Indesit HIP 6 (IX)á Instruction for Use | Manualzz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Česky
Při provádění instalace a údržby noste ochranné rukavice.
OBECNÁ BEZPEČNOST
! Minimální bezpečná vzdálenost mezi vrškem vařené
potraviny a digestořem musí být 65 cm. Když instalační
instrukce sporáku specifikuje větší vzdálenost, musí se
to vzít v potaz.
! U digestoře neflambujte
! Při smažen buďte velice opatrní u přehřátého oleje tuku,
které mohou vzplanout.
! Nepoužívejte otevřených elektrických grilů.
! Na digestoř nepokládejte žádná břemena.
! Používání digestoře nedovolte dětem anebo osobám
s omezenou schopností.
! Během vaření se mohou přístupné části velmi rozžhavit!
! Digestoř je určena k instalaci nad domácí sporáky.
OVLÁDACÍ PRVKY
A – Tlačítko osvětlení
Rozsvěcuje a zhasíná světlo.
B – Tlačítko zapnutí / vypnutí motoru
Spouští / zastavuje motor.
Motor se spouští na první rychlost.
C – Tlačítko druhé rychlosti
Spouští druhou rychlost motoru.
D – Tlačítko třetí rychlosti
Spouští třetí rychlost motoru.
E – Světelná kontrolka provozu motoru
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
! Uspořádejte přívod elektrického proudu uvnitř rozměrů
ozdobného kouřovodu. Je-li vaše digestoř vybavena
elektrickým kabelem a umístěním zástrčky, je to, aby
zástrčka byla snadno přístupná.
! Digestoř se musí připojit zastrčením zástrčky do
elektrické zásuvky. V případě přímého elektrického
připojení, zabudujte i dvoupólový spínač s odstupem
kontaktů nejméně 3 mm.
! Zkontrolujte, že hodnoty napětí odpovídají těm, jež jsou
uvedeny na štítku technických parametrů uvnitř
digestoře.
! Připojené uzemnění?
Připojte k uzemnění, jelikož jde o izolační třídu 1.
Elektrická zásuvka musí být uzemněna.
VZDUCHOVÝ PRŮDUCH
(u verze s kanálem)
! Připravte otvor a kanál vzduchu (průměr 150 mm).
! Použijte kanál s minimální nezbytnou délkou. Použijte
s nejmenším možným počtem ohybů (maximální úhel
0
ohybu 90 ).
! Vyhněte se drastickým změnám průřezu kanálu.
! Použijte kanál uvnitř tak hladký, jak je to jen možné.
! Kanál musí být vyroben z certifikovaného materiálu.
! Nepřipojujte vývěvu k ke kanálu odvodu spalin z (kotlů,
krbů, kamen atd.).
! U všech průduchů vzduchu se musí vyhovět předpisům
vydaným kompetentními úřady. Navíc se vzduch nesmí
přes otvory ve zdi, ledaže by speciálně byly určeny
k tomuto účelu.
! Uspořádejte přívod vzduchu do místnosti, abyste
digestoři zabránili v tvorbě podtlaku v místnosti (ten
nesmí překročit 0,04 mbar); pokud je digestoř používána
současně se zařízeními, jež nejsou na elektriku (kamna
plynová, olejová nebo na dřevěné uhlí atd.) odtahovaný
plyn lze odsávat do zdroje tepla.
VERZE FILTROVÁ NEBO KOUŘOVODOVÁ?
Digestoř může být ve verzi s filtrem nebo kouřovodem.
Rozhodněte se hned na počátku, kterou verzi nainstalovat.
Kvůli lepší účinnosti doporučujeme instalovat digestoř ve
verzi s kouřovodem (je-li to možné).
Verze s kouřovodem (A)
Digestoř vyfukuje vzduch a provádí odtah ven
přes odtahový kanál (průměr 150 mm).
Filtrační verze (B(
Digestoř čistí vzduch a recykluje čistý vzduch
zpět do místnosti. U této verze se vyžaduje následující: 1
tlumič výfuku, 1 redukce, 1 filtr s aktivním uhlím.
Horní odtahové průduchy musí být umístěny na vršku.
10
ÚDRŽBA
! Než začnete s čištěním či údržbou, odpojte od proudu!
Čištění digestoře
KDY ČISTIT: čistěte nejméně každé 2 měsíce, abyste tak
zabránili riziku požáru.
VNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ: použijte vlhký hadr nebo vlažnou vodu
s neutrálním detergentem (pro lakované digestoře):
použijte specifických čisticích přípravků pro ocelové,
měděné a mosazné digestoře.
VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ: použijte hadr (nebo kartáč) nasáklý
denaturovaným etylalkoholem.
CO NEDĚLAT: nepoužívejte abrazivních nebo korozivních
přípravků (např. drátěnku, drátěné kartáče, příliš tvrdé
kartáče, velmi agresivní detergenty, atd.)
Čištění filtrů mazu
KDY ČISTIT: čistěte nejméně každé 2 měsíce, abyste tak
zabránili riziku požáru.
JAK VYMONTOVAT FILTRY: stiskněte úchyt u madla
směrem k zadní části digestoře a vytáhněte filtr dolů.
JAK ČISTIT FILTRY: umyjte v ruce nebo v myčce pomocí
neutrálního detergentu. Když myjete v myčce, pak
případná ztráta barvy u filtru nijak nezhoršuje jeho funkci.
Výměna filtru s aktivním uhlím (P)
(pouze u filtrací verze)
KDY MĚNIT: vyměňte
nejméně každých 6 měsíclů.
JAK VYMONTOVAT:
stiskněte úchyt dovnitř a
odeberte filtr s aktivním uhlím
z lože.
Výměna lamp
− Odejměte filtr mazu.
− Na pohyblivou část 2 úchytů
vyviňte lehký tlak.
− Odeberte objímku lampy
z vnějšku.
− Vyšroubujte lampu.
− Zaměňte lampou stejného
typu.
− Znovu upevněte objímku lampy jejím vtlačením zvenku.
− K výměně halogenové lampy
otevřete kryt zapáčením na
odpovídajícím otvoru.
Zaměňte lampou stejného
typu.
ODSTRANĚNÍ
! Nezbavujte se digestoře spolu s normálním domovním
odpadem (Evropská Směrnice 2002/96/EC O odpadu
z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
! Nepoužívané digestoře se musí sbírat odděleně
k optimalizaci znovu-využití a recyklace součástí a
k zabránění možných škod na zdraví a životním
prostředí.
! Symbol přeškrtnuté popelnice vám připomíná povinnost
odděleného sběru.
! Ohledně správného odstranění zařízení kontaktujte
odpovídající veřejnou službu nebo dealery.
VADNÁ FUNKCE
Pokud něco nefunguje správně, proveďte před zavoláním
Technické podpory následující jednoduché kontroly:
• Pokud digestoř nefunguje:
Zkontrolujte, že:
− Není odpojený proud.
− Je zvolená rychlost.
• Digestoř pracuje neúčinně.
− Zvolená rychlost otáčení motoru je dostatečná vzhledem
k množství uvolňovaného kouře a výparů.
− Kuchyň je dostatečně větraná, aby umožnila nasávání.
− Filtr z aktivního uhlí není opotřebený (digestoř ve
filtrační verzi).
• Pokud se digestoř během normální funkce vypnula:
Zkontrolujte že:
− Nebyl odpojen proud.
− Nevypadl vícepólový jistič.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Výška 68/119 cm
Hloubka 49 cm
Odtahové potrubí ø 15 cm
Model HIP 6 IX / HIP 6 F IX
Šířka 59,8 cm
Hrubá hmotnost: 16,8 kg
Celkový příkon: 215 W
Příkon motoru: 1 x 135 W
Příkon lamp: 2 x 40 W
Model HIP 9 IX / 9 F IX
Šířka 89,8 cm
Hrubá hmotnost 17,9 kg
Celkový příkon: 215 W
Příkon motoru: 1 x 135 W
Příkon lamp: 2 x 40 W
Model HIP 6 P IX
Šířka 59,8 cm
Hrubá hmotnost 17,8 kg
Celkový příkon: 270 W
Příkon motoru: 1 x 190 W
Příkon lamp: 2 x 40 W
Model HIP 6 P IX AUS
Šířka 59,8 cm
Hrubá hmotnost 17,8 kg
Celkový příkon: 230 W
Příkon motoru: 1 x 190 W
Příkon lamp: 2 x 20 W
Model HIP 9 P IX
Šířka 89,8 cm
Hrubá hmotnost 18,9 kg
Celkový příkon: 270 W
Příkon motoru: 1 x 190 W
Příkon lamp: 2 x 40 W
Model HIP 9 P IX AUS
Šířka 89,8 cm
Hrubá hmotnost 18,9 kg
Celkový příkon: 230 W
Příkon motoru: 1 x 190 W
Příkon lamp: 2 x 20 W
Součásti se spolu s výrobkem
nedodávají.
11
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement