00GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
3-216-785-41 (1)
AV Center
Návod k obsluze
XAV-W1
© 2007 Sony Corporation
CZ
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Varování
Aby nedošlo k požáru nebo zasažení
elektrickým proudem, nevystavujte přístroj
dešti ani vlhkosti.
Neotevírejte skříňku přístroje, jinak může
dojít k zasažení elektrickým proudem.
Opravy svěřte pouze kvalifikovaným
servisním technikům.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických nástrojů u tohoto přístroje
zvyšuje riziko poškození zraku. Laserový paprsek
používaný v tomto CD/DVD přehrávači může
poškodit zrak, proto se nepokoušejte demontovat
skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze
kvalifikovaným servisním technikům.
Tento štítek je umístěn v dolní části rámu.
Varování - pokud nemá zapalování
vašeho vozidla polohu ACC
Nezapomeňte nastavit funkci pro automatické
vypnutí (Auto Off) (strana 43).
Po vypnutí přístroje se přístroj v nastaveném
čase automaticky zcela vypne, což zabraňuje
vybíjení akumulátoru.
Pokud není funkce pro automatické vypnutí
(Auto Off) nastavena, stiskněte při každém
vypnutí zapalování tlačítko (OFF) a podržte jej
tak dlouho, dokud nezmizí údaje z displeje.
Zrušení demonstračního režimu displeje - viz
strana 48.
Pokud po resetu přístroje z důvodu vypršení
časového limitu nebo chyby neprovedete
správné počáteční nastavení reproduktorů,
můžete tato nastavení překonfigurovat
v dalších nabídkách. Nastavení stavu připojení
reproduktorů - viz strana 34. Nastavení
poslechového místa - viz strana 33.
CAUTION : CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
Tento štítek je umístěn na vnitřním rámu
jednotky mechaniky
Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že
daný výrobek je zakázáno vyhazovat do běžného odpadu
domácnosti. Namísto toho jej odneste do sběrného dvora,
který se zabývá recyklací elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak hrozily při
nesprávné likvidaci výrobku. Recyklace materiálů pomáhá
chránit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci
tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost
zajišťující sběr domácího opadu nebo obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
Platí pro příslušenství: Dálkový ovladač
2
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Bezpečnost
Instalace
• Dodržujte místní dopravní předpisy, zákony
a směrnice.
• Za jízdy
– Nedívejte se na monitor a neovládejte přístroj,
protože by to mohlo rozptylovat vaši pozornost
a v důsledku toho by mohlo dojít k nehodě.
Jestliže chcete sledovat monitor nebo ovládat
přístroj, zaparkujte své vozidlo na bezpečném
místě.
– Nepoužívejte nastavovací nebo jakoukoliv
jinou funkci, která by mohla odvracet vaši
pozornost od řízení.
– Při couvání vozidla se z důvodu
bezpečnosti dívejte dozadu a sledujte
pozorně své okolí, a to i tehdy, když je
připojena zadní kamera. Nespoléhejte
se pouze na zadní kameru.
• Během ovládání
– Během provozu přístroje do něj nestrkejte
ruce, prsty nebo cizí předměty, jinak může
dojít ke zranění nebo poškození přístroje.
– Malé součásti udržujte mimo dosah dětí.
– Nezapomeňte si zapnout bezpečnostní pásy,
aby v případě náhlého pohybu vozidla nedošlo
ke zranění.
• Doporučujeme vám, abyste o instalaci tohoto
přístroje požádali kvalifikovaného technika nebo
servisního technika.
– Pokud se pokusíte přístroj nainstalovat sami,
přečtěte si dodávanou příručku pro instalaci/
připojení a nainstalujte přístroj správným
způsobem.
– Při nesprávné instalaci může dojít k vybití
akumulátoru nebo ke zkratu.
• Pokud přístroj nefunguje správně, zkontrolujte
nejprve připojení - podle dodávané příručky pro
instalaci/připojení. Pokud je vše v pořádku,
zkontrolujte pojistku.
• Chraňte povrch přístroje před poškozením.
– Nevystavujte povrch přístroje působení
chemických látek jako jsou např. insekticidy,
spreje na vlasy, repelenty na hubení hmyzu,
atd.
– Nenechávejte gumové nebo plastové materiály
v dlouhodobém kontaktu s tímto přístrojem.
Jinak může dojít ke zhoršení povrchových
vlastností přístroje, nebo k deformaci.
• Při instalaci zajistěte, aby bylo připojení pevné.
• Během instalace musí být vypnuté zapalování.
Při instalaci přístroje se zapnutým zapalováním
by mohlo dojít k vybití akumulátoru nebo ke
zkratu.
• Během instalace dávejte pozor, abyste vrtákem
nepoškodili žádnou část vozidla (např. trubky,
hadičky, palivovou nádrž nebo elektroinstalaci) jinak může dojít k požáru nebo jiným nehodám.
Opatření pro prevenci před dopravní
nehodou
Obraz a funkce karaoke jsou k dispozici pouze
po zaparkování vozidla a zatažení parkovací
brzdy.
Pokud se během přehrávání videa nebo
v režimu karaoke začne vozidlo pohybovat,
obraz se po zobrazení níže uvedeného
upozornění automaticky přepne na tapetu.
Monitor připojený k zadnímu video výstupu
(REAR VIDEO OUT) je aktivní během doby,
kdy se vozidlo pohybuje.
Obraz na displeji se přepne na tapetu a režim
karaoke se deaktivuje, zdroj zvuku však budete
i nadále slyšet.
• „Video blocked for your safety.”
(Obraz byl z bezpečnostních důvodů
zablokován.)
• „KARAOKE function blocked.”
(Funkce KARAOKE byla
zablokována.)
• „Video and KARAOKE function
blocked for your safety.” (Obraz
a funkce KARAOKE byly
z bezpečnostních důvodů
zablokovány.)
Během řízení neovládejte přístroj a nesledujte
monitor.
3
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Obsah
Vítejte! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Přednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Autorská práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Disky, které lze přehrávat a symboly používané
v této příručce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Umístění a funkce ovládacích prvků . . . . . . . . . 10
Přístroj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kartový dálkový ovladač RM-X160. . . . . . . 12
Začínáme
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Provedení počátečního nastavení . . . . . 14
Příprava kartového dálkového
ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Základní operace
Přehrávání disků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Poslech rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zábava s prostorovým zvukem
Vytvoření ideálního pole pro vícekanálový
zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pokročilé operace — Disky
4
Používání funkcí PBC — Řízené přehrávání . . 21
Konfigurace nastavení zvuku. . . . . . . . . . . . . . . 21
Změna jazyka/formátu zvukového
doprovodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Přizpůsobení úrovně audio výstupu
— Úroveň disku DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uzamknutí disků — Rodičovský zámek . . . . . . 23
Aktivace rodičovského zámku . . . . . . . . . . . 23
Změna oblasti a úrovně ochrany filmů v této
oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . . . . . . 24
Přehrávání s přímým vyhledáváním . . . . . . . . . 25
Používání funkce karaoke . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Používání odlišných zdrojů signálu vpředu
a vzadu
— Zóna × Zóna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Výpis stop/obrázků/video souborů
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Výběr stopy/obrázku/video souboru . . . . . . . 27
Výběr typu souboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Konfigurace nastavení přehrávání pro disky Super
Audio CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Výběr vrstvy pro přehrávání . . . . . . . . . . . . . 28
Výběr kvality zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pokročilé operace — Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické ukládání — BTM (Naladění
nejsilnějších stanic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuální ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . .
RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) .
Výběr typu programu (funkce PTY) . . . . . .
Nastavení funkce CT (Časový signál) . . . . .
29
29
29
29
29
29
30
30
31
Nastavení zvuku
Výběr kvality zvuku — EQ7 . . . . . . . . . . . . . . 31
Přizpůsobení ekvalizační křivky
— Ladění EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Přizpůsobení zvukových charakteristik . . . . . . 32
Vícekanálový výstup dvoukanálových zdrojů signálu
— Pro Logic II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Optimalizace zvuku pro poslechové místo
— Intelligent Time Alignment . . . . . . . . . . . . 33
Přesné určení poslechového místa
— Ladění funkce Intelligent Time Alignment. 34
Konfigurace reproduktorů a nastavení hlasitosti 34
Vytvoření virtuálního středového
reproduktoru
— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nastavení stavu připojení reproduktoru . . . . 34
Přizpůsobení hlasitosti reproduktorů . . . . . . 35
Nastavení monitoru
Přizpůsobení úhlu monitoru . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrace dotykového panelu . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení obrazovky na pozadí . . . . . . . . . . . .
Nastavení tapety a vzoru se spektrálním
analyzátorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zachytávání obrázků pro tapetu . . . . . . . . . .
Výběr kvality obrazu
— Obrazový ekvalizér . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přizpůsobení kvality obrazu. . . . . . . . . . . . .
Výběr poměru stran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
36
37
37
38
38
Obecná nastavení
Nabídka DVD setup (Nastavení disku DVD). . 39
Základní operace v nabídce DVD setup. . . . 39
Nastavení jazyka pro zobrazení nebo zvukovou
stopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Audio-vizuální nastavení . . . . . . . . . . . . . . . 40
Nastavení rodičovského zámku . . . . . . . . . . 41
Nastavení režimu přehrávání . . . . . . . . . . . . 41
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Reset všech nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nabídka Setup (Nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Základní operace v nabídce Setup . . . . . . . . 42
Nastavení systému — System (Systém). . . . 43
Nastavení zvuku/reproduktorů — Sound
(Zvuk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nastavení obrazovky — Screen (Obrazovka). . 48
Nastavení přehrávání disku — Disc (Disk) . 49
Nastavení bezpečnostního kódu . . . . . . . . . . 50
Seřízení hodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Popis instalace a připojení najdete v dodávané
příručce pro instalaci/připojení
Používání volitelných zařízení
Externí audio/video zařízení . . . . . . . . . . . . . . .
Zadní kamera/navigační zařízení . . . . . . . . . . .
Zobrazení obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zadní kamery . . . . . . . . . . . . . . . .
Měnič CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otočný ovladač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
52
52
53
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Poznámky k LCD panelu . . . . . . . . . . . . . . . 54
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/JPEG/
DivX®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Soubory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Soubory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Soubory JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Soubory DivX® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vyjmutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Chybové displeje/Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . 60
Slovníček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Seznam jazykových kódů/kódů oblastí. . . . . . . 63
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Vítejte!
63
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili toto AV
centrum Sony. Před použitím tohoto přístroje si
prosím důkladně přečtěte tuto příručku
a uschovejte ji pro pozdější použití.
t strana 33
Z dvoukanálových zdrojů signálu se pomocí
moderního maticového dekodéru prostorového
zvuku s vysokou čistotou vytváří 5 výstupních
kanálů s plnou šířkou pásma.
Přednosti
Podrobné informace najdete na odkazovaných
stranách.
7palcový širokoúhlý VGA* TFT dotykový
monitor
1
Vyznačuje se intuitivním ovládáním dotykového
panelu, stejně jako vynikajícími barvami při
přehrávání videa s vysokým rozlišením
prostřednictvím našeho nejnovějšího procesoru
G-Processor*2.
Funkce zachytávání
t strana 37
Umožňuje zachytit a uložit až 4 obrázky z video
disku/disku s obrázky (nebo externího video
zařízení) a nastavit je jako tapetu.
Přehrávání disků DVD, VCD, Super Audio
CD, CD
t strana 8
Podpora různých formátů disků.
2000 souborů MP3, 2000 souborů WMA
Můžete přehrávat až 2 000 stop*3 nahraných na
disku DVD-R DL/DVD+R DL ve formátu MP3/
WMA.
Obnovení přehrávání pro více disků
t strana 41
Přístroj si pro max. 5 disků zapamatuje místo,
kde bylo zastaveno přehrávání a dokáže obnovit
přehrávání disku DVD VIDEO/VCD dokonce
i poté, co jste disk vysunuli.
Nový zvukový procesor Sony vytváří pomocí
digitálního zpracování signálu ve vozidle ideální
zvukové pole.
X-DSP obsahuje následující funkce.
t strana 31
7 přednastavených ekvalizačních křivek,
které lze dále upravovat laděním 7 různých
pásem.
t strana 33
Změna lokalizace zvuku zpožděním
zvukového výstupu z jednotlivých
reproduktorů, díky které budete mít pocit,
jako byste se nacházeli uprostřed zvukového
pole, ať už sedíte ve vozidle kdekoliv.
t strana 34
Vytvoření virtuálního středového
reproduktoru a simulace vícekanálového
zvukového pole bez středového
reproduktoru.
t strana 37
Obrazový odstín volitelný z přednastavených
hodnot podle osvětlení interiéru/okolí vozidla.
t strana 26
Umožňuje připojit mikrofon (není součástí
příslušenství), abyste si mohli užívat zábavy
s funkcí karaoke.
Pro prostorový zvuk jako např. Dolby Digital,
Pro Logic II, DTS surround, vícekanálový zvuk
na discích Super Audio CD, atd. Připojením
zesilovače a reproduktorů můžete vytvořit
5.1kanálový zvukový systém.
6
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Autorská práva
t strana 26
Umožňuje, abyste si současně vychutnávali
různé zdroje signálu v přední a zadní části
vozidla.
3 vstupy AV IN a vstup NAVI/CAMERA IN
t strana 51
3 vstupy AV IN umožňují zepředu připojit
(pomocí dodávaného prodlužovacího kabelu)
až 3 volitelná zařízení, jako je např. přenosný
přehrávač médií, herní konzola, apod.
Podrobné informace najdete v dodávané
příručce pro instalaci/připojení.
Vstup NAVI/CAMERA IN umožňuje připojení
buď zadní kamery nebo navigačního zařízení;
vstup lze odpovídajícím způsobem přepínat.
Pokud je vybrán vstup zadní kamery, její obraz
se automaticky zobrazí při rozsvícení světla
zpátečky.
*1 Zkratka pro Video Graphics Array
(800 × RGB × 480 = 1 152 000).
*2 Speciální procesor, který vytváří průhledné grafické
uživatelské rozhraní na obrazovce.
*3 V závislosti na délce stopy a vzorkovací frekvenci
záznamu.
Tento výrobek obsahuje technologii chráněnou
autorskými právy, která je chráněna patentovými
právy USA a dalšími právy na ochranu duševního
vlastnictví. Používání této technologie chráněné
autorskými právy musí být povoleno společností
Macrovision Corporation, a pokud společnost
Macrovision nepovolí něco jiného, je omezeno
výhradně na domácí či jinak omezené používání.
Pronikání do struktury zařízení nebo provádění
demontáže je zakázáno.
Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories
“Dolby,” “Pro Logic” a symbol
dvojitého písmene D jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci chráněné
patenty USA: 5 451 942; 5 956
674; 5 974 380; 5 978 762; 6
487 535 a dalšími vydanými
a projednávanými patenty USA nebo jinými
celosvětově platnými patenty. DTS a DTS Digital
Surround jsou registrované obchodní značky
a loga DTS logos a Symbol jsou obchodní značky
společnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows logo jsou
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo jiných zemích.
„DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” a „DVD+RW” jsou obchodní značky.
„DivX” a „DivX Certified” jsou
registrované obchodní značky nebo
obchodní značky společnosti DivX, Inc.
7
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Disky, které lze přehrávat a symboly používané v této příručce
Tento přístroj umí přehrávat různé typy video/audio disků.
Následující tabulka vám pomůže zjistit, zda je váš disk tímto přístrojem podporován a také to, jaké funkce
jsou pro daný typ disku k dispozici.
Symbol disku v příručce
Formát disku
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-R*1
DVD-R DL*1
(režim Video/režim VR)
VIDEO
DVD-RW*1
(režim Video/režim VR)
DVD+R*1
DVD+R DL*1
DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Super Audio CD
AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2
CD-R*2
CD-RW*2
*1 Lze rovněž ukládat audio soubory. Podrobné informace - viz strana 9.
*2 Lze rovněž ukládat video soubory/soubory obrázků. Podrobné informace - viz strana 9.
Poznámka
„DVD” se může v této příručce používat jako obecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW a DVD+R/
DVD+RW.
8
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Následující tabulka zobrazuje podporované kompresní formáty, typy jejich souborů a typy disků, na které
lze tyto soubory ukládat.
Dostupné funkce se liší v závislosti na formátu, bez ohledu na typ disku. Níže uvedené symboly formátu
se zobrazují vedle popisu funkcí dostupných pro daný formát.
Symbol formátu v příručce
Typ souboru
Typ disku, na který lze ukládat
Audio soubor MP3
DATA DVD
DVD-ROM
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
Audio soubor WMA
Soubor obrázku JPEG
Video soubor DivX®
DATA CD
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Tip
Podrobné informace o formátech komprese - viz strana 55.
Nepodporované typy disků
Následující disky nelze na tomto přístroji přehrávat.
• 8cm disky
• 12cm disky využívající pouze vnitřní 8cm datovou část (zbytek je průhledný)
• CD-ROM obsahující jiné soubory než MP3/WMA/JPEG/DivX®
• CD-G
• Photo-CD
• VSD (Video Single Disc)
• DVD-ROM obsahující jiné soubory než MP3/WMA/JPEG/DivX®
• DVD-RAM
• DVD-Audio
• Active-Audio (Data)
• SVCD (Super Video CD)
• CDV
• Disky vytvořené ve formátu Packet Write
Poznámka
V závislosti na podmínkách, ve kterých byl vytvořen záznam, se nemusí na tomto přístroji podařit přehrát ani
podporované disky.
Kód regionu
Systém regionů se používá z důvodu ochrany autorských práv
k software.
Kód regionu je umístěný v dolní části přístroje a v tomto přístroji lze
přehrát pouze disky DVD označené shodným kódem regionu.
Lze rovněž přehrávat disky DVD označené jako
ALL
.
Pokud se pokusíte přehrát jakýkoliv jiný disk DVD, zobrazí se na
displeji zpráva „Playback prohibited by region code.” (Přehrávání
není z důvodu regionálního omezení povoleno.). Na některých discích
DVD nemusí být kód regionu uveden, a přesto nelze tyto disky
v důsledku regionálního omezení přehrávat.
Kód regionu
9
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Umístìní a funkce ovládacích prvkù
Přístroj
1
SRC
OFF
CSTM
XAV-W1
2
3 45
Podrobné informace najdete na odkazovaných
stranách.
A Štěrbina pro disk (umístěná za předním
panelem) 15
Pro vložení disku.
B Tlačítko SRC (Zdroj) 14
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje signálu*
(Rádio/Disk/AUX).
C Tlačítko OFF (Vypnout) 14, 15, 21
Pro vypnutí napájení/zastavení zdroje
(stiskněte); úplné vypnutí (stiskněte a
podržte).
10
D Tlačítko CSTM (Podle uživatele) 44
Pro spuštění přiřazené funkce (některá z
následujících).
Capture (Zachytit): 37
Pro zachycení a uložení obrázku během
přehrávání videa/obrázků a jeho následné
nastavení jako tapety.
Screen (Obrazovka): 36
Pro přepnutí obrazovky na pozadí.
Picture EQ (Obrazový ekvalizér): 38
Pro výběr kvality obrazu.
6
7
8
9
Aspect (Poměr stran): 38
Pro výběr poměru stran obrazovky.
EQ7: 31
Pro výběr typu ekvalizéru (Xplod/Vocal
(Vokály)/Edge/Cruise/Space/Gravity/
Custom (Podle uživatele)/OFF (Vypnuto)).
Zone × Zone (Zóna x Zóna): 27
Pro aktivaci režimu Zóna × Zóna.
E Tlačítko Reset 14
F Okno displeje/dotykový panel
G Snímač signálu kartového dálkového
ovladače
H Tlačítka VOL (Hlasitost) –/+
Pro přizpůsobení hlasitosti.
I Tlačítko Z (Otevřít/Uzavřít) 15
Pro otevření/uzavření předního panelu/
vysunutí vloženého disku.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Displej na obrazovce
Když není vybrán žádný zdroj signálu:
1
2
5
A Tlačítko SOURCE LIST (Seznam
zdrojů) 18, 29, 52
Pro otevření seznamu zdrojů a změnu zdroje*
(Rádio/Disk/AUX).
3
4
6
* Pokud je ke svorkám BUS připojeno volitelné
zařízení (např. měnič CD nebo adaptér rozhraní pro
iPod XA-110IP), lze rovněž vybrat volitelné zařízení.
B Tlačítko SETUP (Nastavení) 42
Pro otevření nastavovací nabídky.
C Tlačítko DVD SETUP (Nastavení disku
DVD) 39
Pro otevření nastavovací nabídky disku DVD.
D
Tlačítko (Vypnout monitor)
Pro vypnutí monitoru a osvětlení tlačítek.
Chcete-li provést opět zapnutí, dotkněte se
kteréhokoliv místa na displeji.
E Název funkce na tlačítku CSTM 44
Indikuje název funkce právě přiřazené tlačítku
CSTM na přístroji.
F Zobrazení hodin 48
11
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Kartový dálkový ovladač RM-X160
1
OFF
ATT
qa
AUDIO
2
1
2
3
4
5
6
SUBTITLE
qs
ANGLE
7
8
9
CLEAR
3
0
MENU
TOP MENU
qd
4
qf
ENTER
5
6
7
8
9
qg
SCREEN
CAPTURE
qh
ZXZ
ZxZ
VOL
SRC
qj
qk
MODE
0
Kartový dálkový ovladač lze obecně používat pro
snadné ovládání ovladačů zvuku. Pro operace v
nabídce používejte dotykový panel. Podrobné
informace najdete na odkazovaných stranách. Před
použitím odstraňte izolační vrstvu (strana 14).
12
C Tlačítko CLEAR (Smazat)
Pro smazání vloženého čísla.
D Tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka)
Pro otevření hlavní nabídky na disku DVD.
A Tlačítko OFF (Vypnout) 14, 15, 21
Pro vypnutí napájení/zastavení zdroje
(stiskněte); úplné vypnutí (stiskněte a
podržte).
E Tlačítko m (Mikrofon)
Pro aktivaci režimu karaoke.
B Numerická tlačítka 21, 23, 25, 50
Disk:
Pro vyhledání titulu/kapitoly/stopy.
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
G Tlačítko u (Přehrávání/Pauza)
Pro spuštění/pozastavení přehrávání.
F Tlačítko Z×Z (Zóna × Zóna)
Pro aktivaci režimu Zóna × Zóna.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
H Tlačítka .m/M>
Disk:
Pro přeskočení kapitoly/stopy/scény/souboru
(stiskněte); rychlé přehrávání disku dozadu/
dopředu (stiskněte a na chvíli podržte); rychlé
přehrávání stopy dozadu/dopředu (stiskněte a
podržte).*1
Rádio:
Pro automatické naladění stanic (stiskněte);
manuální nalezení stanice (stiskněte a
podržte).
I Tlačítko SRC (Zdroj) 14
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje signálu*2
(Rádio/Disk/AUX).
*1 Funkce se liší v závislosti na disku (strana 16).
*2 Pokud je ke svorkám BUS připojeno volitelné zařízení
(např. měnič CD nebo adaptér rozhraní pro iPod
XA-110IP), lze rovněž vybrat volitelné zařízení.
*3 Když jsou použita dvě nebo více externích zařízení.
*4 Při přehrávání pomocí funkce PBC.
Poznámka
Pokud se přístroj vypne a displej zhasne, nelze jej
ovládat kartovým dálkovým ovladačem, jestliže
nejprve přístroj neaktivujete stiskem tlačítka (SRC) na
přístroji nebo vložením disku.
Tip
Podrobné informace o výměně baterie - viz „Výměna
lithiové baterie v kartovém dálkovém ovladači” na
straně 56.
J Tlačítko MODE (Režim)
Pro výběr pásma pro rádio (FM/MW/LW);
výběr externího zařízení*3.
K Tlačítko ATT (Ztlumit zvuk)
Pro ztlumení zvuku (pro zrušení této funkce
stiskněte toto tlačítko ještě jednou).
L Tlačítka pro nastavení přehrávání
disku DVD
(AUDIO) (Zvuk): 22
Pro změnu jazyka zvukového doprovodu/
formátu zvuku.
(U disků VCD/CD/MP3/WMA pro změnu
audio kanálu.)
(SUBTITLE) (Titulky):
Pro změnu jazyka titulků.
(ANGLE) (Úhel záběru):
Pro změnu úhlu pohledu.
M Tlačítko MENU (Nabídka)
Pro otevření nabídky na disku.
N Tlačítka </M/m/, (Kurzor)/ENTER
(Vložit)
Pro přesun kurzoru a použití nastavení.
O Tlačítko O (Zpět) 21
Pro návrat k předchozímu displeji; návrat do
nabídky na disku VCD*4.
P Tlačítko CAPTURE (Zachytit) 37
Pro zachycení a uložení obrázku během
přehrávání videa/obrázků a jeho následné
nastavení jako tapety.
Q Tlačítko SCREEN (Obrazovka)
Pro přepnutí obrazovky na pozadí.
R Tlačítka VOL (Hlasitost) +/–
Pro přizpůsobení hlasitosti.
13
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Začínáme
1
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje nebo po výměně
akumulátoru vozidla nebo změně připojení musíte
přístroj resetovat. Stiskněte tlačítko reset špičatým
předmětem (např. kuličkovým perem).
2
3
4
Tlačítko Reset
Poznámka
Stiskem tlačítka reset se vymaže nastavení hodin
a některý uložený obsah.
Provedení počátečního nastavení
Nastavte stav připojení středového
reproduktoru.
Pokud je středový reproduktor připojen,
dotkněte se „ON” (Zapnuto), pokud ne,
nastavte „OFF” (Vypnuto).
Nastavte stav připojení subwooferu.
Pokud je subwoofer připojen, dotkněte se
„ON” (Zapnuto), pokud ne, nastavte „OFF”
(Vypnuto).
Nastavte poslechové místo.
Pokud je vaše poslechové místo vpředu vlevo,
dotkněte se „Front L” (Vpředu vlevo), nebo,
pokud se sedíte vpředu vpravo, dotkněte se
„Front R” (Vpředu vpravo).
Dotkněte se „OK”.
Po dokončení nastavování se zobrazí seznam
zdrojů.
Toto nastavení můžete dále zkonfigurovat
v nastavovacích nabídkách.
Podrobné informace o nastavování stavu připojení
reproduktorů - viz „Nastavení stavu připojení
reproduktoru” na straně 34. Podrobné informace
o nastavování poslechového místa - viz
„Optimalizace zvuku pro poslechové místo —
Intelligent Time Alignment” na straně 33.
Poznámka
Pokud nastavíte položku „Center Speaker ON”
(Středový reproduktor zapnutý), aniž byste připojili
středový reproduktor, nebudou na výstupu vokály
a pokud nastavíte „Subwoofer ON” (Subwoofer
zapnutý), aniž byste připojili subwoofer, nebudou na
výstupu basy.
SRC OFF
Po resetu se zobrazí displej pro počáteční
nastavení reproduktorů.
Příprava kartového dálkového
ovladače
Před prvním použitím kartového dálkového
ovladače odstraňte izolační vrstvu.
Abyste mohli využívat různé zvukové funkce
tohoto přístroje, zajistěte, aby bylo pomocí
následujícího postupu provedeno správné
nastavení.
Pro přeskočení počátečního nastavení stiskněte
tlačítko (OFF)/(SRC) nebo vložte disk.
14
Poznámka
Jestliže po dobu 30 sekund neprovedete žádnou
operaci, displej pro počáteční nastavení automaticky
zmizí.
Pokud v průběhu nastavování neprovedete během 15
sekund žádnou operaci, nastavování se zruší.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Základní operace
Přehrávání disků
V závislosti na disku mohou být některé operace odlišné nebo omezené.
Podívejte se do návodu k obsluze dodávaného k disku.
1
Stiskněte tlačítko Z na přístroji.
Přední panel se automaticky otevře.
2
Vložte disk (stranou s potiskem
obrácenou nahoru).
Přední panel se automaticky uzavře a automaticky se
spustí přehrávání.
Pokud se zobrazí nabídka disku DVD
Dotkněte se displeje v požadovaném místě, aby se zobrazily ovládací prvky pro výběr položky.
Dotykem b/v/V/B přesuňte kurzor a pak se dotkněte „Enter” pro potvrzení.
Pokud se po dotyku displeje ovládací prvky nezobrazí, použijte kartový dálkový ovladač.
Pokud disk obsahuje soubory JPEG
Automaticky se spustí slide show.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko (OFF).
Vysunutí disku
1
2
Stiskněte tlačítko Z na přístroji.
Přední panel se automaticky otevře a disk se poté vysune.
Stiskem tlačítka Z na přístroji uzavřete přední panel.
OFF
Z
Poznámka
Po zaznění výstražného alarmu se přední panel automaticky uzavře.
O nabídce disku DVD
Disk DVD je rozdělen do několika sekcí, které vytváří obrazové nebo hudební dílo. Tyto sekce se nazývají
„tituly”. Když přehráváte disk DVD, který obsahuje několik titulů, můžete si vybrat požadovaný titul
prostřednictvím hlavní nabídky disku DVD. U disků DVD, které umožňují výběr položek jako je např.
jazyk titulků/zvukového doprovodu, vyberte tyto položky pomocí nabídky disku DVD.
pokračování na další straně t
15
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Displeje a ovládací prvky při přehrávání
U video disků/disků s obrázky se po dotyku displeje zobrazí následující displej.
U audio disků se během přehrávání zobrazuje následující displej.
A
B
H
CD
I
E
J
F
G
M
K L
N
O
P
Číslo
Položka
Q
R
S
Vysvětlení
A
Formát/Stav
přehrávání
Indikuje aktuální formát a stav přehrávání (N, X, atd.).
B
Číslo kapitoly/
titulu
Indikuje číslo aktuální kapitoly/titulu na disku DVD.
C
Čas přehrávání
Indikuje uplynulý čas přehrávání.*1
D
Formát zvuku
Indikuje aktuální formát zvuku pro disk DVD/DivX®. (strana 21)
E
AF/TA
Pro nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) při
příjmu RDS. (strana 30)
F
ATT
Dotkněte se pro ztlumení zvuku. Pro zrušení této funkce se dotkněte ještě jednou.
G
Aktivní funkce
Indikuje právě aktivní funkce (Pro Logic II, EQ7, karaoke, Zóna × Zóna nebo
opakované/náhodné přehrávání).
Dotkněte se pro přeskočení kapitoly/stopy/scény/obrázku/souboru.
H
./>
Dotkněte se a na chvíli podržte pro rychlé přehrávání video disku dozadu/dopředu; a pak
opakovaně pro přepnutí rychlosti (× 2 t × 12 t × 120 t × 2…)*2. Pro zrušení této
funkce se dotkněte u.
Dotkněte se a podržte pro rychlé přehrávání zvukové stopy dozadu/dopředu.
16
Během pauzy se dotkněte > a podržte jej pro zpomalené přehrávání video disku.
Pro zrušení této funkce uvolněte stisk tohoto tlačítka.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
I
u
J
Dotkněte se pro otevření nabídky režimu přehrávání, která obsahuje následující
položky.
• Repeat/Shuffle (Opakované/Náhodné přehrávání) (strana 24)
• KARAOKE (pouze přehrávání DVD/VCD/CD/MP3) (strana 26)
• DVD Level (Úroveň DVD) (pouze přehrávání DVD VIDEO) (strana 22)
PLAY MODE
(Režim přehrávání) • Sound (Zvuk) (pouze přehrávání VCD) (strana 22)
• Image Turn (Otočit obrázek) (pouze prohlížení JPEG): Dotkněte se pro otočení
obrázku doleva/doprava.
• Audio (Zvuk) (pouze přehrávání DivX®) (strana 22)
• Subtitle (Titulky) (pouze přehrávání DivX®): Dotkněte se opakovaně pro
vypnutí/výběr jazyka titulků.*3*4
K
Úroveň hlasitosti
Dotkněte se pro pozastavení/obnovení přehrávání po pozastavení.
Indikuje úroveň hlasitosti. Když je aktivována funkce ATT (Ztlumení zvuku), zobrazí
se
.
Dotkněte se pro otevření ovládací nabídky disku DVD, která obsahuje následující
položky.
• Audio (Zvuk): Dotkněte se opakovaně pro výběr jazyka/formátu zvukového
doprovodu. (strana 21)*3
• Subtitle (Titulky): Dotkněte se opakovaně pro vypnutí/výběr jazyka titulků.*3*4
• Angle (Úhel záběru): Dotkněte se opakovaně pro změnu úhlu záběru.*3
• Top Menu (Hlavní nabídka): Dotkněte se pro otevření hlavní nabídky na disku
DVD.*3
• Menu (Nabídka): Dotkněte se pro otevření nabídky na disku.*3
L
DVD CONTROL
(Ovládání disku
DVD)
M
Číslo stopy
Indikuje aktuální číslo stopy na disku VCD.*5
N
Video CD MENU
(Nabídka disku
Video CD)
Dotkněte se pro otevření nabídky na disku VCD.
O
Informace o disku
Indikuje název aktuální stopy/alba/interpreta na disku Super Audio CD/CD/MP3/
WMA, název aktuálního obrázku/alba na disku se soubory JPEG nebo název
aktuálního souboru/alba (složky) na disku se soubory DivX®.
P
Číslo stopy
Indikuje aktuální číslo stopy na disku Super Audio CD/CD.
Q
LIST (Seznam)
Dotkněte se pro výpis stop/obrázků/video souborů. (strana 27)
R
Číslo stopy/alba
Indikuje aktuální číslo stopy (souboru) a aktuální číslo alba (složky) na disku MP3/
WMA/JPEG/DivX®.
S
ALBUM (Album) –/
Dotkněte se pro přeskočení alba (složky).
+
*1 Během přehrávání souborů JPEG nebo disku VCD pomocí funkce PBC (Řízené přehrávání) se nezobrazuje žádná
indikace.
*2 Rychlost závisí na formátu nebo způsobu záznamu.
*3 V závislosti na disku nemusí být k dispozici.
*4 Když se zobrazí výzva ke vložení 4ciferného vstupu, zadejte jazykový kód (strana 63) požadovaného jazyka.
*5 Při přehrávání disku VCD pomocí funkce PBC (strana 21) se nezobrazuje žádná indikace.
Poznámka
Pokud disk obsahuje několik typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ souboru (audio/video/obrázek).
Podrobné informace o způsobu výběru typu souboru - viz „Výběr typu souboru” na straně 27.
Poznámka k souborům DivX®
DivX® je technologie komprese video souborů vyvinutá společností DivX, Inc. Tento výrobek je výrobkem
s oficiální certifikací DivX® Certified, který umí přehrát všechny verze formátu DivX® video (včetně DivX® 6) při
standardním přehrávání mediálních souborů DivX®.
Poznámky k přehrávání souborů JPEG
• Pokud je velký obrázek otočený, může jeho zobrazení trvat delší dobu.
• Není možno zobrazovat soubory JPEG v progresivním formátu.
17
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Poslech rádia
1
Dotkněte se „SOURCE LIST”
(Seznam zdrojů) a pak „TUNER”.
Zobrazí se displej pro příjem rádia.
2
Dotkněte se „BAND” (Pásmo).
Zobrazí se seznam pásem.
3
Dotkněte se požadovaného pásma (FM 1, FM 2, FM 3, MW nebo LW).
Dotykem „BAND” (Pásmo) uzavřete seznam pásem.
4
Proveďte naladění.
Automatické ladění
Dotkněte se ./>.
Jakmile přístroj naladí nějakou stanici, vyhledávání se zastaví. Opakujte tento postup tak dlouho,
dokud nenaladíte požadovanou stanici.
Manuální ladění
Dotkněte se opakovaně m/M tak, abyste naladili požadovanou frekvenci.
Pro souvislé přeskakování frekvencí se dotkněte m/M a podržte jej.
18
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Displej a ovládací prvky při příjmu rádia
Během příjmu rádia se zobrazuje následující displej.
A
D
Číslo
E
Položka
B
F
C
G H
Vysvětlení
A
Informace o stanici
Indikuje aktuální číslo pásma, číslo předvolby*1 nebo frekvenci*2/
stav.
B
AF/TA
Pro nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní
zpravodajství) při příjmu RDS. (strana 30)
C
ATT
Dotkněte se pro ztlumení zvuku. Pro zrušení této funkce se dotkněte
ještě jednou.
D
Zdroj
Indikuje aktuální zdroj.
E
Aktivní funkce
Indikuje právě aktivní funkce (Pro Logic II, EQ7 nebo Zóna × Zóna).
Dotkněte se pro otevření nabídky režimu přehrávání, která obsahuje
následující položky.
• Mono: Dotkněte se pro aktivaci monofonního režimu, pokud je
příjem v pásmu FM nekvalitní. Pro obnovení stereofonního
příjmu vyberte „OFF” (Vypnuto).
• Local (Místní stanice): Dotkněte se, jestliže chcete ladit pouze
stanice s nejsilnějším signálem. Pro ladění normálních stanic
vyberte „OFF” (Vypnuto).
• Regional (Regionální program) (strana 30)
• PTY LIST (Seznam typů programů) (strana 30)
F
PLAY MODE (Režim
přehrávání)
G
Úroveň hlasitosti
Indikuje úroveň hlasitosti. Když je aktivována funkce ATT (Ztlumení
zvuku), zobrazí se
.
H
PRESET LIST (Seznam
předvoleb)
Dotkněte se pro výpis uložených stanic, nebo uložení stanic.
(strana 29)
*1 Zobrazuje se pouze tehdy, když je přijímána stanice uložená v paměti.
*2 Během příjmu stanice s RDS se zobrazuje název programové služby. Podrobné informace - viz „RDS (Radio Data
System)” na straně 29.
Tip
Podrobné informace o dalších funkcích rádia - viz „Pokročilé operace — Rádio” na straně 29.
19
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Zábava s prostorovým zvukem
Vytvoření ideálního pole pro
vícekanálový zvuk
V této části je uveden příklad postupu pro
vytvoření ideálního pole pro vícekanálový
(5.1kanálový) zvuk. Podrobné informace najdete
na odkazovaných stranách.
2 Poslech dvoukanálových zdrojů
v podobě vícekanálového zvuku
x Pro přehrávání disků VCD/CD/MP3/AUX
nebo příjem rádia
1 Aktivujte režim Dolby Pro Logic II.
tstrana 33
2 Pokud není připojen středový reproduktor,
aktivujte funkci CSO.
tstrana 34
1 Příprava
1
Nastavte konfiguraci reproduktorů.
Nastavte stav připojení středového
reproduktoru a subwooferu.
t Počátečním nastavením (strana 14)
t Nastavením v nabídkách (strana 34)
2
Vyberte poslechové místo.
Výběr z přednastavených možností
t strana 33
Přesná kalibrace
t strana 34
3
Přizpůsobte hlasitost jednotlivých
připojených reproduktorů.
Upravte hlasitost jednotlivých reproduktorů
tak, abyste z poslechového místa slyšeli
stejnou úroveň.
3 Poslech vícekanálových zdrojů
x Pro přehrávání disků DVD/CD ve
vícekanálovém formátu (Dolby Digital,
DTS, atd.)
1 Pokud není připojen středový reproduktor,
aktivujte funkci CSO.
tstrana 34
x Přehrávání vícekanálové oblasti na
disku Super Audio CD
1 Nastavte položku „Super Audio CD Mode”
(Režim disku Super Audio CD) na „High
Quality” (Vysoká kvalita).
tstrana 28
Poznámka
Při nastavení na „High Quality” se deaktivují
nastavení HPF/LPF (strana 47).
t strana 35
4
Nastavte mezní frekvence předního/
zadního reproduktoru (HPF - Horní
propust) a subwooferu (LPF - Dolní
propust).
4 Přizpůsobení zvukových
charakteristik
t strana 47
Upravte následující položky podle svých
preferencí.
1
Nastavte EQ7*.
* Není k dispozici, je-li aktivována funkce CSO.
t strana 31
2
Upravte vyvážení levého-pravého
a předního-zadního kanálu
reproduktorů.
t strana 32
20
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Pokročilé operace — Disky
Tato kapitola obsahuje následující části.
• Speciální operace pro video*
t strana 21 až 24
• Společné operace pro video*/audio
t strana 24 až 27
• Speciální operace pro audio
t strana 28
* Včetně operací se soubory JPEG.
Používání funkcí PBC — Řízené
přehrávání
3
Dotkněte se „Play Video CD Without
PBC” (Přehrát disk Video CD bez
použití funkce PBC).
Spustí se přehrávání. Během přehrávání se
nabídka PBC nezobrazí.
Poznámky
• Položky v této nabídce a postupy ovládání se liší
v závislosti na disku.
• Během přehrávání pomocí funkce PBC se na
displeji pro přehrávání nezobrazují informace jako
např. číslo stopy, přehrávaná položka, atd.
• Během přehrávání bez použití funkce PBC není
k dispozici funkce pro obnovení přehrávání.
Tip
Pro obnovení při přehrávání pomocí funkce PBC
zastavte přehrávání stiskem tlačítka (OFF) a pak
stiskněte tlačítko u.
Konfigurace nastavení zvuku
Změna jazyka/formátu zvukového
doprovodu
OFF
Numerická
tlačítka
ENTER
O
AUDIO
ZXZ
Nabídka PBC usnadňuje interaktivní ovládání
během doby, kdy je přehráván disk VCD
podporující funkci PBC.
1
2
3
Spusťte přehrávání disku VCD
podporujícího funkci PBC.
Zobrazí se nabídka PBC.
Stiskem numerických tlačítek vyberte
požadovanou položku a pak stiskněte
tlačítko (ENTER).
Postupujte podle pokynů pro
interaktivní operace zobrazených
v nabídce.
U disků DVD můžete v případě, že je na disku
nahráno více stop v různých jazycích, změnit
jazyk zvukového doprovodu. U disků DVD/
DivX® můžete změnit formát zvukového
doprovodu při přehrávání disku nahraného ve více
zvukových formátech (např. Dolby Digital).
pokračování na další straně t
Pro návrat k předchozímu displeji stiskněte
tlačítko O.
Přehrávání bez použití funkce PBC
1
2
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(OFF).
Přehrávání se zastaví.
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení)
a pak záložky „Disc” (Disk).
Zobrazí se displej „Disc Setting 1” (Nastavení
disku 1).
21
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Změna audio kanálu
Pro disky DVD
1
Během přehrávání se dotkněte „DVD
CONTROL” (Ovládání disku DVD).
2
Opakovaně se dotkněte „Audio”
(Zvuk) tak, aby se zobrazil požadovaný
jazyk/formát zvukového doprovodu.
Jazyk zvukového doprovodu
Při přehrávání disku VCD/CD/MP3/WMA
můžete vybrat zvuk pravého nebo levého kanálu
a poslouchat jej prostřednictvím levého i pravého
reproduktoru. Možnosti jsou uvedeny níže.
Stereo: Standardní stereofonní zvuk (výchozí)
1/Left (1/Levý): Zvuk levého kanálu (monofonní)
2/Right (2/Pravý): Zvuk pravého kanálu (monofonní)
Pro disky VCD
1
Během přehrávání se dotkněte „PLAY
MODE” (Režim přehrávání) a pak se
opakovaně dotkněte „Sound” (Zvuk)
tak, aby se zobrazil požadovaný audio
kanál.
Audio kanál
Zvukový formát/čísla kanálů*
Jazyk zvukového doprovodu se přepíná mezi
dostupnými jazyky.
Když se zobrazí výzva ke vložení 4ciferného
vstupu, zadejte jazykový kód (strana 63)
požadovaného jazyka.
Když se stejný jazyk zobrazí dvakrát nebo
vícekrát, je na disku nahráno více zvukových
formátů.
* Název formátu a čísla kanálů se zobrazují
následujícím způsobem.
Příklad: Dolby Digital, 5.1kanálový
Zadní složka × 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Přední složka × 2 +
Středová složka × 1
Složka LFE × 1
Pro uzavření ovládací nabídky disku DVD se
dotkněte „DVD CONTROL” (Ovládání disku
DVD).
Pro soubory DivX®
1
Během přehrávání se dotkněte „PLAY
MODE” (Režim přehrávání) a pak se
dotkněte opakovaně „Audio” (Zvuk)
tak, aby se zobrazil požadovaný
zvukový formát.
Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se
dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání).
Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se
dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání).
Pro disky CD/MP3/WMA
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko (AUDIO) na
kartovém dálkovém ovladači tak, aby
se zobrazil požadovaný audio kanál.
Poznámka
V závislosti na disku nemusí být změna nastavení
zvuku možná.
Tip
Ovládání pomocí kartového dálkového ovladače
(opakovaný stisk tlačítka (AUDIO)) je rovněž
k dispozici u video disků.
Přizpůsobení úrovně audio
výstupu
— Úroveň disku DVD
Výstupní úroveň zvuku se liší v závislosti na
formátu záznamu. Pro snížení rozdílů v úrovni
hlasitosti mezi diskem a zdrojem můžete upravit
úroveň audio výstupu podle formátu záznamu.
Výchozí úroveň je nastavena pro formát PCM,
a úroveň pro formát Dolby Digital a DTS je
možno upravit nezávisle na výchozí úrovni.
22
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
1
Během přehrávání se dotkněte „PLAY
MODE” (Režim přehrávání) a pak
„DVD Level” (Úroveň disku DVD).
2
Dotykem okna „DVD Level” (Úroveň
disku DVD) nastavte „ON” (Zapnuto).
3
Opakovaným dotykem –/+ upravte
výstupní úroveň pro každou z položek
„Dolby Level” (Úroveň Dolby) a „DTS
Level” (Úroveň DTS).
Výstupní úroveň lze upravit po jednotlivých
krocích, v rozsahu –10 až +10.
Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se
dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání).
Uzamknutí disků
— Rodičovský zámek
*
* S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
v režimu VR.
2
Opakovaným dotykem
zobrazte
displej „Parental Control”
(Rodičovský zámek) a pak se dotkněte
„Lock/Unlock” (Uzamknout/
Odemknout).
Zobrazí se displej pro nastavení hesla.
3
Pomocí numerických tlačítek na
kartovém dálkovém ovladači zadejte
své heslo.
4
Pro potvrzení znovu zadejte pomocí
numerických tlačítek své heslo.
Nastavení je dokončeno.
Pro smazání vloženého čísla stiskněte tlačítko
(CLEAR) na kartovém dálkovém ovladači.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD).
Deaktivace rodičovského zámku
1
Zopakujte výše uvedené kroky 1 až 2.
Zobrazí se displej pro odemknutí rodičovského
zámku.
2
Dotykem numerických tlačítek zadejte
své aktuální heslo.
Zobrazí se zpráva „Parental control canceled.”
(Rodičovský zámek byl zrušen.) a rodičovský
zámek se deaktivuje.
Numerická
tlačítka
CLEAR
Máte možnost uzamknout disk nebo nastavit
omezení pro přehrávání podle předem určené
úrovně - např. věku diváka. Když přehráváte disk
DVD podporující funkci rodičovského zámku,
můžete zakázané scény zablokovat nebo nahradit
odlišnými scénami.
Aktivace rodičovského zámku
1
Během doby, kdy je přístroj vypnutý/
probíhá přehrávání disku DVD, se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení
disku DVD).
Zobrazí se nastavovací nabídka disku DVD.
Pro smazání zadaného čísla se dotkněte „Clear”
(Smazat).
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD).
Změna hesla
Deaktivujte rodičovský zámek a pak jej znovu
aktivujte pomocí nového hesla.
23
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Změna oblasti a úrovně ochrany
filmů v této oblasti
Opakované a náhodné přehrávání
Úrovně omezení je možno nastavit podle oblasti
a úrovně ochrany filmů v této oblasti.
1
Dotkněte se „DVD SETUP” (Nastavení
disku DVD) a pak se opakovaně
dotkněte
tak, aby se zobrazil
displej „Parental Control”
(Rodičovský zámek).
2
Dotkněte se „Area Select” (Výběr
oblasti).
Jestliže byl rodičovský zámek již aktivován,
zobrazí se displej pro zadání vašeho hesla.
Chcete-li změnit nastavení, zadejte své heslo.
Objeví se možnosti.
1
Během přehrávání se dotkněte „PLAY
MODE” (Režim přehrávání) a pak se
opakovaně dotkněte okna „Repeat”
(Opakované přehrávání) nebo
„Shuffle” (Náhodné přehrávání) tak,
aby se zobrazila požadovaná možnost.
Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání.
Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se
dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání).
3
4
Dotkněte se požadované oblasti, aby
se použila úroveň ochrany filmů v této
oblasti.
Když vyberete „Others” (Ostatní), vložte
pomocí numerických tlačítek kód oblasti
výběrem ze seznamu “Seznam kódů oblastí”
na straně 63.
Vybere se oblast a znovu se zobrazí displej
„Parental Control” (Rodičovský zámek).
Dotkněte se „Rating Level” (Úroveň
ochrany).
Objeví se možnosti.
Možnosti opakování a pořadí přepínání
jednotlivých disků/formátů jsou uvedeny níže.
Disk/Formát
Možnosti
OFF (Vypnuto)
Title (Titul): Opakuje aktuální
titul.
Chapter (Kapitola): Opakuje
aktuální kapitolu.
*1
OFF (Vypnuto)
Track (Stopa): Opakuje
aktuální stopu.
OFF (Vypnuto)
Track (Stopa): Opakuje aktuální
stopu.
Album: Opakuje aktuální
album.
OFF (Vypnuto)
Image (Obrázek): Opakuje
Čím nižší je číslo, tím přísnější je úroveň
omezení.
5
24
Dotkněte se požadované úrovně.
Nastavení je dokončeno.
aktuální obrázek.
Album: Opakuje aktuální
album.
OFF (Vypnuto)
File (Soubor): Opakuje aktuální
video soubor.
Album: Opakuje aktuální album
(složku).
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD).
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Možnosti náhodného přehrávání a pořadí
přepínání jednotlivých disků/formátů jsou
uvedeny níže.
Disk/Formát
*2
*1
Hledané položky se liší v závislosti na disku/
formátu následovně.
Disk/Formát
Možnosti
Položky
Title (Titul)*1: Spustí přehrávání
OFF (Vypnuto)
Title (Titul): Přehrává kapitoly
od vybraného titulu.
Chapter (Kapitola)*1: Spustí
přehrávání od vybrané kapitoly.
v aktuálním titulu v náhodném
pořadí.
*2
OFF (Vypnuto)
Disc (Disk): Přehrává stopy na
aktuálním disku v náhodném
pořadí.
Track (Stopa): Spustí
přehrávání od vybrané stopy.
OFF (Vypnuto)
Album: Přehrává stopy/
Image (Obrázek): Spustí
obrázky/video soubory
v aktuálním albu (složce)
v náhodném pořadí.
přehrávání od vybraného
obrázku.
File (Soubor): Spustí přehrávání
*1 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD verze 1.0/
1.1 nebo disku VCD verze 2.0 bez funkce PBC.
*2 S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v
režimu VR.
Pro návrat k normálnímu režimu přehrávání
vyberte „OFF” (Vypnuto).
Přehrávání s přímým vyhledáváním
od vybraného souboru.
*1 Hledané položky se liší v závislosti na parametrech
v nastavení disku DVD.
*2 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD bez
funkce PBC.
Nastavení hledané položky (pouze
DVD)
Položku (titul nebo kapitolu) hledanou během
přehrávání disku DVD lze nastavit předem v
nastavení disku DVD.
1
Numerická
tlačítka
2
ENTER
Z XZ
Umožňuje přímo vyhledat požadované místo
určením čísla titulu, čísla kapitoly, atd.
1
3
Během doby, kdy je přístroj vypnutý/
probíhá přehrávání disku DVD, se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení
disku DVD).
Zobrazí se nastavovací nabídka disku DVD.
Dotkněte se opakovaně
tak, aby se
zobrazil displej „Play Mode” (Režim
přehrávání) a pak se dotkněte „Direct
Search” (Přímé vyhledávání).
Dotkněte se „Title” (Titul) nebo
„Chapter” (Kapitola).
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD).
Během přehrávání zadejte pomocí
numerických tlačítek číslo položky
(stopy, titulu, atd.) a pak stiskněte
tlačítko (ENTER).
Přehrávání se spustí od začátku vybraného
místa.
25
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Používání funkce karaoke
K přístroji můžete připojit mikrofon (není součástí
příslušenství) a po nastavení přístroje do režimu
karaoke si můžete vychutnávat funkci karaoke
(zpěv doprovázený hudbou na disku).
Před spuštěním připojte ke konektoru vstupu MIC
na přístroji mikrofon.
1
Během přehrávání se dotkněte „PLAY
MODE” (Režim přehrávání) a pak
„KARAOKE”.
Zobrazí se nabídka režimu karaoke.
Poznámky
• Některé disky DVD/VCD/CD s funkcí karaoke mohou mít
hudební nástroje na jednom kanálu
a vokály na druhém kanálu, a můžete být požádáni
o výběr kanálu (Left - levý, Right - pravý nebo Stereo).
V takovém případě nastavte „Microphone ON” (Mikrofon
zapnutý) a opakovaným stiskem tlačítka (AUDIO) na
kartovém dálkovém ovladači nastavte kanál.
• Některé disky DVD/VCD/CD s funkcí karaoke mohou mít
ovládací nabídku, ve které můžete zrušit vokály, atd.
V takovém případě prosím postupujte podle pokynů na
disku.
• Když je režim karaoke aktivní, jsou vícekanálové zdroje
sloučeny do 2 kanálů, a deaktivují se následující funkce.
– EQ7 (strana 31)
– Pro Logic II (strana 33)
– Intelligent Time Alignment (strana 33)
– CSO (strana 34)
– HPF, LPF (strana 47)
– Výstup SUB OUT
• Funkce karaoke není k dispozici u disků ve formátu DTS.
Používání odlišných zdrojů signálu
vpředu a vzadu — Zóna × Zóna
2
Dotykem okna „Microphone”
(Mikrofon) nastavte „ON” (Zapnuto).
Aktivuje se mikrofon a efekty ozvěny.
Když je přehrávání zastaveno, je vstup MIC
deaktivován.
Pro návrat k normálnímu režimu přehrávání
vyberte „OFF” (Vypnuto).
Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se
dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání).
Zrušení vokálů
V nabídce režimu karaoke se dotkněte okna
„Vocal Cancel” (Zrušit vokály) pro nastavení
hodnoty „ON” (Zapnuto).
Umožňuje současně vychutnávat různé zdroje
signálu v přední a zadní části vozidla.
Volitelné zdroje pro tento přístroj (přední) a zadní
monitor (zadní) jsou uvedeny níže.
Front (Přední): Jakýkoliv zdroj.
Rear (Zadní): Disk vložený v tomto přístroji.
1
2
3
4
Přizpůsobení hlasitosti mikrofonu
V nabídce režimu karaoke se opakovaně dotkněte
–/+ v okně „MIC Volume” (Hlasitost mikrofonu).
Úroveň hlasitosti lze upravit po jednotlivých
krocích, v rozsahu 0 až 20.
Vložte disk pro přehrávání vzadu.
Vyberete zdroj pro přehrávání vpředu.
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení)
a pak záložky „Disc” (Disk).
Zobrazí se displej „Disc Setting 1” (Nastavení
disku 1).
Dotkněte se „Zone × Zone” (Zóna x
Zóna).
Objeví se možnosti.
Přizpůsobení ozvěny
V nabídce režimu karaoke se dotkněte okna
„Echo” (Ozvěna), abyste mohli vybrat
požadovanou úroveň.
Úroveň ozvěny lze upravit po jednotlivých
krocích, v rozsahu 1 až 6.
Pro zrušení ozvěny vyberte možnost „OFF”
(Vypnuto).
26
5
Dotkněte se „ON” (Zapnuto) pro
aktivaci režimu Zone × Zone.
Chcete-li ovládat zdroj vpředu, použijte
dotykový panel a tlačítka na přístroji.
Chcete-li ovládat zdroj vzadu, použijte kartový
dálkový ovladač.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Deaktivace režimu Zóna × Zóna
Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Disc” (Disk) c
„Zone × Zone” (Zóna x Zóna) c „OFF” (Vypnuto).
Poznámky
• Jakmile stisknete (OFF) na přístroji nebo na kartovém
dálkovém ovladači, režim Zóna × Zóna se deaktivuje.
• Během doby, kdy je režim Zóna × Zóna aktivní, budou
neaktivní následující tlačítka na kartovém dálkovém
ovladači: (SRC), (MODE), (ATT), (VOL) +/–,
(CAPTURE), (SCREEN), (CLEAR), numerická tlačítka,
m.
• Během doby, kdy je režim Zóna × Zóna aktivní, budou
deaktivovány následující funkce.
– EQ7 (strana 31)
– Balance/Fader (strana 32)
– Pro Logic II (strana 33)
– Intelligent Time Alignment (strana 33)
– CSO (strana 34)
– HPF, LPF (strana 47)
– Výstup SUB OUT
Tip
Pokud je funkce „Zone × Zone” (Zóna x Zóna)
přiřazena tlačítku (CSTM) na přístroji, proveďte
aktivaci/deaktivaci stiskem tohoto tlačítka. Podrobné
informace o postupu přiřazení funkce tlačítku (CSTM)
- viz strana 44.
Pro posunutí o úroveň výš se dotkněte
Chcete-li přetáčet stránku nahoru/dolů,
dotkněte U/u.
* Pouze během přehrávání MP3/WMA/JPEG/
DivX®.
2
Dotkněte se požadované stopy/
obrázku/video souboru.
Spustí se přehrávání vybrané stopy/obrázku/
video souboru.
Poznámka
Disky v měniči CD (pokud je připojený) nelze vypsat.
Výběr typu souboru
Pokud disk obsahuje více typů souborů, lze
přehrávat pouze vybraný typ souboru (audio/
video/obrázek). Pořadí priority přehrávání typů
souborů je ve výchozím stavu nastaveno na audio,
video a pak obrázky (pokud např. disk obsahuje
video soubory a soubory s obrázky, přehrají se
pouze video soubory). Můžete vybrat typ souboru
pro výpis a pak vybrat požadovaný soubor pro
přehrávání.
1
Během přehrávání se dotkněte „LIST”
(Seznam).
2
Pro zobrazení výpisu se dotkněte
ikony typu souboru.
Pro výpis souborů MP3 a WMA se dotkněte
.
Pro výpis souborů DivX® se dotkněte .
Pro výpis souborů JPEG se dotkněte
.
Dotkněte se požadovaného souboru.
Spustí se přehrávání vybraného souboru.
Výpis stop/obrázků/video
souborů — LIST
3
Výběr stopy/obrázku/video
souboru
.*
Přístroj umožňuje vypsat alba/složky/stopy/
obrázky/video soubory a vybrat požadovaný
objekt pro přehrávání. Tato funkce je užitečná
zejména u disků ve formátu MP3/WMA/JPEG/
DivX® obsahujících velké množství alb/stop, atd.
1
Během přehrávání se dotkněte „LIST”
(Seznam).
Zobrazí se seznam stop/obrázků/video souborů
na aktuálním disku/albu*/složce*.
27
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Objeví se možnosti.
Konfigurace nastavení přehrávání
pro disky Super Audio CD
Výběr vrstvy pro přehrávání
Některé disky Super Audio CD obsahují 2 vrstvy:
vrstvu Super Audio CD a vrstvu CD; přičemž
vrstva Super Audio CD je složena ze 2 oblastí:
dvoukanálová oblast a vícekanálová oblast.
A
C
B
D
A Vrstva CD
Vrstva, která je čitelná běžným CD
přehrávačem.
B Vrstva Super Audio CD
Vrstva s vysokou hustotou signálu.
C Dvoukanálová oblast
Oblast, ve které jsou nahrány dvoukanálové
stereofonní stopy.
D Vícekanálová oblast
Oblast, ve které jsou nahrány vícekanálové (až
5.1kanálové) stopy.
Pokud disk obsahuje na svých vrstvách různý
obsah, můžete si vybrat vrstvu (například za
účelem porovnání kvality zvuku).
Možnosti pro položku „Super Audio CD Layer”
(Vrstva Super Audio CD) jsou uvedeny níže.
Multi Channel (Vícekanálová): Přehrává
vícekanálovou oblast na vrstvě Super Audio CD.
2 Channel (Dvoukanálová): Přehrává
dvoukanálovou (stereo) oblast na vrstvě Super
Audio CD.
CD: Přehrává vrstvu CD.
1
2
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení),
záložky „Disc” (Disk) a pak
.
Zobrazí se displej „Disc Setting 2” (Nastavení
disku 2).
Dotkněte se „Super Audio CD Layer”
(Vrstva Super Audio CD).
3
Dotkněte se požadované možnosti.
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Poznámka
U disků Super Audio CD obsahujících pouze vrstvu
Super Audio CD se tato vrstva přehrává bez ohledu
na nastavení.
Výběr kvality zvuku
Tento přístroj umožňuje přepnutím vzorkovací
frekvence změnit kvalitu zvuku přehrávaných
disků Super Audio CD.
Možnosti pro „Super Audio CD Mode” (Režim
disku Super Audio CD) jsou uvedeny níže.
High Quality (Vysoká kvalita): Výstup
s frekvencí 176,4 kHz (vysoká kvalita zvuku).
Standard (Standardní): Výstup s frekvencí
44,1 kHz (kvalita zvuku standardního CD).
Postup nastavení je stejný jako při nastavení
vrstvy pro přehrávání (strana 28).
Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Disc” (Disk) c
„Super Audio CD Mode” (Režim disku Super
Audio CD) c „High Quality” (Vysoká kvalita)
nebo „Standard” (Standardní).
Poznámka
Když nastavíte „High Quality”, deaktivují se nastavení
funkcí EQ7 (strana 31), CSO (strana 34), Intelligent
Time Alignment (strana 33) a HPF/LPF (strana 47).
Pro aktivaci nastavte hodnotu „Standard”.
28
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Pokročilé operace — Rádio
Zobrazované položky
A
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Při ladění stanic za jízdy použijte funkci Best
Tuning Memory (BTM - Naladění nejsilnějších
stanic), aby nedošlo k dopravní nehodě.
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
1
2
Dotkněte se „SOURCE LIST” (Seznam
zdrojů) a pak „TUNER”.
Chcete-li změnit pásmo, dotkněte se „BAND”
(Pásmo) a pak vyberte požadované pásmo (FM
1, FM 2, FM 3, MW nebo LW).
Dotkněte se „PRESET LIST” (Seznam
předvoleb) a pak „BTM” (Naladění
nejsilnějších stanic).
Přístroj uloží stanice do seznamu předvoleb
v pořadí podle frekvence (P1 až P6).
Po uložení nastavení se ozve pípnutí.
Manuální ukládání
1
2
3
Nalaďte stanici, kterou chcete uložit
a dotkněte se „PRESET LIST”
(Seznam předvoleb).
Dotkněte se „Memory” (Paměť) a pak se
dotkněte čísla v seznamu (P1 až P6).
Na displeji se zobrazí číslo a potvrzovací okno.
Dotkněte se „Yes” (Ano).
Stanice se uloží.
C
B
A Číslo pásma, Číslo předvolby, Frekvence
(Název programové služby), RDS data, TA*1
B Zdroj, Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Zobrazení hodin
*1
*2
*3
*4
Během dopravních informací.
Během příjmu v pásmu FM.
Během příjmu RDS.
Během příjmu dopravního programu.
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (Alternativní frekvence)
Vyberete a přeladí na stanici s nejsilnějším
signálem v síti. Prostřednictvím této funkce
můžete během jízdy na velkou vzdálenost
nepřetržitě poslouchat stejný program, aniž byste
museli stejnou stanici manuálně přelaďovat.
TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní
program)
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejným číslem uložit jinou
stanici, bude dříve uložená stanice přepsána.
Poskytuje aktuální dopravní informace/
programy. Jakákoliv přijatá informace/program
přeruší aktuálně vybraný zdroj.
Tip
Když ukládáte stanici s RDS, ukládají se rovněž
nastavení AF/TA (strana 30).
PTY (Typy programů)
Příjem uložených stanic
Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu.
Vyhledává rovněž vybraný typ programu.
CT (Časový signál)
CT data z vysílání RDS nastavují hodiny.
1
Vyberte pásmo a pak se dotkněte položky
„PRESET LIST” (Seznam předvoleb).
2
Dotkněte se požadovaného čísla (P1 až
P6).
Poznámky
• V závislosti na zemi/regionu nemusí být všechny
funkce RDS k dispozici.
• RDS nebude fungovat v případě, že je signál příliš
slabý, nebo pokud naladěná stanice nevysílá RDS
data.
RDS (Radio Data System)
Přehled
Stanice v pásmu FM se službou Radio Data System
(RDS) vysílají současně s normálním programovým
signálem také neslyšitelné digitální informace.
29
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní
zpravodajství)
1
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„AF/TA”.
2
Dotkněte se okna „AF” nebo „TA” pro
nastavení „ON” (Zapnuto) nebo „OFF”
(Vypnuto).
Pro uzavření nabídky AF/TA se dotkněte položky
„AF/TA”.
Ukládání stanic s RDS s nastavením
AF a TA
Stanice s RDS můžete uložit na předvolby
společně s nastavením AF/TA. Pokud používáte
funkci BTM, ukládají se pouze stanice s RDS se
stejným nastavením AF/TA.
Pokud ukládáte stanice na předvolby manuálně,
můžete uložit na předvolby stanice s RDS i stanice
bez RDS s nastavením AF/TA pro každou
jednotlivě.
1 Nastavte funkci AF/TA a pak uložte stanici
pomocí BTM nebo manuálně.
Funkce Local Link (pouze Velká
Británie)
Tato funkce umožňuje zvolit jiné lokální stanice v
oblasti a to i tehdy, když nejsou uloženy v paměti
přístroje (pod numerickými tlačítky).
1 Během příjmu v pásmu FM se dotkněte
„PRESET LIST” (Seznam předvoleb) a pak
čísla (P1 až P6), pod kterým je uložena lokální
stanice.
2 Do 5 sekund se znovu dotkněte čísla lokální
stanice.
Opakujte tento postup tak dlouho, dokud
nenaladíte lokální stanici.
Výběr typu programu (funkce PTY)
1
Během příjmu stanice v pásmu FM se
dotkněte „PLAY MODE” (Režim
přehrávání) a pak „PTY LIST” (Seznam
typů programů).
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji seznam typů programů.
2
Dotkněte se požadovaného typu
programu.
Pro návrat na předchozí displej v seznamu/
pokračování dalším displejem v seznamu se
dotkněte
/ .
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
zvolený typ programu.
Přednastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Úroveň hlasitosti dopravního zpravodajství
můžete přednastavit tak, abyste jej nepřeslechli.
1 Opakovaným stiskem tlačítka (VOL) –/+ na
přístroji upravte úroveň hlasitosti.
2 Dotkněte se „AF/TA” a pak
.
Příjem nouzových hlášení
Jestliže je funkce AF nebo TA zapnutá, nouzová
hlášení automaticky přeruší aktuálně vybraný
zdroj.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program
— Regional
Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se
dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání).
Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního
programu, deaktivujte během příjmu v pásmu FM
tuto regionální funkci.
Dotkněte se „PLAY MODE” (Režim přehrávání)
a pak okna „Regional” (Regionální program)
a nastavte jej na „OFF” (Vypnuto).
Poznámka
Tato funkce nefunguje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
30
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Typy programů
News (Zprávy), Current Affairs (Nejnovější
události), Information (Informace), Sport
(Sport), Education (Vzdělávání), Drama
(Drama), Cultures (Kultura), Science (Věda),
Varied Speech (Různé programy
s mluveným slovem), Pop Music (Populární
hudba), Rock Music (Rock), Easy Listening
(Pohodová hudba), Light Classics M (Lehká
klasická hudba), Serious Classics (Vážná
klasická hudba), Other Music (Jiné hudební
styly), Weather & Metr (Počasí), Finance
(Finance), Children’s Progs (Dětské
programy), Social Affairs (Společenské
události), Religion (Náboženství), Phone In
(Programy s telefonickými vstupy posluchačů),
Travel & Touring (Cestování a turistika),
Leisure & Hobby (Volný čas a záliby), Jazz
Music (Jazzová hudba), Country Music
(Country hudba), National Music (Národní
hudba), Oldies Music (Oblíbená starší hudba),
Folk Music (Folk), Documentary
(Dokumentární programy)
Nastavení zvuku
Výběr kvality zvuku
— EQ7
Přístroj umožňuje, abyste si vybrali ekvalizační
křivku ze 7 typů hudby (Xplod, Vocal (Vokály),
Edge, Cruise, Space, Gravity a Custom (Podle
uživatele)).
1
2
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„SETUP” (Nastavení) a pak záložky
„Sound” (Zvuk).
Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení
zvuku).
Dotkněte se „EQ7”.
Objeví se možnosti.
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
1
Nastavte v nastavovacích nabídkách
„CT ON” (Časový signál zapnutý)
(strana 43).
Poznámky
• Funkce CT nemusí fungovat ani tehdy, když
přijímáte stanici s RDS.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
a skutečným časem může být určitá odchylka.
3
Dotkněte se požadované ekvalizační
křivky.
Nastavení je dokončeno.
Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte „OFF”.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Poznámky
• EQ7 nelze vybrat, je-li aktivován režim karaoke
(strana 26), Zóna × Zóna (strana 26) nebo když je
položka „Super Audio CD Mode” (Režim disku
Super Audio CD) nastavena na „High Quality”
(Vysoká kvalita) (strana 28).
• Když je aktivován EQ7, funkce CSO se přepne na
„OFF” (Vypnuto) (strana 34).
Tip
Pokud je funkce „EQ7” přiřazena tlačítku (CSTM) na
přístroji, vyberte ekvalizační křivku opakovaným
stiskem tohoto tlačítka. Podrobné informace o
postupu přiřazení této funkce tlačítku (CSTM) - viz
strana 44.
31
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Přizpůsobení ekvalizační křivky
— Ladění EQ7
Přizpůsobení zvukových
charakteristik
Možnost „Custom” (Podle uživatele) funkce EQ7
umožňuje vytvářet vlastní nastavení ekvalizéru.
Můžete upravit úroveň 7 různých pásem: 62 Hz,
157 Hz, 396 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz
a 16 kHz.
1
2
Vyvážení zvuku mezi levými a pravými
reproduktory („Balance”) a předními a zadními
reproduktory („Fader”) lze upravit podle vašich
preferencí. Můžete rovněž upravit úroveň
hlasitosti středového reproduktoru a subwooferu
(pokud jsou připojeny).
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„SETUP” (Nastavení), záložky
„Sound” (Zvuk), „EQ7” a pak
„Custom” (Podle uživatele).
1
Dotkněte se „Tune” (Ladit).
Zobrazí se displej pro ladění.
2
3
4
Dotykem +/– u jednotlivých frekvencí
upravte jejich úrovně.
Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích,
v rozsahu –8 až +8.
Chcete-li obnovit ekvalizační křivku
nastavenou od výrobce, dotkněte se „Reset”.
Dotkněte se „OK”.
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Tip
Můžete rovněž upravit další typy ekvalizéru.
3
.
4
5
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„SETUP” (Nastavení) a pak záložky
„Sound” (Zvuk).
Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení
zvuku).
Dotkněte se „Balance/Fader”
(Vyvážení levého-pravého/předníhozadního kanálu).
Zobrazí se displej pro nastavení.
Dotykem I/i upravte „Balance”
(Vyvážení levého-pravého kanálu).
Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích,
v rozsahu –10 až +10.
Dotykem U/u upravte „Fader”
(Vyvážení předního-zadního kanálu).
Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích,
v rozsahu –10 až +10.
Dotkněte se +/– u položky „Center”
(Středový reproduktor) a „Subwoofer”
a upravte jejich úrovně hlasitosti.*
* Lze nastavit pouze tehdy, když je středový
reproduktor připojen a nastaven na „Center
Speaker ON” (Středový reproduktor zapnutý)
(strana 34), a když je subwoofer připojen a
nastaven na „Subwoofer ON” (Subwoofer
zapnutý) (strana 34).
Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích,
v rozsahu –6 až +6.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Poznámka
Funkci „Balance/Fader” (Vyvážení levého-pravého/
předního-zadního kanálu) není možno vybrat během
doby, kdy je aktivní režim Zóna × Zóna.
32
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Vícekanálový výstup dvoukanálových
zdrojů signálu — Pro Logic II
Dolby Pro Logic II vytváří z dvoukanálových
zdrojů 5 výstupních kanálů s plnou šířkou pásma.
Tato funkce využívá moderní maticový dekodér
prostorového zvuku s vysokou čistotou, který
extrahuje prostorové vlastnosti originální
nahrávky, aniž by k nim přidával jakékoliv nové
zvuky nebo tónové zabarvení.
Možnosti režimu Pro Logic II jsou uvedeny níže.
Music (Hudba): Vytváří hluboký a široký
zvukový prostor pro stereofonní zvukové
záznamy.
Movie (Film): Poskytuje stereofonním televizním
show a všem programům zakódovaným ve
formátu Dolby Surround zlepšenou směrovost
zvukového pole, která se kvalitou blíží
diskrétnímu 5.1kanálovému zvuku.
1
2
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„SETUP” (Nastavení) a pak záložky
„Sound” (Zvuk).
Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení
zvuku).
Dotkněte se „Dolby Pro Logic II”.
Objeví se možnosti.
Optimalizace zvuku pro
poslechové místo
— Intelligent Time Alignment
Přístroj umí změnit lokalizaci zvuku zpožděním
zvukového výstupu z jednotlivých reproduktorů
tak, aby to vyhovovalo vaší poloze, a simulovat
přirozené zvukové pole navozující pocit, že se
nacházíte v jeho středu, ať už sedíte ve vozidle
kdekoliv.
Možnosti pro položku „Listening Position”
(Poslechové místo) jsou uvedeny níže.
Front L (Vpředu vlevo) (1):
Vpředu vlevo
Front R (Vpředu vpravo) (2):
Vpředu vpravo
Front (Vpředu) (3): Vpředu
uprostřed
All (Vše) (4): Uprostřed
vašeho vozidla
Custom (Podle uživatele):
Přesně zkalibrovaná pozice
(strana 34)
1
2
3
132
4
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„SETUP” (Nastavení) a pak záložky
„Sound” (Zvuk).
Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení
zvuku).
Dotkněte se „Listening Position”
(Poslechové místo).
Zobrazí se displej pro nastavení.
Dotkněte se požadované možnosti.
Pro deaktivaci režimu Pro Logic II vyberte „OFF”
(Vypnuto).
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Poznámky
• Tato funkce není k dispozici u disků Super Audio
CD, WMA, JPEG, DivX®, nebo disků ve formátu
Dolby Digital (jiných než dvoukanálových) nebo
formátu DTS.
• Režim Pro Logic II není možno vybrat, jestliže je
aktivní režim karaoke (strana 26) nebo Zóna × Zóna
(strana 26).
3
Dotkněte se požadované možnosti.
Nastavení je dokončeno.
Chcete-li funkci Intelligent Time Alignment
zrušit, vyberte „OFF” (Vypnuto).
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Poznámka
Funkci Intelligent Time Alignment nelze vybrat, je-li
aktivován režim karaoke (strana 26) nebo Zóna ×
Zóna (strana 26), nebo když je položka „Super Audio
CD Mode” (Režim disku Super Audio CD) nastavena
na „High Quality” (Vysoká kvalita) (strana 28).
.
33
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Přesné určení poslechového místa
— Ladění funkce Intelligent Time
Alignment
Konfigurace reproduktorů
a nastavení hlasitosti
Umožňuje přesně určit vaše poslechové místo
vzhledem k jednotlivým reproduktorům tak, aby
bylo zpoždění zvuku vůči posluchači správnější.
Vytvoření virtuálního středového
reproduktoru
— CSO
Před zahájením změřte vzdálenost mezi vaším
poslechovým místem a jednotlivými reproduktory.
Chcete-li si plně vychutnávat prostorový zvuk,
budete potřebovat 5 reproduktorů (levý/pravý
přední, levý/pravý zadní, středový) a 1 subwoofer.
Funkce CSO (Center Speaker Organizer)
umožňuje vytvořit virtuální středový reproduktor
a to i tehdy, když není tento reproduktor připojen.
1
2
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„SETUP” (Nastavení), záložky
„Sound” (Zvuk), „Listening Position”
(Poslechové místo) a pak „Custom”
(Podle uživatele).
1
Dotkněte se „Custom Edit” (Editace
uživatelského nastavení).
Zobrazí se displej pro nastavení.
2
3
4
Dotykem –/+ u jednotlivých
reproduktorů nastavte vzdálenost
mezi poslechovým místem a
reproduktory.
Vzdálenost lze upravit s krokem 2 cm,
v rozmezí 0 až 400 cm.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení, dotkněte
se „Reset”.
Dotkněte se „OK”.
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
3
Během přehrávání/příjmu se dotkněte
„SETUP” (Nastavení), záložky
„Sound” (Zvuk) a pak
.
Zobrazí se displej „Speaker Setting”
(Nastavení reproduktoru).
Dotkněte se „Center Speaker”
(Středový reproduktor).
Objeví se možnosti.
Dotkněte se „CSO”.*
* Pokud byla položka „Center Speaker” (Středový
reproduktor) dříve nastavena na „ON” (Zapnuto),
není možno funkci „CSO” vybrat.
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Poznámka
Vaše nastavení se použije až po dotyku položky „OK”.
.
Poznámky
• Funkci CSO nelze aktivovat, je-li aktivní režim karaoke
(strana 26) nebo režim Zóna × Zóna (strana 26), nebo když
je položka „Super Audio CD Mode” (Režim disku Super
Audio CD) nastavena na „High Quality” (Vysoká kvalita)
(strana 28).
• Když je aktivována funkce CSO, je nastavení ekvalizační
křivky přepnuto na „OFF” (Vypnuto) (strana 31).
• Položku „Center Speaker” (Středový reproduktor) nelze
během přehrávání/příjmu nastavit na „ON” (Zapnuto).
Nastavení stavu připojení reproduktoru
34
Prostřednictvím detekce stavu nastavení středového
reproduktoru a subwooferu provádí přístroj
odpovídající přizpůsobení možností nastavení. Pokud
je například stav připojení středového reproduktoru
nastaven na vypnuto, můžete aktivovat virtuální
středový reproduktor (strana 34), a pokud je nastaven
na zapnuto, můžete upravit jeho hlasitost, atd.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
1
2
Během doby, kdy je přístroj vypnutý,
se dotkněte „SETUP” (Nastavení),
záložky „Sound” (Zvuk) a pak
.
Zobrazí se displej „Speaker Setting” (Nastavení
reproduktoru). Zobrazí se nastavení stavu
připojení středového reproduktoru/subwooferu
provedené při počátečním nastavení (strana 14).
Dotkněte se „Center Speaker”
(Středový reproduktor) nebo
„Subwoofer” a pak „ON” (Zapnuto)
nebo „OFF” (Vypnuto).
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Nastavení monitoru
Přizpůsobení úhlu monitoru
Úhel monitoru můžete přizpůsobit tak, abyste na
monitor nejlépe viděli.
1
.
2
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení),
záložky „System” (Systém) a pak
Zobrazí se displej „Monitor Setting”
(Nastavení monitoru).
Dotkněte se „Monitor Angle” (Úhel
monitoru).
Zobrazí se displej pro nastavení.
.
Poznámka
Pokud nastavíte „Center Speaker ON” (Středový
reproduktor zapnutý), aniž byste připojili středový
reproduktor, nebudou na výstupu vokály a pokud
nastavíte „Subwoofer ON” (Subwoofer zapnutý), aniž
byste připojili subwoofer, nebudou na výstupu basy.
Přizpůsobení hlasitosti reproduktorů
Umožňuje upravit úroveň hlasitosti jednotlivých
připojených reproduktorů. Lze nastavit tyto
reproduktory: „Front R” (Pravý přední), „Front L” (Levý
přední), „Surround L” (Levý zadní), „Surround R”
(Pravý zadní), „Center*” (Středový) a „Subwoofer*”.
* Lze nastavit pouze tehdy, když je středový
reproduktor připojen a nastaven na „Center Speaker
ON” (Středový reproduktor zapnutý) (strana 34),
a když je subwoofer připojen a nastaven na
„Subwoofer ON” (Subwoofer zapnutý) (strana 34).
1
2
Během doby, kdy je přístroj vypnutý,
se dotkněte „SETUP” (Nastavení),
záložky „Sound” (Zvuk) a pak
.
Zobrazí se displej „Speaker Setting”
(Nastavení reproduktoru).
Dotkněte se „5.1ch Speaker Level”
(Úroveň reproduktoru pro 5.1 kanálů).
Zobrazí se displej pro nastavení.
3
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Kalibrace dotykového panelu
Kalibrace dotykového panelu je nutná v případě,
že dotyku pozice neodpovídá správná položka.
1
2
3
Dotykem –/+ upravte úhel.
Nastavení se uloží.
Monitor si zachová svůj úhel i po otevření a
uzavření předního panelu.
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení),
záložky „System” (Systém) a pak
Zobrazí se displej „Monitor Setting”
(Nastavení monitoru).
Dotkněte se „Touch Panel Adjust”
(Přizpůsobit dotykový panel).
Zobrazí se displej pro nastavení.
.
Dotkněte se reproduktoru a pak +/–
pro přizpůsobení úrovně.
Opakováním tohoto kroku upravte hlasitost všech
reproduktorů. Chcete-li obnovit výchozí nastavení,
dotkněte se „All Reset” (Resetovat vše).
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
3
Dotkněte se postupně cílů.
Kalibrace je dokončena.
35
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Chcete-li kalibraci zrušit, dotkněte se „Cancel”
(Zrušit).
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Nastavení tapety a vzoru se
spektrálním analyzátorem
Nastavení obrazovky na pozadí
Obrazovku na pozadí můžete zobrazit během
přehrávání zvuku. Můžete si vybrat ze 3 typů
(„Screen1” - Obrazovka 1, „Screen2” - Obrazovka
2 nebo „Screen3” - Obrazovka 3), přičemž každý
z nich obsahuje tapetu a vzor se spektrálním
analyzátorem.
Pokud je připojeno navigační zařízení a položka
„Input” (Vstup) je nastavena na „Navigation”
(Navigace), můžete jako obrazovku na pozadí
rovněž vybrat navigační displej („Navigation”)
(strana 45).
1
2
3
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení)
a pak záložky „Screen” (Obrazovka).
Zobrazí se displej „Screen Setting 1”
(Nastavení obrazovky 1).
Dotkněte se „Screen” (Obrazovka).
Objeví se možnosti.
Umožňuje změnit tapetu a vzor se spektrálním
analyzátorem nastavený v položkách „Screen1”
(Obrazovka 1), „Screen2” (Obrazovka 2)
a „Screen3” (Obrazovka 3).
Možnosti pro tapetu jsou uvedeny níže.
Wallpaper1 – 4 (Tapeta 1 - 4): Předem uložené
obrázky.
User1 – 4 (Uživatel 1 - 4): Zachycené obrázky
(strana 37).
All (Vše): Zobrazuje postupně všechny předem
uložené obrázky a zachycené obrázky.
User All (Uživatel vše): Zobrazuje postupně
všechny zachycené obrázky.
1
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení),
záložky „Screen” (Obrazovka) a pak
„Screen” (Obrazovka).
2
Dotkněte se „Screen1” (Obrazovka 1),
„Screen2” (Obrazovka 2) nebo
„Screen3” (Obrazovka 3) - podle toho
kam chcete uložit nové nastavení.
3
Dotkněte se „Edit” (Editovat).
Zobrazí se displej „Wallpaper Select” (Výběr
tapety).
4
Dotkněte se požadované tapety a pak
„OK”.
Chcete-li procházet možnosti, dotkněte se
„Prev v” (Předchozí) nebo „Next V” (Další).
Dotkněte se požadovaného vzoru se
spektrálním analyzátorem a pak „OK”.
Vyberte „OFF” (Vypnout) pro deaktivaci
spektrálního analyzátoru.
Nové nastavení se uloží pod vybranou
možností.
Toto nové nastavení se použije, když se
dotknete „SETUP” (Nastavení) pro uzavření
nastavovací nabídky.
Dotkněte se požadované možnosti.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Tip
Pokud je funkce „Screen” (Obrazovka) přiřazena
tlačítku (CSTM) na přístroji, přepněte obrazovku na
pozadí opakovaným stiskem tohoto tlačítka. Podrobné
informace o postupu přiřazení funkce tlačítku (CSTM)
- viz strana 44.
5
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
36
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Zachytávání obrázků pro tapetu
Mazání zachycených obrázků
Uložené obrázky můžete smazat.
1
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení),
záložky „Screen” (Obrazovka) a pak
„Wallpaper Delete” (Smazání tapety).
2
Dotkněte se obrázku, který chcete
smazat a pak .
Vybraný obrázek se objeví v pravé části
displeje za účelem potvrzení.
Opakováním tohoto kroku smažte další
obrázky.
Dotkněte se „OK”.
Zobrazí se potvrzovací displej.
Dotkněte se „Yes” (Ano).
Vybraný obrázek (obrázky) se smaže.
CAPTURE
3
Během přehrávání videa/obrázků můžete zachytit
obrázky a uložit je (až 4 obrázky), abyste je mohli
nastavit jako tapetu. Můžete rovněž zachytit
obrázek z externího video zařízení (pokud je
připojeno).
1
Spusťte přehrávání disku nebo
externího video zařízení.
2
U požadované scény/obrázku
stiskněte tlačítko (CAPTURE) na
kartovém dálkovém ovladači.
Zobrazí se potvrzovací displej.
4
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Výběr kvality obrazu
— Obrazový ekvalizér
Umožňuje vybrat kvalitu obrazu, která je vhodná
pro jas v interiéru vozidla.
Možnosti jsou uvedeny níže.
3
Pro uložení obrázku se dotkněte „Yes”
(Ano).
Obrázek se uloží do přístroje.
Poznámky
• Během ukládání obrázku přístroj nevypínejte, jinak
se obrázek nemusí uložit.
• Uložený obrázek je určen pouze k osobnímu použití.
Použití pro veřejné účely a účely přinášející zisk
vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Uložené obrázky se mohou od originálu lišit
poměrem stran, nebo se z důvodu komprese nebo
prodloužení nemusí správně zobrazit některé znaky.
Tip
Pokud je funkce „Capture” přiřazena tlačítku (CSTM)
na přístroji, stiskněte pro zachycení obrázku toto
tlačítko. Podrobné informace o postupu přiřazení
funkce tlačítku (CSTM) - viz strana 44.
Dynamic (Dynamická): Živý obraz s jasnými
a čistými barvami.
Theater (Kino): Pro zjasnění monitoru; vhodné
při sledování filmů při tmavém osvětlení.
Sepia (Sépiová hněď): Aplikuje na obraz sépiový
odstín.
Standard (Standardní): Standardní kvalita
obrazu.
Custom1, Custom2 (Podle uživatele 1, Podle
uživatele 2): Nastavení, které může uživatel
upravovat (strana 38).
1
2
Během přehrávání videa/obrázků se
dotkněte „SETUP” (Nastavení) a pak
záložky „Screen” (Obrazovka).
Zobrazí se displej „Screen Setting 1”
(Nastavení obrazovky 1).
Dotkněte se „Picture EQ” (Obrazový
ekvalizér).
Objeví se možnosti.
37
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
3
Dotkněte se požadované možnosti.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Výběr poměru stran
.
Tip
Pokud je funkce „Picture EQ” (Obrazový ekvalizér)
přiřazena tlačítku (CSTM) na přístroji, přepněte kvalitu
obrazu opakovaným stiskem tohoto tlačítka. Podrobné
informace o postupu přiřazení funkce tlačítku (CSTM)
- viz strana 44.
Přizpůsobení kvality obrazu
Možnosti „Custom1” (Podle uživatele 1) a
„Custom2” (Podle uživatele 2) funkce Picture EQ
umožňují vytvářet vlastní nastavení kvality obrazu
přizpůsobením odstínů obrazu.
1
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení),
záložky „Screen” (Obrazovka) a pak
„Picture EQ” (Obrazový ekvalizér).
2
Dotkněte se „Custom1” (Podle
uživatele 1) nebo „Custom2” (Podle
uživatele 2) a pak „Custom Edit”
(Editace uživatelského nastavení).
Zobrazí se displej pro nastavení.
Umožňuje změnit poměr stran obrazovky.
Možnosti jsou uvedeny níže.
Normal (Normální): Obraz
s poměrem stran 4:3 (normální
obraz).
Wide (Širokoúhlý): Obraz
s poměrem stran 4:3 zvětšený
k levému a pravému okraji
obrazovky, s odřezanými
horními a dolními přečnívajícími
částmi tak, aby byla zaplněna
celá obrazovka.
Full (Maximální): Obraz
s poměrem stran 16:9.
Zoom (Zoom): Obraz s
poměrem stran 4:3 zvětšený
k levému a pravému okraji
obrazovky.
1
2
3
Dotykem položky „Warm” (Teplé),
„Normal” (Normální) nebo „Cool”
(Studené) vyberte „Color Tone”
(Barevný odstín).
4
Dotykem +/– u položky „Brightness”
(Jas) a „Color” (Barva) upravte úrovně
těchto položek.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Poznámka
Kvalitu obrazu zadní kamery/navigačního zařízení
nelze přizpůsobit.
3
.
Během přehrávání videa se dotkněte
„SETUP” (Nastavení) a pak záložky
„Screen” (Obrazovka).
Zobrazí se displej „Screen Setting 1”
(Nastavení obrazovky 1).
Dotkněte se „Aspect Ratio” (Poměr
stran).
Objeví se možnosti.
Dotkněte se požadované možnosti.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
Poznámka
Poměr stran obrazovky zadní kamery/navigačního
zařízení nelze změnit.
Tip
Pokud je funkce „Aspect” (Poměr stran) přiřazena
tlačítku (CSTM) na přístroji, přepněte poměr stran
opakovaným stiskem tohoto tlačítka. Podrobné
informace o postupu přiřazení funkce tlačítku (CSTM)
- viz strana 44.
38
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Obecná nastavení
Pomocí následujících dvou nastavovacích nabídek
můžete konfigurovat různá nastavení.
• Nabídka DVD setup (Nastavení disku
DVD) (strana 39)
Umožňuje konfiguraci položek týkajících se
zejména přehrávání disků DVD.
Základní operace v nabídce DVD
setup
Položky v této nabídce můžete nastavit
následujícím postupem.
Např. při nastavení položky „Monitor Type” (Typ
monitoru) na „4:3 Pan Scan”.
1
Během doby, kdy je přístroj vypnutý/
probíhá přehrávání disku DVD, se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení
disku DVD).
Zobrazí se nastavovací nabídka disku DVD.
2
Dotkněte se
.
Zobrazí se displej „A/V Setting” (Nastavení A/V).
3
Dotkněte se „Monitor Type” (Typ
monitoru).
Objeví se možnosti.
4
Dotkněte se „4:3 Pan Scan”.
Nastavení je dokončeno.
• Nabídka Setup (Nastavení) (strana 42)
Umožňuje konfiguraci systémových položek.
Nabídka DVD setup (Nastavení
disku DVD)
Nastavovací nabídka disku DVD obsahuje
následující kategorie.
• Language Setting (Nastavení jazyka): Pro
nastavení jazyka nabídek, titulků, atd.
(strana 40).
• A/V Setting (Nastavení A/V): Pro přizpůsobení
zvuku/nastavení monitoru (strana 40).
• Parental Control (Rodičovský zámek): Pro
přizpůsobení nastavení rodičovského zámku
(strana 41).
• Play Mode (Režim přehrávání): Pro
přizpůsobení nastavení pro přehrávání
(strana 41).
• Reset DVD SETUP (Reset nastavení disku
DVD): Reset všech nastavitelných položek
v nabídce DVD setup (strana 41).
Chcete-li procházet možnosti (pouze když je to
potřeba), dotkněte se „Prev v” (Předchozí) nebo
„Next V” (Další). Pro návrat k předchozímu
displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se
dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD).
39
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení jazyka pro zobrazení nebo zvukovou stopu
Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Language Setting” (Nastavení jazyka) c
požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní
operace v nabídce DVD setup” na straně 39.
Položka
Účel
Menu (Nabídka)
Pro změnu jazyka nabídek disku.
Audio (Zvuk)
Pro změnu jazyka zvukové stopy.
Subtitle (Titulky)
Pro změnu jazyka titulků nahraných na disku.
Audio-vizuální nastavení
Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „A/V Setting” (Nastavení A/V) c požadovanou
položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce
DVD setup” na straně 39.
„z” indikuje výchozí nastavení.
Položka
Možnost
Audio DRC (Komprese
dynamického rozsahu zvuku)
Standard (Standardní) (z)
Pro výběr standardního nastavení.
Wide Range (Široký rozsah)
Pro navození pocitu přítomnosti na
živém vystoupení.
5.1ch Output (5.1kanálový
výstup)
5.1ch (5.1kanálů) (z)
Pro výstup 5.1kanálů.
Pro přepnutí způsobu výstupu
5.1kanálových zdrojů signálu.
Downmix (Sloučení kanálů)
Pro sloučení na 2 kanály.
Účel
*
Umožňuje poslouchat čistý zvuk při
nízké hlasitosti. Pouze pro disky
DVD podporující funkci Audio
DRC (Dynamic Range Control Řízení dynamického rozsahu).
16:9 (z)
Pro zobrazení širokoúhlého obrazu.
Vhodná volba, jestliže připojujete
přístroj k širokoúhlému monitoru nebo
monitoru s širokoúhlým režimem.
Monitor Type (Typ monitoru)
4:3 Letter Box
Pro zobrazení širokoúhlého obrazu
s pruhy v horní a dolní části obrazovky.
Vhodná volba pro připojení
k monitoru s obrazovkou s poměrem
stran 4:3.
Pro výběr poměru stran vhodného
pro připojený monitor.
(Poměr stran obrazovky tohoto
přístroje se rovněž mění.)
4:3 Pan Scan
Pro zobrazení širokoúhlého obrazu přes
celou obrazovku a automatické odřezání
částí, které se nevejdou na obrazovku.
* S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.
40
Poznámka
V závislosti na disku může být namísto režimu „4:3 Pan Scan” automaticky zvolen režim „4:3 Letter Box” a naopak.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení rodičovského zámku
*
Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Parental Control” (Rodičovský zámek) c
požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní
operace v nabídce DVD setup” na straně 39.
Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách.
Položka
Lock/Unlock (Uzamknout/
Odemknout) (strana 23)
Rating Level (Úroveň ochrany)
(strana 24)
Area Select (Výběr oblasti)
(strana 24)
Účel
Pro uzamknutí/odemknutí disku.
Pro nastavení úrovně omezení podle vybrané oblasti.
Pro nastavení standardu pro omezení podle oblasti.
* S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.
Nastavení režimu přehrávání
Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Play Mode” (Režim přehrávání) c požadovanou
položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce
DVD setup” na straně 39.
Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení.
Položka
Možnost
Účel
ON (Zapnuto) (z)
Pro uložení nastavení pro obnovení
přehrávání do paměti - pro max. 5 disků.
(Toto nastavení zůstane uloženo v
paměti i v případě nastavení na „OFF” Vypnuto.)
OFF (Vypnuto)
Nastavení pro obnovení přehrávání se do
paměti nebude ukládat.
Obnovení přehrávání je k dispozici
pouze pro aktuální disk v přístroji.
Playlist Play (Přehrávání
playlistu)
Original (Původní) (z)
Pro přehrávání původně nahraných
titulů.
(Pouze pro disky DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW v režimu VR)
Playlist
Pro přehrávání editovaného playlistu.
Direct Search (Přímé
vyhledávání) (strana 25)
Title (Titul)
Pro vyhledání titulu.
Pro nastavení vyhledávané položky pro
přehrávání s přímým vyhledáváním.
Chapter (Kapitola) (z)
Pro vyhledání kapitoly.
Multi Disc Resume (Obnovení
přehrávání pro více disků)
*
* Pouze disky DVD VIDEO.
Poznámka
Pokud se používá rodičovský zámek, nebude obnovení přehrávání fungovat. V takovém případě se po vložení
disku spustí přehrávání od začátku disku.
Reset všech nastavení
Všechna nastavení (s výjimkou nastavení rodičovského zámku) v nabídce disku DVD je možno resetovat.
Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Reset DVD SETUP” (Reset nastavení disku DVD) c
„Reset All Settings” (Reset všech nastavení) c „Yes” (Ano).
Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce DVD setup” na straně 39.
Poznámka
Během resetu přístroj nevypínejte (reset trvá několik sekund).
41
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nabídka Setup (Nastavení)
3
Dotkněte se
.
Zobrazí se displej „Screen Setting 2”
(Nastavení obrazovky 2).
4
Dotkněte se „Demo” (Demo režim).
Objeví se možnosti.
5
Dotkněte se „ON” (Zapnuto) nebo
„OFF” (Vypnuto).
Nastavení je dokončeno.
Tato nastavovací nabídka obsahuje následující
kategorie.
• System (Systém): Nastavení systému
(strana 43)
• Sound (Zvuk): Nastavení zvuku/reproduktorů
(strana 46)
• Screen (Obrazovka): Nastavení obrazovky
(strana 48)
• Disc (Disk): Nastavení přehrávání disku
(strana 49)
Základní operace v nabídce Setup
Položky v této nabídce můžete nastavit
následujícím postupem.
Např. při nastavení demo režimu
1
2
Během doby, kdy je přístroj vypnutý,
se dotkněte „SETUP” (Nastavení).
Zobrazí se nastavovací nabídka.
Dotkněte se záložky „Screen”
(Obrazovka).
Zobrazí se displej „Screen Setting 1”
(Nastavení obrazovky 1).
Chcete-li procházet možnosti (pouze když je to
potřeba), dotkněte se „Prev v” (Předchozí) nebo
„Next V” (Další).
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
42
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení systému — System (Systém)
Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „System” (Systém) c požadovanou kategorii c požadovanou položku c
požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce Setup” na
straně 42.
Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení.
System Setting (Nastavení systému)
Položka
Security Control (Řízení
bezpečnosti) (strana 50)
Možnost
Účel
–
–
–
–
Auto OFF (Automatické
vypnutí)
NO (Ne) (z)
Pro deaktivaci funkce pro
automatické vypnutí.
Automatické vypnutí po
uplynutí požadované doby po
vypnutí přístroje.
30 sec, 30 min,
60 min
Pro výběr požadované doby.
On (Zapnuto)
Pro aktivaci funkce CT
(Časový signál).
OFF (Vypnuto)
(z)
Pro deaktivaci funkce CT
(Časový signál).
Clock Adjust (Seřízení hodin)
(strana 50)
Libovolný stav.
CT (Časový signál) (strana 29,
31)
Stav přístroje
Monitor Setting (Nastavení monitoru)
Položka
Dimmer (Snížení jasu
displeje)
Možnost
Auto
(Automaticky)
(z)
Pro automatické snížení jasu
displeje při zapnutí světel.
(K dispozici pouze v případě,
že je připojen ovládací kabel
osvětlení.)
On (Zapnuto)
Pro snížení jasu displeje.
–
–
Pro změnu jasu displeje.
Monitor Angle (Úhel
monitoru) (strana 35)
Dimmer Level (Úroveň
snižování jasu)
Pro nastavení úrovně jasu, když
je aktivováno snížení jasu.
Účel
Stav přístroje
Libovolný stav.
(–5 ~ +5)
z: 0
Pro výběr úrovně.
–
–
Touch Panel Adjust
(Přizpůsobení dotykového
panelu) (strana 35)
pokračování na další straně t
43
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Key Setting (Nastavení tlačítek)
Položka
Možnost
Účel
ON (Zapnuto)
(z)
Pro aktivaci signalizace
operace.
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci signalizace
operace.
Capture
(Zachytit) (z),
Screen
(Obrazovka),
Picture EQ
(Obrazový
ekvalizér),
Aspect (Poměr
stran),
EQ7,
Zone × Zone
(Zóna x Zóna)
Pro výběr funkce pro přiřazení.
Rotary Commander
(Otočný ovladač)
Normal
(Normální) (z)
Pro použití v poloze nastavené
od výrobce.
Pro změnu směru ovládání
ovládacích prvků otočného
ovladače.
Reverse
(Opačný)
Pro použití na pravé straně
sloupku řízení.
ON (Zapnuto)
(z)
Pro zapnutí osvětlení tlačítek.
OFF (Vypnuto)
Pro vypnutí osvětlení tlačítek.
Stav přístroje
Beep (Pípnutí)
Custom Key (Uživatelské
tlačítko)
Pro přiřazení funkce tlačítku
CSTM na přístroji, aby bylo
možno danou funkci snadno
spouštět.
Key Illumination
(Osvětlení tlačítek)
Libovolný stav.
AUX Setting (Nastavení AUX)
Položka
Možnost
Účel
AUX 1 (strana 51)
Video (z)
Pro zobrazení obrazu
z připojeného zařízení.
Pro nastavení typu zařízení
připojeného ke svorkám AUX
IN 1, aby bylo možno
odpovídajícím způsobem
přepnout obrazovku na pozadí.
Audio (Zvuk)
Pro zobrazení tapety
a spektrálního analyzátoru na
displeji.
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci vstupu AUX.
AUX 2 (strana 51)
Video (z)
Pro zobrazení obrazu
z připojeného zařízení.
Pro nastavení typu zařízení
připojeného ke svorkám AUX
IN 2, aby bylo možno
odpovídajícím způsobem
přepnout obrazovku na pozadí.
Audio (Zvuk)
Pro zobrazení tapety
a spektrálního analyzátoru na
displeji.
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci vstupu AUX.
Video (z)
Pro zobrazení obrazu
z připojeného zařízení.
Audio (Zvuk)
Pro zobrazení tapety
a spektrálního analyzátoru na
displeji.
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci vstupu AUX.
AUX 3* (strana 51)
Pro nastavení typu zařízení
připojeného ke svorkám AUX
IN 3/BUS AUDIO IN, aby bylo
možno odpovídajícím
způsobem přepnout obrazovku
na pozadí.
Stav přístroje
Přístroj vypnutý.
44
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
No Signal Setting
(Nastavení při chybějícím
signálu)
Zobrazuje tapetu automaticky,
když není detekován žádný
externí video signál.
Wallpaper
(Tapeta) (z)
Pro automatické zobrazení
tapety.
Blank Screen
(Prázdná
obrazovka)
Pro zobrazení obrazovky při
chybějícím signálu (prázdná
obrazovka).
Přístroj vypnutý.
External Video Setting (Nastavení externího video signálu)
Položka
Input (Vstup) (strana 51)
Aktivuje video vstup z
připojené zadní kamery/
navigačního zařízení.
Color System (Systém barev)
Možnost
Účel
OFF (Vypnuto)
(z)
Pro deaktivaci tohoto vstupu.
Navigation
(Navigace)
Pro zobrazení obrazu
z navigace a výstup zvuku
z aktuálního zdroje.
Back Camera
(Zadní kamera)
Pro zobrazení obrazu ze zadní
kamery, když se rozsvítí světlo
zpátečky (nebo když je páka
řazení nastavena do polohy R
(zpátečka)).
PAL (z)
Pro nastavení systému PAL.
NTSC
Pro nastavení systému NTSC.
–
–
Stav přístroje
Libovolný stav.
(strana 51)
Pro změnu systému barev podle
připojené zadní kamery/
navigačního zařízení.
(Není podporován systém
SECAM.)
Back Camera Setting
(Nastavení zadní kamery)
(strana 52)
* Když je ke vstupu BUS CONTROL IN připojeno nějaké zařízení, zobrazí se namísto „AUX 3” zpráva „Sony BUS”
(Sběrnice Sony) a bude možno vybrat pouze možnosti „Video” a „Audio”.
45
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení zvuku/reproduktorů — Sound (Zvuk)
Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Sound” (Zvuk) c požadovanou kategorii c požadovanou položku c
požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce Setup” na
straně 42.
Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení.
Sound Setting (Nastavení zvuku)
Položka
EQ7 (strana 31)
Dolby Pro Logic II
(strana 33)
Možnost
Účel
OFF (Vypnuto) (z)
Pro zrušení ekvalizační křivky.
Xplod, Vocal
(Vokály), Edge,
Cruise, Space,
Gravity, Custom
(Podle uživatele)
Pro výběr ekvalizační křivky.
přizpůsobení ekvalizační
křivky.
OFF (Vypnuto) (z)
Pro deaktivaci režimu Pro
Logic II.
Music (Hudba)
Pro vytvoření hlubokého
a širokého zvuku pro
stereofonní audio záznamy.
Movie (Film)
Pro vylepšení zvukového pole
stereofonních televizních show
a všech programů
zakódovaných ve formátu
Dolby Surround.
Pro výstup dvoukanálových
zdrojů ve vícekanálovém
formátu.
Balance/Fader (Vyvážení
levého-pravého/předníhozadního kanálu) (strana 32)
Stav přístroje
Během přehrávání/
příjmu rádia.*1
Během přehrávání
disku DVD/VCD/
CD/MP3/příjmu
rádia.*1
Fader/Balance
(Vyvážení předníhozadního/levéhopravého kanálu):
(–10 ~ +10)
z: 0
Pro přizpůsobení úrovně.
Center/Subwoofer
(Středový
reproduktor/
Subwoofer):
(–6 ~ +6)
z: 0
OFF (Vypnuto) (z)
Pokud nechcete poslechové
místo nastavovat.
Front L (Vpředu
vlevo)
Pro nastavení dopředu
doleva.
Front R (Vpředu
vpravo)
Pro nastavení dopředu
doprava.
Front (Vpředu)
Pro nastavení dopředu
doprostřed.
All (Vše)
Pro nastavení do středu
vašeho vozidla.
Custom (Podle
uživatele)
Pro přesnou kalibraci
poslechového místa
(strana 34).
Během
přehrávání/příjmu
rádia.*1
Listening Position
(Poslechové místo) (strana 33)
Pro nastavení poslechového
místa tak, abyste měli pocit, že
se nacházíte uprostřed
zvukového pole, ať už ve
vozidle sedíte kdekoliv.
46
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Speaker Setting (Nastavení reproduktorů)
Položka
Možnost
Účel
Stav přístroje
Center Speaker (Středový
reproduktor) (strana 34)
CSO (z)
Pro aktivaci funkce Center
Speaker Organizer.
Během přehrávání/
příjmu rádia.*1
Pro nastavení stavu připojení
středového reproduktoru nebo
aktivaci funkce Center Speaker
Organizer.
OFF (Vypnuto)
Pro nastavení stavu připojení
na vypnuto.
Libovolný stav.
On (Zapnuto)
Pro nastavení stavu připojení
na zapnuto.
Přístroj vypnutý.
Subwoofer (strana 34)
ON (Zapnuto)
(z)
Pro nastavení stavu připojení
na zapnuto.
Nastavuje stav připojení
subwooferu.
OFF (Vypnuto)
Pro nastavení stavu připojení
na vypnuto.
LPF (Filtr dolní
propust):
80 Hz, 120 Hz
(z)
Pro výběr mezní frekvence.
HPF (Filtr horní
propust): OFF
(Vypnuto) (z)
Pokud se nemá frekvence
ořezávat.
HPF (Filtr horní
propust):
80 Hz, 120 Hz
Pro výběr mezní frekvence.
–
–
Crossover Filter (Dělicí
filtr)
Pro výběr mezní frekvence
předních/zadních reproduktorů
(HPF) a subwooferu (LPF).
Přístroj vypnutý.
Během přehrávání/
příjmu rádia.*2
5.1ch Speaker Level
(Úroveň reproduktoru pro
5.1kanálů) (strana 35)
Přístroj vypnutý.
*1 V závislosti na stavu dalších funkcí nemusí být konfigurace k dispozici. Podrobné informace najdete na odkazované
straně a podívejte se také do poznámek v pokynech.
*2 Není k dispozici, jestliže je aktivován režim karaoke (strana 26)/Zóna × Zóna (strana 26).
47
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení obrazovky — Screen (Obrazovka)
Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Screen” (Obrazovka) c požadovanou kategorii c požadovanou
položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce
Setup” na straně 42.
Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení.
Screen Setting 1 (Nastavení obrazovky 1)
Položka
Screen (Obrazovka)
(strana 36)
Možnost
Účel
–
–
–
–
Dynamic
(Dynamický) (z),
Theater (Kino),
Sepia (Sépiová
hněď),
Standard
(Standardní)
Pro výběr kvality obrazu.
Custom1,
Custom2 (Podle
uživatele 1, Podle
uživatele 2)
Pro přizpůsobení kvality
obrazu.
Full (Maximální)
(z),
Normal
(Normální),
Wide
(Širokoúhlý),
Zoom (Zoom)
Pro výběr poměru stran
obrazovky.
Stav přístroje
Libovolný stav.
Wallpaper Delete (Smazání
tapety) (strana 37)
Picture EQ (Obrazový
ekvalizér) (strana 37)
Aspect Ratio (Poměr stran)
(strana 38)
Během přehrávání
videa/obrázků.
Během přehrávání
videa.
Screen Setting 2 (Nastavení obrazovky 2)
Položka
Clock (Hodiny)
Pro zobrazení/skrytí zobrazení
hodin v pravém dolním rohu
displeje.
Button Color Select (Výběr
barvy tlačítka)
Pro změnu barvy tlačítka a
aktivaci efektů tlačítka.
Demo (Demo režim)
Možnost
Účel
ON (Zapnuto)
(z)
Pro zobrazení displeje
s hodinami.
OFF (Vypnuto)
Pro skrytí displeje s hodinami.
Color1 (z) ~
Color8 (Barva
1 - 8)
Pro výběr barvy tlačítka.
Effect (Efekty):
ON (Zapnuto)
(z), OFF
(Vypnuto)
Pro aktivaci/deaktivaci efektů
tlačítka.
ON (Zapnuto)
(z)
Pro aktivaci demo režimu.
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci demo režimu.
Stav přístroje
Libovolný stav.
Přístroj vypnutý.
48
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení přehrávání disku — Disc (Disk)
Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Disc” (Disk) c požadovanou kategorii c požadovanou položku c
požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce Setup” na
straně 42.
Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení.
Disc Setting 1 (Nastavení disku 1)
Položka
Zone × Zone (Zóna x
Zóna) (strana 26)
JPEG Slide Show (Slide
show souborů JPEG)
Play Video CD Without
PBC (Přehrávání disku Video
CD bez použití funkce PBC)
(strana 21)
Možnost
Účel
On (Zapnuto)
Pro aktivaci režimu Zóna ×
Zóna.
OFF (Vypnuto)
(z)
Pro deaktivaci režimu Zóna ×
Zóna.
5 sec (z),
10 sec, 20 sec,
40 sec
Pro výběr intervalu slide show.
Stav přístroje
Během přehrávání/
příjmu rádia.
Přístroj vypnutý.
–
–
Done (Hotovo)
Pro uzavření displeje.
DivX Video On Demand
(DivX video na vyžádání)
Zobrazuje registrační kód
tohoto přístroje. Další
informace najdete na
následující webové stránce:
http://www.divx.com/vod
Libovolný stav.
Disc Setting 2 (Nastavení disku 2)
Položka
Super Audio CD Mode
Možnost
Účel
(Režim disku Super Audio CD)
(strana 28)
High Quality
(Vysoká
kvalita) (z)
Pro nastavení vysoké kvality
zvuku.
Pro výběr kvality zvuku při
přehrávání disků Super Audio
CD.
Standard
(Standardní)
Pro nastavení standardní
kvality zvuku.
Multi Channel
(Vícekanálová)
(z)
Pro přehrávání vícekanálové
oblasti na vrstvě Super Audio
CD.
2 Channel
(Dvoukanálová)
Pro přehrávání dvoukanálové
(stereo) oblasti na vrstvě Super
Audio CD.
CD
Pro přehrávání vrstvy CD
(pokud existuje).
Super Audio CD Layer
(Vrstva Super Audio CD)
(strana 28)
Pro výběr přehrávané vrstvy
(oblasti) disku Super Audio
CD.
Stav přístroje
Přístroj vypnutý.
49
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Deaktivace bezpečnostní funkce
Nastavení bezpečnostního kódu
1
Zopakujte výše uvedené kroky 1 až 2.
Zobrazí se displej pro odemknutí bezpečnostní
funkce.
2
Dotykem numerických tlačítek vložte
bezpečnostní kód.
Zobrazí se potvrzovací displej.
Dotkněte se „Yes” (Ano).
Zobrazí se zpráva „Security canceled.”
(Zabezpečení zrušeno.) a bezpečnostní funkce
se deaktivuje.
Numerická
tlačítka
CLEAR
Tento přístroj disponuje bezpečnostní funkcí,
jejímž účelem je odradit zloděje. Jako
bezpečnostní kód vložte 4ciferné číslo.
Jestliže je bezpečnostní funkce aktivována, musíte
pro zapnutí přístroje po jeho instalaci do jiného
vozidla nebo po nabíjení akumulátoru vložit
bezpečnostní kód.
3
Aktivace bezpečnostní funkce
1
2
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení)
a pak záložky „System” (Systém).
Zobrazí se displej „System Setting” (Nastavení
systému).
Dotkněte se „Security Control” (Řízení
bezpečnosti).
Zobrazí se displej pro nastavení
bezpečnostního kódu.
Pro smazání vloženého čísla se dotkněte „Clear”
(Smazat).
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
Nastavení hodin
Hodiny používají 24hodinovou indikaci.
1
2
3
Stiskem numerických tlačítek na
kartovém dálkovém ovladači vložte
bezpečnostní kód.
4
Pro potvrzení znovu vložte stiskem
numerických tlačítek bezpečnostní
kód.
Nastavení je dokončeno.
3
Po zapnutí přístroje po jeho instalaci do jiného
vozidla nebo po nabíjení akumulátoru se zobrazí
výzva ke vložení 4ciferného kódu. Dotykem
numerických tlačítek vložte bezpečnostní kód.
50
Pro smazání vloženého čísla stiskněte tlačítko
(CLEAR) na kartovém dálkovém ovladači.
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
4
.
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení)
a pak záložky „System” (Systém).
Zobrazí se displej „System Setting” (Nastavení
systému).
Dotkněte se „Clock Adjust” (Seřízení
hodin).
Zobrazí se displej pro nastavení.
Nastavte hodiny a minuty.
Například pro nastavení 8:30 se dotkněte „0830”.
Dotkněte se „Start” (Spustit).
Nastavení je dokončeno.
Pro smazání vloženého čísla se dotkněte „Clear”
(Smazat). Pro návrat k předchozímu displeji se
dotkněte
.
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Používání volitelných zařízení
Externí audio/video
zařízení
Ke konektorům AUX IN 1, AUX IN 2 a AUX IN
3/BUS AUDIO IN na přístroji můžete připojit až 3
volitelná zařízení jako je např. přenosný přehrávač
médií, herní konzola, apod.
Výběr externího zařízení
1 Dotkněte se „SOURCE LIST” (Seznam zdrojů)
a pak „AUX”.
Zobrazí se displej AUX.
Nastavení typu zařízení
Nastavením typu (video nebo audio) jednotlivých
připojených zařízení můžete odpovídajícím
způsobem přepnout obrazovku na pozadí.
Pro nastavení typu během doby, kdy je přístroj
vypnutý, vyberte „SETUP” (Nastavení) c
„System” (Systém) c „AUX Setting” (Nastavení
AUX) c „AUX 1”, „AUX 2” nebo „AUX 3”
(zařízení) c „Video” nebo „Audio”.
Podrobné informace - viz strana 44.
Zadní kamera/navigační zařízení
Po připojení volitelné zadní kamery nebo
navigačního zařízení ke svorce NAVI/CAMERA
IN můžete zobrazovat obraz ze zadní kamery/
navigačního zařízení.
Zobrazení obrazu
2 Dotykem „AUX 1”, „AUX 2” nebo „AUX 3”
vyberte zařízení.
Ovládání se provádí prostřednictvím samotného
přenosného zařízení.
Přizpůsobení úrovně hlasitosti
Před spuštěním přehrávání zajistěte, aby byla
nastavena hlasitost jednotlivých připojených
zařízení.
Úroveň hlasitosti je společná pro „AUX 1”, „AUX
2” a „AUX 3”.
Poznámka
Pokud dojde ke zkreslení zvuku na vstupu AUX, může
být vstupní úroveň příliš vysoká. Zkontrolujte vstupní
úroveň pomocí měřiče úrovně v pravém dolním rohu
displeje.
Pokud měřidlo indikuje špičkovou hodnotu, snižte
vstupní úroveň.
1 Snižte hlasitost na přístroji.
2 Dotkněte se „SOURCE LIST” (Seznam zdrojů)
a pak „AUX”.
Zobrazí se displej AUX.
3 Spusťte přehrávání na přenosném zařízení
s průměrnou hlasitostí.
4 Nastavte na přístroji obvyklou hlasitost
poslechu.
5 Opakovaným dotykem –/+ v okně „AUX
Level” (Úroveň AUX) upravte úroveň.
Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích,
v rozsahu –6 až +18.
Pro zobrazení obrazu ze zadní kamery/
navigačního zařízení musíte aktivovat externí
video vstup.
Chcete-li provést aktivaci, vyberte „SETUP”
(Nastavení) c „System” (Systém) c „External
Video Setting” (Nastavení externího videa) c
„Input” (Vstup) c „Back Camera” (Zadní kamera)
nebo „Navigation” (Navigace).
Podrobné informace - viz strana 45.
Pro zobrazení obrazu z navigačního zařízení
vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Screen”
(Obrazovka) c „Screen” (Obrazovka) c
„Navigation” (Navigace).
Navigační displej se zobrazuje na obrazovce na
pozadí, a na výstupu je zvuk z aktuálního zdroje
signálu.
Podrobné informace - viz strana 36.
Obraz ze zadní kamery se objeví, když se rozsvítí
světlo zpátečky (nebo když je páka řazení
nastavena do polohy R (zpátečka)).
Poznámky
• Při couvání vozidla z bezpečnostních důvodů
pečlivě sledujte své okolí. Nespoléhejte se pouze na
zadní kameru.
• Obraz ze zadní kamery/navigačního zařízení se
nezobrazuje na zadním monitoru.
Nastavení systému barev
V závislosti na zadní kameře/navigačním zařízení
se může ukázat jako nezbytné přepnout systém
barev na NTSC nebo PAL.
Chcete-li provést přepnutí, vyberte „SETUP”
(Nastavení) c „System” (Systém) c „External
Video Setting” (Nastavení externího videa) c
„Color System” (Systém barev) c „NTSC” nebo
„PAL”.
Podrobné informace - viz strana 45.
51
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Měnič CD
Nastavení zadní kamery
s
Na obrazu ze zadní kamery můžete zobrazit
nastavitelné položky, která vám usnadní ovládání.
1
2
Dotkněte se „SETUP” (Nastavení),
záložky „System” (Systém) a pak
opakovaně
tak, aby se zobrazil
displej „External Video Setting”
(Nastavení externího videa).
Výběr měniče
1 Dotkněte se „SOURCE LIST” (Seznam zdrojů)
a pak „Changer” (Měnič).
Číslo alba/disku/měniče
Dotkněte se „Back Camera Setting”
(Nastavení zadní kamery).
Zobrazí se nastavitelné položky.
Marker
Consider the safety of your surroundings.
Mirrored
1
2
3
2 Dotkněte se „PLAY MODE” (Režim
přehrávání) a pak „Next Changer” (Další
měnič).
Opakujte tento krok tak dlouho, dokud se
nezobrazí požadovaný měnič.
Line Edit
Zobrazení značkovacích čar
Přeskakování alb a disků
Dotkněte se „Marker” (Značkovač).
Pro skrytí značkovacích čar se znovu dotkněte
položky „Marker” (Značkovač).
Dotkněte se následujících položek na displeji pro
přehrávání.
Pro přeskočení
Obrácení obrazu
alba*
Dotkněte se „Mirrored” (Zrcadlově obrácený).
Zobrazí se zrcadlově obrácený obraz.
Editace čar
1 Dotkněte se „Line Edit” (Editace čar).
Dotkněte se
ALBUM –/+.
alb - souvisle*
a podržte ALBUM –/+.
disku
DISC –/+.
disků - souvisle
a podržte DISC –/+.
* Když se přehrává MP3.
Consider the safety of your surroundings.
1 Edit
2 Edit
3 Edit
1
2
3
Reset
2 Vyberte čáru pro editaci.
Dotkněte se „1 Edit”, „2 Edit” nebo „3 Edit”
podle čáry, kterou chcete editovat.
3 Editujte čáru.
Pro zvětšení délky se dotkněte B b.
Pro zmenšení délky se dotkněte bB.
Pro přizpůsobení polohy se dotkněte V nebo v.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení, dotkněte
se „Reset”.
52
Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte
Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte
„SETUP” (Nastavení).
.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Opakované a náhodné přehrávání
1 Během přehrávání se dotkněte „PLAY MODE”
(Režim přehrávání) a pak se opakovaně
dotkněte okna „Repeat” (Opakované
přehrávání) nebo „Shuffle” (Náhodné
přehrávání) tak, aby se zobrazila požadovaná
možnost.
Vyberte
Pro přehrávání
Repeat Track
(Opakovat stopu)
aktuální stopy - opakovaně.
Repeat Album
(Opakovat album)*1
aktuálního alba - opakovaně.
Repeat Disc
(Opakovat disk)
aktuálního disku - opakovaně.
Shuffle Album
(Náhodně přehrát
album)*1
stop v aktuálním albu
v náhodném pořadí.
• Ovladač PRESET/DISC (Předvolba/Disk)
Funguje stejně jako ALBUM –/+ na displeji
nebo M/m na kartovém dálkovém ovladači
(zatlačte dovnitř a otočte).
• Ovladač VOL (Hlasitost)
Funguje stejně jako (VOL) –/+ na přístroji nebo
kartovém dálkovém ovladači (otočte).
• Ovladač SEEK/AMS (Vyhledat/AMS)
Funguje stejně jako ./> nebo m/M na
displeji nebo kartovém dálkovém ovladači
(otočte nebo otočte a podržte).
• Tlačítko DSPL (Displej)
Funguje stejně jako (SCREEN) na kartovém
dálkovém ovladači (stiskněte).
Změna směru ovládání
Směr ovládání ovládacích prvků je nastaven od
výrobce a je uveden níže.
stop na aktuálním disku
Shuffle Disc
(Náhodně přehrát disk) v náhodném pořadí.
Shuffle Changer
(Náhodně přehrát disk
v měniči)
Následující ovládací prvky na otočném ovladači
vyžadují odlišné ovládání než u přístroje.
Pro zvýšení
stop v aktuálním měniči
v náhodném pořadí.
Shuffle All (Náhodně stop ve všech měničích
přehrát vše)*2
v náhodném pořadí.
Pro snížení
*1 Když se přehrává MP3.
*2 Když jsou připojeny dva nebo více měničů CD.
Pokud potřebujete namontovat otočný ovladač na
pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit směr
ovládání.
1 Zatímco držíte stisknutý ovladač VOL,
stiskněte a podržte (SOUND).
Pro návrat k normálnímu režimu přehrávání
vyberte „OFF” (Vypnuto).
Otočný ovladač RM-X4S
Připevnění štítku
Připevněte indikační štítek v závislosti na tom, jak
namontujete otočný ovladač.
SOUND
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SOUND
Umístění ovládacích prvků
Příslušná tlačítka na otočném ovladači ovládají
stejné funkce jako tlačítka na displeji, kartovém
dálkovém ovladači nebo přístroji.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
53
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Pokud jste své vozidlo zaparkovali na přímé
sluneční světlo, nechte přístroj před jeho použitím
vychladnout.
• Automatická anténa se během provozu přístroje
automaticky vysune.
Kondenzace vlhkosti
Za deštivých dnů nebo v oblastech s velmi vysokou
vlhkostí může dojít uvnitř čoček a displeje tohoto
přístroje ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace
nastane, nebude přístroj správně fungovat. V takovém
případě prosím vyjměte disk a počkejte přibližně
hodinu, dokud se vlhkost nevypaří.
Zachování vysoké kvality zvuku
Dejte pozor, abyste přístroj nebo disky nepostříkali
džusem nebo jinými nealkoholickými nápoji.
Poznámky k LCD panelu
• Netlačte na LCD panel, aby nedošlo ke zkreslení
obrazu nebo poruše (tj. obraz se může začít
zobrazovat nejasně, nebo může dojít k poškození
LCD panelu).
• Nedotýkejte se LCD panelu jinak než prsty, jinak
může dojít k poškození nebo prasknutí LCD panelu.
• LCD panel čistěte pomocí suchého jemného
hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla jako např.
benzen, ředidla, běžně dostupné čisticí prostředky
nebo antistatické spreje.
• Nepoužívejte tento přístroj mimo teplotní rozsah 5 –
45 °C.
• Pokud své vozidlo zaparkujete na místě nízkou
nebo vysokou teplotou, nemusí se zobrazovat jasný
obraz. Monitor však není poškozený - po obnovení
normální teploty ve vašem vozidle bude obraz opět
jasný.
• Na monitoru se může objevit několik neměnných
bodů modré, červené nebo zelené barvy. Tyto body
se nazývají „jasné body (bright spots)” a mohou se
vyskytnout u jakéhokoliv LCD displeje. LCD panel
je výrobek vyrobený vysoce přesnou technologií,
který má 99,99 % svých segmentů ve funkčním
stavu. Je však možné, že malé procento (standardně
0,01 %) segmentů nebude svítit správně. To však
nebrání tomu, abyste si mohli vychutnávat obraz.
Poznámky k diskům
• Aby zůstal disk čistý, nedotýkejte se jeho povrchu.
Při manipulaci uchopte disk za jeho okraje.
• Když disky nepoužíváte, uchovávejte je v jejich
obalech nebo zásobnících na disky.
• Nevystavujte disky teplu/vysokým teplotám.
Nenechávejte disky v zaparkovaném vozidle nebo
na palubní desce/zadní desce.
• Nepřipevňujte k diskům štítky a nepoužívejte disky
s lepkavým inkoustem/zbytky lepidla. Takové disky
se mohou během používání přestat otáčet, což může
způsobit poruchu nebo zničení disku.
• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými štítky
nebo nálepkami.
V případě použití takových disků může dojít
k následujícím poruchám:
– Neschopnost vysunout disk (kvůli odloupnutí
štítku nebo nálepky a ucpání výsuvného
mechanismu).
– Neschopnost správně číst audio data (např.
přehrávání přeskakuje nebo nelze spustit
přehrávání) z důvodu tepelného smrštění nálepky
nebo štítku, které způsobí pokroucení disku.
• V tomto přístroji nelze přehrávat disky
nestandardních tvarů (např. srdce, čtverec, hvězda).
Jestliže se o to pokusíte, může dojít k poškození
přístroje. Nepoužívejte takové
disky.
• Před přehráváním očistěte disky
běžně dostupným čisticím
hadříkem. Povrch disku otírejte
od středu směrem ven. K čištění
nepoužívejte rozpouštědla jako
je např. benzen, ředidla, běžně
dostupné čisticí prostředky nebo
antistatické spreje určené pro
čištění analogových disků.
Poznámka k operacím přehrávání
disků DVD a VCD
Některé operace přehrávání disků DVD a VCD
mohou být záměrně nastaveny výrobcem software.
Protože tento přístroj přehrává disky DVD a VCD
podle jejich obsahu vytvořeného výrobcem záznamu,
nemusí být z tohoto důvodu některé funkce pro
přehrávání dostupné. Podívejte se rovněž do pokynů
dodávaných k diskům DVD nebo VCD.
54
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Poznámky k diskům DATA CD a
DATA DVD
• Některé disky DATA CD/DATA DVD se nemusí
(v závislosti na zařízení použitém pro záznam nebo
stavu disku) na tomto přístroji podařit přehrát.
• U některých disků je vyžadována finalizace
(strana 55).
• Tento přístroj podporuje následující normy.
Pro disky DATA CD
– Formát ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo
v rozšířeném formátu
– Multi Session
Pro disky DATA DVD
– Formát UDF Bridge (kombinovaný UDF a ISO
9660)
– Multi Border
• Maximální počet:
– složek (alb): 256 (včetně kořenové a prázdných
složek).
– souborů (stop/obrázků/videa) a složek obsažených
na disku: 2 000 (pokud název složky/souboru
obsahuje velké množství znaků, může být toto
číslo menší než 2 000).
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru:
64 (Joliet/Romeo).
Poznámky k finalizaci disků
Aby bylo možno následující disky na tomto přístroji
přehrát, musíte je finalizovat.
• Disky DVD-R/DVD-R DL (v režimu Video/režimu
VR)
• Disky DVD-RW v režimu Video
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Následující disky lze přehrát bez finalizace.
• Disky DVD+RW – automaticky finalizované.
• Disky DVD-RW v režimu VR – finalizace není
vyžadovaná.
Podrobné informace najdete v příručce dodávané
k diskům.
Poznámky k diskům Multi Session
CD/diskům Multi Border DVD
Tento přístroj umí přehrávat disky Multi Session CD/
Multi Border DVD za následujících podmínek.
Uvědomte si prosím, že sekce (session) musí být
uzavřená a disk musí být finalizován.
• Když je v první sekci nahráno CD-DA (Compact
Disc Digital Audio):
Přístroj bude považovat disk za CD-DA a přehrají se
pouze CD-DA v první sekci, a to i tehdy, když je
v dalších sekcích zaznamenán jiný formát (např.
MP3).
• Když je CD-DA nahráno jinde než v první sekci:
Přístroj bude považovat disk za DATA CD nebo
DATA DVD, a všechny sekce CD-DA se přeskočí.
• Když je nahraný soubor MP3/WMA/JPEG/DivX®:
Přehrávají se pouze sekce obsahující vybraný typ
souboru (audio/video/obrázek)* (pokud v dalších
sekcích existuje CD-DA nebo další data, jsou
přeskočeny).
Hudební disky zakódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které
vyhovují normě Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět
a prodávat hudební disky, zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Uvědomte si prosím, že některé z
těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát,
pokud neodpovídají normě pro disky CD.
Poznámka - disky formátu DualDisc
Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky,
které mají na jedné straně záznam ve formátu
DVD, zatímco na druhé straně je záznam
digitálního zvuku. Protože však strana se
zvukovým záznamem nevyhovuje standardu
Compact Disc (CD), nemůžeme zaručit, že ji váš
přístroj přehraje.
Pořadí přehrávání souborů MP3/
WMA/JPEG/DivX®
MP3/WMA/
JPEG/DivX®
Složka
(album)
Soubor MP3/
WMA/JPEG/
DivX® (stopa/
obrázek/video)
Soubory MP3
• MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, je
norma pro formát komprese hudebních souborů.
Data na disku audio CD komprimuje na přibližně
1/10 jejich původní velikosti.
• Verze ID3 tagů 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají pouze
MP3. ID3 tag má 15/30 znaků (1.0 a 1.1) nebo 63/
126 znaků (2.2, 2.3 a 2.4).
• Při pojmenovávání souboru MP3 nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu souboru „.mp3”.
• Během přehrávání nebo rychlého přehrávání
dopředu/dozadu souboru MP3 s VBR (proměnný
datový tok) se nemusí přesně zobrazovat uplynulý
čas přehrávání.
Poznámka k souborům MP3
Při přehrávání souboru MP3 s vysokým datovým
tokem (např. 384 kb/s) může docházet k přeskakování
zvuku.
* Podrobné informace o způsobu výběru typu souboru
- viz strana 27.
55
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Soubory WMA
• WMA, což je zkratka pro Windows Media Audio, je
norma pro formát komprese hudebních souborů.
Data na disku audio CD komprimuje na přibližně
1/22* jejich původní velikosti.
• WMA tag má 63 znaků.
• Při pojmenovávání souboru WMA nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu souboru „.wma”.
• Během přehrávání nebo rychlého přehrávání
dopředu/dozadu souboru WMA s VBR (proměnný
datový tok) se nemusí přesně zobrazovat uplynulý
čas přehrávání.
Poznámky k lithiové baterii
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí. Jestliže
dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Očistěte baterii suchým hadříkem, aby byl zajištěn
dobrý kontakt.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii kovovými pinzetami, jinak může dojít
ke zkratu.
VAROVÁNÍ
Baterie může v případě špatného zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, nerozebírejte,
ani ji nevhazujte do ohně.
* pouze pro 64 kb/s
Poznámka k souborům WMA
Přehrávání následujících souborů WMA není
podporováno.
– s bezeztrátovou kompresí
– chráněných autorskými právy
Soubory JPEG
• JPEG, což je zkratka pro Joint Photographic Experts
Group, je norma pro formát komprese souborů
obrázků. Statické obrázky komprimuje na přibližně
1/10 až 1/100 jejich původní velikosti.
• Při pojmenovávání souboru JPEG nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.jpg”.
Poznámka k souborům JPEG
Přehrávání následujících souborů JPEG není
podporováno.
– s bezeztrátovou kompresí
– chráněných autorskými právy
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka
odpovídající jmenovitému
proudu uvedenému na původní
pojistce. Jestliže dojde
k přetavení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte
pojistku. Jestliže se pojistka po
výměně znovu přetaví, může jít
o vnitřní poruchu. V takovém
Pojistka (10A)
případě se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Vyjmutí přístroje
1
Odstraňte ochranný rámeček.
2
Vyjměte přístroj.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak,
aby zacvakly do správné polohy.
Soubory DivX®
DivX®, což je zkratka pro Digital Video Express, je
norma pro formát komprese digitálních video souborů
vyvinutá společností DivX, Inc.
Údržba
Výměna lithiové baterie v kartovém
dálkovém ovladači
Za normálních podmínek vydrží tato baterie přibližně
1 rok. (Životnost může být ale kratší, v závislosti na
podmínkách používání.)
Když začne být baterie vybitá, zkrátí se dosah
kartového dálkového ovladače. Vyměňte baterie za
novou lithiovou baterii CR2025. Při použití jakékoliv
jiné baterie může hrozit nebezpečí požáru nebo
výbuchu.
Stranou + nahoru
c
Háček je
obrácen
směrem
dovnitř.
56
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
2 Vytáhnutím uvolňovacích klíčů přístroj
odjistěte.
Obecné údaje
Výstupy:
Svorka video výstupu (zadní)
Svorky audio výstupu (přední/zadní)
Svorky audio výstupu Z×Z
Svorka středového výstupu
Svorka subwooferového výstupu
Ovládací svorka relé automatické antény
Ovládací svorka výkonového zesilovače
3 Vysuňte přístroj ven z montážního otvoru.
Technické údaje
Část Monitor
Typ displeje: Širokoúhlý barevný LCD monitor
Rozměry: 7,0 palců
Systém: Aktivní matice TFT
Počet pixelů: 1 152 000 pixelů
Systém barev: Automatický výběr PAL/NTSC/
SECAM (S výjimkou situace, kdy je vybrána zadní
kamera/navigační zařízení.)
Část přehrávač DVD/CD
Odstup signálu od šumu: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
Harmonické zkreslení: 0,01 %
Část Tuner
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní svorka:
Konektor externí antény
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Využitelná citlivost: 9 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signálu od šumu: 67 dB (stereo), 69 dB
Vstupy:
Ovládací svorka telefonního ATT
Ovládací svorka osvětlení
Svorky audio vstupu sběrnice (BUS)
Svorka ovládacího vstupu sběrnice (BUS)
Svorka vstupu dálkového ovladače
Svorka vstupu antény
Ovládací svorka parkovací brzdy
Svorka vstupu mikrofonu
Svorka reverzního vstupu
Svorka vstupu navigace/kamery
Svorky audio vstupu AUX
Svorky video vstupu AUX
Napájení: 12 V DC (stejnosměrné) z akumulátoru
vozidla (záporné uzemnění)
Rozměry: Přibl. 178 × 100 × 189 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibl. 182 × 111 × 164 mm (š/v/h)
Hmotnost: Přibl. 2,4 kg
Dodávané příslušenství:
Kartový dálkový ovladač: RM-X160
Součásti pro instalaci a připojení (1 sada)
Prodlužovací kabel pro svorky audio/video vstupu
AUX
Volitelné příslušenství/zařízení:
Otočný ovladač: RM-X4S
Kabel sběrnice (BUS) (dodávaný s kabelem
s konektory RCA):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Měnič CD (10 disků): CDX-757MX
Měnič CD (6 disků): CDX-T70MX, CDX-T69
Volič zdroje: XA-C40
Volič vstupu AUX-IN: XA-300
Adaptér rozhraní pro iPod: XA-110IP
Váš prodejce nemusí mít veškeré výše uvedené
příslušenství k dispozici. Požádejte prosím svého
prodejce o podrobné informace.
Vlastníkem patentů USA a zahraničních patentů je
společnost Dolby Laboratories.
(mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup: 35 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Vlastníkem patentů k technologii kódování zvuku
MPEG Layer-3 jsou společnosti Fraunhofer IIS
a Thomson
Označení DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou
obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou použity
v licenci.
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Poznámka
Tento přístroj nelze připojit k digitálnímu
předzesilovači nebo ekvalizéru, který je kompatibilní
se systémem Sony BUS.
Část Výkonový zesilovač
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Anténní svorka:
Konektor externí antény
Výstupy: Reproduktorové výstupy (konektory se
zajištěním)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4
pokračování na další straně t
ohmech)
57
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
• Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady
• Jako výplňový materiál pro zabalení přístroje se
používá papír
• VOC (Volatile Organic Compound) - pro potisk
obalů se používá inkoust na bázi volného
rostlinného oleje
Odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže odstranit
problémy, se kterými se můžete během používání
tohoto přístroje setkat.
Před procházením následujícího kontrolního seznamu
zkontrolujte připojení a postupy ovládání.
Obecné
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte připojení. Pokud je vše v pořádku,
zkontrolujte pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a displej zhasne, nelze
přístroj ovládat pomocí dálkového ovladače.
t Zapněte přístroj.
Automatická anténa se nevysune.
Automatická anténa nemá reléovou skříňku.
Neozve se žádné pípnutí.
• Zvuk pípnutí je zrušen (strana 44).
• Je připojen volitelný výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Obsah paměti byl smazán.
• Bylo stisknuto tlačítko reset.
t Uložte jej znovu do paměti.
• Byl odpojen napájecí kabel nebo akumulátor.
• Napájecí kabel není správně připojen.
Jsou smazány uložené stanice a správný čas.
Přetavila se pojistka.
Při přepínání pozice zapalování je slyšet hluk.
Kabely nejsou správně přizpůsobeny konektoru
napájení elektrického příslušenství vozidla.
Displej se ztrácí/vůbec se nezobrazuje na
monitoru.
• Snížení jasu je nastaveno na „ON” (Zapnuto)
(strana 43).
• Pokud stisknete a podržíte (OFF), displej zmizí.
t Stiskněte tlačítko (OFF) na přístroji a podržte jej
tak dlouho, dokud se nezobrazí displej.
• Dotkli jste se
a je aktivní funkce Monitor Off
(Monitor vypnutý) (strana 11).
t Pro opětovné zapnutí se dotkněte na libovolném
místě displeje.
Displej správně nereaguje na váš dotyk.
• V jeden okamžik se dotýkejte pouze jedné části
displeje. Pokud se současně dotknete dvou nebo více
částí, nebude displej správně fungovat.
• Upravte místo dotyku na displeji (strana 35).
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí)
nefunguje.
Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off se aktivuje po
vypnutí přístroje.
t Vypněte přístroj.
Není možné ovládání pomocí kartového
dálkového ovladače.
• Pokud je aktivována funkce Monitor Off (Monitor
vypnutý) (žádné osvětlení), není ovládání pomocí
kartového dálkového ovladače možné (strana 11).
• Zajistěte, aby byla odstraněna izolační vrstva
(strana 14).
Nelze vybrat položky nabídky.
Nedostupné položky nabídky se zobrazují šedou barvou.
Jako zdroj nelze vybrat vstup AUX.
Všechna nastavení vstupu AUX jsou nastavena na
„OFF” (Vypnuto).
t Nastavte „AUX 1”/„AUX 2”/„AUX 3” na „Video”
nebo „Audio” (strana 44).
Obraz
Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se
obrazový šum.
• Připojení nebylo provedeno správně.
• Zkontrolujte připojení k připojenému zařízení
a nastavte volič vstupu na zařízení na zdroj
odpovídající vašemu přístroji.
• Vadný nebo znečištěný disk.
• Instalace není provedena správně.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem méně než 45° do
pevné části vozidla.
• Parkovací kabel (světle zelený) není připojen ke
kabelu spínače parkovací brzdy, nebo není použita
parkovací brzda.
Obraz se nevejde na obrazovku.
Poměr stran obrazu na disku DVD je pevný.
Na zadním monitoru se nezobrazuje obraz.
• Je vybrán zdroj/režim, který není připojen. Pokud není
k dispozici žádný vstup, nezobrazuje se na zadním
monitoru žádný obraz.
• Na přístroji se zobrazuje obraz ze zadní kamery/
navigačního zařízení.
t Pokud přístroj zobrazuje obraz ze zadní kamery/
navigačního zařízení, nezobrazuje se na zadním
monitoru žádný obraz.
58
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk/zvuk přeskakuje/zvuk
je praskavý.
• Připojení nebylo provedeno správně.
• Zkontrolujte připojení k připojenému zařízení a
nastavte volič vstupu na zařízení na zdroj odpovídající
vašemu přístroji.
• Vadný nebo znečištěný disk.
• Instalace není provedena správně.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem méně než 45° do
pevné části vozidla.
• Vzorkovací frekvence souboru MP3 není 16, 22,05,
24, 32, 44,1 nebo 48 kHz.
• Vzorkovací frekvence souboru WMA není 32, 44,1
nebo 48 kHz.
• Datový tok souboru MP3 není 8 až 384 kb/s.
• Datový tok souboru WMA není 32 až 384 kb/s.
• Přístroj je v režimu pauzy/rychlého přehrávání dozadu/
dopředu.
• Nastavení výstupů není provedeno správně.
• Výstupní úroveň DVD je příliš nízká (strana 22).
• Hlasitost je příliš nízká.
• Je aktivována funkce ATT, nebo funkce Telephone
ATT (když je kabel rozhraní autotelefonu připojen ke
kabelu ATT).
• Konfigurace středového reproduktoru nebo
subwooferu není správná (strana 34).
• Poloha ovladače vyvážení předního-zadního kanálu
„Fader” není nastavena pro systém se 2 reproduktory.
• Měnič CD nepodporuje takový disk (MP3/WMA).
t Přehrajte jej pomocí přístroje.
Ve zvuku se objevuje šum.
• Udržujte šňůry a kabely v přiměřené vzájemné
vzdálenosti.
• Pokud přehráváte disk Super Audio CD a položka
„Super Audio CD Mode” (Režim disku Super Audio
CD) je nastavena na „High Quality” (Vysoká kvalita),
nastavte režim na „Standard” (Standardní) (strana 28).
Diskové operace
Disk nelze vložit.
• Byl již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávným
způsobem.
Disk se nepřehrává.
• Vadný nebo znečištěný disk.
• Disk nelze použít.
• Disk DVD nelze použít z důvodu nesprávného kódu
regionu.
• Disk není finalizován (strana 55).
• Formát disku a verze souboru nejsou tímto přístrojem
podporovány (strana 8, 55).
t Stiskněte tlačítko Z pro vyjmutí disku.
Soubory MP3/WMA/JPEG/DivX® se
nepřehrávají.
• Záznam nebyl proveden podle formátu ISO 9660 level
1 nebo level 2, Joliet nebo Romeo v rozšířeném
formátu (DATA CD), nebo formátu UDF Bridge
(DATA DVD) (strana 55).
• Přípona souboru není správná (strana 55).
• Soubory nejsou uloženy ve formátu MP3/WMA/
JPEG/DivX®.
• Pokud disk obsahuje několik typů souborů, lze
přehrávat pouze vybraný typ souboru (audio/video/
obrázek).
t Pomocí seznamu vyberte příslušný typ souboru
(strana 27).
Spuštění přehrávání souborů MP3/WMA/JPEG/
DivX® trvá déle než u jiných typů souborů.
Spuštění následujících typů disků trvá déle.
– disky, na kterých je nahrána složitá stromová struktura.
– disky nahrané jako Multi Session/Multi Border.
– disky, na které lze přidávat data.
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
Aktivovalo se obnovení přehrávání nebo obnovení
přehrávání pro více disků (strana 41).
Nelze spouštět některé funkce.
V závislosti na disku nemusíte mít možnost provádět
operace jako je např. zastavení, vyhledání nebo
opakované/náhodné přehrávání. Podrobné informace
najdete v příručce dodávané k diskům.
Jazyk zvukové stopy/titulků nebo úhel záběru
nelze změnit.
• Namísto tlačítka pro přímý výběr na kartovém
dálkovém ovladači použijte nabídku disku DVD
(strana 15).
• Na disku DVD nejsou nahrány vícejazyčné stopy,
vícejazyčné titulky nebo vícenásobné úhly záběru.
• Disk DVD neumožňuje změnu.
Ovládací tlačítka nefungují.
Disk se nevysunuje.
Stiskněte tlačítko reset (strana 14).
Zapomněli jste heslo pro rodičovský zámek.
Pro odemknutí zadejte na displeji pro vložení hesla
„5776” (strana 23).
Příjem rozhlasového vysílání
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
• Připojte ovládací kabel automatické antény (modrý)
nebo napájecí kabel příslušenství (červený) k
napájecímu kabelu anténního zesilovače vozidla
(pouze tehdy, když je vaše vozidlo vybaveno anténou
FM/MW/LW vestavěnou v zadním/bočním skle).
• Zkontrolujte připojení antény vozidla.
• Autoanténa se nevysune nahoru.
t Zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
automatické antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
Nelze provádět ladění předvoleb.
• Uložte do paměti správnou frekvenci.
• Signál vysílání je příliš slabý.
Nelze provádět automatické ladění.
• Nastavení režimu místního vyhledávání není správné.
t Ladění se příliš často zastavuje:
Nastavte „Local ON” (Lokální stanice - zapnuto)
(strana 19).
t Ladění se nezastaví na stanici:
Nastavte „Mono ON” (Mono - zapnuto)
(strana 19).
• Signál vysílání je příliš slabý.
t Proveďte manuální naladění.
Během příjmu v pásmu FM bliká indikátor
„Stereo”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál vysílání je příliš slabý.
t Nastavte „Mono ON” (Mono - zapnuto)
(strana 19).
pokračování na další straně t
59
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
FM program vysílaný stereo je slyšet
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte „Mono OFF” (Mono - vypnuto)
(strana 19).
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání.
Stanice není stanicí s dopravním programem (TP) nebo
má slabý signál.
t Deaktivujte funkci TA (Dopravní zpravodajství)
(strana 30).
Žádná dopravní hlášení.
• Aktivujte funkci TA (Dopravní zpravodajství)
(strana 30).
• Stanice nevysílá žádné dopravní hlášení, přestože jde
o stanici s dopravním programem (TP).
t Nalaďte jinou stanici.
Jako typ programu (PTY) se zobrazuje „None”
(Žádný).
• Aktuální stanice není stanicí s RDS.
• RDS data nebyla přijata.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Chybové displeje/Zprávy
Na přístroji
60
Error (Chyba)*1
• Disk je znečištěný nebo byl vložen obráceně.*2
t Očistěte disk, nebo jej vložte správně.
• Byl vložen prázdný disk.
• Disk nelze z důvodu nějakého problému přehrát.
t Vložte jiný disk.
• Disk není tímto přístrojem podporován.
t Vložte podporovaný typ disku.
• Stiskněte tlačítko Z pro vyjmutí disku.
Failure (Porucha)
Připojení reproduktorů/zesilovačů je nesprávné.
t Podívejte se do dodávané příručky pro instalaci/
připojení, kde najdete správné připojení.
Loading (Načítání)
Měnič načítá disk.
t Počkejte, dokud načítání neskončí.
Local Seek Up/Down (Místní vyhledávání dopředu/dozadu)
Během automatického ladění je aktivní režim místního
vyhledávání.
NO AF (Žádná alternativní frekvence)
Pro aktuální stanici není k dispozici žádná alternativní
frekvence.
t Dotkněte se ./> během doby, kdy bliká
název programové služby. Přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI
(Identifikace programu) (zobrazí se zpráva „PI
Seek” - Vyhledávání PI).
No playable disc in disc changer (V měniči
disků není žádný disk, který by bylo možno
přehrát).
V měniči CD není vložen disk.
t Vložte do měniče disky.
No magazine in disc changer. (V měniči disků
není žádný zásobník.)
V měniči CD není vložen zásobník disků.
t Vložte do měniče zásobník.
No playable data. (Žádná data, která by bylo
možno přehrát).
Na disku nejsou hudební soubory.
t Vložte do přístroje nebo měniče s podporou
MP3 hudební CD.
NO TP (Žádný dopravní program)
Přístroj bude pokračovat ve vyhledávání dostupných
stanic s dopravním programem (TP).
Offset (Vnitřní porucha)
Mohla nastat vnitřní porucha.
t Zkontrolujte připojení. Pokud indikace chyby
zůstává zobrazena na displeji, obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.
Reading (Načítání)
Přístroj načítá všechny informace o souboru/albu
(složce) na disku.
t Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky
se nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře
disku to může trvat déle než jednu minutu.
Please push RESET. (Stiskněte prosím tlačítko
RESET.)
Přístroj a měnič CD nelze z důvodu nějakého problému
ovládat.
t Stiskněte tlačítko reset (strana 14).
“
” nebo “
”
Během rychlého přehrávání dozadu nebo dopředu jste
dosáhli začátku nebo konce disku a nelze pokračovat
dál.
“ ”
Tento znak nelze pomocí tohoto přístroje zobrazit.
Playback prohibited by region code.
(Přehrávání je zablokováno z důvodu
nesprávného kódu regionu.)
Přehrávání disku DVD je zakázáno z důvodu odlišného
kódu regionu.
Cannot play this disc. (Tento disk nelze
přehrát.)
• Disk není tímto přístrojem podporován.
• Disk není finalizován.
No playable data. (Žádná data, která by bylo
možno přehrát).
Disk neobsahuje data, která by bylo možno přehrát.
Cannot read this disc. (Tento disk nelze
načíst.)
• Přístroj nedokáže z důvodu nějakého problému přečíst
data.
• Data jsou poškozená nebo porušená.
*1 Pokud nastane během přehrávání chyba, nezobrazí
se na displeji číslo disku.
*2 Na displeji se zobrazí číslo disku, který způsobil
chybu.
Pokud tato řešení neodstraní váš problém, obraťte se
prosím na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud se chystáte odnést přístroj k opravě kvůli
problémům s přehráváním disků, přineste prosím disk,
který jste používali v době, kdy se začal problém
objevovat.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Slovníček
Album
Část hudebního díla nebo obrázků na disku DATA
CD/DVD, který obsahuje zvukové stopy MP3/WMA
nebo soubory JPEG.
Kapitola
Podrobnější dělení titulu na disku DVD. Titul je
složen z několika kapitol.
DivX®
Technologie digitálního videa vyvinutá společností
DivX, Inc. Video zakódované technologií DivX® se
vyznačuje vysokou kvalitou při relativně malé
velikosti souboru.
Dolby Digital
Technologie digitální komprese zvuku vyvinutá
společností Dolby Laboratories. Tato technologie
odpovídá 5.1kanálovému prostorovému zvuku. Zadní
kanál je stereofonní a součástí tohoto formátu je
i jeden oddělený kanál subwooferu. Formát Dolby
Digital poskytuje stejný počet 5.1 oddělených kanálů
vysoce kvalitního digitálního zvuku, jako je tomu
u zvukových systémů Dolby Digital v kinech. Díky
oddělenému záznamu dat všech kanálů se dosahuje
dobrého odstupu kanálů a díky digitálnímu zpracování
dat všech kanálů dochází jen k drobnému zkreslení.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II vytváří z dvoukanálových zdrojů 5
výstupních kanálů s plnou šířkou pásma. Tato funkce
využívá moderní maticový dekodér prostorového
zvuku s vysokou čistotou, který extrahuje prostorové
vlastnosti originální nahrávky, aniž by k nim přidával
jakékoliv nové zvuky nebo tónové zabarvení.
DTS
Technologie digitální komprese zvuku vyvinutá
společností Digital Theater Systems, Inc. Tato
technologie odpovídá 5.1kanálovému prostorovému
zvuku. Tento formát obsahuje zadní stereofonní kanál
a v tomto formátu je k dispozici oddělený kanál
subwooferu. Formát DTS poskytuje stejný počet 5.1
oddělených kanálů vysoce kvalitního digitálního
zvuku. Díky oddělenému záznamu dat všech kanálů
a digitálnímu zpracování se dosahuje dobrého odstupu
kanálů.
DVD
Disk, který obsahuje až 8 hodin filmů, přestože je jeho
průměr stejný jako u disku CD.
Datová kapacita jednovrstvého a jednostranného disku
DVD je 4,7 GB (gigabytů), což je 7x větší hodnota
než u disku CD. Datová kapacita dvouvrstvého
a jednostranného disku DVD je 8,5 GB, jednovrstvého
a oboustranného disku DVD je 9,4 GB, a
dvouvrstvého a oboustranného disku DVD je 17 GB.
Obrazová data jsou ukládána ve formátu MPEG 2,
který představuje jeden z celosvětových standardů pro
digitální kompresi dat. Obrazová data jsou
zkomprimována na přibližně 1/40 (průměrně) své
původní velikosti. Disk DVD rovněž využívá
technologii kódování s proměnným datovým tokem,
který mění velikost ukládaných dat podle charakteru
obrazu. Audio informace jsou zaznamenány ve
vícekanálovém formátu, jako je například Dolby
Digital, což umožňuje docílit ještě reálnější
reprodukce zvuku.
Kromě toho jsou na disku DVD k dispozici různé
pokročilé funkce - např. úhly záběru, vícejazyčné
mutace a rodičovský zámek.
DVD-RW
DVD-RW je zapisovatelný a přepisovatelný disk
o stejné velikosti jako disk DVD VIDEO. Disk
DVD-RW disponuje dvěma různými režimy: režim
VR a režim Video. Disky DVD-RW vytvořené
v režimu Video mají stejný formát jako disky DVD
VIDEO, zatímco disky vytvořené v režimu VR (Video
Recording) umožňují programování nebo úpravy
obsahu.
DVD+RW
Disk DVD+RW (čtěte „plus RW“) je zapisovatelný
a přepisovatelný disk. Disky DVD+RW používají
záznamový formát, který je srovnatelný s formátem
DVD VIDEO.
Soubor
Stopa MP3/WMA, obrázek JPEG nebo video DivX®
na disku DATA CD/DATA DVD. („Soubor” je
exkluzivní definice pro tento přístroj.) Jeden soubor se
skládá z jedné stopy, obrázku nebo filmu.
Filmový software, Video software
Disky DVD lze klasifikovat jako filmový nebo video
software. Filmové DVD obsahuje stejné obrázky (24
snímků za sekundu) jako ty, které se promítají
v kinech. Video DVD, jako např. televizní dramata
nebo situační komedie (sitcomy), zobrazují obrázky
s frekvencí 30 snímků (nebo 60 půlsnímků) za
sekundu.
Scéna
Na disku VIDEO CD s funkcemi PBC (řízené
přehrávání) jsou obrazovky nabídek, filmy a statické
obrázky rozděleny do částí nazývaných „scény”.
pokračování na další straně t
61
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Super Audio CD
Super Audio CD je nový standard pro vysoce kvalitní
audio disky, na kterých je hudba nahrána ve formátu
DSD (Direct Stream Digital) (běžné disky CD jsou
nahrány ve formátu PCM). Formát DSD, který
používá vzorkovací frekvenci 64krát vyšší než
u běžných disků CD a 1bitové kvantování, dosahuje
jak širokého frekvenčního rozsahu, tak i velkého
dynamického rozsahu napříč slyšitelným frekvenčním
spektrem, a umožňuje díky tomu reprodukci hudby,
která je extrémně věrná původnímu zvuku.
Titul
Nejdelší úsek obrazu nebo hudby na disku DVD
(například film, atd.) u video softwaru, nebo celé
album u audio softwaru.
Stopa
Část obrazového nebo hudebního díla na disku
VIDEO CD, CD, Super Audio CD nebo MP3/WMA.
Album je složeno z několika stop (pouze MP3/
WMA).
VIDEO CD
Kompaktní disk obsahující filmy.
Obrazová data jsou ukládána ve formátu MPEG 1,
který představuje jeden z celosvětově používaných
standardů pro digitální kompresi dat. Obrazová data
jsou zkomprimována na přibližně 1/140 své původní
velikosti. Díky tomu může 12cm disk VIDEO CD
obsahovat až 74 minut filmu.
Disky VIDEO CD rovněž obsahují kompaktní
zvuková data. Zvuky mimo rozsah lidského sluchu se
komprimují, zatímco slyšitelné zvuky se
nekomprimují. Disky VIDEO CD mohou obsahovat
6krát více zvukových informací, než je tomu
u běžných disků audio CD.
Existují 3 verze disků VIDEO CD.
• Verze 1.0, 1.1: Umožňují přehrávat pouze filmy
a zvuk.
• Verze 2.0: Umožňují přehrávat statické obrázky
s vysokým rozlišením a využívat funkce řízeného
přehrávání (PBC).
Tento přístroj podporuje všechny 3 výše uvedené
verze.
62
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
\\zstudio.local\data\work\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048049_XAVW1_CZ\Predloha\Priprava\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Seznam jazykových kódů/kódů oblastí
Seznam jazykových kódů
Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: norma 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Èeština
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovenština
Slovenian
1703
Není specifikováno
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Seznam kódů oblastí
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Chile
Èína
Dánsko
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finsko
Francie
Nìmecko
Indie
Indonézie
Itálie
Japonsko
Korea
Malajsie
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španìlsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Velká
Británie
63
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Rejstřík
Číselné položky
16:9 40
2000 souborů MP3 6
2000 souborů WMA 6
4:3 Letter Box 40
4:3 Pan Scan 40
5.1kanálový výstup (5.1ch
Output) 40
A
Alternativní frekvence (AF)
29, 30
Audio-vizuální nastavení (A/V
Setting) 40
Automatické vypnutí (Auto
OFF) 43
B
Barva a efekty tlačítka (Button
Color Select) 48
Bezpečnostní funkce
(Security Control) 50
Č
Časový signál (CT) 29, 31, 43
D
Dělicí filtr (Crossover Filter)
47
Demo re_im (Demo) 48
Disky 8
Disky Multi Border DVD 55
Disky Multi Session CD 55
Disky, které je mo_no
přehrávat 8
DivX video na vy_ádání (DivX
Video On Demand) 49
DivX® 9, 56
Dolby Digital 21, 22
Dolby Pro Logic II 33, 46
Dopravní program (TP) 29
Dopravní zpravodajství (TA)
29, 30
DTS 22
E
Ekvalizér
Obraz (Picture
EQ) 37, 48
Zvuk (EQ7) 31, 46
EQ7 31, 46
Externí úroveň (AUX Level)
51
Externí video vstup
(Input) 45, 51
Externí zařízení 51
Komprese dynamického
rozsahu zvuku
(Audio DRC) 40
F
L
Filtr typu dolní propust
(LPF) 47
Filtr typu horní propust
(HPF) 47
Formát zvuku (Audio) 21
Formáty 9
Funkce Center Speaker
Organizer (CSO) 34, 47
Funkce Intelligent Time
Alignment 33, 34
Lithiová baterie 56
H
Nabídka
Nastavení (SETUP) 42
Nastavení disku DVD
(DVD SETUP) 39
Ovládání disku DVD
(DVD CONTROL) 17
Režim přehrávání (PLAY
MODE) 17
Nabídka disku DVD 15
Nabídka re_imu přehrávání
(PLAY MODE) 17
Náhodné přehrávání
(Shuffle) 24
Naladění nejsilnějších stanic
(BTM) 29
Nastavení externích zařízení
(AUX 1, 2, 3) 44, 51
Nastavení jazyka (Language
Setting) 40
Nastavení obrazovky
(Screen) 48
Nastavení přehrávání disku
(Disc) 49
Nastavení při chybějícím
signálu (No Signal Setting) 45
Nastavení re_imu přehrávání
(Play Mode) 41
Nastavení rodičovského
zámku (Parental
Control) 23, 41
Nastavení sní_ení jasu
(Dimmer) 43
Nastavení středového
reproduktoru (Center
Speaker) 14, 34, 47
Nastavení subwooferu
(Subwoofer) 14, 34, 47
Nastavení systému
(System) 43
Hlasitost
Dopravní hlášení 30
Mikrofon 26
Ozvěna 26
Přístroj 10
Reproduktor 35
Hlasitost středového
reproduktoru (Balance/Fader)
32, 46
Hlasitost subwooferu
(Balance/Fader) 32, 46
Hlavní nabídka disku DVD
(Top Menu) 15, 17
I
Interval slide show (JPEG
Slide Show) 49
J
Jazyk nabídek (Menu) 40
Jazyk titulků (Subtitle) 13, 17,
40
Jazyk zvukového
doprovodu(Audio) 21, 40
Jazykový kód 63
JPEG 9, 56
K
Kalibrace dotykového panelu
(Touch Panel Adjust) 35
Kapitola (Chapter) 25
Karaoke 26
Kartový dálkový ovladač 12,
14, 56
Kód oblasti 63
M
Měnič CD 52
Monitor vypnutý
(Monitor Off) 11
Monofonní re_im (Mono) 19
MP3 9, 55
N
65
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
Nastavení zadní kamery
(Back Camera Setting) 52
Nastavení zvuku/
reproduktorů (Sound) 46
Nastavovací nabídka
(SETUP) 42
Nastavovací nabídka disku
DVD (DVD SETUP) 39
Navigační zařízení 51
NTSC 45
O
Obnovení přehrávání 17
Obnovení přehrávání pro více
disků (Multi Disc
Resume) 6, 41
Obrazovka na pozadí
(Screen) 36
Obrazový ekvalizér (Picture
EQ) 37, 48
Opakované přehrávání
(Repeat) 24
Osvětlení tlačítek (Key
Illumination) 44
Otočení obrázku (Image
Turn) 17
Otočný ovladač (Rotary
Commander) 44, 53
Ovládací nabídka disku DVD
(DVD CONTROL) 17
P
PAL 45
Počáteční nastavení (Initial
Setting) 14
Pojistka 56
Poměr stran obrazovky
(Aspect Ratio) 38, 48
Poslechové místo (Listening
Position) 33, 46
Přehrávání bez pou_ití funkce
PBC (Play Video CD Without
PBC) 21
Přehrávání playlistu (Playlist
Play) 41
Přehrávání s přímým
vyhledáváním (Direct Search)
25, 41
Přizpůsobení úrovně disku
DVD (DVD Level) 22
R
66
Radio Data System (RDS) 29
Režim lokálního vyhledávání
(Local) 19
Regionální kód 9
Regionální program
(Regional) 30
Reset (Reset) 14
Reset nastavení disku DVD
(Reset DVD SETUP) 41
Ř
Řízené přehrávání (PBC) 21
Řízení dynamického rozsahu
(DRC) 40
S
Z
Zadní kamera 51
Zachytávání (CAPTURE) 37
Zobrazení hodin (Clock) 1
1, 48
Zóna × Zóna 26, 49
Zpomalené přehrávání 16
Zvuk pípnutí (Beep) 44
Zvukový kanál (Sound) 22
Seřízení hodin (Clock
Adjust) 50
Smazání tapety(Wallpaper
Delete) 37
Spektrální analyzátor 36
Super Audio CD
Vrstva (Super Audio CD
Layer) 28, 49
Kvalita zvuku (Super
Audio CD Mode) 28, 49
Systém barev (Color System)
45, 51
T
Tapeta 36, 37
Titul (Title) 25
Typ monitoru (Monitor
Type) 40
Typy programů (PTY) 29, 30
U
Uživatelské tlačítko (Custom
Key) 10, 44
Úhel monitoru (Monitor
Angle) 35
Úhel záběru (Angle) 17
Úroveň reproduktoru pro
5.1kanálů (5.1ch Speaker
Level) 35
Úroveň sní_ení jasu (Dimmer
Level) 43
V
Vrstva (Super Audio CD
Layer) 28, 49
Výpis (LIST) 27
Vyvá_ení levého-pravého
kanálu (Balance/Fader)
32, 46
Vyvážení předního-zadního
kanálu (Balance/Fader)
32, 46
W
WMA 9, 56
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
67
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 68 Tuesday, July 31, 2007 2:48 PM
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
XAV-W1
3-216-785-41 (1)
Download PDF

advertising