Samsung SGH-E760 User guide

Samsung SGH-E760 User guide
E760-cover.fm Page 1 Thursday, February 2, 2006 5:51 PM
* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som
finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma
med bilderna i denna guide.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och
produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-07690A
Swedish. 02/2006. Rev. 1.1
E760.book Page 2 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
SGH-E760
Användarhandbok
E760.book Page 3 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Säkerheten på vägen kommer i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera
fordonet först.
Viktiga
säkerhetsföreskrifter
Att bortse från föreskrifterna kan vara
både riskfyllt och olagligt.
Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränsle eller kemikalier.
Stäng av telefonen i flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar.
Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda
dem på flygplan.
Stäng av telefonen i närheten av medicinsk
utrustning.
Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda
utrustning som är känslig för externa radiovågor.
Följ lokala bestämmelser.
E760.book Page 1 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Håll telefonen utom räckhåll för små barn.
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska
störningar vilket kan inverka på deras prestanda.
Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom
räckhåll från små barn.
Särskilda bestämmelser
Tillbehör och batterier
Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng
alltid av telefonen där det är förbjudet att använda
den och på alla platser där den kan orsaka elektriska
störningar eller innebära risk.
Använd endast tillbehör och batterier som är
godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan
skada telefonen och medföra risk för personskador.
Vattentålighet
Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.
Använd den med förnuft
Använd bara telefonen för normal användning (mot
örat). Undvik onödig kontakt med antennen när
telefonen är påslagen.
Nödsamtal
Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt.
Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra
det
.
Viktiga säkerhets-föreskrifter
Störningar
• Att använda icke Samsung originalbatterier kan
medföra explosionsrisk.
• Återvinn använda batterier enligt lokala
instruktioner.
Kvalificerad service
Endast specialutbildad servicepersonal får reparera
telefonen.
Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och
säkerhetsinformation" på sid 98.
1
E760.book Page 2 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Om denna handbok
•
Den här användarhandboken innehåller en kortfattad
information om hur du använder telefonen. Läs
avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du
snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.
Följande ikoner används i handboken:
Anger att du bör vara extra uppmärksam
på den efterföljande informationen som
gäller säkerhetsaspekter eller
telefonfunktioner.
Du måste använda navigeringsknapparna
för att bläddra till rätt alternativ och välja
det.
→
]
< >
2
Specialfunktioner på din telefon
•
Kamera och videokamera
Med telefonens kameramodul kan
du ta en bild eller spela in en
video.
•
MP3-spelare
Spela musikfiler genom att
använda telefonen som en
mp3-spelare.
Det finns mer information på den sida
som hänvisas till.
[
Rörelsefunktionen
Telefonen kan känna av rörelser. Den utför vissa
kommandon beroende på hur du rör telefonen.
En av telefonens knappar. T ex [
]
En programstyrd knapp vars funktion
visas på telefonens skärm. T ex <Meny>
E760.book Page 3 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
•
Bli personlig med ett foto-ID
Du ser ett foto på den person som
ringer till dig.
Visitkort
Skapa visitkort med ditt nummer
och profil. När du presenterar dig
för andra kan du använda detta
bekväma elektroniska visitkort.
WAP Browser
Öppna trådlöst Internet och få
tillgång till en rad olika tjänster
och aktuell information.
•
Bildmeddelande (MMS)
Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan
innehålla text, bild, video och ljud.
•
E-post
Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och
ljudbilagor.
•
Java
Spela Java™-baserade
förprogrammerade spel och hämta
fler när du vill.
•
Kalender
Håll reda på din planering per dag,
vecka och månad.
•
Röstmemo
Spela in röstmemon och ljud.
Specialfunktioner på din telefon
•
Bluetooth
Skicka foton, bilder, videoklipp
eller annan personlig information
och anslut till andra enheter med
hjälp av den kostnadsfria och
trådlösa Bluetooth-tekniken.
3
E760.book Page 4 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Innehåll
Packa upp
6
Kontrollera att allt är med
Telefonen
6
7
Sätta i kortet och ladda telefonen .............................. 7
Slå på/av telefonen.................................................. 9
Knappar och display ................................................. 9
Välja menyfunktioner .............................................. 12
Anpassa telefonen .................................................. 13
Ringa/besvara samtal.............................................. 15
Starta kamera, musik och andra specialfunktioner
23
Använda kameran................................................... 23
Spela upp MP3-filer................................................. 24
Navigera i WAP Browser .......................................... 25
4
Skriva in text
31
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
34
Avancerade samtalsfunktioner
Menyfunktioner
Första stegen för att använda telefonen
Fler funktioner
25
27
28
29
Samtalsfunktioner
Knappar, funktioner och platser
Komma igång
Använda telefonboken.............................................
Sända meddelanden ...............................................
Visa meddelanden ..................................................
Använda Bluetooth .................................................
38
Alla menyalternativ
Felsökning
96
Hjälp och personlig assistans
Hälso- och säkerhetsinformation
Index
98
105
E760.book Page 5 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Översikt över menyfunktioner
I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.
1 Samtalslista
1
2
3
4
5
6
7
Senaste kontakter
Missade samtal
Ringda samtal
Mottagna samtal
Radera alla
Samtalstid
Samtalskostnader*
2 Telefonbok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sök kontakt
Fasta nummer*
Ny kontakt
Grupper
Kortnummer
Mitt visitkort
Egna nummer
Hantering
Tjänstnummer*
sid 38
sid 38
sid 39
sid 39
sid 39
sid 39
sid 39
sid 40
sid 40
sid 40
sid 41
sid 42
sid 42
sid 43
sid 44
sid 44
sid 44
sid 45
3 Applikationer
1 MP3-spelare
2 Röstmemo
3 JAVA
4 Rörelsefunktioner
5 Världstid
6 Larm
7 Kalkylator
8 Omvandlare
9 Timer
10 Stoppur
11 SIM Tjänster*
4 WAP Browser
1
2
3
4
5
6
Startsida
Bokmärken
Gå till URL
Töm cache
Profilinställningar
Aktuell profil
sid 45
sid 45
sid 47
sid 48
sid 51
sid 52
sid 52
sid 53
sid 53
sid 54
sid 54
sid 54
sid 55
sid 55
sid 56
sid 56
sid 57
sid 57
sid 58
5 Meddelanden
1
2
3
4
5
6
Skapa
Mina meddelanden
Mallar
Radera alla
Inställningar
Broadcastmeddelanden
7 Minnesstatus
6 Filhanteraren
1
2
3
4
5
6
Bilder
Videoklipp
Musik
Ljud
Andra filer
Minnesstatus
7 Kalender
sid 58
sid 58
sid 61
sid 65
sid 66
sid 66
sid 71
sid 72
sid 72
sid 72
sid 73
sid 74
sid 74
sid 75
sid 75
sid 76
8 Kamera
sid 79
9 Inställningar
sid 85
sid 85
sid 85
sid 86
sid 87
sid 89
sid 91
sid 93
sid 95
sid 95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tid & datum
Telefoninställningar
Displayinställningar
Ljudinställningar
Nätverkstjänster
Bluetooth
Säkerhet
Minnesstatus
Grundinställning
* Visas endast om det stöds av ditt
SIM-kort.
5
E760.book Page 6 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Packa upp
Telefonen
Kontrollera att allt är med
Knappar, funktioner och platser
Hörlur
Telefon
Reseadapter
Display
Internet/
Bekräfta-knapp
Batteri
Användarhandbok
Du kan inhandla olika tillbehör hos
din lokala Samsung-återförsäljare.
Vilka artiklar som medföljer
telefonen och vilka tillbehör som
finns hos din Samsungåterförsäljare kan variera mellan
olika länder och telefonoperatörer.
6
Programstyrd
knapp (vänster)
Uttag för headset
Uppringningsknapp
Volymknappar
Alfanumeriska
knappar
Special
funktionsknappar
Navigeringsknappar
(Upp/Ned/Vänster/
Höger)
Programstyrd
knapp (höger)
Yttre
display
Kamera
Kamera-/
Strömbrytare Rörelseknapp
på/av/knapp
lämna meny
Avbryta/Korrigera
knapp
Mikrofon
E760.book Page 7 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Komma igång
Sätt i SIM-kortet.
Första stegen för att använda telefonen
Sätta i SIM-kortet
När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett
SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information
om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga
tilläggstjänster.
Sätta i kortet och ladda telefonen
Ta bort batteriet.
Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är
vända mot telefonen.
Sätt i batteriet.
Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla
knappen [
] nedtryckt.
7
E760.book Page 8 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Komma igång
Anslut reseadaptern till telefonen.
Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är
fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).
Ta bort adaptern från telefonen.
Svagt batteri, indikator
När batteriet är svagt:
• hörs en varningssignal,
• meddelandet "Batterinivå låg" visas och
• ikonen för tomt batteri
blinkar.
Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av
automatiskt. Ladda batteriet.
8
E760.book Page 9 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Slå på/av telefonen
Slå på
Knappar och display
Knapp(-ar) Beskrivning
1. Öppna telefonen.
Slå inte på
telefonen där det
är förbjudet att
använda
mobiltelefoner.
3. Om du tillfrågas om PIN skriver
du in det och trycker sedan på
<OK>.
Slå av
1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [
] nedtryckt.
Komma igång
2. Håll knappen [ ] nedtryckt
tills telefonen slås på.
Utföra de funktioner som anges på
displayens nedersta textrad.
I viloläge: Öppna favoritmenyns
alternativ direkt.sid 85
I menyläge: Bläddra igenom
menyalternativen.
I viloläge: WAP Browser öppnas.
I menyläge: Välja den markerade
menyn.
Ta bort tecken från displayen.
I menyläge: Gå tillbaka till den
föregående menynivån.
Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Hämta det senast slagna,
missade eller mottagna numret.
9
E760.book Page 10 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Komma igång
Knapp(-ar) Beskrivning
Avsluta ett samtal.
Håll knappen nedtryckt för att slå på
eller stänga av telefonen.
I menyläge: Avbryta inmatningen och
gå tillbaka till viloläget.
Skriva in siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.
I viloläge: När du håller knappen [1]
nedtryckt kopplas du upp till din
röstbrevlåda. Håll [0] nedtryckt för att
ange utlandsprefix.
Skriva in specialtecken.
Håll [ ] nedtryckt för att infoga en
paus mellan siffror. Håll [ ] nedtryckt
för att aktivera eller deaktivera
Tystläge.
10
Knapp(-ar) Beskrivning
Ställa in telefonens volym.
I viloläge: När telefonen är öppen
justerar du volymen på knappljudet.
Håll knappen nedtryckt för att aktivera
den yttre displayen när telefonen är
stängd.
I viloläge med telefonen öppen: Håll
knappen nedtryckt för att starta
kameran. Med telefonen stängd: Håll
knappen nedtryckt för att aktivera
rörelsefunktionen.
I läget Ta bild: Ta ett foto eller börja
spela in en video.
E760.book Page 11 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Display
Layout
Ikoner
Visar olika ikoner.
Ikoner*
Namn
Nytt röstmeddelande
(forts)
Ny e-post
Någon av inkorgarna är full
Text och grafik
Visar meddelanden,
instruktioner och
information som du
skriver in.
Funktionen Vidarekoppling är aktiv
sid 89
Informationsområde för
de programstyrda
funktionerna
Visar vilka funktioner som
för närvarande hör ihop
med de två programstyrda
knapparna.
Ansluten till handsfree för bil eller
headset
Styrkan på den mottagna signalen
Samtal pågår
Komma igång
Meny
Ikoner
Bluetooth-funktionen är aktiv
sid 91
Synkroniserad med dator
GPRS-nätet
Hemområdet, om du har registrerat
dig för den tjänsten
City-området, om du har registrerat
dig för den tjänsten
Du är utanför din egen operatörs
täckningsområde och det går
varken att ringa eller ta emot
samtal
Tystläget är aktivtsid 88
Ett larm är ställt
Batteriets laddningsnivå
Telefonen vibrerar vid inkommande
samtalsid 87
Nytt textmeddelande
Nytt bildmeddelande
* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika
länder och operatörer.
11
E760.book Page 12 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Komma igång
Välja menyfunktioner
Använda de
De programstyrda knapparnas
programstyrda funktion varierar beroende på
knapparna
vilken telefonfunktion som är aktiv.
Texten på displayens nedersta rad,
strax ovanför varje knapp, visar
den aktuella funktionen.
Meny
Välja
alternativ
1. Tryck på lämplig programstyrd
knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna
för att flytta till nästa eller
föregående alternativ.
3. Tryck på <Välj>, <OK> eller
[
] för att välja funktionen
som visas eller det markerade
alternativet.
Namn
4. Avsluta på något av följande
sätt.
• Tryck på <Åter> eller [C]
om du vill gå en nivå uppåt
i menystrukturen.
• Tryck på [ ] om du vill
återgå till viloläget.
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen för att
öppna huvudmenyn.
12
Tryck på den högra
programstyrda
knappen för att
öppna Sök
kontakt.
Använda
genvägar
Tryck på den sifferknapp som
motsvarar det alternativ som du ska
välja. För indexnumren 10 och 11
använder du knapparna [0]
respektive [ ].
E760.book Page 13 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Anpassa telefonen
Språk
Bakgrundsbild
i viloläge
2. Välj språk.
Ringsignal
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Ljudinställningar →
Inkommande samtal →
Ringsignal.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <Spara>.
Du kan ange bakgrundsbild för
respektive viloskärm.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Displayinställningar →
Bakgrundsbild →
Huvuddisplay eller Yttre
display.
Komma igång
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Telefoninställningar →
Språk.
2. Välj bildkategori.
3. Välj en bild.
Färgtema
Du kan byta färg på displayens
olika delar, t ex namnlister och
markeringar.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Displayinställningar →
Färgtema.
2. Välj färgtema.
13
E760.book Page 14 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Komma igång
Genvägar till
menyer
Navigeringsknapparna kan
användas som genvägsknappar för
att öppna vissa menyer direkt från
viloläget.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Telefoninställningar →
Genväg.
2. Välj en knapp.
Tystläge
Telefonlås
Du kan skydda telefonen mot
obehörig användning med hjälp av
ett lösenord. Det behövs ett
lösenord när telefonen slås på.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Säkerhet → Ändra lösenord.
2. Ange det förinställda lösenordet
00000000 och tryck på <OK>.
3. Välj den menyn som ska
tilldelas knappen.
3. Ange ett nytt lösenord med
4 - 8 siffror och tryck sedan på
<OK>.
Du kan växla till Tystläge för att
undvika att störa andra människor.
Håll [ ] nedtryckt i viloläget.
4. Skriv det nya lösenordet en
gång till och tryck på
<OK>.Markera Telefonlås.
5. Markera Aktivera.
6. Skriv lösenordet och tryck på
<OK>.
14
E760.book Page 15 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Ringa/besvara samtal
1. I viloläge: Ange riktnummer
och telefonnummer.
2. Tryck på [
].
3. Avsluta samtalet genom att
trycka på [ ].
Besvara ett
samtal
1. Tryck på [
ringer.
] när telefonen
Komma igång
Ringa ett
samtal
2. Avsluta samtalet genom att
trycka på [ ].
Tryck på [ / ].
Ställa in
volymen under
ett samtal
15
E760.book Page 16 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Använda
rörelsefunktionen
MP3
Du kan starta vissa
applikationer bara genom
att röra på telefonen. Med
den inbyggda sensorn som
känner av telefonens
rörelser och acceleration
kan du utföra vissa
funktioner beroende på
hur du rör telefonen.
Klar
Håll nedtryckt
Håll telefonen så plant
som möjligt.
16
Skapa först en lista.sid 24
Håll knappen
nedtryckt. Telefonen
växlar till klarläget i
rörelsefunktionen.
E760.book Page 17 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Under uppspelning
(Medan knappen
är nedtryckt)
Pausa eller fortsätta
(Upp och ned igen)
Nästa fil
(Höger
och
vänster)
Föregående fil
(Vänster och
höger)
Stoppa och avsluta
(Ned och upp igen)
Rör telefonen
(Höger och vänster)
medan knappen är nedtryckt. Släpp
knappen när MP3-spelaren startar.
Flytta telefonen på ett naturligt sätt inom ett litet
område och under en kort period, 1 - 2 sekunder.
17
E760.book Page 18 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Rytmmaskin
Håll telefonen så
plant som möjligt.
Håll knappen
nedtryckt. Telefonen
växlar till klarläget i
rörelsefunktionen.
Skaka på telefonen för
att höra rytmen.
Rör telefonen
(Vänster och
höger) medan knappen är nedtryckt.
Släpp knappen när rytmmaskinen
startar.
18
Avsluta genom att öppna
telefonen och trycka på
knappen
.
E760.book Page 19 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Kamera
Håll telefonen så
plant som möjligt.
Håll knappen
nedtryckt. Telefonen
växlar till klarläget i
rörelsefunktionen.
Ta ett foto genom att
trycka på knappen .
Fotot sparas automatiskt.
Rör telefonen
(Upp och ned
igen) medan knappen är
nedtryckt. Släpp knappen när
kameran startar.
Avsluta genom att öppna
telefonen och trycka på
knappen
.
19
E760.book Page 20 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Rörelsespel
Spela Screamer
1. I viloläge: Tryck på Meny och välj
Applikationer → JAVA →
Nedladdningar → Screamer.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte
och
, för att starta spelet.
Öka
hastigheten
3. Välj NEW GAME → spelmod.
4. Tryck på knappen
.
Om du väljer Training mode
fortsätter du till steg 9.
5. Skriv in ett namn på figuren och
tryck på knappen
.
6. Ange längd, vikt och nationalitet för
figuren och tryck på knappen
.
7. Ange längd, bredd och vikt för en
rodel och tryck på knappen
.
8. Tryck på knappen
20
två gånger.
Minska
hastigheten
Vänster
Höger
9. Luta telefonen för att få figuren att röra sig framåt. Luta telefonen
uppåt eller nedåt för att ändra hastigheten på rodeln och åt vänster
eller höger för att styra.
Om du flyttar på dig under ett spel kan fel uppstå. Om du flyttar på dig
ska du trycka på den programstyrda knappen Restart.
E760.book Page 21 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Spela Pharaoh’s Treasure
1. I viloläge: Tryck på Meny och välj
Applikationer → JAVA →
Nedladdningar → Pharaoh’s
Treasure.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte
, för att starta spelet.
Upp
3. Välj Start → New Game.
4. Tryck på knappen
.
Ned
Vänster
Höger
5. Luta telefonen åt höger för att få figuren att röra sig framåt.
När du lutar telefonen åt vänster, höger, uppåt eller nedåt rör
sig figuren.
Om du flyttar på dig under ett spel kan fel uppstå. Tryck på den
programstyrda knappen MENU och välj Resume om du flyttar på dig.
21
E760.book Page 22 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Slå tärningen eller välja slumptal
1. I viloläge: Tryck på den programstyrda
knappen Meny och välj Applikationer →
Rörelsefunktioner → ett spel.
2. Skaka telefonen när du har startat spelet.
22
3. När du slutar kommer resultatet att visas.
E760.book Page 23 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Fler funktioner
Starta kamera, musik och andra specialfunktioner
Spela in ett
videoklipp
Använda kameran
Ta ett foto
2. I viloläge: Håll
nedtryckt för
att starta kameran.
4. Tryck på
när du vill avsluta
inspelningen. Videon sparas
automatiskt.
3. Rikta objektivet mot motivet för
att få en lämplig bild.
5. Tryck på den högra
programstyrda knappen när du
vill återgå till inspelningsläget.
4. Tryck på när du vill ta bilden.
Fotot sparas automatiskt.
Titta på ett
foto
] för att ta en bild
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Filhanteraren →
Bilder → Foton.
2. Tryck på [1] för att byta till
läget Spela in video.
3. Tryck på
när du vill starta
inspelningen.
1. Öppna telefonen.
5. Tryck på [
till.
1. I viloläge: Håll
nedtryckt för
att starta kameran.
Spela upp ett
videoklipp
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Filhanteraren →
Videoklipp → Videoklipp.
2. Välj videoklipp.
2. Välj foto.
23
E760.book Page 24 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Fler funktioner
Spela upp MP3-filer
Kopiera MP3filer till
telefonen
Skapa en
spellista
Använd någon av följande
metoder:
• Ladda ner från trådlöst
Internetsid 55
• Ladda ner från en dator med
Samsung PC Studio
i användarhandboken för
Samsung PC Studio
• Ta emot via Bluetoothsid 93
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Applikationer →
MP3-spelare.
2. Tryck på <Val> och välj Lägg
till i lista → Lägg till alla eller
Lägg till fil.
24
3. Om du väljer Lägg till fil
trycker du på [
] för att
markera de filer du vill ha och
trycker sedan på <Ange>.
4. Tryck på <Åter> för att återgå
till MP3-spelarens skärm.
Spela upp
MP3-filer
1. Tryck på [
] på MP3spelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan du
använda följande knappar:
•
: Pausa eller fortsätta
uppspelningen.
• Vänster: Gå tillbaka till
föregående fil. Gå bakåt i
filen när knappen hålls
nedtryckt.
E760.book Page 25 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
Navigera i WAP Browser
Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till
trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste
information och du kan också ladda ned filer.
Starta WAP
Browser
I viloläge: Tryck på [
Navigera på
Internet
•
•
].
Bläddra mellan olika objekt i
webbläsaren med [Upp] eller
[Ned].
Tryck på < > för att välja ett
objekt.
•
•
Tryck på <Föregå> eller [C]
om du vill återgå till föregående
sida.
Välj
eller tryck på [ ] för att
välja alternativ i webbläsaren.
Använda telefonboken
Lägga till en
post
I telefonminnet:
1. I viloläge: Skriv telefonnumret
och tryck på [
].
Fler funktioner
•
•
•
Höger: Hoppa till nästa fil.
Gå framåt i filen när knappen
hålls nedtryckt.
Upp: Öppna spellistan.
/ : Ställa in volymen.
Ned: Stoppa uppspelningen.
2. Välj Telefon → typ av nummer.
3. Ange informationen för
namnposten: Förnamn,
Efternamn, Mobil, Hem, Kontor,
Fax, Annat, E-post, Foto ID,
Melodi, Grupper och Memo.
4. Tryck på <Spara> för att spara
posten.
25
E760.book Page 26 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Fler funktioner
Lägga till en
post
(forts)
På SIM-kortet:
1. I viloläge: Skriv telefonnumret
och tryck på [
].
2. Välj SIM.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på [
posten.
Söka en post
] för att spara
1. I viloläge: Tryck på <Namn>.
2. Välj post.
3. Bläddra till ett nummer och
tryck på [
] om du vill ringa
upp numret eller tryck på [
]
om du vill redigera
informationen i namnposten.
26
Skapa och
sända ett
visitkort
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Telefonbok → Mitt
visitkort.
2. Ange din visitkortsinformation.
3. Tryck på <Spara> för att spara
visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet till
andra personer trycker du på
<Val> och väljer Skicka via →
lämplig sändmetod.
E760.book Page 27 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Sända meddelanden
3. Ange mottagarnas nummer.
4. Tryck på [
] när du vill sända
iväg meddelandet.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
Sända ett
och välj Meddelanden →
bildmeddelande
Skapa → Bildmeddelande.
(MMS)
2. Välj Rubrik.
3. Skriv rubriken för meddelandet
och tryck på [
].
5. Om du väljer Bild & video ska
du välja Bilder eller
Videoklipp och lägga till en
bild eller ett videoklipp.
Om du väljer Ljud ska du välja
ett av ljudalternativen och
lägga till ett ljudklipp.
6. Välj Meddelande.
Fler funktioner
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
Sända ett
och välj Meddelanden →
textmeddelande
Skapa → Textmeddelande.
(SMS)
2. Skriv in meddelandetexten och
tryck på [
].
7. Skriv in meddelandetexten och
tryck på [
].
8. Tryck på <Val> och välj Sänd.
9. Ange mottagarnas nummer
eller e-postadresser.
Tryck på [
] när du vill sända
iväg meddelandet.
4. Välj Bild & video eller Ljud.
27
E760.book Page 28 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Fler funktioner
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
Sända ett eoch välj Meddelanden →
postmeddelande
Skapa → E-post.
2. Välj Rubrik.
3. Skriv rubriken för
e-postmeddelandet och tryck
på [
].
4. Välj Meddelande.
5. Skriv e-postmeddelandets text
och tryck på [
].
6. Välj Bifoga fil.
7. Lägg till bild-, video-, ljud-,
musik- eller dokumentfiler.
8. Tryck på <Val> och välj Sänd.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [
] för att sända
e-postmeddelandet.
Visa meddelanden
När ett förhandsmeddelande visas:
Visa ett
textmeddelande 1. Tryck på <Se>.
2. Välj meddelande i Inkomna.
I Inkomna:
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden → Mina
meddelanden → Inkomna.
2. Välj ett textmeddelande (
När ett förhandsmeddelande visas:
Visa ett
bildmeddelande 1. Tryck på <Se>.
2. Välj meddelande i Inkomna.
I Inkomna:
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden → Mina
meddelanden → Inkomna.
2. Välj ett bildmeddelande (
28
).
).
E760.book Page 29 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
Visa ett eoch välj Meddelanden → Mina
postmeddelande
meddelanden → E-post.
3. Markera ett e-postmeddelande
eller en rubrik.
Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du
kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetoothenheter och utbyta data, använda handsfree eller
fjärrstyra telefonen.
Aktivera
Bluetooth
I viloläge: Tryck på <Meny> och
välj Inställningar → Bluetooth →
Aktivera → På.
Fler funktioner
2. Välj Kontrollera ny e-post för
att hämta e-postmeddelanden
eller rubriker.
Använda Bluetooth
4. Om du har markerat en rubrik
trycker du på <Val> och väljer
Hämta meddelandet.
29
E760.book Page 30 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Fler funktioner
Söka efter och 1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
sammankoppla
Bluetooth → Mina enheter →
med en
Sök ny enhet.
Bluetooth2. Välj enhet.
enhet
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth,
eller den andra Bluetoothenhetens PIN-kod om sådan
finns, och tryck på <OK>.
När ägaren till den andra
enheten anger samma kod är
sammankopplingen klar.
30
Sända data
1. Öppna en applikation,
Telefonbok, Filhanteraren
eller Kalender.
2. Bläddra fram objektet.
3. Tryck på <Val> och välj Skicka
via → Bluetooth.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod
för Bluetooth skriver du in den
och trycker sedan på <OK>.
Ta emot data
Bluetooth-funktionen i telefonen
måste vara aktiv för att du ska
kunna ta emot data.
Tryck på <Ja> för att bekräfta
mottagandet om det behövs.
E760-2.fm Page 31 Thursday, February 2, 2006 5:55 PM
Använda ABC-läget
Skriva in text
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken
eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-,
siffer- eller symbolläget.
Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på
displayen.
Knapp
Tecken i den ordning de visas
Versaler
Gemener
Byta textinmatningsläge
•
•
•
Tryck på den högra programstyrda knappen för att
ändra textinmatningsläge. Eller, tryck och håll ned
den högra programstyrda knappen och välj det
läge du vill använda.
: ABC-läge
: T9-läge
: Sifferläge
: Symbolläge
Håll knappen [ ] nedtryckt för att växla mellan
T9- och ABC-läget.
Håll knappen [ ] nedtryckt för att växla till
symbolläget.
31
E760.book Page 32 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Skriva in text
Användningstips för ABC-läget
Skriva in ord i T9-läget
•
1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord.
Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.
Till exempel trycker du på [4], [3] och [5] för att
skriva Hej i T9-läget.
T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan
ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort
tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat
fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval
för de knappar som du har tryckt på.
Till exempel, för både Ge och Id trycker du på [4]
och [3].
4. Tryck på [ ] när du vill skriva ett blanksteg och
börja på nästa ord.
•
•
•
•
När du vill skriva in samma bokstav två gånger
(eller en annan bokstav på samma knapp) väntar
du bara så flyttas markören automatiskt åt höger
eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa
bokstav.
Tryck på [ ] när du vill ändra skiftläge. Det går att
välja Gemener (ingen indikator), Iniversaler ( )
och Versaler ( ).
Tryck på [ ] när du vill skriva ett blanksteg.
Tryck på navigeringsknapparna för att flytta
markören.
Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget.
Håll knappen [C] nedtryckt för att radera
displayen.
Använda T9-läget
I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken
med enstaka knapptryckningar.
32
Användningstips för T9-läget
•
Tryck på [1] för att skriva punkter och apostrofer
automatiskt.
E760.book Page 33 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken
Funktionen finns inte i alla språk.
1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [0] för att visa alternativa ord för dina
knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa
ord visas Stava på nedersta raden.
3. Tryck på <Stava>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <OK>.
Använda sifferläget
I sifferläget kan du skriva in siffror.
Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.
Använda symbolläget
I symbolläget kan du skriva in symboler.
För att...
Tryck på…
visa fler symboler
[Upp] eller [Ned].
välja en symbol
motsvarande sifferknapp.
ta bort inmatade
symboler
[C].
infoga symboler
<OK>.
Skriva in text
•
•
Tryck på [ ] när du vill ändra skiftläge. Det går att
välja Gemener (ingen indikator), Iniversaler ( )
och Versaler ( ).
Tryck på [ ] när du vill skriva ett blanksteg.
Tryck på navigeringsknapparna för att flytta
markören.
Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget.
Håll knappen [C] nedtryckt för att radera
displayen.
33
E760.book Page 34 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Samtalsfunktioner
Avancerade samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [
].
• Tryck på [C] för att radera den sista siffran eller håll
[C] nedtryckt för att radera alla tecken på displayen.
Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig
siffra.
• Håll [ ] nedtryckt för att infoga ett blanksteg mellan
siffror.
Ringa ett utlandssamtal
1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och
telefonnumret och tryck på [
].
Återuppringning av de senaste numren
1. I viloläge: Tryck på [
de senaste numren.
34
] för att visa en lista med
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [
].
Ringa upp ett nummer i telefonboken
När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du
ringa numret genom att välja det i Telefonbok.
sid 40
Du kan också ange kortnummer för de mest använda
numren med funktionen Kortnummer.sid 43
Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på
SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du
gav telefonnumret när du sparade det.
1. I viloläge: Ange platsnumret för det
telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan
på [ ].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra
igenom numren.
3. Tryck på <Slå nr.> eller [
] för att ringa upp
numret.
Avsluta ett samtal
Stäng telefonen eller tryck på [
].
E760.book Page 35 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Visa missade samtal
När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden
för inkommande samtal visas.
Om du har missat samtal visar displayen hur många
samtal du har missat.
1. Tryck på <Se>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det
behövs.
3. Tryck på [
] för att ringa upp numret.
Tryck på <Svara> eller [
] för att besvara samtalet.
Tips för att besvara samtal
•
•
•
•
När Svar valfri knapp är aktiverat kan du trycka
på valfri knapp, utom <Avvisa>, [ ] eller
[ / ].sid 86
När Aktiv lucka är aktiverat behöver du bara
öppna telefonen för att svara på ett samtal.
sid 86
Tryck på <Avvisa> eller [ ] om du inte vill
svara.
Håll [ / ] nedtryckt för att avvisa ett
inkommande samtal eller tysta ringsignalen,
beroende på inställningen för Volymknapp.
sid 86
Använda headset
Samtalsfunktioner
Besvara ett samtal
Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara
samtal utan att hålla i telefonen.
Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra
sida.
Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:
För att...
Tryck på...
ringa upp det senaste
samtalet igen
knappen och tryck
sedan en gång till och
håll den nedtryckt.
35
E760.book Page 36 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Samtalsfunktioner
För att...
Tryck på...
besvara ett samtal
och håll knappen
nedtryckt.
avsluta ett samtal
och håll knappen
nedtryckt.
Alternativ under ett samtal
Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.
Ställa in volymen under ett samtal
Använd [ / ] till att ställa in volymen i hörluren under
ett samtal.
Tryck på [ ] för att höja volymen och på [ ] för att
sänka den.
Parkera ett samtal/Återta
Tryck på <Parkera> eller <Återta> för att parkera
eller återta ett samtal.
36
Ringa ett andra samtal
Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt
nätverk.
1. Tryck på <Parkera> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <Val> och välj Avsluta parkerat
samtal när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka
på [ ].
Besvara ett andra samtal
Du kan besvara ett inkommande samtal även om du
redan pratar med någon i telefonen om den funktionen
stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen
Samtal väntar.sid 90
1. Tryck på [
] för att svara. Det första samtalet
parkeras automatiskt.
2. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
E760.book Page 37 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
3. Tryck på <Val> och välj Avsluta parkerat
samtal när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka
på [ ].
•
•
•
Tryck på [
] och sedan på <Ja> när du vill aktivera
högtalarfunktionen. Tryck på knappen igen för att
växla tillbaka till luren.
Använda alternativ under samtal
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ under
ett samtal:
• Röstskärpa på/Röstskärpa av: Öka mikrofonens
känslighet för att den andra personen tydligt ska
kunna höra vad du säger även om du viskar.
• Tyst/Mikrofon på: Stänga av telefonens mikrofon
så att den andra personen, i telefonen, inte kan
höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
•
•
Sänd DTMF: Du kan sända DTMF-toner (dual tone
multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner
du hör när du trycker på sifferknapparna på en
tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att
använda när ett lösenord eller kontonummer ska
sändas till ett automatiserat system, t ex en
banktjänst.
Meddelande: Läsa ett inkommande meddelande
och sända ett nytt meddelande.sid 58
Växla till headset/Växla till telefon: Flytta
samtalet till ett Bluetooth-headset eller en
handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.
Samtalsfunktioner
För att kommunicera med telefonsvarare och
datoriserade telefonväxlar måste alternativet
Knapptoner vara valt.
Använda högtalarfunktionen
Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata
även om telefonen är placerad en bit bort.
Telefonbok: Öppna listan med namnposter.
Ej knappton/Knapptoner: Slå på/stänga av
knapptonerna.
37
E760.book Page 38 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
•
•
SIM Tjänster: Använda SIM-kortets
specialtjänster som t ex nyheter, väder, sport,
underhållning och GPS-tjänster. Detta alternativ är
endast tillgängligt när ditt SIM-kort stöder SIM
Tjänster-menyer.
Koppla samman: Skapa ett gruppsamtal genom
att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva
samtalet. Upp till fem personer kan delta i ett
gruppsamtal.
Dela: Tala privat med en deltagare i ett
gruppsamtal. De övriga deltagarna kan fortsätta
tala med varandra. Efter den privata
konversationen väljer du Koppla samman för att
återgå till gruppsamtalet.
Ta bort: Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.
Menyfunktioner
Alla menyalternativ
Samtalslista
(Meny 1)
I denna meny kan du se samtal som du har ringt, tagit
emot eller missat samt längden på och kostnaden för
samtalen om det stöds av ditt SIM-kort.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Samtalslista
för att öppna menyn.
Senaste kontakter (Meny 1.1)
Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller
missade samtalen.
Hämta en samtalslista
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja
samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom
samtalslistan.
38
E760.book Page 39 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
3. Tryck på [
] om du vill granska
samtalsinformation eller [
] om du vill ringa upp
numret.
Missade samtal (Meny 1.2)
I den här menyn visas de senaste samtalen som du
inte har besvarat.
Ringda samtal (Meny 1.3)
I denna meny visas de senaste samtalen som du har
ringt.
Radera alla (Meny 1.5)
Använd den här menyn till att radera alla poster av en
viss samtalstyp.
1. Tryck på [
] för att markera samtalsposterna
som ska raderas.
2. Tryck på <Radera>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta raderingen.
Samtalslista (Meny 1)
Tryck på <Val> när en samtalspost visas för att välja
följande alternativ:
• Spara som kontakter: Spara numret i
telefonboken.
• Sänd meddelande: Sända ett text- eller
bildmeddelande.
• Radera: Radera den markerade posten eller alla
poster.
I denna meny visas de senaste samtalen som du har
tagit emot.
Menyfunktioner
Använda alternativ för samtalslistan
Mottagna samtal (Meny 1.4)
Samtalstid (Meny 1.6)
I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och
utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som
faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.
• Senaste samtalet: Kontrollera längden på det
senaste samtalet.
• Totalt ringt: Kontrollera sammanlagda längden
på alla samtal som du har ringt.
39
E760.book Page 40 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
•
Totalt ingående: Kontrollera sammanlagda
längden på alla samtal som du har tagit emot.
Nollställ timers: Nollställa alla samtalstimers. Du
måste ange telefonlösenordet.
Lösenordet är förinställt på 00000000.
Lösenordet kan ändras.sid 94
Samtalskostnader (Meny 1.7)
Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för
samtal. Denna meny kan endast väljas om funktionen
stöds av ditt SIM-kort. Observera att den inte är
avsedd att användas för fakturering.
• Samtalskostnad: Kontrollera kostnaden för det
senaste samtalet.
• Total kostnad: Kontrollera total kostnad för alla
samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala
kostnaden som angetts i Ange maxkostnad
måste räkneverket nollställas innan det går att
ringa på nytt.
• Maxkostnad: Kontrollera maxkostnadsgränsen
som angetts i Ange maxkostnad.
40
•
•
•
Nollställ räknare: Nollställa kostnadsräknarna.
Ange maxkostnad: Ange den maximala kostnad
som godkänns för dina samtal.
Debiteringstariff: Ange det pris per enhet som
ska användas när kostnaden för dina samtal
beräknas.
Telefonbok
(Meny 2)
Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i
telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är
fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som
kallas Telefonbok.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Telefonbok när
du vill öppna den här menyn.
Sök kontakt (Meny 2.1)
Använd den här menyn när du vill söka efter namn i
Telefonbok.
E760.book Page 41 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Söka en post
•
1. Ange de första bokstäverna i namnet som du
söker.
2. Välj rätt namn i listan.
3. Tryck på [
] om du vill ringa upp numret och på
[
] om du vill redigera informationen i
namnposten.
Fasta nummer (Meny 2.2)
Lägga till post
Telefonbok (Meny 2)
Tryck på <Val> när namnposten visas för att välja
följande alternativ:
• Redigera: Redigera informationen i namnposten.
• Sänd meddelande: Skicka ett text-, bild- eller
e-postmeddelande.
• Kopiera: Kopiera det markerade numret till
telefonens minne, SIM-kortet eller Fasta nummer.
• Skicka via: Skicka namnposten via text-, bildeller e-postmeddelande eller Bluetooth.
• Radera: Radera den markerade namnposten.
Använd den här menyn för att skapa en lista som kan
användas i läget Fasta nummer (FDN-läge). Om
funktionen FDN-läge stöds av ditt SIM-kort går det
endast att ringa till de angivna telefonnumren. FDNläge aktivera på menyn FDN-läge.sid 94
Menyfunktioner
Använda telefonboksalternativ
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut information
från namnposten på en skrivare ansluten via
Bluetooth.
1. Tryck på <Val> i listan Fasta nummer och välj
Lägg till.
2. Ange PIN2-koden och tryck på <OK>.
3. Ange information om kontakten.
• Namn: Ange ett namn.
• Telefonnummer: Lägga till telefonnummer.
• Plats: Tilldela ett platsnummer.
4. Tryck på <Spara> för att spara namnposten.
41
E760.book Page 42 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Använda telefonboksalternativ
Du får tillgång till olika alternativ för namnposten när
du trycker på <Val> i Sök kontakt.
Ny kontakt (Meny 2.3)
Använd den här menyn när du vill lägga till en ny
namnpost i telefonboken.
Spara ett nummer i telefonminnet
1. Välj Telefon.
2. Ändra inställningarna eller ange information om
namnposten.
• Förnamn/Efternamn: Ange ett namn.
• Mobil/Hem/Kontor/Fax/Annat: Lägga till ett
telefonnummer i valfri kategori.
• E-post: Ange en e-postadress.
• Foto ID: Välja en bild som ska vara foto-ID
och som sedan visas när du får ett samtal från
personen.
• Melodi: Välja en ringsignal för samtal från
personen.
42
•
Grupper: Ange att personen ska tilldelas en
ringprofil.
• Memo: Lägg till ett memo om personen.
3. Tryck på <Spara> för att spara namnposten.
Spara ett nummer på SIM-kortet
1. Välj SIM.
2. Ange information för namnposten:
• Namn: Ange ett namn.
• Telefonnummer: Lägga till telefonnummer.
• Plats: Tilldela ett platsnummer.
När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil
måste namnposten sparas i telefonminnet.
3. Tryck på <Spara> för att spara namnposten.
Grupper (Meny 2.4)
Använd den här menyn när du vill sortera
namnposterna i ringprofiler.
Lägga till medlemmar i en ringprofil
1. Välj grupp.
E760.book Page 43 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
2. Tryck på <Ange>.
3. Välj namnpost.
4. Om du vill lägga till fler medlemmar trycker du på
<Val> och väljer Lägg till. Upprepa steg 3 och 4.
Kortnummer (Meny 2.5)
Hantera ringprofiler
1. Välj en knapp mellan 2 och 9. Knappen 1 är
reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt från Sök kontakt eller Fasta nummer.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja
mellan.
4. Tryck på <Välj>.
Tilldela kortnummer
Menyfunktioner
Telefonbok (Meny 2)
Tryck på <Val> när grupplistan visas för att välja
följande alternativ:
• Visa: Visa medlemmarna i den markerade
gruppen.
• Lägg till: Lägga till en ny grupp.
• Redigera: Redigera egenskaperna för den
markerade gruppen.
• Sänd meddelande: Skicka ett text-, bild- eller
e-postmeddelande till utvalda medlemmar.
• Radera: Radera den markerade gruppen.
Gruppmedlemmarna raderas dock inte från
telefonboken.
I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för
åtta av de telefonnummer som du oftast ringer upp.
Hantera kortnummer
Tryck på <Val> på skärmen Kortnummer för att välja
följande alternativ:
• Lägg till: Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
• Visa: Visa namnet och numret som tilldelats
knappen.
• Ändra: Tilldela att annat nummer till knappen.
• Ta bort: Radera kortnummerinställningen för
knappen.
43
E760.book Page 44 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Ringa upp med kortnummer
I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.
Mitt visitkort (Meny 2.6)
Använd den här menyn till att skapa ett visitkort och
sända det till andra.
Spara ditt visitkort
Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar
ett telefonnummer i telefonens minne.sid 42
Använda alternativ för visitkort
När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för
att välja följande alternativ:
• Redigera: Redigera visitkortet.
• Skicka via: Skicka visitkortet via text-, bild- eller
e-postmeddelande eller Bluetooth.
• Byt visitkort: Byta visitkort med en annan person
via Bluetooth.
• Ta bort: Radera visitkortet.
44
•
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut information
från visitkortet på en skrivare ansluten via
Bluetooth.
Egna nummer (Meny 2.7)
Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina
egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till
de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här
påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.
Hantering (Meny 2.8)
Använd den här menyn för att hantera Telefonbok.
• Spara i: Ange standardplatsen för att spara
namnposter i minnet. Om du väljer Fråga när du
sparar får du en fråga om var du vill spara numret
varje gång du ska spara ett nummer.
• Kopiera alla till telefon: Kopiera alla namnposter
som finns sparade på SIM-kortet till telefonens
minne.
• Sortera efter: Sortera namnposterna på förnamn
eller efternamn.
E760.book Page 45 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
Applikationer
Använd den här menyn när du vill spela Java- och
rörelsespel, lyssna på musikfiler, använda
rytmmaskinen, spela in röstmemon, ställa in tidzoner
och larm eller använda telefonen som kalkylator,
timer, omvandlare eller stoppur.
Tjänstnummer (Meny 2.9)
].
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Applikationer
för att öppna menyn.
MP3-spelare (Meny 3.1)
Applikationer (Meny 3)
Använd den här menyn för att granska en lista över de
tjänstnummer som tilldelats av din operatör, inklusive
larmnummer, nummerupplysning och nummer till
röstbrevlådan. Denna funktion kan endast väljas om
SIM-kortet stöder tjänstnummer.
Bläddra till numret och tryck på <Slå nr.> eller [
(Meny 3)
Menyfunktioner
Radera alla: Radera namnposterna i telefonens
minne, på SIM-kortet eller Fasta nummer.
Minnesstatus: Visa antalet namnposter som du
har sparat i telefonens minne, SIM-kortet eller
Fasta nummer.
Använd den här menyn när du vill lyssna på musik.
Först måste du spara MP3-filer i telefonens minne. Du
kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via Bluetooth för
att njuta av högkvalitativ musik.
• Standardheadset är inte kompatibla med MP3
spelaren.
• Du kan lyssna på MP3-filer i ett stereoheadset via
Bluetooth. AAC eller AAC+-filer är inte kompatibla
med Bluetooth-stereoheadset.
45
E760.book Page 46 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Ladda ner eller ta emot musikfiler
Spela upp musikfiler
Använd någon av följande metoder när du sparar MP3filer i telefonens minne:
• Ladda ner från trådlöst Internetsid 55
• Ladda ner från en dator med Samsung PC Studio
i användarhandboken för Samsung PC Studio
• Ta emot via Bluetoothsid 93
Tryck på [
Skapa en spellista
46
Lägg till MP3-filerna i spellistan så att du kan spela
upp dem.
1. På MP3-spelarens skärm: Tryck på <Val> och välj
Lägg till i lista.
2. Välj något av följande alternativ:
• Lägg till alla: Lägga till alla filer i telefonens
minne i spellistan.
• Lägg till fil: Lägga till en fil i spellistan.
] för
3. Om du väljer Lägg till fil trycker du på [
att markera filerna som ska läggas till och trycker
sedan på <Ange>.
4. Tryck på <Åter> för att återgå till MP3-spelarens
skärm.
] på MP3-spelarens skärm.
Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
Knapp
Funktion
Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster
Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i
filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger
Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när
knappen hålls nedtryckt.
Upp
Öppna spellistan.
Ned
Stoppa uppspelningen.
/
Ställa in volymen.
2
Byta färgtemabild.
3
Byta typ av repetition.
6
Slå på eller av Blanda-läget.
E760.book Page 47 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Använda rörelsefunktionen
Du kan stänga telefonen medan du spelar MP3-musik
utan att avbryta uppspelningen.
Använda spelaralternativ
Öppna spellistan
Tryck på [Upp] på MP3-spelarens skärm. Tryck på
<Val> för att välja följande alternativ:
• Spela upp via: Välja ljudutgång.
• Lägg till i lista: Lägga till filer i spellistan.
• Flytta: Flytta filen till en annan plats i spellistan.
• Ta bort: Ta bort markerade filer från spellistan.
• Rörelsehjälp: Visa de knappar som kan användas
under uppspelning.
Applikationer (Meny 3)
Tryck på <Val> under uppspelningen för att välja
följande alternativ:
• Spela upp/Paus: Spela upp/pausa
uppspelningen.
• Överför till headset: Växla till Bluetoothheadset.
• Öppna spellista: Visa spellistan.
• Radera: Radera filen.
• Inställningar: Ändra standardinställningarna för
uppspelning av musikfiler.
Repetition: Välja repetitionstyp.
Blanda: Ange att MP3-spelaren ska spela upp
musiken i slumpmässig ordning.
•
•
Menyfunktioner
MP3-spelaren kan styras med rörelsefunktionen. Det
betyder att du kan röra på telefonen istället för att
knappa in kommandon.sid 16
Utseende: Välja utseende.
Volym: Välja volymnivå.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Rörelsehjälp: Visa de knappar som kan användas
under uppspelning.
Röstmemo (Meny 3.2)
Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon.
Ett röstmemo kan vara upp till en timme.
47
E760.book Page 48 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Spela in ett röstmemo
1. Tryck på [
] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [
] för att pausa eller återuppta
inspelningen.
3. När du är klar trycker du på <Spara>. Röstmemot
sparas automatiskt.
4. Tryck på [
] om du vill lyssna på röstmemot och
[Upp] om du vill spela in ett nytt.
Spela upp ett röstmemo
1. På skärmen Röstinspelning trycker du på <Val>
och väljer Gå till röstmemolistan.
2. Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.
Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
Knapp
48
Knapp
Upp
/
Ned
Funktion
Byta till läget Spela in.
Ställa in volymen.
Stoppa uppspelningen.
Ändra inspelningsinställningar
Du kan ändra de inställningar som behövs för att spela
in ett röstmemo. Innan du ska spela in ett maximalt
röstmemo: Tryck på <Val> och välj Inställningar för
att ange följande alternativ:
• Inspelningstid: Ange maximal inspelningstid.
• Volym: Välja volymnivå.
• Standardnamn: Byta standardnamn för
röstmemot.
Funktion
JAVA (Meny 3.3)
Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Använd den här menyn för att välja och spela Javaspel eller ange en profil för att kunna använda Javatjänster.
Vänster
Gå bakåt i memot.
Höger
Gå framåt i memot.
E760.book Page 49 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
1. Välj Nedladdningar → Pharaoh’s Treasure på
skärmen JAVA.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte [ ].
3. Välj Start → New Game.
4. Tryck på <OK>.
5. Luta telefonen åt höger för att få figuren att röra
sig framåt.
6. När du lutar telefonen åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt rör sig figuren.
Under spelet: Tryck på <Menu> för att välja
alternativ för spelet.
Applikationer (Meny 3)
Spela Pharaoh’s Treasure
1. Välj Nedladdningar → Screamer på skärmen
JAVA.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte [ ] och [
].
3. Välj NEW GAME → spelmod.
4. Tryck på [
] när du vill starta spelet.
5. Skriv in ett namn på figuren och tryck på knappen
[
].
6. Ange längd, vikt och nationalitet för figuren och
tryck på knappen [
].
7. Ange längd, bredd och vikt för rodeln och tryck på
knappen [
].
8. Tryck på [
] när du vill starta spelet.
9. Luta telefonen för att få figuren att röra sig framåt.
10. Luta telefonen uppåt eller nedåt för att ändra
rodelns hastighet.
Luta telefonen åt vänster eller höger för att ändra
riktningen för rodeln.
Menyfunktioner
Spela Screamer
Under spelet: Tryck på <MENU> för att välja
alternativ för spelet.
Spela Freekick
1. Välj Nedladdningar → Freekick i menyn JAVA.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte [ ].
3. Välj Game → och spelmod för ett lag eller en
spelare → a team → a player.
4. Tryck på [
] när du vill starta spelet.
Under spelet: Tryck på [
för spelet.
] för att välja alternativ
49
E760.book Page 50 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Använda alternativ för Java-spel
Välj Nedladdningar på skärmen JAVA och tryck på
<Val> för att välja följande alternativ:
• Starta: Starta det markerade spelet.
• Programinställningar: Ange att ett spel ska
fortsätta efter ett inkommande samtal eller larm
under spelet. Du kan också välja om du vill utbyta
spelinformation med nätet eller inte medan du
spelar online eller när du behöver koppla upp dig
mot Internet.
• Radera: Radera det markerade spelet.
• Egenskaper: Visa spelegenskaperna.
Konfigurera Java-inställningar
Du kan konfigurera profilinställningar för att få tillgång
till Java-tjänster.
1. Välj Inställningar på skärmen JAVA.
2. Ändra följande inställningar:
• APN: Ange namnet på uppkopplingen.
• Användarnamn: Ange användarnamnet.
50
•
•
•
Lösenord: Ange lösenordet.
Proxy: Välja om en proxyserver ska användas
för åtkomst till nätverkstjänster. Beroende på
denna inställning kan alternativen för Profil
inställning variera.
Profil inställning: Du kan välja mellan
följande alternativ:
När proxy anges till Aktivera:
IP-adress: Ange HTTP proxy-adressen.
Port: Ange portnumret för HTTP-proxy.
När proxy anges till Deaktivera:
DNS1: Ange den primära adressen.
DNS2: Ange den sekundära adressen.
Kontrollera minnesstatus
Du kan kontrollera totalt och använt minne för Javaspel.
Välj Minnesstatus på skärmen JAVA.
E760.book Page 51 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Rörelsefunktioner (Meny 3.4)
Rörelse och rytm (Meny 3.4.1)
Du kan spela rytmer med rytmmaskinen genom att
skaka telefonen.
•
•
Instrument 2: Välja det sekundära instrumentet.
Volym: Ange volymnivå för det sekundära
instrumentet.
Använda rytmmaskinen
Skaka telefonen på lämpligt sätt. Du byter till det
andra instrumentet genom att trycka på .
Tärning (Meny 3.4.2)
Du kan slå tärningen genom att skaka telefonen.
Tryck på <Inställningar> för att välja följande
inställningar:
• Typ: Välja typ av rytminstrument.
Enskilda instrument: Du kan välja två olika
instrument.
Ihopkopplade instrument: När du väljer det
primära instrumentet kopplar telefonen
automatiskt in det andra.
• Instrument 1: Välja den primära instrumentet.
• Volym: Ange volymnivå för det primära
instrumentet.
Välj antalet tärningar som ska slås genom att trycka
på <Inställningar> och ange antalet.
Applikationer (Meny 3)
Inställningar för rytmmaskinen
Menyfunktioner
Använd den här menyn när du vill spela spel eller
använda rytmmaskinen med hjälp av
rörelsefunktionen.
Lotteri (Meny 3.4.3)
Du kan välja slumptal genom att skaka telefonen.
Numren visas på skärmen.
Du kan ändra inställningarna för slumptal. Tryck på
<Inställningar> för att välja följande inställningar:
• Lägsta nummer (1-49): Ange det lägsta möjliga
numret.
• Högsta nummer (2-50): Ange det högsta
möjliga numret.
51
E760.book Page 52 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
Antal bollar (1-10): Välja antalet bollar som ska
användas.
Världstid (Meny 3.5)
Larm (Meny 3.6)
Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon
och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Använd den här menyn när du vill ställa in larm. För
vanliga larm gäller inställningarna för larmtypen.
Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.
Ange din lokala tidzon
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan
för att välja en stad som tillhör din tidzon. Medan
tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade
tidzonen.
2. Tryck på [
] för att spara tidzonen.
Ange ett larm
1. Tryck på [Ned] på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja
tidzon.
3. Tryck på [
] för att spara tidzonen.
1. Välj larmtyp.
2. Ställa in larmalternativ.
• Larm: Aktivera larmet.
• Larmtid: Ange tidpunkt för larmet.
• FM/EM: Ange FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Larmdag: Ange datum för larmet.
• Larmton: Välja en larmsignal.
3. Tryck på <Spara>.
Använda sommartid
Stoppa ett larm
1. Tryck på <Val> på världskartan och välj
Sommartid av/på.
•
Visa och ställa in en annan tidzon
52
2. Tryck på [
] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <Spara>.
När ett larm aktiveras kan du trycka på valfri
knapp för att stänga av det.
E760.book Page 53 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
• Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta markören.
2. Ange räknesätt genom att trycka på
bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [
] för att visa resultatet.
Omvandlare (Meny 3.8)
Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av
t ex valuta och temperatur.
Välj Autopåslag → På på skärmen Larm.
Göra omvandlingar
Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är
inne slås telefonen på automatiskt och larmet
aktiveras.
Kalkylator (Meny 3.7)
Använd den här menyn för enkla matematiska
beräkningar med räknesätten addition, subtraktion,
multiplikation och division.
1. Skriv in det första talet.
• Tryck på <.()> för att skriva decimaltecken
eller parenteser.
Applikationer (Meny 3)
Ange att larmet ska aktiveras även om
telefonen är avstängd
Menyfunktioner
•
Tryck på <OK> eller [
] för att stänga av ett
väckningslarm.
Tryck på en valfri knapp utom <OK> och [
] för
att skjuta upp larmet 5 minuter. Detta kan du göra
högst 5 gånger.
När du vill deaktivera ett larm öppnar du det från
Larmlistan och väljer Av i fältet Larm.
1. Välj typ av omvandling.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja
basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på
[Ned].
• Tryck på [ ] för att skriva decimaltecken.
• Tryck på [ ] om du vill ändra
temperaturangivelsen till plusgrader (+)
respektive minusgrader (-).
53
E760.book Page 54 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den
enhet som omvandlingen ska göras till.
Det omvandlade värdet visas.
Stoppa timern
Använda alternativ för omvandlaren
•
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Radera: Radera aktuella värden.
• Omvänt: Återställa omvandlingen.
• Valutakurser: Redigera aktuell kurslista.
Timer (Meny 3.9)
Använd den här menyn för att ange en
nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när
den angivna tidsperioden har löpt ut.
54
•
Tryck på <Åter> eller valfri knapp för att stoppa
timern när den ringer.
Tryck på [
] på skärmen Timer om du vill
stoppa timern innan den ringer.
Stoppur (Meny 3.10)
Använd den här menyn när du vill ta tiden. Stoppurets
mätnoggrannhet är en hundradels sekund. Maximal
mätperiod är 10 timmar.
1. Tryck på [
] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [
] om du vill ta mellantider. Du kan
upprepa detta för maximalt 4 intervall.
Starta timern
SIM Tjänster (Meny 3.11)
1. Tryck på <Ange>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på
<OK>.
3. Tryck på [
] när du vill starta nedräkningen.
Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett
SIM Tjänster-kort med tilläggstjänster, t ex nyheter,
väder, sport, underhållning och GPS-tjänster.
Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet
från din operatör.
E760.book Page 55 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet.
Du kan också kontakta din operatör.
(Meny 4)
Med WAP Browser (Wireless Application Protocol) i
telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet.
Med WAP Browser får du tillgång till den senaste
informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex
bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.
Startsida (Meny 4.1)
Använd den här menyn när du vill koppla upp
telefonen mot Internet och visa hemsidan till din
operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på
[
] i viloläget.
Tryck på…
bläddra mellan objekten i
webbläsaren
[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt
<
återgå till föregående sida
<Föregå> eller [C].
>.
Använda menyalternativ för WAP Browser
Välj
eller tryck på [ ] på en WAP-sida för att välja
följande alternativ:
• Föregående: Återgå till föregående sida.
• Hem: Återgå till hemsidan.
• Avsluta: Avsluta WAP Browser.
• Uppdatera: Uppdatera den aktuella sidan.
• Visa URL: Visa URL-adressen till den sida du är
uppkopplad till. Du kan också ange denna sida som
startsida för WAP Browser.
WAP Browser (Meny 4)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj WAP Browser
för att öppna menyn.
För att...
Menyfunktioner
WAP Browser
Navigera i WAP Browser
55
E760.book Page 56 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
Om…: Visa information om och copyright för din
version av WAP Browser.
Använda alternativ för WAP-sidor
Tryck på [ ] på en WAP-sida för att välja följande
alternativ:
• Gå till URL: Ange en URL-adress manuellt.
• Bokmärken: Växla till menyn Bokmärken.
• Meddelanden: Kontrollera meddelanden som
sparats i mappen Mina meddelanden. Du kan
också skriva och skicka nya textmeddelanden.
sid 61
• Filhanteraren: Växla till menyn Filhanteraren.
sid 72
Avsluta WAP Browser
Tryck på [
] när du vill avsluta WAP Browser.
Bokmärken (Meny 4.2)
Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress
för att snabbt koppla upp dig mot en hemsida.
56
Lägga till ett bokmärke
1. Välj en ledig plats.
2. Skriv in namnet på bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på [
].
Öppna en sida med bokmärke
Bläddra till bokmärkesposten och tryck på [
].
Använda alternativ för bokmärken
När du har sparat ett bokmärke trycker du på <Val>
för att välja följande alternativ:
• Gå: Öppna sidan med bokmärket.
• Redigera: Redigera bokmärket.
• Radera: Radera det markerade bokmärket eller
alla bokmärken.
Gå till URL (Meny 4.3)
Använd denna meny när du vill öppna en hemsida
genom att skriva in adressen manuellt.
E760.book Page 57 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Töm cache (Meny 4.4)
Profilinställningar (Meny 4.5)
Använd den här menyn för att ange serverinställningar
för WAP Browser. Kontakta din operatör för mer
information om de olika inställningsalternativen.
•
WAP Browser (Meny 4)
För varje server kan följande alternativ anges:
• Profilnamn: Ange ett namn på serverprofilen.
• Startsida URL: Ange adressen till din startsida.
• Bärare: Ange bärare för olika typer av
nätverksadresser.
• Proxy: Ange om en proxyserver ska användas när
du ansluter till WAP Browser. Information om
proxyserver och vilka inställningar som ska
användas lämnas av din operatör.
• GPRS-inställningar: Ange följande GPRSinställningar:
När proxy anges till Aktivera:
Proxy-IP: Ange proxy-adressen.
Proxyport: Ange portnumret för HTTP-proxy.
APN: Ange namnet på uppkopplingen som
används för adressen i GPRS-nätet.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
När proxy anges till Deaktivera:
DNS1: Ange den primära adressen.
DNS2: Ange den sekundära adressen.
APN: Ange namnet på uppkopplingen som
används för adressen i GPRS-nätet.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
GSM-inställningar: Ange följande GPRSinställningar:
När proxy anges till Aktivera:
Proxy-IP: Ange proxy-adressen.
Proxyport: Ange portnumret för HTTP-proxy.
Menyfunktioner
Använd den här menyn när du vill tömma cacheminnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som
sparar de senast hämtade sidorna från Internet.
57
E760.book Page 58 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPPservern.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
Uppkoppling: Välja uppkoppling.
När proxy anges till Deaktivera:
DNS1: Ange den primära adressen.
DNS2: Ange den sekundära adressen.
Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPPservern.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
Uppkoppling: Välja uppkoppling.
Aktuell profil (Meny 4.6)
I den här menyn väljer du anslutningsprofil för WAP
Browser.
58
Meddelanden
(Meny 5)
Använd menyn Meddelanden när du vill skicka och ta
emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post.
Du kan även använda funktionerna Push-meddelanden
och Broadcast-meddelanden.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Meddelanden
när du vill öppna menyn.
Skapa (Meny 5.1)
Använd den här menyn när du vill skapa och sända
text-, bild- och e-postmeddelanden.
Textmeddelande (Meny 5.1.1)
I textmeddelanden (Short Message Service) skickar
och tar du emot meddelanden som kan innehålla
bifogade bilder, animerade bilder och melodier.
1. Skriv in meddelandet.
Maximala antalet tecken som får plats i ett
textmeddelande bestäms av din
nätverksoperatör. Om ditt meddelande
överskrider maxantalet delar telefonen upp det.
E760.book Page 59 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Via bildmeddelanden (MMS) kan du skicka och ta emot
meddelanden som innehåller en kombination av text,
bild, video och ljud från telefon till telefon eller från
telefon till e-post.
• Tillåten maxstorlek för ett bildmeddelande
är olika beroende på aktuellt land.
• Beroende på typ av fil eller DRM (Digital
Rights Management) är det möjligt att vissa filer
inte kan vidarebefordras.
4. Välj fältet Meddelande.
5. Skriv in meddelandetexten och tryck på [
].
6. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ när
du redigerar ett meddelande:
• Redigera: Ändra meddelandets rubrik eller
text.
• Ändra bild/Ändra videoklipp/Ändra ljud:
Byta ut ett bifogat objekt.
• Lägg till sida: Lägga till fler sidor. Du kan byta
sida med [Vänster] eller [Höger] på
meddelandeskärmen.
• Radera sida: Radera en tillagd sida.
Meddelanden (Meny 5)
Bildmeddelande (Meny 5.1.2)
1. Välj fältet Rubrik.
2. Skriv meddelanderubriken och tryck på [
].
3. Välj fältet Bild & video eller Ljud och lägg till en
bild-, video- eller ljudfil.
Menyfunktioner
2. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ när
du skapar ett meddelande:
• Infoga: Lägga till en mall, en telefonbokspost
eller ett bokmärke.
• Lägg till bild/Lägg till animation/Lägg till
melodi: Bifoga en enkel bild, en animerad bild
eller en melodi.
• Bifoga: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata
som en bilaga i dataformat.
• Textstil: Ändra textattribut.
3. När du är klar trycker du på <Val> och väljer
Spara och skicka eller Sänd endast.
4. Ange mottagare.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en
mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
5. Tryck på [
] när du vill sända iväg meddelandet.
59
E760.book Page 60 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
Redigera sida: Ange sidvaraktighet eller flytta
den aktuella sidan till nästa eller föregående
sida.
• Bifoga: Bifoga en post från telefonboken, t ex
visitkort eller kalenderdata, som en bilaga i
dataformat.
• Ta bort rubrik/Ta bort meddelande/Ta bort
media/Ta bort ljud: Ta bort ett bifogat objekt.
7. Tryck på <Val> och välj Sänd när du är klar.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en
mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [
] när du vill sända iväg meddelandet.
E-post (Meny 5.1.3)
Du kan skicka e-post med text och mediafiler som t ex
bilder, videoklipp och ljud. För att kunna använda den
här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst
och ange- konto och profil.sid 70
1. Välj fältet Rubrik.
2. Ange rubriken på e-postmeddelandet och tryck på
[
].
60
3. Välj fältet Meddelande.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [
].
5. Välj fältet Bifoga fil och sedan något av följande
alternativ för att bifoga filer.
• Lägg till bild/Lägg till videoklipp/Lägg till
ljud/Lägg till musik: Lägga till en mediafil
som sparats i telefonens minne.
Beroende på filtyp eller systemet DRM
(Digital Rights Management) går vissa filer
inte att vidarebefordra.
•
Andra filer: Lägga till dokumentfiler som
sparats i mappen Andra filer.
• Bifoga: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata
som en bilaga i dataformat.
6. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ när
du redigerar ett e-postmeddelande:
• Redigera: Redigera rubriken eller texten.
• Ta bort rubrik/Ta bort meddelande: Radera
rubriken eller texten.
• Ta bort: Radera den bifogade filen eller alla
bifogade filer.
E760.book Page 61 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Mina meddelanden (Meny 5.2)
Inkomna (Meny 5.2.1)
I den här mappen sparas alla typer av meddelanden
som du har tagit emot, dock inte e-post.
Visa ett meddelande
I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på
meddelandetyp:
•
Textmeddelande
•
Bildmeddelande
•
MMS-besked( : Hämtas,
: Kan inte hämtas)
Push-meddelanden
• I enlighet med DRM (Digital Rights Management) kan
inte meddelanden med visst webbinnehåll
vidarebefordras.
• Ikonen ! visas vid meddelanden med hög prioritet.
En grå meddelandeikon anger låg prioritet.
• Meddelandet visas inte på rätt sätt om du tar emot
vKort eller vKalender-data som ett textmeddelande
från en telefon av annat fabrikat.
Meddelanden (Meny 5)
Använd den här menyn för att öppna meddelanden
som du har tagit emot och skickat eller som inte har
kunnat skickas.
•
Menyfunktioner
• Radera alla bilagor: Radera alla bilagor.
7. Tryck på <Val> och välj Sänd när du är klar.
8. Ange e-postadressen.
Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare
fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [
] för att skicka e-postmeddelandet.
Använda alternativ för meddelandet
Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja
följande alternativ:
Textmeddelanden
• Svara via: Skicka ett text- eller bildmeddelande
som svar.
• Vidarebefodra: Vidarebefordra meddelandet till
andra.
• Radera: Radera meddelandet.
61
E760.book Page 62 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
•
•
•
•
•
Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort: Flytta
textmeddelandet från telefonens till SIM-kortets
minne.
Lägg till i spärrlista: Lägga till avsändarens
nummer i listan Blockera telefonnummer.
Kopiera adress: Kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandet.
Kopiera ut media: Spara mediainnehåll från
meddelandet till telefonens minne.
Skydda: Skydda meddelandet från att raderas.
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut meddelandet
genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
Bildmeddelande/Bildmeddelandebesked
• Hämta meddelandet: Hämta bildmeddelandet.
• Textsvar: Skicka ett textmeddelande som svar.
• Bildmeddelandesvar till: Skicka ett
bildmeddelande som svar.
• Vidarebefodra: Vidarebefordra meddelandet till
andra.
62
•
•
•
•
•
Radera: Radera det markerade meddelandet.
Lägg till i spärrlista: Lägga till avsändarens
nummer i listan Blockera telefonnummer.
Kopiera adress: Kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandet.
Kopiera ut media: Spara mediainnehåll från
meddelandet till telefonens minne.
Egenskaper: Visa egenskaperna för meddelandet.
Push-meddelanden
• Gå till URL: Ansluta till URL-adressen som
meddelandet sänds från.
• Radera: Radera meddelandet.
• Kopiera adress: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
Leveransrapporter
• Radera: Radera rapporten.
E760.book Page 63 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Utkast (Meny 5.2.2)
I den här mappen sparas meddelanden som du vill
sända vid ett senare tillfälle.
Utgående (Meny 5.2.3)
I den här mappen sparas meddelanden som telefonen
försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.
•
•
Skickat (Meny 5.2.4)
I den här menyn sparas de meddelanden som du har
skickat.
Meddelanden (Meny 5)
Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja
följande alternativ:
• Avbryt sändning: Avbryt sändningen av
meddelandet om det håller på att sändas.
• Öppna fil: Öppna den markerade filen.
• Spara fil: Spara den markerade filen.
• Sänd igen: Skicka meddelandet igen.
• Vidarebefodra: Vidarebefordra meddelandet till
andra.
• Radera: Radera det markerade meddelandet.
•
Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort: Flytta
meddelandet till telefonens eller SIM-kortets
minne.
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut meddelandet
genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
Skydda: Skydda meddelandet från att raderas.
Egenskaper: Visa egenskaperna för meddelandet.
Menyfunktioner
När du har valt ett meddelande öppnas det i
redigeringsläget så att du kan redigera och sända
meddelandet.
•
Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja
följande alternativ:
• Öppna fil: Öppna den markerade filen.
• Spara fil: Spara den markerade filen.
• Vidarebefodra: Vidarebefordra meddelandet till
andra.
• Radera: Radera det markerade meddelandet.
• Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort: Flytta
meddelandet till telefonens eller SIM-kortets
minne.
63
E760.book Page 64 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
•
•
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut meddelandet
genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
Skydda: Skydda meddelandet från att raderas.
Egenskaper: Visa egenskaperna för meddelandet.
E-post (Meny 5.2.5)
I den här menyn sparas den e-post som du har tagit
emot.
1. Välj e-postkonto.
2. Tryck på <Välj> när Kontrollera ny e-post visas
eller tryck på <Val> och välj Kontrollera ny
e-post.
Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post och
hämtar mottagna e-postmeddelanden.
I listan visas följande ikoner beroende på
e-poststatus:
•
Meddelandet har hämtats från servern.
•
Meddelandet håller på att hämtas.
•
Meddelandet kunde inte hämtas.
Ikonen ! visas intill meddelanden med hög
prioritet. En grå meddelandeikon innebär att
meddelandet har låg prioritet.
64
3. Markera e-postmeddelandet eller rubriken.
4. Om e-postmeddelandet består av flera sidor
trycker du på [ / ] för att bläddra en sida i taget.
Håll [ / ] nedtryckt för att komma till första
respektive sista sidan.
5. Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta till nästa eller
föregående e-postmeddelande.
Tryck på <Val> när e-postmeddelandet visas för att
använda följande alternativ:
• Hämta meddelandet: Hämta texten i epostmeddelandet från
e-postservern.
• Öppna fil: Öppna den markerade filen.
• Spara fil: Spara den markerade filen eller alla filer.
• Svara till: Skicka ett svarsmeddelande till
avsändaren eller till alla mottagare.
• Vidarebefodra: Vidarebefordra
e-postmeddelandet till andra.
• Radera: Radera e-postmeddelandet.
• Lägg till i spärrlista: Lägga till avsändarens
e-postadress eller e-postrubriken i listan Blockera.
E760.book Page 65 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
•
•
Använd den här menyn för att visa meddelanden som
du har flyttat med alternativet Flytta till Min mapp
medan du granskade meddelandelistan.
Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar
som du ofta använder för att du ska kunna hämta och
infoga dem i de textmeddelanden du skriver.
Skapa en mall
1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på [
].
Använda mallalternativ
Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja
följande alternativ:
• Redigera: Redigera mallen.
• Sänd meddelande: Skicka mallen som ett text-,
bild- eller e-postmeddelande.
• Radera: Radera den markerade mallen.
Mallar (Meny 5.3)
Bildmeddelanden (Meny 5.3.2)
I den här menyn kan du skapa och använda mallar för
upp till tio meddelanden som du ofta använder.
Du kan öppna standardmallar för bildmeddelanden,
eller sådana mallar som du har sparat, och använda
dem när du skapar bildmeddelanden.
Meddelanden (Meny 5)
Min mapp (Meny 5.2.6)
Textmeddelanden (Meny 5.3.1)
Menyfunktioner
•
Kopiera adress: Kopiera e-postadresser, URLadresser eller telefonnummer från
e-postmeddelandet.
Klipp ut bilaga: Spara den markerade bilagan
eller alla bilagor till e-postmeddelandet i telefonens
minne.
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut meddelandet
genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
Skydda: Skydda e-posten från att raderas.
Egenskaper: Visa egenskaperna för e-post.
65
E760.book Page 66 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja
följande alternativ:
• Visa: Öppna mallen.
• Sänd meddelande: Sända mallen som ett
bildmeddelande.
• Redigera: Redigera mallen.
• Lägg till ny: Lägga till en ny mall.
• Radera: Radera den markerade mallen eller alla
mallar. Du kan inte radera standardmallar.
Radera alla (Meny 5.4)
Använd den här menyn när du vill ta bort alla
meddelanden i en meddelandekorg samtidigt.
1. Tryck på [
] för att markera
meddelandekorg(-ar).
2. Tryck på <Radera>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta valet.
Inställningar (Meny 5.5)
I denna meny anger du de olika inställningar som
behövs för meddelandetjänster.
66
Textmeddelande (Meny 5.5.1)
Du kan ange inställningar för textmeddelanden.
• Sänd inställningar: Ange följande alternativ för
att sända textmeddelanden:
Svarsväg: Tillåta att mottagaren skickar ett
svarsmeddelande till dig via SMS-servern.
Leveransrapport: Ange att nätverket ska
informera dig när ditt meddelande har levererats.
Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du
väljer Auto byter telefonen automatiskt
teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode
när du skriver ett Unicode-tecken. När du
använder Unicode-tecken minskas maximala
antalet tecken som kan användas i meddelandet
till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas
har automatisk teckenuppsättning ställts in som
standard.
Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina
meddelanden ska sparas på SMS-servern.
Meddelandetyp: Ange standardtypen för
meddelanden. Operatören kan konvertera
meddelandet till det valda formatet.
E760.book Page 67 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMSservern.
Blockera telefonnummer: Ange telefonnummer
från vilka du inte vill ta emot meddelanden.
Meddelanden (Meny 5)
Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.
• Sänd inställningar: Ange följande alternativ för
att sända bildmeddelanden:
Leveransrapport: Ange att nätverket ska
informera dig när ditt meddelande har levererats.
Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i
mottagarens telefon.
Läs bekräftelse: Ange om telefonen ska skicka
en begäran om läsbekräftelse.
Prioritet: Ange prioritet för utgående
meddelanden.
Förfallodatum: Ange hur lång tid dina
meddelanden ska sparas på MMS-servern.
Leverans efter: Ange den tidsfördröjning som ska
gälla innan meddelandena skickas.
Menyfunktioner
Bildmeddelande (Meny 5.5.2)
•
Sändningsstorlek: Välj maximal filstorlek för
bilagor till bildmeddelanden. Filstorleken kan
variera mellan olika länder.
Mottagningsinställningar: Ange följande
alternativ för att ta emot bildmeddelanden:
Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från
anonyma avsändare.
Tillåt reklam: Acceptera reklam.
Rapport tillåten: Ange att avsändaren ska få en
leveransrapport från operatören.
Hemmottagning: Ange om din telefon ska hämta
nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt
hemområde.
Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska
hämta nya meddelanden automatiskt när du
utnyttjar andra nätverk.
Hemmottagning och Roaming-mottagning har
följande alternativ:
- Automatisk: Nya meddelanden hämtas
automatiskt från servern.
- Avvisa: Telefonen avvisar alla meddelanden.
67
E760.book Page 68 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
68
- Manuellt: Telefonen visar förhandsbesked.
Använd alternativet Hämta meddelandet när
du vill hämta nya meddelanden.
Bildmeddelandeprofiler: Ange
nätverksinställningar för bildmeddelanden.
Aktuell profil: Välja en anslutningsprofil.
Profilinställningar: Ange följande alternativ för
varje profil:
- Profilnamn: Ange namnet på aktuell profil.
- Server-URL: Ange adressen till MMS-servern.
- Proxy: Ansluta till GPRS-nätet via en
proxyserver.
- GPRS-inställningar: Ange inställningarna som
behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet.
När proxy anges till Aktivera:
IP-adress: Ange IP-adressen.
Port: Ange portnumret.
APN: Ange namnet på uppkopplingen som
används för adressen i GPRS-nätet.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
När proxy anges till Deaktivera:
DNS1: Ange den primära adressen.
DNS2: Ange den sekundära adressen.
APN: Ange namnet på uppkopplingen som
används för adressen i GPRS-nätet.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
- Version: Välj en tillgänglig OMA-version och
övre gräns för storlek som kan skickas och tas
emot.
Det är inte säkert att din operatör stöder
maxgränsen 295KB. Prova i så fall igen efter
att ha ändrat inställningen till 100 KB.
•
Blockera telefonnummer: Ange telefonnummer
från vilka du inte vill ta emot meddelanden.
E-post (Meny 5.5.3)
Du kan ange inställningar för e-post.
Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil
och konto medan du håller på att skicka eller hämta
e-post.
E760.book Page 69 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
Meddelanden (Meny 5)
Kontrollera intervall: Ange hur ofta telefonen
ska kontrollera om du har fått ny e-post.
Om du anger det här alternativet till Av använder
du funktionen Kontrollera ny e-post för att
kontrollera din e-post manuellt.
Läs bekräftelse: Ange om telefonen ska skicka
en läskvittens för inkommande e-post eller inte.
Om du väljer Meddela påminner telefonen dig om
att skicka läskvittens.
Hämta alternativ: Ange om telefonen ska hämta
endast rubriker eller hela e-postmeddelanden.
Raderingsalternativ: Ange om e-posten ska
raderas omedelbart eller nästa gång du ansluter till
servern.
Avvisa om större: Ange maxstorlek på
inkommande e-postmeddelanden. Telefonen
kommer att avvisa meddelanden som är större än
den angivna storleken.
Lämna kopior av meddelanden på servern:
Spara en kopia av e-posten på servern när
e-posten hämtas.
Menyfunktioner
•
Sänd inställningar: Ange följande alternativ för
att skicka e-post.
Sänd kopia till mig själv.: Skicka en kopia av
e-postmeddelanden till din egen e-postadress.
Leveransbekräftelse: Ange att nätverket ska
informera dig när dina e-postmeddelanden har
levererats.
Läs bekräfta: Skicka en begäran om svar
tillsammans med e-postmeddelandet.
Prioritet: Ange prioritet för utgående
e-postmeddelanden.
Inkludera signatur: Ange att ditt namn,
telefonnummer, ett enkelt memo eller en tag line
ska läggas till i dina e-postmeddelanden.
Namn: Ange namnet i din signatur.
Telefonnummer: Redigera telefonnumret i
signaturen.
Extra information: Redigera tag line i signaturen.
Mottagningsinställningar: Ange följande
alternativ för att ta emot e-post.
69
E760.book Page 70 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
70
E-postkonto: Konfigurera dina e-postkonton och
välja det konto som ska användas:
Aktuellt konto: Välja konto.
Kontoinställningar: Konfigurera upp till fem
e-postkonton på olika e-postservrar. Ange
alternativ för kontot:
- Används: Ange att detta konto ska användas
och visas i E-post.
- Kontonamn: Ange namnet på det aktuella
kontot.
- Användarnamn: Ange namnet som ska visas
som avsändare i utgående e-post.
- E-postadress: Ange din egen e-postadress.
- Svarsadress: Ange e-postadressen som ska
användas när mottagarna skickar ett
svarsmeddelande.
- Användar-ID: Ange ditt e-post-ID.
- Lösenord: Ange lösenord för e-postfunktionen.
- SMTP server: Ange IP-adressen eller
domännamnet till servern för utgående e-post.
- SMTP port: Ange numret på SMTP-porten.
- Protokolltyp: Välja protokoll för servern för
inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp
bestämmer vilka övriga alternativ som finns.
När protokolltyp anges till POP3:
- POP3-server: Ange IP-adressen eller
domännamnet för servern som tar emot din
e-post.
- POP3-port: Ange numret på POP3-porten.
- APOP inloggning: När det här alternativet är
markerat kan du ansluta till servern med APOP
inloggning.
När protokolltypen anges till IMAP4:
- IMAP4 server: Ange IP-adressen eller
domännamnet för servern som tar emot din
e-post.
- IMAP4 port: Ange numret på IMAP4-porten.
- Inkludera bilagor: Välj det här alternativet när
du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
E760.book Page 71 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
Push-meddelanden (Meny 5.5.4)
Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta
emot push-meddelanden från trådlöst Internet.
• Ta emot: Ange hur telefonen ska ta emot pushmeddelanden.
• Tjänstecenter: Ange adressen till servern som du
vill ta emot push-meddelanden från.
Broadcast-meddelanden (Meny 5.6)
Menyfunktioner
Broadcast-tjänsten levererar textmeddelanden på
olika områden som t ex väder, sport eller trafik.
Meddelanden (Meny 5)
•
- Max antal e-postmeddelanden som hämtas:
Ange antalet rubriker som ska hämtas från
servern.
E-postprofil: Konfigurera olika
nätverksinställningar som behövs för att skicka
eller ta emot e-post.
Aktuell profil: Välja profil.
Profilinställningar: Konfigurera upp till fem
e-postprofiler. För varje profil måste följande
alternativ anges för att kunna ansluta till GPRSnätet:
- Profilnamn: Ange ett namn på e-postprofilen.
- APN: Ange namnet på uppkopplingen som
används för adressen i GPRS-nätet.
- Användarnamn: Ange användarnamnet.
- Lösenord: Ange lösenordet.
- DNS1: Ange den primära adressen.
- DNS2: Ange den sekundära adressen.
Blockera lista: Ange e-postadresser från vilka du
inte vill ta emot meddelanden. Du kan även ange
ämnesrubriker som inte ska tas emot.
Använd den här menyn för att ändra inställningarna
för tjänsten och för att öppna meddelanden.
• Läs: Öppna mottagna meddelanden.
I korgen Aktuella meddelanden sparas
nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.
I korgen Sparade meddelanden sparas
nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på
<Val> och välj Spara för att spara meddelandet i
korgen Sparade meddelanden när ett
textmeddelande visas.
71
E760.book Page 72 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
•
•
Ta emot: Aktivera eller deaktivera mottagningen
av broadcast-meddelanden.
Kanal: Ange från vilka kanaler du ska kunna ta
emot broadcast-meddelanden.
Språk: Ange vilket språk broadcast-meddelanden
ska visas på.
Kontakta din operatör om du vill har mer information.
Minnesstatus (Meny 5.7)
Använd den här menyn för att kontrollera hur stort
minnesutrymme som för närvarande används i
respektive mapp.
Filhanteraren
I menyn Filhanteraren kan du öppna filer med bilder,
videoklipp, musik eller ljud och andra filer som sparats
i telefonens minne.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Filhanteraren
för att öppna menyn.
DRM-systemet (Digital Rights Management) kan
möjligen förhindra att meddelanden som innehåller
föremål som har hämtats på Internet skickas.
Bilder (Meny 6.1)
I den här menyn visas foton som du har tagit och
bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden
eller importerat från din dator.
Visa en bild
1. Välj bildmapp.
2. Välj en bild.
72
(Meny 6)
E760.book Page 73 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Använda bildalternativ
•
•
Skydda: Skydda filen från att raderas.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Videoklipp (Meny 6.2)
I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in,
hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat
från din dator.
Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra
enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt
sätt.
Menyfunktioner
Filhanteraren (Meny 6)
Tryck på <Val> när du visar en bild för att välja
följande alternativ:
• Lista: Återgå till bildlistan.
• Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Ställ in som: Använda filen som bakgrundsbild på
huvuddisplayen eller yttre displayen, eller som
foto-ID för en namnpost i telefonboken.
• Redigera: Dekorera fotot genom att lägga till
uttrycksikoner, ramar eller specialeffekter.
• Radera: Radera filen.
• Byt namn: Ändra filnamnet.
• Flytta till favoritbilder/Flytta till: Flytta filen till
en annan mapp.
• Bildvisning: Ange att alla bilder ska visas i tur och
ordning i en bildserie.
• Tillgänglig för Bluetooth: Dela den valda filen
eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
• Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut filen genom att
ansluta en skrivare via Bluetooth.
Spela upp ett videoklipp
1. Välj videomapp.
2. Radera ett videoklipp.
Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
Knapp
Funktion
Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster
Flytta bakåt.
Höger
Hoppa framåt.
73
E760.book Page 74 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Knapp
/
Ned
Funktion
Musik (Meny 6.3)
Ställa in volymen.
I den här menyn visas musikfiler som du har hämtat,
tagit emot i meddelanden eller importerat från din
dator.
Stoppa uppspelningen.
Använda videoalternativ
Tryck på < > på spelarskärmen för att välja följande
alternativ.
• Spela upp: Spela upp filen.
• Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Radera: Radera den markerade filen.
• Byt namn: Ändra filnamnet.
• Flytta till favoritvideoklipp/Flytta till: Flytta
filen till en annan mapp.
• Tillgänglig för Bluetooth: Dela den valda filen
med andra Bluetooth-enheter.
• Skydda: Skydda filen från att raderas.
• Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Välj fil. MP3-spelaren öppnas.sid 46
Ljud (Meny 6.4)
I den här menyn visas röstmemon som du har spelat
in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i
meddelanden eller importerat från din dator.
Spela upp ett ljudklipp
1. Välj ljudmapp.
Bläddra till mappen Röstmemolista om du vill
öppna ett röstmemo.sid 48
2. Välj ljudklipp.
Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
Knapp
Funktion
Stoppa uppspelningen.
74
E760.book Page 75 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
Vänster
Gå tillbaka till föregående fil.
Höger
Hoppa till nästa fil.
•
•
Upp/Ned/ /
Ställa in volymen.
Använda ljudalternativ
Andra filer (Meny 6.5)
Filer som du har tagit emot men som inte stöds av
telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna
dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt och
*.txt stöds inte.
Filhanteraren (Meny 6)
Tryck på <Val> när filen spelas upp för att välja
följande alternativ:
• Lista: Återgå till ljudlistan.
• Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Ställ in som: Använda filen som din allmänna
ringsignal, en särskild ringsignal för ett namn i
telefonboken eller som larmsignal.
• Radera: Radera filen.
• Byt namn: Ändra filnamnet.
• Flytta till favoritljud/Flytta till Röstmemolista
ljud: Flytta filen till en annan mapp.
Tillgänglig för Bluetooth: Dela filen med andra
Bluetooth-enheter.
Skydda: Skydda filen från att raderas.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Menyfunktioner
Funktion
Knapp
Minnesstatus (Meny 6.6)
Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet för
mediaföremål och det minnesutrymme som för
närvarande används av respektive mediakorg.
75
E760.book Page 76 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Kalender
(Meny 7)
Med kalenderfunktionen kan du hålla reda på din
planering och prioritetslista och du kan också visa
missade händelser.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Kalender för att
öppna menyn.
Titta i kalendern
När du öppnar menyn Kalender öppnas den i
månadsvy. Dagens datum är markerat med en röd
ruta.
Välja dag
•
•
•
76
Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta
mellan olika dagar.
Tryck på [Upp] eller [Ned]för att flytta mellan olika
veckor.
Tryck på [ / ] för att flytta mellan olika månader.
Använda alternativ för kalendern
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Ändra vy: Ändra vyn som kalendern visas i.
• Skapa: Lägga till en ny händelse.
• Gå till: Gå till dagens datum eller ett annat datum.
• Sortera efter: Sortera poster efter typ av
händelse.
• Radera: Radera händelser med hjälp av olika
raderingsalternativ.
• Missade händelser: Visa händelser med larm
som du har missat.
• Minnesstatus: Öppna minnesinformation för
händelser som sparats i kalendern.
Skapa en händelse
Du kan spara möten, årsdagar och Att göra-uppgifter i
kalendern. Det går att spara mer än en händelse per
dag.
E760.book Page 77 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Ange ett nytt möte
Upprepa: (för Möte) Ange att händelsen är en
återkommande händelse.
• tills: (för Möte) Ange datum när repetitionen
ska avslutas.
4. Tryck på <Spara> för att spara händelsen.
•
Ange en ny årsdag
Kalender (Meny 7)
1. Bläddra till ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa → Årsdag.
3. Ange information eller ändra inställningar:
• Händelse: Skriv in information om årsdagen.
• Datum: Ange datum.
• Larm: Ställa in ett larm inför årsdagen.
• före: Ange hur lång tid före händelsen du vill
bli påmind.
• Larmtid: Ange tidpunkt för larmet.
• FM/EM: Välj FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Larmton: Välja en larmsignal.
• Upprepa varje år: Ange om telefonen ska
påminna om årsdagen varje år.
Menyfunktioner
1. Bläddra till ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa → Möte eller
Diverse.
3. Ange information eller ändra inställningar:
• Rubrik: Ange rubriken för händelsen.
• Detaljer: Ange information om händelsen.
• Startdatum och Starttid: Ange startdatum
och -tid för händelsen.
• FM/EM: Välj FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Slutdatum och Sluttid: Ange slutdatum och tid för händelsen.
• FM/EM: Välj FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Plats: (för Möte) Ange information om platsen
för händelsen.
• Larm: Ställa in ett larm inför händelsen.
• före: Ange hur lång tid före händelsen du vill
bli påmind.
• Larmton: Välja en larmsignal.
77
E760.book Page 78 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
4. Tryck på <Spara> för att spara händelsen.
Visa en händelse
Skriva in en Att göra-post
1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens
händelser.
2. Välj händelse för att visa informationen om denna
händelse.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra
planerade händelser samma dag.
1. Bläddra till ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa → Att göra.
3. Ange information eller ändra inställningar:
• Att göra: Skriva in information om uppgiften.
• Startdatum: Ange startdatum.
• Förfallodatum: Ange slutdatum.
• Prioritet: Ange prioritet för uppgiften.
4. Tryck på <Spara> för att spara händelsen.
Visa en händelse
När du har sparat en händelse visas händelseikonen
och antalet händelser den aktuella dagen längst ned i
kalendern.
78
•
Schemalagt möte
•
Årsdag
•
Att göra
•
Diverse
Tryck på <Val> medan en händelse visas för att välja
följande alternativ:
• Redigera: Redigera händelsen.
• Skapa: Lägga till en ny händelse.
• Skicka via: Skicka händelsen via text-, bild- eller
e-postmeddelande eller Bluetooth.
• Ändra vy: Ändra vyn som kalendern visas i.
• Klar/Ej klar: Ändra status för den markerade Att
göra-uppgiften.
• Radera: Radera händelsen.
• Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut meddelandet
genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
E760.book Page 79 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Visa en händelse i en annan vy
Kamera
Som standard visas kalendern i månadsvy. Du kan
byta vy till dag- eller veckovy.
Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera
och spela in videoklipp.
Tryck på <Val> och välj Ändra vy → en vy.
I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyn och
välj Kamera eller håll
nedtryckt.
Visa händelserna på det markerade datumet. Välj
händelse för att visa informationen om denna
händelse.
Veckovy
Visa möten och diversehändelser i den markerade
veckan. En cell i almanackan anger att det finns
inplanerade händelser. Välj en cell som innehåller
händelser.
Kamera (Meny 8)
Följande ikoner kan visas beroende på händelsens typ
och status:
•
Ett larm är inställt
•
Återkommande händelse
•
Slutförd Att göra-uppgift
•
Att göra-prioritet, Rött: hög, Blått: normal och
Grått: låg
• Ta inte bilder på personer utan deras
medgivande.
• Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
• Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på
andra människors privatliv.
Menyfunktioner
Dagvy
(Meny 8)
Ta ett foto
Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i
JPEG-format.
När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken
kan det bli skuggor på fotot.
1. Öppna telefonen.
2. Öppna menyn Kamera eller håll
du vill starta kameran.
Motivet visas på displayen.
nedtryckt när
79
E760.book Page 80 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
3. Rikta in kameran mot objektet för att få en lämplig
bild.
• Tryck på < > för att välja kameraalternativ.
nästa avsnitt
• Använd knappsatsen för att ändra
kamerainställningarna eller byta till ett annat
läge.sid 81
4. Tryck på
när du vill ta bilden. Fotot sparas i
mappen Foton.
•
5. För att...
•
•
Tryck på…
använda fotoalternativ
<Val>.sid 82
radera fotot
<Radera> och sedan
<Ja>.
återgå till läget Ta bild
[
].
Använda kameraalternativ i läget Ta bild
I läget Ta bild trycker du på < > för att välja följande
alternativ:
• Spela in video: Byta till läget Spela in.
80
•
•
•
Fotoläge: Ta ett foto i följande läge:
En bild: Ta foton i normalt läge. Du kan välja om
kameran ska spara foton automatiskt eller inte.
Flerbild: Ta en serie stillbilder. Du kan välja
antalet bilder och ställa in slutartiden.
Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem
inom en ram. Du kan välja layout.
Effekter: Ändra färgtonen eller använda en
specialeffekt.
Ramar: Använda en dekorativ ram.
Självutlösare: Ange en tidsfördröjning innan
bilden tas.
Gå till foton: Öppna mappen Foton.
Inställningar: Ändra standardinställningen för
fotografering.
Storlek: Välja bildstorlek.
Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.
Sökare: Välja ett förhandsgranskningsläge,
antingen Helskärm eller Standard i aktuellt
bildförhållande.
E760.book Page 81 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Använda knappsatsen i läget Ta bild
Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av
knappsatsen i läget Ta bild.
Knapp
Funktion
Vända bilden vertikalt.
Visa bilden spegelvänt.
Vänster/
Höger
Justera bildens ljusstyrka.
Zooma in eller ut.
Växla till videoläge.sid 82
2
Ändra bildstorlek.
3
Ändra bildkvalitet.
4
Ändra fotoläge och antal foton.
5
Ändra färgtonen eller använda en
specialeffekt.
6
Minska bildens distorsion för maximal
skärpa och detaljrikedom.
Kamera (Meny 8)
Upp/Ned
1
Menyfunktioner
•
ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer
kamerans känslighet. Ett högre ISO-nummer ger
högre bildkvalitet vid dåliga ljusförhållanden. Med
högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet
och ljuskänslighet. Observera att högre ISOinställning kan medföra att bilden blir grynig.
Spot-AF: Ställa in exponeringen utifrån
förhållandena på en viss del av bilden. När du
väljer På visas området för autofokus mitt på
bilden. Ändra exponeringstiden efter
bildkontrasten inom ramen.
Kamera ljud: Välja vilket kameraljud som ska
höras när du trycker på avtryckaren,
eller
[
].
Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid
zoomning.
Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som
hörs vid justering av ljusstyrkan.
Standardnamn: Ändra fotonamnets
standardprefix.
Kamera-genvägar: Visa funktionen hos de
knappar du kan använda i läget Ta bild.
81
E760.book Page 82 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Knapp
Funktion
•
7
Välja en dekorativ ram.
•
8
Ställa in självutlösaren.
9
Öppna mappen Foton.sid 72
Ändra förhandsgranskningen.
Använda fotoalternativ
När du har tagit ett foto trycker du på <Val> för att
välja följande alternativ:
• Ta ett nytt: Återgå till läget Ta bild.
• Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Ställ in som: Använda filen som bakgrundsbild på
huvuddisplayen eller yttre displayen, eller som
foto-ID för en namnpost i telefonboken.
• Radera: Radera filen.
• Byt namn: Byta filnamn.
• Gå till foton: Öppna mappen Foton.
82
•
•
Tillgänglig för Bluetooth: Dela den valda filen
eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut den markerade
filen genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
Skydda: Skydda filen från att raderas.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Spela in en video
Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i
sökaren och spara den.
1. I läget Ta bild: Tryck på [1].
2. Rikta in kameran mot objektet för att få en lämplig
bild.
• Tryck på < > för att välja kameraalternativ.
nästa avsnitt
• Använd knappsatsen för att ändra
kamerainställningarna eller byta till ett annat
läge.sid 84
3. Tryck på
när du vill starta inspelningen.
E760.book Page 83 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
4. Tryck på
när du vill stoppa inspelningen.
Videosekvensen sparas automatiskt i mappen
Videoklipp.
Tryck på…
spela upp videoklippet
[
använda videoalternativ
<
].
>.sid 84
[C] och sedan <Ja>.
den högra
programstyrda
knappen.
Använda kameraalternativen i läget Spela in
I inspelningsläget trycker du på < > för att välja
följande alternativ:
• Ta ett foto: Byta till läget Ta bild.
• Effekter: Ändra färgtonen eller använda en
specialeffekt.
• Självutlösare: Ange en tidsfördröjning innan
inspelningen börjar.
•
Kamera (Meny 8)
radera videoklippet
återgå till läget Spela in
Gå till videoklipp: Öppna mappen Videoklipp.
Inställningar: Ändra följande inställningar för
videoinspelning:
Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.
Välj Normal om du vill spela in en video inom de
begränsningar som ges av det aktuella minnet.
Välj Gräns för MMS om du vill spela in en video
som ska läggas till i ett bildmeddelande.
Storlek: Välja filstorlek.
Kvalitet: Välja bildkvalitet.
Ljudupptagning: Slå på eller av ljudet.
Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid
zoomning.
Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som
hörs vid justering av ljusstyrkan.
Standardnamn: Ändra standardprefixet för namn
på videoklipp.
Kamera-genvägar: Visa funktionen hos de
knappar du kan använda i läget Spela in.
Menyfunktioner
5. För att...
•
•
83
E760.book Page 84 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Använda knappsatsen i läget Spela in
Knapp
Funktion
Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av
knappsatsen i läget Spela in.
7
Slå på eller av ljudet.
8
Ställa in självutlösaren.
9
Öppna mappen Videoklipp.sid 73
Knapp
Funktion
Vända bilden vertikalt.
84
Visa bilden spegelvänt.
Använda videoalternativ
Vänster/
Höger
Justera bildens ljusstyrka.
När du har spelat in ett videoklipp trycker du på < >
för att välja följande alternativ:
• Spela in en annan: Återgå till läget Spela in.
• Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Radera: Radera filen.
• Byt namn: Ändra filnamnet.
• Gå till videoklipp: Öppna mappen Videoklipp.
• Tillgänglig för Bluetooth: Dela den valda filen
med andra Bluetooth-enheter.
• Skydda: Skydda filen från att raderas.
• Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Upp/Ned
Zooma in eller ut.
1
Växla till fotoläge.sid 79
2
Ändra filstorlek.
3
Ändra bildkvalitet.
4
Välja inspelningsläge.
5
Ändra färgtonen eller använda en
specialeffekt.
6
Minska bildens distorsion för maximal
skärpa och detaljrikedom.
E760.book Page 85 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Inställningar
(Meny 9)
Språk (Meny 9.2.1)
Använd den här menyn när du vill välja språk för
texten som visas på displayen.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Inställningar
för att öppna menyn.
Använd den här menyn för att ange den välkomsttext
som visas en kort stund varje gång du slår på
telefonen.
Tid & datum (Meny 9.1)
Telefoninställningar (Meny 9.2)
Många olika funktioner på telefonen kan anpassas
efter dina önskemål.
Genväg (Meny 9.2.3)
Navigeringsknapparna kan användas som
genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt
från viloläget. Använd den här menyn när du vill
tilldela en genvägsmeny till en knapp.
Inställningar (Meny 9)
Använd denna meny när du vill ställa in aktuell tid och
datum.
• Ange tiden: Ange aktuell tid.
• FM/EM: Ange FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Tidsformat: Välja tidsformat.
• Ange datum: Ange dagens datum.
• Datumformat: Välja datumformat.
Välkomsttext (Meny 9.2.2)
Menyfunktioner
Använd den här menyn för att anpassa telefonens
olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också
återställa inställningarna till standardinställningar.
Tilldela en meny till en knapp
1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.
Använda alternativ för genvägar
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Ändra: Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
• Ta bort: Ta bort knappens tilldelade genväg.
85
E760.book Page 86 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
Ta bort alla: Ta bort alla tilldelade genvägar.
Volymknapp (Meny 9.2.4)
Använd den här menyn för att ange om telefonen ska
tysta ringsignalen eller avvisa det inkommande
samtalet när du trycker på [ / ] och håller den
nedtryckt.
Extra inställningar (Meny 9.2.5)
Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska
funktionen för återuppringning eller svar.
• Återuppringning: Ange att telefonen ska göra
upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer
efter en misslyckad uppringning.
• Svar valfri knapp: Svara på inkommande samtal
genom att trycka på vilken knapp som helst utom
[ ], <Avvisa> och [ / ].
• Röstskärpa: Det går att öka mikrofonens
känslighet för att den andra personen tydligt ska
kunna höra vad du säger även om du viskar.
• Aktiv lucka: Svara på ett inkommande samtal
genom att öppna luckan.
86
Displayinställningar (Meny 9.3)
Använd den här menyn när du vill ändra
inställningarna för display och belysning.
Bakgrundsbild (Meny 9.3.1)
Du kan ange inställningar för båda displayernas
viloskärmar.
• Huvuddisplay: Välja bilden som ska visas på
huvudskärmen.
• Yttre display: Välja bilden eller ange texten som
ska visas på den yttre displayen.
Textvisning (Meny 9.3.2)
Du kan ändra texten på viloskärmen.
• Text Placering: Välja position för texten på
displayen. Om du inte vill visa text på viloskärmen
väljer du Av.
• Textstil: Välja textstil.
• Textfärg: Välja färg på texten.
E760.book Page 87 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Teckenfärg vid uppringning (Meny 9.3.7)
Använd den här menyn för att visa kalendern för
aktuell månad på viloskärmen.
Använd den här menyn när du vill välja teckenfärg för
de siffror du slår när du ringer upp.
Färgtema (Meny 9.3.4)
Visa nummerpresentation (Meny 9.3.8)
Du kan välja färgtema för menyläget.
Använd den här menyn för att ange att information
om det senast missade samtalet ska visas på
telefonen. Välj Med yttre skärm om du vill visa
nummerpresentationen på den yttre displayen.
Kontrast (Meny 9.3.5)
Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast för att se
bättre under olika ljusförhållanden.
Du kan ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på
och hur länge displayen ska vara nedtonad efter att
bakgrundsljuset stängts av.
• Huvuddisplay på: Ange hur länge
bakgrundsljuset ska vara på.
• Nedtoning: Ange hur länge displayen ska vara i
nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har
stängts av. Efter den angivna tiden stängs
displayen av.
Nätindikator (Meny 9.3.9)
I den här menyn anger du hur länge nätindikatorn ska
vara tänd. Om du inte vill använda nätindikatorn väljer
du Av.
Inställningar (Meny 9)
Bakgrundsljus (Meny 9.3.6)
Menyfunktioner
Kalender (Meny 9.3.3)
Ljudinställningar (Meny 9.4)
Använd denna meny för att anpassa
ljudinställningarna efter eget önskemål.
Inkommande samtal (Meny 9.4.1)
Använd den här menyn för att välja volym och
signaltyp för inkommande samtal.
87
E760.book Page 88 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
•
•
Ringsignal: Välja ringsignal för samtal.
Volym: Välja signalvolym.
Larmtyp: Ange hur du vill informeras om
inkommande samtal.
Knappljud (Meny 9.4.2)
Använd den här menyn för att välja det ljud som ska
höras när du trycker på en knapp.
Du kan justera volymen på knappljudet med
[ / ] i viloläget.
Meddelandeton (Meny 9.4.3)
Använd den här menyn för att ställa in ringsignaler för
inkommande meddelanden och e-post.
• Ton: Välja en av flera meddelandetoner.
• Larmtyp: Ange hur du vill informeras om
inkommande meddelanden.
• Repetition: Ange hur ofta du vill bli informerad
om nya meddelanden.
Påslagningston (Meny 9.4.4)
88
Använd den här meny för att välja det ljud som ska
höras när telefonen slås på eller av.
Uppvikningston (Meny 9.4.5)
Använd den här menyn för att välja den ton som ska
höras när du öppnar eller stänger telefonen.
Tystläge (Meny 9.4.6)
Använd den här menyn för att välja den larmtyp som
ska användas när telefonen är i Tystläge.
Extra toner (Meny 9.4.7)
Du kan ange egna signaler för telefonen.
• Minutpåminnare: Ange att telefonen ska pipa en
gång per minut under utgående samtal för att
indikera hur länge samtalet pågått.
• Anslutningston: Ange att en signal ska höras när
samtalet kopplas upp.
• Notifiera i samtal: Ange att telefonen ska
informera dig när du får ett nytt meddelande eller
när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
• Indikeringstoner: Ange att telefonen ska pipa
när ett popup-fönster öppnas för att indikera att
telefonen har utfört en funktion eller att ett fel har
inträffat.
E760.book Page 89 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Nätverkstjänster (Meny 9.5)
Vidarekoppling (Meny 9.5.1)
Samtalsspärrar (Meny 9.5.2)
Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att
spärra samtal.
1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
• Alla utgående: Det går inte att ringa från
telefonen.
• Utlandssamtal: Det går inte att ringa
utlandssamtal från telefonen.
• Utlandssamtal ej hemlandet: Endast samtal
inom det land du befinner dig är tillåtna.
• Alla inkommande: Samtal kan inte tas emot.
Inställningar (Meny 9)
Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande
samtal vidare till ett angivet nummer.
1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
• Alltid vidare: Alla samtal kopplas vidare.
• Upptaget: Samtalet kopplas vidare om du
redan talar i telefon.
• Inget svar: Samtalet kopplas vidare om du
inte svarar.
• Otillgänglig: Samtalet kopplas vidare om du
befinner dig i ett område utan nätverkstäckning
eller om telefonen är avstängd.
• Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ tas
bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj Aktivera. Välj Deaktivera när du vill
deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet Koppla till.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska
vidarekopplas till och tryck på <OK>.
6. Flytta till fältet Tid innan vidarekoppling om du
har valt Inget svar och ange hur länge nätverket
ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
Menyfunktioner
Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster.
Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns
tillgängliga och för att abonnera på dem.
89
E760.book Page 90 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
Inkommande utomlands: Samtal kan inte
tas emot när du är utanför din egen operatörs
täckningsområde.
• Avbryt alla: Alla samtalsspärrar tas bort. Du
kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
• Ändra lösenord samtalsspärrar: Ändra
lösenord för samtalsspärrar.
2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj Aktivera. Välj Deaktivera när du vill
deaktivera samtalsspärrar.
4. Skriv lösenordet för samtalsspärrar och tryck på
<OK>.
Samtal väntar (Meny 9.5.3)
Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon
försöker nå dig medan du talar i telefon.
1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska
användas för.
2. Välj Aktivera. Välj Deaktivera när du vill
deaktivera Samtal väntar.
90
Nätverksval (Meny 9.5.4)
Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid
sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din
egen operatörs täckningsområde) ska göras
automatiskt eller manuellt.
Det går endast att välja ett annat nätverk när
operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal
med din egen operatör.
Dölj ID (Meny 9.5.5)
Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt
telefonnummer visas på den telefon du ringer till.
Vissa operatörer tillåter dock inte att denna inställning
ändras av användaren.
Om du väljer Inställt av operatör kommer
standardinställningen i nätverket att användas.
Röstbrevlåda (Meny 9.5.6)
I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan
och öppnar din röstpost.
Du får numret från din nätverksoperatör.
E760.book Page 91 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
Koppla till röstbrevlåda: Ansluta till
röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
Centralnummer: Ändra röstbrevlådans namn och
nummer.
För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste
telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen fungerar i
följande typer av nätverk: Kombinerat GSM 900/1800,
GSM 1900 och trippelband (GSM 900/1800/1900).
Bluetooth (Meny 9.6)
Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen
trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta
data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.
Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri
trådlös kommunikation mellan alla Bluetoothkompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m.
Inställning av Bluetooth-funktionen
Menyn Bluetooth innehåller följande alternativ:
• Aktivera: Aktivera eller deaktivera Bluetoothfunktionen.
• Mina enheter: Söka efter Bluetooth-enheter som
går att ansluta till. Se nästa avsnitt.
• Min telefons synlighet: Ange om andra
Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
• Min telefons namn: Ge din telefon ett Bluetoothnamn som sedan visas för andra enheter.
Inställningar (Meny 9)
Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket
standardband som ska användas. När du reser
utomlands kan du behöva ändra till rätt band.
• Om det finns hinder mellan enheterna kan
räckvidden reduceras.
• Du bör inte använda Bluetooth-funktionen samtidigt
med multimedia-funktioner som t ex röstmemo,
kamera och MP3-spelaren för att få bästa prestanda.
• Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med
din telefon.
Menyfunktioner
Val av band (Meny 9.5.7)
Eftersom enheterna använder radiovågor för
kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.
91
E760.book Page 92 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
•
•
Säkert läge: Ange om ett bekräftelsemeddelande
ska visas när andra enheter vill komma åt data i
din telefon.
Bluetooth-tjänster: Visa tillgängliga Bluetoothtjänster.
Söka efter och sammankopplas med en
Bluetooth-enhet
1. Välj inställningsalternativet Mina enheter för
Bluetooth.
2. Välj Sök ny enhet.
Efter sökningen visas en lista med enheter som du
kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av
enhet:
•
A/V-headset
•
Mobiltelefon
•
Dator
•
Handdator
•
Skrivare
•
Okänd enhet
•
Headset eller handsfreesats för bil
Färgen på ikonen anger enhetens status:
• Grått: Enheten är inte sammankopplad
• Blått: Enheten är sammankopplad
92
• Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <OK>.
Den här koden används endast en gång och den
behöver inte sparas.
När ägaren till den andra enheten anger samma
kod är sammankopplingen klar.
Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i
bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex
0000. Om den andra enheten har en kod måste du
ange den.
Använda enhetsalternativ
Tryck på <Val> medan enhetslistan visas för att välja
följande alternativ:
• Koppla/Koppla ned: Koppla upp mot den
markerade enheten eller koppla ned anslutningen.
• Utforska filer: Sök efter data i den andra enheten
och hämta data direkt till din telefon.
• Tjänstlista: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster
för den markerade enheten.
E760.book Page 93 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
Sända data via Bluetooth
Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för
att du ska kunna ta emot data.
1. Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet
sänder data till din telefon trycker du på <Ja> för
att ge enheten tillgång till din telefon.
2. Tryck på <Ja> för att ta emot data.
Säkerhet (Meny 9.7)
Med den här menyn skyddar du din telefon mot
obehörig användning med hjälp av olika koder till
telefonen och SIM-kortet.
Inställningar (Meny 9)
1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända
är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <Val>.
4. Välj Skicka via → Bluetooth.
Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp
inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga
enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan
på <OK>.
Ta emot data via Bluetooth
Menyfunktioner
•
Byt namn: Ge den sammankopplade enheten ett
nytt namn.
Verifiera enhet/Gör enheten obehörig: Ange
om telefonen måste begära tillstånd från dig innan
den kopplar upp mot enheten som söker kontakt.
Radera: Ta bort den markerade enheten eller alla
enheter som visas i enhetslistan.
Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd
blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du
ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key).
Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.
PIN-kontroll (Meny 9.7.1)
PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt
SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är
aktiverad måste PIN-koden anges varje gång
telefonen slås på.
93
E760.book Page 94 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Menyfunktioner
Ändra PIN-kod (Meny 9.7.2)
Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod.
Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att
du ska kunna använda den här funktionen.
Telefonlås (Meny 9.7.3)
Den här funktionen förhindrar att obehöriga använder
telefonen.
När du vill öppna att låst föremål måste du ange
telefonlösenordet.
När denna funktion är aktiverad måste du ange
telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på
telefonen.
Personligt SIM-lås (Meny 9.7.6)
Lösenordet är förinställt på 00000000. Använd
menyn Ändra lösenord om du vill byta lösenord.
Ändra lösenord (Meny 9.7.4)
Använd den här menyn när du vill ändra
telefonlösenordet.
Privat (Meny 9.7.5)
I denna meny kan du låsa mediainnehåll som t ex
meddelanden, bilder, videoklipp, musikfiler och ljud.
94
1. Tryck på [
] för att markera föremål som ska
låsas.
2. Tryck på <Spara> för att låsa de markerade
föremålen.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <OK>.
Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIMlåskod för att förhindra att telefonen används med
något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange
SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIMkort.
FDN-läge (Meny 9.7.7)
Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan
du begränsa dina utgående samtal till vissa
telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad
kan du endast ringa upp telefonnummer som finns
sparade i listan med fasta nummer.sid 41
E760.book Page 95 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Ändra PIN2 (Meny 9.7.8)
Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2
om det stöds av ditt SIM-kort.
Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat
minnesutrymme för att spara data i Meddelanden,
Filhanteraren, Kalender, Telefonbok och JAVA. Du
kan också kontrollera Delat minne för
bildmeddelanden, e-post och Filhanteraren.
Lösenordet är förinställt på 00000000. Använd
menyn Ändra lösenord om du vill byta
lösenord.sid 94
Menyfunktioner
Minnesstatus (Meny 9.8)
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta återställningen.
4. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <OK>.
Inställningar (Meny 9)
Grundinställning (Meny 9.9)
Använd den här menyn när du vill återställa telefon-,
display- eller ljudinställningarna till
grundinställningen. Du kan även återställa alla
telefoninställningar samtidigt.
1. Tryck på [
] för att markera de
inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <Nollställ> för att återställa de
markerade inställningarna.
95
E760.book Page 96 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Felsökning
Hjälp och personlig assistans
För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det
lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du
kontaktar service.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas:
"Sätt i SIM"
• Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
"Telefonlås"
• Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du
måste ange telefonens lösenord innan du kan
använda telefonen.
"Ange PIN"
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt
ID-nummer).
96
•
PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du
måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på.
Du kan stänga av funktionen på menyn PINkontroll.
"Ange PUK-kod"
• Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och
telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du
har fått av din nätverksoperatör.
"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas
• Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan
vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök
på nytt.
• Du försöker använda en funktion som inte ingår i
ditt abonnemang. Kontakta operatören för
ytterligare information.
Du skrev in ett nummer men det slogs inte
• Kontrollera att du har tryckt på [
].
• Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt
mobilnät.
• Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot
utgående samtal.
E760.book Page 97 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
Den som ringer upp dig kan inte höra dig
• Kontrollera att mikrofonen inte är bortkopplad.
• Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära
munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på
telefonen.
Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen
stängs ibland av oväntat.
• Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och
batteriet med en ren och mjuk trasa.
Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar
på displayen
• Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen
(
). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från
starkt (
) till svagt ( ).
Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du
befinner dig inomhus.
Inget nummer slås när du ringer upp en post i
telefonboken
• Använd funktionen Sök kontakt för att kontrollera
att numret har sparats på rätt sätt.
• Spara numret på nytt om nödvändigt.
Felsökning
Det går inte att ringa upp dig
• Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [ ]
intryckt mer än en sekund.)
• Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt
mobilnät.
• Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot
inkommande samtal.
Om de ovanstående kontrollerna inte löser
problemet ska du anteckna:
• telefonens modell och serienummer
• garantiuppgifter
• en noggrann beskrivning av problemet.
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller
Samsungs service.
97
E760.book Page 98 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
SAR-värde
Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller
exponering mot radiovågor.
Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är
konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets
rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF).
Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande
riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän
exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende
vetenskapliga institutioner genom återkommande och
djupgående utvärderingar av forskningsresultat.
Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal
för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett
ålder och hälsotillstånd.
För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific
Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som
rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*
Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är
0,940 W/kg.
98
SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden
när telefonen sänder med maximal angiven effekt på
samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på
den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska
SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det
maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är
konstruerad för användning på olika effektnivåer.
Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att
hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju
närmre basstationen du befinner dig desto lägre är
telefonens uteffekt.
Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste
överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning
och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste
villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra
människors hälsa och säkerhet.
* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är
2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad.
Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge
allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer.
SAR-värden kan variera beroende på lokala
rapporteringsförhållanden och frekvensband.
E760.book Page 99 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Säkerhetsföreskrifter för användning av
batterier
•
•
•
•
•
•
•
Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller
värmas upp innan det laddas.
Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser,
exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det
minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är
lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet
vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller
kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även
om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är
särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri
som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas
av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna)
åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets
pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets
baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet
eller det föremål som orsakar kortslutningen.
Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med
lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte
batterier på öppen eld.
Hälso- och säkerhetsinformation
•
•
Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt
är skadat.
Använd endast batteriet för avsett ändamål.
Om du använder telefonen nära en basstation i nätet
drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden
påverkas i hög grad av signalstyrkan i
mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören
angett.
Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är
när det laddas samt på typ av batteri och laddare.
Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger,
men så småningom förbrukas det. Det är det dags att
byta batteri när driftstiden (samtals- och
standbytiden) har blivit märkbart kortare.
Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir
urladdat med tiden.
Använd bara batterier och laddare som är godkända
av Samsung. När laddaren inte används ska
nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte
batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en
vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets
livslängd.
•
99
E760.book Page 100 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Säkerhet på vägen
Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till
kommunikation via det talade ordet, så gott som var som
helst och när som helst. Men denna frihet är även
förknippad med ett stort ansvar.
När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd
sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil
och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det
land eller område du befinner dig.
Som vid all annan användning av radioutrustning
rekommenderas användning endast i normalt
funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen
riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.
Elektronisk utrustning
De flesta elektroniska utrustningar har skydd för
radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk
utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan
lämna ytterligare information.
Användningsförhållanden
Pacemaker
Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni
och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att
använda den, där den kan orsaka elektriska störningar
eller medföra andra risker.
Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på
minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att
undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion.
Dessa rekommendationer överensstämmer med
oberoende forskning och rekommendationer för trådlös
teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen
påverkas, stäng av telefonen omedelbart.
Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan
utrustning, läs noga igenom anvisningarna i
användarhandboken. Anslut inte produkter som är
inkompatibla.
Hörapparat
Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om
sådana störningar uppstår kan tillverkaren av
hörapparaten lämna ytterligare information.
100
E760.book Page 101 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Miljöer med explosionsrisk
Om du använder annan medicinsk utrustning kan
tillverkaren lämna information om utrustningen är
skyddad mot externa radiovågor.
Stäng av din telefon i situationer där det finns en
potentiell risk för explosioner och följ informationen på
varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att
orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller
risk för personskador.
Fråga din läkare.
Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns
anslag om detta.
Fordon
Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt
avskärmade elektroniska system i motorfordon.
Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående
ditt eget fordon.
Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du
även behöva kontrollera med andra tillverkare.
Anslag
Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett
anslag som uppmanar till detta.
Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer.
Restriktiv användning av all radioutrustning är även
påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och
distributionsområden), kemiska anläggningar och i
områden med sprängningsarbeten.
Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart
markerade. Exempel på sådana områden är nedre
båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som
använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller
butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar
som korn, damm eller metallpulver och platser där du av
olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.
Hälso- och säkerhetsinformation
Annan medicinsk utrustning
101
E760.book Page 102 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Nödsamtal
Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon
radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika
användarprogrammerade funktioner, och kontakt med
nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita
dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig
kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).
Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal,
måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i
ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns
inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla
nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala
nätoperatörer kan lämna mer information.
Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan
dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret.
Mer information lämnas i handboken och hos din lokala
nätoperatör.
Annan viktig säkerhetsinformation
•
•
•
Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.
1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land
där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt
larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [
].
102
•
Service eller fordonsmontering av telefonen får endast
utföras av specialutbildad personal. Felaktig
installation eller service medför risker och kan leda till
att garantivillkoren upphör att gälla.
Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i
fordonet är korrekt monterad och fungerar.
Tänk på att inte förvara eller transportera
lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva
material i samma utrymme som telefonen, dess delar
eller tillbehör.
Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser
ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket
inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i
aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt
installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i
kombination med en utlöst krockkudde betydande
olycksrisker.
E760.book Page 103 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
•
•
•
•
Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör
behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla
garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.
•
•
•
Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom
räckhåll från små barn och husdjur. De kan
oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas
för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan
utgöra en kvävningsrisk.
Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och
vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i
de elektriska kretsarna.
Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en
elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
•
•
•
•
Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och
smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan
skadas.
Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer
kan förkorta livslängden, skada batterierna och
deformera eller smälta vissa plaster.
Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms
upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det
bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka
skador på elektroniska kretsar.
Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för
stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller
starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt
tvålvatten.
Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och leda till att den inte
fungerar korrekt.
Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som
används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis
eller element. Telefonen kan explodera om den
överhettas.
Hälso- och säkerhetsinformation
•
Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är
olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan.
Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets
funktion.
Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen
inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig
påföljd kan bli aktuellt.
103
E760.book Page 104 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
•
•
•
•
104
Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar
etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall
gäller inte tillverkarens garanti, även om
garantiperioden inte löpt ut.
Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte
användas för nära ögonen på människor eller djur.
Ögonen kan skadas.
Använd endast den medföljande eller annan godkänd
antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan
skada telefonen och även innebära brott mot gällande
regler för radioutrustning.
Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte
fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter.
Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig
med ditt problem.
E760.book Page 105 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Index
A
ABC-läge, textinmatning • 31
Anslutningston • 88
B
Bakgrundsljus, ange tid • 87
Bandval • 91
Batteri
indikator svagt batteri • 8
ladda • 7
säkerhetsföreskrifter
• 99
Besvara
ett andra samtal • 36
samtal • 35
Bilder, nedladdade • 72
Bildmeddelanden
inställning • 67
radera • 62
skapa/skicka • 59
visa • 61
Bluetooth
inställningar • 91
sända, data • 93
ta emot, data • 93
Browser, WAP • 55
C
CB-meddelanden • 71
D
Display
ikoner • 11
inställningar • 86
layout • 11
språk • 85
DTMF-toner, sända • 37
Dölj ID • 90
E
Egna nummer • 44
E-post
inställning • 68
radera • 64
skapa/skicka • 60
visa • 64
F
Fasta nummer (FDN)
inställning • 94
skapa en namnlista • 41
Felsökning • 96
Filhanteraren • 72
Foton
radera • 73
ta • 79
G
Genväg • 85
Grundinställning för telefonen
• 95
Gruppsamtal • 38
Knappljud
sända/stänga av • 37
välja • 88
Knappljudvolym • 88
Kortnummer • 43
H
L
Hälso- och
säkerhetsinformation • 98
I
Ikoner, beskrivning • 11
Inkomna, meddelanden
Bildmeddelanden • 62
e-post • 64
Textmeddelande • 61
Inmatningsläge, byta • 31
J
Java • 48
K
Kalender • 76, 87
Kalkylator • 53
Kamera
foton • 79
videoklipp • 82
Larm • 52
Ljud, nedladdade • 74
Ljudinställningar • 87
Låsa
SIM-kort • 94
telefon • 94
Lösenord
samtalsspärrar • 90
telefon • 94
M
Mallar, meddelande • 65
Meddelanden
Bildmeddelanden • 59
e-post • 60
Internet • 62
Textmeddelande • 58
välkomsttext • 85
Meddelandeton • 88
105
E760.book Page 106 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Index
Minnesstatus
delat minne • 95
nedladdade objekt • 75
spel • 50
telefonbok 45
Minutpåminnare • 88
Missade samtal • 39
Mitt visitkort • 44
Mottagna meddelanden
Bildmeddelanden • 62
e-post • 64
Textmeddelande • 61
Mottagna samtal • 39
MP3-spelare
alternativ • 47
spela upp • 46
Musik, nedladdad • 74
N
Namn
skriva in • 31
söka • 41
Nätindikator • 87
Nätverksband, välja • 91
Nätverkstjänster • 89
Nätverksval • 90
Nödsamtal • 102
106
O
Omvandlare • 53
P
Parkera, samtal • 36
PIN, ändra • 94
PIN2, ändra • 95
Privat • 94
Påslagningston • 88
R
Radera
händelser • 78
meddelanden • 61, 62
samtalslista • 39
telefonbok 45
Ringda samtal • 39
Ringprofiler • 42
Roaming (nätsökning) • 90
Röstbrevlåda
anslutning • 90
redigera • 91
Röstmemo, memon
spela in • 48
spela upp • 48
S
Samtal
avvisa • 35
besvara • 35
parkera • 36
spärrar • 89
vidarekoppla • 89
väntar • 90
återuppringning • 34
Samtalskostnad • 40
Samtalslista
missade • 39
mottagna • 39
ringda • 39
Samtalstid • 39
Senaste numret,
återuppringning • 34
Signal
Inkommande samtal • 87
meddelanden • 88
SIM-kort
låsa • 94
sätta i • 7
Skapa meddelanden
Bildmeddelanden • 59
e-post • 60
Textmeddelande • 58
Skickade meddelanden • 63
Slå på/av
mikrofon • 37
telefon • 9
Spel • 48
Spela in
röstmemon • 48
videoklipp • 82
Språk, välja • 85
Spärrar, samtal • 89
Stoppur • 54
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 86
Säkerhet på vägen • 100
Säkerhet, samtal • 93
Säkerhetsinformation • 98
T
Tecken, skriva in • 31
Teckenfärg vid uppringning,
ange • 87
Telefon
display • 11
grundinställning • 95
ikoner • 11
låsa • 94
E760.book Page 107 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
V
Vidarekoppla, samtal • 89
Videoklipp
alternativ • 74
spela in • 82
spela upp • 73
Välkomsttext • 85
Väntande samtal • 90
Världstid • 52
Index
Telefon (forts)
lösenord • 94
packa upp • 6
skötsel och underhåll
• 103
slå på/stänga av • 9
Telefonbok
alternativ • 41
hantera • 44
kopiera • 41
radera • 45
redigera • 41
snabbuppringning • 43
söka • 41
Text, skriva in • 31
Textmeddelanden
inställningar • 66
radera • 61
skapa/skicka • 58
visa • 61
Timer • 54
Tystläge
inställning • 88
skriva in • 14
W
WAP Browser
bokmärken • 56
cache, töm • 57
öppna • 55
Å
Återuppringning
automatisk • 86
manuell • 34
Återuppringning • 86
U
Utgående, meddelanden • 63
Utlandssamtal • 34
107
E760.book Page 108 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
: EN 60950-1:2001
: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
: EN 50360:2001
EN 50361:2001
: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)
Yong-Sang Park / S. Manager
(namn och underskrift av ansvarig person)
* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer
till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen
inhandlats
(utgivningsdatum och ort)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.21
(gäller inom EU)
och kan erhållas på begäran.
Samsung Electronics QA Lab.
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168
Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och
beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med
nedanstående oberoende certifieringsorgan:
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den
ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/
EC.
Nätverk
SAR
Säkerhet
EMC
för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder
och/eller normgivande dokument.
(Fabrikens namn, adress*)
- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350
Tillverkad av:
(Modellbeteckning)
SGH-E760
(Produktbeskrivning)
GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon
Följande produkt:
Konformitetsdeklaration (R&TTE)
E760.book Page 109 Friday, September 23, 2005 10:50 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement