Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Система за домашно кино с Blu-ray и Bluetooth® Информация за продукта

4-485-833-13(1) (BG)
Blu-ray Disc™/
DVD система за
домашно кино
Справочно ръководство
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство, като
например библиотека или вграден
шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открити
източници на пламък
(например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като слънце
и огън.
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите
за монтаж.
Да се използва само на закрито.
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.
Честотната лента 5,15 GHz – 5,35 GHz
е ограничена само за работа на
закрито.
За източниците на захранване
• Уредът не е изключен
от електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
2BG
• Тъй уредът се изключва
от електрическата мрежа
чрез щепсела, включете го
в леснодостъпен контакт.
Ако забележете нещо необичайно
във функционирането на
устройството, изключете незабавно
щепсела от електрическия контакт.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи риска от увреждане на очите.
Тъй като лазерният лъч, използван
в тази Blu-ray Disc/DVD система за
домашно кино, е вреден за очите,
не се опитвайте да разглобявате
корпуса.
За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран
персонал.
Блокът за оптично четене
е класифициран като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При отварянето
на предпазния капак на лазера се
излъчва видимо и невидимо лазерно
излъчване, затова избягвайте
директно излагане на очите.
Тази маркировка се намира върху
долната външна страна на главното
устройство.
Това устройство е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1 „CLASS 1 LASER“. Тази маркировка
се намира върху долната външна
страна на главното устройство.
За главното устройство
и за съраунд усилвателя
Табелката се намира на долната
външна страна.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
Изхвърляне на
използвани батерии
и електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа със
системи за разделно събиране
на отпадъците)
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна само
от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на
използвани батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането
на този продукт или батерия
се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта или батерията.
Този символ върху продукта,
батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва
да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за
живак (Hg) или олово (Pb) се добавят,
ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за
3BG
Забележка за потребителите:
следващата информация
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от
или от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва
да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване
или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W/BDV-NF7220/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR съответстват
на основните изисквания
и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен за
използване в следните държави.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
4BG
Тази Blu-ray Disc/DVD система за
домашно кино е предназначена
за възпроизвеждане на звук и видео
от дискове или USB устройства,
за поточно предаване на музика
от смартфон, съвместим с NFC,
или от BLUETOOTH устройство и от
FM тунер. Тази система поддържа
също така поточно предаване
в мрежа и огледален образ
на екрана (Screen mirroring).
Само за BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W
Тази маркировка е предназначена
да предупреждава потребителя
за риска от токов удар за хората,
така че в никакъв случай
не отваряйте устройството.
Тази маркировка се намира
върху задната външна страна
на съраунд усилвателя.
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора
или гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony препоръчва
всички зрители да правят редовни
почивки, докато гледат 3D
видеоизображения. Дължината
и честотата на необходимите почивки
са различни при отделните хора.
Трябва да определите оптималния
си режим. Ако изпитвате какъвто
и да е дискомфорт, трябва да спрете
да гледате 3D видеоизображения,
докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва също
да прегледате (i) ръководството
с инструкции и/или съобщенията
за внимание на всички други
устройства, които използвате
с продукта, или съдържанието на
Blu-ray Disc, който се възпроизвежда
с този продукт, както и (ii) уебсайта ни
(http://esupport.sony.com/) за найактуалната информация. Зрението
на малките деца (особено тези под
шест години) е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар (като
например педиатър или офталмолог),
преди да позволите на малки деца
да гледат 3D видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят,
че спазват препоръките, изброени
по-горе.
Защита срещу копиране
• Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани както
с Blu-ray Disc, така и с DVD носители.
Тези системи, наричани AACS
(Разширена система за достъп
до съдържание) и CSS (Система
за скремблиране на съдържанието),
може да съдържат ограничения
за възпроизвеждането, аналоговия
изходен сигнал и други подобни
функции. Функционирането на този
продукт и поставените ограничения
може да варират в зависимост
от датата на покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
• Забележка за Cinavia
Този продукт използва технология от
Cinavia, за да ограничи използването
на неупълномощени копия на някои
достъпни в търговската мрежа
филми и видеоклипове и техните
аудиозаписи. Когато бъде
разпознато забранено използване
на неупълномощено копие,
се показва съобщение
и възпроизвеждането или
копирането се прекратяват.
Повече информация за технологията
на Cinavia има в онлайн
информационния център за
клиенти на Cinavia на адрес
http://www.cinavia.com.
За да поискате допълнителна
информация за Cinavia по пощата,
изпратете пощенска карта с адреса
си до: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, САЩ.
5BG
Авторски права и търговски
марки
• (Само за BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W)
Тази система използва Dolby* Digital
и декодер Dolby Pro Logic
с адаптивно матрично декодиране
на съраунд, както и DTS** система
за дигитален съраунд.
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic и символът
„двойно D“ са търговски
марки на Dolby Laboratories.
** За патентите на DTS вижте
http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз
на DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, символът, както и DTS-HD
и символът заедно са
регистрирани търговски марки
на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички
права запазени.
(Само за BDV-NF7220)
Тази система използва Dolby* Digital
и системата за цифров съраунд
звук DTS**.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът
„двойно D“ са търговски марки
на Dolby Laboratories.
** За патентите на DTS вижте
http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз на DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
символът, както и DTS-HD и
символът заедно са регистрирани
търговски марки на DTS, Inc.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
6BG
• В тази система се използва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (Мултимедиен
интерфейс за висока разделителна
способност) (HDMI™).
Термините HDMI и High-Definition
Multimedia Interface, както
и логотипът на HDMI, са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в САЩ
и други държави.
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани фирми.
• DVD Logo е търговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ и логотипите
са търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• Логотипите на „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“
са търговски марки.
• „Super Audio CD“ е търговска марка.
• App Store е марка за услуга
на Apple Inc.
• „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive“ и логотипът
на „AVCHD 3D/Progressive“
са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• , „XMB“ и „Хross media bar“ са
търговски марки на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистрирана
търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Логото на „Sony Entertainment
Network“ и „Sony Entertainment
Network“ са търговски марки
на Sony Corporation.
• Технологията за разпознаване
на музика, видео и свързани
данни се предоставя от Gracenote®.
Gracenote е индустриалният
стандарт в технологията
за разпознаване на музика
и доставянето на сродно
съдържание. За повече информация
посетете www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и свързаните
с музика и видео съдържание данни
от Gracenote, Inc., авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
Gracenote Software, авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
За този продукт или услуга важат
един или повече патенти,
собственост на Gracenote.
Вижте уебсайта на Gracenote
за неизчерпателен списък на
приложимите патенти на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, логотипът
на Gracenote, както и логотипът
„Powered by Gracenote“ са или
регистрирани търговски марки,
или търговски марки на Gracenote,
Inc. в САЩ и/или други държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® са регистрирани търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ са
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• Android™ е търговска марка
на Google Inc.
• Google Play™ е търговска марка
на Google Inc.
• „Xperia“ е търговска марка
на Sony Mobile Communications AB.
• Думата Bluetooth® и логотипите
са регистрирани търговски марки
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на подобни марки
от Sony Corporation е по лиценз.
Другите търговски марки и имена
са на съответните им притежатели.
• Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
• Този продукт включва собствена
технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент
на САЩ 7,369,677 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ
и по света, както и с авторско
право и защита на търговска тайна
за определени аспекти на тази
технология. Cinavia е търговска
марка на Verance Corporation.
Авторско право 2004-2010 Verance
Corporation. Всички права запазени
от Verance. Забранено е подлагането
на обратно конструиране
и разглобяването.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен от
определени права на интелектуална
собственост на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на такава
технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от
подразделение, упълномощено
от Microsoft.
7BG
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft за достъп до съдържание
PlayReady™ за защита на
интелектуалната им собственост,
включително защитено с авторски
права съдържание. Това устройство
използва технологията PlayReady
за достъп до съдържание, защитено
с PlayReady и/или с WMDRM. Ако
устройството не успее да приложи
правилно ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да
изискат от Microsoft да отмени
възможността на устройството
да използва защитено с PlayReady
съдържание. Отмяната не трябва да
оказва влияние върху незащитено
съдържание или върху такова,
защитено от други технологии
за достъп до съдържание.
Собствениците на съдържание
могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да имате
достъп до тяхното съдържание.
Ако откажете да извършите
надстройка, няма да имате достъп
до съдържание, което я изисква.
• DLNA™, логотипът на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки,
търговски марки за услуги или
знаци за съответствие на Digital
Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK от Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2013 Opera
Software ASA. Всички права
запазени.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на съответните
им притежатели.
8BG
• Други наименования на системи
и продукти са основно търговски
марки или регистрирани търговски
марки на производителите.
Символите ™ и ® не са включени
в този документ.
Информация за лиценза
за крайния потребител
Gracenote® Лицензно
споразумение с крайния
потребител
Това приложение или устройство
съдържа софтуер от Gracenote, Inc.
of Emeryville, California („Gracenote“).
Софтуерът от Gracenote („Софтуер
от Gracenote“) позволява на това
приложение да извършва
идентификация на диск и/или
файл и да получава информация,
свързана с музика, включително име,
изпълнител, запис и заглавие („Данни
от Gracenote“) от онлайн сървъри или
вградени бази от данни (наричани
общо „сървъри на Gracenote“), и да
извършва други функции. Можете
да използвате данните от Gracenote
само чрез предвидените за крайния
потребител функции на това
приложение или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote
само за своя собствена употреба
и с нетърговска цел. Съгласявате
се да не назначавате, копирате,
прехвърляте или предавате
софтуера на Gracenote или
данните от Gracenote на трети лица.
СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ
ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА
НА GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ
НА GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че неизключителният
ви лиценз да използвате данните
от Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote ще бъде
прекратен, ако нарушите тези
ограничения. Ако лицензът ви
бъде прекратен, се съгласявате да
преустановите всяко използване
на данните от Gracenote, софтуера
на Gracenote и сървърите
на Gracenote. Gracenote запазва
всички права над данните от
Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote,
включително всички права
за собственост. При никакви
обстоятелства Gracenote няма
да носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте
предоставили. Съгласявате се,
че Gracenote, Inc. може да наложи
правата си по силата на настоящото
споразумение спрямо вас директно
от свое име.
Услугата на Gracenote използва
уникален идентификатор
за проследяване на заявки
за статистически цели. Целта
на зададения на произволен
принцип цифров идентификатор
е да позволи на услугата на Gracenote
да брои заявките, без да добива
информация за вас. За повече
информация вижте уеб страницата
с декларацията за поверителност на
Gracenote за услугата на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера на
Gracenote и всеки елемент от данните
от Gracenote „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“.
Gracenote не дава гаранции
и не изказва твърдения, преки
или косвени, относно точността
на данните от Gracenote от
сървърите на Gracenote. Gracenote
си запазва правото да изтрие данни
от сървърите на Gracenote или да
променя категории данни поради
всяка причина, която Gracenote
сметне за задоволителна. Не се
дава гаранция, че софтуерът или
сървърите на Gracenote са без грешки
или че функционирането на софтуера
или сървърите на Gracenote ще бъде
без прекъсвания. Gracenote няма
задължението да ви предоставя
нови, подобрени или допълнителни
типове данни или категории, които
Gracenote може да предоставя
в бъдеще, и има правото да прекрати
услугите си по всяко време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ
ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.
GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ
ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СОФТУЕРА НА GRACENOTE
ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ
НА GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE
НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВИТО
И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2009
9BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
• В случай че в корпуса попадне
предмет или течност, изключете
системата от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани
специалисти, преди да я използвате
отново.
• Не докосвайте кабела за
електрозахранване с мокри ръце.
Ако го направите, може да получите
токов удар.
За източниците на захранване
Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от
електрическия контакт. За да
изключите захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
За разполагането
• Поставете системата на място
с подходяща вентилация,
за да предотвратите
прегряването й.
• Въпреки че системата загрява
по време на работа, това не
е неизправност. Ако използвате
тази система продължително
и често, температурата отгоре,
встрани и в задната част на корпуса
се повишава значително. За да
избегнете изгаряне, не докосвайте
корпуса.
• Не слагайте системата върху мека
повърхност (килими, одеяла и т.н.),
която може да блокира
вентилационните отвори.
10BG
• Не поставяйте системата близо
до източници на топлина,
като например радиатори
и въздуховоди, или изложена
на директна слънчева светлина,
висока запрашеност, механични
вибрации или удари.
• Не поставяйте системата върху
наклонена повърхност.
Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
• Дръжте системата и дисковете
далече от компоненти със
силни магнити, като например
микровълнови фурни или големи
и мощни високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети
върху системата.
• Не поставяйте метални предмети
пред предния панел. Това може
да ограничи приемането на
радиовълни.
• Не поставяйте системата на място,
където се използва медицинско
оборудване. Тя може да причини
неизправност в него.
• Ако използвате пейсмейкър
или друго медицинско устройство,
се консултирайте с лекаря си
или с производителя на това
устройство, преди да използвате
функцията за безжична LAN връзка.
За функционирането
Ако системата е внесена
директно от студено на топло
място или е поставена в много
влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността
на главното устройство да се
кондензира влага. Ако това се случи,
системата може да не функционира
правилно. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена
за около половин час, докато влагата
се изпари.
За регулирането на силата
на звука
Не увеличавайте силата на звука,
докато слушате участък с много
ниско ниво на входния сигнал или
без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да
се повредят, ако внезапно се
възпроизведе участък с високо
ниво на звука.
За почистването
Почиствайте корпуса, панела
и елементите за управление с мека
кърпа, леко навлажнена със слаб
препарат за почистване.
Не използвайте никакви абразивни
тъкани или гъби, почистващи прахове
или разтворители, като спирт или
бензин.
За почистващи дискове,
препарати за почистване
на дискове/лещи
Не използвайте почистващи
дискове или препарати за
почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове).
Те може да причинят повреда
на апарата.
За смяната на части
В случай че системата бъде
ремонтирана, подменените
части може да бъдат запазени с цел
повторна употреба или рециклиране.
За цвета на телевизора
Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на
телевизионния екран, изключете
телевизора, след което го включете
отново след 15 до 30 минути.
Ако неравномерността продължи,
отдалечете високоговорителите
от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: тази система може да
показва неподвижен видео кадър
или изображение от екранния
дисплей на телевизионния екран
за неограничено време. Ако
оставите това да продължи
дълго, рискувате да повредите
трайно телевизионния екран.
Телевизорите с плазмен дисплей
и прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
За преместването на системата
Преди да преместите системата,
се уверете, че няма поставен
диск в нея, и изключете кабела
за електрозахранване
от електрическия контакт.
При комуникация чрез
BLUETOOTH
• BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват на разстояние едно
от друго приблизително 10 метра
(без препятствия). Ефективният
обхват на комуникация може
да бъде по-малък при следните
условия.
– Когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена
или друго препятствие.
– На места с инсталирана безжична
LAN мрежа.
– Около микровълнови печки, които
се използват.
– Места, където има други
електромагнитни вълни.
11BG
• BLUETOOTH устройствата
и безжичните LAN мрежи
(IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи
електромагнитна интерференция.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на пренос на данни,
до шум или до невъзможност
за свързване. Ако това се случи,
пробвайте следните мерки за
отстраняване на проблема:
– Използвайте това главно
устройство на разстояние
поне 10 метра от устройството
с безжична LAN мрежа.
– Изключвайте захранването
на безжичното LAN оборудване,
когато BLUETOOTH устройството
е на разстояние под 10 метра.
– Поставете това главно устройство
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно
до друго.
• Радиовълните, разпространявани
от това главно устройство, може
да попречат на работата на някои
медицински изделия. Тъй като тези
смущения могат да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на това главно
устройство и BLUETOOTH
устройството на следните места:
– В болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички
места, където може да има
запалими газове
– Близо до автоматични врати
или противопожарни аларми
12BG
• Това главно устройство поддържа
функции за сигурност, които
отговарят на спецификацията
BLUETOOTH, за да гарантира
сигурна връзка при комуникация
чрез технологията BLUETOOTH.
Тази сигурност обаче може да се
окаже недостатъчна в зависимост
от съдържанието на настройките
и други фактори, така че винаги
бъдете внимателни, когато
осъществявате комуникация
посредством технологията
BLUETOOTH.
• Sony не може да носи отговорност
по никакъв начин за щети или
други загуби, които са резултат от
изтичане на информация по време
на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
• BLUETOOTH комуникацията не
е непременно гарантирана с всички
BLUETOOTH устройства, чиито
профил е същият като на това
главно устройство.
• BLUETOOTH устройствата,
свързани с това главно устройство,
трябва да отговарят на BLUETOOTH
спецификацията, зададена от
Bluetooth SIG, Inc., и съответствието
им трябва да бъде сертифицирано.
Но дори когато някое устройство
отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има
случаи, при които характеристиките
или спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи за управление, показване
или работа.
• Може да възникне шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към
това главно устройство,
от комуникационната среда
или от околните условия.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист,
хващайте го за ръба. Не докосвайте
повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо
върху диска.
• Не излагайте диска на директна
слънчева светлина или източници
на топлина, като например
въздуховоди с горещ въздух, и не
го оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина,
тъй като температурата в него
може да се повиши значително.
• След възпроизвеждане поставете
диска в кутията му.
За почистването
• Преди възпроизвеждане
почиствайте диска с кърпа
за почистване.
Избърсвайте диска от центъра
навън.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредители,
достъпни в търговската
мрежа почистващи препарати
или антистатични спрейове,
предназначени за винилови
грамофонни плочи.
13BG
Тази система може да възпроизвежда
само стандартни кръгли дискове.
Използване на нестандартни дискове
или такива, който не са с кръгла
форма, (например с форма
на правоъгълник, сърце или звезда)
може да причини повреда.
Не използвайте диск, на който има
закрепен достъпен в търговската
мрежа аксесоар, като например
етикет или пръстен.
Спецификации
Секция на усилвателя
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/преден Д:
125 W + 125 W (при 6 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/преден Д:
200 W (на канал при 6 ома, 1 kHz)
Централен:
200 W (при 6 ома, 1 kHz)
Събуфер:
200 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO IN
Чувствителност: 2 V/700 mV
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал (ARC)/OPTICAL)
Поддържани формати: LPCM 2CH
(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати: LPCM 5.1CH
(до 48 kHz), LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
BDV-NF7220
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/преден Д:
125 W + 125 W (при 6 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/преден Д:
200 W (за канал на 6 ома, 1 kHz)
Събуфер:
200 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO IN
Чувствителност: 2 V/700 mV
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал (ARC)/OPTICAL)
Поддържани формати: LPCM 2CH
(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати: LPCM 5.1CH
(до 48 kHz), LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
14BG
HDMI секция
1)
LAN секция
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
печка, статично електричество,
безжичен телефон, чувствителност
при приемането, характеристики
на антената, операционна система,
софтуер и т.н.
2)
Стандартните BLUETOOTH профили
показват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
3)
Кодек: компресия на аудиосигнала
и формат на преобразуването
4)
Subband кодек
LAN (100) извод
Порт 100BASE-TX
Секция на FM тунера
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/
компактдискове
Система на формата на сигнала
NTSC/PAL
USB секция
(USB) порт:
Тип A (за свързване на USB памет,
четец на карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
Секция на безжична LAN мрежа
Съответствие със стандарти
IEEE 802.11 a/b/g/n
Честотна лента
2,4 GHz, 5 GHz
Секция BLUETOOTH
Комуникационна система
Спецификация за BLUETOOTH,
версия 3.0
Изход
Спецификация за захранване
на BLUETOOTH
Клас 2
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост приблиз. 10 m1)
Честотна лента
2,4 GHz
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (честота
на семплиране 44,1 kHz, 48 kHz)
Система
Цифров синтезатор с кварцово
стабилизиран PLL
Честотен обхват
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена (ефирна)
Проводникова FM антена (ефирна)
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирани
Високоговорители
Предeн (SS-TSB133)/съраунд
(SS-TSB138) за BDV-N9200W
Предeн (SS-TSB134)/съраунд
(SS-TSB139) за BDV-N9200WL
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(частта за поставяне на стена)
270 mm × 1200 mm × 270 mm
(целият високоговорител)
Тегло (приблиз.)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (частта за поставяне
на стена)
4,2 kg (целият високоговорител)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (частта за поставяне
на стена с кабел за
високоговорител)
4,4 kg (целият високоговорител)
15BG
Преден (SS-TSB135) за BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Съраунд (SS-TSB140) за BDV-N7200W
Предeн (SS-TSB136)/съраунд
(SS-TSB141) за BDV-N7200WL
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(без стойка)
147 mm × 455 mm × 147 mm
(със стойка)
Тегло (приблиз.)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (без стойка)
1,2 kg (със стойка)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (със стойка и кабел
на високоговорител)
1,3 kg (със стойка)
Преден (SS-TSB137) за BDV-N5200W
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Тегло (приблиз.)
0,71 kg (с кабел на високоговорител)
Съраунд (SS-TSB142) за BDV-N5200W
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Тегло (приблиз.)
0,58 kg (с кабел на високоговорител)
Централен (SS-CTB125) за
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Централен (SS-CTB126) за
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Тегло (приблиз.)
1,1 kg
Централен (SS-CTB127)
за BDV-N5200W
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Тегло (приблиз.)
0,58 kg (с кабел на високоговорител)
16BG
Събуфер (SS-WSB126)
за BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Събуфер (SS-WSB127)
за BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Тегло (приблиз.)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Събуфер (SS-WSB128)
за BDV-N5200W
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Тегло (приблиз.)
5,8 kg (с кабел на високоговорител)
Обща информация
Главно устройство
Изисквания за захранването
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Вкл.:
95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
85 W (HBD-NF7220)
В режим на готовност:
0,3 W (в енергоспестяващ
режим. За подробности
по настройването вижте
инструкциите за експлоатация
на следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (Когато [Remote Start]
(Отдалечено стартиране), [NFC]
и [Bluetooth Power Setting]
(Bluetooth настройка за
захранване) са с настройки
[On] (Вкл.), а [Quick Start Mode]
(Режим на бързо стартиране)
е с настройка [Off] (Изкл.).)
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm
включително изпъкналите части
Тегло (приблиз.)
3,1 kg
Съраунд усилвател (TA-SA500WR)
за BDV-N9200W/BDV-N7200W
Съраунд усилвател (TA-SA600WR)
за BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Съраунд усилвател (TA-SA700WR)
за BDV-N5200W
Секция на усилвателя
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Съраунд Л/съраунд Д:
200 W (на канал при 6 ома, 1 kHz)
TA-SA700WR:
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Съраунд Л/Съраунд Д:
100 W (за канал на 6 ома, 1 kHz)
Номинален импеданс
6Ω
Комуникационна система
Wireless sound Specification
версия 3.0
Честотна лента
5,2 GHz, 5,8 GHz
Метод на модулация
DSSS
Изисквания за захранването
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Вкл.:
55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Консумирана мощност в режим
на готовност
0,5 W (режим на готовност)
0,3 W (изключено състояние)
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Тегло (приблиз.)
1,3 kg
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
17BG
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising