DCD932 | DeWalt DCD932 CORDLESS DRILL Type 2 instruction manual

359203-91 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCD932
DCD937
DCD990
DCD995
Фигура 1
e
d
f
g
b
a
DCD990
i
c
l
k
i
j
h
Фигура 2
h
i
m
2
h
Фигура 3
Фигура 4
Фигура 6
Фигура 5
e
e
f
f
Фигура 7
Фигура 8
d
Фигура 9
g
n
3
БЕЗЧЕТКОВА, АКУМУЛАТОРНА 13 мм (1/2")
БОРМАШИНА/ВИНТОВЕРТ, DCD932, DCD990
БЕЗЧЕТКОВА АКУМУЛАТОРНА 13 мм (1/2")
БОРМАШИНА/ВИНТОВЕРТ/УДАРНА
БОРМАШИНА, DCD937, DCD995
Честито!
Избрали сте инструмент на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на
продуктите, както и иновативния подход, правят DEWALT един от най-надеждните партньори на
потребителите на професионални електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
VDC
Вид
Вид на батериите
Изходяща мощност
W
Скорост при ненатовареност
1-ва предавка
мин -1
2-ра предавка
мин -1
3-та предавка
мин -1
Обхват на удара
1-ва предавка
min-1
2-ра предавка
min-1
3-та предавка
min-1
Максимален момент
на завъртане (твърдо/меко)
Nm
Капацитет на патронника
мм
Максимален капацитет на пробиване
Дърво
мм
Метал
мм
Зидария
мм
Тегло (без батерийния пакет)
кг
LPA
KPA
LWA
K WA
(звуково налягане)
(звуково налягане колебание)
(звукова мощност)
(звукова мощност колебание)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCD932
14,4
2
Li-Ion
520
DCD937
14,4
2
Li-Ion
520
DCD990
18
2
Li-Ion
650
DCD995
18
2
Li-Ion
650
0–420
0–1250
0–1850
0–420
0–1250
0–1850
0–450
0–1300
0–2000
0–450
0–1300
0–2000
–
–
–
0–7140
0–21250
0–31450
–
–
–
0–7650
0–22100
0–34000
75/38
1,5–13
75/38
1,5–13
80/42
1,5–13
80/42
1,5–13
45
13
–
1,5
45
13
14
1,55
50
13
–
1,5
50
13
16
1,55
71
3
82
3
92
3
103
3
71
3
82
3
92
3
103
3
2,7
1,5
2,7
1,5
–
–
10,5
1,5
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
Пробиване в метал
ah,D =
м/с²
2,7
2,7
Колебание K =
м/с²
1,5
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ah
Ударно пробиване
м/с²
–
10,5
ah,ID =
Колебание K =
м/с²
–
1,5
4
Стойност на излъчваните вибрации ah
Завинтване
м/с²
ah =
Колебание K =
м/с²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
Батериен пакет
Вид на батериите
Волтаж
Капацитет
Тегло
Зарядно устройство
Волтаж на електрическото
напрежение
Вид на батерията
Приблизително време
Тегло
< 2,5
1,5
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
Батериен пакет
Вид на батериите
Волтаж
Капацитет
Тегло
< 2,5
1,5
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
VDC
Ah
кг
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
кг
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB105
VAC
мин
30 (1,5 Ah
батерийни
пакети)
кг
Предпазители:
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 3 Ампера, в контактите
40 (2,0 Ah
батерийни
пакети)
230 V
Li-Ion
55 (3,0 Ah 70 (4,0 Ah
батерийни батерийни
пакети)
пакети)
0,49
90 (5,0 Ah
батерийни
пакети)
Определения: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
5
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
Обозначава риск от токов удар.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
БОРМАШИНА/ВИНТОВЕРТ/УДАРНА
БОРМАШИНА
DCD932, DCD937, DCD990, DCD995
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие
с: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
6
D-65510, Idstein, Германия
23.09.2013
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б)
в)
г)
д)
е)
Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
7
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Употребата на всякакви
други акумулаторни батерии може да
създаде риск от нараняване или пожар.
8
в)
г)
Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна
медицинска помощ. Изтеклата от
батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност
за бормашини/гайковерти/
ударни бормашини
• Носете защита за слуха, когато
извършвате ударно пробиване.
Излагането на шум може да причини
загуба на слуха.
• Използвайте допълнителни дръжки,
ако са предоставени с инструмента.
Загубата на контрол може да доведе до
наранявания.
• Дръжте електроинструментите за
изолираните повърхности при извършване на работа, при която инструмента за рязане може да засегне скрито
окабеляване. Прерязването на "жив"
кабел може да зареди с ток металните
части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи
токов удар.
• Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може
да доведе до загуба на контрол.
• Носете защита на слуха, когато има
разбиване за продължителен период
от време. Продължителното излагане
на високо интензитетен шум може да
причини загуба на слуха. Временната
загуба на слуха или сериозно увреждане
на тъпанчето на ухото може да стане
в резултат от високите нива на шума,
генериран от ударната бормашина.
• Носете работни очила за предпазване
или друга защита за очите. При
работи като разбиване и пробиване се
разлетяват малки отломки. Летящите
частици може да причинят увреждане на
очите.
• Представките и инструмента се
нагорещяват по време на работа.
Носете ръкавици, когато ги докосвате.
Остатъчни рискове
При използването на ударни бормашини са
присъщи следните рискове:
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от притискане на пръсти при смяна
на аксесоари.
– Опасности за здравето, причинени
от вдишване на прах, акумулиран при
обработка на дърво.
– Риск от лично нараняване поради летящи
частици.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство и е отпечатан на
повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасност за зарядно устройство DCB105.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
презареждащи батерии DEWALT.
Други видове батерии може да
се прегреят и да избухнат, и да
причинят телесни повреди и щети.
ВАЖНО: На децата не трябва да
се позволява да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
9
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да бъде настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• При работа на открито със зарядното
устройство, винаги осигурявайте сухо
място и използвайте удължителен
кабел, подходящ за употреба на
открито. Използването на кабел,
подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
• Не блокирайте вентилационните
отвори на зарядното устройство.
Вентилационните отвори са
разположени в горната част
и отстрани на зарядното устройство.
Поставете зарядното устройство далече
от нагорещени уреди.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е получило остър
удар, е било изпуснато или повредено
по някакъв начин. Занесете го
в упълномощен сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
10
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар, късо съединение или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано лице,
за да се предотврати всякаква опасност.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свържете
2 зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи на стандартна битова
електрическа 230 V мощност. Не се
опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство за DCB105 приема
10,8 V, 14,4 V и 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 и DCB184) батерийни пакети.
Това зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно найлесне за употреба.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
1. Включете зарядното устройство в подходящ
230 V контакт, преди да вкарате батерийния
пакет.
2. Вкарайте батерийният пакет (h) в зарядното
устройство, уверете се, че пакета
е напълно легнал в зарядното устройство.
Червената светлина (зареждане) ще
присветва продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
бавно темпо през целия цикъл на зареждане
и няма да се промени в максимално темпо,
дори ако батерията се затопли.
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
––
––
––
––
напълно заредени
горещ/студен пакет
закъснение
x
–– • –– • –– •
–– •
проблемен пакет или
зарядно устройство
••••••••••••
проблем
в захранването
•• •• •• •• •• ••
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното устройство
ще покаже, че батериите са дефекни, като няма
да светне или като покаже знака за проблем
в пакета или мигащият индикатор на зарядното.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
Горещ/студен пакет
закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
Студеният батериен пакет се зарежда за около
половината от темпото на топъл батериен
пакет. Батерийният пакет се зарежда с това
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах.
Поставянето или изваждането на
батерийния пакет от зарядното
устройство може да възпламени
прахообразни материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в определените зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента на места, където
температурите може да достигнат
или надхвърлят 40 °C (105 °F) (като
открити или метални сгради през
лятото).
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден
преди употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
11
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по
някакъв начин (като прободено
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCD932 и DCD937 работят на 14,4 волтови
батерийни пакети.
DCD990 и DCD995 работят на 18 волтови
батерийни пакети.
Могат да се използват батерийни пакети
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 or DCB184.
Вижте раздела Tехнически данни за повече
информация.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
Вижте технически данни за времето
на зареждане.
100%
Зареждане на батерия.
100%
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
12
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 °C и 40 °C.
Само за употреба на закрито.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Зареждайте батерийните пакети
DEWALT определените за това
зарядни устройства на DEWALT.
Зареждането на батерийни пакети,
различни от определените от DEWALT
със зарядни устройства на DEWALT
може да предизвика избухване или да
доведе до опасни ситуации.
Не изгаряйте батерийният пакет.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете подробно
това ръководство преди да работите
преди работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Пусков превключвател
b. Бутон за управление напред/назад
c. Работна светлина
d. Патронник
e. Лагер за регулиране на въртящия момент
f. Превключвател на оборотите
g. Странична дръжка
h. Батериен пакет
i. Бутони за освобождаване на батерията
j. Кука за колан
k. Монтажен винт
l. Магнитен държач за представки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Безчеткова, акумулаторна бормашина/
винтоверт (DCD932, DCD990)
1 Безчеткова, акумулаторна ударна бормашина
(DCD937, DCD995)
2 Li-Ion батерийни пакети (М2)
2 Li-Ion батерийни пакети (P2)
3 Li-Ion батерийни пакети (М3)
3 Li-Ion батерийни пакети (P3)
1 Комплект инструменти
1 Зарядно устройство
1 Странична дръжка
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети, зарядните
устройства и комплектите с инструменти не са
включени с N-моделите.
Тези бормашини/гайковерти/ударни бормашини
са създадени за професионално пробиване,
ударно пробиване и завинтване.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тези бормашини/гайковерти/ударни бормашини
са професионални електроинструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
13
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство на
DEWALT е двойно изолирано
в съответствие с EN 60335;
следователно не е необходима
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
бъде сменен със специално подготвен, който
можете на получите чрез сервиз на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (вижте Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е 1 мм²;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
14
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT бателийни
комплекти и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне
на батерийния пакет от
инструмента (фиг. 2)
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати се
уверете, че батерийния пакет е напълно
зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ
В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет (h)
с релсите вътре в дръжката на инструмента
(фиг. 2).
2. Приплъзнете го в дръжката, докато
батерийният пакет се вмести плътно
в инструмента и се уверете, че не може да
се откачи.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване
на батерията (i) и силно издърпайте
батерийния пакет от дръжката на
инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА
ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 2)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатор за нивото на зареденост, който се
състои от три зелени светодиодни лампи, които
указват нивото на наличната зареденост на
батерийният пакет.
За задействане на указателя за горивото,
натиснете и задръжте бутона на указателя
(m). Ще светне комбинация от три зелени
светодиодни светлини, за да покаже нивото
на оставащата зареденост. Когато нивото
на заряд в батерията е под използваемия
лимит, индикатора за горивото няма да светне
и батерията ще трябва да се презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението за
крайния потребител.
Превключвател за смяна на
скоростите (фиг. 1)
За да включите инструмента, стиснете
пусковия превключвател (a). За да изключите
инструмента, освободете пусковия
превключвател. Вашият инструмент е снабден
със спирачка. Патронникът ще спре веднага,
щом пусковия превключвател е освободен.
За да изберете въртене в обратна посока,
освободете пусковия бутон и натиснете
контролния бутон за напред/назад от лявата
страна на инструмента.
Централната позиция на контролния бутон
заключва инструмента в позиция off (изкл.).
Когато сменяте позицията на контролния бутон,
уверете се, че пусковия бутон е освободен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Продължителната употреба при
променливи скорости не е препоръчителна.
Това може да повреди превключвателя
и трябва да се избягва.
ЗАБЕЛЕЖКА: След като стартирате
инструмента за първи път след смяната на
посоката, може да чуете едно щракване при
задействането. Това е нормално и не отбелязва
наличието на проблем.
Странична дръжка (фиг. 1)
Работна светлина (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лично
нараняване, ВИНАГИ работете
с инструмента с подходящо
монтирана странична дръжка.
Неспазването на това може
да доведе до изплъзване на
страничната дръжка по време
на работа с инструмента
и евентуално загуба на контрол.
Дръжте инструмента с двете
ръце за максимален контрол.
Страничната дръжка (g) се захваща към
предната част на кожуха на трансмисията
и може да се върти на 360°, за да позволи
използването с дясна или лява ръка.
Страничната дръжка трябва да е добре
затегната, за да е устойчива на извъртането
на инструмента, което може да се получи
в резултат на огъване или заклещване на
аксесоара. Не забравяйте да захванете
страничната дръжка при далечният край, за
да управлявате инструмента по време на
заклещване.
Ако моделът не е оборудван със странична
дръжка, хванете здраво бормашината с една
ръка на дръжката и една ръка на батерийния
пакет.
ЗАБЕЛЕЖКА: Страничната дръжка
е приложена към всички модели.
Контролен бутон за напред/
назад (фиг. 1)
Контролният бутон за напред/назад (b)
определя посоката на инструмента и също така
служи като заключващ бутон.
За да изберете въртене напред, освободете
пусковия бутон и натиснете контролния
бутон за напред/назад от дясната страна на
инструмента.
В долната част на инструмента се намира
работна светлинка (с). Работната светлина ще
се активира, когато спуснете пусковият бутон.
Когато отпуснете пусковият превключвател,
работната светлина ще остане светнала за
20 секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Работната светлина е за
директно осветяване на работната повърхност
и не е предназначена за използване като
фенерче.
Лагер за регулиране на въртящия момент/електронен
съединител (фиг. 3–5)
Вашият инструмент има електронен механизъм
за регулиране на въртящия момент при
завинтване за завинтване и отвинтване на
широк набор от крепежни форми. Около лагера
за регулиране на въртящият момент (e) има
номера. Тези номера се използват за настройка
на съединителя за определен обхват на
въртящия момент. Колкото по-голям е номера
на лагера, толкова по-висок е въртящия момент
и по-широк крепежния елемент за завинтване.
За да изберете някое от тези номера, завъртете
докато желания номер се изравни със
стрелката.
Три скоростно превключване
(фиг. 1, 3–5)
Три скоростното превключване на вашият
инструмент ви позволява да сменяте
предавките за по-голямо многообразие. За да
изберете скорост 1 (настройка за висок момент
на въртене), изключете инструмента и го
оставете да спре. Плъзнете превключвателя на
оборотите (f) напред до края. Скорост 2 (среден
момент на въртете и настройки на скоростта)
15
е в средна позиция. Скорост 3 (най-високата
настройка за скорост) е отзад.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не сменяйте предавките
при работещ инструмент. Винаги оставяйте
бормашината напълно да спре, преди да
смените скоростите. Ако имате проблем
със смяната на скоростите, уверете се, че
превключвателя е активиран в едната от трите
настройки на скоростта.
Ако превключвателя на оборотите се заклещи
или е трудно да изберете желаните обороти,
издърпайте пусковия превключвател (a) за
да се завърти мотора. След това изберете
предавката.
Безключов единичен
патронник (фиг. 6–8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се
опитвайте да затягате бургии
(или друг аксесоар) чрез хващане
на предната част на патронника
и включване на инструмента.
Това може да доведе до повреда
на патронника и до лични
наранявания. Винаги заключвайте
пусковият превключвател
и изключвайте инструмента от
източника на енергия, когато
сменяте аксесоарите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
проверявайте дали режещата
част е добре закрепена, преди
да включите инструмента.
Отклабената приставка може да
изхвръкне от инструмента и да
причини наранявания.
Вашият инструмент има безключов патронник
с един въртящ се ръкав за лесно опериране
на патронника с една ръка. За да вкарате
представка или друг аксесоар, следвайте
следните стъпки.
1. Изключете инструмента и от
електрическата мрежа.
2. Хванете черния ръкав на патронника (d)
с една ръка и използвайте другата си ръка
да закрепите инструмента, както е показано
на фигура 6. Въртете ръкава обратно на
часовниковата стрелка (гледан отпред)
достатъчно много, за да приемете желания
аксесоар.
3. Вкарайте аксесоара на около 19 мм (3/4")
в патронника (фиг. 7). Затегнете здраво,
като въртите ръкава на патронника по
посока на часовниковата стрелка с една
ръка, докато държите инструмента
16
с другата (фиг. 8). Продължете с въртенето
на ръкава на патронника, докато не се чуят
няколко щраквания, за да се осигури пълна
захващаща мощност.
За да освободите аксесоара, повторете стъпка
1 и 2 по-горе.
Гледайте да затегнете патронника с едната
ръка на ръкава на патронника и другата ръка,
здраво стиснала инструмента.
Кука за колан и магнитен
държач за представка
(фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно лично
нараняване, изключете инструмента от електрическата
мрежа преди да регулирате или
сваляте/поставяте представки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, НЕокачвайте
инструмента през главата си и не
окачвайте предмети на куката за
колан. ОКАЧВАЙТЕ КУКАТА ЗА
КОЛАН КЪМ ИНСТРУМЕНТА САМО
на работен колан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания,се уверете,
че винта, който държи куката за
колан, е здраво завинтен.
ВАЖНО: Когато окачвате или сменяте куката
на колана или магнитния държач за представки,
използвайте само предоставения винт (k).
Завинтете винта много здраво.
Куката на колана (j) и магнитния държач
(l) може да се закачат от всяка страна на
инструмента само с помощта на винта (k), за да
е удобно както за потребители с дясната ръка,
така и за левичари. Ако куката или магнитния
държач не са ви необходими, можете да ги
свалите от инструмента.
За да преместите куката за колан или
магнитния държач, свалете винта (k), който
го държи на място и след това сглобете на
противоположната страна. Завинтете винта
много здраво.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано на фигура 9.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (n), а другата
да е на предната дръжка (g).
Пробиване (фиг. 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лични
наранявания, ВИНАГИ
закрепвайте здраво детайла, върху
който работите. Ако пробивате
тънък материал, използвайте
дървен блок като “подпора”, за
да предотвратите повреда на
материала.
1. Изберете желаната скорост/момент на
въртене, като използвате скоростното
предаване, за да настроите скоростта
и момента на въртене за планираната
работа. Сложете лагера за управление на
режима (e) на символа за пробиване.
2. За ДЪРВО използвайте извити бургии,
плоски бургии, мощен свредел или
триони с дупки. За MЕТАЛ използвайте
високоскоростна стоманена извита бургия
или триони с дупка. Използвайте лубрикант
при пробиване на метали. Узключенията са
калено желязо и месинг, които трябва да се
пробиват на сухо.
3. Винаги прилагайте налягане в права линия
с приставката. Използвайте достатъчно
натиск да запазите пробивната мощ
на представката за пробиване, но не
натискайте прекалено, за да не спрете
мотора или да отклоните бургията.
4. Дръжте инструмента с двете ръце, за да
контролирате усукващото действие на
бормашината.
5. АКО БОРМАШИНАТА СПРЕ, обикновено
е поради претоварване. ВЕДНАГА
ОСВОБОДЕТЕ ЗАДЕЙСТВАЩИЯ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, свалете приставката
от детайла и открийте причината за
забавянето/спирането. НЕ НАТИСКАЙТЕ
ПУСКОВИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НАПРЕД
И НАЗАД, ЗА ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА
ВКЛЮЧИТЕ ЗАСЕДНАЛА БОРМАШИНА –
TОВА МОЖЕ ДА Я ПОВРЕДИ.
6. Оставете мотора да работи, когато
издърпвате приставката от пробита дупка.
Това ще помогне да се предотврати
засядане.
Работа на гайковерта (фиг. 3)
1. Изберете желаният обхват на оборотите/
момента на въртене с помощта на
три скоростната предавка (f) отгоре на
инструмента. Ако използвате лагера за
регулиране на момента на въртене (e),
първо настройте три скоростната предавка
на оборотите на 2 или 3. Това гарантира
контрол върху крепежния елемент
и позволява на винта да бъде настроен
според спецификациите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте първо найниските настройки на момента на въртене
(1) и увеличете броя до най-високите
настройки (11) за да поставите крепежния
елемент на желаната дълбочина. Колкото
по-ниска е цифрата, толкова по-нисък ще
е въртящият момент.
2. Пренастройте лагера за регулиране на
въртящия момент (e) на подходящият
номер за желаният момент на въртене.
17
Направете няколко пробни пускания
в ненужни или скрити зони, за да сте
сигурни в правилната позиция на лагера за
регулиране на въртящия момент.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лагерът за регулиране на
въртящият момент може да се сложи на всяко
число и по всяко време.
Работа при ударно
пробиване (фиг. 5)
1. Изберете желаната скорост/момент на
въртене, като използвате скоростното
предаване, за да настроите скоростта
и момента на въртене за планираната
работа. Сложете лагера за регулиране
на момента на въртене (е) на символа за
ударен режим.
2. Изберете високата степен 3 като плъзнете
бутона за смяна на степените (f) назад
(далече от патронника).
3. Когато пробивате, използвайте достатъчно
сила на чука, за да няма прекалено
отскачане. Прекалената и продължителна
сила, приложена на чука ще причини
по-бавни обороти на пробиване
и потенциално прегряване.
4. Пробивайте направо, като държите
приставката под прав ъгъл спрямо
обработвания детайл. Не упражнявайте
странично налягане върху приставката,
когато пробивате, понеже това ще причини
засядане на приставката и по-ниски
обороти на пробиване.
5. Когато пробивате дълбоки дупки, ако
скоростта на чука започне да спада,
издърпайте бургията частично от
дупката, като в това време инструмента
работи, за да помогне с изчистването на
наслагванията в дупката.
6. За зидария, използвайте бургии с карбидни
крайчета или бургии за зидария. Плавният
и равномерен поток на прах указва
подходящата степен на пробиване.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за работа през продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
18
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT, аксесоари
не са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с този продукт може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на местната
станция за рециклиране. Събраните
батерийни пакети ще бъдат рециклирани
или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като са достигнали края на своя работен живот.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
zst00240339 - 11-07-2017
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising