Sony | DSLR-A290 | Sony DSLR-A290 Návod k obsluze

Bajonetem A
®
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti
ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTN
Í INSTRUKCE
TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE
NEBEZPEČÍ
ŘIĎTE SE TĚMITO INSTRUKCEMI,
ABYSTE OMEZILI NEBEZPEČÍ
POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
Pokud se tvar zástrčky nehodí do síťové
zásuvky, použijte propojovací adaptér
správné konfigurace pro síťovou
zásuvku.
UPOZORNĚNÍ
Modul akumulátoru
Při nesprávném zacházení s modulem
akumulátoru může dojít k výbuchu,
zapálení ohně nebo dokonce
chemickému popálení. Věnujte
pozornost níže uvedeným upozorněním.
• Nerozebírejte jej.
• Nesnažte se modul akumulátoru
zdeformovat, ani jej nevystavujte
působení síly nebo nárazům, např.
tlučení, upuštění na zem nebo šlapání
na něj.
• Nezkratujte jej, kontakty
akumulátoru by neměly přijít do styku
s kovovými předměty.
• Nevystavujte modul akumulátoru
teplotě vyšší než 60 °C, např. na
přímém slunci nebo v automobilu
zaparkovaném na slunci.
• Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
• Nepoužívejte poškozené nebo
vytékající lithium-iontové
akumulátory.
• Modul akumulátoru dobíjejte vždy
pomocí značkové nabíječky Sony
nebo pomocí zařízení určeného k
nabíjení akumulátoru.
• Nenechávejte modul akumulátoru v
dosahu malých dětí.
• Uchovávejte modul akumulátoru v
suchu.
• Vyměňte akumulátor pouze za stejný
typ nebo ekvivalentní typ doporučený
společností Sony.
• Použité moduly akumulátoru
urychleně zlikvidujte v souladu s
pokyny.
Nabíječka akumulátoru
Ani v případech, kdy kontrolka
CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen
od zdroje střídavého napětí, dokud je
připojen do zásuvky. Dojde-li během
používání napáječky akumulátorů k
jakýmkoliv potížím, ihned přerušte
napájení přístroje – zástrčku ihned
odpojte od síťové zásuvky.
2
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky
v zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je
společnost Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Oprávněným zástupcem pro
EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se
servisu či záruky se obracejte na adresy
uvedené ve zvláštních servisních či
záručních dokumentech.
Tento výrobek byl testován a bylo
shledáno, že splňuje omezení stanovená
ve směrnici EMC pro používání
propojovacích kabelů kratších než
3 metry.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz
a zvuk tohoto přístroje.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání),
restartujte aplikaci a znovu připojte
komunikační kabel (kabel USB apod.).
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho
odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku
pro likvidaci domovního odpadů nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
3
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem. Symbol nacházející
se na určitých typech baterii může být
použit v kombinaci s chemickou
značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo
olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo
0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví,
k nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je
určené ke sběru elektrických
a elektronických zařízení za účelem
jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné
sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku či
baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní
4
odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek zakoupili.
Poznámky k používání fotoaparátu
Za obsah nahrávek se
neposkytuje žádná kompenzace
Pokud není možno nahrávat nebo
přehrávat v důsledku poruchy
fotoaparátu, paměťové karty atd., nelze
nijak kompenzovat obsah nahrávky.
Doporučení k zálohování
Abyste předešli potenciálnímu riziku
ztráty dat, vždy si data zkopírujte
(zálohujte) na jiné médium.
Poznámky k displeji LCD
a objektivu
• Displej LCD je vyroben za použití
extrémně přesné technologie, takže
více než 99,99 % pixelů je funkčních
k efektivnímu použití. Přesto se
na displeji LCD mohou trvale
objevovat ojedinělé černé anebo jasné
světelné body (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto body jsou
normální jev výrobního procesu a
nijak neovlivňují snímky.
• Na displej LCD nepůsobte
žádným tlakem. Mohlo by dojít
k nesprávnému zobrazení barev
na displeji a jeho poruše.
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety
a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neautorizované
nahrávání takových materiálů může
být v rozporu s ustanoveními zákonů
na ochranu autorských práv.
Fotografie použité v tomto
návodu
Fotografie použité jako příklady snímků
v tomto návodu jsou reprodukované
obrázky, nikoli skutečné snímky
pořízené tímto fotoaparátem.
O specifikacích údajů
uvedených v tomto Návod
k obsluze
Údaje týkající se výkonu a specifikací
jsou definovány za následujících
podmínek s výjimkou těch, které jsou
uvedeny v tomto Návodu k obsluze: za
běžné teploty prostředí 25 °C a při plně
nabitém akumulátoru.
Černé, bílé,
červené, modré
a zelené body
• Nevystavujte fotoaparát přímému
slunci. Pokud by se světlo ze slunce
koncentrovalo do blízkého bodu,
mohlo by dojít ke vznícení. V případě,
že musíte uložit fotoaparát na přímé
slunce, nasaďte kryt objektivu.
• Ve studeném prostředí se mohou
obrázky na displeji LCD ztrácet.
Nejedná se o závadu. Jestliže
fotoaparát zapnete ve studeném
prostředí, displej LCD může být
přechodně tmavý. Když se
fotoaparát zahřeje, displej LCD
funguje normálně.
5
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .............................. 5
Příprava
fotoaparátu
Kontrola přiloženého příslušenství ............................... 9
Příprava bloku akumulátorů ........................................ 10
Nasazení objektivu ........................................................ 16
Vložení paměťové karty ............................................... 18
Příprava fotoaparátu ..................................................... 21
Použití přiloženého příslušenství ................................. 23
Zjištění počtu snímků, které je možné uložit ............. 25
Čištění ............................................................................. 27
Před obsluhou Identifikace součástí a indikátorů na obrazovce ....... 30
Přední strana ............................................................. 30
přístroje
Zadní strana .............................................................. 31
Boční/dolní části ....................................................... 32
Přepínání zobrazení informací záznamu (DISP)
............................................................................ 33
Displej LCD (grafické zobrazení) ......................... 34
Displej LCD (standardní zobrazení) ..................... 36
Hledáček ................................................................... 38
Výběr funkce/nastavení ................................................ 39
Funkce vybrané pomocí ovládacího tlačítka ........ 40
Funkce vybrané pomocí tlačítka Fn (Funkce) ..... 41
Funkce vybrané pomocí tlačítka MENU .............. 42
Fotografování
6
Fotografování bez chvění fotoaparátu ........................ 43
Správný postoj .......................................................... 43
Použití funkce SteadyShot ...................................... 44
Použití stativu ........................................................... 45
/
Fotografování s automatickým
nastavením ................................................................. 46
Pořizování snímků s odpovídajícím nastavením pro
objekt (Výběr scény) ............................................... 49
Pořizování portrétních snímků ......................... 50
Pořizování snímků krajiny ................................ 51
Pořizování snímků malých objektů .................. 52
Pořizování snímků pohybujících se objektů .... 53
Pořizování snímků západu slunce .................... 54
Pořizování nočních snímků .............................. 55
Pořizování snímků vlastním způsobem (Režim
expozice) .................................................................... 56
Pořizování snímků v automatickém režimu ..... 58
Pořizování snímků řízením rozmazání pozadí
(Priorita clony) ................................................ 59
Pořizování snímku pohybujícího se objektu
s různými vyjádřeními (Priorita rychlosti
závěrky) ............................................................ 61
Pořizování snímků s ručně upravenou expozicí
(Ruční expozice) ............................................. 63
Stopy pořizování snímku s dlouhou expozicí
(BULB) ............................................................ 65
Použití funkce
fotografování
Výběr režimu zaostření ................................................ 67
Použití automatického zaostření ............................ 67
Fotografování s požadovanou kompozicí
(zámek zaostření) ............................................ 70
Výběr metody zaostření vyhovující pohyblivému
objektu (Režim automatického zaostření)
............................................................................ 71
Výběr zaostřené oblasti (oblast AF) ..................... 72
Manuální úprava zaostření (Ruční zaostření) ...... 73
Použití blesku ................................................................ 74
Použití bezdrátového blesku .................................. 77
Úprava jasu snímku (expozice, kompenzace blesku,
měření) ...................................................................... 78
Použití kompenzace jasu pro celý snímek
(Kompenzace expozice) ................................. 78
Úprava intenzity světla blesku (Kompenzace
blesku)............................................................... 79
Výběr způsobu měření jasu objektu (Režim
měření expozice) ............................................. 80
Nastavení ISO ................................................................ 81
Úprava barevných tónů (Vyvážení bílé) .................... 82
Nastavení vyvážení bílé pro potřeby konkrétního
světelného zdroje (Automatické/
Přednastavené vyvážení bílé) ......................... 82
Uložení barevných tónů (Vlastní vyvážení bílé)
............................................................................ 83
Zpracování snímku ....................................................... 85
7
Korekce jasu snímku (Optimalizace dynamického
rozsahu) ............................................................ 85
Výběr požadovaného zpracování snímku
(Vlastní nastavení)........................................... 85
Změna rozsahu reprodukce barev (Barevný
prostor) ............................................................. 87
Volba režimu pohonu ...................................... 88
Snímání po jednotlivých snímcích .......................... 88
Průběžné snímání ..................................................... 88
Použití samospouště ................................................ 89
Pořizování snímků s posunutou hodnotou expozice
(Stupňovaná expozice) ................................... 90
Fotografování pomocí dálkového ovládání .......... 92
Použití funkce
prohlížení
Přehrávání obrázků ....................................................... 93
Kontrola informací pořízených snímků ...................... 97
Ochrana snímků (Chránit) ......................................... 100
Mazání snímků (Vymazat) ......................................... 101
Prohlížení snímků na obrazovce televizoru ............. 103
Změna
nastavení
Nastavení velikosti a kvality snímku ......................... 107
Výběr způsobu záznamu na paměťovou kartu ........ 109
Změna nastavení redukce šumu ................................ 111
Změna funkcí ovladače .............................................. 112
Změna ostatních nastavení ........................................ 113
Nastavení displeje LCD .............................................. 115
Ověření verze fotoaparátu ......................................... 116
Resetování do výchozího nastavení .......................... 117
Prohlížení
snímků
v počítači
Kopírování snímků do počítače ................................. 119
Prohlížení snímků v počítači ...................................... 123
Použití softwaru ........................................................... 127
Tisk snímků
Určování značek DPOF ............................................. 133
Tisk snímků připojením fotoaparátu k tiskárně
kompatibilní se standardem PictBridge .............. 135
Ostatní
Specifikace ................................................................... 138
Odstranění problémů .................................................. 142
Varovná hlášení ........................................................... 152
Upozornění .................................................................. 155
Rejstrík ............................................................................................... 157
8
Příprava fotoaparátu
Kontrola přiloženého příslušenství
Číslo v závorkách udává počet kusů.
• Napájecí šňůra (1)
(nepřiložena v USA a Kanadě)
• Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FH50 (1)
• Kryt těla fotoaparátu (1)
(nasazen na fotoaparátu)
Příprava fotoaparátu
• BC-VH1 Nabíječka
akumulátoru (1)
• Očnice (1) (nasazena na
fotoaparátu)
• Disk CD-ROM (aplikační
software k fotoaparátu α) (1)
• Průvodce pro rychlý start (1)
• Návod k obsluze (tato
příručka) (1)
• Kabel USB (1)
• Ramenní popruh (1)
• Krytka hledáčku (1)
9
Příprava bloku akumulátorů
Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulátorů NPFH50 „InfoLITHIUM“ (přiložen).
Dobíjení bloku akumulátorů
Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ lze dobíjet i v případě, že není
zcela vybitý.
Zároveň jej lze používat, i když není zcela nabitý.
1 Vložte blok akumulátorů do
nabíječky akumulátoru.
Zatlačte blok akumulátorů do
aretované polohy.
10
2 Zapojte nabíječku
akumulátoru do elektrické
zásuvky.
Pro zákazníky v USA
a Kanadě
Zástrčka
K zásuvce
síťového
napájení
Kontrolka CHARGE
Pro zákazníky v jiných
zemích/regionech než je USA
a Kanada
Napájecí
šňůra
Kontrolka CHARGE
Doba nabíjení
• Čas potřebný k úplnému nabití bloku akumulátorů (přiložen) při
teplotě 25 °C:
Plné nabití
Normální nabití
Asi 265 min.
Asi 205 min.
• Doba nabíjení se liší v závislosti na zbývající kapacitě bloku
akumulátorů nebo na podmínkách nabíjení.
Jestliže indikátor CHARGE bliká
• Indikátor CHARGE přiložené nabíječky akumulátoru bliká těmito
způsoby:
– Rychlé blikání: Světlo se opakovaně zapíná a vypíná v intervalu 0,15 s.
– Pomalé blikání: Světlo se opakovaně zapíná a vypíná v intervalu
1,5 s.
11
Příprava fotoaparátu
Svítí: Probíhá nabíjení
Nesvítí: Normální nabíjení dokončeno
Hodina po zhasnutí indikátoru: Plné
nabití dokončeno
• Když indikátor CHARGE bliká rychle, vyjměte nabíjený blok
akumulátorů a znovu jej řádně vložte do nabíječky akumulátoru.
Jestliže indikátor CHARGE opět bliká rychle, může to znamenat
chybu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný než určený typ bloku
akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného
typu. Jde-li o blok akumulátorů určeného typu, vyjměte blok
akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda
nabíječka akumulátoru pracuje správně. Jestliže nabíječka
akumulátoru pracuje správně, pravděpodobně došlo k chybě
akumulátoru.
• Když indikátor CHARGE bliká pomalu – nabíječka akumulátoru
dočasně zastavila nabíjení a přešla do pohotovostního režimu.
Nabíječka akumulátoru automaticky zastaví nabíjení a přejde do
pohotovostního režimu, jakmile zjistí teplotu mimo doporučený
provozní rozsah teplot. Když se teplota vrátí zpět do příslušného
rozsahu, nabíječka akumulátoru obnoví nabíjení a indikátor
CHARGE se znovu rozsvítí. Blok akumulátorů doporučujeme
dobíjet při okolní teplotě v rozsahu 10 až 30 °C.
Poznámky
• Zapojte nabíječku akumulátoru do nejbližší elektrické zásuvky.
• Po skončeném nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a blok akumulátorů
vyjměte z nabíječky. Ponecháte-li nabitý blok akumulátorů v nabíječce
akumulátoru, může se zkrátit jeho životnost.
• V nabíječce akumulátoru (přiložena) u fotoaparátu nenabíjejte žádný jiný
blok akumulátorů než typ „InfoLITHIUM“ H. Pokusíte-li se nabíjet jiné než
určené akumulátory, mohou vytéct, přehřívat se nebo vybuchnout. Představují
riziko úrazu elektrickým proudem a popálenin.
• Je-li nabíječka akumulátoru znečištěná, nabití nemusí proběhnout úspěšně.
Nabíječku akumulátoru vyčistěte měkkým a suchým hadříkem.
Použití fotoaparátu v zahraničí – zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku akumulátorů a napájecí adaptér AC-PW10AM
(prodává se zvlášť) lze používat v kterékoliv zemi či oblasti, kde má
elektrická síť střídavé napětí 100 V až 240 V a frekvenci 50/60 Hz.
Poznámka
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní konvertor), protože může
způsobit závadu.
12
Vložení nabitého bloku akumulátorů
1 Posuňte páčku k otevření
Příprava fotoaparátu
krytu přihrádky na
akumulátor a kryt otevřete.
2 Hranou akumulátoru
stiskněte blokovací páčku
a blok akumulátorů řádně
zasuňte až na doraz.
Blokovací páčka
3 Zavřete kryt přihrádky na
akumulátor.
Vyjmutí bloku akumulátorů
Vypněte fotoaparát a posuňte
blokovací páčku ve směru šipky.
Dávejte pozor, aby blok akumulátorů
nevypadl.
Blokovací páčka
13
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Vypínač přepněte do polohy ON a zkontrolujte kapacitu na displeji
LCD.
Kapacita
akumulátoru
„Akumulátor
vybitý“
Vysoká
Nízká
Nelze pořizovat
další snímky.
Informace o bloku akumulátorů „InfoLITHIUM“
Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ je lithium-iontový akumulátor,
který má funkce pro výměnu informací souvisejících s provozním
stavem fotoaparátu.
Poznámky
• Zobrazený stav nemusí být za jistých okolností správný.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není
vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například
v automobilu nebo na přímém slunečním světle).
Dostupné bloky akumulátorů
V tomto fotoaparátu lze používat pouze blok akumulátorů NP-FH50.
Poznámka: typ NP-FH30 ani NP-FH40 používat nelze.
Efektivní používání bloku akumulátorů
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. To znamená, že doba
použitelnosti se v chladném prostředí zkracuje a rychlost
průběžného snímání se zpomaluje. Proto je vhodné blok
akumulátorů nosit v kapse při těle kvůli jeho zahřátí a vkládat jej do
fotoaparátu až těsně před zahájením fotografování.
• Blok akumulátorů se vybíjí rychleji při častém použití blesku či
průběžného snímání, nebo při častém zapínání a vypínání
fotoaparátu.
14
Skladování bloku akumulátorů
Jestliže předpokládáte, že blok akumulátorů nebudete delší dobu
používat, jednou ročně jej zcela nabijte a zcela vybijte ve fotoaparátu.
Poté ho uložte na chladném a suchém místě, aby se prodloužila jeho
životnost.
15
Příprava fotoaparátu
Životnost akumulátoru
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se
postupem času a používáním pomalu snižuje. Jestliže se doba
provozu akumulátoru znatelně zkrátí, je pravděpodobné, že blok
akumulátorů dosáhnul hranice své životnosti. Kupte nový blok
akumulátorů.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních
podmínek i podle prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů
používají.
Nasazení objektivu
1 Sejměte kryt těla fotoaparátu
a přepravní víčko ze zadní
části objektivu.
• Při výměně objektivu rychle
vyměňte objektiv na místě s malou
prašností, aby nedošlo k vniknutí
prachu či nečistot do fotoaparátu.
Kryt těla
fotoaparátu
Přepravní víčko
2 Objektiv nasaďte tak, že
vyrovnáte oranžové značky
na objektivu a na
fotoaparátu.
Oranžové značky
3 Objektiv otáčejte ve směru
hodinových ručiček, dokud
nezaklapne do zajištěné
polohy.
Poznámky
• Zadní kryt objektivu není přiložen se sadou objektivu DT 18-55 mm F3,5-5,6
SAM. Když ukládáte objektiv, aniž by byl nasazen na fotoaparát, kupte zadní
kryt objektivu ALC-R55.
• Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko k uvolnění objektivu.
• Objektiv nenasazujte silou.
• S tímto fotoaparátem nejsou kompatibilní objektivy s bajonetem E.
16
Sejmutí objektivu
1 Zcela stiskněte tlačítko
Tlačítko k uvolnění objektivu
2 Nasaďte na objektiv
přepravní víčko a na
fotoaparát kryt těla
fotoaparátu.
• Před nasazením víčka a krytu z nich
odstraňte prach.
• Když kupujete sadu objektivu DT
18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, kupte
také zadní kryt objektivu ALC-R55.
Poznámka k výměně objektivu
Pokud by při výměně objektivu do fotoaparátu pronikl prach nebo
nečistoty a znečistily by povrch snímače obrazu (součást zastávající
funkci filmu), mohou se tyto nečistoty – podle fotografovaného
prostředí – objevit na snímku.
Fotoaparát je vybaven protiprachovou funkcí, která brání usazování
prachu na snímači obrazu. Při nasazování nebo snímání objektivu je
třeba výměnu objektivu provést rychle na bezprašném místě.
Když na snímači obrazu ulpí prach nebo nečistoty
Vyčistěte snímač obrazu pomocí volby [Režim čištění] v nabídce
Nastavení (str. 28).
17
Příprava fotoaparátu
k uvolnění objektivu
a objektivem otáčejte proti
směru hodinových ručiček,
dokud se nezastaví.
Vložení paměťové karty
V tomto fotoaparátu lze používat pouze „Memory Stick PRO Duo“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“, paměťové karty SD a paměťové
karty SDHC. Paměťovou kartu MultiMediaCard v tomto fotoaparátu
použít nelze.
V tomto návodu k obsluze jsou „Memory Stick PRO Duo“ a
„Memory Stick PRO-HG Duo“ uváděny jako „Memory Stick PRO
Duo“, a paměťové karty SD a paměťové karty SDHC uváděny jako
jako „paměťová karta SD“.
1 Otevřete kryt paměťové
karty.
2 Vložte „Memory Stick PRO
Duo“ nebo paměťovou kartu
SD.
Čelní strana (paměťová karta SD)
Strana s kontakty
• Vložte paměťovou kartu do
aretované polohy, viz obrázek.
Čelní strana („Memory Stick
PRO Duo“)
Strana s kontakty
3 Pomocí přepínače paměťové
karty vyberte typ používané
paměťové karty.
18
4 Zavřete kryt paměťové karty.
Vyjmutí paměťové karty
Kontrolka přístupu
Poznámky k použití paměťových karet
• Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Nepoužívejte ani neskladujte paměťovou kartu za těchto podmínek:
– v prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech
nebo v autě na přímém slunci;
– na přímém slunci;
– na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek.
• Bezprostředně po delším používání může být paměťová karta
horká. Zacházejte s ní opatrně.
• Pokud svítí indikátor přístupu, nevyjímejte paměťovou kartu,
nevytahujte blok akumulátorů ani nevypínejte napájení. Mohlo by
dojít k porušení dat.
• V případě umístění paměťové karty do blízkosti silně magnetického
materiálu nebo při použití paměťové karty v prostředí s výskytem
statické elektřiny nebo elektrického rušení může dojít k poškození
dat na kartě.
• Doporučujeme důležitá data zálohovat, například na pevný disk
počítače.
• K přenášení a skladování paměťové karty používejte přiložený obal.
• Nevystavujte paměťovou kartu vodě.
• Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovými
předměty.
19
Příprava fotoaparátu
Ujistěte se, že indikátor přístupu
nesvítí. Otevřete kryt paměťové karty
a jednou zatlačte na paměťovou kartu.
• Když je přepínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě nastaven
do polohy LOCK, nelze provádět operace, jako je nahrávání či
mazání snímků.
• V tomto fotoaparátu je ověřena správná funkce „Memory Stick
PRO Duo“ o kapacitě až 32 GB a paměťových karet SD o kapacitě
až 32 GB.
• U paměťových karet naformátovaných počítačem není funkce
v tomto fotoaparátu zaručena.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace paměťové karty
a použitého vybavení.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte.
• Na paměťové karty jako takové nelepte žádné štítky.
• Paměťové karty nerozebírejte ani neupravujte.
• Paměťové karty nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by kartu
náhodně spolknout.
Poznámky k použití „Memory Stick“ v tomto fotoaparátu
V tomto fotoaparátu lze používat typy „Memory Stick“ uvedené
v tabulce, viz níže. Nicméně správnou činnost nelze zaručit pro
všechny funkce „Memory Stick PRO Duo“.
„Memory Stick PRO Duo“*
„Memory Stick PRO-HG
Duo“*
Dostupné s fotoaparátem
„Memory Stick Duo“
Nedostupné s fotoaparátem
„Memory Stick“ a
„Memory Stick PRO“
Nedostupné s fotoaparátem
* Disponuje funkcí MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu
autorských práv, která využívá šifrovací technologii. S tímto fotoaparátem
nelze uskutečnit nahrávání/přehrávání dat, které vyžaduje funkce MagicGate.
* Podporuje vysokorychlostní přenos dat pomocí paralelního rozhraní.
20
Příprava fotoaparátu
Nastavení data
1 Přepnutím vypínače do
polohy ON zapněte
fotoaparát.
• Vypnutí provedete přepnutím
vypínače do polohy OFF.
2 Ujistěte se, zda je na displeji
LCD vybrána položka [OK],
a stiskněte střed ovládacího
tlačítka.
3 Pro přepínaní mezi
položkami použijte tlačítka
b/B a číselnou hodnotu
nastavte pomocí tlačítek v/
V.
• Při změně pořadí formátu data
[RRRR/MM/DD] nejprve zvolte
formát data [RRRR/MM/DD]
pomocí tlačítek b/B a potom jej
změňte pomocí tlačítek v/V.
4 Zopakováním kroku 3 nastavte ostatní položky. Potom
stiskněte střed ovládacího tlačítka.
21
Příprava fotoaparátu
Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka nastavení data
a času.
5 Ujistěte se, že je vybrána položka [OK], a stiskněte
střed ovládacího tlačítka.
Zrušení operace nastavení data a času
Stiskněte tlačítko MENU.
Opětovné nastavení data/času
Tlačítko MENU t
2 t [Nast.data/času]
Nastavení zaostření hledáčku (nastavení dioptrií)
Otáčejte ovladačem nastavení
dioptrií podle svého zraku,
dokud nebudou indikátory
v hledáčku dobře zaostřeny.
• Jestliže jste dalekozrací, otáčejte
ovladačem směrem k znaménku +; jste-li
krátkozrací, otáčejte ovladačem směrem
k znaménku –.
• Nastavení fotoaparátu na světle umožňuje
snadno upravit nastavení dioptrií.
Pokud se ovladačem nastavení dioptrií otáčí obtížně
Vsuňte prsty pod očnici a odstraňte ji
vysunutím nahoru. Potom nastavte
dioptrie.
• Při nasazení lupy FDA-M1AM (prodává
se zvlášť) nebo vyhledávače úhlu záběru
FDA-A1AM (prodává se zvlášť) sejměte
očnici podle obrázku a nasaďte je.
22
Použití přiloženého příslušenství
Připojení ramenního popruhu
Připevněte oba konce popruhu
k fotoaparátu.
Krytka hledáčku
• K popruhu lze také připevnit krytku
hledáčku (str. 24).
23
Příprava fotoaparátu
V této části je popsáno použití ramenního popruhu, krytky hledáčku
a očnice. Ostatní příslušenství je popsáno na těchto stranách:
• dobíjecí blok akumulátorů (str. 10);
• nabíječka akumulátoru (str. 10);
• napájecí kabel (nepřiložena v USA a Kanadě) (str. 10);
• kabel USB (str. 120, 136);
• disk CD-ROM (str. 128).
Použití krytky hledáčku a očnice
Můžete zabránit pronikání světla hledáčkem, které by mohlo ovlivnit
expozici. Pokud se závěrka spouští bez použití hledáčku, jako
například při fotografování se samospouští, nasuňte krytku hledáčku.
1 Opatrně sejměte očnici tak,
že zatlačíte na oba konce.
• Pomocí prstů na spodní straně
očnice ji vysuňte nahoru.
2 Nasuňte krytku hledáčku
přes hledáček.
Poznámka
• Snímače oka umístěné pod hledáčkem se mohou aktivovat v závislosti na
situaci a může dojít k úpravě zaostření, nebo může displej LCD stále blikat.
V takových případech vypněte [Eye-Start AF] (str. 69) i [Auto vyp.hled.]
(str. 115).
24
Zjištění počtu snímků, které je
možné uložit
Poznámky
• Když žlutě bliká „0“ (počet snímků, které lze zaznamenat), je paměťová karta
zaplněna. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo smažte snímky na aktuální
paměťové kartě (str. 101).
• Když žlutě bliká „NO CARD“ (počet snímků, které lze zaznamenat), není
vložena žádná paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.
Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu
Tabulka zobrazuje přibližný počet snímků, které lze uložit na
paměťovou kartu naformátovanou v tomto fotoaparátu. Tyto
hodnoty jsou určeny testováním standardních paměťových karet
Sony. Tyto hodnoty se mohou lišit podle podmínek fotografování
a nahrávání.
Velikost obr.: L 14M
Poměr stran: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita
Velikost
Standard
(Jednotky: snímky)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
548
1085
2180
4421
8725
Jemné
393
779
1566
3176
6268
RAW & JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
25
Příprava fotoaparátu
Jakmile vložíte paměťovou kartu do
fotoaparátu a přepnete vypínač do
polohy ON, na displeji LCD se zobrazí
počet snímků (budete-li pokračovat ve
fotografování se stávajícím
nastavením).
Paměťová karta SD
Kapacita
Velikost
Standard
(Jednotky: snímky)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
537
1081
2177
4421
32 GB
8889
Jemné
385
776
1564
3176
6386
RAW & JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
* Je-li volba [Poměr stran] nastavena na hodnotu [16:9], můžete zaznamenat
více obrázků, než kolik je uvedeno v tabulce nahoře. Je-li však tato volba
nastavena na hodnotu [RAW], je počet snímků totožný s počtem snímků
s poměrem stran [3:2].
Počet snímků, které lze nahrát při použití bloku
akumulátorů
Přibližný počet snímků, které lze nahrát při používání fotoaparátu
s plně nabitým blokem akumulátorů (přiložen), je 500.
Vezměte prosím na vědomí, že podle podmínek použití může být
skutečný počet nižší než zde uvedený.
• Údaj se počítal při plně nabitém akumulátoru za těchto podmínek:
– okolní teplota 25 °C;
– [volba Kvalita] je nastavena na [Jemné];
– [volba Režim aut.zaost.] je nastavena na
(Automatické AF);
– pořízení snímku každých 30 sekund;
– blesk se používá pro každý druhý snímek;
– vypnutí a zapnutí po každých deseti snímcích.
• Způsob měření je založen na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
26
Čištění
Čištění displeje LCD
Čištění objektivu
• Při čištění povrchu objektivu odstraňte prach pomocí běžně
dostupného ofukovače. Pokud prach ulpí na povrchu, setřete jej
měkkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem jemně navlhčeným
roztokem na čištění objektivu. Povrch stírejte spirálovitě od středu
k okraji. Na povrch objektivu nikdy nestříkejte čisticí roztok přímo.
• Nedotýkejte se vnitřku fotoaparátu ani kontaktů objektivu nebo
zrcadla. Protože prach na zrcadle nebo kolem zrcadla může
nepříznivě ovlivnit systém automatického zaostřování, odfoukněte
jej pomocí běžně dostupného ofukovače. Jestliže se prach dostane
na snímač obrazu, může se zobrazovat na snímcích. Fotoaparát
přepněte do režimu čištění, poté fotoaparát vyčistěte pomocí
ofukovače (str. 28). K čištění vnitřku fotoaparátu nepoužívejte
ofukování se sprejem. Jeho používání by mohlo způsobit poruchu.
• Nepoužívejte čisticí roztoky obsahující organická rozpouštědla, jako
jsou ředidla nebo benzín.
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem
a potom jej otřete do sucha. Nepoužívejte níže uvedené produkty,
protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo pouzdro přístroje.
• Chemické produkty, jako jsou ředidla, benzín, alkohol, jednorázové
textilie, repelenty proti hmyzu, opalovací přípravky nebo insekticidy
apod.
• Nedotýkejte se fotoaparátu rukou znečištěnou uvedenými látkami.
• Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v kontaktu s gumou ani
vinylem.
27
Příprava fotoaparátu
Povrch displeje otřete běžně dostupnou čisticí sadou na displeje LCD
a odstraňte tak otisky prstů, prach apod.
Čištění snímače obrazu
Pokud by dovnitř fotoaparátu pronikl prach nebo nečistoty
a znečistily by povrch snímače obrazu (součást, která zastává funkci
filmu), mohou se – podle fotografovaného prostředí – nečistoty
objevit na snímku. Dostane-li se prach na snímač obrazu, vyčistěte jej
dále uvedeným postupem pomocí běžně dostupného čisticího
ofukovače. Snímač obrazu lze snadno vyčistit pouze pomocí čistícího
balónku a protiprachové funkce.
Poznámky
• Čištění lze provést pouze tehdy, když je stav akumulátoru
(ikona
baterie se třemi čárkami) nebo lepší. Vybití akumulátoru během čištění může
způsobit poškození závěrky. Čištění je třeba provést rychle. Doporučujeme
použít napájecí adaptér AC-PW10AM (prodává se zvlášť).
• Nepoužívejte ofukování se sprejem, protože by dovnitř těla fotoaparátu
mohlo rozptýlit kapičky vody.
1 Přesvědčte se, že je akumulátor plně nabitý (str. 14).
2 Stiskněte tlačítko MENU
a vyberte volbu
3 pomocí
b/B na ovládacím tlačítku.
Tlačítko MENU
3 Vyberte [Režim čištění]
pomocí v/V a poté stiskněte
střed ovládacího tlačítka.
Zobrazí se zpráva „Po vyčištění
vypněte fotoaparát. Pokračovat?“.
4 Zvolte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku a
stiskněte jeho střed.
Snímač obrázku bude krátce vibrovat a poté se zrcadlo vpředu zvedne.
28
5 Sejměte objektiv (str. 17).
6 K vyčištění povrchu snímače
Příprava fotoaparátu
obrazu a jeho okolí použijte
ofukovač.
• Nedotýkejte se snímače obrazu
špičkou ofukovače. Čištění proveďte
rychle.
• Přední stranu fotoaparátu přidržte
směrem dolů, aby se ve fotoaparátu
nemohl prach znovu usadit.
• Při čištění snímače obrazu
nevkládejte špičku ofukovače do
prostoru za upevněním objektivu.
7 Nasaďte objektiv a fotoaparát vypněte.
Poznámka
• Jestliže kapacita akumulátoru během čištění příliš klesne, fotoaparát začne
pískat. Okamžitě čištění ukončete a fotoaparát vypněte.
29
Před obsluhou přístroje
Identifikace součástí a indikátorů na
obrazovce
Podrobnosti týkající se obsluhy naleznete na stránkách, jejichž čísla
jsou uvedena v závorce.
Přední strana
A Tlačítko spouště (46)
C Ovladač (60, 112)
D Indikátor samospouště (89)
E Kontakty objektivu*
F Dálkový snímač
G Zrcadlo*
H Upevnění
I Vestavěný blesk* (74)
J Polohovací značka snímače
snímku
(69)
K Ovladač režimů (46 – 66)
30
L Tlačítko k uvolnění objektivu
(17)
B Vypínač (21)
M Přepínač režimu zaostření
(67, 73)
* Nedotýkejte se těchto dílů
přímo.
Zadní strana
s autoaretací (77)
B Hledáček* (22)
C Tlačítko MENU (42)
D Snímače hledáčku (69, 115)
J Ovládací tlačítko
Když je nabídka zapnuta:
v/V/b/B (39)
Když je nabídka vypnuta:
DISP (33, 93)/
(88)/
ISO (81)/ (74)
E Displej LCD (34, 93, 97)
K Tlačítko
F Ovladač nastavení dioptrií
L Tlačítko
(22)
G Pro fotografování: Tlačítko
(Expozice) (78)
Prohlížení: Tlačítko
(Přiblížení) (94)
Před obsluhou přístroje
A Patice na příslušenství
(Vymazat) (101)
(Přehrávání)
(93)
* Nedotýkejte se těchto dílů
přímo.
H Tlačítko Fn (Funkce) (41)
I Ovládací tlačítko (Enter)
(39)/Tlačítko bodového
automatického ostření (72)
31
Boční/dolní části
A Koncovka HDMI (103)
B Přepínač paměťové karty
C Kryt paměťové karty
D Slot pro vložení „Memory
Stick PRO Duo“ (18)
E Slot pro vložení paměťové
karty SD (18)
F Koncovka
(USB) (120,
136)
G Kontrolka přístupu (19)
H Úchyty pro ramenní
popruh (23)
I Vstup pro napájení DC IN
• Připojujete-li k fotoaparátu
napájecí adaptér ACPW10AM (prodává se
zvlášť), vypněte fotoaparát
a poté připojte koncovku
adaptéru k jeho vstupu pro
napájení DC IN.
J Kryt akumulátoru (13)
32
K Závit pro stativ
• Používejte stativ se šroubem
o max. délce 5,5 mm. Pomocí
šroubů delších než 5,5 mm
nelze fotoaparát bezpečně
upevnit ke stativu a může
dojít k poškození
fotoaparátu.
Přepínání zobrazení informací záznamu (DISP)
Grafické zobrazení
(Výchozí nastavení)
Před obsluhou přístroje
Stisknutím DISP na ovládacím
tlačítku přepnete mezi grafickým
a standardním zobrazením.
Pokud otočíte fotoaparát do svislé
polohy, displej se automaticky
pootočí, aby odpovídal poloze
fotoaparátu.
Standardní
zobrazení
Bez
zobrazení
33
Displej LCD (grafické zobrazení)
Grafické zobrazení ukazuje grafickým způsobem rychlost závěrky
i hodnotu clony a jasně znázorňuje funkci expozice. V režimu AUTO
nebo Výběr scény se zobrazí pouze položky, které lze nastavit.
Podrobnosti týkající se ovládání naleznete na stránkách, jejichž čísla
jsou uvedena v závorce.
C
A
Displej
Indikace
Displej
P A S M Ovladač režimů (46 –
66)
1/125
Rychlost závěrky (61)
F5.6
Clona (59)
SteadyShot (44)
B
Displej
Indikátor rychlosti
závěrky* (61)
Indikátor clony* (59)
* Ukazatel indikuje aktuální
hodnotu.
34
Režim pohonu (88)
+2.0
ISO AUTO
Indikace
Indikace
Režim blesku (74)/
Bez červených očí (76)
Kompenzace expozice
(78)
Citlivost ISO (81)
D
Displej
Indikace
Zbývající kapacita (14)
Kvalita snímku (108)
Velikost obrázku (107)/
Poměr stran (107)
Před obsluhou přístroje
Paměťová karta (18)
100
Zbývající počet snímků,
jež je možné nahrát
(25)
35
Displej LCD (standardní zobrazení)
Podrobnosti týkající se ovládání naleznete na stránkách, jejichž čísla
jsou uvedena v závorce.
V režimu AUTO nebo Výběr scény
A
V režimu P/A/S/M
Displej
Displej
Indikace
Režim pohonu (88)
Indikace
P A S M Ovladač režimů (46 –
66)
Režim zaostření (71)
1/125
Rychlost závěrky (61)
F5.6
Clona (59)
+2.0
Expozice (78)
Režim měření expozice
(80)
SteadyShot (44)
Vlastní nastavení (85)
Oblast AF (72)
B
Displej
Indikace
Režim blesku (74)/
Bez červených očí (76)
AWB
7500K G9
Kompenzace expozice
(78)
Kompenzace blesku
(79)
Stupnice EV (64, 91)
ISO AUTO
36
Citlivost ISO (81)
Vyvážení bílé
(automatické,
přednastavené, vlastní,
teplota barev, barevný
filtr) (82)
Optimalizace
dynamického rozsahu
(85)
C
Displej
Indikace
Zbývající akumulátor
(14)
Kvalita snímku (108)
Před obsluhou přístroje
Velikost obrázku (107)/
Poměr stran (107)
Paměťová karta (18)
100
Zbývající počet snímků,
jež je možné nahrát
(25)
37
Hledáček
A
Displej
Indikace
Oblast AF (72)
Pořizování obrázků
v poměru 16:9 (107)
B
Displej
Indikace
Kompenzace blesku (79)
Nabíjení blesku (74)
WL
Bezdrátový blesk (77)
Vysokorychlostní
synchronizace*
Ruční zaostřování (73)
z
Zaostřování
125
Rychlost závěrky (61)
5.6
Clona (59)
Stupnice EV (64, 91)
0
Varování
„Fotografování
nedostupné“ (88)
Varování při chvění
fotoaparátu (44)
Stupnice SteadyShot (44)
Poměr stran 16:9 (107)
38
* Používáte-li blesk HVL-F58AM/
HVL-F42AM (prodává se zvlášť),
můžete používat vysokorychlostní
synchronizaci při jakékoli rychlosti
závěrky. Podrobnější informace
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s bleskem.
Výběr funkce/nastavení
Funkci pořizování snímků nebo přehrávání můžete vybrat ze
seznamu v nabídce. Chcete-li zobrazit seznam nabídek, stiskněte
ovládací tlačítko, tlačítko Fn (Funkce) nebo tlačítko MENU.
Příklad: Stisknutí tlačítka Fn.
Před obsluhou přístroje
Pomocí ovládacího tlačítka přesuňte
kurzor v seznamu nabídek na
požadované nastavení a proveďte jej.
: Chcete-li přesunout kurzor,
stiskněte v/V/b/B na ovládacím
tlačítku.
z: Stisknutím středového tlačítka
provedete vybrané nastavení.
V tomto Návodu k obsluze je proces výběru funkce ze seznamu
nabídek pomocí ovládacího tlačítka popsán takto:
Příklad: Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t Vybrat
požadované nastavení
Spustíte-li určitou operaci, na dolní části displeje budou zobrazeny
funkce návodu k použití ovládacího tlačítka. Při práci s fotoaparátem
postupujte dle návodu k použití. Popis krok za krokem příkladu
uvedeného výše:
1 Stiskněte tlačítko Fn.
39
2 Zvolte [Vyvážení bílé] pomocí
v/V/b/B na ovládacím
tlačítku a proveďte
stisknutím středového
tlačítka z.
3 Dle návodu k použití vyberte
a zadejte požadovanou
funkci.
Chcete-li například změnit , vyberte
položku pomocí tlačítka v/V,
nastavte hodnotu na +/– pomocí
tlačítka b/B, a poté zadejte nastavení
stisknutím středového tlačítka z.
Návod k použití
Seznam návodu k použití
Návod k použití uvádí také jiné činnosti než jsou operace ovládacího
tlačítka. Ikony mají následující význam.
Tlačítko MENU
Návrat s tlačítkem MENU
Tlačítko Fn
Tlačítko
(Vymazat)
Tlačítko
(Přiblížení)
Tlačítko
(Přehrávání)
Ovladač
Funkce vybrané pomocí ovládacího tlačítka
Na ovládací tlačítko jsou přiřazeny funkce, jež jsou často používané
k fotografování v různých situacích. Tyto funkce fotografování lze
nastavit přímo a zároveň přepnout stav displeje pomocí ovládacího
tlačítka.
DISP (Zobrazení) (str. 33, 93)
(Blesk) (str. 74)
40
ISO (str. 81)
(Režim pohonu) (str. 88)
• Jednotlivé sn. (str. 88)
• Nepřetržité sn. (str. 88)
• Samospoušť (str. 89)
• Samospoušť(n.s.) (str. 89)
• Or.exp: nepřetr. (str. 90)
• Dálkové ovládání (str. 92)
Režim fotografování
Režim prohlížení
Režim aut.zaost. (71)
Režim měř. exp. (80)
Vyvážení bílé (82)
Oblast AF (72)
Optim.dyn.rozs. (85)
Vlastní nast. (85)
Vymazat (101)
Přehled snímků (95)
Specifikace tisku (133)
Prezentace (96)
Chránit (100)
Otočení (94)
41
Před obsluhou přístroje
Funkce vybrané pomocí tlačítka Fn (Funkce)
Toto tlačítko vyvolá obrazovky určené k nastavování nebo provádění
funkcí, jež jsou často používané k fotografování či prohlížení snímků.
Funkce vybrané pomocí tlačítka MENU
Lze upravovat základní nastavení fotoaparátu jako celku nebo
provádět funkce, jako je fotografování, přehrávání nebo jiné operace.
Nabídka Záznam
Velikost obr. (107)
Poměr stran (107)
Kvalita (108)
1
Kompenz.blesku (79)
Iluminátor AF (76)
SteadyShot (44)
2
Barevný prostor (87)
RŠ u dl.exp. (111)
RŠ při vys.ISO (111)
Nabídka Vlastní
Eye-Start AF (69)
Nast.ovladače (112)
1 Bez červ.očí (76)
Auto prohlíž. (115)
Auto vyp.hled. (115)
Nabídka Přehrávání
Vymazat (101)
Formátovat (110)
Prezentace (96)
1
Chránit (100)
Specifikace tisku (133)
Zobr.přehr. (93)
Nabídka Nastavení
Jas LCD (115)
Úspor.režim (113)
OVLÁDÁNÍ HDMI (105)
1
Zobrazení barvy (113)
Displej Nápovědy (113)
Spojení USB (120, 135)
Zvukové signály (113)
3 Režim čištění (28)
Verze (116)
Reset výchozí (117)
42
Nast.data/času (114)
Jazyk (114)
Číslo souboru (109)
2
Název složky (109)
Vybrat složku (110)
• Nová složka (110)
Fotografování
Fotografování bez chvění
fotoaparátu
„Chvění fotoaparátu“ představuje nechtěné pohyby fotoaparátu po
stisknutí tlačítka závěrky, jejichž výsledkem je rozmazaný snímek.
Chcete-li zamezit chvění fotoaparátu, postupujte podle návodu
uvedeného níže.
Správný postoj
Fotografování
Stabilizujte horní polovinu svého těla tak, abyste
nepohybovali fotoaparátem.
Bod 1
Jednou rukou uchopte fotoaparát a druhou podepřete objektiv.
Bod 2
Rozkročte se tak, abyste měli chodidla v šířce ramen.
Bod 3
Lehce zapřete lokty o tělo.
Pořizujete-li snímek v pokleku, stabilizujte horní polovinu těla
opřením lokte na koleno.
43
Indikátor výstrahy před chvěním fotoaparátu
Indikátor
(Výstraha před chvěním
fotoaparátu) bliká kvůli
potenciálnímu chvění fotoaparátu. V
tomto případě použijte stativ nebo
blesk.
Indikátor
(Výstraha před
chvěním fotoaparátu)
Poznámka
• Indikátor
(Výstraha před chvěním fotoaparátu) je zobrazen pouze
v režimech s automaticky nastavenou rychlostí závěrky. Tento indikátor není
zobrazen v režimech M/S.
Použití funkce SteadyShot
Funkce SteadyShot může snížit vliv chvění fotoaparátu odpovídající
zhruba 2,5 až 3,5násobku rychlosti závěrky.
Funkce SteadyShot je ve výchozím nastavení zapnuta – [Zap.].
Indikátor stupnice SteadyShot
Indikátor
(stupnice SteadyShot)
ukazuje stav chvění fotoaparátu.
Počkejte, než stupnice poklesne,
a poté začněte pořizovat snímky.
Indikátor
(stupnice
SteadyShot)
Deaktivace funkce SteadyShot
Tlačítko MENU t
44
1 t [SteadyShot] t [Vyp.]
Poznámka
• Funkce SteadyShot nemusí pracovat optimálně, pokud bylo právě zapnuto
napájení nebo pokud bylo tlačítko spouště stisknuto najednou,
bez pozastavení při polovičním stisknutí. Počkejte, až indikátor
(stupnice SteadyShot) poklesne, a poté pomalu stiskněte tlačítko spouště.
Použití stativu
Poznámka
• Při použití stativu funkci SteadyShot deaktivujte, protože existuje možnost
nesprávné činnosti funkce SteadyShot (str. 44).
45
Fotografování
V následujících případech doporučujeme připevnit fotoaparát ke
stativu:
• fotografování bez blesku při špatných světelných podmínkách;
• fotografování při malých rychlostech závěrky, jež jsou zpravidla
používány pro focení v noci;
• fotografování blízkého objektu, například v režimu makro;
• fotografování s teleobjektivem.
/ Fotografování
s automatickým nastavením
Režim „AUTO“ umožňuje snadné fotografování libovolného objektu
za jakýchkoli podmínek, protože fotoaparát provádí posouzení dané
situace a vhodně upravuje nastavení.
Pořizujete-li snímek na místě, kde je zakázáno použití blesku, vyberte
možnost .
Když otočíte ovladačem režimů, zobrazí se na obrazovce vysvětlení
vybraného režimu a metod fotografování (Displej Nápovědy). Displej
Nápovědy lze odstranit (str. 113).
1 Nastavte ovladač režimů na
nebo
(Blesk vypnut).
nebo
2 Uchopte fotoaparát
a nahlédněte do hledáčku.
Objekt v oblasti zaostření se
automaticky zaostří (Eye-Start AF,
str. 69).
Zaostrená oblast
3 Umístěte požadovaný objekt
do zaostřené oblasti.
• Bliká-li indikátor
(Výstraha před
chvěním fotoaparátu), dbejte na
řádné fotografování objektu
stabilním držením přístroje nebo
pomocí stativu.
46
Indikátor
(Výstraha před
chvěním fotoaparátu)
4 Při používání objektivu se
zoomem otáčejte kroužkem
transfokace objektivu a poté
rozhodněte o okamžiku
pořízení snímku.
Kroužek
transfokace
5 Chcete-li zaostřit snímek,
stiskněte zpola tlačítko
spouště.
Fotografování
Při potvrzení zaostření se rozsvítí z
nebo
(Indikátor zaostření)
(str. 68).
Indikátor zaostření
47
6 Úplným stisknutím tlačítka
spouště pořídíte snímek.
• Stisknutí tlačítka spouště po poklesu
indikátoru
(stupnice SteadyShot)
umožní efektivnější činnost funkce
SteadyShot.
Indikátor
(stupnice
SteadyShot)
Poznámka
• Protože fotoaparát zapne funkci automatického nastavení, nebude k dispozici
celá řada funkci, jako je kompenzace expozice nebo nastavení ISO. Chcete-li
upravovat různá nastavení, otočte ovladač režimů na P a pak pořizujte snímek
objektu.
48
Pořizování snímků s odpovídajícím
nastavením pro objekt (Výběr scény)
Výběr režimu odpovídajícího objektu nebo světelným podmínkám
umožňuje pořizování snímků s vhodným nastavením pro daný objekt.
Když otočíte ovladačem režimů, zobrazí se na obrazovce vysvětlení
vybraného režimu a metod fotografování (Displej Nápovědy). Displej
Nápovědy lze odstranit (str. 113).
49
Fotografování
Poznámka
• Fotoaparát provádí posouzení dané situace a vhodně upravuje nastavení.
Protože fotoaparát zapne funkci automatického nastavení, nebude k dispozici
celá řada funkci, jako je kompenzace expozice nebo nastavení ISO.
Pořizování portrétních snímků
Tento režim je vhodný pro
z rozmazávání pozadí
a zaostřování předmětu,
z měkčí podání tónů pokožky.
Nastavte ovladač režimů na
(Portrét).
Techniky fotografování
• Chcete-li více rozmazat pozadí, nastavte objektiv do polohy
teleobjektivu.
• Zaostřením na oko, které je blíže objektivu, můžete pořídit živý
snímek.
• Ochranný kryt objektivu (prodává se zvlášť) lze použít k snímání
objektů s osvětlením na pozadí.
• Pokud oči snímané osoby zčervenaly kvůli blesku, používejte funkci
bez červených očí (str. 76).
• Pořizujete-li snímek bez blesku, nastavte režim blesku na (Blesk
vypnut) (str. 74).
50
Pořizování snímků krajiny
Tento režim je vhodný pro
z pořizování celé řady scenérií
se zaostřením a živými
barvami.
Fotografování
Nastavte ovladač režimů na
(Krajina).
Techniky fotografování
• Chcete-li zdůraznit otevřenost scenérie, nastavte objektiv na
širokoúhlý.
• Pořizujete-li snímek s bleskem, nastavte režim blesku na (Blesk
vždy) (str. 74).
51
Pořizování snímků malých objektů
Tento režim je vhodný pro
z fotografování blízkých
objektů – například květin,
hmyzu, jídla nebo malých
předmětů.
Nastavte ovladač režimů na
(Makro).
Techniky fotografování
• Přibližte se k objektu a snímek pořiďte z minimální vzdálenosti od
objektivu.
• Snímek blízkého předmětu lze pořídit pomocí makroobjektivu
(prodává se zvlášť).
• Pořizujete-li snímek objektu do 1 m od objektivu, nastavte režim
blesku na (Blesk vypnut).
• Při pořizování snímků v režimu makro nebude funkce SteadyShot
plně efektivní. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, použijte stativ.
• Pořizujete-li snímek bez blesku, nastavte režim blesku na (Blesk
vypnut) (str. 74).
52
Pořizování snímků pohybujících se objektů
Tento režim je vhodný pro
z pořizování snímků
pohybujících se objektů
venku nebo na osvětlených
místech.
Fotografování
Nastavte ovladač režimů na
(Sportovní akce).
Techniky fotografování
• Fotoaparát pořizuje snímky plynule po celou dobu, kdy je stisknuté
tlačítko spouště.
• Stiskněte a podržte tlačítko závěrky zpola, a počkejte na správný
okamžik.
• Pořizujete-li snímek s bleskem, nastavte režim blesku na (Blesk
vždy) (str. 74).
53
Pořizování snímků západu slunce
Tento režim je vhodný pro
z pořizování snímků s krásnou
červenou barvou
zapadajícího slunce.
Nastavte ovladač režimů na
(Západ slunce).
Techniky fotografování
• Slouží k pořizování snímků s větším důrazem na červenou barvu než
v ostatních režimech. Tento režim je také vhodný k pořizování
snímků s krásnou červenou barvou východu slunce.
• Pořizujete-li snímek s bleskem, nastavte režim blesku na (Blesk
vždy) (str. 74).
54
Pořizování nočních snímků
Tento režim je vhodný pro
z pořizování snímků nočních
scén na větší vzdálenost,
aniž by ztrácely temnou
atmosféru prostředí.
(Noční port/scéna).
Pořizujete-li snímek nočního pohledu bez osob, nastavte režim blesku
na (Blesk vypnut) (str. 74).
Techniky fotografování
• Zajistěte, aby se předmět nepohyboval, aby snímek nebyl
rozmazaný.
• Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat
stativ.
Poznámka
• Při fotografování zcela tmavé scény nebude snímek pořízen správně.
55
Fotografování
Nastavte ovladač režimů na
Pořizování snímků vlastním
způsobem (Režim expozice)
Pomocí jednooké zrcadlovky můžete nastavit rychlost závěrky (jak
dlouho je otevřená) a clonu (vzdálenost zaostření: hloubka pole),
abyste mohli vyzkoušet různé fotografické režimy.
Vysokou rychlost závěrky můžete například použít k pořizování
snímku pomíjivého tvaru vlny nebo můžete zdůraznit květinu
otevřením clon, čímž se vše před ní a za ní rozostří. Toto jsou jen
některé z mnoha efektů, které můžete při práci s fotoaparátem využít
(str. 59, 61).
Nastavení rychlosti závěrky a clony nevytváří jenom fotografický
efekt pohybu nebo zaostření, ale také určuje jas snímku řízením
množství expozice (množství světla, které fotoaparát pojme), což je
nejdůležitějším faktorem při pořizování snímků.
Změna jasu snímku pomocí množství expozice
Množství
expozice
nízké
vysoké
Používáte-li vyšší rychlost závěrky, fotoaparát ji otevře na kratší
dobu. To znamená, že fotoaparát bude mít méně času k pojmutí
světla a snímek bude tmavší. Chcete-li pořídit světlejší snímek,
můžete otevřít clonu (otvor, kterým prochází světlo) do určitého
rozsahu, abyste upravili množství světla, které fotoaparát
jednorázově pojme.
Jas snímku nastavený rychlostí závěrky a clonou se nazývá
„expozice“.
56
Tato část popisuje, jak upravovat expozici a vyzkoušet různé
fotografické funkce pomocí pohybu, zaostření a světla. Můžete zjistit
správný způsob pořizování snímků oblíbeného objektu.
Když otočíte ovladačem režimů, zobrazí se na obrazovce vysvětlení
vybraného režimu a metod fotografování (Displej Nápovědy). Displej
Nápovědy lze odstranit (str. 113).
Fotografování
57
Pořizování snímků v automatickém režimu
Tento režim je vhodný pro
z používání automatické
expozice při ponechání
vlastního nastavení citlivosti
ISO, vlastního nastavení,
optimalizace dynamického
rozsahu atd.
1 Nastavte ovladač režimů na P.
2 Nastavte funkce pořizování snímku na požadované
nastavení (str. 67 až 92).
• Pořizujete-li snímek s bleskem, nastavte režim blesku na
vždy) (str. 74).
3 Zaostřete a fotografujte objekt.
58
(Blesk
Pořizování snímků řízením rozmazání pozadí
(Priorita clony)
Tento režim je vhodný pro
z silné zaostření objektu
a rozmazání všeho před ním
i za ním. Otevřením clony se
zmenší rozsah zaostření.
(Hloubka pole bude nižší.)
Fotografování
z pořízení snímku hloubky
scenérie. Zmenšením clony
se rozšíří rozsah zaostření.
(Hloubka pole bude vyšší.)
1 Nastavte ovladač režimů na A.
59
2 Vyberte hodnotu clony (číslo
F) pomocí otočného
ovladače.
• Nižší číslo F: Popředí a pozadí
objektu je rozmazáno.
Vyšší číslo F: Předmět a jeho
popředí i pozadí jsou zaostřeny.
• Rozmazání snímku nemůžete ověřit
pomocí hledáčku. Ověřte
zaznamenaný snímek a upravte
clonu.
3 Zaostřete a fotografujte
Clona (číslo F)
Rychlost závěrky
objekt.
Rychlost závěrky je automaticky
nastavena, aby bylo dosaženo správné
expozice.
• Usoudí-li fotoaparát, že s vybranou
hodnotou clony nebude dosaženo
správné expozice, rychlost závěrky
bliká. V takových případech clonu
znovu upravte.
Techniky fotografování
• Rychlost závěrky se může zpomalit v závislosti na hodnotě clony.
Je-li rychlost závěrky pomalejší, použijte stativ.
• Chcete-li více rozmazat pozadí, použijte teleobjektiv nebo objektiv
disponující menší hodnotou clony (světlý objektiv).
• Pořizujete-li snímek s bleskem, nastavte režim blesku na (Blesk
vždy) (str. 74). Nicméně dosah blesku se liší v závislosti na hodnotě
clony. Pořizujete-li snímek s bleskem, zkontrolujte jeho dosah
(str. 76).
60
Pořizování snímku pohybujícího se objektu
s různými vyjádřeními (Priorita rychlosti závěrky)
Tento režim je vhodný pro
z pořizování snímku
pohybujícího se objektu
v jeden okamžik. Chcete-li
pořídit ostrý snímek
okamžiku pohybu, použijte
vyšší rychlost závěrky.
Fotografování
z sledování pohybu
k vyjádření jeho dynamiky
a směru. Pomocí pomalejší
rychlosti závěrky můžete
pořídit snímek stopy
pohybujícího se objektu.
1 Nastavte ovladač režimů na S.
61
2 Vyberte rychlost závěrky
pomocí otočného ovladače.
Rychlost závěrky
3 Zaostřete a fotografujte
Clona (číslo F)
objekt.
Clona je automaticky nastavena tak,
aby bylo dosaženo správné expozice.
• Usoudí-li fotoaparát, že s vybranou
rychlostí závěrky nebude dosaženo
správné expozice, hodnota clony
bliká. V takových případech rychlost
závěrky znovu upravte.
Techniky fotografování
• Je-li rychlost závěrky pomalejší, použijte stativ.
• Pořizujete-li snímek sportu uvnitř budovy, vyberte vyšší citlivost ISO.
Poznámky
• Indikátor
(Výstraha před chvěním fotoaparátu) v režimu priority rychlosti
závěrky není zobrazen.
• Čím vyšší citlivost ISO, tím zjevnější je šum fotografií.
• Je-li rychlost závěrky jedna sekunda nebo delší, po pořízení snímku bude
provedena redukce šumu (RŠ u dl.exp.). Při této redukci nelze dále
fotografovat.
• Pořizujete-li snímek s bleskem, nastavte režim blesku na (Blesk vždy)
(str. 74). Nicméně když použijete blesk a zároveň uzavřete clonu (vyšší číslo
F) zpomalením rychlosti závěrky, světlo blesku nedosáhne ke vzdáleným
objektům.
62
Pořizování snímků s ručně upravenou expozicí
(Ruční expozice)
Tento režim je vhodný pro
z pořizování snímků
s požadovaným nastavením
expozice úpravou rychlosti
závěrky a clony;
Fotografování
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Otočte otočným ovladačem,
abyste upravili rychlost
závěrky, a při stisknutí
tlačítka
otočte otočným
ovladačem, abyste upravili
clonu.
• Pomocí [Nast.ovladače] můžete
vybrat položku, kterou ovladač
nastavuje (rychl. závěrky nebo
clonu) (str. 112).
Tlačítko
Rychlost závěrky
Clona (číslo F)
63
3 Po nastavení expozice
pořiďte snímek.
• Směrem +: Snímky jsou jasnější.
Směrem –: Snímky jsou tmavší.
: Metered Manual (Ruční měření)
Hodnota expozice
Poznámky
• Indikátor
(Výstraha před chvěním fotoaparátu) není v režimu ruční
expozice zobrazen.
• Je-li otočný ovladač nastaven na M, nastavení citlivosti ISO [AUTO] je
nastaveno na [100]. V režimu M není nastavení citlivosti ISO [AUTO]
dostupné. Nastavte citlivost ISO podle potřeby (str. 81).
• Pořizujete-li snímek s bleskem, nastavte režim blesku na (Blesk vždy)
(str. 74). Nicméně dosah blesku se liší v závislosti na hodnotě clony.
Pořizujete-li snímek s bleskem, zkontrolujte jeho dosah (str. 76).
Stupnice EV v režimu M
Hodnotu expozice lze ověřit na
stupnici EV ve standardním zobrazení
nebo na obrazovce hledáčku.
Šipka b B se objeví, pokud nastavení
expozice přesahuje rozsah stupnice EV.
S rostoucím rozdílem šipka začne blikat.
LCD monitor (standardní
zobrazení)
Standardní hodnota
Hledáček
Standardní hodnota
64
Stopy pořizování snímku s dlouhou expozicí
(BULB)
Tento režim je vhodný pro
z pořizování stop světla, např.
ohňostrojů,
z pořizování stop hvězd.
Fotografování
1 Nastavte ovladač režimů na M.
2 Otáčejte otočným
ovladačem doleva, dokud se
nezobrazí hodnota [BULB].
BULB
3 Při stisknutí tlačítka
otáčejte otočným
ovladačem, abyste
upravili clonu (číslo F).
Tlačítko
65
4 Zpola stiskněte tlačítko spouště a upravte zaostření.
5 Tlačítko spouště držte stisknuté po celou dobu
snímání.
Závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy je tlačítko spouště
stisknuté.
Techniky fotografování
• Použijte stativ.
• Pořizujete-li snímek ohňostroje apod., nastavte zaostření v režimu
ručního zaostření na nekonečno.
• Použijte bezdrátový dálkový ovladač (prodává se zvlášť) (str. 92).
Stisknutí tlačítka SHUTTER na dálkovém ovladači spustí
fotografování BULB, a jeho další stisknutí ukončí fotografování
BULB. Tlačítko SHUTTER na dálkovém ovladači není třeba
stisknout a držet.
Poznámky
• Při použití stativu vypněte funkci SteadyShot (str. 44).
• Čím je doba expozice delší, tím zjevnější je šum snímku.
• Po pořízení snímku se provede redukce šumu (RŠ u dl.exp.); trvá po stejnou
dobu, po jakou byla otevřena závěrka. Při této redukci nelze dále
fotografovat.
66
Použití funkce fotografování
Výběr režimu zaostření
Existují dva způsoby nastavení zaostření: automatické zaostření
a ruční zaostření.
Způsob přepnutí mezi automatickým a ručním zaostřením se liší
v závislosti na objektivu.
Který přepínač
Pro přepnutí na
ruční zaostření
Nastavte přepínač
režimu zaostření na
objektivu na MF.
Nastavte přepínač
režimu zaostření na
fotoaparátu na MF.
Použití funkce fotografování
Pro přepnutí na
autom. zaostření
Objektiv je
Objektiv (Režim Nastavte přepínač
vybaven
zaostření na
režimu zaostření na
přepínačem
fotoaparátu vždy objektivu na AF.
režimu zaostření nastavte na AF.)
Objektiv není
Fotoaparát
Nastavte přepínač
vybaven
režimu zaostření na
přepínačem
fotoaparátu na AF.
režimu zaostření
Typ objektivu
Použití automatického zaostření
1 Nastavte přepínač režimu
zaostření na fotoaparátu na
AF.
2 Je-li objektiv vybaven
přepínačem režimu
zaostření, nastavte jej na AF.
3 Nahlédněte do hledáčku.
Objekt v oblasti zaostření se automaticky zaostří (Eye-Start AF).
67
4 Stiskněte zpola tlačítko
Snímač zaostřené oblasti
spouště, nastavte zaostření
a pořiďte snímek.
• Po potvrzení zaostření se indikátor
zaostření změní na z nebo
(níže).
• Zaostřovací čidlo v oblasti
automatického zaostření je červené
(str. 72).
Zaostřená oblast
Indikátor zaostření
Technika fotografování
• Oblast používanou k zaostřování vyberete nastavením [Oblast AF]
(str. 72).
Indikátor zaostření
Indikátor
zaostření
Stav
z svítí
Zaostření uzamčeno. Připraveno k pořízení snímku.
svítí
Zaostření je potvrzeno. Bod zaostření se pohybuje
s pohybujícím se objektem. Připraveno k pořízení
snímku.
svítí
Probíhá zaostřování. Spoušť nelze uvolnit.
z bliká
Nelze zaostřit. Spoušť je uzamčena.
Objekty, které mohou vyžadovat zvláštní zaostřování
Při použití automatického zaostření je obtížné zaostřit následující
objekty. V takových případech využijte funkci uzamknutí zaostření
(str. 70) nebo ruční zaostření (str. 73).
• Objekt s nízkým kontrastem, jako je modré nebe či bílá zeď.
• Dva objekty v různé vzdálenosti, pokud se překrývají v oblasti AF.
• Objekt skládající se z opakovaných vzorů, jako je fasáda budovy.
• Velmi jasný nebo lesknoucí se objekt, jako je slunce, karoserie
automobilu nebo vodní hladina.
• Světlo prostředí není dostatečné.
68
Měření přesné vzdálenosti k objektu
Značka
umístěná na horní straně
fotoaparátu zobrazuje polohu snímače
obrazu*. Budete-li měřit přesnou
vzdálenost mezi fotoaparátem
a objektem, řiďte se podle polohy
vodorovné přímky.
* Snímač obrazu je součást
fotoaparátu, která se chová jako
film.
Deaktivace funkce Eye-Start AF
Tlačítko MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [Vypnuto]
• Při připevňování lupy FDA-M1AM (prodává se zvlášť) nebo
vyhledavače úhlu záběru FDA-A1AM (prodává se zvlášť)
k fotoaparátu se doporučuje nastavit funkci [Eye-Start AF] na
hodnotu [Vypnuto], protože by mohlo dojít k aktivaci snímačů oka
umístěných pod hledáčkem.
69
Použití funkce fotografování
Poznámky
• Je-li objekt blíž, než je minimální zaostřovací vzdálenost nasazeného
objektivu, zaostření nelze potvrdit. Zkontrolujte, zda je mezi objektem
a fotoaparátem dostatečná vzdálenost.
• Když je přepínač režimu zaostření na fotoaparátu na MF, nelze správně
zaostřit ani v případě, že přepínač režimu zaostření na objektivu je nastaven
na AF. Chcete-li přepnout na automatické zaostření, nastavte přepínač režimu
zaostření na fotoaparátu na AF.
Fotografování s požadovanou kompozicí
(zámek zaostření)
1 Umístěte objekt do oblasti
AF a stiskněte zpola tlačítko
spouště.
Zafixuje se zaostření a expozice.
2 Tlačítko spouště přidržte
zpola stisknuté a znovu
upravte kompozici snímku
umístěním objektu na
původní místo.
3 Chcete-li pořídit snímek, tlačítko spouště stiskněte
zcela.
70
Výběr metody zaostření vyhovující pohyblivému
objektu (Režim automatického zaostření)
Tlačítko Fn t [Režim aut.zaost.] t Vybrat požadované
nastavení
(AF na 1
snímek)
(Automatické AF)
(Průběžné
[Režim aut.zaost.] se přepíná mezi AF na 1 snímek
a průběžným AF podle pohybu objektu.
Pokud stisknete a držíte zpola tlačítko spouště, když je
objekt nehybný, zaostření se uzamkne. Je-li objekt
v pohybu, fotoaparát pokračuje v zaostřování.
Fotoaparát pokračuje v zaostřování i tehdy, když je
tlačítko spouště zpola stisknuté.
• Když je objekt zaostřen, nebudou se ozývat zvukové
signály.
Techniky fotografování
• V případě nehybného objektu použijte
(AF na 1 snímek).
• V případě pohybujícího se objektu použijte
(Průběžné AF).
Poznámka
•
(Automatické AF) je vybrán v případě nastavení režimu expozice na
AUTO nebo jeden z následujících režimů Výběr scény:
(Portrét),
(Krajina),
(Západ slunce) nebo
(Noční port/scéna).
(AF na 1 snímek) je vybrán v případě nastavení režimu expozice na
(Makro) v režimu Výběr scény.
(Průběžné AF) je vybrán v případě nastavení režimu expozice na
(Sportovní akce) v režimu Výběr scény.
71
Použití funkce fotografování
AF)
Když stisknete zpola tlačítko spouště, fotoaparát zaostří
a zaostření se uzamkne.
Výběr zaostřené oblasti (oblast AF)
Výběr oblasti automatického
zaostření (oblast AF) závisí na
podmínkách fotografování nebo
vašich požadavcích. Oblast použitá
pro zaostřování se krátce rozsvítí.
Oblast AF
Oblast
Tlačítko Fn t [Oblast AF] t Vybrat požadované
nastavení
(Široká)
Fotoaparát stanoví, která z devíti oblastí AF se použije
při zaostřování v oblasti AF. Pokud stisknete a přidržíte
střed ovládacího tlačítka, můžete upravovat zaostření
pomocí oblastí AF ve středové oblasti.
(Bodová)
Fotoaparát používá oblast AF umístěnou výhradně ve
středové oblasti.
(Místní)
Pomocí ovládacího tlačítka vyberte z devíti oblastí tu
oblast, pro kterou chcete aktivovat zaostření. Pokud
stisknete a přidržíte střed ovládacího tlačítka během
fotografování, můžete dočasně upravovat zaostření
pomocí oblastí AF ve středové oblasti.
Poznámky
• Když je režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, bude [Oblast
AF] fixována na
(Široká) a nelze vybrat jiná nastavení.
• Oblast AF se nemusí rozsvítit během průběžného fotografování, nebo když je
tlačítko spouště stisknuto až dolů bez pozastavení.
72
Manuální úprava zaostření (Ruční zaostření)
Je-li obtížné dosáhnout správného zaostření v režimu automatického
zaostření, lze zaostření upravit ručně.
1 Nastavte přepínač režimu
zaostření na objektivu na
MF.
2 Není-li objektiv vybaven
3 Zaostření dosáhnete
otáčením zaostřovacího
kroužku na objektivu.
Kroužek
zaostřování
Poznámky
• Jestliže lze na objekt zaostřit v režimu automatického zaostření, indikátor z
se po potvrzení zaostření rozsvítí. Při použití široké oblasti AF se použije
středová oblast, a když je použita lokální oblast AF, použije se oblast vybraná
ovládacím tlačítkem.
• Při použití telekonvertoru (prodává se zvlášť) apod. se nemusí kroužek
zaostřování otáčet plynule.
• Správného zaostření v hledáčku nelze dosáhnout, nejsou-li správně nastaveny
dioptrie uživatele (str. 22).
• Tento fotoaparát nedisponuje funkcí přímého ručního zaostření.
73
Použití funkce fotografování
přepínačem režimu
zaostření, nastavte přepínač
režimu zaostření na
fotoaparátu na MF.
Použití blesku
Za špatných světelných podmínek lze pomocí blesku pořídit jasný
snímek objektu. Blesk také pomáhá snížit vliv chvění fotoaparátu. Při
fotografování proti slunci lze blesk použít k pořízení jasného snímku
objektu v protisvětle.
Je-li ovladač režimů nastaven na AUTO, blesk se automaticky vysune
při nedostatečném osvětlení nebo když se objekt nachází
v protisvětle.
1 Tlačítko
t Vybrat
požadované nastavení
2 Objekt fotografujte po
dokončení nabíjení blesku.
bliká: Blesk se nabíjí. Jestliže
indikátor bliká, nelze spustit závěrku.
svítí: Blesk je nabit a připraven
k použití.
• Po stisknutí spouště zpola při slabém
osvětlení v režimu automatického
zaostření se blesk může aktivovat,
aby pomohl zaostřit objekt
(Iluminátor AF).
74
Indikátor
blesku)
(nabíjení
(Blesk vypnut) Nebleskne ani při slabém osvětlení.
(Autom.blesk)
(Blesk vždy)
(Pomalá
synchr.)
(Synchr. poz.)
(Bezdrát.)
Bleskne za špatných světelných podmínek nebo
v protisvětle.
Bleskne při každé aktivaci závěrky.
Bleskne při každé aktivaci závěrky. Režim pomalé
synchronizace umožňuje pořídit jasné snímky objektů
i pozadí zpomalením rychlosti závěrky.
Bleskne těsně před dokončením expozice při každé
aktivaci závěrky.
Aktivuje externí blesk (prodává se zvlášť), který je
vzdálen a nepřipojen k fotoaparátu (bezdrátový blesk).
Techniky fotografování
Poznámky
• Nedržte fotoaparát za blesk.
• Podmínky pro fotografování, jež jsou nutné k eliminaci stínů na snímku, se liší
v závislosti na objektivu.
• Když je režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, položky
(Pomalá synchr.),
(Synchr. poz.) a (Bezdrát.) nelze vybrat.
75
Použití funkce fotografování
• Kryt objektivu (prodává se zvlášť) může zakrývat světlo blesku.
Před použitím blesku sejměte kryt objektivu.
• Při použití blesku fotografujte objekty vzdálené 1 m a více.
• Při fotografování ve vnitřních prostorech nebo v noci venku lze
využít pomalou synchronizaci k pořízení jasnějšího snímku osob
a pozadí.
• Synchronizaci pozadí lze využívat k pořízení přirozeného snímku
cesty pohybujícího se objektu, jako je jedoucí jízdní kolo nebo
kráčející osoba.
Rozsah blesku
Rozsah integrovaného blesku závisí na nastavení citlivosti ISO
a hodnotě clony. Viz následující tabulka.
Clona
F2.8
Nastavení AUTO 1,4 – 7,1 m
ISO
100
1 – 3,6 m
F4.0
F5.6
1–5m
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Iluminátor AF
• Iluminátor AF nefunguje, je-li [Režim aut.zaost.] nastaven na
hodnotu
(Průběžné AF) nebo pokud se fotografovaný objekt
pohybuje a je nastaven režim
(Automatické AF). (Zobrazí se
indikace
nebo .)
• Iluminátor AF nemusí pracovat s objektivy s ohniskovou vzdáleností
300 mm a větší.
• Je-li připojen externí blesk, použije se iluminátor AF externího
blesku.
Deaktivace iluminátoru AF
Tlačítko MENU t
1 t [Iluminátor AF] t [Vyp.]
Použití funkce bez červených očí
Tato funkce redukuje jev červených očí použitím předblesku (světlo
blesku o nízké intenzitě). Před vlastním pořízením snímku blesk
několikrát slabě bleskne.
Tlačítko MENU t
76
1 t [Bez červ.očí] t [Zap.]
Použití bezdrátového blesku
Při použití externího bezdrátového blesku (prodává se zvlášť) lze
fotografovat s tímto bleskem bez jeho připojení kabelem
k fotoaparátu. Za pomocí změny polohy blesku lze pořídit snímek
s trojrozměrným vzhledem využívající zvýraznění kontrastu světla
a stínu na objektu.
Pokyny pro použití blesku při fotografování viz návod k obsluze
blesku.
1 Zasuňte bezdrátový blesk do patice na příslušenství
s autoaretací a zapněte fotoaparát i blesk.
na ovládacím tlačítku t
(Bezdrát.)
3 Vyjměte bezdrátový blesk z patice na příslušenství
s autoaretací.
Poznámky
• Fotoaparát neprovádí předbleskový test bezdrátového blesku. Správnou
činnost blesku potvrdíte aktivací závěrky.
• Fotoaparát neprovádí řízení poměru bezdrátového osvětlení.
• Po dokončení fotografování s bezdrátovým bleskem vypněte režim
bezdrátového blesku. Použijete-li vestavěný blesk v době, kdy je aktivní
bezdrátový blesk, bude nastavení expozice nesprávné.
• Pokud bezdrátový blesk používá i jiný fotograf v blízkém okolí a jeho
vestavěný blesk spouští váš externí blesk, změňte jeho kanál. Změna kanálu
externího blesku je popsána v návodu k obsluze přiloženém k blesku.
77
Použití funkce fotografování
2
Úprava jasu snímku (expozice,
kompenzace blesku, měření)
Použití kompenzace jasu pro celý snímek
(Kompenzace expozice)
S výjimkou režimu záznamu M je expozice zvolena automaticky
(automatická expozice).
Po zjištění hodnoty expozice při automatické expozici můžete provést
kompenzaci expozice přechodem směrem k + nebo – v závislosti na
konkrétních požadavcích. Při změně směrem k hodnotám + lze celý
snímek zesvětlit. Při změně směrem k hodnotám – celý snímek
ztmavne.
Nastavení ve
směru –
Základní expozice
Nastavení ve
směru +
1 Obrazovka kompenzace
Tlačítko
expozice se zobrazí po
stisknutí tlačítka .
2 Upravte expozici otočným
ovladačem.
Směrem k + (přeexponování):
Zesvětlí obraz.
Směrem k – (podexponování): Ztmaví
obraz.
Standardní expozice
3 Upravte zaostření a vyfotografujte objekt.
78
Techniky fotografování
• Upravte úroveň kompenzace při současném sledování zachyceného
snímku.
• Pomocí stupňované expozice lze vyfotografovat několik snímků
s kladnými či zápornými hodnotami expozice (str. 90).
Poznámka
• Tuto položku nelze použít, je-li režim expozice nastaven na AUTO, M (Ruční
expozice) nebo Výběr scény.
Úprava intenzity světla blesku (Kompenzace blesku)
Tlačítko MENU t
1 t [Kompenz.blesku] t Vybrat
požadované nastavení
Směrem k +: Zvýšení intenzity světla blesku.
Směrem k –: Snížení intenzity světla blesku.
Poznámky
• Tuto položku nelze použít, je-li režim expozice nastaven na AUTO nebo
Výběr scény.
• Pokud jste upravili úroveň intenzity světla blesku, zobrazí se v hledáčku při
vysunutí vestavěného blesku ikona . Po úpravě nastavení nezapomeňte
obnovit původní hodnotu.
• Efekt vyšší intenzity blesku nemusí být patrný kvůli omezenému množství
světla blesku v situaci, kdy je objekt mimo maximální rozsah blesku. Je-li
předmět velmi blízko, nemusí být patrný efekt nižší intenzity blesku.
Kompenzace expozice a kompenzace blesku
Kompenzace expozice mění rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO (je-li zvolen
režim [AUTO]). Při použití blesku se také mění množství světla blesku.
Při kompenzaci blesku se ale mění pouze množství světla blesku.
79
Použití funkce fotografování
Při pořizování snímků s bleskem lze upravit samotné množství světla
blesku bez změny kompenzace expozice. Změnit lze pouze expozici
hlavního objektu, který se nachází v dosahu blesku.
Výběr způsobu měření jasu objektu (Režim měření
expozice)
Tlačítko Fn t [Režim měř. exp.] t Vybrat požadované
nastavení
V tomto režimu se měří světlo v každé oblasti po
(Vícesegmentové) rozdělení celé oblasti do více oblastí a určuje se
odpovídající expozice celého snímku.
(Se zdůr.
středem)
(Bodové)
Tento režim měří průměrný jas celé obrazovky, ale
zdůrazňuje středovou oblast obrazovky.
Tento režim měří světlo v blízkosti či přímo v oblasti
zaostření, která se nachází ve středu rámečku.
Technika fotografování
• Pro běžné fotografování použijte měření
(Vícesegmentové).
Poznámka
• Když je režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, bude [Režim
měř. exp.] fixován na
(Vícesegmentové) a nelze vybrat jiné režimy.
80
Nastavení ISO
Citlivost na světlo se vyjadřuje číslem ISO (doporučený index
expozice). Vyšší číslo odpovídá vyšší citlivosti.
1 Stisknutím ISO na ovládacím
tlačítku vyvoláte obrazovku
ISO.
2 Vyberte požadovanou hodnotu pomocí v/V na
ovládacím tlačítku.
Poznámky
• Je-li režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, bude ISO
fixováno na [AUTO] a nelze vybrat jiné hodnoty ISO.
• Je-li režim expozice nastaven na P/A/S a ISO přepnuto na [AUTO], bude ISO
automaticky nastaveno v rozsahu 100 až 400 ISO.
• Nastavení [AUTO] není k dispozici v režimu záznamu M. Změníte-li režim
záznamu na M s nastavením [AUTO], přepne se citlivost na hodnotu [100].
Hodnotu ISO nastavte podle podmínek fotografování.
81
Použití funkce fotografování
• Čím vyšší číslo, tím bude vyšší úroveň šumu.
Úprava barevných tónů
(Vyvážení bílé)
Barevné tóny objektu se mění v závislosti na vlastnostech světelného
zdroje. V tabulce je uvedeno, jakým způsobem se mění barevné tóny
v závislosti na zdrojích světla ve srovnání s objektem v bílém
slunečním světle.
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé
Namodralé
S nádechem
do zelena
Načervenalé
Počasí/
osvětlení
Charakteristi
ky světla
Vyvážení bílé je funkce, která upravuje barevné tóny přibližně na
hodnoty viditelné lidským okem. Tuto funkci použijte v případě, že
barevné tóny snímku nevycházejí podle očekávání nebo chcete-li
změnit barevné tóny snímku v rámci uměleckého záměru.
Poznámky
• Když je režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, bude
[Vyvážení bílé] fixováno na AWB (Auto vyváž.bílé) a nelze vybrat jiné
režimy.
• Je-li jediným světelným zdrojem rtuťová či sodíková výbojka, nebude
fotoaparát schopen zjistit přesné vyvážení bílé kvůli vlastnostem světelného
zdroje. V takových případech použijte blesk.
Nastavení vyvážení bílé pro potřeby konkrétního
světelného zdroje (Automatické/Přednastavené
vyvážení bílé)
Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t Vybrat požadované
nastavení
• Není-li vybráno [AWB], můžete barevné tóny doladit pomocí b/B
na ovládacím tlačítku. Při úpravě směrem k hodnotám + získá
snímek načervenalý nádech a při úpravě směrem k hodnotám –
bude mít nádech namodralý.
82
AWB (Auto
vyváž.bílé)
(Denní světlo)
(Stín)
(Oblačno)
Fotoaparát automaticky zjistí světelný zdroj a upraví
barevné tóny.
V případě výběru nastavení pro určitý světelný zdroj se
mu barevné tóny přizpůsobí (přednastavené vyvážení
bílé).
(Žárovky)
(Zářivky)
(Blesk)
Technika fotografování
• Při výběru nastavení
(níže).
(Vlastní) můžete uložit vlastní nastavení
Ve scéně, ve které se světlo prostředí skládá z více druhů světla,
doporučujeme používat vlastní vyvážení bílé pro její co nejpřesnější
reprodukci.
1 Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t
2 Zvolte [
SET] pomocí b/B na ovládacím tlačítku,
pak stiskněte jeho střed.
3 Přidržte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala
oblast zaostření uprostřed a stiskněte dolů tlačítko
spouště.
Dojde ke cvaknutí závěrky a zobrazí se kalibrované hodnoty (Teplota
barvy a Barevný filtr).
83
Použití funkce fotografování
Uložení barevných tónů (Vlastní vyvážení bílé)
4 Stiskněte střed ovládacího tlačítka.
Displej bude nyní zobrazovat informace o záznamu s uloženým
nastavením vlastního vyvážení bílé.
• Nastavení vlastního vyvážení bílé uložené v této operaci platí až do
uložení nového nastavení.
Poznámka
• Zpráva „Uživatelská chyba WB“ označuje, že daná hodnota je mimo
očekávaný rozsah. (Používá-li se blesk u objektu v bezprostřední blízkosti
nebo je v rámečku objekt s jasnou barvou.) Pokud uložíte tuto hodnotu,
rozsvítí se na displeji LCD s informacemi o záznamu indikátor
žlutě.
V tomto okamžiku již lze fotografovat, ale doporučuje se znovu nastavit
vyvážení bílé a získat tak ještě lepší hodnotu.
Vyvolání nastavení vlastního vyvážení bílé
Tlačítko Fn t [Vyvážení bílé] t
(Vlastní)
Poznámka
• Při použití blesku zároveň se stiskem tlačítka spouště ukládá vlastní vyvážení
bílé, které bere v potaz také světlo blesku. Pořizujte snímky s bleskem i při
dalším fotografování.
84
Zpracování snímku
Korekce jasu snímku (Optimalizace dynamického
rozsahu)
Tlačítko Fn t [Optim.dyn.rozs.] t Vybrat požadované
nastavení
(Vypnuto)
Žádná optimalizace.
V případě velkého kontrastu světla a stínu mezi
objektem a pozadím, ke kterému obvykle dochází při
fotografování proti slunci, fotoaparát utlumí kontrast
v rámci celého snímku, aby bylo dosaženo snímku
s odpovídajícím jasem a kontrastem.
(Pokročilá)
Fotoaparát analyzuje kontrast světla a stínu mezi
objektem a pozadím pomocí rozdělení snímku na malé
části, a vytváří tak snímek s optimální jasem
a odstupňováním.
Poznámky
•
(Pokročilá) je vybrán v případě nastavení režimu expozice na AUTO
nebo jeden z následujících režimů Výběr scény:
(Portrét),
(Krajina)
nebo
(Makro).
(Standard) je vybrán v případě nastavení režimu expozice na
(Sportovní akce) v režimu Výběr scény.
(Vypnuto) je vybráno v případě nastavení režimu expozice na
(Západ
slunce) nebo
(Noční port/scéna) v režimu Výběr scény.
• U zvětšených snímků RAW nelze na fotoaparátu zkontrolovat jiné efekty
optimalizace dynamického rozsahu než
(Standard).
• Při fotografování s optimalizací dynamického rozsahu může být na snímku šum.
Výběr požadovaného zpracování snímku (Vlastní
nastavení)
1 Tlačítko Fn t [Vlastní nast.] t Vybrat požadované
nastavení
85
Použití funkce fotografování
(Standard)
2 Chcete-li upravit Kontrast
, Sytost nebo Ostrost
, vyberte požadovanou položku pomocí tlačítek b/B
a upravte hodnotu pomocí tlačítek v/V.
(Standard)
Pro snímání různých scén s bohatými přechody
a krásnými barvami.
(Živé)
Sytost a kontrast jsou zvýšeny pro snímání
pozoruhodných fotografií barevných scén a objektů,
jako jsou květiny, jarní zeleň, modré nebe či pohledy na
oceán.
(Portrét)
Pro snímání barvy kůže v jemném tónu, ideální pro
fotografování portrétů.
(Krajina)
Sytost, kontrast a ostrost jsou zvýšeny pro snímání živé
a svěží krajiny. Vzdálená krajina také více vystupuje.
(Noční
pohled)
Kontrast je zmírněn pro fotografování v noci – zvýší se
tím věrnost snímku.
(Západ
slunce)
Pro snímání nádherné červené zapadajícího slunce.
(ČB)
Pro snímání fotografií v černobílé.
Kontrast , Sytost
vlastního nastavení.
a Ostrost
lze nastavit u každé položky
(Kontrast)
Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více je zdůrazněn
rozdíl světla a stínu a jeho vliv na snímek.
(Sytost)
Čím vyšší je vybraná hodnota, tím živější jsou barvy. Při
volbě snížené hodnoty se barva snímku omezí a utlumí.
(Ostrost)
Upravuje ostrost. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více
se zvýrazňují kontury, a při nižší vybrané hodnotě se
kontury změkčují.
Poznámky
• Je-li režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, bude [Vlastní
nast.] fixován na
(Standard) a nelze vybrat jiná nastavení.
• Když je zvolen režim
(ČB), nelze upravit sytost.
86
Změna rozsahu reprodukce barev (Barevný prostor)
Způsob, jakým jsou barvy reprezentovány číselnými kombinacemi
nebo rozsahem reprodukce barev, se nazývá „barevný prostor“.
Barevný prostor můžete měnit podle vlastních potřeb.
Tlačítko MENU t
2 t [Barevný prostor] t Vybrat
požadované nastavení
Jde o standardní barevný prostor digitálního
fotoaparátu. Barevný prostor sRGB slouží k běžnému
fotografování, například při záměru vytisknout snímky
bez jakýchkoli úprav.
Adobe RGB
Nabízí se zde široký rozsah reprodukce barev. Adobe
RGB je vhodné, má-li velká část objektu živě zelenou
nebo červenou barvu.
• Název souboru snímku začíná na „_DSC“.
Poznámky
• Adobe RGB je určeno pro aplikace či tiskárny podporující správu barev
a barevný prostor DCF2.0. Použití aplikací nebo tiskáren bez této podpory
může způsobit, že výsledné či vytištěné snímky nebudou mít věrnou
reprodukci barev.
• Zobrazujete-li snímky pořízené s Adobe RGB na fotoaparátu nebo zařízení
bez podpory standardu Adobe RGB, budou snímky zobrazeny s nízkou
sytostí barev.
87
Použití funkce fotografování
sRGB
Volba režimu pohonu
Fotoaparát obsahuje pět režimů pohonu, jako jsou rozšířené snímání
po jednotlivých snímcích a rozšířené nepřetržité snímání. Používejte
je podle svého záměru.
Snímání po jednotlivých snímcích
Tento režim je určen pro běžné fotografování.
na ovládacím tlačítku t
(Jednotlivé sn.)
Poznámka
• Je-li režim expozice nastaven na
pořizovat jednotlivé snímky.
(Sportovní akce) ve Výběru scény, nelze
Průběžné snímání
Fotoaparát zaznamenává snímky plynule s maximální rychlostí 2,5
snímku za sekundu*.
* Naše podmínky měření. Rychlost plynulého snímání je nižší
v závislosti na podmínkách fotografování.
1
t
na ovládacím tlačítku
(Nepřetržité sn.)
2 Zaostřete a fotografujte objekt.
• Dokud bude stisknuté tlačítko spouště, záznam bude pokračovat.
88
Maximální počet plynule pořízených snímků
Počet snímků, které je lze pořizovat průběžně, je shora omezen.
Jemné/Standard
Bez omezení (Dokud není paměťová karta plná)
RAW & JPEG
3 snímky
RAW
6 snímků
Poznámky
• Bliká-li „0“ v hledáčku, nelze pořizovat snímky průběžně. Vyčkejte, až se
tento indikátor přestane zobrazovat.
• Je-li režim expozice ve Výběru scény nastaven na jiný režim než
(Sportovní
akce), nelze fotografovat průběžně.
• Při nedostatečné kapacitě akumulátoru nebo při nízkých teplotách prostředí
bývá rychlost průběžného snímání pomalejší.
10sekundová samospoušť je vhodná, chce-li být fotograf přítomen na
snímku; 2sekundová samospoušt slouží ke zredukování vlivu otřesů
fotoaparátu.
[Samospoušť(n.s.)] se hodí pro prevenci selhání, protože fotoaparát
průběžné pořídí tři nebo pět snímků po 10sekundovém pozastavení.
1
na ovládacím tlačítku
t
(Samospoušť) t
Vybrat požadované
nastavení
• Číslo po symbolu
představuje
aktuálně vybraný počet sekund.
• Chcete-li použít průběžnou
samospoušť, vyberte
.
2 Zaostřete a fotografujte objekt.
• Při aktivaci samospouště je aktuální stav poznat podle zvukových
signálů a indikátoru samospouště. Těsně před pořízením snímku
začne indikátor samospouště rychle blikat a zvukový signál se bude
rychle opakovat.
89
Použití funkce fotografování
Použití samospouště
Zrušení samospouště
Stiskněte
na ovládacím tlačítku.
Poznámka
• Chcete-li stisknout tlačítko spouště a nedívat se při tom do hledáčku, použijte
krytku hledáčku (str. 24).
Pořizování snímků s posunutou hodnotou expozice
(Stupňovaná expozice)
Základní expozice
Směr –
Směr +
Snímání s intervalem expozice umožňuje pořídit několik snímků
s různými stupni expozice. Fotoaparát je vybaven funkcí pro
automatický interval expozice. Zadejte hodnotu odchylky (kroky) od
hodnoty základní expozice – fotoaparát bude pořizovat snímky
a automaticky posouvat hodnotu expozice. Po dokončení snímání lze
vybrat snímek s požadovanou úrovní jasu.
Při použití blesku slouží snímání s intervalem blesku ke změně
množství světla blesku. Chcete-li fotografovat, stiskněte tlačítko
spouště pro každý snímek.
1
na ovládacím tlačítku
t
(Or.exp: nepřetr.) t
Vybrat požadované
nastavení
2 Zaostřete a fotografujte objekt.
Základní expozice se nastaví při prvním záběru intervalu.
90
* (Or.exp:
nepřetr.)
Pořizuje tři snímky s expozicí posunutou o vybraný krok.
Stiskněte a podržte tlačítko spouště, dokud se nahrávání
nezastaví.
Je-li aktivován blesk, stiskněte tlačítko spouště pro
každý snímek.
* Hodnota _ EV u symbolu
představuje aktuálně vybraný krok.
Poznámky
• Je-li otočný ovladač režimů nastaven na hodnotu M, posouvá se expozice
úpravou rychlosti závěrky.
• Upravíte-li hodnotu expozice, posun expozice bude odvozen od
kompenzované hodnoty.
• Stupňovanou expozici nelze použít, je-li režim záznamu nastaven na AUTO
nebo Výběr scény.
Displej LCD
(standardní
zobrazení)
Interval světla prostředí*
kroky po 0,3, tři snímky
Kompenzace expozice 0
Interval blesku
kroky po 0,7, tři snímky
Kompenzace blesku –1,0
Zobrazeno v horním
řádku.
Zobrazeno ve spodním
řádku.
Hledáček
* Světlo prostředí: Jakékoliv světlo s výjimkou blesku, které svítí na
scénu po delší dobu – například přirozené světlo, světlo žárovky
nebo světlo zářivky.
• Při fotografování s intervalem je na stupnici EV zobrazen stejný
počet indexů jako počet snímků, jež lze ještě nahrát. Nicméně při
fotografování s intervalem blesku nejsou indexy zobrazeny
v hledáčku.
• Po zahájení snímání s intervalem začnou postupně mizet indexy,
které označují již pořízené snímky.
91
Použití funkce fotografování
Stupnice EV při pořizování snímků v intervalu hodnot nastavení
• Po polovičním stisknutí tlačítka spouště a jeho opětovném uvolnění
se zobrazí „br 1“. „Fbr 1“ se zobrazí pro interval blesku. Po zahájení
snímání s intervalem blesku udává číslo dalšího rámečku, například
„Fbr 2“, „Fbr 3“.
Fotografování pomocí dálkového ovládání
Fotografovat lze také pomocí tlačítek SHUTTER a 2SEC (závěrka se
uvolní po 2 sekundách) na dálkovém ovládání RMT-DSLR1
(prodává se zvlášť). Viz také provozní pokyny přiložené
k bezdrátovému dálkovému ovládáním.
1
t
na ovládacím tlačítku
(Dálkové ovládání)
2 Zaostřete na objekt, namiřte vysílač dálkového
ovládání na dálkový snímač a pořiďte snímek.
Poznámka
• Použijte krytku hledáčku (str. 24).
92
Použití funkce prohlížení
Přehrávání obrázků
Poslední pořízený snímek je zobrazen na displeji LCD.
1 Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko
2 Vyberte obrázek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Návrat do režimu záznamu
Stiskněte tlačítko
znovu.
Se záznamem
dat
Zobrazení
histogramu
Bez záznamu
dat
Výběr orientace při přehrávání snímku pořízeného na výšku
Tlačítko MENU t
1 t [Zobr.přehr.] t Vybrat
požadované nastavení
Poznámka
• Přehráváte-li snímek v televizi nebo v počítači, bude zobrazen ve svislé poloze
(na výšku), i když je zvoleno nastavení [Otočit ručně].
93
Použití funkce prohlížení
Přepnutí zobrazení záznamu dat
Stiskněte DISP na ovládacím tlačítku.
Po každém stisknutí DISP na ovládacím tlačítku se obrazovka změní
následujícím způsobem.
Otočení snímku
1 Tlačítko Fn t [Otočení]
2 Stiskněte střed ovládacího tlačítka.
Snímek je otočen proti směru hodinových ručiček. Chcete-li provést
další otočení, opakujte krok 2.
• Jakmile pootočíte snímek, přehraje se snímek v pootočené poloze,
i když vypnete napájení.
Návrat na normální obrazovku přehrávání
Stiskněte tlačítko .
Poznámka
• Při kopírování otočených snímků do počítače dokáže „PMB“ obsažený na
disku CD-ROM (přiložen) zobrazit otočené snímky správně. Možnost otočení
však závisí na softwaru, takže k němu v některých případech nemusí dojít.
Zvětšování snímků
Chcete-li si obrázek lépe prohlédnout, lze ho zvětšit. Tato funkce
slouží k ověření zaostření pořízeného snímku.
1 Zobrazte snímek, který
chcete zvětšit, a poté
stiskněte tlačítko .
2 Přibližte či oddalte zobrazení
snímku pomocí ovladače.
94
Tlačítko
3 Vyberte část, kterou chcete zvětšit, pomocí v/V/b/B
na ovládacím tlačítku.
Zrušení zvětšeného přehrávání
Stisknutím tlačítka
se snímek vrátí do normální velikosti.
Rozsah zvětšení
Rozsah zvětšení je následující.
Velikost obr.
Rozsah zvětšení
L
Přibližně ×1,1 – ×14
M
Přibližně ×1,1 – ×11
S
Přibližně ×1,1 – ×7,2
Přepnutí na zobrazení seznamu snímků
Bude zobrazena obrazovka přehledu snímků.
Návrat na obrazovku přehrávání jednoho snímku
Když vyberete požadovaný snímek, stiskněte střed ovládacího
tlačítka.
Výběr složky
1 Vyberte proužek složky pomocí
b/B na ovládacím tlačítku a poté
stiskněte jeho střed.
2 Vyberte požadovanou složku
pomocí tlačítka v/V a poté stiskněte
jeho střed.
Proužek složky
95
Použití funkce prohlížení
Tlačítko Fn t [Přehled snímků] t Vybrat požadovaný
počet snímků k zobrazení
Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
Prezentaci lze obsluhovat pomocí tlačítka Fn nebo tlačítka MENU.
Zde je uvedena obsluha pomocí tlačítka Fn.
Tlačítko Fn t [Prezentace]t [OK]
Přehrává zaznamenané snímky v pořadí (Prezentace). Prezentace
automaticky skončí po přehrání všech snímků.
• Předchozí či následující snímek lze zobrazit pomocí b/B na ovládacím
tlačítku.
Pozastavení prezentace
Stiskněte střed ovládacího tlačítka. Opětovné stisknutí znovu spustí
prezentaci.
Ukončení uprostřed prezentace
Stiskněte tlačítko
.
Výběr intervalu mezi snímky v prezentaci
Tlačítko Fn t [Prezentace] t [Interval] t Vybrat
požadovaný počet sekund
Opakované přehrávání snímků
Tlačítko Fn t [Prezentace] t [Opakovat] t [Zap.]
96
Kontrola informací pořízených
snímků
Po každém stisknutí DISP na ovládacím tlačítku se informace na
displeji změní (str. 93).
Základní zobrazení informací
Indikace
Použití funkce prohlížení
Displej
Paměťová karta (18)
100-0003 Číslo složky – souboru
(125)
-
Chránit (100)
DPOF3
Nastavení DPOF (133)
Kvalita snímku (108)
Velikost obrázku (107)/
Poměr stran (107)
Varování zbývající
kapacity (14)
1/125
Rychlost závěrky (61)
F3.5
Clona (59)
ISO100
Citlivost ISO (81)
2010 1 1 Datum záznamu
10:37AM
3/7
Počet souborů/celkový
počet snímků
97
Zobrazení histogramu
A
Displej
Displej
Indikace
–0.3
Paměťová karta (18)
Chránit (100)
DPOF3
Nastavení DPOF (133)
35mm
Varování zbývající
kapacity (14)
AWB +1 Vyvážení bílé
5500K M1 (automatické,
přednastavené, teplota
barev, barevný filtr)
(82)
Optimalizace
dynamického rozsahu
(85)
B
Displej
Indikace
Histogram (99)
P A S M Ovladač režimů (46 –
66)
1/125
Rychlost závěrky (61)
F3.5
Clona (59)
ISO100
Citlivost ISO (81)
–0.3
98
Kompenzace expozice
(78)
Ohnisková vzdálenost
(140)
Vlastní nastavení (85)
Kvalita snímku (108)
Velikost obrázku (107)/
Poměr stran (107)
Kompenzace blesku
(79)
Režim měření expozice
(80)
100-0003 Číslo složky – souboru
(125)
-
Indikace
2010 1 1 Datum záznamu
10:37AM
3/7
Počet souborů/celkový
počet snímků
Vyhodnocení histogramu
Obsahuje-li snímek vysokou či nízkou
klíčovou část, bude tato část blikat na
zobrazení histogramu (varování
ohledně limitu luminance).
Počet pixelů
Histogram zobrazuje rozdělení
luminance, které znázorňuje, kolik
pixelů určitého jasu existuje v daném
snímku. Histogram zobrazíte
stisknutím DISP na ovládacím tlačítku
(str. 93).
Tmavý
Světlý
Blikání
R (červená)
Luminance
99
Použití funkce prohlížení
G (zelená) B (modrá)
Při kompenzaci expozice se histogram
odpovídajícím způsobem změní. Jako
příklad je uvedena ilustrace vpravo.
Fotografování s kompenzací expozice
na kladné straně celý snímek zjasní,
takže se celý histogram posune
směrem ke světlejší straně (doprava).
Je-li použita kompenzace expozice na
záporné straně, histogram se posune
na opačnou stranu.
Oba konce histogramu představují
vysokou a nízkou klíčovou část. Tyto
oblasti není možné později obnovit
pomocí počítače. Je-li to nutné,
upravte expozici a pořiďte snímek
znovu.
Ochrana snímků (Chránit)
Snímky můžete chránit před nechtěným smazáním.
Ochrannou funkci lze obsluhovat pomocí tlačítka Fn nebo tlačítka
MENU. Zde je uvedena obsluha pomocí tlačítka Fn.
Ochrana vybraných snímků/zrušení ochrany
vybraných snímků
1 Tlačítko Fn t [Chránit]t [Označ.snímky]
2 Vyberte obrázek, který
chcete chránit, pomocí b/B
na ovládacím tlačítku a poté
stiskněte jeho střed.
-
U vybraného snímku se zobrazí
značka -.
• Pro ukončení výběru opět stiskněte
střed.
3 Chcete-li chránit další snímky, opakujte krok 2.
4 Stiskněte tlačítko Fn.
5 Zvolte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, pak
stiskněte jeho střed.
Ochrana všech snímků/zrušení ochrany všech
snímků
Tlačítko Fn t [Chránit] t [Všechny snímky] nebo
[Zrušit vše] t [OK]
100
Mazání snímků (Vymazat)
Jakmile jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Před vymazáním
snímku si ověřte, chcete-li tak opravdu učinit.
Mazací funkci lze obsluhovat pomocí tlačítka Fn nebo tlačítka
MENU. Zde je uvedena obsluha pomocí tlačítka Fn.
Poznámka
• Chráněné snímky nelze vymazat.
Vymazání aktuálně zobrazeného snímku
1 Zobrazte snímek, který
chcete vymazat, a poté
stiskněte tlačítko .
Tlačítko
stiskněte střed ovládacího tlačítka.
Vymazání vybraných snímků
1 Tlačítko Fn t [Vymazat]t [Označ.snímky]
2 Pomocí ovládacího tlačítka
vyberte snímky, které chcete
vymazat, a poté stiskněte
jeho střed.
U vybraného snímku se zobrazí
značka .
Celkový počet
3 Chcete-li smazat ostatní snímky, opakujte krok 2.
101
Použití funkce prohlížení
2 Vyberte položku [Vymazat] pomocí tlačítka v a poté
4 Stiskněte tlačítko Fn.
5 Zvolte [Vymazat] pomocí v na ovládacím tlačítku, pak
stiskněte jeho střed.
Odstranění všech snímků ve složce
1 Tlačítko Fn t [Přehled snímků] t Vybrat požadovaný
počet snímků
2 Vyberte proužek složky
pomocí b na ovládacím
tlačítku.
Proužek složky
3 Stiskněte střed ovládacího tlačítka a poté vyberte
složku, kterou chcete odstranit, pomocí tlačítek v/V.
4 Stiskněte tlačítko
.
5 Vyberte položku [Vymazat] pomocí tlačítka v a poté
stiskněte střed ovládacího tlačítka.
Vymazání všech snímků zároveň
Tlačítko Fn t [Vymazat] t [Všechny snímky] t
[Vymazat]
Poznámka
• Smazání velkého množství snímků výběrem položky [Všechny snímky] může
chvíli trvat. Doporučujeme vymazat snímky v počítači nebo naformátovat
paměťovou kartu pomocí fotoaparátu.
102
Prohlížení snímků na obrazovce
televizoru
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, budete potřebovat
kabel HDMI (prodává se zvlášť) a HD-televizor s konektorem
HDMI.
1 Vypněte fotoaparát
i televizor a připojte
fotoaparát k televizoru.
1 Ke konektoru
HDMI
Kabel HDMI
(prodává se zvlášť)
2 Ke
koncovce HDMI
Použití funkce prohlížení
2 Zapněte televizor a přepněte vstup.
• Podrobnosti najdete v přiloženém návodu k televizoru.
3 Zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se
zobrazí na televizní obrazovce.
Vyberte požadovaný obrázek pomocí
b/B na ovládacím tlačítku.
• Displej LCD na fotoaparátu se
nezapne.
Ovládací tlačítko
Poznámky
• Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
103
• Použijte minikonektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor
vhodný pro daný televizor na konci druhém.
• Připojením fotoaparátu k televizoru kompatibilnímu se Sony VIDEO-A
pomocí kabelu HDMI tento televizor automaticky vybere vhodnou kvalitu
obrazu k prohlížení statických snímků. Podrobnosti naleznete v provozních
pokynech pro televizor kompatibilní se Sony VIDEO-A.
• Některá zařízení nemusí správně fungovat.
• Nespojujte výstupní konektor zařízení s koncovkou HDMI na fotoaparátu.
Mohlo by to způsobit poruchu.
Informace o „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Připojením zařízení kompatibilních se standardem Sony PhotoTV
HD pomocí kabelu HDMI lze vytvořit celý nový svět fotografií
v úchvatné kvalitě Full HD.
„PhotoTV HD“ poskytuje vysoce detailní fotografické zachycení
jemných povrchů a barev.
Použití fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát automaticky zjistí a nastaví barevnou normu podle
připojeného videozařízení.
Barevné televizní systémy
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete
televizor se vstupními zdířkami videa a videokabel. Barevná norma
televizoru se musí shodovat s normou digitálního fotoaparátu.
Prostudujte si následující seznamy norem barevné televize podle
země nebo oblasti, kde fotoaparát používáte.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
104
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Írán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
Použití „BRAVIA“ Sync
Po připojení fotoaparátu pomocí kabelu HDMI k televizoru, který
podporuje standard „BRAVIA“ Sync, lze fotoaparát obsluhovat
dálkovým ovládáním televizoru.
1 Připojte televizor, který podporuje standard „BRAVIA“
Sync, k fotoaparátu (str. 103).
2 Stiskněte tlačítko LINK MENU na dálkovém ovládání
televizoru.
3 Obsluhujte fotoaparát ovládacím tlačítkem na
dálkovém ovládání televizoru.
Položky pro nabídku Link
Vymazat
Vybere metodu vymazání snímků od jednoho až po
všechny snímky (str. 101).
Přehled snímků
Přepne na obrazovku přehledu snímků.
Prezentace
Přehrává snímky automaticky (str. 96).
Chránit
Aktivuje/deaktivuje ochranu všech snímků (str. 100).
Specifikace tisku
Určí/zruší značky DPOF u všech snímků (str. 133).
Určí počet snímků k vytištění.
Aktivuje/deaktivuje datování snímků.
Přehrávání
jednoho snímku
Vrátí se na obrazovku jednoho snímku.
105
Použití funkce prohlížení
Vstup se automaticky přepne a na obrazovce televizoru se zobrazí
snímek pořízený fotoaparátem.
Poznámky
• Když je fotoaparát připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, jsou omezeny
dostupné operace.
• Tyto operace dokážou zajistit pouze televizory, které podporují standard
„BRAVIA“ Sync. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s televizorem.
• Provádí-li fotoaparát nadbytečné operace při obsluze pomocí dálkového
ovládání televizoru, když je fotoaparát připojen k televizoru jiného výrobce
prostřednictvím HDMI, změňte [OVLÁDÁNÍ HDMI] v nabídce Nastavení
na hodnotu [Vyp.].
106
Změna nastavení
Nastavení velikosti a kvality snímku
Velikost obr.
Tlačítko MENU t
1 t [Velikost obr.] t Vybrat
požadovanou velikost
[Poměr stran]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 pixelů
M:7.7M
3408 × 2272 pixelů
S:3.5M
2288 × 1520 pixelů
[Poměr stran]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 pixelů
M:6.5M
3408 × 1920 pixelů
S:2.9M
2288 × 1280 pixelů
Změna nastavení
Poznámka
• Když vyberete snímek RAW pomocí [Kvalita], velikost snímku RAW
odpovídá L. Velikost se nezobrazí na displeji LCD.
Poměr stran
Tlačítko MENU t
požadovaný poměr
1 t [Poměr stran] t Vybrat
3:2
Normální poměr.
16:9
Poměr HDTV.
107
Kvalita
Tlačítko MENU t
1 t [Kvalita] t Vybrat
požadované nastavení
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Jemné)
(Standard)
Formát souboru: RAW (Neupravovaná data)
U tohoto formátu se neprovádí žádné digitální
zpracování snímků. Tento formát vyberte, chcete-li
zpracovávat snímky v počítači pro profesionální účely.
• Velikost snímku je pevně nastavena na maximální
velikost. Velikost snímku se na displeji LCD
nezobrazí.
Formát souboru: RAW (Neupravovaná data) + JPEG
Současně se vytvoří snímek ve formátu RAW a JPEG.
To je výhodné, potřebujete-li dva soubory snímků –
JPEG k prohlížení a RAW ke zpracování.
• Kvalita snímku je pevně nastavena na hodnotu
[Jemné] a velikost snímku je pevně nastavena na
hodnotu [L].
Formát souboru: JPEG
Snímek je při záznamu v JPEG formátu komprimován.
Protože kompresní poměr typu
(Standard) je vyšší
než typu
(Jemné), velikost souboru
je menší
než souboru
. Díky tomu lze zaznamenat více
souborů na jediné paměťové kartě, ale kvalita snímků
bude nižší.
Poznámka
• Podrobnější informace o počtu snímků, které lze zaznamenat po změně
kvality snímku, viz str. 25.
Snímky RAW
Abyste mohli otevřít snímek RAW nahraný tímto fotoaparátem, potřebujete software
„Image Data Converter SR“ obsažený na disku CD-ROM (přiložen). S tímto
softwarem lze otevřít a převést snímek RAW do běžného formátu (například JPEG
nebo TIFF) a lze měnit jeho vyvážení bílé, sytost barev, kontrast apod.
• Snímek formátu RAW nelze tisknout pomocí tiskáren DPOF (tisk) ani na
tiskárnách kompatibilních se standardem PictBridge.
• Jestliže přehráváte a zvětšujete snímek zaznamenaný ve formátu RAW, nelze
ověřit jiné efekty optimalizace dynamického rozsahu než funkce
(Standard).
108
Výběr způsobu záznamu na
paměťovou kartu
Výběr způsobu přidělení čísel souborů snímkům
Tlačítko MENU t
2 t [Číslo souboru] t Vybrat
požadované nastavení
Série
Fotoaparát neresetuje čísla a přiřazuje čísla souborům
v po sobě jdoucím pořadí, dokud nedosáhnou hodnoty
„9999“.
Resetovat
V následujících případech fotoaparát resetuje čísla
a začne souborům přiřazovat nová čísla počínaje „0001“.
Pokud nahrávací složka obsahuje soubor, přiřazuje číslo
o jedna vyšší, než je nejvyšší číslo ve složce.
– při změně staršího formátu,
– při vymazání všech snímků ve složce,
– při výměně paměťové karty,
– při naformátování paměťové karty.
Výběr formátu názvu složky
Tlačítko MENU t
2 t [Název složky] t Vybrat
požadované nastavení
Stand.forma
Formát názvu složky je následující: číslo složky +
MSDCF.
Příklad: 100MSDCF
Forma času
Formát názvu složky je následující: číslo složky + R
(poslední číslice)/MM/DD.
Příklad: 10100405 (Název složky: 100, datum: 04/05/2010)
109
Změna nastavení
Pořízené snímky jsou ukládány v automaticky vytvářených složkách
ve složce DCIM na paměťové kartě.
Vytvoření nové složky
Na paměťové kartě můžete vytvořit složku k nahrávání snímků.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedna vyšším, než je nejvyšší dosud
používané číslo složek, a daná složka se stane aktuální složkou pro
záznam snímku.
Tlačítko MENU t
2 t [Nová složka]
Výběr složky pro záznam
Je-li zvolena standardní složka a existují dvě nebo více složek, lze
zvolit záznamovou složku, která se použije k záznamu snímku.
Tlačítko MENU t
2 t [Vybrat složku]t Vybrat
požadovanou složku
Poznámka
• Když vyberete nastavení [Forma času], nelze zvolit složku.
Formátování paměťové karty
Nezapomínejte, že formátování nevratně vymaže všechna data na
paměťové kartě, a to včetně chráněných snímků.
Tlačítko MENU t
1 t [Formátovat]t [OK]
Poznámky
• Během formátování svítí kontrolka přístupu. Dokud tato kontrolka svítí,
nevyjímejte paměťovou kartu.
• Naformátujte kartu pomocí fotoaparátu. Pokud paměťovou kartu
naformátujete v počítači, v závislosti na druhu použitého formátování se může
stát, že záznamové médium bude ve fotoaparátu nepoužitelné.
• Formátování může v závislosti na paměťové kartě trvat několik minut.
110
Změna nastavení redukce šumu
Zakázání redukce šumu během fotografování
s dlouhou expozicí
Nastavíte-li rychlost závěrky na jednu sekundu nebo delší interval
(fotografování s dlouhou expozicí), je redukce šumu zapnuta po dobu
otevření závěrky.
Tato funkce slouží ke snižování zrnitého šumu typického pro dlouhou
expozici. Probíhá-li redukce šumu, zobrazí se zpráva a není možné
pořídit další snímek. Výběrem položky [Zap.] upřednostníte kvalitu
obrazu. Výběrem položky [Vyp.] upřednostníte čas pořízení snímku.
Tlačítko MENU t
2 t [RŠ u dl.exp.] t [Vyp.]
Zakázání redukce šumu při nastavení vysoké
citlivosti ISO
Při fotografování s citlivostí ISO nastavenou na 1600 a vyšší provede
fotoaparát redukci šumu, který je patrný při vyšších citlivostech
fotoaparátu.
Výběrem položky [Zap.] upřednostníte kvalitu obrazu. Výběrem
položky [Vyp.] upřednostníte čas pořízení snímku.
Tlačítko MENU t
2 t [RŠ při vys.ISO] t [Vyp.]
Poznámky
• Funkce snížení šumu se neprovádí při průběžném snímání, průběžném
snímání v intervalu, ani při průběžném snímání samospouští, i když je
nastavena na hodnotu [Zap.].
• Je-li režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, snížení šumu nelze
vypnout.
111
Změna nastavení
Poznámky
• Funkce snížení šumu se neprovádí při průběžném snímání, průběžném
snímání v intervalu, ani při průběžném snímání samospouští, i když je
nastavena na hodnotu [Zap.].
• Je-li režim expozice nastaven na AUTO nebo Výběr scény, snížení šumu nelze
vypnout.
Změna funkcí ovladače
Změna funkce ovladače
Je-li režim záznamu M (Ruční expozice), můžete fotoaparát nastavit,
aby upravitelná položka (rychlost závěrky nebo hodnota clony) byla
vybrána pouze pomocí ovladače.
Při nastavování expozice je vhodné vybrat nejčastěji používanou
položku.
Tlačítko MENU t
1 t [Nast.ovladače] t Vybrat
požadované nastavení
112
Změna ostatních nastavení
Zapnutí/vypnutí zvuku
Zvolí vydávaný zvukový signál při blokování závěrky, během
odpočítávání samospouště apod.
Tlačítko MENU t
3 t [Zvukové signály] t Vybrat
požadované nastavení
Výběr barvy pozadí pro displej obrazovky
Barvu pozadí pro displej LCD lze vybrat z možností [Černá], [Bílá],
[Hnědá] a [Růžová].
Tlačítko MENU t
1 t [Zobrazení barvy] t Vybrat
požadované nastavení
Odstranění Displeje Nápovědy z obrazovky
Tlačítko MENU t
1 t [Displej Nápovědy] t [Vyp.]
Nastavení času, po kterém se fotoaparát přepne do
úsporného režimu
Lze nastavit různé časové intervaly, po nichž se fotoaparát přepne do
úsporného režimu (Úspor.režim). Zmáčknutím tlačítka spouště do
poloviny se fotoaparát vrátí do režimu fotografování.
Tlačítko MENU t
požadovaný čas
1 t [Úspor.režim] t Vybrat
113
Změna nastavení
Při práci s fotoaparátem můžete zobrazení Displeje Nápovědy
vypnout. To je vhodné v případě, když chcete rychle provést další
operaci.
Poznámka
• Bez ohledu na nastavení se fotoaparát přepne do režimu úspory energie po
30 minutách, pokud je fotoaparát připojen k televizoru nebo je režim pohonu
nastaven na (Dálkové ovládání).
Nastavení data
Resetuje datum. Podrobnosti viz str. 21.
Tlačítko MENU t
datum a čas
2 t [Nast.data/času] t Nastavit
Výběr jazyka
Tlačítko MENU t
114
2t[
Jazyk] t Vybrat jazyk
Nastavení displeje LCD
Nastavení jasu displeje LCD ručně
Tlačítko MENU t
1 t [Jas LCD] t Vybrat
požadované nastavení
Nastavení času zobrazení snímku hned po jeho
pořízení (Auto prohlížení)
Pořízený snímek můžete zkontrolovat na displeji ihned po jeho
vytvoření. Můžete změnit délku zobrazení.
Tlačítko MENU t
1 t [Auto prohlíž.] t Vybrat
požadované nastavení
Poznámka
• Při automatickém prohlížení se snímek nezobrazí ve svislé poloze, ani když je
položka [Zobr.přehr.] nastavena na [Otočit autom.] (str. 93).
Ve výchozím nastavení je displej LCD při pohledu do hledáčku
vypnutý z důvodu úspory energie bloku akumulátorů.
Chcete-li zapnout displej LCD při pohledu do hledáčku, vyberte
položku [Vyp.].
Tlačítko MENU t
1 t [Auto vyp.hled.] t [Vyp.]
115
Změna nastavení
Ponechání zapnutého displeje LCD při pohledu do
hledáčku
Ověření verze fotoaparátu
Zobrazení verze
Zobrazí verzi daného fotoaparátu. Verzi si ověřte, když je vydána
aktualizace firmwaru.
Tlačítko MENU t
3 t [Verze]
Poznámka
• Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je stav akumulátoru
(ikona
baterie se třemi čárkami) nebo lepší. Doporučujeme použít akumulátor
s dostatečnou kapacitou nebo napájecí adaptér AC-PW10AM (prodává se
zvlášť).
116
Resetování do výchozího nastavení
Hlavní funkce fotoaparátu lze resetovat na výchozí nastavení.
Tlačítko MENU t
3 t [Reset výchozí] t [OK]
Resetovány budou následující položky.
Položky
Resetování na
Kompenzace expozice (78)
±0.0
Displej s informacemi o záznamu (33) Grafické zobrazení
Displej přehrávání (93)
Obrazovka jednoho snímku
(s informacemi o záznamu)
Režim pohonu (88)
Jednotlivé sn.
ISO (81)
AUTO
Režim blesku (74)
Autom.blesk nebo Blesk vypnut
Režim měř. exp. (80)
Vícesegmentové
Režim aut.zaost. (71)
AF-A
AWB (Automatické vyvážení bílé)
Vlastní vyvážení bílé (83)
5500K
Optim.dyn.rozs. (85)
Standard
Vlastní nast. (85)
Standard
Změna nastavení
Vyvážení bílé (82)
Nabídka Záznam
Položky
Resetování na
Velikost obr. (107)
L:14M
Poměr stran (107)
3:2
Kvalita (108)
Jemné
Kompenz.blesku (79)
±0.0
Iluminátor AF (76)
Auto
SteadyShot (44)
Zap.
Barevný prostor (87)
sRGB
RŠ u dl.exp. (111)
Zap.
RŠ při vys.ISO (111)
Zap.
117
Nabídka Vlastní
Položky
Resetování na
Eye-Start AF (69)
Zapnuto
Nast.ovladače (112)
Rychl. závěrky
Bez červ.očí (76)
Vyp.
Auto prohlíž. (115)
2s
Auto vyp.hled. (115)
Zap.
Nabídka Přehrávání
Položky
Resetování na
Prezentace – Interval (96)
3s
Prezentace – Opakovat (96)
Vyp.
Specifikace tisku – Vložení data (137) Vyp.
Zobr.přehr. (93)
Otočit autom.
Nabídka Nastavení
Položky
Resetování na
Jas LCD (115)
±0
Úspor.režim (113)
10 s
OVLÁDÁNÍ HDMI (105)
Zap.
Zobrazení barvy (113)
Bílá
Displej Nápovědy (113)
Zap.
Číslo souboru (109)
Série
Název složky (109)
Stand.forma
Spojení USB (120, 136)
Hrom.paměť
Zvukové signály (113)
Zap.
118
Prohlížení snímků v počítači
Kopírování snímků do počítače
Tato část popisuje, jak kopírovat snímky z paměťové karty do
počítače připojeného pomocí kabelu USB.
Doporučená konfigurace počítače
Počítač, na který se budou importovat snímky, by měl mít tuto
konfiguraci.
x Windows
OS (předinstalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
• Není zaručeno fungování v konfiguraci založené na aktualizaci
uvedených operačních systémů nebo v konfiguraci s možností
načtení více systémů.
*1 64bitové verze a verze Starter (edice) nejsou podporované.
*2 Verze Starter (edice) není podporovaná.
Konektor USB: Poskytován standardně
x Macintosh
OS (předinstalovaný): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
Konektor USB: Poskytován standardně
119
Prohlížení snímků v počítači
Poznámky k připojení fotoaparátu k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné
výše.
• Jestliže připojujete k počítači současně dvě nebo více zařízení USB, některá
zařízení (včetně fotoaparátu) nemusí pracovat. To závisí na typech
používaných zařízení USB.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB nebo prodlužovacího
kabelu.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB kompatibilního s rozhraním HiSpeed USB (kompatibilní s USB 2.0) umožňuje pokročilý (vysokorychlostní)
přenos dat, protože tento fotoaparát je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilní s USB 2.0).
• Jestliže se činnost počítače obnovuje po režimu spánku, komunikace mezi
fotoaparátem a počítačem se nemusí obnovit.
Krok 1: Propojení fotoaparátu a počítače
1 Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s nahranými
snímky.
2 Pomocí přepínače paměťové karty vyberte typ
paměťové karty, ze které chcete snímky kopírovat.
3 Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok
akumulátorů, nebo fotoaparát připojte do sítě
prostřednictvím napájecího adaptéru (prodává se
zvlášť).
• Při kopírování snímků do počítače pomocí nedostatečně nabitého
bloku akumulátorů může kopírování selhat. Data snímku se mohou
poškodit, pokud se blok akumulátoru vypne příliš brzy.
4 Zapněte fotoaparát a počítač.
5 Zkontrolujte, že je možnost [Spojení USB] v
nastavena na [Hrom.paměť].
6 Připojte fotoaparát
k počítači.
1 Ke koncovce
USB
Na pracovní ploše se zobrazí průvodce
automatickým přehráváním.
Kabel USB
2 Ke
koncovce USB
120
3
Krok 2: Kopírování snímků do počítače
Systém Windows
Tato část popisuje příklad kopírování snímků do složky „Documents“
(Systém Windows XP: složka „My Documents“).
Pomocí přiloženého softwaru „PMB“ lze snímky kopírovat snadno
a rychle (str. 127).
1 Klepněte na možnost [Open
folder to view files] (Systém
Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), až se
obrazovka průvodce
automaticky objeví na ploše.
• Pokud se neobjeví obrazovka
průvodce, klepněte na [Computer]
(Systém Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Poklepejte na možnost [DCIM].
• Pomocí „PMB“ lze snímky importovat také přímo.
Prohlížení snímků v počítači
3 Poklepejte na složku, do
které chcete kopírované
soubory uložit.
Poté klepnutím pravým
tlačítkem myši na soubor
snímku zobrazte místní
nabídku a klepněte na
[Copy].
• Informace o cílovém umístění
souborů snímků viz 125.
121
4 Poklepejte na složku
[Documents]. Poté klepnutím
pravým tlačítkem myši na
okno „Documents“ zobrazte
místní nabídku a klepněte na
možnost [Paste].
Soubory snímků se zkopírují do složky
„Documents“.
• Jestliže v cílové složce existují
snímky se stejným názvem souboru,
zobrazí se dotaz s požadavkem na
potvrzení přepsání souboru. Pokud
přepíšete existující snímek novým,
původní data souboru budou
vymazána. Pokud chcete soubor
snímku do počítače zkopírovat bez
přepisování, změňte název souboru
na jiný a poté soubor snímku
zkopírujte. Mějte však na paměti,
že pokud název souboru změníte,
možná nebudete schopni přehrávat
daný snímek ve fotoaparátu
(str. 125).
Systém Macintosh
1 Poklepejte na novou ikonu t [DCIM] t složku, kde
jsou uloženy soubory, které chcete kopírovat.
2 Soubory snímků přetáhněte myší na ikonu pevného
disku.
Soubory se snímky se zkopírují na pevný disk.
122
Prohlížení snímků v počítači
Systém Windows
Tato část popisuje postup prohlížení zkopírovaných snímků ve složce
„Documents“ (systém Windows XP: složka „My Documents“).
K prohlížení snímků RAW je potřeba přiložený software „Image
Data Converter SR“ (str. 131).
1 Klepněte na [Start] t
[Documents].
• Jestliže používáte systém Windows
2000, poklepejte na ikonu [My
Documents] na pracovní ploše
počítače.
2 Poklepejte na požadovaný soubor se snímkem.
Snímek se zobrazí.
Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný
soubor snímku, abyste tento soubor snímku otevřeli.
Odstranění připojení USB
Nejdříve proveďte níže uvedený postup pro Windows nebo
Macintosh, když je potřeba:
• Odpojení kabelu USB.
• Vyjmutí paměťové karty.
• Vypnutí fotoaparátu.
123
Prohlížení snímků v počítači
Systém Macintosh
x Systém Windows
Poklepejte na ikonu
na panelu úloh a následně klepněte na
možnost
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. Potvrďte zařízení
v okně potvrzení a klepněte na tlačítko [OK].
Zařízení je odpojeno.
x Systém Macintosh
Přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu paměťové karty
na ikonu odpadkového koše.
Fotoaparát je odpojený od počítače.
124
Názvy a ukládání obrazových souborů
Soubory snímků nahrané fotoaparátem jsou na paměťové kartě
seskupeny jako složky.
Příklad: prohlížení složek v systému Windows Vista
Kopírování snímků uložených v počítači na
paměťovou kartu a prohlížení snímků
Tato část popisuje příklad postupu použití počítače se systémem
Windows. Jestliže se název snímku nezměnil, není třeba provádět
krok 1.
Pomocí přiloženého softwaru „PMB“ lze snímky kopírovat snadno
a rychle (str. 127).
125
Prohlížení snímků v počítači
ASložky obsahující data snímků nahraná
pomocí tohoto fotoaparátu. (První tři
číslice udávají číslo složky.)
BMůžete vytvořit složku ve tvaru data
(str. 109).
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat ani z ní
nelze přehrávat žádné snímky.
• Soubory snímků jsou pojmenovávány
následujícím způsobem. ssss (číslo
souboru) představuje jakékoli číslo
v rozmezí 0001 až 9999. Číselné části
názvu datového souboru RAW a jemu
odpovídajícího souboru JPEG jsou stejné.
– Soubory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Soubory JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Datové soubory RAW (jiné než Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Datové soubory RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• V některých počítačích se nemusí zobrazit
přípona.
1 Klepněte pravým tlačítkem
myši na soubor snímku a pak
klepněte na [Rename].
Změňte název souboru na
„DSC0ssss“.
• Jako ssss zadejte číslo v rozsahu
0001 až 9999.
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte
jiné číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
pro snímky je JPG. Příponu
neměňte.
2 Zkopírujte soubor snímku do
složky pamětové karty
následujícím způsobem.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor snímku a pak klepněte na
[Copy].
2 Poklepejte na možnost [Removable
Disk] ve složce [Computer] (systém
Windows XP: [My Computer]).
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na
složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM] a pak klepněte na možnost
[Paste].
• sss znamená jakékoli číslo
v rozsahu 100 až 999.
Poznámky
• Některé snímky nebude možno přehrát kvůli jejich velikosti.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku
nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto
fotoaparátu zaručit.
• Pokud není k dispozici žádná složka, nejprve složku fotoaparátem vytvořte
(str. 110) a pak překopírujte obrazové soubory.
126
Použití softwaru
Pro zpracování snímků nahraných fotoaparátem se dodává software:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• „PMB“ (Picture Motion Browser)
Poznámka
• „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace počítače
x Windows
Doporučené prostředí pro používání aplikace „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“
OS (předinstalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64bitové verze a verze Starter (edice) nejsou podporované.
*2 Verze Starter (edice) není podporovaná.
Procesor/paměť: Doporučuje se Pentium 4 nebo rychlejší a 1 GB či
více paměti RAM.
Displej: 1024 × 768 pixelů či více
127
Prohlížení snímků v počítači
Doporučená konfigurace pro používání aplikace „PMB“
OS (předinstalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64bitové verze a verze Starter (edice) nejsou podporované.
Windows Image Mastering API (IMAPI), ver. 2.0 a vyšší, je
potřeba pro použití funkcí k vytváření disků.
*2 Verze Starter (edice) není podporovaná.
Procesor/paměť: Pentium III 500 MHz nebo rychlejší, 256 MB paměti
RAM nebo více (doporučeno: Pentium III 800 MHz nebo rychlejší
a 512 MB paměti RAM nebo více)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku 500 MB a více.
Displej: 1024 × 768 pixelů či více
x Macintosh
Doporučené prostředí pro používání aplikace „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“
OS (předinstalovaný): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))
Procesor: Řada Power PC G4/G5 (doporučuje se 1,0 GHz nebo
rychlejší)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo nebo rychlejší
Paměť: Doporučuje se 1 GB či více.
Displej: 1024 × 768 pixelů či více
Instalace softwaru
x Windows
• Přihlaste se jako správce.
1 Zapněte počítač a vložte
disk CD-ROM (přiložen) do
jednotky CD-ROM počítače.
Objeví se instalační obrazovka
s nabídkou.
• Neobjeví-li se, poklepejte na ikonu
[Computer] (systém Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• V systému Windows Vista se zobrazí
obrazovka AutoPlay (automatické
přehrávání). Vyberte možnost „Run
Install.exe“ a při instalaci se řiďte
pokyny, které se objeví na
obrazovce.
2 Klepněte na možnost [Install].
• Ověřte, že jsou aplikace „Sony Image Data Suite“ a „PMB“
označené, a řiďte se pokyny na obrazovce.
128
3 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM
z jednotky.
Nainstaluje se tento software a na pracovní ploše se zobrazí ikony
zástupců.
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„PMB“
„PMB Launcher“
„PMB Help“
x Macintosh
• Přihlaste se jako správce.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM
(přiložen) do jednotky CD-ROM počítače.
2 Poklepejte na ikonu CD-ROM.
3 Zkopírujte soubor [IDS_INST.pkg] ve složce [MAC] do
ikony pevného disku.
byl zkopírován.
• Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
Poznámka
• Jakmile se zobrazí zpráva pro potvrzení restartu počítače, restartujte počítač
podle pokynů na obrazovce.
129
Prohlížení snímků v počítači
4 Poklepejte na soubor [IDS_INST.pkg] ve složce, do níž
Používání aplikace „Image Data Converter SR“
Poznámka
• Pokud ukládáte snímky jako data RAW, je snímek uložen ve formátu
ARW2.1.
S aplikací „Image Data Converter SR“ můžete:
• upravovat snímky zapsané ve formátu RAW s různými korekcemi,
například křivky zabarvení a ostrost;
• upravovat snímky pomocí vyvážení bílé, expozice, vlastního
nastavení atd.;
• ukládat snímky zobrazené a upravené v počítači. Snímek můžete
uložit ve formátu RAW nebo v obecném formátu souboru;
• Podrobnější informace o aplikaci „Image Data Converter SR“
naleznete v Nápovědě.
Nápovědu zobrazíte klepnutím na [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Informace týkající se podpory „Sony Image Data Suite“ (pouze
v angličtině):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Spuštění/ukončení aplikace „Image Data Converter SR“
x Windows
Poklepejte na zástupce „Image Data Converter SR Ver.3“ na
pracovní ploše.
Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start, klepněte na tlačítko [Start]
t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na tlačítko
v pravém horním
rohu obrazovky.
x Macintosh
Poklepejte na ikonu [Image Data Converter SR Ver.3] ve složce
[Sony Image Data Suite] ze složky [Applications].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na položku ukončení v nabídce
[IDC SR].
130
Použití aplikace „Image Data Lightbox SR“
S aplikací „Image Data Lightbox SR“ můžete:
• zobrazovat a porovnávat snímky RAW/JPEG pořízené tímto
fotoaparátem,
• hodnotit snímky na pětibodové stupnici,
• nastavovat barevné štítky atd.,
• zobrazit snímek pomocí aplikace „Image Data Converter SR“
a provádět úpravy.
• Podrobnější informace o aplikaci „Image Data Lightbox SR“
naleznete v Nápovědě.
Spouštíte-li Nápovědu z nabídky Start, klepněte na [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
x Macintosh
Poklepejte na ikonu [Image Data Lightbox SR] ve složce [Sony
Image Data Suite] ze složky [Applications].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na položku ukončení v nabídce
[Image Data Lightbox SR].
131
Prohlížení snímků v počítači
Spuštění/ukončení aplikace „Image Data Lightbox SR“
x Windows
Poklepejte na ikonu [Image Data Lightbox SR] na pracovní ploše.
Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start, klepněte na tlačítko [Start]
t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data
Lightbox SR].
Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte na tlačítko
v pravém horním
rohu obrazovky.
Objeví se obrazovka pro ukládání kolekce.
Použití aplikace „PMB“
Poznámka
• „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
S aplikací „PMB“ můžete:
• importovat snímky pořízené fotoaparátem a zobrazovat je na
počítači,
• organizovat snímky v počítači do kalendáře podle data pořízení
a zobrazovat je,
• retušovat (korekce červených očí apod.), tisknout a odesílat hotové
snímky jako přílohy zpráv elektronické pošty, měnit datum pořízení
snímku a další.
• Tisk nebo ukládání snímků s datem.
• Podrobnější informace o aplikaci „PMB“ viz „PMB Help“.
Aplikaci „PMB Help“ spustíte poklepáním na zástupce
(PMB
Help) na pracovní ploše. Pokud aplikaci spouštíte z nabídky Start,
klepněte na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Spuštění/ukončení aplikace „PMB“
Poklepejte na ikonu
(PMB) na pracovní ploše.
Nebo z nabídky Start: Klepněte na [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB].
Chcete-li aplikaci „PMB“ zavřít, klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
Informace týkající se podpory „PMB“ (pouze v angličtině):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
132
Tisk snímků
Určování značek DPOF
Před vlastním tiskem v provozovně nebo pomocí tiskárny lze pomocí
fotoaparátu specifikovat snímky, které se vytisknou, a jejich počet.
Proveďte poustup popsaný níže.
Značky DPOF jsou po vytištění ponechány u obrázků.
Doporučujeme je po vytištění zrušit.
Určení značek DPOF pro vybrané snímky
Značky DPOF lze obsluhovat pomocí tlačítka Fn nebo tlačítka
MENU. Zde je uvedena obsluha pomocí tlačítka Fn.
1 Tlačítko Fn t [Specifikace tisku] t [Nast.DPOF] t
[Označ.snímky] t [OK]
2 Vyberte obrázek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
3 Vyberte počet listů pomocí středu ovládacího tlačítka.
• Chcete-li zrušit značky DPOF, nastavte počet na „0“.
4 Stiskněte tlačítko Fn.
5 Zvolte [OK] pomocí v na ovládacím tlačítku, pak
Tisk snímků
stiskněte střed ovládacího tlačítka.
Poznámky
• Nemůžete určovat značky DPOF pro datové soubory RAW.
• Můžete zadat jakékoliv číslo až do 9.
Určení/zrušení značky DPOF u všech snímků
Tlačítko Fn t [Specifikace tisku] t [Nast.DPOF] t
[Všechny snímky] nebo [Zrušit vše] t [OK] t [OK]
• Poté, co vyberete [Všechny snímky], můžete zvolit hodnotu pro
počet snímků. Tato hodnota bude použita pro všechny snímky.
133
Datování snímků
Tisknete-li snímky, můžete k nim přidat datum. Poloha data (uvnitř
nebo vně snímku, velikost znaků apod.) závisí na tiskárně.
Tlačítko Fn t [Specifikace tisku] t [Vložení data] t
[Zap.]
Poznámka
• Některé tiskárny nemusejí tuto funkci poskytovat.
134
Tisk snímků připojením fotoaparátu
k tiskárně kompatibilní se
standardem PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené vaším fotoaparátem
vytisknout připojením fotoaparátu
přímo k tiskárně splňující standard
PictBridge. Standard „PictBridge“ je
založen na standardu CIPA. (CIPA:
Camera & Imaging Products
Association)
Poznámka
• Nelze tisknout obrázky RAW.
Krok 1: Nastavení fotoaparátu
Poznámka
• Aby se během tisku nevypnulo napájení fotoaparátu, doporučuje se používat
napájecí adaptér (prodává se zvlášť).
1 Tlačítko MENU t
3 t [Spojení USB] t [PTP]
Tisk snímků
2 Vypněte fotoaparát a vložte paměťovou kartu, na
kterou byly nahrány snímky.
3 Pomocí přepínače paměťové karty vyberte typ
paměťové karty, ze které chcete snímky tisknout.
135
Krok 2: Připojení fotoaparátu k tiskárně
1 Připojte fotoaparát
k tiskárně.
1 Ke
koncovce
USB
Kabel USB
2 Ke
koncovce USB
2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Zobrazí se obrazovka výběru obrázků k tisku.
Krok 3: Tisk
1 Vyberte obrázek, který chcete vytisknout, pomocí b/B
na ovládacím tlačítku, a poté stiskněte střed
ovládacího tlačítka.
• Akci zrušíte opětovným stisknutím středu.
2 Chcete-li tisknout další snímky, zopakujte krok 1.
3 Stiskněte tlačítko MENU a nastavte všechny položky.
• Podrobnosti o nastavení položek viz „Nabídka PictBridge“.
4 Vyberte položku [Tisk] t [OK] v nabídce a poté
stiskněte střed ovládacího tlačítka.
Snímek je vytištěn.
• Jakmile se zobrazí obrazovka s oznámením o dokončení tisku,
stiskněte střed ovládacího tlačítka.
136
Zrušení tisku
Stisknutí středu ovládacího tlačítka během tisku zruší tisk. Odpojte
kabel USB nebo vypněte fotoaparát. Chcete-li znovu tisknout,
zopakujte postup uvedený výše (kroky 1 až 3).
Nabídka PictBridge
Tisk
Vytiskne vybrané snímky. Podrobnosti viz „Krok 3: Tisk“.
Nastavit počet
Můžete určit počet výtisků, až 20. Stejný počet výtisků je určen pro
všechny vybrané snímky.
Velikost papíru
Auto
Nastavení tiskárny
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Tisk snímků
Vložení data
Datum a čas
Připojuje datum a čas.
Datum
Připojuje datum.
Vypnuto
Nepřipojuje datum.
Všechny pryč
Po zobrazení zprávy vyberte [OK] a stiskněte střed ovládacího
tlačítka. na každém snímku se odstraní po vytištění snímků.
Zrušíte-li své zadání bez vytištění snímků, vyberte tuto položku.
137
Ostatní
Specifikace
[Systém Auto Focus]
Systém
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Jednooká digitální
zrcadlovka
s integrovaným bleskem
a vyměnitelnými
objektivy
Objektiv
Objektiv s bajonetem A
Fázový detekční systém
TTL, řada senzorů CCD
(9 bodů, 8 řádků se
středním křížovým
senzorem)
Rozsah citlivosti
0 až 18 EV (při
ekvivalentu 100 ISO)
Iluminátor AF
Přibližně 1 až 5 m
[Hledáček]
Typ
[Snímač obrazu]
Zrcadlovka se zrcátkem
penta-dach
Celkový počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 14 900 000 pixelů
Pokrytí políčka
0,95
Efektivní počet pixelů fotoaparátu
Zhruba 14 200 000 pixelů
Zvětšení
Formát snímků
23,5×15,7 mm (formát
APS-C) Primární barva
prokládaného snímku
[SteadyShot]
Systém
Mechanismus snímače
obrazu
SteadyShot Schopnost kompenzace
Přibližné snížení rychlosti
závěrky o 2,5 až 3,5 EV
(mění se v závislosti na
podmínkách fotografování
a použitém objektivu)
[Protiprachová funkce]
Systém
Antistatická ochranná
vrstva na
dolnopásmovém filtru
a mechanismu posunu
snímače obrazu
0,83 × s 50 mm
objektivem na
nekonečno, –1 m–1
Vzdálenost oka
Přibližně 16,5 mm od
hledáčku, 10,9 mm od
rámu hledáčku při –1
dioptrie
(–1 m–1)
Dioptrická korekce
–2,5 až +1,0 m–1
[Řízení expozice]
Měřicí buňka
SPC
Způsob měření
40 segmentové se
vzorem plástve,
Měřicí rozsah
1 až 20 EV (3 až 20 EV
s bodovým měřením),
(při 100 ISO
s objektivem F1,4)
Citlivost ISO (doporučený index
expozice)
AUTO, 100 až 3200 ISO
138
Kompenzace expozice
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Závěrka]
Typ
Elektronicky řízená,
vertikální, traverzní,
fokální rovina
Rozsah rychlosti
1/4000 sekundy až
30 sekund, žárovka
(krok 1/3 EV)
Rychlost synchronizace blesku
1/160 sekundy
[Vestavěný blesk]
Směrné číslo blesku
GN 10 (v metrech při 100
ISO)
Nabíjecí čas
Zhruba 4 sekundy
Pokrytí blesku
Pokrytí 18 mm objektivu
(ohnisková vzdálenost,
kterou určuje objektiv)
Kompenzace blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Záznamové médium]
„Memory Stick PRO
Duo“, paměťová karta
SD, paměťová karta
SDHC
Panel LCD 6,7 cm (typ 2,7) ovladač
TFT
Celkový počet bodů
230 400 (960 × 240) bodů
[Konektory vstupu/výstupu]
USB
miniB
HDMI
HDMI typ C
minikonektor
Použitý blok akumulátorů
Dobíjecí blok
akumulátorů NP-FH50
[Ostatní]
PictBridge Kompatibilní
Tisk Exif
Kompatibilní
PRINT Image Matching III
Kompatibilní
Rozměry
Přibližně
128,1 × 97,1 × 79,6 mm
(Š/V/H, bez výčnělků)
Hmotnost Přibl. 508 g (včetně
akumulátoru a „Memory
Stick PRO Duo“)
Přibl. 456 g (pouze
fotoaparát)
Provozní teplota
0 až 40 °C
Formát souboru
JPEG (DCF ver. 2.0,
Exif ver. 2.21, MPF
Baseline), DPOFkompatibilní
Komunikace USB
Hi-Speed USB
(Kompatibilní s USB
2.0)
BC-VH1 Nabíječka
akumulátoru
Ostatní
[Displej LCD]
[Napájení, všeobecné]
Jmenovitý vstup
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4W
Jmenovitý výstup
8,4 V DC, 0,28 A
Rozsah provozních teplot
0 až 40 °C
139
Rozsah teplot při skladování
–20 až +60 °C
Maximální rozměry
Přibližně
60 × 25 × 95 mm (Š/V/H)
Hmotnost Zhruba 75 g
Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FH50
Použitý akumulátor
Lithium-iontový
akumulátor
Maximální napětí
DC 8,4 V
Nominální napětí
DC 6,8 V
Maximální nabíjecí proud
1,75 A
Maximální nabíjecí napětí
DC 8,4 V
Kapacita
a fotografovat se stejným úhlem
záběru.
Například nasazením objektivu
s ohniskovou vzdáleností 50 mm
lze získat přibližný ekvivalent
75 mm objektivu fotoaparátu na
35 mm film.
Kompatibilita dat snímků
• Tento fotoaparát je kompatibilní
s univerzálním standardem DCF
(Design rule for Camera File
system) vytvořeným JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Není zaručeno přehrávání
snímků pořízených tímto
fotoaparátem na jiném vybavení
ani přehrávání snímků
nahraných nebo upravovaných
jiným vybavením na tomto
fotoaparátu.
Typická 6,1 Wh (900 mAh)
Minimální
5,9 Wh (870 mAh)
Maximální rozměry
Přibližně 31,8 × 18,5 ×
45,0 mm (Š/V/H)
Hmotnost Zhruba 50 g
Změna provedení a parametrů bez
upozornění je vyhrazena.
Ohnisková vzdálenost
Úhel záběru tohoto fotoaparátu je
užší, než fotoaparátu na 35 mm
film. Zvětšením ohniskové
vzdálenosti objektivu o polovinu
lze dosáhnout přibližného
ekvivalentu ohniskové vzdálenosti
fotoaparátu na 35 mm film
140
Ochranné známky
•
je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“
a
jsou ochranné
známky společnosti Sony
Corporation.
• Pokročilá optimalizace
dynamického rozsahu využívá
technologii Apical Limited.
• Tento návod obsahuje dále
názvy systémů a produktů, které
jsou obecně ochrannými
známkami či registrovanými
ochrannými známkami svých
autorů nebo výrobců. Známky ™
nebo ® se však v tomto návodu
neuvádějí ve všech případech.
Ostatní
• „InfoLITHIUM“ je ochranná
známka společnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochranná
známka společnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows
Vista jsou registrované ochranné
známky či ochranné známky
společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených
státech nebo v dalších zemích.
• HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
jsou ochranné známky či
registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC.
• Macintosh a Mac OS jsou
ochranné známky či registrované
ochranné známky společnosti
Apple Inc.
• PowerPC je registrovaná
ochranná známka společnosti
IBM Corporation ve Spojených
státech.
• Logotyp SDHC je ochranná
známka.
• MultiMediaCard je ochranná
známka asociace
MultiMediaCard.
• Intel, Intel Core, MMX
a Pentium jsou ochranné známky
či registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka či ochranná známka
společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených
státech nebo v jiných zemích.
141
Odstranění problémů
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, pokuste se je
vyřešit následujícími způsoby. Zkontrolujte položky na str. 142 až 151.
Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
1
Zkontrolujte následující položky.
2
Vyjměte blok akumulátorů, po jedné minutě jej vložte znovu
a zapněte zařízení.
3
Resetujte nastavení (str. 117).
4
Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný
servis Sony.
Blok akumulátorů a napájení
Blok akumulátorů nelze vložit.
• Při vkládání bloku akumulátorů použijte hranu bloku akumulátorů
k zatlačení blokovací páčky (str. 13).
• Zkontrolujte číslo modelu na bloku akumulátorů (str. 9, 14).
Indikátor zbývající kapacity akumulátorů je nesprávný, nebo
indikátor kapacity akumulátorů ukazuje dostatečnou kapacitu
ale napájení se vypíná.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém
nebo studeném prostředí (str. 155).
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 10).
• Blok akumulátoru dosáhl konce životnosti (str. 15). Vyměňte ho za
nový.
142
Nelze zapnout fotoaparát.
• Vložte blok akumulátorů správně (str. 13).
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 10).
• Blok akumulátoru dosáhl konce životnosti (str. 15). Vyměňte ho za
nový.
Napájení se náhle vypne.
• Pokud neprovedete na fotoaparátu žádnou operaci po zadanou dobu,
fotoaparát přejde do režimu úspory energie a téměř se vypne.
Úsporný režim zrušíte jakoukoliv operací na fotoaparátu – například
polovičním stisknutím tlačítka spouště (str. 113).
Indikátor CHARGE bliká při nabíjení bloku akumulátorů.
• Vyjměte blok akumulátorů a znovu jej řádně vložte.
• Blok akumulátorů nabíjejte ve vhodném prostředí s teplotou 10 až
30 °C.
Fotografování
Napájení je zapnuté, ale na displeji LCD se nic nezobrazuje.
• Ve výchozím nastavení se displej LCD vypne, není-li zaregistrována
žádná činnost po dobu delší než 10 s. Účelem je minimalizovat
spotřebu energie z akumulátoru.
Snímek není v hledáčku jasně vidět.
• Pomocí voliče dioptrií nastavte odpovídajícím způsobem stupnici
dioptrií v hledáčku (str. 22).
Snímek nebyl zaznamenán.
Ostatní
• Není vložena paměťová karta.
143
Závěrka se neuvolní.
• Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu
nastaveným do polohy LOCK. Nastavte přepínač do polohy
k nahrávání.
• Poloha přepínače paměťové karty je nesprávná. Nastavte jej do
správné polohy (str. 18).
• Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty (str. 25). Je-li karta
plná, proveďte některý z následujících kroků:
– Odstraňte nepotřebné snímky (str. 101).
– Vyměňte paměťovou kartu.
• Během dobíjení vestavěného blesku nelze pořizovat snímky (str. 74).
• Závěrku nelze spustit, dokud není zaostřeno.
• Objektiv není správně nasazen. Nasaďte objektiv správně (str. 16).
• Je-li k fotoaparátu připojen hvězdářský dalekohled apod., nastavte
režim záznamu na M a začněte fotografovat.
• Objekt může vyžadovat speciální zaostření (str. 68). Použijte funkci
zámku zaostření nebo ručního zaostření (str. 70, 73).
Záznam trvá velmi dlouho.
• Je zapnutá funkce redukce šumu (str. 111). Nejedná se o závadu.
• Pořizujete snímky v režimu RAW (str. 108). Protože soubory ve
formátu RAW jsou velké, fotografování v režimu RAW může trvat
déle.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Zkontrolujte minimální ohniskovou vzdálenost
objektivu.
• Pořizujete snímkem v režimu ručního zaostření, nastavte páčku
režimu zaostření na AF (automatické zaostření) (str. 67).
• Je-li objektiv vybaven přepínačem režimu zaostření, nastavte jej na
AF.
• Světlo prostředí je nedostatečné.
Funkce Eye-Start AF nefunguje.
• Nastavte [Eye-Start AF] na [Zapnuto] (str. 69).
• Zpola stiskněte tlačítko spouště.
144
Blesk nepracuje.
• Režim blesku je nastaven na [Autom.blesk]. Chcete-li mít jistotu, že
blesk určitě bleskne, nastavte režim blesku na [Blesk vždy] (str. 74).
Na snímcích pořízených s bleskem se zobrazují odlesky.
• Prach ve vzduchu odrazil světlo blesku a zobrazil se na snímku.
Nejedná se o závadu.
Trvá příliš dlouho, než se blesk nabije.
• Blesk byl použit mnohokrát po sobě v krátké době. Když byl blesk
použit mnohokrát po sobě v krátké době, může nabití trvat trochu
déle než obvykle, aby se předešlo přehřátí fotoaparátu.
Snímek pořízený s bleskem je příliš tmavý.
• Je-li předmět mimo dosah blesku (vzdálenost, kterou blesk dokáže
osvítit), snímky budou tmavé, protože světlo blesku nedosáhlo až
k fotografovanému objektu. Změní-li se hodnota ISO, změní se také
dosah blesku (str. 76).
• V následujících případech může být snímek tmavý. Sejměte tato
příslušenství a pak fotografujte.
– filtr ND nebo filtr PL,
– difuzér,
– široký panel pro blesk HVL-F36AM.
Datum a čas jsou nahrány nesprávně.
• Nastavte správné datum a čas (str. 21, 114).
Hodnota clony nebo rychlost závěrky bliká, když zpola
stisknete tlačítko spouště.
Ostatní
• Protože je objekt je příliš jasný nebo tmavý, nespadá do rozsahu
nastavení fotoaparátu. Znovu upravte nastavení.
Snímek je příliš světlý (Přepálení).
Na snímku se objevuje rozmazání světla (duchové).
• Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu proniklo
nadměrné množství světla. Nasaďte ochranný kryt objektivu (prodává
se zvlášť).
145
Rohy snímku jsou příliš tmavé.
• Je-li použit jakýkoliv filtr či kryt, sejměte ho a zkuste snímek pořídit
znovu. Podle tloušťky filtru a nevhodného nasazení ochranného krytu
se filtr nebo kryt mohou částečně objevit na snímku. Optické
vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat příliš tmavé okraje
snímku (nedostatečné osvětlení).
Oči fotografované osoby jsou červené.
• Aktivujte funkci redukce jevu červených očí (str. 76).
• Přistupte blíže k osobě a fotografujte ji s bleskem v jeho dosahu
(str. 76).
Na displeji LCD se zobrazí body a zůstanou zde zobrazeny.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (str. 5).
Snímek je rozmazaný.
• Snímek byl pořízen na tmavém místě bez blesku a to mělo za následek
chvění fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ nebo blesk (str. 45,
74).
Stupnice EV b B v hledáčku bliká.
• Objekt je příliš jasný nebo příliš tmavý pro daný rozsah měření
fotoaparátu.
Prohlížení snímků
Fotoaparát nemůže přehrávat snímky.
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (str. 125).
• Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor
snímku nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání
na tomto fotoaparátu zaručit.
• Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte připojení USB (str. 123).
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (str. 103).
146
Mazání/editace snímků
Fotoaparát nemůže vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 100).
Omylem jste vymazali snímek.
• Jakmile jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Doporučujeme
chránit snímky, které nechcete vymazat (str. 100).
Nelze označit značkou DPOF.
• Značky DPOF na snímcích RAW nelze označit.
Počítače
Nevíte, zda je operační systém počítače kompatibilní s tímto
fotoaparátem.
• Viz „Doporučená konfigurace počítače“ (str. 119, 127).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zkontrolujte, je-li fotoaparát zapnutý.
• Když je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů
(str. 10) nebo použijte napájecí adaptér (prodává se zvlášť).
• Použijte kabel USB (přiložen) (str. 120).
• Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
• Nastavte [Spojení USB] na [Hrom.paměť] (str. 120).
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě
fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB
nebo jiných zařízení (str. 119).
• Fotoaparát připojte řádně k počítači přes rozhraní USB (str. 120).
• Řiďte se postupem kopírování předepsaným pro daný operační
systém (str. 121).
• Budete-li zapisovat snímky na paměťovou kartu formátované
počítačem, nebude zřejmě možné zkopírovat snímky do počítače.
Pořizujte snímky s paměťovou kartou naformátovanou fotoaparátem
(str. 110).
147
Ostatní
Nelze kopírovat snímky.
Snímek nelze přehrát v počítači.
• Používáte-li aplikaci „PMB“, viz příručka „PMB Help“.
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Po připojení USB se software „PMB“ nespustí automaticky.
• Spojení USB proveďte až po zapnutí počítače (str. 120).
Nevíte, jak používat software (přiložen).
• Viz nápověda nebo průvodce pro daný software.
Paměťová karta
Nelze vložit paměťovou kartu.
• Směr vkládání paměťové karty je nesprávný. Vložte ji správným
směrem (str. 18).
Nelze zaznamenávat na paměťovou kartu.
• Paměťová karta je plná. Vymažte nepotřebné snímky (str. 101).
• Je vložena nepoužitelná paměťová karta (str. 19).
Omylem jste zformátovali paměťovou kartu.
• Formátováním se vymažou všechna data na paměťové kartě. Data
nelze obnovit.
„Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem se
slotem „Memory Stick“.
• Není-li „Memory Stick PRO Duo“ podporována slotem „Memory
Stick“ v počítači, připojte k počítači fotoaparát (str. 120). Počítač
rozpozná „Memory Stick PRO Duo“.
Tisk
Viz také „Tiskárna kompatibilní s PictBridge“ (dále) ve spojení
s následujícími položkami.
148
Obraz má podivnou barvu.
• Při tisku snímků nahraných v režimu Adobe RGB pomocí tiskáren
sRGB, které nejsou kompatibilní s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
se snímky vytisknou s nižší úrovní intenzity (str. 87).
Na vytištěných snímcích jsou oba okraje ořezané.
• V závislosti na tiskárně se mohou ořezat okraje snímku vlevo, vpravo,
nahoře a dole. Zejména pokud tisknete snímek v poměru nastaveném
na [16:9], může se boční strana oříznout.
• Pokud tisknete snímky pomocí vlastní tiskárny, zrušte nastavení
ořezávání nebo bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom,
zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Pokud tisknete snímky v digitální fotolaboratoři, zeptejte se, zda
mohou vytisknout snímky bez ořezání obou okrajů.
Nelze tisknout snímky s datem.
• Pomocí „PMB“ lze tisknout snímky s datem (str. 132).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro překrývání dat na snímku. Protože
však snímky pořízené fotoaparátem obsahují informace o datu
záznamu, můžete tisknout snímky s překryvným datem, pokud
tiskárna nebo software rozpoznají informaci Exif. Na kompatibilitu
s informací Exif se zeptejte výrobce tiskárny nebo softwaru.
• Pokud tisknete snímky ve fotolaboratoři, lze snímky vytisknout
s datem, pokud o to požádáte.
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze, který je
přiložen k tiskárně, nebo se informujte u výrobce tiskárny.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard
PictBridge. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
splňuje standard PictBridge.
• Nastavte [Spojení USB] na [PTP] (str. 135).
• Odpojte a znovu připojte kabel USB. Pokud se na tiskárně objeví
chybové hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou
s tiskárnou.
149
Ostatní
Spojení nelze navázat.
Nelze tisknout snímky.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí
kabelu USB.
• Snímky RAW nelze vytisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo
snímky upravené v počítači se nemusí vytisknout.
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímky, které nemají zaznamenané údaje o datu/času, nelze
vytisknout s vloženým datem. Nastavte [Vložení data] na [Vypnuto]
a vytiskněte snímek znovu (str. 137).
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Odpojte kabel USB a znovu ho připojte, kdykoliv měníte formát
papíru poté, co byla tiskárna připojena k fotoaparátu.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte
nastavení fotoaparátu (str. 137) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Doba zrušení
tisku závisí na druhu tiskárny.
Ostatní
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho
zhruba hodinu, než ho znovu použijete (str. 155).
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí zpráva „Nastavit datum a čas?“.
• Fotoaparát byl po určitou dobu ponechán s téměř vybitou baterií
nebo bez bloku akumulátorů. Nabijte blok akumulátorů a znovu
nastavte datum (str. 21, 155). Jestliže se nastavení data ztrácí po
každém nabití bloku akumulátorů, poraďte se s prodejcem Sony nebo
s místním autorizovaným servisem Sony.
150
Počet snímků, které lze zapsat, neklesá nebo klesá po dvou.
• Důvodem je, že při fotografování snímků ve formátu JPEG se
kompresní poměr a velikost snímku po kompresi liší podle obsahu
snímku (str. 108).
Nastavení bylo resetováno, aniž by byla provedena operace
resetování.
• V době, kdy byl vypínač napájení nastaven na ON, byl vyjmut blok
akumulátorů. Při vyjímání bloku akumulátorů zkontrolujte, zda je
fotoaparát vypnutý a zda kontrolka přístupu nesvítí (str. 13, 32).
Fotoaparát nepracuje správně.
• Vypněte fotoaparát. Vyjměte blok akumulátorů a znovu ho vložte. Jeli používán napájecí adaptér (prodává se zvlášť), odpojte napájecí
kabel. Je-li fotoaparát zahřátý, nechte jej vychladnout, než se pokusíte
o nápravu. Pokud fotoaparát po provedení těchto úkonů nefunguje,
poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním autorizovaným servisem
Sony.
Bliká pět sloupků stupnice SteadyShot.
• Funkce SteadyShot nefunguje. Můžete fotografovat dál, ale funkce
SteadyShot nebude pracovat. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
Pokud stupnice SteadyShot i nadále bliká, poraďte se s prodejcem
Sony nebo s místním autorizovaným servisem Sony.
Na obrazovce se zobrazuje „--E-“.
• Vyjměte paměťovou kartu a opět ji zasuňte. Pokud tento postup
nevypne indikaci, zformátujte paměťovou kartu.
Ostatní
151
Varovná hlášení
Zobrazí-li se následující zprávy,
řiďte se níže uvedenými pokyny.
Nekompat. akumulátor.
Použijte správný model.
• Je použit nekompatibilní blok
akumulátorů (str. 14).
Nastavit datum a čas?
• Nastavte datum a čas. Pokud
jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali, dobijte interní
dobíjecí akumulátor (str. 21,
155).
Nedostatečné napájení.
• Pokusili jste se o [Režim
čištění] při nedostatečném
nabití akumulátoru. Vyměňte
blok akumulátorů nebo
použijte napájecí adaptér
(prodává se zvlášť).
Nelze použít “Memory Stick”.
Formátovat?
Nelze použít paměťovou
kartu SD. Formátovat?
• Paměťová karta byla
zformátována na počítači
a došlo k modifikaci formátu
souboru.
Zvolte [OK], pak paměťovou
kartu zformátujte. Paměťovou
kartu můžete použít znovu, ale
všechna předchozí data na ní
jsou vymazána. Dokončení
152
formátování může chvíli trvat.
Pokud se hlášení stále
objevuje, vyměňte paměťovou
kartu.
Chyba karty
• Je vložena nekompatibilní
karta nebo se nezdařilo
formátování.
Opět vložte “Memory Stick”.
Opět vložte paměťovou kartu
SD.
• S fotoaparátem nemůžete
používat vloženou paměťovou
kartu.
• Paměťová karta je poškozena.
• Povrch kontaktů paměťové
karty je znečištěný.
Paměťová karta SD
uzamčena.
• Používáte paměťovou kartu
s přepínačem ochrany proti
zápisu nastaveným do polohy
LOCK. Nastavte přepínač do
polohy k nahrávání.
Tento “Memory Stick” není
podporován.
• Použijte „Memory Stick“
dostupnou v tomto
fotoaparátu (str. 19).
Není vložen “Memory Stick”.
Závěrka je blokována.
Není vložena paměť. karta
SD. Závěrka je blokována.
• Není vložena paměťová karta
typu, který byl vybrán
přepínačem paměťové karty.
Vložte tuto paměťovou kartu
nebo změňte její typ pomocí
přepínače paměťové karty.
Zpracování...
• Pokud dlouhá expozice
provede redukci šumu, trvá to
zhruba stejnou dobu, po jakou
byla otevřena závěrka. Při této
redukci nelze dále
fotografovat.
Nelze zobrazit.
• Snímky zaznamenané jinými
fotoaparáty nebo snímky
modifikované počítačem se
nemusí vždy zobrazit.
Není objektiv. Spoušť
blokována.
Žádné snímky
• Na paměťové kartě není žádný
snímek.
• Pokusili jste se vymazat
chráněné snímky.
Nelze vytisknout.
• Pokusili jste se označit snímky
RAW značkou DPOF.
Inic. USB připojení
• Bylo vytvořeno spojení USB.
Neodpojujte kabel USB.
Zkontrolujte připojené
zařízení.
• Nelze navázat spojení
s PictBridge. Odpojte kabel
USB a znovu jej připojte.
Přehřátí fotoaparátu. Nechte
jej vychladnout.
• Fotoaparát se zahřál, protože
jste neustále fotografovali.
Vypněte napájení. Ochlaďte
fotoaparát a vyčkejte, až bude
znovu připraven
k fotografování.
Chyba fotoaparátu
Chyba systému.
• Vypněte napájení, vyjměte
blok akumulátorů a pak je
znovu vložte. Pokud se hlášení
objevuje často, poraďte se
s prodejcem Sony nebo
s místním autorizovaným
servisem Sony.
153
Ostatní
• Objektiv není správně nasazen
nebo není nasazen vůbec.
• Při připojování fotoaparátu
k hvězdářskému dalekohledu
či podobnému zařízení
nastavte režim záznamu na M.
Snímky chráněny.
Nelze zvětšit.
Nelze otočit snímek.
• Snímky zaznamenané jinými
fotoaparáty nelze zvětšit ani
pootočit.
Nezměněny žádné snímky.
• Pokoušeli jste se chránit
snímky nebo určité DPOF bez
změny specifikace těchto
snímků.
Nelze vytvářet složky
• Složka se jménem začínajícím
„999“ již na paměťové kartě
existuje. V tomto případě již
nelze vytvořit žádnou složku.
Tisk zrušen.
• Tisk byl zrušen. Odpojte kabel
USB nebo vypněte fotoaparát.
Nelze označit.
• Pokusili jste se označit snímky
RAW na obrazovce
PictBridge.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte snímek, který
chcete vytisknout, zda není
poškozen.
Tiskárna pracuje
• Zkontrolujte tiskárnu.
154
Upozornění
Nepoužívejte ani
neukládejte fotoaparát na
následujících místech:
• V extrémně teplém, suchém
nebo vlhkém místě.
Na místech, jako je automobil
zaparkovaný na slunci, se může
deformovat tělo fotoaparátu,
a to může způsobit jeho poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo
v blízkosti topného tělesa.
Tělo fotoaparátu se může zbarvit
nebo deformovat, a to může
způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným
vibracím.
• V blízkosti silného magnetického
pole.
• Na písčitých nebo prašných
místech.
Dbejte, aby do fotoaparátu
nepronikl písek ani prach. Může
dojít k poruše funkčnosti
fotoaparátu, v některých
případech neopravitelné.
Skladování
Fotoaparát je určen k použití za
teplot mezi 0 až 40 °C.
Fotografování za extrémně
nízkých nebo vysokých teplot se
nedoporučuje.
Sražená vlhkost
Přenesete-li fotoaparát
z chladného prostředí na teplé
místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost.
Tato sražená vlhkost může
způsobit poruchu funkčnosti
fotoaparátu.
Opatření proti srážení vlhkosti
Přenesete-li fotoaparát
z chladného prostředí na teplé
místo, uzavřete fotoaparát do
plastového sáčku a počkejte
nejméně hodinu, až se teplotou
přizpůsobí okolním podmínkám.
Pokud se objeví sražená
vlhkost
Vypněte fotoaparát a počkejte asi
hodinu, až se vlhkost odpaří.
Pokud se pokusíte fotografovat
s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
Interní dobíjecí baterie
Tento fotoaparát je vybaven
interní dobíjecí baterií, která
udržuje datum a čas i ostatní
nastavení bez ohledu na to, zda je
zapnuto napájení.
Tato dobíjecí baterie je průběžně
dobíjena během používání
155
Ostatní
Pokud fotoaparát nepoužíváte,
vždy nasaďte kryt objektivu nebo
kryt těla fotoaparátu. Při
nasazování krytu těla fotoaparátu
nejdříve vytřete všechen prach
zevnitř z krytu a až poté ho nasaďte
na fotoaparát. Když kupujete sadu
objektivu DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6
SAM, kupte také zadní kryt
objektivu ALC-R55.
Provozní teploty
fotoaparátu. I když budete
fotoaparát používat jen
krátkodobě, bude se postupně
vybíjet, a pokud fotoaparát
nebudete používat vůbec po dobu
3 měsíců, baterie se zcela vybije.
V takovém případě před použitím
fotoaparátu tuto dobíjecí baterii
nabijte.
I když tato dobíjecí baterie není
nabitá, můžete fotoaparát
používat, nebudete-li chtít
nahrávat datum a čas. Pokud
fotoaparát vynuluje nastavení na
výchozí hodnoty po každém dobití
baterie, je interní dobíjecí baterie
zřejmě vadná. Obraťte se na
prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Způsob nabíjení vnitřní dobíjecí
baterie
Do fotoaparátu vložte nabitý blok
akumulátorů, nebo fotoaparát
připojte pomocí napájecího
adaptéru (prodává se zvlášť)
k síťové zásuvce a nechte
fotoaparát nejméně 24 hodin
vypnutý.
Poznámky k nahrávání/
přehrávání
• Než se rozhodnete nahrát
neopakovatelné události,
vyzkoušejte nahrávání a ověřte,
že fotoaparát pracuje správně.
• Tento fotoaparát není odolný
proti prachu, stříkající vodě ani
ponoření do vody.
• Nedívejte se přes sejmutý
objektiv nebo hledáček do slunce
156
nebo do silného světla. Může
dojít k nevratnému poškození
zraku. Také to může způsobit
poškození fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát
v blízkosti zdrojů silných
radiových vln nebo záření. Je
možné, že fotoaparát pak nebude
nahrávat nebo přehrávat
správně.
• Používání fotoaparátu v prašném
nebo písečném prostředí může
způsobit závady.
• Jestliže dochází ke kondenzaci
par, před použitím fotoaparátu ji
odstraňte (str. 155).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům
ani úderům. Kromě poruch
funkce fotoaparátu to může
znemožnit nahrávání snímků,
výsledkem může být
nepoužitelná paměťová karta
nebo může dojít ke ztrátě
integrity dat snímků, jejich
poškození či ztrátě.
• Před použitím očistěte blesk.
Teplo vznikající při činnosti
blesku může způsobit zbarvení
nečistot na povrchu okénka
blesku nebo jejich přilepení na
povrch, čímž dojde k omezení
propustnosti světla.
• Fotoaparát, přiložené
příslušenství apod. ukládejte
mimo dosah dětí. Mohlo by dojít
ke spolknutí paměťové karty
apod. Pokud k takovému
problému dojde, vyhledejte
okamžitě lékaře.
Rejstrík
Rejstrík
Čísla
D
40segmentové měření se vzorem
plástve .................................. 138
Dálkové ovládání ....................... 92
Displej LCD ......................... 33, 97
Displej Nápovědy..................... 113
Dobíjení bloku akumulátorů ...... 10
A
Adobe RGB................................ 87
AF na 1 snímek .......................... 71
Auto prohlíž. ............................ 115
Auto vyp.hled........................... 115
Autom. blesk .............................. 74
Automatické zaostření ............... 67
Automatický program ................ 58
B
Barevný prostor.......................... 87
Bez červ.očí ............................... 76
Bezdrátový blesk........................ 77
Blesk vypnut ........................ 46, 74
Blesk vždy.................................. 74
Blok akumulátorů ................ 10, 13
Bodová ....................................... 80
E
Expozice..................................... 56
Eye-Start AF .............................. 69
F
Formátovat ............................... 110
Fotografování ............................. 46
Fotografování BULB ................. 65
Funkce SteadyShot..................... 44
H
Histogram................................... 99
Hledáček..................................... 38
Hloubka pole .............................. 56
I
C
Č
Iluminátor AF............................. 76
Image Data Converter SR ........ 130
Image Data Lightbox SR.......... 131
Indikátor zaostření...................... 68
Interval ....................................... 90
Interval blesku............................ 90
Číslo souboru ........................... 109
157
Rejstrík
Chránit ..................................... 100
Citlivost ISO .............................. 81
Clona .................................... 56, 59
J
O
Jas LCD ....................................115
Jazyk .........................................114
JPEG .........................................108
Objektiv ..................................... 16
Oblast AF................................... 72
Očnice ........................................ 24
Ohnisková vzdálenost .............. 140
Omezení chvění fotoaparátu ...... 43
Optim.dyn.rozs. ......................... 85
Ostrost........................................ 85
Otočit ......................................... 94
Ovládací tlačítko .................. 39, 40
OVLÁDÁNÍ HDMI................. 105
K
Kompenzace blesku....................79
Kompenzace expozice ................78
Kompresní poměr .....................108
Kondenzace vlhkosti ................155
Kontrast ......................................85
Krajina ........................................51
Krytka hledáčku..........................24
Kvalita ......................................108
Kvalita snímku..........................108
M
Makro .........................................52
„Memory Stick Duo“..................18
„Memory Stick PRO Duo“ .........18
MENU ........................................42
Množství expozice......................56
N
Nast.data/času .....................21, 114
Nast.DPOF................................133
Nast.ovladače............................112
Nastavení dioptrií .......................22
Nastavení hodin ..................21, 114
Název složky ............................109
Noční port/scéna .........................55
Nová složka ..............................110
158
P
Paměťová karta SD.................... 18
PictBridge ................................ 135
PMB ......................................... 132
Počet snímků, které je možné
nahrát ............................... 25, 26
Pomalá synchr............................ 74
Poměr stran .............................. 107
Portrét ........................................ 50
Prezentace .................................. 96
Priorita clony ............................. 59
Priorita rychlosti závěrky........... 61
Prohlížení snímku ...................... 93
Prohlížení snímků na obrazovce
televizoru ............................. 103
Protiprachová funkce ................. 28
Průběžné AF .............................. 71
Průběžné snímání....................... 88
Průběžné snímání v intervalu..... 90
Přednastavené vyvážení bílé...... 82
Přehled snímků .......................... 95
Přepínač paměťové karty ........... 18
T
R
Tisk................................... 133, 135
Tlačítko Fn ................................. 39
Ramenní popruh......................... 23
RAW ................................ 108, 130
Redukce šumu.......................... 111
Resetovat.................................. 117
Režim aut.zaost. ......................... 71
Režim blesku.............................. 74
Režim čištění.............................. 28
Režim expozice.......................... 56
Režim měř. exp. ......................... 80
Režim pohonu ............................ 88
Režim zaostření.......................... 71
RŠ při vys.ISO ......................... 111
RŠ u dl.exp............................... 111
Ruční expozice........................... 63
Ruční zaostření .......................... 73
Rychlost závěrky.................. 56, 61
S
Úspor.režim.............................. 113
V
Velikost obr.............................. 107
Verze ........................................ 116
Vícesegmentové ......................... 80
Vlastní nast................................. 85
Vlastní vyvážení bílé.................. 83
Vložení data ............................. 134
Vstup pro napájení DC IN ......... 32
Výběr scény................................ 49
Vybrat složku ........................... 110
Vymazat ................................... 101
Vysokorychlostní
synchronizace......................... 38
Vyvážení bílé ............................. 82
Z
Zaostření..................................... 67
Zámek zaostření ......................... 70
Západ slunce .............................. 54
Zobr. přehr. ................................ 93
Zobrazení barvy ....................... 113
Zpola stisknutá spoušť ............... 47
Zvětšený snímek ........................ 94
Zvukové signály ....................... 113
159
Rejstrík
Samospoušť................................ 89
Se zdůr. středem......................... 80
Snímače oka ............................. 115
Specifikace............................... 138
Spojení USB .................... 120, 136
Sportovní akce ........................... 53
Stupnice EV ......................... 64, 91
Světlo prostředí .......................... 91
Synchr. poz. ............................... 74
Sytost ......................................... 85
Ú
Download PDF

advertising