LG HB965DF Owner's manual

LG HB965DF Owner's manual
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
ANVÄNDARHANDBOK
Network Blu-ray Disc™ /
DVD System för hemmabio
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda
apparaten och behåll den för framtida användning.
MODEL
HB965DF (HB965DF, SB95DF-F/W)
P/NO : MFL63740479
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 1
2010.4.7 2:57:25 PM
2
1
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
1
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det finns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en
risk för människor att få elektriska
stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det finns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
Försiktighet och Varningar
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation,
för att säkerställa tillförlitlig användning av
produkten och för att skydda den från överhettning.
Öppningarna får aldrig blockeras genom att man
placerar produkten på en säng, soffa, matta eller
liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i
en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation
tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
VARNING: Denna produkt använder ett lasersystem.
För att garantera säker användning av produkten,
läs denna bruksanvisning noggrant och behåll
den för framtida bruk. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om apparaten skulle behöva
underhåll.
Användning av kontroller, justeringar eller andra
förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till
exponering för farlig strålning.
För att undvika direkt exponering mot laserstrålen,
försök aldrig öppna ytterhöljet. Synlig laserstrålning
när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 2
2010.4.7 2:57:28 PM
Säkerhetsinformation
VIKTIGT angående elkabeln
De flesta apparater behöver anslutas till en separat
krets.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter på
en produkt innebär det att den regleras
av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter
skall kasseras via andra vägar än de som
finns för hushållsavfall, via för ändamålet
avsedda uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du till att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
1
Säkerhetsinformation
Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här
apparaten och som inte har några andra utgångar
eller förgreningskretsar. Läs specifikationssidan i den
här bruksanvisningen för säkerhets skull. Överbelasta
inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller
skadade vägguttag, förlängningssladdar, nötta
elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering
är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska
stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet
produktens kabel. Om det finns några tecken
på skada eller försämring kopplar du ur den,
slutar använda apparaten och låter en behörig
servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan
reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk
skada som vridning, böjning och klämning (till
exempel i en dörr eller för att någon trampar på
den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag
och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten.
För att koppla bort enheten från nätström, dra
ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten
är lättåtkomlig på den plats där du installerar
produkten.
3
4. Mer detaljerad information om kassering
av din gamla apparat kan du få av
kommunen, renhållningsverket eller den
butik där du köpte produkten.
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller
laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur skall
du se till att det gamla batteriet kommer till en för
ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av
med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar
dig att använda system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för
stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 3
2010.4.7 2:57:29 PM
4
Säkerhetsinformation
Europe Notice
1
Säkerhetsinformation
LG Electronics förklarar härmed att denna/
dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med
de huvudsakliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC and 2009/125/EC.
Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en
kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Överensst
ämmelsedeklarationen).
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
Enbart för användning inomhus.
RF Meddelande beträffande strålning
Denna utrustning skall installeras och användas med
ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatorn och
din egen kropp.
France Notice
Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage
intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage
extérieur
Italy Notice
A general authorization is requested for outdoor use
in Italy.
The use of these equipments is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject
to general authorization) for outdoor use and
article 105 (free use) for indoor use, in both cases
for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access
to networks and telecom services.
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività
soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati
al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se
utilizzati entro il proprio
fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico
dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.
Brazil Notice
Este equipamento opera em caráter secundário, isto
é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
Latvia Notice
A license is required for outdoor use for operation in
2.4 GHz band.
Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage
intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage
extérieur
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 4
2010.4.7 2:57:29 PM
Säkerhetsinformation
Viktig information för TV färgsystem
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System)
är godkänt som ett system för innehållsskydd
av BD-format, på samma sätt som CSS (Content
Scramble System) för DVD-formatet, finns vissa
begränsningar vad gäller uppspelning, utmatning
av analog signal osv. för AACS-skyddat innehåll.
Funktionerna för enheten och begränsningar för
enheten kan variera beroende på när du köpte
den, eftersom begränsningarna kan ha antagits
och/eller ändrats av AACS efter att denna enhet
tillverkades.
Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende på
den skiva som just spelas.
• BD-ROM-märket och BD+ används dessutom
som system för skydd av innehåll för BD-format,
vilket lägger till vissa begränsningar inklusive
uppspelningsbegränsningar för innehåll med
BD-ROM-märke och/eller BD+. För att få mer
information om AACS, BD-ROM-markeringen, BD+
eller denna produkt kontaktar du ett auktoriserat
kundservicecenter.
• En TV med flerfärgssystem ändrar färgsystem
automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet
inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan
på igen för att se normalbilder på skärmen.
Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som
spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som
en NTSC signal.
Enbart en TV med flerfärgsystem kan ta emot
signaler från spelaren.
• Om du har en TV med PAL färgsystem kommer
du bara att kunna se förvrängda bilder när du
använder skivor som spelats in i NTSC system.
1
Säkerhetsinformation
Om Copyrights
5
• Även om skivan, som är inspelad i NTSC
färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in
korrekt på din spelare.
• Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med
kopieringsskydd. På grund av detta, ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte
via en videobandspelare. Om du ansluter till
en videobandspelare förvrängs bilden från
kopieringsskyddade skivor.
• Denna product innehåller teknologi som är
copyright skyddad av USA:s och andra länders
lagar om ”Immaterial-rätter”. För att använda sig
av denna skyddade teknologi måste tillstånd
inhämtas från Macrovision och är avsett för
användning i hemmet och andra likande,
begränsade användningsområden, Andra
användningsområden måste auktoriseras av
Macrovision. Tekniska ändringar eller demontering
av enheten är förbjudna.
• Enligt copyrightlagar i USA och andra länder är
icke-auktoriserad inspelning, användning, visning,
distribution eller ombearbetning av TV-program,
videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor, CD-skivor
och annat material inte tillåtet och kan innebära
att du blir skadeståndsskyldig enligt civil- eller
straffrätt.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 5
2010.4.7 2:57:29 PM
6
Innehåll
3
Installation
1
Säkerhetsinformation
2
Försiktighet och Varningar
2
16
Sätt ihop högtalarna
18
Montering av högtalare på vägg
19
Högtalaranslutning
19
20
Inledning
Anslutningar till din TV
20
HDMI Anslutning
21
Vad är SIMPLINK?
22
Komponentvideoanslutning
22
Videoanslutning
Förberedelse
8
Anslut högtalarna till
spelaren
23
Ställa in upplösning
8
Om symboldisplayen “ ”
24
Antennanslutning
8
Symboler som används i
den här bruksanvisningen
24
Ansluter till extern enhet.
24
AUX Anslutning
25
PORT. IN anslutning
25
OPTISK IN 1/2 anslutning
9
Medlevererade tillbehör
9
Skivor som kan spelas
11
Filkompatibilitet
12
Regionkod
12
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
12
Vissa systemkrav
28
Inställning av kabelnätverk
Kompatibilitetsanmärkningar
29
Trådlös nätverksanslutning
12
26
HDMI IN 1/2 anslutning
27
Anslutning av ditt hemmanätverk
27
Anslutning till kabelnätverk
Fjärrkontroll
30
14
Frontpanel
33
Anslutning av USB enhet
15
Bakpanel
35
Inställningar
13
35
Justera inställningarna
35
Skärmmenyn [VISNING]
37
[SPRÅK]-menyn
37
[LJUD]-menyn
38
[LÅS]-menyn
39
[NÄTVERK]-meny
40
[ÖVRIGA]-menyn
41
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 6
Trådlöst Nätverk Setup
Ljudeffekt
2010.4.7 2:57:30 PM
7
4
7
Användning
Bilaga
42
Vanlig uppspelning
81
44
Avancerad uppspelning
Manövrering av en TV med den
medlevererade fjärrkontrollen
48
On-Screen visning (på skärmen
visning)
82
Förteckning Areakoder
83
Förteckning med språkkoder
51
Njut av BD-LIVE
84
52
Spela upp en filmfil och VR skiva
Uppdatering av mjukvara för
nätverket
54
Titta på ett foto
56
Lyssna på musik
60
Uppspelning med iPod
62
Radioanvändning
63
Spela innehållet via ditt
hemmanätverk
68
Använda NetCast™ Åtkomst av
underhållning
68
YouTube
72
Picasa webbalbum
75
Använda AccuWeather
84
Meddelande om
uppdatering av nätverk
84
Uppdat program
86
Video utdata upplösning
87
Varumärken och licenser
89
Specifikationer
91
VIKTIG INFORMATION
AVSEENDE
NÄTVERKSTJÄNSTER
1
2
3
4
92
Meddelande om Open Sourcemjukvara
93
Gracenote® slutanvändaravtal
5
5
Underhåll
77
Noteringar på skivor
77
Hantering av enheten
6
Felsökning
78
Allmänt
79
Bild
79
Ljud
80
Nätverk
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 7
6
7
8
2010.4.7 2:57:30 PM
8
Förberedelse
2
Förberedelse
2
Inledning
Förberedelse
Om symboldisplayen “ ”
“ ” kan visas på TV:n under användning
och indikerar att funktionen som beskrivs i
bruksanvisningen inte är tillgänglig för det
specifika mediet.
Symboler som används i den
här bruksanvisningen
OBS
Avser att uppmärksamma dig på speciell
information eller speciella driftegenskaper.
Ett avsnitt vars titel har en av följande
symboler är endast tillämplig för skivor som
representeras av symbolen.
BD
BD-ROM-skiva
DVD
DVD-Video-skivor,
DVD±R/RW-skivor i
videoläge eller VR-läge
och som är stängda
AVCHD
DVD±R/RW-skivor i
AVCHD-format
ACD
Ljud-CD-skivor
MOVIE
Filmfiler
MUSIC
Musikfiler
PHOTO
Fotofiler
VIKTIGT
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 8
2010.4.7 2:57:30 PM
Förberedelse
Medlevererade tillbehör
Videokabel (1)
Färgkodade
högtalarkablar (3)
Skivor som kan spelas
Blu-ray-skivor
- Skivor som till exempel
innehåller filmer som kan
köpas eller hyras
- BD-R/RE skivor som innehåller
ljudtitlar, filmer, musik eller
fotofiler.
Batterier (2)
FM antenn (1)
Nero MediaHome4
Essentials
programvara,
CD-ROM (1)
Fästkonsoler
(Vägg/högtalare) (2)
Skruv/väggplugg
(väggmontering) (4)
DVD±R
8 / 12 cm skiva
- Videoläge och endast stängda
skivor
- Stödjer även skivor med
dubbla skikt
- Stängda AVCHD format
- DVD±R skivor som innehåller
ljudtitlar, filmer, musik eller
fotofiler.
2
Förberedelse
DVD-VIDEO
8 / 12 cm skiva
Skivor som till exempel innehåller
filmer som kan köpas eller hyras.
Fjärrkontroll (1)
9
DVD-RW
8 / 12 cm skiva
- VR-läge, videoläge och endast
slutbehandlade skivor
- Stängda AVCHD format
- DVD-RW skivor som innehåller
ljudtitlar, filmer, musik eller
fotofiler.
DVD+RW
8 / 12 cm skiva
- Videoläge och endast stängda
skivor
- AVCHD format
- Stängda AVCHD format
- DVD+RW skivor som innehåller
ljudtitlar, filmer, musik eller
fotofiler.
Audio CD
8 / 12 cm skiva
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 9
2010.4.7 2:57:31 PM
10
Förberedelse
CD-R/RW
8 / 12 cm skiva
- CD-R/RW skivor som innehåller
ljudtitlar, filmer, musik eller
fotofiler.
2
OBS
• Beroende på inspelningsutrustningens skick
eller själva CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-skivan,
kan vissa CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-skivor inte
spelas på enheten.
• Vissa inspelade skivor (CD-R/RW, DVD±R/RW,
BD-R/RE) kan eventuellt inte spelas upp
beroende på inspelningsprogrammet och om
skivan har stängts (slutbehandlats).
Förberedelse
• BD-R/RE, DVD±R/RW- och CD-R/RW-skivor som
spelats in på en dator eller en DVD- eller CDinspelare kan eventuellt inte spelas upp om
skivan är skadad eller smutsig, eller om det finns
smuts eller kondens på spelarens lins.
• Om du spelar in en skiva med en dator, även om
den spelas in med ett kompatibelt format, finns
det fall där den inte kan spelas upp på grund av
inställningarna för programmet som används för
att skapa skivan. (För mer information kontaktar
du utgivaren av programmet.)
• Denna spelare kräver skivor och inspelningar
som uppfyller vissa tekniska standarder för att
uppnå optimal uppspelningskvalitet.
• Förinspelade DVD-skivor ställs automatiskt in
för dessa standarder. Det finns många olika
typer av inspelningsbara skivor (inklusive CD-Rskivor som innehåller MP3- eller WMA-filer) och
dessa kräver vissa gällande förhållanden för att
säkerställa kompatibel uppspelning.
• Kunder bör observera att det krävs tillstånd för
att ladda ner MP3/WMA-filer och musik från
Internet. Vårt företag har inte rättigheter att ge
sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas från
copyright-ägaren.
• Du måste ställa in skivformatalternativet på
[Mastered] för att göra skivan kompatibel med
LG spelare när du formaterar återskrivningsbara
skivor. Om du ställer in alternativet Live System,
kan du inte använda den på en LG spelare.
(Mastered/Live File System: Skivformat för
Windows Vista)
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 10
2010.4.7 2:57:32 PM
Förberedelse
Filkompatibilitet
OBS
Som helhet
• HD-filmfiler på CD:n eller USB 1.0/1.1 kan
inte visas korrekt. BD, DVD eller USB 2.0
rekommenderas för att spela upp HD-filmfiler.
Tillgängliga filtillägg:
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.wav”
Tillgängliga filnamnstillägg kan vara olika
beroende på DLNA servrar.
•
Vissa .wav-filer stöds inte på denna spelare.
•
Filnamnet är begränsat till 180 tecken.
•
Beroende på storleken och antalet filer kan
det ta flera minuter att läsa mediainnehållet.
Maximalt antal filer/mapp:
Mindre än 2000 (totalt antal filer och mappar)
CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-format:
ISO 9660+JOLIET-, UDF- och UDF Bridgeformat
FILM
Tillgängliga upplösningar:
1 920 x 1 080 (W x H) pixlar
Spelbar undertitel: SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
VobSub (sub) är inte tillgänglig i [Start]
funktionen.
Spelbara Codec-format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.
xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (endast
standard uppspelning), H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
Spelbara Audio-format: “Dolby Digital”, “DTS”,
“MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
• Denna spelare stöder H.264/MPEG-4 AVC profile
Main, High at Level 4.1. För en fil på högre nivå,
kommer ett varningsmeddelande att visas på
skärmen.
• Denna spelare stödjer inte filer inspelade
med GMC*1 eller Qpel*2. Dessa är
videokodningstekniker i MPEG4 standard, som
den som DivX eller XVID har.
*1 GMC – Global Filmkompensering
*2 Qpel – Kvartspixel
MUSIK
Samplingsfrekvens:
inom 8 kHz till 48 KHz (WMA),
inom 11 kHz till 48 kHz (MP3)
Bithastighet:
inom 8 kbps till 320 kbps (WMA, MP3),
OBS
• Denna enhet stöder inte ID3 tag inbäddad i en
MP3 fil.
• De totala uppspelningstiden som visas på
skärmen kan vara felaktig för VBR-filer.
•
•
Inte alla WMA och AAC ljudformat är
kompatibla med denna enhet.
Samplingsfrekvens:
inom 32 kHz till 48 kHz (WMA),
inom 16 kHz till 48 kHz (MP3)
Bithastighet:
inom 20 kbps till 320 kbps (WMA),
inom 32 kbps till 320 kbps (MP3)
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 11
2
Förberedelse
•
11
FOTO
Rekommenderad storlek:
Mindre än 4000 x 3000 x 24 bit/pixel
Mindre än 3000 x 3000 x 32 bit/pixel
•
Progressiva och förlustfria, komprimerade
bildfiler stöds inte.
2010.4.7 2:57:32 PM
12
Förberedelse
Regionkod
Den här enheten har en regionkod tryckt på
baksidan. Enheten kan endast spela BD-ROMeller DVD-skivor med samma märkning som
på baksidan av enheten eller med märkningen
“Alla”.
2
Förberedelse
AVCHD (Advanced Video Codec
High Definition)
•
Denna spelare kan spela upp skivor i
AVCHD-format. Dessa skivor spelas normalt
in och används i videokameror.
•
AVCHD-formatet är ett digitalt HD-format
för videokameror.
•
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimera bilder med högre
verkningsgrad än de konventionella bildko
mprimeringsformaten.
•
En del AVCHD-skivor använder ”x.v.Colour”formatet.
•
Denna spelare kan spela upp AVCHD-skivor
i ”x.v.Colour”-format.
•
En del skivor i AVCHD-format kan eventuellt
inte spelas upp beroende på inspelningsför
hållandena.
•
Skivor i AVCHD-format måste stängas.
•
”x.v.Colour” ger ett bredare färgområde än
vanliga DVD-skivor för videokameror.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 12
Vissa systemkrav
För uppspelning av HD-video (high definition):
•
HD-display med COMPONENT- eller HDMIingångar.
•
BD-ROM-skiva med HD-innehåll (High
Definition).
•
Displayen måste ha DVI-ingång med HDMI
eller HDCP för en del innehåll (enligt vad
som anges av skivans tillverkare).
•
För att omvandla en DVD-skiva med SDformat uppåt, måste du ha en DVI-ingång
med HDMI eller HDCP på visningsenheten
om innehållet är kopieringsskyddat.
Kompatibilitetsanmärkningar
•
Eftersom BD-ROM är ett nytt format, kan
det finns problem med vissa skivor, digitala
anslutningar och annan kompatibilitet. Om
du får kompatibilitetsproblem kontaktar du
ett auktoriserat kundservicecenter.
•
För att visa HD-innehåll och omvandla
standard DVD-innehåll uppåt kan du
behöva en HDMI-ingång eller en DVIingång med HDCP på den visningsenheten
som du använder.
•
Vissa BD-ROM- och DVD-skivor kan
begränsa användningen av vissa
kommandon eller funktioner.
•
Du kan använda en USB enhet som används
för lagring av skivrelaterad information
inklusive nerladdat on-line innehåll. Skivan
som du använder avgör hur länge denna
information kvarhålls.
2010.4.7 2:57:32 PM
Förberedelse
13
Fjärrkontroll
1
• • • • • • •a • • • • • •
• • • • • • •c • • • • • •
1 (POWER): Slår på och stänger
av spelaren.
HOME: Visar eller går ur menyn
[Startmeny].
Z OPEN/CLOSE: Öppnar eller
stänger skivfacket.
MUSIC ID: När enheten är ansluten
till nätverket kan information
hämtas om det aktuella avsnittet
under filmuppspelningen.
RADIO&INPUT: Ändrar insignal.
2
CLEAR: Tar bort en markering på
sökmenyn eller ett nummer när du
anger lösenordet.
REPEAT: Upprepar ett önskat
avsnitt.
• • • • • • •b • • • • • •
m/M SCAN: Söka bakåt eller
framåt.
3
./> SKIP: Går till nästa eller
föregående kapitel/spår/fil.
x (STOP): Stoppar uppspelning.
B (PLAY): Startar uppspelning.
X (PAUSE): Pausar uppspelning.
4
SPEAKER LEVEL: Ställer in
ljudnivån för högtalare.
SOUND EFFECT: Väljer en
ljudeffektinställning.
VOL +/- : Ställer in
högtalarvolymen.
Installation av batteri
OPTICAL: Ändrar direkt till optisk
indatainställning.
MUTE: Stäng av ljudet.
INFO/DISPLAY: Visar eller
stänger skärmmenyer.
Riktningsknappar: Väljer ett
alternativ i menyn.
ENTER: Bekräftar menyval.
2
Förberedelse
Sifferknapparna 0-9: Väljer
numrerade alternativ i en meny
eller genom bokstäver på
tangentbordsmenyn.
O RETURN: Stänger menyn eller
fortsätter uppspelning.
TITLE/POPUP: Visar titelmenyn för
DVD-skivor eller popup-menyn för
BD-ROM-skivor om sådana finns
tillgängliga.
DISC MENU: Tar fram menyn på en
skiva.
• • • • • • •d • • • • • •
Färgade (R, G, Y, B) knappar:
Används för att navigera i
menyerna.
RDS: Radio Data System.
PTY: Granskar programtyp i RDS.
PTY SEARCH:
Söker programtyp.
MONO/STEREO: Väljer funktion/
stereo i FM inställning.
MARKER: Markerar plats under
uppspelning.
SEARCH: Ger tillgång till eller
avbryter sökmenyn.
SLEEP: Ställer in en tid efter vilken
enheten kommer att stänga av sig.
z REC: Spelar in en ljud CD.
Ta bort skyddslocket för
batterier på baksidan av
fjärrkontrollen och sätt in två
R03 (storlek AAA) batterier
och matcha polerna och
.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 13
TV Inställningsknappar:
Se sidan 81.
2010.4.7 2:57:33 PM
14
Förberedelse
Frontpanel
1
2
3
4
5
6
7
6
7
2
Förberedelse
8
9
10
1
2
a 1/\ (POWER) Knapp (strömbrytare)
3
4
i USB Port
j Kontrollknappar
B/X (PLAY / PAUSE)
x (STOP)
./> (SKIP)
F (Funktion)
Ändrar på indatakälla eller funktion.
b Skivfack
c iPod Docka
d Fjärrkontrollsensor
e Skärmfönster
8
f Volymkontroll
9
5
10
11
g Z (OPEN/CLOSE)
h PORT.1 IN
2
3
4
5
6
1
2
3
4
8
5
7
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 14
7
9
10
11
10
11
12
6
8
9
2010.4.7 2:57:35 PM
1
2
3
4
5
6
7
Förberedelse
Bakpanel
8
9
10
15
11
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4
7
8
5
9
10
11
6
a AC Nätsladd
Sätt in i vägguttag.
g COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
b Högtalaranslutningar
h OPTICAL IN 1(TV) / 2
c Kylfläkt
i HDMI IN (typ A, Version 1.3) 1/2
d Antennanslutning
j HDMI OUT (type A, Version 1.3)
Anslut till TV
med 11
HDMI
ingångar.
10
12
e VIDEO OUT
7
8
9
k LAN port
f AUX (L/R) INPUT
1
Förberedelse
6
2
3
4
5
6
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 15
7
8
9
10
11
2010.4.7 2:57:35 PM
16
Installation
3
Installation
Sätt ihop högtalarna
1. Sätt in högtalarkabeln underifrån i foten.
Steg 1
Förberedelse
3
Installation
Kabel
Cable
Fot
Base
Högtalare
Speaker
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 16
Skruv
Screw
2010.4.7 2:57:35 PM
Installation
2. Dra högtalarkabeln genom stativet och
genom hålet i botten på högtalaren.
Steg 2
17
4. Anslut högtalarkabeln till terminalen på
högtalaren.
Kontrollera att svart kabel går in till terminal
märkt “-” (minus) och den andra kabeln till
terminal märkt “+” (plus).
Steg 4
3
Installation
3. Sätt fast högtalaren på stativet och lås fast
med den medlevererade skruven.
Steg 3
VIKTIGT
Var försiktig och se till att
högtalarna inte kan falla ned.
Detta kan medföra felaktig
högtalarfunktion och förorsaka
personskada och/eller skada
på andra föremål.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 17
2010.4.7 2:57:36 PM
18
Installation
Montering av
högtalare på vägg
2. Sätt fast högtalarkonsolen på högtalaren
och dra åt skruvarna.
Steg 2
Du kan montera högtalarna på en vägg.
Använd medlevererade skruvar och konsoler.
1. Sätt fast väggkonsol med skruvar enligt
anvisning i bild nedan.
3
Installation
När du sätter upp enheten på vägg
(betong), använd betongpluggar. Du borra
några hål (Diameter: 6 mm, djup: mer än 32
mm) för beslaget.
Skruv/väggplugg
3. Häng högtalarkonsolen i väggkonsolen.
Steg 3
3.5 mm
20 mm
6 mm
32 mm
Steg 1
4. Tryck på högtalaren för att säkra konsolerna.
väggplugg
Wall plug
Steg 4
Skruv
Screw
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 18
2010.4.7 2:57:36 PM
Installation
Högtalaranslutning
Anslut högtalarna till spelaren
19
2. Anslut högtalarkabeln till terminalen på
högtalaren.
Kontrollera att svart kabel går in till terminal
märkt “-” (minus) och den andra kabeln till
terminal märkt “+” (plus).
1. Anslut högtalarkablarna till huvudenheten.
Varje högtalarkabel är färgkodad.
Matcha de färgkodade kablarna till
motsvarande högtalareanslutningar.
3
VIKTIGT
Högtalare
Position
Orange
Subwoofer
Vilket läge som
helst framtill
Röd
Front
Främre höger
Vit
Front
Främre vänster
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 19
Installation
Färg
• Var försiktig så att barn inte kan komma i
beröring med basreflexdelen * på högtalarna.
*Basreflex Högtalare som skapar potent låga
frekvenser (inneslutning).
• I højttalerne er der magnetiske dele, så der kan
forekomme farveuregelmæssigheder på TVskærmen eller PC-skærmen. Under anvendelse
af højttalerne skal de være placeret langt væk fra
både TV- og PC-skærme.
2010.4.7 2:57:37 PM
20
Installation
Anslutningar till din
TV
Gör en av följande anslutningar, beroende på
egenskaperna för din befintliga utrustning.
•
HDMI Anslutning (sidorna 20-21)
•
Komponentvideo-anslutning (sidorna 22)
•
Videoanslutning (sidorna 22)
HDMI Anslutning
Om du har en HDMI-TV eller -display kan du
ansluta den till denna spelare med en HDMIkabel (Typ A, Version 1.3). Anslut HDMI OUT
utgången på din spelare till HDMI IN ingången
på en HDMI kompatibel TV eller mottagare.
HDMI Anslutning
Uppspelningsenhet
Player
3
OBS
Installation
• Det finns olika sätt som du kan ansluta spelaren
på beroende på den TV och övrig utrustning
som du vill ansluta. Använd bara anslutningarna,
beskrivna i denna användarhandbok.
• Följ anvisningarna i bruksanvisningen till TV:n,
stereosystemet och andra enheter enligt behov
för bästa sätt att ansluta.
HDMI IN 2
TV
TV
• Kontrollera att spelaren är ansluten direkt till TV:
n. Ställ in TV:n på korrekt videoingångskanal.
• Anslut inte spelaren över en VCR.
Bilden kan förvrängas genom systemet för
kopieringsskydd.
Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns
bruksanvisning).
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 20
2010.4.7 2:57:37 PM
Installation
21
Vad är SIMPLINK?
OBS
• Om du ändrar upplösningen efter att
anslutningen redan har etablerats kan fel uppstå.
För att lösa problemet, stänger du av spelaren
och startar den igen.
• När HDMI-anslutningen med HDCP inte
bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta fall
markerar du HDMI-anslutningen eller kopplar
bort HDMI-kabeln.
• Om det finns brus eller linjer på skärmen,
kontrollera HDMI kabeln (Längden är i
allmänhet begränsad till 4.5 meter, använd en
höghastighets HDMI kabel (version 1.3)).
• När du använder HDMI anslutning kan du ändra
upplösningen av HDMI utdata. (Hänvisning till
“Ställa in upplösning” på sidan 23.)
• Välj typen av video utdata från HDMI OUT
uttaget och använd [HDMI-färginst.] alternativet
på [Inställn] menyn (se sidan 36).
• Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet ska du kontrollera följande:
- Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den här
spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVI-apparaten
och låt den vara på i ca 30 sekunder och sätt
därefter på den här spelaren.
- Den anslutna enhetens videoingång är rätt
inställd för den här enheten.
- Den anslutna enheten är kompatibel med
en videoingång på 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i eller 1920x1080p.
Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till
LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp,
strömpåslag m.m.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information
om SIMPLINK-funktionen.
En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är
märkt med logotypen som visas ovan.
OBS
3
Installation
• Om den ansluten HDMI enhet inte tar emot
ljudutgång från spelaren, kan HDMI enhetens
ljud vara förvrängt eller inget ljud alls.
En del av funktionerna på denna enhet styrs
av TV:ns fjärrkontroll när du använder denna
enhet och en LG TV med SIMPLINK och när de
är anslutna via HDMI.
• Beroende på skivtypen eller
uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINKfunktioner skilja sig från de du vill använda eller
inte fungera.
• När du använder SIMPLING funktionen måste du
ansluta till OPTICAL IN 1 uttaget för att få TV ljud
i din högtalare.
• Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter
fungerar inte med denna spelare.
- Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som
inte har HDCP.
- Spelaren börjar inte spela upp och TV-skärmen
blir svart.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 21
2010.4.7 2:57:37 PM
22
Installation
Komponentvideo-anslutning
Videoanslutning
Anslut COMPONENT VIDEO OUT utgångarna
på din spelare till motsvarande ingångar på
TV:n och använda Y Pb Pr kablar. Du kan höra
ljudet genom systemets högtalare.
Anslut VIDEO OUT-uttagen på spelaren till
videoingångarna på TV:n med en videokabel.
Du kan höra ljudet genom systemets högtalare.
Videoanslutning
Component anslutning
Uppspelningsenhet
Uppspelningsenhet
Player
Player
3
Installation
Gul
Yellow
Grön
Green
Blue
Blå
Red
Röd
TV
TV
TV
TV
OBS
Om du använder COMPONENT VIDEO OUTanslutning kan du ändra upplösningen för
utgången. (Se ”Ställa in upplösning” på sidan 23.)
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 22
2010.4.7 2:57:38 PM
Installation
Ställa in upplösning
Spelaren har flera upplösningar för HDMI OUToch COMPONENT VIDEO OUT-uttagen. Du kan
ändra upplösningen i [Inställn.] menyn.
1. Tryck på HOME (
).
2. Använd I/i för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER ( ). [Inställn.] menyn visas.
23
OBS
• Om din TV inte tar emot upplösningen som
du har ställt in på spelaren, kan du ställa in
upplösningen på 576p enligt följande:
1. Klicka Z för att öppna skivfacket.
2. Tryck på x under mer än 5 sekunder.
• Då flera faktorer påverkar upplösningen av video
utdata, hänvisas till “Video utdata upplösning” på
sidan 86.
3
Installation
3. Använd U/u för att välja alternativet
[VISNING] och tryck därefter på i för att
flytta till den andra nivån.
4. Använd U/u för att välja [Upplösning]
alternativ och klicka sedan ENTER ( ) eller
i för att gå till tredje nivån.
5. Använd U/u för att välja önskad upplösning
och tryck på ENTER ( ) för att bekräfta ditt
val.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 23
2010.4.7 2:57:38 PM
24
Installation
Antennanslutning
Ansluter till extern
enhet.
Anslut den medlevererade antennen för att
kunna lyssna på radio.
Antennanslutning
AUX Anslutning
Du kan avnjuta ljudet från din anläggning med
analoga ljudutgångar från systemets högtalare.
Anslut de analoga ljudutgångarna på din
apparat till AUX L/R (INPUT) ingångarna på
denna enhet. Välj sedan [AUX] alternativet
genom att trycka på RADIO & INPUT och ENTER
( ).
3
Installation
Du kan också använda F knappen i
frontpanelen för att välja indataalternativ.
AUX Anslutning
Uppspelningsenhet
Player
Uppspelningsenhet
Player
OBS
Efter att ha anslutit FM trådantenn lägg ut den
så horisontellt som möjligt. Kontrollera att FM
kabelantenn är helt utdragen.
Röd
Red
Vit
White
To the audio output jacks
of your component
Ljudutgångarna på din
(TV, VCR, etc.)
apparat (TV, VCR, etc.)
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 24
2010.4.7 2:57:39 PM
Installation
PORT. IN anslutning
Du kan avnjuta ljudet från din bärbara spelare i
högtalarna i detta system.
Anslut hörlurarna (eller utgången för linje) till
den bärbara spelaren och till PORT IN i denna
enhet. Välj sedan [PORTABLE] alternativet
genom att trycka på RADIO & INPUT och ENTER
( ).
Du kan också använda F knappen i
frontpanelen för att välja indataläge.
25
OPTISK IN 1/2 anslutning
Du kan avnjuta ljudet från din enhet med den
digitala, optiska anslutningen från högtalarna i
detta system.
Anslut den optiska utgången på din apparat
till OPTICAL IN 1/2 ingången på enheten. Välj
sedan [OPTICAL 1/2] alternativet genom att
trycka på RADIO & INPUT och ( ).
Eller tryck på OPTICAL för att välja direkt.
Du kan också använda F knappen i
frontpanelen för att välja indataläge.
3
PORT. IN Anslutning
Installation
Optisk anslutning
Till
digitala,
To den
the digital
optiska
på
optical utgången
output jack
din
apparat
of your
component
MP3 spelaren etc.
twZG—“ˆ Œ™SGŒ›ŠUUU
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 25
2010.4.7 2:57:39 PM
26
Installation
HDMI IN 1/2 anslutning
3
OBS
Du kan avnjuta ljud och bilder från din enhet
med denna anslutning.
• Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI
IN 1/2 läge. Ändra videoupplösningen i den
anslutna apparaten.
Anslut HDMI OUT utgången på din apparat till
HDMI IN 1 eller 2 ingången på denna enhet.
Välj sedan [HDMI IN 1/2] alternativet genom att
trycka på RADIO & INPUT och ENTER ( ).
• Om video utgångssignalen är onormal när din
PC är ansluten till HDMI IN 1/2 kontakten, ändra
upplösningen i din PC till 576p, 720p, 1080i eller
1080p.
Du kan också använda F knappen i
frontpanelen för att välja indataläge.
• Video signalen från HDMI ingången kan inte
vara utgång från apparaten eller sammansatta
videoutdata.
HDMI 1/2 Anslutning
• Spelaren skickar ljud från HDMI utgångarna till
både HDMI ut och till enhetens högtalare.
Installation
Till
OUT OUT
utgången
ToHDMI
the HDMI
jack
på
apparat
of din
your
component
(set-top
(set-topbox,
box,digital
digital
satellit
mottagare,
satellite
receiver,
videospelmaskin,
etc.)
video game machine,
etc.)
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 26
2010.4.7 2:57:40 PM
Installation
Anslutning av ditt
hemmanätverk
Denna spelare kan anslutas till lokalt nätverk
(LAN) via LAN-porten baktill på apparaten eller
den interna trådlösa modulen.
Genom att ansluta enheten till ett bredbands
hemmanätverk får du tillgång till tjänster som
programuppdateringar, Home Link, BD-LIVE
interaktivitet och streaming av filmer.
Anslutning till kabelnätverk
Router
Router
Bredbandstjänster
Broadband
Service
WAN
LAN 1
PC
PC
LAN 2
3
LAN 3
Installation
Anslutning till kabelnätverk
Användning av ett kabelnätverk ger bäst
prestanda då de anslutna enheterna ansluter
direkt till nätverket och är inte föremål för
störningar från radiofrekvenser.
Hänvisning till dokumentation avseende din
nätverksenhet för ytterligare instruktioner.
Anslut spelarens LAN-port till motsvarande port
på ditt modem eller router med hjälp av en
LAN eller Ethernetkabel (CAT5 eller bättre med
RJ45 anslutning). I exempelkonfigurationen för
en kabelanslutning nedan kan denna spelare
få tillgång till innehåll från nätet genom PC.
27
Uppspelningsenhet
Player
OBS
• När du kopplar in/ur LAN-kabeln ska du hålla i
kabelns kontakt. När du kopplar ur LAN-kabeln
ska du inte dra i den utan trycka ner låsspärren
medan du drar ur kabeln.
• Anslut inte en modulär telefonkabel till LANporten.
• Eftersom det finns flera olika sätt att ansluta ska
du följa anvisningarna från din teleoperatör eller
Internetleverantör.
• Om du vill öppna upp innehåll från PC eller
DLNA servrar, måste denna spelare anslutas till
samma lokala areanätverk via en router, som de
är anslutna till.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 27
2010.4.7 2:57:40 PM
28
Installation
Inställning av kabelnätverk
Innan inställning av kabelnätverket behöver
du ansluta bredbandsinternet till ditt
hemmanätverk.
4. Använd U/u/I/i för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
Om det finns en DHCP server i det lokala
nätverket (LAN) via kabelanslutning
kommer denna spelare automatiskt att
tilldelas en IP-adress. Efter att ha gjort den
fysiska anslutningen kan ett mindre antal
av hemmanätverk kräva en ändring av
inställningen i spelarens nätverksinställning.
Justera [NÄTVERK] inställningen enligt följande.
3
Installation
1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.]
menyn och tryck sedan på ENTER ( ).
OBS
Om det inte finns en DHCP server i nätverket och
du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer du
[Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask], [Gateway]
och [DNS-server] och använder U/u/I/i och de
numeriska knapparna. Om du gör ett misstag när
du skriver in numren, tryck på CLEAR för att rensa
den markerade delen.
2. [Anslutn inställn.] menyn visas på skärmen.
Använd U/u för att välja [Fast nätverk] och
tryck sedan på ENTER ( ).
5. Välj [OK] och tryck sedan ENTER ( ) för att
aktivera nätverksinställningarna.
6. Spelaren ber Dig nu att prova
nätverksanslutningen. Välj [OK] och
tryck på ENTER ( ) för att slutföra
nätverksuppkopplingen.
3. Välj [Ja] och tryck ENTER ( ) för att fortsätta.
De nya anslutningsinställningarna tar bort
gällande inställningar.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 28
2010.4.7 2:57:40 PM
Installation
7. Du väljer [Test] och trycker på ENTER ( ) i
steg 6 ovan och nätverksuppkopplingsstatu
s visas på skärmen.
Du kan också testa den på [Känner ansl.
status] i [Inställn.] menyn.
29
Trådlös nätverksanslutning
Trådlös
Kommunikation
Uppspelningsenhet
PC
Access Point
(åtkomstpunkt) eller
en trådlös router.
3
WAN
En annan lösning på anslutning är att använda
en Access Point (åtkomstpunkt) eller en trådlös
router. I exemplet nedan för trådlös anslutning
kan denna spelare få tillgång till nätet från
endera PC-enheterna.
Nätverkskonfigurationen och
anslutningsmetoden kan variera beroende
på den utrustning som används och
nätverksmiljön.
Spelaren är utrustad med en IEEE 802.11n
(2.4 GHz bandet enbart) trådlös modul som
också stöder 802.11b/g standarden.
För bästa trådlösa prestanda rekommenderar
vi användning av ett IEEE 802.11n (2.4 GHz
bandet enbart) certifierat Wi-Fi nätverk (trådlös
åtkomstpunkt eller trådlös router).
Bredbandstjänster
Installation
Trådlös nätverksanslutning
OBS
• För bästa prestanda är en direkt anslutning
med kabel från denna spelare till routern i ditt
hemmanätverk eller kabel/DSL modell alltid
det bästa alternativet. Om spelaren är placerad
långt från din router eller kabel/DSL modem
finns Ethernet eller LAN kablar att köpa i många
affärer i längder om 15 meter och längre. Om
du väljer att använda ett trådlöst alternativ, kan
prestanda ibland påverkas av andra elektroniska
enheter i ditt hem.
• En åtkomstpunkt är en anordning som gör att
du kan ansluta ditt hemmanätverk trådlöst.
Hänvisning till inställningsinstruktioner
som medföljer din anordning för trådlös
åtkomstpunkt (WAP) eller trådlösa router
med detaljerade anslutningssteg och
nätverksinställningar.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 29
2010.4.7 2:57:41 PM
30
Installation
Trådlöst Nätverk Setup
Innan du ställer in det trådlösa nätverket,
måste du:
– Ansluta bredbandsinternet till det trådlösa
hemmanätverket.
– ställa in åtkomstpunkten eller den trådlösa
routern.
– notera SSID och säkerhetskod för nätverket.
3
Installation
För trådlös nätverksanslutning, behöver
spelaren ställas in för nätverkskommunikation.
Denna inställning kan göras från [Inställn.]
menyn. Justera [NÄTVERK] inställningen enligt
följande. Inställning av trådlös åtkomstpunkt
(WAP) eller trådlös router måste göras innan
anslutning av spelaren till nätverket görs.
1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.]
menyn och tryck sedan på ENTER ( ).
2. [Anslutn inställn.] menyn visas på skärmen.
Använd U/u för att välja [Trådlös] och tryck
sedan på ENTER ( ).
3. Välj [Ja] och tryck sedan på ENTER ( ) för
att fortsätta. De nya anslutningsinställningar
na raderar gällande inställningar.
4. Spelaren scannar av tillgängliga
åtkomstpunkter eller trådlösa routers inom
området och visar dem på en förteckning.
Använd U/u för att välja åtkomstpunkt eller
trådlös router i förteckningen och tryck
sedan på ENTER ( ).
Om det finns säkerhetskod kopplad till
åtkomstpunkten eller till den trådlösa
routern, bekräfta att WEP eller WPA
nycklarna som matades in i spelaren
matchar routerns information exakt.
Du behöver mata in lösenordet vid behov.
OBS
WEP säkerhetsinställning har vanligtvis 4 tangenter
tillgängliga för inställning av en åtkomstpunkt
eller trådlös router. Om din åtkomstpunkt eller
trådlösa router använder WEP säkerhet, skriv in
säkerhetskoden med tangent “No.1” för att ansluta
ditt hemmanätverk.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 30
2010.4.7 2:57:42 PM
Installation
[Manuell] – Din åtkomstpunkt kanske
inte sänder ut sitt namn (SSID). Kontrollera
dina routerinställningar genom din dator
och antingen ställer du in din router att
skicka ut sitt SSID eller så matar du in
åtkomstpunktens namn (SSID) [Manuell].
[Knapp] – Om din åtkomstpunkt
eller trådlösa router, som stöder
konfigurationsmetod med tryckknappar, välj
detta alternativ och tryck på tryckknappen
på din åtkomstpunkt eller trådlösa router
inom 120 “counts”. Du behöver inte
veta åtkomstpunktens namn (SSID) och
säkerhetskod för din åtkomstpunkt eller
trådlösa router.
Noteringar för nätverksanslutning:
•
Många problem med nätverksanslutningar
under uppsättningen kan ofta rättas till
genom en återställning av router eller
modem. Efter att ha anslutit spelaren till
hemmanätverket, bryt strömmen snabbt
och/eller dra ut nätsladden ur routern för
hemmanätverket eller kabelmodemet. Slå
på strömmen och/eller sätt i nätsladden
igen.
•
Beroende på tjänsteleverantören för
internet (ISP) kan antal enheter, som kan
ta emot internettjänster vara begränsat
av tillämpliga villkor för tjänsten. För
information, kontakta din leverantör för
internettjänster.
•
Vårt företag är inte ansvarigt för fel hos
spelaren och/eller internetuppkoppling
beroende på kommunikationsfel/
felaktigheter i anslutning till din bredbands
internetuppkoppling eller annan ansluten
utrustning.
•
Egenskaperna hos BD-ROM skivor
tillgängliga via internetuppkopplingen är
inte framställda eller tillhandahållna av vårt
företag och vårt företag är inte ansvarigt för
deras funktion eller framtida tillgänglighet.
Vissa skivrelaterade material, tillgängliga
över internetuppkopplingen, kanske inte
är kompatibla med denna spelare. Om du
har frågor om sådant innehåll, ber vi Dig
kontakta skivproducenten.
•
Visst bredbandsinnehåll kanske kräver en
högre bandbreddsuppkoppling.
•
Även om spelaren är rätt ansluten och
konfigurerad kan visst internetinnehåll
inte fungera på rätt sätt beroende på
trafikstockningar på internet, kvaliteten på
dina bredbandstjänster eller problem med
innehållsleverantören.
OBS
Om det inte finns en DHCP server i nätverket och
du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer du
[Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask], [Gateway]
och [DNS-server] och använder U/u/I/i och de
numeriska knapparna. Om du gör ett misstag när
du skriver in numren, tryck på CLEAR för att rensa
den markerade delen.
6. Välj [OK] och tryck sedan ENTER ( ) för att
aktivera nätverksinställningarna.
7. Spelaren ber Dig nu att prova
nätverksanslutningen. Välj [OK] och
tryck på ENTER ( ) för att slutföra
nätverksuppkopplingen.
8. Du väljer [Test] och trycker på ENTER ( ) i
steg 7 ovan och nätverksuppkopplingsstatu
s visas på displayen.
Du kan också testa den på [Känner ansl.
status] i [Inställn.] menyn.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 31
3
Installation
5. Använd U/u/I/i för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
31
2010.4.7 2:57:42 PM
32
Installation
•
Vissa internetuppkopplingar kan inte vara
möjliga beroende på vissa restriktioner,
som tillförts av tjänstleverantören (ISP), som
tillhandahåller din bredbandsuppkoppling
mot internet.
•
Alla kostnader som din ISP belastar dig
med, utan begränsning, är på ditt ansvar.
•
En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port
krävs för kabelanslutning av denna spelare.
Om din internettjänst inte medger en
sådan uppkoppling, kommer du inte kunna
ansluta denna spelare.,
•
3
Du måste använda en router för att använda
xDSL uppkoppling.
Installation
•
Ett DSL modem krävs för att använda DSL
tjänst och ett kabelmodem krävs för att
använda uppkoppling med kabelmodem.
Beroende på åtkomstmetoden i avtalet
med din ISP kanske du inte kan använda
internetuppkopplingen i denna spelare
eller så blir du begränsad av antalet enheter,
som du kan ansluta samtidigt. (Om ditt ISP
avtal begränsar antalet till en enhet, kan
denna spelare inte tillåtas ansluta när en PC
redan är ansluten.)
•
Användning av en “Router” kanske inte
är tillåtet eller dess användning kan vara
begränsad beroende på de policies och
restriktioner som din ISP tillämpar. För
information, kontakta din ISP direkt.
•
Det trådlösa nätverket använder 2.4GHz
radiofrekvens som också används av andra
hushållsapparater som ex vis trådlös telefon,
Bluetooth® enheter, mikrovågsugn, och kan
påverkas av störningar från dessa.
•
Stäng av all icke använd nätverksutrustning
i ditt lokala hemmanätverk. Vissa
utrustningar kan generera nätverkstrafik.
•
För att få bättre transmissioner placera
spelaren så nära åtkomstpunkten som
möjligt.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 32
•
I vissa fall kan mottagningen förbättras
genom att placera åtkomstpunkten eller
den trådlösa routern minst 0.45 meter över
golvnivån.
•
Flytta närmare åtkomstpunkten om
möjligt eller omorientera spelaren så att
det inte finns någonting mellan den och
åtkomstpunkten.
•
Mottagningskvaliteten över trådlös
överföring beror på många faktorer som
exempelvis typ av åtkomstpunkt, avstånd
mellan spelaren och åtkomstpunkten och
spelarens placering.
•
Ställ in din åtkomstpunkt eller trådlösa
router i Infrastrukturinställning. Ad-hoc
funktion stöds inte.
2010.4.7 2:57:43 PM
Installation
Anslutning av USB
enhet
33
2. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd
I/i, och tryck på ENTER ( ).
3. Välj en fil och använd U/u/I/i, och tryck
på PLAY eller ENTER ( ) för att spela filen.
Du kan kontrollera utrymmet på USB
enheten på skärmen.
Denna spelare kan spela upp film, musik och
fotofiler från USB enheten.
1. Sätt i en USB sticka i USB porten tills den
sitter på plats.
USB Anslutning - 1
3
USB Anslutning - 2
Installation
4. Välj en annan inställning. Dra ut USB-stickan
försiktigt.
När du anslutet USB enheten via HOME menyn
spelas en musikfil upp, som finns sparad
på USB enheten. Om det finns olika filtyper
sparade på USB enheten, kommer en meny
upp för av filtyp.
Filöppningen kan ta några minuter beroende
på antalet filer som är sparade på USB enheten.
Tryck på ENTER ( ) under tiden som du håller
nere [Avbryt] för att stoppa filöppningen.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 33
2010.4.7 2:57:43 PM
34
Installation
OBS
• Denna spelare stöder USB flash minne/externa
hårddiskar formaterade i FAT16, FAT32 och
NTFS vid öppning av filer (musik, foto, film).
För inspelning av BD-LIVE och ljud CD stöds
enbart FAT16 och FAT32 formaten. Använd ett
USB flashminne/extern hårddisk formaterad i
antingen FAT16 eller FAT32 då inspelning av BDLIVE och ljud CD.
• USB enheten kan användas för lokal lagring för
att njuta av BD-LIVE skivor med internet.
• Denna enhet kan stödja upp till 4 partitioner på
USB enheten.
3
Installation
• Dra inte ut USB stickan då den används (ex vis
uppspelning etc.).
• En USB enhet, som kräver ytterligare
programinstallation när du har anslutit den,
stöds inte.
• USB Enhet: USB enhet som stöder USB1.1 och
USB2.0.
• Film, musik och fotofiler kan spelas upp.
Detaljerad information om varje alternativ finns
på respektive sidor.
• Regelbunden säkerhetskopiering
rekommenderas för att förhindra dataförluster.
• Om du använder en USB förlängningskabel,
USB Hub eller ”USB Multi-reader” kommer USB
enheten inte att synas.
• Vissa USB enheter kanske inte fungerar i denna
enhet.
• Digitalkameror och mobiltelefoner stöds inte.
• USB-porten på enheten kan inte anslutas till
en dator. Enheten kan inte användas som
lagringsenhet.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 34
2010.4.7 2:57:44 PM
Installation
Inställningar
35
4. Använd U/u för att välja ett andra setup
alternativ och tryck sedan ENTER ( ) för att
gå till tredje nivån.
Justera inställningarna
Du kan ändra inställningarna hos spelaren i
[Inställn.] menyn.
1. Tryck på HOME (
).
5. Använd U/u för att välja önska inställning
och tryck på i eller ENTER ( ) för att
bekräfta valet.
Installation
Skärmmenyn [VISNING]
2. Använd I/i för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER ( ). [Inställn.] menyn visas.
3
Bildformat
Välj ett TV bildförhållande efter din typ av TV.
[4:3 Letterbox]
Välj detta alternativ när en standard 4:3
TV är ansluten. Visar teatraliska bilder med
svarta områden ovanför och under bilden.
3. Använd U/u för att välja första setup
alternativet och tryck sedan i för att gå till
nästa nivå.
[4:3 Pan-Scan]
Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV
är ansluten. Visar bilder som är beskurna för
att fylla TV-skärmen. Bildens båda sidor är
beskurna.
[Standard är 16:9]
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden visas i sitt ursprungliga
4:3-förhållande och med svarta fält på både
vänster och höger sida.
[16:9 Hel]
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden justeras horisontellt (linjärt
proportionellt) för att fylla hela skärmen.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 35
2010.4.7 2:57:44 PM
36
Installation
1080p visning
OBS
Du kan inte välja [4:3 Letterbox] och [4:3 Pan-Scan]
alternativen när upplösningen är inställd högre än
720 p.
När upplösningen är inställd till 1080p väljer du
[24 Hz] för jämn filmvisning (1080p/24 Hz) med
en HDMI-försedd skärm som är kompatibel
med 1080p/24 Hz-ingång.
OBS
Upplösning
Ställer in upplösningen för Component och
för HDMI videosignal. Hänvisning till sidorna
23 och 86 för detaljer kring inställning av
resolution.
3
Installation
[Auto]
Om HDMI OUT-uttaget är anslutet för
TV:n som visar information (EDID), väljs
automatiskt den upplösning som lämpar
sig för den anslutna TV:n. Om endast
COMPONENT VIDEO OUT är ansluten,
ändras upplösningen till 1080i som
standard.
[1080p]
Matar ut 1080-linjer för progressiv video.
[1080i]
Matar ut 1080-linjer för sammanflätad video.
[720p]
Matar ut 720-linjer för progressiv video.
• När du väljer [24 Hz] kan viss bildstörning
förekomma vid växling mellan video och film. I
så fall väljer du [50 Hz].
• Även om [1080p visning] är inställd på [24 Hz],
om TV:n inte är kompatibel med 1080p/24 Hz, är
den faktiska bildfrekvensen för videoutgången
50 Hz enligt videokällans format.
HDMI-färginst.
Välj typ av utmatning från HDMI OUT-uttaget.
För denna inställning se bruksanvisningarna för
din displayenhet.
[YCbCr]
Välj detta vid anslutning till en HDMIdisplayenhet.
[RGB]
Välj detta vid anslutning till en DVIdisplayenhet.
[576p]
Matar ut 576-linjer för progressiv video.
[576i]
Matar ut 576-linjer för sammanflätad video.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 36
2010.4.7 2:57:45 PM
Installation
[SPRÅK]-menyn
[LJUD]-menyn
Visningsmeny
Högtalarinställ.
Välj språk för menyn [Inställn.] och visning på
skärmen.
För att få bästa möjliga ljud använd setupmenyn för högtalare för att ställa in volym på
högtalarna, som du har anslutit, och deras
avstånd till din avlyssningsposition. Använd
testmöjligheten för att ställa in lika volym på
högtalarna.
Skivmeny/Skivljud/Skivans undertext
Välj önskat språk för ljudspåret (disc audio),
textremsor och skivmenyn.
[Original]
Syftar på originalspråket som skivan
spelades n i.
[Av] (enbart för undertitlar på skivor)
Stänger av textremsan.
OBS
[Högtalare]
Välj en högtalare som du vill ställa in.
3
[Volym]
Ställ in nivån på varje högtalare.
[Avstånd]
Justera avståndet mellan varje högtalare
och avlyssningspositionen.
Installation
[Övriga]
Tryck på ENTER ( ) för att välja ett annat
språk. Använd sifferknapparna och tryck
på ENTER ( ) för att ange motsvarande
fyrsiffriga nummer enligt listan med
språkkoder på sidan 83.
37
[Test/ Stop tone]
Högtalarna kommer att avge en testton.
[OK]
Bekräftar inställningen.
[Avbryt]
Tar bort inställningarna.
Beroende på skiva kanske ditt språk inte återfinns.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 37
2010.4.7 2:57:45 PM
38
Installation
HD AV Sync
Ibland förekommer i digital TV en fördröjning
mellan bild och ljud. Om detta inträffar
kompensera genom att ställa in en fördröjning
av ljudet så att det ‘väntar’ på att ljudet skall
komma: detta kallas för HD AV Synk. Använd
U u för att scrolla upp och ned genom
fördröjningsområdet, som kan ställas in på allt
mellan 0 och 300 msek.
[LÅS]-menyn
För att komma åt funktionerna i inställningarna
i [LÅS] måste du skriva in den fyrsiffriga
säkerhetskod som du har skapat.
Om du inte har skrivit in ett lösenord ännu
uppmanas du att göra det nu. Skriv in ett
4-ställigt lösenord två gånger och tryck på
ENTER ( ) för att skapa ett nytt lösenord.
Lösenord
Du kan skapa eller ändra lösenord.
3
Installation
[Ingen]
Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger
och tryck på ENTER ( ) för att skapa ett nytt
lösenord.
Fördröjningen kommer att variera beroende på
vilken digital TV kanal som du är inne på.
Om du ändrar kanal kan du behöva justera HD
AV Synk. inställningen.
DRC (Dynamic Range Control dynamisk områdeskontroll)
När ett innehåll som är kodat i Dolby Digital
eller Dolby Digital Plus spelas upp, kan du vilja
komprimera det dynamiska området av ljudet
(skillnaden mellan det högsta och de tystaste
ljuden). Detta ger dig möjlighet att lyssna på en
film med lägre volym utan att förlora klarheten
i ljudet. Ställ DRC på [På] för att få denna effekt.
OBS
DRC inställningen kan ändras bara när skivan inte
är insatt eller när skivan är i helt stoppat läge.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 38
[Ändra]
Skriv in nuvarande lösenord och tryck på
ENTER ( ). Skriv in ett 4-ställigt lösenord två
gånger och tryck på ENTER ( ) för att skapa
ett nytt lösenord.
OBS
Om du gör ett misstag innan du tryckt på
ENTER ( ), tryck CLEAR. Skriv sedan in ett nytt
lösenord.
Om du glömmer lösenordet,
Om du glömmer lösenordet, kan du återställa det
med följande steg:
1. Ta bort eventuell skiva som finns i spelaren.
2. Välj alternativ [Lås] i menyn [Inställn.].
3. Använd sifferknapparna för att mata in
“210499” i [Lås] menyn. Lösenordet är rensat.
2010.4.7 2:57:45 PM
Installation
DVD-restriktionsnivå
Blockerar uppspelning av klassificerade DVD
baserat på deras innehåll. (Inte alla skivor är
klassificerade.)
[Klassificering 1-8]
Ett (1) har flest restriktioner och åtta (8) är
den minst restriktiva.
[Lås upp]
Om du väljer detta är föräldrakontrollen inte
aktiv och skivan spelas upp i sin helhet.
[NÄTVERK]-meny
[NÄTVERK] inställningar behövs för att använda
programuppdatering av BD Live, Home Link
och NetCast.
Anslutn inställn.
Om ditt hemmanätverk är färdigt för att ansluta
spelaren, behöver spelaren ställas in för kabeleller trådlös nätverksanslutning. Se “Anslutning
av ditt hemmanätverk” på sidorna 27.)
BD-restriktionsnivå
Känner ansl. status
Ställ in åldersgräns för uppspelning av BDROM. Använd sifferknapparna för att skriva in
en åldersgräns för att titta på BD-ROM.
Om du vill kontrollera spelarens nätverksstatus
välj [Känner ansl. status] alternativet och tryck
på ENTER ( ) för att kontrollera om anslutning
till nätverket och till internet har etablerats.
3
Installation
[255]
Alla BD-ROM-skivor kan spelas.
39
BD direktkoppling
[0-254]
Förhindrar uppspelning av BD-ROM-skiva
som är försedd med motsvarande klassning.
OBS
[BD-restriktionsnivå] tillämpas bara på BD skivor
som innehåller “Advanced Rating Control”.
Områdeskod
Ange koden för det område vars standarder
användes för att klassa DVD-videoskivan,
baserat på listan på sidan 82.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 39
Du kan begränsa Internet-åtkoms när BD-LIVEfunktioner används.
[Tillåtet]
Internet-åtkomst är tillåten för allt BD-LIVEinnehåll.
[Delvis tillåtet]
Internet-åtkomst är endast tillåten för
BD-LIVE-innehåll som har ägarcertifikat.
Internet-åtkomst och AACS-onlinefunktioner är förhindrade för allt BD-LIVEinnehåll utan ett certifikat.
[Förbjudet]
Internet-åtkomst är förhindrat för allt BDLIVE-innehåll.
2010.4.7 2:57:46 PM
40
Installation
[ÖVRIGA]-menyn
DivX VOD
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt
videoformat skapat av DivX, Inc. Detta är en
officiell DivX certifierad enhet som spelar
DivX videor. Besök www.divx.com för mer
information och programverktyg för att
konvertera dina filer till DivX video.
3
Installation
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND (PÅ BEGÄRAN)
Denna ivX Certified® enhet måste registreras
för att kunna spela upp DivX Video-onDemand (VOD) innehåll. För att generera
denna registreringskod, sök upp DivX VOD
avsnittet i enhetens setup meny. Gå till vod.
divx.com med denna kod för att slutföra
registreringsprocessen och för att få mer
information om DivX VOD.
[Registrera]
Visar din registreringskod för din spelare.
[Avregistrera]
Deaktivera din spelare och visa
deaktiveringskoden.
OBS
Alla nerladdade videor från DivX VOD med denna
spelares registreringskod kan bara spelas upp på
denna enhet.
Autom avstängn.
Skärmsläckaren visas när du lämnar spelaren
i stoppläge i ungefär fem minuter. Om du
ställer in detta val på [På] kommer enheten
att automatiskt stänga av sig själv efter att
skärmsläckaren har visats under 25 minuter.
Ställ in detta alternativ på [Av] och
skärmsläckaren kommer att vara på tills
enheten tas i bruk av användaren.
Initiera
Fabriksinställning
Du kan återställa spelaren till ursprungliga
fabriksinställningar.
Rensa BD-lagret
Initiera BD innehållet i den anslutna USBstickan.
OBS
Om du ställer om spelaren till sin ursprungliga
fabriksinställning använd [Fabriksinställning]
alternativet. Du måste aktivera alla online tjänsterna
och nätverksinställningarna.
Program
Information
Visar den aktuella programvaruversionen.
Uppdatering
Du kan uppdatera programvaran genom
att ansluta enheten direkt till servern för
programuppdatering (se sidorna 84).
Friskrivn klausul
Tryck på ENTER ( ) för att se notisen om
Network Service Disclaimer (friskrivning
nätverkstjänster) på sidan 91.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 40
2010.4.7 2:57:46 PM
Installation
41
Ljudeffekt
Du kan välja en lämplig ljudinställning. Tryck på
SOUND EFFECT upprepat antal gånger tills den
önskade inställningen visas i frontpanelens
fönster eller på TV skärmen. Det visade
funktionerna för equalizern (ljudformaren) kan
vara olika beroende på ljudkällor eller effekter.
[Natural]: Du kan komfortabelt avnjuta ett
naturligt ljud.
[Bass Blast]: Förstärker basljudseffekten
från vänster och höger fronthögtalare och
subwoofern.
3
Installation
[Bypass]: Programvara med flerkanals surround
ljudsignaler spelas upp beroende på hur
inspelningen är gjord.
[Clear Voice]: Denna inställning gör att rösten
låter klar, förbättrande kvaliteten av röstljudet.
[Virtual]: Du kan avnjuta ett mera dynamiskt
ljud i en förbättrad mittenkanal.
[Game]: Du kan avnjuta ett mera virtuellt ljud
under tiden du spelar videospel.
[Night]: Denna inställning kan vara användbar
när du vill se filmer med låg volym sent på
kvällen.
[Mus. ReTouch]: Då du lyssnar på MP3 filer
eller annan komprimerad musik kan du
förbättra ljudet. Denna inställning är tillgänglig
enbart för 2-kanalsystem.
[Loudness]: Förbättrar bas- och diskantljud.
[Natural Plus]: Du kan avnjuta en naturlig
ljudeffekt samma som på en 5.1 kanal.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 41
2010.4.7 2:57:47 PM
42
Användning
4
Användning
Vanlig uppspelning
4. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd
I/i, och tryck på ENTER ( ).
5. Välj Skiva alternativet med I/i och tryck
sedan ENTER ( ).
Uppspelning av skivor
1. Tryck på OPEN/CLOSE (Z) och lägg in en
skiva i skivfacket.
4
Användning
När du ansluter upp till två enheter, ser det
ut som ovan.
2. Tryck på OPEN/CLOSE (Z) för att stänga
skivfacket.
De flesta ljudskivor CD, BD-ROM and DVDROM startar uppspelningen automatiskt.
3. Tryck på HOME (
).
6. Välj en fil och använd U/u/I/i, tryck på
B (PLAY) eller ENTER ( ) för att spela upp
filen.
OBS
• Uppspelningsfunktionerna som beskrivs i denna
handbok är inte alltid tillgängliga för varje fil och
media. Vissa funktioner kan vara begränsade
beroende på många faktorer.
• Beroende på BD-ROM-titlarna, kan en USB
anslutning komma att behövas för korrekt
uppspelning.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 42
2010.4.7 2:57:47 PM
Användning
För att stoppa uppspelning
Tryck på x (STOP) under uppspelning.
Använda skivmenyn
BD
DVD
AVCHD
För att pausa en uppspelning
För att visa skivmenyn
Tryck på X (PAUSE) under uppspelning
Tryck på B (PLAY) för att återgå till
uppspelning.
Displaymenyn kanske visas först när du har
laddat in en skiva som innehåller en meny.
Om du vill se skivmenyn under uppspelning,
tryck DISC MENU.
Att spela up bild-för-bild
Använd U/u/I/i knapparna för att navigera i
menyn.
Tryck på X (PAUSE) medan filmen spelar upp.
Tryck flera gånger på X (PAUSE) för att få
uppspelning ruta-för-ruta.
För att scanna framåt eller bakåt
Sänka uppspelningshastigheten
Under tiden uppspelningen pausar, tryck på
M upprepat antal gånger för att spela upp i
slow motion med olika hastigheter.
För att visa popup menyn
(rullgardinsmenyn)
Vissa BD-ROM skivor innehåller en popup
meny som visas under uppspelning.
Tryck på TITLE/POPUP under uppspelning och
använd U/u/I/i knapparna för att navigera i
menyn.
4
Användning
Tryck på m eller M för snabbspolning
framåt eller snabbspolning bakåt under
uppspelning.
Det går att ändra de olika
uppspelningshastigheterna genom att trycka
på m eller M flera gånger.
43
För att hoppa över till nästa/
föregående avsnitt/spår/fil
Under uppspelning, tryck på . eller >
för att gå till nästa kapitel/spår/fil eller för att
återgå till början av aktuellt kapitel/spår/fil.
Tryck på . kortvarigt två gånger för att gå
tillbaka till föregående kapitel/spår/fil.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 43
2010.4.7 2:57:48 PM
44
Användning
Återgå till uppspelning
BD
MUSIC
DVD
AVCHD MOVIE
ACD
Enheten registrerar punkten där du tryckte på
x (STOP) beroende på skiva.
Om “Xx (Resume Stop)” (Återgå till stopp)
visas kort på displayen, tryck på B (PLAY) för
att återgå till uppspelning (från punkt där du
stoppade).
Om du trycker på x (STOP) två gånger eller om
du tar ut skivan visas “x (Complete Stop)” på
displayen. Enheten har tagit bort stoppunkten.
OBS
4
• Den punkt där du fortsätter att spela upp från
kan tas bort om du trycker på en knapp (t.ex.
1 (POWER), Z (OPEN/CLOSE) osv.).
Användning
• På BD-Video skivor med BD-J fungerar inte
“återg till uppspelning” funktionen.
• Om du trycker på x (STOP) en gång under
BD-ROM uppspelning av en interaktiv titel,
kommer enheten att gå till “Complete Stop” läge
(fullt stopp).
Avancerad
uppspelning
Repetera uppspelning
BD
DVD
AVCHD
ACD
MUSIC
Under uppspelning, tryck flera gånger på
REPEAT för att välja ett önskat upprepningsläge.
BD/DVD
A- – Valt avsnitt kommer att spelas
kontinuerligt.
Kapitel – Nuvarande avsnitt kommer att
spelas upp kontinuerligt.
Titel
Title – Den nuvarande filen kommer att
spelas upp kontinuerligt.
För att återgå till normal uppspelning, tryck
upprepade gånger på REPEAT för att välja
[Av].
Ljud CD/Musikfiler
– Nuvarande spår eller fil kommer
att spelas upp kontinuerligt.
– Alla spår eller filer kommer att
spelas upp upprepade gånger.
– Spåren eller filerna kommer att spelas
upp i slumpmässig följd.
– Alla spår eller filer kommer att
spelas upp upprepade gånger, urval sker på
måfå.
– Valt avsnitt kommer att spelas
upp kontinuerligt. (Enbart ljudskivor)
För att återgå till normal uppspelning, tryck
på CLEAR.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 44
2010.4.7 2:57:48 PM
Användning
45
“markers”.
OBS
• Om du trycker på > en gång under “Repeat
Chapter/Track playback” (Repetera avsnitt/spår/
uppspelning), avbryts repeterad uppspelning.
• Denna funktion kanske inte fungerar i samband
med vissa skivor eller titlar.
Repetering av ett speciellt
avsnitt
BD
DVD
AVCHD
ACD
Denna spelare kan repetera ett avsnitt som du
har valt.
1. Under uppspelning, tryck på REPEAT för att
välja [A-] i början av avsnittet som du vill
repetera. Och tryck sedan på ENTER ( ).
3. För att återgå till normal uppspelning, tryck
REPEAT upprepade gånger för att välja [Av]
eller tryck på CLEAR.
Det går inte att välja en del som är kortare än 3
sekunder.
Söka markeringar
DVD
2. Tryck på en nummerknapp för att välja ett
markeringsnummer som du vill ta fram.
Uppspelningen startar från den markerade
scenen.
För att radera en “marker”
1. Tryck på SEARCH och sökmenyn visas på
skärmen.
2. Tryck på u för att markera “marker” numret.
Använd I/i för att välja en markerad scen
som du vill radera.
3. Tryck på CLEAR och den markerade scenen
raderas från sökmenyn.
4
OBS
• Denna funktion kanske inte fungerar beroende å
skiva, titlar, servertillgänglighet.
OBS
BD
1. Tryck på SEARCH och sökmenyn visas på
skärmen.
Användning
2. Tryck på ENTER ( ) i slutet av avsnittet.Den
valda delen kommer att upprepas utan
avbrott.
För att återkalla en markerad scen.
• Alla markerade punkter rensas om titeln befinner
sig i fullt stoppläge (x), titeln är ändrad eller om
du tar ut skivan.
• Denna funktion finns inte tillgänglig om titelns
totala längd är kortare än 10 sekunder.
AVCHD MOVIE
Du kan starta uppspelning från upp till nio
ställen som lagrats i minnet.
Mata in en markering
1. Under uppspelning, tryck på MARKER vid
den önskade punkten. “Marker” ikonen
kommer att visas kort på TV skärmen.
2. Upprepa steg 1 för att lägga till upp till nio
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 45
2010.4.7 2:57:48 PM
46
Användning
Så här använder du sökmenyn
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Om du använder sökmenyn kan du lätt hitta
punkten där du vill börja uppspelningen.
Ändring av bilden med
innehållsförteckning
MOVIE MUSIC PHOTO
För att söka upp en punkt
På [Film], [Musik], [Foto] eller [Start]
menyerna kan du ändra bilden med
innehållsförteckningen.
1. Tryck på SEARCH för att visa sökmenyn
under uppspelning.
Metod 1
Tryck på röd (R) färgad knapp upprepade
gånger.
2. Tryck på I/i för att hoppa över
uppspelning 15 sekunder framåt eller bakåt.
Du kan välja ett ställe du vill hoppa över
genom att trycka på och hålla in knappen
I/i.
4
Användning
För att starta uppspelning från den
markerad scen
1. Tryck på SEARCH och sökmenyn visas på
skärmen.
2. Tryck på u för att markera “marker” numret.
Använd I/i för att välja en markerad scen
där du vill starta uppspelning.
3. Tryck på ENTER ( ) för att börja
uppspelning från den markerad scen.
OBS
• Denna funktion kanske inte fungerar beroende å
skiva, titlar, servertillgänglighet.
• Denna funktion fungerar inte med visst [Start]
innehåll beroende på filtyp och tillgängligheten
hos DLNA servern.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 46
2010.4.7 2:57:49 PM
Användning
Metod 2
1. På innehållsförteckningen tryck på INFO/
DISPLAY ( ) för att visa menyalternativ.
2. Använd U/u för att välja [Bildväxling]
alternativet.
3. Tryck på ENTER ( ) för att ändra bilden på
innehållsförteckningen.
47
Minne för senaste bildsekvens
BD
DVD
Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen
från den senaste skivan som visats.
Den senaste bildsekvensen förblir i minnet
även om du tar ur skivan eller stänger av
enheten. Om du laddar en skiva som innehåller
den lagrade bildsekvensen så återkallas den
sekvensen automatiskt.
Se information om innehåll
MOVIE
OBS
Spelaren kan visa innehållsinformation.
• Minnesfunktionen för senaste bildsekvens för
föregående skiva raderas så fort en annan skiva
spelas.
2. Tryck på INFO/DISPLAY ( ) för att visa
alternativmenyn.
• Denna funktion fungerar eventuellt inte
beroende på skivan.
3. Välj [Information] alternativet genom att
använda U/u, och tryck på ENTER ( ).
• Denna enhet memoriserar inte skivinställningar
om du stänger av enheten innan du har börjat
spela den.
Filinformationen visas på skärmen.
Under filmuppspelning kan du se filinformation
genom att trycka på TITLE/POPUP.
4
Användning
1. Välj fil med hjälp av U/u/I/i.
OBS
Informationen som visas på skärmen kanske inte
är korrekt vid en jämförelse med det verkliga
innehållet.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 47
2010.4.7 2:57:50 PM
48
Användning
On-Screen visning
(på skärmen visning)
Du kan visa och justera diverse information
och inställningar rörande innehållet.
Visa innehållsinformation
“on-screen” (på displayen)
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för at visa diverse
uppspelningsinformation.
4
Användning
a
b
c
d
e
f
g
h
i
i Filminfo – Välj detta alternativ och tryck
ENTER ( ) för att visa filminformation.
2. Välj ett alternativ och använd U/u.
3. Använd I/i för att justera värde för valt
alternativ.
4. Tryck på RETURN (O) för att lämna
“On-Screen” bilden.
OBS
• Om ingen knapp trycks under några sekunder,
försvinner displayen.
• På en del skivor går det inte att välja ett
titelnummer.
• Tillgängliga nummer kan vara olika beroende på
skivor eller titlar.
• Om en BD-skiva med interaktiv titel spelas upp
visas en del inställningar på displayen men dessa
kan inte ändras.
• För att använda alternativet [Filminfo]
måste spelaren vara ansluten till internet via
bredbandsuppkoppling för att kunna öppna
Gracenote Media Database.
• Om musikinformationen från Gracenote® media
databas antingen är felaktige eller inte finns, var
vänlig kontakta Gracenote® på
http://www.gracenote.com för support.
• LG är licenstagare till Gracenote® teknologi och
är inte ansvariga för information från Gracenote®
media databas.
a Titel – aktuellt antal titlar/totalt antal titlar
b Kapitel – Aktuellt kapitelnummer/totala
antalet kapitel
c Tid – använd uppspelningstid/total
uppspelningstid
d Ljud – Valt språk för ljudspår eller kanal
e Undertext – Vald undertext
f Vinkel – Vald vinkel/totala antalet vinklar
g Bildformat – valt TV bildförhållande
h Bildinställning – vald bildinställning
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 48
2010.4.7 2:57:50 PM
Användning
Spela upp från vald tid
BD
DVD
2. Välj alternativ [Tid] och skriv sedan in
önskad starttid i timmar, minuter och
sekunder från vänster till höger.
Exempelvis för att öppna en scen vid 2
timmar, 10 minuter och 20 sekunder, skriv
in “21020”.
Tryck på I/i för att hoppa över
uppspelning 60 sekunder framåt eller bakåt.
3. Tryck på ENTER ( ) för att starta
uppspelning vid vald tid.
OBS
• Denna funktion fungerar inte med visst [Start]
innehåll beroende på filtyp och kapaciteten hos
DLNA servern.
Lyssna på annat ljud
DVD
• Med en del skivor kan du endast ändra
ljudinställningarna via skivmenyn. Om detta
är fallet trycker du på knapparna TITLE/POPUP
eller DISC MENU och väljer lämpligt språk i
alternativen på skivmenyn.
• Det kan finnas en avvikelse mellan visningen
och verkligt ljud direkt efter att du har ändrat
ljudinställningen.
• På en BD-ROM-skiva visas flerkanals ljudformat
(5.1CH eller 7.1CH) med [MultiCH] på
displaymenyn.
Val av undertextspråk
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för att se On-Screen
display.
2. Använd U/u för att välja alternativ
[Undertext].
3. Använd I/i för att välja önskat
undertitelspråk.
4
Användning
• Denna funktion fungerar eventuellt inte på en
del skivor eller titlar.
BD
OBS
AVCHD MOVIE
1. Tryck på INFO/DISPLAY ( ) under
uppspelning. Tidsökningsrutan visar aktuell
speltid.
49
4. Tryck på RETURN (O) för att lämna
“On-Screen” bilden.
AVCHD MOVIE
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för att se On-Screen
display.
2. Använd U/u för att välja [Ljud] alternativet.
OBS
För en del skivor kan du endast ändra undertexter
via skivmenyn. Om detta är fallet trycker du på
TITLE/POP UP- eller DISC MENU-knappen och väljer
lämplig undertext i alternativen på skivmenyn.
3. Använd I/i för att välja önskat språk,
ljudspår eller ljudkanal.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 49
2010.4.7 2:57:51 PM
50
Användning
Titta från en annan vinkel
BD
DVD
BD
Om skivan innehåller scener som har spelats
in i olika kameravinklar går det att ändra till en
annan kameravinkel under uppspelning.
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för att se On-Screen
display.
DVD
AVCHD MOVIE
Du kan ändra [Bildinställning] alternativ under
uppspelning.
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för att se On-Screen
display.
2. Använd U/u för att välja [Vinkel] alternativ.
2. Använd U/u för att välja [Bildinställning]
alternativ.
3. Använd I/i välja önskad vinkel.
3. Använd I/i för att välja önskat alternativ.
4. Tryck på RETURN (O) för att lämna
“On-Screen” bilden.
4. Tryck på RETURN (O) för att lämna
“On-Screen” bilden.
Ändra TV bildförhållande
Inställning av [Använd inställn.]
alternativ
BD
4
Ändring av bildinställning
DVD
AVCHD MOVIE
Användning
Du kan ändra inställningen av TV
bildförhållande under uppspelning.
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för att se On-Screen
display.
2. Använd U/u för att välja alternativ
[Bildformat].
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för att se On-Screen
display.
2. Använd U/u för att välja [Bildinställning]
alternativ.
3. Använd I/i för att välja [Använd inställn.]
alternativ och tryck sedan ENTER ( ).
3. Använd I/i för att välja önskat alternativ.
4. Tryck på RETURN (O) för att lämna
“On-Screen” bilden.
OBS
Även om du ändrar värdet för [Bildformat] alternativ
i skärmdisplayen (On-Screen display), ändras inte
[Bildformat] alternativet i [Inställn.] menyn.
4. Använd U/u/I/i för att ändra
[Bildinställning] alternativ.
Välj [Standard] alternativ och tryck sedan
på ENTER ( ) för att återställa alla video
inställningar.
5. Använd U/u/I/i för att välja [Stäng]
alternativ, och tryck på ENTER ( ) för att
avsluta inställningen.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 50
2010.4.7 2:57:51 PM
Användning
Njut av BD-LIVE
Med den här enheten kan du uppleva
funktioner som bild-i-bild, sekundärt ljud och
virtuella paket etc. med BD-Video som stöder
BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version
1.1/ Final Standard Profile).
Sekundär video och sekundärt ljud kan spelas
upp från en skiva med bild-i-bild funktion. För
uppspelningsmetod hänvisas till instruktioner
på skivan.
Utöver BONUSVIEW funktionen, har BD-Video,
som stöder BD-LIVE (BD-ROM version 2 Profile
2), en nätverkstilläggsfunktion som gör det
möjligt för dig att njuta av fler funktioner som
nedladdning av nya filmtrailers genom att
ansluta enheten till internet.
2. Sätt in en USB sticka i USB porten i
frontpanelen.
En USB sticka behövs för att kunna ladda
ner bonusinnehåll.
3 . Tryck på HOME ( ) och ställ in [BD
direktkoppling] alternativet i [Inställn.]
menyn (sidan 39).
Beroende på skivan fungerar eventuellt inte
BD-LIVE-funktionen om alternativet om [BD
direktkoppling] är inställt på [Delvis tillåtet].
4 . Sätt in en BD-ROM med BD-LIVE.
Funktionerna kan vara olika beroende
på skivan. Hänvisning till anvisning, som
medföljer skivan.
OBS
• Koppla ej bort USB-enheten under tiden som
innehållet håller på att laddas hem eller om en
Blu-ray skiva fortfarande är kvar i diskenheten.
Att göra detta kan skada USB-enheten och BDLIVE kan upphöra fungera med en skadad USBenhet. Om den inkopplade USB-enheten verkar
ha skadats av det som gjorts, kan du formatera
om den inkopplade USB-enheten från PC:n och
återanvända den med spelaren.
• Visst BD-innehåll kan i vissa länder enbart visas
med innehållsägarens tillstånd.
• Det kan ta flera minuter att läsa in och starta
BD-LIVE-innehåll.
4
Användning
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 27-32).
51
USB Anslutning
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 51
2010.4.7 2:57:52 PM
52
Användning
Spela upp en filmfil
och VR skiva
OBS
• Filkraven beskrivs på sidan 11.
• Du kan använda olika funktioner för
uppspelning. Se sidan 42-50.
Du kan spela DVD-RW skivor som har Video
Recording (VR) format och filmfiler från en
skiva/USB sticka.
1. Tryck på HOME (
).
• Skivor i DVD-VR-format som inte har stängts kan
eventuellt inte spelas med den här spelaren.
• Vissa DVD-VR skivor görs med CPRM data av
DVD RECORDER. Den här enheten stöder inte
denna typ av skivor.
Vad är CPRM?
CPRM är ett system för kopieringsskydd
(med ”scramblesystem”) som endast medger
inspelning av en enstaka kopia av en
programsändning. CPRM betyder Content
Protection for Recordable Media.
4
2. Välj [Film] och använd I/i, tryck sedan på
ENTER ( ).
Användning
3. Välj enheten och använd I/i och tryck
ENTER ( ).
När du ansluter upp till två enheter, ser det
ut som ovan.
4. Välj en fil och använd U/u/I/i, tryck på
PLAY eller ENTER ( ) för att spela upp filen.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 52
2010.4.7 2:57:52 PM
Användning
Välja en fil med undertitel
Ändra kodsida för undertitel
MOVIE
MOVIE
Om ett filmfilsnamn och undertitelnamnet
är desamma, spelas undertitelfilen upp
automatiskt när filmfilen spelas upp.
Om undertiteln inte visas på rätt sätt, kan du
ändra kodsida för undertitel för att kunna se
undertiteln på rätt sätt.
Om undertitelnamnet är olika jämfört med
filmfilsnamnet, behöver du välja undertitelfil i
[Film] menyn innan du spelar upp filmen.
1. Under uppspelning, tryck på
INFO/DISPLAY ( ) för att se On-Screen
display.
1. Använd U/u/I/i för att välja den
undertitelfil som du vill ha i [Film] menyn.
2. Använd U/u för att välja [Kodsida] alternativ.
2. Tryck på ( ).
53
3. Använd I/i för att välja önskat
kodalternativ.
4
4. Tryck på RETURN (O) för att lämna
“On-Screen” bilden.
Användning
Tryck på ENTER ( ) igen för att ta bort
undertitelfilen. Vald undertitelfil kommer att
spelas när du spelar upp filmfilen.
OBS
• Om du trycker på x (STOP) under uppspelning,
annulleras valet av undertitel.
• Denna funktion fungerar inte med [Start]
egenskaper.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 53
2010.4.7 2:57:53 PM
54
Användning
Titta på ett foto
Du kan se fotofiler med denna spelare.
1. Tryck på HOME (
).
För att spela upp ett bildspel
Tryck på B (PLAY) för att starta bildspelet.
För att stoppa bildspelet
Tryck på x (STOP) under det att bildspelet
visas.
För att pausa ett bildspel
Tryck på X (PAUSE) under det att bildspelet
visas.
Tryck B (PLAY) för att återstarta bildspelet.
För att gå till nästa/föregående foto
2. Välj [Foto] och använd I/i, tryck sedan på
ENTER ( ).
4
3. Välj enheten och använd I/i och tryck
ENTER ( ).
Under det att foto visas i helskärmsformat,
tryck I eller i för att gå till föregående eller
nästa bild.
Användning
OBS
• Filkraven beskrivs på sidan 11.
• Du kan använda olika funktioner för
uppspelning. Se sidan 42-50.
När du ansluter upp till två enheter, ser det
ut som ovan.
4. Välj fil och använd U/u/I/i och klicka på
ENTER ( ) för att se fotografi.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 54
2010.4.7 2:57:54 PM
Användning
Alternativ medan du ser på ett
foto
Lyssna på musik under bild
spel
Du kan använda olika alternativ under tiden du
ser på ett foto i helskärmsformat.
Du kan visa fotofiler medan du lyssnar på
musik.
1. Under tiden du ser på ett foto i
helskärmsformat, tryck INFO/DISPLAY ( )
för att visa menyn med alternativ.
1. Tryck på HOME (
55
).
2. Välj ett alternativ och använd U/u.
a
b
c
d
e
3. Välj [Skiva] eller [USB] alternativ och använd
I/i, och tryck på ENTER ( ).
4
Användning
f
g
h
2. Välj [Foto] eller [Start] och använd I/i och
tryck på ENTER ( ).
a Aktuellt foto/totalt antal fotografier –
Använd I/i för att se föregående/nästa
foto.
b Bildspel – Tryck på ENTER ( ) för att
starta eller göra paus i bildspelet.
c Musikval – Välj bakgrundsmusik för
bildspelet.
Att välja en server eller en delad mapp är
nödvändigt i [Start] menyn.
d Musik – Tryck ENTER ( ) för att starta eller
pausa bakgrundsmusik.
4. Välj en fil och använd U/u/I/i, och tryck
på ENTER ( ) för att se fotografiet.
e Rotera – Tryck på ENTER ( ) för att rotera
fotografiet medsols.
5. Tryck på INFO/DISPLAY ( ) för att visa
alternativmenyn.
f Zoom – Tryck på ENTER ( ) för att visa
[Zoom] menyn.
6. Använd U/u för att välja [Musikval]
alternativ och tryck på ENTER ( ) för att visa
[Musikval] menyn.
g Effekt – Använd I/i för att välja
övergångseffekt mellan fotografier i
bildspelet.
h Hastighet – Använd I/i för att välja
fördröjningshastighet mellan fotografier i
bildspelet.
3. Tryck på RETURN (O) för att gå ur
alternativmenyn.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 55
2010.4.7 2:57:54 PM
56
Användning
7. Använd U/u för att välja enhet och tryck på
ENTER ( ).
Enhet som du kan välja är olika beroende
på fotofilens plats som du visar i
helskärmsformat.
Fotoplats
Tillgänglig enhet
Skiva
Skiva, USB
USB
Skiva, USB
Dela mapp på
din PC (CIFS)
CIFS
DLNA server
DLNA server
8. Använd U/u för att välja en fil eller en mapp
som du vill spela.
Lyssna på musik
Spelaren kan spel upp ljud CD och musikfiler.
1. Tryck på HOME (
).
2. Välj [Musik] och använd I/i, och tryck
sedan på ENTER ( ).
3. Välj enheten och använd I/i och tryck
ENTER ( ).
4
Användning
Välj en mapp och tryck ENTER ( ) för att
visa den undre katalogen.
Välj och tryck ENTER ( ) för att visa den
övre katalogen.
OBS
Vid val av musik i [Start], är appvalsfunktionen inte
tillgänglig. Enbart filvalsfunktionen är tillgänglig i
[Start].
9. Använd i för att välja [OK], och tryck
ENTER ( ) för att avsluta musikvalet.
När du ansluter upp till två enheter, ser det
ut som ovan.
4. Välj en musikfil eller ljudspår och använd
U/u/I/i, och tryck på ENTER ( ) för att
spela upp musiken.
OBS
• Filkraven beskrivs på sidan 11.
• Du kan använda olika funktioner för
uppspelning. Se sidan 42-50.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 56
2010.4.7 2:57:55 PM
Användning
Inspelning av ljud CD
Du kan spela in ett önskat spår eller alla spåren
från en ljud CD till en USB sticka.
57
6. Använd U/u/I/i för att välja [Start], och
tryck sedan på ENTER ( ).
7. Använd U/u/I/i för att välja destination
för mapp som skall kopieras.
1. Sätt in en USB sticka i USB porten i
frontpanelen.
2. Tryck Z (OPEN/CLOSE) och placera en ljud
CD i skivfacket.
Tryck Z (OPEN/CLOSE) för att stänga
skivfacket. Uppspelningen startar
automatiskt.
3. Tryck på INFO/DISPLAY ( ) för att visa
alternativmenyn.
Eller
Klicka på z REC knappen på fjärrkontrollen.
Du kan spela in all musik på ljud CD skivan.
Upprepa detta steg för att välja så många
spår som du kan.
5. Använd U/u för att välja det spår du vill
kopiera på menyn och tryck sedan på
ENTER ( ).
Upprepa detta steg för att välja så många
spår som du kan.
Skriv in ett mappnamn och använd det
virtuella tangentbordet och tryck sedan
ENTER ( ) under tiden som [OK] väljs.
8. Använd U/u/I/i för att välja [OK], och
tryck sedan ENTER ( ) för att starta
inspelning av ljud CD.
Om du vill stoppa en pågående inspelning
av ljud CD, tryck ENTER ( ) medan [Avbryt]
är markerat.
4
Användning
4. Använd U/u för att välja [Inspelning CD]
alternativet och tryck sedan på ENTER ( )
för att visa [Inspelning CD] menyn.
Om du vill skapa en ny mapp använd
U/u/I/i för att välja [Ny mapp] och tryck
sedan på ENTER ( ).
9. Ett meddelande visas när ljud CD
inspelningen är avslutad. Tryck på
ENTER ( ) för att kontrollera musikfilen som
skapats i destinationsmappen.
Välj alla spåren på en ljud CD.
Väljer ett kodningsalternativ från
popup menyn (128 kbps, 192
kbps, 320 kbps eller förlustfri).
Avbryter inspelningen och
återgår till föregående skärmbild.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 57
2010.4.7 2:57:56 PM
58
Användning
Se information från Gracenote
Media Database
OBS
• Tabellen nedan visar genomsnittlig
inspelningstid av ett ljudspår med 4 minuters
uppspelningstid till en musikfil med 192 kbps
som ett exempel.
Stoppläge
Under uppspelning
1.4 min.
2 min.
• Alla tider i ovanstående tabell är ungefärliga.
Audio CD
• Verklig ripping tid för USB lagringsenhet varierar
beroende på egenskaperna hos USB-enheten.
När du sätter in en ljud CD startar spelaren
uppspelning automatiskt och laddar musiktitel
från Gracenote® Media Database.
• Kontrollera att det finns ett minimum om
50 Mb fritt utrymme vid inspelning på en USB
lagringsenhet.
• Musiklängden bör vara längre än 20 sekunder
för att inspelningen skall bli bra.
4
Spelaren kan öppna Gracenote Media
Database och ladda ner musikinformation
så att Track name, Artist Name, Genre
(spårnamn, artistnamn och genre) och annan
textinformation kan visas i förteckningen.
• Stäng inte av spelaren eller dra ut USB enheten
under tiden inspelning av ljud CD pågår.
Om det inte finns någon musikinformation i
databasen, kommer inga musiktitlar att visas
på skärmen.
Musikfil
Användning
1. Välj en musikfil eller ett ljudspår och använd
U/u/I/i.
Att ta otillåtna kopior av kopierinsgsskyddat
material, inklusive dataprogram, filer, sändningar
eller ljudinspelningar utgör ett intrång i copyright
och är en kriminell handling.
Utrustningen får inte användas för sådana ändamål.
Var ansvarig
Respektera copyright
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 58
2. Tryck på INFO/DISPLAY ( ) för att visa
alternativmenyn.
3. Välj [Information] alternativet genom att
använda U/u, och tryck på ENTER ( ).
Spelaren öppnar åtkomst till Gracenote
Media Database för musikinformation.
2010.4.7 2:57:57 PM
Användning
59
BD/DVD
Medan du lyssnar på musik från
filmuppspelningen, tryck MUSIC ID för att
starta nerladdning av musikinformation från
Gracenote Media Database.
OBS
• Spelaren måste vara ansluten till internet via
bredbandsuppkoppling för att kunna öppna
Gracenote® Media Database.
• Om musiken inte finns i Gracenote® Media
Database visas ett meddelande på displayen.
• Om musikinformationen från Gracenote® media
databas antingen är felaktige eller inte finns, var
vänlig kontakta Gracenote® på
http://www.gracenote.com för support.
• Beroende på vad det är Du vill ladda ner kan det
ta några minuter att ladda ner från Gracenote®
Media Database.
• Denna funkton är inte tillgänglig för online
innehåll på NetCast och för innehåll på DLNA
servrar.
4
Användning
• Information kan återges på engelska, om ditt
eget språk inte finns tillgängligt i Gracenote®
Media Database.
• LG är en licenstagare till Gracenote’s teknologi
och är inte ansvarigt för tillförlitligheten i
information från Gracenote® Media Database.
• Ljud CD som användare gjort för privat
användning stöds inte här därför att de inte
finns i Gracenote Media Database.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 59
2010.4.7 2:57:57 PM
60
Användning
Uppspelning med
iPod
När du ansluter iPod till HOME menyn, spelar
spelaren upp musik automatiskt. Eller kommer
en meny för filval att visas.
Du kan avnjuta ljudet från din iPod.
Se bruksanvisningen för iPod.
Förberedelse
•
För att se videos på iPod och fotografier på
TV skärmen.
2. Välj en fil och använd U/u/I/i och tryck
ENTER ( ) för att spela filen.
- Kontroller att du använder videoanslutning
genom VIDEO OUT uttaget i den bakre
panelen på enheten. Välj lämplig video
inställning av insignal på TV:n.
Njut av iPod på skärmen
- Beroende på iPod kontrollera att du
väljer Videor > Video inställningar och
sedan ställer in TV Out på Ask (fråga)
eller On från din iPod. För detaljer
om Video inställningar, hänvisas till
användaranvisningar för iPod.
4
Användning
- Att se fotografier är tillgängligt bar om
denna enhet är ställd på iPod IN och du
kan se fotografier enbart som bildspel.
Du måste starta bildspel på din iPod för
att se ett foto på en TV. För detaljer on
bildspel hänvisas till bruksanvisningen för
iPod.
•
1. Anslut iPod enheten säkert.
2. Tryck på HOME (
).
3. Välj [Musik] eller [Film] och använd I/i och
tryck sedan ENTER ( ).
Om du har anslutit andra enheter (CD eller
USB) välj iPod i menyn.
4. Välj ett stycke och använd U/u/I/i klicka
sedan på ENTER ( ).
Innan anslutning till iPod stäng av denna
enhet och sänk volymen till lägsta volym.
1. Anslut iPod enheten säkert.
För att öppna iPod dockningsenhet, dra i
dennna.
Anslut iPod enheten
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 60
Du kan lätt söka något ur innehåller genom
att scrolla skärmen.
Scrollning
(power scroll)
2010.4.7 2:57:57 PM
Användning
OBS
61
OBS
Om iPod enhetens OSD språk (on-screendisplay) väljs som vanlig kinesiska, kommer
scrollningsfunktionen inte att fungera.
Njut av iPod med iPod i läge
IN.
Du kan använda din iPod genom att använda
den medföljande fjärrkontrollen och knapparna
på din iPod.
1. Anslut iPod enheten säkert.
Om du sätter på denna enhet, slår du
automatiskt på iPod enheten och laddning
fortsätter.
2. Tryck RADIO&INPUT för att välja iPod IN
läget.
Väljer ett alternativ i menyn.
B
/ENTER
Startar uppspelning av musik
eller video.
X
För att pausa under
uppspelning. För att återuppta
uppspelning tryck på B (PLAY)
igen.
• Ett felmeddelande “CHECK IPOD” eller “Var vänlig
uppdatera ”
- Din iPod har en gammal programversion.
t Uppdatera din iPod mjukvara till senaste
version.
• Om denna enhet visar ett felmeddelande, följ
anvisningarna. Ett felmeddelande “CHECK IPOD”
eller “Please check your iPod.” visas när:
- Kommunikationen mellan denna enhet och
din iPod har avbrutits.
t Ta ur iPod ur dockan och sätt dit den igen.
- Din iPod är inte ordentligt ansluten.
- Denna enhet anger din iPod som okänd enhet.
- Din iPod är dåligt laddad.
t Batteriet behöver laddas.
t Om du laddar batteriet då det är urladdat
kan laddningen ta längre tid.
• Du kan behöva använda dockningsadaptern,
som medföljde leveransen av din iPod, för att
få en stabil användning av din iPod. Om du
behöver en adapter, fråga din iPod återförsäljare.
4
Användning
U/u/I/i
• Ett felmeddelande “CHECK IPOD” (kontrollera
iPod) eller “Ansluten iPod modell stöds inte” syns
därefter.
- Din iPod är inte tillgänglig för den sökta
funktionen.
• Kompatibiliteten hos din iPod kan bero på typen
av iPod.
• iPod och iPhone är inte olika i hantering. Du kan
behöva ytterligare en kontroll för att använda
dem tillsammans med denna enhet. (ex vis “skjut
för att låsa upp”)
m/M
Snabbspolning framåt eller
återspolning av sång eller
video.
./>
Hoppa över uppspelning
framåt eller bakåt.
• Om du använder en applikation, för ett samtal,
eller skickar och tar emot SMS textmeddelanden,
etc. på iPod “touch” eller iPhone, tar ur iPod ur
dockan till denna enhet för att använda den.
REPEAT
För att välja en önskad
repeteringsinställning:
Spår ( ), Alla ( ), Av (Ingen
display).
• Beroende på programversionen i din iPod, är det
inte möjligt att kontrollera din iPod från denna
enhet. Vi rekommenderar installation av senaste
programversionen.
• Videokvaliteten är beroende av videokällan på
din iPod.
• Om du har ett problem med in iPod, gå till
www.apple.com/support/ipod.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 61
2010.4.7 2:57:58 PM
62
Användning
Radioanvändning
Kontrollera att antennen är ansluten.
(Hänvisning till sidan 24.)
Ta bort de sparade stationerna
Tryck och håll CLEAR under två sekunder.
“Renssa Minnet” kommer blinka på skärmen.
Tryck på CLEAR för att radera alla sparade
radiostationer.
Förbättra dålig FM mottagning
Lyssna på radio .
1. Klicka på RADIO&INPUT tills TUNER (FM)
visar sig i displayfönstret. Den senast
mottagna stationen ställs in.
2. Klicka på och håll TUNING (-/+) under ca 2
sekunder tills frekvensindikatorn börja växla.
Scanning stoppar när enheten hittar en
station. Eller Klicka TUNING (-/+) upprepade
gånger.
4
Användning
3. Justera volymen genom att klicka på
VOLUME på frontpanelen eller genom att
klicka på VOL + eller - upprepade gånger på
fjärrkontrollen.
Klicka på B (blå) (MONO/STEREO) färgad knapp
på fjärrkontrollen. Detta kommer att växla
från stereo till mono och vanligtvis förbättra
mottagningen.
Se information om en
radiostation
FM mottagaren levereras med Radio Data
System (RDS) funktion. Denna visar information
om den radiostation som du lyssnar på. Tryck
RDS upprepade gånger för att gå igenom olika
datatyper:
PS
(Programtjänstens namn)
Namnet på kanalen kommer att
visas i rutan.
Du kan förinställa 50 stationer på FM bandet.
Före inställning, kontrollera att du har vridit
ned volymen.
PTY
(programtypsigenkänning)
Programtypen (ex vis jazz eller
nyheter) kommer att visas i rutan).
1. Klicka på RADIO&INPUT tills TUNER (FM)
visar sig i displayfönstret.
RT
(radiotext)
Ett textmeddelande innehåller
speciell information från
utsändningsstationen. Denna text
kan behöva scrollas i rutan.
CT
(tid kontrollerad av kanalen)
Detta visar tiden och datum som
programmet sänds från stationen.
Förinställning av radiostationer
2. Välj önskad frekvens med hjälp av TUNING
(-/+).
3. Klicka ENTER ( ) och ett förinställt nummer
kommer att blinka i display fönstret.
4. Klicka PRESET (-/+) för att välja det
förinställda numret som du vill ha,
5. Klicka på ENTER ( ). Stationen har sparats.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att spara andra
stationer.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 62
2010.4.7 2:57:59 PM
Användning
Spela innehållet via
ditt hemmanätverk
Åtkomst till DLNA mediaserver
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 27-32).
2. Tryck på HOME (
Spelaren kan bläddra och spela innehåll på
din PC och DLNA certifierade mediaservrar
anslutna till ditt hemmanätverk.
63
).
3. Välj [Start] och använd I/i, och tryck på
ENTER ( ).
4. Välj en DLNA mediaserver ur förteckningen
och använd U/u och tryck sedan ENTER
( ).
Om DLNA
Denna spelare är en DLNA certifierad
mediaspelare som kan visa och spela filmer,
fotos och musikinnehåll från din DLNA
kompatibla digitala mediaserver (PC och
Konsumentelektronik).
DLNA certifieringslogotype gör det lätt att hitta
produkter som överensstämmer med DLNA’s
riktlinjer för driftskompatibilitet. Denna enhet
överensstämmer med DLNA Interoperability
Guidelines v1.5.
Om du vill scanna om tillgängliga
mediaservrar tryck på den grön (G) färgade
knappen.
OBS
4
Användning
Digital Living Network Alliance (DLNA)
är en tvärindustriell organisation för
konsumentelektronik, dataindustri och
företag med mobila enheter. Digital Living
förser konsumenterna med förutsättningar
för lätt delning av digitala media genom ett
kabelnätverk eller trådlöst nätverk i hemmet.
Beroende på mediaserver kan denna spelare
behöva få tillstånd från servern.
5. Välj en fil och använd U/u/I/i och tryck
på ENTER ( ) för att spela filen.
När en PC med DLNA serverprogram
eller annan DLNA kompatibel enhet
ansluten till denna spelar, kan visa
inställningsändringar av programvara eller av
andra enheter bli nödvändiga. Hänvisning till
användarinstruktioner för programvara eller
enhet för mera information.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 63
2010.4.7 2:57:59 PM
64
Användning
OBS
• Filkraven beskrivs på sidan 11.
• Du kan använda olika funktioner för
uppspelning. Se sidan 42-50.
• På grund av kompatibilitet att tillgängliga
uppspelningsfunktioner på [Start] menyn är
testade i en kombinations DLNA server (Nero
MediaHome 4 Essentials) miljö, kan filkrav och
uppspelningsfunktioner på [Start] menyn vara
olika beroende på mediaservrar.
Om Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials är en mjukvara
för att dela filmer, musik och fotofiler lagrade
på din dator till denna spelare som en DLNA
kompatibel digital mediaserver.
OBS
• Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM är
avsedd för PC och bör inte sättas in i denna
spelare eller i annan produkt än just PC.
• Filkraven på sidan 11 är inte alltid kompatibla.
Det kan finnas vissa restriktioner i filegenskaper
och i förmågan hos mediaservern.
• Den levererade Nero Media Home 4 Essentials
CD-ROM är en anpassad mjukvaruupplaga
avsedd endast för fildelning och mappar till
denna spelare.
• Miniatyrer (thumbnails) av ospelbara filer kan
visas i [Start] menyn men dessa kan inte spelas
upp på denna spelare.
• Om det finns ospelbara musikfiler i [Start] menyn
kan spelaren hoppa över filen och spela nästa fil.
4
Användning
• Levererad Nero Media Home 4 Essentials
mjukvara stödjer inte följande funktioner:
Transcoding, Remote UI, TV kontroll, Internet
tjänster och Apple iTunes
• Uppspelning av film undertitlar är enbart
tillgänglig på DLNA mediaserver skapad av den
medlevererade Nero Media Home 4 Essentials
mjukvara i paketet för denna spelare.
• Denna användarhandbok använder funktioner
i den engelska versionen av Nero MediaHome
4 Essentials som exempel. Följ förklaringen
som hänvisar till aktuell användning av din
språkversion.
• Undertitelns filnamn och filmfilsnamnet måste
vara desamma och finnas i samma mapp.
• Uppspelning och kvaliteten i [Start] funktionen
kan påverkas av konditionen hos ditt
hemmanätverk.
• Filerna i raderbara media som USB-sticka, DVDdisk etc. på din mediaserver kanske inte kan
delas på rätt sätt.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 64
Installation av Nero MediaHome 4
Essentials
Innan du installerar Nero MediaHome 4
Essentials, kontrollera systemkraven angivna
nedan.
•
Windows® XP (Service Pack 2 eller högre),
Windows Vista® (Service Pack krävs inte),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(Service Pack 2 eller högre), Windows
Server® 2003
•
Windows Vista® 64-bit edition
(applikationen körs i 32-bitars format)
•
Utrymme hårddisk: 200 Mb
hårddiskutrymme för en typisk installation
av fristående Nero MediaHome
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD
Sempron™ 2200+ processorer
2010.4.7 2:58:0 PM
Användning
•
Minne: 256 MB RAM
Dela filer och mappar
•
Grafikkort med minst 32 Mb videominne,
minimum upplösning om 800 x 600 pixlar,
och 16-bitars färginställningar
•
Windows® Internet Explorer® 6.0 eller högre
På din dator måste du dela mappar som
innehåller filmer, musik och/eller fotografier
för att spela upp dem med hjälp av [Start]
funktioner.
•
DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) eller
högre
Denna del förklarar rutin för val av delade
mappar på din dator.
•
Nätverksmiljö: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE
802.11b/g/n)
1. Dubbelklicka på Nero MediaHome 4
Essentials ikonen på ditt skrivbord.
Starta din dator och sätt in Nero MediaHome
4 Essentials CD-ROM i din dators CD-ROM
drive. En installations wizard kommer att
ta dig genom en snabb och okomplicerad
installationsprocess. För att installera Nero
MediaHome 4 Essentials fortsätt som följer:
1. Stäng alla Microsoft Windows program och
stäng alla anti-virus program som kan vara
igång.
2. Klicka på [Network] ikonen till vänster och
skriv in namnet på ditt nätverk i [Network
name] fältet. Nätverksnamnet som du
skriver in kommer att kännas igen av din
spelare.
3. Klicka på [Shares] ikonen till vänster.
4. Klicka på [Local Folders] fliken på [Shares]
skärmbild.
5. Klicka på [Add] ikonen för att öppna fönstret
för [Browse Folder].
3. Klicka på [Nero MediaHome 4 Essentials].
Installationen är förberedd och installations
wizard kommer upp.
6. Välj mappen som innehåller filerna som
du vill dela. Den valda mappen läggs till i
förteckningen över delade mappar.
4. Klicka på [Next] knappen på skärmen och
mata in serienumret. Klicka [Next] för att
fortsätta.
7. Klicka på [Start Server] ikonen för att starta
servern.
6. Klicka [Typical] och klicka på [Next].
Installationen har startats.
7. Om du vill delta i en anonym insamling av
data, välj kontrollrutan och klicka på [Next]
knappen.
4
Användning
2. Sätt in Nero MediaHome 4 Essentials CDROM i din dators CD-ROM drive.
5. Om du accepterar alla villkor, klicka [I accept
the License Conditions] i kontrollrut an och
klicka [Next]. Installation utan att godkänna
villkoren är inte möjlig.
65
OBS
• Om de delade mapparna eller filerna inte visare
sig i spelaren, klicka mappen på [Local Folders]
fliken och klicka på [Rescan Folder] vid [More]
knappen.
• Besök www.nero.com för mera information och
programverktyg.
8. Klicka på [Exit] knappen för att avsluta
installationen.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 65
2010.4.7 2:58:0 PM
66
Användning
Åtkomst till delad mapp på din
PC.
OBS
• Filkraven beskrivs på sidan 11.
1. Starta upp din PC som är ansluten till ditt
lokala nätverk.
• Du kan använda olika funktioner för
uppspelning. Se sidan 42-50.
2. På din PC finns delad mappar som
innehåller film, foto eller musikfiler.
• Miniatyrer (thumbnails) av ospelbara filer kan
visas i [Start] menyn men dessa kan inte spelas
upp på denna spelare.
3. Kontrollera nätverksuppkopplingen och
inställningar på spelaren (sidorna 27-32).
4. Tryck på HOME (
• Om det finns en ospelbar musikfil i [Start]
menyn, hoppar spelaren över denna fil och
spelar nästa fil.
).
• Undertitelns filnamn och filmfilsnamnet måste
vara desamma och finnas i samma mapp.
5. Välj [Start] och använd I/i, och tryck på
ENTER ( ).
• Uppspelning och kvaliteten i [Start] funktionen
kan påverkas av konditionen hos ditt
hemmanätverk.
6. Välj en delad mapp ur förteckningen med
hjälp av U/u och tryck på ENTER ( ).
• Filerna på flyttbara media som ex vis en USB,
DVD-drive etc. på din PC kan inte delas på rätt
sätt.
4
Användning
• Du kan uppleva anslutningsproblem beroende
på din PC miljö.
Om du vill scanna om tillgängliga
mediaservrar, klicka på den grön (G) färgade
knappen.
OBS
Beroende på den delade mappen kan denna
spelare behöva skriva in nätverkets användar ID
och lösenord för att få åtkomst till mappen.
7. Välj en fil och använd U/u/I/i och tryck
på ENTER ( ) för att spela filen.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 66
PC krav
•
Windows® XP (Service Pack 2 eller högre),
Windows Vista® (Service Pack behövs inte),
Windows 7®
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD
Sempron™ 2200+ processorer
•
Nätverksmiljö: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE
802.11b/g/n)
OBS
Om du använder Windows® XP eller Windows
Vista® besök länk nedan för ytterligare information
om inställningar för fildelning.
2010.4.7 2:58:1 PM
Användning
Inmatning av ett nätverks ID och
lösenord
Beroende på din PC miljö kan du behöva skriva
in nätverks ID och lösenord för att kunna få
åtkomst till en delad mapp.
1. Det virtuella tangentbordet visas
automatiskt om nätverks ID och lösenord
krävs.
2. Använd U/u/I/i för att välja tecken och
tryck sedan på ENTER ( ) för att bekräfta
ditt val på det virtuella tangentbordet.
67
3. När du slutat skriva in nätvers ID och
lösenord, välj [OK] och använd U/u/I/i
och tryck sedan på ENTER ( ) för åtkomst
av mappen.
Nätverks ID och lösenord registreras (koms
ihåg) efter att du öppnat mappen för
att underlätta för dig. Om du inte vill att
nätverks ID och lösenord skall kommas
ihåg, tryck på röd (R) färgad knapp för att ta
bort markering i [Glöm ej!] rutan innan du
öppnar mappen.
För att skriva in ett tecken med accent, väljs
en bokstav från tilläggsteckensatsen.
Exempel: Välj “D” och tryck sedan på
INFO/DISPLAY ( ) för att visa den utökade
teckenuppsättningen. Använd I/i för att
välja “D” eller “Ď” och tryck sedan på
ENTER ( ).
4
Användning
[Rad.] – Rensa alla inskrivna tecken.
[Mellanslag] – Fogar in ett mellanslag vid
markören.
[<–] – Raderar tecknet före markören.
[ABC / abc / #+-=&] – Ändra inställningarna
för tangentbordsmenyn till versaler, gemener
eller symboler.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 67
2010.4.7 2:58:1 PM
68
Användning
Använda NetCast™
Åtkomst av
underhållning
YouTube
Du kan bläddra, söka och se YouTube videor
via internet i din TV via LG BD spelaren.
Se YouTube videor på din TV
Du kan använda olika innehållstjänster
via Internet med NetCast Entertainment
Access feature (NetCast åtkomstfunktioner
underhållning).
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 27-32).
2. Tryck på HOME (
).
3. Välj [NetCast] och använd I/i, och tryck
sedan på ENTER ( ).
4
Användning
4. Välj ett alternativ och använd I/i och tryck
sedan på ENTER ( ).
YouTube – Se sidorna 68-71
Picasa Web Albums – Se sidorna 72-74
1. Välj [YouTube] alternativet på din spelare
i [NetCast] menyn och använd I/i, tryck
sedan ENTER ( ).
2. Tryck U för att välja alternativ menyfält.
3. Använd I/i för att välja alternativ och tryck
ENTER ( ) för att söka videor.
4. Använd I/i för att välja video och tryck
sedan på ENTER ( ) eller N (play) för att
spela upp video.
Knapp
Drift
B eller
ENTER
Startar uppspelning av videon
med materialdetaljer.
INFO/
DISPLAY
Växla mellan uppspelning
i fullskärmsläge och
uppspelningsskärmbilden med
materialdetaljer.
X
För att göra en paus i en video
medan den spelas upp. Om du
vill återgå till uppspelning av
en video som du har gjort paus
i, tryck på B igen.
x
Stoppar videon och visar lista
på relevanta videor.
./>
Hoppar framåt eller bakåt i
uppspelningen.
AccuWeather – Se sidorna 75-76
5. Medan du njuter av online innehåll från
NetCast, tryck på blå (B) färgad knapp för att
då till NetCast startbild.
OBS
• Innehållet i NetCast tjänsterna och relaterad
information inklusive användargränssnitt kan
ändras. Hänvisning till webbsida för varje tjänst
för att få senaste information.
• Bakgrundsbilden på NetCast startbild visar
väderinformation från din favoritstad i
AccuWeather programmet.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 68
2010.4.7 2:58:2 PM
Användning
69
Om menyn YouTube
Det finns flera alternativ i menyn YouTube.
Använd U/u/I/i för att välja ett alternativ.
Tryck på ENTER ( ) och välj alternativen enligt
nedanstående beskrivning.
Utvalda – Den prioriterade videolistan visas.
Senaste videor – Den senast uppdaterade
videolistan visas.
Mest sedda – Videolistan med de populäraste
filmerna visas. Tidsperiodsalternativet visas
längst ner på skärmen.
Högstrank. – Videolistan med högst betyg
från YouTube visas. Tidsperiodsalternativet
visas längst ner på skärmen.
Sök – Det virtuella tangentbordet kommer
att visas. Se ”Videosökning” på sid. 71 för mer
detaljer.
Favorit – Det här alternativet visas bara när
apparaten är i inloggningsläge. Visar listan på
de videor som finns på YouTube-servern på
ditt konto. Vissa videor kanske inte visas i listan
[Favorit], trots att de finns på servern.
• YouTube menyn kan visa 5 videor i
videoförteckningen. Tryck på grön (G) eller gul
(Y) färgade knappar för att visa föregående/
nästa 5 videor.
• Om du väljer [Mest sedda] eller [Högstrank.]
alternativet i din YouTube meny, visas
periodalternativ nedtill på skärmen. Använd
U/u/I/i för att välja ett periodalternativ
och tryck sedan på ENTER ( ) för att visa
videoförteckningen inom den valda perioden.
• Videolistan som sökts fram från spelaren kan
skilja sig från listan som sökts fram från en
webbläsare på PC.
• Det kan hända att det blir en paus i
uppspelningen av YouTube-videor, att den
stoppas eller att mellanlagring sker. Detta beror
på din bredbandshastighet. Vi rekommenderar
en uppkopplingshastighet på minst 1,5 Mbit/
s. För bästa uppspelningskvalitet krävs en
uppkopplingshastighet på 4.0 Mbit/s. Ibland
varierar din bredbandshastighet beroende på
förhållandena i din Internetleverantörs nätverk.
Kontakta din Internetleverantör om du har
svårt att få en snabb och stabil uppkoppling
eller om du vill öka din uppkopplingshastighet.
Många Internetleverantörer erbjuder flera olika
hastighetsalternativ för bredband.
4
Användning
Historia – Videoförteckningen som tidigare
spelats på denna enhet kommer att visas.
Maximalt 25 videor kan lagras.
OBS
Logga in (Logga out) – Visar det virtuella
tangentbordet för incheckning eller för
återgång till utcheckningsläge. Se “Sign in
with your YouTube account” (incheckning
på ditt YouTube konto) på sidan 71 för mera
information.
Lokalsida – Välj ditt lands videor som du vill
se. Länderna i förteckningen på [Lokalsida]
menyn kan vara annorlunda än de som
förekommer på din YouTube webbsida.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 69
2010.4.7 2:58:2 PM
70
Användning
Använda det virtuella tangentbordet
Knappsatsläge
På det virtuella tangentbordet finns två sätt
att skriva in ett tecken. Tryck på den gul (Y)
färgade knappen för att växla display mellan
tangentbordsläge och knappsatsläge.
Denna inställning gör det möjligt för dig
att skriva in bokstäver genom att trycka
på knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på
knapparna för den bokstav du behöver skriva,
en gång, två gånger, tre eller fyra gånger tills
bokstaven visar sig.
Tangentbordsläge
Använd U/u/I/i för att välja bokstav på
skärmen och tryck sedan ENTER ( ) för att
bekräfta valet.
4
Användning
Knapp
Drift
CLEAR
Raderar tecknet före markören.
[Avbryt] – Återgå till föregående skärmbild.
REPEAT
[Mellanslag] – Fogar in ett mellanslag vid
markören.
Fogar in ett mellanslag vid
markören.
m/M
Ändra teckensatsen på
fjärrkontrollen (#+-=&, 123,
ABC eller abc)
[Tillbaka] – Raderar tecknet före markören.
[ABC / abc / #+-=&] – Ändra den virtuella
tangentbordsinställningen till att skriva versala
bokstäver, små bokstäver eller symboler.
Tryck CLEAR för att ta bort alla inskrivna tecken.
OBS
Nyckelsatsläget är tillgängligt enbart i [YouTube]
och[Picasa Web Albums] funktionerna.
För att skriva in ett tecken med accent:
1. Välj en bokstav och använd U/u/I/i på
det virtuella tangentbordet.
2. Tryck på INFO/DISPLAY ( ) för att visa
tilläggsteckensatsen.
3. Använd I/i för att välja tecken och tryck
sedan på ENTER ( ).
Tillgängliga språk som kan användas i
tangentbordsläge är följande: Engelska,
spanska, italienska, franska, tyska, holländska,
portugisiska, svenska, polska och tjeckiska.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 70
2010.4.7 2:58:3 PM
Användning
Videosökning
Du kan söka videor genom att skriva in sökord
på upp till 128 tecken.
1. Använd I/i för att välja [Sök] alternativet
ur menyn och tryck sedan ENTER ( ) för att
visa det virtuella tangentbordet.
Hänvisning till “Använda det virtuella
tangentbordet”, använda det virtuella
tangentbordet, på sidorna 70.
71
3. När Du har slutat mata in användarnamn
och lösenord, välj [OK] och tryck ENTER ( )
för att checka in.
4. Om du vill logga ut, välj [Logga out] från
YouTube-menyn och tryck på ENTER ( ).
Denna enhet kan automatiskt spara upp till 5
användarnamn som tidigare lagts in. Listan på
identiteter visas när du väljer alternativ [Logga
in].
Välj ett sparat användarnamn ur
förteckningen och tryck ENTER ( ) för att
visa tangentbordsmenyn med det valda
användarnamnet inskrivet. Nu återstår bara att
skriva in lösenordet för inloggning.
När du matar in ett tecken, ett maximum
om 5 föreslagna ord kommer att visas.
4
Logga in med ditt YouTube-konto
Välj [X] symbol och tryck ENTER ( ) för att ta
bort det lagrade användarnamne.
Användning
2. När du är klar med att skriva in sökorden
väljer du [OK] och trycker på ENTER ( ) för
att visa listan på relevanta videor.
För att kunna titta på videor i din videolista
[Favorit] på YouTube-servern med ditt konto
måste du logga in med ditt YouTube-konto.
1. Använd I/i för att välja [Logga in]
alternativet ur menyn och tryck sedan
ENTER ( ) för att visa det virtuella
tangentbordet.
2. Använd U/u/I/i för att välja tecken och
tryck sedan på ENTER ( ) för att bekräfta
ditt val på det virtuella tangentbordet.
Hänvisning till “Använda det virtuella
tangentbordet”, använda det virtuella
tangentbordet, på sidorna 70.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 71
2010.4.7 2:58:3 PM
72
Användning
Picasa webbalbum
Njut av fotoalbum från vänner och familj på
Picasa online service.
Se Picasa webbalbum på din TV
1. Välj [Picasa Web Albums] alternativet på din
spelare i [NetCast] menyn och använd I/i
och tryck sedan ENTER ( ).
Alternativ medan du ser på ett foto
Du kan använda olika alternativ under tiden du
ser på ett foto i helskärmsformat.
1. Under tiden du ser på ett foto i
helskärmsformat, tryck INFO/DISPLAY ( )
för att visa menyn med alternativ.
2. Välj ett alternativ och använd U/u.
Fotografierna visas på skärmen.
2. Använd U/u/I/i för att välja foto och
tryck sedan ENTER ( ) för att se fotot i
helskärmsformat.
4
Användning
Knapp
Drift
B
Starta ett bildspel.
INFO/
DISPLAY
Visa menyn för fotoalternativ.
X
Pausar ett bildspel. För att
återgå till bildspel, tryck B
igen.
x
Stoppar bildspelet och återgår
till Picasa menyn.
I/i
Går till nästa eller föregående
foto.
a
b
c
d
e
f
g
a Aktuellt foto/totalt antal fotografier –
Använd I/i för att se föregående/nästa
foto
b Bildspel – Tryck på ENTER ( ) för att
starta eller pausa bildspelet.
c Addera till listan NetCast vänner – Lägg
till en aktuell fotoägare till min vänlista.
d Rotera – Tryck på ENTER ( ) för att rotera
fotografiet medsols.
e Zoom – Tryck på ENTER ( ) för att visa
[Zoom] menyn.
f Effekt – Använd I/i för att välja
övergångseffekt mellan fotografier i
bildspelet.
g Hastighet – Använd I/i för att välja
fördröjningshastighet mellan fotografier i
bildspelet.
3. Tryck på RETURN (O) för att gå ur
alternativmenyn.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 72
2010.4.7 2:58:4 PM
Användning
Om Picasa menyn
Tillägg av vänner
Det finns olika alternativ i Picasa menyn.
Använd U/u/I/i för att välja menyalternativ
och tryck sedan ENTER ( ) för att välja
alternativ enligt beskrivning nedan.
Om du lägger till dina vänner i [NetCast
Vänner] menyn kan du direkt se dina vänners
publika fotografier.
Hem – Den utvalda fotoförteckningen
kommer att visas.
NetCast Vänner – En förteckning över dina
vänner kommer att visas.
Mina foto – Visar fotografierna organiserade
i mitt Picasa webbalbum. Detta alternativ är
tillgängligt endast när enheten befinner sig i
incheckningsläge.
Favoriter – Visar upp till 50 favorit web
album som är arrangerade i Picasa’s webserver på ditt konto. Detta alternativ är
tillgängligt endast när enheten befinner sig i
incheckningsläge.
Logga in (Logga out) – Visar det virtuella
tangentordet för incheckning eller återgår till
utchecknings status (sidan 74)
OBS
1. Välj [NetCast Vänner] på Picasa menyn och
använd U/u/I/i, tryck sedan på
ENTER ( ).
2. Tryck på ENTER ( ) för att visa det virtuella
tangentbordet.
3. Skriv in ett namn med hjälp av det virtuella
tangentbordet.
Hänvisning till “Använda det virtuella
tangentbordet”, använda det virtuella
tangentbordet, på sidorna 70.
4. Välj [OK] och använd U/u/I/i,, tryck
sedan på ENTER ( ) för att visa din väns
webbalbum.
4
Användning
Sök – Skriv in ett sökord för att hitta angivet
foto. Det virtuella tangentbordet kommer att
visas (sid 74).
73
OBS
• Om du vill ta bort din vän från förteckningen,
tryck på grön (G) färgad knapp medan albumet
väljs.
• Om du vill lägga till flera vänner, tryck röd (R)
färgad knapp på företeckningen.
• Du kan lägga till fler webb album från dina
vänner - up till 50.
Foto som visas i [Mina foto] och [Favoriter] kan
skilja sig från foto från en webbläsare på PC.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 73
2010.4.7 2:58:4 PM
74
Användning
Söka efter fotografier
Du kan skriva in ett sökord för att hitta ett sökt
foto.
1. Välj [Sök] i Picasa menyn och använd
U/u/I/i, tryck sedan på ENTER ( ).
2. Skriv in ett sökord och använd det virtuella
tangentbordet.
Hänvisning till “Använda det virtuella
tangentbordet”, använda det virtuella
tangentbordet, på sidorna 70.
3. Välj [OK] och använd U/u/I/i, tryck sedan
på ENTER ( ) för att se sökresultatet.
OBS
Sökresultatet från spelaren kan skilja sig från
sökresultatet från en webbläsare i en PC.
3. Skriv in lösenordet med hjälp av det
virtuella tangentbordet och tryck sedan på
ENTER ( ) medan [OK] är valt.
Ditt webbalbum kommer upp på skärmen.
4. Om Du vill checka ut, välj [Logga out] i
Picasa menyn och tryck sedan på
ENTER ( ).
Denna enhet kan automatiskt lagra upp till 5
användarnamn som tidigare blivit incheckade.
Förteckningen över användarnamn kommer
upp när du väljer [Logga in].
Välj ett sparat användarnamn i förteckningen
och tryck på ENTER ( ) för att visa det
virtuella tangentbordet med det valda
användarnamnet inskrivet. Du behöver då bara
skriva in lösenordet för att checka in.
4
Användning
Incheckning på ditt konto
För att visa fotografier i ditt webbalbum på
skärmen måste du checka in på ditt Picasa
konto.
1. Välj [Logga in] på Picasa menyn och använd
U/u/I/i, tryck sedan på ENTER ( ).
Välj symbolen [X] och tryck på ENTER ( ) för
att ta bort det sparade namnet.
2. Skriv in ditt användarnamn med hjälp av
det virtuella tangentbordet och tryck sedan
på ENTER ( ) medan [OK] är valt.
Hänvisning till “Använda det virtuella
tangentbordet”, använda det virtuella
tangentbordet, på sidorna 70.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 74
2010.4.7 2:58:5 PM
Användning
Använda AccuWeather
75
5. Välj en stad och använd U/u/I/i, och tryck
sedan på ENTER ( ).
6. Använd U/u/I/i för att välja [Hem]
tryck sedan på ENTER ( ) för att se
väderinformation för staden som du har
valt.
Se online lokala och globala väderleksutsikter
från AccuWeather.com.
Att se väderinformation
1. Välj [AccuWeather] alternativet på din
spelare i [NetCast] menyn och använd I/i
och tryck sedan ENTER ( ).
Menyn för val av stad kommer upp på
skärmen.
Tryck på röd (R) färgad knapp för att
växla bild mellan Fahrenheit och Celsius
termometer.
7. Använd I/i för att välja föregående eller
nästa stad och tryck sedan ENTER ( ) för att
se väderinformationen.
2. Tryck på ENTER medan [Lägg till stad till
favoritlistan städer] väljs.
3. Välj en region och använd U/u och tryck
sedan på ENTER ( ).
OBS
Användning
Detta steg fungerar bara när du lägger till
fler än en stad till favoritlistan [Fav.stad].
4
• Väderinformation är inte alltid korrekt.
• Väderinformationen kan komma att visas på
engelska om ditt språk inte finns tillgängligt på
AccuWeather tjänsten.
4. Välj ett land och använd U/u/I/i, tryck
sedan på ENTER ( ).
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 75
2010.4.7 2:58:6 PM
76
Användning
Lägg till fler städer
1. Använd I/i för att välja [Fav.stad] i
AccuWeather menyn och tryck sedan på
ENTER ( ).
2. Tryck på ENTER ( ) medan [Lägg till stad till
favoritlistan städer] är vald.
3. Välj en region, land och stad och använd
U/u/I/i och tryck på ENTER ( ).
4
4. Upprepa stegen 2-3 för att lägga till upp till
5 städer.
Användning
Välj symbolen [X] och tryck sedan på
ENTER ( ) för att ta bord en sparad
favoritstad.
5. Använd U/u för att välja en stad från
förteckningen på [Fav.stad] och tryck
ENTER ( ) för att visa
väderleksinformationen.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 76
2010.4.7 2:58:7 PM
Underhåll
77
5
Underhåll
Noteringar på skivor
Hantering av enheten
Hantering av skivor
Vid leverans av enheten
Spara ursprunglig kartong och
förpackningsmaterial. Om du behöver skicka
enheten, packa den för maximal säkerhet i den
förpackning, som den kom i från fabriken.
Fäst aldrig papper eller tejp på skivan.
Håll utvändiga ytor rena.
Använd inte lättantändliga vätskor som
insektsspray nära enheten.
Efter uppspelning, förvara skivan i sitt fack.
Utsätt inte skivan för direkt solljus eller
värmekällor och lämna den aldrig i en parkerad
bil exponerad mot direkt solljus.
•
Torka inte enheten med tryck då denna kan
skadas.
•
Lämna inte gummi eller plastprodukter i
kontakt med enheten under längre tid.
Rengöring av skivor
Rengöring av enheten
För att rengöra spelaren använd en mjuk,
torr tygtrasa. Om ytorna är mycket smutsiga,
använd en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt
tvättmedel. Använd inga starka lösningar som
alkohol, benzen eller tinner eftersom dessa kan
skada ytan på enheten.
Använd inte starka lösning som alkohol,
benzen, tinner, kommersiellt tillgängliga
rengöringsmedel eller anti-statisk spray avsedd
för äldre vinylskivor.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 77
5
Underhåll
•
Förvaring av skivor
Underhåll av enheten
Enheten är en högteknologisk
precisionsapparat. Om den optiska pickup
linsen och hårddiskenhet en är smutsiga eller
slitna, kan bildkvaliteten försämras. För detaljer
ta kontakt med närmaste, auktoriserade
servicecenter.
2010.4.7 2:58:7 PM
78
Felsökning
6
Felsökning
Allmänt
6
Felsökning
Går ej att sätta på enheten.
•
Sätt i nätsladden i vägguttaget ordentligt.
Enheten startar inte
uppspelning.
•
Sätt in en spelbar skiva. (Kontrollera skivtyp, färgsystem och
regionkod.)
•
Lägg in skivan med uppspelningssidan nedåt.
•
Lägg i skivan i skivfacket på rätt sätt inom styrningen för
skivan.
•
Rengör skivan.
•
Annullera klassificeringsfunktionen eller ändra
klassifikationsnivån.
Vinkeln kan inte ändras.
•
Multi-vinklar registreras inte in på DVD som spelas upp.
Ett undertitelspråk kan inte
ändras eller tas bort.
•
Undertitlar spelas inte in på DVD Video under uppspelning.
Kan inte spela MP3/WMA/
JPEG/DivX filer.
•
Filerna är inte inspelade i ett format som enheten kan spela
upp.
•
Enheten stöder inte den här filmens codec.
•
Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på enheten.
•
Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten.
•
Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
•
Batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas.
Fjärrkontrollen fungerar
inte på rätt sätt.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 78
2010.4.7 2:58:7 PM
Felsökning
79
Bild
Det finns inte någon bild.
Bildbrus förekommer
•
Välj en lämplig video ingångsinställning på TV så att bilden
från enheten syns på TV skärmen.
•
Kontrollera videoanslutningen.
•
Kontrollera att [HDMI-färginst.] i [Inställn.] menyn är
inställd på rätt funktion som stämmer överens med din
videoanslutning.
•
Din TV stöder inte upplösningen som du har ställt in på
spelaren. Ändra till en upplösning som din TV accepterar .
•
HDMI OUT kontakten på din spelare är ansluten till en DVI
enhet som inte stöder skydd av copyright.
•
Du spelar en skiva inspelad i ett annat färgsystem än det i din
TV.
•
Ställ in en upplösning som din TV accepterar.
•
Enheten är i scanningsläge, långsamt läge eller i pausläge.
•
Ljudvolymen är låg.
•
Kontrollera kabelanslutningen till högtalaren. (sidorna 19)
Ljud
Det finns inte något ljud
eller ljudet är förvrängt.
6
Felsökning
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 79
2010.4.7 2:58:8 PM
80
Felsökning
Nätverk
BD-LIVE-funktionen
fungerar inte.
•
Den anslutna USB enheten kanske inte har tillräckligt
utrymme. Anslut USB enhet som har minst 1 GB fritt
utrymme.
•
Kontrollera att enheten är rätt ansluten till lokalt nätverk och
har åtkomst till Internet (se sidan 27-32).
•
Ditt bredband är inte snabbt nog för att kunna använda BDLIVE egenskaperna. Kontakta din internet-leverantör och öka
bredbandshastigheten rekommenderas.
•
[BD direktkoppling ] alternativet i [Inställn.] menyn är inställt
på [Förbjudet]. Ställ in alternativet [Tillåtet].
Tjänster med streaming
•
video (som YouTube etc.)
stoppar ofta för att “buffra”
under uppspelning.
6
Ditt bredband är inte snabbt nog för att hantera tjänster med
streaming videor. Kontakta din internet-leverantör och öka
bredbandshastigheten rekommenderas.
Felsökning
Delad mappar eller filer
från din PC eller media
server visas inte i [Start]
menyn.
•
Brandväggen eller anti-virus programmet på din media
server arbetar. Stäng av brandväggen eller anti-virus
programmet på din PC eller media server.
•
Spelaren är inte ansluten till LAN (local area network) som din
PC är ansluten till.
Kan inte ansluta spelaren
till åtkomstpunkten eller
till den trådlösa LANroutern.
•
Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att
hushållsapparater använder radiofrekvenser. Flytta bort
spelaren från hushållsapparaterna.
Åtkomstpunkten visas
inte i förteckningen över
“Access point name”.
•
Åtkomstpunkten eller den trådlösa LAN-routern skickar inte
ut sin SSID. Ställ in din åtkomstpunkt för att skicka sin SSID
genom din dator.
Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Kundsupport
Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara för att förbättra dess funktion och/eller
lägga till nya funktioner. För att få det senaste programmet för denna spelare (om uppdateringar
har gjorts) besöker du http://lgservice.com. eller kontaktar LG Electronics kundservice.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 80
2010.4.7 2:58:8 PM
Bilaga
81
7
Bilaga
Manövrering av
en TV med den
medlevererade
fjärrkontrollen
Det går att styra TV:n med knapparna nedan.
Inställning av fjärrkontrollen
för att styra din TV
Du kan styra din LG/GoldStar TV med den
medföljande fjärrkontrollen.
Håll ned TV POWER knappen och tryck PR/CH
U/u. Släpp upp knappen TV POWER för att
avsluta inställningen.
Vid byte av batterier i fjärrkontrollen kan det bli
nödvändigt att ställa in den på nytt.
TV Kontrollknappar
Drift
1 (TV Power)
Slå på och stänga av TV:n.
AV/ INPUT
Växla TV:ns ingångskälla
mellan TV:n och en annan
ingångskälla.
VOL +/-
Justera TV:ns volym.
PR/CH U/u
Bläddra upp eller ner
genom lagrade kanaler.
Bilaga
Knapp
7
OBS
Beroende på den enhet som ansluts kan du
eventuellt inte styra TV:n med en del av knapparna.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 81
2010.4.7 2:58:8 PM
82
Bilaga
Förteckning Areakoder
Välj landskod i listan.
Land
Afghanistan
Bilaga
7
Kod Land
AF Fiji
Kod Land
Kod Land
Kod
FJ Monaco
MC Singaporee
SG
SK
Argentina
AR Finland
FI Mongoliet
MN Slovakien
Australien
AU Frankrike
FR Marocko
MA Slovenien
SI
Österrike
AT Tyskland
DE Nepal
NP Sydafrika
ZA
Belgien
BE Storbritannien
GB Nederländerna
NL Sydkorea
KR
Bhutan
BT Grekland
GR Nederländska
GL Antillerna
Bolivia
BO Grönland
Brasilien
BR Hong Kong
Kambodja
KH Ungern
Kanada
CA Indien
Chile
CL Indonesien
Kina
CN Israel
Colombia
CO Italien
Kongo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japan
Kroatien
HR Kenya
Tjeckiska republiken CZ Kuwait
Danmark
DK Libyen
HK Nya Zeeland
HU Nigeria
IN Norge
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippinerna
KE Polen
KW Portugal
LY Rumänien
LU Ryssland
Equador
EC Luxemburg
Egypten
EG Malaysia
El Salvador
SV Maldiverna
MY Saudiarabien
MV Senegal
Etiopien
ET Mexiko
MX
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 82
Spanien
ES
AN Sri Lanka
NZ Sverige
LK
NG Schweiz
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thailand
PK Turkiet
TH
PA Uganda
PY Ukraina
UG
PH USA
PL Uruguay
PT Uzbekistan
RO Vietnam
RU Zimbabwe
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
SA
SN
2010.4.7 2:58:9 PM
Bilaga
83
Förteckning med språkkoder
Använd denna förteckning för att mata in önskat språk i följande initiala inställning: [Skivljud],
[Skivans undertext] och [Skivmeny].
Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod
Afar
6565
Franska
7082
Litauiska
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Frisiska
7089
Makedonska
7775
Singalesiska
8373
Albanska
8381
Galiska
7176
Malagasy
7771
Slovakiska
8375
Amehariska
6577
Georgiska
7565
Malajiska
7783
Slovenska
8376
Arabiska
6582
Tyska
6869
Malayalam
7776
Spanska
6983
Armenska
7289
Grekiska
6976
Maoriska
7773
Sudanesiska
8385
Assamesiska
6583
Grönländska
7576
Marathiska
7782
Swahili
8387
Aymara
Guarani
7178
Moldaviska
7779
Svenska
8386
Gujarati
7185
Mongoliska
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Baskiska
6985
Hebreiska
7387
Nepalesiska
7869
Tamil
8465
Bengaliska, Bangla
6678
Hindi
7273
Norska
7879
Telugu
8469
Ungerska
7285
Oriya
7982
Thailändska
8472
Bhutani
6890
Isländska
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bihari
6672
Indonesiska
7378
Pashto, Pushto 8083
Turkiska
8482
Bretonska
6682
Interlingua
7365
Persiska
7065
Turkmeniska
8475
Bulgariska
6671
Irländska
7165
Polska
8076
Twi
8487
Burmesiska
7789
Italienska
7384
Portugisiska
8084
Ukrainska
8575
Vitryska
6669
Japanska
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Kinesiska
9072
Kannada
7578
Rätro-romanska 8277
Uzbekistanska
8590
Kroatiska
7282
Kashmiri
7583
Rumänska
8279
Vietnamesiska
8673
Tjeckiska
6783
Kazakstanska
7575
Ryska
8285
Volapük
8679
Danska
6865
Kirghisiska
7589
Samoanska
8377
Walesiska
6789
Holländska
7876
Koreanska
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Engelska
6978
Kurdish
7585
Skotsk gaeliska 7168
Xhosa
8872
Esperanto
6979
Laotiska
7679
Serbiska
8382
Jiddish
7473
Estländska
6984
Latin
7665
Serbokroatiska 8372
Yoruba
8979
Färöiska
7079
Lettiska
7686
Shona
Zulu
9085
Fiji
7074
Lingala
7678
Finska
7073
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 83
8378
Bilaga
6588
Azerbadzjanska 6590
7
2010.4.7 2:58:9 PM
84
Bilaga
Uppdatering av
mjukvara för
nätverket
Alternativ 2:
Meddelande om uppdatering av
nätverk
Uppdat program
Från tid till annan, prestandaförbättringar
och/eller tillkommande egenskaper eller
tjänster kan vara tillgängliga för enheter som är
anslutna till ett hemmanätverk med bredband.
Om det finns ny programvara tillgänglig och
enheten är ansluten till hemmanätverk med
bredbandsuppkoppling, kommer spelaren att
informera dig om uppdateringar enligt följande:
Alternativ 1:
Du kan uppdatera spelaren med den senaste
programvaran för att förbättra funktionen
och/eller lägga till nya egenskaper. Du kan
uppdatera programvaran genom att ansluta
enheten direkt till uppdateringsservern för
programvaran.
VIKTIGT
• Innan uppdatering av mjukvaran i din spelare, ta
bort ev. skiva och USB-enhet från spelaren.
1. Uppdateringsmenyn kommer upp på
skärmen när du sätter på spelaren.
• Innan du börjar uppdateringen av programvara
i din spelare, stäng av spelaren och sedan slå på
den igen.
2. Använd I/i för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på ENTER ( ).
• Under uppdateringen får du inte stänga
av spelaren eller strömmen eller trycka ner
någon knapp.
• Om du avbryter uppdateringen, stäng av
strömmen och slå på igen för att få stabil
funktion.
Bilaga
7
Om programvaruuppdateringen är tillgänglig
på uppdateringsservern, kommer
“Uppdatering” ikonen upp nedtill i startmenyn.
Tryck på den blå (B) knappen för att starta
uppdateringsrutinen.
• Denna enhet kan inte uppdateras till föregående
programversion.
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 27).
[OK]
Startar uppdateringen av programvara.
[Avbryt]
Gå ur uppdateringsmenyn och visa den vid
nästa uppstartning.
2. Välj [Program] alternativet i [Inställn.] menyn
och tryck på ENTER ( ).
3. Välj [Uppdatering] alternativet och tryck på
ENTER ( ).
[Göm!]
Gå ur uppdateringsmenyn och meny
kommer inte att visa sig på nytt förrän
nästa mjukvara har laddats ned i
uppdateringsservern.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 84
2010.4.7 2:58:10 PM
Bilaga
85
8. Välj [OK] för att börja uppdateringen.
(Om du väljer [Avbryt] avslutas
uppdateringen och den nedladdade filen
kommer inte att kunna användas. För att
uppdatera programmet nästa gång, måste
uppdateringsrutinen göras om från början.)
Spelaren kommer att kontrollera senaste
uppdatering.
VIKTIGT
Stäng inte av strömmen under
programuppdateringen.
OBS
• Om du trycker på ENTER ( ) medan apparaten
letar efter uppdateringen avslutas processen.
• Om det inte finns någon uppdatering tillgänglig
kommer meddelandet ”Ingen uppdatering
hittades.” att visas. Tryck på ENTER ( ) för att gå
tillbaka till menyn [Startmeny].
4. Om en nyare version förekommer, kommer
meddelande “En ny uppdatering hittades.
Vill du ladda ner den?” kommer upp.
OBS
Om det i programvaran även finns en
drivrutinsuppdatering kan skivenheten öppnas
under processen.
9. När uppdateringen är slutförd, kommer
meddelandet “Uppdatering är slutförd.” att
visas och enheten stängs av automatiskt
efter 5 sekunder.
10. Slå på enheten igen. Nu fungerar systemet
med den nya programversionen.
5. Välj [OK] för att ladda ner uppdateringen.
(Väljer du [Avbryt] avbryts uppdateringen.)
6. Spelare börjar nedladdningen av den
senaste uppdateringen från servern.
(Nerladdningen kommer att ta flera minuter
beroende på uppläggningen av ditt
hemmanätverk)
Funktionen Uppdatering programvara kanske
inte fungerar på rätt sätt beroende på dina
Internetförhållanden. Om så är fallet kan du skaffa
den senaste programvaran från auktoriserat LG
Electronics Service Centre och sedan uppdatera
din spelare. Se ”Kundsupport” på sid. 80.
Bilaga
OBS
7
7. När nedladdningen är slutförd kommer
meddelandet “Nedladdning är slutförd. Vill
du uppdatera? kommer upp.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 85
2010.4.7 2:58:10 PM
86
Bilaga
Video utdata upplösning
När det icke kopieringskyddade mediet spelas upp
Video ut
HDMI OUT
Upplösning
576i
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI Ansluten
HDMI avbruten
576p
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
1080i
Vid uppspelning av media som är kopieringsskyddad
Video ut
HDMI OUT
Upplösning
576i
576p
HDMI avbruten
576i
576p
576p
720p
720p
576i
576p
1080i
1080i
576i
576p
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
576p
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
576p
HDMI OUT-anslutning
Bilaga
7
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI Ansluten
•
Faktisk upplösning av HDMI OUT ändras till
576p för upplösningen 576i.
•
Upplösningen ställs i läge [Auto] om du
väljer en upplösning manuellt och därefter
ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte
kan hantera den upplösningen.
•
Om du väljer en upplösning som
din TV inte accepterar, kommer att
varningsmeddelande att visas. Om du efter
ändring av upplösning inte kan se bild,
vänta i 20 sekunder och upplösningen
kommer automatiskt att återgå till
föregående upplösning.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 86
576p
•
Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan
automatiskt ställas in för antingen 24 Hz
eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns
egenskap och inställningar och baserat på
normal video-bildfrekvens för informationen
på BD-ROM-skivan.
COMPONENT VIDEO OUTanslutning
BD eller DVD video strömning kan förhindra en
uppskalning med analog utgång.
VIDEO OUT-anslutning
Upplösningen från uttaget VIDEO OUT är alltid
576i.
2010.4.7 2:58:11 PM
Bilaga
87
Varumärken och licenser
“Blu-ray Disc” är ett varumärke.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
licensing LLC.
”BD-LIVE” logotypen är ett varumärke som tillhör
Blu-ray Disc association.
”DVD Logo” är ett varumärke som tillhör DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Java och Java-baserade varumärken och loggor är
varumärken och registrerade varumärken från Sun
Microsystems, Inc. i USA och andra länder.
DLNA®, DLNA Logon och DLNA CERTIFIED®
är varumärken, servicemärken eller
certifieringsmärken tillhöriga Digital Living
Network Alliance.
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic, och dubbel-D symbolen är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
Wi-Fi certifierade logotypen är ett certifierat
varumärke tillhörigt Wi-Fi Alliance.
Tillverkad på licens under följande patent i
USA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 & andra U.S. och
världsomspännande patent & patentansökningar.
DTS är ett inregistrerat varumärke och DTS logotyp,
Symbol, DTS-HD och DTS-HD Master Audio |
Essential är varumärken som tillhör DTs, Inc. ©
1996-2008 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 87
DivX är ett inregistrerat varumärke tillhörigt DivX,
Inc. och används under licens.
Bilaga
“BONUSVIEW” är ett varumärke från Blu-ray Disc
Association.
7
”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
2010.4.7 2:58:11 PM
88
Bilaga
Logotyperna “AVCHD” och “AVCHD” är varumärken
från Panasonic Corporation och Sony Corporation.
Denna produkt är licensierad under
patentportföljerna AVC och VC-1 för personligt
och icke-kommersiellt användande för att (i)
avkoda video i enlighet med AVC Standard och
VC-1 Standard (“AVC/VC-1 Video”) och/eller
(ii) avkoda AVC/VC-1 Video som kodats av en
konsument som var aktiv i en personlig eller ickekommersiell aktivitet och/eller som erhållits från
en videoproducent med rätt att tillhandahålla
AVC/VC-1 Video. Ingen licens ska ges till eller ska
gälla för något annat användande. Ytterligare
information kan fås från MPEG LA, LLC. Se
http://www.mpegla.com.
iPod är ett varumärke som till Apple Inc och är
registrerat i USA och i andra länder.
Gracenote®, Gracenotes logo och logotyp samt
logotypen “Powered by Gracenote” är antingen
inregistrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Gracenote, Inc. i USA och/eller andra länder.
Musikidentifieringsteknik och relaterade data
tillhandahålls av Gracenote®.
Spara energi
(Extremt låg effektförbrukning)
Ett innovativt energisparsystem i standby läge är
inbyggt i LG’s produkter.
Det förbruker mindre än 0.09 Watt i detta läge.
Därför förbrukas en liten mäng elström även när
enhetens nätkontakt är ansluten.
iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
“Made for iPod” betyder att ett elektroniskt
tillbehör har tagits fram specifikt för iPod och har
certifierats av den som utvecklat tillbehöret ifråga
för att uppfylla Apple’s prestandastandarder.
Bilaga
7
“Works with iPhone” etyder att ett elektroniskt
tillbehör har tagits fram specifikt för iPhone och
har certifierats av den som utvecklat tillbehöret
ifråga för att uppfylla Apple’s prestandastandarder.
Apple är inte ansvarigt för funktionen hos detta
tillbehör eller dess överensstämmelse med
säkerhetsbestämmelser eller lagligen fastställda
standarder.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 88
2010.4.7 2:58:12 PM
Bilaga
Specifikationer
89
Mottagare
• FM Frekvensområde:
87.50 - 108.00 MHz
Allmänt
• Effektbehov:
AC 200-240 V, 50/ 60 Hz
• Strömförbrukning:
95 W
• Dimensioner (B x H x Dj):
Approx. 439 x 67 x 284 mm utan fot
• Nettovikt (approx.):
4.2 kg
Förstärkare
• Strömindikator: (4 Ω), (TOPP)
Total
560 W
Front
180 W x 2
Subwoofer
200 W (Passive)
• Strömindikator: (4 Ω), (RMS), THD 10 % (4 Ω/ 3 Ω)
Total
500 W
Front
160 W x 2
Subwoofer
180 W (Passive)
• Driftstemperatur:
41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)
• Driftsfuktighet:
5 % to 90 %
• Bus-effekt (USB):
DC 5 V
500 mA
System
• Laser:
Halvledarlaser,
Våglängd: 405 nm / 650 nm
Indata/Utdata
• Signalsystem:
Standard NTSC/PAL colour TV system
• VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω, synk negativ, RCA jack x 1
• Frekvensrespons:
20 Hz to 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, synk negativ, RCA jack x 1,
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
• Signal-till-brus förhållande:
Mer än 85 dB
• Analogue AUDIO IN:
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
• DIGITAL IN (OPTICAL 1/2):
3 V (p-p), Optical jack x 2
• PORT. IN:
0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack)
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 89
• Total harmonisk förvrängning:
0.05 % at 1 W
Bilaga
• HDMI IN/OUT (video/audio):
19 pin (HDMI standard, Typ A, Version 1.3)
• Dynamiskt område:
Mer än 95 dB
• LAN port:
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
• Trådlös LAN (invändig antenn):
Integrerad IEEE 802.11n (2.4 GHz band) trådlös
nätverksåtkomst, kompatibel med 802.11b/g Wi-Fi
nätverk.
7
2010.4.7 2:58:12 PM
90
Bilaga
Högtalare
• Fronthögtalare (Vänster/Höger)
Typ:
2 vägs 3 högtalare
Impedans:
4Ω
Ingående effekt:
180 W
Max ingående effekt:
360 W
Nettodimensioner
250 x 756 x 165 mm
(B X H X D):
Nettovikt:
1.75 kg
• Subwoofer
Typ:
Impedans:
Ingående effekt:
Max ingående effekt:
Nettodimensioner
(B X H X D):
Nettovikt:
1 vägs 1 högtalare
3Ω
200 W
400 W
196 x 394 x 320 mm
5.8 kg
Bilaga
7
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 90
2010.4.7 2:58:12 PM
Bilaga
VIKTIG INFORMATION
AVSEENDE
NÄTVERKSTJÄNSTER
VÄNLIGEN LÄS IGENOM NOGGRANT. ANVÄNDANDE
AV NÄTVERKSTJÄNSTERNA LYDER UNDER FÖLJANDE
VILLKOR.
Användande av nätverkstjänsterna kräver en
Internetanslutning, vilken säljs separat och som
du ensam ansvarar för. Nätverkstjänsterna kan
vara begränsade eller inskränkta beroende på
kvalitet, funktioner och tekniska begränsningar i din
Internettjänst.
Nätverkstjänsterna tillhör utomstående och kan
vara skyddade av upphovsrätt, patent, varumärke
och/eller annan immaterialrätt. Nätverkstjänsterna
tillhandahålls enbart för din personliga och ickekommersiella användning. Om du inte särskilt har
beviljats behörighet av respektive innehållsägare
eller tjänsteleverantör ska du inte på något sätt eller
på något medium modifiera, kopiera, ge ut på nytt,
överföra, lägga upp, sända, översätta, sälja, skapa
härlett arbete, utnyttja eller distribuera innehåll eller
tjänster som kan nås via denna produkt.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 91
UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ELLER DOKTRIN, VARE
SIG ENLIGT KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR
ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA LG HÅLLAS ANSVARIGA
GENTEMOT DIG ELLER UTOMSTÅENDE FÖR DIREKT,
INDIREKT, OAVSIKTLIG, SÄRSKILD, LAGSTADGAD,
DÄRAV FÖLJANDE SKADA ELLER ANNAN SKADA
ELLER AVGIFTER FÖR JURIDISKT OMBUD ELLER
OMKOSTNADER AVSEENDE ELLER SOM HAR SIN
UPPRINNELSE I NÄTVERKSTJÄNSTERNA, ÄVEN OM
MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA AVISERATS ELLER
OM SÅDAN SKADA RIMLIGEN SKULLE HA KUNNAT
FÖRUTSES.
Nätverkstjänsterna kan avslutas eller avbrytas när
som helst och LG lämnar inga garantier för att
nätverkstjänst förblir tillgänglig för vilken tidsperiod
som helst. Användande av nätverkstjänsterna
kan lyda under respektive utomstående
tjänsteleverantörs tilläggsvillkor. Nätverkstjänsterna
sänds av utomstående med hjälp av nätverk och
sändningsresurser som LG inte har någon kontroll
över. LG FRISKRIVER SIG SPECIELLT FRÅN NÅGOT
SOM HELST ANSVAR ELLER ANSVARSSKYLDIGHET
BETRÄFFANDE AVBROTT ELLER AVSTÄNGNING AV
NÄTVERKSTJÄNST.
LG ska varken vara ansvariga eller ansvarsskyldiga
för kundservice avseende nätverkstjänsterna. Frågor
eller önskemål ska riktas direkt till de respektive
leverantörerna av nätverkstjänster.
”Nätverkstjänst(er)” avser utomståendes tjänster
som kan nås via denna produkt, inkluderande men
inte begränsande till, data, programvara, länkar,
meddelanden, video och annat innehåll som hittas
därpå eller används i samband därmed.
”LG” avser LG Electronics, Inc., dess moderbolag
och alla deras respektive dotterbolag, filialer och
relaterade bolag världen över.
Bilaga
LG ANSVARAR INTE FÖR DITT ANVÄNDANDE AV
NÄTVERKSTJÄNSTERNA. NÄTVERKSTJÄNSTERNA
TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. SÅ LÅNGT
DET ÄR MÖJLIGT INOM LAGENS RAMAR LÄMNAR LG
INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG (i) BETRÄFFANDE
RIKTIGHETEN, GILTIGHETEN, AKTUALITETEN,
LAGLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS
NÄTVERKSTJÄNST SOM BLIVIT TILLGÄNGLIG
VIA DENNA PRODUKT; ELLER (ii) ATT
NÄTVERKSTJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER
ANDRA KOMPONENTER SOM KAN INFEKTERA ELLER
SKADA DENNA PRODUKT, DIN DATOR, TELEVISION,
ANNAN UTRUSTNING ELLER NÅGON ANNAN
EGENDOM. LG FRISKRIVER SIG SPECIELLT FRÅN
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE
MEN INTE BEGRÄNSANDE TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL.
91
7
2010.4.7 2:58:13 PM
92
Bilaga
Meddelande om Open
Source-mjukvara
Följande GPL körbara och GPL bibliotek använda
i denna produkt är föremål för GPL2.0/LGPL2.1
licensöverenskommelser:
GPL KÖRBARA: Linux kernel 2.6, bash, busybox,
cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils,
net-tools, procps, samba-3.0.25b, sysutils, tcpdump,
tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd
LGPL BIBLIOTEK: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo,
ffmpeg, iconv, libusb, mpg123
gSOAP Public License 1.3 BIBLIOTEK: gsoap
LG Electronics erbjuder sig lämna källkod till dig på
en CD-ROM för en kostnad som täcker kostnaden
för att genomföra en dylik distribution som
mediakostnad, frakt och hanteringskostnader efter
en e-mailframställning till LG Electroncis på:
[email protected]
Detta erbjudande gäller under en tid av tre (3) år från
datum för denna leverans från LG Electronics.
Du kan erhålla en kopia av GPL. LGPL licensen från
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.html och http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html.
Bilaga
7
Du kan också erhålla en kopia av gSOAP’s publika
licens http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.
Denna mjukvara är delvis baserad på arbete av
oberoende JPEG Group copyright © 1991 – 1998,
Thomas G. Lane.
Denna produkt innefattar
• boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
• c-ares: copyright © 1998 by the Massachusetts
Institute of Technology
• curl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
• expat: copyright © 2006 expat maintainers
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
• jpeg: Denna mjukvara är delvis baserad på arbete
av oberoende JPEG Group copyright © 1991 –
1998, Thomas G. Lane.
• mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn
Randers-Pehrson
• ntp: copyright © David L. Mills 1992-2006
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 92
• OpenSSL:
– kryptografisk mjukvara skriven av Eric Young
([email protected]ryptsoft.com).
– mjukvara skriven av Tim Hudson
([email protected]).
– mjukvara utvecklad av OpenSSL Projekt för
användning i OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org)
• png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• portmap: copyright © 1990 The Regents of the
University of California
• ptmalloc: copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
• UnitTest++: copyright © 2006 Noel Llopis and
Charles Nicholson
• UPnP SDK: copyright © 2000-2003 Intel
Corporation
• strace:
copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
copyright © 1993 Branko Lankester
copyright © 1993 Ulrich Pegelow
copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
• xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
• XML-RPC For C/C++:
• copyright © 2001 by First Peer, Inc. All rights
reserved.
• copyright © 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
• zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and
Mark Adler.
Alla rättigheter förbehållna.
Tillstånd lämnas härmed, utan kostnad, till alla
personer som hämtar en kopia av denna mjukvara
och tillhörande dokumentationsfiler (the “Software”),
att använda “Software” utan restriktioner även utan
begränsningar i rätten att använda, kopiera, ändra,
förena, publicera, distribuera, vidarelicensiera och/
eller sälja kopior av “Software” och att tillåta personer
till vilka “Software” har lämnats att följa dessa villkor:
MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK
UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE
ELLER UNDERFÖRSTÅDA, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT AV GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKEINTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL
FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHTSINNEHAVARA
VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT
ANSVAR, KONTRAKTUELLA, “TORTOR”, PÅ ANNAT
SÄTT, SOM UPPKOMMER UR ELLER SOM EN FÖLJD AV
MJUKVARAN ELLER ANVÄNDNING AV ELLER ANNAN
TRANSAKTION MED “SOFTWARE”.
2010.4.7 2:58:13 PM
Bilaga
Gracenote®
slutanvändaravtal
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål.
Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk
identifierare är att göra det möjligt för Gracenotetjänsten att räkna frågor, utan att veta något om vem
du är. Ytterligare information finns på webbsidan för
Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från
Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information,
inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel
(”Gracenote-data”) från onlineservrar eller inbäddade
databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”)
och för utförande av andra åtgärder.
Du får endast använda Gracenote-data enligt de
avsedda slutanvändarfunktionerna för detta program
eller denna enhet.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns
i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig
rätten att ta bort data från Gracenote-servrarna eller
att ändra datakategorier på grund av något skäl
som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans eller
Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenoteprogramvaran eller Gracenote-servrarna kommer att
fungera utan avbrott. Gracenote har ingen skyldighet
att förse dig med nya, förbättrade eller ytterligare
datatyper eller kategorier som Gracenote kan
tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller
sig rätten att avbryta sina tjänster när som helst.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella
bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera,
överföra eller vidarebefordra denna Gracenoteprogramvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA
ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTEPROGRAMVARAN ELLER GRACENOTE-SERVRARNA PÅ
ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 93
Bilaga
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att använda
Gracenote-data, Gracenote-programvaran och
Gracenote-servrarna kommer att upphöra om du
bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör
samtycker du till att upphöra med all användning
av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och
Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla
Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla
Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter.
Gracenote kommer under inga omständigheter
att ha någon skyldighet att betala dig för
information som du tillhandahåller. Du samtycker
till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets
rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt eget
namn.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER,
VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG I
UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE
RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING
AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA FÖR NÅGRA
FÖLJDSKADOR ELLER FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST
ELLER INKOMSTFÖRLUST.
93
© Gracenote, Inc. 2009
7
2010.4.7 2:58:13 PM
HB965DF-DD.BSWELL_SWE_0479.indd 94
2010.4.7 2:58:13 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement