Panasonic DMREX645 Operating Instructions
Pamatdarbības
Īsā lietotāja
rokasgrāmata
Ekspluatācijas instrukcijas
DVD ierakstītājs
Modelis nr.DMR-EX795
DMR-EX645
Cienījamais klient!
Pateicamies par šī produkta iegādi. Optimālai veiktspējai un drošībai, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.
Pirms produkta savienošanas, lietošanas vai pielāgošanas, lūdzu, pilnībā izlasiet instrukcijas.
Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.
DVB Digital Video Broadcasting Project prečzīme
2009. gada 28. janvāra atbilstības deklarācija Nr. 6570
Par aprakstiem šajos vadības
norādījumos
 Atsaucēm skatāmās lapas ir
apzīmētas kā “ OO”.
Piezīme par DVB funkcijām
 Šis DVD ierakstītājs ir paredzēts vienīgi bezmaksas kanālu pārraižu, nevis maksas
televīzijas vai kodēto kanālu pārraižu vērošanai un ierakstīšanai.
 Šī DVD ierakstītāja televīzijas programmas sistēma neatbalsta analogo apraidi.
Šīs ierīces atbalstītais reģiona numurs
DVD ierakstītāju un DVD-Video reģiona numuri tiek piešķirti atkarībā no to tirdzniecības vietas. Piemērs:
 Šīs ierīces reģiona numurs ir „2”.
 Šī ierīce atskaņos DVD-Video, kuru apzīmējumi ietver „2” vai „ALL”.
2
ALL
2
3
5
Mājas lapa: http://www.panasonic-europe.com
EP
RQT9423-U
UZMANĪBU!
ŠĪ IERĪCE DARBOJAS AR LĀZERU.
DARBĪBAS, REGULĒJUMI VAI OPERĀCIJAS, KAS NAV
NORĀDĪTAS ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ, VAR KĻŪT PAR
BĪSTAMA RADIOAKTĪVA STAROJUMA IEMESLU.
NEATVERIET VĀCIŅUS UN NEVEICIET LABOJUMUS
PATSTĀVĪGI.
MEKLĒJIET KVALIFICĒTA PERSONĀLA PALĪDZĪBU.
CLASS 1
LASER PRODUCT
BRĪDINĀJUMS!
LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA IZCELŠANĀS,
ELEKTRISKĀS TRAUMAS VAI IERĪCES BOJĀJUMA RISKU:
 NEPAKĻAUJIET ŠO APARATŪRU LIETUS, MITRUMA,
ŠĶIDRUMU PILIENU VAI ŠĻAKATU IEDARBĪBAI UN
NEPIEĻAUJIET, LAI UZ APARATŪRAS ATRASTOS AR
ŠĶIDRUMIEM PILDĪTI OBJEKTI, PIEMĒRAM, VĀZES;
 IZMANTOJIET TIKAI REKOMENDĒTOS PIEDERUMUS;
 NENOŅEMIET VĀKU (VAI IERĪCES AIZMUGURĒJO
DAĻU); TUR NEATRODAS NEVIENA DAĻA, KO VARĒTU
SALABOT LIETOTĀJS. MEKLĒJIET KVALIFICĒTA
PERSONĀLA PALĪDZĪBU.
UZMANĪBU!
 NENOVIETOJIET ŠO IERĪCI GRĀMATU PLAUKTĀ,
IEBŪVĒTĀ SKAPĪ VAI CITĀ SLĒGTĀ VIETĀ.
PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCEI NODROŠINĀTA
PIENĀCĪGA VENTILĀCIJA. LAI NOVĒRSTU
ELEKTROTRAUMAS VAI UGUNSGRĒKA RAŠANĀS
RISKU PĀRKARŠANAS DĒĻ, PĀRLIECINIETIES, KA
AIZKARI VAI CITI MATERIĀLI NENOSPROSTO
VENTILĀCIJAS ATVERES.
 NEAIZSEDZIET IERĪCES VENTILĀCIJAS ATVERES AR
AVĪZĒM, GALDAUTU, AIZKARIEM VAI LĪDZĪGIEM
PRIEKŠMETIEM.
 NENOVIETOJIET UZ ŠĪS IERĪCES ATKLĀTAS LIESMAS
AVOTUS, PIEMĒRAM, SVECES.
 ATBRĪVOJIETIES NO BATERIJĀM VIDEI DRAUDZĪGĀ
VEIDĀ.
UZMANĪBU
Nepareiza baterijas nomaiņa var radīt sprādziena draudus.
Nomainiet tikai pret tāda paša vai līdzīga tipa baterijām, ko
ieteicis ražotājs. Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā
ar ražotāja instrukcijām.
ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA IZMANTOŠANAI MĒRENĀ KLIMATĀ.
Produkta lietošanas laikā var rasties radio traucējumi, ko izraisa
mobilie tālruņi. Ja rodas šādi traucējumi, lūdzu, palieliniet
attālumu starp produktu un mobilo tālruni.
Kontaktligzda ir jāierīko ierīces tuvumā un tai jābūt viegli
pieejamai.
Barošanas vada kontaktdakšai ir jābūt darba kārtībā.
Lai pilnībā atvienotu aparatūru no elektrotīkla, atvienojiet
barošanas vada kontaktdakšu no maiņstrāvas spraudligzdas.
RQT9423
2
(Produkta iekšienē)
Satura rādītājs
4
4
5
5
Noderīgas funkcijas
41
FUNKCIJU IZVĒLNES displejs
Lai nopauzētu televīzijas programmu, ko skatāties —
Pause Live TV
41
6
Saistītās operācijas ar TV (VIERA Link „HDAVI
ControlTM”/Q Link)
42
Atvieglota vadība ar VIERA tālvadības pulti
43
Pamata teleteksta atainošana
18
Ierakstīta video satura atskaņošana/vienīgi
atskaņošanai paredzēto disku atskaņošana
Televīzijas programmu ierakstīšana
Ierakstīšana ar taimeri
19
20
21
Manuāli programmējama ierakstīšana ar taimeri
21
Virsrakstu dzēšana
22
Papildu darbības
Piezīmes par ierakstīšanu
Uzlabota ierakstīšana
23
24
Ierakstīšanas režīmi un aptuvenie ierakstīšanas laiki
Ja tiek atainots formāta apstiprinājuma ekrāns
Ierakstīta diska izņemšana
Elastīga ierakstīšana
Atskaņošana ierakstīšanas laikā
24
24
24
25
25
Pārraižu ierakstīšana no ārēja aprīkojuma
26
Ierakstu veikšana ar taimeri no televīzijas
26
Ierakstīšana no digitālā satelītuztvērēja vai analogā dekodētāja 26
Ar ārējo aprīkojumu saistīta ierakstīšana ar taimeri (digitālais
satelītuztvērējs) — EXT LINK
26
Kopēšana, izmantojot videokasešu atskaņotāju
27
Manuālā ierakstīšana
DV automātiskā ierakstīšana (DV Auto Rec)
27
27
Uzlabota ierakstīšana ar taimeri
28
Televīzijas programmas sistēmas izmantošana ierakstu
veikšanai ar taimeri (vienīgi digitālajām apraidēm)
Darbības televīzijas programmas sistēmā
Programmas izvēle no vēlamā programmu veida vai
kategorijas
Programmu meklēšana televīzijas programmas sarakstā
SHOWVIEW numura izmantošana ierakstu veikšanai ar taimeri
(vienīgi analogajai apraidei)
Lai atceltu ierakstīšanu, kad jau ir uzsākts ierakstīšanas
process
Lai ieslēgtu ierīci, kad ierakstīšanas process ir gaidīšanas
režīmā
Atvieglotā ierakstīšana
Automātiskā atjaunojošā ierakstīšana
Programmas pārbaude, izmainīšana vai dzēšana
Digitālās apraides ar multi audio vai daudz subtitriem valoda
Piezīmes par ierakstīšanu ar taimeri
28
29
29
30
31
31
31
31
32
32
32
32
Uzlabota atskaņošana
33
Darbības atskaņošanas laikā
Audio nomaiņas atskaņošanas laikā
33
33
Ierakstīto programmu (virsrakstu) izvēle — DIRECT
NAVIGATOR
34
DIRECT NAVIGATOR izskata nomaiņa
Lai atlasītu virsrakstus vieglākai meklēšanai
Lai atskaņotu grupētus virsrakstus [HDD]
Lai rediģētu virsrakstu grupu [HDD]
34
34
34
34
DivX® failu, mūzikas failu atskaņošana un fotogrāfiju
(JPEG) atainošana
35
Izvēlnes ekrāna atainošana
Mūzikas failu atskaņošana
DivX video satura atskaņošana
Fotogrāfiju atainošana
Noderīgas funkcijas fotogrāfiju atainošanas laikā
35
35
36
38
39
Mūzikas atskaņošana
40
Lai atskaņotu mūzikas CD
40
Kopēšana
Nosaukumu vai atskaņošanas sarakstu kopēšana
51
[Video (HDD līdz DVD)] kopēšana
Kopēšana, izmantojot kopēšanas sarakstu – uzlabota
kopēšana
Noslēgtu DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formāts),
+R un +R DL kopēšana
Video (MPEG2) kopēšana no video aprīkojuma
52
53
54
55
Fotogrāfiju kopēšana
56
Kopēšana, izmantojot kopēšanas sarakstu
Fotogrāfiju kopēšana USB atmiņā
56
57
Mūzikas kopēšana HDD
58
Par Gracenote® datu bāzi
Mūzikas kopēšana no CD
Mūzikas kopēšana no USB atmiņas vai CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-R DL
Lai uzlabotu Gracenote® datu bāzi
58
58
58
59
Iestatījumu izvēlnes
Ekrāna izvēlnes/statusa ziņojumu izmantošana
HDD un diska vadība
60
62
Izplatītākās procedūras
Aizsardzības iestatīšana
Diska nosaukuma piešķiršana
Visu nosaukumu un atskaņošanas sarakstu dzēšana —
dzēst visus nosaukumus
Visa satura dzēšana — formāts
Fona stila izvēle — galvenā izvēlne
Izvēlēties, vai atainot galveno izvēlni —Auto-Play Select
Atļaut disku atskaņošanu citā aprīkojumā — noslēgt
Galvenās izvēlnes izveide — izveidot galveno izvēlni
62
62
62
63
63
64
64
64
64
Ierīces iestatījumu izmainīšana
65
Izplatītākās procedūras
Skaņošana
Disks
Attēls
Skaņa
Displejs
Savienojumi
Citi iestatījumi
65
65
69
69
70
70
71
72
Citi iestatījumi
74
Televizora vadība
Bērnu piekļuves ierobežošana
74
74
Atsauces
Papildu savienojumi
75
Televizora savienošana, izmantojot AUDIO/VIDEO vai
S VIDEO terminālu
Kasešu videomagnetafona savienošana, izmantojot AUDIO/
VIDEO vai S VIDEO terminālu
Televizora savienošana, izmantojot COMPONENT VIDEO
terminālus
Pastiprinātāja savienošana ar digitālās ievades terminālu
Stereo pastiprinātāja savienošana
Savienošana ar televizoru un uztvērēju, kas atbalsta HDMI
Televizora un kasešu videomagnetafona savienošana
Televizora un kasešu videomagnetafona, digitālā
satelītuztvērēja vai analogā dekodētāja savienošana
Biežāk uzdotie jautājumi
Ziņojumi
Problēmu risināšana
Specifikācijas
Glosārijs
Brīdinājumi
Indeksi
75
Darba
uzsākšana
Īsā lietotāja
rokasgrāmata
Pamatdarbības
Analogo un digitālo apraižu vērošana
16
Teleteksta atainošana (vienīgi digitālajām apraidēm) 18
46
48
50
Pamatdarbības
14
15
44
Papildu
darbības
10
11
13
Rediģēšana
Nosaukumu/nodaļu rediģēšana
Atskaņošanas sarakstu izveidošana, rediģēšana un
atskaņošana
Fotogrāfiju un mūzikas rediģēšana
Teksta ievadīšana
Rediģēšana
7
8
Kopēšana
Īsā lietotāja rokasgrāmata
Vadības norādījumi
Viegla pieeja dažādām funkcijām — FUNKCIJU
IZVĒLNES displejs
1 DARBĪBA Savienojumi
2 DARBĪBA Kanāla uztveršanas iestatījumi un
televizora proporcijas iestatījumi
HDD un diska informācija
USB atmiņas informācija
Par DivX® failiem, mūzikas failiem un fotogrāfijām
(JPEG)
Datu nesēja izmantošana (disks/USB atmiņa)
41
Iestatījumu
izvēlnes
Komplektācijā ietilpstošie piederumi
Tālvadības pults informācija
HDD (cietais disks) apkope
Ierīces apkope
40
40
75
75
76
76
76
77
Atsauces
Lai atskaņotu mūziku, kas ierakstīta HDD
Noderīgas funkcijas mūzikas atskaņošanas laikā
Darba uzsākšana
77
78
80
82
88
89
90
Aizmugurējais vāks
RQT9423
3
Komplektācijā ietilpstošie piederumi
Lūdzu, pārbaudiet un atpazīstiet komplektā esošos piederumus.
(Ražojuma numuri aktualizēti 2009. gada jūnijā. Tie var tikt mainīti.)

(N2QAYB000427)
1 tālvadības pults



1 maiņstrāvas vads
Izmantot vienīgi šai ierīcei. Nelietojiet
to ar citām ierīcēm. Tāpat
nesavienojiet ar galveno ierīci vadus,
kas paredzēti citam aprīkojumam.
1 radio viļņu koaksiālais
kabelis
2 baterijas
tālvadības pultij
Tālvadības pults informācija
 Baterijas
 Ievietojiet tā, lai poli (+ un -) sakrīt ar tiem, kas norādīti tālvadības
pultī.
 Izmantošana
Tālvadības signāla sensors
20





R6/LR6, AA
Izmantojiet sārma vai mangāna baterijas.
Nelietojiet vecas un jaunas baterijas vienlaikus.
Nelietojiet dažāda veida baterijas vienlaikus.
Nesakarsējiet tās un nededziniet.
Neatstājiet bateriju(-as) automašīnā ar aizvērtām durvīm un
logiem, kur tā pakļauta tiešas saules ietekmei.
 Neizjauciet un neradiet īssavienojumu.
 Neveiciet sārma vai mangāna bateriju atkārtotu uzlādēšanu.
 Nelietojiet baterijas ar noplēstu apvalku.
Nepareizas bateriju ekspluatācijas rezultātā var izcelties elektrolīta
noplūde, kas, saskaroties ar detaļām, var tās sabojāt un kļūt par
ugunsgrēka cēloni.
Izņemiet baterijas, ja ilgstoši neizmantojat tālvadības pulti.
Glabājiet vēsā, tumšā vietā.
Darbības ar tālvadības pulti ( 6. lpp.)
RQT9423
4
30
20
30
7 m tieši ierīces priekšpusē
Attālums un leņķi ir aptuveni.
HDD (cietais disks) apkope
HDD ir ļoti precīzs pierakstes mēraparāts, un tā lielā ietilpība un ātrdarbība padara to par ļoti īpašu ierīci, kuru ir viegli sabojāt.
Noteikti saglabājiet svarīgu saturu diskā kā rezerves kopiju.
Atkarībā no vides, kur uzstādīts HDD, un tā izmantošanas veida, kāda satura daļa var tikt bojāta un atskaņošana un ierakstīšana var nebūt
iespējama. Nepakļaujiet ierīci nekāda veida vibrācijām, triecieniem vai neatvienojiet maiņstrāvas vadu no mājas elektrotīkla kontaktligzdas, īpaši
darbības laikā. Ja ierakstīšanas vai atskaņošanas laikā rodas strāvas zudums, saturs var tikt sabojāts.
 HDD ir pagaidu atmiņas ierīce
HDD nav mūžīga atmiņas ierīce, kur uzglabāt ierakstīto saturu. Izmantojiet HDD kā pagaidu uzglabāšanas vietu, kas paredzēta īslaicīgai satura
atskaņošanai, rediģēšanai vai kopēšanai. Ieteicams saglabāt ierakstīto saturu diskā vai saglabāt oriģinālos datus vai CD, no kuriem tie tika
kopēti.
 Nekavējoties saglabājiet (dublējiet) visu saturu, tiklīdz ievērojat, ka var rasties problēmas ar HDD
Darba
uzsākšana
 HDD ir jutīgs pret vibrāciju/triecienu vai putekļu radīto iedarbību
Ja HDD darbība ir nevienmērīga, var rasties nepārtrauktas dīvainas skaņas vai problēmas ar attēlu (kvadrātveida kropļojumi u.c.). HDD
izmantošana šādā stāvoklī var pasliktināt problēmu, un sliktākajā gadījumā HDD vairs nebūs iespējams izmantot. Tiklīdz pamanāt šāda veida
problēmu, pārkopējiet visu saturu diskā un lieciet veikt apkopi. HDD ierakstītais saturs (dati), kas ir kļuvis nelietojams, nav atgūstams.
 Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, var parādīties negaidīta skaņa. Tā nenorāda, ka ierīcei ir radusies problēma.
 Piesardzības pasākumi iestatīšanas laikā
 Nenovietojiet slēgtā vietā, kur aizmugures ventilators un sānu
ventilācijas atveres būtu noslēgtas.
 Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas, kas nav pakļauta
vibrācijām un triecieniem.
 Nenovietojiet uz priekšmetiem, kas
DO NOT
izdala siltumu, piemēram, videokasešu
atskaņotāja u.c.
 Nenovietojiet vietā, kas ir pakļauta biežām
This unit
temperatūras izmaiņām.
 Novietojiet vietā, kur nerodas kondensāts.
VCR
Kondensāts ir mitrums, kas rodas uz
aukstas virsmas, kad tā ir pakļauta lielām
temperatūras izmaiņām. Kondensāts var
radīt bojājumus ierīces iekšpusē.
 Apstākļi, kādos var rasties kondensāts
–Kad ir lielas temperatūras svārstības (pārvietojot no vietas, kur it
ļoti augsta temperatūra, uz vietu, kur tā ir ļoti zema, vai otrādi vai
kad ierīce ir pakļauta gaisa kondicionētāja vai tiešai vēsa gaisa
iedarbībai). Kad HDD (kas uzkarst darbības laikā) ir pakļauts vēsa
gaisa iedarbībai, kondensāts var veidoties HDD iekšpusē un
izraisīt HDD galviņas bojājumus u.c.
–Kad istabā ir augsts mitruma līmenis vai daudz tvaika.
–Lietainā gadalaikā.
Iepriekšminētajā gadījumā ļaujiet ierīcei pielāgoties istabas
temperatūrai, neieslēdzot to, un nogaidiet 2 – 3 stundas līdz
kondensāts ir pazudis.
 Cigarešu dūmi u.c. rada disfunkcijas vai
bojājumus
Ierīcei var rasties bojājumi, ja cigarešu dūmi vai aerosols/izgarojumi
kukaiņu atbaidīšanai u.c. nokļūst ierīces iekšpusē.
 Darbības laikā
 Nepārvietojiet ierīci vai nepakļaujiet to vibrāciju vai triecienu
iedarbībai. (HDD var tikt sabojāts.)
 Neatvienojiet maiņstrāvas vadu no sadzīves elektrotīkla
kontaktligzdas vai nenospiediet jaudas slēdzi.
Ierīces darbības laikā HDD griežas lielā ātrumā. Skaņa vai kustība
rotācijas laikā ir normāla parādība.
 Pārvietojot ierīci
1 Izslēdziet ierīci. (Nogaidiet līdz displejā nodziest „BYE”.)
2 Atvienojiet maiņstrāvas vadu no sadzīves elektrotīkla
kontaktligzdas.
3 Pārvietojiet vienīgi, kad ierīce ir pilnībā beigusi darboties (aptuveni
2 minūtes), lai izvairītos no vibrāciju un triecienu iedarbības.
(Pat pēc ierīces izslēgšanas HDD īsu laika posmu turpina darboties.)
 Atlikušais HDD ieraksta laiks
Šī ierīce veic ierakstīšanu, izmantojot VBR (mainīga bitu straume) datu saspiešanas sistēmu, lai dažādotu ierakstīto datu segmentus, tādā
veidā panākot video datu segmentu saderību, tā kā tie var radīt atšķirības atainotajā laika posmā un ierakstīšanai atlikušajā atmiņas daudzumā.
Ja atlikušais laika daudzums nav pietiekams, pirms ierakstīšanas sākšanas izdzēsiet visus nevajadzīgos nosaukumus, lai atbrīvotu pietiekami
daudz vietas. (Atskaņošanas saraksta dzēšana nepagarinās laika daudzumu.)
 Zaudējumu, kas saistīti ar ierakstīto saturu, kompensēšana
Panasonic neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kas radušies jebkādu problēmu dēļ, kuru rezultātā ir pazuduši
ieraksti vai rediģētais saturs (dati), un negarantē nekāda veida satura iegūšanu, ja ierakstīšanas vai rediģēšanas funkcija nedarbojas pareizā
veidā. Tāpat iepriekš minētais attiecas arī uz gadījumiem, kad ir veikti jebkāda veida ierīces labojumi (ieskaitot jebkāda veida ar HDD nesaistītu
saturu).
Ierīces apkope
Šīs ierīces precīzijas detaļas viegli ietekmē vide, īpaši
temperatūra, mitrums un putekļi.
Arī cigarešu dūmi var radīt disfunkcijas vai bojājumus.
Lai notīrītu šo ierīci, noslaukiet to ar mīkstu, sausu drānu.
 Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet spirtu, krāsas šķīdinātāju vai
benzīnu.
 Pirms ķīmiski apstrādātu lupatiņu lietošanas, iepazīstieties ar to
lietošanas instrukcijām.
Pārbaudiet šādus punktus, lai nodrošinātu nepārtrauktu
klausīšanās un skatīšanās baudījumu.
Pie ierīces lēcas laika gaitā var pielipt putekļi un netīrumi, kas padara
neiespējamu ierakstīšanu vai disku atskaņošanu.
Izmantojiet DVD lēcu tīrītāju (nav iekļauts komplektācijā) aptuveni
vienu reizi gadā, atkarībā no lietošanas biežuma un vides, kurā tiek
darbināta ierīce.
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lēcu tīrītāja instrukcijas.
NEPAREIZI
Nenovietojiet šo ierīci
uz pastiprinātājiem vai
ierīcēm, kas var sakarst
darba laikā.
Karstums var sabojāt ierīci.
Piezīme
Nenosprostojiet aizmugurējā paneļa iekšējo ventilatoru.
Pirms ierīces pārvietošanas pārliecinieties, ka diska
ievietne ir tukša.
Pretējā gadījumā varat nopietni sabojāt disku un ierīci.
DVD lēcu tīrītājs: RP-CL720E
 Šis lēcu tīrītājs var nebūt pieejams dažos reģionos.
RQT9423
5
Vadības norādījumi
Tālvadības pults
Operācijas galvenokārt aprakstītas kā darbības ar tālvadības pulti.
1 Ierīces ieslēgšana ( 10. lpp.)
2 Diskdziņa izvēle [HDD vai DVD] ( 19., 20. lpp.)
Diskdzinis tiek nomainīts, nospiežot [DRIVE SELECT].
3 Kanālu un virsraksta numura izvēle utt./numuru ievadīšana
4 Nevajadzīgu ierakstītu virsrakstu, taimera programmu, fotogrāfiju vai
mūzikas dzēšana ( 22., 32., 49. lpp.)
5 Ierakstīšanas un atskaņošanas pamatdarbības
6 Digitālā kanāla informācijas atainošana ( 17. lpp.)/programmas
informācijas atainošana televīzijas programmas ekrānā ( 29. lpp.)/statusa
ziņojumu atainošana ( 61. lpp.)
7 Izvēle/OK, kadru secīga atainošana ( 33. lpp.)
8 DIRECT NAVIGATOR atainošana ( 34., 44. lpp.)
9 OPTION izvēlnes atainošana
– darbībām ar teletekstu ( 18. lpp.)
– virsrakstu, fotogrāfiju un mūzikas u.c. atskaņošanai vai rediģēšanai (
44., 47., 48., 49. lpp.)
10 Audio izvēle (atskaņošanai un analogajai apraidei) ( 33. lpp.)
11 Ierakstīšanas funkcijas
 [ REC] ierakstīšanas uzsākšana ( 20. lpp.)
 [REC MODE] ierakstīšanas režīma maiņa ( 20. lpp.)
 [EXT LINK] ar ārējo aprīkojumu saistīta ierakstīšana ar taimeri ( 26. lpp.)
 [ DIRECT TV REC] tiešā TV ierakstīšana ( 42. lpp.)
12 Teleteksta atainošana (jūs varat izbaudīt teleteksta apraidi, ja digitālās
apraides programma satur teleteksta informāciju.) ( 18. lpp.)
13 Subtitru atainošana (subtitrus iespējams atainot, ja digitālās apraides
programma satur subtitrus.)( 16. lpp.)
14 Tālvadības signāla pārraide
15 Televizora operācijas ( 74. lpp.)
16 Kanāla izvēle/lapu nomaiņa televīzijas programmas sistēmā ( 16., 20., 29.
lpp.)
17 SHOWVIEW ekrāna atainošana ( 31. lpp.)
18 Ievades izvēle (AV1, AV2, AV3 vai DV) ( 26., 27. lpp.)
19 Ierakstīšanas ar taimeri ekrāna atainošana ( 21. lpp.)
20 Izeja no izvēlnes ekrāna
21 Televīzijas programmas ekrāna atainošana ( 28. lpp.)
22 FUNKCIJU IZVĒLNES atainošana ( 41. lpp.)
Izmantojot FUNKCIJU IZVĒLNI, jūs ātri un ērti varat piekļūt galvenajām
funkcijām (atskaņošana, ierakstīšana u.c.).
23 Atgriešanās iepriekšējā ekrānā
24 Nodaļas izveide ( 33. lpp.)
25 Pārtīt aptuveni 1 minūti uz priekšu ( 33. lpp.)
26 Krāsainās pogas
– teleteksta funkcijas ieslēgšana ( 18. lpp.)
– televīzijas programmas darbības ( 29. lpp.)
– DIRECT NAVIGATOR ekrāna atainošana ( 38., 40. lpp.)
– VIDEO/atskaņošanas saraksta ieslēgšana ( 53. lpp.)
– taimera programmas deaktivizācija ( 31. lpp.)
– skaņošanas iestatījumi ( 65. lpp.)
– kanālu bloķēšanas ekrāns ( 67. lpp.)
27 Norādītā laika izlaišana ( 33. lpp.)
28 Ekrāna izvēlnes atainošana (60. lpp.)
Izvēlne diska atskaņošanai un DVB multi audio vai subtitru u.c. nomaiņai.
14
ヵヷ
1
ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
2
ヷヰロ
ヤラ
15
モヷ
ヱモヨユ
16
3
ヴㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
ヱンヰヨチチヤラユヤレ
リワヱヶヵ
ヴユロユヤヵ
ュユロユヵユ
4
ヴレリヱ
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
17
18
19
5
ヱモヶヴユ
ヴヵヰヱ
ヱロモヺ ㄙヒハピ
ヴヵモヵヶヴ
ユヹリヵ
6
7
20
21
リ
ヮ
8
22
ヰヱヵリヰワ
ンユヵヶンワ
23
モヶュリヰ
ヤンユモヵユ
ヤラモヱヵユン ヮモワヶモロチヴレリヱ
24
25
26
ヰレ
9
10
ンユヤ
11
ヵユヹヵ
ンユヤチヮヰュユ ユヹヵチロリワレ ュリンユヤヵチヵヷチンユヤ
ヴヵヵロ
ュリヴヱロモヺ
12
13
ヵリヮユチヴロリヱ
27
28
Ierīces displejs
1
HDD
DVD
7
2
3
4
5
D COPY USB
EXT -L
REC
PLAY
8
9
1 Diska indikators
2 Digitālās apraides indikators
Izgaismojas, kad ierīce uztver digitālās apraides signālu.
3 Kopēšanas indikators
4 USB porta indikators
5 Ar ārējo aprīkojumu saistīta ierakstīšana ar taimeri
6 Ierakstīšanas ar taimeri indikators
7 Diskdziņa [HDD vai DVD] indikators
8 Galvenā displeja daļas indikators
RQT9423
6
6
10
9 Tālvadības pults vizuāla atbildes reakcija
Tas izgaismojas, kad tiek veiktas darbības ar tālvadības pulti.
10 Ierakstīšanas/atskaņošanas indikators
Ierakstīšanas
indikators
Atskaņošanas
indikators
REC
Ierakstīšanas/atskaņo
šanas indikators
REC
PLAY
PLAY
Galvenā ierīce
2
3
5
4
8
6
7
12
9 10 11
Pabīdiet, lai noņemtu priekšējo
paneli.
1 Gaidīšanas režīma/ieslēgšanas slēdzis (O/I) ( 10. lpp.)
Spiediet, lai pārslēgtu ierīci no darbināšanas uz gaidīšanas režīmu
un otrādi. Gaidīšanas režīmā ierīce vēl joprojām patērē nelielu
elektrības daudzumu.
2 Diska ievietne ( 15. lpp.)
3 Ciparu videokameras (DV) pieslēgvieta ( 27. lpp.)
4 USB ports ( 15. lpp.)
5 Displejs ( 6. lpp.)
6 Kasešu videomagnetafona, ciparu videokameras u.c. pieslēgvieta
( 27., 75. lpp.)
Īsā lietotāja
rokasgrāmata
1
7 Diska ievietnes atvēršanas/aizvēršanas poga ( 15. lpp.)
8 Kanālu izvēles pogas ( 16., 20. lpp.)
9 Poga ierakstīšanas uzsākšanai ( 20. lpp.)/ierakstīšanas
pārtraukšanas laika precizēšanai ( 20. lpp.)
10 Apturēšanas poga ( 20., 33. lpp.)
11 Poga atskaņošanas uzsākšanai ( 19. lpp.)
12 Tālvadības signāla sensors
Aizmugures paneļa termināli ( 8., 9., 75., 76., 77. lpp.)
Viegla pieeja dažādām funkcijām — FUNKCIJU IZVĒLNES displejs
Ieslēdzot ierīci, automātiski tiks atainota „FUNCTION MENU” (FUNKCIJU IZVĒLNE). (Iestatīšanas izvēlnē iestatot „FUNCTION MENU
Display” pozīcijā „On”)
Jūs ātri un ērti varat piekļūt galvenajai funkcijai.
1
Izvēlieties funkciju.
Nospiediet [OK].
Vienības, kuras
iespējams izvēlēties, ir
atainotas labajā pusē.
FUNCTION MENU
Remain 30:00 SP
HDD
1
2
3
4
5
6
7
Playback
Video
Recording
Picture
Delete
Music
Copy
1 Atskaņošana
Video ( 19., 34. lpp.)
DivX ( 36. lpp.)
Attēls ( 38. lpp.)
Mūzika ( 35. lpp.)
Galvenā izvēlne ( 19. lpp.)
Izvēlne ( 19. lpp.)
2 Ierakstīšana
Ierakstīšana ar taimeri ( 21. lpp.)
ShowView ierakstīšana ( 31. lpp.)
3 Dzēšana
Video ( 22. lpp.)
Attēls ( 49. lpp.)
Mūzika ( 49. lpp.)
4 Kopēšana
Video (HDD līdz DVD) ( 52. lpp.)
Uzlabota kopēšana ( 53. lpp.)
Mūzikas CD kopēšana ( 58. lpp.)
Mūzikas kopēšana ( 58. lpp.)
5 Televīzijas programma ( 28. lpp.)
TV Guide
Others
Drive Select
OK
RETURN
2
Izvēlieties vienību.
Nospiediet [OK].
6 Citas funkcijas
Atskaņošanas saraksti ( 46. lpp.)
Elastīga ierakstīšana ( 25. lpp.)
DV Auto Rec ( 27. lpp.)
HDD vadība ( 62. lpp.)
DVD vadība ( 62. lpp.)
Iestatīšana ( 65. lpp.)
7 Diskdziņa izvēle
HDD
DVD
USB
Izvēlieties, kad vēlaties
atskaņot saturu. Tiks
atainots DIRECT
NAVIGATOR ekrāns vai
izvēlnes ekrāns u.c.
Izvēlieties ierakstīšanas
metodi.
Izvēlieties virsrakstu vai
faila veidu, ko vēlaties
dzēst. Tiks atainots
DELETE Navigator ekrāns.
Izvēlieties kopēšanas
metodi.
Izvēlieties, kad vēlaties
skatīties vai ierakstīt
programmu. Tiks atainots
televīzijas programmas
ekrāns.
Izvēlieties un veiciet citu
funkciju, nevis tās, kas
norādītas iepriekš,
piemēram, ierakstīšana vai
iestatīšana.
Nomainiet izmantojamo
diskdzini.
PIEZĪME
Ja ieslēdzot ierīci, nevēlaties, lai tiktu atainota FUNKCIJU IZVĒLNE,
iestatīšanas izvēlnē iestatiet „FUNCTION MENU Display” pozīcijā „Off” (
70. lpp.).
RQT9423
7
1. DARBĪBA
Savienojumi
Izmantojot 21-kontakta Scart kabeli
 Jūs varat izmantot daudzas Q Link funkcijas, savienojot ierīci ar televizoru, kas atbalsta Q Link ( 42. lpp.).
 Jūs varat iegūt augstas kvalitātes skatīšanās baudījumu, savienojot ierīci ar televizoru, kas atbalsta RGB ( 90. lpp.).
Nepieciešamie iestatījumi
Iestatījumu izvēlnē „AV1 Output” ( 71. lpp.)
 Pirms savienojumu veidošanas izslēdziet visu aprīkojumu un izlasiet attiecīgās ekspluatācijas instrukcijas.
 Izvēlieties savienojuma modeli A – B, kas atbilst jūsu videi. Saskaņojiet savienojumus, kuri nav norādīti zemāk, ar savu izplatītāju.
 Skatiet nodaļu „Papildu savienojumi” ( 75. lpp.), lai iegūtu informāciju par savienojumiem, izmantojot citus terminālus, un
savienošanu ar citu aprīkojumu.
Ja ierīce netiks izmantota ilgu laika posmu
Lai ietaupītu enerģiju, atvienojiet to no sadzīves elektrotīkla kontaktligzdas. Šī ierīce patērē nelielu enerģijas daudzumu pat tad, kad tā ir izslēgta
[aptuveni 0,9 W („Power Save” iestatīts pozīcijā „On”)]
A
Televizora savienošana
Ar antenu
Televizora aizmugures panelis
Antenas
kabelis
1 2
Pievienojot terminālu, kas
nav 21-kontakta Scart
termināls ( 9., 75. lpp.)
AV
Radio viļņu koaksiālais
kabelis (iekļauts
komplektācijā)
RF
IN
3
Sadzīves elektrotīkla
kontaktligzdā
(AC 220 V līdz 240 V, 50 Hz)
Elektrotīkla vads
(iekļauts komplektācijā)
Pievienojiet pēc visu citu savienojumu
izveidošanas.
Pilnībā savienots 21kontakta Scart kabelis
Ventilators
4
Y
VIDEO
PB
PR
RF
OUT
AV1
(TV)
L
OPTICAL
R
AC IN
AUDIO S VIDEO
COMPONENT
OUT
VID O OUT
DIGIITAL AUDIIO OUT
(PCM//BITSTREAM))
AV2
(DECODER/EXT)
Šīs ierīces aizmugures panelis
B
Televizora un digitālā satelītuztvērēja vai analogā dekodētāja savienošana
Televizora aizmugures panelis
Ar antenu
Antenas
kabelis
1 2
Pievienojot terminālu, kas
nav 21-kontakta Scart
termināls ( 9., 75. lpp.)
AV
Radio viļņu koaksiālais kabelis
(
(iekļauts
komplektācijā)
3
Pilnībā savienots 21kontakta Scart kabelis
Sadzīves elektrotīkla kontaktligzdā
(AC 220 V līdz 240 V, 50 Hz)
Elektrotīkla vads
(iekļauts komplektācijā)
Pievienojiet pēc visu citu
savienojumu izveidošanas.
5
Ventilators
RF
IN
Y
VIDEO
PB
RF
OUT
PR
AV1
(TV)
L
OPTICAL
R
AUDIO S VIDEO
COMPONENT
OUT
VID O OUT
AC IN
DIGIITAL AUDIIO OUT
(PCM//BITSTREAM))
AV2
(DECODER EXT)
Šīs ierīces aizmugures panelis
21-kontakta Scart
kabelis
Digitālā satelītuztvērēja
vai analogā dekodētāja
aizmugures panelis
4
AV
Nepieciešamie iestatījumi
Iestatījumu izvēlnē „AV2 Input” un „AV2 Connection”
iestatījumi ( 72. lpp.)
RQT9423
8
NEPAREIZI
Savienojiet ierīci tieši ar televizoru
Ja savienosiet ierīci ar televizoru, izmantojot AV
sastādītāju vai kasešu videomagnetafonu, video
signālu ietekmēs autortiesību aizsardzības
sistēmas, un attēls var tikt atainots nepareizi.
 Ja savienojat ar televizoru, kuram ir
iebūvēts kasešu videomagnetafons
Savienojiet ar televizora sānos esošajiem
ievades termināliem, ja ir ierīkoti gan televīzijas,
gan kasešu videomagnetafons ievades
termināli.
TV
VCR
Šī ierīce
Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu, starp šo ierīci un televizoru pievienojot HDMI kabeļa savienojumu 21-kontakta Scrat kabeļa savienojumam.
Savienošana ar televizoru, izmantojot HDMI (augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) kabeli
Savienojot ar ierīci, kas atbalsta HDMI, tiks pārraidīts nesaspiests digitāls audio un video signāls. Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes, digitālu
audio un video, izmantojot tikai vienu vadu. Savienojot ar HDTV (augstas izšķirtspējas televīzija), kas atbalsta HDMI, HD video izvades
iestatījumus iespējams ieslēgt pozīcijā 1080p, 1080i vai 720p.
 Šī ierīce iekļauj HDMITM (V.1.3a ar Deep Colour) tehnoloģiju.
 Video avoti, kas pārveidoti uz 1920k1080 izšķirtspēju, bet tomēr saglabā augstu kvalitāti, atainos nedaudz zemākas izšķirtspējas subjektīvu
attēlu nekā pareizie, īstie 1080p pilnas augstas izšķirtspējas avoti. Sazinieties ar pārdevēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.
 Izmantojiet High Speed HDMI kabeļus ar HDMI logo (kā norādīts uz vāka).
 Iestatot video izeju pozīcijā „1080p”, lūdzu, lietojiet ne vairāk kā 5 m garus HDMI kabeļus.
Savienojot ar Panasonic televizoru (VIERA) vai uztvērēju, kas aprīkots ar „HDAVI Control” funkciju, būs pieejamas ar to saistītās darbības.
[ 42. lpp., Saistītās operācijas ar TV (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)]
 Nedrīkst izmantot kabeļus, kas nav savietojami ar HDMI.
 Ieteicams lietot Panasonic HDMI kabeli.
Ieteicamais detaļas numurs:
RP-CDHG10 (1,0 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2,0 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m) u.c.
Savienojot ar Panasonic televizoru (VIERA)
Ja ir pievienots 21-kontakta Scart kabelis, ir
pieejamas šādas funkcijas.
 Iespēja lejupielādēt no televizora ( 42. lpp.)
 Tiešā TV ierakstīšana ( 42. lpp.)
 Attēlu vērošana no digitālā satelītuztvērēja vai
analogā dekodētāja.
(Šajā gadījumā iestatiet televizora ievadi
pozīcijā „AV”.)
HDMI IN
AV
Pilnībā savienots 21kontakta Scart kabelis
RF
IN
Īsā lietotāja
rokasgrāmata
Par VIERA Link „HDAVI ControlTM” funkciju
Televizora
aizmugures
panelis
HDMI kabelis
Y
VIDEO
RF
OUT
PB
L
PR
R
AUDIO S VIDEO
COMP ONENT
OUT
VIDEO OUT
AV1
(TV)
OPTICAL
AV2
(DECODER EXT)
DIGIITAL AUDIIO OUT
(PCM/BIITSTREAM)
Šīs ierīces aizmugures panelis
21-kontakta Scart kabelis
Nepieciešamie iestatījumi
 Iestatiet „Digital Audio Output” pozīcijā „HDMI
and Optical” ( 71. lpp.).
(Iestatījums pēc noklusējuma ir „HDMI and
Optical”).
AV
Digitālā satelītuztvērēja vai
analogā dekodētāja
aizmugures panelis
PIEZĪME
 Savienojot ar televizoru, kas savietojams tikai ar 2 kanālu audio izvadi, audio ar 3 vai vairāk kanāliem tiks samazināts ( 89. lpp.) un izvadīts
kā 2 kanālu pat, ja savienojums ir izveidots, izmantojot HDMI kabeli. (Dažus diskus nav iespējams samazināt.)
 Jūs nevarat savienot šo ierīci ar DVI ierīcēm, kas neatbalsta HDCP.
Ierīcēm, kas atbalsta HDCP (liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzība) autortiesību aizsardzību, kuras ir aprīkotas ar
digitālās DVI ievades terminālu (datoru monitori u.c.):
Atkarībā no ierīces, fotogrāfijas var netikt atainotas pareizi vai var netikt atainota vispār, kad tā ir savienota, izmantojot DVI/HDMI
pārslēgšanas kabeli. (Nav iespējams izvadīt audio.)
RQT9423
9
2. DARBĪBA
Kanāla uztveršanas iestatījumi un televizora proporcijas iestatījumi
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „On”
ヵヷ
O
ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
ヷヰロ
vai „Off”, kad tiek atainota “Power Save”
iestatījumu izvēlne, un nospiediet [OK].
ヤラ
モヷ
ヱモヨユ
Power Save
On
ヴㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
Off
ュユロユヵユ
ヱンヰヨチチヤラユヤレ
リワヱヶヵ
ヴユロユヤヵ
ヴレリヱ
On : Minimises standby power
consumption; disables Quick
Start function and
AV2 loop-through in standby.
FL Display is set to
"Automatic".
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
SELECT
ヴヵヰヱ
ヱモヶヴユ
OK
ヱロモヺ ㄙヒハピ
ヴヵモヵヶヴ
ユヹリヵ
ヮ
ヰレ
ヰヱヵリヰワ
ンユヵヶンワ
RETURN
ヤンユモヵユ
1 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties
pareizo AV ievades iespēju, lai tā atbilstu
ierīces savienojumiem.
2 Nospiediet [O], lai ieslēgtu ierīci.
Savienojot ar televizoru, kuram pieejamas VIERA Link vai Q Link
funkcijas ( 42. lpp.), sāksies lejupielādēšanas no televīzijas
process.
Jūs varat lejupielādēt kanālu skaņošanas pozīcijas no televīzijas šīs
ierīces kanālu segumā.
 Ja televizorā tiek atainota valsts iestatījumu izvēlne,
Country
Polska
Magyarország
Slovensko
Others (OIRT)
Others (CCIR)
SELECT
OK
RETURN
RETURN: leave
OK: access
nospiediet [, ], lai izvēlētos valsti, un nospiediet [OK].
Ja televizorā tiek atainota automātiskās iestatīšanas
izvēlne:
nospiediet [, ], lai izvēlētos „Digital & Analogue
channels” (Digitālie un analogie kanāli) vai ”Digital
channels” (Digitālie kanāli), un nospiediet [OK].
 Digitālie un analogie kanāli:
Veiciet analogo automātisko iestatīšanu pēc tam, kad ir
veikta DVB automātiskā iestatīšana.
 Digitālie kanāli:
Veiciet DVB automātisko iestatīšanu. (Analogā
automātiskā iestatīšana netiek veikta)
Sākas DVB automātiskā iestatīšana.
Ierīce uzsāks zemes apraides digitālo kanālu meklēšanu.
Televīzijas kanāli tiks izvietoti un saglabāti lietošanas
gatavībā.
Šis process aizņems 5 minūtes.
DVB Auto Setup
Scan
CH
1
2
TV : 1
CH 5
Channel Name
ABC
ABC 2
Radio : 0
69
Type
Quality
TV
Data
9
9
Data : 1
 Ja kanālu nav iespējams labi uztvert, noregulējiet
antenas novietojumu un virzienu.
RQT9423
10
Off : Enables Quick Start
function and AV2 loop-through
in standby.
 On (Ieslēgts): kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, tiks ieslēgts
enerģijas taupīšanas režīms.
 Off (Izslēgts): ir iespējams ātri uzsākt darbību, esot gaidīšanas
režīmā. (Ātrā starta režīms)
リ
,,,
OK
RETURN
Enerģijas taupīšanas funkciju rādījumi, kad ierīce ir gaidīšanas
režīmā, ir norādīti zemāk.
Enerģijas taupīšana
On*1
Off
Strāvas patēriņš
aptuveni 0,9 W
aptuveni 15 W
Darba uzsākšanas laiks
Nav ātrs
Ātrs*2
Attēla skatīšanās
Nav iespējama
Ir iespējama
(piemēram, maksas
televīzija) ar ierīces, kas
savienota ar AV2,
palīdzību
*1 „FL Display” iestatīšanas režīmā ir iestatīts pozīcijā „Automatic”.
( 70. lpp.)
*2 Uzsākt darbību un ierakstīšanu iespējams dažu sekunžu laikā.
–Atkarībā no televizora veida vai savienotā termināla, ekrāna
atainošanai būs nepieciešams laiks.
Ja parādās televizora proporciju iestatījumu ekrāns.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos televizora proporciju, un
nospiediet [OK].
 16:9:
Pieslēdzoties platekrāna televizoram ar malu attiecību 16:9
 Pan & Scan:
Ja pieslēgts pie 4:3 proporciju televizora, sānu
attēls tiek nogriezts, lai ietilptu 16:9 formātā ( 89.
lpp.).
 Letterbox:
Pieslēdzoties televīzijai ar malu attiecību 4:3. 16:9
proporcijas attēls tiek atainots platekrāna stilā (
89. lpp.).
Parādoties televīzijas attēlam, iestatīšana ir pabeigta.
Lai apturētu programmas laikā
Nospiediet [RETURN ].
 Ja tiek atainota pulksteņa iestatījumu izvēlne
Iestatiet pulksteni manuāli ( 72. lpp.).
 Lai apstiprinātu, ka stacijas ir uzskaņotas
pareizi
 66. lpp., signāla stāvoklis (digitālajai apraidei)
 68. lpp., manuāla skaņošana (analogajai apraidei)
 Lai atsāktu iestatīšanu
 65. lpp., automātiskās iestatīšanas atsākšana
HDD un diska informācija
Ierakstīšanai un atskaņošanai piemēroti HDD un diski
(O: Iespējams, –: Nav iespējams)
Logotips
Dati, ko
iespējams
ierakstīt un
atskaņot.
Video
Attēls
Mūzika
Video
Attēls
Pārrakstāms
Atskaņošana
citos
atskaņotājos*1
16:9 proporciju
attēla
ierakstīšana*2
Ierakstīšana
vienā kopijā
(CPRM)
O
Gan M 1, gan M
2 ierakstīšana
bilingvālām
pārraidēm*2
O
Standarta simbols
Cietais disks (HDD)
-
O
-
O
O
O
O
-
O
O
(Viens no tiem)
O
Vienīgi
diskiem, kas
atbalsta CPRM
( 89. lpp.).
-
DVD-R
[-R] pirms noslēgšanas
[DVD-V] pēc noslēgšanas
(tikai video)
DVD-R DL*4
[-R]DL] pirms noslēgšanas
[DVD-V] pēc noslēgšanas
Video*5 vai
attēls*5
Video
-
O
O
(Viens no tiem)
-
DVD-RW
[-RW‹V›] pirms noslēgšanas
[DVD-V] pēc noslēgšanas
+R
[+R] pirms noslēgšanas
[DVD-V] pēc noslēgšanas
+R DL*4
[+R]DL] pirms noslēgšanas
[DVD-V] pēc noslēgšanas
+RW
[+RW]
Video
O
O
O
(Viens no tiem)
-
-
Video
-
O
– (proporcija
4:3)
(Viens no tiem)
-
-
Video
-
O
– (proporcija
4:3)
(Viens no tiem)
-
-
Video
O
O
– (proporcija
4:3)
(Viens no tiem)
-
DVD-RAM
*1 [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Noslēgšana nepieciešama atskaņošanai citā aprīkojumā ( 64. lpp.).
[RAM] iespējams atskaņot Panasonic DVD ierakstītājos un DVD
atskaņotājos, kas atbalsta DVD-RAM.
[-R]DL], [+R]DL] vai [+RW] iespējams atskaņot vienīgi aprīkojumā, kas
atbalsta šos diskus.
*2 Papildu informācija ( 23. lpp., Piezīmes par ierakstīšanu)
*3 Tiek ierakstīts audio, kas izvēlēts „Bilingual Audio Selection” ( 70.
lpp.).
*4 [-R]DL] [+R]DL] Jūs nevarat tieši ierakstīt šajos diskos ( labajā
pusē).
*5 [-R] Vienā diskā nav iespējams kopā ierakstīt video un fotogrāfijas.
 [RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] Lai izmantotu jaunu disku,
nepieciešama formatēšana ( 63. lpp.).
 [+RW] Ja disku nav iespējams atskaņot citā aprīkojumā, ieteicams
izveidot galveno izvēlni ( 64. lpp.).
 Ieteicams izmantot Panasonic diskus.
Informāciju par dažādos diskos, kuri ierakstīti dažādos ierakstīšanas
režīmos, pieejamajiem ieraksta laikiem skatiet nodaļā “Ierakstīšanas
režīmi un aptuvenie ierakstīšanas laiki” ( 24. lpp.).
 Formatēšanas un/vai ierakstīšanas/atskaņošanas ierobežojumi var
nepieļaut dažu disku atskaņošanu vai ierakstīšanu.
 Lūdzu, skatiet savietojamu disku veidu un ierakstīšanas ātrumu
specifikācijas ( 88. lpp.).
 Ierakstīšanas formāts
Šī ierīce ieraksta šāda formāta video.
DVD Video ierakstīšanas formāts [HDD] [RAM]
Ierakstīšanas metode, kas ļauj jums ierakstīt un rediģēt televīzijas
pārraides u.c.
 Jūs varat dzēst nevajadzīgas virsraksta daļas, izveidot
atskaņošanas sarakstus u.c.
 Pārraides, kas atļauj „Vienīgi ierakstīšanu vienā kopijā”, var ierakstīt
diskā, kas atbalsta CPRM.
DVD-Video formāts [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
Šī ierakstīšanas metode atbilst veikalos nopērkamo DVDVideo
ierakstīšanas metodei.
 Pārraides, kas atļauj „Vienīgi ierakstīšanu vienā kopijā”, nevar
ierakstīt diskā pat tad, ja tas atbalsta CPRM.
 Pēc diska noslēgšanas jūs varat atskaņot disku DVD atskaņotājos
un citā aprīkojumā.
Piezīme
 Kad „Rec for High Speed Copy” ir iestatīs pozīcijā „On”,
sekundāro audio ierakstu ierobežojumi tiek piemēroti arī DVDRAM. Iestatiet šo iestatījumu pozīcijā „Off”, ja kopēšana lielā
ātrumā [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] nav
nepieciešama (iestatījums pēc noklusējuma ir „On”.  69. lpp.).
 +R diski, kas ierakstīti šajā ierīcē, un +R diski, kas ierakstīti,
izmantojot citu Panasonic DVD ierakstītāju, var būt
nesavietojami. Taču noslēgti diski ir savietojami un tos ir
iespējams atskaņot.
 Šī ierīce nevar ierakstīt NTSC signālus diskos, kuros jau ir PAL
signālu ieraksti. (Tomēr HDD ir iespējams ierakstīt abu veidu
programmas.)
 Diska stāvokļa dēļ ierakstīšana var nebūt iespējama, un
ierakstīšanas veida dēļ diskus ver nebūt iespējams atskaņot.
Jūs nevarat tieši ierakstīt DVD-R DL un +R DL diskā, izmantojot šo
ierīci.
Ierakstiet HDD un pēc tam pārkopējiet diskā.
Atskaņojot DVD-R DL (divu slāņu, vienpusējs) un +R DL (dubultā
slāņa, vienpusējs)
DVD-R DL (divu slāņu, vienpusējs) un +R DL (dubultā slāņa,
vienpusējs) diskiem ir divi ierakstīšanai paredzēti slāņi vienā pusē. Ja
pirmajā slānī nav pietiekami daudz vietas, lai ierakstītu programmu,
atlikusī programmas daļa tiek ierakstīta otrajā slānī. Atskaņojot abos
slāņos ierakstītu virsrakstu, ierīce automātiski pārslēdzas no viena
slāņa uz otru un atskaņo virsrakstu tādā pat veidā, kā normālu
programmu.
Tomēr, ierīcei pārslēdzoties starp slāņiem, video un audio var tikt uz
brīdi pārtraukts.
DVD-R DL
+R DL
Pārslēdzoties starp slāņiem:
video un audio var tikt uz brīdi
pārtraukts
Otrais ierakstīšanas slānis
Pieejamā telpa
Pirmais ierakstīšanas slānis
1. virsraksts
2. virsraksts
Atskaņošanas virziens
+VR (+R/+RW video ieraksti) formāts [+R] [+R]DL] [+RW]
Šī metode ļauj +R/+RW diskā ierakstīt kustīgus attēlus.
Ar šo metodi ierakstītos diskus varat atskaņot tāpat kā saturu, kas
ierakstīts DVD-Video formātā.
 Pārraides, kas atļauj „Vienīgi ierakstīšanu vienā kopijā”, nav
iespējams ierakstīt.
 Pēc diska noslēgšanas vai galvenās izvēlnes izveidošanas jūs varat
atskaņot disku DVD atskaņotājos un citā aprīkojumā.
O
Īsā lietotāja
rokasgrāmata
Diska veids
(Diska iekšējā daļa)
(Diska ārējā daļa)
RQT9423
11
HDD un diska informācija
Diski, kas paredzēti vienīgi atskaņošanai
Diska veids
DVD-Video
Logotips
Standarta simbols
[DVD-V]
Izmanto
Augstas kvalitātes filmu un mūzikas diskus
DVD-RW (DVD Video
ierakstīšanas formāts)
[-RW(VR)]
DVD-R
DVD-R DL
DivX/MP3/WMA/JPEG
CD
[CD]
-
DivX/MP3/WMA/JPEG
Video CD
[VCD]
DVD-RW video, kas ierakstīts, izmantojot citu DVD
ierakstītāju
 Jūs varat atskaņot programmas, kas atļauj Vienīgi
ierakstīšanu vienā kopijā, ja tās ierakstītas diskā, kas
atbalsta CPRM.
 Formatējot ( 63. lpp.) disku, jūs varat veikt tajā
ierakstīšanu DVD-Video formātā.
 Disku var būt nepieciešams noslēgt aprīkojumā, kas
izmantots ierakstīšanai.
 DVD-R un DVD-R DL ar video, kas ierakstīts DivX
formātā
 DVD-R un DVD-R DL ar mūziku, kas ierakstīta MP3/WMA
formātā
 DVD-R un DVD-R DL ar fotogrāfijām, kas ierakstītas
JPEG formātā
Ierakstīto audio un mūziku (ieskaitot CD-R/RW*)
 CD-R un CD-RW ar video, kas ierakstīts DivX formātā
 CD-R un CD-RW ar mūziku, kas ierakstīta MP3/WMA
formātā
 CD-R un CD-RW ar fotogrāfijām, kas ierakstītas JPEG
formātā
 Ierakstīto mūziku un video (ieskaitot CD-R/RW*)
SVCD
* Pēc ierakstīšanas noslēdziet sesiju. Dažus diskus nebūs iespējams atskaņot ierakstīšanas stāvokļa dēļ.
 Disku ražotājs var kontrolēt diska atskaņošanas metodi. Tāpēc jūs ne vienmēr varēsiet vadīt atskaņošanu kā aprakstīts šajās ekspluatācijas
instrukcijās. Rūpīgi iepazīstieties ar disku instrukcijām.
 Netiek garantēts CD darbs un skaņas kvalitāte, ja tie neatbilst CD-DA specifikācijām (CD ar kopēšanas kontroli utt.).
Diski, kurus nav iespējams atskaņot
 2,6 un 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm
 3,95 un 4,7 GB DVD-R autorēšanai
 DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL, kas ierakstīts citā
ierīcē un nav noslēgts ( 89. lpp.).
 Diski, kas ierakstīti AVCHD formātā.
 DVD-Video ar reģiona numuru, kas nav „2” vai „ALL”
 DVD-Audio
 Blu-ray, HD DVD
 DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-Disc, PD
Diska vai HDD ierakstītā virsraksta veidi
atkarībā no pieslēgtā televizora veida
Ja izmantojat diskus, kas ierakstīti PAL vai NTSC, vai atskaņojat
ierakstu, kas ierakstīts HDD ar PAL vai NTSC, skatiet šo tabulu.
(O: Skatīties ir iespējams, –: Skatīties nav iespējams)
Televizora veids
Daudzsistēmu
televizors
PAL TV
NTSC TV
Diski/virsraksti, kas
ierakstīti HDD.
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
NTSC
Jā/nē
O
O
O
O*1 (PAL60)
O*2
*1 Ja jūsu televizors nav piemērots PAL 525/60 signālu apstrādei,
attēls netiks atainots pareizi.
*2 „TV System” izvēlieties „NTSC” ( 71. lpp.).
 Atskaņojot disku vai HDD ierakstītu virsrakstu, pārliecinieties, ka
esat saskaņojis „TV System” iestatījumus ar disku vai virsrakstu
(PAL vai NTSC) ( 71. lpp.).
RQT9423
12
USB atmiņas informācija
USB atmiņas, kuras varat izmantot šajā ierīcē
USB atmiņas, kas ir definētas kā USB lielapjoma atmiņas ierīces, un digitālās kameras, kas
izmanto PTP protokolu:
–USB atmiņas, kas atbalsta USB 1.0/1.1 un pilna ātruma/liela ātruma USB 2.0.
 iespējams izmantot USB atmiņas, kuru ietilpība sasniedz 128 GB.
 USB atmiņas, kas atbalsta tikai lielapjoma pārsūtīšanu.
CBI (Control/Bulk/Interrupt (kontrolēt/saglabāt/pārtraukt)) netiek atbalstīts.
 Digitālās kameras, kurām nepieciešams instalēt papildu programmas, savienojot ar datoru, netiek
atbalstītas.
 MTP (Media Transport Protocol (Mēdiju transporta protokols)) ierīce netiek atbalstīta.
 Vairākportu USB karšu lasītājs netiek atbalstīts.
Formāts
Tiek atbalstītas FAT16 un FAT32 failu sistēmas.
 UDF/NTFS/exFAT failu sistēmas netiek atbalstītas.
 Atkarībā no sektoru lieluma daži faili var nedarboties.
 USB atmiņām ar vairākiem nodalījumiem tiek atbalstīts tikai pirmais nodalījums.
Šajās instrukcijās norādīts kā [USB]
Dati, ko iespējams atskaņot vai kopēt
(O: Iespējams, –: Nav
iespējams)
Failu formāts
DivX
MP3/WMA
Fotogrāfijas (JPEG)
Atskaņošana
O
O
O
Kopēšana HDD
O
O
Instrukcijas
Jūs varat atskaņot DivX failus,
Jūs varat atskaņot un kopēt uz
Jūs varat atskaņot un kopēt uz
kuri ierakstīti USB atmiņā,
HDD MP3/WMA failus, kuri
HDD vai DVD-RAM fotogrāfijas,
izmantojot datoru ( 36. lpp.).
ierakstīti USB atmiņā, izmantojot
kuras ierakstītas USB atmiņā,
datoru ( 35., 58. lpp.).
izmantojot datoru ( 38., 57.
lpp.).
Īsā lietotāja
rokasgrāmata
Savietojamas USB atmiņas
 Neskatoties uz to, ka ir izpildīti visi iepriekš minētie nosacījumi, dažas USB atmiņas nevarēs izmantot šajā ierīcē.
 Ja Panasonic digitālā videokamera ar HDD u.c. tiek savienota ar šīs ierīces USB portu, jūs varat kopēt SD Video, kas ierakstīts ar kameru, uz
šīs ierīces HDD vai DVD-RAM.
Piezīme
 Šīs ierīces USB ports neatbalsta USB ierīci, kas enerģiju iegūst no maģistrāles.
RQT9423
13
Par DivX® failiem, mūzikas failiem un fotogrāfijām (JPEG)
DivX
Atskaņojamie
datu nesēji
Failu formāts
Mapju skaits
Failu skaits
Atbalstītā versija
MP3/WMA
Atskaņojamie
datu nesēji
Failu formāts
Mapju skaits
(grupas vai
albumi)
Failu (ierakstu)
skaits
Bitu ātrumi
(MP3)
Diskretizācijas
frekvence (MP3)
WMA formātam
[-R] [-R]DL] [CD] [USB]
DivX
Failiem jāsatur
paplašinājums „.DIVX”,
„.divx”, „.AVI” vai „.avi”.
Maksimālais atpazīstamo mapju skaits: 300
mapes
(ieskaitot saknes mapi)
Maksimālais atpazīstamo failu skaits*1: 200 faili
Sertificēts DivX Home Theater Profile.
Video
–Straumju skaits: līdz pat 1
–Kodeks: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
–Attēla izmērs: 32 x 32 to 720 x 576
–FPS (kadrs sekundē): līdz pat 30 fsp
Audio
–Straumju skaits: līdz pat 8
–Formāts: MP3, MPEG, Dolby Digital
–Daudzkanālu: ir pieejams Dolby Digital. MPEG
multi ir 2 kanālu konversija.
[HDD] [-R] [-R]DL] [CD] [USB]
MP3
 Failiem jāsatur paplašinājums „.mp3” vai
„.MP3”.
WMA (Windows Media formāta fails)
 Failiem jāsatur paplašinājums „.wma” vai
„.WMA”.
Maksimālais atpazīstamo mapju skaits (grupas
vai albumi): 300 mapes (grupas vai albumi)
(ieskaitot saknes mapi)
Maksimālais atpazīstamo failu (ierakstu)
skaits*1:
3000 faili (ieraksti)
32 kbps līdz 320 kbps
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48
kHz
Šī iekārta atbalsta Windows Media Audio 9
(WMA9).
savietojams ([HDD] [USB])
ID3 tagi
WMA tagi
 Ja MP3/ WMA failā ir liels daudzums fotogrāfiju datu u.c.,
atskaņošana var nebūt iespējama.
Fotogrāfijas (JPEG*2)
Atskaņojamie
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [CD] [USB]
datu nesēji
Failu formāts
Failu formāts: JPEG
 Failiem jāsatur paplašinājums „.jpg” vai
„.JPG”.
Pikseļu skaits
No 34k34 līdz 6144k4096
(Papildu diskretizācija ir 4:2:2 vai 4:2:0)
Mapju skaits*3
[-R] [-R]DL] [CD] [USB] Maksimālais
atpazīstamo mapju skaits: 300 mapes
[HDD] [RAM] Šī ierīce maksimāli spēj
apstrādāt 300 mapes
Failu skaits*3
[-R] [-R]DL] [CD] [USB] Maksimālais
atpazīstamo failu skaits*1: 3000 faili
[HDD] [RAM] Šī ierīce maksimāli spēj
apstrādāt 3000 failus
MOTION JPEG
Nav atbalstīts
PROGRESSIVE
JPEG
*1 Kopējais atpazīstamo failu skaits, ieskaitot MP3, WMA, JPEG, DivX
un cita veida failus, ir 4000.
*2 Fotogrāfiju atainošana var aizņemt dažus mirkļus.
*3 Ja failu un/vai mapju skaits ir liels, daži faili var netikt atainoti vai
atskaņoti.
RQT9423
14
[-R] [-R]DL] [CD]
 Savietojamie formāti: ISO9660 1. vai 2. līmenis (izņemot
paplašinātajiem formātiem) un Joliet
 Šī ierīce atbalsta vairākas sesijas/ietvarus (izņemot DVDR DL
formātam), taču diska nolasīšana vai atskaņošana var aizņemt
laiku, ja tiek veiktas pārāk daudz sesijas.
 Darbību veikšana var aizņemt laiku, ja ir pārāk daudz failu
(ierakstu) un/vai mapju (grupas vai albumi), un daži faili (ieraksti)
var netikt atainoti vai atskaņoti.
 Pareizi tiek atainoti angļu alfabēta burti un arābu cipari. Citas
zīmes var netikt atainotas nepareizi.
 Atainotā secība šajā ierīcē var atšķirties no secības, kāda ir
atainota datorā.
 Atkarībā no tā, kā jūs veidojat disku (rakstīšanas
programmatūra), faili (ieraksti) vai mapes (grupas un albumi) var
netikt atskaņotas sanumurētajā secībā.
 Šī ierīce neatbalsta pakešu rakstīšanas formātu.
 Atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem, disks var netikt atskaņots.
 Šī ierīce neatbalsta pret kopēšanu aizsargātu, bezzudumu,
profesionālu, balss un daudzbitu ātrumu (MBR) WMA failiem.
 Šī ierīce neatbalsta WMA failus, kurus aizsargā digitālā satura
tiesību pārvaldība (DRM).
[HDD] [RAM]
 Savietojamie formāti: DCF*4 (saturs, kas ierakstīts digitālajā
kamerā u.c.)
*4 Kameras failu sistēmas noformējuma noteikumi: vienotais Japan
Electronics and Information Technology Industries Association
(Japānas elektronikas un informācijas tehnoloģiju industrijas
asociācija) (JEITA) standarts.
 Šajā ierīcē atainoto mapju struktūra
Jūs varat atskaņot mūzikas failus (MP3/WMA) un fotogrāfijas
(JPEG) šajā ierīcē, izveidojot mapes, kā norādīts zemāk. Taču
atkarībā no datu ierakstīšanas metodes (rakstīšanas
programmatūra), failu atskaņošana var nenotikt numurētajā
secībā.
Structure of
WMA/MP3
WMA/MP3
mapju
struktūra
[-R] [-R]DL] [CD] [USB]
[-R] [-R]DL]
[CD] [USB] 3 ciparu
Sākumā
pievienojiet
skaitli, norādot secību, kādā
vēlaties tās atskaņot.
them.
Piemēram,
mapju
struktūra
e.g.
StructureMP3
of MP3
folders
Root
001
001
(folder=group)
001.mp3
002.mp3
003.mp3
 WMA failu nosaukuma
pagarinājums
WMA
files will irbe“.wma”.
“.wma”.
(file=track)
002
001.mp3
002.mp3
003.mp3
004.mp3
003
001.mp3
002.mp3
003.mp3
Atskaņošanas
Order of play secība
Structures of
still picture
folders
Fotogrāfiju
mapju
struktūras
[-R] [-R]DL]
[USB]
[-R]
[-R]DL][CD]
[CD]
[USB]
Files inside
a folder
aresecībā,
Mapes
faili tiek
atainoti
displayed
in atjaunoti
the ordervai
they
kādā
tie tika
were updated or taken.
uzņemti.
Root
P0000001.jpg
P0000002.jpg
002 Folder
P0000003.jpg
P0000004.jpg
P0000005.jpg
003 Folder
P0000006.jpg
P0000007.jpg
P0000008.jpg
P0000009.jpg
004 Folder
Ordersecība
of play
Atskaņošanas
P0000010.jpg
P0000011.jpg
P0000012.jpg
[RAM]
[RAM]
Šajā
ierīcē var tikt can
atainots
šāds
The following
be displayed
on this unit.
¢¢¢:
Numbers
XXX:
Letters
simbols .
§1 Cipari XXX: Burti
***:
Still pictures on the root
Root
*1 Saknes
varbe
tikt atainotas XXXX**** JPG 11
folder mapē
can also
arī fotogrāfijas.
PEG
*2 Mapes iespējams izveidot arī
DCIM***
citā aprīkojumā. Taču šīs mapes
***XXXXX
nevar izvēlēties kā kopēšanas
galamērķi.
XXXX****.JPG
 Ja mapes vai faila nosaukums
ir ievadīts, izmantojot citu
aprīkojumu, nosaukums var
DCIM
***XXXXX
netikt atainots pareizi vai jūs
nevarēsiet atskaņot vai rediģēt
XXXX****.JPG
datus.
12
Datu nesēja izmantošana (disks/USB atmiņa)
Ievietojiet ar
etiķeti uz augšu.
 Kasetnes disks
Ievietojiet ar etiķeti uz augšu un bultiņām
vērstām uz iekšu.
Ievietojiet pilnībā.
2 Piespiediet [ OPEN/CLOSE], lai aizvērtu ievietni.
Automātiskā diskdziņa izvēles funkcija
[RAM] [Tikai diskiem ar tapiņu aizsardzībai pret ierakstīšanu uz
kasetnes, kas iestatīta pozīcijā „PROTECT” ( 62. lpp., Kasetnes
aizsardzība)]
[DVD-V] [VCD]
 Ja ierīce veic ierakstīšanu HDD vai ir apturēta, tā automātiski
pārslēgsies uz DVD diskdzini, kad ir ievietots disks.
 Ja jūs izņemat disku un aizverat diska ievietni, automātiski tiek
izvēlēts HDD diskdzinis.
 Izmantojot 8 cm DVD-RAM vai 8 cm DVD-R, izņemiet disku no
kasetnes.
 [RAM] Nepārtraukta ierakstīšana divpusējos diskos vai to
atskaņošana, mainot puses, nav iespējama.
Jums vajadzēs izņemt disku un apgriezt to otrādi.
 [RAM] Izmantojot kasetņu diskus, kuriem ir tapiņa aizsardzībai
pret ierakstīšanu, un tā ir iestatīta aizsardzības pozīcijā ( 62.
lpp.), atskaņošana sāksies automātiski, tiklīdz ierīcē būs ievietots
disks.
USB atmiņas ievietošana, izņemšana
USB atmiņas ievietošana
 Pirms USB atmiņas pievienošanas
ierīcei, nodrošiniet, ka tajā saglabātie dati
ir dublēti.
 Pārbaudiet USB savienotāja virzienu un
ievietojiet to.
 Ievietojiet USB ierīci, kamēr ierīces darbība ir apturēta, lai tiktu
atainots „USB device” ekrāns. Izvēlieties vienību un nospiediet
[OK], lai pārslēgtos uz darbībām, kas saistītas ar USB ( 35.,
57. lpp.).
USB atmiņas izņemšana
 Pabeidziet visas darbības, kas saistītas ar USB, un izvelciet USB
atmiņu.
 Ja tiek izņemta USB atmiņa, kurai nav pārtraukta piekļuve, var
tikt bojāti dati.
Diska apkope
 Kā turēt disku
Neaizskariet virsmu, kurā notiek ierakstīšana.
PAREIZI
NEPAREIZI
 Par diskiem, kas nav kasetņu diski
Uzmanieties no skrāpējumiem un netīrumiem.
 Ja uz diska ir netīrumi vai kondensāts
Vispirms noslaukiet ar mitru drāniņu un pēc tam - ar sausu.
PAREIZI
NEPAREIZI
Īsā lietotāja
rokasgrāmata
Diska ievietošana
1 Piespiediet [ OPEN/CLOSE], lai atvērtu ievietni.
 Izmantošanas piesardzības pasākumi
 Nepielīmējiet uz diskiem etiķetes vai uzlīmes. (Tas var salocīt
disku un radīt nevienmērīgu rotāciju, padarot to nelietojamu.)
 Rakstiet tikai uz diska etiķetes ar mīkstu, eļļas bāzes flomāsteru.
Neizmantojiet lodīšu pildspalvas vai citus cietus rakstāmrīkus.
 Nelietojiet tīrīšanas aerosolus, benzīnu, šķīdinātāju, antistatiskus
šķidrumus vai citus šķīdumus datu nesēju tīrīšanai.
 Neizmantojiet pārklājus, kas pasargā no skrāpējumiem, vai
vākus.
 Nesametiet diskus kaudzē vai nesasitiet tos. Nenovietojiet uz
tiem priekšmetus.
 Nelietojiet šādus diskus:
– diskus ar līmes paliekām, ko atstājušas
noņemtas uzlīmes vai etiķetes
NEPAREIZI
(piemēram, nomātus diskus);
– saskrāpētus diskus;
– neregulāras formas, piemēram,
sirdsveida diskus.
 Nenovietojiet šādās vietās:
– kur tie ir pakļauti tiešai saules staru iedarbībai;
– ļoti putekļainās un mitrās vietās;
–sildītāja tuvumā;
– vietās, kas pakļautas nozīmīgām temperatūras izmaiņām (var
rasties kondensāts);
–vietās, kur rodas statiskā elektrība vai elektromagnētiskie viļņi.
 Lai pasargātu diskus no skrāpējumiem un netīrumiem, ievietojiet
tos atpakaļ ietvaros vai kasetnēs, kad neizmantojat tos.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un negarantē nekādu
atlīdzību par ierakstītā vai rediģētā materiāla zudumu, kas
radies ierīces vai ierakstīšanai paredzētā datu nesēja
problēmu dēļ, un neuzņemas nekādu atbildību un
negarantē nekādu atlīdzību par jebkāda veida zaudējumiem,
kas radušies šī materiāla zuduma rezultātā.
Šādu datu zudumu rašanās cēloņu piemēri:
 disks, kas ierakstīts un rediģēts, izmantojot šo ierīci, tiek
atskaņots DVD ierakstītājā vai datora diskdzinī, ko ražojis cits
uzņēmums;
 disks, kas izmantots kā norādīts iepriekš, un pēc tam vēlreiz
atskaņots šajā ierīcē;
 disks, kas ierakstīts un rediģēts, izmantojot DVD ierakstītāju
vai datora diskdzini, ko ražojis cits uzņēmums, tiek atskaņots
šajā ierīcē.
RQT9423
15
Analogo un digitālo apraižu vērošana
Šis DVD ierakstītājs atbalsta analogo televīzijas apraidi
un zemes digitālo televīzijas apraidi ar H.264/MPEG-4
AVC un MPEG-2 kodeksu. Taču HD apraides, kad šī
ierīce tās uztver, tiek pazeminātas uz SD video formātu.
Lai atainotu teletekstu (vienīgi
digitālajām apraidēm)
Kad digitālā kanāla informācijā parādās „Subtitle” ( 17. lpp.)
Nospiediet [STTL
].
 Nospiediet vēlreiz, lai paslēptu subtitrus.
 Programmas tiek ierakstītas ar subtitriem, ja jūs ierakstiet tās,
kad tiek atainoti subtitri ( 20. lpp.).
Lai izvēlētos valodu DVB multi audio vai
DVB subtitriem (vienīgi digitālajām
apraidēm)
Ja pašreizējā kanālā ir vairāki audio vai subtitri, jūs
varat izvēlieties valodu.
ヵヷ
CH
ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
ヷヰロ
ヤラ
モヷ
ヱモヨユ
Numurētās
pogas
ヴㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
ュユロユヵユ
リワヱヶヵ
ヴユロユヤヵ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
ヱモヶヴユ
ヴヵモヵヶヴ
リ
ンユヵヶンワ
ヤンユモヵユ
ヤラモヱヵユン ヮモワヶモロチヴレリヱ
モヶュリヰ
ンユヤ
ヵユヹヵ
ヮ
ヰヱヵリヰワ
ヴヵヵロ
ュリヴヱロモヺ ヵリヮユチヴロリヱ
Izvēlieties kanālu
1 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo AV
ievades iespēju, lai tā atbilstu ierīces
savienojumiem.
2 Nospiediet [O], lai ieslēgtu ierīci.
3 Nospiediet [  CH], lai izvēlētos kanālu.
Katru reizi nomanot staciju, automātiski tiek atainota digitālā kanāla
informācija (vienīgi zemes apraides digitālajiem kanāliem).
Kanāli tiek atainoti secībā, sākot ar digitālajiem kanāliem, un pēc
tam seko analogie kanāli.
Simbols „D” apzīmē digitālās
apraides.
Kanālu varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5:
[0]  [0]  [5]
15:
[0]  [1]  [5]
115:
[1]  [1]  [5]
16
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „DVB
Multi Audio” vai „DVB Subtitle”, un
nospiediet [].
Disc
Play
Picture
Sound
Other
DVB Multi Audio
Dialogue Enhancer
English
Off
ンユヤチヮヰュユ ユヹヵチロリワレ ュリンユヤヵチヵヷチンユヤ
STTL
RQT9423
„Sound” izvēlni vai „Other” izvēlni, un
nospiediet [].
Piemēram, DVB Multi Audio
ヰレ
DISPLAY
ヱロモヺ ㄙヒハピ
ユヹリヵ
STATUS
,,,
OK
ヱンヰヨチチヤラユヤレ
1 Nospiediet [DISPLAY].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos valodu.
 Ja tiek atainots kanālu bloķēšanas ziņojums
Digitālā kanāla informācija
Ja iestatīšanas izvēlnes “Tuning” izvēlnē esat iestatījis “Channel
Lock” ( 67. lpp.), lai liegtu bērniem piekļuvi nepiemērotiem
kanāliem, un tiek izvēlēts bloķētais kanāls, parādīsies šāds
ziņojums.
Piemēram, kanālu saraksta
This channel is locked.
bloķēšana
Kad apturēts
], lai atainotu
Press OK to enter PIN.
Programmas nosaukums un pārraides laiks
Pašreizējās
programmas progress
Kanāla un stacijas Signāla kvalitāte
( zemāk)
nosaukums
352 ABC2
ABC News
19:00 - 19:30
Encrypted TXT
Kategorija
Kategorijas
nomaiņa ( 65.
lpp.).
Subtitri ( 16.
lpp.).
Kanālu skatīšanos un ierakstīšanu
ierobežo „Channel Lock” funkcija (
67. lpp.).
No Signal 18:53 All Channels
Change Category
info
NOW
Multi Audio Locked Subtitle
Programma tiek pārraidīta ar daudzkanālu skaņu
( 16. lpp.)
Lai nomainītu audio valodu ( 66. lpp., DVB
vēlamā valoda)
Lai uz laiku atbloķētu šo sarakstu
1 Nospiediet [OK]. Tiks atainots apstiprinājuma ekrāns, nospiediet
numurētās pogas, lai ievadītu savu četrciparu PIN kodu.
2 Nospiediet [OK].
 Ja tiek atainots jauna kanāla ziņojums
Pievienojot DVB kanālu, šī ierīce automātiski tiks informēta. Pēc
tam tiks atainots apstiprinājuma ziņojums. Ja displejā izvēlēsieties
„Yes”, tiks uzsākts automātiskās iestatīšanas process (tiek dzēsti
visi kanālu iestatījumi. Tāpat tiek atceltas ierakstīšanas ar taimeri
programmas.)
New Channel
A new DVB Channel has been found.
Start DVB Auto-Setup?
Selecting DVB Auto-Setup will delete
all Timer Programmes.
No
Yes
OK
Pieejams teleteksta pakalpojums (
18. lpp.)
RETURN
Atainošanas/paslēpšanas iestatījumus ir iespējams nomainīt
( 66. lpp., Jauna kanāla ziņojums).
Pamatdarbības
Nospiediet [STATUS
informācijas ekrānu.
Šifrētas apraides laikā (ar šo ierīci nav iespējams skatīties.)
Lai pārslēgtu pašreizējās programmas informāciju uz
nākamās programmas informāciju
Nospiediet [, ].
Lai atainotu detalizētu informāciju par programmu
Vēlreiz nospiediet [STATUS ] (tikai kad tiek atainots „info
Lai paslēptu informācijas ekrānu
Vienu vai divas reizes nospiediet [STATUS
”).
].
Signāla kvalitāte
Nav signāla: netiek uztverts digitālās apraides signāls.
Nav pakalpojuma: apraides pašreiz nav pieejamas.
Ja tiek atainots „No Signal”:
 noregulējiet antenas pozīciju un virzienu;
 pārbaudiet, vai pašreizējais digitālās apraides kanāls veic
apraidi pareizi.

Piezīme
Jūs varat izvēlēties citu kanālu arī, kad tiek atainots informācijas
ekrāns, nospiežot [, ] un [OK].
RQT9423
17
Teleteksta atainošana (vienīgi digitālajām apraidēm)
Ērta teleteksta izmantošana
Pēc 1. soļa veikšanas
ヵヷ
ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
ヷヰロ
Nospiediet [OPTION] un piespiediet
attiecīgās krāsas pogu.
ヤラ
モヷ
ヱモヨユ
Numurētās
pogas
Slēptu datu
atklāšana
ヴㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
ュユロユヵユ
リワヱヶヵ
ヴユロユヤヵ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヱンヰヨチチヤラユヤレ
Ataino slēptus ziņojumus. (Piemēram,
viktorīnas lapas atbildes)
Piespiediet „Sarkano” pogu.
Nospiediet „Sarkano” pogu vēlreiz, lai paslēptu
ziņojumus.
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
ヱモヶヴユ
ヴヵモヵヶヴ
Ekrāna izmēra Jūs varat nomainīt teleteksta ekrāna izmēru.
Piespiediet „Zaļo” pogu.
izmainīšana  Katru reizi nospiežot „Zaļo” pogu, tiks
ヱロモヺ ㄙヒハピ
ユヹリヵ
izmainīts displejs.
(Normāls)
リ
P100 101 ABC
ヰヱヵリヰワ
ンユヵヶンワ
ヤンユモヵユ
ヤラモヱヵユン ヮモワヶモロチヴレリヱ
モヶュリヰ
ンユヤ
ヵユヹヵ
15. 05. 09 18:00:00
ヮ
ヰレ
,,,
OK
OPTION
„Sarkans”
„Zaļš”
ンユヤチヮヰュユ ユヹヵチロリワレ ュリンユヤヵチヵヷチンユヤ
ヴヵヵロ
„Zils”
„Dzeltens”
ュリヴヱロモヺ ヵリヮユチヴロリヱ
(Augšpuse)
TEXT
P100 101 ABC
Jūs varat izbaudīt teleteksta apraidi, ieskaitot ziņas, laika ziņu
prognozes un subtitrus, ja raidsabiedrības piedāvā šo pakalpojumu.
 Jūs varat pārbaudīt, vai programmai ir pieejama teleteksta
informācija.
Digitālā kanāla informācijā ir norādīts „TXT” ( 17. lpp.).
 Analogās apraides neatbalsta teleteksta pakalpojumu.
15. 05. 09 18:00:00
(Apakša)
Pamata teleteksta atainošana
1 Programmas skatīšanās laikā
nospiediet [TEXT
].
Tiek atainots teleteksta ekrāns.
piemēram
Pašreizējās
lapas numurs
Datums/laiks
P100 100 ABC
15. 05. 09 18:00:00
Teleteksta
atainošanas
laikā uz brīdi
atainot
televīzijas
programmu
Varat izmantot numurētās pogas, kursorpogas [, ] un krāsainās
pogas.
Tiek
atainots, kad
ir pabeigta
atjaunošana.
 Nospiediet „Dzelteno” pogu vēlreiz, lai
atgrieztos atjaunošanas lapā.
Krāsaino
pogu josla
2 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Piespiediet „Dzelteno” pogu.
Apakšlapas
atainošana
Ja pieejama viena vai vairākas apakšlapas,
iespējams atainot attiecīgās apakšlapas.
1 Nospiediet „Zilo” pogu.
Broadcast
Lai izietu no ekrāna
nospiediet [TEXT ].
Piezīme
 Uztvertie teleteksta dati var netikt atainoti pareizi.
 Ja ir pieejams liels apjoms teleteksta informācijas, būs
nepieciešams laiks, lai to atainotu.
 Teleteksta simbolus var nomainīt, izmantojot „Teletext Character
Set” iestatīšanas izvēlnes „Display” nodaļā. ( 70. lpp.)
2 Ievadiet četrciparu skaitli, kas atbilst
vēlamajai apakšlapai, izmantojot numurētās
pogas.
Tiek atainota apakšlapa.
Apakšlapu varat izvēlēties arī, izmantojot [,
]. Meklēšana var aizņemt laiku, tikmēr varat
skatīties televizoru ( augšpusē).
RQT9423
18
Ierakstīta video satura atskaņošana/vienīgi atskaņošanai paredzēto disku atskaņošana
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet nodaļu
„Uzlabota atskaņošana” ( 33. lpp.).
 OPEN/CLOSE
ヵヷ
ヷヰロ
 Lai atgrieztos izvēlnes ekrānā
[DVD-V]
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Top Menu” vai „Menu”, un
nospiediet [OK].
ヤラ
モヷ
ヱモヨユ
Numurētas
pogas
ヴㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
ュユロユヵユ
リワヱヶヵ
ヴユロユヤヵ
ヴレリヱ

ヴヵヰヱ
[VCD]
Nospiediet [RETURN].
ヱンヰヨチチヤラユヤレ
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
ヱモヶヴユ
ヴヵモヵヶヴ
ヱロモヺ ㄙヒハピ
ユヹリヵ
(PLAY)
リ
ヮ
ヰレ
,,,
OK
OPTION
ヰヱヵリヰワ
ンユヵヶンワ
モヶュリヰ
ヤンユモヵユ
ヤラモヱヵユン ヮモワヶモロチヴレリヱ
ンユヤ
Piezīme
Izvēlnes atainošanas laikā disks turpina rotēt. Nospiediet [], ja
atskaņošana ir pabeigta, lai pasargātu ierīces dzinēju, televizora
ekrānu utt.
Pamatdarbības
DRIVE
SELECT
[DVD-V]
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos punktu un nospiediet
[OK].
 Dažas vienības iespējams izvēlēties arī, izmantojot numurētās
pogas.
 Ja izvēlnes ekrāna vai diska instrukcijās ir norādīts, ka ir
jānospiež poga “ENTER”, nospiediet [OK].
[VCD]
Nospiediet numurētās pogas, lai atlasītu vienību.
piemēram,
5: [0]  [5]
15: [1]  [5]

ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
 Ja televizorā parādās izvēlnes ekrāns
RETURN
ンユヤチヮヰュユ ユヹヵチロリワレ ュリンユヤヵチヵヷチンユヤ
Sagatavošanās
 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo AV ievades iespēju, lai
tā atbilstu ierīces savienojumiem.
 Ieslēdziet ierīci.
1 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai
izvēlētos HDD vai DVD diskdzini.
Ierīces displejā izgaismojas HDD vai DVD indikators.
2 Ja izvēlējāties DVD diskdzini
Uz galvenās ierīces nospiediet [
OPEN/CLOSE], lai atvērtu ievietni un
ievietotu disku.
 Lai aizvērtu ievietni, nospiediet pogu vēlreiz.
3 Nospiediet [] (ATSKAŅOT).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Atskaņošanas sākas ar jaunāko ierakstīto virsrakstu.
[DVD-V] [VCD]
Atskaņošana sākas no punkta, ko norādījis disks.
[CD]
Atskaņošana sākas no diska sākuma.
Cita veida satura izvēlnes vadība
 DivX ( 36. lpp.)
 MP3/WMA ( 35. lpp.)
 Fotogrāfijas (JPEG) ( 38. lpp.)
 Mūzika HDD ( 40. lpp.)
 Mūzikas CD ( 40. lpp.)
Piezīme
 Ierakstīšanas, ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīma vai EXT
LINK gaidīšanas režīma laikā šī ierīce nevar atskaņot diskus vai
virsrakstus, kuri neatbilst „TV System” ( 71. lpp.) iestatījumiem.
Ir ieteicams pirms atskaņošanas iestatīt „TV System” (PAL/
NTSC) atbilstoši diskiem vai virsrakstam.
 Atkarībā no diska var paiet laiks līdz tiks atainots izvēlnes ekrāns,
attēli, skaņa u.c.
 Disku ražotājs var kontrolēt diska atskaņošanas metodi. Tāpēc
jūs ne vienmēr varēsiet vadīt atskaņošanu kā aprakstīts šajās
ekspluatācijas instrukcijās. Rūpīgi iepazīstieties ar disku
instrukcijām.
 Atskaņojot HDD ierakstītu virsrakstu, pārliecinieties, ka esat
saskaņojis „TV System” (PAL/NTSC) iestatījumus ar ierakstīto
virsrakstu (71. lpp.).
RQT9423
19
Televīzijas programmu ierakstīšana
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet nodaļu „Piezīmes
par ierakstīšanu” (23. lpp.) un „Uzlabota ierakstīšana”
(24. lpp.).
 OPEN/CLOSE

ヵヷ
ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
ヷヰロ
ヤラ
モヷ
DRIVE
SELECT
Numurētas
pogas
CH
ヴユロユヤヵ

ヴヵヰヱ
ヱモヶヴユ
ヱロモヺ ㄙヒハピ
ユヹリヵ
Nospiediet [].
ヰヱヵリヰワ
ンユヤ
ヮ
ヰレ
ンユヵヶンワ
ヤンユモヵユ
モヶュリヰ
ヤラモヱヵユン
ヮモワヶモロチヴレリヱ
ンユヤチヮヰュユ ユヹヵチロリワレ ュリンユヤヵチヵヷチンユヤ
REC
REC MODE
ヵユヹヵ
ヴヵヵロ
ュリヴヱロモヺ ヵリヮユチヴロリヱ
STTL
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
 [RAM] [-RW‹V›] [+R] [+RW] Lai izmantotu jaunu disku,
nepieciešama formatēšana.
 Ierakstot digitālu radio pārraidi vai digitālu pārraidi, kas netiek
uztverta pareizi, tiek ierakstīta arī digitālā kanāla informācija (
17. lpp.) un tā ir redzama visu ieraksta laiku.
Sagatavošanās
 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo AV ievades iespēju, lai
tā atbilstu ierīces savienojumiem.
 Ieslēdziet ierīci.
1 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD
vai DVD diskdzini.
Ierīces displejā izgaismojas HDD vai DVD indikators.
2 Ja izvēlējāties DVD diskdzini
Uz galvenās ierīces nospiediet [ OPEN/CLOSE],
lai atvērtu ievietni un ievietotu disku.
 Lai aizvērtu ievietni, nospiediet pogu vēlreiz.
3 Nospiediet [  CH], lai izvēlētos kanālu.
Kanāli tiek atainoti secībā, sākot ar digitālajiem kanāliem, un pēc
tam seko analogie kanāli.
Lai izvēlētos, izmantojot numurētās
pogas:
piemēram
5: [0]  [0]  [5]
15: [0]  [1]  [5]
Simbols „D” apzīmē digitālās apraides. 115: [1]  [1]  [5]
4 Nospiediet [REC MODE], lai izvēlētos
ierakstīšanas režīmu (XP, SP, LP vai EP).
 Ierakstīšanas režīmi un aptuvenie ierakstīšanas laiki ( 24. lpp.)
 Lai ierakstītu skaņu,
Recording Mode
izmantojot LPCM (vienīgi
Rec Mode
Remain
XP režīmā): Iestatīšanas
47:47
XP
režīmā iestatiet „Audio
95:34
SP
Mode for XP Recording”
pozīcijā „LPCM” ( 70.
191:11
LP
lpp.).
381:16
Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu.
Lai atsāktu, varat nospiest arī [ REC].
(Virsraksts netiek sadalīts atsevišķos virsrakstos.)
 Lai pārtrauktu ierakstīšanu
リ
AUDIO
 [USB] USB atmiņā ierakstīšana nav iespējama.
 Video netiks ierakstīts DVD-R diskos, kuri iekļauj JPEG attēlus.
Nospiediet [II].
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
ヴヵモヵヶヴ
20
Ierakstīšana tiks veikta brīvā vietā HDD vai diskā. Datus nevarēs
pārrakstīt.
 Ierakstīšanas laikā jūs nevarat nomainīt kanālu vai ierakstīšanas
režīmu.
 Jūs varat veikt ierakstīšanu, kamēr ierīce ir ierakstīšanas ar
taimeri gaidīšanas režīmā. Taču tiklīdz pienāk laiks ierakstīšanas
ar taimeri uzsākšanai, jebkurš progresā esošais ierakstīšanas
process tiks apturēts un sāksies ierakstīšana ar taimeri.
 [HDD] [RAM] (vienīgi analogajām apraidēm) Ja „Rec for High
Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „Off” ( 69. lpp.), jūs varat
nomainīt uztveramo audio, ierakstīšanas laikā nospiežot
[AUDIO]. (Neietekmē audio ierakstu.)
 Lai nopauzētu ierakstīšanu
ㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
ヱンヰヨチチヤラユヤレワヱ
ヶヵ
II
EP
REC
ヱモヨユ
ヴレリヱ
RQT9423
5 Nospiediet [ REC], lai sāktu ierakstīšanu.
 Ierakstīšanas process no sākuma līdz pat beigām tiek saukts par
vienu virsrakstu.
 [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW] Ierīcei ir nepieciešamas 30 sekundes,
lai pabeigtu vadības informācijas ierakstīšanu pēc tam, kad ir
pabeigta ierakstīšana.
Lai atskaņotu DVD-R, DVD-RW (DVD-Video formāts) un +R (kas
ierakstīts, izmantojot šo ierīci) DVD atskaņotājos, ir
nepieciešams tos noslēgt ( 64. lpp.).
Lai atskaņotu +RW citos atskaņotājos, ir ieteicams izveidot
galveno izvēlni. ( 64. lpp.)
Ierakstot digitālās apraides ar subtitriem
vai vairākiem audio
Ja programmai, kuru vēlaties ierakstīt, ir subtitri vai vairāki audio,
jūs to varat ierakstīt ar subtitriem vai vēlamo audio.
Lai ierakstītu ar subtitriem
Pirms ierakstīšanas uzsākšanas nospiediet [STTL ], lai atainotu
subtitrus.
Ja programmai ir vairāki subtitri, izvēlieties vēlamo valodu ( 16.
lpp.).
 Subtitrus nav iespējams ieslēgt, kad ir uzsākts ierakstīšanas
process.
Lai ierakstītu ar vēlamo audio
Pirms ierakstīšanas uzsākšanas izvēlieties vēlamo audio valodu (
16. lpp.).
Lai norādītu ierakstīšanas pārtraukšanas
laiku — ierakstīšana ar vienu skārienu
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Ierakstīšanas laikā
Uz galvenās ierīces nospiediet [ REC], lai
izvēlētos ierakstīšanas laiku.
 Jūs varat norādīt līdz pat 4 stundām laika.
 Ierīces displejs mainās kā norādīts zemāk.
 Šī funkcija nav pieejama ierakstīšanas ar taimeri laikā ( 21., 28.
lpp.) vai izmantojot elastīgo ierakstīšanu (25. lpp.).
 Ierīce automātiski izslēdzas, kad ir sasniegts ierakstīšanas
pārtraukšanas laiks.
Lai atceltu
Uz galvenās ierīces vairākas reizes nospiediet [ REC] līdz tiek
atainots skaitītājs.
 Tiek atcelts ierakstīšanas apturēšanas laiks, taču ierakstīšana
turpinās.
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet [].
Piezīme
Ja esat iestatījis “Channel Lock” (67. lpp.), tiks atainots ekrāns
četrciparu PIN koda ievadīšanai. Nospiediet numurētās pogas, lai
ievadītu savu četrciparu PIN kodu, un nospiediet [OK].
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet nodaļu „Uzlabota
ierakstīšana ar taimeri” ( 28. – 32. lpp.).
ヵヷ
ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
DRIVE
SELECT
ヷヰロ
ヤラ
モヷ
ヱモヨユ
Numurētās pogas
ヴㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
ュユロユヵユ
リワヱヶヵ
ヴユロユヤヵ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヱンヰヨチチヤラユヤレ
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
ヱモヶヴユ
ヴヵモヵヶヴ
PROG/CHECK
ヱロモヺ ㄙヒハピ
ユヹリヵ
リ
ヰレ
ヮ
,,,
OK
ヰヱヵリヰワ
ンユヵヶンワ
モヶュリヰ
ヤンユモヵユ
ヤラモヱヵユン ヮモワヶモロチヴレリヱ
ンユヤ
ンユヤチヮヰュユ ユヹヵチロリワレ ュリンユヤヵチヵヷチンユヤ
ヵユヹヵ
ヴヵヵロ
ュリヴヱロモヺ ヵリヮユチヴロリヱ
„Zils”
REC MODE
STTL
Skatiet arī „Piezīmes par ierakstīšanu” ( 23. lpp.).
Atkarībā no ierakstīšanai izmantotā diska veida vai apraides veida
virsrakstam, ko vēlaties ierakstīt, var būt ierobežojumi.
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
 Jūs varat ievadīt līdz pat 32 programmām pat mēnesi iepriekš.
(Ikdienas vai iknedēļas programma tiek uzskatīta par vienu
programmu.)
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
 Lai izmantotu jaunu disku, ir nepieciešams veikt formatēšanu.
Piezīme
Ierakstīšanas ar taimeri laikā nav iespējams ieslēgt subtitrus.
Sagatavošanās
 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo video ievades iespēju,
lai tā atbilstu ierīces savienojumiem.
 Ierakstot DVD, ievietojiet disku, kas paredzēts ierakstīšanai (
11. lpp.).
 Pārliecinieties, ka pulksteņa iestatījumi ir pareizi ( 72. lpp.).
Manuāli programmējama
ierakstīšana ar taimeri
1 Nospiediet [PROG/CHECK].
Timer
Recording
No. Channel
Remain
DVD 1:58 SP
HDD 30:24 SP
WED 14.10.09. 12:54:00
HDD
Drive
Start Stop DVD Mode STTL space
Date
New Timer Programme
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „New Timer
Programme”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [], lai pāršķirstītu vienības, un [,
], lai nomainītu tās.
Timer
Recording
Remain
HDD 30:24 SP
4 Nospiediet [OK].
 Taimera programma tiek saglabāta, un tiek atainota taimera
ikona.
 Ja esat iestatījis “Channel Lock” ( 67. lpp.), tiks atainots ekrāns
četrciparu PIN koda ievadīšanai. Nospiediet numurētās pogas, lai
ievadītu savu četrciparu PIN kodu, un nospiediet [OK].
No. Channel
Taimera ikona
01
ARD
Ierīces displejā izgaismojas „O”, norādot, ka ir aktivizēts
ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīms.
HDD
Drive
Stop DVD Mode STTL space
22:30 HDD SP OFF
Programme
OK
Pārliecinieties, ka tiek
atainots „OK” ( 32. lpp.).
Lai ieprogrammētu citus ierakstus, atkārtojiet 2. – 4. darbību.
Nospiediet [O], lai izslēgtu ierīci.
 Lai atceltu ierakstīšanu, kad jau ir uzsākts
ierakstīšanas process ( 31. lpp.)
 Lai ieslēgtu ierīci, kad ierakstīšanas process ir
gaidīšanas režīmā ( 31. lpp.)
 Piezīmes par ierakstīšanu ar taimeri ( 32. lpp.)
 Lai izmantotu televīzijas programmu (vienīgi
digitālajām apraidēm) (28. – 30. lpp.)
 Lai izmantotu SHOWVIEW numuru ierakstu
veikšanai ar taimeri (vienīgi analogajai apraidei)
( 31. lpp.)
DVD 1:58 SP
WED 14.10.09. 12:54:00
Start
Stop
HDD
DVD Mode STTL
1 ARD 15. 10. THU 22:00
22:30
HDD
Channel Date
 Jūs varat iestatīt kanālu (programmu izvietojums/televīzijas
stacijas nosaukums), datumu, sākšanu (sākšanas laiks) un
beigšanu (beigšanas laiks) arī, izmantojot numurētās pogas.
 Datums
Datums: pašreizējais datums līdz datums vienu mēnesi vēlāk
mīnus viena diena
Ikdienas taimeris: SV-SE>PR-SE>PR-PK
Iknedēļas taimeris: SV>SE
Virsraksti, kas ierakstīti, izmantojot vienu un to pašu ikdienas vai
iknedēļas taimeri, tiek savienoti un atainoti kā „grupa” DIRECT
NAVIGATOR ekrānā ( 34. lpp.), izņemot, ja izmantojat
automātiskās atjaunojošās ierakstīšanas metodi (32. lpp.).
 Jūs varat nospiest arī [DRIVE SELECT], lai izvēlētos
ierakstīšanas diskdzini.
Ja ierakstīšanai tiek izmantots „DVD” diskdzinis un tajā nav
pietiekami daudz brīvas vietas, ierakstīšana automātiski tiks
pārslēgta uz „HDD” ( 31. lpp., Atvieglotā ierakstīšana).
 Jūs varat nospiest arī [REC MODE], lai nomainītu ierakstīšanas
režīmu.
 [HDD] RENEW (Automātiskā atjaunojošā ierakstīšana) ( 32.
lpp.)
IESLĒGTS  IZSLĒGTS
 Programmas nosaukums
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Programme Name”, un
nospiediet [OK]. ( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
 STTL (Subtitri) (vienīgi digitālajām apraidēm)
AUTOMĀTISKI  IZSLĒGTS
Ja aile „Channel” ir iestatīta pozīcijā AV1, AV2 vai AV3, šis
iestatījums nav pieejams.
Lai ieslēgtu „STILL” iestatījumu, jūs varat nospiest arī [STTL ].
Ja ir pieejamas vairākas valodas, izvēlieties subtitrus ( 66. lpp.,
DVB vēlamā valoda).
Pamatdarbības
Ierakstīšana ar taimeri
SP
OFF
All Channels : ARD
Programme Name
 Ja ir izvēlēts „Channel”, nospiediet „Zilo” pogu, lai
nomainītu kategoriju [piemēram, televīzija, radio, favorīti
( 65. lpp.)], un pēc tam nospiediet [, ], lai izvēlētos
kanālu, ko vēlaties ierakstīt.
 Piespiediet un turiet [, ], lai izmainītu sākšanu
(sākšanas laiks) un beigšanu (beigšanas laiks) ar 30
minūšu pieaugumu.
RQT9423
21
Virsrakstu dzēšana
DELETE Navigator izmantošana
dzēšanai
ヵヷ
DRIVE
SELECT
ュンリヷユ
ヴユロユヤヵ
ヷヰロ
ヤラ
モヷ
1 Kad apturēts
Nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Video”, un
nospiediet [OK].
ヱモヨユ
ヴㄉㄐㄘヷㄊㄆㄘ
DELETE *
ュユロユヵユ
ヱンヰヨチチヤラユヤレ
リワヱヶヵ
ヴユロユヤヵ
ヴレリヱ
ヴロヰヸチチヴユモンヤラ
I, I
II
ヴヵヰヱ
ヱモヶヴユ
ヴヵモヵヶヴ
11.10.
EXIT
ヮ
ヰレ
FUNCTION MENU
ヰヱヵリヰワ
ヤンユモヵユ
ヤラモヱヵユン ヮモワヶモロチヴレリヱ
RETURN
ンユヤチヮヰュユ ユヹヵチロリワレ ュリンユヤヵチヵヷチンユヤ
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
(Jūs nevarat dzēst vienības no noslēgtiem diskiem.)
 Pēc izdzēšanas virsrakstu nav iespējams atjaunot. Pirms
turpināt, jums jābūt pilnīgi pārliecinātam par savu izvēli.
 Dzēšana nav iespējama ierakstīšanas vai kopēšanas laikā.
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD
diskdzini.
 [RAM] Atslēdziet aizsardzību ( 62. lpp., Aizsardzības
iestatīšana).
 Pieejamais atmiņas daudzums diskā pēc
dzēšanas
 [HDD] [RAM] Pēc dzēšanas atbrīvotais atmiņas daudzums ir
pieejams ierakstīšanai.
Pēc jebkura virsraksta dzēšanas
palielinās pieejamais atmiņas daudzums
Virsraksts
......
Pēdējais
ierakstītais
virsraksts
Pieejamais
atmiņas
daudzums
diskā
 [-RW‹V›] [+RW] Pieejamais atmiņas daudzums palielinās
vienīgi, kad ir izdzēsts pēdējais ierakstītais virsraksts.
Pieejamais atmiņas
daudzums diskā nepalielinās
pat pēc dzēšanas
Virsraksts
Virsraksts
Virsraksts
Pieejamais
Pieejamais atmiņas
daudzums diskā pēc
dzēšanas palielinās
Pēdējais
ierakstītais
virsraksts
Pēdējie
ierakstītie
virsraksti
......
......
Pēdējais
ierakstītais
virsraksts
Pieejamais
atmiņas
daudzums
diskā
Pēdējie
ierakstītie
virsraksti
Šis atmiņas apgabals kļūst pieejams ierakstīšanai pēc tam, kad ir
izdzēsti visi pēdējie ierakstītie virsraksti.
 [-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Pieejamais atmiņas daudzums
nepalielinās pat pēc tam, kad ir dzēsts saturs.
RQT9423
22
VIDEO
PICTURE
MUSIC
OPTION
2
Page 02/02
Select
Next
Previous
Next
ンユヵヶンワ
モヶュリヰ
Virsraksts
Previous
K
RETURN
ンユヤ
Grouped Titles
ユヹリヵ
リ
,,,
OK
DELETE Navigator
HDD
ヱロモヺ ㄙヒハピ
4 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu,
un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [I, I], lai atainotu citas lapas.
Jūs varat apstiprināt izvēlētos virsrakstus, izmantojot iespēju izvēlni.
 Skatiet iespēju izvēlnes darbības “Title View” ( 44. lpp, 4.
darbība).
5 Nospiediet [OK].
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un
nospiediet [OK].
Virsraksts ir dzēsts.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
Dzēšana atskaņošanas laikā
1 Atskaņošanas laikā
Nospiediet [DELETE *].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un
nospiediet [OK].
Virsraksts ir dzēsts.
Piezīmes par ierakstīšanu
Hello
Hola
jūs varat izvēlēties audio valodu, kad uztverat audio
daudzkanālu apraides formā [digitālā kanāla informācijas
displeja apakšā tiek atainots „Multi Audio” ( 17. lpp.)].
Taču audio nav iespējams ieslēgt, kad ir uzsākts ierakstīšanas
process.
Hallo
Izvēlieties audio, ko vēlaties
ierakstīt, „DVB Multi Audio”
ekrāna izvēlnē ( 61. lpp.).
Bilingvālās apraides (vienīgi analogajām apraidēm):
[HDD] [RAM]
Iespējams ierakstīt gan galveno, gan sekundāro audio.
Jūs varat nomainīt audio atskaņošanas laikā.
( 33. lpp., Audio nomaiņa atskaņošanas laikā)
Tomēr šādos gadījumos izvēlieties, vai ierakstīt galveno vai
sekundāro audio:
M1
M2
– skaņas ierakstīšana LPCM formātā (
Hello
Hello 70. lpp., Audio režīms ierakstīšanai XP);
– „Rec for High Speed Copy” ir iestatīts
pozīcijā „On” (iestatījums pēc noklusējuma
ir „On”.  69. lpp.)
[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Pirms ierakstīšanas izvēlieties galveno vai
sekundāro audio
( 70. lpp., Bilingvālā audio izvēle)
Par proporciju
programmas
ierakstīšanas laikā
[HDD] [RAM] (Kad „Rec for High Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „On”)
[-R] [-RW‹V›]
Ja iestatīšanas izvēlnē „Aspect for Recording” ir iestatīts pozīcijā
„Automatic” (iestatījums pēc noklusējuma ir „Automatic”  69. lpp.),
programma tiks ierakstīta oriģinālajā proporcijā, kas izmantota ieraksta
sākumā (ieskaitot, kad ierakstīšana iestatīta kā komerciāla u.c.).
Ierakstot citā proporcijā, izvēlieties pareizu proporciju („16:9” vai „4:3”).
Tomēr šādā gadījumā programma tiks ierakstīta proporcijā 4:3.
[-R] [-RW‹V›] Programma, kuras ierakstīšanai izmantots „EP” vai „FR
(ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” ierakstīšanas režīms, tiks
ierakstīta proporcijā 4:3.
[HDD] [RAM] (Kad „Rec for High Speed Copy” ir
iestatīts pozīcijā „Off”)
Programma tiks ierakstīta oriģinālajā proporcijā.
[+R] [+RW]
Programma tiks ierakstīta
proporcijā 4:3.
Ja vēlaties pārkopēt
virsrakstus no HDD uz
DVD-R u.c. ātrās
ierakstīšanas režīmā.
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Iestatiet „Rec for High Speed Copy” pozīcijā „On” pirms ierakstīšanas HDD.
(Iestatījums pēc noklusējuma ir „On”.  69. lpp.)
Jūs varat kopēt virsrakstus ātrās ierakstīšanas režīmā (maksimālais ātrums ir 75X*), taču audio un proporcijas iestatījumus (
augšpusē) ir nepieciešams veikt pirms ierakstīšanas HDD sākšanas.
* Maksimālais ātrums var mainīties atkarībā no diska.
Ierakstīšana HDD
M1
Tiek ierakstīts tikai
izvēlētais audio.
Hello
Pamatdarbības
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Ja veicat ierakstīšanu no ārēja aprīkojuma:
– ārējā aprīkojumā izvēlieties „M 1” vai „M 2”.
Papildu darbības
Ierakstīšanai paredzētā Apraide ar daudzkanālu skaņu (vienīgi digitālajām
apraidēm):
audio izvēle
Kopēšana DVD-R u.c. lielā ātrumā
Ātro darbību režīmi nedarbojas šādos gadījumos.
 [+R] [+R]DL] [+RW] Virsrakstiem, kas ierakstīti „EP” režīmā un „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmā
 [+R] [+R]DL] [+RW] Virsrakstiem, kas ierakstīti proporcijā 16:9
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Virsrakstiem, kas ierakstīti proporcijā 16:9, izmantojot „EP” režīmu vai „FR” (ierakstīšana 5 stundu garumā
vai ilgāk) režīmu
„Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” pārraižu ierakstīšana DVD-R, DVD-RW, +R, +RW vai 8 cm DVD-RAM diskos
Ierakstot
„Ierakstīšanas vienīgi nav iespējama. Izmantojiet DVD-RAM, kas atbalsta HDD vai CPRM ( 89. lpp.).
vienā kopijā” pārraides [RAM] Vienīgi diski, kas atbalsta CPRM.
(O: Ir iespējama, –: Nav iespējama)
 „Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” virsrakstus no HDD iespējams pārnest uz DVD-RAM, kas atbalsta CPRM
(tie tiek izdzēsti no HDD). To kopēšana nav iespējama.
 Pat kopējot videokasetē, virsraksts var netikt pārkopēts pareizi kopēšanas aizsardzības dēļ.
Jūs nevarat kopēt atskaņošanas saraktu, kas izveidots, izmantojot „Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” virsrakstus.
Diska atskaņošana citā
DVD atskaņotājā
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Pēc ierakstīšanas vai kopēšanas disks ir jānoslēdz ( 64. lpp.).
Ja pēc ierakstīšanas vai virsrakstu kopēšanas nepieciešams noslēgt DVD-R u.c. šajā ierīcē. Jūs tad varat tos atskaņot
kā veikalos nopērkamos DVD-Video. Šādā gadījumā diski kļūst par tikai atskaņošanai paredzētiem diskiem, un tajos vairs nav
iespējams veikt ierakstīšanu vai kopēšanu.*
* Ierakstīšanu un kopēšanu atkal varat veikt, formatējot DVD-RW.
Ierakstīt DVD-R u.c.
Atskaņot DVD aprīkojumā
Noslēgt
[+RW] Ja disku nav iespējams atskaņot citā aprīkojumā, ieteicams izveidot galveno izvēlni ( 64. lpp.).
Ierakstīšana DVD-R DL Jūs nevarat tieši ierakstīt DVD-R DL un +R DL diskā, izmantojot šo ierīci.
Ierakstiet HDD un pēc tam pārkopējiet diskā.
un +R DL
 Nav iespējams veikt ierakstīšanu vienlaicīgi gan HDD, gan DVD diskdzinī.
RQT9423
23
Uzlabota ierakstīšana
Ierakstīšanas režīmi un aptuvenie ierakstīšanas laiki (DMR-EX795 modelim)
Ierakstīšanas laiks var kļūt īsāks nekā norādīts atkarībā no ierakstāmā satura.
(Šajā tabulā norādīts aprēķinātais laiks.)
Ierakstīšanas režīms
HDD (250 GB)
DVD-R DVDDVD-RAM
*1
RW
Vienpusējs
Divpusējs
+R +RW
(4,7 GB)
(9,4 GB)
(4,7 GB)
XP (augstas attēla
55 stundas
1 stunda
2 stundas
1 stunda
kvalitātes
ierakstīšanas režīms)
SP (standarta
110 stundas
2 stundas
4 stundas
2 stundas
ierakstīšanas režīms)
LP (ilgais
221 stunda
4 stundas
8 stundas
4 stundas
ierakstīšanas režīms)
EP (īpaši ilgs
441 stunda (331
8 stundas (6
16 stundas (12 8 stundas (6
2
2
2
*2
ierakstīšanas
stunda* )
stundas* )
stundas* )
stundas )
4
režīms)*
FR (elastīgs
Maksimāli 441
Maksimāli 8
Maksimāli 8
Maksimāli 8
ierakstīšanas
stunda
stundas
stundas vienai
stundas
4
režīms)*
pusei
3
*3
DVD-R DL* (8,5 GB)
+R DL (8,5 GB)
1 stunda 45 min.
1 stunda 45 min.
3 stundas 35 min.
3 stundas 35 min.
7 stundas 10 min.
7 stundas 10 min.
14 stundas 20 min. (10
*2
stundas 45 min. )
14 stundas 20 min.
Aptuveni 9 stundas,
ierakstot video
kvalitātē, kas atbilst LP
režīmam.
Nepārtraukta ierakstīšana divpusējos diskos vai to atskaņošana, mainot puses, nav iespējama.
Ja „Recording time in EP mode” iestatīšanas izvēlnē ir iestatīts pozīcijā „EP ( 6 stundas )” ( 69. lpp.).
Skaņas kvalitāte ir labāka, izmantojot „EP ( 6 stundas )”, nevis „EP ( 8 stundas )”.
*3 Ar šo ierīci nav iespējams tieši ierakstīt DVD-R DL un +R DL diskos. Tabulā norādīti ierakstīšanas laiki kopēšanas laikā.
[+R]DL] Jūs nevarat kopēt „EP” vai „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmā.
*4 Veicot ierakstīšanu HDD „EP” vai „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmā, jūs nevarat veikt ātro ierakstīšanu +R, +R DL vai +RW
diskos.
 [RAM] Ja veicat ierakstīšanu DVD-RAM, izmantojot „EP ( 8 stundas )” režīmu, jūs nevarēsiet atskaņot saturu DVD atskaņotājos, kas atbalsta
DVD-RAM.
Izmantojiet “EP ( 6 stundas )” režīmu, ja atskaņošanai izmantosiet citu aprīkojumu.
[HDD]
 Jūs varat ierakstīt līdz pat 499 virsrakstu HDD. (Ierakstot ilgu laika posmu bez pārtraukuma, virsraksti tiek automātiski iedalīti 8 stundu
intervālos.)
[RAM] [-R] [-RW‹V›]
 Jūs varat ierakstīt līdz pat 99 virsrakstiem vienā diskā.
[+R] [+RW]
 Jūs varat ierakstīt līdz pat 49 virsrakstiem vienā diskā.
*1
*2
FR (elastīgs ierakstīšanas režīms)
Kopējot vai programmējot ierakstus ar taimeri, jūs varat iestatīt FR (elastīga ierakstīšana) režīmu.
Ierīce automātiski izvēlas ierakstīšanas ātrumu no XP līdz EP ( 8 stundas ), kas ļauj ierakstiem satilpt diska atlikušajā atmiņas daudzumā,
nodrošinot labāko iespējamo ierakstīšanas kvalitāti.
Piemēram, 90 minūšu garam ierakstam neizmantotā DVD-RAM attēla kvalitāte tiks noregulēta no „XP” līdz „SP”.
 Ierakstot HDD, attēla kvalitāte tiek automātiski pielāgota, lai kopētais virsraksts precīzi ietilptu 4,7 GB diskā.
 Visi ierakstīšanas režīmi no XP līdz EP tiek atainoti displejā.
Ja tiek atainots formāta apstiprinājuma
ekrāns
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Ievietojot jaunu disku vai disku, kas ierakstīts, izmantojot datoru vai
citu aprīkojumu, tiks atainots formāta apstiprinājuma ekrāns.
Formatējiet disku, lai varētu to izmantot. Viss ierakstītais saturs tiks
izdzēsts.
Format
No
SELECT
OK
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Ja neesat apstrādājis disku, lai to varētu atskaņot citā aprīkojumā,
tiks atainots šāds ekrāns.
Finalise
Finalise the disc so that it can be played
on other DVD players.
Note: Recording or Editing is not possible
after finalising. This may take up to min.
Press the REC button to start finalise.
This disc is not formatted properly.
Do you want to format the disc now ?
Yes
Ierakstīta diska izņemšana
RETURN
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Lai formatētu disku
„Visa satura dzēšana — formāts” ( 63. lpp.)
Press the OPEN/CLOSE button to exit.
This disc cannot be played on other
DVD players without finalising.
 Lai noslēgtu disku
Uz galvenās ierīces nospiediet [ REC].
 Procesu nav iespējams apturēt.
 Ja vēlaties iestatīt fonu, izvēlēties atskaņošanas izvēlni vai
ierakstīt diska nosaukumu, pirms noslēgšanas „DVD
Management” izvēlnē izvēlieties „Top Menu” ( 64. lpp.), „AutoPlay Select” ( 64. lpp.) vai „Disc Name” ( 62. lpp.).
 Lai atvērtu ievietni, nenoslēdzot disku
Uz galvenās ierīces nospiediet [ OPEN/CLOSE].
RQT9423
24
Elastīga ierakstīšana
(Ierakstīšanas veids, kas piemēro ierakstāmo materiālu atlikušās atmiņas
daudzumam diskā)
5 Kad vēlaties uzsākt ierakstīšanu
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Start”, un
nospiediet [OK].
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Ierīce piemēro labāko iespējamo attēla kvalitāti, kas var ietilpt
atlikušajā atmiņas daudzumā diskā. Ierakstīšanas režīms ir FR.
[RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
 Ja atlikušais atmiņas daudzums diskā padara piemērota režīma
izvēli sarežģītu
 Ja vēlaties ierakstīt garu programmu labākajā iespējamajā attēla
kvalitātē
[HDD]
 Ja vēlaties ierakstīt virsrakstu HDD, lai pēc tam to pārkopētu tā,
lai tas ideāli ietilptu vienā 4,7 GB diskā
 Ierakstītā virsraksta rediģēšana vai ierakstīšanas režīma
nomaiņa nav nepieciešama, lai tas ietilptu diska atmiņā.
Piemēram, 90 minūšu ilgas programmas ierakstīšana diskā
Izvēloties XP režīmu, programma neietilps vienā diskā.
Ja mēģināt ierakstīt 90 minūšu ilgu
programmu, izmantojot XP režīmu,
diskā ietilps tikai pirmās 60 minūtes,
un atlikušās 30 minūtes netiks
DVD-RAM
DVD-RAM
ierakstītas.
Ir nepieciešams vēl viens disks.
Izvēloties SP režīmu, programma ietilps vienā diskā.
Tomēr diska atmiņā paliks 30
neizmantotas minūtes.
Izvēloties „Flexible Rec”, programma ideāli ietilps vienā
diskā.
Lai izietu no ekrāna, neuzsākot
ierakstīšanu
Nospiediet [RETURN ].
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet [].
Lai atainotu atlikušo laiku
Nospiediet [STATUS ].
Piemēram, HDD
Atlikušais
ieraksta
laiks
HDD
REC 0:59
1 DVB
ABC1
LR
Atskaņošana ierakstīšanas laikā
[HDD] [RAM]
Atskaņošana no virsraksta, kuru ierakstāt,
sākuma — ķerošā atskaņošana
Ierakstīšanas laikā nospiediet [] (ATSKAŅOT).
Kamēr notiek meklēšana, netiek izvadīta skaņa.
Lai pārtrauktu atskaņošanu
Nospiediet [].
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
2 sekundes pēc atskaņošanas pārtraukšanas, nospiediet [].
Lai pārtrauktu ierakstīšanu ar taimeri
2 sekundes pēc atskaņošanas pārtraukšanas,
1. nospiediet [];
2. nospiediet [, ], lai izvēlētos „Stop Recording”, un nospiediet
[OK].
Iepriekš ierakstīta virsraksta atskaņošana
ierakstīšanas laikā — ierakstīšana un atskaņošana
vienlaikus
Papildu
darbības
 „Flexible Rec” ir noderīgs šādās situācijās.
 Ierakstīšanas laikā jūs varat arī nomainīt diskdzini un veikt
atskaņošanu. Nospiediet [DRIVE SELECT].
: Nepieciešamais atmiņas daudzums diskā
Sagatavošanās
 Lai veiktu ierakstīšanu, izvēlieties kanālu vai ārēju ievades
iespēju.
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD diskdzini.
1 Nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Flexible Rec”, un
nospiediet [OK].
Flexible Rec
Record in FR mode.
Maximum rec. time 8 Hour 00 Min.
Set rec. time
8 Hour 00 Min.
Start
Cancel
Maksimālais ieraksta laiks
Šis ir maksimālais ieraksta laiks
EP (8 stundas) režīmā.
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Hour” un „Min.”,
un nospiediet [, 4], lai iestatītu ieraksta laiku.
1 Ierakstīšanas laikā nospiediet [DIRECT
NAVIGATOR].
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu,
un nospiediet [OK].
 Kamēr notiek meklēšana, netiek izvadīta skaņa.
Lai pārtrauktu atskaņošanu
Nospiediet [].
Lai izietu no DIRECT NAVIGATOR ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Lai pārtrauktu ierakstīšanu/lai pārtrauktu ierakstīšanu ar
taimeri
Kad ir apturēta atskaņošana
1. Lai izietu no ekrāna, nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
2. Nospiediet [].
3. Ja tiek atainots ierakstīšanas apturēšanas apstiprinājuma ekrāns,
nospiediet [, ], lai izvēlētos „Stop Recording”, un nospiediet
[OK].
Piezīme
„Chasing playback” un „Simultaneous rec and play” iespējams
izmantot programmām, kurām ir vienādas kodēšanas sistēmas
(PAL/NTSC).
 Ieraksta laiku varat iestatīt arī, izmantojot numurētās pogas.
 Jūs nevarat ierakstīt vairāk kā 8 stundas.
RQT9423
25
Pārraižu ierakstīšana no ārēja aprīkojuma
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Skatiet arī „Piezīmes par ierakstīšanu” ( 23. lpp.).
Ierakstu veikšana ar taimeri no
televīzijas
(piemēram, no digitālām apraidēm)
[HDD]
Lai veiktu ierakstīšanu ar taimeri no televizora, savienojiet
televizoru, izmantojot Q Link funkciju ( 42. lpp.), ko varat izmantot
ierakstu ar taimeri iestatīšanai, izmantojot pilnībā savienotu 21kontakta Scart kabeli (8. lpp.).
1 Veiciet taimera ieprogrammēšanu televizorā.
2 Izslēdziet šo ierīci.
Ierakstīšanas sākums un beigas tiek vadītas ar televizora palīdzību.
 Virsraksti tiek ierakstīti HDD.
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet [].
Piezīme
 Ja šī ierīce ir EXT LINK gaidīšanas režīmā (ierīces displejā tiek
atainots „EXT-L”), ierakstīšana no televīzijas netiek sākta.
 Programmas ierīcē tiek ierakstītas kā viens virsraksts, ja vecāku
ierakstu ar taimeri beigu laiks un jaunāku ierakstu ar taimeri
sākuma laiks ir tuvu viens otram. Lai atdalītu virsrakstus, ejiet uz
„Divide Title” ( 45. lpp.).
Ierakstīšana no digitālā satelītuztvērēja
vai analogā dekodētāja
Sagatavošanās
 Savienojiet digitālo satelītuztvērēju vai analogo dekodētāju ar šīs
ierīces ievades termināliem ( 8. lpp.).
 Ja ārējā aprīkojuma izvades signāls ir NTSC, iestatījumu izvēlnē
„TV System” nomainiet uz „NTSC” ( 71. lpp.).
 Šī ierīce nevar ierakstīt NTSC signālus diskos, kuros jau ir PAL
signālu ieraksti. (Tomēr HDD ir iespējams ierakstīt abu veidu
programmas.)
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD
diskdzini.
1 Kad apturēts
Nospiediet [INPUT SELECT], lai izvēlētos
pievienotā aprīkojuma ievades kanālu.
Piemēram, ja esat izveidojis savienojumu ar AV2
ievades terminālu, izvēlieties „AV2”.
2 Nospiediet [REC MODE], lai izvēlētos
ierakstīšanas režīmu.
3 Izvēlieties kanālu citam aprīkojumam.
4 Nospiediet [ REC].
Sākas ierakstīšanas process.
Lai izlaistu nevēlamas daļas
Nospiediet [II], lai nopauzētu ierakstīšanas procesu. (Nospiediet
vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu.)
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet [].
RQT9423
26
Ar ārējo aprīkojumu saistīta
ierakstīšana ar taimeri (digitālais
satelītuztvērējs) — EXT LINK
Lai ierakstītu programmas no digitālā satelītuztvērēja, izmantojot
taimera programmēšanu
Sagatavošanās
 Pārliecinieties, ka esat savienojis šīs ierīces AV2 ievades
terminālu ar kasešu videomagnetafona vai digitālā
satelītuztvērēja Scart terminālu, izmantojot 21-kontakta Scart
kabeli ( 77. lpp.).
 Iestatījumu izvēlnē iestatiet „AV2 Input” tā, lai tas atbilstu
savienotajam aprīkojumam ( 72. lpp.).
 Iestatījumu izvēlnē iestatiet „Ext Link” tā, lai tas atbilstu
savienotajam aprīkojumam ( 72. lpp.).
1 Veiciet taimera ieprogrammēšanu ārējā
aprīkojumā.
2 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD
vai DVD diskdzini.
Ja izvēlējāties DVD diskdzini, ievietojiet disku ( 15. lpp.).
3. Nospiediet [EXT LINK].
Ierīce izslēdzas un tās displejā izgaismojas „EXT-L”, norādot, ka ir
aktivizēts ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīms.
Lai atceltu ārējo vadību
Nospiediet [EXT LINK], lai pārtrauktu ierakstīšanu vai atceltu
saistītās ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīmu.
 Lai novērstu nejaušu darbību, nospiediet [EXT LINK], tādējādi
atceļot iestatījumu pēc ierakstīšanas beigām.
Piezīme
 Šī funkcijas nav pieejama, ja iestatījumu izvēlnē „TV System” ir
iestatīts pozīcijā „NTSC” ( 71. lpp.).
 Dažiem aprīkojumiem šī funkcija nav pieejama. Skatiet
aprīkojuma ekspluatācijas instrukcijas.
 Dažos gadījumos ierakstu sākums var netikt ierakstīts pareizi.
 Programmas ierīcē tiek ierakstītas kā viens virsraksts, ja vecāku
ierakstu ar taimeri beigu laiks un jaunāku ierakstu ar taimeri
sākuma laiks ir tuvu viens otram.
[HDD] [RAM] Lai atdalītu virsrakstus, ejiet uz „Divide Title” (
45. lpp.).
 Ja šī ierīce ir EXT LINK gaidīšanas režīmā (ierīces displejā tiek
atainots „EXT-L”), televīzijas programmas datus nav iespējams
lejupielādēt.
 Ja ierīce ir EXT LINK gaidīšanas režīmā vai notiek ierakstīšana,
video attēls tiek pārraidīts no AV2 ievades termināla neatkarīgi
no „AV1 Output” iestatījumiem (71. lpp.).
 EXT LINK gaidīšanas režīma vai ierakstīšanas laikā
atskaņošana ir iespējama vienīgi no diskdziņa, kurā notiek
ierakstīšana.
 Ja ierīces displejā izgaismojas „EXT-L”, tiešā TV ierakstīšana
nav pieejama.
 Ierīcei esot EXT LINK gaidīšanas režīmā vai veicot ierakstīšanu,
vairums šīs ierīces darbību ir liegtas ([ OPEN/CLOSE], [O/I]
u.c.). Veicot darbības, nospiediet [EXT LINK], lai atceltu EXT
LINK gaidīšanas režīmu vai ierakstīšanu (šī ierīce ieslēdzas, un
„EXT-L” nodziest).
 Ja „AV2 Connection” ir iestatīts pozīcijā „Decoder”, EXT LINK
nav pieejams (72. lpp.).
Kopēšana, izmantojot videokasešu atskaņotāju
Šī ierīce
S VIDEO
DV IN
DV kabelis
(IEEE 1394, 4kontaktu)
S video
kabelis*
VIDEO
L/MONO - AUDIO- R
AV3 IN
Audio/video
kabelis
Cits video aprīkojums
Savienojiet ar audio/video izvades termināliem.
Ja citas ierīces audio izvade ir monofoniska
Savienojiet ar AV3 ievades terminālu L/MONO ierīces priekšpusē.
* S VIDEO termināls nodrošina daudz dzīvīgāku attēlu nekā VIDEO
termināls.
Ja veicat ierakstīšanu, izmantojot DV terminālu
 Izvēlieties audio ierakstīšanas veidu iestatījumu izvēlnes „Audio
Mode for DV Input” ( 70. lpp.).
 Ierakstot no DV aprīkojuma (piemēram, ciparu videokameras), jūs
varat ierakstīt audio/video ierakstus vienīgi no DV lentes.
 Ja „Rec for High Speed Copy” ( 69. lpp.) ir iestatīts pozīcijā
“On” un jūs veicat kopēšanu, kopija tiks izveidota, izmantojot
attēla izmēru, kas izvēlēts iestatījumu izvēlnes „Aspect for
Recording” ( 69. lpp.).
Par proporciju programmas ierakstīšanas laikā (23. lpp.)
Piezīme
 Ja kopēšanas laikā pienāk laiks veikt ierakstīšanu ar taimeri, tiks
uzsākts ierakstīšanas process un kopēšana tiks pārtraukta.
 Ja video tiek pārkopēts no cita veida aprīkojuma uz šo ierīci,
video kvalitāte kļūs sliktāka.
Manuālā ierakstīšana
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD
diskdzini.
 Nospiediet [REC MODE], lai izvēlētos ierakstīšanas režīmu.
 Ierakstot bilingvālās programmas ( 23. lpp., Piezīmes par
ierakstīšanu)
 Ja ārējā aprīkojuma izvades signāls ir NTSC, iestatījumu izvēlnē
„TV System” nomainiet uz „NTSC” ( 71. lpp.).
Šī ierīce nevar ierakstīt NTSC signālus diskos, kuros jau ir PAL
signālu ieraksti. (Tomēr HDD ir iespējams ierakstīt abu veidu
programmas.)
 Lai samazinātu videokasešu atskaņotāja trokšņus ievades laikā,
ekrāna izvēlnē iestatiet „Input NR” pozīcijā „On” (60. lpp.).
 Pārbaudiet, vai ierīcē atainotais laiks ir pareizs.
1 Kad apturēts
Nospiediet [INPUT SELECT], lai izvēlētos
pievienotā aprīkojuma ievades kanālu.
Piemēram, ja esat izveidojis savienojumu ar AV3 ievades terminālu,
izvēlieties „AV3”.
2 Sāciet atskaņošanu citā aprīkojumā.
3 Kad vēlaties uzsākt ierakstīšanu
nospiediet [ REC].
Sākas ierakstīšanas process.
Lai izlaistu nevēlamas daļas
Nospiediet [II], lai nopauzētu ierakstīšanas procesu. (Nospiediet
vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu.)
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet [].
DV automātiskā ierakstīšana (DV Auto
Rec)
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
[HDD] [RAM] Izmantojot “DV Auto Rec” funkciju, programmas tiek
ierakstītas kā virsraksti, tajā pat laikā katrā attēla pārtraukumā tiek
izveidotas laika nodaļas un automātiski tiek izveidoti atskaņošanas
saraksti.
Sagatavošanās
1. Izslēdziet galveno ierīci un DV aprīkojumu, pēc tam savienojiet
aprīkojumu ar ierīces DV ievades terminālu ( kreisajā pusē).
2. Ieslēdziet galveno ierīci.
 Ja ārējā aprīkojuma izvades signāls ir NTSC, iestatījumu izvēlnē
„TV System” nomainiet uz „NTSC” ( 71. lpp.).
1 Ieslēdziet DV aprīkojumu un nopauzējiet
atskaņoto pārraidi vietā, no kuras vēlaties to
ierakstīt.
Parādās šāds ekrāns.
DV Auto Rec
DV unit is connected.
Record from the DV unit ?
Rec to HDD
Rec to DVD
Cancel
SELECT
OK
RETURN
 Ja ekrāns netiek atainots
Pēc 1. soļa veikšanas
1. nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD
diskdzini;
2 nospiediet [FUNCTION MENU];
3. nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un nospiediet [OK];
4. nospiediet [3, ], lai izvēlētos „DV Auto Rec”, un nospiediet
[OK].
 Pārejiet pie 3. darbības ( zemāk)
Papildu darbības
Piemēram, savienošana ar priekšpuses AV3 vai DV ievades
terminālu
 Pirms savienošanas izslēdziet ierīci un citu video aprīkojumu.
 Savienojiet ar vienas un tās pašas krāsas termināliem.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Rec to HDD” vai
„Rec to DVD”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [REC MODE], lai izvēlētos
ierakstīšanas režīmu.
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Rec”, un
nospiediet [OK].
Sākas ierakstīšanas process.
Pēc ierakstīšanas pabeigšanas
Parādās apstiprinājuma ekrāns. Nospiediet [OK], lai pabeigtu DV
automātisko
ierakstīšanu.
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet [].
Piezīme
 Ierīcei var pievienot tikai vienu DV ierīci (piemēram, ciparu
videokameru), izmantojot DV ievades terminālu.
 Vadīt ierīci, izmantojot pievienoto DV aprīkojumu, nav iespējams.
 Šīs ierīces DV ievade ir paredzēta vienīgi DV aprīkojumam.
(Savienošana ar datoru u.c. nav iespējama.)
 DV aprīkojuma nosaukums var netikt atainots pareizi.
 Attēli un audio var netikt ievadīti pareizi atkarībā no DV
aprīkojuma.
 DV aprīkojuma lentes datuma un laika informācija netiks
ierakstīta.
 Jūs nevarat vienlaicīgi veikt ierakstīšanu un atskaņošanu.
Ja DV automātiskās ierakstīšanas funkcija nedarbojas pareizi,
pārbaudiet savienojumus un DV aprīkojuma iestatījumus un
izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
Ja tas nepalīdz, ievērojiet manuālās ierakstīšanas
instrukcijas ( kreisajā pusē).
Gandrīz visi video un tirdzniecībā pieejamie DVD-Video ir
aizsargāti pret nelegālu kopēšanu. Jebkura programmatūra,
kas ir aizsargāta šādā veidā, nevar tikt ierakstīta, izmantojot
šo ierīci.
 Izmantojot elastīgo ierakstīšanu (25. lpp.), jūs varat ierakstīt
videokasešu saturu (aptuveni 1 – 8 stundas) 4,7 GB diskā
labākajā iespējamajā ierakstīšanas kvalitātē, neizniekojot diska
atmiņu.
RQT9423
27
Uzlabota ierakstīšana ar taimeri
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
 Jūs varat ievadīt līdz pat 32 programmām pat mēnesi iepriekš.
(Ikdienas vai iknedēļas programma tiek uzskatīta par vienu
programmu.)
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
 Lai izmantotu jaunu disku, ir nepieciešams veikt formatēšanu.
Piezīme
Ierakstīšanas ar taimeri laikā nav iespējams ieslēgt subtitrus.
Sagatavošanās
 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo video ievades iespēju,
lai tā atbilstu ierīces savienojumiem.
 Ierakstot DVD, ievietojiet disku, kas paredzēts ierakstīšanai (
11. lpp.).
 Pārliecinieties, ka pulksteņa iestatījumi ir pareizi ( 72. lpp.).
Televīzijas programmas sistēmas
izmantošana ierakstu veikšanai ar
taimeri (vienīgi digitālajām apraidēm)
Televīzijas programmas sistēma sniedz informāciju par programmu
vienīgi no televizorā atainotās digitālās apraides stacijas, piemēram,
televīzijas programmas žurnāla.
 Atkarībā no apraides informācija par programmu televīzijas
programmā var netikt atainota pareizi. Šādā gadījumā veiciet
ierakstīšanu ar taimeri manuāli ( 21. lpp.).
Televīzijas programmas iestatīšana
Pirms televīzijas programmas sistēmas izmantošanas aktivizējiet
šīs ierīces „TV Guide”. („TV Guide” ir iestatīts pozīcijā „On”, ja jūs
izvēlējāties „Polska” vai „Magyarország” automātiskās iestatīšanas
valsts iestatījumos ( 10. lpp.).)
1 Nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Setup”, un
nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un
nospiediet [].
Setup
Tuning
Disc
Picture
Sound
Display
Remote Control
Clock
Setting for Standby
DivX Registration
Off
TV Guide
System Update
Initialize
Connection
Others
SELECT
OK
DVD 1
TAB
RETURN
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „TV Guide”, un
nospiediet [OK].
TV Guide
On
Off
When "On" is selected,
the TV Guide system is
vailable. Depending on the
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „On”, un
nospiediet [OK].
7 Nospiediet [EXIT].
RQT9423
28
Ierakstīšana ar taimeri, izmantojot televīzijas programmu
 Televīzijas programmas sistēma ir pieejama vienīgi, kad
iestatījumu izvēlnē „TV Guide” ir iestatīts pozīcijā „On” (
kreisajā pusē).
1 Nospiediet [GUIDE].
Wed 14.10.09
TV Guide: Landscape
All Types
Wed 14.10.
Time :
12:53
All Channels
Emmerdale : In today’s show we will...
Emmerdale
+24 hours
Category
Prog. Type
SELECT
OPTION: Free Word Search
RETURN
info
Guide Change Display Mode
Page
Page
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos nākamo
programmu, un nospiediet [OK].
Timer
Recording
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
WED 14.10.09. 12:53:00
Start
Stop
HDD
DVD Mode STTL
1 ARD 15. 10. THU 16:00
17:30
HDD
Channel Date
All Channels : ARD
Fliege-Die Talkshow
SP
OFF
Programme Name
 Apstipriniet programmu (sākuma un beigu laiks), izmantojot TV
žurnālu u.c., un, ja nepieciešams, veiciet nepieciešamās
izmaiņas, izmantojot [, , , ] ( 21. lpp., 3. darbība).
3 Nospiediet [OK].
 Taimera programma tiek saglabāta, un tiek atainota taimera
ikona.
 Ja esat iestatījis “Channel Lock” ( 67. lpp.), tiks atainots
ekrāns četrciparu PIN koda ievadīšanai. Nospiediet numurētās
pogas, lai ievadītu savu četrciparu PIN kodu, un nospiediet [OK].
19:30
20:00
20:30
D.I.Y. SOS
Taimera ikona
Ierīces displejā izgaismojas „O”, norādot, ka ir aktivizēts
ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīms.
Lai ieprogrammētu citus ierakstus, atkārtojiet 2. – 3. darbību.
Nospiediet [O], lai izslēgtu ierīci.
Piezīme
 Ja „TV System” ir iestatīts pozīcijā „NTSC” ( 71. lpp.),
televīzijas programmas sistēmu nav iespējams izmantot.
 Ja ierakstīšana ar taimeri ir iestatīta, izmantojot televīzijas
programmas sistēmu, ierakstīšanas sākuma un beigu laiku
iespējams iestatīt ar ierobežojumu līdz pat 10 minūtēm. ( 69.
lpp., Uzsākt ierakstīšanu ar taimeri, Beigt ierakstīšanu ar taimeri)
 Programmas nosaukums var netikt atainots pareizi „Timer
Recording” ekrānā. Šādā gadījumā ievadiet programmas
nosaukumu manuāli ( 50. lpp.).
 Lai atceltu ierakstīšanu ar taimeri televīzijas
programmas
ekrānā
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos programmu televīzijas
programmā, un nospiediet [OK].
Tiek atainots „Selection Screen”.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes” un nospiediet [OK].
(Televīzijas programmas ekrānā pazūd simbols „O”.)
Piezīme
 Televīzijas programma nedarbojas, ja pulkstenis ir iestatīts
nepareizs.
 Ja ierīce tiek atvienota no elektrotīkla, programmu dati netiek
atjaunoti.
 Šīs ierīces televīzijas programmas sistēma neatbalsta analogo
apraidi.
Analogās apraides iespējams ierakstīt manuāli ( 21. lpp.) vai
izmantojot SHOWVIEW sistēmu (31. lpp.).
 Uztvert televīzijas programmas sistēmas datus iespējams
vienīgi, izmantojot šīs ierīces antenas ievadi. Televīzijas
programmas datu uztveršana, izmantojot ārēji pieslēgtus
satelītuztvērējus, nav iespējama.
Nospiediet [GUIDE], lai pārslēgtos no ainavas skata uz
portreta skatu.
Ainavas skats
Wed 14.10.09 12:53
TV Guide : Landscape
All Types
Wed 14.10.
All Channels
Emmerdale : In today’s show we will...
Time :
Emmerdale
Portreta skats
TV Guide : Portrait
Wed 14.10.09 12:53
All Types
Wed 14.10.
All Channels
13 Channel 4
13 Channel 4
19:30
20:00
20:55
21:00
22:00
20:00
20:55
21:00
22:00
23:00
14 More 4
15 ITV 4
16 E4
Hollyoaks
Channel 4 News
3 Minute Wonder
How to Look Good Naked
The Secret M
 Lai nomainītu kanālus
Ainavas skats
Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālu.
Portreta skats
Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālu.
Tiek atainots šī kanāla televīzijas programmas saraksts.
 Lai atainotu programmas sarakstu citai dienai
 Izlaidiet 24 stundas
Piespiediet „Zaļo” pogu, lai izlaistu vienu dienu.
 Atskaitiet 24 stundas
Piespiediet „Sarkano” pogu.
Jūs varat atskaitīt laiku vienīgi līdz pašreizējam datumam.
Senāku informāciju nav iespējams atainot.
Programmas izvēle no vēlamā
programmu veida vai kategorijas
Šī funkcija ļauj atainot televīzijas programmas sarakstu, kas šķirots
pēc programmas veida (piemēram, filmas, sports) vai kategorijas
(piemēram, televīzija, radio).
1 No vēlamā programmas veida
Nospiediet „Dzelteno” pogu, lai atainotu
programmu veidu sarakstu.
No vēlamās kategorijas
Nospiediet „Zilo” pogu, lai atainotu kategoriju
sarakstu.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos vēlamo vienību.
All Types
All Channels
All Types
Movie
News
Entertainment
All Channels
TV
Radio
Favourite 1
3 Nospiediet [OK].
 Tiek atainots izvēlētās vienības visu programmu saraksts.
 Izvēloties ainavas skatu, ierīce programmas, kuras nepieder pie
izvēlētā programmas veida, ataino pelēkā krāsā.
Wed 13.10.09 12:53
TV Guide : Landscape
News
Wed 13.10.
All Channels
Emmerdale : In today’s show we will...
Time :
Emmerdale
 Lai pārlūkotu televīzijas programmas
sarakstu
Nospiediet [  CH].
+24 hours
 Lai atainotu programmas informāciju
(Programmas ar simbolu)
Nospiediet [STATUS].
Šīm programmām ir pieejama papildu informācija (programmas
nosaukums, programmas ilgums, pārraides laiks, apraksts).
Nospiediet [, ], lai ritinātu augšup un lejup.
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [CH ] (iepriekšējais) vai [ CH] (nākamais).
Vēlreiz nospiediet [STATUS ], lai atgrieztos programmu
sarakstā.
 Ja televīzijas programma ataino „No info for
analogue channels” vai televīzijas programmas
saraksts ir tukšs
Wed 14.10.09 12:53
ape
All Types
All Channels
mmerdale : In today’s show we will...
Prog. Type
piemēram,
ainavas skata 2.
darbības laikā kā
programmas
veids ir izvēlēts
“News”.
Papildu darbības
Darbības televīzijas programmas sistēmā
Category
Piezīme
Raidsabiedrības individuālas programmas ievieto tematiskajās
zonās. Šī funkcija nedarbojas pareizi, ja vien informācija, kas izšķir
programmas veidu un kategorijas, no apraižu stacijām tiek
nosūtīta pareizi.
4 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos
programmu, un nospiediet [OK].
Kad tiek atainots „Timer Recording” ekrāns. ( 21. lpp.,
Ierakstīšana ar taimeri, 3. darbība)
Kad tiek atainots „Selection Screen” ekrāns.
– „View”  16. lpp., Analogo un digitālo apraižu vērošana
– „Rec.” ( 21. lpp., Ierakstīšana ar taimeri)
– „Delete”  Ierakstīšanu ar taimeri iespējams atcelt.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Nodziest taimer ikona.
„Tukšais” lauks
mmerdale
 Dažas digitālās apraides var nepārraidīt programmas informāciju.
Iestatiet ierakstīšanas ar taimeri procesu manuāli ( 21. lpp.) vai
izmantojot SHOWVIEW sistēmu ( 31. lpp.).
Lai atgrieztos iepriekšējā televīzijas programmas lapā pirms
esat izvēlējies programmas tipu vai kategorijas
Iepriekš minētā 2. soļa laikā programmas veidos izvēlieties „All
Types” un kategorijās – „All Channels”.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT ].
RQT9423
29
Uzlabota ierakstīšana ar taimeri
Programmu meklēšana televīzijas
programmas sarakstā
Jūs varat meklēt programmas televīzijas programmas sarakstā,
izmantojot virsraksta informāciju.
Meklēšana, ievadot vārdus
Ievadot vārdus, jūs varat meklēt programmas televīzijas
programmas sarakstā, izmantojot programmas informāciju.
1 Nospiediet [OPTION].
2 Ierakstiet vārdu, kuru vēlaties meklēt, un
ievadiet.
Ievades metode  50. lpp., Teksta ievadīšana
Meklēšana, izmantojot HDD ierakstītu virsrakstu
programmu informāciju
HDD]
Jūs varat veikt programmu meklēšanu, izmantojot virsrakstu, kas
ierakstīti HDD, programmu informāciju.
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD diskdzini.
1 Atskaņošanas laikā vai kad apturēts
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Ja nav izvēlēts „VIDEO”, nospiediet „Sarkano” pogu, lai izvēlētos
„VIDEO”.
DIRECT NAVIGATOR Grouped Titles
HDD
VIDEO
PICTURE
MUSIC
Free Word Search
Chantal Show
Simplified Search
11.10.
Dolphins
2
Detailed Search
Detailed Search may result in
many hits, but
search time will be longer.
Previous
K
RETURN
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Simplified
Search” vai „Detailed Search”, un nospiediet [OK].
Atvieglotā meklēšana:
meklē tikai programmu nosaukumus.
Detalizēta meklēšana:
meklē visu programmas informāciju. Vēlamās programmas
meklēšana var aizņemt vairāk laika.
Wed 14.10.09 12:53
TV Guide: Portrait
Search results for “ROSEN”
Wed 14.10.
1 ARD
1 ARD
Wed 27.
Fri 29.
2 ZDF
12:00 - 12:30
15:00 - 15:15
17:00 - 18:00
15:00 - 15:15
3 RTL
4 SAT1
Rote Rosen
Rote Rosen
Rote Rosen
Rote Rosen
Tiek atainoti meklēšanas rezultāti.
4 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos
programmu, un nospiediet [OK].
Kad tiek atainots „Timer Recording” ekrāns. ( 21. lpp.,
Ierakstīšana ar taimeri, 3. darbība)
Kad tiek atainots „Selection Screen” ekrāns.
– „View”  16. lpp., Analogo un digitālo apraižu vērošana
– „Rec.” ( 21. lpp., Ierakstīšana ar taimeri)
– „Delete”  Ierakstīšanu ar taimeri iespējams atcelt.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Nodziest taimer ikona.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
 Ierīce var atgriezties televīzijas programmas ekrānā.
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT ].
OPTION
Page 02/02
Select
Next
Previous
Next
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu.
3 Nospiediet [OPTION].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Find Titles”, un
nospiediet [OK].
5 Nospiediet [] (Ievadīt).
 Ja veicat meklēšanu, izmantojot vārdu, kas nav virsraksta
nosaukums, ievadiet citu vārdu. ( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Simplified
Search” vai „Detailed Search”, un nospiediet [OK].
 Lai iegūtu vairāk informācijas par „Atviegloto meklēšanu” un
„Detalizēto meklēšanu”, skatiet nodaļu „Meklēšana, ievadot
vārdus” ( kreisajā pusē).
7 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos
programmu, un nospiediet [OK].
Kad tiek atainots „Timer Recording” ekrāns. ( 21. lpp.,
Ierakstīšana ar taimeri, 3. darbība)
Kad tiek atainots „Selection Screen” ekrāns.
– „View”  16. lpp., Analogo un digitālo apraižu vērošana
– „Rec.” ( 21. lpp., Ierakstīšana ar taimeri)
– „Delete”  Ierakstīšanu ar taimeri iespējams atcelt.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Nodziest taimer ikona.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiežot [RETURN ], ierīce var atgriezties DIRECT NAVIGATOR
ekrānā.
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT ].
Piezīme
 „Free Word Search” vai „Find Titles” funkcijas nav pieejamas, ja
iestatījumu izvēlnē „TV Guide” ir iestatīts pozīcijā „Off” ( 28.
lpp.).
 „Free Word Search” un „Find Titles” funkcijas ir pieejamas, kad šī
ierīce uztver televīzijas programmas datus. Šīs funkcijas
nedarbojas pareizi, ja televīzijas programmas dati ir nepareizi.
RQT9423
30
SHOWVIEW numura izmantošana
ierakstu veikšanai ar taimeri (vienīgi
analogajai apraidei)
SHOWVIEW numuri ir viegls veids, kā veikt ierakstīšanu ar taimeri.
Šos numurus varat atrast avīžu vai žurnālu televīzijas programmās.
Lai atceltu ierakstīšanu, kad jau ir
uzsākts ierakstīšanas process
1 Kad ierīce ir ieslēgta
Nospiediet [].
Stop Recording
Piezīme
SHOWVIEW sistēmu neatbalsta digitālās apraides.
Timer recording in progress.
Stop this timer recording ?
It will be cancelled if you stop.
1 Nospiediet [ShowView].
Stop Recording
Cancel
SELECT
OK
ShowView
Record
Remain
RETURN
DVD 1:58 SP
HDD 30:24 SP
WED 14.10.09. 12:53:00
2. nospiediet [, ], lai izvēlētos „Stop
Recording”, un nospiediet [OK].
Pārtraucot ierakstīšanu ar taimeri, tā tiks atcelta. Taču, ja esat
iestatījis iknedēļas vai ikdienas ierakstīšanu ar taimeri, ierakstīšana
atsāksies nākamajā laikā, kad ir iestatīta ierakstīšana ar taimeri.
Input ShowView Number 0-9, and press OK.
2 Lai ievadītu SHOWVIEW numuru, nospiediet
numurētās pogas.
Nospiediet [], lai atgrieztos pie nepieciešamā cipara.
3 Nospiediet [OK].
Remain
HDD 30:24 SP
Pat ja ierīce ir izslēgta, jūs varat atainot ierakstīšanas ar taimeri
sarakstu, nospiežot [PROG/CHECK].
DVD 1:58 SP
WED 14.10.09. 12:53:00
Start
Stop
HDD
DVD Mode STTL
1 ARD 15. 10. THU 16:00
17:30
HDD
Channel Date
SP
1 Nospiediet [PROG/CHECK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos programmu, un
nospiediet „Sarkano” pogu.
OFF
All Channels : ARD
Programme Name
 Apstipriniet programmu (sākuma un beigu laiks), izmantojot TV
žurnālu u.c., un, ja nepieciešams, veiciet nepieciešamās
izmaiņas, izmantojot [, , , ] ( 21. lpp., 3. darbība).
 Kad „Channel” ailē tiek atainots „-- ---”, jūs nevarat iestatīt
ierakstīšanu ar taimeri. Nospiediet [, ], lai izvēlētos vēlamo
programmas izvietojumu. Kad esat ievadījis televīzijas stacijas
informāciju, tā tiek saglabāta ierīces atmiņā.
4 Nospiediet [OK].
 Taimera programma tiek saglabāta, un tiek atainota taimera
ikona.
No. Channel
Taimera ikona
01
ARD
Ierīces displejā izgaismojas „O”, norādot, ka ir aktivizēts
ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīms.
HDD
Drive
Stop DVD Mode STTL space
17:30 HDD SP OFF
Programme
OK
 Ierakstīšanas ar taimeri sarakstā nodziest taimera ikona „O” (
32. lpp.).
 Jūs nevarat atcelt ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīmu,
kamēr ierakstīšanas ar taimeri sarakstā tiek atainota vismaz
viena taimera ikona „F” (32. lpp.).
 Vēlreiz nospiediet “Sarkano” pogu, lai aktivizētu ierakstīšanas ar
taimeri gaidīšanas režīmu.
Papildu darbības
Timer
Recording
Lai ieslēgtu ierīci, kad ierakstīšanas
process ir gaidīšanas režīmā
Atvieglotā ierakstīšana
Ja ierakstīšanai tiek izmantots „DVD” diskdzinis un tajā nav
pietiekami daudz brīvas vietas, ierakstīšana automātiski tiks
pārslēgta uz „HDD”. Ja ievietnē nav ievietots disks, diskā nav
iespējams veikt ierakstīšanu vai kopēšanas laikā sākas
ierakstīšanas ar taimeri process, diskdzinis, kurā notiek
ierakstīšana, tiks nomainīts uz HDD.
 DIRECT NAVIGATOR ataino programmas, kuras tika ierakstītas,
izmantojot atviegloto ierakstīšanu (tiek atainots „ ”.) (34. lpp.).
 Ja atlikušais ieraksta laiks HDD nav pietiekams, HDD tiks
ierakstīta tik liela programmas daļa, cik vien iespējams.
Pārliecinieties, ka tiek
atainots „OK” (32. lpp.).
Lai ieprogrammētu citus ierakstus, atkārtojiet 1. – 4. darbību.
Nospiediet [O], lai izslēgtu ierīci.
RQT9423
31
Uzlabota ierakstīšana ar taimeri
Automātiskā atjaunojošā ierakstīšana
[HDD]
Ja atkārtoti katru dienu vai nedēļu ierakstāt programmu HDD,
izmantojot ierakstīšanu ar taimeri, ierīce jauno programmu ierakstīs
pa virsu vecajai programmai.
Šo funkciju iespējams izmantot vienīgi, kad ir izvēlēta
iknedēļas vai ikdienas ierakstīšana ar taimeri.
1 Nospiediet [PROG/CHECK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos programmu, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „RENEW” aili.
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „ON”, un
nospiediet [OK].
Timer
Recording
Remain
SUN
[OK]. ( 21. lpp., 3. darbība)
Programme Name
Piezīme
 Ja programma, kas iestatīta automātiskās atjaunojošās
ierakstīšanas režīmā, ir aizsargāta, ja notiek atskaņošana no
HDD vai kopēšana, programma netiks pārrakstīta. Tā vietā
ierakstāmā programma tiks saglabāta kā atsevišķa programma
un šī programma tiks pārrakstīta, kad nākamajā reizē tiks veikta
automātiskā atjaunojošā ierakstīšana.
 Programmu, kuras tika iestatītas automātiskās atjaunojošās
ierakstīšanas režīmā, atskaņošanas saraksti tiek dzēsti
automātiskās atjaunošanas laikā.
 Ja HDD nav pietiekami daudz vietas, programma var netikt
ierakstīta pilnībā.
Programmas pārbaude, izmainīšana vai
dzēšana
 Pat ja ierīce ir izslēgta, jūs varat atainot ierakstīšanas ar taimeri
sarakstu, nospiežot [PROG/CHECK].
Nospiediet [PROG/CHECK].
Timer
Recording
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
WED 14.10.09. 12:54:00
No. Channel Date
Start
HDD
Stop DVD
New Timer Programme
C Tiek atainots kanāla nosaukums, programmas
nosaukums un cita informācija.
 Lai dzēstu programmu
Nospiediet [, ], lai izvēlētos programmu, un nospiediet
HDD
Start Stop DVD ModeSTTL RENEW
OF ON
22:00 22:30 HDD SP
All Channels : ARD
OK: tiek atainots, ja ieraksts ietilpst atlikušajā atmiņas daudzumā.
 (Date): ierakstiem, kas tiek veikti katru dienu vai katru nedēļu,
displejs tiks atainots līdz ir iespējams veikt ierakstīšanu (maksimāli
mēnesi no pašreizējā laika), pamatojoties uz ieraksta laiku, kas
atlicis diskā.
! : ierakstīšana var nebūt iespējama, jo:
 nav atlicis pietiekams atmiņas daudzums;
 ir sasniegts maksimāli pieļaujamais virsrakstu skaits;
 programmas pārklājas;
 taimera programma ir deaktivēta.
Relief: taimera programmas, kas tiks ierakstītas HDD, izmantojot
atviegloto ierakstīšanu.
 Lai nomainītu programmu
Nospiediet [, ], lai izvēlētos programmu, un nospiediet
DVD 1:58 SP
TUE 14.10.09. 12:53:00
Channel Date
1 ARD
HDD 30:24 SP
B „Drive space” līnijā atainotais ziņojums
Drive
Mode STTL space
[DELETE *].
Programmu izdzēst varat arī, veicot šādas darbības:
1. nospiediet [, ], lai izvēlētos programmu, un nospiediet [OK];
2. nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un nospiediet [OK].
 Lai novērstu pārklāšanos
Nospiediet [, ], lai izvēlētos programmu ar , un divreiz
nospiediet [OK], tad sekojiet ekrāna instrukcijām.
 Ja netiek atainotas ekrāna instrukcijas, nomainiet vai izdzēsiet
programmu, kas pārklājas.
 Lai izietu no ierakstīšanas ar taimeri saraksta
Nospiediet [PROG/CHECK].
Piezīme
 Programmas, kuras neizdevās ierakstīt, tiek izdzēstas no
ierakstīšanas ar taimeri saraksta plkst. 4:00 pēc divām dienām.
Digitālās apraides ar multi audio vai
daudz subtitriem valoda
Ierakstot digitālās apraides ar multi audio vai daudz subtitriem,
izmantojot ierakstīšanu ar taimeri, audio un subtitru valoda, ko
vēlaties ierakstīt, būs atkarīga no „DVB Preferred Language”
iestatījumu izvēlnē ( 66. lpp.).
Piezīmes par ierakstīšanu ar taimeri
Press OK to store new programme.
OK
RETURN
A Ikonas
O

Ir aktivizēts ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīms.
Šī programma pašreiz tiek ierakstīta.
Programmas pārklājas. Programmas, kurai ir vēlāks sākuma
laiks, nekā jaunākai programmai, kuras ierakstīšana beidzas
ātrāk, ierakstīšana.
Jūs apturējāt ikdienas vai iknedēļas ierakstīšanu ar taimeri.
Ikona pazūd nākamajā reizē, kad sākas ierakstīšana ar
taimeri.
Diskā nebija vietas, tāpēc programma netika ierakstīta.
Programma bija aizsargāta pret kopēšanu, tāpēc netika
ierakstīta.
X
Programma netika ierakstīta pilnībā, jo disks bija netīrs vai
cita iemesla dēļ.
Taimera programmas, kas iestatītas automātiskās
atjaunojošās ierakstīšanas režīmā ( augšpusē).
Virsraksti, kas tika novirzīti uz HDD (tiek atainots
ierakstīšanas laikā.)
HDD Kā ierakstīšanas diskdzinis ir iestatīts HDD
DVD Kā ierakstīšanas diskdzinis ir iestatīts DVD
RQT9423
32
 Ja ir iestatīta ierakstīšana ar taimeri, DVD, kas tika ierakstīti,
izmantojot citu televizora sistēmu (PAL/NTSC), nevar tikt
atskaņoti, ja vien televizora sistēma ir nomainīta iestatīšanas
izvēlnē ( 71. lpp.) vai ierakstīšana ar taimeri ir pabeigta vai
atcelta.
 Ierakstīšana ar taimeri ir aktivizēta neatkarīgi no tā, vai ierīce ir
ieslēgta/izslēgta.
 Ierakstīšana ar taimeri sākas, kad ir pienācis iestatītais laiks pat,
ja notiek atskaņošana.
 Ierakstīšana ar taimeri nesākas, ja notiek rediģēšana vai
kopēšana parastā ātruma režīmā ( 51. lpp.).
 Kad sākas ierakstīšana ar taimeri, ierīce ieslēdzas un ir ieslēgta
līdz brīdim, kad beidzas ierakstīšana. Tā neizslēdzas automātiski.
Ierakstīšanas ar taimeri laikā jūs varat izslēgt ierīci.
 Ieprogrammējot secīgus ierakstus ar taimeri, lai tie sāktos viens
aiz otra, ierīce nevar ierakstīt vēlāko programmu sākuma daļu.
Programma
Ierakstīts
Programma
Ierakstīts
Nav ierakstīts
Darbības atskaņošanas laikā
 Atkarībā no datu nesēja dažas darbības var nebūt pieejamas.
Apturēt
Nospiediet [].
Apturēšanas vieta tiek saglabāta atmiņā.
Atskaņošanas atsākšanas funkcija
Nospiediet [] (ATSKAŅOT), lai atsāktu
atskaņot no apturēšanas punkta.
Apturētā pozīcija
 Vairākas reizes nospiežot [], dažkārt
pozīcija tiek dzēsta.
 Pozīcija tiek dzēsta, ja tiek atvērta ievietne.
 [CD] [VCD] un MP3/WMA/DivX : pozīcija tiek
dzēsta, kad ierīce ir izslēgta.
Pauze
Nospiediet [II].
Vēlreiz nospiediet [II] vai[] (ATSKAŅOT), lai
atsāktu atskaņošanu.
Meklēt
Nospiediet [] vai [].
 Ātrums palielinās līdz 5 reizēm. ([+R] [+R]DL]
[+RW] līdz 3 darbībām)
 Piespiediet [] (ATSKAŅOT), lai atsāktu
atskaņošanu.
 Pirmā līmeņa meklēšanas laikā ir dzirdams
audio.
[CD] un MP3/WMA: visu meklēšanas līmeņu
laikā ir dzirdams audio.
DivX: visu meklēšanas līmeņu laikā audio nav
dzirdams.
Izlaist
Atskaņošanas vai pauzes laikā nospiediet
[I] vai [I].
Pārejiet pie nosaukuma, nodaļas vai ieraksta,
ko vēlaties atskaņot.
 Katru reizi nospiežot, palielinās pāreju skaits.
 DivX: nospiediet [I], lai atgrieztos
virsraksta, kurš tiek atskaņots, sākumā.
Piespiediet numurētās pogas.
Sākt no
Atskaņošana sākas no atlasītā virsraksta,
izvēlēta
virsraksta
nodaļas vai ieraksta.
 [HDD] un DivX
piemēram
5: [0]  [0]  [5]
15: [0]  [1]  [5]
 MP3/WMA
piemēram
5: [0]  [0]  [0]  [5]
15: [0]  [0]  [1]  [5]
 Citiem diskiem
Ievadiet divciparu skaitli
piemēram
5: [0]  [5]
15: [1]  [5]
 Šī iespēja darbojas tikai dažos diskos, kad
atskaņošana ir apturēta (labajā pusē
attēlotais ekrāns tiek atainots televizorā).
 [VCD] (ar atskaņošanas kontroli)
Kad atskaņošana ir apturēta, nospiežot
numurētās pogas (augšpusē attēlotais
ekrāns tiek atainots televizorā), jūs varat
atcelt PBC. (Ierīces displejā tiek atainots
atlikušais atskaņošanas laiks.)
Piespiediet un turiet [] (ATSKAŅOT/x1.3).
Ātrais skats
[HDD] [RAM]
Atskaņošana notiek ātrāk nekā parasti.
 Nospiediet vēlreiz, lai atgrieztos pie parastā
ātruma.
Pauzes laikā nospiediet [] vai [].
Palēnināt
Ātrums palielinās līdz 5 reizēm.
[HDD] [RAM]
[-R] [-R]DL] [ Piespiediet [] (ATSKAŅOT), lai atsāktu
RW‹V›] [+R]
atskaņošanu.
[+R]DL]
 [VCD] Tikai virzienā uz priekšu [].
[+RW] [DVD Ierīce tiek nopauzēta, ja palēnināta
V] [-RW‹VR›]
atskaņošana ilgst aptuveni 5 minūtes
[VCD]
(izņemot [DVD-V] [VCD]).
Pauzes laikā nospiediet [] (II) vai []
Kadru pa
(II).
kadram
Katru reizi nospiežot pogu, tiks atainots
[HDD] [RAM]
[-R] [-R]DL] [nākamais kadrs.
RW‹V›] [+R]
 Nospiediet un pieturiet, lai mainītu secības
[+R]DL]
virzienu uz priekšu vai atpakaļ.
[+RW] [DVD Piespiediet [] (ATSKAŅOT), lai atsāktu
V] [-RW‹VR›]
atskaņošanu.
[VCD]
 [VCD] Tikai virzienā uz priekšu [] (II).
Izlaist norādīto
laiku (laika
izlaišana)
[HDD] [RAM] [-R] [R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL]
(Šī funkcija nav
pieejama
noslēgtiem
diskiem.
[+RW] [-RW‹VR›]
1 Nospiediet [TIME SLIP].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos laiku,
un nospiediet [OK].
Atskaņošanas laikā tiek izlaists izvēlētais
laiks.
 Katru reizi nospiežot [, ], laiks
palielinās [] vai samazinās [] par 1
minūti. (Piespiediet un turiet, lai
pārslēgtu par 10 minūtēm.)
Tas automātiski pazūd pēc aptuveni 5
sekundēm. Lai vēlreiz atainotu ekrānu,
vēlreiz nospiediet [TIME SLIP].
Izlaist manuāli
[HDD] [RAM] [-R] [R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL]
(Šī funkcija nav
pieejama
noslēgtiem
diskiem.
[+RW] [-RW‹VR›]
Izveidot nodaļu
( 44. lpp.,
Nodaļa)
[HDD] [RAM]
Nospiediet [MANUAL SKIP].
Katru reizi nospiežot, atskaņošana
atsākas aptuveni pēc 1 minūtes.
Nospiediet [CREATE CHAPTER].
Nodaļas tiek sadalītas vietā, kur nospiesta
poga.
 Nospiediet [I, I], lai izlaistu
nodaļas sākumu.
 Nodaļas nav iespējams izveidot EXT
LINK gaidīšanas režīma laikā.
Papildu darbības
Uzlabota atskaņošana
Audio nomaiņas atskaņošanas laikā
Nospiediet [AUDIO].
[HDD] [RAM] [-RW‹VR›] [VCD], DivX un analogajām apraidēm
HDD
PLAY
LR
piemēram, ir izvēlēts „L R”
[DVD-V]
Jūs varat nomainīt audio kanāla numuru, katru reizi nospiežot pogu.
Šādā veidā varat nomainīt, piemēram, skaņu celiņa valodu ( 60.
lpp., Skaņu celiņš).
Soundtrack
1 ENG
Digital 3/2.1ch
piemēram, ir izvēlēta angļu valoda.
Piezīme
Jūs nevarat nomainīt audio veidu šādos gadījumos.
 Ja ievietnē ir ievietots DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
formāts), +R, +R DL vai +RW disks, kad ir izvēlēts DVD
diskdzinis.
 Ja ierakstīšanas režīms ir XP un „Audio Mode for XP Recording”
ir iestatīts pozīcijā „LPCM” ( 70. lpp.).
 Ja „Rec for High Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „On”
(iestatījums pēc noklusējuma ir „On”,  69. lpp.).
RQT9423
33
Ierakstīto programmu (virsrakstu) izvēle —
DIRECT NAVIGATOR
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Jūs ātri varat atrast ierakstītos virsrakstus un vienkārši atskaņot tos.
Jūs varat arī šķirot virsrakstus vai rediģēt virsrakstu grupas.
1 Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Visu virsrakstu ekrāns
Atainot visus virsrakstus.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
[HDD] [RAM] Ja nav izvēlēts „VIDEO”, nospiediet „Sarkano” pogu,
lai izvēlētos „VIDEO”.
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu,
un nospiediet [OK].
Virsrakstus varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas (vienīgi
visu virsrakstu ekrānā).
piemēram, [HDD]
5: [0]  [0]  [5] 15: [0]  [1]  [5]
115: [1]  [1]  [5]
piemēram, [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [RW‹VR›]
5: [0]  [5] 15: [1]  [5]
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Previous” vai „Next”, un
nospiediet [OK]. (Vienīgi sīktēlu displejā)
 Jūs varat nospiest arī [I, I], lai atainotu citas lapas.
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
DIRECT NAVIGATOR ekrāna ikonas

Pašreiz ieraksta.
Aizsargāts virsraksts.
Virsraksts, kas netika ierakstīts ierakstīšanas aizsardzības
dēļ (digitālajām apraidēm u.c.)
X
Virsrakstu nav iespējams atskaņot [kopējot virsrakstu HDD
vai, ja dati ir bojāti, u.c.]
Virsraksti, kas tika novirzīti uz HDD ( 31. lpp., Atvieglotā
ierakstīšana)
Virsraksti, kurus ierobežo „Vienīgi ierakstīšana vienā kopijā”
( 89. lpp., CPRM)
Virsrakstu grupas (vienīgi [HDD])
Virsraksts, kas tika ierakstīts, bet vēl nav atskaņots (vienīgi
[HDD])
(NTSC) Virsraksts, kas ierakstīts, izmantojot atšķirīgu kodēšanas
sistēmu nekā televizora sistēmā, kas pašreiz iestatīta ierīcē.
(PAL) Izmainīt „TV System” iestatījumu šajā ierīcē, lai iegūtu
atbilstību ( 71. lpp.).
DIRECT NAVIGATOR izskata
nomaiņa
„Grupēti virsraksti”/„Visi virsraksti” [HDD]
„Tabulas displejs”/„Sīktēlu displejs”
1 Kad atainots DIRECT NAVIGATOR ekrāns, nospiediet
[OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu, un nospiediet [OK].
piemēram
„Tabulas displejs” vai „Sīktēlu displejs”
„Grupēti virsraksti” vai „Visi virsraksti” [HDD]
Table Display
All Titles
Grupētu virsrakstu ekrāns
Viens vai vairāki virsraksti, kas ierakstīti, izmantojot
ikdienas/iknedēļas ierakstīšanas ar taimeri režīmu, tiek savienoti un
atainoti kā viens no tiem. (Sīktēlu displejā)
DIRECT NAVIGATOR Grouped Titles
HDD
Chantal Show
Previous
K
RETURN
OPTION
11.10.
Dolphins
VIDEO
PICTURE
MUSIC
2
Page 02/02
Select
Next
Previous
Next
Izvēlieties vienību, kas atzīmēta ar
atainotu savienotos virsrakstus.
RQT9423
34
FRI
---
Previous
K
RETURN
OPTION
, un nospiediet [OK], lai
VIDEO
PICTURE
MUSIC
009
ARD 11.10. SAT
ARD 18.10. SAT
---
---
Page 02/02
Select
Next
Previous
Next
(Sīktēlu displejā)
Lai atlasītu virsrakstus vieglākai meklēšanai
[HDD] (vienīgi tabulas displeja visu attēlu ekrānā)
Šī funkcijas ir noderīga, meklējot vienu virsrakstu starp daudziem
virsrakstiem, lai atskaņotu.
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Sort”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu, un nospiediet [OK].
Ja izvēlējāties citu vienību, nevis „No.”
 DIRECT NAVIGATOR ekrāns tiks atainots vēlreiz, kad būs
beigusies izvēlētā virsraksta atskaņošana. (Jūs nevarat ilgstoši
atskaņot virsrakstus.)
 Izlaišana un laika izlaišana darbosies vienīgi virsrakstam, kas
pašreiz tiek atskaņots.
 Izejot no DIRECT NAVIGATOR ekrāna vai pārslēdzoties uz citu
DIRECT NAVIGATOR ekrānu, šķirošana tiks atcelta.
Lai atskaņotu grupētus virsrakstus [HDD]
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos grupu, un nospiediet
[OK].
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu, un
nospiediet [OK].
Lai rediģētu virsrakstu grupu [HDD]
[HDD] (vienīgi grupētu virsrakstu ekrānā)
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu vai grupu, un
nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlēti visi
nepieciešamie virsraksti.
 Nospiediet [II], lai atceltu.
Create Group
2 Nospiediet [OPTION].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos opciju, un
Release Grouping
nospiediet [OK].
Izveidot grupu:
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Create”, un nospiediet [OK].
Izvēlētie virsraksti tiek savienoti, lai izveidotu grupu.
Izjaukt grupu:
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Release”, un nospiediet [OK].
 Ja ir izvēlēta virsrakstu grupa, visi grupas virsraksti tiek atvienoti.
 Ja ir izvēlēts viens virsraksts grupā, virsraksts tiek atvienots no
grupas.
 Par grupas nosaukumu
Pirmā grupas virsraksta nosaukums tiek izmantots kā grupas
nosaukums.
DIRECT NAVIGATOR Grouped Titles
HDD
Chantal Show
PICTURE/MUSIC
All Titles
008
Previous
K
RETURN
OPTION
11.10.
Dolphins
PICTURE
MUSIC
2
Page 02/02
Select
VIDEO
DIRECT NAVIGATOR Grouped Titles
HDD
ARD 11.10. SAT
Dolphins
Next
Previous
Previous
Next
K
RETURN
OPTION
18 10
Dolphins 2
VIDEO
T
Page 01/01
Next
Select
Lai mainītu grupas nosaukumu
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos grupu, un nospiediet
[OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Edit”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Enter Title Name”, un nospiediet
[OK].
4 Ievadiet nosaukumu. ( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
 Pat ja tiek mainīts grupas nosaukums, virsrakstu nosaukumi
grupā netiks izmainīti.
Piezīme
Šī funkcija ir pieejama vienīgi video un nav pieejama mūzikai vai
fotogrāfijām.
DivX failu, mūzikas failu atskaņošana un fotogrāfiju (JPEG) atainošana
Izvēlnes ekrāna atainošana
Mūzikas failu atskaņošana
[-R] [-R]DL] [CD]
[-R] [-R]DL] [CD] [USB]
Jūs varat atskaņot MP3/WMA failus, kas ierakstīti, izmantojot
datoru, DVDR, DVD-R DL, CD-R/CD-RW un USB atmiņā.
 Jūs nevarat atskaņot USB atmiņā ierakstītus MP3 vai WMA failus,
kamēr notiek ierakstīšana vai kopēšana.
1 Ievietojiet disku.
2 Ja disks ietver citus failu veidus
piemēram, [CD]
Disc
1 Atainot MP3&WMA izvēlnes ekrānu.
Play Video ( DivX )
Play Pictures ( JPEG )
Play Music ( MP3&WMA )
Copy Music ( MP3&WMA )
Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu, un nospiediet [OK].
Citādā gadījumā
Kad apturēts
1 nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos diskdzini;
2 nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
[USB]
1 Ievietojiet USB atmiņu.
Izvēlētā grupa
G: grupas Nr.
T: ieraksta Nr. grupā
TOTAL:
ieraksta Nr./kopējais
ierakstu skaits visās
grupās
MP3&WMA Menu
CD
G
1
T
1
TOTAL
1/111
No.
1
Total
1
Group
: My favorite
Track
001 Both Ends Freezing
2
002 Lady Starfish
3
003 Life on Jupiter
Number
0 – 9
4
004 Metal Glue
5
005 Paint It Yellow
6
006 Pyjamamama
Prev.
Next
7
007 Shrimps from Mars
8
008 St
Tree
USB device
Play Video ( DivX )
Play Pictures ( JPEG )
Copy All Pictures ( JPEG )
 Faili tiek uztverti kā ieraksti, un mapes tiek uztvertas kā grupas.
Copy Pictures ( JPEG )
Play Music ( MP3&WMA )
Copy Music ( MP3&WMA )
Update CD database on HDD
Šo ekrāna varat atainot arī, veicot šādas darbības:
1 nospiediet [FUNCTION MENU];
2 nospiediet [, ], lai izvēlētos „Drive Select”, un nospiediet [OK];
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „USB”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu, un
nospiediet [OK].
 Atskaņošanai paredzēta faila veida izmanīšana
[-R] [-R]DL] [CD] [USB]
1 Vairākas reizes nospiediet [RETURN
no izvēlnes.
2 Nospiediet [FUNCTION MENU].
], lai izietu
Atskaņošana sākas atlasītajā ierakstā.
 „0” norāda pašlaik atskaņojamo ierakstu.
 Ierakstu varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram
5: [0]  [0]  [0]  [5]
15: [0]  [0]  [1]  [5]
Lai pārtrauktu atskaņošanu
Nospiediet [].
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [I, I].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Papildu darbības
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos ierakstu un
nospiediet [OK].
FUNCTION MENU
CD(DivX)
Playback
Recording
Divx
Picture
Music
Copy
TV Guide
Others
Drive Select
OK
RETURN
3
[-R] [-R]DL] [CD]
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Playback”, un
nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos faila veidu, un
nospiediet [OK].
USB
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Drive Select”,
un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „USB”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu, un
nospiediet [OK].
Ekrānu koka izmantošana, lai meklētu grupu
1 Kad tiek atainots failu saraksts
Nospiediet [], kad ir izcelts ieraksts, lai atainotu
ekrānu koku.
Izvēlētās grupas Nr. /Visas grupas
Ja grupā nav ierakstu, kā grupas numurs tiek atainots „– –”.
MP3&WMA Menu
CD
G
8
T
14
TOTAL
40/111
Number
0 – 9
SELECT
OK
RETURN
Tree
MP3 music
G 7/25
01 My favorite
001 Brazilian pops
002 Chinese pops
003 Czech pops
004 Hungarian pops
005 Liner notes
006 Japanese pops
007 Mexican pops
008 Philippine pops
009 Swedish pops
001 Momoko
02 Standard number
001 Piano solo
002 Vocal
Jūs nevarat izvēlēties
grupas, kas satur
nesavietojamus failus.
2 Nospiediet [[, , , ], lai izvēlētos grupu, un
nospiediet [OK].
Tiek atainots grupas failu saraksts.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
RQT9423
35
DivX failu, mūzikas failu atskaņošana un fotogrāfiju (JPEG) atainošana
DivX video satura atskaņošana
[-R] [-R]DL] [CD] [USB]
PAR DIVX VIDEO:
DivX ir DivX, Inc. radīts digitālā video formāts. Šī ir DivX Certified
sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video.
Jūs varat atskaņot DivX video saturu, kas ierakstīts, izmantojot
datoru, DVD-R, DVD-R DL, CD-R/CD-RW un USB atmiņā.
1 Atainot DivX izvēlnes ekrānu.
( 35. lpp., Izvēlnes ekrāna atainošana)
DivX Menu
Folder1 : 0025
CD (DivX)
No.
001
002
003
004
Title Name
Par DivX VOD saturu
PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Šai DivXR Certified ierīcei nepieciešama reģistrācija, lai tā atskaņotu
DivX Video-on-Demand (VOD) saturu.
Vispirms izveidojiet savas ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu un
iesniedziet to reģistrācijas procesa laikā.
[Svarīgi: DivX VOD saturu aizsargā DivX DRM (digitālā satura
tiesību pārvaldība) sistēma, kas ierobežo atskaņošanu DivX
Certified reģistrētās ierīcēs. Mēģinot atskaņot DivX VOD saturu,
kuru jūsu ierīce neatzīst, tiks atainots „Authorisation Error.” un jūsu
saturs netiks atskaņots.]
Uzziniet vairāk www.divx.com/vod.
Tree
ABC.avi
DEF.avi
GHI.avi
JKL.avi
Ierīces reģistrācijas koda atainošana
( 73. lpp. „DivX Registration” cilnē „Others”)
Setup
Page 001/001
Total Title : 004
DivX (R) Video On Demand
OK
Tuning
RETURN
 Faili tiek uztverti kā virsraksti.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos nosaukumu un
nospiediet [OK].
Atskaņošana sākas atlasītajā virsrakstā.
 Virsrakstu varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5: [0]  [0]  [5]
15: [0]  [1]  [5]
Lai pārtrauktu atskaņošanu
Nospiediet [].
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [I, I].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Piezīme
 Ierakstīšanas laikā iestatītie attēla izmēri var neļaut ierīcei atainot
attēlus pareizā proporcijā. Jūs varat pielāgot proporciju,
izmantojot televizoru.
 Secīga atskaņošana nav iespējama.
 Atskaņošana nav iespējama, ja ierakstīšana tiek veikta,
izmantojot HDD vai DVD diskdzini.
Ekrānu koka izmantošana, lai meklētu mapi
1 Kad tiek atainots failu saraksts
Nospiediet [], kad ir izcelts virsraksts, lai
atainotu ekrānu koku.
F: izvēlētās mapes Nr./kopējais mapju Nr., ieskaitot DivX virsrakstu.
DivX Menu
CD (DivX)
Folder
F 1/21
12.02.2009
Image001
Image0 2
Image0 3
Image0 4
Image0 5
Image0 6
Image0 7
Image0 8
Image0 9
Image0 0
DATA1
DATA2
OK
RETURN
Jūs nevarat izvēlēties mapes,
kas satur nesavietojamus
failus.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos mapi, un
nospiediet [OK].
Tiek atainots mapes failu saraksts.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
RQT9423
36
DivX Registration
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
Your registration code is : XXXXXXXX
8 ciparu vai burtu simboli
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
RETURN
 Pēc DivX VOD satura atskaņošanas pirmo reizi, „DivX
Registration” tiek atainots cits reģistrācijas kods. Neizmantojiet
šo reģistrācijas kodu, lai iegādātos DivX VOD saturu. Ja
izmantojat šo kodu, lai iegādātos DivX VOD saturu, un pēc tam
atskaņojat saturu šajā ierīcē, jūs vairs nevarēsiet atskaņot
saturu, ko iegādājāties, izmantojot iepriekšējo kodu.
 Ja jūs iegādājaties DivX VOD saturu, izmantojot reģistrācijas
kodu, kas atšķiras no šīs ierīces koda, jūs to atskaņot
nevarēsiet. (Tiek atainots „Authorisation Error.”.)
Attiecībā uz DivX saturu, kas var tikt atskaņots noteiktu skaitu
reižu
Dažu DivX VOD saturu var atskaņot tikai noteiktu skaitu reižu. Ja
atskaņojat šādu saturu, tiek attēlots atlikušo reižu skaits. Jūs
nevarat atskaņot šo saturu, ja atlikušo atskaņošanas reižu skaits ir
nulle. (Tiek atainots „Rental Expired.”.)
Atskaņojot šo saturu
 Atlikušo atskaņošanas reižu skaits tiek samazināts par vienu
vienību, ja:
– jūs nospiežat [O];
– jūs nospiežat [];
– jūs nospiežat [DIRECT NAVIGATOR];
– jūs nospiežat [I] vai [, ] u.c. un pārejat pie cita
satura vai atskaņotā satura sākuma;
– HDD sākas ierakstīšanas ar taimeri process;
– jūs nospiežat [DRIVE SELECT], lai nomainītu diskdzini.
 Atskaņošanas atsākšanas funkcija nedarbojas.
Par DivX subtitru teksta atainošanu
Ar šīs ierīces palīdzību iespējams atainot subtitrus, kas ierakstīti
DivX video diskā, izmantojot šo ierīci.
Šī funkcija nav saistīta ar DivX standarta specifikācijās
norādītajiem subtitriem, tai nav noteikta standarta. Atkarībā no
metodēm, kas izmantotas, lai izveidotu failu, var nedarboties šādas
funkcijas.
 DivX subtitru teksta atainošana
1 Atskaņošanas laikā nospiediet [DISPLAY].
 DivX video faili, kas neataino „Text” vai subtitru numuru, nesatur
subtitru tekstu.
Subtitru tekstu nav iespējams atainot.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Disc”, un
nospiediet [1].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Subtitle”, un
nospiediet [1].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „On”, un
nospiediet [1].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Text” vai
subtitru numuru.
 Ja subtitru teksts netiek atainots pareizi, pamēģiniet mainīt
valodas iestatījumus (
zemāk).
 DivX subtitru teksta valodas iestatījumi
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Setup”, un
nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Disc”, un
nospiediet [].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Settings for
Playback”, un nospiediet [OK].
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „DivX Subtitle
Text”, un nospiediet [OK].
7 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Latin 1”, „Latin
2” vai „Cyrillic”, un pēc tam nospiediet [OK]. (
69)
Papildu darbības
Pēc DivX video faila, kas satur subtitru tekstu, atskaņošanas
 Sākotnējais iestatījums ir „Latin 2”.
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT ].
 Subtitru teksta failu veidi, ko iespējams atainot
Šajā ierīcē iespējams atainot subtitru tekstu, kas atbilst šādiem
nosacījumiem.
 Failu formāts: MicroDVD, SubRip, vai TMPlayer
 Failu pagarinājums: „.SRT”, „.srt”, „.SUB”, „.sub”, „.TXT”, vai „.txt”
 DivX video fails un subtitru teksts atrodas vienā un tajā pašā
mapē, un failu nosaukumi ir tādi paši, izņemot paplašinājumus.
 Ja vienā mapē atrodas vairāki subtitru teksta faili, tie tiek atainoti
šādā prioritārā secībā: „.srt”, „.sub”, „.txt”.
 Šīs ierīces ierobežojumi
 Šādās situācijās subtitrus nav iespējams atainot tā, kā tie
ierakstīti. ≥ Turklāt, atkarībā no metodēm, kādas izmantotas, lai
izveidotu failu, vai ierakstīšanas stāvokļa, var tikt atainota daļa
subtitru vai tie var netikt atainoti vispār.
–Ja subtitru tekstā ir iekļauts īpašs teksts vai simboli.
–Ja failu izmērs pārsniedz 256 KB.
–Ja subtitru datos ir iekļauti simboli ar noteiktu noformējumu.
–Kodi, kas failos nosaka simbolu stilu, tiek atainoti kā subtitru
simboli.
–Ja subtitru datos ietilpst cita formāta dati.
 Ja DivX video faila nosaukums izvēlnes ekrānā netiek atainots
pareizi (faila nosaukums tiek atainots kā „_”), subtitru teksts
netiks atainots pareizi.
 Atkarībā no diska subtitru tekstu nav iespējams atainot, ja tiek
veikta meklēšana vai līdzīgas darbības.
RQT9423
37
DivX failu, mūzikas failu atskaņošana un fotogrāfiju (JPEG) atainošana
 Par albuma skata ekrānu
Fotogrāfiju atainošana
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [CD] [USB]
 Jūs nevarat atainot fotogrāfijas ierakstīšanas vai kopēšanas laikā.
1 Atainot albuma skata ekrānu.
[-R] [-R]DL] [CD] [USB]
( 35. lpp., Izvēlnes ekrāna atainošana)
[HDD] [RAM]
Kad apturēts
1 nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos diskdzini;
2 nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Ja nav izvēlēts „PICTURE”, nospiediet „Zaļo” pogu, lai izvēlētos
„PICTURE”.
Fotogrāfijas, kas kopētas no USB atmiņas, tiek grupētas pēc to
uzņemšanas datuma HDD vai DVD-RAM.
Jūs varat šīs fotogrāfijas sakārtot un izvedot albumu ( 48. lpp.).
[HDD] [RAM]
Grupēt pēc datuma
002
Total 68
Date: 10.10. 2009
Fotogrāfiju skaits/uzņemšanas datums
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [CD] [USB]
Albums
002
DIRECT NAVIGATOR Album View
HDD
---
MUSIC
Par albuma skata ekrānu
 labajā pusē
---
Page 01/01
Previous
RETURN
PICTURE
Total 3
Date: 1. 2.2006
---
OK
VIDEO
---
002
Total 5
Date: 1. 1.2006
Albuma skata ekrāns
Next
Slideshow
OPTION
Press OK to show
pictures.
DIRECT NAVIGATOR ekrāna ikonas
Attēla un mapes aizsardzība
Albums, kas vēl nav apskatīts ([HDD] [RAM])
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Previous” vai „Next”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I , I], lai atainotu citas lapas.
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos albumu, un
nospiediet [OK].
Albumu varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5: [0]  [0]  [5]
15: [0]  [1]  [5]
115: [1]  [1]  [5]
DIRECT NAVIGATOR Picture (JPEG) View
HDD
Album Name 103
PICTURE
piemēram, HDD
DVD
0004
0008
--- -
Previous
OK
RETURN
OPTION
Next
Slideshow
3 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos attēlu un
nospiediet [OK].
Fotogrāfijas varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5: [0]  [0]  [0]  [5]
115: [0]  [1]  [1]  [5]
15: [0]  [0]  [1]  [5]
1115: [1]  [1]  [1]  [5]
 Nospiediet [, ], lai atainotu iepriekšējo vai nākamo fotogrāfiju.
 Noderīgas funkcijas fotogrāfiju atainošanas laikā ( 39. lpp.)
Lai atgrieztos albuma skata ekrānā vai attēla (JPEG) skata
ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9423
38
10.10. 09
Total 24
Zoological park
Uzņemšanas datums/fotogrāfiju skaits/albuma nosaukums
 Atkarībā no digitālās kameras, rediģēšanas programmatūras
datorā u.c. informācija par ieraksta laiku var netikt atainota.
Šādā gadījumā datums tiks atainots kā [--.--.--].
Noderīgas funkcijas fotogrāfiju atainošanas laikā
Sākt slaidu šovu
Slaidu šova
iestatījumi
Jūs varat atainot fotogrāfijas vienu pēc otras ar pastāvīgu intervālu.
Kad tiek atainots albuma skata ekrāns
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos albumu.
2 Nospiediet [] (ATSKAŅOT).
Jūs varat arī atskaņot slaidu šovu, veicot šādas darbības.
Start Slideshow
Kad tiek atainots albuma skata ekrāns
Slideshow Setting
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Slideshow Setting”, un nospiediet [OK].
3 Iestatiet nepieciešamos iestatījumus un nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Set”, un pēc tam nospiediet
[OK].
4 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos vēlamo albumu, un nospiediet [OPTION].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start Slideshow”, un nospiediet [OK].
 Lai nomainītu atainošanas intervālu
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Display interval” 3. darbībā.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos vēlamo intervālu („Parasts”, „Ilgs” vai „Īss”).
 Atkārtot atskaņošanu
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Repeat Play” 3. solī.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „On” vai „Off”.
 Slaidu šovs ar mūziku
Please set the following items.
Pagriezt PA LABI
Pagriezt PA
KREISI
Tuvināt
Tālināt
Īpašības
Display interval
Normal
Repeat Play
On
Soundtrack
On
Select Soundtrack
Album001
Cancel
Set
Set
SELECT
RETURN
Piezīme
 HDD un USB atmiņā ierakstītus mūzikas albumus var izmantot kā slaidu šova skaņu celiņu. Taču slaidu
šovam USB atmiņā izvēloties fotogrāfijas, mūzikas albumus USB atmiņā nevar izmantot kā skaņu celiņu.
(Pat ja ir izvēlēts USB atmiņas mūzikas albums, mūzika netiks atskaņota.)
Atskaņošanas laikā
Rotate RIGHT
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Rotate RIGHT” vai „Rotate LEFT”,
un nospiediet [OK].
Informācija par pagriešanu netiks saglabāta.
– [-R] [-R]DL] [CD] [USB] Fotogrāfijas
–Ja disks vai albums ir aizsargāts
–Ja atskaņošana tiek veikta citā aprīkojumā
–Ja tiek kopēti attēli
–Ja tiek mainīts datums
Atskaņošanas laikā
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Zoom in”, un nospiediet [OK].
Papildu darbības
Jūs slaidu šovam varat pievienot mūziku.
1 Nospiediet [, ], lai 3. solī izvēlētos „Soundtrack” ( augšpusē).
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „On”.
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Select Soundtrack”, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos skaņu celiņa ierakstīšanas vietu, un
nospiediet [OK].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos albumu skaņu celiņam, un nospiediet [OK].
Rotate LEFT
Rotate RIGHT
Rotate LEFT
Zoom in
 Lai iegūtu attēla oriģinālo izmēru, nospiediet [, ], lai 2. darbībā izvēlētos „Zoom out”,
 un nospiediet [OK].
 Pietuvinot attēls var tikt apgriezta.
 Informācija par palielināšanu netiks saglabāta.
 „Zoom in/Zoom out” funkcija ir pieejama tikai fotogrāfijām, kuru izmērs nepārsniedz 640 a 480 pikseļus.
Atskaņošanas laikā
piemēram, HDD 18:53:50 11.10.
Divreiz nospiediet [STATUS ].
Folder - Picture No. 103 - 0006
Lai izietu no attēla īpašību ekrāna
nospiediet [STATUS ].
Uzņemšanas datums
RQT9423
39
Mūzikas atskaņošana
Lai atskaņotu mūzikas CD
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
1 Ievietojiet mūzikas CD.
Automātiski tiek atainota izvēlne.
CD
Play Music
Copy Music
SELECT
OK
RETURN
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Play Music”, un
nospiediet [OK].
Šī ierīce uzsāk piekļuves Gracenote® datu bāzei ( 58. lpp.)
procesu un meklē visu informāciju par virsrakstiem.
POWERED BY
Noderīgas funkcijas mūzikas atskaņošanas
laikā
Darbības atskaņošanas laikā
Nospiediet [].
Apturēt
Apturēšanas vieta tiek saglabāta atmiņā.
Nospiediet [] (ATSKAŅOT), lai atsāktu
atskaņot no apturēšanas punkta.
 Vairākas reizes nospiežot [], pozīcija
tiek dzēsta.
Nospiediet [II].
Pauze
Vēlreiz nospiediet [II] vai[]
(ATSKAŅOT), lai atsāktu atskaņošanu.
Nospiediet [] vai [].
Meklēt
Ātrums palielinās līdz 5 reizēm.
Piespiediet [] (ATSKAŅOT), lai atsāktu
atskaņošanu.
Atskaņošanas vai pauzes laikā
Izlaist
nospiediet [I] vai [I].
Pārejiet pie ieraksta, ko vēlaties atskaņot.
 Katru reizi nospiežot, palielinās pāreju
skaits.
Jūs varat izvēlieties punktu, ko vēlaties
Atkārtot
atkārtot.
atskaņošanu
[HDD]
Ja meklēšanas rezultātos uzrādās, ka tika atrasti vairāki
virsraksti
Nospiediet [, ], lai izvēlētos piemērotāko virsrakstu, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos ierakstu, un
nospiediet [OK].
Šķirot
Ierakstu varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5: [0]  [5]
15: [1]  [5]
Kad tiek atainots albuma skata ekrāns
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Sort”,
un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Album
Name”, un nospiediet [OK].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Atskaņošana turpinās.
Lai atskaņotu mūziku, kas ierakstīta HDD
Mūzikas kopēšana HDD ( 58. lpp.)
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD diskdzini
1 Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Ja nav izvēlēts „MUSIC”, nospiediet „Dzelteno” pogu, lai izvēlētos
„MUSIC”.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos albumu, un
nospiediet [OK].
Albumu varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5: [0]  [0]  [5]
115: [1]  [1]  [5]
15: [0]  [1]  [5]
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos ierakstu, un
nospiediet [OK].
Ierakstu varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5: [0]  [0]  [0]  [5]
115: [0]  [1]  [1]  [5]
15: [0]  [0]  [1]  [5]
1115: [1]  [1]  [1]  [5]
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Piezīme
 Jūs nevarat atskaņot mūzikas ierakstus HDD ierakstīšanas vai
kopēšanas laikā.
RQT9423
40
Atskaņošanas laikā
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Repeat
Play Setting”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu,
un nospiediet [OK].
 Izvēlieties „Off”, lai atceltu
atskaņošanas atkārtošanu.
Jūs varat nomainīt albuma skata secību
alfabētiskā kārtībā.
Īpašības
Lai atceltu šķirošanas ekrānu
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „No.”, un
nospiediet [OK].
Kad tiek atainots ierakstu skata ekrāns
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos
„Properties” un nospiediet [OK].
 Lai izietu no īpašību ekrāna, nospiediet
[OK].
Noderīgas funkcijas
FUNKCIJU IZVĒLNES displejs
Izmantojot FUNKCIJU IZVĒLNI, jūs ātri un ērti varat piekļūt
galvenajām funkcijām.
Ja iestatīšanas izvēlnē „FUNCTION MENU Display” ir iestatīts
pozīcijā „On”, ieslēdzot ierīci, automātiski tiek atainota FUNKCIJU
IZVĒLNE. ( 70. lpp.)
1 Nospiediet [FUNCTION MENU].
Funkcijas tiek atainotas atkarībā no izvēlētā diskdziņa vai diska
veida.
FUNCTION MENU
HDD
Remain 30:00 SP
Playback
Recording
Delete
Video
Picture
Music
Copy
TV Guide
Others
Drive Select
Lai nopauzētu televīzijas programmu,
ko skatāties — Pause Live TV
Jūs varat nopauzēt televīzijas programmu, ko skatāties, izmantojiet
šīs ierīces skaņotāju un atsākt tās atskaņošanu vēlāk, uz laiku
saglabājot to HDD. Šī funkcija ir noderīga, kad jums uz īsu brīdi
jāpārtrauc televizora skatīšanās, lai veiktu kādu darbu. Apturot
Pause Live TV funkciju, televīzijas programma, kas uz laiku
saglabāta HDD, tiks dzēsta.
1 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo AV
ievades iespēju, lai tā atbilstu ierīces
savienojumiem.
2 Ieslēdziet šo ierīci un nospiediet [  CH], lai
izvēlētos kanālu.
3 Kad vēlaties nopauzēt televīzijas programmu,
nospiediet [II].
OK
HDD

RETURN
4 DVB
ABC
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos funkciju, un
nospiediet [OK].
LR
FUNCTION MENU
Remain 30:00 SP
HDD
Playback
Video
Recording
Delete
Picture
Music
Copy
TV Guide
Šī ikona norāda, ka darbojas Pause Live TV. Jūs varat šo ikonu
izslēgt ( 70. lpp., Pause Live TV Icon).
OK
RETURN
 Nospiežot [RETURN ], jūs varat atgriezties iepriekšējā ekrānā.
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu un
nospiediet [OK].
 Lai iegūtu informāciju par katru funkciju, skatiet „Viegla pieeja
dažādām funkcijām — FUNKCIJU IZVĒLNES displejs”. ( 7.
lpp.)
Lai izietu no FUNKCIJU IZVĒLNES
nospiediet [FUNCTION MENU].
4 Kad vēlaties atsākt atskaņošanu,
nospiediet [] (ATSKAŅOT).
 Programma tiek saglabāta HDD ierakstīšanas režīmā SP ( 24.
lpp.), neatkarīgi no ierakstīšanas režīma un diskdziņa, kas
izvēlēti pirms saglabāšanas uzsākšanas.
 HDD uz laiku iespējams saglabāt televīzijas programmas ilgumā
no 1 līdz 8 stundām. (Laika daudzums var svārstīties atkarībā no
brīvās vietas HDD.)
Papildu darbības
Others
Drive Select
Darbības Pause Live TV laikā
Meklēt
Pauze
Nospiediet [, ].
Nospiediet [II].
 Piespiediet [] (ATSKAŅOT), lai
Ātrais skats
Piespiediet un turiet []
(ATSKAŅOT/x1.3).
 Nospiediet vēlreiz, lai atgrieztos pie
Palēnināt
Pauzes laikā nospiediet []
vai [].
atsāktu atskaņošanu.
parastā ātruma.
Ātrums palielinās līdz 5 reizēm.
 Piespiediet [] (ATSKAŅOT), lai
atsāktu atskaņošanu.
Apturēt
Pause Live
TV
1 Nospiediet [].
2 Nospiediet [, ], lai
izvēlētos „Yes”, un nospiediet
[OK].
Piezīme
 Pause Live TV funkcija tiek automātiski apturēta, kad sākas
ierakstīšana ar taimeri.
 Pause Live TV funkcija nedarbojas,
– ja nav iestatīts pulkstenis;
– ja notiek ierakstīšana;
– ja notiek ierakstīšana ar taimeri;
– ja notiek EXT LINK ierakstīšana u.c.
 Audio vai subtitrus nav iespējams ieslēgt atskaņošanas
atsākšanas laikā.
 Katras pirmās 30 minūtes tiek dzēstas ik pēc 30 minūtēm, kad
HDD ir pārpildīts vai ierakstīšanas ilgums ir 8 stundas.
 Pause Live TV funkcija tiek automātiski apturēta 24 stundas pēc
ierakstīšanas sākuma.
 „DVB Multi Audio” un „DVB Subtitle” ekrāna izvēlnē nav
iespējams ieslēgt Pause Live TV laikā.
RQT9423
41
Saistītās operācijas ar TV (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)
Jūs varat izbaudīt ar TV un uztvērēju saistītās operācijas, izmantojot
„HDAVI Control” vai Q Link.
Kas ir VIERA Link „HDAVI Control”?
VIERA Link „HDAVI Control” ir ērta funkcija, kas piedāvā
saistītās operācijas ar šo ierīci un Panasonic TV (VIERA) vai
uztvērēju saskaņā ar „HDAVI Control”. Jūs varat izmantot
šo funkciju, pieslēdzot ierīci ar HDMI kabeli.
Informācija par metodēm ir sniegta pieslēgto ierīču
ekspluatācijas instrukcijās.
 VIERA Link „HDAVI Control”, ir unikāla funkcija, ko esam
izstrādājuši un pievienojuši, pamatojoties uz kontroles
funkcijām, ko nodrošina HDMI – industrijas standarts,
pazīstams kā HDMI CEC (Consumer Electronics Control
(patērētāja elektronikas kontrole)). Tā darbības ar citu ražotāju
ierīcēm, kas atbalsta HDMI CEC, netiek garantētas.
 Šī ierīce atbalsta „HDAVI Control 4” funkciju.
„HDAVI Control 4” ir jaunākais standarts (pašlaik – 2008. gada
decembrī) ar Panasonic HDAVI Control savietojamām
ierīcēm. Šis standarts ir savienojams ar Panasonic parastajām
HDAVI ierīcēm.
 Sk. citu ražotāju ierīču (kas atbalsta VIERA Link funkciju)
ekspluatācijas instrukcijās.
Sagatavošanās
1 Savienojiet šo ierīci ar savu televizoru, izmantojot HDMI kabeli un
pilnībā savienotu 21-kontakta Scart kabeli ( 9. lpp.), vai
savienojiet to ar uztvērēju, izmantojot HDMI kabeli ( 76. lpp.).
2 Iestatiet „VIERA Link” režīmā „On” ( 71. lpp.). (Iestatījums pēc
noklusējuma ir „On” (Ieslēgts)).
3 Iestatiet pieslēgtās ierīces „HDAVI Control” operācijas
(piemēram, televizoram).
 Kā ievades kanālu iestatiet VIERA, lai tas atbilstu
terminālam, kas tiks izmantots kā „HDAVI Control”.
4 Ieslēdziet visas ar „HDAVI Control” savietojamās ierīces un
izvēlieties šīs ierīces ievades kanālu pieslēgtajā TV tā, lai „HDAVI
Control” funkcionētu pareizi.
Ja savienojumi vai iestatījumi ir mainīti, atkārtojiet šo
procedūru.
Kas ir Q Link?
Q Link ir ērta funkcija, kas piedāvā saistītās operācijas ar šo
ierīci un Panasonic TV. Jūs varat izmantot šo funkciju, pieslēdzot
ierīci ar pilnībā savienotu 21-kontakta Scart kabeli.
Sagatavošanās
 Savienojiet šo ierīci ar televizoru, izmantojot pilnībā savienotu
21-kontakta Scart kabeli ( 8. lpp.).
Uzziņai
Citu ražotāju sistēmas, kurām ir līdzīga funkcija kā Panasonic Q
Link.
Sīkāku informāciju skatiet sava televizora ekspluatācijas
instrukcijās vai konsultējieties ar savu pārdevēju.
 Q Link (Panasonic reģistrēta preču zīme)
 DATA LOGIC (Metz reģistrēta preču zīme)
 Easy Link (Philips reģistrēta preču zīme)
 Megalogic (Grundig reģistrēta preču zīme)
 SMARTLINK (Sony reģistrēta preču zīme)
Ko jūs spēsiet izdarīt ar „HDAVI Control” un Q Link
[VIERA]Link] [Q]Link]
Lejupielāde no televīzijas*1
Pirmo reizi savienojot ierīci ar televizoru, staciju saraksta dati u.c. tiek automātiski pārkopēti no televizora uz ierīci un televīzijas stacijas tiek
piešķirtas ierīces programmu izvietojumam tādā pat secībā kā televizorā ( 10. lpp.).
Vienkārša atskaņošana
Ja televizors ir ieslēgts un tiek veiktas šādas darbības, televizora ievade tiks automātiski pārslēgta uz HDMI ievades režīmu ([VIERA]Link]) vai
AV ievades režīmu ([Q]Link]) un televizorā tiks atainota attiecīgā darbība.
(Dažas sekundes var netikt atainots attēls vai atskaņota skaņa.)
Nospiediet [FUNCTION MENU]*2, [1] (ATSKAŅOT)*3, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK] u.c.
Jaudas ieslēgšanas saikne
Kad televizors ir izslēgts un tiek izpildītas šādas operācijas, televizors automātiski ieslēgsies un atainos atbilstošo darbību. (Dažas sekundes var
netikt atainots attēls vai atskaņota skaņa.)
Nospiediet [FUNCTION MENU]*2, [1] (ATSKAŅOT)*3, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK] u.c.
 [DVD-V] [CD] [VCD] SVCD un MP3/WMA
Televizors automātiski ieslēgsies, kad ievietosiet diskus.
Jaudas izslēgšanas saikne
Iestatot televizoru gaidīšanas režīmā, arī ierīce tiek automātiski iestatīta gaidīšanas režīmā. Ierīce tiek automātiski iestatīta gaidīšanas režīmā,
pat ja atskaņošanas laikā tiek atainota FUNKCIJU IZVĒLNE u.c. vai ja ierīce ir iestatīta ierakstīšanas ar taimeri režīmā.
Pat ja televizors ir iestatīts gaidīšanas režīmā, ierīce netiks iestatīta gaidīšanas režīmā ierakstīšanas, kopēšanas, noslēgšanas u.c. laikā.
 Ja ierīce ir savienota ar Panasonic uztvērēju, kas atbalsta „HDAVI Control”, izmantojot HDMI kabeli, arī uztvērējs izslēgsies.
Par „Standby Power Save” funkciju§4
Pat ja „Power Save” ir iestatīts pozīcijā “Off” ( 73. lpp.) (Ātrā starta režīms), šī ierīce pievēršas „Power Save” stāvokļiem ( 10. lpp.), kad
darbojas jaudas izslēgšanas saikne, tāpēc ir iespējams samazināt enerģijas patēriņu, kad šī ierīce ir gaidīšanas režīmā.
 Ir nepieciešams aktivizēt „Standby Power Save” iestatījumu televizorā.
 Ieslēdzot vai izslēdzot šo ierīci, ja neizmantojat jaudas izslēgšanas funkciju, tā nepievērsīsies „Power Save” stāvokļiem.
Tiešā TV ierakstīšana*1
Šī funkcija ļauj jums nekavējoties sākt programmas, ko skatāties televizorā, ierakstīšanu.
 Atkarībā no televizora, kas savienots ar šo ierīci, veida šī funkcija var nedarboties.
Nospiediet un pieturiet [ DIRECT TV REC] 1 sekundi.
Sākas ierakstīšanas process.
 Virsraksti tiek ierakstīti HDD.
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet [].
 Ja jūs pārslēdzat televizora kanālus tiešās TV ierakstīšanas laikā, šī ierakstīšanas funkcija tiek pārtraukta.
 Ja ierīces displejā izgaismojas „EXT-L” ( 26. lpp.), tiešā TV ierakstīšana nav pieejama.
[VIERA]Link] Šī funkcija ir pieejama televizoros, kuri atbalsta „HDAVI Control 3” vai jaunāku versiju.
Šī poga ir pieejama vienīgi, kad ierīce ir ieslēgta.
*3 Piespiežot šo pogu, atskaņošanas attēls netiek atainots ekrānā uzreiz un satura vērošana, sākot ar vietu, kad sākās atskaņošana, var nebūt
iespējama.
Šādā gadījumā nospiediet [I] vai [] vai atgriezieties vietā, no kuras tika sākta atskaņošana.
*4 [VIERA]Link] Šī funkcija ir pieejama televizoros, kuri atbalsta „HDAVI Control 4”.
*1
*2
RQT9423
42
Piezīme
 Šīs funkcijas var nedarboties kā parasti atkarībā no aprīkojuma stāvokļa.
 Lai uzzinātu vairāk par „HDAVI Control” funkciju, skatiet arī savienotā aprīkojuma instrukcijas (piemēram, televizora).
Atvieglota vadība ar VIERA tālvadības pulti
[VIERA]Link]
Savienojot šo ierīci ar televizoru, kas atbalsta “HDAVI Control 2” vai jaunāku versiju, izmantojot HDMI kabeli, jūs varat izbaudīt vairāk ērtu
funkciju.
Jūs varat vadīt šo ierīci ar televizora tālvadības pults pogu palīdzību.
Pogas, ko jūs varat lietot šai ierīcei, var atšķirties – tas ir atkarīgs no TV. ≥ Sīkāku informāciju sk. televizora ekspluatācijas instrukcijā.
Izmantojiet šīs ierīces komplektācijā ietilpstošo tālvadības pulti, ja jūs nevarat vadīt šo ierīci, izmantojot televizora tālvadības pults pogas.
 Šīs ierīces darbība var tikt pārtraukta, ja jūs nospiežat neatbilstošas TV vadības pults pogas.
 Kad ir pabeigta saistītā darbība, televizorā tiek atainots televizora skaņotāja attēls.
FUNKCIJAS IZVĒLNES izmantošana šīs ierīces vadīšanai*1
Lai iegūtu informāciju par televizora vadību, skatiet televizora ekspluatācijas instrukcijas.
1 Atainojiet šīs ierīces „FUNKCIJAS IZVĒLNI”, izmantojot televizora tālvadības pulti.
 Ja šī ierīce ir iestatīta gaidīšanas režīmā, tā automātiski ieslēgsies.
2 Izvēlieties vienību, ko vēlaties vadīt ar televizora tālvadības pulti, un nospiediet [OK].
 Par FUNKCIJAS IZVĒLNES displeju ( 7., 41., 70. lpp.).
Pause live TV programma*2
Jūs varat nopauzēt televīzijas programmu, ko skatāties, un atsākt tās atskaņošanu vēlāk, uz laiku saglabājot to HDD. Šī funkcija ir noderīga,
kad jums uz īsu brīdi jāpārtrauc televizora skatīšanās, lai veiktu kādu darbu.
Apturot Pause Live TV funkciju, televīzijas programma, kas uz laiku saglabāta HDD, tiks dzēsta.
Lai iegūtu informāciju par televizora vadību, skatiet televizora ekspluatācijas instrukcijas.
1 Kad vēlaties nopauzēt televīzijas programmu,
Aktivizējiet „Pause Live TV” funkciju, izmantojot televizora tālvadības pulti.
 Šī ierīce automātiski ieslēdzas.
2 Kad vēlaties atsākt atskaņošanu,
atainojiet kontroles paneli ( zemāk), un nospiediet [OK].
Papildu darbības
 Vēlreiz tiek atainota televīzijas programma.
Lai apturētu Pause Live TV
1 Nospiediet [], ja tiek atainots kontroles panelis.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes” un nospiediet [OK].
( 41. lpp., Lai nopauzētu televīzijas programmu, ko skatāties — Pause Live TV)
OPTION izvēlnes loga izmantošana šīs ierīces vadīšanai*1
Izmantojot televizora tālvadības pulti, jūs varat atskaņot diskus, izmantojot „Control Panel” ( zemāk), un atainot DVD-Video galveno izvēlni.
Pārslēgties uz televizoru
Tiek atainots, kad skatīšanās notiek,
1 Nospiediet [OPTION].
izmantojot šīs ierīces skaņotāju. Tiks
piemēram,
ieslēgts televizora attēls.
Control Panel
Kontroles panelis
Tiek atainots kontroles panelis (
FUNCTION MENU
zemāk).
Top Menu
FUNKCIJAS IZVĒLNE
Tiek atainota FUNKCIJAS IZVĒLNE (
Menu
augšpusē).
Drive Select
Galvenā izvēlne [DVD-V]
Tiek atainota galvenā izvēlne ( 19. lpp.).
Piezīme
Izvēlne [DVD-V]
Tiek atainota izvēlne ( 19. lpp.).
Jūs nevarat izmantot OPTION izvēlni, ja ir atainota DVDDiskdziņa izvēle
Izvēlieties HDD vai DVD diskdzini
Video galvenā izvēlne un ja DVD-Video tiek kopēts.
Pagriezt PA LABI (JPEG)
Pagrieziet fotogrāfiju ( 39. lpp.).
Pagriezt PA KREISI (JPEG)
Tuvināt (JPEG)
Palieliniet vai samaziniet fotogrāfiju (
2 Izvēlieties punktu, tad nospiediet [OK].
Tālināt (JPEG)
39. lpp.).
 Kontroles paneļa izmantošana
Izmantojot kontroles paneli, jūs varat veikt meklēšanu turp un atpakaļ, apturēt atskaņošanu u.c ar televizora tālvadības pults palīdzību.
Izvēlieties „Control Panel” un nodaļas „OPTION izvēlnes loga izmantošana šīs ierīces vadīšanai*1” 2. darbības laikā nospiediet [OK] (
augšpusē).
Tiek atainots kontroles panelis ( labajā pusē).
 Atskaņojot virsrakstu vai DVD-Video u.c.
Kontroles panelis
– []: Pauze, []: Apturēt, []: Meklēt atpakaļgaitā, []: Meklēt turpgaitā, [OK]: Atskaņot, [EXIT]: Iziet no
kontroles paneļa.
Pause
Exit
 Fotogrāfiju atainošanas laikā
– []: Apturēt, []: Skatīt iepriekšējo fotogrāfiju, []: Skatīt nākamo fotogrāfiju, [EXIT]: Iziet no kontroles paneļa.
Search
Search
Play
Stop
*1
*2
Šī funkcija ir pieejama televizoros, kuri atbalsta „HDAVI Control 2” vai jaunāku versiju.
Šī funkcija ir pieejama televizoros, kuri atbalsta „HDAVI Control 3” vai jaunāku versiju.
 Ja vēlaties atstāt televizoru ieslēgtu un iestatīt gaidīšanas režīmu tikai šai ierīcei
Nospiediet [O] uz ierīces tālvadības pults un iestatiet ierīci gaidīšanas režīmā.
 Ja neizmantojat „HDAVI Control”
Iestatiet „VIERA Link” iestatīšanas izvēlnē režīmā „Off” ( 71. lpp.).
RQT9423
43
Nosaukumu/nodaļu rediģēšana
[HDD] [RAM]
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] (Jūs nevarat rediģēt noslēgtus
diskus.)
[+RW] [-RW‹VR›]
Virsraksts
Nodaļa
Nodaļa
[HDD] [RAM] Ja nav izvēlēts „VIDEO”, nospiediet „Sarkano” pogu,
lai izvēlētos „VIDEO”.
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu.
Nodaļa
Katra daļa starp šķirtnes atzīmēm kļūst par nodaļu.
Nodaļa
1 Atskaņošanas laikā vai kad apturēts
nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Nodaļa
DIRECT NAVIGATOR Grouped Titles
HDD
VIDEO
PICTURE
MUSIC
Virsraksta skata ekrāns
11.10.
[HDD] [RAM] Jūs varat izmainīt nodaļu secību un izveidot
atskaņošanas sarakstu ( 46. lpp.).
„Nodaļu izveide” iestatījumu izvēlnē ( 69. lpp.)
„Automātiski”:
Atklāj izmaiņas (īpašas skaņas izslēgšanas atzīmes, piemēram,
programmas sākums un beigas) ainā ierakstīšanas laikā un iestata
nodaļas sākuma atzīmes tajās.
 Atkarībā no ierakstāmās programmas vai ierakstīšanas režīma
nodaļu sākuma atzīmes var tikt izveidotas nepareizi.
“5 minūtes”:
Automātiski iestata nodaļu sākuma atzīmes ierakstīšanas laikā ar
aptuveni 5 minūšu intervālu.
 Maksimālais vienību skaits diskā:
[HDD]
– Virsraksti: 499
– Nodaļas: aptuveni 1000 uz virsrakstu
(Atkarīgs no ierakstīšanas stāvokļa.)
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
– Virsraksti: 99 ([+R] [+R]DL] [+RW] 49 virsraksti)
– Nodaļas: aptuveni 1000 ([+R] [+R]DL] [+RW] aptuveni 254)
(Atkarīgs no ierakstīšanas stāvokļa.)
Piezīme
 Ierakstīto saturu nav iespējams atjaunot sākuma stāvoklī, tiklīdz
tas ir dzēsts, sadalīts vai daļēji dzēsts. Pirms turpināt, jums jābūt
pilnīgi pārliecinātam par savu izvēli.
 Rediģēšana nav iespējama ierakstīšanas vai kopēšanas u.c.
laikā.
 Ierobežotā ierakstīšanas informācija saglabājas pat pēc
rediģēšanas (piemēram, virsraksta sadalīšana u.c.).
 [+R] [+R]DL] Katru reizi, kad jūs rediģējat virsrakstu, informācija
tiek saglabāta diska brīvajā vietā. Ja jūs veicat šo darbību
daudzas reizes, brīvās vietas daudzums samazinās.
Ir ieteicams rediģēt saturu HDD un pēc tam pārkopēt to diskā.
Nosaukumu/nodaļu rediģēšana un
nodaļu atskaņošana
Jūs varat izmanīt (dzēst nevajadzīgās daļas, sadalīt u.c.) ierakstītās
programmas.
Sagatavošanās
 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo AV ievades iespēju, lai
tā atbilstu ierīces savienojumam.
 Ieslēdziet ierīci.
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos diskdzini, kas satur
ierakstītos virsrakstus, ko vēlaties rediģēt.
 [RAM] Atslēdziet aizsardzību ( 62. lpp., Aizsardzības
iestatīšana).
Previous
K
RETURN
Page 02/02
OPTION
Select
Next
Previous
Next
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Previous” vai „Next”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I, I], lai atainotu citas lapas.
Daudzkārtīga rediģēšana
Izvēlieties, izmantojot [, , , ], un nospiediet [II]. (Atkārtot.)
Tiek atainota atzīme. Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
3 Nospiediet [OPTION].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un
nospiediet [OK].
 Izvēloties „Edit”, nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un
nospiediet [OK].
Enter Title Name
Set up Protection
Cancel Protection
Delete
Partial Delete
Properties
Change Thumbnail
Skatiet nodaļu „Darbības
ar virsrakstu” ( 45.
lpp.).
Edit
Divide Title
Find Titles
Meklēšana, izmantojot HDD ierakstītu
virsrakstu programmu informāciju ( 30. lpp.)
Lai rediģētu virsrakstu grupu [HDD] ( 34. lpp.)
( zemāk)
DIRECT NAVIGATOR izskata nomaiņa ( 34.
lpp.)
Create Group
Release Grouping
Chapter View
Table Display
All Titles
PICTURE/MUSIC
 Fotogrāfiju atainošana ( 38. lpp.)
 Lai atskaņotu mūziku, kas ierakstīta HDD (
40. lpp.)
 Izvēloties „Chapter View”
5 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos nodaļu.
Lai sāktu atskaņošanu  nospiediet [OK].
Lai rediģētu  6. darbība.
DIRECT NAVIGATOR Chapter View
HDD
VIDEO
Nodaļas skata ekrāns
008 11.10.
 Lai atainotu citas lapas/daudzkārtīgo rediģēšanu (
augšpusē)
6 Nospiediet [OPTION], pēc tam [, ], lai
izvēlētos darbību, un nospiediet [OK].
Delete Chapter
Create Chapter
Combine Chapters
Skatiet nodaļu „Darbības ar
nodaļu” ( 45. lpp.).
Title View
 Jūs varat atgriezties virsraksta skatā.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9423
44
Darbības ar virsrakstu
Kad ir veikta 1. – 4. darbība ( 44. lpp.)
Dzēst*
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un nospiediet [OK].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [ Tiklīdz saturs ir dzēsts, tas ir zudis un to nevar atjaunot. Pirms turpināt, jums jābūt pilnīgi pārliecinātam
RW‹V›] [+R] [+R]DL]
par savu izvēli.
[+RW]
 Pieejamais atmiņas daudzums DVD-R, DVD-R DL, +R vai +R DL nepalielinās pēc virsrakstu dzēšanas.
 Pieejamais atmiņas daudzums DVD-RW (DVD-Video formāts) un +RW palielinās vienīgi, kad ir izdzēsts
pēdējais ierakstītais virsraksts. Tas nepalielinās, ja tiek dzēsti citi virsraksti ( 22. lpp.).
Īpašības
Tiek atainota informācija (piemēram, laiks un datums).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [ Nospiediet [OK], lai izietu no ekrāna.
Dinosaur
RW‹V›] [+R] [+R]DL]
No. 026
Time
12:19
Date 11.10.2009 MON
[+RW] [-RW‹VR›]
Channel ARD
Virsrakstu nosaukumu
ievadīšana
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW]
Aizsardzības iestatīšana*
Aizsardzības atcelšana*
[HDD] [RAM] [+R] [+R]DL]
[+RW]
Daļēja dzēšana
[HDD] [RAM]
( zemāk, Uzziņai)
Ierakstītajiem virsrakstiem jūs varat piešķirt nosaukumu.
( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
 [HDD] Pat ja tiek mainīts grupas nosaukums, virsrakstu nosaukumi grupā netiks
izmainīti.
Ja ir iestatīta aizsardzība, tā aizsargās virsrakstu no nejaušas dzēšanas.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Ja virsraksts ir aizsargāts, parādās slēdzenes simbols.
Jūs varat izdzēst nevajadzīgās ieraksta daļas.
1Dzēšanai paredzētās daļas sākumā un beigās nospiediet [OK].
2Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Finish”, un nospiediet [OK].
 Izvēlieties „Next” un nospiediet [OK], lai dzēstu citas daļas.
3Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un nospiediet [OK].
DIRECT NAVIGATOR
HDD
007
008
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10.
DIRECT NAVIGATOR Partial Delete
HDD
008
All Tit
VIDEO
PLAY
End
Next
Finish
Sīktēla nomaiņa
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW]
( zemāk, Uzziņai)
End
- -:- -.- -
- -:- -.- -
Jūs varat veikt izmaiņas, lai attēls virsraksta skatā tiktu atainots kā sīktēls.
DIRECT NAVIGATOR ChangeThumbnail
VIDEO
HDD
1Nospiediet [] (ATSKAŅOT), lai uzsāktu atskaņošanu.

008
Change
2Nospiediet [OK], kad tiek atainots attēls, ko vēlaties redzēt kā sīktēlu.
Lai izmainītu sīktēlu
Atsāciet atskaņošanu un nospiediet [, ], lai izvēlētos „Change”, pēc tam nospiediet [OK] vietā, koFinish
vēlaties
0:00.00
izmanīt.
3Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Finish”, un nospiediet [OK].
Change
- -:- -.- -
Start play and select the image
of a thumbnail.
Virsraksta sadalīšana
[HDD] [RAM]
( zemāk, Uzziņai)
Jūs virsrakstu varat sadalīt divos.
DIRECT NAVIGATOR Divide Title
VIDEO
HDD
1Nospiediet [OK] vietā, kur vēlaties sadalīt virsrakstu.
008
PLAY
Preview
2Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Finish”, un nospiediet [OK].
Divide
3Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Divide”, un nospiediet [OK].
Finish
Lai apstiprinātu sadales vietu
0:43.21
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Preview”, un nospiediet [OK]. (Ierīce atskaņo
10 sekundes pirms un pēc šķirtnes atzīmes.)
Lai izmainītu sadales vietu
Atsāciet atskaņošanu un nospiediet [, ], lai izvēlētos „Divide”, pēc tam nospiediet [OK] vietā, kur vēlaties
sadalīt virsrakstu.
Piezīme
≥Sadalītie virsraksti saglabā virsraksta nosaukumu un oriģinālā virsraksta CPRM īpašību ( 89. lpp.).
 Video un audio tieši pirms un pēc šķirtnes atzīmes var uz mirkli pārtrūkt.
 [HDD] Virsrakstu grupas sadalītie virsraksti.
* Ir iespējama daudzkārtīga rediģēšana.
Rediģēšana
0:43.21
Start
Darbības ar nodaļu
Kad ir veikta 1. – 6. darbība ( 44. lpp.)
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un nospiediet [OK].
Nodaļas dzēšana*
[HDD] [RAM]
 Tiklīdz saturs ir dzēsts, tas ir zudis un to nevar atjaunot. Pirms turpināt, jums jābūt pilnīgi pārliecinātam
par savu izvēli.
Izvēlieties „Combine Chapters” ( zemāk), ja vēlaties dzēst tikai šķirtnes atzīmi starp nodaļām.
(Ierakstītais saturs netiks dzēsts.)
Virsraksta apskates laikā izvēlieties vietu, kur vēlaties sākt jaunu nodaļu.
Nodaļas izveidošana
DIRECT NAVIGATOR Create Chapter VIDEO
HDD
1Nospiediet [OK] vietā, kur vēlaties dalīt.
[HDD] [RAM]
008
PLAY
( zemāk, Uzziņai)
 Atkārtojiet šo darbību, lai dalītu citās vietās.
Create
2Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Finish”, un nospiediet [OK].
Finish
0:43.21
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Combine”, un nospiediet [OK].
Nodaļu apvienošana
[HDD] [RAM]
 Izvēlētā un nākamā nodaļa tiek apvienota.
* Ir iespējama daudzkārtīga rediģēšana.
Uzziņai
 Izmantojiet meklēšanas ( 33. lpp.), laika izlaišanas funkciju ( 33. lpp.), lai atrastu vēlamo atzīmi.
 Lai pareizi atrastu vēlamo atzīmi, izmantojiet lēnas kustības ( 33. lpp.) un kadru pa kadram ( 33. lpp.) funkciju.
 Lai izlaistu virsraksta/nodaļas sākumu vai beigas, nospiediet [I] (sākums) vai [I] (beigas).
RQT9423
45
Atskaņošanas sarakstu izveidošana, rediģēšana un atskaņošana
Jūs varat sakārtot nodaļas ( 44. lpp.), lai izveidotu atskaņošanas
sarakstu.
Virsraksts
Nodaļa
Nodaļa
4 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Create”,
un nospiediet [OK].
Virsraksts
Nodaļa
Nodaļa
Nodaļa
Playlists
HDD
Playlist View
--
--
--
--
--
Create
--
Atskaņošanas
saraksts
Nodaļa
Nodaļa
Atskaņošanas saraksta kopēšana ( 51. lpp.) izveidos virsrakstu.
 Atskaņošanas saraksti netiek saglabāti atsevišķi, tāpēc neaizņem daudz vietas.
 Atskaņošanas saraksta nodaļu rediģēšana neizmainīs avota virsrakstus un
avota nodaļas.
 Jūs nevarat izveidot vai rediģēt atskaņošanas sarakstus ierakstīšanas vai
kopēšanas laikā.
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos avota virsrakstu,
un nospiediet [].
 Nospiediet [OK], lai izvēlētos visas virsraksta nodaļas, pēc tam
pārejiet pie 7. darbības.
Playlists
HDD
Create
001 ARD 11.10. SAT
ource Title
Page 001/001
---
---
Page 001/001
Sou
[HDD] [RAM]
 Maksimālais vienību skaits diskā:
– Atskaņošanas saraksts: 99
– Nodaļas atskaņošanas sarakstos: aptuveni 1000
(Atkarīgs no ierakstīšanas stāvokļa.)
 Ja jūs pārsniedzat maksimāli pieļaujamo vienību skaitu diskā,
neviena no ievadītajām vienībām netiks ierakstīta.
Atskaņošanas sarakstu izveidošana
[HDD] [RAM]
Sagatavošanās
 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties pareizo AV ievades iespēju, lai
tā atbilstu ierīces savienojumam.
 Ieslēdziet ierīci.
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos diskdzini, kas satur
ierakstītos virsrakstus, ko vēlaties rediģēt.
 [RAM] Atslēdziet aizsardzību ( 62. lpp., Aizsardzības
iestatīšana).
 Jūs nevarat izveidot vai rediģēt atskaņošanas sarakstu
ierakstīšanas vai kopēšanas laikā.
 Atskaņošanas sarakti jāizveido saskaņā ar pašreiz izvēlēto
kodēšanas sistēmu „TV System” ( 71. lpp.).
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Playlists”, un
nospiediet [OK].
FUNCTION MENU
HDD
Recording
Delete
Copy
TV Guide
Others
Drive Select
Playlist
---
OK
RETURN
Playlists
Flexible Rec
DV Auto Rec
HDD Management
Setup
Page 001/001
---
---
OPTION
---
Press RETURN to finish.
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos nodaļu, ko
vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam, un
nospiediet [OK].
Nospiediet [], lai atceltu.
Playlists
HDD
Create
001 ARD 11 10 SAT
Source Title
Page 001/001
---
---
Page 001/001
Sour
---
Playlist
---
OK
RETURN
Page 001/001
---
OPTION
---
---
Press RETURN to finish.
 Jūs varat izveidot jaunu nodaļu arī, izmantojot avota virsrakstu.
Nospiediet [OPTION], lai izvēlētos „Create Chapter”, un nospiediet
[OK] ( 45. lpp., Nodaļas izveidošana).
7 Nospiediet [, ], lai izvēlētos nodaļas
ievietošanas vietu, un nospiediet [OK].
Playlists
HDD
Create
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
Page 001/001
---
---
Page 001/001
Sour
---
---
OK
Remain 30:00 SP
Playback
---
RETURN
Playlist
---
Page 001/001
---
---
Press RETURN to finish.
 Nospiediet [], lai izvēlētos citu avota virsrakstu.
 Atkārtojiet 6. – 7. darbību, lai pievienotu citas nodaļas.
8 Nospiediet [RETURN
].
Visas izvēlētās ainas kļūst par atskaņošanas sarakstu.
OK
RETURN
RQT9423
46
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT ].
Darbības atskaņošanas sarakstā
Esitusloendite/peatükkide
redigeerimine ja esitamine
Atskaņošanas sarakstu/nodaļu
rediģēšana un atskaņošana
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›] (Vienīgi atskaņošana)
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Playlists”, un nospiediet
[OK].
4 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos atskaņošanas sarakstu.
Lai sāktu atskaņošanu  nospiediet [OK].
Lai rediģētu  5. darbība.
Playlists
HDD
Atskaņošanas saraksta
skata ekrāns
Playlist View
--
12.10. SUN 0:30
Create
--
--
--
--
Kad ir veikta 1. – 5. darbība ( kreisajā pusē)
Nospiediet [, ], lai izvēlētos
Dzēst*
[HDD] [RAM]
„Delete”, un nospiediet [OK].
Tiklīdz atskaņošanas sarakti ir dzēsti,
tie ir zuduši un tos nevar atjaunot.
Pirms turpināt, jums jābūt pilnīgi
pārliecinātam par savu izvēli.
Tiek atainota atskaņošanas saraksta
Īpašības
informācija (piemēram, laiks un datums).
[HDD] [RAM] [RW‹VR›]
Nospiediet [OK], lai izietu no ekrāna.
Proper
Dinosaur
No.
10
Chapters 002
OK
Radīt
[HDD] [RAM]
Kopēšana*
[HDD] [RAM]
 Lai atainotu citas lapas/daudzkārtīgo rediģēšanu ( 44. lpp.)
5 Nospiediet [OPTION], pēc tam [, ], lai
izvēlētos darbību, un nospiediet [OK].
 Izvēloties „Edit”, nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un
nospiediet [OK].
Date 12.10.2009 TUE
Total 0:30.53
RETURN
( 46. lpp., Atskaņošanas sarakstu
izveidošana, 5. – 8. darbība)
Nospiediet [, ], lai izvēlētos
„Copy”, un nospiediet [OK].
 Kopētais atskaņošanas saraksts kļūst
par jaunāko sarakstu atskaņošanas
saraksta ekrānā.
Jūs varat piešķirt nosaukumu
atskaņošanas sarakstam.
( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
( 45. lpp., Sīktēla nomaiņa)
Nosaukumu
ievadīšana
[HDD] [RAM]
Sīktēla nomaiņa
[HDD] [RAM]
* Ir iespējama daudzkārtīga rediģēšana.
Create
Enter Name
Delete
Change Thumbnail
Properties
Edit
Skatiet nodaļu
„Darbības
atskaņošanas
sarakstā”.
Chapter View
 Izvēloties „Chapter View”
6 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos nodaļu.
Lai sāktu atskaņošanu  nospiediet [OK].
Lai rediģētu  7. darbība.
Playlists
HDD
Nodaļas skata ekrāns
Chapter View
Darbības ar nodaļu
[HDD] [RAM]
Kad ir veikta 1. – 7. darbība ( kreisajā pusē)
 Atskaņošanas saraksta nodaļu rediģēšana neizmainīs avota
virsrakstus un avota nodaļas.
( 46. lpp., Atskaņošanas sarakstu
Nodaļas
izveidošana, 5. – 7. darbība)
pievienošana
Nodaļu
pārvietošana
---
---
---
---
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos
nodaļas ievietošanas vietu, un
nospiediet [OK].
Playlists
HDD
01 ARD 12.10. SUN 0:30
Move Chapter
01 12.10. SUN 0:11
---
---
---
Rediģēšana
Copy
---
---
 Lai atainotu citas lapas/daudzkārtīgo rediģēšanu ( 44. lpp.)
7 Nospiediet [OPTION], pēc tam [, ], lai
izvēlētos darbību, un nospiediet [OK].
Add Chapter
Move Chapter
Create Chapter
Skatiet nodaļu „Darbības ar
nodaļu”.
Combine Chapters
Delete Chapter
Playlist View
Previous
Nodaļas
izveidošana
Nodaļu
apvienošana
Nodaļas
dzēšana*
Page 01/01
Next
( 45. lpp., Nodaļas izveidošana)
( 45. lpp., Nodaļas apvienošana)
( 45. lpp., Nodaļas dzēšana)
Izdzēšot visas atskaņošanas saraksta
nodaļas, tiek dzēsts arī pats saraksts.
* Ir iespējama daudzkārtīga rediģēšana.
 Jūs varat atgriezties atskaņošanas saraksta skatā.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
RQT9423
47
Fotogrāfiju un mūzikas rediģēšana
Fotogrāfiju rediģēšana (JPEG)
[HDD] [-R] (JPEG) [RAM]
 Jūs varat rediģēt attēlus un albumus.
 Jūs nevarat ierakstīt fotogrāfijas, kas ierakstītas DVD-R DL, CDR/CDRW un USB atmiņā.
 Jūs nevarat rediģēt fotogrāfijas, kas ierakstītas noslēgtā DVD-R.
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD.
 [RAM] Atslēdziet aizsardzību ( 62. lpp., Aizsardzības
iestatīšana).
1 Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
[HDD] [RAM] Ja nav izvēlēts „PICTURE”, nospiediet „Zaļo” pogu, lai
izvēlētos „PICTURE”.
2 Albuma rediģēšana:
Izvēlieties albumu, ko vēlaties rediģēt, un
nospiediet [OPTION].
 Ja vēlaties izveidot albumu ar „Create Album” palīdzību,
nospiediet [OPTION], neizvēloties albumu.
Fotogrāfijas rediģēšana:
1 Izvēlieties albumu, kas satur rediģēšanai
paredzētu fotogrāfiju, un nospiediet [OK].
2 Izvēlieties fotogrāfijas, ko vēlaties rediģēt, un
nospiediet [OPTION].
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Previous” vai „Next”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I, I], lai atainotu citas lapas.
Daudzkārtīga rediģēšana
Izvēlieties, izmantojot [, , , ], un nospiediet [II]. (Atkārtot.)
Tiek atainota atzīme. Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un
nospiediet [OK].
 Lai rediģētu albumu
(piemēram, [HDD])
Start Slideshow
Noderīgas funkcijas fotogrāfiju
atainošanas laikā ( 39. lpp.)
Slideshow Setting
Add Pictures
Delete Album
Create Album
Change Date
Edit Album
Set up Protection
Copy to DVD
Cancel Protection
VIDEO/MUSIC
Darbības ar albumu (fotogrāfijas) un attēliem ( labajā pusē)
 Lai rediģētu fotogrāfijas
(piemēram, [HDD])
Delete Picture
Properties
Change Date
Darbības ar albumu (fotogrāfijas) un
attēliem ( labajā pusē)
Set up Protection
Cancel Protection
Album View
Jūs varat atgriezties albuma skatā.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9423
48
Darbības ar albumu (fotogrāfijas) un
attēliem
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( kreisajā pusē)
Attēla
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”,
dzēšana*
un nospiediet [OK].
Albuma
 Tiklīdz saturs ir dzēsts, tas ir zudis un to
dzēšana*
nevar atjaunot. Pirms turpināt, jums jābūt
[HDD] [-R]
pilnīgi pārliecinātam par savu izvēli.
(JPEG) [RAM]
 Dzēšot albumu, tiks dzēsti arī albuma faili,
nevis fotogrāfiju faili. (Tas neattiecas uz
mapēm, kas ietilpst attiecīgajā albumā.)
 [-R] Pieejamais atmiņas daudzums
nepalielinās pat tad, kad ir izdzēsti attēli.
Datuma
Jūs varat nomainīt attēla datumu.
maiņa*
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu,
[HDD] [RAM]
un nospiediet [, ], lai veiktu izmaiņas.
2 Nospiediet [OK].
Albuma
Jūs varat piešķirt nosaukumu albumiem.
nosaukuma
( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
ievadīšana
 Albuma nosaukumi, kas ievadīti ar šīs
[HDD] [RAM]
ierīces palīdzību, citā aprīkojumā var
neparādīties.
Aizsardzības
Ja ir iestatīta aizsardzība,
iestatīšana*
tā aizsargās fotogrāfiju vai DIRECT NAVIGATOR P
Aizsardzības
albumu no nejaušas
103_
Album
atcelšana*
dzēšanas.
0001
0002
[HDD] [RAM]
Nospiediet [, ], lai
izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK].
Ja fotogrāfija vai albums ir aizsargāts,
parādās slēdzenes simbols.
 Pat ja šī ierīce izmanto aizsardzības
iestatījumus albuma aizsardzībai, albumu
var izdzēst citā ierīcē.
Īpašības
Tiek atainota informācija (piemēram, attēla
[HDD] [RAM]
izmērs un faila izmērs).
[-R] [-R]DL]
 Lai izietu no īpašību ekrāna, nospiediet
[CD] [USB]
[OK].
Fotogrāfiju
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start”
pievienošana
vai „Yes”, un nospiediet [OK].
Albuma
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos
izveidošana
albumu, kas satur pievienojamo
[HDD] [RAM]
fotogrāfiju, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu,
un nospiediet [OK].
 Ja ir izvēlēts „Select pictures to copy”:
izvēlieties fotogrāfiju, ko vēlaties pievienot,
un nospiediet [OK].
 Ja ir izvēlēts „Copy all pictures”: visas
fotogrāfijas albumā tiks nokopētas.
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes” vai
„No”, un nospiediet [OK].
 Ja vēlaties turpināt kopēšanu, izvēlieties
„Yes” un veiciet 2. soli.
Vienīgi „Create Album”
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes” vai
„No”, un nospiediet [OK].
 Ja ir izvēlēts „Yes”:
jūs varat piešķirt nosaukumu albumiem. (
50. lpp., Teksta ievadīšana)
Ja ir izvēlēts „No”:
automātiski tiek piešķirts albuma nosaukums.
Kopēšana
Kopēšanai DVD-RAM vai HDD
DVD*
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start”, un
[HDD]
nospiediet [OK].
Kopēšana
Kopēšanai DVD-R
HDD*
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy &
[RAM]
Finalise” vai „Copy Only”, un nospiediet
[OK].
 Izmantojiet tukšus diskus vai nenoslēgtus
diskus, kuros, izmantojot šo ierīci, ir
ierakstīti JPEG attēli.
* Ir iespējama daudzkārtīga rediģēšana.
[Datuma maiņa: vienīgi, kad tiek atainots „Picture (JPEG) View”
ekrāns]
Piezīme
 Ierakstīšana ar taimeri nenotiek, kad tiek veiktas „Change Date”,
„Copy to DVD”, „Copy to HDD”, „Add Pictures” vai „Create
Album” darbības.
 [RAM]
„Add Pictures” ir pieejams vienīgi mapēm, kas atbilst DCF.
[HDD]
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD diskdzini.
1 Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Ja nav izvēlēts „MUSIC”, nospiediet „Dzelteno” pogu, lai izvēlētos
„MUSIC”.
2 Albuma rediģēšana:
Nospiediet [, ], lai izvēlētos albumu, un
nospiediet [OPTION].
Ieraksta rediģēšana:
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos albumu, un
nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos ierakstu un
nospiediet [OPTION].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un
nospiediet [OK].
 Lai rediģētu albumu (mūzikas)
Delete Album
Darbības ar albumu un ierakstu (zemāk)
Enter Album Name
Repeat Play Setting
Track View
Noderīgas funkcijas mūzikas atskaņošanas
laikā ( 40. lpp.)
Sort
VIDEO/PICTURE
 Ierakstīto programmu (virsrakstu) izvēle —
DIRECT NAVIGATOR ( 34. lpp.)
 Fotogrāfiju atainošana ( 38. lpp.)
 zemāk
 Lai rediģētu ierakstu (mūzikas)
Delete Track
Properties
Darbības ar albumu un ierakstu ( zemāk)
Enter Track Name
Enter Artist Name
[HDD] [-R] (JPEG) [RAM]
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Picture” vai
„Music”.
4 Nospiediet [OK].
5 Albuma dzēšana
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos punktu, un
nospiediet [DELETE *].
Fotogrāfiju vai ierakstu dzēšana
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos albumu,
kas satur dzēšanai paredzēto fotogrāfiju vai
ierakstu, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos attēlu vai
ierakstu, un nospiediet [OK].
Jūs varat apstiprināt izvēlēto vienību, izmantojot iespēju izvēlni.
 Skatiet iespēju izvēlnes darbības „Album View” ( 48. lpp, 3.
darbība).
 Skatiet iespēju izvēlnes darbības „Picture (JPEG) View” ( 48.
lpp, 3. darbība).
 Skatiet iespēju izvēlnes darbības „Album View (Music)” (
kreisajā pusē, 3. darbība).
 Skatiet iespēju izvēlnes darbības „Track View (Music)” (
kreisajā pusē, 3. darbība).
Lai atainotu citas lapas [Vienīgi albumi (fotogrāfijas) un attēli]
Nospiediet [I, I], lai atainotu citas lapas.
Daudzkārtēja dzēšana [Vienīgi albumi (fotogrāfijas) un attēli]
Izvēlieties, izmantojot [, , , ], un nospiediet [II]. (Atkārtot.)
Tiek atainota atzīme. Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un
nospiediet [OK].
Vienība ir dzēsta.
Repeat Play Setting
Album View
Fotogrāfiju un mūzikas dzēšana,
izmantojot DELETE Navigator
Rediģēšana
Mūzikas rediģēšana
Jūs varat atgriezties albuma skatā
Noderīgas funkcijas mūzikas atskaņošanas laikā ( 40. lpp.)
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [DIRECT NAVIGATOR].
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
Darbības ar albumu un ierakstu
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( augšpusē)
Nospiediet [, ], lai
Albuma dzēšana
Ieraksta dzēšana
izvēlētos „Delete”, un
nospiediet [OK].
 Tiklīdz saturs ir dzēsts, tas
ir zudis un to nevar
atjaunot. Pirms turpināt,
jums jābūt pilnīgi
pārliecinātam par savu
izvēli.
Albuma nosaukuma
Jūs varat piešķirt nosaukumu
ievadīšana
albumiem un ierakstiem.
Ieraksta nosaukuma
( 50. lpp., Teksta
ievadīšana
ievadīšana)
Izpildītāja vārda ievadīšana
Jūs varat rediģēt ieraksta
izpildītāja vārdu.
( 50. lpp., Teksta
ievadīšana)
Piezīme
 Sākoties ierakstīšanai ar taimeri, mūzikas rediģēšana tiek
pārtraukta darbības laikā.
RQT9423
49
Teksta ievadīšana
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Ierakstītajiem virsrakstiem jūs varat piešķirt nosaukumu u.c.
Tāpat jūs varat meklēt vēlamās programmas televīzijas programmā,
ievadot atslēgas vārdus. (Brīva vārdu meklēšana/virsrakstu
meklēšana) ( 30. lpp.)
Maksimālais simbolu skaits:
[HDD] [RAM]
Virsraksts
Atskaņošanas saraksts
Fotogrāfiju albums
Albums (CD/MP3/WMA) ([HDD])
Ieraksts (CD/MP3/WMA) ([HDD])
Izpildītājs (CD/MP3/WMA) ([HDD])
Disks ([RAM])
* Ierakstīšanas ar taimeri virsraksta nosaukums
Simboli
64 (44*)
64
36
40
40
40
64
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Virsraksts
Disks
Simboli
44
40
Apraide
Favorīti 1 – 4
Simboli
14
Piezīme
Ja nosaukums ir garš, tā daļas dažos ekrānos var pazust.
1 Atainot nosaukuma ievadīšanas ekrānu u.c.
Virsraksts (ierakstīšana ar taimeri)
Izvēlieties „Programme Name”. ( 21. lpp., Manuāli
programmējama ierakstīšana ar taimeri, 3. darbība)
Brīva vārdu meklēšana
Nospiediet pogu [OPTION]. ( 30. lpp., „Meklēšana, ievadot
vārdus”, 1. darbība)
Virsrakstu meklēšana
Izvēlieties „Find Titles”. ( 30. lpp., „Meklēšana, izmantojot HDD
ierakstītu virsrakstu programmu informāciju”, 4. darbība)
Virsraksts
Izvēlieties „Enter Title Name”. ( 44. lpp., 4. darbība)
Atskaņošanas saraksts
Izvēlieties „Enter Name”. ( 47. lpp., 5. darbība)
Fotogrāfiju albums
Izvēlieties „Enter Album Name”. ( 48. lpp., Fotogrāfiju rediģēšana
(JPEG), 3. darbība)
Albums (CD/MP3/WMA) ([HDD])
Izvēlieties „Enter Album Name”. ( 49. lpp., Mūzikas rediģēšana, 3.
lpp.)
Ieraksts (CD/MP3/WMA) ([HDD])
Izvēlieties „Enter Track Name”. ( 49. lpp., Mūzikas rediģēšana, 3.
lpp.)
Izpildītājs (CD/MP3/WMA) ([HDD])
Izvēlieties „Enter Artist Name”. ( 49. lpp., Mūzikas rediģēšana, 3.
lpp.)
Disks
Izvēlieties „Disc Name”. ( 62. lpp., Diska nosaukuma piešķiršana,
1. darbība)
Favorīti 1 – 4
Piespiediet „Sarkano” pogu. (65. lpp., Lai izmainītu favorīta
nosaukumu ailē „Favourite”, 2. darbība)
Nosaukuma lauks: ataino ievadīto tekstu
Enter Name
_
Top Menu Preview
1
1
2 A
3
4
6
7
8
9
0
*
B
C
b
c
E
F
d
e
f
4 G
H
I
g
h
i
k
l
m
n
o
[
]
_
p
q
r
s
(
u
v
{
}
)
-
w
x
y
z
\
|
"
'
:
;
`
^
5
K
L
Add to List
Name List
6 M N
O
7 P
Q
R
8 T
U
V
9 W
X
Y
Z
.
,
?
!
Set
5
3 D
Delete
0
SELECT
OK
2
J
S
/
%
$
&
@
Space
RETURN
 Jūs varat ievadīt vienīgi simbolus, kas atainoti augšējā attēlā.
RQT9423
50
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos simbolu,
un nospiediet [OK].
Atkārtojiet šo darbību, lai ievadītu citus simbolus.
 Lai dzēstu simbolu
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos simbolu nosaukuma
laukā, un nospiediet [II]. (Izvēlētie simboli tiek dzēsti.)
 Numurēto pogu izmantošana simbolu ievadīšanai
piemēram, „R” burta ievadei
1 Nospiediet [7], lai pārietu uz 7. rindu.
2 Divreiz nospiediet [7], lai izceltu „R”.
5 J K L
3 Nospiediet [OK].
7
 Lai ievadītu atstarpi
7
7
Nospiediet [DELETE *] un [OK].
6 M N O
7 P
3 Nospiediet [] (Ievadīt).
Q
R
Lai pārtrauktu darbības laikā
Nospiediet [RETURN ].
Teksts netiks pievienots.
 Lai sarakstam pievienotu nosaukumu
Jūs varat ievadīt biežāk izmantotos nosaukumus un vēlāk
izmantot tos.
Maksimālais pievienoto nosaukumu skaits: 20
Maksimālais simbolu skaits nosaukumā: 44
Pēc nosaukuma ievadīšanas (1. – 2. darbība).
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Add to List”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I], lai izvēlētos „Add to List”.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Add”, un nospiediet [OK].
 Nospiediet [RETURN ], lai atceltu.
 Pievienota nosaukuma izmantošana
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Name List”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I], lai izvēlētos „Name List”.
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos nosaukumu, ko vēlaties
izmantot, un nospiediet [OK].
 Pievienota nosaukuma dzēšana
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Name List”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I], lai izvēlētos „Name List”.
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos nosaukumu, ko vēlaties
dzēst.
3 Nospiediet [OPTION], lai atainotu „Delete Name”, un
nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete”, un nospiediet [OK].
5 Nospiediet [RETURN ].
Uzziņai
Ievadot garu nosaukumu, pēc noslēgšanas galvenajā izvēlnē tiks
atainota tikai daļa no tā ( 64. lpp.). Ievadot virsraksta nosaukumu,
galvenajā izvēlnē atainoto nosaukumu var iepriekš aplūkot logā
„Top Menu Preview”.
Enter Name
C_hapter 1_
Top Menu Preview
1 1
2
3
Chapter 1
2 A
B
C
3 D
E
F
I
4
5
6
7
8
9
a
b
c
+
_
0
d
e
f
/
=
%
g
h
i
4
$
&
*
Nosaukumu vai atskaņošanas sarakstu kopēšana
O
Ātras kopēšanas režīms*1
O
Ierakstīšanas režīma nomaiņa
Noslēgšana*3
Atskaņošanas sarakstu kopēšana*4
Vai nodaļas tiek saglabātas?
Vai sīktēli tiek saglabāti?
Ierakstīšana un atskaņošana kopēšanas
laikā
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Noslēgšana notiek automātiski
Ātrs režīms
Parasta ātruma režīms
O
—*5
O
—*6
—
*1 Lai kopētu virsrakstus (vai atskaņošanas sarakstus, kas veidoti no šiem virsrakstiem) lielā ātrumā, iestatiet „Rec for High Speed Copy” pozīcijā „On”
pirms ierakstīšanas HDD (iestatījums pēc noklusējuma ir „On”.  69. lpp.).
Taču šādos gadījumos kopēšana DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formāts), +R, +R DL un +RW, izmantojot ātro režīmu, nedarbojas.
 Sarindojot vairākus virsrakstus kopēšanai, ja kāds no virsrakstiem ir ierakstīts, kad „Rec for High Speed Copy” ir pozīcijā „Off”, jūs nevarat veikt ātro
kopēšanu.
 Ja atskaņošanas saraksti ir izveidoti no virsrakstiem, kas izmanto dažādus ierakstīšanas režīmus, vai vairākiem virsrakstiem, kas izmanto FR
ierakstīšanas režīmu.
 Ja atskaņošanas saraktos iekļauti dažādi audio veidi (Dolby Digital un LPCM, u.c.).
 Ja virsraksti satur daudzus dzēstus segmentus.
 Ja virsraksti ir kopēti uz HDD no Panasonic digitālās videokameras, kas izmanto HDD (SD video).
 [+R] [+R]DL] [+RW] Ja virsraksti ir ierakstīti „EP” režīmā un „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmā. (Tiek atainots
)
 [+R] [+R]DL] [+RW] Ja virsraksti ierakstīti proporcijā 16:9.
 [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Ja virsraksti ierakstīti proporcijā 16:9, izmantojot „EP” režīmu vai „FR” (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk) režīmu.
*2 Ja jūs izvēlējāties ierakstīšanas režīmu ar augstāku attēla kvalitātes līmeni nekā oriģinālam, attēla kvalitāte neuzlabosies. (Taču tas pasargā no attēla
kvalitātes pasliktināšanās.)
[+R]DL] Jūs nevarat kopēt „EP” vai „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmā.
*3 Jūs nevarat izvēlēties „Top Menu” vai „Auto-Play Select”.
Ja jūs vēlaties iestatīt Auto-play select vai fona krāsojumu, pirms kopēšanas izvēlnē „DVD Management” izvēlieties „Top Menu” vai „Auto-Play Select”
( 64. lpp.).
*4 Jūs nevarat kopēt atskaņošanas saraktus, kuru atskaņošanas laiks pārsniedz 8 stundas.
Kopējot atskaņošanas sarakstu, mērķa diskdzinī tas kļūs par virsrakstu.
*5 [RAM] [-R]DL] [+R]DL] [+RW]: Viens virsraksts kļūst par vienu nodaļu.
[-R] [-RW‹V›] [+R]: Nodaļas tiek izveidots automātiski ([-R] [-RW‹V›] aptuveni 5 minūtes [+R] aptuveni 8 minūtes), ja pēc kopēšanas disks tiek noslēgts.
*6 Sīktēli atgriežas noklusējuma pozīcijā.
*7Kopējot atskaņošanas sarakstus, sīktēlos var neparādīties tajos veiktās izmaiņas.
*8 Pieejams vienīgi virsrakstiem HDD
(Tomēr tas nav iespējams, ja izmantojat kopēšanas režīmu ar automātisku noslēgšanu.)
–Kopēšanas laikā jūs nevarat veikt ķerošo atskaņošanu vai rediģēšanu, u.c.
– Jūs nevarat atskaņot atskaņošanas sarakstu virsrakstu kopēšanas laikā, ja darbojas „Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” ierobežojumi ( 23. lpp.).
–Fotogrāfijas vai mūziku nav iespējams atskaņot.
 Aptuvenie kopēšanas laiki (maksimālajā ātrumā)
(neiekļauj datu vadības informācijas ierakstīšanai nepieciešamo laiku)
HDD
Ierakstīša Ierakstīt
nas
s
režīms
XP
1h
SP
LP
EP (6H)
EP (8H)

5X palielināts
DVD-RAM ātrums
Nepiecieš Ātrum
amais
s
laiks
12X palielināts
DVD-R ātrums * 1
Nepiecieša Ātrum
mais laiks s
4X palielināts DVDR DL ātrums *2
Nepiecieša Ātrum
mais laiks s
12 min
6 min
3 min
2 min
1 min 30 s
5 min 46 s
2 min 30 s
1 min 21 s
58 s
48 s
15 min
7 min 30 s
3 min 45 s
2 min 30 s
1 min 53 s
5x
10x
20x
30x
40x
10x
24x
44x
62x
75x
4x
8x
16x
24x
32x
4X palielināts DVDRW ātrums * 3
Nepiecieša Nepie
mais laiks cieša
mais
laiks
15 min
4x
7 min 30 s 8x
3 min 45 s 16x
2 min 30 s 24x
1 min 57 s 31x
8X palielināts +R"
ātrums
Ātrums
Nepie
cieša
mais
laiks
8 min 20 s 7x
3 min 45 s 16x
1 min 53 s 32x
4X palielināts +R
DL ātrums * 2
Ātrums
Nepie
cieša
mais
laiks
15 min
4x
7 min 30 s 8x
3 min 45 s 16x
4X palielināts +RW
ātrums
Ātrums
Nepie
cieša
mais
laiks
15 min
4x
7 min 30 s 8x
3 min 45 s 16x
Rediģēšana
Kopēšanas virziens HDD > DVD
DVD > HDD
Uzlabota kopēšana
Izveidojiet kopēšanas sarakstu un pēc tam kopējiet.
Jūs varat iestatīt ierīci tā, lai virsrakstu vai atskaņošanas
sarakstu kopēšana notiktu tā,
kā vēlaties.
O
[RAM] [-RW‹VR›] [+RW]
[DVD-V] (Vienīgi no noslēgta diska)
O
[DVD-V]Jūs nevarat veikt kopēšanu ātrajā režīmā noslēgtos
diskos.
[+RW]Jūs nevarat veikt kopēšanu ātrajā režīmā no +RW uz
HDD.
O*2
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Ir iespējams izvēlēties
Ātrs režīms
Parasta ātruma režīms
O
O
O
—*5
O*7
—* 6
O*8
—
Kopēšana
Kopēšana [Video (HDD to DVD)]
Kopēšana no HDD uz DVD vieglā veidā, neizmantojot
sarežģītus iestatījumus.
Īpašības
 Iepriekš norādītās vērtības norāda ātrāko laiku un ātrumu, kas nepieciešams, lai kopētu 1 stundu garu virsrakstu no HDD katrā diskā, kas
norādīts iepriekšējā tabulā un kas atbalsta kopēšanu lielā ātrumā. Laika daudzums un ātrums var mainīties atkarībā no tādiem apstākļiem kā
vieta, kurā tiek ierakstīta informācija, vai diska unikālā īpašība.
*1 Šajā ierīcē kopēšana ar 16X palielinātu DVD-R diska ātrumu tiks veikta tādā pat ātrumā kā, izmantojot 12X palielinātu DVD-R diska ātrumu.
*2 Šajā ierīcē kopēšana ar 8X palielinātu diska, DVD-R DL un +R DL ātrumu tiks veikta tādā pat ātrumā kā, izmantojot 4X palielinātu diska, DVDR DL ātrumu.
*3 Šajā ierīcē kopēšana ar 6X palielinātu DVD-RW diska ātrumu tiks veikta tādā pat ātrumā kā, izmantojot 4X palielinātu DVD-RW diska ātrumu.
*4 Šajā ierīcē kopēšana ar 16X palielinātu +R diska ātrumu tiks veikta tādā pat ātrumā kā, izmantojot 8X palielinātu +R diska ātrumu.
Piezīme
 Veicot ierakstīšanu vai atskaņošanu kopēšanas laikā, ierīce var neizmantot maksimālo ierakstīšanas ātrumu.
 Atkarībā no diska stāvokļa ierīce var veikt kopēšanu, neizmantojot maksimālo ātrumu.
Par kopēšanu DVD-R DL (vienpusējs, divu slāņu) un +R DL
(vienpusējs, dubultā slāņa)
Ja jūs kopējat, neizmantojot lielā ātruma režīmu, virsraksti uz laiku tiek
kopēti HDD parastajā ātrumā un pēc tam pārkopēti DVD-R DL un +R DL
lielā ātrumā.
Virsraksti, kas tika uz laiku iekopēti HDD, tiek izdzēsti.
Jūs nevarat kopēt DVD-R DL un +R DL šādos gadījumos:
 ja HDD nav atlicis pietiekams atmiņas daudzums; (kopējot jaunā tukšā
diskā, ja vēlaties kopējot aizpildīt jauno disku, SP režīmā ir
nepieciešams līdz pat 4 stundu ieraksta vietas HDD.)
– ja virsrakstu skaits, kas ierakstīts HDD, un virsrakstu skaits, ko
vēlaties pārkopēt DVD-R DL un +R DL, kopā pārsniedz 499 ierakstus.
Ja atskaņojat virsrakstu, kas ierakstīts abos slāņos, video un audio var
tikt uz brīdi pārtraukts, ierīcei nomainot slāņus. ( 11. lpp.)
Par pārraides, kas atļauj „Vienīgi ierakstīšanu vienā kopijā”,
kopēšanu
Jūs varat kopēt ierakstītu virsrakstu DVD-RAM, kas atbalsta CPRM ( 89.
lpp.), bet šis virsraksts tiks izdzēsts no HDD.
 Virsrakstus vai atskaņošanas sarakstus nevar kopēt no DVD-RAM uz
HDD.
 Virsraksti netiks kopēti, ja tie tiek aizsargāti ( 45. lpp.).
 Jūs nevarat kopēt atskaņošanas saraktus, kas izveidoti, izmantojot
„Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” virsrakstus.
 Virsrakstus, kuriem ir ierakstīšanas ierobežojumi, un atskaņošanas
sarakstus nevar reģistrēt vienā kopēšanas sarakstā.
RQT9423
51
Nosaukumu vai atskaņošanas sarakstu kopēšana
Pirms kopēšanas
Kopējot virsrakstu, kas satur galveno vai sekundāro audio
 Izvēlieties audio veidu „Bilingual Audio Selection” bilingvālo
apraižu ierakstīšanai ( 70. lpp.), ja:
– kopējat DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formāts), +R,
+R DL un +RW;
– „Audio Mode for XP Recording” ir iestatīts pozīcijā “LPCM” (
70. lpp.) un kopēšanai izmantojat XP režīmu.
 Ātrums un ierakstīšanas režīms kopēšanas laikā
[HDD] ,-. [RAM] : liels ātrums
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]: skatiet šo tabulu.
Rec for High Speed Copy ( 69. lpp.)
Kopēšanas
ātrums
Vienīgi virsraksti, kas ierakstīti, ja „Rec for
Liels ātrums
High
Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „On”.*
Vienīgi virsraksti, kas ierakstīti, ja „Rec for
Parastais ātrums
High Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „Off”.
Kopējot vairākus virsrakstus, kas ierakstīti,
ja „Rec for High Speed Copy” ir iestatīts
pozīcijā „On” un „Off”.
*Šādos gadījumos kopēšana tiks veikta parastajā ātrumā, pat ja
„Rec for High Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „On”.
 [+R] [+R]DL] [+RW] Ja kopējamais avots ir ierakstīts „EP” režīmā
vai „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmā.
 Ja kopēšanas galamērķī (diskā) nav pietiekami daudz vietas.
 Ja kopējamā avota virsraksta proporcija un „Aspect for Recording”
( 69. lpp.) nesakrīt.
 Ja kopējamā avota virsraksta proporcija ir 16:9:
– [+R] [+R]DL] [+RW];
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] kopējamais avots ir ierakstīts „EP” režīmā
vai „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmā.
Piezīme
 Virsrakstus un atskaņošanas sarakstus, kas ierakstīti, izmantojot
atšķirīgu kodēšanas sistēmu (PAL vai NTSC) nekā televizora
sistēmā, kas pašreiz iestatīta ierīcē, nav iespējams nokopēt.
 [-R] Video (virsraksti un atskaņošanas saraksti) nevar ierakstīt
diskā, kas jau satur fotogrāfijas (JPEG).
 [-R] Fotogrāfijas nevar iekopēt DVD-R diskā, ja tajā jau ir
ierakstīts video.
Sagatavošanās
 Ievietojiet disku, ko vēlaties izmantot kopēšanai ( 11. lpp.).
 Pārliecinieties, ka diskā ir pietiekams atmiņas daudzums.
Kopēšana [Video (HDD to DVD)]
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formāts), +R un +R DL
tiek automātiski noslēgti ( 89. lpp.). Pēc noslēgšanas disks kļūst
par tikai atskaņošanai paredzētu disku un jūs to varat atskaņoti arī
citā DVD aprīkojumā. Taču jūs tajā vairs nevarat ierakstīt un rediģēt
to.
[HDD] > [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
(Jūs nevarat kopēt noslēgtos diskos.)
Kopējot parastajā ātrumā, ierakstīšanas režīms tiks iestatīts pozīcijā
FR.
(Taču, ja pēc FR režīma iestatīšanas tik un tā nav pietiekami daudz
vietas, kopēšana netiks veikta.)
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy” un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Video (HDD uz
DVD)”, un nospiediet [OK].
COPY Navigator
HDD
Rec time
0:52(SP)
All Titles
Total : 0
Disc Space: 4310MB
Total Size:
0MB( 0%)
No. Channel Date Day Time
001 ARD 26. 9. FRI 13:30
002 ZDF 27. 9. SAT 12:15
003 AV2 3. 10. FRI 20:00
004 ARD 3. 10. FRI 22:05
005 AV2 4. 10. SAT 16:10
006 ZDF 10.10. FRI 9:25
007 ARD 10.10. FRI 13:30
008 ARD 11.10. SAT 21:00
-- Page 01/01
OK
RETURN
RQT9423
52
OPTION
Select
Title Name
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos nosaukumu, ko
vēlaties kopēt, un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [I, I], lai atainotu citas lapas.
5 Nospiediet [OK].
6 Kad jūs uzsākat kopēšanu DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVDVideo formāts), +R un +R DL
diskos, tie kļūst par tikai atskaņošanai
paredzētiem diskiem un jūs nevarat tajā veikt
ierakstīšanu vai rediģēt to.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start”, un
nospiediet [OK].
Sākas kopēšanas process.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN].
 Lai pārtrauktu kopēšanu ( 53. lpp.)
 COPY Navigator/kopēšanas saraksta ikonas un
funkcijas (54. lpp.)
 Lai pārbaudīt virsraksta īpašības un šķirotu
COPY Navigator
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos virsrakstu, un
nospiediet [OPTION].
COPY Navigator
HDD
All Titles
Total : 0
Disc Space: 4310MB
Total Size:
0MB( 0%)
No. Channel Date Day Time
001 ARD 26. 9. FRI 13:30
002 ZDF 27. 9. SAT 12:15
003 AV2 3. 10. FRI 20:00
004 ARD 3. 10. FRI 22:05
005 AV2 4. 10. SAT 16:10
006 ZDF 10.10. FRI 9:25
007 ARD 10.10. FRI 13:30
008 ARD 11.10. SAT 21:00
-- -
Rec time
0:52(SP)
Title Name
roperties
ort
OK
RETURN
Page 01/01
rouped
Titles
OPTION
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Properties” vai
„Sort”, un nospiediet [OK].
Īpašības:
tiek atainots izvēlētā virsraksta nosaukums, ieraksta datums, kanāls
u.c.
Šķirot (vienīgi visu attēlu ekrānā):
nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu, un nospiediet [OK].
Tiek izmanīts virsrakstu atainošanas veids. Jūs varat izvēlēties
atainot virsrakstu pēc Nr., kanāla, ierakstīšanas datuma, dienas,
ierakstīšanas sākuma laika un virsraksta nosaukuma. (Jūs nevarat
izvēlēties šo vienību, ja pie virsraksta ir atainota atzīme.)
Aizverot COPY Navigator ekrānu, tiek atcelta atainotā secība.
Piezīme
 Kopējot virsrakstus liela ātruma režīmā uz DVD-RAM 5X, DVD-R
8X, +R 8X vai +RW 4X, kas atbalsta ierakstīšanu lielā ātrumā,
diska rotācijas laikā dzirdamā skaņa kļūst skaļāka nekā parasti.
Ja vēlaties, lai kopēšana notiktu klusāk, iestatīšanas izvēlnes
pozīcijā „DVD Speed for High Speed Copy” izvēlieties „Normal (
Silent )” ( 69. lpp.).
 Reģistrējot vairākus virsrakstus, tie tiek kopēti secībā, sākot ar
virsrakstu ekrāna augšdaļā, nevis secībā, kādā jūs tos reģistrējāt.
Lai nomainītu secību, kādā tiek kopēti virsraksti, izveidojiet
kopēšanas sarakstu un tad pārkopējiet saraksta saturu ( 53.
lpp.).
Kopēšana, izmantojot kopēšanas
sarakstu – uzlabota kopēšana
[HDD]  [RAM] [+RW]
[-RW‹VR›] > [HDD]
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Jūs varat sarindot virsrakstus un atskaņošanas sarakstus sev
vēlamajā secībā, lai kopētu diskā.
Skatiet arī nodaļu „Pirms kopēšanas” ( 52. lpp.).
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy” un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Advanced
Copy”, un nospiediet [OK].
Copy
2 Copy Mode
HDD
Destination
DVD
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
High Speed
3 Create List
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy & Finalise”
vai „Copy Only”, un nospiediet [OK].
0
Select the copy direction.
Start Copying
OK
 Ja negrasāties mainīt reģistrēto sarakstu, vairākas reizes
nospiediet [] ( 7. darbība).
4 Iestatiet kopēšanas virzienu.
 Ja negrasāties mainīt kopēšanas virzienu, nospiediet [] ( 5.
darbība).
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Direction”, un nospiediet
[].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Source” un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos diskdzini, un nospiediet [OK].
Diskdzini, kas ir tāds pats kā kopējamajam avotam, nav iespējams
izvēlēties.
4 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
5 Iestatiet ierakstīšanas režīmu.
 Ja negrasāties mainīt ierakstīšanas režīmu, nospiediet [] (6.
darbība).
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Mode”, un nospiediet [].
2 nospiediet [, ], lai izvēlētos „Recording Mode”, un nospiediet
[OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos režīmu, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
6 Reģistrējiet virsrakstus un atskaņošanas
sarakstus kopēšanai.
 Ja vēlaties kopēt reģistrētu sarakstu, neveicot tajā nekādas
izmaiņas ( 7. darbība).
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Create List”, un nospiediet [].
Copy
Cancel All
Destination Capacity: 4343MB
Size:
0MB ( 0%)
1 Copy Direction
HDD
No.
DVD
Size
Name of item
New item (Total=0)
2 Copy Mode
VIDEO
Kopējot virsrakstus liela ātruma režīmā uz DVD-RAM 5X, DVD-R
8X, +R 8X vai +RW 4X, kas atbalsta ierakstīšanu lielā ātrumā,
diska rotācijas laikā dzirdamā skaņa kļūst skaļāka nekā parasti.
Ja vēlaties, lai kopēšana notiktu klusāk, iestatīšanas izvēlnes
pozīcijā „DVD Speed for High Speed Copy” izvēlieties „Normal (
Silent )” ( 69. lpp.).
High Speed
 Ja ir izvēlēts „Copy & Finalise”
Pēc noslēgšanas disks kļūst par tikai atskaņošanai paredzētu disku
un jūs to varat atskaņoti arī citā DVD aprīkojumā. Taču jūs tajā
vairs nevarat ierakstīt un rediģēt to.
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Previous” vai „Next”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I, I], lai atainotu citas lapas.
 Lai pārtrauktu kopēšanu
Nospiediet un pieturiet [RETURN ] 3 sekundes.
(Jūs nevarat apturēt procesu noslēgšanas laikā.)
Kopējot lielā ātrumā
Visi virsraksti, kas ir pilnībā nokopēti līdz atcelšanas brīdim, ir
nokopēti.
Kopējot parastajā ātrumā
Kopēšana notiek līdz atcelšanas atzīmei. Taču virsrakstiem ar
“Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” ierobežojumu, vienīgi virsraksti,
kas ir pilnībā nokopēti līdz atcelšanas brīdim, tiek iekopēti diskā.
Virsraksti, kas atcelšanas brīdī nav pilnībā nokopēti, netiek nokopēti
un paliek HDD.
 [-R]DL] [+R]DL] Ja kopēšana tiek atcelta īslaicīgas kopēšanas
HDD laikā, nekas netiks nokopēts.
Taču ja kopēšana tiek atcelta kopēšanas no HDD uz disku laikā,
tiks nokopēti tikai virsraksti, kas līdz atcelšanas brīdim tika pilnībā
nokopēti.
Pat ja virsraksts netika iekopēts DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video formāts), +R, +R DL vai +RW, atlikušais brīvās vietas
daudzums diskā samazinās.
Kopēšana
VIDEO
Source
7 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start Copying”,
un nospiediet [OK].
8 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK], lai sāktu kopēt.
Cancel All
1 Copy Direction
 Ja kopējat diskā, izmantojot liela ātruma režīmu:
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›]: iespējams reģistrēt tikai vienības ar atzīmi
” vai „
”;
„
[+R] [+R]DL] [+RW]: iespējams reģistrēt tikai vienības ar atzīmi
”.
„
 Lai atainotu citas lapas ( zemāk)
5 Nospiediet [OK].
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu ( 54. lpp.)
Jūs nevarat uzsākt kopēšanu, ja „Size” vērtība ( 54. lpp.)
pārsniedz 100% („Destination Capacity:” nav pietiekams).
6 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
3 Create List
 Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Page 01/01
Create copy list.
Start Copying
OK
RETURN
Nospiediet [RETURN ].
OPTION
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „New item”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet „Sarkano” pogu, lai izvēlētos „VIDEO”, vai nospiediet
„Zaļo” pogu, lai izvēlētos „Playlists”.
Create List
HDD
All Titles
VIDEO Playlists
---
FRI
---
---
Previous
OK
RETURN
OPTION
---
Page 02/02
Next
Select Previous
Next
4 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu vai atskaņošanas
sarakstu, un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
 Vienības tiks kopētas kopēšanas sarakstā norādītajā secībā. Ja
vēlaties noteikt secību, atkārtoti izvēlieties pa vienai vienībai.
 Pārslēdzoties no „VIDEO” uz „Playlists” cilni, tiek atcelta atzīme.
 Ierakstīšana un atskaņošana kopēšanas laikā
Jūs varat ierakstīt un atskaņot, izmantojot HDD, kamēr kopējat lielā
ātrumā.
(Vienīgi kopējot lielā ātrumā un nenoslēdzot disku)
 Fotogrāfijas un mūziku, kas ierakstīta HDD, nav iespējams
atskaņot.
Nospiediet [OK], lai atceltu ekrāna atainošanu.
 Lai apstiprinātu pašreizējo progresu
nospiediet [STATUS ].
Piezīme
 Ierakstīšana ar taimeri kopēšanas laikā tiek veikta HDD, neņemot
vērā ierakstīšanai paredzētā diskdziņa iestatījumus.
(Vienīgi kopējot lielā ātrumā un nenoslēdzot disku)
RQT9423
53
Nosaukumu vai atskaņošanas sarakstu kopēšana
COPY Navigator/kopēšanas saraksta ikonas un
funkcijas
COPY Navigator/kopēšanas saraksta indikatori
Virsraksti un atskaņošanas saraksti, ko iespējams kopēt
liela ātruma režīmā uz DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video formāts), +R, +R DL, +RW
Virsraksti un atskaņošanas saraksti, ko iespējams kopēt
liela ātruma režīmā uz DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video formāts) (tomēr virsrakstus un atskaņošanas
sarakstus nevar kopēt liela ātruma režīmā uz +R, +R DL,
+RW)
ir atainots, bet kopēšanu nav iespējams
[+R DL]
veikt.
Virsraksti, kurus ierobežo „Vienīgi ierakstīšana vienā
kopijā” ( 23. lpp., Ierakstot „Ierakstīšanas vienīgi vienā
kopijā” pārraides)
Virsraksti, kas pēc kopēšanas dzēsti no HDD “Vienīgi
ierakstīšanas vienā kopijā” ierobežojumu dēļ. ( 23. lpp.,
Ierakstot „Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” pārraides)
Virsraksts vai atskaņošanas saraksts iekļauj fotogrāfiju(-as)
Fotogrāfiju(-as) nevar nokopēt.
(NTSC)
(PAL) Virsraksts vai atskaņošanas saraksts, kas ierakstīts,
izmantojot atšķirīgu kodēšanas sistēmu nekā televizora sistēmā,
kas pašreiz iestatīta ierīcē.
Virsrakstus un atskaņošanas sarakstus, kas ataino šīs zīmes, nevar
izvēlēties.
Katras reģistrētās vienības datu izmērs
Izmērs:
Destination Capacity: 4343MB
Size:
0MB
Datu, kuri ierakstīti kopēšanas galamērķī,
Name of item
No. Size
New item (Total=0)
izmērs
Kopējot parastajā ātrumā, kopējais datu
izmērs mainīsies atkarībā no ierakstīšanas
režīma.
Create copy list.
Kopējais atainotais datu izmērs var
pārsniegt katras reģistrētās vienības datu
izmēra summu datu vadības informācijas,
kas tiek ierakstīta kopēšanas galamērķī
u.c., dēļ.
Lai atskaņotu DVD-R, DVD-R DL,DVD-RW (DVD-Video
formāts), +R un +R DL citos atskaņotājos, pēc kopēšanas ir
nepieciešams tos noslēgt.
(0%)
Page 01/01
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu
54
[DVD-V] > [HDD]
Jūs varat pārkopēt noslēgta DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo formāts), +R un +R DL diska saturu uz HDD un vēlreiz
rediģēt.
Atskaņojot disku, atskaņotais saturs tiek iekopēts HDD, ņemot vērā
iestatīto laiku.
 Ja kopēšanas laikā jūs veicat meklēšanu, kadru pa kadram
funkciju vai nopauzējat, šī virsraksta daļa netiek ierakstīta.
 Ja „Rec for High Speed Copy” ( 69. lpp.) ir iestatīts pozīcijā
“On” un jūs veicat kopēšanu, kopija tiks izveidota, izmantojot
attēla izmēru, kas izvēlēts iestatījumu izvēlnes „Aspect for
Recording” ( 69. lpp.).
 Darbības un ekrāna displeji, kas parādās kopēšanas laikā,
arī tiek ierakstīti.
Gandrīz visi tirdzniecībā pieejamie DVD-Video ir aizsargāti pret
nelegālu kopēšanu un tos nav iespējams nokopēt.
 Nav iespējams nokopēt: Video CD, audio CD u.c.
Sagatavošanās
 Ievietojiet noslēgtu disku ( 15. lpp.).
Kad esat veicis 1. – 5. darbību („Format” automātiski tiek iestatīts
pozīcijā „DVDVideo”) ( 53. lpp., Kopēšana, izmantojot kopēšanas
sarakstu – uzlabota kopēšana)
1 Iestatiet „Copy Time”.
 Ja negrasāties mainīt iestatījumu ( 2. darbība).
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Time”, un nospiediet [].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Time Setting”, un nospiediet
[OK].
 Ierīces iestatīšana, lai nokopētu visu diska saturu
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Off” un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
Kopēšana turpināsies līdz brīdim, kad HDD vairs nebūs pietiekami
daudz vietas ierakstīšanai.
 Ierīces iestatīšana, lai kopētu, ņemot vērā iestatīto laiku
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „On”, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Time”, un nospiediet [OK].
Copy
Cancel All
Delete All
6. – 5. darbības laikā izvēlieties vienību ( 53. lpp.)
Add
1 Nospiediet [OPTION].
Delete
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un
nospiediet [OK].
Move
Izdzēst visu:
Dzēst visas kopēšanas sarakstā reģistrētās vienības.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Pievienot:
Pievienot jaunas vienības kopēšanas sarakstam.
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu vai atskaņošanas
sarakstu, un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
2 Nospiediet [OK].
Dzēst:
Izdzēst izvēlētās vienības.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Pārvietot:
Pārvietojiet izvēlētās vienības vai mainiet vienību secību kopēšanas
sarakstā.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos galamērķi, un nospiediet [OK].
Lai atceltu visus reģistrētos kopēšanas iestatījumus un
sarakstus
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 53. lpp.)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Cancel All”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
 Iestatījumus un sarakstus iespējams atcelt tālāk minētajās
situācijās.
– Ja kopējamajā avotā ir ierakstīts vai izdzēsts virsraksts,
fotogrāfija u.c.
– Ja ir veiktas darbības, piemēram, lai izslēgtu ierīci, atvērtu
ievietni, nomainītu kopēšanas virzienu u.c.
RQT9423
Noslēgtu DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video formāts), +R un +R DL
kopēšana
1 Copy Direction
DVD —> HDD
2 Copy Mode
DVD-Video
2
Hour
00 Min.
XP
3 Copy Time
Start Copying
Set the time a few minutes
longer.
Press OK to change the setting.
OK
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Hour” un „Min.”, un nospiediet
[, ], lai iestatītu ieraksta laiku.
6 Nospiediet [OK].
7 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
Kopēšana HDD turpinās iestatītā laika ilgumā pat pēc tam, kad
atskaņotais saturs ir beidzies.
 Iestatiet nedaudz ilgāku laiku, nekā avota virsrakstā, lai iekļautu
darbības laiku pirms sākas atskaņošana.
 Ieraksta laiku varat iestatīt arī, izmantojot numurētās pogas.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start Copying”,
un nospiediet [OK].
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK], lai sāktu
kopēt.
Tiek attēlota diska galvenā izvēlne.
 Diska atskaņošana automātiski sākas no 1. virsraksta, ja,
noslēdzot disku, „Auto-Play Select” izvēlnē ir izvēlēts „Title 1” (
64. lpp.).
My favorite
01
Chapter 1
01/02
02
Chapter 2
03
04
Chapter 3
Chapter 4
06
Atskaņojot pēc kārtas, visi virsraksti pēc izvēlētā tiks ierakstīti līdz
beigsies iestatītais laiks. (Kad diska pēdējā virsraksta atskaņošana
ir beigusies, galvenā izvēlne tiek ierakstīta līdz beidzas iestatītais
laiks.)
Video (MPEG2) kopēšana no video
aprīkojuma
Kinofilmu, kas kodēta MPEG2 formātā un uzņemta ar Panasonic
digitālo videokameru ar HDD u.c., var kopēt no kameras HDD uz
šīs ierīces HDD vai DVD-RAM.
(Visi ieraksti, kas veikti vienā datumā, kļūst par virsrakstu.)
 Ar šo ierīci jūs nevarat atskaņot SD Video, kas saglabāts
kameras HDD.
Jums jāpārkopē faili HDD vai DVD-RAM.
 Jūs nevarat atskaņot vai ierakstīt SD Video kopēšanas laikā.
Video (MPEG2)
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai pārtrauktu kopēšanu
Nospiediet [].
Jūs varat arī nospiest un paturēt [RETURN ] 3 sekundes, lai
pārtrauktu kopēšanu.
 Ja kopēšana tiek apturēta tās laikā, tiks nokopēts viss saturs līdz
apturēšanas brīdim.
Piezīme
 Labajā pusē atainotais ekrāns tiks ierakstīts
sākumā.
 Saturs no sākuma līdz pat beigām tiek
ierakstīts kā 1 virsraksts.
 Ja atskaņošana nesākas automātiski vai galvenā izvēlne netiek
atainota automātiski, nospiediet [] (ATSKAŅOT), lai sāktu šo
procesu.
 Pat ja kopējat augstas kvalitātes video/audio DVD, oriģinālo
attēla un audio kvalitāti nav iespējams dublēt precīzi kā oriģinālā.
 Ja vēlaties kopēt virsrakstu no noslēgta DVD-RW (DVD Video
ierakstīšanas formāts), izveidojiet kopēšanas sarakstu un tad
nokopējiet ( 53. lpp., Kopēšana, izmantojot kopēšanas
sarakstu – uzlabota kopēšana).
VIDEO§
HDD
DVD-RAM
USB kabelis
*DVD Video ierakstīšanas formāts
Sagatavošanās
1 Ieslēdziet šo ierīci un kameru.
2 Savienojiet kameru ar šo ierīci, izmantojot USB kabeli.
3 Izvēlieties piemērotāko režīmu, kas sagatavo kameru datu
pārsūtīšanai (piemēram, „PC CONNECT”) no kameras.
 Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet kameras ekspluatācijas
instrukcijas.
Savienojot kameru ar šo ierīci, automātiski tiek atainots zemāk
norādītais displejs.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Video ( MPEG2 )”, un
nospiediet [OK].
Pēc tam veiciet 53. lpp. aprakstīto 7. darbību.
USB device
Play Video (DivX)
Copy Video (MPEG2)
Play Pictures (JPEG)
Copy All Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
Play Music (MP3&WMA)
Copy Music (MP3&WMA)
Update CD database on HDD
SELECT
 Kameras SD Video tiek automātiski reģistrēts kopēšanas
sarakstā.
 Ja kamerā nav ierakstīts SD Video, „Copy Video ( MPEG2 )”
netiek atainots.
Kopēšana
3 Ja tiek atainota galvenā izvēlne,
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos virsrakstu,
ko vēlaties nokopēt, un nospiediet [OK].
RQT9423
55
Fotogrāfiju kopēšana
 Jūs nevarat kopēt attēlus, kas ierakstīti DVD-R, DVD-R DL vai
CD-R/CD-RW.
Kopēšana, izmantojot kopēšanas sarakstu
[HDD] > [HDD] [-R] (JPEG) [RAM]
[RAM] > [HDD] [RAM]
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy” un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Advanced
Copy”, un nospiediet [OK].
Copy
Cancel All
1 Copy Direction
2 Copy Mode
Source
DVD
Destination
HDD
PICTURE High Speed
3 Create List
0
 Ja negrasāties mainīt reģistrēto sarakstu, vairākas reizes
nospiediet [] ( 7. darbība).
4 Iestatiet kopēšanas virzienu.
 Ja negrasāties mainīt kopēšanas virzienu, nospiediet [] ( 5.
darbība).
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Direction”, un nospiediet
[].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Source” un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos diskdzini, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Destination”, un nospiediet [OK].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos diskdzini, un nospiediet [OK].
Diskdzini, kas ir tāds pats kā kopējamajam avotam, ir iespējams
izvēlēties.
6 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
5 Iestatiet kopēšanas režīmu.
 Ja negrasāties mainīt ierakstīšanas režīmu, nospiediet [] ( 6.
darbība).
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Mode”, un nospiediet [].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Format”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „PICTURE”, un nospiediet [OK].
„Recording Mode” tiek automātiski iestatīts pozīcijā „High Speed”.
4 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
6 Reģistrējiet fotogrāfijas kopēšanai.
 Ja vēlaties kopēt reģistrētu sarakstu, neveicot tajā nekādas
izmaiņas ( 7. darbība).
Jūs varat reģistrēt fotogrāfijas vai fotogrāfiju mapes.
 Fotogrāfijas un mapes nevar reģistrēt vienā sarakstā.
Copy
Cancel All
1 Copy Direction
DVD
HDD
Destination Capacity: 4343MB
Picture
Picture/Folder
No.
Size
Name of item
New item (Total=0)
2 Copy Mode
PICTURE High Speed
3 Create List
Page 01/01
Start Copying
Create copy list.
 Lai reģistrētu atsevišķas fotogrāfijas
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Create List”, un nospiediet [].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „New item”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos attēlu un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
 Vienības tiks kopētas kopēšanas sarakstā norādītajā secībā. Ja
vēlaties noteikt secību, atkārtoti izvēlieties pa vienai vienībai.
 Lai atainotu citas lapas ( labajā pusē)
 Lai izvēlētos citu mapi ( 57. lpp.)
4 Nospiediet [OK].
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu ( 57. lpp.)
5 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
RQT9423
56
 Lai reģistrētu pēc mapes mapē principa
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Create List”, un nospiediet [].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Picture/Folder”, un nospiediet
[OK].
Copy
Cancel All
1 Copy Direction
DVD
HDD
Destination Capacity: 4343MB
Picture
Picture/Folder
No.
Name of item
Size
New item (Total=0)
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Folder”, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „New item”, un nospiediet [OK].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos mapi un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
 Vienības tiks kopētas kopēšanas sarakstā norādītajā secībā. Ja
vēlaties noteikt secību, atkārtoti izvēlieties pa vienai vienībai.
 Lai atainotu citas lapas ( zemāk)
6 Nospiediet [OK].
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu ( 57. lpp.)
7 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
7 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start Copying”,
un nospiediet [OK].
 Vienīgi kopējot atsevišķas fotogrāfijas:
Par kopēšanas galamērķi nosakot citu mapi, izvēlieties „Folder”.
Folder
New folder
001 100 DVD
002 101 DVD
003 102 DVD
--ew folder
8 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK], lai sāktu kopēt.
9 Kopēšanai DVD-R
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy & Finalise”
vai „Copy Only”, un nospiediet [OK].
Lai pārtrauktu kopēšanu
Nospiediet un pieturiet [RETURN ] 3 sekundes.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Piezīme
 Secība, kādā fotogrāfijas tiek reģistrētas kopēšanas sarakstā,
var atšķirties no secības kopēšanas galamērķī.
 Ja kopēšanas galamērķa mapē jau ir fotogrāfijas, jaunās
fotogrāfijas tiek ierakstītas pēc jau esošajām fotogrāfijām.
 Ja mērķa diskdzinī nepietiek vietas vai kopēšanai paredzēto
failu/mapju skaits pārsniedz maksimāli pieļaujamo ( 14. lpp.),
kopēšana tiks pārtraukta tās laikā.
 Jūs nevarat nokopēt informāciju par attēlu pagriešanu.
 [-R] Video (virsraksti un atskaņošanas saraksti) nevar ierakstīt
diskā, kas jau satur fotogrāfijas (JPEG).
 [-R] Fotogrāfijas nevar iekopēt DVD-R diskā, ja tajā jau ir
ierakstīts video.
Lai atainotu citas lapas
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Previous” vai „Next”, un
nospiediet [OK].
 Jūs varat nospiest arī [I, I], lai atainotu citas lapas.
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu
Izvēlieties vienību 6. – 4. darbības laikā (fotogrāfijām)
Delete All
vai 6. – 6. darbības laikā (mapēm) ( 56. lpp.)
1 Nospiediet [OPTION].
Add
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un
Delete
nospiediet [OK].
Izdzēst visu:
Dzēst visas kopēšanas sarakstā reģistrētās vienības.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Pievienot:
Pievienot jaunas vienības kopēšanas sarakstam.
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos attēlu vai mapi, un
nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
2 Nospiediet [OK].
Dzēst:
Izdzēst izvēlētās vienības.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Lai atceltu visus reģistrētos kopēšanas iestatījumus un
sarakstus
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 56. lpp., Kopēšana, izmantojot
kopēšanas sarakstu)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Cancel All”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
 Iestatījumus un sarakstus iespējams atcelt tālāk minētajās
situācijās.
– Ja kopējamajā avotā ir ierakstīts vai izdzēsts virsraksts vai
fotogrāfija.
– Ja ir veiktas darbības, piemēram, lai izslēgtu ierīci, atvērtu
ievietni, nomainītu kopēšanas virzienu u.c.
Fotogrāfiju kopēšana USB atmiņā
Visu fotogrāfiju kopēšana
1 Kad apturēts
ievietojiet USB atmiņu ( 15. lpp.).
Automātiski tiek atainota izvēlne.
USB device
Play Video ( DivX )
Play Pictures ( JPEG )
Copy All Pictures ( JPEG )
Copy Pictures ( JPEG )
Play Music ( MP3&WMA )
Copy Music ( MP3&WMA )
Update CD database on HDD
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy All
Pictures ( JPEG )”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy”, un
nospiediet [OK].
Copy All Pictures
Copy from
USB
Copy to
HDD
Kopēšana, izmantojot kopēšanas sarakstu
 Lai izvēlētos citu mapi
[USB] > [HDD] [RAM]
Kad ir veikta 6. – 2. darbība ( 56. lpp., Lai reģistrētu atsevišķas
fotogrāfijas)
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos „Folder”, un nospiediet
[OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos mapi, un nospiediet [OK].
Automātiski tiek atainota izvēlne. ( augšpusē)
Create List
Picture (JPEG)
DVD-RAM
Folder
DVD
0002
----
----
----
----
001
002
003
004
---------
----
----
----
Copy
Folder
DVD-RAM
103
JPEG\DCIM\100
100 DVD
101 DVD
102 DVD
103 DVD
Cancel All
DVD
1 Copy Direction
2 Copy Mode
OK
Page 001/001
Picture 0012
Next
Source
USB
Destination
HDD
PICTURE High Speed
3 Create List
Page 01/01
Previous
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Pictures (
JPEG )”, un nospiediet [OK].
0
File 0012
OK
Mapes varat izvēlēties arī, izmantojot numurētās pogas.
piemēram,
5: [0]  [0]  [5]
15: [0]  [1]  [5]
115: [1]  [1]  [5]
 Dažādu mapju fotogrāfijas nevar tikt reģistrētas vienā sarakstā.
3 Veiciet nodaļā „Kopēšana, izmantojot kopēšanas
sarakstu” aprakstīto 4. – 8. darbību ( 56. lpp.)
Lai pārtrauktu kopēšanu
Nospiediet un pieturiet [RETURN ] 3 sekundes.
Piezīme
 Kopēšanas režīms ir iestatīts pozīcijā „PICTURE High Speed”.
 Mapju izkārtojums USB atmiņā var atšķirties no izkārtojuma
kopēšanas galamērķī.
 Ja mērķa diskdzinī nepietiek vietas vai kopēšanai paredzēto
failu/mapju skaits pārsniedz maksimāli pieļaujamo ( 14. lpp.),
kopēšana tiks pārtraukta tās laikā.
 Jūs nevarat nokopēt informāciju par attēlu pagriešanu.
 Fotogrāfijas, kas kopētas no USB atmiņas, tiek grupētas pēc to
uzņemšanas datuma HDD vai DVD-RAM.
Kopēšana
Create List
1 Kad apturēts
ievietojiet USB atmiņu ( 15. lpp.).
RQT9423
57
Mūzikas kopēšana HDD
Jūs varat saglabāt tālāk norādītajos mūzikas datu formātus šīs
ierīces HDD.
Mūzikas CD (CD-DA)
Kopējot mūzikas CD, šī ierīce piekļūst iekšējai Gracenote® datu
bāzei, lai iegūtu informāciju par virsrakstu. Albuma nosaukums,
ieraksta nosaukums un izpildītāja vārds tiek piešķirts automātiski,
ļaujot jums viegli atrast ierakstu, kad vēlaties to atskaņot.
MP3/WMA
Jūs varat kopēt MP3 vai WMA failus no USB atmiņas vai CD-R/CDRW/ DVD-R/DVD-R DL.
Par Gracenote® datu bāzi
Gracenote® datu bāzi izmanto, lai meklētu un iegūtu informāciju par
CD virsrakstu.
Ja ir ievietots CD vai tiek sākta ierakstīšana no CD, ierīce
automātiski meklē un iegūst informāciju par ievietoto disku CD.
Gracenote® datu bāze ir iepriekš instalēta šajā ierīcē, tāpēc ir
iespējams iegūt informāciju par virsrakstiem un izpildītāju. Lūdzu,
ievērojiet, ka jaunākie CD virsraksti u.c. var nebūt vēl reģistrēti
interneta datu bāzē. Šai ierīcei ir iekšējā datu bāze, kurā ietilpst
informācija par aptuveni 350 000 albumu virsrakstiem.
Jūs varat atjaunot iekšējo datu bāzi ( 59. lpp.).
Ja vairāki CD iekļauj līdzīgu virsrakstu informāciju, var tikt atainota
nepareiza informācija. Ja nav atrasts neviens variants, ieraksta
nosaukuma, albuma nosaukuma un izpildītāja vārda lauks būs
tukšs.
Šādā gadījumā ievadiet CD virsraksta informāciju manuāli, kad ir
pabeigta ierakstīšana HDD.
Piezīme
 Ierakstīšanas laikā nav iespējams veikt nevienu citu darbību.
Ierakstīšana ar taimeri netiks turpināta.
 Ierakstus, kas ierakstīti HDD, nevar pārnest uz disku vai USB
atmiņu.
 CD, kuriem ir SCMS (Serial Copy Management System (Sistēma
aizsardzībai pret kopēšanu)) ierobežojumi, nevar ierakstīt HDD.
Mūzikas kopēšana no USB atmiņas vai
CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-R DL
[-R] [-R]DL] [CD] [USB] (MP3/WMA) > [HDD]
Jūs varat kopēt MP3 vai WMA failus, kuri ierakstīti USB atmiņā vai
CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVD-R DL, uz HDD no faila vai mapes.
 Viena mape tiek ierakstīta HDD kā viena grupa.
 Maksimālais albumu* skaits HDD: 300
 Maksimālais ierakstu skaits HDD: 3000
(Atkarīgs no atlikušā atmiņas daudzuma.)
Ja tiek ierakstīti virsraksti vai attēli, albumu* skaits, ko iespējams
ierakstīt, samazināsies.
* Mapes, kurās ir mūzikas faili (grupas) un kuras ir pārkopētas uz
HDD, tiks uztvertas kā albumi.
1 Kad apturēts
ievietojiet USB atmiņu vai CD-R/CD-RW/DVDR/DVD-R DL ( 15. lpp.).
Automātiski tiek atainota izvēlne.
piemēram, [USB]
USB device
Mūzikas kopēšana no CD
[CD] > [HDD]
Visi mūzikas CD (CD-DA) ieraksti tiek ierakstīti HDD.
(Nav iespējams ierakstīt ierakstu pēc ieraksta.)
 Viens CD tiek ierakstīts HDD kā viens albums.
 Audio kvalitāte: LPCM
 Maksimālais albumu skaits HDD: 300
(Atkarīgs no atlikušā atmiņas daudzuma.)
Ja tiek ierakstīti virsraksti vai attēli, albumu skaits, ko iespējams
ierakstīt, samazināsies.
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
1 Ievietojiet mūzikas CD.
Automātiski tiek atainota izvēlne.
Play Video ( DivX )
Play Pictures ( JPEG )
Copy All Pictures ( JPEG )
Copy Pictures ( JPEG )
Play Music ( MP3&WMA )
Copy Music ( MP3&WMA )
Update CD database on HDD
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Music (
MP3&WMA )”, un nospiediet [OK].
„Copy Direction” un „Copy Mode” attiecīgi tiek automātiski iestatīti
pozīcijā „USBHDD”, „DVDHDD” vai „CDHDD” un „MUSIC
High Speed”.
3 Reģistrējiet MP3 vai WMA failus kopēšanai.
 Ja vēlaties kopēt reģistrētu sarakstu, neveicot tajā nekādas
izmaiņas ( 4. darbība).
Jūs varat reģistrēt MP3/WMA failus vai mapes.
 MP3/WMA failus un mapes nevar reģistrēt vienā sarakstā.
CD
Copy
Play Music
Copy Music
Cancel All
1 Copy Direction
USB
 HDD
Destination Capacity: 4343MB
Track
Track/Folder
No.
Name of item
Size
New item (Total = 0)
2 Copy Mode
MUSIC High Speed
SELECT
OK
RETURN
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy Music”,
un nospiediet [OK].
Šī ierīce uzsāk piekļuves Gracenote® datu bāzei procesu un meklē
visu informāciju par virsrakstiem.
POWERED BY
Ja meklēšanas rezultātos uzrādās, ka tika atrasti vairāki
virsraksti
Nospiediet [, ], lai izvēlētos piemērotāko virsrakstu, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Copy”, un
nospiediet [OK].
Sākas ierakstīšanas process.
RQT9423
58
Lai pārtrauktu ierakstīšanu
Nospiediet un pieturiet [RETURN ] 3 sekundes.
 Ja ierakstīšana tiek atcelta, netiks ierakstīts neviens CD ieraksts.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
3 Create List
Page 01/01
Start Copying
OK
RETURN
Create copy list.
OPTION
 Lai reģistrētu atsevišķus MP3/WMA failus
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Create List”, un nospiediet [].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „New item”, un nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos mapi, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos MP3/WMA failu, un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
 Vienības tiks kopētas kopēšanas sarakstā norādītajā secībā. Ja
vēlaties noteikt secību, atkārtoti izvēlieties pa vienai vienībai.
5 Nospiediet [OK].
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu ( 59. lpp.)
6 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
 Lai reģistrētu pēc mapes mapē principa
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Create List”, un nospiediet [].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Track / Folder”, un nospiediet
[OK].
Lai uzlabotu Gracenote® datu bāzi
Lai atjaunotu datu bāzi, ievadot informāciju par nesen izdotu CD,
sekojiet zemāk aprakstītajām instrukcijām.
Copy
USB —> HDD
Destination Capacity: 4343MB
Track
Track/Folder
No.
Name of item
Size
New item (Total=0)
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Folder”, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „New item”, un nospiediet [OK].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos mapi un nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
 Vienības tiks kopētas kopēšanas sarakstā norādītajā secībā. Ja
vēlaties noteikt secību, atkārtoti izvēlieties pa vienai vienībai.
6 Nospiediet [OK].
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu ( zemāk)
7 Nospiediet [], lai apstiprinātu.
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start Copying”,
un nospiediet [OK].
 Vienīgi atsevišķiem failiem
Par kopēšanas galamērķi nosakot esošu mapi
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Folder”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos mapi, un nospiediet [OK].
Kopēšanas galamērķim izveidojot jaunu mapi
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
2 Ievadiet mapes nosaukumu ( 50. lpp., Teksta ievadīšana).
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK], lai sāktu kopēt.
Lai pārtrauktu kopēšanu
Nospiediet un pieturiet [RETURN ] 3 sekundes.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Piezīme
 Secība, kādā MP3/WMA faili tiek reģistrēti kopēšanas sarakstā,
var atšķirties no secības kopēšanas galamērķī.
 Ja kopēšanas galamērķa mapē jau ir MP3/WMA faili, jaunie
MP3/WMA faili tiek ierakstīti pēc jau esošajiem MP3/WMA
failiem.
 Lai rediģētu kopēšanas sarakstu
Izvēlieties vienību 3. – 5. darbības (MP3/WMA failam) Delete All
( 58. lpp., Mūzikas kopēšana USB atmiņā vai CD- Add
R/CD-RW/ DVD-R/DVD-R DL) vai 3. – 6. darbības
Delete
(mapei) laikā ( augšpusē).
1 Nospiediet [OPTION].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos darbību, un nospiediet [OK].
Izdzēst visu:
Dzēst visas kopēšanas sarakstā reģistrētās vienības.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Pievienot:
Pievienot jaunas vienības kopēšanas sarakstam.
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos MP3/WMA failu vai mapi, un
nospiediet [II].
Tiek atainota atzīme. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir izvēlētas visas
nepieciešamās vienības.
 Lai atceltu, vēlreiz nospiediet [II].
2 Nospiediet [OK].
Dzēst:
Izdzēst izvēlētās vienības.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Lai atceltu visus reģistrētos kopēšanas iestatījumus un
sarakstus
Kad ir veikta 1. – 2. darbība ( 58. lpp., Mūzikas kopēšana no USB
atmiņas vai CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Cancel All”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
 Iestatījumus un sarakstus iespējams atcelt tālāk minētajās
situācijās.
– Ja kopējamajā avotā ir ierakstīts vai izdzēsts fails.
– Ja ir veiktas darbības, piemēram, lai izslēgtu ierīci, atvienotu
USB atmiņu, atvērtu ievietni, nomainītu kopēšanas virzienu u.c.
Piezīme
 Ja mērķa diskdzinī nepietiek vietas vai kopēšanai paredzēto
failu/mapju skaits pārsniedz maksimāli pieļaujamo ( 14. lpp.),
kopēšana tiks pārtraukta tās laikā.
 Atjaunoto datu sagatavošana
1 Apmeklējiet šo tīmekļa vietni.
http://panasonic.net/pavc/support/gn/
2 Lejupielādējiet datus savā USB atmiņā.
 Ir nepieciešama USB atmiņa, kuras ietilpība ir vismaz 1 GB.
 Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet tīmekļa vietnē esošās
instrukcijas.
 Šīs ierīces datu bāzes atjaunošana
3 Ieslēdziet ierīci.
4 Ievietojiet USB atmiņu ( 15. lpp.).
Automātiski tiek atainota izvēlne.
USB device
Play Video ( DivX )
Play Pictures ( JPEG )
Copy All Pictures ( JPEG )
Copy Pictures ( JPEG )
Play Music ( MP3&WMA )
Copy Music ( MP3&WMA )
Update CD database on HDD
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Update CD database on HDD”, un
nospiediet [OK].
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Update”, un nospiediet [OK].
 Atjaunošana ilgst aptuveni 20 minūtes.
 Atjaunošanas laikā neatvienojiet USB atmiņu un maiņstrāvas
vadu.
 Atjaunošanas procesu nav iespējams apturēt.
Kad atjaunošana ir pabeigta, tiek atainots ziņojums.
7 Nospiediet [OK].
Piezīme
 Atjaunošanas laikā nesākas ierakstīšana ar taimeri.
 Atjaunošanas laikā tiek pārrakstīta iekšējā datu bāze, neatkarīgi
no tā vai USB atmiņā ir jaunākie dati, vai nē. Pārliecinieties, ka no
tīmekļa vietnes lejupielādējat jaunāko versiju.
 Dažu CD virsrakstu informācija datu bāzē var tikt dzēsta pēc datu
bāzes atjaunošanas.
 Pēc CD kopēšanas HDD netiks piešķirts nosaukums, ja CD
virsraksta informācija nav reģistrēta datu bāzē. Pat ja CD
virsraksta informācija tiek pievienota datu bāzei vēlāk, atjaunojot
to, informācija netiks piešķirta ierakstam/albumam, kas jau ir
iekopēts HDD. (Nosaukuma lauks būs tukšs.)
 Atkarībā no situācijas ar Panasonic vai Gracenote, Gracenote®
datu bāzes atjaunošana ar interneta starpniecību var bez
brīdinājuma tikt pārtraukta.
Kopēšana
Cancel All
1 Copy Direction
RQT9423
59
Ekrāna izvēlnes/statusa ziņojumu izmantošana
Ekrāna izvēlnes izmantošana
Izplatītākās procedūras
1 Nospiediet [DISPLAY].
Disc
Play
Picture
Sound
Other
Izvēlne
Soundtrack
1
Digital 2/0 ch
Subtitle
Off
Audio channel
LR
Simbols
Iestatījumi
 Atkarībā no ierīces stāvokļa (tā atskaņo, ir apturēta utt.) un diska
satura, dažus punktus nebūs iespējams izvēlēties vai mainīt.
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos nosaukumu, un
nospiediet [].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos punktu, un
nospiediet [].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos iestatījumu.
 Dažus punktus iespējams mainīt, nospiežot [OK].
Lai notīrītu ekrāna izvēlnes
Nospiediet [DISPLAY ].
Audio atribūti
LPCM/ Digital/DTS/MPEG:
k (kHz):
b (biti):
ch (kanāls):
signāla tips
diskretizācijas frekvence
bitu skaits
kanālu skaits
Valoda
ENG: English
FRA: French
DEU: German
ITA: Italian
ESP: Spanish
NLD: Dutch
SVE: Swedish
NOR: Norwegian
Danish
Portuguese
Russian
Japanese
Chinese
Korean
Malay
Vietnamese
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
THA:
POL:
CES:
SLK:
HUN:
FIN:
*:
Thai
Polish
Czech
Slovak
Hungarian
Finnish
Citi
iestatījumi
Atskaņošanas izvēlne — atskaņošanas secības izmainīšana
Šī funkcija darbojas vienīgi, kad tiek atainots pagājušais
atskaņošanas laiks.
Izvēlieties vienību atkārtotai atskaņošanai. Atkarībā no diska,
vienības, ko iespējams izvēlēties, var atšķirties.
Atkārtot atskaņošanu
 Viss [CD] [VCD]
 Nodaļa [HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW] [DVD-V] [-RW‹VR›]
 Grupa MP3/WMA (izņemot [USB])
 PL (atskaņošanas saraksts) [HDD] [RAM] [-RW‹VR›]
 Virsraksts [HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW] [DVD-V] [-RW‹VR›]
 Ieraksts [CD] [VCD] un MP3/WMA (izņemot [USB])
Izvēlieties „Off”, lai atceltu.
Diska izvēlne — diska satura iestatīšana
Skaņu celiņš*
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Tiek atainoti diska audio atribūti.
[DVD-V]
Izvēlieties audio un valodu ( labajā pusē, Audio atribūti,
Valoda).
[VCD] (SVCD) un DivX
Izvēlieties skaņu celiņa numuru.
≥Skaņu celiņa numuri tiek atainoti pat tad, ja ir pieejams tikai
viens audio veids.
Subtitri*
[DVD-V]
Ieslēdziet/izslēdziet subtitrus un izvēlieties valodu ( labajā pusē,
Valoda).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
(Vienīgi diskiem, kas satur subtitru ieslēgšanas/izslēgšanas
informāciju)
Ieslēdziet/izslēdziet subtitrus.
 Ar šo ierīci nav iespējams ierakstīt subtitru
ieslēgšanas/izslēgšanas informāciju.
[VCD] (SVCD) un DivX
Ieslēdziet/izslēdziet subtitrus un izvēlieties „Text” vai subtitru
numuru.
 „Text” vai subtitru numuri tiek atainoti pat tad, ja nav pieejami
vairāki subtitri.
Leņķis* [DVD-V]
Nomainiet numuru, lai izvēlētos leņķi.
Audio kanāls [HDD] [RAM] [-RW‹VR›] [VCD] un DivX
( 33. lpp., Audio nomaiņa atskaņošanas laikā)
Avota izvēle (DivX)
 Automātiski:
Tiek izšķirta un izvadīta DivX satura konstrukcijas metode.
 Rindpārleces izvērse:
Izvēlieties, ja diska saturs tika ierakstīts, izmantojot raidpārleces
izvērsi.
 Progresīvi:
Izvēlieties, ja diska saturs tika ierakstīts, izmantojot progresīvo
metodi.
RQT9423
60
PBC (Atskaņošanas kontrole  89. lpp.) [VCD]
Norāda vai izvēlnes atskaņošana (atskaņošanas kontrole) ir
ieslēgta, vai izslēgta.
* Dažos diskos iespējams veikt izmaiņas vienīgi, izmantojot diska
izvēlnes (19. lpp.).
 Displejs mainās atkarībā jo diska satura. Jūs nevarat veikt
izmaiņas, ja diskā nav ierakstu.
Attēlu izvēlne — attēla kvalitātes izmainīšana
Atskaņošanas NR
Samazina trokšņus un attēla kvalitātes pasliktināšanos.
Progresīvs* ( 89. lpp.)
Izvēlieties „On”, lai aktivizētu progresīvo izvadi.
Izvēlieties “Off”, ja attēls tiek izstiepts horizontālā virzienā.
Pārraide* [Ja „Progressive” ( augšpusē) ir iestatīts pozīcijā „On”.]
Izvēlieties progresējošās izvades konversijas metodi, lai pielāgotu
to atskaņojamajam virsrakstam ( 89. lpp., Filma un video).
Ja izvades signāls ir PAL (ja ir atvērta ievietne, iestatījumi
pārslēgsies uz „Auto”.)
 Auto: Automātiski atpazīst filmu vai video
saturu un attiecīgi pārveido to.
 Video: Izvēlieties, ja izmantojat „Auto”, un
saturs tiks izkropļots.
 Film: Izvēlieties, ja filmas satura malas ir
robainas vai nelīdzenas, kad ir izvēlēts
„Auto”. Taču ja video saturs ir izkropļots kā
atainots ilustrācijā labajā pusē, izvēlieties
„Auto”.
Ja izvades signāls ir NTSC
 Auto 1
(normāls):
Automātiski atpazīst filmu vai video saturu un attiecīgi pārveido
to.
 Auto 2: Papildus „Auto 1”, automātiski nosaka filmu saturu,
kuram ir dažāds kadru nomaiņas ātrums, un attiecīgi pārveido to.
 Video: Izvēlieties, ja izmantojat „Auto 1” un „Auto 2”, un saturs
tiks izkropļots.
Ievades NR
Ierakstīšanas laikā samazina trokšņu daudzumu (izņemot
analogajiem kanāliem).
 Automātisks:
Trokšņu samazināšana iespējama vienīgi videolentes attēla
ievadei.
 On (Ieslēgts):
Trokšņu samazināšana iespējama video ievadei.
 Off (Izslēgts):
Trokšņu samazināšanas funkcija ir izslēgta. Jūs varat ierakstīt
ievades signālu tādu, kāds tas ir.
* Vienīgi iestatīšanas izvēlnē iestatot „Progressive” pozīcijā „On”
( 71. lpp.).
Skaņu izvēlne — DVB multi audio un skaņu
efektu nomaiņa
DVB Multi Audio
[Vienīgi digitālajiem kanāliem]
Ja tiek izvadīts vairāk kā viens audio kanāls, pirms ierakstīšanas
jūs varat iestatīt vēlamo kanālu.
 DVB Multi Audio nav iespējams izvēlēties atskaņošanas vai
ierakstīšanas laikā.
 Atkarībā no apraides, vienības, ko iespējams izvēlēties, var
atšķirties.
French
English
German
Italian
Hungarian
Spanish
Czech
Slovak
Polish
Russian
Original*
* „Original” tiek atainots, ja apraides laikā ir pieejama oriģinālā
valoda.
Dialogu pastiprināšana
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [DVD-V] [RW‹VR›] un DivX
(Dolby Digital, vienīgi 3-kanālu vai vairāk, ieskaitot centrālo
kanālu)
Centrālā kanāla skaņas līmenis ir paaugstināts, lai atvieglotu
dialogu dzirdamību.
Statusa ziņojumi
Nospiediet [STATUS
Izvēlētais diskdziņa statuss/diska vai USB
atmiņas veids
Kad atskaņošana ir apturēta, tiek atainots
atlikušais laiks.
Ierakstīšanas vai atskaņošanas statuss/ievades
kanāls
HDD
REC
PLAY
1 DVB
ABC L
R
Kanāls (vienīgi analogajām apraidēm)
Stacijas nosaukums (vienīgi digitālajām apraidēm).
Izvēlētais audio veids
DVD REC
Ierakstīšanas diskdzinis/kopēšanas progresa
indikators
Virsraksta numurs un pagājušais laiks atskaņošanas laikā/ierakstīšanas
režīms
Pieejamais ierakstīšanas laiks
un ierakstīšanas režīms
Datums un laiks
18:53:50 11.10.
Cita izvēlne — DVB subtitru un displeja pozīcijas
].
Displejs mainās, katru reizi nospiežot pogu.
• T1
•Remain
0:05.14 XP
• T2
13:50 XP
0:00.10 XP
nomaiņa
Virsraksta numurs un pagājušais laiks ierakstīšanas
laikā/ierakstīšanas režīms
 Izmantojot Pause Live TV
Laiks, kad tika pārraidīts pašreiz televīzijā atainotais attēls
Play
15:05:13
English
German
Italian
French
Hungarian
Spanish
Czech
Slovak
Polish
Russian
Original*
* „Original” tiek atainots, ja apraides laikā ir pieejama oriģinālā
valoda.
Pozīcija
1–5:
Jo lielāks iestatījums, jo zemāk pārvietojas ekrāna izvēlne.
Live
15:10:46
Pašreizējais laiks
Nav attēla
Iestatījumu
izvēlnes
DVB subtitri
[Vienīgi digitālajiem kanāliem]
Jūs varat iestatīt vēlamos subtitrus, ja ir iespējams izvēlēties
vairāk kā vienu subtitru ierakstu.
 DVB subtitrus nav iespējams izvēlēties atskaņošanas vai
ierakstīšanas laikā.
 Atkarībā no apraides, vienības, ko iespējams izvēlēties, var
atšķirties.
RQT9423
61
HDD un diska vadība
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Izplatītākās procedūras
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos diskdzini.
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un
nospiediet [OK].
FUNCTION MENU
Remain 30:00 SP
HDD
Playback
Playlists
Flexible Rec
DV Auto Rec
HDD Management
Setup
Recording
Delete
Copy
Aizsardzības iestatīšana
[RAM]
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( kreisajā pusē)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Disc
Protection”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK].
DVD
Management
DVD-RAM
Titles
Used
11
0 : 22
Remain 5:38 (EP)
TV Guide
Disc Name
Others
Drive Select
Disc Protection
OK
On
RETURN
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „HDD
Management” vai „DVD Management”, un
nospiediet [OK].
piemēram, [RAM]
DVD
Management
DVD-RAM
Titles
Used
11
0 : 22
Remain 5:38 (EP)
Disc Name
Disc Protection
OK
RETURN
OK
RETURN
Format Disc
Ja diskam ir piemērota ierakstaizsardzība, tiek atainots
slēgtas slēdzenes simbols.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
Off
Delete all titles
SELECT
Delete all titles
SELECT
Kasetnes aizsardzība
Format Disc
 Ja ir izvēlēts HDD, tiek atainots „Delete all titles” un
„Format HDD”.
DVD-RAM ar kasetni
 Atskaņošana sāksies automātiski, tiklīdz ierīcē
būs ievietots disks, kuram ir tapiņa aizsardzībai
pret ierakstīšanu, un tā ir iestatīta aizsardzības
pozīcijā.
PROTECT
Diska nosaukuma piešķiršana
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Jūs katram diskam varat piešķirt nosaukumu.
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
 [RAM] Atslēdziet aizsardzību ( augšpusē, Aizsardzības
iestatīšana).
Kad ir veikta 1. – 3. darbība (kreisajā pusē)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Disc Name”, un
nospiediet [OK].
( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
 Diska nosaukums tiek atainots DVD vadības logā.
 [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] Noslēgtam diskam nosaukums
tiek atainots galvenajā izvēlnē.
 [+RW] Diska nosaukums tiek atainots vienīgi, ja pēc galvenās
izvēlnes izveidošanas jūs atskaņojat disku citā aprīkojumā.
DVD
Management
DVD-RAM
ocumentary
Titles
Used
11
0 : 22
My favorite
Remain 5:38 (
01
Chapter 1
01/02
02
Chapter 2
Piezīme
 [-R] Tiklīdz diskam ir piešķirts nosaukums, šajā diskā nav
iespējams ierakstīt fotogrāfijas.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
RQT9423
62
[HDD] [RAM]
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD
diskdzini.
 [RAM] Atslēdziet aizsardzību ( 62. lpp., Aizsardzības
iestatīšana).
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 62. lpp., Izplatītākās
procedūras)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Delete all titles”,
un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start”, un
nospiediet [OK].
Kad process ir pabeigts, tiek atainots ziņojums.
4 Nospiediet [OK].
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
Piezīme
 Tiklīdz saturs ir dzēsts, tas ir zudis un to nevar atjaunot.
Pirms turpināt, jums jābūt pilnīgi pārliecinātam par savu izvēli.
 Visu video virsrakstu dzēšanas rezultātā tiks dzēsti arī visi
atskaņošanas saraksti.
 Fotogrāfiju datus (JPEG), mūzikas datus vai datora datus nav
iespējams dzēst.
 Dzēšanas funkcija nedarbojas, ja ir aizsargāts viens vai vairāki
virsraksti.
Visa satura dzēšana —
formāts
[HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW] [-RW‹VR›]
[+R] [+R]DL] (Vienīgi jauns disks)
Sagatavošanās
 Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos HDD vai DVD
diskdzini.
 [RAM] Atslēdziet aizsardzību ( 62. lpp., Aizsardzības
iestatīšana).
Piezīme
Formatējot tiek dzēsts viss saturs (ieskaitot datora datus)
un to nav iespējams atjaunot. Pirms turpināt, uzmanīgi
pārbaudiet. Formatējot disku, saturs tiek dzēsts, pat ja jūs esat
iestatījis aizsardzību.
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 62. lpp., Izplatītākās
procedūras)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Format HDD” vai
„Format Disc”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start”, un
nospiediet [OK].
Kad formatēšana ir pabeigta, tiek atainots ziņojums.
Piezīme
 Formatēšana parasti aizņem dažas minūtes; taču tā var aizņemt
līdz pat maksimāli 70 minūtēm ([RAM]).
 Formatēšanas laikā neatvienojiet maiņstrāvas vadu. Tādā
veidā varat sabojāt disku.
4 Nospiediet [OK].
Piezīme
 Ja disks ir formatēts, izmantojot šo ierīci, to, iespējams, nevarēs
izmantot citā aprīkojumā.
 [-R] [-R]DL] [CD] Formatēšanu nav iespējams veikt.
 Šajā ierīcē jūs varat formatēt DVD-RW vienīgi DVD-Video
formātā.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
Iestatījumu
izvēlnes
Visu nosaukumu un atskaņošanas sarakstu
dzēšana — dzēst visus nosaukumus
RQT9423
63
HDD un diska vadība
Fona stila izvēle — galvenā
izvēlne
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Jūs varat izvēlēties fonu, kas tiks atainots kā DVDVideo galvenā
izvēlne pēc tās noslēgšanas vai izveidošanas ([+RW]).
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 62. lpp., Izplatītākās procedūras)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Top Menu”, un
nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos fonu, un
nospiediet [OK].
Top Menu List
1
Displejs pēc noslēgšanas
4
Sīktēls (attēls)
7
2
3
5
6
01
8
9
Virsraksta nosaukums
 Jūs varat nomainīt sīktēlus, kas atainoti galvenajā izvēlnē. ( 45.
lpp., Sīktēla nomaiņa)
 [-R] Šī funkcija nav pieejama diskiem, kuros ir ierakstītas
fotogrāfijas.
Izvēlēties, vai atainot galveno izvēlni —
Auto-Play Select
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Jūs varat izvēlēties, vai pēc noslēgšanas atainot galveno izvēlni.
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 62. lpp., Izplatītākās
procedūras)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Auto-Play
Select”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Top Menu” vai
„Title 1”, un nospiediet [OK].
Galvenā izvēlne: Vispirms tiek attēlota galvenā izvēlne.
Virsraksts 1: Diska saturs tiek atskaņots, neatainojot galveno izvēlni.
 [-R] Šī funkcija nav pieejama diskiem, kuros ir ierakstītas
fotogrāfijas.
Atļaut disku atskaņošanu citā
aprīkojumā — noslēgt
Pirms diska noslēgšanas izvēlieties vienības no „Top Menu” un
„Auto-Play Select” ( augšpusē).
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 62. lpp., Izplatītākās
procedūras)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Finalise”, un
nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start”, un
nospiediet [OK].
Kad noslēgšana ir pabeigta, tiek atainots ziņojums.
Piezīme
 Jūs nevarat atcelt noslēgšanu.
 Noslēgšana ilgst aptuveni 15 minūtes.
([-R]DL] [+R]DL] Noslēgšana ilgst līdz 60 minūtēm.)
 Noslēgšanas laikā neatvienojiet maiņstrāvas vadu.
Tādā veidā sabojāsiet disku.
4 Nospiediet [OK].
RQT9423
64
Piezīme
Noslēdzot disku, kas atbalsta ātro ierakstīšanu, šis process var
aizņemt ilgāku laika posmu, nekā norādīts apstiprinājuma ekrānā
(aptuveni četras reizes ilgāk).
Pēc noslēgšanas
 [-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Disks kļūst par tikai atskaņošanai
paredzētu disku, un tajā vairs nav iespējams veikt
ierakstīšanu vai rediģēšanu.
 [-RW‹V›] Pēc formatēšanas diskā varat veikt ierakstīšanu un
rediģēšanu ( 63. lpp.), lai gan tas ir kļuvis par tikai
atskaņošanai paredzētu disku.
 Kopējot lielā ātrumā, nodaļas tiks kopētas.
 [-R] [-RW‹V›] [+R] Nodaļas tiek izveidotas automātiski ([-R] [RW‹V›] aptuveni 5 minūtes* [+R] aptuveni 8 minūtes*), ja:
– virsraksti tika ierakstīti tieši diskā;
– virsraksti tika kopēti, izmantojot citu režīmu, nevis liela ātruma
režīmu.
* Šis laiks ir galvenokārt atkarīgs no ierakstīšanas stāvokļa un
režīma.
 Atskaņošanas laikā starp virsrakstiem un nodaļām ir vairāku
sekunžu ilga pauze.
Pirms
Pēc
noslēgšanas
noslēgšanas
Ierakstīšana/rediģēšana/nos
O
aukuma ievadīšana
Atskaņošana citos
O
atskaņotājos
 Jūs nevarat noslēgt diskus, kas ierakstīti, izmantojot cita ražotāja
aprīkojumu.
 Ja jūs noslēdzat diskus, kas ierakstīti, izmantojot citu Panasonic
aprīkojumu, nevis šo ierīci, fons, kas izvēlēts kā „Top Menu”, var
netikt atainots.
 Diskus, kas noslēgti, izmantojot šo ierīci, iespējams, nevarēs
atskaņot citos atskaņotājos ierakstīšanas stāvokļa dēļ.
Lai iegūtu vairāk informācijas par DVD, apmeklējiet Panasonic
mājas lapu.
http://www.panasonic-europe.com
Galvenās izvēlnes izveide — izveidot
galveno izvēlni
+RW nesatur galvenās izvēlnes datus. Galvenā izvēlne ir izdevīga
funkcija. Ir ieteicams izveidot izvēlni pirms +RW diska atskaņošanas
citā aprīkojumā.
Jūs nevarat izmantot galveno izvēlni, lai atskaņotu disku šajā
ierīcē.
Pirms galvenās izvēlnes izveidošanas izvēlieties vienības no „Top
Menu” un „Auto-Play Select” ( kreisajā pusē).
Sagatavošanās
Nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos DVD diskdzini.
Kad ir veikta 1. – 3. darbība ( 62. lpp., Izplatītākās
procedūras)
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Create Top
Menu”, un nospiediet [OK].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Yes”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Start”, un
nospiediet [OK].
Tiek uzsākta galvenās izvēlnes izveidošana. Jūs nevarat atcelt
izveidošanas procesu.
Galvenās izvēlnes izveide var aizņemt dažas minūtes.
4 Nospiediet [OK].
Piezīme
 Jūs varat ierakstīt vai rediģēt diskus pēc galvenās izvēlnes
izveides. Taču, ierakstot vai rediģējot disku, izveidotā izvēlne tiks
dzēsta. Šādā gadījumā izveidojiet galveno izvēlni vēlreiz,
izmantojot „Create Top Menu”.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
Ierīces iestatījumu izmainīšana
Jūs varat izmainīt ierīces iestatījumus, izmantojot iestatījumu
izvēlni.
 Iestatījumi tiek saglabāti pat tad, ja ierīce ieslēgta gaidīšanas
režīmā.
Izplatītākās procedūras
1 Kad apturēts
nospiediet [FUNCTION MENU].
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Others”, un
nospiediet [OK].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Setup”, un
nospiediet [OK].
Setup
Tuning
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
Izvēlnes
OK
Favourites Editor
Nospiediet „Zaļo” pogu, lai
izvēlētos favorītu.
All Channels
1 ABC
2 TV HD
3 TV INFO
4 TV Sport
5 ABC2
DVD 1
Favourite Select
Favourite 1
Add
Add All
SELECT
RETURN
On
TAB
RETURN
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos cilni, un
nospiediet [].
5 Nospiediet [, ], lai izvēlētos izvēlni, un
nospiediet [OK].
6 Nospiediet [, ], lai izvēlētos opciju, un
nospiediet [OK].
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
Nospiediet [RETURN ].
Lai izietu no ekrāna
Nospiediet [EXIT].
Jūs varat izvēlēties četrus kanālu favorītus, lai atvieglotu
skatīšanos un ierakstīšanu. Šo favorītu rediģēšana neietekmē
pašu kanālu iestatīšanu.
 Ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīma laikā rediģējot
favorītus, ierakstīšana ar taimeri var nedarboties pareizi.
Opcijas
Remote Control
Clock
Setting for Standby
DivX Registration
TV Guide
System
InitializeUpdate
Initialize
SELECT
 Favorītu rediģēšana
Lai pievienotu kanālus favorītiem
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālus ailē „All Channels”, un
nospiediet „Dzelteno” pogu.
 Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu citus kanālus.
 Piespiediet „Zilo” pogu, lai pievienotu visus pieejamos kanālus
favorītiem. (Šī funkcija ir pieejama vienīgi, ja favorītiem nav
pievienots neviens kanāls.)
2 Nospiediet [OK], lai saglabātu favorītus.
Lai mainītu favorītkanālu secību
1 Nospiediet []* .
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālus, ko pārvietot, ailē
„Favourite”, un nospiediet „Zaļo” pogu.
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanāla jauno vietu, un nospiediet
„Zaļo” pogu.
 Atkārtojiet 2. – 3. darbību, lai pārvietotu citus kanālus.
4 Nospiediet [OK], lai saglabātu favorītus.
Lai dzēstu kanālus no favorītiem
1 Nospiediet []* .
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālus ailē „Favourite”, un
nospiediet „Dzelteno” pogu.
 Atkārtojiet šo darbību, lai izdzēstu citus kanālus.
 Piespiediet „Zilo” pogu, lai dzēstu visus kanālus no favorītiem.
3 Nospiediet [OK], lai saglabātu favorītus.
Kanāla dzēšana no favorītiem neietekmē pašu kanālu. Jūs
joprojām varat izvēlēties kanālu kategorijā „All Channels”.
Lai izmainītu favorīta nosaukumu ailē „Favourite”
1 Nospiediet []*.
2 Piespiediet „Sarkano” pogu.
( 50. lpp., Teksta ievadīšana)
* Ja ir izcelts stacijas nosaukums ailē „All Channels”
 Automātiskās iestatīšanas atsākšana
Lejupielāde no televizora
Jūs varat atsākt automātisko kanālu iestatīšanu ( 10. lpp.), ja tā
kāda iemesla dēļ nenotiek.
Izvēlieties “Download from TV”, ja savienojat ierīci ar televizoru,
kas atbalsta Q Link, izmantojot pilnībā savienotu 21-kontakta Scart
kabeli, vai kas atbalsta VIERA Link (HDAVI Control 3 vai jaunāku
versiju), izmantojot HDMI kabeli.
Iestatījumu
izvēlnes
Cilnes
Skaņošana
Tāpat varat izmantot arī tālāk norādīto metodi, lai atsāktu
automātisko iestatīšanu.
Ja ierīce ir ieslēgta, un atskaņošana ir apturēta
Uz galvenās ierīces piespiediet un turiet [ CH] un [CH ] līdz
tiek atainots DVB automātiskās iestatīšanas ekrāns.
Visi iestatījumi, izņemot reitinga līmeni, reitinga paroli, tālvadības
pults kodu, valodas iestatījumus, pulksteņa iestatījumus u.c.,
pārslēdzas uz rūpnīcas iepriekšiestatījumiem. Tāpat tiek atceltas
ierakstīšanas ar taimeri programmas.
 Ja esat iestatījis „Channel Lock” ( 67. lpp.), izvēloties „AutoSetup Restart”, tiks atainots ekrāns četrciparu PIN koda
ievadīšanai. Nospiediet numurētās pogas, lai ievadītu savu
četrciparu PIN kodu, un nospiediet [OK].
RQT9423
65
Ierīces iestatījumu izmainīšana
 Digitālo kanālu iestatījumi
Signāla stāvoklis
Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
Jūs varat pārbaudīt digitālās apraides signāla kvalitāti un stiprumu.
Noregulējiet antenu, ja uztvertais signāls ir vājš.
Ja „Signal Condition” tiek atainots pelēkā krāsā un to nav
iespējams izvēlēties:
1 nospiediet [EXIT], lai izietu no ekrāna;
2 nospiediet [  CH], lai izvēlētos digitālu kanālu; ierīces
displejā tiek atainots „D”;
3 vēlreiz tiek atainota iestatījumu izvēlni ( 65. lpp.).
DVB manuālā skaņošana
Kanālus, ko neizdevās iestatīt DVB automātiskā iestatīšanas laikā,
jūs varat iestatīt manuāli.
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „DVB Manual Tuning”, un
nospiediet [OK].
DVB Manual Tuning
Channel System
Frequency
Signal Quality
Signal Strength
No.
TV : 0
CH
START SCAN
OFFSET
RETURN
Eastern Europe (OIRT)
MHz
10
10
0
0
Channel Name
Radio : 0
Type
New
Data : 0
DVB Signal Condition
[CH14] 5 BR3
DVB Channel
Ja netiek atainots attēls,
nospiediet „Sarkano” pogu
un izvēlieties pareizo
kanālu sistēmu.
Nospiediet [, ], lai izvēlētos
Signal Quality
„Signal Condition”, un nospiediet
Signal Strength
[OK].
RETURN
Tiek atainota signāla kvalitāte un stiprums.
Nospiediet [  CH], lai izvēlētos kanālu.
0
10
10
0
Channel +
Channel –
Change Channel System
Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties iestatīt.
Nospiediet [, ], lai noregulētu frekvenci.
Frekvence palielinās vai samazinās ik pa 0,5 MHz.
Noregulējiet frekvenci, pārbaudot signāla stiprumu un signāla
kvalitātes displejus.
[Skatiet „Signal Condition” ( labajā pusē), lai iegūtu informāciju
par signāla kvalitāti un signāla stiprumu.]
4 Nospiediet [OK], lai uzsāktu pārbaudi.
Iestatītais kanāls tiek atainots tabulā.
5 Nospiediet [EXIT] un [  CH], lai pārbaudītu, vai ir izvēlēts
piemērotais kanāls.
2
3


Jaunu DVB kanālu pievienošana
Uztveršanai jūs varat meklēt jaunos pievienotos zemes apraides
digitālos kanālus.
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos
Add New DVB Channels
„Add New DVB Channels”, un
nospiediet [OK].
Scan
CH 5
69
Ierīce uzsāk jauno zemes
CH
Channel Name
Type
Quality
apraides digitālo kanālu
meklēšanu. Šis process aizņems
aptuveni 5 minūtes.
Kad meklēšana ir pabeigta,
tiek atainots ziņojums.
Ja nav iespējams atrast jaunus kanālus, tiks atainots „No new DVB
channels found.”.
2 Nospiediet [OK], lai saglabātu atrastos jaunos kanālus.
Jauna kanāla ziņojums (17. lpp.)
Iestatiet, vai ir nepieciešams atainot apstiprinājuma ziņojumu, ja ir
pievienots DVB kanāls.
[Automatic] Ja ir pievienots DVB kanāls, šī ierīce automātiski tiks
informēta.
[Off] Kanāla ziņojumi netiek atainoti.
Signāla kvalitāte
Zemāk par 2 (sarkans displejs):
Signāls ir tik vājš, ka var būt attēla vai skaņas traucējumi.
2 – 5 (oranžs displejs):
Signāla kvalitāte pamatā ir pietiekama, taču izolētās telpās ir
iespējami īslaicīgi attēla un skaņas traucējumi.
Vairāk kā 5 (zaļš displejs):
Labākā attēla un skaņas kvalitāte.
Signāla stiprums
Signāla stipruma displejs ir pelēks.
„0” nozīmē, ka signāla stiprums ir 0%, „10” nozīmē, ka signāla
stiprums ir 100%.
Ja signāls ir pārāk spēcīgs, displejs no pelēka kļūs sarkans.
Samaziniet savas antenas signāla pastiprinājumu.
 Ja signāls ir vājš:
– noregulējiet antenas pozīciju un virzienu;
– noregulējiet antenas uztveršanas kvalitāti, iestatījumu izvēlnē
izvēloties „DVB Manual Tuning” ( kreisajā pusē);
– pārbaudiet, vai pašreizējais digitālās apraides kanāls veic
apraidi pareizi.
Vēlamā DVB valoda
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „DVB Preferred Language”, un
nospiediet [OK].
Jūs varat izvēlēties līdz 2 dažādiem subtitriem un audio ierakstiem,
ko izmantot, uztverot audio un subtitru digitālās apraides.
Izvēlieties prioritāru secību.
Multi-Audio
Multi-Audio ( alternatīva )
[English]
[Spanish]
[Polish]
[German]
[Czech]
[Russian]
[Italian]
[Slovak]
[Original]*
[French]
[Hungarian]
[Italian]
[Slovak]
[Original]*
[French]
[Hungarian]
Subtitri
Subtitri ( alternatīva )
[English]
[Spanish]
[Polish]
[German]
[Czech]
[Russian]
* Valodas, kas apraides kanālā norādītas kā „oriģināls”.
RQT9423
66
Kanālu bloķēšana
Jūs varat ierobežot kanālu, kas nav piemēroti bērniem, skatīšanās
un ierakstīšanas iespējas.
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Channel Lock”, un nospiediet
[OK].
Channel Lock
Enter a 4-digit PIN,
then press OK.
PIN
Number
0 -- 9
RETURN
2 Nospiediet numurētās pogas, lai ievadītu četrciparu PIN kodu, un
nospiediet [OK].
 Pirmo reizi ievadot četrciparu PIN kodu, tiek atainots
apstiprinājuma ekrāns. Nospiediet [OK].
 Lai neaizmirstu četrciparu PIN kodu, pierakstiet to.
 Lai nomainītu četrciparu PIN kodu ( zemāk)
Skatīšanās ierobežošana, ņemot vērā skatītāja vecumu
(bloķēšana pēc vecāku novērtējuma)
Iestatiet reitinga līmeni, lai ierobežotu digitālo apraižu skatīšanās un
ierakstīšanas iespējas.
Pēc 1. – 2. darbības veikšanas
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Parental Rating”, un nospiediet
[OK].
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos vecumu, un nospiediet [OK].
Lai atbloķētu
Pēc 1. – 3. darbības veikšanas
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „No Limit”, un nospiediet [OK].
Televīzijas kanālu ierobežošana pēc skatītāja ieskatiem (kanālu
saraksta bloķēšana)
Pēc 1. – 2. darbības veikšanas
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Channel List”, un nospiediet [OK].
Channel Lock
All channels
1 ABC
2 TV HD
3 TV INFO
4 TV Sport
5 ABC2
Lock All
SELECT LOCK
RETURN
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties bloķēt, un
nospiediet [OK].
 Atkārtojiet šo darbību, lai bloķētu citus kanālus.
 Nospiediet „Dzelteno” pogu, lai bloķētu visus pieejamos kanālus.
Lai atbloķētu
Pēc 1. – 2. darbības veikšanas
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Channel List”, un nospiediet
[OK].
Channel Lock
All channels
1 ABC
2 TV HD
3 TV INFO
4 TV Sport
5 ABC2
Iestatījumu
izvēlnes
Piezīme
Pat ja kanāls, kas tika reģistrēts ierakstīšanai ar taimeri, ir bloķēts,
ierakstīšana ar taimeri tiks veikta.
Tiek atainots, ja
kanāls ir bloķēts
Lock All
Unlock All
SELECT LOCK
RETURN
4 Nospiediet [, ], lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties atbloķēt, un
nospiediet [OK].
 Atkārtojiet šo darbību, lai atbloķētu citus kanālus.
 Nospiediet „Zilo” pogu, lai atbloķētu visus pieejamos kanālus.
Lai nomainītu četrciparu PIN kodu
Jūs varat nomainīt četrciparu PIN kodu.
Pēc 1. – 2. darbības veikšanas
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos „Change PIN”, un nospiediet [OK].
4 Nospiediet numurētās pogas, lai ievadītu jaunu četrciparu PIN
kodu, un nospiediet [OK].
 Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns. Nospiediet [OK].
RQT9423
67
Ierīces iestatījumu izmainīšana
 Analogo kanālu iestatījumi
Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
Manuālā skaņošana
Jūs varat dzēst analogos kanālus un iestatīt sīkāku informāciju
par analogajiem kanāliem.
Nospiediet [OK], lai atainotu manuālās skaņošanas ekrānu.
Manual Tuning
Pos Channel CH
SELECT
OK
RETURN
Delete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ARD
ZDF
N3
HR3
BR3
4
2
5
8
10
Pos Channel CH
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lai dzēstu programmu novietojumu
Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos programmu
novietojumu, un nospiediet „Sarkano” pogu.
Lai nomainītu individuālu programmu novietojuma
skaņošanas iestatījumus
1 Nospiediet [, , , ], lai izvēlētos programmas novietojumu,
un nospiediet [OK].
Manual
Tuning
Pos
Channel
CH
4
Fine Tuning
Auto
Video System
Auto
Audio Mode
SELECT
901
ARD
Mono
BG
Off
Title Page
301
RETURN
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos vienību, un nospiediet [].
Pos
Programmu novietojums tabulā
(Jūs nevarat izmainīt programmu novietojumu.)
Channel
Lai ievadītu vai izmainītu televīzijas stacijas kanālu
Nospiediet [, , , ], lai ievadītu stacijas nosaukumu, un
nospiediet [OK]. Ja stacijas nosaukumā nepieciešama atstarpe, kā
atstarpi izvēlieties „Z” vai „*”.
CH
Lai ievadītu jaunu televīzijas staciju vai nomainītu jau
noskaņotas televīzijas stacijas CH numuru
Nospiediet [, ] vai numurētās pogas, lai ievadītu CH numuru
vai vēlamo televīzijas staciju.
Pagaidiet kādu brīdi, līdz ir uzskaņota jūsu vēlamā televīzijas
stacija.
Kad vēlamā televīzijas stacija ir uzskaņota, nospiediet [OK].
Fine Tuning
Lai iegūtu labākos skaņošanas apstākļus
Nospiediet [, ], lai pielāgotu labākus skaņošanas apstākļus, un
nospiediet [OK].
 Nospiediet [], lai atgrieztos „Auto”.
Video System
Lai izvēlētos video sistēmas veidu
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „PAL” vai „SECAM”, ja attēlam
trūkst krāsu, un nospiediet [OK].
 Auto
Šī ierīce automātiski izšķir PAL un SECAM signālu.
 PAL
PAL signālu uztveršanai
 SECAM
SECAM signālu uztveršanai
Audio Mode
Lai izvēlētos audio uztveres veidu
Ja skaņas kvalitāte ir vāja, nospiediet [, ], lai izvēlētos „BG” vai
„DK”, un nospiediet [OK].
 BG
PAL B,G,H/SECAM B,G
DK
PAL-D,K/SECAM-D,K,K1
Mono
Lai izvēlētos ierakstāmās skaņas veidu
Nospiediet [, ], lai izvēlētos „On”, ja stereo skaņu kropļo sliktie
uztveršanas apstākļi vai ja jūs vēlaties ierakstīt parastu skaņu
(monofonisku) stereo, bilingvālu vai NICAM apraižu laikā, un
nospiediet [OK].
Title Page
Lai ievadītu kanāla teleteksta titullapu
Ievadot titullapas numuru, ierīce spēs automātiski ierakstīt
programmu un staciju nosaukumus.
Nospiediet [, ] vai numurētās pogas, lai ievadītu numuru, un
nospiediet [OK].
 Lai atrastu pareizo stacijas titullapu, skatiet tās teleteksta
televīzijas programmu.
Jūs varat iestatīt šos divus iestatījumus, 1. darbības laikā izvēloties
ārēju ievades kanālu (AV1, AV2, AV3).
 Video sistēma (Auto/PAL/SECAM)
Lai veiktu ierakstīšanu pareizi, veiciet attiecīgus iestatījumus, lai tie
atbilstu pievienotajam aprīkojumam.
 Titullapa (Auto/Off)
RQT9423
68
(Visi noklusējuma iestatījumi ir norādīti kā pasvītrots teksts.)
Atskaņošanas iestatījumi
 Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
Reitingi
Iestatiet reitinga līmeni, lai aizsargātos no DVD-Video atskaņošanas.
Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām. Kad redzams paroles ekrāns,
ar numurētajām pogām ievadiet četrciparu paroli.
Neaizmirstiet savu paroli.
Iestatījumu reitings (kad ir izvēlēts 8. līmenis)
[8 No Limit] Iespējams atskaņot visu DVD-Video saturu.
[1 to 7] Nav iespējams atskaņot DVD-Video ar attiecīgām ierakstīta
reitinga atzīmēm.
[0 Lock All] Nav iespējams atskaņot nekādu DVD-Video saturu.
 Iestatījumu izmainīšana (ja ir izvēlēts līmenis no 0 līdz 7)
[Unlock Recorder] [Change Password]
[Change Level] [Temporary Unlock]
Skaņu celiņš
[English] [German] [Spanish] [Polish]
[Russian] [Czech] [Hungarian] [Slovak]
[Original] Tiks izvēlēta katra diska oriģinālā valoda.
[Other ****]*
Subtitri
[Automatic] Ja valoda, kas izvēlēta „Soundtrack”, nav
pieejama, šīs valodas subtitri
tiks automātiski atainoti, ja būs pieejami diskā.
[English] [German] [Spanish] [Polish]
[Russian] [Czech] [Hungarian] [Slovak]
[Other ****]*
Izvēlnes
[English] [German] [Spanish] [Polish]
[Russian] [Czech] [Hungarian] [Slovak]
[Other ****]*
DivX subtitru teksts
Izvēlieties piemēroto punktu saskaņā ar valodu, kas tiek izmantota DivX
subtitru tekstam ( 37. lpp.). Ja DivX subtitru teksts netiek atainots
pareizi, nomainiet iestatījumu.
 Šis punkts tiek atainots tikai pēc DivX faila, kurā ir subtitru teksts,
atskaņošanas.
[Latin 1] [Latin 2] [Cyrillic]
* [Other ****]
Ievadiet kodu ( 79. lpp.), izmantojot numurētās pogas.
Ja izvēlētā valoda diskā nav pieejama, tiks atskaņota valoda pēc
noklusējuma. Dažiem diskiem jūs valodu varat nomainīt vienīgi izvēlnes
ekrānā ( 19. lpp.).
[DVD-V]
Izvēlieties audio, subtitru un disku izvēlņu valodu.
 Daži diski sāksies noteiktā valodā, neskatoties uz jebkāda veida
izmaiņām, ko jūs šeit veicat.
 Izvēloties angļu/poļu/ungāru/slovāku valodu, ja veicat lejupielādi no
televīzijas vai iestatiet valsts iestatījumus, valoda
(„Soundtrack”/„Menus”) būs viena un tā pati un „Subtitle” tiks iestatīts
pozīcijā „Automatic”.
Ierakstīšanas iestatījumi
 Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
Ierakstīšanas laiks EP režīmā
Izvēlieties maksimālo stundu skaitu ierakstīšanai EP režīmā
( 24. lpp., Ierakstīšanas režīmi un aptuvenie ierakstīšanas laiki).
[EP ( 6 stundas )] Jūs varat ierakstīt 6 stundas neizmantotā 4,7 GB
diskā.
[EP ( 8 stundas )] Jūs varat ierakstīt 8 stundas neizmantotā 4,7 GB
diskā.
 Skaņas kvalitāte ir labāka, izmantojot „EP ( 6 stundas )”, nevis „EP ( 8
stundas )”.
Ierakstīšanas attiecība
Ierakstīšanas vai kopēšanas laikā iestata ekrāna attiecību.
[Automatic] Programma tiks ierakstīta oriģinālajā proporcijā, kas
izmantota ierakstīšanas sākumā (arī ja ierakstīšana sākās reklāmas
laikā u.c.).
[16:9] [4:3]
 Ierakstot vai kopējot HDD vai DVD-RAM, ja “Rec for High Speed
Copy” ir iestatīts pozīcijā “Off”, programma tiks ierakstīta ar oriģinālo
ekrāna attiecību.
 Šādos gadījumos, pat ja „Automatic” ir iestatīts pozīcijā „16:9”,
ierakstīšana vai kopēšana tiks veikta attiecībā 4:3.
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Ja ierakstīšanas režīms ir iestatīts pozīcijā
„EP” vai „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)”.
– Ierakstot vai kopējot +R, +R DL un +RW diskos.
Kopēšana ātrajā režīmā nedarbojas virsrakstiem, kas ierakstīti
proporcijā 16:9, pat ja „Rec for High Speed Copy” bija iestatīts pozīcijā
„On”
Nodaļas izveidošana
Iestatiet automātisko nodaļu izveidošanas metodi. ( 44. lpp.)
[Automatic] [5 minutes]
[Off] Nav iestatīts neviens nodaļas sākuma punkts.
Rec for High Speed Copy
Jūs varat pārkopēt ierakstītus virsrakstus no HDD uz DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video formāts), +R, +R DL un +RW, izmantojot ātro režīmu.
Tomēr ekrāna izmērs u.c. iestatījumi tiek ierobežoti ( zemāk).
Ir ieteicams iestatīt iestatījumu pozīcijā „Off”, ja programmas ierakstīšanas
laikā nav nepieciešama kopēšana DVD-R u.c. lielā ātrumā.
Šī funkcija ir noderīga vienīgi, ierakstot televīzijas programmu vai ārēja
aprīkojuma saturu (ieskaitot DV aprīkojumu) vai kopējot no noslēgta DVDVideo diska.
[On] Jūs varat kopēt DVD-R u.c. lielā ātrumā. Nospiediet [, ], lai izvēlētos
„Yes”, un nospiediet [OK].
 Ierakstītajiem virsrakstiem tiek piemēroti šādi ierobežojumi.
– Ieraksti tiek veikti, izmantojot ekrāna attiecību, kas iestatīta „Aspect for
Recording” ( kreisajā pusē).
– Izvēlieties audio veidu iepriekš no „Bilingual Audio Selection” ( 70.
lpp.).
– Jūs vairs nevarat ieslēgt audio, ja skatāties programmu televizora, kas
savienots ar šo ierīci, ievades kanālā (piemēram, AV1 u.c).
[Off]
Kopēšanas lielā ātrumā DVD ātrums
Izvēlieties kopēšanas lielā ātrumā ātrumu (ja izmantojat DVD-RAM 5X,
DVD-R, +R 8X vai +RW 4X diskus, kas atbalsta kopēšanu lielā ātrumā).
[Maximum]
[Normal ( Silent )] Troksnis, ko rada šī ierīce, ir mazāks nekā, kad ir izvēlēts
„Maximum”, taču kopēšanai nepieciešamais laiks dubultojas (aptuveni).
Uzsākt ierakstīšanas laiku
Šī funkcija iestata ierakstīšanu ar taimeri tā, lai tā sāktos ātrāk nekā
televīzijas programmas laiks.
[1 min earlier] [3 min earlier] [5 min earlier]
[10 min earlier] [Off]
Beigt ierakstīšanas laiku
Šī funkcija iestata ierakstīšanu ar taimeri tā, lai tā beigtos vēlāk nekā
televīzijas programmas laiks.
[1 min later] [3 min later] [5 min later]
[10 min later] [Off]
Attēls
(Visi noklusējuma iestatījumi ir norādīti kā pasvītrots teksts.)
Zedeņfiltrs
Ierakstīšanas laikā izvēlieties attēla asumu.
Iestatījums ir nofiksēts pozīcijā „On”, ja „TV System” ir iestatīts pozīcijā
„NTSC” ( 71. lpp.).
[On] Attēli kļūst skaidri un spilgti. Parasti izmantojiet šo iestatījumu.
[Off] Izvēlieties, ierakstot trokšņainus attēlus.
Nekustīga attēla režīms
Izvēlieties attēlu, kas tiek atainots, kad ieslēgta pauze ( 89. lpp., Kadri un
lauki).
[Automatic]
[Field] Tiek izraudzīts, ja „Automatic” iestatījuma gadījumā attēls sāk trīcēt.
(Attēla kvalitāte ir vājāka.)
[Frame] Tiek izraudzīts, ja „Automatic” iestatījuma gadījumā attēlā nav
saskatāms neliels teksts vai sīkas detaļas. (Attēls ir skaidrāks un
kvalitatīvāks.)
Viengabala atskaņošana
Izvēlieties atskaņošanas režīmu starp atskaņošanas saraksta nodaļas
segmentiem un daļēji dzēstiem virsrakstiem.
[On] Atskaņošanas sarakstu nodaļas tiek atskaņotas bez pārtraukuma. Šo
darbību nav iespējams veikt, ja atskaņošanas sarakstā ir iekļauti vairāki
audio veidi un ja izmantojat ātro skatu (ATSKAŅOTa1,3). Papildus var
nedaudz izmainīties nodaļu segmentu novietojums.
[Off] Vietas, kur mainās atskaņošanas sarakstu nodaļas, tiek atskaņotas
precīzi, bet attēls var uz brīdi sastingt.
Iestatījumu
izvēlnes
Disks
RQT9423
69
Ierīces iestatījumu izmainīšana
Skaņa
(Visi noklusējuma iestatījumi ir norādīti kā pasvītrots teksts.)
Dinamiskā kompresija
[DVD-V] (vienīgi Dolby Digital)
Nomainiet dinamikas diapazonu vērošanai vēlās nakts stundās.
[On] [Off]
Bilingvāla audio iestatīšana
(Vienīgi analogajām apraidēm)
Izvēlieties vai ierakstīt galveno, vai sekundāro audio, ja:
 ierakstāt vai kopējat DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo
formāts), +R, +R DL un +RW;
 „Rec for High Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „On”;
 ierakstāt vai kopējat skaņu LPCM formātā ( labajā pusē, „Audio
režīms ierakstīšanai XP”).
[M 1] [M 2]
 Jūs nevarat šajā ierīcē izvēlēties audio, ja ierakstāt no ārēja
avota, piemēram, ja kopējat no videokasešu atskaņotāja (izņemot
no DV aprīkojuma, kas savienots, izmantojot šīs ierīces DV
ievades terminālu). Izvēlieties audio citam aprīkojumam.
 Ja ierakstāt no ierīces DV termināla, izvēlieties audio veidu,
ierakstot no „Audio Mode for DV Input” ( labajā pusē).
Digitālā audio izeja
Izmainiet iestatījumus, ja esat savienojis aprīkojumu, izmantojot šīs
ierīces DIGITAL AUDIO OUT terminālu ( 76. lpp.).
 Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
PCM Down Conversion (PCM konversija)
Izvēlieties kā izvadīt audio signālu, ja diskretizācijas frekvence ir 96
kHz.
 Signāli tiek pārveidoti uz 48 kHz, neskatoties uz iestatījumiem,
kas norādīti zemāk, ja signālu diskretizācijas frekvence pārsniedz
96 kHz vai disks ir aizsargāts pret kopēšanu.
[On] Signāli tiek pārveidoti uz 48 kHz. (Izvēlieties, ja pievienotais
aprīkojums nevar apstrādāt signālus, kuru diskretizācijas frekvence
ir 96 kHz.)
[On] Signāli tiek pārraidīti kā 96 kHz. (Izvēlieties, ja pievienotais
aprīkojums spēj apstrādāt signālus, kuru diskretizācijas frekvence ir
96 kHz.)
Dolby Digital*
Izvēlieties, lai pārraidītu signālu.
Izvēlieties „Bitstream”, ja pievienotais aprīkojums atkodē signālu.
Izvēlieties „PCM”, ja šī ierīce atkodē signālu un pārraida to kā 2
kanālu signālu.
 Nepareizi iestatījumi var novest pie trokšņa rašanās.
[Bitstream] Ja savienots ar aprīkojumu, kurā iebūvēts Dolby Digital
dekodētājs.
[PCM] Ja savienots ar aprīkojumu, kurā nav iebūvēts Dolby Digital
dekodētājs.
DTS*
Izvēlieties, lai pārraidītu signālu.
Izvēlieties „Bitstream”, ja pievienotais aprīkojums atkodē signālu.
Izvēlieties „PCM”, ja šī ierīce atkodē signālu un pārraida to kā 2
kanālu signālu.
 Nepareizi iestatījumi var novest pie trokšņa rašanās.
[Bitstream] Ja savienots ar aprīkojumu, kurā iebūvēts DTS
dekodētājs.
[PCM] Ja savienots ar aprīkojumu, kurā nav iebūvēts DTS
dekodētājs.
MPEG*
Izvēlieties, lai pārraidītu signālu.
Izvēlieties „Bitstream”, ja pievienotais aprīkojums atkodē signālu.
Izvēlieties „PCM”, ja šī ierīce atkodē signālu un pārraida to kā 2
kanālu signālu.
 Nepareizi iestatījumi var novest pie trokšņa rašanās.
[Bitstream] Ja savienots ar aprīkojumu, kurā iebūvēts MPEG
dekodētājs.
[PCM] Ja savienots ar aprīkojumu, kurā nav iebūvēts MPEG
dekodētājs.
* Skatiet pievienoto ierīču ekspluatācijas instrukcijas, lai uzzinātu,
vai tās spēj atkodēt katru no audio formātiem.
RQT9423
70
Audio režīms XP ierakstīšanai
Izvēlieties audio veidu, ja ierakstāt vai kopējat XP režīmā.
[Dolby Digital] ( 89. lpp.) [LPCM] ( 89. lpp.)
 LPCM ierakstu attēlu kvalitāte var būt sliktāka nekā parastu XP
režīma ierakstu kvalitāte.
 Audio ieraksti kļūst par Dolby Digital formāta ierakstiem, pat ja
izvēlējāties LPCM, izmantojot citu ierakstīšanas režīmu, nevis
XP.
 Ierakstot bilingvālu apraidi, izvēlieties audio veidu iepriekš no
„Bilingual Audio Selection” ( kreisajā pusē).
Audio režīms DV ievadei
Jūs varat izvēlēties audio veidu, ierakstot no ierīces DV ievades
termināla ( 27. lpp.).
[Stereo 1] Tiek ierakstīts audio (L1, R1).
[Stereo 2] Tiek ierakstīts pievienotais audio, piemēram, stāstījums
(L2, R2), kas seko oriģinālajam ierakstam.
[Mix] Ieraksta gan Stereo 1, gan Stereo 2.
 Ierakstot bilingvālu apraidi, izvēlieties audio veidu iepriekš no
„Bilingual Audio Selection” ( kreisajā pusē).
Displejs
(Visi noklusējuma iestatījumi ir norādīti kā pasvītrots teksts.)
Valoda
Izvēlieties šo izvēlņu un ekrāna ziņojumu valodu.
[English] [Polski] [Česky] [Magyar]
[Slovenčina] [Русский]
Ekrāna ziņojumi
Izvēlieties aptuveno laiku, kad automātiski beidzas digitālā kanāla
informācijas atainošana ( 17. lpp.).
Ir iespējams nomainīt arī laiku, cik ilgi tiek atainots kontroles panelis
( 43. lpp.), taču nedarbojas „Off”.
[Off] (Digitālā kanāla informācija netiek atainota.)
[3 sec.] [5 sec.] [7 sec.] [10 sec.]
Pelēks fons
Izvēlieties „Off”, ja nevēlaties, lai ierīce ataino pelēku fonu, kad
skaņotāja uztveršanas zona ir vāja.
[On] [Off]
FL displejs
Tiek mainīts ierīces displeja gaišums.
Šis iestatījums tiek nofiksēts pozīcijā „Automatic”, ja „Power Save”
( 73. lpp.) ir iestatīts pozīcijā „On”.
[Bright] [Dim]
[Automatic] Displejs atskaņošanas laikā satumst un attēls pazūd,
kad ierīce tiek izslēgta. Ja enerģijas taupīšanas iestatījumi ( 73.
lpp.) ir iestatīti pozīcijā „On”, enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā
samazinās.
Pause Live TV ikona
Izvēlieties „Off”, ja jūs nevēlaties, lai ierīce ataino ekrāna ikonu
Pause Live TV funkcijas darbības laikā.
[On] [Off]
Ekrānsaudzētājs
[On] Ja šī ierīce netiek izmantota aptuveni 5 minūtes, bet ekrāns
darbojas, tiek atainots ekrānsaudzētājs. Lai atgrieztos iepriekšējā
ekrānā, nospiediet [OK].
[Off]
Teleteksta simbolu iestatīšana
Izvēlieties teleteksta valodu.
[West] Angļu, franču, vācu, grieķu, itāļu, spāņu, zviedru, turku u.c.
[East 1] Čehu, angļu, igauņu, latviešu, rumāņu, krievu, ukraiņu u.c.
[East 2] Čehu, ungāru, latviešu, poļu, rumāņu, slovāku u.c.
FUNKCIJU IZVĒLNES displejs
[On] Kad ierīce tiek ieslēgta, tiek atainota FUNKCIJU IZVĒLNE. (
7. lpp.)
[Off]
(Visi noklusējuma iestatījumi ir norādīti kā pasvītrots teksts.)
Atkarībā no pievienotā aprīkojuma dažas vienības displejā var būt
ietonētas pelēkā krāsā un tās nebūs iespējams izvēlēties vai jūs
nevarēsiet izmainīt iestatījumus.
TV proporcija
Iestatiet, lai norādītu pieslēgtā televizora tipu.
[16:9] Pieslēdzoties platekrāna televizoram ar malu
attiecību 16:9
[Pan & Scan] Ja pieslēgts pie 4:3 proporciju
televizora, sānu attēls tiek nogriezts, lai ietilptu 16:9
formātā.
[Letterbox] Pieslēdzoties televīzijai ar malu attiecību
4:3. Attiecības 16:9 attēls tiek atainots platekrāna
stilā.
Progresējošais
Jūs varat izbaudīt progresējošo video, pieslēdzot šīs ierīces
COMPONENT VIDEO IZVADES terminālus LCD/plazmas
televizoram vai LCD projektoram, kas atbalsta progresējošo
pārbaudi.
Šis iestatījums ir nofiksēts pozīcijā „Off”, ja „AV1 Output” ir iestatīts
pozīcijā „RGB 1 ( bez komponentiem )” vai „RGB 2 ( bez
komponentiem )”.
[On] [Off]
 Savienojot ar parasto televizoru (CRT: katodstaru lampas) vai
daudzsistēmu televizoru, kas izmanto PAL režīmu, pat ja tas
atbalsta progresējošo video, progresējošā izvade var izraisīt
nelielu mirgošanu. Izslēdziet „Progressive”, ja jums tas traucē (
60. lpp.).
 Attēls tiks atainots nepareizi, ja ierīce būs savienota ar televizoru,
kas neatbalsta šo iestatījumu.
TV sistēma
Izmaniet iestatījumu, lai tas atbilstu pievienotajam aprīkojumam vai
virsrakstam, kad HDD ir ierakstīti gan PAL, gan NTSC virsraksti.
[PAL]
 Izvēlieties, ja savienojat ar PAL vai daudzsistēmu televizoru.
Virsraksti, kas ierakstīti, izmantojot NTSC, tiek atskaņoti kā PAL
60.
 Izvēlieties, lai ierakstītu televīzijas programmas un PAL ievades
signālu no cita aprīkojuma.
 [HDD] Izvēlieties, ja atskaņojat PAL ievades virsrakstu, kas
ierakstīts HDD.
[NTSC]
 Izvēlieties, ja savienojat ar NTSC televizoru.
Televīzijas programmas nav iespējams pienācīgi ierakstīt.
 Izvēlieties, lai ierakstītu NTSC ievades signālu no cita
aprīkojuma.
 [HDD] Izvēlieties, ja atskaņojat NTSC ievades virsrakstu, kas
ierakstīts HDD.
Piezīme
 Šī ierīce nevar ierakstīt NTSC signālus diskos, kuros jau ir PAL
signālu ieraksti. (Tomēr HDD ir iespējams ierakstīt abu veidu
programmas.)
 Ja ir izvēlēts „NTSC”, televīzijas programmas sistēmu nav
iespējams izmantot.
 Ierakstīšanas, ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas režīma vai
EXT LINK gaidīšanas režīma laikā šī ierīce nevar atskaņot diskus
vai virsrakstus, kuri neatbilst „TV System” (PAL/NTSC)
iestatījumiem. Ir ieteicams pirms atskaņošanas iestatīt „TV
System” atbilstoši diskiem vai virsrakstiem.
Lai izmainītu visus iestatījumus uzreiz (PAL  NTSC)
HDMI iestatījumi
 Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
HDMI Video formāts
Jūs varat izvēlēties vienīgi tās vienības, ko atbalsta pievienotais
aprīkojums. Šo iestatījumu parasti nav nepieciešams mainīt.
Taču ja jūs uztrauc izvadītā attēla kvalitāte, to iespējams uzlabot,
izmainot iestatījumu.
 Lai skatītos augstas kvalitātes video, kas uzlabots līdz 1080p,
jums ierīce ir jāpieslēdz tieši pie HDTV, kas savietojams ar
1080p. Ja šī ierīce ir pieslēgta pie HDTV caur citu ierīci, tai arī ir
jābūt savietojamai ar 1080p.
[576i/480i] [576p/480p] [720p] [1080i]
[1080p] Iestatot video izvadi pozīcijā „1080p”, ir ieteicams izmantot
High Speed HDMI kabeļus, uz kuriem ir HDMI logotips (kā norādīts
uz vāka) un kuru garums nepārsniedz 5 metrus, lai izvairītos no
video kropļojumiem u.c.
[Automatic] Automātiski izvēlas izvades izšķirtspēju, kas ir vislabāk
piemērota pievienotajam televizoram (1080p, 1080i, 720p,
576p/480p vai 576i/480i).
Proporcija 4:3 video
Lai atskaņotu 4:3 proporcijas video, ja savienojums ir izveidots,
izmantojot HDMI kabeli, iestatiet, kādā veidā atainot attēlus 16:9
proporcijas platekrāna televizorā.
[4:3] Attēls paplašinās uz kreiso vai labo pusi.
[16:9] Attēls tiek atainots oriģinālajā proporcijā ar
sānu paneļiem.
Digitālā audio izeja
[HDMI and Optical]
[Optical Only] Izvēlieties, ja šī ierīce ir savienota ar pastiprinātāju,
izmantojot optisko digitālā audio kabeli, un televizoru, izmantojot
HDMI kabeli, un jūs vēlaties izbaudīt disku audio augstākajā
kvalitātē ( 76. lpp.).
VIERA Link
Iestatiet, lai izmantotu „HDAVI Control” funkciju, pieslēdzot ar HDMI
kabeli pie ierīces, kas atbalsta „HDAVI Control”.
[On]
[Off] Izvēlieties, ja nevēlaties izmantot „HDAVI Control”.
AV1 izvade
Iestatiet saskaņā ar pievienotā televizora terminālu.
Komponentu izvadei izvēlieties „Video ( ar komponentu )” vai „S
Video ( ar komponentu )” (progresējošā izvade).
Ja šī ierīce ir savienota, izmantojot HDMI kabeli, jūs nevarat
izvēlēties „RGB 1 ( bez komponenta )” vai „RGB 2 ( bez
komponenta )”.
Ja ir pievienots dekodētājs, neiestatiet „RGB 1 ( bez komponenta )”.
[Video ( with component )]
Izvēlieties, ja ir pievienots televizors, kas spēj uztvert saliktu
signālu.
[S Video ( with component )]
Izvēlieties, ja ir pievienots televizors, kas spēj uztvert S video
signālu.
[RGB 1 ( without component )]
Izvēlieties, ja ir pievienots televizors, kas spēj uztvert RGB signālu.
Ja vienmēr vēlaties skatīties attēlu ierīcē, izmantojot RGB signālu,
izvēlieties šo režīmu. Televizora ekrāns automātiski atainos ierīces
attēlu, kad tā būs izslēgta.
[RGB 2 ( without component )]
Izvēlieties, ja ir pievienots televizors, kas spēj uztvert RGB signālu.
Ja vēlaties, lai ierīcē esošie attēli tiktu atainoti vienīgi izvēlņu
atskaņošanas vai aplūkošanas laikā, izvēlieties šo režīmu.
Iestatījumu
izvēlnes
Savienojumi
Kad atskaņošana ir apturēta, pieturiet uz galvenās ierīces
vienlaicīgi nospiestas [] un [ OPEN/CLOSE] pogas 5 sekundes
vai ilgāk.
RQT9423
71
Ierīces iestatījumu izmainīšana
AV2 iestatījumi
Citi iestatījumi
Iestatiet, lai tie atbilstu pievienotajam aprīkojumam.
 Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
(Visi noklusējuma iestatījumi ir norādīti kā pasvītrots teksts.)
AV2 ievade
Tālvadības pults
Iestatiet pozīcijā „RGB / Video” vai „RGB”, ja tiek uztverts vai
ierakstīts RGB izvades no ārēja aprīkojuma signāls.
[RGB / Video] [RGB] [Video] [S Video]
AV2 savienojums
Šis iestatījums ir nofiksēts pozīcijā „Ext”, ja „TV System” ir iestatīts
pozīcijā „NTSC” ( 71. lpp.).
[Decoder] Ja dekodētājs ir savienots, lai atšifrētu kodētus signālus
(piemēram, C+decoder).
[Ext] Ja ir pievienots kasešu videomagnetafons vai digitālais
satelītuztvērējs.
Ext Link
Šo iestatījumu nav iespējams iestatīt, ja „TV System” ir iestatīts
pozīcijā „NTSC” ( 71. lpp.).
[Ext Link 1] Ja ir pievienots digitālais satelītuztvērējs, kas pārraida
īpaša vadības signāla ierakstus, izmantojot 21-kontakta
Scart kabeli.
Ierakstīšanas sākuma un beigu laiku nosaka vadības signāls.
[Ext Link 2] Ja ir pievienots ārējs aprīkojums, kuram ir taimera
funkcija.
Ieslēdzot to, sākas ierakstīšana.
Izslēdzot to, ierakstīšana tiek pārtraukta.
Nomainiet tālvadības pults kodu galvenajā ierīcē un tālvadības pultī
(tiem ir jāsakrīt), ja novietojat citus Panasonic produktus tuvu vienu
otram.
[DVD 1] [DVD 2] [DVD 3]
Parasti izmantojiet „DVD 1” – rūpnīcas iestatījumu.
1 Nospiediet [, ], lai izvēlētos kodu („DVD 1”, „DVD 2” vai
„DVD 3”), un nospiediet [OK].
Setup
Tuning
Disc
Remote Control
Press “ ” and “OK” together
for more than 5 seconds on the remote
control.
Lai nomainītu tālvadības pults kodu.
2 Kad esat nospiedis [OK], piespiediet un turiet nospiestu
numurēto pogu ([1], [2] vai [3]) ilgāk kā 5 sekundes.
3 Nospiediet [OK].
 Ja uz ierīces ekrāna parādās šāds indikators
Ierīces tālvadības pults kods
Nomainiet tālvadības pults kodu, lai
tas sakristu ar galvenās ierīces
kodu ( 2. darbība).
Piezīme
Iestatījumu izvēlnē izvēloties „Shipping Condition”, kā galvenās
ierīces kods atkal tiek iestatīts „DVD 1”. Nomainiet tālvadības pults
kodu uz 1 ( 2. darbība).
Pulkstenis
Šī ierīce parasti iegūst laika un datuma informāciju no digitālajām
apraidēm un automātiski izlabo laiku vairākas reizes dienā. Taču ja
laiks netiek iestatīts pareizi, izmantojiet iestatījumus, kā aprakstīts
metodēs zemāk.
1 Nospiediet [, ], lai „Automatic” izvēlnē izvēlētos „Off”, un
nospiediet [OK].
Laika nobīde  zemāk
Clock
Piemēram, šis ekrāns tiek
atainots, kad tiek uztverts
digitālās apraides signāls.
Automatic
Off
Time
Time offset
Auto
Date
15 : 45 : 39
3 .
8 . 2009
Number
0
9
CHANGE
SELECT
Please set clock manually.
OK: store RETURN: leave
RETURN
2 Nospiediet [, ], lai izvēlētos vienību, ko vēlaties izmainīt.
Vienības mainās šādi:
Stundas  Minūtes  Sekundes  Diena  Mēnesis  Gads
3 Nospiediet [, ], lai izmainītu iestatījumu.
Iestatīšanai varat izmantot arī numurētās pogas.
4 Nospiediet [OK], kad esat pabeidzis iestatīšanu.
Ieslēdzas pulkstenis.
Piezīme
Ja televīzijas stacija pārraida laika iestatījumu signālu un pulksteņa
iestatījumu izvēlnē „Automatic” ir iestatīts pozīcijā „On”, automātiskā
laika korekcijas funkcija pārbauda laiku un, ja nepieciešams,
noregulē to vairākas reizes dienā.
 Lai nomainītu laika nobīdi
Ja laiks ir nepareizs, iestatiet „Time offset” (no –3 h līdz +3 h).
1 Nospiediet [, ], lai „Automatic” izvēlnē izvēlētos „On”, un,
veicot 1. darbību, nospiediet [OK].
Sākas automātiska pulksteņa iestatīšana. Šis process aizņems
dažas minūtes.
Tiek atainots „Automatic clock setting completed.” ekrāns.
2 Nospiediet [].
3 Nospiediet [, ], lai izvēlētos pareizu laika nobīdi, un
nospiediet [OK].
4 Nospiediet [RETURN ].
RQT9423
72
Gaidīšanas režīma iestatījumi
 Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
Enerģijas taupīšana
[On] Enerģijas patēriņš tiek samazināts līdz minimālajam līmenim,
kad ierīce ir iestatīta gaidīšanas režīmā ( 88. lpp.).
[Off] Tiek iestatīts ātrā starta režīms.
 Kad ierīce ir izslēgta, skatiet tabulu, lai uzzinātu enerģijas
taupīšanas funkciju rādījumus ( 10. lpp.).
Automātiskais gaidīšanas režīms
Iestatiet laiku, kad ierīce tiks automātiski izslēgta.
Kad ierīce ir beigusi darbu, tā tiks izslēgta, tiklīdz beigsies iestatītais
laiks.
[2 hours] [4 hours] [6 hours]
[Off] Ierīce netiks izslēgta automātiski.
DivX reģistrācija
Jums nepieciešams šis reģistrācijas kods, lai iegādātos un
atskaņotu DivX Videoon-Demand (VOD) saturu ( 36. lpp.).
Televīzijas programma
[On]* Ja ir izvēlēts „On”, televīzijas programmas sistēma ir pieejama.
( 28. lpp.)
[Off]
 Atkarībā no apraides informācija par programmu televīzijas
programmā var netikt atainota pareizi.
* Izvēlieties „Off”, ja automātiskās iestatīšanas valsts iestatījumos
izvēlējāties „Slovensko”, „Others (OIRT)” vai „Others (CCIR)”.
Tūlītēja programmatūras jauninājumu meklēšana
Sāciet jaunas programmatūras meklēšanu manuāli.
Par jaunu programmatūras versiju paziņo ziņojums. Atjaunošanas
laikā neizslēdziet ierīci. Tādā veidā var tikt pazaudēti dati. Ziņojums
norāda, ka atjaunošana ir pabeigta.
 Ja ir atrasti piemēroti atjaunošanas dati, nospiediet [, ], lai
izvēlētos „Yes”, un nospiediet [OK].
Inicializācija
 Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
Pārvadāšanas statuss*1, *2
Visi iestatījumi, izņemot reitinga līmeni, reitinga paroli, valodas
iestatījumus, pulksteņa iestatījumus u.c., pārslēdzas uz rūpnīcas
iepriekšiestatījumiem.
 „TV Guide” ( kreisajā pusē) ir iestatīts pozīcijā „On”.
[Yes] [No]
Iestatījumi pēc noklusējuma*1, *2
Visi iestatījumi, izņemot skaņošanas iestatījumus, pulksteņa
iestatījumus, valodas iestatījumus, valsts iestatījumus, diska
valodas iestatījumus, reitinga līmeni, reitinga paroli, PIN kodu,
tālvadības pults kodu u.c., pārslēdzas uz rūpnīcas
iepriekšiestatījumiem.
[Yes] [No]
*1 Tāpat tiek atceltas ierakstīšanas ar taimeri programmas.
*2 Ieraksti no HDD netiks izdzēsti.
Sistēmas atjaunošana
Lai atjaunotu šīs ierīces programmatūru, veiktu televīzijas
programmas lejupielādi un atbalstītu sistēmas izmaiņas, ko veica
apraide, šī ierīce periodiski veic programmatūras atjaunošanu.
Nospiediet [OK], lai atainotu šādus iestatījumus.
 Atjaunoto datu un televīzijas programmas lejupielādes informāciju
nosūta neplānota digitālā apraide. Lai iegūtu šos atjauninājumus,
jūsu ierīcei jāspēj uztvert digitālās apraides.
 Atjaunošana aizņems aptuveni 60 minūtes. Kamēr notiek
atjaunošana, ierīces displejā tiks atainots „SW-DL”. Jūs nevarat
strādāt ar ierīci, kamēr atjaunošana nav pabeigta. Strāvas vada
atvienošana atjaunošanas laikā, var sabojāt ierīci.
 Televīzijas programmas lejupielāde aizņems aptuveni 60
minūtes. Kamēr notiek televīzijas programmas lejupielāde, ierīces
displejā tiks atainots „GUIDE”. Televīzijas programmas
lejupielāde var tikt pārtraukta, ieslēdzot ierīci.
Televīzijas programmas lejupielāde gaidīšanas
režīmā
[On] Iestatot šo ierīci gaidīšanas režīmā, automātiski tiek
lejupielādēti televīzijas programmas dati.
[Off]
[On] Iestatot šo ierīci gaidīšanas režīmā, automātiski tiek
lejupielādēti programmatūras jauninājumi.
[Off]
Televīzijas programmas/programmatūras
meklēšanas laika posms
Iestatījumu
izvēlnes
Programmatūras atjaunošana gaidīšanas režīmā
Tiek iestatīts laiks, lai automātiski uzsāktu televīzijas programmas
un jauninājumu lejupielādi, ierīcei esot gaidīšanas režīmā.
Iestatīšanu iespējams veikt vienīgi, ja „TV Guide Download in
Standby” un „Software Update in Standby” ir pozīcijā „On”.
 Ja laika periodā, ko izvēlējāties, ir iestatīta programmēta
ierakstīšana, tā tiks uzskatīta par prioritāti.
[Automatic]*
[02:00–06:00] [06:00–10:00] [10:00–14:00]
[14:00–18:00] [18:00–22:00] [22:00–02:00]
* Ierīce kā prioritāru darbību veiks televīzijas programmas
lejupielādes un atjaunošanas datu meklēšanu pusnaktī.
RQT9423
73
Citi iestatījumi
2 Pārbaudiet paveikto, ieslēdzot televizoru un
nomainot kanālus.
Televizora vadība
Jūs varat konfigurēt tālvadības pults TV vadības pogas, lai varētu
ieslēgt/izslēgt televizoru, izmainīt televizora ievades režīmu,
izvēlēties televīzijas kanālu un izmainīt televizora skaļuma līmeni.
Ieslēgt/izslēgt
televizoru
Kanāla
izvēle
 Atkārtojiet procedūru, līdz atrodat kodu, kas ļauj veikt pareizo
darbību.
 Ja jūsu televizora tirdzniecības marka nav iekļauta sarakstā vai
jūsu televizoram norādītais kods neļauj vadīt televizoru, šī
tālvadības pults nav savietojama ar jūsu televizoru.
Piezīme
 Ja jūsu televizora markai ir vairāk nekā viens kods, izvēlieties to,
kas nodrošina pareizas darbības.
SELECT
Ievades
izvēle
Skaņas
līmenis
1 Pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru
Kamēr ir nospiesta [O TV], ievadiet kodu,
izmantojot numurētās pogas.
piemēram, 01: [0]  [1]
Vienlaicīgi nospiediet un
turiet [OK] un [RETURN
], līdz ierīces displejā
tiek atainots „X HOLD”.
10: [1]  [0]
Ražotājs un koda Nr.
Tirdzniecības marka
RQT9423
74
Kods
Tirdzniecības marka
Bērnu piekļuves ierobežošana
Bērnu slēdzis deaktivē visas ierīces un tālvadības pults pogas.
Izmantojiet to, lai neļautu citiem cilvēkiem darboties ar ierīci.
Kods
Panasonic
AIWA
AKAI
BEJING
BEKO
BENQ
BP
01/02/03/04
35
27/30
33
05/71/72/73/74
58/59
09
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
05/28
05/19/20/47
24
36
33
25/26/27/60/61
10
BRANDT
BUSH
CENTREX
CHANGHONG
CURTIS
DAEWOO
10/15
05
66
69
05
64/65
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
HIKONA
HITACHI
INNO HIT
IRRADIO
ITT
JINGXING
JVC
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
05/50/51
05
36
09
52
05/22/23/40/41
05
30
25
49
17/30/39/70
52
45
62
05/50/51
07/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/76/77/78
05/25
18
09
05
08
31/33/66/67/69
10/11/12/13/14
52
52
10/15/44
16/57
05
MAG
52
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
TELEFUNKEN
TEVION
TEX ONDA
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
18/41
Nospiežot pogu, ja ir aktivizēts bērnu slēdzis, ierīces displejā tiek
atainots „X HOLD” un darbību nav iespējams veikt.
Lai atceltu bērnu piekļuves ierobežošanu
Vienlaicīgi nospiediet un turiet [OK] un [RETURN ], līdz pazūd „X
HOLD”.
Papildu savienojumi
Televizora savienošana, izmantojot
AUDIO/VIDEO vai S VIDEO terminālu
Televizora savienošana, izmantojot
COMPONENT VIDEO terminālus
S VIDEO OUT termināls nodrošina daudz dzīvīgāku attēlu nekā
VIDEO OUT termināls. (Patiesie rezultāti ir atkarīgi no televizora.)
 Savienojiet ar vienas un tās pašas krāsas termināliem.
Televizora aizmugures panelis Televizora aizmugures
panelis
AUDIO IN VIDEO
R
L
IN
S VIDEO
IN
AUDIO IN VIDEO
R
L
IN
Televizora aizmugures panelis
AUDIO IN
L
R
COMPONENT
VIDEO IN
Y
PB
PR
S VIDEO
IN
Komponentu
video signāla
kabelis
Audio/video
kabelis
S video
kabelis
RF
IN
RF
N
Y
PB
RF
OUT
PR
R
RF
OUT
AUDIO S VIDEO
COMPONENT
OUT
VIDEO OUT
Šīs ierīces aizmugures
panelis
PB
L
PR
R
AUDIO S VIDEO
COMP ONENT
OUT
VIDE O OUT
Šīs ierīces aizmugures
panelis
Kasešu videomagnetafona savienošana,
izmantojot AUDIO/VIDEO vai S VIDEO terminālu
S VIDEO termināls nodrošina daudz dzīvīgāku attēlu nekā VIDEO
termināls. (Patiesie rezultāti ir atkarīgi no televizora.)
 Savienojiet ar vienas un tās pašas krāsas termināliem.
Šīs ierīces priekšpuses
panelis
R
Šīs ierīces priekšpuses
panelis
AV2
(DECODER/EXT)
Šīs ierīces aizmugures panelis
VIDEO
L
PR
AV1
(T V)
L
AUDIO S VIDEO
COMPONENT
OUT
VIDEO OUT
Y
VIDEO
PB
Y
VIDEO
Audio
kabelis
RF
OUT
RF
IN
Audio
kabelis
COMPONENT VIDEO terminālus iespējams izmantot vai nu
raidpārleces izvērses, vai progresējošās izvades (89. lpp.)
nodrošināšanai, un tie nodrošina skaidrāku attēlu, nekā S VIDEO
OUT termināls.
 Savienojiet ar vienas un tās pašas krāsas termināliem.
Nepieciešamie iestatījumi
„Progressive” iestatījums iestatījumu izvēlnē ( 71. lpp.)
Ja jums ir parastais televizors (CRT: katodstaru lampas)
Progresējošā izvade var izraisīt nelielu mirgošanu, pat ja televizors
atbalsta progresējošo izvadi. Izslēdziet „Progressive”, ja jums tas
traucē. Tas pats attiecas arī uz daudzsistēmu televizoriem, kuri
izmanto PAL režīmu.
CRT
NEPAREIZI
Šī ierīce
S VIDEO
OUT
Kasešu
videomagnetafona
aizmugures panelis
R
L VIDEO
AUDIO OUT OUT
S VIDEO
OUT
Kasešu videomagnetafona
aizmugures panelis
Iestatījumu
izvēlnes
R
L
VIDEO
AUDIO OUT OUT
Audio
kabelis
S video
kabelis
Atsauces
Audio/video
kabelis
Progresējošā izvade
RQT9423
75
Papildu savienojumi
Pastiprinātāja savienošana ar
digitālās ievades terminālu
Stereo pastiprinātāja savienošana
 Savienojiet ar vienas un tās pašas krāsas termināliem.
 Lai izbaudītu daudzkanālu aptverošo skaņu DVD-Video, savienojiet
pastiprinātāju ar Dolby Digital, DTS un MPEG dekodētāju.
Nepieciešamie iestatījumi
Iestatījumu izvēlnē „Digital Audio Output” ( 70. lpp.)
 Ja šī ierīce ir savienota ar pastiprinātāju, izmantojot optisko digitālā
audio kabeli, un televizoru, izmantojot HDMI kabeli, jūs varat izbaudīt
diska audio augstākajā kvalitātē, iestatījumu izvēlnē iestatot „Digital
Audio Output” pozīcijā „Optical Only” ( 71. lpp.).
Šādā gadījumā audio tiks izvadīts tikai no pastiprinātāja, nevis
televizora.
 Pirms iegādāties optisko digitālā audio kabeli (nav iekļauts
komplektācijā), pārbaudiet pievienotā aprīkojuma termināla formu.
 Jūs nevarat izmantot DTS Digital Surround dekodētājus, kuri nav
paredzēti DVD.
Pastiprinātāja
aizmugures panelis
Pastiprinātāja aizmugures panelis
AUDIO IN
R
L
Audio
kabelis
OPTICAL IN
RF
IN
Y
VIDEO
PB
Ievietojiet
pilnībā, lai šī
puse būtu uz
augšu.
Optiskais digitālā audio
kabelis
Savienošanas laikā
nesalieciet kabeli asā
leņķī.
Šīs ierīces
aizmugures panelis
RF
OUT
PR
L
R
AUDIO S VIDEO
COMPONENT
OUT
VIDEO OUT
Šīs ierīces aizmugures panelis
OPTICAL
DIGITAL AUDIIO OUT
(PCM/BITSTREAM))
Savienošana ar televizoru un uztvērēju, kas atbalsta HDMI
Savienojot ar ierīci, kas atbalsta HDMI, tiks pārraidīts nesaspiests digitāls audio un video signāls. Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes, digitālu audio un
video, izmantojot tikai vienu vadu. Savienojot ar HDTV (augstas izšķirtspējas televīzija), kas atbalsta HDMI, HD video izvades iestatījumus iespējams
ieslēgt pozīcijā 1080p, 1080i vai 720p.
 Video avoti, kas pārveidoti uz 1920k1080 izšķirtspēju, bet tomēr saglabā augstu kvalitāti, atainos nedaudz zemākas izšķirtspējas subjektīvu attēlu nekā
pareizie, īstie 1080p pilnas augstas izšķirtspējas avoti. Sazinieties ar pārdevēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.
 Izmantojiet High Speed HDMI kabeļus ar HDMI logo (kā norādīts uz vāka).
 Iestatot video izeju pozīcijā „1080p”, lūdzu, lietojiet ne vairāk kā 5 m garus HDMI kabeļus.
Par VIERA Link „HDAVI ControlTM” funkciju
Savienojot ar Panasonic televizoru (VIERA) vai uztvērēju, kas aprīkots ar „HDAVI Control” funkciju, būs pieejamas ar to saistītās darbības.
[ 42. lpp., Saistītās operācijas ar TV (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)]
 Nedrīkst izmantot kabeļus, kas nav savietojami ar HDMI.
 Ieteicams lietot Panasonic HDMI kabeli.
Ieteicamais detaļas numurs:
RP-CDHG10 (1,0 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2,0 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m) u.c.
Televizora aizmugures panelis
Savienojot ar Panasonic televizoru (VIERA)
Ja ir pievienots 21-kontakta Scart kabelis, ir
pieejamas šādas funkcijas.
 Iespēja lejupielādēt no televizora ( 42. lpp.)
 Tiešā TV ierakstīšana ( 42. lpp.)
 Attēlu vērošana no digitālā satelītuztvērēja vai
analogā dekodētāja.
(Šajā gadījumā iestatiet televizora ievadi
pozīcijā „AV”.)
AV
HDMI IN
HDMI kabelis
Pilnībā savienots
21-kontakta Scart
kabelis
HDMI IN
HDMI OUT
RUztvērēja aizmugures panelis
HDMI kabelis
Nepieciešamie iestatījumi
 Iestatiet „Digital Audio Output” pozīcijā
„HDMI and Optical” ( 71. lpp.).
(Iestatījums pēc noklusējuma ir „HDMI and
Optical”).
RF
IN
Y
OUT AV OUT
HDMI AV
HDMI
VIDEO
RF
OUT
PB
L
PR
R
AUDIO S VIDEO
COMP ONENT
OUT
VIDEO OUT
AV1
(TV)
OPTICAL
AV2
(DECODER/EXT)
DIGIITAL AUDIIO OUT
(PCM/BIITSTREAM)
Šīs ierīces aizmugures panelis
RQT9423
76
Piezīme
 Savienojot ar televizoru, kas savietojams tikai ar 2 kanālu audio izvadi, audio ar 3 vai vairāk kanāliem tiks samazināts ( 89. lpp.) un izvadīts
kā 2 kanālu pat, ja savienojums ir izveidots, izmantojot HDMI kabeli. (Dažus diskus nav iespējams samazināt.)
 Jūs nevarat savienot šo ierīci ar DVI ierīcēm, kas neatbalsta HDCP.
Ierīcēm, kas atbalsta HDCP (liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzība) autortiesību aizsardzību, kuras ir aprīkotas ar
digitālās DVI ievades terminālu (datoru monitori u.c.):
Atkarībā no ierīces, attēli var netikt atainoti pareizi vai var netikt atainoti vispār, kad tā ir savienota, izmantojot DVI/HDMI pārslēgšanas kabeli.
(Nav iespējams izvadīt audio.)
Televizora un kasešu videomagnetafona savienošana
Televizora aizmugures panelis
Ar antenu
VHF/UHF
RF IN
4
1
Antenas kabelis
RF
IN
Pievienojot terminālu, kas
nav 21-kontakta Scart
termināls ( 9., 75. lpp.)
AV
5
Radio viļņu
koaksiālais
kabelis
Sadzīves elektrotīkla kontaktligzdā
(AC 220 V līdz 240 V, 50 Hz)
Maiņstrāvas vads (ietilpst
piegādes komplektā)
Pievienojiet pēc visu citu
savienojumu izveidošanas.
Pilnībā savienots 21kontakta Scart kabelis
6
Ventilators
Y
VIDEO
RF
OUT
PB
L
PR
R
AV1
(TV)
OPTICAL
AUDIO S VIDEO
COMPON ENT
OUT
VIDEO O UT
AC IN
DIGIITAL AUDIIO OUT
(PCM//BITSTREAM))
AV2
(DECODER/EXT)
Šīs ierīces aizmugures panelis
3
2
Radio viļņu
koaksiālais kabelis
(iekļauts komplektācijā)
AV
VHF/UHF
RF IN
21-kontakta
Scart
kabelis
Nepieciešamie iestatījumi
Iestatījumu izvēlnē „AV2 Input” un „AV2 Connection”
iestatījumi ( 72. lpp.)
Kasešu videomagnetafona
aizmugures panelis
RF OUT
Televizora un kasešu videomagnetafona, digitālā satelītuztvērēja vai analogā dekodētāja savienošana
Televizora aizmugures panelis
Ar antenu
VHF/UHF RF IN
5
1
Antenas kabelis
RF
IN
Pievienojot terminālu, kas
nav 21-kontakta Scart
termināls ( 9., 75. lpp.)
AV
6
Radio viļņu koaksiālais
kabelis
Sadzīves elektrotīkla kontaktligzdā
(AC 220 V līdz 240 V, 50 Hz)
Maiņstrāvas vads (ietilpst piegādes
komplektā)
Pievienojiet pēc visu citu
savienojumu izveidošanas.
Pilnībā savienots 21kontakta Scart
kabelis
Ventilators
7
Y
VIDEO
RF
OUT
PB
L
PR
R
AUDIO S VIDEO
COMPON ENT
OUT
VIDEO O UT
AV1
(TV)
OPTICAL
AC IN
DIGIITAL AUDIIO OUT
(PCM//BITSTREAM))
AV2
(DECODER/EXT)
Šīs ierīces aizmugures panelis
21-kontakta Scart kabelis
3
Radio viļņu
koaksiālais kabelis
(iekļauts
komplektācijā)
AV
VHF/UHF
RF IN
4
AV
RF OUT
AV
Digitālā satelītuztvērēja vai
analogā dekodētāja
aizmugures panelis
Atsauces
2
Kasešu videomagnetafona aizmugures panelis
Nepieciešamie iestatījumi
Iestatījumu izvēlnē „AV2 Input” un „AV2 Connection” iestatījumi ( 72. lpp.)
Savienojiet ierīci tieši ar televizoru ( 8. lpp., [B])
RQT9423
77
Biežāk uzdotie jautājumi
Skatiet šos jautājumus, ja jums rodas kādas šaubas par ierīces
darbību.
Iestatīšana
Kura antena ir piemērota digitālo zemes apraižu
uztveršanai?
 Jūs varat izmantot savu pašreizējo antenu. Piemērotas ir arī
istabas stieņa antenas. Ja uztveršanas zona ir vāja, izmantojiet
istabas antenu. Konsultējieties ar savu vietējo televīzijas antenu
uzstādītāju.
Vai šī ierīce spēj uztvert vai ierakstīt augstas
izšķirtspējas (HD) apraides?
 Jā.
Taču HD apraides, kad šī ierīce tās uztver vai ieraksta, tiek
pazeminātas uz SD video formātu.
Kāds aprīkojums ir nepieciešams, lai atskaņotu
daudzkanālu aptverošo skaņu?
 Jūs nevarat atskaņot daudzkanālu skaņu šajā ierīcē, nepieslēdzot
citu aprīkojumu. Jums šī ierīce ir jāsavieno ar pastiprinātāju, kurā
ir iebūvēts (Dolby Digital, DTS vai MPEG) dekodētājs, izmantojot
HDMI kabeli vai optisko digitālo kabeli. (76. lpp.)
Vai austiņas un skaļruņus iespējams pieslēgt tieši
pie ierīces?
 Jūs nevarat tos pieslēgt tieši pie ierīces. Savienojiet ar
pastiprinātāju u.c. ( 76. lpp.)
Televizors ir aprīkots ar Scart terminālu un
komponentu video ievades terminālu. Ar kuru
veidot savienojumu?
 Ja jums ir parastais televizors (CRT: katodstaru lampas), ir
ieteicams izmantot Scart terminālu. Izmantojot šo ierīci, jūs varat
iegūt augstas kvalitātes RGB video, savienojot ierīci ar televizoru,
kas atbalsta RGB.
Ja jums ir LCD/plazmas televizors vai LCD projektors, kas
atbalsta progresējošo pārbaudi, savienojiet, izmantojot
komponentu video terminālu, lai iegūtu augstas kvalitātes
progresējošo video.
Ja jums ir CRT televizors vai daudzsistēmu televizors, kas
izmanto PAL režīmu un atbalsta progresējošo pārbaudi, nav
ieteicams izmantot progresējošo izvadi, jo var rasties neliela
mirgošana. ( 8., 75., 77. lpp.)
Vai man televizors atbalsta progresējošo izvadi?
 Visi Panasonic televizori, kuri ir aprīkoti ar 576 (625)/50i · 50p,
480 (525)/60i · 60p ievades termināliem, ir savietojami.
Konsultējieties ar ražotāju, ja jums ir citas markas televizors.
Disks
Vai es varu atskaņot DVD-Video un Video CD, kas
ir iegādāti citā valstī?
 Jūs nevarat atskaņot DVD-Video, ja to reģiona numurs neiekļauj
„2” vai „ALL”.
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet diska vāku. ( Vāks)
Vai ir iespējams atskaņot DVD-Video, kuram nav
reģiona numura?
 DVD-Video reģiona numurs norāda diska atbilstību standartam.
Jūs nevarat atskaņot disku, kuram nav reģiona numura. Jūs tāpat
nevarat atskaņot disku, kas neatbilsts standartam.
Lūdzu, pastāstiet par diska saderību ar šo ierīci.
 Šī ierīce var ierakstīt un atskaņot DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW
(DVD-Video formāts), +R un +RW un atskaņot DVD-RW (DVD
Video ierakstīšanas formāts). Tomēr jūs nevarat ierakstīt tieši
DVD-R DL vai +R DL diskā, izmantojot šo ierīci (ir iespējama
atskaņošana un kopēšana). ( 11. – 12. lpp.)
 Šī ierīce ieraksta un atskaņo arī DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW,
+R, +R DL, +RW diskus, kas atbalsta ierakstīšanu lielā ātrumā.
RQT9423
78
Lūdzu, pastāstiet par CD-R un CD-RW saderību ar
šo ierīci.
 Šī ierīce atskaņo CD-R/CD-RW diskus, kuri ir ierakstīti,
izmantojot kādu no šiem standartiem: CD-DA, video CD, SVCD
(kas atbilst IEC62107), DivX, MP3, WMA un fotogrāfijas (JPEG).
( 12., 14. lpp.)
 Ar šo ierīci jūs nevarat ierakstīt CD-R vai CD-RW.
Ierakstīšana
Vai es varu ierakstīt no veikalā iegādātas
videokasetes vai DVD?
 Vairums tirdzniecībā pieejamo videokasešu un DVD ir
aizsargātas pret kopēšanu, tāpēc ierakstīšana parasti nav
iespējama.
Vai DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
formāts), +R, +R DL un +RW, kuri ierakstīti,
izmantojot šo ierīci, iespējams atskaņot citā
aprīkojumā?
 Jūs varat atskaņot savietojamā aprīkojumā, piemēram, DVD
atskaņotājos, kad esat noslēdzis disku šajā ierīcē. Taču atkarībā
no ierakstīšanas apstākļiem, diska kvalitātes un DVD atskaņotāja
iespējām, atskaņošana var nebūt iespējama.
 Atskaņojot DVD-R DL, +R DL vai +RW, izmantojiet savietojamu
aprīkojumu.
Vai šīs ierīces digitālo audio signālu iespējams
ierakstīt citā aprīkojumā?
 Jūs varat ierakstīt, izmantojot PCM signālu. Ierakstot DVD,
iestatījumu izvēlnē nomainiet „Digital Audio Output” iestatījumus
uz šādiem. ( 70. lpp.)
– PCM Down Conversion (PCM konversija): ieslēgts
– Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Taču vienīgi kamēr ir atļauta digitālā ierakstīšana no diska un
ierakstīšanai paredzētais aprīkojums ir savietojams ar 48 kHz
diskretizācijas frekvenci.
 Jūs nevarat ierakstīt MP3 vai WMA signālus.
(Vienīgi analogajām apraidēm)
Vai ierakstīšanas laikā ir iespējams pārslēgties uz
bilingvālu apraidi?
 Ar HDD un DVD-RAM tas ir iespējams. Vienkārši nospiediet
[AUDIO].
(Kad „Rec for High Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „Off”) ( 33.
lpp.)
 Ar DVD-R, DVD-RW (DVD-Video formāts), +R, +RW tas nav
iespējams. Nomainiet iestatījumu izvēlnē „Bilingual Audio
Selection” pirms ierakstīšanas. ( 70. lpp.)
Vai es varu veikt ierakstīšanu diskā lielā ātrumā?
 Jā, varat. (Ja „Rec for High Speed Copy” tika iestatīts pozīcijā
„On” pirms programmas ierakstīšanas.)
Atkarībā no diska veida maksimālais ātrums var mainīties. ( 51.
lpp.)
Televīzijas programma
Vai ir iespējams ieprogrammēt ierakstīšanas
sākuma un beigu laikus tā, lai tie atšķirtos no
televīzijas programmas sistēmas laikiem?
 Jūs manuāli varat izmainīt programmu sākuma un beigu laikus
ierakstīšanas ar taimeri izvēlnē. ( 21. lpp.)
 Ja ierakstīšana ar taimeri ir iestatīta, izmantojot televīzijas
programmas sistēmu, ierakstīšanas sākuma un beigu laiku
iespējams iestatīt ar ierobežojumu līdz pat 10 minūtēm. ( 69.
lpp., Uzsākt ierakstīšanu ar taimeri, Beigt ierakstīšanu ar taimeri)
Vai iespējams uztvert televīzijas programmas
sistēmas datus, izmantojot pievienotu digitālo
satelītuztvērēju vai televizora pierīci?
 Nē, tas iespējams vienīgi, izmantojot iebūvētu skaņotāju. Lai
veiktu ierakstīšanu ar taimeri, izmantojot digitālo satelītuztvērēju
vai televizora pierīci, lūdzu, izmantojiet savas ierīces manuālās
taimera programmēšanas ārējās saites funkciju. ( 21., 26. lpp.)
Kā es varu atcelt taimera programmēšanu?
 Nospiediet [PROG/CHECK] un izvēlieties vēlamo ierakstu, pēc
tam nospiediet [DELETE *]. ( 32. lpp.)
Kas notiks, ja es atvienošu ierīci no sadzīves
elektrotīkla kontaktligzdas?
 Televīzijas programmas dati netiks atjaunoti.
 Ja ierīce tiks atvienota no sadzīves elektrotīkla kontaktligzdas uz
ilgu laika posmu, televīzijas programmas dati tiks zaudēti.
 Pulksteņa iestatījumi tiks dzēsti, un ierakstīšana ar taimeri
nedarbosies.
USB
Ko ir iespējams un ko nav iespējams izdarīt,
izmantojot šīs ierīces USB portu?
 Jūs varat atskaņot USB atmiņas DivX, MP3, WMA vai fotogrāfiju
(JPEG) failus. ( 35. lpp.)
 Jūs varat pārkopēt USB atmiņā ierakstītus fotogrāfiju (JPEG)
failus uz HDD vai DVD-RAM. ( 57. lpp.)
 Jūs varat pārkopēt USB atmiņā ierakstītus MP3 vai WMA failus uz
HDD. ( 58. lpp.)
 Jūs varat pieslēgt video aprīkojumu un kopēt SD Video uz HDD
vai DVD-RAM. ( 55. lpp.)
 HDD vai diskā ierakstītus datus nav iespējams pārnest uz USB
atmiņu.
 USB atmiņā ierakstītus datus nav iespējams rediģēt vai USB
atmiņu nevar formatēt šajā ierīcē.
 Šajā ierīcē nav iespējams izmantot dažas USB atmiņas ierīces.
(13. lpp.)
Mūzika
Kas notiks, ja es mēģināšu ierakstīt vienu CD
vairākas reizes?
 Pēc jau ierakstīta albuma tiks izveidots jauns albums.
Vai es varu pārnest mūzikas ierakstus no HDD uz
disku vai USB atmiņu?
 Nē, tas nav iespējams.
Televīzijas kanāli
Lūdzu, pastāstiet par televīzijas kanālu uztveršanu.
 Kanāla pārklājums ir atkarīgs no skaņotāja sistēmas, kādu
izmantojat.
Skatiet šo tabulu, lai iegūtu informāciju par televīzijas kanālu
uztveršanu.
Televīzijas kanālu uztveršanas saraksts
Skaņotāja
Kanāla
sistēma pārklājums
Abkhazian:
6566
Afar:
6565
Afrikaans:
6570
Albanian:
8381
Amharic:
6577
Arabic:
6582
Armenian:
7289
Assamese:
6583
Aymara:
6589
Azerbaijani:
6590
Bashkir:
6665
Basque:
6985
Bengali; Bangla:
6678
Bhutani:
6890
Bihari:
6672
Breton:
6682
Bulgarian:
6671
Burmese:
7789
Byelorussian: 6669
Cambodian:
7577
UHF
CATV
BG
CCIR
standarta
(B,G,H)
CH E2-E12
CH
E21-E69
CH S01-S05,
M1-M10, U1U10, S21-S41
DK
Austrumeiro
pa
(D,K,K1)
CH R1-R12
CH
21-69
CH 44 MHz
- 470 MHz
DVB-T
Polija
Ungārija
Slovākija
CH
5- 12 (7 MHz) CCIR
6- 12 (8 MHz) OIRT
CH
21-69
-
Ievadiet kodu, izmantojot numurētās pogas.
Catalan:
Chinese:
Corsican:
Croatian:
Czech:
Danish:
Dutch:
English:
Esperanto:
Estonian:
Faroese:
Fiji:
Finnish:
French:
Frisian:
Galician:
Georgian:
German:
Greek:
Greenlandic:
Guarani:
6765 Gujarati:
7185
9072 Hausa:
7265
6779 Hebrew:
7387
7282 Hindi:
7273
6783 Hungarian:
7285
6865 Icelandic:
7383
7876 Indonesian:
7378
6978 Interlingua:
7365
6979 Irish:
7165
6984 Italian:
7384
7079 Japanese:
7465
7074 Javanese:
7487
7073 Kannada:
7578
7082 Kashmiri:
7583
7089 Kazakh:
7575
7176 Kirghiz:
7589
7565 Korean:
7579
6869 Kurdish:
7585
6976 Laotian:
7679
7576 Latin:
7665
7178 Latvian, Lettish: 7686
Lingala:
Lithuanian:
Macedonian:
Malagasy:
Malay:
Malayalam:
Maltese:
Maori:
Marathi:
Moldavian:
Mongolian:
Nauru:
Nepali:
Norwegian:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Persian:
Polish:
Portuguese:
Punjabi:
Quechua:
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Rhaeto-Romance:
Tamil:
8277 Tatar:
Romanian:
8279 Telugu:
Russian:
8285 Thai:
Samoan:
8377 Tibetan:
Sanskrit:
8365 Tigrinya:
Scots Gaelic: 7168 Tonga:
Serbian:
8382 Turkish:
Serbo-Croatian: 8372 Turkmen:
Shona:
8378 Twi:
Sindhi:
8368 Ukrainian:
Singhalese:
8373 Urdu:
Slovak:
8375 Uzbek:
Slovenian:
8376 Vietnamese:
Somali:
8379 Volapük:
Spanish:
6983 Welsh:
Sundanese:
8385 Wolof:
Swahili:
8387 Xhosa:
Swedish:
8386 Yiddish:
Tagalog:
8476 Yoruba:
Tajik:
8471 Zulu:
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Atsauces
Valodu kodu saraksts
VHF
RQT9423
79
Ziņojumi
Televizorā
Authorisation Error. (Autorizācijas kļūda.)
Cannot finish recording completely (Nav iespējams pilnībā
pabeigt ierakstīšanu).
Copy-protect signal was detected (Tika atklāts kopēšanas
aizsardzības signāls).
Disc is full, or maximum number of titles are recorded (Disks ir
pārpildīts vai ir ierakstīts maksimālais virsrakstu skaits).
Cannot finish recording completely (Nav iespējams pilnībā
pabeigt ierakstīšanu).
Cannot record. (Nav iespējams ierakstīt)
Maximum number of titles exceeded (Ir pārsniegts maksimāli
pieļaujamais virsrakstu skaits).
Cannot playback. (Nav iespējams atskaņot)
TV system is different from the setting (Televizora sistēma
atšķiras no iestatījumiem).
To playback, please change the TV System in Setup (Lai
atskaņotu, lūdzu, nomainiet televizora sistēmu iestatījumos).
Cannot play on this unit. (Nav iespējams atskaņot šajā ierīcē)
No Disc (Nav diska)
No folders (Nav mapju).
Not enough space in the copy destination (Kopēšanas
galamērķī nav pietiekami daudz vietas).
This channel is locked (Kanāls ir bloķēts).
This is a non-recordable disc (Šis disks nav paredzēts
ierakstīšanai).
Unable to format (Nav iespējams formatēt).
This disc is not formatted properly (Šis disks nav pienācīgi
noformatēts).
Format it using DVD Management in FUNCTION MENU
(Formatējiet to, izmantojot DVD vadību FUNKCIJU IZVĒLNĒ).
Not enough space on HDD (HDD nav pietiekami daudz vietas).
Space of 4 hours ( in SP mode ) is necessary (Ir nepieciešams 4
stundu ( SP režīmā ) ieraksta laiks).
Maximum number of titles is recorded on HDD (Ir pārsniegts
maksimāli pieļaujamais virsrakstu skaits HDD).
Please delete unwanted titles (Lūdzu, izdzēsiet nevajadzīgos
virsrakstus).
Rental Expired (Nomas laiks ir beidzies).

RQT9423
80
 Jūs mēģināt atskaņot DivX VOD saturu, kuru iegādājāties ar citu
reģistrācijas kodu. Jūs nevarat atskaņot saturu šajā ierīcē. (DivX)
( 36. lpp.)
 Programmai ir aizsardzība pret kopēšanu.
 HDD vai diskā nav vietas.
 Ir pārsniegts maksimāli pieļaujamais programmu skaits. ( 24.
lpp.)
 [HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW] Atbrīvojiet vietu, izdzēšot
nevajadzīgos virsrakstus.
[Pat ja jūs izdzēšat DVD-R, DVD-R DL, +R vai +R DL ierakstīto
saturu, diska atmiņas daudzums nepalielināsies. Pieejamais
atmiņas daudzums DVD-RW (DVD-Video formāts) un +RW
palielinās vienīgi, kad ir izdzēsts pēdējais ierakstītais virsraksts.]
( 22., 45., 63. lpp.)
 Izmantojiet jaunu disku.
 Jūs mēģinājāt atskaņot virsrakstu vai atskaņošanas sarakstu, kas
ierakstīts, izmantojot atšķirīgu kodēšanas sistēmu nekā televizora
sistēmā, kas pašreiz iestatīta ierīcē.
Izmainiet „TV System” iestatījumu šajā ierīcē, lai iegūtu atbilstību.
( 71. lpp.)
 Jūs cenšaties atskaņot nesavietojamu attēlu. ( 14. lpp.)
 Iespējams, disks ir apgriezts otrādi.
 Šajā ierīcē nav savietojamu mapju. ( 14. lpp.)
 Atbrīvojiet vietu, izdzēšot nevajadzīgās vienības. ( 22., 45., 49.,
63. lpp.)
 Izdzēsiet vienu vai vairākas vienības, kas reģistrētas kopēšanas
sarakstā, lai nodrošinātu, ka „Destination Capacity:” nav pārsniegta.
( 54., 57., 59. lpp.)
 Kanāls ir bloķēts un to nav iespējams skatīties un ierakstīt. Lai
atbloķētu kanālu, ievadiet četrciparu PIN kodu. Kanāls būs
atbloķēts līdz brīdim, kad izslēgsiet ierīci. Ja vēlaties atbloķēt šo
kanālu, veiciet attiecīgus iestatījumus „Channel Lock”. ( 67. lpp.)
 Disks, iespējams, ir netīrs vai saskrāpēts. ( 15. lpp.)
 Šī ierīce nevar ierakstīt diskā, ko ievietojāt. Ievietojiet DVD-RAM vai
nenoslēgtu DVD-R, DVD-RW (DVD-Video formāts), +R vai +RW.
(11. lpp.)
 Jūs ievietojāt nenoformatētu DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL vai
+RW. (63. lpp.)
 Jūs nevarat tieši ierakstīt DVD-R DL un +R DL diskā, izmantojot šo
ierīci. Ierakstiet HDD un pēc tam pārkopējiet diskā.
 [-R]DL] [+R]DL] Kopēšana nav iespējama, ja HDD nav pietiekami
daudz vietas vai kopējais HDD ierakstīto virsrakstu un kopēšanai
paredzēto virsrakstu skaits pārsniedz 499.
Izdzēsiet nevajadzīgos virsrakstus no HDD. ( 22. lpp.)
 DivX VOD satura atlikušo atskaņošanas reižu skaits ir nulle. Jūs
nevarat to atskaņot. (DivX) ( 36. lpp.)
 Darbību liedz ierīce vai disks.
Ierīces displejā
Ja konstatēts kaut kas neparasts darba sākuma un lietošanas laikā, ierīces displejā parādās šādi ziņojumi.
DVD 
 Tālvadības pults un galvenā ierīce izmanto atšķirīgus kodus. Nomainiet tālvadības pults kodu.
(“”nozīmē numuru.)
NoERAS
NoREAD
NoWRIT
PLEASE WAIT*
PROG FULL*
REMOVE
SP 35:50
LP 151h
„SP”, „LP” un numuri ir
piemēri.
SW-DL
UNFORMAT*
UNSUPPORT*
F74
F75
U59
U61
U76
U80
U81
U99
U88
 (Ja ir ievietots disks) Tiek atainots, kad ierakstīšanas, atskaņošanas vai kopēšanas laikā tika atklāta kāda
neparasta darbība diskā. Tiek atainots, kad ierīce veic atkopšanas procesu, lai atjaunotu normālu ierīces
darbību. Ierīce nav salūzusi. Tiklīdz displejs kļūst tukšs, jūs varat atkal izmantot ierīci. ( 82. lpp.)
H vai F
 Atgadījies kaut kas neparasts. (Pakalpojuma numurs, kas tiek atainots pēc H un F, ir atkarīgs no ierīces
stāvokļa.)
 Pārbaudiet ierīces instrukcijas par problēmu risināšanu. Ja pakalpojuma numurs neparādās, veiciet
sekojošas darbības: ( 82. – 87. lpp.)
Atvienojiet kontaktu no elektrības tīkla, pagaidiet dažas sekundes un atkal ieslēdziet.
Nospiediet [O/I], lai ieslēgtu ierīci. (Ierīci iespējams izlabot.)
Ja pakalpojuma numurs neparādās, neskatoties uz veiktajām darbībām, kas aprakstītas iepriekš,
sazinieties ar dīlera servisu. Pieprasot pakalpojumu, informējiet dīleri par tā numuru.
X HOLD
 Ir aktivizēta bērnu piekļuves ierobežošanas funkcija.
Vienlaicīgi nospiediet un turiet [OK] un [RETURN ], līdz pazūd „X HOLD”. ( 74. lpp.)
* Ziņojums tiek atainots pārmaiņus.
Atsauces
GUIDE
HARD ERR*
Vienlaikus nospiediet un pieturiet [OK] un noteiktā cipara pogu vairāk nekā 5
sekundes. ( 72. lpp.)
 Tiek lejupielādēti televīzijas programmas dati. ( 73. lpp.)
 Ja pēc ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas nekas nemainās, konsultējieties ar pārdevēju, pie kura
iegādājāties ierīci.
 Jūs nevarat dzēst diska vienības.
Disks, iespējams, ir bojāts. Izmantojiet jaunu disku.
 Disks ir netīrs vai saskrāpēts. Ierīce nevar ierakstīt, atskaņot vai rediģēt. ( 15. lpp.)
 Šis ziņojums var parādīties, ja DVD lēcu tīrītājs ir beidzis tīrīšanas procesu.
Uz galvenās ierīces nospiediet [ OPEN/CLOSE], lai izņemtu disku. ( 5. lpp.)
 Jūs nevarat ierakstīt diskā.
Disks, iespējams, ir bojāts. Izmantojiet jaunu disku.
 Tika pārtraukta strāvas padeve vai barošanas vada kontaktdakša tika atvienota no strāvas avota ierīces
darbības laikā. Ierīce veic atkopšanas procesu. Šis process atjauno ierīces normālu darbību. Ierīce nav
salūzusi. Uzgaidiet līdz ziņojums pazūd.
 Ir ierakstītas jau 32 taimera programmas. Izdzēsiet nevajadzīgās taimera programmas. ( 32. lpp.)
 USB ierīce patērē pārāk daudz jaudas. Izņemiet USB ierīci.
 Pieejamais atmiņas daudzums HDD vai diskā.
Piemērs „SP 35:50” tiek atainots, kad ir pieejamas mazāk kā 100 stundas, un piemērs „LP 151h” tiek
atainots, kad ir pieejamas vairāk kā 100 stundas.
„SP” un „LP” ierakstīšanas režīmi, „35:50” apzīmē „35 stundas 50 minūtes” un „151h” apzīmē „151
stundu”.
 Ierīce veic programmatūras atjaunošanu. ( 73. lpp.)
 Jūs ievietojāt nenoformatētu DVD-RAM, DVD-RW, +RW, neizmantotu +R, +R DL vai DVD-RW (DVDVideo formāts), kas ierakstīts, izmantojot citu aprīkojumu.
Formatējiet disku, lai varētu to izmantot.
Viss diskā ierakstītais saturs tiks izdzēsts. ( 63. lpp.)
 Jūs esat ievietojis disku, ko ierīce nevar atskaņot vai kurā nevar ierakstīt. ( 11. – 12. lpp.)
 Jūs mēģinājāt izmantot nesavietojamu USB atmiņu. ( 13. lpp.)
 HDMI savienojums nav atpazīts pārsūtīšanas kļūdas dēļ.
Konsultējieties ar pārdevēju, pie kura iegādājāties ierīci.
 HDMI savienojums nav atpazīts iekšējo datu kļūdas dēļ.
Konsultējieties ar pārdevēju, pie kura iegādājāties ierīci.
 Ierīce ir karsta.
Ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā drošības apsvērumu dēļ. Pagaidiet aptuveni 30 minūtes, līdz
paziņojums pazūd.
Uzstādot ierīci, izvēlieties vietu ar pietiekamu ventilāciju. Nenosedziet ierīces aizmugurē esošo ventilatoru.
 (Ja nav ievietots disks) Tiek atainots, kad ierakstīšanas, atskaņošanas vai kopēšanas laikā radās kļūda.
Tiek atainots, kad ierīce veic atkopšanas procesu, lai atjaunotu normālu ierīces darbību. Ierīce nav
salūzusi. Tiklīdz displejs kļūst tukšs, jūs varat atkal izmantot ierīci.
 HDMI signālu nav iespējams izvadīt, jo šī ierīce ir savienota ar modeli, kas neatbalsta autortiesību
aizsardzības sistēmu.
 Ierīce nevar darboties pareizi. Nospiediet [O/I] uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu to gaidīšanas režīmā.
Pēc tam uz galvenās ierīces vēlreiz nospiediet [O/I], lai ieslēgtu ierīci.
RQT9423
81
Problēmu risināšana
Pirms pakalpojuma pieteikšanas veiciet sekojošās pārbaudes. Ja jūs šaubāties par kādiem kontrolpunktiem vai ar tabulā norādītajiem
risinājumiem nevar atrisināt problēmu, sazinieties ar dīleri, lai saņemtu norādījumus.
Sekojošie punkti nav uzskatāmi par ierīces
disfunkcijām:








regulāra diska griešanās skaņa;
vāja uztveršanas zona laika apstākļu dēļ;
attēla izkropļojumi meklēšanas laikā;
signāla uztveršanas traucējumi periodisku satelītpārraižu
pārtraukumu dēļ;
darbības tiek veiktas lēni, ja „Power Save” ir iestatīts pozīcijā
„On”;
darbības netiek veiktas diska sliktās kvalitātes dēļ
(izmantojiet Panasonic disku);
ierīce sastingst, kad ir aktivizēta viena no tās drošības
ierīcēm (piespiediet [O/I] uz galvenās ierīces un turiet
nospiestu 10 sekundes);
ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, var parādīties negaidīta skaņa.
Jauda
Nav strāvas piegādes
Ierīce neieslēdzas, kad ir nospiesta [O].
 Ievienojiet maiņstrāvas vadu pazīstamā sadzīves elektrotīkla
kontaktligzdā, kura darbojas. ( 8., 77. lpp.)
 Ar ārējo aprīkojumu saistītā ierakstīšana ar taimeri ir iestatīta
gaidīšanas režīmā (ierīces displejā mirgo „EXT-L”, kad ir
nospiesta [O]). Nospiediet [EXT LINK], lai atceltu ierakstīšanas
gaidīšanas režīmu. ( 26. lpp.)
Ierīce pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.
 Ir aktivizēta viena no ierīces drošības iekārtām. Uz galvenās
ierīces nospiediet [O/I], lai ieslēgtu ierīci.
Automātiski tiek atslēgta strāvas padeve.
 Ja esat savienojis šo ierīci ar televizoru, kas atbalsta „HDAVI
Control”, izmantojot HDMI kabeli, vai ar televizoru, kas atbalsta Q
Link, izmantojot pilnībā savienotu 21-kontakta Scart kabeli, šī
ierīce tiks automātiski iestatīta gaidīšanas režīmā, ja televizors ir
iestatīts gaidīšanas režīmā. ( 42. lpp.)
Šī ierīce izslēdzas, kad ir ieslēgta televizora
ievade.
 Ja ir izveidots savienojums ar televizoru, kas atbalsta HDAVI
Control 4 (VIERA), un televizorā ir aktivizēts iestatījums
„Intelligent Auto Standby”, ieslēdzot televizora ievadi, ierīce tiks
automātiski iestatīta gaidīšanas režīmā. Sīkāku informāciju sk.
televizora ekspluatācijas instrukcijā.
Displeji
Ekrāns ir aptumšots.
 Nomainiet „FL Display” iestatīšanas izvēlnē. ( 70. lpp.)
Ierīces ekrānā mirgo „0:00”.
 Iestatiet pulksteni. ( 72. lpp.)
Diska ieraksta laiks un atainotais pieejamais laiks
nesummējas.
Šajā ierīcē atainotais laiks atšķiras no patiesā
ieraksta laika vai MP3/WMA ierakstīšanas laika.
 Atainotais laiks var atšķirties no patiesā laika.
 Pieejamais atmiņas daudzums DVD-RW (DVD-Video formāts) vai
+RW palielinās vienīgi, kad ir izdzēsts pēdējais ierakstītais
virsraksts. Tas nepalielinās, ja tiek dzēsti citi virsraksti.
 Pat ja jūs izdzēšat DVD-R, DVD-R DL, +R vai +R DL ierakstīto
saturu, diska atmiņas daudzums nepalielināsies.
 Tiek izmantots lielāks atmiņas daudzums diskā nekā patiesībā
nepieciešams, kad ierakstīšanai vai rediģēšanai DVD-R, DVD-R
DL, +R vai +R DL ir veikta 200 vai vairāk reizes.
 Meklēšanas laikā pagājušais laiks var netikt atainots pareizi.
Pulkstenis ir nepareizs.
RQT9423
82
 Sliktas uztveršanas apstākļos u.c., automātiskā laika korekcijas
funkcija var nedarboties. Šādā gadījumā „Automatic” tiek
automātiski iestatīts pozīcijā „Off”. Ja nedarbojas atkārtota
automātiskā pulksteņa iestatījuma iestatīšana, noregulējiet laiku
manuāli. (72. lpp.)
Salīdzinot ar patieso ieraksta laiku, atainotais
pagājušais laiks ir mazāks. (Vienīgi ierakstot
NTSC)
 Atainotais ierakstīšanas/atskaņošanas laiks tiek pārveidots no
vairākiem kadriem uz 29,97 kadriem (atbilst 0,999 sekundēm) 1
sekundē. Atainotais laiks nedaudz atšķirsies no patiesā pagājušā
laika (piemēram, patiesais atlikušais laiks 1 stundas garumā var
tikt atainots kā aptuveni 59 minūtes 56 sekundes). Tas neietekmē
ierakstīšanu.
Tiek atainots „U88”, un disku nav iespējams
izņemt.
 Ierīce veic atkopšanas procesu. Lai izņemtu disku, veiciet šādas
darbības.
1 Nospiediet [O/I] uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu to gaidīšanas
režīmā. Ja ierīce nepārslēdzas uz gaidīšanas režīmu, uz galvenās
ierīces nospiediet un turiet [O/I] aptuveni 10 sekundes. Ierīce
piespiedu kārtā tiek pārslēgta uz gaidīšanas režīmu.
2 Kad ierīce ir izslēgta, vienlaikus nospiediet un turiet aptuveni 5
sekundes [] un [CH ] uz galvenās ierīces. Izņemiet disku.
Televizora ekrāns un video
Pēc ierīces pieslēgšanas pasliktinās televīzijas
uztveršanas signāls.
 Tā var notikt, jo signāls tiek sadalīts starp ierīci un citu
aprīkojumu. Problēmu var novērst, izmantojot signāla
pastiprinātāju, kas pieejams pie audiovizuālo līdzekļu
pārdevējiem. Ja problēma netiek novērsta ar signāla
pastiprinātāja palīdzību, konsultējieties ar pārdevēju.
Netiek atainota digitālā kanāla informācija vai
kontroles panelis.
 Iestatījumu izvēlnes nodaļā „On-Screen Messages” izvēlieties
laika ilgumu (3 – 10 sek.). ( 70. lpp.)
 Digitālā kanāla informācija netiks atainota atskaņošanas vai
ierakstīšanas laikā.
 Analogās apraides neatbalsta digitālā kanāla informāciju.
 Kontroles panelis tiek atainots vienīgi, ja ierīce ir savienota ar
televizoru, kas atbalsta „HDAVI Control 2” vai jaunāku versiju.
(43. lpp.)
Nedarbojas dažas DVB-T funkcijas.
 Ierīcei nav obligāti jāatbalsta visas DVB-T funkcijas, piemēram,
MHP (Multivides mājas platforma (Multimedia Home Platform))
u.c. Raidsabiedrību ieviestās jaunās funkcijas var nedarboties.
Netiek atainots pelēkais fons.
 Iestatījumu izvēlnes nodaļā „Grey Background” izvēlieties „On”.
( 70. lpp.)
Ekrāna izmērs ir nepareizs.
 Izmantojiet televizoru, lai nomainītu proporciju. Ja jūsu
televizoram nav šādas funkcijas, attēlu izvēlnes nodaļā
„Progressive” izvēlieties „Off”. ( 60. lpp.)
 Pārbaudiet iestatījumu izvēlnes nodaļas „TV Aspect” iestatījumus.
( 71. lpp.)
Ierakstītā virsraksta ekrāna izmērs ir nepareizs.
 Iestatiet „Rec for High Speed Copy” pozīcijā „On” un „Aspect for
Recording” pozīcijā „4:3”. ( 69. lpp.)
 Proporcijas 16:9 programmas tiek ierakstītas proporcijā 4:3 šādos
gadījumos:
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] ja jūs ierakstījāt vai kopējāt, izmantojot
„EP” vai „FR (ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)”
ierakstīšanas režīmu;
– ja jūs ierakstījāt vai kopējāt +R, +R DL vai +RW;
– ja jūs ierakstījāt, kad iestatījumu izvēlnes nodaļā „Aspect for
Recording” tika izvēlēts „4:3”.
Ja vēlaties ierakstīt proporcijas 16:9 programmas oriģinālajā
proporcijā, iestatiet „Rec for High Speed Copy” pozīcijā „On” un
„Aspect for Recording” pozīcijā „16:9”. ( 69. lpp.)
 Iestatot „Aspect for Recording” pozīcijā „Automatic”, ierakstīšana
var tikt veikta, izmantojot nepareizu proporciju. Ierakstot
saskaņojiet proporcijas iestatījumus ar apraides iestatījumiem.
(69. lpp.) Displeja režīmu, iespējams, varēs pielāgot televizora
režīmam. Skatiet sava televizora ekspluatācijas instrukcijas.
 Ierakstīšana ar taimeri darbojas neatkarīgi no tā vai ierīce ir
ieslēgta, vai izslēgta. Lai būtu drošs, ka ierakstīšana ar taimeri
darbosies pareizi, ieslēdziet ierīci.
Ekrāns automātiski nomainās.
 Ja iestatījumu izvēlnes nodaļā „Screen Saver” ir izvēlēts „On”,
displejs automātiski pārslēdzas uz ekrānsaudzētāja režīmu, ja
vismaz 5 minūtes netiek veikta neviena darbība. ( 70. lpp.)
Nospiediet [OK], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Video atskaņošanas laikā rodas pēcattēls.
 Attēla izvēlnē iestatiet „Playback NR” pozīcijā „Off”. ( 60. lpp.)
Kad atskaņoju DVD-Video, izmantojot
progresējošo izvadi, daļa attēla uz mirkli
dubultojas.
 Attēla izvēlnē iestatiet „Progressive” pozīcijā „Off”. Šo problēmu
rada rediģēšanas metode vai DVD-Video izmantotais materiāls,
taču to var labot, izmantojot rindpārlēces izvērses izvadi. ( 60.
lpp.)
Attēla kvalitātē nav redzamu izmaiņu, kad tā tiek
noregulēta, izmantojot ekrāna izvēlņu attēlu
izvēlni.
 Efekts nav tik saskatāms, izmantojot dažus video veidus.
Attēli no šīs ierīces netiek atainoti televizorā.
Attēls ir izkropļots.
 Pārliecinieties, ka televizors ir savienots, izmantojot šīs ierīces
AV1 termināli, VIDEO OUT termināli, S VIDEO OUT termināli,
COMPONENT VIDEO IZVADES terminālus vai HDMI termināli.
( 8., 9., 75., 76., 77. lpp.)
 Pārliecinieties, ka televizora ievades iestatījumi (piemēram, AV 1)
ir pareizi.
 Ir ieslēgta progresējošā izvade, bet pievienotais televizors to
neatbalsta. Uz galvenās ierīces vienlaicīgi nospiediet un turiet
ilgāk kā 5 sekundes [] un [] (ATSKAŅOT), lai atceltu šo
iestatījumu. Iestatījums nomainīsies uz raidpārlēces izvērsi.
 Ierīces „TV System” iestatījums atšķiras no televizora sistēmas,
ko izmanto pašreiz atskaņotais disks. Kad atskaņošana ir
apturēta, pieturiet uz galvenās ierīces nospiestas [] un [
OPEN/CLOSE] pogas 5 sekundes vai ilgāk. Sistēma pārslēdzas
no PAL uz NTSC un otrādi. ( 71. lpp.)
 Ja šī ierīce ir savienota, izmantojot HDMI kabeli, izmantojiet disku,
kas atbilst šīs ierīces televizora sistēmai.
 Attēls var netikt atainots, ja ir pieslēgtas vairāk kā 4 ierīces,
izmantojot HDMI kabeļus. Samaziniet pievienoto ierīču skaitu.
Atskaņošanas laikā attēls tiek izkropļots vai video
netiek atskaņots pareizi.
 Jūs atskaņojat televīzijas programmu, kas ierakstīta vājas
uztveršanas zonas vai nelabvēlīgos laika apstākļos.
 Attēls var tikt izkropļots vai starp ierakstītajiem virsrakstiem tiek
atainots melns ekrāns šādās situācijās:
– starp virsrakstiem, kas ierakstīti, izmantojot atšķirīgus
ierakstīšanas režīmus;
– starp ainām, kas ierakstītas, izmantojot atšķirīgas ekrāna
attiecības;
– starp ainām, kas ierakstītas, izmantojot atšķirīgu izšķirtspēju;
– starp atskaņošanas sarakstu nodaļām.
Skaņa
Nav skaņas.
Zems skaņas līmenis.
Skaņa ir izkropļota.
Nav iespējams dzirdēt vēlamā tipa audio.
 Pārbaudiet savienojumus un „Digital Audio Output” iestatījumus.
Ja esat pievienojis pastiprinātāju, pārbaudiet tā ievades režīmu.
( 8., 9., 70., 71., 75., 76., 77. lpp.)
 Nospiediet [AUDIO], lai izvēlētos audio. ( 33. lpp.)
 Audio signāls var netikt izvadīts veida, kā ir izveidoti faili, dēļ.
(DivX)
 Audio var netikt atskaņots, ja ir pieslēgtas vairāk kā 4 ierīces,
izmantojot HDMI kabeļus. Samaziniet pievienoto ierīču skaitu.
 Skaņu efekti nedarbosies, ja bitu straumes signāls tiek izvadīts no
HDMI AV OUT termināla vai OPTICAL DIGITAL AUDIO IZVADES
termināla.
 Lai izvadītu audio no ierīces, kas pieslēgta ar HDMI kabeli,
iestatījumu izvēlnē opciju „Digital Audio Output” iestatiet režīmā
„HDMI and Optical”. ( 71. lpp.)
 Atkarībā no pievienotā aprīkojuma skaņa var būt izkropļota, ja šī
ierīce ir savienota ar HDMI kabeli.
 Ierakstot HDD vai DVD-RAM, ja „Rec for High Speed Copy” ir
iestatīts pozīcijā „On”, jūs varat ierakstīt vienīgi bilingvālo apraižu
galveno vai sekundāro audio.
Ja negrasāties kopēt virsrakstu DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video formāts), +R, +R DL vai +RW, iestatījumu izvēlnes
nodaļā „Rec for High Speed Copy” izvēlieties „Off”. ( 69. lpp.)
Nav iespējams ieslēgt audio.
 Jūs nevarat nomainīt audio veidu šādos gadījumos:
– ja ievietnē ir ievietots DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
formāts), +R, +R DL vai +RW disks, kad ir izvēlēts DVD
diskdzinis;
– ja ierakstīšanas režīms ir XP un „Audio Mode for XP Recording”
ir iestatīts pozīcijā „LPCM”; ( 70. lpp.)
– ja „Rec for High Speed Copy” ir iestatīts pozīcijā „On”
(iestatījums pēc noklusējuma ir „On”). ( 69. lpp.)
 Pastiprinātājs ir pieslēgts, izmantojot optisko digitālo kabeli vai
HDMI kabeli. Jūs nevarat pārslēgt audio, ja „Dolby Digital” ir
iestatīts pozīcijā „Bitstream”. Iestatiet „Dolby Digital” pozīcijā
„PCM” vai savienojiet, izmantojot audio kabeļus. ( 70., 76. lpp.)
 Dažos diskos nav iespējams nomainīt audio diska izveides
apstākļu dēļ.
Darbība
Televizors nereaģē.
Tālvadības pults nedarbojas.
 Nomainiet ražotāja kodu. Dažus televizorus nav iespējams vadīt,
pat ja jūs nomaināt kodu. ( 74. lpp.)
 Tālvadības pults un galvenā ierīce izmanto
atšķirīgus kodus.
Nomainiet tālvadības pults kodu. ( 72. lpp.)
Vienlaikus nospiediet un pieturiet [OK] un noteiktā cipara pogu
vairāk nekā 5 sekundes.
 Baterijas ir iztukšotas. Nomainiet tās pret jaunām. ( 4. lpp.)
 Darbības laikā jūs neesat pavērsis tālvadības pulti pret galvenās
ierīces tālvadības signāla sensoru. ( 4. lpp.)
 Signāla uztveri/pārraidi traucē krāsains stikls.
 Nenovietojiet signāla sensoru tiešā saules gaismā vai vietās, kur
tas tiks pakļauts saules gaismas iedarbībai.
 Pēc bateriju nomaiņas, iespējams, būs nepieciešams vēlreiz
iestatīt tālvadības pults kodu. ( 72. lpp.)
 Pēc bateriju nomaiņas, iespējams, būs nepieciešams vēlreiz
iestatīt ražotāja kodu. ( 74. lpp.)
 Ir aktivizēta bērnu piekļuves ierobežošanas funkcija. ( 74. lpp.)
Ierīce ir ieslēgta, bet to nav iespējams vadīt.
 Nav pareizi izvēlēts ierakstīšanas vai atskaņošanas diskdzinis.
( 19., 20. lpp.)
 Dažas darbības var liegt disks.
 Ierīce ir karsta (displejā tiek atainots „U59”). Pagaidiet, līdz „U59”
pazūd no displeja.
 Iespējams, ir aktivizēta viena no ierīces drošības iekārtām.
Ierīci iespējams atiestatīt šādā secībā:
1 nospiediet [O/I] uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu to gaidīšanas
režīmā;
Ja ierīce nepārslēdzas uz gaidīšanas režīmu, uz galvenās ierīces
nospiediet un turiet [O/I] aptuveni 10 sekundes. Ierīce piespiedu
kārtā tiek pārslēgta uz gaidīšanas režīmu.
Vai atvienojiet maiņstrāvas vadu, pagaidiet vienu minūti un pēc
tam pievienojiet to atpakaļ.
2 nospiediet [O/I] uz galvenās ierīces, lai to ieslēgtu. Ja ierīce vēl
joprojām nereaģē, konsultējieties ar pārdevēju.
Nav iespējams izņemt disku.
 Ierīce veic ierakstīšanu.
 Ar ārējo aprīkojumu saistītā ierakstīšana ar taimeri ir iestatīta
gaidīšanas režīmā (ierīces displejā mirgo „EXT-L”, kad ir
nospiesta [O]).
Nospiediet [EXT LINK], lai atceltu ierakstīšanas gaidīšanas
režīmu. ( 26. lpp.)
 Iespējams, radušās problēmas ar ierīci. Kad ierīce ir izslēgta,
vienlaikus nospiediet un turiet aptuveni 5 sekundes [] un [CH ]
uz galvenās ierīces. Izņemiet disku un konsultējieties ar
pārdevēju.
Ja ir aktivizēta bērnu piekļuves ierobežošanas funkcija, iepriekš
minētās darbības nav iespējams veikt. Atceliet bērnu piekļuves
ierobežošanas funkciju. ( 74. lpp.)
Atsauces
Ierakstīšanas ar taimeri laikā netiek atainots attēls.
RQT9423
83
Problēmu risināšana
Nav iespējams skaņot kanālus.
Nav iespējams lejupielādēt iepriekš iestatītus
kanālus no televīzijas.
 Informācija par programmu televīzijas programmas sistēmā var
netikt atainota pareizi. Ir ieteicams noregulēt sākuma un beigu
laikus, lai starp tiem būtu dažu minūšu intervāls. ( 21. lpp.)
 Pārbaudiet savienojumus. (8., 77. lpp.)
Jums jāsavieno ar Q Link, izmantojot pilnībā savienotu 21-kontakta
Scart kabeli, vai kas atbalsta VIERA Link (HDAVI Control 3 vai
jaunāku versiju), izmantojot HDMI kabeli.
Ierakstīšana ar taimeri netiek apturēta, pat
nospiežot [].
Darba uzsākšana notiek lēni.
 Iestatījumu izvēlnes nodaļā „Power Save” izvēlieties „Off”. ( 73.
lpp.)
Ja savienots ar televizoru, kas atbalsta HDAVI Control 4 (VIERA)
un kurā ir aktivizēts „Standby Power Save” iestatījums, pat ja
„Power Save” ir iestatīts pozīcijā „Off”, kad televizors ir gaidīšanas
režīmā, ierīcei būs nepieciešams laiks, lai uzsāktu darbību.
 Darba uzsākšana aizņems ilgāku laiku šādās situācijās:
– ir ievietots cits disks, nevis DVD-RAM;
– nav iestatīts pulkstenis;
– pēc strāvas zuduma vai ja ir pievienots maiņstrāvas vads;
– ja ierīce ir savienota, izmantojot HDMI kabeli.
Ierakstīšana, ierakstīšana ar taimeri
un kopēšana
Nav iespējams ierakstīt.
Nav iespējams kopēt.
 Jūs neesat ievietojis disku vai ievietotajā diskā nav iespējams veikt
ierakstīšanu. Ievietojiet disku, kurā iespējams ierakstīt, izmantojot
ierīci. ( 11. lpp.)
 Disks nav noformatēts. Noformatējiet disku. [RAM] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] ( 63. lpp.)
 Tapiņa aizsardzībai pret ierakstīšanu uz kasetnes ir iestatīta
pozīcijā PROTECT vai disku aizsargā DVD vadība. ( 62. lpp.)
 Dažas programmas iespējams ierakstīt tikai noteiktu reižu skaitu
(CPRM). ( 89. lpp.)
 Jūs nevarat ierakstīt, ja nav pietiekami daudz vietas vai ir sasniegts
maksimāli pieļaujamais virsrakstu skaits. Izdzēsiet nevajadzīgos
virsrakstus vai izmantojiet jaunu disku. ( 22., 45., 63. lpp.)
 Jūs nevarat tieši ierakstīt DVD-R DL vai +R DL diskā, izmantojot šo
ierīci.
Ierakstiet HDD un pēc tam pārkopējiet diskā.
 [-R]DL] [+R]DL] Jūs nevarat veikt kopēšanu zemāk norādītajās
situācijās.
Izdzēsiet nevajadzīgos virsrakstus no HDD un tad veiciet
kopēšanu. ( 22., 45., 63. lpp.)
–
Ja HDD nav pietiekami daudz vietas (ja kopēsiet
virsrakstus no HDD tukšā diskā un piepildīsiet visu disku, ir
nepieciešams ieraksta laiks HDD, kas atbilst 4 ieraksta
stundām SP režīmā).
–
Ja ierakstīto virsrakstu un kopēšanai paredzēto virsrakstu
skaits pārsniedz 499.
 Jūs nevarat ierakstīt un kopēt noslēgtos diskos. Taču jūs atkal
varat veikt ierakstīšanu un kopēšanu, formatējot DVD-RW.
 DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo formāts), +R, +R DL un
+RW īpatnību dēļ jūs, iespējams, nevarēsiet tajos ierakstīt, ja jūs
ievietojat vai izņemat disku vai ieslēdzat vai izslēdzat ierīci, kamēr
notiek diska ielāde, kopumā piecdesmit reižu.
 DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formāts), +R, +R DL un
+RW, kas ierakstīti, izmantojot šo ierīci, iespējams, nevarēs
ierakstīt, izmantojot citus Panasonic DVD ierakstītājus.
 Šī ierīce nevar ierakstīt NTSC signālus diskos, kuros jau ir PAL
signālu ieraksti. (Tomēr HDD ir iespējams ierakstīt abu veidu
programmas.) Disku, kas ierakstīti citā ierīcē, izmantojot gan PAL,
gan NTSC, atskaņošana var nebūt iespējama.
 Dažas apraides aizsargā autortiesības.
Nav iespējams ierakstīt no ārēja aprīkojuma.
 Pārbaudiet, vai savienojums ir pareizs. ( 27., 77. lpp.)
 Izvēlieties pievienotā aprīkojuma ievades kanālu („AV2”, „AV3” vai
„DV”).
Ierakstīšana ar taimeri nedarbojas pareizi.
RQT9423
84
 Taimera programma ir nepareiza vai pārklājas dažādu taimera
programmu laiki. Izlabojiet programmu. ( 32. lpp.)
 Programma nav iestatīta ierakstīšanas ar taimeri gaidīšanas
režīmā. (Ierakstīšanas ar taimeri sarakstā netiek atainota taimera
ikona „F”). (31. lpp.)
 Iestatiet pulksteni. (72. lpp.)
 Ārējā aprīkojumā izmantojot saistītās ierakstīšanas ar taimeri,
nospiediet [EXT LINK]. („EXT-L” pazūd.) ( 26. lpp.)
 Ja uzsākat ierakstīšanu uzreiz pēc ierīces skaņošanas, kad
iestatījumu izvēlnes nodaļā „Power Save” ir izvēlēts „Off” (ātrā
starta režīms), jūs dažas sekundes nevarat apturēt ierakstīšanu.
Taimera programma nepazūd pat pēc ierakstīšanas
beigām.
 Taimera programma nepazūd, ja ir iestatīta kā ikdienas vai
iknedēļas programma.
Ir zaudēta daļa vai viss ierakstītais virsraksts.
 Ja ierakstīšanas vai rediģēšanas laikā ir strāvas zudums vai
kontaktdakša ir atvienota no sadzīves elektrotīkla kontaktligzdas,
virsraksts var tikt zaudēts vai HDD/disks kļūs nelietojams.
Jums būs jāformatē disks ([HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW]) vai
jāizmanto jauns disks. Mēs nesniedzam garantijas attiecībā uz
zaudētām programmām vai diskiem. ( 63. lpp.)
Programmas nosaukums un ierakstītais virsraksts
nesakrīt.
 Pēc ierakstīšanas ar taimeri iestatīšanas tika nomainīts
programmas nosaukums, bet ierakstītajam virsrakstam vēl ir vecais
programmas nosaukums.
Nav iespējams veikt ierakstīšanu DVD-R u.c. diskā,
izmantojot liela ātruma režīmu.
 Veicot ierakstīšanu HDD, iestatījumu izvēlnes nodaļā „Rec for High
Speed Copy” izvēlieties „On”. (Iestatījums pēc noklusējuma ir „On”).
( 69. lpp.)
 Šādos gadījumos ātrās ierakstīšanas režīms nedarbojas, pat ja
virsraksti tika ierakstīti, kad „Rec for High Speed Copy” bija iestatīts
pozīcijā „On”:
– [+R] [+R]DL] [+RW] ja ierakstīšana veikta, izmantojot „EP” vai „FR
(ierakstīšana 5 stundu garumā vai ilgāk)” režīmu;
– [+R] [+R]DL] [+RW] ja ierakstīšana veikta, izmantojot proporciju
16:9;
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] ja ierakstīšana veikta proporcijā 16:9,
izmantojot „EP” režīmu vai „FR” (ierakstīšana 5 stundu garumā vai
ilgāk) režīmu.
 [+R] [+R]DL] [+RW] Virsrakstus, kas ierakstīti, izmantojot citus
Panasonic DVD ierakstītājus, kad „Rec for High Speed Copy” ir
iestatīts pozīcijā „On”, un pēc tam pārkopēti HDD, izmantojot šo
ierīci, var netikt pārkopēti +R, +R DL vai +RW diskos, izmantojot
ātrās kopēšanas režīmu.
Kopēšana aizņem ilgu laiku, pat ja ir izvēlēts ātrās
kopēšanas režīms.
 Izmantojiet disku, kas atbalsta ierakstīšanu lielā ātrumā. Pat ja
disks atbalsta ierakstīšanu lielā ātrumā, maksimālo ātrumu,
iespējams, nevarēs sasniegt diska stāvokļa dēļ.
 Daudzu virsrakstu kopēšana aizņems ilgāku laiku, nekā parasti.
 Jūs nevarat veikt virsrakstu kopēšanu lielā ātrumā DVD-R ilgāk kā
6 stundas, izmantojot citus Panasonic DVD ierakstītājus, kuri
neatbalsta ierakstīšanu EP ( 8 stundas ) režīmā.
DVD-R u.c. rotācijas dēļ rodas neparasti skaļš
troksnis.
 Ierakstot vai kopējot DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
formāts), +R, +R DL un +RW lielā ātrumā, diska rotācijas skaņa var
būt skaļāka, nekā parasti, tāpēc tā nav darbības kļūda.
Nedarbojas DV automātiskās ierakstīšanas funkcija.
 Ja attēlus nav iespējams ierakstīt vai ierakstīšana tiek atcelta,
pārbaudiet savienojumus un DV aprīkojuma iestatījumus. ( 27.
lpp.)
 Jūs nevarat uzsākt ierakstīšanu, līdz DV aprīkojuma attēli netiek
atainoti televizorā.
 Ierakstīšana var nenotikt kā iecerēts, ja DV aprīkojuma lentes laika
kodi neseko viens otram pēc kārtas.
 Atkarībā no aprīkojuma, DV automātiskā ierakstīšana var
nedarboties pareizi.
 Audio/video ieraksti tiek veikti DV lentē. ( 27. lpp.)
Atskaņošana nesākas, pat ja ir nospiesta []
(ATSKAŅOT).
Atskaņošana sākas, bet uzreiz tiek pārtraukta.
 Ievietojiet disku pareizi, lai etiķete būtu uz augšu. ( 15. lpp.)
 Disks ir netīrs. ( 15. lpp.)
 Jūs vēlējāties atskaņot tukšu disku vai disku, ko nav iespējams
atskaņot šajā ierīcē. ( 11. – 12. lpp.)
 Jūs vēlējāties atskaņot +RW disku, ko nepieciešams noslēgt
aprīkojumā, kas tika izmantots ierakstīšanai.
 Jūs varat pārkopēt „Ierakstīšanas vienīgi vienā kopijā” virsrakstu,
kas tika ierakstīts DVD-RAM, izmantojot citus Panasonic DVD
ierakstītājus, šīs ierīces HDD, taču atskaņošana nebūs iespējama
autortiesību aizsardzības dēļ.
 Ja veicat ierakstīšanu DVD-RAM, izmantojot „EP ( 8 stundas )”
režīmu, jūs nevarēsiet atskaņot saturu DVD atskaņotājos, kas
atbalsta DVD-RAM. Šādā gadījumā izmantojiet „EP ( 6 stundas )”
režīmu. ( 69. lpp.)
 Jūs nevarat atskaņot diskus DV automātiskās ierakstīšanas laikā.
 Atskaņojot DivX VOD saturu, skatiet mājas lapu, kur to
iegādājāties. (DivX) ( 36. lpp.)
 Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts. Ja tiek atainota izvēlne vai
ziņojumi, sekojiet ekrāna instrukcijām.
Audio un video uz mirkli tiek nopauzēts.
 Tā notiek starp atskaņošanas sarakstu nodaļām.
 Tā notiek starp nodaļām un ar daļēji dzēstiem virsrakstiem
noslēgtos DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formāts),
+R, +R DL un +RW diskos, kuri tika kopēti, izmantojot ātro
režīmu.
 Tā notiek, mainoties ainām ātrā skata laikā.
 [-R]DL] [+R]DL] Atskaņojot abos slāņos ierakstītu virsrakstu,
ierīce automātiski pārslēdzas no viena slāņa uz otru un atskaņo
virsrakstu tādā pat veidā, kā normālu programmu. Tomēr, ierīcei
pārslēdzoties starp slāņiem, video un audio var tikt uz brīdi
pārtraukts. ( 11. lpp.)
Netiek atskaņots DVD-Video.
 Jūs esat iestatījis reitinga līmeni, lai aizsargātos no DVD-Video
atskaņošanas. Nomainiet šo iestatījumu. ( 69. lpp.)
 Pārliecinieties, ka disks atbilst DVD-Video reģiona numuram un
tas nav bojāts. ( Vāks)
Nav iespējams izvēlēties alternatīvo skaņu celiņu
un subtitrus.
 Diskos nav ierakstītas valodas.
 Dažos diskos nebūs iespējams izmantot ekrāna izvēlnes, lai
izmainītu skaņu celiņu un subtitrus. Lai veiktu izmaiņas,
izmantojiet disku izvēlnes. ( 19. lpp.)
Subtitri netiek atainoti.
 Diskos nav ierakstīti subtitri.
 Ieslēdziet subtitrus un izvēlieties „Text” vai subtitru numuru. (
60. lpp.)
Nav iespējams izmanīt leņķi.
 Leņķus iespējams izmanīt ainu, kurās ierakstīti dažādi leņķi, laikā.
Jūs esat aizmirsuši reitingu paroles.
Jūs vēlaties atcelt reitinga līmeni, reitinga paroli un
PIN kodu (kanālu bloķēšana).
 Reitinga līmenis, reitinga parole un PIN kods (kanālu bloķēšana)
tiek atjaunināts uz ražotāja sākotnējiem iestatījumiem. Kamēr
diska ievietne ir atvērta, nospiediet [DRIVE SELECT], lai izvēlētos
DVD diskdzini, pēc tam uz galvenās ierīces vienlaicīgi nospiediet
un turiet [ REC] un [] (ATSKAŅOT) vismaz 5 sekundes
(ierīces displejā tiks atainots „INIT”).
Nedarbojas ātrais skats.
 Šī funkcija nedarbojas, ja audio nav Dolby Digital.
 Šī funkcija nedarbojas, ja ierakstīšana tiek veikta XP vai FR
režīmā.
Nedarbojas atskaņošanas atsākšanas funkcija.
 Saglabātās pozīcijas tiek atceltas, kad:
– vairākas reizes tiek nospiesta [];
– tiek atvērta diska ievietne;
– [CD] [VCD] [USB] tiek izslēgta ierīce;
– tika veikta ierakstīšana vai ierakstīšana ar taimeri.
Video CD attēls netiek atainots pareizi.
 Pieslēdzot daudzsistēmu televizoru, iestatījumu izvēlnes nodaļā
„TV System” izvēlieties „NTSC”. ( 71. lpp.)
 Pieslēdzot PAL televizoru, meklēšanas laikā attēla apakšējo daļu
nav iespējams atainot pareizi.
Nedarbojas laika izlaišanas, manuālās izlaišanas
u.c. funkcija.
 Šīs funkcijas nav pieejamas noslēgtiem diskiem.
 Laika izlaišanas funkcija nedarbojas, ja ierīces „TV System”
iestatījumi atšķiras no diskā ierakstīto virsrakstu iestatījumiem. (
71. lpp.)
Ir nepieciešams laiks pirms sākas atskaņošana.
 Tā ir normāla parādība DivX video. (DivX)
Attēls tiek apturēts.
 Attēls var tikt apturēts, ja DivX failu izmērs pārsniedz 2 GB. (DivX)
Nav iespējams redzēt atskaņotā virsraksta
sākumu.
 (Ja savienojat ar televizoru, kas atbalsta VIERA Link, izmantojot
HDMI kabeli)
Ja uz šīs ierīces tālvadības pults ir nospiesta [] (ATSKAŅOT),
jūs nevarēsiet redzēt atskaņotā virsraksta sākumu, līdz attēls
netiks atainots televizorā. Izmantojiet [I], lai atgrieztos
virsraksta sākumā.
Rediģēšana
Pieejamais atmiņas daudzums diskā nepalielinās
pat pēc virsraksta dzēšanas.
 Pieejamais atmiņas daudzums diskā nepalielinās pēc satura
dzēšanas no DVDR, DVD-R DL, +R vai +R DL. ( 22. lpp.)
 Atmiņas daudzums diskā palielinās vienīgi, kad ir dzēsts pēdējais
ierakstītais virsraksts no DVD-RW (DVD-Video formāts) un +RW.
Atmiņas daudzums diskā nepalielinās, kad tiek dzēsti citi
virsraksti.
Nav iespējams veikt rediģēšanu.
 Jūs nevarat veikt rediģēšanu HDD, ja tas ir pārpildīts.
Izdzēsiet visus nevajadzīgos virsrakstus, lai atbrīvotu vietu. (
22. lpp.)
Nav iespējams veikt formatēšanu.
 Disks ir netīrs. Vispirms noslaukiet ar mitru drāniņu un pēc tam ar sausu. ( 15. lpp.)
 Jūs vēlējāties noformatēt disku, ko nav iespējams izmantot šajā
ierīcē. (11. – 12. lpp.)
Nav iespējams izveidot nodaļas.
Nav iespējams atzīmēt sākuma vai beigu punktu
„Partial Delete” darbības laikā.
 Ierīce ieraksta nodaļu dalījuma informāciju diskā, ja jūs izslēdzat
ierīci vai izņemat disku. Informācija netiek ierakstīta, ja pirms tam
ir bijis elektrības padeves pārtraukums.
 Šīs darbības nav iespējams veikt ar fotogrāfijām.
 Jūs nevarat atzīmēt punktus, ja tie ir pārāk tuvu viens otram.
 Jūs nevarat atzīmēt beigu punktu pirms sākuma punkta.
Nav iespējams dzēst nodaļas.
 Ja nodaļa ir pārāk īsa, lai to dzēstu, izmantojiet „Combine
Chapters”, lai padarītu nodaļu garāku. ( 45. lpp.)
Atsauces
Atskaņošana
Nav iespējams izveidot atskaņošanas sarakstu.
 Jūs nevarat izvēlēties vienlaicīgi visas virsraksta nodaļas, ja tajā
iekļautas arī fotogrāfijas. Izvēlieties tās atsevišķi.
RQT9423
85
Problēmu risināšana
Mūzika
Ierakstus nav iespējams pārkopēt HDD.
 Ja ierakstus aizsargā autortiesības, piemēram, SCMS
ierobežojumi, tie netiks nokopēti.
 Ierakstīšana no CD, ja tie neatbilst CD-DA specifikācijām (CD ar
kopēšanas kontroli utt.), netiek garantēta.
 Papildu ierakstus nevar kopēt.
MP3 faila ID3 tags vai WMA faila WMA tags netiek
pilnībā atainots.
 Šajā ierīcē iespējams atainot vienīgi ieraksta nosaukumu ([HDD]
[USB]) un izpildītāja vārdu ([HDD]).
Fotogrāfijas
Nav iespējams atainot DIRECT NAVIGATOR
ekrānu.
 Šo ekrānu nav iespējams atainot ierakstīšanas vai kopēšanas
laikā, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, lai uzsāktu ierakstīšanu ar
taimeri ārējā aprīkojumā.
Nav iespējams atskaņot attēlus (JPEG).
 Iespējams, var rasties problēmas ar attēlu atskaņošanu, kas
rediģēti PC, piemēram, PROGRESSIVE JPEG utt. ( 14. lpp.)
USB
Nav iespējams nolasīt USB atmiņas saturu.
 Atvienojiet USB atmiņu no USB porta un pēc tam ievietojiet to
vēlreiz. Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, izslēdziet un pēc
tam atkal ieslēdziet ierīci.
 Pārbaudiet, vai USB atmiņa ir ievietota pilnībā. ( 15. lpp.)
 USB atmiņas vai tās satura formāts nav savietojams ar šo ierīci.
(USB atmiņas saturs var būt bojāts.) ( 13., 14. lpp.)
 USB atmiņā ir iekļauta mapes struktūra un/vai faila pagarinājumi,
kurus šī ierīce neatpazīst. ( 14. lpp.)
 Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
 Šī ierīce var neatpazīt USB atmiņas, kas pievienotas, izmantojot
USB pagarinātāju vai USB centrmezglu.
 Šajā ierīcē nav iespējams izmantot dažas USB atmiņas ierīces.
( 13. lpp.)
 Šī ierīce var neatpazīt USB atmiņu, ja tā ievietota atskaņošanas,
ierakstīšanas vai kopēšanas u.c. laikā.
RQT9423
86
Televīzijas programma
Televīzijas programmas sistēma nesaņem datus.
 Pārbaudiet, vai pulkstenis ir pareizi iestatīts. ( 72. lpp.)
 Ja signāla kvalitāte ir slikta (viltus attēli vai ierobežots uztveršanas
signāls), televīzijas programmas sistēma var neuztvert nekāda
veida datus.
 Televīzijas programmas sistēma ir pieejama vienīgi, kad
iestatījumu izvēlnē „TV Guide” ir iestatīts pozīcijā „On”. ( 28.
lpp.)
Dažiem vai visiem kanāliem tiek atainots „No
Data”.
 Televīzijas programmas sistēma neatbalsta dažas stacijas.
 Televīzijas programmas sistēma neatbalsta analogās apraides.
 Programmējiet ierakstīšanu ar taimeri manuāli vai, izmantojot
SHOWVIEW. ( 31. lpp.)
Televīzijas programmas informācija netiek atainota
pareizi.
 Tika veikta programmas nomaiņa.
Pārbaudiet pašreizējo programmu, piemēram, televīzijas
programmas sistēmas pakalpojumu sniedzēja vai stacijas
pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.
 Netiek atainota analogo apraižu programmas informācija.
 Atkarībā no apraides informācija par programmu televīzijas
programmā var netikt atainota pareizi. Šādā gadījumā veiciet
ierakstīšanu ar taimeri manuāli. ( 21. lpp.)
Tika pārtraukta televīzijas programmas datu
pārraide.
 Televīzijas programmas sistēma ataino datus, kas tika saņemti
līdz pārtraukuma brīdim.
 Programmas informācija var būt nepilnīga.
Televīzijas programmas dati nav atjaunoti.
 Ierīcei jāatrodas gaidīšanas režīmā, lai dati tiktu atjaunoti. Ja
ierīce ir iestatīta EXT LINK režīmā (displejā izgaismojas EXT-L),
datu atjaunošana var netikt veikta.
 Pārliecinieties, vai laiks ir iestatīts pareizi.
 Pārbaudiet, vai „TV Guide Download in Standby” ir iestatīts
pozīcijā „Off” un iestatījumu izvēlnē nomainiet iestatījumu. ( 73.
lpp.)
Nav iespējams uztvert digitālās apraides.
 Jūsu reģionā vēl nav uzsāktas digitālās apraides.
 Antena nav pavērsta televīzijas stacijas virzienā vai antenas
virziens ir mainījies stipra vēja vai vibrāciju dēļ. Ja problēmu
neizdodas novērst, konsultējieties ar savu vietējo televīzijas
antenu uzstādītāju.
Kad ir veikta DVB automātiskā iestatīšana,
iespējams uztvert tikai dažus DVB kanālus vai tos
nav iespējams uztvert vispār.
 Pārbaudiet, vai jūsu antena uztver DVB pārraidi.
 Pārliecinieties, ka antena un antenas kabelis ir piemērots DVB.
Ja jūs dzīvojat 5 – 10 km apkaimē no DVB pārraides torņiem,
piemērota varētu būt saliktā VHF/UHF antena. Ārpus šīs zonas
lielisku uztveršanas kvalitāti nodrošinās atsevišķa VHF un UHF
antena. ( 8. lpp.)
Dažu kanālu attēls tiek regulāri pārtraukts. Tiek
atainots ziņojums „No Signal”.
 Pārbaudiet „Signal Condition”. Ja „Signal Quality” vai „Signal
Strength” tiek atainots sarkanā krāsā vai pastāvīgi mainās,
pārbaudiet antenu. Ja problēmu neizdodas novērst,
konsultējieties ar savu vietējo televīzijas antenu uzstādītāju. (
66. lpp.)
 Pārliecinieties, ka antena un antenas kabelis ir piemērots DVB.
 Traucējumi (zināmi kā impulstrokšņi), ko rada mājsaimniecības
ierīces, piemēram, apgaismes slēdži, ledusskapji u.c. var radīt
attēla pārtraukumus un/vai audio kropļojumus. Starp šo ierīci un
antenas sienas kontaktrozeti izmantojiet augstas kvalitātes
koaksiālo savienojuma kabeli ar četrslāņu ekrānu, lai samazinātu
impulstrokšņu iedarbību. Ja problēmu neizdodas novērst,
konsultējieties ar savu vietējo televīzijas antenu uzstādītāju.
 Pārbaudiet antenas savienojumu.
 Noregulējiet antenas uztveršanas kvalitāti, iestatījumu izvēlnē
izvēloties „DVB Manual Tuning”. ( 66. lpp.)
Dažu vai visu kanālu attēls dažkārt tiek pārtraukts.
 Elektriskie atmosfēriskie traucējumi, ko rada vietēja vai attāla
rakstura negaisi vai stiprs lietus ar vēju apzaļumotās vietās, uz
mirkli var radīt attēla pārtraukumus vai audio izslēgšanos vai
kropļojumus.
 Impulstrokšņu traucējumi, ko rada dažkārt izmantoti
elektroaparāti, garāmbraucoša automašīna vai zāles pļāvējs,
kuram ir „trokšņaina” aizdedzes sistēma.
Netiek atainots teleteksta ekrāns.
 Teleteksta ekrāns neparādās, ja programmā nav iekļauta
teleteksta informācija.
Jūs varat pārbaudīt, vai programmai ir pieejama teleteksta
informācija.
Digitālā kanāla informācijā ir norādīts „TXT” ( 17. lpp.).
VIERA Link
Nedarbojas VIERA Link.
 Pārbaudiet HDMI kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, ka
priekšpuses displejā tiek atainots „HDMI”, kad ir ieslēgta galvenās
ierīces strāvas padeve.
 Pārliecinieties, ka „VIERA Link” ir iestatīts pozīcijā „On”. ( 71.
lpp.)
 Pārbaudiet pieslēgtās ierīces „HDAVI Control” iestatījumus.
 Dažas funkcijas var nedarboties, ja tās ir atkarīgas no pieslēgtā
aprīkojuma „HDAVI Control” versijas. Šī ierīce atbalsta „HDAVI
Control 4” funkcijas.
 Ja pievienotā aprīkojuma savienojums ar HDMI tika izmainīts vai
ja notika elektrības pārrāvums vai kontakts tika atvienots no
elektrības tīkla, „HDAVI Control” var nedarboties.
Šādā gadījumā veiciet zemāk norādītās darbības.
1 Ja HDMI kabelis ir savienots ar visām ierīcēm, kad ir pieslēgta
strāvas padeve, vēlreiz ieslēdziet televizoru (VIERA).
2 Iestatiet televizora (VIERA) „HDAVI Control” funkcijas
iestatījumus izslēgšanas pozīcijā un pēc tam atkal ieslēgšanas
pozīcijā. (Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet VIERA
ekspluatācijas instrukcijas.)
3 Pārslēdziet VIERA ievadi uz šīs ierīces HDMI savienojumu un,
kad tiek atainots šīs ierīces ekrāns, pārbaudiet, vai „HDAVI
Control” darbojas.
Šīs ierīces darbība (mūzikas atskaņošana u.c.) ir
traucēta.
 Šīs ierīces darbība var tikt pārtraukta, ja jūs nospiežat televizora
tālvadības pults pogas, kas neietekmē VIERA Link funkcijas.
Lai atjaunotu ierīces darbību
Lai atiestatītu visus iestatījumus, izņemot
galvenos, ražotāja sākotnējos iepriekšiestatījumos
 Iestatījumu izvēlnes nodaļā „Shipping Condition” izvēlieties „Yes”.
Visi iestatījumi, izņemot reitinga līmeni, reitinga paroli, valodas
iestatījumus, pulksteņa iestatījumus u.c., pārslēdzas uz rūpnīcas
iepriekšiestatījumiem. Tāpat tiek atceltas ierakstīšanas ar taimeri
programmas. ( 73. lpp.)
 Iestatījumu izvēlnes nodaļā „Default Settings” izvēlieties „Yes”.
Visi iestatījumi, izņemot skaņošanas iestatījumus, pulksteņa
iestatījumus, valodas iestatījumus, valsts iestatījumus, diska
valodas iestatījumus, reitinga līmeni, reitinga paroli, PIN kodu,
tālvadības pults kodu u.c., pārslēdzas uz rūpnīcas
iepriekšiestatījumiem. Tāpat tiek atceltas ierakstīšanas ar taimeri
programmas. ( 73. lpp.)
 Uz galvenās ierīces piespiediet un turiet [X CH] un [CH W] līdz
tiek atainots DVB automātiskās iestatīšanas ekrāns. Visi
iestatījumi, izņemot reitinga līmeni, reitinga paroli, tālvadības pults
kodu, valodas iestatījumus, pulksteņa iestatījumus u.c.,
pārslēdzas uz rūpnīcas iepriekšiestatījumiem. Tāpat tiek atceltas
ierakstīšanas ar taimeri programmas.
Lai atiestatītu reitinga līmeņa, reitinga paroles un
PIN koda (kanālu bloķēšana) iestatījumus.
 Kamēr diska ievietne ir atvērta, nospiediet [DRIVE SELECT], lai
izvēlētos DVD diskdzini, pēc tam uz galvenās ierīces vienlaicīgi
nospiediet un turiet [ REC] un [] (ATSKAŅOT) vismaz 5
sekundes.
Lai atjaunotu ierīces darbību, kad ierīce ir
sastingusi, ja ir aktivizēta kāda no tās drošības
ierīcēm
 Piespiediet [O/I] uz galvenās ierīces un turiet nospiestu 10
sekundes. (Iestatījumi nemainās.)
Atsauces
Digitālā apraide
Citas problēmas
Pēc atjaunošanas vairs nav iespējams uztvert
apraides.
 Atkarībā no atjaunotā satura, daži iestatījumi var būt atiestatīti
iepriekšiestatītajās vērtībās. Vēlreiz izlabojiet iestatījumus.
RQT9423
87
Specifikācijas (modelim DMR-EX795)
Ierakstīšanas sistēma DVD-RAM : DVD Video ierakstīšanas
formāts
DVD-R : DVD-Video formāts
DVD-R DL (divu slāņu): DVD-Video formāts
DVD-RW: DVD-Video formāts
+R
+R DL (dubultā slāņa)
+RW
Diski ierakstīšanai
DVD-RAM: 2X ĀTRUMS (Vers. 2.0),
2 – 3X ĀTRUMS (Vers. 2.1), 2 – 5X ĀTRUMS (Vers. 2.2)
DVD-R: 1X ĀTRUMS (Vers. 2.0), 1 – 4X ĀTRUMS (Vers. 2.0),
1 – 8X ĀTRUMS (Vers. 2.0), 1 – 16X ĀTRUMS (Vers. 2.1)
DVD-R DL (divu slāņu): 2 – 4X ĀTRUMS (Vers. 3.0), 2 – 8X
ĀTRUMS (Vers. 3.0)
DVD-RW: 1X ĀTRUMS (Vers. 1.1), 1 – 2X ĀTRUMS (Vers. 1.1),
2 – 4X ĀTRUMS (Vers. 1.2), 2 – 6X ĀTRUMS (Vers. 1.2)
+R: 2,4X ĀTRUMS (Vers. 1.0), 2,4 – 4X ĀTRUMS (Vers. 1.1),
2,4 – 8X ĀTRUMS (Vers. 1.2), 2,4 – 16X ĀTRUMS (Vers. 1.3)
+R DL: 2,4X ĀTRUMS (Vers. 1.0), 2,4 – 8X ĀTRUMS (Vers. 1.1)
+RW: 2,4X ĀTRUMS (Vers. 1.1), 2,4 – 4X ĀTRUMS (Vers. 1.2)
Ieraksta laiks Maksimāli 8 stundas (izmantojot 4,7 GB disku)
XP: aptuveni 1 stunda, SP: aptuveni 2 stundas
LP: aptuveni 4 stundas, EP: aptuveni 6 stundas/8 stundas
Maksimāli aptuveni 441 stunda, izmantojot 250 GB HDD (EP 8
stundu režīmā)
XP: aptuveni 55 stundas, SP: aptuveni 110 stundas
LP: aptuveni 221 stunda, EP: aptuveni 331 stunda/441 stunda
Diski atskaņošanai
DVD-RAM: DVD Video ierakstīšanas formāts
DVD-R: DVD-Video formāts, MP3*1, WMA*1, JPEG*1, DivX*1
DVD-R DL (divu slāņu): DVD-Video formāts,
MP3*1, WMA*1, JPEG*1, DivX*1
DVD-RW: DVD-Video formāts, DVD Video ierakstīšanas formāts
+R, +R DL (dubultā slāņa), +RW
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA), Video CD, SVCD*2
CD-R/CD-RW: CD-DA*1, Video CD*1, SVCD*1*2, MP3*1, WMA*1,
JPEG*1, DivX*1
Iekšējā HDD ietilpība 250 GB
Optiskās nolasīšanas bloks Sistēma ar 1 lēcu, 2 integrācijas
vienības
(662 nm viļņu garums DVD, 780 nm viļņu garums CD)
LĀZERA specifikācija
1. klases LĀZERA produkts (devējs)
Viļņa garums:
Viļņa garums CD 780 nm
Viļņa garums DVD 662 nm
Lāzera jauda:
bīstama radiācija netiek raidīta ar aizsardzību
Audio
Ierakstīšanas sistēma: Dolby Digital 2 kan., Linear PCM (XP režīms)
Audio ievade: AV1/AV2 (21 kontakts), AV3 (kontaktligzda)
Ievades līmenis: Standarta: 0,5 Vrms, Sērijveida: 2,0 Vrms uz 1 kHz
Ieejas pilnā pretestība: Vairāk kā 10 k
Audio izvade: AV1/AV2 (21 kontakts), Audio Out (kontaktligzda)
Izvades līmenis: Standarta: 0,5 Vrms, Sērijveida: 2,0 Vrms uz 1 kHz
Izejas pilnā pretestība: Mazāk kā 1 k
Digitālā audio izeja: Optiskais termināls (PCM, Dolby Digital, DTS,
MPEG)
HDMI izvade 19 kontaktu, A tipa: 1 pc
HDMITM (V.1.3a ar Deep Colour)
 Šī ierīce atbalsta „HDAVI Control 4” funkciju.
Video
Video sistēma:
SECAM (vienīgi ievade)/PAL krāsu signāls, 625 līnijas, 50 lauki
NTSC krāsu signāls, 525 līnijas, 60 lauki
Ierakstīšanas sistēma: MPEG2 (Hybrid VBR)
Video in (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 kontakts), AV3 (kontaktligzda) 1 Vp-p 75 , izvads
S-Video in (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21 kontakts), AV3 (S termināls) 1 Vp-p 75 , izvads
RGB in (PAL): AV2 (21 kontakts), 0,7 Vp-p (PAL) 75 , izvads
Video out (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 kontakts), Video Out (kontaktligzda) 1 Vp-p 75 ,
izvads
S-Video out (PAL/NTSC):
AV1 (21 kontakts), S-Video Out (S termināls) 1 Vp-p 75 , izvads
RQT9423
88
RGB out (PAL/NTSC):
AV1 (21 kontakts), 0,7 Vp-p (PAL) 75 , izvads
Component video izvade (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1.0 Vp-p 75 , izvads
PB: 0,7 Vp-p 75 , izvads
PR: 0,7 Vp-p 75 , izvads
Televīzijas sistēma
Skaņotāja sistēma
PAL-D,K
SECAM-D,K,K1
(OIRT)
PAL-B,G,H
SECAM-B,G
(CCIR)
DVB-T
Kanāla pārklājums
VHF: R1–R12
UHF: 21–69
CATV: 44 MHz–470 MHz
VHF: E2–E12
UHF: E21–E69
CATV: S01–S05
M1–M10, U1–U10
S21–S41
VHF: 5–12 (7 MHz) CCIR
6–12 (8 MHz) OIRT
UHF: 21–69
Radio viļņu pārveidotāja izvade: Netiek nodrošināta
DV ievade IEEE 1394 Standarts, 4 kontaktu: 1 pc
USB ports A tips: 1 pc
USB standarts: USB 2.0 High Speed
Formāts: FAT16, FAT32
Video (SD Video)*3
Kodeks: MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Failu formāts: SD-Video formāta atbilstība
Citi iestatījumi
Reģiona kods: ‚ 2
Darbības temperatūra: 5 C līdz 40 C
Darbības mitruma diapazons: 10 % līdz 80 % RH (bez
kondensācijas)
Barošanas bloks: AC 220 līdz 240 V, 50 Hz
Strāvas patēriņš: aptuveni 36 W
Izmēri (PxAxD): 430 mm x 59 mm x 286 mm
Svars: Aptuveni 3,7 kg
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā:
Aptuveni 0,9 W („Power Save” iestatīts pozīcijā „On”)
Aptuveni 15 W („Power Save” iestatīts pozīcijā „Off”)
Piezīme
Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
*1 Lai atskaņošana būtu savietojama, nepieciešams noslēgt disku.
*2 Atbilst IEC62107
Šī ierīce nav savietojama ar „Chaoji Video CD”, kas pieejams
pārdošanā, ieskaitot CVD, DVCD un SVCD, kuri neatbilst
IEC62107.
*3 Video ierakstu konversija un pārsūtīšana ir iespējama no
Panasonic digitālās videokameras ar HDD u.c. uz HDD vai DVDRAM disku.
Pēc video ierakstu konversijas un pārsūtīšanas uz HDD vai
DVDRAM disku, tos ir iespējams atskaņot.
Glosārijs
CPRM (Content Protection for Recordable Media (Ierakstīšanai
paredzēto datu nesēju satura aizsardzība))
CPRM ir tehnoloģija, ko izmanto apraižu, kuras atļauts ierakstīt tikai vienu
reizi, aizsardzībai. Šādas apraides iespējams ierakstīt vienīgi, izmantojot
ierakstītājus un diskus, kas atbalsta CPRM.
Dekodētājs
Dekodētājs atjauno šifrētu audio signālu DVD normālā formātā. Šo procesu
dēvē par dekodēšanu.
Deep Colour
Šī ierīce iekļauj HDMITM (V.1.3a ar Deep Colour) tehnoloģiju, kas spēj
atveidot spēcīgākas krāsu nianses (4096 soļi), kad ierīce ir savienota ar
televizoru, kas atbalsta šo tehnoloģiju. Jūs varat izbaudīt ārkārtīgi
bagātīgas, dabiskas krāsas ar vienmērīgām, detalizētām niansēm un
minimālu krāsu joslojumu. [Tiks atainotas zemākas pakāpes krāsu nianses
(256 soļi) bez Deep Colour, ja savienojums ir veikts ar televizoru, kas
neatbalsta Deep Colour. Ierīce automātiski iestatīs piemērotu izvades
veidu, lai atbilstu pievienotajam televizoram.]
DivX
DivX ir populāra datu nesēju tehnoloģija, ko ir izveidojis DivX, Inc. DivX
datu nesēja faili satur ievērojami saspiestus video failus, kuriem ir augsta
vizuālā kvalitāte, kas saglabā mazo faila izmēru.
Dolby Digital
Šī ir digitālo signālu, ko izstrādājis Dolby Laboratories, kodēšanas metode.
Tie var būt ne tikai stereo (2-kanālu) audio, bet arī daudzkanālu audio
signāli. Izmantojot šo metodi, vienā diskā iespējams ierakstīt lielu audio
informācijas daudzumu.
Veicot ierakstīšanu ar šo ierīci, Dolby Digital (2 kanālu) ir audio
noklusējuma iestatījums.
Samazināšana
Nozīmē daudzkanālu audio, kas atrodams dažos diskos, pārveidošanu divu
kanālu sistēmā. Šī funkcija ir noderīga, ja jūs vēlaties klausīties 5,1 kanāla
audio, kas ierakstīts DVD, izmantojot jūsu televizora skaļruņus. Daži diski
neļauj veikt samazināšanu, tāpēc šī ierīce varēs atskaņot tikai priekšējos
divus kanālus.
Diskdzinis
Runājot par šo ierīci, termins attiecas uz cieto disku (HDD) un disku (DVD).
Tie veic datu nolasīšanu un ierakstīšanu.
DTS (Digital Theater Systems (digitālās kinozāles apskaņošanas
sistēma))
Šī aptvēruma sistēma tiek izmantota daudzos kinoteātros. Tai piemīt laba
kanālu sadalīšanas spēja, tāpēc ir iespējams panākt reālistiskus skaņu
efektus.
Dinamikas diapazons
Dinamikas diapazons ir atšķirība starp zemākā līmeņa skaņām, kas ir
skaļākas par aprīkojuma skaņu, un augstākā līmeņa skaņām pirms rodas
kropļojumi.
Dinamiskā kompresija samazina starpību starp skaļākajām un maigākajām
skaņām. Tāpēc jūs varat klausīties dialogus pie zema skaņas līmeņa, taču
skaidri tos dzirdēt.
Filma un video
DVD-Videos tiek ierakstīti kā filma vai video. Šī ierīce spēj noteikt, kurš no
veidiem ir izmantots, pēc tam izvēlas pašu piemērotāko progresējošās
izvades metodi.
Filma: tiek ierakstīta ar ātrumu 25 kadri sekundē (PAL diskiem) vai 24 kadri
sekundē (NTSC diskiem). (Kā arī ar ātrumu 30 kadri sekundē NTSC
diskos.)
Parasti piemērota kinematogrāfiskām filmām.
Video: tiek ierakstīts ar ātrumu 25 kadri/50 lauki sekundē. (PAL diskiem)
vai 30 kadri/60 lauki sekundē (NTSC diskiem).
Parasti piemērots televīzijas seriāliem vai animācijas filmām.
Noslēgšana
Process, kas padara iespējamu ierakstītu CD-R, CD-RW, DVD-R u.c.
atskaņošanu aprīkojumā, kas spēj atskaņot šādus datu nesējus. Jūs varat
noslēgt DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formāts), +R, +R DL,
izmantojot šo ierīci.
Pēc noslēgšanas disks kļūst par tikai atskaņošanai paredzētu disku, un tajā
vairs nav iespējams veikt ierakstīšanu vai rediģēšanu. Taču noslēgtu DVDRW var formatēt, lai tajā vēlreiz varētu veikt ierakstīšanu.
Mape
Tā ir vieta cietajā diskā vai diskā, kur kopā tiek glabātas datu grupas. Šīs
ierīces gadījumā termins attiecas uz vietu, kur tiek glabātas fotogrāfijas
(JPEG).
Formatēšana
Formatēšana ir process, kura laikā datu nesēju, piemēram, DVD-RAM
padara piemērotu ierakstīšanas veikšanai ierakstīšanai paredzētā
aprīkojumā.
Jūs varat formatēt DVD-RAM, DVD-RW (vienīgi kā DVD-Video formātu),
+R un HDD vai neizmantotu +R un +R DL, izmantojot šo ierīci.
Formatēšana neatgriezeniski dzēš visu saturu.
Kadri un lauki
Kadri ir atsevišķi attēli, no kā sastāv video, kas ir atainots televizorā. Katrs
kadrs sastāv no diviem laukiem.
Kadrs
Lauks
Lauks
 Kadrs tik un tā ataino divus laukus, tāpēc attēls var būt nedaudz izplūdis,
taču attēla kvalitāte parasti ir labāka.
 Lauks tik un tā ataino mazāk attēla informācijas, tāpēc tas var būt
nelīdzenāks, taču tas nav izplūdis.
H.264
Šī ir video saspiešanas metode un atbilst MPEG-4 AVC. Tai ir plašas
pielietojuma iespējas, kas aptver visus digitālās saspiešanas veidus, sākot
no zema bitu ātruma interneta straumēšanas lietojumprogrammām līdz pat
HD apraidēm.
HDD (cietais disks)
Tā ir lielapjoma atmiņas ierīce, ko izmanto datoros u.c. Disks, kura virsma
ir apstrādāta ar magnētisku šķidrumu, griežas, un magnētiskā galviņa
atrodas tiešā tuvumā, lai veicinātu lielapjoma datu nolasīšanu un
ierakstīšanu lielā ātrumā.
HDMI (augstas izšķirtspējas multivides interfeiss)
Atšķirībā no parastajiem savienojumiem, tas pārraida nesaspiestus
digitālos video un audio signālus, izmantojot vienu kabeli. Šī ierīce atbalsta
augstas izšķirtspējas video izvadi [720p (750p), 1080i (1125i), 1080p
(1125p)] no HDMI AV OUT termināliem. Lai izbaudītu augstas izšķirtspējas
video, ir nepieciešams televizors, kas atbalsta augstu izšķirtspēju.
JPEG (Joint Photographic Experts Group (apvienotā fotoekspertu
grupa))
Tā ir sistēma, ko izmanto, lai saspiestu/atkodētu krāsainas fotogrāfijas.
Izvēloties JPEG kā glabāšanas sistēmu digitālajās kamerās u.c., dati tiks
saspiesti līdz 1/10 – 1/100 no to oriģinālā izmēra. Ieguvums, ko sniedz
JPEG, ir mazāka attēla kvalitātes pasliktināšanās pakāpe, ņemot vērā
saspiešanas pakāpi.
LPCM (Linear PCM)
Šie ir nesaspiesti digitālie signāli, kas ir līdzīgi CD iekļautajiem.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group (kustīgu attēlu ekspertu
grupa))
Krāsaina video efektīvas saspiešanas un paplašināšanas standarts.
MPEG2 saspiešanas standarts, ko izmanto DVD un digitālajām
satelītpārraidēm. Šī ierīce ieraksta programmas, izmantojot MPEG2.
SD Video, kas uzņemti, izmantojot Panasonic SD videokameru u.c., var
kopēt HDD vai DVD-RAM diskā.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Audio saspiešanas metode, kas saspiež audio līdz aptuveni vienai
desmitdaļai no oriģinālā izmēra, neradot nozīmīgu audio kvalitātes
pasliktināšanos.
Pan&Scan/Letterbox
Parasti DVD-Video tiek izveidots, lai to varētu skatīties platekrāna
televizorā (ekrāna attiecība 16:9), tāpēc attēli dažkārt neietilpst parastajā
(ekrāna attiecība 4:3) televizorā. Divu veidu attēls, „Pan & Scan” un
„Letterbox”, atrisina šo problēmu.
Pan & Scan:
Sānu malas tiek nogrieztas, un attēls
aizpilda ekrānu.
Letterbox:
Attēla augšpusē un apakšā
parādās melnas joslas, tāpēc attēls
pats tiek atainots ekrāna attiecībā
16:9.
Atskaņošanas kontrole (PBC)
Ja Video CD ir aprīkots ar atskaņošanas kontroli, jūs izvēlnēs varat
izvēlēties ainas un informāciju.
(Šī ierīce atbalsta versiju 2.0 un 1.1.)
Progresējoša/raidpārleces izvērse
PAL video signāla standartā ir 576 (vai 625) raidpārleces izvērses (i)
skenējuma līnijas, bet progresējošā skenēšana, kuru dēvē par 576p (vai
625p), izmanto divreiz vairāk skenējuma līniju. NTSC standartā tās dēvē
attiecīgi par 480i (vai 525i) un 480p (vai 525p).
Izmantojot progresējošo izvadi, jūs varat izbaudīt augstas izšķirtspējas
video, kas ierakstīts datu nesējā, piemēram, DVD-Video.
Lai izbaudītu progresējošo video, jūsu televizoram tas ir jāatbalsta.
Panasonic televizori, kuri ir aprīkoti ar 576 (625)/50i · 50p, 480 (525)/60i ·
60p ievades termināliem, ir savietojami ar progresējošo izvadi.
Atsauces
Bitu straume
Tā ir daudzkanālu audio datu digitālā forma (piemēram, 5,1 kanāla) pirms
tā ir atšifrēta tās daudzajos kanālos.
RQT9423
89
Glosārijs
Aizsardzība
Lai izvairītos no nejaušas dzēšanas, iestatiet ierakstīšanas vai
dzēšanas aizsardzību.
RGB
Abreviatūra apzīmē trīs gaismas pamatkrāsas, sarkana (R), zaļa (G)
un zila (B), un arī video, kurā tās tiek izmantotas, atainošanas
metodi.
Sadalot video signālu trīs krāsās pārraides veikšanai, troksnis tiek
samazināts, lai iegūtu augstākas kvalitātes attēlus.
Diskretizācijas frekvence
Diskretizācija ir skaņu viļņu augstumu (analogais signāls) paraugu,
kas ņemti noteiktos laika periodos, pārveidošanas ciparu formātā
(digitālā kodēšana) process. Diskretizācijas frekvence ir paņemto
paraugu daudzums vienā sekundē, tāpēc lielāks skaits nozīmē
daudz uzticamāku oriģinālās skaņas atveidi.
Signāla kvalitāte
Pēc signāla kvalitātes rādītājiem var pārbaudīt antenas virzienu.
Atainotās numurētās vērtības nenorāda signāla stiprumu, bet gan
signāla kvalitāti (signāla un trokšņu attiecība jeb „S/N”). Uztvertos
kanālus var ietekmēt laikapstākļi, gadalaiki, laiks (diena/nakts),
reģions, kabeļa, kas savienots ar antenu, garums u.c.
Sīktēls
Sīktēls ir miniatūrs attēla attēlojums, ko izmanto, lai atainotu
daudzus attēlus vienas lapas formātā.
WMA
WMA saspiešanas formāts, ko ir izstrādājis Microsoft Corporation.
Tas sniedz tādu pat skaņas kvalitāti kā MP3, bet faila izmērā, kas ir
mazāks, nekā MP3.
1080i
Vienu augstas izšķirtspējas attēlu ik pēc sekundes 1/50 daļas
šķērso 1080 (1125) mainīgas skenējuma līnijas, lai radītu
raidpārleces izvērses attēlu. Tā kā 1080i (1125i) vairāk kā divas
reizes palielina pašreizējās 480i (525i) televīzijas apraides, attēla
detaļas ir daudz skaidrākas un rada daudz reālistiskāku un
bagātāku attēlu.
1080p
Vienu augstas izšķirtspējas attēlu ik pēc sekundes 1/50 daļas
vienlaicīgi šķērso 1080 (1125) skenējuma līnijas, lai radītu
progresējošu attēlu. Tā kā progresējošais video nemaina
skenējuma līnijas, kā tas notiek raidpārleces izvērses laikā, attēls
mirgo daudz mazāk.
720p
Vienu augstas izšķirtspējas attēlu ik pēc sekundes 1/50 daļas
vienlaicīgi šķērso 720 (750) skenējuma līnijas, lai radītu
progresējošu attēlu. Tā kā progresējošais video nemaina
skenējuma līnijas, kā tas notiek raidpārleces izvērses laikā, attēls
mirgo daudz mazāk.
Drošības pasākumi
Novietošana
Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas vietā, kur tā nav pakļauta
tiešai saules gaismas, augstas temperatūras, augsta mitruma
līmeņa un pārmērīgu vibrāciju ietekmei. Šie apstākļi var radīt
korpusa un citu detaļu bojājumus, tādā veidā samazinot ierīces
darbmūžu. Nenovietojiet uz šīs ierīces smagus priekšmetus.
Spriegums
Neizmantojiet augstsprieguma elektroenerģijas avotus. Tie var
radīt ierīces pārslodzi, kuras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Neizmantojiet līdzstrāvas avotu. Uzmanīgi pārbaudiet avotu, ja
izmantojat ierīci uz kuģa klāja vai citās vietās, kur tiek izmantota
līdzstrāva.
Elektrotīkla vada aizsardzība
Pārliecinieties, ka elektrotīkla vads ir pareizi pievienots un nav
bojāts. Nepareizs savienojums un vada bojājumi var izraisīt
ugunsgrēku vai elektrotraumas. Nevelciet, nelokiet vadu,
nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
Atvienojot vadu, cieši satveriet kontaktdakšu. Neraujiet aiz vada,
kad atvienojat to, jo tādā veidā varat radīt elektrotraumu risku.
Neveiciet nekādas darbības ar vadu, ja jums ir mitras rokas. Šādā
gadījumā pastāv elektrotraumu risks.
Svešas vielas
Neļaujiet ierīcē iekrist metāla priekšmetiem. Šādā gadījumā pastāv
elektrotraumu vai disfunkcijas risks.
Neļaujiet šķidrumiem iekļūt ierīces iekšienē. Šādā gadījumā pastāv
elektrotraumu vai disfunkcijas risks. Ja tas notiek, nekavējoties
atvienojiet ierīci no strāvas avota un sazinieties ar pārdevēju.
Nesmidziniet insekticīdus uz ierīces vai tās iekšienē. Tie satur
uzliesmojošas gāzes, kuras var aizdegties, nonākot uz ierīces.
Apkope
Necentieties veikt ierīces remontu patstāvīgi. Ja parādās skaņas
traucējumi, neiedegas indikators, parādās dūmi vai cita problēma,
kura nav aprakstīta šajās instrukcijās, atvienojiet elektrotīkla vadu
un sazinieties ar pārdevēju vai pilnvarotu servisa centru.
Nekvalificētai personai veicot remontdarbus, izjaucot vai
pārveidojot ierīci, var rasties elektrotraumu risks vai ierīces
bojājumi.
Paildziniet darbmūžu, atvienojot ierīci no strāvas avota, ja tā netiek
ilgu laiku izmantota.
Informācija lietotājiem par novecojušas ierīces un izlietoto bateriju savākšanu un izmešanu
Šie simboli uz produktiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas un
baterijas aizliegts izmest kā sadzīves atkritumus.
Novecojušo iekārtu un izlietoto bateriju pareizai apstrādei, otrreizējai izmantošanai un iznīcināšanai nogādājiet tās savākšanas
punktos saskaņā ar vietējo likumdošanu un direktīvām 2002/96/EK un 2006/66/EK.
Izmetot šos produktus un baterijas pareizi, jūs palīdzēsiet glābt vērtīgos resursus un novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz
cilvēka veselību un vidi, ko var izraisīt nepareiza apiešanās ar atkritumiem.
Lai iegūtu papildu informāciju par novecojušo iekārtu un bateriju savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šos produktus.
Saskaņā ar vietējo likumdošanu par nepareizu atbrīvošanos no šiem atkritumiem var tikt piemērots sods.
Juridiskajām personām Eiropas Savienības valstīs
Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju vai piegādātāju, lai saņemtu papildu informāciju par atbrīvošanos no elektriskajām un
elektroniskajām iekārtām.
[Informācija par izmešanu atkritumos citās valstīs]
Šie simboli ir derīgi tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties atbrīvoties no šīm ierīcēm, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai
pārdevēju, lai saņemtu informāciju par pareizu atkritumu izmešanu.
RQT9423
90
Cd
Piezīme par baterijas simbolu (zemāk divi simbolu piemēri):
Šis simbols var tikt izmantots kombinācijā ar ķīmisko simbolu. Tādā gadījumā uz to attiecas prasības, kas noteiktas direktīvā
par ķīmiskajām sastāvdaļām.
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un
dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
Ražots saskaņā U.S. patenta #’s licenci: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & un citi U.S. un
visā pasaulē izsniegti un spēkā esoši patenti. DTS un DTS 2.0
+ Digital Out ir DTS, Inc. reģistrētas tirdzniecības markas un
DTS logotipi un simboli ir DTS, Inc. tirdzniecības markas c
1996 -2008 DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.
Šis produkts iekļauj autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko
aizsargā ASV patenti un citas piederošās intelektuālā
īpašuma tiesības. Lai izmantotu šo autortiesību aizsardzības
tehnoloģiju, jums jāsaņem Macrovision atļauja; un šīs
tehnoloģijas izmantošana ir atļauta vienīgi mājas apstākļos un
citas ierobežotas piekļuves apstākļos, ja vien Macrovision nav
norādījis savādāk. Dekonstruēšana vai demontāža ir aizliegta.
HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir
HDMI Licensing LLC tirdzniecības markas vai reģistrētas
tirdzniecības markas.
SHOWVIEW ir Gemstar Development Corporation tirdzniecības
marka. SHOWVIEW sistēma ir izstrādāta saskaņā ar Gemstar
Development Corporation licenci.
HDAVI Control™ ir Panasonic Corporation tirdzniecības
marka.
Windows Media un Windows logotips ir Microsoft Corporation
tirdzniecības marka vai reģistrēta tirdzniecības marka ASV
un/vai citās valstīs. Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft
Corporation un trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs
tehnoloģijas izmantošana vai izplatīšana citā, nevis šajā
produktā, bez Microsoft vai autorizētas Microsoft filiāles un
trešās puses licences ir aizliegta.
Atskaņo DivXR video
DivXR ir DivX, Inc. reģistrēta tirdzniecības marka un tiek lietota
saskaņā ar licenci.
Šis produkts ir licencēts saskaņā ar AVC patenta portfolio
licenci personiskai un nekomerciālai lietošanai (i) video
dekodēšanai saskaņā ar AVC Standard („AVC Video”) un/vai
(ii) AVC Video dekodēšanai, ko veicis patērētājs, iesaistīts
personiskās un nekomerciālas darbībās un/vai saņēma no
video izplatītāja ar licenci, kas sniedz tiesības nodrošināt AVC
Video. Licence netiek sniegta vai paplašināta lietošanai citiem
nolūkiem. Papildu informāciju iespējams saņemt MPEG LA,
LLC. Sk. http://www.mpegla.com.
Gracenote® īpašuma apzīmējumi
CD un ar mūziku saistīti dati no Gracenote, Inc., autortiesības ©
2000–2009 Gracenote. Gracenote programmatūra, autortiesības ©
2000–2009 Gracenote. Šīs produkts un pakalpojumi var iekļaut
vienu no šiem ASV patentiem: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,
#6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 un citi
izsniegti un spēkā esoši patenti. Daži saskaņā ar Open Globe, Inc.
ASV patentu licenci sniegtie pakalpojumi: #6,304,523.
Gracenote un CDDB ir Gracenote reģistrētas tirdzniecības markas.
Gracenote firmas zīme un logotips un „Powered by Gracenote”
logotips ir Gracenote tirdzniecības markas.
Gracenote® galalietotāja licences līgums
LIETOJOT ŠO PRODUKTU, JŪS PIEKRĪTAT ZEMĀK
NORĀDĪTAJIEM NOTEIKUMIEM.
Šī lietotne vai ierīce iekļauj Gracenote, Inc., Emerivila, Kalifornija
(„Gracenote”), programmatūru. Gracenote izveidotā programmatūra
(„Gracenote programmatūra”) ļauj šai lietotnei veikt diska un/vai faila
identifikāciju un iegūt ar mūziku saistītu informāciju, iekļaujot
nosaukuma, izpildītāja, ieraksta un virsraksta informāciju ("Gracenote
dati”), no tiešsaistes servera vai iestrādātas datu bāzes (kopīgi,
„Gracenote serveri”), un veikt citas funkcijas. Jūs varat izmantot
Gracenote datus vienīgi paredzēto šīs lietotnes vai ierīces galalietotāja
funkciju veikšanai.
Jūs piekrītat, ka izmantosiet Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus vienīgi personīgām, ar
komerciālu izplatīšanu nesaistītām darbībām. Jūs piekrītat, ka
nenodosiet, nekopēsiet, nepārsūtīsiet vai nepārraidīsiet Gracenote
programmatūru vai jebkāda veida Gracenote datus trešajām pusēm.
JŪS PIEKRĪTAT LIETOT VAI IZMANTOT GRACENOTE DATUS,
GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERUS
VIENĪGI VEIDĀ, KĀ NORĀDĪTS ŠAJĀ LICENCĒ.
Jūs piekrītat, ka jūsu neekskluzīvā licence Gracenote datu, Gracenote
programmatūras un Gracenote serveru lietošanai tiks izbeigta, ja jūs
pārkāpsiet šos ierobežojumus. Ja jūsu licence tiks anulēta, jūs piekrītat
pārtraukt jebkādu Gracenote datu, Gracenote programmatūras un
Gracenote serveru izmantošanu. Gracenote aizsargā visas tiesības,
kas saistītas ar Gracenote datiem, Gracenote programmatūru un
Gracenote serveriem, iekļaujot visas īpašumtiesības. Gracenote
nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkāda veida
maksājumiem, ko jūs saņemat par jebkāda veida sniegto informāciju.
Jūs piekrītat, ka Gracenote, Inc. var realizēt savas tiesības saskaņā ar
šo līgumu pret jums savā vārdā.
Gracenote pakalpojuma sniedzēji izmantot unikālu identifikatoru, lai
statistiskiem mērķiem uzzinātu problēmas. Nejaušā secībā izsniegtu
numurētu identifikatoru mērķis ir ļaut Gracenote pakalpojuma
sniedzējiem uzskaitīt problēmas, nezinot neko par jums. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, skatiet Gracenote pakalpojuma sniedzēju mājas
lapas nodaļu Gracenote Privacy Policy (Gracenote privātuma politika).
Jūs iegūstat Gracenote programmatūras un katras Gracenote datu
vienības licenci tādu, kāda „TĀ IR.”
Gracenote nesniedz nekādus tiešus vai netiešus garantijas
atveidojumus attiecībā uz Gracenote serveros atrodamo Gracenote
datu precizitāti. Gracenote patur tiesības jebkāda cēloņa, ko Gracenote
uzskata par pietiekamu, dēļ dzēst datus no Gracenote serveriem vai
mainīt datu kategorijas. Gracenote nesniedz nekādas garantijas, ka
Gracenote programmatūrā vai Gracenote serveros nav kļūdu vai ka
Gracenote programmatūras vai Gracenote serveru darbība netiks
pārtraukta. Gracenote nav pienākuma sniegt jums jaunus, uzlabotus
vai papildu datu veidus, ko Gracenote varētu nodrošināt nākotnē, un
tam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt pakalpojuma nodrošināšanu.
GRACENOTE NEATZĪST JEBKĀDA VEIDA TIEŠAS VAI NETIEŠAS
GARANTIJAS, IEKĻAUJOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR
PIEDOMĀTĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI
LIETOŠANAI NOTEIKTAM NOLŪKAM, PAR VIRSRAKSTU UN PAR
PĀRKĀPUMA NEESAMĪBU. GRACENOTE NESNIEDZ GARANTIJAS
PAR REZULTĀTIEM, KO IEGŪSIET, IZMANTOJOT GRACENOTE
PROGRAMMATŪRU VAI KĀDU NO GRACENOTE SERVERIEM.
GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR
JEBKĀDA VEIDA IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM,
KAS RADUŠIES ZAUDĒTAS PEĻŅAS VAI IENĀKUMU GADĪJUMĀ.
Atsauces
Gracenote® korporācijas apraksts
Mūzikas atpazīšanas tehnoloģiju un ar to saistītos datus
nodrošina Gracenote®. Gracenote ir mūzikas atpazīšanas
tehnoloģijas un ar to saistīta satura piegādes industrijas
standarts.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet www.gracenote.com.
RQT9423
91
Indeksi
Pielāgojiet audio kvalitāti (skaņu izvēlne)
61
Pielāgojiet attēla kvalitāti (attēlu izvēlne)
60
Albums (mūzikas)
Rediģēšana 49
Atskaņošana 40
Albums (fotogrāfiju)
Rediģēšana 48
Atskaņošana 38
Leņķis 60
Proporcija 10
Audio
Digitālā apraide (DVB Multi Audio) 16, 20,
61, 66
Atskaņošana 33
Automātiskā atjaunojošā ierakstīšana 32
AV2 iestatījumi 72
Sīktēla nomaiņa 45
Kanāls
Bloķēšana 67
Izvēle 16
Iestatījumi 66, 68
Kanālu bloķēšana 67
Nodaļa 33, 44
Nodaļas izveidošana 44, 69
Ķerošā atskaņošana 25
Bērnu piekļuves ierobežošana 74
Tīrīšana
Disks 15
Lēca 5
Galvenā ierīce 5
Pulksteņa iestatījumi 72
Savienojumi
Antena 8, 77
Pastiprinātājs, uztvērējs 76
Digitālais satelītuztvērējs, analogais
Dekodētājs 8
DV ievades termināls 27
HDMI 9, 76
Televizors 8, 9, 75–77
Videokasešu atskaņotājs 75, 77
Kopēšana
Mūzika 58
SD Video 55
Fotogrāfija 56
Virsraksts/atskaņošanas saraksts 51
Kopēšana (atskaņošanas saraksta) 47
Valsts iestatījumi 10
CPRM 89
Nodaļas izveidošana 33, 45
Atskaņošanas sarakstu izveidošana 46
Dzēšana
Albums (mūzikas) 49
Albums (fotogrāfiju) 48
Visi virsraksti 63
Nodaļa 45, 47
Atskaņošanas saraksts 47
Fotogrāfija 48
Virsraksts 45
Ieraksts 49
Digitālās audio izejas iestatījumi 70, 71
Digitālā apraide
Digitālā kanāla informācija 17
DVB Multi Audio 16, 20, 61, 66
DVB subtitri 16, 20, 61, 66
Jauns kanāls 17, 66
Ierakstīšana 20
Izvēlieties kanālu 16
Signāla stāvoklis 66
Sistēmas atjaunošana 73
Taimeris 21
DIRECT NAVIGATOR 34, 38, 44, 48
Tiešā TV ierakstīšana 42
Diski 11–12
Displejs
Digitālā kanāla informācija 17
Statusa ziņojumi 61
Virsraksta sadalīšana 45
DivX 14, 36, 89
DV automātiskā ierakstīšana 27
DVB Multi Audio
Vēlamā audio ierakstīšana 20
Audio izvēle 16, 61
DVB subtitri
Ierakstīšana ar subtitriem 20
Subtitru izvēle 16, 61
Subtitru atainošana 16
Rediģēšana
Nodaļa 44
Mūzika HDD 49
Atskaņošanas saraksts 47
Fotogrāfija 48
Virsraksts 44
Atļaut disku atskaņošanu citā aprīkojumā
— noslēgt 64
Noslēgšana 64, 89
Elastīga ierakstīšana 25
Formāts 63, 89
FR (elastīgs ierakstīšanas režīms) 24
FUNKCIJU IZVĒLNES displejs 7, 41, 70
Gracenote® datu bāze 58
H.264 89
HDAVI Control 9, 42–43, 71, 76
HDMI 9, 71, 76, 89
Kopēšana lielā ātrumā 69
Inicializācija 73
JPEG 14, 38, 39, 89
Valoda
Kodu saraksts 79
Diska izvēlne 69
Ekrāna 70
Skaņu celiņš 60, 69
Subtitri 60, 69
Ar ārējo aprīkojumu saistīta ierakstīšana
ar taimeri (digitālais satelītuztvērējs) —
EXT LINK 26, 72
LPCM 70, 89
Izlaist manuāli 33
Izvēlne
DivX 36
Mūzika 35
Iestatījumi 65
Režīms
Ierakstīšana 24
Nekustīga attēla režīms 69
Mūzika 35
Kopēšana 58
Rediģēšana 49
Atskaņošana 35
Mūzika HDD
Kopēšana 58
Rediģēšana 49
Atskaņošana 40
Nosaukums
Albums (mūzikas) 49
Albums (fotogrāfiju) 48
Disks 62
Teksta ievadīšana 50
Atskaņošanas saraksts 47
Virsraksts 21, 45
Jauns kanāls 17, 66
Ekrāna
Valoda 70
Daļēja dzēšana 45
Pause Live TV 41
VIERA 43
Atskaņošanas saraksts 46
Enerģijas taupīšana 73
Progresējošais 60, 71, 89
Īpašības
Mūzika HDD 40
Atskaņošanas saraksts 47
Fotogrāfija 39, 48
Virsraksts 45
Aizsardzība
Albums (fotogrāfiju) 48
Kasetne 62
Disks 62
Fotogrāfija 48
Virsraksts 45
Q Link 42
Ātrais skats 33
Reitinga līmenis 69
Ierakstīšana 20
Proporcija 23, 69
Automātiskā atjaunošana 32
Tiešā TV ierakstīšana 42
DV automātiskā ierakstīšana 27
Ārējā saite 26
Elastīga ierakstīšana 25
Režīms 24
Piezīmes 23
Atvieglošana 31
Taimeris 21, 28–32
Atvieglotā ierakstīšana 31
Tālvadības pults kods 72
Atkārtot atskaņošanu 40, 60
Atskaņošanas atsākšanas funkcija 33
Ekrānsaudzētājs 70
Kanāla izvēle 16
Iestatījumu izvēlne 65
SHOWVIEW 31
Signāla stāvoklis 66
Ierakstīšana un atskaņošana vienlaikus
25
Slaidu šovs 39
Skaņu celiņš 60
Fotogrāfija
Kopēšana 56
Rediģēšana 48
Atskaņošana 38
Subtitri
Digitālā apraide
(DVB subtitri) 16, 20, 61, 66
Disks 60
DivX subtitru teksts 37
Diska audio/subtitru nomaiņa
(Diska izvēlne) 60
Sistēmas atjaunošana 73
Teleteksts 18
Laika izlaišana 33
Ierakstīšana ar taimeri 21, 28–32
Skaņošana
Analogā apraide 68
Digitālā apraide 66
Televīzijas kanālu uztveršanas saraksts 79
Televīzijas programma 28, 73
TV sistēma (PAL/NTSC) 71
USB
Kopēšana (mūzikas) 58
Kopēšana (SD Video) 55
Kopēšana (fotogrāfiju) 57
Ievietošana 15
EU
Atskaņošana 35
Atbalstītie formāti 13
VIERA Link 9, 42–43, 71, 76
Panasonic Corporation
Mājas lapa: http://panasonic.net
Saskaņā ar direktīvu 2004/108/EK, raksts 9(2)
Panasonic Testing Centre (Panasonic pārbaužu centrs)
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2009
RQT9423-U
F0909MT0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement