Samsung HT-X710 Betjeningsvejledning

Samsung HT-X710 Betjeningsvejledning
HT-X710
Digitalt
Hjemmebiografsystem
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere dit
produkt på
www.samsung.com/global/register
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 1
2008-04-25 �� 8:05:10
funktioner
Afspilning af mange disktyper
Dette Home Cinema System tillader dig at afspille forskellige typer disks, DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW, og DVD±R/RW.
DVD AUDIO-kompatibel
Oplev den superhøje kvalitet ved lydgengivelse fra en DVD AUDIO. Ved hjælp af den indbyggede 24 bit/192 kHz DAC kan
denne afspiller levere en fremragende lydkvalitet med hensyn til dynamikområde, opløsning i lave områder og detaljer i de
høje frekvenser.
USB Host-understøttelse
Du kan tilslutte og afspille filer fra eksterne USB-lagringsenheder, som f.eks. MP3-afspillere, USB-flash-hukommelse
mv., vha. hjemmebiografens USB HOST-funktion.
Tv-pauseskærm
Hvis hovedenheden forbliver i stop-tilstand i over tre minutter, vil Samsung-logoet komme til syne på skærmen.
HT-X710 går automatisk i den strømbesparende tilstand efter 20 minutter i pauseskærmstilstand.
Strømsparefunktion
HT-X710 lukker automatisk for sig selv efter 20 minutter i tilstanden Stop.
Tilpasset visning på tv-skærm
Med HT-X710 kan du vælge dit favoritbillede under JPEG- eller dvd-afspilning og indstille det som baggrundsbillede.
HDMI
HDMI overfører DVD-video og lydsignaler samtidigt og giver et mere klart billede.
Funktionen AV SYNC
Video kan være forsinket i forhold til lyden, hvis enheden er tilsluttet til et digitalt tv.
For at kompensere for dette kan du justere lydens forsinkelsestid, så den bliver synkron med videoen.
Funktionen Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funktion, der kan bruges til at betjene hovedenheden ved hjælp af en fjernbetjening til Samsung-tv ved at
tilslutte hjemmebiografen til et SAMSUNG-tv med et HDMI-kabel. (Denne funktion er kun tilgængelig for SAMSUNG-tv,
der understøtter Anynet+).
Bluetooth-funktion
Du kan bruge en Bluetooth-enhed til at opleve musik i stereolyd af høj kvalitet, helt trådløst!
HVAD ER INKLUDERET
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør
Video-kabel
FM-antenne
HDMI-kabel
Brugervejledning
Fjernbetjening
Batterier (AAA-størrelse)
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 2
2008-04-25 �� 8:05:11
DAN
sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsadvarsler
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE
MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med
denne enhed.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Dette symbol angiver, at der er farlig
spænding inde i enheden, som kan
forårsage elektrisk stød.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
enne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1
D
LASERPRODUKT.
Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer,
der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig
bestråling.
FORSIGTIG : D ER KAN FOREKOMME USYNLIG LASERSTRÅLING, HVIS
AFLÅSNINGERNE BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA
LASERSTRÅLEN.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING
OG SÆTTES HELT IND.
• Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på
apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse
skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på
miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 3
2008-04-25 �� 8:05:11
sikkerhedsinformationer
FORSIGTIGHEDSREGLER
Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et velegnet sted
(møbel) med tilstrækkelig plads rundt om for ventilation (7,5 ~ 10 cm). Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er dækkede. Sæt ikke
noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt. Før du flytter afspilleren, skal du
forsikre, at diskskuffen er tom. Denne afspiller er konstrueret for vedvarende brug. Når du indstiller DVD-afspilleren på standby, afbrydes
strømforsyningen til den ikke. For helt at afbryde strømforsyningen til afspilleren, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten, især når
afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.
I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten.
Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan
beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på enheden.
Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks.
kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks.
højttalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer
korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været
opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2
timer, indtil den har opnået rumtemperatur.
Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder miljø-skadelige kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
4
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 4
2008-04-25 �� 8:05:13
DAN
Indhold
Funktioner
2
Hvad er inkluderet
sikkerhedsinformationer
3
4
Sikkerhedsadvarsler
Forsigtighedsregler
sådan kommer du i gang
7
8
8
8
9
Før du læser brugervejledningen
Diske, der kan afspilles
Brug ikke følgende disktyper
Kopibeskyttelse
Disktype og egenskaber
2
3
7
Beskrivelse
10
12
fjernbetjening
tilslutninger
16
Inden du bruger
hjemmebiografen
10 Frontpanel
11 Bagpanel
12 Beskrivelse af fjernbetjeningen
14 Opsætning af fjernbetjeningenl
16
18
20
21
23
Tilslutning af højtalere
Tilslutning af video out til dit tv
Funktionen Hdmi
Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
Tilslutning af FM-antennen
24 Inden du bruger hjemmebiografen
24
afspilning
25
25
26
27
28
30
38
40
Diskafspilning
MP3/WMA-CD-afspilning
Visning af JPEG-filer
Afspilning Af DivX
Brug af Afspilningsfunktion
Brug af Bluetooth
Afspilning af mediefiler med funktionen USB
Host
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 5
2008-04-25 �� 8:05:13
Indhold
opsætning af systemet
42
42
43
44
44
45
45
46
46
47
47
47
radio
48
49
convenient function
Fejlfinding
52
Indstilling af sprog
Indstilling af tv-skærm
Indstilling af Børnelås (Niveau)
Indstilling af Adgangskode
Indstilling af Tapet
Sådan vælges en af de tre tapetindstillinger,
du har lavet
Tilstanden Dvd Playback
Indstilling af DRC (Kompression af
Dynamikområde)
Opsætning af AV Sync
Indstilling af HDMI Audio
Højttalerindstilling
48 Lyt til Radio
48 Forvalg af Stationer
49
49
49
49
50
51
51
Mute-funktion
Funktionen Sleep Timer
Justering af skærmen lysstyrke
V-SOUND (virtuel lyd)
Virtuel hovedtelefonfunktion
S.VOL (Smart Volume)
P.BASS/Opskalering af lyd
52 Fejlfinding
Sprogkodeliste
54 Sprogkodeliste
Produkter, som funktionen
USB HOST understøtter
55 Digitalt kamera
55 USB-flash-disk
55 MP3-afspiller
54
55
appendix
56
56 Forsigtighedsregler vedrørende håndtering
og opbevaring af diske
57 Specifikationer
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 6
2008-04-25 �� 8:05:14
DAN
sådan kommer du i gang
Før du læser brugervejledningen
Sørg for at nærlæse følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.
Ikoner, der anvendes i denne vejledning
Ikon
Udtryk
Definition
d
DVD
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på DVD eller
DVD-R/DVD-RW-diske, der er blevet optaget og afsluttet i videotilstand.
CD
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på en
data-cd (CD-R eller CD-RW).
MP3
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på CD-R/-RW.
JPEG
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på CD-R/-RW.
DivX
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R eller CD-RW).
Advarsel
Det drejer sig om et tilfælde, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger
kan annulleres.
Note
Dette henviser til tips eller instruktioner på siden der beskriver, hvorledes
hver funktion fungerer.
B
A
G
D
M
M
` I denne brugsvejledning vedrører instruktionerne mærket med "DVD (
)"
DVD
DVD-VIDEO, DVD-AUDIO og DVD-R/-RW’er, der er optaget i video-tilstand og derefter færdigbearbejdet.
Når en bestemt dvd-type nævnes, indikeres dette separat.
` Hvis en DVD-R/-RW ikke er blevet korrekt optaget i DVD-video-format, kan den ikke afspilles.
Om brug af denne brugervejledning
1) S
ørg for at gøre dig bekendt med sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt.
(Se side 3~4)
2) Læs Fejlfinding, hvis der opstår et problem. (Se side 52~53)
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 7
2008-04-25 �� 8:05:14
sådan kommer du i gang
Dvd (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital surroundsound og
MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske effekter hjemme, som hvis du
befandt dig i en biograf eller koncertsal.
1
~ 6
Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande. Disse regionskoder skal passe sammen, for at disken kan
afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles.
Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd’er, som er mærket med identiske landekoder).
Diske, der kan afspilles
Disktype
Mærke (logo)
Optagne signaler
Diskstørrelse
12 cm
DVD-Lyd
Lyd + video
DVD-video
8 cm
LYD-CD
COMPACT
Lyd
DIGITAL AUDIO
DivX
Lyd + video
Max. afspilningstid
Ca. 240 min. (enkeltsidet)
Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
Ca. 80 min. (enkeltsidet)
Ca. 160 min. (dobbeltsidet)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Brug ikke følgende disktyper!
~ Der kan ikke afspilles LD, CD-G, CD-I, CD-rom, DVD-ROM og DVD-RAM'er på denne afspiller.
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen <WRONG DISC FORMAT> vist på tv-skærmen.
~ Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller.
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> vist på
tv-skærmen.
Kopibeskyttelse
~M
ange dvd’er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til tv’et, og ikke til en
videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet billedkvalitet fra de kopibeskyttede
dvd’er.
~ Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ophavsretlige ejere.
Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun bruges efter tilladelse fra Macrovision Corporation, og er
beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre andet er tilladt af Macrovision Corporation.
Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 8
2008-04-25 �� 8:05:15
DAN
Disktype og egenskaber
Dette produkt understøtter ikke Sucure Mediefiler (DRM).
❖ CD-R-diske
❖ CD-R med MP3-filer
~ Kun CD-R-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
~ MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
~ Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
~ Kun filer med ".mp3" og ".MP3" forlængelser kan afspilles.
~ Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment
på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
~ Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle
optagede filer afspilles.
~ For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed
(f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved afspilning.
~ Der kan maksimalt afspilles 500 spor pr. CD.
~ Der kan maksimalt afspilles 300 mapper pr. CD.
● sådan kommer du i gang
~ Nogle CD-R-diske kan ikke altid afspilles, afhængigt af disk-optageudstyret (CD-optager eller pc) og diskens
tilstand.
~ Brug en 650 MB/74 minutters CD-R-disk.
Anvend ikke cd-r-diske på over 700MB/80 minutter, da disse muligvis ikke kan afspilles.
~ Nogle CD-Rw (skrivbare) medier, kan ikke altid afspilles.
~ Kun CD-R’er der er korrekt “afsluttede” kan afspilles helt. Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det
muligvis ikke være muligt at afspille hele disken.
❖ CD-R med JPEG-filer
~ Det er kun muligt at vise filer med filtypenavnet “jpg”.
~ Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden visningen begynder, og det er ikke sikkert, at alle
optagede filer vises.
~ Kun CD-R-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
~ JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
~ Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment
på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
~ Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt CD.
~ Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-CD er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan vises.
~ Det kan tage længere tid, før afspilning af andre billed-CD’er end Kodak/Fuji-billed-CD’er begynder, og de kan
muligvis slet ikke vises.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW-DivX-diske
~ Da dette produkt kun kan afkode formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som
brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.
~ Softwareopdatering for ikke-understøttede formater understøttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, opløsning større end 800 X 600 pixels mv.).
~ Afsnit med høje billedhastigheder afspilles muligvis ikke under afspilning af en DivX-fil.
~ Besøg "www.divxnetworks.net" for at få flere informationer om de formater, der er autoriseret af DivX
Networks, Inc.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 9
2008-04-25 �� 8:05:15
beskrivelse
FRONTpANEL
8
9
10
11
7
POWER( )-KNAP
AFSPIL/PAUSE (
)-KNAP
AUX IN 1-KONNEKTOR
FUNKTIONSKNAP
TUNING UP & SKIP ( )-KNAP
10
HOVEDTELEFONSTIK
TUNING DOWN & SKIP ( )KNAP
LYDSTYRKEKONTROL
11
USB PORT
STOP (T)-KNAP
DISKBAKKE
10
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 10
2008-04-25 �� 8:05:18
DAN
REAR pANEL
1
4 ● BESKRIVELSE
HØJTTALERUDGANGSSTIK
Tilslut venstre, højre og subwooferhøjttalere.
KOMPONENT VIDEO OUTPUT-JACKSTIK
Tilslut et tv med komponent-video-indgange til disse jackstik.
AUX IN 2-KONNEKTOR
Tilslut til den 2-kanals analoge udgang på en ekstern enhed (som f.eks.
en videobåndoptager)
VIDEOUDGANGSSTIK
Slut tv’ets videoindgangsjackstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
OPTISK INDGANG TIL EKSTERNT DIGITALT UDSTYR
Brug denne til tilslutning af eksternt udstyr, der har mulighed for digital
udgang.
FM 75Ω KOAKSIALSTIK
Tilslut til FM-antennen.
KØLEVENTILATOR
Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen. Sørg for, at der er
mindst 10 cm fri plads på alle sider af blæseren, når du installerer
produktet.
HDMI-UDGANGSSTIK
Brug et HDMI-kabel, og tilslut dette HDMI-udgangsstik til HDMIindgangsstikket på TV’et for at opnå den bedste billedkvalitet.
11
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 11
2008-04-25 �� 8:05:22
fjernbetjening
Beskrivelse af fjernbetjeningen
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 12
2008-04-25 �� 8:05:24
DVD RECEIVER-knap
18
TV-/VIDEO-knap
2
TV-knap
19
EJECT-knap
3
POWER-knap
20
CANCEL-knap
4
Talknapper (0 - 9)
21
PAUSE-knap
5
REMAIN-knap
6
STEP-knap
7
Forvalgstuning/CD-overspring-knap
23
TUNING/CH-knap
8
VOLUME-knap
24
MUTE-knap
9
MENU-knap
25
RETURN-knap
10
AUDIO-knap
26
Markør/ENTER-knap
11
TUNER MEMORY, SD/HD(standard/højopløsnings)-knap
27
SUBTITLE-knap
12
LOGO-knap
28
EXIT-knap
29
INFO-knap
30
REPEAT-knap
31
SOUND EDIT-knap
32
ZOOM button-knap
33
DIMMER button-knap
34
S.VOL button-knap
V-SOUND, V-H/P-knap
14
AUDIO UPSCALE, P.BASS-knap
15
SLEEP-knap
16
SLOW, MO/ST-knap
DVD
DVD
17
DVD
DVD-knap
TUNER-knap
AUX-knap
PORt-knap
PLAY-knap
STOP-knap
SEARCH-knap
22
● fjernbetjening
13
DAN
1
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
1. Fjern
2. Isæt to batterier af typen 1,5 V AAA
batterioverdækningen
og kontrollér, at polerne vender
ved at dreje i pilens
korrekt (+ og –).
retning.
M
3. Sæt batteridækslet
på igen.
Følg disse forsigtighedsregler for at undgå lækage eller ødelagte celler:
` Sæt batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten passer: (+) til (+) og (–) til (–).
` Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have forskellig spænding.
` Udskift altid batterierne på samme tid.
` Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
13
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 13
2008-04-25 �� 8:05:25
fjernbetjening
OpSæTNING AF FjERNBETjENINGEN
Du kan styre visse funktioner på andre tv-fabrikater med denne fjernbetjening.
Når du betjener et tv med fjernbetjeningen
1. Tryk på knappen TV for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.
2. Tryk på knappen pOWER for at tænde for dit tv.
3. Hold knappen pOWER nede, og indtast den kode, der
svarer til dit tv-mærke.
~ Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv, skal du
indtaste dem en efter en for at afgøre, hvilken kode der
fungerer.
Eksempel: For et Samsung-tv
Mens du holder knappen pOWER nede, skal du bruge
talknapperne til at indtaste 00, 15, 16, 17 eller 40.
4. Hvis tv’et slukker, er indstillingen gennemført.
~ Du kan bruge knapperne TV POWER, VOLUME, CHANNEL samt de numeriske
knapper (0~9).
M
` Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke med visse tv-mærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke
tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
` Hvis du ikke indstiller fjernbetjeningen med koden til dit tv-mærke, fungerer fjernbetjeningen
stom standard med Samsung-tv.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Fjernbetjeningen kan anvendes op til ca. 7 meter i lige linje.
Den kan også anvendes i en vandret vinkel på op til 30° i forhold til
sensoren til fjernbetjeningen.
14
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 14
2008-04-25 �� 8:05:25
Mærke
Kode
Nr.
Mærke
DAN
Kodeliste - tv-mærker
Kode
56, 57, 58
44
MTC
18
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
Classic
03
55
Proton
40
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
03, 19
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
Croslex
62
60
Sampo
40
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
● fjernbetjening
Admiral (M.Wards)
59, 60, 98
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
Funai
03
69
Spectricon
01
Futuretech
03
70
SSS
18
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
Inkel
45
74
Techwood
18
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
JVC
70
76
TMK
18, 40
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
Matsui
54
85
Zonda
01
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 15
2008-04-25 �� 8:05:25
tilslutninger
Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af den digitale hjemmebiograf til andre eksterne
komponenter.
Sørg for, at strømmen er slået fra, og at stikket er taget ud, inden produktet flyttes eller installeres.
Tilslutning af HØJTTALERE
L
SW
R
2,52,5
til til
3 gange
tv-skærmens
størrelse
3 gange
tv-skærmens
størrelse
Digitalt Hjemmebiograf placering
Placer den på en holder, en reolhylde eller under tv-hylden.
Valg af lytteposition
Afstanden til lyttepositionen bør være 2,5 til 3 gange så lang som tv-skærmens størrelse.
Eksempel: For 32”-tv 2 - 2,4 m
For 55”-tv 3,5 - 4 m
Fronthøjttalerne ei
Placer disse højttalerne foran lyttepositionen, så de vender indad mod dig (cirka 45°).
Placer højttalerne så deres diskanthøjttalere er på samme højde som dit øre.
Stil fronthøjttalerne, så deres forside er i samme position som centerhøjttalerens forside, eller placer dem
lidt foran centerhøjttalerne.
Subwoofer g
Subwooferens position er ikke så afgørende. Placer den, hvor du vil.
16
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 16
2008-04-25 �� 8:05:26
DAN
Tilslutning af HØjTTALERE
1. Tryk terminaltappen på bagsiden af højttaleren.
. Sæt den sorte ledning i den sorte terminal (–), sæt den røde
ledning i den røde (+) terminal, og slip herefter tappen.
Sort
Fronthøjttaler (H)
Rød
● TILSLUTNINGER
. Tilslut tilslutningsstikkene til bagsiden af hjemmebiografen.
~ Sørg for, at farverne på højttalerstikkene svarer til farverne på
tilslutningsstikkene.
Fronthøjttaler (V)
Subwoofer
` Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. Børn kan komme til skade, hvis en højttaler vælter.
` Når du tilslutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
` Hold højttaleren uden for børns rækkevidde, for at undgå at børn stikker deres hænder eller andre fremmede
genstande ind i subwooferhøjttalerens kanal (hul).
` Hæng ikke subwooferen på væggen i ventilationshullet.
M
` Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan farverne på skærmen blive forvrænget pga. højttalerens
magnetfelt. Hvis dette sker, skal du anbringe højttaleren længere væk fra til tv.
1
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 17
2008-04-25 �� 8:05:28
tilslutninger
TilsluTning af ViDEO OuT Til TV
Vælg én af de tre metoder til at tilslutte til et tv.
METODE1
(inkluderet)
METODE2
METODE3
(inkluderet)
METODE 1 : HDMi
Slut HDMI-kablet til HDMI OUT (HDMI-udgangsstikket) på bagsiden af dvd-afspilleren og til HDMI IN
(HDMI-indgangsstikket) på dit tv.
METODE 2 : Komponentvideo
Hvis dit tv er udstyret med komponentvideo-indgange, så sæt komponentvideo-kablet (ikke inkluderet) i
komponentvideoudgangsstikkene (PR, PB and Y) på bagsiden af dvd-afspilleren og i komponentvideoindgangsstikkene på dit tv.
METODE 3 : sammensat video
Slut det leverede videokabel (inkluderet) til VIDEO OUT (videoudgangsstikket) på bagsiden af
dvd-afspilleren og til VIDEO IN (videoindgangsstikket) på dit tv.
M
` Dette produkt fungerer i tilstanden Interlaced scanning 576i(480i) for komponentudgangen.
` Hvis du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte et Samsung-tv til hovedenheden, kan du betjene hjemmebiografen
ved hjælp af fjernbetjeningen til tv’et (denne funktion er kun tilgængelig for SAMSUNG-tv, der understøtter
Anynet+ (HDMI-CEC)).
` Se efter ' logoet (hvis dit tv har et ' logo, så understøtter det funktionen Anynet+ ).
1
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 18
2008-04-25 �� 8:05:30
DAN
HDMI-autodetekteringsfunktion
Afspillerens videoudgang ændres automatisk til HDMI-tilstand, når der tilsluttes et HDMI-kabel, mens
afspilleren er tændt.
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik.
Med HDMI sender DVD-hjemmebiografen et digitalt video- og lydsignal og viser et levende billede på
et TV med HDMI-indgangsstik.
~ Hvorfor bruger Samsung HDMI?
Et analogt TV kræver et analogt video-/lydsignal. Men ved afspilning af en DVD er de data, der
overføres til TV’et, digitale. Derfor er det nødvendigt med en digital til analog-konverter (i DVD-hjemmebiografen) eller en analog til digital-konverter (i TV’et). Ved denne konvertering forringes
billedkvaliteten pga. støj og signaltab. HDMI-teknologien er fremragende, fordi den ikke kræver nogen
digital til analog-konvertering og består af et rent digitalt signal fra afspilleren til TV'et.
● tilslutninger
~ Beskrivelse af HDMI-forbindelse
HDMI-tilslutning - understøtter videodata og digitale lyddata.
- HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digital signal til TV'et.
- Hvis TV’et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig
støj på skærmen.
~ Hvad er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at DVD-indhold, som
udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (PC,
DVD mv.) og en fremvisningsenhed (TV, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre,
at der fremstilles ikke-godkendte kopier.
~ Hvad er Anynet+?
Anynet+ er en praktisk funktion, der tilbyder tilslutning af enheden via Samsung-TV'er med Anynet+funktionen.
- Hvis dit Samsung-TV er forsynet med logoet ', understøtter det funktionen Anynet+.
- Hvis du tænder for afspilleren og sætter en disk i, starter afspilleren med at afspille disken, TV'et
tændes automatisk og skifter til HDMI-tilstand.
- Hvis du tænder for afspilleren og trykker på Play-knappen med en allerede isat disk, vil TV'et straks
tænde og skifte til HDMI-tilstand.
19
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 19
2008-04-25 �� 8:05:30
tilslutninger
funKTiOnEn HDMi
Valg af opløsning
Med denne funktion kan brugere vælge en skærmopløsning til
HDMI-udgangen.
I stop-tilstand, hold sD/HD (standard/højopløsnings)–knappen
på fjernbetjeningen nede.
~ Tilgængelige opløsninger for HDMI-udgangen er 576p
(480p), 720p og 1080i/1080p.
~ SD (Standard Definition) (standardopløsning) er 576p (480p)
og HD (High Definition) (højopløsning) er 720p, 1080i/1080p.
Standardværdien for HDMI-udgang er 576P (480P).
M
` Hvis tv'et ikke understøtter den indstillede opløsning, kan du
ikke se billedet korrekt.
` Når der er tilsluttet et HDMI TV, er der ikke udgang i form af
komposit og komponent videosignaler.
` Se i manualen til dit tv, for yderligere oplysninger om hvordan
Hvad er HDMi (High Definition
Multimedia interface)?
Denne enhed overfører dvdvideo-signalet digitalt uden behov
for processen med at konvertere til
analog. Du kan få skarpere digitale
billeder ved at tilslutte video til dit tv
med HDMI-tilslutningskabel.
du vælger videoindgangskilde.
Brug af anynet+ (HDMi-CEC)
Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at styre
andre Samsung-apparater via din Samsung tv-fjernbetjening.
Anynet+ anvendes ved at slutte denne hjemmebiograf til et
Samsung-tv udstyret med HDMI-kabel funktionen kan kun
bruges med et Samsung-tv, der er kompatibelt med Anynet+.
1. Slut hjemmebiografens hovedenhed til et Samsung TV ved
hjælp af HDMI-kablet. (Se side 18)
2. Indstil funktionen Anynet+ på dit tv. (Der henvises til tvinstruktionsmanualen for yderligere oplysninger).
~ Du kan betjene hjemmebiografen med fjernbetjeningen.
(Tilgængelige tv-knapper : ,
,
,
, $, % og _
, + knapper, ~
-knap)
Hvis du vælger TV
Indstil Anynet+(HDMI-CEC) til On ved at trykke på knappen Anynet+ på dit tv
~ Receiver: On : Du kan lytte til musik gennem
hjemmebiografen.
~ Receiver: Off : Du kan lytte til musik gennem tv’et.
Med anynet+
THEATER
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Enter
Move
THE
Exit
THEATER
View
THE
Hvis du vælger BiOgRaf
Vælg THEaTER to connector og indstil valget for hvert nedenstående element.
~ View TV: Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) er aktiveret, og du
MOVE ENTER
EXIT
vælger Vis tv, skifter hjemmebiografen automatisk til digital
indgangstilstand.
~ THEaTER Menu: Du har adgang til og kan styre menuen Hjemmebiograf.
~ THEaTER Operation: Informationer om diskafpilning på hjemmebiografen vises. Du kan styre
hjemmebiografens diskhåndtering, som f.eks. titel, kapitel og ændring af undertekst.
~ Receiver: On : Du kan lytte til musik gennem hjemmebiografen.
~ Receiver: Off : Du kan lytte til musik gennem tv’et.
Enter
Move
M
View
Du kan betjene denne enhed, tænde
dit tv eller se en film ved at trykke på
Play-knappen på din Samsung
tv-fjernbetjening.
Exit
` Biograffunktionen er kun tilgængelig, når du lytter til lyden gennem hjemmebiografen med tilsluttet digitalt
0
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 20
optisk kabel.
2008-04-25 �� 8:05:33
DAN
Afspil af lyd fra eksterne komponenter
AUX1: Tilslutning af en ekstern komponent/MP3-afspiller
Komponenter, såsom en MP3-afspiller
● tilslutninger
Lydkabel
(ikke inkluderet)
Audio UD
1. Forbind AUX IN 1 (Audio) på hjemmebiografen til Audio Out på den eksterne komponent/MP3afspiller.
. Tryk på AUX-knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen AUX1.
~ Du kan også anvende FUNCTION-knappen på hovedenheden.
Indstillingen skifter som følger:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 21
2008-04-25 �� 8:05:33
tilslutninger
AUX2: Bagside
OpTISK: Bagside
Lydkabel (ikke inkluderet)
Hvis den eksterne komponent kun
har en lydudgang, skal enten den
venstre eller højre tilsluttes.
Ekstern analog komponent
Optisk kabel
(ikke inkluderet)
Ekstern digital komponent
AUX2: Tilslutning af ekstern analog komponent
Analog signalkomponent, såsom en videooptager.
1. Forbind AUX IN 2 (Audio) på hjemmebiografen til Audio Out (lydudgang) på den eksterne analog
komponent.
~ Sørg for, at farverne til forbindelserne matcher.
. Tryk på AUX-knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen AUX2.
~ Du kan også anvende FUNCTION-knappen på hovedenheden.
Indstillingen skifter som følger :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens
lydudgangsstik til dette produkt.
OpTISK: Tilslutte en ekstern digital komponent
Digitale signalkomponenter, såsom en digital dekoder.
1. Tilslut den digitale indgang (OPTICAL) til den digitale udgang på den eksterne digitale enhed.
. Tryk på AUX-knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen DIGITAL IN.
~ Du kan også anvende FUNCTION-knappen på hovedenheden.
Indstillingen skifter som følger :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 22
2008-04-25 �� 8:05:35
DAN
TILSLUTNING AF FM-ANTENNEN
1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω KOAKSIAL-stikket
. Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den derefter til
væggen eller anden fast overflade.
● TILSLUTNINGER
FM-antenne (inkluderet)
M
` Denne enhed kan ikke modtage AM-udsendelser.
Køleventilator
Køleventilatoren sender kold luft ind i enheden, så den ikke overophedes.
Følg de nedenstående forsigtighedsregler.
~ Sørg for, at enheden har god ventilation. Hvis ventilationen er dårlig, kan temperaturen i enheden stige og
beskadige den.
~ Bloker ikke køleventilatoren og ventilationshullerne (hvis køleventilatoren eller ventilationshullerne dækkes af en avis,
dug eller lignende, kan der ske overophedning og eventuelt opstå brand).
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 23
2008-04-25 �� 8:05:37
Inden du bruger hjemmebiografen
DVD-hjemmebiografens fjernbetjening kan også bruges til at betjene Samsung-tv'er.
1. Tilslut hovedenhedens netledning til strømforsyningen.
. Tryk på knappen DVD RECEIVER for at styre dvdhjemmebiografen.
. Tryk på knappen FUNCTION på hovedenheden eller på
knappen DVD på fjernbetjeningen for at aktivere
dvd/CD-afspilning.
4. Tryk på knappen TV for at indstille fjernbetjeningen til
tilstanden TV.
. Tryk på knappen pOWER for at tænde for dit Samsung-tv med
denne fjernbetjening.
VIDEO
. Tryk på knappen TV/VIDEO for at vælge tilstanden VIDEO på
dit tv.
Valg af videoformat
Tryk og hold på Knap nummer 7 på fjernbetjeningen i
mindst 5 sekunder, mens strømmen er slået fra.
~ Videoformatet er som standard sat til "PAL".
~ "NTSC" eller "PAL" bliver vist på skærmen.
På dette tidspunkt skal du trykke kortvarigt på Knap nummer 7 for at
vælge mellem "NTSC" og "PAL".
~ De enkelte lande har forskellige standarder for videoformat.
~ Ved normal afspilning skal diskens videoformat være den samme
som tv’ets videoformat.
4
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 24
2008-04-25 �� 8:05:38
DAN
afspilning
DisKafsPilning
B
● AFSpILNING
1. Isæt en disk lodret i diskskuffen.
~ Anbring forsigtigt en disk i skuffen med mærkatsiden opad.
2. Luk rummet ved at trykke på knappen PlaY (
~ Afspilningen starter automatisk.
).
Tryk på sTOP (@) ved afspilning for at standse afspilning.
~ Hvis der trykkes én gang vises PREss PlaY, og stoppositionen gemmes i hukommelsen.
Hvis der trykkes på PlaY ( )-knappen eller EnTER-knappen, genoptages afspilning fra
stop-indstillingen (Denne funktion virker kun med dvd'er).
~ Hvis der trykkes to gange på knappen, vises sTOP, og hvis der trykkes på PlaY ( )-knappen,
begynder afspilningen fra begyndelsen.
Tryk på PausE ( ) ved afspilning for at standse afspilning midlertidigt.
~ Tryk på PlaY ( )-knappen igen for at genoptage afspilning.
M
` Du kan anvende produktet i enten lodret eller vandret stilling. Når du vælger at anvende enten lodret eller
vandret, justeres anvendelsen (Forrige / Næste ) på knappen [ eller ] automatisk til den relevante
position.
` Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
` Piratkopier kan ikke læses af afspilleren. I modsat fald overtrædes CSS-henstillingerne (- Content Scrambling
System er et kopieringsbeskyttelsessystem).
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 25
2008-04-25 �� 8:05:39
afspilning
MP3/WMa-CD-afsPilning
Data-CD’er (CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan afspilles.
A
1. Isæt MP3/WMA-disken.
~ MP3/WMA-menuskærmen bliver vist, og afspilning
begynder.
~ Afhængigt af MP3/WMA-disken, kan menuen se forskellig
ud.
~ WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.
2. I Stop-indstilling skal du bruge $, %, _, + til at vælge
albummet, og derefter trykke på EnTER-knappen.
~ Brug $, % til at vælge sporet.
3. For at skifte album, skal du bruge $, %, _, + til at vælge et
andet album i Stop-indstilling, og derefter trykke på knappen
EnTER.
4. Tryk på sTOP (@) -knappen for at standse afspilning.
M
` Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3/WMA-CD’er ikke afspilles.
` Indholdsfortegnelsen for en MP3/WMA-CD varierer afhængigt af MP3-/WMA-sporformatet optaget på disken.
sådan afspilles et filikon på skærmen
~ Tryk på knappen $, %, _, + når enheden er i tilstanden stop, og vælg det ønskede ikon på
menuens øverste del.
ikonet Musikfil: Vælg ikonet
for kun at afspille musikfiler.
iikonet Billedfil: Vælg ikonet
for kun at vise billedfiler.
ikonet filmfil: Vælg ikonet
ikonet alle filer: Vælg ikonet
for kun at vise filmfiler.
for at vælge alle filer.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 26
2008-04-25 �� 8:05:40
Billeder, der optages med et digitalt kamera eller videokamera eller JPEG-filer på en pc, kan gemmes på en CD og
derefter vises med denne hjemmebiograf.
DAN
Visning af JPEg-filER
G
funktionen Rotate/flip
Tryk på knapperne $, %, _, + under afspilning.
● AFSpILNING
Knappen: Vender lodret
Knappen:
Originalt billede
Roterer 90° mod uret
Knappen: Roterer 90°
med uret
Knappen: Vender vandret
ENTER SELECT
M
` Den højeste opløsning, dette produkt understøtter, er 5.120 x 3.480 (eller 19,0 Mpixels) for almindelige
JPEG-filer og 2.048 x 1.536 (eller 3,0 Mpixels) for progressive billedfiler.
` Hvis der afspilles en JPEG-fil imens, HDMI udgangsopløsningen er sat til 720p/1080i/1080p, skifter tilstanden
automatisk over til 576p(480p).
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 27
2008-04-25 �� 8:05:41
afspilning
AFSpILNING AF DIVX
Funktionerne, der omtales på denne side, gælder kun for afspilning af DivX-diske
D
Overspring fremad/bagud
Ved afspilning, tryk på knappen [, ].
~ Gå til den næste fil, hver gang du trykker ] på knappen
hvis der er over 2 filer på disken.
~ Gå til den foregående fil, hver gang du trykker [ på
knappen, hvis der er over 2 filer på disken.
Hurtig afspilning
D
Tryk på knappen ved afspilning (, ).
Tryk på ( eller ) under afspilning for at afspille disken
med en højere hastighed.
~ Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres
afspilningshastigheden således :
2x  4x  8x  32x  normal.
5-minutters skip-funktion
D
Tryk på _, + -knappen ved afspilning.
~ Afspilningen springer fem minutter fremad, hver gang du trykker +.
~ Afspilningen springer fem minutter tilbage, hver gang du trykker _.
lydvisning
D
Tryk på auDiO-knappen.
~ Hvis der er flere lydspor på en disk, kan du skifte mellem
dem.
~ Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og
tilbage mellem auDiO (1/n, 2/n ...) og .
M
`
vises, når der er et understøttet sprog på disken.
undertekst-visning
D
Tryk på suBTiTlE-knappen.
~ Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og
tilbage mellem suBTiTlE (1/n, 2/n...) og suBTiTlE
Off.
~ Hvis disken kun har en undertekstfil, afspilles den
automatisk.
~ Se nummer 2 (funktionen Caption) herunder for flere detaljer vedr. brug af undertitler med DivX-diske.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 28
2008-04-25 �� 8:05:42
Hvis disken har mere end én undertekstsfil, vil
standardunderteksten muligvis ikke passe til filmen,
og du skal vælge undertekstssprog som følger:
DAN
D
Hvis disken har mere end én undertekstsfil
1. I Stop-indstilling skal du trykke på knappen, vælg
den ønskede undertekst ( ) fra tv-skærmen og
derefter trykke på ENTER-knappen.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft baseret på MPEG4 til at levere lyd- og videodata internettet
i realtid. MPEG4 bruges til billedkodning, og MP3 bruges til lydkodning. Brugere kan se film med billede
og lyd i dvd-kvalitet.
● AFSpILNING
. Når du har valgt den ønskede DivX-fil fra tv-skærmen,
afspilles filmen normalt.
1. Understøttede formater
Dette produkt understøtter kun følgende medieformater. Hvis begge billed- og lydformater ikke
understøttes samtidig, kan brugeren få problemer som f.eks. billedforstyrrelser eller ingen lyd.
Understøttede billedformater
Format
Understøttede
versioner
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Understøttet lydformat
Format
Mp3
WMA
AC3
Bithastighed
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Samplingsfrekvens
44.1khz
44.1/48khz
~ Forhold: Selvom standardopløsningen ved DivX er 640X480 pixels (4:3), understøtter dette produkt op
til 800X600 pixels (16:9). Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
~ Når du afspiller en disk, hvor samplingsfrekvensen er højere end 48 kHz eller 320 Kbps, kan du forvente
rystelser på skærmen under afspilningen.
. Caption-relateret
~ Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at anvende denne funktion
korrekt.
~ For at bruge Caption-funktionen skal du gemme Caption-filen (*.smi) under det same filnavn som
navnet på DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. Rod
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (tegn på 2-byte som f.eks. koreanske og
kinesiske) til filnavnet.
~ Officielt DivX®-certificeret produkt
~ Afspiller alle versioner af DivX®-video (inklusive DivX® 6) med standardafspilning af DivX®mediefiler.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 29
2008-04-25 �� 8:05:43
afspilning
BRUG AF AFSpILNINGSFUNKTION
Visning af diskinformation
dBAGD
Du kan se afspilningsdata om disken på tv-skærmen
Tryk på INFO-knappen.
M
` Afhængigt af disken kan skærmen med diskinformation være
anderledes.
` Afhængigt af disken kan du også vælge DOLBY DIGITAL eller
PRO LOGIC.
vises på tv-skærmen!
Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, når der trykkes
på en knap, betyder det, at den pågældende handling ikke
er mulig med den disk, der afspilles.
Kontrol af resterende tid
dBA
Tryk på REMAIN-knappen.
~ For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel
eller et kapitel, der afspilles.
Hver gang der trykkes på Remain-knappen
DVD-ViDEO
DVD-auDiO
TITLE ELApSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHApTER ELApSED ➞ CHApTER REMAIN
GROUp ELApSED ➞ GROUp REMAIN ➞ TRACK ELApSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELApSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELApSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELApSED
0
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 30
2008-04-25 �� 8:05:44
dBAD
Tryk og hold (,) nede.
~ Hver gang knappen holdes nede ved afspilning, ændres
afspilningshastigheden som følger:
DAN
Hurtig afspilning
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   pLAY
M
` Under hurtig afspilning af en CD eller MP3-CD kan man kun høre lyden ved 2X hastighed men ikke ved 4x, 8x
● AFSpILNING
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   pLAY
og 32x hastighed
Langsom afspilning
dD
Tryk på SLOW-knappen.
~ Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning, ændres
afspilningshastigheden som følger:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8 
pLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   pLAY
` Ingen lyd høres under afspilningen.
` Langsom, baglæns afspilning fungerer ikke med DivX.
Overspringning af sekvenser/sange
dA
Tryk kort på [,].
~ Hver gang der trykkes kort på knappen, afspilles forrige eller
næste kapitel, spor eller mappe (fil).
~ Du kan ikke springe kapitler over efter hinanden.
1
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 31
2008-04-25 �� 8:05:45
afspilning
Gentaget afspilning
dBAGD
Med gentaget afspilning kan du afspille et kapitel, en titel, et spor
(sang) eller en mappe (MP3-fil) igen og igen.
Tryk på REpEAT-knappen.
~ Hver gang, der trykkes på knappen ved afspilning, ændres
indstillingen for gentaget afspilning som følger:
REpEAT : CHApTER ➞ REpEAT : TITLE ➞ REpEAT : OFF
DVD-ViDEO
REpEAT : TRACK ➞ REpEAT : GROUp ➞ REpEAT : OFF
DVD-auDiO
B REpEAT : TRACK ➞ REpEAT : DISC ➞ REpEAT : OFF
BGD REpEAT : RANDOM ➞ REpEAT : TRACK ➞ REpEAT : DIR
➞ REpEAT : DISC ➞ REpEAT : OFF
CHApTER: Afspiller det valgte spor gentaget.
TITLE: Afspiller den valgte titel gentagne gange.
GROUp: Afspiller den valgte gruppe igen og igen.
RANDOM: Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge (et spor, der allerede har været afspillet, bliver muligvis afspillet igen).
TRACK: Afspiller det valgte spor gentagne gange.
DIR: Afspiller alle spor i den valgte mappe gentagne gange.
DISC: Afspiller hele disken gentagne gange.
OFF: Annullerer gentaget afspilning.
Sådan vælges en indstilling for gentaget afspilning på skærmen med diskdata.
dB
1. Tryk to gange på knappen INFO.
. Tryk på  markørknappen for at gå til REpEAT
pLAYBACK ( ) -visningen.
. Tryk på markørknappen for at vælge den ønskede
indstilling for gentaget afspilning.
~ Gentag trin 2 og 3 ovenfor for at vælge et andet album
og spor.
4. Tryk på knappen ENTER.
OFF ➞ A- ➞ CHAp ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
` Du kan ikke vælge gentaget afspilning på dataskærmen til DivX, MP3- og JPEG-diske.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 32
2008-04-25 �� 8:05:46
Du kan afspille en bestemt del af en dvd igen og igen.
DAN
d
A-B gentaget afspilning
1. Tryk to gange på INFO-knappen.
. Tryk på  markørknappen for at gå til REPEAT PLAYBACK
( )-skærmen
A-
● AFSpILNING
. Tryk på , markørknapperne for at vælge ‘A-’ og tryk
derefter på ENTER-knappen ved begyndelsen af det
ønskede afsnit.
~ Når der trykkes på ENTER-knappen, gemmes den valgte
A -?
position i hukommelsen.
REPEAT : AÐ
4. Tryk på ENTER-knappen ved slutningen af det ønskede
afsnit.
~ Det angivne afsnit afspilles gentaget.
A-B
dFor at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på markørknapperne , for at vælge
OFF.
M
A TO B REPEAT ON
` Funktionen A-B Repeat fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-diske.
Trin-funktion
dD
Tryk på STEp-knappen.
~ Billedet rykker et enkelt billede fremad, hver gang der
trykkes på knappen ved afspilning.
M
` Der høres ingen lyd under trinvis afspilning.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 33
2008-04-25 �� 8:05:48
afspilning
BRUG AF AFSpILNINGSFUNKTION (FORTSAT)
d
Vinkelfunktion
Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra
forskellige vinkler.
1. Tryk på INFO-knappen.
. Tryk på  markørknappen for at gå til
ANGLE (
) -visning.
. Tryk på , markørknapperne eller talknapperne for at
vælge den ønskede vinkel.
~ Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som
følger :
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Vinkelfunktion fungerer kun med diske, hvorpå der er optaget med flere vinkler.
d
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)
Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det
viste billede.
1. Tryk på ZOOM-knappen.
. Tryk på ,,, markørknapperne for at gå til det
område, der skal forstørres.
. Tryk på ENTER-knappen.
~ Hver gang der trykkes på knappen, ændres
zoomniveauet som følger:
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3
SELECT ZOOM pOSITION
ZOOM OFF
ENTER SELECT
4
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 34
2008-04-25 �� 8:05:49
DVD-auDiO
Visse DVD AUDIO-diske indeholder en ekstra ‘bonusgruppe’,
hvortil der kræves en fircifret nøgle for at få adgang. Se
diskemballagen for detaljer og nøglenummer.
DAN
Bonusgruppe
Når du afspiller en DVD AUDIO-disk med en bonusgruppe, vises
skærmbilledet til indtastning af nøglenummer automatisk.
● AFSpILNING
M
` Hvis du skyder disken ud, afbryder for strømmen eller fjerner viseren fra stikkontakten, skal du genindtaste
nøglenummeret.
Navigation mellem sider
DVD-auDiO
Under visningen skal du trykke på knappen .,, på
fjernbetjeningen.
~ Du kan vælge det ønskede billede fra en DVD AUDIO-disk,
der indeholder stillbilleder.
~ På nogle diske kan du ikke vælge billeder.
Valg af lydsprog til undertekst
d
1. Tryk to gange på knappen INFO.
. Tryk på markørknapperne , eller talknapperne for at
vælge det ønskede lydsprog.
~ Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en dvd, kan
du vælge forskellige lydsprog (ENGELSK, SPANSK,
FRANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.
EN 1/3  Sp 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` For at bruge denne funktion kan du også trykke på knappen AUDIO på fjernbetjeningen.
` Afhængigt af disken, er funktionen Lydsprog muligvis ikke tilgængelig.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 35
2008-04-25 �� 8:05:50
afspilning
d
Valg af sprog til undertekst
1. Tryk to gange på INFO-knappen.
. Tryk på  markørknappen for at gå til SUBTITLE (
skærmen.
)-
. Tryk på  markørknappen eller talknapperne for at vælge
den ønskede undertekst.
EN 01/03  Sp 02/03  FR 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` For at bruge denne funktion kan du også trykke på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen.
` Afhængigt af disken, er funktionen Undertekstsprog muligvis ikke tilgængelig.
Direkte adgang til en sekvens/sang
dBAG
dB
1. Tryk på knappen INFO.
. Tryk på , markørknapperne eller talknapperne for at
vælge den/det ønskede titel/spor ( ), og tryk derefter på
knappen ENTER.
. Tryk på , markørknapperne for at gå til kapitel
( ) -visning.
4. Tryk på , markørknapperne talknapperne for at vælge
det ønskede kapitel, og tryk derefter på knappen ENTER.
. Tryk på , markørknapperne for at gå til tid
( ) -skærmen.
. Tryk på talknapperne for at vælge det ønskede tidspunkt,
og tryk derefter på knappen ENTER.
AG
Tryk på talknapperne.
~ Den valgte fil afspilles.
~ Når du afspiller en MP3- eller en JPEG-disk, kan du ikke bruge , til
at flytte til en mappe. Tryk på STOp (@) , og tryk derefter på for at flytte
en mappe på ,.
M
` Du kan gå direkte til den ønskede titel eller det ønskede kapitel eller spor ved at trykke på [,] på
fjernbetjeningen.
` Afhængigt af disken kan du muligvis ikke gå til den valgte titel eller det valgte tidspunkt.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 36
2008-04-25 �� 8:05:51
Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster,
profil osv.
DAN
d
Brug af diskmenu
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.
1. I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
● AFSpILNING
. Tryk på , markørknapperne for at gå til Disc Menu, og
tryk derefter på knappen ENTER.
~ Når du vælger en diskmenu, som disken ikke
understøtter, vises meddelelsen "This menu is not
supported" på skærmen.
. Tryk på ,,, markørknapperne for at vælge det
ønskede punkt.
4. Tryk på ENTER-knappen.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Afhængigt af disken, kan skærmen med diskmenuer være forskellige.
d
Brug af titelmenuen
For dvd’er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver
film. Afhængigt af disken er denne funktion ikke altid til
rådighed.
1. I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
. Tryk på , markørknapperne for at gå til Title Menu.
. Tryk på ENTER-knappen.
~ Titelmenuen vises.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Afhængigt af disken, kan skærmen med titelmenuer være forskellige.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 37
2008-04-25 �� 8:05:52
afspilning
Brug af BLUETOOTH
Hvis du anvender en Bluetooth-enhed, kan du høre musik i stereo af høj kvalitet, alt sammen trådløst!
Hvad er Bluetooth?
Bluetooth er en specifikation for en industristandard, der beskriver, hvorledes Bluetooth-kompatible
enheder let kan kommunikere med hinanden med en kortrækkende, trådløs forbindelse.
~ Bluetooth-enheden kan skabe støj eller fejlfunktion, afhængigt af brugsbetingelserne.
~ Når en del af kroppen er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller
hjemmebiografsystemet.
~ Elektrisk variation fra elektrisk støj fra væggen, hjørnet eller kontorskillevægge.
~ Elektrisk støj fra samme enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr,
mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
~ Når du parrer hjemmebiografsystemet med Bluetooth-enheden med produktet, skal du gøre det på
den kortest mulige afstand.
~ Jo længere afstanden mellem hjemmebiografen og Bluetooth-enheden er, jo ringere er kvaliteten. Hvis
afstandsgrænsen overskrides, afbrydes kommunikationen.
~ In poor reception-sensitivity areas the Bluetooth connection may not work properly.
~ Hjemmebiografsystemet har et effektivt modtagelsesområde på op til 10 m i alle retninger, hvis der
ikke er forhindringer. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne
afstandsgrænse. Men selv inden for denne afstandsgrænse kan lydkvaliteten blive forringet af
forhindringer, såsom vægge eller døre.
Sådan tilsluttes hjemmebiografsystemet til en Bluetooth-enhed
Kontrollér, at Bluetooth-enheden understøtter den Bluetooth-kompatible stereohovedtelefonfunktion.
1. Tryk flere gange på knappen FUNCTION på
hjemmebiografsystemets frontpanel, indtil "BT AUDIO" vises.
~ Tilstanden skifter således:
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ “WAIT” vises i to sekunder, hvorefter “READY” vises på
hjemmebiografsystemets frontdisplay.
. Vælg menuen Bluetooth på den Bluetooth-enhed, du vil
tilslutte. (Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
. Vælg menuen til stereohovedtelefonen i Bluetooth-enheden.
~ Du får vist en liste med scannede enheder.
Tilslut
4. Vælg "Samsung Home Theater" på søgelisten.
~ Når hjemmebiografsystemet er tilsluttet til Bluetoothenheden, viser hjemmebiografsystemet "Connect" på
frontdisplayet efterfulgt af enhedsnavnet på den tilsluttede
BluetoothBluetooth-enhed.
enhed
~ Tilslutningen af hjemmebiografsystemet er færdig.
. Tilslutning af hovedenheden er færdig.
~ Du kan lytte til musik via den tilsluttede Bluetooth-enhed direkte fra hjemmebiografsystemet.
M
` Efter tilslutning af Bluetooth-enheden til hjemmebiografen kan det være nødvendigt at indtaste en PIN-kode
(adgangskode). Hvis vinduet til indtastning af PIN-kode bliver vist, skal man indtaste <0000>.
` Hjemmebiografsystemet kan kun styre afspillerelaterede funktioner, når den tilsluttede enhed understøtter
denne funktion.
` Hjemmebiografsystemet understøtter kun SBC-data i mellemkvalitet (op til 237 kbps ved 48 kHz), men
understøtter ikke SBC-data i høj kvalitet (328 kbps ved 44,1 kHz).
38
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 38
2008-04-25 �� 8:05:53
DAN
Sådan kobles Bluetooth-enheden fra hjemmebiografsystemet
Du kan afbryde hjemmebiografsystemet fra Bluetooth-enheden.
(Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
~ Hjemmebiografsystemet bliver frakoblet.
~ Når hjemmebiografsystemet er koblet fra Bluetooth-enheden,
viser hjemmebiografsystemet "DISCONNECT" på
frontdisplayet.
Tryk på knappen FUNCTION på hjemmebiografsystemets frontpanel for at skifte fra "BT AUDIO" til en
anden tilstand.
~ Den tilsluttede Bluetooth-enhed venter nogle sekunder på svar fra hjemmebiografsystemet, inden
forbindelsen afbrydes. (Tiden for frakobling kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden).
~ Den aktuelt tilsluttede enhed bliver frakoblet.
M
● afspilning
Sådan kobles hjemmebiografsystemet fra Bluetooth-enheden
` I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem hjemmebiografsystemet
og Bluetooth-enheden overstiger 10 m. Hvis afstanden ændres tilbage til det effektive område, eller hvis du
genstarter Bluetooth-enheden, kan Bluetooth-forbindelsen gendannes.
` Visse funktioner fungerer muligvis ikke korrekt med visse Bluetooth-enheder.
39
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 39
2008-04-25 �� 8:05:53
afspilning
AFSpILNING AF MEDIEFILER MED FUNKTIONEN USB HOST
Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og musik, der er lagret på en MP3-afspiller, USB-hukommelse
eller digitalt kamera i høj videokvalitet ved at tilslutte lagringsenhedens USB-port til hjemmebiografen.
1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af apparatet.
. Tryk på knappen FUNCTION på hovedenheden eller
på knappen pORT på fjernbetjeningen for at vælge
tilstanden USB.
~ USB vises på skærmen og forsvinder herefter.
~ USB-menuskærmen vises på tv-skærmen, og den
lagrede fil afspilles.
. Tryk på knappen STOp (@) for at stoppe afspilningen.
Sikker fjernelse af USB
For at forhindre at hukommelsen, der findes i USB-enheden,
beskadiges, skal du udføre en sikker fjernelse, inden du frakobler
USB-kablet.
~ Tryk på knappen STOp (@) to gange efter hinanden.
Displayet viser REMOVE USB.
~ Fjern USB-kablet.
Hop frem/tilbage
Tryk på knappen [,] under afspilning.
~ Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen ],
vælges den næste fil.
~ Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen [,
vælges den forrige fil.
40
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 40
2008-04-25 �� 8:05:53
DAN
Hurtig afspilning
Tryk på (,) under afspilning for at afspille disken med en
højere hastighed.
~ Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres
visningenshastigheden således:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
1. USB-enheder der understøtter USB Mass Storage v. 1.0. (USB-enheder der fungerer som en flytbar
disk i Windows 2000 (eller nyere) uden installation af ekstra drivere).
. MP3-afspiller: Harddiske og MP3-afspillere af flash-typen.
. Digitalt kamera: Kameraer, der understøtter USB Mass Storage v. 1.0.
~ Kameraer der fungerer som en flytbar disk i Windows 2000 (eller nyere) uden installation af ekstra drivere.
4. USB-harddiske og USB-flash-drev: Enheder der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1.
~ Du vil muligvis opleve en forskel i afspilningskvaliteten, hvis du tilslutter en USB 1.1-enhed.
~ For at sikre korrekt funktion skal du huske at tilslutte en strømforsyning til USB-harddisken.
. USB-kortlæser: USB-kortlæser med én slot og USB-kortlæser med flere slot.
~ Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.
~ Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve
problemer.
. Hvis du anvender et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden muligvis ikke.
● AFSpILNING
Kompatible enheder
Understøttede formater
Samplings
Format
Filnavn
FIltype
Bithastighed
Version
pixell
Stillbillede
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44,1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44,1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44,1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3,11~
DivX5,1, XviD
720x480
44,1KHz~48KHz
Musik
Film
frekvens
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
~ Digitale kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer, når
de tilsluttes til en pc, understøttes ikke.
~ Enheder med filsystemet NTFS understøttes ikke. (Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table
16/32) understøttes.)
~ Afhængigt af sektorstørrelsen på deres filsystem, fungerer visse MP3-afspillere muligvis ikke.
~ Funktionen USB HOST understøttes ikke, hvis der tilsluttes et produkt, der overfører mediefiler vha. et
producentspecifikt program.
~ Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).
~ Funktionen USB Host i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder.
Se side 55 for oplysninger om understøttede enheder.
41
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 41
2008-04-25 �� 8:05:54
opsætning af systemet
Af hensyn til din behagelighed kan du indstille funktionerne i denne DVD-hjemmebiograf, så de passer bedst
muligt til dit hjemmemiljø.
Indstilling af sprog
Skærmvisningssproget (OSD) er som standard indstillet til engelsk.
1. I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Setup , og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
. Vælg Language, og tryk derefter på ENTER eller på knappen +.
4. Tryk på markørknappen $,% for at vælge OSD Language, og tryk
herefter på ENTER eller på +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Tryk på $,% markørknappen for at vælge det ønskede sprog, og
tryk derefter på ENTER-knappen.
~ Hvis sproget blev sat til engelsk, vises skærmbillederne på
engelsk, når opsætningen er afsluttet.
d Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige
niveau.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
~ OSD LANGUAGE: Valg af skærmsprog
~ AUDIO: Valg af lydsprog (optaget på disken)
~ SUBTITLE: Valg af sprog til undertekst (optaget på disken)
~ DISC MENU: Valg af diskmenusprog (optaget på disken)
a Hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken, ændres menusproget
ikke, selv om du indstiller det til det ønskede sprog.
~ OTHERS: For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS og
indtaste sprogkoden for dit land. (Se side 54).
Sprog til LYD, UNDERTEKST og DISKMENU kan
vælges.
42
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 42
2008-04-25 �� 8:05:54
DAN
Indstilling af tv-skærm
Afhængigt af dit tv’s type (bredskærm eller almindelig 4:3), kan du vælge tv’ets formatforhold.
1. I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Setup , og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til TV DISPLAY, og tryk
herefter på ENTER eller på knappen +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● opsætning af systemet
4. Tryk på $,% markørknapperne for at vælge det ønskede punkt, og
tryk derefter på ENTER-knappen.
~ Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.
d Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
Justering af tv’ets formatforhold
(skærmstørrelse)
En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et bredformat- eller
højdefinitions-tv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet. Når du afspiller dvd’er,
der er optaget til en anden skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller
din skærm.
For et traditionelt tv skal du vælge enten 4:3PS eller 4:3LB, i overensstemmelse med hvad du
foretrækker. Vælg WIDE/HDTV, hvis du har et bredformat-tv.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse med “pan
& scan” på et tv med traditionel skærm.
~ Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af 16:9formatsbilledet er skåret væk).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse på et tv
med traditionel skærm.
~ Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på skærmen.
WIDE/HDTV
Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærm-indstilling på et
bredformat-tv.
~ Du kan se formatet fuld-skærm.
M
` Hvis en dvd har forholdet 4:3, kan du ikke se den på bredformat.
` Eftersom dvd’er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af den software,
tv-type og det formatforhold, du bruger.
` Under HDMI-betjening bliver skærmen automatisk ændret om til Wide-tilstand.
43
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 43
2008-04-25 �� 8:05:55
opsætning af systemet
Indstilling af børnelås (NIVEAU)
Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd’er med voldeligt indhold eller indhold beregnet
for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.
1. I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Setup , og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til PARENTAL, og tryk
herefter på ENTER eller på knappen +.
4. Tryk på $,% markørknapperne for at vælge det ønskede
klassifikationsniveau, og tryk derefter på ENTER-knappen.
~ Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke se dvd’er med
klassifikationsniveau 7 eller derover.
~ Jo højere niveau jo mere indhold for voksne og vold er der på dvd’en.
5. Indfør adgangskoden, og tryk derefter på ENTER-knappen.
~ Adgangskoden er som standard sat til “7890”.
~ Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
ENTER
RETURN
EXIT
d Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
M
` Denne funktion virker kun, hvis dvd’en indeholder information om klassifikationsniveauer.
Indstilling af adgangskode
Du kan indstille adgangskoden til børnelås (klassifikationsniveau).
1. Tryk på MENU-knappen.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Setup , og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til PASSWORD, og tryk
herefter på ENTER eller på knappen +.
MOVE
4. Tryk på ENTER-knappen.
. Indfør adgangskoden, og tryk derefter på ENTER-knappen.
~ Angiv den gamle adgangskode, en ny adgangskode, og bekræft den
nye adgangskode.
~ Opsætningen er afsluttet.
M
` Adgangskoden er som standard sat til “7890”.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Hvis du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for
børnelås, skal du gøre følgende:
~ Når afspilleren er i stop-indstilling, skal du holde hovedenhedens STOP (@) knap i mindst 5 sekunder.
INITIAL vises på displayet, og alle indstillinger sættes igen på standardværdierne.
~ Tryk på POWER-knappen.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
44
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 44
2008-04-25 �� 8:05:55
dG
DAN
INDSTILLING AF TApET
Mens du ser en dvd eller JPEG-cd, kan du indsætte det billede, du ønsker, som baggrundstapet.
1. Ved afspilning skal du trykke på pAUSE-knappen, når der
vises et billede, du kan lide.
● OpSæTNING AF SYSTEMET
. Tryk på LOGO-knappen.
~ COpY LOGO DATA bliver vist på tv-skærmen.
. Strømmen slås fra og derefter til igen.
~ Det valgte tapet bliver vist.
~ Du kan vælge op til tre tapetindstillinger.
COpY LOGO DATA
II pAUSE
M
LOGO IS COpIED
II pAUSE
` Denne funktion virker ikke, hvis HDMI-udgang er 720p, 1080i eller 1080p.
SÅDAN VæLGES EN AF DE TRE TApETINDSTILLINGER, DU HAR LAVET
1. I stop-indstilling skal du trykke på knappen MENU.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Setup , og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til LOGO, og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
1. Tryk på $,% markørknapperne for at vælge den ønskede USER,
og tryk derefter på ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Dette vælger en af tre tapetskærme
. Tryk på knappen EXIT for at afslutte indstillingen.
~ ORIGINAL: Vælg dette for at bruge Samsungs logo som tapet.
~ USER: Vælg dette for at bruge det ønskede billede som tapet.
d Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
4
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 45
2008-04-25 �� 8:05:56
opsætning af systemet
Tilstanden DVD PlaybacK
Visse DVD AUDIO-diske indeholder både DVD VIDEO og DVD AUDIO.
For at afspille DVD VIDEO-delen af DVD AUDIO-disken, skal du indstille
enheden til tilstanden DVD VIDEO.
1. Tryk på MENU-knappen, mens diskbakken er åben.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Setup , og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Tryk på markørknappen % for at flytte til DVD TYPE, og tryk herefter
på ENTER eller på knappen +.
4. Tryk på $,% markørknapperne for at gå til DVD VIDEO, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
~ Gentag trinene 1 ~ 4 igen, hvis du vil skifte til tilstanden DVD AUDIO Play.
~ DVD VIDEO: Indstilles for at afspille det DVD VIDEO-indhold, der
findes på DVD AUDIO-diske.
~ DVD AUDIO: Indstilles for at afspille standard-DVD AUDIO.
M
` Tilstanden DVD Play er indstillet til DVD AUDIO som fabriksstandard.
` Når du afbryder strømmen til hovedenheden, skiftes der automatisk til tilstanden DVD AUDIO.
DivX(R)-registrering
Brug dit registreringsnummer til at registrere denne afspiller hos DivX(R) Video On Demand-tjenesten.
Hvis du vil vide mere, kan du gå til www.divx.com/vod.
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde)
Denne funktion afbalancerer området mellem de højeste og de laveste lyde.
Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten ved lav lydstyrke.
1. I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Audio, og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til DRC, og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
4. Tryk på , markørknapperne for at justere ‘DRC’.
~ Jo længere du trykker på  markørknappen, jo større bliver
effekten, og jo længere du trykker på  markørknappen, jo mindre
bliver effekten.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
CHANGE
46
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 46
2008-04-25 �� 8:05:56
DAN
OpSæTNING AF AV SYNC
Billedet kan virke langsomt i forhold til lyden, hvis der tilsluttes til et digitalt tv.
I så fald skal du justere forsinkelsestiden for lyden til den status, der passer bedst med billedet.
1. I stop-indstilling skal du trykke på knappen MENU.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Audio, og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
4. Tryk , på markørknapperne for at vælge forsinkelsestiden for
AV-SYNC, og tryk derefter på ENTER-knappen.
~ Du kan indstille forsinkelsestiden for lyden til mellem 0 ms og
300 ms. Indstil den til den optimale status.
d Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige
niveau.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
● OpSæTNING AF SYSTEMET
. Tryk på markørknappen % for at flytte til AV-SYNC, og tryk herefter
på ENTER eller på knappen +.
EXIT
INDSTILLING AF HDMI AUDIO
Du kan tænde og slukke for de lydsignaler, der overføres via HDMI-kablet.
1. I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
. Tryk på markørknappen % for at flytte til Audio, og tryk herefter på
ENTER eller på knappen +.
. Tryk på markørknappen  for at flytte til HDMI AUDIO, og tryk herefter
på ENTER eller på knappen +.
RETURN
EXIT
4. Tryk på , markørknapperne for at vælge ON eller OFF,
og tryk derefter på ENTER-knappen.
• ON: Såvel video- som lydsignaler overføres via HDMI tilslutningskablet,
og lyden udsendes kun gennem højttalerne på dit tv.
• OFF: Kun video overføres via HDMI-tilslutningskablet.
Lyden udsendes kun gennem hjemmebiografens højttalere.
d Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
d Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
M
RETURN
EXIT
` Produktets standardindstilling er HDMI AUDIO OFF.
` HDMI AUDIO down-mixes automatisk til to kanaler til tv-højttalere.
INDSTILLING AF LYD
Manuel indstilling af højttalernes lydstyrke og lydbalance med SOUND EDIT (lydindstillings)-knappen.
Tryk på knappen SOUND EDIT, og tryk derefter på
markørknapperne ,.
justering af front/baghøjttaleres balance
` Du kan vælge fra 00 til –06 og OFF.
` Lydstyrken falder, jo tættere du kommer på –6.
justering af center/bag/fronthøjttaleres lydniveau
` Lydstyrkeniveauet kan justeres trinvist fra +6 dB til –6 dB.
` Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6 dB, og lavere, jo tættere du kommer på -6 dB.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 47
4
2008-04-25 �� 8:05:59
radio
LYT TIL RADIO
Fjernbetjening
1. Tryk på knappen TUNER for at vælge FM-båndet.
. Stil ind på den ønskede station.
~ Automatisk indstilling 1: Når der trykkes på
knappen [,] vælges en forvalgt radiostation.
~ Automatisk indstilling 2: Tryk på ,,. og hold en
af dem nede for automatisk at søge efter aktive
radiostationer.
~ Manuel indstillng: Tryk kort på ,,. for trinvist at
øge eller sænke frekvensen.
Hovedenhed
1. Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM-båndet.
. Vælg en radiostation.
~ Automatisk indstilling 1: Tryk på STOp (@) knappen for at vælge pRESET, og tryk derefter på
[,] knappen for at vælge den forvalgte station.
~ Automatisk indstilling 2: Tryk på STOp (@) knappen for at vælge MANUAL, og tryk derefter på
[,] knappen og hold den nede for automatisk at
søge på båndet.
~ Manuel indstillng: Tryk på STOp (@) -knappen for at vælge MANUAL og tryk derefter kort på
for at stille ind på en lavere eller højere frekvens.
Tryk på MO/ST-knappen for at høre radio i mono/stereo (gælder kun for FM-stationer).
• Hver gang, der trykkes på knappen, skifter lyden mellem STEREO og MONO.
~ I områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden forstyrrelser.
FORVALG AF STATIONER
Eksempel: Forvalg af FM 89,10 i hukommelsen
1. Tryk på knappen TUNER for at vælge FM-båndet.
. Tryk på ,,. for at vælge 89.10.
. Tryk på TUNER MEMORY-knappen.
~ 01 blinker i displayet.
4. Tryk på [,] for at vælge det forvalgte nummer.
~ Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.
. Tryk på TUNER MEMORY-knappen igen.
~ Tryk på knappen TUNER MEMORY, inden tal forsvinder
fra displayet.
~ Number forsvinder fra displayet, og stationen lagres i
hukommelsen.
. Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre stationer.
~ Tryk på [,] på fjernbetjeningen for at stille ind på en forvalgt kanal.
4
M
` Denne enhed kan ikke modtage AM-udsendelser.
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 48
2008-04-25 �� 8:06:00
DAN
praktiske funktioner
MUTE-FUNKTION
Denne funktion er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.
● pRAKTISKE FUNKTIONER
Tryk på MUTE-knappen.
~ MUTE blinker på skærmen.
~ Tryk på knappen igen for at gendanne lyden.
FUNKTIONEN SLEEp TIMER
Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.
Tryk på SLEEp-knappen.
~ SLEEp vises. Hver gang der trykkes på knappen, ændres den
forvalgte tid som følger:
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Tryk på SLEEp-knappen for at bekræfte indstillingen.
~ Den tid, der er tilbage, indtil dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
~ Når du trykker på knappen igen, ændres slumretiden, du har indstillet
tidligere.
Slå slumrefunktionen fra ved at trykke på SLEEp-knappen, indtil OFF vises på skærmen.
jUSTERING AF SKæRMEN LYSSTYRKE
Du kan justere lysstyrken på hovedenhedens skærm, så den ikke
forstyrrer, når du ser film.
Tryk på DIMMER-knappen.
~ Hver gang der trykkes på knappen, justeres hovedskærmens
lysstyrke.
V-sOunD (ViRTuEl lYD)
Der kan lyttes til 2-kanalslyd med virtuelle effekter for at give en mere realistisk lyd,
som i 5.1-kanaler.
Tryk på V-sOunD-knappen.
~ Hver gang der trykkes på knappen, skifter valget som følger:
V.SO ON  V.SO OFF
4
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 49
2008-04-25 �� 8:06:02
praktiske funktioner
ViRTuEl HOVEDTElEfOnfunKTiOn
Brug hovedtelefoner (3.5Ø)(medfølger ikke) for privat lyttefornøjelse. Du kan nyde en dynamisk lydeffekt svarende
til den fra en 5.1-kanals surround-lyd med almindelige stereo hovedtelefoner.
1. Sæt hovedtelefonerne i hovedtelefonstikket.
~ Du kan købe hovedtelefoner i de fleste
elektronikforretninger.
2. Tryk på V-H/P-knappen.
~ Hver gang der trykkes på knappen, skifter valget
mellem V.Hp:ON og V.Hp:OFF.
• V.HP:ON : Vælg dette for at nyde en 5.1-kanals
surround-lyd, der giver en fornemmelse
af at være til en fodboldkamp eller i en
koncertsal.
• V.HP:OFF : Vælg dette for at lytte til almindelig 2
kanals stereolyd.
AUX
M
IN1
` Lyt ikke til ekstremt høj lydstyrke, når du bruger hovedtelefoner. Længerevarende lytning til h
0
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 50
2008-04-25 �� 8:06:02
DAN
S.VOL (SMART VOLUME)
Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet mod en dramatisk
volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.
Tryk på knappen S.VOL.
~ Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
S.VOL ON  S.VOL OFF
● pRAKTISKE FUNKTIONER
p.BASS/OpSKALERING AF LYD
p.BASS
Funktionen P.BASS forstærker bassen for en kraftigere lyd.
Tryk på p.BASS/AUDIO UpSCALE-knappen for at vælge
P.BASS-tilstanden.
~ Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
p BAS ON  UpSC ON  OFF
LYDOpSKALERING
Dette hjælper også til forbedring af din lydoplevelse (f.eks.
MP3-musik).
Du kan opskalere din MP3-lyd (24 kHz, 8 bit) til cd-lyd
(44,1 kHz, 16 bit).
Tryk på knappen p.BASS/AUDIO UpSCALE for at vælge
tilstanden AUDIO UpSCALE.
~ Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
p BAS ON  UpSC ON  OFF
M
` Funktionen P.BASS er kun mulig med 2 kanals LPCM-kilder, som f.eks. MP3, DivX, cd og
WMA. Tryk på knappen P.BASS igen, hvorefter "POWER BASS TIL" vises på skærmen.
1
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 51
2008-04-25 �� 8:06:03
fejlfinding
Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller hvis
instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste autoriserede
forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.
Symptom
Kontrol/løsning
Jeg kan ikke udskyde disken.
• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen og tænd for den igen.
Afspilning starter ikke.
• Kontroller regionskoden på dvd’en.
Dvd-diske købt i udlandet kan måske ikke afspilles.
• Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på denne dvdafspiller.
• Kontroller, at niveauet er korrekt.
Afspilning begynder ikke med
det samme, når der trykkes på
Afspil/Pause-knappen.
• Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med ridser
på overfladen?
• Tør disken ren.
Der kommer ingen lyd.
• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne
for trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen
korrekt tilpasset?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt
vinkel?
• Er batterierne flade?
• Har du valgt den korrekte tilstand på fjernbetjeningen (tv eller
dvd)?
• Disken drejer, men der kommer
intet billede.
• Billedkvaliteten er dårlig, og
billedet ryster.
• Er strømmen på tv’et slået til?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken beskidt eller beskadiget?
• En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
Funktionerne for lydsprog og
undertekster virker ikke.
• Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på
dvd’er, der ikke indeholder dem. Afhængigt af disken
fungerer de muligvis på en anden måde.
Menuskærmen vises ikke,
selvom menufunktionen er valgt.
• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke
ændres.
• Du kan afspille 16:9-dvd’er med indstillingerne 16:9 WIDE,
4:3 LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd’er kan
kun ses i formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg
derefter den korrekte funktion.
52
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 52
2008-04-25 �� 8:06:04
Kontrol/løsning
• Hovedenheden fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen går f.eks.
eller der høres en underlig lyd.)
• Dvd-afspilleren fungerer ikke
normalt.
• T ænd for strømmen, og hold knappen STOP (@) på
hovedenheden nede i mere end fem sekunder (nulstillingsfunktion).
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte
indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er
nødvendigt.
• Så længe meddelelsen “NO DISC” vises på hovedenhedens
skærm, skal du holde hovedenhedens STOP (@) -knap inde i
mere end 5 sekunder. “INITIAL” vises på skærmen, og
indstillingerne vender tilbage til standard.
• Tryk på POWER-knappen.
● fejlfinding
Du har glemt adgangskoden til
klassifikationsniveauet for
børnesikring.
DAN
Symptom
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte
indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er
nødvendigt.
Kan ikke modtage
radioudsendelse.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal der installeres
en ekstern FM-antenne i et område med gode
modtageforhold.
53
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 53
2008-04-25 �� 8:06:04
sprogkodeliste
Indtast den korrekte kodenummer for grundindstillingerne “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (se side 42).
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 54
2008-04-25 �� 8:06:04
DAN
produkter, som funktionen USB HOST understøtter
Digitalt kamera
Produkt
Firma
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Produkt
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Firma
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● produkter, som funktionen USB HOST understøtter
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB-flash-disk
Produkt
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Firma
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Type
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Produkt
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Firma
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Type
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-afspiller
Produkt
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Firma
Type
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Produkt
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Firma
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
55
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 55
2008-04-25 �� 8:06:04
appendix
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og
opbevaring af diske
Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage spring i afspilning.
Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.
Håndtering af diske
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken i kanterne,
så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.
Opbevaring af diske
Må ikke opbevares i direkte sollys.
M
Skal opbevares på et køligt og
ventileret sted.
Skal opbevares i et rent
beskyttelseshylster.
Skal opbevares lodret.
` Diskene må ikke blive snavsede.
` Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, skal den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i
vand, og aftørres med en blød klud.
~ Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.
M
` Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med kolde dele inde i afspilleren. Hvis der
dannes kondens inden i afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken og lade
afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.
56
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 56
2008-04-25 �� 8:06:04
Generelt
Strømforbrug
Vægt
Dimensioner
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
DVD (Digital Versatile Disc)
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Video Output
Component Video
HDMI
Amplifier
Front speaker output
Subwoofer speaker output
Frequency range
S/N Ratio
Channel separation
Input sensitivity
Højttalersystem
Højttaler
90 W
4,2 kg
449.6 (W) x 251.5 (H) x 99.1 (D) mm
+5°C ~ 35°C
10 % til 75 %
Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Spilletid (ca.) (enkelssidet, enkeltlagsdisk): 135 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maks. spilletid: 74 min.
Læsehastighed: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maks. spilletid: 20 min.
1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
PR : 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
PB : 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
Impedans: 85~115Ω
133W x 2(3Ω)
135W(3Ω)
● appendix
Disc
DAN
SPECIFIKATIONER
20Hz~20KHz
70dB
60dB
(AUX)400mV
2.1ch speaker system
Subwoofer
3Ω
35Hz~160Hz
86dB
135W
270W
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangsniveau
Nominel indgang
Maksimum indgang
Front
3Ω
140 Hz~20 KHz
86dB
133W
266W
Dimensioner (B x H x D)
Front : 96 x 537 x 102 mm (Underdel: Ø 190)
Subwoofer : 217x363.2x413.7 mm
Vægt
Front : 2,2 kg
Subwoofer : 6,7 kg
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
57
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 57
2008-04-25 �� 8:06:04
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakt Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Land
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 58
Webside
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Kundeservicecenter 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-25 �� 8:06:05
AH68-02061E
HT-X710_SENA-DAN-0425.indd 59
2008-04-25 �� 8:06:05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement