Vauxhall | Meriva | Instrukcja Opel Meriva I - Dixi-Car

Instrukcja Opel Meriva I - Dixi-Car
OPEL Meriva
TYLKO EURO DIESEL EN 590!*
Silnik wysokoprê¿ny samochodu zosta³ skonstruowany
zgodnie z najnowszymi osi¹gniêciami techniki
motoryzacyjnej i reprezentuje najbardziej
zaawansowane rozwi¹zania technologiczne
i techniczne, a przy tym jest przyjazny œrodowisku
i ekonomiczny.
Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoœci technicznej nale¿y stosowaæ wy³¹cznie
wysokogatunkowe paliwo spe³niaj¹ce wymagania normy europejskiej
DIN EN 590 – EURO DIESEL. Informacje na ten temat znajduj¹ siê w rozdziale
„Jazda i prowadzenie”, w czêœci „Paliwo, tankowanie”.
U¿ytkowanie, bezpieczeñstwo,
obs³uga okresowa
Stosowanie innego paliwa mo¿e pogorszyæ sprawnoœæ samochodu oraz
spowodowaæ utratê gwarancji!
*Do silników wysokoprê¿nych
Dane samochodu
Aby zapewniæ sobie ³atwy dostêp do najwa¿niejszych danych samochodu, nale¿y je wpisaæ w tym miejscu. Informacje te mo¿na znaleŸæ
w rozdzia³ach „Serwisowanie samochodu” i „Dane techniczne”, a tak¿e na tabliczce identyfikacyjnej samochodu.
Paliwo
Oznaczenie
Olej silnikowy
Klasa
LepkoϾ
Ciœnienie w oponach
Rozmiar opon
Opony letnie
Opony zimowe
Masy
Dopuszczalna masa ca³kowita pojazdu
–
Masa w³asna pojazdu wg dyrektyw UE
=
£adownoœæ
Przód
Ty³
Wprowadzenie
Korzystanie z Instrukcji obs³ugi
W zakupionym przez Pañstwa samochodzie
w inteligentny sposób po³¹czono najnowsze
osi¹gniêcia techniki motoryzacyjnej,
imponuj¹ce wyposa¿enie z zakresu
bezpieczeñstwa, minimaln¹ szkodliwoœæ dla
œrodowiska naturalnego i wysok¹
ekonomicznoϾ.
z Rozdzia³ „W skrócie” zawiera przegl¹d
najwa¿niejszych funkcji samochodu.
z Spisy treœci znajduj¹ce siê na pocz¹tku instrukcji
obs³ugi oraz poszczególnych rozdzia³ów
u³atwi¹ odszukanie potrzebnych informacji.
z Indeks pozwala na odszukanie wybranych
hase³.
z ¯ó³te strza³ki na rysunkach pokazuj¹ opisywane
elementy oraz sposób wykonania okreœlonych
czynnoœci.
z Czarne strza³ki na rysunkach wskazuj¹
nastêpstwo wykonanej czynnoœci lub kolejny
krok.
z Niniejsza Instrukcja obs³ugi dotyczy wersji
z kierownic¹ po lewej stronie. Wskazówki
i procedury dotycz¹ce wersji z kierownic¹
po prawej stronie s¹ takie same.
z W Instrukcji obs³ugi wykorzystano fabryczne
kody (oznaczenia) silników. Odpowiadaj¹ce im
oznaczenia handlowe mo¿na znaleŸæ
w rozdziale „Dane techniczne”.
z Dane w opisach dotycz¹ce kierunku, np. w lewo
lub w prawo b¹dŸ do przodu lub do ty³u, zawsze
odnosz¹ siê do kierunku jazdy.
Bezpieczeñstwo i bezawaryjne
funkcjonowanie samochodu w du¿ej mierze
zale¿¹ od kierowcy. W instrukcji obs³ugi
znajduj¹ siê wszystkie niezbêdne informacje
na temat eksploatacji samochodu.
Równie¿ pasa¿erowie powinni byæ œwiadomi
zagro¿eñ zwi¹zanych z nieprawid³ow¹
eksploatacj¹.
Kierowca musi zawsze przestrzegaæ
przepisów prawa obowi¹zuj¹cych w kraju,
w którym podró¿uje. Przepisy te mog¹
odbiegaæ od informacji zawartych w niniejszej
Instrukcji obs³ugi.
S³owo „warsztat” u¿ywane w niniejszej
publikacji oznacza centrum Opel Partner.
Wszystkie centra Opel Partner oferuj¹
najwy¿szy poziom us³ug po konkurencyjnych
cenach. Doœwiadczony i przeszkolony przez
Opla personel pracuje zgodnie ze specjalnymi
instrukcjami serwisowymi.
Instrukcjê obs³ugi, instrukcjê dotycz¹c¹
systemu audio-nawigacyjnego oraz
Ksi¹¿eczkê serwisow¹ i gwarancyjn¹ nale¿y
przechowywaæ w schowku w desce
rozdzielczej.
Symbole
6 Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie.
Symbol 3 oznacza wyposa¿enie, które jest
dostêpne tylko w wybranych wersjach samochodu
(w zale¿noœci od wybranego wariantu danego
modelu, typu silnika, kraju, w którym dokonano
zakupu, wybranego wyposa¿enia opcjonalnego
i stosowania oryginalnych czêœci zamiennych
i akcesoriów Opla).
Odwo³ania do innych stron instrukcji s¹ oznaczone
symbolem 3 (3 = „patrz strona”).
9 Niebezpieczeñstwo,
9 Ostrze¿enie, Przestroga
9 Niebezpieczeñstwo
Akapity poprzedzone s³owem
9 Niebezpieczeñstwo zawieraj¹
informacje o zagro¿eniach wi¹¿¹cych siê
z ryzykiem œmierci. Nieprzestrzeganie
przedstawionych w nich zaleceñ stwarza
ryzyko utraty ¿ycia.
9 Ostrze¿enie
Akapity poprzedzone s³owem
9 Ostrze¿enie zawieraj¹ informacje o
zagro¿eniach wi¹¿¹cych siê z ryzykiem
wypadku lub odniesienia obra¿eñ cia³a.
Nieprzestrzeganie przedstawionych w nich
zaleceñ stwarza ryzyko doznania obra¿eñ
cia³a.
Przestroga
Akapity poprzedzone s³owem Przestroga
zawieraj¹ informacje o ryzyku uszkodzenia
samochodu. Nieprzestrzeganie
przedstawionych w nich zaleceñ stwarza
ryzyko uszkodzenia pojazdu.
¯yczymy szerokiej drogi!
General Motors Poland Sp. z o.o.
Spis treœci
W skrócie ....................................................... 2
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne
okno dachowe ......................................... 24
Fotele, wnêtrze samochodu ........................ 42
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy
steruj¹ce ................................................... 80
Oœwietlenie ................................................. 100
System audio-nawigacyjny ...................... 109
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ... 112
Jazda i prowadzenie ................................. 127
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych
i pielêgnacja samochodu ...................... 163
Serwisowanie samochodu ........................ 197
Dane techniczne ....................................... 216
Indeks .......................................................... 232
2
W skrócie
W skrócie
Odblokowywanie zamków: nacisn¹æ
przycisk q
Otworzyæ drzwi, ci¹gn¹c za klamkê. W celu
otwarcia klapy tylnej poci¹gn¹æ za przycisk
znajduj¹cy siê we wg³êbieniu klamki, a potem
unieœæ klapê.
Zamki drzwi 3 24, kluczyk 3 24, nadajnik
zdalnego sterowania 3 26, centralny zamek
3 28, zabezpieczenie przed kradzie¿¹ 3 3 29,
klapa tylna 3 30, autoalarm 3 3 32.
Przesuwanie fotela przedniego
do przodu/do ty³u: poci¹gn¹æ
za uchwyt, przesun¹æ fotel i zwolniæ
uchwyt
Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43.
W skrócie
Ustawianie k¹ta nachylenia oparæ
foteli przednich: obróciæ pokrêt³o
Podczas regulacji nie wywieraæ nacisku
na oparcie fotela.
Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43.
Regulacja wysokoœci siedziska
fotela przedniego 3: poci¹gn¹æ
dŸwigniê
Poci¹gn¹æ za dŸwigniê i odci¹¿yæ fotel, aby
go unieœæ. Usi¹œæ na fotelu, aby go opuœciæ.
Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43.
3
Regulacja wysokoœci zag³ówków
foteli przednich oraz skrajnych foteli
tylnych: zwolniæ zag³ówek,
przechylaj¹c go do przodu;
przytrzymaæ zag³ówek,
wyregulowaæ jego wysokoœæ
i zablokowaæ go
Zag³ówki 3 44, zag³ówek œrodkowego fotela
tylnego 3 45, optymalna wysokoœæ zag³ówka
3 45, wyjmowanie zag³ówka 3 46.
4
W skrócie
Wysun¹æ pas bezpieczeñstwa
i zatrzasn¹æ klamrê w zamku
Rêczne przyciemnianie lusterka
wewnêtrznego
Pas nie mo¿e byæ poskrêcany i musi œciœle
przylegaæ do cia³a. Oparcia foteli nie mog¹
byæ zanadto odchylone do ty³u (maksymalny
k¹t ich odchylenia wynosi ok. 25°).
Obrócenie dŸwigni 3 w dolnej czêœci obudowy
lusterka zmniejsza intensywnoœæ odbiæ
œwietlnych.
W celu odpiêcia pasa nacisn¹æ czerwony
przycisk na zamku pasa.
Trzypunktowe pasy bezpieczeñstwa 3 57,
poduszki powietrzne 3 3 65, pozycja
fotela 3 43.
Lusterko wewnêtrzne 3 36, automatycznie
przyciemniane (elektrochromatyczne) lusterko
wewnêtrzne 3 3 37.
W celu ustawienia zewnêtrznych
lusterek w odpowiednich
po³o¿eniach nale¿y u¿yæ ga³ek.
Lusterko 3 34, asferyczne lusterka
zewnêtrzne 3 3 35, sk³adane lusterka
zewnêtrzne 3 35.
W skrócie
Regulacja elektryczna lusterek
zewnêtrznych 3
Wybraæ ¿¹dane lusterko zewnêtrzne
prze³¹cznikiem wyboru i przeprowadziæ
regulacjê, korzystaj¹c z prze³¹cznika
czteropozycyjnego.
Lusterko 3 34, asferyczne lusterka
zewnêtrzne 3 3 35, sk³adane lusterka
zewnêtrzne 3 35, ogrzewane lusterka
zewnêtrzne 3 3 11, 3 39.
Regulacja po³o¿enia kierownicy 3:
obróciæ dŸwigniê w dó³, ustawiæ
¿¹dan¹ wysokoœæ, obróciæ dŸwigniê
w górê i zablokowaæ j¹
Nie przeprowadzaæ regulacji kierownicy, jeœli
samochód nie zosta³ unieruchomiony
i nie wy³¹czono blokady kierownicy.
Poduszki powietrzne 3 65, blokada
kierownicy 3 13.
5
6
W skrócie
W skrócie
1
Œwiat³a pozycyjne, œwiat³a
mijania ............................................. 3 100
Oœwietlenie wnêtrza ........................ 3 106
Podœwietlenie wskaŸników ............. 3 106
Tylne œwiat³o przeciwmgielne ........ 3 102
Przednie œwiat³a
przeciwmgielne 3............................. 3 101
Poziomowanie reflektorów 3 .......... 3 102
2
Boczne kratki NAWIEWU
powietrza ......................................... 3 113
3
Sygna³ dŸwiêkowy ............................. 3 10
4
Kierunkowskazy, b³yskanie
Œwiat³a mijania i drogowe ................... 3 9
Wy³¹czanie œwiate³ zewnêtrznych
z opóŸnieniem 3 .............................. 3 105
Automatyczna kontrola
prêdkoœci 3....................................... 3 146
5
Przyciski steruj¹ce
na kierownicy 3................................ 3 109
6
WskaŸniki i przyrz¹dy ...................... 3 80
7
Wycieraczki i spryskiwacze
przedniej szyby,
Zmywacze reflektorów 3
i spryskiwacz szyby
tylnej 3 ......................................3 10, 3 98
8
Œrodkowe kratki nawiewu
powietrza ......................................... 3 113
9
Œwiat³a awaryjne ................... 3 10, 3 102
Dioda kontrolna zabezpieczenia przed
kradzie¿¹ (autoalarmu) 3 ............... 3 32
Podgrzewanie foteli 3 ..................... 3 44
10 Centralny wyœwietlacz informacyjny
pokazuj¹cy godzinê, datê,
temperaturê zewnêtrzn¹
oraz informacje dotycz¹ce systemu
audio-nawigacyjnego 3 .................. 3 88
11 System audio-nawigacyjny 3 ....... 3 109
12 Poduszka powietrzna
pasa¿era 3 ....................................... 3 65
13 Schowek w desce rozdzielczej ........ 3 78
14 Ogrzewanie, wentylacja,
klimatyzacja .................................... 3 112
15 Klimatyzacja 3 ............................... 3 112
Ogrzewanie szyby tylnej .........3 11, 3 39
Tryb recyrkulacji powietrza 3........ 3 117
16 Popielniczka ..................................... 3 77
Gniazdko elektryczne
i zapalniczka .................................... 3 76
17 Peda³ przyspieszenia .......... 3 133, 3 135
7
18 Peda³ hamulca .................... 3 133, 3 149
19 Wy³¹cznik zap³onu i blokada
kierownicy .......................................... 3 13
20 DŸwignia regulacji po³o¿enia
kierownicy 3 ........................................ 3 5
21 Peda³ sprzêg³a 3 ............................ 3 133
22 DŸwignia zwalniaj¹ca zamek
pokrywy silnika ............................... 3 163
23 Skrzynka bezpieczników ................ 3 180
8
W skrócie
Lampki kontrolne
R
Kierunkowskazy
3 9, 3 82.
Uk³ad hamulcowy, uk³ad
sprzêg³a 3
3 83.
u
C
Œwiat³a drogowe
3 9, 3 82.
Uk³ad ABS 3
3 150.
Przednie œwiat³a
przeciwmgielne 3
3 81, 3 101.
S
!
EPS
Uk³ad elektroniczny silnika,
immobilizer, przek³adnia
Easytronic 3 – usterka
3 81, 3 25, 3 141.
Wstêpne podgrzewanie paliwa 3,
filtr cz¹stek sta³ych w silniku
wysokoprê¿nym 3,
3 84.
Poziom oleju silnikowego 3
3 83.
Elektryczne wspomaganie uk³adu
kierowniczego 3
3 84.
j
Przek³adnia Easytronic 3,
uruchamianie silnika 3,
3 128.
v
Elektroniczny uk³ad stabilizacji
toru jazdy (ESP®Plus) 3,
3 144.
Y
Poziom paliwa
3 84, 3 138.
y
System rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3
3 70, 3 71.
X
Pas bezpieczeñstwa 3
3 80.
B
System adaptacyjnego
oœwietlenia drogi (AFL) 3, usterka,
3 80, 3 104.
>
A
I
Ciœnienie oleju silnikowego
3 82.
O
Z
Uk³ad emisji spalin 3,
3 81, 3 141.
T
v
Poduszki powietrzne 3, napinacze
pasów bezpieczeñstwa
3 59, 3 70.
Przek³adnia Easytronic 3,
program zimowy,
3 130.
m
Automatyczna kontrola prêdkoœci
(tempomat) 3
3 146.
r
Tylne œwiat³o przeciwmgielne
3 83, 3 102.
p
Alternator
3 83.
W skrócie
Œwiat³a zewnêtrzne
Obrócenie
7
8
9
=
=
=
Wy³.
Œwiat³a pozycyjne
Œwiat³a mijania lub drogowe
Naciœniêcie
>
r
=
=
przednie œwiat³a przeciwmgielne 3
tylne œwiat³o przeciwmgielne
Oœwietlenie 3 100, generowanie ostrze¿enia
dotycz¹cego reflektorów 3 15.
B³yskanie œwiat³ami drogowymi,
œwiat³a mijania i œwiat³a drogowe
Sygna³ œwietlny
=
Œwiat³a drogowe
=
Œwiat³a mijania
=
przyci¹gn¹æ dŸwigniê
do kierownicy
przesun¹æ dŸwigniê
do przodu
ponownie przesun¹æ
dŸwigniê do przodu
Œwiat³a drogowe, b³yskanie œwiat³ami
drogowymi 3 101.
Kierunkowskazy
Prawy
Lewy
=
=
DŸwignia do góry
DŸwignia w dó³
Kierunkowskazy 3 101.
9
10
W skrócie
Œwiat³a awaryjne
Do ich obs³ugi s³u¿y przycisk ¨.
Œwiat³a awaryjne 3 102.
Sygna³ dŸwiêkowy: nacisn¹æ
przycisk j
Poduszki powietrzne 3 3 65, przyciski
steruj¹ce na kierownicy 3 3 109.
Wycieraczki przedniej szyby
&
%
$
§
=
=
=
=
praca szybka
praca powolna
praca przerywana
Wy³¹czone
Wycieraczki szyby przedniej 3 98 ustawianie
pracy przerywanej z regulacj¹
czêstotliwoœci 3 3 98, wiêcej informacji
3 196, 3 213.
W skrócie
Spryskiwacze szyb i zmywacze
reflektorów 3: przyci¹gn¹æ
dŸwigniê do kierownicy
Wycieraczki wykonaj¹ kilka cyklów pracy.
Zmywacze reflektorów 3 dzia³aj¹ przy
w³¹czonych œwiat³ach.
Spryskiwacze szyb i zmywacze reflektorów 3
3 99, wiêcej informacji 3 196, 3 213.
11
Wycieraczka i spryskiwacz szyby
tylnej
Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek
zewnêtrznych 3
W³¹czanie
wycieraczki =
Do jego obs³ugi s³u¿y przycisk Ü.
Wy³¹czanie
wycieraczki =
spryskiwanie
szyby
=
przesun¹æ dŸwigniê
do przodu
przyci¹gn¹æ dŸwigniê
do kierownicy
przesun¹æ dŸwigniê
do przodu i przytrzymaæ
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 3 99,
pióra wycieraczek 3 213, pielêgnacja
samochodu 3 196.
Uk³ady ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji 3 112, ogrzewanie szyby
tylnej 3 39.
12
W skrócie
Usuwanie zaparowania lub
oblodzenia szyb
Obróciæ pokrêt³a regulacji temperatury
i nawiewu powietrza; dla uzyskania przep³ywu
powietrza nacisn¹æ przycisk V, w celu
w³¹czenia ch³odzenia 3: nacisn¹æ przycisk n,
klimatyzacja sterowana elektronicznie 3:
nacisn¹æ przycisk V.
Uk³ady ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
3 112, uk³ad klimatyzacji 3 3 117,
uk³ad klimatyzacji sterowanej elektronicznie 3
3 120.
Ustawienie klimatyzacji sterowanej
elektronicznie w tryb pracy
automatycznej 3
Nacisn¹æ przycisk AUTO, ustawiæ ¿¹dan¹
temperaturê za pomoc¹ pokrêt³a i otworzyæ
kratki nawiewu powietrza.
Uk³ady ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji 3 3 120.
Manualna skrzynia biegów
Wybieranie biegu wstecznego: zatrzymaæ
samochód, wcisn¹æ peda³ sprzêg³a i odczekaæ
3 sekundy, a nastêpnie unieœæ pierœcieñ
blokuj¹cy znajduj¹cy siê na dŸwigni zmiany
biegów i wybraæ bieg wsteczny.
Jeœli biegu nie mo¿na w³¹czyæ, ustawiæ
dŸwigniê w po³o¿eniu neutralnym, zwolniæ
i ponownie wcisn¹æ peda³ sprzêg³a,
a nastêpnie ponownie wybraæ bieg.
Manualna skrzynia biegów 3 12.
W skrócie
13
Przed wyruszeniem w drogê
z Sprawdziæ ciœnienie powietrza w oponach
i stan opon 3 153, 3 226.
z Sprawdziæ poziom oleju silnikowego i innych
p³ynów 3 207 do 3 214.
z Sprawdziæ, czy okna, lusterka i œwiat³a
zewnêtrzne dzia³aj¹ prawid³owo, nie s¹
zabrudzone, zaœnie¿one lub oblodzone
oraz czy tablice rejestracyjne s¹ czyste
i czytelne.
z Sprawdziæ, czy fotele, pasy bezpieczeñstwa
i lusterka s¹ prawid³owo wyregulowane.
3 42, 3 57, 3 34.
Manualno-automatyczna skrzynia
biegów 3
N
o
+
A/M
=
=
=
=
=
R
=
bieg ja³owy/po³o¿enie pocz¹tkowe
po³o¿enie do jazdy
wy¿szy bieg
ni¿szy bieg
zmiana trybu automatycznego
na manualny lub odwrotnie
Bieg wsteczny (z zablokowaniem
dŸwigni zmiany biegów)
Aby przestawiæ dŸwigniê z po³o¿enia N
w po³o¿enie R, wcisn¹æ przycisk na dŸwigni.
Uruchamiaæ silnik tylko gdy dŸwignia znajduje
siê w po³o¿eniu N i wciœniêty jest peda³
hamulca.
Manualno-automatyczna skrzynia
biegów 3 3 127.
z Rozpêdziæ samochód do niewielkiej
prêdkoœci i sprawdziæ poprawnoœæ
dzia³ania hamulców (zw³aszcza gdy
s¹ one mokre).
Blokada kierownicy oraz zap³on
Obróciæ kluczyk w po³o¿enie 1. Obróciæ
czêœciowo ko³o kierownicy w celu zwolnienia
jego blokady.
0
1
=
=
2
=
3
=
zap³on wy³¹czony
kierownica odblokowana, zap³on
wy³¹czony
Zap³on w³¹czony; wersja z silnikiem
wysokoprê¿nym: wstêpne
podgrzewanie paliwa
uruchamianie silnika
14
W skrócie
Parkowanie samochodu
z Przy zaci¹ganiu hamulca postojowego
nigdy nie nale¿y wciskaæ przycisku
zwalniaj¹cego. W przypadku parkowania
na wzniesieniu zaci¹gn¹æ hamulec
postojowy z maksymaln¹ si³¹. Aby
zmniejszyæ si³y dzia³aj¹ce na hamulec,
nale¿y jednoczeœnie wcisn¹æ peda³
hamulca.
z Wy³¹czyæ silnik i zap³on. Obróciæ kluczyk
zap³onu w po³o¿enie 0 i wyci¹gn¹æ.
Obróciæ ko³o kierownicy a¿ do
zablokowania (zabezpieczenie przed
kradzie¿¹).
Uruchamianie silnika
Wcisn¹æ peda³ sprzêg³a i hamulca,
a nastêpnie ustawiæ dŸwigniê zmiany biegów
manualno-automatycznej skrzyni biegów 3
w po³o¿eniu N. Nie wciskaæ peda³u
przyspieszenia. W przypadku samochodu
z silnikiem wysokoprê¿nym obróciæ kluczyk
w po³o¿enie 2, aby w³¹czyæ podgrzewanie
wstêpne silnika i poczekaæ, a¿ zgaœnie lampka
kontrolna !. Nastêpnie przestawiæ kluczyk
w po³o¿enie 3, poczekaæ, a¿ uruchomi siê silnik
i zwolniæ kluczyk.
Przed ponownym uruchomieniem silnika lub
jego wy³¹czeniem, nale¿y ustawiæ kluczyk
ponownie w pozycji 0.
Aby w³¹czyæ zap³on, wystarczy ustawiæ
kluczyk w po³o¿eniu 2.
Zwalnianie hamulca postojowego:
unieœæ nieco dŸwigniê, nacisn¹æ
przycisk zwalniania i ca³kowicie
opuœciæ dŸwigniê
Hamulec postojowy 3 151.
Jeœli po wy³¹czeniu zap³onu nie zosta³
zaci¹gniêty hamulec postojowy,
w samochodzie z manualno-automatyczn¹
skrzyni¹ biegów 3 miga przez kilka sekund
lampka kontrolna R.
z Po zaparkowaniu na p³askim terenie lub
pochy³oœci, z przodem zwróconym w górê,
przed wy³¹czeniem zap³onu w³¹czyæ
pierwszy bieg. Nale¿y tak¿e skrêciæ ko³a
przednie w kierunku przeciwnym
do krawê¿nika.
Po zaparkowaniu na zjeŸdzie przed
wy³¹czeniem zap³onu w³¹czyæ wsteczny
bieg. Ko³a przednie nale¿y skrêciæ
w kierunku krawê¿nika.
z Zablokowaæ drzwi pojazdu, naciskaj¹c
przycisk p nadajnika zdalnego sterowania.
W celu uaktywnienia zabezpieczenia przed
kradzie¿¹ 3 i autoalarmu 3 nacisn¹æ
dwukrotnie przycisk p.
W skrócie
Wskazówki dotycz¹ce parkowania
z Nie parkowaæ samochodu
na nawierzchniach, na których znajduj¹ siê
materia³y ³atwopalne, poniewa¿ ze wzglêdu
na wysok¹ temperaturê uk³adu
wydechowego mo¿e dojœæ
do samozap³onu.
z Podnieœæ szyby oraz zamkn¹æ okno
dachowe przednie 3 i tylne 3.
z Wentylatory ch³odnicy mog¹ pracowaæ
nawet po wy³¹czeniu silnika 3 207.
z Po jeŸdzie z wysokimi prêdkoœciami
obrotowymi lub z du¿ym obci¹¿eniem
silnika nale¿y przed wy³¹czeniem silnika
przez pewien czas jechaæ bez jego
nadmiernego obci¹¿ania lub przez
ok. 30 sekund pozostawiæ go na biegu
ja³owym. W przeciwnym razie mo¿e dojœæ
do uszkodzenia turbosprê¿arki 3.
Nadajnik zdalnego sterowania 3 26, centralny
zamek 3 28, autoalarm 3 3 32, tymczasowe
wy³¹czanie samochodu z eksploatacji 3 215.
Praktyczne rozwi¹zania
15
16
W skrócie
System aran¿acji foteli tylnych
FlexSpace
W drugim rzêdzie siedzeñ mog¹ znajdowaæ
siê trzy fotele lub, po z³o¿eniu fotela
œrodkowego, dwa fotele z maksymaln¹ iloœci¹
miejsca dla pasa¿erów. Z kolei po obni¿eniu
foteli skrajnych uzyskuje siê p³ask¹
powierzchniê za³adunkow¹.
Przesuwanie skrajnych foteli tylnych
do przodu lub do ty³u
z Poci¹gn¹æ za uchwyt pod fotelem.
z Przesun¹æ fotel.
z Zwolniæ uchwyt w celu zablokowania fotela
w wybranym po³o¿eniu.
Przed cofniêciem fotela nale¿y siê upewniæ,
¿e jego oparcie nie jest odchylone
maksymalnie do ty³u, poniewa¿ mo¿e
to doprowadziæ do uszkodzenia fotela.
Regulacja nachylenia i sk³adanie oparæ
skrajnych foteli tylnych
z Poci¹gn¹æ dŸwigniê po zewnêtrznej stronie
fotela.
z Ustawiæ oparcie fotela w ¿¹danym
po³o¿eniu.
z Zwolniæ uchwyt w celu zablokowania
oparcia w wybranym po³o¿eniu
(towarzyszy temu charakterystyczny
dŸwiêk).
W skrócie
17
Oparcie mo¿na zablokowaæ w jednym z kilku
po³o¿eñ. Mo¿na je tak¿e ca³kowicie z³o¿yæ,
co pozwala uzyskaæ p³ask¹ powierzchniê
za³adunkow¹.
9 Ostrze¿enie
Aby unikn¹æ obra¿eñ, w trakcie regulacji
nale¿y mocno przytrzymywaæ oparcie,
szczególnie przy jego sk³adaniu.
Sk³adanie tylnego fotela œrodkowego
z Umieœciæ pas bezpieczeñstwa fotela
œrodkowego w schowku sufitowym.
z Wsun¹æ zamki pasów bezpieczeñstwa
w zag³êbienia w siedziskach foteli.
z Wsun¹æ zag³ówek fotela œrodkowego
ca³kowicie w dó³.
z Poci¹gn¹æ za uchwyt znajduj¹cy siê
w tylnej czêœci oparcia fotela œrodkowego.
Nastêpnie poci¹gn¹æ oparcie do przodu
a¿ do zatrzaœniêcia.
Ustawienie numer 1: trzy fotele tylne
z Ustawiæ oparcie w po³o¿eniu œrodkowym.
z Poci¹gn¹æ za uchwyt znajduj¹cy siê pod
fotelem. Przesun¹æ fotel ca³kowicie do
przodu, potem w bok – w kierunku drzwi,
a nastêpnie ponownie do przodu w celu
ustawienia go w ¿¹danym po³o¿eniu.
z Zwolniæ uchwyt w celu zablokowania fotela
w wybranym po³o¿eniu.
z Roz³o¿yæ fotel œrodkowy.
18
W skrócie
Ustawienie numer 2: dwa fotele tylne
z maksymaln¹ iloœci¹ miejsca dla pasa¿erów
z Z³o¿yæ œrodkowy fotel tylny.
Sk³adanie oparæ skrajnych foteli tylnych
z Wyci¹gn¹æ pas bezpieczeñstwa
z prowadnicy w oparciu fotela.
z Ustawiæ oparcie w po³o¿eniu œrodkowym.
z Z³o¿yæ oparcia skrajnych tylnych foteli.
z Poci¹gn¹æ za uchwyt znajduj¹cy siê pod
fotelem. Przesun¹æ fotel ca³kowicie do ty³u,
potem w kierunku œrodka samochodu,
a nastêpnie g³êbiej do ty³u w celu
ustawienia go w ¿¹danym po³o¿eniu.
z Aby uzyskaæ poziom¹ powierzchniê
baga¿ow¹, poci¹gn¹æ za uchwyt z ty³u
oparcia fotela i docisn¹æ oparcie do do³u
a¿ do zatrzaœniêcia.
z Zwolniæ uchwyt w celu zablokowania fotela
w wybranym po³o¿eniu.
Poduszki powietrzne
System poduszek powietrznych sk³ada siê
z kilku wewnêtrznych uk³adów.
Czo³owe poduszki powietrzne
Czo³owe poduszki powietrzne, nape³niane
w przypadku silnego zderzenia czo³owego,
zapewniaj¹ bezpieczn¹ amortyzacjê dla
kierowcy i pasa¿era podró¿uj¹cego na fotelu
przednim. Podczas zderzenia kierowca
i pasa¿er przemieszczaj¹ siê do przodu
w sposób ograniczony, dziêki czemu ryzyko
odniesienia obra¿eñ górnej czêœci cia³a jest
znacznie mniejsze.
W skrócie
Boczne poduszki powietrzne 3
Boczne poduszki powietrzne uaktywniaj¹ siê
w przypadku uderzeñ w bok samochodu,
zapewniaj¹c bezpieczn¹ amortyzacjê dla
kierowcy lub pasa¿era z przodu, w okolicach
drzwi. Dziêki temu ryzyko odniesienia obra¿eñ
górnej czêœci cia³a i miednicy jest znacznie
mniejsze.
19
Poduszki kurtynowe 3
Poduszki kurtynowe, nape³niane w przypadku
uderzenia w bok pojazdu, zapewniaj¹
bezpieczn¹ amortyzacjê, poch³aniaj¹c si³ê
uderzenia g³owy pasa¿era lub kierowcy
podczas wypadku. Dziêki temu ryzyko
odniesienia obra¿eñ g³owy w przypadku
uderzenia przez inny pojazd w bok
samochodu jest znacznie mniejsze.
Aktywne zag³ówki 3 foteli przednich
Poduszki powietrzne 3 3 65.
Zag³ówki 3 44.
W przypadku uderzenia w ty³ samochodu
aktywne zag³ówki automatycznie przechylaj¹
siê lekko w przód. Dziêki temu powstaje lepsze
podparcie dla g³owy i maleje ryzyko
uszkodzenia krêgów szyjnych.
Aktywne zag³ówki mo¿na rozpoznaæ
po napisie ACTIVE.
20
W skrócie
System Travel Assistant 3
W sk³ad systemu Travel Assistant wchodz¹:
z pod³okietnik,
z tacka,
Demonta¿ pod³okietnika wielofunkcyjnego
Travel Assistant
z Nacisn¹æ przycisk w dolnej czêœci
pod³okietnika Travel Assistant.
z uchwyty na napoje.
z Unieœæ pod³okietnik i wyj¹æ go z zag³êbieñ
monta¿owych w z³o¿onym fotelu.
Pod³okietnik wielofunkcyjny Travel Assistant
jest montowany na z³o¿onym tylnym fotelu
œrodkowym.
z Pod³okietnik wielofunkcyjny Travel Assistant
ma z ty³u uchwyt u³atwiaj¹cy przenoszenie.
Obs³uga menu na wyœwietlaczu
informacyjnym 3
Pozycje menu (funkcje) mo¿na wybieraæ,
korzystaj¹c z ekranów menu, prze³¹cznika
czteropozycyjnego, pokrêt³a
wielofunkcyjnego systemu audionawigacyjnego 3, a tak¿e z przycisków 3
na kole kierownicy. Odpowiednie opcje menu
s¹ pokazywane na wyœwietlaczu.
Wybór pozycji menu za pomoc¹ prze³¹cznika
czteropozycyjnego: nacisn¹æ górn¹, doln¹,
lew¹ lub praw¹ czêœæ prze³¹cznika
czteropozycyjnego.
W skrócie
Ü
Board Computer
BC 1
BC 2
Timer
19,5° 19:36
All values
1
257.0
Ø
40
8
31.0
Ø 7.0
Wybór pozycji menu za pomoc¹ pokrêt³a
wielofunkcyjnego 3: obróciæ i nacisn¹æ
pokrêt³o wielofunkcyjne.
Wybieranie pozycji menu za pomoc¹
przycisków na kole kierownicy 3 Wybieraæ
opcje menu, u¿ywaj¹c przycisków.
Komputer pok³adowy 3
W celu zamkniêcia menu obróciæ przycisk
wielofunkcyjny w lewo lub w prawo do pozycji
Return (Powrót) lub Main (Ekran g³ówny)
i j¹ wybraæ.
Wyœwietlacz informacyjny 3 88.
z chwilowe zu¿ycia paliwa,
Wskazania i pomiary:
z zasiêg,
z przejechana odleg³oœæ,
z œrednia prêdkoœæ jazdy,
z ca³kowite zu¿ycie paliwa,
z œrednie zu¿ycie paliwa,
z stoper.
komputer pok³adowy 3 95.
km
km/h
Ltr.
Ltr./100km
21
22
W skrócie
Przyciski steruj¹ce na kierownicy 3
Tylny system audio 3
Do obs³ugi funkcji systemu audionawigacyjnego i wyœwietlacza
informacyjnego mo¿na wykorzystaæ przyciski
znajduj¹ce siê na kierownicy.
System Twin Audio umo¿liwia pasa¿erom
zajmuj¹cym fotele tylne wybór pomiêdzy
Ÿród³em dŸwiêku odtwarzanym przez system
audio-nawigacyjny a innym Ÿród³em dŸwiêku.
Przyciski steruj¹ce na kierownicy 3 3 109,
system audio-nawigacyjny 3 109.
Tylny system audio 3 3 110.
UltradŸwiêkowe czujniki
parkowania 3
Po wybraniu biegu wstecznego pilot
parkowania w³¹cza siê automatycznie.
Gdy ty³ samochodu zbli¿y siê do przeszkody,
rozlegnie siê przerywany sygna³
ostrzegawczy.
UltradŸwiêkowe czujniki parkowania 3 3 148.
W skrócie
23
Lampa oœwietla drogê pod k¹tem 90° na lewo
lub prawo od samochodu, na odleg³oœæ
ok. 30 metrów.
Funkcja cofania
Po w³¹czeniu œwiate³, wybraniu biegu
wstecznego i w³¹czeniu kierunkowskazu
zapala siê dodatkowa lampa (oœwietlenie
zakrêtu) po odpowiedniej stronie samochodu.
Po wy³¹czeniu kierunkowskazu lampa
ta œwieci jeszcze przez 15 sekund.
System adaptacyjnego oœwietlenia drogi 3
3 104.
Filtr cz¹stek sta³ych w silniku
wysokoprê¿nym 3
System adaptacyjnego oœwietlenia
drogi (AFL) 3
System ten zapewnia lepsze oœwietlenie ³uku
drogi, a ponadto doœwietla pokonywane
zakrêty.
Oœwietlenie ³uku drogi
Strumieñ œwiat³a z reflektorów dostosowuje siê
do po³o¿enia kierownicy i prêdkoœci jazdy
(od ok. 10 km/h).
Reflektor œwieci pod k¹tem maksymalnie 15°
w prawo lub w lewo od kierunku jazdy.
Œwiat³o boczne
Przy niektórych ustawieniach kierownicy
(po skrêcie o ok. 90°) albo kierunkowskazów,
a tak¿e przy pewnych prêdkoœciach (do ok.
40 km/h) zapala siê dodatkowa lampa.
Filtr ten usuwa szkodliwe cz¹stki sta³e ze
spalin. Wyposa¿ony jest w funkcjê
automatycznego czyszczenia, która
uaktywnia siê samoczynnie podczas jazdy.
Czyszczenie odbywa siê przez spalenie
cz¹stek sadzy w wysokiej temperaturze.
Procedura ta jest przeprowadzana
automatycznie w okreœlonych warunkach
jezdnych i trwa maksymalnie 25 minut.
W trakcie czyszczenia filtra mo¿e wzrosn¹æ
zu¿ycie paliwa. Ponadto z uk³adu
wydechowego mo¿e siê wydobywaæ
nietypowy zapach i dym.
W niektórych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krótkich odcinków, samoistne
oczyszczenie filtra nie jest mo¿liwe.
Jeœli wymagane jest oczyszczenie filtra,
a funkcja automatycznego czyszczenia
nie zadzia³a³a, bêdzie migaæ lampka
kontrolna !.
Wiêcej informacji 3 142.
24
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Kluczyki, drzwi, szyby,
uchylne okno dachowe
Kluczyki zapasowe
Numer kluczyka jest zapisany w Karcie
pojazdu 3.
Kluczyk stanowi element uk³adu elektronicznej
blokady rozruchu (immobilizera).
Zamki 3 196.
Kluczyki zapasowe...................................
Sk³adany kluczyk 3..................................
Karta pojazdu ..........................................
Elektroniczna blokada rozruchu
(immobilizer) ..........................................
Nadajnik zdalnego sterowania...............
Centralny zamek ......................................
Usterka nadajnika zdalnego
sterowania .............................................
Awaria centralnego zamka ....................
Klapa tylna ...............................................
Zabezpieczenie przed kradzie¿¹
(autoalarm) 3........................................
Blokada zabezpieczaj¹ca .......................
Lusterka zewnêtrzne................................
Lusterko wewnêtrzne ...............................
Rêczne otwieranie i zamykanie szyb......
Elektryczne opuszczanie i podnoszenie
szyb 3.....................................................
Okno dachowe przednie i tylne 3 ..........
24
24
24
25
26
28
30
30
30
32
34
34
36
37
37
40
Sk³adany kluczyk 3
Nacisn¹æ przycisk, aby wysun¹æ kluczyk.
Nacisn¹æ przycisk, aby wsun¹æ kluczyk a¿ do
zablokowania (charakterystyczne klikniêcie).
Karta pojazdu
Karta pojazdu zawiera informacje zwi¹zane
z bezpieczeñstwem samochodu i dlatego
powinna byæ przechowywana w bezpiecznym
miejscu.
Przy oddawaniu samochodu do warsztatu
nale¿y dostarczyæ tak¿e Kartê pojazdu.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
25
Zaœwiecenie siê lampki kontrolnej A po
uruchomieniu silnika sygnalizuje usterkê
w uk³adach elektronicznych silnika lub skrzyni
biegów 3 3 81, 3 131, 3 141 albo obecnoœæ
wody w filtrze paliwa silnika
wysokoprê¿nego 3 3 210.
Uwaga
Uruchomienie elektronicznej blokady rozruchu
nie powoduje zablokowania drzwi. Dlatego
po opuszczeniu samochodu nale¿y
bezwzglêdnie zablokowaæ zamki i uaktywniæ
autoalarm 3 3 32.
Elektroniczna blokada rozruchu
(immobilizer)
Uk³ad immobilizera sprawdza, czy do
uruchomienia silnika jest u¿ywany odpowiedni
kluczyk. Silnik mo¿na uruchomiæ, gdy
znajduj¹cy siê w kluczyku transponder
zostanie rozpoznany.
Blokada zostaje automatycznie uaktywniona
po wyjêciu kluczyka z wy³¹cznika zap³onu.
Lampka kontrolna elektronicznej blokady
rozruchu A
Lampka kontrolna A zapala siê po w³¹czeniu
zap³onu i po chwili gaœnie.
Miganie lampki kontrolnej przy w³¹czonym
zap³onie oznacza usterkê w uk³adzie
immobilizera. Silnika nie mo¿na wówczas
uruchomiæ. Wy³¹czyæ zap³on i powtórzyæ
procedurê rozruchu.
Jeœli lampka kontrolna A nadal miga, nale¿y
spróbowaæ rozruchu przy u¿yciu kluczyka
zapasowego i zwróciæ siê do warsztatu.
26
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Nadajnik zdalnego sterowania
W zale¿noœci od zamontowanego
wyposa¿enia samochody s¹ dostarczane
z ró¿nymi nadajnikami zdalnego sterowania
(przedstawionymi na tej stronie).
Nadajnik zdalnego sterowania znajduje siê
w kluczyku.
Umo¿liwia on obs³ugê:
z Centralnego zamka,
z Mechanicznego zabezpieczenia przed
kradzie¿¹ 3,
z Autoalarmu 3.
W samochodach z elektrycznie opuszczanymi
i podnoszonymi szybami bocznymi 3
za pomoc¹ nadajnika mo¿na otwieraæ
i zamykaæ okna.
Zasiêg nadajnika wynosi ok. 5 metrów.
Na zasiêg mog¹ mieæ wp³yw czynniki
zewnêtrzne. Nadajnik nale¿y kierowaæ
w stronê pojazdu. O odebraniu sygna³u
z nadajnika informuje miganie œwiate³
awaryjnych.
Z nadajnikiem nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie,
chroniæ go przed wilgoci¹ i wysok¹
temperatur¹ oraz nie u¿ywaæ bez potrzeby.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Kluczyk z niesk³adan¹ ³opatk¹, patrz rys.
15331 T na poprzedniej stronie.
Usterka
Jeœli uruchomienie zamka centralnego za
pomoc¹ nadajnika zdalnego sterowania nie
jest mo¿liwe, mo¿e to byæ spowodowane
nastêpuj¹cymi przyczynami:
Wymianê baterii zleciæ warsztatowi.
Synchronizowanie nadajnika zdalnego
sterowania
Po wymianie baterii odblokowaæ drzwi za
pomoc¹ kluczyka w zamku. W celu
rozpoczêcia synchronizacji nadajnika
zdalnego sterowania nale¿y umieœciæ kluczyk
w wy³¹czniku zap³onu.
z Zosta³ przekroczony zasiêg nadajnika.
z Roz³adowa³a siê bateria w nadajniku.
Wymieniæ bateriê na now¹.
z Kilkakrotnie u¿yto nadajnika poza
zasiêgiem samochodu, wskutek czego
nadajnik nie mo¿e zostaæ rozpoznany
(wymagana jest ponowna synchronizacja).
z Przeci¹¿enie centralnego zamka w wyniku
wielokrotnego u¿ywania nadajnika
w krótkich odstêpach czasu. Zasilanie
zostaje wówczas na krótko odciête.
z Zak³ócenia spowodowane silniejszymi
falami radiowymi pochodz¹cymi z innych
Ÿróde³.
Odblokowywanie zamków drzwi 3 30.
27
Wymiana baterii w nadajniku zdalnego
sterowania
Bateriê nale¿y wymieniæ od razu, gdy zasiêg
nadajnika siê zmniejszy.
Zu¿ytego akumulatora / baterii nie nale¿y
wyrzucaæ wraz z innymi odpadami
domowymi. Wymagane jest dostarczenie
ich do odpowiedniego punktu zbiórki.
Sk³adany kluczyk, patrz rys. 15330 T
na poprzedniej stronie.
Roz³o¿yæ kluczyk 3 24. Otworzyæ nadajnik
zdalnego sterowania. Wymieniæ bateriê,
zwracaj¹c uwagê na jej biegunowoœæ
(u¿yæ baterii typu CR 20 32). Zamkn¹æ
nadajnik zdalnego sterowania
i przeprowadziæ jego synchronizacjê.
28
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Gdy mechaniczne zabezpieczenie przed
kradzie¿¹ 3 jest aktywne, drzwi nie mo¿na
odblokowaæ poprzez wyci¹gniêcie przycisku
blokady.
W niektórych wersjach rynkowych
samochodu 3: jednokrotne naciœniêcie
powoduje odblokowanie drzwi po stronie
kierowcy, a dwukrotne naciœniêcie powoduje
odblokowanie ca³ego pojazdu.
Centralny zamek
S³u¿y do blokowania i odblokowywania
zamków drzwi, klapy tylnej oraz klapki
wlewu paliwa.
Odblokowywanie
Nacisn¹æ przycisk q nadajnika zdalnego
sterowania
– lub (po zajêciu miejsca w samochodzie) –
zwolniæ przycisk blokady w drzwiach kierowcy.
W celu otwarcia drzwi poci¹gn¹æ za klamkê.
Aby otworzyæ klapê tyln¹, nale¿y poci¹gn¹æ
za dŸwigniê znajduj¹c¹ siê pod klamk¹.
W³¹czanie blokady
Zamkn¹æ drzwi, baga¿nik i klapkê wlewu
paliwa.
Nacisn¹æ przycisk p nadajnika zdalnego
sterowania
– lub po zajêciu miejsca w samochodzie –
wcisn¹æ przycisk blokady w drzwiach kierowcy
(drzwi musz¹ byæ zamkniête).
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Po zablokowaniu zamków w ci¹gu 10 sekund
ponownie nacisn¹æ przycisk p nadajnika
zdalnego sterowania.
Usterka w uk³adzie
Jeœli centralny zamek nie dzia³a, przyczyny
mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzie¿¹
jest wy³¹czane po odblokowaniu zamków
pojazdu.
z Przeci¹¿enie centralnego zamka w wyniku
wielokrotnego u¿ywania nadajnika
w krótkich odstêpach czasu. Zasilanie
zostaje wówczas na krótko odciête.
Uwagi
z Gdy otwarte s¹ drzwi kierowcy, nie jest
mo¿liwe wciœniêcie w nich przycisku
blokady. Zapobiega to niezamierzonemu
zablokowaniu drzwi.
Mechaniczne zabezpieczenie przed
kradzie¿¹ 3
9 Ostrze¿enie
Nie uaktywniaæ blokady, gdy
w samochodzie znajduj¹ siê pasa¿erowie!
Otwarcie drzwi od wewn¹trz nie bêdzie
mo¿liwe.
Wszystkie drzwi musz¹ byæ zamkniête.
Jeœli podczas wykonywania tej operacji
by³ w³¹czony zap³on, w celu zablokowania
zamków nale¿y otworzyæ i zamkn¹æ drzwi
kierowcy.
Wszystkie drzwi zostan¹ zabezpieczone przed
otwarciem.
29
z Je¿eli drzwi kierowcy nie zostan¹
prawid³owo zamkniête, centralny zamek
zostaje odblokowany natychmiast
po zablokowaniu.
z Jeœli po krótkim czasie od odblokowania
zamków nadajnikiem zdalnego sterowania
nie zostan¹ otwarte ¿adne drzwi, wszystkie
zamki zostan¹ automatycznie
zablokowane ponownie.
z Aby zablokowaæ drzwi od wewn¹trz
(np. w celu uniemo¿liwienia dostêpu
intruzom), nale¿y wcisn¹æ przycisk blokady
w drzwiach kierowcy.
z W razie wypadku drogowego zablokowane
drzwi odblokowuj¹ siê automatycznie
(w celu zapewnienia dostêpu osobom
udzielaj¹cym pomocy), pod warunkiem
¿e zap³on nie zostanie wy³¹czony.
z Przepalony bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników 3 180.
W celu usuniêcia przyczyny usterki
skontaktowaæ siê z warsztatem.
Otwieranie drzwi kierowcy kluczykiem.
30
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Awaria centralnego zamka
Odblokowywanie
Obróciæ kluczyk w zamku drzwi kierowcy
w lewo, po czym ustawiæ go ponownie
w po³o¿eniu pionowym i wyj¹æ. Drzwi kierowcy
zostan¹ odblokowane. Pozosta³e drzwi
mo¿na odblokowaæ przez poci¹gniêcie
w górê przycisków blokady (o ile nie w³¹czono
wczeœniej zabezpieczenia przed kradzie¿¹ 3).
W³¹czyæ zap³on w celu zdezaktywowania
autoalarmu 3.
Usterka nadajnika zdalnego
sterowania
Odblokowywanie
Obróciæ kluczyk w zamku drzwi kierowcy
w lewo, po czym ustawiæ go ponownie
w po³o¿eniu pionowym i wyj¹æ. Spowoduje
to odblokowanie wszystkich zamków. W³¹czyæ
zap³on w celu zdezaktywowania
autoalarmu 3.
Blokowanie
Po zamkniêciu drzwi kierowcy obróciæ kluczyk
w ich zamku w prawo, po czym ustawiæ
go ponownie w po³o¿eniu pionowym i wyj¹æ.
Spowoduje to zablokowanie wszystkich
zamków.
Blokowanie
Po otwarciu drzwi kierowcy wcisn¹æ przyciski
blokady w pozosta³ych drzwiach. Zamkn¹æ
drzwi po stronie kierowcy. Obróciæ kluczyk
w zamku drzwi kierowcy w prawo, po czym
ustawiæ go ponownie w po³o¿eniu pionowym
i wyj¹æ. Klapki wlewu paliwa nie mo¿na
zablokowaæ.
Klapa tylna
Odblokowywanie
Wcisn¹æ przycisk q na nadajniku zdalnego
sterowania, aby odblokowaæ klapê tyln¹
i drzwi.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Otwieranie
Aby otworzyæ klapê tyln¹, nale¿y poci¹gn¹æ
za dŸwigniê znajduj¹c¹ siê pod klamk¹.
9 Ostrze¿enie
Nie nale¿y jeŸdziæ z otwart¹ lub uchylon¹
klap¹ tyln¹, np. przy przewo¿eniu d³ugich
przedmiotów, gdy¿ wówczas truj¹ce gazy
spalinowe mog¹ przedostawaæ siê do
wnêtrza samochodu.
Po zamontowaniu okreœlonego wyposa¿enia
dodatkowego nie jest mo¿liwe pozostawienie
klapy tylnej w pozycji otwarcia.
Zamykanie
Zamkn¹æ przedzia³ baga¿owy za pomoc¹
uchwytu na wewnêtrznej stronie klapy tylnej.
Podczas zamykania klapy tylnej nie nale¿y
naciskaæ przycisku znajduj¹cego siê pod
listw¹ wykoñczeniow¹, poniewa¿ spowoduje
to ponowne odblokowanie zamka.
Blokowanie
Nacisn¹æ przycisk p nadajnika zdalnego
sterowania.
31
32
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Zabezpieczenie przed kradzie¿¹
(autoalarm) 3
System monitoruje
z drzwi, baga¿nik, pokrywê komory silnika;
z wnêtrze samochodu;
z pochylenie samochodu, np. przy próbie
jego podniesienia;
z uk³ad zap³onowy.
9 Ostrze¿enie
Nie uaktywniaæ blokady, gdy
w samochodzie znajduj¹ siê pasa¿erowie!
Otwarcie drzwi od wewn¹trz nie bêdzie
mo¿liwe.
Uaktywnianie
Wszystkie drzwi, szyby, przednie okno
dachowe 3, tylne okno dachowe 3 i pokrywa
komory silnika musz¹ byæ zamkniête.
Ponownie nacisn¹æ przycisk p nadajnika
zdalnego sterowania w czasie 10 sekund
od zablokowania zamków.
Uaktywnianie autoalarmu bez funkcji
monitorowania wnêtrza i po³o¿enia
samochodu w p³aszczyŸnie poziomej
(np. w przypadku pozostawienia zwierzêcia
w samochodzie)
Jeœli przy wykonywaniu tej operacji zap³on
jest w³¹czony, w celu w³¹czenia autoalarmu
nale¿y otworzyæ i zamkn¹æ drzwi kierowcy.
2. Nacisn¹æ przycisk w przedniej czêœci
zespo³u lampek oœwietlenia wnêtrza
(przy wy³¹czonym zap³onie); dioda
kontrolna w przycisku w³¹czania œwiate³
awaryjnych bêdzie migaæ przez czas
maksymalnie 10 sekund.
1. Zamkn¹æ klapê tyln¹ i pokrywê komory
silnika.
3. Zamkn¹æ drzwi.
4. W³¹czyæ autoalarm. Dioda kontrolna
zacznie œwieciæ. Po up³ywie oko³o 10 sekund
oba zabezpieczenia zostan¹ uaktywnione.
Dioda LED bêdzie migaæ do chwili
zdezaktywowania autoalarmu.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
33
Po 10 sekundach od uaktywnienia
autoalarmu:
z Dioda LED miga
powoli
z Dioda LED œwieci
przez ok.
1 sekundê
= uk³ad w³¹czony
= wy³¹czanie uk³adu
W razie wyst¹pienia problemu skontaktowaæ
siê z warsztatem w celu uzyskania pomocy.
Dioda kontrolna (LED)
W ci¹gu pierwszych 10 sekund od
uaktywnienia autoalarmu:
Dezaktywowanie
Nacisn¹æ przycisk q nadajnika zdalnego
sterowania
z Dioda LED
zapala siê
– lub –
z Dioda LED
miga szybko
= Test, opóŸnione
w³¹czanie
= Drzwi boczne, klapa
tylna lub pokrywa
komory silnika s¹
otwarte albo wyst¹pi³a
usterka uk³adu
w³¹czyæ zap³on.
W razie usterki nadajnika zdalnego
sterowania odblokowaæ zamki samochodu
kluczykiem 3 30.
Jeœli po otwarciu drzwi kierowcy w³¹czy siê
alarm, nale¿y go zdezaktywowaæ, w³¹czaj¹c
zap³on.
34
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Uwagi
z Zmiany wewn¹trz pojazdu, takie jak
stosowanie pokrowców na siedzenia, mog¹
wp³yn¹æ negatywnie na dzia³anie funkcji
monitorowania wnêtrza kabiny.
z Funkcjê monitorowania wnêtrza nale¿y
wy³¹czyæ, jeœli wnêtrze jest ogrzewane
po wy³¹czeniu silnika.
Sygnalizacja alarmu
Po uaktywnieniu alarmu w³¹cza siê
sygnalizacja dŸwiêkowa (syrena) i wizualna
(migaj¹ce œwiat³a awaryjne). Liczba sygna³ów
alarmowych i czas ich generowania s¹
okreœlone przepisami prawa.
Sygnalizacjê alarmu mo¿na wy³¹czyæ poprzez
naciœniêcie przycisku nadajnika zdalnego
sterowania lub w³¹czenie zap³onu.
Jednoczeœnie nastêpuje dezaktywacja
autoalarmu.
Blokada zabezpieczaj¹ca
9 Ostrze¿enie
Blokadê nale¿y uruchamiaæ zawsze gdy
na tylnych fotelach przewo¿one s¹ dzieci.
Za pomoc¹ kluczyka obróciæ pokrêt³o
w zamku tylnych drzwi z po³o¿enia
pionowego: drzwi nie dadz¹ siê wówczas
otworzyæ od wewn¹trz.
Lusterka zewnêtrzne
Mo¿liwa jest regulacja rêczna za pomoc¹
manipulatorów w drzwiach przednich lub
elektryczna 3 – za pomoc¹ prze³¹czników
w konsoli drzwi kierowcy.
Regulacja rêczna lusterek zewnêtrznych
W celu ustawienia zewnêtrznych lusterek
w odpowiednich po³o¿eniach nale¿y u¿yæ
ga³ek.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Regulacja elektryczna lusterek
zewnêtrznych 3
Wybraæ ¿¹dane lusterko zewnêtrzne
prze³¹cznikiem wyboru i przeprowadziæ
regulacjê, korzystaj¹c z prze³¹cznika
czteropozycyjnego.
Asferyczne lusterka zewnêtrzne 3
Zastosowanie asferycznego szk³a lusterka
powoduje zmniejszenie martwej strefy.
Wskutek krzywizny lusterka odbijane
przedmioty wydaj¹ siê mniejsze, co utrudnia
prawid³owe oszacowanie ich odleg³oœci
od pojazdu.
Sk³adanie lusterek zewnêtrznych
Rêcznie: Ka¿de z lusterek zewnêtrznych
mo¿na z³o¿yæ, delikatnie naciskaj¹c
zewnêtrzn¹ krawêdŸ jego obudowy.
Elektrycznie 3: nacisn¹æ przycisk; oba lusterka
zostan¹ z³o¿one.
W celu roz³o¿enia lusterek ponownie nacisn¹æ
przycisk.
W przypadku regulacji rêcznej z³o¿yæ rêcznie
oba lusterka, a nastêpnie nacisn¹æ przycisk.
Po dokonaniu regulacji za pomoc¹ uk³adu
sterowanego elektrycznie kolejna operacja
mo¿e zostaæ wykonana dopiero po up³ywie
6 sekund.
35
Aby zapewniæ bezpieczeñstwo pieszym,
w przypadku uderzenia lusterka zewnêtrzne
sk³adaj¹ siê w swoich uchwytach. Lekkie
naciœniêcie obudowy lusterka powoduje jego
powrót do po³o¿enia pierwotnego.
36
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Podgrzewane lusterka zewnêtrzne 3
Do w³¹czania i wy³¹czania uk³adu ogrzewania
s³u¿y przycisk Ü.
W samochodach wyposa¿onych
w klimatyzacjê sterowan¹ elektronicznie,
na wyœwietlaczu klimatyzacji pojawia siê
wskazanie Ü.
Uk³ad dzia³a tylko przy pracuj¹cym silniku.
Wy³¹cza siê automatycznie po kilku minutach.
Lusterko wewnêtrzne
Ustawiæ lusterko, obracaj¹c jego obudowê.
Rêcznie przyciemniane lusterko wewnêtrzne
W celu zmniejszenia intensywnoœci œwiat³a
odbijaj¹cego siê w lusterku podczas jazdy
noc¹ obróciæ dŸwigniê znajduj¹c¹ siê w dolnej
czêœci lusterka.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
37
Elektryczne opuszczanie
i podnoszenie szyb 3
9 Ostrze¿enie
Automatycznie przyciemniane lusterko
wewnêtrzne 3
Podczas jazdy noc¹ intensywnoœæ odbicia
œwiate³ pojazdu jad¹cego z ty³u jest
automatycznie zmniejszana.
Przyciemnienie lusterka nie nast¹pi, gdy:
z zap³on jest wy³¹czony,
z w³¹czony jest bieg wsteczny lub ustawiono
dŸwigniê zmiany biegów w po³o¿enie R,
z w³¹czone jest oœwietlenie wnêtrza.
Rêczne otwieranie i zamykanie szyb
Szyby mo¿na otwieraæ i zamykaæ za pomoc¹
korbek podnoœników.
Przy zamykaniu szyb nale¿y zachowaæ
ostro¿noœæ. Istnieje niebezpieczeñstwo
odniesienia obra¿eñ cia³a, zw³aszcza u
dzieci.
Gdy na tylnych fotelach znajduj¹ siê dzieci,
nale¿y w³¹czyæ blokadê 3 elektrycznego
otwierania szyb.
Podczas podnoszenia szyb uwa¿nie
je obserwowaæ, zwracaj¹c uwagê, aby
nic nie zosta³o przykleszczone przez
zamykaj¹ce siê szyby czy okno dachowe.
Gotowoœæ do u¿ycia
Dzia³a, gdy kluczyk w wy³¹czniku zap³onu jest
ustawiony w po³o¿eniu 1.
Podœwietlenie prze³¹cznika sygnalizuje
gotowoϾ do pracy.
Gotowoœæ do pracy koñczy siê w momencie
otwarcia drzwi kierowcy.
38
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Obs³uga
W celu stopniowego opuszczenia lub
podniesienia szyby krótko nacisn¹æ
odpowiedni przycisk. D³u¿sze przyciœniêcie
powoduje automatyczne opuszczenie lub
podniesienie szyby. Aby zatrzymaæ ruch
szyby, ponownie krótko nacisn¹æ przycisk.
Mechanizm zabezpieczaj¹cy
Je¿eli podczas automatycznego zamykania
szyba napotka opór w górnej po³owie okna,
natychmiast zatrzyma siê i ponownie opuœci.
W przypadku trudnoœci w podnoszeniu szyby
(np. z powodu oblodzenia) nale¿y naciskaæ
odpowiedni przycisk a¿ do ca³kowitego
podniesienia.
Blokada zabezpieczaj¹ca szyb w drzwiach
tylnych 3
Przycisk w pod³okietniku drzwi kierowcy
miêdzy prze³¹cznikami wychylnymi.
z W lewo (zapala siê czerwona lampka
kontrolna): tylnymi szybami nie mo¿na
sterowaæ za pomoc¹ przycisków
na drzwiach tylnych.
z W prawo (zapala siê zielona lampka
kontrolna): tylnymi szybami mo¿na
sterowaæ za pomoc¹ przycisków
na drzwiach tylnych.
Zamykanie szyb 3 z zewn¹trz
W samochodach z elektrycznie opuszczanymi
i podnoszonymi szybami bocznymi szyby
mo¿na zamkn¹æ z zewn¹trz:
nacisn¹æ przycisk p nadajnika zdalnego
sterowania i przytrzymaæ go do momentu
ca³kowitego zamkniêcia wszystkich szyb.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
39
Przeci¹¿enie uk³adu
W przypadku wielokrotnego naciskania
przycisków opuszczania/podnoszenia szyb
w krótkich odstêpach czasu nastêpuje
chwilowe odciêcie zasilania.
Usterka
Jeœli szyb nie mo¿na opuszczaæ ani podnosiæ
automatycznie, nale¿y uaktywniæ uk³ad
elektrycznego sterowania szybami
w nastêpuj¹cy sposób:
1. Zamkn¹æ drzwi.
2. W³¹czyæ zap³on.
3. Ca³kowicie zamkn¹æ szybê i przytrzymaæ
przycisk jeszcze przez co najmniej 5 sekund.
Ogrzewanie szyby tylnej 3
Do w³¹czania i wy³¹czania uk³adu ogrzewania
s³u¿y przycisk Ü.
W samochodach wyposa¿onych
w klimatyzacjê sterowan¹ elektronicznie,
na wyœwietlaczu klimatyzacji pojawia
siê wskazanie Ü.
Uk³ad dzia³a tylko przy pracuj¹cym silniku.
Wy³¹cza siê automatycznie po kilku minutach.
W niektórych wersjach silnika ogrzewanie
tylnej szyby w³¹cza siê automatycznie
podczas czyszczenia filtra cz¹stek sta³ych 3.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 3 112.
4. Ca³kowicie otworzyæ szybê i przytrzymaæ
przycisk jeszcze przez co najmniej
1 sekundê.
5. Czynnoœæ powtórzyæ osobno dla ka¿dej
szyby.
40
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
Przednie okno dachowe
(przesuwno-uchylne)
Do jego obs³ugi s³u¿y lewy prze³¹cznik
(l i \) znajduj¹cy siê miêdzy os³onami
przeciws³onecznymi. Prze³¹cznik dzia³a, gdy
w³¹czony jest zap³on.
Otwieranie
Nacisn¹æ przycisk l. Okno dachowe bêdzie
otwierane. W celu zatrzymania ruchu okna
dachowego ponownie nacisn¹æ przycisk.
Zamykanie
Nacisn¹æ i przytrzymaæ czêœæ \ prze³¹cznika
a¿ do zamkniêcia okna dachowego.
Okno dachowe przednie i tylne 3
9 Ostrze¿enie
Przy zamykaniu przedniego 3 i tylnego 3
uchylnego okna dachowego nale¿y
zachowaæ ostro¿noœæ. Istnieje
niebezpieczeñstwo odniesienia obra¿eñ,
zw³aszcza u dzieci.
Podczas zamykania okna dachowego
nale¿y uwa¿nie je obserwowaæ, zwracaj¹c
uwagê, aby nic nie zosta³o przykleszczone.
Uchylanie
Gdy okno dachowe jest zamkniête, nacisn¹æ
i przytrzymaæ czêœæ \ prze³¹cznika, a¿ okno
zostanie uchylone.
Opuszczanie
Nacisn¹æ i przytrzymaæ czêœæ l prze³¹cznika
a¿ do zamkniêcia okna dachowego.
Tylne okno dachowe (uchylne)
Do jego obs³ugi s³u¿y prawy prze³¹cznik
(\ i w) znajduj¹cy siê miêdzy os³onami
przeciws³onecznymi. Prze³¹cznik dzia³a,
gdy w³¹czony jest zap³on.
Uchylanie
Nacisn¹æ i przytrzymaæ czêœæ \ prze³¹cznika
a¿ do uchylenia okna dachowego.
Opuszczanie
Nacisn¹æ i przytrzymaæ czêœæ w prze³¹cznika
a¿ do opuszczenia okna dachowego.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe
41
Roleta dachowa
Zmniejsza iloœæ promieni s³onecznych
dostaj¹cych siê do wnêtrza, gdy dach
przesuwny jest zamkniêty lub podniesiony.
Otworzyæ lub zamkn¹æ roletê dachow¹
wed³ug potrzeb.
Roleta odsuwa siê przy otwieraniu okna
dachowego.
Uwaga
z Gdy okno dachowe jest od zewn¹trz mokre,
nale¿y uchyliæ je do góry, umo¿liwiaj¹c
sp³yniêcie wody, a nastêpnie otworzyæ.
z Przy korzystaniu z baga¿nika dachowego
sprawdziæ jego odleg³oœæ od okna
dachowego, aby unikn¹æ uszkodzenia
okna.
Usterka
Uk³ad napêdu elektrycznego jest chroniony
bezpiecznikiem znajduj¹cym siê w skrzynce
bezpieczników 3 179. Do czasu usuniêcia
usterki okno dachowe mo¿na otwieraæ
i zamykaæ w nastêpuj¹cy sposób:
Odsun¹æ do ty³u os³onê napêdu
elektrycznego.
Za pomoc¹ œrubokrêta 3 wepchn¹æ wa³ek
napêdowy i obracaæ, a¿ okno dachowe lub
uchylne okno dachowe zostanie zamkniête.
42
Fotele, wnêtrze samochodu
Fotele, wnêtrze
samochodu
Fotele przednie.........................................
Zag³ówki ...................................................
Pod³okietnik 3...........................................
System Travel Assistant 3.......................
Tylne fotele ...............................................
Elastyczny uk³ad foteli tylnych
(FlexSpace) ............................................
Powiêkszanie przestrzeni baga¿owej.....
Os³ona przestrzeni baga¿owej 3............
Siatka zabezpieczaj¹ca 3.......................
Zaczepy stabilizacyjne ............................
Wieszaki na torby 3.................................
Uwagi dotycz¹ce za³adunku samochodu
Trójstopniowy system zapewniaj¹cy
bezpieczeñstwo bierne .........................
Trzypunktowe pasy bezpieczeñstwa......
Napinacze pasów bezpieczeñstwa ........
Korzystanie z pasów bezpieczeñstwa....
Zaczepy monta¿owe 3 do mocowania
fotelików dzieciêcych ISOFIX ................
Foteliki dzieciêce 3 ..................................
Poduszki powietrzne ................................
Zapalniczka 3..........................................
Gniazdka elektryczne 3...........................
Popielniczki ...............................................
Schowki .....................................................
Sk³adane stoliki 3.....................................
Schowek na monety 3 .............................
Os³ony przeciws³oneczne.........................
42
44
46
46
49
50
51
53
54
55
55
56
57
57
58
60
62
63
65
76
76
77
78
79
79
79
Fotele przednie
9 Ostrze¿enie
Nie regulowaæ foteli podczas jazdy. Mog¹
siê one przesun¹æ w niekontrolowany
sposób.
Regulacja wzd³u¿na fotela
Poci¹gn¹æ uchwyt z przodu fotela,
przesun¹æ fotel i zwolniæ uchwyt.
Regulowanie oparcia
Obróciæ boczne pokrêt³o, nie opieraj¹c
siê o oparcie.
Fotele, wnêtrze samochodu
Regulacja wysokoœci siedziska fotela 3
Poci¹gn¹æ przedni¹, boczn¹ dŸwigniê
i odci¹¿yæ fotel, aby go unieœæ. Usi¹œæ
na fotelu, aby go opuœciæ.
Regulacja podparcia odcinka
lêdŸwiowego 3
Obróciæ pokrêt³o z boku oparcia fotela,
nie opieraj¹c siê o oparcie.
43
Pozycja fotela
9 Ostrze¿enie
Przed wyruszeniem w drogê nale¿y
odpowiednio wyregulowaæ fotele.
z Usi¹œæ w fotelu w taki sposób, aby plecy
by³y podparte na ca³ej swojej d³ugoœci.
Przesun¹æ fotel kierowcy do przodu lub
do ty³u tak, aby przy wciskaniu peda³ów
nogi by³o lekko ugiête w kolanach. Fotel
pasa¿era nale¿y odsun¹æ mo¿liwie najdalej
do ty³u.
44
Fotele, wnêtrze samochodu
z Zaj¹æ tak¹ pozycjê w fotelu, aby barki by³y
jak najsilniej dociœniête do oparcia. Ustawiæ
oparcie fotela w taki sposób, aby po
umieszczeniu r¹k na kierownicy ramiona
by³y lekko ugiête w ³okciach. Podczas
obracania ko³a kierownicy barki powinny
stykaæ siê z oparciem fotela. Oparcia nie
nale¿y odchylaæ zanadto do ty³u. Zalecany
maksymalny k¹t nachylenia oparcia wynosi
ok. 25°.
z Ustawiæ ko³o kierownicy w optymalnym
po³o¿eniu 3 5.
z Wyregulowaæ wysokoœæ siedziska fotela 3
w taki sposób, aby zapewniæ sobie jak
najwiêksze pole widzenia i aby móc
swobodnie ogarn¹æ wzrokiem wszystkie
wskaŸniki i lampki kontrolne. Odleg³oœæ
pomiêdzy g³ow¹ a podsufitk¹ powinna
wynosiæ co najmniej 15 cm. Uda powinny
swobodnie spoczywaæ na siedzisku
(nie mog¹ byæ w nie wciœniête).
Ogrzewanie przednich foteli 3
Dwa przyciski pomiêdzy œrodkowymi kratkami
nawiewu s³u¿¹ do w³¹czania podgrzewania
lewego i prawego fotela.
Aby w³¹czyæ ogrzewanie przy w³¹czonym
zap³onie, nacisn¹æ przycisk ß.
Zag³ówki
Regulacja zag³ówków foteli przednich oraz
skrajnych foteli tylnych 3
Odchyliæ zag³ówek w przód, przytrzymaæ
w tej pozycji i wyregulowaæ wysokoœæ.
z Ustawiæ odpowiedni¹ wysokoœæ
zamocowania pasa bezpieczeñstwa 3 60.
Sk³adanie zag³ówków foteli tylnych lub
ca³kowite opuszczanie i wyci¹ganie zag³ówka
przedniego fotela pasa¿era – patrz nastêpna
strona.
z Wyregulowaæ podparcie odcinka
lêdŸwiowego 3 tak, aby krêgos³up by³
wygiêty w naturalny sposób.
Wysokoœæ zag³ówka nale¿y dostosowaæ
do wzrostu osoby siedz¹cej w danym fotelu
(po zajêciu fotela).
z Wyregulowaæ zag³ówki.
Fotele, wnêtrze samochodu
Regulacja zag³ówka œrodkowego fotela
tylnego
Podnieœæ zag³ówek do góry, nacisn¹æ obie
blokady sprê¿yste i opuœciæ zag³ówek
do odpowiedniej wysokoœci.
Gdy œrodkowy fotel tylny nie jest zajmowany,
w celu poprawy widocznoœci lub powiêkszenia
przestrzeni baga¿owej zag³ówek mo¿na
maksymalnie opuœciæ.
Sk³adanie œrodkowego fotela tylnego 3 52.
Je¿eli fotel zostanie zajêty, poci¹gn¹æ
zag³ówek w górê.
Optymalna wysokoœæ zag³ówka
9 Ostrze¿enie
Przed wyruszeniem w drogê nale¿y
odpowiednio wyregulowaæ zag³ówki.
Œrodek zag³ówka powinien znajdowaæ
siê na wysokoœci oczu kierowcy. Je¿eli takie
ustawienie nie jest mo¿liwe, np. z powodu
du¿ego wzrostu kierowcy, zag³ówek nale¿y
ustawiæ w najwy¿szym po³o¿eniu. Osoby
niskie powinny ustawiæ zag³ówek w najni¿szej
pozycji.
45
Aktywne zag³ówki 3 foteli przednich
Przy uderzeniu w ty³ samochodu aktywne
zag³ówki automatycznie przechylaj¹ siê lekko
w przód. Dziêki temu powstaje lepsze
podparcie dla g³owy i zmniejsza siê ryzyko
urazów krêgów szyjnych.
Aktywne zag³ówki mo¿na rozpoznaæ
po napisie ACTIVE.
46
Fotele, wnêtrze samochodu
Wyjmowanie
Nacisn¹æ i zwolniæ dwa zaczepy. Wyci¹gn¹æ
i zdj¹æ zag³ówek.
Przed z³o¿eniem oparæ foteli tylnych 3 3 51
wsun¹æ zag³ówki tylne do oporu.
Uwaga
Do zag³ówka niezajêtego przedniego fotela
pasa¿era mo¿na mocowaæ tylko
zatwierdzone przedmioty lub elementy.
Pod³okietnik 3
System Travel Assistant 3
Pod³okietnik fotela kierowcy
Popchn¹æ uniesiony pod³okietnik do ty³u,
pokonuj¹c opór, a nastêpnie roz³o¿yæ.
W sk³ad systemu Travel Assistant wchodz¹:
z pod³okietnik,
Pod³okietnik mo¿na ustawiæ w ró¿nych
pozycjach.
z uchwyty na napoje.
Gdy pod³okietnik nie jest potrzebny, mo¿na
go unieœæ i schowaæ pomiêdzy oparciami.
Pod³okietnik 3 miêdzy fotelami tylnymi
Zobacz czêœæ „Pod³okietnik” w podrozdziale
dotycz¹cym systemu Travel Assistant 3 47.
z szuflada,
Pod³okietnik wielofunkcyjny Travel Assistant
jest montowany na z³o¿onym tylnym fotelu
œrodkowym 3 52.
Fotele, wnêtrze samochodu
Monta¿ pod³okietnika wielofunkcyjnego
Travel Assistant
Z³o¿yæ œrodkowy fotel tylny 3 52.
Umieœciæ tyln¹ czêœæ pod³okietnika Travel
Assistant w tylnych zag³êbieniach z³o¿onego
fotela œrodkowego.
Opuœciæ przedni¹ czêœæ pod³okietnika
a¿ do wyraŸnego zatrzaœniêcia w przednich
zag³êbieniach z³o¿onego fotela.
9 Ostrze¿enie
W przypadku nieprawid³owego
zablokowania, przy gwa³townym
hamowaniu pod³okietnik Travel Assistant
mo¿e zostaæ wyrzucony do przodu ze
znaczn¹ si³¹, powoduj¹c obra¿enia cia³a.
47
Pod³okietnik
Pod³okietnik mo¿na przesuwaæ, dopasowuj¹c
jego po³o¿enie w stosunku do skrajnych foteli
tylnych.
48
Fotele, wnêtrze samochodu
Szuflada
Pod pod³okietnikiem znajduje siê szuflada.
Aby j¹ otworzyæ, nale¿y nacisn¹æ górny
przycisk.
Uchwyt na napoje
Aby otworzyæ czêœæ z uchwytami na napoje,
nale¿y nacisn¹æ j¹ z przodu.
Demonta¿ pod³okietnika wielofunkcyjnego
Travel Assistant
Nacisn¹æ przycisk w dolnej czêœci
pod³okietnika Travel Assistant.
Fotele, wnêtrze samochodu
Unieœæ pod³okietnik i wyj¹æ go z zag³êbieñ
monta¿owych w z³o¿onym fotelu.
Pod³okietnik wielofunkcyjny Travel Assistant
ma z ty³u uchwyt u³atwiaj¹cy przenoszenie.
W przypadku podnoszenia fotela œrodkowego
nie jest konieczny demonta¿ pod³okietnika
Travel Assistant; wystarczy przesun¹æ
pod³okietnik do przodu. Nale¿y uwa¿aæ
na przedmioty znajduj¹ce siê wewn¹trz
pod³okietnika Travel Assistant.
Tylne fotele
Przesuwanie skrajnych foteli tylnych
do przodu lub do ty³u
Skrajne fotele tylne mo¿na przesuwaæ
do przodu i do ty³u niezale¿nie.
Poci¹gn¹æ za uchwyt znajduj¹cy siê pod
fotelem, przesun¹æ fotel, puœciæ uchwyt;
fotel zatrzaœnie siê w wybranej pozycji.
Przed cofniêciem fotela nale¿y siê upewniæ,
¿e jego oparcie nie jest odchylone
maksymalnie do ty³u, poniewa¿ mo¿e
to doprowadziæ do uszkodzenia fotela.
49
Regulacja k¹ta nachylenia oparæ skrajnych
foteli tylnych
Chwyciæ oparcie, poci¹gn¹æ za dŸwigniê
znajduj¹c¹ siê po zewnêtrznej stronie fotela
i ustawiæ oparcie pod odpowiednim k¹tem.
Uwaga: podczas regulacji fotel musi byæ
pusty. Puœciæ uchwyt w celu zablokowania
oparcia w wybranej pozycji.
Dostêpne s¹ trzy po³o¿enia oparcia.
50
Fotele, wnêtrze samochodu
9 Ostrze¿enie
Aby unikn¹æ obra¿eñ, w trakcie regulacji
nale¿y mocno przytrzymywaæ oparcie,
szczególnie przy jego sk³adaniu.
Aby powiêkszyæ baga¿nik i uzyskaæ p³ask¹
przestrzeñ za³adunkow¹, mo¿na z³o¿yæ
oparcia skrajnych foteli tylnych. Jednak
gdy z ty³u samochodu siedz¹ pasa¿erowie,
oparcia foteli powinny byæ wyprostowane.
Powiêkszanie przestrzeni baga¿owej 3 51.
Elastyczny uk³ad foteli tylnych
(FlexSpace)
W tylnym rzêdzie modelu Meriva znajduj¹ siê
trzy fotele. Fotel œrodkowy mo¿na z³o¿yæ,
co zapewnia znacznie wiêksz¹ iloœæ miejsca
na dwóch pozosta³ych siedzeniach. Dostêpne
s¹ dwa ustawienia foteli: trzy fotele tylne
(ustawienie numer 1) i dwa fotele tylne
z maksymaln¹ iloœci¹ miejsca dla pasa¿erów
(ustawienie numer 2).
Przestrzeñ baga¿ow¹ mo¿na powiêkszyæ
tylko w przypadku wybrania ustawienia
numer 1 3 51.
W celu powiêkszenia baga¿nika mo¿na z³o¿yæ
oparcia skrajnych foteli tylnych 3 52.
Ustawienie numer 1: trzy fotele tylne
Ustawiæ oparcie fotela skrajnego w po³o¿eniu
œrodkowym za pomoc¹ dŸwigni znajduj¹cej
siê po zewnêtrznej stronie fotela 3 49.
Poci¹gn¹æ za uchwyt pod siedzeniem.
Przesun¹æ fotel ca³kowicie do przodu, potem
w bok – w kierunku drzwi, a nastêpnie
ponownie do przodu w celu ustawienia
go w ¿¹danym po³o¿eniu.
Zwolniæ uchwyt w celu zablokowania fotela
w wybranym po³o¿eniu.
Roz³o¿yæ fotel œrodkowy 3 52.
Fotele, wnêtrze samochodu
51
Powiêkszanie przestrzeni
baga¿owej
Przestrzeñ baga¿ow¹ mo¿na powiêkszyæ
na nastêpuj¹ce sposoby:
z z³o¿yæ oparcia skrajnych foteli tylnych,
z z³o¿yæ fotel œrodkowy,
z z³o¿yæ skrajne fotele tylne,
z z³o¿yæ oparcie przedniego fotela
pasa¿era 3
(patrz instrukcje poni¿ej).
Fotele tylne musz¹ zostaæ ustawione
w konfiguracji numer 1, tj. „trzy fotele tylne”
3 50.
Ustawienie numer 2: dwa fotele tylne
Z³o¿yæ fotel œrodkowy, ci¹gn¹c za uchwyt
z ty³u jego oparcia. Z³o¿yæ oparcie w przód
a¿ do jego zablokowania w nowym po³o¿eniu
3 52.
Ustawiæ oparcie fotela skrajnego w po³o¿eniu
œrodkowym za pomoc¹ dŸwigni znajduj¹cej
siê po zewnêtrznej stronie fotela 3 49.
Poci¹gn¹æ za uchwyt pod siedzeniem.
Przesun¹æ fotel ca³kowicie do ty³u, potem
w kierunku œrodka samochodu, a nastêpnie
g³êbiej do ty³u w celu ustawienia
go w ¿¹danym po³o¿eniu.
Zwolniæ uchwyt w celu zablokowania fotela
w wybranym po³o¿eniu.
Sk³adanie oparæ skrajnych foteli tylnych
W razie potrzeby wymontowaæ os³onê
przestrzeni baga¿owej 3 3 53.
Ca³kowicie opuœciæ zag³ówki foteli 3 3, 3 44.
Wyj¹æ pas bezpieczeñstwa z prowadnicy
w oparciu.
Zdj¹æ wciskane tuleje 3 przeznaczone do
zamontowania fotelika dzieciêcego systemu
ISO-FIX – patrz do³¹czona instrukcja monta¿u
fotelika dzieciêcego ISO-FIX.
52
Fotele, wnêtrze samochodu
Chwyciæ oparcie, poci¹gn¹æ za dŸwigniê
znajduj¹c¹ siê po zewnêtrznej stronie fotela
i z³o¿yæ oparcie na siedzisko. Nastêpnie
zwolniæ dŸwigniê i zablokowaæ oparcie
w nowym po³o¿eniu.
9 Ostrze¿enie
Aby unikn¹æ obra¿eñ, w trakcie regulacji
nale¿y uwa¿nie przytrzymywaæ oparcie,
szczególnie przy sk³adaniu.
Aby roz³o¿yæ oparcie, poci¹gn¹æ za dŸwigniê
znajduj¹c¹ siê po zewnêtrznej stronie fotela
i unieœæ oparcie. Nastêpnie zwolniæ dŸwigniê
i zablokowaæ oparcie w nowym po³o¿eniu.
Umieœciæ pas bezpieczeñstwa w prowadnicy
w oparciu fotela.
Z³o¿yæ œrodkowy fotel.
Umieœciæ pas bezpieczeñstwa fotela
œrodkowego w schowku sufitowym 3 61.
Wsun¹æ zamki pasów bezpieczeñstwa
w zag³êbienia w siedziskach foteli.
Opuœciæ ca³kowicie zag³ówek fotela
œrodkowego 3 45.
Poci¹gn¹æ za uchwyt z ty³u oparcia fotela
œrodkowego — patrz ilustracja. Poci¹gn¹æ
oparcie do przodu, z³o¿yæ je na siedzisko
i zablokowaæ w nowym po³o¿eniu. Fotel
zostanie opuszczony na minimaln¹ wysokoœæ.
9 Ostrze¿enie
Przewo¿ony ³adunek nie mo¿e utrudniaæ
korzystania z dŸwigni hamulca
postojowego ani dŸwigni zmiany
biegów 3 56.
Rozk³adanie œrodkowego fotela tylnego
Poci¹gn¹æ za uchwyt z ty³u oparcia fotela
œrodkowego, unieœæ oparcie i zablokowaæ
je w po³o¿eniu wyprostowanym. Uwaga:
fotele skrajne musz¹ zostaæ przesuniête
na bok – patrz ustawienie numer 1,
tj.: „trzy fotele tylne” 3 50.
Sk³adanie skrajnych foteli tylnych
Przesun¹æ przedni fotel pasa¿era do przodu
i ca³kowicie opuœciæ b¹dŸ wyj¹æ zag³ówki
skrajnych foteli tylnych 3 45.
Z³o¿yæ oparcia foteli skrajnych na ich
siedziska.
Aby uzyskaæ poziom¹ powierzchniê
baga¿ow¹, poci¹gn¹æ za uchwyt z ty³u
oparcia fotela i docisn¹æ oparcie do do³u
a¿ do zatrzaœniêcia.
Fotele, wnêtrze samochodu
53
Rozk³adanie skrajnych foteli tylnych
Poci¹gn¹æ za uchwyt z ty³u oparcia i podnieœæ
oparcie a¿ do zatrzaœniêcia.
Poci¹gn¹æ za dŸwigniê po zewnêtrznej stronie
skrajnego fotela tylnego i podnieϾ oparcie
fotela. Zwolniæ dŸwigniê w celu zablokowania
oparcia w wybranym po³o¿eniu.
Umieœciæ pas bezpieczeñstwa w prowadnicy
w oparciu fotela.
Oparcie mo¿na roz³o¿yæ nawet gdy dany fotel
zosta³ opuszczony na minimaln¹ wysokoœæ.
Gdy z ty³u samochodu siedz¹ pasa¿erowie,
oparcia foteli powinny byæ wyprostowane.
Sk³adanie oparcia przedniego fotela
pasa¿era 3
Ca³kowicie wsun¹æ lub wyj¹æ
zag³ówek 3 3, 3 44.
Odsun¹æ przedni fotel pasa¿era do ty³u.
Poci¹gn¹æ dŸwigniê zwalniaj¹c¹ i z³o¿yæ
oparcie.
Rozk³adanie oparcia przedniego fotela
pasa¿era 3
Odblokowaæ dŸwigniê zwalniaj¹c¹,
wyprostowaæ oparcie i zablokowaæ je w tym
po³o¿eniu (rozlegnie siê charakterystyczny
odg³os).
Os³ona przestrzeni baga¿owej 3
Nie k³aœæ na os³onê ciê¿kich ani ostro
zakoñczonych przedmiotów.
Zwijanie
Podnieœæ tyln¹ czêœæ os³ony i pochylaæ
do przodu poszczególne segmenty.
Rozwijanie
Pochyliæ w dó³ górn¹ czêœæ os³ony i umieœciæ
w zatrzaskach.
54
Fotele, wnêtrze samochodu
Demonta¿
Zwin¹æ os³onê, poci¹gn¹æ j¹ do ty³u, aby
od³¹czyæ, po czym wyj¹æ od góry.
Monta¿
Umieœciæ przedni¹ czêœæ os³ony w zaczepach
i roz³o¿yæ tyln¹ czêœæ.
Siatka zabezpieczaj¹ca 3
Siatkê zabezpieczaj¹c¹ mo¿na zamontowaæ
za przednimi fotelami. Oparcia foteli tylnych
musz¹ uprzednio zostaæ z³o¿one.
Za siatk¹ zabezpieczaj¹c¹ nie mog¹
znajdowaæ siê pasa¿erowie.
Monta¿
Siatka zabezpieczaj¹ca znajduje siê pod p³yt¹
pod³ogow¹ baga¿nika – patrz prawa
kolumna.
Z³o¿yæ oparcia wszystkich foteli tylnych –
patrz czêœæ „Powiêkszanie przestrzeni
baga¿owej” 3 51.
W podsufitce znajduj¹ siê dwa otwory
monta¿owe. Zdj¹æ zaœlepki. Zaczepiæ górny
dr¹¿ek siatki w otworach monta¿owych –
najpierw po jednej, a potem po drugiej stronie.
Nastêpnie zablokowaæ dr¹¿ek, przesuwaj¹c
go do przodu.
Zaczepiæ pasy siatki w szczelinach
na zewnêtrznych czêœciach wsporników
przednich foteli, a nastêpnie naprê¿yæ je.
Przed zamontowaniem siatki po raz pierwszy
konieczne jest ods³oniêcie wspomnianych
szczelin. W tym celu nale¿y za pomoc¹ têpo
zakoñczonego przedmiotu wcisn¹æ do œrodka
odpowiednio oznaczony element.
Demonta¿
Odchyliæ do góry regulatory d³ugoœci pasów
i odczepiæ pasy u do³u. Wyj¹æ górny dr¹¿ek
siatki z otworów monta¿owych i za³o¿yæ
zaœlepki.
Fotele, wnêtrze samochodu
Przechowywanie siatki zabezpieczaj¹cej
Po zdjêciu siatki zwin¹æ j¹ i zabezpieczyæ
taœmami zapinanymi na rzepy.
Siatkê nale¿y przechowywaæ pod p³yt¹
pod³ogow¹ baga¿nika. W celu uzyskania
dostêpu do schowka na tê siatkê
wymontowaæ os³onê przestrzeni baga¿owej 3
3 53, a nastêpnie unieœæ p³ytê pod³ogow¹
baga¿nika za pomoc¹ uchwytu i przesun¹æ
p³ytê do przodu 3 169. Siatkê nale¿y umieœciæ
w zag³êbieniu w przedniej czêœci schowka
w pod³odze baga¿nika.
55
Zaczepy stabilizacyjne
Wieszaki na torby 3
Zaczepy stabilizacyjne s¹ przeznaczone
do zabezpieczania przedmiotów przed
przesuwaniem siê B, przy u¿yciu pasów
mocuj¹cych 3 lub siatki ³adunkowej 3.
Na oparciach foteli tylnych znajduj¹ siê dwa
wieszaki, na których mo¿na powiesiæ torby
z zakupami. Maksymalne obci¹¿enie:
10 kg na ka¿dy wieszak.
56
Fotele, wnêtrze samochodu
z Nale¿y rozwin¹æ os³onê przestrzeni
baga¿owej 3 3 53.
z Jeœli przy przewo¿eniu ³adunków w przestrzeni
baga¿owej oparcia foteli nie s¹ z³o¿one,
musz¹ zostaæ zablokowane w pozycji
wyprostowanej 3 53.
z Baga¿ nie mo¿e wystawaæ ponad górn¹
krawêdŸ oparæ.
z Trójk¹t ostrzegawczy 3 oraz apteczka
pierwszej pomocy (poduszka) 3 musz¹
zawsze znajdowaæ siê w dostêpnym miejscu.
z Nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych przedmiotów
na os³onie przestrzeni baga¿owej 3
ani na desce rozdzielczej.
Uwagi dotycz¹ce za³adunku
samochodu
z Ciê¿kie przedmioty powinny byæ uk³adane
w przestrzeni baga¿owej mo¿liwie najdalej
z przodu, przy oparciach foteli tylnych lub,
w przypadku ich z³o¿enia, przy oparciach
foteli przednich. Je¿eli przedmioty s¹
uk³adane piêtrowo, najciê¿sze powinny byæ
umieszczone na spodzie.
z Ciê¿kie przedmioty nale¿y zabezpieczyæ
pasami mocuj¹cymi 3 przytwierdzonymi
do zaczepów stabilizacyjnych 3 55.
z Jeœli z³o¿one zosta³y oparcia foteli tylnych,
przed za³adowaniem samochodu nale¿y
zamocowaæ siatkê zabezpieczaj¹c¹ 3 54.
z Nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych przedmiotów
w obszarze nape³niania siê poduszek
powietrznych, poniewa¿ w razie wypadku
mog³yby one spowodowaæ obra¿enia cia³a.
z Przewo¿one przedmioty nie mog¹ utrudniaæ
pos³ugiwania siê peda³ami, hamulcem
postojowym i dŸwigni¹ zmiany biegów,
ani ograniczaæ swobody ruchu kierowcy.
Nie umieszczaæ we wnêtrzu luŸnych obiektów.
z Nie nale¿y jeŸdziæ z otwart¹ lub uchylon¹
klap¹ tyln¹, np. przy przewo¿eniu d³ugich
przedmiotów, gdy¿ wówczas truj¹ce gazy
spalinowe mog¹ przedostawaæ siê do wnêtrza
samochodu.
z £adownoœæ jest ró¿nic¹ pomiêdzy
dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹
(patrz tabliczka identyfikacyjna 3 216)
a mas¹ w³asn¹ pojazdu gotowego do drogi.
z W celu obliczenia masy w³asnej nale¿y
wpisaæ dane samochodu w odpowiednim
miejscu na stronie 3 224.
z Zgodnie z wymogami UE masa w³asna
obejmuje szacunkow¹ masê kierowcy
(68 kg), baga¿u (7 kg) i wszystkich p³ynów
(zbiornik paliwa nape³niony w 90%).
z Wyposa¿enie dodatkowe i opcjonalne
zwiêksza masê w³asn¹ pojazdu.
z Masy i obci¹¿enia 3 224.
z Przewo¿enie baga¿u na dachu zwiêksza
wra¿liwoœæ samochodu na boczne
podmuchy wiatru i pogarsza jego
w³aœciwoœci jezdne na skutek podwy¿szenia
œrodka ciê¿koœci. £adunki nale¿y roz³o¿yæ
równomiernie i zabezpieczyæ pasami.
Dostosowaæ ciœnienie w ogumieniu do
warunków obci¹¿enia. Nie przekraczaæ
prêdkoœci 120 km/h. Czêsto sprawdzaæ
i w razie potrzeby napinaæ pasy mocuj¹ce.
Przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych w danym
kraju przepisów w tym zakresie.
z Dopuszczalne obci¹¿enie dachu wynosi
100 kg. Na obci¹¿enie dachu sk³ada siê
³¹czna masa baga¿nika i ³adunku.
Fotele, wnêtrze samochodu
Trójstopniowy system zapewniaj¹cy
bezpieczeñstwo bierne
Sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
z trzypunktowe pasy bezpieczeñstwa,
z napinacze pasów bezpieczeñstwa dla foteli
przednich,
z poduszki powietrzne dla kierowcy
i pasa¿era podró¿uj¹cego na fotelu
przednim 3 oraz dla pasa¿erów siedz¹cych
w skrajnych fotelach tylnych 3.
W zale¿noœci od si³y uderzenia kolejno
uaktywniaj¹ siê poszczególne
zabezpieczenia:
z Automatyczna blokada pasów
bezpieczeñstwa uniemo¿liwia ich
wysuniêcie, zapewniaj¹c utrzymanie
pasa¿erów w fotelach.
z Pasy fotela przedniego s¹ œci¹gane przez
przez zamki pasów. Oznacza to, ¿e pasy
bezpieczeñstwa dobrze przylegaj¹
do cia³a, a osoby siedz¹ce w fotelu
dostatecznie wczeœnie reaguj¹
na zwalnianie samochodu, co powoduje
obni¿enie obci¹¿enia cia³a.
z Dodatkowo, przy powa¿nych zderzeniach
osoby znajduj¹ce siê w samochodzie s¹
chronione przez poduszki powietrzne.
57
9 Ostrze¿enie
Poduszki powietrzne stanowi¹ jedynie
uzupe³nienie systemu trzypunktowych
pasów bezpieczeñstwa oraz ich napinaczy.
Z tego wzglêdu podczas jazdy nale¿y
zawsze zapinaæ pasy. Nieprzestrzeganie
podanych zaleceñ stwarza ryzyko
odniesienia obra¿eñ cia³a lub nawet utraty
¿ycia. Nale¿y odpowiednio poinstruowaæ
pasa¿erów.
Zapoznaæ siê z instrukcj¹ do³¹czon¹
do fotelika dzieciêcego!
Trzypunktowe pasy
bezpieczeñstwa
Samochód jest wyposa¿ony w pasy
bezpieczeñstwa z automatycznym
mechanizmem zwijaj¹cym, co zapewnia œcis³e
przyleganie pasa do cia³a.
Informacje o prawid³owym wyregulowaniu
fotela 3 43.
Pasy bezpieczeñstwa s¹ blokowane podczas
dzia³ania du¿ych si³ zwi¹zanych
z przyspieszaniem i hamowaniem
samochodu. Dziêki temu pasy pewnie
przytrzymuj¹ kierowcê i pasa¿erów w fotelu.
58
Fotele, wnêtrze samochodu
9 Ostrze¿enie
Pasy bezpieczeñstwa nale¿y zapinaæ przed
ka¿d¹ jazd¹.
Osoby bez zapiêtych pasów
bezpieczeñstwa w razie wypadku nara¿aj¹
na ciê¿kie obra¿enia nie tylko siebie, lecz
równie¿ innych pasa¿erów oraz kierowcê.
Lampka kontrolna pasa
bezpieczeñstwa X 3 80.
Ka¿dy pas bezpieczeñstwa przeznaczony jest
dla jednej osoby. Pasy bezpieczeñstwa
s¹ nieodpowiednie dla dzieci w wieku poni¿ej
12 lat oraz osób o wzroœcie poni¿ej 150 cm.
Dzieci w wieku do 12 lat powinny byæ
przewo¿one w fotelikach dzieciêcych
Opla 3 63.
Ograniczniki si³y napiêcia pasów
bezpieczeñstwa
W razie kolizji nacisk pasów bezpieczeñstwa
foteli przednich na cia³o jest zmniejszany
dziêki kontrolowanemu rozwiniêciu pasów
w odpowiednim momencie.
Sprawdzanie pasów bezpieczeñstwa
Od czasu do czasu sprawdzaæ dzia³anie
i ewentualne uszkodzenia podzespo³ów
wszystkich pasów bezpieczeñstwa.
Uszkodzone elementy pasów bezpieczeñstwa
nale¿y wymieniæ. Wymieniæ w autoryzowanej
stacji obs³ugi pasy bezpieczeñstwa oraz
napinacze pasów uruchomione w wypadku.
Uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ lub nie
przykleszczyæ taœmy pasa bezpieczeñstwa
przedmiotami o ostrych krawêdziach.
Napinacze pasów bezpieczeñstwa
W razie zderzenia czo³owego, a tak¿e
w przypadku uderzeniu w ty³ samochodu
z okreœlon¹ si³¹ zamki pasów bezpieczeñstwa
przy przednich fotelach przemieszczaj¹
siê w dó³, napinaj¹c w ten sposób pasy.
Zadzia³anie napinaczy pasów
bezpieczeñstwa
sygnalizowane jest zaœwieceniem siê lampki
kontrolnej v – patrz nastêpna kolumna.
Uaktywnione napinacze nale¿y wymieniæ
w warsztacie. Napinacze pasów
bezpieczeñstwa mog¹ zostaæ u¿yte tylko raz.
Fotele, wnêtrze samochodu
9 Ostrze¿enie
Przyczynê usterki nale¿y niezw³ocznie
usun¹æ w warsztacie.
Zintegrowana funkcja autodiagnostyki
umo¿liwia szybkie usuwanie usterek.
Wa¿ne
Lampka kontrolna napinaczy pasów
bezpieczeñstwa v
Dzia³anie napinaczy pasów bezpieczeñstwa
oraz poduszek powietrznych jest
monitorowane elektronicznie i sygnalizowane
za pomoc¹ lampki kontrolnej v. Po w³¹czeniu
zap³onu lampka zapala siê na ok. 4 sekundy.
Jeœli lampka nie zapala siê, nie gaœnie
po up³ywie 4 sekund lub zapala siê w czasie
jazdy, wyst¹pi³a usterka w uk³adzie napinaczy
pasów lub poduszek powietrznych 3 70.
W razie wypadku uk³ady te mog¹ nie
zadzia³aæ.
Uaktywnienie napinaczy pasów
bezpieczeñstwa jest sygnalizowane
œwieceniem siê lampki kontrolnej v.
z W pobli¿u napinaczy pasów
bezpieczeñstwa nie wolno montowaæ ani
umieszczaæ jakichkolwiek akcesoriów
czy przedmiotów. Zabronione jest tak¿e
dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji
napinaczy, poniewa¿ wi¹¿e siê to
z ryzykiem uniewa¿nienia homologacji
typu pojazdu.
9 Ostrze¿enie
Nieprawid³owe obchodzenie siê z pasami
bezpieczeñstwa (np. usuwanie lub
zaczepianie pasów albo ich zaczepów)
mo¿e spowodowaæ zadzia³anie napinaczy,
co mo¿e byæ przyczyn¹ uszkodzenia cia³a.
59
z Elektroniczne modu³y steruj¹ce elementami
napinaczy pasów bezpieczeñstwa
i poduszek powietrznych znajduj¹ siê
wewn¹trz konsoli œrodkowej. Aby unikn¹æ
zak³óceñ w dzia³aniu tych uk³adów,
w pobli¿u konsoli nie wolno umieszczaæ
¿adnych urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych pole
magnetyczne.
z W przypadku korzystania z foteli tylnych
uwa¿aæ, aby elementy pasów
bezpieczeñstwa foteli przednich nie zosta³y
uszkodzone przez buty lub inne
przedmioty. Nie pozwalaæ, aby brud dosta³
siê do zwijaczy pasów.
z Demonta¿ foteli powinien byæ
przeprowadzany w warsztacie.
z Napinacze dzia³aj¹ tylko jeden raz, co jest
sygnalizowane œwieceniem lampki
kontrolnej v. Napinacze, które zadzia³a³y,
wymieniæ w warsztacie.
z Przy z³omowaniu pojazdu nale¿y
przestrzegaæ odpowiednich przepisów
bezpieczeñstwa. Z tego powodu pojazd
nale¿y przekazaæ firmie utylizacyjnej.
60
Fotele, wnêtrze samochodu
Zarówno zbyt luŸne, jak i zbyt grube ubrania
uniemo¿liwiaj¹ œcis³e przyleganie pasa
bezpieczeñstwa do cia³a. Pod pasem
bezpieczeñstwa nie powinny znajdowaæ siê
jakiekolwiek przedmioty, np. torebka czy
telefon komórkowy.
9 Ostrze¿enie
Pas nie mo¿e uciskaæ twardych ani
kruchych przedmiotów znajduj¹cych siê
w kieszeniach ubrania.
Korzystanie z pasów
bezpieczeñstwa
Zapinanie
Pas nie mo¿e byæ poskrêcany i musi œciœle
przylegaæ do cia³a. Oparcia foteli nie powinny
byæ zanadto odchylone do ty³u (maksymalny
k¹t ich odchylenia wynosi ok. 25°).
Wysokoœæ zamocowania pasa nale¿y
wyregulowaæ tak, aby pas spoczywa³
na barku. Nie mo¿e on spoczywaæ na szyi ani
na ramieniu.
Wyci¹gn¹æ pas z mechanizmu zwijaj¹cego,
prze³o¿yæ go w poprzek cia³a (uwa¿aj¹c,
aby siê nie poskrêca³) i wsun¹æ klamrê pasa
w zamek przy fotelu. Podczas jazdy nale¿y
regularnie napinaæ czêœæ biodrow¹ pasa,
ci¹gn¹c za jego odcinek barkowy.
9 Ostrze¿enie
Czêœæ biodrowa pasa powinna œciœle
przylegaæ do miednicy, nie wywieraj¹c
nacisku na brzuch – dotyczy to zw³aszcza
kobiet ciê¿arnych.
Fotele, wnêtrze samochodu
Regulacja wysokoœci
Regulacja wysokoœci górnych punktów
zamocowania pasów bezpieczeñstwa
przednich foteli:
1. Nieznacznie wyci¹gn¹æ pas.
2. Nacisn¹æ przycisk na suwaku regulacyjnym.
3. Ustawiæ odpowiedni¹ wysokoœæ.
4. Po zwolnieniu suwak regulacyjny powinien
zatrzasn¹æ siê z charakterystycznym
odg³osem.
Nie regulowaæ wysokoœci zamocowania pasa
podczas jazdy.
Odpinanie pasa
W celu odpiêcia pasa nacisn¹æ czerwony
przycisk na zamku pasa.
61
Trzypunktowy pas bezpieczeñstwa
œrodkowego fotela tylnego
Wyci¹gn¹æ obie klamry pasa z uchwytu
w dachu.
Wpi¹æ doln¹ klamrê pasa w zamek po prawej
stronie fotela œrodkowego (1). Chwyciæ górn¹
klamrê pasa i przeci¹gn¹æ pas przez prawy
bark i lewe biodro (uwa¿aj¹c, aby nie skrêciæ
pasa) i wpi¹æ go w zamek po lewej stronie
fotela œrodkowego (2).
Jeœli u¿ywany jest fotel œrodkowy, oba fotele
skrajne nale¿y przesun¹æ do ty³u, a ich
oparcia ustawiæ w jednej linii z oparciem
fotela œrodkowego 3 50.
62
Fotele, wnêtrze samochodu
Zaczepy monta¿owe 3
do mocowania fotelików
dzieciêcych ISOFIX
Zaczepy ISOFIX do zamocowania fotelików
dzieciêcych znajduj¹ siê pomiêdzy oparciem
a siedziskiem.
Fotelik dzieciêcy ISOFIX spe³niaj¹cy wszystkie
wymagania nale¿y zamocowaæ do
odpowiednich zaczepów w samochodzie.
Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami instalacji
do³¹czonymi do fotelików dzieciêcych ISOFIX.
Aby odpi¹æ pas, nacisn¹æ przycisk zamka
po lewej stronie (2). Jeœli fotel œrodkowy
ma zostaæ z³o¿ony, nacisn¹æ przycisk zamka
po prawej stronie (1). Pas zwinie siê
automatycznie.
Wsun¹æ górn¹ klamrê w uchwyt dla klamry
dolnej. Zagi¹æ pas przy koñcu klamry.
W³o¿yæ doln¹ klamrê w uchwyt w dachu
(klamra powinna byæ skierowana do przodu).
Fotele, wnêtrze samochodu
Foteliki dzieciêce 3
Nale¿y œciœle przestrzegaæ instrukcji i zaleceñ
producenta fotelika dzieciêcego.
Konieczne jest tak¿e bezwarunkowe
przestrzeganie przepisów obowi¹zuj¹cych
w danym kraju. W niektórych krajach fotelik
dzieciêcy mo¿na zamocowaæ wy³¹cznie
w œciœle okreœlonych miejscach.
Dobór w³aœciwego fotelika
Dziecko powinno byæ jak najd³u¿ej
przewo¿one w samochodzie ty³em
do kierunku jazdy. Gdy dziecko jest
skierowane ty³em do kierunku jazdy i znajduje
siê pozycji pó³le¿¹cej, bardzo s³abe krêgi
szyjne dziecka s¹ nara¿one na dzia³anie
mniejszych si³ w razie wypadku ni¿ wtedy, gdy
dziecko siedzi w pozycji wyprostowanej.
63
Dozwolone warianty mocowania fotelików dzieciêcych1)
Kategoria wagowa i wiekowa2)
Grupa 0: do 10 kg lub do ok. 10
miesi¹ca
Grupa 0+: do 13 kg lub do ok. 2 lat
Grupa I: od 9 do 18 kg lub od
ok. 8 miesi¹ca do 4 lat
Przedni fotel
pasa¿era
Skrajne fotele
tylne
Œrodkowy fotel
tylny
B1, +
U, +
U, ++
B2, +
U, +
U, ++
X
U
U, ++
Grupa II: od 15 do 25 kg lub
od ok. 3 do 7 lat
Grupa III: od 22 do 36 kg lub
od ok. 6 do 12 lat
9 Ostrze¿enie
Fotelików dzieciêcych nie wolno woziæ
na kolanach. Stwarza to zagro¿enie dla
¿ycia dziecka.
1)
2)
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca siê mocowanie fotelików dzieciêcych na skrajnych fotelach
tylnych.
Zaleca siê u¿ywanie fotelika do momentu osi¹gniêcia przez dziecko górnego limitu wagi.
64
Fotele, wnêtrze samochodu
B1 = Warunkowo, bez poduszki powietrznej
pasa¿era z przodu lub z czujnikiem
obci¹¿enia fotela i fotelikiem
dzieciêcym Opla z transponderem.
Przedni fotel pasa¿era musi ponadto
mieæ siedzisko o regulowanej
wysokoœci: ustawiæ siedzisko
w najwy¿szym po³o¿eniu, odsun¹æ
fotel maksymalnie do ty³u i ustawiæ
punkt zamocowania jego pasa
bezpieczeñstwa w najni¿szym
po³o¿eniu.
2
B = Warunkowo: w samochodzie bez
bocznej poduszki powietrznej
przedniego fotela pasa¿era albo po
przesuniêciu tego fotela maksymalnie
do ty³u, albo w samochodzie
z systemem rozpoznawania
obci¹¿enia przedniego fotela
pasa¿era i tylko gdy u¿ywany jest
fotelik dzieciêcy Opla
z transponderem.
Przedni fotel pasa¿era musi ponadto
mieæ siedzisko o regulowanej
wysokoœci: ustawiæ siedzisko
w najwy¿szym po³o¿eniu i odsun¹æ
fotel maksymalnie do ty³u, aby pas
bezpieczeñstwa przebiega³ przed
punktem zamocowania.
U = Bez ograniczeñ w po³¹czeniu
z trzypunktowym pasem
bezpieczeñstwa.
+
= Fotel w pojeŸdzie dostêpny
z zamocowaniami ISOFIX. Stosowaæ
wy³¹cznie foteliki ISOFIX przeznaczone
dla konkretnego modelu samochodu.
++ = Tylko przy obu fotelach skrajnych
cofniêtych i znajduj¹cych siê w jednej
linii z fotelem œrodkowym.
X = Brak dopuszczalnych fotelików
dzieciêcych dla tego zakresu
wagowego.
Uwagi
z Dzieci w wieku do 12 lat lub poni¿ej 150 cm
wzrostu powinny podró¿owaæ wy³¹cznie
w odpowiednich fotelikach dzieciêcych.
z Fotelik powinien byæ dostosowany do masy
cia³a dziecka.
z Fotelik musi byæ prawid³owo zamocowany –
patrz instrukcje do³¹czone do fotelika.
z Powierzchnie fotelika dzieciêcego Opla
mo¿na okresowo czyœciæ.
z Nie zaklejaæ ani obk³adaæ fotelików
dodatkowymi materia³ami.
z Dziecko powinno wsiadaæ i wysiadaæ
z samochodu po stronie chodnika lub
pobocza.
z Fotelik dzieciêcy poddany obci¹¿eniom
podczas wypadku drogowego musi zostaæ
wymieniony na nowy.
z Nieu¿ywany fotelik nale¿y zamocowaæ lub
wyj¹æ z pojazdu.
Fotele, wnêtrze samochodu
65
Wyj¹tek:
Samochody z fotelem pasa¿era
wyposa¿onym w system rozpoznawania
obci¹¿enia 3. System rozpoznawania
obci¹¿enia fotela dezaktywuje czo³ow¹
i boczn¹ poduszkê powietrzn¹ chroni¹c¹
pasa¿era podró¿uj¹cego na fotelu przednim,
gdy fotel ten jest pusty lub gdy zamocowano
na nim fotelik dzieciêcy Opla
z transponderem 3. System rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3 70. Fotelik dzieciêcy
Opla z transponderem 3 3 71.
Poduszki powietrzne
Czo³owe poduszki powietrzne
W samochodzie mog¹ byæ zamontowane
dwie czo³owe poduszki powietrzne: jedna
w kole kierownicy, a druga w desce
rozdzielczej. Miejsca, w których je
zamontowano, s¹ oznaczone napisem
AIRBAG.
System czo³owych poduszek powietrznych
sk³ada siê z:
z poduszek powietrznych z generatorami
gazu umieszczonych w kole kierownicy
i desce rozdzielczej 3,
z systemu rozpoznawania obci¹¿enia
fotela 3,
z lampki kontrolnej fotelika dzieciêcego Opla
y z transponderem 3 umieszczonej
w zespole lampek oœwietlenia wnêtrza.
Czo³owe poduszki powietrzne s¹
uaktywniane:
z w zale¿noœci od si³y zderzenia,
z w zale¿noœci od rodzaju kolizji,
z je¿eli kierunek uderzenia mieœci siê
w zakresie przedstawionym na rysunku
powy¿ej,
z elektronicznego uk³adu steruj¹cego
z czujnikiem zderzenia,
z niezale¿nie od bocznych poduszek
powietrznych 3 i poduszek kurtynowych 3.
z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v
na desce rozdzielczej,
Aby poduszki zadzia³a³y, musi byæ w³¹czony
zap³on.
Przyk³ady sytuacji, w których dochodzi
do uaktywnienia czo³owych poduszek
powietrznych:
z Zderzenie z niepodatn¹ przeszkod¹:
uaktywnienie czo³owych poduszek
powietrznych nastêpuje przy ma³ej
prêdkoœci.
z Zderzenie z podatn¹ przeszkod¹
(np. innym pojazdem): uaktywnienie
czo³owych poduszek powietrznych
nastêpuje przy wiêkszej prêdkoœci.
66
Fotele, wnêtrze samochodu
Po uaktywnieniu poduszki powietrzne
w ci¹gu kilku milisekund nape³niaj¹ siê gazem,
zapewniaj¹c bezpieczn¹ amortyzacjê dla
kierowcy oraz pasa¿era z przodu. Podczas
zderzenia kierowca i pasa¿er z przodu
przemieszczaj¹ siê do przodu w sposób
ograniczony, dziêki czemu ryzyko odniesienia
obra¿eñ górnej czêœci cia³a i g³owy jest
znacznie mniejsze.
Po uaktywnieniu poduszek powietrznych nie
nale¿y siê obawiaæ ograniczenia widocznoœci
przez szybê przedni¹. W czasie wypadku
poduszki nape³niaj¹ siê tak szybko, ¿e czêsto
jest to niezauwa¿alne.
9 Ostrze¿enie
Poduszki zapewniaj¹ optymaln¹ ochronê,
tylko gdy fotel jest ustawiony
w odpowiednim po³o¿eniu 3 43.
W obszarze, w którym rozwijaj¹ siê
poduszki powietrzne, nie mo¿e byæ
jakichkolwiek przedmiotów.
Trzypunktowy pas bezpieczeñstwa musi
byæ zapiêty i odpowiednio wyregulowany.
Czo³owe poduszki powietrzne nie zastêpuj¹
pasów bezpieczeñstwa – zapewniaj¹
kierowcy i pasa¿erowi skuteczn¹ ochronê,
tylko gdy pasy bezpieczeñstwa s¹ zapiête.
Czo³owe poduszki powietrzne nie uaktywniaj¹
siê w przypadku:
z gdy zap³on jest wy³¹czony,
z lekkich zderzeñ czo³owych,
z dachowania,
z uderzenia w bok lub ty³ samochodu.
Czo³owe poduszki powietrzne nie zadzia³aj¹
wiêc w przypadku, kiedy nie zapewnia³yby
osobom siedz¹cym z przodu maksymalnej
ochrony.
Fotele, wnêtrze samochodu
67
Ponadto, w wersji z systemem rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3, czo³owa poduszka
powietrzna pasa¿era nie zostanie
uaktywniona, gdy:
z przedni fotel pasa¿era jest pusty,
z na przednim fotelu pasa¿era znajduje siê
prawid³owo zamocowany fotelik dzieciêcy
Opla z transponderem 3. System
rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3 70.
Fotelik dzieciêcy Opla z transponderem 3
3 71.
Boczne poduszki powietrzne 3
Boczne poduszki powietrzne s¹ montowane
w oparciu ka¿dego z foteli przednich. Miejsca,
w których je zamontowano, s¹ oznaczone
napisem AIRBAG.
System bocznych poduszek powietrznych
sk³ada siê z:
z bocznych poduszek powietrznych
w oparciach fotela kierowcy i pasa¿era
wraz z nape³niaczami,
z elektronicznego uk³adu steruj¹cego,
z czujników zderzenia bocznego,
z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v
na desce rozdzielczej,
z systemu rozpoznawania obci¹¿enia
fotela 3,
z lampki kontrolnej fotelika dzieciêcego
Opla y z transponderem 3 umieszczonej
w zespole lampek oœwietlenia wnêtrza.
Boczne poduszki powietrzne s¹ uaktywniane:
z w zale¿noœci od si³y zderzenia,
z w zale¿noœci od rodzaju kolizji,
z jeœli kierunek uderzenia w œrodkowy s³upek
drzwi kierowcy lub pasa¿era z przodu
mieœci siê w zakresie pokazanym
na rysunku,
z niezale¿nie od czo³owych poduszek
powietrznych.
Aby poduszki zadzia³a³y, musi byæ w³¹czony
zap³on.
68
Fotele, wnêtrze samochodu
Wyj¹tek:
Samochody z fotelem pasa¿era
wyposa¿onym w system rozpoznawania
obci¹¿enia 3. System rozpoznawania
obci¹¿enia fotela dezaktywuje czo³ow¹
i boczn¹ poduszkê powietrzn¹ chroni¹c¹
pasa¿era podró¿uj¹cego na fotelu przednim,
gdy fotel ten jest pusty lub gdy zamocowano
na nim fotelik dzieciêcy Opla
z transponderem 3. System rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3 70. Fotelik dzieciêcy
Opla z transponderem 3 3 71.
9 Ostrze¿enie
W obszarze, w którym rozwijaj¹ siê
poduszki powietrzne, nie mo¿e byæ
jakichkolwiek przedmiotów.
Boczne poduszki powietrzne nie uaktywniaj¹
siê w przypadku:
z gdy zap³on jest wy³¹czony,
z zderzeñ czo³owych,
z dachowania,
z zderzeñ tylnych,
Po uaktywnieniu boczne poduszki powietrzne
nape³niaj¹ siê w ci¹gu kilku milisekund,
zapewniaj¹c bezpieczn¹ amortyzacjê dla
kierowcy lub pasa¿era z przodu w okolicach
drzwi. Dziêki temu w przypadku uderzenia
w bok samochodu znacznie zmniejsza siê
ryzyko odniesienia obra¿eñ górnej czêœci cia³a
i miednicy.
z zderzeñ bocznych, w których uderzenie
nastêpuje poza obszarem kabiny
samochodu.
Ponadto, w wersji z systemem rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3, boczna poduszka
powietrzna pasa¿era nie zostanie
uaktywniona, gdy:
z przedni fotel pasa¿era jest pusty,
z na przednim fotelu pasa¿era znajduje siê
prawid³owo zamocowany fotelik dzieciêcy
Opla z transponderem 3. System
rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3 70.
Fotelik dzieciêcy Opla z transponderem 3
3 71.
Fotele, wnêtrze samochodu
Kurtyny powietrzne 3
Samochód mo¿e byæ wyposa¿ony w poduszki
kurtynowe zamontowane przy dachu.
Miejsca, w których je zamontowano,
s¹ oznaczone napisem AIRBAG na s³upku
dachowym.
System poduszek kurtynowych sk³ada siê z:
z poduszek powietrznych i nape³niaczy
w bocznych elementach konstrukcji dachu
po stronie kierowcy i pasa¿era,
z elektronicznego uk³adu steruj¹cego,
z czujników zderzenia bocznego,
z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v
na desce rozdzielczej.
Poduszki kurtynowe s¹ uaktywniane:
z w zale¿noœci od si³y zderzenia,
z w zale¿noœci od rodzaju kolizji,
z jeœli kierunek uderzenia w drzwi kierowcy
lub pasa¿era z przodu mieœci siê w zakresie
pokazanym na rysunku,
z razem z bocznymi poduszkami
powietrznymi,
z niezale¿nie od uk³adu rozpoznawania
obci¹¿enia fotela,
z niezale¿nie od czo³owych poduszek
powietrznych.
Aby poduszki zadzia³a³y, musi byæ w³¹czony
zap³on.
69
Po uaktywnieniu poduszka kurtynowa
nape³nia siê w ci¹gu kilku milisekund,
zapewniaj¹c bezpieczn¹ amortyzacjê g³owy
pasa¿era lub kierowcy podczas wypadku.
Dziêki temu ryzyko odniesienia obra¿eñ g³owy
podczas zderzeñ bocznych jest znacznie
mniejsze.
70
Fotele, wnêtrze samochodu
9 Ostrze¿enie
9 Ostrze¿enie
W obszarze, w którym rozwijaj¹ siê
poduszki powietrzne, nie mo¿e byæ
jakichkolwiek przedmiotów.
Przyczynê usterki nale¿y niezw³ocznie
usun¹æ w warsztacie.
Zintegrowana funkcja autodiagnostyki
umo¿liwia szybkie usuwanie usterek.
Poduszki kurtynowe nie uaktywniaj¹ siê
w przypadku:
z gdy zap³on jest wy³¹czony,
Rozpoznawanie obci¹¿enia fotela 3
System rozpoznawania obci¹¿enia
przedniego fotela pasa¿era dezaktywuje
czo³ow¹ i boczn¹ poduszkê powietrzn¹
pasa¿era, gdy fotel jest wolny lub gdy
zamocowano na nim fotelik dzieciêcy Opla
z transponderem 3. Kurtynowa poduszka
powietrzna 3 pozostaje w³¹czona.
z zderzeñ czo³owych,
z dachowania,
z zderzeñ tylnych,
z zderzeñ bocznych, w których uderzenie
nastêpuje poza obszarem kabiny
samochodu.
Lampka kontrolna v poduszek powietrznych
Dzia³anie poduszek powietrznych oraz
systemu rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3
jest monitorowane elektronicznie
i sygnalizowane za pomoc¹ lampki
kontrolnej v. Po w³¹czeniu zap³onu lampka
zapala siê na ok. 4 sekundy. Jeœli lampka nie
zapali siê, nie zgaœnie po 4 sekundach albo
zapali siê podczas jazdy, dosz³o do usterki
w uk³adzie poduszek powietrznych, systemie
rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3 lub
w uk³adzie napinaczy pasów bezpieczeñstwa
3 59. W razie wypadku uk³ady te mog¹ nie
zadzia³aæ.
Uaktywnienie poduszek powietrznych jest
sygnalizowane ci¹g³ym œwieceniem siê lampki
kontrolnej v.
Lampka kontrolna systemu rozpoznawania
obci¹¿enia fotela y umieszczona jest
w zespole lampek oœwietlenia wnêtrza.
Zaœwiecenie siê lampki y na ok. 4 sekundy
po w³¹czeniu zap³onu oznacza, ¿e samochód
jest wyposa¿ony w system rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3 71, rys. 12097 S.
Jeœli w samochodzie zamocowano fotelik
dzieciêcy Opla z transponderem 3,
po w³¹czeniu zap³onu lampka kontrolna y
œwieci w sposób ci¹g³y, gdy tylko uk³ad
wykryje fotelik dzieciêcy. Wy³¹cznie w takiej
sytuacji mo¿na u¿ywaæ fotelika dzieciêcego
z transponderem 3 zamontowanego
na przednim fotelu pasa¿era.
Fotele, wnêtrze samochodu
71
9 Ostrze¿enie
Na przednim fotelu pasa¿era mo¿na
umieszczaæ jedynie foteliki dzieciêce Opla
z transponderem 3. Stosowanie fotelików
bez transpondera stwarza zagro¿enie dla
¿ycia dziecka.
Fotelik dzieciêcy Opla z transponderem 3
mo¿na rozpoznaæ po naklejce lub plakietce.
O wyposa¿eniu samochodu w system
rozpoznawania obci¹¿enia fotela informuje
naklejka umieszczona na przednim fotelu
pasa¿era lub z boku deski rozdzielczej.
Fotelik dzieciêcy Opla wyposa¿ony
w transponder 3 jest wykrywany
automatycznie, jeœli zosta³ poprawnie
zamocowany na przednim fotelu pasa¿era.
Zamontowanie fotelika dzieciêcego
na przednim fotelu pasa¿era powoduje
dezaktywacjê czo³owej i bocznej poduszki
powietrznej dla tego fotela. Poduszki
kurtynowe pozostaj¹ w³¹czone.
Nale¿y obserwowaæ stan lampki
kontrolnej y systemu rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3 3 71.
Lampka kontrolna y fotelika dzieciêcego
Opla z transponderem 3
Po zamocowaniu fotelika dzieciêcego
Opla z transponderem 3 i w³¹czeniu zap³onu
umieszczona w zespole lampek oœwietlenia
wewnêtrznego lampka kontrolna y œwieci
siê w sposób ci¹g³y, informuj¹c o wykryciu
fotelika.
Jeœli lampka kontrolna nie œwieci podczas
jazdy, czo³owa i boczna poduszka powietrzna
po stronie pasa¿era nie zosta³y wy³¹czone
i istnieje ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a lub
nawet œmierci dziecka. Przenieœæ fotelik
na fotel tylny. Przyczynê usterki nale¿y usun¹æ
w warsztacie.
Je¿eli fotelik dzieciêcy jest niew³aœciwie
zamocowany lub ma uszkodzony
transponder, lampka kontrolna miga.
Sprawdziæ zamocowanie fotelika dzieciêcego.
Mocowanie fotelika dzieciêcego
z transponderem 3 – patrz instrukcje
do³¹czone do fotelika.
72
Fotele, wnêtrze samochodu
Jeœli pomimo prawid³owego zamocowania
fotelika z transponderem 3 lampka kontrolna
miga, wyst¹pi³a usterka i znajduj¹ce
siê w foteliku dziecko jest nara¿one
na obra¿enia. Przenieœæ fotelik na fotel tylny.
Przyczynê usterki nale¿y usun¹æ w warsztacie.
Wa¿ne
Jeœli fotelik dzieciêcy Opla z transponderem 3
nie zosta³ zamontowany, lampka kontrolna
nie powinna œwieciæ ani migaæ, gdy¿ w takim
wypadku poduszki powietrzne pasa¿era nie
zostan¹ uaktywnione. Przyczynê usterki
nale¿y usun¹æ w warsztacie.
z Pomiêdzy poduszkami powietrznymi
a osobami znajduj¹cymi siê wewn¹trz
samochodu nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adne
przedmioty, poniewa¿ mo¿e to
doprowadziæ do obra¿eñ cia³a.
9 Ostrze¿enie
Jeœli fotelik dzieciêcy Opla
z transponderem 3 jest prawid³owo
zamocowany, po w³¹czeniu zap³onu
powinna zaœwieciæ siê lampka kontrolna
sygnalizuj¹ca jego obecnoœæ, znajduj¹ca
siê w zespole lampek oœwietlenia wnêtrza.
Jeœli lampka kontrolna nie œwieci podczas
jazdy, poduszki powietrzne po stronie
pasa¿era nie zosta³y wy³¹czone i istnieje
ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a lub nawet
œmierci. Fotelik nale¿y wówczas
zamontowaæ na fotelu tylnym. Przyczynê
usterki nale¿y usun¹æ w warsztacie.
z Nie nale¿y umieszczaæ akcesoriów
i przedmiotów w obszarze rozwijania siê
poduszek powietrznych, aby zapobiec
ryzyku odniesienia obra¿eñ w przypadku
zadzia³ania uk³adu.
9 Ostrze¿enie
Fotelików dzieciêcych nie wolno woziæ
na kolanach, tak jak ¿adnego innego
przedmiotu. Stwarza to zagro¿enie
dla ¿ycia dziecka.
z Haczyki w bocznych krawêdziach
podsufitki przeznaczone s¹ wy³¹cznie
do wieszania lekkich ubrañ lub wieszaków
na ubrania. W kieszeniach zawieszonych
ubrañ nie nale¿y przechowywaæ ¿adnych
przedmiotów, gdy¿ w razie wypadku mog¹
one staæ siê przyczyn¹ obra¿eñ cia³a.
z Elektroniczne modu³y steruj¹ce elementami
napinaczy pasów bezpieczeñstwa
i poduszek powietrznych znajduj¹
siê wewn¹trz konsoli œrodkowej. Aby
unikn¹æ zak³óceñ w dzia³aniu tych uk³adów,
w pobli¿u konsoli nie wolno umieszczaæ
¿adnych urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych pole
magnetyczne.
z Na ko³o kierownicy, deskê rozdzielcz¹,
oparcia foteli przednich, elementy dachu
w okolicy os³on poduszek powietrznych
i fotel pasa¿era nie wolno niczego naklejaæ.
Miejsca te nie mog¹ byæ niczym zas³oniête.
z Ko³o kierownicy, deskê rozdzielcz¹, oparcia
foteli przednich, elementy dachu oraz fotel
pasa¿era czyœciæ tylko such¹ szmatk¹
lub specjalnym œrodkiem do czyszczenia.
Nie stosowaæ agresywnych œrodków
czyszcz¹cych.
z Na fotele przednie mo¿na zak³adaæ
wy³¹cznie pokrowce przeznaczone dla
samochodu Opel Meriva z bocznymi
poduszkami powietrznymi. Przy ich
zak³adaniu uwa¿aæ, aby nie zas³oniæ
poduszek powietrznych znajduj¹cych
siê na zewnêtrznych bokach oparæ foteli
przednich.
z Systemy poduszek powietrznych dzia³aj¹
niezale¿nie od siebie, odpowiednio do si³y
uderzenia i rodzaju kolizji. Boczne poduszki
powietrzne 3 i poduszki kurtynowe 3
s¹ uaktywniane jednoczeœnie.
z Ka¿da poduszka powietrzna dzia³a tylko
raz. Poduszki powietrzne, które zadzia³a³y,
nale¿y niezw³ocznie wymieniæ w warsztacie.
Fotele, wnêtrze samochodu
z Skutki wypadku oraz fakt zadzia³ania b¹dŸ
niezadzia³ania poduszek powietrznych
uzale¿nione s¹ od prêdkoœci, kierunków
ruchu i odkszta³calnoœci mechanicznej
pojazdów oraz w³aœciwoœci przeszkody.
Stopieñ uszkodzenia pojazdu i wynikaj¹ce
z tego koszty nie s¹ wyznacznikiem
spe³nienia warunków zadzia³ania poduszek
powietrznych.
z Przy z³omowaniu pojazdu nale¿y
przestrzegaæ odpowiednich przepisów
bezpieczeñstwa. Z tego powodu pojazd
nale¿y przekazaæ firmie utylizacyjnej.
z Nie wolno dokonywaæ ¿adnych przeróbek
systemów poduszek powietrznych, gdy¿
mo¿e to spowodowaæ utratê zezwolenia
na dopuszczenie samochodu do ruchu.
z W samochodach wyposa¿onych w system
rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3 nie
nale¿y umieszczaæ ¿adnych ciê¿kich
przedmiotów na przednim fotelu pasa¿era,
poniewa¿ w razie wypadku mo¿e dojœæ
do uaktywnienia poduszek powietrznych.
9 Ostrze¿enie
Przy niew³aœciwym postêpowaniu mo¿e
nast¹piæ nag³e zadzia³anie poduszek
powietrznych, co grozi odniesieniem
obra¿eñ!
z Demonta¿ ko³a kierownicy, deski
rozdzielczej, wszelkich elementów
wykoñczenia, uszczelek drzwi, klamek oraz
foteli przednich najlepiej wykonywaæ
w warsztacie.
z Osoby o wadze cia³a poni¿ej 35 kg powinny
zajmowaæ miejsca jedynie na fotelach
tylnych. Nie dotyczy to dzieci
podró¿uj¹cych w specjalnych fotelikach
z transponderem 3.
z Aby unikn¹æ zak³óceñ w dzia³aniu
czujników, w samochodach wyposa¿onych
w system rozpoznawania obci¹¿enia
fotela 3 na przedni fotel pasa¿era nie
nale¿y nak³adaæ pokrowców ani
podk³adek/poduszek.
73
z Pod zamocowanym z przodu fotelikiem
dzieciêcym Opla z transponderem 3 nie
nale¿y umieszczaæ ¿adnych przedmiotów
(np. folii, naklejek, mat grzewczych)
w celu unikniêcia wadliwego dzia³ania
mechanizmu.
9 Ostrze¿enie
Pasa¿erowi nie wolno trzymaæ na kolanach
fotelików dzieciêcych ani innych
przedmiotów. Ponadto przewo¿enie w ten
sposób fotelików dzieciêcych
z transponderem 3 w samochodzie
wyposa¿onym w system rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3 mo¿e uniemo¿liwiæ
zadzia³anie poduszek powietrznych
pasa¿era w razie wypadku.
74
Fotele, wnêtrze samochodu
Mocowanie fotelików dzieciêcych 3
na przednim fotelu pasa¿era
w samochodach z poduszkami
powietrznymi 3, lecz bez systemu
rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3
9 Ostrze¿enie
Samochody z czo³ow¹ poduszk¹
powietrzn¹ pasa¿era 3 bez bocznej
poduszki powietrznej 3: foteliki dzieciêce
zwrócone ty³em do kierunku jazdy nie
mog¹ byæ mocowane na przednim fotelu
pasa¿era, gdy¿ stwarza to zagro¿enie dla
¿ycia dziecka. Dozwolone jest mocowanie
fotelików dzieciêcych skierowanych
przodem do kierunku jazdy (foteliki dla
zakresów masy cia³a I, II i III, patrz nastêpne
strony), pod warunkiem, ¿e fotel pasa¿era
zostanie ca³kowicie odsuniêty do ty³u,
a oparcie zostanie tak wyregulowane, aby
pas biodrowy œciœle przylega³ do cia³a
dziecka.
Wersje z czo³ow¹ poduszk¹ powietrzn¹
pasa¿era mo¿na rozpoznaæ po
napisie AIRBAG nad schowkiem w desce
rozdzielczej oraz po naklejce na desce
rozdzielczej po stronie pasa¿era
– patrz rys. 11704 A.
9 Ostrze¿enie
Samochody z bocznymi poduszkami
powietrznymi 3: na przednim fotelu
pasa¿era nie wolno mocowaæ ¿adnych
fotelików dzieciêcych 3. W razie wypadku
istnieje zagro¿enie dla ¿ycia dziecka.
Samochody z bocznymi poduszkami
powietrznymi mo¿na rozpoznaæ po napisach
AIRBAG na zewn¹trz boków oparæ foteli
przednich.
System rozpoznawania obci¹¿enia
fotela 3 3 70.
Fotele, wnêtrze samochodu
75
System rozpoznawania obci¹¿enia fotela
wykrywa zamocowanie fotelika dzieciêcego
z transponderem 3 i dezaktywuje czo³owe
i boczne poduszki powietrzne chroni¹ce
pasa¿era siedz¹cego z przodu. Poduszki
kurtynowe pozostaj¹ w³¹czone. System
rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3 70.
Fotelik dzieciêcy Opla z transponderem 3
mo¿na rozpoznaæ po naklejce lub plakietce.
Mocowanie fotelików dzieciêcych 3
na przednim fotelu pasa¿era
w samochodach z poduszkami
powietrznymi 3 i z systemem
rozpoznawania obci¹¿enia fotela 3
9 Ostrze¿enie
Na przednim fotelu pasa¿era mo¿na
umieszczaæ wy³¹cznie foteliki dzieciêce
Opla z transponderem 3. Stosowanie
fotelików bez transpondera stwarza
zagro¿enie dla ¿ycia dziecka.
Pojazdy z systemem rozpoznawania
obci¹¿enia fotela s¹ oznaczone naklejkami
informacyjnymi znajduj¹cymi siê w dolnej
czêœci p³yty foteli przednich
– patrz rys. powy¿ej.
Wersje z systemem rozpoznawania
obci¹¿enia fotela s¹ tak¿e wyposa¿one
w lampkê kontroln¹ y. Jeœli lampka
kontrolna y œwieci przez ok. 4 sekundy
po w³¹czeniu zap³onu, samochód jest
wyposa¿ony w system rozpoznawania
obci¹¿enia fotela 3 70.
76
Fotele, wnêtrze samochodu
Przestroga
Stosowanie nieodpowiednich wtyczek
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie gniazdka.
Maksymalny dopuszczalny pobór energii
elektrycznej z gniazdka wynosi 120 wat.
Przy³¹czone urz¹dzenie elektryczne musi
spe³niaæ wymagania normy DIN VDE 40 839,
dotycz¹cej zgodnoœci elektromagnetycznej.
W przeciwnym razie mo¿e dojœæ do zak³óceñ
dzia³ania urz¹dzeñ elektronicznych
samochodu.
Zapalniczka 3
Gniazdka elektryczne 3
Zapalniczka znajduje siê w konsoli œrodkowej
pod pokrywk¹ popielniczki.
Jedno z gniazdek elektrycznych znajduje
siê w konsoli œrodkowej pod pokrywk¹.
Dodatkowe gniazdka 3 umieszczono
w konsoli œrodkowej w okolicach oparæ foteli
przednich, a tak¿e w baga¿niku.
Pokrywka otwiera siê po naciœniêciu
w oznaczonym miejscu.
Nacisn¹æ zapalniczkê przy w³¹czonym
zap³onie. Po roz¿arzeniu siê spirali dop³yw
pr¹du zostanie automatycznie przerwany.
Mo¿na wówczas wyj¹æ zapalniczkê.
Gniazdek mo¿na u¿ywaæ do zasilania
urz¹dzeñ elektrycznych przy w³¹czonym
zap³onie. Korzystanie z nich przy wy³¹czonym
silniku doprowadzi do roz³adowania
akumulatora.
Do gniazdek nie nale¿y pod³¹czaæ ¿adnych
Ÿróde³ zasilania, np. ³adowarek czy
akumulatorów.
Jeœli u¿ywany jest zestaw do naprawy opon 3,
do gniazdka elektrycznego nie mo¿na
pod³¹czyæ ¿adnego innego odbiornika.
Fotele, wnêtrze samochodu
Popielniczki
Przestroga
S³u¿¹ wy³¹cznie do gromadzenia popio³u;
nie nale¿y do nich wrzucaæ ³atwopalnych
œmieci.
Popielniczka z przodu
Popielniczka znajduje siê w konsoli œrodkowej
pod pokrywk¹.
Pokrywka otwiera siê po naciœniêciu
w oznaczonym miejscu.
W celu wyjêcia i opró¿nienia nale¿y chwyciæ
wk³ad popielniczki z obu stron w miejscach
pokazanych na rysunku i unieϾ.
77
Popielniczka z ty³u 3
Popielniczka znajduje siê w konsoli œrodkowej.
Aby otworzyæ, poci¹gn¹æ do siebie.
Opró¿nianie: otworzyæ popielniczkê, wcisn¹æ
zaczep sprê¿ysty (oznaczony strza³k¹)
i wyj¹æ wk³ad.
78
Fotele, wnêtrze samochodu
Popielniczka 3
Popielniczkê mo¿na zamocowaæ w przedniej
lub tylnej czêœci konsoli œrodkowej b¹dŸ
w schowku 3.
Aby u¿ywaæ, otworzyæ pokrywkê.
Schowki
Schowek 3 pod fotelem pasa¿era z przodu
Unieœæ i wysun¹æ schowek, chwytaj¹c
za wg³êbienie na jego krawêdzi. Maksymalne
obci¹¿enie: 1 kg. W celu zamkniêcia schowka
wsun¹æ go i zablokowaæ.
Schowek w desce rozdzielczej
W celu otwarcia poci¹gn¹æ za uchwyt
do góry.
Po wewnêtrznej stronie pokrywy schowka
znajduje siê uchwyt na d³ugopis.
Podczas jazdy schowek musi byæ zamkniêty.
Fotele, wnêtrze samochodu
Schowek na okulary 3
Po stronie kierowcy: odchyliæ w dó³
w celu otwarcia.
Sk³adane stoliki 3
Schowek na monety 3
Stoliki s¹ zamontowane w oparciach foteli
przednich.
W konsoli œrodkowej.
W schowku nie nale¿y przechowywaæ ciê¿kich
przedmiotów.
Otworzyæ, poci¹gaj¹c do góry
a¿ do zablokowania.
W celu zapewnienia ochrony przed
promieniami s³onecznymi nale¿y odchyliæ
os³onê w dó³. Mo¿na j¹ równie¿ obracaæ
na boki.
Roz³o¿yæ, naciskaj¹c z pokonaniem
wyczuwalnego oporu.
Nie k³aœæ na stoliku ciê¿kich przedmiotów.
79
Os³ony przeciws³oneczne
Podczas jazdy pokrywka lusterka w os³onie
przeciws³onecznej powinna byæ zamkniêta.
80
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
WskaŸniki i przyrz¹dy,
elementy steruj¹ce
Lampki kontrolne .....................................
Wyœwietlacz zestawu wskaŸników..........
Wyœwietlacz informacyjny .......................
DŸwiêkowe sygna³y ostrzegawcze .........
Wycieraczki przedniej szyby ...................
80
85
88
98
98
Lampki kontrolne
Opisane lampki kontrolne nie wystêpuj¹ we
wszystkich wersjach samochodu. Opis dotyczy
wszystkich wersji deski rozdzielczej.
Znaczenia kolorów lampek kontrolnych:
z Czerwony
z ¯ó³ty
z Zielony
z Niebieski
niebezpieczeñstwo, wa¿ne
przypomnienie
ostrze¿enie, uwaga, usterka
potwierdzenie w³¹czenia
potwierdzenie w³¹czenia
X
Pasy bezpieczeñstwa 3
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze
czerwonym.
Zapala siê po w³¹czeniu zap³onu
(wraz z dŸwiêkiem ostrzegawczym), jeœli pas
bezpieczeñstwa nie jest zapiêty.
Nale¿y wtedy zapi¹æ pas bezpieczeñstwa
3 60.
B
System adaptacyjnego oœwietlenia drogi 3
(AFL)
Lampka kontrolna œwieci siê/miga w kolorze
¿ó³tym.
Lampka œwieci
Usterka w systemie. Skontaktowaæ siê
z warsztatem w celu uzyskania pomocy.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
81
Jeœli samochód jest wyposa¿ony w silnik
wysokoprê¿ny, mo¿e byæ konieczne
odprowadzenie wody z filtra paliwa 3 210.
Lampka miga przy w³¹czonym zap³onie
Wyst¹pi³a usterka w uk³adzie elektronicznej
blokady rozruchu (immobilizera). Nie mo¿na
uruchomiæ silnika 3 25.
Z
Lampka miga
Uk³ad jest ustawiony na symetryczne
œwiat³a mijania.
Po w³¹czeniu zap³onu lampka kontrolna B
miga przez ok. 4 sekundy, przypominaj¹c
kierowcy, ¿e œwiat³a zosta³y przystosowane
do jazdy za granic¹ 3 108.
System AFL 3 104.
>
Przednie œwiat³a przeciwmgielne 3
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze
zielonym.
Lampka ta œwieci, gdy w³¹czone s¹ przednie
œwiat³a przeciwmgielne 3 101.
A
Uk³ad elektroniczny silnika, uk³ad
elektroniczny skrzyni biegów, immobilizer,
filtr paliwa silnika wysokoprê¿nego 3
Lampka kontrolna œwieci siê/miga w kolorze
¿ó³tym.
Œwieci siê przez kilka sekund po w³¹czeniu
zap³onu.
Lampka œwieci przy w³¹czonym silniku
Wyst¹pi³a usterka w uk³adzie elektronicznym
silnika lub skrzyni biegów. Uk³ad elektroniczny
prze³¹cza siê w tryb awaryjny umo¿liwiaj¹cy
kontynuowanie jazdy. W trybie tym mo¿e
jednak wzrosn¹æ zu¿ycie paliwa, a osi¹gi
samochodu mog¹ ulec pogorszeniu 3 141.
Jeœli po ponownym uruchomieniu silnika
usterka siê powtarza, zwróciæ siê do
warsztatu.
Uk³ad kontroli emisji spalin
Lampka kontrolna œwieci siê/miga w kolorze
¿ó³tym.
Lampka kontrolna zapala siê po w³¹czeniu
zap³onu i gaœnie bezpoœrednio po
uruchomieniu silnika.
Lampka œwieci przy w³¹czonym silniku
Wyst¹pi³a usterka w uk³adzie kontroli emisji
spalin. Mo¿e nast¹piæ przekroczenie
dopuszczalnych norm emisji spalin.
Niezw³ocznie zwróciæ siê do warsztatu
o pomoc.
Lampka miga przy w³¹czonym silniku
Wyst¹pi³a usterka gro¿¹ca uszkodzeniem
katalizatora. Do czasu zgaœniêcia lampki
nale¿y unikaæ silnego wciskania peda³u
przyspieszenia 3 141. Nale¿y niezw³ocznie
skorzystaæ z pomocy warsztatu.
v
Poduszki powietrzne 3 i napinacze pasów
bezpieczeñstwa
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze
czerwonym
Lampka œwieci przy w³¹czonym silniku
Wyst¹pi³a usterka w uk³adzie poduszek
powietrznych lub napinaczy pasów
bezpieczeñstwa 3 59, 3 70.
82
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
O
Kierunkowskazy
Lampka kontrolna miga w kolorze zielonym.
Lampka miga, gdy w³¹czone s¹
kierunkowskazy albo œwiat³a awaryjne.
Szybkie miganie: przepalenie ¿arówki lub
bezpiecznika kierunkowskazu.
Wymieniæ ¿arówki 3 183. Bezpieczniki 3 180.
C
Œwiat³a drogowe
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze
niebieskim.
I
Ciœnienie oleju silnikowego
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze
czerwonym
Lampka zapala siê po w³¹czeniu zap³onu
i gaœnie krótko po uruchomieniu silnika.
Lampka œwieci przy w³¹czonym silniku
Przestroga
Mog³o nast¹piæ przerwanie smarowania
silnika. Grozi to zatarciem silnika i/lub
zablokowaniem kó³ napêdzanych.
1. Wcisn¹æ peda³ sprzêg³a.
2. Ustawiæ dŸwigniê zmiany biegów
w po³o¿eniu neutralnym. W przypadku
manualno-automatycznej skrzyni biegów 3
ustawiæ dŸwigniê w po³o¿eniu N.
3. Jak najszybciej zjechaæ z drogi, nie
powoduj¹c zak³ócenia ruchu drogowego.
4. Wy³¹czyæ zap³on.
9 Ostrze¿enie
Przy wy³¹czonym silniku hamowanie oraz
obracanie kierownicy wymaga znacznie
wiêkszej si³y.
Nie wyjmowaæ kluczyka z wy³¹cznika
zap³onu a¿ do ca³kowitego zatrzymania
samochodu. W przeciwnym razie mo¿e
zadzia³aæ blokada kierownicy.
Skontaktowaæ siê z warsztatem
w celu uzyskania pomocy.
Lampka œwieci po w³¹czeniu œwiate³
drogowych oraz podczas b³yskania
œwiat³ami 3 9, 3 100.
j
Automatyczna skrzynia biegów 3,
uruchamianie silnika.
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze ¿ó³tym.
Silnik mo¿na uruchomiæ tylko gdy wciœniêty
jest peda³ hamulca. Jeœli peda³ hamulca nie
bêdzie wciœniêty, lampka zacznie œwieciæ
3 128.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
83
Lampka œwieci, gdy zwolniony jest hamulec
postojowy, a poziom p³ynu hamulcowego lub
sprzêg³owego jest zbyt niski 3 212.
9 Ostrze¿enie
Zatrzymaæ samochód i pod ¿adnym
pozorem nie kontynuowaæ jazdy. Nale¿y
zwróciæ siê do warsztatu.
T
p
Lampka miga
Jeœli po wy³¹czeniu zap³onu nie zosta³
zaci¹gniêty hamulec postojowy,
w samochodzie z manualno-automatyczn¹
skrzyni¹ biegów 3 miga przez kilka sekund
lampka kontrolna R.
Zimowy tryb pracy manualnoautomatycznej skrzyni biegów 3
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze ¿ó³tym.
Alternator
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze
czerwonym
u
Lampka kontrolna zapala siê po w³¹czeniu
programu zimowego 3 130.
Lampka zapala siê po w³¹czeniu zap³onu
i gaœnie krótko po uruchomieniu silnika.
Lampka œwieci podczas jazdy
Wyst¹pi³a usterka w uk³adzie ABS 3 150.
m
Lampka œwieci przy w³¹czonym silniku
Zatrzymaæ samochód i wy³¹czyæ silnik.
Akumulator nie jest ³adowany. Niezw³ocznie
skontaktowaæ siê z warsztatem w celu
usuniêcia usterki.
Uk³ad automatycznej kontroli prêdkoœci
(tempomat) 3
Lampka kontrolna œwieci siê
w kolorze zielonym
Lampka œwieci, gdy uk³ad jest w³¹czony
3 146.
R
r
Uk³ad hamulcowy i uk³ad sprzêg³a
Lampka kontrolna œwieci siê lub miga
w kolorze czerwonym.
Lampka ta œwieci, gdy w³¹czone jest tylne
œwiat³o przeciwmgielne 3 102.
Lampka œwieci
Lampka œwieci tak¿e, gdy w³¹czony jest
zap³on, a hamulec postojowy nie zosta³
jeszcze zwolniony 3 149.
Tylne œwiat³o przeciwmgielne
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze ¿ó³tym.
Uk³ad ABS
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze ¿ó³tym
S
Poziom oleju silnikowego 3
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze ¿ó³tym.
Poziom oleju w silniku jest sprawdzany
automatycznie 3.
Lampka œwieci przy w³¹czonym silniku
Zbyt niski poziom oleju w silniku. Sprawdziæ
i w razie potrzeby uzupe³niæ poziom
oleju 3 208.
84
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
!
Podgrzewanie wstêpne silnika 3 i filtr
cz¹stek sta³ych w silniku wysokoprê¿nym 3
Lampka kontrolna œwieci siê/miga w kolorze
¿ó³tym.
Lampka œwieci
W³¹czone jest podgrzewanie wstêpne.
Uk³ad ten w³¹cza siê tylko gdy temperatura
powietrza na zewn¹trz jest niska.
Lampka miga
(w samochodach wyposa¿onych w filtr
cz¹stek sta³ych)
Elektryczne wspomaganie uk³adu
kierowniczego
Lampka kontrolna œwieci siê w kolorze ¿ó³tym.
Poziom paliwa
Lampka kontrolna œwieci siê/miga w kolorze
¿ó³tym.
Lampka kontrolna ! miga, jeœli wymagane
jest oczyszczenie filtra, a funkcja
automatycznego czyszczenia nie zadzia³a³a.
Nale¿y kontynuowaæ jazdê, uwa¿aj¹c, aby
prêdkoœæ obrotowa silnika nie spad³a poni¿ej
wartoœci 2000 obr./min.
Usterka elektrycznego wspomagania uk³adu
kierowniczego. Mo¿na kontynuowaæ jazdê,
ale kierowanie bêdzie wymaga³o u¿ycia
wiêkszej si³y. Niezw³ocznie skontaktowaæ siê
z warsztatem w celu usuniêcia usterki.
Lampka œwieci
Poziom paliwa w zbiorniku jest zbyt niski.
Po zakoñczeniu czyszczenia lampka
kontrolna ! zgaœnie.
Lampka miga
Paliwo na wyczerpaniu, natychmiast
zatankowaæ.
Filtr cz¹stek sta³ych w silniku
wysokoprê¿nym 3 142.
EPS1)
v
Uk³ad stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus) 3
Lampka kontrolna miga lub œwieci siê
w kolorze ¿ó³tym.
Lampka miga podczas jazdy
Uk³ad zadzia³a³ 3 144.
Lampka œwieci podczas jazdy
Usterka w uk³adzie 3 144.
1)
EPS = Electric Power Steering.
Y
Nie wolno dopuszczaæ do ca³kowitego
opró¿nienia zbiornika paliwa!
Nierównomierny dop³yw paliwa mo¿e
spowodowaæ przegrzanie katalizatora 3 140.
Silniki wysokoprê¿ne: opró¿niæ ca³kowicie
zbiornik paliwa i odpowietrzyæ uk³ad
paliwowy 3 163.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
y
Rozpoznawanie obci¹¿enia fotela 3
3 65, 3 70.
Wyœwietlacz zestawu wskaŸników
W niektórych wersjach samochodu po
w³¹czeniu zap³onu strza³ki wskaŸników
na desce rozdzielczej wykonuj¹ pe³ny obrót
(a¿ do po³o¿enia granicznego).
Obrotomierz
Pokazuje aktualn¹ prêdkoœæ obrotow¹ silnika.
Silnik powinien na ka¿dym biegu pracowaæ
z jak najni¿sz¹ prêdkoœci¹ obrotow¹.
Przestroga
Strza³ka obrotomierza nie powinna nigdy
znajdowaæ siê w strefie oznaczaj¹cej zbyt
wysok¹ prêdkoœæ. Istnieje wówczas
niebezpieczeñstwo uszkodzenia silnika.
Prêdkoœciomierz
Prêdkoœciomierz
85
Licznik kilometrów
Przy wy³¹czonym zap³onie krótkie naciœniêcie
przycisku zerowania powoduje wyœwietlenie
na ok. 15 sekund ca³kowitego przebiegu.
Górny wiersz:
Licznik przebiegu dziennego
Liczba kilometrów przejechanych od
ostatniego wyzerowania licznika.
W celu wyzerowania nacisn¹æ i przytrzymaæ
przycisk zerowania przez kilka sekund przy
w³¹czonym zap³onie.
Wiersz dolny:
licznik przebiegu ca³kowitego
Zarejestrowana liczba przejechanych
kilometrów.
Przegl¹dy i obs³uga okresowa 3 87, 3 206.
86
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
Ze wzglêdów konstrukcyjnych wskaŸnik
temperatury silnika pokazuje temperaturê
p³ynu ch³odz¹cego tylko przy jego
wystarczaj¹cym poziomie.
Podczas pracy silnika w uk³adzie panuje
podwy¿szone ciœnienie, przez co temperatura
mo¿e przekroczyæ 100 °C.
WskaŸnik temperatury silnika
WskaŸnik temperatury silnika
WskaŸnik poziomu paliwa
Wskazuje poziom paliwa w zbiorniku.
Wskazówka po
lewej stronie
= Temperatura
robocza silnika nie
zosta³a jeszcze
osi¹gniêta.
Gdy poziom paliwa jest zbyt niski, zapala siê
lampka kontrolna Y. Gdy lampka miga, nale¿y
jak najszybciej zatankowaæ.
Wskazówka
w œrodkowym
zakresie
= Normalna
temperatura pracy
silnika.
Wskazówka po
prawej stronie
(w zakresie
niebezpiecznym)
= Zbyt wysoka
temperatura.
Zatrzymaæ
samochód i wy³¹czyæ
silnik. Istnieje
niebezpieczeñstwo
uszkodzenia silnika;
Niezw³ocznie
sprawdziæ poziom
p³ynu ch³odz¹cego
3 211.
Nie wolno dopuszczaæ do ca³kowitego
opró¿nienia zbiornika paliwa!
Poniewa¿ w zbiorniku zawsze znajduje siê
pewna iloœæ paliwa, przy tankowaniu mo¿na
wlaæ mniej paliwa, ni¿ przewiduje
to pojemnoœæ ca³kowita zbiornika.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
R
N
A
Bieg wsteczny
Po³o¿enie neutralne
Automatyczny tryb pracy
manualno-automatycznej
skrzyni biegów.
1-5 Tryb manualnej zmiany biegów,
bie¿¹cy bieg w manualnoautomatycznej skrzyni biegów.
Manualno-automatyczna skrzynia
biegów 3 3 127.
Wyœwietlacz serwisowy 3
Gdy zaœwieci siê wskazanie InSPna liczniku
przebiegu, nale¿y jak najszybciej umówiæ siê
na wykonanie przegl¹du w warsztacie.
Przegl¹dy i obs³uga okresowa 3 206.
Wyœwietlacz skrzyni biegów 3
Pokazuje bie¿¹cy bieg lub tryb pracy
manualno-automatycznej skrzyni biegów 3.
87
88
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
Niektóre informacje wyœwietlane s¹ w postaci
skróconej.
Ü
Board Computer
BC 1
12:01 17 ,0 °C
FM 3 90,6 MHz
REG
AS
RDS
BC 2
Timer
19,5° 19:36
All values
1
257.0
Ø
40
TP
8
Wyœwietlacz informacyjny
Wyœwietlacz trójfunkcyjny 3
Pokazuje godzinê, temperaturê zewnêtrzn¹
oraz datê lub informacje systemu
audio-nawigacyjnego (jeœli jest w³¹czony).
Gdy zap³on jest wy³¹czony, krótkie naciœniêcie
jednego z dwóch przycisków obok
wyœwietlacza powoduje wyœwietlenie godziny,
daty i temperatury zewnêtrznej.
Ø
31.0
7.0
km
km/h
Ltr.
Ltr./100km
Wyœwietlacz graficzny 3, wyœwietlacz
kolorowy 3
Pokazuje godzinê, temperaturê zewnêtrzn¹
oraz datê lub informacje systemu audionawigacyjnego (jeœli jest w³¹czony).
Na wyœwietlaczu kolorowym informacje
pokazywane s¹ w wielu kolorach.
Rodzaj wyœwietlanych informacji i sposób
ich wyœwietlania zale¿y od wyposa¿enia
samochodu oraz wybranych ustawieñ.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
9 Ostrze¿enie
8:56
-5 ,5 °C
07.04.2004
Przestroga: Jezdnia mo¿e byæ oblodzona
nawet je¿eli wyœwietlacz pokazuje
temperaturê kilku stopni powy¿ej
wartoœci 0 °C.
:
Slippery road
-2,5 °C
OK
Temperatura zewnêtrzna
Spadek temperatury sygnalizowany jest
natychmiast, a jej wzrost z pewnym
opóŸnieniem.
Jeœli temperatura zewnêtrzna spadnie
poni¿ej 3 °C, na wyœwietlaczu pojawia siê
symbol :, ostrzegaj¹c o mo¿liwoœci
oblodzenia jezdni. Gdy temperatura wzroœnie
do co najmniej 5 °C, symbol : gaœnie.
W samochodach z wyœwietlaczem
graficznym 3 lub wyœwietlaczem
kolorowym 3 pokazywany jest komunikat
ostrzegaj¹cy o oblodzonej jezdni
(Slippery road). Gdy temperatura wynosi
poni¿ej -5 °C, komunikat ten nie jest
wyœwietlany.
89
90
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
8:56
5 ,5 °C
07.04.2004
Wyœwietlacz trójfunkcyjny
Ustawianie daty i godziny
Wy³¹czyæ system audio-nawigacyjny 3.
Nacisn¹æ przycisk Ö i przytrzymaæ go przez
ok. 2 sekundy, aby uaktywniæ tryb zmiany
ustawieñ. Za pomoc¹ przycisku ; zmieniæ
wartoœæ migaj¹c¹ na wyœwietlaczu.
Naciœniêcie przycisku Ö spowoduje przejœcie
do kolejnej wyœwietlanej pozycji w celu zmiany
jej wartoœci. Przycisk ten nale¿y nacisn¹æ tak¿e
w celu anulowania trybu zmiany ustawieñ.
Funkcja automatycznej synchronizacji
zegara 3
Wiêkszoœæ nadajników VHF emituje sygna³
zawieraj¹cy kody systemu RDS umo¿liwiaj¹ce
automatyczne skorygowanie czasu
wskazywanego przez zegar. Gdy sygna³ RDS
jest dostêpny, na wyœwietlaczu pojawia siê
wskazanie }.
Niektóre nadajniki nie nadaj¹ poprawnego
sygna³u czasowego. W takiej sytuacji zaleca
siê wy³¹czyæ funkcjê automatycznej
synchronizacji zegara.
Uaktywniæ tryb zmiany ustawieñ i wybraæ
opcjê zmiany wskazania roku. Nacisn¹æ
przycisk Ö i przytrzymaæ go przez ok.
3 sekundy, tak aby na wyœwietlaczu zaczê³o
migaæ wskazanie } i aby pojawi³ siê na nim
napis „RDS TIME”. Naciœniêcie przycisku ;
spowoduje w³¹czenie (RDS TIME 1)
lub wy³¹czenie (RDS TIME 0) funkcji
synchronizacji automatycznej. W celu
wy³¹czenia trybu zmiany ustawieñ
nacisn¹æ przycisk Ö.
FM AS
[TP]
�
REG
CDin
MP3
90.6 MHz
19,5°
19:36
Wyœwietlacz graficzny 3 lub
kolorowy 3, wybór funkcji
Funkcje i ich ekrany menu s¹ przedstawiane
na wyœwietlaczu graficznym albo
na kolorowym wyœwietlaczu informacyjnym.
Do zaznaczania i wybierania pozycji menu
mo¿na u¿yæ prze³¹cznika czteropozycyjnego,
pokrêt³a wielofunkcyjnego 3 s³u¿¹cego
do obs³ugi systemu audio-nawigacyjnego
lub przycisków 3 na kole kierownicy.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
Wybór pozycji menu za pomoc¹
prze³¹cznika czteropozycyjnego:
Wybór pozycji z menu odbywa siê za pomoc¹
prze³¹cznika czteropozycyjnego systemu
audio-nawigacyjnego.
Wybór pozycji menu za pomoc¹ pokrêt³a
wielofunkcyjnego 3
Obrócenie pokrêt³a wielofunkcyjnego
umo¿liwia zaznaczenie pozycji menu,
polecenia lub funkcji.
Z kolei naciœniêcie tego pokrêt³a powoduje
wybranie zaznaczonej pozycji lub
potwierdzenie zamiaru wykonania danego
polecenia.
W celu zamkniêcia menu obróciæ pokrêt³o
wielofunkcyjne w lewo lub w prawo tak,
aby zosta³a wyœwietlona pozycja Return
(Powrót) b¹dŸ Main (Ekran g³ówny)
i wybraæ tê pozycjê.
Wybór pozycji menu za pomoc¹
przycisków 3 na kierownicy
Przyciski na kierownicy umo¿liwiaj¹ wybór
opcji menu.
91
92
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
7
FM AS
[TP]
�
REG
CDin
MP3
Settings
Time, Date
19,5° 19:36
7 Time, Date
19,5° 19:36
19:36
Time
19:36
10 . 07 . 2004
Date
10 . 07 . 2004
Language
90.6 MHz
Units
Contrast
Day / Night
19,5°
19:36
Dostêpne funkcje
Ka¿dej funkcji jest przypisany oddzielny ekran
g³ówny (Main), który mo¿na wybraæ na samej
górze wyœwietlacza (za wyj¹tkiem systemu
audio-nawigacyjnego CD 30 i systemu Mobile
Phone Portal). Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce
funkcje:
z
z
z
z
informacje dotycz¹ce systemu audio,
informacje nawigacyjne 3,
informacje dotycz¹ce telefonu 3,
komputer pok³adowy 3.
Sposób wyœwietlania informacji dotycz¹cych
systemu audio, systemu nawigacyjnego 3
i telefonu 3 opisano w instrukcji obs³ugi
systemu audio-nawigacyjnego.
Ign. logic
Synchron. clock automatical.
Ustawienia systemowe
Dostêp do ustawieñ mo¿na uzyskaæ
za pomoc¹ menu Settings (Ustawienia).
Ustawianie daty i godziny 3
Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ pozycjê
Time, Date (Data, godzina).
Nacisn¹æ przycisk Main (Ekran g³ówny) 3
systemu audio-nawigacyjnego
(niektóre systemy audio-nawigacyjne mog¹
nie posiadaæ tego przycisku) w celu
wywo³ania ekranu g³ównego.
Zostanie wyœwietlone menu Time, Date
(Data, godzina).
Nacisn¹æ przycisk Settings (Ustawienia)
systemu audio-nawigacyjnego. W systemie
audio-nawigacyjnym CD 30 upewniæ siê,
¿e nie wybrano ¿adnego menu.
Wyœwietlone zostanie menu Settings
(Ustawienia).
Zaznaczyæ ¿¹dan¹ pozycjê menu i zmieniæ
jej ustawienia.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
Funkcja automatycznej synchronizacji
zegara 3
Wiêkszoœæ nadajników VHF emituje sygna³
zawieraj¹cy kody systemu RDS umo¿liwiaj¹ce
automatyczne skorygowanie czasu
wskazywanego przez zegar.
Niektóre nadajniki nie nadaj¹ poprawnego
sygna³u czasowego. W takiej sytuacji zaleca
siê wy³¹czyæ funkcjê automatycznej
synchronizacji zegara.
W systemach audio-nawigacyjnych
z modu³em nawigacji 3 ustawienia daty
i godziny s¹ zmieniane automatycznie tak¿e
z u¿yciem sygna³u z satelity systemu GPS.
Funkcjê uaktywnia siê, zaznaczaj¹c pole obok
pozycji Synchron. clock automatical.
(Automatyczna synchronizacja zegara)
w menu Time, Date.
7
Settings
19,5° 19:36
7
13 Languages
93
19,5° 19:36
Deutsch
Time, Date
Language
Deutsch
English
Units
English
Español
Contrast
Español
Nederlands
Day / Night
Nederlands
Français
Ign. logic
Français
Italiano
Wybór jêzyka
Istnieje mo¿liwoœæ zmiany jêzyka
komunikatów i pozycji menu pojawiaj¹cych
siê na wyœwietlaczu.
Wybraæ ¿¹dany jêzyk.
Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ
pozycjê Language (Jêzyk).
W systemach umo¿liwiaj¹cych wybór wersji
jêzykowej 3 po zmianie jêzyka wyœwietlacza
system zapyta o chêæ zmiany równie¿ jêzyka
komunikatów – patrz instrukcja obs³ugi
systemu audio-nawigacyjnego.
Zostanie wyœwietlona lista dostêpnych
jêzyków.
Aktualnie wybrana pozycja menu oznaczona
jest symbolem 6 wyœwietlanym przed
jej nazw¹.
94
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
7
Settings
19,5°19:36
7
Contrast19,5°
19:36
Time, Date
Language
Units
Contrast
Day / Night
Europe-SI
Japan
12
Great Britain
Wybór trybu wyœwietlania informacji 3
Jasnoœæ ekranu wyœwietlacza jest niezale¿na
od tego, czy w³¹czone s¹ œwiat³a zewnêtrzne.
¯¹dane ustawienie nale¿y wybraæ
w nastêpuj¹cy sposób:
Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ pozycjê
Day/Night (Dzieñ/noc).
Wyœwietlone zostan¹ dostêpne opcje.
Automatic (Automatycznie): wybór
automatyczny, w zale¿noœci od oœwietlenia
pojazdu.
USA
Ign. logic
Always day design (Zawsze tryb dzienny):
tekst w kolorze czarnym lub innym
na jasnym tle.
Wybór jednostek miary
Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ
pozycjê Units (Jednostki).
Zostanie wyœwietlona lista dostêpnych
jednostek.
Wybraæ ¿¹dan¹ jednostkê.
Aktualnie wybrana pozycja menu oznaczona
jest symbolem o wyœwietlanym przed nazw¹.
Regulacja kontrastu 3
(wyœwietlacz graficzny)
Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ
pozycjê Contrast (Kontrast).
Zostanie wyœwietlone menu Contrast
(Kontrast).
Ustawiæ kontrast i zatwierdziæ.
Always night design (Zawsze tryb nocny):
tekst w kolorze bia³ym lub innym na ciemnym
tle.
Aktualnie wybrana pozycja menu oznaczona
jest symbolem o wyœwietlanym przed nazw¹.
Sprzê¿enie z wy³¹cznikiem zap³onu 3
Regulacja – patrz instrukcja obs³ugi systemu
audio-nawigacyjnego.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
Ü
Board Computer
19,5° 19:36
BC 1
All values
BC 2
257.0
Ø
40
Timer
1
8
95
Ø
31.0
7.0
Range
km
km/h
Aver. Consump.
Inst. Consumpt.
Ltr.
Ltr./100km
Wyœwietlacz graficzny 3 lub
kolorowy 3, komputer pok³adowy 3
Komputer pok³adowy udostêpnia informacje
uzyskiwane na podstawie danych, które
s¹ na bie¿¹co rejestrowane i analizowane
podczas jazdy.
Na ekranie g³ównym komputera pok³adowego
s¹ wyœwietlane informacje o zasiêgu oraz
o œrednim i chwilowym zu¿yciu paliwa 3.
W celu wyœwietlenia danych komputera
pok³adowego nacisn¹æ przycisk BC (Komputer
pok³adowy) systemu audio-nawigacyjnego 3
lub wybraæ na wyœwietlaczu funkcjê
przedstawiania informacji komputera
pok³adowego.
W wersjach samochodu z systemem audionawigacyjnym CD 30 3 i przyciskami na kole
kierownicy 3 do obs³ugi komputera
pok³adowego mo¿na u¿ywaæ wy³¹cznie
przycisków po lewej stronie ko³a kierownicy.
257 km
7.0 Ltr./100km
7.6 Ltr./100km
19,5°
19:36
Zasiêg
Zasiêg jest obliczany na podstawie aktualnej
iloœci paliwa w zbiorniku oraz chwilowego
zu¿ycia paliwa. Na wyœwietlaczu pokazywane
s¹ wartoœci œrednie.
Po zatankowaniu wartoœæ zasiêgu
jest automatycznie aktualizowana
z niewielkim opóŸnieniem.
Range
33km
OK
Gdy iloϾ paliwa w zbiorniku wystarcza
na przejechanie mniej ni¿ 50 km,
na wyœwietlaczu pojawia siê ostrze¿enie
Range (Zasiêg).
Gdy iloϾ paliwa w zbiorniku wystarcza
na przejechanie mniej ni¿ 30 km,
na wyœwietlaczu pojawia siê ostrze¿enie
Please refuel! (Nale¿y zatankowaæ!) 3.
Nale¿y zatwierdziæ komunikat 3 90.
Chwilowe zu¿ycie paliwa
Wyœwietlanie informacji o bie¿¹cym zu¿yciu
paliwa. Przy niskich prêdkoœciach jazdy jest
wyœwietlane zu¿ycie paliwa w ci¹gu godziny.
96
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
Przejechana odleg³oœæ
Wartoœæ ta jest wyœwietlana w kilometrach.
Pomiar mo¿na w ka¿dej chwili rozpocz¹æ
od nowa.
Œrednia prêdkoœæ
Wyœwietlanie œredniej prêdkoœci jazdy. Pomiar
mo¿na w ka¿dej chwili rozpocz¹æ od nowa.
Przerwy w podró¿y z wy³¹czeniem zap³onu nie
s¹ uwzglêdniane w obliczeniach.
Ca³kowite zu¿ycie paliwa
Wyœwietlanie ³¹cznego zu¿ycia paliwa.
Pomiar mo¿na w ka¿dej chwili rozpocz¹æ
od nowa.
Œrednie zu¿ycie paliwa
Wyœwietlanie œredniego zu¿ycia paliwa.
Pomiar mo¿na w ka¿dej chwili rozpocz¹æ
od nowa.
Ü
Board Computer
BC 1
BC 2
Timer
19,5° 19:36
All values
1
8
257.0
Ø
40
Ø
31.0
7.0
Ü Reset BC 1
19,5° 19:36
All values
Ø
257.0
40
Ø
31.0
7.0
km
km/h
Ltr.
Ltr./100km
Zerowanie wskazañ komputera
pok³adowego
Nastêpuj¹ce wskazania komputera
pok³adowego mo¿na wyzerowaæ w celu
rozpoczêcia pomiaru od nowa:
z przejechany dystans,
z œrednia prêdkoœæ jazdy,
z ca³kowite zu¿ycie paliwa,
z œrednie zu¿ycie paliwa.
Z menu komputera pok³adowego wybraæ
opcjê BC 1 lub BC 2.
km
km/h
Ltr.
Ltr./100km
Wskazania ka¿dego z dwóch komputerów
pok³adowych mo¿na zerowaæ oddzielnie,
co pozwala na porównywanie danych
z ró¿nych okresów.
Wskazaæ ¿¹dany rodzaj informacji
i zatwierdziæ wybór.
WartoϾ wybranego parametru zostanie
wyzerowana i obliczona ponownie.
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
97
Opcje stopera s¹ dostêpne w menu Options
(Opcje) 3:
Ü Reset BC 1
19,5° 19:36
All values
257.0
Ø
40
31.0
Ø 7.0
Ü Board Computer
19,5° 19:36
BC 1
BC 2
km
km/h
00:00:00
Timer
Start
Ltr.
Reset
Ltr./100km
Options
Aby wyzerowaæ wszystkie informacje
komputera pok³adowego, nale¿y wybraæ
pozycjê menu All values (Wszystkie wartoœci).
Stoper
Z menu Board Computer (Komputer
pok³adowy) wybraæ pozycjê Timer (Stoper).
Po wyzerowaniu danego wskazania w jego
miejscu pojawia siê wskazanie - - -.
Po chwili ukazuje siê nowa wartoœæ.
Wyœwietlone zostanie menu Timer (Stoper).
Przerwa w dop³ywie pr¹du
W razie przerwy w dop³ywie pr¹du lub spadku
napiêcia akumulatora zapisane wskazania
komputera pok³adowego zostan¹ utracone.
W celu uruchomienia stopera wybraæ
pozycjê Start. Aby zatrzymaæ stoper,
wybraæ pozycjê menu Stop.
W celu wyzerowania wybraæ pozycjê Reset.
Czas jazdy bez postojów
Rejestrowany jest czas jazdy. Czas postoju
nie jest uwzglêdniany.
Czas jazdy z postojami
Rejestrowany jest czas jazdy. Czas postoju
pojazdu jest uwzglêdniany, jeœli kluczyk
znajduje siê w wy³¹czniku zap³onu.
Czas podró¿y
Pomiar czasu od rêcznego uruchomienia
za pomoc¹ pozycji Start do rêcznego
zatrzymania za pomoc¹ pozycji Reset.
98
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
DŸwiêkowe sygna³y ostrzegawcze
Praca przerywana z regulacj¹
czêstotliwoœci 3
Ustawienie czasu trwania cyklu pracy
wycieraczek na wartoϾ od 2 do 15 sekund:
przestawiæ dŸwigniê w po³o¿enie $,
a nastêpnie w po³o¿enie §, po czym odczekaæ
¿¹dan¹ iloœæ czasu i przestawiæ dŸwigniê
z powrotem w po³o¿enie $.
Rozlegaj¹ siê podczas uruchamiania silnika
lub w trakcie jazdy:
z koniecznoœæ zapiêcia pasów
bezpieczeñstwa 3,
z przekroczono fabrycznie zaprogramowan¹
prêdkoœæ maksymaln¹ 3,
z jeœli w samochodzie z przek³adni¹
manualno-automatyczn¹ 3 po
uruchomieniu silnika i wybraniu biegu nie
bêdzie wciœniêty peda³ hamulca i bêd¹
otwarte drzwi kierowcy.
Po zaparkowaniu samochodu i otwarciu
drzwi kierowcy sygnalizuj¹:
z obecnoœæ kluczyka w wy³¹czniku zap³onu,
z w³¹czone s¹ œwiat³a pozycyjne lub œwiat³a
mijania,
z dzia³anie kierunkowskazu.
Wybrany czas trwania cyklu zostaje
zapamiêtany do momentu jego zmiany
lub wy³¹czenia zap³onu.
Po w³¹czeniu zap³onu i ustawieniu dŸwigienki
w po³o¿eniu $ czas trwania cyklu jest
ustawiony na 7 sekund.
Wycieraczki przedniej szyby
Wycieraczki przedniej szyby
Aby w³¹czyæ wycieraczki, przesun¹æ na chwilê
dŸwigniê w górê.
&
%
$
=
=
=
§
=
praca szybka
praca powolna
praca przerywana z regulacj¹
czêstotliwoœci
wy³
WskaŸniki i przyrz¹dy, elementy steruj¹ce
Spryskiwacze szyby przedniej i zmywacze
reflektorów 3
Przyci¹gn¹æ dŸwigniê w kierunku kierownicy.
Szyba przednia zostanie spryskana p³ynem,
a wycieraczki wykonaj¹ kilka cykli pracy.
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
Przesun¹æ dŸwigniê do przodu. Wycieraczka
szyby tylnej dzia³a w trybie pracy
przerywanej. Aby wy³¹czyæ, poci¹gn¹æ
dŸwigniê w kierunku kierownicy.
Jeœli bêd¹ w³¹czone œwiat³a, p³ynem zostan¹
spryskane tak¿e reflektory.
Jeœli po przesuniêciu do przodu dŸwignia
zostanie przez chwilê przytrzymana, szyba
tylna zostanie spryskana p³ynem.
99
100
Oœwietlenie
Wersja ze œwiat³ami do jazdy dziennej 3:
Gdy w³¹czony jest zap³on, a prze³¹cznik
œwiate³ jest ustawiony w po³o¿eniu 7, w³¹czaj¹
siê œwiat³a mijania. Podœwietlenie wskaŸników
nie jest w³¹czane.
Oœwietlenie
Œwiat³a do jazdy dziennej wy³¹czaj¹ siê
po wy³¹czeniu zap³onu.
Przy korzystaniu ze œwiate³ do jazdy dziennej
i œwiate³ przeciwmgielnych 3 podczas pobytu
za granic¹ nale¿y przestrzegaæ przepisów
obowi¹zuj¹cych w danym kraju.
Podró¿e zagraniczne 3 108.
Œwiat³a zewnêtrzne ..................................
Œwiat³a drogowe, sygna³ œwietlny...........
Kierunkowskazy........................................
Przednie œwiat³a
przeciwmgielne > 3 .............................
Tylne œwiat³o przeciwmgielne r.............
Œwiat³a cofania.........................................
Œwiat³a awaryjne ......................................
Poziomowanie reflektorów ?..................
System adaptacyjnego oœwietlenia
drogi 3 (AFL) .........................................
Oœwietlenie asekuracyjne 3 ....................
Podœwietlenie wskaŸników k
i podœwietlenie wyœwietlacza
informacyjnego......................................
Oœwietlenie wnêtrza samochodu............
Zabezpieczenie akumulatora przed
roz³adowaniem 3 ..................................
Zaparowanie kloszy lamp.......................
Przystosowanie reflektorów do
wymogów przepisów innych krajów ....
100
101
101
Œwiat³a zewnêtrzne
Prze³¹cznik obrotowy œwiate³:
101
102
102
102
102
104
105
106
106
108
108
108
7
8
9
=
=
=
wy³¹czone
œwiat³a pozycyjne
Œwiat³a mijania lub drogowe
W po³o¿eniu 8 i 9 w³¹czone s¹ równie¿
œwiat³a tylne oraz oœwietlenie tablicy
rejestracyjnej.
W przypadku wy³¹czenia zap³onu przy
w³¹czonych œwiat³ach mijania lub drogowych,
zostan¹ w³¹czone œwiat³a pozycyjne.
Oœwietlenie
Œwiat³a drogowe, sygna³ œwietlny
Kierunkowskazy
Nacisn¹æ dŸwigniê, aby prze³¹czyæ ze œwiate³
mijania na œwiat³a drogowe.
DŸwignia do góry
=
W celu prze³¹czenia na œwiat³a mijania
ponownie nacisn¹æ dŸwigniê.
DŸwignia w dó³
=
W celu b³yœniêcia œwiat³ami drogowymi
poci¹gn¹æ dŸwigniê w kierunku kierownicy.
Œwiat³a drogowe pozostan¹ w³¹czone
a¿ do zwolnienia dŸwigni.
Po pokonaniu wyczuwalnego oporu
kierunkowskazy pozostaj¹ w³¹czone.
Po wyprostowaniu kierownicy kierunkowskazy
automatycznie wy³¹czaj¹ siê.
Prawy
kierunkowskaz
Lewy
kierunkowskaz
B³yœniêcie: nacisn¹æ dŸwigniê do wyczucia
oporu i zwolniæ.
Ustawienie dŸwigni w po³o¿eniu œrodkowym
powoduje rêczne wy³¹czenie
kierunkowskazów.
101
Przednie œwiat³a
przeciwmgielne > 3
Przednie œwiat³a przeciwmgielne mo¿na
w³¹czyæ tylko wówczas, gdy zap³on i œwiat³a
s¹ w³¹czone.
Do jego obs³ugi s³u¿y przycisk >.
102
Oœwietlenie
Tylne œwiat³o przeciwmgielne r
Tylne œwiat³o przeciwmgielne mo¿na w³¹czyæ
tylko wówczas, gdy zap³on i œwiat³a mijania/
œwiat³a pozycyjne s¹ w³¹czone.
Do jego obs³ugi s³u¿y przycisk r.
Tylne œwiat³o przeciwmgielne samochodu
jest wy³¹czane automatycznie po do³¹czeniu
przyczepy.
Œwiat³a cofania
Œwiat³a cofania zapalaj¹ siê po w³¹czeniu
zap³onu i wybraniu biegu wstecznego.
Œwiat³a awaryjne
Poziomowanie reflektorów ?
Do ich obs³ugi s³u¿y przycisk ¨.
Rêczne poziomowanie reflektorów 3
W celu ustawienia reflektorów tak, aby
ograniczyæ oœlepianie innych u¿ytkowników
drogi: Wcisn¹æ pokrêt³o i ustawiæ
je w odpowiednim po³o¿eniu.
Przy w³¹czonym zap³onie przycisk œwiate³
awaryjnych jest podœwietlony na czerwono,
co u³atwia jego szybkie odszukanie.
Po w³¹czeniu œwiate³ awaryjnych lampka
kontrolna miga z tak¹ sam¹ czêstotliwoœci¹,
jak kierunkowskazy.
Oœwietlenie
Ustawienia
0
1
2
=
=
=
3
=
Zajête przednie fotele
Zajête wszystkie fotele
Zajête wszystkie fotele
i obci¹¿ony baga¿nik
Zajêty fotel kierowcy i obci¹¿ony
baga¿nik
Automatyczne poziomowanie reflektorów 3
W modelach wyposa¿onych w ¿arówki
ksenonowe reflektory s¹ poziomowane
automatycznie w oparciu o obci¹¿enie
pojazdu.
103
104
Oœwietlenie
System adaptacyjnego oœwietlenia
drogi 3 (AFL)
zapewnia lepsze oœwietlenie
z zakrêtów (oœwietlenie ³uku drogi),
z skrzy¿owañ i w¹skich zakrêtów
(œwiat³o boczne).
Oœwietlenie ³uku drogi
Strumieñ œwiat³a z reflektorów dostosowuje siê
do po³o¿enia kierownicy i prêdkoœci jazdy
(od ok. 10 km/h).
Reflektor œwieci pod k¹tem maksymalnie
15° w prawo lub w lewo od kierunku jazdy.
Œwiat³o boczne
Przy niektórych ustawieniach kierownicy
(po skrêcie o ok. 90°) albo kierunkowskazów,
a tak¿e przy pewnych prêdkoœciach
(do ok. 40 km/h) zapala siê dodatkowa
lampa.
Lampka kontrolna B systemu
adaptacyjnego oœwietlenia drogi
Lampka œwieci siê: usterka w uk³adzie.
Uk³ad nie jest gotowy do pracy.
Œwiat³o pada pod k¹tem ok. 90° w prawo
lub w lewo od pojazdu i œwieci na odleg³oœæ
ok. 30 metrów.
W przypadku wyst¹pienia przerwy w dop³ywie
pr¹du nale¿y skalibrowaæ czujnik k¹ta skrêtu,
aby zapewniæ prawid³owe dzia³anie
uk³adu 3 145
Funkcja cofania
Jeœli w³¹czone s¹ reflektory, bieg wsteczny
i kierunkowskaz, nastêpuje w³¹czenie œwiat³a
bocznego po odpowiedniej stronie. Œwiat³o
boczne œwieci jeszcze przez 15 sekund
po wy³¹czeniu kierunkowskazu.
Skontaktowaæ siê z warsztatem w celu
uzyskania pomocy.
Miganie lampki kontrolnej B przez 4 sekundy
po w³¹czeniu zap³onu przypomina,
¿e ustawienia reflektorów zosta³y zmienione –
patrz „Przystosowywanie reflektorów
do przepisów obowi¹zuj¹cych w innych
krajach” 3 108.
Oœwietlenie
105
Jeœli drzwi kierowcy pozostan¹ otwarte,
œwiat³a zgasn¹ po dwóch minutach.
W celu natychmiastowego zgaszenia œwiate³
w³o¿yæ kluczyk w wy³¹cznik zap³onu lub
ponownie poci¹gn¹æ dŸwigniê
kierunkowskazów w stronê kierownicy.
Oœwietlenie asekuracyjne 3
Oœwietlenie asekuracyjne w³¹czane
po opuszczeniu samochodu 3
Gdy funkcja ta jest aktywna, po opuszczeniu
samochodu i zamkniêciu drzwi kierowcy
zapalaj¹ siê na ok. 30 sekund œwiat³a mijania.
Oœwietlenie asekuracyjne w³¹czane przed
otwarciem samochodu 3
Funkcja ta oœwietla drogê do samochodu,
powoduj¹c zapalenie œwiate³ mijania na oko³o
30 sekund po u¿yciu nadajnika zdalnego
sterowania.
3. Otworzyæ drzwi po stronie kierowcy.
Uaktywnianie funkcji (czynnoϾ wykonywana
jednorazowo): Odblokowaæ drzwi pojazdu,
w³o¿yæ kluczyk do wy³¹cznika zap³onu
i nacisn¹æ prze³¹cznik œwiate³ na ok. 5 sekund
– patrz nastêpna strona, rys. 14136 S.
4. Poci¹gn¹æ dŸwigniê kierunkowskazów
do kierownicy.
W celu zdezaktywowania tej funkcji na sta³e
zwróciæ siê do warsztatu.
W³¹czanie:
1. Wy³¹czyæ zap³on.
2. Wyj¹æ kluczyk z wy³¹cznika zap³onu.
5. Zamkn¹æ drzwi po stronie kierowcy.
106
Oœwietlenie
W celu w³¹czenia oœwietlenia asekuracyjnego
w³¹czanego przed otwarciem samochodu
nale¿y dwukrotnie nacisn¹æ przycisk q
na nadajniku zdalnego sterowania,
gdy zablokowane s¹ drzwi samochodu.
W niektórych wersjach
rynkowych samochodu 3: w celu w³¹czenia
funkcji „lead-me-to-the-car” nacisn¹æ
przycisk q na nadajniku zdalnego
sterowania, gdy zablokowane s¹ drzwi
samochodu.
Funkcja zostaje wy³¹czona po naciœniêciu
przycisku p na nadajniku zdalnego
sterowania albo w³¹czeniu zap³onu.
Podœwietlenie wskaŸników k
i podœwietlenie wyœwietlacza
informacyjnego
Zapala siê po w³¹czeniu zap³onu.
Intensywnoœæ podœwietlenia mo¿na ustawiæ
przy w³¹czonych œwiat³ach zewnêtrznych:
nacisn¹æ pokrêt³o k w celu jego
odblokowania, a nastêpnie obróciæ w prawo
lub w lewo i przytrzymaæ do momentu
osi¹gniêcia ¿¹danej intensywnoœci
oœwietlenia.
Wybieranie trybu pracy wyœwietlacza 3 3 94.
Oœwietlenie wnêtrza samochodu
Automatyczne oœwietlenie wnêtrza
Zapala siê automatycznie po odblokowaniu
zamków za pomoc¹ nadajnika zdalnego
sterowania lub po otwarciu dowolnych drzwi
samochodu.
Gaœnie samoczynnie po up³ywie okreœlonego
czasu od zamkniêcia drzwi samochodu albo
natychmiast po w³¹czeniu zap³onu
b¹dŸ zablokowaniu zamków.
Przednia lampka oœwietlenia wnêtrza
Rêczne w³¹czanie i wy³¹czanie lampki
z wnêtrza samochodu (po zamkniêciu drzwi):
w³¹czanie
wy³¹czanie
=
=
nacisn¹æ przycisk 0
ponownie nacisn¹æ
przycisk 0
Oœwietlenie
107
Oœwietlenie wejœcia 3
Po odblokowaniu zamków na kilka sekund
w³¹cza siê podœwietlenie wskaŸników
i prze³¹czników oraz zapalaj¹ siê lampki
oœwietlenia wnêtrza.
Podœwietlenie lusterka w os³onach
przeciws³onecznych 3
Podœwietlenie w³¹cza siê po otwarciu os³ony.
Oœwietlenie schowka w desce rozdzielczej 3
Oœwietlenie schowka zapala siê po otwarciu
schowka, o ile w³¹czony jest zap³on.
Oœwietlenie przestrzeni baga¿owej 3
Oœwietlenie przestrzeni baga¿owej w³¹cza siê
po otwarciu tylnej klapy.
Przednie lampki punktowe 3
Gdy w³¹czony jest zap³on, do obs³ugi lampek
s³u¿¹ przyciski.
Lampki oœwietlenia wnêtrza i tylne lampki
do czytania 3
Œrodkowe po³o¿enie prze³¹cznika: Po otwarciu
drzwi tylna lampka oœwietlenia wnêtrza
zapala siê wraz z przedni¹.
Tylne lampki punktowe (lewa i prawa)
mog¹ byæ w³¹czane oddzielnie.
Przy w³¹czonym zap³onie:
W³¹czanie
=
Wy³¹czanie
=
ustawiæ prze³¹cznik
w po³o¿eniu I
ustawiæ prze³¹cznik
w po³o¿eniu 0
Automatycznie regulowane oœwietlenie
konsoli œrodkowej 3
Oœwietlenie punktowe w obudowie
wewnêtrznego lusterka wstecznego.
Lampka punktowa œwieci siê przy w³¹czonym
zap³onie z ró¿nym natê¿eniem, w zale¿noœci
od intensywnoœci œwiat³a s³onecznego.
108
Oœwietlenie
Zabezpieczenie akumulatora przed
roz³adowaniem 3
Aby móc znowu korzystaæ z asymetrycznych
œwiate³ mijania, ponownie poci¹gn¹æ
i przytrzymaæ dŸwigniê œwiate³ drogowych,
w³¹czyæ zap³on i poczekaæ na sygna³
dŸwiêkowy. Lampka kontrolna AFL B
przestanie migaæ.
Niektóre odbiorniki pr¹du, np. oœwietlenie
wnêtrza, wy³¹czaj¹ siê po ok. 30 minutach
od wy³¹czenia zap³onu w celu ochrony
akumulatora przed roz³adowaniem.
Lampka kontrolna B 3 104.
Zaparowanie kloszy lamp
Przy z³ej, wilgotnej pogodzie i niskiej
temperaturze zewnêtrznej wewnêtrzne
powierzchnie kloszy lamp i reflektorów mog¹
na krótko ulec zaparowaniu. Zaparowanie
takie szybko ustêpuje samodzielnie, mo¿na
to jednak przyspieszyæ, w³¹czaj¹c œwiat³a.
Przystosowanie reflektorów
do wymogów przepisów innych
krajów
Asymetryczne œwiat³a mijania zapewniaj¹
lepsz¹ widocznoœæ pobocza drogi.
W krajach o ruchu lewostronnym œwiat³a takie
mog¹ oœlepiaæ kierowców jad¹cych
z naprzeciwka.
Samochody z reflektorami halogenowymi
lub ksenonowymi 3
Wymianê reflektorów zleciæ warsztatowi.
Samochody z systemem adaptacyjnego
oœwietlenia drogi (AFL) 3
1. Przyci¹gn¹æ dŸwigniê kierunkowskazów
do kierownicy i przytrzymaæ j¹ w tym
po³o¿eniu.
2. W³¹czyæ zap³on.
3. Po ok. 3 sekundach rozlegnie siê sygna³
dŸwiêkowy, a nastêpnie lampka kontrolna
systemu AFL B bêdzie migaæ przez ok.
4 sekundy.
Po dokonaniu zmiany lampka kontrolna
systemu AFL B miga przez 4 sekundy
za ka¿dym razem po w³¹czeniu zap³onu.
System audio-nawigacyjny
System audionawigacyjny
109
Odbiór programów radiowych 3
W nastêpuj¹cych sytuacjach mo¿liwe s¹
trzaski, szumy, zak³ócenia, a nawet ca³kowity
zanik odbioru:
z zmieniaj¹ca siê odleg³oœæ od nadajnika,
z gdy sygna³y nak³adaj¹ siê na siebie
wskutek odbiæ,
z gdy na drodze fal radiowych znajduj¹
siê ró¿nego rodzaju przeszkody.
System audio-nawigacyjny 3
Odbiór programów radiowych 3............
System audio-nawigacyjny 3..................
Przyciski steruj¹ce na kierownicy 3 ........
Tylny system audio 3...............................
Gniazdo AUX 3........................................
Elektroniczna rejestracja danych
w systemie p³atnych wjazdów ..............
Telefony komórkowe i sprzêt
radiowy 3...............................................
Informacje o obs³udze systemu
audio-nawigacyjnego mo¿na znaleŸæ
w jego instrukcji obs³ugi.
109
109
109
110
110
110
111
Przyciski steruj¹ce na kierownicy 3
Do obs³ugi funkcji systemu audionawigacyjnego 3 i wyœwietlacza
informacyjnego mo¿na wykorzystaæ przyciski
znajduj¹ce siê na kierownicy.
Wiêcej informacji 3 91. Patrz tak¿e instrukcja
obs³ugi systemu audio-nawigacyjnego.
110
System audio-nawigacyjny
Tylny system audio 3
Gniazdo AUX 3
System Twin Audio umo¿liwia pasa¿erom
zajmuj¹cym tylne fotele wybór pomiêdzy
Ÿród³em dŸwiêku odtwarzanym przez system
audio-nawigacyjny, a innym Ÿród³em
dŸwiêku. Za pomoc¹ systemu Twin Audio
mo¿na kontrolowaæ tylko Ÿród³o dŸwiêku,
które nie jest aktualnie aktywne w systemie
audio-nawigacyjnym.
Gniazdo AUX jest usytuowane w konsoli
œrodkowej obok dŸwigni hamulca
postojowego.
Dostêpne s¹ dwa gniazdka s³uchawkowe
z oddzieln¹ regulacj¹ g³oœnoœci.
Wiêcej informacji znajduje siê w instrukcji
obs³ugi systemu audio-nawigacyjnego.
Za pomoc¹ wtyku typu jack o
œrednicy 3,5 mm mo¿na do niego pod³¹czyæ
zewnêtrzne urz¹dzenie audio, np. przenoœny
odtwarzacz CD.
Gniazdo AUX nale¿y chroniæ przed wilgoci¹
i zanieczyszczeniami.
Wiêcej informacji znajduje siê w instrukcji
obs³ugi systemu audio-nawigacyjnego.
Elektroniczna rejestracja danych
w systemie p³atnych wjazdów
W samochodach z termorefleksyjn¹ szyb¹
przedni¹1) 3 nale¿y przytwierdziæ kartê
mikroprocesorow¹ 3 s³u¿¹c¹ do
elektronicznego zbierania danych i uiszczania
op³at w czarnym obszarze przedniej szyby po
lewej lub prawej stronie, za lusterkiem
wewnêtrznym (patrz oznaczenia na ilustracji).
Umieszczenie karty mikroprocesorowej poza
tym obszarem mo¿e spowodowaæ
nieprawid³owoœci w zapisie danych.
1)
Szyba Solar Reflect.
System audio-nawigacyjny
Telefony komórkowe i sprzêt
radiowy 3
Przy instalacji i korzystaniu z telefonu
komórkowego nale¿y przestrzegaæ zaleceñ
monta¿owych firmy Opel i instrukcji obs³ugi
producenta telefonu. W przeciwnym razie
mo¿e dojœæ do utraty zezwolenia
na dopuszczenie samochodu do ruchu
(zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej
95/54/UE).
Warunki zapewniaj¹ce bezproblemowe
u¿ytkowanie telefonu komórkowego:
z Odpowiednio zainstalowana antena
zewnêtrzna zapewniaj¹ca maksymalny
zasiêg
z Maksymalna moc nadawcza 10 W
z Monta¿ telefonu w odpowiednim
miejscu (patrz 3 72).
Przed przyst¹pieniem do instalacji warto
zasiêgn¹æ informacji na temat odpowiednich
miejsc monta¿u anteny zewnêtrznej i uchwytu
telefonu oraz na temat korzystania
z urz¹dzeñ o mocy nadawczej powy¿ej 10 W.
W sprawach monta¿u zaleca siê kontakt
z centrum Opel Partner. Centra te dysponuj¹
odpowiednimi uchwytami i ró¿norodnymi
zestawami monta¿owymi oraz zapewniaj¹
prawid³owy monta¿.
Zestawu g³oœnomówi¹cego bez anteny
zewnêtrznej zgodnego ze standardem
telefonii GSM 900/1800/1900 oraz UMTS
mo¿na u¿ywaæ wy³¹cznie wtedy, gdy
maksymalna moc nadawcza telefonu
komórkowego nie przekracza 2 watów
w przypadku korzystania z sieci GSM 900 oraz
1 wata w innych przypadkach.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie zaleca siê
korzystania z telefonu komórkowego podczas
jazdy. Nawet korzystanie z zestawu
g³oœnomówi¹cego mo¿e odwracaæ uwagê
kierowcy. Nale¿y przestrzegaæ
obowi¹zuj¹cych w danym kraju przepisów
w tym zakresie.
9 Ostrze¿enie
Telefony komórkowe niezgodne
z powy¿szymi standardami, a tak¿e
urz¹dzenia radiowe, mog¹ byæ u¿ywane
wy³¹cznie w przypadku pod³¹czenia ich
do anteny zamontowanej na zewn¹trz
samochodu.
111
Przestroga
W przypadku niezastosowania siê do wy¿ej
wymienionych przepisów i instrukcji
korzystanie z telefonów komórkowych
i urz¹dzeñ radiowych pozbawionych
anteny zewnêtrznej mo¿e powodowaæ
usterki podzespo³ów elektronicznych
samochodu.
112
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja
Uk³ad ogrzewania i wentylacji,
klimatyzacja 3.......................................
Uk³ad klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3 .....................................
Kratki nawiewu powietrza .......................
Uk³ad ogrzewania i wentylacji ................
Klimatyzacja 3.........................................
Uk³ad klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3 .....................................
Nagrzewnica dodatkowa ........................
Wloty powietrza .......................................
Wyloty powietrza .....................................
Filtr przeciwpy³kowy.................................
Koniecznoœæ okresowego w³¹czania
uk³adu ch³odzenia .................................
112
Uk³ad ogrzewania i wentylacji,
klimatyzacja 3
Uk³ad klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3
112
113
114
117
Funkcje wentylacji, ogrzewania i ch³odzenia 3
realizowane s¹ przez jeden uk³ad, maj¹cy
na celu zapewnienie komfortu jazdy bez
wzglêdu na porê roku, warunki atmosferyczne
i temperaturê zewnêtrzn¹.
Zapewnia najwiêkszy komfort wewn¹trz
samochodu, niezale¿nie od warunków
pogodowych na zewn¹trz.
120
125
125
125
125
126
Po w³¹czeniu ch³odzenia 3 powietrze jest
sch³adzane i osuszane.
Nagrzewnica podgrzewa powietrze
do wybranej temperatury, okreœlonej
ustawieniem pokrêt³a regulacji temperatury.
Iloœæ doprowadzanego powietrza mo¿na
regulowaæ za pomoc¹ pokrêt³a dmuchawy.
Przyciski uk³adu ch³odzenia n i recyrkulacji
powietrza 4 wystêpuj¹ tylko w wersjach
z opcjonalnym uk³adem klimatyzacji 3.
Uk³ad klimatyzacji 3 3 117.
W celu zapewnienia sta³ych i komfortowych
warunków wewn¹trz samochodu temperatura
doprowadzanego powietrza oraz
intensywnoœæ i kierunki jego nawiewu s¹
wybierane automatycznie, odpowiednio
do warunków panuj¹cych na zewn¹trz
oraz bie¿¹cej temperatury wewnêtrznej.
Uk³ad klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3 3 120.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
113
Kratki nawiewu powietrza s³u¿¹ce do
usuwania zaparowania i oblodzenia szyb (2)
Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu V lub J: strumieñ powietrza
jest kierowany na szybê przedni¹ oraz szyby
boczne.
Dodatkowe kratki nawiewu powietrza
Znajduj¹ siê pod szyb¹ przedni¹ i szybami
bocznymi oraz na wysokoœci stóp przed
fotelami przednimi.
Kratki nawiewu powietrza
Przy w³¹czonym ch³odzeniu 3 (sprê¿arce
uk³adu klimatyzacji) musi byæ otwarta
przynajmniej jedna kratka nawiewu powietrza
w celu unikniêcia oblodzenia parownika
wskutek braku ruchu powietrza.
Zapewniaj¹ przyjemny nawiew powietrza
na wysokoœci twarzy, regulowany za pomoc¹
pokrêt³a regulacji temperatury.
Intensywnoœæ nawiewu powietrza mo¿na
zwiêkszyæ poprzez zwiêkszenie prêdkoœci
dmuchawy i ustawienie pokrêt³a rozdzia³u
powietrza w po³o¿eniu M lub L.
Œrodkowe i boczne kratki nawiewu
powietrza (1)
Otwieranie: obróciæ pokrêt³o w górê.
Ustawiæ kierunek nawiewu za pomoc¹
poziomych i pionowych pokrête³
regulacyjnych.
W celu zamkniêcia kratki nawiewu powietrza
obróciæ pokrêt³o do koñca w dó³.
114
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Uk³ad ogrzewania i wentylacji
Temperatura
Regulacja odbywa siê za pomoc¹ lewego
pokrêt³a.
Czerwony obszar =
Niebieski obszar =
ciep³o
zimno
Skutecznoœæ ogrzewania zale¿y od
temperatury p³ynu ch³odz¹cego, w zwi¹zku
z czym ogrzewanie dzia³a najefektywniej przy
rozgrzanym silniku.
Nawiew powietrza
Regulacja odbywa siê za pomoc¹ œrodkowego
pokrêt³a
Rozdzia³ powietrza
Wybraæ tryb rozdzia³u powietrza za pomoc¹
prawego pokrêt³a.
x
1-4
V
J
wy³¹czona
wybrana prêdkoœæ dmuchawy
IntensywnoϾ nawiewu powietrza regulowana
jest pokrêt³em dmuchawy. Dlatego
dmuchawê nale¿y w³¹czaæ tak¿e w czasie
jazdy.
K
L
M
na szybê przedni¹, na szyby boczne
na szybê przedni¹, szyby drzwi
przednich i stopy
na stopy
na twarz i na stopy
na twarz
Po obróceniu pokrêt³a w po³o¿enie L lub M
nale¿y otworzyæ kratki nawiewu powietrza.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Ogrzewanie
W celu mo¿liwie szybkiego ogrzania wnêtrza
samochodu:
z Obróciæ pokrêt³o regulacji temperatury
do oporu w prawo (ciep³o).
z Ustawiæ pokrêt³o dmuchawy w po³o¿eniu 3.
z Ustawiæ prze³¹cznik rozdzia³u powietrza
w ¿¹danym po³o¿eniu, najlepiej
w po³o¿eniu J 3 114.
Wentylacja
z Ustawiæ temperaturê za pomoc¹ pokrêt³a
regulacji temperatury.
z W³¹czyæ dmuchawê, wybraæ ¿¹dan¹
intensywnoϾ nawiewu.
z Aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ skutecznoœæ
przewietrzania górnej czêœci wnêtrza
samochodu, ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u
powietrza w po³o¿eniu M i otworzyæ
wszystkie kratki nawiewu powietrza.
z Aby przewietrzyæ doln¹ czêœæ wnêtrza
samochodu, Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u
powietrza w po³o¿eniu K.
z Aby przewietrzyæ jednoczeœnie górn¹
i doln¹ czêœæ wnêtrza samochodu,
ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu L.
115
Prawid³owo wyregulowana wentylacja
i ogrzewanie w znacznej mierze przyczyniaj¹
siê do zwiêkszenia komfortu podró¿owania
oraz dobrego samopoczucia pasa¿erów
i kierowcy.
W celu uzyskania rozwarstwienia temperatury
z efektem „ch³odnej g³owy i ciep³ych stóp”,
obróciæ pokrêt³o regulacji rozdzia³u powietrza
do po³o¿enia K, J lub L, ustawiæ pokrêt³o
regulacji temperatury w dowolnym po³o¿eniu
(uwarstwienie temperatury mo¿na uzyskaæ
ustawiaj¹c pokrêt³o w œrodku zakresu).
116
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
z Ustawiæ pokrêt³o dmuchawy
w po³o¿eniu 3 lub 4.
z Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu V.
z W³¹czyæ ogrzewanie tylnej szyby Ü 3.
z W razie potrzeby otworzyæ boczne kratki
nawiewu powietrza i skierowaæ je na szyby
boczne.
z W celu uzyskania równoczesnego
ogrzewania na wysokoœci stóp ustawiæ
pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu J.
Ogrzewanie na wysokoœci stóp
z Ustawiæ pokrêt³o regulacji temperatury
w prawym zakresie.
z W³¹czyæ dmuchawê.
z Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu K.
Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia
szyb
9 Ostrze¿enie
Nieprzestrzeganie przedstawionych
instrukcji mo¿e doprowadziæ do
zaparowania lub oblodzenia szyb, co mo¿e
byæ przyczyn¹ wypadku drogowego.
Jeœli szyby ulegn¹ zaparowaniu lub
oblodzeniu, np. wskutek opadów
atmosferycznych, zawilgocenia ubrañ b¹dŸ
niskiej temperatury na zewn¹trz:
z Obróciæ pokrêt³o regulacji temperatury
do oporu w prawo (ciep³o).
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
117
Klimatyzacja 3
Uk³ad ogrzewania i wentylacji uzupe³nia
klimatyzacja, która ch³odzi i osusza
doprowadzane powietrze.
Jeœli ch³odzenie lub osuszanie powietrza nie
jest konieczne, nale¿y wy³¹czyæ ch³odzenie
w celu zmniejszenia zu¿ycia paliwa.
Przy niskich temperaturach zewnêtrznych
ch³odzenie wy³¹cza siê automatycznie.
Ch³odzenie n
Dzia³a tylko wtedy, gdy w³¹czony jest silnik
i pracuje dmuchawa. Do w³¹czania
i wy³¹czania uk³adu s³u¿y przycisk n.
System recyrkulacji powietrza 4
Do aktywacji i dezaktywacji trybu recyrkulacji
powietrza przez uk³ad wentylacji s³u¿y
przycisk 4.
Po w³¹czeniu ch³odzenia (sprê¿arki uk³adu
klimatyzacji) powietrze jest sch³adzane
i osuszane. Jeœli ch³odzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, nale¿y wy³¹czyæ
ch³odzenie w celu zmniejszenia zu¿ycia
paliwa.
Gdy do wnêtrza pojazdu przedostaj¹ siê
nieprzyjemne zapachy: na pewien czas
w³¹czyæ tryb recyrkulacji powietrza 4.
Przy niskich temperaturach zewnêtrznych
ch³odzenie wy³¹cza siê automatycznie.
Gdy pracuje uk³ad ch³odzenia, nastêpuje
kondensacja pary wodnej, a skroplona woda
jest odprowadzana pod spodem samochodu.
Aby zwiêkszyæ ch³odzenie przy wysokich
temperaturach na zewn¹trz, na krótko
w³¹czyæ recyrkulacjê powietrza.
118
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Pokrêt³o regulacji temperatury w zakresie
œrodkowym: cieplejsze powietrze
rozprowadzane jest na wysokoœci stóp,
a ch³odniejsze na wysokoœci twarzy. Cieplejsze
powietrze wyp³ywa z bocznych, natomiast
ch³odniejsze – ze œrodkowych kratek nawiewu.
9 Ostrze¿enie
Recyrkulacja powietrza minimalizuje
dostêp powietrza z zewn¹trz. Jednak
wzrastaj¹ca wilgotnoœæ powietrza
w kabinie samochodu mo¿e doprowadziæ
do zaparowania szyb. Ze wzglêdu
na stopniowo pogarszaj¹c¹ siê jakoœæ
powietrza w kabinie samochodu
przebywaj¹ce w niej osoby mog¹
odczuwaæ sennoœæ.
Pokrêt³o rozdzia³u powietrza w po³o¿eniu V:
tryb recyrkulacji zostaje automatycznie
wy³¹czony w celu szybszego usuniêcia lub
unikniêcia zaparowania szyb.
Ustawienia zapewniaj¹ce optymalny
komfort
z W razie potrzeby w³¹czyæ ch³odzenie n.
z Wy³¹czyæ tryb recyrkulacji powietrza 4.
z Ustawiæ pokrêt³o regulacji temperatury
w wybranym po³o¿eniu.
z W³¹czyæ dmuchawê, ustawiaj¹c ¿¹dan¹
prêdkoœæ.
z Pokrêt³o rozdzia³u powietrza ustawiæ
w po³o¿eniu M lub L.
z W razie potrzeby otworzyæ lub
wyregulowaæ kratki nawiewu powietrza.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
119
z W³¹czyæ ch³odzenie n; sprê¿arka uk³adu
klimatyzacji automatycznie wy³¹czy siê
przy niskich temperaturach zewnêtrznych
(oblodzenie).
z Obróciæ pokrêt³o regulacji temperatury
w prawo.
z Ustawiæ pokrêt³o dmuchawy
w po³o¿eniu 3 lub 4.
z Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu V. Tryb recyrkulacji powietrza
4 zostanie wy³¹czony automatycznie.
– lub –
Tryb maksymalnej intensywnoœci ch³odzenia
Na krótko otworzyæ szyby i okna dachowe 3,
aby przyspieszyæ uchodzenie ciep³ego
powietrza.
z W³¹czyæ ch³odzenie n.
z W³¹czyæ system recyrkulacji powietrza 4
z Obróciæ pokrêt³o regulacji temperatury
do oporu w lewo (zimno).
z Ustawiæ pokrêt³o dmuchawy w po³o¿eniu 4.
z Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu M.
z Otworzyæ wszystkie kratki nawiewu
powietrza.
Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia
szyb
9 Ostrze¿enie
Nieprzestrzeganie przedstawionych
instrukcji mo¿e doprowadziæ do
zaparowania lub oblodzenia szyb, co mo¿e
byæ przyczyn¹ wypadku drogowego.
Jeœli szyby ulegn¹ zaparowaniu lub
oblodzeniu, np. wskutek opadów
atmosferycznych, zawilgocenia ubrañ b¹dŸ
niskiej temperatury na zewn¹trz:
Szyby mog¹ równie¿ ulec zaparowaniu,
jeœli po ostatnim cyklu pracy w uk³adzie
klimatyzacji zalega wilgoæ. Aby temu
zapobiec, przed uruchomieniem silnika
ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
w po³o¿eniu K i po ok. 5 sekundach od
uruchomienia silnika obróciæ
je w po³o¿enie V.
z W³¹czyæ ogrzewanie tylnej szyby Ü.
z W razie potrzeby otworzyæ boczne kratki
nawiewu powietrza i skierowaæ je na szyby
boczne.
120
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Uk³ad klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3
Zapewnia najwy¿szy komfort jazdy bez
wzglêdu na pogodê, temperaturê
na zewn¹trz czy porê roku.
W celu zapewnienia niezmiennych
i komfortowych warunków wewn¹trz
samochodu temperatura doprowadzanego
powietrza oraz intensywnoϾ i kierunki jego
nawiewu s¹ wybierane automatycznie,
odpowiednio do warunków panuj¹cych
na zewn¹trz.
Uk³ad pracuje w oparciu o wybrane wczeœniej
ustawienia indywidualne.
Uk³ad automatycznie uwzglêdnia zmiany
warunków zewnêtrznych, np. bezpoœrednie
nas³onecznienie.
Po w³¹czeniu ch³odzenia (sprê¿arki uk³adu
klimatyzacji) powietrze jest sch³adzane
i osuszane.
Filtr przeciwpy³kowy usuwa kurz, sadzê,
py³ki i zarodniki z powietrza pobieranego
z zewn¹trz.
W trybie pracy automatycznej dobierane s¹
optymalne ustawienia, bez wzglêdu
na warunki panuj¹ce na zewn¹trz. W razie
potrzeby ustawienia klimatyzacji sterowanej
elektronicznie mo¿na zmieniæ rêcznie.
Uk³ad klimatyzacji sterowanej elektronicznie
dzia³a tylko przy pracuj¹cym silniku.
Aby uk³ad klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3 dzia³a³ prawid³owo,
nie nale¿y zakrywaæ czujnika na desce
rozdzielczej.
Przy niskich temperaturach zewnêtrznych
ch³odzenie (sprê¿arka uk³adu klimatyzacji)
wy³¹cza siê automatycznie.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Wy³¹czenie sprê¿arki uk³adu klimatyzacji
(na wyœwietlaczu pojawi siê napis ECO) mo¿e
mieæ negatywny wp³yw na komfort
i bezpieczeñstwo jazdy 3 123.
W trybie pracy automatycznej wszystkie kratki
nawiewu powietrza s¹ regulowane
automatycznie. Z tego wzglêdu powinny
byæ one zawsze otwarte 3 113.
Tryb pracy automatycznej
Ustawienia podstawowe zapewniaj¹ce
maksymalny komfort:
z Nacisn¹æ przycisk AUTO.
z Otworzyæ wszystkie kratki nawiewu
powietrza.
z W³¹czyæ sprê¿arkê uk³adu
klimatyzacji 3 123.
z Pokrêt³em ustawiæ temperaturê 22 °C.
W razie potrzeby mo¿na ustawiæ wy¿sz¹
lub ni¿sz¹ temperaturê.
121
Ustawiona temperatura
Za pomoc¹ lewego pokrêt³a mo¿na ustawiæ
temperaturê w zakresie od 16 °C do 28 °C.
Aby zapewniæ maksymalny komfort
podró¿owania, zmiany temperatury nale¿y
dokonywaæ stopniowo.
W przypadku ustawienia temperatury poni¿ej
16 °C na wyœwietlaczu uk³adu klimatyzacji
pojawia siê napis LO: uk³ad klimatyzacji
pracuje stale z maksymaln¹ moc¹ ch³odzenia,
a temperatura nie jest regulowana.
W przypadku ustawienia temperatury
powy¿ej 28 °C na wyœwietlaczu uk³adu
klimatyzacji pojawia siê napis HI: uk³ad
klimatyzacji pracuje stale z maksymaln¹
moc¹ ogrzewania, a temperatura nie jest
regulowana.
Ustawienia temperatury s¹ przechowywane
w pamiêci uk³adu tak¿e po wy³¹czeniu
zap³onu.
122
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Temperatura, rozdzia³ powietrza i dmuchawa
s¹ ustawiane automatycznie.
Rêczne wybieranie ustawieñ
W pewnych sytuacjach (np. w razie
oblodzenia lub zaparowania szyb) uk³ad
klimatyzacji sterowanej elektronicznie mo¿na
obs³ugiwaæ rêcznie.
Przywracanie trybu pracy automatycznej:
nacisn¹æ przycisk V lub AUTO.
Ogrzewanie tylnej szyby 3 39.
Ustawienia zmienione rêcznie s¹
zapamiêtywane tak¿e po wy³¹czeniu zap³onu.
Rêczna zmiana ustawieñ uk³adu klimatyzacji
sterowanej elektronicznie:
Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia
szyb
9 Ostrze¿enie
Nieprzestrzeganie przedstawionych
instrukcji mo¿e doprowadziæ do
zaparowania lub oblodzenia szyb, co mo¿e
byæ przyczyn¹ wypadku drogowego.
Jeœli szyby ulegn¹ zaparowaniu lub
oblodzeniu, np. wskutek opadów
atmosferycznych, zawilgocenia ubrañ b¹dŸ
niskiej temperatury na zewn¹trz:
Nacisn¹æ przycisk V; na wyœwietlaczu uk³adu
klimatyzacji pojawi siê symbol V.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
W³¹czanie i wy³¹czanie sprê¿arki uk³adu
klimatyzacji
nacisn¹æ przycisk ECO. Na wyœwietlaczu
uk³adu klimatyzacji pojawi siê symbol ECO.
Praca w tym trybie zmniejsza zu¿ycie paliwa.
Ch³odzenie (sprê¿arka uk³adu klimatyzacji)
jest wówczas wy³¹czone.
Doprowadzane powietrze nie jest sch³adzane
ani osuszane. Wp³ywa to na pogorszenie
komfortu zapewnianego przez uk³ad
klimatyzacji sterowanej elektronicznie.
Mo¿e te¿ dojœæ do zaparowania szyb.
Gdy pracuje uk³ad ch³odzenia, nastêpuje
kondensacja pary wodnej, a skroplona woda
jest odprowadzana pod spodem samochodu.
Wznawianie pracy uk³adu ch³odzenia:
nacisn¹æ przycisk ECO. Napis ECO zgaœnie.
123
Rozdzia³ powietrza
Naciœniêcie jednego lub kilku z poni¿szych
przycisków powoduje pojawienie siê
na wyœwietlaczu uk³adu klimatyzacji
odpowiedniego symbolu:
IntensywnoϾ nawiewu powietrza
Intensywnoœæ nawiewu ustawia siê za pomoc¹
prawego pokrêt³a. Wybrana prêdkoœæ
dmuchawy jest wskazywana iloœci¹
wyœwietlanych s³upków.
s
Powietrze kierowane jest na szybê
przedni¹ i szyby w drzwiach przednich.
Powietrze jest kierowane przez
regulowane kratki nawiewu
na pasa¿erów.
Powietrze jest kierowane na stopy.
Wy³¹czanie dmuchawy i w konsekwencji
ca³ego uk³adu klimatyzacji sterowanej
elektronicznie: przekrêciæ prawe pokrêt³o
do oporu w lewo, aby na wyœwietlaczu nie
by³y wyœwietlane ¿adne informacje.
Przywracanie trybu pracy automatycznej:
ponownie nacisn¹æ odpowiednie przyciski lub
przycisk AUTO.
Przywracanie trybu pracy automatycznej:
Nacisn¹æ przycisk AUTO.
M
K
W³¹czanie: obróciæ pokrêt³o w prawo.
124
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Nacisn¹æ przycisk 4; na wyœwietlaczu
uk³adu klimatyzacji pojawi siê symbol %.
9 Ostrze¿enie
W trybie recyrkulacji wymiana powietrza
jest ograniczona. Ze wzglêdu na stopniowo
pogarszaj¹c¹ siê jakoœæ powietrza
w kabinie samochodu przebywaj¹ce w niej
osoby mog¹ odczuwaæ sennoœæ. Przy braku
ch³odzenia zwiêksza siê wilgotnoœæ
powietrza, co mo¿e spowodowaæ
zaparowanie szyb. Z tego wzglêdu tryb
recyrkulacji powinien byæ w³¹czany jedynie
na krótki czas.
Tryb rêcznej recyrkulacji powietrza
Podczas pracy w trybie recyrkulacji powietrza
dop³yw powietrza z zewn¹trz jest odciêty.
Powietrze kr¹¿y w kabinie w obiegu
zamkniêtym.
Wy³¹czanie trybu recyrkulacji powietrza:
ponownie nacisn¹æ przycisk 4.
Korzystanie z uk³adu klimatyzacji przy
wy³¹czonym silniku
Po zatrzymaniu samochodu i wy³¹czeniu
zap³onu, np. przed przejazdem kolejowym,
mo¿liwe jest dalsze klimatyzowanie wnêtrza
kabiny przez pewien czas.
Nacisn¹æ przycisk AUTO przy wy³¹czonym
zap³onie. Na wyœwietlaczu uk³adu klimatyzacji
bêdzie widoczna ustawiona temperatura.
Mo¿na j¹ regulowaæ za pomoc¹ lewego
pokrêt³a.
Z klimatyzacji postojowej mo¿na
korzystaæ tylko przez okreœlony czas.
W celu wy³¹czenia klimatyzacji postojowej
nacisn¹æ przycisk AUTO.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
125
Nagrzewnica dodatkowa
Filtr przeciwpy³kowy
W przypadku niskiej temperatury zewnêtrznej
i temperatury silnika wnêtrze samochodu
z uk³adem Quickheat 3 mo¿na ogrzaæ
szybciej, korzystaj¹c z elektrycznej
nagrzewnicy dodatkowej.
Filtr przeciwpy³kowy usuwa kurz, sadzê, py³ki
i zarodniki z powietrza pobieranego
z zewn¹trz. Warstwa wêgla aktywnego 3
eliminuje wiêkszoœæ nieprzyjemnych
zapachów i szkodliwych gazów znajduj¹cych
siê w powietrzu.
W samochodach z silnikiem wysokoprê¿nym
montowana jest nagrzewnica spalinowa 3.
Wloty powietrza
Wloty powietrza umieszczone na zewn¹trz
samochodu poni¿ej szyby przedniej, z prawej i
lewej strony nie mog¹ byæ zas³oniête. Nale¿y
je oczyszczaæ z liœci, brudu i œniegu.
Wyloty powietrza
Przy przewo¿eniu baga¿u uwa¿aæ, aby nie
zas³oniæ wylotów powietrza, umieszczonych
w schowkach przestrzeni baga¿owej.
126
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Koniecznoœæ okresowego w³¹czania
uk³adu ch³odzenia
W celu zapewnienia w³aœciwego stanu
technicznego uk³adu klimatyzacji nale¿y
przynajmniej raz w miesi¹cu na kilka minut
w³¹czyæ uk³ad ch³odzenia 3, niezale¿nie od
pogody i pory roku. Obs³uga uk³adu
ch³odzenia jest niemo¿liwa przy niskich
temperaturach zewnêtrznych.
Czynnoœci serwisowe
Po up³ywie trzech lat od daty pierwszej
rejestracji samochodu zalecane jest
wykonywanie przegl¹du uk³adów
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji raz
w roku. Zapewni to ich optymaln¹ sprawnoœæ.
z Kontrola poprawnoœci dzia³ania i ciœnienia
roboczego
z Kontrola uk³adu ogrzewania
z Kontrola szczelnoœci
z Kontrola pasków napêdowych
z Czyszczenie skraplacza i opró¿nienie
parownika
z Kontrola wydajnoœci
Jazda i prowadzenie
Jazda i prowadzenie
Manualno-automatyczna skrzynia
biegów 3
Manualno-automatyczna skrzynia biegów 3
umo¿liwia rêczn¹ (tryb manualny) lub
automatyczn¹ (tryb automatyczny) zmianê
biegów, w obu przypadkach z automatyczn¹
obs³ug¹ sprzêg³a.
Manualno-automatyczna skrzynia
biegów 3................................................
Manualna skrzynia biegów .....................
Zalecenia eksploatacyjne .......................
Oszczêdzanie paliwa, ochrona
œrodowiska .............................................
Paliwo, tankowanie ..................................
Katalizator, emisja spalin ........................
Uk³ady kontroli jazdy ...............................
Hydrauliczny uk³ad hamulcowy..............
Uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu
kó³ podczas hamowania (ABS u).......
Hamulec postojowy..................................
System Brake Assist .................................
System Hill Start Assist 3 (HSA) ..............
Ko³a i opony..............................................
Baga¿nik dachowy 3...............................
Hak holowniczy 3 ....................................
Od³¹czany hak holowniczy 3..................
Jazda z przyczep¹ ...................................
127
132
133
135
137
140
144
149
150
151
151
151
151
156
156
157
160
Wyœwietlacz skrzyni biegów
Pokazuje tryb pracy i aktualny bieg.
Gdy aktywny jest program zimowy,
wyœwietlane jest wskazanie T.
127
128
Jazda i prowadzenie
DŸwignia zmiany biegów w po³o¿eniu o
(œrodkowym)
Wciœniêcie peda³u hamulca i przestawienie
dŸwigni zmiany biegów z po³o¿enia N
w po³o¿enie o (œrodkowe) spowoduje
uaktywnienie trybu automatycznego
przek³adni Easytronic i wybranie pierwszego
biegu (lub, gdy w³¹czony jest program
zimowy, drugiego biegu). Na wyœwietlaczu
skrzyni biegów pojawia siê litera „A”.
Uruchamianie silnika
Wcisn¹æ peda³ hamulca w momencie
uruchamiania silnika. Uruchomienie silnika
jest mo¿liwe tylko po ustawieniu dŸwigni
zmiany biegów w po³o¿eniu N i wciœniêciu
peda³u hamulca. Na wyœwietlaczu skrzyni
biegów widoczna jest wówczas litera „N”.
Jeœli peda³ hamulca nie jest wciœniêty
i na tablicy wskaŸników œwieci lampka
kontrolna j 3, a na wyœwietlaczu skrzyni
biegów miga litera „N”, silnika nie mo¿na
uruchomiæ.
Silnika nie mo¿na uruchomiæ, jeœli nie dzia³aj¹
œwiat³a hamowania.
Obs³uga manualno-automatycznej skrzyni
biegów za pomoc¹ dŸwigni zmiany biegów
DŸwigniê zmiany biegów nale¿y zawsze
przesuwaæ do oporu. Nale¿y zwracaæ uwagê
na wskaŸnik biegu b¹dŸ trybu
na wyœwietlaczu skrzyni biegów.
Przesun¹æ dŸwigniê zmiany biegów
w kierunku N
Po³o¿enie neutralne
Po zwolnieniu peda³u hamulca samochód
powoli rusza. Jeœli peda³ hamulca nie jest
wciœniêty, litera „A” miga. Nale¿y wtedy
wcisn¹æ peda³ przyspieszenia albo przestawiæ
dŸwigniê zmiany biegów z powrotem
w po³o¿enie N i powtórzyæ powy¿sz¹
procedurê, zaczynaj¹c od wciœniêcia peda³u.
W trybie automatycznym inne biegi s¹
wybierane automatycznie, bez wzglêdu
na warunki jazdy.
Jazda i prowadzenie
DŸwignia zmiany biegów w po³o¿eniu + lub zmiana biegu na wy¿szy
+
zmiana biegu na ni¿szy
W przypadku wybrania wy¿szego biegu przy
zbyt niskiej prêdkoœci lub ni¿szego biegu przy
zbyt wysokiej prêdkoœci zmiana biegu nie
nast¹pi. Zapobiega to pracy silnika ze zbyt
ma³¹ lub zbyt du¿¹ prêdkoœci¹ obrotow¹.
Poszczególne biegi mo¿na pomijaæ poprzez
kilkakrotne przesuniêcie dŸwigni w krótkich
odstêpach czasu.
DŸwignia zmiany biegów w po³o¿eniu A/M
Prze³¹czanie pomiêdzy trybem
automatycznym a manualnym.
W trybie manualnym biegi mo¿na wybieraæ
rêcznie, przesuwaj¹c dŸwigniê w kierunku +
lub -. W³¹czony bieg jest pokazywany
na wyœwietlaczu.
Przy zbyt niskiej prêdkoœci obrotowej silnika
nastêpuje automatyczna redukcja biegu,
nawet w trybie manualnym. Zapobiega
to „d³awieniu siê” silnika.
Zmiana z trybu automatycznego
na manualny nastêpuje po przestawieniu
dŸwigni zmiany biegów w po³o¿enie + lub -.
Optymalny bieg jest sygnalizowany
na wyœwietlaczu.
129
Zatrzymywanie samochodu
W trybie automatycznym i manualnym po
zatrzymaniu samochodu automatycznie
w³¹czany jest pierwszy bieg (drugi bieg przy
w³¹czonym trybie zimowym), a sprzêg³o
zostaje roz³¹czone. W trybie R pozostaje
w³¹czony bieg wsteczny.
Jeœli po otwarciu drzwi kierowcy rozlega siê
sygna³ ostrzegawczy (peda³ hamulca nie jest
wciœniêty), przesun¹æ dŸwigniê zmiany
biegów w po³o¿enie N i zaci¹gn¹æ hamulec
postojowy.
DŸwignia zmiany biegów w po³o¿eniu R
Bieg wsteczny. W³¹czaæ tylko po zatrzymaniu
pojazdu.
W razie koniecznoœci zatrzymania siê
na wzniesieniu nale¿y bezwzglêdnie
zaci¹gn¹æ hamulec postojowy lub nacisn¹æ
peda³ hamulca. Gdy w³¹czony jest jeden
z biegów, nie nale¿y dla podtrzymania równej
pracy silnika na biegu ja³owym zwiêkszaæ jego
prêdkoœci obrotowej, poniewa¿ mo¿e
to doprowadziæ do przegrzania sprzêg³a.
Wcisn¹æ przycisk na dŸwigni i ustawiæ j¹
w po³o¿eniu R. Na wyœwietlaczu skrzyni
biegów widoczna jest wówczas litera „R”.
Przy d³u¿szym postoju, na przyk³ad w korku
ulicznym lub przed przejazdem kolejowym,
zaleca siê wy³¹czyæ silnik.
Po ustawieniu dŸwigni w po³o¿eniu R podczas
jazdy litera „R” na wyœwietlaczu zaczyna
migaæ i ¿aden bieg nie zostaje w³¹czony.
Elektronicznie sterowane programy zmiany
biegów w trybie automatycznym
z Po uruchomieniu zimnego silnika program
regulacji temperatury roboczej powoduje
opóŸnion¹ zmianê biegów (zmiana
nastêpuje przy wy¿szej prêdkoœci obrotowej
silnika), dziêki czemu katalizator szybciej
nagrzewa siê do optymalnej temperatury.
z Program adaptacyjny automatycznie
dostosowuje zmianê biegów do warunków
jazdy, np. wiêkszego obci¹¿enia
samochodu lub k¹ta nachylenia drogi.
130
Jazda i prowadzenie
Hamowanie silnikiem
Tryb automatycznej zmiany biegów:
Przy zje¿d¿aniu ze wzniesienia manualnoautomatyczna skrzynia biegów wybiera
wy¿sze biegi przy stosunkowo wysokich
obrotach silnika. Podczas hamowania
manualno-automatyczna skrzynia biegów
prze³¹cza siê w odpowiednim momencie
na ni¿sze biegi.
Tryb manualnej zmiany biegów:
Aby w pe³ni wykorzystaæ efekt hamowania
silnikiem przy zje¿d¿aniu ze wzniesienia,
nale¿y w odpowiednim momencie
zredukowaæ bieg.
Program zimowy T
W razie trudnoœci z ruszaniem na œliskiej
nawierzchni nacisn¹æ przycisk T
(na wyœwietlaczu skrzyni biegów pojawi siê
litera „A” i symbol T). Manualnoautomatyczna skrzynia biegów przejdzie
w tryb automatyczny i samochód rozpocznie
jazdê z drugiego biegu.
Wymuszona redukcja biegów
Wciœniêcie peda³u przyspieszenia
z pokonaniem punktu granicznego
spowoduje wybranie ni¿szego biegu,
o ile silnik bêdzie pracowa³ z odpowiedni¹
prêdkoœci¹ obrotow¹.
Program zimowy zostaje wy³¹czony:
Gdy prêdkoœæ obrotowa silnika osi¹gnie górn¹
granicê, nastêpuje automatyczna zmiana
biegu na wy¿szy, nawet w trybie manualnym.
z po ponownym naciœniêciu przycisku T,
z po wy³¹czeniu zap³onu,
z w razie uaktywnienia trybu manualnego,
z gdy temperatura sprzêg³a wzroœnie do zbyt
wysokiego poziomu.
W czasie trwania wymuszonej redukcji biegu
nie jest mo¿liwa rêczna zmiana biegu.
Bez u¿ycia wymuszonej redukcji biegu taka
automatyczna zmiana biegu na wy¿szy nie
nastêpuje w trybie manualnym.
Uwalnianie ugrzêŸniêtego samochodu
Jeœli zaistnieje koniecznoœæ uwolnienia
pojazdu z piasku, b³ota, œniegu lub dziury,
nale¿y prze³¹czaæ dŸwigniê wy³¹cznie
pomiêdzy po³o¿eniami o (œrodkowym) oraz R.
Utrzymywaæ mo¿liwie niskie obroty silnika
w celu unikniêcia gwa³townego
przyspieszenia samochodu po odzyskaniu
normalnej przyczepnoœci.
Jazda i prowadzenie
131
Gara¿owanie samochodu
Zaci¹gn¹æ hamulec postojowy i wyj¹æ kluczyk
z wy³¹cznika zap³onu. Ostatnio wybrany bieg
(sygnalizowany lampk¹ kontroln¹
na wyœwietlaczu skrzyni biegów) pozostanie
w³¹czony. Gdy dŸwignia jest ustawiona
w po³o¿eniu N, nie jest w³¹czony ¿aden bieg.
Po wy³¹czeniu zap³onu manualnoautomatyczna skrzynia biegów przestaje
reagowaæ na ruchy dŸwigni zmiany biegów.
Je¿eli kluczyk pozostanie w wy³¹czniku
zap³onu, przy d³u¿szym postoju mo¿e dojœæ
do roz³adowania akumulatora.
Manewrowanie samochodem
Do dok³adnego manewrowania samochodem
podczas parkowania, wje¿d¿ania do gara¿u
itp. mo¿na wykorzystaæ powolny ruch
pojazdu, zwalniaj¹c peda³ hamulca przy
w³¹czonym biegu.
Nie wolno naciskaæ równoczeœnie peda³u
przyspieszenia i peda³u hamulca.
W celu ochrony manualno-automatycznej
skrzyni biegów przed uszkodzeniem powolny
ruch samochodu po zwolnieniu hamulca nie
wystêpuje przy bardzo wysokich
temperaturach sprzêg³a.
Lampka kontrolna R miga przez kilka sekund
po wy³¹czeniu zap³onu, jeœli hamulec
postojowy nie zostanie zaci¹gniêty.
Usterka
W celu zabezpieczenia przek³adni manualnoautomatycznej przed uszkodzeniem sprzêg³o
jest automatycznie blokowane, gdy jego
temperatura wzrasta do zbyt wysokiej
wartoœci.
W razie wyst¹pienia usterki zaœwieci siê
lampka kontrolna A. Mo¿liwe jest
kontynuowanie jazdy, jednak niedostêpny
bêdzie tryb manualnej zmiany biegów.
Jeœli na wyœwietlaczu skrzyni biegów widoczna
jest równie¿ litera „F”, nie mo¿na
kontynuowaæ jazdy.
Usun¹æ usterkê w warsztacie. Zintegrowana
funkcja autodiagnostyki umo¿liwia szybkie
usuwanie usterek.
132
Jazda i prowadzenie
3. Oczyœciæ skrzyniê biegów w okolicach
pokrywki (patrz rysunek), aby po jej zdjêciu
do otworu nie dosta³y siê ¿adne
zabrudzenia.
4. Obróciæ pokrywkê w celu jej poluzowania
i zdj¹æ, unosz¹c do góry – patrz rysunek.
5. Za pomoc¹ œrubokrêta z p³ask¹ koñcówk¹
(narzêdzia samochodowe 3 3 169) obróciæ
œrubê regulacyjn¹ do oporu w prawo.
Sprzêg³o zostanie roz³¹czone.
Przestroga
Przerwa w dop³ywie pr¹du
Jeœli przerwa w dop³ywie pr¹du wyst¹pi
w sytuacji, gdy wybrany jest któryœ z biegów,
sprzêg³o nie zostanie roz³¹czone Samochód
jest wówczas unieruchomiony.
Jeœli dojdzie do roz³adowania akumulatora,
silnik mo¿na bêdzie uruchomiæ, wykorzystuj¹c
przewody rozruchowe 3 164.
W przypadku, gdy przyczyn¹ usterki nie
jest roz³adowanie akumulatora, nale¿y
skorzystaæ z pomocy warsztatu. Jeœli zachodzi
koniecznoœæ usuniêcia samochodu z drogi,
sprzêg³o nale¿y roz³¹czyæ.
1. Zaci¹gn¹æ hamulec postojowy
i wy³¹czyæ zap³on.
2. Unieœæ pokrywê komory silnika
i podeprzeæ j¹ wspornikiem.
Nie pokonywaæ oporu, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ uszkodzenie przek³adni
Easytronic.
6. Za³o¿yæ oczyszczon¹ pokrywkê. Pokrywka
musi œciœle przylegaæ do obudowy.
Przestroga
Po roz³¹czeniu sprzêg³a w ten sposób nie
wolno holowaæ samochodu ani uruchamiaæ
silnika. Mo¿na jedynie przemieœciæ
samochód na niewielk¹ odleg³oœæ.
Niezw³ocznie zwróciæ siê do warsztatu
o pomoc.
Manualna skrzynia biegów
W celu wybrania biegu wstecznego zatrzymaæ
samochód, wcisn¹æ peda³ sprzêg³a i odczekaæ
3 sekundy, a nastêpnie wcisn¹æ przycisk
znajduj¹cy siê na dŸwigni zmiany biegów
i wybraæ bieg wsteczny.
Jeœli biegu nie mo¿na w³¹czyæ, ustawiæ
dŸwigniê w po³o¿eniu neutralnym, zwolniæ
i ponownie wcisn¹æ peda³ sprzêg³a,
a nastêpnie ponownie wybraæ bieg.
Peda³ sprzêg³a nale¿y zwalniaæ jak
najszybciej.
Podczas ka¿dorazowej zmiany biegu
wymagane jest wciœniêcie peda³u sprzêg³a
do oporu. Na pedale sprzêg³a nie nale¿y
opieraæ stopy, poniewa¿ powoduje to
przyspieszone zu¿ycie tarczy sprzêg³a.
Jazda i prowadzenie
Zalecenia eksploatacyjne
Pierwsze 1000 km przebiegu
Nale¿y jeŸdziæ ze zmienn¹ prêdkoœci¹.
Nie wciskaæ do oporu peda³u przyspieszenia.
Unikaæ jazdy na niskich obrotach.
JeŸdziæ z umiarkowan¹ dynamik¹.
Na wszystkich biegach wciskaæ peda³
przyspieszenia maksymalnie
do oko³o 3/4 skoku.
Nie przekraczaæ 3/4 dopuszczalnej prêdkoœci
samochodu.
Podczas pierwszych 200 km nie hamowaæ
gwa³townie, o ile nie jest to konieczne.
W czasie pierwszej jazdy odparowuje wosk
i olej pokrywaj¹cy elementy uk³adu
wydechowego. Po zakoñczeniu pierwszej
jazdy pozostawiæ samochód na jakiœ czas
na wolnym powietrzu i nie wdychaæ oparów.
W okresie docierania zu¿ywana jest wiêksza
iloϾ paliwa i oleju.
Nie wolno jechaæ z wy³¹czonym silnikiem
Nie dzia³a wówczas wiele uk³adów
(np. wspomaganie uk³adu hamulcowego czy
wspomaganie uk³adu kierowniczego 3).
Stwarza to zagro¿enie dla samego kierowcy,
a tak¿e dla innych u¿ytkowników drogi.
Wspomaganie uk³adu hamulcowego
Po jednorazowym lub dwukrotnym wciœniêciu
peda³u hamulca przy wy³¹czonym silniku
przestaje dzia³aæ wspomaganie uk³adu
hamulcowego. SkutecznoϾ hamowania nie
zmienia siê, jednak hamowanie wymaga
u¿ycia znacznie wiêkszej si³y.
Elektryczne wspomaganie uk³adu
kierowniczego 3
Jeœli wspomaganie uk³adu kierowniczego nie
dzia³a, np. podczas holowania z wy³¹czonym
silnikiem, samochód pozostaje sterowny,
ale manewrowanie kierownic¹ wymaga
u¿ycia znacznie wiêkszej si³y.
Jazda w terenie górzystym, ci¹gniêcie
przyczepy
Wentylator ch³odnicy napêdzany jest
elektrycznie. Dziêki temu wydajnoœæ
ch³odzenia nie jest uzale¿niona od prêdkoœci
obrotowej silnika.
Przy wysokich prêdkoœciach obrotowych
silnika wydziela siê wiêksza iloœæ ciep³a.
Z tego wzglêdu, gdy podczas jazdy pod górê
samochód radzi sobie na wy¿szym biegu, nie
nale¿y go zmieniaæ na ni¿szy.
133
Jazda z obci¹¿onym baga¿nikiem
dachowym
Nie przekraczaæ dopuszczalnego obci¹¿enia
dachu 3 224. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
baga¿ nale¿y roz³o¿yæ równomiernie
i zabezpieczyæ pasami. Dostosowaæ ciœnienie
w oponach do warunków obci¹¿enia. Nie
przekraczaæ prêdkoœci 120 km/h. Czêsto
sprawdzaæ i w razie potrzeby napinaæ pasy
mocuj¹ce. Przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych
w danym kraju przepisów w tym zakresie.
Wy³¹czanie silnika
Po wy³¹czeniu silnika wentylatory ch³odz¹ce
w komorze silnika mog¹ jeszcze przez pewien
czas pracowaæ.
Jeœli temperatura silnika jest bardzo wysoka,
np. w wyniku jazdy w terenie górzystym:
w celu unikniêcia nadmiernej akumulacji
ciep³a pozostawiæ silnik przez ok. 2 minuty
na biegu ja³owym.
Wersje z silnikiem wyposa¿onym
w turbosprê¿arkê 3
Po jeŸdzie z wysokimi prêdkoœciami
obrotowymi lub z du¿ym obci¹¿eniem silnika
nale¿y przed wy³¹czeniem silnika przez
pewien czas jechaæ bez jego nadmiernego
obci¹¿ania lub przez ok. 30 sekund
pozostawiæ go na biegu ja³owym.
W przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ
do uszkodzenia turbosprê¿arki.
134
Jazda i prowadzenie
Mniejsze zu¿ycie paliwa – wiêcej
przejechanych kilometrów
Nale¿y przestrzegaæ zamieszczonych
na poprzedniej stronie zaleceñ dotycz¹cych
docierania silnika oraz podanych
na nastêpnych stronach wskazówek odnoœnie
oszczêdzania energii.
Prawid³owa, poprawna technicznie
i ekonomiczna jazda zapewni maksymaln¹
trwa³oœæ i sprawnoœæ samochodu.
Odcinanie dop³ywu paliwa
Dop³yw paliwa do silnika jest automatycznie
odcinany, gdy wybrany jest któryœ z biegów,
ale peda³ przyspieszenia nie jest wciœniêty.
Funkcja ta nie dzia³a w przypadku, gdy
temperatura katalizatora jest zbyt wysoka.
Wersje z silnikiem wyposa¿onym
w turbosprê¿arkê 3
Przy raptownym zwolnieniu peda³u
przyspieszenia mo¿e byæ s³yszalny szum
powietrza przep³ywaj¹cego przez sprê¿arkê.
Prêdkoœæ obrotowa silnika
Silnik powinien na ka¿dym biegu pracowaæ
na optymalnych obrotach.
Rozgrzewanie silnika
Silnik powinien rozgrzewaæ siê podczas jazdy,
a nie na biegu ja³owym. Dopóki silnik nie
osi¹gnie w³aœciwej temperatury pracy,
utrzymywaæ umiarkowan¹ prêdkoœæ.
Po uruchomieniu zimnego silnika manualnoautomatyczna skrzynia biegów 3, pracuj¹c
w trybie automatycznym nie w³¹cza wy¿szych
biegów, dopóki prêdkoœæ nie wzroœnie. Dziêki
temu katalizator szybko rozgrzewa siê do
temperatury zapewniaj¹cej maksymaln¹
redukcjê emisji szkodliwych substancji.
W³aœciwy dobór biegu
Na biegu ja³owym oraz w czasie jazdy
na ni¿szych biegach silnik nie powinien
pracowaæ na wysokich obrotach. Zbyt
wysokie obroty na poszczególnych
prze³o¿eniach oraz czêste zatrzymywanie
siê i ruszanie wp³ywaj¹ na szybsze zu¿ycie
silnika i zwiêkszaj¹ zu¿ycie paliwa.
Redukcja biegu
W razie spadku prêdkoœci zmieniæ bieg
na ni¿szy, staraj¹c siê nie dopuœciæ
do poœlizgu sprzêg³a przy wysokich obrotach
silnika. Jest to szczególnie istotne przy jeŸdzie
pod górê.
Wentylator ch³odnicy
Wentylator ch³odnicy jest sterowany
wy³¹cznikiem termicznym i w³¹cza siê tylko
w razie potrzeby.
W niektórych wersjach silnikowych wentylator
ch³odnicy w³¹cza siê automatycznie podczas
czyszczenia filtra cz¹stek sta³ych 3.
Peda³y
W miejscu, gdzie spoczywaj¹ stopy,
nie umieszczaæ ¿adnych przedmiotów,
które mog³yby wœlizgn¹æ siê pod peda³y
i ograniczyæ ich skok.
Aby nie ograniczyæ skoku peda³ów,
nie umieszczaæ pod nimi dywaników.
Akumulator
Podczas jazdy z nisk¹ prêdkoœci¹, a tak¿e
po zatrzymaniu samochodu, np. w warunkach
gêstego ruchu miejskiego, nale¿y w miarê
mo¿liwoœci wy³¹czyæ zbêdne urz¹dzenia
elektryczne (np. ogrzewanie szyby tylnej,
podgrzewanie foteli przednich itp.).
W trakcie rozruchu silnika wcisn¹æ peda³
sprzêg³a, aby zmniejszyæ obci¹¿enie
rozrusznika i akumulatora.
Jazda i prowadzenie
Oszczêdzanie paliwa, ochrona
œrodowiska
Technologia przysz³oœci
W procesie konstruowania i produkcji Opla
Merivy zastosowano materia³y nieszkodliwe
dla œrodowiska i w du¿ej mierze podlegaj¹ce
recyklingowi. Równie¿ zastosowana
technologia produkcji jest przyjazna
dla œrodowiska.
Odpady produkcyjne poddawane s¹
recyklingowi, a odzyskane materia³y
ponownie wykorzystywane. Zmniejszenie
iloœci zu¿ywanej wody oraz energii przyczynia
siê do oszczêdzania zasobów naturalnych.
Nowoczesna konstrukcja samochodu oznacza
tak¿e ³atwoœæ jego demonta¿u oraz
posegregowania poszczególnych rodzajów
materia³ów w celu ponownego wykorzystania.
Do produkcji nie u¿yto surowców, takich jak
azbest czy kadm. W uk³adzie klimatyzacji 3
zastosowano czynnik ch³odniczy
niezawieraj¹cy freonu.
Wykorzystano nowoczesne techniki
lakiernicze, w których jako rozcieñczalnik
stosuje siê wodê.
Z³omowanie samochodu
Informacje na temat z³omowania oraz
recyklingu samochodu mo¿na znaleŸæ
w Internecie na stronie www.opel.com.
Styl jazdy przyjazny dla œrodowiska
z Konsekwencj¹ nieekonomicznej jazdy jest
wysoki poziom ha³asu i emisji spalin.
z Dlatego nale¿y przestrzegaæ zasady:
„mniejsze zu¿ycie paliwa = wiêcej
przejechanych kilometrów”.
Ekonomiczna jazda przyczynia siê równie¿
do spadku poziomu ha³asu oraz
zmniejszenia emisji spalin. Taki styl jazdy
jest op³acalny i pozytywnie wp³ywa
na otoczenie.
Zu¿ycie paliwa zale¿y w du¿ej mierze od
stylu jazdy kierowcy. Poni¿sze wskazówki
pomog¹ utrzymaæ zu¿ycie paliwa
na optymalnym poziomie 3 222.
Podczas tankowania samochodu warto
skontrolowaæ zu¿ycie paliwa. Dziêki temu
³atwo i szybko mo¿na wykryæ ewentualne
nieprawid³owoœci, powoduj¹ce nadmierne
zu¿ycie paliwa.
135
Rozgrzewanie silnika
z Jazda z ca³kowicie otwart¹ przepustnic¹
oraz praca nie rozgrzanego silnika
na biegu ja³owym przyspieszaj¹ jego
zu¿ycie, a tak¿e zwiêkszaj¹ zu¿ycie paliwa,
poziom emisji spalin, zawartoϾ
szkodliwych substancji w gazach
spalinowych oraz poziom ha³asu.
z Ruszaæ zaraz po uruchomieniu silnika.
Do czasu rozgrzania silnika utrzymywaæ
umiarkowan¹ prêdkoœæ obrotow¹.
Równomierna prêdkoœæ
z Nierównomierna jazda powoduje znaczne
zwiêkszenie zu¿ycia paliwa, emisji spalin,
zawartoœci szkodliwych substancji
w gazach spalinowych oraz poziomu
ha³asu.
z Unikaæ niepotrzebnego przyspieszania
i hamowania. Zaleca siê zachowanie
równomiernej prêdkoœci jazdy.
W miarê mo¿liwoœci planowaæ jazdê
i unikaæ czêstego zatrzymywania siê
i ruszania, np. na skrzy¿owaniach czy
w korkach ulicznych. Wybieraæ ³atwo
przejezdne trasy.
Bieg ja³owy
z Silnik zu¿ywa paliwo równie¿ na biegu
ja³owym.
z W przypadku postoju d³u¿szego ni¿
jedna minuta silnik op³aca siê wy³¹czyæ.
Piêæ minut pracy silnika na biegu ja³owym
odpowiada w przybli¿eniu jednemu
kilometrowi jazdy.
136
Jazda i prowadzenie
Odcinanie dop³ywu paliwa
z Dop³yw paliwa jest odcinany
automatycznie w sytuacjach takich,
jak zje¿d¿anie ze wzniesienia czy
hamowanie 3 134.
z Aby nie przerywaæ dzia³ania tej funkcji,
nie nale¿y wtedy wciskaæ peda³u
przyspieszenia ani peda³u sprzêg³a.
W³aœciwy dobór biegu
z Jazda ze zbyt wysok¹ prêdkoœci¹ obrotow¹
silnika wp³ywa na jego szybsze zu¿ycie
i zwiêksza zu¿ycie paliwa.
z Nie obci¹¿aæ nadmiernie silnika. Unikaæ
jazdy na wysokich obrotach.
Kierowanie siê wskazaniami obrotomierza
pomaga oszczêdziæ paliwo. Silnik powinien
pracowaæ na optymalnych obrotach,
z utrzymaniem równomiernej prêdkoœci
na ka¿dym biegu. JeŸdziæ na jak
najwy¿szym biegu, mo¿liwie szybko
zmieniaj¹c go z biegu ni¿szego. Bieg
zredukowaæ dopiero, gdy silnik z trudem
pracuje na biegu wy¿szym.
Jazda z du¿¹ prêdkoœci¹
z Im wy¿sza prêdkoœæ jazdy, tym wiêksze
zu¿ycie paliwa i wiêkszy poziom ha³asu.
Podczas jazdy z maksymaln¹ prêdkoœci¹
znacznie podnosi siê zu¿ycie paliwa,
poziom ha³asu oraz emisja spalin.
z Nawet lekkie cofniêcie peda³u
przyspieszenia pozwala zaoszczêdziæ
sporo paliwa, bez odczuwalnego
zmniejszenia prêdkoœci.
Nie przekraczaj¹c 3/4 maksymalnej
prêdkoœci jazdy, mo¿na zaoszczêdziæ
nawet do 50% paliwa bez wiêkszego
wp³ywu na czas podró¿y.
Ciœnienie w oponach
z Zbyt niskie ciœnienie w oponach,
powoduj¹ce zwiêkszone opory toczenia,
przyczynia siê do zwiêkszenia kosztów
eksploatacji samochodu na dwa sposoby:
zwiêksza siê zu¿ycie paliwa oraz szybciej
zu¿ywaj¹ siê opony.
z Zaleca siê regularne kontrolowanie
ciœnienia (co 14 dni).
Odbiorniki energii elektrycznej
z Pobór mocy przez urz¹dzenia elektryczne
zwiêksza zu¿ycie paliwa.
z W miarê mo¿liwoœci wy³¹czyæ wszystkie
urz¹dzenia dodatkowo pobieraj¹ce pr¹d
(np. uk³ad klimatyzacji 3 czy ogrzewanie
szyby tylnej).
Baga¿niki dachowe, uchwyty na narty
z Baga¿niki dachowe i uchwyty na narty
zwiêkszaj¹ opór powietrza, przez
co zu¿ycie paliwa mo¿e wzrosn¹æ
o ok. 1 l/100 km.
z Nale¿y je zdemontowaæ, jeœli nie bêd¹
u¿ywane.
Naprawa i obs³uga techniczna
z Nieprawid³owo wykonane naprawy,
regulacje oraz czynnoœci obs³ugi
technicznej mog¹ spowodowaæ wzrost
zu¿ycia paliwa. Nie wolno samodzielnie
wykonywaæ prac zwi¹zanych z napraw¹
silnika.
Sposób pozbywania siê odpadów mo¿e byæ
niezgodny z przepisami o ochronie
œrodowiska.
Niektóre czêœci nie podlegaj¹ recyklingowi.
Kontakt z niektórymi materia³ami
eksploatacyjnymi mo¿e stwarzaæ
zagro¿enie dla zdrowia.
z Naprawy i czynnoœci obs³ugi technicznej
nale¿y powierzaæ centrum Opel Partner.
Trudne warunki eksploatacyjne
z Strome podjazdy, ostre zakrêty, z³y stan
nawierzchni i warunki zimowe powoduj¹
wzrost zu¿ycia paliwa.
Zu¿ycie paliwa znacznie wzrasta w ruchu
miejskim i przy niskich temperaturach,
zw³aszcza w przypadku krótkich
przejazdów, kiedy silnik nie osi¹ga
normalnej temperatury pracy.
z Przestrzeganie równie¿ w takich warunkach
wymienionych powy¿ej zaleceñ pozwoli
utrzymaæ zu¿ycie paliwa w optymalnych
granicach.
Jazda i prowadzenie
Paliwo, tankowanie
Zu¿ycie paliwa
Zu¿ycie paliwa jest obliczane dla okreœlonych
warunków jazdy 3 222.
Wyposa¿enie dodatkowe zwiêksza masê
pojazdu. W rezultacie mo¿e wzrosn¹æ zu¿ycie
paliwa, przy jednoczesnym obni¿eniu
prêdkoœci jazdy.
Do czasu przejechania pierwszych kilku
tysiêcy kilometrów tarcie pomiêdzy
elementami silnika i skrzyni biegów jest
wy¿sze. Ma to wp³yw na zwiêkszenie zu¿ycia
paliwa.
Paliwo do silników benzynowych
Nale¿y tankowaæ wy³¹cznie benzynê
bezo³owiow¹ zgodn¹ z norm¹ DIN EN 228.
Paliw o zawartoœci etanolu powy¿ej 5% mo¿na
u¿ywaæ, tylko jeœli samochód zosta³
profesjonalnie – i w sposób zgodny
z wytycznymi producenta – przystosowany
do zasilania tego rodzaju paliwami.
Nale¿y tankowaæ wy³¹cznie paliwo o
zalecanej liczbie oktanowej (wartoœci
wyró¿nione t³ustym drukiem 3 218).
Zastosowanie paliwa o zbyt niskiej liczbie
oktanowej mo¿e spowodowaæ spadek mocy
silnika i momentu obrotowego, a tak¿e
niewielki wzrost zu¿ycia paliwa.
Przestroga
Zatankowanie paliwa o zbyt niskiej liczbie
oktanowej mo¿e doprowadziæ do
nieprawid³owej pracy, a nawet
uszkodzenia silnika.
137
Paliwo do silników wysokoprê¿nych
Nale¿y tankowaæ wy³¹cznie olej napêdowy
o obni¿onej zawartoœci siarki (maks. 50 ppm)
i zgodny z norm¹ DIN EN 590.
Zabronione jest stosowanie olejów do silników
okrêtowych, olejów opa³owych, emulsji
wodnych, a tak¿e olejów napêdowych
wyprodukowanych w ca³oœci lub czêœciowo
na bazie t³uszczów roœlinnych, takich jak olej
rzepakowy czy paliwo biodiesel. Olej
napêdowy nie mo¿e byæ mieszany z paliwami
przeznaczonymi do silników benzynowych.
P³ynnoœæ oleju napêdowego i jego podatnoœæ
na filtrowanie s¹ uzale¿nione od temperatury
zewnêtrznej. Zim¹ nale¿y tankowaæ olej
napêdowy o gwarantowanych przez jego
producenta w³aœciwoœciach
niskotemperaturowych.
138
Jazda i prowadzenie
Korek wlewu paliwa
Odpowiedni¹ funkcjonalnoœæ zapewniaj¹
tylko oryginalne korki firmy Opel. Samochody
z silnikami wysokoprê¿nymi posiadaj¹
specjalne korki wlewu paliwa.
9 Ostrze¿enie
Paliwo jest materia³em ³atwopalnym
i wybuchowym. Dlatego podczas
tankowania nie wolno paliæ. Ponadto
w trakcie tankowania i w bezpoœrednim
s¹siedztwie paliwa nie nale¿y u¿ywaæ
otwartego p³omienia ani urz¹dzeñ
wytwarzaj¹cych iskry.
Jeœli w samochodzie czuæ zapach paliwa,
nale¿y bezzw³ocznie zwróciæ siê do
warsztatu w celu usuniêcia przyczyny
usterki.
Uzupe³nianie paliwa
9 Ostrze¿enie
Przed rozpoczêciem tankowania nale¿y
wy³¹czyæ silnik i zewnêtrzne urz¹dzenia
grzewcze z komorami spalania 3
(o ich zamontowaniu informuje naklejka
na klapce wlewu paliwa). Nale¿y równie¿
wy³¹czyæ telefony komórkowe.
Podczas tankowania nale¿y œciœle
przestrzegaæ instrukcji i wytycznych
dotycz¹cych klientów stacji benzynowej.
Jazda i prowadzenie
W³aœciwy przebieg tankowania zale¿y
w du¿ym stopniu od urz¹dzenia
dystrybucyjnego:
1. W³o¿yæ koñcówkê wê¿a dystrybutora
do koñca i w³¹czyæ dozowanie paliwa.
2. Po automatycznym wy³¹czeniu dozowania
mo¿na jeszcze dolaæ paliwa do pe³nej
pojemnoœci zbiornika poprzez
kontrolowane dope³nienie (w dwóch
porcjach). Koñcówkê wê¿a dystrybutora
nale¿y wsun¹æ do oporu.
Po zakoñczeniu tankowania w³o¿yæ i dokrêciæ
do oporu korek wlewu paliwa, a¿ do
s³yszalnego zablokowania zapadki.
Otwór wlewowy paliwa znajduje siê
z ty³u samochodu po prawej stronie.
Klapka wlewu paliwa jest blokowana wraz
z drzwiami samochodu 3 28.
Otworzyæ klapkê wlewu paliwa.
Odkrêciæ korek wlewu paliwa, wyj¹æ
go i zawiesiæ na klapce wlewu paliwa.
Zbiornik paliwa posiada zabezpieczenie
chroni¹ce go przed przepe³nieniem.
Zamkn¹æ klapkê wlewu paliwa.
Przestroga
Natychmiast wytrzeæ wszelkie œlady
rozlanego paliwa.
139
140
Jazda i prowadzenie
W przypadku zatankowania paliwa
niezgodnego z zaleceniami przedstawionymi
na stronach 137 i 218 (np. paliwa zastêpuj¹cego
benzynê o³owiow¹, czyli tzw. paliwa LRP, lub
benzyny z zawartoœci¹ o³owiu) mo¿e dojœæ
do uszkodzenia katalizatora lub podzespo³ów
elektronicznych samochodu.
Przestroga
Nieprzestrzeganie poni¿szych wskazówek
mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
katalizatora i innych podzespo³ów
samochodu.
Katalizator, emisja spalin
Katalizator
Katalizator znacz¹co obni¿a emisjê
szkodliwych substancji znajduj¹cych siê
w spalinach, np. tlenku wêgla (CO),
wêglowodorów (CH) i tlenków azotu (NOx).
z W przypadku problemów z zap³onem,
nierównomiernej pracy silnika, wyraŸnego
spadku mocy silnika lub innych nietypowych
objawów nale¿y niezw³ocznie skontaktowaæ
siê z warsztatem. W razie potrzeby mo¿na
kontynuowaæ jazdê, ale jedynie przez krótki
czas i pod warunkiem utrzymywania niskiej
prêdkoœci obrotowej silnika.
Powy¿sze zalecenia nie dotycz¹ sytuacji,
gdy nietypowe objawy wynikaj¹ z zadzia³ania
elektronicznego uk³adu stabilizacji toru jazdy
(ESP®Plus 3) 3 144.
z Jeœli do katalizatora dostanie siê niespalone
paliwo, mo¿e dojœæ do jego przegrzania
i trwa³ego uszkodzenia.
Z tego wzglêdu nale¿y unikaæ niepotrzebnego
przed³u¿ania pracy rozrusznika podczas
uruchamiania silnika, ca³kowitego
opró¿nienia zbiornika paliwa oraz
uruchamiania silnika przez pchanie lub
holowanie samochodu.
Kontrola emisji spalin
Dziêki zastosowanym rozwi¹zaniom
technicznym w uk³adzie wtrysku paliwa
i zap³onowym w pojeŸdzie z katalizatorem
iloϾ szkodliwych substancji w spalinach,
takich jak tlenek wêgla (CO), wêglowodory
(CH) oraz tlenki azotu (NOx) jest ograniczona
do minimum.
Jazda i prowadzenie
141
Jeœli zapali siê i po chwili zgaœnie, mo¿na ten
fakt zignorowaæ.
Zaœwiecenie siê lampki kontrolnej A mo¿e
sygnalizowaæ obecnoœæ wody w filtrze
paliwa 3 (w samochodzie z silnikiem
wysokoprê¿nym). Zleciæ warsztatowi
sprawdzenie, czy w filtrze paliwa nie
zgromadzi³a siê woda 3 210.
Jeœli lampka kontrolna miga po w³¹czeniu
zap³onu, oznacza to wyst¹pienie usterki
w uk³adzie immobilizera. Silnika nie mo¿na
bêdzie uruchomiæ 3 25.
Lampka kontrolna Z uk³adu kontroli emisji
spalin
Lampka zapala siê po w³¹czeniu zap³onu
i œwieci siê podczas uruchamiania silnika.
Gaœnie bezpoœrednio po uruchomieniu silnika.
Œwiecenie lampki podczas pracy silnika
oznacza usterkê w uk³adzie kontroli emisji
spalin. Mo¿e nast¹piæ przekroczenie
dopuszczalnych norm emisji spalin.
Niezw³ocznie zwróciæ siê do warsztatu
o pomoc.
Œwiecenie lampki przy pracuj¹cym silniku
oznacza wyst¹pienie awarii gro¿¹cej trwa³ym
uszkodzeniem katalizatora. Jazdê mo¿na
kontynuowaæ, pod warunkiem zmniejszenia
prêdkoœci do czasu gdy lampka przestanie
migaæ i zacznie œwieciæ w sposób ci¹g³y.
Niezw³ocznie zwróciæ siê do warsztatu o
pomoc.
Lampka kontrolna A uk³adu elektronicznego
silnika
Lampka œwieci siê przez kilka sekund
po w³¹czeniu zap³onu.
Jeœli zaœwieci siê przy pracuj¹cym silniku,
wyst¹pi³a usterka w uk³adzie elektronicznym
silnika lub skrzyni biegów. Uk³ad elektroniczny
prze³¹cza siê w tryb awaryjny. W trybie tym
mo¿e jednak wzrosn¹æ zu¿ycie paliwa,
a osi¹gi samochodu mog¹ ulec pogorszeniu.
W niektórych przypadkach usterkê mo¿na
usun¹æ poprzez wy³¹czenie i ponowne
uruchomienie silnika. Jeœli lampka kontrolna
œwieci nadal przy pracuj¹cym silniku, nale¿y
zwróciæ siê do warsztatu w celu usuniêcia
przyczyny usterki.
142
Jazda i prowadzenie
W niektórych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krótkich odcinków, samoistne
oczyszczenie filtra nie jest mo¿liwe.
Gazy spalinowe
9 Ostrze¿enie
Gazy spalinowe zawieraj¹ truj¹cy tlenek
wêgla, który jest bezbarwny i bezwonny.
Jego wdychanie stanowi zagro¿enie dla
¿ycia.
W razie stwierdzenia przedostawania siê
spalin do wnêtrza samochodu nale¿y
natychmiast otworzyæ okna i zwróciæ siê
do warsztatu.
Nale¿y unikaæ jazdy z otwartym
baga¿nikiem, gdy¿ wówczas gazy
spalinowe mog¹ przedostawaæ siê
do wnêtrza samochodu.
Jeœli wymagane jest oczyszczenie filtra,
a funkcja automatycznego czyszczenia
nie zadzia³a³a, bêdzie migaæ lampka
kontrolna !. Nale¿y wtedy kontynuowaæ
jazdê, uwa¿aj¹c, aby prêdkoœæ obrotowa
silnika nie spad³a poni¿ej wartoœci
2000 obr./min-1. W razie potrzeby nale¿y
zredukowaæ bieg. Czyszczenie filtra cz¹stek
sta³ych rozpocznie siê automatycznie.
Filtr cz¹stek sta³ych w silniku
wysokoprê¿nym 3
Filtr ten usuwa szkodliwe cz¹stki sta³e
ze spalin. Wyposa¿ony jest w funkcjê
automatycznego czyszczenia, która
uaktywnia siê samoczynnie podczas jazdy.
Czyszczenie odbywa siê przez spalenie
cz¹stek sadzy w wysokiej temperaturze.
Procedura ta jest przeprowadzana
automatycznie w okreœlonych warunkach
jezdnych i trwa maksymalnie 25 minut.
W trakcie czyszczenia filtra mo¿e wzrosn¹æ
zu¿ycie paliwa. Ponadto z uk³adu
wydechowego mo¿e siê wydobywaæ
nietypowy zapach i dym.
Jazda i prowadzenie
143
Obs³uga okresowa
Wszelkie przegl¹dy okresowe wykonywaæ
w podanych odstêpach czasu. Najlepiej zleciæ
te prace centrum Opel Partner, które
dysponuje odpowiednim sprzêtem
i wyszkolonym personelem. Elektroniczne
systemy diagnostyczne umo¿liwiaj¹ szybkie
usuniêcie usterki i dokonanie niezbêdnych
regulacji uk³adów elektronicznych. Uzyskuje
siê w ten sposób gwarancjê prawid³owego
funkcjonowania wszystkich elementów uk³adu
elektrycznego, wtryskowego i zap³onowego,
co zapewnia minimalny poziom emisji
szkodliwych substancji i maksymaln¹ trwa³oœæ
katalizatora.
W trakcie czyszczenia najlepiej kontynuowaæ
jazdê i nie wy³¹czaæ zap³onu. Czyszczenie
filtra trwa krócej w przypadku jazdy z wy¿sz¹
prêdkoœci¹ obrotow¹ silnika i z wiêkszym
obci¹¿eniem.
Po zakoñczeniu czyszczenia lampka
kontrolna ! zgaœnie.
W ten sposób u¿ytkownik samochodu w du¿ej
mierze przyczynia siê do zachowania
czystoœci powietrza i nie ³amie przepisów
dotycz¹cych emisji spalin.
Kontrola oraz regulacja uk³adu wtryskowego
i zap³onowego jest elementem przegl¹du
okresowego. Dlatego wszystkie przegl¹dy
okresowe nale¿y wykonywaæ w terminach
podanych w Ksi¹¿eczce serwisowej
i gwarancyjnej.
144
Jazda i prowadzenie
Uk³ady kontroli jazdy
Plus
Uk³ad stabilizacji toru jazdy (ESP® ) 3
Uk³ad ESP®Plus zwiêksza w razie potrzeby
stabilnoœæ samochodu w ka¿dej sytuacji
drogowej, bez wzglêdu na rodzaj nawierzchni
i przyczepnoœæ opon. Zapobiega równie¿
poœlizgowi kó³ napêdzanych.
Gdy tylko ko³a strac¹ przyczepnoœæ lub
samochód zacznie wpadaæ w poœlizg
(wyst¹pi podsterownoœæ/nadsterownoœæ),
uk³ad natychmiast zredukuje moc silnika
(zmieni siê odg³os pracy silnika) i odpowiednio
przyhamuje poszczególne ko³a. Dziêki temu
samochód uzyskuje lepsz¹ stabilnoœæ
na œliskiej nawierzchni.
Uk³ad ESP®Plus jest gotowy do pracy zaraz
po w³¹czeniu zap³onu, gdy zgaœnie lampka
kontrolna v.
Zadzia³anie uk³adu ESP®Plus jest
sygnalizowane miganiem lampki v.
W sytuacji krytycznej uk³ad ESP®Plus nie
dopuszcza do poœlizgu i utraty panowania
nad samochodem, sygnalizuj¹c jednoczeœnie
koniecznoœæ dostosowania prêdkoœci
do warunków panuj¹cych na drodze.
9 Ostrze¿enie
Œwiadomoœæ posiadania zaawansowanych
uk³adów zabezpieczaj¹cych nie powinna
sk³aniaæ do brawury za kierownic¹.
Uk³ad ESP®Plus nie zwalnia kierowcy
z obowi¹zku zachowania rozs¹dku
podczas jazdy.
Prêdkoœæ nale¿y zawsze dostosowywaæ
do warunków na drodze.
Jazda i prowadzenie
Lampka kontrolna v
Lampka œwieci siê przez kilka sekund
po w³¹czeniu zap³onu. Gdy zgaœnie,
uk³ad jest gotowy do pracy.
145
Œwieci siê w przypadku przerwy w dop³ywie
pr¹du, na przyk³ad po od³¹czeniu
akumulatora.
Po przerwie w dop³ywie pr¹du nale¿y
skalibrowaæ czujnik k¹ta skrêtu, co zapewni
prawid³owe dzia³anie uk³adu:
Lampka miga podczas jazdy:
Uk³ad stabilizacji toru jazdy zadzia³a³.
Mo¿e nast¹piæ redukcja mocy silnika
(s³yszalna zmiana odg³osu pracy silnika)
i lekkie wyhamowanie samochodu.
z Kalibracja automatyczna przy jeŸdzie
po linii prostej na poziomej, suchej
nawierzchni ze sta³¹, nisk¹ prêdkoœci¹
(od 20 do 40 km/h).
z Kalibracja rêczna poprzez obrót kierownicy
z jednej pozycji skrajnej do drugiej.
Lampka œwieci siê podczas jazdy:
Wyst¹pi³a usterka w uk³adzie. Jazdê mo¿na
kontynuowaæ, jednak w zale¿noœci od stanu
nawierzchni mo¿e dojœæ do utraty
przyczepnoœci.
Nale¿y usun¹æ przyczynê usterki. Funkcja
autodiagnostyki uk³adu umo¿liwia szybkie
wykrywanie usterek.
Jeœli lampka kontrolna nie zgaœnie
po pomyœlnym przeprowadzeniu kalibracji,
patrz uwagi w œrodkowej kolumnie.
146
Jazda i prowadzenie
Automatyczna kontrola prêdkoœci
(tempomat) 3
Uk³ad automatycznej kontroli prêdkoœci mo¿e
zapamiêtywaæ i utrzymywaæ szybkoœæ od ok.
30 do 200 km/h. W przypadku wje¿d¿ania
na wzniesienie lub zje¿d¿ania z niego
prêdkoœæ ta mo¿e siê zmieniæ.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa funkcja
automatycznej kontroli prêdkoœci mo¿e zostaæ
w³¹czona dopiero po jednokrotnym wciœniêciu
peda³u hamulca.
Uk³ad automatycznej kontroli prêdkoœci
obs³ugiwany jest przyciskami I, R i O,
umieszczonymi na dŸwigni prze³¹cznika
kierunkowskazów.
Funkcji nie nale¿y w³¹czaæ, jeœli utrzymywanie
sta³ej prêdkoœci nie jest wskazane
(np. w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa
w³asnego oraz innych uczestników ruchu,
w gêstym ruchu ulicznym czy na krêtych lub
œliskich drogach).
W samochodzie z manualno-automatyczn¹
skrzyni¹ biegów 3 tempomat nale¿y w³¹czaæ
jedynie gdy aktywny jest tryb automatycznej
zmiany biegów.
9 Ostrze¿enie
Przy w³¹czonym uk³adzie automatycznej
kontroli prêdkoœci czas reakcji kierowcy
mo¿e ulec wyd³u¿eniu ze wzglêdu na inne
ustawienie stóp.
Lampka kontrolna m 3
Lampka œwieci siê przez kilka sekund 3
po w³¹czeniu zap³onu. Gdy zgaœnie,
uk³ad jest gotowy do pracy.
Podczas jazdy lampka kontrolna m zapala
siê z chwil¹ w³¹czenia uk³adu.
Jazda i prowadzenie
Przyspieszanie
Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli
prêdkoœci przytrzymaæ wciœniêty przycisk I lub
nacisn¹æ go kilkakrotnie: prêdkoœæ wzrasta
p³ynnie lub stopniowo, co 2 km/h.
Po zwolnieniu przycisku I wybrana prêdkoœæ
zostaje zapamiêtana i jest utrzymywana.
Zmniejszanie zaprogramowanej prêdkoœci
Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli
prêdkoœci przytrzymaæ wciœniêty przycisk R lub
nacisn¹æ go kilkakrotnie: prêdkoœæ maleje
p³ynnie lub stopniowo, co 2 km/h.
Po zwolnieniu przycisku R wybrana prêdkoœæ
zostaje zapamiêtana i jest utrzymywana.
147
Wy³¹czanie
Krótko nacisn¹æ przycisk O: uk³ad
automatycznej kontroli prêdkoœci zostanie
wy³¹czony.
Funkcja automatycznej kontroli prêdkoœci
wy³¹czy siê samoczynnie, gdy:
z prêdkoœæ jazdy spadnie poni¿ej 30 km/h,
z zostanie wciœniêty peda³ hamulca,
z zostanie wciœniêty peda³ sprzêg³a 3 lub
z w przypadku manualno-automatycznej
skrzyni biegów 3 dŸwignia zmiany biegów
zostanie ustawiona w po³o¿eniu N.
W³¹czanie
Krótko nacisn¹æ przycisk I: aktualna prêdkoœæ
zostanie zapamiêtana i bêdzie utrzymywana.
Mo¿na zdj¹æ stopê z peda³u przyspieszenia.
Uwagi dotycz¹ce przechowywania ustawionej
prêdkoœci w pamiêci uk³adu
Zaprogramowana wartoœæ prêdkoœci jest
przechowywana w pamiêci uk³adu a¿ do
czasu wy³¹czenia zap³onu.
W ka¿dej chwili istnieje mo¿liwoœæ wciœniêcia
peda³u przyspieszenia w celu zwiêkszenia
prêdkoœci. Po jego zwolnieniu przywrócona
zostanie zapamiêtana prêdkoœæ.
Aby przywróciæ zaprogramowan¹ prêdkoœæ
jazdy, wystarczy krótko nacisn¹æ przycisk R,
gdy samochód porusza siê z prêdkoœci¹
powy¿ej 30 km/h.
148
Jazda i prowadzenie
UltradŸwiêkowe czujniki parkowania 3
Pilot parkowania u³atwia cofanie podczas
parkowania, mierz¹c odleg³oœæ miêdzy
samochodem a znajduj¹c¹ siê z ty³u
przeszkod¹ i zmieniaj¹c czêstotliwoœæ
generowanego sygna³u dŸwiêkowego w miarê
zbli¿ania siê do przeszkody. Œwiadomoœæ
dysponowania takim udogodnieniem nie
zwalnia jednak kierowcy od obowi¹zku
zachowania ostro¿noœci przy parkowaniu.
Hak holowniczy, jazda z przyczep¹
W przypadku zamontowania haka
holowniczego uk³ad wymaga przestrojenia
w warsztacie ze wzglêdu na zmienion¹
d³ugoœæ pojazdu,
W przypadku jazdy bez przyczepy nale¿y
zdj¹æ hak holowniczy, aby unikn¹æ
uszkodzenia uk³adu.
Zamontowanie baga¿ników tylnych 3
W przypadku zamontowania tylnych
akcesoriów transportowych, np. uchwytu
na rowery, uk³ad mo¿e dzia³aæ nieprawid³owo.
Uk³ad mierzy odleg³oœæ za poœrednictwem
czterech czujników w zderzaku tylnym.
W³¹czanie
Uk³ad pilota parkowania w³¹cza siê
automatycznie przy w³¹czonym zap³onie
po wybraniu biegu wstecznego.
O jego gotowoœci do pracy informuje krótki
sygna³ dŸwiêkowy.
Gdy samochód zbli¿y siê do przeszkody,
rozlegnie siê przerywany sygna³ ostrzegawczy.
Im mniejsza odleg³oœæ od przeszkody, tym
krótsze odstêpy miêdzy kolejnymi sygna³ami.
Gdy do przeszkody pozostanie mniej ni¿ 30 cm,
generowany bêdzie sygna³ ci¹g³y.
9 Ostrze¿enie
W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia
fal dŸwiêkowych oraz zewnêtrzne Ÿród³a
dŸwiêku mog¹ uniemo¿liwiæ prawid³owe
wykrycie przeszkody.
Wy³¹czanie
Uk³ad automatycznie wy³¹cza
siê po wy³¹czeniu biegu wstecznego.
Usterka
W przypadku usterki uk³adu przy odleg³oœci
1 metra od przeszkody w³¹cza siê dŸwiêk
ci¹g³y. Przyczynê usterki nale¿y usun¹æ
w warsztacie.
W celu unikniêcia nieprawid³owego dzia³ania
lub fa³szywych wskazañ uk³adu czujniki musz¹
byæ sprawne i nie mog¹ byæ zas³oniête
b³otem, œniegiem ani lodem.
Jazda i prowadzenie
149
Aby mo¿na by³o wykorzystaæ pe³ny skok
peda³u, szczególnie w przypadku awarii
jednego z obwodów hamulcowych, pod
peda³em nie mo¿e byæ jakichkolwiek
dywaników 3 134.
Po jedno- lub dwukrotnym wciœniêciu peda³u
hamulca przy wy³¹czonym silniku przestaje
dzia³aæ wspomaganie uk³adu hamulcowego.
Skutecznoœæ hamowania nie zmienia siê,
jednak hamowanie wymaga u¿ycia znacznie
wiêkszej si³y. Jest to szczególnie istotne
w przypadku jazdy z przyczep¹.
Hydrauliczny uk³ad hamulcowy
Hamulec zasadniczy sk³ada siê z dwóch
niezale¿nych obwodów.
W razie awarii jednego z nich samochód
mo¿na wyhamowaæ za pomoc¹ drugiego.
Jednak hamowanie rozpoczyna siê przy
znacznie g³êbszym wciœniêciu peda³u
hamulca i wymaga u¿ycia wiêkszej si³y.
Droga hamowania ulega wyd³u¿eniu. Przed
kontynuowaniem jazdy skontaktowaæ siê
z warsztatem.
Poziom p³ynu hamulcowego wymaga
regularnego sprawdzania. Jeœli poziom p³ynu
hamulcowego jest zbyt niski oraz gdy nie jest
zaci¹gniêty hamulec postojowy, œwieci
lampka kontrolna R na desce
rozdzielczej 3 83.
Lampka kontrolna uk³adu hamulcowego R
Lampka kontrolna zapala siê po w³¹czeniu
zap³onu, zaci¹gniêciu hamulca postojowego
oraz gdy poziom p³ynu hamulcowego lub
p³ynu w uk³adzie hydraulicznym sprzêg³a
jest zbyt niski. P³yn hamulcowy 3 212.
9 Ostrze¿enie
Jeœli lampka kontrolna w³¹cza siê,
gdy hamulec postojowy jest zwolniony,
natychmiast przerwaæ jazdê.
Skontaktowaæ siê z warsztatem w celu
uzyskania pomocy.
150
Jazda i prowadzenie
W samochodach z manualno-automatyczn¹
skrzyni¹ biegów 3 lampka kontrolna miga
przez kilka sekund po wy³¹czeniu zap³onu,
jeœli nie zostanie zaci¹gniêty hamulec
postojowy.
Autotest
Po uruchomieniu silnika i ruszeniu
ka¿dorazowo jest przeprowadzana
automatyczna kontrola uk³adu, której mog¹
towarzyszyæ nietypowe odg³osy.
Usterka
Uk³ad przeciwdzia³aj¹cy
blokowaniu kó³ podczas
hamowania (ABS u)
9 Ostrze¿enie
Uk³ad ABS zapobiega blokowaniu
siê kó³ w trakcie hamowania.
Gdy tylko któreœ z kó³ zacznie siê blokowaæ,
uk³ad odpowiednio wyreguluje ciœnienie
w uk³adzie hamulcowym. Dziêki temu
samochód zachowuje sterownoœæ nawet
w przypadku bardzo gwa³townego
hamowania.
Dzia³anie uk³adu ABS daje siê odczuæ poprzez
pulsowanie peda³u hamulca
i charakterystyczny odg³os.
W celu zapewnienia optymalnej skutecznoœci
hamowania wciskaæ peda³ hamulca do oporu,
pomimo jego pulsowania. Nie zmniejszaæ
nacisku stopy na peda³.
Lampka kontrolna u uk³adu ABS
Lampka œwieci siê przez kilka sekund
po w³¹czeniu zap³onu. Gdy kontrolka zgaœnie,
uk³ad jest gotowy do pracy.
Je¿eli lampka po kilku sekundach nie zgaœnie
lub zaœwieci siê podczas jazdy, w uk³adzie
ABS wyst¹pi³a usterka. Uk³ad hamulcowy
dzia³a nadal, jednak bez systemu
przeciwdzia³aj¹cego blokowaniu kó³ podczas
hamowania.
Adaptacyjne œwiat³o hamowania 3
Podczas hamowania z maksymaln¹ si³¹
wszystkie trzy lampki kontrolne migaj¹
w trakcie dzia³ania uk³adu ABS.
W razie wyst¹pienia usterki w uk³adzie ABS
po wciœniêciu peda³u hamulca ko³a mog¹
ulec zablokowaniu – ze wzglêdu
na zadzia³anie znacznie wiêkszych si³.
Uk³ad ABS nie bêdzie wówczas
przeciwdzia³a³ blokowaniu siê kó³. Podczas
gwa³townego hamowania samochód mo¿e
straciæ sterownoœæ i wpaœæ w poœlizg.
Usun¹æ usterkê w warsztacie. Zintegrowana
funkcja autodiagnostyki umo¿liwia szybkie
usuwanie usterek.
Jazda i prowadzenie
System Brake Assist
Ko³a i opony
W razie szybkiego, gwa³townego wciœniêcia
peda³u hamulca samochód zostaje
automatycznie wyhamowany
z maksymalnym wzmocnieniem si³y
hamowania w celu uzyskania jak najkrótszej
drogi hamowania awaryjnego (uaktywnia siê
system Brake Assist).
Zalecane opony i ograniczenia dotycz¹ce
opon 3 226.
Przez ca³y czas trwania hamowania
awaryjnego nale¿y utrzymywaæ sta³y nacisk
na peda³ hamulca. Po jego zwolnieniu funkcja
maksymalnego wzmacniania si³y hamowania
zostaje wy³¹czona.
System Hill Start Assist 3 (HSA)
Hamulec postojowy
Zawsze mocno zaci¹gaæ hamulec postojowy,
uwa¿aj¹c aby nie nacisn¹æ przycisku
zwalniania. W przypadku parkowania
na wzniesieniach hamulec postojowy nale¿y
zaci¹gn¹æ jak najmocniej.
W celu zwolnienia hamulca postojowego
nale¿y nieco unieœæ dŸwigniê, wcisn¹æ przycisk
zwalniaj¹cy, a nastêpnie ca³kowicie opuœciæ
dŸwigniê.
Aby obni¿yæ si³y dzia³aj¹ce w hamulcu
rêcznym, nale¿y jednoczeœnie wcisn¹æ peda³
hamulca no¿nego.
151
System u³atwia ruszanie na pochy³oœciach.
Po zwolnieniu peda³u hamulca, jeœli hamulec
postojowy nie jest zaci¹gniêty, hamulce
zostaj¹ zwolnione z 2-sekundowym
opóŸnieniem. Zostaj¹ zwolnione z chwil¹,
gdy osi¹gniête przyspieszenie wystarcza,
aby samochód nie stoczy³ siê do ty³u.
Fabryczne opony dobrano odpowiednio
do podwozia samochodu tak, aby zapewnia³y
maksymalny komfort jazdy oraz
bezpieczeñstwo.
Zmiana rodzaju opon lub obrêczy kó³
Jeœli na obrêcze kó³ zostan¹ za³o¿one opony o
rozmiarze innym ni¿ w przypadku opon
montowanych fabrycznie, mo¿e zajœæ
koniecznoϾ przeprogramowania
prêdkoœciomierza elektronicznego
i dokonania kilku innych modyfikacji
samochodu.
Po za³o¿eniu opon o innym rozmiarze nale¿y
tak¿e zast¹piæ naklejkê zawieraj¹c¹ wartoœci
ciœnienia odpowiedni¹ inn¹ nalepk¹.
9 Ostrze¿enie
Nieodpowiednie opony i obrêcze kó³ mog¹
byæ przyczyn¹ wypadku, a tak¿e
niedopuszczenia samochodu do ruchu.
152
Jazda i prowadzenie
Ciœnienie powietrza w kole zapasowym 3
zawsze powinno odpowiadaæ pe³nemu
obci¹¿eniu samochodu.
Zak³adanie nowych opon
Nowe opony powinny byæ zak³adane parami.
Najlepiej wymieniaæ od razu ca³y komplet.
Na jednej osi powinny znajdowaæ siê opony:
z tego samego rozmiaru,
z tego samego typu,
z tego samego producenta,
z o takim samym wzorze bie¿nika.
Nie zmniejszaæ ciœnienia, gdy opony s¹
rozgrzane. W takim przypadku po ostygniêciu
opon ciœnienie mo¿e spaœæ poni¿ej dozwolonej
wartoœci minimalnej.
Po sprawdzeniu ciœnienia dokrêciæ kapturki
zaworów wy¿ej wspomnianym kluczem.
Opony o bie¿niku kierunkowym nale¿y
zak³adaæ w taki sposób, aby kierunek ich
toczenia by³ zgodny z kierunkiem
wskazywanym przez symbol (np. strza³kê)
na boku opony.
Opony za³o¿one niezgodnie z zaznaczonym
kierunkiem toczenia (np. podczas wymiany)
nale¿y jak najszybciej za³o¿yæ w³aœciwie. Tylko
poprawne za³o¿enie opon gwarantuje pe³ne
wykorzystanie ich w³aœciwoœci.
Utylizuj¹c opony nale¿y przestrzegaæ
lokalnych przepisów prawa.
Niew³aœciwe ciœnienie w oponach wp³ywa
negatywnie na bezpieczeñstwo, zachowanie
siê samochodu na drodze, komfort jazdy oraz
zu¿ycie paliwa i opon.
Ciœnienie w oponach
Przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed
wyruszeniem w d³u¿sz¹ podró¿ nale¿y
sprawdzaæ ciœnienie w zimnych oponach.
Pamiêtaæ o sprawdzeniu ciœnienia w kole
zapasowym 3.
Odkrêciæ kapturki zaworów za pomoc¹ klucza
znajduj¹cego siê za klapk¹ wlewu paliwa.
Ciœnienie powietrza w oponach 3 226.
Zalecane wartoœci ciœnienia mo¿na tak¿e
znaleŸæ na naklejce 3 pod klapk¹ wlewu
paliwa.
Podane wartoœci ciœnienia dotycz¹ zimnych
opon. S¹ one takie same dla opon letnich
i zimowych.
Jazda i prowadzenie
9 Ostrze¿enie
Zbyt niskie ciœnienie mo¿e prowadziæ
do nadmiernego nagrzewania siê opony
i jej wewnêtrznego uszkodzenia
skutkuj¹cego odklejeniem siê bie¿nika lub
nawet rozerwaniem opony przy du¿ych
prêdkoœciach jazdy.
153
Stan opon i obrêczy kó³
Na krawê¿niki nale¿y naje¿d¿aæ powoli i,
w miarê mo¿liwoœci, pod k¹tem prostym.
Naje¿d¿anie na ostre krawê¿niki mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia opon i obrêczy
kó³. Podczas parkowania nale¿y uwa¿aæ, aby
opony nie zosta³y dociœniête do krawê¿nika.
G³êbokoœæ bie¿nika
G³êbokoœæ bie¿nika nale¿y sprawdzaæ
regularnie.
Regularnie sprawdzaæ stan kó³. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia lub nadmiernego
zu¿ycia opon b¹dŸ obrêczy kó³ nale¿y
skorzystaæ z pomocy warsztatu.
Dopuszczalna przez przepisy minimalna
g³êbokoœæ bie¿nika (1,6 mm) zostaje
osi¹gniêta, gdy wysokoœæ bie¿nika zrówna
siê z jednym ze wskaŸników zu¿ycia
opony (TWI1)).
Szereg takich wskaŸników znajduje siê
w jednakowych odstêpach na obwodzie
bie¿nika. Ich umiejscowienie wskazuj¹ strza³ki
na boku opony.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa opony powinny
zostaæ wymienione na nowe, gdy g³êbokoœæ
bie¿nika zmniejszy siê do 2–3 mm
(w przypadku opon zimowych: 4 mm).
1)
TWI = Tread Wear Indicator
(wskaŸnik dopuszczalnego zu¿ycia opony).
154
Jazda i prowadzenie
Informacje ogólne
z Niebezpieczeñstwo poœlizgu
hydrodynamicznego jest wiêksze,
gdy opony s¹ zu¿yte.
Oznakowanie opon
Objaœnienia kodów:
z Opony starzej¹ siê, nawet gdy nie s¹
u¿ywane lub s¹ u¿ywane sporadycznie.
Dlatego zaleca siê wymieniaæ je co 6 lat.
175 =
70 =
z Nie zak³adaæ u¿ywanych opon
pochodz¹cych z niewiadomego Ÿród³a.
np. 175/70 R 14 88 T
R
=
14
88
=
=
T
=
szerokoϾ opony w mm
WskaŸnik profilu (stosunek wysokoœci
przekroju do szerokoœci opony w %)
kod konstrukcji wewnêtrznej:
radialna
Œrednica obrêczy ko³a w calach
indeks noœnoœci, np. wartoœæ 88
odpowiada noœnoœci 567 kg
Symbol prêdkoœci:
Symbole prêdkoœci:
Jeœli przednie opony s¹ bardzie zu¿yte
ni¿ tylne, prze³o¿yæ ko³a tylne na przedni¹
oœ i vice versa.
Skorygowaæ ciœnienie powietrza w oponach.
Q
S
T
H
V
W
=
=
=
=
=
=
do 160 km/h
do 180 km/h
do 190 km/h
do 210 km/h
do 240 km/h
do 270 km/h
Jazda i prowadzenie
Opony zimowe 3
Uwagi dotycz¹ce zak³adania nowych opon
3 152.
Ograniczenia 3 226.
Opony zimowe poprawiaj¹ bezpieczeñstwo,
gdy temperatura spadnie poni¿ej 7 °C.
Konstrukcja opon letnich ogranicza ich
przydatnoϾ w warunkach zimowych.
Jeœli wymagaj¹ tego przepisy obowi¹zuj¹ce
w danym kraju, w polu widzenia kierowcy
nale¿y przytwierdziæ naklejkê 3 informuj¹c¹
o maksymalnej dozwolonej prêdkoœci jazdy
dla za³o¿onych opon.
U¿ywanie ko³a zapasowego z za³o¿on¹
opon¹ letni¹ mo¿e spowodowaæ pogorszenie
w³aœciwoœci jezdnych samochodu, szczególnie
na œliskich nawierzchniach. Jak najszybciej
wymieniæ uszkodzon¹ oponê, pamiêtaj¹c
o dok³adnym wywa¿eniu ko³a.
Os³ony ozdobne 3
U¿ywaæ os³on i opon zatwierdzonych przez
firmê Opel i spe³niaj¹cych wymogi okreœlone
dla kombinacji obrêcz/opona.
W przypadku u¿ywania os³on ozdobnych
i opon nie zatwierdzonych przez firmê Opel
opony nie mog¹ mieæ pogrubionych krawêdzi.
155
Os³ony ozdobne kó³ nie mog¹ pogarszaæ
skutecznoœci ch³odzenia hamulców.
Przed za³o¿eniem ³añcuchów na ko³a 3 os³ony
ozdobne nale¿y zdj¹æ.
9 Ostrze¿enie
U¿ywanie nieodpowiednich os³on
ozdobnych i opon mo¿e prowadziæ
do nag³ego spadku ciœnienia w oponie,
a w konsekwencji wypadku.
£añcuchy na ko³a 3
Ograniczenia stosowania i inne informacje
3 226.
£añcuchy mo¿na zak³adaæ tylko na ko³a
napêdzane (przednia oœ). Nale¿y
je montowaæ w sposób symetryczny
(musz¹ byæ roz³o¿one koncentrycznie).
Dopuszczalne jest stosowanie ³añcuchów
o drobnych ogniwach, które ³¹cznie
z zamkniêciem nie odstaj¹ wiêcej ni¿ 10 mm
ponad bie¿nik i po bokach opony,
od strony wewnêtrznej.
156
Jazda i prowadzenie
Przed za³o¿eniem ³añcuchów na ko³a 3 172
os³ony ozdobne nale¿y zdj¹æ.
Z ³añcuchami na ko³ach mo¿na jeŸdziæ
z prêdkoœci¹ najwy¿ej 50 km/h. Odcinki
pokonywane na drogach wolnych od œniegu
powinny byæ krótkie.
9 Ostrze¿enie
Uszkodzenie ³añcuchów mo¿e
doprowadziæ do rozerwania opony.
Na dojazdowe ko³o zapasowe nie wolno
zak³adaæ ³añcuchów. Jeœli podczas jazdy
z za³o¿onymi ³añcuchami dojdzie do przebicia
jednej z opon przednich, dojazdowe ko³o
zapasowe nale¿y zamocowaæ na osi tylnej,
a jedno z kó³ tylnych przenieœæ na oœ przedni¹.
Baga¿nik dachowy 3
Hak holowniczy 3
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i w celu
unikniêcia uszkodzenia dachu nale¿y
stosowaæ baga¿niki dachowe Opla
przeznaczone dla danego modelu
samochodu.
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie haków
holowniczych przeznaczonych dla danego
modelu samochodu. Monta¿ haka
holowniczego powinien byæ wykonywany
w warsztacie. Mo¿e byæ konieczne
wprowadzenie w samochodzie pewnych
modyfikacji w obrêbie uk³adu ch³odzenia,
os³on termicznych i innych podzespo³ów.
Nale¿y œciœle przestrzegaæ instrukcji
do³¹czonych do zakupionego baga¿nika.
Gdy baga¿nik dachowy nie jest potrzebny,
nale¿y go zdemontowaæ.
Zwolniæ os³ony przykrywaj¹ce zamocowania
baga¿nika dachowego, przesuwaj¹c
suwaki w kierunku wskazywanym strza³k¹
(np. za pomoc¹ monety) i zdj¹æ. W celu
zakrycia zamocowañ baga¿nika dachowego
za³o¿yæ os³ony z przodu i zablokowaæ
suwaki z ty³u.
Zalecenia eksploatacyjne 3 133
Wymiary monta¿owe haka holowniczego
3 230.
Jazda i prowadzenie
Od³¹czany hak holowniczy 3
Przestroga
Nieu¿ywany hak holowniczy nale¿y
zdemontowaæ.
Przechowywanie haka holowniczego
Hak holowniczy znajduje siê w torbie
z narzêdziami samochodowymi, pod ko³em
zapasowym – patrz rys. powy¿ej.
Ko³o zapasowe 3 3 170.
W samochodach wyposa¿onych w zestaw
do naprawy opon 3 hak ten jest
przechowywany w lewym schowku pod p³yt¹
pod³ogow¹ w baga¿niku 3 160, rys. 17923 S.
Monta¿ haka holowniczego
Roz³o¿yæ gniazdo haka. Zdj¹æ zaœlepkê
z otworu mocowania haka holowniczego
i schowaæ j¹ w baga¿niku.
157
Sprawdzanie poprawnoœci przygotowania
haka do monta¿u
z Czerwone oznaczenie na pokrêtle musi byæ
ustawione przy bia³ym oznaczeniu na haku
holowniczym.
z Odleg³oœæ miêdzy pokrêt³em a hakiem
holowniczym musi wynosiæ ok. 6 mm.
z Kluczyk w zamku musi znajdowaæ siê
w po³o¿eniu 1.
158
Jazda i prowadzenie
W przeciwnym wypadku hak holowniczy
nale¿y przed w³o¿eniem w obsadê
odpowiednio przygotowaæ:
z Odblokowaæ hak (kluczyk w po³o¿eniu 1)
3 157, rys. 12416 T.
z Wysun¹æ pokrêt³o i obróciæ je do oporu
w prawo, patrz rys.
Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie
Odpowiednio przygotowany hak wsun¹æ
w obsadê i mocno docisn¹æ w górê,
a¿ do zablokowania, co zostanie
zasygnalizowane charakterystycznym
odg³osem.
Pokrêt³o samoczynnie powróci do po³o¿enia
wyjœciowego (pomiêdzy nim a hakiem
nie bêdzie szczeliny).
9 Ostrze¿enie
Nie dotykaæ pokrêt³a podczas
umieszczania haka holowniczego
w obsadzie.
Zablokowaæ hak holowniczy, obracaj¹c
kluczyk w po³o¿enie 2 3 157, rys. 12416 T.
Wyj¹æ kluczyk i zamocowaæ zaœlepkê.
Po zablokowaniu haka wyci¹gniêcie
pokrêt³a jest niemo¿liwe.
Jazda i prowadzenie
159
Sprawdzanie poprawnoœci zamocowania
haka holowniczego
z Zielone oznaczenie na pokrêtle musi byæ
ustawione przy bia³ym oznaczeniu na haku
holowniczym.
z Miêdzy pokrêt³em a hakiem nie mo¿e byæ
jakiejkolwiek szczeliny.
z Hak musi byæ poprawnie zablokowany
w obsadzie.
z Kluczyk musi byæ wyjêty
(po uprzednim zablokowaniu haka).
9 Ostrze¿enie
Holowanie dopuszczalne jest tylko
z prawid³owo zamocowanym hakiem
holowniczym: Jeœli nie mo¿na prawid³owo
zamontowaæ haka holowniczego, zwróciæ
siê do warsztatu.
Ucho do mocowania linki asekuracyjnej
W przypadku przyczepy z hamulcem nale¿y
zaczepiæ o ucho linkê asekuracyjn¹.
Demonta¿ haka holowniczego
Usun¹æ zaœlepkê, wsun¹æ kluczyk w zamek
i obróciæ go w po³o¿enie 1, aby odblokowaæ
hak 3 157, rys. 12416 T.
Wysun¹æ pokrêt³o i obróciæ je do oporu
w prawo. Poci¹gn¹æ hak w dó³, aby wyj¹æ
go z obsady.
Za³o¿yæ zaœlepkê na otwór monta¿owy haka.
Zamkn¹æ gniazdo 3 157, rys. 15271 S.
160
Jazda i prowadzenie
Jazda z przyczep¹
Masa ca³kowita ci¹gniêtej przyczepy1)
Maksymalna dopuszczalna masa ci¹gniêtej
przyczepy jest zale¿na od wersji samochodu
i mocy silnika. Jej przekraczanie jest
zabronione. Rzeczywiste obci¹¿enie stanowi
ró¿nicê pomiêdzy rzeczywist¹ mas¹ ca³kowit¹
przyczepy a rzeczywistym naciskiem na hak
holowniczy.
Dopuszczalna masa ci¹gniêtej przyczepy
jest podana w dowodzie rejestracyjnym
samochodu. Jeœli nie okreœlono inaczej, dane
takie maj¹ zastosowanie przy pokonywaniu
wzniesieñ o nachyleniu do 12%.
Podane wartoœci maj¹ zastosowanie przy
pokonywaniu wzniesieñ o wskazanym
nachyleniu oraz do wysokoœci 1000 m nad
poziomem morza. Moc silnika i zdolnoϾ
samochodu do pokonywania wzniesieñ
spadaj¹ wraz ze wzrostem wysokoœci
i zwi¹zanym z tym obni¿eniem gêstoœci
powietrza. Z tego wzglêdu dopuszczalna
masa ci¹gniêtej przyczepy maleje
o 10% na ka¿de 1000 m wysokoœci nad
poziomem morza. Zmniejszenie obci¹¿enia
nie jest konieczne w przypadku jazdy
po drogach o niewielkim nachyleniu
(poni¿ej 8%, np. w przypadku jazdy
po autostradzie).
Suma rzeczywistej masy ca³kowitej przyczepy
i rzeczywistej masy ca³kowitej samochodu nie
mo¿e przekroczyæ dopuszczalnej masy
ca³kowitej zestawu, któr¹ mo¿na znaleŸæ
na tabliczce identyfikacyjnej 3 216.
Przechowywanie haka holowniczego
Schowaæ hak holowniczy w torbie, a nastêpnie
przymocowaæ torbê do zestawu narzêdzi pod
ko³em zapasowym 3 157, rys. 14195 S.
W samochodach wyposa¿onych w zestaw
do naprawy opon 3 hak ten jest
przechowywany w lewym schowku pod p³yt¹
pod³ogi w baga¿niku – patrz rys. powy¿ej.
1)
Nale¿y stosowaæ siê do przepisów
obowi¹zuj¹cych w danym kraju.
Jazda i prowadzenie
Nacisk na hak holowniczy
Nacisk na hak holowniczy to si³a wywierana
przez dyszel przyczepy na hak holowniczy.
Mo¿na go zmieniæ przez odpowiednie
przemieszczenie ³adunku na przyczepie.
WartoϾ maksymalnego dopuszczalnego
nacisku na hak holowniczy (55 kg) pojazdu
ci¹gn¹cego jest podana na tabliczce
identyfikacyjnej haka oraz w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu. Nale¿y przestrzegaæ
tej wartoœci, zw³aszcza w przypadku ciê¿kich
przyczep. Nacisk na hak holowniczy
w ¿adnym wypadku nie powinien byæ mniejszy
ni¿ 25 kg.
Przy pomiarze nacisku na hak dyszel
za³adowanej przyczepy powinien znajdowaæ
siê na tej samej wysokoœci, jak po jej
zamocowaniu do haka obci¹¿onego
samochodu. Jest to szczególnie istotne
w przypadku przyczep dwuosiowych.
Obci¹¿enie tylnej osi samochodu podczas
ci¹gniêcia przyczepy
Po do³¹czeniu przyczepy do ca³kowicie
za³adowanego samochodu (z wszystkimi
pasa¿erami) dopuszczalne obci¹¿enie tylnej
osi (podane na tabliczce identyfikacyjnej
i w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) mo¿e
zostaæ przekroczone maksymalnie o 25 kg,
a maksymalna dopuszczalna masa ca³kowita
pojazdu mo¿e zostaæ przekroczona nie wiêcej
ni¿ o 30 kg. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnego obci¹¿enia tylnej osi nie
nale¿y jechaæ z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿
100 km/h, a w przypadku pojazdów
do eksploatacji handlowej – 80 km/h.
161
Zachowanie siê pojazdu i zalecenia
dotycz¹ce jazdy z przyczep¹
Przed do³¹czeniem przyczepy nale¿y
nasmarowaæ kulê haka holowniczego.
Nie nale¿y tego robiæ, gdy u¿ywany jest
stabilizator przechy³ów przyczepy, który
oddzia³uje na kulê haka.
Przed rozpoczêciem jazdy sprawdziæ œwiat³a
przyczepy. Tylne œwiat³o przeciwmgielne
samochodu jest wy³¹czane automatycznie
po do³¹czeniu przyczepy.
Przyczepy z kierunkowskazami diodowymi
musz¹ byæ przystosowane
do samochodowych instalacji elektrycznych
wykorzystuj¹cych ¿arówki.
Zachowanie siê samochodu na drodze
w znacznym stopniu zale¿y od sposobu
za³adowania przyczepy. £adunek powinien
byæ zabezpieczony przed przesuwaniem siê i,
w miarê mo¿liwoœci, usytuowany poœrodku
przyczepy, nad jej osi¹.
Prêdkoœæ jazdy z przyczep¹ o s³abej
stabilnoœci kierunkowej nie powinna
przekraczaæ 80 km/h. Zaleca siê stosowanie
stabilizatora ciernego.
162
Jazda i prowadzenie
W przypadku rozko³ysania przyczepy na boki
ograniczyæ prêdkoœæ, nie korygowaæ
kierownic¹, a w razie potrzeby mocno
zahamowaæ.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e droga hamowania
samochodu ci¹gn¹cego przyczepê, zarówno
wyposa¿on¹ w hamulec, jak i bez niego,
jest zawsze d³u¿sza ni¿ samochodu bez
przyczepy.
Ruszanie na pochy³oœciach
W samochodach z manualn¹ skrzyni¹ biegów
zalecana prêdkoœæ obrotowa silnika przy
ruszaniu pod górê wynosi od 2500
do 3000 obr/min w przypadku silników
benzynowych i od 2000 do 2500 obr/min
w przypadku silników wysokoprê¿nych.
Utrzymuj¹c prêdkoœæ obrotow¹ na sta³ym
poziomie, stopniowo zwalniaæ peda³ sprzêg³a
(pozwalaj¹c na poœlizg sprzêg³a), zwolniæ
hamulec postojowy i wcisn¹æ peda³
przyspieszenia. W miarê mo¿liwoœci nie
dopuszczaæ do spadku obrotów silnika.
W przypadku zje¿d¿ania ze wzniesienia
nale¿y jechaæ na takim samym biegu
i ze zbli¿on¹ prêdkoœci¹ jak przy wje¿d¿aniu
na wzniesienie.
W samochodach z manualno-automatyczn¹
skrzyni¹ biegów 3 dzia³aj¹c¹ w trybie
automatycznym, wystarczy wcisn¹æ do koñca
peda³ przyspieszenia.
W razie koniecznoœci gwa³townego
zahamowania peda³ hamulca nale¿y wcisn¹æ
z maksymaln¹ si³¹.
Zwiêkszyæ ciœnienie powietrza w oponach
do wartoœci odpowiadaj¹cej maksymalnemu
obci¹¿eniu 3 226.
Przed ruszeniem w trudnych warunkach
nale¿y wy³¹czyæ wszystkie zbêdne odbiorniki
pr¹du.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Postêpowanie
w sytuacjach awaryjnych
i pielêgnacja samochodu
Odpowietrzanie uk³adu paliwowego
silnika wysokoprê¿nego ........................
Pokrywa komory silnika ...........................
Uruchamianie silnika przy u¿yciu
przewodów rozruchowych 3..............
Holowanie .................................................
Trójk¹t ostrzegawczy ¨ 3 i apteczka
pierwszej pomocy + 3..........................
Podnoœnik £ 3 i narzêdzia
samochodowe 3....................................
Ko³o zapasowe 3 .....................................
Zmiana ko³a .............................................
Zestaw do naprawy opon 3 ...................
Instalacja elektryczna ..............................
Bezpieczniki i najwa¿niejsze obwody
przez nie chronione ...............................
Wymiana ¿arówek ...................................
Pielêgnacja samochodu ..........................
163
Odpowietrzanie uk³adu paliwowego
silnika wysokoprê¿nego
W przypadku ca³kowitego opró¿nienia
zbiornika paliwa uk³ad paliwowy samochodu
z silnikiem wysokoprê¿nym musi zostaæ
odpowietrzony. W³¹czyæ zap³on trzykrotnie,
za ka¿dym razem na 15 sekund. Nastêpnie
uruchamiaæ silnik przez czas nie d³u¿szy
ni¿ 40 sekund1). Po up³ywie co najmniej
5 sekund powtórzyæ te czynnoœci. Jeœli nadal
nie mo¿na bêdzie uruchomiæ silnika, zwróciæ
siê do warsztatu.
Pokrywa komory silnika
Poci¹gn¹æ dŸwigniê zwalniaj¹c¹ umieszczon¹
pod desk¹ rozdzielcz¹ od strony drzwi
kierowcy i ustawiæ j¹ z powrotem w po³o¿eniu
wyjœciowym.
163
163
164
166
169
169
170
172
176
179
180
183
194
1)
Z przyczyn technicznych w przypadku silników
Y 17 DT i Z 17 DTH mo¿liwy jest wy³¹cznie okres o
d³ugoœci 30 sekund.
164
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Uruchamianie silnika przy u¿yciu
przewodów rozruchowych 3
Nie uruchamiaæ silnika przy u¿yciu urz¹dzeñ
do rozruchu / prostowników b¹dŸ poprzez
holowanie czy pchanie.
W razie roz³adowania akumulatora silnik
mo¿na uruchomiæ za pomoc¹ przewodów
rozruchowych i akumulatora innego
samochodu.
9 Ostrze¿enie
Nastêpnie poci¹gn¹æ zapadkê blokuj¹c¹
i otworzyæ pokrywê.
Przy podnoszeniu pokrywy komory silnika
pokrywaj¹cy j¹ œnieg lub zabrudzenia mog¹
osun¹æ siê w kierunku szyby przedniej
i zas³oniæ wlot powietrza 3 125.
Podeprzeæ pokrywê komory silnika
wspornikiem. Przed zamkniêciem pokrywy
wcisn¹æ jej wspornik w uchwyt.
Opuœciæ pokrywê tak, aby siê zatrzasnê³a.
Sprawdziæ, czy pokrywa komory silnika
zosta³a zablokowana we w³aœciwym
po³o¿eniu.
Podczas uruchamiania silnika przy u¿yciu
przewodów rozruchowych nale¿y
zachowaæ najwy¿sz¹ ostro¿noœæ.
Jakiekolwiek odstêpstwa od instrukcji mog¹
byæ przyczyn¹ obra¿eñ cia³a wskutek
wybuchu akumulatorów, a tak¿e
uszkodzenia uk³adów elektrycznych
w obu pojazdach.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
165
z Akumulator wspomagaj¹cy musi mieæ takie
samo napiêcie zasilania (12 V) jak
akumulator u¿ywany w samochodzie.
Jego pojemnoœæ (wyra¿ona w Ah) nie mo¿e
byæ du¿o mniejsza od pojemnoœci
akumulatora roz³adowanego.
z Nale¿y korzystaæ z przewodów
rozruchowych z izolowanymi zaciskami,
o œrednicy co najmniej 16 mm2 (25 mm2
w przypadku silników wysokoprê¿nych).
z Nie od³¹czaæ roz³adowanego akumulatora
od samochodowej instalacji elektrycznej.
z Wy³¹czyæ wszystkie zbêdne odbiorniki
pr¹du.
z Nie zbli¿aæ siê do akumulatora z otwartym
ogniem lub Ÿród³em iskier.
z Nie pochylaæ siê nad akumulatorem
w trakcie rozruchu.
z Przy spadku temperatury zewnêtrznej
poni¿ej 0 °C roz³adowany akumulator mo¿e
zamarzn¹æ. Przed pod³¹czeniem
przewodów rozruchowych nale¿y odmroziæ
akumulator.
z Nie dopuszczaæ do zetkniêcia siê zacisków
przewodów rozruchowych.
1. Pod³¹czyæ jeden koniec czerwonego
przewodu do bieguna dodatniego
1 akumulatora wspomagaj¹cego.
z Podczas uruchamiania silnika przy u¿yciu
przewodów rozruchowych samochody nie
powinny siê stykaæ.
z Nie wolno dopuœciæ, aby elektrolit dosta³ siê
do oczu, na skórê, ubranie lub lakierowane
powierzchnie samochodu. Elektrolit
akumulatorowy zawiera kwas siarkowy,
który przy bezpoœrednim kontakcie mo¿e
powodowaæ oparzenia skóry oraz korozjê
elementów samochodu.
2. Drugi koniec tego przewodu pod³¹czyæ
do bieguna dodatniego 2 roz³adowanego
akumulatora.
z Zaci¹gn¹æ hamulec postojowy. Ustawiæ
dŸwigniê zmiany biegów w po³o¿eniu
neutralnym.
3. Pod³¹czyæ jeden koniec czarnego przewodu
do bieguna ujemnego 3 akumulatora
wspomagaj¹cego.
z Podczas pracy z akumulatorem zak³adaæ
okulary i odzie¿ ochronn¹.
Kolejnoœæ pod³¹czania przewodów:
4. Drugi koniec tego przewodu 4 pod³¹czyæ
do punktu styku z mas¹ samochodu,
np. do kad³uba silnika lub do po³¹czenia
œrubowego któregoœ z elementów
zawieszenia silnika. Miejsce pod³¹czenia
powinno znajdowaæ siê jak najdalej od
roz³adowanego akumulatora.
166
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Poprowadziæ przewody w taki sposób, aby nie
dosz³o do ich przypadkowego zaczepienia
o ruchome elementy silnika.
Uruchamianie silnika:
1. Uruchomiæ silnik samochodu
z akumulatorem wspomagaj¹cym.
2. Po 5 minutach uruchomiæ silnik drugiego
samochodu. Próby uruchomienia powinny
byæ wykonywane w 1-minutowych
odstêpach i trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 15 sekund.
3. Po uruchomieniu silniki obu samochodów
powinny przez ok. 3 minuty pracowaæ
na biegu ja³owym. W tym czasie przewody
powinny pozostaæ pod³¹czone.
4. W uruchamianym awaryjnie samochodzie
w³¹czyæ dowolne urz¹dzenie elektryczne
(np. œwiat³a lub ogrzewanie szyby tylnej).
5. Przewody od³¹czaæ dok³adnie w odwrotnej
kolejnoœci.
Holowanie
Holowanie samochodu
Podwa¿yæ zaœlepkê od do³u i wyj¹æ j¹,
ci¹gn¹c w dó³.
Ucho holownicze znajduje siê w zestawie
narzêdzi samochodowych 3 we wnêce pod
ko³em zapasowym 3 (patrz rys. powy¿ej) albo
– w samochodach wyposa¿onych w zestaw
do naprawy opon 3 – w schowku pod p³yt¹
pod³ogow¹ baga¿nika – patrz rys. 17918 S.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
167
W³¹czyæ zap³on, aby odblokowaæ kierownicê
i umo¿liwiæ dzia³anie œwiate³ hamowania,
sygna³u dŸwiêkowego i wycieraczek.
Ustawiæ dŸwigniê zmiany biegów w po³o¿eniu
neutralnym.
Przestroga
Ruszaæ powoli, unikaj¹c szarpniêæ.
Przeci¹¿enie holu mo¿e doprowadziæ
do uszkodzenia obu samochodów.
Wkrêciæ ucho holownicze, obracaj¹c w lewo
do oporu, i ustawiæ w po³o¿eniu poziomym.
Zaczepiæ linkê holownicz¹ 3 lub hol
sztywny 3, co jest preferowanym
rozwi¹zaniem.
Ucho holownicze mo¿na wykorzystywaæ
wy³¹cznie do holowania, a nie wyci¹gania
pojazdu.
Gdy silnik jest wy³¹czony, hamowanie oraz
obracanie kierownic¹ wymagaj¹ u¿ycia
znacznie wiêkszej si³y.
W³¹czyæ recyrkulacjê powietrza 3 i zamkn¹æ
szyby, aby do wnêtrza pojazdu nie dostawa³y
siê spaliny pojazdu holuj¹cego.
Skontaktowaæ siê z warsztatem w celu
uzyskania pomocy.
168
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Nie wolno holowaæ pojazdu
z manualno-automatyczn¹ skrzyni¹
biegów 3, w którym rêcznie roz³¹czono
sprzêg³o automatyczne 3 132. W takim
wypadku nale¿y natychmiast skontaktowaæ
siê z warsztatem.
Po holowaniu wykrêciæ ucho holownicze,
obracaj¹c je w prawo, oraz w³o¿yæ
i zabezpieczyæ pokrywkê.
Holowanie innego pojazdu
Podczepiæ linkê holownicz¹ 3 lub (lepiej)
hol sztywny 3 do tylnego ucha holowniczego
znajduj¹cego siê po prawej stronie podwozia
samochodu. W ¿adnym wypadku nie
podczepiaæ linki do osi tylnej.
W niektórych wersjach samochodu ucho
holownicze znajduje siê za os³on¹.
Nale¿y wtedy zdj¹æ os³onê po uprzednim
poluzowaniu jej za pomoc¹ œrubokrêta
o æwieræ obrotu (patrz rys.).
Ucho holownicze mo¿na wykorzystywaæ
wy³¹cznie do holowania, a nie wyci¹gania
pojazdu.
Przestroga
Ruszaæ powoli, unikaj¹c szarpniêæ.
Przeci¹¿enie holu mo¿e doprowadziæ
do uszkodzenia obu samochodów.
Po zakoñczeniu holowania za³o¿yæ
pokrywkê 3 i przykrêciæ œrub¹.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Trójk¹t ostrzegawczy ¨ 3
i apteczka pierwszej pomocy + 3
Trójk¹t ostrzegawczy i apteczka pierwszej
pomocy (poduszka) s¹ owiniête gumow¹
opask¹ i znajduj¹ siê w schowku po lewej
stronie pod p³yt¹ pod³ogow¹ baga¿nika.
Aby otworzyæ schowek, wymontowaæ os³onê
przestrzeni baga¿owej 3 3 53, a nastêpnie,
trzymaj¹c za uchwyt, unieœæ i wysun¹æ p³ytê
pod³ogow¹.
169
Podnoœnik £ 3 i narzêdzia
samochodowe 3
Wersje z ko³em zapasowym 3
Podnoœnik wraz z innymi narzêdziami
samochodowymi znajduje siê w torbie pod
ko³em zapasowym w baga¿niku.
Podnoœnik 3 i inne narzêdzia
samochodowe 3 mog¹ byæ u¿ywane
wy³¹cznie w samochodzie, dla którego
s¹ przeznaczone. Podnoœnik s³u¿y wy³¹cznie
do zmiany kó³.
170
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Umieszczanie szerszego ko³a we wnêce
na ko³o zapasowe
Nie wszystkie dostêpne na rynku opony
mieszcz¹ siê we wnêce na ko³o zapasowe.
Jeœli konieczne jest umieszczenie w tej wnêce
szerszego ko³a (np. po wymianie ko³a), p³ytê
pod³ogow¹ baga¿nika mo¿na po³o¿yæ
na le¿¹cym kole.
W takiej sytuacji nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ
przy za³adunku samochodu.
Wersje z zestawem do naprawy opon 3
Podnoœnik i zestaw do naprawy opon
znajduj¹ siê w schowku pod p³yt¹ pod³ogow¹
baga¿nika.
Ko³o zapasowe 3
W zale¿noœci od wersji zamiast w ko³o
zapasowe samochód mo¿e byæ wyposa¿ony
w zestaw do naprawy opon 3 176.
Przechowywanie ko³a zapasowego
w baga¿niku
Ko³o zapasowe znajduje siê pod p³yt¹
pod³ogow¹ baga¿nika. Przed
przemieszczaniem zabezpiecza je nakrêtka
motylkowa.
Aby uzyskaæ dostêp do ko³a, wymontowaæ
os³onê przestrzeni baga¿owej 3 3 53,
a nastêpnie, trzymaj¹c za uchwyt, unieœæ
i wysun¹æ p³ytê pod³ogow¹. Potem podnieœæ
pokrywê ko³a zapasowego.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Informacje ogólne
W niektórych wersjach ko³o zapasowe mo¿e
byæ typu dojazdowego 3. Patrz uwagi na
tej stronie oraz na stronach 3 155, 3 226.
W samochodach z obrêczami kó³ ze stopów
metali lekkich 3 obrêcz ko³a zapasowego
mo¿e byæ stalowa.
Za³o¿enie ko³a zapasowego w przypadku
korzystania z opon zimowych mo¿e zmieniæ
w³aœciwoœci jezdne samochodu.
Po naprawieniu opony nale¿y niezw³ocznie
zamontowaæ ko³o standardowe.
Za³o¿enie ko³a zapasowego o rozmiarach
mniejszych ni¿ w przypadku pozosta³ych kó³
mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na w³aœciwoœci
jezdne samochodu. W wielu krajach ko³o takie
mo¿e byæ u¿ywane wy³¹cznie w sytuacjach
awaryjnych. Po naprawieniu opony nale¿y
niezw³ocznie zamontowaæ ko³o standardowe.
Uwagi dotycz¹ce dojazdowego ko³a
zapasowego 3
z Za³o¿enie ko³a dojazdowego mo¿e zmieniæ
w³aœciwoœci jezdne samochodu, zw³aszcza
w przypadku stosowania opon
zimowych 3. Uk³ad stabilizacji toru jazdy
ESP®Plus 3 mo¿e siê wy³¹czyæ. Jak
najszybciej wymieniæ uszkodzon¹ oponê,
pamiêtaj¹c o dok³adnym wywa¿eniu ko³a.
z W samochodzie mo¿na za³o¿yæ tylko jedno
dojazdowe ko³o zapasowe.
z Nie przekraczaæ prêdkoœci 80 km/h.
z Zakrêty pokonywaæ z nisk¹ prêdkoœci¹.
z Nie u¿ywaæ dojazdowego ko³a
zapasowego przez d³u¿szy okres czasu.
171
Uwagi dotycz¹ce opon o bie¿niku
kierunkowym 3
Opony o bie¿niku kierunkowym nale¿y
zak³adaæ w taki sposób, aby kierunek ich
toczenia by³ zgodny z kierunkiem
wskazywanym przez symbol (np. strza³kê)
znajduj¹cy siê na boku opony.
W przypadku opon za³o¿onych niezgodnie
ze wskazanym kierunkiem toczenia nale¿y
zastosowaæ siê do nastêpuj¹cych wytycznych:
z Mog¹ pogorszyæ siê w³aœciwoœci jezdne
samochodu. Po naprawieniu opony nale¿y
niezw³ocznie zamontowaæ ko³o
standardowe.
z Nie przekraczaæ prêdkoœci 80 km/h.
z Niezw³ocznie wymieniæ dojazdowe ko³o
zapasowe na ko³o pe³nowymiarowe.
z Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas
opadów deszczu lub œniegu.
z Na dojazdowe ko³o zapasowe nie wolno
zak³adaæ ³añcuchów. W przypadku
przebicia opony przedniej za³o¿yæ
dojazdowe ko³o zapasowe na oœ tyln¹,
a jedno z tylnych kó³ przenieœæ na oœ
przedni¹. Sprawdziæ i w razie potrzeby
skorygowaæ ciœnienie powietrza
w oponach 3 226.
Wiêcej informacji o oponach z bie¿nikiem
kierunkowym 3 152.
z Zapoznaæ siê z instrukcjami na temat
dojazdowego ko³a zapasowego 3 155,
3 226.
172
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Zmiana ko³a
Zamiast ko³a zapasowego w samochodzie
mo¿e znajdowaæ siê zestaw do naprawy
opon 3 176.
Przed przyst¹pieniem do zmiany ko³a nale¿y
poczyniæ nastêpuj¹ce przygotowania
i zapoznaæ siê z poni¿szymi wskazówkami:
z Zaparkowaæ samochód na p³askim,
twardym i suchym pod³o¿u. Ko³a przednie
ustawiæ tak jak do jazdy na wprost.
z W³¹czyæ œwiat³a awaryjne, zaci¹gn¹æ
hamulec postojowy i w³¹czyæ pierwszy
lub wsteczny bieg.
z Roz³o¿yæ i ustawiæ zgodnie z przepisami
trójk¹t ostrzegawczy. Trójk¹t
ostrzegawczy 3 169.
z Wyj¹æ ko³o zapasowe 3 170.
z Nie zmieniaæ jednoczeœnie wiêcej ni¿
jednego ko³a.
z Podnoœnik 3 mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie
do zmiany kó³.
z Jeœli pod³o¿e jest miêkkie, pod podnoœnik 3
pod³o¿yæ sztywn¹ podk³adkê o gruboœci
do 1 cm.
z Zablokowaæ ko³o znajduj¹ce siê po
przek¹tnej wzglêdem ko³a zmienianego,
podk³adaj¹c za nim i przed nim drewniane
kliny lub du¿e kamienie.
z W samochodzie wspartym na podnoœniku
nie mog¹ przebywaæ ludzie ani zwierzêta.
z Nigdy nie wolno k³aœæ siê pod uniesionym
samochodem.
z Nie uruchamiaæ silnika w samochodzie
wspartym na podnoœniku.
z Przed wkrêceniem œrub kó³ nale¿y je
wyczyœciæ i pokryæ ich wê¿sz¹ czêœæ cienk¹
warstw¹ powszechnie dostêpnego smaru.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
1. Zdj¹æ os³onê ozdobn¹ ko³a przy u¿yciu
narzêdzia specjalnego 3. Narzêdzia
samochodowe 3 169.
W przypadku kó³ z os³onami ozdobnymi,
przez które widaæ œruby 3: Os³ony nie
trzeba zdejmowaæ. Nie nale¿y zdejmowaæ
podk³adek ustalaj¹cych 3 ze œrub ko³a.
Obrêcze kó³ ze stopów metali lekkich 3:
Zdj¹æ os³onê piasty ko³a za pomoc¹
œrubokrêtu 3, wsuwaj¹c jego koñcówkê
w wyciêcie na krawêdzi os³ony
i podwa¿aj¹c. Zabezpieczyæ obrêcz ko³a,
umieszczaj¹c pomiêdzy ni¹ a œrubokrêtem
kawa³ek miêkkiej tkaniny.
Zdj¹æ kapturki ochronne 3 z œrub
mocuj¹cych ko³o.
Obrêcze kó³ ze stopów metali lekkich
z zabezpieczeniem przed kradzie¿¹ 3
Odkrêciæ i zdj¹æ os³ony, korzystaj¹c
z klucza do nakrêtek kó³ Narzêdzia
samochodowe 3 169.
173
174
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
2. Nasun¹æ do oporu klucz do kó³ 3 na œrubê
i poluzowaæ œrubê o pó³ obrotu. Powtórzyæ
tê czynnoœæ odnoœnie do pozosta³ych œrub.
3. Punkty przy³o¿enia podnoœnika s¹ czytelnie
oznakowane.
W samochodach w wersji OPC lub OPC Line
oraz w samochodach z ozdobnymi
nak³adkami progowymi u¿ywanie
podnoœnika 3 jest zabronione.
W przeciwnym razie mo¿e dojœæ
do uszkodzenia samochodu.
4. Ustawiæ odpowiedni¹ wysokoœæ
podnoœnika 3, obracaj¹c d³oni¹ jego ucho.
Przy³o¿yæ podnoœnik z przodu lub z ty³u
samochodu w taki sposób, aby jego docisk
(patrz strza³ka na rys.) obj¹³ pionow¹
krawêdŸ nadwozia i wszed³ w jej wyciêcie.
Upewniæ siê, ¿e docisk jest we w³aœciwym
po³o¿eniu.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
175
10. Przed zamocowaniem os³ony ozdobnej
oczyœciæ ko³o w okolicy zaczepów. Symbol
zaworu 3 na odwrotnej stronie os³ony
musi wskazywaæ na zawór opony.
Dopasowaæ i za³o¿yæ os³onê ozdobn¹ ko³a
lub kapturki ochronne œrub 3.
Obrêcze kó³ ze stopów metali lekkich 3:
Za³o¿yæ os³onê piasty i docisn¹æ,
uwa¿aj¹c aby bolec po wewnêtrznej
stronie os³ony znalaz³ siê w odpowiednim
otworze ko³a.
KrawêdŸ podstawy podnoœnika musi byæ
stabilna i u³o¿ona pionowo wzd³u¿ linii
przechodz¹cej przez punkt styku.
Podnieœæ samochód, obracaj¹c korb¹.
W przeciwnym wypadku ostro¿nie opuœciæ
samochód i poprawnie ustawiæ podnoœnik.
5. Wykrêciæ œruby ko³a.
Jeœli na œrubach ko³a znajduj¹ siê podk³adki
ustalaj¹ce 3, nie nale¿y ich zdejmowaæ.
6. Zmieniæ ko³o. Uwagi dotycz¹ce ko³a
zapasowego 3 170. Uwagi dotycz¹ce
dojazdowego ko³a zapasowego 3 171.
7. Wkrêciæ œruby ko³a. Nasun¹æ do oporu klucz
do kó³ 3 na œrubê i czêœciowo dokrêciæ
œrubê. Powtórzyæ tê czynnoœæ odnoœnie
do pozosta³ych œrub.
8. Opuœciæ samochód.
9. Dokrêciæ œruby po przek¹tnej, pamiêtaj¹c
o dok³adnym nasadzeniu koñcówki klucza
do kó³ 3 na ka¿d¹ dokrêcan¹ œrubê.
Moment dokrêcania wynosi 110 Nm.
Obrêcze kó³ ze stopów lekkich
z zabezpieczeniem przed kradzie¿¹ 3:
na³o¿yæ os³onê piasty ko³a. Za³o¿yæ
i przykrêciæ zabezpieczenie przed
kradzie¿¹ 3.
11. Schowaæ w baga¿niku zdjête ko³o, zestaw
narzêdzi i trójk¹t ostrzegawczy 3 169.
12. Sprawdziæ ciœnienie w oponie nowo
za³o¿onego ko³a.
13. Zleciæ warsztatowi kontrolê poprawnoœci
dokrêcenia œrub kó³ (moment 110 Nm).
14. Wymieniæ uszkodzon¹ oponê
w zdjêtym kole.
176
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Zestaw do naprawy opon 3
Drobne uszkodzenia bie¿nika i boków opony
mo¿na naprawiæ za pomoc¹ zestawu
do naprawy opon.
Nie usuwaæ cia³ obcych z opony.
Uszkodzeñ o wielkoœci powy¿ej 4 mm
i uszkodzeñ obrêczy nie mo¿na naprawiæ
za pomoc¹ zestawu do naprawy opon.
9 Ostrze¿enie
Nie przekraczaæ prêdkoœci 80 km/h.
Nie u¿ywaæ dojazdowego ko³a
zapasowego przez d³u¿szy czas.
Sterownoœæ i w³aœciwoœci jezdne
samochodu mog¹ ulec pogorszeniu.
Wa¿ne 3 179.
Postêpowanie w przypadku przebicia opony:
z W³¹czyæ œwiat³a awaryjne, zaci¹gn¹æ
hamulec postojowy i w³¹czyæ pierwszy
lub wsteczny bieg.
z Roz³o¿yæ i ustawiæ zgodnie z przepisami
trójk¹t ostrzegawczy. Trójk¹t ostrzegawczy
3 169.
Zestaw do naprawy opon znajduje siê
w schowku pod p³yt¹ pod³ogow¹ baga¿nika.
1. Wyj¹æ ze schowka torbê zawieraj¹c¹
zestaw do naprawy opon. Ostro¿nie wyj¹æ
z torby poszczególne elementy zestawu.
2. Wyj¹æ sprê¿arkê.
3. Z kieszeni pod sprê¿ark¹ wyj¹æ przewód
po³¹czeniowy i w¹¿ gumowy.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
4. Nakrêciæ koñcówkê wê¿a gumowego
sprê¿arki na z³¹cze butelki ze szczeliwem.
7. Nakrêciæ na zawór koñcówkê wê¿a
wype³niacza.
5. Wsun¹æ butelkê ze szczeliwem w uchwyt
w sprê¿arce.
8. Prze³¹cznik sprê¿arki musi znajdowaæ
siê w po³o¿eniu §.
Ustawiæ sprê¿arkê w pobli¿u opony
w taki sposób, aby butelka ze szczeliwem
znajdowa³a siê w pozycji wyprostowanej.
6. Odkrêciæ z uszkodzonej opony kapturek
zaworu.
9. Pod³¹czyæ przewód sprê¿arki do gniazdka
elektrycznego lub gniazdka zapalniczki.
Gniazdka elektryczne 3 76.
177
10. W³¹czyæ zap³on.
11. Ustawiæ prze³¹cznik wychylny sprê¿arki
w po³o¿eniu I. Opona zostanie wype³niona
szczeliwem.
12. W trakcie opró¿niania butelki ze
szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr
sprê¿arki mo¿e przez chwilê pokazywaæ
ciœnienie do 6 barów. Nastêpnie ciœnienie
spada.
13. Po wt³oczeniu ca³oœci szczeliwa do opony
zostaje ona napompowana powietrzem.
14. W³aœciwe ciœnienie w oponie powinno
zostaæ osi¹gniête w ci¹gu 10 minut.
Ciœnienie powietrza w oponach 3 226.
Nale¿y wówczas wy³¹czyæ sprê¿arkê.
178
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
15. Od³¹czyæ zestaw do naprawy opon.
Nakrêciæ koñcówkê wê¿a wype³niacza
na wolne z³¹cze butelki ze szczeliwem.
Zapobiegnie to wyciekowi pozosta³oœci
szczeliwa. Schowaæ zestaw do naprawy
opon w baga¿niku.
16. Za pomoc¹ szmatki wytrzeæ rozlane
szczeliwo.
17. Z³o¿yæ trójk¹t ostrzegawczy i schowaæ
go w baga¿niku 3 169.
18. W zasiêgu wzroku kierowcy przykleiæ
do³¹czon¹ naklejkê wskazuj¹c¹
maksymaln¹ dozwolon¹ prêdkoœæ.
Jeœli zalecane ciœnienie nie zostanie
osi¹gniête w ci¹gu 10 minut, od³¹czyæ
zestaw do naprawy opon. Przemieœciæ
samochód o jeden obrót ko³a. Ponownie
pod³¹czyæ zestaw do naprawy opon
i kontynuowaæ pompowanie przez
10 minut. Jeœli nadal nie mo¿na osi¹gn¹æ
zalecanej wartoœci ciœnienia, uszkodzenie
opony jest zbyt powa¿ne. Nale¿y
skorzystaæ z pomocy warsztatu.
Za pomoc¹ przycisku znajduj¹cego siê
powy¿ej manometru wypuœciæ nadmiar
powietrza, tak aby uzyskaæ zalecane
ciœnienie.
Sprê¿arka nie powinna dzia³aæ przez
czas d³u¿szy ni¿ 10 minut – patrz sekcja
„Wa¿ne” 3 179.
19. Natychmiast ruszyæ z miejsca, aby
szczeliwo zosta³o równomiernie
rozprowadzone w oponie.
Po przejechaniu ok. 10 km (nie póŸniej ni¿
po 10 minutach) zatrzymaæ siê i sprawdziæ
ciœnienie w oponie. W tym celu nakrêciæ
koñcówkê wê¿a sprê¿arki bezpoœrednio
na zawór opony (patrz rys. 15798 T).
Jeœli ciœnienie wynosi powy¿ej 1,3 bara,
skorygowaæ je do zalecanej wartoœci.
Procedurê nale¿y powtarzaæ a¿ do
stwierdzenia braku ubytków ciœnienia.
Jeœli ciœnienie spad³o poni¿ej 1,3 bara,
zaprzestaæ jazdy. Skontaktowaæ siê
z warsztatem w celu uzyskania pomocy.
20. Schowaæ zestaw do naprawy opon
w baga¿niku 3 176.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Wa¿ne
Poniewa¿ przy korzystaniu z naprawionej
opony znacznie pogarsza siê komfort jazdy,
nale¿y j¹ jak najszybciej wymieniæ.
Jeœli sprê¿arka wydaje nienaturalne odg³osy
lub znacznie nagrzewa siê, wy³¹czyæ
j¹ na co najmniej 30 minut.
Przy ciœnieniu 7 barów otwiera siê
zintegrowany zawór bezpieczeñstwa.
Chroniæ sprê¿arkê przed wilgoci¹ i deszczem.
179
Szczeliwo mo¿na przechowywaæ przez
ok. 4 lata. Po up³yniêciu tego okresu nie
mo¿na zagwarantowaæ jego w³asnoœci
uszczelniaj¹cych. Zwracaæ uwagê na datê
wa¿noœci podan¹ na butelce ze szczeliwem.
Instalacja elektryczna
Zu¿yty pojemnik ze szczeliwem nale¿y
wymieniæ. Przy utylizacji pojemnika nale¿y
przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów.
W samochodzie znajduj¹ siê dwie skrzynki
bezpieczników: we wnêtrzu samochodu
po lewej stronie deski rozdzielczej oraz
w przedziale silnikowym przy szybie
po lewej stronie.
Sprê¿arki i szczeliwa mo¿na u¿ywaæ
w temperaturach powy¿ej ok. -30 °C.
Znajduj¹cy siê pod spodem sprê¿arki adapter
mo¿e byæ u¿ywany do pompowania innych
przedmiotów, np. pi³ek, materacy, pontonów
itp. Odkrêciæ w¹¿ gumowy sprê¿arki
i wyci¹gn¹æ koñcówkê.
Bezpieczniki
Oznaczenia nowego bezpiecznika musz¹ byæ
takie same jak oznaczenia bezpiecznika
wymienianego.
180
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Zapasowe bezpieczniki przechowywaæ
w pokrywie skrzynki bezpieczników
(zaznaczone ¿ó³tym kolorem na rys.).
Otworzyæ pokrywê 3 180.
Chwyciæ szczypcami przepalony bezpiecznik
i wyci¹gn¹æ go ze skrzynki.
Bezpieczniki i najwa¿niejsze
obwody przez nie chronione
Niektóre uk³ady s¹ chronione przez kilka
bezpieczników.
Przed wymian¹ bezpiecznika nale¿y wy³¹czyæ
odpowiedni obwód oraz zap³on.
Czêœæ bezpieczników nie chroni ¿adnych
obwodów.
Skrzynka bezpieczników w kabinie
Odczepiæ pokrywê bezpieczników przy
podstawie i zdj¹æ.
Przepalony bezpiecznik mo¿na rozpoznaæ
po stopionym drucie topikowym. Przed
instalacj¹ nowego bezpiecznika nale¿y
usun¹æ przyczynê usterki.
Stosowaæ wy³¹cznie bezpieczniki
o odpowiedniej wartoœci pr¹du. Jest ona
oznaczona na ka¿dym bezpieczniku oraz
wskazywana jego kolorem. Równie¿
umiejscowienie w skrzynce bezpieczników
okreœla wartoœæ pr¹du znamionowego
bezpiecznika.
Wyjmowanie bezpieczników u³atwiaj¹
specjalne szczypce umieszczone w skrzynce
bezpieczników 3.
Stosowane s¹ bezpieczniki ró¿nych typów.
Nr
1
2
3
Obwód
Centralny modu³ steruj¹cy
Immobilizer, œwiat³a awaryjne, œwiat³a
zewnêtrzne
Zmywacze reflektorów
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Nr
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Obwód
System audio-nawigacyjny, silnik
wysokoprê¿ny
–
–
Rozrusznik, silnik wysokoprê¿ny:
uk³ad elektroniczny silnika
Sygna³ dŸwiêkowy
Uk³ad wtrysku paliwa, pompa
paliwowa, nagrzewnica postojowa
Kierunkowskazy
System audio-nawigacyjny,
wyœwietlacz informacyjny, system
audio-nawigacyjny
Ogrzewanie szyby tylnej, lusterka
zewnêtrzne
Centralny zamek, autoalarm
Uk³ad elektroniczny silnika
Silnik benzynowy:
Silnik wysokoprê¿ny:
Modu³ steruj¹cy silnika,
silnik Z 17 DTH
Gniazdko elektryczne, zapalniczka
Nr
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Obwód
–
System adaptacyjnego oœwietlenia
drogi
Centralny zamek
Oœwietlenie wnêtrza, lampki
punktowe
Spryskiwacze szyby
Ogrzewanie szyby tylnej
Okna dachowe
Autoalarm
Wycieraczka tylnej szyby
Uk³ad zap³onowy, uk³ady
elektroniczne silnika
Modu³ steruj¹cy silnika, poduszka
powietrzna, uk³ad ESP®Plus
Klimatyzacja
Elektryczne opuszczanie i ponoszenie
przedniej lewej szyby
–
Uk³ad elektroniczny silnika,
silnik Z 17 DTH
Elektryczne opuszczanie
i podnoszenie prawej przedniej szyby
Nr
33
34
35
36
37
38
39
40
41
181
Obwód
Centralny modu³ steruj¹cy,
immobilizer, lampki kontrolne
Wycieraczki szyby przedniej
Oœwietlenie wnêtrza, lusterko
wewnêtrzne, wyœwietlacz
informacyjny
Œwiat³a stopu, uk³ad ABS, uk³ad
ESP®Plus
Zapalniczka, nagrzewnica
dodatkowa
Podgrzewanie fotela (lewego)
Podgrzewanie fotela (prawego)
System adaptacyjnego oœwietlenia
drogi, uk³ad automatycznego
poziomowania reflektorów
Œwiat³a cofania
182
Nr
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Obwód
Ch³odzenie silnika, oœwietlenie
Œwiat³a pozycyjne (lewe)
Œwiat³a pozycyjne (prawe)
tylne œwiat³o przeciwmgielne
Przednie œwiat³a przeciwmgielne
Hak holowniczy, gniazdko
elektryczne
Podgrzewacz filtra w silniku
wysokoprê¿nym
–
Podgrzewacz filtra w silniku
wysokoprê¿nym
Nr
51
52
53
54
55
56
Obwód
Lewe œwiat³o mijania:
reflektor ksenonowy
reflektor halogenowy
Prawe œwiat³o mijania:
reflektor ksenonowy
reflektor halogenowy
Okno dachowe, elektrycznie
opuszczane i podnoszone szyby,
radioodtwarzacz
Œwiat³a drogowe (lewe)
Œwiat³a drogowe (prawe)
–
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje siê
w przedniej czêœci komory silnika,
po lewej stronie.
9 Ostrze¿enie
Aby unikn¹æ obra¿eñ, przed otwarciem
skrzynki nale¿y wy³¹czyæ silnik.
Zwolniæ zaczepy i zdj¹æ pokrywê skrzynki
bezpieczników, podnosz¹c j¹ do góry.
Niektóre obwody elektryczne mog¹
byæ chronione przez kilka bezpieczników.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Wymiana ¿arówek
Wy³¹czyæ zap³on i zamkn¹æ drzwi lub
wy³¹czyæ œwiat³a, których ¿arówka wymaga
wymiany.
Nowe ¿arówki nale¿y chwytaæ wy³¹cznie
za cokó³! Nie dotykaæ czêœci szklanej go³ymi
rêkoma.
Wymieniæ ¿arówkê, sprawdzaj¹c uprzednio,
czy na cokole nowej ¿arówki znajduj¹ siê takie
same oznaczenia jak na cokole ¿arówki
przepalonej.
Poni¿sze bezpieczniki s¹ bezpiecznikami
typu maxi.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
Obwód
Dmuchawa wewnêtrzna
Wspomaganie uk³adu kierowniczego
Uk³ad ABS
Uk³ad wstêpnego podgrzewania
paliwa w samochodzie z przek³adni¹
Easytronic (silnik wysokoprê¿ny)
Ogrzewanie szyby tylnej
Ch³odzenie silnika
Rozrusznik
Uk³ad ch³odzenia silnika
W celu wymiany ¿arówki wyj¹æ skrzynkê
przekaŸników po lewej stronie. Po prawej
stronie wyj¹æ przewód powietrza do filtra
powietrza.
Reflektory halogenowe
Reflektory posiadaj¹ oddzielne ¿arówki
œwiate³ mijania 1 (¿arówki dolne) i œwiate³
drogowych 2 (¿arówki górne).
183
184
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Œwiat³a mijania
3. Wcisn¹æ ¿arówkê w oprawkê.
1. Unieœæ pokrywê komory silnika
i podeprzeæ j¹ wspornikiem.
4. Wyj¹æ ¿arówkê ze z³¹czem z oprawy
odb³yœnika.
2. Obróciæ ko³pak ochronny w lewo i zdj¹æ.
5. Od³¹czyæ z³¹cze elektryczne od coko³u
¿arówki.
6. Pod³¹czyæ z³¹cze elektryczne
do nowej ¿arówki.
7. Wsun¹æ ¿arówkê ze z³¹czem w taki
sposób, aby zaczep wszed³ w wyciêcie
w oprawie odb³yœnika.
8. Na³o¿yæ i zamkn¹æ os³onê reflektora.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
185
Œwiat³a drogowe
3. Od³¹czyæ od ¿arówki z³¹cze elektryczne.
5. Wyj¹æ ¿arówkê z oprawki odb³yœnika.
1. Podnieœæ i podeprzeæ dr¹¿kiem pokrywê
komory silnika.
4. Zdj¹æ zacisk sprê¿ynowy z zaczepów,
przesuwaj¹c go w przód i obracaj¹c
w bok.
6. Przy zak³adaniu nowej ¿arówki umieœciæ
zaczepy w wyciêciach odb³yœnika.
2. Obróciæ ko³pak ochronny w lewo i zdj¹æ.
7. Zatrzasn¹æ zacisk sprê¿ynowy i pod³¹czyæ
do ¿arówki z³¹cze elektryczne.
8. Na³o¿yæ i zamkn¹æ os³onê reflektora.
186
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Reflektory halogenowe 3, system
adaptacyjnego oœwietlenia drogi
(AFL)
Reflektory halogenowe œwiate³ drogowych
i mijania oraz system oœwietlania ³uków drogi
i zakrêtów
9 Ostrze¿enie
Reflektory ksenonowe s¹ zasilane pr¹dem
o bardzo wysokim napiêciu. Dlatego nie
nale¿y dotykaæ tych podzespo³ów.
Wymianê ¿arówek zleciæ warsztatowi.
Reflektory ksenonowe
Œwiat³a drogowe
Reflektory posiadaj¹ oddzielne ¿arówki
œwiate³ mijania 1 (¿arówki dolne)
i œwiate³ drogowych 2 (¿arówki górne).
1. Podnieœæ i podeprzeæ dr¹¿kiem pokrywê
komory silnika.
Œwiat³a mijania
9 Ostrze¿enie
Reflektory ksenonowe s¹ zasilane pr¹dem
o bardzo wysokim napiêciu. Dlatego nie
nale¿y dotykaæ tych podzespo³ów.
Wymianê ¿arówek zleciæ warsztatowi.
2. Zdj¹æ os³onê reflektora.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
187
3. Od³¹czyæ od ¿arówki z³¹cze elektryczne.
5. Wyj¹æ ¿arówkê z oprawy odb³yœnika.
Œwiat³a pozycyjne
4. Zdj¹æ zacisk sprê¿ynowy z zaczepów
i obróciæ go do góry.
6. Przy zak³adaniu nowej ¿arówki umieœciæ
zaczepy w wyciêciach odb³yœnika.
1. Podnieœæ i podeprzeæ dr¹¿kiem pokrywê
komory silnika.
7. Zatrzasn¹æ zacisk sprê¿ynowy i pod³¹czyæ
do ¿arówki z³¹cze elektryczne.
2. Obróciæ ko³pak ochronny reflektora œwiate³
drogowych w lewo i zdj¹æ.
8. Na³o¿yæ i zamkn¹æ os³onê reflektora.
W samochodzie z reflektorami
ksenonowymi 3 wymontowaæ ko³pak
ochronny reflektora 3 186, rys. 14219 S.
188
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
3. Œcisn¹æ boczne zaczepy oprawy ¿arówki
œwiat³a postojowego i zdj¹æ oprawê
z odb³yœnika.
4. Wyj¹æ ¿arówkê z oprawy.
Przednie kierunkowskazy
5. W³o¿yæ now¹ ¿arówkê.
1. Podnieœæ i podeprzeæ dr¹¿kiem pokrywê
komory silnika.
6. W³o¿yæ oprawê ¿arówki w oprawê
odb³yœnika.
7. Na³o¿yæ i zamkn¹æ os³onê reflektora.
2. Obróciæ w lewo oprawê ¿arówki
kierunkowskazu i wyj¹æ.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
189
7. Obróciæ oprawê do oporu w prawo.
Kierunkowskazy boczne
Wymianê ¿arówki zleciæ warsztatowi.
Przednie œwiat³a przeciwmgielne 3
Wymianê ¿arówki zleciæ warsztatowi.
3. Wyj¹æ oprawê ¿arówki z obudowy
reflektora.
4. Wyj¹æ ¿arówkê z oprawy.
5. Umieœciæ now¹ ¿arówkê w oprawce.
6. W³o¿yæ oprawê w taki sposób, aby jej dwa
zaczepy wesz³y w wyciêcia obudowy
reflektora.
Œwiat³a tylne
1. Odkrêciæ œrubokrêtem 3 cztery wkrêty
w obudowie lampy.
2. Wyci¹gn¹æ z uchwytów mocuj¹cych
oprawê lampy, oprawê odb³yœnika i lampê
przeciwmgieln¹.
190
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
3. Wcisn¹æ i od³¹czyæ z³¹cze od oprawy
¿arówek (patrz strza³ka na rys.).
Nastêpnie wyj¹æ je z oprawy.
4. Zwolniæ zaczep z³¹cza tylnego œwiat³a
przeciwmgielnego 3 (patrz strza³ka na rys.)
i od³¹czyæ.
5. Poluzowaæ oba wkrêty z ty³u oprawy
¿arówek. Wcisn¹æ wystêpy ustalaj¹ce
na oprawie ¿arówek i wyj¹æ oprawê.
¯arówki w oprawie:
1
2
3
4
=
=
=
=
Kierunkowskaz
¿arówka œwiat³a hamowania
Œwiat³o tylne
Œwiat³o cofania
Wyj¹æ ¿arówkê z oprawy.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
¯arówka tylnego œwiat³a
przeciwmgielnego: obróciæ oprawê ¿arówki
w lewo i wyj¹æ.
Wyj¹æ ¿arówkê z oprawy.
6. Zamocowaæ nowe ¿arówki.
Wcisn¹æ oprawê w obudowê lampy.
7. Pod³¹czyæ oba z³¹cza. W³o¿yæ obudowê
wraz z ko³kami ustalaj¹cymi i przykrêciæ
wkrêty.
Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej
1. Wsun¹æ œrubokrêt 3 pionowo z prawej
strony obudowy lampki, podwa¿yæ
w prawo i odczepiæ zaczep sprê¿ysty.
Wyci¹gn¹æ obudowê lampki w dó³.
191
2. Obróciæ w lewo i wyj¹æ oprawê ¿arówki.
192
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
5. W³o¿yæ oprawê ¿arówki w obudowê lampki
i zamocowaæ, obracaj¹c w prawo. W³o¿yæ
i zatrzasn¹æ obudowê lampki.
3. Wyj¹æ ¿arówkê z oprawy.
Oœwietlenie wnêtrza samochodu
4. W³o¿yæ now¹ ¿arówkê.
Przednia lampka oœwietlenia wnêtrza
i lampki punktowe 3
1. Od³¹czyæ klosz od obudowy we wskazanym
punkcie.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
193
Tylna lampka oœwietlenia wnêtrza i lampki
punktowe 3
Wymianê ¿arówki zleciæ warsztatowi.
2. Wyj¹æ ¿arówkê z oprawy.
3. W³o¿yæ now¹ ¿arówkê.
4. Wcisn¹æ klosz lampki na miejsce.
Oœwietlenie schowka w desce rozdzielczej 3,
oœwietlenie baga¿nika
1. Podwa¿yæ œrubokrêtem 3 obudowê
lampki i zdj¹æ.
194
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Pielêgnacja samochodu
Przy wykonywaniu czynnoœci pielêgnacyjnych
– zw³aszcza podczas mycia samochodu –
nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych
w danym kraju przepisów dotycz¹cych
ochrony œrodowiska.
2. Lekko nacisn¹æ ¿arówkê w kierunku zacisku
sprê¿ystego i wyj¹æ j¹.
3. W³o¿yæ now¹ ¿arówkê.
4. Wcisn¹æ lampkê na miejsce.
Podœwietlenie wskaŸników, podœwietlenie
wyœwietlacza informacyjnego 3
Wymianê ¿arówki zleciæ warsztatowi.
Regularna i staranna pielêgnacja samochodu
zapewnia jego ³adny wygl¹d oraz przyczynia
siê do d³ugoletniego utrzymania jego wysokiej
wartoœci rynkowej. Ponadto prawid³owa
pielêgnacja jest równie¿ warunkiem uznania
ewentualnych roszczeñ z tytu³u gwarancji
antykorozyjnej lub uszkodzenia pow³oki
lakierniczej. W dalszej czêœci przedstawiono
wskazówki dotycz¹ce prawid³owej pielêgnacji
samochodu. Ich przestrzeganie pozwoli
skutecznie zabezpieczyæ samochód przed
szkodliwym wp³ywem czynników
zewnêtrznych.
Mycie nadwozia
Lakier nadwozia jest nara¿ony na dzia³anie
ró¿nych czynników zewnêtrznych.
Z tego wzglêdu nadwozie samochodu nale¿y
regularnie myæ i woskowaæ. W przypadku
korzystania z myjni automatycznej zaleca siê
wybranie programu mycia z woskowaniem.
Ptasie odchody, martwe owady, œlady ¿ywicy,
py³ek kwiatowy i podobne zabrudzenia
zmywaæ mo¿liwie szybko, gdy¿ ich sk³ad
chemiczny mo¿e powodowaæ uszkodzenie
lakieru.
W przypadku korzystania z myjni
samochodowej nale¿y postêpowaæ zgodnie
z instrukcjami jej producenta. Wy³¹czyæ
wycieraczki przedniej i tylnej szyby. Wykrêciæ
antenê 3 i zdemontowaæ baga¿nik
dachowy 3. Dla u³atwienia stan¹æ na progu
drzwi.
W przypadku rêcznego mycia samochodu
pamiêtaæ o dok³adnym wyp³ukaniu wnêk
b³otników.
Oczyœciæ obrze¿a oraz listwy otwartych drzwi,
pokrywy komory silnika, klapy tylnej, a tak¿e
przykryte nimi fragmenty karoserii.
Po umyciu dok³adnie sp³ukaæ i wytrzeæ
nadwozie czyst¹, czêsto op³ukiwan¹ irch¹.
Do czyszczenia szyb u¿ywaæ innego kawa³ka
irchy, gdy¿ pozosta³oœci œrodków
konserwuj¹cych przeniesione na szyby mog¹
doprowadziæ do pogorszenia widocznoœci.
Plam ze smo³y nie wolno usuwaæ jakimikolwiek
twardymi przedmiotami. Zaleca siê u¿yæ
specjalnego œrodka w aerozolu.
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Polerowanie i woskowanie
Nadwozie samochodu wymaga regularnego
woskowania. Woskowanie lakieru jest
konieczne zw³aszcza, gdy sp³ywaj¹ca po nim
woda nie tworzy drobnych kropelek.
W przeciwnym razie dojdzie do wyschniêcia
lakieru.
Polerowanie jest konieczne tylko je¿eli
do lakieru przywar³y substancje sta³e lub
nast¹pi³o jego zmatowienie i utrata po³ysku.
Pasta polerska z silikonem tworzy dodatkow¹
warstwê ochronn¹, co eliminuje koniecznoœæ
woskowania.
Nie nale¿y woskowaæ ani polerowaæ
plastikowych elementów nadwozia.
Obrêcze kó³ i opony
Nie u¿ywaæ myjki wysokociœnieniowej.
Do czyszczenia obrêczy kó³ u¿yæ
odpowiedniego œrodka o odczynie
neutralnym.
Obrêcze kó³ s¹ lakierowane i mo¿na
je konserwowaæ tymi samymi œrodkami,
co nadwozie.
Uszkodzenia lakieru
Drobne uszkodzenia lakieru nale¿y usuwaæ
za pomoc¹ lakieru zaprawkowego, zanim
utworz¹ siê ogniska korozji. Naprawê
powa¿niejszych uszkodzeñ lakieru i usuniêcie
korozji nale¿y zleciæ warsztatowi.
Œwiat³a zewnêtrzne
Klosze lamp i reflektorów s¹ wykonane
z tworzywa sztucznego. Do mycia lamp nie
u¿ywaæ substancji ¿r¹cych ani skrobaczek
do szyb. Unikaæ czyszczenia ich na sucho.
Elementy z tworzywa sztucznego i gumy
Do czyszczenia elementów z tworzywa
sztucznego i gumy mo¿na u¿yæ œrodków
do czyszczenia nadwozia. W razie potrzeby
u¿yæ œrodka do czyszczenia wnêtrza.
Zabronione jest u¿ywanie jakichkolwiek
innych substancji czyszcz¹cych, a zw³aszcza
rozpuszczalników lub benzyny. Nie u¿ywaæ
myjki wysokociœnieniowej.
Wnêtrze samochodu i tapicerka
Wnêtrze samochodu, ³¹cznie z przedni¹
czêœci¹ deski rozdzielczej i elementami jej
poszycia, nale¿y czyœciæ such¹ œciereczk¹ lub
specjalnym œrodkiem do czyszczenia wnêtrza.
195
Deska rozdzielcza powinna byæ czyszczona
tylko miêkk¹, wilgotn¹ œciereczk¹.
Tapicerkê z tkaniny najlepiej czyœciæ
odkurzaczem i szczotk¹. Plamy nale¿y
usuwaæ za pomoc¹ œrodka do czyszczenia
tapicerki.
Do czyszczenia pasów bezpieczeñstwa nale¿y
u¿yæ letniej wody lub œrodka do czyszczenia
wnêtrza.
Przestroga
Niezapiête rzepy w ubraniu mog¹
spowodowaæ uszkodzenie tapicerki foteli.
196
Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu
Szyby i pióra wycieraczek
U¿ywaæ miêkkiej, niestrzêpi¹cej siê œciereczki
lub kawa³ka irchy nawil¿onego specjalnym
œrodkiem do mycia szyb i œrodkiem
do usuwania owadów.
Podczas czyszczenia ogrzewanej szyby tylnej
uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ nadrukowanego
na niej uzwojenia grzejnego.
Do rêcznego usuwania lodu z szyb najlepiej
nadaj¹ siê dostêpne w handlu skrobaczki o
ostrej krawêdzi. Skrobaczkê nale¿y mocno
dociskaæ do szyby, aby nie dostawa³y siê pod
ni¹ ¿adne zabrudzenia, mog¹ce porysowaæ
szybê.
Jeœli podczas pracy wycieraczek na szybie
pojawiaj¹ siê smugi, przetrzeæ pióra miêkk¹
szmatk¹ zwil¿on¹ œrodkiem do mycia szyb.
Zamki
Zamki s¹ fabrycznie zakonserwowane
wysokogatunkowym smarem. Œrodka
rozmra¿aj¹cego u¿ywaæ tylko w nag³ych
przypadkach, poniewa¿ niszczy on smar
i negatywnie wp³ywa na dzia³anie zamków.
Po u¿yciu œrodka rozmra¿aj¹cego zleciæ
w warsztacie ponowne nasmarowanie zamka.
Komora silnika
Powierzchnie w komorze silnika pokryte
lakierem takiego samego koloru jak nadwozie
nale¿y pielêgnowaæ w identyczny sposób
jak inne powierzchnie lakierowane.
Zaleca siê umycie i zakonserwowanie
woskiem komory silnika przed nadejœciem
okresu zimowego oraz po jego zakoñczeniu.
Przed umyciem silnika przykryæ alternator
i zbiornik p³ynu hamulcowego plastikow¹
foli¹.
Podczas mycia silnika przy u¿yciu agregatu
wysokociœnieniowego nie nale¿y kierowaæ
strumienia pary bezpoœrednio na elementy
uk³adu ABS 3, klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3 ani paski napêdowe
i wspó³pracuj¹ce z nimi czêœci.
Po umyciu silnika nale¿y zleciæ warsztatowi
zabezpieczenie woskiem wszystkich
podzespo³ów w komorze silnika.
Nie u¿ywaæ myjki wysokociœnieniowej.
Podwozie
Niektóre elementy podwozia s¹ fabrycznie
zabezpieczane warstw¹ PCW, a inne – trwa³¹
pow³ok¹ woskow¹.
Po umyciu podwozia sprawdziæ stan woskowej
pow³oki ochronnej. W razie potrzeby nanieœæ
now¹ warstwê wosku.
Masy bitumiczno-kauczukowe mog¹
uszkodziæ pow³okê ochronn¹ z PCW. Dlatego
przeprowadzenie konserwacji podwozia
zaleca siê powierzyæ warsztatowi.
Przed sezonem zimowym i po jego
zakoñczeniu nale¿y oczyœciæ podwozie i zleciæ
sprawdzenie stanu woskowej pow³oki
ochronnej.
Hak holowniczy
Haka holowniczego nie nale¿y czyœciæ przy
u¿yciu agregatu wysokociœnieniowego ani
myjki wysokociœnieniowej.
Serwisowanie samochodu
Serwisowanie
samochodu
Zaplanowana obs³uga okresowa
Informacje dotycz¹ce przegl¹dów
Podane czêstotliwoœci czynnoœci serwisowych
maj¹ zastosowanie wy³¹cznie przy
normalnych warunkach u¿ytkowania.
W przypadku trudnych warunków
u¿ytkowania – 3 204.
Podane czynnoœci serwisowe powinny zostaæ
wykonane w trakcie przegl¹dów
wykonywanych z okreœlon¹ czêstotliwoœci¹.
Stan techniczny konkretnego pojazdu mo¿e
wymagaæ dodatkowych czynnoœci lub
wczeœniejszej wymiany wybranych elementów
b¹dŸ materia³ów. Podane czêstotliwoœci nie s¹
zwi¹zane z gwarancj¹ na czêœci.
Sygnalizacja terminu przegl¹du
okresowego – 3 206.
Zaplanowana obs³uga okresowa...........
Harmonogram przegl¹dów.....................
Dodatkowe czynnoœci serwisowe............
Zalecane p³yny i œrodki smarne ...............
Przegl¹dy ..................................................
Oryginalne czêœci zamienne
i akcesoria Opla ......................................
Czynnoœci obs³ugowe wykonywane
samodzielnie ..........................................
Olej silnikowy ............................................
Filtr paliwa do silników
wysokoprê¿nych ....................................
P³yn ch³odz¹cy..........................................
Hamulce....................................................
P³yn hamulcowy .......................................
Wymiana wycieraczek .............................
Spryskiwacze szyb i zmywacze
reflektorów 3 .........................................
Akumulator ...............................................
Ochrona podzespo³ów
elektronicznych......................................
Tymczasowe wy³¹czanie samochodu
z eksploatacji .........................................
Przywracanie samochodu
do eksploatacji ........................................
197
197
204
204
206
207
207
208
210
210
211
212
213
213
214
214
215
215
197
Czêstotliwoœæ przegl¹dów serwisowych
w Europie
Co 30 000 km lub raz w roku
(w zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej).
Czêstotliwoœæ przegl¹dów serwisowych poza
Europ¹
Co 15 000 km lub raz w roku
(w zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej).
Potwierdzenie
Potwierdzenia przegl¹dów serwisowych
s¹ umieszczane w stosownych polach
w Ksi¹¿eczce serwisowej i gwarancyjnej.
Zapisywane s¹ informacje o dacie i przebiegu
wraz z piecz¹tk¹ stacji obs³ugi i podpisem
osoby upowa¿nionej.
Nale¿y upewniaæ siê, ¿e Ksi¹¿eczka serwisowa
i gwarancyjna jest prawid³owo wype³niana,
stanowi¹c dowód ci¹g³ego serwisowania,
który jest wa¿ny podczas rozpatrywania
zg³oszeñ gwarancyjnych, a tak¿e mo¿e
byæ cennym dodatkiem podczas sprzeda¿y
samochodu.
Harmonogram przegl¹dów
Europejski harmonogram przegl¹dów
obowi¹zuje dla nastêpuj¹cych krajów:
Andora, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Grenlandia, Wêgry, Islandia, Irlandia, W³ochy,
£otwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia,
Norwegia, Polska, Portugalia, S³owacja,
S³owenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz
Wielka Brytania.
Miêdzynarodowy harmonogram przegl¹dów
obowi¹zuje dla wszystkich pozosta³ych
krajów.
198
Serwisowanie samochodu
Europejski harmonogram przegl¹dów
CzynnoϾ serwisowa
po roku1)
lub km (x 1000)1)
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ wszystkich lampek kontrolnych oraz elementów oœwietlenia
i sygnalizacji; sprawdziæ blokadê kierownicy i wy³¹cznik zap³onu
Nadajnik zdalnego sterowania: wymieniæ baterie (sprawdziæ kluczyk zapasowy)
1
30
x
2
60
x
Sprawdziæ i w razie potrzeby skorygowaæ funkcjonowanie wycieraczek i spryskiwaczy szyby
przedniej oraz zmywaczy reflektorów.
Sprawdziæ poziom2) p³ynu ch³odz¹cego i p³ynu niskokrzepn¹cego (jasnopomarañczowy),
w razie potrzeby uzupe³niæ, zanotowaæ mrozoodpornoœæ p³ynu w Ksi¹¿eczce serwisowej
i gwarancyjnej (pola potwierdzeñ).
Sprawdziæ szczelnoœæ i zamocowanie przewodów elastycznych wype³nionych p³ynami.
x
x
x
x
2)
4
120
x
5
150
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
co 2 lata
Sprawdziæ i w razie potrzeby uzupe³niæ poziom p³ynu hamulcowego.
x
Sprawdziæ czy zaciski przewodów s¹ prawid³owo zamocowane do biegunów akumulatora
x
Przeprowadziæ kontrolê uk³adów pojazdu przy u¿yciu narzêdzia diagnostycznego TECH 2
x
Wymieniæ filtr przeciwpy³kowy lub filtr z wêglem aktywnym
3
90
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
⊕o W przypadku du¿ego zanieczyszczenia powietrza, wystêpowania du¿ego zapylenia lub
Umowa miêdzy klientem a centrum Opel Partner
zakurzenia; w razie nieprzyjemnego zapachu wydobywaj¹cego siê z uk³adu klimatyzacji
Wymieniæ wk³ad filtra powietrza
⊕ Wymieniæ œwiece zap³onowe
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ paska ¿ebrowanego
co 4 lata / 60 000 km
co 4 lata / 60 000 km
x
x
⊕ Wymieniæ pasek ¿ebrowany
co 10 lat / 150 000 km
Z 13 DT, Z 13 DTJ, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR.
⊕ Sprawdziæ i w razie potrzeby wyregulowaæ luz zaworowy
co 10 lat / 150 000 km
Z 16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR
1)
2)
W zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej.
Jeœli ubytek p³ynu jest zbyt du¿y lub widoczne s¹ nieszczelnoœci, wykonaæ odpowiednie czynnoœci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
⊕ Czynnoœci dodatkowe.
o Czêstotliwoœci s¹ wiêksze w przypadku niektórych krajów lub trudnych warunków u¿ytkowania.
Serwisowanie samochodu
CzynnoϾ serwisowa
po roku1)
lub km (x 1000)1)
1
30
2
60
3
90
4
120
199
5
150
⊕ Wymieniæ pasek rozrz¹du i napinacz
Z 18 XE
co 6 lat / 90 000 km
Z 17 DTH
co 10 lat / 90 000 km
Z 16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTR, Z 17 DTR
Wymieniæ olej silnikowy i filtr oleju
⊕o Usun¹æ wodê z filtra paliwa, silnik wysokoprê¿ny (w przypadku wysokiej wilgotnoœci powietrza
co 10 lat / 150 000 km
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lub niskiej jakoœci paliwa)
Wymieniæ filtr paliwa i usun¹æ wodê z uk³adu, silnik wysokoprê¿ny (klasa EN 590)
Z 13 DTJ, Z 17 DTH
Wymieniæ filtr paliwa, silnik benzynowy (klasa EN 228), filtr zewnêtrzny Z 16 LET
Sprawdziæ i w razie potrzeby wyregulowaæ hamulec postojowy (nieobci¹¿one ko³a);
przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ uk³adu zawieszenia kó³ przednich i tylnych, przewodów
hamulcowych sztywnych i elastycznych, przewodów paliwowych i uk³adu wydechowego
Sprawdziæ zewnêtrzn¹ czêœæ nadwozia / zabezpieczenie antykorozyjne podwozia; odnotowaæ
wszelkie uszkodzenia w Ksi¹¿eczce serwisowej i gwarancyjnej.
⊕o Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ hamulców2) kó³ przednich i tylnych
Coroczna kontrola jeœli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ silnika i skrzyni biegów (automatyczna, manualna),
sprawdziæ szczelnoœæ2) sprê¿arki uk³adu klimatyzacji
1)
2)
x
x
co 4 lata / 60 000 km
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
W zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej.
Jeœli ubytek p³ynu jest zbyt du¿y lub widoczne s¹ nieszczelnoœci, wykonaæ odpowiednie czynnoœci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
⊕ Czynnoœci dodatkowe.
o Czêstotliwoœci s¹ wiêksze w przypadku niektórych krajów lub trudnych warunków u¿ytkowania.
x
x
200
Serwisowanie samochodu
CzynnoϾ serwisowa
po roku1)
lub km (x 1000)1)
1
30
x
2
3
4
60
90
120
co 4 lata / 60 000 km
x
x
x
x
x
⊕o Wymontowaæ, oczyœciæ i sprawdziæ wzrokowo bêben hamulcowy
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ os³on gumowych uk³adu kierowniczego, poprzecznych
dr¹¿ków kierowniczych i przek³adni g³ównej
Sprawdziæ koñcówkê poprzecznego dr¹¿ka kierowniczego i sworznia wahacza
⊕ Wymieniæ p³yn hamulcowy i sprzêg³owy (manualno-automatyczna skrzynia biegów)
x
x
5
150
x
x
co 2 lata
Poluzowaæ nakrêtki/œruby kó³ i dokrêciæ je momentem 110 Nm
Przed zamocowaniem nale¿y lekko nasmarowaæ lub pokryæ olejem zwê¿one czêœci trzpieni
œrub.
x
x
Sprawdziæ i w razie potrzeby skorygowaæ ciœnienie powietrza w oponach (tak¿e w kole
zapasowym); sprawdziæ stan opon.
Jeœli na wyposa¿eniu znajduje siê zestaw do naprawy opon – sprawdziæ kompletnoœæ i datê
wa¿noœci zestawu. Pojemnik ze szczeliwem nale¿y wymieniaæ co cztery lata.
⊕ Coroczna kontrola jeœli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ apteczki (dostêpnoœæ w odpowiednim schowku, zamkniêcie
co 2 lata
i data wa¿noœci), zaczepów stabilizacyjnych, trójk¹ta ostrzegawczego
Sprawdziæ i w razie potrzeby skorygowaæ ustawienie œwiate³ przednich (wraz z reflektorami
x
x
dodatkowymi)
Nasmarowaæ zawiasy i ograniczniki otwarcia drzwi, si³owniki i zatrzaski zamków drzwi, zamek
x
x
pokrywy silnika, zawiasy klapy tylnej
Jazda testowa, ostateczna kontrola (sprawdziæ blokadê kierownicy i wy³¹cznik zap³onu,
x
x
x
x
x
przyrz¹dy i wskaŸniki, lampki kontrolne, ca³y uk³ad hamulcowy, uk³ad kierowniczy, uk³ad
klimatyzacji, silnik, nadwozie oraz podwozie); ustawiæ wartoœæ pocz¹tkow¹ sygnalizacji
terminu przegl¹du okresowego za pomoc¹ narzêdzia TECH 2.
⊕ Tylko w przypadku rynku niemieckiego: przeprowadziæ badanie spalin oraz przegl¹d g³ówny Pierwszy raz po trzech latach, nastêpnie co 2 lata
W przypadku pojazdów u¿ytkowanych do komercyjnego transportu pasa¿erów, taksówek,
co roku
karetek pogotowia, samochodów na wynajem itp.
1)
W zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej.
⊕ Czynnoœci dodatkowe.
o Czêstotliwoœci s¹ wiêksze w przypadku niektórych krajów lub trudnych warunków u¿ytkowania.
Serwisowanie samochodu
Miêdzynarodowy harmonogram przegl¹dów serwisowych
CzynnoϾ serwisowa
po roku1)
lub km (x 1000)1)
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ wszystkich lampek kontrolnych oraz elementów oœwietlenia
i sygnalizacji; sprawdziæ blokadê kierownicy i wy³¹cznik zap³onu
Nadajnik zdalnego sterowania: wymieniæ baterie (sprawdziæ kluczyk zapasowy)
1
15
x
2
30
x
Sprawdziæ i w razie potrzeby skorygowaæ funkcjonowanie wycieraczek i spryskiwaczy szyby
przedniej oraz zmywaczy reflektorów.
Sprawdziæ poziom2) p³ynu ch³odz¹cego i p³ynu niskokrzepn¹cego (jasnopomarañczowy),
w razie potrzeby uzupe³niæ, zanotowaæ mrozoodpornoœæ p³ynu w Ksi¹¿eczce serwisowej
i gwarancyjnej (pola potwierdzeñ).
Sprawdziæ szczelnoœæ i zamocowanie przewodów elastycznych wype³nionych p³ynami.
x
x
x
x
2)
4
60
x
5
75
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
co 2 lata
Sprawdziæ i w razie potrzeby uzupe³niæ poziom p³ynu hamulcowego.
x
Sprawdziæ czy zaciski przewodów s¹ prawid³owo zamocowane do biegunów akumulatora
x
Przeprowadziæ kontrolê uk³adów pojazdu przy u¿yciu narzêdzia diagnostycznego TECH 2
x
Wymieniæ filtr przeciwpy³kowy lub filtr z wêglem aktywnym
3
45
x
201
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
⊕o W przypadku du¿ego zanieczyszczenia powietrza, wystêpowania du¿ego zapylenia lub
Umowa miêdzy klientem a centrum Opel Partner
zakurzenia; w razie nieprzyjemnego zapachu wydobywaj¹cego siê z uk³adu klimatyzacji
Wymieniæ wk³ad filtra powietrza
⊕ Wymieniæ œwiece zap³onowe
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ paska ¿ebrowanego
co 4 lata / 60 000 km
co 4 lata / 60 000 km
x
x
⊕ Wymieniæ pasek ¿ebrowany
co 10 lat / 150 000 km
Z 13 DT, Z 13 DTJ, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR.
⊕ Sprawdziæ i w razie potrzeby wyregulowaæ luz zaworowy
co 10 lat / 150 000 km
Z16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR
1)
2)
W zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej.
Jeœli ubytek p³ynu jest zbyt du¿y lub widoczne s¹ nieszczelnoœci, wykonaæ odpowiednie czynnoœci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
⊕ Czynnoœci dodatkowe.
o Czêstotliwoœci s¹ wiêksze w przypadku niektórych krajów lub trudnych warunków u¿ytkowania.
202
Serwisowanie samochodu
CzynnoϾ serwisowa
po roku1)
lub km (x 1000)1)
1
15
2
30
3
45
4
60
5
75
⊕ Wymieniæ pasek rozrz¹du i napinacz
Z 18 XE
co 6 lat / 90 000 km
Z 17 DTH
co 10 lat / 90 000 km
Z 16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTR, Z 17 DTR
Wymieniæ olej silnikowy i filtr oleju
⊕o Usun¹æ wodê z filtra paliwa, silnik wysokoprê¿ny (w przypadku wysokiej wilgotnoœci powietrza
co 10 lat / 150 000 km
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lub niskiej jakoœci paliwa)
Wymieniæ filtr paliwa i usun¹æ wodê z uk³adu, silnik wysokoprê¿ny (klasa EN 590)
Z 13 DTJ, Z 17 DTH
Wymieniæ filtr paliwa, silnik benzynowy (klasa EN 228), filtr zewnêtrzny Z 16 LET
Sprawdziæ i w razie potrzeby wyregulowaæ hamulec postojowy (nieobci¹¿one ko³a);
przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ uk³adu zawieszenia kó³ przednich i tylnych, przewodów
hamulcowych sztywnych i elastycznych, przewodów paliwowych i uk³adu wydechowego
Sprawdziæ zewnêtrzn¹ czêœæ nadwozia / zabezpieczenie antykorozyjne podwozia; odnotowaæ
wszelkie uszkodzenia w Ksi¹¿eczce serwisowej i gwarancyjnej.
⊕o Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ hamulców2) kó³ przednich i tylnych
Coroczna kontrola jeœli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ silnika i skrzyni biegów (automatyczna, manualna),
sprawdziæ szczelnoœæ2) sprê¿arki uk³adu klimatyzacji
1)
2)
x
x
co 4 lata / 60 000 km
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
W zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej.
Jeœli ubytek p³ynu jest zbyt du¿y lub widoczne s¹ nieszczelnoœci, wykonaæ odpowiednie czynnoœci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
⊕ Czynnoœci dodatkowe.
o Czêstotliwoœci s¹ wiêksze w przypadku niektórych krajów lub trudnych warunków u¿ytkowania.
x
x
Serwisowanie samochodu
CzynnoϾ serwisowa
po roku1)
lub km (x 1000)1)
1
15
5
75
x
2
3
4
30
45
60
co 4 lata / 60 000 km
x
x
x
x
x
x
⊕o Wymontowaæ, oczyœciæ i sprawdziæ wzrokowo bêben hamulcowy
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ os³on gumowych uk³adu kierowniczego, poprzecznych
dr¹¿ków kierowniczych i przek³adni g³ównej
Sprawdziæ koñcówkê poprzecznego dr¹¿ka kierowniczego i sworznia wahacza
⊕ Wymieniæ p³yn hamulcowy i sprzêg³owy (manualno-automatyczna skrzynia biegów)
Poluzowaæ nakrêtki/œruby kó³ i dokrêciæ je momentem 110 Nm
Przed zamocowaniem nale¿y lekko nasmarowaæ lub pokryæ olejem zwê¿one czêœci trzpieni
œrub.
Sprawdziæ i w razie potrzeby skorygowaæ ciœnienie powietrza w oponach
(tak¿e w kole zapasowym); sprawdziæ stan opon.
Jeœli na wyposa¿eniu znajduje siê zestaw do naprawy opon – sprawdziæ kompletnoœæ i datê
wa¿noœci zestawu. Pojemnik ze szczeliwem nale¿y wymieniaæ co cztery lata.
⊕ Coroczna kontrola jeœli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadziæ kontrolê wzrokow¹ apteczki (dostêpnoœæ w odpowiednim schowku, zamkniêcie
i data wa¿noœci), zaczepów stabilizacyjnych, trójk¹ta ostrzegawczego
Sprawdziæ i w razie potrzeby skorygowaæ ustawienie œwiate³ przednich (wraz z reflektorami
dodatkowymi)
Nasmarowaæ zawiasy i ograniczniki otwarcia drzwi, si³owniki i zatrzaski zamków drzwi, zamek
pokrywy silnika, zawiasy klapy tylnej
Jazda testowa, ostateczna kontrola (sprawdziæ blokadê kierownicy i wy³¹cznik zap³onu,
przyrz¹dy i wskaŸniki, lampki kontrolne, ca³y uk³ad hamulcowy, uk³ad kierowniczy, uk³ad
klimatyzacji, silnik, nadwozie oraz podwozie); ustawiæ wartoœæ pocz¹tkow¹ sygnalizacji
terminu przegl¹du okresowego za pomoc¹ narzêdzia TECH 2.
1)
W zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej.
⊕ Czynnoœci dodatkowe.
o Czêstotliwoœci s¹ wiêksze w przypadku niektórych krajów lub trudnych warunków u¿ytkowania.
203
x
x
x
co 2 lata
x
x
co 2 lata
x
x
x
x
x
x
x
x
x
204
Serwisowanie samochodu
Dodatkowe czynnoœci serwisowe
Czynnoœci dodatkowe ⊕
Czynnoœci dodatkowe nie s¹ wymagane
podczas ka¿dego przegl¹du, jednak mog¹
byæ przeprowadzane wraz z czynnoœciami
standardowymi.
Prace te nie s¹ ujête w zakresie przegl¹du
standardowego i podlegaj¹ odrêbnej op³acie.
Jednak bardziej ekonomicznie jest
przeprowadziæ te czynnoœci w ramach
harmonogramu, ni¿ zlecaæ je oddzielnie.
Trudne warunki eksploatacyjne o
Warunki eksploatacyjne s¹ uznawane za
trudne, jeœli czêsto ma miejsce choæby jeden
z poni¿szych czynników:
z uruchamianie zimnego silnika,
z czêste zatrzymywanie siê i ruszanie,
z ci¹gniêcie przyczepy,
z jazda po pochy³oœciach lub stromych
podjazdach,
z niska jakoœæ nawierzchni dróg,
z piasek i kurz,
z du¿e zmiany temperatury.
Pojazdy policyjne, taksówki oraz samochody
do nauki jazdy s¹ klasyfikowane jako
eksploatowane w trudnych warunkach.
W przypadku eksploatacji w trudnych
warunkach koniecznoœci¹ mo¿e byæ
wykonywanie okreœlonych czynnoœci
serwisowych czêœciej, ni¿ zak³ada to
harmonogram.
Nale¿y skonsultowaæ siê z pracownikiem stacji
obs³ugi w celu okreœlenia zwiêkszonych
wymagañ serwisowych, jakie s¹ konieczne
w danych warunkach eksploatacyjnych.
Zalecane p³yny i œrodki smarne
Nale¿y korzystaæ wy³¹cznie z produktów
przetestowanych i dopuszczonych do u¿ytku.
Uszkodzenia wywo³ane stosowaniem
niedopuszczonych materia³ów
eksploatacyjnych nie s¹ objête gwarancj¹.
9 Ostrze¿enie
Materia³y eksploatacyjne s¹ substancjami
niebezpiecznymi i nale¿y obchodziæ siê
z nimi, zachowuj¹c ostro¿noœæ. W razie
po³kniêcia natychmiast zasiêgn¹æ porady
lekarskiej. Nie wolno wdychaæ ich oparów
ani dopuszczaæ do ich kontaktu ze skór¹.
Przechowywaæ w miejscach niedostêpnych
dla dzieci. Nie wolno dopuœciæ
do zanieczyszczenia materia³ami
eksploatacyjnymi systemu kanalizacji, wód
powierzchniowych, wody gruntowej ani
gleby. Puste pojemniki nale¿y utylizowaæ
w odpowiedni sposób. Nale¿y zawsze
pamiêtaæ, ¿e materia³y eksploatacyjne
stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia.
Serwisowanie samochodu
Olej silnikowy
Olej silnikowy jest klasyfikowany wed³ug
jakoœci oraz lepkoœci. Podczas wyboru oleju
silnikowego nale¿y kierowaæ siê przede
wszystkim jego klas¹ jakoœciow¹ – lepkoœæ jest
parametrem mniej wa¿nym.
Nowa klasa oleju silnikowego GM-Dexos 2 jest
obecnie najwy¿sz¹ klas¹ oleju. Jeœli olej tej
klasy nie jest dostêpny, nale¿y u¿ywaæ
wy³¹cznie olejów nale¿¹cych do podanych
ni¿ej klas.
Klasa oleju silnikowego dla europejskiego
planu serwisowego
GM-Dexos 2
=
Silniki benzynowe
i wysokoprê¿ne
GM-LL-A-025 =
Silniki benzynowe
GM-LL-B-025
=
Silniki wysokoprê¿ne
Klasa oleju silnikowego dla
miêdzynarodowego planu serwisowego
GM-Dexos 2
=
Silniki benzynowe
i wysokoprê¿ne
GM-LL-A-025 =
Silniki benzynowe
GM-LL-B-025
=
Silniki wysokoprê¿ne
ACEA-A3
=
Silniki benzynowe
ACEA-B4
=
Silniki wysokoprê¿ne
bez filtra cz¹stek
sta³ych (DPF)
ACEA-C3
=
Silniki wysokoprê¿ne
z filtrem cz¹stek
sta³ych (DPF)
205
Olej silnikowy: uzupe³nianie
Oleje ró¿nych producentów i marek mo¿na
mieszaæ, jeœli posiadaj¹ tê sam¹ klasê (jakoœæ
i lepkoϾ).
Dodatki do oleju silnikowego
Stosowanie dodatków do oleju silnikowego
mo¿e doprowadziæ do awarii i utraty
gwarancji.
Nie wszystkie oleje silnikowe dostêpne na
rynku spe³niaj¹ wymagane normy jakoœci.
Zawsze nale¿y sprawdzaæ ich specyfikacjê
i klasê podan¹ na pojemniku.
LepkoϾ oleju silnikowego
Stosowaæ wy³¹cznie oleje silnikowe o klasach
lepkoœci 0W-30, 0W-40, 5W-30 lub 5W-40.
Jeœli olej silnikowy o wymaganej jakoœci
jest niedostêpny, dolaæ mo¿na maksymalnie
1 litr oleju klasy ACEA A3/B4 lub A3/B3
(tylko jeden raz, do najbli¿szej wymiany oleju).
Parametr lepkoœci musi odpowiadaæ
wymaganiom.
Stosowanie olejów klasy ACEA A1/B1 i A5/B5
jest zabronione. W d³u¿szej perspektywie
czasu, w okreœlonych warunkach
eksploatacyjnych mog³oby to powodowaæ
uszkodzenie silnika.
Klasa lepkoœci SAE okreœla zdolnoœæ oleju do
p³yniêcia. Gdy olej jest zimny charakteryzuje
siê wiêksz¹ lepkoœci¹, ni¿ jak jest rozgrzany.
Olej o kilku klasach jest okreœlany dwoma
oznaczeniami. Pierwsze oznaczenie,
zakoñczone liter¹ W, wskazuje lepkoœæ
w niskich temperaturach, a drugie oznaczenie
wskazuje lepkoϾ w wysokich temperaturach.
206
Serwisowanie samochodu
Sygnalizacja terminów przegl¹dów
uwzglêdnia czas postoju samochodu
z od³¹czonym akumulatorem.
Samochody o zmiennej czêstotliwoœci
przegl¹dów 3
Czêstotliwoœæ wykonywania przegl¹dów
okresowych jest zale¿na od kilku parametrów
eksploatacyjnych. Z tego powodu ró¿norodne
dane dotycz¹ce silnika s¹ rejestrowane
na bie¿¹co, a nastêpnie wykorzystywane
do obliczenia iloœci kilometrów, które mo¿na
przejechaæ do nastêpnego przegl¹du
okresowego.
Przegl¹dy
W celu zapewnienia ekonomicznej
i bezpiecznej eksploatacji, a tak¿e utrzymania
jak najd³u¿ej wysokiej wartoœci samochodu,
wszelkie czynnoœci zwi¹zane z jego obs³ug¹
techniczn¹ musz¹ byæ wykonywane
w odpowiednich terminach.
Samochody o sta³ej czêstotliwoœci
przegl¹dów
Gdy nadejdzie termin przegl¹du okresowego,
po w³¹czeniu zap³onu na liczniku przebiegu
na oko³o 10 sekund pojawi siê komunikat InSP.
Nale¿y wtedy zleciæ warsztatowi wykonanie
odpowiednich czynnoœci serwisowych w ci¹gu
tygodnia lub przed przejechaniem 500 km
(w zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej).
Jeœli pozosta³o do przejechania mniej ni¿
1500 km, po w³¹czeniu i wy³¹czeniu zap³onu
wyœwietlany jest napis InSP z wartoœci¹
1000 km. Jeœli do przejechania pozosta³o
mniej ni¿ 1000 km, komunikat InSP jest
wyœwietlany przez kilka sekund. Nale¿y wtedy
zleciæ warsztatowi wykonanie odpowiednich
czynnoœci serwisowych w ci¹gu tygodnia lub
przed przejechaniem 500 km (w zale¿noœci od
tego, co nast¹pi wczeœniej).
Wyœwietlanie przebiegu pozosta³ego
do kolejnego przegl¹du:
1. wy³¹czyæ zap³on.
2. Krótko nacisn¹æ przycisk zerowania
wskazañ licznika przebiegu dziennego.
Spowoduje to wyœwietlenie wskazañ
licznika.
3. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok. 2 sekundy
przycisk zerowania. Spowoduje to
wyœwietlenie komunikatu InSP i przebiegu
pozosta³ego do nastêpnego przegl¹du.
Szczegó³owe informacje na temat przegl¹dów
i obs³ugi technicznej zamieszczono
w Ksi¹¿eczce serwisowej i gwarancyjnej, która
znajduje siê w schowku w desce rozdzielczej.
Czynnoœci obs³ugi technicznej oraz naprawy
nadwozia i wyposa¿enia powinny byæ
przeprowadzone profesjonalnie w warsztacie,
najlepiej w centrum Opel partner, które
posiada doskona³¹ wiedzê na temat
samochodów marki Opel i dysponuje
specjalistycznymi narzêdziami i aktualnymi
instrukcjami serwisowymi od producenta.
Korzystanie z us³ug centrów Opel Partner jest
szczególnie zalecane w okresie
gwarancyjnym, gdy¿ pozwala na unikniêcie
problemów zwi¹zanych z utrat¹ gwarancji.
Dodatkowe informacje mo¿na znaleŸæ
w Ksi¹¿eczce serwisowej i gwarancyjnej.
Dodatkowe czynnoœci serwisowe zwi¹zane
z zabezpieczeniem antykorozyjnym
Odrêbne czynnoœci serwisowe zwi¹zane
z zabezpieczeniem antykorozyjnym nale¿y
przeprowadzaæ w odstêpach czasu podanych
w Ksi¹¿eczce serwisowej i gwarancyjnej.
Serwisowanie samochodu
207
Oryginalne czêœci zamienne
i akcesoria Opla
Zaleca siê stosowanie oryginalnych czêœci
zamiennych i akcesoriów Opla oraz czêœci
zamiennych przeznaczonych specjalnie dla
tego samochodu. Czêœci te przesz³y
rygorystyczne testy, na podstawie których
stwierdzono ich niezawodnoϾ,
bezpieczeñstwo i przydatnoœæ
do samochodów marki Opel. Mimo ci¹g³ego
monitorowania rynku nie jesteœmy w stanie
oceniæ i zagwarantowaæ jakoœci produktów
oferowanych przez innych producentów,
nawet jeœli posiadaj¹ one odpowiednie
atesty i œwiadectwa dopuszczenia do obrotu.
Oryginalne czêœci zamienne i akcesoria Opla
oraz zatwierdzone przez firmê Opel czêœci
zamienne innych producentów mo¿na nabyæ
w centrum Opel Partner, które oferuje
kompleksowe doradztwo oraz zapewnia
prawid³owy monta¿ czêœci.
Czynnoœci obs³ugowe wykonywane
samodzielnie
Ze wzglêdu na obecnoœæ poruszaj¹cych
siê elementów i wysokiego napiêcia, wszelkie
czynnoœci obs³ugowe w obrêbie komory silnika
(np. sprawdzanie poziomu p³ynu
hamulcowego czy oleju silnikowego)
nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym zap³onie.
9 Ostrze¿enie
Przed przyst¹pieniem do wykonywania
opisanych poni¿ej czynnoœci nale¿y
bezwzglêdnie wy³¹czyæ zap³on.
Wentylator ch³odnicy mo¿e siê w³¹czyæ,
nawet gdy wy³¹czony jest zap³on.
9 Ostrze¿enie
W uk³adzie zap³onowym 3 i obwodach
reflektorów ksenonowych 3 jest obecne
bardzo wysokie napiêcie. Dlatego nie
nale¿y dotykaæ tych podzespo³ów.
Dla u³atwienia identyfikacji korki wlewu oleju
silnikowego, p³ynu ch³odz¹cego i p³ynu do
spryskiwaczy, jak równie¿ miarka poziomu
oleju, mog¹ byæ oznaczone ¿ó³tym kolorem.
208
Serwisowanie samochodu
Olej silnikowy
W samochodach wyposa¿onych w uk³ad
kontroli poziomu oleju silnikowego 3 poziom
oleju jest sprawdzany automatycznie 3 83.
Zalecane jest jednak rêczne sprawdzenie
poziomu oleju silnikowego przed wyruszeniem
w d³u¿sz¹ podró¿.
Kontrolê nale¿y przeprowadzaæ
po zaparkowaniu samochodu na p³askim,
poziomym pod³o¿u. Ponadto silnik musi
byæ rozgrzany do temperatury roboczej
i wy³¹czony od co najmniej 5 minut.
Wyci¹gn¹æ wskaŸnik poziomu oleju, wytrzeæ
go do czysta, wsun¹æ go a¿ do ogranicznika
na uchwycie, po czym ponownie wyci¹gn¹æ
i sprawdziæ poziom oleju silnikowego.
WskaŸnik poziomu oleju nale¿y wsun¹æ
do oporu i przekrêciæ o pó³ obrotu.
W zale¿noœci od typu silnika stosowane
s¹ ró¿ne rodzaje wskaŸników poziomu oleju.
Jeœli poziom oleju zbli¿y³ siê do oznaczenia
MIN na wskaŸniku, dolaæ oleju.
Serwisowanie samochodu
Zalecane jest u¿ycie oleju tego samego
rodzaju co przy poprzednim uzupe³nianiu
poziomu.
Poziom oleju nie mo¿e przekraczaæ
oznaczenia MAX na wskaŸniku.
Przestroga
Nadmierna iloœæ oleju musi zostaæ
spuszczona lub wypompowana.
209
Po dolaniu oleju jego poziom musi zawieraæ
siê pomiêdzy oznaczeniami MIN i MAX 3 228.
Za³o¿yæ i dokrêciæ korek wlewu.
210
Serwisowanie samochodu
Filtr paliwa do silników
wysokoprê¿nych
Podczas wymiany oleju silnikowego
w warsztacie nale¿y sprawdziæ, czy w filtrze
paliwa znajduje siê woda.
P³yn ch³odz¹cy
Zastosowany p³yn ch³odz¹cy charakteryzuje
siê mrozoodpornoœci¹ na poziomie
oko³o -28 °C.
Przestroga
Zapalenie siê lampki kontrolnej A
sygnalizuje obecnoϾ wody w filtrze paliwa 3.
U¿ywaæ tylko p³ynów niskokrzepn¹cych
przeznaczonych dla tego modelu
samochodu.
Dodatki do p³ynu ch³odz¹cego, które maj¹
s³u¿yæ jako dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne lub chroniæ przed niewielkimi
nieszczelnoœciami mog¹ byæ przyczyn¹
wyst¹pienia usterek. Roszczenia
gwarancyjne zwi¹zane z uszkodzeniami
powsta³ymi w wyniku stosowania
dodatków do p³ynu ch³odz¹cego bêd¹
odrzucane.
W przypadku wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cych
warunków eksploatacji samochodu,
na przyk³ad wysokiej wilgotnoœci powietrza
(zw³aszcza w obszarach nadmorskich),
bardzo wysokich lub bardzo niskich
temperatur zewnêtrznych oraz du¿ych ró¿nic
pomiêdzy temperatur¹ w dzieñ i w nocy,
filtr nale¿y sprawdzaæ z wiêksz¹
czêstotliwoœci¹.
.
9 Ostrze¿enie
Œrodki przeciwdzia³aj¹ce zamarzaniu
s¹ szkodliwe dla zdrowia i dlatego nale¿y
je przechowywaæ w oryginalnych
pojemnikach, w miejscu niedostêpnym
dla dzieci.
Œrodki przeciwdzia³aj¹ce zamarzaniu
i korozji
Przed rozpoczêciem zimy sprawdziæ
w warsztacie stê¿enie p³ynu
niskokrzepn¹cego w ch³odnicy. Iloœæ p³ynu
niskokrzepn¹cego musi zapewniaæ ochronê
do temperatury ok. -28 °C. Przy ni¿szym
stê¿eniu p³ynu niskokrzepn¹cego ochrona
przed zamarzaniem i korozj¹ mo¿e byæ
niewystarczaj¹ca. W razie potrzeby nale¿y
dolaæ p³ynu niskokrzepn¹cego.
Jeœli ubytek p³ynu ch³odz¹cego zostanie
uzupe³niony wod¹, nale¿y sprawdziæ stê¿enie
œrodka zapobiegaj¹cego zamarzaniu
i w razie potrzeby dolaæ p³ynu
niskokrzepn¹cego.
Serwisowanie samochodu
Dolaæ p³ynu niskokrzepn¹cego. W przypadku
braku takiego p³ynu dolaæ zwyk³ej lub
destylowanej wody. Nastêpnie zleciæ kontrolê
odpornoœci p³ynu na zamarzanie.
Przyczynê ubytku p³ynu ch³odz¹cego usun¹æ
w warsztacie.
Przestroga
Zbyt niski poziom p³ynu ch³odz¹cego mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie silnika.
Za³o¿yæ i dokrêciæ korek wlewu.
Poziom p³ynu ch³odz¹cego
W szczelnym uk³adzie ch³odzenia ubytki p³ynu
ch³odz¹cego s¹ minimalne.
Poziom zimnego p³ynu ch³odz¹cego powinien
siêgaæ powy¿ej oznaczenia KALT/COLD.
W razie potrzeby dolaæ odpowiedni¹ iloœæ
p³ynu.
9 Ostrze¿enie
Przed odkrêceniem korka wlewu nale¿y
poczekaæ, a¿ silnik ostygnie. Ostro¿nie
odkrêciæ korek, tak aby stopniowo uwolniæ
nadmiar ciœnienia.
211
Hamulce
Pisk towarzysz¹cy hamowaniu oznacza,
¿e ok³adziny hamulcowe s¹ zu¿yte
(maj¹ minimaln¹ gruboœæ). Mo¿liwe jest
kontynuowanie jazdy, jednak ok³adziny
powinny zostaæ jak najszybciej wymienione.
Po zamontowaniu nowych ok³adzin
hamulcowych nale¿y staraæ siê przejechaæ
oko³o 200 km tak, aby unikaæ gwa³townego
hamowania.
212
Serwisowanie samochodu
Przy dolewaniu p³ynu konieczne jest
zapewnienie maksymalnej czystoœci,
poniewa¿ jakiekolwiek zanieczyszczenie p³ynu
mo¿e spowodowaæ awariê uk³adu
hamulcowego.
Korzystaæ wy³¹cznie z zatwierdzonych,
wysokosprawnych p³ynów hamulcowych.
Korzystaæ wy³¹cznie z p³ynu hamulcowego
DOT4.
Po uzupe³nieniu p³ynu hamulcowego nale¿y
zwróciæ siê do warsztatu w celu usuniêcia
przyczyny ubytku p³ynu.
Wymiana p³ynu hamulcowego
P³yn hamulcowy ma w³aœciwoœci
higroskopijne, tzn. absorbuje wodê
z otoczenia. Przy nagrzaniu hamulców
do wysokiej temperatury, na przyk³ad
podczas zjazdu z d³ugiego wzniesienia, mog¹
wytwarzaæ siê pêcherzyki pary, które znacznie
obni¿aj¹ skutecznoœæ hamowania
(tym bardziej, im wiêksza jest zawartoœæ
wody).
Przestrzegaæ podanych czêstotliwoœci
wymiany.
9 Ostrze¿enie
P³yn hamulcowy
9 Ostrze¿enie
P³yn hamulcowy jest truj¹cy i powoduje
korozjê. Nie wolno dopuœciæ, aby dosta³ siê
do oczu, na skórê, ubranie, tapicerkê lub
lakierowane powierzchnie samochodu.
Poziom p³ynu hamulcowego musi zawieraæ siê
miêdzy oznaczeniami MIN i MAX.
Wymieniæ p³yn hamulcowy w warsztacie.
Usuwaj¹c zu¿yty p³yn hamulcowy, nale¿y
przestrzegaæ przepisów prawa w zakresie
ochrony œrodowiska naturalnego i zdrowia.
Serwisowanie samochodu
Wymiana wycieraczek
Pióra wycieraczek szyby przedniej
Podnieœæ ramiê wycieraczki. Nacisn¹æ
dŸwigniê zatrzasku i odczepiæ pióro
wycieraczki.
Pióro wycieraczki tylnej szyby 3
Podnieœæ ramiê wycieraczki. Zdj¹æ pióro
wycieraczki w sposób pokazany na rysunku.
Spryskiwacze szyb i zmywacze
reflektorów 3
Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy szyby
przedniej i tylnej znajduje siê w komorze
silnika pod praw¹ wycieraczk¹ szyby
przedniej.
213
214
Serwisowanie samochodu
Jeœli samochód nie bêdzie u¿ywany przez
ponad cztery tygodnie, mo¿e dojœæ
do roz³adowania jego akumulatora. Przed
d³u¿szym postojem nale¿y od³¹czyæ od
akumulatora ujemny zacisk instalacji
elektrycznej samochodu.
Przed przyst¹pieniem do od³¹czania lub
pod³¹czania przewodów akumulatora nale¿y
bezwzglêdnie wy³¹czyæ zap³on.
Ochrona podzespo³ów
elektronicznych
W samochodach wyposa¿onych w zmywacze
reflektorów 3 otwór wlewowy znajduje siê
w komorze silnika za prawym reflektorem.
Akumulator
Uk³ad nale¿y nape³niaæ czyst¹ wod¹
wymieszan¹ z œrodkiem do mycia szyb
i p³ynem niskokrzepn¹cym.
Zu¿ytych akumulatorów nie nale¿y wyrzucaæ
wraz z innymi odpadami domowymi.
Wymagane jest dostarczenie ich
do odpowiedniego punktu zbiórki.
Stê¿enie roztworu nale¿y dobraæ tak,
aby zapewnia³ on wystarczaj¹c¹ ochronê
przed zamarzaniem.
Przy zamykaniu zbiorniczka mocno wcisn¹æ
korek na pogrubione brzegi otworu
wlewowego.
W samochodzie zamontowany jest
akumulator bezobs³ugowy.
Pod³¹czanie urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych mo¿e spowodowaæ
dodatkowe obci¹¿enie lub roz³adowanie
akumulatora. Nale¿y zwróciæ siê o poradê
w zakresie mo¿liwych rozwi¹zañ
technicznych, takich jak zamontowanie
akumulatora o wiêkszej pojemnoœci.
Aby unikn¹æ uszkodzenia podzespo³ów
elektronicznych w instalacji elektrycznej, nigdy
nie nale¿y od³¹czaæ ani przy³¹czaæ
akumulatora przy pracuj¹cym silniku lub
w³¹czonym zap³onie. Nigdy nie uruchamiaæ
silnika przy od³¹czonym akumulatorze, np.
podczas rozruchu przy u¿yciu przewodów
rozruchowych.
Ze wzglêdu na ryzyko uszkodzenia instalacji
elektrycznej samochodu, nie dokonywaæ
w niej samodzielnie ¿adnych modyfikacji,
np. pod³¹czaæ dodatkowych odbiorników
pr¹du lub ingerowaæ w elektroniczne modu³y
steruj¹ce (tuning elektroniczny).
9 Ostrze¿enie
Elektroniczne uk³ady zap³onowe
wytwarzaj¹ bardzo wysokie napiêcie.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie nale¿y
dotykaæ elementów uk³adu zap³onowego.
Serwisowanie samochodu
Tymczasowe wy³¹czanie
samochodu z eksploatacji
Jeœli samochód nie bêdzie eksploatowany
przez kilka miesiêcy, nale¿y zleciæ warsztatowi
wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci, aby
zapobiec uszkodzeniom.
z Umyæ i nawoskowaæ samochód 3 194.
z Sprawdziæ stan zabezpieczenia
antykorozyjnego komory silnika oraz
podwozia.
z Oczyœciæ i zakonserwowaæ uszczelki
gumowe.
z Wymieniæ olej silnikowy.
z Sprawdziæ skutecznoœæ zabezpieczenia
przed zamarzaniem i korozj¹ 3 210.
z Sprawdziæ poziom p³ynu ch³odz¹cego
(w razie potrzeby dolaæ p³ynu
niskokrzepn¹cego) 3 211.
z Opró¿niæ zbiornik p³ynu do spryskiwaczy
szyb i zmywaczy reflektorów.
z Zwiêkszyæ ciœnienie powietrza w oponach
do wartoœci odpowiadaj¹cej
maksymalnemu obci¹¿eniu 3 226.
215
z Zaparkowaæ samochód w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu. Przed wy³¹czeniem
zap³onu w samochodzie z manualn¹
skrzyni¹ biegów w³¹czyæ pierwszy lub
wsteczny bieg, a w samochodzie
z manualno-automatyczn¹ skrzyni¹
biegów 3 ustawiæ dŸwigniê w po³o¿eniu
œrodkowym. Zablokowaæ ko³a klinami lub
podobnymi przedmiotami.
Przywracanie samochodu
do eksploatacji
z Nie zaci¹gaæ hamulca postojowego.
z Uzupe³niæ p³yn w zbiorniku spryskiwaczy
szyb 3 213.
z Od³¹czyæ od akumulatora ujemny zacisk
instalacji elektrycznej samochodu.
Przed przywróceniem samochodu do
eksploatacji wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
z Pod³¹czyæ do akumulatora ujemny zacisk
instalacji elektrycznej samochodu.
z Sprawdziæ ciœnienie powietrza w oponach
3 226.
z Sprawdziæ poziom oleju silnikowego 3 208.
z Sprawdziæ poziom p³ynu ch³odz¹cego
3 211.
z W razie potrzeby przymocowaæ tablicê
rejestracyjn¹.
216
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane samochodu.....................................
Dane techniczne silnika ...........................
Osi¹gi ........................................................
Zu¿ycie paliwa i emisja CO2....................
Masy, ³adownoœæ i obci¹¿enie dachu.....
Opony........................................................
Pojemnoœci ................................................
Wymiary ....................................................
Wymiary monta¿owe haka
holowniczego 3 .....................................
Dane samochodu
Dane techniczne samochodu s¹ podawane
zgodnie z normami Unii Europejskiej.
Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian. Dane zamieszczone
w dokumentach samochodu maj¹
pierwszeñstwo w stosunku do tych z instrukcji
obs³ugi.
216
218
220
222
224
226
228
229
230
Tabliczka identyfikacyjna znajduje siê
na ramie prawych drzwi przednich.
Dane techniczne
217
Kod i numer silnika: wybite na bloku silnika
po lewej stronie.
Informacje na tabliczce informacyjnej:
1
2
3
4
5
6
7
8
Producent
Numer homologacji typu pojazdu
Numer identyfikacyjny pojazdu
masa ca³kowita pojazdu
Dopuszczalna masa ca³kowita
z przyczep¹
Maksymalny dopuszczalny nacisk na oœ
przedni¹
Maksymalny dopuszczalny nacisk na oœ
tyln¹
Dane charakterystyczne dla danego
samochodu lub kraju
Numer identyfikacyjny pojazdu wybity jest
na tabliczce identyfikacyjnej oraz w pod³odze
samochodu, pod os³on¹ miêdzy prawymi
drzwiami przednimi a fotelem pasa¿era.
W innych wersjach samochodu numer
identyfikacyjny mo¿e byæ umieszczony
na desce rozdzielczej.
218
Dane techniczne
Dane techniczne silnika
Oznaczenie handlowe
Oznaczenie kodowe typu silnika
1.4 TWINPORT
Z 14 XEP
1.6 TWINPORT
Z 16 XEP
1.8
Z 18 XE
OPC
Z 16 LET
Liczba cylindrów
4
4
4
4
PojemnoϾ skokowa [cm ]
1364
1598
1796
1598
Moc znamionowa [kW/KM]
przy obr./min
66
5600
77
6000
92
6000
132
5500
Moment obrotowy [Nm]
przy obr./min
125
4000
150
3900
165
4600
230
2200-5500
Benzyna
Benzyna
Benzyna
Benzyna
Minimalna liczba oktanowa (RON)
zalecana:
dopuszczalna:
dopuszczalna:
95 (P)3)
98 (PP)3)
91 (R)3)4)
95 (P)3)
98 (PP)3)
91 (R)3)4)
95 (P)3)
98 (PP)3)
91 (R)3)4)
95 (S)3)5)
98 (SP)3)
–6)
Maks. dopuszczalna ci¹g³a prêdkoœæ
obrotowa silnika (obr./min) oko³o
6200
6500
6500
6500
Zu¿ycie oleju [l/1000 km]
0.6
0.6
0.6
0.6
3
Rodzaj paliwa1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Znormalizowane paliwo, np. benzyna bezo³owiowa wed³ug DIN EN 228.
Znormalizowane paliwo: N = Normalna, S = Super, SP = Super Plus; t³ustym drukiem oznaczono paliwo zalecane.
Uk³ad kontroli spalania stukowego automatycznie ustawia zap³on odpowiednio do rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej).
Stosowanie paliwa o liczbie oktanowej (RON) 91 powoduje zmniejszenie mocy i momentu obrotowego silnika oraz zwiêkszenie zu¿ycia paliwa.
Stosowanie paliwa o liczbie oktanowej (RON) 95 powoduje zmniejszenie mocy i momentu obrotowego silnika oraz zwiêkszenie zu¿ycia paliwa.
Nie wolno stosowaæ paliwa o liczbie oktanowej RON 91.
Dane techniczne
Dane techniczne silnika
Oznaczenie handlowe
Kod silnika
1.3 CDTI
Z 13 DTJ
1.7 CDTI
Z 17 DT
1.7 CDTI
Z 17 DTH
1.7 CDTI
Z 17 DTR
4
4
4
4
PojemnoϾ skokowa [cm ]
1248
1686
1686
1686
Moc znamionowa [kW/KM]
przy obr./min
55
4000
74
4000
74
4400
92
4000
Moment obrotowy [Nm]
przy obr./min
170
1750–2500
260
2000
240
2300
280
2300
Olej napêdowy
Olej napêdowy
Liczba cylindrów
3
Rodzaj paliwa1)
2)
49 (D)3)
Maks. dopuszczalna ci¹g³a prêdkoœæ obrotowa
silnika (obr./min) oko³o
5100–5300
4730
4730
4730
Zu¿ycie oleju [l/1000 km]
0.6
0.6
0.6
1)
2)
3)
0.6
Znormalizowane paliwo, np. olej napêdowy wed³ug DIN EN 590.
Znormalizowane paliwo: D = olej napêdowy; t³ustym drukiem oznaczono paliwo zalecane.
Ni¿sza wartoœæ dopuszczalna dla zimowych olejów napêdowych.
3)
Olej napêdowy
49 (D)
49 (D)
3)
Olej napêdowy
49 (D)
Minimalna liczba cetanowa (CN)
3)
219
220
Dane techniczne
Osi¹gi
Prêdkoœæ maksymalna1) [km/h]
5-biegowa skrzynia biegów
5-biegowa sportowa skrzynia biegów
6-biegowa skrzynia biegów
Manualno-automatyczna skrzynia biegów
1)
Z 14 XEP
Z 16 XEP
Z 18 XE
Z 16 LET
168
–
–
–
181
–
–
181
190
–
–
190
–
–
222
–
Podan¹ prêdkoœæ maksymaln¹ pojazd mo¿e osi¹gn¹æ przy masie w³asnej (bez kierowcy) i ³adownoœci ponad 200 kg. Wyposa¿enie dodatkowe mo¿e
spowodowaæ zmniejszenie rzeczywistej prêdkoœci maksymalnej samochodu.
Dane techniczne
Osi¹gi
Z 13 DTJ
Prêdkoœæ maksymalna1) [km/h]
5-biegowa manualna skrzynia biegów
157
6-biegowa manualna skrzynia biegów
–
Manualno-automatyczna skrzynia biegów –
1)
Z 17 DT
Z 17 DTH
Z 17 DTR
–
180
–
178
–
–
–
195
–
Podan¹ prêdkoœæ maksymaln¹ pojazd mo¿e osi¹gn¹æ przy masie w³asnej (bez kierowcy) i ³adownoœci ponad 200 kg. Wyposa¿enie dodatkowe mo¿e
spowodowaæ zmniejszenie rzeczywistej prêdkoœci maksymalnej samochodu.
221
222
Dane techniczne
Zu¿ycie paliwa i emisja CO2
Od 1996 roku zu¿ycie paliwa jest mierzone
zgodnie z dyrektyw¹ 80/1268/EWG
(ze zmianami wprowadzonymi przez
dyrektywê 2004/3/WE).
Dyrektywa ta w wiêkszym stopniu uwzglêdnia
rzeczywiste warunki ruchu drogowego.
Przyjêto, ¿e ok. 1/3 ca³kowitego przebiegu
przypada na jazdê miejsk¹,
a pozosta³e 2/3 na jazdê poza miastem
(zu¿ycie paliwa w mieœcie i na trasie).
Uwzglêdniono równie¿ rozruchy zimnego
silnika i fazy przyspieszania.
Wspomniana dyrektywa reguluje równie¿
poziom emisji CO2.
Danych tych nie mo¿na traktowaæ jako
gwarantowanego, rzeczywistego zu¿ycia
paliwa przez dany pojazd.
Wszystkie wartoœci oparte s¹ na modelu
bazowym UE ze standardowym
wyposa¿eniem.
W okreœlonych w dyrektywie 2004/3/WE
obliczeniach zu¿ycia paliwa jest
uwzglêdniana masa w³asna pojazdu,
ustalana równie¿ zgodnie ze wspomnianymi
przepisami. Wyposa¿enie dodatkowe mo¿e
przyczyniæ siê do niewielkiego zwiêkszenia
zu¿ycia paliwa i emisji CO2.
Oszczêdzanie paliwa, ochrona œrodowiska
3 135.
Dane techniczne
Zu¿ycie paliwa, emisja CO2
5-biegowa / sportowa / 6-biegowa / manualno-automatyczna skrzynia biegów
Zu¿ycie paliwa
cykl miejski [l/100 km]
cykl pozamiejski [l/100 km]
cykl mieszany [l/100 km]
emisja CO2 [g/km]
5-biegowa / 6-biegowa / sportowa / manualno-automatyczna skrzynia biegów
Zu¿ycie paliwa
cykl miejski [l/100 km]
cykl pozamiejski [l/100 km]
cykl mieszany [l/100 km]
emisja CO2 [g/km]
Z 14 XEP
Z 16 XEP
Z 18 XE
Z 16 LET
8.1/–/–/–
5.1/–/–/–
6.2/–/–/–
148/–/–/–
8.9/–/–/ 8.9
5.4/–/–/ 5.4
6.7/–/–/ 6.7
159/–/–/159
10.3/–/–/10.1
5.6/–/–/ 5.7
7.3/–/–/ 7.3
174/–/–/ 174
–/–/ 10.4/–
–/–/ 6.3/–
–/–/ 7.8/–
–/–/ 187/–
Z 13 DTJ
Z 17 DT
Z 17 DTH
Z 17 DTR
6.2/–/–/–
4.3/–/–/–
5.0/–/–/–
135/–/–/–
–/ 6.8/–/–
–/ 4.6/–/–
–/ 5.4/–/–
–/ 146/–/–
6.6/–/–/–
4.4/–/–/–
5.2/–/–/–
139/–/–/–
–/ 6.8/–/–
–/ 4.6/–/–
–/ 5.4/–/–
–/ 146/–/–
223
224
Dane techniczne
Masy, ³adownoœæ i obci¹¿enie dachu
£adownoœæ jest ró¿nic¹ pomiêdzy
dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹
(patrz tabliczka identyfikacyjna 3 216)
a mas¹ w³asn¹ pojazdu gotowego do drogi.
W celu obliczenia masy w³asnej nale¿y wpisaæ
poni¿ej dane swojego samochodu:
£¹czne obci¹¿enie osi przedniej i tylnej nie
mo¿e przekroczyæ dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu. Na przyk³ad przy
maksymalnym obci¹¿eniu osi przedniej
obci¹¿enie osi tylnej mo¿e byæ równe masie
ca³kowitej pojazdu pomniejszonej
o obci¹¿enie osi przedniej.
co stanowi masê w³asn¹ pojazdu wed³ug
norm UE.
Po do³¹czeniu przyczepy do ca³kowicie
za³adowanego samochodu (z wszystkimi
pasa¿erami) dopuszczalne obci¹¿enie tylnej
osi (patrz tabliczka informacyjna lub
dokumentacja pojazdu) i masa ca³kowita
pojazdu mog¹ zostaæ przekroczone o 25 kg.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnego
obci¹¿enia tylnej osi nie nale¿y jechaæ
z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ 100 km/h. Je¿eli
przepisy lokalne okreœlaj¹ ni¿sz¹ maksymaln¹
prêdkoœæ dla pojazdów ci¹gn¹cych
przyczepê, nale¿y siê do nich zastosowaæ.
Wyposa¿enie dodatkowe i opcjonalne
zwiêksza masê w³asn¹ pojazdu i tym samym
zmienia nieco ³adownoœæ.
Dopuszczalne obci¹¿enie osi podane jest
na tabliczce informacyjnej i w dokumentach
samochodu.
z Masa pojazdu bez
obci¹¿enia z tabeli
1 3 225
z Masa ciê¿kiego
wyposa¿enia
dodatkowego z tabeli
2 3 225.
Razem
+ ............. kg
+ ............. kg
=.............. kg
Nale¿y zwróciæ uwagê na zakresy obci¹¿eñ
podane w dokumentacji samochodu
i na tabliczce informacyjnej.
Obci¹¿enie dachu
Dopuszczalne obci¹¿enie dachu wynosi
100 kg. Na obci¹¿enie dachu sk³ada
siê ³¹czna masa baga¿nika i ³adunku.
Zalecenia eksploatacyjne 3 133.
Baga¿nik dachowy 3 156.
Dane techniczne
225
Tabela 1, masa w³asna1)
Meriva
Silnik
Manualna
skrzynia biegów
Manualno-automatyczna skrzynia
biegów
bez / z klimatyzacj¹ [kg]
Z 14 XEP
1330/1355
–/–
Z 16 XEP
1375/1400
1375/1400
Z 18 XE
1380/1405
1380/1405
Z 16 LET
1450/1475
–/–
Z 13 DTJ
1415/1440
–/–
Z 17 DT, Z 17 DTR
1460/1485
–/–
Z 17 DTH
1455/1480
–/–
Tabela 2, masa ciê¿kiego wyposa¿enia dodatkowego
Akcesoria
Hak holowniczy
Masa [kg]
25
1)
Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 70/156/WE, w³¹cznie z szacunkow¹ mas¹ kierowcy (68 kg), baga¿u (7 kg) i wszystkich p³ynów
(zbiornik paliwa nape³niony w 90%).
226
Dane techniczne
Opony
Ograniczenia
Nie wszystkie dostêpne obecnie w sprzeda¿y
opony spe³niaj¹ odpowiednie wymogi
konstrukcyjne. Informacje na temat opon
odpowiednich dla danego modelu
samochodu mo¿na uzyskaæ w centrum
Opel Partner.
Opony te przesz³y rygorystyczne testy,
na podstawie których stwierdzono ich
niezawodnoœæ, bezpieczeñstwo i przydatnoœæ
do samochodów marki Opel. Mimo ci¹g³ego
monitorowania rynku nie jesteœmy w stanie
oceniæ i zagwarantowaæ jakoœci wyrobów
oferowanych przez innych producentów,
nawet jeœli posiadaj¹ one odpowiednie atesty
i œwiadectwa dopuszczenia do obrotu.
W przypadku stosowania opon zimowych
dojazdowe ko³o zapasowe mo¿e mieæ nadal
oponê letni¹. W zwi¹zku z tym za³o¿enie ko³a
zapasowego mo¿e zmieniæ w³aœciwoœci jezdne
samochodu. Jak najszybciej wymieniæ
uszkodzon¹ oponê, pamiêtaj¹c o dok³adnym
wywa¿eniu ko³a.
Wiêcej informacji 3 155.
£añcuchy na ko³a 3
£añcuchy mo¿na zak³adaæ tylko na ko³a
przednie.
Zaleca siê stosowanie ³añcuchów o drobnych
ogniwach, które ³¹cznie z zamkniêciem nie
odstaj¹ wiêcej ni¿ 10 mm ponad bie¿nik
i po bokach opony, od strony wewnêtrznej.
Wiêcej informacji 3 151.
£añcuchów na ko³a nie mo¿na stosowaæ do
opon o rozmiarach 205/50 R 16 i 205/45 R 17.
Opony zimowe 3
Wiêcej informacji 3 155.
Opony rozmiaru 205/50 R 16 nie mog¹ byæ
stosowane jako opony zimowe. Wyj¹tek
stanowi wersja z silnikiem Z 16 LET.
Obrêcze kó³
Opony rozmiaru 205/45 R 17 nie mog¹ byæ
stosowane jako opony zimowe.
Moment dokrêcania œrub: 110 Nm
Ko³o zapasowe 3
Niektóre wersje samochodu s¹ dostarczane
jedynie z dojazdowym ko³em zapasowym 3.
Za³o¿enie ko³a zapasowego mo¿e zmieniæ
w³aœciwoœci jezdne samochodu. Jak
najszybciej nale¿y wymieniæ uszkodzon¹
oponê, pamiêtaj¹c o dok³adnym wywa¿eniu
ko³a. Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ
przedstawionych na tej stronie. Patrz tak¿e
3 155, 3 171.
W samochodach z obrêczami kó³ ze stopów
metali lekkich 3 obrêcz ko³a zapasowego
mo¿e byæ stalowa.
Opona i obrêcz ko³a zapasowego mog¹ mieæ
mniejsze rozmiary1) ni¿ pozosta³e ko³a.
Ciœnienie (nadciœnienie) powietrza
w oponach
Podane wartoœci ciœnienia powietrza
w oponach odnosz¹ siê do opon zimnych.
Po d³u¿szej jeŸdzie ciœnienie w oponach
wzrasta, jednak nie nale¿y go redukowaæ.
Wartoœci ciœnienia podane na kolejnych
stronach dotycz¹ zarówno opon letnich,
jak i zimowych.
Ciœnienie w oponie ko³a zapasowego zawsze
musi odpowiadaæ maksymalnemu obci¹¿eniu
– patrz tabela na kolejnych stronach.
Wiêcej informacji 3 151 do 3 155.
1)
Wariant krajowy: Ko³o zapasowe mo¿e byæ
u¿ywane wy³¹cznie w charakterze ko³a
dojazdowego.
Dane techniczne
Ciœnienie (nadciœnienie) powietrza w oponach
Ciœnienie zapewniaj¹ce komfortow¹ pracê
zawieszenia przy obci¹¿eniu do 3 osób
Przy pe³nym obci¹¿eniu
Opony –
przód [kPa/bar]
ty³ [kPa/bar]
przód [kPa/bar]
ty³ [kPa/bar]
Z 14 XEP
175/70 R 14,
185/60 R 15,
205/50 R 16,
205/45 R 17
240/2.4
220/2.2
260/2.6
300/3.0
Z 16 XEP,
Z 18 XE
185/60 R 15,
205/50 R 16,
205/45 R 17
240/2.4
220/2.2
260/2.6
300/3.0
Z 16 LET
185/55 R 161),
195/50 R 161),
205/50 R 16,
205/45 R 17
280/2.8
260/2.6
300/3.0
340/3.4
Z 13 DTJ
185/60 R 15,
205/50 R 16,
205/45 R 17
240/2.4
220/2.2
260/2.6
300/3.0
Z 17 DT, Z 17 DTR
185/60 R 15,
205/50 R 16,
205/45 R 17
280/2.8
260/2.6
300/3.0
340/3.4
Z 17 DTH
185/60 R 15,
205/50 R 16,
205/45 R 17
260/2.6
240/2.4
280/2.8
320/3.2
1)
Tylko jako opony zimowe.
227
228
Dane techniczne
Pojemnoœci
Olej silnikowy
Silnik
Z 14 XEP
Z 16 XEP,
Z 16 LET
Z 18 XE
Z 13 DTJ
Z 17 DT,
Z 17 DTR
Z 17 DTH
Wraz z filtrem [l]
3.5
4.5
4.25
3.2
5.4
5.0
Pomiêdzy oznaczeniami MIN i MAX [l] 1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
53
53
53
53
53
Zbiornik paliwa
PojemnoϾ znamionowa zbiornika
benzyny/oleju napêdowego [l]
53
Dane techniczne
Wymiary
Meriva
Meriva OPC
D³ugoœæ [mm]
4052
4068
Szerokoœæ bez lusterek zewnêtrznych [mm]
1694
1694
Szerokoœæ z dwoma lusterkami zewnêtrznymi [mm]
1948
1948
WysokoϾ [mm]
1624
1624
D³ugoœæ pod³ogi przestrzeni baga¿owej [mm]
861
861
Szerokoœæ przestrzeni baga¿owej [mm]
1034
1034
Wysokoœæ otworu za³adunkowego przestrzeni baga¿owej [mm]
832
832
Rozstaw osi [mm]
2630
2630
Œrednica zawracania [m]
10.42
10.42
229
230
Dane techniczne
Wymiary monta¿owe haka
holowniczego 3
Wszystkie pomiary dotycz¹ haka
holowniczego dopuszczonego
do u¿ytku przez firmê Opel.
9 Ostrze¿enie
Stosowaæ wy³¹cznie haki holownicze
przeznaczone dla danego modelu
samochodu. Monta¿ haka holowniczego
powinien byæ wykonywany w warsztacie.
Wymiary [mm]
Wymiary [mm]
A
468
O
425
B
727
P
378
C
508.1
Q
14
D
471.5
R
16
E
441.4
S
69
F
497.6
T
76
G
496.6
U
430
H
35.1
I
50.1
J
36.4
K
90
L
142.6
M
585
N
568
Dane techniczne
231
232
Indeks
Indeks
A
ABS (uk³ad przeciwdzia³aj¹cy
blokowaniu kó³ podczas
hamowania).......................................... 150
adaptacyjne œwiat³o hamowania ......... 150
agregaty wysokociœnieniowe ................ 196
akcesoria................................................. 169
akcesoria s³u¿¹ce bezpieczeñstwu
jazdy ...................................................... 169
akumulator ..................................... 134, 214
przerwa w dop³ywie pr¹du .......... 39, 132
alternator .................................................. 83
antena ............................................. 109, 194
apteczka pierwszej pomocy .................. 169
autoalarm ................................................. 32
autodiagnostyka ........................59, 70, 151
automatyczna kontrola prêdkoœci........ 146
automatycznie przyciemniane lusterko
wewnêtrzne ............................................. 37
B
baga¿nik
³adownoœæ ................................... 160, 224
os³ona .................................................... 53
oœwietlenie........................................... 107
powiêkszanie przestrzeni
baga¿owej..................................... 30, 51
wymiana ¿arówki................................ 193
za³adunek ............................................. 56
baga¿nik dachowy...................56, 136, 156
baga¿nik – patrz „przestrzeñ
baga¿owa” ....................................... 30, 51
benzyna bezo³owiowa ...........140, 218, 219
bezpieczniki ............................................ 179
biegi................................................... 12, 132
bieg ja³owy.............................................. 132
blokada drzwi tylnych ....................... 34, 38
blokada kierownicy .................................. 13
blokowanie drzwi ..................... 2, 26, 28, 34
blokowanie drzwi od wewn¹trz .............. 28
boczne poduszki powietrzne................... 67
C
centralny zamek................................. 26, 28
ciœnienie oleju ........................................... 82
ciœnienie oleju silnikowego....................... 82
ciœnienie w oponach....................... 152, 226
czêstotliwoœæ przegl¹dów
serwisowych .......................................... 197
prace dodatkowe ............................... 204
przegl¹d g³ówny................................. 197
trudne warunki eksploatacyjne......... 204
D
dane .................................................. 24, 216
dane techniczne ..................................... 216
data........................................................... 90
deska rozdzielcza .................................... 13
dmuchawa .............................................. 112
docieranie ............................................... 133
hamulce............................................... 211
dojazdowe ko³o zapasowe............ 156, 171
dopuszczalna masa ca³kowita
pojazdu ................................................. 224
dŸwiêkowe sygna³y ostrzegawcze.......... 98
dŸwignia zmiany biegów....................... 128
Indeks
233
E
F
I
easytronic, przek³adnia.......................... 127
dŸwignia zmiany biegów .............13, 128
programy zmiany biegów.................. 129
program zimowy................................. 130
przerwa w dop³ywie pr¹du ................ 132
usterka ................................................. 131
wymuszona redukcja biegu ............... 130
eksploatacja samochodu w zimie
akumulator.......................................... 134
³añcuchy na ko³a.........................155, 226
ogrzewanie.......................................... 112
paliwo do silników
wysokoprê¿nych ............................... 137
p³yn ch³odz¹cy, p³yn
niskokrzepn¹cy ................................. 210
spryskiwacze szyb,
zabezpieczenie przed
zamarzaniem .................................... 214
usuwanie zaparowania
i oblodzenia szyb ............. 116, 119, 122
zamki ................................................... 196
zu¿ycie paliwa..................................... 136
elektroniczna blokada rozruchu
(immobilizer) ........................................... 25
elektryczne wspomaganie uk³adu
kierowniczego ......................................... 84
elektrycznie opuszczane
i podnoszone szyby................................ 38
emisja CO2 .............................................. 222
EPS ............................................................. 84
ESP (uk³ad stabilizacji toru jazdy) ......... 144
filtr cz¹stek sta³ych................................... 39
filtr cz¹stek sta³ych w silniku
wysokoprê¿nym......................84, 134, 142
filtr paliwa ............................................... 210
filtr paliwa do silników
wysokoprê¿nych ................................... 210
filtr przeciwpy³kowy................................ 125
FlexSpace.................................................. 50
fotele ..................................................... 2, 42
podgrzewanie ....................................... 44
powiêkszanie przestrzeni
baga¿owej..................................... 30, 51
fotele tylne ................................................ 49
fotelik dzieciêcy ........................................ 63
immobilizer ............................................... 25
instalacja elektryczna .................... 179, 214
ISOFIX ....................................................... 77
G
gazy spalinowe....................................... 142
g³êbokoœæ bie¿nika................................. 153
gniazdko elektryczne ............................... 76
gniazdo AUX .......................................... 110
godzina ..................................................... 90
H
hak holowniczy ....................................... 156
hamulce
hamulec postojowy ............................ 151
p³yn hamulcowy.................................. 212
system Brake Assist ............................ 151
œwiat³a hamowania ............................ 189
uk³ad ABS ............................................ 150
wspomaganie uk³adu
hamulcowego ................................... 133
hamulec postojowy .......................... 14, 151
hamulec zasadniczy ...................... 149, 151
J
jazda ekonomiczna................................ 135
jednostka miary........................................ 94
K
karta pojazdu........................................... 24
katalizator ...................................... 143, 164
kierunkowskazy
wymiana ¿arówki ............................... 189
kierunkowskazy .................................. 9, 101
wymiana ¿arówek .............................. 188
klimatyzacja ........................................... 112
klimatyzacja sterowana
elektronicznie........................................ 120
klucz do kapturka zaworu
powietrza .............................................. 152
kluczyk
blokada zap³onu .................................. 25
blokowanie drzwi ..................... 26, 28, 34
sk³adany................................................ 24
uruchamianie silnika ...................... 14, 25
kluczyki zapasowe ................................... 24
kod silnika ....................................... 218, 219
kolorystyka wyœwietlacza ........................ 94
ko³a, opony ............................................. 151
ko³o zapasowe ............................... 170, 172
komputer pok³adowy......................... 21, 95
kontrast..................................................... 94
korekta ustawieñ zegara......................... 93
kratki nawiewu powietrza ..................... 113
234
Indeks
L
£
lampka kontrolna
ABS (uk³ad przeciwdzia³aj¹cy
blokowaniu kó³ podczas
hamowania) ...................................... 150
emisja spalin ....................................... 141
immobilizer............................................ 25
poduszka powietrzna........................... 70
uk³ad elektroniczny silnika ................. 141
lampka kontrolna uk³adu
elektronicznego silnika ......................... 141
lampka uk³adu kontroli emisji
spalin ..................................................... 141
lampki kontrolne................................... 8, 80
automatyczna kontrola prêdkoœci .... 146
EPS (Electric Power Steering;
elektryczne wspomaganie uk³adu
kierowniczego) .................................... 84
ESP (uk³ad stabilizacji toru jazdy) ..... 144
napinacze pasów bezpieczeñstwa ..... 59
system adaptacyjnego
oœwietlenia drogi (AFL) ..............80, 104
lampki oœwietlenia wnêtrza
wymiana ¿arówki................................ 192
lampki punktowe .................................... 107
liczby oktanowe..............................218, 219
licznik przebiegu ca³kowitego ................. 85
licznik przebiegu dziennego .................... 85
lusterka .................................................. 4, 36
lusterka zewnêtrzne .................4, 34, 36, 39
lusterko wewnêtrzne.......................4, 36, 37
³adownoœæ .................................56, 160, 224
³añcuchy na ko³a ............................ 155, 226
M
manualna skrzynia biegów ............. 12, 132
masa ca³kowita pojazdu ....................... 224
masy ........................................................ 224
moment dokrêcania....................... 175, 226
mycie silnika............................................ 196
N
nacisk na hak holowniczy...................... 161
nagrzewnica dodatkowa....................... 125
napinacze pasów bezpieczeñstwa ......... 58
narzêdzia samochodowe ...................... 169
numer identyfikacyjny pojazdu............. 217
numer podwozia – patrz „numer
identyfikacyjny pojazdu”..................... 217
O
obci¹¿enie dachu .....................56, 133, 136
obrotomierz .............................................. 85
obs³uga okresowa
ciœnienie w oponach ................... 152, 226
hamulce............................................... 211
katalizator........................................... 143
klimatyzacja........................................ 126
olej silnikowy ....................................... 208
opony................................................... 153
p³yn hamulcowy.................................. 212
zabezpieczenie przed
zamarzaniem .................................... 210
zu¿ycie paliwa .................................... 136
ochrona przed zamarzaniem................ 214
ochrona œrodowiska............................... 194
odbiór programów radiowych .............. 109
odcinanie dop³ywu paliwa ............ 134, 136
odpowietrzanie uk³adu paliwowego
silnika wysokoprê¿nego....................... 163
ogrzewanie ..................................... 112, 115
fotele ..................................................... 44
za pomoc¹ klimatyzacji..................... 112
z klimatyzacj¹ sterowan¹
elektronicznie.................................... 121
ogrzewanie lusterek zewnêtrznych......... 11
ogrzewanie szyby tylnej .............. 11, 36, 39
okno dachowe .......................................... 40
usterka................................................... 41
olej ........................................................... 205
dodatki ................................................ 205
lepkoϾ ................................................ 205
uzupe³nianie ....................................... 205
oleje i smary............................................ 208
olej silnikowy................................... 205, 208
dodatki ................................................ 205
lepkoϾ ................................................ 205
uzupe³nianie ....................................... 205
opony zimowe ........................................ 226
osi¹gi....................................................... 220
os³ona przestrzeni baga¿owej ................ 53
os³ony przeciws³oneczne ......................... 79
oszczêdnoœæ energii ............................... 134
oœwietlenie .......................................... 9, 100
podró¿e zagraniczne ......................... 108
oœwietlenie konsoli œrodkowej ....... 106, 107
oœwietlenie ³uku drogi ............................ 104
Indeks
oœwietlenie schowka w desce
rozdzielczej............................................ 107
wymiana ¿arówki................................ 193
oœwietlenie tablicy rejestracyjnej........... 191
wymiana ¿arówki................................ 191
oœwietlenie wnêtrza ................................ 106
P
paliwo ..................................... 137, 218, 219
paliwo bezo³owiowe .............. 140, 218, 219
pasy bezpieczeñstwa .......................60, 196
pchanie, holowanie ........................140, 164
peda³y...................................................... 134
pielêgnacja.............................................. 194
pielêgnacja samochodu......................... 194
pierwsze 1000 km przebiegu ................. 133
pilot parkowania .................................... 148
p³yn ch³odz¹cy................................206, 210
p³yn hamulcowy...................................... 206
podgrzewane lusterka zewnêtrzne ... 36, 39
podgrzewanie foteli ................................. 44
podgrzewanie wstêpne silnika ................ 84
pod³okietnik .............................................. 46
podnoœnik........................................169, 174
podparcie odcinka lêdŸwiowego ............ 43
podró¿e zagraniczne ............................. 197
reflektory ............................................. 108
systemy p³atnych wjazdów ................ 110
podœwietlenie wskaŸników..................... 106
wymiana ¿arówki................................ 194
poduszka powietrzna pasa¿era.............. 65
poduszki kurtynowe ................................. 69
poduszki powietrzne ................................ 65
podzespo³y elektroniczne ...................... 214
pojemnoœci .............................................. 228
pokrywa komory silnika ......................... 163
popielniczki ............................................... 77
pos³ugiwanie siê sprzêg³em................... 134
postêpowanie w sytuacjach awaryjnych
elektrycznie opuszczane
i podnoszone szyby............................ 38
wyœwietlacz informacyjny .................... 90
zamek centralny ................................... 29
zdalne sterowanie falami
radiowymi............................................ 27
postêpowanie w sytuacjach
awaryjnych, pielêgnacja
samochodu ........................................... 163
poœlizg hydrodynamiczny...................... 154
poziom oleju ........................................... 208
poziom oleju silnikowego....................... 208
poziomowanie reflektorów .................... 102
poziom p³ynu ch³odz¹cego ................... 211
pozycja fotela ................................. 2, 42, 43
pr¹dnica – patrz „alternator” ................. 83
prêdkoœciomierz ....................................... 85
prêdkoœæ jazdy ............................... 135, 136
zu¿ycie paliwa ............................ 135, 136
prêdkoœæ obrotowa silnika..................... 134
program zimowy .................................... 130
przebicie opony ...................................... 176
przed wyruszeniem w drogê ................... 13
235
przek³adnia Easytronic .................... 13, 127
dŸwignia zmiany biegów............. 13, 128
programy zmiany biegów ................. 129
program zimowy ................................ 130
przerwa w dop³ywie pr¹du ................ 132
usterka................................................. 131
wymuszona redukcja biegu............... 130
prze³¹cznik reflektorów...................... 9, 100
prze³¹cznik œwiate³ ......................................9
przerwa w dop³ywie pr¹du...................... 97
elektrycznie opuszczane
i podnoszone szyby............................ 39
okno dachowe sterowane
elektrycznie ......................................... 41
przek³adnia Easytronic ...................... 132
uk³ad stabilizacji toru jazdy .............. 145
przesuwanie foteli .......................... 2, 42, 49
przewody rozruchowe ........................... 164
przyciski steruj¹ce na kierownicy.... 22, 109
przyczepa, ci¹gniêcie ............................ 133
przywracanie samochodu
do eksploatacji ..................................... 215
Q
Quickheat ............................................... 125
236
Indeks
R
S
radioodtwarzacz ..............................22, 109
radiotelefon (CB) .................................... 111
recyrkulacja powietrza...................117, 124
reflektory ..................................................... 9
podró¿e zagraniczne ......................... 108
sygna³ ostrzegawczy ............................ 98
œwiat³a cofania.................................... 102
œwiat³a do jazdy dziennej .................. 100
œwiat³a przeciwmgielne ...................... 101
wymiana ¿arówki................................ 183
reflektory halogenowe ........................... 183
podró¿e zagraniczne ......................... 108
wymiana ¿arówki................................ 183
reflektory ksenonowe
podró¿e zagraniczne ......................... 108
wymiana ¿arówki................................ 186
regulacja po³o¿enia kierownicy................. 5
regulacja temperatury ........................... 121
regulacja wysokoœci
kierownica ............................................... 5
pasy bezpieczeñstwa ........................... 61
regulacja wysokoœci siedziska
fotela ................................................... 3, 43
roleta dachowa ........................................ 41
rozpoznawanie obci¹¿enia fotela .......... 70
schowek na monety ................................. 79
schowek na okulary.................................. 79
schowek w desce rozdzielczej ................. 78
schowki...................................................... 78
serwis ....................................................... 206
serwis Opla.............................................. 197
siatka zabezpieczaj¹ca ........................... 54
silnik wysokoprê¿ny, uk³ad
paliwowy ....................................... 163, 210
skrzynia biegów........................................ 12
manualna skrzynia biegów ............... 132
spalanie stukowe
liczba oktanowa ................................. 218
spryskiwacze szyb ................11, 98, 99, 213
zabezpieczenie przed
zamarzaniem .................................... 214
zbiornik p³ynu do spryskiwaczy......... 213
spryskiwacz szyby tylnej ............11, 99, 213
stacja benzynowa
ciœnienie w oponach ................... 136, 226
dane pojazdu.............................. 216, 217
otwieranie pokrywy komory
silnika................................................. 163
paliwo .......................................... 218, 219
poziom oleju silnikowego ................... 208
spryskiwacze szyb .............................. 213
stan opon ................................................ 153
stoliki.......................................................... 79
sygnalizacja alarmu................................. 34
sygnalizacja terminu przegl¹du
okresowego........................................... 206
sygna³ dŸwiêkowy .................................... 10
sygna³ œwietlny ........................................... 9
sygna³y œwietlne i dŸwiêkowe.............. 9, 10
system adaptacyjnego oœwietlenia
drogi ...................................................... 104
podró¿e zagraniczne ......................... 108
wymiana ¿arówki ............................... 186
system adaptacyjnego oœwietlenia
drogi (AFL)............................................ 104
podró¿e zagraniczne ......................... 108
wymiana ¿arówki ............................... 186
system alarmowy ..................................... 32
system audio-nawigacyjny.................... 109
system Brake Assist................................ 151
system Hill Start Assist ........................... 151
System opóŸnionego wy³¹czania
œwiate³ zewnêtrznych ........................... 105
system Travel Assistant ............... 20, 46, 47
system Twin Audio ........................... 22, 110
systemy bezpieczeñstwa ....................... 109
systemy p³atnych wjazdów ................... 110
szyby ......................................................... 37
usuwanie zaparowania
i oblodzenia .............................. 116, 119
usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia ........................................ 122
Indeks
Œ
T
œrodki przeciwdzia³aj¹ce
zamarzaniu ...................................206, 210
œwiat³a awaryjne...............................10, 102
œwiat³a cofania ....................................... 105
wymiana ¿arówki................................ 189
œwiat³a do jazdy dziennej ...................... 100
œwiat³a drogowe ......................................... 9
lampka kontrolna ................................. 82
wymiana ¿arówek............................... 186
Wymiana ¿arówki ............................... 185
œwiat³a mijania............................................ 9
wymiana ¿arówek............................... 186
wymiana ¿arówki................................ 184
œwiat³a pozycyjne ....................................... 9
wymiana ¿arówki................................ 187
œwiat³a przeciwmgielne .......................... 101
wymiana ¿arówki................................ 189
œwiat³a tylne ............................................ 100
wymiana ¿arówki................................ 189
œwiat³o boczne ........................................ 104
œwiat³o hamowania ................................ 150
tablica rejestracyjna............................... 215
tablica rozdzielcza – patrz „deska
rozdzielcza” ............................................ 13
tabliczka identyfikacyjna............... 216, 217
tapicerka skórzana ................................ 195
telefon komórkowy................................. 111
telefon – patrz „telefon komórkowy” ... 111
temperatura pracy ................................. 134
temperatura silnika .................................. 86
Tempomat, patrz automatyczna
kontrola prêdkoœci................................ 146
t³umik – patrz „uk³ad wydechowy”....... 142
trójk¹t ostrzegawczy.............................. 169
tryb zimowy
u³atwienie ruszania ............................ 130
tylne œwiat³o przeciwmgielne ................ 102
wymiana ¿arówek .............................. 189
tymczasowe wy³¹czanie samochodu
z eksploatacji ........................................ 215
U
ucho holownicze ............................. 166, 168
uk³ad hamulcowy ................................... 149
uk³ad paliwowy silnika
wysokoprê¿nego................................... 163
uk³ad stabilizacji toru jazdy................... 144
uk³ad wydechowy................................... 133
uk³ad zap³onowy ............................ 207, 214
uruchamianie silnika ..........13, 25, 128, 164
postêpowanie w sytuacjach
awaryjnych ........................................ 164
uruchamianie zimnego silnika............... 134
237
ustawienia systemowe ............................. 92
usterka w uk³adzie ................................... 39
usuwanie zaparowania i oblodzenia
z klimatyzacj¹ sterowan¹
elektronicznie.................................... 122
usuwanie zaparowania oraz oblodzenia
szyby ................................................... 116
za pomoc¹ klimatyzacji..................... 119
uszkodzenia lakieru ............................... 195
uzupe³nianie paliwa............................... 138
klapka wlewu paliwa.......................... 139
W
wentylacja...............................112, 115, 123
wloty powietrza ...................................... 125
wskaŸniki i przyrz¹dy................... 13, 80, 85
wskaŸnik poziomu paliwa ....................... 86
wskaŸnik temperatury silnika.................. 86
wskaŸnik temperatury zewnêtrznej ........ 89
wspomaganie kierownicy – patrz
„elektryczne wspomaganie uk³adu
kierowniczego” ....................................... 84
wspomaganie uk³adu kierowniczego –
patrz „elektryczne wspomaganie
uk³adu kierowniczego” .......................... 84
wybór jêzyka............................................. 93
wycieraczki szyby przedniej ...... 10, 98, 213
wy³¹czanie samochodu
z eksploatacji........................................ 215
wy³¹cznik zap³onu.............................. 14, 25
wymiana baterii w nadajniku
zdalnego sterowania ............................. 27
wymiana ¿arówki ................................... 183
238
Indeks
wymiary ................................................... 229
wysokociœnieniowe urz¹dzenia
czyszcz¹ce ............................................ 196
wyœwietlacz ............................................... 88
wyœwietlacz graficzny .............................. 88
wyœwietlacz informacyjny ........................ 88
wyœwietlacz kolorowy ............................... 90
wyœwietlacz trójfunkcyjny ........................ 88
wyœwietlacz zestawu wskaŸników........... 85
Z
zabezpieczenie akumulatora przed
roz³adowaniem ..................................... 108
zabezpieczenie antykorozyjne .............. 206
zabezpieczenie przed kradzie¿¹ ............ 29
hak holowniczy ................................... 158
obrêcze kó³ ze stopów lekkich ........... 173
zabezpieczenie przed niepowo³anym
u¿yciem .......................................13, 15, 25
zabezpieczenie przed nieuprawnionym
u¿yciem ................................................... 34
zabezpieczenie przed zamarzaniem.... 210
zaczepy stabilizacyjne ............................. 55
zag³ówki ........................................19, 44, 45
zalecenia eksploatacyjne ...................... 133
za³adunek ................................................. 56
za³adunek samochodu ............................ 56
zamki drzwi .......................................24, 196
zapalniczka............................................... 76
zaparowane szyby ................ 116, 119, 122
zbiornik paliwa
wskaŸnik poziomu paliwa .................... 86
zbiornik p³ynu do spryskiwaczy,
spryskiwacze szyb ................................ 213
zdalne sterowanie
centralny zamek ................................... 26
kierownica ..................................... 22, 109
zdalne sterowanie falami radiowymi ..... 26
zespó³ œwiate³ tylnych ............................ 100
wymiana ¿arówki................................ 189
zestaw do naprawy opon ...................... 176
zmiana ko³a ............................................ 172
zmywacze reflektorów .........11, 98, 99, 213
zu¿ycie oleju ...........................208, 218, 219
zu¿ycie oleju
silnikowego................... 133, 208, 218, 219
zu¿ycie paliwa ........................................ 222
¯
¿arówki .................................................... 182
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising