Sony | ICD-UX523F | Sony ICD-UX523F Návod k obsluze

Klepnutím můžete
přejít přímo!
Návod k obsluze
Obsah
Nahrávání souborů
Použití počítače
Řešení problémů
Rejstřík
CZ
4-293-034-41(1)
VAROVÁNÍ.......................................................5
Poznámka pro uživatele...................................7
Kontrola součástí a ovládacích prvků .....8
Používání displeje...................................10
Ochrana proti neúmyslnému spuštění
(HOLD)................................................16
Udržení přiměřené úrovně hlasitosti
(AVLS) (pouze pro evropské
modely).................................................17
Dobíjení baterie......................................18
Dobíjení baterie pomocí počítače.................18
Dobíjení baterie pomocí síťového adaptéru
USB (AC) .....................................................19
Vložení paměťové karty.........................20
Zapnutí IC rekordéru.............................22
Zapnutí napájení.............................................22
Vypnutí napájení.............................................22
Nastavení hodin......................................23
Nastavení hodin po dobití baterie................23
Nastavení hodin pomocí nabídky.................24
Nastavení jazyka používaného na
displeji..................................................26
Výběr složky, souboru, karty a
paměti...................................................27
Výběr složky a souboru..................................27
Výběr karty......................................................28
Výběr paměti...................................................29
Nahrávání souborů
Základní nahrávání ...............................31
Sledování nahrávání.......................................32
Zastavení nahrávání.......................................33
Jiné operace......................................................33
Změna nastavení nahrávání...................34
Nahrávání pomocí externího mikrofonu....39
Nahrávání z jiných přístrojů..........................40
Přehrávání souborů
Základní přehrávání ..............................42
Zastavení přehrávání......................................42
Jiné operace......................................................43
Displej při přehrávání souboru.....................44
Změna nastavení přehrávání..................45
Omezení šumu ve zvuku přehrávání a
zvýraznění lidského hlasu – funkce
redukce šumu................................................45
Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC
(Digital Pitch Control)................................46
Výběr zvukového efektu.................................47
Vběr režimu přehrávání.................................49
Pohodlné metody přehrávání........................51
Výběr data nahrávky z kalendáře a
přehrávání............................................52
Přehrávání souboru v požadovaném
čase s budíkem......................................54
Přehrávání z jiných zařízení...................56
Nahrávání na jiném přístroji.........................56
Mazání souborů
Mazání souboru .....................................57
Mazání všech souborů ve složce.............58
Úprava souborů
Uspořádání souborů ve složce................59
Přesunutí souboru do jiné složky.................59
Kopírování souboru do jiné paměti.............60
Použití značky stopy...............................61
Přidání značky stopy......................................61
Smazání značky stopy.....................................62
Vymazání všech značek stopy ve vybraném
souboru najednou........................................63
Výběr nahrávací scény pro každou
situaci.............................................................34
Rady pro lepší nahrávání...............................35
Změna nastavení Scene Select.......................36
Změna nastavení funkce Scene Select na
výchozí hodnoty...........................................37
Rozdělení souboru.................................64
Automatické zahájení nahrávání při
zjištění zvuku – funkce VOR................38
Přejmenování složky a souboru.............66
Rozdělení souboru v aktuální pozici............64
Rozdělení souboru ve všech pozicích
značky stopy..................................................65
Změna názvu složky.......................................66
Změna názvu souboru...................................67
Ochrana souboru....................................68
Rejstřík
Příprava rekordéru
Nahrávání z jiných zařízení....................39
Obsah
Obsah
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
Předvolení rádiových stanic v pásmu
FM.........................................................72
Automatické předvolení rádiových stanic v
pásmu FM.....................................................72
Ruční předvolení rádiových stanic v pásmu
FM..................................................................73
Mazání předvolených rádiových stanic v
pásmu FM.....................................................74
Změna nastavení příjmu rádia FM........75
Přepínání citlivosti přijímače rádia FM.......75
Přepínání citlivosti prohledávání..................76
Přepínání výstupu rádia FM mezi
reproduktorem a sluchátky.........................77
Funkce nabídky
Úprava nastavení v nabídce....................78
Nastavení v nabídce................................79
Použití počítače
Použití IC rekordéru s počítačem..........95
Připojení IC rekordéru k počítači.................96
Struktura složek a souborů............................97
Odpojení IC rekordéru od počítače.......... 100
Kopírování souborů z IC rekordéru do
počítače...............................................101
Kopírování hudebních souborů z
počítače do IC rekordéru a jejich
přehrávání..........................................102
Kopírování hudebního souboru z počítače
do IC rekordéru (přetažení)..................... 102
Přehrávání hudebních souborů
zkopírovaných z počítače pomocí IC
rekordéru.................................................... 103
Použití IC rekordéru jako paměti
USB.....................................................104
Použití dodávaného softwaru Sound
Organizer...........................................105
Co je možné dělat pomocí softwaru Sound
Organizer................................................... 105
Systémové požadavky na počítač............... 107
Instalace softwaru Sound Organizer......... 108
Okno softwaru Sound Organizer.............. 110
Použití síťového adaptéru USB............111
Odpojení IC rekordéru od elektrické
zásuvky....................................................... 112
Bezpečnostní opatření..........................113
Technické údaje....................................115
Systémové požadavky.................................. 115
Design a specifikace.................................... 117
Životnost baterií........................................... 120
Řešení problémů
Řešení problémů...................................121
Provoz IC rekordéru.................................... 121
V aplikaci Sound Organizer....................... 129
Seznam zpráv........................................131
Omezení systému.................................134
Ochranné známky................................135
Rejstřík.................................................136
Rejstřík
Ladění rádiové stanice procházením
frekvencí........................................................69
Naladění předvolené rádiové stanice...........70
Nahrávání vysílání FM...................................71
Obsah
Naladění rádiové stanice FM..................69
Poplňkové informace
Poznámka
 V závislosti na zemi či oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili, nemusí být některé modely
dostupné.
Obsah
Procházení návodu k obsluze
Rejstřík
Používání tlačítek v návodu k obsluze
Klepnutím na tlačítka nacházející se v pravé horní části stran této příručky
přejdete na „Obsah“ a „Rejstřík“.
Umožňuje přejít na obsah.
Vyhledejte, co potřebujete, v seznamu témat příručky.
Umožňuje přejít na rejstřík.
Vyhledejte, co potřebujete, v seznamu klíčových slov používaných v příručce.
 Tipy
Na požadovanou stranu můžete přeskočit klepnutím na číslo strany v obsahu nebo
v rejstříku.
požadovanou stranu můžete přeskočit klepnutím na odkazy na strany (např.  str. 6),
Na

které se nacházejí na každé straně.
Chcete-li vyhledat referenční stranu podle klíčového slova, zadejte klíčové slovo do
textového pole pro hledání v okně aplikace Adobe Reader.
na verzi aplikace Adobe Reader se jednotlivé postupy mohou lišit.
V závislosti

Změna rozložení strany
Tlačítka v okně aplikace Adobe Reader vám umožňují vybírat, jak se mají
strany zobrazovat.
Textové pole pro hledání textu
Souvisle
Strany jsou zobrazeny souvisle za
sebou, přičemž každá strana se
roztáhne na celou šířku okna. Při
posouvání nahoru nebo dolů dochází
k plynulému přechodu na předchozí
či následující stranu.
Jedna strana
Strany jsou zobrazeny jednotlivě a
jsou přizpůsobeny velikosti okna. Při
posouvání se zobrazení v okně
přepíná na předchozí či následující
stranu.
UPOZORNĚNÍ
Pokud baterii nahradíte baterií
nesprávného typu, hrozí riziko
výbuchu.
Použité baterie likvidujte dle pokynů.
Nahraná hudba je určena pouze
pro osobní potřebu. Využití
hudby nad tento rámec vyžaduje
povolení držitelů autorských
práv.
Společnost Sony neodpovídá za
neúplný záznam či stažení dat a
za jejich poškození v důsledku
problémů s IC rekordérem nebo s
počítačem.
V závislosti na typu textů a znaků
se může stát, že text zobrazovaný
v IC rekordéru nebude v zařízení
zobrazen správně. Možné
důvody:
— Kapacita připojeného IC
rekordéru.
— IC rekordér nefunguje správně.
— Informace obsahu jsou
napsány v jazyce nebo
pomocí znaků, které IC
rekordér nepodporuje.
Použitelné příslušenství: sluchátka
Rejstřík
Nevystavujte baterie (sada baterií
nebo nainstalované baterie) na delší
dobu nadměrnému teplu, například
slunečnímu záření, ohni apod.
Likvidace nepotřebného elektrického a
elektronického zařízení (platné v
Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení
jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho
odvézt do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným
negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete ochránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního obecního úřadu, podniku
pro likvidaci domovních odpadů
nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Obsah
VAROVÁNÍ
Poznámka pro zákazníky: následující
údaje platí jen pro zařízení prodávané v
zemích, ve kterých platí direktivy
Evropské unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro
požadavky ohledně elektromagnetické
kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu
a záruky se obracejte na adresy
uváděné v servisních a záručních
dokumentech.
Neposlouchejte příliš hlasitý
zvuk po delší dobu, aby
nedošlo k případnému
poškození sluchu.
Rejstřík
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, podnik
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
Obsah
Nakládání s nepotřebnými bateriemi
(platí v Evropské unii a dalších
evropských státech využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na
baterii nebo na jejím obalu
upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto
označením by se nemělo nakládat
jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých
typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou.
Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
se použijí, pokud baterie obsahuje
více než 0,0005% rtuti nebo 0,004%
olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, k nímž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní
zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je
na konci své životnosti na místo, jenž
je určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem
jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k
obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
SPOLEČNOST SONY
CORPORATION NENESE
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ,
NÁSLEDNÉ ČI NEOBVYKLÉ
POŠKOZENÍ, NA ZÁKLADĚ
PORUŠENÍ, SMLOUVY ČI JINÉHO,
VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ČI
V SOUVISLOSTI S TOUTO
PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM ČI
JINÝMI INFORMACEMI ZDE
OBSAŽENÝMI A JEJICH POUŽITÍM.
Společnost Sony Corporation si
vyhrazuje právo provádět změny
v této příručce a v informacích v ní
obsažených kdykoli a bez upozornění.
Software popsaný v této příručce
může rovněž podléhat podmínkám
samostatné dohody o uživatelské
licenci.
Tento software je určen k použití
v systému Windows a nelze jej
používat v systému Macintosh.
Dodávaný prodlužovací kabel je
určen pro IC rekordér ICD-UX522/
UX522F/UX523/UX523F. Nelze
k němu připojovat jiné IC rekordéry.
Obrázky oken v této příručce se
mohou od oken zobrazených v IC
rekordéru lišit, a to v závislosti na
oblasti, kde jste IC rekordér
zakoupili, a na provedených
nastaveních.
Rejstřík
Všechna práva vyhrazena. Příručka a
popsaný software, ať už jako celek
nebo po částech, nesmí být
reprodukovány, překládány ani
redukovány do žádné strojově čitelné
podoby bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Sony
Corporation.
Vaše nahrávky slouží pouze
k osobní zábavě a použití. Autorská
práva zakazují jiné způsoby použití
výrobku bez svolení vlastníků
autorských práv.
Obsah
Poznámka pro uživatele
Příprava rekordéru
Příprava rekordéru
Přední strana
 Tlačítko  (přehrát)/ENTER*
 Tlačítko FOLDER
 Tlačítko T-MARK (značka stopy)
 Konektor  (mikrofon)*
 Konektor  (sluchátka)
 Tlačítko ERASE
 Tlačítko VOL (hlasitost) -/+*
 Tlačítko
(opakování) A-B
 Přepínač NOISE CUT
 Vestavěné mikrofony (stereo) (L)
 Vestavěné mikrofony (stereo) (P)
 Displej
 Tlačítko  REC (záznam) / PAUSE
 Tlačítko  STOP
 Ovládací tlačítko (,  / 
(vyhledávání vzad/rychlý přesun
vzad),  (vyhledávání vpřed/
rychlý přesun vpřed))
* Tato tlačítka a konektor jsou vybavena
dotykovým bodem. Slouží jako referenční
bod k provádění operací nebo k identifikaci
jednotlivých ovládacích prvků.
Rejstřík
 Tlačítko MENU
 Indikátor provozu
Obsah
Kontrola součástí a ovládacích prvků
Příprava rekordéru
Zadní strana
Obsah
Rejstřík
 Otvor na popruh
(Popruh není součástí dodávky.)
 Reproduktor
 Páčka pro vysunutí konektoru
USB DIRECT
 Přepínač HOLD•POWER
 Přepínač DPC(SPEED CTRL)
 Slot paměťové karty microSD
(Slot karty se nachází v prostoru
baterie.)
 Prostor baterie
 Otvor na popruh
(Popruh není součástí dodávky.)
10
Příprava rekordéru
Displej při zastavení
 Informace o souboru
Zobrazuje informace pro každý soubor
podle typu informací o souboru (název
složky, název skladby, jméno
interpreta, název souboru).
Poznámka
Výše uvedené okno a ostatní okna v této
části zobrazují indikace, čísla nebo
položky pro demonstrační účely. Skutečná
okna se mohou od těchto oken lišit.
 Indikace nově příchozího souboru
podcast
 Indikace výběru scény
Zobrazuje aktuálně vybranou scénu
použitou pro nahrávání. Zobrazí se
po nastavení scény.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
 Indikátor typu informací
o souboru
: Složka, kam je možné nahrát
soubor
: Složka pouze pro přehrávání
: Složka pro soubory podcast
: Název skladby
: Jméno interpreta
: Název souboru
 Přepínač informací o souboru
Zobrazení informací o souboru
můžete postupně přepínat
stisknutím tlačítka  nebo .
 Indikátor provozního režimu
Podle aktuálního úkonu IC
rekordéru se zobrazuje:
: zastavení,
: přehrávání,
: nahrávání,
: pozastavení nahrávání (bliká),
: nahrávání s funkcí VOR,
: pozastavení nahrávání
s funkcí VOR (bliká).
Pokud stisknutím tlačítka
 REC/PAUSE pozastavíte
nahrávání, když je možnost
„VOR“ v nabídce nastavena na
hodnotu „ON“, bude blikat
pouze indikátor
„ “.
: synchronizované nahrávání,
: pozastavení
synchronizovaného nahrávání
(bliká),
: vyhledávání vzad/rychlý
přesun vzad, vyhledávání
vpřed/rychlý přesun vpřed,
: plynulý přesun vzad/vpřed.
Pokračování 
Rejstřík
 Indikátor citlivosti mikrofonu
: High
: Medium
: Low
Obsah
Používání displeje
11
Příprava rekordéru
 Indikátor značky stopy
Zobrazuje číslo značky stopy před
aktuální pozicí. Zobrazuje se
v případě, že je pro soubor
nastavena značka stopy.
 Indikace paměťové karty
Zobrazí se, pokud je vybrána
položka „Memory Card“ v možnosti
„Select Memory“.
Pokud zvolíte položku „Built-In
Memory“, žádná indikace se
nezobrazí.
 Indikátor budíku
Zobrazí se v případě, že je v souboru
nastaven budík.
 Číslo souboru
Číslo vybraného souboru se
zobrazuje v čitateli a celkový počet
souborů ve složce ve jmenovateli.
 Indikátor režimu nahrávání
Pokud je IC rekordér v režimu
zastavení nebo nahrávání,
signalizuje tento indikátor režim
nahrávání nastavený pomocí
nabídky; je-li IC rekordér v režimu
přehrávání, signalizuje tento
indikátor režim nahrávání
aktuálního souboru.
: Soubor LPCM nahraný
nebo přenesený pomocí IC
rekordéru
,
,
,
,
: Soubor MP3 nahraný nebo
přenesený pomocí IC rekordéru
Pokud byly soubory přeneseny
z počítače, jsou zobrazeny pouze
formáty souborů
(
/ ).
: Přenesené soubory WMA
: Přenesené soubory AAC-LC
Zobrazí následující údaje, když IC
rekordér nemůže získat informace
o režimu nahrávání.
: Neznámý
 Indikátor LCF (Low Cut Filter)
Zobrazuje se, když je možnost „LCF
(Low Cut)“ v nabídce nastavena na
hodnotu „ON“.
Indikátor baterií
Zbývající čas nahrávání
Zobrazuje zbývající čas nahrávání
v hodinách, minutách a sekundách.
Zbývá-li více než 10 hodin,
zobrazuje se čas pouze v hodinách.
Zbývá-li více než 10 minut, ale méně
než 10 hodin, zobrazuje se čas
v hodinách a minutách.
Pokud zbývá méně než 10 minut,
zobrazuje se čas v minutách a
sekundách.
Rejstřík
 Indikátor ochrany
Zobrazí se v případě, že je pro
soubor nastavena ochrana.
Obsah
 Zobrazení uplynulého času/
zbývajícího času/data a času
záznamu
12
Příprava rekordéru
Displej během přehrávání
 Zobrazení úrovně hlasitosti
nahrávání
Zobrazuje úroveň hlasitosti
nahrávání a optimální úroveň
hlasitosti při nahrávání.
 Indikátor režimu přehrávání
1: Zobrazí se, když se přehrává
soubor.
: Zobrazí se, když se soubory
v jedné složce přehrávají
nepřetržitě.
ALL: Zobrazí se, když se všechny
soubory přehrávají nepřetržitě.
1: Zobrazí se, když se jeden
soubor přehrává opakovaně.
: Zobrazí se, když se soubory
v jedné složce přehrávají
opakovaně.
ALL: Zobrazí se, když se všechny
soubory přehrávají opakovaně.
Obsah
Displej při nahrávání
Rejstřík
 Indikátor redukce šumu/efektu
Zobrazí se, když je přepínač NOISE
CUT nastaven na hodnotu „ON“
nebo když je v nabídce nastavena
možnost „Effect“.
: Redukce šumu
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
13
Příprava rekordéru
 Indikátor FM
 Zobrazení animace průběhu
nahrávání
Zobrazuje animaci průběhu
nahrávání rádia FM.
Rejstřík
Displej při nahrávání vysílání rádia FM
(pouze model ICD-UX522F/
UX523F)
Obsah
Displej při poslechu vysílání rádia FM
(pouze model ICD-UX522F/
UX523F)
 Číslo předvolby
 Frekvence rádia
 Citlivost přijímače
: LOCAL
: DX
14
Příprava rekordéru
Displej ve stavu HOLD
Zobrazení aktuálního data a času
Obsah
Rejstřík
 Indikátor HOLD
Zobrazuje se, když je IC rekordér ve
stavu HOLD, aby se zabránilo
nechtěným úkonům.
Chcete-li opustit stav HOLD,
posuňte přepínač HOLD•POWER
směrem ke středu ( str. 16).
 Zobrazení aktuálního data
Pokud v režimu zastavení stisknete
tlačítko  STOP, na 3 sekundy se
zobrazí aktuální datum (rok, měsíc a
den).
např.: 11y01m01d (1. ledna 2011)
 Zobrazení aktuálního času
Pokud v režimu zastavení stisknete
tlačítko  STOP, na 3 sekundy se
zobrazí aktuální čas (hodiny a
minuty).
např.: 12:00 (zobrazení 24-Hour)/
12:00 PM (zobrazení 12-Hour)
15
Příprava rekordéru
Displej po aktivaci možnosti MENU
 Karty
Zobrazuje typy dostupných oblastí a
pamětí (pro nahrávání a pouze pro
přehrávání):
(Hlas): Jedná se o oblast pro
nahrávání používanou ke správě
souborů zaznamenaných IC
rekordérem.
(Hudba): Jedná se o oblast
pouze pro přehrávání
používanou ke správě
hudebních souborů
přenesených z počítače.
(Podcast): Jedná se o oblast
pouze pro přehrávání
používanou ke správě souborů
podcast přenesených z počítače.
(Vestavěná paměť): Zobrazí se,
když vložíte paměťovou kartu a
zvolíte použití vestavěné
paměti.
(Paměťová karta): Zobrazí se,
když vložíte paměťovou kartu a
zvolíte použití paměťové karty.
 Karty nabídky
Zobrazuje karty nabídky:
: Nahrávání
: Přehrávání
: Upravit
: Displej
: Nastavení IC rekordéru
: Rádio FM (pouze model ICDUX522F/UX523F)
Obsah
Displej, když je vybrána karta FOLDER
Rejstřík
 Složky
Zobrazí složky na zvolené kartě.
 Položky nabídky
Zobrazuje položky nabídky na
zvolené kartě nabídky.
16
Příprava rekordéru
Všechna tlačítka je možné vypnout (HOLD), aby se zabránilo neúmyslnému
spuštění při přenášení IC rekordéru apod.
Posuňte přepínačem HOLD•POWER ve směru polohy „HOLD“, abyste vypnuli
použití tlačítek, když je zapnuto napájení.
Asi na 3 sekundy se objeví nápis „HOLD“, což znamená, že jsou zakázány
všechny operace pomocí tlačítek.
Povolení tlačítek
Posuňte přepínač HOLD•POWER do středu.
Poznámka
Když je během nahrávání aktivována funkce HOLD, jsou všechny operace pomocí tlačítek
zakázány. Nahrávání ukončíte tak, že nejprve zrušíte funkci HOLD.
 Tip
I když je funkce HOLD aktivní, můžete ukončit přehrávání alarmu stisknutím libovolného
tlačítka. (Nelze zastavit normální přehrávání.)
Rejstřík
Vypnutí tlačítek (stav HOLD)
Obsah
Ochrana proti neúmyslnému spuštění (HOLD)
17
Příprava rekordéru
(pouze pro evropské modely)
Obsah
Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) umožňuje při použití
sluchátek poslouchat zvuk v přiměřené úrovni hlasitosti. Funkce AVLS
omezuje maximální hlasitost, aby nedošlo k poškození sluchu či rozptýlení
pozornosti a aby byla zachována přiměřená úroveň hlasitosti.
Rejstřík
Udržení přiměřené úrovně hlasitosti (AVLS)
Funkce „AVLS“ je nastavena na „ON“
Pokusíte-li se nastavit hlasitost na úroveň přesahující hladinu
určenou funkcí AVLS, rozsvítí se indikátor „AVLS“. Nastavení
hlasitosti na úroveň přesahující tuto mez není možné.
Poznámka
Při zakoupení IC rekordéru je funkce „AVLS“ nastavena na hodnotu „ON“. Pokud chcete
funkci vypnout a přehrávat soubory při původní hlasitosti, pomocí nabídky nastavte
funkci „AVLS“ na hodnotu „OFF“.
Funkce „AVLS“ je nastavena na „OFF“
Chcete-li funkci AVLS deaktivovat, postupujte následovně:
 V režimu zastavení nebo přehrávání vyberte možnost MENU 
kartu
položku  „AVLS“ a potom stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku
„OFF“ a potom stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se hlášení „AVLS OFF?“ a ozve se pípnutí.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku „Yes“ a potom
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP ukončete režim nabídky.
Aktivace funkce AVLS:
Vyberte možnost „ON“ v kroku  nebo vyberte možnost „No“ v kroku .
Při přehrávání souborů při hlasitosti, která přesahuje úroveň určenou funkcí
AVLS po určitou dobu, se zobrazí následující animace a nabídka „AVLS“ se
automaticky nastaví na hodnotu „ON“.
18
Příprava rekordéru
Obsah
Dobíjení baterie
Rejstřík
Dobíjení baterie pomocí počítače
 Vložte dobíjecí baterii.
Vysuňte a zvedněte kryt prostoru baterie, vložte dobíjecí baterii NH-AAA
podle vyznačené polarity a zavřete kryt.

 Připojte IC rekordér k počítači.
Posuňte páčkou pro vysunutí konektoru USB DIRECT na zadní straně IC
rekordéru ve směru šipky a připojte konektor USB k portu USB
spuštěného počítače.*1
Počítač
IC rekordér

K portu USB počítače
V průběhu nabíjení baterie se zobrazuje animace se
zprávou „Connecting“ a indikátorem baterie.
Když je baterie zcela nabitá, indikátor baterie bude
ukazovat „ “. Úplné nabití vybité baterie trvá
přibližně 3 hodiny a 30 minut.*2
Indikátor baterií
Indikátor úplného nabití
*1V případě, že IC rekordér nelze připojit k počítači přímo, použijte dodaný prodlužovací kabel
USB.
* Jedná se o odhad času, který je třeba k nabití úplně vybité baterie na plnou kapacitu při pokojové
teplotě. Tento čas se mění podle zbývající kapacity baterie a jejího stavu. Nabíjení rovněž trvá delší
dobu při nízkých teplotách nebo pokud se baterie nabíjí během přenosu dat do IC rekordéru.
2
Pokračování 
19
Příprava rekordéru
Proveďte následující kroky; jinak platí, že pokud IC rekordér obsahuje
datové soubory, může dojít k jejich poškození nebo je nebude možné
přehrávat.
 V počítači proveďte následující postup.
Na panelu úloh systému Windows, který se nachází v pravé dolní části
pracovní plochy klepněte levým tlačítkem na následující ikonu:
 Klepněte levým tlačítkem na možnost „Vysunout IC RECORDER“
(Windows 7) nebo „Bezpečně odebrat velkokapacitní paměťové zařízení
USB“ (Windows XP, Windows Vista).
Ikona a nabídka se mohou v různých operačních systémech lišit.
V závislosti na nastaveních počítače se tato ikona nemusí na panelu úloh
vždy nastavovat.
Na obrazovce systému Macintosh přetáhněte položku „IC RECORDER“
v okně Finder nad položku „Odpadkový koš“ a pusťte ji.
Podrobnosti o odpojení IC rekordéru od počítače naleznete v návodu
k obsluze počítače.
Odpojte IC rekordér od portu USB v počítači a pohybem páčky pro
vysunutí konektoru USB DIRECT ve směru šipky konektor USB
zasuňte.
Používání plně nabité baterie nebo alkalické baterie LR03 (velikost AAA)
Proveďte krok .
Dobíjení baterie pomocí síťového adaptéru USB (AC)
Baterii můžete nabíjet také pomocí síťového adaptéru USB (není součástí
dodávky) apod. ( str. 111).
Rejstřík
 Ujistěte se, že indikátor provozu nesvítí.
Obsah
 Odpojte IC rekordér od počítače.
20
Příprava rekordéru
Kromě vestavěné paměti je možné skladbu zaznamenat také na paměťovou
kartu.
Rejstřík
Vložení paměťové karty
 Vysuňte a zvedněte kryt prostoru baterie, když je IC rekordér
vypnutý nebo v režimu zastavení.
Slot paměťové karty se nachází v prostoru baterie.
 Zasuňte kartu microSD do slotu paměťové karty v prostoru baterie
stranou se štítkem směrem nahoru tak, aby zapadla na místo.
Obsah
Vložení paměťové karty
Se štítkem směrem
nahoru
 Zavřete kryt prostoru baterie.
Vyjmutí paměťové karty
Zatlačte paměťovou kartu do slotu. Jakmile se vysune, vyjměte ji ze slotu
paměťové karty.
Struktura složek a souborů
Kromě složek ve vestavěné paměti je na paměťové kartě vytvořeno 5 složek.
Struktura složek a souborů se do jisté míry liší od struktury ve vestavěné
paměti ( str. 97).
Pokračování 
21
Příprava rekordéru
Poznámky
Z důvodu specifikací systému souborů IC rekordéru můžete při použití
paměťové karty nahrávat a přehrávat soubory LPCM menší než 2 GB a soubory
MP3/WMA/AAC-LC menší než 1 GB.
Poznámka
Funkčnost všech typů kompatibilních paměťových karet není zaručena.
Rejstřík
Informace o kompatibilních paměťových kartách
V IC rekordéru můžete používat paměťové karty microSD a MicroSDHC.
Nejsou podporovány paměťové karty o velikosti 64 MB a méně.
Obsah
Pokud není paměťová karta rozpoznána, vyjměte ji a vložte do IC rekordéru znovu.
Do slotu paměťové karty nenalévejte žádné tekutiny ani nevkládejte kovové předměty,
hořlaviny či jiné objekty. V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem nebo poruše přístroje.
Před nahráváním doporučujeme, abyste zkopírovali všechna data uložená na paměťové
kartě do počítače a naformátovali paměťovou kartu v IC rekordéru, aby neobsahovala
žádná data.
22
Příprava rekordéru
Posuňte a přidržte přepínač HOLD•POWER ve směru polohy „POWER“,
dokud se na displeji nezobrazí okno. IC rekordér je zapnutý.
Vypnutí napájení
Posuňte a přidržte přepínač HOLD•POWER ve směru polohy „POWER“,
dokud se nezobrazí animace „Power Off “. IC rekordér je vypnutý.
 Tip
Pokud je IC rekordér v režimu zastavení a necháte jej po určitou dobu bez provádění
jakýchkoli operací, uplatní se funkce automatického vypnutí. (Doba před automatickým
vypnutím IC rekordéru je z výroby nastavena na hodnotu „10min“.)
Rejstřík
Zapnutí napájení
Obsah
Zapnutí IC rekordéru
23
Příprava rekordéru
Obsah
Nastavení hodin
Funkce budíku a ukládání data a času vyžadují nastavení hodin.
Rejstřík
Nastavení hodin po dobití baterie
 STOP
, 
/ENTER
, 
Při prvním vložení baterie nebo při vložení baterie poté, co byl IC rekordér bez
baterie déle než 1 minutu, se objeví animace „Set Date&Time“ a na displeji
začne blikat část pro nastavení roku.
 Nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu.
Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte rok (poslední dvě číslice roku) a
poté stiskněte tlačítko /ENTER. Tento postup opakujte také při
postupném nastavování měsíce, dne, hodiny a minuty.
Kurzor můžete přesouvat mezi nastavením roku,
měsíce, dne, hodiny a minuty stisknutím tlačítek
 a .
Jakmile nastavíte minutu a stisknete tlačítko
/ENTER, provedená nastavení se projeví na
hodinách.
 Stisknutím tlačítka  STOP se vrátíte na displej v režimu zastavení.
24
Příprava rekordéru
Obsah
Nastavení hodin pomocí nabídky
Rejstřík
 STOP
, 
/ENTER
, 
MENU
Pokud je IC rekordér v režimu zastavení, můžete hodiny nastavit pomocí
nabídky.
 V nabídce vyberte položku „Date&Time“.
Stisknutím tlačítka MENU přejděte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
Stiskněte tlačítko  a následným
stisknutím tlačítka  nebo  vyberte kartu .
Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
(Karta (Rádio FM) se zobrazuje
pouze u modelu ICD-UX522F/
UX523F.)
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost
„Date&Time“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost
„Auto(Synchronizing)“ nebo „Manual“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Pokud vyberete možnost „Auto(Synchronizing)“,
hodiny se automaticky nastaví podle hodin
v počítači, který je k IC rekordéru připojen a na
němž je spuštěn dodaný software Sound Organizer.
Pokud vyberete možnost „Manual“, proveďte následující kroky.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost
„11y1m1d“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Pokračování 
25
Příprava rekordéru
 Stisknutím tlačítka  STOP se vrátíte na displej v režimu zastavení. Poznámky
Pokud do jedné minuty po nastavení hodin nestisknete tlačítko /ENTER, režim
nastavování hodin se zruší a zobrazí se displej režimu zastavení.
Čas je zobrazen ve formátu 12-Hour s označením „AM“ nebo „PM“ nebo ve formátu
24-Hour, a to v závislosti na volbě nastavení „Time Display“ v nabídce. Výchozí
nastavení se liší v závislosti na zemi či oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili.
Zobrazení aktuálního data a času
Když je IC rekordér v režimu zastavení, stisknutím tlačítka 
STOP asi na 3 sekundy zobrazíte aktuální datum a čas.
Rejstřík
Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte rok (poslední dvě číslice roku) a
poté stiskněte tlačítko /ENTER. Tento postup opakujte také při
postupném nastavování měsíce, dne, hodiny a minuty.
Kurzor můžete přesouvat mezi nastavením roku, měsíce, dne, hodiny a
minuty stisknutím tlačítek  a .
Jakmile nastavíte minutu a stisknete tlačítko /ENTER, provedená
nastavení se projeví na hodinách.
Obsah
 Nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu.
26
Příprava rekordéru
Obsah
Nastavení jazyka používaného na displeji
 STOP
/ENTER
MENU
Můžete vybrat jazyk používaný pro zprávy, nabídky, názvy složek, názvy
souborů apod.
 Stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost
„Language“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítek  nebo  vyberte jazyk, který chcete používat,
a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP se vrátíte na displej v režimu zastavení. Rejstřík
, 
27
Příprava rekordéru
, 
/ENTER
, 
FOLDER
Složku nebo soubor můžete vybrat k nahrávání, přehrávání a úpravám
následujícím způsobem:
 Stiskněte tlačítko FOLDER.
Zobrazí se okno pro výběr složky.
 Vyberte složku.
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte
požadovanou složku a poté stiskněte tlačítko
/ENTER.
Chcete-li zobrazit soubory ve vybrané složce,
stiskněte tlačítko .
Při zakoupení IC rekordéru je k dispozici 5 složek
(FOLDER01–05).
 Vyberte soubor.
Po zobrazení okna výběru souboru vyberte
požadovaný soubor stisknutím tlačítka  nebo  a
poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Pokud je zobrazeno okno režimu zastavení, můžete
přepínat mezi soubory stisknutím tlačítka  a
.
Rejstřík
Výběr složky a souboru
Obsah
Výběr složky, souboru, karty a paměti
28
Příprava rekordéru
/ENTER
, 
FOLDER
Oblast pro nahrávání a oblast pouze pro přehrávání ve složkách umístěných
v IC rekordéru se spravují samostatně a zobrazují se prostřednictvím karet.
Kartu můžete vybrat následujícím způsobem:
 Stiskněte tlačítko FOLDER.
Zobrazí se okno pro výběr složky.
 Stiskněte tlačítko  a poté stisknutím tlačítka  nebo  vyberte
kartu , nebo .
Po zakoupení IC rekordéru se zobrazí pouze karta
.
Po přesunutí souborů z počítače se zobrazí karta
a ( str. 102, 105).
 Stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se složky nacházející se na vybrané kartě.
 Vyberte složku a soubor ( str. 27).
Rejstřík

Obsah
Výběr karty
29
Příprava rekordéru
Obsah
Výběr paměti
Rejstřík
 STOP
, 
/ENTER

FOLDER
MENU
Používanou paměť můžete přepínat mezi vestavěnou pamětí a paměťovou
kartou, a to pomocí okna pro výběr složky nebo pomocí nabídky:
Výběr paměti pomocí okna pro výběr složky
 Stiskněte tlačítko FOLDER.
Zobrazí se okno pro výběr složky.
 Stiskněte tlačítko  a poté stisknutím tlačítka  nebo  vyberte
kartu nebo .
Po vložení paměťové karty do IC rekordéru se zobrazí ikona
(paměťová karta) ( str. 20).
paměť) nebo
(vestavěná
 Stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se okno pro výběr paměti.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost
„Built-in Memory“ nebo „Memory Card“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Ikona karty se změní v závislosti na vybrané
paměti na nebo .
 Stisknutím tlačítka  STOP se vrátíte na displej v režimu zastavení.
30
Příprava rekordéru
Výběr paměti pomocí nabídky
 možnost
„Select Memory“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Obsah
 Stiskněte tlačítko MENU  karta
Rejstřík
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Memory Card“
nebo „Built-in Memory“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Pokud vyberete možnost „Memory Card“ a
vložená paměťová karta nebyla naformátována,
pokračujte následujícím krokem. V opačném
případě pokračujte krokem 5.
 Pokud paměťová karta nebyla naformátována, stiskněte tlačítko
Menu  karta  možnost „Format“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se zpráva „Erase All Data?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Paměťová karta je naformátována.
 Stisknutím tlačítka  STOP se vrátíte na displej v režimu zastavení.
31
Nahrávání souborů
Nahrávání souborů
Obsah
Základní nahrávání
Indikátor provozu
Vestavěné mikrofony (L/P)
Rejstřík
HOLD•POWER
 REC/PAUSE

/ENTER
 STOP
Níže naleznete základní postupy nahrávání pomocí nastavené citlivosti
mikrofonu a režimu nahrávání.
Poznámka
Pokud během nahrávání náhodně škrábnete nebo se otřete o IC rekordér, například
prstem, může být nahrán šum.
 Tip
Doporučujeme před zahájením nahrávání nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo
nahrávání sledovat ( str. 32).
 Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru možnosti
„POWER“, abyste IC rekordér zapnuli ( str. 22),
nebo směrem ke středu, abyste IC rekordér
přepnuli ze stavu HOLD ( str. 16).
Zobrazí se okno režimu zastavení.
 Vyberte požadovanou složku ( str. 27).
 Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěné
mikrofony směřovaly ke zdroji, který má být
nahráván.
Pokračování 
32
Nahrávání souborů
Úroveň hlasitosti nahrávání
Informace o úrovni hlasitosti nahrávání
Během nahrávání je zobrazena úroveň hlasitosti nahrávání.
Horní měřič uvádí aktuální vstupní úroveň hlasitosti. Bílý pruh na dolním
měřiči znázorňuje optimální vstupní úroveň hlasitosti nahrávání.
Upravte orientaci vestavěných mikrofonů, vzdálenost od zdroje zvuku, citlivost
mikrofonu nebo nastavení výběru scény, aby se horní vstupní úroveň hlasitosti
vešla do dolního optimálního rozsahu, jak je znázorněno na obrázku výše.
 Tip
Pokud je bílá část měřiče vstupní úrovně hlasitosti krátká, doporučujeme přemístit IC
rekordér blíže zdroji zvuku nebo nastavit vyšší citlivost mikrofonu.
Sledování nahrávání

VOL-/+
Pokud zapojíte dodaná stereofonní sluchátka do konektoru  (sluchátka),
můžete poslouchat nahrávání. Hlasitost poslechu můžete měnit tlačítky
VOL -/+, ale hlasitost nahrávání je pevně určena.
Rejstřík
Indikátor provozu se rozsvítí červeně.
Při nahrávání není nutné stisknout a držet tlačítko
 REC/PAUSE.
Nový soubor se automaticky nahraje jako poslední
soubor v aktuální složce.
Obsah
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko  REC/PAUSE.
33
Nahrávání souborů
Obsah
Zastavení nahrávání
 Stiskněte tlačítko  STOP.
Poznámka k přístupu k datům
IC rekordér zaznamenává data a ukládá je na paměťová média, když se na
displeji zobrazuje animace „Accessing...“. Během doby, kdy IC rekordér pracuje
s daty, neodstraňujte baterii a nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér USB
(není součástí dodávky). V opačném případě může dojít k poškození dat.
Jiné operace
Chcete-li...
Proveďte následující...
pozastavit nahrávání*
Stiskněte tlačítko  REC/PAUSE.
V režimu pozastavení nahrávání bliká indikátor
provozu červeně a na displeji začne blikat symbol
“.
„
ukončení režimu pozastavení a
obnovení nahrávání
Stiskněte tlačítko  REC/PAUSE znovu. Nahrávání
se obnoví od aktuálního místa. (Chcete-li
nahrávání po pozastavení zastavit, stiskněte
tlačítko  STOP.)
okamžitý poslech aktuálního
záznamu
Stiskněte tlačítko /ENTER. Nahrávání se zastaví
a přehrávání se zahájí od začátku právě
zaznamenaného souboru.
Během nahrávání nebo pokud je nahrávání
pozastaveno, stiskněte tlačítko . Nahrávání se
zastaví a následně můžete vyhledávat vzad při
současném poslechu zvuku rychlého přehrávání.
Jakmile stisknuté tlačítko  uvolníte, přehrávání
začne od aktuální polohy.
poslech během nahrávání
* Hodinu po pozastavení nahrávání se toto pozastavení automaticky zruší a IC rekordér přejde do
režimu zastavení.
 Tip
Pomocí dodaného softwaru Sound Organizer můžete vytvářet nové složky nebo mazat
nežádoucí složky ( str. 105).
Rejstřík
Zobrazí se animace „Accessing...“ a IC rekordér se zastaví na začátku
aktuálního souboru nahrávky.
34
Nahrávání souborů
 STOP
, 
/ENTER
MENU
V závislosti na různých nahrávacích scénách můžete měnit položky nahrávání,
například REC Mode ( str. 82), Mic Sensitivity ( str. 82) apod., a vytvořit
souhrn doporučovaných nastavení. Nastavení lze změnit pro každou položku.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „Scene Select“. Poté stiskněte tlačítko
/ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou scénu a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Scény
(Meeting)
(Voice Notes)
(Interview)
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
Popisy
Tento způsob lze využít v řadě situací, například při
nahrávání ve velké konferenční místnosti.
Hodí se pro záznam řeči, kdy je mikrofon umístěn před
ústy.
Možnost vhodná k záznamu lidského hlasu na
vzdálenost 1 až 2 metry.
Záznam širokého spektra zvuku, například z přednášky
v učebně nebo zkoušky pěveckého sboru.
Záznam z externích zařízení jako z televize, přenosných
přehrávačů CD/MD či kazetových magnetofonů
připojených k IC rekordéru prostřednictvím konektoru
zvukového výstupu (stereofonní minikonektor) pomocí
zvukového kabelu pro účely dabingu.
Používá se k uložení oblíbených nastavení.
Rejstřík
Výběr nahrávací scény pro každou situaci
Obsah
Změna nastavení nahrávání
35
Nahrávání souborů
Kromě výběru scény existují další způsoby zajištění záznamu kvalitnějších
nahrávek.
Nahrávání hlasové poznámky
Držením IC rekordéru v blízkosti jedné strany
vašich úst můžete zabránit dýchání do
vestavěných mikrofonů, a zajistit tak čistý zvuk.
Nahrávání rozhovoru
Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony
směřovaly k mluvící osobě.
Nahrávání hudebního vystoupení
Připojením stativu (není součástí dodávky) nebo
umístěním rekordéru na stojan či stůl můžete
nastavit úhel IC rekordéru a vestavěných
mikrofonů přesněji.
Například při nahrávání pěveckého nebo
klavírního vystoupení umístěte IC rekordér na stůl
přibližně 2 až 3 metry od umělce. Položte IC
rekordér tak, aby displej směřoval vzhůru a
vestavěné mikrofony mířily směrem ke zdroji
zvuku.
Rejstřík
Nahrávání na schůzi
Umístěním IC rekordéru na kapesník či jiný
předmět nahrazující stojan můžete nahrávat
čistý zvuk s nízkou úrovní šumu bez vibrací
přenášených ze stolu.
Obsah
Rady pro lepší nahrávání
36
Nahrávání souborů
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte scénu, u které chcete změnit
nastavení, a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Edit from Current
Setting“ nebo „Edit“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku, kterou chcete
změnit, a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku nastavení a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Podrobnosti o položkách nabídky a nastaveních naleznete v části „Úprava
nastavení v nabídce“. ( str. 81–83)
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Edit Complete“ a
poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Rejstřík
 možnost „Scene Edit“. Poté stiskněte tlačítko
/ENTER.
Obsah
Změna nastavení Scene Select
37
Nahrávání souborů
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta  možnost
Obsah
Změna nastavení funkce Scene Select na výchozí hodnoty
„Scene Edit“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
nastavení na výchozí hodnoty, a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Vyberte možnost „Set Default Value“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se dotaz „Default Value?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Nastavení položky nabídky k vybrané scéně se vrátí na výchozí hodnoty.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Výchozí nastavení
Podrobnosti o položkách nabídky a nastaveních naleznete na stranách 81 až 83.
(Voice Notes) (Interview) (Lecture)
MP3
MP3
MP3
128kbps
192kbps
192kbps
(Audio IN) (My Scene)
MP3
MP3
192kbps
192kbps
Low
Medium
Medium
Low
Medium
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
SYNC REC OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
Audio IN
MIC IN
(Meeting)
MP3
REC Mode
192kbps
Mic
Sensitivity Medium
LCF(Low
ON
Cut)
VOR
MIC IN
Rejstřík
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte scénu, u které chcete změnit
38
Nahrávání souborů
/ENTER
MENU
Funkci VOR (Voice Operated Recording) můžete nastavit na hodnotu „ON“, čímž
zajistíte, aby IC rekordér zahájil nahrávání ve chvíli, kdy zjistí zvuk, a pozastavil
nahrávání, pokud zvuk není slyšet. Zamezí se tak nahrávání pasáží bez zvuku.
 V režimu zastavení nebo nahrávání stiskněte
tlačítko MENU  karta  možnost „VOR“. Poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „ON“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Při zakoupení IC rekordéru je funkce „VOR“ nastavena na hodnotu „OFF“.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
 Stiskněte tlačítko  REC/PAUSE.
“Na displeji se objeví nápis „
“. Nahrávání se pozastaví, pokud
“.
nebude zjištěn žádný zvuk, a na displeji bude blikat symbol „
Jakmile IC rekordér zvuk znovu zachytí, nahrávání se opět spustí.
Zrušení funkce VOR
V kroku  nastavte možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“.
Poznámky
Funkce VOR je ovlivňována okolním zvukem. Položku „Mic Sensitivity“
v nabídce nastavte podle podmínek nahrávání. Pokud není po změně nastavení
„Mic Sensitivity“ kvalita nahrávky uspokojivá nebo pokud pořizujete důležitou
nahrávku, nastavte v nabídce možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“.
 Během synchronizovaného nahrávání ( str. 40) a nahrávání rádia FM
( str. 71) (pouze model ICD-UX522F/UX523F) nelze funkci VOR použít.
Rejstřík
 STOP
 REC/PAUSE
, 
Obsah
Automatické zahájení nahrávání při zjištění
zvuku – funkce VOR
39
Nahrávání souborů
Stereofonní
mikrofon
 konektor
 STOP
 REC/PAUSE
, 
/ENTER
 Připojte externí mikrofon ke konektoru , když je IC rekordér
v režimu zastavení.
Na displeji se objeví nápis „Select Input“.
Pokud se možnost „Select Input“ nezobrazí, nastavte ji v nabídce
( str. 83).
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „MIC IN“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
 Stisknutím tlačítka  REC/PAUSE spusťte nahrávání.
Vestavěné mikrofony se automaticky odpojí.
Pokud není úroveň vstupního signálu dostatečně silná, upravte v IC
rekordéru nastavení „Mic Sensitivity“.
Je-li připojen zásuvný napájený mikrofon, je mikrofon automaticky
napájen z IC rekordéru.
Nahrávání zvuku z telefonu nebo mobilního telefonu
K záznamu zvuku z telefonu nebo mobilního telefonu lze použít elektretový
kondenzátorový mikrofon sluchátkového typu.
Podrobné informace o připojení naleznete v návodu k obsluze k mikrofonu.
Rejstřík
Nahrávání pomocí externího mikrofonu
Obsah
Nahrávání z jiných zařízení
40
Nahrávání souborů
Obsah
Nahrávání z jiných přístrojů
Rádiový kazetový rekordér,
kazetový magnetofon atd.
Rejstřík
 konektor
 STOP
 REC/PAUSE
, 
/ENTER
MENU
Hudební soubory můžete vytvářet bez pomoci počítače záznamem zvuku
z jiných přístrojů (rádiový kazetový rekordér, kazetový magnetofon atd.)
připojených k IC rekordéru.
Pokud v nabídce „Scene Select“ vyberete možnost „Audio IN“, nastavení
vhodná pro nahrávání z přídavného zařízení jsou zvolena automaticky
( str. 34).
 Tip
Pokud není úroveň vstupního signálu dostatečně silná, připojte konektor sluchátek
(minikonektor, stereofonní) jiného přístroje ke konektoru  IC rekordéru a upravte na
přístroji připojeném k IC rekordéru nastavení hlasitosti, přičemž sledujte ukazatel úrovně
hlasitosti nahrávání.
Nahrávání pomocí funkce synchronizovaného nahrávání
IC rekordér se pozastaví, pokud se po více než 2 sekundy nezachytí žádný zvuk.
Jakmile bude zvuk zachycen, IC rekordér opět spustí nahrávání, ale jako
nového souboru.
 Stiskněte tlačítko MENU  karta  možnost
„SYNC REC“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „ON“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Pokračování 
41
Nahrávání souborů
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Audio IN“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  REC/PAUSE spusťte nahrávání.
Symbol „
nahrávání.
“ bliká a IC rekordér přejde do režimu pozastavení
 Spusťte přehrávání na zařízení připojeném k IC rekordéru.
Na displeji se zobrazí symbol „
nahrávání.
“ a spustí se synchronizované
Pokud se po více než 2 sekundy nezachytí žádný zvuk, zobrazí se zpráva
“. Synchronizované nahrávání
„Dividing...“ a poté začne blikat symbol „
se pozastaví.
Jakmile bude zvuk zachycen, IC rekordér opět spustí nahrávání, ale jako
nového souboru.
Nahrávání bez funkce synchronizovaného nahrávání
V kroku  v části „Nahrávání pomocí funkce synchronizovaného nahrávání“
( str. 40) vyberte možnost „OFF“ a poté postupujte dle kroků  až . Když
v kroku  stisknete tlačítko  REC/PAUSE, vestavěné mikrofony se
automaticky odpojí a zahájí se nahrávání zvuku z připojeného přístroje.
Rejstřík
v režimu zastavení.
Připojte výstupní zvukový konektor (stereofonní minikonektor) jiného
přístroje ke konektoru  na IC rekordéru pomocí zvukového kabelu.
Na displeji se objeví nápis „Select Input“.
Pokud se možnost „Select Input“ nezobrazí, nastavte ji v nabídce
( str. 83).
Obsah
 Jiný přístroj připojujte k IC rekordéru tehdy, když je rekordér
42
Přehrávání souborů
Přehrávání souborů
Obsah
Základní přehrávání
HOLD•POWER
VOL−/+
 Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru možnosti „POWER“,
abyste IC rekordér zapnuli ( str. 22), nebo směrem ke středu,
abyste IC rekordér přepnuli ze stavu HOLD ( str. 16).
Zobrazí se okno režimu zastavení.
 Vyberte soubor, který chcete přehrát ( str. 27).
Pokud žádný soubor nevyberete, přehraje se soubor, který jste zrovna
nahráli.
 Stiskněte tlačítko /ENTER.
Přehrávání začne a indikátor provozu se zeleně rozsvítí.
 Stisknutím tlačítka VOL –/+ nastavte hlasitost.
Poznámka pro evropské zákazníky
Pokud je funkce „AVLS“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“ a zobrazuje se indikátor
„AVLS“, nemůžete nastavit hlasitost na vyšší úroveň, než je úroveň určená funkcí AVLS.
Pokud chcete funkci vypnout a přehrávat soubory při původní hlasitosti, pomocí nabídky
nastavte funkci „AVLS“ na hodnotu „OFF“.
Zastavení přehrávání
 Stiskněte tlačítko  STOP.
Rejstřík
 STOP
, 
/ENTER
43
Přehrávání souborů
Chcete-li...
skok na další soubor
Jednou stiskněte tlačítko .*1*2
skok na následující soubory
Opakovaně stiskněte tlačítko . (Pokud chcete
v režimu zastavení spojitě přeskočit soubory,
přidržte tlačítko stisknuté.*3)
*1Když je nastavena značka stopy, IC rekordér se posune zpět nebo vpřed ke značce stopy před nebo
za aktuálním bodem ( str. 61).
* Tyto operace jsou k dispozici, pokud je položka „Easy Search“ nastavena na hodnotu „OFF“
( str. 51).
3
* V režimu nepřetržitého vyhledávání IC rekordér značky stopy nenajde.
2
Rejstřík
Proveďte následující...
zastavení na aktuální pozici (funkce Stiskněte tlačítko /ENTER. Chcete-li obnovit
pozastavení přehrávání)
přehrávání od tohoto místa, stiskněte znovu
tlačítko /ENTER.
přechod zpět na začátek aktuálního Jednou stiskněte tlačítko .*1*2
souboru
přechod na předchozí soubory
Opakovaně stiskněte tlačítko . (Pokud chcete
v režimu zastavení posunovat soubory spojitě zpět,
přidržte tlačítko stisknuté.*3)
Obsah
Jiné operace
44
Přehrávání souborů
: Název složky: FOLDER01-FOLDER05
: Název souboru: Datum_číslo souboru (např. 110101_001)
: Jméno interpreta (např. My Recording)
: Název skladby: Datum_číslo souboru (např. 110101_001)
 Informace na počítadle
Režim zobrazení lze vybrat v nabídce ( str. 88).
Uplynulá doba: Uplynulý čas přehrávání jednoho souboru
Zbývající doba: Zbývající čas přehrávání jednoho souboru
Datum pořízení nahrávky: Datum záznamu
Čas nahrávky: Čas záznamu
 Zbývající čas nahrávání
Zobrazuje zbývající čas nahrávání v hodinách, minutách a sekundách.
Zbývá-li více než 10 hodin, zobrazuje se čas pouze v hodinách.
Zbývá-li více než 10 minut, ale méně než 10 hodin, zobrazuje se čas v hodinách
a minutách.
Pokud zbývá méně než 10 minut, zobrazuje se čas v minutách a sekundách.
Rejstřík
 Informace o souboru
Stisknutím tlačítka  nebo  můžete během přehrávání zobrazit informace
o souboru.
Soubor nahraný IC rekordérem se zobrazí takto.
Obsah
Displej při přehrávání souboru
45
Přehrávání souborů
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Pokud nastavíte přepínač NOISE CUT do polohy „ON“, sníží se okolní šum a je
zachován pouze lidský hlas. Soubor se přehraje v kvalitě čistého zvuku, protože
je omezen šum z veškerých frekvenčních pásem včetně lidského hlasu.
Zobrazení úrovně redukce šumu
 V režimu zastavení nebo přehrávání stiskněte
tlačítko MENU  karta  možnost „Noise Cut
Level“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Maximum“ nebo
„Medium“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení funkce redukce šumu
Nastavte přepínač NOISE CUT do polohy „OFF“.
Poznámka
Při přehrávání hudebního souboru v dobré kvalitě zvuku nezapomeňte nastavit přepínač
NOISE CUT do polohy „OFF“.
Rejstřík
Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění lidského hlasu – funkce
redukce šumu
Obsah
Změna nastavení přehrávání
46
Přehrávání souborů
Obsah
Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)
Rejstřík
, 
Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí od 0,50krát do 2,00krát. Soubor je
prostřednictvím funkce digitálního zpracovávání přehráván v přirozených
tónech.
 Posuňte přepínač DPC(SPEED CTRL) do polohy „ON“.
 Během přehrávání můžete nastavit rychlost přehrávání stisknutím
tlačítka  nebo .
Rychlost se sníží 0,05krát (od ×0,50 do ×1,00).
Rychlost se zvýší 0,10krát (od ×1,00 do ×2,00).
Pokud dané tlačítko stisknete a přidržíte, můžete rychlost měnit souvisle.
Při zakoupení IC rekordéru je rychlost přehrávání nastavena na hodnotu
„×0,70“.
Obnovení normální rychlosti přehrávání
Posuňte přepínač DPC(SPEED CTRL) do polohy „OFF“.
Poznámka
Soubory LPCM nelze přehrávat rychlostí překračující 1,00násobek rychlosti nahrávání.
Pokud se pokusíte nastavit rychlost přehrávání, která je vyšší než tento limit, zobrazí se na
displeji upozornění „NO FAST“.
47
Přehrávání souborů
, 
MENU
V nabídce můžete nastavit efekt, který chcete použít při přehrávání.
 V režimu zastavení nebo přehrávání stiskněte
tlačítko MENU  karta  možnost „Effect“. Poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovaný efekt přehrávání
a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Položky možnosti
Popis
Pop
Zvýrazňuje středové pásmo, ideální pro zpěv.
Rock
Zvýrazňuje vysoké a nízké tóny, čímž zajišťuje silný zvuk.
Jazz
Zvýrazňuje vysoké tóny, čímž zajišťuje živý zvuk.
Bass1
Zdůrazňuje basový zvuk.
Bass2
Ještě silněji zdůrazňuje basový zvuk.
Custom
Můžete nastavit vlastní úroveň zvuků pro 5 pásem.
OFF
Vypne funkci efektu.
Rejstřík
 STOP
, 
/ENTER
Obsah
Výběr zvukového efektu
48
Přehrávání souborů
Nastavení oblíbené hlasitosti zvuku
 V kroku  na straně 47 nastavte možnost „Effect“ na hodnotu
Obsah
 Jakmile nastavíte hlasitost zvuku pro pásma
Rejstřík
„Custom“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se okno vlastního nastavení.
100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz a 10 kHz, stisknutím
tlačítka  nebo  se přesuňte do pásma vlevo
nebo vpravo a poté stiskněte tlačítko  nebo .
Nastavení lze upravit ve 7 krocích od –3 do +3.
 Stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
49
Přehrávání souborů
, 
MENU
Režim přehrávání lze vybrat v nabídce.
 V režimu zastavení nebo přehrávání stiskněte
tlačítko MENU  karta  možnost „Play Mode“.
Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „1“, „ “, „ALL“, „ 1“,
„
“ nebo „ ALL“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Položky možnosti
Popis / referenční strana
1
Soubor se přehraje.
Jsou nepřetržitě přehrávány soubory v jedné složce.
ALL
1
Jsou nepřetržitě přehrávány všechny soubory.
Jeden soubor se přehrává opakovaně.
Opakovaně jsou přehrávány soubory v jedné složce.
ALL
Opakovaně jsou přehrávány všechny soubory.
Rejstřík
 STOP
/ENTER
A-B
Obsah
Vběr režimu přehrávání
50
Přehrávání souborů
Opakované přehrávání konkrétního intervalu – opakování intervalu A-B
Zobrazí se dotaz „A-B B?“.
A-B výchozí bod A.
Na displeji se zobrazí hlášení „
opakovaně přehrávat.
A-B zvolte koncový bod B.
A-B“ a vybraný interval se začne
Návrat k běžnému přehrávání:
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Zastavení opakovaného přehrávání intervalu A-B:
Stiskněte tlačítko  STOP.
Změna segmentu zadaného pro opakované přehrávání intervalu A-B:
Během opakovaného přehrávání intervalu A-B můžete opětovným stisknutím
tlačítka A-B zadat nový výchozí bod A. Poté můžete zadat nový koncový bod
B, a to stejným způsobem jako v kroku .
Rejstřík
 Opětovným stisknutím tlačítka
Obsah
 Během přehrávání určete stisknutím tlačítka
51
Přehrávání souborů
 Konektor (sluchátka)
Poslech s lepší kvalitou zvuku
 Poslech pomocí sluchátek:
Zapojte dodaná stereofonní sluchátka do konektoru  (sluchátka). Vestavěný
reproduktor se automaticky odpojí.
 Poslech pomocí externího reproduktoru:
Zapojte aktivní nebo pasivní reproduktor do konektoru  (sluchátka).
Rychlé nalezení místa, od kterého se má zahájit přehrávání (Easy Search)
Když je funkce „Easy Search“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“ ( str. 85)
můžete rychle vyhledat místo, od kterého chcete zahájit přehrávání,
opakovaným stisknutím ikony  nebo  na ovládacím tlačítku během
přehrávání.
Když je stisknuto tlačítko  nebo , můžete nastavit čas, který se má
přeskočit. Tato funkce je užitečná při vyhledávání požadovaného místa
v dlouhém záznamu (např. při setkání).
Vyhledávání vpřed/zpět během přehrávání (Vyhledávání vpřed/vzad)
 Rychlý přesun vpřed (Vyhledávání vpřed):
Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko  a uvolněte je v místě, od
kterého chcete přehrávání obnovit.
 Rychlý přesun vzad (Vyhledávání vzad):
Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko  a uvolněte je v místě, od
kterého chcete přehrávání obnovit.
IC rekordér vyhledává při nízké rychlosti za přehrávání zvuku. Tato funkce je
užitečná při přesunu o slovo vpřed nebo vzad. Pokud poté stisknete a podržíte
dané tlačítko, IC rekordér zahájí vyhledávání při vyšší rychlosti.
 Jsou-li soubory přehrávány nebo vyhledávány až do konce posledního souboru
 Při přehrávání zpět nebo rychlém přehrávání zpět na konec posledního souboru se
přibližně na 5 sekund rozsvítí hlášení „FILE END“.
 Jakmile hlášení „FILE END“ a indikátor provozu zhasnou, IC rekordér se zastaví na
začátku posledního souboru.
 Pokud stisknete a podržíte tlačítko  v době, kdy svítí hlášení „FILE END“, soubory
se budou přehrávat zrychleně a normální přehrávání se obnoví od místa, kde tlačítko
uvolníte.
Rejstřík
, 
Obsah
Pohodlné metody přehrávání
52
Přehrávání souborů
Rejstřík
 STOP
, 
/ENTER
Obsah
Výběr data nahrávky z kalendáře a přehrávání
, 
MENU
Soubor nahraný pomocí IC rekordéru můžete přehrát tak, že jej vyhledáte
v kalendáři.
 V režimu zastavení nebo přehrávání stiskněte
tlačítko MENU  karta  možnost „Calendar“.
Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se animace „Accessing...“ a poté se otevře
kalendář s vybraným aktuálním datem.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte datum a
poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Data s existujícími nahranými soubory se zobrazí
podtržená.
Stisknutím tlačítka  nebo  můžete přejít na předchozí nebo následující
týden. Stisknutím a přidržením těchto tlačítek se můžete souvisle
pohybovat mezi daty nebo týdny.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte soubor a
poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se potvrzující zpráva a vybraný soubor se
přehraje.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Enter“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Soubor se přehraje.
 Stisknutím tlačítka  STOP zastavte přehrávání.
Pokračování 
53
Přehrávání souborů
Obsah
Zrušení výběru data nahrávky v kalendáři a souvisejícího přehrávání
Před provedením kroku  stiskněte tlačítko  STOP.
Poznámky
Rejstřík
 Chcete-li z kalendáře vybrat datum nahrávky a přehrát související soubor, musíte
posunout hodiny dopředu ( str. 23).
Pokud
vyberete datum bez nahraného souboru, zobrazí se hlášení „No File“. Vyberte

datum s existujícím nahraným souborem.
 Vyhledávat a přehrávat lze pouze soubory ve složce nahrávek, které byly nahrány pomocí
IC rekordéru. Podrobnosti naleznete v části „Struktura složek a souborů“ ( str.97).
54
Přehrávání souborů
Rejstřík
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Rekordér lze nastavit tak, aby se v požadovaném čase spustil budík a začal
přehrávat vybraný soubor. Soubor je možno přehrávat k požadovanému datu,
jednou týdně nebo denně ve stejný čas. Pro soubor lze nastavit budík.
 Zvolte soubor, který chcete přehrávat s budíkem.
 Přejděte do režimu nastavení budíku.
V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „Alarm“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „ON“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Nastavte datum a čas budíku.
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Date“, den v týdnu
nebo možnost „Daily“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Při výběru možnosti „Date“:
Nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu v tomto pořadí, jak je popsáno
v části „Nastavení hodin“ ( str. 23).
Zvolíte-li den v týdnu nebo možnost „Daily“:
Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko
/ENTER. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte minutu a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Obsah
Přehrávání souboru v požadovaném čase s
budíkem
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte oblíbený
vzorec budíku a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se hlášení „Executing...“.
Pokračování 
55
Přehrávání souborů
Postup nastavení se dokončí a na displeji se zobrazí ikona „“ (indikátor
budíku).
Zrušení nastavení budíku
Postupujte dle kroků  a . V kroku - vyberte možnost „OFF“
a stiskněte tlačítko /ENTER. Budík bude zrušen a indikátor budíku zmizí
z displeje.
Jakmile nastane nastavené datum a čas
V nastavenou dobu se IC rekordér automaticky vypne a v okně na displeji se
zobrazí hlášení „ALARM“. Poté se spustí budík a přehraje se zvolený alarm,
a to dle zvoleného vzorce budíku.
Po dokončení přehrávání se IC rekordér automaticky zastaví. (Pokud je vzorec
budíku nastaven na možnost „Beep&Play“ nebo „Play“, IC rekordér se zastaví
na začátku vybraného souboru.)
Zastavení přehrávání budíku
Když zní zvuk budíku, stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou tlačítka VOL -/+.
Pokud je funkce HOLD aktivní, můžete ukončit přehrávání alarmu stisknutím
libovolného tlačítka.
Rejstřík
Změna nastavení budíku
Vyberte soubor, u kterého chcete změnit nastavení budíku, a poté postupujte
dle kroků  až .
Obsah
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
56
Přehrávání souborů
Kazetový magnetofon,
rekordér MiniDisc apod.
 Konektor (sluchátka)
 STOP
/ENTER
Zvuk IC rekordéru lze nahrávat pomocí jiného zařízení.
Před začátkem nahrávání doporučujeme nejprve provést zkušební nahrávku.
 Připojte konektor  (sluchátka) IC rekordéru ke koncovce externího
zvukového vstupu druhého přístroje pomocí zvukového kabelu.
 Stisknutím tlačítka /ENTER spustíte přehrávání a zároveň
nastavíte připojený přístroj do režimu nahrávání.
Soubor z IC rekordéru se nahraje na připojené zařízení.
 Nahrávání zastavíte současným stisknutím tlačítka  STOP na IC
rekordéru i připojeném přístroji.
Rejstřík
Nahrávání na jiném přístroji
Obsah
Přehrávání z jiných zařízení
57
Mazání souborů
Mazání souborů
Obsah
Mazání souboru
ERASE
, 
/ENTER
Soubor můžete vybrat a smazat následujícím způsobem.
Poznámka
Po smazání nelze soubor obnovit.
 Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru možnosti „POWER“,
abyste IC rekordér zapnuli ( str. 22), nebo směrem ke středu,
abyste IC rekordér přepnuli ze stavu HOLD ( str. 16).
Zobrazí se okno režimu zastavení.  Vyberte soubor, který chcete smazat, když je IC rekordér v režimu
zastavení nebo přehrávání ( str. 27).
 Stiskněte tlačítko ERASE.
Na displeji se zobrazí dotaz „Erase?“ a vybraný
soubor se začne na potvrzení přehrávat.
 Stiskněte tlačítko  nebo , abyste vybrali možnost „Execute“.
 Stiskněte tlačítko /ENTER.
Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a vybraný soubor bude
vymazán.
Po smazání souboru se zbývající soubory posunou tak, aby se mezi
jednotlivými soubory nenacházely mezery.
Zrušení mazání
V kroku  vyberte možnost „Cancel“ a stiskněte tlačítko /ENTER.
Vymazání části souboru
Nejprve soubor rozdělte na dva soubory ( str. 64) a poté pokračujte kroky 
až .
Rejstřík
HOLD•POWER
58
Mazání souborů
Obsah
Mazání všech souborů ve složce
 STOP
/ENTER
MENU
 V režimu zastavení IC rekordéru zvolte složku obsahující soubory,
které chcete smazat ( str. 27).
 Stiskněte tlačítko MENU  karta možnost  „Erase All“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se hlášení „Erase All Files in the Folder?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a všechny soubory ve vybrané
složce budou vymazány.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení mazání
V kroku  vyberte možnost „Cancel“ a stiskněte tlačítko /ENTER.
Rejstřík
, 
59
Úprava souborů
Úprava souborů
 STOP

, 
/ENTER
MENU
 Vyberte soubor, který chcete přesunout.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „Move File“. Poté stiskněte tlačítko
/ENTER.
 Stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  nebo  vyberte kartu
nebo kartu
a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte složku, do
které chcete soubor přesunout, a poté stiskněte
tlačítko /ENTER.
Zobrazí se animace „Moving File...“ a soubor se
přesune na poslední pozici v cílové složce.
Pokud přesunete soubor do jiné složky, bude smazán původní soubor
v předchozí složce.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení přesunu souboru
Před provedením kroku  stiskněte tlačítko  STOP.
Rejstřík
Přesunutí souboru do jiné složky
Obsah
Uspořádání souborů ve složce
60
Úprava souborů
Slot paměťové karty
Soubory můžete kopírovat mezi vestavěnou pamětí a paměťovou kartou, což je
užitečné při ukládání zálohy. Před zahájením operace vložte paměťovou kartu,
kterou chcete použít ke kopírování, do slotu paměťové karty.
 Vyberte soubor, který chcete kopírovat.
Chcete-li kopírovat soubor z paměťové karty do vestavěné paměti, nastavte
zdrojové paměťové médium na hodnotu „Memory Card“ ( str. 29 ).
 Stiskněte tlačítko MENU  karta  možnost „File Copy“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se animace „Copy to Memory Card Select
Folder“ nebo „Copy to Built-In Memory Select
Folder“ a otevře se okno výběru složky.
 Stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  nebo  vyberte kartu
nebo kartu
a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte složku, do které chcete
soubor zkopírovat, a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se animace „Copying...“ a soubor se zkopíruje jako poslední
soubor v cílové složce. Soubor bude zkopírován s totožným názvem.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení operace kopírování
Před provedením kroku  stiskněte tlačítko  STOP.
Zrušení operace kopírování během kopírování
Zatímco je v kroku  zobrazena animace „Copying...“, stiskněte tlačítko 
STOP.
Rejstřík
 STOP

/ENTER
, 
MENU
Obsah
Kopírování souboru do jiné paměti
61
Úprava souborů
Obsah
Použití značky stopy
, 
/ENTER
T-MARK
K bodu, ve kterém chcete soubor později rozdělit nebo který chcete při
přehrávání vyhledat, můžete přidat značku stopy. Ke každému souboru lze
přidat maximálně 98 značek.
Při nahrávání, přehrávání nebo pozastavení nahrávání stiskněte
tlačítko T-MARK v místě, kam chcete přidat značku stopy.
Indikátor (značka stopy) třikrát zabliká a značka stopy bude
přidána.
Vyhledání značky stopy a spuštění přehrávání od této značky
Stiskněte v režimu zastavení tlačítko  nebo . Po jednom bliknutí
indikátoru (značka stopy) stiskněte tlačítko /ENTER.
Rejstřík
Přidání značky stopy
62
Úprava souborů
 STOP
Obsah
Smazání značky stopy
, 
MENU
 Zastavte se na pozici za značkou stopy, kterou chcete vymazat.
 Stiskněte tlačítko MENU  karta  možnost
„Erase Track Mark“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se hlášení „Erase Track Mark?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a vybraná značka stopy bude
vymazána.
Poloha zastavení
Vymazání značky stopy
Bude vymazána značka stopy bezprostředně před polohou zastavení.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení mazání
V kroku  vyberte možnost „Cancel“ a stiskněte tlačítko /ENTER.
Rejstřík
/ENTER
63
Úprava souborů
 STOP
Obsah
Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou
, 
MENU
 Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.
 Stiskněte tlačítko MENU  karta  možnost
„Erase All Track Marks“ a poté stiskněte tlačítko
/ENTER.
Zobrazí se hlášení „Erase All Track Marks?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a všechny značky stopy budou
vymazány najednou.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení mazání
V kroku  vyberte možnost „Cancel“ a stiskněte tlačítko /ENTER.
Rejstřík
/ENTER
64
Úprava souborů
Obsah
Rozdělení souboru
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Soubor je možné rozdělit v režimu zastavení tak, že bude rozdělen na dvě části,
k jejichž názvům souboru se přidají nová čísla souboru. Rozdělením souboru
můžete snadno vyhledat bod, od kterého chcete v dlouhé nahrávce, například
na schůzi, zahájit přehrávání. Soubor můžete rozdělovat, dokud celkový počet
souborů ve složce nedosáhne maximálního povoleného počtu.
 Zastavte soubor v pozici, kde jej chcete rozdělit.
 Stiskněte tlačítko MENU  karta  možnost
„Divide Current Position“ a poté stiskněte tlačítko
/ENTER.
Zobrazí se dotaz „Divide?“.
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se animace „Dividing...“ a rozdělené soubory budou doplněny
pořadovým číslem („_1“ pro původní soubor a „_2“ pro nový soubor).
Soubor 1
Soubor 2
Soubor 3
Soubor je rozdělen.
Soubor 1
Soubor 2_1 Soubor 2_2
Soubor 3
K názvu každého z rozdělených souborů je
přidána přípona tvořená pořadovým číslem.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení rozdělení
V kroku  vyberte možnost „Cancel“ a stiskněte tlačítko /ENTER.
Rejstřík
Rozdělení souboru v aktuální pozici
65
Úprava souborů
 STOP
Obsah
Rozdělení souboru ve všech pozicích značky stopy
, 
MENU
 Vyberte soubor, který chcete rozdělit.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „Divide All Track Marks“. Poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se hlášení „Divide All Track Marks?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se animace „Dividing...“ a soubor bude rozdělen ve všech pozicích
značky stopy. Všechny existující značky stopy v souborech budou
vymazány.
Ke každému z rozdělených souborů je přidána přípona tvořená
pořadovým číslem.
Soubor 1
Soubor se rozdělí v místě všech značek stopy.
Soubor 1_01 Soubor 1_02
Soubor 1_03
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení rozdělení
V kroku  vyberte možnost „Cancel“ a stiskněte tlačítko /ENTER.
Rejstřík
/ENTER
66
Úprava souborů
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Název složky sloužící k ukládání souborů nahraných IC rekordérem můžete
změnit.
Nový název složky můžete vybrat ze šablon.
 Na kartě
v seznamu složek vyberte složku, kterou chcete
přejmenovat.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „Change Folder Name“. Poté stiskněte
tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte oblíbený
název složky a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Nový název složky můžete vybrat ze šablon.
V okně na displeji se zobrazí hlášení „Executing...“
a název složky se změní.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
 Tipy
 Pokud zadáte název složky, která již existuje, za tento název se přidá pořadové číslo (2 až
10).
Pokud
ze šablon vyberete položku „FOLDER“, za název každé složky se přidá pořadové

číslo (01 až 10).
K přejmenování složky můžete použít dodávaný software Sound Organizer.
Rejstřík
Změna názvu složky
Obsah
Přejmenování složky a souboru
67
Úprava souborů
 STOP
Obsah
Změna názvu souboru
, 
MENU
Soubor můžete přejmenovat tak, že k jeho názvu přidáte předponu ve formě
znaků z požadované šablony. Můžete přejmenovávat soubory v oblasti pro
nahrávání a ve složce na kartě . Do šablon můžete přidávat vámi zvolené
znaky.
 Na kartě
v seznamu složek vyberte soubor, který chcete
přejmenovat.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „Change File Name“. Poté stiskněte
tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadované
znaky, které mají tvořit předponu názvu souboru,
poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Ze šablon můžete vybírat znaky.
V okně na displeji se zobrazí hlášení „Executing...“
a vybrané znaky se přidají do názvu souboru. Od
původního názvu budou odděleny podtržítkem (_).
(Pokud například bude k názvu souboru 11215_
001 přidána předpona „A“, výsledný název bude
A_11215_001)
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
 Tip
K přejmenování souboru můžete použít dodávaný software Sound Organizer.
Rejstřík
/ENTER
68
Úprava souborů
Obsah
Ochrana souboru
 STOP
Rejstřík
, 
/ENTER
MENU
Chcete-li zabránit náhodnému smazání nebo úpravám souboru, můžete
nastavit ochranu důležitého souboru. Chráněný soubor bude označen
indikátorem (Ochrana) a považován za soubor pouze ke čtení, který nelze
smazat ani upravit.
 Zobrazte soubor, který chcete chránit, z karty
nebo z karty .
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „Protect“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Zobrazí se dotaz „Set Protection?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Soubor je chráněn. Chráněný soubor je označen indikátorem (Ochrana).
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Zrušení ochrany
Vyberte chráněný soubor a pokračujte kroky  až . V tomto případě se
v kroku  zobrazí dotaz „Erase Protection?“.
69
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Naladění rádiové stanice FM
Ladění rádiové stanice procházením frekvencí
Rejstřík
 Konektor (sluchátka)
 STOP
/ENTER
, 
MENU
Kabel připojených stereofonních sluchátek slouží jako anténa pro poslech rádia
FM. Proto připojte stereofonní sluchátka ke konektoru  (sluchátka) a co
nejvíce jejich kabel natáhněte. Při poslechu rádia FM prostřednictvím
vestavěného reproduktoru připojte stereofonní sluchátka ke konektoru 
(sluchátka) a co nejvíce jejich kabel natáhněte.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta 
možnost „FM Radio“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
IC rekordér přejde do režimu rádia FM.
 Jako výstup zvuku vyberte možnost „Headphones“ nebo možnost
„Speaker“.
Chcete-li vybrat výstup zvuku, stiskněte tlačítko MENU  karta
možnost „Audio Output“ ( str. 77).

 Nalaďte stanici opakovaným stisknutím tlačítka  nebo .
 Stisknutím tlačítka  STOP vypněte rádio FM.
Automatické prohledávání rozhlasových frekvencí
V kroku  stiskněte a přidržte tlačítko  nebo , dokud se číslice
frekvence nezačnou na displeji měnit. IC rekordér automaticky prohledává
rozhlasové frekvence a zastaví se, když nalezne zřetelnou stanici.
Pokud nemůžete stanici naladit, opakovaným stisknutím tlačítka  nebo
 proveďte postupnou změnu frekvence.
70
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
Zobrazení při poslechu rádia FM
Obsah
Indikace FM
Číslo předvolby
Frekvence rádia
Rejstřík
Citlivost přijímače
Naladění předvolené rádiové stanice
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Pokud již máte rádiové stanice FM předvolené ( str. 72), můžete stanici
naladit volbou čísla předvolby.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
 možnost „FM Radio“. Poté stiskněte tlačítko
/ENTER.
IC rekordér přejde do režimu rádia FM.
 Jako výstup zvuku vyberte možnost „Headphones“ nebo možnost
„Speaker“.
Chcete-li vybrat výstup zvuku, stiskněte tlačítko MENU  karta
možnost „Audio Output“ ( str. 77).
 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí
požadované číslo předvolené (P) stanice.
 Stisknutím tlačítka  STOP vypněte rádio FM.

71
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
 REC/PAUSE
Obsah
Nahrávání vysílání FM
 STOP
 Stisknutím tlačítka  REC/PAUSE spusťte nahrávání.
 Stisknutím tlačítka  STOP zastavte nahrávání.
Rejstřík
 Nalaďte stanici, kterou chcete nahrávat.
72
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Je možné automaticky naladit rádiové stanice a poté je zaregistrovat k číslům
předvoleb. Pomocí nabídky předvolených stanic můžete automaticky předvolit
až 30 radiostanic v pásmu FM.
 V režimu příjmu rádia FM stiskněte tlačítko MENU
 karta  možnost „Auto Preset“. Poté stiskněte
tlačítko /ENTER.
Zobrazí se dotaz „Auto Preset?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
IC rekordér automaticky prohledává dostupné rozhlasové frekvence a
ukládá stanice do paměti od nejnižších frekvencí po nejvyšší.
Při automatickém předvolení rozhlasových stanic FM bliká číslo předvolby,
které má být přiřazeno.
Ukončení automatického předvolení
Stiskněte tlačítko  STOP. Čísla uložených předvoleb zůstávají v paměti,
dokud nestisknete tlačítko  STOP.
Rejstřík
Automatické předvolení rádiových stanic v pásmu FM
Obsah
Předvolení rádiových stanic v pásmu FM
73
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Ruční předvolení rádiových stanic v pásmu FM
, 
/ENTER
Rejstřík
, 
MENU
Nezaregistrovanou rádiovou stanici FM lze uložit pod číslem předvolby.
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
„FM Radio“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
IC rekordér přejde do režimu rádia FM.
 možnost
 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  nalaďte stanici,
kterou chcete použít jako předvolenou, a uložte ji pod číslem
předvolby.
Pokud není stanice, kterou naladíte, předvolenou stanicí, zobrazí se údaj
„P - -“. V takovém případě ji můžete zaregistrovat s novým číslem
předvolby.
 Stiskněte tlačítko /ENTER.
Na displeji se zobrazí číslo předvolby, frekvence a dotaz „Set?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost
„Execute“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Stanice bude uložena v paměti pod číslem předvolby.
74
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
Obsah
Mazání předvolených rádiových stanic v pásmu FM
, 
Rejstřík
/ENTER
MENU
 V režimu zastavení stiskněte tlačítko MENU  karta
„FM Radio“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
IC rekordér přejde do režimu rádia FM.
 možnost
 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí
požadované číslo předvolené (P) stanice, kterou chcete smazat.
 Stiskněte tlačítko /ENTER.
Na displeji se zobrazí číslo předvolby, frekvence a dotaz „Erase?“.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Execute“ a poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
Číslo předvolby se změní na údaj „P - -“.
75
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
, 
/ENTER
MENU
Při poslechu rádia FM lze nastavovat citlivost přijímače.
 V režimu příjmu rádia FM stiskněte tlačítko MENU
 karta  možnost „DX/LOCAL“. Poté stiskněte
tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „DX“ nebo „LOCAL“
a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
DX
LOCAL
Toto nastavení vyberte za normálních okolností.
Pokud dochází k rušení nebo zhroucením způsobeným intenzivním
elektrickým polem v okolí přenosové antény vysílací stanice atd., vyberte
toto nastavení.
Rejstřík
Přepínání citlivosti přijímače rádia FM
Obsah
Změna nastavení příjmu rádia FM
76
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
Obsah
Přepínání citlivosti prohledávání
, 
MENU
Při předvolení rozhlasových stanic FM lze nastavit citlivost prohledávání.
 V režimu příjmu rádia FM stiskněte tlačítko MENU
 karta
možnost  „Scan Sensitivity“. Poté
stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „High(SCAN H)“
nebo „Low(SCAN L)“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Rejstřík
/ENTER
77
Poslech rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
Obsah
Přepínání výstupu rádia FM mezi reproduktorem a sluchátky
, 
MENU
Během příjmu nebo nahrávání vysílání FM lze pomocí nabídky přepínat mezi
zvukem z reproduktoru a zvukem ze sluchátek.
 V režimu příjmu nebo nahrávání rádia FM stiskněte
tlačítko MENU  karta  možnost „Audio
Output“. Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
V režimu příjmu rádia FM je zobrazena pouze
karta . V režimu nahrávání rádia FM jsou
zobrazeny karty a .
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost „Headphones“ nebo
„Speaker“ a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Rejstřík
/ENTER
78
Funkce nabídky
 Stisknutím tlačítka MENU přejděte do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
 Stiskněte tlačítko , následným stisknutím tlačítka  nebo 
vyberte kartu ,
/ENTER.
, ,
,
nebo
a poté stiskněte tlačítko  Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku nabídky, kterou
chcete nastavit, a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte nastavení, které chcete
změnit, a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  STOP opusťte režim nabídky.
Poznámka
Pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim nabídky se automaticky zruší a
displej se vrátí k normálnímu zobrazení.
Návrat na předchozí obrazovku
V režimu nabídky stiskněte tlačítko .
Ukončení režimu nabídky
Stiskněte tlačítko  STOP nebo MENU.
Rejstřík
 STOP

, 
/ENTER
MENU
Obsah
Úprava nastavení v nabídce
79
Funkce nabídky
(Nahrávání)
(Přehrávání)
(Upravit)
Položky nabídky
Provozní režim (: nastavení lze provést /
–: nastavení nelze provést)
Režim
Režim
Režim
Režim
zastavení přehrávání nahrávání příjmu
rádia FM*1
Režim
nahrávání
rádia FM*1
Scene Select

-
-
-
-
Scene Edit

-
-
-
-
REC Mode

-
-
-
-
Mic Sensitivity

-

-
-
LCF(Low Cut)

-

-
-
VOR

-

-
-
SYNC REC

-
-
-
-
Select Input

-
-
-
-
Noise Cut Level


-
-
-
Effect


-
-
-
Easy Search


-
-
-
Play Mode


-
-
-
Alarm

-
-
-
-
AVLS *2


-


Protect

-
-
-
-
Divide Current Position

-
-
-
-
Move File

-
-
-
-
File Copy

-
-
-
-
Change Folder Name

-
-
-
-
Change File Name

-
-
-
-
Erase Track Mark

-
-
-
-
Erase All Track Marks

-
-
-
-
Divide All Track Marks

-
-
-
-
Erase All

-
-
-
-
*1 pouze pro model ICD-UX522F/UX523F / *2 pouze pro evropské modely
Rejstřík
Karty
Obsah
Nastavení v nabídce
80
Funkce nabídky
(Nastavení IC
rekordéru)
(Rádio FM)*1
rádia FM*1
Režim
nahrávání
rádia FM*1
Calendar

-
-
-
-
Display



-

LED

-
-
-
-
Backlight

-
-
-
-
Select Memory

-
-
-
-
Language

-
-
-
-
Date&Time

-
-
-
-
Time Display

-
-
-
-
Beep

-
-
-
-
USB Charge

-
-
-
-
Auto Power Off

-
-
-
-
Format

-
-
-
-
System Information

-
-
-
-
FM Radio*1

-
-
-
-
Auto Preset*1
-
-
-

-
DX/LOCAL*1
-
-
-


Scan Sensitivity*1
-
-
-

-
Audio Output*1
-
-
-


* pouze model ICD-UX522F/UX523F
1
Režim
Režim
Režim
Režim
zastavení přehrávání nahrávání příjmu
Rejstřík
(Zobrazení)
Položky nabídky
Obsah
Karty
Provozní režim (: nastavení lze provést /
–: nastavení nelze provést)
81
Funkce nabídky
Karty
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Umožňuje výběr nahrávací scény dle
jednotlivých situací při nahrávání, a to
z následujících možností: (Meeting),
(Voice Notes), (Interview),
(Lecture), (Audio IN), (My Scene).
Nastavení položek pro nahrávání můžete
změnit na doporučené hodnoty
hromadně.
Scene Edit
( str. 36)
Umožňuje upravovat nastavení různých
položek v nabídce nahrávání, které se
přednastavují v nabídce „Scene Select“.
Edit from Current Setting:
Změní nastavení, která jsou
přednastavena v nabídce.
Set Default Value:
Změní nastavení na výchozí
nastavení.
Execute:
Změní nastavení na výchozí
nastavení a dokončí proces.
Cancel:
Dokončí proces beze změny
nastavení.
Edit: Změní nastavení z nastavení ve
vybrané položce scény.
 Tip
Upravit můžete následující položky
scény: „REC Mode“ ( str. 82), „Mic
Sensitivity“ ( str. 82), „LCF(Low Cut)“
( str. 83), „VOR“ ( str. 83) „SYNC
REC“ ( str. 83), „Select Input“
( str.83). Pokud vyberete možnost
„Edit Complete“, proces se dokončí.
Rejstřík
Scene Select
( str. 34)
Obsah
(Nahrávání)
Položky nabídky
82
Funkce nabídky
Karty
REC Mode
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Poznámka
Vysílání rádia FM nelze nahrávat
v režimu LPCM. Když bude zvolen režim
LPCM, rádiové vysílání bude automaticky
nahráváno v režimu MP3 192kbps.
Mic Sensitivity
Nastavuje citlivost mikrofonu.
:
High
K nahrávání zvuku vzdáleného od IC
rekordéru nebo slabého zvuku, jako
je nahrávání v prostorné místnosti.
Medium
*:
K nahrávání zvuku běžné konverzace
nebo schůzky, jako je nahrávka
pořízená v konferenční místnosti
nebo při rozhovoru.
Low :
K nahrávání mluveného slova s
mikrofonem před ústy mluvčího,
zvuku v blízkosti IC rekordéru nebo
hlasitého zvuku.
Poznámka
Při nahrávání vysílání rádia FM ( str. 71)
je nastavení Mic Sensitivity zakázáno.
Rejstřík
Nastavuje režim nahrávání.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (nekomprimováno) v režimu
stereofonního záznamu s vysokou
kvalitou
MP3 192kbps*:
MP3 (komprimováno) v režimu
stereofonního záznamu se standardní
kvalitou
MP3 128kbps:
MP3 (komprimováno) v režimu
stereofonního záznamu ve formátu
Long Play
MP3 160kbps(MONO):
MP3 (komprimováno) v režimu
monofonního záznamu s vysokou
kvalitou
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (komprimováno) v režimu
standardního monofonního záznamu
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (komprimováno) v režimu
monofonního záznamu ve formátu
Long Play
Obsah
(Nahrávání)
Položky nabídky
83
Funkce nabídky
Karty
LCF(Low Cut)
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Poznámka
Při nahrávání vysílání rádia FM ( str. 71)
funkce LCF nefunguje.
VOR
( str. 38)
Umožňuje nastavit funkci VOR (Voice
Operated Recording).
ON: Nahrávání se spustí, jakmile IC
rekordér zaregistruje zvuk, a
pozastaví se, pokud není
slyšitelný žádný zvuk, čímž se
zabraňuje nahrávání během
doby, kdy není k dispozici žádný
zvuk. Funkce VOR je aktivována
při stisknutí tlačítka  REC/
PAUSE.
OFF*: Funkce VOR nefunguje.
Poznámka
Při nahrávání vysílání rádia FM ( str. 71)
funkce VOR nefunguje.
SYNC REC
( str. 40)
Když je tato možnost nastavena na
hodnotu „ON“, IC rekordér vstoupí do
režimu pozastavení nahrávání, když po
dobu delší než 2 sekundy nezachytí
žádný zvuk. Jakmile zvuk opět zachytí,
začne nahrávat nový soubor.
ON: Funkce synchronizovaného
nahrávání se aktivuje.
OFF*: Funkce synchronizovaného
nahrávání se zruší.
Select Input
( str. 39, 40)
Vybere k nahrávání externí zařízení,
které je připojeno ke konektoru 
(mikrofon).
MIC IN*:
Zvolte v případě, že soubory
nahráváte pomocí externího
mikrofonu.
Audio IN:
Zvolte, pokud nahráváte pomocí
jiného zařízení.
Rejstřík
Nastavuje funkci LCF (Low Cut Filter),
aby omezila nízké frekvence, a snížila tak
zvuk kvílení větru, díky čemuž lze nahrát
soubor zřetelněji.
ON: Funkce LCF je zapnuta.
OFF*: Funkce LCF je zrušena.
Obsah
(Nahrávání)
Položky nabídky
84
Funkce nabídky
Karty
Noise Cut Level
( str. 45)
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Poznámka
Při přehrávání souborů pomocí
vestavěného reproduktoru a nahrávání
vysílání rádia FM ( str. 71) funkce
redukce šumu nefunguje.
Effect
( str. 47)
Nastavuje efekt, který chcete použít při
přehrávání.
Pop:
Zvýrazňuje středové pásmo, ideální
pro zpěv.
Rock:
Zvýrazňuje vysoké a nízké tóny, čímž
zajišťuje silný zvuk.
Jazz:
Zvýrazňuje vysoké tóny, čímž
zajišťuje živý zvuk.
Bass1:
Zvýrazňuje basové tóny.
Bass2:
Zvýrazňuje basové tóny ještě více.
Custom:
Můžete si vytvořit vlastní hlasitost
zvuku pro 5 pásem EQ (100 Hz,
300 Hz, 1 kHz, 3 kHz a 10 kHz) v 7
krocích (–3 až +3).
OFF*:
Funkce efektu je neaktivní.
Poznámka
Při přehrávání souborů pomocí
vestavěného reproduktoru, poslechu
rádia FM ( str. 69) nebo pokud je
přepínač NOISE CUT nastaven do
polohy „ON“ ( str. 45), je funkce
efektu neaktivní.
Rejstřík
Umožňuje úpravy úrovně funkce
redukce šumu.
Maximum*:
Úroveň redukce šumu bude vyšší.
Medium:
Úroveň redukce šumu bude nižší.
Tuto funkci zvolte, když nemůžete
zvuk jednoduše zachytit nastavením
položky „Noise Cut Level“ na
hodnotu „Maximum“.
Obsah
(Přehrávání)
Položky nabídky
85
Funkce nabídky
Karty
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Nastavuje funkci snadného vyhledávání.
ON: Stisknutím tlačítka  nebo
 se můžete během
přehrávání přesunout
o stanovený čas dopředu nebo
dozadu. Tato funkce je užitečná
při vyhledávání požadovaného
místa v dlouhém záznamu.
OFF*: Funkce snadného vyhledávání
není aktivní. Stisknete-li tlačítko
 nebo , soubor se
přesune dopředu nebo dozadu.
Set Skip Time:
Slouží k nastavení času, o který
se má při vyhledávání
přeskakovat dopředu nebo
dozadu.
Setting Complete:
Změní nastavení a dokončí celý
proces.
Forward Skip Time:
Nastavuje čas přeskočení
dopředu, když stisknete
tlačítko . (5sec, 10sec*,
30sec, 1min, 5min nebo
10min)
Reverse Skip Time:
Nastavuje čas přeskočení
dozadu, když stisknete tlačítko
. (1sec, 3sec*, 5sec, 10sec,
30sec, 1min, 5min nebo
10min)
Play Mode
( str. 49)
Nastavuje režim přehrávání.
1:
Soubor se přehraje.
*: Soubory v jedné složce jsou
přehrávány nepřetržitě.
ALL: Jsou nepřetržitě přehrávány
všechny soubory.
1: Jeden soubor se přehrává
opakovaně.
: Opakovaně jsou přehrávány
soubory v jedné složce.
ALL:
Opakovaně jsou přehrávány
všechny soubory.
Rejstřík
Easy Search
( str. 51)
Obsah
(Přehrávání)
Položky nabídky
86
Funkce nabídky
Karty
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Nastaví budík.
ON: Funkce budíku je aktivní.
Nastavte datum, čas, den v týdnu
nebo zvolte přehrávání každý
den a nastavte následující vzorec
budíku.
Beep&Play: Po zaznění budíku
se přehraje vybraný
soubor.
Zní pouze budík.
Beep: Play: Přehraje se pouze
vybraný soubor.
OFF*: Funkce budíku je zrušena.
AVLS *2
( str. 17)
Slouží k nastavení funkce AVLS
(Automatic Volume Limiter System).
ON*: Funkce AVLS, která udržuje
přiměřenou úroveň hlasitosti, je
aktivní při poslechu se sluchátky.
OFF: Funkce AVLS není aktivní a
zvuk se přehrává při původní
hlasitosti.
Poznámky
Pokud funkci vypnete, dejte pozor,
abyste záznamy neposlouchali při
příliš vysoké hlasitosti.
posloucháte záznamy se
Pokud

sluchátky po určitou dobu, funkce
AVLS se automaticky zapne, i když
položku „AVLS“ v nabídce nastavíte
na hodnotu „OFF“.
Pokud nastavíte hlasitost na úroveň,
která přesahuje úroveň určenou funkcí
AVLS, bude hlasitost při vypnutí IC
rekordéru nastavena na přiměřenou
úroveň.
*2 pouze evropské modely
Rejstřík
Alarm
( str. 54)
Obsah
(Přehrávání)
Položky nabídky
87
Funkce nabídky
Karty
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Nastaví ochranu vybraného souboru, aby
nebyl smazán, rozdělen nebo přesunut.
Execute:
Vybraný soubor bude chráněn. Pokud
zadáte soubor, u něhož již ochrana
nastavena je, zrušte ochranu.
Cancel:
Ochrana či zrušení ochrany se
neprovede.
Divide Current Position
( str. 64)
Rozdělí soubor na dva soubory.
Execute:
Soubor bude rozdělen na dva
soubory.
Cancel:
Rozdělení nebude provedeno.
Move File
( str. 59)
Přesune zvolený soubor do vybrané
složky.
Než se pokusíte o přesunutí souboru,
vyberte soubor, který chcete přesunout, a
přejděte do nabídky.
File Copy
( str. 60)
Zkopíruje vybraný soubor z vestavěné
paměti do požadované složky na
paměťové kartě nebo z paměťové karty do
požadované složky ve vestavěné paměti.
Než se pokusíte o zkopírování souboru,
vyberte soubor, který chcete kopírovat, a
přejděte do nabídky.
Change Folder Name
( str. 66)
Přejmenuje složku na základě zvolené
šablony.
Change File Name
( str. 67)
Přejmenuje soubor na základě zvolené
šablony, a to tak, že mu k názvu přidá
předponu se znaky z dané šablony.
Erase Track Mark
( str. 62)
Vymaže značku stopy těsně před aktuální
pozicí.
Execute:
Značka stopy bude vymazána.
Cancel:
Značka stopy nebude vymazána.
Erase All Track Marks
( str. 63)
Vymaže všechny značky stopy vybraného
souboru.
Execute:
Všechny značky stopy budou
vymazány.
Cancel:
Všechny značky stopy nebudou
vymazány.
Rejstřík
Protect
( str. 68)
Obsah
(Upravit)
Položky nabídky
88
Funkce nabídky
Karty
Divide All Track Marks
( str. 65)
Rozdělí soubor ve všech pozicích značky
stopy.
Execute:
Rozdělení podle značek stopy se
provede.
Cancel:
Rozdělení podle značek stopy se
neprovede.
Erase All
( str. 58)
Vymaže všechny soubory ve vybrané
složce.
Před smazáním souborů se stisknutím
ikony FOLDER vraťte do okna složek,
vyberte složku, ze které se mají vymazat
všechny soubory, a poté přejděte do
nabídky.
Execute:
Všechny soubory ve vybrané složce
budou smazány.
Cancel:
Všechny soubory nebudou smazány.
Calendar
( str. 52)
Přepne okno na displeji na zobrazení
kalendáře a při výběru konkrétního data
přehraje soubor, který byl v daný den IC
rekordérem nahrán.
Enter:
Přehraje se vybraný soubor.
Back:
IC rekordér vybraný soubor
nepřehraje a vrátí se do předchozího
okna.
Display
Mění režim zobrazení na displeji.
Elapsed Time*:
Uplynulá doba přehrávání jednoho
souboru
Remain Time:
Během zastavení nebo přehrávání,
zbývající doba jednoho souboru
Během záznamu, dostupná doba pro
nahrávání
REC Date:
Datum záznamu
REC Time:
Čas záznamu
Rejstřík
(Zobrazení)
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Obsah
(Upravit)
Položky nabídky
89
Funkce nabídky
Karty
LED
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Poznámka
Je-li IC rekordér připojen k počítači,
indikátor provozu se rozsvítí nebo bude
blikat i v případě, že je možnost „LED“
nastavena na hodnotu „OFF“.
(Nastavení IC
rekordéru)
Backlight
Aktivuje a deaktivuje podsvícení
displeje.
ON*: Podsvícení displeje se rozsvítí na
cca 10 sekund.
OFF: Podsvícení displeje se nerozsvítí,
a to ani během provozu.
Select Memory
( str. 29)
Vyberte paměťové médium, na které
chcete soubor uložit nebo které obsahuje
soubor, který chcete přehrát, upravit či
kopírovat.
Built-In Memory*:
Je vybrána vestavěná paměť IC
rekordéru.
Memory Card:
Je vybrána paměťová karta vložená
do slotu paměťové karty.
Poznámka
Když není do IC rekordéru aktuálně
vložena žádná paměťová karta,
automaticky se vybere vestavěná paměť.
Rejstřík
Během provozu zapíná nebo vypíná
indikátor provozu.
ON*: Během nahrávání nebo
přehrávání indikátor provozu
buď svítí, nebo bliká.
OFF: Indikátor provozu nesvítí ani
nebliká, a to ani během povozu.
Obsah
(Zobrazení)
Položky nabídky
90
Funkce nabídky
Karty
Language
( str. 26)
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Poznámka
Počet dostupných jazyků a výchozí
nastavení se liší v závislosti na zemi nebo
oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili.
Date&Time
( str. 24)
Auto(Synchronizing)*:
Pokud je IC rekordér připojen
k počítači se spuštěnou aplikací
Sound Organizer, hodiny se
automaticky nastaví podle počítače.
Manual:
Slouží k postupnému nastavení roku,
měsíce, dne, hodiny a minuty.
Time Display
Nastaví zobrazení hodin.
12-Hour:
12:00AM = půlnoc, 12:00PM = poledne
24-Hour:
0:00 = půlnoc, 12:00 = poledne
Poznámka
Výchozí nastavení se liší v závislosti na
oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili.
Beep
Určuje, zda bude znít pípnutí.
ON*: Zazní pípnutí indikující, že
operace byla přijata nebo že
došlo k chybě.
OFF: Žádné pípnutí se neozve.
Poznámka
Budík zazní i v případě, že je v nabídce
nastavena možnost „Beep“ na hodnotu
„OFF“.
Rejstřík
Nastaví jazyk používaný pro záznamy,
nabídky, názvy složek, názvy souborů
apod.
Deutsch (němčina), English (angličtina),
Español (španělština), Français
(francouzština), Italiano (italština),
(japonština),
Русский (ruština),
(čínština),
(korejština),
(čínština), (thajština)
Obsah
(Nastavení IC
rekordéru)
Položky nabídky
91
Funkce nabídky
Karty
USB Charge
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Poznámka
Používáte-li k připojení IC rekordéru do
elektrické zásuvky ( str. 111) síťový
adaptér USB (není součástí dodávky),
můžete baterii nabíjet bez ohledu na toto
nastavení.
Auto Power Off
Pokud je IC rekordér zapnutý a
ponechán bez činnosti po nastavené
období, automaticky se vypne.
5min:
IC rekordér se vypne po přibližně 5
minutách.
10min*:
IC rekordér se vypne po přibližně 10
minutách.
30min:
IC rekordér se vypne po přibližně 30
minutách.
60min:
IC rekordér se vypne po přibližně 60
minutách.
OFF:
IC rekordér se nevypne automaticky.
Rejstřík
Určuje, zda bude baterie dobíjena
prostřednictvím připojení USB nebo
nikoliv.
ON*: Baterie bude nabíjena.
OFF: Baterie nebude nabíjena.
Obsah
(Nastavení IC
rekordéru)
Položky nabídky
92
Funkce nabídky
Karty
Format
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Poznámky
K formátování paměťového média
používejte funkci formátování IC
rekordéru. Nepoužívejte k formátování
médií počítač.
Před zahájením postupu formátování
přepněte paměťové médium na paměť,
která se má formátovat ( str. 29).
Při formátování paměťového média
budou vymazána všechna data, která
jste na něm uložili. Po vymazání
paměťového média nelze vymazaná
data obnovit.
Při formátování vestavěné paměti bude
vymazán rovněž návod k obsluze,
který je ve vestavěné paměti uložen.
Chcete-li získat další kopii návodu
k obsluze, navštivte místní domovskou
stránku podpory společnosti Sony
( str. 121).
System Information
Zobrazuje název modelu IC rekordéru a
číslo verze softwaru.
Rejstřík
Naformátuje aktuálně zvolenou paměť
(vestavěnou paměť nebo paměťovou
kartu), vymaže všechna data z této
paměti a vrátí strukturu složky zpět do
původního stavu.
Execute:
Zobrazí se animace „Formatting...“ a
paměťové médium se naformátuje.
Cancel:
Paměťové médium nebude
naformátováno.
Obsah
(Nastavení IC
rekordéru)
Položky nabídky
93
Funkce nabídky
Karty
FM Radio*1
( str. 69)
Nastavení (* : výchozí nastavení)
IC rekordér přejde do režimu rádia FM.
Poznámky
Auto Preset*1
( str. 72)
Prohledá automaticky dostupné
frekvence. Stanice se uloží do paměti.
Execute:
Automatická předvolba je
provedena.
Cancel:
Automatická předvolba je zrušena.
DX/LOCAL*1
( str. 75)
Nastaví citlivost přijímače při poslechu
rádia FM.
DX*:
Toto nastavení vyberte za
normálních okolností.
LOCAL:
Pokud dochází k rušení nebo
zhroucením způsobeným
intenzivním elektrickým polem
v okolí přenosové antény vysílací
stanice atd., vyberte toto nastavení.
Poznámka
Vyberte možnost „DX“, když není stav
příjmu IC rekordéru dobrý kvůli
slabému signálu.
Rejstřík
Když je rádio FM aktivní, není možné
vyměňovat paměťová média či vybírat
složky. Před zahájením nahrávání
rádia FM předem zvolte paměťové
médium a složku, které chcete použít
k záznamu vysílání FM.
Vysílání FM nelze nahrávat v režimu
LPCM. Pokud je možnost „REC
Mode“ nastavena na hodnotu „LPCM
44.1kHz/16bit“, vysílání FM je
nahráváno v režimu „MP3 192kbps“.
Během nahrávání vysílání rádia FM
jsou funkce Mic Sensitivity, VOR, LCF
(Low Cut Filter) a redukce šumu
zakázány.
*1 pouze model ICD-UX522F/UX523F
Obsah
(Rádio FM)*1
Položky nabídky
94
Funkce nabídky
Karty
Nastavení (* : výchozí nastavení)
Nastavuje citlivost prohledávání při
předvolení rádiových stanic FM.
High(SCAN H)*:
Citlivost prohledávání je nastavena
na vysokou hodnotu.
Low(SCAN L):
Citlivost prohledávání je nastavena
na nízkou hodnotu.
Audio Output*1
( str. 77)
Při příjmu FM nebo nahrávání FM
přepíná mezi zvukem z reproduktoru a
zvukem ze sluchátek.
Headphones*:
Zvuk vychází ze sluchátek.
Speaker:
Zvuk vychází z reproduktorů.
*1 pouze model ICD-UX522F/UX523F
Rejstřík
Scan Sensitivity*1
( str. 76)
Obsah
(Rádio FM)*1
Položky nabídky
95
Použití počítače
Použití počítače
Když je IC rekordér připojen k počítači, je možné mezi těmito dvěma
zařízeními přenášet data.
Kopírování hudebních souborů z počítače do IC rekordéru a jejich přehrávání
( str.102)
Použití IC rekordéru jako paměťového zařízení USB ( str. 104)
Obrazová nebo textová data uložená v počítači můžete dočasně ukládat do IC
rekordéru.
Správa a úpravy souborů pomocí softwaru Sound Organizer ( str. 105)
Dodávaný software Sound Organizer umožňuje přenos souborů, které jste
nahráli pomocí IC rekordéru, do počítače a jejich správu a úpravu na počítači.
Přenášet do IC rekordéru je možné také hudební soubory a soubory podcast
uložené na počítači.
Systémové požadavky na počítač
Podrobnosti k systémovým požadavkům na počítač najdete na stranách 107,
115.
Rejstřík
Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače a jejich uložení ( str. 101)
Obsah
Použití IC rekordéru s počítačem
96
Použití počítače
Obsah
Připojení IC rekordéru k počítači
K portu USB počítače
Aby byla možná výměna souborů mezi IC rekordérem a počítačem, připojte IC
rekordér k počítači.
 Posuňte páčku pro vysunutí USB DIRECT na zadní straně IC
rekordéru a zapojte konektor USB do portu USB spuštěného
počítače.
 Ujistěte se, že byl IC rekordér správně rozpoznán.
Na obrazovce systému Windows otevřete složku „Tento počítač“ nebo
„Počítač“ a zkontrolujte, zda bylo rozpoznáno zařízení „IC RECORDER“
nebo „MEMORY CARD“.
Na obrazovce systému Macintosh zkontrolujte, zda se v aplikaci Finder
zobrazila jednotka „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“.
IC rekordér bude po připojení počítačem okamžitě rozpoznán. Je-li IC
rekordér připojen k počítači, zobrazuje se na displeji rekordéru zpráva
„Connecting“.
V případě, že IC rekordér nelze připojit k počítači přímo, použijte dodaný
připojovací prodlužovací kabel USB.
Prodlužovací kabel USB
(součást dodávky)
Rejstřík
Počítač
IC recorder
97
Použití počítače
Vestavěná paměť
Karta microSD
„MEMORY CARD“
IC RECORDER
VOICE*1
FOLDER01
Složka souborů
nahraných pomocí IC
rekordéru
PRIVATE
SONY
FOLDER05
Složka přesunutá z
vašeho počítače
MUSIC
POP
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS*2
MP3
AAC-LC
FOLDER05
POP
*3
J-POP
*3
NEWS
Conversation
*4
WMA
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
LPCM
MP3
MP3
Složka přesunutá z
vašeho počítače
MUSIC
J-POP*2
Conversation*2
Složka souborů
nahraných pomocí IC
rekordéru
VOICE
FOLDER01
LPCM
MP3
AAC-LC
MP3
MP3
WMA
Instructions*
5
*1 I když je soubor přenesen přímo do složky VOICE, na kartě
*2
*3
*4
*5
v IC rekordéru se
nezobrazí. Pokud přenášíte soubor z počítače do IC rekordéru, umístěte ho do složek
ve složce VOICE.
Název složky, do které se ukládají hudební soubory, bude na IC rekordéru zobrazen
tak, jak je, proto je užitečné složku předem pojmenovat snadno zapamatovatelným
názvem.
Složky na obrázku představují příklady názvů složek.
IC rekordér rozpoznává až 8 úrovní přenesených složek.
Pokud hudební soubory zkopírujete samostatně, ponesou označení „No Folder“.
Návod k obsluze IC rekordéru je uložen ve složce „Instructions“ přímo ve složce „IC
RECORDER“.
Pokračování 
Rejstřík
Složky a soubory se na obrazovce počítače zobrazují tímto způsobem.
Soubory a složky zobrazíte v systému Windows pomocí aplikace Průzkumník a
v systému Macintosh pomocí aplikace Finder tak, že otevřete ikonu „IC
RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“.
Při připojování IC rekordéru k počítači po nastavení cílového paměťového
média na hodnotu „Memory Card“ ( str. 29) se struktura složek liší od
struktury při nastavení na hodnotu „Built-In Memory“.
Obsah
Struktura složek a souborů
98
Použití počítače
 Tipy
Poznámka
Pokud některé složky neobsahují žádné soubory, které by bylo možné pomocí IC
rekordéru přehrát, nezobrazí se na displeji IC rekordéru.
Složky zobrazené na kartě
v IC rekordéru
Zobrazí se složky pro soubory nahrané pomocí IC rekordéru (složky ve složce
VOICE).
Poznámka
I když je soubor přenesen přímo do složky VOICE, na kartě
nezobrazí.
v IC rekordéru se
Pokračování 
Rejstřík
Struktura složek zobrazených na displeji IC rekordéru
Zobrazení struktury složek na displeji IC rekordéru se liší od zobrazení
v počítači.
Na displeji IC rekordéru se zobrazují následující indikátory složek:
: Složka pro soubory nahrané pomocí IC rekordéru
: Složka přenesená z počítače (Zobrazuje se, pokud byly hudební soubory
přeneseny z počítače.)
: Složka na soubory podcast přenesené z počítače (Tyto složky se zobrazují,
pokud byly soubory podcast přeneseny z počítače.)
Obsah
V IC rekordéru lze zobrazit název skladby nebo jméno interpreta atd. uložené
v hudebních souborech. Je užitečné, když pomocí softwaru, který používáte při vytváření
hudebních souborů na počítači, zadáte značky ID3.
nebyl uložen žádný název skladby nebo jméno interpreta, zobrazí se na displeji
Pokud

IC rekordéru hodnota „No Data“.
99
Použití počítače
Složky zobrazené na kartě
v IC rekordéru
Obsah
Složky zobrazené na kartě
v IC rekordéru
Zobrazí se složky pro soubory podcast přenesené z počítače.
Pokud přenášíte soubory podcast z počítače do IC rekordéru, používejte
dodávaný software Sound Organizer.
Rejstřík
Mezi složkami přeposlanými z počítače se zobrazí následující složky.
Složky ve složce MUSIC, která obsahuje soubor (Pokud mají některé složky
více úrovní, zobrazí se všechny složky paralelně.)
Složky přenesené na jiná místa než do složky MUSIC nebo složky
PODCASTS
Složka s názvem „No Folder“ (Pokud přenášíte hudební soubory samostatně,
zobrazí se tyto soubory v této složce.)
100
Použití počítače
Použijte postup uvedený níže; v opačném případě může dojít k poškození dat.
Obsah
Odpojení IC rekordéru od počítače
 Ujistěte se, že indikátor provozu IC rekordéru nesvítí.
Na panelu úloh systému Windows, který se nachází v pravé dolní části
pracovní plochy klepněte levým tlačítkem na následující ikonu:
 Klepněte levým tlačítkem na možnost „Vysunout IC RECORDER“
(Windows 7) nebo „Bezpečně odebrat velkokapacitní paměťové zařízení
USB“ (Windows XP, Windows Vista).
Ikona a nabídka se mohou v různých operačních systémech lišit.
V závislosti na nastaveních počítače se tato ikona nemusí na panelu úloh
vždy nastavovat.
Na obrazovce systému Macintosh přetáhněte položku „IC RECORDER“
v okně Finder nad položku „Odpadkový koš“ a pusťte ji.
Podrobnosti o odpojení IC rekordéru od počítače naleznete v návodu
k obsluze počítače.
 Odpojte IC rekordér od portu USB v počítači a pohybem páčky pro
vysunutí konektoru USB DIRECT ve směru šipky konektor USB
zasuňte.
Rejstřík
 V počítači proveďte následující postup.
101
Použití počítače
 Připojte IC rekordér k počítači ( str. 96).
 Zkopírujte soubory nebo složky, které chcete přenést do počítače.
Přetáhněte požadované soubory nebo složky z jednotky „IC RECORDER“
nebo „MEMORY CARD“ na místní disk počítače.
 Kopírování souboru nebo složky (přetažení)
IC RECORDER nebo Počítač
MEMORY CARD
 Klepněte a podržte,
 přetáhněte
 a poté pusťte.
 Odpojte IC rekordér od počítače ( str. 100).
Rejstřík
Soubory nebo složky můžete kopírovat z IC rekordéru do počítače a ukládat je.
Obsah
Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače
102
Použití počítače
Obsah
Kopírování hudebních souborů z počítače do IC
rekordéru a jejich přehrávání
Rejstřík
Hudební a jiné zvukové soubory (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) můžete pomocí přetažení zkopírovat z počítače
do IC rekordéru, abyste je mohli pomocí IC rekordéru přehrát.
* Formáty souboru, které lze přehrávat pomocí IC rekordéru, naleznete v části „Technické údaje“
( str.115).
Kopírování hudebního souboru z počítače do IC rekordéru (přetažení)
 Připojte IC rekordér k počítači ( str. 96).
 Zkopírujte složku, ve které jsou uloženy hudební soubory, do IC
rekordéru.
V systému Windows pomocí aplikace Průzkumník nebo v systému
Macintosh pomocí aplikace Finder přetáhněte složku s hudebními soubory
na ikonu „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“.
IC rekordér je schopen rozpoznat až 400 složek. Do jedné složky můžete
zkopírovat až 199 souborů. Kromě toho IC rekordér může u jednoho
paměťového média rozpoznat celkem 4 095 složek a souborů.
 Odpojte IC rekordér od počítače ( str. 100).
103
Použití počítače
Obsah
Přehrávání hudebních souborů zkopírovaných z počítače pomocí IC
rekordéru
 Stiskněte tlačítko FOLDER.
vyberte kartu . Poté stiskněte tlačítko /ENTER.
 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte složku ( ), v níž jsou uloženy
hudební soubory, a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Chcete-li zobrazit soubory ve vybrané složce, stiskněte tlačítko .
 Vyberte hudební soubor, který chcete přehrát.
Po zobrazení okna výběru souboru vyberte požadovaný soubor stisknutím
tlačítka  nebo  a poté stiskněte tlačítko /ENTER.
Pokud je zobrazeno okno režimu zastavení, můžete přepínat mezi soubory
stisknutím tlačítka  a .
 Stisknutím tlačítka /ENTER spusťte přehrávání.
 Stisknutím tlačítka  STOP zastavte přehrávání.
Displej při přehrávání hudebního souboru
Stisknutím tlačítka  nebo  můžete během přehrávání zobrazit informace
o hudebním souboru.
: Název složky
: Název souboru
: Jméno interpreta
: Název skladby
Rejstřík
 Stiskněte tlačítko  a následným stisknutím tlačítka  nebo 
104
Použití počítače
Rejstřík
Je-li IC rekordér připojen k počítači, lze v něm kromě souborů pořízených
pomocí IC rekordéru dočasně uchovávat obrazová nebo textová data
z počítače.
Aby bylo možné používat IC rekordér jako paměť USB, musí počítač splňovat
uvedené systémové požadavky.
Podrobnosti k systémovým požadavkům najdete na straně 115.
Obsah
Použití IC rekordéru jako paměti USB
105
Použití počítače
Software Sound Organizer umožňuje přenos souborů mezi počítačem a IC
rekordérem nebo paměťovou kartou. Přenášet do IC rekordéru a přehrávat
v něm lze skladby importované z hudebních disků CD a jiných médií, soubory
MP3 a jiné zvukové soubory importované z počítače i soubory podcast.
S importovanými soubory je možné provádět různé operace, včetně
přehrávání, úprav a převodu na formát MP3 a jiné formáty. Je možné také
vypalovat disky CD s hudbou, která se vám líbí, a odesílat zvukové soubory
poštou.
Importování souborů nahraných pomocí IC rekordéru
Soubory nahrané pomocí IC rekordéru můžete importovat do softwaru Sound
Organizer.
Importované soubory se uloží do počítače.
Importování skladeb z hudebního disku CD
Skladby z hudebního disku CD je možné importovat do softwaru Sound
Organizer.
Importované skladby se uloží do počítače.
Importování skladeb na počítači
Hudbu a jiné soubory uložené v počítači je možné importovat do softwaru
Sound Organizer.
Přihlášení k souborům podcast a jejich aktualizace
K odběru souborů podcast se můžete přihlásit v softwaru Sound Organizer.
Přihlášení k souborům podcast a jejich aktualizace umožňuje stahovat
(přihlášení) nejnovější data z internetu a prohlížet si je.
Přehrávání souborů
Soubory importované do softwaru Sound Organizer je možné přehrávat.
Změna informací o souborech
Název skladby, jméno interpreta a jiné informace o souboru zobrazené
v seznamu souborů je možné měnit.
Rozdělení souborů
Jeden soubor je možné rozdělit do více souborů.
Spojování souborů
Více souborů je možné spojit do jednoho souboru.
Rejstřík
Co je možné dělat pomocí softwaru Sound Organizer
Obsah
Použití dodávaného softwaru Sound Organizer
106
Použití počítače
Přenos souborů do IC rekordéru
Soubor ze softwaru Sound Organizer je možné přenést do IC rekordéru nebo
na paměťovou kartu.
V IC rekordéru můžete poslouchat přenesenou hudbu, soubory podcast a jiný
obsah.
Vypalování hudebního disku CD
Ze skladeb importovaných do softwaru Sound Organizer je možné vybrat
oblíbené skladby a vypálit je na vlastní originální hudební disk CD.
Jiná užitečná využití
Je možné spustit poštovní software a odeslat nahraný soubor jako přílohu
pošty.
Je
 možné použít software pro rozpoznání hlasu Dragon NaturallySpeaking
(není součástí dodávky) kompatibilní se softwarem Sound Organizer, provést
rozpoznání hlasu v souboru a převést hlas na text.
Rejstřík
Vymazávání souborů z IC rekordéru
Soubor uložený v IC rekordéru je možné vymazat.
Tato operace se používá k vymazání souborů v IC rekordéru, pokud v něm
chcete zvětšit volný prostor nebo pokud se v něm nacházejí zbytečné soubory.
Obsah
Úprava šablon pro název složky a souboru
Upravovat můžete šablony používané v možnostech nabídky „Change File
Name“ a „Change Folder Name“.
107
Použití počítače
Následující údaje představují systémové požadavky na používání softwaru
Sound Organizer.
*Kromě Číny
Poznámky
Jeden z výše uvedených operačních systémů by měl být v počítači předinstalován.
Upgradované operační systémy a prostředí s více operačními systémy nejsou podporovány.
64bitové verze systému Windows XP nejsou podporovány.
IBM PC/AT nebo kompatibilní
Procesor
Windows XP: Pentium III 500 MHz nebo rychlejší
Windows Vista: Pentium III 800 MHz nebo rychlejší
Windows 7: Pentium III 1 GHz nebo rychlejší
Paměť
Windows XP: Minimálně 256 MB
Windows Vista: Minimálně 512 MB (V případě systémů Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium se doporučuje minimálně 1 GB.)
Windows 7: Minimálně 1 GB (32bitová verze)/Minimálně 2 GB (64bitová verze)
Volné místo na pevném disku
Je potřeba minimálně 400 MB.
V závislosti na verzi systému Windows se může používat i více než 400 MB.
Také je potřeba volný prostor pro manipulaci s hudebními daty.
Nastavení displeje
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů nebo vyšší (Doporučuje se 1 024 × 768
pixelů.)
Barvy obrazovky: High Color (16bitové) nebo vyšší
Rejstřík
Operační systémy
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter (32bitová verze)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 nebo vyšší
Windows Vista Business Service Pack 2 nebo vyšší
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 nebo vyšší
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 nebo vyšší
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 nebo vyšší
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 nebo vyšší*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 nebo vyšší*
Windows XP Professional Service Pack 3 nebo vyšší
Windows XP Home Edition Service Pack 3 nebo vyšší
Předinstalován.
Obsah
Systémové požadavky na počítač
108
Použití počítače
Nainstalujte do počítače software Sound Organizer.
Poznámky
Při instalaci softwaru Sound Organizer, se přihlaste k účtu s oprávněními správce.
Pokud používáte systém Windows 7 a zobrazí se obrazovka [Řízení uživatelských účtů],
potvrďte zobrazené informace klepnutím na možnost [Ano] (Pokud používáte systém
Windows Vista, klepněte na možnost [Pokračovat].).
Sound Organizer nemohou v systému Windows XP spouštět uživatelé
Software

s omezenými oprávněními.
Pokud chcete v systému Windows XP použít funkci aktualizace softwaru, musíte se
přihlásit k účtu s oprávněními správce počítače.
softwaru Sound Organizer přidává do systému modul Windows Media
Instalátor

Format Runtime. Tento modul se při odinstalování softwaru Sound Organizer
neodstraní.
Pokud však byl nainstalován předem, nemusí se instalovat.
Data ve složkách s uloženým obsahem se při odinstalování softwaru Sound Organizer
neodstraní.
prostředí, ve kterém je na jednom počítači nainstalováno více operačních
V instalačním

systémů, software Sound Organizer neinstalujte do všech operačních systémů. Mohlo by
to vést k nekonzistentním datům.
 Přesvědčte se, že IC rekordér není připojen, zapněte počítač a
spusťte systém Windows.
 Vložte dodávaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
Automaticky se otevře nabídka [Sound Organizer - InstallShield Wizard] a
zobrazí se okno [Welcome to Sound Organizer Installer].
Pokud se nabídka [Welcome to Sound Organizer Installer] nespustí,
otevřete nástroj Průzkumník Windows, klepněte pravým tlačítkem na
jednotku CD-ROM, poklepejte na položku [SoundOrganizerInstaller.exe]
a poté postupujte dle pokynů na obrazovce.
Pokračování 
Rejstřík
Instalace softwaru Sound Organizer
Obsah
Zvuková karta
Doporučuje se karta kompatibilní se standardem SoundBlaster.
Port USB
Chcete-li používat zařízení a média, potřebujete port kompatibilní se
standardem USB.
Fungování prostřednictvím rozbočovače USB není zaručeno, a to s výjimkou
modelů, u kterých bylo fungování zaručeno konkrétně.
Disková jednotka
Je vyžadována jednotka CD-ROM. K vytvoření hudebního disku CD
potřebujete jednotku CD-R/RW.
109
Použití počítače
accept the terms in the license agreement] a poté klepněte na
tlačítko [Next].
nebo [Custom] a poté klepněte na tlačítko [Next].
Postupujte podle pokynů na obrazovce, a pokud jste zvolili možnost
[Custom], proveďte nastavení instalace.
 Jakmile se zobrazí okno [Ready to Install the Program], klepněte na
tlačítko [Install].
Zahájí se instalace.
 Jakmile se zobrazí okno [Sound Organizer has been installed
successfully.], zaškrtněte možnost [Launch Sound Organizer Now] a
poté klepněte na tlačítko [Finish].
Poznámka
Po dokončení instalace softwaru Sound Organizer může být potřeba restartovat počítač.
Rejstřík
 Jakmile se zobrazí okno [Setup Type] vyberte možnost [Standard]
Obsah
 Potvrďte přijetí podmínek licenční smlouvy výběrem možnosti [I
110
Použití počítače
 Seznam souborů v softwaru
Sound Organizer (My Library)
Zobrazí seznam souborů obsažený
v knihovně My Library v softwaru
Sound Organizer podle prováděné
operace.
Recording Files: Zobrazí seznam
nahraných souborů.
V této knihovně se při importu
zobrazují soubory nahrané pomocí
IC rekordéru.
Music: Zobrazí seznam hudebních
souborů.
V této knihovně se zobrazují skladby
importované z hudebního disku CD.
Podcast: Zobrazí seznam souborů
podcast.
 Seznam souborů IC rekordéru
Zobrazí soubory uložené do
připojeného IC rekordéru nebo na
paměťovou kartu.
 Tlačítko Edit Mode
Zobrazí oblast úprav, aby bylo
možné soubor upravovat.
 Postranní panel (Import/Transfer)
IC Recorder: Zobrazí obrazovku
přenosu. Zobrazí se seznam souborů
na připojeném zařízení.
Import CD: Zobrazí obrazovku
pro import hudebních disků CD.
Burn CD/DVD: Zobrazí
obrazovku pro vypalování disků.
 Tlačítka přenosu
: Přenese soubory softwaru
Sound Organizer do IC rekordéru
nebo na paměťovou kartu.
: Importuje soubory z IC
rekordéru nebo paměťové karty do
knihovny My Library softwaru
Sound Organizer.
Rejstřík
 Help
Zobrazí nápovědu softwaru Sound
Organizer. Podrobnosti o
jednotlivých operacích najdete
v těchto souborech nápovědy.
 Tlačítko Quick Operation Guide
Zobrazí příručku Quick Operation
Guide, která poskytuje návod
k základním funkcím softwaru
Sound Organizer.
Obsah
Okno softwaru Sound Organizer
111
Doplňkové informace
Poplňkové informace
Obsah
Použití síťového adaptéru USB
Konektor USB IC
rekordéru
Dobíjecí baterii lze dobíjet připojením IC rekordéru k elektrické zásuvce
pomocí síťového adaptéru USB (není součástí dodávky). Baterii je možno
nabíjet i během používání IC rekordéru, a proto je tento adaptér užitečný při
nahrávání dlouhých záznamů.
Při prvním použití IC rekordéru nebo v případě, že jste IC rekordér delší dobu
nepoužívali, doporučujeme, abyste baterii nabíjeli, dokud se nezobrazí
symbol „ “.
Úplné nabití vybité baterie trvá přibližně 3 hodiny a 30 minut.*
* Jedná se o odhad času, který je třeba k nabití úplně vybité baterie na plnou kapacitu při pokojové
teplotě. Tento čas se mění podle zbývající kapacity baterie a jejího stavu.
 Zapojte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) do elektrické
zásuvky.
 Posuňte páčku pro vysunutí USB DIRECT na zadní straně IC
rekordéru a zapojte konektor USB do síťového adaptéru USB.
V průběhu nabíjení baterie se zobrazuje animovaný indikátor kapacity
baterie.
Nyní lze IC rekordér používat i během nabíjení baterie.
Indikátor baterií
Poznámky
Při přehrávání souborů pomocí vestavěného reproduktoru není možné baterii dobíjet.
Alkalickou baterii LR03 (velikost AAA) není možné nabíjet (není součástí dodávky).
Během poslechu a nahrávání rádia FM nelze baterii nabíjet.
Rejstřík
Síťový adaptér USB
(není součástí
dodávky)
112
Doplňkové informace
Proveďte následující kroky; jinak platí, že pokud IC rekordér obsahuje datové
soubory, může dojít k jejich poškození nebo je nebude možné přehrávat.
 STOP uveďte IC rekordér do režimu zastavení.
 Ujistěte se, že indikátor provozu IC rekordéru nesvítí.
 Odpojte IC rekordér od síťového adaptéru USB a pak odpojte síťový
adaptér USB od elektrické zásuvky.
Rejstřík
 Pokud nahráváte nebo přehráváte soubor, stisknutím tlačítka
Obsah
Odpojení IC rekordéru od elektrické zásuvky
113
Doplňkové informace
Obsah
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze
motorového vozidla.
Manipulace
Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo
mechanickým nárazům.
do přístroje vnikne jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina, vyjměte
Pokud

baterii a před dalším použitím nechejte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
Zajistěte, aby přístroj nebyl postříkán vodou. Přístroj není voděodolný.
Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v těchto situacích:
 Když máte přístroj v kapse a jdete na toaletu apod.
Pokud se nakloníte, přístroj může spadnout do vody a namočit se.
 Když přístroj používáte v prostředí, kde může dojít k vystavení účinkům
deště, sněhu nebo vlhkosti.
 Za všech okolností, kdy se můžete zpotit. Dotknete-li se přístroje
mokrýma rukama nebo umístíte-li přístroj do kapsy mokrého oděvu,
může dojít k navlhnutí přístroje.
sluchátka v prostředí s velmi suchých vzduchem, můžete pociťovat
Používáte-li

bolest v uších. Tento problém nevzniká kvůli závadě sluchátek, nýbrž kvůli
nahromadění statické elektřiny ve vašem těle. Elektrostatický náboj lze snížit
nošením nesyntetických oděvů, které zabraňují nahromadění statické elektřiny.
Šum
Je-li přístroj během nahrávání nebo přehrávání umístěn do blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet šum.
se během nahrávání o přístroj otřete nebo do něj škrábnete (například
Pokud

prstem), může být nahrán šum.
Údržba
Při čištění vnějšího povrchu přístroje používejte měkký hadřík mírně
navlhčený ve vodě. Poté povrch přístroje očistěte suchým měkkým hadříkem.
Nepoužívejte líh, benzín ani ředidlo.
Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pokračování 
Rejstřík
Napájení
Přístroj provozujte pouze při napětí 1,2 V nebo 1,5 V ss. Použijte jednu dobíjecí
baterii NH-AAA nebo jednu alkalickou baterii LR03 (velikost AAA).
114
Doplňkové informace
Rejstřík
Použití paměťové karty
K formátování (inicializaci) paměťové karty vždy používejte IC rekordér.
Fungování paměťových karet naformátovaných pomocí systému Windows či
jiného zařízení není zaručeno.
naformátujete paměťovou kartu obsahující nahraná data, budou tato
Pokud

data odstraněna. Dávejte pozor, abyste neodstranili důležitá data.
kartu nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
Paměťovou

spolknout.
kartu nevkládejte ani nevyjímejte během nahrávání/přehrávání/
Paměťovou

formátování. Mohlo by to způsobit chybnou funkci IC rekordéru.
se na displeji zobrazuje animace „Accessing...“ nebo indikátor provozu
Pokud

bliká oranžově, nevyjímejte paměťovou kartu. V opačném případě může dojít
k poškození dat.
Nezaručujeme fungování všech typů paměťových karet kompatibilních s IC
rekordérem.
Není možné používat paměťové karty typu ROM (read-only-memory) ani
karty s ochranou proti zápisu.
V následujících případech může dojít k poškození dat:
Při vyjímání paměťové karty nebo vypínání IC rekordéru během operace
čtení nebo zápisu.
použití paměťové karty v místech vystavených statické elektřině nebo
Při

elektrickému šumu.
odpovědnost za žádné ztráty nebo poškození nahraných dat.
Neneseme

Doporučujeme uložení záložní kopie důležitých dat.
Nedotýkejte se koncovky paměťové karty rukama ani kovovými předměty.
Do paměťové karty neuhoďte, neohýbejte ji a nepouštějte na zem.
Nedemontujte ji ani nemodifikujte.
Chraňte paměťovou kartu před vodou.
Paměťovou kartu nepoužívejte v následujících podmínkách:
 Na místech neodpovídajících požadovaným provozním podmínkám,
včetně míst, jako je horký interiér auta zaparkovaného v létě na slunci,
venku na přímém slunci nebo poblíž radiátoru.
 Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek.
Při používání paměťové karty zkontrolujte správný směr vložení do slotu
paměťové karty.
Obsah
Doporučení k zálohování
Chcete-li se vyhnout riziku ztráty dat způsobené nepředpokládanou funkcí
nebo selháním IC rekordéru, doporučujeme vám, abyste si uložili záložní kopii
pořízených souborů do počítače apod.
115
Doplňkové informace
Obsah
Technické údaje
Použití počítače se softwarem Sound Organizer
Chcete-li používat počítač se softwarem Sound Organizer, přečtěte si část
„Systémové požadavky na počítač“ ( str. 107).
Použití počítače bez softwaru Sound Organizer
Pokud chcete používat počítač s IC rekordérem bez softwaru Sound Organizer
nebo používat IC rekordér jako paměťové zařízení USB, musí počítač splňovat
následující požadavky na operační systém a prostředí portů.
Operační systémy
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 nebo vyšší
Windows Vista Business Service Pack 2 nebo vyšší
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 nebo vyšší
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 nebo vyšší
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 nebo vyšší
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 nebo vyšší*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 nebo vyšší*
Windows XP Professional Service Pack 3 nebo vyšší
Windows XP Home Edition Service Pack 3 nebo vyšší
Mac OS X (v10.3.9-v10.6)
Předinstalován.
*Kromě Číny
Poznámky
Jeden z výše uvedených operačních systémů by měl být v počítači předinstalován. Jiné
než výše uvedené operační systémy (Windows 98, Windows 2000 nebo Linux, atd.),
upgradované operační systémy a prostředí s více operačními systémy nejsou
podporovány.
64bitové verze systému Windows XP nejsou podporovány.
 Nejnovější informace o verzi a kompatibilitě s vaším operačním systémem najdete na
domovské stránce podpory pro IC rekordér ( str. 121).
Pokračování 
Rejstřík
Systémové požadavky
116
Doplňkové informace
Podporovány nejsou následující systémy:
operační systémy jiné, než jaké byly uvedeny na straně 115,
počítače nebo operační systémy vlastní konstrukce,
upgradované operační systémy,
prostředí s více operačními systémy,
prostředí s několika monitory.
Rejstřík
Poznámky
Obsah
Požadavky na hardware:
Zvuková karta: Zvukové karty kompatibilní s jakýmkoliv podporovaným
operačním systémem
Port USB
Port:

Disková jednotka
Je vyžadována jednotka CD-ROM. K vytvoření hudebního disku CD
potřebujete jednotku CD-R/RW.
117
Doplňkové informace
Obsah
Design a specifikace
IC rekordér
Kapacita (pro uživatele dostupná kapacita)
2 GB (přibl. 1,80 GB = 1 932 735 283 bajtů)
ICD-UX523/UX523F
4 GB (přibl. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtů)
Část kapacity paměti je použita pro oblast správy.
Maximální počet složek (v jednotce)
400 složek
Maximální počet souborů (ve složce)
199 souborů
Maximální počet souborů (v jednotce)
4 074 souborů (Když se v jednotce nachází 21 složek.)
Frekvenční rozsah
LPCM 44.1kHz/16bit
50 Hz – 20 000 Hz
MP3 192kbps
50 Hz – 20 000 Hz
MP3 128kbps
50 Hz – 16 000 Hz
MP3 160kbps (MONO)
50 Hz – 20 000 Hz
MP3 48kbps (MONO)
50 Hz – 14 000 Hz
MP3 8kbps (MONO)
60 Hz – 3 400 Hz
Kompatibilní formáty souborů
MP3*1
Bitový tok: 32 kb/s – 320 kb/s (Podporuje proměnlivý bitový
tok (VBR).)
Vzorkovací frekvence: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Přípona souboru: .mp3
*1 Podporováno je rovněž přehrávání souborů MP3 nahraných
pomocí IC rekordéru. Některé kodeky nejsou podporovány.
WMA*2
Bitový tok: 32 kb/s – 192 kb/s (Podporuje proměnlivý bitový
tok (VBR).)
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
Přípona souboru: .wma
*2 WMA Verze 9 je kompatibilní, ale volby MBR (Multi Bit
Rate), Lossless, Professional a Voice nejsou podporovány.
Soubory chráněné autorskými právy není možné přehrávat.
Některé kodeky nejsou podporovány.
AAC-LC*3
Bitový tok: 16 kb/s – 320 kb/s (Podporuje proměnlivý bitový
tok (VBR).)
Vzorkovací frekvence:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Přípona souboru: .m4a
*3 Soubory chráněné autorskými právy není možné přehrávat.
Některé kodeky AAC nejsou podporovány.
LPCM
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
Bitový tok kvantizace: 16 bitů
Přípona souboru: .wav
Pokračování 
Rejstřík
ICD-UX522/UX522F
118
Doplňkové informace
Rádio FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
87,5 MHz – 108,0 MHz
IF 128 kHz
Ostatní země a oblasti
87,50 MHz – 108,00 MHz
IF 128 kHz
Anténa
Kabelová anténa stereofonních sluchátek
Obecné
Reproduktor
Průměr přibližně 20 mm
Vstup/výstup
Konektor mikrofonu
(minikonektor, stereo)
vstup pro připojení napájení, minimální vstupní úroveň 0,9 mV
Konektor sluchátek
(minikonektor, stereo)
výstup pro sluchátka s impedancí 8 ohmů – 300 ohmů
Konektor USB
(typ A)
kompatibilní s rozhraním High-Speed USB
Slot paměťové karty microSD
Ovládání rychlosti přehrávání (DPC)
2,00krát – 0,50krát
MP3/WMA/AAC-LC
1,00krát – 0,50krát
LPCM
Výkon
90 mW
Požadavky na napájení
Jedna dobíjecí baterie NH-AAA
(součást dodávky)
1,2 V ss.
Jedna alkalická baterie LR03 (velikost
AAA)
(není součástí dodávky)
1,5 V ss.
Provozní teplota
5 °C – 35 °C
Rozměry (š/v/h) (vyjma přečnívajících dílů a ovládacích prvků) (JEITA)*4
Přibližně 36,6 mm × 102,0 mm × 13,7 mm
Hmotnost (JEITA)*4
Přibližně 58 g včetně jedné dobíjecí baterie NH-AAA
*4 Naměřená hodnota podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
Dodané příslušenství
Informace naleznete v dodávaném stručném návodu k obsluze.
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rejstřík
Korea
Obsah
Frekvenční rozsah
119
Doplňkové informace
Vestavěná paměť
Paměťová karta
ICD-UX522/ ICD-UX523/ 2GB
UX522F
UX523F
LPCM 44.1kHz/ 3 hod.
16bit
4GB
8GB
16GB
32GB
6 hod.
3 hod.
6 hod.
12 hod.
5 min.
24 hod.
15 min.
48 hod.
40 min.
MP3 192kbps
22 hod.
( / / / /
20 min.
44 hod.
40 min.
22 hod.
20 min.
44 hod.
40 min.
89 hod.
25 min.
178 hod.
357 hod.
MP3 128kbps
( )
33 hod.
30 min.
67 hod.
5 min.
33 hod.
30 min.
67 hod.
5 min.
134 hod.
268 hod.
536 hod.
MP3 160kbps
(MONO)
26 hod.
45 min.
53 hod.
40 min.
26 hod.
45 min.
53 hod.
40 min.
107 hod.
214 hod.
429 hod.
MP3 48kbps
(MONO)
89 hod.
25 min.
178 hod.
89 hod.
25 min.
178 hod.
357 hod.
715 hod.
1 431 hod.
MP3 8kbps
(MONO)
536 hod.
1 073 hod. 536 hod.
)
1 073 hod. 2 147 hod. 4 294 hod. 8 589 hod.
hod.: hodiny/min.: minuty
*5 Pokud nahráváte nepřetržitě delší dobu, může se stát, že bude v průběhu nahrávání nutné vyměnit
baterii za novou. Podrobnosti ohledně životnosti baterií najdete v tabulce na straně 120.
*6 Maximální doba nahrávání uvedená v tabulce výše je pouze přibližná a může se lišit dle technických
údajů karty.
*7 Výchozí nastavení
Maximální doba přehrávání hudebního souboru / počet souborů*8
Bitový tok
ICD-UXC523/UX523F
ICD-UXC522/UX522F
Doba přehrávání Počet souborů
Doba
přehrávání
Počet souborů
48 kb/s
178 hod.
2 670 souborů
89 hod. 25 min. 1 341 souborů
128 kb/s
67 hod. 5 min.
1 006 souborů
33 hod. 30 min. 502 souborů
256 kb/s
33 hod. 30 min. 502 souborů
16 hod. 45 min. 251 souborů
hod.: hodiny/min.: minuty
*8 Pokud jsou do IC rekordéru přenášeny soubory MP3 o délce 4 minuty.
Rejstřík
REC mode
(Nahrávací
scéna*7)
Obsah
Maximální doba nahrávání*5*6
Maximální doba nahrávání u všech složek je následující.
120
Doplňkové informace
Obsah
Životnost baterií
Při použití dobíjecí baterie Sony NH-AAA*1
REC Mode
Přehrávání
prostřednictvím
reproduktoru*2
Přehrávání pomocí
sluchátek
Nahrávání rádia
FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
Přibližně 22 hod.
Přibližně 14 hod.
Přibližně 34 hod.
—
MP3 192kbps
Přibližně 24 hod.
Přibližně 15 hod.
Přibližně 41 hod.
Přibližně 7 hod.
30 min.
MP3 128kbps
Přibližně 24 hod.
Přibližně 15 hod.
Přibližně 41 hod.
Přibližně 7 hod.
30 min.
MP3 160kbps (MONO) Přibližně 24 hod.
Přibližně 15 hod.
Přibližně 41 hod.
Přibližně 7 hod.
30 min.
MP3 48kbps (MONO)
Přibližně 25 hod.
Přibližně 15 hod.
Přibližně 41 hod.
Přibližně 7 hod.
30 min.
MP3 8kbps (MONO)
Přibližně 30 hod.
Přibližně 15 hod.
Přibližně 41 hod.
Přibližně 8 hod.
Hudební soubor
(128 kb/s/44,1 kHz)
—
Přibližně 15 hod.
Přibližně 41 hod.
—
Přibližně 9 hod.
Příjem rádia FM*3
hod.: hodiny/min.: minuty
Při použití alkalické baterie Sony LR03 (SG) (velikost AAA)*1
REC Mode
Nahrávání
Přehrávání
prostřednictvím
reproduktoru*2
Přehrávání pomocí
sluchátek
LPCM 44.1kHz/16bit
Přibližně 24 hod.
Přibližně 20 hod.
Přibližně 49 hod.
—
MP3 192kbps
Přibližně 29 hod.
Přibližně 22 hod.
Přibližně 61 hod.
Přibližně 8 hod.
30 min.
MP3 128kbps
Přibližně 31 hod.
Přibližně 22 hod.
Přibližně 61 hod.
Přibližně 8 hod.
30 min.
MP3 160kbps (MONO) Přibližně 31 hod.
Přibližně 22 hod.
Přibližně 61 hod.
Přibližně 8 hod.
30 min.
MP3 48kbps (MONO)
Přibližně 33 hod.
Přibližně 22 hod.
Přibližně 61 hod.
Přibližně 8 hod.
30 min.
MP3 8kbps (MONO)
Přibližně 42 hod.
Přibližně 22 hod.
Přibližně 61 hod.
Přibližně 10 hod.
Hudební soubor
(128 kb/s/44,1 kHz)
—
Přibližně 22 hod.
Přibližně 61 hod.
—
Příjem rádia FM*3
Nahrávání rádia
FM*3
Přibližně 11 hod.
hod.: hodiny/min.: minuty
*1 Životnost baterie se určuje na základě testování, které využívá vlastní metody společnosti Sony.
Životnost baterie může být podle způsobu použití IC rekordéru kratší.
*2 Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru s hlasitostí nastavenou na hodnotu 13
*3 pouze model ICD-UX522F/UX523F
Rejstřík
Nahrávání
121
Řešení problémů
Řešení problémů
Podporu k IC rekordéru získáte na následujících domovských stránkách
podpory:
Evropa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Latinská Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
USA:
http://www.sony.com/recordersupport
Kanada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Ostatní země a oblasti:
http://www.sony-asia.com/support
Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené soubory
vymazány.
Provoz IC rekordéru
Šum
Je slyšet šum.
 Během nahrávání jste prstem nebo jinak náhodně škrábli o IC rekordér nebo jste se
o něj otřeli, a proto byl zaznamenán šum.
 IC rekordér byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn do blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu.
 Konektor připojeného externího mikrofonu (není dodáván) je znečištěn.
 Vyčistěte konektor.
 Konektor připojených sluchátek je znečištěn.
 Vyčistěte konektor.
Pokračování 
Rejstřík
Než předáte IC rekordér k opravě, prostudujte si následující odstavce.
V případě, že problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, kontaktujte
nejbližšího prodejce Sony.
Obsah
Řešení problémů
122
Řešení problémů
IC rekordér nelze vypnout.
 Posuňte a přidržte přepínač HOLD•POWER ve směru polohy „POWER“, dokud se
IC rekordér nezastaví a nezobrazí se animace „Power Off “. Napájení se vypne
( str. 22).
IC rekordér se automaticky vypne.
 Pokud je IC rekordér v režimu zastavení a necháte jej po určitou dobu v nečinnosti,
aktivuje se funkce automatického vypnutí. (Doba před automatickým vypnutím IC
rekordéru je z výroby nastavena na hodnotu „10min“.) Dobu před aktivací
automatického vypnutí můžete nastavit v nabídce ( str. 91).
Životnost baterií je krátká.
 Životnost baterií uvedená na straně 120 platí při přehrávání s úrovní hlasitosti
nastavenou na hodnotu 13. Životnost baterií se může zkrátit v závislosti na způsobu
používání IC rekordéru.
 Baterie se pomalu vybíjí i v případě, že IC rekordér není používán. Pokud nebudete
IC rekordér delší dobu používat, doporučujeme přístroj vypnout ( str. 22) nebo
z něj vyjmout baterii. Pokud navíc v nabídce nastavíte funkci „Auto Power Off “ na
krátký rozsah ( str. 91), můžete tím zabránit opotřebení baterie v případě, že jste
zapomněli IC rekordér vypnout.
 Indikátor kapacity baterie se zobrazí pouze na krátkou dobu a dobíjecí baterie se
nenabije úplně. Úplné nabití vybité baterie trvá přibližně 3 hodiny a 30 minut.
 IC rekordér nebyl po určitou dobu používán. Pomocí IC rekordéru několikrát za
sebou nabijte a vybijte dobíjecí baterii.
 Používáte dobíjecí baterii v prostředí s teplotou nižší než 5 °C. Životnost baterie se
postupem času zkracuje. Tento vývoj je způsoben vlastnostmi baterie. Nejedná se
o závadu.
 Došlo ke zhoršení stavu dobíjecí baterie. Vyměňte starou dobíjecí baterii za novou.
 Používáte v IC rekordéru manganovou baterii. V IC rekordéru nelze používat
manganovou baterii.
Pokračování 
Rejstřík
IC rekordér nelze zapnout. IC rekordér nefunguje, i když stisknete libovolné
tlačítko.
 Baterie je slabá.
 Nebyla dodržena správná polarita vložené baterie ( str. 18).
 Napájení IC rekordéru je vypnuto.
 Posuňte a přidržte přepínač HOLD•POWER ve směru polohy „POWER“, dokud
se na displeji nezobrazí okno. Napájení se zapne ( str. 22).
HOLD je zapnuta.
Funkce

 Posuňte přepínač HOLD•POWER směrem do středu ( str. 16).
Obsah
Zdroj napájení
123
Řešení problémů
Indikátor nabíjení se nezobrazí nebo zmizí v průběhu nabíjení.
 Nebyla vložena dobíjecí baterie nebo byla vložena jiná než dobíjecí baterie
(alkalická, manganová či jiná baterie).
dodržena správná polarita vložené dobíjecí baterie.
Nebyla

USB IC rekordéru není správně připojen.
Konektor

přehrávání
souborů pomocí vestavěného reproduktoru nebo při poslechu rádia
Při

FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F) nelze baterii dobíjet.
 Došlo ke zhoršení stavu dobíjecí baterie.
 Vyměňte starou dobíjecí baterii za novou.
Místo indikátoru zbývající baterie bliká symbol „ “ nebo „ “.
 Teplota okolního prostředí se pohybuje mimo rozmezí povolené pro nabíjení.
Baterii nabíjejte v prostředí s teplotou mezi 5 °C až 35 °C.
Provoz
IC rekordér nepracuje správně.
 Vyjměte baterii a znovu ji vložte.
 Pravděpodobně jste naformátovali paměť IC rekordéru pomocí počítače.
 K formátování paměťového média používejte funkci formátování IC rekordéru
( str. 92).
Nesvítí indikátor provozu.
 Možnost „LED“ je nastavena na hodnotu „OFF“.
 Zobrazte nabídku a nastavte možnost „LED“ na hodnotu „ON“ ( str. 89).
Pokračování 
Rejstřík
Baterii nelze nabít připojením IC rekordéru k počítači.
 Pokud připojíte IC rekordér k počítači, který není spuštěný, baterie se nenabije.
Když je počítač zapnutý a je v režimu omezeného provozu (spánkový nebo
pohotovostní režim), baterii nelze nabíjet.
 Možnost „USB Charge“ je v nabídce nastavena na hodnotu „OFF“.
 Chcete-li baterii nabíjet pomocí počítače, nastavte hodnotu „ON“ ( str. 91).
 Odpojte IC rekordér od počítače a připojte jej znovu.
Obsah
Nabíjení
124
Řešení problémů
Přeruší se nahrávání.
 Funkce VOR je zapnuta. Pokud funkci VOR nepoužíváte, nastavte v nabídce
možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“ ( str. 38).
Funkce VOR nefunguje.
 Během synchronizovaného nahrávání nelze použít funkci VOR.
 Při nahrávání vysílání rádia FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F) funkce VOR
nefunguje.
Při nahrávání z jiného přístroje je úroveň vstupního signálu příliš slabá nebo příliš
silná.
 Připojte konektor sluchátek jiného přístroje ke konektoru  (mikrofon) IC
rekordéru a upravte na přístroji připojeném k IC rekordéru nastavení hlasitosti.
Přehrávání
Hlasitost přehrávání je slabá.
 Vestavěný reproduktor je určen zejména pro potřebu kontroly produkce zvuku a
hlasitost přehrávání je nízká.
 Použijte dodaná sluchátka.
Z reproduktoru nezní zvuk.
 Jsou připojena sluchátka ( str. 51).
 Možnost „Audio Output“ v nabídce je při poslechu rádia nastavena na hodnotu
„Headphones“ (pouze model ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnost „Audio Output“ na hodnotu „Speaker“ ( str. 77).
Z reproduktoru zní zvuk, přestože jsou připojena sluchátka.
 Pokud během přehrávání nejsou řádně připojena sluchátka, může zvuk vycházet
z reproduktoru.
 Odpojte sluchátka a poté je opět správně zapojte.
 Možnost „Audio Output“ v nabídce je při poslechu rádia nastavena na hodnotu
„Speaker“ (pouze model ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnost „Audio Output“ na hodnotu „Headphones“ ( str. 77).
Pokračování 
Rejstřík
Není možné nahrát soubor.
 Zbývající kapacita paměti nestačí.
 Není možné nahrát soubor, pokud jste vybrali složku v oblasti pouze pro přehrávání
(karta a karta ).
Obsah
Nahrávání
125
Řešení problémů
Zvuk při přehrávání hudebního souboru není dobrý.
 Při přehrávání hudebního souboru, když je přepínač NOISE CUT v poloze „ON“,
může být kvalita přehrávaného zvuku horší.
 Nastavte přepínač NOISE CUT do polohy „OFF“.
Úpravy
Není možné rozdělit soubor.
 K rozdělení souboru je potřeba určitý volný prostor v paměti.
 Do zvolené složky ( ) bylo nahráno 199 souborů.
 Po jejich uložení na jiné paměťové médium nebo do počítače vymažte některé
soubory ( str. 57) nebo všechny soubory.
 Z důvodu systémových omezení možná nebudete moci rozdělit soubor na úplném
začátku nebo na úplném konci.
 Není možné dělit jiné soubory než ty, které byly nahrány pomocí IC rekordéru
(např. soubor přenesený z počítače).
Soubor nelze přesunout.
 Soubor (Podcast) nelze přesunout.
 Chráněný soubor nelze přesunout.
 Soubor nelze přesunout na paměťovou kartu.
Soubor nelze zkopírovat do jiné paměti.
 Soubor (Podcast) nelze zkopírovat do jiné paměti.
Pokračování 
Rejstřík
Rychlost přehrávání je příliš vysoká nebo příliš nízká.
 Přepínač DPC(SPEED CTRL) je v poloze „ON“ a rychlost přehrávání je změněna
pomocí tlačítka  nebo .
 Přesuňte přepínač DPC(SPEED CTRL) do polohy „OFF“ nebo stisknutím
tlačítka  či  znovu upravte rychlost v možnosti DPC ( str. 46).
 Soubory LPCM nelze přehrávat rychlostí překračující 1,00násobek rychlosti
nahrávání. Pokud se pokusíte nastavit rychlost přehrávání, která je vyšší než tento
limit, zobrazí se na displeji upozornění „NO FAST“.
Obsah
Při změně nastavení „Effect“ se zvukový efekt nezmění.
 Při používání vestavěného reproduktoru nebo poslechu rádia (pouze model ICDUX522F/UX523F) je funkce efektu neplatná.
 Pokud je přepínač NOISE CUT v poloze „ON“, funkce efektu není dostupná.
126
Řešení problémů
Obsah
Hodiny
Zobrazuje se text „--:--“.
 Nenastavili jste hodiny ( str. 23).
Displej
V nabídce se zobrazuje méně položek.
 Během přehrávání, nahrávání nebo příjmu vysílání FM (pouze modely ICDUX522F/UX523F) se některé položky nabídky nezobrazují ( str. 79).
Zbývající doba zobrazená na displeji je kratší než doba zobrazená v dodávaném
softwaru Sound Organizer.
 IC rekordér vyžaduje jistý objem paměti pro provoz systému. Tento objem se odčítá
od zbývající doby, což je důvodem tohoto rozdílu.
Soubory
Zobrazuje se animace „Memory Full“ a nelze spustit nahrávání.
 Paměť je plná.
 Po jejich uložení na jiné paměťové médium nebo do počítače vymažte některé
soubory ( str. 57) nebo všechny soubory.
Zobrazuje se animace „File Full“ a IC rekordér nefunguje.
 Do vybrané složky ( ) bylo nahráno 199 souborů nebo bylo nahráno celkem
4 074 souborů (při využití 21 složek). Proto nelze nahrát ani přesunout žádný
soubor.
 Po jejich uložení na jiné paměťové médium nebo do počítače vymažte některé
soubory ( str. 57) nebo všechny soubory.
Paměťová karta nebyla rozpoznána.
 Vyjměte paměťovou kartu a zkontrolujte stranu, kterou je paměťová karta vložena.
Potom ji zasuňte správnou stranou a správným směrem ( str. 20).
 Přepněte paměťové médium IC rekordéru na možnost „Memory Card“ ( str. 29).
Pokračování 
Rejstřík
Na displeji REC Date se zobrazuje text „--y--m--d“ nebo „--:--“.
 Datum nahrávání se nezobrazí, pokud jste pořídili soubor a nebyly nastaveny
hodiny.
127
Řešení problémů
Znak v názvu složky nebo souboru je zobrazen jako nečitelné znaky.
 IC rekordér nemůže podporovat či zobrazovat některé speciální znaky a symboly
zadané v počítači pomocí programu Průzkumník Windows nebo programu
Macintosh Finder.
Kopírování souboru trvá dlouho.
 Pokud je soubor velký, zabere kopírování delší dobu. Vyčkejte, dokud se kopírování
nedokončí.
Počítač IC rekordér nerozezná. Z počítače nelze přenést složku/soubor.
 Odpojte IC rekordér od počítače a připojte jej znovu.
 Nepoužívejte rozbočovač USB nebo jiný prodlužovací kabel USB než dodaný
prodlužovací kabel USB. Připojte IC rekordér přímo k počítači nebo použijte
dodaný prodlužovací kabel USB.
 Operace nemusí proběhnout úspěšně, pokud máte systémové požadavky jiné než ty
popsané na straně 115.
 V závislosti na pozici portu USB nemusí být IC rekordér rozeznán. Pokud k tomu
dojde, použijte jiný port.
Soubor přenesený z počítače nelze přehrát.
 IC rekordér rozpoznává až 8 úrovní přenesených složek.
 Formát souboru se může lišit od formátů, které lze pomocí IC rekordéru přehrávat
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Informujte se, které
formáty souboru jsou kompatibilní ( str. 117).
Počítač nelze spustit.
 Pokud restartujete počítač, když je k němu připojen IC rekordér, může se stát, že
počítač přestane reagovat nebo se nespustí správně.
 Odpojte IC rekordér od počítače a počítač znovu restartujte.
Rejstřík
V nabídce se nepromítla změna nastavení.
 Pokud byla baterie vyjmuta těsně po změně nastavení nabídky nebo pokud se
nastavení nabídky změnilo pomocí možnosti „IC Recorder Setting“ softwaru Sound
Organizer, když byla vložena vybitá baterie, nemusí nastavení nabídky fungovat.
Obsah
Počítače
128
Řešení problémů
Z reproduktoru zní zvuk, přestože jsou připojena sluchátka.
 Možnost „Audio Output“ v nabídce je při poslechu rádia nastavena na hodnotu
„Speaker“ (pouze model ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnost „Audio Output“ na hodnotu „Headphones“ ( str. 77).
Zvuk je při poslechu rádia slabý nebo má nízkou kvalitu.
 Umístěte jednotku dále od televizoru.
Obraz na obrazovce televizoru není stabilní.
 Posloucháte-li vysílání FM v blízkosti televizoru s pokojovou anténou, umístěte IC
rekordér dále od televizoru.
Nelze přijímat rádiové stanice FM nebo je signál velmi rušený.
 Nejsou připojena sluchátka (kabel sluchátek slouží jako anténa FM).
 Připojte sluchátka ke konektoru  (sluchátka) a natáhněte kabel sluchátek.
 Možnost „DX/LOCAL“ byla nastavena na hodnotu „LOCAL“.
 Nastavte ji na hodnotu „DX“ ( str. 75).
Nelze naladit rádiovou stanici FM.
 Je naladěno 30 stanic FM.
 Vymažte nepotřebné předvolby stanic ( str. 74).
 Možnost „Scan Sensitivity“ byla nastavena na hodnotu „Low(SCAN L)“.
 Nastavte ji na hodnotu „High(SCAN H)“ ( str. 76).
Rejstřík
Z reproduktoru nezní zvuk.
 Možnost „Audio Output“ v nabídce je při poslechu rádia nastavena na hodnotu
„Headphones“ (pouze model ICD-UX522F/UX523F).
 Nastavte možnost „Audio Output“ na hodnotu „Speaker“ ( str. 77).
Obsah
Rádio FM (pouze model ICD-UX522F/UX523F)
129
Řešení problémů
Více informací najdete také v souborech nápovědy softwaru Sound Organizer.
IC rekordér nelze řádně připojit.
 Zkontrolujte, jestli instalace softwaru proběhla úspěšně. Následujícími způsoby také
zkontrolujte připojení:
– Pokud používáte externí rozbočovač USB, připojte IC rekordér přímo k počítači
nebo použijte dodaný prodlužovací kabel USB.
–
Odpojte a znovu připojte IC rekordér.
–
Připojte IC rekordér k jinému portu USB.
může být v pohotovostním režimu či režimu hibernace.
Počítač

 Při připojení IC rekordéru zabraňte tomu, aby počítač přešel do pohotovostního
režimu či režimu hibernace.
záložní kopii všech dat uložených ve vestavěné paměti nebo na paměťové
Uložte

kartě a poté naformátujte vestavěnou paměť či paměťovou kartu pomocí funkce
formátování v nabídce ( str. 92).
Zvuk přehrávání z počítače je slabý. / Z počítače nevychází žádný zvuk.
 Není nainstalovaná žádná zvuková karta.
 V počítači se nenachází žádný vestavěný reproduktor ani k němu není žádný
reproduktor připojen.
zvuku je ztlumená.
Hlasitost

hlasitost
na počítači. (Více informací najdete v příručce s pokyny k počítači.)
Zesilte

souborů
WAV lze změnit pomocí funkce „Increase Volume“ v aplikaci
Hlasitost

Microsoft Sound Recorder.
Uložené soubory není možné přehrávat či upravovat.
 Soubory, jejichž formát software Sound Organizer nepodporuje, není možné
přehrávat. V závislosti na formátu souboru není možné používat některé funkce
softwaru pro úpravy. Více informací najdete v souborech nápovědy softwaru Sound
Organizer.
Pokračování 
Rejstřík
Software Sound Organizer nelze nainstalovat.
 Je příliš málo místa na disku nebo v paměti počítače.
 Zkontrolujte volné místo na disku a v paměti.
 Pokoušíte se software instalovat do operačního systému, který software Sound
Organizer nepodporuje.
 Nainstalujte software do podporovaného operačního systému ( str. 107).
 V systému Windows XP jste se přihlásili uživatelským jménem, které náleží účtu
s omezeními. Nebo jste se v systémech Windows Vista či Windows 7 přihlásili
pomocí účtu hosta.
 Přihlaste se prostřednictvím uživatelského jména s oprávněními správce
počítače.
Obsah
V aplikaci Sound Organizer
130
Řešení problémů
Počítadlo či posuvník se pohybuje nesprávně, případně je slyšet šum.
 K tomu dochází při přehrávání souborů, které jste rozdělili.
 Uložte soubor nejprve v počítači* a následně jej nahrajte do IC rekordéru.
(*Vyberte takový formát souboru k uložení, který odpovídá používanému IC
rekordéru.)
Obsah
Pokud existuje mnoho souborů, je provoz pomalý.
 Pokud se celkový počet souborů zvýší, provoz se zpomalí bez ohledu na délku doby
nahrávání.
Rejstřík
Displej při ukládání, přidávání nebo mazání souborů nefunguje.
 Kopírování nebo mazání dlouhých souborů zabere více času.
 Vyčkejte, dokud se kopírování nedokončí. Po dokončení úkonů bude displej
fungovat normálně.
Software Sound Organizer se po spuštění „zasekne“.
 Neodpojujte konektor IC rekordéru, když s ním počítač komunikuje. Jinak začne
být počítač nestabilní nebo dojde k poškození dat v IC rekordéru.
docházet ke konfliktu mezi softwarem a jiným ovladačem či aplikací.
Může

131
Řešení problémů
Pokud se na displeji zobrazí zpráva, postupujte dle níže uvedených pokynů.
Příčina/náprava
HOLD
Slide HOLD Switch to
Activate.
 Všechny operace tlačítek jsou znemožněny, protože IC
rekordér je ve stavu HOLD, aby se zabránilo nechtěným
úkonům. Posunutím přepínače HOLD•POWER směrem
do středu IC rekordér uvolníte ze stavu HOLD ( str. 16).
Low Battery Level
 Nelze naformátovat paměť nebo smazat všechny soubory
ve složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita
baterie. Nabijte dobíjecí baterii ( str. 18) nebo vyměňte
původní dobíjecí baterii za novou. Nebo vyměňte starou
alkalickou baterii LR03 (velikost AAA) za novou.
Low Battery
 Baterie je vybitá. Nabijte dobíjecí baterii ( str. 18) nebo
vyměňte původní dobíjecí baterii za novou. Nebo vyměňte
starou alkalickou baterii LR03 (velikost AAA) za novou.
Memory Card Error
 Došlo k chybě při vkládání paměťové karty do slotu
paměťové karty. Vyjměte ji a pokuste se ji vložit znovu.
Pokud tato zpráva přetrvává, použijte novou paměťovou
kartu.
Memory Card Not
Supported
 Je vložena paměťová karta, kterou IC rekordér
nepodporuje. Informace naleznete v části „Informace
o kompatibilních paměťových kartách“ ( str. 21).
Read Only Memory Card  Je vložena paměťová karta pouze ke čtení. Paměťovou kartu
určenou pouze ke čtení není možné v IC rekordéru použít.
Memory Full
 Zbývající kapacita paměti IC rekordéru je nedostatečná.
Před nahráváním vymažte některé soubory.
File Full
 Pokud počet souborů ve vybrané složce již dosáhl
maximálního počtu nebo celkový počet souborů uložených
v IC rekordéru překročil maximum, nelze nahrát nový
soubor. Před nahráváním vymažte některé soubory.
Settings are Full
 Pokud již bylo v paměti IC rekordéru uloženo 30 stanic
FM, nemůžete přednastavit novou stanici FM (pouze
model ICD-UX522F/UX523F).
Při
přejmenovávání složky zjistíte, že již existuje 10 složek

se stejným názvem, jaký jste právě vybrali. Vyberte ze
šablon jiný název složky.
Track Marks are Full
 V souboru můžete nastavit až 98 značek stopy. Vymažte
nepotřebné značky stopy ( str. 62).
File Damaged
 Nelze přehrávat nebo upravovat soubory, protože jsou data
vybraného souboru poškozena.
Pokračování 
Rejstřík
Zpráva
Obsah
Seznam zpráv
132
Řešení problémů
Format Error
 IC rekordér není možno zapnout pomocí počítače, protože
neexistuje kopie řídicího souboru, který je potřebný
k provozu. Naformátujte IC rekordér pomocí funkce
formátování v nabídce ( str. 92). Nepoužívejte
k formátování IC rekordéru počítač.
Process Error
 IC rekordér není schopen přistupovat k paměti. Vyjměte a
znovu vložte baterii.
 Uložte záložní kopii svých dat a pomocí nabídky
naformátujte IC rekordér ( str. 92).
Stop and Reinsert
Memory Card
 Paměťová karta byla vložena během nahrávání či
přehrávání. Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji, když je IC
rekordér v režimu zastavení.
Set Date&Time
 Nastavte hodiny. V opačném případě nelze nastavit budík.
No File
 Vybraná složka neobsahuje žádné soubory. Z tohoto
důvodu nelze přesunovat soubor, nastavovat budík apod.
No Track Marks
 Při pokusu o vymazání značky nebo značek stopy či
rozdělení souboru v místě značky nejsou k dispozici žádné
značky stopy.
No Memory Card
 Do slotu paměťové karty není při pokusu o nastavení
nabídky „Select Memory“ nebo „File Copy“ vložena žádná
paměťová karta.
File Protected
 Vybraný soubor je chráněn nebo jde o soubor „Jen pro
čtení“. Nelze jej vymazat. Zrušte ochranu v IC rekordéru
nebo v počítači zrušte typ ochrany „Jen pro čtení“, abyste
mohli soubor upravit pomocí IC rekordéru.
Already Set
 Nastavujete budík pro přehrávání souboru v době, která již
byla nastavena v jiném souboru. Změňte nastavení budíku.
Past Date/Time
 Nastavili jste budík na čas, který již nastal. Zkontrolujte a
nastavte odpovídající datum a čas ( str. 54).
Unknown Data
 Data nejsou ve formátu podporovaném IC rekordérem. IC
rekordér podporuje soubory LPCM(.wav)/MP3
(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a). Podrobnosti
naleznete v části „Design a specifikace“ ( str. 117).
 Nelze přehrávat soubory chráněné autorskými právy.
Pokračování 
Rejstřík
Příčina/náprava
Obsah
Zpráva
133
Řešení problémů
Invalid Operation
 Není možné rozdělovat soubory nebo přidávat značky
stopy do souborů ve složce v oblasti pouze pro přehrávání
(karta a karta ).
Pokud
paměťová karta obsahuje vadný blok, není možné na

ni zapisovat. Připravte si novou paměťovou kartu, kterou
stávající kartu nahradíte.
Název
souboru dosáhl maximálního počtu znaků; soubor

není možné rozdělit. Zkraťte název souboru.
 Funkci „Divide All Track Marks“ není možné použít,
protože se od pozice rozdělení v rozmezí 0,5 sekund
nachází značka stopy.
 Funkci „Divide All Track Marks“ není možné použít,
protože se od začátku či konce souboru v rozmezí
0,5 sekundy nachází značka stopy.
Délka
souboru je menší než 1 sekunda – takto krátký

soubor není možné rozdělit.
 Funkci „Divide Current Position“ není možné použít na
pozici v rozmezí 0,5 sekundy od začátku či konce souboru.
New File
 Nahrávaný soubor dosáhl maximální velikosti (2 GB u souborů
LPCM a 1 GB u souborů MP3). Soubor bude automaticky
rozdělen a nahrávání bude pokračovat jako nový soubor.
Invalid when Noise Cut is  Pokud je přepínač NOISE CUT v poloze „ON“, funkce
ON
efektu není dostupná. Nastavte přepínač NOISE CUT do
polohy „OFF“. ( str. 45).
Change Folder
 Pokud se ve složce nebo nenacházejí žádné soubory,
nezobrazují se na displeji žádné složky. Zobrazí se složka se
souborem.
Cannot Divide - Exceeds  Pokud počet souborů ve vybrané složce již dosáhl hodnoty
Max 199 Files in Folder
199 nebo celkový počet souborů uložených v IC rekordéru
přesáhl maximum, nelze soubor rozdělit. Před rozdělením
souboru vymažte některé soubory.
Same File Name Exists
 Ve složce již existuje soubor se stejným názvem. Soubor
proto nelze vytvořit nebo přejmenovat.
Erased Track Marks too
 Pokud se v rozmezí 0,5 sekundy od pozice rozdělení nachází
near Divide Point
značka stopy, tato značka stopy se automaticky vymaže.
No operation with
 Budík není možné nastavit v souboru uloženém na
Memory Card
paměťové kartě. Přepněte paměťové médium IC rekordéru
na možnost „Built-In Memory“ ( str. 29, 30).
AVLS*
 Hlasitost zvuku překračuje úroveň určenou funkcí AVLS.
Nastavte hlasitost na střední úroveň.
System Error
 V systému došlo k jiné než výše uvedené chybě. Vyjměte
baterii a vložte ji zpět.
*: pouze evropské modely
Rejstřík
Příčina/náprava
Obsah
Zpráva
134
Řešení problémů
IC rekordér má několik systémových omezení. Záležitosti uvedené níže
nepředstavují nesprávnou funkci IC rekordéru.
Příčina/náprava
Hudební soubory nelze
zobrazit ani přehrát v
pořadí.
 Pokud jste hudební soubory přenesli pomocí počítače,
nemusí být tyto soubory z důvodu systémových omezení
přeneseny ve stejném pořadí. Pokud hudební soubory
přenášíte z počítače do IC rekordéru postupně, můžete je
zobrazovat a přehrávat v pořadí, ve kterém jste je přenesli.
Soubor se rozdělí
automaticky.
 Nahrávaný soubor dosáhl maximální velikosti (2 GB
u souborů LPCM a 1 GB u souborů MP3). Proto se soubor
rozdělí automaticky.
Nelze zadávat malá
písmena.
 Podle kombinace znaků použitých v názvu složky zadaném
na počítači se všechny tyto znaky mohou změnit na velká
písmena.
Na místě názvu složky,
 Byl použit znak, který nelze na IC rekordéru zobrazit. Za
názvu skladby, jména
použití počítače jej nahraďte znakem, který na IC
interpreta nebo názvu
rekordéru zobrazit lze.
souboru se zobrazí „“.
Pokud nastavíte
 Nastavené pozice se mohou podle souborů měnit.
přehrávání s opakováním
A-B, nastavené pozice se
mírně posunou.
Zbývající doba nahrávání  Potřebujete určitý objem volného místa, aby oblast správy
se při rozdělení souboru
souborů mohla soubor rozdělit, proto se zkrátí zbývající
zkrátí.
doba nahrávání.
Rejstřík
Příznak
Obsah
Omezení systému
135
 Nuance, logo Nuance , Dragon, Dragon NaturallySpeaking a RealSpeak jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance
Communications, Inc., a jejích partnerů v USA a/nebo dalších zemích.
 Patenty platné v USA a zahraniční patenty jsou licencovány společností
Dolby Laboratories.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly „™“ a „®“ uváděny ve všech
případech.
Aplikace „Sound Organizer“ využívá softwarové moduly, jak je uvedeno níže:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain intellectual property rights
of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited
without the appropriate license(s) from Microsoft.
Rejstřík
 Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
v USA a/nebo dalších zemích.
 Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.,
registrované v USA a dalších zemích.
 Pentium je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.
 Technologie a patenty kódování zvukového signálu MPEG Layer-3 jsou
licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
 Loga microSD a microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C,
LLC.
Obsah
Ochranné známky
136
Doplňkové informace
B
Bezpečnostní opatření ................. 113
C
Calendar ..............................52, 80, 88
D
Displej .............................................. 10
Doba nahrávání ............................ 119
Doba přehrávání . ......................... 119
Dobíjecí baterie . .............18, 111, 120
Dobíjení baterie ......................18, 111
DPC (Digital Pitch Control) ......... 46
E
Easy Search . ........................51, 79, 85
Effect ....................................47, 79, 84
Externí mikrofon ............................ 39
H
HOLD .............................................. 16
I
Indikátor baterií . ....................18, 111
K
Karta microSD ................................ 97
Kopírování hudebních souborů do
IC rekordéru . ............................ 102
Kopírování souboru do jiné
paměti ..............................60, 79, 87
Kopírování souborů do
počítače ...................................... 101
M
Mazání ............................................. 57
Mazání všech souborů ve
složce ................................58, 79, 88
N
Nabídka
Alarm ............................................79, 86
Audio Output ...............................80, 94
Auto Power Off ............................80, 91
Auto Preset ...................................80, 93
AVLS .............................................79, 86
Backlight .......................................80, 89
Beep ...............................................80, 90
Calendar .......................................80, 88
Change File Name .......................79, 87
Change Folder Name ..................79, 87
Date&Time ...................................80, 90
Display ..........................................80, 88
Divide All Track Marks ..............79, 88
Divide Current Position .............79, 87
DX/LOCAL ..................................80, 93
Easy Search ...................................79, 85
Effect .............................................79, 84
Erase All . ......................................79, 88
Erase All Track Marks . ...............79, 87
Erase Track Mark . .......................79, 87
File Copy . .....................................79, 87
FM Radio ......................................80, 93
Format . .........................................80, 92
Language . .....................................80, 90
LCF(Low Cut) ..............................79, 83
LED ...............................................80, 89
Mic Sensitivity . ............................79, 82
Move File ......................................79, 87
Nastavení v nabídce . .........................79
Noise Cut Level ............................79, 84
Play Mode .....................................79, 85
Protect ...........................................79, 87
Provedení nastavení ..........................78
REC Mode ....................................79, 82
Scan Sensitivity ............................80, 94
Scene Edit .....................................79, 81
Scene Select ..................................79, 81
Select Input . .................................79, 83
Select Memory .............................80, 89
SYNC REC ...................................79, 83
System Information . ...................80, 92
Time Display ................................80, 90
USB Charge ..................................80, 91
VOR . .............................................79, 83
Rejstřík
A
Alarm ...................................54, 79, 86
Alkalická baterie ........................... 120
AVLS (Automatic Volume Limiter
System) . ...........................17, 79, 86
Obsah
Rejstřík
137
Doplňkové informace
P
Paměťová karta .......... 20, 29, 30, 114
Paměť USB . ................................... 104
Podcasty . ....................................... 105
Použití IC rekordéru
s počítačem . ................................ 95
Pozastavení nahrávání ................... 33
Přehrávání ....................................... 42
Přepínač HOLD•POWER ....... 16, 22
Přesunutí souboru ..............59, 79, 87
Připojení IC rekordéru k
počítači . ................................. 18, 96
R
Rádio FM
Automatické předvolení rádiových stanic
v pásmu FM ........................72, 80, 93
Nahrávání vysílání FM .....................71
Poslech rádia FM ............ 69, 70, 80, 93
Přepínání citlivosti
přijímače .............................75, 80, 93
Přepínání citlivosti
prohledávání . .....................76, 80, 94
Přepínání výstupu rádia
FM . ......................................77, 80, 94
Ruční předvolení rádiových stanic v
pásmu FM .......................................73
Redukce šumu . ............................... 45
Rejstřík součástí a ovládacích prvků
Displej .................................................10
Přední strana ........................................ 8
Zadní strana ......................................... 9
Řešení problémů . ......................... 121
Režimy přehrávání ................... 49, 85
Rozdělení souboru v aktuální
pozici ................................64, 79, 87
S
Seznam zpráv ................................ 131
Síťový adaptér USB . ..................... 111
Sledování nahrávání . ..................... 32
Složka ...................................27, 66, 97
Smazání značky stopy ........62, 79, 87
Soubory AAC-LC ......................... 117
Soubory LPCM ............................. 117
Soubory MP3 ................................ 117
Soubory WMA ............................. 117
Sound Organizer .......................... 105
Šum ................................................ 113
Synchronizované
nahrávání .........................40, 79, 83
Systémové požadavky ..........107, 115
T
Technické údaje ............................ 115
U
Údržba ........................................... 113
Úprava souborů .............................. 59
Úroveň hlasitosti nahrávání .......... 32
Úroveň redukce šumu . ......45, 79, 84
V
Vestavěná paměť .................29, 30, 97
Vestavěné mikrofony ..................... 31
Vložení paměťové karty . ............... 20
VOR (Voice Operated
Recording) .......................38, 79, 83
Výběr karty . .................................... 28
Výběr paměti . ...............29, 30, 80, 89
Výběr scény .........................34, 79, 81
Výběr složky a souboru ................. 27
Výběr vstupu .................39, 41, 79, 83
Vyhledávání vpřed . ........................ 51
Vyhledávání vzad ..................... 33, 51
Vymazání všech značek
stopy .................................63, 79, 87
Z
Zbývající čas nahrávání ................. 44
Životnost baterií ........................... 120
Rejstřík
O
Ochrana souboru ...............68, 79, 87
Omezení systému ......................... 134
Opakovaní intervalu A-B .............. 50
Rozdělení souboru ve všech pozicích
značky stopy ....................65, 79, 88
Rychlost přehrávání ....................... 46
Obsah
Nahrávání ........................................ 31
Nahrávání na jiném přístroji ........ 56
Nahrávání pomocí externího
mikrofonu . .................................. 39
Nahrávání z jiných přístrojů ......... 40
Nahrávání z telefonu ...................... 39
Nastavení hlasitosti .................. 32, 42
Nastavení hodin . ................23, 80, 90
Nastavení jazyka .................26, 80, 90
138
Doplňkové informace
Obsah
Rejstřík
Změna nastavení Scene
Select ................................36, 79, 81
Změna názvu složky ..........66, 79, 87
Změna názvu souboru .......67, 79, 87
Značka stopy ................................... 61
Zobrazení aktuálního data a
času ............................................... 25
Zobrazení záložky .......................... 15
Download PDF