Samsung RS21DPSM Handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING MET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE ..................................................................2
GEBRUIKSINSTRUCTIES ........................................................................4
KOELKAST INRICHTEN......................................................................................4
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN...............................................................4
BEDIENINGSPANEEL.........................................................................................5
DIGITAAL PANEEL..............................................................................................7
TEMPERATUUR INSTELLEN.............................................................................8
DISPENSER VOOR IJS EN KOUD WATER......................................................8
WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIE)..................................................9
LEGPLANKEN EN OPBERGVAKKEN .............................................................11
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN......................12
GEBRUIK VAN DE COOLSELECT ZONETM LADE .......................................14
ACCESSOIRES UIT DE VRIEZER VERWIJDEREN ......................................16
ACCESSOIRES UIT DE KOELKAST VERWIJDEREN ...................................16
BEVERAGE STATION™ (OPTIE)...................................................................16
ACCESSOIRES REINIGEN ..............................................................................17
LAMP VERVANGEN..........................................................................................18
WATER FILTER .................................................................................................19
DEUREN.............................................................................................................19
INSTALLATIE- INSTRUCTIES......................................................20
KOELKAST PLAATSEN ....................................................................................20
KOELKASTDEUREN VERWIJDEREN.............................................................21
KOELKASTDEUREN TERUGPLAATSEN .......................................................24
RUIMTE TUSSEN DE DEUREN AANPASSEN ...............................................27
TOEVOER WATER DISPENSER CONTROLEREN (OPTIE)........................29
TOEVOER WATER DISPENSER PLAATSEN.................................................30
PROBLEMEN OPLOSSEN ...............................................................................35
Registreer uw product op www.samsung.com/global/register en win!
DA99-00494E REV(0.1)
NEDERLANDS
SIDE-BY-SIDE
KOELKAST
VEILIGHEIDSINFORMATIE
• Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor
toekomstig gebruik.
• Omdat deze gebruiksaanwijzing voor 3 types is, kan het zijn dat de eigenschappen van uw
koelkast enigszins afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING • Dit apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht door kinderen te worden gebruikt.
• Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Als koelmiddel wordt R600a of R134a gebruikt.
Kijk op het etiket achter op het apparaat en het etiket aan de binnenzijde van de deur om te zien
welk koelmiddel uw koelkast gebruikt.
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN
ANDERE SYMBOLEN
Geeft aan dat u iets beslist NIET moet doen.
Gevaar voor (levensgevaarlijke)
verwondingen.
Geeft iets aan dat u NIET uit elkaar mag halen.
WAARSCHUWING
Geeft iets aan dat u NIET aan mag raken.
Geeft iets aan waar u op moet letten.
Risico van persoonlijk letsel
of materiële schade.
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact
moet halen.
VOORZICHTIG
Geeft iets aan dat geaard moet worden, ter
voorkoming van elektrische schokken.
Aanbevolen wordt dit door een vakman te laten
uitvoeren.
WAARSCHUWINGEN
Sluit nooit meerdere apparaten op hetzelfde
stopcontactaan.
• Dit kan leiden tot oververhitting of brand.
Houd de stekker van het snoer uit de buurt van de
achterzijde van de koel/vriescombinatie.
• Daardoor kan de stekker beschadigd raken, wat kan leiden tot brand als gevolg van oververhitting.
Zorg dat er geen water in of op de koelkast terecht
kan komen.
• Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Gebruik geen licht ontvlambare gassen in de buurt
van de koel/vriescombinatie.
• Dit kan tot een explosie of brand leiden.
Buig het snoer niet te ver om en plaats er geen zware
voorwerpen op.
• Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Pak de stekker nooit met natte handen vast.
• Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Plaats geen bak met water bovenop de koelkast.
• Als er water terecht komt op de elektrische onderdelen,
kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op
een plaats waar deze in contact kan komen met water.
• Als de isolatie van de elektrische delen beschadigd raakt,
kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
Plaats geen vluchtige of licht ontvlambare substanties in de koelkast.
• Het bewaren van stoffen als benzeen, thinner, zuivere
alco hol, ether en LPG kan leiden tot een explosie.
2
Haal het apparaat niet uit elkaar. Repareer het niet
zelf en breng er geen wijzigingen in aan.
• Er kan zo brand of storing ontstaan, wat weer kan leiden
tot verwondingen.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp
van de koelkast gaat vervangen.
• Anders bestaat er kans op een elektrische schok.
Verwijder de deur en de vergrendelingen voordat u de
koel/vriescombinatie weggooit.
• Zo kan een kind er nooit in opgesloten raken en als
gevolg daarvan stikken.
Zorg dat het apparaat geaard wordt.
• Daardoor voorkomt u beschadiging van het apparaat
als gevolg van kortsluiting alsmede elektrische schokken.
Sluit de aardedraad nooit aan op gasleidingen, telefoonlijnen of andere leidingen die gevoelig zijn voor
blikseminslag.
• Onjuiste aarding kan een elektrische schok of brand tot
volg hebben.
Let op
Voor het gebruikte koelmiddel in de koel/vriescombinaties
en de gassen in het isolatiemateriaal gelden speciale
afvalvoorschriften. Controleer voordat u het apparaat weggooit of de leidingen op de achterzijde niet zijn
beschadigd.
Bewaar niet te veel voedsel in de koekast.
• Bij het openen van de deur kunnen er levensmiddelen uit
vallen wat kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.
Plaats geen glazen flessen of andere glazen voorwerpen
in de vriezer.
• Als gevolg van het bevriezen van de inhoud, kan het glas
breken en verwondingen veroorzaken.
Sluit het snoer niet aan op een beschadigd stopcontact.
• Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek
dan alleen aan de stekker zelf, nooit aan het snoer.
• Er kan dan een draad losraken wat kan leiden tot kortsluiting en een elektrische schok.
• Als het snoer beschadigd is, moet u deze door de fabrikant, de leverancier, een Samsung service-center of
een vakspecialist laten vervangen.
Zet geen voorwerpen op de koelkast.
• Deze kunnen er bij het openen en sluiten van de koelkast afvallen en als gevolg daarvan verwondingen of
beschadigingen veroorzaken.
Bewaar geen medicijnen, wetenschappelijk materiaal
of andere temperatuurgevoelige producten in de
koelkast.
• Controleer eerst of een medicijn of ander product in de
koelkast bewaard mag worden.
Laat een kind niet aan de deur hangen.
Als u vreemde geluiden, een vreemde lucht of rook
waarneemt, trekt u de stekker uit het stopcontact en
neemt u contact op met het Samsung service-center.
Raak nooit met natte handen de wanden van de vriezer of producten uit de vriezer aan.
• Dit kan leiden tot bevriezing.
Steek uw hand niet onder de onderzijde van de
koelkast.
• Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
Steek nooit uw vingers of voorwerpen in de dispenser
opening of het ijsvak. Dit kan letsel of schade aan het
apparaat veroorzaken.
Waarschuwing
• Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat en
de behuizing niet.
• Gebruik geen apparaten of andere middelen
voor versnelling van het ontdooiproces. Gebruik hiervoor alleen middelen die worden aangeraden door de
fabrikant.
• Beschadig het koelvloeistofcircuit niet.
• Gebruik geen elektrische apparaten in de koel/vriescombinatie, tenzij deze worden aangeraden door de
fabrikant.
3
Gebruik nooit een natte of vochtige doek voor het
schoonmaken van de stekker. Haal stof en ander
vuil tussen de pennen vandaan.
• Hiermee voorkomt u brandwonden of brand.
• Heeft u de stekker van de koelkast uit het stopcontact gehaald, wacht dan teminste 5 minuten voordat
u de stekker er weer in doet.
Haal de stekker uit het stopcontact als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt.
• Beschadiging c.q. slijtage van de isolatie kan leiden
tot brand.
Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid
isobuthaan (R600a), een natuurlijk gas dat
niet schadelijk is voor het milieu, maar wel
ontvlambaar.
Zorg er bij transport en installatie voor dat er geen
onderdelen van het koelcircuit worden beschadigd.
Koelmiddel uit de leidingen kan vlam vatten of een
oogbeschadiging veroorzaken. Als er een lek wordt
ontdekt, zorg er dan voor dat er geen open vuur of
ontstekingsbronnen bij komen en laat de ruimte
waar het apparaat staat goed doorluchten.
• Ter voorkoming van het ontstaan van een ontvlambaar gas-luchtmengsel bij een lek in het koelcircuit,
moet de ruimte waar het apparaat wordt geplaatst
overeenstemmen met de hoeveelheid koelmiddel.
Voor elke 8 gr R600a koelmiddel in het apparaat, moet
er een ruimte zijn van 1m3. De hoeveelheid koelmiddel
in uw koelkast is zichtbaar op het identificatieplaatje
aan de binnenzijde.
• Schakel het apparaat niet in bij sporen van
beschadiging. Neem bij twijfel contact op met uw
leverancier.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
LET OP
KOELKAST INRICHTEN
Nadat u de onderstaande stappen hebt uitgevoerd, moet uw koelkast goed werken. Is dit niet
het geval, controleer dan eerst of de koelkast goed is aangesloten. Neem ingeval van problemen
contact op uw een SAMSUNG service center.
Zet de koelkast op een geschikte plaats. Zorg
Stel de temperatuur in op het laagste
voor voldoende vrije ruimte tussen de muur en
niveau en wacht een uur.
de koelkast (zie de installatie-instructies in deze
De koelkast en vriezer worden nu gekoeld;
gebruiksaanwijzing).
u hoort een zacht zoemend geluid.
Nadat u de koelkast op het lichtnet
hebt aangesloten, gaat de verlichting in
de koelkast aan als u de deur opent.
Plaats pas voedsel in de koelkast en
vriezer als de temperatuur laag genoeg is.
Het duurt enkele uren voordat de koel/
vriescombinatie de juiste temperatuur heeft
bereikt.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Hoge vochtigheidsgraad voor vers voedsel
• U kunt voedsel, fruit en groente langer vers houden
omdat uw koelkast koude lucht met een hoge
vochtigheidsgraad produceert. Dit maakt uw koelkast
vier tot vijf keer zo effectief als een normale koelkast.
Dubbel koelsysteem
• Zowel de koelkast als de vriezer beschikt over een verdamper. Door dit gescheiden systeem, worden de koelkast en de vriezer afzonderlijk en daardoor efficiënter
gekoeld. Dankzij dit gescheiden circulatiesysteem kunnen
luchtjes van voedsel dat in de koelkast wordt bewaard het
voedsel in de vriezer niet aantasten.
Constante voorraad van ijs en koud water
• De ijs- en waterdispenser voorziet u altijd van ijs en
koud water.
Multi-Flow systeem
• Overal in de koelkast zijn meerdere luchtopeningen aanwezig, waardoor de koele lucht optimaal kan circuleren.
Hierdoor wordt de binnenkant van de koelkast/vriezer
gelijkmatig gekoeld en bli jven levensmiddelen langer
vers.
Extra koelvak
• U hoeft de deur niet te
openen om toegang te
krijgen tot veel gebruikte etenswaren in het
extra koelvak. Dit
bespaart tijd en geld.
Deuralarm
• Als de deur van de koelkast open is blijven staan,
gaat er automatisch een alarm af.
Deodorizer (optie)
• De navulbare deodorizer voorkomt nare luchtjes in uw
koelkast.
CoolSelect ZoneTM lade (optie)
• Door Quick Cool, Thaw of Select te selecteren, kunt u
gerechten snel invriezen, ontdooien respectievelijk vlees
en kaas langer vers houden. Met Soft Freeze, Cool en
Chill kunt u de temperatuur van de lade instellen.
Energiebesparende koel/vriescombinatie
• Het energieverbruik wordt tot een minimum beperkt omdat
de distributie van koude lucht naar de koelkast en naar de
vriezer apart wordt geregeld.
Snellere koeltijden
• Door snelvries- en snelkoelfuncties kunt u voedsel sneller
koelen en invriezen.
NB
4
Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op
een aantal typenummers.
De uitvoering van uw koelkast kan enigszins
afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
BEDIENINGSPANEEL
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Standaardmodel
Model met dispenser
KNOP FREEZER TEMP.
Stel de temperatuur van de vriezer in, door zo vaak
als nodig op deze knop te drukken, tot de gewenste
temperatuur wordt getoond (-14°C tot -25°C).
KNOP POWER FREEZE
Hiermee gaat de vriezer versneld naar een lage temperatuur.
KNOP FRIDGE TEMP.
Stel de temperatuur van de koelkast in, door zo
vaak als nodig op deze knop te drukken, tot de
gewenste temperatuur wordt getoond (7°Ctot 1°C).
KNOP ICE TYPE
Met deze knop kunt u kiezen voor
Cubed Ice (ijsblokjes), Crushed Ice
(schaafijs) of Ice Off (geen ijs).
KNOP POWER COOL
Hiermee gaat de koelkast versneld
naar een lage temperatuur.
KNOP CHILD LOCK
Als u gedurende 3 seconden op de kinderknop drukt,hoort u een toon en de kinderknop indicator gaat
aan.Als het gesloten is,kunnen de sleutels niet gewijzigd worden behalve de knop voor het ijs,en alle lampen
gaan uit behalve de lamp van het ijsvak en de lamp van de kinderknop indicator. Hiermee kunt u voorkomen
dat kinderen of huisdieren per ongeluk de instellingen wijzigen. U kunt het kinderslot uitschakelen door de
toets nogmaals 3 seconden ingedrukt te houden. Deze toets heeft een andere functie. Als u deze toets 3
seconden ingedrukt houdt [het lampje van de vergrendeling gaat branden], wordt het verwarmingsapparaat
dat het condensatievocht regelt uitgeschakeld. Als zich rond de klep van de dispenser of het vak voor
dranken condensatievocht vormt, houdt u deze toets weer 3 seconden ingedrukt. Het lampje gaat uit, de
condensatievochtcontrole wordt uitgevoerd en tegelijkertijd worden alle toetsen ontgrendeld.
5
BEDIENINGSPANEEL
Standaardmodel (met CoolSelect ZoneTM)
Cool Select zone
Model met dispenser (met CoolSelect ZoneTM)
Cool Select zone
6
DIGITAAL PANEEL
Power Freeze
• Dit lampje gaat aan wanneer u op de knop Power Freeze drukt. Gebruik deze
functie wanneer u wilt dat de vriezer versneld naar de ingestelde temperatuur gaat.
• Als u deze functie hebt geselecteerd, kunt u ook snel meer ijs maken..
• Door nogmaals op deze knop te drukken, wordt de Power Freeze geannuleerd.
Power Cool • Dit lampje gaat aan wanneer u op de knop Power Cool drukt. Gebruik deze functie wanneer u
wilt dat de koelkast versneld naar de ingestelde temperatuur gaat.
• Door nogmaals op deze knop te drukken, wordt de Power Cool stand geannuleerd.
Deodorizer
• Dit lampje brandt wanneer de deodorizers werken.
• Vervang de cassette een of tweemaal per jaar (zie “Accessoires reinigen”).
Cubed Ice, Crushed Ice und Ice Off
• Druk zo vaak als nodig op de knop Ice Type om de
gewenste instelling te selecteren.
• De instelling die is geselecteerd wordt verlicht
weergegeven.
Filter Indicator
• Als het lampje van groen in oranje verandert, wordt het tijd het waterfilter te
vervangen. Als het lampje rood is, is vervangen van het waterfilter beslist nodig.
• Na het waterfilter vervangen te hebben, kunt u de filterindicator resetten door
•
de knoppen Ice Type en Child Lock 3 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt te
houden.
U kunt de filterindicator uitschakelen, door de knoppen Ice Type en Child
Lock 5 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt te houden.
7
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Freezer Temp. geeft de huidige temperatuur in de vriezer aan.
Fridge Temp. geeft de huidige temperatuur in de koelkast aan.
Quick Cool, Thaw en Select geven de instelling van de CoolSelect ZoneTM lade aan.
TEMPERATUUR INSTELLEN
Vriezer
Koelkast
• U kunt de temperatuur van de vriezer instellen tussen
• U kunt de temperatuur van de koelkast instellen tussen
7°C en 1°C..
-14°C en -25°C..
• Druk herhaaldelijk op de knop Freezer Temp. tot u de
• Druk herhaaldelijk op de knop Fridge Temp. tot u de
gewenste temperatuur in het display ziet.
gewenste temperatuur in het display ziet.
• De temperatuur in het display verandert stapsgewijs
• De temperatuur in het display verandert op dezelfde
van -14°C naar -25°C. Na -25°C gaat deze weer terug
naar -14°C..
• Na vijf seconden wordt de huidige temperatuur van de
vriezer getoond. Vervolgens wordt de vriezer gekoeld
tot de gewenste temperatuur is bereikt.
wijze als bij de vriezer.
• Als u ijs boven -15°C bewaart, gaat het smelten.
• De temperatuur van de vriezer en koelkast kan stijgen als de deur vaak geopend wordt of
WAARSCHUWING
wanneer warme producten in de koelkast worden geplaatst. Als gevolg hiervan kan het display
knipperen. Dit stopt zodra de normale temperatuur weer is bereikt.
DISPENSER VOOR IJS EN KOUD WATER
Ijsmaker (Standaardmodel)
• Trek het ijsbakje naar buiten.
• Vul dit tot het maatstreepje met water.
• Plaats het ijsbakje terug.
Ijsdispenser
Waterdispenser
Met de ijsmaker kunt u 10 ijsblokjes tegelijk en ongeveer
120 ijsblokjes per dag maken. Dit aantal is afhankelijk van factoren als de temperatuur van de vriezer, of de functie Power
Freeze aanstaat en hoe vaak de vriezerdeur geopend wordt.
Zodra de stekker van de koelkast is aangesloten, start de ijsmaker automatisch.
De watertank heeft een capaciteit van ongeveer 1,2 liter.
Koud water
• Duw de waterdispenser met een beker of glas in.
• Gebruikt u de koelkast voor het eerst, gooi dan de eerste
zes glazen water weg, omdat dit waterverontreinigd kan
zijn door vuil dat bij de fabricage of het transport in de
watertoevoer is achterge bleven.
Druk op de knop Ice Type om de gewenste soort ijs te kiezen.
• Ijsblokjes
• Schaafijs
Duwen
Geen ijs
• Geen ijs
NB
Als u het ijs in het ijsreservoir laat,
ontstaan ijsblokjes.
Duw de hendel van de ijsdispenser met een
beker of glas in.
VOORZICHTIG
• Houd het kopje of glas recht tegen de hendel
Als u langere tijd weggaat en de waterof ijsdispenser niet zult gebruiken, sluit
dan het waterventiel af. Daarmee
voorkomt u lekkage.
aan, zodat het ijs er niet uit springt.
Duwen
WAARSCHUWING
8
Steek nooit uw vingers of voorwerpen
in de opening van de dispenser.
Dit kan tot verwondingen leiden.
WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIE)
Via de waterdispenser kunt u gemakkelijk gekoeld water krijgen zonder de koelkast te openen. Bovendien kunt
u elektriciteit besparen omdat het aantal keren dat de deur wordt geopend met 30% wordt teruggebracht.
Overzicht
Drukhendel
Vergrendeling
Dop waterreservoir
Waterreservoir
GEBRUIKT U HET WATERRESERVOIR NIET, HANDEL DAN ALS VOLGT:
Plaats de watertoevoer stevig in het montagegat.
• Als de watertoevoer lange tijd wordt verwijderd, lekt koude
weg en wordt de deur niet automatisch gesloten.
Zet de sluitingsonderdeel aan "LOCK"
• Wanneer de "PUSH"-knoop is gedrukt, terwijl de waterleveringsonderdeel
aan de vaste gat is vastgebonden, en de sluitingsonderdeel aan "OPEN" is
ingesteld, kan het waterleveringsonderdeel losgemaakt worden van de
vaste gat en koude water lekkage.
NB
Wanneer de kinderen in de buurt zijn, zet de sluitingonderdeel aan "LOCK"
WATERRESERVOIR VULLEN
Haal de ronde dop van het reservoir en vul het met
drinkwater.
• Vul het reservoir helemaal (iets meer dan 4,2 liter).
Klik de ronde dop weer op het reservoir vast.
9
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Watertoevoer
WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIE)
FLES INSTALLEREN
Druk op de hendel en haal het waterreservoir uit de koelkast.
Verwijder de watertoevoer uit het waterreservoir, plaats de binnenste
ring van de watertoevoer in een normale bronwaterfles en draai de
watertoevoer vast.
Draai de watertoevoer om en plaats deze in het montagegat.
NB
• Zet de vergrendeling op “LOCK” als u niet wilt dat kinderen de dispenser gebruiken.
• U kunt borrelende geluiden horen als er lucht van de gewone bronwaterflessen in het reservoir komt.
• Sommige flessen voor bronwater of frisdrank passen niet op de watertoevoer afhankelijk van hun grootte.
• Als er niet voldoende water uit de dispenser komt als u op “PUSH” drukt, drukt u de knop nogmaals in.
• Gebruik geen dranken met koolzuur, zoals cola, cider of frisdranken. Door de druk van het koolzuur
boven in de fles kan de drank uit de dispenser spuiten.
• Gebruik bronwater uit flessen of gekookt kraanwater zonder kalkdeeltjes.
Waterreservoir/watertoevoer
Trek naar boven en maak de haakjes aan beide zijden van de
grote dop los.
Draai de watertoevoer los in de richting van de pijl en verwijder
deze.
Maak de grote dop en het waterreservoir schoon met warm
water en schoonmaakmiddel.
• Houd de dop omhoog en trek deze naar boven. Maak de dop en
het daaraan bevestigde vuilfilter met een zachte borstel schoon.
Nadat u de watertoevoer heeft schoongemaakt met een zachte
borstel drukt u op de hendel en laat u er water doorheen lopen.
Let op
• Maak het waterreservoir regelmatig schoon als het wordt gebruikt voor thee of andere dranken.
Gebruik alleen gefilterde thee. Dranken met een hoog suikergehalte (sap of frisdrank) worden uit
oogpunt van hygiëne niet aangeraden.
• Vuil kan worden weggeveegd met een doek met azijn of zout water.
• Controleer of de rubberen afdichting op de watertoevoer niet verschoven of beschadigd is door
een scherp voorwerp. Anders kan deze gaan lekken.
10
LEGPLANKEN EN OPBERGVAKKEN
Vriezer
Vak
Lamp
Schap
(hardglas of draad,
afhankelijk van het model)
Lade
(draad of plastic, afhankelijk
van het model)
Afdekplint
Standaard model
Model met dispenser
Koelkast
Zuivelvak
Lamp (bovenste)
Wijnrek (optie)
Waterreservoir
Algemeen vak
Vak voor dranken (optie)
Glasplaat van veiligheidsglas
Deodorizer (optie)
Eierrek
CoolSelect ZoneTM
lade of Koelvak (optie)
Groenten- en fruitlade
Deurvak voor literpakken
11
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Draaibare ijsmaker
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN
Als u meer ruimte wilt hebben
om het eten op te bergen,kunt
u de laden en de ijsvakjes verwijderen.
Levensmiddelen in de vriezer bewaren
Legplateau van veiligheidsglas
• Hier kunt u allerlei soorten bevroren levensmiddelen bewaren.
Deurvak
• Dit vak kunt u gebruiken voor kleine verpakkingen
diepvriesproducten.
Plastic lade
• In de lade kunt u bevroren vlees en droge producten bewaren.Verpak
deze producten zorgvuldig in diepvrieszakken of ander geschikt ver
pakkingsmateriaal of in diepvriesbakjes.
Ijsvak
WAARSCHUWING
Steek nooit uw vingers, uw hand of voorwerpen in het ijsvak of ijsmaker. Dit kan leiden tot
verwondingen of schade aan het apparaat.
12
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN
Gekoelde producten in de koelkast bewaren
Glazen legplank
• Hierop kunt u allerlei soorten gekoelde producten bewaren.
• Gemaakt van veiligheidsglas en vrijwel onbreekbaar.
• Ronde sporen op het oppervlak van het glas zijn een normaal verschijnsel.
Extra gevoeld vak of CoolSelect ZoneTM lade (optie)
• Hierin behouden producten hun smaak beter en blijven ze langer vers.
Ideaal voor het bewaren van kaas, vlees, gevo gelte, vis en andere producten die snel worden gebruikt.
Groenten- en fruitlade (bovenste en onderste)
• Geschikt om uw groenten en fruit in te bewaren.
• Deze lade is luchtdicht afgesloten. Daardoor blijft devochtigheids-graad van
de groenten behouden, waardoor deze veel langer vers blijven.
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Zuivelvak
• Hier kunt u producten als boter, margarine en kaas bewaren.
Deurvak voor pakken en flessen
• Hier kunt u literpakken melk, yoghurt enz. bewaren.
Vak voor dranken (optie)
• Ideaal voor het bewaren van veelgebruikte flessen en blikken.
U kunt dit vak openen zonder dat de deur van de koelkast
open hoeft.
VOORZICHTIG
Flessen moet u goed tegen elkaar aan plaatsen, zodat ze niet
uit het vak vallen.
Eierrek
• Leg de eieren in het eierrek en zet dit op de legplank.
Wijnrek (optie)
• Leg uw fles wijn op het wijnrek, zodat de smaak behouden bli blijft.
• Als u gedurende een langere periode weggaat, bijvoorbeeld op vakantie
of op zakenreis, kunt u de koelkast eventueel leegmaken en uitschakelen. Maak de koelkast aan de binnenzijde goed droog en laat de deuren
WAARSCHUING open. Daarmee voorkomt u dat de koelkast vies gaat ruiken.
• Als uw model over een CoolSelect zone beschikt, mag u op deze richel
geen legplank plaatsen. Deze namelijk tegen de klep van het vak voor
dranken aankomen, waardoor deze kan breken.
13
Gebruik deze richel niet wanneer u
een model heeft met een
CoolSelect zone.
GEBRUIK VAN DE CoolSelect zoneTM LADE
“Select” knop (Optie)
Soft Freeze
• Als u “Soft Freeze” selecteert, wordt de temperatuur van de
•
•
CoolSelect ™ lade op -5 ˚C gehouden. Het maakt daarbij niet uit
op welke temperatuur de koelkast staat ingesteld.
De “Soft-Freeze” temperatuur zorgt ervoor dat vlees en vis langer
vers blijven.
Dit vergemakkelijkt het snijden van het vlees.
Chill
• Als u “Chill” selecteert, wordt de temperatuur van de CoolSelect
•
Zone™lade op -1˚C gehouden, onafhankelijk van de temperatuur
die u voor de koelkast heeft ingesteld.
De “Chill” temperatuur zorgt ervoor dat vlees en vis langer vers
blijven.
Cool
• Als u “Cool” selecteert, is de temperatuur in de lade het-zelfde als
die van de koelkast. De temperatuur die u in het digitale display
ziet, is hetzelfde als de temperatuur op het bedieningspaneel.
• Door de CoolSelect Zone™ lade heeft u meer ruimte in de koelkast.
14
GEBRUIK VAN DE CoolSelect zone™ LADE
“Quick Cool” knop
• Voor de CoolSelect Zone™ lade kunt u de Quick Cool functie gebruiken.
• Met de “Quick Cool” functie kunt u 1 to 3 producten of dranken binnen 60 minuten
koud maken.
• TDoor nogmaals op de knop “Quick Cool” te drukken, gaat de temperatuur in de
CoolSelect Zone™ lade terug naar de oorspronkelijke temperatuur.
• Aan het einde van de “Quick Cool” periode, gaat de temperatuur in de CoolSelect
Zone™ lade terug naar de oorspronkelijke temperatuur.
NB
De afkoeltijd kan per product verschillen.
• Als u gebruik maakt van de functie “Quick Cool”, moet u eventuele
andere levensmiddelen uit de CoolSelect Zone ™ lade verwijderen.
GEBRUIKSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
“Thaw” knop
• Normaalgesproken gaat bij het ontdooien van vlees, gevogelte, enz. de kwaliteit van het
product achteruit, o.a. door vochtverlies.
• De functie “Thaw” (Ontdooien) zorgt ervoor dat beurtelings koude en warme lucht naar de
CoolSelect Zone™ lade wordt gevoerd.
• Afhankelijk van het gewicht van het vlees, kunt u een ontdooitijd selecteren van 4 uur, 6
uur, 10 uur en 12 uur.
• Na afloop van het ontdooiproces, gaat de CoolSelect Zone™ terug naar de stand “koelen”.
• Als “Thaw” eindigt, is er geen sap meer in het vlees en is het in half bevroren conditie,
zodat het gemakkelijk kan gesneden worden om het te bereiden.
• U kunt deze functie annuleren, door op een willekeurige knop te drukken, met uitzondering
van de knop “Thaw”.
• In onderstaande tabel vindt u een overzicht met globale ontdooitijden voor vlees en vis
(van ongeveer 2 cm dikte).
NB
Ontdooitijd
4 uur
6 uur
10 uur
12 uur
Gewicht
400 g
600 g
800 g
1000 g
De ontdooitijd is afhankelijk van de grootte en dikte van het vlees of de vis.
Bovenstaand gewicht betreft het totale gewicht dat zich in de CoolSelect Zone™ lade bevindt.
Voorbeeld) De totale ontdooitijd voor 400 gram bevroren biefstuk en 600 gram kipfilet is 10 uur.
• Als u gebruik maakt van de functie “Thaw” moet u eventuele andere levensmiddelen uit de
CoolSelect Zone™ lade verwijderen.
WAARSCHUWING
15
ACCESSOIRES UIT DE VRIEZER VERWIJDEREN
Glazen legplateauf
Ijsbakje (optie)
• Haal het bakje er uit door het naar u toe te
trekken
• Trek de plaat zover
mogelijk naar buiten. Til
hem vervol-gens omhoog
en haal hem eruit.
Afdekplaat
• Open de deuren van de koelkast
Deurvak
en vriezer, verwijder de drie
schroeven en haal de afdekplaat
er af.
• Pak het vakje met beidehanden vast en til hetomhoog.
• Plaats de afdekplaat terug, door deze op zijn
plaats te houden en vast te schroeven.
Plastic lade
•
• Trek de lade naar buiten, til
hem iets omhoog en licht hem
eruit.
NB
Gebruik niet teveel kracht bij het verwijderen van de afdekplaat. Daarmee
voorkomt u ongelukken.
ACCESSOIRES UIT DE KOELKAST VERWIJDEREN
Morsbestendige glasplaat
Deurvak voor literpakken
• Trek de plaat zo ver mogelijk naar buiten. Til hem
• Pak het vak met beide handen vast en til het om
Lade voor groenten en fruit
Wijnrek (optie)
• Til het rek uit de bevestigingspunten.
het te verwijderen iets omhoog.
vervolgens omhoog en haal hem eruit.
• Trek de lade er uit door deze bij de handgreep
vast te pakken en naar u toe te trekken, waarbij u
de lade enigszins optilt.
• Verwijder de klep die voor een optimale
luchtvochtigheid zorgt, door deze naar u toe te
trekken.
BEVERAGE STATION™ (OPTIE)
• Wij raden u aan in dit vak producten en
dranken te bewaren die u het meest
gebruikt.
U kunt het vak voor dranken openen door
de deurknop van het vak in te drukken en
omlaag te trekken.
• Het vak voor dranken is bijzonder handig en
beperkt het stroomgebruik, omdat het niet
nodig is de deur van de koelkast te openen
voor drankjes of snacks die u hier bewaart.
• De deur van dit vak mag niet verwijderd worden. Zonder deur kunt u het vak niet gebruiken.
• Let er bij het sluiten van dit vak op dat u niet uw handen of vingers rond de buitenkant van de deur houdt.
Hierdoor kunnen ze klem komen te zitten.
Gebruikt
u de deur als dienblad, plaats er dan geen zware voorwerpen op. Zorg ervoor dat kinderen niet
•
WAARSCHUWING
aan de deur gaan hangen. Dit kan leiden tot ongelukken.
• Let er bij het openen van dit vak op dat u niet tegen het hoofd van een kind aan komt.
16
ACCESSOIRES REINIGEN
Binnenkant
• Reinig de accessoires met een mild schoonmaakmiddel. Droog ze daarna met een drogedoek af.
• Zorg ervoor dat de accessoires goed droog zijn voordat u ze terugplaatst.
Buitenkant
• Reinig het digitale paneel en bedieningspaneel met een schone doek.
• De deuren en handgrepen kunt u schoonmaken met een doek en een mild schoonmaakmiddel. Daarna met een schone doek afdrogen.
• Poets de buitenkant een of twee keer per jaar op.
Ijs- en waterdispenser (optie)
• Reinig de ijs- en waterdispenser met een vochtige doek. Droog het daarna met een droge
doek af.
• Raak bij het afdrogen van het afvoerrooster de dispenser niet aan.
Beverage Station™ (optie)
• Reinig dit vak met een vochtige doek. Droog het daarna met een droge doek af.
Deurrubbers
• Als de deurrubbers vuil zijn, sluit de deur niet meer goed en zal de koelkast/vriezer mindergoed werken. Maak de rubbers schoon met een vochtig doekje en wat mildschoonmaakmiddel. Maak ze met een doek droog.
WAARSCHUWING
• Spuit niet rechtstreeks water op de koelkast. Dit kan een elektrische schok en de dood tot gevolg hebben.
• Gebruik bij het schoonmaken geen benzine, thinner of autowasmiddelen. Dit kan brand veroorzaken.
17
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Achterkant
• Verwijder een of twee keer per jaar met behulp van uw stofzuiger het stof dat zich verzameldheeft.
ACCESSOIRES REINIGEN
Deodorizerr (OPTIE)
• Verwijder de afdekplaat met een normale platte schroevendraaier (zie illustratie).
• Verwijder de cassette en laat deze in schoon, warm water minimaal 4 uur weken. Laat
de cassette tenminste 8 uur in de buitenlucht in de zon drogen.
Cassette
• Reinig de deodorizer 1 of 2 keer per jaar.
NB
• Als u de deodorizer binnen laat drogen, gaat het in die ruimte naar de lucht van de deodorizer ruiken.
• Houd de kinderen uit de buurt van de deodorizer. Daarmee voorkomt u dat ze de gele vloeistof opdrinken.
LAMP VERVANGEN
Haal voordat u de lamp vervangt, de stekker uit het stopcontact. Levert het
vervangen van de lamp problemen op, neem dan contact op met het service center.
WAARSCHUWING
LAMP IN DE VRIEZER (ALLEEN BASISMODEL) / KOELKAST
Steek een platte schroevendraaier onder de hoeken van
de kap van de lamp en druk in
de richting van de pijl.
Trek in de richting van de pijl aan
de kap.
Plaats de kap terug na het
vervangen van de lamp.
LAMP IN DE VRIEZER (MODEL MET DE IJS- EN WATERDISPENSER)
Trek de afdekking van de ijsmaker (➀) omhoog en trek
deze er af.
➀
Verwijder de kap van de lamp (➁) met een schroevendraaier.
Vervang de lamp (➂) en plaats de kap dan terug op zijn
plaats met behulp van een schroevendraaier.
➂
➁
Plaats de afdekking van de ijsmaker weer terug.
18
WATERFILTER
Het lampje “Filter Indicator” brandt
• Het lampje “Filter Indicator” geeft aan wanneer het nodig is om de waterfiltercassette te vervangen.
Als het lampje van groen in oranje verandert, is het bijna nodig de huidige cassette te vervangen. Is
het lampje rood, dan is het beslist nodig deze te vervangen (zie “Waterfilter plaatsen” voor meer infor
matie).
Dispenser zonder waterfilter gebruiken
• In verband met de afsluiting van de watertoevoer, kunt u de water- en ijsdispenser niet zonder waterfiltercassette gebruiken.
Nieuwe filters bestellen
DEUREN
De koelkastdeuren beschikken over een speciaal open- en sluitmechanisme, waardoor de deuren altijd goed
dichtzitten.
De deur gaat tot een bepaalde afstand open. Voorbij dit punt bljft de deur openstaan.
Als de deur gedeeltelijk wordt geopend, gaat hij automatisch dicht.
19
GEBRUIKSINSTRUCTIES
• Bij uw Samsung dealer kunt u terecht voor nieuwe filtercassettes.
KOELKAST PLAATSEN
Afmetingen van uw buitendeur/keukendeur controleren
NB
• Controleer of de koelkast door de deur kan.
• Als de koelkast wat hoogte betreft door de deur past, maar te breed of te diep is, kunt u de deuren
van de koelkast verwijderen.
Geschikte plaats voor de koelkast kiezen
• Kies een plaats die zo dicht mogelijk bij de wateraansluiting zit.
• Kies een plaats waar voldoende ruimte is voor de koelkast.
• Kies een plaats waar de koelkast niet in de zon staat.
VOORZICHTIG
• Voordat u de deur van de vriezer verwijdert, moet u de watertoevoer loskoppelen. Daarmee
voorkomt u dat deze beschadigd raakt.
• Zie “Watertoevoer loskoppelen” op de volgende pagina.
Zorg voor het plaatsen van de koelkast voor voldoende ruimte op een vlakke, horizontale ondergrond.
• Als de koelkast niet waterpas staat, werkt het interne koelsysteem niet goed.
10 Cm
10 Cm
1 Cm
NB
Zorg bij het plaatsen voor voldoende ruimte aan de zij-, achter- en bovenkant van de koelkast.
Dit zorgt ervoor dat de koelkast minder energie gebruikt.
20
KOELKASTDEUREN VERWIJDEREN
Afdekplaat verwijderen (optie)
Open de deuren van de vriezer en koelkast en verwijder de afdekplaat, door de drie schroeven
linksom in te draaien.
a
AFDEKPLAAT
SCHROEF
Watertoevoer loskoppelen (optie)
1) Draai de schroef van de slangklem los ( a ).
a
Snij de waterslang niet af, maar haal deze van het koppelstuk af.
WAARSCHUWING
21
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
2) Haal de waterslang er af, door het koppelstuk (➁) in te drukken en de waterslang (➀) weg te trekken.
KOELKASTDEUREN VERWIJDEREN
• Til de deur recht omhoog.
• Zorg ervoor dat de waterslang en bedrading van de deur niet beschadigd raken.
NB
• Plaats de deur op een beschermde ondergrond, bijvoorbeeld op een deken.
Deur vriezer verwijderen
1) Verwijder, terwijl de deur dicht is, met een schroevendraaier het klepje van de bovenste scharnier (➀) en maak
de bedrading los (➁).
2) Verwijder de schroeven van de scharnier (➂) en aardeschroef (➃) door deze linksom te draaien en verwijder de
bovenste scharnier (➄) in de richting van de pijl (➅). Let op dat de deur bij het eruit tillen niet bovenop u valt.
3) Til de deur (➇) voorzichtig uit de onderste scharnier
(➆).
4) Verwijder de onderste scharnier (➈) uit de scharnierhouder (➉) door de onderste scharnier (➈) in de
richting van de pijl te tillen.
22
KOELKASTDEUREN VERWIJDEREN
Deur koelkast verwijderen
1) Verwijder, terwijl de deur dicht is, met een schroevendraaier het klepje van de bovenste scharnier (➀)
en maak de bedrading los (➁).
3) Til de deur (➇)voorzichtig uit de onderste scharnier
(➆).
4) Verwijder de onderste scharnier (➈) uit de scharnierhouder (➉) door de onderste scharnier (➈) in de
richting van de pijl te tillen.
23
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
2) Verwijder de schroeven van de scharnier (➂) en aardeschroef (➃) door deze linksom te draaien en verwijder de bovenste scharnier (➄) in de richting van de pijl (➅). Let op dat de deur bij het eruit tillen niet
bovenop u valt.
KOELKASTDEUREN TERUGZETTEN
Deur vriezer terugzetten
1) Plaats de onderste scharnier (➀) in de scharnierhouder (➁).
2) Bevestig de vriezerdeur door de slang (➂) door
de opening in de onderste scharnier te leiden (➃)
en omlaag te trekken.
3) Steek de as van de bovenste scharnier (➄) in de opening (➅). Zorg ervoor dat de opening in de bovenste
scharnier (➆) en de opening van de behuizing (➇) gelijk zitten. Schroef de bouten (➈) en schroef (➉) vast
door ze rechtsom te draaien.
5) Plaats het voorste gedeelte van de afdek-plaat van
de bovenste scharnier ( 11 ) op het voorste gedeelte
van de bovenste scharnier ( 12 ) en maak deze vast,
waarbij u begint bij het voorste gedeelte van de
afdekplaat van de bovenste scharnier.
4) Maak de bedrading vast.
24
KOELKASTDEUREN TERUGZETTEN
Deur koelkast terugzetten
1) Schuif de onderste scharnier (➀) in de houder voor
de onderste scharnier (➁).
2) Plaats de opening in de koelkastdeur (➂) over de
onderste scharnier (➃).
4) Maak de bedrading vast.
5) Plaats het voorste gedeelte van de afdek-plaat van
de bovenste scharnier ( 11 ) op het voorste gedeelte
van de bovenste scharnier ( 12 ) en maak deze vast,
waarbij u begint bij het voorste gedeelte van de
afdek-plaat van de bovenste scharnier.
25
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
3) Steek de as van de bovenste scharnier (➄) in de opening (➅). Zorg ervoor dat de opening in de bovenste
scharnier (➆) en de opening van de behuizing (➇) gelijk zitten. Schroef de bouten (➈) en de schroef (➉)
vast door ze rechtsom te draaien.
KOELKASTDEUREN TERUGPLAATSEN
Waterslang terugplaatsen (optie)
1) Terwijl u het voorste gedeelte van het verbindingsstuk (➁) indrukt, schuift u de watertoevoer(➀) in het
verbindingsstuk.
2) Draai de schroef van de slangklem ( a ) vast.
Afdekplaat terugplaatsen (optie)
Bevestig de afdekplaat door de schroeven naar rechts te draaien (zie illustratie).
AFDEKPLAAT
SCHROEF
26
KOELKAST/VRIEZERDEUREN AFREGELEN
Zorg ervoor dat de koelkast waterpas staat
Als de koelkast niet waterpas staat, zitten de deuren niet op gelijke hoogte.
Steek een platte schroevendraaier (-) (➀) in een
van de openingen van de afregelvoet (➁). Draai
deze rechtsom totdat de koelkast waterpas
staat.
DIFFERANCE OF HEIGHT
Situatie 1) De deur van de vriezer zit lager dan
die van de koelkast.
➀ SCHROEVE DRAAIER (-)
➁ AFREGELVOET
Steek een platte schroevendraaier (-) (➀) in een
van de openingen van de afregelvoet (➁).
Draai deze rechtsom totdat de koelkast water
pas staat.
➀ SCHROEVE
DRAAIER (-)
➁ AFREGELVOET
NB
Kleine aanpassingen in hoogte kunt u beter niet via de afregelvoet doen. Zie volgende pagina.
27
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
DIFFERANCE OF HEIGHT
Case 2) De deur van de vriezer zit hoger
dan die van de koelkast.
KOELKAST/VRIEZERDEUREN AFREGELEN
Hoogteverschil tussen de deuren aanpassen
Als de deur van de vriezer lager zit dan die
van de koelkast.
Als de deur van de vriezer hoger zit dan die
van de koelkast.
Hier afregelen
Hier afregelen
Open beide deuren en regel deze als volgt af:
1) Draai de moer (①) van de onderste scharnier naar het uiteinde van de bout (➁).
Gebruik bij het losdraaien van de moer (①) de meegelevere inbussleutel (➂) om de moer (➁) naar
links te draaien en draai de moer (①) met uw vingers verder los.
NB
➂ INBUSSLEUTEL
➂ INBUSSLEUTEL
➀ MOER
➀ MOER
➁ BOUT
➁ BOUT
2) Pas het verschil in hoogte tussen de deuren aan, door de bout (➁) rechtsom (
) of linksom (
) te
draaien.
Als u de bout rechtsom draait (
), gaat de deur omhoog.
NB
➂ INBUSSLEUTEL
➂ INBUSSLEUTEL
➁ BOUT
➁ BOUT
3) Als de deuren goed zijn afgesteld, draait u de moer (①) rechtsom (
bout met de inbussleutel (➂) goed vast op de moer (①).
) naar het begin van de bout en draait u de
➂ INBUSSLEUTEL
➂ INBUSSLEUTEL
➀ MOER
➀ MOER
➁ BOUT
Als u de moer (①) niet goed vastdraait, kan de bout (➁) losraken.
NB
28
➁ BOUT
WATERTOEVOER CONTROLEREN (OPTIE)
1) Om de ijsmaker goed te laten functioneren, is een waterdruk van 137 ~ 862 kpa vereist. Bij deze
waterdruk wordt een bekertje van 100 cc inhoud in10 seconden gevuld.
2) Het waterfilter zorgt voor het verwijderen van kleine deeltjes uit het water. Het zorgt niet voor steri
isatie van het water of vernietiging van micro-organismen.
3) Als de waterdruk bij u te laag is (minder dan 137 kpa), dient u de waterdruk te verhogen door een
boosterpomp te plaatsen.
4) Zorg ervoor dat de watertank van de koelkast voldoende gevuld is en duw de hendel van de water
dispenser in tot er water uit de dispenser komt.
Onderdelen controleren
Waterzuivering
(intern model)
Isolatieband
8 klemmetjes
12 zelftappende schroeven
Vergrendeling
waterzuivering
Waterslang
Bevestigingsriem
Waterzuivering
(extern model)
29
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
NB
Bij uw leverancier kunt u eventueel een extra watertoevoerkit aanschaffen. Aanbevolen wordt
gebruik te maken van een watertoevoer met een koperen buis.
WATERTOEVOER DISPENSER PLAATSEN (OPTIE)
Bij intern model
(situatie 1)
Watertoevoer aansluiten
1. Koudwaterleiding
2. Slangklem
3. Koperen (of plastic)
buis
4. Compressiemoer
5. Compressiering
6. Ventiel
7. Pakmoer
- Draai de hoofdwaterkraan dicht en schakel de ijsmaker
uit (stand OFF).
- Kijk waar de dichtstbijzijnde koudwaterkraan zit
(drinkwater).
- Volg de aanwijzingen voor het plaatsen van de ijsmaker
op.
Op de waterslang van de koelkast aansluiten
- Schuif de compressiemoer en plastic slangring over de plas
tic buis.
- Na de ring erop geschoven te hebben, bevestigt u de compressiemoer op het 1/4" compressiehulpstuk (verbinding).
NB
Compressiemoer
Ring
Koppel-stuk
Draai de compressiemoer niet al te stevig vast.
Compressiehul
psutuk
Ring
- Schuif de compressiering en -moer op de koperen (of plastic)
buis (zie illustratie).
- Bevestig de compressiemoer op het compressiehulpstuk
(verbinding).
NB
Compressiemoer
De watertoevoer moet worden aangesloten op een kraan die drinkwater levert.
(situatie 2)
Watertoevoer controleren
Waterslang op het koppelstuk en de waterkraan aansluiten
- Draai de hoofdkraan dicht.
- Sluit koppelstuk “A” op de kraan aan.
- Elke verbinding moet met isolatietape afgeschermd worden.
GARANTIE INFORMATIE
Plaatsing en gebruik van de watertoevoer valt niet
onder de fabrieksgarantie van de koel/vriescombi
natie of de ijsmaker.
Volg deze aanwijzingen zorgvuldig op. Daarmee
verkleint u het risico van waterschade.
NB:
Als het koppelstuk niet op uw kraan past, adviseren wij u contact op te nemen met een geautoriseerde dealer voor het
juiste aansluitmateriaal.
30
LET OP
De waterslang moet worden
aangesloten op de
koudwaterleiding.
Bij aansluiting op de
warmwaterleiding werkt het
zuiveringsmechanisme niet goed.
KOPPELSTUK “A”
KRAAN
WATERTOEVOER DISPENSER PLAATSEN
Waterslang op de koelkast aansluiten
- Verwijder het kapje van de compressor uit de koelkast.
WATERSLANG
AANSLUITMOER
- Sluit de waterslang op het ventiel aan (zie illustratie).
- Na de slang aangesloten te hebben, controleert u of hij ner
gens lekt (zo ja, sluit de slang opnieuw aan).
- Zet het kapje van de compressor terug in de koelkast.
KAPJE VAN DE
COMPRESSOR UIT
DE KOELKAST
Waterslang bevestigen
- Bevestig de slang met klem “A” tegen de muur of de achterkant
van de koelkast.
- Als de slang goed vast zit, controleert u of de slang niet
ingedeukt of beschadigd is.
Plaatsing van de watertoevoer afronden.
- Zet de koelkast aan en druk op de hendel links van de di
penser, tot er water uitkomt. Blijf erop drukken tot alle lucht eruit is.
- Controleer nu het verbindingspunt van de waterslang op
eventuele lekkage. Als u zeker weet dat alles in orde is, schuift
u de koelkast naar de juiste plaats. Als de koelkast eenmaal op
zijn plaats staat, moet u hem zo min mogelijk verplaatsen.
SLANGKLEMA
WATERSLANG
- Draai het kapje in de koelkast eraf door dit linksom te draaien.
Verwijder het waterfilter uit de houder en doe er een sticker met
daarop de juiste maand op.
- Schrijf op de sticker de maand waarin het filter is geplaatst.
Voorbeeld: Als het waterfilter in maart wordt geplaatst, noteert u MRT.
- Verwijder het beschermkapje en plaats het filter (zie illustratie).
- Draai het waterfilter langzaam 90º rechtsom, zodat de markering
op het filter op gelijke hoogte zit met de markering op het
beschermkapje. Niet te stevig vastdraaien.
KAPJE VAN FILTER
RODE KAPJE
ERAF HALEN
ZORG DAT DE MARKERING
AANSLUIT OP DE VERGRENDELING
STICKER
(MAANDAANDUIDING)
VOORZICHTIG
Zorg ervoor dat de markeringen op elkaar aansluiten.
31
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
Waterfilter plaatsen
WATERTOEVOER DISPENSER PLAATSEN
Bij extern model
Aansluiten op de watertoevoer
Waterslang op het koppelstuk en de waterkraan aansluiten
- Draai de hoofdkraan dicht.
- Sluit koppelstuk “A” op de kraan aan.
- Elke verbinding moet met isolatietape afgeschermd worden.
LET OP
De waterslang moet worden
aangesloten op de
koudwaterleiding.
Bij aansluiting op de
warmwaterleiding werkt het
zuiveringsmechanisme niet goed.
GARANTIE INFORMATIE
Plaatsing en gebruik van de watertoevoer valt
niet onder de fabrieksgarantie van de koel/
vriescombinatie of de ijsmaker.
Volg deze aanwijzingen zorgvuldig op. Daarmee
verkleint u het risico van waterschade.
KOPPELSTUK “A”
NB:
Als het koppelstuk niet op uw kraan past, adviseren wij u
contact op te nemen met een geautoriseerde dealer voor
het juiste aansluitmateriaal.
KRAAN
Kies de plaats waar de waterzuivering moet komen (model met waterzuivering)
WATE SLANG
- Meet eerst de afstand tussen de waterzuivering
en de waterkraan en snij daarna de waterslang
van de waterzuivering op de juiste lengte af.
AFVOER
WATERZUIVERING
HOEK VAN
90 GRADEN
WATERZUIVERING
- Zie de illustratie “LOSMAKEN” als u de
LOSMAKEN
watertoevoer en -afvoer van de waterzuiver
ing tijdens installatie uit elkaar wilt halen.
WATERTOEVOER
WATERZUIVERING
KOPPELSTUK
Maak de waterzuivering van binnen schoon (model met waterzuivering)
AFVOER
WATERZUIV
ERING
- Open de hoofdwaterkraan en controleer of er
water door de waterslang naar de waterzuivering
stroomt.
- Als er geen water door de slang stroomt,
u of de kraan aan staat en het ventiel open is.
- Laat de kraan open totdat er schoon water uit
komt en al het vuil dat zich tijdens fabricage heeft
opgehoopt verdwenen is.
WATERZUIVERING
WATERSLANG
WATER
32
WATERTOEVOER DISPENSER PLAATSEN
TWEE VERGRENDELINGEN
WATERZUIVERING
Vergrendeling waterzuivering bevestigen
- Houd de vergrendelingen van de waterzuivering op
de juiste plaats (bijvoorbeeld onder de gootsteen) en
bevestig deze met behulp van een schroef stevig op
hun plaats.
TWEE VERGRENDELINGEN
WATERZUIVERING
WATERSLANG
Bevestig de waterzuivering
- Bevestig de waterzuivering, zoals
aangegeven in de illustratie rechts.
WATER-ZUIVERING
VERGRENDELING
WATERZUIVERING
BEVESTIGINGSRIEM
Waterslang op de koelkast aansluiten
WATERSLANG
ANDRUCKMUTTER
KOMPRESSORABDECKUNG
Waterslang bevestigen
KLEMMSCHELLE A
- Bevestig de slang met klem “A” tegen de muur of de
achterkant van de koelkast.
- Als de slang goed vast zit, controleert u of de slang
niet ingedeukt of beschadigd is.
33
WASSERSCHLAUCH
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
- Verwijder het kapje van de compressor uit de
koelkast.
- Sluit de waterslang op het ventiel aan (zie illustratie).
- Na de slang aangesloten te hebben, controleert u of
hij nergens lekt (zo ja, sluit de slang opnieuw aan).
- Zet het kapje van de compressor terug in de koelkast.
WATERTOEVOER DISPENSER PLAATSEN
Watertoevoer reinigen
1) Draai de hoofdkraan en het waterventiel open.
2) Laat gedurende ongeveer 6 - 7 minuten water door de
dispenser lopen totdat er schoon water uit komt. Hierbij
wordt lucht en eventueel aanwezig vuil uit de watertoevoer
verwijderd.
3) Is het water nog niet schoon, laat het water dan langer
lopen.
4) Open de koelkast en controleer of er rond het waterfilter
water gelekt is.
NB
WATER
IJS
• Na plaatsing van een nieuw filter kan er even wat water uit de dispenser spuiten.
• Verwijder voordat u het waterfilter plaatst eventueel het wijnrek.
Hoeveelheid water controleren die naar de ijsmaker gaat
1) Til (①) omhoog en trek (➁) de ijsmaker uit de vriezer.
IJSMAKER
2) Als u de testknop indrukt, wordt het ijsblokjes-reservoir met
water gevuld.
Controleer de hoeveelheid water (zie onderstaande
illustratie). Als het waterniveau te laag is, worden de
ijsblokjes te klein.
Dit wordt niet veroorzaakt door
de ijsmaker, maar door een te
WATERNIVEAU CONlage waterdruk in de leiding,
TROLEREN
wat veel voorkomt. Controleer
in dat geval de hoeveelheid
water die aangevoerd wordt.
Dit doet u als volgt.
TESTKNOP
TE HOOG
GOED
TE LAAG
34
PROBLEMEN OPLOSSEN
De koelkast/vriezer werkt niet of wordt niet koud
genoeg
• Controleer of de stekker goed is aangesloten.
• Is de temperatuur op het bedieningspaneel juist
ingesteld? Probeer eventueel een lagere temperatu
De ijsmaker werkt niet
• Heeft u de ijsmaker misschien uitgeschakeld?
• Zit er ijs in het reservoir?
• Is de watertoevoer aangesloten en de kraan open?
• Staat de temperatuur van de vriezer te hoog
ur instelling.
ingesteld?
• Staat de koelkast in direct zonlicht of staan er
andere warmtebronnen in de buurt?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht tegen
(Zet de temperatuur lager)
• Heeft u na plaatsing van de watertoevoer 12 uur
gewacht met het maken van ijs?
de muur aan?
Het voedsel in de koelkast is bevoren
• Is de temperatuur op het bedieningspaneel juist
ingesteld? Probeer eventueel een hogere temperatuur
instelling.
U hoort vloeistof lopen in de koelkast
• Is de omgevingstemeratuur te laag?
• Leg voedsel met een hoog vochtgehalte in het minst
Er hangt een vieze geur in de koelkast/vriezer
• Misschien heeft u sterk ruikend voedsel niet goed
• Dit is het koelmiddel dat de binnenzijde van het apparaat
koelt.
verpakt of te lang in de koelkast laten liggen.
koude gedeelte van de koelkast..
• Sterk ruikend voedsel moet u altijd luchtdicht ve
• Staat de achterzijde van de koelkast te dicht tegen de
muur?
• Zijn er voorwerpen achter of onder de koelkast
gevallen?
• U kunt een tikkend geluid horen in het apparaat, dat is
normaal. Het geluid ontstaat als de verschillende
onderdelen krimpen of uitzetten.
De voorste hoeken en zijkanten van de behuizing
zijn warm
• AOp de hoeken aan de voorzijde van het apparaat
bevinden zich hittebestendige leidingen die con
pakken. Gooi bedorven levensmiddelen bijtijds weg.
Er zit een vrieslaag aan de binnenzijde van de
koelkast
• Zijn de ventielatie-openingen geblokkeerd?
• Zorg voor voldoende ruimte tussen de etenswaren, zodat
de lucht goed kan circuleren.
• Zit de deur goed dicht?
Er komt geen water uit de dispenser
• Is de watertoevoer aangesloten en de kraan open?
• Is de waterslang misschien ingedeukt?
• Is de watertank misschien bevroren als gevolg van
een te lage temperatuur van de koelkast? Selecteer
densvorming tegen gaan.
via het bedieningspaneel een hogere temperatuur.
• Condensvorming kan optreden wanneer de deur van
de koelkast lang open staat.
35
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
U hoort vreemde geluiden
• Controleer of de koelkast op een stabiele, vlakke ondergrond staat.
Omgevingstemperatuur
De koel/vriescombinatie is geschikt voor de omgevingstemperatuur die wordt aangegeven door de
temperatuurklasse op het typeplaatje.
Temperatuurklasse
Zeer gematigd
Symbool
Omgevingstemperatuur
Maximum
Minimum
SN
32°C
10°C
Gematigd
N
32°C
16°C
Subtropisch
ST
38°C
18°C
T
43°C
18°C
Tropisch
OPMERKING: De temperaturen kunnen worden beïnvloed door factoren als de plaats van de koelkast, de
omgevingstemperatuur en het aantal keren dat u de deur opent. Pas de temperatuur indien
gewenst aan om deze factoren te compenseren.
Netherlands
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt
erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan
het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product
moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,
gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung
Samsung Electronics Benelux BV
0900 20 200 88 (€0.10/Min)
www.samsung.com/nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement