HOTPOINT/ARISTON NMTM 1922 F (TK) Instruction for Use

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON NMTM 1922 F (TK) Instruction for Use | Manualzz
Kullaným talimatlarý
Ýki kapýlý buzdolabý
TR
Ýçindekiler
TR
Türkçe, 1
GB
English,11
Montaj, 2
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Cihazýn tanýtýmý, 3
Genel görünüm
Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
Buzdolabýnýn en iyi þekilde kullanýlmasý
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
Bakým ve özen, 6
NMTM 19xx x (TK)
NMTM 19xx X F (TK)
Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý
Cihazýn temizlenmesi
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
Soðutucu bölmesinde ampul deðiþtirilmesi
Önlemler ve öneriler, 7
Genel güvenlik uyarýlarý
Atýklarýn tasfiye edilmesi
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz
Arýzalar ve onarýmlar, 8
Teknik Servis, 9
1
Montaj
TR
! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için
özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde,
çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda
yeni sahibinin bilgilenmesi için cihazla birlikte kalmasýný
saðlamanýz gerekmektedir.
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve
güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir.
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Konumlandýrma
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz:
kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden
cihazýn iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný
saðlamak için bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya
arasýnda en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna
yerleþtirilmesi durumunda ise en az 5 cm açýklýk
býrakýnýnz
4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt
güneþ ýþýðý, elektrik ocak).
5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi
saðlamak için kullaným talimatlarýna uygun olarak
monte etme kitinde mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý
monte ediniz.
Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi
1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz.
2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir
ayaklarý gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen
zemine oturmasýný saðlayýnýz.
Elektrik baðlantýsý
Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz
ve elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat
bekleyiniz. Fiþi prize takmadan evvel aþaðýdaki
hususlara dikkat ediniz:
• Prizin topraklamasýnýn yürürlükteki normlara uygun
olmasý;
• elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etikentinde belirtilen
maksimum yükü taþýyabilmelidir;
• besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer
sýnýrý kapsamýnda olmalýdý (ör. 220-240 V);
• Cihazýn fiþinin prizle uyumlu olmasý. Aksi takdirde
cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise
(Teknik Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz
gerekir, uzatma kablosu ya da çoklu priz
kullanmayýnýz.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz
kolay eriþilebilecek yerlerde olmalýdýrlar.
! Kablo kývrýlmalara, bükülmelere ve ezilmelere maruz
kalmamalýdýr.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece
yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bkz. Teknik
Servis)
! Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
2
Kapýlarýn açýlýþ yönünün
deðiþtirilmesi
Kapilarin acilis yonu degistirilmesi gerekirse teknik
servise basvurunuz.
Cihazýn tanýmý
TR
Genel görünüm
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için satýn aldýðýnýz cihazdaki olmayan deðiþik ayrýntýlarý
gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
DONDURUCU
KONTROL ayar
düðmesi
Ice Device*
Hýzlý dondurma iþlemi için
FAST FREEZE* bölmesi
DONDURMA ve
SAKLAMA bölmesi
FRESH BOX
bölümü*
SOÐUTUCU
KONTROL
Çýkarýlabilen
KAPI RAFI*
Çýkarýlabilen
KAPI RAFI*
ayar düðmesi
RAF*
WINE RACK*
RUTUBET ayarý
ÞÝÞE Tutucusu
MEYVE VE SEBZE
çekmecesi
AYAK
* Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
3
Çalýþtýrma ve kullaným
TR
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
! Cihazý çalýþtýrmadan önce montaj hakkýnda verilen
talimatlarý uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).
! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm
bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su
ile yýkayýnýz.
! Cihaz, çalýþmaya baþladýktan sadece 8 dakika sonra
kompresörü devreye sokan motor kurtarma aygýtýna
sahiptir. Ýstenilen ya da istenilmeyen (black out)
sebeplerden elektrik her kesildikten sonra ayný iþlem
tekrarlanýr.
1.Cihazýn fiþini bir elektrik prizine takýnýz ve yeþil
BESLEME lambasýnýn yanmasýný saðlayýnýz.
3.SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesini orta bir
deðere ayarlayýnýz. Birkaç saat geçtikten sonra
buzdolabýnýza gýdalar yerleþtirilebilir.
RAFLAR*
: tepsi veya tel raflar.
Büyük kaplar veya fazla yer kaplayan gýdalarýn
yerleþtirilmesi için mevcut olan kýlavuzlar kullanýlarak
çýkarýlabilir ve yüksekliði ayarlanabilir.
FRESH BOX* bölümü taze et ve balýk saðlamak için
tasarlanmýþtýr. Bu bölme;
içerdeki soðukluk deceresi
(buzdolabýn en soðuk
bölmesidir) ve oksidasyon ve
kararma proseslerini engelleyen
þeffaf kapaðý sayesinde
gýdalarýn uzun süre, bir haftaya
kadar, saklamasýný saðlar
Ayrýca ‘Soðuk tabaklar’ için
kullanýlabilir.
MEYVE VE SEBZE
Buzdolabýnýn en iyi þekilde kullanýlmasý
Soðutucu bölmesinde ýsý ayarlarýnýn otomatik olarak
termostatýn konumuna göre
yapýlmasý saðlanýr.
min = daha az soðuk
max = daha çok soðuk
Orta bir deðere ayarlanmasý
fridge
tavsiye edilir.
NO FROST soðutma sistemi
No frost sistemi ile devamlý
soðuk hava dolaþýmý saðlanýr. Böylece nem toplanýr,
buz ve çiy oluþmasý engellenir: soðutucu bölmesinde
gerekli olan nem oraný saðlanýr ve çiy oluþmasýný
engellediði için gýdalarýn besin özelliklerinin korunmasý
saðlanýr; dondurucu bölmesinde ise buz çözme
iþlemine gerek kalmadan ve gýdalarýn birbiriyle
yapýþmamasý saðlanarak buz oluþmasý engellenir.
Gýda veya kap arka soðutma duvarý ile direk temasa
geçmemelidir. Havalandýrma delikleri kapatýlmasý
kondens suyu oluþmasýna sebep olur.
Þiþeleri kapatýnýnz ve gýdalarý sarýnýz.
Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda yerleþtirilebilir
(Önlemler ve öneriler bölümüne bakýnýz).
Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz.
çekmecesi
Buzdolabýnda mevcut olan meyve ve sebze
çekmeceleri içerde saklanan meyve ve sebzeleri taze
ve kokulu saklamak üzere tasarlanmýþtýr. Gýdalarý
daha az nemli bir ortamda saklamak için nem ayarýný
B konumuna getiriniz, daha nemli bir ortam için ise A
konumuna getiriniz.
A
B
*Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
4
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
DONDURUCU KONTROL
ayarý ile dondurucu
bölmesindeki ýsý derecesi
ayarlanýr.
1 = daha az soðuk
max = daha çok soðuk
Orta bir deðere
ayarlanmasý tavsiye edilir.
TR
ICEDEVICE*
Mevcut olan havuzlarý alýp
su ile doldurduktan sonra
Ýcedevice bölgesine tekrar
yerleþtiriniz. Yaklaþýk 2 saat
sonra buz küplarý hazýr olur.
Buzu alabilmek için mevcut olan
iki kollarý saða doðru çevirmeniz
yeterdir: buz küplarý altaki kaba
düþer ve hizmete hazýr olur.
düþük tüketim için optimal ýsý derecesidir.
OFF soðutucu dahil olmak üzere cihazý kapatýr.
• Erimiþ veya erimek üzere olan yiyecekleri bir
daha dondurmayýnýz, bu gýdalar (24 saat içinde)
tuketilmesi için piþirilmelidir.
• Dondurulacak taze yiyecekler, daha önce donmuþ
olanlarla temas etmemelidir. Bu taze yiyecekler
FAST FREEZE üst bolümüne yerleþtirilmelidir,
burada ýsý derecesi –18°c’nin altýna inerek hýzlý bir
dondurma iþlemini garanti eder.
• Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ þiþe
koymayýnýz, patlayabilir.
• Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu
içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi
üzerinde yazýlýdýrlar (örneðin: Kg/24h 4).
• Dondurmak için (dondurucu çalýþýr vaziyetteyken):
SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþuna basýp (ilgili
sarý lamba yanar) gýdalarý yerleþtiriniz ve kapaðý
kapatýnýz. 24 saat geçtikten sonra veya en uygun
ýsý derecesine ulaþýnca fonksiyon otomatik olarak
kapanýr (uyarý lambasý yanmýyor);
! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý acmamaya özen
gösteriniz.
! Elektrik kesintisi veya ariza durumunda kapaðý
açmayýnýz: dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç
bir degisikliðe uðramadan korunurlar.
! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný
saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini
kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir.
* Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
5
Bakým ve özen
TR
Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý
Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda cihazýn fiþini prizden
çýkararak elektrik baðlantýsýný kesiniz.
Buzdolabýnýn tüm elektrik baðlantýlarýný kesmek için
ISI AYAR DÜÐMESÝNÝ OFF konumuna (cihaz kapalý)
getirmek yeterli deðildir.
Cihazýn temizlenmesi
• Buzdolabýnýn dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný
karbonat (yemek sodasý) veya nötr sabun
eklenmiþ ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger
ile temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü,
amonyak, beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle
kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun
eklenmiþ ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve
dikkatlice kurulayýnýz.
• Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp
elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik
süpürgesini orta watt’a ayarlayarak uzun ucu ile
arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz.
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
• Cihaz kokularý önleyici hijenik malzemelerle
üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn
iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke
oluþmasý engellenir.
• Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda
içini iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz.
6
Soðutucu bölmesinde ampul
deðiþtirilmesi
Soðutucu bölmesinin ampulünü deðiþtirmeden önce
buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýnýnz. Aþaðýdaki talimlatlarý
özenle uygulayýnýz.
Þekilde gösterildiði gibi koruma zarýný çýkartýktan sonra
ampulü açýnýz. Ampulü aynýsýyla deðiþtiriniz (gücü 10W’tan
daha yüksek olmamalýdýr).
Önlemler ve öneriler
! Cihaz uluslararasý güvenlik normlarýna uygun þekilde
tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik
amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr.
Bu cihaz aþaðýdaki AB Yönergeleri ile
uyumludur:
- 2006/95/AT Belirli Gerilim Sýnýrlarý Dahilinde
Kullanýlmak Üzere Tasarlanmýþ Elektrikli Teçhizat
Ýle Ýlgili Yönerge
- 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk
Yönergesi
- 96/57/AT Ev tipi elektrikli soðutucular , dondurucular ve
kombinasyonlarýnýn enerji verimlilik þartlarý ile ilgili yönerge
- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliğine uygundur.
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ
olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler
tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde
kullanýlmalýdýr.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte
edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son
derece tehlikelidir.
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya
ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz.
• Buzdolabýnýn soðutma yapan iç kýsýmlarýna
dokunmayýnýnz: yanma veya yaralanma tehlikesi
vardýr.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik
þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn tüm
elektrik baðlantýlarýný kesmek için ISI AYAR
DÜÐMESÝNÝ OFF konumuna (cihaz kapalý) getirmek
yeterli deðildir.
• Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý
kurcalamayýnýz.
• Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici
tarafýndan tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin
aletleri kullanmayýnýz.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr
çýkarmaz aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kiþinin
denetimi veya cihazýn kullanýmý ile ilgili talimatý
olmaksýzýn zayýf fiziksel, duyusal durumu veya
tecrübe ve bilgi eksikliði bulunan kiþiler (çocuklar
dahil) tarafýndan kullanýlmaya uygun deðildir.
Çocuklarýn cihazla oynamadýklarýndan emin olmak
için denetlenmesi gerekmektedir.
TR
Atýklarýn tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel
yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri
dönüþümü saðlanýr.
• Eletrik ve eletronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme
2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde;
beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile
tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan
cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüþüm
oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve
insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek için ayrý
ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý
toplama hükümlerini hatýrlamak amacýyla üstünde
çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir. Cihazlarýn
tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak
için cihaz sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya
satýþ noktalarýna baþvurulmasý gerekir.
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý
olunuz
• Buzdolabý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz
kalmayacak, serin ve havadar uygun bir yere
yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý kaynaklarýndan uzakta
olmalýdýr.
• Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn
kapaðýný mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz.
Buzdolabýnýn kapaðý her açýldýðýnda enerji tüketilir.
• Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi
saklanmasý için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý
gerekir. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda
kompresör devamlý çalýþmak zorunda kalacaktýr.
• Buzdolabýnýn içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý
derecesi yükselir, kompresör yoðun çalýþmak
zorunda kalýr ve enerji büyük miktarda tüketilir.
• Buz oluþumu halinde dondurucu bölmesindeki buzu
eritiniz ( Bakým bölümüne bakýnýz ); Kalýn bir buz
tabakasý soðutma iþlemini engellediði için daha fazla
enerji tüketilir.
• Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir.
7
Arýzalar ve onarýmlar
Teknik Servis
TR
Buzdolabýnýz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik Servis
bölümüne bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Arızalar:
Olası nedenler / Çözümler:
Ýç lamba yanmýyor.
• Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil veya evdeki
elektrik akýmý kesik.
Motor çalışmaya başlamıyor.
• Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve kullanma
bölümüne bakýnýz).
Soðutucu ve dondurucu az soðutma
yapýyor.
•
•
•
•
Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk.
Kapaklar sýk sýk açýlýyor.
ISININ AYAR düðmesini doðru þekilde ayarlanmamýþ.
Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ.
Soðutucu bölmesinde gýdalar donuyor. • ISININ AYAR düðmesini doðru þekilde ayarlanmamýþ.
• Gli alimenti sono a contatto con la parete posteriore.
Motor devamlý çalýþýyor.
Cihaz çok ses yapýyor.
• Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek.
• Buzlanma kalýnlýðý 2-3 mm’yi geçiyor (Bakým bölümüne bakýnýz ).
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj bölümüne
bakýnýz).
• Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna yerleþtirilmiþ.
• Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses yapmýyor: bir
ariza deðildir, normaldýr.
Buzdolabýnýn bazý dýþ kýsýmlarýnýn ýsýsý • Yüksek ýsý ürünün bazý özel bölgelerinde nem oluþmasýný engellemek
yüksek
için gereklidir.
Soðutucu bolmesinin tabanýnda
ýslaklýk var.
8
• Su boþaltma deliði týkalýymýþ (Bakým bölümüne bakýnýz)
Teknik Servis
TR
Servise baþvurmadan önce:
• Servise baþvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Ariza ve onarým bölümüne bakýnýz).
• Sonucun olmusuz olmasý durumunda en yakýn Teknik Servise baþvurunuz.
model
seri numarasý
Þunlarý bildiriniz:
• arýza tipini
• cihazýn modeli (Mod.)
• seri numarasý (S/N)
Ýstenilecek bilgiler soðutucu içinde aþaðýda saðda
bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar.
Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere baþvurunuz ve orijinal yedek parçalarý kullanýnýz.
Cihazýn ömrü 10 yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA PAZARLAMA
A.Þ.
Karahasan Sok. No:11 Balmumcu 34349
Beþiktaþ/Ýstanbul
TEL: (+90) 212 355 53 00
FAKS: (+90) 212 212 95 59
WEB: www.indesit.com.tr
INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA SANAYÝ VE
TÝCARET A.Þ.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 / MANÝSA
TEL: (+90) 236 233 19 05 – 233 18 20
FAKS: (+90) 236 233 16 52
9
Operating Instructions
2-DOOR FRIDGE
Contents
GB
TR
Türkçe, 1
GB
English, 11
Installation, 11
Positioning and connection
Description of the appliance, 12
Overall view
Start-up and use, 13-14
Starting the appliance
Using the refrigerator to its full potential
Using the freezer to its full potential
Maintenance and care, 15
NMTM 19xx x (TK)
NMTM 19xx X F (TK)
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Avoiding mould and unpleasant odours
Replacing the light bulb
Precautions and tips, 16
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Troubleshooting, 17
Assistance, 18
10
GB
Installation
! Before placing your new appliance into operation
please read these operating instructions carefully.
They contain important information for safe use, for
installation and for care of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Pass them on to possible new owners of the
appliance.
Reversible doors
If it is necessary to change the direction in which the doors open,
please contact the Technical Assistance Centre.
Positioning and connection
Positioning
1.Place the appliance in a well-ventilated humidity-free
room.
2.Do not obstruct the rear fan grills. The compressor
and condenser give off heat and require good
ventilation to operate correctly and save energy.
3.Leave a space of at least 10 cm between the top part
of the appliance and any furniture above it, and at least
5 cm between the sides and any furniture/side walls.
4.Ensure the appliance is away from any sources of
heat (direct sunlight, electric stove, etc.).
5.In order to maintain the correct distance between
the appliance and the wall behind it, fit the spacers
supplied in the installation kit, following the
instructions provided.
Levelling
1.Install the appliance on a level and rigid floor.
2.If the floor is not perfectly horizontal, adjust the
refrigerator by tightening or loosening the front feet.
Electrical connections
After the appliance has been transported, carefully
place it vertically and wait at least 3 hours before
connecting it to the electricity mains. Before inserting
the plug into the electrical socket ensure the following:
• The appliance is earthed and the plug is compliant
with the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate located
on the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W).
• The voltage must be in the range between the values
indicated on the data plate located on the bottom left
side (e.g. 220-240V).
• The socket is compatible with the plug of the
appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it (see Assistance).
Do not use extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be easily
accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
11
GB
Description of the
appliance
GB
Overall view
The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not directly
represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages.
FREEZER
OPERATION Knob
ICE DEVICE*
FAST FREEZER*
compartment
STORAGE
compartment
FRESH BOX
Compartment*
REFRIGERATOR
OPERATION
Knob
Removable
multipurpose
SHELVESï
Removable
multipurpose
SHELVESï
SHELVESï
WINE RACK*
MOISTIRE adjusted
FRUIT and
VEGETABLE bin
Levelling FEET
*Varies by number and/or position.
* Available only on certain models.
12
BOTTLE shelf
Start-up and use
Starting the appliance
! Before starting the appliance, follow the
installation instructions (see Installation).
! Before connecting the appliance, clean the
compartments and accessories well with lukewarm
water and bicarbonate.
! The appliance comes with a motor protection
control system which makes the compressor start
approximately 8 minutes after being switched on. The
compressor also starts each time the power supply is
cut off whether voluntarily or involuntarily (blackout).
1.Insert the plug into the socket and ensure that the
internal light illuminates ( the FREEZER OPERATION
knob must not be on the OFF position) .
2.Turn the FREEZER OPERATION knob and
REFRIGERATOR OPERATION knob to an average
value. After a few hours you will be able to put food in
the refrigerator.
Using the refrigerator to its full potential
fridge
The temperature inside the
refrigerator compartment
automatically adjusts itself
according to the position of the
thermostat knob.
min = warmest
max = coldest
We recommend, however, a
medium position.
SHELVES*: with or without grill.
Due to the special guides the shelves are removable
and the height is adjustable, allowing easy storage of
large containers and food.
FRESH BOX*: for fresh meat and fish. Due to the
compartment’s low temperature
(the coldest in the refrigerator)
and to the clear door that
provides protection against
oxidation and blackening, food
can be stored for even up to
one week. It can also be used
for “cold meals.”
FRUIT and VEGETABLE bin
The salad crispers fitted inside the fridge have been
specially designed for the purpose of keeping fruit and
vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator
(position B) if you want to store food in a less humid
environment, or close it (position A) to store food in a
more humid environment.
A
B
It is recognisable by aeration cells located on the back
walls of the compartments.
The No Frost system circulates cold air continuously
to collect humidity and prevent ice and frost formation.
The system maintains an optimal humidity level in the
compartment, preserving the original quality of the food,
preventing the food from sticking together and making
defrosting a thing of the past.
Do not block the aeration cells by placing food or
containers in direct contact with the refrigerating back
panel.
Close bottles and wrap food tightly.
Place only cold or lukewarm foods in the compartment,
not hot foods (see Precautions and tips).
Remember that cooked foods do not last longer than raw
foods.
*Varies by number and/or position.
* Available only on certain models.
13
GB
GB
Using the freezer to its full potential
The temperature inside
the freezer compartment
automatically adjusts itself
according to the position
of the thermostat knob.
1 = warmest
MAX = coldest
We recommend, however,
a medium position.
ICE DEVICE*
After pouring water in the
special ice cups, place them in
their places in the ice device.
After about 2 hours, the ice
cubes will be ready. In order
to get the ice cubes, it will be
sufficient to turn the two buttons
to the right. The ice cubes will
fall in to the tray below, ready to
be used.
is the optimal temperature for energy saving levels.
OFF switches the appliance off, including the
refrigerator.
• Do not re-freeze food that is defrosting or that has
already been defrosted. These foods must be cooked
and eaten (within 24 hours).
• Fresh food that needs to be frozen must not
come into contact with food that has already
been defrosted. Fresh food must be packed in
the top FAST FREEZER compartment where the
temperature drops below -18°C and guarantees rapid
freezing.
• Do not place glass bottles which contain liquids,
and which are corked or hermetically sealed in the
freezer because they could break.
• The maximum quantity of food that may be frozen
daily is indicated on the plate containing the technical
properties located on the bottom left side of the
refrigerator compartment (for example: Kg/24h: 4)
! Do not open the door during freezing.
! If there is a power cut or malfunction, do not open the
freezer door. This will help maintain the temperature
inside the freezer, ensuring that foods are conserved for
at least 9 -14 hours.
! To avoid blocking the air circulation inside the freezer,
it is advisable not to obstruct the ventilation holes with
food or containers.
*Varies by number and/or position.
* Available only on certain models.
14
Maintenance and care
Switching the appliance off
Replacing the light bulb
During cleaning and maintenance it is necessary to
disconnect the appliance from the electricity supply:
It is not sufficient to set the FREEZER OPERATION
Knob on OFF (appliance off) to eliminate all electrical
contact.
To replace the light bulb in the refrigerator compartment,
pull out the plug from the electrical socket. Follow the
instructions below which may vary according to the model
of the appliance.
Cleaning the appliance
GB
Access the light bulb as shown (see diagram) and
replace it with a similar light bulb, the power of which
should not exceed 10 W.
• The external and internal parts, as well as the rubber
seals may be cleaned using a sponge that has
been soaked in lukewarm water and bicarbonate of
soda or neutral soap. Do not use solvents, abrasive
products, bleach or ammonia.
• The removable accessories may be soaked in warm
water and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry
them carefully.
• The back of the appliance may collect dust which can
be removed by delicately using the hose of a vacuum
cleaner set on medium power. The appliance must
be switched off and the plug must be pulled out
before cleaning the appliance.
Avoiding mould and unpleasant odours
• The appliance is manufactured with hygienic
materials which are odour free. In order to maintain
an odour free refrigerator and to prevent the
formation of stains, food must always be covered or
sealed properly.
• If you want to switch the appliance off for an
extended period of time, clean the inside and leave
the doors open.
15
Precautions and tips
GB
! The appliance was designed and manufactured in
compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
This appliance complies with the following
Community Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and
subsequent amendments;
-89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent amendments;
- 2002/96/CE.
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside
the home and is not intended for commercial or
industrial use.
• The appliance must be used to store and freeze
food products by adults only and according to the
instructions in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
moist hands and feet.
• Do not touch the internal cooling elements: this
could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• When unplugging the appliance always pull the plug
from the mains socket, do not pull on the cable.
• Before cleaning and maintenance, always switch off
the appliance and disconnect it from the electrical
supply. It is not sufficient to set the FREEZER
OPERATION Knob on OFF (appliance off) to
eliminate all electrical contact.
• In the case of a malfunction, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may
cause injury or further malfunctioning of the appliance.
• Do not use any sharp or pointed utensils or electrical
equipment - other than the type recommended by
the manufacturer - inside the frozen food storage
compartments.
• Do not put ice cubes taken directly from the freezer into
your mouth.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
lack of experience and knowledge unless they have
been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep packaging material out of the reach of children! It
can become a choking or suffocation hazard.
16
Disposal
• Observe local environmental standards when
disposing packaging material for recycling purposes.
• The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE),
requires that old household electrical appliances
must not be disposed of in the normal unsorted
municipal waste stream. Old appliances must
be collected separately in order to optimise the
recovery and recycling of the materials they contain
and reduce the impact on human health and the
environment. The crossed out “wheeled bin” symbol
on the product reminds you of your obligation,
that when you dispose of the appliance it must be
separately collected.
Consumers should contact their local authority
or retailer for information concerning the correct
disposal of their old appliance.
Respecting and conserving the
environment
• Install the appliance in a fresh and well-ventilated
room. Ensure that it is protected from direct sunlight
and do not place it near heat sources.
• Try to avoid keeping the door open for long periods
or opening the door too frequently in order to
conserve energy.
• Do not fill the appliance with too much food: cold air must circulate freely for food to be preserved
properly. If circulation is impeded, the compressor
will work continuously.
• Do not place hot food directly into the refrigerator.
The internal temperature will increase and force the
compressor to work harder and will consume more
energy.
• Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance).
A thick layer of ice makes cold transference to food
products more difficult and results in increased
energy consumption.
• Regularly check the door seals and wipe clean to
ensure they are free of debris and to prevent cold air
from escaping (see Maintenance).
Troubleshooting
Assistance
If the appliance does not work, before calling for Assistance (see Assistance), check for a solution from the following list.
Malfunctions:
Possible causes / Solutions:
The internal light does not illuminate.
• The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far
enough to make contact, or there is no power in the house.
• The appliance comes with a motor protection control (see Start-up and
use).
The motor does not start.
The refrigerator and the freezer do not
cool well.
The food inside the refrigerator is
beginning to freeze.
•
•
•
•
The doors do not close properly or the seals are damaged.
The doors are opened too frequently.
The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position
The refrigerator or the freezer have been over-filled.
• The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position.
The motor runs continuously.
The appliance makes a lot of noise.
Some of the external parts of the
refrigerator become hot
• The door is not closed properly or is continuously opened.
• The outside ambient temperature is very high.
• The appliance has not been installed on a level surface (see
Installation).
• The appliance has been installed between cabinets that vibrate and
make noise.
• The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor
is off. This is not a defect, it is normal.
• These raised temperatures are necessary in order to avoid the
formation of condensation on certain parts of the product.
17
GB
Assistance
GB
Before calling for Assistance:
• Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting).
• If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service Centre
Communicating:
• type of malfunction
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information can be found on the data plate located
on the bottom left side of the refrigerator compartment.
model
serial number
Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals.
18
GB
19
195068021.08
12/2012
GB
20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement