Производителят Návod na obsluhu a údržbu Montage

Производителят Návod na obsluhu a údržbu Montage
DE
AT
FR
BG
Производителят
CZ
Návod na obsluhu a údržbu
CH
Montage und Bedienungsanleitung
DK
Drift- og vedligeholdelseindtruktion
EE
Kasutus- ja hooldusjuhend
ES
Instrucciones de funcionamiento y de mantenimiento
FI
Käyttö- ja huolto-ohjeet
BE
Notice de montage et branchement
GB
Operating and maintenance instructions
HR
Upute za uporabu i održavanje
HU
Üzemeltetési és karbantartási utasítások
I
NL
Costruttore
LT
Montavimo ir priežiūros instrukcija
LV
Ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcija
BE
Gebruiks- en onderhoudsinstructies
NO
Drift og vedlikeholdsinstruksjon
PL
Montaz i Instrukcja obslugi
PT
Instruções de Funcionamento e Manutenção
RO
Producător
RU
инструкция по эксплуатации и обслуживанию
SE
Drift och underhallsinstruktion
SI
Navodila za uporabo in vzdrževanje
SK
Návod na montáž, údržbu a obsluhu
TR
Isletme ve Bakim Talimatlari
BG
Производителят
Нашите продукти са произведени в съответствие с необходимите
международни стандарти.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Office : +49 (0) 79 30 / 92 72 - 0
Fax: +49 (0) 79 30 / 92 72 - 92
Производителят потвърждава, че упоменатите по-долу
съоръжения:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Взети са под внимание следните действащи нормативни
докумени:
DIN EN 60 034-1 Електродвигатели.Част1.Означения и
експлоатационни характеристики.
DIN EN 60 204-1
Електрооборудване за промишлени съоръжения. Обезопасяване.
Част 1.Общи изисквания.
DIN EN 292-1
Обезопасяване на промишлени съоръжения. Общи принципи
за конструиране.
DIN EN 294
Обезопасяване на промишлени съоръжения. Минимално
допустимо разстояние до зоната на обслужване.
Забележка: Изискването на EN 294 се отнася само за случаите,
когато контактора на блокировката е част от съоръжението.
ЕС Сертификат за съответствие,
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Както е дефиниран от ЕС стандарт за ниско напрежение 2006/95/
EC.
Канални вентилатори
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Следните съгласуване стандарти са включени:
DIN EN 60 204-1
Електрооборудване за промишлени съоръжения. Част1.Общи
изисквания за безопасност.
DIN EN 60 034-5
Електродвигатели.Част 5.Степен на защита гарантирана от
конструкцията на електродвигателите.Класификация.
DIN EN 60 335-1
Електрически уреди за битово и аналогично предназначение.
Обезопасяване.Общи изисквания.
DIN EN 60 335-2-80
Електрически уреди за битово и аналогично предназначение.
Обезопасяване.Част2.Специфични
изисквания
към
вентилаторите.
DIN EN 50 106
Електрически уреди за битово и аналогично предназначение.
Обезопасяване. Инструкция за контрол на производството. Забележка:
EN 50 106 е приложим само за уреди с вградени електодвигатели.
Lüftungsmodule
LMR
ЕС Сертификат за съответствие,
Както е дефиниран от ЕС ЕМС стандарт 2004/108/EC.
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Следните съгласувани стандарти са в сила:
DIN EN 61000-6-3
Електромагнитна съвместимост-Групова защита –излъчване.
Част 1.Общи изисквания за оборудване за дома, офиса,
магазини и подобна среда.
DIN EN 61000-6-2
Електромагнитна съвместимост.Част 6-2.Общи изискваниязащита за приложение в промишлена околната среда.
Радиални вентилатори
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Покривни вентилатори
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Климатични камери
C, F, K
Осеви вентилатори
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Съществува пълен комплект техническа документация.
отговарят на следните нормативни документи на Европейската
Общност:
Windischbuch, 02.03.2009
ЕС Сертификат за съответствие,
Както се определя чрез ЕС промишлени нормативни документи.
Сертификатът съответства на указанията за промишлени съоръжения
98/37/ЕС, Приложение ІІА. Вентилаторите са предназначени за
въздухообработващи системи във взривобезопасни помещения.
Това оборудване може да се експлоатира само след запознаване с
инструкцията за монтаж и правилата за безопасност.
Kurt Maurer
Изпълнителен директор
BG
ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ
Всички вентилатори на фирмата “Systemair”, са предназначени
за предвижване на въздух в въздуховодни системи.
Те могат да се използват само след присъединяването им към
въздуховодна инсталация или след поставянето на предпазна
решетка, предотвратяваща директен контакт.SS-EN294.
Инсталацията трябва да бъде изпълнена така, че да изключва
директен контакт с движещите се части. Инсталацията трябва
да се изпълни само от опитни монтажници. Вентилаторите да
не се използват във взривоопасни помещения или да бъдат
свързвани към димоходи. Вентилаторите да не се монтират
извън помещенията, с изключение на покривните. Защитните
средства, като устройство за защита на ел.двигателя, защитна
решетка и др. не трябва да бъдат демонтирани, изключвани
или повреждани. Вентилаторите с вградено термично контактно
реле в двигателя, трябва да са включени към външната защита
на двигателя. ВНИМАНИЕ! Преди обслужване или ремонт
изключете ел.захранването и се убедете, че работното колело е
спряло. ВНИМАНИЕ! Ръбовете и ъглите на вентилаторите, могат
да бъдат остри и да причинят порезни рани. ВНИМАНИЕ! Бъдете
внимателни при отваряне вратите на люковете за обслужване
/на вентилатора и ел.двигателя/.Те са тежки.
ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
Всички вентилатори са с фабрична опаковка, отговаряща на
стандартите за транспортиране. При монтаж на съоръженията,
използвайте подемни съоръжения, за да предотвратите
повреждане на вентилаторите и нараняване на монтажниците.
ВНИМАНИЕ! Не повдигайте вентилатора за захранващия кабел,
кутията с клемите, работното колело или входящия отвор. Да
не се допуска удряне или притискане. Вентилаторите трябва да
се съхраняват в сухо помещение до окончателния им монтаж
в инсталацията.
МОНТАЖ
Спазвайте техниката за безопасност! Монтажа, ел.захранване и
наладката трябва да се изпълнят само от опитни специалисти
и в съответствие с инструкцията за монтаж. Ел.захранването
трябва да се изпълни съгласно схемата на свързване,
показана в кутията с клемите, маркирана върху клемите или
на захранващия кабел. Всички трифазни вентилатори се
доставят от завода – производител със захранващ кабел за
напрежение 400V. ВНИМАНИЕ! Да не се използват метални
клеми за съединение в пластмасовите кутии. Вентилаторите,
комплектовани с термоконтактори с външни кабели/ ТК /, трябва
да бъдат включени винаги към външното защитно устройство
на двигателя. Вентилатора трябва да бъде ориентиран по
направление на въздушния поток /виж стрелката за посоката
на въртене/.Вентилатора трябва да бъде монтиран така , че
пораждащите се вибрации да не се предават към каналната
система и конструкцията на сградата./ За тази цел е необходимо
да се поставят меки връзки и виброгасителни рами/. Убедете
се, че монтираният вентилатор е добре закрепен. Вентилаторът
трябва да бъде монтиран така, че обслужването му да е лесно
и безопасно.
Каналния шум може лесно да бъде отстранен посредством
шумозаглушител / един от предлаганите аксесоари/
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Преди първоначално пускане проверете дали:
- Електрическото захранване е изпълнено правилно
- Защитния кабел е включен
- Защитата на двигателя е включена
- Защитните съоръжения са по местата си /защитна решетка/
- Корпуса на вентилатора е почистен от външни предмети
Преди започване на работа проверете дали:
Параметрите на ел.захранване отговарят на тези отбелязани
на табелката на вентилатора: Захранващото напрежение
съответства на IEC38, максимални отклонения +6%, –10%.
Отклонението на номиналната сила на тока не трябва да
бъде повече от15% при номинално напрежение. ВНИМАНИЕ!
При регулирана честота на въртен чрез намаляване на
напрежението на мотора, токът в електромотора може да
превиши съотношението при по малко напрежение
В този случай намотката на двигателя е защитена чрез
термореле.
МОНТАЖ, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ
Преди монтаж, обсружване или ремонт се убедете,че:
- Ел.захранването е прекъснато
- Работното колело на вентилатора е спряло напълно!
- Ттехниката за безопасност на персонала е спазена!
При необходимост вентилатора трябва да се почиства и
задължително един път годишно да се прави профилактика,
за установяване на евентуален дисбаланс и преждевременно
износване на лагерите. Монтирането на филтър към системата
може да увеличи интервала за профилактика./В някои случаи
се налага монтирането на защитни филтри/.Лагерите на
вентилатора подлежат на смяна само в случай на износване.
При почистване на вентилатора да не се използват уреди
работещи под високо налягане /пороструйка/. Провете дали не
е нарушен баланса на работното колело на вентилатора и че
то не е счупено. Обърнете внимание ако се появи непривичен
шум при работа на вентилатора.
Възстановяване на термичното реле
Автоматичното термично реле се възстановява само след
охлаждане на мотора
Ръчното термично реле се възстановява чрез натискане на бутон
/изходяща страна на вентилатора/ или през отвор на капака.
Ръчното термично реле се възстановява чрез изключване на
главното захранване за 10-60 мин.
Вентилатори с външно изведено термично реле се възстановяват
от външната моторна защита. Проверете дали вентилаторът не
е блокирал или моторната защите не е включена. Свържете се с
доставчика ако вентилаторът не стартира след възстановяване
на моторната защита
CZ
Výrobce
Naše výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými mezinárodními
normami a předpisy.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Výrobce tímto potvrzuje, že následující výrobky:
Ventilátory pro kruhové
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Ventilátory pro čtyřhranné potrubí
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Radiální ventilátory
GT, GC
Střešní ventilátory
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Dachventilatoren
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Klimatizační vzduchotechnické jednotky
C, F, K
Axiální ventilátory
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
uvést do provozu bez předchozího přečtení montážního návodu a
bezpečnostních informací.
Uplatněny jsou následující harmonizované normy:
DIN EN 60 034-1
Rotační elektrické stroje; stanovení jmenovitých hodnot a výkonu.
DIN EN 60 204-1
Bezpečnostních zařízení; elektrické zařízení strojů; obecné požadavky.
DIN EN 292-1
Bezpečnost strojních zařízení; základní pojmy, všeobecné zásady
pro konstrukci.
DIN EN 294
Bezpečnost strojních zařízení; bezpečnostní vzdálenosti zabraňující
dosažitelnosti nebezpečných míst horními končetinami. Poznámka:
DIN EN 294
platí pouze v případě, že součástí dodávky je instalované kontaktní
bezpečnostní zařízení.
Prohlášení o shodě EC
Definované směrnicí EC pro nízkonapěťové instalace 2006/95/EC.
Uplatněné jsou následující harmonizované normy:
DIN EN 60 204-1
Bezpečnost strojních zařízení; elektrické vybavení strojů; všeobecné
požadavky.
DIN EN 60 034-5
Rotační elektrické stroje; část 5: Klasifikace ochrany pro elektrická
strojní zařízení.
DIN EN 60 335-1
Elektrické výrobky pro domácnost a podobné výrobky – všeobecné
bezpečnostní požadavky.
DIN EN 60 335-2-80
Elektrické výrobky pro domácnost a podobné výrobky – všeobecné
bezpečnostní požadavky, část 2: Speciální požadavky týkající se
ventilátorů.
DIN EN 50 106
Elektrické výrobky pro domácnost a podobné výrobky -Bezpečnostpokyny pro řízení výroby. Poznámka: EN 50 106 platí jen pro vnitřně
zapojené výrobky.
Prohlášení o shodě EC
Definované směrnicí EC EMC 2004/108/EC.
Uplatněné jsou následující harmonizované normy:
DIN EN 61000-6-3
Elektromagnetická kompatibilita – Generická odolnost – Vyzařování
– Část 1: Všeobecné požadavky na zařízení v domácnostech,
kancelářích, obchodech a podobných prostředích.
DIN EN 61000-6-2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Všeobecné požadavky – odolnost zařízení v průmyslových prostředích.
Úplná technická dokumentace je k dispozici na vyžádání.
Windischbuch, 02.03.2009
Jsou v souladu s normami Evropské Unie (EC).
Prohlášení o shodě EC
Definovaná normou EC o strojních zařízeních 98/37/EC, Příloha
II A. Ventilátory ve vzduchotechnických systémech pracujících se
vzduchem z budov bez rizika výbuchu. Tato zařízení není možné
Kurt Maurer
Generální ředitel
CZ
Bezpečnost
Ventilátory nejsou výrobky k okamžitému použití a do provozu se smějí uvádět jen po své instalaci do strojního zařízení,
vzduchotechnických systémů nebo byl-li zajištěn jejich bezpečný
provoz krytem proti dotyku pohyblivými částmi. Ventilátory se nesmí
používat v nebezpečných výbušných prostředích ani na odvod
spalin. Ventilátory nesmí být instalované ve venkovním prostředí (s
výjimkou střešních ventilátorů). Bezpečnostní příslušenství (např.
ochrana motoru, bezpečnostní mřížka) se nesmí rozebírat, obcházet
je nebo vyřazovat z provozu. UPOZORNĚNÍ! Před ošetřováním a
prováděním údržby vypněte proud (vypínač všech pólů přívodu) a
zajistěte, aby se oběžné kolo skutečně zastavilo. UPOZORNĚNÍ!
Ventilátory mohou mít ostré hrany a rohy, které mohou způsobit
zranění. UPOZORNĚNÍ! Buďte opatrní při otvírání servisních dvířek
(výklopné modely); ventilátor a motor, namontované na těchto
dvířkách, jsou poměrně těžké.
Doprava a skladování
Všechny ventilátory jsou ve výrobním závodě balené tak, aby
snesly běžnou manipulaci během přepravy. Při manipulaci s výrobky
používejte vhodné zdvihací zařízení, aby se předešlo poškození ventilátorů a zranění osob. Nezdvíhejte ventilátory za připojovací kabely,
svorkovnici, oběžné kolo či sací otvor. Nepřipusťte údery a otřesy.
Skladujte ventilátory na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy a nečistotami, dokud se neuskuteční konečná montáž.
Montáž
Prostudujte si výše uvedené Bezpečnostní informace. Instalaci, elektrické zapojení a uvedení do provozu smí vykonávat pouze povolané
osoby a provádět je v souladu s požadavky na instalaci. Elektrické
připojení proveďte podle schéma zapojení ve svorkovnici, podle
označení na svorkách nebo kabelech. Všechny 3-fázové ventilátory
jsou z výroby dodávané v provedení pro zapojení do třífázové sítě
s napětím 400 V. UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte kovových stlačovacích těsnících průchodek u plastových svorkovnic. Používejte
též zaslepovací zátkové těsnění do stlačovací výústky.Ventilátory s
termokontakty s externími vývody (TK) musí být vždy připojeny k
externí ochraně motoru. Ventilátor montujte v souladu se směrem
proudění vzduchu (viz. šipka na jednotce). Ventilátor musí být
nainstalovaný tak, aby se vibrace nepřenášely na potrubní systémy
ani na konstrukci budovy (vhodné příslušenství, např. rychlospony
a difusory, jsou k dispozici). Zajistěte, aby ventilátory byly pevně a
stabilně namontované. Ventilátor může být namontovaný v libovolné
poloze, pokud není uvedeno jinak. Ventilátory se musí montovat tak,
aby bylo možno snadno a bezpečně vykonávat údržbu. Rušivý hluk je
možno eliminovat instalací tlumiče (viz. příslušenství).
Pro regulaci frekvence musí být mezi motor a regulátor frekvence
namontovaný sinusový filtr pro všechny póly (verze pro všechny póly:
fáze proti fázi, fáze proti zemi). Ventilátory jsou určeny pro nepřetržitý
provoz v rámci uvedeného rozsahu teplot.
Provoz
Před prvním zahájením provozu zkontrolujte následující body:
- Elektrické zapojení bylo správně a úplně provedeno.
- Ochranný vodič byl připojen. - Byla nainstalována ochrana motoru.
- Pojistná a bezpečnostní ústrojí jsou na svém místě.
- Zbytky instalačních materiálů a cizí předměty a materiály byly
odstraněny z prostoru skříně ventilátoru.
Při prvním spuštění do chodu zkontrolujte následující body:
- Údaje pro zapojení odpovídají specifikacím na štítku: Maximální
napětí +6%, -10%, podle IEC 38. Jmenovitý proud nesmí být
překročen o víc než 5% při jmenovitém napětí. UPOZORNĚNÍ! Při
regulaci rychlosti snižováním napětí může proud motoru při nižším
napětí překročit jmenovitý proud. V tomto případě je vinutí motoru
chráněné termokontaktem. Je nutné dodržovat minimální statický
pokles tlaku. Zkontrolujte, zda je ochrana motoru funkční. Směr
otáčení musí odpovídat šipce označující směr otáčení (3 fáze).
- Zkontrolujte, zda motor běží hladce (bez nestandardních zvuků).
Údržba, servis a opravy
Před vykonáváním údržby, servisu nebo oprav zajistěte následující:
- Přívod proudu musí být vypnutý (vypínače všech pólů přívodu).
- Oběžné kolo ventilátoru je úplně zastavené.
- Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy. Ventilátor je třeba čistit
podle potřeby, nejméně jednou za rok, aby se předešlo porušení
vyváženosti a zbytečnému poškození ložisek. Nainstalovaný filtr
prodlouží časový interval mezi čistěním ventilátoru (někdy se doporučuje instalovat tlakový snímač zanesení filtru). Ložiska ventilátoru
jsou bezúdržbová a v případě poškození se vyměňují. Při čistění
ventilátoru nepoužívejte tlakový čistič (proudem páry). Zajistěte,
aby se vyvažovací tělíska oběžného kola neposunuli a aby se oběžné kolo ventilátoru nedeformovalo. Pozor na nenormální zvuky!
Resetování tepelných ochran do původního stavu
Automatická tepelná ochrana se nastaví do původního stavu po
vychladnutí motoru. (TW) Ruční tepelná ochrana (TB) se resetuje do
původního stavu použitím špičatého předmětu a stlačením tlačítka
na motoru (výstupní strana ventilátoru) nebo přes otvor v krytu. Ruční
tepelná ochrana (SP1) se resetuje do původního stavu odpojením ze
sítě na přibližně 10 - 60 minut. Ventilátory s externími vývody (tepelnými kontakty) TK pro připojení na tepelné ochranné relé (TK) se
resetují do původního stavu z externí ochrany motoru (ochranného
relé). Ujistěte se, zda ventilátor není zablokovaný nebo zda se ochrana motoru nevypnula. Spojte se s dodavatelem, pokud motor při kontrole nebo znovunastavení (resetování) ochrany motoru nenastartuje.
DE
AT
CH
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Die folgenden harmonisierten Normen werden angewandt:
DIN EN 60 034-1
Drehende elektrische Maschinen - Teil 1: Bemessung und Betriebsverhalten.
DIN EN 60 204-1
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
DIN EN 292-1
Sicherheit von Maschinen; Grundmodelle, allgemeine Grundregeln
für das Design.
DIN EN 294
Sicherheit von Maschinen; Sicherheitsabstände gegen das Erreichen
von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmaßen.
Achtung: EN 294 entspricht nur, wenn ein montierter Berührungsschutz
mitgeliefert wird.
DIN EN 50 106
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche
Zwecke. Besondere Regeln für Stückprüfungen von Geräten.
Achtung: EN 50 106 entspricht nur, wenn die Produkte intern
verdrahtet sind.
Kanalventilatoren
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
EG Konformitätsbescheinigung
wie in der EG- EMC-Direktive 2004/108/EG.
Radialventilatoren
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Die folgenden harmonisierten Normen werden angewandt:
DIN EN 61000-6-3
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen
- Fachgrundnorm Störaussendung - Wohnbereich, Geschäfts- und
Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe.
DIN EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen
- Störfestigkeit für Industriebereiche.
Hersteller
Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den gültigen
internationalen Normen und Bestimmungen hergestellt.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Der Hersteller bestätigt hiermit, dass die folgenden Produkte
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Dachventilatoren
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Klimageräte
C, F, K
Axialventilatoren
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Eine vollständige technische Dokumentation steht zur Verfügung.
Windischbuch, 02. März 2009
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
mit den folgenden EG-Richtlinien übereinstimmen:
EG Konformitätsbescheinigung
Wie in der EG-Maschinenrichtlinie definiert
98/37/EC, Anlage II A. Ventilatoren für Luftbehandlungssysteme zur
Förderung von Luft aus nicht explosionsgefährdeten Räumen.
Kurt Maurer
Geschäftsführer
DE
AT
CH
Sicherheitshinweise
Alle Ventilatoren sind zur Förderung von Luft in Lüftungssystemen
geeignet. Der Betrieb der Ventilatoren ist erst nach erfolgtem
Einbau in Maschinen oder Kanalsysteme oder nach dem Einbau
eines Berührungs-schutzgitters vorgesehen (SS-EN 294). Nach
dem Einbau sollten keine beweglichen Teile mehr zugänglich sein.
Die Ventilatoren dürfen nicht in gefährlichen Bereichen betrieben
und nicht an Flüssigkeit leitende Kanäle angeschlossen werden. Die
Ventilatoren dürfen nicht im Freien installiert werden, (Ausnahme:
Dachventilatoren). Sicherheitszubehör (z. B. Motorschutz oder
Schutzgitter) darf nicht entfernt, umgangen oder abgeschaltet werden. ACHTUNG! Vor Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr abgestellt werden (allpoliger Stromunterbrecher), und das Laufrad muss
still stehen. ACHTUNG! Die Ventilatoren können scharfe Kanten oder
Ecken haben, es besteht Verletzungsgefahr.
ACHTUNG! Die Wartungstüren (bei aufklappbaren Ventilatoren) nur
vorsichtig öffnen, da das Motorlüfterrad, welches auf der Tür montiert
ist, sehr schwer sein kann.
Betrieb
Überprüfen Sie folgendes vor der ersten Inbetriebnahme:
- wurde der elektrische Anschluss korrekt vorgenommen
- wurde der Schutzleiter angeschlossen
- wurde der Motorschutz installiert
- befinden sich die Schutzeinrichtungen an entsprechender Stelle
- wurde von der Installation übriggebliebenes Material oder sonstige
Fremdkörper vom Gehäuse entfernt
Transport und Lagerung
Alle Ventilatoren sind werksseitig so verpackt, dass sie gegen normale Transportbelastungen geschützt sind. Verwenden Sie geeignetes
Hebematerial beim Transport der Geräte, um Schäden an Personen
oder Material zu vermeiden. Transportieren Sie die Geräte nicht
am Anschlusskabel, am Klemmkasten, am Laufrad oder an der
Einströmdüse. Vermeiden Sie Belastungen durch Schläge und
Stöße. Lagern Sie die Ventilatoren bis zur endgültigen Installation an
einem trockenen, wetter- und staubgeschützten Ort.
-Funktioniert der Motorschutz? Die Drehrichtung muss dem
Drehrichtungspfeil entsprechen. (3 phasig).
-Läuft der Motor ruhig (keine ungewöhnlichen Geräusche)?
Montage
Die oben genannten Sicherheitshinweise sind einzuhalten. Die
Montage und der elektrische Anschluß darf nur durch autorisiertes
Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften
durchgeführt werden. Die Elektroanschlüsse im Klemmenkasten
sind gemäß dem Schaltbild im Klemmenkasten, den Markierungen
auf den Kabeln oder den Klemmen vorzunehmen. Alle 3 PhasenVentilatoren werden werkseitig mit einem 400V 3~ Anschluss geliefert. ACHTUNG! Bitte verwenden Sie bei Klemmkästen aus Kunststoff
keine Kabelverschraubungen aus Metall. Verwenden Sie auch für die
Kabeldurchführungen geeignete Gummitüllen. Ventilatoren mit ausgeführten Thermokontakten (TK) müssen immer an einen externen
Motorschutz angeschlossen werden. Montieren Sie den Ventilator
in der richtigen Luftströmungsrichtung (siehe Pfeil auf dem Gerät).
Der Ventilator muss so eingebaut werden, dass keine Vibrationen
auf das Kanalsystem oder den Gehäuserahmen übertragen werden
können. (Passendes Zubehör wie z.B. Verbindungsmanschetten
ist verfügbar). Stellen Sie sicher, dass der Ventilator fest und stabil
eingebaut ist. Falls nichts anderes angegeben ist, kann der Ventilator
in jeder Einbaulage montiert werden. Die Ventilatoren müssen so
eingebaut sein, dass eine Reparatur und Wartung problemlos und
sicher möglich ist. Störende Geräusche können durch den Einbau
von Schalldämpfern vermieden werden (als Zubehör erhältlich).
Um eine Unwucht der Lager zu vermeiden, sollte der Ventilator
wenn notwendig mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Ein
Filter verlängert die Reinigungsintervalle (Gegebenenfalls wird die
Installation einer Filterüberwachung empfohlen). Die Ventilatorlager
sind wartungsfrei und sollten nur im Schadensfall ausgetauscht
werden. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger (Dampfstrahler)
zum Reinigen des Ventilators. Versichern Sie sich, dass die
Wuchtgewichte des Ventilatorlaufrades sich nicht verschoben haben,
und dass das Laufrad nicht verbogen ist. Achten Sie auf ungewöhnliche Betriebsgeräusche.
Wenn der Ventilator durch Frequenzumrichtung geregelt werden
soll, so ist ein allpoliger Sinusfilter zwischen dem Motor und dem
Frequenzumrichter einzubauen (allpolig: Phase zu Phase, Phase zu
Erde). Die angegebene Temperatur ist die Temperatur, bei der der
Ventilator dauerhaft betrieben werden kann.
Bei Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte:
Stimmen die Anschlussdaten mit den Angaben auf dem Typenschild
überein? Spannungstoleranzen sind gemäß IEC 38 mit maximal +6%
oder -10 % zulässig. Der Nennstrom darf die Nennspannung nur um
maximal 5 % übersteigen. ACHTUNG! Wenn die Drehzahlregulierung
durch Spannungsreduktion erfolgt, kann der Motorstrom bei niedrigerer Spannung den Nennstrom übersteigen. In diesem Falle
ist die Motorwicklung durch Thermokontakte geschützt. Dabei ist
jedoch unbedingt darauf zu achten, ob eine Mindestpressung für den
Ventilator angegeben ist.
Wartung, Überprüfung und Reparatur
Vor Wartung, Überprüfung oder Reparatur ist sicherzustellen:
- Die Stromzufuhr ist unterbrochen (allpolig).
- das Laufrad ist komplett zum Stillstand gekommen
- die Sicherheitsvorschriften wurden eingehalten!
Rückstellung der Thermokontakte
Wenn der automatisch zurückstellende Thermokontakt auslöst,
geht der Ventilator wieder in Betrieb, sobald der Motor abgekühlt
ist (TW).
Löst der manuell zurückzustellende Thermokontakt aus (TB), wird
dieser zurückgestellt, indem man mit einem spitzen Gegenstand
den TK-Rückstellknopf am Motorwieder zurückstellt (Ausblasseite
des Ventilators), bei manchen Ventilatoren durch eine kleine Öffnung
im Deckel.
Der manuell zurückzustellende Thermokontakt (SP1) wird zurückgestellt, indem man die Stromzufuhr für ca. 10-60 Minuten unterbricht.
Ventilatoren mit ausgeführten Thermokontaktleitungen (TK)
werden über den externen Motorschutzschalter zurückgestellt.
Überprüfen Sie, ob das Laufrad blockiert ist. Nehmen Sie Kontakt
mit Ihrem Lieferanten auf, falls der Motor nach Überprüfung und/oder
Rückstellung des Motorschutzes nicht wieder anläuft.
DK
Producent
Vore produkter er fremstillet i overensstemmelse med gældende
internationale standarder og krav.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Producenten erklærer hermed at følgende produkter:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Kanalventilator
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Radialventilator
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Tagventilator
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Indblæsningsunit
C, F, K
Axialventilatorer
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Følgende harmoniserede standarder anvendes:
DIN EN 60 034-1
Roterende maskiner; mærkedata og driftsegenskaber.
DIN EN 60 204-1
Maskinsikkerhed, el-udstyr til maskiner; almindelige krav.
DIN EN 60 292-1
Maskinsikkerhed; grundlæggende begreber, almindelige konstruktionsprincipper.
DIN EN 294
Maskinsikkerhed, beskyttelsesafstand for at undgå risikoområder
med hænder og arme.
OBS! Overensstemmelse med EN 294 gælder kun monterede
beskyttelsesforanstaltninger under forudsætning af at disse indgår
i leverancen. Installatøren er ansvarlig for overensstemmelsen
med EN 294.
EU Overensstemmelseserklæring
ifølge EU’s lavvolts direktiv 2006/95/EC
Følgende harmoniserede standarder anvendes:
DIN EN 60 240-1
Maskinsikkerhed, el-udstyr til maskiner, almindelige krav.
DIN EN 60 034-5
Elektriske maskiner; del 5:
Kapslingsklasser for elektriske maskiner.
DIN EN 60 335-1
Elektriske husholdningsmaskiner og apparater med lignende brugsområder. Sikkerhed: Almindelige krav.
DIN EN 60 335-2-80
Elektriske husholdningsmaskiner og apparater med lignende brugsområder. Sikkerhed del 2: Specielle krav for ventilatorer.
DIN EN 50 106
Elektriske husholdningsmaskiner og apparater med lignende
brugsområder. Sikkerhed: Anvisninger for produktionskontrol. OBS!
Forenet med EN 50 106 gælder koblede produkter.
EU Overensstemmelseserklæring
Ifølge EU’s EMC direktiv 2004/108/EC.
Følgende harmoniserede standarder anvendes:
DIN EN 61000-6-3
Elektromagnetisk kompabillitet. Emision del 1:
Generelle krav vedrørende materialer i boliger, kontorer, butikker
og lignende miljøer.
DIN EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompabillitet (EMC) del 6-2:
Generelle krav: Immunitet for apparater i industrielle omgivelser.
Komplet teknisk dokumentation er til rådighed.
Windischbuch, 02.03.1009
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
stemmer overens med kravene i nedenstående EU-direktiv.
Fremstillingsdeklaration
ifølge EU’s maskindirektiv 89/37/EC, bilag IIA.
Ventilatorer til ventilation i luftbehandlings-systemer med luft fra ikke
eksplosive miljøer.
Ventilatoren må ikke tages i brug før de dele den eventuelt sammenkobles med, er i overensstem-melse med EU’s maskindirektiv.
Kurt Maurer
Administrerende Direktør
DK
Sikkerhed
Ventilatorer er beregnet for transport af luft i ventilationssystemer.
De er beregnet til ibrug-tagning efter indbygning, kanaltilslutning eller
at produktet er forsynet med et beskyttelsesnet. Installationen skal
udføres sådan at berøring med bevægelige dele er umulig.
Ventilatorerne må ikke anvendes i eksplosivt miljø eller tilsluttes
røggas-kanal. Ventilatorerne må ikke monteres udendørs (gælder
ikke for tagventilatorer).
Ventilatoren skal installeres således at drift og vedligeholdelse kan
ske på betrykkende måde.
Sikkerhedsdetaljer (f.eks. motorbeskyttelse og beskyttelsesnet) må
ikke afmonteres. De ventilatorer der er forsynet med termokontaktudtag skal tilsluttes extern motorbestyttelse.
OBS! Inden service og vedligeholdelse påbegyndes skal spændingen
være afbrudt og ventilatorhjulet stoppet.
OBS! Ventilatorerne kan have skarpe kanter og hjørner, hvilket kan
forårsage skæreskader.
OBS! Udvis forsigtighed ved åbning af ventilatorernes serviceluger, fordi en ventilator med motor monteret på lugen kan være
relativ tung.
Transport og opbevaring
Samtlige ventilatorer der leveres er emballeret til at kunne klare
almindelig godshåndtering.
Anvend en egnet løfteanordning ved håndtering for at undgå skader.
OBS! Løft ikke ventilatorerne i motorkabel, koblingsdåse, ventilatorhjul eller indløbskone.
Undgå slag og stød.
Ventilatorerne skal opbevares tørt og vejrbeskyttet, samt beskyttet
mod smuds og fugt før endelig installation.
Undgå ekstrem varme og kulde.
Undgå at opbevare ventilatorerne i lang tid. (Vi anbefaler højst 1 år).
Installation
Installation, elektrisk tilslutning samt drifts-start skal udføres af en
autoriseret installatør og skal udføres i overensstemmelse med de
for installationen gældende regler og krav.
Elektrisk tilslutning skal udføres ifølge koblingsskemaet i koblingsdåsen, mærkningen på klemrække eller på kablet.
Alle 3-fase ventilatorer er fra fabrik koblet til 3 x 400 V.
OBS! Benyt ikke forskrugninger af metal hvis koblingsdåsen er af
plast. Luk evt. tomme forskrugningshuller med blindplugs.
Ventilatorer med termokontaktudtag skal altid tilsluttes extern moterbeskyttelse.
Monter ventilatoren i luftretningen (se luftretningspil).
Ventilatoren skal monteres så vibrationer ikke kan overføres til
kanalsystemet eller byg-ningskonstruktionen. (Til formålet findes
montagebøjler og flexforbindelser som tilbehør).
Ventilatorerne monteres i valgfri position hvis ikke andet er opgivet.
Ventilatoren skal monteres på en sikker og stabil måde, således at
service og vedligeholdelse kan udføres enkelt og sikkert.
Støjproblemer kan forebygges ved brug af lyddæmper. (Findes
som tilbehør).
Ved frekvensregulering skal der mellem frekvensregulering og motor
monteres et sinus filter. Ventilatoren er beregnet for kontinuerlig drift
indenfor det angivet temperaturområde.
Drift
Kontroller følgende før driftsstart:
- Elektrisk tilslutning er udført forskriftsmæssigt.
- Jordtilkobling er slutført
- Motorbeskyttelse er monteret.
- Beskyttelsesnet er monteret
- Ingen uvedkommende ting befinder sig i ventilatoren.
Kontroller følgende ved ibrugtagning:
At den målte optagne effekt ikke overstiger den effekt, der er angivet
på ventilatorens typeskilt. Tilladt max. +6%, -10% ifølge IEC 38.
Mærkestrømmen må ikke overskrides med mere end 5% ved en
optimerede drift. OBS! Ved omdrejningsregulering via spændingssænkning kan motorstrømmen ved lavere spænding overstige den
angivne mærkestrøm – i disse tilfælde beskyttes motorviklingerne
af termokontakten.
- Det laveste angivne statiske tryktab skal overholdes
- Moterværnets funktion
- At rotationsretning på ventilatorhjulet er i overensstemmelse med
rotationspilen (3-fase)
- At der ikke er mislyde fra motor eller hjul
Vedligeholdelse, service og reparation
Inden service, vedligeholdelse eller reparation påbegyndes
skal:
- Spændingen være afbrudt.
- Ventilatorhjulet være standset
- Gældende sikkerhedskrav være opfyldt
Ventilatoren skal rengøres efter behov, dog mindst en gang om året,
for at undgå ubalance med unødvendige lejeskader som følge. Et
filter forlænge rengøringsintervallet.
Ventilatorens lejer er vedligeholdelsesfri og skal kun skiftes efter
behov.
Ved rengøring af ventilatoren må højtryksspuling ikke anvendes.
Rengøring skal ske så forsigtigt at ventilatorhjulets balancevægte
ikke forskubbes eller hjulet får deformiteter.
Kontroller at der ikke kommer mislyde fra ventilatoren.
Gør følgende hvis termokontakten udløses:
Automatisk termokontakt tilbagestiller sig selv efter motoren er
afkølet (TW).
Manuel termokontakt (type TB) tilbagestilles ved at bruge et spidst
objekt til at trykke på en nedsænket knap på motoren (ventilatorens
udblæsningsside) eller gennem hul i låget.
Manuel termokontakt (type SP1) tilbagestilles ved at bryde strømmen
i ca. 10-60 minutter.
Ventilatorer med separat ledningsudtag for termokontakten (TK)
tilbagestilles på det eksterne termokontaktmotorbeskyttelsesrelæ.
Kontroller at ventilatorhjulet ikke er blokeret eller at motorbeskyttelsen er udløst. Hvis ventilatoren efter kontrol og/eller tilbagestilling af
motorbeskyttelsen ikke starter kontakt venligst leverandøren.
EE
Tootja
Meie tooted valmistatakse kooskõlas vastavate rahvusvaheliste
standardite ja nõuetega.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
SAKSAMAA
Kontor : +49 7930 9272-0
Faks: +49 7930 9272-92
Käesolevaga kinnitab tootja, et alljärgnevad tooted:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
kanaliventilaatorid
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
tsentrifugaalventilaatorid
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
katuseventilaatorid
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
ventilatsiooniseadmed
C, F, K
telgventilaatorid
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
vastavad järgmistele EÜ direktiividele.
EÜ nõuetele vastavuse avaldus
Vastab masinaehituse direktiivi 98/37/EC II A lisale
„Ventilatsioonisüsteemide ventilaatorid, mis on ette nähtud õhu
võtmiseks plahvatusohuta ruumidest“. Ventilatsiooniseadmestikku ei
tohi käivitada enne paigaldusjuhendi ja ohutusteabega tutvumist.
Seade vastab järgmistele ühtlustatud standarditele:
DIN EN 60 034-1
Pöörlevad elektrilised seadmed; nimiandmed ja tehnilised omadused.
DIN EN 60 204-1
Masinate ohutus; seadmete elektriseadised; üldnõuded.
DIN EN 292-1
Masinate ohutus; põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted.
DIN EN 294
Masinate ohutus. Ohutud vahekaugused, mis väldivad käte sattumist
ohtlikku alasse.
Märkus. EN 294 nõuded kehtivad ainult siis, kui kokkupuudet takistav
paigaldatud kaitseseadis kuulub tarnekomplekti.
EÜ nõuetele vastavuse avaldus
Vastab madalpingeseadmete direktiivile 2006/95/EC.
Seade vastab järgmistele ühtlustatud standarditele:
DIN EN 60 204-1
Masinate ohutus; seadmete elektriseadised; üldnõuded.
DIN EN 60 034-5
Pöörlevad elektrilised seadmed. Osa 5: Elektriliste seadmete kaitseastmete klassifikatsioon.
DIN EN 60 335-1
Elektrilised olmeseadmed jms. Ohutus. Üldnõuded.
DIN EN 60 335-2-80
Elektrilised olmeseadmed jms. Ohutus. Üldnõuded. Osa 2: Erinõuded
ventilaatorite kohta.
DIN EN 50 106 Elektrilised olmeseadmed jms. Erijuhised seadmete
kontrollimiseks. Märkus. EN 50 106 kehtib ainult tootesisese juhtmestikuga toodete korral.
EÜ nõuetele vastavuse avaldus
Vastab elektromagnetilise kokkusobivuse direktiividele 2004/108/EC.
Seade vastab järgmistele ühtlustatud standarditele:
DIN EN 61000-6-3: Elektromagnetiline kokkusobivus. Üldine häirekindlusstandard. Elektromagnetiline kiirgus. Osa 1: Elu- ja ametiruumides, kauplustes jms keskkonnas kasutatava seadmestiku kohta
kehtivad üldnõuded.
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetiline kokkusobivus. Osa 6-2:
Üldnõuded. Seadmete häirekindlus tööstuskeskkonnas.
Kogu tehniline dokumentatsioon on kättesaadav.
Windischbuch, 02.03.2009
Kurt Maurer
Tegevdirektor
EE
Ohutusteave
Kõik ventilaatorid on ette nähtud õhu teisaldamiseks ventilatsioonisüsteemides. Need on mõeldud kasutamiseks pärast sisseehitamist
seadmetesse või õhukanalisüsteemidesse või pärast kokkupuudet
takistavate kaitsevõrede paigaldamist. (SS-EN 294). Pärast paigaldamist peab olema välditud juurdepääs kõikidele liikuvatele osadele.
Ventilaatoreid ei tohi kasutada ohtlikus keskkonnas ega ühendada
suitsulõõridega. Ventilaatoreid ei tohi paigaldada välistingimustesse
(välja arvatud katuseventilaatorid). Ohutust tagavat lisavarustust
(nt mootorikaitse, kaitsevõred) ei tohi demonteerida, lühistada ega
lahti ühendada. TÄHELEPANU! Enne hooldus- või korrashoiutööde
alustamist lülitada elektritoide välja (mitmepooluseline kaitselüliti)
ja veenduda, et tiivik on seiskunud. ETTEVAATUST! Ventilaatoritel
võivad olla teravad servad ja nurgad, mis võivad põhjustada vigastusi. ETTEVAATUST! Ventilaatorite hooldusluukide (pendelluugid)
avamisel tuleb olla ettevaatlik, sest luugile monteeritud tiivik ja mootor
on suhteliselt rasked.
Transportimine ja ladustamine
Kõik ventilaatorid on tehases pakitud nii, et nad taluksid normaalset transportimist. Kauba teisaldamisel tuleb kasutada sobivaid
tõsteseadmeid, et vältida ventilaatorite kahjustusi ja personali vigastusi. Ventilaatoreid ei tohi tõsta ühenduskaablist, ühenduskarbist,
tiivikust ega õhu sissetõmbekoonusest. Vältida lööke ja põrutusi.
Ventilaatoreid tuleb ladustada kuivas, ilmastikumõjude ja mustuse
eest kaitstud kohas kuni nende lõpliku paigaldamiseni.
Paigaldamine
Järgida ohutusteavet. Paigaldust, elektriühendust ja töölerakendamist tohib teostada ainult selleks volitatud personal vastavalt
paigaldusjuhistele ja -nõuetele. Elektriühendused tuleb teha vastavalt
klemmikarbil toodud elektriskeemile, märgistusele klemmidel või
kaablil. Kõik 3-faasilised ventilaatorid tarnitakse tehasest 400 V
3~ ühendusega. TÄHELEPANU! Metallist surveliitmikke ei tohi
kasutada koos plastist klemmikarpidega. Kasutada surveliitmikena
ka olemasolevaid tihenduskorke. Välisjuhtidega termokontaktidega
(TK) ventilaatorid tuleb alati ühendada mootori väliskaitseahelaga.
Paigaldada ventilaator, jälgides õhuvoolu suunda (vt suunanoolt
ventilaatoril). Ventilaatorid tuleb paigaldada nii, et vibratsioon ei
kanduks edasi õhukanalite süsteemile ega hoone konstruktsioonile.
(Saadaval on sobiv varustus nagu elastsed ühendusmuhvid ja difuusorid). Veenduda, et ventilaator on kindlalt ja liikumatult paigaldatud.
Ventilaatori võib kinnitada mis tahes asendisse, kui ei ole määratud
teisiti. Ventilaatorid tuleb paigaldada nii, et neid oleks lihtne ja ohutu
korras hoida ning hooldada. Häirivat müra saab vältida mürasummuti
paigaldamisega (saadaval lisavarustusena).
Sageduse reguleerimiseks tuleb mootori ja sagedusmuunduri vahele
ühendada katkestav siinusfilter (katkestuse variant: faas-faas, faasmaa). Ventilaatorid on ette nähtud pidevaks töötamiseks kindlaksmääratud temperatuurivahemikus.
Seadme kasutamine
Enne töölerakendamist kontrollida järgmist:
- kas elektriühendused on korralikult teostatud,
- kas kaitsejuht on ühendatud,
- kas mootorikaitse paigaldatud,
- kas ohutusseadised on oma kohal (kaitsevõre),
-kas paigaldusmaterjalide ülejäägid ja kõrvalised esemed on
korpuselt eemaldatud.
Töölerakendamise ajal kontrollida järgmist:
-kas ühendused vastavad andmeplaadi tehnilistele andmetele.
Maksimaalpinge +6%, -10% vastavalt standardile IEC 38. Nimipingel
ei tohi vool olla nimivoolust suurem kui 5%. TÄHELEPANU! Mootori
pöörlemissageduse muutmisel pinge alandamisega võib mootori
töövool madalamal tööpingel ületada nimivoolu. Sellisel juhul kaitseb
mootori mähiseid termokontakt. Tuleb jälgida minimaalset staatilise
rõhu langust.
- kas mootorikaitse on töökorras; pöörlemissuund peab vastama
pöörlemissuunda näitavale noolele (3-faasiline seade)
- kas mootor töötab sujuvalt (puudub ebatavaline müra).
Korrashoid, hooldus ja remont
Enne korrashoiu-, hooldus- ja remonditööde alustamist veenduda, et
- elektritoide on katkestatud (mitmepooluseline kaitselüliti),
- ventilaatori tiivik on täielikult seiskunud,
- järgida personali tööohutuse eeskirju!
Ventilaatorit tuleb vajaduse korral puhastada (vähemalt üks kord
aastas), et vältida tasakaalustamatust ja laagrite kahjustumist. Filter
pikendab ventilaatori puhastamiste vahelist intervalli (mõningatel
juhtudel soovitatakse paigaldada filtri kaitse). Ventilaatori laagrid
on hooldusvabad ja need tuleb välja vahetada ainult kahjustumise
korral. Ventilaatori puhastamisel ei tohi kasutada kõrgsurvepesurit
(aurujuga). Veenduda, et ventilaatori tiiviku tasakaalustusraskused
on oma kohal ja tiivik kahjustusteta. Kontrollida, et töötamisel ei
esineks ebatavalist müra.
Termokontaktide ennistamine
Pärast mootori jahtumist ennistuvad termokontaktid automaatselt.
(TW)
Käsitsi reguleeritavaid termokontakte (TB) ennistatakse teravaotsalise esemega, vajutades nuppu mootoril (ventilaatori väljapuhkeavapoolsel küljel) või läbi ava mootorikattes.
Käsitsi reguleeritavad termokontaktid (SP1) ennistatakse, ühendades need elektritoitevõrgust lahti u. 10 – 60 minutiks.
Välisjuhiga termokontaktiga (TK) ventilaatoritel ennistatakse kontaktid mootori väliskaitseahela abil. Veenduda, et ventilaator ei ole blokeerunud ega mootorikaitse rakendunud. Pöörduda tarnija poole, kui
mootor ei käivitu pärast kontrollimist ja/või mootorikaitse ennistamist.
ES
Fabricante
Nuestros productos son fabricados en cumplimiento con los estándares internacionales de seguridad y regulaciones
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Oficina : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
El fabricante, con la presente, confirma que los siguientes
productos:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Ventiladores de conducto
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Ventiladores centrífugos
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Ventiladores de tejado
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Unidades de tratamiento de aire
C, F, K
Ventiladores axiales
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Cumplen con las siguientes normativas CE:
Declaración de Conformidad CE
Según se define por la directiva de Maquinaria CE
98/37 EC, Anexo IIA. Ventiladores para uso en sistemas de tratamiento de aire en ambientes sin peligro de explosión. Esta maquinaria no debe ser puesta en marcha hasta que las instrucciones de
montaje e información de seguridad sean leídas.
Los siguientes estándares armonizados son de aplicación:
Estándares armonizados:
DIN EN 60 034-1
Maquinaria eléctrica rotativa; regímenes y funcionamientos
DIN EN 60 204-1:2007
Seguridad de maquinaria; equipamiento eléctrico de máquinas;
requisitos generales
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Seguridad de maquinaria; conceptos básicos, principios generales
de diseño
DIN EN 294
Seguridad de maquinaria; distancias de seguridad para prevenir
zonas de peligro alcanzables por las extremidades superiores.
Nota: EN 294 sólo se refiere a cuando el dispositivo de seguridad
contra contacto adaptado al ventilador es parte del suministro.
Declaración de Conformidad CE
Según se define por las Directivas Europeas de Baja Tensión
2006/95/EC.
Estándares armonizados:
DIN EN 60 204-1:2007
Seguridad de maquinaria; equipamiento eléctrico de máquinas;
requisitos generales.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Maquinaria eléctrica rotativa; parte 5: Clasificación de Protección
para maquinaria eléctrica.
DIN EN 60 335-1
(para productos marcados *) Aparatos eléctricos domésticos y
similares – seguridad- requisitos generales.
DIN EN 60 335-2-80
(para productos marcados *) Aparatos eléctricos domésticos y
similares – seguridad- requisitos generales, parte 2: Requisitos
especiales aplicable a los ventiladores
DIN EN 50 366:2003+A1 (válido para artículos marcados con *)
Productos eléctro-domésticos y artículos similares diarios – Campos
electromagnéticos- Métodos para evaluación y medida.
DIN EN 50 106:2007 Productos electrodomésticos y similares –
Seguridad- Instrucciones para control de fabricación. Nota: EN 50
106:2007 es de aplicación únicamente a productos de cableado
interno.
Declaración de Conformidad CE
Según se define por las directivas EC’s y EMC 2004/108/CE.
Estándares armonizados:
DIN EN 61000-6-3 Compatibilidad electromagnética – inmunidad
genérica- emisión – Parte 1: Requisitos generales para equipamiento
en hogares, oficinas, tiendas y locales similares.
DIN EN 61000-6-2 Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte
6-2: Requisitos generales- inmunidad de equipos en ambientes
industriales.
La documentación técnica completa se encuentra disponible.
Windischbuch, 02.03.2009
Kurt Maurer
Director Gerente
ES
Información de Seguridad
Todos los ventiladores están diseñados para el transporte de aire
en las unidades de ventilación. Si se instalan en instalaciones sin
calefacción, la carcasa del ventilador debe cubrirse con aislamiento
para evitar condensación. Los ventiladores deben utilizarse utilizarse
después de haberse instalado en las máquinas o en sistemas
de conductos, o trás ser cubiertos con rejillas de protección para
evitar contacto. (SS-EN 294) Los ventiladores con conexiones a
conducto deben conectarse en ambos lados (entrada y salida).
Cuando existe el riesgo de entrada de agua al motor, a través de
los conductos, es necesaria una protección exterior. Después de
una instalación correcta no existirán partes móviles accesibles.
Los ventiladores no deben ser utilizados en ambientes peligrosos
ni deben conectarse a chimeneas. Los ventiladores no deben
instalarse en el exterior, (salvo los ventiladores de tejado y los
diseñados para este fín, con la clase IP correspondiente). Si los
ventiladores se instalan sin aislamiento en zonas no calefactadas
existe riesgo de condensación. Los accesorios de seguridad (por
ejemplo, protección del motor, rejilla de seguridad) no deben ser
desmontados, cortocircuitados, ni desconectados. ¡ATENCIÓN! Antes
de iniciar el servicio u operaciones de mantenimiento, desconecte la
alimentación, (interruptor multipolar) y asegúrese de que el rodete
está completamente parado. ¡ATENCIÓN! Los ventiladores pueden
tener aspas con los bordes afilados y pueden provocar heridas.
¡ATENCIÓN! Tenga cuidado al abrir la tapa de acceso para efectuar
el mantenimiento de las cajas, ya que los ventiladores con el motor
instalado en la tapa son relativamente pesados.
Transporte y Almacenamiento
Todos los ventiladores de Systemair son empaquetados en la fábrica
para soportar la manipulación normal de un transporte. Al manipular
el material use elementos de elevación adecuados, con el objetivo de
evitar daños a los ventiladores y al personal. ¡ATENCIÓN! No levante
los ventiladores sujetándolos por el cable de conexión, la caja de
conexión, el rodete o el cono de aspiración. Evite golpes y sacudidas
de la carga. Almacene los ventiladores en lugar seco y protegido de
las inclemencias y de la suciedad hasta su instalación final.
Instalación
Téngase en cuenta la información sobre Seguridad explicada. La
instalación, conexión eléctrica y puesta en marcha solo pueden
ser llevados a cabo por personal autorizado y de acuerdo con
requisitos y demandas. La conexión eléctrica según el esquema
de conexiones de la caja de bornas, marcas en la regleta de
bornes o en los cables. Todos los ventiladores trifásicos son
suministrados de fábrica con conexión a 400V -3f. PRECAUCION
Prescindase de casquillos metálicos de compresión con cajas de
bornas de plásticos. Ventiladores con termocontactos con cable
exterior (TK) deben de conectarse siempre a la protección externa
del motor. Móntese el ventilador en la dirección del flujo de aire
(ver la flecha). El ventilador debe ser instalado de forma que las
vibraciones no se transmitan a los conductos o a las estructuras de
los edificios (accesorios adecuados cómo abrazaderas o difusores
están disponibles). Asegúrese de que la fijación del ventilador
es firme y estable. El ventilador puede montarse en cualquier
dirección salvo contraindicación. El ventilador debe montarse tal
que el mantenimiento y cuidado sean realizados de forma sencilla
y segura. El ruido molesto puede evitarse instalando un silenciador
(accesorio disponible).
Para regulación por frecuencia debe conectarse un filtro senoidal
multipolar entre el motor y el variador de frecuencia (versión
multipolar: fase-fase, fase-tierra). Los ventiladores están diseñados
para uso continuo dentro del rango de temperatura especificado.
Funcionamiento
Antes de iniciar el funcionamiento, compruébese lo siguiente:
- Conexión eléctrica adecuadamente terminada
- Conductor de protección conectado
- Protección del motor instalada
- Dispositivos de seguridad en su sitio (rejilla protectora)
- Materiales sobrantes de la instalación y otros se hayan retirado
de la carcasa
Cuando se realice la puesta en marcha, obsérvese lo siguiente:
- Datos de conexión corresponden a las especificaciones de la
placa de características: Tensión máxima +6%, -10% según IEC 38.
La intensidad nominal no debe sobrepasar más del 5% a tensión
nominal. ¡ATENCIÓN! Cuando se regule la velocidad por reducción
de la tensión, la intensidad del motor puede exceder la intensidad
nominal a tensiones inferiores. En este caso las bobinas del motor
están protegidas por el termocontacto. Una mínima caída de presión
estática debe ser vigilada.
- Protección del motor esté operativa. La dirección de rotación
debería corresponder a la flecha de la dirección de giro (trifásico)
- Suavidad del motor en funcionamiento (no ruidos anormales)
- Los ventiladores sólo se manipularán por una persona que tenga
conocimiento reconocido y formación en la materia o la intervención
debe hacerse con la supervisión de esta persona.
Mantenimiento, Servicio y Reparación
Antes del mantenimiento, servicio o reparación asegúrese de:
- Fuente de alimentación está interrumpida (interruptor multipolar)
- Palas del ventilador se encuentran totalmente paradas
- ¡Obsérvese las normas de seguridad personal!
El ventilador debe limpiarse cada vez que sea necesario, como
mínimo1 vez/año para evitar desequilibrios y daños innecesarios
en los rodamientos. Un filtro prolongará el intervalo de tiempo
entre limpiezas del ventilador (se recomienda incluso instalar
una rejilla con filtro). Los rodamientos del ventilador son libres de
mantenimiento y sólo deben repararse en caso de daños. No usar
un limpiador de presión a de chorro. Asegúrese de que los pesos
adicionales de equilibrio de las palas no se desplacen o que las
palas se desformen.
Reinicio de la Conexión Térmica
El dispositivo térmico de disparo automático se reinicia después de
que el motor se ha refrigerado (TW).
El dispositivo manual de disparo (SP1) se reinicia desconectando la
alimentación por 10 – 20 minutos.
Ventiladores con cables externos para disparo térmico (TK) se
reinician desde la protección externa del motor.
Una reiniciasion automática no esta permitido.
Asegúrese de que el ventilador no ha quedado bloqueado o que la
protección no se ha disparado. Contactar al proveedor si el motor no
arranca después de controlar y / ó reiniciar la protección del motor.
FI
Valmistaja
Tuotteemme ovat valmistettu voimassaolevien EU-direktiivien
mukaan.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Valmistaja vakuuttaa täten että seuraavat tuotteet:
Pyörivien sähkökoneiden; nimellistehot ja käyttöominaisuudet
DIN EN 60 204-1:2007
Koneturvallisuus; koneiden sähkölaitteet: yleiset vaatimukset.
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Koneturvallisuus; perustavat käsitteet; yleiset valmistustavat.
DIN EN 294
Koneturvallisuus; turvallisuusetäisyys estääkseen käsien ja jalkojen
ylettyminen vaara-alueelle.
Huomautus: Yhtäpitävyys EN 294:een kanssa tarkoittaa ainoastaan
asennettuja turvallisuuslaitteita.
EU-vakuutus yhtäpitävyydestä
EU:n heikkovirta direktiivin 2006/95/EY mukaan.
Tuloilmayksikkö
C, F, K
Yhteensopivia stadardeja:
DIN EN 60 204-1:2007
Koneturvallisuus; koneiden sähkölaitteet: yleiset vaatimukset.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Sähkökoneet; osa 5: Suojausluokka sähkökoneille.
DIN EN 60 335-1
(* merkityille tuotteille) Sähköisiä talouskoneita ja vastaavia käyttöesineitä- Varmuus-Yleiset vaatimukset
DIN EN 335-2-80
(* merkityille tuotteille) Sähköisiä talouskoneita ja vastaavia käyttöesineitä- Varmuus-Osa 2: Erikoisia vaatimuksia puhaltimille
DIN EN 50 366:2003+A1 (voimassa *-merkityillä tuotteilla)
Sähköiset kotitaloustuotteet ja samanlaiset kulutustavarat
Elektromagneettiset kentät – arviointi- ja mittausmenetelmät
DIN EN 50 106:2007 Sähköisiä talouskoneita ja vastaavia käyttöesineitä-Varmuus- Valmistustarkastuksen ohjeet
Huomautus: Yhtäpitävyys EN 50 106:2007 kanssa koskee kytkettyjä
tuotteita
Potkuripuhaltimet
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
EU-vakuutus yhtäpitävyydestä
EU:n EMC-direktiivin EMC-direktiivin 2004/108/EY mukaan.
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Kanavapuhallin
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Radiaalipuhallin
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Huippuimuri
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Yhteensopivia standardeja:
DIN EN 61000-6-3 Sähkömagneettinen kompabiliteetti – Emissio
– Osa 1: Asuntojen, konttoreiden, myymälöiden ja vaastavien ympäristöjen varusteiden yleisiä vaatimuksia.
DIN EN 61000-6-2 Sähkömagneettinen kompabiliteetti (EMC)- Osa
6-2: Yleiset vaatimukset-Varusteiden immuniteetti teollisuusympäristössä.
Täydellinen tekninen dokumentointi löytyy.
Windischbuch, 02.03.2009
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
ovat yhtäpitäviä allaolevien EU:n direktiiven vaatimusten kanssa.
EU-vakuutus yhtäpitävyydestä
EU:n konedirektiivin 98/37/EEC, liite IIA mukaan.
Puhaltimia ilmanvaihtoon, ei räjähdysvaarallisista tiloista
Yhteensopivia standardeja:
DIN EN 60 034-1
Kurt Maurer
toimitusjohtaja
FI
Turvallisuus
Puhaltimia ei saa ottaa käyttöön ennenkun asennus- ja varmuusohjeet ovat huomioitu. Puhaltimet ovat tarkoitettu ilman siirtämiseen
ilmanvaihtolaitoksissa. Asennettaessa kylmiin tiloihin, puhallin on
lämpöeristettävä vältääksemme kondenssiveden muodostumista.
Puhaltimet ovat tuotteita jotka ovat tarkoitettu otettavaksi käyttöön
ainoastaan sisäänrakennettuina, kanavistoon liitettyinä tai varustettuina suojaverkoilla. (EN294). K-puhaltimet kanavaliitoksilla tulee
yhdistää molemmilta puolilta kanavaan (sisäänmeno / ulostulo).
Jos on olemassa riski, että vettä saattaa päästä hormien kautta
moottoriin, tarvitaan ulkopuolinen suojaus. Asennuksen/kanavistoon liitämisen jälkeen liikkuvien osien koskettaminen ei ole mahdollista. Puhaltimia ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, eikä
liittää savukaasuhormistoon. Puhaltimia ei saa asentaa ulos (poikkeuksena kattopuhaltimet ja puhaltimet, jotka on tarkoitettu tähän
ja niillä on vastaava IP-luokka). Mikäli puhaltimet asennetaan ilman
eristystä lämmittämättömään tilaan, on olemassa kondensioriski.
Turvallisuuslaitteita (esim. lämpösuojakytkin, kosketussuoja) ei saa
poistaa, ohittaa tai kytkeä pois. HUOM! Huollon ja kunnossapidon
ajaksi on jännite aina katkaistava kokonaan ja puhallinpyörä on oltava
pysähdyksissä. HUOM! Puhaltimissa voi esiintyä teräviä reunoja ja
kulmia jotka voivat aiheuttaa haavoja. HUOM! Noudata varovaisuutta
avatessasi puhaltimien huoltoluukut, sillä huoltoluukkuun asennettu
puhallin moottoreineen voi olla suhteellisen painava.
Kuljetus ja varastointi
Kaikki puhaltimet jotka Systemair toimittaa ovat pakattu kestämään
normaalia tavarankuljetusta. Käytä sopivia nostolaitetta tavaroita
käsiteltäessä välttääksesi henkilö- ja tavaravanhinkoja. HUOM!
Älä nosta puhaltimia moottori-kaapeleista, kytkentärasiasta, puhallinpyörästä tai imukartiosta. Vältä iskuja ja kolhuja. Puhaltimet on
varastoitava kuivassa ja suojaisassa paikassa ja suojattava lialta ja
pölyltä ennen lopullista asennusta.
Asennus
Katso myös kappale varmuus. Asennus, sähkökytkentä sekä käyttöönotto on valtuutetun asentajan tehtävä annettujen ohjeiden ja
vaatimusten mukaisesti. Sähkökytkentä on tehtävä kytkentärasian,
kytkentäriman tai kaapelissa olevien ohjeiden mukaan. Kaikki 3vaihe puhaltimet ovat tehtaalla kytketty 400V 3~. HUOM! Älä käytä
metallisia kaapelitiivisteitä muovisessa kytkentärasiassa. Tulppaa
mahdolliset ylimääräiset kaapeliläpimenot suojatulpalla. Puhaltimet
joissa on ulostuodut lämpökytkinjohdot on aina kytkettävä ulkopuoliseen lämpösuojakytkimeen tai säätölaitteen TK:hon. Asenna
puhallin ilmanvirran nähden oikein (katso ilmavirtausnuoli). Puhallin
on asennettava siten ettei tärinöitä siirry kanavistoon ja rakenteisiin.
(Tätä tarkoitusta varten on olemassa kanava- tai joustavia liittimiä
lisälaitteena). Puhallinta voi asentaa haluttuun asentoon jos ei
muuta mainita. Puhallin on asennettava tukevasti ja turvallisesti.
Puhallin on asennettava niin että huolto ja ylläpito voidaan suorittaa
helpolla ja varmalla tavalla. Ääniongelmia voidaan estää käyttämällä
ääniloukkuja (löytyy lisätarvikkeena). Taajuusmuuttajakäytössä on
huomioitava että katkaiseva sinussuodatin on asennettava moottorin
ja taajuusmuuttajan väliin (katkaisu: vaiheesta vaiheelle, vaiheesta
suojamaahan). Puhaltimet ovat tarkoitettu jatkuvaan käyttöön annettujen lämpötila-alueiden sisällä.
Käyttö
Ennen käyttöönottoa tarkista seuraavat asiat:
-Sähkökytkentä on suoritettu loppuun.
-Suojamaa on kytketty.
-Moottorisuoja on asennettu.
-Varmuuslaitteet ovat asennettu (kosketussuojat).
-Puhaltimessa ei ole vieraita esineitä.
Käyttöönotossa tarkista seuraavat asiat:
Mitatut arvot ei ylitä puhaltimen tehokyltissä annettuja arvoja: Suurin
sallittu jännite +6%, -10%, IEC 38 mukaan. Nimellisvirta ei saa
ylittää 5% nimellisjännitteellä. HUOM! Kierroslukusäädössä jännitettä
muuttamalla voi moottorin virta alhaisella jännitteellä ylittää annettua
nimellisvirtaa. Näissä tapauksissa lämpökytkin suojaa moottorin
käämiä! Pienin sallittu staattinen paine ei saa alittaa.
-Moottorisuojan toiminta.
-Puhaltimen pyörimissuunta on sama kun suuntanuoli näyttää
(3-vaihe).
-Puhaltimesta ei kuulu vieraita ääniä.
-Puhaltimia saa käyttää ainoastaan henkilö, jolla on tarpeeksi tietoa
tai koulutusta tällä alalla tai käyttö tulee tapahtua tällaisen henkilön
alaisuudessa.
Ylläpito, huolto ja korjaus
Huomioitava ennen huolto- tai korjaustöiden aloittamista:
- Puhaltimen jännite on katkaistava kokonaan.
- Puhallinpyörä on pysähtynyt.
- Voimassa olevat turvallisuusohjeet otettu huomioon.
Puhallin on puhdistettava tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa
välttääkseen epätasapainoa joka aiheuttaa turhia laakerivikoja.
Asentamalla suodatin ennen puhallinta voidaan pidentää puhdistuksen tarvetta. (Hengityssuodattimen käyttö suodatinta vaihdettaessa
on suotavaa). Puhaltimen laakerit ovat huoltovapaita ja vaihdetaan
ainoastaan tarpeen vaatiessa. Puhallinta puhdistettaessa ei saa
käyttää painepesuria. Puhdistus on tapahduttava varoen ettei siipipyörän tasapainopainot irtoa eikä siipipyörä vahingoitu. Tarkistta ettei
puhaltimesta kuulu vieraita ääniä.
Lämpökytkimen lauettua pätee seuraavat asiat:
-Automaattinen lämpökytkin palautuu automaattisesti moottorin
jäähdyttyä (TW)
-Manuaalinen lämpökytkin (TB)palautetaan painamalla moottorissa
olevaa nappia (puhaltimen ulospuhalluspuoli) tai kannessa olevaa
kohtaa.
-Manuaalinen lämpökytkin (SP1) palautetaan katkaisemalla virta
noin 10-60 min.
-Puhaltimet joissa on ulostuodut lämpökytkimen johdot (TK) palautetaan ulkopuolisesta moottorisuojasta. Tämä lämpösuoja ei saa olla
automaattisesti palautuva.Tarkista ettei siipipyörä ole juuttunut tai
ettei lämpökytkin ole lauennut. Jos puhallin ei käynnisty tarkistuksen
ja/tai lämpösuojan kuittauksen jälkeen ota yhteys toimittajaan.
FR
BE
Fabrication
Nos produits sont fabriqués en conformité avec les normes et les
règlementations internationales .
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Le fabricant ci-dessus confirme que les produits suivants:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Ventilateurs de gaine
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Ventilateurs centrifuges
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Ventilateurs de toiture
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCII
Apport d’air neuf
C, F, K
Ventilateurs axiaux
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Les normes harmonisées suivantes sont appliquées
DIN EN 60 034-1
machines électriques tournantes; données et performances.
DIN EN 60 204-1:2007
Sécurité des machines; de l’équipement électrique des machines,
dispositions générales.
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Sécurité des machines; concepts de base, principes généraux pour
le développement.
DIN EN 294
Sécurité des machines; distances de sécurité pour prévenir les zones
dangereuses atteintes par les parties supérieures.
Remarque: La conformité à la norme EN 294 ne s’applique qu’aux
appareils munis d’un dispositif de sécurité anti-contact pour autant
que celui-ci fasse partie de la livraison.
Déclaration de conformité CE
Comme définie par les directives CE basse tension 2006/95/CE
Les standards harmonisés suivants sont en application:
DIN EN 60 204-1:2007
Sécurité des machines; de l’équipement électrique des machines,
dispositions générales.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
machines électriques tournantes; chapitre 5: Classification de protection pour mes machines électriques.
DIN EN 60 335-1
(valable pour les produits marqués *)
Produits électriques domestiques et similaires – exigences générales
de sécurité partie 2: exigences spéciales concernant les ventilateurs.
DIN EN50 366 :2003+A1 (valable pour les produits marqués *)
Produits électriques domestiques et similaires- Champs électromagnétiques- Méthodes d’évalutation et de mesure.
DIN EN 50 106:2007
Produits électriques domestiques et similaires- instructions de sécurité pour le contrôle de la fabrication.
Remarque: EN 50 106:2007 s’applique seulement aux produits avec
câblage interne.
Déclaration de conformité CE
Comme definie par la directive 2004/108/CE.
Les standards harmonisés suivants sont en application:
DIN EN 61000-6-3:
Compatibilité électromagnétique- Immunité générique- EmissionCapitre 1 : dispositions générales pour les équipements d’habitations,
de bureaux, commerces et environnements similaires.
DIN EN 61000-6-2
Compatibilité électro-magnétique (EMC) – Chapitre 6-2: Dispositions
générales – immunité des équipements dans les environnements
industriels.
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
La docmentation technique complète est disponible.
sont conformes aux directives CE suivantes:
Windischbuch, 02.03.2009
Déclaration de conformité CE
Ainsi définie par la Directive pour machines 98/37/EEC de la CE
Annexe II A.Ventilateurs pour centrales de traitement d’air pour
locaux sans atmosphère explosive.
Kurt Maurer
Directeur Général
FR
Sécurité
Ce matériel ne doit pas être mis en service sans lecture préalable des
instructions de montage et de sécurité.
Les ventilateurs sont destinés au transport de l’air dans les systèmes
de ventilation. Si le ventilateur est installé dans une pièce non
chauffée, il est nécessaire d’isoler la carcasse afin d’éviter tout
risque de condensation. Ils sont prévus pour une utilisation dans des
machines ou réseaux de gaines ou seuls dans la mesure où une
grille de protection a été installée (SS-EN 294). Les ventilateurs avec
raccordements pour gaine doivent être connectés des deux côtés
(entrée sortie). Si un risque de pénétration d’eau dans le moteur par
les gaines existe, une protection externe est nécessaire.
L’installation doit être réalisée de façon à ce que le contact avec les
parties en mouvement soit impossible. Les ventilateurs ne doivent
pas être utilisés dans une atmosphère explosive ou raccordés à
des cheminées. Les ventilateurs ne doivent pas être installés à
l’extérieur (à l’exception des ventilateurs de toiture et des ventilateurs
portant un indice de protection suffisant). Si un ventilateur est
installé dans un environnement froid et sans isolation, il y a un
risque de condensation. Les accesoires de sécurité (protection
moteur, grille de protection) ne doivent pas être démontés, court
circuités ou déconnectés. Attention: Avant toute intervention sur les
ventilateurs, coupez l’alimentation électrique principale et attendez
l’arrêt complet des pièces en mouvement. Certaines parties des
appareils comportent des coins acérés ou des parties coupantes
pouvant occasionner des blessures durant la manipulation. Prenez
des précautions en ouvrant les modèles à portillon, le moteur qui y
est fixé étant relativement lourd.
Transport et stockage
Tous les produits Kanalfläkt sont emballés en usine pour supporter
des conditions de stockage, de manutention et de transport normales. Utilisez des appareils de manutention adéquats afin de ne pas
mettre en danger le personnel ou endommager les produits. Les
ventilateurs ne sont pas munis de crochets de levage. N’utilisez pas
la boîte de connexion ou les câbles électriques pour la manutention
ou le levage. Evitez les chocs surant la manutention. Stockez-les à
l’abri de l’humidité et de la poussière.
Installation
Se réferer aux recommandations de sécurité ci-dessus. L’alimentation,
le branchement électrique et la mise en route doivent être effectués
par un professionnel qualifié. Le raccordement électrique doit être
effectué conformément aux indications portées dans la boîte de
connexion et sur les câbles ou borniers. Tous les appareils triphasés
sont livrés d’origine avec une connexion 400V triphasé. N’utilisez pas
de presse-étoupe métallique avec les boîtes de raccordement en
plastique. Les appareils avec thermocontacts doivent être raccordés
à un système de protection corre-spondant. Respectez les sens
du flux d’air et de rotation de la turbine (indiqués par une flèche
sur l’appareil). Les ventilateurs doivent être installés de façon à
éviter la transmission de vibration dans les réseaux de gaine ou les
structures des bâtiments. (Des dispositifs tels que manchettes ou
plots antivibratiles sont proposés). Assurez-vous que le ventilateur
est fixé fermement. Les ventilateurs peuvent être installés en toutes
positions sauf restriction particulière. Le ventilateur doit être installé
de manière à permettre facilement les interventions ultérieures de
maintenance. Evitez les bruits gênants en utilisant les silencieux
spéciaux proposés. Dans le cas de variation de fréquence, un
filtre multipolaire à sinusoïde doit être installé entre le variateur et le
ventilateur (version tous poles : phase à phase, phase à terre). Les
ventilateurs sont conçus
BE
pour une utilisation permanente dans la limite des températures de
fonctionnement recommandées.
Fonctionnement
Avant la première mise en route vérifiez les points suivants: -Le
raccordement électrique doit être fait suivant les règles de l’art.
-Les conducteurs électriques doivent être bien isolés.
-Les thermocontacts doivent être raccordés.
-Les protections mécaniques doivent être en place (ex: grille de
protection).
-Les résidus des matériels d’installation ainsi que tous les objets
étrangers au ventilateur doivent être enlevés.
Lors de la mise en route vérifiez les points suivants: Les caractéristiques électriques doivent correspondre à celles indiquées sur la
plaque moteur: Ecart de tension entre +6% et -10% suivant la norme
IEC38. Courant nominal ne dépassant pas de 5%, la valeur nominale
à la tension nominale. (Ceci est toutefois possible en cas de variation
de tension. Dans ce cas les enroulements seront protégés par les
thermocontacts). Le sens de rotation correspond au sens de la flèche
(ventilateurs triphasés). Le minimum de pression statique doit être
observé. Absence de bruits anormaux.
Maintenance, entretien et réparation
Avant de procéder aux opérations ci-dessus, vérifiez les points
suivants:
Coupure de l’alimentation principale (coupure multipolaire).
Arrêt complet de l’hélice.
Respect par le personnel d’entretien des consignes de sécurité.
Le ventilateur doit être nettoyé aussi souvent que nécessaire et au
minimum une fois par an afin d’éviter un déséquilibrage et l’usure
des roulements (un filtre pourra permettre de rallonger la fréquence
d’entretien du ventilateur, dans ce cas il est préférable d’installer un
pressostat de contrôle).
Les roulements ne nécessitent ni entretien ni graissage et doivent
être remplacés en cas de dommage.
Ne pas utiliser de système à haute pression ou à vapeur pour le
nettoyage du ventilateur.
Vérifier que les plots d’équilibrage ne sont pas enlevés et que les
pales d’hélice ne sont pas tordues.
Contrôlez la présence de bruits anormaux.
Réarmement de la protection thermique
(TW) Le réarmement s’effectue automatiquement après refroidissement du moteur.
(SP1) Le réarmement s’effectue manuellement en déconnectant
et reconnectant l’alimentation principale après refroidissement du
moteur.
(TK) Ventilateurs équipés de contacts de protection thermique
ressortis, le réarmement s’effectue manuellement sur le boitier
de protection thermique après refroidissement du moteur. Un
réarmement automatique n’est pas autorisé.Vérifier que l’hélice n’est
pas bloquée et que la protection thermocontact n’est pas activée.
Après cette vérification, si le ventilateur ne repart pas, contactez
votre distributeur.
GB
Manufacturer
Our products are manufactured in compliance with applicable international standards and regulations.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Office: +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
The manufacturer hereby confirms that the following products:
Circular duct fans
RVK, KD, K, KV
Isolated circular duct fans
FVT, KVK, KVKE, KVO
Rectangular duct fans
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Centrifugal fans
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Roof fans
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Air handling units
C, F, K
Axial fans
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Ventilation modules
LMR
Kitchen exhaust fans
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox fans
MUB
Fan heaters
FHW, Proff, AVR, SVA
Air curtains
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
The following harmonized standards are in use:
DIN EN 60 034-1 Rotating electric machinery; ratings and performances.
DIN EN 60 204-1:2007
Safety of machinery; electrical equipment of machines; general
requirements.
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Safety of machinery; basic concepts, general principles for design.
DIN EN 294
Safety of machinery; safety distances to prevent danger zones
reached by the upper limbs.
Remark: EN 294 only complies when fitted contact safety device is
part of the extent of delivery.
EC Declaration of Conformity
as defined by the EC Low Voltage Directive 2006/95/EC.
The following harmonized standards are in use:
DIN EN 60 204-1:2007
Safety of machinery; electrical equipment of machines; general
requirements.
DIN EN 60 034-5:2007 + A1
Rotating electric machinery; part 5: Protection classification for
electric machinery.
DIN EN 60 335-1 (valid for items marked with *)
Electric domestic products and similar – safety-general requirements.
DIN EN 60 335-2-80 (valid for items marked with *)
Electric domestic products and similar – safety-general part 2: Special
requirements regarding fans.
DIN EN 50 366:2003+A1 (valid for items marked with*)
Electric domestic products and similar everyday articles-Electromagnetic fields-Methods for evaluation and measurements
DIN EN 50 106:2007 Electric domestic products and similar-SafetyInstructions for control of manufacture. Remark: EN 50 106:2007
complies for internally wired products only.
EC Declaration of Conformity
as defined by EC’s EMC-directive 2004/108/EC.
The following harmonized standards are in use:
DIN EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility - Generic immunityEmission –Part 1: General requirements for equipment in homes,
offices, shops and similar environments.
DIN EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part
6-2: General requirements – Immunity for appliances in industrial
environments.
The complete technical documentation is available.
Windischbuch, 02.03.2009
Comply with the following EC-directives:
EC Declaration of Conformity
as defined by the EC Machinery Directive
98/37/EC, Annex II A. Fans for ventilation in air handling systems with
air from non-explosion hazardous premises.
Kurt Maurer
Managing Director
GB
Safety Information
This machinery must not be put into operation until prior to reading
mounting instructions and safety information.
All fans are intended for transportation of air in air handling systems.
If installed in non-heated rooms, the fan casing has to be insulated in
order to avoid condensation. They are meant to be used after building
them into machines or duct systems or after contact protection grid
has been installed. (SS-EN 294). Fans with duct connections must
be connected to ducts on both sides (inlet/outlet). When there is a
risk of water entering the motor, via the ducts, external protection is
required. No moving parts shall be accessible after installation. The
fans are not to be used in hazardous environments or connected to
flue ducts. The fans must not be installed outdoors, (with exception
of roof fans and fans with, for this purpose, corresponding IP class).
If the fans are installed without insulation in non-heated areas there
is a risk of condensation. Safety accessories (i.e. motor protection,
safety grille) may not be dismounted, short cut or disconnected.
CAUTION Before servicing or maintenance, switch off power, (allpole circuit breaker), and make sure the impeller has come a
standstill. CAUTION The fans can have sharp edges and corners
which may cause injuries. CAUTION Be careful when opening the
fans service-hatches (swing-out), the fan and motor assembled on
the hatch is relatively heavy.
Transportation and Storage
All fans are packaged at the factory to withstand normal transport
handling. When handling the goods use suitable lifting equipment in
order to avoid damage to fans and personnel. Do not lift the fans by
the connecting cable, connection box, impeller or inlet cone. Avoid
blows and shock loads. Store the fans in a dry place protected from
weather and dirt until final installation.
Installation
Refer to Safety information above. Installation, electrical connection
and commissioning are only to be carried out by authorised personnel
and in accordance with requirements and demands. Electrical connection according to the wiring diagram in the terminal box, markings
on terminal blocks or on cable. All 3 phase fans are delivered from
factory in 400V 3~ connection. CAUTION Do not use metal compression gland fittings with plastic terminal boxes. Use a dummy plug seal
for the compression gland fitting as well. Fans with thermal contacts
with external leads (TK) must always be connected to external motor
protection. Assemble the fan in the direction of airflow (see arrow on
unit). The fan must be installed so that vibrations are not transmitted
to duct systems or frame of building. (Suitable accessories like fast
clamps and diffusers are available). Make sure the assembly of the
fan is firmly fixed and stable. The fan can be mounted in any direction
unless stated otherwise. The fans must be assembled so that service
and maintenance can be performed easily and safely. Disturbing
noise can be avoided by installing silencer (available accessory).
For frequency regulation an all pole sinus filter must be mounted
between motor and frequency controller (version all poles: phase to
phase, phase to earth). Fans are meant for continuous use within the
temperature range stated.
Operation
Before initial operation, check the following:
- Electrical connection has been properly completed.
- Protective conductor has been connected.
- Motor protection installed.
- Safety devices in place (protection grid)
- Leftover installation materials and foreign materials have been removed from the casing.
When putting into operation, check the following:
- Connection data corresponds to the specifications on the name
plate: Maximum voltage +6%, -10%, according to IEC 38. Rated
current must not be exceeded with more than 5% at rated voltage.
CAUTION When speed regulating by reducing the voltage the
motor current may exceed the rated current at a lower voltage.
In this case the motor windings are protected by the thermal contact.
The minimum static fall of pressure must observed.
- That the motor protection is functional. The direction of rotation should correspond to direction-of-rotation arrow (3 phase).
- Smoothness of motor operation, (no abnormal noises).
- Fans must only be operated by a person that has sustainable
knowledge or education within this field or handling must be carried
out with the supervision of such person.
Maintenance, Service and Repair
Before maintenance, service or repair make sure that:
- Power supply is interrupted (all-pole circuit breaker).
- Fan impeller has come to a complete standstill
- Observe personnel safety regulations!
The fan should be cleaned when necessary, at least 1/year to avoid
imbalance and unnecessary damage to the bearings. A filter will
prolong the time interval between each cleaning of the fan. (It is
sometimes recommended to install a filter guard). The fan bearings
are maintenance free and should only be replaced if damaged. Do
not use a high-pressure cleaner (steam jet) when cleaning the fan.
Make sure the fan impeller’s balance weights are not moved or the
fan impeller distorted. Listen for abnormal operating noise.
Resetting of the thermal trips
Automatic thermal trips resets it selves after the motor has cooled.
(TW) Manual thermal trips (TB) are reset by using a pointed object
and pushing a button on the motor (the fan’s outlet side) or through
a hole in the cover. Manual thermal trips (SP1) are reset by disconnecting the mains for approx. 10-60min.
Fans with external leads for thermal trips (TK) are reset from the
external motor protection. Make sure the fan has not been blocked or
that the motor protection has tripped. Contact the supplier if the motor
does not start after controlling and/or resetting the motor protection.
HR
Proizvođač
Naši proizvodi proizvedeni su u skladu s međunarodnim standardima
i propisima.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Office: +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Proizvođač potvrđuje da su slijedeći proizvodi:
Ventilatori za okrugle kanale
RVK, KD, K, KV
Izolirani ventilatori za okrugle kanale
FVT, KVK, KVKE, KVO
Ventilatori za pravokutne kanale
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Centrifugalni ventilatori
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Krovni ventilatori
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Klima komore
C, F, K
Aksijalni ventilatori
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Ventilacijski moduli
LMR
Ventilatori za odsis kuhinja
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox ventilatori
MUB
Grijači zraka
FHW, Proff, AVR, SVA
Sljedeći usklađeni standardi su u uporabi:
DIN EN 60 034-1
Rotirajući električni strojevi; ocjene i izvedbe.
DIN EN 60 204-1:2007
Sigurnost strojeva, električna oprema strojeva; opći zahtjevi.
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Sigurnost strojeva; osnovni koncepti; osnovni principi dizajna.
DIN EN 294
Sigurnost strojeva; sigurnosne udaljenosti za sprječavanje opasnih
zona po gornje ekstremitete.
Napomena: EN 294 u skladu je jedino kada je ugrađeni kontaktni
sigurnosni uređaj sastavni dio isporuke.
EU Deklaracija o usklađenosti
Kako je definirano EU direktivnom o niskom naponu 2006/95/EC
Sljedeći usklađeni standardi su u uporabi:
DIN EN 60 204-1:2007
Sigurnost strojeva; električna oprema strojeva; opći zahtjevi.
DIN EN 60 034-5:2007 + A1
Rotirajući električni strojevi ; 5. dio: Sigurnosna klasifikacija za
električne strojeve
DIN EN 60 335-1 (vrijedi za proizvode označene *)
Električni kućanski aparati i njima slični – opći sigurnosni zahtjevi.
DIN EN 60 335-2-80 (vrijedi za proizvode označene *)
Električni kućanski aparati i njima slični opći sigurnosni zahtjevi , 2.
dio: Posebni zahtjevi za ventilatore.
DIN EN 50 366:2003+A1 (vrijedi za proizvode označene *)
Električni kućanski aparati i slični svakodnevni artikli –
Elektromagnetska polja - Metode za evaluaciju i mjerenja.
DIN EN 50 106:2007 Električni kućanski aparat i i njima slični
– Sigurnosni zahtjevi za kontrolu proizvodnje. Napomena: EN 50
106:2007 je u skladu sa standardima samo kada je riječ u aparatima
koji su ožičeni iznutra.
EU Deklaracija o usklađenosti
Kako je definirano EU
direktivnom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti 2004/108/EC
Sljedeći usklađeni standardi su u uporabi:
DIN EN 61000-6-3: Elektromagnetska kompatibilnost –Generički
imunitet emisije – Prvi dio: Opći zahtjevi za uređaje u
domaćinstvima, uredima, trgovinama i sličnim okruženjima.
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio
6-2: Opći zahtjevi – imunitet za uređaje u industrijskom okruženju.
Kompletna tehnička dokumentacija je dostupna.
Windischbuch, 02.03.2009
Zračne zavjese
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
U skladu sa slijedećim EC direktivama.
EU Deklaracija o usklađenosti
Kao što je definirano EU direktivom o originalnim strojevima 98/37/
EC, aneksom II A. Ventilatori za propuštanje zraka koji dolazi iz
okruženja u kojem ne postoji opasnost od eksplozije.
Kurt Maurer
Managing Director
HR
Sigurnosne informacije
Ovaj uređaj ne smije se pustiti u pogon prije čitanja upute o
postavljanju i sigurnosnih informacija.
Svi su ventilatori namijenjeni transportu zraka u uređajima za
cirkuliranje/obradu zraka. Ako su postavljeni u prostorima koji se
ne griju, kućište mora biti izolirano kako bi se izbjegla kondenzacija.
Njihova je namjena zamišljena tako da se koriste nakon što ih
se ugradi u strojeve, sustave cijevi ili nakon što je postavljena
kontaktna zaštitna mreža. (SS-EN 294). Ventilatori koji se povezuju
s kanalima moraju se povezati s obje strane (ulaz/izlaz). Ukoliko
postoji opasnost od ulaska vode u motor, kroz kanale, potrebna je
vanjska zaštita. Pokretni dijelovi nakon postavljanja ne smiju biti
dostupni. Ventilatori se ne smiju koristiti u opasnim okruženjima ili ako
su povezani s cijevima za dimnjak. Ventilatori se ne smiju postavljati
na otvorenom (iznimka su krovni ventilatori i ventilatori odgovarajuće
IP klase, a za takvu svrhu). Ako su ventilatori postavljeni bez
izolacije ili u prostorima koji nisu grijani, postoji rizik od kondenzacije.
Sigurnosni dodaci (npr., zaštita motora, sigurnosna rešetka) ne smiju
se uklanjati, skraćivati, kratko spajati ili posve isključiti. OPREZ,
prije servisiranja ili održavanja isključite struju (glavni prekidač svih
polova) i uvjeriti se da se propeler zaustavio. Ventilatori mogu imati
oštre rubove, što može izazvati ozljede. OPREZ, budite oprezni kada
otvarate servisna vrata (otvaraju se prema van), ventilator i motor koji
su postavljeni na otvoru su relativno teški.
Transport i pohranjivanje
Svi ventilatori su pakirani u tvornici kako bi podnijeli normalni
transport. Kada rukujete s uređajima, koristite prikladnu aparaturu
za njihovo podizanje kako biste izbjegli moguću štetu ventilatora ili
osoblja. Nemojte podizati ventilatore spajajući kablove, razvodnu
kutiju, propeler ili ulazni konus. Izbjegavajte udarce ili utovare
koji bi uzrokovali šok sustavu. Ventilatore pohranjujte na suhom
mjestu, zaštićene od vremenskih neprilika i prljavštine do konačnog
postavljanja.
Postavljanje
Pročitajte gornje sigurnosne informacije. Postavljanje, spajanje na
struju i puštanje u pogon može obavljati isključivo autorizirano
osoblje, u skladu sa zahtjevima i propisima. Spajanje na struju se
izvodi prema dijagramu spajanja u kutiji terminala, oznakama na
blokovima terminala ili na kablu. Svi trofazni ventilatori iz tvornice se
isporučuju sa spojevima od 400V 3~. OPREZ, ne koristite metalne
kompresijske brtve, ako su kutije terminala plastične. Također
upotrijebite čep za kompresijske brtve. Ako uklonite integrirani nosač
za instalaciju K ventilatora, rupe koje nastanu uklanjanjem vijaka
moraju biti zatvorene. K ventilator mora biti postavljen s razvodnom
kutijom na vrhu jedinice ± 90 stupnjeva. Ako se ventilator postavlja
trajno, koristeći kablove promjera 12 – 14 mm, ulazno grananje
mora se zamijeniti (odnosi se na tipove K, KV, RVF and KVK
125/160). Kako bi očuvali IP44 RS ventilatori ne smiju se postavljati
s razvodnom kutijom/pločom motora postavljenom prema gore
(slika 1). Ventilatori s termičkim kontaktima s vanjskim vodovima
(TK) uvijek moraju biti spojeni na vanjsku zaštitu motora. Postavite
ventilator u smjeru protoka zraka (vidi strelicu na jedinici). Ventilatori
moraju biti postavljeni tako da se ne prenose vibracije na sustav
kanala ili zgradu. (Prikladni dodaci kako što su obujmice ili difuzori su
dostupni).Uvjerite se da je postavljeni ventilator zaista fiksno i čvrsto
postavljen. Ventilator može biti postavljen u bilo kojem smjeru ukoliko
nije izričito navedeno drugačije. Manji tipovi TLP 125 do 200 mogu
se postaviti naopako u spuštenim stropovima. U ovom slučaju grijač
valja rotirati tako da je razvodna kutija sa zaštitom od pregrijavanja
postavljena prema gore ili u stranu. NB TLP 315 se ne može
montirati naopako. Ventilatori moraju biti postavljeni tako da je lako
i sigurno provesti servisiranje i održavanje. Neugodna buka može se
prigušiti postavljanjem prigušivača (dostupna dodatna oprema).
Za frekventnu regulaciju mora biti postavljen svepolni sinusni filter
između motora i frekventnog regulatora (verzija za sve polove: faza
na fazu, faza na uzemljenje). Ventilatori su namijenjeni neprekidnoj
uporabi unutar navedenog temperaturnog raspona.
Ventilatori s termalnim kontaktima koji se rućno resetiraju (resetiraju
se prekidom dovoda struje, zaštita motora SP 1) moraju se uzeti
u razmatranje prilikom spajanja ostale opreme s automatskom
funkcijom paljenja i gašenja.
Puštanje u pogon
Prije prvog puštanja u pogon provjerite sljedeće:
-Spajanje na struju je provedeno ispravno.
- Sigurnosni vod je spojen.
- Postavljena je zaštita motora.
- Sigurnosni uređaji su postavljeni (sigurnosna rešetka)
- Iz kućišta su uklonjeni preostali materijali i strana tijela.
Kada puštate uređaj u pogon, provjerite sljedeće:
- Podaci o spajanu odgovaraju specifikacijama na ploči s podacima:
Maksimalni napon +6%, -10%, prema IEC 38. Vrijednost nazivne
struja ne smije se premašiti za više od 5% pri nazivnom naponu.
OPREZ, kada regulirate brzinu smanjenjem napona, struja motora
može prijeći nazivnu struju pri nižem naponu. U tom slučaju navoji
motora zaštićeni su termalnim kontaktima. Mora se uzeti u obzir
minimalni statički pad tlaka.
-Da je zaštita motora funkcionalna, smjer rotacije trebao bi odgovarati
smjeru rotacijske strelice (trofazni).
- Glatki rad motora (bez neuobičajenih zvukova).
-Ventilatorima mora rukovati osoba koja ima dovoljno znanje ili
obrazovanje u tom području ili se njima mora baratati uz nadzor
takve osobe.
Održavanje, servisiranje i popravci
Prije održavanja, servisiranja ili popravka uvjerite se da:
- je prekinut dovod struje(glavni prekidač svih polova).
-elisa ventilatora je posve stala
- poštujte sigurnosna pravila za osoblje!
Ventilator valja očistiti kada je potrebno, a barem jednom godišnje
kako biste izbjegli nepotrebnu štetu na ležajevima. Filter će produljiti
vremensko razdoblje između čišćenja ventilatora. Ponekad je
preporučljivo postaviti zaštitu filtera).Ležajevi ventilatora ne trebaju
održavanje i zamjenjuju se samo ukoliko su oštećeni. Ne koristite
visoko-tlačni uređaj za čišćenje kada čistite ventilator. Uvjerite se
da je ravnoteža balansnih utega nepromijenjena i da ventilator
nije pomaknut ukoso. Poslušajte ima li neobičnih zvukova u radu
ventilatora.
Resetiranje termalne sklopke
Automatske termalne sklopke resetiraju se automatski nakon što
se motor ohladi (TW). Manualne termalne sklopke (SP1) resetiraju
se iskapčanjem glavnog voda na oko 10-20 minuta. Ventilatori s
vanjskim vodom za termalne sklopke (TK) resetiraju se s vanjske
zaštite motora. Ova zaštita možda nema automatsko resetiranje.
Uvjerite se da ventilator nije blokiran ili da nije pokrenuta zaštita
motora. Kontaktirajte dobavljača ako se motor ne pokrene nakon
kontrole i/ili resetiranja zaštite motora.
HR
Proizvođač
Naši proizvodi proizvedeni su u skladu s međunarodnim standardima
i propisima.
Systemair AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN
Ured: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99
Proizvođač ovime potvrđuje da su sljedeći proizvodi:
Ventilatori u kanalima, kanali kružnog oblika
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*
Ventilatori u kanalima, kanali pravokutnog oblika
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*
Centrifugalni ventilatori
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*
Krovni ventilatori
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*
Zidni ventilatori
RVF*
DIN EN 60 335-1 (vrijedi za proizvode označene *)
Električni kućanski aparati i njima slični – opći sigurnosni zahtjevi.
DIN EN 60 335-2-80 (vrijedi za proizvode označene *)
Električni kućanski aparati i njima slični opći sigurnosni zahtjevi , 2.
dio: Posebni zahtjevi za ventilatore.
DIN EN 50 366:2003+A1 (vrijedi za proizvode označene *)
Električni kućanski aparati i slični svakodnevni artikli –
Elektromagnetska polja - Metode za evaluaciju i mjerenja.
DIN EN 50 106:2007 Električni kućanski aparat i i njima slični
– Sigurnosni zahtjevi za kontrolu proizvodnje. Napomena: EN 50
106:2007 je u skladu sa standardima samo kada je riječ u aparatima
koji su ožičeni iznutra.
EU Deklaracija o usklađenosti
Kako je definirano EU
direktivnom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti 2004/108/EC
Sljedeći usklađeni standardi su u uporabi:
DIN EN 61000-6-3: Elektromagnetska kompatibilnost –Generički
imunitet emisije – Prvi dio: Opći zahtjevi za uređaje u
domaćinstvima, uredima, trgovinama i sličnim okruženjima.
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio
6-2: Opći zahtjevi – imunitet za uređaje u industrijskom okruženju.
Kompletna tehnička dokumentacija je dostupna.
Windischbuch, 02.03.2009
Jedinica za cirkuliranje/obradu zraka
TLP
u skladu sa sljedećim EU direktivama:
EU Deklaracija o usklađenosti
Kao što je definirano EU direktivom o originalnim strojevima 98/37/
EC, aneksom II A. Ventilatori za propuštanje zraka koji dolazi iz
okruženja u kojem ne postoji opasnost od eksplozije.
Sljedeći usklađeni standardi su u uporabi:
DIN EN 60 034-1
Rotirajući električni strojevi; ocjene i izvedbe.
DIN EN 60 204-1:2007
Sigurnost strojeva, električna oprema strojeva; opći zahtjevi.
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Sigurnost strojeva; osnovni koncepti; osnovni principi dizajna.
DIN EN 294
Sigurnost strojeva; sigurnosne udaljenosti za sprječavanje opasnih
zona po gornje ekstremitete.
Napomena: EN 294 u skladu je jedino kada je ugrađeni kontaktni
sigurnosni uređaj sastavni dio isporuke.
EU Deklaracija o usklađenosti
Kako je definirano EU direktivnom o niskom naponu 2006/95/EC
Sljedeći usklađeni standardi su u uporabi:
DIN EN 60 204-1:2007
Sigurnost strojeva; električna oprema strojeva; opći zahtjevi.
DIN EN 60 034-5:2007 + A1
Rotirajući električni strojevi ; 5. dio: Sigurnosna klasifikacija za
električne strojeve
Mats Sándor
Tehnički menadžer
HR
Sigurnosne informacije
Ovaj uređaj ne smije se pustiti u pogon prije čitanja upute o
postavljanju i sigurnosnih informacija.
Svi su ventilatori namijenjeni transportu zraka u uređajima za
cirkuliranje/obradu zraka. Ako su postavljeni u prostorima koji se
ne griju, kućište mora biti izolirano kako bi se izbjegla kondenzacija.
Njihova je namjena zamišljena tako da se koriste nakon što ih
se ugradi u strojeve, sustave cijevi ili nakon što je postavljena
kontaktna zaštitna mreža. (SS-EN 294). Ventilatori koji se povezuju
s kanalima moraju se povezati s obje strane (ulaz/izlaz). Ukoliko
postoji opasnost od ulaska vode u motor, kroz kanale, potrebna je
vanjska zaštita. Pokretni dijelovi nakon postavljanja ne smiju biti
dostupni. Ventilatori se ne smiju koristiti u opasnim okruženjima ili ako
su povezani s cijevima za dimnjak. Ventilatori se ne smiju postavljati
na otvorenom (iznimka su krovni ventilatori i ventilatori odgovarajuće
IP klase, a za takvu svrhu). Ako su ventilatori postavljeni bez
izolacije ili u prostorima koji nisu grijani, postoji rizik od kondenzacije.
Sigurnosni dodaci (npr., zaštita motora, sigurnosna rešetka) ne smiju
se uklanjati, skraćivati, kratko spajati ili posve isključiti. OPREZ,
prije servisiranja ili održavanja isključite struju (glavni prekidač svih
polova) i uvjeriti se da se propeler zaustavio. Ventilatori mogu imati
oštre rubove, što može izazvati ozljede. OPREZ, budite oprezni kada
otvarate servisna vrata (otvaraju se prema van), ventilator i motor koji
su postavljeni na otvoru su relativno teški.
Transport i pohranjivanje
Svi ventilatori su pakirani u tvornici kako bi podnijeli normalni
transport. Kada rukujete s uređajima, koristite prikladnu aparaturu
za njihovo podizanje kako biste izbjegli moguću štetu ventilatora ili
osoblja. Nemojte podizati ventilatore spajajući kablove, razvodnu
kutiju, propeler ili ulazni konus. Izbjegavajte udarce ili utovare
koji bi uzrokovali šok sustavu. Ventilatore pohranjujte na suhom
mjestu, zaštićene od vremenskih neprilika i prljavštine do konačnog
postavljanja.
Postavljanje
Pročitajte gornje sigurnosne informacije. Postavljanje, spajanje na
struju i puštanje u pogon može obavljati isključivo autorizirano
osoblje, u skladu sa zahtjevima i propisima. Spajanje na struju se
izvodi prema dijagramu spajanja u kutiji terminala, oznakama na
blokovima terminala ili na kablu. Svi trofazni ventilatori iz tvornice se
isporučuju sa spojevima od 400V 3~. OPREZ, ne koristite metalne
kompresijske brtve, ako su kutije terminala plastične. Također
upotrijebite čep za kompresijske brtve. Ako uklonite integrirani nosač
za instalaciju K ventilatora, rupe koje nastanu uklanjanjem vijaka
moraju biti zatvorene. K ventilator mora biti postavljen s razvodnom
kutijom na vrhu jedinice ± 90 stupnjeva. Ako se ventilator postavlja
trajno, koristeći kablove promjera 12 – 14 mm, ulazno grananje
mora se zamijeniti (odnosi se na tipove K, KV, RVF and KVK
125/160). Kako bi očuvali IP44 RS ventilatori ne smiju se postavljati
s razvodnom kutijom/pločom motora postavljenom prema gore
(slika 1). Ventilatori s termičkim kontaktima s vanjskim vodovima
(TK) uvijek moraju biti spojeni na vanjsku zaštitu motora. Postavite
ventilator u smjeru protoka zraka (vidi strelicu na jedinici). Ventilatori
moraju biti postavljeni tako da se ne prenose vibracije na sustav
kanala ili zgradu. (Prikladni dodaci kako što su obujmice ili difuzori su
dostupni).Uvjerite se da je postavljeni ventilator zaista fiksno i čvrsto
postavljen. Ventilator može biti postavljen u bilo kojem smjeru ukoliko
nije izričito navedeno drugačije. Manji tipovi TLP 125 do 200 mogu
se postaviti naopako u spuštenim stropovima. U ovom slučaju grijač
valja rotirati tako da je razvodna kutija sa zaštitom od pregrijavanja
postavljena prema gore ili u stranu. NB TLP 315 se ne može
montirati naopako. Ventilatori moraju biti postavljeni tako da je lako
i sigurno provesti servisiranje i održavanje. Neugodna buka može se
prigušiti postavljanjem prigušivača (dostupna dodatna oprema).
Za frekventnu regulaciju mora biti postavljen svepolni sinusni filter
između motora i frekventnog regulatora (verzija za sve polove: faza
na fazu, faza na uzemljenje). Ventilatori su namijenjeni neprekidnoj
uporabi unutar navedenog temperaturnog raspona.
Ventilatori s termalnim kontaktima koji se rućno resetiraju (resetiraju
se prekidom dovoda struje, zaštita motora SP 1) moraju se uzeti
u razmatranje prilikom spajanja ostale opreme s automatskom
funkcijom paljenja i gašenja.
Puštanje u pogon
Prije prvog puštanja u pogon provjerite sljedeće:
-Spajanje na struju je provedeno ispravno.
- Sigurnosni vod je spojen.
- Postavljena je zaštita motora.
- Sigurnosni uređaji su postavljeni (sigurnosna rešetka)
- Iz kućišta su uklonjeni preostali materijali i strana tijela.
Kada puštate uređaj u pogon, provjerite sljedeće:
- Podaci o spajanu odgovaraju specifikacijama na ploči s podacima:
Maksimalni napon +6%, -10%, prema IEC 38. Vrijednost nazivne
struja ne smije se premašiti za više od 5% pri nazivnom naponu.
OPREZ, kada regulirate brzinu smanjenjem napona, struja motora
može prijeći nazivnu struju pri nižem naponu. U tom slučaju navoji
motora zaštićeni su termalnim kontaktima. Mora se uzeti u obzir
minimalni statički pad tlaka.
-Da je zaštita motora funkcionalna, smjer rotacije trebao bi odgovarati
smjeru rotacijske strelice (trofazni).
- Glatki rad motora (bez neuobičajenih zvukova).
-Ventilatorima mora rukovati osoba koja ima dovoljno znanje ili
obrazovanje u tom području ili se njima mora baratati uz nadzor
takve osobe.
Održavanje, servisiranje i popravci
Prije održavanja, servisiranja ili popravka uvjerite se da:
- je prekinut dovod struje(glavni prekidač svih polova).
-elisa ventilatora je posve stala
- poštujte sigurnosna pravila za osoblje!
Ventilator valja očistiti kada je potrebno, a barem jednom godišnje
kako biste izbjegli nepotrebnu štetu na ležajevima. Filter će produljiti
vremensko razdoblje između čišćenja ventilatora. Ponekad je
preporučljivo postaviti zaštitu filtera).Ležajevi ventilatora ne trebaju
održavanje i zamjenjuju se samo ukoliko su oštećeni. Ne koristite
visoko-tlačni uređaj za čišćenje kada čistite ventilator. Uvjerite se
da je ravnoteža balansnih utega nepromijenjena i da ventilator
nije pomaknut ukoso. Poslušajte ima li neobičnih zvukova u radu
ventilatora.
Resetiranje termalne sklopke
Automatske termalne sklopke resetiraju se automatski nakon što
se motor ohladi (TW). Manualne termalne sklopke (SP1) resetiraju
se iskapčanjem glavnog voda na oko 10-20 minuta. Ventilatori s
vanjskim vodom za termalne sklopke (TK) resetiraju se s vanjske
zaštite motora. Ova zaštita možda nema automatsko resetiranje.
Uvjerite se da ventilator nije blokiran ili da nije pokrenuta zaštita
motora. Kontaktirajte dobavljača ako se motor ne pokrene nakon
kontrole i/ili resetiranja zaštite motora.
HU
Gyártó
Termékeink gyártása a nemzetközi szabványok és előírások
figyelembevételével történik.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
A gyártó ezennel kijelenti, hogy az alábbi termékek:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Légcsatorna ventilátorok
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Centrifugál ventilátorok
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Tetőventilátorok
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Légkezelő berendezések
C, F, K
Axiális ventilátorok
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
megfelelnek az alábbi EU-direktíváknak:
EU megfelelőségi nyilatkozat
az EU Gépek Direktíva (98/37/EC, Annex IIA) előírásai szerint. A
ventilátorokat tilos robbanásveszélyes környezetben üzemeltetni,
illetve robbanásveszélyes levegő szállítására használni.
Az alábbi harmonizált szabványok lettek alkalmazva:
DIN EN 60034-1
Forgó villamos gépek; névleges értékek és teljesítmények.
DIN EN 60204-1
Gépek biztonsága; gépek villamos berendezései; általános
előírások.
DIN EN 292-1
Gépek biztonsága; alapelvek, általános tervezési elvek.
DIN EN 294
Gépek biztonsága; biztonsági távolságok a felső végtaggal elérhető
veszélyzónák kiküszöböléséhez
Megjegyzés: Az EN 294 csak akkor alkalmazandó, ha a felszerelt
védőeszköz a szállítási terjedelembe tartozik.
EU megfelelőségi nyilatkozat
az EU Kisfeszültségű direktíva 2006/95/EC előírásai szerint.
Az alábbi harmonizált szabványok lettek alkalmazva:
DIN EN 60204-1
Gépek biztonsága; gépek villamos berendezései; általános
előírások.
DIN EN 60034-5
Villamos forgógépek; 5. rész: Villamos gépek védettségi fokozatai
DIN EN 60335-1
Villamos háztartási termékek és ehhez hasonlók Általános biztonsági előírások
DIN EN 60335-2-80
Villamos háztartási termékek és ehhez hasonlók Általános biztonság 2. rész: Ventilátorokra vonatkozó különleges
előírások.
DIN EN 50106 Villamos háztartási termékek és ehhez hasonlók –
A gyártás ellenőrzésére vonatkozó biztonsági előírások. Megjegyzés:
Az EN 50106 csak a nemzetközi előírások szerint behuzalozott
termékekre érvényes.
Rendelkezésre áll a komplett műszaki dokumentáció.
Windischbuch, 02.03.2009.
Kurt Maurer
Vezérigazgató
HU
Biztonsági előírások
Ventilátorainkat a levegő légtechnikai rendszerekben történő
szállítására terveztük. A ventilátorok kialakításánál feltételeztük,
hogy azokat gépekbe vagy légcsatorna rendszerekbe építik be,
illetve szabad kifúvás vagy elszívás esetén, a ventilátor szabadon
maradt, nyitott oldalán védőrácsot szerelnek fel (SS-EN-294). Az
installálást követően semmilyen mozgó alkatrészhez se lehessen
hozzáférni! Tilos a ventilátorokat veszélyes környezetben vagy
füstcsatornákhoz csatlakoztatva használni. Tilos a ventilátorokat
szabadban, megfelelő esővédelem kialakítása nélkül beépíteni
(a tetőventilátorok kivételével). A biztonsági tartozékokat (azaz
motorvédelem, védőrács) nem szabad leszerelni vagy kiiktatni.
FIGYELEM! A szervizelés vagy karbantartás előtt ki kell kapcsolni
a villamos betáplálást (az összes pólust megszakító főkapcsolóval)
és meg kell várni, hogy megálljon a járókerék. FIGYELEM! A
ventilátoroknak éles széleik és sarkaik vannak, melyek sérülést
okozhatnak. FIGYELEM! Óvatosan kell eljárni a ventilátorok szervizajtóinak kinyitásakor (kifordításakor), mert igen nehéz az ajtóra
felszerelt járókerék-motor egység.
Szállítás és tárolás
A ventilátorokat a gyárból való kiszállításkor a normál szállítási
igénybevételhez szükséges csomagolással látják el. Megfelelő
emelőberendezést kell használni a ventilátorok mozgatásához,
nehogy megsérüljenek a ventilátorok vagy a dolgozók. Tilos a
ventilátort a csatlakozókábelnél, a kapocsdoboznál, a járókeréknél
vagy a beszívókúpnál fogva megemelni. A ventilátorokat nem szabad
ütésszerű terhelésnek kitenni. A ventilátorokat száraz helyen kell
tárolni, védve az időjárás hatásaitól és a szennyeződésektől.
Installálás
Lásd a fenti Biztonsági előírásokat! Az installálással, a villamos
csatlakoztatással és az üzembe helyezéssel csak erre felhatalmazott
szakembert szabad megbízni, és be kell tartani a vonatkozó
előírásokat. A villamos csatlakozást a kapocsdobozban lévő
bekötési vázlat, és a csatlakozókapcsokon vagy a kábelen lévő
jelzések szerint kell elkészíteni. Az összes háromfázisú ventilátort
a gyárból 400 V 3 fázis csatlakozással szállítják ki. FIGYELEM!
Tilos fém tömszelencét használni műanyag kapocsdobozoknál! A
tömszelencéhez gumidugó tömítést kell használni. Ha a ventilátornak
ki van vezetve a termokontaktusa (TK), akkor azt mindig egy külső
motorvédelemhez kell bekötni. A ventilátort a tervezett légáram
irányának megfelelően kell beépíteni (lásd az irányjelző nyilat a
ventilátoron). A ventilátort úgy kell felszerelni, hogy a rezgés ne
terjedjen át a légcsatornákra vagy az épület tartószerkezetére.
(Alkalmas tartozékok, például bilincsek és flexibilis csatlakozók
kaphatók). Ügyelni kell arra, hogy a ventilátor erősen és stabilan
legyen felszerelve. A ventilátor bármely helyzetben installálható,
hacsak nincs ezzel ellentétes előírás. A ventilátorokat úgy kell
felszerelni, hogy könnyen és biztonságosan elvégezhető legyen a
szervizelés és a karbantartás. A zavaró zaj hangcsillapító (külön
tartozék) felszerelésével küszöbölhető ki.
Frekvencia-szabályozáshoz egy összes-pólusú színusz-szűrőt
kell felszerelni a motor és a frekvenciaszabályozó közé (összes
pólusú változat: fázis a fázishoz, föld a földhöz). A ventilátorokat
folyamatos üzemre tervezték, az előírt hőmérséklet-tartományon
belül üzemeltetve.
Üzemeltetés
Az első üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, hogy:
- A villamos csatlakozást jól készítették el.
- Bekötötték a védőföldelést.
- Felszerelték a motorvédelmet.
- Helyükön vannak a biztonsági berendezések (védőrács).
- A ventilátorházból eltávolították az esetlegesen ott maradt
szerelési anyagokat és az idegen anyagokat.
Az üzembe helyezéskor ellenőrizni kell az alábbiakat:
- A csatlakozási adatok megfelelnek az adattáblán feltüntetett
specifikációnak: maximális feszültség +6%, -10%, az IEC 38
szerint. Az áramfelvételnek nem szabad 5%-kal nagyobbnak
lennie a névleges értéknél, a névleges feszültségen mérve.
FIGYELEM! Ha a fordulatszám-szabályozás a feszültség
csökkentésével történik, akkor kisebb feszültségen a motor
áramfelvétele nagyobb lehet a névleges áramnál. Ebben
az esetben a motor tekercselését a termokontaktus védi.
Figyelemmel kell lenni szükséges minimális statikus
nyomásesésre.
- Működik a motorvédelem. A forgásiránynak meg kell felelnie a
forgásirányt jelző nyíllal (3 fázis).
- A motor zavarmentesen üzemel (nincs rendellenes zaj).
Karbantartás, szervizelés és javítás
A karbantartás, szervizelés és javítás megkezdése előtt gondoskodni
kell arról, hogy:
- A villamos betáplálás meg legyen szakítva (az összes pólust
megszakító főkapcsolóval).
- A ventilátor járókereke teljesen megálljon.
- Betartsák a munkavédelmi előírásokat!
Szükség esetén, évente legalább egyszer meg kell tisztítani a
ventilátort, hogy ne váljék kiegyensúlyozatlanná a járókerék, és
ne menjenek idő előtt tönkre a csapágyak. Légszűrő beépítésével
meghosszabbítható a ventilátor tisztításai közötti időintervallum.
(Ajánlatos felszerelni egy, a szűrőt figyelő nyomáskülönbség
kapcsolót). A ventilátor csapágyai nem igényelnek karbantartást,
és meghibásodásuk esetén ki kell őket cserélni. Nem szabad
nagynyomású eszközzel (gőzborotvával) tisztítani a ventilátort!
Ellenőrizni kell, hogy nem estek le a ventilátor járókerekét
kiegyensúlyozó súlyok, hogy nem deformálódott a járókerék, és
hogy nincs rendellenes üzemi zaj.
Hőkioldók visszaállítása, ventilátorok újraindítása
Az automatikus reszetelésű hőkioldók (TW) automatikusan
visszaállnak a zárt alaphelyzetbe a motor lehűlését követően.
A kézi reszetelésű hőkioldókat (TB) egy hegyes tárgy segítségével
lehet visszaállítani az alaphelyzetbe, megnyomva egy gombot a
motoron (a ventilátor kifúvó oldalán keresztül), vagy a fedélen lévő
lyukon keresztül.
A SP1 típusú, kézi reszetelésű hőkioldókat a villamos betáplálás 1060 percen keresztül történő megszakításával lehet az alaphelyzetbe
visszaállítani.
Azon ventilátorokat, melyek hőkioldója ki van vezetve a motor
sorkapocsaira (TK), a külső motorvédelemnél lehet reszetelni.
Ellenőrizni kell, nem szorult-e meg a ventilátor vagy nem oldott-e ki
a motorvédelem. Hívja ki a szervizt, ha a motor lehűlése és/vagy a
motorvédelem reszetelése után nem indul el a motor!
I
Produttore
I nostri prodotti sono realizzati in accordo con gli standard e le norme
internazionali di produzione.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor: +49 (0) 79 30 / 92 72 - 0
Fax: +49 (0) 79 30 / 92 72 - 92
Il produttore sopradefinito, dichiara che i seguenti prodotti:
ventilatori da circolari
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVKF, KVO
ventilatori da canale
KVT, KVTI, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
ventilatori centrifughi
GT, GC
torrini d’estrazione da tetto
DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
piccole unitá di trattamento aria
C, F, K
venitlatori assiaili
AW, AR, AXV, AXC, AXG, HA...(B), HA...(F), HAB..., HAGVG...
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
N.B.: tutti i codici dei prodotti venduti in Italia sono preceduti da una
sigla KV- (es: ventilatore DVS-400-M4 sarà KV-DVS-400-M4)
soddisfano le seguenti direttive Europee:
Dichiarazione di conformità
come definito nella Direttiva Macchine 98/37/EC, allegato II A.
Ventilatori per la ventilazione in sistemi d’aerazione caratterizzati da
atmosfere non esplosive.
Queste apparecchiature non devono essere messe in funzione
prima di aver letto le istruzioni di montaggio e le informazioni
sulla sicurezza.
Le seguenti normative sono state rispettate:
DIN EN 60 034-1: macchine elettriche rotanti; caratteristiche e
prestazioni.
DIN EN 60 204-1:2007
Sicurezza delle apparecchiature; componenti elettrici utilizzati; parte
1 requisiti generici
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Sicurezza delle apparecchiature; concetti di base; principi generali
per la progettazione.
DIN EN 294
Sicurezza delle apparecchiature; distanze di sicurezza per prevenire
zone pericolose raggiungibili dalle parti superiori.
Nota: il rispetto della normativa EN 294 è soddisfatto solo in quanto
viene collegato un dispositivo di sicurezza; operazione che rimane di
competenza dell’installatore dell’impianto completo e che come tale è
responsabile di questa parte della norma.
CE Dichiarazione di Conformità:
così come definito nella Direttiva Europea
2006/95/CE per la macchine a bassa tensione:
N.B. tutti i codici dei prodotti venduti in Italia sono preceduti da una
sigla KV- (esempio: ventilatore K 125 M sarà KV-K 125 M)
Le seguenti normative sono state rispettate:
DIN EN 60 204-1:2007
Sicurezza delle apparecchiature; componenti elettrici domestici e
similari; parte 1 requisiti generici
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Macchinari elettrici rotanti; parte 5: classificazione dei gradi di protezione assicurati degli involucri per le macchine con elementi rotanti
DIN EN 60 335-1 (applicabile a prodotti marcati con *)
Prodotti elettrici domestici e similari – requisiti generici di sicurezza
DIN EN 60 335-2-80 (applicabile a prodotti marcati con *)
Prodotti elettrici domestici e similari – requisiti generici di sicurezza,
parte 2: requisiti specifici per i ventilatori
DIN EN 50 366:2003+A1 (applicabile a prodotti marcati con *)
Prodotti elettrici domestici e similari – campi elettromagnetici – metodi
per la valutazione e la misura
DIN EN 50 106:2007 Prodotti elettrici domestici e similari –
Sicurezza – Istruzioni per il controllo e la costruzione. Attenzione: EN
50-106:2007 riguarda solo i prodotti internamente cablati.
CE Dichiarazione di Conformità:
così come definito dalla Direttiva Europea di Compatibilità
Elettromagnetica: 2004/108/CE.
Le seguenti normative sono state rispettate:
EN 61000-6-3:
Compatibilità elettromagnetica, Standard generici di sicurezza, Parte
1: requisiti generici per dispositivi utilizzati nelle abitazioni, negli uffici,
negli edifici commerciali e similari.
EN 61000-6-2:
Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-2: requisiti generici
per dispositivi utilizzati negli ambienti industriali.
E’ disponibile la documentazione tecnica completa.
Windischbuch, 26 Novembre 2006
Kurt Maurer
Direttore Generale
I
Sicurezza
- Tutti i ventilatori sono utilizzati per il trasporto dell’aria nei sistemi di condizionamento
- I ventilatori non sono pronti per l’utilizzo. Essi devono essere messi in funzione dopo il montaggio all’interno di macchine o condotti; in caso contrario la sicurezza di impiego dovrà essere assicurata dalla presenza di una griglia di protezione (SS-EN-294)
- L’installazione deve essere effettuata in modo da rendere impos
sibile il contatto diretto con le parti in movimento
- I ventilatori non devono essere usati in atmosfere esplosive o essere collegati a canne fumarie
- I ventilatori non devono essere installati all’esterno (fatta eccezio
ne per i torrini da tetto)
- Le apparecchiature di sicurezza (per esempio la protezione al motore, la griglia di sicurezza, …) non devono essere smontate, manomesse o rese inutilizzabili
- N.B.: Prima di effettuare revisioni o manutenzioni, assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica ed assicurarsi che la girante sia ferma
- N.B.: I ventilatori hanno lati ed angoli acuminati che possono causare ferite
- N.B.: Prestare attenzione nell’aprire i portelli di servizio (modelli swing-out), il ventilatore ed il motore assemblati sul portello sono relativamente pesanti
Trasporto e stoccaggio
- Tutti i ventilatori sono imballati in fabbrica per resistere le norma
li condizioni di trasporto
- Nel maneggiare i materiali utilizzare adeguate attrezzature per il sollevamento per evitare danni sia al ventilatore sia al personale
- I ventilatori non sono dotati di agganci specifici per il sollevamento
- Evitare colpi e danneggiamenti durante il carico
- I ventilatori devono essere immagazzinati all’interno di un’area asciutta, protetta dalle intemperie e dalla polvere
Installazione
- L’installazione, i collegamenti elettrici e la messa in marcia dovranno essere effettuati soltanto da personale autorizzato e rispettando le specifiche d’installazione
- Il collegamento elettrico dovrà essere effettuato in accordo con il diagramma indicato sui terminali e/o con le indicazioni sui morsetti od i fili di collegamento
- Tutti i ventilatori trifase vengono consegnati dalla fabbrica con connessione 400V 3~ a stella
- N.B.: Non usare dei pressa filo metallici con terminali in plastica. Usare una falsa candela di tenuta perché il pressa filo possa adattarsi meglio
- I ventilatori con termocontatti a terminali esterni (TK) dovranno sempre essere connessi ad un relè di protezione esterno al motore
- Montare il ventilatore nel senso del flusso dell’aria (vedere le frecce indicanti il senso di rotazione)
- Il ventilatore dovrà essere installato in modo che le vibrazioni non vengano trasmesse al sistema di condotti o all’edificio (sono disponibili accessori adatti, quali morsetti antivibranti)
- Assicurarsi che il ventilatore sia installato in modo stabile e sicuro
- Il ventilatore può essere montato in qualsiasi direzione se non diversamente stabilito
- Il ventilatore dovrà essere installato in modo tale da rendere possibili le operazioni di controllo e manutenzione in modo facile e sicuro
- E’ possibile ridurre la rumorosità del ventilatore mediante l’utilizzo di appositi silenziatori
Per frequenti regolazioni deve essere usato un filtro elettromagnetico
tra il motore ed il variatore di frequenza (versione tutti poli: fase
a fase, fase a terra). I ventilatori sono adatti per un uso continuo
all’interno del campo di temperature stabilito.
Funzionamento
Prima di mettere in funzione il ventilatore verificare che:
- Tutte le connessioni elettriche siano eseguite correttamente
- Non ci siano fili elettrici non isolati. Il termocontatto sia collegato
- I dispositivi di sicurezza siano tutti installati (griglie di protezione)
- Non ci siano residui dei materiali usati per l’installazione nel ventilatore
Al momento di mettere in funzione il ventilatore controllare che:
- Tutte le caratteristiche elettriche del ventilatore, riportate sulla targhetta, siano conformi alla linea elettrica usata per con
nessione. Massimo scarto di tensione: +6%, -10% secondo IEC38. La corrente misurata non può superare di più del 5% la corrente nominale
- N.B.: Quando si regola la velocità riducendo la tensione, la
corrente può assumere valori maggiori rispetto alla corrente di targa. In questo caso il motore viene protetto dal termocontatto. Deve essere garantita la perdita di carico minima
- La protezione del motore sia collegata e funzionante. Il senso di rotazione deve corrispondere a quello indicato dalla freccia posta sul ventilatore (motori trifase)
- La regolarità di funzionamento del motore genera una rumoro
sità normale
Manutenzione, servizio e riparazioni
Prima di qualsiasi intervento assicurarsi che:
- La linea elettrica sia sconnessa
- La girante del ventilatore sia completamente ferma
- Siano rispettate tutte le precauzioni di sicurezza
- Il ventilatore dovrebbe essere pulito quando necessario ed alme
no una volta all’anno per evitare sbilanciamenti e danneggiamenti dei cuscinetti
- L’utilizzo di un filtro consente di prolungare il tempo tra due puli
ture del ventilatore. Alcune volte è raccomandata l’installazione di un filtro di protezione
- I cuscinetti dei ventilatori sono del tipo “senza manutenzione”, per cui dovrebbero essere sostituiti solo se danneggiati
- Non usare un pulitore ad alta pressione (getto di vapore) per pulire il ventilatore. Assicurarsi che non vengano rimossi i pesi che bilanciano la girante e che non vengano piegate le pale della girante
- Prestare attenzione ad eventuali rumori successivi alla pulizia
Riarmamento dei termocontatti
- I termocontatti automatici si riarmano da soli dopo che il motore si è raffreddato (TW)
- I termocontatti manuali (TB) si riarmano con un oggetto appuntito premendo il bottone sul motore (sulla bocca di espulsione) o at
traverso un foro nella copertura
- I termocontatti manuali (SP1) si riarmano scollegando dalla rete elettrica di alimentazione per un tempo approssimativo di 10-60 minuti
- I ventilatori dotati di comando esterno per i termocontatti (TK) si riarmano mediante la protezione esterna del motore. Assicurarsi che il ventilatore non sia bloccato o che il relè di protezione sia armato.Contattare il nostro distributore nel caso in cui il motore non ripartisse dopo il controllo e/o il riarmo della protezione del motore
LT
Gamintojas
Mūsų gaminami gaminiai atitinka tarptautinių standartų reikalavimus.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Gamintojas patvirtina, kad toliau išvardinta įranga:
Kanaliniai ventiliatoriai apskirtiems ortakiams
RVK, KD, K, KV
Izoliuoti kanaliniai ventiliatoriai apskirtiems ortakiams
FVT, KVK, KVKE, KVO
Kanaliniai ventiliatoriai stačiakampiams ortakiams
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Išcentriniai ventiliatoriai
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Stogo ventiliatoriai
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Šilumos atgavimo įrenginiai
C, F, K
Ašiniai ventiliatoriai
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Vėdinimo sekcijos
LMR
Virtuviniai ventiliatoriai
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
MUB ventiliatoriai stačiakampiams ortakiams
MUB
Taikomi šie suderintieji standartai:
DIN EN 60 034-1
Sukieji elektros įrenginiai. 1 dalis. Nominaliosios reikšmės ir eksploatavimo charakteristikos.
DIN EN 60 204-1
Techninių įrenginių elektros įranga. Saugumas. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai.
DIN EN 292-1
Techninių įrenginių saugumas. Bendrieji projektavimo principai.
DIN EN 294
Techninių įrenginių saugumas. Viršutinėmis galūnėmis pasiekti
pavojaus zonų neleidžiantys saugos atstumai.
Pastaba: EN 294 sąlygos tenkinamos tik tuo atveju, kai pagal
pateikimo apimtį įrengtas kontakto saugos įtaisas.
Europos Bendrijos šalių reikalavimų atitikties deklaracija, kaip
apibrėžta direktyvoje 2006/95/EC dėl žemųjų įtampų įrangos.
Taikomi šie suderintieji standartai:
DIN EN 60 204-1
Techninių įrenginių elektros įranga. Saugumas. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai.
DIN EN 60 034-5
Sukieji elektros įrenginiai. 5 dalis. Sukiųjų elektros įrenginių
konstrukcijų užtikrinami apsaugos lygiai. Klasifikacija.
DIN EN 60 335-1
Elektriniai buitiniai ir panašūs gaminiai. Sauga. Bendrieji reikalavimai.
DIN EN 60 335-2-80
Elektriniai buitiniai ir panašūs gaminiai. Sauga. 2 dalis. Ypatingi
reikalavimai ventiliatoriams.
DIN EN 50 106
Elektriniai buitiniai ir panašūs gaminiai. Sauga. Gamybos kontrolės
saugumo nurodymai.
Pastaba: EN 50 106 taikomas tik viduje instaliuotiems gaminiams.
Europos Bendrijos šalių reikalavimų atitikties deklaracija, kaip
apibrėžta direktyvose 2004/108/EC dėl elektromagnetinio suderinamumo. Taikomi šie suderintieji standartai:
DIN EN 61000-6-3: Elektromagnetinis suderinamumas (EMC).
Spinduliavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai buitinei, biurų, prekybos ir panašiai įrangai.
DIN EN 61000-6-2: Elektromagnetinis suderinamumas (EMC). 6-2
dalis. Bendrieji reikalavimai. Prietaisų atsparumas pramoninėje
aplinkoje.
Galima gauti išsamią techninę dokumentaciją.
Windischbuch, 02.03.2009.
Ortakių šildytuvai
FHW, Proff, AVR, SVA
Oro užuolaidos
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Atitinka sekančias EC direktyvas:
Europos Bendrijos šalių reikalavimų atitikties deklaracija, kaip
apibrėžta direktyvos 98/37/EB dėl mašinų II A priede.
Ventiliatoriai neturinčių sprogimo grėsmės patalpų oro vėdinimo
sistemoms. Ši įranga gali būti pradėta eksploatuoti tik perskaičius
montavimo nurodymų ir saugos informaciją.
Kurt Maurer
Generalinis direktorius
LT
SAUGUMO TECHNIKA
Visi bendrovės „Systemair“ ventiliatoriai nėra parengti atskirai naudoti
gaminiai ir gali būti eksploatuojami tik prijungus juos prie ortakių arba
įrengus apsaugos nuo kontaktų groteles (SS-EN-294). Montuojama
taip, kad būtų išvengta tiesioginio sąlyčio su judančiomis dalimis.
Montavimo darbus atlikti gali tik patyrę darbuotojai! Draudžiama
ventiliatorius eksploatuoti sprogimo grėsmę turinčiose patalpose
arba sujungus juos su dūmtakiais. Ventiliatoriai turi būti įrengiami
tik patalpose, išskyrus stogų ventiliatorius. Apsaugos priemonės –
variklio apsaugos, apsaugos nuo kontaktų grotelės ir t. t. – negali
būti išjungtos, išrinktos arba netinkamos naudoti. Ventiliatoriai su
išorininėmis variklių kontaktinėmis relėmis turi būti prijungti prie
išorinės variklio apsaugos. DĖMESIO! Prieš pradėdami priežiūros
arba montavimo darbus, išjunkite iš elektros tinklo ir įsitikinkite, kad
darbaratis sustojo. DĖMESIO! Ventiliatoriaus kraštai ir kampai gali
būti aštrūs, todėl galite susižeisti arba įsipjauti. DĖMESIO! Būkite
atsargūs atidarydami liukų dangčius – ant liuko įrengtas ventiliatorius
ir variklis gana sunkūs.
GABENIMAS IR SAUGOJIMAS
Visi ventiliatoriai gamykloje supakuojami taip, kad atitiktų priimtus
gabenimo standartus. Siekiant išvengti ventiliatoriaus pažeidimų
arba žmonių sužeidimų, dirbdami su gaminiais naudokite kėlimo
įrangą. DĖMESIO! Draudžiama kelti ventiliatorių už jungiamojo
kabelio, sujungimų dėžutės, darbaračio arba įeigos viršutinio antgalio.
Saugokite nuo smūgių ir smūginių krūvių. Ventiliatorius iki galutinio
sistemos sumontavimo būtina saugoti sausose patalpose.
ĮRENGIMAS
Laikykitės saugumo technikos reikalavimų. Montavimo, elektros
srovės prijungimo ir patikros darbus gali atlikti tik patyrę darbuotojai
pagal montavimo instrukcijos nurodymus. Elektros srovė turi būti
jungiama pagal pateiktą ant sujungimų dėžutės prijungimo schemą
arba pagal sujungimų arba kabelių žymėjimus. Visi gamintojo
įmonės tiekiami trifaziai ventiliatoriai yra jungiami prie 400 V ~ 3.
PASTABA! Plastmasinėse sujungimų dėžutėse nenaudokite metalinių
kniedžių sujungimų. Termokontaktus su išoriniais laidais (TK) turintys
ventiliatoriai visada turi būti prijungiami prie išorinio variklio apsaugos
įrenginio. Ventiliatorius turi būti įrengtas pagal oro srovės kryptį (žr.
sukimosi krypties rodyklę). Ventiliatorius turi būti įrengtas taip, kad
vibracija nebūtų perduodama kanalų sistemai arba pastatui (šiam
tikslui tiekiamos tokios papildomos priemonės kaip greitai nuimamos
movos ir difūzoriai). Įsitikinkite, ar sumontuotas ventiliatorius gerai
užfiksuotas. Ventiliatoriai turi būti sumontuoti taip, kad juos prižiūrėti
būtų lengva ir saugu.
Erzinančio triukšmo galima išvengti naudojant slopintuvą (vieną iš
tiekiamų papildomų priemonių).
EKSPLOATAVIMAS
Prieš paleisdami, patikrinkite, ar:
- tinkamai prijungta prie elektros tinklo;
- prijungtas apsauginis laidas;
- prijungta elektros variklio apsaugos įranga;
- saugą užtikrinanti įranga yra vietoje (apsauginės grotelės);
- ventiliatoriuje nėra palikta pašalinių daiktų.
Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar:
elektros parametrai atitinka ventiliatoriaus lentelėje nurodytą
specifikaciją: didžiausia leistina įtampa + 6 proc., - 10 proc. pagal
IEC 38. Nominali srovė esant nominaliai įtampai negali būti didesnė
daugiau kaip 5 proc. DĖMESIO! Kai sūkio dažnis reguliuojamas
mažinant įtampą, srovė variklyje gali viršyti nominalią srovę esant
žemai įtampai. Šiuo atveju variklio apvijas apsaugo termokontaktai.
Būtina stebėti mažiausią leistiną statinį slėgio kritimą. Dirba variklio
apsaugos įranga. Sukimosi kryptis turi atitikti sukimosi krypties
rodyklės kryptį (trifaziai). Variklis turi dirbti sklandžiai (be pašalinio
triukšmo).
ĮRENGIMAS, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
Prieš pradėdami montavimo, priežiūros arba remonto darbus,
įsitikinkite, ar:
atjungta nuo įtampos; ventiliatoriaus darbaratis visiškai sustojo;
laikomasi personalo saugumo technikos reikalavimų. Jei reikia,
ventiliatorius turi būti valomas bent vieną kartą per metus, siekiant
išvengti disbalanso ir priešlaikio guolių susidėvėjimo. Filtrų įrengimas
leidžia padidinti intervalus tarp ventiliatoriaus valymų (kai kuriais
atvejais patariama įrengti apsauginius filtrus). Ventiliatoriaus guoliai
keičiami tik juos pažeidus. Valydami ventiliatorius nenaudokite aukšto
slėgio plovimo įrenginių (garų purkštuvo). Įsitikinkite, ar nesupainioti
balansiniai ventiliatoriaus darbaračio gramzdikliai ir darbaratis
nesukreivintas. Atkreipkite dėmesį, jei ventiliatoriui veikiant atsiranda
pašalinis garsas.
PALEIDIMAS IŠ NAUJO SUVEIKUS TERMOKONTAKTAMS
Automatiniai termokontaktai automatiškai iš naujo pradeda veikti
varikliui atvėsus (TW kontaktai). Termokontaktai (SP1) rankiniu būdu
iš naujo paleidžiami išjungiant iš tinklo maždaug 10–60 minučių.
Ventiliatoriai su išvadais išorinei variklio šiluminės apsaugos įrangai
(TK) iš naujo paleidžiami per išorinę variklio apsaugą. Įsitikinkite,
ar ventiliatorius neužblokuotas arba variklio apsauga neuždara.
Susisiekite su tiekėju, jei variklio negalima paleisti po patikrinimo ir
(ar) variklio apsaugos paleidimo iš naujo.
LT
Gamintojas
Mūsų gaminami gaminiai atitinka tarptautinių standartų reikalavimus.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Gamintojas patvirtina, kad šie gaminiai:
Apvalių ortakių kanaliniai ventiliatoriai
RVK
IStačiakampių ortakių kanaliniai ventiliatoriai
KVTI, MUB
Radialiniai ventiliatoriai
GT, GC, GR
Stogo ventiliatoriai
DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVV, DVC
Oro vėdinimo įrenginys
F16, F30, F35, K25, K42, K62, K100
Ašiniai
AW, AR, AXV, AXC, AXG, HA...(B), HA...(F), HABO...
Europos Bendrijos šalių reikalavimų atitikties deklaracija, kaip
apibrėžta direktyvoje 2006/95/EC dėl žemųjų įtampų įrangos.
Taikomi šie suderintieji standartai:
DIN EN 60 204-1
Techninių įrenginių elektros įranga. Saugumas. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai.
DIN EN 60 034-5
Sukieji elektros įrenginiai. 5 dalis. Sukiųjų elektros įrenginių
konstrukcijų užtikrinami apsaugos lygiai. Klasifikacija.
DIN EN 60 335-1
Elektriniai buitiniai ir panašūs gaminiai. Sauga. Bendrieji reikalavimai.
DIN EN 60 335-2-80
Elektriniai buitiniai ir panašūs gaminiai. Sauga. 2 dalis. Ypatingi
reikalavimai ventiliatoriams.
DIN EN 50 106
Elektriniai buitiniai ir panašūs gaminiai. Sauga. Gamybos kontrolės
saugumo nurodymai.
Pastaba: EN 50 106 taikomas tik viduje instaliuotiems gaminiams.
Europos Bendrijos šalių reikalavimų atitikties deklaracija, kaip
apibrėžta direktyvose 2004/108/EC dėl elektromagnetinio suderinamumo. Taikomi šie suderintieji standartai:
DIN EN 61000-6-3: Elektromagnetinis suderinamumas (EMC).
Spinduliavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai buitinei, biurų, prekybos ir panašiai įrangai.
DIN EN 61000-6-2: Elektromagnetinis suderinamumas (EMC). 6-2
dalis. Bendrieji reikalavimai. Prietaisų atsparumas pramoninėje
aplinkoje.
Galima gauti išsamią techninę dokumentaciją.
Windischbuch, 02.03.2009.
Kiti ventiliatoriai
KBR, KBT
Atitinka sekančias EC direktyvas:
Europos Bendrijos šalių reikalavimų atitikties deklaracija, kaip
apibrėžta direktyvos 98/37/EB dėl mašinų II A priede.
Ventiliatoriai neturinčių sprogimo grėsmės patalpų oro vėdinimo
sistemoms. Ši įranga gali būti pradėta eksploatuoti tik perskaičius
montavimo nurodymų ir saugos informaciją.
Taikomi šie suderintieji standartai:
DIN EN 60 034-1
Sukieji elektros įrenginiai. 1 dalis. Nominaliosios reikšmės ir eksploatavimo charakteristikos.
DIN EN 60 204-1
Techninių įrenginių elektros įranga. Saugumas. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai.
DIN EN 292-1
Techninių įrenginių saugumas. Bendrieji projektavimo principai.
DIN EN 294
Techninių įrenginių saugumas. Viršutinėmis galūnėmis pasiekti
pavojaus zonų neleidžiantys saugos atstumai.
Pastaba: EN 294 sąlygos tenkinamos tik tuo atveju, kai pagal
pateikimo apimtį įrengtas kontakto saugos įtaisas.
Kurt Maurer
Generalinis direktorius
LT
SAUGUMO TECHNIKA
Visi bendrovės „Systemair“ ventiliatoriai nėra parengti atskirai naudoti
gaminiai ir gali būti eksploatuojami tik prijungus juos prie ortakių arba
įrengus apsaugos nuo kontaktų groteles (SS-EN-294). Montuojama
taip, kad būtų išvengta tiesioginio sąlyčio su judančiomis dalimis.
Montavimo darbus atlikti gali tik patyrę darbuotojai! Draudžiama
ventiliatorius eksploatuoti sprogimo grėsmę turinčiose patalpose
arba sujungus juos su dūmtakiais. Ventiliatoriai turi būti įrengiami
tik patalpose, išskyrus stogų ventiliatorius. Apsaugos priemonės –
variklio apsaugos, apsaugos nuo kontaktų grotelės ir t. t. – negali
būti išjungtos, išrinktos arba netinkamos naudoti. Ventiliatoriai su
išorininėmis variklių kontaktinėmis relėmis turi būti prijungti prie
išorinės variklio apsaugos. DĖMESIO! Prieš pradėdami priežiūros
arba montavimo darbus, išjunkite iš elektros tinklo ir įsitikinkite, kad
darbaratis sustojo. DĖMESIO! Ventiliatoriaus kraštai ir kampai gali
būti aštrūs, todėl galite susižeisti arba įsipjauti. DĖMESIO! Būkite
atsargūs atidarydami liukų dangčius – ant liuko įrengtas ventiliatorius
ir variklis gana sunkūs.
GABENIMAS IR SAUGOJIMAS
Visi ventiliatoriai gamykloje supakuojami taip, kad atitiktų priimtus
gabenimo standartus. Siekiant išvengti ventiliatoriaus pažeidimų
arba žmonių sužeidimų, dirbdami su gaminiais naudokite kėlimo
įrangą. DĖMESIO! Draudžiama kelti ventiliatorių už jungiamojo
kabelio, sujungimų dėžutės, darbaračio arba įeigos viršutinio antgalio.
Saugokite nuo smūgių ir smūginių krūvių. Ventiliatorius iki galutinio
sistemos sumontavimo būtina saugoti sausose patalpose.
ĮRENGIMAS
Laikykitės saugumo technikos reikalavimų. Montavimo, elektros
srovės prijungimo ir patikros darbus gali atlikti tik patyrę darbuotojai
pagal montavimo instrukcijos nurodymus. Elektros srovė turi būti
jungiama pagal pateiktą ant sujungimų dėžutės prijungimo schemą
arba pagal sujungimų arba kabelių žymėjimus. Visi gamintojo
įmonės tiekiami trifaziai ventiliatoriai yra jungiami prie 400 V ~ 3.
PASTABA! Plastmasinėse sujungimų dėžutėse nenaudokite metalinių
kniedžių sujungimų. Termokontaktus su išoriniais laidais (TK) turintys
ventiliatoriai visada turi būti prijungiami prie išorinio variklio apsaugos
įrenginio. Ventiliatorius turi būti įrengtas pagal oro srovės kryptį (žr.
sukimosi krypties rodyklę). Ventiliatorius turi būti įrengtas taip, kad
vibracija nebūtų perduodama kanalų sistemai arba pastatui (šiam
tikslui tiekiamos tokios papildomos priemonės kaip greitai nuimamos
movos ir difūzoriai). Įsitikinkite, ar sumontuotas ventiliatorius gerai
užfiksuotas. Ventiliatoriai turi būti sumontuoti taip, kad juos prižiūrėti
būtų lengva ir saugu.
Erzinančio triukšmo galima išvengti naudojant slopintuvą (vieną iš
tiekiamų papildomų priemonių).
EKSPLOATAVIMAS
Prieš paleisdami, patikrinkite, ar:
- tinkamai prijungta prie elektros tinklo;
- prijungtas apsauginis laidas;
- prijungta elektros variklio apsaugos įranga;
- saugą užtikrinanti įranga yra vietoje (apsauginės grotelės);
- ventiliatoriuje nėra palikta pašalinių daiktų.
Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar:
elektros parametrai atitinka ventiliatoriaus lentelėje nurodytą
specifikaciją: didžiausia leistina įtampa + 6 proc., - 10 proc. pagal
IEC 38. Nominali srovė esant nominaliai įtampai negali būti didesnė
daugiau kaip 5 proc. DĖMESIO! Kai sūkio dažnis reguliuojamas
mažinant įtampą, srovė variklyje gali viršyti nominalią srovę esant
žemai įtampai. Šiuo atveju variklio apvijas apsaugo termokontaktai.
Būtina stebėti mažiausią leistiną statinį slėgio kritimą. Dirba variklio
apsaugos įranga. Sukimosi kryptis turi atitikti sukimosi krypties
rodyklės kryptį (trifaziai). Variklis turi dirbti sklandžiai (be pašalinio
triukšmo).
ĮRENGIMAS, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
Prieš pradėdami montavimo, priežiūros arba remonto darbus,
įsitikinkite, ar:
atjungta nuo įtampos; ventiliatoriaus darbaratis visiškai sustojo;
laikomasi personalo saugumo technikos reikalavimų. Jei reikia,
ventiliatorius turi būti valomas bent vieną kartą per metus, siekiant
išvengti disbalanso ir priešlaikio guolių susidėvėjimo. Filtrų įrengimas
leidžia padidinti intervalus tarp ventiliatoriaus valymų (kai kuriais
atvejais patariama įrengti apsauginius filtrus). Ventiliatoriaus guoliai
keičiami tik juos pažeidus. Valydami ventiliatorius nenaudokite aukšto
slėgio plovimo įrenginių (garų purkštuvo). Įsitikinkite, ar nesupainioti
balansiniai ventiliatoriaus darbaračio gramzdikliai ir darbaratis
nesukreivintas. Atkreipkite dėmesį, jei ventiliatoriui veikiant atsiranda
pašalinis garsas.
PALEIDIMAS IŠ NAUJO SUVEIKUS TERMOKONTAKTAMS
Automatiniai termokontaktai automatiškai iš naujo pradeda veikti
varikliui atvėsus (TW kontaktai). Termokontaktai (SP1) rankiniu būdu
iš naujo paleidžiami išjungiant iš tinklo maždaug 10–60 minučių.
Ventiliatoriai su išvadais išorinei variklio šiluminės apsaugos įrangai
(TK) iš naujo paleidžiami per išorinę variklio apsaugą. Įsitikinkite,
ar ventiliatorius neužblokuotas arba variklio apsauga neuždara.
Susisiekite su tiekėju, jei variklio negalima paleisti po patikrinimo ir
(ar) variklio apsaugos paleidimo iš naujo.
LV
Ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcija
Ražotājs
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Mūsu iekārtas atbilst starptautisko standarta prasībām.
Ražotājs apstiprina, ka zemāk norādītās iekārtas:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Kanāla ventilatori
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Radiālie ventilatori
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Jumta ventilatori
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Gaisa apstrādes iekārtas
C, F, K
Centrbēdzes ventilatori
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Ievērot sekojošas standarta prasības:
DIN EN 60 034-1
Elektromotori. 1.daļa: Nominālās vērtības un ekspluatācijas raksturojumi.
DIN EN 60 204-1
Rūpniecības mašīnu elektroiekārtas. Drošība.1.daļa. Vispārējās
prasības.
DIN EN 292-1
Rūpniecisko mašīnu drošība. Konstruēšanas vispārējie principi.
DIN EN 294
Rūpniecisko mašīnu drošība. Ar rokām apkalpojamo zonu minimāli
pieļaujamie attālumi.
Piezīmes:
Prasības EN 294 tiek izpildītas tikai tad, ja bloķēšanas kontakti ir daļa
no piegādājamās iekārtas.
Eiropas Savienības valstu prasību atbilstības sertifikāts, zema
sprieguma iekārtu Direktīvai 2006/95/EC Ievērot sekojošas
standarta prasības:
DIN EN 60 204-1
Rūpniecības mašīnu elektroiekārtas. Drošība.1.daļa. Vispārējās
prasības.
DIN EN 60 034-5
Elektromotori 5.daļa Drošības pakāpe, kas nodrošināta ar elektromotoru konstrukciju . Klasifikācija.
DIN EN 60 335-1
Sadzīves un analogas nozīmes elektriskās iekārtas. Drošība. 2.daļa.
Individuālās prasības ventilatoriem.
DIN EN 50 106
Sadzīves un analogas nozīmes elektriskās iekārtas. Drošība.
Ražošanas pārbaudes instrukcija. Piezīmes: EN 50 106 tiek pielietotas iekārtām ar iekšējo elektromontāžu.
Eiropas Savienības valstu prasību atbilstības sertifikāts,
Direktīvas par elektromagnētisko savietošanu 2004/108/EC
Ievērot sekojošas standarta prasības:
DIN EN 61000-6-3
Elektromagnētisko savietošanu – kopējo traucējumu noturība.
Starojums.1.daļa. Sadzīves, ofisu, tirdzniecības un analogu iekārtu
kopējās prasības.
DIN EN 61000-6-2
Elektromagnētisko savietošanu. 6-2 daļa. Kopējās prasības. Drošs
izmantošanai rūpnieciskajai videi.
Pilns tehniskās dokumentācijas komplekts tiek piegādāts pēc
pasūtījuma.
Windischbuch, 02.03.2009
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Tiek ievērotas sekojošu Eiropas Savienības normatīvo dokumentu
prasības:
Eiropas Savienības valstu prasību atbilstības sertifikāts,
rūpniecisko mašīnu Direktīvai 98/37/EC, Pielikumam IIA
Gaisa apstrādes sistēmu ventilatori sprādziendrošās telpās. Šo
iekārtu ekspluatāciju var sākt tikai pēc iepazīšanās ar montāžas
instrukciju un drošības noteikumiem.
Kurt Maurer
Direttore Generale
LV
DROŠĪBAS TEHNIKA
Kompānijas SYSTEMAIR ražotie ventilatori ir gatavi eksluatācijai
tikai pēc pievienošanas gaisa cauruļvadiem vai aizsargrestīšu
uzstādīšanas, kas novērš saskari (SS-EN-294). Montāžai jābūt
izpildītai tā, lai nebūtu tieša saskare ar ventilatora kustīgajām
daļām. Montāžu drīkst veikt tikai apmācīts personāls! Ventilatoru
ekspluatācija nedrīks tikt veikta sprādzienbīstamās telpās vai tikt
savienoti ar dūmvadu. Ventilatori nedrīkst būt uzstādīti ārpus telpām,
izņemot jumta ventilatorus. Aizsardzības līdzekļi, tādi kā dzinēja
aizsardzība, aizsargrestīte un citi, nedrīkst tikt atvienoti, demontēti
vai sabojāti. Ventilatoriem ar ārējiem dzinēja aizsardzības releju
kontaktiem jābūt pieslēgtiem pie ārējās dzineju aizsardzības.
UZMANĪBU! Pirms ventilatora apkalpošanas pārliecināties vai ir
atslēgts spriegums un ir apstājies ventilatora skrejrats!
UZMANĪBU! Ventilatora ārējās daļas var būt asas un var izraisīt
traumas!
UZMANĪBU! Esiet uzmanīgi atverot ventilatora apkalpošanas lūkas
un vākus – ventilators un dzinējs, kurš uzmontēts uz lūkas ir smags!
TRANSPORTĒŠANA, UZGLABĀŠANA
Rūpnīcā visi ventilatori tiek iepakoti atbilstoši vispārpieņemtajiem
transportēšanas standartiem. Pārvietojot un transportējot
izstrādājumus izmantot pacēlājus un transportēšanas iekārtas, lai
novērstu izstrādājuma bojāšanu un personāla traumas.
UZMANĪBU! Ventilatoru nedrīkst celt aiz savienojošā kabeļa,
kontaktkārbas, darba rata un ieejas konusa. Nedrīkst pieļaut triecienus un trieciena slodzi. Līdz galīgai ventilatora montāžai sistēmā,
tiem jāglabājas sausās telpās.
UZSTĀDĪŠANA
Ievērojiet drošības tehniku. Ventilatora montāžu, elektriskos
pieslēgumus un pārbaudes drīkst veikt tikai apmācīts personāls
atbilstoši montāžas instrukcijām. Elektriskie pieslēgumi jāveic
atbilstoši pieslēguma shēmai, kas norādīta uz kontaktkārbas, kontaktklemju vai kabeļa marķējuma. Visi 3 fāzu ventilatori tiek piegādāti no
izgatavotājas rūpnīcas 400V 3 fāzu pieslēgumam.
PIEZĪME! Neizmantot metāla kniedētus savienojumus plastmasas
kontaktkārbās.
Ventilātori ar ārējiem termokontaktu vadiem (TK), ir jābūt pieslēgtiem
pie ārējās dzinēju aizsardzības sistēmas. Ventilatoram jābūt
uzstādītam gaisa kustības virzinā (sk. griešanās virziena apzīmējuma
bultu). Ventilatoram jābūt uzstādītam tā, lai vibrācija neizplatītos
uz gaisa cauruļvadiem vai ēkas pamatiem. (šim nolūkam atsevišķi
tiek piegādātas: ātrās montāžas muftes, difuzori) Pārliecinaties
vai iemontētais ventilators ir droši nofiksēts. Ventilatoriem ir jābūt
iemontētiem tā, lai to apkalpošana būtu ātra un droša. Troksnis var
tikt novērsts izmantojot klusinātājus (viena no ventilācijas sistēmas
daļām).
EKSPLUATĀCIJA
Pirms ventilatora ieslēgšanas pārbaudiet:
- Vai ir pareizi veikts elektriskais pieslēgums.
- Vai ir pieslēgts sazemējums
- Vai ir pieslēgta elektrodzinēja aizsardzības sistēma
- Vai ir nosegtas ventilatora kustīgās daļas
- Vai ventilatora korpuss atbrīvots no nevajadzīgiem priekšmetiem
Pirms darba sākuma pārbaudiet: vai elektriskie parametri atbilst
specifikācijai, kura norādīta uz ventilatora:
Maksimālais spriegums +6%, -10% atbilstoši IEC 38
Nominālais strāvas stiprums nedrīkst būt augstāks par 5% pie
nominālā sprieguma
UZMANĪBU! Regulējot ventilatora griešanās ātrumu samazinot
spriegumu strāvas stiprums dzinējā var pārsniegt nominālo pie
zemiem spriegumiem. Šajā gadījumā dzinēja tinumi tiek aizsargāti
ar termokontaktu. Jānosaka minimālais statiskais spiediena kritums.
Pārliecināties vai strādā dzinēja aizsardzības sistēma. Dzinējam
jāstrādā klusi, bez dzinēja darbībai neraksturīgiem trokšņiem.
UZSTĀDĪŠANA, APKALPOŠANA, REMONTS
Pirms uzstādīšanas, apkalpošanas vai remonta pārliecināties, vai:
pārtraukta sprieguma padeve, ventilatora skrejrats pilnībā apstājies,
ievērota personāla drošības tehnika. Pēc nepieciešamības ventilators jātīra, bet ne retāk kā reizi gadā lai novērstu disbalansu un
priekšlaicīgu gultņu nolietojumu. Uzstādot filtru, tiek palielināti intervāli
starp ventilatora tīrīšanu. Atsevišķos gadījumos fitra uzstādīšana tiek
rekomendēta) Gultņi jāmaina tikai to bojājumu gadījumā. Ventilatora
tīrīšanai neizmantot iekārtas, kas darbojas ar lielu spiedienu. (piem.
tvaika sprauslu), pārliecināties vai nav novirzīti balansa atsvariņi
uz ventilatora darba rata un, vai ventilatora skrejrats nav novirzīts.
Pievērst uzmanību ventilatora darbībai neraksturīgiem trokšņiem.
VENTILATORA ATKĀRTOTA PALAIŠANA PĒC TERMOKONTAKTA
ATLĒGŠANĀS
Automātiskie termokontakti ieslēdz ventilatora dzinēju pēc tā
atdzišanas. (TW kontakti) Termokontakti ar rokas vadību (SP 1)
tiek atkārtoti ieslēgti pēc 10-60 min. Ventilatori ar termoaizsardzības
izvadiem (TK) tiek atkārtoti ieslēgti caur ārējo dzinēja aizsardzības
sistēmu. Pārliecināties vai ventilators nav nobloķēts, vai dzinēja
aizsardzībā nav īsslēgums. Kontaktēties ar piegādātāju, ja dzinējs
nedarbojas pēc pārbaudes, vai dzinēja aizsadzības atkārtotas
ieslēgšanas.
NL
BE
De fabrikant
Onze producten worden gefabriceerd in overeenstemming met alle
van toepassing zijnde internationale standaards en regels.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Hierbij verklaart de fabrikant dat de volgende producten
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Kanaalventilatoren
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Centrifugaalventilatoren
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Dakventilatoren
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Ventilatorgroep met verwarming
C, F, K
Axiaalventilator
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
DIN EN 60 204-1:2007
Veiligheid voor machines, elektrische apparatuur van machines;
algemene ontwerpprincipes
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Veiligheid voor machines, basis begrippen; algemene ontwerpprincipes
DIN EN 294 Veiligheid van machines, veiligheidsafstanden ter
voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones met de bovenste
ledematen.
Opmerking: De overeenstemming met de EN 294 heeft alleen
betrekking op de gemonteerde bescherming tegen aanraking, ervan
uitgaande dat dit een onderdeel is van de betreffende levering.
EC conformiteitverklaring
Zoals gedefinieerd in the EC laag spanningsrichtlijn 2006/95/EC.
De volgende geharmoniseerde richtlijnen zijn gebruikt:
DIN EN 60 204-1:2007
Veiligheid voor machines, elektrische apparatuur van machines;
algemene ontwerpprincipes
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Roterende elektrische machines; deel 5; Veiligheidsklasse voor
elektrische machines.
DIN EN 60 335-1
(geldt voor onderdelen gemarkeerd met*) Elektrische huishoudelijke
producten en gelijkwaardig – algemene veiligheidseisen
DIN EN 60 335-2-80 (geld voor onderdelen gemarkeerd met*)
Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardig – algemene
veiligheidseisen deel 2: Speciale eisen ten aanzien van ventilatoren.
DIN EN 50 366:2003+A1 (geldig voor onderdelen gemarkeerd met *)
Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardige dagelijkse
producten – Elektromagnetische velden-methodes voor evaluatie
en metingen.
DIN EN 50 106:2007
Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardig - veiligheidsinstructies voor fabricagecontrole. Opmerking: EN 50 106:2007
Geldt uitsluitend voor producten met inwendige draden
EC Conformiteitverklaring
Zoals gedefinieerd door EC’s EMC richtlijn 2004/108/EC.
De volgende geharmoniseerde richtlijnen zijn gebruikt:
DIN EN 61000-6-3:
Elektromagnetische compatibiliteit Deel 1: Algemene benodigdheden
voor apparatuur in huizen, kantoren, winkels en gelijkwaardige
omgevingen
DIN EN 61000-6-2:
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene
benodigdheden – immuniteit voor toepassingen in industriële omgevingen.
De complete technische documentatie is beschikbaar.
Windischbuch, 02.03.2009
in overeenstemming zijn met de volgende EC-richtlijnen:
EC conformiteitverklaring
Zoals gedefinieerd in the EC machinerichtlijn 98/37/EG, bijlage IIA.
Ventilatoren voor de ventilatie van lucht in niet explosiegevaarlijke
omgevingen.
De volgende geharmoniseerde richtlijnen zijn gebruikt:
DIN EN 60 034-1
Draaiende elektrische apparatuur; waardes en prestaties
Kurt Maurer
Algemeen directeur
NL
Veiligheidsinformatie
Het toestel mag niet eerder in bedrijf gesteld worden totdat het
toestel waarin het ingebouwd is in overeenstemming is met de
machinerichtlijn. Alle ventilatoren zijn bedoeld voor het transporteren
van lucht in luchtbehandelingsystemen. Bij installatie in onverwarmde ruimtes moet de ventilator voorzien worden van isolatie ter
voorkoming van condensatie. Ze zijn bedoeld om in te bouwen in
machines of kanalensystemen of nadat er een beschermrooster is
geplaatst. (SS-EN 294).
Type K ventilatoren moeten aan beide zijdes voorzien zijn van
kanalen (aanzuiging en uitblaas). Als er risiko bestaat van het
binnendringen van water in de motor, via de kanalen, is een
aparte beveiliging noodzakelijk. Er mogen geen bewegende delen
bereikbaar zijn na installatie. De ventilatoren mogen niet worden
gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen of worden aangesloten
op rookkanalen. De ventilatoren mogen niet buiten worden geïnstalleerd (met uitzondering van dakventilatoren en ventilatoren, voor
deze toepassing, met overeenkomstige IP klasse). Als de ventilatoren
zonder isolatie geïnstalleerd worden in een onverwarmde omgeving
bestaat het risiko op condensatie. Veiligheidsaccessoires (b.v.
motorbeveiliging, beschermrooster) mag niet worden gedemonteerd,
uitgesloten of buiten werking gesteld worden. LET OP Voor de
service en onderhoud, schakel de ventilator uit (dmv een schakelaar
die alle polen uitschakelt) en verzeker u ervan dat de waaier stilstaat.
LET OP De ventilatoren kunnen scherpe randen en hoeken hebben
die verwondingen kunnen veroorzaken. LET OP Wees voorzichtig bij
het openen van de service klep van de ventilatoren (swing out), de op
de klep gemonteerde motor met waaier is relatief zwaar
Transport en opslag
Alle ventilatoren worden in de fabriek zodanig verpakt dat zij normale
transporthandelingen zonder problemen doorstaan. Wanneer de goederen opgehesen moeten worden dienen geschikte hijsmaterialen
gebruikt te worden om te voorkomen dat de ventilatoren beschadigen
of mensen gewond raken. Hijs de ventilatoren nooit op aan het
aansluitsnoer, aansluitdoos, waaier of inlaatconus.
Voorkom stoot- of schokbelastingen. De ventilatoren moeten opgeslagen worden in een droge ruimte, beschermd tegen de weersomstandigheden en vuil tot aan het installeren.
Installatie
Kijk naar de veiligheidsinformatie hierboven. Het installeren, elektrisch aansluiten en het in bedrijf stellen mogen alleen verricht worden
door terzake deskundig personeel en in overeenstemming met de
voor het installeren geldende installatie-eisen. Elektrische aansluiting
moet plaatsvinden conform het aansluitschema in de aansluitdoos,
merktekens op het aansluitblok of aan de kabel. Alle 3-fasen
ventilatoren worden vanaf de fabriek geleverd met een aansluiting
400 volt, 3~. LET OP: Gebruik geen metalen wartels in combinatie
met plastic aansluitdozen. Sluit niet gebruikte openingen in de
aansluitdoos met een blindplug af. Ventilatoren met een naar buiten
uitgevoerd thermocontact, moeten altijd aangesloten worden op een
motorbeveiligingsschakelaar. Monteer de ventilatoren in de richting
van de luchtstroom (zie richtings- of rotatiepijl). De ventilatoren moeten zo geïnstalleerd worden dat trillingen niet overgedragen worden
aan het kanalensysteem of montageframe (geschikte accessoires
zoals klembanden en trillingsdempers zijn beschikbaar). Overtuigt
u ervan dat de montage van de ventilatoren stevig en stabiel is. De
ventilatoren kunnen in elke richting worden gemonteerd tenzij anders
vermeld. De ventilatoren moeten zodanig gemonteerd worden dat
service en onderhoud eenvoudig en veilig uitgevoerd kunnen worden.
Storend geluid kan voorkomen worden door het installeren van een
geluiddemper (beschikbaar accessoire).
BE
Bij frequentieregeling moet en elke pool een filter worden gemonteerd tussen de motor en de frequentieregelaar (versie alle polen:
fase op fase, fase op aarde). De ventilatoren zijn bedoeld voor
continu gebruik binnen de gestelde temperatuurrange.
Werking
Voor het eerste gebruik dient u de volgende zaken te controleren:
- Is de elektrische aansluiting juist en volledig uitgevoerd.
- Is het thermocontact op een motorbeveiligingsschakelaar aangesloten.
- Zijn voor zover van toepassing beschermtroosters geplaatst.
- Zijn overblijvende installatiematerialen en andere vreemde materialen van de ventilator verwijderd.
Controleer het volgende bij de inbedrijfstelling:
- Corresponderen de aansluitgegevens met de specificatie op het
typeplaatje. Maximum spanning +6%, -10% volgens IEC 38. De
werkelijke stroomsterkte mag bij de op het typeplaatje vermelde
spanning niet hoger zijn dan de vermelde stroomsterkte +5%. LET
OP Wanneer toerenregeling plaatsvindt d.m.v. spanningsverlaging,
kan de motorstroom bij een lagere spanning boven de stroom op
het typeplaatje stijgen. In dat geval worden de motorwikkelingen
beschermd door het thermocontact. De minimum statische druk
moet in acht genomen worden.
- Gecontroleerd moet worden of het thermocontact werkt.
- De draairichting moet overeenkomen met de richting van de
rotatiepijl (3 fasen).
- De motor moet gelijkmatig lopen (geen abnormale geluiden).
Onderhoud, service en reparatie
Voordat onderhoud, service en reparatie verricht wordt, overtuig
u ervan dat:
• De spanning is onderbroken (onderbreking van alle polen)
• De ventilator tot complete stilstand is gekomen.
• Denk aan veiligheidsmaatregelen voor het personeel.
De ventilator moet, indien nodig, schoongemaakt worden (tenminste
een maal per jaar) om onbalans en onnodige beschadiging van de
lagers te voorkomen. Een filter verlengt de tijdsinterval tussen de
reinigingen van de ventilator. De ventilatorlagers zijn onderhoudsvrij
en moeten alleen vervangen worden als zij beschadigd zijn. Gebruik
geen hogedruk reiniger om de ventilator schoon te maken. Overtuig
u ervan dat de balanceergewichten op het ventilatorwiel niet verschuiven of dat het ventilatorwiel vervormt. Schenk aandacht aan
abnormaal geluid tijdens bedrijf.
Reseten van de thermische contacten
Automatische thermische beveiligingen resetten zichzelf nadat de
motor is afgekoeld. (TW) Handmatige thermische contacten (SP1)
worden gereset door het loskoppelen van de netspanning voor ongeveer 10 – 60 min. Ventilatoren met naar buiten gevoerde thermische
contacten (TK) worden gereset door de externe motorbeveiliging.
Deze beveiliging mag niet automatisch herstellen.
Verzekert u ervan dat de motor niet is geblokkeerd of dat de
motorbeveiliging is uitgeslagen. Neem contact op met de leverancier als de motor niet start na de controle en/of resetten van de
motorbeveiliging.
NO
Produsenten erklærer at følgende produkter:
Følgende harmoniserende standarder brukes:
DIN EN 60 034-1
Roterende maskineri; merkedata og driftsegenskaper.
DIN EN 60 204-1
Maskinsikkerhet, el-utrustning for maskiner: allmenne konstruksjonsprinsipper.
DIN EN 60 292-1
Maskinsikkerhet; grunnleggende begreper, allmenne konstruksjonsprinsipper.
DIN EN 294
Maskinsikkerhet, beskyttelsesavstand for å hindre at man når risikoområdene med hender og armer.
Merk: Overensstemmelsen med EN 294 gjelder kun når passende
beskyttelsesutstyr inngår i leveransen.
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
EU– Samsvarserklæring
jf. EUs lavvolt direktiv 2006/95/EC.
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Følgende harmoniserende standarder brukes:
DIN EN 60 204-1
Maskinsikkerhet, el-utrustning for maskiner, allmenne krav.
DIN EN 60 034-5
Roterende maskineri, del 5: Beskyttelsesklassifisering for elektriske
maskiner.
DIN EN 60 335-1
Elektriske husholdningsapparater og apparater med lignede bruksområder. Sikkerhet: Allmenne krav.
DIN EN 60 335-2-80
Elektriske husholdningsapparater og apparater med lignede bruksområder. Sikkerhet del 2: Spesielle krav for vifter.
DIN EN 50 106
Elektriske husholdningsapparater og apparater med lignede bruksområder. Sikkerhet: Anvisninger for produksjonskontroll. Merk: Samsvar
med EN 50 106 gjelder koblede produkter.
Produsent
Våre produkter er produsert iht. gjeldende internasjonale standarder
og forskrifter.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Kanalvifte
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Radialvifte
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Taksvifte
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Tilluftsaggregat
C, F, K
Aksialvifter
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
samsvarer med kravene i følgende EU-direktiv.
EU Samsvarserklæring
jf. EUs maskindirektiv 89/37/EC, bilag IIA. Vifter for ventilasjon i
luftbehandlingssystemer med luft fra ikke-eksplosive miljøer.
EU– Samsvarserklæring
Jf. EUs EMC-direktiv 2004/108/EC.
Følgende harmoniserende standarder brukes:
DIN EN 61000-6-3
Elektromagnetisk kompabilitet. Emisjon del 1: Generelle krav for
utstyr i boliger, kontor, butikker og lignende miljøer.
DIN EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) del 6-2: Generelle krav:
Immunitet for apparater i industrielle omgivelser.
Fullstendig teknisk dokumentasjon er tilgjengelig.
Windischbuch, 02.03.2009
Kurt Maurer
Administrerende Direktør
NO
Sikkerhet
Vifter er beregnet for transport av luft i ventilasjonssystemer. De er
beregnet for bruk kun etter at de har blitt innbygget, koblet til kanal
eller blitt påmontert beskyttelsesutstyr. Etter installasjon/kanaltilslutning skal det ikke være mulig å røre bevegelige deler. Viftene skal
ikke brukes i brannfarlige eller eksplosive miljøer eller tilsluttes røykgasskanaler. Viftene skal ikke monteres utendørs (med unntak av
taksvifter). Sikkerhetsdetaljer (f.eks. motorvern og berøringsbeskyttelse) skal ikke demonteres, forbikobles eller bortkobles. Merk. Innen
service og vedlikehold utføres skal viftene gjøres spenningsløse,
allpolig bryting og viftehjulet må ha stoppet. Merk. Viftene kan ha
noen skarpe kanter og hjørner som kan forårsake skader. Merk. Utvis
forsiktighet ved åpning av viftenes serviceluker da vifte med motor
montert på døren kan være relativt tung.
Transport og lagring
Alle vifter som leveres er emballert for å kunne tåle normal godshåndtering. Under godshåndtering er det viktig å bruke tilpasset løfteanordning, slik at skade på vifter og personer unngås. Merk. Løft ikke
viftene etter motorkabel, koblingsrom, viftehjul eller innsugningstrakt.
Unngå støt og slag. Viftene skal lagres tørt og sikkert og beskyttet
mot vær, smuss og fuktighet før sluttmontering.
Installasjon
Se også avsnitt om sikkerhet. Installasjon, elektrisk tilkobling og
driftstart, skal utføres av godkjent installatør og utføres i samsvar med
gjeldene forskrifter og krav. Elektrisk tilkobling skal gjøres i samsvar
med koblingsskjemaet i koblingsrommet, merking på koblingsstykket
eller på kabel. Alle 3-fasevifter er koblet 400V 3~ fra fabrikk. Merk.
Bruk ikke tilkoblingsdeler av metall om koplingsboksen er utført i
plast. Tett eventuelle tomme tilkoplingshull med blindingsplugg. Vifter
med utenpå liggende termokontaktledere (TK) må alltid tilkobles et
eksternt motorvern. Monter viften i korrekt retning, (se luftretningspil). Viften skal monteres slik at vibrasjoner ikke kan overføres til
kanalsystemet og bygningsstammen (festeklemmer og mansjetter
finnes som tilbehør). Viftene kan monteres i valgfri posisjon hvis ikke
annet er oppgitt. Viften skal monteres på en stødig og stabil måte.
Viften skal monteres slik at service og vedlikehold kan utføres på en
enkel og forsvarlig måte. Lydproblem kan forebygges ved å installere
lyddempere, (fins som tilbehør).For frekvensstyring må et allpols
sinusfilter monteres mellom motor og frekvensstyringsenhet (versjon
allpol: fase til fase, fase til jord). Viftene er beregnet for kontinuerlig
drift innen det angitte temperaturområdet.
Drift
Før driftsstart skal følgende kontrolleres:
- Elektrisk tilkobling er sluttført
- Jordingstilkobling er tilkoblet
- Motorbeskyttelse er montert
- Sikkerhetsutrustning er monter (berørings beskyttelse)
- Ingen fremmedlegemer finnes i viften
Ved igangsettelse kontrolleres følgende:
At oppgitte data på viftens typeskilt ikke overstiges. Maksimal tillatt
spenning +6%,-10% jf. IEC 38. Merkestrøm må ikke overskrides
med mer enn 5% på merkespenning. OBS! Ved omdreiningsregulering gjennom spenningssenkning kan strømmen i motoren ved en
lavere spenning, overstige merkestrømmen. I disse tilfeller beskyttes
motorviklingene av termokontakten. Minste angitte statiske trykkfall
må ikke underskrides.
- Motorbeskyttelsens funksjon
- At rotasjonsretning på viftehjulet stemmer overens med rotasjonsretningspilen (3-fase).
- At det ikke høres noen ulyd fra viften.
Vedlikehold , service og reparasjon
Før service, vedlikehold og reparasjon skal:
- Viften frakobles strømtilførsel, (alle poler brytes)
- Viftehjulet ha stoppet
- Gjeldende sikkerhetsforskrifter leses.
Viften skal rengjøres ved behov, dog minst en gang pr. år for å unngå
ubalanse og unødige lagerskader. Et filter forlenger rengjøringsintervallet. Viftens lager er vedlikeholdsfrie og skal bare byttes ved behov.
Viften må ikke rengjøres med høytrykksspyler. Rengjøring må skje
forsiktig, slik at viftehjulets balansevekter ikke blir knudret eller at
viftehjulet deformeres. Kontroller at det ikke høres ulyder fra viften.
Gjør følgende hvis termokontakten løser ut:
- Automatisk termokontakt tilbakestiller seg selv etter at motoren
har kjølnet (TW).
- Manuell termokontakt (type TB) tilbakestilles ved å bruke et spisst
objekt å trykke på en nedsenket knapp på motoren (viftens utblåsningsside) eller gjennom et hull i lokket.
- Manuell termokontakt (type SP1) tilbakestilles ved å bryte strømmen i ca. 10-60 minutter.
Vifter med utdratte ledere for termokontakten (TK) tilbakestilles på
det eksterne motorskyddet. Kontroller at viftehjulet ikke er blokkert
eller at motorskyddet har løst ut. Hvis viften etter kontroll og/eller
tilbakestilling av motorskyddet ikke starer kontakt leverandøren.
PL
Producent
Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z odpowiednimi
międzynarodowymi standardami i przepisami.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Producent potwierdza, że następujące produkty:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Wentylatory kanałowe
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Wentylatory promieniowe
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Wentylatory dachowe
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Jednostki nawiewne
C, F, K
Wentylatory osiowe
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Stosowane są następujące uzgodnione standardy:
DIN EN 60 034-1 Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe
i parametry.
DIN EN 60 204-1:2007 Bezpieczeństwo maszyn; elektryczne wyposażenie maszyn; wymagania ogólne.
DIN EN ISO 12100-1:2003. Bezpieczeństwo Maszyn. Założenia
podstawoe, generalne zasady projektu.
DIN EN 294 Bezpieczeństwo maszyn: bezpieczne odległości dla
uniknięcia stref niebezpiecznych znajdujących się w zasięgu kończyn górnych.
Uwaga:Zgodność z EN 294 odnosi się jedynie gdy zainstalowano
osłony ochronne, jeśli takowe wchodzą w zakres dostawy.
Deklaracja zgodności EC
jak zdefiniowano w Dyrektywie Niskiego Napięcia CE, 2006/95/WE.
Stosowane są następujące zharmonizowane normy:
DIN EN 60 204-1:2007
Bezpieczeństwo maszyn; elektryczne wyposażenie maszyn; wymagania generalne.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Wirujace maszyny elektryczne: część 5: klasyfikacja stopnia ochronny maszyn elektrycznych.
DIN EN 60 335-1
– obowiazuje dla pozycji oznaczonych znakiem *) - Bezpieczeństwo
elektryczne przyrządów do użytku domowego i podobnych; wymaganiageneralne.
DIN EN 60 335-2-80
– obowiazuje dla pozycji oznaczonych znakiem *) - Bezpieczeństwo
elektryczne przyrządów do użytku domowego i podobnych; wymagania generalne, część 2. Wymagania szczegółowe dla wentylatorów.
DIN EN 50 366:2003+A1
– obowiazuje dla pozycji oznaczonych znakiem *) –
Elektryczne produkty do użyku domowego i podobne artykuły
codziennego użytku – Pole elektromagnetyczne –metody dla prowadzenia ewaluacji oraz wykonywanie pomiarów.
DIN EN 50 106:2007
Elektryczne produkty do użyku domowego i podobne –
Bezpieczeństwo – Instrukcje w zakresie kontroli produkcji. UWAGA:
Uwaga: Zgodność z EN 50 106:2007 tylko dla produktów z wewnętrzną instalacją elektryczną.
Deklaracja zgodności EC
jak zdefiniowano w Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej
EMC 2004/108/WE.
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Stosowane są następujące zharmonizowane normy:
DIN EN 61000-6-3
Kompatybilność Elektromagnetyczna-Odporność generycnza–
Emisja - Część 1: Wymagania generalne dla urządzeń w domach,
biurach, sklepach i podobnych.
DIN EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 6-2. Wymagania generalne – Odporność na zakłócenia w środowisku przemysłowym.
Spełniają następujące dyrektywy EC:
Kompletna dokumentacja techniczna możliwa do wglądu.
Deklaracja Zgodności EC
jak zdefiniowano w „EC Machinery Directive 98/37/EEC” aneks IIA.
Wentylatory dla systemów wentylacji niezawierających w powietrzu
substancji wybuchowych. Maszyna ta nie może być uruchomiona do
czasu zapoznania się z instrukcją montażu i bezpieczeństwa.
Windischbuch, 02.03.2009
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Kurt Maurer
Dyrektor Zarządzający
PL
Wymogi bezpieczeństwa
Wentylatory Kanalfläkt nie są produktami gotowymi do użycia i mogą
być uruchamiane wyłącznie po zainstalowaniu w urządzeniach lub
kanałach wentylacyjnych. Wentylatory należy zainstalować w ten
sposób, aby w trakcie pracy nie istniał dostęp do obracającego się
wirnika. Instalacja może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowany personel. Wentylatory nie mogą pracować z powietrzem, w
którym obecne są substancje wybuchowe. Wentylatorów nie wolno
montować na zewnątrz (nie dotyczy wentylatorów dachowych).
Instalacja musi być przeprowadzona w ten sposób, aby zapewnione
było spełnienie wymogów bezpieczeństwa i zasad eksploatacji.
Urządzenia zabezpieczające (np. zabezpieczenie silnika) muszą
posiadać pokrywę ochronną i nie mogą być niesprawne lub odłączone od obwodu. Silnik z zewnętrznym przekaźnikiem styku
termicznego musi być podłączony do zewnętrznego zabezpieczenia
silnika. UWAGA! Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności serwisowych należy odłączyć napięcie zasilające (obwody wszystkich
biegunów) i upewnić się, że wirnik nie obraca się. UWAGA! Ostre
krawędzie i narożniki wentylatorów mogą powodować okaleczenia.
UWAGA! Przy otwieraniu klapy inspekcyjnej (modele ”swing out”)
należy zachować ostrożność, ponieważ silnik przymocowany do
klapy jest ciężki.
Transport i przechowywanie
Wszystkie wentylatory Systemair posiadają fabryczne opakowanie
przystosowane do przeciętnych warunków transportu. Do transportu
i podnoszenia używać narzędzi oraz urządzeń o odpowiedniej
nośności, aby uniknąć uszkodzeń transportowych lub obrażeń u
ludzi. Nie wolno podnosić wentylatorów za puszkę przyłączeniową
lub kable elektryczne, wirnik wentylatora lub stożek wlotowy. Podczas
transportu unikać wstrząsów, nie rzucać. Przy odbiorze sprawdzić,
czy opakowanie transportowe wentylatora nie jest uszkodzone. Przed
montażem wentylatory należy chronić przed kurzem, przechowywać
w suchym pomieszczeniu.
Montaż
Instalacja, podłączenie elektryczne i odbiór mogą być wykonywane
tylko przez wykwalifikowany i autoryzowany personel zgodnie z
odpowiednimi wymogami. Podłączenie elektryczne należy wykonać
zgodnie ze schematami okablowania. Wszystkie wentylatory z
silnikiem 3-fazowym przygotowane są fabrycznie do podłączenia
400 V 3~. UWAGA! Nie można używać metalowych dławików przy
plastykowych skrzynkach podłączeniowych. Wentylatory wyposażone
w styki termiczne z zewnętrznym wyprowadzeniem muszą być
zawsze podłączone do zewnętrznego zabezpieczenia silnika.
Zainstaluj wentylator zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza
(patrz na strzałkę wskazującą kierunek obrotów wirnika). Wentylator
musi być zamontowany w ten sposób, aby wibracja nie przenosiła się
na kanały wentylacyjne lub konstrukcję mocującą wentylator. Upewnij
się, czy umocowanie wentylatora jest odpowiednio zabezpieczone.
Wentylator należy montować w miejscach, w których czynności
serwisowe i przegląd można dokonywać w prosty i bezpieczny
sposób. Rozchodzenie się hałasu można zapobiec instalując tłumiki
akustyczne (wyposażenie dodatkowe).
Warunki pracy
Wentylatorów nie wolno używać do pracy z powietrzem, w
którym znajdują się substancje wybuchowe. Częstotliwość
wyłączenia:
Silnik wentylatora przystosowany jest do pracy ciągłej – S1.
Układ sterowania nie może powodować zbyt dużej częstotliwości
kolejnych włączeń i wyłączeń silnika!
Przy stosowaniu regulacji obrotów za pomocą przetwornika
częstotliwości napięcie szczytowe na zaciskach silnika nie może
przekraczać 1000 V a przyrosty napięcia 500 V/ms. Jeśli prąd
upływowy przekracza 3,5 mA należy wykonać uziemienie zgodnie
z DIN VDE 0160/5,88, Art. 6.5.2.1. Przy stosowaniu długiego
przewodu zasilającego silnik należy stosować filtr wyjściowy
pomiędzy przetwornikiem częstotliwości a silnikiem.
Rozruch
Przed pierwszym rozruchem należy skontrolować:
- Poprawność wykonania podłączeń elektrycznych.
- Czy kabel zabezpieczający jest podłączony.
- Poprawność zainstalowania zabezpieczenia silnika.
- Poprawność zainstalowania urządzeń zabezpieczających.
- Czy materiały montażowe i narzędzia zostały usunięte z obudowy
wentylatora.
Przy pierwszym rozruchu należy skontrolować:
Czy parametry sieci elektrycznej odpowiadają wartościom
podanym na tabliczce znamionowej:
Maks. napięcie +6%, - 10% zgodnie z IEC 38. Prąd znamionowy
nie może być przekroczony o więcej niż 5% przy napięciu
znamionowym.
UWAGA! Przy regulacji obrotów poprzez obniżenie napięcia
zasilającego,
prąd silnika może przekroczyć prąd znamionowy przy niższych
napięciach.
W takich przypadkach uzwojenie silnika jest chronione stykiem
termicznym.
- Czy przyrost ciśnienia statycznego jest większy od minimalnego
dopuszczalnego.
- Czy zabezpieczenie silnika działa prawidłowo.
- Czy kierunek obrotów wirnika jest zgodny ze strzałką wskazującą
(3~).
- Czy nie występują nienaturalne hałasy.
Eksploatacja, przeglądy serwisowe i naprawy
Przed dokonywaniem czynności eksploatacyjnych, serwisowych
lub naprawy należy upewnić się czy:
Odłączone jest napięcie zasilające (obwody wszystkich biegunów).
Wirnik przestał się obracać!
Znasz środki bezpieczeństwa.
Wentylator należy czyścić regularnie, przynajmniej raz w roku.
Łożyska wentylatora są bezobsługowe i powinny być wymieniane
tylko w razie zniszczenia.
Do czyszczenia wentylatora nie wolno używać urządzeń
wysokociśnieniowych (sprężone powietrze). Upewnij się, czy
obciążenia wyważające wirnik znajdują się na swoim miejscu a
wirnik nie jest odkształcony. Zwróć uwagę czy pracy wentylatora nie
towarzyszą nienaturalne dźwięki.
Sprawdź czy wirnik nie jest zablokowany oraz czy zabezpieczenie
silnika nie jest zwolnione. W razie, gdy wentylator nie wystartuje po
dokonaniu powyższych czynności skontaktuj się z dostawcą.
PT
Fabricante
Os nossos produtos são fabricados respeitando as normas e
regulamentos Standard aplicáveis.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
O fabricante confirma por este meio que os produtos a seguir
indicados:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Ventiladores de conduta
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Ventiladores centrífugos
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Ventiladores de cobertura
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Unidades de tratamento de ar
C, F, K
Ventiladores axiais
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Obedecem às seguintes directivas da Comunidade Europeia:
Declaração de incorporacão
Definida pela Directiva da Comunidade Europeia Ref. 98/37/CE,
Anexo II A, válida para equipamento destinado a sistemas de
ventilação, para ambientes não explosivos.
Os aparelhos não devem ser postos em funcionamento sem que
tenha sido consultado o manual de operação e segurança
Normas standard em vigor
DIN EN 60 034-1 Performances e classificações de máquinas
eléctricas rotativas.
DIN EN-60 204-1:2007 Segurança do equipamento; equipamento
eléctrico dos aparelhos: Parte 1: Requisitos genéricos.
SS-EN ISO 12100-1:2003. Segurança do Equipamento; Conceitos
básicos princípios genéricos para design.
DIN EN-294 Segurança do Equipamento; Distâncias de segurança a
respeitar no manuseamento em zonas de perigo.
NOTA! Esta norma só é aplicável quando o contacto de segurança
faz parte do fornecimento do equipamento.
Declaração de conformidade da comunidade Europeia
Definida pela Directiva da Comunidade Europeia 2006/95/CE válida
para baixa tensão eléctrica.
Normas Standard em Vigor:
DIN EN-60 204-1:2007
Segurança do equipamento; equipamento eléctrico dos aparelhos:
Parte 1: Requisitos genéricos.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Aparelhos eléctricos rotativos: classificação dos graus de protecção
estipulados em função dos componentes do equipamento rotativo.
Documentação técnica detalhada disponivel.
DIN EN 60 335-1
Equipamento eléctrico – gama doméstica – Requistos de segurança gerais.
DIN EN 60 335-2-80
Equipamento eléctrico – gama doméstica – Requesitos genéricos
de segurança parte 2
DIN EN 50 366:2003+A1
Equipamento eléctrico – gama doméstica Artigos de uso diárioCampos electromágnéticos-Metodos de medição e avaliação
DIN EN 50 106:2007
Equipamento eléctrico – gama doméstica – Instruções de controlo e
segurança para controlo de fabrico. Nota: A EN 50 106 só abrange
produtos com ligações eléctricas internas.
Declaração de conformidade da comunidade Europeia
Conforme definido pela Directiva de Compatibilidade Electromagnética
da Comunidade Europeia ref. 2004/108/CE.
Estão em vigor as seguintes Normas:
DIN EN 50 082 – Parte 1: 1991
Compatibilidade Electromagnética – Imunidade Genérica standard –
Parte 1: Resedencial, Comercial e Industria ligeira.
DIN EN 55 014: 1986
Limites e métodos de medição das caracteristicas das pertubações
radioeléctricas dos aparelhos electrodomésticos, ferramentas portáteis e aparelhos eéctricos análogos.
DIN EN 60 555 – Parte 2: 1986
Perturbações produzidas nas redes de alimentação pelos aparelhos
electrodomésticos e equipamentos análogos. 2a Parte Harmónicas.
DIN EN 60 555– Parte 3: 1986 e Emenda A1 a norma 60 555-3:
1991
Perturbações produzidas nas redes de alimentação pelos aparelhos
electrodomésticos e equipamentos análogos. 3a Parte Flutuações
de tensão.
Está disponível documentação técnica completa
Windischbuch, 02.03.2009
Kurt Maurer
Director Geral
PT
SEGURANÇA
Todos os ventiladores são para transporte de ar em sistemas de
manuseamento de ar. São pensados para serem utilizados em equipamentos ou sistemas de ventilação ou se montados com grelhas de
protecção (SS-EN 294). Nenhuma parte móvel deve estar acessível
após a instalação. Os ventiladores não devem ser utilizados em
ambientes perigosos ou ligados a condutas de chaminés. Os ventiladores não devem ser montados no exterior (com excepção dos
ventiladores de conduta). Acessórios de segurança (ex. protecções
de motor, grelhas de segurança) não devem ser desligados nem
desmontados. AVISO Antes de operações de serviço e manutenção
devem ser desligados da corrente/alimentação e certificar que o ventilador se imobilizou por completo. AVISO Os ventiladores podem ter
cantos ou extremidades pontiagudas que podem originar ferimentos.
AVISO Cuidado ao abrir as portas de serviço e acesso porque os
motores/ventiladores montados são relativamente pesados.
Transporte e Armazenamento
Todos os ventiladores são embalados na fábrica para condições
normais de transporte. Quando do manuseamento utilizar equipamento de elevação e transporte adequado para evitar danos nos
ventiladores e em pessoas. Não movimentar os ventiladores pelos
cabos de alimentação, caixa de ligação, pás ou voluta. Evitar sopros
e choques. Armazenar os ventiladores em locais secos protegidos do
pó e do exterior até à sua montagem final.
Instalação
Aplicáveis as informações descritas anteriormente. Instalação, ligação eléctrica e colocação em serviço devem ser executados por
pessoal especializado e autorizado e de acordo com as normas
aplicáveis. Ligação eléctrica de acordo com o diagrama na caixa de
ligação, marcas nos terminais de ligação ou nos cabos de ligação.
Todos os ventiladores trifásicos são fornecidos de fábrica em ligação
400V 3~. AVISO Não utilizar peças metálicas nas caixas de ligação
plásticas. Ventiladores com protecção térmica com fios exteriores
(TK) devem sempre ser ligados a uma protecção de motores externa.
Montar os ventiladores de acordo com o sentido do ar(ver seta na
unidade). Os ventiladores devem ser montados de forma a que as
vibrações não se propaguem ao sistema de condutas ou ao edifício
(acessórios adequados como fixadores e difusores estão disponíveis). Certificar de que o ventilador foi firmemente montado e se
encontra estável. Os ventiladores podem ser montados em qualquer
posição a menos que especificamente expressa esta proibição. Os
ventiladores devem ser montados de forma a que a sua manutenção
e manuseamento seja fácil e seguro. Ruídos perturbadores podem
ser evitados com o uso de silenciadores (acessório disponível).
Para a utilização de reguladores de frequência devem ser montados
filtros sinusoidais em todos os pólos entre o motor e o variador de
frequência (versão todos os pólos: fase com fase, fase com terra).
Os ventiladores são para serem utilizados dentro das temperaturas
especificadas.
Operação
Antes de iniciar a operação com os - ventiladores certificar-se
do seguinte:
- A ligação eléctrica foi devidamente realizada
- O condutor de protecção encontra-se ligado
- Protecção do motor instalada
- Acessórios de segurança montados e fixados (ex. grelhas de
protecção)
- Material usado na montagem e estranhos ao equipamento foram
devidamente removidos do equipamento
Quando colocar em funcionamento, verificar o seguinte:
- Os dados de ligação correspondem às especificações na
etiqueta:
Máxima tensão +6%, -10%, de acordo com a norma IEC
38.Corrente nominal não deve ser superior em mais de 5%
à tensão nominal. AVISO Quando se regula a velocidade por
redução de tensão a corrente do motor poderá ser superior à
corrente nominal a uma tensão inferior. Neste caso os enrolamentos do motor encontram-se protegidos pelo termocontacto.
Uma variação mínima com queda na pressão estática deve ser
observada.
- Que a protecção do motor se encontra operacional. A direcção
de rotação do ventilador deve corresponder à direcção de
rotação mencionada no ventilador (ver seta)
- Operação suave do ventilador sem ruídos anormais.
Manutenção, Serviço e Reparação
Antes de qualquer manutenção, serviço ou reparação assegurar-se de que:
- A alimentação foi completamente desligada(todos os corta
circuitos)
- As pás dos ventiladores pararam por completo.
- Observar todas as normas de segurança referentes a pessoas!
O ventilador deve ser limpo quando necessário, pelo menos 1
vez/ano para evitar desequilíbrios e danos nos rolamentos. Um filtro
poderá aumentar o intervalo de tempo entre inspecções (por vezes
será aconselhável montar uma protecção para o filtro). Os rolamentos dos ventiladores não necessitam de manutenção e só devem ser
substituídos se danificados. Não utilizar sistemas de limpeza de alta
pressão para limpar os ventiladores. Ter a certeza de que os pesos
utilizados no equilíbrio dos ventiladores não é removido de forma
a evitar distorções no equilíbrio do mesmo. Tomar nota de ruídos
anormais de funcionamento.
Rearme dos termocontactos
Os termocontactos de rearme automático rearmam depois do
arrefecimento do motor (TW). Os termocontactos de rearme manual
(TB) são rearmados com o auxilio de um objecto pontiagudo pressionando um botão no motor (na estrutura exterior do ventilador) ou
através de um orifício na cobertura.
Termocontactos do tipo (SP1) são rearmados desligando o equipamento da corrente e aguardando entre 10-60 minutos.
Ventiladores com termocontactos de com fios de ligação exterior
(TK) são rearmados a partir da protecção do motor. Ter a certeza
de que o ventilador não se encontra bloqueado ou que a protecção
do motor não se desligou. Contacte o fornecedor se o motor
não arrancar após verificar se a protecção do motor se encontra
ligada/rearmada.
RO
Producător
Produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu reglementările şi
standardele internaţionale.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Office : +49 (0) 79 30 / 92 72 - 0
Fax: +49 (0) 79 30 / 92 72 - 92
Producătorul confirmă prin prezenta că următoarele produse:
EN 60 204-1: 2007
Siguranţa în funcţionare a maşinilor şi echipamentelor; echipamentul
electric al maşinilor; dispoziţii generale.
EN 292-1
Siguranţa în funcţionare a maşinilor şi echipamentelor; concepte de
bază, principii generale pentru proiectare.
EN 294
Siguranţa în funcţionare a maşinilor şi echipamentelor; distanţe
de siguranţă pentru prevenirea zonelor periculoase date de părţile
superioare.
Notă: Conformitatea cu standardul EN 294 există în cazul în care se
livrează şi un dispozitiv de protecţie montat pe ventilator.
Ventilatoare circulară
RVK, KD, K, KV
Declaraţie de conformitate pentru Uniunea Europeană
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Se aplică următoarele standarde armonizate:
EN 60 204-1:2007
Siguranţa în funcţionare a maşinilor şi echipamentelor; echipamentul
electric al maşinilor; dispoziţii generale.
EN 60 034-5: 2007+A1
Maşini electrice rotative; Cap. 5: Clase de protecţie pentru maşini
electrice.
EN 60 335-1 (valabil pentru articolele marcate cu *)
Produse electrice pentru uz casnic şi echipamente similare –
siguranţă in funcţionare-dispoziţii generale.
EN 60 335-2-80 (valabil pentru articolele marcate cu *)
Produse electrice domestice si similare – partea de siguranta
generala
2: Cerinte speciale pentru ventilatoare.
EN 50 366:2003+A1 ( valida numai pentru pietele marcate cu * )
Produse pentru uz domestic sau articole de uz cotidian similare.
Campuri electromagnetice – metode de evaluare si masuratori.
EN 50 106:2007 Produse electrice domestice si sim ilare-SigurantaInstructiuni pentru controlul productiei. Remarca: EN 50 106:2007
complies for internally wired products only.
Ventilatoare pentru tubulatură
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Ventilatoare centrifugale
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Ventilatoare de acoperiş
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Centrale de tratare a aerului
C, F, K
Ventilatoare axiale
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
aşa cum este definită de Directivele U.E. 2006/95/CE.
Declaraţie de conformitate pentru Uniunea Europeană
aşa cum este definită de Directivele U.E. 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică
Se aplică următoarele standarde armonizate:
EN 61000-6-3: Compatibilitatea electromagnetica – Imunitatea generica – Emisia-Partea 1:Cerinte generale pentru echipamente din
locuinte, birouri, magazine si medii similare.
EN 61000-6-2 Compatibilitatea electromagnetica (EMC) partea 6-2 :Cerinte generale- Imunitatea aplicatiilor din mediile industriale.
Este disponibilă documentaţia tehnică completă.
Windischbuch, 02.03.2009
Sunt conforme cu următoarele directive ale Comunităţii Europene:
Declaraţie de conformitate pentru Uniunea Europeană
Asa cum este definita prin Directiva CE pentru echipamente
98/37/CE, Anexa II A. Ventilatoare pentru sisteme de ventilatie a
aerului din atmosfere fara pericol de explozie.
Se aplică următoarele standarde armonizate:
EN 60 034-1
Maşini electrice rotative; caracteristici şi performanţe.
Kurt Maurer
Director General
RO
Instrucţiuni generale de protecţie
Toate ventilatoarele sunt destinate transportului aerului în sisteme
de ventilaţie. Sunt destinate a fi folosite după includerea într-un
sistem sau echipament, montarea într-un sistem de tubulatură sau
după montarea unor grile de protecţie (conform normei SS-EN 294).
Montajul trebuie efectuat în aşa fel încât să nu fie posibil contactul
direct cu părţile în mişcare. Ventilatoarele nu se vor folosi în medii
cu pericol de explozie şi nu se vor monta pe tubulaturi pentru alte
fluide decât aerul. Ventilatoarele nu se vor monta în mediu exterior
(cu excepţia ventilatoarelor de acoperiş). Dispozitivele de protecţie
(ex: protecţia motorului, grila de protecţie) nu trebuie înlăturate,
deconectate sau demontate. ATENŢIE: înaintea operaţiunilor de
service sau de întreţinere întrerupeţi alimentarea electrică şi aşteptaţi
oprirea rotorului. ATENŢIE: Ventilatoarele pot avea margini şi colţuri
tăioase ce pot cauza răniri. ATENŢIE: Deschideţi cu atenţie panoul
sau capacul de întreţinere la ventilatoarele prevăzute cu astfel de
dispozitive – ansamblul motor-rotor poate fi relativ greu.
Transport şi depozitare
Toate ventilatoarele sunt ambalate în fabrică pentru a îndeplini
cerinţele normale de transport şi manipulare. Pentru evitarea accidentelor utilizaţi echipamente de ridicat şi transport adecvate. Nu
ridicaţi ventilatoarele de cablul de conectare, cutia de conexiuni sau
rotor. Evitaţi şocurile mecanice (trântiri, răsturnări). Până la montaj
depozitaţi ventilatoarele în incinte ferite de umezeală şi praf.
Montaj
Notă la instrucţiunile generale de protecţie de mai sus. Montajul
şi conexiunile electrice vor fi executate numai de către personal
autorizat şi conform cu cerinţele instrucţiunilor cuprinse în acest
document. Conexiunile electrice se vor efectua conform schemei de
cablaj din cutia de conexiuni, macajelor de pe regletă şi marcajelor
cablului de alimentare. Toate ventilatoarele trifazice sunt livrate din
fabrică cu conexiuni pentru 400V, 3~. ATENŢIE: Nu utilizaţi presutupe
metalice la conexiuni din plastic. Ventilatoarele cu contacte termice
externe (TK) trebuie conectate întotdeauna la un circuit extern de
protecţie. Montaţi ventilatorul în direcţia debitului de aer (a se vedea
săgeata de sens de pe carcasă). Ventilatorul trebuie montat astfel
încât vibraţiile să nu fie transmise tubulaturii sau structurii clădirii.
(Se pot livra accesorii potrivite precum coliere de fixare). Asiguraţi-vă
că ventilatorul este bine fixat şi stabil. Ventilatorul se poate monta în
orice direcţie dacă nu se specifică altfel. Ventilatoarele trebuie montate astfel încât service-ul şi întreţinerea să se poată efectua uşorşi
în siguranţă. Zgomotul deranjant poate fi evitat prin montarea unui
atenuator de zgomot (ce se poate livra la comandă).
La folosirea unui convertizor de frecvenţă trebuie montat un filtru multipolar sinusoidal între motor şi convertizor. Ventilatoarele
funcţionează continuu în gama de temperaturi specificată.
Funcţionare
Înaintea primei funcţionări verificaţi următoarele:
- Conexiunile electrice au fost corect efectuate
- Cablul de alimentare este izolat.
- Protecţia motorului a fost efectuată.
- Au fost montate dispozitive de protecţie (grile de protecţie)
- Au fost înlăturate diverse resturi de materiale de la montaj. Înaintea montajului verificaţi următoarele:
- Alimentarea corespunde specificaţiilor de pe plăcuţa motorului: Limite de tensiune +6%, -10%, conform normei IEC 38. La tensiunea nominală curentul absorbit nu trebuie depăşit cu mai mult de 5%.
ATENŢIE: când se efectuează o reglare de viteză prin scăderea
tensiunii, curentul absorbit poate depăşi curentul nominal. In acest
caz protecţia termică a motorului poate acţiona.
- Protecţia termică a motorului este funcţională.
- Sensul de rotire corespunde sensului săgeţii de sens (la ventilatoa-
rele trifazice).
- Funcţionarea normală a ventilatorului (nu apar zgomote anormale).
Întreţinere, service şi reparaţii
Înaintea operaţiilor de întreţinere, service sau reparaţii verificaţi
următoarele:
- Ventilatorul este deconectat de la sursa de alimentare.
- Rotorul nu se mai roteşte.
- Normele de protecţie a muncii!
Ventilatorul poate fi curăţat când este necesar, cel puţin odată pe
an, pentru a preveni dezechilibrarea rotorului sau nefuncţionarea
rulmenţilor. Un filtru va prelungi intevalul de timp dintre două curăţări
succesive. (În unele cazuri este recomandată instalarea şi a unui
presostat). Nu este necesară gresarea rulmenţilor, aceştia putând
fi înlocuiţi în cazul defectarii. Pentru evitarea dezechilibrării şi
deformării rotorului nu folosiţi un aparat sau dispozitiv de curăţat sub
presiune. Verificaţi dacă rotorul se poate mişca liber.
Rearmarea protecţiei termice
Rearmarea se face automat după răcirea motorului (TW)
Rearmarea se face manual (TB) prin apăsarea cu un obiect ascuţit
a unui buton aflat pe motor (înspre refulare) sau printr-un orificiu din
carcasă.
Rearmarea se face manual (SP1) prin deconectare de la reţea pentru
un interval de timp între 10 şi 60 minute.
Pentru ventilatoarele cu contacte termice externe (TK) rearmarea
se face manual de la protecţia externă după răcirea motorului.
Verificaţi dacă rotorul se poate mişca liber şi dacă protecţia termică
este rearmată. Dacă ventilatorul nu porneşte după controlul şi / sau
rearmarea protecţiei termice, consultaţi firma furnizoare.
RU
Изготовитель
Наше оборудование соответствует требованиям
международных стандартов.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Тел.: +49 7930 9272-0
Факс: +49 7930 9272-92
Изготовитель подтверждает, что указанное ниже
оборудование:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Канальные вентиляторы
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Радиальные вентиляторы
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Крышные вентиляторы
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Воздухо-обрабатывающийы агрегат
C, F, K
Oсевые
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Выполняются требования следующих нормативных
документов Европейского Сообщества:
Сертификат соответствия требованиям стран Европейского Сообщества,
соответствующий Директиве на промышленные машины 98/37/EEC,
Приложение II A. Вентиляторы для систем обработки воздуха в невзрывоопасных помещениях. Это оборудование можно вводить в эксплуатацию
только после изучения инструкции по монтажу и правил безопасности.
Учтены требования следующих гармонизированных
стандартов:
EN 60 034-1: Машины электрические вращающиеся. Часть 1:
Номинальные значения и эксплуатационные характеристики.
EN 60 204-1:2007: Электрооборудование промышленных машин.
Безопасность. Часть 1. Общие требования.
SS-EN ISO 12100-1:2003: Безопасность промышленных машин.
Общие принципы конструирования.
EN 294: Безопасность промышленных машин. Минимальнодопустимые расстояния до зон досягаемости руками оператора.
Примечание: требования EN 294 выполняются только в случае, если контакт блокировочного устройства является частью
поставляемого оборудования.
Сертификат соответствия требованиям стран Европейского
Сообщества, соответствующий Директиве на низковольтное
оборудование 2006/95/EC.
Учтены требования следующих гармонизированных
стандартов:
EN 60 204-1:2007
Электрооборудование промышленных машин. Безопасность.
Часть 1. Общие требования.
EN 60 034-5:2007+A1
Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Степени защиты,
обеспечиваемые собственной конструкцией вращающихся электрических машин. Классификация.
EN 60 335-1
(применим только для оборудования отмеченного знаком *)
Приборы электрические бытового и аналогичного назначения.
Безопасность. Общие требования.
EN 60 335-2-80
(применим только для оборудования отмеченного знаком *)
Приборы электрические бытового и аналогичного назначения.
Безопасность. Часть 2. Частные требования к вентиляторам
EN 50 366:2003+A1 (приминим только для оборудования отмеченного знаком *)
Приборы электрические бытового и аналогичного назначения.
Электромагнитные поля – методы оценки и измерений.
EN 50 106:2007
Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Инструкция по проверке производства.
Примечание: EN 50 106:2007 применим только для приборов с
внутренним электромонтажом.
Сертификат соответствия требованиям стран Европейского
Сообщества, соответствующий
Директивам на электромагнитную совместимость 2004/108/EC
Учтены требования следующих гармонизированных
стандартов:
EN 61000-6-3
Электромагнитная совместимость – общая помехоустойчивость.
Излучение. Часть 1. Общие требования для бытового, офисного,
торгового и аналогичного оборудования.
EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость. Часть 6-2. Общие требования.
Невосприимчивость к промышленной окружающей среде.
Полный комплект технической документации предоставляется
по требованию.
Windischbuch, 02.03.2009
Kurt Maurer
Генеральный директор
RU
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Все вентиляторы компании Systemair не являются готовыми к
использованию изделия и могут эксплуатироваться только после
подсоединения к воздуховодам или после установки защитных
решеток, предотвращающих контакт (SS-EN-294). Установка
должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить непосредственный контакт с движущимися частями. Если вентилятор
устанавливается в не отапливаемом помещении, корпус вентилятора необходимо изолировать для предотвращения образования конденсата. Воздуховоды подсоединяются к вентилятору
К с обеих сторон, для избежания попадании воды в двигатель
вентилятора. Установка должна производиться только опытным
персоналом! Вентиляторы не должны эксплуатироваться во
взрывоопасных помещениях или устанавливаться на дымоходы. Вентиляторы не должны устанавливаться вне помещений
(за исключением крышных вентиляторов и вентилторов К).
Если вентилятор К монтируется снаружи, необходимо просверлить отверстие в корпусе вентилятора для отвода конденсата.
Защитные средства, такие как устройство защиты двигателя,
защитная решетка от контакта и т.д. не должны быть отключены,
разобраны или приведены в негодность. Вентиляторы с внешним контактным реле двигателей должны быть подключены к
внешнему устройству защиты двигателя. ВНИМАНИЕ! Перед
обслуживанием или установкой отключите подаваемую мощность и убедитесь, что рабочее колесо остановилось.
ВНИМАНИЕ! Кромки и углы вентиляторов могут быть острыми,
что может вызвать раны и порезы.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при открывании крышек люков
для обслуживания – вентилятор и двигатель, установленные на
люке, достаточно тяжелые.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Все вентиляторы упаковываются на заводе таким образом,
чтобы удовлетворять общепринятым стандартам на транспортировку. При работе с изделиями используйте подъемное
оборудование, чтобы предотвратить повреждение вентиляторов
или персонала.
ВНИМАНИЕ! Не поднимайте вентиляторы за соединяющий
кабель, клеммную коробку, рабочее колесо или входной конус.
Не допускайте ударов или ударных нагрузок. Вентиляторы
должны храниться в сухом помещении до окончательного монтажа в систему.
УСТАНОВКА
Придерживайтесь техники безопасности. Монтаж, электрическое
подключение и проверка должны выполняться только опытным персоналом и в соответствии с инструкцией по монтажу.
Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, изображенной на клеммной
коробке, маркировке на клеммах или на кабеле. Все трехфазные
вентиляторы поставляются с завода-изготовителя с подключением на 400 В ~3. ПРИМЕЧАНИЕ! Не используйте металлические
клепаные соединения для пластмассовых клеммных коробок.
Вентиляторы, имеющие термоконтакты с внешними проводами
(ТК), должны всегда быть подключены к внешнему устройству
защиты двигателя. Вентилятор должен быть установлен в
направлении потока воздуха (см. стрелку направления вращения). Вентилятор должен быть установлен таким образом, чтобы
вибрация не передавалась к канальной системе или фундаменту
здания. (С этой целью поставляются такие принадлежности, как
быстросъемные муфты и диффузоры). Убедитесь, что смонтированный вентилятор хорошо зафиксирован. Вентиляторы
должны быть смонтированы таким образом, чтобы обслужива-
ние выполнялось легко и безопасно. Раздражающий шум может
быть легко устранен путем использования глушителя (одна из
поставляемых принадлежностей).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед начальным пуском проверьте, что:
Правильно выполнено электрическое подключение. Подключен
защитный провод. Подключено устройство защиты электродвигателя.
Устройства, обеспечивающие безопасность, находятся на месте
(защитная решетка). Посторонние предметы убраны из корпуса
вентилятора.
Перед началом работы проверьте, что:
Электрические параметры соответствуют спецификации на
табличке вентилятора: Максимальное напряжение +6%, -10% в
соответствии с IEC 38. Номинальный ток не должен быть выше
более чем на 5% при номинальном напряжении.
ВНИМАНИЕ! При регулировании частоты вращения путем
уменьшения напряжения ток в двигателе может превысить
номинальный при низких напряжениях. В этом случае
обмотки двигателя защищаются термоконтактом. Необходимо
отслеживать минимальное статическое падение давления.
Работает устройство защиты двигателя. Направление
вращения должно соответствовать стрелке направления
вращения (трехфазные). Двигатель должен работать плавно
(без ненормального шума).
УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ
Перед монтажом, обслуживанием или ремонтом убедитесь,
что: Прекращена подача напряжения. Рабочее колесо
вентилятора полностью остановилось! Соблюдена техника
безопасности персонала! По мере необходимости вентилятор
должен очищаться, по крайней мере, один раз в год, для
предотвращения дисбаланса и преждевременного выхода из
строя подшипников. Установка фильтра увеличит интервал
между очистками вентилятора. (В некоторых случаях
рекомендуется устанавливать защитные фильтры) Подшипники
вентилятора подлежат замене только в случае их повреждения.
При очистки вентилятора не используйте устройства,
работающие под высоким давлением (паровая форсунка).
Убедитесь в том, что не смещены балансовые грузики рабочего
колеса вентилятора и что рабочее колесо не перекошено.
Обратите внимание, в случае появления ненормального шума
работы вентилятора!
ПЕРЕЗАПУСК ПРИ СРАБАТЫВАНИИ
ТЕРМОКОНТАКТОВ
Автоматические термоконтакты перезапускаются самостоятельно
после охлаждения двигателя.(TW контакты). Термоконтакты
с ручным перезапуском (SP1) перезапускаются отключением
от сети приблизительно на 10-60 минут. Вентиляторы с
выводами для подключения внешнего устройства термозащиты
двигателя (ТК) перезапускаются через внешнюю защиту
двигателя. Убедитесь, что вентилятор не заблокирован или
защита двигателя не замкнута. Свяжитесь с поставщиком, если
мотор не запускается после проверки и/или перезапуска защиты
двигателя.
SE
Tillverkare
Våra produkter är tillverkade i enlighet med gällande EU-direktiv.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Tillverkaren försäkrar härmed att följande produkter:
Rohrventilatoren
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Kanalfläkt
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Radialfläkt
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Takfläkt
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Tilluftsaggregat
C, F, K
Aksialvifter
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Harmoniserade standarder:
DIN EN 60 034-1
Roterande elektriska maskiner; märkdata och driftsegenskaper
DIN EN 60 204-1:2007
Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar.
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Maskinsäkerhet; grundläggande begrepp; allmänna konstruktionsprinciper.
DIN EN 294
Maskinsäkerhet; skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar.
Anmärkning: Överensstämmelsen med EN 294 avser endast monterade skyddsutrustningar
EU-försäkran om överensstämmelse
enligt EUs lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
Harmoniserade standarder:
DIN EN 60 204-1:2007
Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Elmaskiner; del 5: Kapslingsklasser för elektriska maskiner.
DIN EN 60 335-1
(för produkter märkta med *) Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål- Säkerherhet-Allmänna fordringar.
DIN EN 60 335-2-80
(för produkter märkta med *)
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet-Del
2: Särskilda fordringar på fläktar
Internationella standarder
DIN EN 50 366:2003+A1 (för produkter märkta med *)
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Elektromagnetiska fält-Metoder för utvärdering och mätning
DIN EN 50 106:2007
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-SäkerhetAnvisningar för tillverkningskontroll.
Anmärkning: Överensstämmelse med EN 50 106:2007 gäller kopplade produkter.
EU-försäkran om överensstämmelse
enligt EUs EMC-direktiv 2004/108/EG
Harmoniserade standarder:
DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompabilitet-Emission- Del 1:
Generella fordringar på utrustning i bostäder, kontor, butiker och
liknande miljöer.
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- Del 6-2:
Generella fordringar-Immunitet hos utrustning i industrimiljö.
Komplett teknisk dokumentation finns tillgänglig.
Windischbuch, 02.03.2009
överensstämmer med kraven i nedanstående EU-direktiv.
EU-försäkran om överensstämmelse
enligt EUs maskindirektiv 98/37/EG, bilaga IIA.
Fläktar för ventilation i luftbehandlingssystem med luft från icke
explosionsfarligt utrymme.
Kurt Maurer
Verkställande Direktör
SE
Säkerhet
Fläktar får ej tas i bruk innan installationsanvisning och säkerhetsanvisning har beaktats.
Fläktar för ventilation i luftbehandlingssystem med luft från icke explosionsfarligt utrymme. Vid montering i ouppvärmda utrymmen skall
fläkten isoleras så att kondensutfällning undviks. Fläktar är produkter
som är avsedda att tas i bruk endast efter inbyggnad, kanalanslutning
eller att produkten försetts med beröringsskydd. (SS-EN 294). På
fläktar som har kanalanslutningar ska kanaler monteras på sug-/
tryck-sida, när risk finns för att vatten via kanaler kan tränga in i fläktmotorn så måste någon form av externt skydd monteras på kanaler.
Efter Installation/kanalanslutning ska beröring av rörliga delar ej vara
möjlig. Fläktarna får ej användas i explosiv miljö eller anslutas till rökgaskanal. Fläktarna får ej monteras utomhus, (gäller ej takfläktar och
fläktar som har för ändamålet avsedd IP klass). Om fläktar monteras
oisolerade i ouppvärmda utrymmen så finns risk för kondensutfällning
i fläkten. Säkerhetsdetaljer (t ex motor-skydd, beröringsskydd) får ej
demonteras, förbikopplas eller bortkopplas. OBS! Innan service och
underhåll påbörjas måste fläktarna göras spänningslösa, allpolig brytning, och fläkthjulet ha stannat. OBS! Fläktarna kan ha vassa kanter
och hörn, vilket kan orsaka skärskador. OBS! Iakttag försiktighet vid
öppnande av fläktarnas serviceluckor, då fläkt med motor monterad
på serviceluckan kan vara relativt tung.
Transport och lagring
Samtliga fläktar som levereras från Systemair är emballerade för att
klara normal godshantering. Vid godshantering använd lämplig lyftanordning för att undvika skador på fläktar och personer. OBS! Lyft ej
fläktarna i motorkabel, kopplingsdosa, fläkthjul eller insugningskona.
Undvik slag och stötar. Fläktarna ska lagras torrt och väderskyddat
och skyddas från smuts och damm före slutlig installation.
Installation
Se även avsnitt säkerhet. Installation, elektrisk anslutning samt idrifttagande ska göras av behörig installatör och utföras i enlighet med för
installationen gällande föreskrifter och krav. Elektrisk anslutning ska
göras enligt kopplings-scheman i kopplingsdosa, märkning på kopplingsplint eller på kabel. Alla 3-fas fläktar är från fabrik kopplade 400V
3~. OBS! Använd ej förskruvningar av metall om kopplings-dosan är
av plast. Täta ev. tomma förskruvningshål med blindplugg. Om man
på K-fläktar med monterad konsol vill ta bort eller ändra konsolens
läge så måste ev. hål tätas med skruv eller nit för att undvika läckage.
Anslutningsdosa ska på K-fläktar monteras i en position rakt upp
± 90 grader. Om fast installation sker med kabel som har diam.
12-14mm så måste införings-bussningen bytas, gäller typ K, KV,
RVF samt KVK125/160. För att upprätthålla IP44 så får RS fläktar
inte monteras med kopplingsdosa/motorplåt uppåt (fig. 1). Fläktar
med utdragna termokontaktledare måste alltid anslutas till externt
motorskydd eller Tk på reglering. Montera fläkten i rätt luftriktning
(se luftrikt-ningspil). Fläkten ska monteras så att vibrationer ej kan
överföras till kanalsystem och byggnadsstomme. (För ändamålet
finns fästklammer och dukstosar som tillbehör). Fläktar kan monteras
i valfritt inbyggnadsläge om annat ej anges. De mindre storlekarna av
TLP kan också placeras upp och ned i undertak. Det kräver dock att
värmaren vrids i lådan så att överhettningsskyddets placering alltid är
uppåt eller åt sidan för rätt funktion. OBS. TLP 315 får inte placeras
upp och ned. Fläkten ska monteras på ett stadigt och stabilt sätt.
Fläkten ska monteras så att service och underhåll kan utföras på ett
enkelt och säkert sätt. Ljudproblem kan förebyggas genom installation av ljuddämpare (finns som tillbehör). För frekvensreglering gäller
att ett allpoligt sinusfilter måste monteras mellan motor och frekvensstyrning (version allpolig: fas till fas, fas till jord). Fläktar är avsedda
för kontinuerlig drift inom angivna temperaturområden
För kopplingschema gäller:
Blue = Blå, Black = Svart, Brown = Brun, Yellow/green = Gul/grön,
Main swith = Allpolig brytare, Thyristor (Fan control) = Tyristor
(Fläktreglering), Fan = Fläkt, Heat regulator = Värmestyrning, Heat
battery = Värmare,
Relay = Relä.
För fläktar med manuell termokontakt (återställs genom att fläkten
görs strömlös, motorskydd typ SP1) så måste detta beaktas vid
inkoppling av kringutrustning som bryter och kopplar in strömmen
automatiskt.
Drift
Före idrifttagande kontrollera följande:
-Elektrisk anslutning är slutförd.
-Skyddsjorden ansluten.
-Motorskydd monterats.
-Säkerhetsutrustning monterad (beröringsskydd).
-Inga främmande föremål finns i fläkten.
Vid idrifttagande kontrollera följande:
Att uppmätta data ej överstiger på fläktens typskylt angivna märkdata:
Maximalt tillåten spänning +6%, -10%, enligt IEC 38. Märkströmmen
får ej överskridas med mer än 5% vid märkspänning. OBS! Vid varvtalsreglering genom spänningssänkning kan strömmen i motorn vid
en lägre spänning överstiga den angivna märkströmmen. I dessa fall
skyddas motorlindingen av termokontakten! Minsta angivet statiskt
tryckfall får ej underskridas.
-Motorskyddets funktion.
-Att rotationsriktning på fläkthjulet överensstämmer med rotationsriktningspilen (3-fas).
-Att inga missljud hörs från fläkten.
- Fläktar i drift får endast handhas av person som har kunskap eller
utbildning för detta, eller att handhavande sker under överinseende
av sådan person.
Underhåll, service och reparation
Innan service, underhåll eller reparation påbörjas måste:
-Fläkten göras spänningslös (allpolig brytning).
-Fläkthjulet stannat.
-Gällande säkerhetsföreskrifter beaktats.
Fläkten ska rengöras vid behov, dock minst 1 gång/år för att undvika
obalans med onödiga lagerskador som följd. Med ett filter monterat
före fläkten kan rengöringsintervallet förlängas. ( Det kan i vissa fall
vara befogat att använda andningsskydd vid byte av filter). Fläktens
lager är under-hållsfria och ska endast bytas vid behov. Vid rengöring
av fläkten får högtryckstvätt ej användas. Rengöring måste ske
försiktigt så att fläkthjulets balansvikter ej rubbas eller fläkthjulet
deformeras. Kontrollera att inga missljud hörs från fläkten.
Om termokontakten har löst ut gäller följande:
- Automatisk termokontakt återställer sig själv efter att motorn
svalnat. (TW)
- Manuell termokontakt (typ SP1) återställs genom att bryta strömmen under ca: 10-20 min.
- Fläktar med utdragna ledare för termokontakt (TK)återställs på det
externa motorskyddet. Detta får ej vara automatiskt återgående.
Kontrollera att fläkthjulet inte är blockerat eller att motorskyddet har
löst ut. Om fläkten efter kontroll och/eller återställning av motorskyddet ej startar kontakta leverantören.
SE
Tillverkare
Våra produkter är tillverkade i enlighet med gällande EU-direktiv.
Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN
Tel : 0222-440 00
Fax: 0222-440 99
Tillverkaren försäkrar härmed att följande produkter:
Kanalfläkt för rund kanal
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*
Kanalfläkt, rekt. kanal
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*
Radialfläkt
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*
Takfläkt
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*
Väggfläkt
RVF*
Tilluftsaggregat
TLP
överensstämmer med kraven i nedanstående EU-direktiv.
EU-försäkran om överensstämmelse
enligt EUs maskindirektiv 98/37/EG, bilaga IIA.
Fläktar för ventilation i luftbehandlingssystem med luft från icke
explosionsfarligt utrymme.
Harmoniserade standarder:
DIN EN 60 034-1
Roterande elektriska maskiner; märkdata och driftsegenskaper
DIN EN 60 204-1:2007
Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar.
SS-EN ISO 12100-1:2003.
Maskinsäkerhet; grundläggande begrepp; allmänna konstruktionsprinciper.
DIN EN 294
Maskinsäkerhet; skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar.
Anmärkning: Överensstämmelsen med EN 294 avser endast monterade skyddsutrustningar
EU-försäkran om överensstämmelse
enligt EUs lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
Harmoniserade standarder:
DIN EN 60 204-1:2007
Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Elmaskiner; del 5: Kapslingsklasser för elektriska maskiner.
DIN EN 60 335-1
(för produkter märkta med *) Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål- Säkerherhet-Allmänna fordringar.
DIN EN 60 335-2-80
(för produkter märkta med *)
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-SäkerhetDel 2: Särskilda fordringar på fläktar
Internationella standarder
DIN EN 50 366:2003+A1 (för produkter märkta med *)
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Elektromagnetiska fält-Metoder för utvärdering och mätning
DIN EN 50 106:2007
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-SäkerhetAnvisningar för tillverkningskontroll.
Anmärkning: Överensstämmelse med EN 50 106:2007 gäller kopplade produkter
EU-försäkran om överensstämmelse
enligt EUs EMC-direktiv 2004/108/EG
Harmoniserade standarder:
DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompabilitet-Emission- Del 1:
Generella fordringar på utrustning i bostäder, kontor, butiker och
liknande miljöer.
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- Del 6-2:
Generella fordringar-Immunitet hos utrustning i industrimiljö.
Komplett teknisk dokumentation finns tillgänglig.
Skinnskatteberg, 30 oktober 2008
Mats Sándor
Teknisk chef
SE
Säkerhet
Fläktar får ej tas i bruk innan installationsanvisning och säkerhetsanvisning har beaktats.
Fläktar för ventilation i luftbehandlingssystem med luft från icke explosionsfarligt utrymme. Vid montering i ouppvärmda utrymmen skall
fläkten isoleras så att kondensutfällning undviks. Fläktar är produkter
som är avsedda att tas i bruk endast efter inbyggnad, kanalanslutning
eller att produkten försetts med beröringsskydd. (SS-EN 294). På
fläktar som har kanalanslutningar ska kanaler monteras på sug-/
tryck-sida, när risk finns för att vatten via kanaler kan tränga in i fläktmotorn så måste någon form av externt skydd monteras på kanaler.
Efter Installation/kanalanslutning ska beröring av rörliga delar ej vara
möjlig. Fläktarna får ej användas i explosiv miljö eller anslutas till rökgaskanal. Fläktarna får ej monteras utomhus, (gäller ej takfläktar och
fläktar som har för ändamålet avsedd IP klass). Om fläktar monteras
oisolerade i ouppvärmda utrymmen så finns risk för kondensutfällning
i fläkten. Säkerhetsdetaljer (t ex motor-skydd, beröringsskydd) får ej
demonteras, förbikopplas eller bortkopplas. OBS! Innan service och
underhåll påbörjas måste fläktarna göras spänningslösa, allpolig brytning, och fläkthjulet ha stannat. OBS! Fläktarna kan ha vassa kanter
och hörn, vilket kan orsaka skärskador. OBS! Iakttag försiktighet vid
öppnande av fläktarnas serviceluckor, då fläkt med motor monterad
på serviceluckan kan vara relativt tung.
Transport och lagring
Samtliga fläktar som levereras från Systemair är emballerade för att
klara normal godshantering. Vid godshantering använd lämplig lyftanordning för att undvika skador på fläktar och personer. OBS! Lyft ej
fläktarna i motorkabel, kopplingsdosa, fläkthjul eller insugningskona.
Undvik slag och stötar. Fläktarna ska lagras torrt och väderskyddat
och skyddas från smuts och damm före slutlig installation.
Installation
Se även avsnitt säkerhet. Installation, elektrisk anslutning samt idrifttagande ska göras av behörig installatör och utföras i enlighet med för
installationen gällande föreskrifter och krav. Elektrisk anslutning ska
göras enligt kopplings-scheman i kopplingsdosa, märkning på kopplingsplint eller på kabel. Alla 3-fas fläktar är från fabrik kopplade 400V
3~. OBS! Använd ej förskruvningar av metall om kopplings-dosan är
av plast. Täta ev. tomma förskruvningshål med blindplugg. Om man
på K-fläktar med monterad konsol vill ta bort eller ändra konsolens
läge så måste ev. hål tätas med skruv eller nit för att undvika läckage.
Anslutningsdosa ska på K-fläktar monteras i en position rakt upp
± 90 grader. Om fast installation sker med kabel som har diam.
12-14mm så måste införings-bussningen bytas, gäller typ K, KV,
RVF samt KVK125/160. För att upprätthålla IP44 så får RS fläktar
inte monteras med kopplingsdosa/motorplåt uppåt (fig. 1). Fläktar
med utdragna termokontaktledare måste alltid anslutas till externt
motorskydd eller Tk på reglering. Montera fläkten i rätt luftriktning
(se luftrikt-ningspil). Fläkten ska monteras så att vibrationer ej kan
överföras till kanalsystem och byggnadsstomme. (För ändamålet
finns fästklammer och dukstosar som tillbehör). Fläktar kan monteras
i valfritt inbyggnadsläge om annat ej anges. De mindre storlekarna av
TLP kan också placeras upp och ned i undertak. Det kräver dock att
värmaren vrids i lådan så att överhettningsskyddets placering alltid är
uppåt eller åt sidan för rätt funktion. OBS. TLP 315 får inte placeras
upp och ned. Fläkten ska monteras på ett stadigt och stabilt sätt.
Fläkten ska monteras så att service och underhåll kan utföras på ett
enkelt och säkert sätt. Ljudproblem kan förebyggas genom installation av ljuddämpare (finns som tillbehör). För frekvensreglering gäller
att ett allpoligt sinusfilter måste monteras mellan motor och frekvensstyrning (version allpolig: fas till fas, fas till jord). Fläktar är avsedda
för kontinuerlig drift inom angivna temperaturområden
För kopplingschema gäller:
Blue = Blå, Black = Svart, Brown = Brun, Yellow/green = Gul/grön,
Main swith = Allpolig brytare, Thyristor (Fan control) = Tyristor
(Fläktreglering), Fan = Fläkt, Heat regulator = Värmestyrning, Heat
battery = Värmare,
Relay = Relä.
För fläktar med manuell termokontakt (återställs genom att fläkten
görs strömlös, motorskydd typ SP1) så måste detta beaktas vid
inkoppling av kringutrustning som bryter och kopplar in strömmen
automatiskt.
Drift
Före idrifttagande kontrollera följande:
-Elektrisk anslutning är slutförd.
-Skyddsjorden ansluten.
-Motorskydd monterats.
-Säkerhetsutrustning monterad (beröringsskydd).
-Inga främmande föremål finns i fläkten.
Vid idrifttagande kontrollera följande:
Att uppmätta data ej överstiger på fläktens typskylt angivna märkdata:
Maximalt tillåten spänning +6%, -10%, enligt IEC 38. Märkströmmen
får ej överskridas med mer än 5% vid märkspänning. OBS! Vid varvtalsreglering genom spänningssänkning kan strömmen i motorn vid
en lägre spänning överstiga den angivna märkströmmen. I dessa fall
skyddas motorlindingen av termokontakten! Minsta angivet statiskt
tryckfall får ej underskridas.
-Motorskyddets funktion.
-Att rotationsriktning på fläkthjulet överensstämmer med rotationsriktningspilen (3-fas).
-Att inga missljud hörs från fläkten.
- Fläktar i drift får endast handhas av person som har kunskap eller
utbildning för detta, eller att handhavande sker under överinseende
av sådan person.
Underhåll, service och reparation
Innan service, underhåll eller reparation påbörjas måste:
-Fläkten göras spänningslös (allpolig brytning).
-Fläkthjulet stannat.
-Gällande säkerhetsföreskrifter beaktats.
Fläkten ska rengöras vid behov, dock minst 1 gång/år för att undvika
obalans med onödiga lagerskador som följd. Med ett filter monterat
före fläkten kan rengöringsintervallet förlängas. ( Det kan i vissa fall
vara befogat att använda andningsskydd vid byte av filter). Fläktens
lager är under-hållsfria och ska endast bytas vid behov. Vid rengöring
av fläkten får högtryckstvätt ej användas. Rengöring måste ske
försiktigt så att fläkthjulets balansvikter ej rubbas eller fläkthjulet
deformeras. Kontrollera att inga missljud hörs från fläkten.
Om termokontakten har löst ut gäller följande:
- Automatisk termokontakt återställer sig själv efter att motorn
svalnat. (TW)
- Manuell termokontakt (typ SP1) återställs genom att bryta strömmen under ca: 10-20 min.
- Fläktar med utdragna ledare för termokontakt (TK)återställs på det
externa motorskyddet. Detta får ej vara automatiskt återgående.
Kontrollera att fläkthjulet inte är blockerat eller att motorskyddet har
löst ut. Om fläkten efter kontroll och/eller återställning av motorskyddet ej startar kontakta leverantören.
SI
Proizvajalec
Naši izdelki so proizvedeni skladno z veljavnimi mednarodnimi
standardi in predpisi.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Pisarna: +49 (0) 79 30 / 92 72 - 0
Fax: +49 (0) 79 30 / 92 72 - 92
Proizvajalec izjavlja, da so našteti proizvodi:
Okrogli kanali ventilatorji
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVO
Kanalski ventilatorji
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Centrifugalni ventilatorji
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Strešni ventilatorji
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Prezračevalne naprave
C, F, K
Aksialni ventilatorji
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
Lüftungsmodule
LMR
Küchenabluftbox
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
Uporabljajo se naslednji standardi:
DIN EN 60 034-1
Rotacijski električni stroji; nazivne vrednosti in obratovalne karakteristike.
DIN EN 60 204-1
Varnost opreme; elektro oprema strojev; splošne zahteve.
SS-EN ISO 12100-1:2003
Varnost opreme; osnovni koncepti, splošni principi konstruiranja
DIN EN 294
Varnost opreme; varnostne razdalje v izogib nevarnih con v dosegu
rok.
Opomba: Skladnost z EN 294 velja le za tiste vgrajene varnostne
naprave proti dotiku, ki spadajo v obseg dobave.
Izjava EC o skladnosti
Kot je definirana z direktivo Evropske skupnosti za nizko napetost (EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC)
Uporabljajo se naslednji standardi:
DIN EN 60 204-1
Varnost opreme; elektro oprema strojev; splošne zahteve
DIN EN 60 034-5
Rotacijski električni stroji; 5. del: razvrstitev stopenj zaščite, ki jo zagotavljajo ohišja rotacijskih strojev.
DIN EN 60 335-1 (velja za izdelke označene z *)
Električni gospodinjski stroji in podobno – splošne varnostne zahteve.
DIN EN 60 335-2-80 (velja za izdelke označene z *)
Električni gospodinjski stroji in podobno – splošne varnostne zahteve 2.
del; posebne zahteve glede ventilatorjev.
DIN EN 50 106
Električni gospodinjski stroji in podobno –
Varnostna navodila za regulacijo proizvoda.
Opomba: EN 50 106 se upošteva le pri proizvodih z notranjim
ožičenjem.
Izjava EC o skladnosti
Kot je definirana z direktivo Evropske skupnosti ECM 2004/108/EG.
Uporabljajo se naslednji mednarodno priznani standardi:
DIN EN 61000-6-3:
Elektromagnetna ustreznost – generična imunost – poglavje 1:
generalne zahteve za opremo v stanovanjih, pisarnah, trgovinah in
podobnih okoljih.
DIN EN 61000-6-2:
Elektromagnetna ustreznost (EMC) – Poglavje 6-2: Splošne zahteve
– neodvisnost naprav v industriji.
Na voljo je kompletna tehnična dokumentacija.
Windischbuch, 02.03.2009
V skladu z naslednjimi EC direktivami:
Izjava EC o skladnosti
kot je definirana z direktivo Evropske skupnosti za strojno opremo
98/37/EC, Aneks II A. Ventilatorji za prezračevalne sisteme za
neeksplozivne pogoje v prostoru.
To strojno opremo lahko spustite v obratovanje šele potem, ko
preberete navodila za vgradnjo in varnostna navodila.
Kurt Maurer
Izvršni direktor
SI
Navodila za varno delovanje
Vsi ventilatorji so namenjeni za transport zraka v prezračevalnih
sistemih. Lahko se uporabljajo šele potem, ko so vgrajeni v stroje,
prezračevalne naprave in instalacije, ki imajo zaščitno mrežo (SS
EN 294). Zavarovani morajo biti pred nenamernim dotikom z
drugimi elementi.
Ventilatorjev ne smemo uporabljati v nevarnem okolju ali jih priklopiti v dimniško cev. Ventilatorjev ne smemo montirati zunaj, z izjemo
strešnih ventilatorjev.
Varnostnih elementov (zaščitne mreže, zaščita motorja) ni dovoljeno
demontirati, obiti v sistemu oziroma vzeti iz obratovanja.
Pozor: Pred servisiranjem oz. vzdrževanjem izklopite napravo da
prekinete električni tok in preverite ali se je pogonsko kolo popolnoma ustavilo.
Pozor: Ventilatorji imajo lahko ostre robove, ki lahko povzročijo
poškodbe.
Previdno: Pri odpiranju servisnih vrat ventilatorjev bodite previdni, ker
sta ventilator in motor pritrjena na vrata sorazmerno težka.
Prevoz in skladiščenje
Ventilatorji so tovarniško zapakirani za normalno rokovanje med
prevozom.
Da bi se izognili poškodbam ventilatorja ali osebja, uporabite
ustrezno dvižno napravo.
Ventilatorja ne dvigujte s pomočjo priključnega kabla, priključne doze,
pogonskega kolesa ali dovodnega dela. Preprečite udarce in trke.
Ventilatorje shranjujte v suhem in čistem prostoru. Izogibajte se
vplivom izjemno visoke vročine ali mraza.
Vgradnja
Montažo, zagon in električno instalacijo lahko izvaja le strokovno
usposobljena oseba.
Ventilator lahko deluje le v območjih, ki so navedeni na tipski tablici.
Električno ožičenje se izvede v skladu z električno shemo ožičenja.
Vsi 3-fazni ventilatorji so tovarniško dobavljeni s 400 V 3-faznim
priključkom. Previdno: Ne uporabljajte kovinskega tesnilnega pritrdilnega materiala s plastično dozo. Uporabite slepo tesnilo kot tesnilni
pritrdilni material. Materiali s termično zaščito morajo biti vedno zvezani z relejem za motorje preko sponk, ki so za to pripravljene.
Če montažni okvir pri K ventilatorjih premestite ali odstranite, je
potrebno luknje vijakov zatesniti.
Ventilatorji s termičnimi kontakti z zunanjimi vodniki (TK) morajo biti
vedno priključeni na zunanjo zaščito motorja.
Ventilator montirajte v smeri izpiha zraka (glejte puščico na napravi).
Ventilator mora biti vgrajen tako, da se tresljaji ne prenašajo na
cevni sistem ali na stene prostora (primerna dodatna oprema kot so
objemke in difuzorji, so dobavljivi).
Prepričajte se, da je ventilator trdno pritrjen in stabilen.
Ventilator lahko namestite v katerikoli smeri, razen če so navodila
drugačna.
Manjše naprave TLP 125 do 200 lahko namestite v spuščene strope
obrnjene na glavo. V tem primeru je potrebno grelnik zavrteti tako, da
je stikalna omarica s temperaturno zaščito na sprednji strani ali ob
strani. Naprave TLP 315 ne smejo biti obrnjene na glavo.
Ventilatorji morajo biti nameščeni tako, da se vzdrževanje in servisiranje opravlja nemoteno.
Težave s hrupom lahko odpravite z uporabo dušilnika zvoka (na voljo
kot dodatna oprema).
Za frekvenčno regulacijo mora biti vsepolni sinusni filter nameščen
med motorjem in frekvenčnim regulatorjem (izvedba vseh polov: faza
na fazo, faza na ozemljitev). Ventilatorji so namenjeni za neprekinjeno delovanje v območju temperature, ki je navedena.
Obratovanje
Pred prvim zagonom naprave preverite naslednje:
- Vgradnja in električna instalacija sta izvedeni pravilno,
- Zaščitni vodnik je priključen,
- Zaščita motorja je vgrajena,
- Varnostne naprave so vgrajene (zaščita pred dotikom),
- Odpadni montažni material in tujki so odstranjeni iz obratovalnega območja ventilatorja
Pred obratovanjem preverite naslednje:
- Priključni podatki morajo ustrezati opisu na tipski tablici,
- Maksimalna napetost +6%, -10% v skladu z IEC 38,
- Nazivni tok ne sme presegati 5% pri nazivni napetosti (glej tipsko
tablico)
Previdno: ko se hitrost regulira z zmanjšanjem napetosti, lahko
tok motorja preseže nominalen tok pri nižji napetosti. V tem
primeru so lopatice motorja zaščitene s termičnim stikalom.
- Preverite minimalni tlačni padec,
- Preverite delovanje zaščite motorja,
- Preverite, če se smer vrtenja ujema s smerjo, ki jo kaže puščica
(3 fazni),
- Miren tek motorja (brez posebnega hrupa)
Vzdrževanje in servisiranje
Pred vzdrževanjem ali servisiranjem naprave preverite naslednje:
- Električno napajanje mora biti izključeno in zavarovano pred
ponovnim vklopom,
- Pogonsko kolo ventilatorja mora mirovati,
- Upoštevani morajo biti predpisi za varnost pri delu.
Da bi se izognili neuravnoteženosti in nepotrebnim poškodbam, morate ventilator očistiti vsaj 1 krat letno.
Namestitev filtra bo podaljšalo časovni interval med vsakim čiščenjem
ventilatorja (včasih je priporočljiva namestitev zaščite filtra).
Ležaje zamenjajte po izteku življenjske dobe masti oziroma kadar je
ležaj poškodovan.
Nikoli ne uporabljajte visokotlačnih čistilnih naprav (na parni curek).
Ne upogibajte lopatic ventilatorja. Ne premikajte pogonskega kolesa
ventilatorja. Bodite pozorni na neobičajen hrup pri vrtenju.
Ponovna namestitev toplotne zaščite
Avtomatska toplotna zaščita se ponovno nastavi sama po tem, ko
se motor ohladi (TW).
Ročna toplotna zaščita (TB) se ponovno nastavi z uporabo ostrega
predmeta in pritiskom na gumb na motorju (na odvodni strani ventilatorja) ali skozi luknjo na pokrovu.
Ročna toplotna zaščita (SP1) se ponovno nastavi s prekinitvijo glavne električne napetosti za približno 10-60 minut.
Ventilatorji s sponkami za termično zaščito (TK) se ponovno nastavijo
preko zunanje zaščite motorja. Preverite ali motorji niso blokirani ali
da zaščita motorja ni sprožena.
Kontaktirajte z dobaviteljem, če se motor ne zažene po reguliranju
ponovno in/ali namestitvijo zaščite motorja.
SK
Výrobca týmto potvrdzuje, že nasledovné výrobky:
Uplatnené sú nasledujúce harmonizované normy:
DIN EN 60 034-1
Rotačné elektrické stroje; stanovenie menovitých hodnôt a výkonu
DIN EN 60 204-1
Bezpečnosť strojných zariadení; elektrické vybavenie strojov; všeobecné požiadavky.
DIN EN 60 292-1
Bezpečnosť strojných zariadení; základné pojmy, všeobecné zásady
pre konštrukciu.
DIN EN 294
Bezpečnosť strojných zariadení; bezpečnostné vzdialenosti zabraňujúce dosiahnutiu nebezpečných zón hornými končatinami.
Poznámka: EN 294 platí iba v prípade, keď inštalované kontaktné
bezpečnostné zariadenie je súčasťou dodávky.
Ventilátory do kruhového potrubia
RVK, KD, K, KV
Vyhlásenie o zhode EC
definované smernicou EC pre nízkonapäťové inštalácie 2006/95/EC.
Izolované ventilátory do kruhového potrubia
FVT, KVK, KVKE, KVO
Uplatnené sú nasledujúce harmonizované normy:
DIN EN 60 204-1
Bezpečnosť strojných zariadení; elektrické vybavenie strojov; všeobecné požiadavky.
DIN EN 60 034-5
Rotačné elektrické stroje; časť 5: Klasifikácia ochrany pre elektrické
strojné zariadenia.
DIN EN 60 335-1
Elektrické výrobky pre domácnosť a podobné výrobky – všeobecné
bezpečnostné požiadavky.
DIN EN 60 335-2-80
Elektrické výrobky pre domácnosť a podobné výrobky – všeobecné
bezpečnostné požiadavky, časť 2:
Špeciálne požiadavky týkajúce sa ventilátorov.
DIN EN 50 106 Elektrické výrobky pre domácnosť a podobné výobky
– Bezpečnosť – Pokyny pre riadenie výroby. Poznámka: EN 50 106
platí len pre vnútorne zapojené výrobky.
Výrobca
Naše produkty sú vyrobené v súlade s platnými medzinárodnými
normami a predpismi.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Kontor : +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
Potrubné ventilátory
KVT, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Radiálne ventilátory
GT1, GT2, GC1, GC2, PRF, WVA, WVI, RSV
Strešné ventilátory
DHA, DVS, DVSI, DHS, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Klimatizačné vzduchotechnické jednotky
C, F, K
Axiálne ventilátory
AR, AW, AXM, AXC, AXC(B), AXC-G, AXC-P, AXR, AXCBF, HA...(F), HA...(B), HABV...
Schubventilatoren
AJ (T), AJR, AJ8
špeciálne aplikácie
LMR
Ventilátory pre vyššie teploty
KBT, KBR, MUB-K, KBR-F
Multibox
MUB
Ohrievače
FHW, Proff, AVR, SVA
Dverové clony
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
sú v súlade s nasledujúcimi smernicami Európskeho spoločenstva
(EC):
Vyhlásenie o zhode EC
definované Smernicou EC o strojných zariadeniach 98/37/EC,
Príloha II A. Ventilátory vo vzduchotechnických systémoch pracujúcimi so vzduchom z budov bez rizika výbuchu. Tieto zariadenia
sa nesmú uviesť do prevádzky bez predchádzajúceho prečítania
montážneho návodu a bezpečnostných informácií.
Vyhlásenie o zhode EC
Definované smernicou EC EMC 2004/108/EC.
Uplatnené sú nasledujúce harmonizované normy:
DIN EN 61000-6-3: Elektromagnetická kompatibilita – Generická
odolnosť-Vyžarovanie – Časť 1: Všeobecné požiadavky na zariadenia v domácnostiach, kanceláriách, obchodoch a v podobných
prostrediach.
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť
6-2:
Všeobecné požiadavky – Odolnosť zariadení v priemyselných prostrediach.
Úplná technická dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie.
Windischbuch, 02.03.2009
Kurt Maurer
Generálny riaditeľ.
SK
Bezpečnosť
Všetky ventilátory sú určené na prenos vzduchu vo vzduchotechnických klimatizačných systémoch. Majú byť používané po ich
zabudovaní do strojných zariadení alebo vzduchotechnických
systémov, alebo až po nainštalovaní ochrannej mriežky pred
dotykom. (SS-EN 294). Po inštalácii nesmú byť dosiahnuteľné žiadne
pohyblivé časti. Ventilátory sa nesmú používať v nebezpečných
výbušných prostrediach ani v napojení na odvod spalín. Ventilátory
nesmú byť inštalované vo vonkajšom prostredí (s výnimkou strešných
ventilátorov). Bezpečnostné príslušenstvo (napr. ochrana motora,
bezpečnostná mriežka) nesmie byť rozoberané, obchádzané ani
odpájané.
UPOZORNENIE! Pred ošetrovaním alebo údržbou vypnite napájanie
(vypínač obvodu pre všetky póly) a presvedčte sa, či sa obežné
koleso zastavilo.
UPOZORNENIE! Ventilátory môžu mať ostré hrany a rohy, ktoré
môžu spôsobiť zranenia.
UPOZORNENIE! Buďte opatrný pri otváraní servisných dvierok
(výklopných dvierok); ventilátor a motor, namontované na dvierkach,
sú pomerne ťažké.
Doprava a skladovanie
Všetky ventilátory sú vo výrobnom závode balené tak, aby zniesli
štandardnú manipuláciu počas dopravy. Pri manipulácii s tovarom
používajte vhodné zdvíhacie zariadenie, aby sa predišlo poškodeniu
ventilátorov a zraneniu osôb. Nezdvíhajte ventilátory za prípojné
káble, za svorkovnicu, za obežné koleso, ani za sacie ústie.
Nepripustite údery a otrasy. Skladujte ventilátory na suchom mieste,
chránenom pred poveternostnými vplyvmi a nečistotami, pokým sa
neuskutoční konečná montáž.
Montáž
Preštudujte si vyššie uvedené Bezpečnostné informácie. Inštaláciu,
elektrické zapojenie a uvádzanie do prevádzky smie vykonávať iba
oprávnený personál v súlade s požiadavkami a potrebami. Elektrické
zapojenie vykonajte podľa schémy zapojenia vo svorkovnici, podľa
označení na svorkách alebo na kábloch. Všetky 3-fázové ventilátory
sú z výroby dodávané v prevedení pre zapojenie do trojfázovej
siete s napätím 400 V. UPOZORNENIE! Nepoužívajte kovové
stláčacie tesniace priechodky s plastovými svorkovnicami. Používajte
zaslepovacie zátkové tesnenie pre stláčacie tesniace priechodky.
Ventilátory s termokontaktmi s externými vývodmi (TK) musia byť
vždy pripojené k externej ochrane motora. Ventilátor montujte
v súlade so smerom prúdenia vzduchu (viď šípku na jednotke).
Ventilátor musí byť nainštalovaný tak, aby sa vibrácie neprenášali na
potrubné systémy ani na konštrukciu budovy (Vhodné príslušenstvo,
ako napríklad rýchlospony a difúzory, sú k dispozícii). Zaistite, aby
ventilátory boli pevne a stabilne namontované. Ventilátor môže byť
namontovaný v ľubovoľnom smere, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ventilátory sa musia montovať tak, aby bolo možné ľahko a bezpečne
vykonávať servis a údržbu. Rušivý hluk možno eliminovať inštaláciou
tlmiča (dostupné príslušenstvo).
Pre reguláciu frekvencie musí byť medzi motor a regulátor frekvencie
namontovaný sínusový filter pre všetky póly (verzia pre všetky póly:
fáza voči fáze, fáza voči zemi). Ventilátory sú určené na nepretržité
používanie v rámci uvedeného rozsahu teplôt.
Prevádzka
Pred prvým začatím prevádzky skontrolujte nasledovné:
- Elektrické zapojenie je správne a úplne vykonané.
- Ochranný vodič je pripojený.
- Ochrana motora je nainštalovaná.
- Bezpečnostné zariadenia sú na svojom mieste (ochranná mriežka)
- Zvyšky inštalačných materiálov a cudzie predmety a materiály sú
z priestoru skrine ventilátora odstránené.
Pri uvedení do prevádzky skontrolujte nasledovné:
- Údaje pre zapojenie zodpovedajú špecifikáciám na údajovom
štítku: Maximálne napätie +6%, -10%, podľa IEC 38. Menovitý
prúd nesmie byť prekročený o viac než 5% pri menovitom napätí.
UPOZORNENIE! Pri regulácii rýchlosti znižovaním napätia môže
prúd motora pri nižšom napätí prekročiť menovitý prúd. V tomto
prípade je vinutie motora chránené termokontaktom. Je nutné
dodržiavať minimálny statický pokles tlaku.
- Skontrolujte, či ochrana motora je funkčná. Smer otáčania musí
zodpovedať šípke smeru otáčania (3 fázy).
- Skontrolujte, či motor beží hladko (bez neštandardných zvukov).
Údržba, servis a opravy
Pred vykonávaním údržby, servisu alebo opráv zaistite
nasledujúce:
- Napájací zdroj je vypnutý (vypínač obvodu pre všetky póly).
- Obežné koleso ventilátora je úplne zastavené.
- Dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!
Ventilátor treba čistiť podľa potreby, najmenej raz za rok, aby
sa predišlo porušeniu vyváženosti a zbytočnému poškodeniu
ložísk. Nainštalovaný filter predĺži časový interval medzi čistením
ventilátora (niekedy sa odporúča nainštalovať tlakový snímač
zanesenia filtra). Ložiská ventilátora sú bezúdržbové a v prípade
poškodenia sa iba vymenia. Pri čistení ventilátora nepoužívajte
tlakový čistič (s prúdom pary). Zaistite, aby sa vyvažovacie telieska
obežného kolesa neposunuli a aby sa obežné koleso ventilátora
nedeformovalo. Všímajte si, či nepočujete neštandardný
prevádzkový hluk.
Resetovanie tepelných ochrán do pôvodného stavu
Automatická tepelná ochrana sa nastaví do pôvodného stavu po
vychladnutí motora. (TW)
Ručná tepelná ochrana (TB) sa resetuje do pôvodného stavu
použitím zahroteného predmetu a stlačením tlačidla na motore
(výstupná strana ventilátora) alebo cez otvor v kryte.
Ručná tepelná ochrana (SP1) sa resetuje do pôvodného stavu
odpojením zo siete na približne 10-60 minút.
Ventilátory s externými vývodmi (tepelnými kontaktami) TK pre
pripojenie na tepelné ochranné relé (TK) sa resetujú do pôvodného
stavu z externej ochrany motora (ochranného relé). Uistite sa,
či ventilátor nie je zablokovaný, alebo či sa ochrana motora
nevypla. Spojte sa s dodávateľom, ak motor po kontrole a/alebo
znovunastavení (resetovaní) ochrany motora nenaštartuje.
TR
İmalatçı
Ürünlerimiz, yürürlükteki uluslararası standart ve yönetmeliklere
uygun olarak üretilmektedir.
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
DE-97944 Windischbuch
GERMANY
Tel.: +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
İmalatçı, aşağıda verilen ürünlerin aşağıdaki EC standartlarına uygun
olduğunu teyid eder:
Dairesel kanallar fanları
RVK, KD, K, KV
Isolierte Rohrventilatoren
FVT, KVK, KVKE, KVKF, KVO
Kanal fanları
KVT, KVTI, KE, KT, RS, RSI, KDRE-KDRD
Santrifüj fanlar için
GT, GC
Çatı fanları için
DVS, DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVV, DVC, DVCI
Hava şartlandırma ünitesi için
C, F, K
Aksiyal fan
AW, AR, AXV, AXC, AXG, HA...(B), HA...(F), HAB..., HAGVG...
Lüftungsmodule
LMR
Diger fan
KBT, KBR
Multibox
MUB
SS-EN ISO 12100-1:2003
Ekipmanların güvenliği; temel kavramlar, genel dizayn prensipleri.
DIN EN 294
Ekipmanların güvenliği; ekipmanın uç noktalarının tehlikeli bölgelerde
kalmaması için gerekli güvenli mesafeler.
Dikkat: EN 294, sadece ekipmanın bağlantı güvenlik cihazları ile
donatılmış olması durumunda geçerlidir.
EC uygunluk bildirgesi
EC Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EEC’de tanımlandığı gibi.
Aşağıdaki ilgili standartlar yürürlüktedir:
DIN EN 60 204-1:2007
Ekipmanların güvenliği; makinaların elektrikli kısımları; genel gereklilikler.
DIN EN 60 034-5:2007+A1
Devirli elektrikli ekipmanlar; Bölüm 5: Elektrikli ekipmanlar için
koruma sınıflandırması
DIN EN 60 335-1 (* ile işaretlenmiş fanlar için geçerli)
Elektrikli evsel ürünler ve benzerleri – güvenlik -genel gereklilikler.
DIN EN 60 335-2-80 (* ile işaretlenmiş fanlar için geçerli)
Elektrikli evsel ürünler ve benzerleri – güvenlik-genel Bölüm 2:
Fanlarla ilgili genel gereksinimler.
DIN EN 50 366:2003+A1 (* ile işaretlenmiş fanlar için geçerli) Elektrikli
evsel ürünler ve benzeri günlük eşyalar – Elektromanyetik alanlar –
Ölçme ve değerlendirme metotları
DIN EN 50 106:2007
Elektrikli evsel ürünler ve benzerleri – Güvenlik – İmalatın kontrolü
için talimatlar. Dikkat: EN 50 106:2007 sadece dahili elektrik bağlantılı
ürünler içindir.
EC uygunluk bildirgesi
EC EMC Yönetmeliği 2004/108/EEC’de tanımlandığı gibi.
Aşağıdaki ilgili standartalar yürürlüktedir.
DIN EN 61000-6-3: Electromanyetik uygunluk - Genel dayanıkllık Emisyon – Bölüm 1: Evler, ofisler, dükkanlar ve benzeri yerler için
genel gereksinimler.
DIN EN 61000-6-2 Elektromanyetik uygunluk (EMC) – Bölümt 6-2:
Genel gereklilikler – Gereçlerin endüstriyel çevreler için dayanıklılık
durumu.
Tam teknik dökümantasyon mevcuttur.
Windischbuch, 02.03.2009
Luftheizgeräte
FHW, Proff, AVR, SVA
Türluftschleier
PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV
EC Uygunluk Bildirgesi
EC Makina Yönetmeliği 98/37/EC, Ek II A’da tanımlandığı gibi.
Patlama tehlikesi olmayan hava şartlandırma sistemlerinde kullanılan
havalandırma fanları. Bu ekipmanlar, güvenlik bilgileri ve montaj
talimatları okunmadan işletmeye alınmamalıdır.
Aşağıdaki ilgili standartlar yürürlüktedir:
DIN EN 60 034-1 Devirli elektrikli ekipmanlar; sınıfları ve performansları.
DIN EN 60 204-1:2007
Ekipmanların güvenliği; makinaların elektrikli kısımları; genel gereklilikler.
Kurt Maurer
Genel Müdür
TR
Güvenlik Bilgileri
Bütün fanlar, hava şartlandırma sistemlerindeki havanın transferi
için tasarlanmıştır. Eğer ısıtılmayan hacimlere montaj yapılıyorsa,
yoğuşma riski olacağından fan gövdeleri yoğuşmaya karşı izole edilmelidir. Fanların, kanal sistemlerinin içine veya koruma ızgaralarının
ardına monte edildikten sonra kullanılmaları istenmektedir. (SS-EN
294). Kanal tipi fanlarda her iki tarafa (emiş/basma) kanal bağlantısı
yapılmalıdır. Kanal vasıtasıyla motora su girme riski olan durumlarda
harici koruma önlemi alınmalıdır. Montajdan sonra, fanın hareketli
parçalarına direk teması engelleyecek tertibat kurulmalıdır. Alev
alabilecek gazların bulunduğu riskli ortamlar ve sıcak bacalar için
kullanılmamalıdır. Fanlar, dış ortama monte edilmemelidir (çatı tipi ve
bu amaçlı gerekli IP korumasına haiz fanlar hariç). Güvenlik aksesuarları (örneğin: motor koruma, güvenlik ızgarası) demonte edilemez,
kısa devre yapılamaz, bağlantısı kesilemez. DİKKAT! Servis veya
tamir işlemleri için elektrik kesilmeli ve fan kanatlarının tamamen
durduğundan emin olunmalıdır. DİKKAT! Fanların, yaralanmalara
sebep olacak keskin kenarları ve köşeleri olabilir. DİKKAT! Fanların
servis kapaklarını açarken dikkatli olunmalıdır. Fanın ve motorun
monte edilmiş olduğu kapaklar daha ağırdır.
Taşıma ve Depolama
Bütün fanlar normal taşıma şartlarına uygun olarak fabrikada ambalajlanmıştır. Taşırken, fanların ve insanların zarar görmemesi için
uygun kaldırma elemanları kullanılmalıdır. Fanlar, kablolarından,
elektrik bağlantı kutularından, fan kanatlarından veya iç kısmından
tutularak kaldırılmamalıdır. Aşırı yük altında bırakılmamalıdır. Fanlar,
monte edilene kadar kuru, dış havadan ve kirden etkilenmeyeceği bir
yerde muhafaza edilmelidir.
Montaj
Yukarıdaki güvenlik bilgileri dikkate alınmalıdır. Montaj, elektrik
bağlantılarının yapılması ve devreye alma işleri sadece yetkili kişi
tarafından ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde yapılmalıdır. Elektrik
bağlantısı, elektrik terminal kutusu üzerindeki veya dökümanlarda
belirtilen elektrik şemasına uygun yapılmalıdır. Bütün 3 fazlı fanlar
fabrikadan 400V 3~ bağlantılı olarak gönderilir. DİKKAT! Plastik terminal kutularında metal sıkıştırma elemanları kullanılmamalıdır.
Eğer K tipi fanlardaki dahili montaj kaidesi sökülürse, vida delikleri
muhakkak izole edilmelidir. K tipi fan elektrik terminal kutusu üste
gelecek şekilde monte edilmelidir. Mevcut rakor, kullanılacak kablo
çapına uygun rakor ile gerekirse değiştirilmelidir (K, KV, RVF ve
KVK 125/160 tipler). RS tipi fanlar IP44 koruma sınıfını muhafaza
etmek için elektrik terminal kutusu/motor plakası üste gelecek şekilde
monte edilmemelidir (bknz. fig. 1). Fanda termal kontak uçları (TK)
varsa her zaman harici bir motor koruma rölesine bağlanmalıdır.
Fanı monte ederken, üzerinde ok işareti ile belirtilen hava akım
yönü dikkate alınmalıdır. Fan, titreşimi kanal sistemine ve binaya
iletmeyecek şekilde monte edilmelidir (kolay montaj kelepçeleri veya
titreşimi iletmeyen opsiyonel aksesuarlar mevcuttur). Fanın sağlam
bir şekilde monte edildiğinden ve yerinden oynamadığından emin
olunmalıdır. Fan, aksi belirtilmediği sürece herhangi bir yönde monte
edilebilir. TLP 125 – 200 model hava şartlandırma üniteleri asma
tavan arasına bakım kapağı alta gelecek şekilde monte edilebilir. Bu
durumda içindeki elektrikli ısıtıcının döndürülerek yüksek ısı koruma
termostatının ve terminal kutusunun üste veya yana gelecek şekilde
ayarlanması gerekmektedir. DİKKAT! TLP 315 modeli bu şekilde
ters monte edilemez. Fanlar, servis ve bakım işlemlerinin kolayca
ve güvenli bir şekilde yapılmasına izin verecek şekilde monte
edilmelidir. Sesin kritik olduğu yerlerde susturucu aksesuarı ile ses
seviyeleri iyileştirilebilir. Frekans invertörü kullanımında, motor ile
frekans değiştirici arasına sinus filtresi koyulmalıdır. Fanlar, teknik
dökümanlarda belirtilen sıcaklık aralığında sürekli çalışabilir. Manuel
resetlenen (SP1 tipi motor korumada akım kesilerek resetlenir)
termal kontaklı fanların otomatik on/off fonksiyonlu ekipmanlara
bağlanması durumunda bu özellik dikkate alınmalıdır.
Çalıştırma
İlk çalıştırmadan önce, aşağıdaki kontrolleri yapınız:
- Elektrik bağlantıları uygun ve tam şekilde yapılmış olmalı
- Koruyucu kontaktör bağlanmış olmalı
- Motor koruması bağlanmış olmalı
- Koruma ızgarası gibi güvenlik cihazları kullanılmalı
- Montaj esnasında kullanılan aletler ve yabancı malzemeler, fanın
gövdesinden uzaklaştırılmalı.
İşletmede aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:
- Bağlantılar, etiket üzerinde belirtilen değerlere uymalıdır. IEC 38’e
göre maksimum voltaj +6%, minumum -10% olmalıdır. Nominal
akım %5’ten daha fazla artmamalıdır. DİKKAT! Voltajı düşürmek
suretiyle yapılan hız kontrolü, düşük voltajlarda nominal akımın
artmasına sebep olabilir. Bu durumda motor sargıları, termal
kontak tarafından korunur. Kanaldaki minumum statik basınç
düşümü gözlenmelidir.
- Motor koruma görevini yerine getiriyor olmalıdır. Dönüş yönü okun
gösterdiği yön ile aynı olmalıdır (3 faz).
- Motor sarsıntısız çalışmalı, anormal sesler olmamalıdır.
- Fanlar sadece bu alanda eğitimi olan ve yeterli bilgiye haiz kişiler
tarafından çalıştırılmalı ve süpervize edilmelidir.
Bakım, Servis ve Tamirat
Bakım, servis ve tamirattan önce aşağıdaki maddelerden emin
olunmalıdır:
- Şebeke cereyanı sigortadan kesilmiş olmalı
- Fan kanatları tamamen durmuş olmalı
- Personel güvenliği kurallarına uyulmalı
Fanlar, yılda en az bir kere olmak üzere veya gerektiğinde temizlenerek balanssızlık ve yatakların zarar görmesi gibi problemlerin önüne
geçilmelidir. Filtre kullanarak, iki temizleme arası geçen süre uzatılabilir. Fan yatakları bakım gerektirmez, sadece hasar gördüklerinde
değiştirilir. Fanı temizlerken, yüksek basınçlı (buhar jeti vb.) aparatlar
kullanılmamalıdır. Fan kanatlarındaki balans ağırlıklarının yerinden
oynamadığından ve kanatların eğilmediğinden emin olunmalıdır.
Çalışma esnasında anormal bir ses olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Değişik versiyonlardaki termal kontağın resetlenmesi
(TW) tipinde motor soğuduktan sonra otomatik termal kontak kendi
kendini resetler.
(SP1) tipinde manuel termal kontak, şebeke cereyanının yaklaşık 1020 dakika kesilmesi ile resetlenir.
(TK) harici termal kontak çıkışları olan fanlar, harici motor koruma
tarafından resetlenir. Bu koruma türünde otomatik resetleme özelliği
olmayabilir.
Fanın bloke olmadığından ve motor korumanın sağlam olduğundan
emin olunmalıdır. Motor, kontrol ettikten ve/veya motor koruma resetlendikten sonra hala çalışmıyorsa satıcı firmayla temasa geçilmelidir.
07/10 / Index 2 / 304763
Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45 • D-97944 Boxberg-Windischbuch
Tel.: 0 79 30 / 92 72-0 • Fax: 0 79 30 / 92 72-92
info@systemair.de • www.systemair.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project