Samsung | MXJ-TA3419M | Samsung MXJ-TA3419M Navodila za uporabo

Klimatska naprava
Uporabniški priročnik
Žični daljinski upravljalnik MWR-WE11N
•• Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
DB68-06362A-01
Vsebina
PRIPRAVA
Varnostna opozorila...................................................................................................................................................................................4
Imena delov.................................................................................................................................................................................................. 6
KLIMATSKA NAPRAVA
Osnovno delovanje klimatske naprave...............................................................................................................................................10
Pretok zraka................................................................................................................................................................................................ 12
Funkcija preverjanja notranje temperature....................................................................................................................................... 13
Izbiranje lopatice....................................................................................................................................................................................... 13
Tiho delovanje/mirovanje....................................................................................................................................................................... 14
Senzor za zaznavanje gibanja................................................................................................................................................................ 15
Vnos zunanjega zraka.............................................................................................................................................................................. 15
Postopek vlaženja..................................................................................................................................................................................... 16
S-Plasma Ion.............................................................................................................................................................................................. 16
Preverjanje količine porabe energije................................................................................................................................................... 17
2
VENTILATOR (ERV)
Osnovni postopki delovanja ventilatorja (ERV) ................................................................................................................................ 18
Način varčevanja z energijo................................................................................................................................................................... 20
Čiščenje....................................................................................................................................................................................................... 20
S-Plasma Ion.............................................................................................................................................................................................. 21
Zunanje medomrežno upravljanje ....................................................................................................................................................... 21
Medomrežno upravljanje prezračevalne nape ................................................................................................................................. 21
NAPREDNA NAVODILA
Nastavitev tedenskega urnika...............................................................................................................................................................22
Nastavitev dopusta med tedenskim urnikom...................................................................................................................................25
Preklic tedenskega urnika......................................................................................................................................................................26
Zagon tedenskega urnika....................................................................................................................................................................... 27
NASTAVITEV DODATNIH UPORABNIŠKIH FUNKCIJ
Navodila za nastavitev dodatnih uporabniških funkcij...................................................................................................................28
3
PRIPRAVA
Varnostna opozorila
Ta vsebina je namenjena za uporabnikovo varnost in preprečitev poškodb lastnine. Pozorno jo
preberite, da boste izdelek pravilno uporabljali.
OPOZORILO
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne poškodbe ali
smrt.
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne poškodbe ali
materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Napajalni kabel izvlecite iz
vtičnice.
Enote NE razstavljajte.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni udar.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Namestitev te naprave mora opraviti usposobljeno tehnično osebje ali servisno podjetje.
▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar, eksplozijo, težave v delovanju izdelka ali
poškodbe.
Ob namestitvi morate izdelek priključiti na nazivno moč.
▶ Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave z izdelkom, električni udar ali požar.
Naprave ne nameščajte v bližino radiatorjev ali vnetljivih materialov. Naprave ne nameščajte v vlažnem,
mastnem ali prašnem okolju ali na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim kapljicam).
Naprave ne nameščajte na območju, kjer lahko pride do puščanja plina.
▶ S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
ZA NAMESTITEV
POZOR
Izdelek namestite na trdno in ravno mesto, ki zdrži njegovo težo.
▶ Če površina ne zdrži teže, lahko izdelek pade na tla in se tako poškoduje.
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Napajalnega kabla ne prepogibajte ali pretirano vlecite.
Napajalnega kabla ne zvijajte ali zavezujte.
▶ S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
4
Za delovanje
OPOZORILO
Če začne naprava proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj po zažganem ali dim, takoj prenehajte z uporabo in
pokličite najbližjega serviserja.
▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Za ponovno namestitev klimatske naprave se obrnite na najbližjega serviserja.
▶ Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave v delovanju izdelka, puščanje vode, električni udar ali požar.
▶ Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno namestite na drugem mestu, boste morali plačati dodatne
stroške sestave in montaže.
Če se prikaže kazalnik o napaki ali pride do napak, takoj prenehajte z uporabo.
▶ Če zaznate vonj po zažganem ali pride do napak, takoj izklopite klimatsko napravo/ventilator (ERV) in napajanje
ter pokličite serviserja. Nadaljevanje uporabe v teh pogojih lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbo
izdelka.
▶ Če se prikaže kazalnik E836, je čas, da pokličete serviserja za redni pregled. Zanemarjanje rednih pregledov
lahko povzroči napake (velja samo za model GHP).
Naprave ne poskušajte popraviti, razstavljati ali spreminjati sami.
▶ S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
Za delovanje
POZOR
Preprečite vstop vode v izdelek.
▶ To lahko povzroči požar ali električni udar.
Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.
▶ Tako lahko povzročite električni udar.
Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so insekticidi.
▶ Ne samo da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi električni udar, požar ali težave v delovanju izdelka.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnim udarcem in ga ne poskušajte razstaviti.
Izdelka ne uporabljajte za druge namene.
▶ Ta izdelek lahko uporabljate samo kot klimatski sistem.
Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti.
▶ To lahko povzroči električni udar ali poškoduje dele naprave.
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Naprave ne čistite tako, da neposredno nanjo razpršite vodo. Za čiščenje naprave ne uporabljajte benzena,
razredčil, alkohola ali acetona.
▶ To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe, električni udar ali požar.
5
Imena delov
Zaslon
Kazalnik LED
(zelen: Običajno/rdeč : potrebno preveriti)
Gumb za vklop / izklop
Gumb za nastavitev temperature
OPOMBA
6
•Klimatsko napravo lahko vklopite/izklopite ali nastavite želeno temperaturo brez odpiranja
pokrova žičnega daljinskega upravljalnika.
Klasifikacija
Oznaka
Funkcija
Prikazuje delovanje klimatske naprave
Prikazuje tiho delovanje/mirovanje
Informacije,
povezane s
klimatsko
napravo
Prikazuje notranjo temperaturo/nastavljeno temperaturo/
porabo energije
Prikazuje upravljanje izpusta temperature
Prikazuje hitrost ventilatorja klimatske naprave
Prikazuje pretoke zraka
Prikazuje izbiranje lopatice
Prikaz nastavitev za tedenski urnik/dopust
Informacije,
povezane z
urnikom
Prikazuje trenutni dan ( ) ali načrtovani dan (_)
Prikazuje načrtovano številko
Prikazuje izbiranje načrtovane naprave
Prikazuje trenutni čas/poletni čas/načrtovani čas
Prikazuje delovanje ventilatorja (ERV)
Informacije,
povezane z
ventilatorjem
(ERV)
Prikazuje način varčevanja z energijo
Prikazuje čiščenje
Prikazuje hitrost ventilatorja ventilatorja (ERV)
Prikazuje preostanek časa do samodejne ustavitve/čas
zakasnitve za ERV
- Sveti: Urne enote, Utripa: minutne enote
Prikazuje način zahtevanega odziva med dogodkom
zahtevanega odziva:
, ,
(velja samo za nekatere modele v Avstraliji.)
Informacije,
povezane z
običajnimi
funkcijami
Prikazuje neveljavno delovanje/centralizirano upravljanje/
čiščenje filtra (obdobje čiščenja filtra)
Prikazuje preverjanje/delno zaklepanje/polno zaklepanje
Prikazuje način Odsotnost/senzor za zaznavanje gibanja/vnos
zunanjega zraka/vlaženje/zunanje medomrežno upravljanje/
prezračevalno napo
Prikazuje možnost S-Plasma Ion
Prikazuje gostoto CO2 v notranjosti
Prikazuje notranjo vlažnost
7
Imena delov
Gumbi
Klasifikacija
Gumb
Funkcija
Gumb za vklop /
izklop
Vklopi/izklopi klimatsko napravo
Gumb za način
Izbere želeno delovanje klimatske naprave
Gumb za nastavitev
temperature
Informacije,
povezane s
klimatsko
napravo
Gumb za hitrost
ventilatorja
Gumb za pretok
zraka
Gumb za
temperaturo
Spremeni smer pretoka zraka
Gumb za lopatico
Izbere lopatico za posamično upravljanje
Gumb za tiho/
mirovanje
8
Nastavi želeno temperaturo
Spremeni hitrost ventilator ja klimatske naprave
Preveri notranjo temperaturo
Izbere tiho delovanje/mirovanje za klimatsko napravo
Klasifikacija
Informacije,
povezane s
klimatsko
napravo
Gumb
Izbere, ko nihče ni zaznan v notranjosti, ko se mora
klimatska naprava samodejno izklopiti, ko je nastavljen
način delovanja ODSOTNOST;
Gumb za vlažnost
Vklopi/izklopi funkcijo vlaženja notranje enote MINI AHU
Gumb za urnik
Uporabniško
nastavljen gumb
Gumb za brisanje
Gumb ESC
Prikazi
posebnih
funkcij
Navigacijski gumbi
Gumb za Nastavi
Gumb kWh
Gumbi,
povezani z
ventilatorjem
(ERV)
OPOMBA
Funkcija
Gumb za odsotnost/
senzor za
zaznavanje gibanja
Vnos zunanjega
zraka
Izbere funkcijo vnosa zunanjega zraka notranje enote MINI AHU
Izbere funkcijo nastavitve urnika
Izbere funkcijo podrobne nastavitve
Preklic nastavitve urnika
Vrnitev v splošni način z zaslonov urnika in podrobne
nastavitve
Pomikanje med elementi ali spreminjanje vrednosti
elementa
Shrani nove nastavitve
Prikazuje količino porabljene energije
Gumb za
ponastavitev filtra
Izklop prikaza za čiščenje filtra (ponastavitev časa uporabe
filtra)
Gumb za S-Plasma
Ion
Izbere funkcijo S-Plasma Ion
Gumb za vklop /
izklop
Vklop/izklop ventilatorja (ERV)
Gumb za način
Izbere želeno delovanje ventilatorja (ERV)
Gumb za hitrost
Spremeni hitrost ventilatorja za ventilator (ERV)
ventilatorja
Gumb za varčevanje z
Zažene način varčevanja z energijo
energijo
Izbere čiščenje zraka z upravljanjem vhodnega/izhodnega
Gumb za čiščenje
zraka
•Po čiščenju filtra pritisnite gumb Filter Reset. Lučka
se bo izklopila in znova vklopila, ko
bo čas za naslednje čiščenje.
.
•Če pritisnete funkcijsko tipko, ki je notranja enota ne podpira, se bo vklopila lučka
•Če je nastavitev prikaza temperature nastavljena na notranjo temperaturo in pritisnete
gumb Room Temp., se bo prikazala lučka
. (Nastavitev je na voljo, ko namestite žični
daljinski upravljalnik.)
•Če pritisnete gumb Vklop/izklop , ko je ventilator (ERV) povezan z žičnim daljinskim
upravljalnikom, lahko klimatska naprava in ventilator (ERV) delujeta ali se zaustavita hkrati, ali
pa lahko deluje oziroma se zaustavi samo klimatska naprava. Tovarniško je nastavljeno hkratno
delovanje/zaustavitev. (Nastavitev je na voljo, ko namestite žični daljinski upravljalnik.)
•Čeprav sta klimatska naprava in ventilator (ERV) nastavljena na hkratno delovanje/zaustavitev,
lahko klimatsko napravo in ventilator (ERV) upravljate posamično, če uporabite drug upravljalnik
(denimo brezžični daljinski upravljalnik, centralizirani upravljalnik ali S-net mini). Posamično
upravljanje ne deluje z žičnim daljinskim upravljalnikom.
9
KLIMATSKA NAPRAVA
Osnovno delovanje klimatske naprave
Osnovne postopke delovanja lahko izberete po pritisku gumba Mode.
Auto
Ta funkcija omogoča samodejno prilagajanje temperature in hitrosti ventilatorja za kar največje
udobje.
•Ko je v notranjosti zelo visoka temperatura, naprava močno in hladno piha. Ko se temperatura ohladi,
je pihanje šibkejše.
Cool
To je pogosto uporabljen postopek, ki omogoča prilagajanje hitrosti ventilatorja, temperature in smeri
pihanja po vaših željah.
•Če med postopkom hlajenja izberete postopek ogrevanja, bo postopek hlajenja preklican.
Dry
Ta postopek učinkovito odpravi prekomerno vlago in daje občutek svežine v deževnih dneh.
Fan
Ta postopek proizvaja pihanje, podobno kot zmogljiv ventilator, da lahko uživate v osvežujočem
vetriču.
Heat
Ta funkcija proizvaja toplo pihanje, ki ga lahko uporabljate jeseni ali pozimi.
•Takoj po začetku postopka ogrevanja lahko klimatski sistem za nekaj časa zaustavi kakršno koli
pihanje, da prepreči ustvarjanje hladnega vetra.
•Kazalnik za odmrzovanje (Defrost – odmrzovanje)
- Kazalnik se bo vklopil, če začnete med postopkom ogrevanja odstranjevati zmrzal.
Ko je odmrzovanje končano, se kazalnik izklopi.
(Med odstranjevanjem zmrzali notranja enota ne proizvaja pihanja.)
•Če klimatsko napravo zaustavite po postopku ogrevanja, bo proizvedla nekaj vetra, da iz notranje
enote odpravi vso toploto.
•Če med postopkom ogrevanja izberete postopek hlajenja, bo postopek ogrevanja preklican.
10
Za začetek upravljanja klimatske naprave pritisnite gumb
Pritisnite gumb
, da izberete želeni postopek.
Pritisnite gumb
, da izberete hitrost ventilatorja.
Auto
Cool
Dry
.
(Samodejno)
(Nizka),
(Srednja),
(Visoka),
(Samodejno)
(Samodejno)
Fan
(Nizka),
(Srednja),
(Visoka)
Heat
(Nizka),
(Srednja),
(Visoka),
Pritiskajte gumb
(Samodejno)
, da izberete želeno temperaturo.
Auto
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C (1 °F) v razponu od 18 °C do 30 °C (od 65 °F do 86 °F).
Cool
Dry
Fan
Heat
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C (1 °F) v razponu od 18 °C do 30 °C (od 65 °F do 86 °F).
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C (1 °F) v razponu od 18 °C do 30 °C (od 65 °F do 86 °F).
Želene temperature ne morete spremeniti.
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C (1 °F) v razponu od 16 °C do 30 °C (od 61 °F do 86 °F).
11
Pretok zraka
Ta funkcija omogoča izbiranje želene smeri pretoka zraka.
Pritisnite gumb Air Flow, da spremenite smer pretoka zraka.
▶
Za modele brez funkcije zbiranja smeri pretoka zraka.
Pritisnite gumb Air Flow, da spremenite smer pretoka zraka navzgor ali
navzdol. Ko lopatica doseže želeni položaj, znova pritisnite gumb Air Flow,
da ohranite smer pretoka zraka.
▶
Pri kasetnem modelu 360 se ob vsakem pritisku gumba Air Flow smer
spremeni tako:
Vrsta zaslona
Spot
Mid
(Na mestu) (Do sredine)
Wide
(Široko)
Swing
(Nihanje)
Zaslon žičnega
daljinskega
upravljalnika
Oznaka na
zaslonu
※ P ri nekaterih modelih žičnih daljinskih upravljalnikov ikone za smeri pretoka
zraka niso prikazane.
▶
Če pritisnete gumb za preklop smeri pretoka zraka na eno od možnosti Spot,
Mid ali Wide, ko je kasetna notranja enota 360 nameščena skupaj z drugimi
vrstami notranjih enot, se lopatice drugih notranjih enot ne bodo premikale.
Zato se tudi smer pretoka zraka ne bo spremenila.
OPOMBA
12
• T udi če spremenite način delovanja ali vklopite oziroma izklopite
daljinski upravljalnik, to ne vpliva na izbrano smer pretoka zraka.
• P ri kanalnih notranjih enotah se ob pritisku gumba Air Flow smer
pretoka zraka ne spremeni, vendar zasveti lučka
.
Funkcija preverjanja notranje temperature
Ta funkcija omogoča preverjanje trenutne notranje temperature.
Pritisnite gumb Room Temp., da preverite trenutno notranjo temperaturo.
▶
Prikazana bo trenutna notranja temperatura.
▶
3 sekunde po prikazu notranje temperature se bo pojavila nastavljena
temperatura.
OPOMBA
•Temperatura notranje enote bo označena z enotami po
0,5 °C(1 °F).
•Trenutna notranja temperatura se lahko razlikuje, odvisno on
lokacije namestitve žičnega daljinskega upravljalnika.
•Če je nastavitev prikaza temperature nastavljena na notranjo
temperaturo in pritisnete gumb Room Temp., bo zasvetila lučka
.
Izbiranje lopatice
Izberite samo želeno lopatico za nastavitev funkcije Pretok zraka.
Ko je klimatska naprava vklopljena
1. Pritisnite gumb Blade, da izberete lopatico za nastavitev smeri pihanja.
▶Vsakič, ko pritisnete gumb, boste preklopili med možnostmi
→
→
→
.
→
▶Utripala bo številka, ki ustreza izbrani lopatici.
2. Pritisnite gumb Air Flow, da izberete smer pretoka zraka za izbrano lopatico.
OPOMBA
•Izberete lahko različne lopatice, odvisno od posamezne nastavitve.
•Lopatica, ki jo je mogoče izbrati, se lahko razlikuje, odvisno od
modela.
•Če je notranja enota izklopljena ali funkcija izbiranja lopatice ni
podprta in pritisnete gumb Blade, bo zasvetila lučka
.
13
Tiho delovanje/mirovanje
Tiho delovanje zmanjša hrup delovanja, mirovanje pa omogoča samodejni izklop klimatske naprave po šestih urah
neprekinjenega delovanja sredi noči.
Pritisnite gumb Quiet/Sleep, da izberete želeni postopek.
Če ima klimatska naprava funkciji tihega delovanja in mirovanja.
Quiet → Cancel se ponavlja.
Auto
Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel se ponavlja.
Cool
Quiet → Cancel se ponavlja.
Dry
Zasvetila bo lučkaRestricted.
Fan
Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel se ponavlja.
Heat
Če ima klimatska naprava samo funkcijo tihega delovanja.
Quiet → Cancel se ponavlja.
Auto
Quiet → Cancel se ponavlja.
Cool
Quiet → Cancel se ponavlja.
Dry
Zasvetila bo lučkaRestricted.
Fan
Quiet → Cancel se ponavlja.
Heat
Če ima klimatska naprava samo funkcijo mirovanja.
Zasvetila bo lučkaRestricted.
Auto
Sleep → Cancel se ponavlja.
Cool
Zasvetila bo lučkaRestricted.
Dry
Zasvetila bo lučkaRestricted.
Fan
Sleep
→ Cancel se ponavlja.
Heat
OPOMBA
14
•Če klimatska naprava ne podpira tihega delovanja in mirovanja,
bo zasvetila lučka
, ko pritisnete gumb Quiet/Sleep.
Senzor za zaznavanje gibanja
Naprava se samodejno izklopi, ko ni nikogar v prostoru.
Pritisnite gumb Away/MDS za uporabo funkcije zaznavanja gibanja.
▶
Prikazal se bo napis
delovati.
in funkcija zaznavanja gibanja bo pričela
Preklic Še enkrat pritisnite gumb Away/MDS.
Ko je žični daljinski upravljalnik povezan s kanalno enoto
▶
Prikazan bo napis
in deloval bo postopek ODSOTNOST.
* Odsotnost
Samodejno izklopi napravo po določenem času delovanja načina
varčevanja z energijo.
OPOMBA
•Funkcija Odsotnost velja samo za modele s kanalnim
pretvornikom s funkcijo Odsotnost.
•Če notranja enota ne podpira funkcije MDS ali ODSOTNOST in
pritisnete gumb Away/MDS, bo zasvetila lučka
.
Vnos zunanjega zraka
Ko je žični daljinski upravljalnik povezan z notranjo enoto MINI AHU, lahko uporabite funkcijo vnosa zraka za
notranjo enoto MINI AHU.
Ko je klimatska naprava vklopljena, pritisnite gumb OA Intake, da izberete funkcijo vnosa
zunanjega zraka.
▶
Prikazal se bo napis
in funkcija bo pričela delovati.
Preklic Še enkrat pritisnite gumb OA Intake.
OPOMBA
•Če je notranja enota izklopljena ali funkcija vnosa zunanjega
zraka ni podprta in pritisnete gumb OA Intake, bo zasvetila lučka
.
15
Postopek vlaženja
Ta funkcija omogoča uporabo postopka vlaženja z notranjo enoto MINI AHU, ko je žični daljinski upravljalnik povezan
z notranjo enoto MINI AHU. Povečajte vlago suhega zraka v notranjosti in prilagodite vlažnost notranjosti za bolj
osvežujoče notranje okolje.
Ko je klimatska naprava vklopljena, pritisnite gumb Humidity, da zaženete postopek vlaženja.
▶
Prikazal se bo napis
in postopek vlaženja se bo pričel.
Preklic Še enkrat pritisnite gumb Humidity.
OPOMBA
•Če je notranja enota izklopljena ali ne podpira postopka vlaženja
in pritisnete gumb Humidity, bo zasvetila lučka
.
S-Plasma Ion
Odpravite nevarno onesnaženost in alergene v zraku ter tudi bakterije in viruse.
Ko je klimatska naprava vklopljena, pritisnite gumb S-Plasma Ion
S-Plasma Ion.
▶Prikazan bo napis
, da izberete funkcijo
in vklopila se bo funkcija S-Plasma Ion.
Preklic Še enkrat pritisnite gumb S-Plasma Ion
OPOMBA
16
.
•Če je notranja enota izklopljena ali funkcija S-Plasma Ion ni
podprta in pritisnete gumb S-Plasma Ion , bo zasvetila lučka
.
•Ta gumb morda ne bo deloval pri ventilatorju (ERV), vendar bo
prikazan, če je funkcija S-Plasma Ion nameščena za delovanje z
ventilatorjem (ERV).
Preverjanje količine porabe energije
Prikazuje količino porabljene energije.
Ko je klimatska naprava vklopljena
Enkrat pritisnite gumb [kWh]
Dvakrat pritisnite gumb [kWh]
Prikazana je poraba energije.
Prikazana je temperatura.
Ko enkrat pritisnete gumb [kWh]
OPOMBA
•Če 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se bo
prikazala želena temperatura.
•Če je notranja enota izklopljena ali možnost [kWh] ni
prikazana in pritisnete gumb [kWh], bo zasvetila lučka
.
Ko dvakrat pritisnete gumb [kWh]
17
VENTILATOR (ERV)
AA
Osnovni
postopki delovanja ventilatorja (ERV)
Osnovne postopke lahko izberete s pritiskanjem gumba Mode.
Heat-EX
Z obnavljanjem energije, ki se iztroši pri ogrevanju ali hlajenju notranjosti, se zmanjša izguba energije.
Quiet
Zmanjšuje hrup, ki nastaja med delovanjem ventilatorja (ERV).
Away
Ta funkcija omogoča upravljanje ventilatorja (ERV), kadar niste doma.
•Če stanje delovanja spremenite z drugim upravljalnikom, bo postopek Away preklican.
By-Pass
Aktivira vnos zunanjega zraka, da ta prihaja v notranjost.
Auto
To je mogoče samodejno prilagoditi, odvisno od stopnje onesnaženosti notranjega zraka.
Purifier
Čisti zrak.
•To funkcijo lahko uporabite, ko ventilator (ERV) povežete z enoto za IAQ.
Heat-EX/Purifier
Ta funkcija omogoča hkratno delovanje načinov Heat-ex in purifier.
By-Pass/Purifier
Ta funkcija lahko čisti zrak z vnašanjem svežega zunanjega zraka.
Ob uporabi te funkcije se bo vneseni sveži zrak tudi čistil.
Auto/Purifier
Ta funkcija lahko samodejno zažene ventilator (ERV) in čiščenje hkrati.
18
Pritisnite gumb
za začetek delovanja ventilatorja (ERV).
Pritisnite gumb
, da izberete želeni postopek.
•Naslednji postopek je mogoč samo, če so izbrane vse možnosti za ventilator (ERV).
(Nastavitev je na voljo, ko namestite žični daljinski upravljalnik.)
Pritisnite gumb
Heat-EX
Quiet
Away
, da spremenite hitrost ventilatorja.
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Nizka)
Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
(Nizka)
By-Pass
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Nizka)
Auto
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Nizka)
Purifier
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
Heat-EX/Purifier
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Nizka)
By-Pass/Purifier
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Nizka)
Auto/Purifier
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Nizka)
(Samodejno) ▷
※ Po namestitvi senzorja za CO2 v ventilator (ERV) lahko izbirate med možnostmi
(Samodejno) ▷
(Nizka)
(Visoka) ▷
(Turbo) ▷
(Nizka). (Izjema: postopek Quiet, postopek Away)
19
Način varčevanja z energijo
Zmanjšajte porabo energije in prihranite pri računu za elektriko.
Pritisnite gumb E.Saver, da izberete način varčevanja z energijo.
Ko sta ventilator (ERV) in klimatska naprava povezana
▶
Ta funkcija primerja zunanjo in notranjo temperaturo ter samodejno izbere
postopek Heat-EX ali postopek By-Pass.
Ko je ventilator (ERV) nameščen samostojno
(Nastavitev izmeničnega vklopa/izklopa)
▶
Ventilator (ERV) bo vsakih 30 minut vklopil in izklopil način Quiet (Nizko).
Ko je ventilator (ERV) nameščen samostojno
(Nastavitev hlajenja zunanje temperature za različne nastavitve temperature)
▶
Temperaturo lahko prilagodite z gumbom za nastavitev temperature.
▶
Izbran bo način Heat-EX ali By-Pass, delovanje pa bo odvisno do nastavljene
temperature.
Preklic Še enkrat pritisnite gumb E.Saver.
OPOMBA
•Način varčevanja z energijo se morda ne bo aktiviral, ko
uporabljate centralizirano upravljanje, zunanje upravljanje ali
prezračevalno napo.
•Ko je klimatska naprava nameščena samostojno,
način varčevanja z energijo ni na voljo.
Čiščenje
Poskrbite, da bo vhodni pretok zraka večji od odhodnega in tako preprečite, da bi vonjave in prah prehajale v prostor, v
katerem ste.
Ko je ventilator (ERV) vklopljen, pritisnite gumb Clean Up, da izberete funkcijo čiščenja.
▶
se bo prikazal in vklopila se bo funkcija čiščenja.
Preklic Še enkrat pritisnite gumb Clean Up.
OPOMBA
20
•Če je vklopljen ventilator (ERV) ali funkcija čiščenja ni podprta in
pritisnete gumb Clean Up, bo zasvetila lučka
.
S-Plasma Ion
S funkcijo S-Plasma Ion lahko odpravite viruse, plesen in celo aktivni kisik.
▶
Če je funkcija S-Plasma Ion nameščena v ventilator (ERV) ali notranjo enoto,
bo prikazan napis
in funkcija S-Plasma Ion bo začela delovati.
Zunanje medomrežno upravljanje
▶
Ko ventilator (ERV) povežete z notranjo enoto klimatske naprave,
lahko ventilator (ERV) vklopite ali izklopite glede na to, ali je vklopljena ali
izklopljena notranja enota.
▶
Tudi med zunanjim upravljanjem lahko ventilator (ERV) upravljate z
daljinskim upravljalnikom.
Medomrežno upravljanje prezračevalne nape
▶
Ko ventilator (ERV) ali notranja enota MINI AHU delujeta v drugem načinu,
bo označeno, če se izvrši medomrežno upravljanje prezračevalne nape. Če
delovanje spremenite med medomrežnim upravljanjem prezračevalne nape,
se bo na zaslonu prikazal novo izbrani način delovanja.
▶
Prezračevalne nape ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom.
21
NAPREDNA NAVODILA
Nastavitev tedenskega urnika
Izberete lahko dan in uro začetka ter konca delovanja.
1. Pritisnite gumb Schedule.
▶Prikazal se bo napis (Timer). Nato pritiskajte gumba [ ]/[ ], da izberete
»Weekly« med možnostma »Weekly« in »Holiday«.
2. Pritisnite gumb [ ] in izberite »Dan« za urnik.
▶S pritiskanjem gumbov [ ]/[ ] lahko izberete načrtovani dan (ned–sob).
OPOMBA
•Izberete lahko več dni za več urnikov. V tem primeru se brez
izbire številke urnika pomaknite neposredno na izbiranje
»Načrtovane naprave«.
3. Dokler je prikazana številka rezervacije, pritiskajte gumb [ ], da izberete
»Številko urnika«.
▶Pritiskajte gumba [ ]/[ ], da izberete Številko urnika (1–6).
▶Če ni izbran noben urnik, bosta rob okvirčka za številko urnika in številka
urnika utripala.
OPOMBA
•Če je urnik že nastavljen, bodo kvadratni okvirčki okrog
številke urnika utripali. Če želite nastavitve spremeniti,
izberite številko urnika.
4. Pritisnite gumb [ ] in izberite »Načrtovana naprava«
]/[ ], da izberete napravo med možnostmi
Klimatska naprava in ventilator (ERV), Klimatska naprava ter Ventilator
(ERV).
▶Načrtovana naprava mora biti povezana, da jo lahko izberete.
▶Večkrat pritisnite gumba [
Oglejte si spodnjo razpredelnico za vrstni red nastavljanja glede na možnost
načrtovane naprave.
Klasifikacija
Klimatska naprava in ventilator (ERV)
Klimatska naprava
Ventilator (ERV)
Vrstni red nastavljanja
5→6→...→15
5→6→...→11→14→15
5→...→8→12→...→15
5. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »AM/PM«.
]/[ ], da izberete možnost AM ali PM za uro.
▶Pritiskajte gumba [
22
6. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »Uro«.
▶Pritiskajte gumba [ ]/[ ], da nastavite ure za čas.
7. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »Minute«.
]/[ ], da nastavite minute za čas.
▶Pritiskajte gumba [
8. Po pritisku gumba [ ] izberite možnost »On/Off« za urnik.
]/[ ], da izberete možnost On ali Off.
▶Če izberete »Off«, upoštevajte koraka 14→15.
▶Večkrat pritisnite gumba [
9. Po pritisku gumba [ ] izberite način delovanja, povezan s klimatsko
napravo.
▶To lahko uporabite samo za načrtovanje vklopa klimatske naprave.
▶S pritiskanjem gumbov [ ]/[ ] izbirate med postopki (Auto)▷(Cool)▷
(Dry)▷(Fan)▷(Heat). Samodejnega delovanja ali gretja včasih ni mogoče
izbrati, odvisno od nastavljene možnosti.
(Nastavitev je na voljo, ko namestite žični daljinski upravljalnik.)
10. Pritisnite gumb [ ] in izberite želeno temperaturo.
▶To lahko uporabite samo za načrtovanje vklopa klimatske naprave.
▶Večkrat pritisnite gumba [
]/[ ], da nastavite temperaturo v stopnjah
po 1 °C (1 °F). Če je izbrano delovanje ventilatorja, želene temperature ni
mogoče nastaviti.
23
AA
Nastavitev
tedenskega urnika
11. Po pritisku gumba [ ] izberite hitrost ventilatorja.
▶To lahko uporabite samo za načrtovanje vklopa klimatske naprave ali
ko je izbran način delovanja Cool/Fan/Heat.
▶Večkrat pritisnite gumba [ ]/[ ] za preklop hitrosti ventilatorja v
vrstnem redu (Nizka)▷(Srednja)▷(Visoka)▷(Samodejna). Če je izbran
način Samodejno ali Sušenje, hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti.
12. Po pritisku gumba [ ] izberite način delovanja, povezan z ventilatorjem
(ERV).
▶To lahko uporabite samo za načrtovanje vklopa načina Heat-Ex.
▶Pritisnite gumb [ ]/[ ] in izberite način delovanja, povezan z
ventilatorjem ERV:
(Heat EX)▷(Quiet)▷(Away)▷(Bypass)▷(Auto)▷(Purifier)▷
(Heat-Ex/Purifier)▷(By-Pass/Purifier)▷(Auto/Purifier)
13. Po pritisku gumba [ ] izberite hitrost ventilatorja za ventilator (ERV).
▶To lahko uporabite samo za načrtovanje vklopa načina Ogrevanje-Ex.
▶Večkrat pritisnite gumba [ ]/[ ] za nastavitev hitrosti ventilatorja v
vrstnem redu (Visoka)▷(Turbo)▷(Srednja).
14. Pritisnite gumb Set, da zaključite nastavitev tedenskih urnikov.
▶Za izbrani dan se prikaže »_« in shranjen bo v treh sekundah.
[npr. Ko je rezerviran ponedeljek ( )]
▶Če želite ustvariti dodatne urnike, začnite znova z zaslona za weekly
urnik in holiday.
15. Pritisnite gumb ESC za izhod v način By-Pass.
OPOMBA
24
•Če želite med nastavljanjem tedenske urnike preklicati,
pritisnite gumb ESC.
•Če je nastavljeno »Centralizirano upravljanje«, lahko vseeno
nastavite tedenski urnik, vendar se ta dejansko ne bo izvršil.
Nastavitev dopusta med tedenskim urnikom
AA
Dopust lahko nastavite med tedenskim urnikom.
Če nastavite dopust, nastavljena funkcija tedenskega urnika ne bo delovala.
1. Pritisnite gumb schedule.
▶Prikazal se bo napis (Timer), nato pritiskajte gumba [
»Holiday« med možnostma »Weekly« in »Holiday«.
]/[ ], da izberete
2. Pritisnite gumb [ ] in izberite »Dan« za dopust med tedenskim urnikom.
▶ Dopust (ned–sob) lahko izberete z gumbom [
OPOMBA
]/[ ].
• Izberete lahko več dni za več nastavitev.
3. Pritisnite gumb Set, da zaključite nastavitev dopusta med tedenskim
urnikom.
4. Pritisnite gumb ESC za izhod v način By-Pass.
OPOMBA
•Če želite med nastavljanjem dopust med tedenskim
urnikom preklicati, pritisnite gumb ESC.
•Dopust lahko nastavite samo za datume s tedenskim
kazalnikom »_«.
•Tedenski kazalnik »_« za datume, ki so nastavljeni kot
dopust, bo izginil z zaslona.
25
Preklic tedenskega urnika
Tedenski urnik lahko prekličete.
1.Pritisnite gumb Schedule.
▶Prikaže se (Timer) in (Weekly) utripa.
2. Po pritisku gumba [ ] izberite »Dan« za preklic.
▶S pritiskanjem gumbov [
]/[ ] lahko izberete načrtovani dan.
3. Po pritisku gumba [ ] izberite »številko urnika« za preklic.
▶Pritiskajte gumba [
]/[ ], da izberete številko urnika (1–6).
4.Pritisnite gumb Delete za preklic nastavljenega tedenskega urnika.
5.Pritisnite gumb Set, da shranite preklic tedenskega urnika.
6.Pritisnite gumb ESC za izhod v splošni način.
26
Zagon tedenskega urnika
Zaženete lahko vse tedenske urnike, nastavljene v žičnem daljinskem upravljalniku.
1. Pritisnite gumb Delete in ga držite pet sekund.
▶Vse nastavitve tedenskih urnikov bodo izbrisane.
OPOMBA
•Ko z gumbom Delete izbrišete tedenski urnik, starih
nastavitev ni mogoče obnoviti, zato bodite pri uporabi te
funkcije previdni.
27
NASTAVITEV DODATNIH UPORABNIŠKIH FUNKCIJ
Navodila za nastavitev dodatnih uporabniških funkcij
Uporabljena številka SEG
Glavni meni Podmeni 5 6
1 2 34
1. Če želite nastaviti podrobne nastavitve, pritisnite gumb User Set.
▶Vstopili boste v način User Set in prikazal se bo »Glavni meni«.
2. Za izbiro želenega menija si na naslednji strani oglejte seznam uporabniških nastavitev za žični daljinski
upravljalnik.
▶Z gumboma [
]/[ ] izberite številko glavnega menija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon podmenija z
nastavitvami.
▶Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko podmenija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon za nastavitev
podatkov.
▶Ko ste na zaslonu z nastavitvami, se bo prikazala trenutna nastavitev.
▶Za nastavitev podatkov si oglejte razpredelnico.
▶Z gumboma [ ]/[ ] spremenite nastavitve in pritisnite gumb [ ], da se pomaknete na naslednjo nastavitev.
▶Pritisnite gumb Set, da shranite nastavitev in zaprete zaslon s podmenijem za nastavljanje.
▶Pritisnite gumb ESC za izhod v splošni način.
OPOMBA
28
•Med nastavljanjem podatkov lahko z gumboma [ ]/[ ] nastavite razpon uporabljene
številke SEG.
•Med konfiguracijo nastavitve pritisnite gumb ESC, da zaprete zaslon s podmenijem za
nastavljanje in nastavitve ne shranite.
Glavni Podmemeni
ni
1
3
1
2
1
2
5
3
4
5
6
7
8
0
OPOMBA
Nastavitev/preverjanje časa samodejne ustavitve
Omejitve temperature
[ °C ( °F)]
2
4
Funkcije
Privzeto
Razpon
Enota
0
1 ura
Spodnja omejitev
1,2
8(47)
Zgornja omejitev
3,4
30(86)
1
0
0–12 ur
16~30 °C (61~86 °F)
* Nordijski modeli
(AC∗∗∗∗XSC∗H) : 8 °C~30 °C
18~30 °C (65~86 °F)
* Nordijski modeli
(AC∗∗∗∗XSC∗H) : 8 °C~30 °C
0 - odklepanje, 1 - zaklepanje
2
0
0 - odklepanje, 1 - zaklepanje
–
3
0
0 - odklepanje, 1 - zaklepanje
–
4
0
0 - odklepanje, 1 - zaklepanje
–
5
0
0 - odklepanje, 1 - zaklepanje
–
6
0
0 - odklepanje, 1 - zaklepanje
–
1,2/3,4/5,6
13/01/01
00~99/1~12/1~31
LL, MM, DD
Dan/
dop/pop/
1,2/3,4
Torek/
popoldne/
12/00
Ned-Sob/dop–pop/0–12/0–59
Dan, ura,
minute
1
0
0 - ni v uporabi, 1 - v uporabi
–
2
0
0- Tedensko,1- Dnevno
–
Zaklepanje vseh gumbov
Zaklepanje gumba za
vklop/izklop delovanja
Zaklepanje
gumba Način
Delno zaklepanje
Zaklepanje gumba za
gumbov
nastavitev temperature
Zaklepanje gumba za
hitrost ventilatorja
Zaklepanje gumba za
nastavitev urnika
Nastavitev trenutne temperature (leto, mesec,
dan)
Nastavitev trenutnega časa (Dan/Ura/Minute)
Uporaba poletnega
časa (D/N)
Način uporabe
poletnega časa
Uporaba poletnega časa (Tedensko)
Začetek (? mesec, ?. nedelja)
Uporaba poletnega časa (Tedensko)
Konec (? mesec, ?. nedelja)
Uporaba poletnega časa (Dnevno)
Začetek (? mesec, ?. nedelja)
Uporaba poletnega časa (Dnevno)
Konec (? mesec, ?. nedelja)
Nastavitev časa v ozadju/preverjanje
Uporaba LED (zelena) (D/N)
Uporaba LED (rdeča) (D/N)
Preverjanje/nastavitev
Uporaba zakasnitve
časa zakasnitve ventila- ventilatorja (ERV) (D/N)
torja ERV
[Ob uporabi upravljanja
Čas zakasnitve
zapore za ventilator
(ERV)]
Preprosto usklajevanje
Ponastavi na privzete nastavitve uporabniškega
načina (razen trenutnega časa)
Uporaba poletnega
časa in načini nastavitev
Uporabljena
številka SEG
1,2
1 °C( 1°F)
1 °C( 1°F)
–
1.–12. mesec/
1–4 F (prejšnji teden) teden
1.–12. mesec/
1–4 F (prejšnji teden) teden
1,2/4
03/F
1,2/4
10/F
1,2/3,4
03/22
Jan–dec/1–31. dan
Mesec, dan
1,2/3,4
09/22
Jan–dec/1–31. dan
Mesec, dan
1,2
3
4
5
1
1
0–30 sekund
0 - ni v uporabi, 1 - v uporabi
0 - ni v uporabi, 1 - v uporabi
1 sek.
–
–
1
0
0 - ni v uporabi, 1 - v uporabi
–
3,4
30
30–60 minut
1 minuta
1,2
0
-2~+2
1
1
0
0 - ni v uporabi, 1 - ponastavitev
–
–
–
•Če notranja enota ne podpira funkcije, bo prikazan napis »NONE«.
V nekaterih primerih nastavitev morda ne bo mogoča ali ne bo uporabljena, čeprav je nastavljena v
enoti.
•Poletni čas: Začasni premik ure med poletnim časom.
29
Navodila za nastavitev dodatnih uporabniških funkcij
Nastavitev trenutnega časa (Primer)
1. Pritisnite gumb User Set.
▶Prikazan bo (Glavni meni) in z gumboma [
številko 4, da nastavite trenutni čas.
]/[ ] lahko izberete
2. Pritisnite gumb [ ], da izberete »Leto, mesec, datum«' v [podmeniju].
▶ Pritiskajte gumba [
]/[ ], da izberete številko 1. Spremenite lahko
nastavitev za leto/mesec/datum.
3. Pritisnite gumb [ ], da izberete »Leto«.
▶Pritiskajte gumba
[ ]/[ ], da izberete leto (00–99).
4. Pritisnite gumb [ ], da izberete »Mesec«.
▶Pritiskajte gumba [
]/[ ] , da izberete mesec (01–12).
5. Pritisnite gumb [ ], da izberete »Datum«.
▶Pritiskajte gumba
[ ]/[ ], da izberete datum (01–31).
6. Pritisnite gumb Set, da zaključite nastavitev za »Leto, mesec, datum«.
▶Spremembe nastavitve bodo uporabljene in lahko se pomaknete v
podmeni.
30
7. V podmeniju izberite »dan, AM/PM (dopoldne/popoldne), uro, minute«.
▶Pritiskajte gumba [
]/[ ], da izberete številko 2. Nastavite lahko »dan,
AM/PM (dopoldne/popoldne), uro, minute«.
8. Pritisnite gumb [ ], da izberete »Dan«.
▶ Pritiskajte gumba [
]/[ ], da izberete dan (med–sob).
9. Pritisnite gumb [ ], da izberete »AM ali PM«.
▶ Pritiskajte gumba [
]/[ ] za preklop med AM in PM.
10. Pritisnite gumb [ ], da izberete »Uro«.
▶ Pritiskajte gumba [
]/[ ], da izberete uro (01–12).
11. Pritisnite gumb [ ], da izberete »Minute«.
▶ Pritiskajte gumba [
]/[ ], da izberete minute (00–59).
12. S pritiskom gumba Set lahko zaključite spreminjanje nastavitve za
trenutni čas.
▶Spremembe nastavitve bodo uporabljene in lahko se pomaknete v
splošni meni.
13. Pritisnite gumb ESC za izhod v splošni način.
31
Download PDF

advertising