Whirlpool LI7 S1 W Use and care guide

Whirlpool LI7 S1 W Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.indesit.com/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.indesit.com/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Okres przechowywana produktów zamrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rozmrażanie komory zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia
należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym
miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania
instrukcji
bezpieczeństwa,
niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliży urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się tym
urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani
konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
  OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego, takiego jak minutnik, lub
odrębnego systemu zdalnego sterowania.
 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów
w hotelach, motelach oraz innych obiektach
mieszkalnych.
 Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
 
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest
odpowiednia do ogólnego oświetlenia pomieszczeń
w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE
244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi poniżej
zakresami, zależnie od klasy klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie działać
prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawało
w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej
podany zakres.
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
Temperatura otoczenia w zależności od klasy
klimatycznej:
SN: SN: Od 10°C do 32°C ;
N: Od 16°C do 32°C
ST: Od 16°C do 38°C ;
T: Od 16°C do 43°C
 
To
urządzenie
nie
zawiera
chlorofluorowęglowodorów
(CFC).
W
układzie chłodniczym wykorzystywany jest
R600a (HC). Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem naturalnym i
nieszkodliwym dla środowiska, ale jest
łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby
przewody rurowe obwodu chłodzenia nie
uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów
obwodu chłodniczego urządzenia.
 OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów wentylacyjnych
znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego
obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych innych niż zalecane
przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia,
jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do
tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, które nie są podłączone bezpośrednio do
instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
 
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub
dystrybutory wody powinny być podłączone
wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o
ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 Nie przechowywać materiałów wybuchowych
takich jak pojemniki z aerozolami ani nie umieszczać
lub używać benzyny lub innych materiałów
łatwopalnych w urządzeniu lub w jego pobliżu.
 Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się
do picia. Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może
to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów przeznaczonych do
użycia filtra wewnątrz pokrywy wentylatora filtr musi
być zawsze dostępny podczas pracy chłodziarki.
 
Nie przechowywać szklanych pojemników
z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi.
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
urządzenie nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła i stoi
stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach,
ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane. Przed
włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni
efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość pomiędzy tylną ścianką
urządzenia a ścianą za urządzeniem powinna
wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia energii przez
produkt.
 OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnić
się, że przewód zasilania nie jest zablokowany lub
uszkodzony.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego
z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub
mocowanie urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno umieszczać chłodziarki w taki sposób,
aby przewód metalowy kuchenki gazowej, rury
INSTALACJA
 
Urządzenie musi być przytrzymywane oraz kanalizacyjne lub przewody elektryczne stykały się
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
obrażeń. Podczas wypakowywania i instalacji ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
stosować rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
 Instalacje, w tym instalacje wodne (jeżeli dotyczy),
źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
podłączenia elektryczne i wszelkie naprawy
powinny
być
przeprowadzane
przez jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. musi także posiadać uziemienie zgodne
Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
nie zostało uszkodzone podczas transportu. W sprzętu elektrycznego.
 
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
przypadku problemów należy się skontaktować z
najbliższym serwisem technicznym. Po zakończeniu adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik
instalacji, niepotrzebne elementy opakowania nie powinien mieć dostępu do podzespołów
(plastik, elementy ze styropianu, itd.) należy elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
przechowywać poza zasięgiem dzieci - ryzyko urządzenia, będąc mokrym lub na boso.
uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający
czynności montażowych urządzenie należy lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono
odłączyć od zasilania elektrycznego. Występuje prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź
ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji upuszczone.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
upewnić się, że urządzenie nie może uszkodzić
wymianę
na identyczny należy ze względów
przewodu zasilającego. Występuje ryzyko porażenia
bezpieczeństwa
zlecić
przedstawicielowi
prądem. Urządzenie można uruchomić dopiero po
producenta, serwisowi technicznemu lub innej
zakończeniu instalacji.
 Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi (np. wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia
parkietu) podczas przemieszczania urządzenia. potencjalnego ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
 
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać gniazdek
Urządzenie należy zainstalować na podłożu
ruchomych
o kilku wejściach lub przenośnych źródeł
o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu odpowiednim
do jego masy, rozmiarów i przeznaczenia. Upewnić się, że energii z tyłu urządzenia.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki
komór zamykają się prawidłowo, zwłaszcza
drzwiczki zamrażarki.
 
Uszkodzone uszczelki należy jak najszybciej
wymienić.
 
Komora chłodziarki powinna być używana
wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora zamrażarki
wyłącznie do przechowywania mrożonek,
zamrażania
świeżych
produktów
oraz
przygotowywania kostek lodu.
 Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne
komory (komora na świeżą żywność, komora „Zero
Degree” itd.).
Jeśli w broszurze danego produktu nie określono
inaczej, można je usunąć, zachowując równoważne
poziomy wydajności.
 
C-pentan jest stosowany jako czynnik
porotwórczy w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.
4
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy
nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę
miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę,
ponieważ są to normalne odgłosy pracy.a
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało ENERGII
urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed Zainstalować
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; nie oraz w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
należy w żadnym przypadku stosować urządzeń Jeśli
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją
parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i
prądem.
zmniejsza efektywność chłodzenia.
 Do czyszczenia plastikowych części produktu, Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
uszczelek i wewnętrznych lub zewnętrznych okładzin zużycie energii.
temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może
drzwiczek nie używać ściernych ani żrących środków Na
wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym
czyszczących, takich jak płyny do mycia szyb, mleczka urządzenie jest ustawione. Podczas ustawiania temperatury należy
uwzględnić te czynniki. Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
do mycia, płyny łatwopalne, woski do czyszczenia, Rozmrażane
potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
koncentraty czyszczące, wybielacze, czy środki dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
czyszczące zawierające produkty ropopochodne. Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Nie używać papierowych ręczników, gąbek lub Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w
innych ostrych narzędzi do czyszczenia.
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską
2012/19/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej
Symbol
oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1
2
3
8
9
4
Komora chłodziarki
1. Wentylator*
2. Osłona wentylatora*
3. Elektroniczny panel sterowania /
oświetlenie
4. Półki
5. Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia
6. Pojemnik na owoce i warzywa
7. Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
8. Półki na drzwiach
9. Taca na jajka*
10.Przegródka do butelek*
11.Półka na butelki*
12.Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
12.Uszczelki drzwi
13.Szuflady zamrażarki
14.Półki
15.Dolna szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrażania świeżych
produktów
16.Tacka na lód*
10
11
5
6
7
12
13
14
15
16
PANEL STEROWANIA
1
B. Pokrętło termostatu
MAX
-
MED
MIN
MROŻENIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Umieścić świeże produkty spożywcze przeznaczone do zamrożenia
na kratce w komorze zamrażarki, nie dopuszczając do ich
bezpośredniej styczności z już zamrożoną żywnością. Ilość świeżej
żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana
na tabliczce znamionowej. Aby zamrozić świeże produkty, należy
umieścić kratkę w komorze zamrażarki w położeniu dolnym.
WENTYLATOR*
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze
chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki przechowywania
artykułów spożywczych. Domyślnie wentylator jest włączony.
Aby włączyć wentylator, należy nacisnąć przycisk wentylatora.
Należy pamiętać, że włączony wentylator nie pracuje bez przerwy.
Wentylator rozpoczyna/kończy pracę w zależności od temperatury
oraz/lub poziomu wilgotności wewnątrz chłodziarki. W związku z tym
jest rzeczą całkowicie normalną, że wentylator może się nie obracać,
nawet jeśli zostanie włączony. Jeśli urządzenie posiada wentylator,
można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Należy wyjąć go z
pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić
w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji. Procedura
wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
2 3
4
1.
2.
3.
4.
Żarówka
Pokrętło termostatu
Ustawienie kontrolki termostatu
Przycisk oświetlenia
TEMPERATURA KOMORY CHŁODZIARKI I
ZAMRAŻARKI
Ta chłodziarka/ zamrażarka jest uruchamiana za pośrednictwem
termostatu umieszczonego wewnątrz komory chłodziarki.
Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana jest
poprzez obracanie pokrętła termostatu.
Termostat na MIN: niska intensywność chłodzenia
Termostat pomiędzy MIN a MAX: intensywność chłodzenia może być
regulowana zgodnie z preferencjami.
Termostat na MAX: maksymalna intensywność chłodzenia.
Aby uzyskać optymalne warunki przechowywania żywności, zaleca się
ustawienie w położeniu MED.
Termostat ustawiony na : chłodzenie i oświetlenie wyłączone.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej
chłodziarce.
•
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
Aby wyjąć żarówkę, obrócić ją w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazano na ilustracji:
Sprawdzić żarówkę. W razie konieczności wykręcić
niesprawną żarówkę i wymienić ją na nową żarówkę LED tego
PL
samego typu, dostępną tylko w serwisie technicznym lub u
autoryzowanych sprzedawców.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się
po otwarciu drzwiczek.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację
tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co
najmniej dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętło
termostatu, aby włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż
zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania
normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr
przeciwzapachowy należy umieść w wentylatorze, jak pokazano
na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się
całkowicie w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność
kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrażania. Skropliny
spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku,
z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę
we wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić
w zależności od tych czynników.
W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki
może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody
(np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura
panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby zapobiec
przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym
uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
8
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA ZAMRAŻARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo
zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory
zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych
przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE
MROŻENIE
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki.
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1).
Wyjąć szufladę (2).
Włożyć górny pojemnik, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności
1
2
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników,
o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
•
•
•
•
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy
jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej żywności nie należy
ponownie zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można zamrozić
ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu
może tracić wartość odżywczą). Jeśli opakowanie jest
napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie był przechowywany w optymalnych
warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW ZAMROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2-3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2-3 miesiące
2 miesiące
8-12 miesięcy
4 miesiące
1-3 miesiące
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ROZMRAŻANIE KOMORY ZAMRAŻARKI
Zaleca się rozmrażanie zamrażarki raz lub dwa razy w roku
oraz wtedy, gdy powstała warstwa szronu o grubości 3 mm.
Tworzenie się szronu jest zjawiskiem normalnym.
Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków
otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi.
Aby odszronić urządzenie, należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć z niego wszystkie artykuły spożywcze.
Pozostawić otwarte drzwi zamrażarki, aby umożliwić
roztopienie się szronu.
W urządzeniach na rysunku wystarczy
wyjąć spust skroplin i podłączyć pod niego
pojemnik.
Po zakończeniu czynności włożyć spust
skroplin z powrotem.
Wyczyścić wnętrze zamrażarki. Dokładnie
przepłukać i wytrzeć.
Ponownie włączyć urządzenie i umieścić w nim żywność.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np. mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
10
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
PL
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
•
•
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stały i prawidłowy
przepływ skroplin, należy regularnie
czyścić wnętrze spustu znajdującego
się w tylnej ścianie komory chłodziarki
w pobliżu szuflady na owoce i warzywa
za pomocą dostarczonego przyboru.
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Oświetlenie nie działa.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
•
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
Temperatura
urządzenia jest zbyt
wysoka.
•
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
12
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.indesit.com
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
13
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
14
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
15
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011089372A
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement