
želite preveriti.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Sušenje estriha s talnim
ogrevanjem
▪ redno preverjanje pravilnega delovanja sistema,
▪ izbiro ustreznega programa, ki je skladen z vrsto
estriha, uporabljenega za tla.
Monter lahko programira do 20 korakov, kjer mora za vsak korak
vnesti:
1
trajanje v urah do 72 ur,
2
želeno temperaturo izhodne vode.
Vodnik za monterja
57
10 Izročitev uporabniku
Primer:
T
9.6.3
24h (1)
36h (2)
25°C (1)
A1
1
Pritisnite 2
Prikažejo se trenutni korak programa, skupni preostali čas in
trenutna želena temperatura izhodne vode.
9.6.1
Dostop do strukture menija je omejen. Dostopni so samo
naslednji meniji:
Programiranje urnika sušenja estriha s
talnim ogrevanjem
Pojdite na [A.7.2]: > Nastavitve monterja > Zagon > Suš.
estriha s talnim ogrev. > Nas. urnik sušenja.
2
Za programiranje urnika uporabite , , in .
▪ Za pomikanje po urniku uporabite in .
▪ Za nastavitev izbire uporabite in .
Če je izbran čas, lahko nastavite trajanje od 1 do 72 ur.
Če je izbrana temperatura, lahko nastavite želeno
temperaturo izhodne vode od 15°C do 55°C.
3
Za dodajanje novega koraka izberite “–h” ali “–” v prazni vrstici
in pritisnite .
4
Za brisanje koraka nastavite “–” za trajanje tako, da pritisnete
.
5
Pritisnite ▪ Nastavitve monterja > Zagon > Suš. estriha s talnim
ogrev.
9.6.4
Prekinjanje sušenja estriha s talnim
ogrevanjem
Če se program ustavi zaradi napake, izklopa delovanja preko stikala
ali izpada napajanja, se bo na uporabniškem vmesniku prikazala
koda napake U3. Da bi razrešili kode napake, glejte "12.3 Reševanje
težav na podlagi kod napak" na strani 63. Za ponastavitev napake
U3 morate imeti za Nivo uporabniških dovoljenj nastavljeno možnost
Monter.
1
Pojdite na zaslon sušenja estriha s podtalnim ogrevanjem.
2
Pritisnite .
3
Pritisnite , da prekinete program.
4
Izberite V redu in pritisnite .
Rezultat: Program sušenja estriha s talnim ogrevanjem se ustavi.
Če se program ustavi zaradi napake, izklopa delovanja preko stikala
ali izpada napajanja, lahko odčitate stanje sušenja estriha s talnim
ogrevanjem.
, da shranite urnik.
INFORMACIJE
Pomembno je, da v programu ni praznih korakov. Urnik se
bo zaustavil pri programiranem praznem koraku ALI ko se
izvede 20 zaporednih korakov.
5
Pojdite na [A.7.2]: > Nastavitve monterja > Zagon > Suš.
estriha s talnim ogrev. > Status sušenja > Zaus. pri , čemur
sledi zadnji izvedeni korak.
6
Spremenite in ponovno zaženite izvedbo programa.
10
Izročitev uporabniku
Izvajanje sušenja estriha s talnim
ogrevanjem
INFORMACIJE
Napajanja po prednostni tarifi za kWh električne energije ni
mogoče uporabljati v kombinaciji s sušenjem estriha s
talnim ogrevanjem.
1
▪ Informacije.
Želena temperatura izhodne vode (15~55°C)
Trajanje (1~72h)
1. korak dejanja
2. korak dejanja
1
9.6.2
.
INFORMACIJE
35°C (2)
t
T
t
(1)
(2)
Odčitavanje stanja sušenja estriha s
talnim ogrevanjem
Pojdite na [A.7.2]: > Nastavitve monterja > Zagon > Suš.
estriha s talnim ogrev..
2
Nastavite program sušenja.
3
Izberite Začni sušenje in pritisnite 4
Izberite V redu in pritisnite .
.
Rezultat: Začne se sušenje estriha s talnim ogrevanjem in prikaže
se naslednji zaslon. Ko se konča, se samodejno zaustavi. Za ročno
zaustavitev pritisnite , izberite V redu in pritisnite .
Tor 15:10
Sušenje estriha
Trenutni korak
Preostanek
Žel. T izh.vode
1
14d 12h
25°C
Ko se testni zagon konča in enota pravilno deluje, preverite in
potrdite naslednje točke za uporabnika:
▪ V tabelo z nastavitvami monterja (v priročniku za uporabo) vnesite
dejanske nastavitve.
▪ Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga
prosite, naj ju shrani za uporabo v prihodnje. Uporabnika
obvestite, da je celotna dokumentacija na voljo na spletnem
naslovu, kot je opisano v tem priročniku.
▪ Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti,
če se pojavijo težave.
▪ Pokažite uporabniku, katera opravila mora izvajati za vzdrževanje
enote.
▪ Uporabniku pojasnite nasvete za varčno rabo energije, opisane v
priročniku za uporabo.
Zaustavitev
Vodnik za monterja
58
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
11 Vzdrževanje in servisiranje
10.1
Pritrjevanje ustreznega jezika na
nazivno ploščico enote
Tlak tekočine
Preverite, ali je tlak tekočine višji od 1 bara. Če je nižji, dodajte
tekočino.
OPOMBA
Filtri
V skladu z nacionalno uvedbo predpisov EU je za nekatere
fluorirane toplogredne pline morda potrebno priskrbeti
ustrezne nalepke za enoto v uradnem jeziku. V ta namen
je enoti priložena dodatna večjezična nalepka o fluoriranih
toplogrednih plinih.
Očistite filtre.
1
Odlepite nalepko v ustreznem jeziku z lista z nalepkami o
fluoriranih toplogrednih plinih v več jezikih.
2
Nalepite jo na zgornji del označenega območja nazivne
ploščice enote.
OPOMBA
S filtrom za krog ogrevanja prostora ravnajte previdno. NE
uporabljajte prevelike sile pri ponovnem vstavljanju
vodnega filtra, da NE bi poškodovali mrežice vodnega
filtra.
1
3
2
4
5
11
Vzdrževanje in servisiranje
OPOMBA
Vzdrževanje je najbolje izvajati letno, opravi naj ga monter
ali servisni zastopnik.
11.1
Varnostni ukrepi za vzdrževanje
Varnostni tlačni ventil
Odprite ventil in preverite pravilnost delovanja. Izpust je lahko zelo
vroč!
Kontrolne točke so:
▪ Pretok tekočine iz varnostnega ventila je dovolj visok, ni suma na
zamašitev ventila ali povezav med cevmi.
▪ Tekočina priteka iz varnostnega ventila in vsebuje nesnago
oziroma smeti:
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA
▪ ventil naj bo odprt, dokler iztekajoča voda NE bo več vsebovala
smeti,
NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
▪ izperite sistem in namestite dodatni vodni filter (po možnosti
magnetni ciklonski filter).
Priporočamo, da to vzdrževanje opravite pogosteje.
OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostatičnega
naboja
Pred izvajanjem vzdrževalnih ali servisnih del se dotaknite
kovinskega dela enote, da bi odvedli statično elektriko in
tako zaščitili tiskano vezje.
11.2
Seznam preverjanj za letno
vzdrževanje notranje enote
Naslednje točke preverite vsaj enkrat letno:
▪ Tlak tekočin v krogu ogrevanja prostora in krogu slanice
Cev ventila za sproščanje tlaka
Preverite, ali je cev varnostnega tlačnega ventila postavljena tako,
da omogoča odvajanje. Glejte "7.4.2 Priključevanje varnostnega
tlačnega ventila na odvod" na strani 27 in "7.3.3 Priključevanje
varnostnega tlačnega ventila na odvod na strani slanice" na strani
26.
Varnostni ventil rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
(lokalna dobava)
Odprite ventil in preverite pravilnost delovanja. Voda je lahko zelo
vroča!
Kontrolne točke so:
▪ Filtri
▪ Pretok vode iz varnostnega ventila je dovolj visok, ni suma na
zamašitev ventila ali povezav med cevmi.
▪ Varnostni tlačni ventili (1 na strani slanice, 1 na strani ogrevanja
prostora)
▪ Če iz varnostnega ventila priteka umazana voda:
▪ Cevi varnostnega ventila
▪ Varnostni tlačni ventil na rezervoarju za toplo vodo za
gospodinjstvo
▪ Stikalna omarica
▪ ventil naj bo odprt, dokler iztekajoča voda ne bo več vsebovala
smeti,
▪ izperite in očistite celoten rezervoar, vključno s cevmi med
varnostnim ventilom in dovodom hladne vode.
▪ Odstranjevanje vodnega kamna
Da bi se prepričali, da voda izvira iz rezervoarja, preverite po ciklu
segrevanja rezervoarja.
▪ Kemična dezinfekcija
Priporočamo, da to vzdrževanje opravite pogosteje.
▪ Anoda
▪ Puščanje slanice
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
59
12 Odpravljanje težav
Stikalna omarica
▪ Preglejte stikalno omarico in pri tem iščite očitne okvare, kot so
zrahljane povezave ali okvarjeno ožičenje.
▪ Z ohmmetrom preverite, ali kontaktorji K1M, K2M, K3M in K5M
(odvisno od vašega sistema) pravilno delujejo. Vsi kontakti teh
kontaktorjev morajo biti v odprtem položaju, ko je napajanje
izklopljeno.
11.2.1
Praznjenje rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo
1
Odklopite napajanje.
2
Zaprite dovod hladne vode.
3
Odprite pipe za toplo vodo.
4
Odprite izpustni ventil.
OPOZORILO
Če je notranje ožičenje poškodovano, ga mora zamenjati
proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali druga
kvalificirana oseba.
Odstranjevanje vodnega kamna
Odvisno od kakovosti vode in nastavljene temperature lahko pride
do nalaganja vodnega kamna na izmenjevalniku toplote v
rezervoarju za toplo vodo v gospodinjstvu, kar lahko ovira prehajanje
toplote. Zaradi tega bo občasno morda potrebno odstranjevanje
vodnega kamna z izmenjevalnika toplote.
11.3
Praznjenje rezervoarja za toplo
vodo za gospodinjstvo
1
Odprite sprednjo ploščo.
2
Izpustna cev se nahaja na desni strani enote. Odrežite
kabelske vezice ali trak in povlecite gibko izpustno cev naprej.
Kemična dezinfekcija
Če veljavna zakonodaja zahteva kemično dezinfekcijo v določenih
situacijah, ki se nanašajo na rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo, upoštevajte, da je rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo posoda iz nerjavnega jekla z aluminijevo anodo.
Priporočamo, da uporabite razkužilo, ki ne vsebuje klora in je
odobreno za uporabo s pitno vodo.
OPOMBA
Pri uporabi sredstev za odstranjevanje vodnega kamna ali
kemično dezinfekcijo morate zagotoviti, da je kakovost
vode še vedno skladna z direktivo EU 98/83 ES.
Anoda
Vzdrževanje ali zamenjava nista potrebna.
Puščanje slanice
2x
Temeljito preverite, ali je okrog notranjščine enote vidno puščanje
slanice.
Odprite ovoj za zvočno izolacijo in preverite, ali je v tem zaprtem
prostoru vidno puščanje slanice.
a
Gibka odvodna cev
INFORMACIJE
Da bi izpraznili rezervoar, morate odpreti vsa točilna mesta
tople vode in tako omogočiti vstop zraka v sistem.
12
Odpravljanje težav
12.1
Splošni napotki
Pred pričetkom postopka odpravljanja težav enoto skrbno preglejte
glede očitnih napak, kot so zrahljani priključki in napačno ožičenje.
OPOZORILO
▪ Ko pregledujete stikalno omarico enote, vedno
preverite, ali je enota odklopljena iz omrežnega
napajanja. Izklopite ustrezen odklopnik.
▪ Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in
ugotovite, zakaj se je varnostna naprava aktivirala,
preden jo ponastavite. NIKOLI ne premoščajte
varnostnih naprav in ne spreminjajte njihovih vrednosti
na vrednost, ki se razlikuje od tovarniške nastavitve. Če
ne morete ugotoviti vzroka težave, pokličite svojega
prodajalca.
Vodnik za monterja
60
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
12 Odpravljanje težav
12.2.2
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA
Simptom: Kompresor se NE zažene
(ogrevanje prostora ali ogrevanje vode za
gospodinjstvo)
OPOZORILO
Preprečite nevarnost zaradi nehotene ponastavitve
termičnega odklopa: ta naprava se NE sme napajati preko
zunanjega preklopnika, denimo časovnika, in ne sme biti
priključena na tokokrog, ki ga vzdrževanje redno vklaplja in
izklaplja.
Možni vzroki
Enota se mora zagnati zunaj
svojega območja delovanja
(temperatura vode je prenizka).
12.2.1
▪ Je napajanje rezervnega
grelnika pravilno priključeno.
▪ Termična zaščita rezervnega
grelnika NI aktivirana.
Reševanje težav na podlagi
simptomov
▪ Kontaktorji rezervnega
grelnika NISO polomljeni.
Če tudi po tem, ko ste izvedli vsa
navedena preverjanja, težave ne
morete odpraviti, se obrnite na
svojega prodajalca.
Simptom: Enota NE ogreva po
pričakovanjih
Možni vzroki
Rešitev
Nastavitev temperature NI
pravilna.
Preverite nastavitev temperature
na daljinskem upravljalniku.
Preberite navodila za uporabo.
Pretok vode ali slanice je
premajhen.
Preverite in se prepričajte, da:
▪ Vsi zaporni ventili v
vodovodnem krogu ali krogu
slanice so popolnoma odprti.
▪ Je vodni filter čist. Po potrebi
ga očistite.
▪ V sistemu ni zraka. Po potrebi
odzračite. Odzračite lahko
ročno (glejte poglavje
"9.3.1 Ročno odzračevanje" na
strani 56) ali uporabite funkcijo
samodejnega odzračevanja
(glejte "9.3.2 Samodejno
odzračevanje" na strani 57).
Nastavitve napajanja po
prednostni tarifi za kWh
električne energije in električni
priključki se NE ujemajo.
Ujemati bi se moralo s
povezavami, pojasnjenimi v
poglavjih "6.3.1 O pripravi
električnega ožičenja" na strani
21 in "7.5.3 Priključevanje
omrežnega napajanja" na strani
30.
Podjetje za oskrbo z električno
energijo je poslalo signal
prednostne tarife za kWh
električne energije.
Počakajte, da se napajanje
povrne (največ 2 uri).
12.2.3
Simptom: Črpalka ropota (kavitacija)
Možni vzroki
posoda Odzračite ročno (glejte poglavje
"9.3.1 Ročno odzračevanje" na
strani 56) ali uporabite funkcijo
samodejnega odzračevanja
(glejte "9.3.2 Samodejno
odzračevanje" na strani 57).
Tlak na vhodu v črpalko je
prenizek.
Preverite in se prepričajte, da:
NI
▪ Upor v vodovodnem krogu NI
prevelik za črpalko.
Če tudi po tem, ko ste izvedli vsa
navedena preverjanja, težave ne
morete odpraviti, se obrnite na
svojega prodajalca. V nekaterih
primerih je običajno, da enota
uporablja nizek pretok vode.
Prostornina vode v sistemu je
premajhna.
Prepričajte se, da je prostornina
vode v sistemu nad minimalno
zahtevano vrednostjo (glejte
"6.2.3 Preverjanje količine vode v
krogu ogrevanja prostora in
krogu slanice" na strani 19).
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Rešitev
V sistemu je zrak.
▪ Vodni tlak je >1 bar.
▪ Ekspanzijska počena.
Če je temperatura vode prenizka,
enota najprej uporabi rezervni
grelnik za doseganje minimalne
temperature vode (15°C).
Preverite in se prepričajte, da:
NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
12.2
Rešitev
▪ Tlak je >1 bar.
▪ Manometer ni pokvarjen.
▪ Ekspanzijska počena.
posoda ni
▪ Nastavitev predtlaka
ekspanzijske posode je
pravilna (glejte
"6.2.4 Spreminjanje predtlaka
ekspanzijske posode" na
strani 20).
Vodnik za monterja
61
12 Odpravljanje težav
12.2.4
Simptom: Odpre se ventil za sproščanje
tlaka
Možni vzroki
Rešitev
Ekspanzijska posoda je počena
Zamenjajte ekspanzijsko posodo.
Količina vode ali slanice v
sistemu je prevelika
Pazite, da bo količina vode ali
slanice v sistemu manjša od
maksimalne dovoljene vrednosti
(glejte "6.2.3 Preverjanje količine
vode v krogu ogrevanja prostora
in krogu slanice" na strani 19 in
"6.2.4 Spreminjanje predtlaka
ekspanzijske posode" na strani
20).
Vzglavje vodovodnega kroga je
previsoko
Vzglavje vodovodnega kroga je
razlika v višini med enoto in
najvišjo točko vodovodnega
kroga. Če je enota na najvišji
točki namestitve, je treba kot
višino namestitve upoštevati 0 m.
Maksimalno vzglavje
vodovodnega kroga je 10 m.
Možni vzroki
Rešitev
Ravnotežna temperatura
rezervnega grelnika ni bila
pravilno nastavljena.
Povečajte “ravnotežno
temperaturo”, da bi aktivirali
delovanje rezervnega grelnika pri
višji zunanji temperaturi. Pojdite
na:
▪ [A.5.1.4] > Nastavitve monterja
> Viri toplote > Rezervni
grelnik > Ravnotež. temp. ALI
▪ [A.8] > Nastavitve monterja >
Pregled nastavitev [5­01]
12.2.7
Simptom: Tlak na točilnem mestu je
nenavadno visok
Možni vzroki
Rešitev
Ventil za sproščanje tlaka ne
deluje ali pa je zamašen.
▪ Izperite in očistite celoten
rezervoar, vključno s cevmi
med ventilom za sproščanje
tlaka in dovodom hladne vode.
▪ Zamenjajte ventil sproščanje tlaka.
Preverite zahteve za namestitev.
12.2.5
Simptom: Varnostni tlačni ventil pušča
Možni vzroki
Umazanija blokira izhod
varnostnega tlačnega ventila za
vodo.
▪ Če iz enote izteka voda ali
slanica, zaprite vhodne in
izhodne zaporne ventile, nato
pa stopite v stik s svojim
lokalnim prodajalcem.
Simptom: Prostor se NE ogreje v zadostni
meri pri nizkih zunanjih temperaturah
Možni vzroki
Simptom: Okrasne plošče odstopajo
zaradi nabreklosti rezervoarja
Rešitev
Obrnite rdeči gumb na ventilu v
levo, da preverite, ali varnostni
tlačni ventil pravilno deluje:
▪ Če NE zaslišite klopotajočega
zvoka, stopite v stik s svojim
lokalnim prodajalcem.
12.2.6
12.2.8
za
Rešitev
Delovanje rezervnega grelnika ni Preverite in se prepričajte, da:
aktivirano.
▪ Je način delovanja rezervnega
grelnika omogočen. Pojdite na:
▪ [A.5.1.1] > Nastavitve
monterja > Viri toplote >
Rezervni grelnik > Način ALI
▪ [A.8] > Nastavitve monterja
> Pregled nastavitev [4­00]
▪ Termična zaščita rezervnega
grelnika se ni aktivirala. Če se
je, preverite:
▪ Tlak v krogu ogrevanja
prostora in krogu slanice
Možni vzroki
Rešitev
Ventil za sproščanje tlaka ne
deluje ali pa je zamašen.
12.2.9
Stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem.
Simptom: Funkcija dezinfekcije
rezervoarja se NE izvede pravilno (napaka
AH)
Možni vzroki
Rešitev
Funkcija dezinfekcije je bila
prekinjena zaradi točenja tople
vode v gospodinjstvu
Programirajte zagon funkcije
dezinfekcije za čas, ko se topla
voda v sledečih 4 urah
predvidoma NE bo točila v
gospodinjstvu.
Malo pred programiranim
zagonom funkcije dezinfekcije je
bila v gospodinjstvu iztočena
večja količina tople vode
Če je izbrana vrednost Topla
voda za gos. > Način nas. točke
> Vnovično ogrevanje ali
Vnov.ogr.+urnik, priporočamo, da
programirate zagon funkcije
dezinfekcije najmanj 4 ure po
zadnjem pričakovanem točenju
večje količine tople vode. Zagon
se lahko nastavi v nastavitvah
monterja (funkcija dezinfekcije).
Če je izbrana vrednost Topla
voda za gos. > Način nas. točke
> Samo urnik, priporočamo, da
programirate Varčno sklad. 3 ure
pred trenutkom zagona
dezinfekcije po urniku, da bi se
rezervoar vnaprej segrel.
▪ Ali je v sistemu zrak
▪ Delovanje odzračevanja
Pritisnite gumb za ponastavitev v
stikalni omarici. Za mesto gumba
za ponastavitev glejte
"14.2 Sestavni deli" na strani
67.
Vodnik za monterja
62
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
12 Odpravljanje težav
12.3
Reševanje težav na podlagi kod
napak
Če se pojavi težava, se na daljinskem upravljalniku prikaže koda
napake. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino
težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš
lokalni prodajalec.
Koda napake
Podrobna
koda napake
Opis
J8
07
Nepravilnost termistorja
na izhodu medija
Obrnite se na prodajalca.
L3
00
To poglavje ponuja pregled vseh kod napak in vsebine kode napake,
ki se prikaže na daljinskem upravljalniku.
Za podrobnejše napotke za odpravljanje težav pri posamezni napaki
glejte servisni priročnik.
Z en.: težava z dvigom temp.
el. omarice
Obrnite se na prodajalca.
L4
00
Z en.: napaka dviga temp.
smer. stabilizator. inverterja.
12.3.1
Kode napake: pregled
Obrnite se na prodajalca.
L5
00
Kode napake enote
Koda napake
E1
enosmer. toka inverterja
Podrobna
koda napake
Opis
00
Z en.: okvara tiskanega vezja
Obrnite se na prodajalca.
P4
00
Obrnite se na prodajalca.
00
Obrnite se na prodajalca.
U0
00
Z en.: sprožitev visokotlačnega
E5
00
Obrnite se na prodajalca.
U2
00
Z en.: pregret motor
E7
00
Z en.: napaka napajalne
napetosti
kompresorja inverterja
Obrnite se na prodajalca.
Z en.: premalo hladilnega
sredstva
stikala (HPS)
Obrnite se na prodajalca.
Z en.: okvara tipala temp.
smer. stabilizator. inverterja
Potrebna ponas. napajanja.
E3
Z en.: trenutna prekoračitev
Obrnite se na prodajalca.
U4
00
Nepravilnost pretoka medija
Težave s komunikacijo
notranje/zunanje enote
Obrnite se na prodajalca.
UA
H0
01
00
Okvara stikala pretoka medija
notranje/zunanje enote
Obrnite se na prodajalca.
Potrebna ponas. napajanja.
A1
H3
00
00
Z en.: okvara visokotlačnega
H9
00
Obrnite se na prodajalca.
AA
01
Z en.: okvara zunanjega
F3
00
Obrnite se na prodajalca.
UA
00
Z en.: napaka temperature
JA
00
Neujemanje zunanje in
notranje enote.
izpustne cevi
Obrnite se na prodajalca.
Pregret rezervni grelnik.
Potrebna ponas. napajanja.
zračnega termistorja
Obrnite se na prodajalca.
Težava z zaz. prečenja ničle.
Potrebna ponas. napajanja.
stikala (HPS)
Obrnite se na prodajalca.
Z en.: težava s kombinacijo
Potrebna ponas. napajanja.
7H
01
Težava s pretokom vode.
89
01
Zamrznjenje izmen. toplote.
8H
00
Nenormalen dvig temp. vode na
Z en.: okvara visokotlačnega
tipala
Obrnite se na prodajalca.
J3
00
Z en.: napaka termistorja
izpustne cevi
Obrnite se na prodajalca.
J6
00
Z en.: okvara termistorja
izhodu.
toplotnega izmenjevalnika
Obrnite se na prodajalca.
J7
12
Nepravilnost termistorja
8F
00
Nenormalen dvig temp. vode na
izhodu (STV).
na vhodu medija
Obrnite se na prodajalca.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
63
13 Slovar
Koda napake
Podrobna
koda napake
Opis
C0
00
Okvara tipala/stikala pretoka.
U3
00
INFORMACIJE
Obrnite se na prodajalca.
▪ Notranja enota se nanaša na tiskano vezje notranje
enote, ki nadzoruje hidravlični del toplotne črpalke z
zemeljskim virom.
Funkcija sušenja estriha s
▪ Zunanja enota se nanaša na tiskano vezje zunanje
enote, ki nadzoruje modul kompresorja toplotne črpalke
z zemeljskim virom.
talnim ogrevanjem se ni
pravilno zaključila.
81
00
Težava s tipalom temperature
13
Slovar
izhodne vode.
Obrnite se na prodajalca.
C4
00
Težava s tipalom temperature
izmenjevalnika toplote.
Obrnite se na prodajalca.
80
00
Težava s temperaturo vode v
povratnem vodu.
Obrnite se na prodajalca.
U5
00
Težave s komunikacijo
daljinskega upravljalnika.
EC
00
Nenormalen dvig temperature
v rezervoarju.
Prodajalec
Dobavitelj izdelka.
Pooblaščen monter
Tehnično usposobljena oseba, ki je kvalificirana za
namestitev izdelka.
Uporabnik
Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali izdelek uporablja.
Zadevna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive,
zakoni, predpisi in/ali pravilniki, ki se nanašajo na določen
izdelek ali področje.
Servisno podjetje
HC
00
Težava s tipalom temperature
rezervoarja.
Obrnite se na prodajalca.
CJ
02
Težava s tipalom temperature
prostora.
Obrnite se na prodajalca.
H1
00
Težava s tipalom zunanje
temperature
Obrnite se na prodajalca.
89
02
Zamrznjenje izmen. toplote.
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali vodi potrebne
servisne posege na izdelku.
Priročnik za montažo
Priročnik za namestitev za določen izdelek ali uporabo, ki
podaja navodila za namestitev, nastavitev in vzdrževanje.
Priročnik za uporabo
Priročnik za določen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za uporabo.
Oprema
Nalepke, priročniki, tehnični listi in oprema, priloženi izdelku
ob dobavi, ki jih je treba namestiti v skladu z navodili v
spremni dokumentaciji.
Opcijska oprema
A1
00
Napaka pri branju EEPROM­a
Oprema, ki jo izdela ali odobri Daikin, in se lahko uporablja
s tem izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
Lokalna dobava
AH
00
Funkcija dezinfekcije rezer.
se ni pravilno zaključila.
89
Vodnik za monterja
64
03
Oprema, ki je ne izdeluje Daikin, in se lahko uporablja s tem
izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
Zamrznjenje izmen. toplote.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
14 Tehnični podatki
14
Tehnični podatki
14.1
Mere in prostor za vzdrževanje
14.1.1
Mere in prostor za vzdrževanje: notranja enota
225
761
728
199
450
189
60
101
75
152
301
p
o
t
199
75
40
150
u
300
600
ln
mk i
g h
j
10
R2 a
r
b
1740
1775
w
s
d
820
c
v
x
228
288
45
q
y
f
e
v
q
3D081375-1A
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
Manometer kroga slanice
Manometer vodovodnega kroga
Varnostni ventil kroga slanice
Varnostni ventil vodovodnega kroga
Odvodni ventil kroga slanice
Odvodni ventil vodovodnega kroga
Filter za vodo v krogu slanice
Filter za vodo v vodovodnem krogu
Vstopni priključek za vodo, 22 mm, raven
Izstopni priključek za vodo, 22 mm, raven
Vstopni priključek rezervoarja, 22 mm, raven
Izstopni priključek rezervoarja, 22 mm, raven
Vstopni priključek za slanico, 28 mm, raven
Izstopni priključek za slanico, 28 mm, raven
Vstopna odprtina za krmilne vodnike (Ø24 mm)
Vstopna odprtina za napajalne vodnike (Ø24 mm)
Izravnalne nogice
Uporabniški vmesnik (možnost EKRUCBL*)
Odvodni ventil kroga rezervoarja
Recirkulacijski priključek G 1/2, ženski
Odprtina za recirkulacijsko cev ali opcijske vodnike (Ø62 mm)
Odvodni priključek (enota + varnostni ventil)
Odzračevanje
Ekspanzijska posoda kroga slanice
Ekspanzijska posoda vodovodnega kroga
Težišče. Opomba: težišče pri praznem rezervoarju.
Opomba 1: običajna namestitev na mestu vgradnje se izvede v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
Opomba 2: gibljiva cev je vnaprej montirana na odvodni priključek. Gibljiva cev izstopi na zadnji strani enote. Gibljivo cev je mogoče odstraniti.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
65
≥10
≥300
≥50
≥50
≥10
14 Tehnični podatki
≥500
3D081380-1A
Vodnik za monterja
66
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
14 Tehnični podatki
14.2
Sestavni deli
14.2.1
Sestavni deli: stikalna omarica (notranja
enota)
j
m q
h
d
a
n
YC Y1 Y2 Y3 Y4
A4P
A1P
A8P
X5M
X2M
c
K5M
Q1L
d
j
o
b
i
X6YB
X6YA X6Y
F1B
f
e
j
A9P
k
r
r
g
j
X1M
p
l
A10P
p
p
s
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
Glavno tiskano vezje (voda) A1P
Termična zaščita rezervnega grelnika Q1L
Transformator TR1
Kontaktorji rezervnega grelnika K1M, K2M in K5M
Odklopnik F1B rezervnega grelnika
Konektorji X6YA/X6YB/X6Y
Priključni blok X1M (napajanje)
Priključni blok X2M (visoka napetost)
Priključni blok X5M (nizka napetost)
Nosilci vezic za kable
Glavno tiskano vezje (hladilno sredstvo, slanica) A9P
Glavno tiskano vezje (inverter) A10P
Tiskano vezje za digitalne V/I A4P (opcija)
Tiskano vezje za ukaze A8P (opcija)
Kontaktor črpalke za slanico K6M
Dušilke
Varovalka tiskanega vezja A1P (FU1)
Varovalka tiskanega vezja A9P (F1U, F2U)
Varovalka tiskanega vezja A10P (F1U)
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
67
14 Tehnični podatki
14.3
Shema napeljave cevi
14.3.1
Shema napeljave cevi: notranja enota
Hladilno sredstvo
Stran slanice
Stran vode
NOTRANJOST ENOTE – TOVARNIŠKO NAMEŠČENA
VARNO- MANOSTNI
METER
VENTIL
VARNO- MANOSTNI
METER
VENTIL
LOKALNA DOBAVA
IZPIHOVANJE
(*)
ZAPORNI
VENTIL
R5T
zun.
IZPIHOVANJE
FILT ER
ČRPALKA
R3T
zun.
t>
t>
visokotlačno
KOMPRESOR R2T tipalo
t>
P
visokotlačno
stikalo
kontrolni
ventil
P
stikalo
pretoka
LOKALNA
DOBAVA
R2T
not.
R1T
not.
t>
t>
REZERVNI
GRELNIK
DUŠILKA
(*)
Na krog TV
ZAPORNI
VENTIL
3-POTNI
VENTIL
tipalo
pretoka
ČRPALKA
odvod
LOKALNA
DOBAVA
PLOŠČNI
TOPLOTNI
IZMENJEVALNIK
(uparjalnik)
PLOŠČNI
TOPLOTNI
IZMENJEVALNIK
(kondenzator)
servisni priključek
LOKALNA
DOBAVA
REZERVOAR
TV
ODZRAČEVANJE
ZAPORNI
VENTIL
R4T
zun.
t>
t>
MOTORNI
VENTIL
M
R3T
not.
t > FILT ER
LOKALNA
DOBAVA
R4T
not.
odvod
t>
FILTER
hladilnik,
tiskano vezje inverterja
odvod
IZPIHOVANJE
PROTIPOVRATNI
VENTIL
servisni priključek
(*)
R6T
(*)
VARNOSTNI
VENTIL
RAZTEZNA
POSODA
t>
RAZTEZNA
POSODA
R5T not.
POLNILNI VENTIL
KOMPLET
odvod
(*)
ZAPORNI
VENTIL
POLNILNI
VENTIL
RAZTEZNA
POSODA
Na krog ogrevanja
prostora
(*) Prikazan je le primer, za podrobne zahteve za namestitev glejte priročnik za montažo
Opis tipal
Na zemeljski krog
R1T not. Tipalo temperature izstopne vode (izstopna voda kondenzatorja)
R2T not. Tipalo temperature po rez. grelniku
R3T not. Tipalo temperature hladilne tekočine
R4T not. Tipalo temperature dovodne vode (vstopna voda kondenzatorja)
R5T not. Tipalo temperature rezervoarja za TV
R1T zun. Tipalo zraka v okolju
R2T zun. Tipalo izpusta
R3T zun. Tipalo vsesavanja
LEGENDA:
R4T zun. 2-fazno tipalo (Tx)
KONTROLNI VENTIL
VIJAČNI SPOJ
ROBLJENI SPOJ
HITRA SPOJKA
CENTRIFUGALNO
LITA CEV
PRIROBNIČNI SPOJ
STISNJENA CEV
VARJENI SPOJ
Vodnik za monterja
68
R5T zun. slanica, vhodna voda
R6T zun. slanica, izhodna voda
3D081374-1A stran 1
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
14 Tehnični podatki
14.4
Vezalna shema
14.4.1
Vezalna shema: notranja enota
Glejte notranjo vezalno shemo, dobavljeno z enoto (na notranji strani pokrova stikalne omarice notranje enote). Uporabljene so naslednje
kratice.
Položaj v stikalni omarici
A1P
A8P
X5M
TR1
A4P
K6M
X2M
K1M
K2M
K5M
Q1L
X6Y
A9P
F1B
X1M
A10P
L3R
L2R
L1R
Opcijska oprema, ki jo namesti uporabnik:
Daljinski upravljalnik
Zunanji sobni termistor
Tiskano vezje za digitalne V/I
Tiskano vezje za ukaze
Glavna temperatura izhodne vode:
Termostat za vklop/izklop (žični)
Termostat za vklop/izklop (brezžični)
Zunanji termistor ali termostat za vklop/izklop (brezžični)
Konvektor toplotne črpalke
Dodatna temperatura izhodne vode:
Termostat za vklop/izklop (žični)
Termostat za vklop/izklop (brezžični)
Zunanji termistor ali termostat za vklop/izklop (brezžični)
Konvektor toplotne črpalke
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
69
14 Tehnični podatki
L5R
A9P.X803A.5
X2M
30 31
A9P.X803A.3
Samo za napajanje po običajni
tarifi (standardno)
A9P.X803A.5
Q1L
12
A1
A2
X6YA
29 21
X6YB
X6Y
X6YA
X6Y
1
1
K5M
X2M
X2M.3
X2M
11
TR1
X6YB
30 31
31
32
X2M.28
Q2DI
1N~, 50 Hz
230 V AC
Napajanje
po običajni
tarifi za kWh
L5R
L N
A9P.X803A.3
Samo za napajanje po prednostni tarifi za kWh
R1T
R1T
-t-
5
X2M
1
2
C COM H
X24A:1
H C COM
X2M.4
X2M.3
KPR
A4P
L N
PC
A3P
X1M
R1T R1H
-t%H20
-t-
X2M.3
Glavno območje temperature izh. vode
X2M.4
3 5 X25A:1 2 3 4
X2M.4
X2M.1a
6 X16A:5
Stikalna
omarica
3
1 X15A:1
X2M
NO
X11M
5
3
X11A:3
1 X12A:3
1
A1
A1
X2M.21
X2M 5 6 7
N
M2S
5 6
A3P
Konvektor toplotne črpalke
Običajno odprt
ventil
X2M.5
A3P
X20A:1
Dodatno območje temperature izh. vode
NC
3-žilni
(SPDT)
M3S
M1P
N
samo za
zun. tipalo
(talno ali
okoljsko)
3
Konvektor toplotne črpalke
2
L
6
X2M.4
5
X2M.1
samo za brezžič.
termostat za vklop/IZKLOP
5 6
X28A:1
K2R
X2M.28
samo za brezžič.
samo za
termostat za vklop/IZKLOP zun. tipalo
(talno ali
okoljsko)
X11M
3 5
K1R
R2T
GND
-t-
X2A:1
K6R
MS
34 35
M
M2P 1~
A2
A2
K1M
K2M
Izhod črpalke TV
Maks. obremenitev:
2 A (zagon) – 230 V AC
1 A (neprekinjeno)
Črpalka TV
X2M.7
R2T
PWM
A3P
X1M
R1T R1H
-t%H20
E
FU2
BLK
BLU
BRN
PC
7
KCR
L N
X2M.2a
X2M.1a
A4P
5
3
4
X2M.7
H C COM
6
X2M.4
X2M.3
X2M.2
X2M.1
5
samo za žični termostat za vklop/IZKLOP
X3A:1 3
X31A:1 3
3
2a
samo za žični termostat za vklop/IZKLOP
X26A:1 2
7
1a
-t-
X19A:1 3 5
1
X1A:3
FU1
PE
X2M.4
3
A3P
KVR
C COM H
X17A:1
X2M.1a
A3P
X2M.2a
6
X2M.1
X2M.4
5
X2M.2
A1P
M2S
3
Običajno zaprt
ventil
Zaporni ventil
Vodnik za monterja
70
4D081377 stran 5
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
14 Tehnični podatki
L1 L2 L3 N 3N~, 50 Hz
400 V AC
Stikalna omarica L1 L2 L3 N
A1P.X19A.1
A1P.X19A.3
A1P.X19A.5
Q1DI
X5M 11 12
L5R
BLK
L1A
L2A
F1U
F2U
Z6C GRN/YEL
BLU N=1
L3A
NA
C3 C4
E
Rezervni grelnik 3 kW / 9 kW
-t-
-t-
-t-
-t-
R3T
R4T
R5T
R6T
-t-
Z5F
Z1C
N=1
E1
F6U
zunanje
tipalo okolja
-t-
X1M
/ F1B.2
/ F1B.4
/ F1B.6
RED WHT
R1T
1
2
E2H E2H E2H
R2T
Stikalna omarica
X803A:1 3
X11A:1
5
X12A:1 2 3 4 5 6 7 8
3
E1H E1H E1H
A9P
2
X13A:1
X2H
Z4F
1 2 3
X1H
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X2H
4 5 6
Z1F
Z2F
F5U
K2M
L21A
X8A:1
L1R
L2R
3 5 7
X4A:1 2 3 4 5
Z4C
N=2
L3R
H1P H3P H5P H7P
Z5C
N=3
BS2
A10P
L32A
X103A:1 3 5 7
Z3F
V2R
Stikalna
omarica
S1PH
P>
K84R
X111A:1
-t-
C1
C2
123
V1R
U
Z3C
N=6
V
BS3
X21A:1 2 3 4 5 6 X17A:1 2 3 4
X18A:1 2 3 4 X28A:1
3 X77A:1
3
5
2
4
6
1
3
5
4
2
6
3
I
4
5
I
6
Stikalna omarica
M
M3P 1~
B1PH
S1L
K1E
W
M
BLK
WHT
Stikalna omarica
RED
A2P
1
5
4
X7Y
M1C MS
3~
A1P
K1M
X1M.L1
X1M.L2
X1M.L3
3
K6M
ON
OFF
3
2
I
ON
OFF
HAP
DS1
2
R10T
2 3 4 5
1 2
F1B
PS
R1
X32A:1
2
X104A:1
BS1
DS1
BS4
WHT
L22A
6
1
HAP
H2P H4P H6P
Z2C
N=2
L12A
5
4
1
K5M
K4R
BLK
RED
L31A
L31B
WHT
L21B
3
2
F3U
F4U
BLK
RED
L11A
L11B
1
4D081377 stran 6
Glavno tiskano vezje (hidravlična omarica)
HAP
LED
Tiskano vezje uporabniškega vmesnika
K1E
Elektronski ekspanzijski ventil
A3P
*
Termostat za vklop/izklop
K1M, K2M
Kontaktor rezervnega grelnika
A3P
*
Konvektor toplotne črpalke
K5M
Varnostni kontaktor rezervnega grelnika
A4P
*
Tiskano vezje za digitalne V/I
K6M
Rele
A4P
*
Tiskano vezje sprejemnika (brezžični
termostat za vklop/izklop, PC = napajalni
tokokrog)
K*R
Rele tiskanega vezja
L1R~L3R
Dušilka
L5R
Dušilka signalnega vodnika
M1C
Motor (kompresor)
M1P
Glavna črpalka za oskrbo z vodo
A8P
*
Tiskano vezje za ukaze
A9P
Glavno tiskano vezje (hladilno sredstvo,
slanica)
A10P
Glavno tiskano vezje (inverter)
M2P
Tipalo pretoka
M3P
B1PH
Visokotlačni senzor
M2S
BS1~BS4
Potisni gumb
M3S
3­potni ventil za talno ogrevanje/toplo vodo
za gospodinjstvo
PS
Preklopno napajanje
B1L
C1~C4
Kondenzator
CN* (A4P)
*
Konektor
DS1 (A8P)
*
Stikalo DIP
Q*DI
#
Črpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
Črpalka za oskrbo s slanico
#
#
Zaporni ventil
Zemljostični odklopnik
Q1L
Termična zaščita rezervnega grelnika
R1
Upor
R1T (A1P)
Tipalo temperature odvodne vode (izhodne
vode kondenzatorja)
DS1 (A9P)
Stikalo DIP
DS1 (A10P)
Stikalo DIP
E1H
Element rezervnega grelnika (1 kW)
E2H
Element rezervnega grelnika (2 kW)
R1T (A2P)
F1B
Pretokovna varovalka rezervnega grelnika
R1T (A3P)
Varovalka 5 A, 250 V
R1T (A9P)
F1U, F2U (A9P)
Varovalka 35,5 A, 500 V
R2T (A1P)
F3U~F6U (A9P)
Varovalka T, 6,3 A, 250 V
R2T (A3P)
FU1 (A1P)
Varovalka T, 6,3 A, 250 V
R2T (A9P)
Tipalo izpusta
H1P~H7P
LED
R3T (A1P)
Termistor na strani hladiva v tekočem stanju
F1U, F2U (A4P)
*
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Tipalo okolja na uporabniškem vmesniku
*
Tipalo okolja na termostatu za vklop/izklop
Tipalo zraka v prostoru
Po tipalu temperature rezervnega grelnika
*
Zunanje tipalo (talno ali okolja)
Vodnik za monterja
71
14 Tehnični podatki
R3T (A9P)
Tipalo vstopa
R4T (A1P)
Tipalo temperature dovodne vode (vhodne
vode kondenzatorja)
R4T (A9P)
2­fazno tipalo (Tx)
R5T (A1P)
Tipalo temperature rezervoarja za toplo
vodo za gospodinjstvo
R5T (A9P)
Slanica, vhodna voda
R6T (A1P)
*
R6T (A9P)
Zunanji termistor za notranje okolje
Slanica, izhodna voda
R10T
Termistor toplotnega izmenjevalnika
R1H (A3P)
*
S1L
Tipalo vlažnosti
Stikalo pretoka slanice
S1PH
Visokotlačno stikalo
S1S
#
Kontakt prednostne tarife za kWh električne
energije
S2S
#
Impulzni vhod električnega števca 1
S3S
#
Impulzni vhod električnega števca 2
S6S~S9S
#
Digitalni vhodi za omejevanje moči
SS1 (A4P)
*
Izbirno stikalo
TR1
Napajalni transformator
V1R, V2R
Napajalni modul z bipolarnim tranzistorjem z
izoliranimi vrati
X*H
Konektor rezervnega grelnika
X*M
Priključni trak
X*Y
Konektor
Z1C~Z6C
Protišumni filter (feritno jedro)
Z1F~Z5F
Protišumni filter
*=
Opcijsko
#=
Lokalna dobava
Opomnik, kaj morate preveriti pred zagonom enote
Angleščina
Prevod
X1M
Glavni priključek
X2M
Priključek zunanjega ožičenja za
izmenični tok
X5M
Priključek zunanjega ožičenja za
enosmerni tok
Ozemljitveni vodnik
Lokalna dobava
15
Vodnik številka 15
**/12.2
Povezava ** nadaljevanje na
strani 12, stolpec 2
1
Različne možnosti ožičenja
Možnost
Ni nameščeno v stikalno omarico
Ožičenje je odvisno od modela
Tiskano vezje
Vodnik za monterja
72
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
14 Tehnični podatki
1
Samo za napajanje po običajni tarifi (standardno)
X1A:3 1
X6Y
30 31
X5M
3 4
X5M
1 2
11 12
X6YA
R1T
Stikalna omarica
1 2
A2P
L1 L2 L3 N
X6Y
X6YB
X5M
1
3 4
X1M L1 L2 L3 N
X6YA
Stikalna omarica
1N~, 50 Hz
230 V AC; 6,3 A
Napajanje po običajni
tarifi za kWh
L1 L2 L3 N
3N~, 50 Hz
400 V AC
230 V AC
Napajanje
prek
tiskanega
vezja
3
M2S
X2M
L N
Zun. toplotni
vir (*)
Izhod za
vklop/IZKLOP
ogrevanja
prostora (*)
Omejitev moči,
digitalni vhodi:
12 V DC / zaznavanje 12 zmA
(tiskano vezje z napajanjem)
21
28
29
Samo za možnost tiskanega vezja za ukaze
(*) Maks. obremenitev:
0,3 A - 250 V AC
Min. obremenitev:
20 mA - 5 V DC
Samo za možnost vezja za digitalne V/I
(7) Zunanji sobni termostati in konvektor toplotne črpalke
H
C
M
1~
7 8 9
1 2 3 4 X2M
H
COM
H
COM
-t°
5 6 X11M
-t°
Samo za konvektor toplotne črpalke
Dodatno območje temperature izhodne vode
1a 2a
10
H
3 4 X2M
6
C
1a 2a
H
3 4 X2M
Števci električne energije
-t°
Samo za žični termostat
A3P okoljsko)
A4P
H C com
R1T
zaznavanje impulzov 5 V DC
(napajanje prek tiskanega vezja)
Samo za zunanje
tipalo (talno/
C
A3P
S3S
5
R2T
Samo za brezžični termostat
C com H
S2S
R1H
R1T %H20
-t°
1 4 X2M
A3P
X1M
L N
PC
5
A3P okoljsko)
A4P
HC
Samo za žični termostat
Samo za zunanje
tipalo (talno/
C
R1T
Izhod črpalke TV
Maks. obremenitev:
2 A (zagon) – 230 V AC
1 A (neprekinjeno)
Črpalka TV
Stikalna
omarica
5
C
A3P
M2S
Običajno zaprt
Zaporni ventil
1234
Stikalna omarica
1 2
34 35
X5M
230 V AC
Napajanje
prek
tiskanega
vezja
DS1
Y2
Izhod za
alarm
(*)
1 2 3 4 X2M
Stikalna
omarica
M2P
3
Y1
2 3 4 5 VKLOP
IZKLOP
Glavno območje temperature izhodne vode
Običajno odprt
X2M 5 6 7
YC
KHUR
Možnosti: izhod grelnika, izhod alarma, izhod za vklop/IZKLOP
(6) Lokalno dobavljene možnosti
X2M 5 6 7
X801M
1
KHR
X1 X2
-t°
Kontakt za napajanje
po prednostni tarifi za kW:
zaznavanje 16 V DC
(napajanje
prek tiskanega vezja)
L N
X80A:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X2M
R6T
Q1DI
A8P
VKLOP
IZKLOP
F1U
P1 P2
Stikalna
omarica
30 31
Q2DI
F2U
Uporabniški
Samo za opcijski
vmesnik
daljinski
uporabniški
vmesnik
(3) Zunanje tipalo
notranjega okolja za
opcijo
X5M
5 6
S1S
X2M
A1P
X19A:1 3 5
5 6 CN1:1 3
CN2:1 2 3 4
KCR
Samo za napajanje po prednostni tarifi za kWh
Uporabite napajanje po običajni tarifi za kWh za tiskano vezje hidravlične omarice
A1P
X85A:1 2 3 4 5 6
5 6
A4P
SS1
A2P
P1 P2
Q1DI
X1A:3 1
X33A:1 2 3 4
X5M
Stikalna
omarica
-t°
3N~, 50 Hz
400 V AC
(7) Tiskana vezja za opcije
(4) Uporabniški vmesnik
Stikalna
omarica
X1M L1 L2 L3 N
X6YB
X2M
A1P
X19A:1 3 5
(2) Zunanje
tipalo okolja
S6S
S7S
S8S
S9S
(1) Priključek za omrežno napajanje
X1M
L N
PC
R1H
R1T %H20
6
1a
4 X2M
6
A3P
5 6 X11M
R2T
-t°
-t°
Samo za brezžični termostat
Samo za konvektor toplotne črpalke
4P355433 stran 4
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
73
14 Tehnični podatki
Tehnični podatki električnega števca
▪ Impulzni števec/breznapetostni kontakt za zaznavanje 5 V DC na
tiskanem vezju
▪ Možno število impulzov:
▪ 0,1 impulza/kWh
▪ 1 impulz/kWh
▪ 10 impulzov/kWh
▪ 100 impulzov/kWh
▪ 1000 impulzov/kWh
▪ Trajanje impulza
▪ minimalni čas vklopa 40 ms
▪ minimalni čas izklopa 100 ms
▪ Vrsta meritve (odvisno od sistema):
▪ enofazni števec izmeničnega toka
▪ trifazni števec izmeničnega toka (uravnotežene obremenitve)
▪ trifazni števec izmeničnega toka (neuravnotežene obremenitve)
Smernica za namestitev električnega števca
▪ Splošno: Monter mora zagotoviti, da električni števci pokrivajo
celotno porabo električne energije (kombiniranje ocenjevanja in
merjenja ni dovoljeno).
▪ Potrebno število električnih števcev:
Vrsta električnega števca
1~
Napajanje po redni tarifi za
kWh električne energije
—
3~ uravnoteženo
1
3~ neuravnoteženo
—
Vrsta električnega števca
1~
Ugodna tarifa za kWh
električne energije
1
3~ uravnoteženo
1
3~ neuravnoteženo
—
Vodnik za monterja
74
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
14 Tehnični podatki
14.5
Tehnične specifikacije
14.5.1
Tehnične specifikacije: notranja enota
Vezje
Delovna
temperatura
Delovni tlak
Ogrevanje prostora
15~65°C
1~4 bara
Topla voda za
gospodinjstvo
15~65°C
1~10 barov
Slanica
–15~20°C
1~4 bara
5~30°C
Ni upoštevno
Temperatura prostora
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
75
14 Tehnični podatki
14.6
Območje delovanja
14.6.1
Območje delovanja: notranja enota
Ogrevanje prostora
A (°C)
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
–5
–10
B (°C)
4D083081-1A
A
B
Temperatura slanice na vstopu
Temperatura izhodne vode kondenzatorja
Samo rezervni grelnik deluje, če je nastavitvena točka <24°C.
Delovanje toplotne črpalke (rezervni grelnik omogoča podporo pri težavah z zmogljivostjo)
Delovanje toplotne črpalke + rezervnega grelnika
Zaščita pred zmrzovanjem se zagotovi z dodajanjem sredstva za preprečevanje zmrzovanja na strani slanice. Glejte tudi
opombo.
Opomba: Skladno s privzetimi vrednostmi enota omogoča delovanje
s temperaturo vstopne slanice do –5°C. Temperatura zmrzovanja
slanice zato ne more biti višja od –15°C. Pri mešanicah vode in
etanola to ustreza 29% etanola (po masi), pri mešanicah vode in
propilen­glikola pa to ustreza 40% propilen­glikola (po prostornini).
Če je temperatura sredstva višja od –15°C, MORATE v nastavitvah
sistema povečati raven zaščite enote.
Za navodila za nastavitev drugačne temperature zmrzovanja
sredstva (Tf) v krmilniku glejte priročnik za montažo in/ali referenčni
vodnik za monterja.
Enota NE deluje, če je temperatura slanice na vstopu nižja od Tf
+10K.
Tf=spremenljiva med 0°C in –15°C.
Vodnik za monterja
76
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
14 Tehnični podatki
Topla voda za gospodinjstvo
A (°C)
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
–5
–10
B (°C)
4D083082-1B
A
B
Temperatura slanice na vstopu
Temperatura izhodne vode kondenzatorja
Samo rezervni grelnik deluje.
Delovanje toplotne črpalke
Zaščita pred zmrzovanjem se zagotovi z dodajanjem sredstva za preprečevanje zmrzovanja na strani slanice. Glejte tudi
opombo.
Opomba: Skladno s privzetimi vrednostmi enota omogoča delovanje
s temperaturo vstopne slanice do –5°C. Temperatura zmrzovanja
slanice zato ne more biti višja od –15°C! Pri mešanicah vode in
etanola to ustreza 29% etanola (po masi), pri mešanicah vode in
propilen­glikola pa to ustreza 40% propilen­glikola (po prostornini).
Če je temperatura sredstva višja od –15°C, MORATE v nastavitvah
sistema povečati raven zaščite enote.
Za navodila za nastavitev drugačne temperature zmrzovanja
sredstva (Tf) v krmilniku glejte priročnik za montažo in/ali referenčni
vodnik za monterja.
Enota NE deluje, če je temperatura slanice na vstopu nižja od Tf
+10K.
Tf = spremenljiva med 0°C in –15°C.
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
Vodnik za monterja
77
14 Tehnični podatki
14.7
Krivulja ESP
14.7.1
Krivulja ESP: Notranja enota
A (kPa)
C (kPa)
80
100
90
70
80
60
70
50
60
50
40
40
30
30
20
20
10
0
10
8 10
0
20
30
40
50
B (l/min)
0
25
30
35
40
45
50
55
60
65
B (l/min)
3D081379-1B
A
B
C
Zunanji statični tlak (stran ogrevanja prostora)
Hitrost pretoka vode
Zunanji statični tlak (stran slanice)
Voda
Mešanica vode/propilen­glikola (40 V%) pri vstopni temperaturi slanice –5°C
Mešanica vode/etanola (29 M%) pri vstopni temperaturi slanice –5°C
Opomba: Izbira pretoka izven delovnega območja lahko povzroči
poškodbo ali okvaro enote.
Vodnik za monterja
78
EGSQH10S18AA9W
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma
4P351748­1 – 2013.06
4P351748­1 2013.06
Copyright 2013 Daikin
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising