Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding
Friteuse
CS 1411
Lees absoluut de gebruiksaanwijzing
en montagehandleiding voor u het toestel opstelt,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
Downloaded from www.vandenborre.be
nl - BE
M.-Nr. 07 141 340
Inhoud
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bijgeleverd toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Het afdanken van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Controlelampje "resterende warmte" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Voordat u gaat frituren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Frituren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Frituurtips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Na het frituren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Andere toepassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pasta koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Na het koken van pasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uitschakelbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wat gedaan als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reinigings- en onderhoudsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Opmerkingen omtrent uw veiligheid tijd. het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2
Downloaded from www.vandenborre.be
Inhoud
Toestel- en inbouwafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Het werkblad voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Inbouw van meerdere toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Klemveren en tussenlijsten bevestigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Het toestel monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Algemene inbouwaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Technische Dienst van Miele / typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Downloaded from www.vandenborre.be
3
Beschrijving van het toestel
a Frituurkorf
Controlelampje
b Handgreep (inklap- en afneembaar
c Haak
d Beugel voor de frituurkorf
e Verwarmingselement (opklapbaar)
j "In werking"
k "Temperatuur"
f Afvoerkraan
l "Resterende warmte"
g Controlelampje
h Bedieningsknop
i Frituurkom (inhoud:
minimum 3, maximum 4 liter)
4
Downloaded from www.vandenborre.be
Beschrijving van het toestel
Bijgeleverd toebehoren
Frituurkorf
Friteusedeksel
Deksel om de frituurkom na een frituurproces af te dekken.
Downloaded from www.vandenborre.be
5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Juist gebruik
Deze friteuse voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften.
Door ondeskundig gebruik kunnen
gebruikers echter letsel oplopen en
kan er schade optreden aan het toestel.
Lees deze gebruiksaanwijzing en
montagehandleiding daarom eerst
aandachtig door voordat u deze friteuse in gebruik neemt.
U vindt er belangrijke opmerkingen
omtrent uw veiligheid, de installatie,
het gebruik en het onderhoud van
uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf
en u voorkomt schade aan het toestel.
~ Gebruik de friteuse enkel voor toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegelaten en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die wordt veroorzaakt door een
ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.
~ Personen die door hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden
of hun onervarenheid of gebrek aan
kennis niet in staat zijn om deze friteuse
veilig te bedienen, mogen deze friteuse
alleen onder het toezicht of de
begeleiding van een verantwoordelijk
iemand gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en
montagehandleiding en geef ze
door aan wie het toestel eventueel
na u gebruikt.
6
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Kinderen in het huishouden
~ Zorg ervoor dat kinderen niet zonder
~ Let op kinderen die in de buurt van
toezicht bij de afvoerkraan van het toestel komen en de eventueel nog hete
inhoud aflaten.
de friteuse komen. Laat kinderen nooit
met het toestel spelen.
~ Kinderen mogen de friteuse alleen
maar gebruiken wanneer hen de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze de friteuse veilig kunnen bedienen. Kinderen
moeten de eventuele risico's van een
foutieve bediening kunnen beseffen.
~ Delen van de verpakking, bijv. folie
of piepschuim, kunnen voor kinderen
gevaar inhouden. Ze kunnen
verstikken! Bewaar deze delen van de
verpakking buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo vlug mogelijk.
~ Tijdens de werking wordt de friteuse
heet en dat blijft nog enige tijd zo nadat
u het toestel hebt uitgeschakeld. Hou
kinderen van het toestel weg totdat het
is afgekoeld en er geen gevaar meer
bestaat dat ze er zich aan verbranden.
~ Bewaar geen voorwerpen die voor
kinderen interessant zijn boven of achter het toestel. Anders worden kinderen
ertoe verleid op het toestel te klauteren.
Zij kunnen zich daarbij verbranden!
Downloaded from www.vandenborre.be
7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Technische veiligheid
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen
~ Installatiewerken, onderhouds-
geen stopcontactenblokken of verlengsnoeren om de friteuse aan te sluiten.
Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder meer gevaar voor oververhitting.
werken en reparaties mogen alleen
worden uitgevoerd door vakmensen die
door de fabrikant erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde
installatie-, onderhouds- of
reparatiewerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk
kan worden gesteld.
~ Controleer vóórdat de friteuse wordt
geplaatst, of het toestel zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval, neem de
friteuse dan in geen geval in gebruik.
Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in gevaar brengen!
~ De elektrische veiligheid van deze
friteuse wordt enkel gegarandeerd als u
het op een aardsysteem aansluit dat
volgens de voorschriften geïnstalleerd
is. Het is heel belangrijk dat aan deze
fundamentele veiligheidsvoorwaarde is
voldaan.
Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt
doordat de aardleiding onderbroken
was of gewoon ontbrak. Er zijn elektrische schokken mogelijk.
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het
typeplaatje met die van uw huisinstallatie. Sluit daarna pas de friteuse aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel
inlichtingen aan uw elektricien.
8
~ Gebruik de friteuse enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
~ Wordt de stekker van het aansluitsnoer verwijderd, laat het toestel dan
uitsluitend door een vakman inbouwen
en aansluiten. Uw installateur is precies
op de hoogte van de toepasselijke
voorschriften en houdt zich daar strikt
aan. Wanneer er bij het inbouwen of
aansluiten van het toestellen fouten
worden gemaakt, kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld voor
schade die daar eventueel het gevolg
van is.
~ Als het aansluitsnoer beschadigd is
moet het snoer worden vervangen door
een speciaal aansluitsnoer van het type
H 05 VV-F (PVC-isolatie). Dit snoer is
verkrijgbaar bij de fabrikant of de Technische Dienst van Miele.
~ Open in geen geval de behuizing
van de friteuse.
Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat
voor u gevaar opleveren. Het kan ook
tot storingen in de werking van de friteuse leiden.
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Laat u de friteuse tijdens de garantieperiode herstellen, dan mag dat
enkel gebeuren door een technicus die
door de fabrikant erkend is. Anders is
er bij schade achteraf geen aanspraak
meer op waarborg.
~ Tijdens installatie- en
reparatiewerken moet de friteuse van
het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn.
Het toestel is pas stroomloos als aan
een van deze voorwaarden is voldaan:
– De zekeringen op uw elektrische installatie zijn uitgeschakeld.
– De schroefzekeringen van de huisinstallatie zijn helemaal uitgedraaid.
– De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Trek bij toestellen met een stekker
niet aan het snoer maar aan de stekker om het toestel los te koppelen
van het elektriciteitsnet.
– Defecte onderdelen mogen enkel
worden vervangen door originele
Miele-wisselstukken. Enkel dan bent
u zeker dat ze ten volle voldoen aan
de eisen die Miele qua veiligheid
stelt.
Efficiënt gebruik
~ Vermijd contact met het hete toestel,
het hete frituurvet en het hete water in
de friteuse. Ook na het uitschakelen
blijven het toestel en het frituurvet nog
enige tijd heet. Enkel de handgreep
van de frituur- en pastakorf kunt u zonder gevaar aanraken.
Pas zodra het controlelampje "resterende warmte" is uitgegaan, is het gevaar
om u te verbranden geweken.
~ Bescherm uw handen telkens als u
met het hete toestel omgaat. Maak gebruik van ovenwanten, pannenlappen
of iets dergelijks. Zorg ervoor dat dit
textiel niet nat of vochtig is. Anders
wordt de warmte nog sterker overgedragen en kunt u zich verbranden.
~ Het toestel mag niet in de open
lucht worden opgesteld en gebruikt.
~ Wees voorzichtig als u een stopcontact gebruikt dichtbij het toestel. Het
snoer van een ander toestel mag niet
met het hete toestel in aanraking
komen. De isolatie van de leiding kan
beschadigd raken. Er bestaat gevaar
voor elektrische schokken!
~ Laat het ingeschakelde toestel niet
zonder toezicht achter. Oververhit frituurvet kan ontvlammen. Daardoor kan
ook de wasemkap in brand geraken.
Breng nooit een open vlam, bijv. een
brandende aansteker, in de buurt van
heet frituurvet. Brandgevaar!
Downloaded from www.vandenborre.be
9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Mocht het frituurvet toch ontvlammen, probeer dan nooit met water te
blussen! Doe het vuur stikken, bijv. met
een deken, of door het deksel te
plaatsen.
~ Zorg ervoor dat voedsel altijd voldoende wordt opgewarmd. Kiemen die
eventueel in het voedsel aanwezig zijn,
worden alleen gedood als de temperatuur waaraan ze worden blootgesteld,
hoog genoeg is en lang genoeg wordt
aangehouden.
~ Gebruik het toestel niet om een vertrek te verwarmen en schakel het nooit
in als het verwarmingselement opgeklapt is. Door de hoge temperaturen
bestaat er brandgevaar voor licht ontvlambare voorwerpen in de omgeving
van het toestel. Dat vermindert bovendien de levensduur van het toestel.
~ Giet verbruikt frituurvet niet in de
waterafvoer. Daardoor verstoppen de
afvoerleidingen en kunnen de wanden
van de afvoerbuis beschadigd raken.
Bij uw gemeentebestuur kunt u
navragen waar u met het oude frituurvet
terecht kunt.
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in
acht werden genomen.
~ Reinig of vervang vervuild frituurvet
tijdig. Vervuild vet kan snel ontvlammen.
~ Als u levensmiddelen behoedzaam
behandelt, komt dat uw gezondheid ten
goede. Neem vooral de rubriek
"Frituurtips" in acht.
~ Gebruik het toestel uitsluitend zonder deksel en wanneer het gevuld is.
~ Giet geen heet frituurvet in kunststof
recipiënten. Ze smelten bij hoge temperaturen. Gebruik uitsluitend hittebestendige recipiënten.
10
Downloaded from www.vandenborre.be
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
Recycleerbare verpakking
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Het afdanken van het apparaat
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
Downloaded from www.vandenborre.be
11
Vóór het eerste gebruik
Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is op de daarvoor
bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje".
Eerste reiniging
^ Verwijder eventuele beschermfolies.
^ Vul de frituurkom met ca. 4 l water.
Voeg daar wat handafwasmiddel aan
toe. Let erop dat het water niet boven
de bovenste vulmarkering (op de
achterwand van de frituurkom) uitkomt.
De metalen onderdelen zijn beschermd door een onderhoudsmiddel. Daarom wordt er tijdelijk wat
geur gevormd als het toestel voor het
eerst wordt gebruikt.
Die geur en de damp die eventueel
ontstaat trekken gauw weg. Deze
verschijnselen wijzen niet op een verkeerde aansluiting noch op een defect aan het toestel.
^ Draai de bedieningsknop naar rechts
op 130 °C en laat het water even koken.
^ Schakel de friteuse daarna uit. Laat
het water via de afvoerkraan af in een
hittebestendige recipiënt. Zie rubriek
"Na het frituren".
^ Reinig de frituurkom en spoel na met
heet water.
^ Draai na het reinigen de afvoerkraan
weer dicht. Klap het verwarmingselement op en wrijf de frituurkom droog.
^ Maak ook de andere toestelonderdelen met een vochtige doek schoon,
en wrijf ze daarna droog.
12
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
In- en uitschakelen
Schakel de friteuse nooit in als ze
leeg is of wanneer het verwarmingselement opgeklapt is.
U schakelt de friteuse in door de bedieningsknop naar rechts te draaien. U
schakelt ze uit door de bedieningsknop naar links te draaien.
Controlelampje "resterende
warmte"
Het controlelampje "resterende warmte"
gaat uit zodra de friteuse zonder gevaar kan worden aangeraakt.
Zolang het controlelampje "resterende warmte" brandt, mag u de friteuse niet aanraken.
U kunt de bedieningsknop niet voorbij de 200 °C op "0" draaien.
Wanneer de friteuse is ingeschakeld,
worden de controlelampjes "in werking"
N en "temperatuur" % verlicht. Het controlelampje "temperatuur" schakelt in en
uit overeenkomstig de opwarming van
de friteuse, m.a.w. het controlelampje
brandt enkel als de verwarming in werking is.
Downloaded from www.vandenborre.be
13
Bediening
Voordat u gaat frituren
Laat de friteuse enkel werken zonder het meegeleverde deksel.
Gebruik uitsluitend speciaal frituurvet (of speciale frituurolie). Gebruik
uitsluitend vet dat bestand is tegen
hoge temperaturen.
Meng nooit verschillende vetten
door elkaar.
Zorg ervoor dat er voldoende frituurvet
in de frituurkom zit (minimaal 3 liter of 3
kg, maximaal 4 liter of 4 kg).
^ Ga na of de afvoerkraan gesloten is.
^ Doe het vet in de frituurkom. Vast vet
dient u eerst in stukjes te breken.
Is er van het vorige gebruik nog gestold vet in de frituurkom, duw dan tot
aan het verwarmingselement een
opening in de massa. Zo kan het water verdampen dat zich onder het vet
bevindt.
^ Draai de knop op 100 °C en wacht tot
het vet gesmolten is.
^ Kijk het vulpeil na van de frituurkom.
Het vulpeil tussen beide
vulmarkeringen in liggen. Die vindt u
terug op de achterste wand van de
frituurkom.
14
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
Frituren
^ Stel de vereiste frituurtemperatuur in
(zie tabel). Wacht tot het controlelampje "temperatuur" voor het eerst
uitgaat.
Op dat ogenblik heeft het vet de ingestelde temperatuur bereikt.
^ Laat de gevulde frituurkorf in het hete
vet neer. Als het vet plots erg
schuimt, neem de korf dan even uit
de frituurkom en laat hem vervolgens
langzaam terug neer in het hete vet.
Laat het gefrituurde voedsel niet te lang
boven de frituurkom afdruipen. Ze worden dan immers minder knapperig. Leg
het voedsel vervolgens op een stuk
keukenpapier om het verder te laten afdruipen.
Zorg ervoor dat u bij het frituren niet
met het hete vet in contact komt! Bescherm uw handen bijv. met pannenlappen of hitte-isolerende handschoenen.
^ Neem de korf uit het hete vet zodra
het voedsel gaar is. Laat het vet afdruipen door de korf eerst wat heen
en weer te schudden. Haak hem
daarna in de beugel.
Downloaded from www.vandenborre.be
15
Bediening
Vers voedsel
Hoeveelheid
Temperatuur
in °C
Frituurtijd
in minuten
4 stuks
170
6-8
4 x 1/2 portie
170
2-3
400 g
170
7-9
2 stuks à 250 g
170
8-10
400 g
170
Voorbakken 2-4
Bakken 3-5
5 stuks
170
6-8
180
1-2
400 g
170
Voorbakken 4-6
Bakken 2-4
2 stuks à 250 g
180
3-5
Schnitzel
200 g
180
5-7
Spritsen
4 stuks
170
6-8
Bananenbeignets
2 stuks
170
3-4
Hoeveelheid
Temperatuur
in °C
Frituurtijd
in minuten
Vissticks
300 g
170
4-6
Aardappelkroketten
400 g
170
Voorbakken 1-2
Bakken 3-4
Frieten
250 g
400 g
170
2-3
3-4
Scholfilet,
niet gepaneerd
300 g
170
3-5
Inktvisringen, niet
gepaneerd
250 g
180
2-3
Berlijnse bollen
Camembert
Groente (rauw) in
een korstje
Kipschnitzel,
gepaneerd
Aardappelkroketten
Kersenbeignets
Peterselie
Frieten
Kalkoensteak,
niet gepaneerd
Diepgevroren
voedsel
Bij de opgegeven frituurtijden gaat het om richtwaarden.
16
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
Frituurtips
Behandel en bereid levensmiddelen
behoedzaam. Dat komt uw gezondheid ten goede. Laat ze enkel goudgeel en niet donkerbruin frituren.
Zout het voedsel nooit boven het
hete vet. Het vet zou kunnen overschuimen.
– Het frituurvet moet heet genoeg zijn.
Dan gaan de poriën van het te bakken voedsel gauw dicht. Ligt de temperatuur te laag, dan neemt het
voedsel te veel vet op en wordt het
minder goed verteerbaar.
Wacht dus telkens tot het controlelampje "temperatuur" uitgegaan is,
d.w.z. tot het vet de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Doe dan pas
de volgende portie voedsel in de friteuse.
– U bereidt het voedsel beslist behoedzaam als u de temperaturen in
de tabel in acht neemt. Kies enkel
temperaturen boven de 170 °C als
dat uitdrukkelijk wordt gevraagd,
bijv. voor vis en vlees zonder
paneermeel of zonder deegomhulsel.
– Kies een juiste verhouding tussen
het te frituren voedsel en het vet.
Deze verhouding dient tussen de
1:10 en 1:15 te liggen. Voor 100 g
frieten hebt u bijv. 1 tot 1,5 liter olie
nodig. Meer olie zou het voedsel
oververhitten en te veel voedsel doet
de olie te erg afkoelen.
– Laat het frituurvet niet nodeloos lang
verwarmen. Anders wordt het vlugger onbruikbaar.
– Het voedsel dient zo droog mogelijk
te zijn. Vocht doet immers schuimen.
Vochtig voedsel kunt u met keukenpapier droog deppen. Van
diepvriesvoedsel dient u eerst de ijsresten te verwijderen.
– Laat de frituurkorf zachtjes zakken.
Anders schuimt het vet over.
– Vers gesneden aardappelplakjes
plakken niet aan elkaar als u die
eerst onder stromend koud water
wast. Dep ze daarna grondig droog
met keukenpapier.
– Kruid het voedsel nooit voordat u het
gaat frituren. Pas na het afdruipen
kan u het met zout, kruiden of poedersuiker bestrooien.
– Stel om diepvriesvoedsel te frituren
de laagst mogelijke temperatuur in
die door de fabrikant wordt opgegeven.
– Hou de frituurtijd zo kort mogelijk.
Downloaded from www.vandenborre.be
17
Bediening
Na het frituren
Schakel na het frituren de friteuse uit en
filtreer het frituurvet. Zo verwijdert u verbrande voedselresten e.d. Die brengen
de smaak van het voedsel namelijk in
het gedrang en doen het vet vlugger
bederven.
^ Laat het vet afkoelen tot het nog
vloeibaar is.
Als het al gestold is, maak het dan
weer vloeibaar. Schakel de friteuse
daartoe in op 100 °C.
^ Zet een voldoende grote hittebestendige recipiënt onder de afvoerkraan. Kies bijv. een metalen
kookpot.
^ Zet de afvoerkraan open. Die bevindt
zich aan de onderzijde van de friteuse. Draai de knop aan de afvoerkraan naar links a, tot aan de aanslag.
^ Doe de afvoerkraan weer dicht zodra
het vet afgelaten is. Draai de knop
daartoe naar rechts b tot aan de
aanslag.
^ Filtreer het frituurvet door een metalen zeef waarin u keuken- of
filterpapier hebt geplaatst en bewaar
het frituurvet tot het volgende gebruik
in een afgesloten, hittebestendige recipiënt.
Zorg ervoor dat de onderzijde van
het toestel bij het aflaten van het vet
altijd goed toegankelijk blijft.
Zorg ervoor dat het vet voor het
aflaten niet te heet is. Let op dat u
zich niet verbrandt!
Gebruik voor het opvangen van het
afgelaten vet uitsluitend een hittebestendige recipiënt.
Wacht totdat het toestel is afgekoeld
en plaats pas dan het deksel erop.
U dient het vet te vervangen zodra het
– er heel donker uitziet en dik vloeibaar
is,
– onaangenaam ruikt en schuimt,
– bij een temperatuur van 170 °C of lager begint te roken.
18
Downloaded from www.vandenborre.be
Andere toepassingen
Pasta koken
Tips
Om pasta te bereiden mag u alleen
de pastakorf en het pastadeksel gebruiken (zie rubriek "Mits toeslag
verkrijgbaar toebehoren").
Voordat u pasta bereidt, moet het vet
volledig uit de friteuse zijn verwijderd
en moet de frituurkom grondig zijn gereinigd (zie rubriek "Na het frituren").
^ Ga na of de afvoerkraan gesloten is.
^ Vul de frituurkom met water:
– voor 500 g pasta tot aan de maximummarkering (4 l),
– voor 250 g tot aan de minimummarkering (3 l).
Bereid nooit meer dan 500 g pasta in
één keer.
^ Draai de bedieningsknop op 200 °C
en wacht tot het conrolelampje "temperatuur" voor het eerst uitgaat. Op
dat ogenblik heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt.
^ Doe de gevulde pastakorf in het
kokende water. Leg het pastadeksel
erop en laat het water even koken op
deze instelling.
– Pasta moet niet worden omgeroerd.
– De bereidingstijden verschillen niet
van die voor een kookvlak.
– Voeg zout toe wanneer het water
kookt.
– U kunt de friteuse bijv. ook gebruiken
voor het blancheren en bereiden van
vlees, vis of groenten.
Hierbij gaat u op dezelfde manier te
werk als bij het koken van pasta.
– Graansoorten (bijv. rijst, gierst enz.)
zijn niet geschikt, aangezien deze
door de mazen van de pastakorf in
de frituurkom terechtkomen.
Na het koken van pasta
Reinig de frituurkom na elk bereidingsproces. Verwijder vuil en voedselresten.
Schakel de friteuse uit na het koken.
Laat het water via de afvoerkraan af in
een hittebestendige recipiënt. Zie rubriek "Na het frituren".
^ Draai de bedieningsknoop vervolgens op 130 °C en
laat deze instelling ongewijzigd tot
het einde van de bereidingstijd.
Downloaded from www.vandenborre.be
19
Uitschakelbeveiliging
Uw friteuse is uitgerust met een uitschakelbeveiliging. Die schakelt het
toestel automatisch uit zodra
^ Draai de bedieningsknop op "0" en
wacht tot het verwarmingselement afgekoeld is.
– de frituurkom niet meer minstens tot
aan de onderste markering is gevuld.
^ Duw de stift a rechts aan de voorzijde van het toestel in, bijv. met een
balpen.
Daarna kunt u de friteuse weer normaal gebruiken.
– u de friteuse leeg inschakelt.
– u de friteuse inschakelt wanneer het
verwarmingselement is opgeklapt
(bijv. bij het reinigen).
Dat uw toestel automatisch werd uitgeschakeld, merkt u aan het feit dat de
controlelampjes "temperatuur" en "in
werking" gedoofd zijn.
U ondervindt ook dat het frituurvet niet
meer heet wordt.
20
Downloaded from www.vandenborre.be
Reiniging en onderhoud
,Gebruik in geen geval een
stoomreiniger om het toestel te reinigen. De stoom kan op
stroomvoerende onderdelen terechtkomen en een kortsluiting veroorzaken.
Om schade aan de roestvrije oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt
om de oppervlakken te reinigen:
– reinigingsmiddelen die soda, alkali,
ammoniak, zuur of chloor bevatten,
– kalkoplossende reinigingsmiddelen,
Maak het toestel geregeld schoon, bij
voorkeur na elk gebruik. Laat het toestel eerst afkoelen. Wrijf het toestel na
elke vochtige reiniging droog. Zo vermijdt u kalkaanslag.
Schurende reinigingsmiddelen zoals
schuurzand of sponzen met een
krassend oppervlak mogen enkel
worden gebruikt om het verwarmingselement te reinigen.
– vlek- en roestverwijderaars,
– schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder, schuurmelk,
poetsstenen,
– reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
– afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
– grill- en ovensprays,
– glasreinigers,
– schurende harde borstels en sponsjes (bijv. schuursponsjes), of gebruikte sponsjes die nog resten van
een schuurmiddel bevatten,
– scherpe voorwerpen
(om te vermijden dat de dichtingen
tussen het frame en het werkblad beschadigd raken).
Downloaded from www.vandenborre.be
21
Reiniging en onderhoud
Roestvrijstalen oppervlak,
friteusedeksel en pastadeksel
Frituurkom
Voor het reinigen gebruikt u een
niet-schurend reinigingsmiddel voor
roestvrij staal (zie "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren").
Om te voorkomen dat het roestvrij staal
snel weer vuil wordt, raden we een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal aan
(niet voor de frituurkom). Zie rubriek
"Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren".
Breng dit middel met een zachte doek
gelijkmatig en spaarzaam aan.
^ Voor u de frituurkom reinigt, dient u
het frituurvet of het water voor het koken af te laten (zie rubriek "Na het frituren" of "Na het koken van pasta").
Klap het verwarmingselement op.
Frituur- en pastkorf
Reinig de frituur- of pastakorf na elk gebruik in heet water waaraan u wat
handafwasmiddel hebt toegevoegd.
^ Verwijder grove vervuiling met keukenpapier.
^ Vul de frituurkom tot aan de bovenste
markering met een heet sopje van
water en handafwasmiddel.
^ Laat het sopje af en reinig de afvoer
met een flessenborstel. Spoel na met
heet water en droog ten slotte de
frituurkom en de afvoer.
Gebruik in de frituurkom nooit onderhoudsmiddel voor roestvrij staal!
22
Downloaded from www.vandenborre.be
Reiniging en onderhoud
Ontkalken
Door te koken met water ontstaat kalkafzetting. Ontkalk het toestel daarom
regelmatig.
Met het oog op een optimale reiniging
bevelen wij voor het ontkalken de speciale ontkalkingstabletten van Miele aan
(zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar
toebehoren"). U kunt ook een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel op
basis van citroenzuur gebruiken. Neem
de veiligheids- en doseertips in acht.
Let erop dat het ontkalkingsmiddel
niet op het bedieningspaneel en het
frame terechtkomt.
Anders kunnen er vlekken ontstaan.
Veeg het ontkalkingsmiddel in voorkomend geval meteen weg.
Voor u het toestel ontkalkt, dient u de
frituurkom leeg te maken en te reinigen
(zie rubriek "Na het frituren").
^ Giet 2 liter ontkalkingsoplossing in de
frituurkom. Leef de doseringen na die
op de verpakking van het ontkalkingsmiddel vermeld staan.
^ Zet de bedieningsknop op 200 °C en
laat de onkalkingsoplossing even koken.
^ Plaats de bedieningsknop terug op
"0".
^ Laat de ontkalkingsoplossing ca. 15
minuten inwerken.
^ Na de inwerktijd van 15 minuten laat
u de ontkalkingsoplossing af.
^ Spoel de frituurkom grondig na met
heet water. Droog ten slotte de
frituurkom en de afvoer.
Downloaded from www.vandenborre.be
23
Wat gedaan als ...
... het frituurvet onaangenaam ruikt?
Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's
voor de gebruiker ontstaan.
Controleer of het vet
– voor friteuses geschikt is.
– soms niet moet worden vervangen.
... het voedsel niet knapperig bruin
wordt?
Zorg ervoor dat het frituurvet heet genoeg is. Overlaad de frituurkorf niet.
Laat het voedsel lang genoeg frituren.
Wat gedaan als ...
... het toestel na het inschakelen niet
heet wordt?
Controleer of
– de uitschakelbeveiliging heeft gereageerd (zie rubriek "Uitschakelbeveiliging").
– de zekering op uw elektrische installatie gesprongen is. Neem eventueel
contact op met een elektricien of de
Technische Dienst van Miele.
24
Downloaded from www.vandenborre.be
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Het Miele-assortiment is afgestemd op uw toestel en omvat
een waaier aan handig toebehoren.
U kunt deze producten via het internet bestellen.
U kunt ze ook verkrijgen via de Technische Dienst van Miele
(zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.
Pastakorf met
deksel
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal (250 ml)
Hiermee verwijdert u hardnekkig vuil, kalkvlekken en lichte
verkleuringen.
Downloaded from www.vandenborre.be
25
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (250 ml)
Hiermee verwijdert u gemakkelijk waterstrepen, vlekken en
vingerafdrukken.
Hiermee voorkomt u dat het roestvrij staal snel weer vuil
wordt.
Multifunctionele microvezeldoek
Hiermee verwijdert u vingerafdrukken en kleine verontreinigingen.
Ontkalkingstabletten
6 stuks
Om de frituurkom te ontkalken.
26
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid tijd. het inbouwen
~ Gebruik geen middel om de voegen
Om schade aan het toestel te vermijden, mag u het pas inbouwen nadat de wandkasten en de wasemkap zijn gemonteerd.
~ Vanwege het risico op overslaande
vlammen mag een friteuse niet direct
naast een gaskookvlak worden ingebouwd. Tussen de genoemde toestellen dient een afstand van minstens 288
mm te worden aangehouden.
te dichten, tenzij dat uitdrukkelijk wordt
gevraagd. De dichtingsstrook van het
toestel zorgt al voor voldoende afdichting met het werkblad. Zie rubriek
"Dichting".
Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loskomen of vervormen.
Ook de wandafdichtstrips moeten hittebestendig zijn.
~ Als u het toestel niet op een vaste
plaats installeert, bijv. op een schip,
laat dit karwei dan enkel uitvoeren door
vakmensen. Die moeten ervoor zorgen
dat u het toestel veilig kunt gebruiken.
~ Zorg ervoor dat het aansluitsnoer
van het toestel na de inbouw niet mechanisch wordt belast, bijv. bij het
aflaten van het frituurvet.
Downloaded from www.vandenborre.be
27
Opmerkingen omtrent uw veiligheid tijd. het inbouwen
Veilige afstand naar boven toe
Hou tussen het toestel en een wasemkap erboven de veiligheidsafstand aan
die door de fabrikant van de wasemkap
wordt opgegeven.
Is er door de fabrikant van de wasemkap geen afstand vermeld of zijn er
licht ontvlambare materialen (bijv. een
rekje) boven het toestel geïnstalleerd,
dan dient de veiligheidsafstand minstens 760 mm te bedragen.
Bij inbouw van verschillende toestellen
(bijv. een wokbrander en een elektrisch
kookvlak) naast elkaar onder een wasemkap, neemt u de grootste afstand
die vermeld is in de gebruiksaanwijzing
en montagehandleiding.
28
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid tijd. het inbouwen
Veilige afstand opzij
Bij inbouw van een toestel mogen er
zich aan een van de zijkanten en aan
de achterzijde kasten of wanden van
gelijk welke hoogte bevinden. Aan de
andere zijkant mag er echter geen toestel of meubel hoger zijn dan het ingebouwde toestel. Zie afbeeldingen.
Wegens de hoge temperaturen die ontstaan is er tussen de uitsparing in het
werkblad en de achterwand een veiligheidsafstand van minstens 50 mm vereist.
Zeker aan te bevelen!
Tussen de uitsparing in het werkblad
en de omringende meubels, bijv. een
hoge kast rechts of links, is een veiligheidsafstand a van
40 mm
bij CS 1212
CS 1221
CS 1234
CS 1223
50 mm
bij
CS 1112
CS 1122
CS 1134
CS 1326
CS 1411
100 mm bij
CS 1012
150 mm bij
CS 1421
CS 1312
CS 1322
200 mm bij
CS 1034
250 mm bij
CS 1011
CS 1021
Niet aan te bevelen!
vereist.
Niet toegestaan!
Downloaded from www.vandenborre.be
29
Opmerkingen omtrent uw veiligheid tijd. het inbouwen
Veilige afstand bij nisbekleding
Tussen de nisbekleding en de uitsparing in het werkblad dient u minstens een afstand van 50 mm aan te houden.
Deze afstand is enkel noodzakelijk indien het materiaal van de nisbekleding van
hout of een andere brandbare stof is gemaakt. Bij onbrandbaar materiaal (metaal,
keramische tegels e.d.) kan van deze 50 mm de diktemaat van de nisbekleding
worden afgetrokken. Door hoge temperaturen kan het materiaal vernietigd worden
of wijzigingen ondergaan.
a Metselwerk
b Nisbekleding
c Wandafsluitstrip
d Werkblad
e Uitsparing in het werkblad
f 50 mm minimale afstand
30
Downloaded from www.vandenborre.be
Toestel- en inbouwafmetingen
a Klemveren
b Voorkant
c Inbouwhoogte
d Aansluitkastje met aansluitsnoer, L = 2000 mm
e Afvoerkraan
Downloaded from www.vandenborre.be
31
Het werkblad voorbereiden
^ Maak voor een of meerdere toestellen een uitsparing in het werkblad
(zoals op de maatschets).
Hou rekening met de minimumafstand tot de achterzijde en tot een
zijwand rechts of links.
Zie rubriek "Opmerkingen omtrent uw
veiligheid tijdens het inbouwen".
^ Bescherm het zaagpatroon bij houten
werkbladen met speciale lak,
siliconenrubber of giethars om opzwellen door vocht te verhinderen.
De gebruikte materialen moeten hittebestendig zijn.
Mocht bij het inbouwen worden vastgesteld dat de omranding in de
hoeken niet precies op het werkblad
ligt, dan kan de hoek ß R4 met de
decoupeerzaag voorzichtig worden
bijgewerkt.
32
Downloaded from www.vandenborre.be
Inbouw van meerdere toestellen
Wanneer meer dan een toestel wordt ingebouwd, moet tussen de afzonderlijke
toestellen telkens een tussenlijst b worden gemonteerd.
Zie rubriek "Klemveren en tussenlijsten bevestigen".
Uitsparing in het werkblad
- twee toestellen
D
Uitsparing in het werkblad
- drie toestellen
D
50
50
0
0
b
b
C
B
A
Bij het inbouwen van twee toestellen is
de breedte van de uitsparing in het
werkblad D af te leiden uit afmetingen
A en C.
C
A
Bij het inbouwen van drie toestellen is
de breedte van de uitsparing in het
werkblad D af te leiden uit afmetingen
A, B en C.
A = toestelbreedte (288 mm of 380 mm of 576 mm) min 8 mm
B = toestelbreedte (288 mm of 380 mm of 576 mm)
C = toestelbreedte (288 mm of 380 mm of 576 mm) min 8 mm
D = breedte van de uitsparing in het werkblad
Bij het inbouwen van meer dan drie
toestellen moet voor elk nieuw toestel bij de afmetingen A en B en C de
correcte toestelbreedte B (288 mm of
380 mm of 576 mm) worden opgeteld.
Downloaded from www.vandenborre.be
33
Inbouw van meerdere toestellen
Voorbeeldberekeningen voor een uitsparing bij het inbouwen van drie toestellen
A
B
Toestelbreedte min 8 Toestelbreed
te
C
Toestelbreedte min
8
D
Uitsparing in het
werkblad
280
288
280
848
280
380
372
1032
280
576
568
1424
372
288
280
940
372
380
372
1124
372
576
568
1516
568
288
280
1136
568
380
372
1320
568
-
568
1136
Alle afmetingen in mm.
34
Downloaded from www.vandenborre.be
Inbouw van meerdere toestellen
D
25-30
50 50
50
25-30
50
50
0
a
a
a
b
c
c a
a
a
A
68
72/5
3
/
280
B
576
380/
288/
C
68
72/5
80/3
2
a Klemveren
b Tussenlijsten
c Tussenruimte tussen lijst en werkblad
De bevestiging van de klemveren a en de tussenlijsten b wordt op de afbeelding voor 3 toestellen weergegeven.
Voor elk extra toestel is een extra tussenlijst nodig. De positie voor de bevestiging
van een extra tussenlijst is afhankelijk van de toestelbreedte B (288 mm / 380 mm
/ 576 mm).
Downloaded from www.vandenborre.be
35
Klemveren en tussenlijsten bevestigen
Natuurstenen werkblad
Houten werkblad
De schroeven hebt u voor natuurstenen werkbladen niet nodig.
25-30
25-30
a
c
a
b
^ Leg de bijgeleverde klemveren a en
de tussenlijsten b op de aangeduide
plaatsen op de bovenste rand van
het uitgespaarde gedeelte.
^ Bevestigen de klemveren en tussenlijsten met de bijgeleverde schroeven
3,5 x 25 mm.
36
c
b
^ Positioneer en bevestig de klemveren
a en tussenlijsten b met sterke,
dubbelzijdige kleefband c.
Downloaded from www.vandenborre.be
Klemveren en tussenlijsten bevestigen
a
^ Kleef de zijranden en onderrand van
de klemveren vast met silicone.
d
b
^ Vul de tussenruimte d tussen de
lijsten en het werkblad met silicone
(tube bijgeleverd).
Downloaded from www.vandenborre.be
37
Het toestel monteren
^ Voer het aansluitsnoer van het toestel
naar onderen door de uitsparing in
het werkblad.
^ Leg eerst de voorkant van het toestel
in de uitsparing in het werkblad.
^ Duw het toestel gelijkmatig met beide
handen omlaag. U dient een klik te
horen. Let erop dat de dichting van
het toestel op het werkblad rust. Enkel dan bent u zeker dat de inbouw
langs alle zijden goed dicht is. Gebruik geen voegdichtingsmiddel.
^ Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet (zie "Elektrische aansluiting").
^ Ga na of het toestel correct werkt.
Het toestel kan met speciaal gereedschap uit de uitsparing worden
getild.
U kunt de toestellen ook langs onderen eruit drukken. Let op! Het toestel
moet eerst langs achteren eruit worden gedrukt.
38
Downloaded from www.vandenborre.be
Algemene inbouwaanwijzingen
Er mag in geen geval dichtingskit terecht komen tussen enerzijds de
omranding van het bovenste deel
van het toestel en anderzijds het
werkblad!
Anders wordt het moeilijker om het
toestel bij onderhouds- en
reparatiewerken te demonteren. De
omranding en het werkblad kunnen
dan schade oplopen.
De dichtingsstrook onder de rand van
het bovenste deel van het toestel zorgt
reeds voor voldoende afdichting met
het werkblad.
Downloaded from www.vandenborre.be
39
Elektrische aansluiting
Het is aan te bevelen het toestel via een
stekker aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daardoor worden onderhoudsen herstelwerken eenvoudiger.
Zorg ervoor dat het stopcontact na de
inbouw van uw toestel nog vlot toegankelijk blijft.
Als de aansluiting niet via een stopcontact gebeurt, dient u de aansluiting te
laten uitvoeren door een elektricien, die
goed op de hoogte is van de nationale
voorschriften en aanvullende voorschriften van het lokale energiebedrijf,
en deze voorschriften nauwkeurig opvolgt.
Is het stopcontact voor de gebruiker
niet meer toegankelijk of is er een vaste
aansluiting voorzien, dan moet die voor
elke fase met een stroomonderbreker
uitgerust zijn. Als stroomonderbrekers
kunnen schakelaars worden gebruikt
met een contactopening van minstens
3 mm. Bijvoorbeeld automatische
uitschakelaars, zekeringen en contactsluiters.
Als het aansluitsnoer beschadigd is,
moet het door een speciaal aansluitsnoer van het type H 05 VV-F
(pvc-isolatie) worden vervangen. Dit
snoer is verkrijgbaar bij de fabrikant of
de Technische Dienst van Miele.
De vereiste aansluitgegevens vindt u
op het typeplaatje. De informatie moet
overeenkomen met de gegevens van
het net.
40
De fabrikant wijst erop dat hij geen
aansprakelijkheid aanvaart voor
(on)rechtstreekse schade die
voortvloeit uit een ondeskundige inbouw of verkeerde aansluiting.
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die werd veroorzaakt
doordat de aardleiding onderbroken
was of gewoon ontbrak. Er zijn elektrische schokken mogelijk.
Na de montage moet de aarding gecontroleerd worden!
Totaal vermogen
zie typeplaatje
Aansluiting en beveiliging
AC 230 V / 50 Hz
Overstroombeveiliging 16 A
Onderbrekingskarakteristiek type B
of C
Verliesstroomschakelaar
Om de veiligheid te verhogen, verdient
het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30
mA voor het toestel te schakelen.
Bij een beveiliging ß 100 mA kan het
voorvallen dat de veiligheidsschakelaar
na een langere periode van
niet-gebruik in werking treedt.
Downloaded from www.vandenborre.be
Elektrische aansluiting
Van het net loskoppelen
Aansluitsnoer vervangen
Als het stroomcircuit van het toestel van
het net dient losgekoppeld te worden,
gaat u afhankelijk van de installatie als
volgt te werk:
Bij het vervangen van het aansluitsnoer
mag alleen een speciaal aansluitsnoer
van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie)
worden gebruikt. Dit snoer is verkrijgbaar bij de fabrikant of de Technische
Dienst van Miele.
Het snoer mag enkel worden vervangen door de fabrikant van het toestel,
een door hem erkende klantendienst of
een elektricien. De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje.
– Smeltzekeringen
De inzetstukken helemaal uit de
schroefkappen nemen.
of:
– Automatische schroefzekeringen
De testknop (rood) indrukken tot de
middelste knop (zwart) terugspringt.
of:
– Automatische zekeringen
(inbouwtype)
(beveiligingsschakelaar, min.
type B of C !):
De hendel van 1 (aan) op 0 (uit)
zetten.
of:
– FI-veiligheidsschakelaars
(verliesstroomschakelaars)
De hoofdschakelaar van 1 (aan) op 0
(uit) schakelen of de proeftoets bedienen.
Het net moet na het loskoppelen beveiligd worden tegen opnieuw inschakelen.
Downloaded from www.vandenborre.be
41
Technische Dienst van Miele / typeplaatje
Neem bij storingen die u zelf niet kunt oplossen contact op met:
– de Miele-vakhandel of
– de Technische Dienst van Miele
Het telefoonnummer van de Technische Dienst van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u een beroep doet op de Technische Dienst, geef dan altijd het
toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.
Kleef hier het bijgeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.
42
Downloaded from www.vandenborre.be
Downloaded from www.vandenborre.be
43
Wijzigingen voorbehouden / 0308
Downloaded from www.vandenborre.be
M.-Nr. 07 141 340 / 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising