Sony | HDR-TG1E | Sony HDR-TG1E Bruksanvisning

3-288-520-73(1)
Få glädje av din
videokamera
8
Komma igång
14
Digital HD-videokamera
Bruksanvisning till
Handycam
HDR-TG1E/TG3E
Inspelning/
23
Uppspelning
Redigering
46
Använda medier
58
Anpassa videokameran
61
Felsökning
80
Övrig
information
90
Snabbreferens 100
© 2008 Sony Corporation
Innan du använder videokameran bör du läsa
igenom följande
Innan du använder videokameran bör du
läsa igenom den här bruksanvisningen
noga. Förvara den sedan så att du i
framtiden kan använda den som referens.
Att observera angående
användning
Om ”Bruksanvisning till Handycam”
(den här bruksanvisningen)
Här beskrivs videokamerans funktioner och
hur du använder den. Läs också
”Bruksanvisning” (det separata häftet).
Hantera bilderna, som spelats in på
videokameran, på en dator
Mer information finns i ”PMB-guide” på
medföljande CD-ROM.
Olika typer av ”Memory Stick” som du
kan använda med videokameran
• Om du vill spela in filmer bör du använda
ett ”Memory Stick PRO Duo” på 1 GB
eller mer, märkt med:
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Du kan använda ”Memory Stick PRO Duo”
vare sig det har märket Mark2 eller inte.
”Memory Stick”
(Kan inte användas i videokameran.)
• Både ”Memory Stick PRO Duo” och
”Memory Stick PRO-HG Duo” kallas
”Memory Stick PRO Duo” i den här
bruksanvisningen.
• Du kan inte använda någon annan typ av
minneskort än de som anges ovan.
• ”Memory Stick PRO Duo” kan bara
användas tillsammans med en utrustning
som är kompatibel med ”Memory Stick
PRO”.
• Fäst inte etiketter och liknande på ett
”Memory Stick PRO Duo” eller en
Memory Stick Duo-adapter.
• Sätt i ”Memory Stick PRO Duo” i
Memory Stick Duo-adaptern när du
använder ett ”Memory Stick PRO Duo”
med utrustning som kan hantera ”Memory
Stick PRO”.
Använda videokameran
• Håll eller bär inte videokameran i följande
delar.
• Se sid. 10 för information om
inspelningsbar tid på ett ”Memory Stick
PRO Duo”.
”Memory Stick PRO Duo”/”Memory Stick
PRO-HG Duo”
(Den här storleken kan användas med den
här videokameran.)
LCD-skärm
Batteri/Memory
Stick Duo-skydd
• Videokameran är varken dammtät,
stänksäker eller vattentät. Se ”Om
hantering av videokameran” (sid. 96).
2
• Gör inte något av följande när
(film)/
(stillbild)-lamporna (sid. 20),
åtkomstlampan (sid. 22) eller QUICK
ON-lampan (sid. 15) lyser eller blinkar.
Om du gör det kan mediet skadas,
inspelade bilder kan gå förlorade eller
andra fel kan uppstå.
– Mata ut ”Memory Stick PRO Duo” från
videokameran
– Ta bort batteriet eller koppla bort
nätadaptern från videokameran.
– Utsätta videokameran för mekaniska
stötar eller vibrationer.
• Om du stänger LCD-panelen när
videokameran är ansluten till andra
enheter med USB-kabeln, riskerar du att
förlora bilder som du har spelat in.
• Innan du ansluter videokameran till en
annan enhet med en kabel bör du
kontrollera att du har vänt kontakten rätt.
Om du med våld tvingar in kontakten i
anslutningen kan anslutningen skadas och
medföra att videokameran inte fungerar
korrekt.
• Koppla bort nätadaptern från Handycam
Station genom att greppa om både
Handycam Station och
likströmskontakten (DC).
• Stäng av videokameran när du sätter
videokameran i Handycam Station eller
tar bort videokameran från den.
Om menyalternativen, LCD-panelen
och objektivet
• Ett menyalternativ som är nedtonat är inte
tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena.
• LCD-skärmen är tillverkad med mycket
hög precision; över 99,99 % av
bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det
förekomma små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blåa eller gröna) som
hela tiden syns på LCD-skärmen. De här
punkterna uppkommer vid tillverkningen
och går inte helt att undvika. De påverkar
inte inspelningen på något sätt.
Svart punkt
Vit, röd, blå eller
grön punkt
• Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts
för direkt solljus under en längre tid kan
det leda till funktionsstörningar.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det
kan leda till funktionsstörningar. Vill du
ta bilder av solen bör du bara göra det när
ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen
håller på att gå ned.
Ändra språkinställningen
• Skärmmenyerna på respektive språk
används för att beskriva de olika
procedurerna. Vid behov kan du ändra
språket på skärmmenyerna innan du
använder videokameran (sid. 21).
3
Om inspelning
Spara allt bildmaterial du spelar in
• Innan du startar en inspelning bör du göra
en provinspelning för att kontrollera att
bild och ljud spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehållet i en inspelning som du inte har
kunnat göra eller spela upp på grund av att
det var fel på videokameran,
lagringsmediet eller liknande.
• Olika länder och regioner använder olika
TV-färgsystem. Om du vill titta på
inspelningarna på TV behöver du en TV
som använder PAL-systemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat.
Om du gör inspelningar som du inte har
rätt att göra kan det innebära att du bryter
mot upphovsrättslagarna.
• Du förhindrar bildinformationen från att
gå förlorad genom att spara inspelade
bilder på externa medier. Du bör spara
bildinformationen på en skiva, t.ex. en
DVD-R-skiva, med hjälp av en dator eller
liknande (sid. 45). Du kan också spara
bildinformationen med hjälp av en
videobandspelare eller en DVD/HDDinspelare (sid. 53).
• Du bör spara bildinformationen periodvis,
efter utförda inspelningar.
Om du inte kan spela in eller spela
upp bilder bör du utföra [MEDIA
FORMAT]
• Om du spelar in och raderar bilder under
en längre tid uppstår datafragmentering på
mediet. Bilder kan inte sparas eller spelas
in. I så fall sparar du först bilderna på
någon typ av externt medium och utför
sedan [MEDIA FORMAT] (sid. 59).
Fragmentering 1 Ordlista (sid. 106)
Spela upp inspelade bilder på andra
enheter
• Videokameran är kompatibel med
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile för
inspelning med HD (högupplöst)bildkvalitet. Därför kan du inte spela upp
bilder, som spelats in med HD
(högupplöst)-bildkvalitet på kameran, på
följande enheter:
– Andra enheter som kan hantera AVCHDformatet, men som inte klarar High
Profile
– Enheter som inte kan hantera AVCHDformatet
4
Om den här bruksanvisningen
• Bilderna av LCD-skärmen som används i
illustrationssyfte i denna bruksanvisning
har tagits med en digital stillbildskamera
och kan därför se annorlunda ut.
• Utförande och specifikationer för
videokameran och andra tillbehör kan
ändras utan föregående meddelande.
Om Carl Zeiss-objektivet
Den här videokameran är utrustad med ett
Carl Zeiss-objektiv, ett objektiv som
utvecklats genom ett samarbete mellan Carl
Zeiss i Tyskland och Sony Corporation.
Carl Zeiss-objektivet ger oöverträffad
bildkvalitet. Det använder mätsystemet
MTF för videokameror och har samma
kvalitet som ett typiskt Carl Zeiss-objektiv.
MTF= Modulation Transfer Function.
Värdet visar hur mycket av ljuset från
motivet som kommer in genom linsen.
Innehållsförteckning
Innan du använder videokameran bör
du läsa igenom följande ..............2
Exempel på motiv och hur de kan
tas ...................................................7
Få glädje av din videokamera
Utför procedurerna i följande
ordning ............................................8
”
HOME” och ”
OPTION”
- Lär dig fördelen med de här två
menytyperna .............................11
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har alla
tillbehör .....................................14
Steg 2: Ladda batteriet .................15
Steg 3: Slå på strömmen och ställ in
LCD-panelen .............................18
Steg 4: Ställa in datum och tid ......20
Ändra språkinställningen .............. 21
Steg 5: Sätt i ett ”Memory Stick PRO
Duo” ..........................................22
Inspelning/Uppspelning
Enkel inspelning och uppspelning
(använda Easy Handycam) .......23
Inspelning .....................................27
Zoom ............................................. 29
Spela in ljud med större närvarokänsla
(5,1-kanalig surroundinspelning)
....................................................... 29
Börja spela in snabbt
(QUICK ON) .................................. 30
Spela in högkvalitativa stillbilder
samtidigt som du spelar in film (Dual
Rec) ............................................... 30
Inspelning i spegelläge ................. 30
Spela in snabba rörelser i slowmotion
(SMTH SLW REC) ......................... 31
Uppspelning ..................................32
Söka efter önskat avsnitt genom exakt
angivelse (Film Roll Index) ............ 35
Söka efter önskat avsnitt genom
ansikte (Face Index) ...................... 35
Söka efter önskade bilder med hjälp
av datum (datumindex) ................. 36
Använda uppspelningszoom ........ 36
Spela upp en serie stillbilder
(bildspel) ....................................... 37
Spela upp bilder på en TV ............38
Spara bilder ..................................45
Redigering
Kategorin
(OTHERS) ..............46
Radera bilder ................................47
Ta stillbilder från en film
(HDR-TG1E) .............................48
Dela en film ...................................49
Skapa spellistan ............................50
Kopiera till andra enheter ..............53
Skriva ut inspelade bilder
(PictBridge -kompatibla skrivare)
...................................................56
Använda medier
Kategorin
(MANAGE MEDIA)
...................................................58
Ställa in bildkvaliteten ...................58
Kontrollera informationen om
”Memory Stick PRO Duo” ..........59
Radera alla bilder (formatering) ....59
Reparera bilddatabasfilen .............60
5
Anpassa videokameran
Vad du kan göra med kategorin
(SETTINGS) i menyn
HOME MENU ...................... 61
Använda HOME MENU ................. 61
Lista över alternativen i kategorin
(SETTINGS) ............................ 62
MOVIE SETTINGS ....................... 63
(Alternativ för filminspelning)
PHOTO SETTINGS ..................... 67
(Alternativ för stillbildstagning)
VIEW IMAGES SET ..................... 68
(Alternativ som du använder för att
anpassa teckenfönstret)
Övrig information
Använda videokameran
utomlands ................................. 90
Fil/mapp-struktur på ”Memory Stick
PRO Duo” ................................. 92
Underhåll och försiktighetsåtgärder
................................................... 93
Om AVCHD-formatet ..................... 93
Om ”Memory Stick” ....................... 93
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet .......... 95
Om x.v.Color ................................. 96
Om hantering av videokameran .... 96
Snabbreferens
SOUND/DISP SET ....................... 69
(Alternativ som du använder för att
ställa in ljud och skärm)
OUTPUT SETTINGS ................... 70
(Alternativ som du använder vid
anslutning till andra enheter)
CLOCK/
LANG ......................... 71
(Alternativ som du använder för att
ställa klockan och välja språk)
GENERAL SET ............................ 72
(Övriga alternativ som du kan ställa in)
Aktivera funktioner via menyn
OPTION MENU ................... 73
Använda OPTION MENU .............. 73
Inspelningsalternativ i menyn OPTION
MENU ............................................ 74
Visa alternativ i menyn OPTION MENU
....................................................... 74
Funktioner inställda i
OPTION
MENU ....................................... 75
Felsökning
Felsökning .................................... 80
Varningsindikatorer och
meddelanden ............................ 87
6
Delar och kontroller .................... 100
Indikatorer som visas under
inspelning/uppspelning ........... 104
Ordlista ....................................... 106
Sakregister ................................. 107
Exempel på motiv och hur de kan tas
Kontrollera din
golfswing
B SMTH SLW REC ........................31
Ta stillbilder
samtidigt som du
spelar in en film
B Dual Rec ....................................30
Närbild av en
blomma
B PORTRAIT .................................77
B FOCUS .......................................75
B TELE MACRO.............................75
Fokusering på
hunden till
vänster på
skärmen
B FOCUS .......................................75
B SPOT FOCUS .............................75
Få en bra bild av
en skidbacke eller
strand
B BEACH.......................................77
B SNOW .......................................77
Ett barn på en
scen i
strålkastarljus
B SPOTLIGHT ...............................77
Ett praktfullt
fyrverkeri
B FIREWORKS..............................77
B FOCUS.......................................75
Ett sovande barn i
svag belysning
B COLOR SLOW SHTR .................78
7
Få glädje av din videokamera
Utför procedurerna i följande
ordning
B Komma igång (sid. 14).
• Läs mer om ”Memory Stick PRO Duo” som kan användas med videokameran på sid. 2.
• Videokameran slås på när du öppnar LCD-panelen (sid. 18).
B Spela in med videokameran (sid. 27).
x Inspelning med HD (högupplöst)-bildkvalitet
• Videokameran är kompatibel med AVCHD-formatet ”1920 × 1080/50i”
(sid. 93), som ger detaljrika och vackra bilder.
x Använda QUICK ON genom att öppna/stänga LCD-panelen
(sid. 30)
• När du stänger LCD-panelen i standbyläge/inspelning, växlar
videokameran över till viloläge (energisparläge). Du kan snabbt börja spela in när du öppnar
LCD-panelen igen.
b Obs!
• Standardinställningen är [HD SP] vilket är AVCHD-formatet ”1440 × 1080/50i” (sid. 63).
• Du kan också spela in med SD (standardupplöst)-bildkvalitet (sid. 58).
• ”AVCHD 1080i”-format förkortas som ”AVCHD” i den här bruksanvisningen, utom när en mer
detaljerad beskrivning krävs.
B Spela upp bilder med hjälp av videokameran
x Visa bilderna på videokamerans LCD-skärm (sid. 32)
x Visa bilderna på en högupplöst TV (sid. 40)
Du kan titta på HD-filmer (högupplöst) med stor detaljrikedom
och utmärkt kvalitet.
z Tips!
• Det finns mer information i [TV CONNECT Guide] (sid. 39), som visas på skärmen när du ansluter
videokameran till en TV.
• Du kan spela upp bilderna på en SD (standardupplöst)-TV.
8
Få glädje av din videokamera
B Spela upp bilderna från Memory Stick-facket på
enheter som kan hantera AVCHD-formatet.
Du kan spela upp bilder från ett ”Memory Stick PRO Duo”
som sitter i Memory Stick-facket på enheter som kan hantera
AVCHD-formatet, t.ex. PLAYSTATION®3*1 eller VAIO*2.
*1
Det kan hända att PLAYSTATION®3 inte är tillgänglig i vissa
länder/regioner.
*2
Felfri användning har bekräftats för VAIO som släppts på
marknaden efter januari 2006 och som följer de rekommenderade systemkraven för den
medföljande programvaran (Picture Motion Browser).
• Se till att PLAYSTATION®3 hela tiden har den senaste versionen av systemprogrammet för
PLAYSTATION®3.
• Vissa AVCHD-kompatibla enheter medger inte att du spelar upp bilder direkt från Memory Stickfacket.
B Spara inspelade bilder.
x Kopiering till andra enheter (sid. 53)
Bildkvaliteten för kopiering (HD (högupplöst)/
SD (standardupplöst)) varierar beroende på vilken typ av enhet
som är ansluten. Mer information finns på sid. 53.
x Redigering på en dator (sid. 45)
Du kan importera bilder i HD (högupplöst)-bildkvalitet till en
dator, eller spara bilderna på en skiva. Se ”PMB-guide”.
B Radera bilder.
Om ”Memory Stick PRO Duo” är fullt kan du inte spela in nya
bilder. Radera bilderna från ”Memory Stick PRO Duo”, om du
redan har sparat dem på en dator eller en skiva. Om du raderar
de bilder som du har sparat på ett annat medium kan du spela in
nya bilder på det utrymme som blivit ledigt på ”Memory Stick
PRO Duo”.
x Radera de valda bilderna (sid. 47)
x Radera alla bilder ([MEDIA FORMAT], sid. 59)
9
Förväntad inspelningstid för filmer
Inspelningstiden beror på kapaciteten hos ”Memory Stick PRO Duo” och inspelningsläge
(sid. 63).
Ungefärlig inspelningstid i minuter (minsta inspelningstid i minuter)
”Memory Stick PRO
Duo” -kapacitet
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
HD (högupplöst)-bildkvalitet AVCHD-format
AVC HD 16M (FH)
(högst kvalitet)*
6 (6)
10 (10)
25 (25)
55 (55)
110 (110)
AVC HD 9M (HQ)
(hög kvalitet)**
10 (9)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
230 (160)
AVC HD 7M (SP)
(standardkvalitet)**
15 (10)
30 (20)
65 (45)
140 (100)
280 (200)
AVC HD 5M (LP)
(longplay)**
20 (15)
40 (35)
85 (70)
180 (145)
355 (290)
4 GB
8 GB
16 GB
* Filmer spelas in med AVCHD 1920 × 1080/50i-formatet.
** Filmer spelas in med AVCHD 1440 × 1080/50i-formatet.
”Memory Stick PRO
Duo” -kapacitet
1 GB
2 GB
SD (standardupplöst)-bildkvalitet MPEG2-format
SD 9M (HQ)
(hög kvalitet)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
230 (205)
SD 6M (SP)
(standardkvalitet)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
340 (205)
SD 3M (LP)
(longplay)
35 (25)
80 (50)
160 (105)
325 (215)
655 (435)
• När du använder ett ”Memory Stick PRO Duo” från Sony Corporation.
z Tips!
• Siffror som t.ex. 16M i tabellen visar genomsnittlig bithastighet. M står för Mbps.
• Information om antalet stillbilder som du kan spela in finns på sid. 67.
• Du kan spela in filmer med maximalt 3 999 scener med HD (högupplöst)-bildkvalitet och 9 999 scener
med SD (standardupplöst)-bildkvalitet.
Videokameran använder formatet VBR (Variable Bit Rate) för att automatiskt anpassa bildkvaliteten till de
scener du spelar in. Den här tekniken orsakar variationer i inspelningstiden på ”Memory Stick PRO Duo”.
Filmer med komplexa bilder, och bilder med snabba rörelser, spelas in med en högre bithastighet, vilket
gör att den totala inspelningstiden blir kortare.
10
” HOME” och ” OPTION”
- Lär dig fördelen med de här två menytyperna
”
HOME MENU” - utgångspunkten för olika åtgärder på videokameran
(HELP)
Visar en beskrivning av alternativet (sid. 12)
Få glädje av din videokamera
Kategori
B Kategorier och alternativ i menyn HOME MENU
Kategorin
(CAMERA)
Kategorin
(MANAGE MEDIA)
Alternativ
Sid.
Alternativ
MOVIE*
28
/
PHOTO*
28
MEDIA INFO
SMTH SLW REC
31
MEDIA FORMAT*
59
REPAIR IMG.DB F.
60
Kategorin
(VIEW IMAGES)
Alternativ
Sid.
VISUAL INDEX*
32
INDEX*
35
INDEX*
35
PLAYLIST
51
Kategorin
(OTHERS)
Alternativ
Sid.
DELETE*
47
PHOTO CAPTURE**
48
EDIT
49
PLAYLIST EDIT
50
PRINT
56
USB CONNECT
54
TV CONNECT Guide*
39
Kategorin
Sid.
SET*
58
59
(SETTINGS) *
Anpassa videokameran (sid. 61).
* Du kan även ställa in de här alternativen när du
använder Easy Handycam (sid. 23). De
alternativ som finns under kategorin
(SETTINGS) beskrivs på sid. 62.
** För HDR-TG1E.
11
Använda menyn HOME MENU
4 Peka på önskat alternativ.
Exempel: [EDIT]
1 Slå på strömmen till
videokameran genom att öppna
LCD-panelen.
5 Fortsätt genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Stänga skärmen HOME MENU
Peka på
2 Peka på
.
B Få mer information om något av
alternativen i menyn HOME MENU
– HELP
(HOME).
1 Peka på
(HOME).
Menyn HOME MENU visas.
(HOME)
3 Peka på önskad kategori.
Exempel: Kategorin
(OTHERS)
2 Peka på
(HELP).
Underkanten av
orange.
12
(HELP) blir
3 Peka på det alternativ som du vill
veta mer om.
Om du vill använda alternativet pekar
du på [YES], annars pekar du på [NO].
Få glädje av din videokamera
När du pekar på ett alternativ visas en
beskrivning av det på skärmen.
Stänga HELP
Peka på
(HELP) igen i steg 2.
Använda menyn OPTION MENU
Om du pekar på skärmen under tagning
eller uppspelning visas de funktioner som
för tillfället är tillgängliga. Du upptäcker
snart hur enkelt det är att utföra olika
inställningar. Mer information finns på
sid. 73.
(OPTION)
13
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör
Kontrollera att du fått med följande
tillbehör tillsammans med videokameran.
Siffran inom parentes visar antalet av
respektive tillbehör.
USB-kabel (lång) (1)/
USB-kabel (kort) (1) (sid. 54, 56)
”Memory Stick PRO Duo” 4 GB (1)
(sid. 22)
Specialtillverkad USB-kontaktadapter (1)/
USB-adapterlock (1) (sid. 102)
Nätadapter (1) (sid. 15)
Strömkabel (1) (sid. 15)
Handycam Station (1) (sid. 15, 103)
Specialtillverkad USB-kontaktadapter- och USBadapterskyddet sitter i förväg på USB-kabeln
(kort).
Uppladdningsbart batteri (1) (sid. 15, 95)
NP-FH50
21-stiftsadapter (sid. 43)
Endast för modell med märket
undersidan.
tryckt på
Handlovsrem (1) (sid. 102)
A/V-komponentkabel (1) (sid. 40)
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1)
– Picture Motion Browser (programvara)
– PMB-guide
– Bruksanvisning till Handycam (den
bruksanvisning du läser just nu)
”Bruksanvisning” (1)
A/V-kabel (1) (sid. 40, 53)
14
Steg 2: Ladda batteriet
POWER-knapp
Komma igång
QUICK ON-lampa
/CHG (uppladdning)-lampa
Batteri
Strömkabel
DC IN-kontakt
Likströmskontakt Nätadapter
Du kan ladda ”InfoLITHIUM”batteriet NP-FH50 (sid. 95) när du har
anslutit det till videokameran.
b Obs!
• Du kan inte ansluta något annat
”InfoLITHIUM”-batteri till videokameran än ett
batteri i NP-FH50-serien.
1 Anslut nätadaptern till DC INkontakten på Handycam Station.
Kontrollera att märket v på
likströmskontakten (DC) är riktad
uppåt.
2 Anslut strömkabeln till
nätadaptern och vägguttaget.
Till vägguttaget
4 Sätt i batteriet.
1 Öppna batteri/Memory Stick Duoskyddet.
2 Skjut in batteriet tills det klickar på
plats.
3 Stäng batteri/Memory Stick Duoskyddet.
5 Placera videokameran på
Handycam Station som visas
ovan, och tryck ner den på
Handycam Station ända tills det
tar stopp.
/CHG (uppladdning)-lampan tänds
och uppladdningen börjar. När /CHG
(uppladdning)-lampan slocknar är
batteriet fulladdat.
3 Kontrollera att LCD-panelen är
stängd.
15
b Obs!
• Du kan inte ladda batteriet när QUICK ONlampan blinkar. När QUICK ON-lampan
blinkar stänger du av videokameran genom att
trycka på POWER. Kontrollera att inte QUICK
ON-lampan blinkar innan du laddar batteriet.
• Stäng skyddet över DC IN-kontakten när du
sätter in videokameran i Handycam Station.
• Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten
genom att greppa om både Handycam Station
och likströmskontakten (DC).
Ladda batteriet enbart med hjälp av
nätadaptern
Stäng LCD-panelen så att strömmen till
videokameran stängs av, och anslut sedan
nätadaptern till DC IN-kontakten på
videokameran.
Ta bort videokameran från Handycam
Station
DC IN-kontakt
Öppna
kontaktskyddet
Stäng LCD-panelen och ta sedan bort
videokameran från Handycam Station
genom att hålla tag om både videokameran
och Handycam Station.
Likströmskontakt
Med märket v på
undersidan.
b Obs!
• Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten
genom att greppa om både videokameran och
likströmskontakten (DC).
Hur du tar bort batteriet
Stäng av videokameran och öppna sedan
skyddet till batteriet/Memory Stick Duo.
Skjut undan batteriutmatningsknappen.
Se upp så att du inte tappar batteriet.
Batteriutmatningsknapp
16
b Obs!
• Innan du tar bort batteriet eller kopplar bort
nätadaptern måste du kontrollera att
(film)lampan/
(stillbild)-lampan (sid. 20)/
åtkomstlampan (sid. 22)/QUICK ON-lampan
inte lyser.
• Innan du förvarar batteriet under en längre tid
bör du ladda ur det helt (mer information om
förvaring finns på sid. 95).
Efter en stund visas den ungefärliga tid som
du har tillgodo för inspelningar tillsammans
med batteriinformationen under ungefär
7 sekunder. Du kan visa
batteriinformationen i upp till 20 sekunder
genom att trycka på DISP/BATT INFO en
gång till när batteriinformationen visas.
Återstående batteritid (ungefärlig)
Komma igång
Använda ett vägguttag som strömkälla
Gör samma anslutningar som när du laddar
batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet
ur.
Kontrollera återstående batteritid
(Battery Info)
När du öppnat LCD-panelen stänger du av
videokameran genom att trycka på
POWER, och trycker sedan på DISP/BATT
INFO.
Inspelningskapacitet (ungefärlig)
Tillgänglig driftstid för batteriet
Uppladdningstid:
Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att
fulladda ett helt tomt batteri.
Inspelningstid/Uppspelningstid:
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
”HD” står för high definition (högupplöst)bildkvalitet och ”SD” står för standard
definition (standardupplöst)-bildkvalitet.
(Enhet: min.)
HD
Uppladdningstid
SD
135
Inspelningstid*1*2
Oavbruten
inspelningstid
Typisk
inspelningstid*3
Uppspelningstid*
2
100
120
50
60
135
145
[REC MODE]: SP
*2
Med LCD-skärmens bakgrundsbelysning
påslagen.
*3 Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på
strömmen och använder zoomen.
*1
17
Om batteriet
• Stäng av videokameran innan du tar bort
batteriet, och kontrollera att inte
(film)lampan/
(stillbild)-lampan (sid. 20)/
åtkomstlampan (sid. 22)/QUICK ON-lampan
lyser.
• /CHG (uppladdning)-lampan blinkar under
uppladdning eller så visas inte Battery Info
(sid. 17) korrekt i följande situationer:
– Batteriet sitter inte rätt.
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är utslitet (endast för Battery Info).
• Strömmen tas inte från batteriet så länge
nätadaptern är ansluten till videokamerans DC
IN-kontakt eller Handycam Station, även om
strömkabeln är bortkopplad från vägguttaget.
Om uppladdningstid/inspelningstid/
uppspelningstid
• Tiderna är uppmätta med videokameran vid en
temperatur på 25 °C (temperaturen bör vara
mellan 10 °C och 30 °C).
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare
om du använder videokameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli
kortare beroende på under vilka förhållanden
som du använder videokameran.
Om nätadaptern
• Använd ett vägguttag i närheten när du
använder nätadaptern. Koppla genast bort
nätadaptern från vägguttaget om det uppstår
något fel när du använder videokameran.
• Placera inte nätadaptern i ett trångt utrymme, till
exempel mellan väggen och en möbel.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
(DC) eller batteriterminalen med något
metallföremål. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Trots att videokameran är avstängd matas den
fortfarande med ström så länge den är ansluten
till vägguttaget via nätadaptern.
Steg 3: Slå på
strömmen och ställ in
LCD-panelen
Strömmen till videokameran slås på när du
öppnar LCD-panelen.
90 grader mot
videokameran
270 grader
(max.)
DISP/BATT INFO
1 Fäll ut LCD-panelen.
Videokameran slås på.
Du slår på strömmen till videokameran
när LCD-panelen är öppen genom att
först stänga den och sedan öppna den
igen; du kan också trycka på POWER
med LCD-panelen öppen.
2 Justera LCD-panelen.
Vrid LCD-panelen till en lämplig vinkel
för inspelning eller uppspelning.
18
Stänga av LCD-skärmens
bakgrundsbelysning för att få batteriet
att räcka längre
Stänga av strömmen
Komma igång
Håll DISP/BATT INFO intryckt under
några sekunder tills
visas.
Den här inställningen är praktisk när du
använder videokameran där det är ljust eller
när du vill spara batteri. Inställningar du gör
här påverkar inte den inspelade bilden. Slå
på LCD-skärmens bakgrundsbelysning
genom att hålla DISP/BATT INFO intryckt
under några sekunder tills
slocknar.
• Informationen växlar mellan att visas och inte
visas (visas y visas inte) för varje gång du
trycker på DISP/BATT INFO.
I standbyläge för inspelning/
inspelningsläget stänger du LCD-panelen
och trycker sedan på POWER.
Annars stänger du LCD-panelen eller
trycker på POWER.
b Obs!
• Om du inte använder videokameran under
ungefär 3 månader laddas det inbyggda
uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk
för att datum- och tidsinställningarna raderas ur
minnet. I så fall laddar du upp det inbyggda
batteriet och ställer in datum och tid igen
(sid. 98).
• Det tar några sekunder för videokameran att bli
klar för tagning efter det att du har slagit på
strömmen. Du kan inte använda videokameran
under den här tiden.
• Objektivskyddet öppnas automatiskt när
strömmen slås på. Det stängs när du väljer
uppspelningsskärmen, eller om strömmen
stängs av.
• Vid leverans är strömförsörjningen inställd så
att den automatiskt stängs av om du låter
videokameran stå oanvänd under ungefär
5 minuter. Det är en funktion som spar batteriet
([A.SHUT OFF], sid. 72).
z Tips!
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader kan du
stänga LCD-panelen med LCD-skärmen riktad
utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning.
• Peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(sid. 69) och justera LCD-skärmens ljusstyrka.
19
Steg 4: Ställa in datum och tid
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Innan
du har ställt in datum och tid visas skärmen
[CLOCK SET] varje gång du slår på
videokameran eller ändrar läge på
(film)/
(stillbild)-omkopplaren.
3 Peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
Skärmen [CLOCK SET] visas.
Objektivskydd
4 Välj önskat geografiskt område
med
/
[NEXT].
och peka sedan på
5 Välj [SUMMERTIME] och peka
sedan på [NEXT].
Peka på knappen
på LCD-skärmen.
6 Ställ in [Y] (år) med
(film)/
/
.
(stillbild)omkopplare
1 Slå på strömmen till
videokameran genom att öppna
LCD-panelen.
7 Välj [M] med
/
, och ställ
sedan in månaden med
/
.
2 Skjut
(film)/
(stillbild)omkopplaren flera gånger i pilens
riktning tills respektive lampa
tänds.
(Film): För filminspelning
(Stillbild): För stillbildstagning
Gå till steg 4 när du slår på strömmen
till videokameran för första gången.
20
8 Ställ in [D] (dag), timmar och
minuter på samma sätt och peka
sedan på [NEXT].
9 Kontrollera att klockan är rätt
ställd och peka sedan på
.
Klockan startar.
Du kan ställa in vilket år som helst, fram
till år 2037.
• Datum och tid visas inte under inspelning, men
spelas automatiskt in på ”Memory Stick PRO
Duo”, och kan visas under uppspelning ([DATA
CODE], sid. 68).
• Mer information om ”Tidszoner” finns på
sid. 91.
• Om pekskärmens knappar inte fungerar som de
ska, justerar du pekskärmen (CALIBRATION,
sid. 97).
Komma igång
z Tips!
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de
meddelanden som visas på skärmen. Välj
språk för skärmmenyerna genom att peka
(HOME) t
(SETTINGS) t
på
[CLOCK/
LANG] t [
LANGUAGE
SET] (sid. 71).
21
Steg 5: Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”
På sid. 2 finns information om vilka
”Memory Stick” du kan använda med
videokameran.
3 Peka på [YES].
z Tips!
• På följande sidor finns information om
inspelningsbar tid för filmer och antalet
stillbilder du kan ta.
– Filmer (sid. 10)
– Stillbilder (sid. 67)
Mata ut ett ”Memory Stick PRO Duo”
Öppna batteri/Memory Stick Duo-skyddet,
tryck sedan lätt in ”Memory Stick PRO
Duo” en gång.
b Obs!
1 Sätt in ”Memory Stick PRO Duo”.
1 Öppna batteri/Memory Stick Duoskyddet.
2 Skjut in ”Memory Stick PRO Duo” tills
det klickar på plats.
3 Stäng batteri/Memory Stick Duoskyddet
Åtkomstlampa
2 Öppna LCD-panelen
och tänd
lampan.
(film)
• Gör inte något av följande när
(film)/
(stillbild)-lamporna (sid. 20),
åtkomstlampan eller QUICK ON-lampan
(sid. 15) lyser eller blinkar.
Om du gör det kan mediet skadas, inspelade
bilder kan gå förlorade eller andra fel kan
uppstå.
– Mata ut ”Memory Stick PRO Duo” från
videokameran
– Ta ur batteriet eller koppla bort nätadaptern
– Skaka eller stöta till videokameran
• Öppna inte batteri/Memory Stick Duo-skyddet
under inspelning.
• Om du tvingar in ”Memory Stick PRO Duo” åt
fel håll när du sätter in det i facket kan ”Memory
Stick PRO Duo”, Memory Stick Duo-facket
eller bildinformationen skadas.
• Om [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] visas vid steg 3 formaterar du
”Memory Stick PRO Duo” (sid. 59). Observera
att formateringen raderar all information som
spelats in på ”Memory Stick PRO Duo”.
• När du sätter in eller matar ut ”Memory Stick
PRO Duo”, måste du vara försiktig så att inte
”Memory Stick PRO Duo” hoppar ut och faller i
golvet.
z Tips!
Om du sätter i ett nytt ”Memory Stick
PRO Duo” visas skärmen [Create a new
Image Database File.].
22
• Du kan ta stillbilder utan att skapa en
administrationsfil.
Inspelning/Uppspelning
Enkel inspelning och uppspelning
(använda Easy Handycam)
När du använder Easy Handycam görs i princip alla inställningar automatiskt, så att du kan
göra inspelningar och uppspelningar utan några komplicerade inställningar. Dessutom blir
skärmen mer lättläst genom att teckenstorleken ökar.
1 Öppna LCD-panelen så
att
(film)-lampan
tänds.
Stillbildstagning
1 Fäll ut LCD-panelen.
2 Skjut
(film)/
(stillbild)omkopplaren F i
pilens riktning tills
(stillbild)-lampan tänds.
2 Tryck på EASY E.
visas på
LCD-skärmen.
3 Starta inspelningen genom att
Inspelning/Uppspelning
Filminspelning
3 Tryck på EASY E.
visas på
LCD-skärmen.
trycka på START/STOP C.*
4 Ställ in fokus A genom att trycka
[STBY] b [REC]
lätt på PHOTO D (en ljudsignal
hörs), och tryck sedan ned
knappen helt B (ett klick från
slutaren hörs).
Du avbryter inspelningen genom att trycka
på START/STOP igen.
Blinkar b Tänds
* [REC MODE] är låst på [HD SP] eller [SD SP] (sid. 63).
23
b Obs!
• Om du stänger LCD-panelen under inspelning avbryts inspelningen.
z Tips!
• När du använder Easy Handycam identifieras ansikten med ramar ([FACE DETECTION], sid. 66).
Spela upp inspelade filmer/stillbilder
1 Slå på strömmen till videokameran genom att öppna LCD-panelen.
2 Peka på
(VIEW IMAGES) B.
Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen (det kan ta lite tid att visa
miniatyrbilderna).
Visas med bilden på varje flik som senast spelades upp
eller spelades in (B för stillbild)
HOME MENU
Söker bilder efter
datum (sid. 36)
Föregående 6 bilder
Nästa 6 bilder
Återgår till
inspelningsskärmen
1
2
3
4
*
[
24
: Går till Film Roll Index-skärmen.
: Går till Face Index-skärmen.
: Visar filmer med HD (högupplöst)-bildkvalitet.*
: Visar stillbilder.
visas när du väljer filmer med SD (standardupplöst)-bildkvalitet under
/
SET] (sid. 58).
3 Starta uppspelningen.
Filmer:
För att spela upp pekar du på fliken
eller
och sedan på önskad film.
Växlar mellan uppspelning och paus när du pekar
Återgå (till skärmen
VISUAL INDEX)
Början av filmen/
föregående film
Nästa film
Bakåt/Framåt
* Inställningen för [DATA CODE] är låst på [DATE/TIME] (sid. 68).
z Tips!
• När uppspelningen, som började med den valda filmen, når den sista filmen återgår skärmen till VISUAL
INDEX.
• Du kan sänka uppspelningshastigheten genom att peka på
/
i pausläget.
• Du kan justera volymen genom att peka på
(HOME) A t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME], och sedan peka på
/
.
/
• Du kan ändra bildkvaliteten för filmen för uppspelning, välj önskad bildkvalitet med hjälp av [
SET] (sid. 58).
Stillbilder:
Peka på fliken
Inspelning/Uppspelning
Inspelningsdatum/
inspelningstid*
Stoppa (gå till
skärmen VISUAL
INDEX)
och sedan på den stillbild du vill visa.
Bildspel (sid. 37)
Återgå (till skärmen
VISUAL INDEX)
Går till skärmen
VISUAL INDEX
Inspelningsdatum/
inspelningstid*
Föregående/Nästa
* Inställningen för [DATA CODE] är låst på [DATE/TIME] (sid. 68).
b Obs!
• Om du stänger LCD-panelen när indexskärmen visas eller när du spelar upp bilderna stängs videokameran
av.
25
Avbryta funktionen Easy Handycam
Tryck på EASY E igen.
LCD-skärmen.
slocknar på
Menyinställningar när du använder
Easy Handycam
Visa de menyalternativ som går att ställa in
genom att trycka på
(HOME) A
(sid. 11, 61).
b Obs!
• De flesta menyalternativ återgår automatiskt till
respektive standardinställning. Inställningarna
för vissa menyalternativ är låsta. Mer
information finns på sid. 80.
• Du kan inte använda menyn
(OPTION)
MENU.
• Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill
lägga effekter på bilderna eller justera
inställningarna.
Knappar som inte kan användas när
du använder Easy Handycam
Du kan inte använda vissa funktioner när du
använder Easy Handycam eftersom de
ställs in automatiskt (sid. 80).
26
Inspelning
Objektivskydd
Öppnas automatiskt när strömmen
slås på.
START/STOP B
(film)-lampa
(stillbild)-lampa
(film)/
(stillbild)omkopplare C
PHOTO D
Inspelning/Uppspelning
(HOME)
A
b Obs!
• Om åtkomstlampan lyser eller blinkar när inspelningen är slutförd betyder det att information fortfarande
skrivs till ”Memory Stick PRO Duo”. Stöt inte till videokameran och utsätt den inte för vibrationer; ta
heller inte bort batteriet och koppla inte bort nätadaptern.
• När en filmfil överstiger 2 GB, skapas en ny filmfil automatiskt.
• Om du stänger LCD-panelen under inspelning avbryts inspelningen.
z Tips!
• Information om vilka typer av ”Memory Stick” du kan använda med videokameran finns på sid. 2.
• Du kan kontrollera den tillgängliga inspelningstiden samt återstående kapacitet osv. genom att peka på
(HOME) A t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (sid. 59).
• Standardinställningen är att filmer spelas in med HD (högupplöst)-bildkvalitet (sid. 58).
• Information om den inspelningsbara tiden och antalet stillbilder som du kan ta finns på sid. 10 och 67.
• Du kan spela in stillbilder under pågående filminspelning genom att trycka på PHOTO D ([Dual Rec],
sid. 30).
• En ram visas över det identifierade ansiktet, och denna ansiktsbild optimeras automatiskt ([FACE
DETECTION], sid. 66).
• När en ansiktsbild identifieras under filminspelningen, blinkar
och det identifierade ansiktet lagras i
ett index. Vid uppspelningen kan du söka önskad scen med hjälp av ansiktsbilder ([Face Index], sid. 35).
• Du kan spela in stillbilder från inspelade filmer (HDR-TG1E) (sid. 48).
• Du kan byta inspelningsläge genom att peka på
(HOME) A t
(CAMERA) t [MOVIE] eller
[PHOTO].
27
Filminspelning
Stillbildstagning
1 Öppna LCD-panelen så att
1 Fäll ut LCD-panelen.
(film)-lampan tänds.
2 Skjut
(film)/
(stillbild)omkopplaren C i pilens riktning
tills
(stillbild)-lampan tänds.
2 Tryck på START/STOP B.
3 Ställ in fokus A genom att trycka
lätt på PHOTO D (en ljudsignal
hörs), och tryck sedan ned
knappen helt B (ett klick från
slutaren hörs).
[STBY] t [REC]
Du avbryter inspelningen genom att
trycka på START/STOP B igen.
Blinkar b Tänds
visas bredvid
. När
slocknar har bilden spelats in.
”Vita runda punkter” på stillbilder
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) i luften framför objektivet. När de träffas
av blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Motiv
Partiklar
(damm, pollen,
osv.) i luften
Du minskar effekten av ”vita runda punkter” genom att tända belysningen rummet och
filma motivet utan blixt.
28
Zoom
Du kan förstora bilder upp till 10 gånger
den ursprungliga storleken med hjälp av
zoomreglaget.
Spela in ljud med större
närvarokänsla (5,1-kanalig
surroundinspelning)
Dolby Digital 5.1ch surroundljud kan spelas
in med den inbyggda mikrofonen. Du får ett
mycket naturtroget ljud om du spelar upp
filmen på en enhet som kan hantera
5,1-kanaligt surroundljud.
Inbyggd mikrofon
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanaligt
surroundljud 1 Ordlista (sid. 106)
Inspelning/Uppspelning
Bredare synfält:
(Vidvinkel)
b Obs!
Motivet verkar närmare: (Teleläge)
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomreglaget bara en liten bit. Om du vill
zooma snabbare rör du reglaget mer.
b Obs!
• Håll kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar
bort fingret från zoomreglaget kan det hända att
ljud från zoomreglaget kommer med i
inspelningen.
• Det minsta avstånd som är möjligt mellan
videokameran och motivet, för att bilden ska bli
skarp, är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
• 5,1-kanaligt ljud konverteras till 2 kanaler när det
spelas upp på videokameran.
• För att lyssna på 5,1-kanaligt surroundljud som
spelats in med HD (högupplöst)-bildkvalitet
behöver du en enhet som kan hantera formatet
AVCHD och som är kompatibel med
5,1-kanaligt surroundljud.
• När du ansluter videokameran med en HDMIkabel (tillval) återges ljudet från filmer med HD
(högupplöst)-bildkvalitet automatiskt med 5,1kanaligt ljud.
Ljudet från filmer med SD (standardupplöst)bildkvalitet konverteras till 2-kanaligt ljud.
z Tips!
• Du kan välja ljudformat för inspelningen mellan
[5.1ch SURROUND] (
) eller [2ch
STEREO] (
) ([AUDIO MODE], sid. 63).
z Tips!
• Du kan ställa in [DIGITAL ZOOM] (sid. 64)
om du vill zooma mer än 10 × under
filminspelning.
29
Börja spela in snabbt (QUICK
ON)
QUICK ONlampa
b Obs!
• Mata inte ut ”Memory Stick PRO Duo” förrän
filminspelningen är avslutad och lagringen av
stillbilderna på ”Memory Stick PRO Duo” är
klar.
• Du kan inte använda blixten när du använder
Dual Rec.
•
kan visas när kapaciteten för ”Memory
Stick PRO Duo” inte räcker till eller om du
oavbrutet tar stillbilder. Du kan inte ta stillbilder
när
visas.
z Tips!
När du stänger LCD-panelen växlar
videokameran över till viloläge
(energisparläge) i stället för att stängas av.
QUICK ON-lampan blinkar i viloläget.
Nästa inspelning startar du genom att öppna
LCD-panelen. Videokameran återgår till
standbyläge för inspelning efter ungefär 1
sekund.
• När
(film)-lampan lyser blir storleken på
stillbilderna [
2.3M] (16:9 bredbild) eller
[1.7M] (4:3).
• Du kan spela in stillbilder i standbyläge för
inspelning på samma sätt som när
(stillbild)-lampan lyser. Då kan du också
spela in med blixt.
Inspelning i spegelläge
z Tips!
• I viloläget förbrukas hälften av den ström som
förbrukas under normal inspelning.
• Strömmen stängs av automatiskt om du inte
använder videokameran under en viss tid i
viloläget. Du kan ställa in hur länge du vill att
videokameran ska vara påslagen innan den
automatiskt stängs av i viloläget ([QUICK ON
STBY], sid. 72).
• Om du stänger LCD-panelen under inspelning
med [SMTH SLW REC] (sid. 31) stängs
videokameran av utan att växla över till
viloläget.
Spela in högkvalitativa
stillbilder samtidigt som du
spelar in film (Dual Rec)
Du kan ta högkvalitativa stillbilder medan
du spelar in film genom att trycka på
PHOTO.
30
Fäll ut LCD-panelen så att den bildar
90 grader mot videokameran (1) och vrid
den sedan 270 grader mot objektivsidan
(2).
z Tips!
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.
• När du spelar in i spegelläget visas inte ramarna
för identifierade ansikten (sid. 66).
Spela in snabba rörelser i
slowmotion (SMTH SLW REC)
Motiv som rör sig snabbt, eller där det
händer mycket i bilden, och som inte kan
spelas in under normala
inspelningsförhållanden, kan spelas in i
slowmotion med jämna rörelser under
ungefär 3 sekunder.
Det här kan vara användbart när du spelar
in en snabb rörelse, t.ex. ett golf- eller
tennisslag.
Peka på
(OPTION) t fliken
och
välj sedan den inställning du vill ändra.
• [TIMING]
Bestäm när inspelningen ska starta efter
det att du har tryckt på START/STOP.
Standardinställningen är [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
(CAMERA)
2 Tryck på START/STOP.
En ungefär 3-sekunder lång film spelas in
som en 12 sekunder lång slowmotionfilm.
[Recording···] slocknar när inspelningen är
klar.
Du kan avbryta den jämna
slowmotioninspelningen genom att peka på
.
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Välj [ON] (
) för att lägga ljud, t.ex. en
konversation, ovanpå slowmotionfilmen
(standardinställningen är [OFF]).
Videokameran spelar in ljud under
ungefär 12 sekunder när [Recording···]
visas i steg 2.
Inspelning/Uppspelning
1 Peka på
(HOME) t
t [SMTH SLW REC].
Ändra inställningen
b Obs!
• Ljud kan inte spelas in under inspelningen av
den ca 3-sekunder långa filmen.
• Bildkvaliteten med [SMTH SLW REC] är inte
lika god som vid normal inspelning.
• Du kan inte använda funktionen Easy
Handycam när du använder [SMTH SLW
REC]. Avbryt Easy Handycam-åtgärd.
31
Inspelning/Uppspelning
Uppspelning
Objektivskydd
Stängs när INDEX-skärmen visas.
Zoomreglage C
(HOME) A
(VIEW
IMAGES) B
b Obs!
• Om du stänger LCD-panelen när indexskärmen visas eller när du spelar upp bilderna stängs videokameran
av.
1 Slå på strömmen till videokameran genom att öppna LCD-panelen.
2 Peka på
(VIEW IMAGES) B.
Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen (det kan ta lite tid att visa
miniatyrbilderna).
Visas med bilden på fliken som senast spelades upp/spelades in
(B för stillbilden)
HOME MENU
Väljer bilder efter
datum (sid. 36)
Föregående 6 bilder
Nästa 6 bilder
Återgår till
inspelningsskärmen
32
(OPTION)
:Går till Film Roll Index-skärmen (sid. 35).
:Går till Face Index-skärmen (sid. 35).
:Visar filmer med HD (högupplöst)-bildkvalitet.*
:Visar stillbilder.
visas när du väljer filmer med SD (standardupplöst)-bildkvalitet under
/
SET] (sid. 58).
1
2
3
4
*
[
z Tips!
• Antalet bilder på VISUAL INDEX-skärmen kan ändras 6 y 12 genom att du rör zoomreglaget C. Om
du vill låsa antalet pekar du på
(HOME) A t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t
[
DISPLAY] (sid. 69).
Spela upp filmer
Peka på fliken
eller
och välj sedan den film du vill spela upp.
Växlar mellan uppspelning och paus när du pekar
Återgå (till skärmen VISUAL
INDEX)
Början av scenen/föregående
scen
Inspelning/Uppspelning
3 Starta uppspelningen.
Nästa scen
Stoppa (gå till skärmen
VISUAL INDEX)
(OPTION)
Bakåt/Framåt
z Tips!
• När uppspelningen, som började med den valda filmen, når den sista filmen återgår skärmen till VISUAL
INDEX.
• Om du vill spela upp filmen långsamt pekar du på
/
i pausläget.
• Pekar du en gång på
/
blir snabbspolning framåt/bakåt ungefär 5 gånger snabbare, pekar du
2 gånger blir den ungefär 10 gånger snabbare, pekar du 3 gånger blir den ungefär 30 gånger snabbare och
pekar du 4 gånger blir den ungefär 60 gånger snabbare.
33
Stillbildsvisning
Peka på fliken
och välj sedan den stillbild du vill spela upp.
Återgå (till skärmen VISUAL
INDEX)
Bildspel (sid. 37)
Går till skärmen VISUAL
INDEX
(OPTION)
Föregående/Nästa
Justera ljudvolymen
Peka på
/
(OPTION) t fliken
t [VOLUME], och justera sedan volymen med
.
z Tips!
• Du kan byta uppspelningsläge genom att peka på
[VISUAL INDEX].
34
(HOME) A t
(VIEW IMAGES) t
Söka efter önskat avsnitt genom
exakt angivelse (Film Roll
Index)
Filmer kan delas vid en angiven tid och den
första scenen för varje uppdelning visas på
indexskärmen. Du kan börja spela upp en
film från den valda miniatyrbilden.
1 Slå på videokameran och peka på
(VIEW IMAGES).
• Du kan visa skärmen [Film Roll Index] genom
att peka på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [
INDEX].
Söka efter önskat avsnitt genom
ansikte (Face Index)
De ansiktsbilder som identifierats under
filminspelningen visas på indexskärmen.
Du kan spela upp filmen från den valda
ansiktsbilden.
1 Slå på videokameran och peka på
(VIEW IMAGES).
2 Peka på
(Film Roll Index).
Återgår till skärmen VISUAL
INDEX
Skärmen VISUAL INDEX visas.
2 Peka på
(Face Index).
Återgår till skärmen VISUAL
INDEX
Inspelning/Uppspelning
Skärmen VISUAL INDEX visas.
z Tips!
Anger intervallet för vilket
miniatyrbilder skapas av scenerna i
en film.
3 Välj önskad film genom att peka
på
/
.
4 Peka på
/
för att söka efter
den önskade scenen, och peka
sedan på den scen du vill spela
upp.
Uppspelningen börjar från den valda
scenen.
3 Välj önskad film genom att peka
på
/
.
4 Peka på
/ , och peka sedan
på önskad ansiktsbild för att visa
scenen.
Uppspelningen börjar från början av
scenen med den valda ansiktsbilden.
35
b Obs!
• Inspelningsförhållandena kan göra att det inte
går att identifiera några ansikten.
Exempel: Personer kan ha glasögon eller hattar,
eller vända sig bort från kameran.
• Ställ [
INDEX SET] på [ON] före inspelning
för att spela upp filmer från [
INDEX]
(standardinställningen) (sid. 66). Kontrollera att
blinkar under inspelning och att de
identifierade ansiktena sparas i [Face Index].
4 Peka på
/
för att välja
datumet för den önskade filmen
och peka sedan på
.
Filmerna för det valda datumet visas på
VISUAL INDEX-skärmen.
z Tips!
z Tips!
• Du kan visa skärmen [Face Index] genom att
peka på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [
INDEX].
Söka efter önskade bilder med
hjälp av datum (datumindex)
Det kan vara effektivt att söka filmer med
hjälp av datum.
b Obs!
• På [Film Roll Index]/[Face Index]-skärmen kan
du använda funktionen Datumindex genom att
följa stegen 3 till 4.
Använda uppspelningszoom
Du kan förstora stillbilder från ungefär
1,1 gång till 5 gånger den ursprungliga
storleken.
Förstoringen kan du ställa in med
zoomreglaget.
• Du kan inte använda datumindexfunktionen för
stillbilder.
1 Slå på videokameran och peka på
(VIEW IMAGES).
Skärmen VISUAL INDEX visas.
2 Peka på fliken
eller
.
3 Peka på datumet på skärmen.
Filmernas inspelningsdatum visas på
skärmen.
Återgår till skärmen VISUAL
INDEX
1 Spela upp stillbilden som du vill
förstora.
2 Förstora stillbilden med hjälp av
T (telefoto).
Skärmen ramas in.
3 Peka på skärmen på den punkt som du
vill visa i mitten av den ram som visas.
4 Ställ in förstoringen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Du avbryter genom att peka på
36
.
Spela upp en serie stillbilder
(bildspel)
Inspelning/Uppspelning
Peka på
på skärmen för uppspelning
av stillbilder.
Bildspelet börjar från den valda stillbilden.
Du stoppar bildspelet genom att peka på
.
Du startar bildspelet på nytt genom att
trycka på
en gång till.
b Obs!
• Du kan inte använda uppspelningszoomen under
bildspel.
z Tips!
• Du kan även spela upp bildspelet genom att
peka på
(OPTION) t fliken
t
[SLIDE SHOW] på skärmen VISUAL INDEX.
• Du kan ställa in oavbruten uppspelning av
bildspelet genom att peka på
(OPTION) t
fliken
t [SLIDE SHOW SET].
Standardinställning är [ON] (oavbruten
uppspelning).
37
Spela upp bilder på en TV
Anslutningsmetoder och kvaliteten på
bilden som visas på TV-skärmen beror på
vilken typ av TV som är ansluten, och vilka
anslutningar som används.
Använd den medföljande nätadaptern som
strömkälla (sid. 15).
Se även bruksanvisningarna som följer med
den enhet som du tänker ansluta.
b Obs!
• Under inspelning ställer du [X.V.COLOR] på
[ON] för att spela upp på en x.v.Colorkompatibel TV (sid. 64). Vissa inställningar på
TV:n kan behöva justeras vid uppspelning. Mer
information finns i TV:ns bruksanvisning.
Öppna
kontaktskyddet.
Anslutning för
A/VFjärrkontroll
Öppna kontaktskyddet.
Utför procedurerna i följande
ordning
Du kan enkelt ansluta videokameran till
TV:n genom att följa anvisningarna på
LCD-skärmen, [TV CONNECT Guide].
Växla ingång på TV:n till den
anslutna kontakten.
Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
r
Anslut videokameran och TV:n
enligt anvisningarna i [TV
CONNECT Guide].
r
Gör de utgångsinställningar som
krävs på videokameran (sid. 40,
41).
38
Handycam
Station
b Obs!
• Både videokameran och Handycam Station är
utrustade med Anslutning för A/V-Fjärrkontroll
eller A/V OUT-kontakt (sid. 101, 103). Anslut
A/V-kabeln eller A/V-komponentkabeln till
antingen Handycam Station eller videokameran.
Välja lämpligaste anslutning [TV CONNECT Guide]
Videokameran ger råd om det lämpligaste
sättet att ansluta TV:n.
1 Slå på videokameran och peka på
(HOME) t
(OTHERS) t
[TV CONNECT Guide].
Om alternativet inte visas på skärmen
byter du sida genom att peka på
/ .
visas på skärmen.
Inspelning/Uppspelning
2 Peka på svaret på frågan som
Under tiden kan du utföra den relevanta
anslutningen mellan videokameran och
TV:n.
39
Ansluta till en högupplöst TV
Bilder inspelade med HD (högupplöst)-bildkvalitet spelas upp med HD (högupplöst)bildkvalitet. Bilder inspelade med SD (standardupplöst)-bildkvalitet spelas upp med SD
(standardupplöst)-bildkvalitet.
t (sid. 40)
t (sid. 41)
: Signalflöde
Typ
Videokamera
Kabel
TV
A/V-komponentvideokabel
(medföljer)
(Grön) Y
HOME MENU-inställning
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (sid. 71)
(Blå) PB/CB
(Röd) PR/CR
(Vit)
(Röd)
• Om du bara ansluter komponentvideo sänds inget ljud ut. Anslut de vita och röda kontakterna så att du får
med ljudet.
40
: Signalflöde
Typ
Videokamera
Kabel
TV
HOME MENU-inställning
HDMI-kabel (tillval)
Ansluta till en icke högupplöst 16:9 (bredbild)-TV eller 4:3-TV
Inspelning/Uppspelning
• Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen.
• Använd en kabel med HDMI-minikontakt i ena änden (för videokameran) och i andra änden en kontakt
som passar för anslutningen till TV:n.
• Om signaler för upphovsrättsskydd finns inspelade på bilderna, sänds inte bilderna ut från HDMI OUTkontakten på videokameran.
• Vissa TV-apparater fungerar inte korrekt (t.ex. inget ljud eller ingen bild) med den här anslutningen.
• Anslut inte HDMI OUT-kontakten på videokameran och HDMI OUT-kontakten på den externa enheten
med HDMI-kabeln. Det kan orsaka funktionsstörningar.
• Om den anslutna enheten är kompatibel med 5,1-kanaligt surroundljud kommer filmer, som spelats in
med HD (högupplöst)-bildkvalitet, att automatiskt spelas upp med 5,1-kanaligt surroundljud. Filmer som
spelats in med SD (standardupplöst)-bildkvalitet konverteras till 2-kanaligt ljud.
Bilder inspelade med HD (högupplöst)-bildkvalitet omvandlas till SD (standardupplöst) och
spelas upp. Bilder inspelade med SD (standardupplöst)-bildkvalitet spelas upp med SD
(standardupplöst)-bildkvalitet.
t (sid. 42)
t (sid. 42)
t (sid. 42)
Ställa in bildproportionerna efter den anslutna TV:n (16:9/4:3)
Ställ [TV TYPE] på [16:9] eller [4:3] enligt den TV du använder (sid. 70).
b Obs!
• När du spelar upp en film som är inspelad med SD (standardupplöst)-bildkvalitet på en 4:3 TV som inte är
kompatibel med 16:9-signalen, pekar du på
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS]
t [WIDE SELECT] t [4:3] på videokameran när du spelar in en bild (sid. 63).
41
: Signalflöde
Typ
Videokamera
Kabel
TV
A/V-komponentkabel (medföljer)
(Grön) Y
HOME MENU-inställning
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (sid. 71)
(Blå) PB/CB
(Röd) PR/CR
(Vit)
(Röd)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (sid. 70)
• Om du bara ansluter komponentvideo sänds inget ljud ut. Anslut de vita och röda kontakterna så att du får
med ljudet.
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (sid. 70)
A/V-kabel med S VIDEO
(tillval)
(Vit)
(Röd)
(Gul)
• När S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal) är ansluten går inga ljudsignaler ut. För att få med ljudet
ansluter du de vita och röda kontakterna till ljudingången på TV:n.
• Denna anslutning ger bilder med högre upplösning än med A/V-kabeln (typ
).
A/V-kabel (medföljer)
(Gul)
(Vit)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (sid. 70)
(Röd)
* Ställ in [TV TYPE] enligt TV:n.
Anslutning till TV:n via en videobandspelare
Anslut videokameran med A/V-kabeln till ingången LINE IN på videobandspelaren. Ställ in
ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, osv.).
42
Om du har en mono-TV (om TV:n bara
har en enda ljudingång)
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videoingången och anslut den vita (vänster
kanal) eller röda kontakten (höger kanal)
till ljudingången på TV:n eller
videobandspelaren.
Använda ”BRAVIA” Sync
Om du ansluter videokameran till en TV
som kan hantera ”BRAVIA” Sync med
HDMI-kabeln, kan du sköta
uppspelningsfunktionerna med hjälp av
fjärrkontrollen till TV:n.
Om TV:n eller videobandspelaren har
en 21-stiftsadapter
(EUROCONNECTOR)
HDMI-kabel
1 Anslut videokameran med HDMIb Obs!
• När du sänder bilder via A/V-kabeln sker detta
med SD (standardupplöst)-bildkvalitet.
z Tips!
• Om du ansluter videokameran till TV:n med
mer än en kabeltyp för att sända ut bilder
prioriteras TV-ingångarna enligt följande:
HDMI t komponent t S VIDEO t video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
är ett gränssnitt som kan sända ut såväl videosom ljudsignaler. HDMI OUT-kontakten
fungerar som utgång för högkvalitativa bilder
och digitalt ljud.
kabeln (tillval) till en TV som kan
hantera ”BRAVIA” Sync.
Inspelning/Uppspelning
Använd 21-stiftsadaptern som medföljer
videokameran (endast för modeller med
märket
tryckt på undersidan). Den här
adaptern är bara avsedd för utgående
signaler.
2 Slå på videokameran.
TV-ingången ställs automatiskt om, och
bilden från videokameran visas på
TV:n.
3 Använd fjärrkontrollen till TV:n.
Du kan utföra följande åtgärder.
– Visa
Om ”PhotoTV HD”
Den här videokameran kan hantera
”PhotoTV HD”. Med ”PhotoTV HD” får du
detaljrik, nästan fotografisk återgivning av
fina texturer och färger. Om du ansluter
Sonys PhotoTV HD-kompatibla enheter
med en HDMI-kabel* eller en A/Vkomponentkabel** får du uppleva en hel ny
dimension av fotografier i full HD-kvalitet.
(VIEW IMAGES) under
(HOME) genom att trycka på SYNC
MENU
– Visa en INDEX-skärm som exempelvis
skärmen VISUAL INDEX, genom att
trycka på knapparna upp/ner/vänster/höger/
enter på fjärrkontrollen till TV:n och spela
upp önskade filmer och stillbilder
* TV:n övergår automatiskt till lämpligt läge vid
visning av fotografier.
** TV:n måste ställas in. Mer information finns i
bruksanvisningen till den PhotoTV HDkompatibla TV:n.
43
b Obs!
• Ställ in videokameran genom att peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [CTRL FOR HDMI] t
[ON] (standardinställning).
• Ställ även in TV:n. Mer information finns i
TV:ns bruksanvisning.
z Tips!
• Om du stänger av TV:n stängs videokameran av
samtidigt.
44
Spara bilder
Inspelade bilder lagras på ”Memory Stick PRO Duo”. Eftersom ”Memory Stick PRO Duo”, har
begränsad kapacitet bör du spara din bildinformation på ett externt medium, t.ex. en DVD-Rskiva eller en dator.
Du kan spara bilderna, som spelats in på videokameran, på det sätt som beskrivs nedan.
Spara bilder med hjälp av en dator
Genom att använda ”Picture Motion Browser” på den medföljande CD-ROM-skivan, kan du
spara bilderna som spelats in på ”Memory Stick PRO Duo”.
För HDR-TG1E
Du kan vid behov skriva över filmer med HD (högupplöst)-bildkvalitet från datorn till
videokameran. Mer information finns i ”PMB-guide”.
Du kan på ett enkelt sätt spara bilderna som spelats in på
videokameran direkt till en skiva.
Spara bilder på en dator
Du kan spara bilder som spelats in på videokameran till hårddisken
på en dator.
Inspelning/Uppspelning
Skapa en skiva med en knapptryckning (One Touch Disc
Burn)
Skapa en skiva med utvalda bilder
Du kan spara bilder som kopierats till datorn på en skiva. Du kan
även redigera dessa bilder.
Mer information finns i den medföljande ”Bruksanvisning”.
Spara bilder genom att ansluta videokameran till andra enheter
Anslutning med A/V-kabeln
Du kan kopiera filmer med SD (standardupplöst)-bildkvalitet.
Anslutning med USB-kabeln
Du kan kopiera filmer med HD (högupplöst)- eller SD
(standardupplöst)-bildkvalitet.
Se sid. 53.
45
Redigering
Kategorin
(OTHERS)
Med den här kategorin kan du redigera
bilderna på ”Memory Stick PRO Duo”. Du
kan också använda videokameran ansluten
till andra enheter.
Kategorin
(OTHERS)
b Obs!
• Om du stänger LCD-panelen när du redigerar
bilder, eller när USB-kabeln är ansluten till
andra enheter, stängs videokameran av.
Lista över alternativ
DELETE
Du kan radera bilder på ”Memory Stick
PRO Duo” (sid. 47).
PHOTO CAPTURE (HDR-TG1E)
Du kan spara en utvald bildruta från en
inspelad film som en stillbild (sid. 48).
EDIT
Du kan redigera bilderna (sid. 49).
PLAYLIST EDIT
Du kan skapa och redigera en spellista
(sid. 50).
PRINT
Du kan skriva ut stillbilder på en ansluten
PictBridge-skrivare (sid. 56).
USB CONNECT
Du kan ansluta videokameran till en dator
eller liknande via USB-kabeln. Hur du gör
för att ansluta till en dator finns beskrivet i
”Bruksanvisning”.
46
TV CONNECT Guide
Videokameran hjälper dig att välja en
lämplig anslutning för enheten (sid. 39).
Radera bilder
Du kan radera bilder som spelats in på
”Memory Stick PRO Duo” med hjälp av
videokameran.
4 Peka på den film som du vill
radera.
b Obs!
• Du kan inte återställa bilder som du har raderat.
• Ta inte bort batteriet eller koppla bort nätadaptern,
eller mata ut ”Memory Stick PRO Duo” från
kameran medan du raderar bilderna. Det kan
skada mediet.
• Du kan inte radera bilder från ”Memory Stick
PRO Duo” om det har skrivskyddats med hjälp
av en annan enhet.
• Du bör spara viktig information på externa medier
(sid. 45).
• Radera inte filerna på ”Memory Stick PRO Duo”
i videokameran med hjälp av en dator.
• Du kan välja upp till 100 bilder samtidigt.
• Du kan radera en bild från uppspelningsskärmen
via menyn
(OPTION) MENU.
• Om du vill radera alla bilder som spelats in på
”Memory Stick PRO Duo”, så att du får tillbaka
allt inspelningsbart utrymme, formaterar du
mediet (sid. 59).
Radera filmer
Du kan öka det lediga utrymmet på ”Memory
Stick PRO Duo” genom att radera
bildinformation.
Du kan kontrollera det fria utrymmet på
”Memory Stick PRO Duo” med [MEDIA
INFO] (sid. 59).
Välj bildkvaliteten för filmen du vill radera
innan du utför åtgärden (sid. 58).
1 Peka på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Peka på [
3 Peka på [
[
DELETE].
DELETE] eller
DELETE].
5 Peka på
t [YES] t
.
Redigering
z Tips!
Den valda filmen markeras med .
Bekräfta valet av film genom att trycka
på och hålla ned filmen på LCD-skärmen.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
Radera alla filmer samtidigt
I steg 3 pekar du på [
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL] t [YES] t [YES]
t
.
Radera alla filmer, som spelats in en
viss dag, med en enda åtgärd
1 I steg 3 pekar du på [
DELETE by
date]/[
DELETE by date].
2 Peka på / för att välja den önskade
filmens inspelningsdatum, och peka
sedan på
.
Filmerna som spelats in på det valda
datumet visas på skärmen.
Bekräfta valet av filmen genom att peka
på filmen på LCD-skärmen. Du återgår
till föregående skärm genom att peka på
.
47
Ta stillbilder från en
film (HDR-TG1E)
3 Peka på
t [YES] t
.
b Obs!
• Om den raderade filmen fanns med i spellistan
(sid. 50) raderas filmen även från spellistan.
Radera stillbilder
1 Peka på
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO
CAPTURE].
1 Peka på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Peka på [
Du kan spara en utvald bildruta från en
inspelad film som en stillbild. Välj
bildkvaliteten för de filmer du vill ta
stillbilder från innan du utför åtgärden
(sid. 58).
Skärmen [PHOTO CAPTURE] visas.
2 Peka på den film som du vill ta
DELETE].
bilden från.
3 Peka på [
Den film som du valt spelas upp.
DELETE].
3 Peka på
vid den punkt i
filmen där du vill ta stillbilden.
4 Peka på den stillbild som du vill
radera.
Uppspelningen av filmen växlar över till
pausläge.
Den valda stillbilden markeras med
.
Bekräfta valet av stillbilden genom att
trycka på och hålla ned stillbilden på
LCD-skärmen. Du återgår till
föregående skärm genom att peka på
.
5 Peka på
t [YES] t
.
Radera alla stillbilder på en gång
I steg 3 pekar du på [
DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
4 Peka på
Fortsätta ta bilder
Peka på
och följ sedan steg 3 till 4.
Om du vill ta en stillbild från en annan film
pekar du på
och utför sedan steg 2 till
4.
Avsluta stillbildstagningen
Peka på
48
.
När stillbildstagningen är avslutad
växlar skärmen över till pausläge.
t
.
Dela en film
b Obs!
• Bildstorleken är låst beroende på filmens
bildkvalitet:
–[
2.1M] med HD (högupplöst)bildkvalitet
–[
0.2M] i 16:9 (bredbild) med SD
(standardupplöst)-bildkvalitet
– [VGA (0.3M)] i 4:3 med SD
(standardupplöst)-bildkvalitet
• Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme på
”Memory Stick PRO Duo”.
• De stillbilder du tar får samma inspelningstid
och inspelningsdatum som filmen.
• Om filmen du tar stillbilden från saknar
informationskod, blir inspelningsdatum och
inspelningstid för stillbilden det datum och den
tid då du tog bilderna från filmen.
Välj bildkvaliteten för filmen du vill dela
innan du utför åtgärden (sid. 58).
1 Peka på
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Peka på [DIVIDE].
3 Peka på filmen du vill dela.
Den film som du valt spelas upp.
vid den punkt där du
vill dela filmen i två scener.
Uppspelningen av filmen växlar över till
pausläge.
Redigering
4 Peka på
När du har valt delningspunkt justerar
du delningspunkten mer exakt med
hjälp av
.
Återgår till början av den valda
filmen.
Läget växlar mellan uppspelning och
paus när du trycker på
.
5 Peka på
t [YES] t
.
49
Skapa spellistan
b Obs!
• Du kan inte återställa filmer som du har delat.
• Ta inte bort batteriet eller koppla bort
nätadaptern, eller mata ut ”Memory Stick PRO
Duo” från videokameran medan du delar filmen.
Det kan skada ”Memory Stick PRO Duo”.
• Om du delar originalfilmen delas även filmen i
spellistan upp.
• Eftersom videokameran bestämmer
delningspunkten baserad på ökningar i steg om
halva sekunder, kan det förekomma en viss
avvikelse mellan den punkt där du pekade på
och den verkliga delningspunkten.
Spellistan visar en lista med miniatyrbilder
av de filmer du valt.
Originalfilmerna ändras inte även om du
redigerar eller raderar filmerna i spellistan.
Välj bildkvaliteten för den film du vill
skapa, spela upp eller redigera i en spellista
innan du utför åtgärden (sid. 58).
b Obs!
• Bilder med HD (högupplöst)-bildkvalitet och
SD (standardupplöst)-bildkvalitet läggs till
separata spellistor.
1 Peka på
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Peka på [
[
ADD] eller
ADD].
3 Peka på den film som du vill lägga
till i spellistan.
Den valda filmen markeras med .
Bekräfta valet av film genom att trycka
på och hålla ned filmen på LCD-skärmen.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
4 Peka på
50
t [YES] t
.
Lägga till alla filmer, som spelats in
en viss dag, med en enda åtgärd.
1 I steg 2 pekar du på [
ADD by
date]/[
ADD by date].
Filmernas inspelningsdatum visas på
skärmen.
Spela upp spellistan
Välj bildkvaliteten för den film du vill
skapa, spela upp eller redigera i en spellista
innan du utför åtgärden (sid. 58).
1 Peka på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [PLAYLIST].
Spellistans skärm öppnas.
2 Peka på / för att välja den önskade
filmens inspelningsdatum.
4 Peka på
t [YES] t
2 Peka på den film som du vill spela
upp.
Redigering
3 Peka på
när det valda
inspelningsdatumet är markerat.
Filmerna som spelats in på det valda
datumet visas på skärmen.
Bekräfta valet av film genom att peka på
bilden på LCD-skärmen. Du återgår till
föregående skärm genom att peka på
.
Spellistan spelas upp från den valda
filmen och till slutet, sedan visas åter
spellistans skärm.
.
b Obs!
• Ta inte bort batteriet eller nätadaptern, eller
mata ut ”Memory Stick PRO Duo” från
videokameran medan du redigerar spellistan.
Det kan skada ”Memory Stick PRO Duo”.
• Du kan inte lägga in stillbilder i spellistan.
• Du kan inte skapa en spellista som innehåller
filmer med både HD (högupplöst)- och SD
(standardupplöst)-bildkvalitet.
z Tips!
• Du kan lägga till en film på
uppspelningsskärmen eller skärmen INDEX
genom att peka på
(OPTION).
• Du kan kopiera spellistan som den är till en
skiva med hjälp av den medföljande
programvaran.
• Du kan lägga till maximalt 999 filmer med HD
(högupplöst)-bildkvalitet eller 99 filmer med SD
(standardupplöst)-bildkvalitet till spellistan.
Radera oönskade filmer från
spellistan
1 Peka på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Peka på [
ERASE]/[
ERASE].
Om du vill radera alla bilderna i
spellistan pekar du på [
ERASE
ALL]/[
ERASE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
3 Välj vilken film som ska raderas från
spellistan.
Den valda filmen markeras med
.
51
Bekräfta valet av film genom att trycka
på och hålla ned filmen på LCDskärmen.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
4 Peka på
t [YES] t
.
z Tips!
• Originalscenerna ändras inte även om du raderar
scenerna från spellistan.
Ändra ordningen i spellistan
1 Peka på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Peka på [
MOVE].
MOVE]/[
3 Peka på den film som ska flyttas.
Den valda filmen markeras med
.
Bekräfta valet av film genom att trycka
på och hålla ned filmen på LCDskärmen.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
4 Peka på
.
5 Välj målet med
/
.
Målmarkör
6 Peka på
t [YES] t
.
z Tips!
• Om du väljer flera filmer flyttas filmerna enligt
den ordning som visas i spellistan.
52
Kopiera till andra enheter
Anslutning med A/V-kabeln
Du kan kopiera bilderna som spelas upp på videokameran till andra inspelningsenheter, t.ex.
videobandspelare eller DVD/HDD-inspelare. Anslut enheten på något av följande sätt.
För den här åtgärden ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (sid. 15). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter som du
tänker ansluta.
b Obs!
• Filmer inspelade med HD (högupplöst)-bildkvalitet kopieras med SD (standardupplöst)bildkvalitet.
• Om du vill kopiera en film inspelad med HD (högupplöst)-bildkvalitet, installerar du den medföljande
programvaran på datorn och kopierar bilderna till en skiva i datorn.
• Eftersom kopieringen görs med analog överföring är det möjligt att bildkvaliteten försämras.
Redigering
(Gul)
IN
IN
(Vit)
S VIDEO
VIDEO
(Röd)
AUDIO
(Gul)
VIDEO
Enheter med S VIDEO-kontakt
: Video/Signalflöde
A A/V -kabel (medföljer)
Både videokameran och Handycam
Station är utrustade med Anslutning för
A/V-Fjärrkontroll eller A/V OUTkontakter (sid. 101, 103). Anslut A/Vkabeln till antingen Handycam Station
eller videokameran, beroende på vilken
utrustning du har.
(Vit)
Videobandspelare eller
DVD/HDD-inspelare
(Röd)
AUDIO
Enheter utan
S VIDEO-kontakt
B A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
Om du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel
med S VIDEO-kabel (tillval), kan du få
högre bildkvalitet än om du använder en
A/V-kabel. Anslut den vita och röda
kontakten (ljud för vänster/höger kanal)
och S VIDEO-kontakten (S VIDEOkanalen) på A/V-kabeln med en S
VIDEO-kabel (tillval). Den gula
kontakten behövs inte. Om du ansluter
med enbart S VIDEO sänds inget ljud
ut.
53
b Obs!
• Du kan inte kopiera till inspelare som är
anslutna med en HDMI-kabel.
• För att släcka skärmindikatorerna (räkneverket
osv.) på skärmen till den visningsenhet du
anslutit trycker du på
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS]
t [DISP OUTPUT] t [LCD PANEL]
(standardinställningen) i HOME MENU
(sid. 71). Om du vill spela in datum/tid och
kamerainställningar ställer du in så att de visas
på skärmen (sid. 68).
• Om du ansluter videokameran till en enhet som
har monoljud, ansluter du den gula kontakten på
A/V-kabeln till videoingången och den röda
(höger kanal) eller vita kontakten (vänster
kanal) till ljudingången på enheten.
1 Slå på strömmen till
videokameran och välj
bildkvaliteten för de bilder du vill
kopiera (sid. 58).
2 Peka på
(VIEW IMAGES).
Ställ in [TV TYPE] enligt den
visningsenhet du använder (sid. 70).
5 Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen
på inspelningsenheten.
Mer information finns i
bruksanvisningen som följer med
inspelningsenheten.
6 När kopieringen är klar stoppar
du först inspelningsenheten och
sedan videokameran.
Anslutning med USB-kabeln
Om du vill kopiera utan bildförsämring, kan
du ansluta videokameran till exempelvis en
DVD-brännare, som kan kopiera filmer via
USB-anslutning.
Anslut videokameran till vägguttaget med
den medföljande nätadaptern (sid. 15). Se
även bruksanvisningarna som följer med
den enhet som du tänker ansluta.
3 Placera inspelningsmediet i
inspelningsenheten.
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den på rätt
ingångsläge.
4 Anslut videokameran till
inspelningsenheten
(videobandspelare eller DVD/
HDD-inspelare) med A/V-kabeln
(medföljer) 1 eller en A/V-kabel
med S VIDEO (tillval) 2.
Anslut videokameran till ingångarna på
inspelningsenheten.
54
b Obs!
• När videokameran är ansluten till andra enheter
får du inte göra något av följande:
– Stänga LCD-panelen
– Tryck på POWER
1 Sätt videokameran i Handycam
Station eller anslut
Specialtillverkad USBkontaktadapter ordentligt till
videokameran och slå sedan på
strömmen till videokameran.
2 Anslut
[USB SELECT] visas på skärmen.
3 Peka på [
Med den här videokameran tar du
högupplösta foton i AVCHD-format. Med
hjälp av den medföljande programvaran
kan högupplösta foton kopieras till DVDmedier. DVD-media som innehåller
AVCHD-foton ska dock inte användas med
DVD-baserade spelare eller inspelare,
eftersom DVD-spelaren/inspelaren
eventuellt inte kan mata ut mediet och kan
radera dess innehåll utan förvarning. DVDmedia som innehåller AVCHD-foton kan
spelas på en kompatibel Blu-ray Disc™spelare/inspelare eller på en annan
kompatibel enhet.
z Tips!
• Om skärmen [USB SELECT] inte visas pekar
du på
(HOME) t
(OTHERS) t
[USB CONNECT].
Redigering
(USB)-kontakten på
Handycam Station eller
Specialtillverkad USBkontaktadapter till en DVDbrännare eller liknande med den
medföljande USB-kabeln
(sid. 103).
Att tänka på!
USB CONNECT].
4 Utför åtgärderna på den enhet
som ska anslutas och starta
sedan inspelningen.
Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer den
enhet som du tänker ansluta.
5 När kopieringen är klar pekar du
på [END] t [YES] och kopplar
sedan bort USB-kabeln.
55
Skriva ut inspelade bilder
(PictBridge -kompatibla skrivare)
Du kan skriva ut stillbilder med en
PictBridge-kompatibel skrivare utan att
videokameran är ansluten till en dator.
Anslut videokameran till nätadaptern så att
den får sin ström från ett vägguttag
(sid. 15). Slå på skrivaren.
Sätt in det ”Memory Stick PRO Duo” i
videokameran som innehåller de stillbilder
du vill skriva ut.
1 Sätt videokameran i Handycam
Station eller anslut
Specialtillverkad USBkontaktadapter ordentligt till
videokameran och slå sedan på
strömmen till videokameran.
2 Anslut
(USB)-kontakten på
Handycam Station eller
Specialtillverkad USBkontaktadapter till skrivaren med
USB-kabeln (sid. 103).
[USB SELECT] visas automatiskt på
skärmen.
4 Peka på den stillbild som du vill
skriva ut.
Den valda stillbilden markeras med
.
Bekräfta valet av stillbilden genom att
trycka på och hålla ned stillbilden på
LCD-skärmen.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
5 Peka på
(OPTION), ställ in
följande alternativ och peka
sedan på
.
[COPIES]: Ställ in antalet kopior av
stillbilden som du vill skriva ut. Du kan
ställa in upp till 20 kopior.
[DATE/TIME]: Välj [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (datum/tid
skrivs inte ut).
[SIZE]: Välj pappersstorlek.
3 Peka på [PRINT].
När anslutningen är klar visas
(PictBridge-anslutning) på
skärmen.
Om du inte ändrar inställningen
fortsätter du till steg 6.
6 Peka på [EXEC] t [YES] t
Skärmen för bildval visas igen.
Avsluta utskrift
Du kan välja en stillbild på skärmen.
56
I steg 3 pekar du på
bildval.
på skärmen för
.
b Obs!
Redigering
• Felfri användning kan bara garanteras för
modeller som kan hantera PictBridge.
• Se också bruksanvisningen som följer med den
skrivare du använder.
• Utför inte något av följande när
visas på
skärmen. Det är inte säkert att funktionerna
utförs på rätt sätt.
– Stänga LCD-panelen
– Tryck på POWER
– Använda
(film)/
(stillbild)omkopplaren
– Ta bort videokameran från Handycam Station
eller Specialtillverkad USB-kontaktadapter
– Koppla bort USB-kabeln från videokameran,
Handycam Station, Specialtillverkad USBkontaktadapter eller skrivaren
• Om skrivaren slutar fungera kan du pröva att
koppla bort USB-kabeln, slå av strömmen till
skrivaren och sedan slå på den igen, och starta
om proceduren från början.
• Du kan bara välja de pappersstorlekar som
skrivaren kan skriva ut.
• På vissa skrivare är det möjligt att översidan,
undersidan och de högra och vänstra kanterna av
bilderna beskärs. Om du skriver ut en stillbild
som spelats in i läget 16:9 (bredbild), är det
möjligt att vänster och höger kant av bilden
beskärs kraftigt.
• Vissa skrivarmodeller kan inte hantera
funktionen för datumutskrift. Mer information
finns i bruksanvisningen till skrivaren.
• De stillbilder som listas nedan kanske inte kan
skrivas ut:
– Stillbilder som redigerats på en dator
– Stillbilder som spelats in av andra enheter
– Stillbilder som är större än 4 MB
– Stillbildsfiler som är större än 3 680 × 2 760
bildpunkter
z Tips!
• PictBridge är en industristandard som etablerats
av Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Du kan skriva ut bilder utan att använda
en dator, du behöver bara ansluta skrivaren
direkt till en digital videokamera eller digital
stillbildskamera, oberoende av modell och
tillverkare.
• Du kan skriva ut en bild från skärmen för
uppspelning av stillbilder via menyn
(OPTION) MENU.
57
Använda medier
Kategorin
(MANAGE MEDIA)
Ställa in
bildkvaliteten
Den här kategorin ger dig möjlighet att
använda ”Memory Stick PRO Duo” för
olika syften.
Du kan ställa in bildkvaliteten på
videokameran för inspelning/uppspelning/
redigering.
Standardinställningen är HD (högupplöst)bildkvalitet.
z Tips!
Kategorin
(MANAGE MEDIA)
Lista över alternativ
/
SET
Du kan välja bildkvalitet för filmer
(sid. 58).
• Du kan utföra inspelning/uppspelning/
redigering för den valda bildkvaliteten. Vill du
ändra bildkvalitetsinställningen väljer du
bildkvaliteten igen.
1 Peka på
[
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
/
SET].
Skärmen för inställning av bildkvalitet
visas.
MEDIA INFO
Du kan visa information om ”Memory
Stick PRO Duo”, t.ex. den inspelningsbara
tiden (sid. 59).
MEDIA FORMAT
Du kan formatera ”Memory Stick PRO
Duo” och skapa ledigt utrymme för nya
inspelningar (sid. 59).
REPAIR IMG.DB F.
Du kan reparera
administrationsinformationen på ”Memory
Stick PRO Duo” (sid. 60).
58
2 Peka på önskad bildkvalitet.
står för HD (högupplöst)bildkvalitet och
står för SD
(standardupplöst)-bildkvalitet.
3 Peka på [YES] t
Bildkvaliteten ändras.
.
Kontrollera
informationen om
”Memory Stick PRO
Duo”
Du kan kontrollera den återstående
inspelningsbara tiden för respektive [REC
MODE] (sid. 63), och ungefär hur mycket
utrymme som har använts och hur mycket
som återstår på ”Memory Stick PRO Duo”.
Radera alla bilder
(formatering)
En formatering raderar alla bilder och frigör
utrymme för nya inspelningar.
För att slippa förlora viktiga bilder bör du
spara dem innan du utför en formatering.
För den här åtgärden ansluter du
videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern (sid. 15).
1 Sätt in det ”Memory Stick PRO
b Obs!
• När du använder Easy Handycam kan du inte
kontrollera information om ”Memory Stick
PRO Duo”. Avbryt Easy Handycam-åtgärd
(sid. 23).
Duo” som du vill formatera i
videokameran.
2 Slå på videokameran.
1 Slå på
(film)-lampan.
3 Peka på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO].
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT].
Den återstående inspelningsbara tiden
för respektive inspelningsläge visas.
Använda medier
2 Peka på
z Tips!
• Du kan kontrollera det inspelningsbara fria
utrymmet m.m. genom att peka på
nere
till höger på skärmen.
Stänga av teckenfönstret
Peka på
.
4 Peka på [YES] t [YES].
5 När [Completed.] visas pekar du
på
.
b Obs!
• Det lediga utrymmet på en ”Memory Stick PRO
Duo” beräknas enligt 1 MB = 1 048 576 byte.
Utrymmet på ”Memory Stick PRO Duo” anges
endast i hela MB. Därför är den verkliga
storleken på det lediga och det använda
utrymmet på ”Memory Stick PRO Duo” något
mindre än den storlek som anges för ”Memory
Stick PRO Duo”.
• Eftersom det finns ett område på hårddisken
som är avsatt för administration, visas inte det
använda utrymmet som 0 MB även om du utfört
[MEDIA FORMAT] (sid. 59).
b Obs!
• När åtkomstlampan lyser får du inte mata ut
”Memory Stick PRO Duo” ur videokameran.
• Även stillbilder, som har skyddats från
oavsiktlig borttagning med en annan enhet,
raderas.
59
Reparera
bilddatabasfilen
• När [Executing...] visas på skärmen får du inte
göra något av följande:
– Stänga LCD-panelen
– Använda
(film)/
(stillbild)omkopplaren eller knapparna
– Mata ut ”Memory Stick PRO Duo”
• Medan [MEDIA FORMAT] är aktiverad får du
inte koppla loss nätadaptern.
Den här funktionen kontrollerar
administrationsinformationen och skicket
hos filmerna/stillbilderna på ”Memory
Stick PRO Duo”, och reparerar eventuella
felaktigheter.
1 Peka på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.].
2 Peka på [YES].
Videokameran kontrollerar
administrationsfilen.
Om inga felaktigheter hittas pekar du på
för att avsluta.
3 Peka på [YES].
4 När [Completed.] visas pekar du
på
.
b Obs!
• Utsätt inte videokameran för mekaniska stötar
eller vibrationer, koppla inte heller bort
nätadaptern eller batteriet, eller mata ut
”Memory Stick PRO Duo” från videokameran
när den här funktionen utförs.
60
Anpassa videokameran
Vad du kan göra med kategorin
menyn
HOME MENU
Du kan ändra inspelningsfunktionerna och
användningsinställningarna så att de passar
ditt eget sätt att använda kameran.
Använda HOME MENU
(SETTINGS) i
3 Peka på önskat
inställningsalternativ.
Om alternativet inte visas på skärmen
byter du sida genom att peka på / .
1 Slå på strömmen till
videokameran genom att öppna
LCD-panelen, och peka sedan på
(HOME).
4 Peka på önskat alternativ.
(HOME)
Om alternativet inte visas på skärmen
byter du sida genom att peka på / .
sedan på
Kategorin
2 Peka på
.
Anpassa videokameran
5 Ändra inställningen och peka
(SETTINGS)
(SETTINGS).
61
Lista över alternativen i
kategorin
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (sid. 63)
SOUND/DISP SET** (sid. 69)
Alternativ
Sid.
VOLUME*
69
BEEP*
69
Alternativ
Sid.
LCD BRIGHT
69
REC MODE
63
LCD BL LEVEL
70
AUDIO MODE
63
LCD COLOR
70
WIDE SELECT
63
DIGITAL ZOOM
64
STEADYSHOT
64
Alternativ
Sid.
AUTO SLW SHUTTR
64
TV TYPE
70
X.V.COLOR
64
DISP OUTPUT
71
GUIDEFRAME
64
COMPONENT
71
ZEBRA
64
REMAINING SET
65
OUTPUT SETTINGS (sid. 70)
CLOCK/
LANG (sid. 71)
SUB-T DATE
65
Alternativ
Sid.
FLASH MODE*
65
CLOCK SET*
20
FLASH LEVEL
65
AREA SET
71
REDEYE REDUC
66
SUMMERTIME
71
FACE DETECTION
66
INDEX SET*
66
LANGUAGE SET*
71
GENERAL SET (sid. 72)
PHOTO SETTINGS (sid. 67)
Alternativ
Sid.
Sid.
DEMO MODE
72
67
CALIBRATION
97
FILE NO.
67
A.SHUT OFF
72
GUIDEFRAME
64
QUICK ON STBY
72
ZEBRA
64
CTRL FOR HDMI
72
FLASH MODE*
65
FLASH LEVEL
65
REDEYE REDUC
66
FACE DETECTION
66
Alternativ
IMAGE SIZE*
VIEW IMAGES SET (sid. 68)
Alternativ
Sid.
DATA CODE
68
DISPLAY
62
69
* Du kan ställa in de här alternativen också när
du använder Easy Handycam (sid. 23).
** Menynamnet ändras till [SOUND SETTINGS]
när du använder Easy Handycam.
MOVIE SETTINGS
(Alternativ för filminspelning)
B SD SP (
)
Inspelning sker med normal kvalitet.
(SD 6M (SP)).
SD LP (
Peka på 1 och sedan på 2.
Om alternativet inte visas på skärmen byter
du sida genom att peka på / .
Hur du ställer in
(HOME MENU) t sid. 61
(OPTION MENU) t sid. 73
Standardinställningarna är markerade med
B.
b Obs!
• När du spelar in i LP-läget kan filmernas
kvalitet bli försämrad, och scener med snabba
rörelser kan uppvisa ”blockstörningar” när du
spelar upp filmen.
z Tips!
• Se sid. 10 för förväntad inspelningstid för
respektive inspelningsläge.
AUDIO MODE
REC MODE
Du kan välja inspelningskvalitet för filmen
du tänker spela in.
Du kan ändra ljudformat för inspelningen.
2ch STEREO (
)
b Obs!
HD HQ (
•
Inspelning sker med hög kvalitet.
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP (
)
Inspelning sker med förlängd
inspelningstid (longplay).
(AVC HD 5M (LP))
x För SD (standardupplöst)bildkvalitet:
SD HQ (
visas tillfälligt, oberoende av inställning,
när du spelar upp filmer som spelats in med
inställningen; [RECORD SOUND] på [OFF]
under [SMTH SLW REC].
)
Inspelning sker med normal kvalitet.
(AVC HD 7M (SP))
HD LP (
)
Spelar in med 2-kanalig stereo.
Inspelning sker med högsta kvalitet.
(AVC HD 16M (FH))
)
)
Spelar in med 5,1-kanaligt surroundljud.
Anpassa videokameran
B 5.1ch SURROUND (
x För HD (högupplöst)-bildkvalitet:
HD FH (
)
Inspelning sker med förlängd
inspelningstid (longplay).
(SD 3M (LP))
)
Inspelning sker med hög kvalitet.
(SD 9M (HQ)).
WIDE SELECT
När du spelar in med SD (standardupplöst)bildkvalitet kan du ställa in
bildproportionerna efter den anslutna TV:n.
Mer information finns i bruksanvisningen
som följer med TV:n.
B 16:9 WIDE
Spelar in fullskärmsbilder för en
TV-skärm med bildproportionerna 16:9
(bredbild).
4:3 (
)
Spelar in fullskärmsbilder för en
TV-skärm med bildproportionerna 4:3.
63
b Obs!
• Välj den [TV TYPE] som passar den TV som du
ansluter för uppspelning (sid. 70).
DIGITAL ZOOM
Du kan välja maximal zoomnivå om du vill
kunna zooma mer än 10 × under inspelning.
Tänk på att bildkvaliteten försämras när du
använder digital zoomning.
Stapelns högra sida visar det digitala
zoomningsområdet. Zoomningsområdet
visas när du valt zoomnivå.
B OFF
X.V.COLOR
Vid inspelning ställer du den på [ON] om
du vill få ett större färgomfång. Olika
färger, t.ex. lysande blomfärger och ett
klarblått hav kan återges mer naturtroget.
b Obs!
• Ställ [X.V.COLOR] på [ON] när det inspelade
materialet ska spelas upp på en x.v.Colorkompatibel TV.
• Om filmer som spelas in med denna funktion
[ON] spelas upp på en TV som inte kan hantera
x.v.Color, kan det hända att färgerna inte återges
korrekt.
• [X.V.COLOR] kan inte ställas in på [ON]:
– Under inspelning med SD (standardupplöst)bildkvalitet
– Under inspelning av en film
GUIDEFRAME
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt.
20 ×
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 20 × digitalt.
120 ×
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 120 × digitalt.
STEADYSHOT
Du kan kompensera för kameraskakningar
(standardinställning är [ON]). Ställ
[STEADYSHOT] på [OFF] ( ) när du
använder stativ (tillval), så får du
naturligare bilder.
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk långsam
slutare)
När du spelar in i mörker ökas slutartiden
automatiskt till 1/25 sekund
(standardinställning är [ON]).
Du kan visa ramen och kontrollera att
motivet är horisontellt och vertikalt genom
att ställa [GUIDEFRAME] på [ON].
Ramen spelas inte in. Tryck på DISP/BATT
INFO för att ta bort ramen
(standardinställning är [OFF]).
z Tips!
• Om du placerar motivet i guideramens kors får
du en balanserad bildkomposition.
ZEBRA
Diagonala ränder visas i de partier på
skärmen där ljusstyrkan motsvarar en
förinställd nivå.
Det här kan du ta som ledning när du ställer
in ljusstyrkan. När du ändrar
standardinställningen visas .
Zebramönstret spelas inte in.
B OFF
Zebramönstret visas inte.
70
Zebramönstret visas på en skärm vars
ljusstyrkenivå är ungefär 70 IRE.
64
100
b Obs!
Zebramönstret visas på en skärm vars
ljusstyrkenivå är ungefär 100 IRE eller
högre.
• Bilder inspelade med HD (högupplöst)bildkvalitet kan bara spelas upp på enheter som
kan hantera AVCHD-formatet.
• [SUB-T DATE] kan inte väljas för SD
(standardupplöst)-bildkvalitet.
b Obs!
• Det kan hända att delar av skärmen, vars
ljusstyrka är 100 IRE eller högre, visas
överexponerade.
z Tips!
• IRE är måttenheten för bildernas
ljusstyrkeamplitud.
REMAINING SET
B ON
Visar alltid indikatorn för återstående
”Memory Stick PRO Duo”-kapacitet.
AUTO
b Obs!
• När den återstående inspelningsbara tiden för
filmer är mindre än 5 minuter visas indikatorn
hela tiden på skärmen.
Du kan välja blixtinställning när du spelar
in stillbilder med den inbyggda blixten.
B AUTO
Blixten utlöses automatiskt vid otillräcklig
belysning.
ON (
)
Blixten utlöses alltid, oberoende av
omgivningens belysning.
OFF (
)
Inspelning sker utan blixt.
b Obs!
• Det rekommenderade avståndet till motivet när
du använder den inbyggda blixten är ungefär
från 0,3 till 1,5 m.
• Torka bort eventuellt damm från blixtens yta
innan du använder den. Blixtens effekt
försämras om lampan är smutsig eller
missfärgad av värme.
• /CHG (uppladdning)-lampan blinkar medan
blixten laddas. När batteriet är fulladdat lyser
den med fast sken.
• Om du använder blixten där det är ljust, t.ex. om
du spelar in ett motiv i motljus, är det inte säkert
att blixten är särskilt effektiv.
Anpassa videokameran
Visar den återstående inspelningstiden för
filmer under ungefär 8 sekunder i
nedanstående situationer.
– När videokameran registrerar det
återstående utrymmet på ”Memory Stick
PRO Duo” när
(film)-lampan lyser
– När du trycker på DISP/BATT INFO för
att växla indikatorn från av till på när
(film)-lampan lyser
– När du väljer inspelningsläge för film i
menyn HOME MENU.
FLASH MODE
FLASH LEVEL
SUB-T DATE
(undertextdatum)
Med inställningen [ON]
(standardinställning) visas
inspelningsdatum och inspelningstid när du
spelar upp bilden, som spelats in med
kameran, på enheter som kan hantera
visning av undertext. Mer information finns
även i bruksanvisningen till
bildskärmsenheten.
Du kan ställa in den här funktionen när du
använder den inbyggda blixten.
HIGH(
)
Höjer nivån på blixten.
B NORMAL( )
LOW(
)
Sänker nivån på blixten.
65
b Obs!
REDEYE REDUC
Du kan ställa in den här funktionen när du
spelar in stillbilder med den inbyggda
blixten.
När du ställer [REDEYE REDUC] på [ON]
ställer du sedan [FLASH MODE] på
[AUTO] eller [ON], varpå
visas. Du kan
förebygga röda ögon-effekten genom att
låta en förblixt aktiveras innan
huvudblixten utlöses.
b Obs!
• Individuella skillnader och andra förhållanden
gör att du inte alltid kan vara säker på att det går
att reducera röda ögon-effekten.
FACE DETECTION
Identifierar ansikten och ställer in skärpa,
färg och exponering automatiskt. Optimerar
även själva ansiktsbilden.
B ON (
)
Identifierar ett ansikte och visar en ram
runt det. Den ansiktsbild som identifierats
optimeras automatiskt.
Ansiktsidentifieringsram
Ansiktsidentifieringsmarkering
ON[NO FRAMES] (
)
Identifierar ett ansikte utan att någon ram
visas. Den ansiktsbild som identifierats
optimeras automatiskt.
OFF
Använder inte funktionen [FACE
DETECTION].
66
• Inspelningsförhållandena kan göra att det inte
går att identifiera några ansikten.
• Inspelningsförhållandena kan göra att [FACE
DETECTION] inte fungerar korrekt. I så fall
ställer du [FACE DETECTION] på [OFF].
INDEX SET
Standardinställningen är [ON], så att du kan
söka efter ansikten automatiskt och visa
skärmen [Face Index] (sid. 35).
Ansiktsikoner och deras betydelser
: Den här ikonen visas när inställningen
är [ON].
: Den här ikonen blinkar när
videokameran identifierar ett ansikte.
Ikonen slutar blinka när ansiktet spelats
in i [Face Index].
:Den här ikonen visas när ansikten inte
kan spelas in i [Face Index].*
* Antalet ansikten som kan identifieras är
begränsat.
PHOTO SETTINGS
(Alternativ för stillbildstagning)
Kapacitet för ”Memory Stick PRO
Duo” och antal bilder som kan spelas
in (enhet: antal bilder)*
När
Peka på 1 och sedan på 2.
Om alternativet inte visas på skärmen byter
du sida genom att peka på / .
Hur du ställer in
(HOME MENU) t sid. 61
(OPTION MENU) t sid. 73
Standardinställningarna är markerade med
B.
IMAGE SIZE
B 4.0M (
)
Spelar in skarpa stillbilder med
proportionerna 16:9 (bredbild)
(2 304 × 1 296).
)
Gör att du kan ta fler stillbilder, men
fortfarande med relativt god kvalitet
(1 600 × 1 200).
VGA (0.3M) (
1 GB
475
2 GB
970
4 GB
1900
8 GB
3850
16 GB
7700
* Siffran för antalet stillbilder som kan tas gäller
videokamerans maximala bildstorlek. Det
verkliga antalet stillbilder som kan tas visas på
LCD-skärmen under inspelning (sid. 104).
)
Gör att du kan ta maximalt antal stillbilder
(640 × 480).
b Obs!
• Den inställda bildstorleken gäller så länge
(stillbild)-lampan lyser.
• När du använder ett ”Memory Stick PRO Duo”
från Sony Corporation. Antalet bilder du kan ta
varierar beroende på inspelningsförhållandena
och typ av ”Memory Stick”.
• Det unika bildpunktsmönstret hos Sonys
ClearVid CMOS-sensor och
bildbehandlingssystemet (BIONZ) gör det
möjligt att få en stillbildsupplösning som
motsvarar de storlekar som beskrivs.
z Tips!
Anpassa videokameran
Spelar in skarpa stillbilder (2 304 × 1 728).
1.9M (
4.0M
2304 × 1728
b Obs!
)
3.0M (
(stillbild)-lampan lyser:
• Du kan även använda ”Memory Stick Duo” med
lägre kapacitet än 1 GB för inspelning av
stillbilder.
FILE NO.
B SERIES
Gör att filnumren löper i en följd även om
”Memory Stick PRO Duo” byts ut.
Filnumret återställs när du skapar en ny
mapp och när du byter inspelningsmapp.
RESET
Gör att filnumren löper i en följd med
början från det nummer som kommer efter
det högsta filnumret på det ”Memory Stick
PRO Duo” som du använder för
inspelning.
67
VIEW IMAGES SET
(Alternativ som du använder för att
anpassa teckenfönstret)
GUIDEFRAME
Se sid. 64.
ZEBRA
Se sid. 64.
FLASH MODE
Se sid. 65.
FLASH LEVEL
Se sid. 65.
REDEYE REDUC
Peka på 1 och sedan på 2.
Om alternativet inte visas på skärmen byter
du sida genom att peka på / .
Hur du ställer in
(HOME MENU) t sid. 61
(OPTION MENU) t sid. 73
Standardinställningarna är markerade med
B.
Se sid. 66.
DATA CODE
FACE DETECTION
Se sid. 66.
Visar under uppspelning den information
som automatiskt registrerades under
inspelningen (informationskoden).
B OFF
Informationskoden visas inte.
DATE/TIME
Visar datum och tid.
CAMERA DATA (nedan)
Visar videokamerans inställningar.
DATE/TIME
A Datum
B Tid
68
SOUND/DISP SET
(Alternativ som du använder för att ställa
in ljud och skärm)
CAMERA DATA
Film
Stillbild
Peka på 1 och sedan på 2.
Om alternativet inte visas på skärmen byter
du sida genom att peka på / .
Hur du ställer in
(HOME MENU) t sid. 61
(OPTION MENU) t sid. 73
Standardinställningarna är markerade med
B.
z Tips!
•
visas för en bild som spelats in med blixt.
• Informationskoden visas på TV-skärmen om du
ansluter videokameran till en TV.
• Beroende på statusen hos ”Memory Stick PRO
Duo” är det möjligt att staplar [--:--:--] visas.
DISPLAY
VOLUME
Ställ in volymen genom att peka på
/
(sid. 34).
BEEP
B ON
En melodi hörs när du startar/stoppar en
inspelning eller använder pekskärmen.
OFF
Stänger av melodin.
LCD BRIGHT
Du kan välja hur många miniatyrbilder som
ska visas på skärmen VISUAL INDEX.
Du kan ställa in LCD-skärmens ljusstyrka
med
/
.
Miniatyrbild 1 Ordlista (sid. 106)
1 Justera ljusstyrkan med
B ZOOM LINK
Anpassa videokameran
C SteadyShot av
D Ljusstyrka
E Vitbalans
F Förstärkning
G Slutarhastighet
H Bländaröppning
I Exponering
2 Peka på
/
.
.
Du ändrar antalet miniatyrbilder (6 eller
12) med zoomreglaget på videokameran.
z Tips!
6IMAGES
• Den här inställningen påverkar inte på något sätt
bilderna du tar.
Visar 6 miniatyrbilder.
12IMAGES
Visar 12 miniatyrbilder.
69
OUTPUT SETTINGS
(Alternativ som du använder vid anslutning
till andra enheter)
LCD BL LEVEL
Du kan ställa in nivån på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
B NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
b Obs!
• När du ansluter videokameran till externa
strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• Om du väljer [BRIGHT] minskas batteritiden
något under inspelning.
• Om du öppnar LCD-panelen 180 grader mot
skärmens utsida och sedan stänger LCD-panelen
mot videokamerans utsida, ställs inställningen
automatiskt på [NORMAL].
Hur du ställer in
(HOME MENU) t sid. 61
(OPTION MENU) t sid. 73
Standardinställningarna är markerade med
B.
TV TYPE
z Tips!
• Den här inställningen påverkar inte på något sätt
bilderna du tar.
LCD COLOR
Du kan ställa in LCD-skärmens färger med
/
.
Låg intensitet
Peka på 1 och sedan på 2.
Om alternativet inte visas på skärmen byter
du sida genom att peka på / .
Hög intensitet
När du spelar upp bilden måste du
konvertera signalen beroende på vilken TV
du spelar upp bilderna på. De bilder du tagit
spelas upp som följande illustrationer visar.
B 16:9
Välj det här alternativet om du tänker visa
bilderna på en 16:9 (bredbild) TV.
16:9 (bredbild)bilder
4:3-bilder
z Tips!
• Den här inställningen påverkar inte på något sätt
bilderna du tar.
4:3
Välj det här alternativet om du tänker visa
bilderna på en vanlig 4:3 TV.
16:9 (bredbild)bilder
70
4:3-bilder
CLOCK/ LANG
(Alternativ som du använder för att ställa
klockan och välja språk)
b Obs!
• Bildproportionerna för bilder som spelats in
med HD (högupplöst)-bildkvalitet är 16:9.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Visar information, som t.ex. tidkoden, på
LCD-skärmen.
V-OUT/PANEL
Visar information, som t.ex. tidkoden, på
TV-skärmen och på LCD-skärmen.
b Obs!
• Inställningen för [DISP OUTPUT] kan ändras
enligt inställningen för [CTRL FOR HDMI]
(sid. 72).
COMPONENT
576i
Välj det här alternativet när du ansluter
videokameran till en TV via
komponentingången.
B 1080i/576i
Välj det här alternativet när du ansluter
videokameran till en TV som har
komponentingång och kan visa 1080isignaler.
Hur du ställer in
(HOME MENU) t sid. 61
(OPTION MENU) t sid. 73
CLOCK SET
Se sid. 20.
AREA SET
Du kan ställa in tidsskillnaden utan att
stanna klockan.
När du använder videokameran i andra
tidszoner anger du i vilket område du
befinner dig med hjälp av / .
Mer information om skillnaden mellan de
olika tidszonerna finns på sid. 91.
Anpassa videokameran
Välj [COMPONENT] när du ansluter
videokameran till en TV via
komponentingången.
Peka på 1 och sedan på 2.
Om alternativet inte visas på skärmen byter
du sida genom att peka på / .
SUMMERTIME
Du kan ändra den här inställningen utan att
stanna klockan.
Välj [ON] för att ställa fram tiden 1 timme.
LANGUAGE SET
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
z Tips!
• Om ditt modersmål inte finns med bland de
olika alternativen kan du i stället använda
[ENG[SIMP]] (förenklad engelska).
71
GENERAL SET
(Övriga alternativ som du kan ställa in)
A.SHUT OFF (funktion
för automatisk
avstängning)
B 5 min
Peka på 1 och sedan på 2.
Om alternativet inte visas på skärmen byter
du sida genom att peka på / .
Videokameran stängs automatiskt av när
ungefär 5 minuter har gått utan att du har
använt videokameran.
NEVER
Videokameran stängs inte av automatiskt.
Hur du ställer in
(HOME MENU) t sid. 61
(OPTION MENU) t sid. 73
Standardinställningarna är markerade med
B.
DEMO MODE
Standardinställningen är [ON], vilket gör
att demonstrationen startar ungefär
10 minuter efter det att du tänt
(film)lampan.
z Tips!
• Demonstrationen avbryts eller skjuts upp i
nedanstående situationer.
– När du trycker på START/STOP eller
PHOTO.
– Om du pekar på skärmen under
demonstrationen (demonstrationen startar om
igen efter ungefär 10 minuter).
– När du tänder
(stillbild)-lampan.
CALIBRATION
Se sid. 97.
72
b Obs!
• När du ansluter videokameran till ett vägguttag
ställs [A.SHUT OFF] automatiskt på [NEVER].
QUICK ON STBY
(standby med
snabbstart)
Du kan ställa in hur länge du vill att
videokameran ska förbli påslagen tills den
automatiskt stängs av under viloläget
(sid. 30) från [OFF], [5 min]
(standardinställning), [10 min] och
[15 min].
b Obs!
• [A.SHUT OFF] fungerar inte i viloläget.
z Tips!
• När du ställt den på [OFF] kan du spara batteri
genom att inte använda funktionen QUICK ON.
CTRL FOR HDMI
(kontroll för HDMI)
Standardinställningen är [ON], vilket gör
att du kan sköta uppspelningen via
fjärrkontrollen till en TV om du ansluter
kameran till en ”BRAVIA” Synckompatibel TV med HDMI-kabeln
(sid. 43).
Aktivera funktioner via menyn
OPTION MENU visas på samma sätt
som fönstret som visas om du högerklickar
med musen på en dator.
Olika tillgängliga funktioner visas.
Använda OPTION MENU
OPTION MENU
2 Peka på önskat alternativ.
Om önskat alternativ inte visas på
skärmen byter du sida genom att peka
på en annan flik.
1 När du använder videokameran
pekar du på
skärmen.
(OPTION) på
Om du inte kan hitta alternativet
någonstans betyder det att du inte kan
använda funktionen i den aktuella
situationen.
3 Ändra inställningen och peka
sedan på
.
(OPTION)
• De flikar och alternativ som visas på skärmen
beror på videokamerans aktuella inspelnings/
uppspelnings-status.
• Vissa alternativ visas utan flik.
• Du kan inte använda menyn
OPTION
MENU när du använder Easy Handycam.
Anpassa videokameran
b Obs!
Flik
73
Inspelningsalternativ i menyn
OPTION MENU
Visa alternativ i menyn OPTION
MENU
Alternativ
Alternativ
*
Sid.
Fliken
*
Sid.
Fliken
FOCUS
–
75
DELETE
a
47
SPOT FOCUS
–
75
DELETE by date
a
47
TELE MACRO
–
75
DELETE ALL
a
47
EXPOSURE
–
76
SPOT METER
–
76
Fliken
SCENE SELECTION
–
76
DIVIDE
a
49
WHITE BAL.
–
77
ERASE ALL
a
51
COLOR SLOW SHTR
–
78
MOVE
a
52
FADER
–
78
-- (Vilken flik som visas beror på
situationen/Ingen flik)
D.EFFECT
–
78
ADD**
a
50
79
ADD**
a
50
ADD by date**
a
51
ADD by date**
a
51
56
Fliken
PICT.EFFECT
–
Fliken
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
a
–
–
a
–
a
–
–
63
PRINT
a
79
SLIDE SHOW
–
37
79
VOLUME
a
69
67
DATA CODE
a
68
79
SLIDE SHOW SET
–
37
50
65
ADD
a
31
ADD
a
50
31
ADD by date
a
51
ADD by date
a
51
COPIES
–
56
DATE/TIME
–
56
SIZE
–
56
ERASE
a
51
* Alternativ som också finns i menyn HOME
MENU.
* Alternativ som också finns i menyn HOME
MENU.
** Alternativ som finns med i menyn HOME
MENU under ett annat namn.
74
Funktioner inställda i
OPTION MENU
– när du ställer in fokus manuellt
Alternativ som du bara kan ställa in i
menyn
OPTION MENU beskrivs
nedan.
SPOT FOCUS
Standardinställningarna är markerade med
B.
Du kan ställa in brännpunkten på ett motiv
som inte befinner sig i mitten av skärmen.
FOCUS
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du
medvetet vill fokusera på ett visst motiv
kan du välja det här läget.
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] t
steg 1.
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] t [END]
i steg 1.
b Obs!
• Om du väljer [SPOT FOCUS] ställs [FOCUS]
automatiskt på [MANUAL].
TELE MACRO
i
b Obs!
• Det minsta avstånd som är möjligt mellan
videokameran och motivet, för att bilden ska bli
skarp, är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
z Tips!
• Det är lättare att ställa in fokus om du först
zoomar in genom att föra zoomreglaget mot
T (telefoto) och ställer in fokus där; sedan ställer
du in det rätta zoomningsläget för inspelningen
genom att föra spaken mot W (vidvinkel). Om
du vill spela in ett motiv på nära håll, flyttar du
zoomreglaget mot W (vidvinkel), sedan justerar
du fokus.
• Information om brännvidden (det avstånd som
motivet är fokuserat på, när det är mörkt och det
är svårt att ställa in fokus) visas under några få
sekunder i följande fall.
– när fokusläget växlas från automatiskt till
manuellt läge
Det här läget kan du använda när du tar
bilder av små motiv, t.ex. blommor och
insekter. Du kan få bakgrunden oskarp så
att motivet framträder tydligare.
När du ställer [TELE MACRO] på [ON]
( ) flyttar sig zoomen (sid. 29)
automatiskt till översidan av Tsidan (telefoto) och gör att du kan ta
närbilder av motiv så nära som ned till
ungefär 36 cm.
Anpassa videokameran
1 Peka på [MANUAL].
9 visas.
2 Peka på
(fokusering på närliggande
motiv)/
(fokusering på avlägsna
motiv) för att ställa in skärpan. visas när
du nått det minsta möjliga avståndet för
fokuseringen och
visas när du nått det
största möjliga avståndet för fokuseringen.
3 Peka på
.
1 Peka på motivet på skärmen.
9 visas.
2 Peka på [END].
Du avbryter genom att peka på [OFF], eller
zooma till vidvinkelsidan (W-sidan).
b Obs!
• När du tar bilder av avlägsna motiv kan det vara
svårt att fokusera och fokuseringen kan ta tid.
75
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 75).
EXPOSURE
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt.
Justera ljusstyrkan om motivet är för ljust
eller för mörkt.
b Obs!
• Om du väljer [SPOT METER] ställs
[EXPOSURE] automatiskt på [MANUAL].
SCENE SELECTION
Du kan spela in bilder effektivt i olika
situationer.
B AUTO
Välj det här läget om du vill ha ett effektivt
automatiskt inspelningsläge utan att
använda [SCENE SELECTION]
funktionen.
TWILIGHT* (
1 Peka på [MANUAL].
visas.
2 Justera exponeringen genom att peka på
/
.
3 Peka på
.
För att återställa inställningen till
automatisk exponering pekar du på
[AUTO] t
i steg 1.
)
Välj det här läget när du vill bevara
skymningsstämningen när mörkret börjar
lägra sig över landskapet.
TWILIGHT PORT. (
)
Välj det här läget när du tar nattbilder med
motivet i förgrunden.
SPOT METER (flexibel
exponeringsmätare)
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta
motiv på en scen.
CANDLE ( )
Välj det här läget när du vill bevara den
dunkla atmosfären i en scen med levande
ljus.
SUNRISE&SUNSET* (
1 På skärmen pekar du på den punkt som du
vill justera och låsa exponeringen för.
visas.
2 Peka på [END].
För att återställa inställningen till
automatisk exponering pekar du på
[AUTO] t [END] i steg 1.
76
)
Välj det här läget om du vill ta bilder som
återger atmosfären från solnedgångar och
soluppgångar.
FIREWORKS* (
)
Välj det här läget om du vill ta effektfulla
bilder av fyrverkerier.
* Inställd för att bara fokusera på avlägsna
motiv.
** Inställd för att inte fokusera på
näraliggande motiv.
b Obs!
LANDSCAPE* (
)
Välj det här läget om du vill att kameran
ska fokusera på motiv som ligger långt
bort. Läget gör att videokameran fokuserar
på det egentliga motivet istället för på
glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm,
när du filmar genom dem.
• Även om du väljer [TWILIGHT PORT.] när
(stillbild)-lampan lyser ändras inställningen
till [AUTO] när
(film)-lampan tänds.
• Om du väljer [SCENE SELECTION] avbryts
inställningen [WHITE BAL.].
WHITE BAL. (vitbalans)
Du kan ställa in färgbalansen efter
inspelningsförhållandena.
B AUTO
PORTRAIT (mjukt porträttläge) (
)
Välj det här läget när du vill framhäva
motivet, t.ex. människor eller blommor,
samtidigt som bakgrunden mjukas upp.
)
Välj det här läget om du vill motverka
tendensen att ansikten, som spelas in i
stark belysning, blir extremt vita.
BEACH** (
)
Välj det här läget när du vill fånga havets,
eller en sjös, levande blå färg.
OUTDOOR (
)
Vitbalansen ställs in för att passa följande
inspelningsförhållanden:
– Utomhus
– Nattvyer, neonskyltar och fyrverkerier
– Soluppgång eller solnedgång
– I ljuset från dagsljuslysrör
INDOOR (n)
Vitbalansen ställs in för att passa följande
inspelningsförhållanden:
– Inomhus
– På fester eller i studior där ljusförhållandena
ändras snabbt
– Under videolampor i en studio eller under
natriumlampor eller glödlampsliknande
färglampor
ONE PUSH (
Anpassa videokameran
SPOTLIGHT** (
Vitbalansen ställs in automatiskt.
)
Vitbalansen ställs in efter
ljusförhållandena i omgivningen.
SNOW** (
)
Välj det här läget när du tar ljusa bilder av
vita landskap.
1 Peka på [ONE PUSH].
2 Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt
papper, som fyller ut hela skärmen
under samma ljusförhållanden som
kommer att gälla när du filmar motivet.
3 Peka på [
].
blinkar snabbt. När vitbalansen är
inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
77
b Obs!
• Ställ [WHITE BAL.] på [AUTO] eller ställ in
färgen under [ONE PUSH] i belysning från
ljusrör med vitt eller kallt vitt sken.
• När du väljer [ONE PUSH] fortsätter du att rikta
kameran mot uppställda vita föremål när
blinkar snabbt.
•
blinkar långsamt om [ONE PUSH] inte
gick att ställa in.
• Om du har valt [ONE PUSH] och
fortsätter
att blinka när du pekat på
ställer du
[WHITE BAL.] på [AUTO].
• Om du väljer [WHITE BAL.] ställs [SCENE
SELECTION] på [AUTO].
z Tips!
• Om du har bytt batteri samtidigt som du
använder läget [AUTO] eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus, eller
vise versa, väljer du [AUTO] och riktar
videokameran mot ett näraliggande vitt föremål
under 10 sekunder, så får du en bättre inställning
av färgbalansen.
• När vitbalansen ställts in med [ONE PUSH],
och om du ändrar inställningen för [SCENE
SELECTION] eller tar med videokameran ut
efter att ha varit inomhus, eller vise versa, måste
du göra om proceduren [ONE PUSH] för att
ställa in vitbalansen på nytt.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
När du ställer [COLOR SLOW SHTR] på
[ON] visas
och du kan ta en bild med
klarare färger, även om du tar den där det är
mörkt.
Du avbryter genom att peka på [OFF].
b Obs!
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 75).
• Videokamerans slutarhastighet ändras beroende
på ljusstyrkan, vilket kan leda till att rörelserna i
bilden saktas ned.
78
FADER
Du kan spela in en övergång med följande
effekter i övergången mellan olika scener.
1 Välj önskad effekt i [STBY] (för intoning)
eller [REC] (för uttoning) och peka sedan
på
.
2 Tryck på START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och
slocknar när toningen är utförd.
Om du vill avbryta toningen innan du
startat proceduren pekar du på [OFF] i
steg 1.
Om du trycker på START/STOP avbryts
inställningen.
STBY
Uttoning
REC
Intoning
WHITE FADER
BLACK FADER
D.EFFECT (digitala
effekter)
När du väljer [OLD MOVIE] visas
och
du kan spela in filmer som får atmosfären
av en gammal film.
Du avbryter [D.EFFECT] genom att peka
på [OFF].
PICT.EFFECT
(bildeffekter)
Du kan lägga specialeffekter till en bild
under inspelning.
visas.
B OFF
Inställningen [PICT.EFFECT] används
inte.
SEPIA
Bilderna visas sepiafärgade (bruntonade).
SELF-TIMER
visas när [SELF-TIMER] är ställd på
[ON].
Starta nedräkningen genom att peka på
PHOTO. En stillbild spelas in efter ca
10 sekunder.
Du avbryter inspelningen genom att peka
på [RESET].
Om du vill stänga av självutlösaren väljer
du [OFF].
B&W (Svartvitt)
Bilderna visas svartvita.
PASTEL
Bilderna visas som bleka pastellmålningar.
Om du ställer [BLT-IN ZOOM MIC] på
[ON] (
) kan du spela in en film med
riktningsljud i och med att du flyttar
zoomreglaget (standardinställningen är
[OFF]).
MICREF LEVEL
(mikrofonens
referensnivå)
Anpassa videokameran
BLT-IN ZOOM MIC
(inbyggd zoommikrofon)
Du kan ställa in nivån för mikrofonen vid
ljudinspelning.
Välj [LOW] när du vill spela in dynamiska
och kraftfulla ljud i en konserthall eller
liknande.
B NORMAL
Spelar in olika surroundljud och
konverterar dem till lämplig nivå.
LOW (
)
För inspelning av surroundljudet som det
är i verkligheten. Den här inställningen
lämpar sig inte för inspelning av
konversationer.
79
Felsökning
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder
videokameran kan du försöka hitta orsaken
till problemet med hjälp av följande
felsökningsschema. Om problemet kvarstår
kopplar du bort strömkällan och kontaktar
din Sony-återförsäljare.
• Generell användning/användning av Easy
Handycam..............................................80
• Batterier/strömkällor .............................81
• LCD-skärm ............................................82
• ”Memory Stick PRO Duo”....................82
• Inspelning ..............................................82
• Uppspelning av bilder ...........................84
• Redigering av bilder på videokameran
...............................................................84
• Uppspelning på TV:n ............................85
• Spela upp ”Memory Stick PRO Duo” på
andra enheter .........................................85
• Kopiering/anslutning till andra enheter
...............................................................85
• Funktioner som inte kan användas
samtidigt ................................................86
Generell användning/
användning av Easy Handycam
Strömmen slås inte på.
• Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran
(sid. 15).
• Kontakten på nätadaptern har kopplats bort
från vägguttaget. Anslut den till
vägguttaget (sid. 15).
• Placera videokameran på Handycam
Station så att den står stadigt (sid. 15).
Videokameran fungerar inte trots att
jag slagit på strömmen.
• Det tar några sekunder för videokameran
att bli klar för tagning efter det att du har
slagit på strömmen. Det här är inte ett fel.
80
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget
eller ta bort batteriet, vänta ungefär 1 minut
och koppla sedan in strömkällan igen. Om
funktionerna ändå inte går att använda
trycker du på RESET-knappen (sid. 100)
med ett spetsigt föremål (när du trycker på
RESET-knappen återställs alla
inställningar, inklusive klockan).
Knapparna fungerar inte.
• När du använder Easy Handycam (sid. 23),
kan du inte använda följande knappar/
funktioner.
– Uppspelningszoom (sid. 36)
– Slå på och av LCD-skärmens
bakgrundsbelysning (genom att hålla
DISP/BATT INFO-knappen intryckt
några sekunder) (sid. 19)
(OPTION) visas inte.
• Du kan inte använda menyn OPTION
MENU när du använder Easy Handycam.
Menyinställningarna har ändrats
automatiskt.
• De flesta menyalternativen återgår
automatiskt till respektive
standardinställning när du använder Easy
Handycam.
• Följande menyalternativ är låsta när du
använder Easy Handycam.
– [REC MODE]: [HD SP]/[SD SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Följande menyalternativ återgår till sina
standardinställningar om du låter
videokameran vara avstängd i mer än
12 timmar.
– [FLASH MODE]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Trots att jag trycker på EASY återgår
inte menyinställningarna
automatiskt till sina standardvärden.
Videokameran blir varm.
• Det beror på att strömmen till
videokameran har varit påslagen under en
längre tid. Det här är inte ett fel.
Batterier/strömkällor
Strömmen stängs plötsligt av.
• Strömmen till videokameran stängs
automatiskt av när ungefär 5 minuter har
gått utan att du har använt videokameran
(A.SHUT OFF). Ändra inställningen för
[A.SHUT OFF] (sid. 72) eller slå på
strömmen igen. Du kan också använda
nätadaptern.
• När den tid du valt för [QUICK ON STBY]
har förflutit i viloläget stängs kameran
automatiskt av (sid. 72). Slå på strömmen
igen.
• Ladda batteriet (sid. 15).
• Stäng av videokameran (sid. 15).
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran
(sid. 15).
• Anslut strömkabeln ordentligt till
vägguttaget.
• Batteriet är färdigladdat (sid. 15).
• Placera videokameran på Handycam
Station så att den står stadigt (sid. 15).
/CHG (uppladdning)-lampan
blinkar när batteriet laddas.
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran
(sid. 15). Om problemet kvarstår kopplar
du bort nätadaptern från vägguttaget och
kontaktar din Sony-återförsäljare. Batteriet
kan vara skadat.
Indikatorn för återstående batteritid
visar inte rätt tid.
• Den omgivande temperaturen är för hög
eller för låg. Det här är inte ett fel.
• Batteriet har inte laddats tillräckligt. Ladda
upp batteriet helt igen. Om problemet
kvarstår bör du byta ut batteriet mot ett nytt
(sid. 15).
• Beroende på i vilken miljö du använder
videokameran kan det hända att den tid som
visas inte stämmer exakt.
Felsökning
• När du använder Easy Handycam bevaras
inställningarna för följande menyalternativ
som de var innan du aktiverade Easy
Handycam.
/
SET]
–[
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
–[
INDEX SET]
–[
IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
–[
LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
/CHG (uppladdning)-lampan lyser
inte när batteriet laddas.
Batteriet laddas snabbt ur.
• Den omgivande temperaturen är för hög
eller för låg. Det här är inte ett fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om
problemet kvarstår bör du byta ut batteriet
mot ett nytt (sid. 15).
81
LCD-skärm
Menyalternativ visas nedtonade.
• Du kan inte välja nedtonade alternativ i det
aktuella läget för inspelning/uppspelning.
• Det finns vissa funktioner som du inte kan
använda samtidigt (sid. 86).
Knapparna visas inte på
pekskärmen.
• Peka lätt på LCD-skärmen.
• Tryck på DISP/BATT INFO(sid. 18).
Knapparna på pekskärmen fungerar
inte som de ska eller kan inte
användas alls.
• Ställ in pekskärmen ([CALIBRATION],
sid. 97).
”Memory Stick PRO Duo”
Jag kan inte använda funktionerna
med ”Memory Stick PRO Duo”.
• Om du använder ett ”Memory Stick PRO
Duo” som formaterats på en dator
formaterar du om det med videokameran
(sid. 59).
Jag kan inte formatera eller radera
bilder på ”Memory Stick PRO Duo”.
• Du kan högst radera 100 bilder i taget.
• Du kan inte radera bilder som skyddas på
en annan enhet.
Namnet på datafilen visas inte
korrekt eller blinkar.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet
(sid. 93).
Inspelning
Se även ”Memory Stick PRO Duo”
(sid. 82).
Inga bilder spelas in när jag trycker
på START/STOP eller PHOTO.
• Uppspelningsskärmen visas. Skjut
(film)/
(stillbild)-omkopplaren för
att tända
(film)- eller
(stillbild)lampan (sid. 28).
• Du kan inte spela in bilder i viloläget.
Öppna LCD-panelen (sid. 30).
• Videokameran är fortfarande upptagen med
att spela in bilden som du just tagit på
”Memory Stick PRO Duo”. Du kan inte
göra en ny inspelning medan det här pågår.
• ”Memory Stick PRO Duo” är fullt. Använd
ett nytt ”Memory Stick PRO Duo” eller
formatera ”Memory Stick PRO Duo”
(sid. 59). Du kan också radera bilder som
du inte längre behöver ha kvar (sid. 47).
• Det totala antalet filmscener, eller
stillbilder, överstiger det antal som
videokameran kan spela in (sid. 10).
Radera bilder som du inte behöver ha kvar
(sid. 47).
• Fukt har kondenserat. Slå av strömmen till
videokameran och lämna den oanvänd
under ungefär 1 timme i en sval plats
(sid. 96).
Det går inte att ta en stillbild.
• Det går inte att ta stillbilder tillsammans
med:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Åtkomstlampan fortsätter lysa fast
jag har avbrutit inspelningen.
• Videokameran spelar in den nytagna
scenen på ”Memory Stick PRO Duo”.
82
Inspelningsvinkeln ser annorlunda
ut.
• Inspelningsvinkeln kan se annorlunda ut
beroende på videokamerans status. Det här
är inte ett fel.
Den automatiska fokuseringen
fungerar inte.
• Ställ [FOCUS] på [AUTO] (sid. 75).
• Inspelningsförhållandena passar inte för
automatisk fokusering. Ställ in fokus
manuellt (sid. 75).
Blixten fungerar inte.
• Du kan inte spela in bilder med blixt när du
tar stillbilder samtidigt som du spelar in en
film.
• Även om du valt automatisk blixt eller
(automatisk reducering av röda ögoneffekten) kan du inte använda den interna
blixten med:
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] under [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] under [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Beroende på inspelningsförhållandena kan
tillgänglig tid för inspelning vara kortare,
till exempel om du filmar motiv som rör sig
snabbt (sid. 10, 65).
Filminspelningen startar/stoppar
inte meddetsamma när jag trycker på
START/STOP.
• Det kan förekomma en viss fördröjning
mellan det ögonblick då du trycker på
START/STOP och när inspelningen
verkligen startar eller stoppar. Det här är
inte ett fel.
Det går inte att ändra
bildproportionerna (16:9 (bredbild)/
4:3).
• Bildproportionerna för en film som spelas
in med HD (högupplöst)-bildkvalitet är
16:9 (bredbild).
• Ställ [STEADYSHOT] på [ON] (sid. 64).
• Det är inte säkert att [STEADYSHOT] kan
kompensera alltför starka vibrationer.
Motiv som passerar objektivet
väldigt fort verkar böjda.
• Det är ett fenomen (focal plane
phenomenon) som har med fokalplanet att
göra. Det här är inte ett fel. På grund av det
sätt som bildenheten (CMOS-sensorn) läser
av bildsignalerna kan de motiv som
passerar objektivet snabbt verka böjda
beroende på inspelningsförhållandena.
Små vita, röda, blå eller gröna
punkter visas på skärmen.
• Punkterna visas när du spelar in med läget
[COLOR SLOW SHTR]. Det här är inte ett
fel.
Felsökning
Den verkliga inspelningstiden för
filmen är kortare än den förväntade
ungefärliga inspelningstiden för
”Memory Stick PRO Duo”.
[STEADYSHOT] fungerar inte.
Skärmbilden är mörk och motivet
visas inte på skärmen.
• Slå på bakgrundsbelysningen genom att
trycka på DISP/BATT INFO och hålla den
intryckt under några sekunder (sid. 19).
Horisontella ränder visas på
bilderna.
• Det här inträffar när du spelar in i
belysningen från lysrör, natrium- eller
kvicksilverbåglampor. Det här är inte ett
fel.
Svarta band visas när jag filmar en
TV- eller datorskärm.
• Ställ [STEADYSHOT] på [OFF] (sid. 64).
83
[COLOR SLOW SHTR] fungerar inte
som den ska.
• [COLOR SLOW SHTR] fungerar inte
korrekt i totalt mörker.
Det går inte att ställa in [LCD BL
LEVEL].
• Du kan inte ställa in [LCD BL LEVEL]
när:
– LCD-panelen på videokameran är stängd
med LCD-skärmen riktad utåt.
– Strömförsörjningen sker via nätadaptern.
Uppspelning av bilder
Jag kan inte hitta en bild för
uppspelning.
• Välj bildkvaliteten för den film du vill spela
upp genom att peka på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[
/
SET] (sid. 58).
Bilder kan inte spelas upp.
• Bilder kan inte spelas upp om du har ändrat
på filerna eller mapparna, eller redigerat
informationen på en dator. (Filnamnet
blinkar om filen innehåller stillbilder.) Det
här är inte ett fel (sid. 94).
• Bilder som spelats in på andra enheter kan
inte spelas upp. Det här är inte ett fel
(sid. 94).
”
” visas på en bild på skärmen
VISUAL INDEX.
• Det här kan hända för stillbilder som har
spelats in på andra enheter, eller som har
redigerats på en dator eller liknande.
• Du kopplade bort nätadaptern eller tog bort
batteriet innan åtkomstlampan släcktes
efter en inspelning. Detta kan ha skadat
bildinformationen och
visas.
84
”
” visas på en bild på skärmen
VISUAL INDEX.
• Utför [REPAIR IMG.DB F.] (sid. 60). Om
den fortfarande visas, raderar du bilden
märkt med
(sid. 47).
Det hörs inget ljud eller så är ljudet
mycket lågt under uppspelning.
• Höj volymen (sid. 34).
• När du spelar in ljud med [MICREF
LEVEL] (sid. 79) ställt på [LOW] kan det
inspelade ljudet vara svårt att höra.
• När du använder [SMTH SLW REC] ställer
du [RECORD SOUND] på [ON] (sid. 31).
Vänster och höger ljud är inte i
balans vid uppspelning på en dator
eller annan utrustning.
• Det här uppstår när ljud, som spelats in som
5,1-kanaligt surroundljud, konverteras till
2-kanaligt ljud (normalt stereoljud) av en
dator eller annan utrustning (sid. 29). Det
här är inte ett fel.
• Ändra ljudkonverteringstypen
(nedmixningstypen) vid uppspelning på en
2-kanalig stereo. Mer information finns i
bruksanvisningen som följer med
uppspelningsenheten.
• Ändra ljudet till 2-kanaligt när du skapar en
skiva med hjälp av det medföljande
programmet ”Picture Motion Browser”.
• Spela in ljud med [AUDIO MODE] ställt
på [2ch STEREO] (sid. 63).
Redigering av bilder på
videokameran
Det går inte att redigera.
• Bildens tillstånd gör att den inte kan
redigeras.
Det går inte att lägga till bilder i
spellistan.
• Det finns inget ledigt utrymme på
”Memory Stick PRO Duo”.
• Du kan lägga till maximalt 999 bilder med
HD (högupplöst)-bildkvalitet eller 99 bilder
med SD (standardupplöst)-bildkvalitet till
en spellista. Radera oönskade bilder från
spellistan (sid. 51).
• Du kan inte lägga in stillbilder i spellistan.
Bilden på 4:3-TV:n är förvrängd.
• Det här händer när en bild som spelats in i
läget 16:9 (bredbild) visas på en 4:3 TV.
Ställ in [TV TYPE] korrekt (sid. 70) och
spela upp bilden.
Svarta band visas överst och
nederst på skärmen på 4:3-TV:n.
• Det här händer när en bild som spelats in i
läget 16:9 (bredbild) visas på en 4:3 TV.
Det här är inte ett fel.
En film går inte att dela.
• Om filmen är alltför kort kan den inte delas.
• En film som skrivskyddats med en annan
utrustning kan inte delas.
Jag kan inte ta stillbilder från en film
(HDR-TG1E).
• Det finns inte tillräckligt med utrymme på
”Memory Stick PRO Duo” för att spela in
en stillbild.
Jag kan inte visa bilden eller höra
ljudet på TV:n.
• När du använder A/V-komponentkabeln
ställer du in [COMPONENT] enligt
anvisningarna för den anslutna enheten
(sid. 71).
• När du använder
komponentvideokontakten ska de röda och
vita kontakterna på A/V-kabeln vara
anslutna (sid. 40, 42).
• Bilder sänds inte ut från HDMI OUT
kontakten, om upphovsrättskyddssignaler
spelats i på bilderna.
• När du använder S VIDEO-kontakten ska
de röda och vita kontakterna på A/V-kabeln
vara anslutna (sid. 42).
Enheten kan inte spela upp eller läsa
”Memory Stick PRO Duo”.
• Du kan bara spela upp bilderna med HD
(högupplöst)-bildkvalitet på enheter som
kan hantera AVCHD-formatet.
Kopiering/anslutning till andra
enheter
Kopieringen fungerar inte.
• Du kan inte kopiera bilder med en HDMIkabel.
• A/V-kabeln är inte korrekt ansluten.
Kontrollera att du har anslutit till ingången
på den andra enheten (sid. 53).
Felsökning
Uppspelning på TV:n
Spela upp ”Memory Stick PRO
Duo” på andra enheter
85
Funktioner som inte kan
användas samtidigt
Följande lista visar exempel på
kombinationer av funktioner och
menyalternativ som inte kan användas.
Du kan inte
använda
På grund av följande
inställningar
[SCENE
SELECTION]
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO]
[ONE PUSH]
under [WHITE
BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION]
[FADER]
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT] [SMTH SLW REC]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
86
Du kan inte
använda
På grund av följande
inställningar
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[FOCUS], [SPOT
FOCUS],
[EXPOSURE], [SPOT
METER], [COLOR
SLOW SHTR],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT],
[WHITE BAL.],
[DIGITAL ZOOM],
[TWILIGHT]/
[TWILIGHT PORT.]/
[CANDLE]/
[SUNRISE&SUNSET]/
[FIREWORKS]/
[LANDSCAPE]/
[SPOTLIGHT]/
[BEACH]/[SNOW]
under [SCENE
SELECTION]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[DISP OUTPUT]
[CTRL FOR HDMI]
Varningsindikatorer och meddelanden
Självdiagnosdisplay/
Varningsindikatorer
Om indikatorer visas på LCD-skärmen
kontrollerar du följande.
Vissa symptom kan du åtgärda själv. Om
problemet kvarstår även efter ett par försök
att åtgärda det, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare eller auktoriserade Sony
serviceverkstad.
E (Varningsindikator för låg
batterinivå)
Blinkar långsamt
• Batteriet är nästan urladdat.
• Beroende på användning, miljö och
batteriets status, kan det hända att
indikatorn E blinkar, trots att det finns
ungefär 20 minuters användningstid
kvar.
(Varning för hög temperatur)
C:04:00
Blinkar långsamt
• Videokamerans temperatur börjar bli
hög. Slå av strömmen till videokameran
och lämna den oanvänd under en tid på
en sval plats.
C:(eller E:) ss:ss (Teckenfönster
för självdiagnos)
C:04:ss
C:13:ss / C:32:ss
• Koppla bort strömkällan. Återanslut
den och använd videokameran igen.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• En funktionsstörning som du inte kan
åtgärda har inträffat. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare eller auktoriserade
Sony serviceverkstad. Informera dem
om den 5-siffriga koden, som börjar
med ”E”.
101-0001 (Varningsindikator som
gäller filer)
• Videokameran är extremt varm. Slå av
strömmen till videokameran och lämna
den oanvänd under en tid på en sval
plats.
(Varningsindikator som gäller
”Memory Stick PRO Duo”)
Blinkar långsamt
• Det lediga utrymmet för inspelning av
bilder håller på att ta slut. Läs mer om
den typ av ”Memory Stick” som kan
användas med videokameran på sid. 2.
• Inget ”Memory Stick PRO Duo” har
satts i (sid. 22).
Felsökning
• Batteriet är inte ett ”InfoLITHIUM”batteri i NP-FH50-serien. Använd ett
”InfoLITHIUM”-batteri NP-FH50
(sid. 95).
• Anslut likströmskontakten på
nätadaptern till DC IN-kontakten på
Handycam Station eller videokameran
ordentligt (sid. 15).
Blinkar snabbt*
Blinkar snabbt
• Det finns inte tillräckligt mycket ledigt
utrymme för att spela in bilder. Radera
bilder som du inte längre behöver ha
kvar, eller formatera ”Memory Stick
PRO Duo” efter att ha sparat bilderna
på andra medier (sid. 45, 47, 59).
• Bildadministrationsfilen är skadad
(sid. 60).
Blinkar långsamt
• Filen är skadad.
• Filen går inte att läsa.
87
(Varningsindikatorer som gäller
formatering av ”Memory Stick PRO
Duo”)*
• ”Memory Stick PRO Duo” är skadat.
• ”Memory Stick PRO Duo” har inte
formaterats på rätt sätt (sid. 59, 93).
(Varningsindikator som gäller
inkompatibla ”Memory Stick PRO
Duo”)*
• Du har satt in ett inkompatibelt
”Memory Stick PRO Duo” (sid. 93).
- (Varningsindikator som gäller
skrivskyddet på ”Memory Stick PRO
Duo”)*
• Åtkomsten till ”Memory Stick PRO
Duo” har begränsats med hjälp av en
annan enhet.
(Varningsindikator som gäller
blixten)
Blinkar snabbt*
• Det är något fel på blixten.
(Varningsindikator som gäller
kameraskakningar)
• Belysningen är otillräcklig; därför
märks kameraskakningar extra tydligt.
Använd blixt.
• Greppet om videokameran är inte
stadigt nog; därför uppkommer
kameraskakningarna lätt. Håll
videokameran stadigt med båda
händerna och spela in bilden. Lägg
märke till att skakvarningsindikatorn
inte slocknar.
(Varningsindikator som gäller
inspelning av stillbilder)
• ”Memory Stick PRO Duo” är fullt.
• Det går inte att spela in stillbilder
medan bearbetning pågår. Vänta en
stund och spela sedan in.
* En melodi hörs när varningsindikatorer visas på
skärmen (sid. 69).
Beskrivning av
varningsmeddelandena
Om meddelanden visas på skärmen följer
du instruktionerna.
x ”Memory Stick PRO Duo”
Reinsert the Memory Stick.
• Sätt in och ta ur ”Memory Stick PRO
Duo” några gånger. Om indikatorn
fortsätter att blinka kan det betyda att
”Memory Stick PRO Duo” är skadat.
Prova ett annat ”Memory Stick PRO
Duo”.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontrollera formatet och formatera
sedan vid behov ”Memory Stick PRO
Duo” med videokameran (sid. 59, 93).
Memory Stick folders are full.
• Du kan som mest skapa 999MSDCF
mappar. Du kan varken skapa eller
radera mappar med videokameran.
• Formatera ”Memory Stick PRO Duo”
(sid. 59), eller radera mappar, som du
inte längre behöver, med hjälp av
datorn.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Använd ett ”Memory Stick” som
rekommenderas (sid. 2).
88
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
eller auktoriserade Sony
serviceverkstad.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
• Sätt in ”Memory Stick PRO Duo” igen
och följ anvisningarna på skärmen.
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is
damaged. Do you want to repair the
Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
• Bildadministrationsfilen är skadad och
du kan inte spela in filmer. Peka på
[YES] för att reparera.
• Du kan spela in stillbilder på ett
”Memory Stick PRO Duo”.
• Videokameran försöker återställa
informationen automatiskt om
skrivningen av informationen inte
utfördes korrekt.
Cannot recover data.
• Eftersom information inte kunde
skrivas till ”Memory Stick PRO Duo”
försökte videokameran återställa
informationen, men det misslyckades.
Du kan kanske inte spela in eller
redigera informationen på ”Memory
Stick PRO Duo”.
x PictBridge-kompatibel skrivare
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
(medföljer) och koppla sedan in den
igen.
Cannot print. Check the printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
(medföljer) och koppla sedan in den
igen.
Felsökning
• Bildadministrationsfilen är skadad. En
ny bildadministrationsfil skapas när du
pekar på [YES]. De bilder som sedan
tidigare är inspelade på ”Memory Stick
PRO Duo” kan inte spelas upp (men
bildfilerna är inte skadade). Om du
utför [REPAIR IMG.DB F.] efter det
att du har skapat ny information kan det
gå att spela upp de bilder som spelats in
tidigare. Om det inte fungerar kopierar
du bilden till en dator med den
medföljande programvaran.
Recovering data
x Övrigt
No further selection is possible.
• Du kan endast välja 100 bilder
samtidigt när:
– du raderar bilder
– du redigerar spellistan för filmer av
HD (högupplöst)-bildkvalitet
– du skriver ut stillbilder
Data protected.
• Du försökte radera information som
skyddats på en annan enhet. Ta bort
informationsskyddet med den enhet
som användes för att skydda den.
89
Övrig information
Använda videokameran utomlands
Strömförsörjning
Om TV-färgsystem
Med hjälp av den nätadapter som följer med
videokameran kan du använda
videokameran i vilket land eller i vilken
region som helst, bara spänningen ligger i
intervallet 100 V till 240 V växelström
(AC), 50/60 Hz.
Den här videokameran använder
PAL-systemet. För att du ska kunna visa
den uppspelade bilden på en TV måste
TV:n vara avsedd för PAL och ha en
AUDIO/VIDEO-ingång.
Visa bilder inspelade med HD
(högupplöst)-bildkvalitet
I länder/regioner där det finns stöd för
1080/50i kan du visa bilderna med samma
HD (högupplöst)-bildkvalitet de inspelade
bilderna har. Du behöver en TV (eller
bildskärm) som är avsedd för
PAL-systemet, är 1080/50i-kompatibel och
har AUDIO/VIDEO-ingångar eller en
HDMI-ingång. Du måste ansluta med en
A/V-komponentkabel eller HDMI-kabel
(tillval).
Visa bilder inspelade med SD
(standardupplöst)-bildkvalitet
Om du vill visa bilder som är inspelade med
SD (standardupplöst)-bildkvalitet behöver
du en TV som är avsedd för PAL-systemet
och har AUDIO/VIDEO-ingångar. Du
måste ansluta med en A/V-kabel.
90
System
PAL
Används i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Norge, Nya Zeeland, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjeckien, Tyskland,
Ungern, Österrike m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay.
NTSC
Bahamas, Bolivia,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador,
Filippinerna, Guyana, Jamaica,
Japan, Kanada, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina m.fl.
Ställa in lokal tid
När du använder videokameran utomlands kan du ställa klockan på lokal tid genom att helt
enkelt ange tidsskillnaden. Peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [AREA SET] och [SUMMERTIME] (sid. 71).
Tidszoner
Tidsskillnader Områdesinställning
Tidsskillnader Områdesinställning
GMT
Lisbon, London
+11:00
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
NewYork, Bogota
Santiago
Solomon Is.
+06:30
Rangoon
–04:00
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
+06:00
Övrig information
Almaty, Dhaka
–05:00
91
Fil/mapp-struktur på ”Memory Stick PRO Duo”
Fil/mapp-strukturen visas nedan. För det mesta behöver du inte tänka på fil/mapp-strukturen
när du spelar in/spelar upp bilder på videokameran. Hur du gör för att titta på stillbilder eller
filmer genom att ansluta till en dator finns beskrivet i ”PMB-guide” på den medföljande
CD-ROM-skivan; använd sedan den medföljande programvaran.
A Bildadministrationsfiler
Om du raderar de här filerna kan du inte
längre spela in eller spela upp bilderna
på rätt sätt. Filerna är normalt dolda och
visas inte.
B HD mapp för administration av
filmer på hårddisken
Den här mappen innehåller
inspelningsinformation för filmer med
HD (högupplöst)-bildkvalitet. Försök
inte att öppna den här mappen eller få
tillgång till innehållet via en dator. Det
kan skada bildfilerna, eller göra att
bildfilerna inte kan spelas upp.
C SD-filmfiler (MPEG2-filer)
Filernas filändelse är ”.MPG”. Maximal
filstorlek är 2 GB. När en fil blir större
än 2 GB delas filen upp.
Filnumren ökas automatiskt. När
filnumren överstiger 9999, skapas en ny
mapp för inspelning av nya filmfiler.
Talet i mappnamnet ökas med ett steg:
[101PNV01] t [102PNV01]
92
D Stillbildsfiler (JPEG-filer)
Filernas filändelse är ”.JPG”. Filnumren
ökas automatiskt. När filnumren
överstiger 9999 skapas en ny mapp för
lagring av nya bildfiler.
Talet i mappnamnet ökas med ett steg:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Om du väljer
(HOME) t
(OTHERS)
t [USB CONNECT] t [
USB
CONNECT], kan du få åtkomst till ett ”Memory
Stick PRO Duo” i videokameran från en dator
via en USB-anslutning.
• Ändra inte vare sig filer eller mappar på ett
”Memory Stick PRO Duo” i videokameran via
en dator. Då finns det risk för att bildfilerna
skadas eller att de inte kan spelas upp.
• Vi (Sony) tar inget ansvar för följderna av att
information på ett ”Memory Stick PRO Duo” i
videokameran behandlas via en dator.
• Radera bildfiler genom att följa stegen på
sid. 47. Radera aldrig bildfiler på ett ”Memory
Stick PRO Duo” i videokameran direkt via en
dator.
• Formatera inte ett ”Memory Stick PRO Duo” i
videokameran via en dator. Då är det inte säkert
att videokameran kommer att fungera som den
ska.
• Kopiera inte filerna på ett ”Memory Stick PRO
Duo” i videokameran via en dator. Vi (Sony) tar
inte ansvar för följderna av sådana åtgärder.
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Om AVCHD-formatet
Vad är AVCHD-formatet?
AVCHD-formatet är ett högupplöst
videoformat för digitalkameror och
används för inspelning av HD
(högupplöst)-signaler, antingen med 1080ispecifikationen*1 eller med 720pspecifikationen*2 tillsammans med effektiv
kodningsteknik för datakomprimering.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet används för
att komprimera videoinformationen, och
Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet
används för att komprimera
ljudinformationen.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimera bilder med högre effektivitet
än det konventionella formatet för
bildkomprimering. MPEG-4 AVC/H.264format gör att högupplösta videosignaler
från en digital videokamera kan spelas in på
8 cm DVD-skivor, interna hårddiskar,
flashminnen, ”Memory Stick PRO Duo”
m.m.
Baserat på AVCHD-formatet spelar
videokameran in med den HD
(högupplöst)-bildkvalitet som nämns
nedan.
Utöver HD (högupplöst)-bildkvalitet kan
videokameran spela in SD
(standardupplöst)-signaler i det vanliga
MPEG2-formatet.
Videosignal*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Ljudsignal:
Dolby Digital 5.1/2-kanaligt surroundljud
Inspelningsmedium:
”Memory Stick PRO Duo”
Om ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt och
portabelt inspelningsmedium med stor
lagringskapacitet för IC-spelare.
Du kan bara använda ett ”Memory Stick
Duo”, som är ca hälften så stor som ett
standard ”Memory Stick”, med
videokameran.
Däremot går det inte att garantera felfri
användning med alla typer av ”Memory
Stick Duo” i den här videokameran.
Olika typer av ”Memory Stick”
Inspelning/
uppspelning
”Memory Stick Duo”
(med ”MagicGate”)
-
”Memory Stick PRO Duo”
a
”Memory Stick PRO-HG Duo”
a*
* Den här produkten stöder inte 8-bitars parallell
informationsöverföring, men däremot 4-bitars
parallell informationsöverföring, samma som
för ”Memory Stick PRO Duo”.
Övrig information
Spela in och spela upp på
videokameran
*1: 1080i-specifikation
Specifikation för högupplösning som använder
1 080 effektiva avsökningslinjer med radsprång.
*2: 720p-specifikation
Specifikation för högupplösning som använder
720 effektiva avsökningslinjer utan radsprång.
*3: Information som spelats in med ett annat
AVCHD-format än ovanstående kan inte spelas
upp på den här videokameran.
• Den här produkten kan inte spela in eller spela
upp information som använder ”MagicGate”teknik. ”MagicGate” är en teknik för
upphovsrättsskydd som spelar in och överför
information i ett krypterat format.
• Det är inte säkert att ett ”Memory Stick PRO
Duo” som formaterats via en dator (Windows
OS/Mac OS) kan fungera felfritt med den här
videokameran.
• Hur snabbt det går att läsa/skriva information
varierar beroende på vilket ”Memory Stick PRO
Duo” och vilken ”Memory Stick PRO Duo”kompatibel produkt du använder.
93
• Skadad eller förlorad information kan
uppkomma i följande fall (du kan inte räkna
med att få någon ersättning för eventuella
förluster):
– Om du matar ut ”Memory Stick PRO Duo”,
eller stänger av videokameran medan den
spelar in eller skriver bildfiler till ”Memory
Stick PRO Duo” (när åtkomstlampan lyser
eller blinkar).
– Om du använder ”Memory Stick PRO Duo” i
närheten av magneter eller magnetfält.
• Du bör säkerhetskopiera all viktig information
till hårddisken på en dator.
• Var försiktig så att du inte utsätter ”Memory
Stick PRO Duo” för alltför mycket tryck när du
skriver på anteckningsytan.
• Fäst inte etiketter och liknande på ett ”Memory
Stick PRO Duo” eller en Memory Stick Duoadapter.
• När du bär med dig eller förvarar ”Memory
Stick PRO Duo” bör du ha det i sitt fodral.
• Peta inte på kontakterna och se till att de inte
kommer i beröring med metallföremål.
• Du får inte böja, tappa eller utsätta ”Memory
Stick PRO Duo” för våld.
• Plocka inte isär eller modifiera ett ”Memory
Stick PRO Duo”.
• Se till att ”Memory Stick PRO Duo” inte blir
blött.
• Förvara ”Memory Stick PRO Duo”-medier
utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja
det.
• Sätt inte in något annat än ett ”Memory Stick
PRO Duo” i Memory Stick Duo-facket. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
• Du bör varken använda eller förvara ”Memory
Stick PRO Duo” på följande platser:
– Platser som är utsatta för extremt höga
temperaturer, t.ex. i en bil parkerad utomhus
under sommaren
– Platser i direkt solljus
– Platser med extremt hög fuktighet eller där
det finns frätande gaser
94
x Om Memory Stick Duo-adaptern
• När du använder ett ”Memory Stick PRO Duo”
med en ”Memory Stick”-kompatibel enhet
måste du sätta in ”Memory Stick PRO Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter.
• När du sätter i en ”Memory Stick PRO Duo” i
en Memory Stick Duo-adapter måste du se till
att du vänder ”Memory Stick PRO Duo” rätt
och att du skjuter in det så långt det går. Om du
använder det fel kan det orsaka
funktionsstörningar. Om du med våld pressar in
ett felvänt ”Memory Stick PRO Duo” i Memory
Stick Duo-adaptern kan det skadas.
• Sätt inte in en Memory Stick Duo-adapter utan
ett ”Memory Stick PRO Duo” i en ”Memory
Stick” kompatibel enhet. Det kan orsaka
funktionsstörningar på enheten.
x Om ”Memory Stick PRO Duo”
• Den maximala minneskapaciteten hos ett
”Memory Stick PRO Duo” som du kan använda
med videokameran är 16 GB.
Om bildinformationskompatibilitet
• Bildfiler som spelats in på ett ”Memory Stick
PRO Duo” med videokameran följer den
universella standarden ”Design rule for Camera
File system” som etablerats av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• På videokameran kan du inte spela upp
stillbilder som spelats in med andra enheter
(DCR-TRV900E eller DSC-D700/D770), som
inte följer den universella standarden. (De här
modellerna säljs inte i vissa regioner.)
• Om ett ”Memory Stick PRO Duo” som du har
använt med en annan enhet inte fungerar, kan du
formatera det med den här videokameran
(sid. 59). Tänk på att en formatering raderar all
information på ”Memory Stick PRO Duo”.
• Det är inte säkert att du kan spela upp bilder
med videokameran:
– När du försöker spela upp bilder som du
modifierat på en dator.
– När du försöker spela upp bilder som spelats
in med andra enheter.
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet
Den här videokameran kan bara använda
”InfoLITHIUM”-batteriet NP-FH50.
”InfoLITHIUM” H-batterier är märkta med
.
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
Ett ”InfoLITHIUM”-batteri är ett
litiumjonbatteri med funktioner som gör att
det kan utbyta information om
drifttillståndet mellan videokameran och en
nätadapter/laddare (tillval).
Ett ”InfoLITHIUM”-batteri kan beräkna
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och sedan visa den
återstående batteritiden i minuter.
NP-FH50-batteriet som medföljer
HDR-TG1E/TG3E är kompatibel med
”ActiFORCE”. ”ActiFORCE” är en
beteckning på den nya generationen
energisystem. Batterikapaciteten,
snabbladdningen, liksom hastigheten och
noggrannheten vid beräkning av den
återstående strömmen, har förbättrats i
jämförelse med nuvarande
”InfoLITHIUM” P-serien.
• Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
• Du bör ladda upp batteriet på en plats där
temperaturen håller sig mellan 10 °C och 30 °C
tills /CHG (uppladdning)-lampan slocknar.
Om du laddar upp batteriet i en temperatur som
ligger utanför det rekommenderade intervallet,
är det inte säkert att batteriet laddas upp
effektivt.
Effektiv användning av batteriet
• Batteriets prestanda minskar när temperaturen i
omgivningen är 10 °C eller lägre, vilket innebär
att den tid du kan använda batteriet blir kortare.
I så fall kan du försöka öka användningstiden
för batteriet genom att göra något av följande.
– Förvara batteriet i fickan, så att det värms
upp, och sätt in det i videokameran strax
innan du börjar filma.
Om indikatorn för återstående
batteritid
• Om strömmen stängs av, trots att indikatorn för
återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran ska
fungera, laddar du upp batteriet igen.
Återstående batteritid kommer sedan att visas
korrekt. Observera att det kan hända att
återstående batteritid inte visas med korrekt
värde om du använt batteriet en längre tid där
det är varmt, om du lämnat det fulladdat eller
använt det ofta. Betrakta indikatorn för
återstående batteritid bara som en fingervisning.
• Beroende på driftförhållandena eller
temperaturen i omgivningen kan symbolen E,
som visar att batteriet börjar bli tomt, börja
blinka trots att det finns 5 till 10 minuter kvar av
batteritiden.
Förvaring av batteriet
• Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda ur
det med hjälp av videokameran en gång per år;
på det sättet upprätthåller du batteriets
prestanda. Vid förvaring av batteriet tar du bort
det från videokameran och förvarar det på en
torr och sval plats.
• Om du vill ladda ur batteriet i videokameran
helt pekar du på
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] och lämnar den i
standbyläge för inspelning med LCD-panelen
öppnad tills strömmen stängs av (sid. 72).
Övrig information
Ladda upp batteriet
• Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare.
• Kontrollera att du stängt av videokameran när
du inte spelar in eller spelar upp på
videokameran. Det går åt lite ström från
batteriet även när videokameran är i standbyläge
för inspelning, liksom när uppspelningen är i
pausläge.
• Försök att alltid ha med dig laddade batterier, så
att de räcker 2 till 3 gånger den planerade
inspelningstiden, och gör dessutom
provinspelningar innan du börjar filma.
• Utsätt inte batteriet för väta. Batteriet är inte
vattentätt.
95
Batterilivslängd
• Batteriets kapacitet minskar med tiden och efter
upprepad användning. Om användningstiden
mellan uppladdningar minskar märkbart är det
dags att byta batteriet mot ett nytt.
• Varje batteris livslängd hänger samman med hur
det förvaras och hur, och i vilka miljöer, det
används.
Om x.v.Color
• x.v.Color är en vanligare term för den xvYCCstandard som skapats av Sony, och är ett
varumärke som tillhör Sony.
• xvYCC är en internationell standard för färg i
video. Denna standard kan visa ett större
färgomfång är den sändningsstandard som
används i dagsläget.
Om hantering av videokameran
Användning och underhåll
• Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören på följande platser:
– Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt.
Utsätt dem aldrig för temperaturer som
överstiger 60 °C , t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad i
solen. Det kan orsaka funktionsstörningar och
deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts för
mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller i ett
strålningsfält. Under sådana förhållanden är
det inte säkert att videokameran kan
åstadkomma felfria inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer in i
videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
– I närheten av fönster eller utomhus, där
LCD-skärmen eller objektivet kan utsättas för
direkt solljus. I så fall riskerar du skador inne i
LCD-skärmen.
• Driv videokameran med 6,8 V likström (DC)/
7,2 V (batteri) eller 8,4 V likström (DC)
(nätadapter).
96
• Oavsett om du driver videokameran med likeller växelström, bör du använda de tillbehör
som anges i den här bruksanvisningen.
• Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn
eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan
det leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan
det uppstå fel som inte går att reparera.
• Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan
du använder den igen.
• Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för
stötar eller slag och tappa eller trampa inte på
den. Var särskilt försiktig med objektivet.
• Låt videokameran vara avstängd när du inte
använder den.
• Linda aldrig in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran
överhettas.
• Ta tag om kontakten när du kopplar bort
strömkabeln; dra aldrig i själva kabeln.
• Skada inte strömkabeln genom att t.ex. placera
något tungt på den.
• Håll metallkontakterna rena.
• Om det har läckt batterivätska från batteriet:
– kontakta närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden.
– om du fått batterivätska i ögonen måste du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
x Om du inte använder videokameran
under en längre tid
• Slå på videokameran då och då använd några
funktioner som t.ex. uppspelning eller
inspelning av bilder under ungefär 3 minuter.
• Töm batteriet helt och hållet innan du lägger
undan det.
Kondensbildning
Om du tar in videokameran direkt från en
kall omgivning till en varm plats kan fukt i
videokameran kondenseras. Det kan orsaka
funktionsstörningar på videokameran.
x Vid kondensbildning i kameran
Lämna videokameran oanvänd under
ungefär 1 timme utan att slå på den.
x Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar
videokameran från en kall till en varm plats
(eller tvärtom), liksom när du använder
videokameran där det är fuktigt. Här är
några exempel på sådana situationer:
• När du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
• När du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil, eller ett svalt rum, till
värmen utomhus.
• När du använder videokameran när det nyss har
regnat eller snöat.
• När du använder videokameran där det är varmt
och fuktigt.
x Om inställning av pekskärmen
(CALIBRATION)
Det kan hända att knapparna på
pekskärmen inte fungerar som de ska. I så
fall utför du nedanstående procedur. Du bör
ansluta videokameran till vägguttaget med
den medföljande nätadaptern när du utför
proceduren.
1 Slå på videokameran.
2 Peka på
(HOME) t
t [GENERAL SET] t
[CALIBRATION].
(SETTINGS)
x Hur du förebygger kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran
från en kall till en varm plats bör du först
placera den i en plastpåse som du stänger
till ordentligt. Du kan ta ut videokameran ur
plastpåsen när innehållet i plastpåsen har
antagit samma temperatur som
omgivningen (brukar ta ungefär 1 timme).
Om du inte pekade på rätt punkt utför du
kalibreringen igen.
LCD-skärm
b Obs!
x Rengöring av LCD-skärmen
Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm bör du torka av
den med en mjuk duk. Om du använder
rengöringssetet LCD Cleaning Kit (tillval)
får du inte hälla rengöringsvätskan direkt på
LCD-skärmen. Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
• Du får inte använda ett vasst föremål när du
utför kalibreringen. I så fall kan LCD-skärmen
skadas.
• Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är
roterad, eller stängd med skärmen riktad utåt.
Övrig information
• Utsätt inte LCD-skärmen för starkt tryck,
eftersom det kan skada den.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen släpar efter.
Det här är inte ett fel.
• När du använder videokameran kan baksidan av
LCD-skärmen bli varm. Det här är inte ett fel.
3 Peka med ena hörnet av ”Memory Stick
PRO Duo” eller liknande, 3 gånger på det
”×” som visas på skärmen.
Om du vill avbryta proceduren pekar du på
[CANCEL].
Om skötsel av kamerahuset
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten och
sedan torka det torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
– Använda kemikalier som t.ex. thinner, bensin,
alkohol, kemikaliebehandlade dukar,
myggmedel, insektsmedel och
solskyddsmedel.
– Hantera inte videokameran om du har rester
av sådana ämnen på händerna.
– Låt inte kamerahuset komma i kontakt med
gummi- eller vinylföremål under någon längre
tid.
97
Hur du sköter och förvarar objektivet
Om varumärken
• Torka av objektivets yta med en mjuk duk i
följande fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt.
– När objektivet har varit utsatt för salthaltig
luft, t.ex. i närheten av havet.
• Förvara det på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra objektivet på det sätt som
beskrivits ovan. Du bör använda videokameran
minst en gång per månad; på det sättet kan du
bevara kameran i gott skick under lång tid.
• ”Handycam” och
är registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen ”AVCHD” är
varumärken som tillhör Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”
”, ”MagicGate”,
”
”, ”MagicGate Memory
Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• ”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”BIONZ” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”VAIO” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”PLAYSTATION” är ett varumärke som tillhör
Sony Computer Entertainment Inc.
• Dolby och symbolen D är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
• HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows och Windows Media är
antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
• Macintosh och Mac OS är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/
eller andra länder.
• Intel, Intel Core och Pentium är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Intel
Corporation eller dess dotterbolag i USA och
andra länder.
• Adobe, logotypen Adobe och Adobe Acrobat är
antingen registrerade varumärken, eller
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
Uppladdning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
Videokameran har ett förinstallerat
uppladdningsbart batteri, så att datum, tid
och andra inställningar kan bevaras i
minnet även när videokameran är avstängd.
Det förinstallerade, uppladdningsbara
batteriet laddas alltid upp när videokameran
är ansluten till vägguttaget via nätadaptern
eller när batteriet är installerat. Det
uppladdningsbara batteriet laddas ur helt
om du inte har använt videokameran under
ungefär 3 månader. Använd
videokameran efter det att du har laddat det
förinstallerade, uppladdningsbara batteriet.
Att det förinstallerade, uppladdningsbara
batteriet är urladdat påverkar inte kamerans
funktioner så länge du inte spelar in
datumet.
x Procedurer
Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande nätadaptern, lämna sedan
videokameran avslagen i mer än 24 timmar.
98
Övriga produktnamn som nämns i det här
dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag. Symbolerna ™ och ”®” är inte utsatta i
varje enskilt fall i den här bruksanvisningen.
Anmärkningar om licensen
DET ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ATT
ANVÄNDA DENNA PRODUKT FÖR ANNAT
ÄN PERSONLIG ANVÄNDNING PÅ SÄTT
SOM ÖVERENSSTÄMMER MED MPEG-2STANDARDEN FÖR KODNING AV
VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE
MEDIA, UTAN EN LICENS UNDER
TILLÄMPLIGA PATENT I
PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2, VARS
LICENS ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Programvara under GNU General Public License
(kallas hädanefter för ”GPL”) eller GNU Lesser
General Public License (kallas hädanefter för
”LGPL”) medföljer videokameran.
Detta innebär att du har rätt att få tillgång till,
modifiera och distribuera källkoden vidare för
dessa programvaror under de villkor som nämns i
den medföljande GPL/LGPL.
Källkoden finns tillgänglig på internet. Du kan
ladda hem den från följande hemsida. När du
laddar hem källkoden väljer du DCR-DVD810
som modell för videokameran.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående
källkodens innehåll.
Läs ”license2.pdf” i ”License”-mappen på
CD-ROM-skivan. Här hittar du licenser (på
engelska) för programvarorna ”GPL” och
”LGPL” .
För att visa PDF behöver du Adobe Reader. Om
du inte redan har installerat det på datorn kan du
ladda hem det från Adobe Systems hemsida:
http://www.adobe.com/
Övrig information
DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD
UNDER AVC PATENTPORTFÖLJLICENS
FÖR PERSONLIGT OCH ICKEKOMMERSIELLT BRUK AV EN
KONSUMENT FÖR ATT
(i) KODA VIDEO ENLIGT AVC-STANDARD
(”AVC VIDEO”) OCH/ELLER
(ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV
KONSUMENT INBLANDAD I PERSONLIG
OCH
ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/
ELLER ERHÖLLS FRÅN VIDEOHANDLARE
MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA
AVC-VIDEO. INGEN LICENS GES ELLER
UNDERFÖRSTÅS FÖR ANNAN
ANVÄNDNING.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN
ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C.
SE <HTTP://MPEGLA.COM>
Om programvara under GNU GPL/
LGPL
Programvarorna ”C Library”, ”Expat”, ”zlib” och
”libjpeg” medföljer videokameran. Vi
tillhandahåller den här programvaran genom
licensöverenskommelser med
upphovsrättsinnehavarna. På begäran från
upphovsrättsinnehavarna för dessa programvaror
har vi skyldighet att informera om följande.
Vänligen läs följande avsnitt.
Läs ”license1.pdf” i mappen ”License” på CDROM-skivan. Här hittar du licenser (på engelska)
för programvarorna ”C Library”, ”Expat”, ”zlib”
och ”libjpeg”.
99
Snabbreferens
Delar och kontroller
Siffrorna inom ( ) är referenser till sidor.
A QUICK ON-lampa (30)
B
/CHG (uppladdning)-lampa (15)
C LCD-skärm/pekskärm (18)
D DISP/BATT INFO-knapp (17, 19)
E EASY-knapp (23)
F
(film)-lampa/
(stillbild)-lampa
(20)
G
(film)/
(stillbild)-omkopplare
(20)
H START/STOP-knapp (28)
I Zoomreglage (29, 36)
J RESET-knapp
Återställer alla inställningarna, även
datum och tid.
100
A PHOTO-knapp (28)
A Blixt (65)
B Memory Stick Duo-fack (22)
B Objektiv (Carl Zeiss Lens) (4)
C Åtkomstlampa (22)
C Högtalare
Ljudet från uppspelningarna kommer
via högtalaren. Hur du gör för att ställa
in ljudvolymen finns beskrivet på
sid. 34.
D Batteri (15)
E Inbyggd mikrofon (29)
F POWER-knapp (18)
G HDMI OUT-kontakt (38)
H DC IN-kontakt (15)
I Anslutning för A/V-Fjärrkontroll (38)
Snabbreferens
101
A Krok för handlovsrem
Fäst handlovsremmen och för in handen
genom den, så slipper du skada kameran
om du skulle råka tappa den.
B Stativfäste
Fäst stativet (tillval) i stativfästet med
en stativskruv (tillval: stativskruven får
inte vara längre än 5,5 mm)
C Gränssnittsanslutning
Ansluter videokameran till Handycam
Station eller Specialtillverkad USBkontaktadapter.
Om du använder Specialtillverkad USBkontaktadapter kan du ansluta
USB-kabeln till videokameran utan att
använda Handycam Station.
USB-kabel
102
Specialtillverkad
USBkontaktadapter
(HDR-TG3E:
endast utgång)
Om att sätt fast Specialtillverkad USBkontaktadapter/USB-adapterlock
• Beroende på när och var du använder
videokameran ansluter du Specialtillverkad
USB-kontaktadapter-kontaktadaptern till
antingen den långa eller korta kabeln.
• Fäst USB-adapterskyddet på USB-kabeln när du
bär med dig det i en väska eller liknande.
• Var försiktig så att du inte drar i kabeln eller
utsätter adaptern eller kabeln för våld. De kan
skadas.
Specialtillverkad
USB-kontaktadapter
USB-kabel
USB-adapterlock
Handycam Station
A
(DISC BURN)-knapp (45)
B Gränssnittsanslutning
Du använder videokamerans
gränssnittsanslutning när du ansluter
videokameran till Handycam Station.
C DC IN-kontakt (15)
D A/V OUT-kontakt (38)
E
(USB)-kontakt (54, 56)
HDR-TG3E: endast utgång
Snabbreferens
103
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning
Filminspelning
A HOME-knapp (12)
B Återstående batteritid (ungefärligt) (17)
C Inspelningsstatus ([STBY]
(standbyläge) eller [REC] (inspelning))
D Inspelningskvalitet (HD/SD) (58) och
inspelningsläge (FH/HQ/SP/LP) (63)
E Medium
F Räkneverk (timmar/minuter/sekunder)
G Återstående inspelningstid
Stillbildstagning
H OPTION-knapp (13)
I FACE DETECTION (66)
J VIEW IMAGES-knapp (32)
K Face Index-inställning (66)
L 5,1-kanalig surroundinspelning (29)
M Bildstorlek (67)
N Ungefärligt antal inspelningsbara
stillbilder och medium/Under
inspelning av stillbilder
Filmvisning
O Inspelningsmapp
P Tillbakaknapp
Q Uppspelningsläge
R Nummer på den film som spelas upp/
Totalt antal inspelade filmer
S Föregående/Nästa-knapp (33)
T Videokontrollknappar (33)
Stillbildsvisning
U Nummer på den bild som spelas upp/
Totalt antal inspelade stillbilder
V Uppspelningsmapp
W Bildspelsknapp (37)
X Datafilens namn
Y VISUAL INDEX-knapp (32)
104
Indikatorer när du gjort
ändringar
Uppe till höger
Indikator
Följande indikatorer visas under inspelning/
uppspelning och ger information om
videokamerans inställningar.
Uppe till vänster
I mitten
Betydelse
Toning (78)
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning
avstängd (19)
Uppe till höger
Nedtill
Indikator
Betydelse
Bildeffekter (79)
Digitala effekter (78)
Manuell fokusering (75)
9
Nedtill
SCENE SELECTION
(76)
Uppe till vänster
Indikator
Betydelse
n
AUDIO MODE (63)
Vitbalans (77)
SteadyShot av (64)
Inspelning med
självutlösare (79)
SPOT METER (76)/
EXPOSURE (76)
Blixt (65), REDEYE
REDUC (66)
Telemakro (75)
MICREF LEVEL låg
(79)
Zebramönster (64)
WIDE SELECT (63)
Face Index (66)
BLT-IN ZOOM MIC
(79)
FACE DETECTION (66)
X.V.COLOR (64)
Indikator
Betydelse
• Indikatorerna och deras placeringar är
ungefärliga; deras placering och utseende kan
variera.
Snabbreferens
z Tips!
I mitten
IMAGE SIZE (67)
Oavbrutet bildspel (37)
Color Slow Shutter (78)
PictBridge-anslutning
(56)
E
Varning! (87)
Informationskod under
inspelning
Inspelningsdatum och inspelningstid spelas
automatiskt in på ”Memory Stick PRO
Duo”. Den här informationen visas inte
under pågående inspelning. Du kan däremot
se den som [DATA CODE] under
uppspelning (sid. 68).
105
Ordlista
x 5,1-kanaligt surroundljud
x MPEG-4 AVC/H.264
Ett system som spelar upp ljud från 6 högtalare, 3
främre (till vänster, till höger och en i mitten) och
2 bakre (till höger och till vänster) med en lågpass
subwoofer som räknas som en 0,1-kanal för
frekvenser från 120 Hz och nedåt.
Det senaste bildkodningsformatet, som
standardiserades år 2003 genom ett samarbete
mellan två internationella
standardiseringsorganisationer, ISO-IEC och
ITU-T. Komprimering med MPEG-4 AVC/H.264
är dubbelt så effektiv jämfört med MPEG2.
Videokameran använder MPEG-4 AVC/H.264
för att koda filmer i högupplöst format.
x AVCHD format
Ett högupplöst videoformat för videokameror och
som används för att spela in HD (högupplöst)signaler med formatet MPEG-4 AVC/H.264.
x Dolby Digital
Ett system för kodning av ljud (komprimering)
som utvecklats av Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Teknik för ljudkomprimering som utvecklats av
Dolby Laboratories Inc. för effektiv
ljudkomprimering med hög ljudkvalitet. Ljudet
komprimeras effektivt och med hög kvalitet och
kan återges som 5,1-kanaligt surroundljud.
x Fragmentering
Ett tillstånd hos ett medium som innebär att det
innehåller filer som ligger som utspridda delar på
mediet. Det är möjligt att bilderna inte sparas som
de ska. Du kan åtgärda problemet med hjälp av
[MEDIA FORMAT] (sid. 59).
x JPEG
JPEG står för Joint Photographic Experts Group,
en standard för komprimering av
stillbildsinformation (reducering av
informationsmängden). Den här videokameran tar
stillbilder i formatet JPEG.
x Miniatyrbild
Förminskade bilder som gör det möjligt att visa
många bilder på en och samma gång. [VISUAL
INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX] är ett system
för visning av miniatyrbilder.
x MPEG
MPEG står för Moving Picture Experts Group, en
grupp av standarder för kodning
(bildkomprimering) av video (film) och ljud. Det
finns MPEG1- och MPEG2-format.
Videokameran spelar in filmer med SD
(standardupplöst)-bildkvalitet i MPEG2-formatet.
106
x VBR
VBR står för Variable Bit Rate, ett
inspelningsformat för automatisk kontroll av
bithastigheten (mängden inspelad information per
givet tidssegment) efter de scener som spelats in.
För filmer där motivet rör sig snabbt används
mycket ”Memory Stick PRO Duo”-utrymme för
att bilden ska kunna återges skarpt, det gör i sin
tur att inspelningstiden för ”Memory Stick PRO
Duo” förkortas.
Sakregister
Numeriskt
B
1080i/576i .............................71
B&W (Svartvitt)................... 79
16:9 .......................................70
Batteri................................... 15
21-stiftsadapter .....................43
BEACH ................................ 77
2ch STEREO ........................63
BEEP .................................... 69
4:3 .........................................70
Bildadministrationsfiler ....... 92
5,1-kanalig surroundinspelning
..............................................29
Bildkvalitet........................... 58
5.1ch SURROUND ..............63
BLACK FADER .................. 78
576i .......................................71
Blixt...................................... 83
A
BLT-IN ZOOM MIC (Inbyggd
zoommikrofon)..................... 79
A.SHUT OFF (funktion för
automatisk avstängning) .......72
DISP OUTPUT...............71, 86
Bildspel ................................ 37
DISPLAY .............................69
DIVIDE ................................49
Dolby Digital 5.1 Creator .....29
Dual Rec ...............................30
E
EXPOSURE .........................76
F
FACE DETECTION ......66, 86
Face Index ............................35
”BRAVIA” Sync.................. 43
FADER ...........................78, 86
Bredbilds-TV ....................... 41
FH .........................................63
A/V OUT-kontakt .................38
Fil..........................................92
A/V-kabel .................14, 42, 53
C
FILE NO. (filnummer) .........67
A/V-komponentkabel
..................................14, 40, 42
CALIBRATION................... 97
Film
ADD by date .........................51
Ansluta
4:3 TV............................41
Bredbilds-TV.................41
DVD/HDD-inspelare.....53
CAMERA DATA ................ 68
Inspelningskvalitet ........10
CANDLE ............................. 76
Inspelningsläge..............63
CD-ROM.............................. 14
Tagning .........................27
CLOCK SET ........................ 20
Film Roll Index
(filmrulleindex).....................35
CLOCK/LANG .................... 71
FIREWORKS .......................77
Högupplöst TV ..............40
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter) ...... 78, 86
Skrivare .........................56
COMPONENT..................... 71
FLASH MODE.....................65
USB-enhet .....................54
CTRL FOR HDMI (kontroll för
HDMI).................................. 72
FOCUS ...........................75, 83
Fragmentering.....................106
Anslutning för A/VFjärrkontroll ..........................38
D
Antal bilder som kan spelas in
..............................................67
D.EFFECT (Digitala effekter)
........................................ 78, 86
använda Easy Handycam ......23
DATA CODE............... 68, 105
G
Användning utomlands.........90
DATE/TIME ................ 68, 105
AREA SET ...........................71
GENERAL SET ...................72
Datumindex .......................... 36
AUDIO MODE.....................63
GUIDEFRAME ....................64
DC IN-kontakt...................... 15
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk långsam slutare)
........................................64, 86
DELETE............................... 47
DELETE ALL............... 47
Handlovsrem.......................102
AVCHD-format ............93, 106
DELETE by date........... 47
Handycam Station ................15
Stillbild.......................... 48
DEMO MODE ..................... 72
HD (högupplöst)-bildkvalitet
................................................8
DIGITAL ZOOM................. 64
HD/SD SET ..........................58
Full laddning.........................17
Förinstallerat uppladdningsbart
batteri ....................................98
Snabbreferens
Videobandspelare ..........53
FLASH LEVEL....................65
H
107
HDMI-kabel .........................41
HELP ....................................12
HOME MENU ...............11, 61
CLOCK/LANG .............71
GENERAL SET ............72
Kategorin SETTINGS...61
MOVIE SETTINGS......63
OUTPUT SETTINGS ...70
L
O
Ladda batteriet ..................... 15
OLD MOVIE........................ 78
LANDSCAPE...................... 77
ONE PUSH .......................... 77
LANGUAGE SET ............... 71
OPTION MENU ..................73
LCD BL LEVEL.................. 70
Original................................. 50
LCD BRIGHT...................... 69
OUTDOOR .......................... 77
LCD COLOR....................... 70
OUTPUT SETTINGS .......... 70
LCD-panel ........................... 18
LCD BL LEVEL .......... 70
P
LCD BRIGHT .............. 69
PAL ......................................90
LCD COLOR................ 70
PASTEL ............................... 79
LCD-skärm .......................... 18
PHOTO CAPTURE .............48
Ljudsignal som bekräftar
åtgärder ......................Se BEEP
PHOTO SETTINGS.............67
LP......................................... 63
PICT.EFFECT (Bildeffekter)
........................................79, 86
PHOTO SETTINGS......67
SOUND/DISP SET .......69
VIEW IMAGES SET....68
HQ ........................................63
Hålla videokameran..............27
Högupplöst TV .....................40
I
Ikon.................. Se Indikatorer i
teckenfönstret
M
IMAGE SIZE .......................67
MEDIA FORMAT............... 59
INDEX SET (Face index
inställt)..................................66
MEDIA INFO ...................... 59
Indikatorer ..........................105
Indikatorer i teckenfönstret
............................................104
INDOOR ..............................77
”InfoLITHIUM”-batteri .......95
Inspelning .......................23, 27
Inspelningsformat .................93
Mapp .................................... 92
”Memory Stick”............... 2, 93
Memory Stick Duo-adapter
......................................... 2, 94
”Memory Stick PRO Duo”
......................................... 2, 93
”Memory Stick PRO-HG Duo”
......................................... 2, 93
Inspelningskvalitet................10
MICREF LEVEL (mikrofonens
referensnivå) .................. 79, 86
Inspelningstid .......................17
Miniatyrbild ....................... 106
inställning av bildkvalitet .....58
MOVIE SETTINGS ............ 63
MPEG ................................ 106
PictBridge.............................56
PORTRAIT (mjukt
porträttläge) .......................... 77
Q
QUICK ON .......................... 30
QUICK ON STBY (Standby
med snabbstart) ....................72
R
REC MODE .........................63
REDEYE REDUC................ 66
Redigering ............................ 46
REMAINING SET (film)..... 65
REPAIR IMG.DB F. ............ 60
RESET................................100
J
MPEG2 ................................ 92
JPEG.............................92, 106
MPEG-4 AVC/H.264......... 106
S
K
N
SCENE SELECTION ....76, 86
Kategorin MANAGE MEDIA
..............................................58
Nätadapter...................... 14, 15
SD (standardupplöst)bildkvalitet.............................. 8
SELF-TIMER....................... 79
Kategorin OTHERS .............46
SEPIA................................... 79
Kategorin SETTINGS ..........61
SETTINGS ...........................61
Knapp för indexskärm ........104
Självdiagnosdisplay.............. 87
Kondensbildning ..................96
108
”PhotoTV HD” ..................... 43
SLIDE SHOW SET ..............37
Uppspelning ................... 24, 32
SMTH SLW REC .................31
Uppspelningstid ................... 17
SNOW ..................................77
Uppspelningszoom ............... 36
SOUND/DISP SET...............69
USB CONNECT .................. 92
SP..........................................63
USB SELECT ................ 54, 55
Spara bilder...........................45
USB-adapterskydd ....... 14, 102
Specialtillverkad USBkontaktadapter.........14, 55, 102
USB-kabel ............................ 14
Utskrift ................................. 56
Spegelläge.............................30
Spellista ................................50
V
SPOT FOCUS.................75, 86
Varningsindikatorer ............. 87
SPOT METER (flexibel
exponeringsmätare)...............76
Varningsmeddelanden.......... 88
SPOTLIGHT ........................77
Stativ ...................................102
STEADYSHOT ..............64, 86
Stillbild
IMAGE SIZE ................67
Stillbildsfiler..................92
Tagning..........................28
Strömkabel ............................14
SUB-T DATE
(Undertextdatum)..................65
SUMMERTIME ...................71
SUNRISE&SUNSET ...........76
S-VIDEO-kabel ..............42, 53
Vidvinkel.............................. 29
VIEW IMAGES SET........... 68
Viloläge ................................ 30
Visa bilderna på en TV ........ 38
VISUAL INDEX............ 24, 32
VOLUME............................. 69
Volyminställning.................. 34
Vägguttag ............................. 15
W
WHITE BAL. (vitbalans)
........................................ 77, 86
WHITE FADER................... 78
WIDE SELECT.............. 63, 86
T
X
TELE MACRO ...............75, 86
X.V.COLOR .................. 64, 96
Teleläge.................................29
Tidszoner ..............................91
Z
TV CONNECT Guide ..........39
ZEBRA................................. 64
TV TYPE ..............................70
Zoom .................................... 29
TV-färgsystem ......................90
TWILIGHT...........................76
TWILIGHT PORT. ..............76
Snabbreferens
Säkerhetskopiera........ Se Spara
bilder
VBR ............................. 10, 106
Å
Återstående
Batteri............................ 17
U
Underhåll ..............................93
Uppladdningstid....................17
”Memory Stick PRO Duo”
...................................... 59
Återstående batteritid ........... 17
109
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising