Acer | P3251 | Acer P3251 Quick Start Guide

 INSTALLATION
USB
D-Sub
5
Video Output
4
2
9
Y
4
D-Sub
USB
3
SD CARD
Y
HDMI
10
6
1
HDMI
DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver
8
7
W R
S-Video Output
 INTERFACE CONNECTOR
SD CARD
E62405SP
R
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
xe l o m
English
Polski
Quick Start
SKRÓCONY PRZEWODNIK
 INSTALLATION
 INSTALACJA
1. Power Cord
2. VGA Cable
3. Composite Video Cable
4. Audio Cable Jack/Jack
5. USB Cable
6. HDMI Cable
7. S-Video Cable
8. Audio Cable Jack/RCA
9. SD card
10.USB disk/stick
1. Przewód zasilający
2. Kabel VGA
3. Kabel composite video
4. Kabel audio gniazdo/gniazdo
5. Kabel USB
6. Kabel HDMI
7. Kabel S-Video
8. Kabel audio gniazdo typu Jack/RCA
9. Karta SD
10.Dysk/Klucz USB
Uwaga: Interfejs złącza zależy od specyfikacji modelu
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
 INTERFACE CONNECTOR
Connecting to a Computer
1.Ensure the projector and your
computer are turned off.
2.Connect one end of the VGA cable
to the “VGA IN” connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the computer
and tighten the screws.
3.Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.
Powering On the Projector
1.Remove the lens cap.
2.Turn on the projector first and then
the computer.
3.Adjust the position, focus and zoom.
4.Run you presentation.
Powering Off the Projector
1.Press the power button twice.
2.Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fan shut
down.
 ZŁACZA INTERFEJSU
Podłączanie do komputerá
1.Upewnić się, czy projector I komputersą
wyłączone.
2.Przyłączyć jeden koniec kabla
zezłączem VGA do złącza “VGA IN”
(Wejście komputerowe) naprojektorze;
drugi koniec tego kablaprzyłączyćdo
gniazda VGA nakomputerze oraz
dokręcić śruby.
3.Przyłáczyć jeden koniec
kablazasilającego do gniazda
zasilaniaprądem przemiennym na
projektorze;drugi koniec tego kabla
przyłączyć doelektrycznego gniazdka
sieciowego.
Włączanie projektora
1.Zdjąć osłonę obiektywu.
2.Najpierw włączyć projector, a
dopieropotem komputer.
3.Dostosować położenie,
wyregulowaćostrość I powiększenie.
4.Uruchomić prezentację.
Wyłączanie projektora
1.Dwukrontnie nacisnąć przyciskzasilania.
2.Nie odłączać kabla zasilania
prądempremiennym od gniazdka dopóki
niewyłączy się wentylator projektora.
Download PDF

advertising