Sony | DSX-A310DAB | Sony DSX-A310DAB DAB radijo medijos imtuvas su USB Naudojimo instrukcijos

4-697-417-11(1)
DAB/FM/MW/LW
Digital Media
Player
Teavet tutvustuskuva (DEMO) tühistamise kohta vt lk 12.
Teavet ühendamise/paigaldamise kohta vt lk 22.
Norėdami atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 12 psl.
Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 22 psl.
Kā atcelt demonstrācijas (DEMO) rādījumu, skatiet (12. lpp.)
Lai iegūtu informāciju par savienošanu/uzstādīšanu, sk. (22. lpp.)
DSX-A310DAB
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Ohutuse tagamiseks paigaldage see seade
kindlasti auto armatuurlauale, kuna seadme
tagakülg muutub kasutamise ajal kuumaks.
Lisateavet vt jaotisest „Ühendamine/
paigaldamine” (lk 22).
Toodetud Tais
Silt, millele on märgitud talitluspinge jne, asub
raami põhjal.
Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade
vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval
järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
See seade on mõeldud kasutamiseks heakskiidetud
tarkvaraversiooni(de)ga, millele on viidatud ELi
vastavusdeklaratsioonis.
Seadmesse laaditud tarkvara puhul on kinnitatud,
et see vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele.
Tarkvaraversioon: 1_
Tarkvaraversiooni saab kontrollida püsivara
seadistamise üksuses üldise seadistamise menüüs.
Teatis klientidele: järgmine teave kohaldub
ainult seadmetele, mida müüakse riikides,
kus kehtivad Euroopa Liidu direktiivid
Selle toote on valmistanud Sony Corporation või
see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse kohta
Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale
järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et
toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda.
Teatud akudel võidakse kasutada seda sümbolit
koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii
2EE
(Pb) keemiline sümbol lisatakse juhul, kui aku
sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades toodete ja akude korrektse
utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis võivad tekkida ebakorrektse
käitlemise tagajärjel. Materjalide taaskasutamine
aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või
andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust
sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult
kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektrija elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks
viige tooted kasutusea lõppedes asjakohasesse
kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja
elektroonikaseadmete taaskasutamine. Kõigi teiste
akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku
ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku
asjakohasesse kogumispunkti, kus tagatakse
vanade akude taaskasutamine. Täpsema teabe
saamiseks toote või aku taaskasutamise kohta
võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote
või aku ostsite.
Hoiatus, kui teie auto süütel puudub
ACC-asend
Seadistage kindlasti funktsioon AUTO OFF (lk 13).
Seade lülitub määratud ajal pärast seadme
väljalülitamist ja kella kuvamist (st nupu SRC
1 sekundi vältel all hoidmist) täielikult
automaatselt välja, et vältida aku tühjenemist.
Kui te funktsiooni AUTO OFF ei seadista, vajutage
iga kord süüte väljakeeramisel nuppu OFF ja
hoidke seda all, kuni ekraan kustub.
Muude osapoolte pakutavate teenustega
seotud lahtiütlus
Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid
võidakse ette teatamata muuta, eemaldada või need
lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.
Ühendamine/paigaldamine
Sisukord
Osade ja juhtelementide juhend . . . . . . . . . . . . . . 4
Alustamine
Esipaneeli eemaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seadme lähtestamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kella seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akupinge kontrollimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-seadme ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muu kaasaskantava heliseadme ühendamine . . .
Ettevaatust! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paigaldusosade loend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
5
6
6
6
6
7
Raadio kuulamine
Raadio kuulamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAB-i vastuvõtmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM-i/MW/LW kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Süsteemi Radio Data System (RDS) kasutamine . .
7
7
9
9
Taasesitus
USB-seadme sisu esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lugude otsimine ja esitamine. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Seadistused
DEMO-režiimi tühistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Põhisätete kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Üldine seadistus (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Heli seadistus (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ekraani seadistus (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lisateave
Püsivara värskendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hooldus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tehnilised andmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Teated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3EE
Osade ja juhtelementide juhend
Põhiseade
 Esipaneeli vabastusnupp
 SRC (allikas)
Lülitage toide sisse.
Vahetage allikat.
OFF
Vajutage ja hoidke üks sekund all allika
väljalülitamiseks ja kella kuvamiseks.
Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all
toite ja ekraani väljalülitamiseks.
 Juhtketas
Pöörake helitugevuse reguleerimiseks.
PUSH ENTER
Sisestage valitud üksused.
Vajutage nuppu SRC, pöörake ja seejärel
vajutage seda allika vahetamiseks (aegub
2 sekundi pärast).
MENU
Avage seadistusmenüü.
 Kuvaaken
4EE

/
(SEEK –/+)
DAB-i vastuvõtu ajal:
Valige teenus. Vajutage ja hoidke all kogumi
otsimiseks.
FM/MW/LW-vastuvõtu ajal:
Häälestage automaatselt raadiojaamu. Käsitsi
häälestamiseks vajutage ja hoidke all.
/ (eelmine/järgmine)
/ (tagasi-/edasikerimine)
 PTY (programmitüüp) /
(sirvimine) (lk 8, 12)
DAB-i vastuvõtu ajal:
Sisenege sirvimisrežiimi. Vajutage kaks korda,
et valida PTY.
FM-i vastuvõtu ajal:
Valige RDS-is PTY.
Taasesituse ajal:
Sisenege sirvimisrežiimi.
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android™-režiimiga USB-seade või iPod.)
 EQ (ekvalaiser)
Valige ekvalaiseri kõver.

(tagasi)
Naaske eelmisele kuvale.
MODE (lk 7, 8, 9)
 Puldi vastuvõtja
 Numbrinupud (1–6)
Salvestatud DAB-i teenuste või raadiojaamade
vastuvõtmine. Vajutage ja hoidke all DAB-i
teenuste või raadiojaamade salvestamiseks.
ALBUM /
Jätke heliseadmes album vahele. Albumite
pidevaks vahelejätmiseks vajutage ja hoidke all.
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade või iPod.)
(kordus)
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.)
Alustamine
Esipaneeli eemaldamine
Varguse vältimiseks saate selle seadme esipaneeli
eemaldada.
1
Vajutage pikalt nuppu OFF , kuni
seade lülitub välja, seejärel vajutage
esipaneeli vabastusnuppu  ja
tõmmake paneeli enda poole, et see
eemaldada.
(juhuesitus)
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.)
 (esita/peata)
 EXTRA BASS
Võimendab bassiheli sünkroonis helitugevuse
tasemega. Vajutage seadistuse EXTRA BASS
muutmiseks: [1], [2], [OFF].
 AUX-sisendpesa
 DSPL (ekraan)
Vajutage ekraaniüksuste vahetamiseks.
SCRL (kerimine)
Ekraaniüksuse kerimiseks vajutage ja hoidke all.
Hoiatusalarm
Kui keerate süütelüliti asendisse OFF ilma esipaneeli
eemaldamata, kõlab mõne sekundi vältel
hoiatusalarm. Alarm kõlab ainult sisseehitatud
võimendi kasutamisel.
Esipaneeli kinnitamine
 USB-port
5EE
Seadme lähtestamine
Akupinge kontrollimine
Enne seadme esmakordset kasutamist, autoaku
vahetamist või ühenduste muutmist peate seadme
lähtestama.
Saate kontrollida aku jooksvat pinget. (Pole saadaval,
kui allikas on välja lülitatud ja kuvatud on kell.)
1
1
Vajutage nuppe DSPL ja
(tagasi)/
MODE kauem kui 2 sekundit.
Vajutage mitu korda nuppu DSPL, kuni
kuvatakse akupinge.
Märkus
Seadme lähtestamine kustutab kella seadistuse ja osa
talletatud sisust.
USB-seadme ühendamine
Kella seadistamine
1
2
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL], ja
seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [SET CLOCKADJ], ja seejärel vajutage seda.
Tunnid hakkavad vilkuma.
3
Keerake juhtketast, et seadistada tunnid
ja minutid.
Digitaalnäidiku nihutamiseks vajutage /
(SEEK –/+).
4
Pärast minutite seadistamist vajutage
nuppu MENU.
Seadistus on lõpule viidud ja kell käivitub.
Kella kuvamine
Vajutage nuppu DSPL.
6EE
Keerake seadme heli maha.
Ühendage USB-seade seadmega.
iPodi/iPhone’i ühendamiseks kasutage iPodile
mõeldud USB-ühenduskaablit (pole kaasas).
Muu kaasaskantava
heliseadme ühendamine
1
2
3
Lülitage kaasaskantav heliseade välja.
Keerake seadme heli maha.
Ühendage kaasaskantav heliseade
ühendusjuhtme abil (pole kaasas)
seadme AUX-sisendpessa
(stereominipesa)*.
* Kasutage kindlasti sirget tüüpi pistikut.
Raadio kuulamine
Raadio kuulamine
Raadio kuulamiseks vajutage nuppu SRC ja valige
[TUNER].
Kui DAB-riba valitakse pärast autoaku vahetamist
või ühenduste muutmist esimest korda, algab
algotsing automaatselt. Laske algotsingul lõpetada.
(Kui algotsingu katkestate, algab see järgmisel
DAB-riba valimisel uuesti.) Kui algotsing ühtegi
DAB-jaama ei salvesta, sooritage automaatne
otsing (lk 8).
Nõuanne
Valige DAB-antenni (õhuantenni) tüübist olenevalt
funktsiooni [SET ANT-PWR] olekuks [ON] (vaikimisi) või
[OFF] (lk 14).
DAB-i vastuvõtmine
4
Vajutage nuppu SRC, et valida [AUX].
Ühendatud seadme helitugevuse taseme
ühitamine muude allikatega
Alustage kaasaskantavas heliseadmes taasesitust
keskmise helitugevusega ja seadistage seadmes
oma tavapärane helitugevus.
Vajutage nuppu MENU, seejärel valige [SOUND] 
[SET AUX VOL] (lk 14).
DAB (digitaalne raadioringhääling) on maapealsete
võrkude edastamissüsteem. DAB-jaamad seovad
raadioprogrammid („teenused”) ansambliks ja iga
teenus sisaldab ühte või mitut komponenti. Sama
teenust võidakse mõnikord vastu võtta eri sagedustel.
Teenuse käsitsi otsimine
1
Vajutage nuppu MODE, et valida [DB1],
[DB2] või [DB3].
2
Vajutage nuppu / (SEEK –/+), et
otsida ansamblist teenust; vajutage
nuppu / (SEEK –/+) pikalt, et
otsida teisi ansambleid.
Skannimine peatub, kui seade leiab teenuse/
ansambli. Otsige, kuni soovitud teenus
võetakse vastu.
Teenuse käsitsi salvestamine
1
Kui leiate teenuse, mille soovite
salvestada, siis vajutage ja hoidke all
numbrinuppu (1–6), kuni kuvatakse [MEM].
7EE
Salvestatud teenuste vastuvõtmine
1
Valige soovitud riba ja vajutage seejärel
numbrinuppu (1–6).
Teenuse otsimine nime järgi
(Quick-BrowZer™)
Sama või sarnase programmi kuulamine
isegi nõrga vastuvõtu korral
Määrake funktsiooni [SET SOFTLINK] olekuks
[ON] (lk 14).
Nupp [FM-LINK] läheb põlema, kui vastu võetakse
vastavat FM programmi.
„Hard Link” järgib sama programmi ja „Soft Link”
järgib sarnast programmi.
Kiiresti otsimiseks saate kuvada teenuste loendi.
1
SOFT
LINK
Vajutage DAB-vastuvõtu ajal nuppu
(sirvimine).
Seade siseneb Quick-BrowZeri režiimi ja
kuvatakse teenuste loend.
2
Keerake juhtketast, et valida soovitud
teenus, seejärel vajutage seda.
Algab vastuvõtt.
Quick-BrowZeri režiimist väljumine
Vajutage nuppu
(tagasi).
DAB-teadete seadistamine
DAB-teadete lubamisel võivad DAB teated
katkestada parasjagu valitud allika.
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL],
ja seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [SET
ANNOUNCE], seejärel vajutage sellel.
3
Keerake juhtketast, et valida [SET
ANNC-ON] või [SET ANNC-OFF], seejärel
vajutage sellel.
Märkus
DAB-teadete ajal on helitugevus reguleeritud tasemeni,
mis on määratud RDS-is TA-le (lk 9).
8EE
DAB
Hard
Link
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




Teenuste loendi automaatne
värskendamine (automaatne otsing)
1
Vajutage nuppu MODE, et valida [DB1],
[DB2] või [DB3].
2
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL], ja
seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [SET
AUTOSCAN], seejärel vajutage sellel.
Seade värskendab teenuste loendit QuickBrowZeri režiimis.
FM-i/MW/LW kasutamine
Süsteemi Radio Data System
(RDS) kasutamine
Automaatne salvestamine (BTM)
Alternatiivsageduste (AF) ja
liiklusteadete (TA) seadistamine
1
Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, MW või
LW) vahetamiseks nuppu MODE.
2
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL], ja
seejärel vajutage seda.
3
AF häälestab jaama pidevalt uuesti võrgu
tugevaimale signaalile ja TA pakub hetke
liiklusteavet või liiklusprogramme (TP), kui need
vastu võetakse.
Keerake juhtketast, et valida [SET BTM],
ja seejärel vajutage seda.
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL], ja
seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [SET AF/TA],
ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] või [SET AF/
TA-OFF], seejärel vajutage seda.
Seade salvestab jaamad sageduse järjekorras
numbrinuppudele.
Häälestamine
1
Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, MW või
LW) vahetamiseks nuppu MODE.
2
Häälestage.
Käsitsi häälestamine
Vajutage ja hoidke nuppu / (SEEK –/+)
all, et leida ligikaudne sagedus, seejärel vajutage
nuppu / (SEEK –/+) mitu korda, et täpselt
soovitud sagedusele häälestada.
Automaatne häälestamine
Vajutage nuppu / (SEEK –/+).
Skannimine peatub, kui seade leiab jaama.
Käsitsi salvestamine
1
Kui leiate jaama, mille soovite salvestada,
siis vajutage pikalt numbrinuppu (1–6),
kuni kuvatakse [MEM].
Salvestatud jaamade vastuvõtmine
1
Valige riba, seejärel vajutage
numbrinuppu (1–6).
RDS-jaamade salvestamine koos AF- ja
TA-seadistusega
Saate RDS-jaamu eelhäälestada koos AF- ja TAseadistusega. Seadistage AF/TA, seejärel salvestage
jaam BTMiga või käsitsi. Kui eelhäälestate käsitsi,
saate eelhäälestada ka mitte-RDS-jaamu.
Hädaolukorra teadete vastuvõtmine
Kui AF või TA on sisse lülitatud, katkestavad
hädaolukorra teated parasjagu valitud allika
automaatselt.
Helitugevuse reguleerimine liiklusteate ajal
Tase salvestatakse edasiste liiklusteadete jaoks
mällu eraldi tavalisest helitugevuse tasemest.
Ühele piirkondlikule jaamale jäämine
(REGIONAL)
Kui funktsioonid AF ja REGIONAL on sisse lülitatud,
ei lülitata teid teisele piirkondlikule jaamale, millel
on tugevam sagedus. Kui lahkute selle piirkondliku
programmi vastuvõtualast, valige FM-vastuvõtu ajal
menüüs [GENERAL] seadistus [SET REG-OFF] (lk 13).
See funktsioon ei tööta Ühendkuningriigis ja mõnes
muus piirkonnas.
9EE
Funktsioon Local Link (ainult
Ühendkuningriigis)
See funktsioon võimaldab valida piirkonnas teisi
kohalikke jaamu, isegi kui need ei ole
numbrinuppudele salvestatud.
Vajutage FM-vastuvõtu ajal numbrinuppu (1–6),
millele on kohalik jaam salvestatud. Vajutage
kohaliku jaama numbrinuppu 5 sekundi jooksul
uuesti. Korrake seda toimingut, kuni kohalik jaam
on vastu võetud.
Programmitüübi (PTY) valimine
Soovitud programmitüübi kuvamiseks või
otsimiseks kasutage nuppu PTY.
DAB-i vastuvõtu ajal
1
2
Keerake juhtketast, kuni kuvatakse
soovitud programmitüüp, seejärel
vajutage seda.
Keerake juhtketast, kuni kuvatakse
soovitud teenus, seejärel vajutage seda.
Algab vastuvõtt.
FM-i vastuvõtu ajal
1
2
NONE (programmitüüp puudub), NEWS (uudised),
AFFAIRS (toimuv), INFO (teave), SPORT (sport),
EDUCATE (haridus), DRAMA (teater), CULTURE
(kultuur), SCIENCE (teadus), VARIED (mitmesugust),
POP M (popmuusika), ROCK M (rokkmuusika),
EASY M (kergemuusika), LIGHT M (kerge
klassikaline muusika), CLASSICS (raske klassikaline
muusika), OTHER M (muu muusika), WEATHER
(ilm), FINANCE (rahandus), CHILDREN
(lasteprogramm), SOCIAL A (seltskond), RELIGION
(religioon), PHONE IN (sissehelistamisega
programmid), TRAVEL (reisimine), LEISURE
(meelelahutus), JAZZ (džässmuusika), COUNTRY
(kantrimuusika), NATION M (rahvamuusika),
OLDIES (retromuusika), FOLK M (folkmuusika),
DOCUMENT (dokumentaal)
Vajutage nuppu PTY kaks korda.
Seade loetleb kõik valitud programmitüübi
teenused.
3
Programmitüübid
Vajutage nuppu PTY.
Keerake juhtketast, kuni kuvatakse
soovitud programmitüüp, seejärel
vajutage seda.
Seade hakkab otsima valitud programmitüüpi
edastavat jaama.
10EE
Kellaaja seadistamine (CT)
Kella seadistavad RDS-edastusest pärit CT-andmed.
1
Valige jaotises [GENERAL] suvandi
[SET CT] seadistuseks [SET CT-ON] (lk 13).
2
Taasesitus
Reguleerige selle seadme helitugevust.
Taasesituse lõpetamine
Vajutage ja hoidke nuppu OFF 1 sekund all.
USB-seadme sisu esitamine
Seadme eemaldamine
Selles kasutusjuhendis kasutatakse sõna „iPod”
üldviitena iPodi funktsioonide kohta iPodis ja
iPhone’is, kui tekstis või joonistel ei märgita teisiti.
iPhone’i ettevaatusabinõud
Täpsema teabe saamiseks oma iPodi ühilduvuse
kohta vt jaotist „Teave iPodi kohta” (lk 16) või
külastage tagakaanel toodud kasutajatoe veebisaiti.
Kasutada saab USB-standardile vastavaid AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (massmäluklass)
ja MTP (meediumiedastusprotokoll) tüüpi USBseadmeid*. USB-seadme tüübist olenevalt saab
seadmel valida Android- või MSC/MTP-režiimi.
Mõned digitaalsed meediumimängijad või Androidnutitelefonid võivad vajada MTP-režiimile seadistamist.
Peatage taasesitus ja seejärel eemaldage seade.
Kui ühendate iPhone’i USB kaudu, juhitakse
telefonikõnede helitugevust iPhone’i, mitte selle
seadmega. Ärge suurendage kõne ajal kogemata
seadme helitugevust, kuna kõne lõppemisel võib
heli äkki valjuks muutuda.
Lugude otsimine ja esitamine
Kordusesitus ja juhuesitus
* Näiteks USB-välkmälu, digitaalne meediumimängija,
Android-nutitelefon
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.
Märkused
 Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
 Süsteemiga Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
ühilduvad nutitelefonid, millele on installitud Android
OS 4.1 või uuem versioon. Siiski ei pruugi süsteemiga
AOA 2.0 ühilduda mõned nutitelefonid ka siis, kui
neile on installitud Android OS 4.1 või uuem versioon.
Täpsema teabe saamiseks oma Android-nutitelefoni
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
 Järgmiste failide taasesitust ei toetata.
MP3/WMA/FLAC:
 autoriõigusega kaitstud failid;
 DRM- (digitaalse õiguste haldusega) failid;
 mitmekanalilised helifailid.
MP3/WMA:
 kadudeta pakitud failid.
1
Soovitud esitusrežiimi valimiseks
vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu
(kordus) või
(juhuesitus).
Valitud esitusrežiimis taasesituse alustamine
võib võtta veidi aega.
Saadaolevad esitusrežiimid erinevad olenevalt
valitud heliallikast.
USB-seadme tüübist olenevalt (lk 13) tuleb enne
ühenduse loomist valida USB-režiim (Android- või
MSC/MTP-režiim).
1
Ühendage USB-seade USB-porti (lk 6).
Taasesitus algab.
Kui seade on juba ühendatud, vajutage
taasesituse alustamiseks nuppu SRC, et valida
[USB] (iPodi tuvastamisel ilmub ekraanile [IPD]).
11EE
Loo otsimine pealkirja järgi
(Quick-BrowZer™)
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade või iPod.
1
Otsingukategooriate loendi kuvamiseks
vajutage USB-taasesituse ajal nuppu
(sirvimine)*.
Kui kuvatakse lugude loend, vajutage korduvalt
nuppu
(tagasi), et kuvada soovitud
otsingukategooria.
* Kategoorialoendi algusse naasmiseks vajutage
USB-taasesituse ajal nuppu (sirvimine) ja hoidke
seda vähemalt kaks sekundit all.
2
3
Keerake juhtketast, et valida soovitud
otsingukategooria, ja seejärel vajutage
seda kinnitamiseks.
Korrake 2. sammu soovitud loo otsimiseks.
Seadistused
DEMO-režiimi tühistamine
Saate tühistada demokuva, mis kuvatakse, kui
allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL], ja
seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [SET DEMO],
ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [SET DEMOOFF], ja seejärel vajutage seda.
Seadistus on lõpule viidud.
4
Vajutage kaks korda nuppu
(tagasi).
Kuva naaseb tavalisse vastuvõtu-/esitusrežiimi.
Taasesitus algab.
Quick-BrowZeri režiimist väljumine
Vajutage nuppu
(sirvimine).
Otsing üksuseid vahele jättes
(hüpperežiim)
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade või iPod.
1
2
3
Vajutage nuppu
1
2
Üksuse valimiseks keerake juhtketast.
Vajutage nuppu ENTER, et naasta režiimi
Quick-BrowZer.
Keerake juhtketast, et valida soovitud
üksus, seejärel vajutage seda.
Taasesitus algab.
12EE
Vajutage nuppu MENU.
Keerake juhtketast, et valida soovitud
seadistuskategooria, seejärel vajutage seda.
Seadistatavad üksused erinevad olenevalt
allikast ja seadistustest.
Vajutage nuppu  (SEEK +).
Kuvatakse valitud üksus.
5
Saate seadistada üksusi järgmistes sätete kategooriates:
üldine seadistus (GENERAL), heli seadistus (SOUND),
kuva seadistus (DISPLAY)
(sirvimine).
Loendis hüpatakse edasi 10% sammudega
üksuste koguarvust.
4
Põhisätete kasutamine
3
Keerake juhtketast, et valida suvandid,
ja seejärel vajutage seda.
Eelmisele kuvale naasmine
Vajutage nuppu
(tagasi).
Üldine seadistus (GENERAL)
DEMO (demonstratsioon)
Aktiveerib demonstratsiooni: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (kella reguleerimine) (lk 6)
CAUT ALM (hoiatusalarm)
Aktiveerib hoiatusalarmi: [ON], [OFF] (lk 5).
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud
ja kuvatakse kell.)
BEEP
Aktiveerib piiksu: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Lülitab määratud aja möödudes pärast seadme
väljalülitamist ja kella kuvamist (st nupu SRC 1
sekundi vältel all hoidmist) automaatselt välja:
[ON] (30 minutit), [OFF].
STEERING
Registreerib/lähtestab rooli kaugjuhtimispuldi
seadistuse.
(Saadaval, kui ühendus on loodud kaabli kaudu
(pole kaasas).) (Saadaval ainult siis, kui allikas on
välja lülitatud ja kuvatakse kell.)
STR CONTROL (roolilt juhtimine)
Valib ühendatud kaugjuhtimispuldi
sisendrežiimi. Tõrgete vältimiseks ühitage
sisendrežiim enne kasutamist kindlasti
ühendatud kaugjuhtimise puldiga.
CUSTOM
Rooli kaugjuhtimispuldi sisendrežiim.
PRESET
Sisendrežiim juhtmega kaugjuhtimispuldi
(v.a rooli kaugjuhtimispuldi) jaoks (valitakse
automaatselt, kui tehakse toiming [RESET
CUSTOM]).
EDIT CUSTOM
Registreerib funktsioonid (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) rooli kaugjuhtimise puldile.
 Keerake juhtketast, et valida funktsioon,
mille soovite määrata rooli
kaugjuhtimispuldile, ja seejärel vajutage seda.
 Kui teade [REGISTER] vilgub, vajutage ja
hoidke all rooli kaugjuhtimispuldi nuppu,
millele soovite funktsiooni määrata. Kui
registreerimine on lõpule viidud, kuvatakse
teade [REGISTERED].
 Muude funktsioonide registreerimiseks
korrake samme  ja .
(Saadaval ainult juhul, kui [STR CONTROL] on
seadistatud olekusse [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Lähtestab rooli kaugjuhtimispuldi seadistuse:
[YES], [NO].
(Saadaval ainult juhul, kui [STR CONTROL] on
seadistatud olekusse [CUSTOM].)
Märkused
 Seadistamise ajal saab seadmel kasutada ainult
nuppe. Ohutuse tagamiseks parkige auto enne
selle sätte valimist.
 Kui registreerimise ajal tekib tõrge, jääb kogu
varem registreeritud teave alles. Alustage
registreerimist uuesti funktsioonist, mille puhul
tekkis tõrge.
 See funktsioon ei pruugi mõne sõiduki puhul
saadaval olla. Täpsema teabe saamiseks oma
sõiduki ühilduvuse kohta külastage tagakaanel
nimetatud kasutajatoe veebisaiti.
USB MODE
Muudab USB-režiimi: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Saadaval ainult siis, kui USB-allikas on valitud.)
CT (kellaaeg)
Aktiveerib CT-funktsiooni: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatiivsagedused/liiklusteated)
Valib alternatiivsageduste (AF) ja liiklusteadete
(TA) seadistuse: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
(Saadaval, kui valitud on mõni allikas.)
REGIONAL
Piirab vastuvõtu teatud piirkonnale: [ON], [OFF].
(Saadaval ainult FM-i vastuvõtul.)
BTM (parima häälestuse mälu) (lk 9)
(Saadaval ainult siis, kui tuuner (FM/MW/LW)
on valitud.)
ANNOUNCE (teade)
Lubab ringhäälingu teated: [ON], [OFF].
(Saadaval, kui valitud on mõni allikas.)
13EE
SOFTLINK
Otsib üles ja häälestab automaatselt sarnasele
programmile, kui praeguse programmi signaal
on vastuvõtuks liiga nõrk: [ON], [OFF]. (Saadaval
ainult DAB-vastuvõtu ajal.)
ANT-PWR (antennitoide)
DAB-antenni (õhuantenn) sisendliidese toide:
[ON], [OFF]. (Saadaval ainult siis, kui seade on
välja lülitatud või DAB-vastuvõtu ajal.)
AUTOSCAN (automaatne otsing)
Sooritab automaatse otsingu teenuste loendi
värskendamiseks Quick-BrowZeri režiimis.
(Saadaval ainult DAB-vastuvõtu ajal.)
FIRMWARE
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud
ja kuvatakse kell.)
Kontrollib/värskendab püsivaraversiooni.
Vaadake üksikasju tagakaanel olevalt tugisaidilt.
FW VERSION (püsivara versioon)
Kuvab praeguse püsivaraversiooni.
FW UPDATE (püsivara värskendamine)
Käivitab püsivara värskendamise protsessi:
[YES], [NO].
Püsivara värskendamine kestab mõne minuti.
Ärge keerake värskendamise ajal süüdet
asendisse OFF ega eemaldage USB-seadet.
Heli seadistus (SOUND)
See seadistusmenüü on saadaval ainult siis, kui
ühtki allikat ei ole valitud.
EQ10 PRESET
Valib ekvalaiserikõvera 10 kõvera hulgast või
lülitab ekvalaiseri välja:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Ekvalaiserikõvera seadistuse saab iga allika
puhul mällu salvestada.
* [KARAOKE] vähendab vokaali heli, kuid seda ei
saa esituse ajal täielikult eemaldada. Samuti ei
toetata mikrofoni.
EQ10 CUSTOM
Seadistab EQ10 suvandiks [CUSTOM].
Seadistab ekvalaiseri kõvera:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Helitugevust on võimalik reguleerida 1 dB
sammuga vahemikus –6 dB kuni +6 dB.
BALANCE
Reguleerib heli tasakaalu: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Reguleerib suhtelist taset: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
AUX VOL (AUX-i helitugevus)
Reguleerib iga ühendatud lisaseadme
helitugevuse taset: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
See seadistus kaotab vajaduse reguleerida
allikatevahelise helitugevuse taset.
(Saadaval ainult siis, kui on valitud AUX.)
14EE
Ekraani seadistus (DISPLAY)
DIMMER (hämardi)
Muudab ekraani heledust: [ON], [OFF], [CLK] (kell).
Selleks, et funktsioon oleks aktiivne vaid kindlal
perioodil, tehke valik [CLK] ning määrake algusja lõpuaeg.
– Heleduse taseme määramine, kui hämardi on
aktiveeritud
Määrake [DIMMER] asendisse [ON] ja seejärel
reguleerige üksust [BRIGHTNESS].
– Heleduse taseme määramine, kui hämardi on
inaktiveeritud
Määrake [DIMMER] asendisse [OFF] ja seejärel
reguleerige üksust [BRIGHTNESS].
Heleduse taseme seadistus salvestatakse ja
seda rakendatakse juhul, kui hämardi on
aktiveeritud või inaktiveeritud.
BRIGHTNESS (heledus)
Reguleerib ekraani heledust. Saate reguleerida
pildi heledust: [1] – [10].
SND SYNC (heli sünkroonimine)
Aktiveerib valgustuse sünkroonimise heliga:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automaatne kerimine)
Kerib pikki üksusi automaatselt: [ON], [OFF].
(Pole saadaval, kui AUX või tuuner (FM/MW/LW)
on valitud.)
Lisateave
Püsivara värskendamine
Püsivara värskendamiseks külastage tagakaanel
viidatud kasutajatoe veebisaiti ja järgige
veebisuuniseid.
Märkused
 Püsivara värskendamiseks on vaja kasutada USB-seadet
(pole kaasas). Salvestage värskendusprogramm USBseadmele, ühendage seade USB-porti ja seejärel
värskendage.
 Püsivara värskendamine kestab mõne minuti. Ärge
keerake värskendamise ajal süüdet asendisse OFF
ega eemaldage USB-seadet.
Ettevaatusabinõud
 Kui olete oma auto parkinud päikesevalguse
kätte, jahutage seade enne maha.
 Ärge jätke esipaneeli ega heliseadmeid autosse,
muidu võivad need päikesevalgusest tingitud
kõrge temperatuuri tõttu rikki minna.
 Toiteantenn (õhuantenn) pikeneb automaatselt.
Kõrge helikvaliteedi säilitamine
Ärge pritsige seadmele vedelikke.
Helifailide taasesitamise järjekord
Kaust (album)
Helifail (lugu)
15EE
Teave iPodi kohta
Hooldus
 Saate ühendada järgmised iPodi mudelid.
Värskendage enne iPodi seadme kasutamist selle
tarkvara.
Ühilduvad iPhone’i/iPodi mudelid
Ühilduv mudel
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6. põlvkond)

iPod touch (5. põlvkond)

iPod nano (7. põlvkond)

 Kirjed „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“
tähendavad, et elektrooniline tarvik on mõeldud
ühendamiseks spetsiaalselt iPodi või iPhone’iga
ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab
ettevõtte Apple jõudlusstandarditele. Apple ei
vastuta selle seadme toimivuse ega selle
vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele
standarditele. Pange tähele, et tarviku
kasutamine iPodi või iPhone’iga võib mõjutada
juhtmeta ühenduse jõudlust.
Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme,
mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust
Sony lähima edasimüüjaga.
16EE
Liitmike puhastamine
Kui seadme ja esipaneeli vahelised liitmikud pole
puhtad, ei pruugi seade korralikult töötada. Selle
vältimiseks eemaldage esipaneel (lk 5) ja
puhastage liitmikud vatitikuga. Ärge suruge liiga
tugevasti. Liitmikud võivad kahjustada saada.
Märkused
 Ohutuse tagamiseks lülitage süüde enne liitmike
puhastamist välja ja eemaldage võti süütelülitist.
 Ärge puudutage liitmikke kunagi sõrmede ega ühegi
metallesemega.
Tehnilised andmed
Tuuneri osa
DAB/DAB+
Häälestusvahemik 174,928–239,200 MHz
Antenni (õhuantenni) liides:
välise antenni (õhuantenni) pistik
FM
Häälestusvahemik
87,5–108,0 MHz
Antenni (õhuantenni) liides:
välise antenni (õhuantenni) pistik
Kasutatav tundlikkus: 7 dBf
Valitavus: 75 dB, 400 kHz
Kandesignaali ja müra suhe: 73 dB
Eraldamine: 50 dB, 1 kHz
Sagedusvastus: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Häälestusvahemik
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenni (õhuantenni) liides:
välise antenni (õhuantenni) pistik
Tundlikkus: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Paigaldusmõõtmed:
ligikaudu 182 × 53 × 102 mm
(l/k/s)
Kaal: ligikaudu 0,7 kg
Pakendi sisu
põhiseade (1)
paigaldus- ja ühendusdetailid (1 komplekt)
USB-mängija jaotis
Edasimüüja ei pruugi kõiki eespool loetletud
tarvikuid pakkuda. Küsige lisateavet edasimüüjalt.
Liides: USB (täiskiirus)
Max vool: 1 A
Tuvastatavate kaustade ja failide maksimaalne arv
Kaustad (albumid): 256
Faile (lugusid) ühes kaustas: 256
Ühilduv Android Open Accessory (AOA) protokoll: 2,0
Vastav kodek:
MP3 (.mp3)
Bitikiirus: 8–320 kbit/s (toetab muutuvat
bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitikiirus: 32–192 kbit/s (toetab muutuvat
bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitisügavus: 16 bitti, 24 bitti
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz, 48 kHz
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata
muutuda.
Autoriõigused
Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.
See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft
Corporation teatud intellektuaalse omandi
õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või
levitamine väljaspool seda toodet on ilma
Microsofti või volitatud Microsofti tütarettevõtte
litsentsita keelatud.
Võimendi osa
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid
USA-s ja teistes riikides.
Väljund: kõlariväljundid
Kõlari takistus: 4–8 Ω
Max väljundvõimsus: 55 W × 4 (4 Ω juures)
MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja
patendid on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS
ja Thomson.
Üldine
Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
Väljundid
Heliväljundite liides (REAR)
Toiteantenni (õhuantenn) / võimendi
juhtliides (REM OUT)
Sisendid
Kaugjuhtimispuldi sisendliides
DAB-antenni (õhuantenn) sisendliides
FM/MW/LW antenni (õhuantenn) sisendliides
AUX-sisendpesa (stereominipesa)
USB-port.
Toitenõuded: 12 V alalisvooluaku (negatiivne maandus)
Nominaalne voolutarve: 10 A
Mõõtmed:
ligikaudu 178 × 50 × 119 mm
(l/k/s)
libFLAC
Autoriõigus (C) 2000–2009 Josh Coalson
Autoriõigus (C) 2011–2013, Xiph.Org Foundation
Lähtekoodi ja binaarkoodi muudetud või muutmata
kujul levitamine ja kasutamine on lubatud, kui
täidetakse järgmisi tingimusi.
 Levitatud lähtekoodis peab olema ülaltoodud
autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja
järgmine lahtiütlus.
 Levitatud binaarrakendusega kaasas olevates
dokumentides ja materjalides peab olema
ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste
loend ja järgmine lahtiütlus.
17EE
 Xiph.org Foundationi nime või selle kaastöötajate
nimesid ei tohi eelneva kirjaliku nõusolekuta
kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete
reklaamimiseks või toetamiseks.
AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD
PAKUVAD SEDA TARKVARA OLEMASOLEVAL KUJUL
JA OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS
(KUID MITTE AINULT) KAUDNE KAUBANDUSLIKELE
NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS
SOBILIKKUSE GARANTII. ETTEVÕTE VÕI SELLE
KOOSTÖÖPARTNERID EI VASTUTA MIS TAHES VIISIL
TEKKINUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE,
ERILISTE, HOIATAVATE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD
KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE
AINULT, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE
HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE
KAOTAMINE, KASUMI SAAMATAJÄÄMINE VÕI
ÄRITEGEVUSE KATKESTUSED) EGA TUNNISTA MIS
TAHES VASTUTUSE TEKKE TEOORIAT (NII LEPINGU
ALUSEL VASTUTAMIST, RANGET VASTUTUST KUI KA
DELIKTI HOOLETUSEST VÕI MUUDEST
ASJAOLUDEST) SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA
SEOSES, SEDA KA JUHUL, KUI SELLISTE
KAHJUSTUSTE TEKKEVÕIMALUSEST ON TEATATUD.
Tõrkeotsing
Järgmine kontroll-loend aitab teil lahendada
seadmega tekkida võivaid probleeme.
Enne kontroll-loendi läbimist kontrollige ühendust
ja kasutusprotseduure.
Üksikasju sulavkaitsme kasutamise ja seadme
armatuurlaualt eemaldamise kohta vt jaotisest
„Ühendamine/paigaldamine” (lk 22).
Kui probleem ei lahene, külastage tagakaanel
toodud kasutajatoe veebisaiti.
Piiksusid ei kostu.
 Ühendatud on valikuline võimendi ja te ei kasuta
sisseehitatud võimendit.
Mälu on tühjendatud.
 Toiteallika juhe või aku on lahti või valesti ühendatud.
Salvestatud jaamad ja õige kellaaeg on kustutatud.
Sulavkaitse on läbi põlenud.
Süütevõtme asendi muutmisel tekib müra.
 Juhtmed pole autotarviku toiteliitmikuga õigesti
sobitatud.
Taasesituse või vastuvõtu ajal käivitub demorežiim.
 Kui valitud on [DEMO-ON] ja 5 minuti jooksul ei
tehta ühtegi toimingut, algab demorežiim.
 Valige [DEMO-OFF] (lk 13).
Kuva kaob kuvaaknast või seda ei kuvata.
 Hämardi on seadistatud olekusse [DIM-ON] (lk 15).
 Kuva kaob, kui vajutate ja hoiate nuppu OFF all.
 Vajutage seadme nuppu OFF, kuni kuva ilmub
uuesti.
 Liitmikud on mustad (lk 16).
Ekraan/valgustus vilgub.
 Toiteallikas pole piisav.
 Kontrollige, kas autoaku annab seadmele
piisavalt toidet. (Nõue toitele on 12 V alalisvoolu.)
Toimingunupud ei toimi.
 Vajutage nuppe DSPL ja
(tagasi)/MODE
rohkem kui 2 sekundit, et seade lähtestada.
Mällu salvestatud sisu on kustutatud.
Ohutuse nimel ärge lähtestage seadet auto
juhtimise ajal.
Raadiovastuvõtt
Üldine
Heli puudub või on väga vaikne.
 Mikseriregulaatori [FADER] asend pole
seadistatud kahe kõlariga süsteemi jaoks.
 Seadme ja/või ühendatud seadme helitugevus
on väga madal.
 Suurendage seadme ja ühendatud seadme
helitugevust.
18EE
Jaamu ei saa vastu võtta.
Müra segab heli esitamist.
 Ühendus pole korralik.
 Kontrollige autoantenni ühendust.
 Kui autoantenn ei pikene, kontrollige
toiteantenni juhtkaabli ühendust.
 Vt üksikasju jaotisest [NO SERV] (lk 20), kui DABsignaali ei saa vastu võtta.
Eelhäälestamine pole võimalik.
 Edastussignaal on liiga nõrk.
RDS
Otsing käivitub mõni sekund pärast kuulamist.
 Tegemist pole TP-jaamaga või on signaal nõrk.
 Inaktiveerige TA (lk 9).
Liiklusteateid ei edastata.
 Aktiveerige TA (lk 9).
 Jaam ei edasta liiklusteateid vaatamata sellele, et
tegemist on TP-jaamaga.
 Häälestage mõnele teisele jaamale.
 Keelake DAB-teated (lk 8).
 Liiklusteated on keelatud, kui lubatud on DABteated.
PTY kuvab [- - - - - - - -].
 Praegune jaam pole RDS-jaam.
 RDS-andmeid ei võeta vastu.
 Jaam ei määra programmi tüüpi.
Programmiteenuse nimi vilgub.
 Praegusele jaamale pole alternatiivsagedust.
 Vajutage sel ajal, kui programmiteenuse nimi
vilgub, nuppu  (SEEK –/+). Kuvatakse
[PI SEEK] ja seade hakkab otsima teist samade
PI-andmetega (programmituvastus) sagedust.
USB-seadme taasesitus
Helifaili ei saa esitada.
 Vastuvõtja ei toeta USB-seadet, mis on
vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16
või FAT32.*
* See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid
mõni USB-seade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme
toetada. Lisateabe saamiseks vaadake USB-seadme
kasutusjuhendit või võtke tootjaga ühendust.
Albumi ja üksuste vahelejätmise (hüpperežiim)
ning loo nime järgi valimise (Quick-BrowZer)
toiminguid ei ole võimalik teha.
 Neid toiminguid ei ole võimalik teha, kui
süsteemiga on ühendatud Android-režiimiga
USB-seade või iPod.
 Seadistage [USB MODE] olekusse [MSC/MTP]
(lk 13).
 Eemaldage iPod.
 Seadme USB-funktsioon ei ole sobivale režiimile
seadistatud.
 Veenduge, et seadme USB-funktsioon oleks
seadistatud režiimile MSC/MTP.
Heli ei saa Android-režiimis taasesituse ajal
edastada.
 Kui seade on Android-režiimis, edastatakse heli
ainult Android-nutitelefoni kaudu.
 Kontrollige Android-nutitelefoni heli
taasesituse rakenduse olekut.
 Olenevalt Android-nutitelefonist ei pruugi
taasesitus korralikult töötada.
USB-jaoturi kaudu ei saa üksusi esitada.
 See seade ei tuvasta USB-seadmeid USB-jaoturi
kaudu.
USB-seadme sisu esitamiseks kulub kauem aega.
 USB-seade sisaldab keerulise puustruktuuriga
faile.
Heli on katkendlik.
 Heli võib olla katkendlik suurel bitijada kiirusel.
 DRM-iga (digitaalne õiguste haldus) kaitstud faile
ei pruugi mõnel juhul olla võimalik esitada.
19EE
Teated
Seadme töö ajal võivad ilmuda või vilkuda
järgmised teated.
HUB NO SUPRT: USB-jaotureid ei toetata.
INVALID
 Valitud toiming võib olla sobimatu.
 Taasesituse ajal iPodist ei saa üksust [USB MODE]
muuta.
IPD STOP: iPodi taasesitus on lõppenud.
 Juhtige oma iPodi/iPhone'i taasesituse
käivitamiseks.
NO AF: alternatiivsagedusi ei ole.
 Vajutage sel ajal, kui programmiteenuse nimi vilgub,
nuppu  (SEEK –/+). Seade hakkab otsima
teist samade PI-andmetega (programmituvastus)
sagedust (kuvatakse [PI SEEK]).
NO DATA
 Valitud programmitüübi jaoks puudub DAB-teenus.
 Vajutage nuppu
(tagasi).
NO INFO (teave puudub)
 Praeguse DAB-teenuse jaoks puudub sildi teave.
NO SERV (teenus puudub)
DAB-signaali ei saa vastu võtta.
 Käivitage automaatne otsing (lk 8).
 Kontrollige DAB-antenni (õhuantenn) ühendust.
 Kontrollige, et funktsioon [ANT-PWR] on olekus
[ON] (lk 14).
NO TP: liiklusprogramme pole.
 Seade jätkab saadaolevate TP-jaamade otsimist.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Samal ajal kui üksus [USB MODE] on määratud
olekusse [ANDROID], on seadmega ühendatud
USB-seade, mis ei toeta süsteemi AOA (Android
Open Accessory) 2.0.
 Seadistage [USB MODE] olekusse [MSC/MTP]
(lk 13).
20EE
OVERLOAD: USB-seade on ülekoormatud.
 Lahutage USB-seade ja seejärel vajutage nuppu
SRC, et valida teine allikas.
 USB-seadmes on tõrge või ühendatud on
toetamata USB-seade.
READ: loetakse teavet.
 Oodake, kuni lugemine on lõppenud, ja
taasesitus algab automaatselt. Selleks võib
failistruktuurist olenevalt kuluda veidi aega.
RECEIVING
 DAB-riba on valitud ja seade ootab teenuse
vastuvõtmist.
USB ERROR: USB-seadet ei saa esitada.
 Ühendage USB-seade uuesti.
USB NO DEV: USB-seade pole ühendatud või seda
ei tuvastata.
 Veenduge, et USB-seade või USB-kaabel oleks
korralikult ühendatud.
USB NO MUSIC: esitatavaid faile pole.
 Ühendage esitatavaid faile sisaldav USB-seade (lk 17).
USB NO SUPRT: USB-seade ei ole toetatud.
 Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
Rooli kaugjuhtimise puldi kasutamine
ERROR: funktsiooni registreerimise ajal tekkis tõrge.
 Registreerige uuesti alates funktsioonist, mille
puhul tekkis tõrge (lk 13).
TIMEOUT: funktsiooni registreerimine nurjus
aegumise tõttu.
 Püüdke lõpetada registreerimine, kui teade
[REGISTER] vilgub (umbes 6 sekundit) (lk 13).
Püsivara värskendamisel
FILE ERROR: värskendaja ei ole USB-seadmesse
salvestatud.
 Salvestage värskendaja USB-seadmesse ja
proovige uuesti (lk 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: püsivara
värskendamist ei lõpetatud korrektselt.
 Vajutage nuppu ENTER, et kustutada sõnum, ja
seejärel proovige uuesti. Ärge keerake süüdet
värskendamise ajal asendisse OFF ega
eemaldage USB-seadet (lk 15).
 Sisestage värskendusfaili sisaldav USB-seade ja
vajutage nuppu ENTER.
Kui need lahendused ei aita olukorda parandada,
võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.
21EE
Ühendamine/paigaldamine
Paigaldusosade loend


Ettevaatust!
 Viige kõik maandusjuhtmed üldisesse
maanduspunkti.
 Ärge laske juhtmetel jääda kruvi alla kinni ega
liikuvate osade (istmereelingu) vahele.
 Enne ühendamist lülitage auto süüde välja,
et vältida lühiseid.
 Ühendage toitejuhe  seadme ja kõlaritega,
enne kui ühendate selle lisatoiteliitmikuga.
 Isoleerige kõik lahtised ühendamata juhtmed
elektriisoleerpaelaga.
Ettevaatusabinõud
 Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks
tavalisi juhtimistoiminguid.
 Vältige seadme paigaldamist tolmustesse, liigse
vibratsiooni või temperatuuriga kohtadesse, nagu
otsese päikesevalguse kätte või küttetorude
lähedusse.
 Ohutuks ja turvaliseks paigaldamiseks kasutage
ainult kaasasolevaid paigaldusvahendeid.
Märkused toiteallika juhtme (kollane) kohta
Kui ühendate selle seadme koos muude
stereokomponentidega, peab auto vooluringi, millega
seade ühendatakse, pinge olema kõrgem kui iga
komponendi sulavkaitsme nimipinge.
Paigaldusnurga reguleerimine
Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 45°.
22EE
×2


 Osade loend ei hõlma kogu pakendi sisu.
 Enne tarnimist paigaldatakse seadmele klamber
 ja kaitseümbris . Enne seadme paigaldamist
eemaldage klamber  vabastusvõtme  abil
seadme küljest. Lisateavet vt jaotisest
„Kaitseümbrise ja klambri eemaldamine” (lk 25).
 Hoidke vabastusvõtmed  alles, kuna neid on
uuesti vaja seadme autost eemaldamisel.
Ühendamine
*3
Võimendi*1

*2
Lisateavet vt jaotisest
„Ühenduste loomine” (lk 24).
Üksikasju vt jaotisest „Toiteühenduse
skeem” (lk 25).
juhtmega kaugjuhtimispuldist
(pole kaasas)*4
auto antennist (õhuantenn)*5
DAB-antennist (õhuantenn)
(pole kaasas)*6
*1 Pole kaasas
*2 Kõlari takistus: 4–8 Ω × 4
*3 RCA-viikjuhe (pole kaasas)
*4 Auto tüübist olenevalt kasutage juhtmega
kaugjuhtimise puldi jaoks adapterit (pole kaasas).
Vt üksikasjalikku teavet juhtmega kaugjuhtimispuldi
kasutamise kohta jaotisest „Juhtmega kaugjuhtimise
puldi kasutamine” (lk 25).
*5 Auto tüübist olenevalt kasutage adapterit (pole kaasas),
kui antenniliitmik ei sobi.
*6 Valige DAB-antenni (õhuantenni) tüübist olenevalt
funktsiooni [SET ANT-PWR] olekuks [ON] (vaikimisi)
või [OFF] (lk 14).
Maksimaalne toitevool 0,1 A
23EE
Bassikõlari lihtne ühendamine
Ühenduste loomine
Kui teil on ilma releekarbita toiteantenn, võib selle
seadme ühendamine kaasasoleva toitejuhtme 
abil antenni kahjustada.
Saate kasutada bassikõlarit ilma võimendita, kui
see on ühendatud tagumise kõlari juhtmega.
Eesmine kõlar
 Auto kõlaripesaga
Bassikõlar
1
2
3
4
5
6
7
8
Tagumine kõlar
(parempoolne)

Lilla

Lilla-mustatriibuline
Eesmine kõlar
(parempoolne)

Hall

Halli-mustatriibuline

Valge

Valgemustatriibuline
Eesmine kõlar
(vasakpoolne)
Tagumine kõlar
(vasakpoolne)

Roheline

Rohelisemustatriibuline
 Auto toitepesaga
24EE
12
Pideva toite allikas
13
Toiteantenni
Sinise(õhuantenn) / võimendi
valgetriibuline
juhtelement (REM OUT)
Kollane
15
Lülitatava toite allikas
Punane
16
Maandus
Must
Märkused
 Vajalik on tagumise kõlari juhtmete ettevalmistamine.
 Kahjustuste vältimiseks kasutage piisava
võimsustaluvusega bassikõlarit, mille takistus on
4–8 oomi.
Mälutoe ühendus
Kui kollane toitejuhe on ühendatud, varustatakse
mälu vooluringi alati toitega, isegi kui süüde välja
keeratakse.
Kõlarite ühendamine
 Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
 Kahjustuste vältimiseks kasutage piisava
võimsustaluvusega kõlareid, mille takistus on
4–8 oomi.
küsimusi või sellega seoses probleeme, mida selles
juhendis ei käsitleta, võtke ühendust automüüjaga.
Toiteühenduse skeem
Veenduge, et teie autol oleks lisatoiteliitmik, ja
sobitage juhtmeühendused õigesti olenevalt autost.
Lisatoiteliitmik
Juhtmega kaugjuhtimise puldi kasutamine
1
Juhtmega kaugjuhtimispuldi lubamiseks
seadke [STR CONTROL] menüüs [SET
STEERING] suvandile [PRESET] (lk 13).
Paigaldamine
Üldine ühendus
Punane
Punane
Kaitseümbrise ja klambri eemaldamine
Enne seadme paigaldamist eemaldage seadme
küljest kaitsevõru  ja klamber .
Kollane
Kollane
12
Pideva toite allikas
Kollane
15
Lülitatava toite allikas
Punane
1
Pigistage kaitsevõru mõlemat serva  ja
seejärel tõmmake see välja.

Kui punase ja kollase juhtme asukoht on
vahetatud
Punane
Punane
2
Kollane
Kollane
12
Lülitatava toite allikas
Kollane
15
Pideva toite allikas
Punane
Sisestage mõlemad vabastusvõtmed ,
kuni need klõpsatavad, seejärel
tõmmake klambrit  alla ja seadet
eemaldamiseks üles.

Kui autol puudub ACC-asend
Punane
Punane


Kollane
Kollane
Suunake konks sissepoole.
Pärast ühenduste sobitamist ja toitejuhtmete
õigesti lülitamist ühendage seade auto
toiteallikaga. Kui teil on seadme ühendamise kohta
25EE
Seadme paigaldamine armatuurlaua
sisse
Enne paigaldamist veenduge, et klambri  mõlemal
küljel olevad sakid oleksid 2 mm sissepoole painutatud.
1
Paigutage klamber  armatuuri sisse ja
seejärel painutage haaratsid väljapoole,
et saavutada tugev haare.
182 mm
53 mm

2
Sakk
Paigaldage seade klambrile , seejärel
kinnitage kaitsevõru .


Märkused
 Kui sakid on sirged või väljapoole painutatud, ei
kinnitu seade tugevasti ja võib lahti tulla.
 Veenduge, et kaitseümbrise neli sakki  oleks õigesti
seadme pesadesse haakunud.
Esipaneeli eemaldamine ja kinnitamine
Lisateavet vt jaotisest „Esipaneeli eemaldamine” (lk 5).
26EE
Seadme lähtestamine
Lisateavet vt jaotisest „Seadme lähtestamine” (lk 6).
Kaitsme vahetamine
Sulavkaitsme vahetamisel
Kaitse (10 A)
kasutage kindlasti kaitset, mille
voolutugevus on sama mis algsel
kaitsmel. Kui kaitse läbi põleb,
kontrollige toiteühendust ja
asendage kaitse. Kui kaitse pärast
asendamist uuesti läbi põleb, võib
olla tegemist sisemise rikkega. Sellisel juhul võtke
ühendust Sony lähima edasimüüjaga.
Dėl saugumo šį įrenginį montuokite automobilio
prietaisų skyde, nes naudojant galinė įrenginio
dalis įkaista.
Išsamios informacijos žr. „Prijungimas /
montavimas“ (22 psl.)
Pagaminta Tailande
Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir kiti
duomenys, yra pagrindo apačioje.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad
ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas
šiuo adresu: http://www.compliance.sony.de/
Ši įranga skirta naudoti su patvirtintos versijos
programine įranga, nurodyta ES atitikties deklaracijoje.
Šioje įrangoje esanti programinė įranga atitinka
esminius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Programinės įrangos versija: 1_
Programinės įrangos versiją galima patikrinti
programinės aparatinės įrangos sąrankoje
bendrajame sąrankos meniu.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija
aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos, naudotojams
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje
„Sony Corporation“ arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio
tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo
įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Panaudotų maitinimo elementų ir
nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
2LT
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo
elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad
maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė
įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių
gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į
elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo
surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio arba maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į
parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Įspėjimas, jei automobilio uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties
Nustatykite funkciją AUTO OFF ( 13psl.). Išjungus
įrenginį ir ekrane pasirodžius laikrodžiui (t. y.
paspaudus ir 1 sek. palaikius SRC) po nustatyto
laiko jis visiškai ir automatiškai išsijungs, kad
būtų tausojama maitinimo elemento įkrova. Jei
nenustatėte funkcijos AUTO OFF, kaskart
išjungdami degimą paspauskite ir palaikykite
nuspaustą mygtuką OFF, kol ekranas išsijungs.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios
atsakomybės.
Prijungimas / montavimas
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Darbo pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Įrenginio nustatymas iš naujo. . . . . . . . . . . . . . . . .
Laikrodžio nustatymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maitinimo elemento įkrovos tikrinimas . . . . . . . . .
Kaip prijungti USB įrenginį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kito nešiojamojo garso įrenginio prijungimas. . . .
Perspėjimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . . . . . . . . .
Prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
5
6
6
6
6
7
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAB priėmimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM / MW / LW naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas . . . .
7
7
9
9
Atkūrimas
USB įrenginio paleidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Garso takelių paieška ir leidimas . . . . . . . . . . . . . . 11
Settings
DEMO režimo atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pagrindinių nustatymų valdymas . . . . . . . . . . . . . . 12
Bendroji sąranka (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Garso sąranka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ekrano sąranka (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Papildoma informacija
Programinės aparatinės įrangos naujinimas . . . . . 15
Atsargumo priemonės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Techninė priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pranešimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Pagrindinis įrenginys
 Priekinio skydelio atjungimo mygtukas
 SRC (šaltinis)
Įjunkite maitinimą.
Keiskite šaltinį.
OFF
Paspauskite ir palaikykite 1 sekundę, kad
išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas laikrodis.
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite,
kad išjungtumėte maitinimą ir ekraną.
 Valdymo ratukas
Sukant reguliuojamas garsumas.
PUSH ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
Paspauskite SRC, pasukite ir paspauskite, kad
pakeistumėte šaltinį (skirtasis laikas 2 sek.).
MENU
Atidaromas sąrankos meniu.
 Ekrano langas

/
(SEEK –/+)
Vykstant DAB priėmimui:
pasirinkite paslaugą. Paspauskite ir palaikykite
norėdami ieškoti ansamblio.
Vykstant FM / MW / LW priėmimui:
automatiškai nustatomos radijo stotys.
Paspauskite ir palaikykite, jei norite nustatyti patys.
/ (ankst. / kitas)
/ (greitas sukimas atgal / greitas
sukimas pirmyn)
 PTY (programos tipas) /
(naršyti) (8 psl., 12)
Vykstant DAB priėmimui:
įjunkite naršymo režimą. Paspauskite du kartus,
kad pasirinktumėte PTY.
Vykstant FM priėmimui:
RDS pasirenkamas PTY.
Vykstant atkūrimui:
įjunkite naršymo režimą.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android™“ režimu arba „iPod“.)
 EQ (glodintuvas)
Pasirenkama glodintuvo kreivė.
4LT

(atgal)
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
MODE (7 psl., 8, 9)
 Nuotolinio valdiklio imtuvas
 Skaitmenų mygtukai (1–6)
Klausykitės išsaugotų DAB paslaugų arba radijo
stočių. Nuspauskite ir palaikykite, kad
išsaugotumėte DAB paslaugą arba radijo stotį.
ALBUM /
Praleiskite albumą garso įrenginyje. Paspauskite
ir palaikykite norėdami praleisti albumus
nepertraukiamai.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu arba „iPod“.)
Darbo pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas
Priekinį skydelį galite nuimti nuo pagrindinio
įrenginio, kad apsisaugotumėte nuo vagystės.
1
Paspauskite ir palaikykite OFF , kol
įrenginys išsijungs, paspauskite priekinio
skydelio atjungimo mygtuką , tada
skydelį patraukite į save, kad nuimtumėte.
(kartoti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu.)
(maišyti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu.)
 (leisti / pristabdyti)
 EXTRA BASS
Sustiprina bosų garsą sinchroniškai su garsumo
lygiu. Norėdami pakeisti EXTRA BASS
nustatymą, paspauskite: [1], [2], [OFF].
 AUX įvesties lizdas
 DSPL (rodyti)
Paspauskite norėdami pakeisti ekrano
elementus.
Įspėjamasis signalas
Jei uždegimo jungiklį nustatysite į padėtį OFF
nenuėmę priekinio skydelio, kelioms sekundėms
pasigirs įspėjamasis signalas. Įspėjamasis signalas
skambės tik tada, kai naudojamas įmontuotas
stiprintuvas.
Priekinio skydelio uždėjimas
SCRL (slinkti)
Paspauskite ir palaikykite norėdami slinkti per
ekrano elementą.
 USB prievadas
5LT
Įrenginio nustatymas iš naujo
Prieš pirmą kartą naudodamiesi įrenginiu, pakeitę
automobilio akumuliatorių arba pakeitę jungtis,
įrenginį turite nustatyti iš naujo.
1
Paspauskite DSPL ir
(atgal) / MODE ir
palaikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sek.
Maitinimo elemento įkrovos
tikrinimas
Galite patikrinti esamą maitinimo elemento įkrovą.
(Neveikia, kol šaltinis išjungtas ir rodomas laikrodis.)
1
Kelis kartus paspauskite DSPL, kol bus
parodyta maitinimo elemento įtampa.
Note
Įrenginį nustatant iš naujo, bus panaikintas laikrodžio
nustatymas ir tam tikras išsaugotas turinys.
Kaip prijungti USB įrenginį
Laikrodžio nustatymas
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET CLOCK-ADJ],
tada jį paspauskite.
Pradeda mirksėti valandą nurodantys skaičiai.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite / (SEEK –/+).
4
Nustatę minutes, paspauskite MENU.
Nustatymas baigtas ir laikrodis pradeda eiti.
Kaip rodyti laikrodį
Paspauskite DSPL.
6LT
1
2
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.
Norėdami prijungti „iPhone“ / „iPod“, naudokite
„iPod“ skirtą USB ryšio kabelį (nepridedamas).
Kito nešiojamojo garso
įrenginio prijungimas
1
2
3
Nešiojamą garso įrenginį išjunkite.
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį prie
įrenginio AUX įvesties lizdo (erdvinio
garso mini lizdas), naudodami jungiamąjį
laidą (nepridedamas)*.
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis
Norėdami klausytis radijo, paspauskite SRC, kad
pasirinktumėte [TUNER].
Kai pakeitus automobilio akumuliatorių arba jungtis
pirmą kartą pasirenkamas DAB diapazonas,
automatiškai pradedama pirminė paieška. Palaukite,
kol pirminė paieška bus baigta. (Jei pirminę paiešką
pertrauksite, ji bus pradėta iš naujo kitą kartą
pasirinkus DAB diapazoną.) Jei pasibaigus pradinei
paieškai neišsaugoma nė viena DAB stotis, atlikite
automatinę paiešką (8 psl.).
Patarimas
Nustatykite [SET ANT-PWR] kaip [ON] (numatytasis
nustatymas) arba [OFF], atsižvelgdami į DAB antenos
tipą (14 psl.).
DAB priėmimas
4
Paspauskite SRC, kad pasirinktumėte [AUX].
Kaip sutapdinti prijungto įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (14 psl.).
DAB (skaitmeninis garso transliavimas) yra
perdavimo sistema antžeminiuose tinkluose.
DAB stotys suskirsto radijo programas („paslaugas“)
į ansamblį ir kiekvieną paslaugą sudaro vienas arba
daugiau komponentų. Tą pačią paslaugą kartais
galima priimti skirtingais dažniais.
Paslaugos paieška rankiniu būdu
1
Paspauskite MODE, kad pasirinktumėte
[DB1], [DB2] arba [DB3].
2
Paspauskite / (IEŠKOTI –/+) ir
ieškokite paslaugos ansamblyje;
paspauskite ir palaikykite /
(IEŠKOTI –/+) ir ieškokite kitų ansamblių.
Paieška sustabdoma, kai įrenginys pradeda
priimti paslaugą / ansamblį. Ieškokite, kol bus
pradėta priimti norima paslauga.
7LT
Paslaugos išsaugojimas rankiniu būdu
1
Kai priimama paslauga, kurią norite
išsaugoti, paspauskite ir palaikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6), kol bus
parodyta [MEM].
Išsaugotų paslaugų leidimas
1
Pasirinkę norimą diapazoną paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
Paslaugos paieška pagal pavadinimą
(„Quick-BrowZer™“)
3
Note
Per DAB pranešimus garsumas sureguliuojamas pagal
RDS nustatytą TA lygį (9 psl.).
Kaip klausytis tos pačios arba panašios
programos, net kai priėmimas silpnas
Nustatykite [SET SOFTLINK] kaip [ON] (14 psl.).
[Užsidega FM-LINK], kai priimama atitinkama FM
programa.
„Hard Link“ ieško tos pačios programos,
o „Soft Link“ ieško panašios programos.
SOFT
LINK
Galite peržiūrėti paslaugų sąrašą, kad būtų
paprasta ieškoti.
1
Vykstant DAB priėmimui paspauskite
(naršyti).
Įjungiamas įrenginio režimas „Quick-BrowZer“ ir
parodomas paslaugų sąrašas.
2
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą paslaugą,
tada jį paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[SET ANNC-ON] arba [SET ANNC-OFF], tada jį
paspauskite.
DAB
„Hard
Link“
OFF

ON

FM
„Soft
Link“
„Hard
Link“
„Soft
Link“




Automatinis paslaugų sąrašo
naujinimas (automatinė paieška)
1
Paspauskite MODE, kad pasirinktumėte
[DB1], [DB2] arba [DB3].
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
3
Jei įjungsite DAB pranešimus, DAB pranešimai gali
pertraukti šiuo metu pasirinktą šaltinį.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AUTOSCAN],
tada jį paspauskite.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
Įrenginys atnaujina paslaugų sąrašą režimu
„Quick-BrowZer“.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET ANNOUNCE], tada jį
paspauskite.
Pradedamas priėmimas.
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Paspauskite
(atgal).
DAB pranešimų nustatymas
8LT
FM / MW / LW naudojimas
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Automatinis išsaugojimas (BTM)
Alternatyvių dažnių (AF) ir pranešimų
apie eismą (TA) nustatymas
1
Paspauskite MODE, kad pakeistumėte
diapazoną (FM1, FM2, MW arba LW).
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
AF nepertraukiamai iš naujo nustato stotį, kad būtų
priimamas stipriausias tinklo signalas, o TA teikia
esamą informaciją apie eismą arba transliuoja
eismo programas (TP), jei tokios priimamos.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET BTM], tada jį
paspauskite.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
Įrenginys išsaugo stotis skaičių mygtukuose
dažnių eilės tvarka.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF/TA], tada jį
paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF-ON], [SET
TA-ON], [SET AF/TA-ON] arba [SET AF/
TA-OFF], tada jį paspauskite.
Kaip nustatyti
1
Paspauskite MODE, kad pakeistumėte
diapazoną (FM1, FM2, MW arba LW).
2
Nustatykite radijo stotis.
Kaip stotis nustatyti rankiniu būdu
Paspauskite ir laikykite / (SEEK –/+), kad
rastumėte apytikslį dažnį, tada vėl paspauskite
/ (SEEK–/+), kad tiksliai nustatytumėte
norimą dažnį.
Kaip stotis nustatyti automatiniu būdu
Paspauskite / (SEEK –/+).
Paieška sustabdoma, kai įrenginys pagauna stotį.
Kaip išsaugoti rankiniu būdu
1
Klausydamiesi stoties, kurią norite
išsaugoti, paspauskite ir laikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6), kol
pasirodys [MEM].
Išsaugotų stočių signalo priėmimas
1
Pasirinkite diapazoną, tada paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
Kaip įrašyti RDS stotis su AF ir TA nustatymu
Galite iš anksto nustatyti RDS stotis kartu su AF/TA
nustatymu. Nustatykite AF/TA, paskui naudodami
BTM arba rankiniu būdu išsaugokite stotį. Jei iš
anksto nustatysite patys, taip pat galėsite iš anksto
nustatyti ne RDS stotis.
Kaip priimti pranešimus apie kritinius atvejus
Kai AF arba TA įjungta, pranešimai apie kritinius atvejus
automatiškai pertrauks šiuo metu pasirinktą šaltinį.
Eismo pranešimų garsumo lygio sureguliavimas
Vėlesnių eismo pranešimų garsumo lygis bus
išsaugotas atmintyje, neatsižvelgiant į įprastą
garsumo lygį.
Kaip klausytis vienos regioninės programos
(REGIONAL)
Kai įjungtos funkcijos AF ir REGIONAL, nebus
perjungiama kita regioninė stotis, kurios dažnis
stipresnis. Jei paliksite šios regioninės programos
priėmimo zoną, FM priėmimo metu nustatykite [SET
REG-OFF], esantį [GENERAL] (13 psl.).
Ši funkcija neveikia JK ir kai kuriuose kituose
regionuose.
9LT
Vietinio ryšio funkcija (tik JK)
Ši funkcija leidžia pasirinkti kitas vietines stotis, net
jei jos nėra priskirtos mygtukams.
Priimant FM bangų dažnį paspauskite skaičiaus
mygtuką (1–6), kuriam yra priskirta vietinė stotis.
5 sek. laikotarpiu dar kartą paspauskite vietinės
stoties skaičiaus mygtuką. Kartokite šią procedūrą,
kol bus priimama vietinė stotis.
Programos tipų pasirinkimas (PTY)
Naudokite PTY, kad būtų rodomas norimas
programos tipas arba jo ieškotumėte.
Vykstant DAB priėmimui
1
2
3
NONE (jokio programos tipo), NEWS (naujienos),
AFFAIRS (aktualijos), INFO (informacija), SPORT
(sportas), EDUCATE (švietimas), DRAMA (drama),
CULTURE (kultūra), SCIENCE (mokslas), VARIED
(įvairu), POP M (populiarioji muzika), ROCK M
(roko muzika), EASY M (pramoginė muzika),
LIGHT M (lengva klasikinė muzika), CLASSICS
(rimta klasikinė muzika), OTHER M (kitokia muzika),
WEATHER (orai), FINANCE (finansai), CHILDREN
(vaikų programos), SOCIAL A (socialiniai reikalai),
RELIGION (religija), PHONE IN (telefono įvestis),
TRAVEL (kelionės), LEISURE (laisvalaikis), JAZZ
(džiazas), COUNTRY (kantri muzika), NATION M
(tautinė muzika), OLDIES (senos dainos), FOLK M
(liaudiška muzika), DOCUMENT (dokumentika)
Dukart paspauskite PTY.
Sukite valdymo ratuką, kol bus
parodytas norimas programos tipas,
tada jį paspauskite.
Per RDS perduodami CT duomenys nustato laikrodį.
Įrenginys parodo visas pasirinkto programos
tipo paslaugas.
1
Sukite valdymo ratuką, kol bus rodoma
norima paslauga, tada jį paspauskite.
Pradedamas priėmimas.
Vykstant FM priėmimui
1
2
Programų tipai
Paspauskite PTY.
Sukite valdymo ratuką, kol bus
parodytas norimas programos tipas,
tada jį paspauskite.
Įrenginys pradės ieškoti stoties, transliuojančios
norimo tipo programą.
10LT
Laikrodžio laiko nustatymas (CT)
[SET CT] parinktį, esančią [GENERAL],
nustatykite kaip [SET CT-ON] (13 psl.).
1
Atkūrimas
Pradedama atkurti.
Jei įrenginys jau prijungtas, paspauskite SRC ir
pasirinkite [USB], kad prasidėtų atkūrimas (kai
atpažįstamas „iPod“, ekrane pasirodo [IPD]).
USB įrenginio paleidimas
Šioje naudojimo instrukcijoje pavadinimas „iPod“
vartojamas apibendrintai nurodant „iPod“ funkcijas,
esančias įrenginiuose „iPod“ ir „iPhone“, nebent
tekste ar paveiksluose būtų nurodyta kitaip.
Išsamesnės informacijos apie savo „iPod“
suderinamumą žr. skyriuje „Apie „iPod““ (16 psl.)
arba apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
USB įrenginį prijunkite prie USB
prievado (6 psl.).
2
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
Kaip atjungti įrenginį
Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite įrenginį.
Galima naudoti AOA („Android Open Accessory“) 2.0,
MSC („Mass Storage Class“) ir MTP („Media Transfer
Protocol“) tipo USB įrenginius*, atitinkančius USB
standartą. Atsižvelgiant į USB įrenginį, gali būti
pasirinktas įrenginio „Android“ arba MSC/MTP režimas.
Naudojant kai kuriuos skaitmeninius daugialypės
terpės leistuvus arba „Android“ išmaniuosius
telefonus, gali reikėti nustatyti MTP režimą.
Atsargumo priemonės naudojant „iPhone“
* Pvz., USB „flash“ diską, skaitmeninį daugialypės
terpės leistuvą, „Android“ išmanųjį telefoną
Garso takelių paieška ir leidimas
Pastabos
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
 Išmanieji telefonai, kuriuose įdiegta „Android“ 4.1 arba
naujesnės versijos operacinė sistema, palaiko
„Android Open Accessory 2.0“ (AOA 2.0). Tačiau kai
kurie išmanieji telefonai gali nepalaikyti visų AOA 2.0
funkcijų, net jei įdiegta 4.1 ar naujesnės versijos
„Android“ operacinė sistema.
Išsamesnės informacijos apie savo „Android“ išmaniųjų
telefonų suderinamumą rasite pagalbos svetainėje,
kurios adresas nurodytas ant galinio viršelio.
 Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
MP3 / WMA / FLAC:
 failų, apsaugotų naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas
 failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių teisių
apsauga (angl. „Digital Rights Management“, DRM)
 kelių kanalų garso failų
MP3 / WMA:
 nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų
Prijungus „iPhone“ USB jungtimi, skambučių
garsumą galima reguliuoti „iPhone“, o ne prietaisu.
Pernelyg nepadidinkite įrenginio garsumo
skambučio metu, nes baigus kalbėti telefonu
netikėtai gali pasigirsti garsus garsas.
Pakartotinis leidimas ir grojimas
atsitiktine tvarka
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“ režimu.
1
Atkūrimo metu pakartotinai spauskite
(kartoti) arba
(maišyti), kad
pasirinktumėte norimą leidimo režimą.
Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės atkūrimas
pasirinktu leidimo režimu
Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant į
pasirinktą garso šaltinį.
Prieš užmegzdami ryšį, atsižvelgdami į USB įrenginį
pasirinkite USB režimą („Android“ arba MSC/MTP
režimą) (13 psl.).
11LT
Garso takelio paieška pagal
pavadinimą („Quick-BrowZer™“)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu arba „iPod“.
1
Kai atkuriama iš USB, paspauskite
(naršyti)*, kad būtų parodytas
paieškos kategorijų sąrašas.
Pasirodžius garso takelių sąrašui, pakartotinai
spauskite
(atgal), kol bus parodyta norima
paieškos kategorija.
* Kai atkuriama iš USB, ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite nuspaustą
(naršyti), kad iš karto
grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią.
2
3
Sukite valdymo ratuką norėdami pasirinkti
norimą paieškos kategoriją, o tada jį
paspauskite.
Kad surastumėte norimą takelį,
pakartokite 2 veiksmą.
Settings
DEMO režimo atšaukimas
Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis, galite atšaukti.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO], tada jį
paspauskite.
3
Sukdami valdymo ratuką pasirinkite
[SET DEMO-OFF], tada jį paspauskite.
Nustatymas baigtas.
4
Dukart paspauskite
(atgal).
Ekranas vėl ima veikti įprastu priėmimo /
leidimo režimu.
Pradedama atkurti.
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Paspauskite
(naršyti).
Paieška praleidžiant elementus
(peršokimo režimas)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu arba „iPod“.
1
2
3
4
5
Paspauskite
(naršyti).
Paspauskite  (SEEK +).
Pagrindinių nustatymų valdymas
Galite nustatyti elementus šiose nustatymų
kategorijose:
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka
(SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY)
1
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte elementą.
Paspauskite MENU.
Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
sąrankos kategoriją, tada jį paspauskite.
Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi
priklausomai nuo šaltinio ir nustatymų.
Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc. nuo
bendro elementų skaičiaus.
3
Paspauskite ENTER, kad grįžtumėte
į „Quick-BrowZer“ režimą.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Parodomas pasirinktas elementas.
Paspauskite
Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
norimą elementą, tada jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
12LT
Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
parinktis, tada jį paspauskite.
(atgal).
Bendroji sąranka (GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (laikrodžio reguliavimas) (6 psl.)
CAUT ALM (įspėjamasis signalas)
Aktyvinamas įspėjamasis signalas: [ON],
[OFF] (5 psl.).
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
BEEP
Aktyvinamas pyptelėjimo garsas: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Išsijungia automatiškai po tam tikro laiko, kai
įrenginys išjungiamas, o ekrano parodomas
laikrodis (t. y. paspaudus ir 1 sek. palaikius SRC):
[ON] (30 min.), [OFF].
STEERING
Registruoja / atkuria vairo nuotolinio valdymo
pulto nustatymą.
(veikia, kai prijungiamas per sujungimo laidą
(nepridedama).) (Veikia tik tada, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis.)
STR CONTROL (valdymas vaire)
Pasirenkamas prijungto nuotolinio valdymo
pulto įvesties režimas. Kad išvengtumėte
gedimo, prieš naudodami įsitikinkite, kad
įvesties režimą sutapdinote su prijungtu
nuotolinio valdymo pultu.
CUSTOM
Vairo nuotolinio valdymo pulto įvesties
režimas
PRESET
Laidinio nuotolinio valdymo pulto, išskyrus
vairo nuotolinio valdymo pultą, įvesties
režimas (automatiškai parenkamas, kai
[RESET CUSTOM] atlikta)
EDIT CUSTOM
Užregistruoja vairo nuotolinio valdymo pulto
funkcijas (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–):
 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
funkciją, kurią norite priskirti vairo nuotolinio
valdymo pultui, tada jį paspauskite.
 Kol mirksi [REGISTER], paspauskite ir
palaikykite vairo nuotolinio valdymo pulto
mygtuką, kuriam norite priskirti funkciją.
Užbaigus registraciją, rodoma [REGISTERED].
 Norėdami užregistruoti kitas funkcijas,
pakartokite  ir  veiksmus.
(Veikia tik tada, kai [STR CONTROL] nustatytas
kaip [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Atkuria vairo nuotolinio valdymo pulto
nustatymą: [YES], [NO].
(Veikia tik tada, kai [STR CONTROL] nustatytas
kaip [CUSTOM].)
Pastabos
 Atliekant nustatymus, įrenginį galima valdyti tik
mygtukais. Saugumo sumetimais pastatykite
automobilį prieš atlikdami šį nustatymą.
 Jei registruojant įvyko klaida, visa anksčiau
užregistruota informacija išlieka. Registraciją
pradėkite nuo funkcijos, kurioje įvyko klaida.
 Šios funkcijos gali nebūti kai kuriose transporto
priemonėse. Išsamesnės informacijos apie savo
transporto priemonės suderinamumą žr. pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
USB MODE (USB režimas)
Pakeičiamas USB režimas: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Veikia tik tada, kai pasirinktas USB šaltinis.)
CT (laikrodžio laikas)
Aktyvinama CT funkcija: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatyvūs dažniai / pranešimas apie eismą)
Pasirenkamas alternatyvių dažnių (AF) ir
pranešimo apie eismą (TA) nustatymas: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Veikia, kai pasirenkamas bet kuris šaltinis.)
REGIONAL
Apriboja priėmimą iki konkretaus regiono: [ON],
[OFF]. (Veikia tik tada, kai priimama FM.)
BTM (geriausių stočių nustatymo atmintis) (9 psl.)
(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas
(FM /MW / LW).)
ANNOUNCE (pranešimas)
Įjungiami transliavimo pranešimai: [ON], [OFF].
(Veikia, kai pasirenkamas bet kuris šaltinis.)
13LT
SOFTLINK
Ieškoma panašios programos ir ji nustatoma
automatiškai, kai esamos programos signalas
per silpnas, kad būtų galima priimti: [ON], [OFF].
(Veikia tik vykstant DAB priėmimui.)
ANT-PWR (antenos maitinimas)
Tiekiamas maitinimas į DAB antenos įvesties
kontaktą: [ON], [OFF]. (Veikia tik kai įrenginys
išjungtas arba vyksta DAB priėmimas.)
AUTOSCAN (automatinė paieška)
Ieškoma automatiškai, kad būtų atnaujintas
paslaugų sąrašas „Quick-BrowZer“ režimu.
(Veikia tik vykstant DAB priėmimui.)
FIRMWARE
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir rodomas
laikrodis.)
Patikrina / atnaujina programinės aparatinės
įrangos versiją. Išsamesnės informacijos rasite
pagalbos svetainėje, kurios adresas nurodytas
ant galinio viršelio.
FW VERSION (programinės aparatinės įrangos
versija)
Rodoma dabartinė programinės aparatinės
įrangos versija.
FW UPDATE (programinės aparatinės įrangos
atnaujinimas)
Įjungiamas programinės aparatinės įrangos
atnaujinimo procesas: [YES], [NO].
Programinės aparatinės įrangos naujinimas
trunka kelias minutes. Atnaujinimo metu
degimo neperjunkite į padėtį OFF ir neatjunkite
USB įrenginio.
14LT
Garso sąranka (SOUND)
Šis sąrankos meniu prieinamas tada, kai pasirinktas
bet kuris šaltinis.
EQ10 PRESET
Parenkama viena iš 10 galimų glodintuvo kreivių
arba išjungiama:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Kiekvienam šaltiniui taikomą glodintuvo kreivės
nustatymą galima įvesti į atmintį.
* [KARAOKE] sumažina vokalo garsą; atkūrimo
metu jos atjungti negalima. Be to, negalima
naudoti mikrofono.
EQ10 CUSTOM
Parametrui EQ10 nustatoma [CUSTOM].
Nustatoma glodintuvo kreivė:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Garsumo lygis reguliuojamas kas 1 dB nuo –6 dB
iki +6 dB.
BALANCE
Reguliuojamas garso balansas: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Sureguliuojamas santykinis lygis: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (AUX garsumas)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto pagalbinio
įrenginio garsumo lygį: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
(Veikia tik tada, kai pasirinktas AUX.)
Ekrano sąranka (DISPLAY)
DIMMER
Pakeičia ekrano šviesumą [ON], [OFF],
[CLK] (laikrodis).
Norėdami nustatyti, kad ši funkcija būtų įjungta
tik tam tikrą laiką, pasirinkite [CLK], tada
nustatykite pradžios ir pabaigos laikus.
– Kaip nustatyti šviesumą, kai suaktyvinta
apšvietimo funkcija
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [ON], tada
reguliuokite [BRIGHTNESS].
– Kaip nustatyti šviesumą, kai apšvietimo
funkcija nesuaktyvinta
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [OFF], tada
reguliuokite [BRIGHTNESS].
Šviesumo nustatymas išsaugomas ir taikomas,
kai įjungiama apšvietimo funkcija.
BRIGHTNESS
Pakeičia ekrano šviesumą. Šviesumo lygį galima
reguliuoti: [1]–[10].
SND SYNC (garso sinchronizavimas)
Suaktyvina apšvietimo ir garso sinchronizavimą:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatinis slinkimas)
Automatiškai slenkama per ilgus elementus:
[ON], [OFF]. (Neveikia pasirinkus AUX arba imtuvą
(FM /MW / LW).)
Papildoma informacija
Programinės aparatinės
įrangos naujinimas
Norėdami atnaujinti programinę aparatinę įrangą,
apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios adresas
nurodytas ant galinio viršelio, ir vadovaukitės
internetu pateikiamomis instrukcijomis.
Pastabos
 Norint atnaujinti programinę aparatinę įrangą būtina
naudoti USB įrenginį (nepridedamas). Naujinimo
programą laikykite USB įrenginyje, prijunkite įrenginį
prie USB prievado, tada atlikite atnaujinimo veiksmus.
 Programinės aparatinės įrangos naujinimas trunka
kelias minutes. Atnaujinimo metu degimo
neperjunkite į padėtį OFF ir neatjunkite USB įrenginio.
Atsargumo priemonės
 Jei automobilį palikote saulėkaitoje, prieš
naudodami leiskite įrenginiui atvėsti.
 Saulėkaitoje stovinčiame automobilyje nepalikite
priekinio skydelio ar kitų garso įrenginių, nes dėl
aukštos temperatūros jie gali sugesti.
 Elektrinė antena išsistumia automatiškai.
Kaip išlaikyti aukštą garso kokybę
Neaptaškykite įrenginio skysčiais.
Garso failų atkūrimo tvarka
Aplankas (albumas)
Garso failas (garso takelis)
15LT
Apie „iPod“
Techninė priežiūra
 Galite prijungti toliau nurodytus „iPod“ modelius.
Prieš naudodami „iPod“ įrenginius, atnaujinkite jų
programinę įrangą į naujausią versiją.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
Suderinamas modelis
USB
„iPhone 7 Plus“

„iPhone 7“

„iPhone SE“

„iPhone 6s Plus“

„iPhone 6s“

„iPhone 6 Plus“

„iPhone 6“

„iPhone 5s“

„iPhone 5c“

„iPhone 5“

„iPhone 4s“

„iPod touch“ (6-osios kartos)

„iPod touch“ (5-osios kartos)

„iPod nano“ (7-osios kartos)

 „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir
„iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį
saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
16LT
Jungčių valymas
Įrenginys gali neveikti tinkamai, jei jungtys tarp
įrenginio ir priekinio skydelio bus nešvarios. Jei
norite to išvengti, nuimkite priekinį skydelį (5 psl.)
ir nuvalykite jungtis vatos tamponu. Stipriai
nespauskite. Kitaip galite sugadinti jungtis.
Pastabos
 Dėl saugumo prieš valydami jungtis išjunkite degimą
ir išimkite raktelį iš spynelės.
 Niekada tiesiogiai nelieskite jungčių pirštais ar
metaliniais daiktais.
Specifikacijos
Radijo imtuvas
DAB/DAB+
Derinimo diapazonas 174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenos kontaktas:
išorinė antenos jungtis
FM
Derinimo diapazonas
87,5–108,0 MHz
Antenos kontaktas:
išorinė antenos jungtis
Naudojamas jautrumas: 7 dBf
Atrankumas: 75 dB esant 400 kHz
Signalo ir triukšmo santykis 73 dB
Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz
Dažnio atsakas: 20–15 000 Hz
MW/LW
Derinimo diapazonas
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenos kontaktas:
išorinė antenos jungtis
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB leistuvas
Sąsaja: USB (visu greičiu)
Maksimali srovė: 1 A
Maks. atpažįstamų aplankų ir failų skaičius:
aplankų (albumuose): 256
failų (garso įrašų) aplanke: 256
Suderinamas „Android Open Accessory" (AOA)
protokolas: 2,0
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3)
Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR)
Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR)
Diskretizavimo dažnis: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz
Galios stiprintuvas
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (4 Ω)
Bendri nesklandumai
Išvestys
Garso išvesčių kontaktas (galinis)
elektrinės antenos / galios stiprintuvo valdymo
kontaktas (REM OUT)
Įvestys:
nuotolinio valdymo įrenginio įvesties kontaktas
DAB antenos įvesties kontaktas
FM / MW / LW antenos įvesties jungtis
AUX įvesties lizdas (erdvinio garso mini lizdas)
USB prievadas
Maitinimo reikalavimai 12 V NS automobilio
akumuliatorius (su įžemintu neigiamu poliumi)
Nominali vartojama srovė: 10 A
Matmenys:
apie 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 in × 2 in × 4 3/4 in) (w/h/d)
Montavimo matmenys:
apie 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 4 1/8 in) (w/h/d)
Svoris Apie 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Pakuotės turinys
Pagrindinis įrenginys (1 vnt.)
Montavimo ir sujungimo dalys (1 komplektas)
Jūsų pardavėjas gali neturėti kai kurių pirmiau
išvardytų priedų. Išsamios informacijos teiraukitės
pardavėjo.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
Autorių teisės
„Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekių ženklas arba prekių ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti tokią technologiją ne
šiame gaminyje arba ją platinti.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“ ir „iPod
touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir
patentų naudojimo licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
„Android“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
libFLAC
Autorių teisės (C) Josh Coalson, 2000–2009 m.
(C) „Xiph.Org Foundation“, 2011–2013 m.
Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetaine
formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama
laikantis toliau nurodytų sąlygų.
 Perplatinant šaltinio kodą, turi būti išlaikytas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių,
šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės
apribojimas.
17LT
 Perplatinant dvejetaine forma, dokumentacijoje ir
(arba) kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje turi
būti atkurtas pirmiau pateiktas pranešimas dėl
autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
 Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org Foundation“ ir
jo bendradarbių pavadinimų, siekiant paremti ar
reklamuoti iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRADARBIAI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIĄ, KOKIA YRA,
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO
TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR
BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ,
NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, TYČINĘ, AR PASEKMĖJE
ATSIRADUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
PAKEISTOMIS PREKĖMIS ARBA PASLAUGOMIS,
NEGAUTU PELNU, PRARASTAIS DUOMENIMIS,
GALIMYBE NAUDOTI GAMINĮ AR BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ
ĮRANGĄ, VERSLO SUTRIKDYMU) NESVARBU, AR
SUKELTAS ATSAKOMYBĖS, AR KONTRAKTO FORMA.
GRIEŽTA ATSAKOMYBĖ, AR PAŽEIDIMAS (ĮSKAITANT
APLAIDUMĄ IR PAN.) KYLANTIS IŠ BET KOKIO ŠIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO NET, JEI APIE
TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ BUVO PRANEŠTA.
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės išspręsti
problemas, kurių galite patirti naudodamiesi įrenginiu.
Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą,
patikrinkite sujungimo ir valdymo procedūras.
Informaciją apie saugiklio naudojimą ir įrenginio
nuėmimą nuo prietaisų skydo žr. skyriuje
„Prijungimas / montavimas“ (22 psl.).
Jei problemos išspręsti nepavyktų, apsilankykite
galiniame viršelyje nurodytoje pagalbos svetainėje.
Bendri nesklandumai
Nėra garso arba garsas labai tylus.
 Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER] nenustatyta
2 garsiakalbių sistemai.
18LT
 Prietaiso ir (arba) prijungto įrenginio garsumas
yra labai mažas.
 Padidinkite prietaiso ir prijungto įrenginio garsumą.
Nesigirdi pypsėjimo.
 Prijungtas papildomas galios stiprintuvas, o
įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.
Atminties turinys buvo ištrintas.
 Maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius
buvo atjungtas arba yra prijungtas netinkamai.
Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo panaikinti.
Perdegė saugiklis.
Kai perjungiama uždegimo padėtis, pasigirsta
triukšmas.
 Laidai nėra teisingai suderinti su automobilio
papildoma maitinimo jungtimi.
Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda
demonstracinis režimas.
 Jei per 5 minutes jokie veiksmai su [DEMO-ON]
neatliekami, įsijungia demonstracinis režimas.
 Nustatykite [DEMO-OFF] (13 psl.).
Langas iš ekrano dingsta arba jame neatsiveria.
 Apšvietimas nustatytas į [DIM-ON] (15 psl.).
 Paspaudus ir laikant nuspaustą OFF, rodinys dingsta.
 Spauskite įrenginio mygtuką OFF, kol pasirodys
rodinys.
 Jungtys yra nešvarios (16 psl.).
Ekranas / apšvietimas mirksi.
 Nepakankamas maitinimo tiekimas.
 Patikrinkite, ar iš automobilio akumuliatoriaus
tiekiamas pakankamas maitinimas. (Maitinimo
reikalavimas: 12 V nuolatinė srovė.)
Neveikia valdymo mygtukai.
 Paspauskite DSPL ir
(atgal) / MODE ir
palaikykite nuspaudę ilgiau nei
2 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte įrenginį.
Atmintyje saugomas turinys panaikinamas.
Saugumo sumetimais nenustatinėkite įrenginio iš
naujo, kai vairuojate.
Radijo priėmimas
Stočių gauti neįmanoma.
Garsas triukšmingas.
 Neteisingai sujungta.
 Patikrinkite automobilio antenos jungtį.
 Jei automobilio antena neištraukiama,
patikrinkite, kaip prijungtas elektrinės antenos
valdymo laidas.
 Informacijos apie veiksmus, kai DAB signalo
nepavyksta priimti, žr. [NO SERV] (20 psl.).
Nepavyksta įjungti iš anksto nustatytos stoties.
 Transliavimo signalas per silpnas.
RDS
Funkcija SEEK prasideda praėjus kelioms
klausymosi sekundėms.
 Stotis nėra TP stotis arba jos signalas silpnas.
 Išjunkite TA (9 psl.).
Pranešimų apie eismą nėra.
 Įjunkite TA (9 psl.).
 Stotis netransliuoja jokių pranešimų apie eismą,
nepaisant to, kad yra TP.
 Sureguliuokite kitą stotį.
 Išjunkite DAB pranešimus (8 psl.).
 Jei įjungti DAB pranešimai, eismo pranešimai
išjungiami.
PTY rodo [- - - - - - - -].
 Dabartinė stotis nėra RDS stotis.
 Negaunami RDS duomenys.
 Stotis nenurodo programos tipo.
Sumirksi programos paslaugos pavadinimas.
 Nėra alternatyvaus dabartinės stoties dažnio.
 Kol mirksi programos paslaugos pavadinimas
paspauskite  (SEEK –/+). Pasirodo
[PI SEEK] ir įrenginys pradeda ieškoti kito
dažnio su tais pačiais PI (programos
identifikavimo) duomenimis.
Garsas trūkinėja.
 Garsas gali trūkinėti esant dideliam dažniui bitais.
 DRM failų (kuriems numatyta skaitmeninė autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Rights
Management“, DRM) kai kuriais atvejais gali
nepavykti paleisti.
Nepavyksta paleisti garso failo.
 USB įrenginiai, suformatuoti naudojant kitas nei
FAT16 arba FAT32 failų sistemas, nepalaikomi.*
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai kurie USB
įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT. Išsamios
informacijos žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje
arba susisiekite su gamintoju.
Nepavyksta atlikti albumo ir elementų (peršokimo
režimas) praleidimo ir garso takelio paieškos
pagal pavadinimą („Quick-BrowZer“) veiksmų.
 Šių veiksmų negalima atlikti, kai USB įrenginys
prijungtas „Android“ režimu arba „iPod“.
 Pasirinkite [USB MODE] nustatymą [MSC/MTP]
(13 psl.).
 Atjunkite „iPod“.
 Nenustatytas tinkamas įrenginio USB režimas.
 Įsitikinkite, kad pasirinktas įrenginio USB
režimas yra MSC/MTP.
Garsas neatkuriamas „Android“ režimu.
 Kai įrenginys veikia „Android“ režimu, garsas
atkuriamas tik „Android“ išmaniuoju telefonu.
 Patikrinkite garso atkūrimo programos
„Android“ išmaniajame telefone būseną.
 Gali nepavykti tinkamai atkurti dėl „Android“
išmaniojo telefono.
USB įrenginio atkūrimas
Nepavyksta paleisti elementų naudojant
USB šakotuvą.
 Šis įrenginys neatpažįsta USB įrenginių, prijungtų
per USB šakotuvą.
Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.
 USB įrenginyje yra failų, kurie yra suderinami su
medžio struktūra.
19LT
Pranešimai
Naudojant sistemą gali būti rodomi arba mirksėti
toliau nurodyti pranešimai.
HUB NO SUPRT: USB šakotuvai nepalaikomi.
INVALID
 Pasirinktas veiksmas gali būti netinkamas.
 [USB MODE] pakeisti negalima, kai atkuriamas „iPod“.
IPD STOP: „iPod“ atkūrimas baigtas.
 Atkūrimą paleiskite valdydami „iPod“ / „iPhone“.
NO AF: nėra alternatyvių dažnių.
 Kol mirksi programos paslaugos pavadinimas
paspauskite  (SEEK –/+). Įrenginys
pradeda ieškoti kito dažnio su tais pačiais PI
(programos identifikavimo) duomenimis
(parodoma [PI SEEK]).
NO DATA
 Nėra pasirinkto programos tipo DAB paslaugos.
 Paspauskite
(atgal).
NO INFO (nėra informacijos)
 Nėra dabartinės DAB paslaugos informacijos.
NO SERV (nėra paslaugos)
Nepavyksta priimti DAB signalo.
 Atlikite automatinę paiešką (8 psl.).
 Patikrinkite DAB antenos jungtį.
 Patikrinkite, ar [ANT-PWR] nustatyta kaip [ON]
(14 psl.).
NO TP: nėra eismo programų.
 Įrenginys toliau ieškos pasiekiamų TP stočių.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Prie įrenginio prijungtas USB įrenginys, kuris
nepalaiko AOA („Android Open Accessory“) 2.0, kai
[USB MODE] nustatytas kaip [ANDROID].
 Pasirinkite [USB MODE] nustatymą [MSC/MTP]
(13 psl.).
OVERLOAD: USB įrenginys perkrautas.
 Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite SRC, kad
pasirinktumėte kitą šaltinį.
 USB įrenginys sugedęs arba prijungtas įrenginys
yra nepalaikomas.
20LT
READ: nuskaitoma informacija.
 Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir automatiškai
prasidės atkūrimas. Tai gali šiek tiek užtrukti,
atsižvelgiant į failų struktūrą.
RECEIVING
 DAB diapazonas pasirinktas ir įrenginys laukia,
kol bus pradėta priimti paslauga.
USB ERROR: nepavyksta atkurti iš USB įrenginio.
 Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
USB NO DEV: USB įrenginys neprijungtas arba
neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba USB laidas
prijungti patikimai.
USB NO MUSIC: nėra failo, kurį galima paleisti.
 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra paleidžiamų
failų (17 psl.).
USB NO SUPRT: nepalaikomas USB įrenginys.
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
Naudojant vairo nuotolinio valdymo pultą
ERROR: registruojant funkciją įvyko klaida.
 Dar kartą pradėkite registruoti nuo tos funkcijos,
kurioje įvyko klaida (13 psl.).
TIMEOUT: funkcijos registracija nepavyko, nes
baigėsi skirtasis laikas.
 Pamėginkite užbaigti registraciją, kol mirksi
[REGISTER] (apie 6 sek.) (13 psl.).
Programinės aparatinės įrangos naujinimui:
FILE ERROR: naujinimo programos USB įrenginyje
nėra.
 Išsaugokite naujinimo programą USB įrenginyje ir
pabandykite dar kartą (15 psl.).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: programinės
aparatinės įrangos naujinimas iki galo nebaigtas.
 Paspauskite ENTER, kad išjungtumėte pranešimą
ir pabandykite vėl. Atnaujinimo metu degimo
neišjunkite ir neatjunkite USB įrenginio (15 psl.).
 Prijunkite USB įrenginį su naujinimo programa ir
paspauskite ENTER.
Jei šie sprendimai nepadeda išspręsti problemos,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
21LT
Prijungimas / montavimas
Perspėjimai
 Visus įžeminimo laidus nutieskite į bendrą
įžeminimo tašką.
 Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti varžtais ir
neįstrigtų judančiose dalyse (pvz., sėdynės
bėgeliuose).
 Prieš sujungdami jungtis, išjunkite automobilio
degimą, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
 Maitinimo tiekimo laidą  pirmiausia prijunkite
prie įrenginio ir garsiakalbių, o paskui – prie
papildomos maitinimo jungties.
 Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl
saugumo izoliuokite elektros izoliacine juostele.
Atsargumo priemonės
 Montavimo vietą pasirinkite atidžiai, kad įrenginys
netrukdytų vairuoti.
 Įrenginio nemontuokite tokiose vietose, kur jį
veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar aukšta
temperatūra dėl tiesioginės saulės šviesos ar arti
esančių šildymo kanalų.
 Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai,
naudokite tik pridedamą montavimo įrangą.
Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)
Kai prijungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio garso
komponentais, automobilio elektros grandinės, prie
kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais turi
būti didesnis nei visų komponentų saugiklių srovės
stiprumo amperais klasių suma.
Montavimo kampo reguliavimas
Nustatykite mažesnį nei 45° montavimo kampą.
22LT
Montavimui reikalingų dalių
sąrašas


×2


 Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas pakuotės
turinys.
 Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo pritvirtintas
laikiklis  ir apsauginis rėmelis . Prieš montuodami
įrenginį, atkabinimo kaišteliais  nuimkite laikiklį 
nuo įrenginio. Išsamios informacijos žr. „Apsauginio
rėmelio ir laikiklio nuėmimas“ (25 psl.)
 Atkabinimo kaištelius  pasilikite ateičiai, nes jie
reikalingi ir tam, kad galėtumėte išimti įrenginį iš
automobilio.
Prijungimas
*3
Galios stiprintuvas*1

*2
Išsamios informacijos žr.
„Prijungimas“ (24 psl.)
Išsamios informacijos žr. „Maitinimo jungčių
schemoje“ (25 psl.).
iš laidinio nuotolinio valdymo
pulto (nepridedamas)*4
iš automobilio antenos*5
iš DAB antenos (nepridedama)*6
*1 Nepridedamas
*2 Garsiakalbių varža: 4–8 Ω × 4
*3 RCA kištuko laidas (nepridedamas)
*4 Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti
adapterį, skirtą laidiniam nuotolinio valdymo pultui
(nepridedamas). Informacijos apie laidinio nuotolinio
valdymo pulto naudojimą žr. „Laidinio nuotolinio
valdymo pulto naudojimas“ (25 psl.).
*5 Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti
adapterį (nepridedamas), jei antenos jungtis netinka.
*6 Nustatykite [SET ANT-PWR] kaip [ON] (numatytasis
nustatymas) arba [OFF], atsižvelgdami į DAB antenos
tipą (14 psl.).
Maks. tiekimo srovė 0,1 A
23LT
Žemųjų dažnių garsiakalbio paprastas
prijungimas
Prijungimas
Jei elektrinė antena yra be relės dėžutės, šį įrenginį
prijungiant pridedamu maitinimo tiekimo laidu 
galima sugadinti anteną.
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas prie
galinio garsiakalbio laido, žemųjų dažnių
garsiakalbį galite naudoti be galios stiprintuvo.
 Į automobilio garsiakalbio jungtį
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
1
2
3
4
5
6
7
8
Galinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Violetinis

Dryžuotas violetinis ir
juodas
Priekinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Pilkas

Dryžuotas pilkas ir
juodas
Priekinis
garsiakalbis
(kairysis)

Baltas

Dryžuotas baltas ir
juodas
Galinis
garsiakalbis
(kairysis)

Žalias

Dryžuotas žalias ir
juodas
 Į automobilio elektros jungtį
24LT
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
13
elektrinės antenos /
galios stiprintuvo
valdymas (REM OUT)
Dryžuotas
mėlynas ir baltas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
16
įžeminimas
Juodas
Pastabos
 Reikia paruošti galinio garsiakalbio laidus.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių
garsiakalbį, kurio varža 4–8 Ω ir atitinkama nominali
galia.
Išlaikymo atmintyje jungtis
Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas,
atminties grandinei maitinimas bus tiekiamas
visada, netgi kai uždegimo jungiklis išjungtas.
Garsiakalbių prijungimas
 Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite įrenginį.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite garsiakalbius,
kurių varža 4–8 Ω ir atitinkama nominali galia.
Maitinimo jungčių schema
Atsižvelkite į automobilio papildomą maitinimo
jungtį ir tinkamai sujunkite laidų jungtis.
Tinkamai sutapdinę jungtis ir sujungę maitinimo
tiekimo laidus, prijunkite įrenginį prie automobilio
maitinimo tiekimo. Jei prijungiant įrenginį kiltų
klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su automobilio pardavėju.
Papildoma maitinimo jungtis
Laidinio nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
1
Paprasta jungtis
Raudonas
Kad galėtumėte naudotis laidiniu nuotolinio
valdymo pultu, parametrą [STR CONTROL],
esantį dalyje [SET STEERING], nustatykite
kaip [PRESET] (13 psl.).
Raudonas
Montavimas
Geltonas
Geltonas
Apsauginio rėmelio ir laikiklio nuėmimas
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
Prieš montuodami įrenginį nuimkite nuo įrenginio
apsauginį kraštelį  ir laikiklį .
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
1
Suimkite už abiejų apsauginio kraštelio
kraštų  ir patraukite.
Kai raudono ir geltono laidų padėtys
atvirkščios
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
12
įjungtas maitinimo
tiekimas
Geltonas
15
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Raudonas

2
Įkiškite abu atkabinimo kaištelius ,
kol jie spragtelės, ir patraukite laikiklį 
žemyn, tada įrenginį patraukite aukštyn,
kad juos atskirtumėte.

Kai automobilyje nėra ACC padėties
Raudonas
Raudonas


Geltonas
Geltonas
Kabliuką nukreipkite į vidų.
25LT
Įrenginio montavimas prietaisų skydelyje
Prieš montuodami įsitikinkite, kad abejose laikiklio
pusėse esantys fiksatoriai  į vidų yra įlinkę 2 mm
(3/32 in).
1
Įstatykite laikiklį  į prietaisų skydelį,
tada užlenkite kaištelius į išorę, kad
laikiklis tvirtai užsifiksuotų.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Fiksatorius
Įstatykite įrenginį į laikiklį , tada
įstatykite apsauginį kraštelį .


Pastabos
 Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys
nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
 Įsitikinkite, kad 4 apsauginio rėmelio  fiksatorius
tinkamai įstatėte į įrenginio lizdus.
Priekinio skydelio nuėmimas ir uždėjimas
Išsamios informacijos žr. „Priekinio skydelio
nuėmimas“ (5 psl.)
26LT
Įrenginio nustatymas iš naujo
Išsamios informacijos žr. „Įrenginio nustatymas iš
naujo“ (6 psl.)
Saugiklio pakeitimas
Keisdami saugiklį įsitikinkite, kad
Saugiklis (10 A)
naujo saugiklio srovės stiprumo
amperais klasė tokia pati, kaip
originalaus saugiklio. Jei saugiklis
perdega, patikrinkite maitinimo
jungtį ir pakeiskite saugiklį. Jei
pakeistas saugiklis vėl perdega, tai
gali būti dėl vidinio gedimo. Tokiu atveju kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją.
Drošības apsvērumu dēļ šo ierīci noteikti uzstādiet
automašīnas instrumentu panelī, jo lietošanas
laikā šīs ierīces aizmugurējā daļa sakarst.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu
Savienošana/uzstādīšana (22. lpp.).
Ražots Taizemē
Nosaukuma plāksnīte, kas norāda darba spriegumu
utt., atrodas uz šasijas pamatnes.
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Šo aprīkojumu paredzēts izmantot ar
programmatūras apstiprinātajām versijām, kas
norādītas ES atbilstības deklarācijā.
Šajā aprīkojumā ielādētās programmatūras atbilstība
Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām ir pārbaudīta.
Programmatūras versija: 1_
Programmatūras versiju var noskaidrot vispārīgo
iestatījumu izvēlnes programmaparatūras
iestatījumu sadaļā.
Piezīme klientiem: turpmākā informācija
attiecas tikai uz aprīkojumu, kas pārdots
valstī, kurā ir spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī
ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai
izstrādājuma atbilstību Eiropas noteikumiem ir
jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Atbrīvošanās no nolietotām
baterijām/akumulatoriem, kā
arī elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz
Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora
vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un
baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar
2LV
mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek
izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja
baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo
negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu
izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu
dēļ iekārtai nepieciešams pastāvīgs savienojums ar
iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/
akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/
akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās
iekārtas apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas
laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā
savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma
droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā
izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu
papildinformāciju par šī produkta vai baterijas/
akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo
produktu vai bateriju/akumulatoru.
Ja jūsu automašīnas aizdedzei nav ACC
pozīcijas
Noteikti izmantojiet funkciju AUTO OFF (13. lpp.).
Lai novērstu baterijas/akumulatora izlādēšanos,
iestatītajā laikā iekārta automātiski pilnībā
izslēgsies pēc ierīces izslēgšanas un pulksteņa
parādīšanas (proti, 1 sekundi nospiediet un turiet
SRC). Ja neiestatāt funkciju AUTO OFF, katrā
aizdedzes izslēgšanas reizē nospiediet OFF un
turiet, līdz rādījums pazūd.
Atruna par trešo pušu piedāvātajiem
pakalpojumiem
Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti,
aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma.
Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu
atbildību.
Savienošana/uzstādīšana
Saturs
Daļu un vadības elementu rādītājs. . . . . . . . . . . . . 4
Darba sākšana
Priekšējā paneļa atvienošana . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekārtas atiestatīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulksteņa iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatora sprieguma pārbaude . . . . . . . . . . . .
USB ierīces pievienošana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savienošana ar citu portatīvo audio ierīci . . . . . . .
Piesardzības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstādīšanai paredzēto daļu saraksts . . . . . . . . . .
Savienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
5
6
6
6
6
7
Radio klausīšanās
Radio klausīšanās. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAB uztveršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM/MW/LW izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radio datu sistēmas (RDS) izmantošana . . . . . . . .
7
7
9
9
Atskaņošana
USB ierīces satura atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ierakstu meklēšana un atskaņošana . . . . . . . . . . . 11
Settings
DEMO režīma atcelšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pamata iestatīšanas darbība. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vispārīgie iestatījumi (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . 13
Skaņas iestatīšana (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Displeja iestatījumi (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Papildinformācija
Programmaparatūras atjaunināšana . . . . . . . . . . . 15
Piesardzības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ziņojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3LV
Daļu un vadības elementu rādītājs
Pamatiekārta
 Priekšējā paneļa atbrīvošanas poga
 SRC (avots)
Ieslēdziet barošanu.
Mainiet avotu.
OFF
Nospiediet un 1 sekundi turiet nospiestu, lai
izslēgtu avotu un parādītu pulksteni.
Nospiediet un turiet ilgāk nekā 2 sekundes, lai
izslēgtu barošanu un displeju.
 Vadības grozāmpoga
Grieziet, lai regulētu skaļumu.
PUSH ENTER
Ievadiet izvēlēto elementu.
Nospiediet SRC, pagroziet un pēc tam
nospiediet, lai mainītu avotu (taimauts ir
2 sekundes).
MENU
Atveriet iestatīšanas izvēlni.
 Displeja logs

/
(SEEK –/+)
DAB uztveršanas laikā:
Izvēlieties pakalpojumu. Nospiediet un turiet
nospiestu, lai meklētu ansambli.
FM/MW/LW uztveršanas laikā:
Noskaņojieties uz radiostacijām automātiski.
Nospiediet un turiet, lai noskaņotos manuāli.
/ (iepriekšējais/nākamais)
/ (ātra attīšana/ātra pārtīšana)
 PTY (programmas veids)/
(pārlūkot)
(8. lpp., 12)
DAB uztveršanas laikā:
Pārslēdzieties pārlūkošanas režīmā. Divreiz
nospiediet, lai atlasītu PTY.
FM uztveršanas laikā:
Sadaļā RDS izvēlieties PTY.
Atskaņošanas laikā:
Pārslēdzieties pārlūkošanas režīmā.
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android™ režīmā vai iPod ierīce.)
 EQ (ekvalaizers)
Izvēlieties ekvalaizera līkni.
4LV

(atpakaļ)
Atgriezieties pie iepriekšējā displeja rādījuma.
MODE (7. lpp., 8, 9)
 Tālvadības pults uztvērējs
 Pogu numuri (no 1 līdz 6)
Uztveriet saglabātos DAB pakalpojumus vai
radio stacijas. Nospiediet un turiet nospiestu, lai
saglabātu DAB pakalpojumus vai radio stacijas.
ALBUM /
Izlaidiet audio ierīces albuma klausīšanos.
Nospiediet un turiet nospiestu, lai albumus
izlaistu secīgi.
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā vai iPod ierīce.)
Darba sākšana
Priekšējā paneļa atvienošana
Varat atvienot šīs iekārtas priekšējo paneli, lai
izvairītos no zādzības.
1
Nospiediet OFF  un turiet, līdz iekārta
izslēdzas, nospiediet priekšējā paneļa
atbrīvošanas pogu , pēc tam pavelciet
paneli pret sevi, lai to noņemtu.
(atkārtot)
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.)
(jaukt secību)
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.)
 (atskaņot/pauze)
 PAPILDU BASI
Pastiprina basu skaņu sinhroni skaļuma
līmenim. Spiediet, lai mainītu iestatījumu
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Ieejas ligzda AUX
 DSPL (displejs)
Spiediet, lai mainītu displeja elementus.
Brīdinājuma signāls
Ja pārslēgsit aizdedzes slēdzi izslēgtā pozīcijā,
iepriekš nenoņemot priekšējo paneli, dažas
sekundes skanēs brīdinājuma signāls. Signāls
skanēs tikai tad, ja tiks izmantots iebūvētais
pastiprinātājs.
Priekšējā paneļa pievienošana
SCRL (ritināt)
Nospiediet un turiet, lai ritinātu parādīto
elementu.
 USB ports
5LV
Iekārtas atiestatīšana
Ja vēl neesat lietojis iekārtu, esat nomainījis
automašīnas akumulatoru vai esat mainījis
savienojumus, iekārtai jāveic atiestatīšana.
1
Nospiediet DSPL un
(atpakaļ)/MODE
un turiet ilgāk nekā 2 sekundes.
Akumulatora sprieguma
pārbaude
Varat pārbaudīt pašreizējo akumulatora spriegumu.
(Nav pieejams, kad avots ir izslēgts un ir redzams
pulkstenis.)
1
Piezīme
Atiestatot iekārtu, tiek izdzēsts pulksteņa iestatījums un
daļa saglabātā satura.
Pulksteņa iestatīšana
1
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [SET CLOCK-ADJ], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Mirgos stundu rādītājs.
3
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
iestatītu stundas un minūtes.
Lai pārvietotu digitālo norādi, spiediet /
(SEEK –/+).
4
Pēc minūšu iestatīšanas nospiediet MENU.
Iestatīšana ir pabeigta, un pulkstenis sāk
darboties.
Lai parādītu pulksteni
Nospiediet DSPL.
6LV
Vairākas reizes nospiediet DSPL, kamēr
tiek parādīts akumulatora spriegums.
USB ierīces pievienošana
1
2
Samaziniet iekārtas skaļumu.
Savienojiet USB ierīci ar šo ierīci.
Lai izveidotu savienojumu ar iPhone/iPod ierīci,
izmantojiet USB savienojumam paredzēto iPod
kabeli (neietilpst komplektācijā).
Savienošana ar citu portatīvo
audio ierīci
1
2
3
Izslēdziet portatīvo audio ierīci.
Samaziniet iekārtas skaļumu.
Savienojiet portatīvo audio ierīci ar šīs
iekārtas ieejas ligzdu AUX (stereo mini
spraudni), izmantojot savienojuma vadu
(neietilpst komplektācijā)*.
* Noteikti izmantojiet spraudni ar taisnu galu.
Radio klausīšanās
Radio klausīšanās
Ja vēlaties klausīties radio, nospiediet SRC, lai
izvēlētos [TUNER].
Ja DAB joslu izvēlaties pirmajā reizē pēc automašīnas
akumulatora maiņas vai savienojumu maiņas,
automātiski tiek sākta sākotnējā meklēšana. Ļaujiet
pabeigt sākotnējo meklēšanu. (Ja tā tiks pārtraukta,
sākotnējā meklēšana tiks sākta atkal nākamajā reizē,
kad izvēlēsities DAB joslu.) Ja sākotnējās meklēšanas
laikā neviena DAB stacija netiek saglabāta, veiciet
automātisko meklēšanu (8. lpp.).
Padoms
Iestatiet opcijas [SET ANT-PWR] vērtību [ON] (noklusējums)
vai [OFF] atkarībā no DAB antenas veida (14. lpp.).
DAB uztveršana
4
Nospiediet SRC, lai izvēlētos [AUX].
Lai saskaņotu pievienotās ierīces skaļuma
līmeni ar citiem avotiem
Sāciet atskaņošanu no portatīvās audio ierīces
vidējā skaļumā un iestatiet iekārtai skaļumu, kādā
parasti to klausāties.
Nospiediet MENU, pēc tam izvēlieties [SOUND] 
[SET AUX VOL] (14. lpp.).
DAB (Digital Audio Broadcasting — digitālā audio
apraide) ir pārraides sistēma zemes tīklos. DAB
stacijas apvieno radio programmas (pakalpojumus)
ansamblī, un katrā pakalpojumā ir viens vai vairāki
komponenti. Vienu un to pašu pakalpojumu
dažkārt var saņemt dažādās frekvencēs.
Pakalpojuma meklēšana manuāli
1
Nospiediet MODE, lai izvēlētos [DB1],
[DB2] vai [DB3].
2
Nospiediet / (SEEK –/+), lai grupā
meklētu pakalpojumu; nospiediet un
turiet / (SEEK –/+), lai meklētu
dažādas grupas.
Kad ierīce uztver pakalpojumu/ansambli,
meklēšana tiek pārtraukta. Meklējiet, līdz tiek
uztverts nepieciešamais pakalpojums.
7LV
Pakalpojuma saglabāšana manuāli
1
Kad tiek uztverts pakalpojums, ko
vēlaties saglabāt, nospiediet ciparu
pogu (1–6) un turiet nospiestu, līdz tiek
parādīts uzraksts [MEM].
Saglabāto pakalpojumu uztveršana
1
Pēc nepieciešamās joslas izvēles
nospiediet ciparu pogu (1–6).
3
Piezīme
DAB paziņojuma laikā skaļums tiek regulēts atbilstoši
līmenim, kas sistēmai RDS ir iestatīts opcijai TA (9. lpp.).
Lai to pašu vai līdzīgu programmu klausītos
pat sliktas uztveršanas apstākļos
Iestatiet opcijas [SET SOFTLINK] vērtību [ON] (14. lpp.).
Uztverot atbilstošo FM programmu, iedegas [FM-LINK].
“Ciešā saite” izmanto to pašu programmu, bet “Vājā
saite” izmanto līdzīgu programmu.
Pakalpojuma meklēšana pēc
nosaukuma (Quick-BrowZer™)
SOFT
LINK
Ērtai meklēšanai varat parādīt pakalpojumu sarakstu.
1
DAB uztveršanas laikā nospiediet
(pārlūkot).
Ierīce pārslēdzas režīmā Quick-BrowZer un
parāda pakalpojumu sarakstu.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos vajadzīgo pakalpojumu, pēc
tam nospiediet grozāmpogu.
Nospiediet
Ja iespējojat DAB paziņojumus, DAB paziņojumi var
pārtraukt pašreiz izvēlētā avota atskaņošanu.
1
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Grieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[SET ANNOUNCE], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
8LV
OFF

ON

FM
Vājā
Link
Ciešā
Link
Vājā
Link




1
Nospiediet MODE, lai izvēlētos [DB1],
[DB2] vai [DB3].
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
3
Grieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[SET AUTOSCAN], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
(atpakaļ).
DAB paziņojumu iestatīšana
DAB
Ciešā
Link
Automātiska pakalpojumu saraksta
jaunināšana (automātiskā meklēšana)
Sākas uztveršana.
Lai aizvērtu režīmu Quick-BrowZer
Grieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[SET ANNC-ON] vai [SET ANNC-OFF], pēc
tam nospiediet grozāmpogu.
Ierīce režīmā Quick-BrowZer jaunina
pakalpojumu sarakstu.
FM/MW/LW izmantošana
Radio datu sistēmas (RDS)
izmantošana
Automātiska saglabāšana (BTM)
1
Spiediet MODE, lai mainītu joslu (FM1,
FM2, MW vai LW).
Alternatīvo frekvenču (AF) un paziņojumu
par satiksmi (TA) iestatīšana
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
3
AF nepārtraukti noskaņo staciju uz spēcīgāko
signālu tīklā, savukārt TA nodrošina informāciju par
pašreizējo satiksmi vai satiksmes programmas (TP),
ja tādas tiek uztvertas.
Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos
[SET BTM], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
1
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Grieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[SET AF/TA], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
3
Grieziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/
TA-ON] vai [SET AF/TA-OFF], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Iekārta saglabā stacijas un piešķir tās skaitļu
pogām atbilstoši frekvenču secībai.
Noskaņošana
1
Spiediet MODE, lai mainītu joslu (FM1,
FM2, MW vai LW).
2
Noskaņojieties uz staciju.
Lai veiktu noskaņošanu manuāli
Nospiediet pogu / (SEEK –/+) un turiet
to nospiestu, lai atrastu aptuveno frekvenci, pēc
tam vairākkārt nospiediet / (SEEK–/+),
lai precīzi noskaņotu uz vēlamo frekvenci.
Lai veiktu noskaņošanu automātiski
Nospiediet / (SEEK –/+).
Kad iekārta uztver staciju, meklēšana tiek
pārtraukta.
Saglabāšana manuāli
1
Kad tiek uztverta stacija, ko vēlaties
saglabāt, nospiediet skaitļa (1–6) pogu
un turiet nospiestu, līdz tiek parādīts
uzraksts [MEM].
Saglabāto staciju uztveršana
1
Lai saglabātu RDS stacijas kopā ar AF un TA
iestatījumu
Varat reģistrēt RDS stacijas kopā ar AF/TA
iestatījumu. Iestatiet AF/TA, pēc tam saglabājiet
staciju, izmantojot BTM (labākā noskaņošanas
atmiņa) vai manuāli. Ja veicat reģistrēšanu manuāli,
varat reģistrēt arī stacijas, kas nav RDS stacijas.
Lai saņemtu paziņojumus par ārkārtas
situāciju
Ja ir ieslēgts AF vai TA, paziņojumi par ārkārtas
situācijām automātiski pārtrauc pašreiz izvēlētā
avota atskaņošanu.
Lai regulētu skaļumu laikā, kad tiek ziņots
par satiksmi
Skaļuma līmenis tiks saglabāts atmiņā nākamajiem
paziņojumiem par satiksmi neatkarīgi no parastā
skaļuma līmeņa.
Izvēlieties joslu, pēc tam nospiediet
skaitļa pogu (1–6).
9LV
Lai paturētu reģionālu programmu (REGIONAL)
Kad ir ieslēgtas funkcijas AF un REGIONAL, nenotiks
pārslēgšanās uz citu reģionālu staciju, kurai ir stiprāka
frekvence. Ja pametat vietu, kur var uztvert reģionālo
programmu, FM uztveršanas laikā norādiet sadaļas
[GENERAL] iestatījumu [SET REG-OFF] (13. lpp.).
Šī funkcija nedarbojas Lielbritānijā un dažās citās
vietās.
Funkcija Local Link (tikai AK)
Šī funkcija ļauj izvēlēties citas vietējās stacijas
atbilstošajā reģionā, pat ja tās nav piešķirtas
numuru pogām.
FM uztveršanas laikā nospiediet to ciparu pogu (1–6),
kurai ir piešķirta vietējā stacija. 5 sekunžu laikā vēlreiz
nospiediet lokālās stacijas cipara pogu. Atkārtojiet šīs
darbības, līdz vietējā stacija tiek uztverta.
Programmu veidi
NONE (Nav programmas veida), NEWS (Ziņas),
AFFAIRS (Pašreizējās aktualitātes), INFO
(Informācija), SPORT (Sports), EDUCATE (Izglītība),
DRAMA (Dramaturģija), CULTURE (Kultūra),
SCIENCE (Zinātne), VARIED (Dažādi), POP M
(Popmūzika), ROCK M (Rokmūzika), EASY M
(M.O.R. mūzika), LIGHT M (Viegla klasiskā mūzika),
CLASSICS (Nopietna klasiskā mūzika), OTHER M
(Cita mūzika), WEATHER (Laika ziņas), FINANCE
(Finanses), CHILDREN (Bērnu programma), SOCIAL
A (Sociālās aktualitātes), RELIGION (Reliģija),
PHONE IN (Zvanīšana tiešraidē), TRAVEL (Ceļojumi),
LEISURE (Atpūta), JAZZ (Džezs), COUNTRY
(Kantrīmūzika), NATION M (Nacionālā mūzika),
OLDIES (Retro mūzika), FOLK M (Folkmūzika),
DOCUMENT (Dokumentālais radio)
Programmu veidu (PTY) izvēle
Izmantojiet PTY, lai parādītu vai meklētu
nepieciešamo programmas veidu.
DAB uztveršanas laikā
1
2
Divreiz nospiediet PTY.
Grieziet vadības grozāmpogu, līdz ir
redzams vēlamais programmas veids,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Ierīce uzskaita visus izvēlētā programmas veida
pakalpojumus.
3
Groziet vadības grozāmpogu, līdz tiek
rādīts nepieciešamais pakalpojums, pēc
tam nospiediet grozāmpogu.
Sākas uztveršana.
FM uztveršanas laikā
1
2
Nospiediet PTY.
Grieziet vadības grozāmpogu, līdz ir
redzams vēlamais programmas veids,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iekārta sāks meklēt staciju, kas raida izvēlētā
veida programmu.
10LV
Pulksteņa laika (CT) iestatīšana
Pulksteņa laiku iestata CT dati no RDS pārraides.
1
Iestatiet [SET CT] sadaļā [GENERAL]
pozīcijā [SET CT-ON] (13. lpp.).
1
Tiks sākta atskaņošana.
Ja ierīce jau ir pievienota, sāciet atskaņošanu,
spiežot SRC, lai izvēlētos [USB] (kad iPod ierīce tiek
atpazīta, displejā tiek parādīts uzraksts [IPD]).
Atskaņošana
USB ierīces satura atskaņošana
Šajās lietošanas instrukcijās ar “iPod” tiek vispārīgi
apzīmētas iPod un iPhone ierīcē pieejamās iPod
funkcijas, ja vien tekstā vai attēlos nav norādīts citādi.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas iPod
ierīces saderību, sk. Par iPod ierīcēm (16. lpp.) vai
apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto atbalsta
vietni.
Var izmantot AOA (Android Open Accessory —
Android atvērtais piederums) 2.0, MSC (Mass
Storage Class — lielapjoma atmiņas klase) un MTP
(Media Transfer Protocol — multivides pārsūtīšanas
protokols) tipa USB ierīces*, kas saderīgas ar
USB standartu. Atkarībā no USB ierīces iekārtā var
tikt izvēlēts Android režīms vai režīms MSC/MTP.
Dažiem digitāliem multivides satura atskaņotājiem
vai Android viedtālruņiem var būt nepieciešams, lai
iestatījumam būtu norādīts režīms MTP.
* Piemēram, USB zibatmiņas disks, digitālais
multivides satura atskaņotājs, Android viedtālrunis
Piezīmes
 Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas USB
ierīces saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā vāka
norādīto atbalsta vietni.
 Viedtālruņi, kuros instalēta sistēma Android OS 4.1 vai
jaunāka, atbalsta profilu Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Tomēr daži viedtālruņi var pilnībā
neatbalstīt AOA 2.0 arī tad, ja ir instalēta sistēma
Android OS 4.1 vai jaunāka.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par sava Android
viedtālruņa saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā
vāka norādīto atbalsta vietni.
 Netiek atbalstīta tālāk norādīto failu atskaņošana.
MP3/WMA/FLAC:
 ar autortiesībām aizsargāti faili
 DRM (digitālā satura pārvaldības) faili
 vairākkanālu audio faili
MP3/WMA:
 bezzuduma saspiešanas faili
Pievienojiet USB ierīci USB portam (6. lpp.).
2
Regulējiet skaļumu ar šo iekārtu.
Lai apturētu atskaņošanu
Nospiediet OFF un turiet 1 sekundi.
Lai noņemtu ierīci
Apturiet atskaņošanu, pēc tam noņemiet ierīci.
Piesardzības pasākumi iPhone lietotājiem
Ja veidojat savienojumu ar iPhone tālruni,
izmantojot USB, tālruņa zvana skaļumu kontrolē
iPhone, nevis iekārta. Uzmanieties, lai zvana laikā
nepalielinātu iekārtas skaļumu, jo pēc zvana
beigām skaņa pēkšņi var kļūt ļoti skaļa.
Ierakstu meklēšana un
atskaņošana
Atkārtota atskaņošana un atskaņošana
jauktā secībā
Nav pieejama, ja ir pievienota USB ierīce Android
režīmā.
1
Atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet
(atkārtot) vai
(jaukt secību), lai
norādītu vēlamo atskaņošanas režīmu.
Lai sāktu atskaņošanu izvēlētajā atskaņošanas
režīmā, var būt nepieciešams laiks.
Pieejamie atskaņošanas režīmi atšķiras atkarībā no
izvēlētā skaņas avota.
Pirms savienojuma izveides izvēlieties USB režīmu
(Android režīmu vai režīmu MSC/MTP) atkarībā USB
ierīces (13. lpp.).
11LV
Ieraksta meklēšana pēc nosaukuma
(Quick-BrowZer™)
5
Tiks sākta atskaņošana.
Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce Android
režīmā vai iPod ierīce.
1
USB atskaņošanas laikā nospiediet
(pārlūkot)*, lai skatītu meklēšanas
kategoriju sarakstu.
Kad tiek parādīts ierakstu saraksts, vairākkārt
spiediet
(atpakaļ), lai parādītu vēlamo
meklēšanas kategoriju.
* USB atskaņošanas laikā nospiediet
(pārlūkot)
un turiet nospiestu ilgāk nekā 2 sekundes, lai
uzreiz atgrieztos kategoriju saraksta sākumā.
2
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos
vajadzīgo meklēšanas kategoriju, pēc tam
nospiediet grozāmpogu, lai apstiprinātu.
Atkārtojiet 2. darbību, lai meklētu
vajadzīgo ierakstu.
Tiks sākta atskaņošana.
Settings
DEMO režīma atcelšana
Varat atcelt demonstrācijas rādījumu, kas redzams,
kad avots ir izslēgts un ir redzams pulkstenis.
1
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[SET DEMO], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [SET DEMO-OFF], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Lai aizvērtu režīmu Quick-BrowZer
Nospiediet
(pārlūkot).
Meklēšana ar elementu izlaišanu
(pārlekšanas režīms)
Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce Android
režīmā vai iPod ierīce.
1
2
3
Nospiediet
(pārlūkot).
Spiediet  (SEEK +).
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos elementu.
Sarakstā pārlekšana notiek ar soli, kas
līdzvērtīgs 10% no kopējā elementu skaita.
4
Nospiediet ENTER, lai atgrieztos režīmā
Quick-BrowZer.
Tiek parādīts izvēlētais elements.
12LV
Grieziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos
vajadzīgo elementu, pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Iestatīšana ir pabeigta.
4
Divreiz nospiediet
(atpakaļ).
Displejam tiek atjaunots parastais uztveršanas/
atskaņošanas režīms.
Pamata iestatīšanas darbība
Varat iestatīt elementus šādās iestatījumu kategorijās:
vispārīgie iestatījumi (GENERAL), skaņas iestatījumi
(SOUND), displeja iestatījumi (DISPLAY)
1
2
Nospiediet MENU.
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos iestatījumu kategoriju, pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Iestatīšanai pieejamie elementi atšķiras atkarībā
no avota un iestatījumiem.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos opcijas, pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Lai atgrieztos iepriekšējā displejā
Nospiediet
(atpakaļ).
Vispārīgie iestatījumi (GENERAL)
DEMO (demonstrācija)
Aktivizē demonstrāciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (pulksteņa regulēšana) (6. lpp.)
CAUT ALM (brīdinājuma signāls)
Aktivizē brīdinājuma signālu: [ON], [OFF] (5. lpp.).
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un ir
redzams pulkstenis.)
BEEP
Aktivizē pīkstiena skaņu: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Iestatītajā laikā iekārta automātiski izslēgsies
pēc noteikta ierīces izslēgšanas un pulksteņa
parādīšanas laika (proti, 1 sekundi nospiediet un
turiet SRC). [ON] (30 minūtes), [OFF].
STEERING
Reģistrē stūres tālvadības pults iestatījumu/
atjauno tā noklusējuma vērtību.
(Pieejams, ja savienošanai izmantots savienojuma
kabelis (neietilpst komplektācijā).) (Pieejams tikai
tad, kad avots ir izslēgts un ir redzams pulkstenis.)
STR CONTROL (stūres vadība)
Izvēlas savienotās tālvadības ievades režīmu. Lai
izvairītos no darbības kļūmēm, pirms lietošanas
noteikti saskaņojiet ievades režīmu ar savienoto
tālvadības pulti.
CUSTOM
Stūres tālvadības pultij norādītais ievades režīms
PRESET
Kabeļu tālvadības pults ievades režīms, kas
deaktivizē stūres tālvadības pulti (tiek izvēlēts
automātiski, ja tiek izpildīta komanda [RESET
CUSTOM])
EDIT CUSTOM
Reģistrē funkcijas (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) stūres tālvadības pultij:
 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
funkciju, ko vēlaties piešķirt stūres tālvadības
pultij, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
 Kamēr mirgo [REGISTER], nospiediet un turiet
pogu uz stūres tālvadības pults, kurai vēlaties
piešķirt šo funkciju. Kad reģistrēšana ir
pabeigta, tiek parādīts uzraksts [REGISTERED].
 Lai reģistrētu citas funkcijas, atkārtojiet
darbību  un .
(Pieejams tikai tad, ja iestatījumam [STR CONTROL]
ir norādīta vērtība [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Atjauno stūres tālvadības iestatījumam
noklusējuma vērtību: [YES], [NO].
(Pieejams tikai tad, ja iestatījumam [STR
CONTROL] ir norādīta vērtība [CUSTOM].)
Piezīmes
 Iestatījumu norādīšanas laikā iekārtu var vadīt tikai
ar pogām. Drošības apsvērumu dēļ apturiet
automašīnu, pirms norādāt šo iestatījumu.
 Ja reģistrēšanas laikā rodas kļūda, visa iepriekš
reģistrētā informācija tiek paturēta. Atsāciet
reģistrēšanu no funkcijas, kuras izpildes brīdī
radās kļūda.
 Dažos transportlīdzekļos šī funkcija var nebūt
pieejama. Lai saņemtu detalizētu informāciju par
sava transportlīdzekļa saderību, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
USB MODE
Maina USB režīmu: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts USB avots.)
CT (pulksteņa laiks)
Aktivizē CT funkciju: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatīvās frekvences/paziņojums par
satiksmi)
Atlasa alternatīvo frekvenču (AF) un paziņojumu
par satiksmi (TA) iestatījumu: [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Pieejams, ja ir atlasīts jebkurš avots.)
REGIONAL
Ierobežo uztveršanu tikai noteiktā reģionā: [ON],
[OFF]. (Pieejams tikai tad, kad notiek FM uztveršana.)
BTM (vislabākā noskaņošanas atmiņa) (9. lpp.)
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts uztvērējs
(FM/MW/LW).)
13LV
ANNOUNCE (paziņojums)
Aktivizē apraides paziņojumus: [ON], [OFF].
(Pieejams, ja ir atlasīts jebkurš avots.)
SOFTLINK
Automātiski meklē līdzīgu programmu un
noskaņojas uz to, ja pašreizējās programmas
signāls uztveršanai ir pārāk vājš: [ON], [OFF].
(Pieejams tikai DAB uztveršanas laikā.)
ANT-PWR (antenas barošana)
Nodrošina barošanu DAB antenas ieejas
kontaktligzdā: [ON], [OFF]. (Pieejams tikai tad, ja
ierīce ir izslēgta vai notiek DAB uztveršana.)
AUTOSCAN (automātiskā meklēšana)
Veic automātisko meklēšanu, lai režīmā QuickBrowZer jauninātu pakalpojumu sarakstu.
(Pieejams tikai DAB uztveršanas laikā.)
FIRMWARE
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un ir
redzams pulkstenis.)
Pārbauda/atjaunina programmaparatūras
versiju. Lai saņemtu detalizētu informāciju,
apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto
atbalsta vietni.
FW VERSION (programmaparatūras versija)
Parāda pašreizējo programmaparatūras versiju.
FW UPDATE (programmaparatūras atjauninājums)
Pāriet uz programmaparatūras atjaunināšanu:
[YES], [NO].
Programmaparatūras atjaunināšanai
nepieciešamas dažas minūtes. Atjaunināšanas
laikā nepārslēdziet aizdedzi stāvoklī OFF un
neatvienojiet USB ierīci.
14LV
Skaņas iestatīšana (SOUND)
Šī iestatīšanas izvēlne ir pieejama, kad ir izvēlēts
jebkāds avots.
EQ10 PRESET
Izvēlas vai izslēdz kādu no 10 ekvalaizera līknēm:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Ekvalaizera līknes iestatījumu var katram avotam
saglabāt atmiņā.
* [KARAOKE] ļauj samazināt balss skaņu, taču to
nevar pilnībā izslēgt atskaņošanas laikā. Netiek arī
atbalstīts mikrofons.
EQ10 CUSTOM
Iestata EQ10 vērtību [CUSTOM].
Ekvalaizera līknes iestatīšana:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Skaļuma līmeni var pielāgot ar 1 dB soļiem, no
-6 dB līdz +6 dB.
BALANCE
Regulē skaņas līdzsvaru: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Regulē relatīvo līmeni: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
AUX VOL (AUX skaļums)
Regulē skaļuma līmeni katrai pievienotajai
palīgierīcei: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Šis iestatījums atbrīvo no nepieciešamības
regulēt skaļuma līmeni starp avotiem.
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēta ieeja AUX.)
Displeja iestatījumi (DISPLAY)
DIMMER
Maina displeja spilgtumu: [ON], [OFF], [CLK]
(pulkstenis).
Lai iestatītu, ka šai funkcijai jābūt aktīvai fiksētu
periodu, izvēlieties [CLK], pēc tam iestatiet
sākuma un beigu laiku.
– Lai iestatītu spilgtuma līmeni, kad ir aktivizēta
aptumšotāja funkcija:
Norādiet iestatījumam [DIMMER] vērtību [ON],
pēc tam regulējiet iestatījumu [BRIGHTNESS].
– Lai iestatītu spilgtumu, kad aptumšotāja
funkcija ir deaktivizēta:
Norādiet iestatījumam [DIMMER] vērtību [OFF],
pēc tam regulējiet iestatījumu [BRIGHTNESS].
Spilgtuma iestatījums tiek saglabāts un lietots,
kad aptumšotāja funkcija tiek aktivizēta vai
deaktivizēta.
BRIGHTNESS
Regulē displeja spilgtumu. Spilgtuma līmenis ir
regulējams diapazonā: [1] – [10].
SND SYNC (skaņas sinhronizācija)
Aktivizē izgaismojuma un skaņas sinhronizāciju:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automātiska ritināšana)
Automātiski ritina garu elementu nosaukumus:
[ON], [OFF].
(Nav pieejams, ja ir izvēlēta funkcija AUX vai
uztvērējs (FM/MW/LW).)
Papildinformācija
Programmaparatūras
atjaunināšana
Lai atjauninātu programmaparatūru, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni, pēc tam
izpildiet tiešsaistē sniegtos norādījumus.
Piezīmes
 Aparātprogrammatūras atjaunināšanai ir jāizmanto USB
ierīce (neietilpst komplektācijā). Saglabājiet
atjaunināšanas pakotni USB ierīcē un pievienojiet ierīci
USB portam; pēc tam veiciet atjaunināšanas darbību.
 Programmaparatūras atjaunināšanai nepieciešamas
dažas minūtes. Atjaunināšanas laikā nepārslēdziet
aizdedzi stāvoklī OFF un neatvienojiet USB ierīci.
Piesardzības pasākumi
 Ļaujiet ierīcei pirms lietošanas atdzist, ja
automašīna ir bijusi novietota tiešos saules staros.
 Neatstājiet automašīnā priekšējo paneli vai audio
ierīces, ko tur esat ienesis, jo, atrodoties tiešos
saules staros, var tikt izraisīts darbības traucējums
augstās temperatūras dēļ.
 Elektriskā antena tiek izvirzīta automātiski.
Lai uzturētu augstu skaņas kvalitāti
Nešļakstiet iekārtai virsū šķidrumu.
Audio failu atskaņošanas secība
Mape (albums)
Audio fails (ieraksts)
15LV
Par iPod ierīcēm
Apkope
 Var veidot savienojumu ar tālāk norādītajiem iPod
modeļiem. Pirms izmantošanas atjauniniet savu
iPod ierīci uz visjaunāko programmatūru.
Saderīgie iPhone/iPod modeļi
Saderīgais modelis
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6. paaudze)

iPod touch (5. paaudze)

iPod nano (7. paaudze)

 “Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē, ka
elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai attiecīgi
veidotu tiešu savienojumu ar iPod vai iPhone, un
izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple
veiktspējas standartiem. Apple neatbild par šīs
ierīces darbību vai atbilstību drošības un
normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī
piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone
var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi
vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar
tuvāko Sony izplatītāju.
16LV
Savienotāju tīrīšana
Iekārta var nefunkcionēt pareizi, ja savienotāji starp šo
iekārtu un priekšējo paneli nav tīri. Lai to novērstu,
atvienojiet priekšējo paneli (5. lpp.) un notīriet
savienotājus ar vates kociņu. Nelietojiet pārmērīgi daudz
spēka. Pretējā gadījumā var sabojāt savienotājus.
Piezīmes
 Drošības apsvērumu dēļ pirms savienotāju tīrīšanas
izslēdziet aizdedzi un izņemiet atslēgu no aizdedzes
slēdža.
 Nekad tiešā veidā nepieskarieties savienotājiem ar
pirkstiem vai jebkādu metāla ierīci.
Specifikācijas
Uztvērēja sadaļa
DAB/DAB+
Skaņojuma diapazons: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenas kontaktligzda:
Ārējs antenas savienotājs
FM
Skaņojuma diapazons:
87,5–108,0 MHz
Antenas kontaktligzda:
Ārējs antenas savienotājs
Lietošanas jutīgums: 7 dBf
Selektivitāte: 75 dB pie 400 kHz
Signāla–trokšņa attiecība: 73 dB
Dalījums: 50 dB pie 1 kHz
Frekvenču raksturlīkne: 20–15 000 Hz
MW/LW
Skaņojuma diapazons:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenas kontaktligzda:
Ārējs antenas savienotājs
Jutīgums: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB atskaņotāja sadaļa
Interfeiss: USB (pilnātruma)
Maksimālā strāva: 1 A
Maksimālais atpazīstamo mapju un failu skaits:
mapes (albumi): 256
faili (ieraksti) mapē: 256
Saderīgais profils Android Open Accessory (AOA): 2,0
Atbilstošais kodeks:
MP3 (.mp3)
Bitu ātrums: 8–320 kb/s (atbalsta mainīgu
bitu ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitu ātrums: 32–192 kb/s (atbalsta mainīgu
bitu ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitu dziļums: 16 biti, 24 biti
Iztveršanas frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
Jaudas pastiprinātāja sadaļa
Izmēri:
apm. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 collas × 2 collas × 4 3/4 collas) (pl./a./dz.)
Uzstādīšanai nepieciešami izmēri:
apm. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 collas × 2 1/8 collas × 4 1/8 collas) (pl./a./dz/)
Svars: apm. 0,7 kg (1 mārc. 9 unces)
Iepakojuma saturs:
Galvenā ierīce (1)
Uzstādīšanas un savienošanas daļas
(1 komplekts)
Jūsu izplatītājs var nepiedāvāt dažus no iepriekš
nosauktajiem piederumiem. Detalizētu informāciju
lūdziet izplatītājam.
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
brīdinājuma.
Autortiesības
Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai
citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
Šo izstrādājumu aizsargā noteiktas Microsoft
Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas
tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī
izstrādājuma bez Microsoft vai pilnvarotas
Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
Izeja: skaļruņu izejas
Skaļruņa pilnā pretestība: 4–8 Ω
Maksimālā izejas jauda: 55 W × 4 (pie 4 Ω)
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir
Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.
Vispārīgi
MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un
patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
Izejas:
Audio izeju kontaktligzdas (REAR):
Elektriskā antena/jaudas pastiprinātāja vadības
kontaktligzda (REM OUT)
Ieejas:
Tālvadības kontrollera ieejas kontaktligzda
DAB antenas ieejas kontaktligzda
FM/MW/LW antenas ieejas kontaktligzda
AUX ieejas ligzda (stereo miniligzda)
USB ports
Barošanas prasības: 12 V līdzstrāvas automašīnas
akumulators (ar negatīvu zemējumu)
Nominālais strāvas patēriņš: 10 A
Android ir Google Inc. preču zīme.
libFLAC
Autortiesības (C) 2000-2009 Josh Coalson
Autortiesības (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Atkārtota izplatīšana un izmantošana avota un
binārajā formā (ar vai bez modificēšanas) ir atļauta,
ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
 Atkārtoti izplatot avota kodu, jāsaglabā augstāk
norādītais paziņojums par autortiesībām, šis
nosacījumu saraksts un tam sekojošā atruna.
 Atkārtoti izplatot binārajā formā, izplatīšanas
komplektācijā iekļautajā dokumentācijā un/vai
17LV
citos materiālos jāatveido augstāk norādītais
paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu
saraksts un tam sekojošā atruna.
 Bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas ne
Xiph.org Foundation nosaukumu, ne arī
līdzstrādnieku vārdus/nosaukumus nedrīkst
izmantot, lai apstiprinātu vai reklamētu
izstrādājumus, kas atvasināti no šīs programmatūras.
AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZSTRĀDNIEKI ŠO
PROGRAMMATŪRU NODROŠINA, KĀ IR, NOLIEDZOT
JEBKĀDAS TIEŠAS UN PIEDOMĀJAMAS GARANTIJAS,
IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM
GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN
NOTEIKTAM NOLŪKAM. FOUNDATION UN
LĪDZSTRĀDNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR
JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM,
SPECIĀLIEM, PAMĀCOŠIEM VAI IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR
AIZSTĀJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU
NODROŠINĀŠANU, LIETOJAMĪBAS, DATU VAI PEĻŅAS
ZUDUMU, KĀ ARĪ UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PĀRTRAUKŠANU), LAI KĀ ARĪ TIE NETIKTU IZRAISĪTI, KĀ
ARĪ JEBKUROS ATBILDĪBAS PIEŅĒMUMOS SASKAŅĀ AR
LĪGUMU, NOTEIKTU ATBILDĪBU VAI CIVILTIESĪBĀM
(IESKAITOT NOLAIDĪBU UN CITUS IEMESLUS), KAS
RODAS JEBKĀDĀ VEIDĀ, IZMANTOJOT ŠO
PROGRAMMATŪRU, PAT TAD, JA TIKA INFORMĒTI PAR
ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU.
Problēmu novēršana
Tālāk sniegtais kontrolsaraksts palīdzēs novērst
problēmas, kas var rasties darbā ar šo iekārtu.
Pirms izskatāt tālāk sniegto kontrolsarakstu, pievērsiet
uzmanību savienošanas un lietošanas darbībām.
Detalizētu informāciju par drošinātāju un ierīces
izņemšanu no instrumentu paneļa sk. Savienošana/
uzstādīšana (22. lpp.).
Ja problēma netiek novērsta, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
Vispārīgi
Nav skaņas vai skaņa ir ļoti klusa.
 Skaņas līdzsvara vadīklas [FADER] pozīcija nav
iestatīta divu skaļruņu sistēmai.
 Iekārtai un/vai savienotajai ierīcei ir ļoti mazs skaļums.
 Palieliniet iekārtas un savienotās ierīces skaļumu.
18LV
Nav pīkstiena signāla.
 Ir pievienots papildu jaudas pastiprinātājs, un jūs
neizmantojat iebūvēto pastiprinātāju.
Tiks izdzēsts atmiņas saturs.
 Barošanas avota pievads vai akumulators ir atvienots
vai nepareizi pievienots.
Ir izdzēstas saglabātās stacijas un pareizs laiks.
Ir izdedzis drošinātājs.
Pārslēdzot aizdedzes pozīcijas, tiek radīts troksnis.
 Pievadi nav pareizi saskaņoti ar automašīnas
piederumu barošanas savienotāju.
Atskaņošanas vai uztveršanas laikā tiek sākts
demonstrācijas režīms.
 Ja ir norādīts iestatījums [DEMO-ON] un 5 minūšu
laikā netiek veikta neviena darbība, tiek sākts
demonstrācijas režīms.
 Norādiet iestatījumu [DEMO-OFF] (13. lpp.).
Rādījums displeja logā pazūd/netiek parādīts.
 Aptumšotājam ir iestatīta vērtība [DIM-ON]
(15. lpp.).
 Rādījums pazūd, nospiežot OFF un turot.
 Nospiediet iekārtas pogu OFF un turiet
nospiestu, līdz rādījums pazūd.
 Ir netīri savienotāji (16. lpp.).
Mirgo displeja rādījums/izgaismojums.
 Barošanas avots nav pietiekams.
 Pārbaudiet, vai automašīnas akumulators
ierīcei nodrošina pietiekamu barošanu.
(Barošanas prasība ir 12 V līdzstrāva.)
Vadības pogas nedarbojas.
 Nospiediet DSPL un
(atpakaļ)/MODE un turiet
ilgāk nekā 2 sekundes, lai atiestatītu iekārtu.
Ir izdzēsts atmiņā saglabātais saturs.
Drošības apsvērumu dēļ neveiciet ierīces
atiestatīšanu braukšanas laikā.
Radio uztveršana
Nevar uztvert stacijas.
Skaņu traucē trokšņi.
 Nav pareizs savienojums.
 Pārbaudiet automašīnas antenas savienojumu.
 Ja automātiskā antena netiek izvirzīta,
pārbaudiet, kā elektriskajai antenai ir
pievienots vadības pievads.
 Ja nevar uztver DAB signālu, detalizētas
informācijas iegūšanai sk. [NO SERV] (20. lpp.).
Nevar noskaņoties uz iepriekš iestatītu staciju.
 Apraides signāls ir pārāk vājš.
RDS
Funkcija SEEK sāk darboties pēc dažu sekunžu
klausīšanās.
 Šī nav TP stacija vai tai ir vājš signāls.
 Deaktivizējiet funkciju TA (9. lpp.).
Nav paziņojumu par satiksmi.
 Aktivizējiet funkciju TA (9. lpp.).
 Stacija neraida nekādus paziņojumus par
satiksmi, lai arī tā ir TP stacija.
 Noskaņojieties uz citu staciju.
 Atspējojiet DAB paziņojumus (8. lpp.).
 Kamēr iespējoti DAB paziņojumi, satiksmes
informācija ir atspējota.
PTY rāda [- - - - - - - -].
 Pašreizējā stacija nav RDS stacija.
 Nav saņemti RDS dati.
 Stacija nenorāda programmas veidu.
Mirgo programmas pakalpojuma nosaukums.
 Pašreizējai stacijai nav alternatīvas frekvences.
 Nospiediet  (SEEK –/+), kamēr mirgo
programmas pakalpojuma nosaukums. Tiek
parādīts uzraksts [PI SEEK], un ierīce sāk meklēt
citu frekvenci, kurai ir tādi paši PI (programmas
identifikācijas) dati.
Tiek pārtraukta skaņa.
 Pie augsta bitu ātruma skaņai var rasties
pārtraukumi.
 DRM (Digital Rights Management — digitālā
satura pārvaldība) failus noteiktos gadījumos
nevar atskaņot.
Nevar atskaņot audio failu.
 Netiek atbalstītas USB ierīces, kuras formatētas,
izmantojot failu sistēmu, kas nav FAT16 vai FAT32.*
* Šī iekārta atbalsta FAT16 un FAT32, bet dažas USB
ierīces var neatbalstīt visus šos FAT formātus. Lai
iegūtu detalizētu informāciju, sk. katras USB ierīces
lietošanas instrukcijas vai sazinieties ar ražotāju.
Nevar izlaist albuma klausīšanos, izlaist ierakstu
klausīšanos (pārlekšanas režīms) un meklēt
ierakstus pēc nosaukuma (Quick-BrowZer).
 Šīs darbības nevar veikt, ja ir pievienota
USB ierīce Android režīmā vai iPod ierīce.
 Norādiet iestatījumam [USB MODE] vērtību
[MSC/MTP] (13. lpp.).
 Atvienojiet iPod ierīci.
 Šīs ierīces USB režīmam nav iestatīts atbilstošais
režīms.
 Nodrošiniet, ka ierīces USB režīmam ir iestatīta
vērtība MSC/MTP.
Android režīmā atskaņošanas laikā skaņu nevar
izvadīt.
 Ja iekārta ir Android režīmā, skaņa tiek izvadīta
tikai no Android viedtālruņa.
 Pārbaudiet audio atskaņošanas
lietojumprogrammas statusu Android viedtālrunī.
 Atskaņošana var netikt pareizi veikta atkarībā
no Android viedtālruņa.
Atskaņošana no USB ierīcēm
Nevar atskaņot saturu, izmantojot USB
centrmezglu.
 Šī iekārta neatpazīst USB ierīces, kuru
savienošanai izmantots USB centrmezgls.
USB ierīces satura atskaņošanai nepieciešams
vairāk laika.
 USB ierīcē ir faili ar sarežģītu koka struktūru.
19LV
Ziņojumi
Lietošanas laikā var būt redzami vai mirgot šādi
ziņojumi.
HUB NO SUPRT: USB centrmezgli netiek atbalstīti.
INVALID
 Iespējams, izvēlētā darbība ir nederīga.
 iPod satura atskaņošanas laikā nevar mainīt
iestatījumu [USB MODE].
IPD STOP: iPod satura atskaņošana ir pabeigta.
 Izmantojiet iPhone/iPod ierīci, lai sāktu
atskaņošanu.
NO AF: nav alternatīvu frekvenču.
 Nospiediet  (SEEK –/+), kamēr mirgo
programmas pakalpojuma nosaukums. Ierīce sāk
meklēt citu frekvenci, kurai ir tādi paši PI
(programmas identifikācijas) dati (tiek rādīts
uzraksts [PI SEEK]).
NO DATA
 Izvēlētajam programmas veidam nav neviena
DAB pakalpojuma.
 Nospiediet
(atpakaļ).
NO INFO (nav informācijas)
 Pašreizējam DAB pakalpojumam nav etiķetes
informācijas.
NO SERV (nav pakalpojuma)
Nevar uztvert DAB signālu.
 Veiciet automātisko meklēšanu (8. lpp.).
 Pārbaudiet DAB antenas savienojumu.
 Pārbaudiet, vai opcijai [ANT-PWR] ir iestatīta
vērtība [ON] (14. lpp.).
NO TP: nav satiksmes programmu.
 Iekārta turpinās meklēt pieejamas TP stacijas.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Iekārtai ir pievienota USB ierīce, kas neatbalsta
profilu AOA (Android Open Accessory) 2.0, bet
iestatījumam [USB MODE] ir norādīta vērtība
[ANDROID].
 Norādiet iestatījumam [USB MODE] vērtību
[MSC/MTP] (13. lpp.).
20LV
OVERLOAD: USB ierīce ir pārslogota.
 Atvienojiet USB ierīci, pēc tam nospiediet SRC, lai
atlasītu citu avotu.
 USB ierīce ir bojāta, vai arī ir savienota
neatbalstīta ierīce.
READ: šobrīd notiek informācijas nolasīšana.
 Pagaidiet, līdz nolasīšana ir pabeigta un
automātiski tiek sākta atskaņošana. Atkarībā no
failu izkārtojuma tas var aizņemt noteiktu laiku.
RECEIVING
 DAB josla ir izvēlēta, un iekārta gaida uz
pakalpojuma saņemšanu.
USB ERROR: USB ierīces saturu nevar atskaņot.
 Savienojiet USB ierīci vēlreiz.
USB NO DEV: USB ierīce nav savienota vai netiek
atpazīta.
 Pārliecinieties, vai USB ierīce vai USB kabelis ir
kārtīgi pievienots.
USB NO MUSIC: nav neviena atskaņojama faila.
 Savienojiet USB ierīci, kas satur atskaņojamus
failus (17. lpp.).
USB NO SUPRT: USB ierīce netiek atbalstīta.
 Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas USB
ierīces saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā
vāka norādīto atbalsta vietni.
Stūres tālvadības pults darbībai:
ERROR: funkcijas reģistrēšanas laikā radās kļūda.
 Vēlreiz veiciet reģistrēšanu no funkcijas, kuras
izpildes brīdī radās kļūda (13. lpp.).
TIMEOUT: funkcijas reģistrēšana neizdevās
taimauta dēļ.
 Mēģiniet pabeigt reģistrāciju, kamēr mirgo
[REGISTER] (aptuveni 6 sekundes) (13. lpp.).
Programmaparatūras atjaunināšanas
darbībai:
FILE ERROR: atjaunināšanas pakalpojums nav
saglabāts USB ierīcē.
 Saglabājiet atjaunināšanas pakalpojumu USB
ierīcē un pēc tam mēģiniet vēlreiz (15. lpp.).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
programmaparatūras atjaunināšana nav pabeigta
pareizi.
 Nospiediet ENTER, lai dzēstu šo ziņojumu, un pēc
tam mēģiniet vēlreiz. Atjaunināšanas laikā
nepārslēdziet aizdedzi pozīcijā OFF un
neatvienojiet USB ierīci (15. lpp.).
 Ievietojiet USB ierīci, kurā ir saglabāts
atjaunināšanas pakalpojums, un pēc tam
nospiediet ENTER.
Ja šie risinājumi neļauj novērst problēmu, lūdziet
padomu tuvākajam Sony izplatītājam.
21LV
Savienošana/uzstādīšana
Piesardzības pasākumi
 Savienojiet visus zemējuma pievadus ar kopēju
zemējuma punktu.
 Neļaujiet pievadiem aizķerties zem skrūvēm vai
nokļūt starp kustīgām detaļām (piem., sēdekļa
sliedēm).
 Pirms savienojumu izveides izslēdziet
automašīnas aizdedzi, lai izvairītos no
īssavienojumiem.
 Savienojiet barošanas avota pievadu  ar ierīci
un skaļruņiem, pirms savienojat to ar
palīgbarošanas savienotāju.
 Drošības apsvērumu dēļ noteikti izolējiet visus
nesavienotos pievadus ar izolācijas lenti.
Piesardzības pasākumi
 Rūpīgi izvēlieties uzstādīšanas vietu, lai iekārta
netraucētu parastām braukšanas darbībām.
 Izvairieties no iekārtas uzstādīšanas vietās, kas
pakļautas putekļiem, netīrumiem, pārliecīgai
vibrācijai vai augstai temperatūrai, piemēram,
tiešā saules gaismā vai siltumtrubu tuvumā.
 Drošai uzstādīšanai izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto uzstādīšanas aprīkojumu.
Piezīme par barošanas avota pievadu (dzeltenā krāsā)
Ja šo ierīci savienojat kombinācijā ar citiem stereo
komponentiem, automašīnas ķēdē, kurai ierīce ir
pievienota, ir jābūt lielākam strāvas rādītājam nekā
katra komponenta drošinātāja strāvas rādītājam.
Uzstādīšanas leņķa regulēšana
Regulējiet uzstādīšanas leņķi, lai tas būtu mazāks
par 45°.
22LV
Uzstādīšanai paredzēto daļu
saraksts


×2


 Šis daļu saraksts neietver visu iepakojuma saturu.
 Kronšteins  un aizsargapmale  ir pievienota
iekārtai jau pirms piegādes. Pirms iekārtas
uzstādīšanas izmantojiet atbrīvošanas atslēgas ,
lai atvienotu kronšteinu  no iekārtas. Lai iegūtu
detalizētu informāciju, sk. sadaļu Aizsargapmales
un kronšteina noņemšana (25. lpp.).
 Saglabājiet atbrīvošanas atslēgas 
izmantošanai nākotnē, jo tās ir arī nepieciešamas,
lai atvienotu iekārtu no automašīnas.
Savienošana
*3
Jaudas pastiprinātājs*1

*2
Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. sadaļu
Savienojumu izveide (24. lpp.).
Lai saņemtu detalizētu informāciju, sk.
sadaļu Barošanas savienojumu diagramma
no kabeļu tālvadības pults
(neietilpst komplektācijā)*4
no automašīnas antenas*5
no DAB antenas (neietilpst
komplektācijā)*6
*1 Neietilpst komplektācijā
*2 Skaļruņa pilnā pretestība: 4–8 Ω × 4
*3 RCA kontaktu vads (neietilpst komplektācijā)
*4 Atkarībā no automašīnas kabeļu tālvadības pultij var
būt nepieciešams adapteris (neietilpst komplektācijā).
Detalizētu informāciju par kabeļu tālvadības pults
lietošanu sk. Kabeļu tālvadības pults izmantošana
(25. lpp.).
*5 Atkarībā no automašīnas veida izmantojiet adapteri
(neietilpst komplektācijā), ja antenas savienotājs ir
neatbilstošs.
*6 Iestatiet opcijas [SET ANT-PWR] vērtību [ON]
(noklusējums) vai [OFF] atkarībā no DAB antenas
veida (14. lpp.).
Maks. avota strāva 0,1 A
23LV
Zemfrekvenču skaļruņa vienkāršais
savienojums
Savienojumu izveide
Ja jums ir elektriskā antena bez drošinātāju kastes,
šīs ierīces pievienošana, izmantojot komplektācijā
iekļauto barošanas avota pievadu , var sabojāt
antenu.
Varat izmantot zemfrekvenču skaļruni bez jaudas
pastiprinātāja, kad tas ir savienots ar aizmugures
skaļruņa vadu.
 Uz automašīnas skaļruņa savienotāju
Priekšējais
skaļrunis
Zemfrekvenču
1
2
3
4
5
6
7
8
Aizmugures
skaļrunis (labais)
Priekšējais
skaļrunis (labais)
Priekšējais
skaļrunis (kreisais)
Aizmugures
skaļrunis
(kreisais)

Purpura

Purpura/melni
strīpains

Pelēks

Pelēki/melni
strīpains

Balts

Balti/melni
strīpains

Zaļš

Zaļi/melni
strīpains
 Uz automašīnas barošanas savienotāju
24LV
12
Nepārtrauktas
barošanas avots
Dzeltens
13
Elektriskā antena/
jaudas pastiprinātāja
vadība (REM OUT)
Zili/balti strīpains
15
Pārslēdzams barošanas
Sarkans
avots
16
Zemējums
Melns
Piezīmes
 Aizmugures skaļruņa vads ir iepriekš jāsagatavo.
 Izmantojiet zemfrekvenču skaļruni ar pretestību 4–8 Ω un
pietiekamu nominālo jaudu, lai izvairītos no bojājuma.
Atmiņas saglabāšanas savienojums
Ja ir savienots dzeltenais barošanas avota pievads,
atmiņas ķēdei vienmēr tiks padota barošana — arī
tad, kad aizdedze būs izslēgta.
Skaļruņa savienojums
 Pirms skaļruņu savienošanas izslēdziet iekārtu.
 Izmantojiet skaļruņus ar pretestību 4–8 Ω un
pietiekamu nominālo jaudu, lai izvairītos no
bojājuma.
Barošanas savienojumu diagramma
Pārbaudiet savas automašīnas palīgbarošanas
savienotāju un savienojiet vadus pareizi atbilstoši
automašīnai.
Palīgbarošanas savienojums
Kabeļu tālvadības pults izmantošana
1
Lai varētu izmantot kabeļu tālvadības
pulti, sadaļā [SET STEERING] norādiet
iestatījumam [STR CONTROL] vērtību
[PRESET] (13. lpp.).
Instalēšana
Kopējais savienojums
Sarkans
rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas
saistībā ar šīs ierīces savienošanu, sazinieties ar
automašīnu izplatītāju.
Sarkans
Aizsargapmales un kronšteina
noņemšana
Dzeltens
Pirms iekārtas uzstādīšanas atvienojiet no tās
aizsargapmali  un kronšteinu .
Dzeltens
12
Nepārtrauktas barošanas avots
Dzeltens
15
Pārslēdzams barošanas avots
Sarkans
1
Saspiediet abas aizsargapmales puses ,
pēc tam izvelciet to.
Ja sarkanā un dzeltenā pievada izvietojums
ir apvērsts
Sarkans
Sarkans
Dzeltens
Dzeltens

2
12
Pārslēdzams barošanas avots
Dzeltens
15
Nepārtrauktas barošanas avots
Sarkans
Ievietojiet abas atbrīvošanas atslēgas ,
lai atskanētu klikšķis, un velciet kronšteinu
 uz leju, pēc tam velciet iekārtu uz
augšu, lai atdalītu priekšmetus.
Ja automašīnai nav ACC pozīcijas
Sarkans
Sarkans
Dzeltens
Dzeltens

Pēc pareizas savienošanas un barošanas avota
pievadu saslēgšanas savienojiet ierīci ar
automašīnas barošanas avotu. Ja rodas šajā


Āķīšus vērsiet uz iekšpusi.
25LV
Ierīces uzstādīšana instrumentu panelī
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai aizķeres
kronšteina  abās pusēs ir ieliektas uz iekšpusi par
2 mm (3/32 collām).
1
Ievietojiet kronšteinu  instrumentu
panelī, pēc tam salieciet izvirzījumus uz
āru, lai nodrošinātu ciešu saķeri.
182 mm (7 1/4 collas)
53 mm (2 1/8 collas)

2
Fiksat.
Uzstādiet iekārtu uz kronšteina , pēc
tam pievienojiet aizsargapmali .


Piezīmes
 Ja aizķeres būs līdzenas vai izliektas uz āru, iekārtu
nevarēs droši uzstādīt un tā varēs izkrist.
 Pārliecinieties vai 4 aizķeres uz aizsargapmales  ir
cieši nofiksētas iekārtas atverēs.
Priekšējā paneļa noņemšana un
pievienošana
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu
Priekšējā paneļa atvienošana (5. lpp.).
26LV
Iekārtas atiestatīšana
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu Iekārtas
atiestatīšana (6. lpp.).
Drošinātāja maiņa
Ja maināt drošinātāju, noteikti
Drošinātājs (10 A)
izmantojiet tādu drošinātāju, kura
nominālā strāva atbilst sākotnējā
drošinātāja nominālās strāvas
rādītājam. Ja drošinātājs izdeg,
pārbaudiet barošanas
savienojumu un nomainiet
drošinātāju. Ja drošinātājs pēc nomaiņas izdeg
vēlreiz, pastāv iespēja, ka ir iekšēja darbības kļūme.
Šādā gadījumā lūdziet padomu tuvākajam Sony
izplatītājam.
Eesti
Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade
vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval
järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina,
kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos
reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
yra saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Kasutajatoe veebisait
Kui teil on küsimusi või soovite saada selle toote kohta uusimat tugiteavet, külastage
allolevat veebisaiti.
Pagalbos svetainė
Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte gauti naujausios pagalbos informacijos apie šį
gaminį, apsilankykite toliau nurodytoje interneto svetainėje.
Atbalsta vietne
Ja jums ir jautājumi vai interese par šī izstrādājuma jaunāko atbalsta informāciju,
apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni:
http://www.sony.eu/support
Registreerige oma toode kohe võrgus aadressil
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:
Reģistrējiet tagad savu izstrādājumu tiešsaistē:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising