Samsung | SM-A530F/DS | Samsung Galaxy A8 (2018) User Manual (Nougat)

SM-A530F
SM-A530F/DS
Bruksanvisning
Swedish. 12/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
Appar och funktioner
4
6
52 Installera eller avinstallera appar
54Bixby
70Telefon
75Kontakter
79Meddelanden
82Internet
84E-post
85Kamera
100Galleri
106 Always On Display
108 Flera fönster
113 Samsung Pay
117 Samsung Members
118 Samsung Notes
119Kalender
120 Samsung Health
124 S Voice
126Röstinspelning
127 Mina filer
128Klocka
129Kalkylator
130Radio
131 Game Launcher
134Dubbelmeddelande
135 Samsung Connect
139 Dela innehåll
140Google-appar
Läs detta först
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
10 Enhetens layout och funktioner
14Batteri
17 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
23 Minneskort (microSD-kort)
27 Slå på och av enheten
28 Första konfigurationen
30 Samsung account
31 Överföra data från din gamla enhet
35 Förstå skärmen
47Aviseringspanel
49 Ange text
2
Innehållsförteckning
Inställningar
182Google
182Tillgänglighet
183 Allmän hantering
184Programvaruuppdatering
185Bruksanvisning
185 Om telefonen
142Inledning
142Anslutning
143Wi-Fi
146Bluetooth
148Datasparare
148 NFC och betalning
151 Mobil hotspot och Internetdeln.
152SIM-kortshanterare (modeller med
dubbla SIM-kort)
152 Fler anslutningsinställningar
155 Ljud och vibration
156Aviseringar
157Display
158Blåljusfilter
158 Ändra skärmläge eller justera
skärmens färg
160Skärmsläckare
160 Bakgrunder och teman
161 Avancerade funktioner
163Enhetsunderhåll
165Appar
166 Låsskärm och säkerhet
167Ansiktsigenkänning
169 Igenkänning av fingeravtryck
173 Smart Lock
173 Samsung Pass
176 Hemlig mapp
180 Moln och konton
181 Säkerhetsk. och återställ
Bilaga
186Felsökning
192 Ta bort batteriet
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer och enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att apparna inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
4
Grunder
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska
radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCCidentifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen Inställningar och trycka
lätt på Om telefonen → Batteriinformation.
Bevara vatten- och dammskydd
Enheten har ett vatten- och dammskydd. Följ de här tipsen noga för att behålla enhetens vattenoch dammskydd. Om du inte gör det kan det leda till att enheten skadas.
• Sänk inte ned enheten i sötvatten djupare än 1,5 m och håll den inte under vattenytan i
längre än 30 minuter. Om du sänker ned enheten i någon annan vätska än sötvatten, t.ex.
saltvatten, joniserat vatten eller alkoholhaltiga drycker, kommer vätskan att tränga in i
enheten snabbare.
• Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft.
• Om enheten utsätts för sötvatten ska du torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om
enheten utsätts för andra vätskor, t.ex. saltvatten, joniserat vatten eller alkoholhaltiga
drycker, ska du omedelbart skölja av den med sötvatten och torka den noggrant med en
ren, torr trasa. Om du inte följer de här anvisningarna kan enhetens prestanda och utseende
påverkas.
• Om enheten har sänkts ned i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är blöt hörs
ljudet eventuellt inte tydligt under ett samtal. När du har torkat av enheten med en torr trasa
ska du torka den ordentligt innan du använder den.
• Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt om enheten används i
vatten.
• Om enheten tappas eller utsätts för slag kan motståndskraften mot vatten och damm
försämras.
• Enheten har testats i en kontrollerad miljö och blivit certifierad att skydda mot vatten
och damm i specifika situationer (uppfyller klassifikationskraven IP68 i enlighet med den
internationella standarden IEC 60529 – Degrees of Protection provided by Enclosures [IP
Code]; testförhållanden: 15–35 °C, 86–106 kPa, sötvatten, 1,5 meter, i 30 minuter). Trots
denna klassifikation är det ändå möjligt att enheten skadas i vissa situationer.
5
Grunder
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas
Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb
laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd
eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan
laddaren sluta ladda.
Gör så här när enheten blir varm:
• Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills
enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
• Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln är
skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av Samsung.
• När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex.
metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa
laddaren.
Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller
som stöds.
6
Grunder
När enheten blir varm under användning
När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en
längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng
eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.
Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner
och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.
• Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
• När du hämtar stora filer.
• När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
– – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
– – När du spelar in videor under en längre period.
– – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
– – Vid anslutning till en TV.
• När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
– – När du använder Flera fönster.
– – När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
– – När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
– – När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
• När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra
konton.
• När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
• När du använder mobil hotspot och internetdelning.
• När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
• När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
• När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex.
vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
• När du använder roaming.
7
Grunder
Gör så här när enheten blir varm:
• Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
• Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
• Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
• Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte
används.
• Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda
den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Enhetsbegränsningar när enheten överhettas
När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av
för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.
• Om enheten blir varmare än normalt visas ett meddelande om att enheten är överhettad.
För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet
och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och du kan bara ringa nödsamtal tills
enheten har svalnat.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period visas ett
avstängningsmeddelande. Stäng av enheten och vänta tills den svalnat.
8
Grunder
Försiktighetsåtgärder för driftmiljö
Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte
förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.
• Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
• Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren,
under en längre period.
• Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
• Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning
eller behållare med högt tryck.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
9
Grunder
Enhetens layout och funktioner
Förpackningens innehåll
Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
10
Grunder
Enhetslayout
Närhets-/ljussensor
Högtalare
LED-indikator
Främre kamera (dubbel)
Högtalare
Volymknapp
Strömknapp
SIM-kortfack
Pekskärm
Flerfunktionsuttag (USB
typ-C)
11
Grunder
Bakre kamera
Mikrofon
SIM-/minneskortsfack
GPS-antenn
Fotolampa
Sensor för igenkänning
av fingeravtryck
NFC-antenn/MST-antenn
Huvudantenn
Hörlursuttag
Mikrofon
• I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
– – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
– – Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på
enheten.
– – Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under
tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Täck inte närhets-/ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd eller
dekaler. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
12
Grunder
Fysiska knappar
Volymknapp
Strömknapp
Knapp
Ström
Volym
Funktion
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck här för att justera enhetens volym.
Appstyrda knappar
Visa och dölj-knapp
Bakåtknapp
Knappen senaste
Hemknapp
När du slår på enheten kommer de appstyrda knapparna visas på längst ned på skärmen.
De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som
standard. Se Navigeringsfält (appstyrda knappar) för mer information.
13
Grunder
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en
längre tid.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
• Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador
som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Använd endast den USB Typ-C-kabel som medföljer enheten. Enheten kan skadas om
du använder en Micro USB-kabel.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt
under laddningen.
1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
2 Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag.
14
Grunder
3 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
4 När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren
från eluttaget.
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
• När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på
strömknappen.
• Aktivera energisparläge.
• Stäng onödiga appar.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen när den inte används.
• Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras, t.ex. e-postmeddelanden.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera appar samtidigt, närverksappar eller appar som kräver en anslutning
till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en
dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen
fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
15
Grunder
• Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka
enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
Snabbladdning
Enheten har en inbyggd funktion för snabbladdning. Du kan ladda batteriet snabbare när
enheten eller dess skärm är avstängd.
Om snabbladdning
• Snabbladdning använder en batteriladdningsteknik som laddar batteriet snabbare genom
att öka laddningseffekten. Enheten stöder Samsungs adaptiva funktion för snabbladdning
och Qualcomm Quick Charge 2.0.
• För att använda snabbladadning på din enhet måste du ansluta den till en batteriladdare
med stöd för adaptiv snabbladdning eller Quick Charge 2.0.
Öka laddningshastigheten
För att öka laddningshastigheten ska du slå av enheten eller skärmen medan du laddar batteriet.
Medan batteriet laddas med enheten avslagen visas ikonen på skärmen.
Om snabbladdningsfunktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka lätt på
Enhetsunderhåll → Batteri → → Avancerade inställningar och sedan trycka lätt på reglaget
för Snabbladdning med kabel för att aktivera funktionen.
• Du kan inte använda den inbyggda funktionen för snabbladdning om du laddar
batteriet med en vanlig batteriladdare.
• Om enheten blir mycket varm eller om omgivningens lufttemperatur ökar, sjunker
laddningshastigheten automatiskt. Detta är ett vanligt driftförhållande för att
förhindra skada på enheten.
16
Grunder
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sätta i SIM- eller USIM-kort
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster.
I modeller med dubbla SIM-kort kan du sätta in två SIM- eller USIM-kort så att du
kan ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på en enhet. I vissa områden kan
dataöverföringshastigheterna bli lägre om två SIM-kort sätts i enheten än om ett SIM-kort sätts i.
• Använd endast ett nano-SIM-kort.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.
17
Grunder
► Modeller med enkelt SIM-kort:
1
2
3
4
5
18
Grunder
► Modeller med dubbla SIM-kort:
– – SIM-kortfack 1:
1
2
3
4
5
19
Grunder
– – SIM-kortfack 2:
1
2
3
4
5
20
Grunder
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
3 ► Modeller med enkelt SIM-kort: Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de
guldfärgade kontakterna vända nedåt.
► Modeller med dubbla SIM-kort: Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de
guldfärgade kontakterna vända nedåt. Sätt i det primära SIM- eller USIM-kortet i fack 1 och
det sekundära SIM- eller USIM-kortet i fack 2.
4 Tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket för att säkra det.
Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
5 Sätt tillbaka facket på dess plats.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
4 Sätt tillbaka facket på dess plats.
21
Grunder
Använda dubbla SIM- eller USIM-kort (modeller med dubbla
SIM-kort)
Om du för in två SIM- eller USIM-kort kan du ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på
en enhet.
Aktivera SIM- eller USIM-kort
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare. Välj ett SIM- eller
USIM-kort och tryck lätt på reglaget för att aktivera det.
Anpassa SIM- eller USIM-kort
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och välj ett SIM- eller
USIM-kort för att få åtkomst till följande alternativ:
• Ikon: Ändra ikonen för SIM- eller USIM-kortet.
• Namn: Ändra visningsnamn för SIM- eller USIM-kortet.
• Nätläge: Välj en nätverkstyp som ska användas tillsammans med SIM- eller USIM-kortet.
Ange prioriterade SIM- eller USIM-kort
När två kort är aktiverade kan du tilldela röstsamtal, meddelandehantering och datatjänster till
specifika kort.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och ställ in
funktionsinställningarna för dina kort i PRIORITERAT SIM-KORT.
22
Grunder
Minneskort (microSD-kort)
Sätta i ett minneskort
Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del
minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare
och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att
formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda
minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller
identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung
servicecenter.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
23
Grunder
1
2
3
4
5
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
För modeller med dubbelt SIM-kort kommer mobildataanslutningen att inaktiveras när
du tar bort facket från enheten.
24
Grunder
3 Placera ett minneskort i fack 2 med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Fack 1
Fack 2
4 Tryck försiktigt in minneskortet i facket för att säkra det.
Om minneskortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
5 Sätt tillbaka facket på dess plats.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsunderhåll → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → AVMONTERA.
1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
25
Grunder
3 Ta bort minneskortet.
4 Sätt tillbaka facket på dess plats.
Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan
enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om
du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller
enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om
detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Enhetsunderhåll → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → Format.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du
formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av
användarens egna åtgärder.
26
Grunder
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
Starta om enheten
Om enheten slutar svara håller du strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt i
mer än 7 sekunder för att starta om enheten.
Volym ned-knapp
Strömknapp
Nödläge
Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa appar och funktioner
begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra,
skicka ut ett nödlarm med mera.
Aktivera nödläge
Aktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på Nödläge.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
Inaktivera nödläge
Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på → Inaktivera Nödläge. Alternativt håller du
strömknappen nedtryckt och trycker sedan lätt på Nödläge.
27
Grunder
Första konfigurationen
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Proceduren för den första konfigurationen kan variera beroende på enhetens
programvara och din region.
1 Slå på enheten.
2 Välj det enhetsspråk du vill ha och välj START.
Välj språk.
3 Välj ett Wi-Fi-nätverk och anslut till det.
Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några
enhetsfunktioner under den första installationen.
28
Grunder
4 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den första installationen.
5 Aktivera en skärmlåsningsmetod för att skydda din enhet. Du kan skydda din personliga
information genom att förhindra andra från att komma åt enheten. För att ställa in
skärmlåsningsmetoden senare trycker du lätt på Nej tack.
6 Logga in på ditt Samsung account. Du kan använda Samsung-tjänster och hålla dina data
uppdaterade och säkra på alla dina enheter. Se Samsung account för mer information.
7 Välj funktioner du vill använda och slutför den första installationen.
Hemskärmen visas.
29
Grunder
Samsung account
Inledning
Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsungtjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats. När ditt
Samsung account har registrerats kan du hålla dina data uppdaterade och säkra för alla dina
Samsung-enheter med Samsung Cloud, spåra och styra din borttappade eller stulna enhet, se
tips och tricks från Samsung-medlemmar och mycket mer.
Skapa ditt Samsung account med din e-postadress.
Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung
account. Om du vill ha mer information om Samsung account öppnar du appen Inställningar
och trycker lätt på Moln och konton → Konton → Samsung account → Hjälp.
Registrera ditt Samsung account
Registrera ett nytt Samsung account
Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett.
1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Moln och konton → Konton → Lägg till konto.
2 Tryck lätt på Samsung account → SKAPA KONTO.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
Registrera ett befintligt Samsung account
Om du redan har ett Samsung account ska du registrera det på enheten.
1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Moln och konton → Konton → Lägg till konto.
2 Tryck lätt på Samsung account → LOGGA IN.
30
Grunder
3 Ange e-postadressen och lösenordet och tryck sedan lätt på LOGGA IN.
Om du glömmer bort din kontoinformation trycker du lätt på Har du glömt ditt ID eller
lösenord? Du hittar din kontoinformation när du anger den information som krävs.
4 Läs reglerna och villkoren och tryck lätt på GODKÄNN.
5 Tryck lätt på KLAR för att avsluta registreringen av ditt Samsung account.
Ta bort ditt Samsung account
När du tar bort ditt registrerade Samsung account från enheten kommer även dina data, till
exempel kontakter och evenemang, att tas bort.
1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Moln och konton → Konton.
2 Tryck lätt på Samsung account → → Ta bort konto.
3 Tryck lätt på OK, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på TA BORT
KONTO.
Överföra data från din gamla enhet
Du kan återställa dina data som bilder, kontakter, meddelanden och appar från Samsung Cloud
eller kopiera dem från din tidigare enhet trådlöst (Wi-Fi Direct) via Smart Switch.
• Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
31
Grunder
Smart Switch
Överför data mellan mobila enheter via Smart Switch. Om du inte har appen kan du hämta den
från Galaxy Apps eller Play Butik.
Överföra data trådlöst via Wi-Fi Direct
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.
1 Starta Smart Switch på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Apps eller Play Butik.
2 Starta Smart Switch-appen på enheten.
3 Placera enheterna nära varandra.
4 På den gamla enheten trycker du lätt på TRÅDLÖS → SKICKA → ANSLUT.
5 På enheten trycker du lätt på TRÅDLÖS → TA EMOT och väljer den gamla enhetstypen.
6 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
32
Grunder
Överföra säkerhetskopierade data från en dator
Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av appen Smart
Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till
en dator och importera dessa data till enheten.
1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
2 Starta Smart Switch på datorn.
Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en
dator med hjälp av en app som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till
steg fem.
3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel.
4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla
sedan bort den gamla enheten från datorn.
5 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.
Visa importerade data
Du kan visa importerade data på samma app från din tidigare enhet.
Om den nya enheten inte har samma appar för att visa eller spela upp dina importerade data
kommer dessa data att sparas i en liknande app. Om du till exempel importerar memon och din
enhet inte har Memo-appen kan du visa dina memon i appen Samsung Notes.
33
Grunder
Samsung Cloud
Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till Samsung Cloud och återställ dina data till den
nya enheten. Du måste registrera dig för och logga in på ditt Samsung account för att använda
Samsung Cloud. Se Samsung account för mer information.
Säkerhetskopiera data
1 Logga in på ditt Samsung account på den gamla enheten.
2 Starta appen Inställningar, välj säkerhetskopieringsalternativet och säkerhetskopiera dina
data.
• Om din enhet stöder Samsung Cloud startar du appen Inställningar och trycker lätt
på Moln och konton → Samsung Cloud → Inställningar för säkerhetskopiering
och säkerhetskopierar sedan dina data.
• Metoden för säkerhetskopiering kan variera beroende på modell.
• Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. Starta appen Inställningar, tryck lätt på
Moln och konton → Samsung Cloud → Inställningar för säkerhetskopiering för att
kontrollera vilka data som kommer att säkerhetskopieras.
Återställa data
1 Starta appen Inställningar på den nya enheten och tryck lätt på Moln och konton →
Samsung Cloud → Återställ.
2 Tryck lätt på och välj en annan enhet i enhetslistan.
3 Markera datatyperna du vill återställa och tryck lätt på ÅTERSTÄLL NU.
34
Grunder
Förstå skärmen
Styra pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder
eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder
enheten.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Trycka lätt
Tryck lätt på skärmen.
Trycka lätt och hålla nedtryckt
Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i
ungefär 2 sekunder.
35
Grunder
Dra
Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt
och dra det till en ny plats.
Dubbeltrycka
Dubbeltryck lätt på skärmen.
Svepa
Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till
höger.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop
på skärmen.
36
Grunder
Navigeringsfält (appstyrda knappar)
När du slår på enheten kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst ned på
skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp
som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för närvarande
används eller användningsmiljön.
Visa och dölj-knapp
Bakåtknapp
Knappen senaste
Hemknapp
Knapp
Funktion
Visa och dölj
Senaste
Hem
Åter
• Dubbeltryck för att fästa eller dölja navigeringsfältet.
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
apparna.
• Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta Google.
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Visa eller dölja navigeringsfältet
Med knappen Visa och dölj till vänster om navigeringsfältet kan du ställa in navigeringsfältet så
att det döljs eller fästs på skärmen när du använder appar eller funktioner. Navigeringsfältet är
fäst som standard.
Om du vill visa filer eller använda appar i helskärmsläge dubbeltrycker du på knappen Visa och
dölj för att dölja navigeringsfältet.
Visa navigeringsfältet igen genom att dra uppåt från skärmens nedre del.
• På vissa skärmar, t.ex. hemskärmen, kommer navigeringsfältet alltid att visas och
knappen Visa och dölj visas inte.
• Även när du har fäst navigeringsfältet kan det döljas när du använder vissa appar och
funktioner, t.ex. en videospelare.
37
Grunder
Slå på skärmen genom att trycka på hemknappen.
På Always On Display dubbeltrycker du lätt du på hemknappen för att slå på skärmen.
Ställa in navigeringsfältet
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Display → Navigeringsfält och välj ett alternativ.
• Visa och dölj: Lägg till en knapp för att dölja eller fästa navigeringsfältet. Du kan ställa in om
knappen ska visas eller inte visas för varje app.
• BAKGRUNDSFÄRG: Ändra bakgrundsfärgen på navigeringsfältet.
• Knapplayout: Ändra ordningen på knapparna på navigeringsfältet.
38
Grunder
Hemskärmen och appskärmen
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till appar med mera.
På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.
Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
En widget
En app
En mapp
Indikator för Bixby Home. Visa
anpassat innehåll.
Favoritappar
Navigeringsfält (appstyrda
knappar)
39
Grunder
Växla mellan hem- och appskärmar
På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna apprskärmen. För att återgå till
hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Du kan alternativt trycka lätt på
hemknappen eller bakåtknappen.
Hemskärm
Appskärm
Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på
knappen. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inst. för hemskärmen → Knappen Appar → Visa knappen Appar → ANVÄND. Appknappen
läggs då till längst ner på hemskärmen.
Appknapp
40
Grunder
Flytta objekt
Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till
en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt, hålla
det nedtryckt på appskärmen och sedan dra det längst upp eller längst ner på skärmen. En
genväg till appen läggs till på hemskärmen.
Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.
1 På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar
det sedan över en annan app.
2 Släpp appen när en mappram visas runt apparna.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på Ange mappnamn och
ange ett mappnamn.
• Lägga till fler appar
Tryck lätt på LÄGG TILL APPAR på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt
på LÄGG TILL. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen.
• Flytta appar från en mapp
Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.
41
Grunder
• Ta bort en mapp
Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera mapp. Endast den
mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.
Redigera hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område på hemskärmen och håller det nedtryckt eller
nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden,
lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på
hemskärmens paneler.
• Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på
.
• Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan
till en ny plats.
• Ta bort paneler: Tryck lätt på
på panelen.
• Bakgrunder och teman: Byt enhetens bakgrund, tema eller ikoner.
• Widgetar: Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig
information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Tryck lätt på en widget, håll den
nedtryckt och dra den till hemskärmen. Widgeten läggs till på hemskärmen.
• Inst. för hemskärmen: Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på
hemskärmen och mer.
42
Grunder
Visa alla appar på hemskärmen
Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat
appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inst. för hemskärmen → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → ANVÄND.
Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom
att dra nedåt från skärmens övre del.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
/
Signalstyrka
/
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
/
Prioriterat SIM- eller USIM-kort för samtal (modeller med dubbla SIM-kort)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet (LTE-aktiverade modeller)
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
Platstjänster används
Samtal pågår
Missat samtal
43
Grunder
Ikon
Betydelse
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriet laddas
Batteriets laddningsnivå
Låsskärm
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också
av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.
Om skärmen är avstängd trycker du på strömknappen eller på Always On Display och
dubbeltryck på hemknappen för att slå på skärmen.
Låsskärm
44
Grunder
Ändra skärmlåsningsmetoden
Om du vill ändra skärmlåsningsmetoden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm
och säkerhet → Skärmlåstyp och väljer sedan en metod.
När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord, ett ansikte eller ett fingeravtryck för
skärmlåsmetoden kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra
får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en
upplåsningskod när du vill låsa upp den.
• Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
• Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
• Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
• Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att
låsa upp skärmen.
• Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod.
• Ansikte: Registrera ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Se Ansiktsigenkänning för mer
information.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel
upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen Inställningar,
tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Inställningar för Säkert lås och tryck sedan lätt
på reglaget för Autom. fabriksåterställ. för att aktivera funktionen.
45
Grunder
Skärmbild
Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du
kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området.
Ta en skärmbild
Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Skärmbilder sparas i Galleri.
• Ta bild med knappar: Håll volym ned-knappen och strömknappen nedtryckta samtidigt.
• Ta bild genom att dra: Dra handen åt höger eller vänster över skärmen.
• Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
• Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad startar du
appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och trycker sedan lätt på
reglaget för Dra handflatan för skärmbild för att aktivera funktionen.
När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på
skärmen:
• Bixby Vision: Identifiera innehåll genom att använda Bixby Vision och sök efter relevant
information.
• Rullbild: Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida,
t.ex. en webbsida. När du trycker på Rullbild bläddrar skärmen ned automatiskt och mer
innehåll inkluderas i skärmbilden.
• Rita: Skriv eller rita på skärmbilden.
• Beskär: Beskär en del av skärmbilden. Det område som har beskurits sparas i Galleri.
• Dela: Dela skärmbilden med andra.
Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen Inställningar, trycker lätt på
Avancerade funktioner och trycker sedan lätt på reglaget för Smart bild för att aktivera
funktionen.
46
Grunder
Aviseringspanel
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
svepa uppåt på skärmen.
Du kan öppna aviseringspanelen när skärmen är låst.
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Starta Inställningar.
Snabbinställningsknappar
SIM- och USIM-kortpreferenser.
Tryck för att öppna
SIM-korthanteraren. (modeller
med dubbla SIM-kort)
Visa aviseringsinformationen och
utför olika åtgärder.
Ta bort alla aviseringar.
Öppna aviseringsinställningarna.
47
Grunder
Använda snabbinställningsknapparna
Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på
aviseringspanelen för att visa fler knappar.
Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler
detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.
Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller nedtryckt
på en knapp och drar den sedan till en annan plats.
48
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa
anteckningar och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Radera ett föregående tecken.
Ange symboler.
Hoppa till nästa rad.
Ändra
tangentbordsinställningarna.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Språk och typer → HANTERA INMATNINGSSPRÅK och välj sedan de språk
som ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken
genom att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.
Ändra tangentbordslayouten
Tryck lätt på → Språk och typer, välj ett språk och välj sedan den tangentbordslayout som
ska användas.
På 3x4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att
trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.
49
Grunder
Ytterligare tangentbordsfunktioner
Tryck lätt på och håll nedtryckt för att använda olika funktioner. Beroende på vilken funktion
som senast användes kan det hända att andra ikoner än ikonen visas.
• : Ange text med rösten.
• : Lägg till ett objekt från urklipp.
• : Ange känsloikoner.
• : Ändra tangentbordet för enhandsåtgärd.
• : Ändra tangenbordsinställningarna.
Kopiera och klistra in
1 Håll ner texten.
2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
all text.
3 Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på Urklipp och välja texten.
50
Grunder
Ordbok
Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.
1 Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.
Om ordet du vill slå upp inte väljs, drar du
eller
för att välja den önskade texten.
2 Tryck lätt på Mer → Ordbok i alternativlistan.
Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på Gå till hantera
ordböcker →
bredvid en ordbok för att hämta den.
3 Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.
Byt till helskärmsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för
att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på för att lägga till ordet i din
lista över favoritord alternativt trycker du lätt på Webbsökning för att använda ordet som ett
sökord.
51
Appar och funktioner
Installera eller avinstallera appar
Galaxy Apps
Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxyenheter.
Öppna mappen Samsung och starta appen Galaxy Apps.
Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera appar
Sök efter appar efter kategori eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter ett nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på →
Inställningar → Uppdatera program automatiskt och välj sedan ett alternativ.
Play Butik
Köp och hämta appar.
Starta appen Play Butik.
Installera appar
Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välj sedan ett alternativ.
52
→
Appar och funktioner
Hantera appar
Avinstallera appar och använda appens viloläge
Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.
• Inaktivera: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
• Sömn: Placera appar i viloläge för att spara på batteriet genom att hindra dem från att köras i
bakgrunden.
• Avinstallera: Avinstallera hämtade appar.
Aktivera appar
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Appar →
lätt på AKTIVERA.
→ Inaktiverat, välj en app och tryck sedan
Ange appbehörigheter
En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten
för att fungera korrekt. När du öppnar en app visas eventuellt ett popup-fönster och begär
åtkomst till vissa funktioner eller viss information. Tryck lätt på TILLÅT i popup-fönstret för att
appen ska få behörighet.
Om du vill visa inställningar för appberhörighet startar du appen Inställningar och trycker lätt på
Appar. Välj en app och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa appens behörighetslista och ändra
dess behörigheter.
Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du
appen Inställningar och trycker lätt på Appar → → Appbehörigheter. Välj ett objekt och tryck
lätt på reglagen bredvid appar för att ge behörighet.
Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande
funktioner.
53
Appar och funktioner
Bixby
Inledning
Bixby tillhandahåller olika innehåll du behöver genom att analysera dina användarmönster och
dina rutiner.
• Bixby Home: Du kan du visa rekommenderade tjänster och information som Bixby
tillhandahåller genom att analysera dina användningsmönster och rutiner.
• Bixby Vision: Du kan enkelt söka efter relevant information om objekt eller platser med
Bixby Vision-funktionerna.
• Reminder: Du kan skapa påminnelser för att schemalägga saker att göra eller för att visa
innehåll senare.
• Om du vill använda Bixby-funktionen måste enheten vara ansluten till ett Wi-Fi-eller
ett mobilnätverk.
• För att använda Bixby-funktionen måste du först registrera ett Samsung account och
logga in.
• Tillgängliga Bixby-tjänster kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
Starta Bixby
När du startar Bixby för första gången visas Bixbys introsida. Du måste registrera dig och logga in
på ditt Samsung account enligt anvisningarna på skärmen och godkänna villkoren.
1 Dra åt höger på hemskärmen.
2 Läs Bixbys introsida och tryck lätt på NÄSTA.
3 Tryck lätt på LOGGA IN och följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Samsung
account.
Om du redan har loggat in visas fönstret inte.
4 Läs och godkänn reglerna och villkoren och tryck lätt på NÄSTA.
54
Appar och funktioner
Bixby Home
På skärmen Bixby Home kan du visa rekommenderade tjänster och information som Bixby
tillhandahåller genom att analysera dina användningsmönster och rutiner.
Öppna Bixby Home
1 Dra åt höger på hemskärmen.
Skärmen Bixby Home visas.
2 Dra uppåt eller nedåt för att visa rekommenderat innehåll.
Öppna ytterligare alternativ.
Rekommenderat innehåll
Kommande påminnelse
3 Stäng Bixby Home genom att dra åt vänster på skärmen.
55
Appar och funktioner
Använda rekommenderat innehåll på Bixby Home
När du öppnar Bixby Home kan du visa innehållet som uppdateras ofta som Bixby-kort. Dra
uppåt eller nedåt för att visa Bixby-korten.
På väg till kontoret på morgonen kan du till exempel visa dagens schema och spela upp din
favoritmusik på Bixbys hemskärm. På kvällen kan du visa alarm, läsa din dagliga aktivitet och visa
dina vänners flöden.
Bixby-kort
Innehållet och ordningen på korten uppdateras automatiskt vid ett visst intervall. Om du
vill uppdatera kort manuellt drar du nedåt på skärmen.
56
Appar och funktioner
Visa Bixby-kort
De kort som är mest användbara för dig visas längst upp utifrån tid och plats. Du kan visa fler kort
genom att ställa in att fler appar ska visas som Bixby-kort.
På Bixby Home-skärmen drar du uppåt eller nedåt för att visa Bixby-kort.
• På natten visar Bixby Home alarmet för följande morgon.
• Om du har lagt till påminnelser visas den senaste påminnelsen på skärmen Bixby Home.
• Se den senaste händelsen som skapats i din kalender. Tryck lätt på ett kort för att visa
informationen.
• Se dagens väder för det aktuella området i realtid och visa din platsinformation.
• Förhandsvisa bilder som du har tagit och videoklipp du har spelat in i dag.
• Visa uppdaterade nyheter.
Redigera listan med Bixby-kort
• Om du vill fästa ett kort överst på skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Fäst högst
upp. Om du vill lossa ett kort trycker du lätt på → Lossa.
• Om du vill dölja ett kort från listan trycker du lätt på → Dölj nu.
• Om du vill sluta att visa ett kort på listan trycker du lätt på → Visa inte igen.
Välja appar som du vill visa som Bixby-kort
Lägg till eller ta bort appar som du vill visa som kort på skärmen Bixby Home.
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Inställningar → Kort och trycker lätt på reglagen
bredvid objekt för att lägga till eller ta bort dem.
Om en app inte är installerad på enheten måste du installera den för att använda den.
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Inställningar → Appar med kort och
hämtar sedan en app.
57
Appar och funktioner
Bixby Vision
Du kan enkelt söka efter relevant information om objekt eller platser med Bixby Visionfunktionerna.
Aktivera Bixby Vision och sök efter produkter på nätet eller på närliggande platser. Du kan även
översätta text som identifieras.
Använd följande Bixby Vision-funktioner:
Sök efter information om shopping.
Identifiera och översätt text.
Sök efter liknande bilder.
Sök efter platser i närheten.
Sök efter vininformation.
Läs in QR-koder.
• Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen måste du först registrera ett Samsung account
och logga in.
• Tillgängliga funktioner och sökresultat kan variera beroende på region eller
tjänsteleverantör.
• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig eller så kanske du inte får rätt sökresultat
beroende på bildupplösningen.
• Samsung ansvarar inte för produktinformationen som tillhandahålls av Bixby Vision.
58
Appar och funktioner
Starta Bixby Vision
Du kan starta Bixby Vision med hjälp av olika metoder.
• I appen Kamera trycker du lätt på BIXBY VISION.
• I appen Galleri, välj en bild och tryck lätt på
.
• I appen Internet, tryck lätt på en bild, håll nedtryckt och tryck lätt på Bixby Vision.
• Ta en skärmbild och välj Bixby Vision i verktygsfältet.
Kamera
Galleri
Internet
59
Verktygsfält för
skärmbild
Appar och funktioner
Söka efter information om shopping
Identifiera produkter och sök efter information på nätet. Du kan söka efter information även om
du inte känner till produktens namn. Du kan även söka efter information genom att identifiera
produktens streckkod.
Om du till exempel vill söka efter produktens information på nätet ska du använda Bixby Visionfunktionerna. Enheten söker efter produkten och visar resultaten.
1 Rikta kameran mot önskad bild eller önskat objekt och aktivera Bixby Vision.
2 Håll objektet inom ramen för kamerans sökare för identifiering.
När föremålet har identifierats visas tillgängliga sökikoner.
3 Tryck lätt på
.
Du kan visa produktdetaljerna om det finns relaterad information online.
60
Appar och funktioner
Identifiera och översätta text
Identifiera text i en bild för att dela eller översätta den.
Om du till exempel vill veta vad en skylt betyder när du är utomlands, använder du Bixby Visionfunktionerna. Enheten identifierar skyltens text och översätter den till ditt valda språk.
1 Rikta kameran mot önskad bild eller önskat objekt och aktivera Bixby Vision.
2 Håll visitkort eller text inom ramen för kamerans sökare för identifiering.
När en text har identifierats visas tillgängliga sökikoner.
3 Tryck lätt på
.
• Sp. i Kontakter: Spara information från ett visitkort som en kontakt.
• Extrahera: Identifiera text och dela den med andra. Du kan redigera texten innan du
delar den.
• Översätt: Identifiera och översätt text. Välj målspråk.
Översätt
Extrahera
61
Appar och funktioner
Ställa in språk för textidentifiering
I Bixby Vision väljer du det språk som ska användas för att identifiera texten i dokument eller på
visitkort.
1 Aktivera Bixby Vision.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Välj språk.
3 Tryck lätt på reglaget för Autoidentifiera språk för att aktivera funktionen.
4 Välj Dokument eller Visitkort, bocka för språk som ska användas och tryck sedan lätt på
KLART.
Söka efter liknande bilder
Sök efter bilder som liknar det identifierade objektet online. Du kan visa olika bilder med
egenskaper som liknar objektet, t.ex. färg eller form.
Om du till exempel vill veta titeln på ett foto eller en bild ska du använda Bixby Visionfunktionerna. Enheten söker efter och visar dig relaterad information eller bilder med liknande
egenskaper.
1 Rikta kameran mot önskad bild eller önskat objekt och aktivera Bixby Vision.
2 Håll objektet inom ramen för kamerans sökare för identifiering.
När föremålet har identifierats visas tillgängliga sökikoner.
3 Tryck lätt på
.
62
Appar och funktioner
Söka efter platser i närheten
Sök efter landmärken eller information om platser i närheten. Du kan använda den här
funktionen när du letar efter en rutt eller söker efter platser i närheten.
Om du till exempel vill söka efter kaféer i ditt nuvarande område ska du använda Bixby Visionfunktionerna. Enheten söker efter och visar kaféer i närheten.
1 Rikta kameran mot önskad bild eller önskat objekt och aktivera Bixby Vision.
2 Håll objektet eller platsen inom ramen för kamerans sökare för identifiering.
När området har identifierats visas tillgängliga sökikoner.
3 Tryck lätt på
.
Enheten visar information om platser i närheten.
Hitta platser i närheten i Livevisning
Du kan visa platser i närheten via kameran.
1 Starta appen Kamera och tryck lätt på BIXBY VISION.
2 Tryck lätt på .
När du flyttar din enhet visas platser i närheten av den riktning kameran pekar mot på
skärmen.
För att visa din aktuella position och platser i närheten på kartan, håll din enhet horisontellt
mot marken.
63
Appar och funktioner
Söka efter vininformation
Identifiera informationen från en vinetikett och sök efter information om vinet.
Om du till exempel hittar ditt favoritvin eller vill veta mer om ett vin ska du använda Bixby Visionfunktionerna.
1 Rikta kameran mot önskad bild eller önskat objekt och aktivera Bixby Vision.
2 Håll vinetiketten inom ramen för kamerans sökare för identifiering.
När vinetiketten har identifierats visas tillgängliga sökikoner.
3 Tryck lätt på
.
Informationen om vinetiketten visas.
Läsa in QR-koder
Identifiera QR-koder och visa olika slags information, t.ex. webbplatser, foton, videor, kartor och
visitkort.
1 Rikta kameran mot önskad bild eller önskat objekt och aktivera Bixby Vision.
2 Håll QR-koden inom ramen för kamerans sökare för identifiering.
När QR-koden har identifierats visas tillgängliga sökikoner.
3 Tryck lätt på
.
QR-kodens information visas.
64
Appar och funktioner
Reminder
Skapa påminnelser för att schemalägga saker att göra eller visa innehåll senare. Du får aviseringar
vid den förinställda tiden eller platsen för varje påminnelse.
• För att få mer precisa aviseringar ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen fullt ut måste du först registrera ett Samsung
account och logga in.
• Om du vill använda platspåminnelser måste GPS-funktionen vara aktiverad.
Starta Reminder
Du kan starta Remider från Bixby Home.
1 Dra åt höger på hemskärmen.
Skärmen Bixby Home visas.
2 Tryck lätt på KOM IGÅNG på kortet KOMMANDE PÅMINNELSER.
Startsidan för Reminder visas.
Lägg till
appikonen på
hemskärmen.
65
Appar och funktioner
3 Se till att alternativet Lägg till ikon på hemskärmen är markerat och tryck lätt på STARTA.
Om du lägger till appikonen Reminder (
från hemskärmen.
) på hemskärmen kan du starta appen Reminder
Skapa påminnelser
Skapa påminnelser med olika metoder. Reminder aviserar dig om du skapar en påminnelse
med en angiven tids- eller platsinställning. Du kan även spara olika innehåll såsom en enskild
anteckning eller webbadress att visa senare.
Skapa påminnelser via appen Reminder
Du kan till exempel skapa en påminnelse om att ”ta din medicin kl. 9.00”.
1 Starta appen Reminder.
2 Tryck lätt på Skriv en påminnelse och ange ”Ta medicin”.
3 Tryck lätt på Ange villkor → Ett visst datum och en viss tid och ange tiden till ”9.00”.
När du trycker lätt på VISA MER kan du lägga till detaljer som bilder eller frekvens.
4 Tryck lätt på SPARA för att spara påminnelsen.
66
Appar och funktioner
Skapa påminnelser från Bixby Home
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på KOMMANDE PÅMINNELSER på påminnelsekortet.
Ange information, ange tids- eller platsvillkoret och spara sedan påminnelsen.
Skapa påminnelser medan du surfar på Internet
När du surfar på Internet kan du skapa påminnelser om att visa innehållet senare.
1 Medan du surfar på Internet trycker du lätt på
2 Tryck lätt på Reminder.
→ Dela.
Webbplatsens adress sparas automatiskt som påminnelse.
Ställ in datum, tid eller plats genom att trycka lätt på
.
Läsa påminnelseaviseringar
Vid den förinställda tiden eller platsen visas ett popup-fönster med en avisering. Tryck lätt på
SLUTFÖR eller SNOOZE.
67
Appar och funktioner
Visa påminnelselistan
Starta Reminder-appen för att visa din lista med påminnelser. För att visa
påminnelseinformation, välj en påminnelse.
Ställa in påminnelseinformation
Lägg till eller redigera påminnelseinformation, t.ex. frekvens, datum och tid eller plats.
1 Välj en påminnelse att redigera och tryck lätt på REDIGERA. Du kan även dra åt höger på en
påminnelse och trycka lätt på Redigera.
2 Redigera villkoren och tryck lätt på SPARA.
Information om påminnelse
Checklista
Villkor för påminnelse
Upprepningsintervall
Lägg till en bild.
68
Appar och funktioner
Slutföra påminnelser
Markera påminnelser som du inte behöver bli påmind om som slutförda.
Välj en påminnelse och tryck lätt på SLUTFÖR på påminnelselistan. När ett popup-fönster med
en avisering visas trycker du lätt på SLUTFÖR.
Återställa påminnelser
Återställ påminnelser som har slutförts.
1 I påminnelselistan trycker du lätt på → Slutfört → REDIGERA.
2 Markera objekt som ska återställas och tryck lätt på ÅTERST.
Påminnelser läggs till i påminnelselistan och du blir påmind vid de förinställda tiderna.
Ta bort påminnelser
För att ta bort en påminnelse drar du åt höger på en påminnelse och trycker lätt på Ta bort.
För att ta bort en påminnelse trycker du lätt på en påminnelse, håller nedtryckt, markerar den
påminnelse som ska tas bort och trycker sedan lätt på TA BORT.
Anpassa Bixby-inställningar
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Inställningar.
• Samsung account: Visa din Samsung account-information.
• Kort: Välj appar som du vill visa som kort på Bixby Home-skärmen.
• Appar med kort: Visa appar som är tillgängliga som Bixby-kort. Du kan även hämta fler
appar som du vill visa som Bixby-kort.
• Autouppdatera Bixby: Ställ in enheten på att uppdatera Bixby-programvara automatiskt
även när du använder ditt mobilnätverk.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Aviseringar: Ställ in så att du får aviseringar om Bixby Home-kort,
marknadsföringsinformation med mera.
• Sekretess: Ställ in så att du använder Bixbys interaktiva och anpassade tjänster för att
förbättra din upplevelse. Du kan även ta bort interaktionsdata från Bixby.
• Om Bixby: Visa Bixby-version och juridisk information.
69
Appar och funktioner
Telefon
Inledning
Ring eller besvara röst- och videosamtal.
Ringa samtal
1 Starta appen Telefon och ange ett telefonnummer.
Om knappsatsen inte visas på skärmen trycker du lätt på
2 Tryck lätt på
för att ringa ett röstsamtal eller på
I modeller med dubbla SIM-kort trycker du lätt på
för att öppna knappsatsen.
för att ringa ett videosamtal.
eller
för att ringa ett röstsamtal.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
Dölj knappsatsen.
70
Appar och funktioner
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på SENASTE eller KONTAKTER och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett
telefonnummer för att ringa ett samtal.
Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade
funktioner och trycker sedan lätt på reglaget för Svep f. a. ringa el. sända medd. för att aktivera
funktionen.
Använda kortnummer
Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.
Ange ett kortnummer genom att trycka lätt på → Kortnummer, välja ett kortnummer och
sedan lägga till ett telefonnummer.
Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och
uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista
siffran och håller nedtryckt.
Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2
och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt.
Ringa samtal från den låsta skärmen
Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
Ringa ett utrikessamtal
1 Tryck lätt på för att öppna knappsatsen om den inte visas på skärmen.
2 Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på
.
Om du har en modell med dubbelt SIM-kort anger du landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och trycker sedan lätt på
eller
.
71
Appar och funktioner
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
avvisningsmeddelande uppåt. Du kan skicka ett sms eller en dekal för att avvisa ett samtal. Om
du väljer Lägg till påminnelse sparas en påminnelse och aviserar dig om det avvisade samtalet
en timme senare.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen Telefon, trycka lätt på →
Inställningar → Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt
på .
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas ikonen
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan
över missade samtal. Alternativt startar du appen Telefon och trycker lätt på SENASTE för att se
missade samtal.
Blockera telefonnummer
Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1 Starta appen Telefon och tryck lätt på → Inställningar → Blockera nummer.
2 Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på KLAR.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Ange telefonnumret, ange ett
telefonnummer och sedan trycka lätt på .
När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i
samtalsloggen.
Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer.
Tryck lätt på reglaget för Blockera okända uppringare för att aktivera funktionen.
72
Appar och funktioner
Alternativ under samtal
Om området runt den bakre kameran och fotolampan täcks kan ej önskvärda ljud
uppstå under ett samtal. Ta bort tillbehör, t.ex. skärmskydd eller dekaler, runt den bakre
kameran.
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Öppna ytterligare alternativ.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det
andra samtalet återupptas det första samtalet.
• Extravolym: Höj volymen.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
• Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• : Avsluta det aktuella samtalet.
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
• : Öppna ytterligare alternativ.
• Kamera: Stäng av kameran så att motparten inte kan se dig.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• : Avsluta det aktuella samtalet.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
73
Appar och funktioner
Lägga till ett telefonnummer i kontakter
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från knappsatsen
1 Starta appen Telefon.
2 Ange numret och tryck lätt på LÄGG TILL KONTAKTER.
Om knappsatsen inte visas på skärmen trycker du lätt på
för att öppna knappsatsen.
3 Tryck lätt på Skapa kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från samtalslistan
1 Starta appen Telefon och tryck lätt på SENASTE.
2 Tryck lätt på en persons bild eller tryck lätt på ett telefonnummer → Detaljer.
3 Tryck lätt på SKAPA KONTAKT för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på UPPDATERA
BEFINTLIG för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
74
Appar och funktioner
Kontakter
Inledning
Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.
Lägga till kontakter
Skapa en ny kontakt
1 Starta appen Kontakter, tryck lätt på
2 Ange kontaktinformation.
och välj sedan en lagringsplats.
Välj en lagringsplats.
Lägg till en bild.
Ange kontaktinformation.
Öppna fler informationsfält.
Skanna kontaktinformation från
ett visitkort.
Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.
3 Tryck lätt på SPARA.
75
Appar och funktioner
Importera kontakter
Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.
1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på
kontakter → IMPORTERA.
→ Hantera kontakter → Importera/exportera
2 Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
3 Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på KLAR.
4 Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på IMPORTERA.
Synkronisera kontakter med dina webbkonton
Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina
webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Moln och konton → Konton, välj ett kontonamn,
välj ett konto att synkronisera med och tryck sedan lätt på Kontakter (Samsung acct.) eller
Synkronisera Kontakter.
Söka efter kontakter
Starta appen Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
Tryck lätt på kontaktens bild eller tryck lätt på kontaktens namn → Detaljer. Vidta sedan en av
följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
: Ring ett röst- eller videosamtal.
76
Appar och funktioner
Dela kontakter
Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.
1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Dela.
2 Markera kontakter och tryck lätt på DELA.
3 Välj en delningsmetod.
Spara och dela profil
Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av
profildelningsfunktionen.
• Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat
profildelningsfunktionen på sin enhet.
1 Starta appen Kontakter och välj din profil.
2 Tryck lätt på REDIGERA, redigera din profil och tryck lätt på SPARA.
3 Tryck lätt på → Profildelning och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat. Du
kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i Kontakter.
För att ställa in ytterligare objekt att dela trycker du lätt på Delat innehåll och trycker sedan
lätt på reglagen bredvid de objekt du vill aktivera.
Ange en kontaktgrupp som du vill dela din profil med genom att trycka lätt på Dela med
och välja ett alternativ.
77
Appar och funktioner
Skapa grupper
Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.
1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på
2 Ange ett gruppnamn.
→ Grupper → SKAPA.
Om du vill ange en gruppringsignal trycker du lätt på Gruppringsignal och väljer en
ringsignal.
3 Tryck lätt på Lägg till medlem, välj kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan
lätt på KLAR.
4 Tryck lätt på SPARA.
Skicka ett gruppmeddelande
Du kan skicka ett gruppmeddelande till en grupps medlemmar samtidigt.
Starta appen Kontakter, tryck lätt på → Grupper, välj en grupp och tryck sedan lätt på →
Skicka meddelande.
Slå ihop dubbla kontakter
När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra
konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt
för att göra kontaktlistan smidigare.
1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Hantera kontakter → Slå samman kontakter.
2 Markera kontakter och tryck lätt på KOPPLA IHOP.
Ta bort kontakter
1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Ta bort.
2 Markera kontakter och tryck lätt på TA BORT.
Om du vill ta bort kontakter en efter en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakts
bild eller trycker lätt på en kontakts namn → Detaljer. Tryck sedan lätt på → Ta bort.
78
Appar och funktioner
Meddelanden
Inledning
Skicka och visa meddelanden efter konversation.
Skicka meddelanden
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid
roaming.
1 Starta appen Meddelanden och tryck lätt på
2 Lägg till mottagare och tryck lätt på SKRIV.
3 Skriv ett meddelande.
.
Öppna ytterligare alternativ.
Redigera mottagare.
Lägg till mottagare från
kontaktlistan.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Skriv ett meddelande.
4 Tryck lätt på
Ange känsloikoner.
för att skicka meddelandet.
Om du har en modell med dubbelt SIM-kort trycker du lätt på
meddelandet.
79
eller
för att skicka
Appar och funktioner
Visa meddelanden
Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid
roaming.
1 Starta appen Meddelanden och tryck lätt på KONVERSATIONER.
2 Välj en kontakt i meddelandelistan.
3 Visa din konversation.
Om du vill svara på meddelandet skriver du ett meddelande och trycker lätt på
har en modell med dubbelt SIM-kort trycker du lätt på
eller
.
. Om du
Blockera oönskade meddelanden
Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1 Starta appen Meddelanden och tryck lätt på
→ Blockera nummer.
→ Inställningar → Blockera meddelanden
2 Tryck lätt på INKORG eller KONTAKTER, välj en kontakt och tryck sedan lätt på
.
Om du vill ange ett nummer manuellt trycker du lätt på Ange nummer och anger sedan ett
telefonnummer.
80
Appar och funktioner
Ställa in meddelandeaviseringen
Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.
1 Starta appen Meddelanden, tryck lätt på
→ Inställningar → Aviseringar och tryck sedan
lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
2 Ändra aviseringsinställningarna.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljud.
• Vibrera när ljud spelas: Ställ in enheten så att den vibrerar när du får meddelanden.
• Popup-visning: Ställ in enheten på att visa meddelanden i popup-fönster.
• Förhandsgranska meddelande: Ställ in enheten så att den visar meddelandeinnehållet
på den låsta skärmen och i popup-fönster.
Ställa in en meddelandepåminnelse
Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa
aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka
lätt på Tillgänglighet → Aviseringspåminnelse och sedan trycka lätt på reglaget för att aktivera
funktionen. Tryck sedan lätt på reglaget för Meddelanden för att aktivera funktionen.
81
Appar och funktioner
Internet
Inledning
Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt
dem.
Webbsökning på webbsidor
1 Öppna mappen Samsung och starta appen Internet.
2 Tryck lätt på adressfältet.
3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Om du snabbt vill växla mellan flikar drar du åt höger eller vänster i adressfältet.
Bokmärk aktuell webbplats.
Öppna ytterligare alternativ.
Uppdatera aktuell webbsida.
Öppna hemsidan.
Visa dina bokmärken, sparade
webbsidor och nyligen besökta
sidor.
Snabbmeny
Öppna webbläsarens
flikhanterare.
Flytta mellan sidor.
82
Appar och funktioner
Använda hemligt läge
I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan
låsa det hemliga läget med hjälp av ett lösenord och ditt fingeravtryck.
Aktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på Flikar → SLÅ PÅ HEMLIGT LÄGE. Om du
använder den här funktionen för första gången ska du ange om du vill använda ett lösenord för
det hemliga läget.
I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.
Ändra säkerhetsinställningar
Du kan ändra lösenord eller låsmetod.
Tryck lätt på → Inställningar → Integritet → Skydd i hemligt läge → Ändra lösenord. Om du
vill ange ditt registrerade fingeravtryck som låsmetod tillsammans med lösenordet trycker du lätt
på reglaget för Fingeravtryck för att aktivera funktionen. Mer information om att använda dina
fingeravtryck hittar du i Igenkänning av fingeravtryck.
Inaktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på Flikar → STÄNG AV HEMLIGT LÄGE.
83
Appar och funktioner
E-post
Konfigurera e-postkonton
Konfigurera ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
1 Öppna mappen Samsung och starta appen E-post.
2 Ange e-postadressen och lösenordet och tryck sedan lätt på LOGGA IN.
Registrera ett e-postkonto manuellt genom att trycka lätt på MANUELL INST.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
→
→ Lägg till konto.
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på
→ → Ställa in standardkonto.
→
Skicka e-post
1 Tryck lätt på för att skriva ett e-postmeddelande.
2 Lägg till mottagare och ange e-posttexten.
3 Tryck lätt på SKICKA för att skicka e-postmeddelandet.
Läsa e-post
När E-post är öppet hämtar enheten automatiskt nya e-postmeddelanden. Om du vill hämta
e-postmeddelanden manuellt drar du nedåt på skärmen.
Tryck lätt på ett e-postmeddelande på skärmen för att läsa det.
Om e-postsynkronisering är inaktiverat kan inte nya e-postmeddelanden hämtas.
Aktivera e-postsynkronisering genom att trycka lätt på → → ditt kontonamn och
sedan trycka lätt på reglaget för Synka konto för att aktivera funktionen.
84
Appar och funktioner
Kamera
Inledning
Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar. När du använder funktionen
Livefokus på den främre dubbla kameran får du en selfie med justerad suddighetsnivå på
bakgrunden.
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Starta kameran
Använd följande metoder för att starta Kamera:
• Starta appen Kamera.
• Tryck snabbt på strömknappen två gånger.
• Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
• Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen Kamera från den låsta
skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningsmetoden är aktiverad.
• Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameralinsen och försöka igen.
85
Appar och funktioner
Använda svepgester
Styr snabbt förhandsgranskningsskärmen genom att dra i olika riktningar. Du kan ändra
fotograferingsläge, växla mellan kameror eller tillämpa olika filter eller effekter.
Främre kamera/bakre kamera
Fotograferingslägen/
filter och effekter
86
Appar och funktioner
Grundläggande fotografering
Ta foton eller spela in videoklipp
1 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
2 Tryck lätt på för att ta ett foto eller på för att spela in en video. Ta en serie bilder
genom att hålla nedtryckt på
.
Aktuellt läge
Dekallista
Kamerainställningar
Förhandsgranskningsminiatyr
Alternativ för
aktuellt
fotograferingsläge
Ta en bild.
Spela in ett
videoklipp.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Bixby Vision
• Du kan lägga till ännu en kameraknapp på förhandsgranskningsskärmen. Dra
till den
plats på skärmen där du vill ha den. Den här funktionen är endast tillgänglig för lägena
Auto och Selfie.
• Justera ljusstyrkan på bilder eller videor genom att trycka lätt på skärmen. När
justeringsreglaget visas drar du på justeringsreglaget mot eller .
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Om du vill
använda autofokusläget trycker du lätt på .
• Om du vill använda funktionerna i Bixby Vision trycker du lätt på BIXBY VISION. Använd
kameran för att känna igen föremål eller platser för att söka efter produkter online eller
platser i närheten. Du kan även identifiera text och översätta den. Se Bixby Vision för mer
information.
87
Appar och funktioner
• Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar
felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
• Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i
vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
Zooma in och ut
Du kan använda olika metoder för att zooma in och ut.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för
att zooma ut.
• Styr zoomen med ett finger. Dra
zoomningslisten mot
eller
.
Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.
HDR (High Dynamic Range)
Använd HDR-läget för att ta bilder och spela in videor med fylliga färgtoner och återge fler
detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
Utan effekt
→ HDR (fyllig ton) och väljer ett alternativ.
Med effekt
88
Appar och funktioner
Låsa fokus (AF) och exponering (AE)
Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör
justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.
Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och
fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett
foto.
Den här funktionen är endast tillgänglig för lägena Auto och Pro.
LIVEFOKUS
Livefokus-funktionen gör det möjligt för kameran att ta en selfie med fokus på motivet.
Ta porträtt som sticker ut med hjälp av Livefokus-funktionen
Justera bakgrundens suddighetsnivå och ta en selfie som framhäver motivet.
• Den här funktionen är endast tillgänglig i läget Selfie.
• Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus.
1 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2 Tryck lätt på LIVEFOKUS.
3 Dra reglaget för bakgrundsoskärpa åt höger eller vänster för att justera suddighetsnivå.
89
för
Appar och funktioner
4 Tryck lätt på
för att ta en bild.
Reglage för att justera
bakgrundsoskärpa
Det är inte säkert att bakgrundsoskärpan tillämpas korrekt under följande förhållanden:
• Enheten eller motivet rör sig.
• Motivet är tunt eller transparent.
• Motivet har en färg eller ett mönster som liknar bakgrunden.
• Motivet eller bakgrunden är föga iögonfallande.
90
Appar och funktioner
Redigera bakgrundens suddighetsnivå på Livefokus-foton
Du kan även redigera bakgrundens suddighetsnivå på en bild som har tagits med Livefokusfunktionen i Galleri.
1 Välj en bild som har tagits med Livefokus-funktionen och tryck lätt på JUSTERA SUDDIG
BAKGRUND.
2 Dra reglaget för bakgrundsoskärpa åt höger eller vänster för att justera suddighetsnivå.
Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus.
3 Tryck lätt på
för att spara bilden.
91
Appar och funktioner
Ha mer kul med livedekaler
Ta bilder och spela in videor med olika livedekaler. När du flyttar ansiktet följer dekaler dina
rörelser. Du kan även spela in en härlig och rolig dekal som rör sig i en video.
1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på KLISTERMÄRKEN.
2 Tryck lätt på och välj en dekal.
3 Tryck lätt på
för att ta ett foto eller på
för att spela in en video.
Använda dekaler slumpvis
Du kan använda dekaler slumpvis i stället för att välja en i dekallistan.
Tryck lätt på Slump upprepade gånger tills den dekal du vill ha visas.
92
Appar och funktioner
Använda fotograferingslägen
På förhandsgranskningsskärmen drar du till höger för att öppna listan med fotograferingslägen.
Välj det önskade fotograferingsläget.
• Du kan lägga till genvägar till ofta använda fotograferingslägen på hemskärmen.
I listan med fotograferingslägen trycker du lätt på → Lägg t. genväg på
hemskärmen.
• Du kan hämta fler fotograferingslägen från Galaxy Apps. I listan över
fotograferingslägen trycker du lätt på . Vissa nedladdade fotograferingslägen har
inte tillgång till alla funktioner.
Auto-läge
Med auto-läget kan kameran utvärdera omgivningen och avgöra det optimala läget för bilden.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Auto.
Proffsläge
Ta bilder och spela in videor medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex.
exponeringsvärde och ISO-tal.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Pro. Välj alternativ och anpassa inställningarna
och tryck sedan lätt på
för att ta en bild eller tryck lätt på
för att spela in en video.
Tillgängliga alternativ
• : Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
• : Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående
motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller
motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
• : Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in
färgtemperatur.
93
Appar och funktioner
Panoramaläge
Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är
utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att
sluta ta bilder.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Panorama.
2 Tryck lätt på och flytta enheten i valfri riktning.
3 Tryck lätt på för att sluta ta bilder.
Hyperlapseläget
Spela in scener, t.ex personer som passerar eller bilar som kör förbi, och spela upp dem som
videor med snabb inspelning.
1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Hyperlapse.
2 Tryck lätt på och välj ett bildfrekvensalternativ.
Om du ställer in bildfrekvensen på Automatiskt kommer enheten att justera bildfrekvensen
automatiskt enligt scenens ändrade frekvens.
3 Tryck lätt på för att starta inspelningen.
4 Tryck lätt på för att slutföra inspelningen.
5 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på förhandsgranskningsminiatyren och
trycker lätt på
för att spela upp videon.
94
Appar och funktioner
Nattläge
Använd det här läget om du vill ta bilder i svag belysning utan fotolampa.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Natt.
Matläget
Ta bilder på livsmedel och maträtter med mer levande färger.
1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Mat.
2 Tryck lätt på skärmen och dra den cirkelformade ramen över området som ska markeras.
Området utanför den runda ramen blir då suddigt.
Om du vill ändra storlek på den runda ramen drar du i ramens kant.
3 Tryck lätt på
4 Tryck lätt på
och dra justeringsreglaget för att justera färgtonen.
för att ta en bild.
95
Appar och funktioner
Selfie-läge
Ta självporträtt med den främre kameran. Du kan förhandsgranska olika skönhetseffekter på
skärmen.
1 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
för
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Selfie.
3 Vänd dig mot den främre kameralinsen.
4 När enheten identifierar ditt ansikte håller du upp handflatan mot den främre kameran. När
kameran har identifierat handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar
enheten en bild.
• Ställ in kameran så att den tar en bild när du trycker på skärmen genom att trycka lätt
på → Fotometoder och sedan trycka lätt på reglaget för Tryck på skärmen för att
aktivera funktionen.
• Om du vill ta en vidvinkelselfie med den dubbla kameran trycker du lätt på
.
Använda skönhetseffekter
Du kan använda spotlighteffekten eller ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform
innan du tar självporträtt.
Den här funktionen är endast tillgänglig i läget Selfie.
1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på .
2 Välj alternativen nedan för att använda skönhetseffekterna på ansiktet på
förhandsgranskningsskärmen och ta en bild av dig själv.
• Hudton: Gör så att huden verkar ljusare och fräschare.
• Smalt ans.: Justera ansiktsformen och få ditt ansikte att verka smalare.
• Stora ögon: Gör så att dina ögon verkar större.
96
Appar och funktioner
Läget Vidvinkelselfie
Ta en vidvinkelselfie och få med så många personer som möjligt i bilden för att undvika att
någon person inte kommer med.
1 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
för
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Vidvinkelselfie.
3 Vänd dig mot den främre kameralinsen.
4 När enheten identifierar ditt ansikte håller du upp handflatan mot den främre kameran. När
kameran har identifierat handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar
enheten en bild.
Ställ in kameran så att den tar en bild när du trycker på skärmen genom att trycka lätt
på → Fotometoder och sedan trycka lätt på reglaget för Tryck på skärmen för att
aktivera funktionen.
5 Sväng enheten långsamt åt vänster och sedan åt höger eller tvärtom för att ta ett brett
självporträtt.
Enheten tar ytterligare bilder när den vita ramen flyttar sig till varje ände av sökarfönstret.
• Se till att hålla den vita ramen inom sökarfönstret.
• Motiven ska vara stilla när du tar breda självporträtt.
• Den övre och nedre delen av bilden som visas på förhandsgranskningsskärmen kan
klippas bort från bilden beroende på fotograferingsförhållandena.
97
Appar och funktioner
Anpassa kamerainställningar
Alternativ för aktuellt fotograferingsläge
På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• : Aktivera och inaktivera den fullständiga förhandsgranskningsskärmen.
• : Välj bildfrekvens.
• : Aktivera eller inaktivera fotolampan.
• : Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. centrerad använder
ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering.
punkt använder ljuset i ett
koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.
matris tillämpar ett
genomsnitt för hela scenen.
• : I Mat-läget fokuserar du på ett motiv inuti den runda ramen och gör bilden utanför
ramen suddig.
Kamerainställningar
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
beroende på fotograferingsläget.
. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga
BAKRE KAMERA
• Bildstorlek: Välj en upplösning för bilder. Om du använder en högre upplösning får bilderna
bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Videostorlek: Välj en upplösning för videor. Om du använder en högre upplösning får
videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Timer: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
• HDR (fyllig ton): Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa
eller mycket mörka partier.
98
Appar och funktioner
FRÄMRE KAMERA
• Bildstorlek: Välj en upplösning för bilder. Om du använder en högre upplösning får bilderna
bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Videostorlek: Välj en upplösning för videor. Om du använder en högre upplösning får
videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Spara bilder som förhandsgranskning: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av
originalmotivet när du tar bilder med den främre kameran.
• Fotometoder: Välj vilka fotograferingsalternativ som ska användas.
• Timer: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
• HDR (fyllig ton): Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa
eller mycket mörka partier.
GEMENSAMT
• Videostabilisering: Aktivera bildstabilisering för att minska eller eliminera suddighet som
uppkommer när kameran skakar vid videoinspelning.
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan
byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
• Visa bilder: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
• Snabbstart: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker två gånger på
strömknappen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Lagrings- plats: Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett
minneskort.
• Röststyrning: Ställ in enheten på att ta bilder eller spela in videor med hjälp av
röstkommandon. Du kan säga ”Le”, ”Omelett”, ”Fota” eller ”Ta bild” för att ta en bild. Spela in
en video genom att säga ”Spela in video”.
99
Appar och funktioner
• Flytande kameraknapp: Lägg till en kameraknapp som du kan placera var som helst på
skärmen. Den här funktionen är endast tillgänglig för lägena Auto och Selfie.
• Volymknappsfunktion: Ställ in enheten på att volymknappen ska användas för att styra
slutaren eller för att zooma in eller ut.
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se Samsung Members för mer
information.
Galleri
Inledning
Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter
album eller skapa berättelser och dela dem med andra.
100
Appar och funktioner
Visa bilder och videor
Visa bilder
1 Starta appen Galleri och tryck lätt på BILDER.
2 Välj en bild.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till bilden i favoriter.
Bixby Vision
Lägg till en dekal.
Rita på bilden.
Använd ett filter eller en effekt.
Dela bilden med andra.
Modifiera bilden.
Radera bilden.
Du kan skapa en GIF-animering eller ett collage med flera bilder. Tryck lätt på →
Animera eller Collage och välj sedan bilder.
Redigera bakgrundens suddighetsnivå på Livefokus-foton
Du kan redigera bakgrundens suddighetsnivå på en bild som har tagits med Livefokusfunktionen.
Starta appen Galleri, välj en bild som har tagits med Livefokus-funktionen, tryck lätt på JUSTERA
SUDDIG BAKGRUND för att redigera suddighetsnivån. Du kan även ändra fokus genom att
trycka lätt där du vill ha fokus.
101
Appar och funktioner
Söka efter bilder
Starta appen Galleri och tryck lätt på
dokument, typ med mera.
för att visa bilder sorterade efter kategori, t.ex. plats,
Tryck lätt på sökfältet för att söka efter bilder med hjälp av nyckelord.
Visa videor
1 Starta appen Galleri och tryck lätt på BILDER.
2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp. Videofiler visas med ikonen
på miniatyrbilderna i
förhandsgranskningen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Hoppa till den
föregående
videon. Håll
nedtryckt för att
spola bakåt.
Hoppa till nästa
video. Håll
nedtryckt för att
spola framåt.
Spola bakåt eller
framåt genom att
dra reglaget.
Pausa och
återuppta
uppspelningen.
Lås
uppspelningsskärmen.
Ändra
skärmförhållande.
Växla till popupvideospelaren.
Skapa en
GIF-animering.
Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan
eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.
Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.
102
Appar och funktioner
Visa album
Du kan visa dina bilder och filmer sorterade efter mappar eller album. De animeringar eller
collage du har skapat kommer också att sorteras i dina mappar i albumlistan.
Starta appen Galleri, tryck lätt på ALBUM och välj ett album.
Visa berättelser
När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar,
sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser
automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.
Skapa berättelser
Skapa berättelser med olika teman.
1 Starta appen Galleri och tryck lätt på BERÄTTELSER.
2 Tryck lätt på → Skapa berättelse.
3 Markera de bilder eller videor som ska inkluderas i berättelsen och tryck lätt på KLAR.
4 Ange en titel på berättelsen och tryck lätt på SKAPA.
Om du vill lägga till bilder eller videor i en berättelse väljer du en berättelse och trycker lätt på
LÄGG TILL.
Om du vill ta bort bilder eller videor från en berättelse väljer du en berättelse, trycker lätt på →
Redigera, markerar de bilder eller videor som ska tas bort och trycker sedan lätt på → Ta bort
från berättelse.
103
Appar och funktioner
Dela berättelser
Du kan dela berättelser med dina kontakter.
1 Starta appen Galleri och tryck lätt på BERÄTTELSER.
2 Välj en berättelse som du vill dela.
3 Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på KLAR.
En länk till filerna skickas till dem via sms.
När dina kontakter godkänner delningsbegäran kommer berättelsen att delas och dina
kontakter kan lägga till fler bilder och videor i berättelsen.
• Om du vill använda den här funktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
• Om mottagarna inte har verifierat sina telefonnummer eller om deras enheter inte
stöder funktionen är det inte säkert att de kan använda vissa funktioner.
• Länken upphör att gälla efter en viss tidsperiod.
Ta bort berättelser
1 Starta appen Galleri och tryck lätt på BERÄTTELSER.
2 Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på TA BORT.
104
Appar och funktioner
Synkronisera bilder och videor med Samsung Cloud
Du kan synkronisera bilder och videor som har sparats i Galleri med Samsung Cloud och få
åtkomst till dem från andra enheter. Du måste registrera dig för och logga in på ditt Samsung
account för att använda Samsung Cloud. Se Samsung account för mer information.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Samsung
Cloud för att aktivera funktionen. Bilder som tagits och videor som har spelats in på enheten
sparas automatiskt i Samsung Cloud.
Ta bort bilder eller videor
Ta bort en bild eller en video
Välj en bild eller en video och tryck lätt på
längst ned på skärmen.
Ta bort flera bilder och videor
1 På Galleri-skärmen håller du en bild eller en video lätt nedtryckt för att ta bort den.
2 Markera de bilder eller videor du vill ta bort.
3 Tryck lätt på TA BORT.
105
Appar och funktioner
Always On Display
Du kan alltid visa information, till exempel klockan eller kalendern, eller styra musikuppspelning
på skärmen när den är avstängd.
Du kan även se aviseringar för nya meddelanden eller missade samtal.
• Ljusstyrkan på Always On Display kan ändras automatiskt beroende på
ljusförhållandena.
• Om sensorn längst upp på enheten övertäcks under en viss period kommer Always
On Display att stängas av.
Öppna aviseringar på Always On Display
När du tar emot meddelanden, missade samtal eller appaviseringar visas aviseringsikoner på
Always On Display. Dubbeltryck på en aviseringsikon för att visa aviseringen.
Om skärmen är låst måste du låsa upp den för att visa aviseringar.
106
Appar och funktioner
Styra musikuppspelning från Always On Display
Du kan styra musikuppspelningen på Always On Display utan att behöva slå på skärmen.
1 Starta appen Inställningar, tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Information och
FaceWidgets → FaceWidgets och tryck sedan lätt på reglaget för Musikkontroll för att
aktivera funktionen.
2 Om du vill kontrollera musikuppspelningen på Always On Display dubbeltrycker du lätt på
klockan.
3 Dra åt höger eller vänster på klockan för att gå till musikkontrollen.
4 Tryck lätt på ikonerna för att styra uppspelningen.
Ändra schemat för funktionen Always On Display
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Always On Display → Ange
schema och ställ in start- och sluttid.
Om du alltid vill visa Always On Display trycker du lätt på reglaget för Visa alltid för att aktivera
funktionen.
Inaktivera funktionen Always On Display
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Låsskärm och säkerhet och tryck sedan på reglaget för
Always On Display för att inaktivera funktionen.
107
Appar och funktioner
Flera fönster
Inledning
Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera
appar samtidigt i popup-vyn.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärm-vy
Popup-vy
108
Appar och funktioner
Delad skärm-vy
1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
2 Dra uppåt eller nedåt och tryck lätt på i ett fönster med en nyligen använd app.
Den valda appen startas i det övre fönstret.
3 I det nedre fönstret drar du uppåt eller nedåt för att välja en annan app du vill starta.
Om du vill starta appar som inte finns i listan över nyligen använda appar trycker du lätt på
PROG.LISTA och väljer en app.
109
Appar och funktioner
Använda ytterligare alternativ
Tryck lätt på fältet mellan appfönstren för att öppna ytterligare alternativ.
Använd funktionen Tryck
fast fönster.
Stäng appen.
Byt det valda fönstret mot
en popup-vy.
Byt plats på appfönster.
Justera fönsterstorlek
Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
När du drar fältet mellan appfönster till över- eller underkanten av skärmen maximeras fönstret.
110
Appar och funktioner
Minimera delad skärm-vyn
Tryck på hemknappen för att minimera delad skärm-vyn. Ikonen visas då i statusfältet. Appen
i det nedre fönstret stängs och appen i det övre fönstret förblir aktiv i den minimerade delande
skärm-vyn.
Om du vill stänga den minimerade delade skärm-vyn öppnar du aviseringspanelen och trycker
lätt på ikonen
i Flera fönster-aviseringen.
Dela text eller bilder mellan fönstren
Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt
i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Tryck fast fönster
Du kan välja ett område och fästa det längst upp på skärmen och använda andra appar i det
nedre fönstret.
1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
2 Tryck lätt på och dra ramen till området som där du vill fästa det.
För att justera storleken på ramen drar du
uppåt eller nedåt.
111
Appar och funktioner
3 Tryck lätt på KLAR.
Det valda appfönstret kommer att fästas längst upp på skärmen. Dra listen mellan
appfönstren för att frigöra fönstret.
4 I det nedre fönstret drar du uppåt eller nedåt för att välja en annan app du vill starta.
Popup-vy
1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
2 Dra uppåt eller nedåt, håll ett appfönster nedtryckt och dra det sedan till Släpp här för
popup-vyn.
Appskärmen visas i popup-vyn.
Minimera fönstret.
Stäng appen.
Maximera fönstret.
Flytta popup-fönster
Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.
112
Appar och funktioner
Samsung Pay
Inledning
Registrera ofta använda kort på Samsung Pay, en mobilbetalningstjänst, för att betala snabbt och
säkert. Samsung Pay stöder MST (magnetisk säker överföring) samt NFC (närfältskommunikation)
för att tillåta betalning via standardkreditkort.
Mer information, som kort som stöder den här funktionen, hittar du på
www.samsung.com/samsungpay. Alternativt ska du starta appen Samsung Pay och trycka lätt
på → Hjälp.
• Om du vill använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung
account och registrera din biometriska information. Mer information hittar du i
Samsung account och Igenkänning av fingeravtryck.
• Om du vill betala via Samsung Pay måste enheten eventuellt ha en anslutning till ett
Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnätverk beroende på region.
• Den här appens tillgänglighet och funktioner som stöds kan variera beroende på
region och tjänsteleverantör.
• Procedurerna för initial installation och kortregistrering kan variera beroende på
region och tjänsteleverantör.
113
Appar och funktioner
Konfigurera Samsung Pay
När du kör den här appen för första gången eller startar om den efter att du har återställt data ska
du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen.
1 Starta appen Samsung Pay.
2 Logga in på ditt Samsung account.
3 Läs och acceptera villkoren.
4 Registrera det fingeravtryck som ska användas vid betalningar.
5 Skapa en pinkod som ska användas vid betalningar.
Den här pinkoden kommer att användas för att verifiera olika åtgärder i Samsung Pay,
t.ex. betala och låsa upp appen.
Registrera kort
Du kan enkelt registrera kort genom att ta en bild på dem med kameran.
Du kan kontrollera vilka kort som stöder den här funktionen på Samsung Pays webbplats
(www.samsung.com/samsungpay).
Starta appen Samsung Pay, tryck lätt på Lägg till och följ anvisningarna på skärmen för att
slutföra kortregistreringen.
114
Appar och funktioner
Genomföra betalningar
1 Håll nedtryckt på en kortbild längst ned på skärmen och dra den uppåt.
Du kan även starta appen Samsung Pay.
2 I kortlistan drar du åt höger eller vänster och väljer ett kort som ska användas.
115
Appar och funktioner
3 Skanna ditt fingeravtryck.
Alternativt anger du den pinkod du angav när du konfigurerade Samsung Pay.
4 Tryck enhetens baksida mot kortläsaren.
När kortläsaren identifierar kortinformationen behandlas betalningen.
• Betalningar behandlas eventuellt inte beroende på nätverksanslutningen.
• Verifieringsmetoden för betalningar kan variera beroende på kortläsare.
Avbryta betalningar
Du kan avbryta betalningar genom att gå till den plats där du genomförde dem.
I kortlistan drar du åt höger eller vänster och väljer det kort du använde. Följ anvisningarna på
skärmen för att slutföra den avbrutna betalningen.
Ändra inställningarna för Samsung Pay
På Samsung Pay-skärmen trycker du lätt på → Inställningar. Välj den skärm där kortbilden ska
visas för att aktivera Samsung Pay på hemskärmen eller den låsta skärmen, eller när skärmen
stängs av.
116
Appar och funktioner
Samsung Members
Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och
användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i
Galaxy-användarnas community eller visa de senaste Galaxy-nyheterna och Galaxy-tipsen.
Samsung Members kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder
enheten.
Ytterligare alternativ
Skicka feedback.
• Den här appens tillgänglighet och funktioner som stöds kan variera beroende på
region och tjänsteleverantör.
• Om du vill skicka in din feedback eller publicera dina kommentarer måste du
registrera dig och logga in på ditt Samsung account. Se Samsung account för mer
information.
117
Appar och funktioner
Samsung Notes
Inledning
Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva eller rita på
skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.
Skapa anteckningar
1 Starta appen Samsung Notes och tryck lätt på ALLA → .
2 Välj en inmatningsmetod i verktygsfältet längst upp på skärmen och skriv en anteckning.
→ Bild för att infoga en bild som du väljer i Galleri eller genom att ta en bild.
Tryck lätt på
Tryck lätt på → Röst för att göra en röstinspelning och infoga den i anteckningen.
Röstinspelningen börjar omedelbart.
Ange text med tangentbordet.
Infoga en bild eller röstinspelning.
Skriv eller rita med pennor.
Måla med penslar.
3 När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på SPARA.
Ta bort anteckningar
1 Starta appen Samsung Notes, tryck lätt på ALLA eller SAMLINGAR och välj sedan en
kategori.
2 Håll en anteckning nedtryckt för att ta bort den.
Om du vill ta bort flera anteckningar markerar du fler anteckningar som ska tas bort.
3 Tryck lätt på
.
118
Appar och funktioner
Kalender
Inledning
Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller uppgifter i din kalender.
Skapa händelser
1 Starta appen Kalender, tryck lätt på
eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
2 Ange händelseinformationen.
Ställ in start- och slutdatum för
händelsen.
Ange en titel.
Ändra händelsens färg.
Välj en kalender som du vill
använda eller synkronisera med.
Ställ in ett alarm.
Ange händelsens plats.
Bifoga en karta som visar platsen
för händelsen.
Lägg till en anteckning.
Lägg till fler detaljer.
3 Tryck lätt på SPARA för att spara händelsen.
119
Appar och funktioner
Skapa uppgifter
1 Starta appen Kalender och tryck lätt på VISA → Uppgifter.
2 Tryck lätt på och ange uppgiftsinformation.
3 Tryck lätt på SPARA för att spara uppgiften.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Moln och konton → Konton, välj en kontotjänst och
tryck sedan lätt på Kalender (Samsung account) eller Synkronisera Kalender.
Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen Kalender och trycker lätt på
→ Hantera kalendrar → Lägg till konto. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga
in. När ett konto läggs till visas det på listan.
Samsung Health
Inledning
Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp
träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din
allmänna kondition.
Starta Samsung Health
När du kör den här appen för första gången eller startar den igen efter att du har återställt data
ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
1 Öppna mappen Samsung och starta appen Samsung Health.
2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
120
Appar och funktioner
Använda Samsung Health
Du kan visa den viktigaste informationen från menyer och spårare i Samsung Health för att
övervaka ditt välbefinnande och din kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat
med andra Samsung Health-användare, tävla mot dina vänner och se hälsotips.
Öppna mappen Samsung och starta appen Samsung Health.
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner.
Övervaka din hälsa och kondition.
Jämför dina stegräkningsresultat
med andra Samsung
Health-användare eller tävla mot
dina vänner.
Ange dina dagliga mål och
registrera dina framsteg.
Visa och hantera spårare.
Visa guidemeddelanden eller
aviseringar från Samsung Health.
Om du vill lägga till objekt på Samsung Health-skärmen trycker du lätt på → Hantera objekt
och väljer sedan objekt.
• MÅL: Ange dina dagliga fitnessmål och visa dina framsteg.
• PROGRAM: Använd anpassningsbara träningsprogram.
• ALLMÄNNA SPÅRARE: Övervaka din aktivitet, din kost och dina kroppsmått.
• TRÄNINGSSPÅRARE: Lägg till spårare för olika övningar och övervaka din aktivitet.
121
Appar och funktioner
TILLSAMMANS
Med Tillsammans kan du ställa in stegmålsräknaren och tävla med dina vänner. Du kan bjuda in
vänner att gå tillsammans, ställa in stegmålsräknaren, tävla i utmaningar och visa din rankning på
Topplista för steg.
På Samsung Health-skärmen trycker du lätt på TILLSAMMANS.
Steg
Enheten räknar antalet steg du tar och mäter sträckan du går.
På Samsung Health-skärmen trycker du lätt på stegspårare.
Aktuellt antal steg
Mål
• Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegspåraren övervakar dina steg och
sedan visar stegräkningen. Du kan även uppleva en kort fördröjning innan popupfönstret visar att du har uppnått ditt mål.
• Om du använder stegspåraren när du åker bil eller tåg kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
122
Appar och funktioner
Ytterligare information
• Samsung Health är endast till för att användas i konditions- och välmåendesyften och ska
inte användas för att ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota,
lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
• De tillgängliga funktionerna, egenskaperna och tilläggningsbara apparna för Samsung
Health kan variera från land till land på grund av olika lokala lagar och förordningar. Du bör
kontrollera vilka funktioner och appar som är tillgängliga i din region innan användning.
• Samsung Health-appar och dess tjänst kan ändras eller avbrytas utan föregående
meddelande.
• Syftet med informationsinsamlingen begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande,
synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre
tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från Samsung Health kan data
sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften
har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av Samsung Health-appen
med alternativet för att återställa data i inställningsmenyn. Vill du radera data som du delat
med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du kan dela och/eller synkronisera dina data med andra Samsung-tjänster eller kompatibla
tjänster från tredje part som du väljer, samt med andra anslutna enheter. Åtkomst till
Samsung Health-information av sådana andra enheter eller tredje part-enheter kommer
endast att tillåtas med ditt uttryckliga godkännande.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om enheten är ansluten till mätinstrument, ska du kontrollera kommunikationsprotokollet
för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du använder en trådlös anslutning, t.ex.
Bluetooth, kan enheten påverkas av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att
använda enheten nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
• Läs Samsung Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder appen.
123
Appar och funktioner
S Voice
Inledning
Utför olika uppgifter bara genom att tala.
Ställa in ett väckningskommando
Du kan starta S Voice med hjälp av ett eget väckningskommando.
När du startar S Voice för första gången ska du trycka lätt på NEXT och ange ditt eget
väckningskommando.
Ändra väckningskommandot genom att öppna mappen Samsung och starta appen S Voice.
→ Voice wake-up → Change wake-up command → Custom → START
Tryck sedan lätt på
och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Om du vill ställa in enheten på att starta S Voice med väckningskommandot medan enheten
är låst, trycker du lätt på
och på reglaget för Wake up in secured lock för att aktivera
funktionen.
Använda S Voice
1 Säg det förinställda väckningskommandot.
Du kan även öppna mappen Samsung och starta appen S Voice.
När du startar S Voice börjar enheten röstigenkänningen.
Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
S Voice-inställningar
Visa exempel på röstkommandon.
2 Säg ett röstkommando.
Om enheten känner igen kommandot, kommer enheten att utföra den motsvarande
åtgärden. Upprepa ett röstkommando eller säg ett annat kommando genom att trycka lätt
på
eller säg det förinställda väckningskommandot.
124
Appar och funktioner
Tips för bättre röstidentifiering
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
Ställa in språk
Öppna mappen Samsung och starta appen S Voice. Tryck sedan lätt på
välj ett språk.
→ Language och
Det valda språket används enbart för S Voice, inte för språket som visas på enheten.
125
Appar och funktioner
Röstinspelning
Inledning
Använd olika inspelningslägen för olika situationer. Enheten kan konvertera din röst till text.
Göra röstinspelningar
1 Öppna mappen Samsung och starta appen Röstinspelning.
2 Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
Tryck lätt på
för att pausa inspelningen.
Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på BOKMÄRKE för att infoga ett
bokmärke.
Ändra inspelningsläge.
Starta inspelning.
3 Tryck lätt på för att slutföra inspelningen.
4 Ange ett filnamn och tryck lätt på SPARA.
126
Appar och funktioner
Ändra inspelningsläge
Öppna mappen Samsung och starta appen Röstinspelning.
Välj en kategori längst upp på skärmen för röstinspelning.
• STANDARD: Detta är det normala inspelningsläget.
• TAL-TILL-TEXT: Enheten spelar in din röst och omvandlar den samtidigt till text på skärmen.
Håll enheten nära munnen och tala högt och tydligt i tyst miljö för bästa resultat.
Om systemspråket för röstmemon inte stämmer överens med språket du talar kommer
enheten inte att känna igen din röst. Innan du använder den här funktionen trycker du
lätt på aktuellt språk för att ange systemspråket för röstmemon.
Mina filer
Öppna och hantera flera filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex.
molnlagringsenheter.
Öppna mappen Samsung och starta appen Mina filer.
Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme.
Om du vill frigöra enhetens lagringsutrymme trycker du lätt på → Skaffa mer utrymme.
Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på
127
.
Appar och funktioner
Klocka
Inledning
Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in
en specifik varaktighet.
ALARM
Starta appen Klocka och tryck lätt på ALARM.
Ställa in alarm
Tryck lätt på
i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på SPARA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
Tryck lätt på AVFÄRDA för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snoozealternativet trycker du lätt på SNOOZE för att upprepa alarmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på TA BORT.
VÄRLDSKLOCKA
Starta appen Klocka och tryck lätt på VÄRLDSKLOCKA.
Skapa klockor
Tryck lätt på
LÄGG TILL.
, ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan lätt på
Radera klockor
Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på TA
BORT.
128
Appar och funktioner
STOPPUR
1 Starta appen Klocka och tryck lätt på STOPPUR.
2 Tryck lätt på BÖRJA för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på VARV.
3 Tryck lätt på STOPP för att stoppa tidtagningen.
Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på FORTSÄTT.
Rensa varvtider genom att trycka lätt på ÅTERSTÄLL.
TIMER
1 Starta appen Klocka och tryck lätt på TIMER.
2 Ställ in längden och tryck lätt på BÖRJA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på
varaktighetsfältet.
3 Tryck lätt på AVFÄRDA när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Utför enkla eller komplicerade uträkningar.
Starta appen Kalkylator.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Autorotera är
inaktiverat trycker du lätt på för att visa den vetenskapliga kalkylatorn.
Visa uträkningshistoriken genom att trycka lätt på HISTORIK. Stäng uträkningshistorikpanelen
genom att trycka lätt på KNAPPSATS.
Rensa historiken genom att trycka lätt på HISTORIK → RENSA HISTORIK.
Om du vill använda enhetens konverteringsverktyg trycker du lätt på
olika värden, t.ex. area, längd eller temperatur, till andra enheter.
129
. Du kan konvertera
Appar och funktioner
Radio
Lyssna på FM-radion
Starta appen Radio.
Innan du använder den här appen måste du ansluta en hörlur som fungerar som radioantenn.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör appen för
första gången.
Tryck lätt på
för att slå på FM-radion. Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Spela in en låt från FM-radion.
Sök efter en tillgänglig
radiostation.
Slå på eller av funktionen för
FM-radio.
Öppna ytterligare alternativ.
Ange frekvensen för radiokanalen
manuellt.
Lägg till den aktuella
radiostationen i din favoritlista.
Fininställ frekvensen.
Visa en lista med dina
favoritradiostationer.
Visa en lista med tillgängliga
radiostationer.
Sök efter och spara tillgängliga
stationer automatiskt.
Spela upp via högtalaren
Du kan lyssna på radio via högtalaren i stället för via den anslutna hörluren.
Tryck lätt på → Spela i högtalare.
130
Appar och funktioner
Söka efter radiokanaler
Starta appen Radio.
Tryck lätt på SKANNA och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar efter
och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Game Launcher
Inledning
Game Launcher samlar dina spel som du har hämtat från Play Butik och Galaxy Apps på en plats
för enkel åtkomst. Du kan sätta enheten i spelläget för att spela spel enklare.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägga till appar.
Tysta aviseringsljud och visa
endast aviseringar för
inkommande samtal och
nödaviseringar.
Ändra prestandaläget.
Öppna spel med eller utan ljud.
131
Appar och funktioner
Använda Game Launcher
1 Starta appen Inställningar, tryck lätt på Avancerade funktioner → Spel och tryck lätt på
reglaget för Game Launcher för att aktivera funktionen.
Game Launcher läggs då till på hemskärmen eller appskärmen.
När du inaktiverar funktionen kommer Game Launcher att tas bort från hemskärmen
och appskärmen.
2 Starta appen Game Launcher.
3 Tryck lätt på ett spel i spellistan.
Spel som har hämtats från Play Butik och Galaxy Apps visas automatiskt på Game
Launcher-skärmen. Om du inte kan se dina spel trycker du lätt på Lägg till appar.
Ta bort ett spel från Game Launcher
Håll nedtryckt på ett spel och tryck lätt på Ta bort.
Ändra prestandaläget
Du kan ändra spelprestandaläget.
Starta appen Game Launcher, tryck lätt på Normala prestanda och tryck lätt på knappen
upprepade gånger för att välja önskat läge.
• Normala prestanda: Energisparläge eller läget med hög prestanda används inte.
• Höga prestanda: Detta förbättrar systemets prestanda men ökar även batteriets
strömförbrukning.
• Spara energi: Detta minskar batteriets strömförbrukning men minskar systemets prestanda.
Batteriets energieffektivitet kan variera med spelen.
132
Appar och funktioner
Använda Game Tools
Du kan använda olika alternativ på panelen Game Tools medan du spelar ett spel. Om du vill
öppna panelen Game Tools trycker du lätt på
på navigeringsfältet. Om navigeringsfältet är
dolt drar du uppåt från botten av skärmen för att visa det.
Öppna Game Launcher-skärmen.
Öppna inställningarna för Game
Tools.
Spela spel med helskärm.
Tysta aviseringsljud och visa
aviseringar endast för
inkommande samtal och
nödaviseringar.
Dölj och lås navigeringsfältet.
Lås pekskärmen.
Spela in din spelsession.
Ta skärmbilder.
Alternativen kan se annorlunda ut beroende på spelet.
Blockera aviseringar när du spelar
Tryck lätt på
och tryck lätt på reglaget för Inga aviser. i spel för att aktivera det. Enheten
tystar aviseringsljud och visar endast aviseringar för inkommande samtal och nödaviseringar så
att du kan spela spel utan att bli störd. Om du får ett samtal visas en liten avisering längst upp på
skärmen.
133
Appar och funktioner
Dubbelmeddelande
Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp.
1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Avancerade funktioner →
Dubbelmeddelande.
Då visas de appar som stöds.
2 Tryck lätt på reglaget för en app för att installera den andra appen.
Då installeras den andra appen. Den andra appens ikon visas med . När du får aviseringar
från den andra appen kommer dessa att visas med för att särskilja dem från den första
appens aviseringar.
Den andra appen
• Du kan även installera den andra appen från hemskärmen eller appskärmen. På
hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en meddelandeapp, håller den
nedtryckt och trycker lätt på Installera en andra app.
• Funktionen Dubbla meddelandeappar kanske inte är tillgänglig beroende på appen.
• Vissa funktioner i appen kan vara begränsade för den andra appen.
Avinstallera en andra app
1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Avancerade funktioner →
Dubbelmeddelande.
2 Tryck lätt på reglaget för den app du vill inaktivera och tryck lätt på INAKTIVERA eller
AVINSTALLERA.
Alla data kopplade till den andra appen kommer då att tas bort.
Om du avinstallerar den första appen kommer även den andra appen att tas bort.
134
Appar och funktioner
Samsung Connect
Inledning
Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset eller andra smarttelefoner, lätt och snabbt.
Du kan även styra och hantera TV-apparater, hushållsapparater och IoT (Internet of Things)produkter med din smarttelefon.
• Ansluta till enheter i närheten: Sök snabbt efter enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset
eller bärbara enheter, och anslut med dem.
• Registrering och kontroll av hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter: Registrera
smarta kylskåp, tvättmaskiner, robotdammsugare, TV-apparater, AV-apparater och IoTprodukter på smarttelefonen och visa deras status eller styr dem från din smarttelefons
skärm. Du kan gruppera enheter efter plats och ställa in flera enheter på att vara
påslagna automatiskt på förinställda tider. Du kan till exempel ställa in att TV:n och
robotdammsugaren slås på automatiskt på kvällen.
• Din smarttelefon och andra enheter måste vara anslutna till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• De enheter du kan ansluta med hjälp av Samsung Connect kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör. Du kan visa en lista över anslutningsbara enheter
genom att öppna mappen Samsung, starta appen Samsung Connect och trycka lätt
på ENHETER SOM STÖDS.
• Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den anslutna enheten.
• Anslutna enheters egna fel eller defekter täcks inte av Samsungs garanti. Om fel eller
defekter uppstår på de anslutna enheterna, kontakta enhetens tillverkare.
135
Appar och funktioner
Öppna mappen Samsung och starta appen Samsung Connect. Då visas instrumentpanelen.
Öppna ytterligare alternativ.
Söka efter och registrera enheter i
närheten.
Enheter som stöds
Samsung Connect-tips
Användarberättelser
Hantera automatiseringar.
Hantera platser och enheter.
Instrumentpanel
Ansluta till enheter i närheten
Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset, lätt och snabbt.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
1 Öppna mappen Samsung och starta appen Samsung Connect.
2 Följ anvisningarna i popup-fönstret för att aktivera funktionen automatiskt på för Wi-Fi och
Bluetooth.
När du startar appen Samsung Connect aktiveras funktionerna Wi-Fi och Bluetooth
automatiskt.
3 På instrumentpanelen trycker du lätt på Lägg till enhet.
Enheten söker då automatiskt efter enheter i närheten.
4 Välj en enhet från listan och anslut till den genom att följa instruktionerna på skärmen.
När anslutningen är gjord kan du använda enheten eller dela innehållet.
136
Appar och funktioner
Använda hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter
Visa statusen för dina smarta apparater, TV-apparater och IoT-produkter från din smarttelefons
skärm. Du kan gruppera enheter efter plats och lägga till automatiseringar för att styra enheterna
enkelt och bekvämt.
Registrera enheter
1 Öppna mappen Samsung och starta appen Samsung Connect.
2 På instrumentpanelen trycker du lätt på Lägg till enhet.
3 Välj en enhet i listan.
Registrera enheter manuellt genom att trycka lätt på
under LÄGG TILL ENHET
MANUELLT och välja en enhetstyp eller trycka lätt på Sök för att ange enhetens namn eller
enhetens modellnamn.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera enheter.
Visa och styra registrerade enheter
Du kan visa och styra dina registrerade enheter. Du kan till exempel se om tv:n är på eller vad
som finns i kylen.
1 Öppna mappen Samsung och starta appen Samsung Connect.
2 Tryck lätt på Enheter.
Listan med registrerade enheter visas.
3 Visa statusen för enheter på listan.
För att styra enheterna, välj en enhet. Enhetsstyrningen som medföljer den valda enheten
laddas ned och sedan kan du styra enheten.
Lägga till enheter och scener efter platser
Lägg till enheter efter platser, visa listan över enheter på samma plats och styr dem. Du kan även
lägga till en scen till en plats för att styra flera enheter samtidigt.
Öppna mappen Samsung, starta appen Samsung Connect och tryck sedan lätt på Enheter.
137
Appar och funktioner
Lägga till platser
1 Tryck lätt på ALLA ENHETER → Lägg till en plats.
2 Ange platsnamnet.
Ställ in en plats genom att trycka lätt på Geoplats för att välja en plats på kartan och tryck
sedan lätt på KLART.
3 Tryck lätt på SPARA.
Då läggs din plats till.
Lägga till enheter till en plats
Välj en plats, tryck lätt på L. T. ENHET och följ anvisningarna på skärmen för att registrera enheter.
Enheterna läggs då till på platsen.
Lägga till scener
Lägg till en scen och registrera enheter till den för att styra flera enheter samtidigt med ett enda
tryck på en knapp eller med ett röstkommando.
Välj en plats, tryck lätt på → Lägg till scen och ställ in scenalternativen. Du kan ställa in
scennamn, ikonen och enheterna.
Lägga till automatiseringar
Du kan även ställa in så att en automatisering utför åtgärder automatiskt beroende på den
förinställda tiden eller enheters status.
Du kan till exempel lägga till en automatisering att slå på ljudet automatiskt varje dag kl. 7.00.
1 Starta appen Samsung Connect och tryck lätt på Automatis. → LÄGG TILL
AUTOMATISERING.
2 Tryck lätt på När vill du använda den här automatiseringen? och ange villkoren.
3 Tryck lätt på Vad vill du att den har automatiseringen ska åstadkomma och konfigurera
enheter och åtgärder att utföra.
Om du vill få en avisering när en automatisering körs trycker du lätt på Meddela mig, anger
meddelandet och trycker sedan lätt på KLART.
138
Appar och funktioner
Dela innehåll
Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du
kan dela bilder.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
1 Starta appen Galleri och välj en bild.
2 Tryck lätt på och välj en delningsmetod såsom meddelande och e-post.
Om du har en kommunikations- eller delningsmapp visas de personer som du har
kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem
via motsvarande app väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är aktiverad
startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och trycker sedan
lätt på reglaget för Direktdelning för att aktivera funktionen.
Använda ytterligare funktioner
• Länkdelning: Dela stora filer. Ladda upp filer till Samsung-lagringsservern och dela dem
med andra via en webblänk eller en kod. Om du vill använda den här funktionen måste ditt
telefonnummer vara verifierat.
• Dela till enhet: Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller
med enheter som har stöd för Samsung Connect. Du kan även visa enhetens visade innehåll
på en stor skärm genom att ansluta enheten till en Screen mirroring-aktiverad tv eller skärm.
När bilden skickas till mottagarna visas en avisering på deras enheter. Tryck lätt på aviseringen för
att visa eller hämta bilden.
139
Appar och funktioner
Google-appar
Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Googlekonto för att få åtkomst till vissa appar.
Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.
Den här appen kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Maps
Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet. Du kan överföra musiksamlingar som finns
lagrade på enheten till molnet och hämta dem senare.
Play Filmer
Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från Play Butik.
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
140
Appar och funktioner
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foto
Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Duo
Ringa ett enkelt videosamtal.
141
Inställningar
Inledning
Anpassa inställningar för funktioner och appar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att
konfigurera olika inställningsalternativ.
Starta appen Inställningar.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Anslutning
Alternativ
Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning.
• Wi-Fi: Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller
andra nätverksenheter. Se Wi-Fi för mer information.
• Bluetooth: Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetoothaktiverade enheter. Se Bluetooth för mer information.
• Telefonens synlighet: Tillåt att andra enheter hittar din enhet för att dela innehåll med dig.
När den här funktionen är aktiverad är din enhet synlig för andra enheter när de söker efter
tillgängliga enheter med alternativet Överför filer till enhet.
• Dataanvändning: Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för
datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när
den mängd data du har använt når den angivna gränsen.
Du kan även aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i
bakgrunden skickar och tar emot data. Se Datasparare för mer information.
142
Inställningar
• Flygläge: Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara
använda icke nätverksbundna tjänster.
Se till att enheten är avstängd vid start och landning. Efter start kan du använda enheten
i flygläge om det tillåts av flygplanspersonalen.
• NFC och betalning: Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar (närfältskommunikation)
som innehåller information om produkter. Du kan även använda den här funktionen för att
göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat
de betalningsrelaterade apparna. Se NFC och betalning för mer information.
• Mobil hotspot och Internetdeln.: Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan
dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är
tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Mobil hotspot och Internetdeln. för mer
information.
• Mobilnätverk: Konfigurera inställningarna för mobila mobilnätverk.
• SIM-kortshanterare (modeller med två SIM-kort): Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och
anpassa SIM-kortsinställningarna. Se SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort) för
mer information.
• Plats: Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
• Fler anslutningsinställningar: Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se Fler
anslutningsinställningar för mer information.
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
143
Inställningar
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Ange lösenordet och tryck lätt på
ANSLUT.
• När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till
nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på GLÖM.
• Wi-Fi-anslutningen (läge) och -hastigheten kan variera beroende på
användningsmiljön.
• Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion
eller den trådlösa routern.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2 Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Directfunktion aktiveras.
3 Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
144
Inställningar
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
1 Starta appen Galleri och välj en bild.
2 Tryck lätt på → Wi-Fi Direct och välj en enhet att överföra bilden till.
3 Godkänn förfrågningen om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetens anslutning
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi.
2 Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3 Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
145
Inställningar
Bluetooth
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth och tryck sedan lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2 Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten. Se den andra enhetens
bruksanvisningar.
Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
146
Inställningar
Skicka och ta emot data
Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
1 Starta appen Galleri och välj en bild.
2 Tryck lätt på → Bluetooth och välj en enhet för att överföra bilden till den.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
3 Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.
Koppla från Bluetooth-enheter
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2 Tryck lätt på bredvid enhetens namn för att koppla från.
3 Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
147
Inställningar
Datasparare
Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar
och tar emot data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Datasparare och
trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen
i statusfältet.
Datasparfunktionen aktiverad
Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på Tillåt
prog. när Dataspar är på och välj appar.
NFC och betalning
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan även använda den här funktionen för att göra betalningar och
köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de betalningsrelaterade
apparna.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Läsa information från NFC-taggar
Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt för att
läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar.
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
148
Inställningar
2 Placera NFC-antennområdet på baksidan av enheten nära en NFC-tagg.
Informationen från taggen visas.
Kontrollera att enhetens skärm är påslagen och olåst. I annat fall kommer enheten inte
läsa NFC-taggar eller ta emot data.
Göra betalningar med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för
mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska
du kontakta din tjänsteleverantör.
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2 Tryck NFC-antennområdet på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på Anslutning
→ NFC och betalning → Tryck och betala → BETALNING och välj sedan en app.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.
149
Inställningar
Skicka data med NFC-funktionen
Tillåt datautbyte när din enhets NFC-antenn rör vid den andra enhetens NFC-antenn.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → NFC och betalning och trycker lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
2 Tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera funktionen.
3 Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
4 När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
150
Inställningar
Mobil hotspot och Internetdeln.
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
→ Mobil hotspot.
2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen
visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på SPARA.
3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
151
Inställningar
SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort)
Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se Använda dubbla SIMeller USIM-kort (modeller med dubbla SIM-kort) för mer information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare.
• Samtal: Välj ett SIM- eller USIM-kort för röstsamtal.
• Textmeddelanden: Välj ett SIM eller USIM för meddelandehantering.
• Mobildata: Välj ett SIM- eller USIM-kort för datatjänster.
• Bekräfta SIM-kort för samtal: Ställ in enheten på att visa popup-fönstret för SIM- eller USIMkortval när du ringer tillbaka eller ringer från ett meddelande. Popup-fönstret visas endast
om SIM- eller USIM-kortet som användes för det föregående samtalet eller meddelandet är
ett annat än ditt prioriterade SIM- eller USIM-kort.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Dubbla SIM-kort alltid på: Ställ in enheten på att tillåta inkommande samtal från det andra
SIM- eller USIM-kortet under ett samtal.
När den här funktionen är aktiverad kan ytterligare avgifter tillkomma för
vidarebefordring av samtal beroende på region eller tjänsteleverantör.
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar.
• Söka enheter i närheten: Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den
kan ansluta till.
• Skriva ut: Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på
enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut
filer. Se Skriva ut för mer information.
• MirrorLink: Använd MirrorLink-funktionen för att styra din enhets MirrorLink-app på
fordonets huvudskärm. Se MirrorLink för mer information.
• Download booster: Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via
Wi-Fi och mobilnätverk samtidigt. Se Download booster för mer information.
• VPN: Ställa in och ansluta till virtuella privata nätverk (VPN).
• Ethernet: Alternativet Ethernet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till
enheten. Använd det här alternativet för att aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera
nätverksinställningarna.
152
Inställningar
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan
ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Skriva ut → HÄMTA INSTICKSPROGRAM.
2 Sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik.
3 Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
4 Välj plugin-programmet för skrivare och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
5 Välj en skrivare som du vill lägga till.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på
→ Alla skrivare och väljer en skrivare.
Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.
153
Inställningar
MirrorLink
Du kan visa enhetens skärm på fordonets huvudenhetsskärm.
Anslut din enhet till ett fordon för att kontrollera din enhets MirrorLink-appar på fordonets
huvudenhetsskärm.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
MirrorLink.
Din enhet är kompatibel med fordon som stödjer MirrorLink version 1.1 eller högre.
Ansluta enheten till ett fordon via MirrorLink
När du använder den här funktionen för första gången ansluter du enheten till ett Wi-Fi- eller
mobilnätverk.
1 Para ihop din enhet med ett fordon via Bluetooth.
Se Para ihop med andra Bluetooth-enheter för mer information.
2 Anslut din enhet till fordonet med en USB-kabel.
När de är anslutna kommer du åt din enhets MirrorLink-app på fordonets huvudskärm.
Avsluta MirrorLink-anslutningen
Koppla ifrån USB-kabeln från din enhet och fordonet.
154
Inställningar
Download booster
Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via Wi-Fi och mobilnät
samtidigt. En starkare Wi-Fi-signal ger högre hämtningshastighet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Download booster.
• Den här funktionen stöds kanske inte av en del enheter.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.
• När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd
övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
• Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila
nätverkssignaler.
• Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika
dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste
anslutningen.
• Funktionen stöder Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 och Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Den här funktionen kan inte användas med
andra protokoll såsom FTP.
Ljud och vibration
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Ljud och vibration.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
• Använd volymknapparna för media: Ställ in enheten så att den justerar volymnivån för
media när du trycker på volymknappen.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och
ringsignaler för aviseringar.
• Vibrationsintensitet: Justera vibrationsintensiteten.
• Ringsignal (modeller med ett SIM): Byt ringsignal.
Ringsignal (modeller med två SIM): Byt ringsignaler för samtal eller aviseringar.
155
Inställningar
• Vibrationsmönster: Välj ett vibrationsmönster. Se Navigeringsfält (appstyrda knappar) för
mer information.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljudinställningarna för de olika apparna.
• Stör ej: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, aviseringsljud och media, utom för
tillåtna undantag.
• Tryckljud: Välj att ett ljud ska höras när du väljer en app eller ett alternativ på pekskärmen.
• Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så att den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
• Laddningsljud: Ställ in så att enheten avger ljud när den är ansluten till en laddare.
• Vibrationsfeedback: Ställ in enheten så att den vibrerar när du trycker lätt på knapparna på
navigeringsfältet och för andra åtgärder så som att trycka lätt på objekt och hålla nedtryckt.
• Knappljud: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Tangentbordsljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Tangentbordsvibration: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
• Ljudkvalitet och effekter: Konfigurera ytterligare ljudinställningar.
• Separat appljud: Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på
den anslutna Bluetooth-högtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet separat från
andra appars ljud. Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare
och samtidigt lyssna på uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.
Aviseringar
Ändra aviseringsinställningarna för de olika apparna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Aviseringar.
Om du vill anpassa aviseringsinställningar trycker du lätt på AVANCERAT och väljer en app.
• Tillåt aviseringar: Tillåt aviseringar från vald app.
• Visa tyst: Ställ in enheten på att tysta aviseringsljud och dölja
aviseringsförhandsgranskningar.
• På låsskärmen: Visa eller dölj aviseringar från vald app när enheten är låst.
• Ange som prioritet: Visa aviseringar längst upp på aviseringspanelen och inkludera dem i
listan över tillåtna när Stör ej är aktiverat.
156
Inställningar
Display
Alternativ
Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Display.
• Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
• Automatisk ljusstyrka: Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och
tillämpa dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
• Blåljusfilter: Aktivera blåljusfiltret och ändra filterinställningarna. Se Blåljusfilter för mer
information.
• Skärmläge: Ändra skärmläget eller justera färgen på skärmen. Se Ändra skärmläge eller
justera skärmens färg för mer information.
• Skärmzoom och teckensnitt: Ändra skärmzoomsinställning eller teckensnittets storlek och
stil.
• Hemskärm: Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på hemskärmen och
mer.
• Appar för helskärm: Välj de appar som ska användas med helskärmsformat.
• Enkelt läge: Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
• Ikonramar: Ange om du vill visa skuggade bakgrunder som gör att ikonerna sticker ut.
• LED-indikator: Ställ in så att enheten tänder LED-indikatorn när du laddar batteriet, när du
har aviseringar eller när du gör röstinspelningar när skärmen är avstängd.
• Statusfält: Anpassa inställningarna för att visa aviseringar eller indikatorer i statusfältet.
• Navigeringsfält: Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se Navigeringsfält (appstyrda
knappar) för mer information.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Blockera tryck av misstag: Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att identifiera
beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
• Skärmsläckare: Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas. Se
Skärmsläckare för mer information.
157
Inställningar
Blåljusfilter
Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut.
När du tittar på HDR-video från videotjänster som endast använder HDR är det inte
säkert att blåljusfiltret används.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Blåljusfilter och trycker sedan lätt på
reglaget för Slå på nu för att aktivera funktionen.
2 Dra reglaget för att justera filtrets opacitet.
3 Om du vill ställa in schemat för att tillämpa blåljusfiltret på skärmen trycker du lätt på
reglaget för Slå på enligt schema för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
• Solnedgång till soluppgång: Ställ in enheten så att blåljusfiltret tillämpas på natten och
inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
• Anpassat schema: Ställ in en specifik tid då blåljusfiltret ska tillämpas.
När du använder blåljusfiltret kan du justera filtrets opacitet genom att dra
justeringsreglaget.
Ändra skärmläge eller justera skärmens färg
Välj ett skärmläge som är lämpligt för att se på film eller visa bilder, eller justera skärmens färg
efter eget tycke. Om du väljer läget Anpassande bildskärm kan du justera skärmens färgbalans
efter färgvärde.
Ändra skärmläge
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmläge och väljer det läge du vill ha.
• Anpassande bildskärm: Det här optimerar skärmens färgintervall, mättnad och skärpa. Du
kan även justera skärmens färgbalans efter färgvärde.
• AMOLED-filmer: Det här är lämpligt för att titta på videor.
• AMOLED-foton: Det här är lämpligt för att visa bilder.
• Grundläggande: Det här är inställt som standard och är lämpligt för allmän användning.
• Du kan endast justera skärmens färg i läget Anpassande bildskärm.
• Läget Anpassande bildskärm är eventuellt inte kompatibelt med appar från tredje
part.
• Du kan inte ändra skärmläget när du använder blåljusfiltret.
158
Inställningar
Optimera färgbalansen för helskärm
Optimera skärmens färg genom att justera färgtonerna efter eget tycke.
När du drar färgjusteringsreglaget mot Kallt ökar den blå färgtonen. När du drar reglaget mot
Varmt ökar den röda färgtonen.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmläge → Anpassande bildskärm.
2 Justera färgjusteringsreglaget under Färgbalans på hela skärmen.
Då optimeras skärmens färgbalans.
Justera skärmtonen efter färgvärde
Öka eller minska vissa färgtoner genom att justera värdena för Röd, Grön eller Blå individuellt.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmläge → Anpassande bildskärm.
2 Markera Avancerade alt.
3 Justera reglaget för Röd, Grön eller Blå efter eget tycke.
Då justeras skärmens färgton.
159
Inställningar
Skärmsläckare
Du kan ställa in så att bilder visas som en skärmsläckare när skärmen stängs av automatiskt.
Skärmsläckaren visas när enheten laddas.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmsläckare och trycker lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2 Välj ett alternativ.
Om du väljer Fotoram kommer ett bildspel med valda bilder att starta. Om du väljer
Fototabell kommer valda bilder att visas som små kort och överlappa.
3 Tryck lätt på om du vill välja album för att visa bilder.
4 När du är klar trycker du lätt på bakåtknappen.
Om du vill förhandsgranska det valda alternativet trycker du lätt på FÖRHANDSGRANSKA.
Om du trycker lätt på skärmen medan skärmsläckaren visas aktiveras skärmen.
Bakgrunder och teman
Ändra bakgrundsinställningar för hemskärmen och den låsta skärmen eller tillämpa olika teman
på enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bakgrunder och teman.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Teman: Ändra enhetens tema.
• Ikoner: Ändra ikonstilen.
160
Inställningar
Avancerade funktioner
Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Avancerade funktioner.
Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som
använder sensorer.
• Smart viloläge: Ställ in enheten på att förhindra att ljuset slås av när du tittar på den.
• Spel: Aktivera Game Launcher. Se Game Launcher för mer information.
• Uppringar-id och skräpskydd: Ställ in enheten så att den identifierar ej sparade
telefonnummer när du får samtal eller meddelanden. Du kan även ställa in den på att
visa din information på den andra partens enhet när du ringer ett samtal eller skickar ett
meddelande, även om de inte har ditt telefonnummer sparat på sin enhet.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Enhandsläge: Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Fingersensorgester: Ställ in enheten så att den öppnar eller stänger aviseringspanelen när
du sveper uppåt eller nedåt på sensorn för fingeravtrycksigenkänning. Den här funktionen är
inte tillgänglig när sensorn identifierar ditt fingeravtryck.
• Snabbstarta kamera: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker snabbt två
gånger på strömknappen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Enhetshjälpsappar: Välj en enhetshjälpapp som ska startas när du trycker på hemknappen
och håller den nedtryckt. Enhetshjälpappen samlar in information från aktuell skärm och
tillhandahåller relaterad information, appar och funktioner.
161
Inställningar
• Flera fönster: Välj en startmetod för Flera fönster.
• Smart bild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild på aktuell skärm och rullningsbart
område och beskär skärmbilden omedelbart.
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt
vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i Galleri.
Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
• Direktsamtal: Ställ in enheten på att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten
och hålla den nära örat under visning av meddelande- eller kontaktuppgifter.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte ligger
på en plan yta.
• Tysta enkelt: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm genom att
använda handflaterörelser eller genom att lägga enheten med skärmen nedåt.
• Svep f. a. ringa el. sända medd.: Ställ in enheten på att ringa ett samtal eller skicka ett
meddelande när du drar en kontakt eller ett telefonnummer åt höger eller vänster.
• Dubbelmeddelande: Installera den andra appen och använd två separata konton för
samma meddelandeapp. Se Dubbelmeddelande för mer information.
• Skicka SOS-meddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker
tre gånger på strömknappen. Du kan också skicka ljudinspelningar tillsammans med
meddelandet till mottagarna.
• Direktdelning: Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för
delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
162
Inställningar
Enhetsunderhåll
Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne
och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Batteri
Enhetssäkerhet
Lagring
Minne
Använda snabboptimeringsfunktionen
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → FIXA NU eller OPTIMERA NU.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:
• Rensa lite minne.
• Ta bort onödiga filer och stänga appar som körs i bakgrunden.
• Hantera onormal batteriförbrukning.
• Söker efter kraschade appar och skadlig programvara.
163
Inställningar
Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Batteri.
• Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
• Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.
Energisparläge
• MELLAN: Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
• MAX: I maximalt energisparläge minskar enheten batteriförbrukningen genom att
tillämpa det mörka temat och begränsa de appar och funktioner som finns tillgängliga.
Nätverksanslutningar, förutom mobilnätverket, inaktiveras.
Hantera batteriet
Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder
batteriladdning när de inte används. Markera appar i applistan och tryck lätt på SPARA ENE. Tryck
även lätt på → Avancerade inställningar och ställ in alternativen för Appenergiövervakning.
Du kan ställa in enheten så att den laddar batteriet snabbare. Tryck lätt på → Avancerade
inställningar och tryck lätt på reglaget för Snabbladdning med kabel för att aktivera
funktionen.
Lagring
Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Lagring.
• Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten
på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
• Du kan visa tillgänglig kapacitet i det interna minnet i avsnittet Specifikation för din
enhet på Samsung-webbplatsen.
164
Inställningar
Hantera minnet
Om du vill ta bort restfiler, t.ex. cache, trycker du lätt på RENSA NU. Om du vill ta bort filer eller
avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori under ANVÄNDARDATA. Markera
sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på TA BORT eller AVINSTALLERA.
Minne
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsunderhåll → Minne.
Om du vill göra enheten snabbare genom att minska mängden minne som används markerar du
appar i listan över appar och trycker lätt på RENSA NU.
Enhetssäkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
programvara.
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsunderhåll → Enhetssäkerhet → GENOMSÖK
TELEFON.
Appar
Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas
användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera
eller inaktivera onödiga appar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Appar.
165
Inställningar
Låsskärm och säkerhet
Alternativ
Ändra inställningarna för att säkra enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm och säkerhet.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsmetoden.
• Ansiktsigenkänning: Ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt
ansikte. Se Ansiktsigenkänning för mer information.
• Fingeravtrycksläsare: Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten
eller logga in på ditt Samsung account. Se Igenkänning av fingeravtryck för mer information.
• Smart Lock: Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter
identifieras. Se Smart Lock för mer information.
• Inställningar för Säkert lås: Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
• Always On Display: Ställ in enheten så att den visar en bild eller information när skärmen är
avstängd. Se Always On Display för mer information.
• Information och FaceWidgets: Ändra inställningarna för de objekt som visas på Always On
Display eller den låsta skärmen.
• Aviseringar: Ange om aviseringar ska visas eller inte på Always On Display eller den låsta
skärmen och välj vilka aviseringar som ska visas.
• Appgenvägar: Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
• Samsung Pass: Verifiera din identitet lätt och säkert via dina biometriska data. Se Samsung
Pass för mer information.
• Hitta min mobila enhet: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Gå till
webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra
din försvunna eller stulna enhet.
• Okända källor: Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor installeras.
166
Inställningar
• Hemlig mapp: Skapa en hemlig mapp för att skydda ditt privata innehåll och dina privata
appar från andra. Se Hemlig mapp för mer information.
• Övervakning av appbehörigheter: Ställ in för att få aviseringar när de behörigheter du
väljer används av appar som du inte använder. Du kan hantera inställningarna för varje app
och visa deras behörighetsanvändningshistorik.
• Säker start: Skydda enheten genom att ställa in den så att en skärmupplåsningskod krävs
när enheten slås på. Du måste ange upplåsningskoden för att starta enheten och ta emot
meddelanden och aviseringar.
• Kryptera SD-kort: Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
Ansiktsigenkänning
Du kan ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.
• Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar din avbild.
• Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, PIN eller lösenord.
• Överväg följande när du använder ansiktsigenkänning:
– – Registrera ansiktet under goda förutsättningar och notera om du har glasögon,
hatt eller mössa, mask, skägg eller mycket smink.
– – Kontrollera att befinner dig på en välbelyst plats och att kameralinsen är ren när
du registrerar ansiktet.
– – För bästa optimala matchning får bilden inte vara suddig
• Om du använder ditt ansikte som skärmlåsningsmetod kan inte ditt ansikte användas
för att låsa upp skärmen när du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste
du låsa upp enheten med hjälp av ett mönster, en pinkod eller ett lösenord som du
anger när du registrerar dina ansikten. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din PIN
eller ditt lösenord.
167
Inställningar
Registrera ditt ansikte
För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Om du inte har en skärmlåsningsmetod, skapa en.
3 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på FORTSÄTT.
4 Håll enheten med skärmen mot dig och titta på skärmen.
5 Positionera ansiktet inuti cirkeln på skärmen.
Kameran skannar ditt ansikte.
När en skärm för ansiktslås visas trycker du lätt på SLÅ PÅ för att använda ditt ansikte för att
låsa upp skärmen.
Om låsa upp skärmen med ansiktet inte fungerar ska du trycka lätt på Ta bort
ansiktsdata för att bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.
Låsa upp skärmen med ansiktsigenkänning
Du kan låsa upp skärmen med ditt ansikte i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett
lösenord.
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
168
Inställningar
3 Tryck lätt på reglaget för Lås upp med ansikte för att aktivera funktionen.
Om du vill minska möjligheten att identifiera ansikten i foton eller videor trycker du
lätt på reglaget Snabbare identifiering för att inaktivera funktionen. Detta kan minska
hastigheten för ansiktsidentifiering.
4 Titta på den låsta skärmen.
När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare
skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda
skärmlåsmetoden.
Igenkänning av fingeravtryck
För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras
och lagras i enheten. Efter registrering kan du ställa in enheten på att använda ditt fingeravtryck
för följande funktioner:
• Samsung Pass (Samsung account-verifiering och webbinloggning).
• Samsung Pay.
• Skärmlås.
• Hemlig mapp.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för
att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn
blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata
fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
• Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsningsmetod kan inte ditt
fingeravtryck användas för att låsa upp skärmen när du slår på enheten. För att kunna
använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av ett mönster, en pinkod
eller ett lösenord som du anger när du registrerar ditt fingeravtryck. Se till att du inte
glömmer ditt mönster, din PIN eller ditt lösenord.
• Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det
mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck
och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din
pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den.
Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av
glömd upplåsningskod.
169
Inställningar
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Sensorn för fingeravtrycksigenkänning känner igen fingeravtryck. Kontrollera så att inte
Sensorn för fingeravtrycksigenkänning har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom
mynt, nycklar och halsband.
• Om området för fingeravtrycksigenkänning täcks med skyddsfilmer, etiketter eller
andra tillbehör kan graden av fingeravtrycksigenkänning minskas. Om området för
fingeravtrycksigenkänning i början är täckt av en skyddsfilm, tar du bort den innan du
använder sensorn för fingeravtrycksigenkänning.
• Se till att avkänningsområdet är rent och tort och dina fingrar är rena och torra.
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen fingeravtrycken. Se till att täcka hela Sensorn för fingeravtrycksigenkänning med
fingret.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
Registrera fingeravtryck
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Fingeravtrycksläsare.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Om du inte har en skärmlåsningsmetod, skapa en.
170
Inställningar
3 Placera fingret på igenkänningssensorn för fingeravtryck.
4 När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret och placerar det på sensorn för
igenkänning av fingeravtryck igen.
Upprepa åtgärden tills fingeravtrycket har registrerats. När du är klar med att registrerat dina
fingeravtryck trycker du lätt på KLAR.
När en låsskärm för fingeravtryck visas trycker du lätt på SLÅ PÅ för att använda ditt
fingeravtryck för att låsa upp skärmen.
Ta bort fingeravtryck
Du kan ta bort registrerade fingeravtryck.
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Fingeravtrycksläsare.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Tryck lätt på REDIGERA.
4 Markera de fingeravtryck du vill ta bort och tryck lätt på TA BORT.
171
Inställningar
Använda Samsung Pass
När du har registrerat dina fingeravtryck i Samsung Pass kan du använda dem för att enkelt
verifiera din identitet eller logga in på webbsidor. Se Samsung Pass för mer information.
Använda fingeravtryck med Samsung Pay
Du kan använda fingeravtryck med Samsung Pay för att göra snabba och säkra betalningar. Se
Samsung Pay för mer information.
Samsung Pay kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Låsa upp skärmen med fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med fingeravtryck i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett
lösenord.
1 På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm och säkerhet → Fingeravtrycksläsare.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Tryck lätt på reglaget för Upplås. med fingeravtryck för att aktivera funktionen.
4 På den låsta skärmen placerar du ditt finger på avkänningssensorn för fingeravtryck så att
fingeravtrycket kan skannas.
172
Inställningar
Smart Lock
Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir upplåst när betrodda platser
eller enheter identifieras.
Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera
platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.
• Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en
skärmlåsmetod.
• Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste
du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har
ställt in.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm och säkerhet → Smart Lock.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du logga in på Samsung account, webbplatser eller appar enklare och
säkrare via dina biometriska data i stället för att ange din inloggningsinformation.
Registrera dina biometriska data på Samsung Pass och ställ in så att du loggar in på webbplatser
och appar som stöds med hjälp av dessa data via Samsung Pass.
• Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen måste du först registrera ett Samsung account
och logga in. Mer information hittar du i Samsung account.
• Webbplatsinloggningsfunktionen är bara tillgänglig för webbplatser som du öppnar
via Internet. Vissa webbplatser stöder eventuellt inte den här funktionen.
Registrera Samsung Pass
Innan du använder Samsung Pass ska du registrera dina biometriska data i Samsung Pass.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm och säkerhet → Samsung Pass.
2 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på LOGGA IN.
173
Inställningar
3 Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på LOGGA IN.
4 Läs och godkänn reglerna och villkoren och tryck lätt på NÄSTA.
5 Tryck lätt på REGIST. FINGERAVTRYCK och registrera dina fingeravtryck.
Se Igenkänning av fingeravtryck för mer information.
6 Skanna ditt fingeravtryck och tryck lätt på NÄSTA för att slutföra Samsung Passregistreringen.
Om alternativet Lägg till på hemskärmen är markerat kommer Samsung Pass-ikonen att
läggas till på hemskärmen.
Verifiera lösenordet till Samsung account
Du kan använda Samsung Pass för att bekräfta lösenordet till ditt Samsung account. Du kan
använda biometriska data i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll
från Galaxy Apps.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm och säkerhet → Samsung Pass.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Tryck lätt på Samsung account och tryck lätt på reglaget för Använd med Samsung Pass för
att aktivera funktionen.
Använda Samsung Pass för att logga in på webbplatser
Du kan enkelt logga in på webbplatser som kan spara id och lösenord med hjälp av Samsung
Pass.
1 Öppna en webbplats som du vill logga in på.
2 Ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på webbplatsens inloggningsknapp.
3 Markera Logga in med fingeravtryck via Samsung Pass och tryck lätt på KOM IHÅG.
Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du loggar
in på webbplatsen.
174
Inställningar
Hantera inloggningsinformation
Visa listan över webbplatser som du har angett ska använda Samsung Pass och hantera din
inloggningsinformation.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm och säkerhet → Samsung Pass.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
3 Tryck lätt på Webbinloggningsinfo.
4 Välj en webbplats i listan.
5 Tryck lätt på → Redigera och modifiera ditt id, ditt lösenord och webbplatsens namn.
Om du vill ta bort webbplatsen trycker du lätt på → Ta bort.
Använda Samsung Pass med appar
När du använder appar som stöder Samsung Pass kan du enkelt logga in med Samsung Pass.
Om du vill se en lista över appar som stöder Samsung Pass öppnar du inställningsskärmen och
trycker lätt på Låsskärm och säkerhet → Samsung Pass → Appar som stöds. Om det inte finns
någon app som stöder Samsung Pass visas inte Appar som stöds.
• Tillgängliga appar kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
• Samsung ansvarar inte för förlust eller besvär som orsakas genom att du loggar in på
appar via Samsung Pass.
Ta bort dina Samsung Pass-data
Du kan ta bort dina biometriska data, din webbinloggningsinformation och dina appdata
som har registrerats i Samsung Pass med Ta bort data. Ditt godkännande av villkoren och ditt
Samsung account förblir aktivt.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm och säkerhet → Samsung Pass.
2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
175
Inställningar
3 Tryck lätt på Ta bort data.
4 Ange lösenordet till ditt Samsung account.
Dina Samsung Pass-data kommer att tas bort.
Hemlig mapp
Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar, t.ex. foton och kontakter, så att ingen
annan får tillgång till dem. Håll ditt privata innehåll och dina privata appar privata även när
enheten låses upp.
Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte
överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB
eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara
kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i
Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.
176
Inställningar
Konfigurera Hemlig mapp
1 Starta appen Hemlig mapp.
Alternativt startar du appen Inställningar och trycker lätt på Låsskärm och säkerhet →
Hemlig mapp.
2 Tryck lätt på START.
3 Tryck lätt på INLOGG. och logga in på ditt Samsung account.
4 Välj en låsmetod som ska användas för Hemlig mapp och följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningen.
För att ändra på namnet eller färgen på ikonen för Hemlig mapp ska du trycka lätt på Hemlig
mapp → → Anpassa ikon.
• När du startar appen Hemlig mapp måste du låsa upp appen med hjälp av din
förinställda låsmetod.
• Om du glömmer din låskod till Hemlig mapp kan du återställa den med ditt Samsung
account. Tryck lätt på återställningsknappen längst ned på den låsta skärmen och
ange lösenordet för ditt Samsung account.
Ställa in autolås för Hemlig mapp
Ställ in enheten på att låsa Hemlig mapp automatiskt när den inte används.
1 Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på
→ Inställningar → Lås Hemlig mapp
automatiskt.
2 Välj ett låsalternativ.
Om du vill låsa Hemlig mapp manuellt trycker du lätt på Lås.
177
Inställningar
Flytta innehåll till Hemlig mapp
Flytta innehåll som foton och kontakter till Hemlig mapp. Följande åtgärder är ett exempel på hur
en bild flyttas från standardlagringen till Hemlig mapp.
1 Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till filer.
2 Tryck lätt på Bilder, markera de bilder som ska flyttas och tryck sedan lätt på KLAR.
3 Tryck lätt på FLYTTA.
De valda objekten tas bort från originalmappen och flyttas till Hemlig mapp. Tryck lätt på
KOPIERA för att kopiera objekt.
Metoden för att flytta innehåll kan variera beroende på enhetstyp.
Flytta innehåll från Hemlig mapp
Flytta innehåll från Hemlig mapp till motsvarande app i standardlagringen. Följande åtgärder är
ett exempel på hur en bild flyttas från Hemlig mapp till standardlagringen.
1 Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Galleri.
2 Välj en bild och tryck lätt på → Flytta ut från Hemlig mapp.
De valda objekten flyttas till Galleri i standardlagringen.
Lägga till appar
Lägg till en app som ska användas i Hemlig mapp.
1 Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till appar.
2 Markera en eller fler av apparna som finns installerade på enheten och tryck lätt på LÄGG
TILL.
Om du vill installera appar från Play Butik eller Galaxy Apps ska du trycka lätt på HÄMTA
FRÅN PLAY BUTIK eller HÄMTA FRÅN GALAXY APPS.
178
Inställningar
Ta bort appar från Hemlig mapp
Tryck lätt på Redigera appar, markera appar och tryck sedan lätt på Avinstallera.
Lägga till konton
Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med
apparna i Hemlig mapp.
1 Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på
→ Inställningar → Konton → Lägg till
konto.
2 Välj en kontotjänst.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Dölja Hemlig mapp
Du kan dölja genvägen för Hemlig mapp från appskärmen.
Starta appen Hemlig mapp, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Visa
Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
Alternativt drar du statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Svep sedan nedåt på
aviseringsskärmen och tryck lätt på Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
Säkerhetskopiera och återställ Hemlig mapp
Säkerhetskopiera appar och innehåll i Hemlig mapp till Samsung Cloud med ditt Samsung
account och återställ dem senare.
Säkerhetskopiera data
1 Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
2 Tryck lätt på Lägg till konto och registrera dig och logga in på ditt Samsung account.
3 Tryck lätt på Säkerhetskopiera Hemlig mapp-data.
4 Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på SÄKERHETSKOPIERA NU.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud.
179
Inställningar
Återställa data
1 Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
2 Tryck lätt på Återställ.
3 Välj en enhet och de datatyper du vill återställa och tryck lätt på ÅTERSTÄLL NU.
Säkerhetskopierade data återställs då till enheten.
Avinstallera Hemlig mapp
Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Fler inställningar →
Avinstallera.
Om du vill säkerhetskopiera innehåll innan du avinstallerar Hemlig mapp ska du markera
Flytta mediefiler från Hemlig mapp och trycka lätt på AVINSTALLERA. För att få tillgång till
säkerhetskopierade data från Hemlig mapp öppnar du mappen Samsung, startar appen Mina
filer och trycker sedan lätt på Intern lagring → Secure Folder.
Anteckningar som sparas i Samsung Notes säkerhetskopieras inte.
Moln och konton
Alternativ
Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan
även registrera och hantera konton, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto.
På inställningsskärmen tryck lätt på Moln och konton.
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
• Samsung Cloud: Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud.
Kontrollera statusen på din Samsung Cloud-lagring och synkronisera, säkerhetskopiera och
återställ dina data. Se Samsung Cloud för mer information.
180
Inställningar
• Min profil: Hantera dina personuppgifter och din information för Samsung account.
• Konton: Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att
synkronisera med dem.
• Säkerhetsk. och återställ: Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar
på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma
åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att
säkerhetskopiera eller återställa data. Se Säkerhetsk. och återställ för mer information.
Säkerhetsk. och återställ
Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Du
kan säkerhetskopiera känslig information och komma åt den senare. Du måste logga in på ditt
Google konto eller Samsung account för att säkerhetskopiera eller återställa data.
Använda ett Samsung account
På inställningsskärmen trycker du lätt på Moln och konton → Säkerhetsk. och återställ
→ Inställningar för säkerhetskopiering för ditt Samsung account, trycker lätt på reglagen
bredvid de objekt du vill säkerhetskopiera för att aktivera dem och trycker sedan lätt på
SÄKERHETSKOPIERA NU.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud. Se Samsung Cloud för mer information.
Ställ in enheten på att säkerhetskopiera data automatiskt genom att trycka lätt på reglaget för
AUTOMATISK SÄKERHETSKOPIERING för att aktivera funktionen.
Återställ säkerhetskopierade data från Samsung Cloud med ett Samsung account genom
att trycka lätt på Återställ. Välj en enhet och de datatyper du vill återställa och tryck lätt på
ÅTERSTÄLL NU. Valda data återställs då till enheten.
Använda ett Google-konto
På inställningsskärmen trycker du lätt på Moln och konton → Säkerhetsk. och återställ
och trycker sedan lätt på reglaget för Säkerhetskopiera data så att ditt Google-konto
aktiverar funktionen. Tryck lätt på Säkerhetskopieringskonto och välj ett konto som
säkerhetskopieringskonto.
Om du vill återställa data med hjälp av ett Google-konto trycker du lätt på reglaget för
Automatisk återställning för att aktivera funktionen. När du installerar om appar kommer
säkerhetskopierade inställningar och data att återställas.
181
Inställningar
Google
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Google.
Tillgänglighet
Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
• Syn: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med nedsatt
syn.
• Hörsel: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med nedsatt
hörsel.
• Fingerfärdighet och interaktion: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten
för användare som har försämrad motorik.
• Text-till-tal: Ställ in text-till-tal-alternativ som språk eller talhastighet när du använder Voice
Assistant.
• Riktningslås: Ändra riktningskombinationsinställningarna för att låsa upp skärmen.
• Direktåtkomst: Ställ in enheten på att starta valda tillgänglighetsmenyer när du håller
strömknappen och volym upp-knappen intryckta samtidigt.
• Aviseringspåminnelse: Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på aviseringar som du
inte gått igenom under intervallet.
• Svara på och avsluta samtal: Ändra den metod som ska användas för att ta emot eller
avsluta samtal.
• Läget Enkel tryckning: Använd en enda tryckning istället för att svepa för att svara på alarm,
aviseringar och inkommande samtal.
• Säkerhetskopia av inställningar för Tillgänglighet: Exportera eller importera
tillgänglighetsinställningar för att dela dem med andra enheter.
• TJÄNSTER: Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
182
Inställningar
Allmän hantering
Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering.
• Språk och inmatning: Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbordsoch röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
Se Lägga till enhetsspråk för mer information.
• Datum och tid: Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och
datum.
Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se Samsung Members för mer
information.
• Rapportera diagnostisk info: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska
information och användningsinformation till Samsung.
• Marknadsföringsinfo: Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation från Samsung,
t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.
• Återställ: Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning. Du kan
återställa alla inställningar och nätverksinställningar.
Lägga till enhetsspråk
Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.
1 På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering → Språk och inmatning →
Språk → Lägg till språk.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på → Alla språk.
2 Välj ett språk som du vill lägga till.
183
Inställningar
3 Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på ANGE SOM STAND. Om
du vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på BEHÅLL AKTUELL.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det
valda språket att läggas till längst upp i listan.
Om du vill ändra standardspråk i språklistan drar du bredvid ett språk och flyttar det längst
upp i listan. Tryck sedan lätt på ANVÄND. Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa
språk som stöds i listan användas.
Programvaruuppdatering
Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även
schemalägga programvaruupdateringar.
På inställningsskärmen tryck lätt på Programvaruuppdatering.
Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att
blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.
• Hämta uppdateringar manuellt: Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
• Hämta uppdateringar automatiskt: Ställ in enheten på att hämta uppdateringar
automatiskt när den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Schemalagda programvaruuppdat.: Ställ in enheten på att söka efter och hämta
uppdateringar vid en specifik tid.
Information om säkerhetsuppdateringar
Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina
personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om
säkerhetsuppdateringar för din modell.
Webbplatsen stöder endast vissa språk.
184
Inställningar
Bruksanvisning
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och apparna eller
konfigurerar viktiga inställningar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bruksanvisning.
Om telefonen
Få åtkomst till enhetens information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Om telefonen.
• Mitt telefonnummer: Visa ditt telefonnummer.
• Status: Visa olika enhetsinformation som SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och
serienummer.
• Juridisk information: Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex.
säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
• Enhetsnamn: Visa och redigera det namn som visas när du ansluter enheten med andra
enheter via Bluetooth, Wi-Fi Direct och andra metoder.
• Modellnummer: Visa enhetens modellnummer.
• Programvaruinformation: Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets
och den inbyggda programvarans version.
• Batteriinformation: Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.
185
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
186
Bilaga
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Starta om enheten
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på
den igen.
Framtvinga omstart
Om enheten slutar svara håller du strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt i
mer än 7 sekunder för att starta om enheten.
Återställa enheten
Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Allmän hantering → Återställ → Återställning
till fabriksdata → ÅTERSTÄLL → TA BORT ALLT. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om du har registrerat ett Google-konto för enheten måste du logga in på samma konto efter att
enheten har återställts.
187
Bilaga
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
188
Bilaga
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av
Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel
eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser
ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat
dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
189
Bilaga
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska
du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
190
Bilaga
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen
Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av smart manager eller ta bort oanvända appar eller
filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.
Appknappen visas inte på hemskärmen
Du kan öppna appskärmen utan att använda appknappen genom att dra uppåt eller nedåt på
hemskärmen. Starta appen Inställningar och tryck lätt på Display → Hemskärm → Knappen
Appar → Visa knappen Appar → ANVÄND för att visa appknappen längst ner på hemskärmen.
Hemknappen visas inte
Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner.
Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.
191
Bilaga
Reglaget för skärmljusstyrka visas inte i aviseringspanelen
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt.
Tryck lätt på
intill justeringsreglaget för ljusstyrka och tryck lätt på Visa kontrollen överst för
att aktivera den.
Samsung Cloud fungerar inte
• Kontrollera att du är ansluten till ett nätverk.
• Du kan inte använda Samsung Cloud medan en servicekontroll för Samsung Cloud pågår.
Försök igen senare.
Ta bort batteriet
• Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat
servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
192
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Om HEVC Advance
PRODUKTEN SÄLJS MED EN BEGRÄNSAD LICENS OCH ÄR ENDAST GODKÄND ATT ANVÄNDAS
I SAMBAND MED HEVC-INNEHÅLL SOM UPPFYLLER VART OCH ETT AV DE TRE FÖLJANDE
VILLKOREN: (1) HEVC-INNEHÅLL ENDAST FÖR PERSONLIGT BRUK; (2) HEVC-INNEHÅLL SOM INTE
ERBJUDS TILL FÖRSÄLJNING; SAMT (3) HEVC-INNEHÅLL SOM SKAPATS AV PRODUKTENS ÄGARE.
PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS I SMBAND MED HEVC-KODAT INNEHÅLL SOM SKAPATS AV
TREDJE PART, SOM ANVÄNDAREN HAR BESTÄLLT ELLER KÖPT FRÅN TREDJE PART, OM INTE
ANVÄNDAREN SEPARAT HAR BEVILJATS RÄTTIGHETER ATT ANVÄNDA PRODUKTEN MED SÅDANT
INNEHÅLL AV EN LICENSIERAD FÖRSÄLJARE AV INNEHÅLLET.
DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN I SAMBAND MED HEVC-KODAT INNEHÅLL ANSES VARA
GODKÄNNANDE AV DEN BEGRÄNSADE ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETEN ENLIGT OVAN.
Download PDF

advertising