Samsung 225UW User manual

SyncMaster 225UW

Draivera instalēšana Programmatūras instalēšana

Atzīmēšana

Ar šo simbolu apzīmēto norāžu neievērošana var radīt kaitējumu veselībai vai aparatūras bojājumus.

Aizliegts

Neizjaukt

Nepieskarties

Vienmēr svarīgi izlasīt un izprast

Atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas

Sazemējums, lai izvairītos no elektrošoka

Strāva

Ja dators netiek lietots ilgāku laiku, pārslēdziet to DPMS (displeja barošanas pārvaldības) sistēmas režīmā.

Ja tiek lietots ekrānsaudzētājs, pārslēdziet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Nelietojiet bojātu vai vaļīgu kontaktdakšu.

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neraujiet kontaktdakšu no kontakligzdas aiz vada, kā arī neaiztieciet to ar slapjām rokām.

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktdakšu un ligzdu.

Nepareizs iezemējums var izraisīt elektrošoku vai aparatūras bojājumus. (Tikai l. klases iekārta.)

Iespraudiet spraudkontaktu tā, lai tas nebūtu vaļīgs.

Slikts savienojums var izraisīt aizdegšanos.

Pārmērīgi nesamezglojiet elektrības vadu, kā arī nenovietojiet uz tiem smagus priekšmetus, kas var izraisīt bojājumus.

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Kontaktligzdā neievietojiet pārāk daudz pagarinātājus vai kontaktdakšas.

Tas var izraisīt aizdegšanos.

Neatvienojiet strāvas kabeli monitora lietošanas laikā.

Atvienošanas laikā var rasties pārspriegums, kas var sabojāt monitoru.

Neizmantojiet strāvas kabeli, ja savienotājs vai spraudnis ir noputējis.

Ja strāvas kabeļa savienotājs vai spraudnis ir noputējis, noslaukiet to ar sausu drānu.

Ja izmantojat strāvas kabeli ar noputējušu spraudni vai savienotāju, var rasties elektrošoka vai ugunsgrēka draudi.

Lai atvienotu aparātu no strāvas, spraudnis jāizvelk no strāvas ligzdas un ar to jāvar brīvi rīkoties.

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Uzstādīšana

Ja monitoru uzstādīsiet ļoti putekļainā, mitrā vai ķīmiskas vielas saturošā vietā un ja tas darbosies 24 stundas (piemēram, lidostā, vilcienu stacijā, u.c.), sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitors var tikt nopietni bojāts.

Novietojiet monitoru vietā, kur ir mazs mitruma un putekļu daudzums.

Pretējā gadījumā monitora iekšienē var rasties īssavienojums vai aizdegšanās.

Nenometiet monitoru pārvietošanas laikā.

Tas var sabojāt produktu vai nodarīt miesas bojājumus.

Uzstādiet monitora pamatni uz statīva vai plaukta tā, lai pamatnes gals nesniegtos pāri statīva vai plaukta malai.

Ierīces nomešana var radīt tās bojājumus vai izraisīt savainojumus.

Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas vai virsmas ar mazu laukumu.

Novietojiet produktu uz līdzenas, stabilas virsmas, jo pretējā gadījumā ierīce var krītot savainot blakus esošos, it īpaši bērnus.

Nenovietojiet ierīci uz grīdas.

Kāds, it īpaši bērni, var paklupt pret to.

LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ PRODUKTA

TUVUMĀ SVECES VAI ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

Tas var izraisīt aizdegšanos.

Raugieties, lai kabeļa tuvumā nebūtu sildierīču.

Sakususi izolācija var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neuzstādiet produktu slikti vēdināmās vietās, piemēram, grāmatplauktos, sienas skapjos un citās līdzīgās vietās.

Ikviens iekšējās temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos.

Novietojiet monitoru uzmanīgi.

Tas var tikt sabojāts.

Nenovietojiet monitoru ar priekšpusi uz leju.

Var tikt sabojāts krāsu monitora displejs (TFT-LCD).

Skavas montēšanu pie sienas uzticiet kvalificētam meistaram.

Ja uzstādīšanu veic nekompetentas personas, lietotāji var gūt savainojumus.

Var lietot tikai tādu montāžas elementu, kāds ir norādīts monitora instrukcijā.

Veicot produkta uzstādīšanu, atstājiet atstarpi no sienas (vairāk nekā 10 cm/4 collām), lai nodrošinātu ventilāciju.

Nepietiekama ventilācija var izraisīt aparāta iekšējās temperatūras paaugstināšanos, kā rezultātā var saīsināties komponentes kalpošanas ilgums un pasliktināties tās veiktspēja.

Plastmasas iesaiņojumu (maisiņu) glabājiet bērniem neaizsniedzamā vietā.

Spēlējoties ar plastmasas iesaiņojumu (maisiņu), bērni var nosmakt.

Tīrīšana un izmantošana

Monitora korpusa un TFT-LCD ekrāna virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma gabaliņu.

Nesmidziniet tīrītāju tieši uz monitora.

Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos.

Ieteicamo tīrītāju uzklājiet ar mīksta auduma palīdzību.

Ja savienotājs starp kontaktdakšu un ligzdu ir netīrs vai putekļains, rūpīgi to notīriet ar sausas drānas palīdzību.

Netīrs savienotājs var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Pirms produkta tīrīšanas pārliecinieties, ka kabelis ir atvienots no sienas kontakta.

Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Atvienojiet kabeli no elektriskā tīkla, noslaukiet ierīci ar mīkstu, mitru drānu.

Neizmantojiet ķimikālijas, tādas kā vaskošanas vasks, benzols, spirts, šķīdinātājs, insektu iznīcināšanas līdzeklis, gaisa atsvaidzinātājs, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļi.

Reizi gadā sazinieties ar Apkalpošanas Centru vai Klientu Centru , lai iztīrītu iekšpusi.

Uzturiet produkta iekšpusi tīru.

Putekļi, kas laika gaitā uzkrājas iekšpusē, var izraisīt nepareizu darbību vai aizdegšanos.

Citi

Nenoņemiet vāku (vai aizmugures paneli).

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Nododiet apkalpi kvalificēta apkalpojošā personāla ziņā.

Ja monitors nedarbojas normāli, it sevišķi, ja no tā nāk neparastas skaņas vai smaka, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu dīleri vai

apkalpošanas centru .

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Raugieties, lai produkts neatrastos vietās, kur uz to iedarbojas eļļa, dūmi vai mitrums; neuzstādiet to automašīnā.

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Īpaši nevēlami ir darbināt monitoru ūdens tuvumā vai zem klajas debess, kur uz to iedarbojas lietus vai sniegs.

Ja monitors krīt un tā korpuss ir bojāts, izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas kabeli. Pēc tam sazinieties ar servisa centru .

Ir iespējama nepareiza monitora darbība, elektriskās strāvas trieciena saņemšana vai ugunsgrēka izcelšanās.

Monitoram jābūt izslēgtam zibens un pērkona negaisa laikā, kā arī tad, ja ilgāku laiku nelietojat to.

Pretējā gadījumā monitora iekšienē var rasties īssavienojums vai aizdegšanās.

Nemēģiniet pārvietot monitoru, pavelkot aiz vada vai signāla kabeļa.

Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa bojājuma dēļ.

Nepārvietojiet monitoru pa labi vai kreisi, raujot vienīgi aiz elektrības vada vai signāla kabeļa.

Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa bojājuma dēļ.

Neaizklājiet monitora ventilācijas atveres.

Nepietiekama ventilācija var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos.

Nelieciet uz monitora traukus ar ūdeni, ķīmiskus izstrādājumus un mazus metāla priekšmetus.

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Ja monitorā neparedzēti iekļūst kāda viela, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar servisa centru .

Raugieties, lai produkts neatrastos ķīmisku aerosolu vai ātri uzliesmojošu vielu tuvumā.

Tas var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

Nekad monitora atverēs neievietojiet neko metālisku.

Tas var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos vai nodarīt miesas bojājumus.

Neievietojiet metāliskus priekšmetus, piemēram, metāla irbuļus, vadus, urbja uzgaļus vai uzliesmojošus objektus, piemēram, papīru un sērkociņus ventilācijas atverēs, austiņu vai AV pieslēgvietās.

Tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ieplūst ūdens, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un sazinieties ar servisa centru .

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, nomainiet režīmu uz enerģijas taupītāju, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

Noregulējiet izšķirtspēju un frekvenci atbilstoši monitora modelim.

Nepareizi noregulēta izšķirtspēja vai frekvence var kaitēt jūsu redzei.

22 colla (55 cm) - 1680 X 1050

Ilgstoša skatīšanās monitorā no neliela attāluma nelabvēlīgi ietekmē redzi.

Lai nepārpūlētu acis, pēc katras stundas monitora izmantošanas, piecas minūtes atpūtieties.

Neuzstādiet ierīci uz nestabilas, nelīdzenas vai vibrējošas virsmas.

Ierīces nomešana var radīt tās bojājumus vai izraisīt savainojumus.

Ierīces izmantošana tuvu vibrācijai var saīsināt tās darbības ilgumu vai izraisīt aizdegšanos.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Pārliecinieties, lai visi kabeļi, antenas kabeli un kabeļus, kas pievienoti citām ierīcēm, ieskaitot, pirms monitora pārvietošanas ir atvienoti.

Kabeļa neatvienošana var to sabojāt un izraisīt aizdegšanos vai elektrisko šoku.

Novietojiet produktu bērniem nepieejamā vietā, jo ieķeroties un karājoties tajā, bērni to var sabojāt.

Krītošs produkts var radīt fiziskas traumas vai izraisīt nāvi.

Ja produktu ilgstoši neizmantosiet, atvienojiet to no elektriskā tīkla.

Pretējā gadījumā uzkrājušies netīrumi vai sadalījusies izolācija var izraisīt siltuma izdalīšanos, kas var radīt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanos.

Nenovietojiet uz produkta bērnu iemīļotas lietas (vai ko citu uzmanību saistošu).

Bērni var mēģināt uzrāpties uz produkta, lai dabūtu iekāroto lietu.

Krītot produkts var nodarīt fiziskus bojājumus vai izraisīt nāvi.

Paceļot vai pārvietojot monitoru, neceliet to otrādi, turot tikai statīvu.

Tādā veidā monitors var nokrist, radot bojājumus vai izraisot ievainojumus.

Ērtas pozas, izmantojot monitoru

Izmantojot monitoru, mēģiniet sēdēt ērtā pozā.

z z z z z z z

Turiet taisnu muguru.

Attālumam no acīm līdz monitora ekrānam jābūt aptuveni no 45 līdz

50 cm. Skatieties ekrānā mazliet no augšas un raugieties, lai monitors atrastos tieši pretī.

Pagrieziet monitoru uz augšu no 10 līdz 20 grādiem platā leņķī.

Noregulējiet monitora augstumu, lai tas atrastos mazliet zem jūsu acu līmeņa.

Noregulējiet monitora leņķi, lai uz tā ekrāna neatspīdētu gaisma.

Mēģiniet turēt rokas perpendikulāri padusēm. Turiet rokas vienā līmenī ar plaukstām.

Elkoņi jātur taisnā leņķī.

Turiet ceļus leņķī, kas lielāks par 90 grādiem. Neatraujiet pēdas no grīdas. Rokām jāatrodas zemāk par sirdi.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces) - Tikai Eiropā

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Informācija par izstrādājumu (bez attēla aiztures)

Šķidro kristālu monitoriem un televizoriem, īpaši, ja attēls ilgu laiku ir nemainīgs, var rasties attēla aizture.

Šie padomi domāti tam, lai monitori ar šķidro kristālu ekrānu tiktu lietoti pareizi, un līdz ar to varētu izvairīties no attēla aiztures.

Garantija

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies attēlu saglabāšanas rezultātā.

Garantija neattiecas uz izmēģinājuma pārbaudi.

Kas ir attēla aizture?

Izmantojot šķidro kristālu ekrāna izvēlni pareizi, grafiskās izšķirtspējas aizture nenotiek.Tomēr, ja ilgu laiku uz ekrāna saglabājas nemainīgs attēls, rodas elektrisko lādiņu atšķirība elektrodos, kas ietver šķidro kristālu.Līdz ar to noteiktā ekrāna daļā

šķidrais kristāls veido intensīvāku attēlu. Tādēļ, reizēm saglabājas iepriekšējais attēls, pat, ja sistēma pārslēgusies uz nākamo.Viss, ko redzam ekrānā, tajā skaitā šķidro kristālu ekrānā, ir savā veidā tendēts uz attēla aizturi.Tas nav izstrādājuma defekts.

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu šķidro kristālu ekrānu no attēla aiztures.

Bezstrāvas režīms, Ekrānsaudzētājs, Neaktīvā režīmā

Piemērs) z

Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

- Izslēdziet strāvu uz 4 stundām, ja monitors darbojies 20 stundas. z z

- Izslēdziet strāvu uz 2 stundām, ja tas darbojies 12 stundas.

Izmantojiet ekrānsaudzētāju, ja iespējams.

- Ir ieteicams veinkrāsains vai kustīgs ekrānsaudzētājs.

Ieslēdziet monitoru ar datora ekrāna rīku vadības sistēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

Piemērs) Lidostas. Tranzīta bāzes. Biržas. Bankas un kontroles sistēmas.

Mēs iesakām uzstādīt ekrāna izvēnes vadību sekojoši:

Rādīt informāciju kopā ar logo vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju 1 stundu, kam seko Rādīt logo vai cikliski kustīgu attēlu 1 minūti.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet 2 dažādas krāsas.

Piemērs) Ik 30 minūtes mainīt krāsas pēc rotācijas principa.

Centieties nelietot krāsu un zīmju kombināciju ar lielu gaišuma intensitātes atšķirību.

Izvairieties no pelēkās krāsas, tā viegli var radīt attēla aizturi. z

Centieties neizmantot krāsa ar lielu gai;suma atšķirību (melns un balts, pelēks)

Piemērs) z

Ieteicamie uzstādījumi: košas krāsas, kam neliela gaišuma atšķirība.

- Mainiet zīmju un fona krāsu ik 30 minūtes.

Piemērs)

- Ik 30 minūtes mainiet kustīgās zīmes.

Piemērs)

Vislabākais veids, kā aizsargāt monitoru no attēla aizkavēšanās ir ļaut datorprogrammai vai izvēlnes programmai noteikt ekrānsaudzētāja režīmu, kamēr to nelietojat.

Attēls neaizkavējas, ja šķidro kristālu ekrāna izvēlne tiek izmantota pareizi.

Pareizi izmantot izvēlni šajā gadījumā nozīmē nemitīgi mainošies video attēli.Ja ilgstoši uz ekrāna atrodas nekustīgs attēls ( vairāk nekā 12 stundas) var rasties neliela strāvas stipruma atšķirība starp abiem elektrodiem, kas pārvērš šķidrā kristāla impulsu grafiskos punktos (pikseļos) Ar laiku strāvas stipruma atšķirība starp elektrodiem palielinās, samazinot šķidrā kristāla darbības efektivitāti.Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi.

Lai to novērstu, radītā strāvas stipruma atšķirība ir jāsamazina.

Mūsu monitori iekļaujas ISO1 3406-2 pikseļu novirzes standartā noteiktajā II klasē.

Iepakojuma saturs

Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļautas šādas lietas.

Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar savu pārdevēju .

Sazinieties ar vietējo dīleri , lai iegādātos papildus produktus.

Izsaiņošana

Pēc statņa uzstādīšanas

Pēc statņa salocīšanas

Monitors

Rokasgrāmata

Monitors & vienkāršs statnis

Uzstādīšanas pamācība

Kabelis

Garantijas talons

Reģistrācijas karte

(Nav pieejams visās vietās)

Lietotāja pamācība, Monitora draiveris, Natural

Colorgrammatūra, MagicTune™ programmatūra

Strāvas padeves vads

Pārdod atsevišķi

Citi

S video kabelis

Signāla kabelis USB kabelis

Drāniņa tīrīšanai

Tiks piemērots tikai melniem un augstas spožuma pakāpes modeļiem.

Jūsu monitors

Priekšpuse

Atver OSD izvēlni. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Izvēlnes poga MENU [

]

[

Regulēšanas poga

]

MagicBright™ režīma poga [ ]

Šīs pogas dod iespēju izcelt and uzstādīt vienumus izvēlnē.

MagicBright™ ir jauna funkcija, kura rada optimālu skatīšanās vidi, kas atbilst skatāmā attēla saturam. Pašlaik ir pieejami 6 dažādi režīmi:

"Custom", "Text", "Internet", "Game", "Sports" un "Movie". Katram režīmam ir savs iepriekš konfigurēts spilgtuma līmenis. Vienu no 6 iestatījumiem var izvēlēties, nospiežot "MagicBright™" pogu.

1) Custom

Lai arī vērtības uzmanīgi ir izvēlējušies mūsu inženieri, šīs iepriekš noteiktās vērtības var nebūt ērtas jūsu redzei, atkarībā no jūsu gaumes. Ja tas ir tā, noregulējiet Spožumu un Kontrastu, izmantojot

OSD izvēlni.

2) Text

Dokumentācijai un darbiem, kur ietverts daudz teksta.

3) Internet

Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram tekstu un grafiku.

4) Game

Lai skatītos kustošus attēlus, piemeram speli.

5) Sports

Lai skatītos kustošus attēlus, piemēram Sportsu.

6) Movie

Lai skatītos kustošus attēlus, piemēram DVD vai Video kompaktdisku.

>> Noklikšķiniet šeit, lai redzētu animācijas klipu.

Skaļuma poga [ ]

Poga /Ievadīt [

Poga SOURCE

Poga AUTO

] /

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai regulētu skaļumu.

>> Noklikšķiniet šeit, lai redzētu animācijas klipu.

Aktivizē izgaismoto izvēlnes objektu. /

Nospiežot ' ' (Avots) pogu, kad OSD ir izslēgts, ievades avots

(Analogais/digitālais) tiek izmainīts. (Ja piespiež avota pogu, lai mainītu ievada režīmu, augšējā kreisajā stūrī parādās paziņojums, kas informē par pašreizējo režīmu - Analog, Digital ievada signālu.)

Ja izvēlaties digitālo režīmu, monitors ar grafikas karti jāsavieno caur digitālo DVI portu, izmantojot DVI kabeli.

>> Noklikšķiniet šeit, lai redzētu animācijas klipu.

Lietojiet šo pogu, lai automātiski noregulētu OSD.

>> Noklikšķiniet šeit, lai redzētu animācijas klipu.

Sieslēgšanas/izslēgšanas poga [ ]

Šo pogu izmanto monitora ieslēgšanai un izslēgšanai.

Strāvas padeves indikators

Tas ļauj jums redzēt elektriskās strāvas padeves statusu sistēmā. Vairāk par to lasiet nodaļā par PowerSaver (strāvas ekonomijas sistēmu).

skaļrunis Skaņu varat dzirdēt, pievienojot monitoram datora skaņas karti.

Sk. Funkciju Enerģijas taupītājs , kas aprakstīts rokasgrāmatā, lai iegūtu plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām. Enerģijas taupīšanas nolūkos

IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat uzmanību.

Aizmugure

POWER

Monitora mugurpuses konfigurācija var mainīties atkarībā no produkta.

z

POWER

: Monitora strāvas vadu pievienojiet POWER monitora aizmugurē.

DVI IN z

DVI IN

: Pievienojiet DVI kabeli DVI IN portam monitora aizmugurē.

RGB-IN /

RGB-IN

: Monitora aizmugurē RGB termināli savienojiet ar savu datoru.

: Savienojiet monitora pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli.

Kensington Lock z

Kensington lock ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, to uzstādot sabiedriskā vietā.

(Nostiprināšanas ierīci jāiegādājas atsevišķi.)

Lai uzzinātu vairāk par bloķētāja lietošanu, sazinieties ar pārdevēju.

/ MIC/

: Austiņu izejas terminālis

MIC

: Savienojiet mikrofonu ar MIC termināli.

: Savienojiet USB monitora izmantojot USB kabeli.

pieslēgvietu un USB ierīci,

Sk. Monitora pievienošana , lai iegūtu plašāku informāciju attiecībā uz kabeļu savienojumiem.

Savienošanas kabeļi

Pievienošana datoram

Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora mugurpusē.

Ievietojiet monitora strāvas padeves vadu tuvākajā elektrības kontaktligzdā.

Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.

RGB-IN (analogā) konektora izmantošana videokartē.

- Pievienojiet signāla kabeli 15 kontaktu RGB-IN portam monitora aizmugurē.

[ RGB-IN ]

DVI (digitālā) konektora izmantošana videokartē.

- Pievienojiet DVI kabeli DVI IN portam monitora aizmugurē.

[ DVI-IN ]

Savienojums ar Machintosh datoriem.

- Pievienojiet monitoru Macintosh datoram ar RGB-IN savienotājkabeļa palīdzību.

Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.

Pievienošana USB

Ieslēdziet monitoru un PC. Ja kabeli jūs pievienojat monitora savienotājam un kabeli PC savienotājam, instalācijas programmas, kas saistītas ar mikrofonu un kameru, tiek veiktas automātiski.

Jūs varat izmantot USB ierīci, piemēram, peli, tastatūru, atmiņas karti Memory Stick vai ārējo cieto disku, tos pievienojot monitora

, un nepievienojot tos datoram.

Monitora USB port (USB pieslēgvietu) atbalsta High-Speed Certified USB

2,0.

Liels ātrums Parasts Mazs ātrums

Datu pārraides ātrums 480 Mbps 12 Mbps 1.5 Mbps

Savienojiet monitora

Lai izmantotu

pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli.

, jums ir jāpievieno datoram .

Lai pievienotu monitora pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu, izmantojiet USB kabeli, kas atrodas šī monitora komplektā.

Savienojiet USB monitora pieslēgvietu un USB ierīci, izmantojot USB kabeli.

Izmantošanas process ir tāds pats kā, izmantojot ārējo ierīci, ko pievieno datoram. z z z z

Jūs varat pievienot un izmantot tastatūru un peli.

Jūs varat demonstrēt failu no multimediju ierīces.

(Piemēram, multimediju ierīces MP3, digitālā kamera, u. c.)

No uzglabāšanas ierīces jūs failus varat palaist, pārvietot, nokopēt vai izdzēst.

(Piemēram, uzglabāšanas ierīces: ārējā atmiņa, atmiņas karte, atmiņas lasītājs, cietā diska tipa MP3 atskaņotājs u. c.)

Jūs varat izmantot arī citas USB ierīces, ko var pievienot datoram. z

Neatvienojiet USB kabeli, kamēr notiek instalācija.

Programma var nebūt pilnīgi instalēta vai arī var nestrādāt normāli. z z

(Lai nopirktu kabeli un ārējās ierīces, vērsieties konkrētā izstrādājuma apkalpošanas

centrā.)

Uzņēmums neatbild par ārējo ierīču problēmām vai bojājumiem, ko izraisījusi

z z

neatbilstoša kabeļa lietošana savienojumam.

Dažos izstrādājumos nav ievērots USB standarts, un tas var izraisīt ierīces

nepareizu darbību.

Ja ierīce darbojas nepareizi arī, kad tā ir pievienota datoram, sazinieties ar

ierīces/datora pakalpojumu centru.

Statņa izmantošana

Šis monitors atbalsta dažāda tipa VESA standarta pamatnes. Lai uzstādītu VESA pamatni, jums jānoņem vai jāsaloka esošā pamatne.

Slīpuma leņķis

Monitors ir atgāžams no 0 līdz 23 grādu leņķim.

Pamatnes pievienošana

Šim monitoram ir piemērota 100 mm x 100 mm montāžas saskarnes plātne, kas ir savietojama ar VESA standartu.

Monitors

Montāžas saskarnes plātne (opcija)

1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas vadu.

2.

3. Atskrūvējiet četras skrūves un noņemiet LCD monitora statni. montāžas saskarnes plātni ar caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, kas bija komplektā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamo šarnīru vai cita veida pamatni.

z z z z

Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora iekšpusi.

Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.

Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus.

Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.

Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.

Nolieciet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu. z z z

Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, jums nepieciešams iegādāties sienas piestiprināšanas komplektu, kas ļauj piestiprināto monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas virsmas.

Sazinieties ar tuvāko Samsung Apkalpošanas Centru, lai iegūtu papildus informāciju.

Samsung Electronics neuzņemas atbildību, ja tiek izmantotas citas pamatnes.

Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

Modelis

SyncMaster 225UW

Šo monitoru var izmantot kā standarta monitoru video komunikācijai un lai skatītu multimedia failus, vienkārši pievienojot savam PC strāvas kabeli un USB kabeli.

Minimum baseline spec

z z z

Intel Pentium4 1.73GHz vai jaunāks, vai AMD Equivalent Processor

Microsoft Windows XP Service Pack2(SP2), Windows Vista

256MB RAM, USB2.0

Apvienotā saziņa

Vebkameras, mikrofona un skaļruņa automātiska iestatīšana

Savienojiet monitoru un PC, izmantojot USB kabeli, kā tas norādīts attēlā.

Vebkamera, mikrofons un skaļrunis tiks iestatīti automātiski un parādīsies statusa līnijā.

Ja kamera tiek atpazīta kā USB1.1 ierīce, ekrāna kvalitāte var pazemināties, un parādīties troksnis. Pārliecinieties, ka atjaunināt USB 2.0.

USB komunikācijas parametru dēļ ierīce tiek atpazīta ikreiz, kad tā tiek ieslēgta un izslēgta. Kad atpazīšanas process ir pabeigts, jūs to varat izmantot kā parasti.

Ja jūs noņemat kabeli, kamēr PC atpazīst USB ierīci, tas var izraisīt nopietnas kļūdas jūsu PC.

Negrieziet kameru pārāk spēcīgi. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Noteikti noņemiet USB kabeli pēc ikonas <Droši noņemt aparatūru> noklikšķināšanas PC uzdevumjoslā un USB ierīces izlādes no Windows.

Instalācijas piesardzības pasākumi

1. Nekad neatvienojiet USB kabeli no USB port automātiskās instalēšanas laikā.

(Instalēšana ilgst apmēram minūti. Ja noņemsiet USB port instalēšanas laikā, PC var rasties nopietnas problēmas.)

2. Neizslēdziet monitor automātiskās instalēšanas laikā.

(Ja izslēgsiet monitor instalēšanas laikā, PC var rasties nopietnas problēmas.)

3. Kad automātiskā instalēšana būs pabeigta, ekrāns, iespējams, iemirgosies.

(Tas notiek, kad PC atpazīst monitoru kā USB device. Tas neliecina par kļūmi.)

4. Ja automātiskā instalēšana ir pabeigta, konfigurējiet pozīciju un izšķirtspēju monitors loga

[Displeja rekvizīti] cilnē [Iestatījumi].

(Šī UC monitor optimālā izšķirtspēja ir 1680 x 1050.)

5. Ja jūs nomaināt USB Port pēc tam, kad PC ir atpazinis USB ierīci, USB ierīcei tas var izraisīt atpazīšanas kļūdu.

(Jums ir jānoņem un jāpārinstalē driver.)

Ja installation neizdodas

Ja installation tiek apturēta tādēļ, ka nestrādā jaunās aparatūras vednis, ar peles labo taustiņu My computer (Mans dators) un klikšķiniet Properties (Rekvizīti) - System Properties (Sistēmas rekvizīti)

- the Hardware tab (cilni Aparatūra).

Noklikšķiniet uz Device Manager un pārinstalējiet draiveri, sekojot šeit sniegtajām norādēm.

Simbols, kas parāda, ka ierīces instalācija nav izdevusies, tiek attēlots, kā tas parādīts

IŠajā gadījumā klikšķiniet „Scan for hardware changes”, lai vēlreiz palaistu uzstādīšanas vedni.

Ja šoreiz installation neizdodas, klikšķiniet uz un noklikšķiniet uz to ar peles labo taustiņu. No attēlotās izvēlnes izvēlieties „Draivera atjaunināšana”.

Konfigurācijas pārbaude

Pēc instalēšanas varat pārbaudīt konfigurāciju, veicot šādas darbības:

Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz My computer (Mans dators), klikšķiniet Properties (Rekvizīti) -

System Properties (Sistēmas rekvizīti) - Hardware tab (cilni Aparatūra).

Klikšķiniet uz Device Manager.

Parādīsies instalēto ierīču saraksts, kā norādīts attēlā.

Vebkameras iestatīšanas pārbaude

Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz My Computer (Mans dators) Windows darbvirsmā.

Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz USB video ierīci. Jums vajadzētu redzēt, ka vebkamera ir iestatīta normāli, kā tas norādīts attēlā.

Mikrofona un skaļruņa iestatīšanas pārbaude

Ar dubultklikšķi kontroles panelī noklikšķiniet uz skaņas un audio ierīcēm.

Izvēlieties cilni Balss un klikšķiniet uz Pārbaudīt datora aparatūru.

Ja skaņa no jūsu monitora ir pārāk klusa, regulējiet skaļumu pēc tam, kad esat iestatījis datora skaļumu uz maksimumu.

Sekojiet šeit norādītajām instrukcijām. Jums vajadzētu redzēt, ka mikrofons un skaļrunis ir iestatīts.

UC Monitor Limitations

Šis monitor ir UC monitor, un tādēļ, kad tam tiek pieslēgtas kameras vai audio ierīces, cameras and audio devices, izņemot monitor display, tiek atpazītas kā USB devices, un nevis kā kamera vai audio ierīce.

Kad šis monitors tiek izmantots kā standarta monitor, tam ir jābūt savienotam ar D-Sub (Analog) vai DVI-D kabeli (Digital). USB kabeļi tiek izmantoti, pieslēdzot citām ierīcēm.

Dažus media players, kad USB ierīce tiek atpazīta vēlreiz, kamēr media player darbojas, ir jāaizver un jāliek tiem darboties vēlreiz, lai sound un kameras ierīces darbotos normāli.

Atkarībā no PC BIOS version daži PC var nesāknēt ar atpazīto monitoru, pat ja USB cable ir pievienots.

Pārbaudiet, vai PC ir updated BIOS jaunākā versija.

USB audio ierīču parametru dēļ jūsu UC monitor sākotnējie volume setting may būt ļoti zemi. (Tie var atšķirties atkarībā no operating system.) Tagad pielāgojiet Master Volume savā PC.

USB Monitor Limitations

Šis monitor atbalsta tikai Windows XP Service Pack 2 vai jaunāku.

Neatbalsta Service Pack 1 vai vecāku.

Šis monitor izstrādāts, lai, izmantojot Windows XP Service Pack 2 un USB 2.0, nodrošinātu optimālu veiktspēju..

TUC monitor var nestrādāt normāli ar versijām, kas vecākas par USB 2.0.

Ja jūs pievienojat vairākus UC monitors, šo monitors atpazītās USB devices var nedarboties normāli.

Ja šis monitor ir novietots pārāk tuvu, no MIC un speaker var rasties troksnis.

Monitora draivera instalēšana

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet diskdzinī disku, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera uzinstalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Sekojiet attiecīgiem norādījumiem, vadoties pēc tā, kādu operētājsistēmu izmantojat.

Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet draivera programmatūru no interneta šeit uzrādītajā Web vietā.

Interneta Web vieta : http://www.samsung.com/ (WORLDWIDE) http://www.samsung.com/monitor (ASV) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Ķīna)

Monitora draivera instalēšana (Automātiski)

Ievietojiet kompaktdisku diskdzinī.

Noklikšķiniet uz

"Windows"

.

Sarakstā izvēlieties sava monitora modeli un tad noklikšķiniet "OK" pogu.

Ja redzat šādu paziņojuma dialoglodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi). (Microsoft

®

Windows

Operētājsistēma)

®

XP/2000

Šis monitora draiveris ir MS logo sertificēts un tā instalēšana nesabojās jūsu sistēmu.

Sertificēts draiveris būs atrodams Samsung Monitor mājas lapā http://www.samsung.com/

Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Monitora draivera instalēšana (Manuāli)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Microsoft® Windows Vista™ Operētājsistēma

Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto disku CD ROM diskdzinī.

Noklikšķiniet uz (Start(Sākt)) un "Control Panel"(Kontroles panelis). Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization"(Izskats un personalizēšana).

Noklikšķiniet uz "Personalization"(Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings"(Displeja iestatījumi).

Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…"(Papildiestatījumi...).

Cilnē "Monitor"(Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties"(Rekvizīti). Ja "Properties"(Rekvizītu) poga ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

Ja parādās uzraksts “Windows needs…”(Windows pieprasa…), kā redzams tālāk, nospiediet

"Continue"(Turpināt).

Šis monitora draiveris ir MS logo sertificēts un tā instalēšana nesabojās jūsu sistēmu.

Sertificēts draiveris būs atrodams Samsung Monitor mājas lapā http://www.samsung.com/

Cilnē "Driver"(Draiveris), noklikšķiniet "Update Driver…"(Atjaunināt draiveri…).

Pārbaudiet izvēles rūtiņu "Browse my computer for driver software"(Meklēt datorā draivera programmatūru) un noklikšķiniet uz "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Ļauj man paņemt no ierīces diskdziņa saraksta).

Noklikšķiniet uz "Have Disk…"(Paņemt disku…) un izvēlieties mapi (piemēram, D:\Drive), kur atrodas draivera iestatīšanas faili, un noklikšķiniet uz "OK"(Labi).

Ekrānā no monitora modeļu saraksta izvēlieties modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet

"Next"(Turpināt).

Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet "Close"(Aizvērt) → "Close"(Aizvērt) → "OK"(Labi) →

"OK" (Labi).

Microsoft

®

Windows

®

XP Operētājsistēma

Ievietojiet kompaktdisku diskdzinī.

Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) → "Control Panel" (Vadības panelis), un tad noklikšķiniet uz

"Appearance and Themes" (Izskats un tēmas) Ikonas.

Noklikšķiniet uz "Display" (Displejs) ikonas un izvēlieties zīmni "Settings" (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet "Advanced..." (Papildus...).

Noklikšķiniet "Properties" (Rekvizīti) zīmnē "Monitor" (Monitors) un izvēlieties "Driver" (Draiveris) zīmni.

Noklikšķiniet "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri) un izvēlieties "Install from a list or..." (Instalēt no saraksta vai..), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

Atlasiet "Don't search ,I will..." (Nemeklēt, es...), tad noklikšķiniet "Next" (Tālāk), un tad noklikšķiniet uz "Have disk" (Meklēt diskā).

Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

Ja redzat šādu paziņojuma dialoglodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

Šis monitora draiveris ir MS logo sertificēts un tā instalēšana nesabojās jūsu sistēmu.

Sertificēts draiveris būs atrodams Samsung Monitor mājas lapā http://www.samsung.com/

Noklikšķiniet uz "Close"(Aizvērt) pogas, un tad noklikšķiniet "OK" (Labi).

Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft

®

Windows

®

2000 Operētājsistēma

Ja jūs monitorā redzat redzat uzrakstu "Digital Signature Not Found", dariet šādi.

Noklikšķiniet uz "OK" pogas logā "Insert disk".

Noklikšķiniet uz "Browse" pogas logā "File Needed".

Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open", un tad noklikšķiniet pogu "OK".

Kā instalēt

Noklikšķiniet "Start", "Setting", "Control Panel".

Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas "Display".

Izvēlieties zīmni "Settings", un tad noklikšķiniet "Advanced Properties".

Izvēlieties "Monitor".

Gadījums1 : Ja poga "Properties" ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

Gadījums2 : Ja poga "Properties" ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" un turpiniet sekot nākamajiem soļiem.

Noklikšķiniet uz "Driver" un tad uz "Update Driver...", un tad noklikšķiniet uz pogas "Next".

Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver", tad noklikšķiniet uz "Next", un tad noklikšķiniet "Have disk".

Noklikšķiniet uz pogas "Browse", tad izvēlieties A:(D:\Driver).

Noklikšķiniet uz "Open" pogas, tad noklikšķiniet "OK".

Izvēlieties sava monitora modeli un noklikšķiniet uz pogas "Next", tad noklikšķiniet uz pogas "Next".

Noklikšķiniet uz "Finish" pogas, tad noklikšķiniet uz pogas "Close".

Ja jūs redzat logu "Digital Signature Not Found", noklikšķiniet uz pogas "Yes". Noklikšķiniet uz

"Finish" pogas, tad noklikšķiniet uz pogas "Close".

Microsoft

®

Windows

®

Millennium Operētājsistēma

Noklikšķiniet "Start", "Setting", "Control Panel".

Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas "Display".

Izvēlieties zīmni "Settings", un tad noklikšķiniet "Advanced Properties".

Izvēlieties zīmni "Monitor".

Noklikšķiniet uz "Change" pogas zonā "Monitor Type".

Izvēlieties "Specify the location of the driver".

Izvēlieties "Display a list of all the driver in a specific location...", tad noklikšķiniet uz pogas "Next".

Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk"

Norādiet A:\(D:\driver), un tad noklikšķiniet uz pogas "OK".

Izvēlieties "Show all devices", un atlasiet monitoru, kas atbilst tam, kuru jūs pievienojāt savam datoram, un tad noklikšļiniet uz pogas "OK".

Tad nospiediet pogu "Close" un pogu "OK", līdz dialoglodziņš "Display Properties" tiek aizvērts.

Microsoft

®

Windows

®

NT Operētājsistēma

Noklikšķiniet uz Start, Settings, Control Panel, un tad ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas

"Display".

Logā "Display Registration Information", noklikšķiniet uz zīmnes "Settings", un tad noklikšķiniet uz

"All Display Modes".

Izvēlieties režīmu, kādu vēlaties lietot ("Resolution" (izšķirtspēju), "Number of colors" (krāsu skaitu) un "Vertical frequency" (vertikālo frekvenci)), un tad noklikšķiniet uz "OK".

Ja pēc “Test“ (Pārbaudīt) noklikšķināšanas ekrāns darbojas pareizi, noklikšķiniet pogu

“Apply” (Lietot). Ja ekrāns nerāda normāli, nomainiet režīmu (zemāku izšķirtspēju, krāsas vai frekvenci).

Ja zīmnē All Display Modes, nav "Mode" izvēlne, tad izšķirtspēju un vertikālo frekvenci iestatiet izmantojot Iepriekš iestatītie displeja režīmi , kas aprakstīti lietotāja rokasgrāmatā.

Linux Operētājsistēma

Lai izpildītu X-Window, jums nepieciešams izveidot X86Config failu, kas ir sistēmas iestatījuma fails.

Nospiediet "Enter" pirmajā un otrajā logā pēc X86Config faila palaišanas.

Trešais ekrāns ir "peles iestatīšanai".

Iestatiet peli savam datoram.

Nākošais ekrāns ir "tastatūras atlasīšanai".

Iestatiet tastatūru savam datoram.

Trešais ekrāns ir "monitora iestatīšanai".

Vispirms iestatiet savam monitoram horizontālo frekvenci. (Frekvenci jūs varat ievadīt tieši.)

Iestatiet savam monitoram vertikālo frekvenci. (Frekvenci jūs varat ievadīt tieši.)

Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window faila izpildi.

Jūs esat pabeidzis sava monitora uzstādīšanu.

Izpildiet X-Window pēc citas nepieciešamās aparatūras uzstādīšanas.

Natural Color

"Natural Color" programmatūra

Viena no problēmām, lietojot datoru, ir tā, ka krāsas, kuras izdrukā drukātājs, vai tās, kuras noskenē skeneris vai digitālais fotoaparāts, nav tādas pašas, kādas tiek parādītas monitorā. "Natural Color" programmatūra ir šīs problēmas atrisinājums. Tā ir krāsu administrēšanas sistēma, kuru izstrādājusi kompānija 'Samsung Electronics' sadarbībā ar Korejas Elektronikas & Telekomunikāciju Izpētes

Institūtu (ETRI) (Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI)). Šī sistēma ir pieejama tikai kompānijas 'Samsung' ražotajos monitoros, un tā veido tādas pašas krāsas, kādas ir drukātiem vai skenētiem attēliem.

Lai iegūtu papildus informāciju, šajā datorprogrammā nospiediet Help (F1).

Kā uzinstalēt "Natural Color" programmatūru

Ievietojiet diskdzinī disku, kas iekļauts Samsung monitora komplektācijā. Tad tiks parādīts programmas instalācijas incializācijas ekrāns. Inicializācijas ekrānā noklikšķiniet uz "Natural Color", lai uzinstalētu "Natural Color" programmatūru.

Lai programmu instalētu manuāli, ievietojiet Samsung monitora komplektā iekļauto CD kompaktdisku dzinī, noklikšķiniet Windows pogu [Start] ([Sākt]) un tad izvēlieties [Run...] ([Palaist]).

Ievadiet D:\Color\NCProSetup.exe un nospiediet taustiņu [Enter].

(Ja diskdzinis, kurā ievietojāt disku, nav D:\, ievadiet attiecīgo diskdzini.)

Kā izdzēst "Natural Color" programmatūru

Izvēlnē "Start" (Sākt) izvēlieties "Settings/Control Panel" (Iestatījumi/Vadības panelis) un tad divreiz noklikšķiniet uz "Add/Delete a program" (Pievienot/noņemt programmu).

Sarakstā atlasiet "Natural Color" programmatūru, un tad noklikšķiniet uz pogas [Add/Delete].

MagicTune

Uzstādīšana

1. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku kompaktdisku diskdzinī.

2. Noklikšķiniet uz MagicTune™ instalācijas faila.

3. Izvēlieties uzstādīšanas valodu, noklikšķiniet [Next] (Tālāk).

4. Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" ("Tālāk").

5. Lai pieņemtu lietošanas noteikumus, noklikškiniet uz „I accept the terms of the license agreement(Es piekrītu licences noteikumiem)”.

6. IIzvēlieties mapi, kur uzstādīt MagicTune™ programmu.

7. Noklikšķiniet uz „Instalēt”.

8. Parādīsies dialoga logs „Instalācijas statuss”.

9. Noklikšķiniet uz „Pabeigt”.

10. Kad uzstādīšana ir pabeigta, MagicTune™ programmas palaišanas ikona parādās darba virsmā.

Lai palaistu programmu, ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas.

MagicTune™ palaišanas ikona var neparādīties, atkarībā no sistēmas specifikācijas vai monitora. Ja tā notiek, nospiediet F5 taustiņu.

Installation Problems (MagicTune)

MagicTune™ uzstādīšanu var ietekmēt tādi faktori kā video karte, pamatplate un tīkla vide.

Sistēmas Prasības

Operētājsistēmas z z z z

Windows 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista™

MagicTune ieteicams izmantot Windows2000 vai jaunākai

versijai.

Aparatūra z z

32MB Virtuālā atmiņa vai vairāk

60MB vai vairāk atmiņa cietajā diskā

* Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MagicTune™ Interneta mājas lapu.

Noņemt instalāciju

MagicTune™ programmatūru var nonemt, izmantojot tikai "Pievienot vai nonemt programmas" opciju

Windows™ kontroles Panelī.

Izpildiet sekojošus soļus, lai noņemtu MagicTune™.

1. Izvēlnē dodieties uz [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] un atlasiet [Control Panel]. Ja programma darbojas Windows™ XP vidē, dodieties uz [Control Panel] izvēlnē [Start].

2. Kontroles panelī noklikšķiniet uz „Pievienot vai noņemt programmas”.

3. “Peivienot vai noņemt programmas” ekrānā atrodiet "MagicTune™". Noklikšķiniet uz tās, lai to izceltu

4. Lai noņemtu programmu, noklikšķiniet uz „Change/Remove” (Mainīt/Noņemt) pogas.

5. Noklikšķiniet uz „Yes” (Jā), lai sāktu noinstalēšanas procesu.

6. Gaidiet līdz parādās dialoga logs „Uninstall Complete” (Noinstalēšana pabeigta).

Apmeklējiet MagicTune™ Interneta mājas lapu, lai iegūtu MagicTune™ tehnisko atbalstu, atbildes uz jautājumiem un programmatūras atjaunināšanu.

Vadības pogas

[

[ ] Atver OSD izvēlni. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

] Noregulēšanas vienumi izvēlnē

[ ] Aktivizētu izgaismoto izvēlnes vienumu.

[AUTO] Kad tiek nospiesta poga 'AUTO', automātiskās noregulēšanas ekrāns parādās, kās tas parādīts kustīgajā ekrānā centrā.

Tiešās funkcijas

AUTO

Izvēlne Apraksts

AUTO

Kad tiek nospiesta poga 'AUTO', automātiskās noregulēšanas ekrāns parādās, kās tas parādīts kustīgajā ekrānā centrā.

Nospiediet, lai ienākošais datora signāls noregulētos automātiski. Automātiski tiek noregulētas skaidruma, tīrības un pozīcijas vērtības.

(Iespējams tikai analogā režīmā)

Lai automātiskā noregulēšana darbotos precīzāk, izpildiet funkciju “AUTO”, kad ir ieslēgts “ AUTO PATTERN ".

Ja automātiskā noregulēšana nedarbojas pareizi, vēlreiz nospiediet pogu

AUTO, lai precīzāk noregulētu attēlu.

Ja jūs nomaināt izšķirtspēju vadības panelī, automātiski tiks palaista auto funkcija.

OSD bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot pogu AUTO pēc OSD bloķēšanas

Nospiežot pogu MENU pēc OSD bloķēšanas

Izvēlne Apraksts

OSD bloķēšana un atbloķēšana

Šī funkcija bloķē OSD , lai saglabātu iestatījumu pašreizējo stāvokli un neļautu to mainīt citiem.

Bloķēšana: lai aktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu izvēlnes taustiņu.

Atbloķēšana: lai deaktivizētu OSD pielāgošanas bloķēšanas funkciju, ilgāk nekā piecas (5) sekundes turiet nospiestu izvēlnes taustiņu.

Izmantojot tiešo taustiņu, jūs varat pielāgot spilgtumu un kontrastu, kā arī

MagicBright ( ), pat tad ja ir aktivizēta OSD pielāgošanas bloķēšanas funkcija.

MagicBright

Izvēlne

MagicBright™

Skaļums

Apraksts

Pēc tam varat atkārtoti spiest MagicBright™ pogu, un nokonfigurētie režīmi tiks pārslēgti viens aiz otra.

- Seši dažādi režīmi (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Izvēlne

Skaļums

SOURCE

Apraksts

Ja ekrānā nav OSD, nospiediet šo pogu, lai noregulētu skaņu.

Menu

SOURCE

Description

Selects the Video signal while the OSD is off. (Analog/Digital)

OSD funkcijas

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness

MagicColor

Coarse

Language

Auto Source

Contrast

Color Tone

Fine

H-Position

Image Reset

Color Control Gamma

Sharpness

V-Position

Color Reset

H-Position V-Position

Transparency Display Time

Picture

Izvēlne

Brightness

Contrast

Color

Apraksts

Jūs varat izmantot ekrāna izvēlnes, lai izmainītu spožumu saskaņā ar personiskajām vēlmēm.

MENU → → → → MENU

Jūs varat izmantot ekrāna izvēlnes, lai izmainītu kontrastu saskaņā ar personiskajām velmēm.

MENU → → → → → MENU

Atskaņot/Stop

Izvēlne Apraksts Atskaņot/Stop

MagicColor

Color Tone

Color Control

Gamma

Image

MagicColor ir jauna tehnoloģija, ko Samsung speciāli izstrādājis, lai uzlabotu digitālo attēlu un atveidotu dabisku krāsu režīmu skaidri, neietekmējot attēla kvalitāti.

Off Atgrie˛as sākotnējā re˛īmā.

Demo

Full

Ekrāns pirms MagicColor piemērošanas parādās labajā pusē, un ekrāns pēc MagicColor piemērošanas parādās kreisajā pusē.

MagicColor2 – Parāda ne tikai spilgtu un skaidru dabisko krāsu, bet arī reālistisku dabisko apvalka krāsu.

Intelligent MagicColor1 – Parāda spilgtu un skaidru dabisko krāsu.

MENU → , → → → → MENU

Krāsas toni iespējams mainīt, un iespējams izvēlēties vienu no četriem režīmiem – Cool, Normal, Warm un Custom.

MENU → → → → → → MENU

Izpildiet šīs darbības, lai atsevišķi noregulētu Red, Green un

Blue krāsas. -Red, Green, Blue

MENU

→ → → → → → → →

MENU

Ar gammas labojumiem spilgtas krāsas var pārveidot par vidēji spilgtām.

- Mode 1

- Mode 2

- Mode 3

MENU → → → → → → MENU

Izvēlne Apraksts

Noņem traucējumus, tādus kā vertikālās strīpas.

Raupjā noregulēšana var pārvietot ekrāna attēla

Atskaņot/Stop

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot

Horizontal Control izvēlni.

MENU → → → → → MENU

Noņem tādus traucējumus kā horizontālās strīpas.

Ja traucējumi paliek pat pēc smalkās noregulēšanas, 
 atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (pulksteņa ātrumā).

MENU → → → → → → MENU

Sekojiet šīm instrukcijām, lai izmainītu attēla skaidrību.

MENU → → → → → → MENU

Izpildiet šos norādījumus, lai izmainītu visa monitora displeja horizontālo stāvokli.

MENU → → → → → → MENU

Izpildiet šos norādījumus, lai izmainītu visa monitora displeja vertikālo stāvokli.

MENU → → → → → → MENU

Izvēlne

Language

H-Position

Apraksts

Jūs varat izvēlēties kādu no 9 valodām.

Izvēlētā valoda ietekmē tikai ekrāna displeja (OSD) valodu. Tā nekādi neietekmē programmatūru, kas atrodas datorā.

MENU → → → → → MENU

Varat mainīt horizontālo stāvokli, kurā atrodas ekrāna displejs

(jeb OSD izvēlne).

MENU → → → → → → MENU

Atskaņot/Stop

V-Position

Transparency

Display Time

Setup

Varat mainīt vertikālo stāvokli, kurā atrodas ekrāna displejs (jeb

OSD izvēlne).

MENU → → → → → → MENU

Ekrāna displeja (OSD) fona caurspīdīguma maiņa.

MENU → → → → → → MENU

TIzvēlne automātiski izslēgsies, ja zināmu laiku nekas netiks regulēts.

Varat iestatīt, cik ilgi izvēlne paliks ieslēgta.

- 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec

MENU → → → → → → MENU

Izvēlne

Auto Source

Image Reset

Color Reset

Information

Apraksts

Izvēlieties monitoram Auto Source, lai automātiski izvēlētos signāla avotu.

MENU → → → → → MENU

Attēla parametri tiek aizstāti ar rūpnīcā noteiktajām noklusējuma vērtībām.

MENU → → → → → → MENU

Krāsu parametriem tiek piešķirtas rūpnīcā iestatītās noklusētās vērtības.

MENU → → → → → → MENU

Atskaņot/Stop

Izvēlne

Information

Apraksts

OSD ekrānā parāda video avotu un displeja režīmu.

MENU → ,

Pārbaudes saraksts

Pirms zvanīšanas apkalpošanas centram, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz garantijas kartē norādīto telefona numuru, informācijas nodaļas telefonu vai sazinieties ar savu pārdevēju .

Simptoms Pārbaudes saraksts Risinājumi

Ekrānā nav attēla.

Es nevaru ieslēgt monitoru.

Vai strāvas padeves vads ir pievienots pareizi?

Pārbaudiet strāvas padeves vada savienojumu un pievadi.

Vai jūs ekrānā redzat

"Check Signal

Cable" ?

Ja strāvas padeve ir ieslēgta, pārstartējiet datoru, lai ieraudzītu sākotnējo ekrānu

(pieteikšanās ekrānu), kuru var redzēt.

(Savienojums izmantojot D-sub kabeli)

Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

(Savienojums, izmantojot DVI kabeli)

Ja ekrānā vēl aizvien redzat kļūdas pazinojumu, kaut arī monitors ir pievienots pareizi, pārbaudiet, vai monitors ir iestatīts Analog režīmā.

Nospiediet ' ' pogu, lai vēlreiz pārbaudītu signāla ievades avotu.

Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) ir redzams, pārstartējiet datoru lietošanas režīmā

(režīmā "safe" Windows ME/XP/2000 versijai), un tad izmainiet video kartes frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi )

Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns neparādās, sazinieties ar apkalpošanas centru vai pārdevēju .

Vai jūs ekrānā redzat

"Not Optimum Mode",

"Recommended mode 1680 x 1050 60

Hz"?

Šo ziņojumu jūs redzēsiet, ja video karte pārsniegs to maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, kādu monitors pareizi var uztvert.

Noregulējiet tādu maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, kādu monitors var uztvert.

Ja displejs pārsniedz SXGA jeb 75 Hz, parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz". Ja displejs pārsniedz 85

Hz, displejs darbosies pareizi, taču ziņojums "Not

Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x

1050 60 Hz" parādīsies vienu minūti un tad izzudīs.

Lūdzu nomainiet uz ieteicamo režīmu šīs minūtes laikā.

(Ziņojums parādīsies atkārtoti, ja sistēma tiks pārstartēta.)

Es neredzu ekrāna displeju (OSD).

Ekrāns nerāda attēlu.

Vai strāvas padeves indikators monitorā mirgo ar 1 sekundes intervālu?

Monitors atrodas režīmā "PowerSaver" (Enerģijas

Taupītājs).

Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

Ja joprojām nav attēla, nospiediet pogu '' ''.

Pēc tam nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

Vai monitors ir pieslēgts, izmantojot

DVI kabeli?

Ekrāns var būt tukšs, ja sistēma tiek restartēta pirms DVI kabeļa pievienošanas, vai arī ja DVI kabelis tiek atvienots un tad atkal pievienots kamēr sistēma darbojas, jo noteikta tipa videokartes neizsūta video signālus.

Pievienojiet DVI kabeli un tad pārstartējiet sistēmu.

Vai jūs esat slēdzis

Ekrāna displeja

(OSD) izvēlni, lai netiktu veiktas izmaiņas?

Atslēdziet OSD, vismaz 5 sekundes turot nospiestu

' ' pogu.

Ekrāns rāda nepareizas krāsas vai tikai melnbaltu attēlu.

Vai ekrāns rāda tikai vienu krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu caur celofāna papīru?

Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

Pārliecinieties, vai video karte ir pilnībā ievietota slotā.

Vai ekrāna krāsas kļuvušas nepareizas pēc programmas palaišanas vai pēc lietojumprogrammu kļūdas?

Pārstartējiet datoru.

Vai videokarte ir uzstādīta pareizi?

Uzstādiet videokarti, vadoties pēc videokartes rokasgrāmatas.

Ekrāns pēkšņi ir kļuvis nenolīdzsvarots.

Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?

Vai esat noregulējis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

Lietojot ekrāna displeju (OSD), noregulējiet attēla pozīciju un lielumu.

Noregulējiet izšķirtspēju un frekvenci videokartē.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi )

Iespējams, videokartes signālu cikla dēļ attēls būs nestabils. Noregulējiet parametru Position (izvietojums), skatot OSD izvēlni.

Noregulējiet videokartes izšķirtspēju un frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi )

Ekrānam nav fokusa vai ekrāna displeju

(OSD) nevar noregulēt.

Strāvas padeves indikators mirgo, taču ekrānā nav redzami nekādi attēli.

Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?

Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu

"Display

Timing" (Displeja

Laiks), frekvence ir noregulēta pareizi?

Ekrānā tiek rādītas tikai 16 krāsas. Ekrāna krāsas ir mainījušās pēc videokartes maiņas.

Vai sistēmas

"Windows" krāsas ir iestatītas pareizi?

Vai videokarte ir uzstādīta pareizi?

Noregulējiet frekvenci pareizi, vadoties pēc videokartes rokasgrāmatas un displeja režīmiem

(Maksimālā frekvence izšķirtspējā var mainīties atkarībā no produkta.)

Windows XP :

.

Iepriekš iestatītajiem

Izšķirtspējas uzstādīšana : Control Panel →

Appearance and Themes → Display → Settings.

Windows ME/2000 :

Izšķirtspējas uzstādīšana : Control Panel → Display

Settings.

Uzstādiet videokarti, vadoties pēc videokartes rokasgrāmatas.

Tiek rādīts ziņojums, kurā lasāms

"Unrecognized monitor, Plug & Play

(VESA DDC) monitor found" ("Neatpazīts monitors, atrasts Plug

& Play (VESA DDC) monitors") .

Vai esat uzinstalējis monitora draiveri?

Skatiet videokartes rokagrāmatu, lai pārliecinātos, ka funkcija Plug & Play

(VESA DDC) tiek atbalstīta.

Uzinstalējiet monitora draiveri saskaņā ar instalācijas instrukcijām instalācijas instrukcijām

.

Uzinstalējiet monitora draiveri saskaņā ar

.

draivera draivera

Pārbaudiet, vai

MagicTune™ darbojas pareizi.

MagicTune™ raksturpazīme ir atrodama tikai datoros ar VGA, ar operētājsistēmu

Windows, kas atbalsta Plug and

Play.

* Lai pārbaudītu, vai jūsu dators ir piemērots

MagicTune™ raksturpazīmei, vadieties pēc tālākajām norādēm (operētājsistēmā Windows XP) ;

"Control Panel" (Vadības Panelis) → "Performance and Maintenance" (Veiktspēja un Apkope) →

"System" (Sistēma) → "Hardware" (Aparatūra) →

"Device Manager" (Iekārtu Pārvaldnieks) →

"Monitors" (Monitori) → pēc Plug and Play monitora izdzēšanas atrodiet, atrast 'Plug and Play monitor' ar jaunas aparatūras meklēšanu.

MagicTune™ ir papildu programmatūra monitoram.

Dažas video kartes var neatbalstīt jūsu monitoru. Ja rodas problēma ar video karti, apmeklējiet mūsu mājas lapu, lai pārbaudītu video kartes atbilstību sarakstam. http://www.samsung.com/monitor/magictune.

MagicTune™ nedarbojas pareizi.

Vai esat mainījuši savu datoru vai tā video karti?

Vai instalējāt programmu?

Lejupielādējiet jaunāko programmu. Programmu var ielādēt no http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Pēc programmas pirmreizējās instalēšanas atsāknējiet datoru. Ja programmas kopija jau ir instalēta, noņemiet to, atsāknējiet datoru un pēc tam vēlreiz instalējiet programmu. Lai pēc instalēšanas vai atinstalēšanas programma darbotos normāli, ir jāatsāknē dators.

Dodieties uz mūsu mājas lapu un lejupielādējiet MagicTune™ MAC instalācijas programmatūru.

Ja ar monitoru rodas problēmas, pārbaudiet sekojošo.

Pārbaudiet, vai strāvas padeves vads un kabelis ir pareizi pievienoti datoram.

Pārbaudiet, vai pārstartējot dators nopīkst vairāk nekā 3 reizes.

(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātes plates apkalpes servisu.)

Ja esat uzinstalējis jaunu videokarti vai salicis jaunu datoru, pārbaudiet vai ir uzinstalēts adaptera

(video) draiveris un monitora draiveris.

Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta uz 56 Hz ~ 75 Hz.

(Nepārsniedziet 75 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)

Ja jums ir problēmas ar adaptera (video) draivera uzinstalēšanu, pārstartējiet datoru režīmā "Safe

Mode", noņemiet komponentu "Display Adapter" (Displeja Adapteris) izvēlnē "Control

Panel" (Vadības Panelis) → "System" (Sistēma) → "Device Administrator" (Iekārtu administrators), un tad pārstartējiet datoru, lai pārinstalētu adaptera (video) draiveri.

Ja problēmas rodas atkārtoti, sazinieties ar autorizēto apkalpes centru .

Jautājumi & atbildes

Jautājums

Kā es varu izmainīt frekvenci?

Atbilde

Frekvenci var izmainīt, pārkonfigurējot videokarti.

Kā es varu noregulēt izšķirtspēju?

Kā es varu iestatīt funkciju

"Power Saver" (Enerģijas taupītājs)?

Kā es varu notīrīt ārējo apvalku/ekrānu?

Kā es varu pilnīgi noņemt “UC monitora instalācijas programmu”?

Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var mainīties atkarībā no tā, kāda draivera versija tiek lietota.

(Vadieties pēc datora vai videokartes rokasgrāmatas, lai iegūtu detalizētāku informāciju.)

Windows XP :

Izšķirtspējas uzstādīšana : Control Panel → Appearance and

Themes → Display → Settings.

Windows ME/2000 :

Izšķirtspējas uzstādīšana : Control Panel → Display → Settings.

Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

Windows XP :

Izšķirtspējas uzstādīšana : Control Panel → Appearance and

Themes → Display → Screen Saver.

Funkciju far iestatīt datora vai ekrānsaudzētāja programmā BIOS-

SETUP.

Windows ME/2000 :

Izšķirtspējas uzstādīšana : Control Panel → Display → Screen

Saver.

Funkciju far iestatīt datora vai ekrānsaudzētāja programmā BIOS-

SETUP.

(Vadieties pēc sistēmas Windows/datora rokasgrāmatas).

Atvienojiet strāvas padeves vadu, un tad notīriet monitoru ar mīkstu drānu, izmantojot vai nu tīrīšanas līdzekli, vai arī tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu.

Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē iekļūtu ūdens.

Lai UC monitoram pilnīgi noņemtu USB Device instalācijas programmu, Noklikšķiniet „Add/Remove Programs” kontroles panelī, un tad parādīsies pašlaik instalēto programmu saraksts.

No saraksta izvēlieties draiveri (USB video ierīci un USB audio ierīci), kas tika instalēts, kad UC monitor bija pievienots, un noklikšķiniet „Noņemt”.

Paštests

Pašpārbaudes iespējas tests | Brīdinājuma Ziņojumi | Vide | Noderīgi padomi

Jūsu monitors ir nodrošināts ar pašpārbaudes iespēju, kas jums ļauj pārbaudīt, vai jūsu monitors darbojas pareizi.

Pašpārbaudes iespējas tests

Izslēdziet datoru un monitoru.

Izņemiet video kabeli no datora mugurpuses.

Ieslēdziet monitoru

Ja monitors darbojas pareizi, redzēsiet lodziņu, kas attēlots turpmāk iekļautajā ilustrācijā.

Šis lodziņš var parādīties arī normālas darbības laikā, ja video kabelis ir atvienots vai sabojāts.

Izslēdziet monitoru, un atkal pievienojiet video kabeli; tad ieslēdziet monitoru un datoru.

Ja monitora ekrāns paliek tukšs pēc iepriekšējās procedūras izdarīšanas, pārbaudiet video kontrolieri un datorsistēmu; monitors darbojas pareizi.

Brīdinājuma Ziņojumi

Ja kaut kas nav kārtībā ar ievades signālu, uz ekrāna parādās ziņojums, vai arī tas izdziest, kaut arī strāvas padeves indikatora (LED) signāls vēl arvien deg. Ziņojums var norādīt, ka monitors ir ārpus skenēšanas diapazona, vai arī, ka nepieciešams pārbaudīt signāla kabeli.

Vide

Monitora novietojums un pozīcija var ietekmēt monitora kvalitāti un citas iespējas.

Ja monitora tuvumā atrodas zemfrekvences skaļruņi, atvienojiet un pārvietojiet tos citā telpā.

Aizvāciet visas elektroniskās ierīces, piemēram radio, pulksteņus un telefonus, kas atrodas 3 pēdu

(viena metra) attālumā no monitora.

Noderīgi padomi

Monitors atjauno vizuālos signālus, kas saņemti no PC (Datora). Tādēļ, ja pastāv problēmas ar datoru vai videokarti, tas var likt monitoram izdzist, rādīt blāvas krāsas, radīt skaņu, Sync.Out of Range

(nedarboties sinhronizācijai), utt.. Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas cēloni, un tad sazinieties ar apkalpošanas centru vai savu pārdevēju.

Monitora darbības stāvokļa noteikšana

Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x

1050 60 Hz", atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.

Ja ekrānā parādās ziņojums, vai arī, ja ekrāns paliek balts, tas nozīmē, ka monitors ir darba kārtībā.

Šādā gadījumā problēmas cēloni meklējiet datorā.

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums

SyncMaster 225UW

Modeļa nosaukums

Izmērs

Displeja laukums

Pikseļu izmērs

22" plata diagonāle (55 cm)

473,76 mm (horizontāli) x 296,1 mm (vertikāli)

0,282 mm (horizontāli) x 0,282 mm (vertikāli)

Sinhronizācija

Horizontāli

Vertical

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Displeja krāsa

16,7 miljoni

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja

Maksimālā izšķirtspēja

[email protected]

[email protected]

Ieejas signāls, nobeigtais

RGB analogs, DVI (Digital Visual Interface) saderīgs digitālais RGB

0,7 Vp-p ± 5%,

Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts

TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

146 MHz < Analogs/Digitāls >

Enerģijas patēriņš

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signāla kabelis

15 un 15 adatu D-sub kabelis, noņemams

DVI-D savienotājs, noņemams

Izmēri (Plaumst x Augstums x Garums) / Svars

520,0 X 452,0 X 202,0 mm / 20,5 X 17,8 X 8,0 colla (Pēc statņa salocīšanas) / 7,7kg / 17,0 Ibs

520,0 X 399,0 X 68,5 mm / 20,5 X 15,7 X 2,7 colla (Pēc statņa uzstādīšanas)

VESA montāžas saskarne

100 mm x 100 mm

Vides apsvērumi

Darbība Temperatūra: 10℃~ 40℃ (50°F~104°F)

Mitrums: 10 % ~ 80 %, nekondensējošs

Uzglabāšana Temperatūra: -20℃~ 45℃ (-4°F~113°F)

Mitrums: 5 % ~ 95 %, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar precizitātes rādītāju Grafiskā izšķirtspēja 1 ppm . Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie piekseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot produktu.

Piemeram, šā monitora izšķirtspēja ir 5.292.000.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos.

(B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

Enerģijas taupītājs

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis Normāla darbība

Enerģijas taupības režīms

Izslēgts

(Strāvas padeves poga)

Strāvas padeves indikators

Enerģijas patēriņš zila

Ma āk par 5

0 W zila, mirgojošs

Mazāk par 2 W

(OFF (izslēgšanas) režīms)

EPA/ENERGY 2000

Izslēgts

Mazāk par 2 W

Iepriekš iestatītie laika režīmi

Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu sekojoši.

Iepriekš iestatītie laika režīmi

Displeja rādīšanas režīms

Horizontālā frekvence

(kHz)

Vertikālā frekvence

(Hz)

Pikseļu taktētājs

(MHz)

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x

1024

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

63,981 60,020 108,000 +/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

-/-

VESA, 1280 x

1024

VESA,1680 x 1050

79,976 75,025 135,000 +/+

64,674 59,883

Horizontālā frekvence

119,000 +/-

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo frekvenci'. Mērvienība : kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.

Mērvienība : Hz

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)

Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

North America

U.S.A

CANADA

MEXICO

Latin America

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD &

TOBAGO

VENEZUELA

Europe

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

03 201 2418

844 000 844

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF

IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864)

(€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

903 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-503-0000

140-1234

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA

U.A.E

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 03-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Termini

Punktiestatne

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Atālums starp vienas krāsas punktiem tiek saukts par 'punktiestatni'.

Mērvienība : mm

Vertikālā frekvence

Lai varētu tikt radīts attēls, un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam ir jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb

'Atsvaidzes intensitāti'. Mērvienība : Hz

Piemērs : Ja viena in tā pati gaismas strēle atkārtojas 60 reizes sekundē, tās mērvienība tiek apzīmēta kā 60 Hz.

Horizontālā frekvence

Laiks, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, tiek saukts par 'Horizontālo Ciklu'. Horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo frekvenci'. Mērvienība : kHz

Rindsecīgā izvērse un rindpārlēces izvērse

Horizontālo līniju parādīšana ekrānā to atrašanās kārtībā tiek saukta par 'rindsecīgo izvērsi', turpretī nepāra līniju parādīšana vispirms un pāra līniju parādīšana pēc tam tiek saukta par 'rindpārlēces izvērsi'. Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, tiek izmantota rindsecīgā izvērse.

Rindpārlēces izvērse tiek izmantota televizoros.

Standarts "Plug & Play"

Šī ir funkcija, kas lietotājam nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam 'VESA DCC'.

Izšķirtspēja

Vertikālo un horizontālo punktu skaits, kas veido ekrāna attēlu, tiek saukts par 'izšķirtspēju'. Šis skaitlis norāda uz displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja dod iespēju izpildīt daudzus uzdevumus, jo tiek dots vairāk informācijas par ekrānā parādīto attēlu.

Piemērs : Ja izšķirtspēja ir 1680 x 1050, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1680 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1050 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

S-Video

Saīsinats no "Super Video". S-Video atbalsta līdz pat 800 līniju horizontālās izšķirtspējas, radot augstas kvalitātes video.

Ārējo ieréu ievade

Ārējā ieréu ievade attiecas uz video ievadi no tādām ārējām video iekārtām kā videomagnetofoni, videokameras un DVD atskaņotāji, atsevišķi no TV raidītāja.

DVD

Ciparu disku tehnoloģija, kas izmanto tikai kompaktdisku (CD) un lāzerdisku (LD) priekšrocības, lai nodrošinātu skaidrākus, augstas izšķirtspējas/kvalitātes attēlus.

Labāka attēla panākšana

Noregulējiet datora vadības panelī (“control panel”) izšķirtspēju un ekrāna atsvaidzes intensitāti, kā aprakstīts tālāk, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-

LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.

Izšķirtspēja : 1680 x 1050

Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte) : 60 Hz

Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar precizitātes rādītāju Grafiskā izšķirtspēja 1ppm . Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi

šķiet spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie piekseļi.

Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot produktu.

Piemeram, šā monitora izšķirtspēja ir 5.292.000.

Kad tīrāt monitoru un paneļa ārējo virsmu, lūdzu, lietojiet nelielu tīrīšanas līdzekļa daudzumu, uzklājot un nospodrinot ar mīksta un sausa auduma gabaliņa palīdzību. Nerīkojieties ar spēku, tīrot LCD, bet tikai viegli paberziet.

Ja tīrīšanu veic pārāk stipri, uz tā var rasties plankums.

Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju

“automātiskā noregulēšana” ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga slēgšanas poga.

Ja arī pēc automātiskās noregulēšanas ir traucējumi, izmantojiet FINE/COARSE (smalkās/rupjās) noregulēšanas funkciju.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, nomainiet režīmu uz enerģijas taupītāju, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

Autortiesības

Informācija šajā dokumentā var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Jebkāda veida pavairošana bez Samsung Electronics Co., Ltd. rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

Kompānija Samsung Electronics Co., Ltd. nav atbildīga par šeit ielaistajām kļūdām vai par nejaušiem vai izrietošiem šī materiāla bojājumiem attiecībā uz piegādi, izveidošanu vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un

Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA, DPMS un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; ENERGY STAR® nosaukumi un logo ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reģistrētas preču zīmes. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement