Samsung | GT-B5310 | Samsung GT-B5310 Handleiding

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige
plaatsen afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-26020A
Dutch. 11/2009. Rev. 1.0
GT-B5310
Gebruiksaanwijzing
Over deze
gebruiksaanwijzing
Symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen
veroorzaken bij u of anderen
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap
vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van
de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De
telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties
gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.
Let op: situaties die schade aan de telefoon of
andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
X
ii
Raadpleeg: pagina's met verwante informatie,
bijvoorbeeld: X pag.12
(betekent "zie pagina 12")
→
]
Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld:
[
] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)
Copyrightgegevens
De rechten op alle technologieën en producten die dit
apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende
eigenaren:
• Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd
handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B015931.
• Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® is een geregistreerd
handelsmerk van Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
iii
Over deze gebruiksaanwijzing
[
Gevolgd door: de volgorde van de opties of
menu's die u moet selecteren om een stap uit
te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de
standby-stand Berichten → Bericht maken
(hiermee wordt aangegeven dat u op
Berichten moet drukken, gevolgd door
Bericht maken)
Informatie over veiligheid en gebruik ..............1
Inhoud
Veiligheidswaarschuwingen ................................ 1
Veiligheidsinformatie ........................................... 4
Belangrijke gebruiksinformatie ............................ 6
Uw mobiele telefoon ......................................12
Uitpakken ......................................................... 12
Onderdelen van de telefoon .............................. 13
Toetsen ............................................................ 14
AZERTY-toetsenbord ....................................... 15
Symbolen ......................................................... 16
De telefoon in elkaar zetten en
gebruiksklaar maken .....................................18
De SIM-kaart of USIM-kaart en de
batterij plaatsen ................................................ 18
De batterij opladen ........................................... 20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ........... 21
Een polslus bevestigen (optioneel) .................... 22
iv
Geavanceerde functies gebruiken ................42
De telefoon in- en uitschakelen ......................... 23
Het aanraakscherm gebruiken .......................... 24
Menu's openen ................................................ 25
Schakelen tussen toepassingen ....................... 26
Widgets gebruiken ............................................ 26
Helpteksten weergeven .................................... 27
Snelkoppelingen in de Snelle toegang-modus
gebruiken ......................................................... 27
De instellingen van de telefoon wijzigen ............ 28
De basisbelfuncties gebruiken .......................... 31
Berichten verzenden en bekijken ...................... 32
Contactpersonen toevoegen en zoeken ........... 35
De camerafuncties gebruiken ........................... 36
Naar muziek luisteren ....................................... 37
Surfen op internet ............................................. 39
De Google-services gebruiken .......................... 40
Geavanceerde belfuncties gebruiken ................ 42
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken ... 45
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .......... 46
Geavanceerde camerafuncties gebruiken ......... 48
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken .......... 50
Hulpprogramma's en toepassingen
gebruiken .......................................................55
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken ........ 55
Activeren en verbinding maken met
een draadloos LAN (WLAN) .............................. 57
Een SOS-bericht activeren en verzenden .......... 58
De functie Mobiel opsporen activeren ............... 59
Nepoproepen tot stand brengen ...................... 59
Spraakmemo's opnemen en afspelen .............. 60
Foto’s bewerken .............................................. 61
Foto's afdrukken .............................................. 62
v
Inhoud
Basisfuncties gebruiken ................................23
Inhoud
Foto's en video's uploaden naar internet .......... 63
Java-games en -toepassingen gebruiken ......... 65
Gegevens synchroniseren ................................. 66
RSS-feeds gebruiken ........................................ 67
Uw huidige positie weergeven .......................... 68
De GPS-functionaliteit updaten ......................... 68
Wereldklokken maken en bekijken .................... 68
Alarmen instellen en gebruiken ......................... 69
De calculator gebruiken .................................... 70
Munt- en maateenheden omrekenen ................ 70
Een afteltimer instellen ...................................... 70
De stopwatch gebruiken ................................... 70
Nieuwe taken maken ........................................ 70
Nieuwe notities maken ...................................... 70
Uw agenda beheren ......................................... 71
Problemen oplossen ........................................a
Index ................................................................ d
vi
Informatie over
veiligheid en
gebruik
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale
situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele
telefoon altijd topprestaties kan leveren.
Veiligheidswaarschuwingen
Houd de telefoon buiten het bereik van
kleine kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en
huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar
of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Overmatige blootstelling aan harde geluiden
kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het
geluidsvolume altijd laag voordat u de
oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik
alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is
om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
1
Installeer mobiele telefoons en apparatuur
voorzichtig
Informatie over veiligheid en gebruik
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende
apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het
plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de
airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde
draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als
airbags zich snel ontvouwen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig
en voer deze af volgens de voorschriften
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn
ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers
kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de
telefoon beschadigen.
• Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle
plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte
batterijen en toestellen.
2
• Leg batterijen of telefoons nooit in of op
verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of
radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
• U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren.
Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om
interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.
Voorkom verstoring van pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en
pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt
aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u
vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een
pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de
telefoon meteen uit en neemt u contact op met de
fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor
hulp.
Gebruik de telefoon niet als het scherm
gebarsten of gebroken is
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt
van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit
wanneer dit wordt aangegeven met
waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon
kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties
voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin
explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare
vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde
ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van
de telefoon.
Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw
hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een
Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is
niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door
onvoorzichtige behandeling.
Informatie over veiligheid en gebruik
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Beperk het risico van letsel door vaak
herhaalde bewegingen
Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk
licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u
op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer
regelmatig.
3
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Informatie over veiligheid en gebruik
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en
houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar
mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving op
Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van
een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt
beperkt.
Gebruik alleen door Samsung
goedgekeurde accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de
telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
4
Schakel de telefoon uit als u zich in de
nabijheid van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg
alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van medisch personeel op.
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze
functies uit wanneer u zich in een vliegtuig
bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig
veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de
luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel
deze over naar een stand waarin alle draadloze
functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning
van het vliegtuig wordt gevraagd.
Behandel de telefoon voorzichtig en
verstandig
• Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme
temperaturen (onder 0° C/32° F of boven
45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de
oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen
afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de
plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of
permanente schade aan batterijen veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
• Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een
elektrische schok krijgen.
• Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label
in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur.
Raak de telefoon niet aan met natte handen. De
garantie van de fabrikant is niet van toepassing op
waterschade aan de telefoon.
• Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile
locatie om beschadiging van de bewegende
onderdelen te voorkomen.
• De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm
de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige
schade te voorkomen.
• Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf
bewegende delen kan verstoppen, waardoor de
telefoon niet goed meer werkt.
5
Informatie over veiligheid en gebruik
Bescherm batterijen en opladers tegen
schade
Informatie over veiligheid en gebruik
• Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft,
gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of
dieren.
• De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan
magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of
accessoires met magnetische sluitingen en laat de
telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen
met magnetische velden.
Voorkom storing met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die
storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die
niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers,
gehoorapparaten, medische apparatuur en andere
apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant
van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen
met storing op te lossen.
6
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Laat de telefoon alleen repareren door
bevoegd personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt
de garantie niet meer.
Zorg voor een optimale levensduur van
batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is
voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze
zijn bedoeld.
• Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan
leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van
de kaart of telefoon.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische
elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
• Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
geheugenkaart, verkort u de levensduur.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan
met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg,
indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte
doek.
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of
minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een
alternatieve methode achter de hand houden om contact
op te kunnen nemen met nooddiensten.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn
opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie
die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele apparaten die het maximumniveau voor
blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific
Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.
7
Informatie over veiligheid en gebruik
Wees voorzichtig met SIM-kaarten en
geheugenkaarten
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk
blijft
Informatie over veiligheid en gebruik
Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model
vastgesteld op 0,634 watt per kilogram. Bij normaal
gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de
minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het
dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de
telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achterin deze
gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan
de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van
Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over
SAR en de gerelateerde EU-standaarden.
8
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of
het informatiemateriaal duidt erop dat het
product en zijn elektronische accessoires (bv. lader,
headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval
verwijderd mogen worden aan het einde van hun
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met
de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte
accu uit dit product
9
Informatie over veiligheid en gebruik
(Van toepassing op de Europese Unie en
andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)
Dit merkteken op de accu, handleiding of
verpakking geeft aan dat de accu in dit product
aan het einde van de levensduur niet samen met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De
chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het
kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw
omgeving.
Vrijwaring
Informatie over veiligheid en gebruik
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit
apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden
en worden beschermd door het auteursrecht, patenten,
handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en
dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is
verboden om materiaal of services te gebruiken op een
manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de
leverancier van de service is toegestaan. Zonder het
voorafgaande te beperken, is het verboden om enig
materiaal of enige services die via dit apparaat worden
weergegeven, via welk medium en op welke manier dan
ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te
uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te
verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te
exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan
door de desbetreffende materiaaleigenaar of
serviceleverancier.
10
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN
GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN.
SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD
GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID
VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH
GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK
ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE
GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT,
LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF
ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR
WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN
ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID,
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE
Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
klantenservice met betrekking tot het materiaal en de
services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking
tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de
leveranciers van het materiaal of de services te worden
gericht.
Informatie over veiligheid en gebruik
ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN
VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN,
OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG
MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN
DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP
DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN
GESTELD."
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen
enkele garantie dat enig materiaal of enige service
gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Materiaal en services worden door derden verzonden via
netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen
controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze
verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung
uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
van de hand met betrekking tot enige onderbreking of
staking van enig materiaal of enige service die via dit
apparaat beschikbaar wordt gesteld.
11
Uitpakken
Uw mobiele
telefoon
In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon
kennen, evenals de toetsen en de symbolen.
12
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Mobiele telefoon
• Batterij
• Reisadapter (oplader)
• Gebruiksaanwijzing
• Welke onderdelen bij de telefoon worden
geleverd is afhankelijk van de software en de
accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of
door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij
de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra
accessoires verkrijgbaar.
• De meegeleverde accessoires werken het beste
met uw telefoon.
Onderdelen van de telefoon
De voorkant en de binnenkant van de telefoon bevat de
volgende toetsen en functies:
Luistergedeelte
Headsetaansluiting
Multifunctionele
aansluiting
Cameralens
achterzijde
Luidspreker
Uw mobiele telefoon
Cameralens aan
de voorzijde voor
video-oproepen
De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen
en functies:
Vergrendeltoets
Aanraakscherm
Volumetoets
Cameratoets
AZERTYtoetsenbord
Toets voor
aan/uit of
menu afsluiten
Microfoon
Verzendtoets
Menutoets
Klepje van het
batterijcompartiment
Interne antenne
U kunt het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per
ongeluk op drukt. Druk op de [ ] om te
vergrendelen. Houd de [ ] ingedrukt om de
vergrendeling op te heffen.
13
Toetsen
Toets
Nummerkeuze
Uw mobiele telefoon
Menu
Toets
Functie
Bellen of een oproep aannemen; in
de standby-stand: recente
uitgaande, gemiste en ontvangen
oproepen ophalen
In de standby-stand, de menustand
activeren; alle actieve toepassingen
weergeven (ingedrukt houden)
De telefoon in- of uitschakelen
Aan/uit of menu (ingedrukt houden); een oproep
afsluiten
beëindigen; in de menustand:
teruggaan naar de standby-stand
Volume
14
Het volume van de telefoon regelen
Vergrendelen
Camera
Functie
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen; het aanraakscherm en
de toetsen ontgrendelen (ingedrukt
houden)
In de standby-stand: de camera
inschakelen; in de camerastand:
een foto of video maken
AZERTY-toetsenbord
Het AZERTY-toetsenbord heeft in uw regio mogelijk een
andere indeling.
Toets
Bericht
Functie
In de standby-stand: het scherm voor
een nieuw bericht openen; naar het
Postvak IN gaan (ingedrukt houden)
Webbrowser
In de standby-stand: de webbrowser
starten
Spatie
In de standby-stand toets ingedrukt
houden voor het stille profiel; een
spatie ingeven in een tekstinvoerveld
4wegnavigatie
In de menustand: door de
menuopties bladeren
Shift
In een tekstinvoerveld schakelen
tussen hoofdletters en kleine letters
Bevestigen
Alt
Tekens op de bovenste helft van de
toetsen in een tekstinvoerveld
gebruiken
In de standby-stand: menustand
activeren; in de menustand: de
gemarkeerde menuoptie selecteren of
uw invoer bevestigen
Symbool
Speciale tekens en emoticons
ingeven
Terug/
verwijderen
In de menustand, teruggaan naar het
vorige menuniveau; tekens uit een
tekstinvoerveld verwijderen
Enter
Een nieuwe regel beginnen in een
tekstinvoerveld
15
Uw mobiele telefoon
ABC/
Symbool
Functie
Letters, cijfers en speciale tekens
ingeven; in de standby-stand: [1]
ingedrukt houden voor toegang tot uw
voicemails en [0] ingedrukt houden
om een internationale toegangscode
in te geven
Toets
Symbolen
Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.
Symbool
Betekenis
Signaalsterkte
Uw mobiele telefoon
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSPDA-netwerkverbinding
Spraakoproep actief
Video-oproep actief
Functie voor SOS-berichten actief
Surfen op internet
16
Symbool
Betekenis
Verbonden met een beveiligde webpagina
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
Doorschakelen van oproepen actief
Gesynchroniseerd met pc
Wi-Fi actief
Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree
bellen aangesloten
Bluetooth ingeschakeld
Alarm ingeschakeld
Geheugenkaart geplaatst
Nieuw SMS-bericht
Symbool
Betekenis
Nieuw MMS-bericht
Nieuw e-mailbericht
Uw mobiele telefoon
Nieuw voicemailbericht
Normaal profiel actief
Stil profiel actief
Batterijlading
Huidige tijd
17
De telefoon in
elkaar zetten en
gebruiksklaar
maken
De SIM-kaart of USIM-kaart en de
batterij plaatsen
Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit,
ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module).
Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals
de pincode en optionele diensten. Voor het gebruik van
UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart
(Universal Subscriber Identity Module) kopen.
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:
1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.
Houd [
] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als
de telefoon aan is.
18
2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
• Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of
USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar
beneden zijn gericht.
• Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u
sommige menu's gebruiken en de diensten
waarvoor geen netwerk vereist is.
3. Plaats de batterij.
4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer
terug.
19
De batterij opladen
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de
eerste keer gebruikt.
1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan
de zijkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de
multifunctionele aansluiting.
Met het driehoekje naar boven
Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de
telefoon ernstig beschadigd raken. Schade
veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de
garantie.
20
3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een
stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool
beweegt niet meer), haalt u de stekker van de
reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.
Een bijna lege batterij
Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een
waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht
weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en
knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon
niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel
automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u
de telefoon weer wilt gebruiken.
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)
Wanneer u de geheugenkaart wilt verwijderen, verwijdert u
het deksel van het batterijcompartiment, duwt u voorzichtig
op de geheugenkaart zodat deze uit de telefoon loskomt
en trekt u de kaart vervolgens uit de sleuf.
1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven
gericht.
21
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een
geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of
microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB
(afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in de
telefoon plaatsen.
Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan
de kaart incompatibel worden met uw telefoon.
Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf
totdat de kaart op zijn plaats klikt.
4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer
terug.
Een polslus bevestigen (optioneel)
1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Schuif een polslus door de sleuf en haak deze om het
kleine uitsteeksel.
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer
terug.
22
De telefoon in- en uitschakelen
Basisfuncties
gebruiken
Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en
leer basishandelingen uitvoeren.
De telefoon inschakelen:
1. Houd [
] ingedrukt.
2. Geef uw pincode in en selecteer OK (indien nodig).
Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.
Overschakelen naar het vliegtuigprofiel
Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u
de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik
van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon
gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.
Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de
menustand Instellingen → Telefoonprofielen → Vliegtuig
(offline).
Volg alle waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden
is.
23
Het aanraakscherm gebruiken
Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig
items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met
het aanraakscherm.
Om het aanraakscherm optimaal te kunnen
gebruiken, dient u het beschermende folie te
verwijderen alvorens u de telefoon gebruikt.
Basisfuncties gebruiken
• Raak een symbool aan om een menu te openen of een
toepassing te starten.
24
• Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door
verticale lijsten te scrollen.
• Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door
horizontale lijsten te scrollen.
De menu's van de telefoon openen:
1. Selecteer in de standby-stand Menu of druk op de
menutoets om de menustand te activeren.
2. Blader naar links of naar rechts naar een scherm in de
menustand.
3. Selecteer een menu of optie.
4. Selecteer
om een niveau omhoog te gaan; druk op
[
] om terug te gaan naar de standby-stand.
Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk
van de software in uw telefoon.
U kunt naar wens toepassingen in de menustand
rangschikken en titels voor elk scherm instellen.
1. Blader in de menustand naar links of rechts naar een
menustandscherm.
2. Selecteer
om naar de bewerkingsstand over te
schakelen.
3. Pas de schermen naar wens aan.
• Als u de naam van het menuscherm wilt wijzigen,
voert u een titel in het tekstinvoerveld boven aan het
scherm in.
• Als u toepassingen anders wilt rangschikken,
selecteert u het pictogram van een toepassing en
sleept u dit naar de door u gewenste locatie.
4. Selecteer Opslaan.
Selecteer Resetten als u de standaardvolgorde van
de toepassingen wilt herstellen.
25
Basisfuncties gebruiken
Menu's openen
De menustand aanpassen
Schakelen tussen toepassingen
Widgets gebruiken
U kunt met de telefoon multitasken door met meerdere
toepassingen tegelijk te werken.
Leer de widgets in de widgetwerkbalk gebruiken.
• Bij sommige widgets wordt er verbinding met
webservices gemaakt. Als u een dergelijke
webwidget selecteert, worden er mogelijk extra
kosten in rekening gebracht.
• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
U schakelt als volgt van de ene actieve
toepassing naar de andere:
Basisfuncties gebruiken
1. Houd de menutoets ingedrukt om de lijst met
toepassingen te openen.
2. Ga naar een toepassing en selecteer deze.
Als u de weergavemodus wilt wijzigen, selecteert u
Rasterweergave.
Toepassingen sluiten
U kunt de huidige toepassing sluiten door op [
] te
drukken.
U sluit toepassingen die op de achtergrond actief zijn als
volgt:
1. Houd de menutoets ingedrukt om de lijst met
toepassingen te openen.
2. Ga naar een toepassing en selecteer
.
26
De widgetwerkbalk openen
Selecteer in de standby-stand de pijl linksonder in het
scherm om de widgetwerkbalk te openen. U kunt de
widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het
standby-scherm overbrengen.
Widgets naar het standby-scherm
overbrengen
1. Blader in de standby-stand naar links of rechts naar
een van de standby-schermen.
2. Open de widgetwerkbalk.
3. Sleep een widget van de widgetwerkbalk naar het
standby-scherm. U kunt de widget overal op het
scherm neerzetten.
Als u de widgets vanuit het standby-scherm terug
wilt plaatsen in de widgetwerkbalk, selecteert u de
widget en sleept u deze naar de widgetwerkbalk.
5. Blader naar links of rechts voor meer informatie.
Selecteer
om naar het vorige menuniveau terug te
gaan.
De widgets wijzigen
Leer hoe u bepaalde snelkoppelingen in de Snelle
toegang-modus kunt gebruiken wanneer u de telefoon
openschuift.
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
Snelle toegang.
2. Selecteer een van de volgende opties.
Helpteksten weergeven
U kunt handige informatie over de telefoon laten
weergeven.
1. Open de widgetwerkbalk.
2. Sleep
naar het standby-scherm en selecteer het.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie
over een toepassing of functie.
Menu
Berichten/
Sociale
netwerken
Beschrijving
Een van de menu’s voor berichten of
sociale netwerken openen
Bericht maken
Een nieuw SMS- of MMS-bericht
maken
E-mailbericht
maken
Een nieuw e-mailbericht maken
27
Basisfuncties gebruiken
1. Open de widgetwerkbalk.
2. Selecteer
in de widgetwerkbalk.
3. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt
opnemen en selecteer Opslaan.
Snelkoppelingen in de Snelle toegangmodus gebruiken
Menu
Gesprekken
Beschrijving
Verzonden en ontvangen berichten
bekijken
Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren
aan te passen.
Basisfuncties gebruiken
Facebook
Foto’s en video's op het web
bekijken via websites
Het volume van de toetstonen aanpassen.
MySpace
Foto’s en video's op het web
bekijken via websites
Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of
omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.
Instant
Messenger
Met vrienden chatten
De intensiteit van de trilling op het
aanraakscherm wijzigen
3. Selecteer Opslaan.
4. Druk op [
] om terug te keren naar de standbystand.
5. Schuif de telefoon open en draai deze linksom naar de
liggende stand.
Als u Berichten/Sociale netwerken, hebt
geselecteerd, bladert u naar links of rechts naar een
menu.
28
De instellingen van de telefoon wijzigen
U kunt de intensiteit van de trilling bij het aanraken van het
telefoonscherm wijzigen.
1. Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of
omlaag.
2. Selecteer Trillen en pas de trillingsintensiteit aan.
Overschakelen van en naar het profiel Stil
Selecteer in de standby-stand Toetsenbord en houdt
aangeraakt om de geluiden van de telefoon uit of in te
schakelen.
Tijdelijk dempen activeren
U kunt het scherm van de telefoon kalibreren zodat de
invoer beter wordt herkend.
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
Kalibratie.
2. Raak het doel op het scherm aan.
3. Selecteer Ja.
U kunt tijdelijk alle geluiden van de telefoon uitschakelen
door de telefoon omgekeerd neer te leggen wanneer
Tijdelijk dempen is geactiveerd.
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Motioninstellingen → Tijdelijk dempen → Aan.
2. Selecteer Opslaan.
De beltoon wijzigen
Een achtergrond selecteren (standby-stand)
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Telefoonprofielen.
2. Selecteer
naast het gebruikte geluidsprofiel.
Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt
u de beltoon niet wijzigen.
1. Blader naar links of rechts naar een van de standbyschermen.
2. Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Achtergrond.
3. Blader naar links of rechts naar een foto.
4. Selecteer Instellen.
3. Selecteer Beltoon spraakoproep of Beltoon videooproep.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer Opslaan.
5. Selecteer Opslaan.
Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u
dat profiel in de lijst.
Een kleur selecteren (menustand)
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Mijn thema.
2. Selecteer een kleurpatroon.
29
Basisfuncties gebruiken
Het scherm kalibreren
3. Selecteer Opslaan.
4. Selecteer Ja om het gekozen kleurpatroon op de
achtergrond toe te passen
De functie Automatisch vergrendelen voor
het aanraakscherm instellen
Basisfuncties gebruiken
U kunt uw telefoon zo instellen dat het aanraakscherm en
de toetsen worden vergrendeld als de verlichting uitgaat. U
kunt ook instellen dat het aanraakscherm en de toetsen
worden ontgrendeld.
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Aanraakpaneel.
2. Selecteer bij Automatisch vergrendelen de optie
Aan.
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Willekeurige toets
en selecteer een ontgrendelingsoptie.
4. Selecteer Opslaan.
30
De telefoon blokkeren
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Beveiliging.
2. Selecteer bij Telefoonblokkering de optie Aan.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in
en selecteer OK.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer
OK.
• De eerste keer dat u een menu wilt openen
waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u
gevraagd een wachtwoord in te stellen en te
bevestigen.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
wachtwoorden of privégegevens of andere
schade die door illegale software wordt
veroorzaakt.
Het aanraakscherm ontgrendelen met de
functie Slim ontgrendelen
Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de
basisbelfuncties te gebruiken.
Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm
automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te
voorkomen. Houd de [ ] ingedrukt om de
vergrendeling op te heffen.
Bellen
1. Selecteer in de standby-stand Toetsenbord en geef
het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [
] om het nummer te bellen.
Selecteer voor een video-oproep
→ Video-oproep.
3. Druk op [
] om het gesprek te beëindigen.
Een oproep aannemen
1. Druk op [
] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op [
] en
selecteert u Mij tonen om toe te staan dat de beller u
via de cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [
] om het gesprek te beëindigen.
31
Basisfuncties gebruiken
Door een bepaald teken op het vergrendelde
aanraakscherm te tekenen kunt u het scherm
ontgrendelen, het scherm ontgrendelen en een
snelkiesnummer bellen, of ontgrendelen en een
toepassing starten. Zo stelt u een teken in voor slim
ontgrendelen:
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Slim
ontgrendelen.
2. Selecteer bij Gebaar voor ontgrendelen de optie
Aan.
3. Selecteer een ontgrendelingsoptie.
4. Selecteer een snelkiesnummer om te bellen of een
toepassing om te starten (indien nodig).
5. Selecteer een teken voor de functie Slim ontgrendelen.
6. Selecteer
(indien nodig).
7. Selecteer Opslaan.
De basisbelfuncties gebruiken
Het volume regelen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume
tijdens een gesprek aan te passen.
De luidsprekerfunctie gebruiken
Basisfuncties gebruiken
1. Selecteer tijdens een gesprek Luidspreker → Ja om
de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer Luidspreker om de luidspreker weer uit te
zetten.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor
betere geluidsprestaties de luidspreker uit.
De headset gebruiken
Wanneer u de meegeleverde headset op de
headsetingang aansluit, kunt u bellen en oproepen
aannemen:
• Om het laatste nummer terug te bellen, houdt u de knop
van de headset ingedrukt en vervolgens opnieuw
ingedrukt.
32
• Een oproep aannemen: druk op de headsetknop.
• Een oproep beëindigen: druk op de headsetknop.
Berichten verzenden en bekijken
Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt
verzenden en bekijken.
Een SMS- of MMS-bericht verzenden
1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht
maken → Bericht.
2. Selecteer Tik om ontvanger toe te voegen en geef
het nummer van een ontvanger in.
3. Selecteer Tik om tekst toe te voegen en geef de tekst
van het bericht in. X pag. 33
Als u het bericht als MMS wilt verzenden, gaat u naar
stap 5. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder
met stap 4.
4. Selecteer Media toevoegen en voeg een item toe.
5. Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
Een e-mail verzenden
Tekst ingeven
Open de telefoon en geef tekst in zoals u dat ook met het
toetsenbord van een computer doet. Als de telefoon is
gesloten, kunt u ook het virtuele toetsenblok gebruiken.
Tekst ingeven met het virtuele toetsenblok
U kunt tijdens het ingeven van tekst met het toetsenblok
de tekstinvoerstand wijzigen: Selecteer het symbool voor
de tekstinvoerstand (standaard ) en selecteer een van
de volgende invoermethoden om tekst in te geven:
• Toetsenbord
• Schrijfvak 1
• Schrijfvak 2
Tekstinvoer met het toetsenbord
1. Wijzig de tekstinvoerstand in Toetsenbord.
2. Geef tekst in door de gewenste virtuele toetsen te
selecteren.
• Selecteer Abc om tussen hoofdletters en kleine
letters te wisselen of om cijfers of symbolen te
gebruiken.
• Om tekst in de T9-stand in te geven, selecteert u T9
(T9 wordt blauw).
U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:
Stand
ABC
Functie
Selecteer de toepasselijke virtuele toets totdat
het gewenste teken wordt weergegeven.
33
Basisfuncties gebruiken
1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht
maken → E-mail.
2. Selecteer Tik om ontvanger toe te voegen en geef
een e-mailadres in.
3. Selecteer Tik om onderwerp toe te voe... en geef
een onderwerp in.
4. Selecteer Tik om tekst toe te voegen en geef de tekst
van uw e-mail in.
5. Selecteer Bestanden toevoegen en voeg een
bestand toe (indien nodig).
6. Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
Basisfuncties gebruiken
Stand
Functie
T9
1. Druk de betreffende alfanumerieke toetsen
één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven,
selecteert u
om een spatie in te
voegen. Als het juiste woord niet wordt
weergegeven, selecteert u
om een
alternatief woord te kiezen.
Cijfer
Selecteer een toepasselijke virtuele toets om
een cijfer in te geven.
Symbool
Selecteer een toepasselijke virtuele toets om
een symbool in te geven.
Tekst ingeven met schrijfvak 1
1. Wijzig de tekstinvoerstand in Schrijfvak 1.
2. Schrijf ieder teken in het schrijfgebied.
Schrijf cijfers en symbolen in het veld ?1 aan de
rechterzijde van het schrijfgebied.
Selecteer Abc om te wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
34
Tekst ingeven met schrijfvak 2
1. Wijzig de tekstinvoerstand in Schrijfvak 2.
2. Schrijf ieder teken in het schrijfgebied.
Selecteer Abc om tussen hoofdletters en kleine letters
te wisselen of om cijfers of symbolen te gebruiken.
Tekstinvoer met het AZERTY-toetsenbord
Open de telefoon en draai deze linksom naar de liggende
stand. U kunt het AZERTY-toetsenbord gebruiken. Geef de
tekst op dezelfde manier in als met het toetsenbord van
een computer.
Wanneer u tekst met het AZERTY-toetsenbord ingeeft,
kunt u de volgende functies gebruiken:
• Druk op [ ] om te schakelen tussen hoofdletters en
kleine letters.
• Druk op [Alt] om de tekens op de bovenste helft van de
toetsen in te geven; druk twee keer snel achter elkaar
om cijfers en symbolen te vergrendelen.
• Druk op [Sym] om over te schakelen naar de
symboolstand; druk tweemaal om de lijst met emoticons
te openen.
• Druk op [
• Druk op [
• Druk op [
] om een spatie in te voegen.
] om tekens te wissen.
] om een nieuwe regel in te voegen.
SMS- of MMS-berichten bekijken
1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.
1. Selecteer in de menustand Berichten → E-mail
Postvak IN.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer Download.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd
Ophalen om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.
Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.
De geheugenlocatie waar nieuwe contactpersonen
worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit
is afhankelijk van uw provider. Als u de
geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u vanuit de
menustand Instellingen → Toepassingen →
T.Lijst → Geheugen in gebruik → Nieuwe
contacten opslaan in → een geheugenlocatie.
Een nieuwe contactpersoon toevoegen
1. Selecteer in de standby-stand Toetsenbord en geef
een telefoonnummer in.
2. Selecteer
→ Toevoegen aan telefoonlijst →
Nieuw.
3. Selecteer Telefoon of SIM (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Selecteer Opslaan om een contactpersoon aan het
geheugen toe te voegen.
35
Basisfuncties gebruiken
Een e-mail bekijken
Contactpersonen toevoegen en zoeken
Een contactpersoon zoeken
Basisfuncties gebruiken
1. Selecteer in de menustand T.Lijst.
2. Selecteer Tik om te zoeken, voer de eerste letters in
van de naam die u zoekt en selecteer Gereed.
U kunt ook vegen om de eerste letter van de naam te
selecteren.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de
zoeklijst.
Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:
• de contactpersoon bellen door
→
te
selecteren
• de contactgegevens bewerken door Wijzigen te
selecteren
De camerafuncties gebruiken
Leer foto's en video's maken en bekijken.
Foto’s maken
1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de
camera in te schakelen.
36
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
naar wens aan.
• Selecteer
om de tijd tot het maken van de
opname in te stellen.
• Selecteer
om de belichting in te stellen.
• Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
4. Druk op de cameratoets om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u
selecteren om ze te bekijken.
Foto’s bekijken
Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Afbeeldingen → een map met foto’s → een fotobestand.
Tijdens de weergave van het fotobestand doet u het
volgende:
• Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. Kantel
de telefoon naar links of rechts. De foto's worden
automatisch naar links of rechts gescrolld.
6. Selecteer
of druk op de cameratoets om het
opnemen te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u
selecteren om ze te bekijken.
Video's maken
Video's bekijken
1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de
camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer
om naar de opnamestand over te
schakelen.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
naar wens aan.
• Selecteer
om de opnamestand te wijzigen.
• Selecteer
om de tijd tot het maken van de
opname in te stellen.
• Selecteer
om de belichting in te stellen.
• Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
5. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
Selecteer in de menustand Mijn bestanden → Video's →
een map met video’s → een videobestand.
• Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
• Selecteer
om de weergavemodus te wijzigen.
Naar muziek luisteren
Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of
FM-radio.
37
Basisfuncties gebruiken
• Raak het scherm aan en veeg naar boven of
beneden om in of uit te zoomen. Raak het scherm
tweemaal aan om het zoomscherm te verlaten.
• Selecteer Meer → Diapresentatie om foto’s als een
diapresentatie weer te geven.
Naar de FM-radio luisteren
Symbool
Sluit de reisadapter of pc-datakabel niet aan op de
telefoon terwijl u naar de radio luistert. De adapter of
kabel kan de werking van de headset als radioantenne verstoren.
Basisfuncties gebruiken
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de
headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand FM-radio.
3. Selecteer Ja om het automatisch afstemmen te
starten.
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.
4. U bedient de FM-radio met de volgende symbolen:
Symbool
38
Functie
Op een radiostation afstemmen; een
opgeslagen radiostation selecteren
(blijven aanraken)
Functie
De FM-radio inschakelen
De FM-radio uitschakelen
De lijst met favorieten openen X pag. 53
/
De geluidsuitvoer wijzigen
Als u informatie wilt over het nummer dat u hoort,
selecteert u Meer → Muziek zoeken. X pag. 54
5. Selecteer
om de FM-radio uit te schakelen.
Naar muziekbestanden luisteren
Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden
naar de telefoon of de geheugenkaart over:
• Draadloos downloaden van internet.
X Surfen op internet
• Downloaden vanaf een computer met het optionele
Samsung Kies. X pag. 50
• Ontvangen via Bluetooth. X pag. 56
• Kopiëren naar de geheugenkaart. X pag. 51
• Synchroniseren met Windows Media Player 11.
X pag. 51
Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of
geheugenkaart zijn overgebracht:
1. Selecteer in de menustand MP3-speler.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:
Functie
Afspelen onderbreken
Afspelen
Naar vorige bestand; achteruit spoelen
binnen een bestand (blijven aanraken)
Naar volgende bestand; vooruit spoelen
binnen een bestand (blijven aanraken)
1
1
De shufflestand inschakelen
(
: aan,
: uit)
1
Functie
Hiermee kunt u de herhaalstand wijzigen
(
: uit,
: één herhalen,
: alles herhalen)
1. Als u het scherm aanraakt, worden de symbolen
beschikbaar gemaakt.
Surfen op internet
Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en
opslaan.
• Er worden mogelijk extra kosten in rekening
gebracht voor het gebruik van internet en media.
• Het browsermenu kan afhankelijk van uw
serviceprovider een andere naam hebben.
• Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk
van uw regio of serviceprovider.
Het geluidseffect wijzigen
39
Basisfuncties gebruiken
Symbool
Symbool
Webpagina's bekijken
Webpagina's als favoriet opslaan
1. Selecteer in de menustand Internet → Startpagina
om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende
symbolen:
1.
2.
3.
4.
Symbool
Basisfuncties gebruiken
Functie
Vooruit of achteruit op een webpagina
gaan
Ophouden met het laden van de
webpagina
De huidige webpagina vernieuwen
De weergavestand wijzigen
Mediabestanden downloaden
Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1. Selecteer in de menustand Downloads.
2. Zoek een beltoon of een afbeelding en download deze
naar de telefoon.
Hiermee voegt u de huidige pagina toe
aan de lijst met favorieten
De Google-services gebruiken
De lijst met opgeslagen favorieten openen
Leer de diverse services van Google gebruiken.
• Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De stappen die u moet kiezen om deze functie te
gebruiken kunnen per regio of serviceprovider
verschillen.
Een lijst met browseropties openen
40
Selecteer in de menustand Internet → Favorieten.
Selecteer Voeg toe.
Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
Selecteer Opslaan.
Verbinding maken met Google Search
1. Selecteer in de menustand Google → Zoeken.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.
Verbinding maken met Google Mail
Verbinding maken met Google Maps
U zoekt als volgt op de kaart:
1. Selecteer in de menustand Google → Maps.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.
U zoekt als volgt naar een specifieke locatie:
1. Selecteer in de menustand Google → Maps.
2. Selecteer Menu → Op kaart zoeken en geef het adres
of de categorie van het bedrijf in.
41
Basisfuncties gebruiken
1. Selecteer in de menustand Google → Mail.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.
U krijgt als volgt routebeschrijvingen naar een specifieke
locatie:
1. Selecteer in de menustand Google → Maps.
2. Selecteer Menu → Routebeschrijving.
3. Geef het adres van de startlocatie en de
eindbestemming in.
4. Selecteer Aanwijzingen tonen om terug te gaan naar
de kaart.
U kunt de kaartfunctionaliteit nog uitbreiden door GPSbestanden te downloaden. X pag. 68
Geavanceerde belfuncties gebruiken
Geavanceerde
functies
gebruiken
Leer de extra functies van de telefoon kennen en leer
geavanceerde handelingen uitvoeren.
Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.
Gemiste oproepen bekijken en de
bijbehorende nummers terugbellen
De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het
display weer.
Wanneer u één gemiste oproep hebt, selecteert u de
oproep in de waarschuwingswidget en selecteert u
Spraakoproep om het nummer te bellen.
Wanneer u twee of meer gemiste oproepen hebt,
selecteert u de oproep in de waarschuwingswidget en
selecteert u Oproepenlijst → een gemiste oproep.
Een recent gekozen nummer opnieuw bellen
1. Druk in de standby-stand op [
] om de lijst met
recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en selecteer
of
druk op [
] om het nummer te bellen.
42
Een oproep in de wacht plaatsen of een
oproep uit de wacht halen
Selecteer Wacht om een oproep in de wacht te plaatsen
of selecteer Ophalen om een oproep uit de wacht te
halen.
Een tweede nummer bellen
Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede
inkomende oproep aannemen:
1. Druk op [
] om de tweede oproep aan te nemen.
De eerste oproep wordt automatisch in de wacht
geplaatst.
2. Selecteer Wisselen om van de ene naar de andere
oproep te gaan.
Een multiparty-gesprek starten (telefonische
vergadering)
1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multipartygesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste
deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht
geplaatst.
3. Selecteer Deelnemen zodra u verbinding met de
tweede deelnemer hebt.
43
Geavanceerde functies gebruiken
Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek
een ander nummer bellen:
1. Selecteer Wacht om de eerste oproep in de wacht te
plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en
selecteer Nieuwe oproep of druk op [
].
3. Selecteer Wissel om tussen de twee oproepen te
wisselen.
4. Selecteer In wacht →
om het gesprek in de wacht
te beëindigen.
5. Druk op [
] om het actieve gesprek te beëindigen.
Een tweede oproep aannemen
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te
voegen (indien nodig).
5. Druk op [
] om het multiparty-gesprek te
beëindigen.
Een internationaal nummer bellen
Geavanceerde functies gebruiken
1. Selecteer in de standby-stand Toetsenbord en houd
de 0 ingedrukt om het teken + in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in
(landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk
op [
] om het te bellen.
Een contactpersoon bellen vanuit de
telefoonlijst
U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen
met behulp van opgeslagen contactpersonen.
X pag. 36
1. Selecteer in de menustand T.Lijst.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer
naast het nummer dat u wilt bellen →
(spraakoproep) of
(video-oproep).
44
Een oproep weigeren
Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op
[
]. De beller hoort dan een ingesprektoon.
Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt
weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U
kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en
een blokkeerlijst maken:
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Toepassingen → Oproep → Alle oproepen →
Automatisch weigeren.
2. Selecteer bij Inschakelen de optie Aan.
3. Selecteer Nummer toevoegen.
4. Selecteer het nummerinvoerveld.
5. Geef een nummer in en selecteer Gereed.
6. Selecteer Opslaan.
7. Herhaal stap 3-6 als u meer nummers wilt toevoegen.
8. Schakel de selectievakjes naast de nummers in.
9. Selecteer Opslaan.
Geavanceerde telefoonlijstfuncties
gebruiken
Leer visitekaartjes maken, favoriete nummers instellen en
contactgroepen maken.
Een visitekaartje maken
Favoriete nummers instellen
1. Selecteer in de menustand T.Lijst.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu Contacten en
selecteer Favorieten.
Een contactgroep maken
Als u contactgroepen maakt, kunt u aan iedere groep een
naam, beltoon, foto-id en type trilling toewijzen en kunt u
berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak
eerst een groep:
1. Selecteer in de menustand T.Lijst.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu Contacten en
selecteer Groepen.
45
Geavanceerde functies gebruiken
1. Selecteer in de menustand T.Lijst → Meer → Mijn
visitekaartje.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Selecteer Opslaan.
U kunt uw visitekaartje versturen door dit als bijlage
bij een MMS- of e-mailbericht te voegen. U kunt het
ook via de draadloze Bluetooth-functie of ActiveSync
oversturen.
3. Selecteer Voeg toe.
4. Selecteer een contact.
Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers
opgeslagen.
• U kunt deze contactpersoon bellen door in het
nummerkeuzescherm uw vinger op het
toegewezen nummer te houden.
• De snelkiesnummers worden aan de lijst met
buddy’s (
) op de widgetwerkbalk toegewezen.
U kunt bellen of berichten verzenden door een
contactpersoon te selecteren uit de lijst met
buddy’s.
3. Selecteer Nieuwe groep.
4. Stel een naam, foto-id, beltoon en type trilling voor de
groep in.
5. Selecteer Opslaan.
6. Selecteer Ja en voeg contacten aan de groep toe
(indien nodig).
Geavanceerde functies gebruiken
Geavanceerde berichtfuncties
gebruiken
Hier wordt uitgelegd hoe u standaardberichten maakt en
hoe u hiermee nieuwe berichten maakt. Verder leest u hoe
u berichtenmappen maakt.
Een standaard SMS-bericht maken
1. Selecteer in de menustand Berichten →
Standaardberichten → Standaard SMS-berichten.
2. Selecteer Nieuw om een nieuw
standaardberichtvenster te openen.
3. Selecteer het tekstinvoerveld en geef de tekst in.
4. Selecteer Opslaan.
46
Een standaard MMS-bericht maken
1. Selecteer in de menustand Berichten →
Standaardberichten → Standaard MMS-berichten.
2. Selecteer Nieuw om een nieuw
standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste
bijlagen om als standaardbericht te gebruiken.
X pag. 32
4. Selecteer Opslaan.
Standaard SMS-berichten in nieuwe
berichten invoegen
1. Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u in de
menustand Berichten → Bericht maken → een
berichttype.
2. Selecteer Meer → Invoegen → Standaard SMSberichten → een standaardbericht.
Een bericht maken op basis van een
standaard MMS-bericht
1. Selecteer in de menustand Berichten →
Standaardberichten → Standaard MMS-berichten.
2. Selecteer
naast een gewenst standaardbericht.
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw
MMS-bericht.
1. Selecteer in de menustand Berichten → Mijn
mappen.
2. Selecteer Map maken.
3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer Opslaan.
Verplaats berichten vanuit een berichtenmap naar mappen
om ze volgens uw voorkeuren te beheren.
Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of provider.
1. Selecteer in de menustand Instant Messenger.
2. Selecteer OK vanuit het introvenster.
De eerste keer dat u Palringo opent, wordt u om
een bevestiging gevraagd.
Geavanceerde functies gebruiken
Een map maken om berichten te beheren
De Palringo -messenger gebruiken
3. Selecteer Menu → Sign In.
4. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord in en
selecteer Sign In.
5. U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.
47
Geavanceerde camerafuncties
gebruiken
Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt
en hoe u camera-instellingen aanpast.
Foto's maken met de voorkeuzes voor
verschillende scènes
Geavanceerde functies gebruiken
1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de
camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer
→ een scène →
.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de cameratoets om een foto te maken.
Foto's maken met de functie Smile shot
1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de
camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer
→ Smile shot.
48
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de cameratoets.
6. Richt de cameralens op het onderwerp.
De telefoon registreert automatisch of er mensen in
beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het
onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een
foto.
Een reeks foto's achter elkaar maken
1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de
camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer
→ Doorlopend.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Houd de cameratoets ingedrukt om een reeks foto te
maken.
Panoramafoto's maken
1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de
camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
Selecteer
→ Panorama.
Breng eventueel wijzigingen aan.
Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken.
Beweeg de telefoon langzaam in de gewenste richting.
Wanneer u het kader uitlijnt met het middenkader,
maakt de telefoon automatisch de volgende foto.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.
3.
4.
5.
6.
Voordat u een foto maakt, kunt u
volgende opties:
selecteren voor de
Optie
Resolutie
Functie
De resolutie wijzigen
Witbalans
De kleurbalans aanpassen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
Belicht. meter
Een type lichtmeting selecteren
Beeldkwaliteit
De kwaliteit van de foto's
aanpassen
selecteren voor de
Optie
Resolutie
Functie
De resolutie wijzigen
Witbalans
De kleurbalans aanpassen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
Videokwaliteit
De kwaliteit van de videoclips instellen
Camera-instellingen aanpassen
Voordat u een foto maakt, kunt u
voor de volgende opties:
→
selecteren
Instelling
Richtlijnen
Functie
Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht
Instellen dat de camera na het
maken van foto's overschakelt naar
het overzichtsscherm
Geluid sluiter
Een geluid kiezen dat bij activering
van de sluiter klinkt
49
Geavanceerde functies gebruiken
Cameraopties gebruiken
Voordat u een video maakt, kunt u
volgende opties:
Instelling
Opslag
Functie
Een geheugenlocatie voor het
opslaan van nieuwe foto’s
selecteren
Instellingen
resetten
De camera-instellingen resetten
Info sneltts
De sneltoetsinformatie bekijken
Geavanceerde functies gebruiken
Voordat u een video maakt, kunt u
voor de volgende opties:
→
selecteren
Instelling
Richtlijnen
Functie
Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluidsopname
Het geluid in- of uitschakelen
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren
voor het opslaan van nieuwe
videoclips
Instellingen
resetten
De camera-instellingen resetten
Info sneltts
De sneltoetsinformatie bekijken
50
Geavanceerde muziekfuncties
gebruiken
Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken
en radiostations opslaan.
Muziekbestanden kopiëren via Samsung
Kies
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
PC-verbindingen → Samsung Kies of Massaopslag
→ Opslaan.
2. Druk op [
] om terug te keren naar de standbystand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een
computer en op de multifunctionele aansluiting op de
telefoon.
4. Start Samsung Kies en kopieer bestanden van de
computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
De telefoon met Windows Media Player
synchroniseren
1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
PC-verbindingen → Massaopslag → Opslaan.
3. Druk op [
] om terug te keren naar de standbystand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een
computer en op de multifunctionele aansluiting op de
telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer
weergegeven zodra de verbinding tot stand is
gekomen.
5. Open de map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de
geheugenkaart.
1. Plaats een geheugenkaart (indien nodig).
2. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
PC-verbindingen → Mediaspeler → Opslaan.
3. Druk op [
] om terug te keren naar de standbystand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een
computer waarop Windows Media Player is
geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op
de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer
weergegeven zodra de verbinding tot stand is
gekomen.
5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te
synchroniseren.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het popupvenster (indien nodig).
7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep
deze naar de synchronisatielijst.
51
Geavanceerde functies gebruiken
Muziekbestanden naar een geheugenkaart
kopiëren
8. Start de synchronisatie.
Een afspeellijst maken
Geavanceerde functies gebruiken
1. Selecteer in de menustand MP3-speler →
Afspeellijsten.
2. Selecteer Nieuw.
3. Selecteer het tekstinvoerveld.
4. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en
selecteer Gereed.
5. Als u een afbeelding aan de afspeellijst wilt toewijzen,
selecteert u Tik om te bewerken en selecteert u een
afbeelding of maakt u een nieuwe foto.
6. Selecteer Opslaan.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
8. Selecteer Voeg toe → Tracks.
9. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en
selecteer Voeg toe.
52
De instellingen van de MP3-speler
aanpassen
1. Selecteer in de menustand MP3-speler.
2. Selecteer Instellingen.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen
aan:
Optie
Afspelen op
achtergrond
Functie
Instellen of muziek op de
achtergrond moet doorspelen
wanneer u de MP3-speler afsluit
Geluidseffecten
Het standaard equalizertype
instellen
Muziekmenu
Muziekcategorieën selecteren voor
weergave in het scherm van de
muziekbibliotheek
4. Selecteer Opslaan.
Radiostations automatisch opslaan
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de
headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand FM-radio.
3. Selecteer
om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer Meer → Opnemen om de opname te
starten.
5. Selecteer Stop wanneer de opname is voltooid. Het
muziekbestand wordt opgeslagen in Radioclips
(selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Geluiden).
De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor
spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel
lager dan bij digitale media.
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de
headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand FM-radio.
3. Selecteer Meer → Automatisch afstemmen.
4. Selecteer ter bevestiging Ja (indien nodig).
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
Een lijst met favoriete radiostations instellen
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de
headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand FM-radio.
3. Selecteer
om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met
favorieten wilt toevoegen.
5. Selecteer Toevoegen aan ....
53
Geavanceerde functies gebruiken
Nummers van de FM-radio opnemen
Informatie over muziek zoeken
Geavanceerde functies gebruiken
Zo kunt u een online muziekservice gebruiken en informatie
ophalen over de nummers die u onderweg hoort:
1. Selecteer in de menustand Muziek zoeken.
2. Selecteer Muziek zoeken om verbinding met de
server te maken.
3. Als de telefoon is geregistreerd, selecteert u
om
een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt
zoeken.
Sommige serviceproviders ondersteunen deze
service niet en de database bevat mogelijk niet voor
alle nummers informatie.
54
Hulpprogramma's
en toepassingen
gebruiken
Leer werken met de hulpprogramma's en andere
toepassingen op de telefoon.
De draadloze Bluetooth-functie
gebruiken
Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om
verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor
het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van
handsfree functies.
De draadloze Bluetooth-functie inschakelen
1. Selecteer in de menustand Bluetooth.
2. Selecteer het midden van de cirkel om de Bluetoothfunctie in te schakelen.
3. Als u wilt dat uw telefoon door andere apparaten kan
worden gedetecteerd, selecteert u Meer →
Instellingen → Aan onder Zichtbaarheid van mijn
telefoon → een zichtbaarheidsoptie → Opslaan.
Als u Aangepast selecteert, kunt u instellen hoelang de
telefoon zichtbaar is.
4. Selecteer Opslaan.
55
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Andere Bluetooth-apparaten zoeken en
koppelen
Gegevens ontvangen via de draadloze
Bluetooth-functie
1. Selecteer in de menustand Bluetooth → Zoeken.
2. Selecteer een symbool van een apparaat en sleep het
naar het midden.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetoothfunctie of de Bluetooth-pincode voor het andere
apparaat (indien aanwezig) en selecteer Gereed.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat
dezelfde pincode intoetst of de verbinding accepteert,
zijn de apparaten gekoppeld.
Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen
pincode hoeft in te geven.
1. Geef de pincode voor de draadloze Bluetooth-functie
in en selecteer OK (indien nodig).
2. Selecteer Ja om te bevestigen dat u gegevens van het
apparaat wilt ontvangen (indien nodig).
Gegevens verzenden via de draadloze
Bluetooth-functie
1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in
een toepassing van de telefoon.
2. Selecteer Verzenden via of URL verzenden via →
Bluetooth, of selecteer Meer → Visitekaartje
verzenden via → Bluetooth.
56
Externe SIM-modus
In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen
aannemen via een handsfree Bluetooth-carkit die op de
SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.
De externe SIM-modus activeren:
1. Selecteer in de menustand Bluetooth → Meer →
Instellingen.
2. Selecteer bij Externe SIM-modus de optie Aan →
Opslaan.
Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree
Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.
Activeren en verbinding maken met
een draadloos LAN (WLAN)
Een WLAN activeren
1. Selecteer in de menustand Wi-Fi.
2. Selecteer de cirkel in het midden om een WLAN te
activeren.
Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd,
maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het
WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de
batterij te sparen.
1. Selecteer in de menustand Wi-Fi → Zoeken.
2. Selecteer een netwerksymbool → Voeg toe en voeg
een verbindingsprofiel toe.
• Als er voor het gewenste netwerk een IP-adres,
subnetmasker, DNS of gateway moet worden
opgegeven, selecteert u Geavanceerde
instellingen.
• Wi-Fi-beveiliging moet worden ingesteld als de
geselecteerde netwerkconfiguratie, en 802.1x
(EAP-TTLS, PEAP) wordt ondersteund.
3. Selecteer in de menustand Internet of Communities,
of selecteer in de standby-stand een online widget.
4. Selecteer een symbool van een netwerk en sleep het
naar het midden (indien nodig).
De telefoon maakt verbinding met het netwerk via het
verbonden WLAN-profiel.
Als u internet via een andere methode wilt bereiken,
wijzigt u het verbindingsprofiel in de gewenste
methode.
57
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Leer een draadloos LAN (WLAN) activeren en er verbinding
mee maken.
Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde
frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle
Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder
beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar
mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.
Een WLAN zoeken en er verbinding mee
maken
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Zo maakt u verbinding met een WLAN via een WPStoegangspunt (Wi-Fi Protected Setup):
1. Selecteer in de menustand Wi-Fi → Zoeken.
2. Selecteer een WPS-symbool ( ) en selecteer Voeg
toe.
3. Selecteer WPS push button of WPS enter PIN
afhankelijk van het type toegangspuntapparaat.
4. Selecteer Start en druk binnen 2 minuten op een
WPS-knop op het toegangspuntapparaat.
Of geef een pincode in op het toegangspuntapparaat
en selecteer binnen 2 minuten Start.
Een SOS-bericht activeren en
verzenden
In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om
om hulp te vragen.
Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
58
1. Selecteer in de menustand Berichten → SOSberichten → Verzendopties.
2. Selecteer Aan om de SOS-berichtfunctie in te
schakelen.
3. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te
openen.
4. Selecteer
om de lijst met contactpersonen te
openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer
Voeg toe.
6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten,
selecteert u Opslaan om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het vervolgkeuzemenu Eenmalig en stel in
hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Selecteer Opslaan → Ja.
Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het
aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier
keer op de volumetoets.
Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden
alle telefoonfuncties buiten werking gesteld totdat u
[ ] ingedrukt houdt of op [
] drukt. Als u op
[
] drukt, komen de telefoonfuncties
beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.
De functie Mobiel opsporen activeren
Nepoproepen tot stand brengen
U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering
wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt
beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert
aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.
De functie Nepoproep inschakelen
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Toepassingen → Oproep → Nepoproep.
2. Selecteer bij Inschakelen de optie Aan.
59
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in
de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het
nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de
telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als
volgt in:
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging
→ Mobiel opsporen.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer OK.
3. Selecteer Aan om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te
openen.
5. Selecteer
om de lijst met contactpersonen te
openen.
6. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer
Voeg toe.
7. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
8. Als u klaar bent met het selecteren van contacten,
selecteert u Opslaan om de ontvangers op te slaan.
9. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
10.Geef de naam van de afzender in en selecteer Gereed.
11.Selecteer Opslaan → OK.
Een nepoproep tot stand brengen
Spraakmemo's opnemen en afspelen
Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.
Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.
Stem opnemen
Een spraakmemo opnemen
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Toepassingen → Oproep → Nepoproep →
Nepspraakoproep.
2. Selecteer bij Nepspraakoproep de optie Aan.
3. Selecteer Spraakopname.
4. Selecteer
om de opname te starten.
5. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
6. Selecteer
wanneer u klaar bent met spreken.
7. Selecteer
om de opname in te stellen als antwoord
voor de nepoproep.
De vertragingstijd voor de nepoproep
wijzigen
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Toepassingen → Oproep → Nepoproep → Timer
nepoproep.
2. Selecteer een optie → Opslaan.
60
1.
2.
3.
4.
Selecteer in de menustand Spraak recorder.
Selecteer
om de opname te starten.
Spreek uw memo in de microfoon in.
Selecteer
wanneer u klaar bent met spreken.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
Een spraakmemo afspelen
1. Selecteer in de menustand Spraak recorder → Mijn
spraakmemo's.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:
Symbool
Functie
Afspelen onderbreken
Afspelen
Symbool
Functie
Naar vorige bestand; achteruit spoelen
binnen een bestand (blijven aanraken)
Naar volgende bestand; vooruit spoelen
binnen een bestand (blijven aanraken)
Foto’s bewerken
Effecten op afbeeldingen toepassen
1. Selecteer in de menustand Afbeelding bewerken.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer Foto laden voor bewerken en selecteer
een afbeelding.
4. Selecteer Effecten → een effectoptie (filter, stijl,
kromming of gedeeltelijk wazig).
5. Selecteer een variant van het effect dat u wilt
toepassen en selecteer OK.
Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in
de afbeelding wilt toepassen, trekt u het kader en
selecteert u select OK → OK.
Een afbeelding aanpassen
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op afbeeldingen
toepassen.
2. Selecteer Aanpas... → een aanpassingsoptie
(helderheid, contrast of kleur).
Als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen,
selecteert u Automatisch niveau.
3. Pas de foto naar wens aan en gebruik de
schuifregelaar om OK te selecteren.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij stap 6 onder Effecten op afbeeldingen
toepassen.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Leer afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.
6. Selecteer Bestand → Opslaan als wanneer u klaar
bent.
7. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
8. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en
selecteer Gereed.
61
Een visueel element invoegen
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op afbeeldingen toepassen.
2. Selecteer de pijl rechts onder aan het scherm.
3. Selecteer
,
,
of
.
4. Selecteer een visueel item (afbeelding, emoticon of
clipart) of voer tekst in en selecteer Gereed.
5. Verplaats of vergroot/verklein het visuele item en
selecteer OK.
6. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij stap 6 onder Effecten op afbeeldingen
toepassen.
Een afbeelding transformeren
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op afbeeldingen toepassen.
2. Selecteer de pijl rechts onder aan het scherm.
3. Selecteer
of
.
4. Draai, spiegel of vergroot/verklein de afbeelding naar
wens en selecteer OK.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij stap 6 onder Effecten op afbeeldingen
toepassen.
Een afbeelding bijsnijden
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op afbeeldingen toepassen.
2. Selecteer de pijl rechts onder aan het scherm.
3. Selecteer
.
4. Trek een kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en
selecteer OK → OK.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij stap 6 onder Effecten op afbeeldingen
toepassen.
Foto's afdrukken
Leer hoe u foto's kunt afdrukken via een USB-kabel of de
draadloze Bluetooth-functie.
62
Foto's en video's uploaden naar
internet
Leer hoe u foto's en video's op websites en weblogs kunt
plaatsen.
Communities is soms niet beschikbaar. Dit is
afhankelijk van uw regio of provider.
Een lijst met uw favoriete bestemmingen
instellen
1. Selecteer in de menustand Communities.
2. Selecteer Ja om de lijst met favoriete bestemmingen in
te stellen (indien nodig).
3. Selecteer OK om te bevestigen dat u met de algemene
disclaimer instemt.
De eerste keer dat u Communities opent, wordt u
om een bevestiging gevraagd.
4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en
selecteer Opslaan.
Als u Lijsten bijwerken selecteert worden nieuwe
bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.
Een bestand uploaden
Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een
account beschikken bij de websites en weblogs waar u de
foto's wilt delen.
1. Selecteer in de menustand Communities.
2. Selecteer Uploaden naar web.
63
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Afbeeldingen via een USB-kabel afdrukken:
1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op
een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. X pag. 36
3. Selecteer Meer → Afdrukken via → USB.
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.
Een afbeelding via de draadloze Bluetooth-functie
afdrukken:
1. Open een fotobestand. X pag. 36
2. Selecteer Meer → Afdrukken via → Bluetooth.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon
aan de printer. X pag. 56
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
3. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt
plaatsen.
4. Selecteer Tik om toe te voegen → een mediabestand.
5. Geef de benodigde gegevens in en selecteer
Uploaden.
6. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
bestemming in (indien nodig).
U kunt ook mediabestanden uploaden van Camera
of Mijn bestanden door Meer → Uploaden naar
web te selecteren
Een bestand bekijken
1. In de menustand selecteert u een website of blog
(Facebook of MySpace).
U hebt toegang tot meer websites of blogs als u in
de menustand Communities selecteert.
2. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
bestemming in (indien nodig).
64
De Communities-instellingen aanpassen
1. Selecteer in de menustand Communities.
2. Selecteer Instellingen.
3. Pas de instellingen aan.
Instelling
Uploaddetails
Functie
De details van uw laatste upload
bekijken
Voorkeurslijsten
Uw favoriete bestemmingen
bewerken
Vergroten/
verkleinen
De grootte van de te uploaden
afbeelding wijzigen
Uploadreservering
Instellen op de telefoon dat
bestanden automatisch op de
ingestelde tijd naar een
bestemming worden geüpload
Accountmanager
Aan- of afmelden bij een website
of weblog
Instelling
Communities
profielen
Disclaimer
Functie
Het verbindingsprofiel wijzigen
De informatie in de disclaimer
bekijken
Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de
bekroonde Java-technologie.
Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het
downloaden van Java-games of Java-toepassingen
mogelijk niet ondersteund.
Games of toepassingen downloaden
Games spelen
1. Selecteer in de menustand Games en meer.
2. Selecteer een game in de lijst en volg de instructies op
het scherm.
Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider. De bediening en opties voor
games kunnen verschillen.
Toepassingen starten
1. Selecteer in de menustand Games en meer → een
toepassing.
2. Selecteer Meer om een lijst met verschillende opties
en instellingen voor de toepassing te openen.
1. Selecteer in de menustand Games en meer → Meer
games.
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider
vooraf ingestelde website.
65
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Java-games en -toepassingen
gebruiken
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de
telefoon.
Gegevens synchroniseren
Leer contactpersonen, afspraken, taken en memo's te
synchroniseren met de door u opgegeven webserver. U
kunt tevens de contactpersonen, agenda-items, taken en
e-mailberichten met een Microsoft Exchange-server
synchroniseren.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Gegevens synchroniseren met een
webserver
Een synchronisatieprofiel maken:
1. Selecteer in de menustand Sync.
2. Selecteer Voeg toe en geef profielparameters op.
3. Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
Het synchroniseren starten:
1. Selecteer in de menustand Sync.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer Doorgaan om te beginnen met de
synchronisatie met de opgegeven webserver.
66
Gegevens synchroniseren met een Microsoft
Exchange-server
Het is alleen toegestaan om de Microsoft®
Exchange ActiveSync®-voorziening in deze telefoon
te gebruiken in combinatie met een service onder
licentie van Microsoft Corporation voor het gebruik
van Microsoft® Exchange ActiveSync®.
Een Microsoft Exchange-server en synchronisatieprofiel
instellen:
1. Selecteer in de menustand Exchange ActiveSync.
2. Geef de instellingen voor de Microsoft Exchange-server
op.
3. Selecteer Opslaan.
4. Selecteer
en geef een e-mailverbindingsprofiel
(indien nodig).
5. Selecteer een e-mailverbindingsprofiel.
De synchronisatie met de Microsoft Exchange-server
die u hebt opgegeven, wordt gestart.
Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan de
toegang tot de server.
Alle items synchroniseren:
1. Selecteer in de menustand Exchange ActiveSync.
2. Selecteer Sync.
Als u alle items synchroniseert, betaalt u mogelijk
voor het bijwerken van onnodige items.
RSS-feeds gebruiken
Leer RSS-feeds gebruiken om het laatste nieuws en de
recentste informatie van uw favoriete websites te
ontvangen.
RSS-feeds bijwerken en lezen
1. Selecteer in de menustand Internet → RSS-feed.
2. Selecteer Bijw. → een feed → Bijwerken → Ja.
3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.
Met de automatische updatefunctie haalt de telefoon
op de opgegeven tijden automatisch de recentste
RSS-feeds binnen. Als u de automatische
updatefunctie wilt inschakelen, selecteert u Internet
→ Instellingen → RSS bijwerken → Automatisch
bijwerken.
Een adres voor RSS-feeds toevoegen
1. Selecteer in de menustand Internet → RSS-feed.
2. Selecteer Voeg toe.
3. Selecteer het adresinvoerveld.
67
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Alleen e-mailberichten synchroniseren:
1. Selecteer in de menustand Exchange ActiveSync.
2. Selecteer E-mail → Postvak IN → Sync → E-mail.
4. Geef het adres van een RSS-feed in en selecteer
Gereed → OK.
5. Selecteer Nu abonneren.
Uw huidige positie weergeven
Leer de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw
actuele positie bepalen met het wereldwijde GPSsatellietsysteem. U moet buiten zijn om de satellieten te
kunnen bereiken.
Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
GPS-instellingen → GPS-positie.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
De GPS-functionaliteit updaten
Leer de GPS-functionaliteit uitbreiden door GPSgegevensbestanden te downloaden. U kunt de snelheid
en nauwkeurigheid van de positioneerfunctie verhogen.
Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
GPS-instellingen → GPS+-instellingen → Gegevens
downloaden.
68
Voor het downloaden van GPS-databestanden
kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
Uw telefoon is standaard ingesteld op het
automatisch downloaden van GPS-data. Om extra
kosten te voorkomen, kunt u deze functie
uitschakelen door GPS+-instellingen → Aan onder
Automatisch downloaden.
Wereldklokken maken en bekijken
Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken
instellen die op het scherm worden weergegeven.
Een wereldklok maken
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer in de menustand Wereldklok.
Selecteer Voeg toe.
Selecteer een tijdzone.
Selecteer
om de zomertijd/wintertijd in te stellen.
Selecteer OK om een wereldklok te maken.
De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer Voeg toe om meer wereldklokken toe te
voegen (stap 3).
Een wereldklok aan het scherm toevoegen
Alarmen instellen en gebruiken
Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en
gebruiken.
Een nieuw alarm instellen
1. Selecteer in de menustand Alarm.
2. Selecteer Alarm instellen.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer Opslaan.
Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de
automatische inschakelfunctie ervoor dat op de
ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het
alarm afgaat.
Een alarm afzetten
Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:
• Sleep de schuifknop naar Stop om het alarm zonder
sluimerstand af te zetten.
• Sleep de schuifknop naar Stop om het alarm met
sluimerstand af te zetten of sleep de schuifknop naar
Sluimeren om het alarm gedurende de sluimertijd uit te
zetten. Het alarm gaat in dat geval na enkele minuten
opnieuw af.
Een alarm uitschakelen
1. Selecteer in de menustand Alarm.
2. Selecteer Uit naast het alarm dat u wilt uitschakelen.
69
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Bij de dubbelklokwidget kunt u klokken met twee
verschillende tijdzones op het scherm weergeven.
Nadat u een wereldklok hebt gemaakt doet u het
volgende:
1. Selecteer in de menustand Wereldklok.
2. Selecteer Instellen als tweed...
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Selecteer Instellen.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
De calculator gebruiken
De stopwatch gebruiken
1. Selecteer in de menustand Calculator.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het
calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
Munt- en maateenheden omrekenen
1.
2.
3.
4.
5.
1. Selecteer in de menustand Omrekenen → een type
omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.
Nieuwe taken maken
Een afteltimer instellen
1.
2.
3.
4.
70
Selecteer in de menustand Timer.
Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
Selecteer Start om het aftellen te beginnen.
Wanneer de timer klaar is met aftellen, sleept u de
schuifknop naar Stop om het signaal te stoppen.
Selecteer in de menustand Stopwatch.
Selecteer Start om de stopwatch te starten.
Selecteer Ronde om rondetijden vast te leggen.
Selecteer wanneer u klaar bent Stop.
Selecteer Resetten om de vastgelegde tijden te
wissen.
1. Selecteer in de menustand Taken.
2. Selecteer Taak toevoegen.
3. Geef de details van de taak in en selecteer Opslaan.
Nieuwe notities maken
1. Selecteer in de menustand Notities.
2. Selecteer Notitie toevoegen.
3. Geef de tekst in en selecteer Gereed.
Agenda-items bekijken
Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items
toevoegen.
Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:
1. Selecteer in de menustand Agenda.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.
Agenda-items op basis van itemtype bekijken:
1. Selecteer in de menustand Agenda.
2. Selecteer Lijst met ... → een type agenda-item.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.
De weergave van de agenda wijzigen
1. Selecteer in de menustand Agenda.
2. Selecteer Meer → Dagoverzicht of Weekoverzicht.
Agenda-items maken
1.
2.
3.
4.
Selecteer in de menustand Agenda.
Selecteer Nieuw → een type agenda-item.
Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
Selecteer Opslaan.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Uw agenda beheren
71
Problemen oplossen
Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact
opneemt met een servicemedewerker.
Als u de telefoon aanzet of gebruikt, kan u worden
gevraagd één van de volgende wachtwoorden of
codes in te geven:
Code
Wachtwoord
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Als de telefoonblokkeringsfunctie is
ingeschakeld, moet u het wachtwoord
ingeven dat u voor de telefoon hebt
ingesteld.
Code
PIN
PUK
a
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Wanneer u de telefoon voor de eerste keer
gebruikt of wanneer de functie voor verplichte
invoering van een PIN-code is ingeschakeld,
moet u de PIN-code ingeven die bij de SIMof USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze
functie uitschakelen in het menu PINblokkering.
Uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit
is meestal het gevolg van het meerdere
keren onjuist ingeven van uw PIN-code.
U moet de PUK-code ingeven die u van
uw provider hebt gekregen.
Code
PIN2
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Als u een menu opent waarvoor de PIN2code vereist is, moet u de PIN2-code
ingeven die u bij uw SIM- of USIM-kaart
heeft ontvangen. Neem voor meer
informatie contact op met uw provider.
Controleer of de SIM- of USIM-kaart op de juiste wijze is
geplaatst.
Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar"
of "Niet uitgevoerd" weergegeven.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of
de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg.
Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
• Zonder abonnement kunt u sommige opties niet
gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met
uw provider.
• Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt
gedrukt: [
].
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld
voor dit type telefoonnummer.
Iemand probeert u tevergeefs te bellen.
• Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld
voor dit type telefoonnummer.
Uw gesprekspartner hoort u niet.
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet
blokkeert.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond
houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed
is aangesloten.
b
Problemen oplossen
De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te
plaatsen.
U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het
nummer wordt niet gebeld.
De telefoon laat een pieptoon horen en het
batterijpictogram knippert.
De batterij wordt niet goed opgeladen of de
telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze
om de telefoon te gebruiken.
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide
goudkleurige polen schoon met een schone, zachte
doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen,
voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een
nieuwe batterij.
De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.
Problemen oplossen
• Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet
blokkeert.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of
de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg.
Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
U selecteert een contactpersoon om deze te
bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst
met contactpersonen.
• Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
c
De telefoon is warm.
Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt,
heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm
worden.
Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of
prestaties van de telefoon.
Index
achtergrond 29
afbeeldingen
aanpassen, 61
afdrukken, 62
bijsnijden, 62
effecten toepassen, 61
transformeren, 62
visuele elementen invoegen, 62
batterij
bijna leeg, 20
opladen, 20
plaatsen, 18
beltoon 29
agenda
zie hulpmiddelen, agenda
berichten
chatberichten verzenden, 47
e-mail bekijken, 35
e-mail verzenden, 33
MMS bekijken, 35
MMS verzenden, 32
SMS bekijken, 35
SMS verzenden, 32
alarm
afzetten, 69
maken, 69
uitschakelen, 69
Bluetooth
externe SIM-modus, 56
gegevens ontvangen, 56
gegevens verzenden, 56
afteltimer
zie hulpmiddelen, afteltimer
inschakelen, 55
browser
zie internet
calculator
zie extra's, calculator
Communities
zie hulpmiddelen, mobiele blog
contacten
groepen maken, 45
toevoegen, 35
zoeken, 36
FM-radio
luisteren naar, 38
nummers opnemen, 53
stations opslaan, 53
d
foto's
basisopnamefuncties, 36
bekijken, 36
bewerken, 61
geavanceerde functies, 48
geheugenkaart 21
Google-services 40
headset 32
Index
hulpmiddelen
afbeelding bewerken, 61
afteltimer, 70
agenda, 71
alarm, 69
calculator, 70
mobiele blog, 63
omrekenen, 70
RSS-feeds, 67
stopwatch, 70
taak, 70
e
IM
zie berichten, chatberichten
verzenden
internet
zie webbrowser
MP3-speler
aanpassen, 52
afspeellijsten maken, 52
naar muziek luisteren, 38
synchroniseren, 51
muziek zoeken 54
Java
downloaden, 65
games starten, 65
toepassingen openen, 65
nepoproepen
zie oproepen, nepoproepen
doen
klok
zie wereldklok
notitie
zie tekst of spraakmemo's
Microsoft Exchangesynchronisatie 66
omrekenen
zie hulpmiddelen omrekenen
MMS
zie berichten
oproepen
aannemen, 31
basisfuncties, 31
bekijken van gemiste, 42
extra nummers bellen, 43
mobiel opsporen 59
radio
zie FM-radio
RSS-feed
zie hulpmiddelen, RSS-feeds
Samsung Kies 50
SIM-kaart 18
SOS-bericht 58
spraakmemo's
afspelen, 60
opnemen, 60
standaardberichten
ingeven, 46
MMS, 46
SMS, 46
stil, profiel 28
stopwatch
zie hulpmiddelen, stopwatch
synchroniseren
een profiel maken, 66
starten, 66
taak
zie hulpmiddelen, taak
Index
extra oproepen
beantwoorden, 43
geavanceerde functies, 42
in de wacht plaatsen, 43
internationale nummers, 44
multiparty, 43
nepoproepen maken, 59
nummers van gemiste oproepen
bellen, 42
oproepen uit de wacht halen, 43
recent gekozen, 42
tot stand brengen, 31
vanuit de telefoonlijst, 44
weigeren, 44
tekst
berichten, 32
ingeven, 33
notitie, 70
telefonisch vergaderen
zie oproepen, multiparty
f
telefoonvergrendeling 30
timer
zie hulpmiddelen, afteltimer
toetstonen 28
vergrendelen
zie telefoonblokkering
webbrowser
favorieten toevoegen, 40
multimedia downloaden, 40
startpagina openen, 40
wereldklok
maken, 68
twee afzonderlijke weergaven
instellen, 69
Index
video's
basisopnamefuncties, 37
bekijken, 37
widgets 26
visitekaartjes 45
Windows Media Player 51
vliegtuigprofiel 23
volume
oproepvolume, 32
toetstoonvolume, 28
g
Wi-Fi 57
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Samsung Electronics
Wij,
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
Mobiele GSM-telefoon : GT-B5310
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-17 V1.4.1 (09-2007)
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 328-2 V3.2.1 (05-2007)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in
Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/
EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde
instantie(s):
BABT, Balfour House
Churchfield Road,
Walton-on-Thames
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.10.09
Yong-Sang Park / Algemeen directeur
(plaats en datum van uitgifte)
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of
neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het
adres van het Samsung Service Center.
Download PDF

advertising