Whirlpool | WIC 3T123 PFE | Health and safety | Whirlpool WIC 3T123 PFE Health and safety

Whirlpool WIC 3T123 PFE Health and safety
VEJLEDNING VEDRØRENDE ARBEJDSMILJØ OG INSTALLATION
VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE
Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages
i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet
med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal
overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar
for tilsidesættelse af disse sikkerhedsregler, for
uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte
betjeningsindstillinger.
Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af
apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand
af apparatet med mindre de er under konstant opsyn.
Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover,
og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller med manglende erfaring og viden,
hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af
apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de
involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres
af børn uden opsyn.
TILLADT BRUG
FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive
startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som
f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug
og lignende, så som: i køkkenet på arbejdspladser,
kontorer og/eller forretninger på landbrugsejendomme;
af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre beboelsesomgivelser.
Det maksimale antal kuverter er anført på
produktarket.
Lågen bør ikke efterlades i den åbne position - risiko for at snuble. Den åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke
den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå
op på den.
ADVARSEL: Midlerne til opvaskemaskiner er
meget alkaliske. De kan være meget farlige, hvis
de indtages. Undgå berøring med huden og øjnene
og hold børn væk fra opvaskemaskinen, når lågen
står åben. Kontrollér, at sæberummet er tomt ved
vaskecyklussens afslutning.
ADVARSEL: Knive og andre skarpe dele skal
anbringes i kurven med spidsen nedad eller anbringes
vandret - risiko for skæreskader.
Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.
Apparatet må ikke anvendes udendørs. Opbevar
aldrig eksplosionsfarlige eller brændbare stoffer
(f.eks. benzin eller spraydåser) i eller i nærheden
af apparatet - brandfare. Apparatet må kun
anvendes til at vaske service i overensstemmelse
med anvisningerne i denne vejledning. Vandet i
maskinen er ikke drikkeligt. Anvend kun opvaske- og
afspændingsmidler, som er beregnet til en automatisk
opvaskemaskine. Kør straks en cyklus efter at have
DA
tilsat et middel til blødgøring af vand (salt), for at
undgå korrosionsskader på de indre dele. Opbevar
opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for
børns rækkevidde. Luk for vandforsyningen og træk
stikket ud, eller afbryd strømmen, før der udføres
service og vedligeholdelse. Afskær også apparatet i
tilfælde af en fejlfunktion.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af apparatet skal foretages
af to eller flere personer - risiko for skader. Brug
beskyttelseshandsker
under
udpakning
og
installation - snitfare. Forbind kun opvaskemaskinen
til vandforsyningen med et nyt sæt slanger. De
gamle slanger må ikke genanvendes. Alle slanger
skal forbindes sikkert, så de ikke kan gå løs under
drift. Gældende regler fra det lokale vandvæsen skal
overholdes. Vandtilførselstryk: 0,05 - 1,0 MPa. Apparatet
skal stilles op ad en væg eller indbygges i et skab, for at
forhindre adgang til dets bagside. På opvaskemaskiner
med ventilationsåbninger ved bunden må åbningerne
ikke dækkes til med et tæppe.
Installation, inklusive vandforsyning (om forudset)
og elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres
af en kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift
ingen af apparatets dele, medmindre det kræves
specifikt i brugervejledningen. Hold børn væk fra
installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke
er blevet beskadiget under transporten. Kontakt
forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der er
problemer. Efter installation skal emballagen (plastik-,
flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde
- kvælningsrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten, før der
udføres nogen form for installationsindgreb - risiko for
elektrisk stød. Kontrollér at apparatet ikke beskadiger
el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for
elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen
er fuldendt.
Hvis apparatet installeres yderst i et modulkøkken,
så den ene side af maskinen er ubeskyttet, skal
området ved hængslerne tildækkes for at undgå
risiko for læsioner. Temperaturen på vandet i indløb
afhænger af opvaskemaskinens model. Hvis den
installerede indløbsslange er mærket med ”25°C Max”,
må vandtemperaturen højst være 25°C. Alle andre
modeller tillader en maksimumtemperatur på 60 °C.
Skær ikke slangerne over, og hvis maskinen er forsynet
med et aquastopsystem, må plastdåsen for tilslutning
til vand ikke sænkes ned i vandet. Hvis slangerne ikke
er lange nok, bedes man henvende sig til forhandleren.
Sørg for, at tilløbs- og afløbsslangerne ikke er bøjede
eller klemte. Kontrollér, at tilførsels- og afløbsslangerne
er tætte, inden første gangs brug. Kontrollér, at alle fire
fødder står stabilt og sikkert på gulvet, og regulér dem
efter behov. Sørg desuden for, at opvaskemaskinen er
nivelleret ved hjælp af et vaterpas.
1
ADVARSLER OM ELEKTRICITET
Typepladen er anbragt på kanten af opvaskemaskinens
låge (synlig, når lågen er åben).
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten
ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten, og
apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse
med de nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk
materiel.
Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser
eller adaptere. Efter endt installation må der ikke
være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig
ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder.
Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller
stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer
korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været
tabt på gulvet.
Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages
af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende
kvalificeret person, for at undgå fare for personskade
- risiko for elektrisk stød.
Man kontakte en autoriseret installatør, hvis det
faste stik ikke passer til din stikkontakt. Træk ikke
strømforsyningskablet ud. Sænk ikke strømkablet
eller stikket ned i vand. Hold strømkablet væk fra
varme overflader.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket
og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb
- risiko for elektrisk stød. Anvend aldrig
damprensere.
BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket
med genbrugssymbolet . Emballagen bør derfor
ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i
overensstemmelse med lokale regler.
BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan
genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende
lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt
de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller
den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente
yderligere oplysninger om behandling, genvinding
og genbrug af elektriske husholdningsapparater.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse
med det europæiske direktiv 2012/19/EF, om
affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet
korrekt, hjælper man med til at forhindre negative
konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
Symbolet
på produktet eller den ledsagende
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
RÅD OM ENERGIBESPARELSE
ECO (ØKO): Det er standardcyklussen og den er
velegnet til opvask af normalt snavset bordservice,
og det er det mest effektive program med hensyn til
kombinationen af energi- og vandforbrug til denne
type bordservice.
GUÍA DE SALUD Y SEGURIDAD Y DE INSTALACIÓN
ES
tareas de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.
USO PERMITIDO
ATENCIÓN: el aparato no está diseñado para su uso
con un temporizador externo o un sistema de mando a
distancia.
Este aparato está destinado a un uso en ambientes
domésticos o similares: áreas de cocina en oficinas,
tiendas y otros; granjas; por los clientes de hoteles, moteles
y otros entornos residenciales.
El número máximo de servicios se indica en la ficha
del producto.
La puerta no se debe dejar abierta, ya que hay riesgo de tropiezo. La puerta abierta del aparato solo puede
soportar el peso del cesto cargado al extraerlo. No ponga objetos sobre la puerta, ni se siente o se suba en ella.
ADVERTENCIA: Los detergentes de lavavajillas
son muy alcalinos. Pueden ser extremadamente
peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y
los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas
cuando la puerta esté abierta. Compruebe que el cajón
del detergente esté vacío cuando se haya completado
el ciclo de lavado.
ES IMPORTANTE QUE LEA Y SIGA LAS
SIGUIENTES RECOMENDACIONES
Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Téngalas a mano para consultarlas más
adelante.
Este manual y el propio aparato contienen advertencias de
seguridad que se deben leer y seguir en todo momento.
El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada
del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad,
del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los
mandos.
Los niños muy pequeños (0-3 años) deben mantenerse
alejados del aparato. Los niños pequeños (3-8 años)
deben mantenerse alejados del aparato, a menos que
estén bajo vigilancia constante. Tanto los niños a partir
de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos necesarios podrán utilizar
este aparato únicamente bajo supervisión o si reciben las
instrucciones necesarias para utilizarlo de forma segura y
comprenden los riesgos a los que se exponen. Los niños no
deberán jugar con el aparato. Los niños no deberán realizar
2
active el aparato hasta haberlo instalado por completo.
Si se instala el lavavajillas al final de una serie de
unidades y el panel lateral es accesible, la zona de la
bisagra tiene que estar tapada para evitar el riesgo de
lesiones. La temperatura de entrada del agua depende
del modelo de lavavajillas. Si en la manguera de
entrada se indica «25 °C máx.», la temperatura máxima
permitida del agua es de 25 °C. Para todos los demás
modelos, la temperatura máxima permitida del agua
es de 60 °C. No corte los tubos; si el aparato posee
sistema antiderrame, no sumerja la caja de plástico
de la manguera de entrada en el agua. Si la longitud
de los tubos no es suficiente, diríjase al distribuidor.
Los tubos de entrada y salida del agua no deben estar
doblados ni estrangulados. - Antes de utilizar el aparato
por primera vez, controle la estanqueidad de los tubos
de alimentación y desagüe. Asegúrese de que las
cuatro patas son estables y descansan sobre el suelo,
ajústelas si es necesario y, a continuación, compruebe
si el lavavajillas está perfectamente nivelado usando un
nivel de burbuja.
CABLEADO ELÉCTRICO
La placa de datos se encuentra en el borde de la
puerta del lavavajillas (visible con la puerta abierta).
Debe ser posible desconectar el aparato de
la alimentación eléctrica desconectándolo si el
enchufe es accesible o mediante un interruptor
omnipolar instalado antes del enchufe y el aparato
debe contar con toma de tierra, de conformidad con
las normativas de seguridad vigentes en materia de
electricidad.
No utilice alargadores, regletas ni adaptadores.
Una vez terminada la instalación, los componentes
eléctricos no deberán quedar accesibles para el
usuario. No use el aparato si está mojado o va
descalzo. No use este aparato si tiene un cable o un
enchufe de red dañado, si no funciona bien, o si se
ha dañado o se ha caído.
Si el cable de alimentación está dañado, el
fabricante, su agente de servicio técnico o una
persona igualmente cualificada deberán sustituirlo
para evitar peligros, ya que hay riesgo de descarga
eléctrica.
Si está equipado con un enchufe que no sea el
adecuado para su toma de corriente, póngase en
contacto con un técnico cualificado. No tire del cable
de alimentación. No sumerja en agua el enchufe ni
el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado
de superficies calientes.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato
esté apagado y desconectado de la red eléctrica
antes de llevar a cabo cualquier tarea de
mantenimiento, ya que hay riesgo de descarga
eléctrica. No utilice aparatos de limpieza al vapor.
ADVERTENCIA: Los cuchillos y otros utensilios
con puntas afiladas se deben cargar el cesto con las
puntas hacia abajo o colocados en posición horizontal,
ya que hay riesgo de cortes.
Este aparato no es para uso profesional. No
utilice el aparato al aire libre. No guarde sustancias
explosivas ni inflamables (p. ej. frascos de aerosoles
o gasolina) dentro o cerca del aparato, ya que hay
riesgo de incendio. El aparato se debe usar solamente
para lavar vajilla doméstica de acuerdo con las
instrucciones de este manual. El agua del aparato no
es potable. Utilice únicamente detergente y aditivos de
abrillantado especiales para lavavajillas automáticos.
Al añadir un ablandador del agua (sal), inicie un ciclo
inmediatamente con la máquina vacía para evitar
daños de corrosión en las piezas internas. Almacene el
detergente, el abrillantador y la sal fuera del alcance de
los niños. Cierre el suministro de agua e interrumpa la
alimentación eléctrica antes de llevar a cabo cualquier
tarea de mantenimiento. Desconecte el aparato en caso
de mal funcionamiento.
INSTALACIÓN
La manipulación e instalación del aparato la deben
realizar dos o más personas, ya que hay riesgo de
lesionarse. Utilice guantes de protección para el
desembalaje y la instalación, ya que hay riesgo de
cortes. Utilice únicamente mangueras nuevas para
conectar la lavadora al suministro de agua. Los juegos
de mangueras viejos no pueden reutilizarse. Todos los
tubos deben estar bien sujetos para evitar que puedan
soltarse durante el funcionamiento. Respete las normas
de la empresa suministradora de agua. Presión del
suministro de agua 0,05 - 1,0 MPa. El aparato debe
instalarse pegado a la pared o empotrado en un mueble
para limitar el acceso a la parte trasera. Para lavavajillas
con orificios de ventilación en la base, dichos orificios no
se deben obstruir con una alfombra.
La instalación, incluido el suministro de agua (si
lo hay) y las conexiones eléctricas y las reparaciones,
deben ser realizadas por un técnico cualificado. No
realice reparaciones ni sustituya piezas del aparato a
menos que así se indique específicamente en el manual
del usuario. Mantenga a los niños alejados del lugar de
instalación. Tras desembalar el aparato, compruebe que
no ha sufrido daños durante el transporte. Si observa
algún problema, póngase en contacto con el distribuidor
o con el Servicio Postventa más cercano. Una vez
instalado el aparato, mantenga los restos de embalaje
(plásticos, piezas de poliestireno extruido, etc.) fuera del
alcance de los niños, ya que hay riesgo de asfixia. El
aparato debe estar desenchufado de la corriente antes
de empezar la instalación, ya que hay riesgo de descarga
eléctrica. Cuando realice la instalación, asegúrese de
que el aparato no dañe el cable de alimentación, ya
que hay riesgo de incendio o de descarga eléctrica. No
3
ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE
El material de embalaje es 100% reciclable y está
marcado con el símbolo de reciclaje . Por lo tanto,
deberá desechar las diferentes piezas del embalaje
de forma responsable, respetando siempre las
normas locales sobre eliminación de residuos.
ELIMINACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS
Este aparato ha sido fabricado con material reciclable
o reutilizable. Debe desecharse de acuerdo con la
normativa local al respecto. Para obtener información
más detallada sobre el tratamiento, recuperación y
reciclaje de aparatos eléctricos domésticos, póngase
en contacto con las autoridades locales, con el
servicio de recogida de residuos urbanos, o con la
tienda en la que adquirió el aparato. Este aparato lleva
la marca de conformidad con la Directiva europea
2012/19/EU relativa a los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta
eliminación de este producto evita consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
El símbolo que incluye el aparato o la documentación
que lo acompaña indica que no puede tratarse como
un residuo doméstico, sino que debe entregarse en
un punto de recogida adecuado para el reciclado de
aparatos eléctricos y electrónicos.
CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA
ECO: Es el ciclo de limpieza estándar, apto para
lavar vajilla con suciedad normal; es el programa
más eficaz a la hora de combinar el consumo de
energía y agua para este tipo de vajilla.
TERVEYS & TURVALLISUUS SEKÄ ASENNUSOPAS
OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA
Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen
käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia varoituksia; noudata niitä
aina. Valmistaja ei vastaa näiden turvaohjeiden
laiminlyömisestä, laitteen väärästä käytöstä tai
vääristä asetuksista aiheutuvista vahingoista.
Pikkulapset (0–3-vuotiaat) on pidettävä loitolla
laitteesta. Hieman isommat lapset (3–8-years)
on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet ja
sitä vanhemmat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai
henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat
henkilöt ainoastaan, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen
käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
SALLITTU KÄYTTÖ
HUOMIO: laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen, tai
erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön
ja
vastaaviin
käyttötarkoituksiin,
kuten:
henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa
ja
muissa
työympäristöissä
maataloissa
asiakaskäyttöön
hotelleissa,
motelleissa,
aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä.
Suurin sallittu astiastomäärä on ilmoitettu tuotteen
esittelylehtisessä.
Luukkua ei saa jättää auki olevaan asentoon – kompastumisvaara. Avonainen luukku kestää vain ulos vedetyn korin painon astioineen. Älä laita luukun päälle
mitään esineitä, äläkä istu tai nouse sen päälle.
VAROITUS:
Astianpesukoneelle
tarkoitetut
pesuaineet ovat voimakkaasti alkalisia. Nieltyinä ne
saattavatollaerittäinvaarallisia.Vältäiho-jasilmäkontaktia,
sekä pidä lapset loitolla astianpesukoneesta kun sen
FI
luukku on auki. Varmista, että pesuainetila on tyhjä
pesuohjelman päättymisen jälkeen.
VAROITUS: Veitset ja muut teräväkärkiset
keittiövälineet on laitettava koriin siten, että terät osoittavat
alaspäin tai ovat vaakasuuntaisessa asennossa –
leikkaantumisvaara.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä
käytä laitetta ulkona. Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä
aineita (esim. bensiiniä tai aerosolipakkauksia) laitteen
sisällä tai sen läheisyydessä – tulipalon vaara. Laitetta saa
käyttää ainoastaan tavallisten kotitaloudessa käytettävien
astiastojen pesemiseen tämän käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti. Laitteessa oleva vesi ei ole juomakelpoista.
Käytä ainoastaan automaattiselle astianpesukoneelle
suunniteltuja pesu- ja huuhteluaineita. Kun lisäät
vedenpehmennintä (suolaa), anna koneen käydä
välittömästi tyhjänä yhden ohjelman verran sisäosien
syöpymisvaaran ehkäisemiseksi. Säilytä pesuaine,
huuhtelukirkaste ja suola poissa lasten ulottuvilta.
Sulje veden syöttö ja irrota pistoke tai katkaise virta
ennen huoltoon ja korjauksiin ryhtymistä. Irrota laitteen
kytkennät minkä tahansa toimintahäiriön sattuessa.
ASENNUS
Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara.
Käytä suojakäsineitä purkamisen ja asennuksen aikana
– leikkaantumisvaara. Astianpesukone täytyy liittää
vesiverkkoon ehdottomasti uutta letkusarjaa käyttäen.
Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Kaikki
letkut on kiinnitettävä huolellisesti letkukiinnittimillä, jotta
letkut eivät irtoa käytön aikana. Noudata paikallisen
vesilaitoksen kaikkia voimassa olevia määräyksiä.
Vedenottopaine: 0,05-1,0 MPa. Laite on sijoitettava
seinää vasten tai huonekalun sisälle, jotta pääsy sen
takaosaan estettäisiin. Jos astianpesukoneen alaosassa
on ilmanottoaukot, ei niitä aukkoja saa peittää matolla.
Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä
on) sekä sähkökytkennät ja korjaukset on annettava
pätevän asentajan tehtäviksi. Älä korjaa tai vaihda
4
mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan
näin kehoteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta.
Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista,
että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos
havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään
tai lähimpään huoltopalveluun. Kun asennus on
suoritettu, pakkausjätteet (muovi, styrox-osat, jne.) on
säilytettävä poissa lasten ulottuvilta – tukehtumisvaara.
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään
asennustoimenpiteitä – sähköiskuvaara. Varmista
asennuksen aikana, että laite ei vahingoita virtajohtoa
– tulipalon tai sähköiskun vaara. Käynnistä laite vasta
kun asennus on viety täysin loppuun asti.
Jos astianpesukone sijoitetaan keittiökalusteryhmän
päätyyn niin, että sen kylki jää näkyviin, vältä iskujen
aiheuttamat
vahingot
peittämällä
sarana-alue.
Tuloveden lämpötila riippuu astianpesukoneen
mallista. Jos asennetussa tuloveden letkussa on
merkintä ”25°C Max”, suurin sallittu veden lämpötila
on 25 °C. Kaikissa muissa malleissa suurin sallittu
veden lämpötila on 60 °C. Letkuja ei saa lyhentää
katkaisemalla. Vesivahinkosuojauksella varustetuissa
laitteissa olevaa vesiliitännän muovirasiaa ei saa
upottaa veteen. Jos letkut ovat liian lyhyitä, ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että vedenottoja tyhjennysletkut eivät ole mutkalla tai litistyneet.
Tarkista vedenottoletkun ja tyhjennysletkun tiiviys
ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista,
että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne
tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa
tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa’an avulla,
että astianpesukone on täysin vaakasuorassa.
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET
Arvokilpi on astianpesukoneen luukun reunassa
(näkyy luukun ollessa auki).
Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on
saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta
moninapaisesta kytkimestä; lisäksi laite on
maadoitettava sähköistä turvallisuutta koskevien
kansallisten määräysten mukaisesti.
Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita tai
adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät
saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun
olet märkä tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä
laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai
pudonnut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle
vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden
estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja,
sen huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö –
sähköiskun vaara.
Jos asennettu pistoke ei sovi kiinteistön
pistorasiaan, on otettava yhteyttä ammattitaitoiseen
sähköasentajaan. Älä vedä syöttövirtajohdosta. Älä
upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto
erillään kuumista pinnoista.
PUHDISTUS JA HUOLTO
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu
ja sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt
mihinkään huoltotoimenpiteisiin – sähköiskun
vaara. Älä koskaan käytä höyrypesuria.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN
Pakkaus
on
valmistettu
100-prosenttisesti
kierrätettävästä
materiaalista
ja
siinä
on
kierrätysmerkki
. Pakkauksen osia ei saa
heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten
jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.
KODINKONEIDEN
KÄYTÖSTÄPOISTO
JA
HÄVITTÄMINEN
Tämä tuote on valmistettu kierrätettävästä
tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista.
Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Lisätietoja
sähkökäyttöisten
kodinkoneiden
käsittelystä,
materiaalin
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta
viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin
(Waste Electrical and Electronic Equipment)
2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote
poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli
tuotteessa tai sen mukana tulevissa
asiakirjoissa tarkoittaa, että sitä ei saisi käsitellä
kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava
tilanteen vaatimaan keräyskeskukseen sähkö- ja
elektroniikkaromun kierrätystä varten.
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
ECO: on vakiotyyppinen pesujohjelma, joka soveltuu
normaalisti likaisten astioiden pesemiseen; ohjelma
on kyseisen astiatyypin pesemiseen yhdistetyn
energian- ja vedenkulutuksen kannalta sopivin
vaihtoehto.
CONSIGNES D’INSTALLATION, UTILISATION ET SECURITE
FR
toute responsabilité si vous ne respectez pas ces
consignes de sécurité, et en cas de mauvaise utilisation
ou d'un mauvais réglage des commandes.
Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à
l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent
être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous
surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et
IL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER
Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les consignes
de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation
ultérieure.
Le présent manuel et l'appareil en question contiennent
des consignes de sécurité importantes qui doivent être
lues et observées en tout temps. Le fabricant décline
5
plus, ainsi que les personnes présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne
possédant ni l'expérience ni les connaissances requises,
peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les
instructions d'une personne responsable leur ayant
expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi
que les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer,
ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.
UTILISATION AUTORISÉE
ATTENTION : Cet appareil n’est pas conçu pour être
utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme
une minuterie ou un système de contrôle à distance.
L’appareil a été conçu pour un usage domestique et
peut aussi être utilisé : cuisines pour le personnel dans les
magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
dans les fermes; par les clients dans les hôtels, motels,
chambres d’hôtes, et autres résidences similaires.
Le nombre maximum de places est indiqué sur la
fiche produit.
La porte ne doit pas être laissée en position ouverte
- risque de chute.Lorsqu’elle est ouverte, la porte de l’appareil ne peut porter que le panier à vaisselle (chargé de
vaisselle). N’appuyez pas d’objet sur la porte, ne vous
asseyez pas et ne montez pas dessus.
AVERTISSEMENT : Les détergents pour lavevaisselle sont très alcalins. Ils peuvent être très
dangereux en cas d’absorption. Évitez tout contact avec
la peau et les yeux, et éloignez les enfants du lavevaisselle lorsque la porte est ouverte. Assurez-vous que
le distributeur de détergent est vide à la fin de chaque
cycle de lavage.
AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres
ustensiles avec des extrémités pointues doivent être
placés dans le panier avec la pointe vers le bas ou être
placés à l’horizontale - risque de coupures.
Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation
professionnelle. Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. Ne
pas stocker de substances explosives ou inflammables
(par ex. essence ou bidons aérosols) à l’intérieur ou près
de l’appareil - risque d’incendie.L’appareil doit uniquement
être utilisé pour laver la vaisselle domestique en suivant
les instructions du présent manuel.L’eau contenue dans
l’appareil n’est pas potable. Utilisez uniquement des
détergents et des produits de rinçage conçus pour un
lave-vaisselle automatique. Lorsque vous ajoutez du sel,
effectuez un cycle immédiatement avec la machine vide,
pour éviter tout dommage dû à la corrosion aux parties
internes.Conservez le détergent, le liquide de rinçage, et
le sel hors de portée des enfants. Coupez l’alimentation
en eau et débranchez ou déconnectez l’alimentation
avant l’entretien et la maintenance.Débranchez l’appareil
en cas de dysfonctionnement.
INSTALLATION
appareil doit être manipulé et installé par au moins deux
personnes - vous pourriez vous blesser. Utilisez des gants
de protection pour le déballage et l’installation de l’appareil
- vous risquez de vous couper. Brancher le lave-vaisselle
au réseau d’eau en utilisant uniquement de nouveaux
kits de tuyaux. Les anciens tuyaux ne doivent pas être
réutilisés. Un collier doit être fermement fixé sur tous les
tuyaux afin que ces derniers ne se desserrent pas lors du
fonctionnement de l’appareil. Respectez les normes en
vigueur de la société locale de distribution d’eau. Pression
d’alimentation en eau : 0,05 - 1,0 MPa. L’appareil doit être
placé contre le mur ou intégré dans un meuble afin de
limiter l’accès à sa partie arrière.Pour les lave-vaisselles
avec des ouvertures à la base pour la ventilation, les
ouvertures ne doivent pas être bloquées par un tapis.
L’installation, incluant l’alimentation en eau (selon
le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les
réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié.
Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement
de pièce sur l’appareil autres que ceux spécifiquement
indiqués dans le guide d’utilisation. Gardez les enfants à
l’écart du site d’installation. Après avoir déballé l’appareil,
assurez-vous qu’il n’a pas été endommagé pendant le
transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le
Service Après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez
le matériel d’emballage (sacs en plastique, parties en
polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants - ils pourraient
s’étouffer. Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique
avant de l’installer - vous pourriez vous électrocuter. Lors
de l’installation, assurez-vous que l’appareil n’endommage
pas le câble d’alimentation - vous pourriez vous électrocuter
ou déclencher un incendie. Branchez l’appareil uniquement
lorsque l’installation est terminée.
Si l’appareil est installé à l’extrémité d’une rangée d’unités et
que sa paroi latérale est exposée, protégez les charnières
pour éviter qu’elle ne soit endommagée. La température
d’entrée d’eau dépend du modèle du lave-vaisselle. Si le
tuyau d’alimentation indique « max 25°C », la température
maximum de l’eau ne doit pas dépasser 25°C. Pour tous les
autres modèles, la température de l’eau permise est de 60°C.
Ne coupez pas les flexibles et, en présence d’un appareil
avec système de coupure de l’arrivée d’eau, ne plongez pas
dans l’eau le boîtier en plastique de raccordement au réseau
hydrique. Si les tuyaux sont trop courts, adressez-vous à
votre revendeur. Assurez-vous que les tuyaux d’alimentation
et de vidange ne sont ni pliés ni tordus. Avant toute utilisation,
vérifiez l’étanchéité des tuyaux d’ alimentation et de vidange
de l’eau. Assurez-vous que les quatre supports sont stables
et reposent sur le sol, en les ajustant au besoin, et assurezvous que l’appareil est parfaitement de niveau en utilisant un
niveau à bulle
AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES
La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant
du four (visible lorsque la porte est ouverte).
Il doit être possible de déconnecter l’appareil
de l’alimentation électrique en le débranchant si la
prise est accessible u au moyen d’un interrupteur
multipolaire accessible installé en amont de la prise
conformément aux normes de sécurité nationale.
N’utilisez pas de rallonge, de multiprise, ou
d’adaptateurs. Une fois l’installation terminée,
l’utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux
6
composantes électriques. N’utilisez pas l’appareil
si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus.
N’utilisez pas cet appareil si le câble d’alimentation
ou la prise de courant sont endommagés, si
l’appareil ne fonctionne pas correctement, ou s’il a
été endommagé ou échappé.
Si le câble d’alimentation est endommagé,
remplacez-le avec un câble identique par le fabricant
ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien
qualifié pour éviter les dangers d’électrocution.
Si la fiche installée n’est pas adaptée pour votre prise,
contactez un technicien qualifié. Ne tirez pas sur le
câble d’alimentation. Ne plongez jamais le cordon
d’alimentation ou la prise dans l’eau. Éloignez le
cordon des surfaces chaudes.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AVERTISSEMENT : Assurez- vous que
l’appareil est éteint et débranché du réseau
électrique avant d’effectuer l’entretien - vous
pourriez vous électrocuter. N’utilisez jamais un
appareil de nettoyage à la vapeur.
MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Les matériaux d’emballage sont entièrement recyclables
comme l’indique le symbole de recyclage
.
Les différentes parties de l’emballage doivent donc
être jetées de manière responsable et en totale
conformité avec la réglementation des autorités
locales régissant la mise au rebut de déchets.
MISE AU REBUT DES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS
Cet appareil est fabriqué avec des matériaux
recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le
au rebut en vous conformant à la réglementation
locale en matière d’élimination des déchets. Pour
toute information supplémentaire sur le traitement
et le recyclage des appareils électroménagers,
contactez le service local compétent, le service de
collecte des déchets ménagers ou le magasin où
vous avez acheté l’appareil. Cet appareil est certifié
conforme à la Directive européenne 2012/19/UE
relative aux déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE). En vous assurant que
l’appareil est mis au rebut correctement, vous
pouvez aider à éviter d’éventuelles conséquences
négatives sur l’environnement et la santé humaine.
Le symbole sur le produit ou sur la documentation
qui l’accompagne indique qu’il ne doit pas être traité
comme un déchet domestique, mais doit être remis
à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage
des appareils électriques et électroniques.
CONSEILS RELATIFS À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
ECO :C’est le cycle de lavage standard, il est
adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale
et c’est le programme le plus efficace en termes de
consommation d’énergie et d’eau combinée pour ce
type de vaisselle.
GEZONDHEID & VEILIGHEID EN INSTALLATIEGIDS
VIKTIG INFORMASJON SOM MÅ LESES OG
RESPEKTERES
Før du tar i bruk apparatet må du lese disse
sikkerhetsinstruksene. Oppbevar de i nærheten for
fremtidig referanse.
Disse instruksene og selve apparatet er utstyrt med
viktige sikkerhetsmeldinger, som alltid må leses og
følges. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksene, for
uriktig bruk av apparatet eller feil innstilling av kontroller.
Svært små barn (0-3 år) må holdes unna
apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes unna apparatet
med mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn
fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende
erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av
apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke
leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjøringseller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
TILLATT BRUK
ADVARSEL: apparatet er ikke ment til å betjenes
ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et
separat fjernkontrollsystem.
Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger
og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente
NO
kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre
arbeidsplasser; på gårder; av kunder på hotell, motell, bed
& breakfast og andre overnattingssteder.
Maksimalt antall kuverter vises i produktarket.
En må ikke forlate døren i åpen posisjon - fare for
å snuble. Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven
inklusiv servise. Ikke plasser gjenstander på døren eller sitt eller stå på den.
ADVARSEL: Oppvaskmiddel er svært alkaliske.
De kan være svært farlig å svelge. Unngå at det
kommer i kontakt med hud eller øyne og hold barn
på sikker avstand fra oppvaskmaskinen når døren er
åpen. Kontroller at vaskemiddel beholderen er tom når
vaskesyklusen er avsluttet.
ADVARSEL: Kniver og annet redskap med skarpe
spisser må plasseres i kurven med spissen vendt
nedover eller plasseres i horisontal posisjon - fare for
kutt.
Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk.
Ikke bruk apparatet utendørs. Du må ikke plassere
eksplosive eller lett antennelige stoffer (f.eks. bensin
eller aerosolbokser) inne i eller nær apparatet - fare
for brann. Apparatet må kun benyttes til å vaske
husholdningens dekketøy i henhold til instruksene i
denne manualen. Vannet i apparatet kan ikke drikkes.
Bruk kun vaskemiddel og rensemiddel som er beregnet
7
på automatiske oppvaskmaskiner. Når du tilsetter
kalkfilteret (salt), må du øyeblikkelig kjøre en syklus
med tom maskin, for å unngå at korrosjon skader
de innvendige delene. Oppbevar oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt utenfor barns rekkevidde. Steng
vanntilførselen og ta ut støpselet eller kople fra
strømforsyningen før du utfører service og vedlikehold.
Du må kople fra apparatet ved funksjonsfeil.
INSTALLASJON
Flytting og montering av produktet må utføres av to
eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende
hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt. Kople
oppvaskmaskinen til vanntilførselen ved hjelp av det nye
settet med slanger. De gamle settene med slanger bør
ikke brukes på nytt. Alle slanger må festes med klemmer
slik at de ikke løsner når maskinen er i bruk. Følg alle
gjeldende forskrifter fra det lokale vannverket. Trykk i
vannforsyningen 0.05 - 1.0 MPa. Apparatet må plasseres
mot en vegg eller bygges inn i kjøkkeninnredningen for
å hindre tilgang til dets bakside. For vaskemaskiner som
har ventilasjonsåpninger på basen, må ikke åpningene
dekkes til med et teppe.
Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis dette er
aktuelt) og elektrisk tilkopling og reparasjoner må utføres
av kvalifiserte teknikere. Forsøk aldri å reparere eller
skifte ut noen som helst del av apparatet dersom det
ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
Hold barn på sikker avstand fra installasjonsområdet.
Etter at du har pakket ut apparatet må du forsikre deg
om at det ikke er blitt påført skade under transporten.
Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte
forhandleren eller serviceavdelingen. Når apparatet er
installert, må emballasjeavfall (plast, deler i styroskum
osv.) oppbevares utilgjengelig for barn - fare for
kvelning. Apparatet må alltid frakobles strømnettet før
installasjonen utføres - fare for elektrisk støt. Under
monteringen må du påse at strømledningen ikke kommer
i klem og blir skadet - fare for elektrisk støt. Apparatet må
ikke startes før installasjonsprosedyren er fullført.
Hvis apparatet befinner seg ved enden av en seksjon, slik
at sidepanelet er ubeskyttet, må området rundt hengslene
tildekkes for å unngå fare for skade. Temperaturen i
vanntilførselen avhenger av oppvaskmaskinens modell.
Dersom inntakslangen som monteres er merket med ”25°C
Max”, er maksimalt tillatt temperatur til vannet 25°C. for alle
de andre modellene er høyeste temperatur 60° C. Kutt
aldri slangene. På apparater med vannstoppsystem må
heller ikke plastboksen på slangen for vanntilførsel dyppes
i vann. Hvis slangene ikke er lange nok, ta kontakt med
din lokale forhandler. Sørg for at slangene for vanntilførsel
og vannavløp er uten krøll eller bukter. Før maskinen tas i
bruk må man kontrollere at vanntilførsels- og avløpslangen
er helt vanntette. Når du installerer apparatet, må du sørge
for at de fire støttebena står stabilt og fast plassert på
gulvet, reguler de dersom det er nødvendig, og kontroller at
oppvaskmaskinen står helt vannrett ved å benytte et vater.
ELEKTRISKE ADVARSLER
Typeskiltet sitter på kanten på oppvaskmaskinens
dør (synlig når døren er åpen).
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet
bryter montert ovenfor stikkontakten i henhold til regler for
montering av ledninger og apparatet må jordes i samsvar
med de nasjonale elektriske sikkerhetsstandardene.
Ikke bruk skjøteledninger, flerkontakter eller adaptere.
De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige
etter installasjonen. Bruk ikke apparatet når du er våt eller
barfotet. Bruk ikke dette apparatet dersom strømledningen
eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det
skal, eller dersom det er skadet eller har falt ned.
Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige
situasjoner - fare for elektrisk støt.
Dersom støpselet som er montert ikke passer til din
kontakt, må du kontakte en kvalifisert elektriker. Ikke
dra i strømledningen. Ikke dypp ledningen eller støpslet
i vann. Hold ledningen borte fra varme overflater.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av
og koplet fra strømforsyningen for du utfører
vedlikehold - fare for elektrisk støt. Bruk aldri
damprengjøringsutstyr.
AVFALLSBEHANDLING AV EMBALLASJE
Emballasjen består av 100% resirkulerbart material,
og er merket med resirkuleringssymbolet
. De
forskjellige delene av emballasjematerialet må
derfor avhendes ifølge gjeldende miljøforskriftene til
de lokale myndighetene.
AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres
eller brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles
i samsvar med lokale bestemmelser angående
avfallsbehandling. For mer utfyllende informasjon om
behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente
lokale styresmaktene, det lokale renholdsverket eller
butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette
apparatet er merket i overensstemmelse med EUdirektivet 2012/19/EU for kassering av elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette
produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å
forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene
feil avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.
Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumentene,
indikerer at det ikke må behandles som vanlig
husholdningsavfall, men bringes til en innsamlingsstasjon
for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
ECO: er standardsyklusen for vask, den egner seg
for normalt skittent dekketøy og er det mest effektive
programmet med hensyn til energi og vannforbruk
for den gitte typen dekketøy.
8
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia należy
uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Zawierają one ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i które
należy ściśle przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji
bezpieczeństwa,
nieodpowiedniego
wykorzystywania urządzenia lub nieprawidłowych
ustawień elementów sterowania.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu
urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny przebywać
w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w
wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać
z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy
odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją
zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie
mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą bez
nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
UWAGA: To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego (np. minutnika), lub odrębnego
systemu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
w gospodarstwach domowych i podobnych, takich jak:
kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych
środowiskach roboczych; budynki gospodarcze;
pokoje hotelowe, motelowe (do użytku gości)
i inne pomieszczenia mieszkalne.
Maksymalną liczbę nakryć podano w karcie produktu.
Nie należy zostawiać otwartych drzwiczek – ryzyko
potknięcia. Otwarte drzwi urządzenia mogą utrzymać
wyłącznie ciężar wysuniętego kosza wraz z naczyniami.
Nie należy opierać się o drzwiczki urządzenia, siadać na
nich ani na nie wchodzić, jak również opierać o nie innych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE : Detergenty używane w zmywarkach
są środkami silnie zasadowymi. Mogą spowodować
znaczne zagrożenie dla zdrowia i życia w przypadku ich
połknięcia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, i uważać, aby
dzieci pozostawały z dala od zmywarki, gdy jej drzwiczki są
otwarte. Po zakończeniu każdego cyklu zmywania należy
sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty.
OSTRZEŻENIE : Noże i inne akcesoria o ostrych
czubkach i krawędziach należy wkładać do kosza
ostrzami skierowanymi w dół lub układać je poziomo.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz. Wewnątrz urządzenia ani w jego sąsiedztwie
PL
nie należy przechowywać substancji wybuchowych ani
łatwopalnych (np. benzyny, pojemników aerozolowych)
– ryzyko pożaru. Urządzenie należy używać wyłącznie
do mycia naczyń na potrzeby gospodarstwa domowego,
zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym
podręczniku. Woda wewnątrz urządzenia jest niezdatna
do picia. Stosować tylko te detergenty i środki
nabłyszczające, które są przeznaczone do stosowania
w zmywarkach automatycznych. Bezpośrednio po
dodaniu zmiękczacza wody (soli), należy uruchomić
cykl zmywania z pustą komorą zmywarki – pomoże to
zapobiec korozji jej wewnętrznych części. Detergent,
płyn nabłyszczający oraz sól regenerującą należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przed przystąpieniem do czynności serwisowych lub
konserwacyjnych, należy odciąć dopływ wody i odłączyć
urządzenie od sieci zasilania. Podobnie należy postąpić
w przypadku jakiejkolwiek awarii.
INSTALACJA URZĄDZENIA
Urządzenie musi być przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko
obrażeń. Przy rozpakowywaniu i instalacji należy
używać rękawic ochronnych – ryzyko skaleczenia.
Podłączyć zmywarkę do instalacji wodnej, stosując
wyłącznie nowe zestawy węży. Nie należy używać
starych zestawów węży. Wszystkie węże muszą być
solidnie przymocowane, aby nie obluzowały się podczas
pracy zmywarki. Należy przestrzegać obowiązujących
lokalnych przepisów przedsiębiorstwa wodociągowego.
Ciśnienie doprowadzenia wody: 0,05 - 1,0 MPa.
Urządzenie należy umieścić pod ścianą lub w zabudowie
meblowej, ograniczając dostęp do jego tylnej części.
Jeśli zmywarka ma otwory wentylacyjne w podstawie, to
otwory te nie mogą być zasłonięte dywanem.
Instalacja, w tym podłączenie do instalacji wodnej
(jeśli występuje) i zasilania oraz wszelkie naprawy muszą
być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie
naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia,
jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca
instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić,
czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu.
W przypadku problemów należy skontaktować się z
najbliższym serwisem technicznym. Po wykonaniu
instalacji należy przechowywać odpady z opakowania
(plastik, elementy styropianowe, itd.) poza zasięgiem
dzieci – ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy
odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko porażenia
prądem. Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie
nie spowoduje uszkodzenia przewodu zasilającego –
ryzyko porażenia. Urządzenie można włączyć dopiero po
zakończeniu procedury instalacji.
W przypadku instalacji urządzenia na końcu szeregu
urządzeń, gdy odsłonięta jest jego boczna ściana, aby
9
uniknąć ryzyka obrażeń ciała, należy zakryć od tej strony
obszar zawiasów. Temperatura dopływającej wody
zależy od modelu zmywarki. Jeśli na zainstalowanym
wężu znajduje się oznaczenie „25°C maks.”, dozwolona
temperatura wody wynosi 25°C. Dla wszystkich innych
modeli maksymalna, dozwolona temperatura wody
wynosi 60°C. Nie obcinać węży. Jeżeli urządzenie
posiada system Waterstop, nie wolno zanurzać w wodzie
plastikowej obudowy zaworu na wężu dopływowym.
Jeśli węże nie są wystarczająco długie, należy zwrócić
się do sprzedawcy. Upewnić się, czy wąż dopływowy
i wąż spustowy nie są zagięte ani ściśnięte. Przed
pierwszym użyciem sprawdzić szczelność przewodu do
doprowadzania i odprowadzania wody. Podczas instalacji
należy upewnić się, że urządzenie spoczywa stabilnie na
podłodze, na wszystkich czterech nóżkach i sprawdzić za
pomocą poziomicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
Tabliczka znamionowa znajduje się na krawędzi drzwiczek
kuchenki (widoczna przy otwartych drzwiczkach).
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest
dostępna), lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania.
Urządzenie musi być również uziemione zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
przejściówek. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie
powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych
urządzenia. Nie należy obsługiwać urządzenia boso lub
gdy jest się mokrym. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli
kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono
prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa jego wymianę na identyczny
należy zlecić przedstawicielowi producenta, serwisowi
technicznemu lub innej wykwalifikowanej osobie – ryzyko
porażenia prądem.
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę,
która nie pasuje do danego gniazdka, skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Nie ciągnąć za
przewód zasilania. Nie zanurzać przewodu zasilającego
ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać
z dala od nagrzanych powierzchni.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE : Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić,
czy urządzenie zostało wyłączone i odłączone
od źródła zasilania – ryzyko porażenia prądem.
Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w
100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony
. Należy w odpowiedzialny sposób
symbolem
pozbywać się części opakowania, przestrzegając
lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów
nadających się do recyklingu. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać
więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania
oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować
się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem
skupu złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono
urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone
jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/
WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja urządzenia
pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym
skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol
na urządzeniu lub w dołączonej do
niego dokumentacji oznacza, że urządzenia nie
wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
Należy je przekazać do punktu zajmującego się
utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
ENERGII
ECO: standardowy cykl zmywania, odpowiedni
do mycia normalnie zabrudzonej zastawy stołowej
i najbardziej wydajny pod kątem zużycia wody i
energii przy zmywaniu tego rodzaju zastawy.
GUIA DE SAÚDE E SEGURANÇA E INSTALAÇÃO
AVISOS IMPORTANTES QUE DEVERÁ LER
E CUMPRIR
Antes
de
utilizar
o
aparelho,
leia estas instruções de segurança com atenção. Guarde-as por perto para consulta futura.
Estas instruções e o próprio aparelho possuem
mensagens importantes relativas à segurança que deve
ler e respeitar sempre. O fabricante declina qualquer
responsabilidade pela inobservância destas instruções
de segurança, pela utilização inadequada do aparelho
ou pela incorreta configuração dos controlos.
PT
As crianças até aos 3 anos deverão manter-se
afastadas do aparelho. As crianças entre os 3 e os 8 anos
devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se
estiverem sob supervisão permanente. Este aparelho
pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento,
se tiverem supervisão ou instruções de segurança e se
compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não
devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção
não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
10
UTILIZAÇÃO AUTORIZADA
AVISO: o aparelho não deve ser ligado a partir
de um temporizador externo, como, por exemplo, um
temporizador, nem a partir de um sistema de controlo
remoto em separado.
Este aparelho destina-se a ser usado em ambiente
doméstico e em aplicações semelhantes tais como:
copas para utilização dos funcionários em lojas,
escritórios e outros ambientes de trabalho; quintas
de exploração agrícola; clientes em hotéis, motéis,
bed & breakfast e outros tipos de ambientes residenciais.
O número máximo de talheres suportado encontrase indicado na folha do produto.
A porta não deverá ser deixada na posição aberta risco de tropeçar. A porta da máquina quando aberta apenas suporta o peso do tabuleiro carregado quando este é
puxado para fora. Não utilize a porta como base de apoio
e não se sente nem suba para cima da mesma.
AVISO: Os detergentes para máquinas de lavar
loiça são fortemente alcalinos. Estes podem ser
extremamente perigosos se ingeridos. Evite o contacto
com a pele e os olhos e mantenha as crianças afastadas
da máquina de lavar loiça sempre que a porta da
mesma estiver aberta. Certifique-se de que o recipiente
do detergente está vazio após o final de cada ciclo de
lavagem.
AVISO: As facas e outros utensílios com pontas
afiadas devem ser colocados no cesto com as pontas
viradas para baixo ou na posição horizontal - risco de
cortes.
Este aparelho não está concebido para o uso
profissional. Não utilize este aparelho ao ar livre. Não
armazene substâncias explosivas ou inflamáveis (p.ex.,
gasolina ou latas de aerossol) no interior ou próximas
do aparelho - risco de incêndio. O aparelho deverá ser
utilizado apenas para a lavagem de loiça doméstica em
conformidade com as instruções contidas neste manual.
A água da máquina não é potável. Utilize apenas
detergentes e aditivos concebidos para máquinas de
lavar loiça automáticas. Ao adicionar amaciador de água
(sal), corra um ciclo de lavagem imediatamente com a
máquina vazia, para evitar corrosão das peças internas.
Guarde o detergente, o abrilhantador e o sal fora do
alcance das crianças. Desligue o abastecimento de
água e desligue a fonte de alimentação antes de efetuar
reparações ou manutenções. Desligue o aparelho em
caso de eventuais avarias.
INSTALAÇÃO
O aparelho deve ser transportado e instalado por
duas ou mais pessoas - risco de lesões. Use luvas de
proteção para desembalar e instalar o aparelho, de forma
a evitar o risco de cortes. Ligue a máquina de lavar loiça
ao abastecimento de água utilizando apenas os novos
conjuntos de tubos. Não reutilize conjuntos de tubos
antigos. Todos os tubos devem ser devidamente fixados
para evitar que se soltem durante o funcionamento.
Cumpra as normas em vigor promulgadas pela
entidade local distribuidora de água. Pressão da água
no abastecimento 0,05 - 1,0 MPa. O aparelho deve ser
instalado contra uma parede ou incorporada na mobília
para limitar o acesso à parte traseira do mesmo. Para
as máquinas de lavar loiça com aberturas de ventilação
na base, as mesmas não deverão ser obstruídas por
quaisquer tapetes.
A instalação, incluindo a alimentação de água
(caso seja necessário) e as ligações elétricas, bem
como quaisquer reparações devem ser realizadas por
um técnico devidamente qualificado. Não repare nem
substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal
seja especificamente indicado no manual de utilização.
Mantenha as crianças afastadas do local da instalação.
Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que
este não foi danificado durante o transporte. Em caso
de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço PósVenda mais próximo. Uma vez instalado o aparelho, os
elementos da embalagem (plástico, peças de esferovite,
etc.) devem ser armazenados longe do alcance das
crianças - risco de asfixia. Deve desligar o aparelho da
corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação
de instalação - risco de choques elétricos. Durante a
instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica
o cabo de alimentação - risco de incêndio ou de choques
elétricos. Ligue o aparelho apenas depois de concluída
a instalação do mesmo.
Se instalar a máquina de lavar loiça no final de uma linha
de máquinas tornando o painel lateral acessível, a área
com dobradiças deve ficar coberta para evitar o risco de
lesões. A temperatura de admissão de água depende
do modelo da máquina de lavar loiça. Caso a mangueira
de admissão de água disponha da marca “máx. 25°C”,
então a temperatura da água máxima é corresponde a
25°C. Para todos os restantes modelos a temperatura
máxima da água é de 60°C. Não corte os tubos e,
caso o aparelho esteja equipado com um sistema de
bloqueio da água, não exponha à água o revestimento
de plástico contendo a mangueira de admissão da água.
Se os tubos não forem suficientemente compridos,
contacte o seu revendedor local. Certifique-se de que
as mangueiras de alimentação e de descarga da água
não estão dobradas nem obstruídas. Antes da primeira
utilização, verifique a vedação do tubo de alimentação
e de descarga. Certifique-se de que os quatro pés
ficam estáveis e corretamente assentes no pavimento,
ajustando-os conforme necessário e verifique se a
máquina de lavar loiça está bem nivelada utilizando um
nível de bolha de ar.
AVISOS RELATIVOS À ELETRICIDADE
A chapa de características encontra-se na extremidade
da máquina de lavar (visível com a porta aberta).
Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de
alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja
acessível, ou através de um interruptor multipolar
11
instalado na tomada; além disso, o aparelho deve
dispor de ligação à terra, de acordo com as normas de
segurança elétrica nacionais.
Não utilize extensões, tomadas múltiplas ou
adaptadores. Após a instalação do aparelho, os
componentes elétricos devem estar inacessíveis ao
utilizador. Não utilize o aparelho com os pés descalços
ou molhados. Não ligue este aparelho se o cabo ou
a ficha elétrica apresentar danos, se não estiver a
funcionar corretamente, se estiver danificado ou se
tiver caído.
Se o cabo de alimentação estiver danificado deverá
ser substituído por um idêntico pelo fabricante ou por
um técnico de assistência ou pessoas similarmente
qualificadas de modo a evitar a ocorrência de situações
perigosas, pois existe o risco de choques elétricos.
Caso a ficha fornecida não seja adequada para a sua
tomada, contacte um técnico qualificado. Não puxe
o cabo de alimentação. Não mergulhe o cabo ou a
ficha elétrica em água. Mantenha o cabo afastado de
superfícies quentes.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
AVISO: Assegure-se de que o aparelho está
desligado da fonte de alimentação antes de
realizar quaisquer operações de manutenção,
pois existe o risco de choques elétricos. Nunca
use um aparelho de limpeza a vapor.
ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM
O material da embalagem é 100% reciclável,
conforme indicado pelo símbolo de reciclagem . As
várias partes da embalagem devem ser eliminadas
de forma responsável e em total conformidade com
as normas estabelecidas pelas autoridades locais.
ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis
ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as
normas de eliminação de resíduos locais. Para obter
mais informações sobre o tratamento, recuperação e
reciclagemdeeletrodomésticos,contacteasautoridades
locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou
a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está
marcado em conformidade com a Diretiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos (REEE). Ao assegurar a
eliminação correta deste produto, estamos a proteger
o ambiente e a saúde humana contra riscos negativos.
O símbolo no produto, ou nos documentos que
acompanham o produto, indica que este aparelho não
deve ser tratado como resíduo doméstico, devendo
ser transportado para um centro de recolha adequado
para se proceder à reciclagem do equipamento elétrico
e eletrónico.
SUGESTÕES PARA POUPAR ENERGIA
ECO: é o ciclo de limpeza standard; é recomendado
para limpar normalmente loiça suja e é o programa
mais eficiente no que respeita à combinação de
energia e consumo de águas para esse tipo de loiça
HÄLSA & SÄKERHET OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR
VIKTIGT ATT LÄSA OCH OBSERVERA
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för framtida bruk.
I denna bruksanvisning och på apparaten finns viktiga
säkerhetsvarningar som du alltid ska följa. Tillverkaren
ansvarar inte för försummelse att respektera dessa
säkerhetsföreskrifter, för olämplig användning av
apparaten eller för felaktig inställning av reglagen.
Mycket små barn (0-3 år) bör hållas borta från
apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på avstånd
från apparaten förutom om de hålls under ständig
tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
bristande erfarenhet och kunskap, kan använda denna
apparat om de hålls under uppsikt eller om de har fått
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert
sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGT: Apparaten är inte avsedd att drivas
med hjälp av en extern omkopplingsanordning,
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.
SV
Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och
liknande användning, såsom: personalrum i butiker,
kontor och andra arbetsplatser på lantgårdsboende
av kunder på hotell, motell och andra boenden.
Maximalt antal kuvert anges i produktbladet.
Dörren bör inte lämnas öppen, risk för snavning.
Den öppna diskmaskinsluckan kan bara bära upp vikten av den laddade ställningen när den dras ut. Använd
inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och
ställ dig inte på luckan.
VARNING: Diskmedel för maskindisk är starkt
alkaliska. Det kan vara mycket farligt att förtära
dem. Undvik kontakt med hud och ögon och håll
barn på avstånd från diskmaskinen när luckan är
öppen. Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när
diskprogrammet är klart.
VARNING: Knivar och andra redskap som är
vassa ska ställas i bestickskorgen med spetsen nedåt
eller läggas ned i vågrätt läge, risk för skärskador.
Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk.
Använd inte apparaten utomhus. Lagra inte explosivt
eller lättantändligt material (t.ex. bensin eller sprejburkar)
i eller nära apparaten, brandrisk. Diskmaskinen får bara
användas för att diska hushållsporslin i enlighet med
12
instruktionerna i den här bruksanvisningen. Det går inte
att dricka vattnet i diskmaskinen. Använd bara disk- och
sköljmedel som är speciellt framtagna för diskmaskiner.
När vattenavhärdare (salt) tillsätts bör maskinen köras
tom en gång för att förhindra korrosion av maskinens inre
delar. Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinssalt
utom räckhåll för barn. Stäng av vattentillförseln och koppla
bort strömmen innan service och underhåll. Apparaten
ska även kopplas bort vid fel på maskinen.
INSTALLATION
Apparaten ska hanteras och installeras av minst
två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar
för uppackning och installation - risk för skärskada.
Diskmaskinen ska endast anslutas till vattenledningen
med hjälp av en ny slangsats. De gamla slangarna får inte
återanvändas. Alla slangar måste fästas ordentligt så att
de inte lossnar under drift. Följ gällande föreskrifter från den
kommunala VA-enheten. Vattentrycket ska vara 0,05-1,0
MPa. Apparaten måste placeras mot en vägg eller byggas
in i ett skåp så att åtkomst till dess baksida förhindras. För
diskmaskiner som har ventilationsöppningar längst ned får
dessa öppningar inte täckas över med en matta.
Installation,
inklusive
vattentillförsel
(i
förekommande fall), elektriska anslutningar och
reparationer ska utföras av behörig installatör.
Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta
inte direkt rekommenderas i bruksanvisningen. Håll
barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När
apparaten har packats upp, kontrollera att den inte har
skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare
eller närmaste kundservice om du upptäcker något
problem. Efter installationen ska förpackningsavfallet
(delar i plast, polystyren o.s.v.) förvaras utom
räckhåll för barn - risk för kvävning. Apparaten måste
kopplas bort från strömförsörjningen innan någon
installationsåtgärd utförs - risk för elektrisk stöt. Under
installationen ska man se till att apparaten inte skadar
elsladden - risk för brand eller elektrisk stöt. Sätt inte
på apparaten förrän installationen har slutförts.
Om diskmaskinen installeras i slutet av en rad
enheter på så sätt att dess sidopanel är åtkomlig
ska gångjärnssidan täckas för att undvika risk
för krosskada. Vattenflödets temperatur beror
på diskmaskinsmodellen. Om den installerade
tilloppsslangen är markerad med “25 °C Max”, är
maximalt tillåten vattentemperatur 25 °C. För alla
andra modeller är maximalt tillåten vattentemperatur
60 °C. Kapa aldrig slangarna. Doppa aldrig plastlådan
innehållande vattenstoppsystemet i vatten på
maskiner med vattenstoppsystem. Vänd dig till en
återförsäljare om slangarna inte är tillräckligt långa.
Försäkra dig om att tillopps- och avloppsslangarna
inte är vikta eller igentäppta. Kontrollera att vatten- och
avloppsslangarna är täta innan maskinen används
första gången. När diskmaskinen installeras ska du
säkerställa att de fyra fötterna är stabila och står på
golvet. Justera dem om nödvändigt och kontrollera att
apparaten står helt plant med hjälp av ett vattenpass.
VARNINGAR GÄLLANDE EL
Typskylten sitter på framkanten av diskmaskinens
dörr (syns när dörren är öppen).
Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten
från elnätet, antingen genom att ta ut stickproppen från
eluttaget, om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpolig
strömbrytare som installeras före eluttaget och maskinen
måste jordas i enighet med gällande föreskrifter.
Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller
adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå
att komma åt de elektriska komponenterna. Använd
inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd inte
denna apparat om nätkabeln eller stickkontakten är
skadad, om den inte fungerar som den ska eller om
den har skadats eller fallit ned på golvet.
Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en
identisk av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller
liknande kvalificerad installatör för att undvika fara risk för elektrisk stöt.
Om den monterade stickproppen inte passar till ditt
eluttag ska du kontakta en behörig elektriker. Dra inte i
nätkabeln. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten
i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: Försäkra dig om att maskinen är
avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen
innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas,
risk för elektrisk stöt. Använd inte ångtvätt.
KASSERING AV EMBALLAGEMATERIALET
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%,
. Därför
vilket framgår av återvinningssymbolen
ska de olika delarna av förpackningen kasseras
på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande
lokala bestämmelser för avfallshantering.
KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna produkt är tillverkad av material som kan
återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala
bestämmelser för avfallshantering. För mer information
om hantering, återvinning och återanvändning av
elektriska hushållsapparater, var god kontakta de
lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller
butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat
är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment,
WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt
bortskaffas på ett korrekt sätt hjälper du till att förhindra
negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.
på produkten eller på den medföljande
Symbolen
dokumentationen anger att den inte ska hanteras
som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en lämplig
insamlingsplats för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
MILJÖRÅD
ECO: standard tvättcykel, lämplig för rengöring
av normalt smutsig disk, det är det mest effektiva
programmet med avseende på den kombinerade energioch vattenförbrukningen för den här typen av disk.
13
mm
max: 10 kg
0
max: 720
820 - 900
: 56
max: 720
min
max: 7.5 kg
50
00/4
594
598
43
598
43
:6
min
448
594
598
2x
4x25 mm
mm
594
598
43
594
598
43
43
43
(540)
594
598
mm
mm
540
540
594
598
d
a
b
e
c
h
f
4x
4x38 mm
g
2x
3,5x18 mm
2x
3,5x16 mm
i
j
43
594
598
43
SERVICE
594
598
mm
594
598
43
594
598
43
43
43
(540)
594
598
mm
mm
540
540
594
598
594
598
540
540
mm
mm
43
43
594
598
594
598
43
43
a
mm
d
598 448
594 444
mm
540
mm
mm
594
598
43
43
594
598
mm
B
A
e
b
f
a
540
540
mm
mm
594
598
43
43
594
598
594
598
43
43
594
598
(540)
mm
594
598
43
43
594
598
C
D
14
1
594
598
B
A
g
b
C
D
2
h
3
4
5
15
=
=
6
7
a
j
j
j
i
c
i
9
8
min: 400 mm
max: 800 mm
min.
10 mm
min: 0,05 MPa/0,5 Bar
max: 1 Mpa/10 Bar
~1500 mm
~1500 mm
~2000 mm
min: 25mm
10
400011214803
12/2017 mk - Xerox Fabriano
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising