Electrolux EHX8565FOK Handleiding

Electrolux EHX8565FOK Handleiding
EHX8565FOK
NL
DE
Kookplaat
Kochfeld
Gebruiksaanwijzing
Benutzerinformation
2
25
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................7
4. DAGELIJKS GEBRUIK.......................................................................................9
5. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE................................................................ 12
6. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................15
7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 17
8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................18
9. MONTAGE .......................................................................................................21
10. TECHNISCHE INFORMATIE......................................................................... 22
11. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................23
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een
kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De
verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand nooit met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
•
•
•
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad
en de voorkant van de onderste unit.
De garantie dekt geen schade
veroorzaakt door het gebrek aan een
adequate ventilatieruimte.
NEDERLANDS
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een
elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
•
•
•
•
5
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
•
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
•
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
2.6 Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
NEDERLANDS
7
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
3 Flexibele inductiekookzone bestaat
uit vier delen
1
1
3
2
3.2 Indeling Bedieningspaneel
1 2 3 4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tip‐
toets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het
kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
ProCook
De functie in- en uitschakelen.
FlexiBridge
Om over te schakelen tussen drie modi
van de functie.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd in‐
stelt.
-
Timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
4
5
6
7
8
8
www.electrolux.com
Tip‐
toets
9
-
10
11
/
12
-
13
Functie
Opmerking
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
-
Kookzone selecteren:
-
De tijd verlengen of verkorten.
Bedieningsstrip
Het instellen van de warmteinstelling voor
de flexibele inductiekookzone.
3.3 Kookstanddisplays
Weergave
Omschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO -functie is in werking.
Automatisch opwarmen -functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) : doorgaan met
koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei
op de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen -functie is in werking.
/
/
ProCook -functie is in werking.
NEDERLANDS
3.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
9
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte direct
in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 In- en uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
4.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
•
•
•
•
•
•
alle kookzones zijn uitgeschakeld.
u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
u ongeschikte pannen gebruikt. Het
Temperatuurin‐
stelling
De kookplaat
schakelt uit na
6 uur
,1-3
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
4.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
4.4 Aanduiding kookzone
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
branden en wordt de
gaat
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de
kookplaat uitschakelt:
max.
De horizontale lijn toont de maximale
maat van het kookgerei.
10
www.electrolux.com
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
4.5 Automatisch opwarmen
Als u deze functie activeert, kunt u in
minder tijd een benodigde kookstand
verkrijgen. De functie schakelt even de
hoogste kookstand in en verlaagt dan
naar de juiste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone te
activeren: raak
aan ( gaat aan).
Raak meteen de juiste kookstand aan.
Na 3 seconden gaat
branden.
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
Om de functie in te schakelen: raak
van de timer aan om de tijd in te stellen
(00 - 99 minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen:selecteer de kookzone met
Raak
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Om de functie voor een kookzone te
activeren: raak
aan.
gaat aan.
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
4.7 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de kookzone in en dan de
functie. U kunt de kookstand vóór of na
het instellen van de functie instellen.
Kookzone instellen: raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
aan.
Om de functie uit te schakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt terug tot 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
4.6 Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
of
.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Kookzone instellen: raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
Om de functie in te schakelen: raak
van de timer aan.
gaat aan. Als het
lampje van de kookzone langzaam
knippert, wordt de tijd opgeteld. De
display schakelt tussen
(minuten).
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt:selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
Om de functie uit te schakelen:stel de
en raak
of
kookzone in met
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
NEDERLANDS
Deze functie voorkomt dat het
kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.
toont
kookplaat aan met
).
Om de functie in te schakelen: Raak
11
4.10 Het kinderslot
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als een
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken (het display van de kookstand
Om de functie in te schakelen: zet de
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
aan. Raak
of
van de timer aan
om de tijd in te stellen. Als de tijd
verstreken is, klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00.
Om de functie uit te schakelen: zet de
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
kookstand in. Raak
gaat aan. Zet de kookplaat uit met
kookplaat aan met
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Zet de kookplaat uit met
aan.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
4.8 STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones in voor
de laagste warmhoudstand.
Als de functie loopt, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
.
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt het kooktoestel
bedienen. Als u de kookplaat met
uitzet werkt de functie weer.
4.11 OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
aan.
uit. Raak
gaat branden.
aan. De vorige kookstand gaat aan.
4.9 Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan. De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
.
Het opheffen van de functie voor maar
één kooktijd: zet de kookplaat aan met
Om de functie in te schakelen: raak
Om de functie uit te schakelen: Raak
.
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat kunt u de
geluiden alleen horen als:
•
•
•
•
aanraakt
U
Kookwekker naar beneden komt
Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
als u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
4.12 Vermogensbeheer-functie
•
De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van
de kookplaat. Zie afbeelding.
12
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een enkle
fase de 3700 W overschrijdt.
De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
Het warmte-instellingsdisplay van de
verlaagde zone verandert tussen twee
niveaus.
5. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 FlexiBridge-functie
De flexibele inductiekookzone bestaat uit
vier gedeelten. De gedeelten kunnen
worden gecombineerd in twee
kookzones met verschillende maten, of
in één grote kookzone. U kiest de
combinatie van de gedeelten door de
modus te kiezen die aansluit op de
afmeting van het kookgerei dat u wilt
gebruiken. Er bestaan drie modi:
Standaard (automatisch geactiveerd als
u de kookplaat aanzet), Big Bridge (grote
overbrugging) en Max Bridge (maximale
overbrugging).
Gebruik de twee
bedieningsbalken aan de
linkerkant om de warmteinstelling in te stellen.
Schakelen tussen de modi
Gebruik de tiptoets om tussen de modi te
schakelen:
.
Als u tussen de modi
schakelt wordt de warmteinstelling teruggezet op 0.
Diameter en positie van het kookgerei
Kies de modus die aansluit op de
afmeting en de vorm van het kookgerei.
Het kookgerei moet de geselecteerde
zone zoveel mogelijk bedekken. Plaats
het kookgerei in het midden van de
geselecteerde zone!
Plaats kookgerei met een
bodemdiameter die kleiner is dan 160
mm op het midden van een enkel
gedeelte.
NEDERLANDS
13
Onjuiste positie voor kookgerei:
100-160mm
Plaats het kookgerei met een
bodemdiameter die groter is dan 160 mm
in het midden van twee gedeelten.
5.3 FlexiBridge Big Bridgemodus (grote overbrugging)
> 160 mm
5.2 FlexiBridge Standaard
modus
Deze modus wordt geactiveerd als u de
kookplaat aanzet. Het brengt de
gedeelten samen in twee afzonderlijke
kookzones. U kunt de warmte-instelling
voor elke zone afzonderlijk instellen.
Gebruik de twee bedieningsbalken aan
de linkerkant.
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat het lampje van de juiste modus
ziet. Deze modus brengt drie achterste
gedeelten samen in één kookzone. Eén
van de voorste gedeelten wordt niet
samengebracht en blijft werken als
afzonderlijke kookzone. U kunt de
warmte-instelling voor elke zone
afzonderlijk instellen. Gebruik de twee
bedieningsbalken aan de linkerkant.
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u het
kookgerei op de drie samengebrachte
gedeelten plaatsen. Als u kookgerei
gebruikt dat kleiner is dan twee
Juiste positie voor kookgerei:
gedeelten, geeft het display
weer en
schakelt de zone na 2 minuten uit.
14
www.electrolux.com
Onjuiste positie voor kookgerei:
5.4 FlexiBridge Max Bridgemodus (maximale
overbrugging)
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat het lampje van de juiste modus
ziet. Deze modus brengt alle gedeelten
samen in één kookzone. Gebruik één
van de bedieningsbalken aan de
linkerkant om de warmte-instelling in te
stellen.
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u het
kookgerei op de vier samengebrachte
gedeelten plaatsen. Als u kookgerei
gebruikt dat kleiner is dan drie gedeelten,
geeft het display
weer en schakelt de
zone na 2 minuten uit.
Onjuiste positie voor kookgerei:
5.5
ProCook-functie
Deze functie maakt het u mogelijk de
temperatuur aan te passen door het
kookgerei naar een andere positie op de
inductiekookzone te bewegen.
De functie verdeelt de inductiekookzone
in drie zones met verschillende warmteinstellingen. De kookplaat neem de
positie van het kookgerei weer en stelt
de warmte overeenkomstig in met de
positie. U kunt het kookgerei in de
voorste, de middelste of de achterste
positie zetten. Als u het kookgerei in de
voorste positie zet, krijgt u de hoogte
warmte-instelling. U kunt de warmteinstelling verlagen door het kookgerei
naar de middelste of de achterste positie
te bewegen.
Gebruik maar één pan als u
met deze functie werkt.
NEDERLANDS
voor de middelste positie
voor de achterste positie.
15
en
Algemene informatie:
•
•
de minimale bodemdiameter van het
kookgerei moet voor deze functie 160
mm zijn.
Het display van de warmte-instelling
voor de bedieningsstrip linksachter
geeft de positie van het kookgerei op
de inductiekookzone weer. Voor
midden
, achter
U kunt de warmte-instelling voor elke
positie afzonderlijk wijzigen. De
kookplaat zal uw warmte-instellingen
onthouden voor de volgende keer dat
u de functie activeert.
,
.
De functie inschakelen
Plaats om de functie te activeren het
kookgerei in de juiste positie op de
kookzone. Tik op . Het lampje boven
het symbool gaat aan. Als u geen
kookgerei op de kookzone plaatst, gaat
•
•
Display van de warmte-instelling voor
de bedieningsstrip linksachter geeft
de warme-instelling weer. Gebruik de
bedieningsstrip linksvoor om de
warmte-instelling te wijzigen.
Als u de functie voor het eerst
activeert, krijgt u een warmteinstelling
voor de voorste positie,
aan en na 2 minuten wordt de
flexibele inductiekookzone ingesteld op
.
De functie uitschakelen
Druk op
om de functie uit te
schakelen of zet de warmte-instelling op
. Het lampje boven het symbool
gaat uit.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk elektromagnetisch veld ervoor dat
het kookgerei erg snel heet
wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
•
•
correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Het kookgerei is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
16
www.electrolux.com
•
•
een beetje water op een zone met de
hoogste kookstand binnen korte tijd
wordt verwarmd.
een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De afdruk op de flexibele
inductiekookzone kan vies
worden of van kleur
veranderen door schuivend
kookgerei. U kunt de zone
op de normale manier
schoonmaken.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
•
•
•
•
•
fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand en
als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie)
Zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
Klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van
de warmte-instelling en de kookzone is
niet lineair. Wanneer u de warmteinstelling verhoogt, is dit niet
proportioneel met de toename in
stroomverbruik van de kookzone. Het
betekent dat de kookzone met de
medium warmte-instelling minder dan de
helft van het vermogen gebruikt.
krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
Verwar‐
mingsstand
Gebruik om:
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhou‐ zoals
den.
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten:
boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
-1
NEDERLANDS
Tijd
(min)
17
Verwar‐
mingsstand
Gebruik om:
3-5
Zachtjes aan de kook bren‐
25 - 50
gen van rijst en gerechten op
melkbasis, reeds bereide ge‐
rechten opwarmen.
Voeg minstens tweemaal
zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor roeren.
5-7
Stomen van groenten, vis en 20 - 45
vlees.
Een paar eetlepels vocht
toevoegen.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoe‐
veelheden voedsel, stoof‐
schotels en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingre‐
diënten.
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester, zoals
cordon bleu van kalfsvlees,
nodig
koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannen‐
koeken, donuts.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, op‐
gebakken aardappelen, len‐
denbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet.
5 - 15
Tips
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is
geactiveerd.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.2 De kookplaat schoonmaken
•
7.1 Algemene informatie
•
•
•
•
•
Reinig de kookplaat na elk gebruik.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen. Plaats de
speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
afwasmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
18
www.electrolux.com
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet
inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aan‐
gesloten op een stopcon‐
tact of is niet goed geïn‐
stalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het
aansluitingsschema.
De zekering is doorge‐
brand.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt
u contact op met een er‐
kende elektricien.
Schakel de kookplaat op‐
nieuw in en stel de kook‐
stand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tip‐
toetsen tegelijk aange‐
raakt.
Raak slechts één tiptoets
tegelijk aan.
STOP+GO -functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspa‐
neel.
Er klinkt een geluidssig‐
U hebt een of meer tiptoet‐ Verwijder het voorwerp van
naal en de kookplaat wordt sen afgedekt.
de tiptoetsen.
uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluids‐
signaal als de kookplaat uit
staat.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Restwarmte-indicatie
treedt niet in werking.
De zone is niet heet, om‐
dat hij slechts kortstondig
is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens
de zone voldoende heet is,
neem dan contact op met
de klantenservice.
Automatisch opwarmenfunctie werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende
afkoelen.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De hoogste verwarmings‐
stand is ingesteld.
De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen
als de functie.
19
De kookstand schakelt tus‐ Vermogensbeheer -functie Raadpleeg het hoofdstuk
sen twee kookstanden.
is in werking.
'Dagelijks gebruik'.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of Plaats groter kookgerei op
staat te dicht bij het bedie‐ de achterste zones indien
ningspaneel.
mogelijk.
Er klinkt geen signaal wan‐ De signalen zijn uitgescha‐ Schakel de signalen in.
neer u de sensorvelden
keld.
Raadpleeg het hoofdstuk
van het bedieningspaneel
'Dagelijks gebruik'.
aanraakt.
De flexibele inductiekook‐ Het kookgerei staat op de
zone verwarmt het kookge‐ verkeerde plek op de flexi‐
rei niet.
bele inductiekookzone.
Zet het kookgerei op de
juiste plek op de flexibele
inductiekookzone. De
plaats van het kookgerei is
afhankelijk van de geacti‐
veerde functie of functie‐
modus.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
De diameter van de bodem
van het kookgerei is niet
goed voor de geactiveerde
functie of functiemodus.
Gebruik alleen kookgerei
met een diameter die ge‐
schikt is voor de geacti‐
veerde functie of functie‐
modus. Gebruik kookgerei
met een diameter kleiner
dan 160 mm op één deel
van de flexibele inductie‐
kookzone.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
gaat branden.
Automatisch uitschakelen
is in werking.
Schakel de kookplaat uit
en weer in.
gaat branden.
Het kinderslot of de Toets‐
blokkering-functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op Zet kookgerei op de zone.
de zone.
Het kookgerei is niet goed. Gebruik het juiste kookge‐
rei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
20
www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De diameter aan de bo‐
dem van het kookgerei is
te klein voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Techni‐
sche informatie'.
FlexiBridge -functie is in
werking. Eén of meerdere
delen van de werkende
functiemodus wordt niet af‐
gedekt door het kookgerei.
Zet het kookgerei op het
juiste aantal delen van de
werkende functiemodus of
wijzig de functiemodus.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
ProCook-functie is in werk‐ Gebruik slechts één pan.
ing. Er worden twee pan‐
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
nen geplaatst op de flexi‐
le inductiekookruimte".
bele inductiekookzone.
en een getal gaat bran‐ Er is een fout in de kook‐
plaat opgetreden.
den.
Ontkoppel de kookplaat
enige tijd van de stroom‐
toevoer. Ontkoppel de ze‐
kering uit het elektrische
systeem van het huis. Sluit
het apparaat opnieuw aan.
Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met
de klantenservice.
gaat branden.
Er is een fout in de kook‐
plaat omdat kookgerei
droog kookt. Automatisch
uitschakelen en de over‐
verhittingsbeveiliging voor
de zones werkt.
8.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookge‐
rei. Schakel na ongeveer
30 seconden de zone op‐
nieuw in. Als het kookgerei
het probleem was, gaat de
foutmelding weg. Rest‐
warmte-indicatie kan aan
blijven. Laat het kookgerei
voldoende afkoelen. Con‐
troleer of uw kookgerei ge‐
schikt is voor de kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
NEDERLANDS
21
9. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
9.3 Aansluitkabel
9.1 Voor montage
•
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
•
Serienummer ...........................
De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05BB-F T min
90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
9.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
9.4 Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
22
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
,
10. TECHNISCHE INFORMATIE
10.1 Typeplaatje
Model EHX8565FOK
Type 58 GBD CH AU
Inductie 7.4 kW
Ser.nr. .................
ELECTROLUX
PNC productnummer 949 596 293 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.4 kW
10.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal ver‐ Powerfunctie
mogen (max
[W]
warmte-instel‐
ling) [W]
Powerfunctie
maximale
duur [min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Middenachter
2300
10
125 - 210
3200
NEDERLANDS
Kookzone
Nominaal ver‐ Powerfunctie
mogen (max
[W]
warmte-instel‐
ling) [W]
Powerfunctie
maximale
duur [min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Rechtsvoor
1800
2800
10
145 - 180
Flexibele in‐
ductiekookzo‐
ne
2400
3300
10
minimum 100
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in
de tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
23
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
11. ENERGIEZUINIGHEID
11.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
EHX8565FOK
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Aantal kookzones
1
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzo‐
nes (Ø)
Middenachter
Rechtsvoor
21,0 cm
18,0 cm
Lengte (L) en breedte (B) Links
van kookgedeelte
44.0 cm
24.0 cm
Energieverbruik per kook‐ Middenachter
zone (EC electric coo‐
Rechtsvoor
king)
174,9 Wh / kg
168,4 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookzone (EC electric
cooking)
187,4 Wh / kg
Links
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
176,9 Wh / kg
11.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
•
Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
24
www.electrolux.com
•
Doe indien mogelijk altijd een deksel
op het kookgerei.
•
Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
•
•
•
Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
DEUTSCH
25
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN................................................................... 26
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 27
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................. 30
4. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................32
5. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE......................................................... 35
6. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................39
7. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 41
8. FEHLERSUCHE............................................................................................... 41
9. MONTAGE........................................................................................................45
10. TECHNISCHE DATEN................................................................................... 47
11. ENERGIEEFFIZIENZ..................................................................................... 47
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.electrolux.com/webselfservice
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
26
1.
www.electrolux.com
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des
Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern.
Zugängliche Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand
führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf
der Glaskeramik-/Glasfläche feststellen.
Stromschlaggefahr!
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
•
•
•
•
Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
•
•
•
•
•
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes
Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster
geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
28
www.electrolux.com
•
•
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
entstehen, sind von der Garantie
ausgenommen.
•
•
•
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht lose hängt oder sich
verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
•
•
•
•
•
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
•
Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb
nicht unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem
Herzschrittmacher müssen einen
Mindestabstand von 30 cm zu den
Induktionskochzonen einhalten, wenn
das Gerät in Betrieb ist.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
•
•
•
•
Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
29
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen oder
Aluminiumguss oder mit beschädigten
Böden kann die Glas-/
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit
einem Wasser- oder Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
30
www.electrolux.com
2.5 Entsorgung
•
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
2.6 Service
•
Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Kochfeldanordnung
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
3 Flexible Flächeninduktions-Kochzone
bestehend aus vier Bereichen
1
1
3
2
3.2 Bedienfeldanordnung
1 2 3 4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sen‐
sor‐
feld
1
Funktion
Anmerkung
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
DEUTSCH
Sen‐
sor‐
feld
Funktion
Anmerkung
2
Tastensperre / Kindersi‐
cherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
ProCook
Ein- und Ausschalten der Funktion.
FlexiBridge
Umschalten zwischen den drei Modi der
Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen
des Timers
Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit
eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
8
STOP+GO
Ein- und Ausschalten der Funktion.
9
Power-Funktion
Ein- und Ausschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe für die flexible
Flächen-Induktionskochzone.
4
5
6
7
10
-
11
/
12
13
-
3.3 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/
Warmhalten/Restwärme.
/
Die Funktion Tastensperre /Kindersicherung ist in Betrieb.
31
32
www.electrolux.com
Display
Beschreibung
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet
sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
/
/
Die Funktion ProCook ist in Betrieb.
3.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/
/
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeige
zeigt die Restwärmestufe
an.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
4.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um
das Kochfeld ein- oder auszuschalten.
4.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
•
•
•
•
Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
•
•
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
Weile leuchtet
auf und das
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe
und der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
,1-3
Das Kochfeld
wird ausgeschal‐
tet nach
6 Stunden
4-7
5 Stunden
8-9
4 Stunden
10 - 14
1,5 Stunden
4.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
DEUTSCH
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
33
nur für einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch auf
die höchste Kochstufe um.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Einschalten der Funktion für eine
4.4 Kochzonen-Anzeige
Kochzone: Berühren Sie
leuchtet.
.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
4.7 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
max.
Die waagerechte Linie zeigt die
maximale Größe des Kochgeschirrs an.
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
4.5 Ankochautomatik
Wenn Sie diese Funktion einschalten,
lässt sich die erforderliche
Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit
erzielen. Bei Verwendung dieser
Funktion wird eine gewisse Zeit lang die
höchste Kochstufe eingestellt und
anschließend auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
(
leuchtet). Berühren Sie dann gleich
danach die gewünschte Kochstufe. Nach
3 Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
4.6 Power-Funktion
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
Stellen Sie zuerst die Kochzone und
dann die Funktion ein. Sie können die
Kochstufe einstellen, bevor Sie die
Funktion einstellen oder danach.
Auswählen der Kochzone: Berühren
so oft, bis die Kontrolllampe der
Sie
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren
Sie
des Timers, um die Zeit
einzustellen (00 - 99 Minuten). Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsam
blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt:
Wählen Sie die Kochzone mit
aus.
Die Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit
an.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Kochzone mit
oder
aus. Berühren Sie
.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Kontrolllampe der
Kochzone erlischt.
34
www.electrolux.com
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Benutzen Sie diese Funktion, um
festzustellen wie lange die Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Die Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
4.8 STOP+GO
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich
die Kochstufe nicht ändern.
Auswählen der Kochzone: Berühren
Die Funktion unterbricht nicht die
Uhrfunktionen.
so oft, bis die Kontrolllampe der
Sie
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren
Sie
Einschalten der Funktion: Berühren
Ausschalten der Funktion: Berühren
Sie
des Timers.
leuchtet auf.
Wenn die Kontrolllampe der Kochzone
langsamer blinkt, wird die Zeit
hochgezählt. Das Display schaltet um
Sie . Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
zwischen
(Minuten).
und der abgelaufenen Zeit
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
aus.
Wählen Sie die Kochzone mit
Die Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Im Display wird die
Einschaltdauer der Zone angezeigt.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
oder . Die Kontrolllampe der
Kochzone erlischt.
Kurzzeitwecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind (die
Kochstufenanzeige
anzeigt).
Einschalten der Funktion: Berühren
Sie . Berühren Sie
oder
des
Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn
die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
.
leuchtet.
4.9 Tastensperre
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden.Der Timer
bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren
Sie . Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
4.10 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
Zum Einschalten der Funktion:
Schalten Sie das Kochfeld mit
ein.
Stellen Sie keine Kochstufe ein.
vier Sekunden.
Berühren Sie
leuchtet. Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
DEUTSCH
Zum Ausschalten der Funktion:
Schalten Sie das Kochfeld mit
ein.
Stellen Sie keine Kochstufe ein.
Berühren Sie
vier Sekunden.
leuchtet. Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das
Kochfeld mit
ein. Die Kontrolllampe
leuchtet. Berühren Sie 4 Sekunden
•
•
•
•
•
•
•
Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
•
4.11 OffSound Control (Einund Ausschalten des
Signaltons)
•
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
•
Sie 3 Sekunden lang
. Es wird
angezeigt. Berühren Sie
Timers zum Auswählen von:
Bei der Berührung von
Kurzzeitwecker erlischt
Kurzzeitmesser erlischt
Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
4.12 Funktion PowerManagement
lang . Stellen Sie die Kochstufe
innerhalb von 10 Sekunden ein. Das
Kochfeld kann jetzt benutzt werden.
Sie 3 Sekunden lang . Das Display
wird ein- und ausgeschaltet. Berühren
35
Die Kochzonen werden je nach Lage
auf dem Kochfeld und der Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
Jede Phase darf bis maximal 3700 W
belastet werden.
Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3700 W übersteigt.
Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den anderen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
verringert.
Die Anzeige der reduzierten
Kochzonen wechselt zwischen zwei
Kochstufen.
oder
des
•
- Der Signalton ist ausgeschaltet
•
- Der Signalton ist eingeschaltet
Warten Sie, bis das Kochfeld
automatisch ausgeschaltet wird, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
5. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Funktion FlexiBridge
Die flexible Induktionskochfläche besteht
aus vier Bereichen. Die Bereiche lassen
sich zu zwei Kochzonen
unterschiedlicher Größe oder zu einer
großen Kochfläche zusammen schalten.
Die gewünschte Kombination wird durch
die Auswahl des Modus bestimmt, der für
die Größe des verwendeten
Kochgeschirrs geeignet ist. Es stehen
drei Modi zur Verfügung: Standard (wird
automatisch eingeschaltet, wenn Sie das
Kochfeld einschalten), Big Bridge und
Max Bridge.
36
www.electrolux.com
Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken
Einstellskalen ein.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der größer als 160
mm ist, mittig auf zwei Bereiche.
Umschalten zwischen den Modi
Wählen Sie den Modus mit dem
Sensorfeld
.
> 160 mm
Wenn Sie zwischen den
Modi umschalten, wird die
Kochstufe zurück auf 0
gestellt.
Durchmesser und Position des
Kochgeschirrs
Wählen Sie den Modus, der für die
Größe und Form des Kochgeschirrs
geeignet ist. Das Kochgeschirr sollte
möglichst die gesamte ausgewählte
Fläche bedecken. Stellen Sie das
Kochgeschirr mittig auf die ausgewählte
Fläche.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der kleiner als 160
mm ist, mittig auf einen einzelnen
Bereich.
5.2 FlexiBridge Standardmodus
Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn Sie
das Kochfeld einschalten. Er schaltet die
Bereiche zu zwei getrennten Kochzonen
zusammen. Sie können die Kochstufe für
jede Zone getrennt einstellen.
Verwenden Sie hierfür die beiden linken
Einstellskalen.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Falsche Position des Kochgeschirrs:
100-160mm
DEUTSCH
5.3 FlexiBridge Big Bridge
Modus
37
Falsche Position des Kochgeschirrs:
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis der gewünschte Modus angezeigt
wird. Dieser Modus schaltet die drei
hinteren Bereiche zu einer Kochfläche
zusammen. Der vordere Bereich wird
nicht dazugeschaltet und dient als
Einzelkochzone. Sie können die
Kochstufe für jede Zone getrennt
einstellen. Verwenden Sie hierfür die
beiden linken Einstellskalen.
5.4 FlexiBridge Max. Bridge
Modus
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis der gewünschte Modus angezeigt
wird. Dieser Modus schaltet alle Bereiche
zu einer großen Kochfläche zusammen.
Stellen Sie die Kochstufe mit einer der
linken Einstellskalen ein.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu
können, müssen Sie das Kochgeschirr
auf die drei zusammen geschalteten
Bereiche stellen. Wenn das Kochgeschirr
nicht zwei Bereiche bedeckt, zeigt das
Display
an und die Kochzone wird
nach 2 Minuten ausgeschaltet.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu
können, müssen Sie das Kochgeschirr
auf alle vier zusammen geschalteten
Bereiche stellen. Wenn das Kochgeschirr
nicht drei Bereiche bedeckt, zeigt das
Display
an und die Kochzone wird
nach 2 Minuten ausgeschaltet.
38
www.electrolux.com
Allgemeine Informationen
•
Falsche Position des Kochgeschirrs:
•
Bei dieser Funktion beträgt der
Mindestdurchmesser des
Kochgeschirrbodens 160 mm.
Die Kochstufenanzeige der linken
hinteren Einstellskala zeigt die
Position des Kochgeschirrs auf der
Induktionskochfläche an. Vorderer
, mittlerer
Bereich.
5.5
, hinterer
Funktion ProCook
Mit dieser Funktion können Sie die
Kochstufe durch einfaches Verschieben
des Kochgeschirrs auf einen anderen
Bereich der Induktionskochfläche
einstellen.
Diese Funktion unterteilt die
Induktionskochfläche in drei Bereiche mit
unterschiedlichen Kochstufen. Das
Kochfeld erkennt die Position des
Kochgeschirrs und stellt die Kochstufe
entsprechend der Position ein. Sie
können das Kochgeschirr auf den
vorderen, mittleren oder hinteren Bereich
stellen. Der vordere Bereich hat die
höchste Kochstufe. Sie können die
Kochstufe durch Verschieben des
Kochgeschirrs auf den mittleren oder
hinteren Bereich verringern.
•
•
Die Kochstufenanzeige der linken
vorderen Einstellskala zeigt die
Kochstufe an. Ändern Sie bei Bedarf
die Kochstufe mit der linken
vorderen Einstellskala.
Wenn Sie die Funktion zum ersten
Mal einschalten, ist der vordere
Bereich auf
, der mittlere Bereich
auf
und der hintere Bereich auf
eingestellt.
Verwenden Sie nur einen
Topf, wenn Sie diese
Funktion nutzen.
Sie können die Kochstufe für jeden
Bereich getrennt ändern. Das
DEUTSCH
Kochfeld speichert Ihre
Kochstufeneinstellungen und
verwendet sie wieder, wenn Sie die
Funktion erneut einschalten.
Einschalten der Funktion
Stellen Sie zum Einschalten der Funktion
das Kochgeschirr auf die richtige
Position der Induktionskochfläche.
Berühren Sie . Die Kontrolllampe über
dem Symbol leuchtet. Wenn Sie kein
Kochgeschirr auf die Flächenkochzone
39
stellen, leuchtet
und nach 2 Minuten
wird die flexible Induktionskochfläche auf
geschaltet.
Ausschalten der Funktion
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
oder stellen Sie die
Kochstufe auf
dem Symbol
. Die Kontrolllampe über
erlischt.
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich der
Größe des Geschirrbodens bis zu einer
bestimmten Grenze automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Kochgeschirrmaterial
•
•
Geeignet: Gusseisen, Stahl,
emaillierter Stahl, Edelstahl, ein
mehrlagiger Topfboden (wenn vom
Hersteller als geeignet markiert).
Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
6.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
Kochgeschirr eignet sich für
Induktions-Kochfelder, wenn:
•
•
Eine geringe Wassermenge auf einer
Kochzone, die auf die höchste Stufe
geschaltet ist, sehr schnell aufkocht.
Ein Magnet vom Geschirrboden
angezogen wird.
•
Der Aufdruck auf der
flexiblen FlächeninduktionsKochzone kann
verschmutzen oder seine
Farbe ändern, wenn das
Kochgeschirr verschoben
wird. Sie können den
Bereich normal reinigen.
•
•
•
•
Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
Summen: Sie haben die Kochzone
auf eine hohe Stufe geschaltet.
Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und
weisen nicht auf eine Störung des
Kochfelds hin.
40
www.electrolux.com
6.3 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
6.4 Anwendungsbeispiele zum
Kochen
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht
proportional an. Das bedeutet, dass die
Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die
Hälfte ihrer maximalen Leistung
verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt es
sich um Richtwerte.
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochstufe
-1
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-3
Sauce Hollandaise, Schmel‐ 5 - 25
zen von: Butter, Schokolade,
Gelatine.
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
3-5
Köcheln von Reis und Milch‐
gerichten, Erhitzen von Fer‐
tiggerichten.
25 - 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch, 20 - 45
Fleisch.
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speise‐
60 mengen, Eintopfgerichte und 150
Suppen.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus
Zutaten.
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten: Nach
Schnitzel, Cordon bleu, Kote‐ Bedarf
lett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
12 - 13
Braten bei starker Hitze:
5 - 15
Rösti, Lendenstücke, Steaks.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gu‐
lasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
20 - 60
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion wird einge‐
schaltet.
DEUTSCH
41
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
•
Plastikfolie, zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur
Glasfläche ansetzen und über die
Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach
ausreichender Abkühlung des
Kochfelds entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und
metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das
Kochfeld mit einem feuchten Tuch
und etwas Spülmittel. Wischen Sie
das Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
7.2 Reinigen des Kochfelds
•
Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht
eingeschaltet oder bedient
werden.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Koch‐
feld ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen ist. Neh‐
men Sie dazu den An‐
schlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung hat ausge‐
löst.
Vergewissern Sie sich,
dass die Sicherung der
Grund für die Störung ist.
Löst die Sicherung wieder‐
holt aus, wenden Sie sich
an eine zugelassene Elekt‐
rofachkraft.
42
www.electrolux.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie
innerhalb von 10 Sekun‐
den die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfel‐ Berühren Sie nur ein Sen‐
der wurden gleichzeitig be‐ sorfeld.
rührt.
Die Funktion STOP+GO ist Siehe Kapitel „Täglicher
in Betrieb.
Gebrauch“.
Wasser- oder Fettspritzer
befinden sich auf dem Be‐
dienfeld.
Wischen Sie das Bedien‐
feld ab.
Ein akustisches Signal er‐ Mindestens ein Sensorfeld
tönt und das Kochfeld
wurde bedeckt.
schaltet ab.
Wenn das Kochfeld ausge‐
schaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegen‐
stand von den Sensorfel‐
dern.
Das Kochfeld wird ausge‐
schaltet.
Sie haben etwas auf das
Entfernen Sie den Gegen‐
stand vom Sensorfeld.
Restwärmeanzeige leuch‐
tet nicht.
Die Kochzone ist nicht
heiß, da sie nur kurze Zeit
in Betrieb war.
War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um
heiß zu sein, wenden Sie
sich an den autorisierten
Kundendienst.
Die Funktion Ankochauto‐
matik wird nicht ausge‐
führt.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone
lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie
die Funktion.
Sensorfeld
gestellt.
Die Kochstufe schaltet zwi‐ Die Funktion Power-Ma‐
schen zwei Kochstufen hin nagement ist in Betrieb.
und her.
Siehe Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
groß, oder Sie haben es zu
nahe an die Bedienele‐
mente gestellt.
Stellen Sie großes Koch‐
geschirr nach Möglichkeit
auf die hinteren Kochzo‐
nen.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausge‐
schaltet.
Schalten Sie den Signalton
ein.
Siehe Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
DEUTSCH
43
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die flexible Induktions‐
kochfläche erwärmt das
Kochgeschirr nicht.
Das Kochgeschirr befindet
sich nicht an der richtigen
Stelle auf der flexiblen In‐
duktionskochfläche.
Setzen Sie das Kochge‐
schirr auf die richtige Stelle
auf der flexiblen Indukti‐
onskochfläche. Die richtige
Stelle für das Kochgeschirr
hängt von der eingeschal‐
teten Funktion oder dem
Funktionsmodus ab.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
Der Durchmesser des
Kochgeschirrs eignet sich
nicht für die eingeschaltete
Funktion oder den Funkti‐
onsmodus.
Verwenden Sie Kochge‐
schirr mit einem für die ein‐
geschaltete Funktion oder
den Funktionsmodus ge‐
eigneten Durchmesser.
Benutzen Sie Kochgeschirr
mit einem Durchmesser
kleiner als 160 mm, wenn
Sie nur einen Bereich der
flexiblen Induktionskochflä‐
che einschalten.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
leuchtet.
Abschaltautomatik ist ein‐
geschaltet.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
leuchtet.
Die Funktion Kindersiche‐
rung oder Tastensperre ist
in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
leuchtet.
Es wurde kein Kochge‐
schirr auf die Kochzone
gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr
auf die Kochzone.
Sie verwenden ungeeigne‐ Benutzen Sie geeignetes
tes Kochgeschirr.
Kochgeschirr.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
Der Durchmesser des
Kochgeschirrbodens ist zu
klein für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochge‐
schirr mit den richtigen Ab‐
messungen.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
44
www.electrolux.com
Problem
und eine Zahl werden
angezeigt.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Funktion FlexiBridge
ist in Betrieb. Ein oder
mehr Bereiche des einge‐
schalteten Funktionsmo‐
dus sind nicht mit Kochge‐
schirr bedeckt.
Stellen Sie Kochgeschirr
auf alle eingeschalteten
Bereiche des Funktions‐
modus oder ändern Sie
den Funktionsmodus.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
Die Funktion ProCook ist in
Betrieb. Es wurden zwei
Töpfe auf die flexible In‐
duktionskochfläche ge‐
stellt.
Benutzen Sie nur einen
Topf.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
Es ist ein Fehler im Koch‐
feld aufgetreten.
Trennen Sie das Kochfeld
eine Zeit lang vom Strom‐
netz. Schalten Sie die Si‐
cherung im Sicherungskas‐
ten der Hausinstallation
aus. Schalten Sie die Si‐
cherung wieder ein. Wenn
erneut aufleuchtet,
wenden Sie sich an den
autorisierten Kunden‐
dienst.
leuchtet.
Ein Fehler ist aufgetreten,
weil ein Kochgeschirr leer
gekocht ist. Abschaltauto‐
matik und der Überhit‐
zungsschutz für die Koch‐
zone ist eingeschaltet.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Geben Sie die Daten, die Sie auf dem
Typenschild finden, an. Geben Sie dabei
Schalten Sie das Kochfeld
aus. Entfernen Sie das hei‐
ße Kochgeschirr. Schalten
Sie die Kochzone nach et‐
wa 30 Sekunden wieder
ein. Wenn das Kochge‐
schirr das Problem verur‐
sacht hat, erlischt die Feh‐
lermeldung. Restwärmean‐
zeige kann eingeschaltet
bleiben. Lassen Sie das
Kochgeschirr lange genug
abkühlen. Prüfen Sie, ob
das Kochgeschirr mit dem
Kochfeld kompatibel ist.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
den dreistelligen Buchstaben-Code für
die Glaskeramik (befindet sich in der
Ecke der Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an. Vergewissern Sie
sich, dass Sie das Kochfeld korrekt
bedient haben. Wenn Sie das Gerät
falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für die Reparatur durch
DEUTSCH
einen Techniker oder Händler eine
Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die
45
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
9. MONTAGE
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
9.3 Anschlusskabel
9.1 Vor der Montage
•
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
•
Seriennummer ............
9.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
9.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel
geliefert.
Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
oder eines höheren Typs: H05BB-F T
min 90°C. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
46
www.electrolux.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
,
DEUTSCH
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Typenschild
Modell EHX8565FOK
Typ 58 GBD CH AU
Induktion 7.4 kW
Ser. Nr. ..........
ELECTROLUX
Produkt-Nummer (PNC) 949 596 293 00
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.4 kW
10.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste
Kochstufe)
[W]
Power-Funkti‐ Power-Funkti‐
on [W]
on maximale
Einschaltdau‐
er [Min.]
Durchmesser
des Kochge‐
schirrs [mm]
Hinten Mitte
2300
3200
10
125 - 210
Vorne rechts
1800
2800
10
145 - 180
Flexible Induk‐ 2400
tionskochfläche
3300
10
min. 100
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der Tabelle
abweichen. Sie ändert sich je nach
Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
11. ENERGIEEFFIZIENZ
11.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
EHX8565FOK
Kochfeldtyp
Einbau-Koch‐
feld
Anzahl der Kochzonen
2
Anzahl der Kochflächen
1
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreis‐
förmigen Kochzonen (Ø)
Hinten Mitte
Vorne rechts
21,0 cm
18,0 cm
Länge (L) und Breite (B)
der Kochfläche
Links
44.0 cm
24.0 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric
cooking)
Hinten Mitte
Vorne rechts
174,9 Wh/kg
168,4 Wh/kg
47
48
www.electrolux.com
Energieverbrauch der
Kochfläche (EC electric
cooking)
Links
187,4 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric
hob)
176,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
•
Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
•
11.2 Energie sparen
•
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
•
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
•
•
Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
*
DEUTSCH
49
50
www.electrolux.com
DEUTSCH
51
867322023-B-472015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement