Electrolux EHX8565FOK User manual

Electrolux EHX8565FOK User manual

EHX8565FOK

NL

DE

Kookplaat

Kochfeld

Gebruiksaanwijzing

Benutzerinformation

2

25

2 www.electrolux.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 4

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................7

4. DAGELIJKS GEBRUIK.......................................................................................9

5. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE................................................................ 12

6. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................15

7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 17

8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................18

9. MONTAGE .......................................................................................................21

10. TECHNISCHE INFORMATIE......................................................................... 22

11. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................23

WE DENKEN AAN U

Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.

Welkom bij Electrolux.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.electrolux.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service:

www.registerelectrolux.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.electrolux.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

3

1.2 Algemene veiligheid

Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

4 www.electrolux.com

Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2 mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant van de onderste unit.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.

2.2 Aansluiting aan het

elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is

NEDERLANDS

voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

5

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Vertrouw niet alleen op de pandetector.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van

6 www.electrolux.com

het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

2.4 Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t.

correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

2.6 Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

NEDERLANDS

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Indeling kookplaat

1

1

Inductiekookzone

2

Bedieningspaneel

3

Flexibele inductiekookzone bestaat uit vier delen

7

1

3 2

3.2 Indeling Bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6 7 8

13 12 11 10 9

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tip‐ toets

Functie Opmerking

1

2

3

4

5 -

6

-

7

-

8

AAN/UIT

Toetsblokkering / Het kinderslot

ProCook

FlexiBridge

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Timerdisplay

STOP+GO

De kookplaat in- en uitschakelen.

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De functie in- en uitschakelen.

Om over te schakelen tussen drie modi van de functie.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd in‐ stelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

De functie in- en uitschakelen.

8 www.electrolux.com

9

10 -

11

Tip‐ toets

12

/

Functie

-

Powerfunctie

-

Bedieningsstrip

Opmerking

De functie in- en uitschakelen.

Het instellen van de kookstand.

Kookzone selecteren:

De tijd verlengen of verkorten.

13

Bedieningsstrip Het instellen van de warmteinstelling voor de flexibele inductiekookzone.

3.3 Kookstanddisplays

Weergave

-

+ cijfer

/ /

/ /

Omschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

STOP+GO -functie is in werking.

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

Powerfunctie is in werking.

Er is een storing.

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) : doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

ProCook -functie is in werking.

3.4 OptiHeat Control (3-staps

restwarmte-indicatie)

WAARSCHUWING!

/ / Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte. Het controlelampje geeft het niveau van de restwarmte aan.

4. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 In- en uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

4.2 Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• De kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u de kookplaat weer kunt gebruiken.

• u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

NEDERLANDS

De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.

9

Temperatuurin‐ stelling

, 1 - 3

4 - 7

8 - 9

10 - 14

De kookplaat schakelt uit na

6 uur

5 uur

4 uur

1,5 uur

4.3 De kookstand

Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:

Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.

4.4 Aanduiding kookzone max.

De horizontale lijn toont de maximale maat van het kookgerei.

10 www.electrolux.com

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

4.5 Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan ( gaat aan).

Raak meteen de juiste kookstand aan.

Na 3 seconden gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

4.6 Powerfunctie

Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones.

De functie kan voor een beperkte tijdsduur voor uitsluitend de inductiekookzone worden geactiveerd.

Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.

Zie het hoofdstuk

'Technische informatie'.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan. gaat aan.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

4.7 Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de

functie. U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak van de timer aan om de tijd in te stellen

(00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven:selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen.

Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om het juiste tijdstip van de dag te

wijzigen:selecteer de kookzone met .

Raak of aan.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak

aan.

CountUp Timer (De timer met optelfunctie)

Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoe lang de kookzone werkt.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak van de timer aan. gaat aan. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt tussen en getelde tijd

(minuten).

Om in de gaten te houden hoelang de

kookzone werkt:selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. De display geeft aan hoe lang de zone werkt.

Om de functie uit te schakelen:stel de kookzone in met en raak of aan. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een

kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont ).

Om de functie in te schakelen: Raak

aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak

aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

4.8 STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones in voor de laagste warmhoudstand.

Als de functie loopt, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak

aan. De vorige kookstand gaat aan.

4.9 Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat gedurende 4 seconden aan. De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: Raak

aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

NEDERLANDS

4.10 Het kinderslot

11

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

Om de functie uit te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

Het opheffen van de functie voor maar

één kooktijd: zet de kookplaat aan met

. gaat aan. Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10

seconden. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met uitzet werkt de functie weer.

4.11 OffSound Control (In- en

uitschakelen van de geluiden)

Schakel de kookplaat uit. Raak 3 seconden aan. Het display gaat aan en uit. Raak 3 seconden aan. of

• gaat branden. Raak aan om één van het volgende te kiezen:

- de signalen zijn uit

- de signalen zijn aan

Om uw keuze te bevestigen moet u wachten tot de kookplaat automatisch uitschakelt.

Als de functie op staat kunt u de geluiden alleen horen als:

• U aanraakt

• Kookwekker naar beneden komt

• Timer met aftelfunctie naar beneden komt

• als u iets op het bedieningspaneel plaatst.

4.12 Vermogensbeheer-functie

• De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie en aantal fasen van de kookplaat. Zie afbeelding.

12 www.electrolux.com

• Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading van 3700 W.

• De functie verdeelt het vermogen tussen de kookzones aangesloten op dezelfde fase.

• De functie wordt geactiveerd als de totale elektriciteitslading van de kookzones aangesloten op een enkle fase de 3700 W overschrijdt.

• De functie verlaagt het vermogen naar de andere kookzones aangesloten op dezelfde fase.

• Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.

5. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1 FlexiBridge-functie

De flexibele inductiekookzone bestaat uit vier gedeelten. De gedeelten kunnen worden gecombineerd in twee kookzones met verschillende maten, of in één grote kookzone. U kiest de combinatie van de gedeelten door de modus te kiezen die aansluit op de afmeting van het kookgerei dat u wilt gebruiken. Er bestaan drie modi:

Standaard (automatisch geactiveerd als u de kookplaat aanzet), Big Bridge (grote overbrugging) en Max Bridge (maximale overbrugging).

Gebruik de twee bedieningsbalken aan de linkerkant om de warmteinstelling in te stellen.

Schakelen tussen de modi

Gebruik de tiptoets om tussen de modi te schakelen: .

Als u tussen de modi schakelt wordt de warmteinstelling teruggezet op 0.

Diameter en positie van het kookgerei

Kies de modus die aansluit op de afmeting en de vorm van het kookgerei.

Het kookgerei moet de geselecteerde zone zoveel mogelijk bedekken. Plaats het kookgerei in het midden van de geselecteerde zone!

Plaats kookgerei met een bodemdiameter die kleiner is dan 160 mm op het midden van een enkel gedeelte.

NEDERLANDS 13

100-160mm

Plaats het kookgerei met een bodemdiameter die groter is dan 160 mm in het midden van twee gedeelten.

Onjuiste positie voor kookgerei:

> 160 mm

5.2 FlexiBridge Standaard

modus

Deze modus wordt geactiveerd als u de kookplaat aanzet. Het brengt de gedeelten samen in twee afzonderlijke kookzones. U kunt de warmte-instelling voor elke zone afzonderlijk instellen.

Gebruik de twee bedieningsbalken aan de linkerkant.

5.3 FlexiBridge Big Bridge-

modus (grote overbrugging)

Om de modus te activeren, drukt u op totdat het lampje van de juiste modus ziet. Deze modus brengt drie achterste gedeelten samen in één kookzone. Eén van de voorste gedeelten wordt niet samengebracht en blijft werken als afzonderlijke kookzone. U kunt de warmte-instelling voor elke zone afzonderlijk instellen. Gebruik de twee bedieningsbalken aan de linkerkant.

Juiste positie voor kookgerei:

Juiste positie voor kookgerei:

Om deze modus te gebruiken moet u het kookgerei op de drie samengebrachte gedeelten plaatsen. Als u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan twee gedeelten, geeft het display weer en schakelt de zone na 2 minuten uit.

14 www.electrolux.com

Onjuiste positie voor kookgerei: Onjuiste positie voor kookgerei:

5.4 FlexiBridge Max Bridge-

modus (maximale overbrugging)

Om de modus te activeren, drukt u op totdat het lampje van de juiste modus ziet. Deze modus brengt alle gedeelten samen in één kookzone. Gebruik één van de bedieningsbalken aan de linkerkant om de warmte-instelling in te stellen.

Juiste positie voor kookgerei:

Om deze modus te gebruiken moet u het kookgerei op de vier samengebrachte gedeelten plaatsen. Als u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan drie gedeelten, geeft het display weer en schakelt de zone na 2 minuten uit.

5.5 ProCook-functie

Deze functie maakt het u mogelijk de temperatuur aan te passen door het kookgerei naar een andere positie op de inductiekookzone te bewegen.

De functie verdeelt de inductiekookzone in drie zones met verschillende warmteinstellingen. De kookplaat neem de positie van het kookgerei weer en stelt de warmte overeenkomstig in met de positie. U kunt het kookgerei in de voorste, de middelste of de achterste positie zetten. Als u het kookgerei in de voorste positie zet, krijgt u de hoogte warmte-instelling. U kunt de warmteinstelling verlagen door het kookgerei naar de middelste of de achterste positie te bewegen.

Gebruik maar één pan als u met deze functie werkt.

NEDERLANDS

voor de middelste positie en voor de achterste positie.

15

Algemene informatie:

• de minimale bodemdiameter van het kookgerei moet voor deze functie 160 mm zijn.

• Het display van de warmte-instelling voor de bedieningsstrip linksachter geeft de positie van het kookgerei op de inductiekookzone weer. Voor midden , achter .

,

• Display van de warmte-instelling voor de bedieningsstrip linksachter geeft de warme-instelling weer. Gebruik de

bedieningsstrip linksvoor om de warmte-instelling te wijzigen.

• Als u de functie voor het eerst activeert, krijgt u een warmteinstelling voor de voorste positie,

6. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1 Kookgerei

Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektromagnetisch veld ervoor dat het kookgerei erg snel heet wordt.

U kunt de warmte-instelling voor elke positie afzonderlijk wijzigen. De kookplaat zal uw warmte-instellingen onthouden voor de volgende keer dat u de functie activeert.

De functie inschakelen

Plaats om de functie te activeren het kookgerei in de juiste positie op de kookzone. Tik op . Het lampje boven het symbool gaat aan. Als u geen kookgerei op de kookzone plaatst, gaat

aan en na 2 minuten wordt de flexibele inductiekookzone ingesteld op

.

De functie uitschakelen

Druk op om de functie uit te schakelen of zet de warmte-instelling op

. Het lampje boven het symbool gaat uit.

Gebruik de inductiekookzones met geschikt kookgerei.

Materiaal van het kookgerei

correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).

niet correct: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Het kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als:

16 www.electrolux.com

• een beetje water op een zone met de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.

• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.

De afdruk op de flexibele inductiekookzone kan vies worden of van kleur veranderen door schuivend kookgerei. U kunt de zone op de normale manier schoonmaken.

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Afmetingen van de pannen

Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van de pan aan.

De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts een deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd.

Zie het hoofdstuk

'Technische informatie'.

6.2 Lawaai tijdens gebruik

Als u dit hoort:

• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen

(sandwich-constructie).

• fluitend geluid: bij gebruik van de kookzone met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie)

• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.

• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.

• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.

Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect van de kookplaat te maken.

6.3 Öko Timer (Eco-timer)

Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd hangt af van het niveau van de kookstand en de tijd dat u kookt.

6.4 Voorbeelden van

kooktoepassingen

De relatie tussen het stroomverbruik van de warmte-instelling en de kookzone is niet lineair. Wanneer u de warmteinstelling verhoogt, is dit niet proportioneel met de toename in stroomverbruik van de kookzone. Het betekent dat de kookzone met de medium warmte-instelling minder dan de helft van het vermogen gebruikt.

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Verwar‐ mingsstand

- 1

1 - 3

1 - 3

Gebruik om:

Bereide gerechten warmhou‐ den.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

Tijd

(min)

zoals nodig

Tips

Een deksel op het kookgerei doen.

5 - 25 Van tijd tot tijd mengen.

10 - 40 Met deksel bereiden.

NEDERLANDS 17

Verwar‐ mingsstand

3 - 5

5 - 7

7 - 9

7 - 9

9 - 12

12 - 13

14

Gebruik om:

Zachtjes aan de kook bren‐ gen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide ge‐ rechten opwarmen.

Stomen van groenten, vis en vlees.

Aardappelen stomen.

Tijd

(min)

Tips

25 - 50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

20 - 45 Een paar eetlepels vocht toevoegen.

20 - 60 Gebruik max. ¼ l water voor

750 g aardappelen.

60 -

150

Tot 3 l vloeistof plus ingre‐ diënten.

Bereiden van grotere hoe‐ veelheden voedsel, stoof‐ schotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannen‐ koeken, donuts.

Door-en-door gebraden, op‐ gebakken aardappelen, len‐ denbiefstukken, steaks.

zoals nodig

5 - 15

Halverwege de bereidings‐ tijd omdraaien.

Halverwege de bereidings‐ tijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees

(goulash, stoofvlees), frituren van friet.

Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is geactiveerd.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Algemene informatie

• Reinig de kookplaat na elk gebruik.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

7.2 De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Verwijder nadat de kookplaat

voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

18 www.electrolux.com

8. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Wat moet u doen als…

Probleem

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

De kookplaat is niet aan‐ gesloten op een stopcon‐ tact of is niet goed geïn‐ stalleerd.

De zekering is doorge‐ brand.

U hebt twee of meer tip‐ toetsen tegelijk aange‐ raakt.

STOP+GO -functie is in werking.

Er klinkt een geluidssig‐ naal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluids‐ signaal als de kookplaat uit staat.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoet‐ sen afgedekt.

De kookplaat schakelt uit.

U hebt iets op de tiptoets

geplaatst.

Restwarmte-indicatie treedt niet in werking.

De zone is niet heet, om‐ dat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Automatisch opwarmenfunctie werkt niet.

De zone is heet.

Oplossing

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitingsschema.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een er‐ kende elektricien.

Schakel de kookplaat op‐ nieuw in en stel de kook‐ stand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Reinig het bedieningspa‐ neel.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als het lang duurt alvorens de zone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

NEDERLANDS 19

Probleem Mogelijke oorzaak

De hoogste verwarmings‐ stand is ingesteld.

De kookstand schakelt tus‐ sen twee kookstanden.

De sensorvelden worden warm.

Er klinkt geen signaal wan‐ neer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt.

De flexibele inductiekook‐ zone verwarmt het kookge‐ rei niet.

Vermogensbeheer -functie is in werking.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedie‐ ningspaneel.

De signalen zijn uitgescha‐ keld.

gaat branden.

gaat branden.

gaat branden.

Oplossing

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Plaats groter kookgerei op de achterste zones indien mogelijk.

Schakel de signalen in.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Het kookgerei staat op de verkeerde plek op de flexi‐ bele inductiekookzone.

De diameter van de bodem van het kookgerei is niet goed voor de geactiveerde functie of functiemodus.

Zet het kookgerei op de juiste plek op de flexibele inductiekookzone. De plaats van het kookgerei is afhankelijk van de geacti‐ veerde functie of functie‐ modus.

Zie het hoofdstuk "Flexibe‐ le inductiekookruimte".

Gebruik alleen kookgerei met een diameter die ge‐ schikt is voor de geacti‐ veerde functie of functie‐ modus. Gebruik kookgerei met een diameter kleiner dan 160 mm op één deel van de flexibele inductie‐ kookzone.

Zie het hoofdstuk "Flexibe‐ le inductiekookruimte".

Automatisch uitschakelen is in werking.

Het kinderslot of de Toets‐ blokkering-functie is in werking.

Er staat geen kookgerei op de zone.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Zet kookgerei op de zone.

Het kookgerei is niet goed. Gebruik het juiste kookge‐ rei.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

20 www.electrolux.com

Probleem

en een getal gaat bran‐ den.

gaat branden.

Mogelijke oorzaak

De diameter aan de bo‐ dem van het kookgerei is te klein voor de zone.

FlexiBridge -functie is in werking. Eén of meerdere delen van de werkende functiemodus wordt niet af‐ gedekt door het kookgerei.

ProCook-functie is in werk‐ ing. Er worden twee pan‐ nen geplaatst op de flexi‐ bele inductiekookzone.

Er is een fout in de kook‐ plaat opgetreden.

Er is een fout in de kook‐ plaat omdat kookgerei droog kookt. Automatisch uitschakelen en de over‐ verhittingsbeveiliging voor de zones werkt.

Oplossing

Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen.

Zie het hoofdstuk 'Techni‐ sche informatie'.

Zet het kookgerei op het juiste aantal delen van de werkende functiemodus of wijzig de functiemodus.

Zie het hoofdstuk "Flexibe‐ le inductiekookruimte".

Gebruik slechts één pan.

Zie het hoofdstuk "Flexibe‐ le inductiekookruimte".

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroom‐ toevoer. Ontkoppel de ze‐ kering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan.

Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Schakel de kookplaat uit.

Verwijder het hete kookge‐ rei. Schakel na ongeveer

30 seconden de zone op‐ nieuw in. Als het kookgerei het probleem was, gaat de foutmelding weg. Rest‐ warmte-indicatie kan aan blijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen. Con‐ troleer of uw kookgerei ge‐ schikt is voor de kookplaat.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

8.2 Als u het probleem niet kunt

oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

NEDERLANDS 21

9. MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

9.1 Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

9.2 Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in

9.4 Assemblage geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

9.3 Aansluitkabel

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door het volgende netsnoer (of hoger): H05BB-F T min

90°C. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B

min

30 mm min. 2 mm

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B

22 www.electrolux.com

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

12 mm min.

2 mm min.

38 mm min.

2 mm

10. TECHNISCHE INFORMATIE

,

10.1 Typeplaatje

Model EHX8565FOK

Type 58 GBD CH AU

Inductie 7.4 kW

Ser.nr. .................

ELECTROLUX

10.2 Specificatie kookzones

PNC productnummer 949 596 293 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Duitsland

7.4 kW

Kookzone Nominaal ver‐ mogen (max warmte-instel‐ ling) [W]

Middenachter 2300

Powerfunctie

[W]

3200

Powerfunctie maximale duur [min]

10

Diameter van het kookgerei

[mm]

125 - 210

NEDERLANDS 23

Kookzone

Rechtsvoor

Flexibele in‐ ductiekookzo‐ ne

Nominaal ver‐ mogen (max warmte-instel‐ ling) [W]

1800

2400

Powerfunctie

[W]

2800

3300

Powerfunctie maximale duur [min]

10

10

Diameter van het kookgerei

[mm]

145 - 180 minimum 100

Het vermogen van de kookzones kan enigszins afwijken van de gegevens in de tabel. Het verandert met het materiaal en de afmetingen van het kookgerei.

11. ENERGIEZUINIGHEID

Gebruik voor optimale kookresultaten alleen kookgerei met een diameter niet groter dan vermeld in de tabel.

11.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Modelidentificatie

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzo‐ nes (Ø)

Middenachter

Rechtsvoor

Lengte (L) en breedte (B) van kookgedeelte

Energieverbruik per kook‐ zone (EC electric coo‐ king)

Links

Middenachter

Rechtsvoor

Energieverbruik van de kookzone (EC electric cooking)

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

Links

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

2

1

EHX8565FOK

Ingebouwde kookplaat

Inductie

21,0 cm

18,0 cm

44.0 cm

24.0 cm

174,9 Wh / kg

168,4 Wh / kg

187,4 Wh / kg

176,9 Wh / kg

11.2 Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

24 www.electrolux.com

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei.

• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

12. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

• Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

DEUTSCH 25

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN................................................................... 26

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 27

3. GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................. 30

4. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................32

5. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE......................................................... 35

6. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................39

7. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 41

8. FEHLERSUCHE............................................................................................... 41

9. MONTAGE........................................................................................................45

10. TECHNISCHE DATEN................................................................................... 47

11. ENERGIEEFFIZIENZ..................................................................................... 47

WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten

Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die

Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu erhalten:

www.electrolux.com/webselfservice

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:

www.registerelectrolux.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:

www.electrolux.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

26 www.electrolux.com

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des

Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller

übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und

Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.

Halten Sie Kinder und Haustiere während des

Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern.

Zugängliche Teile sind heiß.

Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von

Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

1.2 Allgemeine Sicherheit

Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die

Heizelemente.

Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe

Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

DEUTSCH 27

Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten

Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,

Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des

Kochfelds, da diese heiß werden können.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen

Dampfreiniger.

Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.

Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramik-/Glasfläche feststellen.

Stromschlaggefahr!

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte

Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des

Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das

Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen

Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen

Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein

Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor

Dampf und Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem

Fenster. So kann heißes

Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der

28 www.electrolux.com

oberen Schublade ein ausreichender

Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte unter dem

Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

• Achten Sie darauf, dass zwischen der

Arbeitsplatte und dem Gerät darunter ein Abstand von 2 mm zur Belüftung frei gelassen wird. Schäden, die durch das Fehlen eines Belüftungsabstands entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher

Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.

• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem

Typenschild den Daten Ihrer

Stromversorgung entsprechen.

Wenden Sie sich andernfalls an eine

Elektrofachkraft.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete

Netzkabel oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen

Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das

Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Sorgen Sie dafür, dass ein

Berührungsschutz installiert wird.

• Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.

• Stellen Sie beim elektrischen

Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der

Netzstecker nicht mit dem heißen

Gerät oder heißem Kochgeschirr in

Berührung kommt.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden) und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum

Austausch des beschädigten

Netzkabels an unseren autorisierten

Kundendienst oder eine

Elektrofachkraft.

• Alle Teile, die gegen direktes

Berühren schützen sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne

Werkzeug entfernt werden können.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Falls die Steckdose lose ist, schließen

Sie den Netzstecker nicht an.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Verwenden Sie nur geeignete

Trennvorrichtungen: Überlastschalter,

Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können),

Fehlerstromschutzschalter und

Schütze.

• Die elektrische Installation muss eine

Trenneinrichtung aufweisen, mit der

Sie das Gerät allpolig von der

Stromversorgung trennen können. Die

Trenneinrichtung muss mit einer

Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.

• Entfernen Sie vor dem ersten

Gebrauch das gesamte

Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).

• Das Gerät ist für die Verwendung im

Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Verlassen Sie sich nicht auf die

Topferkennung.

• Legen Sie kein Besteck und keine

Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als

Arbeits- oder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen

Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der

Spannungsversorgung. Dies dient zur

Vermeidung eines Stromschlags.

• Benutzer mit einem

Herzschrittmacher müssen einen

Mindestabstand von 30 cm zu den

Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.

• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.

WARNUNG!

Brand- und

Explosionsgefahr!

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten

Sie Flammen und erhitzte

Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten

Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann

Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches Öl.

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

DEUTSCH 29

WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder

Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die

Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das

Kochgeschirr leer ist.

• Legen Sie keine Alufolie auf das

Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder

Aluminiumguss oder mit beschädigten

Böden kann die Glas-/

Glaskeramikoberfläche verkratzen.

Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der Kochfläche umsetzen möchten.

• Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines

Raums.

2.4 Reinigung und Pflege

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des

Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Schalten Sie das Gerät vor dem

Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen.

• Trennen Sie das Gerät vor

Wartungsarbeiten von der

Spannungsversorgung.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden

Sie ausschließlich Neutralreiniger

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen,

Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

30 www.electrolux.com

2.5 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des

Geräts wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor

Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Kochfeldanordnung

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

2.6 Service

• Wenden Sie sich zur Reparatur des

Geräts an einen autorisierten

Kundendienst.

• Verwenden Sie ausschließlich

Originalersatzteile.

1

1 Induktionskochzone

2

Bedienfeld

3 Flexible Flächeninduktions-Kochzone bestehend aus vier Bereichen

1

3 2

3.2 Bedienfeldanordnung

1 2 3 4 5 6 7 8

13 12 11 10 9

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.

Sen‐ sor‐ feld

Funktion Anmerkung

1

EIN/AUS Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.

DEUTSCH 31

2

3

4

5 -

6

-

7 -

8

9

10

-

11

Sen‐ sor‐ feld

12

/

Funktion Anmerkung

-

-

Tastensperre / Kindersi‐ cherung

ProCook

FlexiBridge

Kochstufenanzeige

Kochzonen-Anzeigen des Timers

Timer-Anzeige

STOP+GO

Power-Funktion

Einstellskala

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.

Ein- und Ausschalten der Funktion.

Umschalten zwischen den drei Modi der

Funktion.

Zeigt die Kochstufe an.

Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.

Zeigt die Zeit in Minuten an.

Ein- und Ausschalten der Funktion.

Ein- und Ausschalten der Funktion.

Einstellen der Kochstufe.

Auswählen der Kochzone.

Erhöhen oder Verringern der Zeit.

13

Einstellskala Einstellen der Kochstufe für die flexible

Flächen-Induktionskochzone.

3.3 Anzeigen der Kochstufen

Display

-

+ Zahl

/ /

Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

Die Kochzone ist eingeschaltet.

Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.

Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.

Power-Funktion ist eingeschaltet.

Eine Störung ist aufgetreten.

OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/

Warmhalten/Restwärme.

Die Funktion Tastensperre /Kindersicherung ist in Betrieb.

32 www.electrolux.com

Display Beschreibung

Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.

Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.

Die Funktion ProCook ist in Betrieb.

/ /

3.4 OptiHeat Control

(Restwärmeanzeige, 3-stufig)

WARNUNG!

/ / Es besteht

Verbrennungsgefahr durch

Restwärme. Die Anzeige zeigt die Restwärmestufe an.

4. TÄGLICHER GEBRAUCH

Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im

Boden des Kochgeschirrs. Die

Glaskeramik wird nur durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

4.1 Ein- und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang , um das Kochfeld ein- oder auszuschalten.

4.2 Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.

• Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine Kochstufe gewählt.

• Das Bedienfeld ist mehr als 10

Sekunden mit verschütteten

Lebensmitteln oder einem

Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet ab.

Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.

• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn beispielsweise ein Topf leerkocht).

Lassen Sie die Kochzone abkühlen, bevor Sie das Kochfeld wieder verwenden.

• Sie verwenden ungeeignetes

Kochgeschirr. Das Symbol leuchtet und die Kochzone wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer

Weile leuchtet auf und das

Kochfeld schaltet sich aus.

Verhältnis zwischen der Kochstufe und der Zeit, nach der das Kochfeld ausgeschaltet wird:

Kochstufe

, 1 - 3

4 - 7

8 - 9

10 - 14

Das Kochfeld wird ausgeschal‐ tet nach

6 Stunden

5 Stunden

4 Stunden

1,5 Stunden

4.3 Kochstufe

Einstellen oder Ändern der Kochstufe:

Berühren Sie die Einstellskala auf der gewünschten Kochstufe oder fahren Sie

mit dem Finger entlang der Skala bis zur gewünschten Kochstufe.

4.4 Kochzonen-Anzeige max.

Die waagerechte Linie zeigt die maximale Größe des Kochgeschirrs an.

Siehe Kapitel „Technische Daten“.

4.5 Ankochautomatik

Wenn Sie diese Funktion einschalten, lässt sich die erforderliche

Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung dieser

Funktion wird eine gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.

Zum Einschalten der

Funktion muss die Kochzone abgekühlt sein.

Einschalten der Funktion für eine

Kochzone: Berühren Sie ( leuchtet). Berühren Sie dann gleich danach die gewünschte Kochstufe. Nach

3 Sekunden leuchtet auf.

Ausschalten der Funktion: Ändern Sie die Kochstufe.

4.6 Power-Funktion

Diese Funktion stellt den

Induktionskochzonen zusätzliche

Leistung zur Verfügung. Für die

Induktionskochzone kann diese Funktion

DEUTSCH 33

nur für einen begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden. Danach schaltet die Induktionskochzone automatisch auf die höchste Kochstufe um.

Siehe Kapitel „Technische

Daten“.

Einschalten der Funktion für eine

Kochzone: Berühren Sie . leuchtet.

Ausschalten der Funktion: Ändern Sie die Kochstufe.

4.7 Timer

Kurzzeitmesser

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen

Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.

Stellen Sie zuerst die Kochzone und

dann die Funktion ein. Sie können die

Kochstufe einstellen, bevor Sie die

Funktion einstellen oder danach.

Auswählen der Kochzone: Berühren

Sie so oft, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone aufleuchtet.

Einschalten der Funktion: Berühren

Sie des Timers, um die Zeit einzustellen (00 - 99 Minuten). Wenn die

Kontrolllampe der Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.

So wird die Restzeit angezeigt:

Wählen Sie die Kochzone mit aus.

Die Kontrolllampe der Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die Restzeit an.

Ändern der Zeit: Wählen Sie die

Kochzone mit aus. Berühren Sie oder .

Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie

. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Kontrolllampe der

Kochzone erlischt.

34 www.electrolux.com

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein

Signalton und 00 blinkt. Die

Kochzone wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

CountUp Timer (Garzeitmesser)

Benutzen Sie diese Funktion, um festzustellen wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist.

Auswählen der Kochzone: Berühren

Sie so oft, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone aufleuchtet.

Einschalten der Funktion: Berühren

Sie des Timers. leuchtet auf.

Wenn die Kontrolllampe der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit hochgezählt. Das Display schaltet um zwischen und der abgelaufenen Zeit

(Minuten).

So können Sie feststellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist:

Wählen Sie die Kochzone mit aus.

Die Kontrolllampe der Kochzone blinkt schneller. Im Display wird die

Einschaltdauer der Zone angezeigt.

Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie

oder . Die Kontrolllampe der

Kochzone erlischt.

Kurzzeitwecker

Sie können diese Funktion als Kurzzeit-

Wecker benutzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kochzonen nicht in Betrieb sind (die

Kochstufenanzeige anzeigt).

Einschalten der Funktion: Berühren

Sie . Berühren Sie oder des

Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

Die Funktion hat keine

Auswirkung auf den

Kochzonenbetrieb.

4.8 STOP+GO

Mit dieser Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe geschaltet.

Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich die Kochstufe nicht ändern.

Die Funktion unterbricht nicht die

Uhrfunktionen.

Einschalten der Funktion: Berühren

Sie . leuchtet.

Ausschalten der Funktion: Berühren

Sie . Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

4.9 Tastensperre

Sie können das Bedienfeld sperren, wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.

Einschalten der Funktion:Berühren Sie

. leuchtet 4 Sekunden.Der Timer bleibt eingeschaltet.

Ausschalten der Funktion: Berühren

Sie . Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

Diese Funktion wird auch ausgeschaltet, sobald das

Kochfeld ausgeschaltet wird.

4.10 Kindersicherung

Diese Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten des

Kochfelds.

Zum Einschalten der Funktion:

Schalten Sie das Kochfeld mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein.

Berühren Sie vier Sekunden. leuchtet. Schalten Sie das Kochfeld mit

aus.

DEUTSCH 35

Zum Ausschalten der Funktion:

Schalten Sie das Kochfeld mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein.

Berühren Sie vier Sekunden. leuchtet. Schalten Sie das Kochfeld mit

aus.

Vorübergehendes Ausschalten der

Funktion für einen einzelnen

Kochvorgang: Schalten Sie das

Kochfeld mit ein. Die Kontrolllampe

leuchtet. Berühren Sie 4 Sekunden lang . Stellen Sie die Kochstufe

innerhalb von 10 Sekunden ein. Das

Kochfeld kann jetzt benutzt werden.

Wenn Sie das Kochfeld mit ausschalten, wird diese Funktion wieder eingeschaltet.

4.11 OffSound Control (Ein-

und Ausschalten des

Signaltons)

Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren

Sie 3 Sekunden lang . Das Display wird ein- und ausgeschaltet. Berühren

Sie 3 Sekunden lang . Es wird oder

angezeigt. Berühren Sie des

Timers zum Auswählen von:

- Der Signalton ist ausgeschaltet

• - Der Signalton ist eingeschaltet

Warten Sie, bis das Kochfeld automatisch ausgeschaltet wird, um Ihre

Auswahl zu bestätigen.

• Bei der Berührung von

• Kurzzeitwecker erlischt

• Kurzzeitmesser erlischt

• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.

4.12 Funktion Power-

Management

• Die Kochzonen werden je nach Lage auf dem Kochfeld und der Anzahl der

Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.

• Jede Phase darf bis maximal 3700 W belastet werden.

• Mit dieser Funktion wird die Leistung zwischen den einzelnen, an dieselbe

Phase angeschlossenen Kochzonen aufgeteilt.

• Diese Funktion wird eingeschaltet, sobald die Gesamtleistung aller an dieselbe Phase angeschlossenen

Kochzonen 3700 W übersteigt.

• Mit dieser Funktion wird die Leistung zwischen den anderen, an dieselbe

Phase angeschlossenen Kochzonen verringert.

• Die Anzeige der reduzierten

Kochzonen wechselt zwischen zwei

Kochstufen.

Haben Sie die Funktion auf eingestellt, ertönt der Signalton nur in folgenden Fällen:

5. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

5.1 Funktion FlexiBridge

Die flexible Induktionskochfläche besteht aus vier Bereichen. Die Bereiche lassen sich zu zwei Kochzonen unterschiedlicher Größe oder zu einer großen Kochfläche zusammen schalten.

Die gewünschte Kombination wird durch die Auswahl des Modus bestimmt, der für die Größe des verwendeten

Kochgeschirrs geeignet ist. Es stehen drei Modi zur Verfügung: Standard (wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie das

Kochfeld einschalten), Big Bridge und

Max Bridge.

36 www.electrolux.com

Stellen Sie die Kochstufe mit einer der beiden linken

Einstellskalen ein.

Umschalten zwischen den Modi

Wählen Sie den Modus mit dem

Sensorfeld .

Stellen Sie Kochgeschirr mit einem

Bodendurchmesser, der größer als 160 mm ist, mittig auf zwei Bereiche.

Wenn Sie zwischen den

Modi umschalten, wird die

Kochstufe zurück auf 0 gestellt.

Durchmesser und Position des

Kochgeschirrs

Wählen Sie den Modus, der für die

Größe und Form des Kochgeschirrs geeignet ist. Das Kochgeschirr sollte möglichst die gesamte ausgewählte

Fläche bedecken. Stellen Sie das

Kochgeschirr mittig auf die ausgewählte

Fläche.

Stellen Sie Kochgeschirr mit einem

Bodendurchmesser, der kleiner als 160 mm ist, mittig auf einen einzelnen

Bereich.

> 160 mm

5.2 FlexiBridge Standardmodus

Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn Sie das Kochfeld einschalten. Er schaltet die

Bereiche zu zwei getrennten Kochzonen zusammen. Sie können die Kochstufe für jede Zone getrennt einstellen.

Verwenden Sie hierfür die beiden linken

Einstellskalen.

Richtige Position des Kochgeschirrs:

100-160mm

Falsche Position des Kochgeschirrs:

DEUTSCH 37

5.3 FlexiBridge Big Bridge

Modus

Drücken Sie zum Einschalten des Modus

, bis der gewünschte Modus angezeigt wird. Dieser Modus schaltet die drei hinteren Bereiche zu einer Kochfläche zusammen. Der vordere Bereich wird nicht dazugeschaltet und dient als

Einzelkochzone. Sie können die

Kochstufe für jede Zone getrennt einstellen. Verwenden Sie hierfür die beiden linken Einstellskalen.

Falsche Position des Kochgeschirrs:

5.4 FlexiBridge Max. Bridge

Modus

Drücken Sie zum Einschalten des Modus

, bis der gewünschte Modus angezeigt wird. Dieser Modus schaltet alle Bereiche zu einer großen Kochfläche zusammen.

Stellen Sie die Kochstufe mit einer der linken Einstellskalen ein.

Richtige Position des Kochgeschirrs:

Um diesen Modus verwenden zu können, müssen Sie das Kochgeschirr auf die drei zusammen geschalteten

Bereiche stellen. Wenn das Kochgeschirr nicht zwei Bereiche bedeckt, zeigt das

Display an und die Kochzone wird nach 2 Minuten ausgeschaltet.

Richtige Position des Kochgeschirrs:

Um diesen Modus verwenden zu können, müssen Sie das Kochgeschirr auf alle vier zusammen geschalteten

Bereiche stellen. Wenn das Kochgeschirr nicht drei Bereiche bedeckt, zeigt das

Display an und die Kochzone wird nach 2 Minuten ausgeschaltet.

38 www.electrolux.com

Falsche Position des Kochgeschirrs:

Allgemeine Informationen

• Bei dieser Funktion beträgt der

Mindestdurchmesser des

Kochgeschirrbodens 160 mm.

• Die Kochstufenanzeige der linken hinteren Einstellskala zeigt die

Position des Kochgeschirrs auf der

Induktionskochfläche an. Vorderer

, mittlerer , hinterer

Bereich.

5.5 Funktion ProCook

Mit dieser Funktion können Sie die

Kochstufe durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs auf einen anderen

Bereich der Induktionskochfläche einstellen.

Diese Funktion unterteilt die

Induktionskochfläche in drei Bereiche mit unterschiedlichen Kochstufen. Das

Kochfeld erkennt die Position des

Kochgeschirrs und stellt die Kochstufe entsprechend der Position ein. Sie können das Kochgeschirr auf den vorderen, mittleren oder hinteren Bereich stellen. Der vordere Bereich hat die höchste Kochstufe. Sie können die

Kochstufe durch Verschieben des

Kochgeschirrs auf den mittleren oder hinteren Bereich verringern.

Verwenden Sie nur einen

Topf, wenn Sie diese

Funktion nutzen.

• Die Kochstufenanzeige der linken vorderen Einstellskala zeigt die

Kochstufe an. Ändern Sie bei Bedarf

die Kochstufe mit der linken vorderen Einstellskala.

• Wenn Sie die Funktion zum ersten

Mal einschalten, ist der vordere

Bereich auf , der mittlere Bereich auf und der hintere Bereich auf eingestellt.

Sie können die Kochstufe für jeden

Bereich getrennt ändern. Das

Kochfeld speichert Ihre

Kochstufeneinstellungen und verwendet sie wieder, wenn Sie die

Funktion erneut einschalten.

Einschalten der Funktion

Stellen Sie zum Einschalten der Funktion das Kochgeschirr auf die richtige

Position der Induktionskochfläche.

Berühren Sie . Die Kontrolllampe über dem Symbol leuchtet. Wenn Sie kein

Kochgeschirr auf die Flächenkochzone

6. TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

6.1 Kochgeschirr

Das Kochgeschirr wird bei

Induktionskochzonen durch ein starkes Magnetfeld sehr schnell erhitzt.

Benutzen Sie für die

Induktionskochzonen geeignetes Kochgeschirr.

Kochgeschirrmaterial

Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden (wenn vom

Hersteller als geeignet markiert).

Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,

Messing, Glas, Keramik, Porzellan.

Kochgeschirr eignet sich für

Induktions-Kochfelder, wenn:

• Eine geringe Wassermenge auf einer

Kochzone, die auf die höchste Stufe geschaltet ist, sehr schnell aufkocht.

• Ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird.

Der Aufdruck auf der flexiblen Flächeninduktions-

Kochzone kann verschmutzen oder seine

Farbe ändern, wenn das

Kochgeschirr verschoben wird. Sie können den

Bereich normal reinigen.

DEUTSCH 39

stellen, leuchtet und nach 2 Minuten wird die flexible Induktionskochfläche auf

geschaltet.

Ausschalten der Funktion

Berühren Sie zum Ausschalten der

Funktion oder stellen Sie die

Kochstufe auf . Die Kontrolllampe über dem Symbol erlischt.

Der Boden des

Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

Abmessungen des Kochgeschirrs

Induktionskochzonen passen sich der

Größe des Geschirrbodens bis zu einer bestimmten Grenze automatisch an.

Die Kochzoneneffizienz hängt vom

Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An

Kochgeschirr mit einem kleineren

Durchmesser als der

Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil der von der Kochzone erzeugten Hitze.

Siehe Kapitel „Technische

Daten“.

6.2 Betriebsgeräusche

Es gibt verschiedene

Betriebsgeräusche:

• Knacken: Das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien

(Sandwichkonstruktion).

• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf eine hohe Stufe geschaltet und das

Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien

(Sandwichkonstruktion).

• Summen: Sie haben die Kochzone auf eine hohe Stufe geschaltet.

• Klicken: Bei elektronischen

Schaltvorgängen.

• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.

Die Geräusche sind normal und weisen nicht auf eine Störung des

Kochfelds hin.

40 www.electrolux.com

6.3 Öko Timer (Öko-Timer)

Um Energie zu sparen, schaltet sich die

Kochzonenheizung vor dem Signal des

Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit hängt von der eingestellten Kochstufe und der Gardauer ab.

6.4 Anwendungsbeispiele zum

Kochen

Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und dem Energieverbrauch der

Kochzone ist nicht linear. Bei einer höheren Kochstufe steigt der

Energieverbrauch der Kochzone nicht proportional an. Das bedeutet, dass die

Kochzone, die auf eine mittlere

Kochstufe eingestellt ist, weniger als die

Hälfte ihrer maximalen Leistung verbraucht.

Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.

5 - 7

7 - 9

7 - 9

Kochstufe

12 - 13

14

- 1

1 - 3

1 - 3

3 - 5

9 - 12

Verwendung:

Warmhalten von gegarten

Speisen.

Dauer

(Min.)

Nach

Bedarf

Hinweise

Legen Sie einen Deckel auf das Kochgeschirr.

5 - 25 Gelegentlich umrühren.

Sauce Hollandaise, Schmel‐ zen von: Butter, Schokolade,

Gelatine.

Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.

Köcheln von Reis und Milch‐ gerichten, Erhitzen von Fer‐ tiggerichten.

Dünsten von Gemüse, Fisch,

Fleisch.

10 - 40 Mit Deckel garen.

25 - 50 Mindestens doppelte Menge

Flüssigkeit zum Reis geben,

Milchgerichte zwischendurch umrühren.

20 - 45 Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.

Dampfgaren von Kartoffeln.

20 - 60 Max. ¼ l Wasser für 750 g

Kartoffeln verwenden.

Kochen größerer Speise‐ mengen, Eintopfgerichte und

Suppen.

60 -

150

Bis zu 3 l Flüssigkeit plus

Zutaten.

Bei geringer Hitze anbraten:

Schnitzel, Cordon bleu, Kote‐ lett, Frikadellen, Bratwürste,

Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts.

Braten bei starker Hitze:

Rösti, Lendenstücke, Steaks.

Nach

Bedarf

Nach der Hälfte der Zeit wenden.

5 - 15 Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gu‐ lasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.

Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion wird einge‐ schaltet.

DEUTSCH

7. REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

7.1 Allgemeine Informationen

• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch.

• Achten Sie immer darauf, dass der

Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

• Kratzer oder dunkle Flecken auf der

Oberfläche beeinträchtigen die

Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.

• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der

Kochfeldoberfläche.

• Verwenden Sie einen speziellen

Reinigungsschaber für Glas.

7.2 Reinigen des Kochfelds

Folgendes muss sofort entfernt

werden: geschmolzener Kunststoff,

8. FEHLERSUCHE

Plastikfolie, zuckerhaltige

Lebensmittel. Andernfalls können die

Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen. Den speziellen

Reinigungsschaber schräg zur

Glasfläche ansetzen und über die

Oberfläche bewegen.

Folgendes kann nach

ausreichender Abkühlung des

Kochfelds entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde

Verfärbungen. Reinigen Sie das

Kochfeld mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

8.1 Was tun, wenn ...

Problem

Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.

Mögliche Ursache

Das Kochfeld ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.

Die Sicherung hat ausge‐ löst.

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Koch‐ feld ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Neh‐ men Sie dazu den An‐ schlussplan zu Hilfe.

Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der

Grund für die Störung ist.

Löst die Sicherung wieder‐ holt aus, wenden Sie sich an eine zugelassene Elekt‐ rofachkraft.

41

42 www.electrolux.com

Problem Mögliche Ursache Abhilfe

Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekun‐ den die Kochstufe ein.

Berühren Sie nur ein Sen‐ sorfeld.

Zwei oder mehr Sensorfel‐ der wurden gleichzeitig be‐ rührt.

Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.

Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Be‐ dienfeld.

Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.

Ein akustisches Signal er‐ tönt und das Kochfeld schaltet ab.

Wenn das Kochfeld ausge‐ schaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.

Das Kochfeld wird ausge‐ schaltet.

Restwärmeanzeige leuch‐ tet nicht.

Sie haben etwas auf das

Sensorfeld gestellt.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Siehe Kapitel „Täglicher

Gebrauch“.

Wischen Sie das Bedien‐ feld ab.

Entfernen Sie den Gegen‐ stand von den Sensorfel‐ dern.

Entfernen Sie den Gegen‐ stand vom Sensorfeld.

War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich an den autorisierten

Kundendienst.

Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.

Die Funktion Ankochauto‐ matik wird nicht ausge‐ führt.

Die Kochzone ist heiß.

Die Kochstufe schaltet zwi‐ schen zwei Kochstufen hin und her.

Die Sensorfelder werden heiß.

Es ertönt kein Signalton, wenn Sie die Sensorfelder des Bedienfelds berühren.

Die höchste Kochstufe ist eingestellt.

Die Funktion Power-Ma‐ nagement ist in Betrieb.

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die Bedienele‐ mente gestellt.

Der Signalton ist ausge‐ schaltet.

Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Funktion.

Siehe Kapitel „Täglicher

Gebrauch“.

Stellen Sie großes Koch‐ geschirr nach Möglichkeit auf die hinteren Kochzo‐ nen.

Schalten Sie den Signalton ein.

Siehe Kapitel „Täglicher

Gebrauch“.

Problem

Die flexible Induktions‐ kochfläche erwärmt das

Kochgeschirr nicht.

leuchtet.

leuchtet.

leuchtet.

DEUTSCH 43

Mögliche Ursache

Das Kochgeschirr befindet sich nicht an der richtigen

Stelle auf der flexiblen In‐ duktionskochfläche.

Der Durchmesser des

Kochgeschirrs eignet sich nicht für die eingeschaltete

Funktion oder den Funkti‐ onsmodus.

Abschaltautomatik ist ein‐ geschaltet.

Die Funktion Kindersiche‐ rung oder Tastensperre ist in Betrieb.

Es wurde kein Kochge‐ schirr auf die Kochzone gestellt.

Sie verwenden ungeeigne‐ tes Kochgeschirr.

Der Durchmesser des

Kochgeschirrbodens ist zu klein für die Kochzone.

Abhilfe

Setzen Sie das Kochge‐ schirr auf die richtige Stelle auf der flexiblen Indukti‐ onskochfläche. Die richtige

Stelle für das Kochgeschirr hängt von der eingeschal‐ teten Funktion oder dem

Funktionsmodus ab.

Siehe Kapitel „Flexible In‐ duktionskochfläche“.

Verwenden Sie Kochge‐ schirr mit einem für die ein‐ geschaltete Funktion oder den Funktionsmodus ge‐ eigneten Durchmesser.

Benutzen Sie Kochgeschirr mit einem Durchmesser kleiner als 160 mm, wenn

Sie nur einen Bereich der flexiblen Induktionskochflä‐ che einschalten.

Siehe Kapitel „Flexible In‐ duktionskochfläche“.

Schalten Sie das Kochfeld aus und wieder ein.

Siehe Kapitel „Täglicher

Gebrauch“.

Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone.

Benutzen Sie geeignetes

Kochgeschirr.

Siehe Kapitel „Tipps und

Hinweise“.

Verwenden Sie Kochge‐ schirr mit den richtigen Ab‐ messungen.

Siehe Kapitel „Technische

Daten“.

44 www.electrolux.com

Problem

und eine Zahl werden angezeigt.

leuchtet.

Mögliche Ursache

Die Funktion FlexiBridge ist in Betrieb. Ein oder mehr Bereiche des einge‐ schalteten Funktionsmo‐ dus sind nicht mit Kochge‐ schirr bedeckt.

Die Funktion ProCook ist in

Betrieb. Es wurden zwei

Töpfe auf die flexible In‐ duktionskochfläche ge‐ stellt.

Es ist ein Fehler im Koch‐ feld aufgetreten.

Abhilfe

Stellen Sie Kochgeschirr auf alle eingeschalteten

Bereiche des Funktions‐ modus oder ändern Sie den Funktionsmodus.

Siehe Kapitel „Flexible In‐ duktionskochfläche“.

Benutzen Sie nur einen

Topf.

Siehe Kapitel „Flexible In‐ duktionskochfläche“.

Ein Fehler ist aufgetreten, weil ein Kochgeschirr leer gekocht ist. Abschaltauto‐ matik und der Überhit‐ zungsschutz für die Koch‐ zone ist eingeschaltet.

Trennen Sie das Kochfeld eine Zeit lang vom Strom‐ netz. Schalten Sie die Si‐ cherung im Sicherungskas‐ ten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Si‐ cherung wieder ein. Wenn

erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an den autorisierten Kunden‐ dienst.

Schalten Sie das Kochfeld aus. Entfernen Sie das hei‐

ße Kochgeschirr. Schalten

Sie die Kochzone nach et‐ wa 30 Sekunden wieder ein. Wenn das Kochge‐ schirr das Problem verur‐ sacht hat, erlischt die Feh‐ lermeldung. Restwärmean‐ zeige kann eingeschaltet bleiben. Lassen Sie das

Kochgeschirr lange genug abkühlen. Prüfen Sie, ob das Kochgeschirr mit dem

Kochfeld kompatibel ist.

Siehe Kapitel „Tipps und

Hinweise“.

8.2 Wenn Sie das Problem

nicht lösen können...

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an den Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Geben Sie die Daten, die Sie auf dem

Typenschild finden, an. Geben Sie dabei den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der

Ecke der Glasfläche) und die angezeigte

Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für die Reparatur durch

einen Techniker oder Händler eine

Gebühr an. Die Informationen zum

Kundendienst und die

9. MONTAGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

9.1 Vor der Montage

Notieren Sie vor der Montage des

Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild finden. Das

Typenschild ist auf dem Boden des

Kochfelds angebracht.

Seriennummer ............

9.2 Einbau-Kochfelder

Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem

Einbau in bzw. unter normgerechte,

9.4 Montage

DEUTSCH

Garantiebedingungen finden Sie im

Garantieheft.

45

passende Einbauschränke und

Arbeitsplatten betrieben werden.

9.3 Anschlusskabel

• Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel geliefert.

• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch ein Netzkabel des folgenden oder eines höheren Typs: H05BB-F T min 90°C. Wenden Sie sich an den

Kundendienst.

min.

500mm min.

50mm min.

2mm

46 www.electrolux.com

min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B

min

30 mm min. 2 mm

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B

min.

38 mm min.

2 mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

12 mm min.

2 mm

,

DEUTSCH 47

10. TECHNISCHE DATEN

10.1 Typenschild

Modell EHX8565FOK

Typ 58 GBD CH AU

Induktion 7.4 kW

Ser. Nr. ..........

ELECTROLUX

Produkt-Nummer (PNC) 949 596 293 00

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

10.2 Technische Daten der Kochzonen

Kochzone

Hinten Mitte

Vorne rechts

Flexible Induk‐ tionskochfläche

Nennleistung

(höchste

Kochstufe)

[W]

2300

1800

2400

Power-Funkti‐ on [W]

3200

2800

3300

Power-Funkti‐ on maximale

Einschaltdau‐ er [Min.]

10

10

10

Durchmesser des Kochge‐ schirrs [mm]

125 - 210

145 - 180 min. 100

Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig von den Daten in der Tabelle abweichen. Sie ändert sich je nach

Material und Abmessungen des

Kochgeschirrs.

Verwenden Sie für optimale

Kochergebnisse kein Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der in der Tabelle angegebene Wert ist.

11. ENERGIEEFFIZIENZ

11.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Modellidentifikation

Kochfeldtyp

Anzahl der Kochzonen

Anzahl der Kochflächen

Heiztechnologie

Durchmesser der kreis‐ förmigen Kochzonen (Ø)

Länge (L) und Breite (B) der Kochfläche

Energieverbrauch pro

Kochzone (EC electric cooking)

Hinten Mitte

Vorne rechts

Links

Hinten Mitte

Vorne rechts

EHX8565FOK

Einbau-Koch‐ feld

2

1

Induktion

21,0 cm

18,0 cm

44.0 cm

24.0 cm

174,9 Wh/kg

168,4 Wh/kg

48 www.electrolux.com

Energieverbrauch der

Kochfläche (EC electric cooking)

Energieverbrauch des

Kochfelds (EC electric hob)

Links

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder -

Verfahren zur Messung der

Gebrauchseigenschaften

11.2 Energie sparen

Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen Kochen Energie zu sparen.

• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte

Menge.

12. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum

Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

187,4 Wh/kg

176,9 Wh/kg

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

• Stellen Sie Kochgeschirr auf die

Kochzone, bevor Sie sie einschalten.

• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.

• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die Kochzone.

• Nutzen Sie die Restwärme, um die

Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol

nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen

Sammelstelle oder wenden Sie sich an

Ihr Gemeindeamt.

*

DEUTSCH 49

50 www.electrolux.com

DEUTSCH 51

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project