Whirlpool WDNF 82D IX H Use and care guide

Whirlpool WDNF 82D IX H Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.whirlpool.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Akcesoria*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora zamrażarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Okres przechowywana produktów zamrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
* Dostępne tylko w wybranych modelach
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Przechowywać
w podręcznym miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa,
z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa, niewłaściwego
użytkowania urządzenia lub nieprawidłowych ustawień
elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu
urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w pobliży
urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją
zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą
bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić
ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
 
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów wentylacyjnych
znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych innych niż zalecane przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać urządzeń
elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały one
wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody, które
nie są podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej, napełniać
wyłącznie wodą pitną.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody
powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody
pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 W pobliżu urządzenia nie należy przechowywać materiałów
wybuchowych takich jak puszki aerozolowe i nie należy
składować ani nie używać benzyny lub innych materiałów
łatwopalnych.
 Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach chłodzących
(w niektórych modelach) nie nadaje się do spożycia. Nie spożywać
kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki,
gdyż może to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów, w których filtr powietrza znajduje
się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być zawsze na
swoim miejscu podczas pracy chłodziarki.
 W komorze zamrażarki nie wolno przechowywać szklanych
pojemników z płynami, ponieważ mogą one pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu) produktami
spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki komór zamykają
się prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki zamrażarki.
 Uszkodzone uszczelki należy jak najszybciej wymienić.
 Komora chłodziarki powinna być używana wyłącznie do
przechowywania świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
 Unikać przechowywania nieopakowanej żywności, która
znajduje się w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne komory (komora
na świeżą żywność, komora „Zero Degree” itd.).
Jeśli w broszurze danego produktu nie określono inaczej, można
je usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
 C-pentan jest stosowany jako czynnik napęczniający w piance
izolacyjnej i jest gazem palnym.
 OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora
czasowego, takiego jak minutnik, lub odrębnego systemu
zdalnego sterowania.
 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach
domowych oraz do podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie
dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
 
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz.
 Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do
urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego
oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o
temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie
od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas
będzie pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze
przekraczającej podany zakres.
Temperatura otoczenia w zależności od klasy klimatycznej:
SN: SN: Od 10°C do 32°C ;
N: Od 16°C do 32°C
ST: Od 16°C do 38°C ;
T: Od 16°C do 43°C
 To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC).
W układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, ale jest łatwopalny. INSTALACJA
Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe obwodu
 Urządzenie musi być przytrzymywane oraz montowane
chłodzenia nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas przez co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
wypakowywania i instalacji stosować rękawice ochronne - ryzyko
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
skaleczenia.
 Instalacje, w tym instalacje wodne (jeżeli dotyczy), podłączenia
elektryczne i wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane
przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie
dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom
zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu.
W przypadku problemów należy się skontaktować z najbliższym
serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji, niepotrzebne
elementy opakowania (plastik, elementy ze styropianu, itd.)
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych
urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
Występuje ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić
się, że urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego.
Występuje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
 Uważać, aby nie uszkodzić podłogi (np. parkietu) podczas
przemieszczania urządzenia. Urządzenie należy zainstalować na
podłożu o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu odpowiednim
do jego masy, rozmiarów i przeznaczenia. Upewnić się, że
urządzenie nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie
na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach, ustawiając je
odpowiednio i sprawdzić za pomocą poziomnicy, czy jest
dokładnie wypoziomowane. Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby obwód
chłodzenia był w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad urządzeniem i po jego obu stronach.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą za
urządzeniem powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć
kontaktu z gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia energii przez produkt.
 
OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnić się, że
przewód zasilania nie jest zablokowany lub uszkodzony.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego z brakiem
stabilności, pozycjonowanie lub mocowanie urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód
metalowy kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne lub przewody
elektryczne stykały się z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna) lub
za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także
posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
 Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Po
zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do
podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
urządzenia, będąc mokrym lub na boso.
4
Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone
bądź upuszczone.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa jego wymianę na identyczny odpowiednik
należy zlecić producentowi, serwisantowi technicznemu lub
innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia potencjalnego
ryzyka porażenia prądem.
 OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać gniazdek ruchomych o kilku
wejściach lub przenośnych źródeł energii z tyłu urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone i
odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do czynności
konserwacyjnych; nie należy w żadnym przypadku stosować
urządzeń parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia
prądem.
 Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, drzwiczek
wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek nie używać ostrych
lub szorstkich środków czyszczących, takich jak spryskiwacze do
szyb, środki czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne, woski
czyszczące, skoncentrowane detergenty, wybielacze lub środki
czyszczące zawierające substancje ropopochodne. Nie używać
papierowych ręczników, gąbek lub innych ostrych narzędzi do
czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania, przestrzegając
miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń
AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w
którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą
Europejską 2012/19/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla
środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia
nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł
ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu niewystawionym na bezpośrednie
światło słoneczne. Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i zmniejsza efektywność
chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone zużycie energii.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może wpływać temperatura
otoczenia, jak również miejsce, w którym urządzenie jest ustawione. Podczas ustawiania
temperatury należy uwzględnić te czynniki. Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty dzięki swojej niskiej
temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność wykorzystania energii.
Żywność powinna być umieszczona na półkach w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią
cyrkulację powietrza: potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy również
pozostawić trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć, usuwając kosze i,
jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę, ponieważ są to normalne
odgłosy pracy.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1. Panel sterowania
2
3
4
6
5
8
9
10
11
12
13
7
14
15
1
16
17
18
19
20 21
22
23
24
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator*
4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra
antybakteryjnego*
5. Półki
6. Stojak na butelki*
7. Strefa zimnego powietrza w systemie
Multi-flow
8. Osłona czujnika
9. Komora chłodząca*
(najlepsza do mięsa i ryb)
10. Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia
11. Pojemnik na owoce i warzywa
12. Przegroda szuflady chłodziarki *
13. Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
14. Taca na jajka*
15. Półeczka na niewielkie produkty *
16. Półki na drzwiach
17. Przegródka do butelek*
18. Balkonik na butelki
19. Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
19. Uszczelka drzwiczek
20. Szuflady zamrażarki
21. Szybkie zamrażanie / Tacka do lodu *
22. Środkowa szuflada: strefa
najzimniejsza, najlepsza do zamrażania
świeżych produktów
23. Przegroda szuflady zamrażarki
24. Półki
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
TACKA DO LODU
* Dostępne tylko w wybranych modelach
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PANEL STEROWANIA
5
1
2
6
3
7
4
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Diody led temperatury chłodziarki
Przycisk szybkiego chłodzenia
Funkcja 6th Sense Fresh Control
Przycisk wyłączenia alarmu /
kontrolka alarmu
Przycisk temperatury chłodziarki
Kontrolka Blokady Przycisków
Przycisk wł./trybu czuwania
Kontrolka alarmu awarii zasilania
Przycisk trybu Party / Przycisk
blokady
9
WŁ./TRYB CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy wcisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.
Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./
Tryb czuwania.
Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć ten przycisk ponownie.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować/odblokować przyciski na panelu sterowania,
należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Tryb
party: przez krótki czas będzie wyświetlany wskaźnik Blokady
przycisków i włączy się sygnał dźwiękowy.
FREEZE CONTROL (KONTROLA ZAMRAŻANIA)
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk
Temperatury Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można
regulować z zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu informują
diody temperatury chłodziarki.
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która
pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w
komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu
powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki.
Zredukowanie oparzelin mrozowych do 60%; żywność
zachowuje naturalny kolor i jakość.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Freeze Control, należy
nacisnąć przycisk KONTROLA ZAMRAŻANIA. Ta funkcja
działa prawidłowo w określonym zakresie temperatur: od
-22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki
będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji
temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby
dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy
włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki
wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie
automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji Szybkiego
zamrażania, funkcja "Kontrola Zamrażania" jest niedostępna,
do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.
FAST COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)
TRYB PARTY
6TH SENSE
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia się
automatycznie, gdy:
• w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej,
w wyniku czego temperatura wewnątrz urządzenia
wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego przechowywania
żywności.
USTAWIENIE TEMPERATURY
Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia można zwiększyć
wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji
jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona
bardzo duża ilość żywności. Nacisnąć przycisk Szybkiego
chłodzenia w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia.
Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki
szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie
wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie,
ponownie naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.
SMART DISPLAY (INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ)
Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby
włączyć funkcję Inteligentnego wyświetlacza, należy nacisnąć
równocześnie przyciski Temperatury Chłodziarki i Trybu
Party, i przytrzymać je przez 3 sekundy, aż pojawi się sygnał
dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórz tę samą
procedurę. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje
odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie zmniejszenie
poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć Tryb Party. Ta funkcja umożliwia
chłodzenie napojów w komorze zamrażarki.
Ważne: nie należy pozostawiać butelki w komorze zamrażarki
dłużej niż czas aktywności tej funkcji (30 minut).
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
WENTYLATOR*
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur
w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki
przechowywania artykułów spożywczych. Domyślnie
wentylator jest włączony. Aby włączyć wentylator, należy
nacisnąć przycisk wentylatora. Należy pamiętać, że
włączony wentylator nie pracuje bez przerwy. Wentylator
rozpoczyna/kończy pracę w zależności od temperatury
oraz/lub poziomu wilgotności wewnątrz chłodziarki.
W związku z tym jest rzeczą całkowicie normalną, że
wentylator może się nie obracać, nawet jeśli zostanie
włączony. Jeśli urządzenie posiada wentylator, można
go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Należy go wyjąć z
pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa
i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura wymiany jest
opisana na opakowaniu filtra.
FILTR ANTYBAKTERYJNY*
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie
na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora.
Procedura wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.
Zaleca się wymianę filtra co 6 miesięcy w celu zapewnienia
najlepszej ochrony wnętrza chłodziarki. Aby zakupić filtr,
odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z
naszym centrum obsługi klienta.
OŚWIETLENIE LED
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepsze oświetlenie i bardzo
niskie zużycie energii. Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu
jego wymiany należy skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza
się po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte
przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie
wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację
tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
System samoodszraniania działa w pełni automatycznie.
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie
odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w
pojemniku, z którego zostaje odparowana.
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza
wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się
lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania
komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje
czysta i uporządkowana.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co
najmniej dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać
automatycznie. Idealne temperatury przechowywania
żywności są ustalone fabrycznie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin,
aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura
przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia.
Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy należy umieść
w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w
wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się
całkowicie w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność
kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrażania. Skropliny
spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku,
z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę
we wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić
w zależności od tych czynników.
W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki
może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody
(np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura
panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać
lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać
w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w
specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJZIMNIEJSZA *
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
* Dostępne tylko w wybranych modelach
8
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA ZAMRAŻARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu
24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są
prawidłowo zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki.
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1).
Wyjąć szufladę (2).
Włożyć górny pojemnik, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności
1
2
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników,
o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
•
•
•
•
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy
jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej żywności nie należy
ponownie zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można zamrozić
ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu
może tracić wartość odżywczą). Jeśli opakowanie jest
napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie był przechowywany w optymalnych
warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW ZAMROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2-3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2-3 miesiące
2 miesiące
8-12 miesięcy
4 miesiące
1-3 miesiące
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
10
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
TABELA ALARMÓW
Typ alarmu
Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Alarmu otwartych drzwi
Zostaje włączony alarm
akustyczny i miga kontrolka
Alarm .
Drzwi chłodziarki lub
zamrażarki pozostawały
otwarte przez ponad
2 minuty.
Zamknij drzwi lub naciśnij
przycisk Wyłączenie
alarmu, aby wyłączyć alarm
akustyczny.
Alarm temperatury
Zostaje włączony sygnał
dźwiękowy i miga kontrolka
Alarmu.
Temperatura w
komorze zamrażarki jest
nieprawidłowa
Nacisnąć przycisk Wyłączenia
Alarmu ; sygnał dźwiękowy
wyłączy się, a kontrolka
alarmu pozostanie włączona
do chwili osiągnięcia
temperatury < -10°C.
Alarm trybu Party
Kontrolka Party Mode
(Tryb Party) miga i zostaje
uruchomiony alarm
dźwiękowy.
Minęło 30 min od włączenia
funkcji Party Mode (Tryb
Party). Czas na wyjęcie
butelki z zamrażarki
(patrz Instrukcja obsługi
i konserwacji urządzenia,
aby uzyskać szczegółowe
informacje).
Alarm przedłużonej awarii
zasilania
Ikona Alarmu awarii zasilania
świeci się, miga kontrolka
Alarmu.
Długa przerwa w dopływie
prądu, mogąca spowodować
wzrost temperatury
wewnętrznej do 0°C.
Nacisnąć przycisk Wyłączenia
Alarmu ; sygnał dźwiękowy
wyłączy się, a kontrolka
alarmu pozostanie włączona
do chwili osiągnięcia
temperatury < -10°C.
Usterka
3 środkowe diody
Temperatury chłodziarki
migają na wyświetlaczu.
Usterka urządzenia.
Skontaktuj się z serwisem
technicznym.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
* Dostępne tylko w wybranych modelach
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
•
•
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
12
•
•
•
•
•
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Temperatura urządzenia Przyczyn może być wiele (patrz
jest zbyt wysoka.
„Rozwiązania”).
Rozwiązania
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.whirlpool.eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
* Dostępne tylko w wybranych modelach
13
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
14
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
15
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011220695
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement