DW349 | DeWalt DW349 JIGSAW instruction manual

Çevirisi orijinal talimatlardan yaplmútr
DW349
ùekil 1
h
b
a
j
g
c
i
f
d
e
ùekil 2
ùekil 3
f
g
2
ùekil 4
ùekil 5
h
ùekil 6
f
e
3
ùekil 7
k
ùekil 8
4
ùekil 9
DEKUPAJ TESTERE
DW349
Tebrikler!
dikkate almaldr. Bu, toplam çalúma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliútirme ve yenilik DEWALT
markasnn profesyonel elektrikli alet kullanclar
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sa÷lamaktadr.
Kullancy titreúim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini aln: aletin ve aksesuarlarn
bakmn yapn, elleri scak tutun,
çalúma modellerini düzenleyin.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Giriú gücü
Frekans
Yüksüz hz
Derinlik hareketi
A÷rlk
LpA (ses basnc)
KpA (ses basnc belirsizli÷i)
LwA (akustik güç)
KwA (akustik gücü belirsizli÷i)
V
W
Hz
dev/dak
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW349
230
500
50
800-3200
20
2,7
89,9
3
100,8
3
Sigortalar
Avrupa
UYARI: Beyan edilen titreúim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarn
yanstr. Ancak alet farkl aksesuarlarla
farkl uygulamalar için kullanlrsa
veya bakm kötü yaplrsa, titreúim
emisyonu de÷iúebilir. Bu, toplam
çalúma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artrabilir.
Tahmini titreúim maruziyeti, aletin
kapal kald÷ veya çalúmasna
karún iú görmedi÷i zamanlar da
10 Amper, úebeke
Tanmlar: Güvenlik Talimatlar
Aúa÷daki tanmlar her iúaret sözcü÷ü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen klavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLøKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakn bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreúim de÷erleri (üç
yönün vektör toplam):
Titreúim emisyon de÷eri ah
ahCW =
m/s²
8,1
Belirsizlik K =
m/s²
1,5
Titreúim emisyon de÷eri ah
ahCM =
m/s²
9,4
Belirsizlik K =
m/s²
1,5
Bu bilgi sayfasnda verilen titreúim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sa÷lanan standart teste uygun olarak
ölçülmüútür ve aletleri birbiriyle karúlaútrmak için
kullanlabilir. Ön maruziyet de÷erlendirmesi için
kullanlabilir.
230 V aletler
DøKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
øKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile iliúkisi olmayan durumlar
gösterir.
Elektrik çarpmas riskine iúaret eder.
Yangn riskini belirtir.
AT-Uygunluk Beyanat
MAKøNE DøREKTøFø
DW349
DEWALT, «teknik özellikleri» bölümünde açklanan
bu ürünlerin aúa÷da belirtilen yönergelere uygun
oldu÷unu beyan eder: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
5
Bu ürünler ayrca 2004/108/EC Direktifine de
uygundur. Daha ayrntl bilgi için, lütfen aúa÷daki
adresten DEWALT ile temas kurun veya klavuzun
arka kapa÷na bakn.
Bu belge altnda imzas bulunan yetkili, teknik
dosyann derlenmesinden sorumludur ve bu
beyan DEWALT adna vermiútir.
Horst Grossmann
Baúkan Yardmcs, Mühendislik ve Ürün Geliútirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.06.2013
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanm klavuzunu okuyun.
Elektrikli el aletleri için genel
güvenlik talimatlar
UYARI: Bütün güvenlik uyarlarn
ve talimatlarn mutlaka okuyun. Bu
uyarlar ve talimatlarn herhangi birisine
uyulmamas elektrik çarpmas, yangn
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLøK
TALøMATLARINI øLERøDE BAKMAK ÜZERE
SAKLAYIN
Uyarlarda yer alan «elektrikli alet» terimi úebeke
elektri÷iyle (kablolu) veya akü/pille (úarjl) çalúan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIùMA ALANININ GÜVENLøöø
a) Çalúma alann temiz ve aydnlk tutun.
Karúk veya karanlk alanlar kazaya
davetiye çkartr.
b) Elektrikli aletleri, yanc svlar, gazlar
ve tozlarn bulundu÷u yerler gibi yanc
ortamlarda çalútrmayn. Elektrikli
aletler, toz veya dumanlar ateúleyebilecek
kvlcmlar çkartr.
c) Bir elektrikli aleti çalútrrken
çocuklardan ve etraftaki kiúilerden uzak
tutun. Dikkatinizi da÷tc úeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRøK GÜVENLøöø
a) Elektrikli aletlerin fiúleri prizlere uygun
olmaldr. Fiú üzerinde kesinlikle hiçbir
de÷iúiklik yapmayn. Toprakl elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fiúi kullanmayn.
6
De÷iútirilmemiú fiúler ve uygun prizler
elektrik çarpmas riskini azaltacaktr.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolaplar gibi topraklanmamú
yüzeylerle vücut temasndan kaçnn.
Vücudunuzun topraklanmas halinde yüksek
bir elektrik çarpmas riski vardr.
c) Elektrikli aletleri ya÷mura maruz
brakmayn veya slatmayn. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpmas riskini
arttracaktr.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayn. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taúmayn, çekmeyin veya prizden
çkartmayn. Kabloyu scaktan, ya÷dan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarl veya
dolaúmú kablolar elektrik çarpmas riskini
arttrr.
e) Elektrikli bir aleti açk havada
çalútryorsanz, açk havada kullanma
uygun bir uzatma kablosu kullann.
Açk havada kullanma uygun bir kablonun
kullanlmas elektrik çarpmas riskini azaltr.
f) E÷er bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalútrlmas zorunluysa, bir artk
akm aygt (RCD) korumal bir kaynak
kullann. Bir RCD kullanlmas elektrik úoku
riskini azaltr.
3) KøùøSEL GÜVENLøK
a) Elektrikli bir aleti kullanrken her zaman
dikkatli olun, yapt÷nz iúe yo÷unlaún
ve sa÷duyulu davrann. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altndayken kullanmayn. Elektrikli aletleri
kullanrken bir anlk dikkatsizlik ciddi kiúisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kiúisel koruyucu ekipmanlar mutlaka
kullann. Daima koruyucu gözlük takn.
Koúullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkablar, baret veya kulaklk
gibi koruyucu donanmlarn kullanlmas
kiúisel yaralanmalar azaltacaktr.
c) østem dú çalútrlmasn önleyin.
Cihaz güç kayna÷na ve/veya aküye
ba÷lamadan, yerden kaldrmadan
veya taúmadan önce dü÷menin kapal
konumda oldu÷undan emin olun. Aleti,
parma÷nz dü÷me üzerinde bulunacak
úekilde taúmak veya açk konumdaki
elektrikli aletleri elektrik úebekesine
ba÷lamak kazaya davetiye çkartr.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarn çkartn. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasna takl kalmú bir
anahtar kiúisel yaralanmaya neden olabilir.
e)
Ulaúmakta zorland÷nz yerlerde
kullanmayn. Daima sa÷lam ve dengeli
basn. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanr.
f) Uygun úekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve tak takmayn. Saçnz,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
taklar veya uzun saç hareketli parçalara
taklabilir.
g) E÷er kulland÷nz üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataúmanlar varsa
bunlarn ba÷l oldu÷undan ve do÷ru
úekilde kullanld÷ndan emin olun. Bu
toz toplama ataúmanlarn kullanlmas tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRøKLø ALETLERøN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayn. Uygulamanz
için do÷ru elektrikli aleti kullann.
Do÷ru elektrikli alet, belirlendi÷i kapasite
ayarnda kullanld÷nda daha iyi ve güvenli
çalúacaktr.
b) Dü÷me açmyor ve kapatmyorsa
elektrikli aleti kullanmayn. Dü÷meyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
de÷iúimi veya elektrikli aletlerin
saklanmas öncesinde fiúi güç
kayna÷ndan çekin ve/veya aküyü
elektrikli aletten ayrn. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dú olarak
çalútrlmas riskini azaltacaktr.
d) Elektrikli aleti, çocuklarn ulaúamayaca÷
yerlerde saklayn ve elektrikli aleti
tanmayan veya bu talimatlar bilmeyen
kiúilerin elektrikli aleti kullanmasna
izin vermeyin. Elektrikli aletler, e÷itimsiz
kullanclarn elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarn ve tutukluklar, parçalardaki
krlmalar ve elektrikli aletin çalúmasn
etkileyebilecek tüm di÷er koúullar
kontrol edin. Hasarl ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazalarn
ço÷u, elektrikli aletlerin bakmnn yeterli
úekilde yaplmamasndan kaynaklanr.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakm uygun úekilde yaplmú keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin skúma ihtimali daha
düúüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydr.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarn ve
aletin di÷er parçalarn kullanrken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalúma
ortamnn koúullarn ve yaplacak iúin
ne oldu÷unu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen iúlemler dúndaki
iúlemler için kullanlmas tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVøS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçalarn kullanld÷ yetkili servise
tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenli÷inin
muhafaza edilmesini sa÷layacaktr.
Dekupaj testereleri için özel ek
güvenlik talimatlar
• Kesme aksesuarnn gizli kablolara veya
kendi kablosuna temas edebilece÷i
yerlerde çalúma yaparken elektrikli aleti
yaltml kavrama yüzeylerinden tutun.
Kesme aksesuarnn «akm taúyan» bir
kabloya temas etmesi durumunda elektrikli
aletin metal ksmlar da «akm taúr» hale
gelecek ve kullancnn elektrik çarplmasna
neden olabilir.
• Üzerinde çalút÷nz parçay sabitlemek
ve desteklemek için kelepçeler veya baúka
pratik yöntemler kullann. Parçay elle veya
vücudunuza dayamanz dengesiz durmasna
neden olacaktr ve aletin kontrolünü
kaybetmenize yol açabilir.
• Ellerinizi kesim alanndan uzak tutun.
Çalút÷nz parçann altna hiçbir nedenle
girmeyin. ùekillendirilmiú tutma yerinden
testerenin ön ksmn tutun. Pistonlu bçak ve
bçak kelepçesinin yaknna parmaklarnz
veya baúparma÷nz sokmayn. Testereyi
tabanndan tutarak dengelemeye çalúmayn.
• Bçaklar keskin durumda muhafaza edin.
Körelmiú bçaklar testerenin basnç altnda
baúka bir yöne frlamasna veya skúmasna
neden olabilir.
• Boru veya kanal keserken içlerinden su,
elektrik kablosu vb. geçmedi÷inden emin olun.
• Bça÷ yarktan (kesme iúleminin yaratt÷
yuva) çkarmadan önce motorun tamamen
durmasn bekleyin. Hareketli bir bçak
iú parçasna çarparak bçak krlmasna,
iú parças hasarna veya kontrol kayb ve
yaralanmaya neden olabilir.
• Aletle çalútktan sonra çalúma parças
veya bça÷a dokunmayn. Çok scak
olabilirler.
• Tutma kollarn temiz, kuru, ya÷sz ve
gressiz tutun. Bu, aletin daha iyi kontrol
edilmesine olanak tanr.
7
• Aleti sk sk, özellikle yo÷un kullanmdan
sonra temizleyin. Metal içeren toz ve
parçacklar sk sk iç yüzeylerde birikir ve
elektrik úoku tehlikesine neden olabilir.
• Bu aleti uzun süre çalútrmayn. Çalúma
hareketinin neden oldu÷u titreúim parmak, el
ve kollarda kalc yaralanmaya neden olabilir.
Fazladan koruma sa÷lamak için eldiven
kullann, sk sk dinlenin ve günlük kullanma
zamann snrlayn.
• Zmpara, kesme, taúlama, delme ve di÷er
inúaat faaliyetleri srasnda toz ile uzun
süreli temastan kaçnn. Koruyucu giysiler
giyin ve açkta kalan yerlerinizi sabun ve su
ile ykayn. Tozun a÷za, göze girmesi veya
cilt üzerinde bulunmas zararl kimyasallar
emilimini teúvik edebilir.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aúa÷daki uyar sembolleri
bulunmaktadr:
Aletle çalúmaya baúlamadan önce bu
klavuzu okuyun.
Semboller
Ambalaj, aúa÷daki parçalar içermektedir:
1 Dekupaj testere
1 Testere bça÷
1 Derinlik ayar çubu÷u
1 Kullanm klavuzu
• Alette, parçalarda veya aksesuarlarda nakliye
srasnda meydana gelmiú olabilecek hasar
kontrol edin.
• Aleti çalútrmadan önce, bu kullanm
klavuzunu baútan sonra okuyup anlamak için
gerekli zaman ayrn.
Açklama (ùekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasn
de÷iútirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama tetik dü÷mesi
b. Kesintisiz çalútrma dü÷mesi
c. Testere bça÷ kilitleme kolu
d. Testere bça÷
Aletin etiketinde aúa÷daki semboller bulunabilir:
V .................Volt
A ................Amper
Hz ...............hertz
W ................Vat
min ..............dakikalar
..............dalgal akm
............do÷ru akm
no................yüksüz hz
..............1.Snf Yaps
...............Toprakl terminal
................2.Snf Yaps (çift yaltml)
e. Testere taban koruyucusu
f. Testere taban
g. Taban açs ayarlama kolu
h. Hz kontrol kadran
i. Kesme hareketi kolu
k. LED ú÷
Elektrik Güvenli÷i
Bu alet çift yaltmldr. Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman úebeke geriliminin aletin üretim
etiketinde belirlenmiú de÷erlere uyup
uymad÷n kontrol edin
…/min .........dakikada devir veya darbe says
Elektrik kablosu hasarl ise, bir tehlike oluúmasn
önlemek için üretici ya da yetkili DEWALT Servis
Merkezi tarafndan de÷iútirilmelidir.
sfpm ............dakikada kesilen yüzey
KULLANIM AMACI
..............Güvenlik uyar sembolü
TARøH KODU KONUMU (ùEKøL 1)
ømalat yln da içeren Tarih Kodu (n) gövdeye
basldr.
Örnek:
2013 XX XX
ømalat Yl
8
Ambalajn øçeri÷i
Iúbu dekupaj testere profesyonel kesim iúlemleri
için tasarlanmútr.
Islak koúullarda veya yanc sv ya da gazlarn
mevcut oldu÷u ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu dekupaj testereler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocuklarn aleti ellemesine øZøN VERMEYøN. Bu
alet deneyimsiz kullanclar tarafndan kullanlrken
nezaret edilmelidir
• Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yan sra alglama gücü azalmú olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kiúiler (çocuklar dahil) tarafndan kullanlmak
üzere üretilmemiútir. Bu tür kiúiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kiúi tarafndan
cihazn kullanmyla ilgili talimatlarn verilmesi
veya sürekli kontrol altnda tutulmas
durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle
oynamalarn önlemek amacyla kontrol altnda
tutulmaldr.
Uzatma Kablolarnn Kullanm
Bir uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin elektrik
giriúine uygun (teknik özelliklere bakn), onayl
bir 3 elli uzatma kablo kullann. Minimum iletken
boyutu 1,5 mm2’dir; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makaras kullanrken, kabloyu daima
sonuna kadar açn.
KULLANMA
Uyar: Aúa÷daki iúlemlerden herhangi
birini gerçekleútirmeden önce, aletin
kapal ve fiúinin çekili oldu÷undan ve
testere bça÷nn durdu÷undan emin
olun. Kullanlmú testere bçaklar scak
olabilir. Alet 30mA akm aúmayan
akm kesici cihazla sürekli olarak
donatlmútr.
UYARI: Güvenlik talimatlarna ve
geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarlar söküp takmadan once
aleti kapatn ve güç kayna÷ndan
ayrn.
UYARI:
• øú parçanzn iyice sabitlendi÷inden
emin olun. Bça÷a zarar verebilecek
çivi, vida ve di÷er sabitleyicileri
kaldrn.
• øú parçasnn altnda bçak için yeterli
boúlu÷un bulundu÷undan emin olun.
Bça÷n maksimum kesme derinli÷ini
aúan malzemeleri kesmeyin.
• En iyi sonuçlar için, aleti iú parçasnn
üzerinde yumuúak ve sabit bir úekilde
hareket ettirin. Testere bça÷na yanal
basnç uygulamayn. Testere tabann
iú parçasnn üzerinde düz tutun ve
kabloyu aletle uyumlu bir úekilde
yönlendirin. E÷riler, daireler veya
di÷er yuvarlak úekilleri keserken aleti
hafifçe ileriye do÷ru itin.
• Testere bça÷n iú parçasndan
çkarmadan önce aletin tamamen
durmasn bekleyin. Kesme
iúleminden sonra bçak çok scak
olabilir. Dokunmayn.
Uygun El Pozisyonu (ùekil 9)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAøMA úekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullann.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karú
aleti DAøMA skca tutun.
Do÷ru el pozisyonu bir elin ana kol (r) üzerinde
oldu÷u konumdur.
Testere bça÷nn taklmas
(ùekil 2)
1. Testere bça÷ kilitleme kolunu (c) yukarya
kaldrn.
2. Testere bça÷n diúleri dúar bakacak úekilde
tutun ve bça÷n sap ksmn bçak yuvasna
gitti÷i kadar sokun.
3. Bçak kilitleme kolunu brakn.
4. Kesmeden önce testere bça÷nn güvenli bir
úekilde taklmú oldu÷undan emin olun.
Açl kesimler için testere tabannn ayarlanmas (ùekil 3)
UYARI: Aleti, taban gevúek veya
çkartlmúken kesinlikle kullanmayn.
Testere taban 45°’ye kadar sol veya
sa÷a e÷imli açlara ayarlanabilir.
EöøMLø AÇILARA AYARLANMASI
• Yalnzca keskin testere bçaklarn
kullann. Hasarl veya bükülmüú
testere bçaklar derhal çkarlmaldr.
1. Testere tabann (f) açmak için taban açs
ayarlama kolunu (g) ùekil 3’te gösterildi÷i gibi
çekin.
• Aleti borular kesmek için
kullanmayn.
2. Testere tabann 0° aç yuvasndan çkartmak
için kaydrn.
• Aletinizi asla testere bça÷ yokken
çalútrmayn.
3. Testere taban 15°, 30° ve 45°’de sol veya
sa÷a e÷imli açlara ayarlanabilir.
9
4. Testere tabann istedi÷iniz e÷im açsnda
ayarlayn. Aç hassasiyetini do÷rulamak için bir
açölçer kullann.
5. Testere tabann kilitlemek için testere taban
açs ayarlama kolunu yeniden testereye do÷ru
ittirin.
TESTERE TABANINI DÜZ KESIMLERE GÖRE
SIFIRLAMAK IÇIN
1. Testere tabann (f) açmak için taban e÷imi
kolunu (g) ùekil 3’te gösterildi÷i gibi çekin.
2. Yaklaúk 0° açya testere tabann döndürün ve
0° aç yuvasna eriúmek için taban geri çekin.
3. Testere tabann kilitlemek için testere taban
e÷imi kolunu yeniden testereye do÷ru ittirin.
Açlmas ve kapatlmas
1. Aleti açmak için, açma/kapama tetik
dü÷mesine (a) basn.
2. Sürekli çalúmas için, açma/kapama tetik
dü÷mesine basn ve basl tutun ve kesintisiz
çalútrma dü÷mesine (b) bastrn. Kesintisiz
çalútrma dü÷mesine bastktan sonra teti÷i
serbest brakn.
3. Aleti kapatmak için, açma/kapama tetik
dü÷mesini brakn. Kesintisiz çalúma
konumundayken aleti kapatmak için açma/
kapama tetik dü÷mesine bastrn ve brakn.
De÷iúken hz kontrolü (ùekil 4)
Hz kontrol kadran (h) testerenin üst ksmnda
bulunur. Kadran çevirirken hz, düúük devir
ayarndan (1) yüksek devir ayarna (7) kadar
ayarlanr.
Kesme hareketi - düz veya
pandüllü (ùekil 5)
UYARI: Aleti bir güç kayna÷na
ba÷lamadan önce AÇIK konumunda
kilitli olup olmad÷n kontrol edin.
Alet güç kayna÷na ba÷lanrken
teti÷i açk konumunda kilitli ise, alet
hemen çalúmaya baúlayacaktr. Bu
yaralanmaya veya alet hasarna yol
açabilir. øúbu dekupaj testere dört
kesme hareketi ile donatlmútr - üç
pandüllü ve bir düz. Pandüllü harekette
bçak daha agresif bir hareket eder
ve ahúap veya plastik gibi yumuúak
malzeme kesim için tasarlanmútr.
Pandüllü hareket daha hzl ancak
malzeme yüzeyinde daha az pürüzsüz
bir kesim sa÷lar. Pandüllü hareket
srasnda bçak, yukar ve aúa÷
10
hareketine ek olarak kesim vuruúunu
gerçekleútirerek ileri do÷ru hareket
eder.
NOT: Metal veya sert ahúaplar asla pandüllü
hareket ile kesmeyin.
KESME HAREKETø AYARLANMASI
1. Kesme hareketi kolunu (i) 4 kesme
konumundan birine getirin: 0, 1, 2 ve 3.
2. Konum 0 - düz kesim.
3. Konumlar 1, 2 ve 3 - pandüllü kesim.
Kesim agresifli÷i kol ile birden üçe kadar ayarlanr.
En agresif kesim konum 3’te yaplr.
LED ú÷
Dekupaj testere kesme yolunu yanstan bir úk ile
donatlmútr.
Açma/kapama tetik dü÷mesine basnca úk açlr,
teti÷i serbest braknca úk kapanr.
Çkartlabilir taban koruyucusu
(ùekil 6)
Laminatl, kaplamal ya da boyal gibi kolay
çizilir yüzeyleri keserken çizilmeyi önleyici taban
koruyucusu (e) kullanlmaldr. Ayrca, nakliye
ve depolama esnasnda testere taban yüzeyini
korumak için de kullanlabilir.
Taban koruyucusunu takmak için, tabann (f) ön
ksmn koruyucunun (e) ön ksmnda yerleútirin ve
úekil 6’da gösterildi÷i gibi dekupaj testereyi indirin.
Koruyucu, tabann arka ksmnn üzerinde güvenli
bir úekilde oturacaktr.
Taban koruyucusunu çkartmak için koruyucuyu
alttan 2 arka trnaklardan tutarak koruyucuyu
tabanndan çkartn.
Yararl tavsiyeler
LAMINATLARIN KESILMESI
Testere bça÷ yukar do÷ru dönerek kesti÷i için,
testere tabannn yakndaki malzeme yüzeyinde
parçalanmalar meydana gelebilir.
• Hassas kesim bça÷ kullann.
• Üzerinde çalút÷nz parçann arka yüzünden
kesin.
• Kymksz, temiz kesimler elde etmek için
kesilen malzemenin her iki yüzeyine de bir
parça kontrplak veya sert tahta parçalar
yerleútirin ve kesim iúlemini bu úekilde yapn.
METAL KESME
• Metal kesiminin ahúap kesiminden çok daha
fazla zaman ald÷n unutmayn.
• Metal kesmeye uygun bir testere bça÷
kullann.
• Sac keserken üzerinde çalút÷nz parçann
her iki yüzüne bir parça takoz skútrn ve
oluúan blo÷un içinden kesin.
• Daha kolay kullanm ve daha uzun bçak ömrü
için öngördü÷ünüz kesim hatt boyunca bir
kat ya÷ sürün. Alüminyum kesim için, gazya÷
tercih edilir.
Yark açma/daire kesme
(ùekil 7, 8)
Kalemle çizilen çizgi olmadan kolay bir úekilde
yark açmak ve daire kesmek için bir yark
siperli÷ini / daire klavuzunu kullann (alet ile birlikte
verilmemektedir; bedeli karúl÷ ile temin edilebilir).
Aksesuar klavuzu ile verilen viday kullanarak,
úekil 7’de gösterildi÷i gibi aleti yerleútirin ve siperli÷i
güvenli bir úekilde sabitlemek için viday testere
tabanna sokun.
Yark açarken aleti úekil 7’de gösterildi÷i gibi
yerleútirin ve yark siperli÷ini vida altndan
testerenin her iki tarafndan kaydrn. Bçaktan
istenilen mesafede çapraz çubu÷u (j) yerleútirin ve
viday skn. Yark acarken çapraz çubu÷u resimde
gösterildi÷i gibi aúa÷ do÷ru ve malzemenin düz
kenarna yaslanarak olmaldr.
Daire keserken, paralel kesme klavuzu (k) içindeki
delikle bça÷n arasndaki mesafenin arzu edilen
yar çap olamas için parale kesme klavuzunu
ayarlayn ve viday skn. Dekupaj testereyi paralel
kesme klavuzu üzerindeki delik, kesilecek dairenin
merkezine denk gelecek úekilde yerleútirin (bça÷n
girmesi için bir delik açn ya da bça÷ pozisyonuna
getirmek için malzeme kenarndan içeri do÷ru
kesin). Testere do÷ru konuma geldi÷inde, paralel
kesme klavuzu üzerindeki deli÷e ufak bir çivi
sokun. Paralel kesme klavuzunu dönme kolu
olarak kullanarak daireyi kesmeye baúlayn.
Daire kesme srasnda çapraz çubuk úekil 8’de
gösterildi÷i gibi yukarda olmaldr.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakmla uzun
bir süre çalúacak úekilde tasarlanmútr. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir úekilde çalúmas
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizli÷e
ba÷ldr.
• Aletinizdeki havalandrma deliklerini yumuúak
bir frça veya kuru bir bezle düzenli olarak
temizleyin.
Ya÷lama
Elektrikli aletiniz ek bir ya÷lama
gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandrma deliklerinde
ve etrafnda toz toplanmas halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaútrn. Bu
iúlemi gerçekleútirirken onayl bir göz
korumas ve onayl toz maskesi takn.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarn temizlemek için asla çözücü
veya baúka sert kimyasal kullanmayn.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanlan
malzemeleri güçsüzleútirir. Yalnzca su
ve yumuúak sabunla nemlendirilmiú
bir bez kullann. Aletin içine sv
kaçmasna kesinlikle izin vermeyin;
aletin herhangi bir parçasn bir sv
içine daldrmayn.
ølave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafndan tedarik
veya tavsiye edilenlerin dúndaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmedi÷inden, söz konusu
aksesuarlarn bu aletle birlikte
kullanlmas tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafndan tavsiye
edilen aksesuarlar kullanlmaldr.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha ayrntl bilgi için
bayiinize danún.
Çevrenin Korunmas
Ayr olarak atn. Bu ürün, normal evsel
atklarla birlikte atlmamaldr.
DEWALT ürününüzün de÷iútirilmesi gerekti÷ini
düúünmeniz veya artk kullanlamaz durumda
olmas halinde onu, evsel atklarla birlikte atmayn.
Bu ürünü, ayr olarak toplanacak úekilde atn.
• Motor muhafazasn düzenli olarak nemli
bir bezle silin. Aúndrc veya çözücü bazl
temizleyiciler kullanmayn.
11
Kullanlmú ürünlerin ve ambalajlarn
ayr olarak toplanmas bu maddelerin
geri dönüúüme sokularak yeniden
kullanlmasna olanak tanr. Geri
dönüúümlü maddelerin tekrar
kullanlmas çevre kirlili÷inin
önlenmesine yardmc olur ve ham
madde ihtiyacn azaltr.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanp belediye atk tesislerine aktarlmas
veya yeni bir ürün satn alrken perakende satc
tarafndan toplanmas yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaúan
DEWALT ürünlerinin toplanmas ve geri dönüúüme
sokulmas için bir imkân sunmaktadr. Bu
hizmetin avantajlarndan faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim admza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu klavuzda belirtilen listeden size en
yakn DEWALT yetkili tamir servisinin yerini
ö÷renebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satú
sonras hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas
bilgilerine aúa÷daki siteden ulaúabilirsiniz.
www.2helpU.com
GARANTø
30 GÜNLÜK RøSKSøZ MÜùTERø MEMNUNøYETø
GARANTøSø
Satn almú oldu÷unuz DEWALT ürünü, satn
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk
denemenizde, performans sizi tam olarak tatmin
etmediyse, yetkili servise götürülüp; DEWALT
Merkez Servis onay ile de÷iútirilebilir veya
gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için:
Ürünün satn alnd÷ úekliyle teslimi;
Fatura ve garanti kartnn ibraz;
Uygulamann satn alm tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleúmesi;
Ürün performansnn ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratmas gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koúullar haricinde yedek
parçalar dahil de÷ildir.
ÜCRETSøZ BøR YILLIK SERVøS KONTRATI
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT
aletleri bir yl süreyle ücretsiz servis deste÷ine
de sahiptir. Satn alma tarihinden itibaren bir yl
içinde yaplan hiçbir onarm ve koruyucu bakm
iúleminden iúçilik ücreti almamaktayz. Satn alma
tarihinin belgelenmesi úarttr.
12
BøR YILLIK TAM GARANTø
DEWALT a÷r hizmet tipi profesyonel el aletleri,
satú tarihinden itibaren bir yl süreyle garantilidir.
Hatal malzemeden veya iúçilikten kaynaklanan
tüm arzalar ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili servis merkezine gönderin, ya da bizzat
baúvurun.
BU GARANTI AùAöIDAKILERI KAPSAMAZ:
• Aksesuarlar
• Baúkalar tarafndan yaplan veya giriúimde
bulunulan onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlú kullanm, ihmal, eskime ve aúnmadan,
alet üzerinde de÷iúiklik ve amaç dú
kullanmdan kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili DEWALT tamir servisi için
lütfen bu klavuzun arkasnda listeyi kullann. Buna
ek olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satú-sonras servisimiz ile ilgili tüm
detayl bilgileri Internet’de www.2helpU.com
adresinden edinebilirsiniz.
Sanayi ve Ticaret Bakanl÷ tebli÷ince kullanm
ömrü 10 yldr.
TÜRKIYE DISTRIBÜTÖRÜ
KALE HIRDAVAT VE MAKøNA A.ù.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekap Eyüp østanbul
Tel: (0212) 533 52 55 (Pbx)
Faks: (0212) 533 10 05
E-posta: info@kalemakina.com
No.
øl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kzlay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazt Paúa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalnç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yi÷it Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yap Koop. No.8 øvedik Ostim
0312 395 05 37
0242 345 36 22
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
6
Antalya - Alanya
Abalo÷lu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriúi No.8
0242 512 02 16
7
Aydn
Taciro÷lu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydn - Kuúadas
Özgür Bobinaj
Kuúadas Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balkesir - Bandrma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandrma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazclar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Ksack Bobinaj
Namk Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yan
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakrl Mah. 171.Sok. Sedef Çarús No.9-10
0258 261 42 74
0412 237 29 04
15
Diyarbakr
Çetsan Elektrik
ønönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
16
Düzce
Yldz Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazm Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarús 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskiúehir
Yabao÷lu El.Bob.
Tornacllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaúahin Bobinaj
ùenyurt Cad. No.35 ùahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Iúk Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
øçel - Mersin
ùekerler Elektrik
Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
øçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
østanbul
AKEL Elektrik Servis
Hiz.
Yukar Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
østanbul
Frat Dú Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
0212 222 94 18
0212 224 97 54
26
østanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydan
27
østanbul
Kardeúler Bobinaj
Ça÷layan Mah. Sinanpaúa Cad. No.5 Ça÷layan
28
østanbul
Mert Elektrik Ltd.
økitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 økitelli
0212 549 65 78
29
østanbul
Orijinal El.Güneúli
Ba÷lar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneúli
0212 515 67 71
30
østanbul
SVS Teknik
østasyon Cad. GøBTAù Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 øçmeler Tuzla
0216 446 69 39
31
østanbul
Tark Makina Ltd.
Ba÷dat Cad. Adal Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
0212 875 19 31
32
østanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
33
øzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapnar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
øzmir
Boro Cvata
1203/2.Sok. No.B2 Gda Çarús Yeniúehir
0232 469 80 70
35
øzmir
Doruk Hrdavat
1426.Sok. No.14 Hurdaclar Sitesi Do÷anlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akn Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - øzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan øú Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Do÷an Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Mu÷la - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Mu÷la - Marmaris
Baúaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevúehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazar
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akú Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarú No.72C
0346 221 47 55
0282 653 27 77
49
Tekirda÷ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ere÷li Sok. No.1
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Alt
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 De÷irmendere
0462 328 14 80
52
Uúak
Zengin Bobinaj
øslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale ønúaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ
Ere÷li
Tümen Bobinaj
Kúla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00213820 - 01-08-2013
13
GARANTİ BELGESİ
İTHALATÇI FİRMA
Ünvanı
Adresi
: Kale Hırdavat ve Makina A.Ş.
: Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı - Eyüp / İSTANBUL
Telefon No.
Faks No.
: (0212) 533 52 55 (Pbx)
: (0212) 533 10 05
E-mail
: info@kalemakina.com
ÜRETİCİ FİRMA
Ünvanı
Adresi
: Dewalt GmbH
: D-65510 Idstein Germany
Telefon No.
Web Adresi
: +49 612 6210
: www.2helpu.com
ÜRÜNÜN
Cinsi
Markası
:
: DEWALT
Modeli
Seri Numarası
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
:
:
: 2 YIL
: 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMANIN
Ünvanı
Adresi
Telefon No.
:
:
:
Faks No.
Fatura Tarih ve No.
Ürün Teslim Tarihi
Ürün Teslim Yeri
Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı
:
:
:
:
:
Kaşe - Yetkili İmza
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi
halinde imalatçı-üretici veya ithalatçının tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır. Malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayii malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malı;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya
farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra,
bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
Garanti belgesinde ve malın üzerindeki seri numarasında tahribat yapıldığı takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
14
Garanti Kartları İzin Tarihleri ve İzin Numaraları
Ürün Cinsi
İzin No
İzin Tarihi
Matkap
116650
21.09.2012
Taşlama Motoru
109855
16.02.2012
Zımpara Makinesi
118214
13.11.2012
Planya Tezgahı
118975
30.11.2012
Havalı Çivi Çakma Makinesi
68842
18.04.2011
Kompresör
69813
10.05.2011
Elektrikli Süpürge
109453
07.02.2012
Testere Makinesi
95132
30.11.2012
Seramik Kesme Makinesi
70473
23.05.2011
Sıcak Hava Tabancası
69948
13.05.2011
Vidalama Makinesi
118929
04.12.2012
Şarjlı Fener
100172
19.04.2011
Lazer Metre
99063
25.03.2011
Acil Durum Lambası
101004
10.05.2011
15
Yetkili Servisler
Şehir
Yetkili Servis
Adres
Telefon
Ad an a
Ad an a
Ağ rı
Amasya
An kara
Ankara
An kara
Antal ya
An tal ya
Antal ya
Ayd ın
Ayd ın
Bal ıkesir
Bal ıkesir
Batman
Bu rsa
Bu rsa
Bu rsa
Çanakkale
Çanakkale
Ço ru m
Deniz l i
Diyarbakır
Dü z ce
E d irn e
El az ığ
E rz incan
E rz u ru m
Eskişehir
Gaz iantep
G az iantep
Hatay
Isparta
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ stanbu l
İ z mi r
İz mi r
İz mir
İz mir
Karaman
Kastamon u
Kayseri
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütah ya
Mal atya
Manisa
Mersin
Mersin
Mu ğ l a
Mu ğ l a
Mu ğ l a
Mu ğ l a
Nevşehir
Niğ d e
S akarya
S amsun
Sivas
Teki rd ağ
Teki rd ağ
To kat
Trabz on
Trabz on
Uşak
Van
Yal ova
Yal ova
Emin Elektrik Bobinaj
Demir Elektrik
Tamgüç Bobinaj
Akotek Ticaret
Orhan Bobinaj
Başak Elektrik Bobinaj
Demirden Makina Ltd. Şti.
Erhan Bobinaj
Yaşar Bobinaj
Uslu Bobinaj
Özgür Bobinaj
Ege Bobinaj
Tezger Bobinaj
Küre Bobinaj
Topiz Bobinaj
Vokart Ltd. Şti.
Vokart Ltd. Şti. Şube
Çağ Teknik Bobinaj
Kısacık Bobinaj
Ovalı Bobinaj
Emek Bobinaj
Örsler Bobinaj
Çetsan Elektrik
Yıldız Makina
Eray Bobinaj
Kalender Elektrik Bobinaj
Ümit Elektrik Makina
Ümit Teknik
Escan Hırdavat
Eser Bobinaj
Karaşahin Bobinaj
Öz Kardeş Bobinaj
İzmir Bobinaj
Altek Mekatronik
Akel El. Servis Hizmetleri
Bahçe Teknik
Birlik Elektromekanik
Fırat Dış Ticaret
Kardeşler Bobinaj
Merkez Teknik
Mert Elektrik
Svs Teknik
Tarık Makina
Orijinal Elektrik
Altınova Teknik Market
Atm İç ve Dış Ticaret
Bufan Otomotiv
Gürses Oto Sanayi
Birlik Bobinaj
Boro Civata
Çetin Bobinaj
Doruk Hırdavat
Özüm Elektrik Bobinaj
Teknik Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj Şube
Efe Elektrik Bobinaj
Gülsoy Bobinaj
Teknik Karot
MEB. Murat Elk. Bobinaj
Sözenler Bobinaj
Doğan Bobinaj
Özer Bobinaj
Çavuş Bobinaj
Coşkun Bobinaj
Üniversal Bobinaj
General Elektrik Bobinaj
Başaran Teknik
Öztürk Bobinaj
Özşeker Bobinaj
Çiftgüç Soğutma
Emek Motor
Engin Elektrik Bobinaj
Akış Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Birkan Teknik
Çetin Elektrik Bobinaj
Çetin Elektrik Bobinaj
Akçay Bobinaj Makina
Makina Market
Zengin Bobinaj
Özen Elektrik Bobinaj
Deniz El. Ser. Hizmetleri
Erturan İnşaat
Karasu Mah. Kızılay Cad. 28006 Sok. No:9/D Seyhan
Karasu Mah. Kızılay Cad. Güngör Pasajı No:12 Seyhan
Yavuz Mah. Kağızman Cad. Bülbül Sok. No: 55/A
Yeni Yol Cad. No: 85
Yalınç Sok. No: 17 Siteler
Başkent Orta San. Sit. 664. Sok. No: 28 Ostim
Ostim OSB 57. Sok. No:153 Ostim
Akdeniz San. Sit. 5018 Sok. No: 18 Kepez
Aşağı Pazarcı Mah. 1068 Sok. No: 19 Manavgat
G. Pınarı Mah. Oba Yolu Üzeri No: 27/C Alanya
Değirmendere Mah. San. Sit. J Blok No: 13 Kuşadası
Yeni Mah. Atatürk Bul. No: 206/E Didim
Yeni San. Sit. Cumhuriyet Cad. No: 198
Atatürk Cad. No: 104 Bandırma
Cumhuriyet Mah. 1512 Sok. No: 50
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B Osmangazi
Beşevler Küçük San. Sit. Ertuğrul Cad. 13. Satış Blok No: 19 Nilüfer
Yeni San. Orhangazi Cad. No: 23 İnegöl
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 1/C
Hamdi Bey Mah. İstiklal Cad. No: 160 Biga
Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C
Ahisinan Cad. 171. Sok. Sedef Çarşısı No: 9/10
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10
Eski San. Sit. 12. Blok No: 9
San. Sit. 11. Sok. No: 46
San. Çarşısı 770. Sok. No: 71
Bakırcı Mah. Bakırcı Sok. No: 1
Fatih Mah. Prof. Dr. Orhan Oğuz Cad. No: 44/B
Küçük San. Sit. A Blok 11. Cad. 25. Ada No: 55 Şehit Kamil
İsmet Paşa Mah. Şenyurt Cad. No: 35
Yeni San. Sit. 38/A Blok No: 53
Yeni San. Sit. 6 Blok No: 28
İçmeler Mah. Ankara Cad. Erdoğan Sok. No: 5/C Tuzla
Nato Yolu Cad. Tamer Sok. No: 1 Yukarı Dudullu Ümraniye
Yeşilova Mah. Çay Sok. No:3 Küçükçekmece
Perpa Tic. Mer. B Blok Mavi Avlu Kat: 4 No: 318 Okmeydanı
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy
Kağıthane Cad. No: 47 Çağlayan
Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No: 58/A Sultanbeyli
İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D/2 Blok No: 280 İkitelli
İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok No: 24 Tuzla
Bağdat Cad. Adalı Sok. No: 8 Maltepe
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli
Evliya Çelebi Mah. Kelebek Sok. No:13/A Tuzla
Org. San. Böl. Atatürk Bul. Mehmet Çakıcı İş Merkezi No: 68 Kat: 1 İkitelli
Aydın Tepe Mah. Sırma Sok. Tuzla
Akşemsettin Mah. Fatih Bul. A.Gazi Sok. No: 3 Sultanbeyli
2824 Sok. No: 18 1. San. Sit. Halkapınar
1203 Sok. Baltalı İş Merkezi C Blok No: 18/C Yenişehir
Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No 98/A Menderes
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
Yeni San. Sit. 735. Sok. No: 2
İnönü Mah. İnebolu Cad. No: 132
Eski San. Bölgesi 5. Cad. No: 8
Ağaç İşleri San. Sit. 29. Cad. No: 84 Melikgazi
Körfez San. Sit. 12. Blok No: 11
Sultan Orhan Mah. İlyas Bey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125 Gebze
Karatay San. Sit. Fatih Mah. Çiçekli Sok. No: 10
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Merkezi Anamur 10562 Sok. No: 8
Yeni San. Sit. 19. Sok. No: 32
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No: 44/A Soma
Mahmudiye Mah. 4810 Sok. No: 68 Akdeniz
Yeni Mah. Çiftçiler Cad. No: 12/B Akdeniz
Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 37/A
Beldibi Cad. Sanayi Girişi No: 5/C Marmaris
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri Dalaman
San. Sit. Demiröz Sok. No: 2 Bodrum
Yeni San. Sit. 8. Blok No: 28
Eski San. Çarşısı 1. Blok No: 2
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. Şehit Metin Akkuş Sok. No: 19
Ulus Cad. San. Sit. Keresteciler Kısmı No: 40
Yeni Çarşı Fevzi Çakmak Cad. No: 32/C
Şeyhsinan Mah. Ş. Pilot İ. Aksoy Sok. Aksoy Pasajı No: 20/7-B Çorlu
100. Yıl San. Sit. 14B Blok No: 10
San. Sit. Camii Altı No: 22
Yaylacık Mah. Tosun San. Sit. No: 3 Akçaabat
Rize Cad. No: 71 Değirmendere
İslice Mah. Ş. İbrahim Aydın Sok. No: 12
Vali Mithatbey Mah. Koçibey Cad. Armoni İş Merkezi No: 4
Hürriyet Mah. Devlet Yolu Üzeri No: 54/1
Hürriyet Mah. 2. Sok. No: 25 Altınova
0322
0322
0472
0358
0312
0312
0312
0242
0242
0242
0256
0256
0266
0266
0488
0224
0224
0224
0286
0286
0364
0258
0412
0380
0284
0424
0446
0442
0222
0342
0342
0326
0246
0216
0216
0212
0212
0212
0212
0216
0212
0216
0216
0212
0216
0212
0216
0216
0232
0232
0232
0232
0338
0366
0352
0352
0262
0262
0262
0332
0332
0274
0422
0236
0324
0324
0252
0252
0252
0252
0384
0388
0264
0362
0346
0282
0282
0356
0462
0462
0276
0432
0226
0226
351
352
215
218
350
386
354
221
742
511
622
811
246
718
214
254
441
715
217
316
234
261
237
514
225
224
224
235
321
235
231
221
223
494
540
579
222
252
224
419
549
446
370
515
395
671
494
487
458
469
782
478
212
212
336
311
335
646
642
235
342
231
336
614
337
233
612
419
697
313
213
232
291
238
221
654
263
214
227
328
227
214
461
461
80
97
70
71
95
20
02
21
44
57
13
05
23
46
87
48
57
57
96
49
68
42
29
70
26
85
08
05
20
30
17
22
70
03
53
29
94
93
97
24
65
69
21
67
23
37
50
33
39
80
73
14
32
62
41
41
18
92
26
64
63
22
39
13
31
44
38
20
64
11
19
83
05
07
47
50
86
63
54
14
27
22
22
25
46
95
41
19
29
84
01
25
07
01
73
95
01
79
70
75
00
37
71
66
84
74
04
56
92
01
01
72
40
84
33
91
11
43
54
24
18
43
54
34
78
39
11
71
64
84
54
31
42
70
00
12
69
26
23
74
94
49
86
63
18
00
53
78
61
29
34
29
98
02
96
59
67
23
55
91
60
07
26
80
46
27
43
55
KALE A.Ş. Servis Yönetim Müdürlüğü: Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı Eyüp - İSTANBUL Tel: (0212) 533 98 34
16
Download PDF

advertising