Electrolux EWF12680W Uživatelský manuál

Electrolux EWF12680W Uživatelský manuál
132979431_RU.qxd
21/11/2006
15:12
Pagina
1
Руководство пользователя
Návod k použití
Instrukcja użytkownika
Стиральная машина
Pračka
Pralka automatyczna
EWF 12680 W
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:22
Pagina
43
electrolux 43
Vítejte ve svete Electroluxu
Vybrali jste si prvotrídní výrobek Electrolux, který si, jak veríme, v budoucnu velmi
oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobku, které mohou váš život
ucinit pohodlnejším. Nekteré z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najdete si nekolik
minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli zacít nový spotrebic používat a využívat
všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, prinášející
pohodu pri jeho používání. Hodne štestí!
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:22
Pagina
44
44 obsah electrolux
Obsah
Bezpečnostní upozornění......................45
Popis výrobku ........................................47
Ovládací panel ......................................48
Použití....................................................49
Rady pro praní.......................................57
Mezinárodní symbol kódu pro praní ......60
Prací program...................................61-63
Informace o programu......................64-65
Čištění a ošetřování...............................66
Něco nefunguje .....................................69
Technické údaje.....................................73
Údaje o spotřebě...................................74
Instalace ................................................76
Poznámky k ochraně životního
prostředí ................................................79
Záruční podmínky..................................80
Střediska služeb zákazníkům................82
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče
před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:22
Pagina
45
bezpečnostní upozornění electrolux 45
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
pračky si před její instalací a prvním použitím
pozorně přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími
omyly a nehodami je důležité, aby se
všechny osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na
jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby
se tak všichni uživatelé po celou dobu
životnosti spotřebiče mohli řádně informovat
o jeho používání a bezpečnosti.
● Perte malé kousky prádla jako ponožky,
tkaničky, prací pásky atd. v pracím pytli k
tomu určeném nebo v povlečení na polštář,
protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout
mezi vanou a otočným bubnem.
● Nepoužívejte pračku na praní předmětů s
kosticemi, ani materiálu, který není
zaobroubený nebo který se zatrhává.
● Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte
pračku od zdroje napájení a vypněte přívod
vody.
● V žádném případě se nepokoušejte
opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke
zranění nebo vážnému poškození
spotřebiče. S opravami se obraťte na místní
servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní informace
Instalace
● Změna technických parametrů, nebo jakákoli
jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
● Spotřebič je těžký. Buďte opatrní při
přemisťování spotřebiče.
● V průběhu programů s vysokou teplotou se
skleněná dvířka mohou ohřát na vysokou
teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
● Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není
spotřebič poškozen. V případě pochybností
spotřebič nepoužívejte a obraťte se na
servisní středisko.
● Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu pračky.
Raději proto před praním vždy zkontrolujte
vnitřek bubnu.
● Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo
ostré předměty mohou způsobit značné
škody a nesmí se proto dostat do pračky.
● Používejte pouze doporučené množství
aviváže a pracího prostředku. Pokud
použijete větší množství než doporučené,
může se poškodit tkanina. Vždy používejte
množství doporučené výrobcem.
● Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se
neodstraní, může se výrobek a jeho funkce
vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k
použití.
● Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí
hadici a vrchní deska netiskne elektrický
přívodní kabel.
● Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl kolem volně
proudit vzduch.
● Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z
hadice ani z míst napojení voda.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:22
Pagina
46
46 bezpečnostní upozornění electrolux
● V případě, že je pračka umístěna v místnosti,
kde teplota klesá pod bod mrazu, přečtěte si
kapitolu “Nebezpečí zamrznutí”.
● Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
● Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Použití
● Tento spotřebič je určen k domácímu použití.
Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty,
pro které byl vyroben.
● Perte jen prádlo určené pro praní v
automatické pračce. Dodržujte pokyny na
visačce prádla.
● Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
● Před praním se přesvědčte, že jsou všechny
kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté.
Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a
před praním odstraňte z prádla skvrny od
barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s
kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
● Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní
kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo
podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek
pračky je přístupný.
Dětská pojistka
● Tento spotřebič nesmějí bez dozoru
obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak
oslabené osoby.
● Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s
pračkou nehrály.
● Obalový materiál (např. plastové fólie,
polystyren) by mohl být nebezpečný pro děti
- nebezpečí udušení! Uložte je z dosahu
dětí.
● Všechny mycí prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
● Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu pracky. Aby
k tomu nedošlo, je pračka vybavena
speciální funkcí. Toto zařízení se aktivuje
pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř
dvířek doprava, až je zářez vodorovně. Podle
potřeby použijte i minci.
● Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí prát v pračce.
Pokud byly použity těkavé čisticí roztoky,
musíme se přesvědčit, že byl roztok z oděvu
odstraněn před umístěním do pračky.
● Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
P1131
Zařízení se vypne pootočením tlačítka
doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají
opět zavřít.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:22
Pagina
47
electrolux popis výrobku 47
Popis výrobku
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou
spotřebou vody, energie a pracího prostředku.
Systém ECO ventil umožňuje dokonalé využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody
a zajišťuje tak úsporu energie.
CS
1
Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
2
Ovládací panel
3
Držadlo dvířek
1
2
EWF 12680 W
4
Vypouštěcí čerpadlo
5
Seřiditelné nožičky
3
4
5
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Předpírka
Praní
Avivážní prostředek
Se spotřebičem jsou dodávány různé
tabulky programů v několika jazycích.
Jedna je na přední straně zásuvky
dávkovače pracího prostředku a ostatní
jsou přiloženy k návodu pro uživatele.
Tabulka na zásuvce dávkovače může být
jednoduše vyměněna: vyjměte tabulku ze
zásuvky posunutím směrem doprava a
vložte tabulku v požadovaném jazyce.
EN006
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:22
Pagina
48
48 electrolux ovládací panel
Ovládací panel
EWF 12680 W
1
2
1
Programový volič
2
Tlačítko teploty
3
Tlačítko snížení rychlosti odstředění
4
Tlačítko Snadné žehlení
5
Tlačítko Extra máchání
6
Tlačítko Odložený start
7
Displej
8
Tlačítko Start/Pauza
9
Tlačítka časového manažera
3
4
5
6
7
8
9
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:22
Pagina
49
používání electrolux 49
Použití
Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový
signál opět aktivuje.
První použití
Vložení prádla
●
Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní
připojení v souladu s pokyny k instalaci.
●
Odstraňte polystyren a všechen další obalový
materiál z bubnu.
●
Nalijte 2 litry vody do přihrádky pro hlavní
praní
do zásuvky na prací prostředky,
abyste aktivovali systém Eco. Pak spusťte
cyklus pro bavlnu na 90 °C s prázdnou
pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily
všechny zbytky z výroby. Nalijte polovinu
pracího prostředku do zásuvky zásobníku a
zapněte spotřebič.
Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo
dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po
jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte.
Zavřete dvířka.
P0004
Odměření pracího prostředku a aviváže
Denní používání
Zvukové signály
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte množství požadovaného pracího
prostředku, nalijte ho do hlavního pracího oddílu,
a jestliže chcete spustit program s
předpírkou
nebo namáčením
, přidejte
prací prostředek do komory označené
.
Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením,
které se rozezní v následujících případech:
● při volbě pracího programu
● při stisknutí tlačítek funkcí
● na konci cyklu
● v případě provozních problémů
Stisknutím tlačítek Snadné žehlení
a Extra
máchání
současně na 6 vteřin se zvukový
signál vypne (s výjimkou případu provozních
problémů).
C0064
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
50
50 electrolux použití
Jestliže je to třeba, nalijte prostředek pro aviváž
tkanin do komory
(množství použitého
pracího prostředku nesmí přesáhnout značku
“MAX” na zásuvce dávkovače). Zásuvku lehce
zavřete.
Volič programu je rozdělen do následujících
částí:
●
Bavlna
C0065
●
Syntetika
Volba požadovaného programu
●
Jemné prádlo
Otočte programovým voličem do požadované
polohy. Zazní zvukový signál. Pračka navrhne
teplotu a automaticky zvolí hodnotu maximální
rychlosti odstředění pro zvolený program. Tyto
hodnoty můžete změnit stisknutím příslušných
tlačítek. Na displeji se objeví navrhované informace
o vybraném programu:
●
Vlna
1
teplota
2
rychlost odstřeďování
3
ikony fází pracího programu
4
stupeň znečištění
5
délka
2
, Džíny
, Dámské prádlo
a Namáčení
.
●
Speciální programy:
Máchání,
Vypouštění,
Odstředění a
Šetrné
odstředění.
Programovým voličem je možné otáčet ve směru
doprava i doleva. Poloha O slouží k resetování
programu/vypnutí pračky.
Na konci programu musíte pootočit
programovým voličem do polohy “O”, aby se
pračka vypnula.
Upozornění!
Pokud voličem programu otočíte za chodu
spotřebiče na jiný program, červená kontrolka
Start/Pauza 3x zabliká a na displeji se objeví Err
na znamení špatného výběru. Pračka neprovede
nově zvolený program.
Zelená kontrolka Start/Pauza začne blikat.
1
, Ruční praní
, Hedvábí
3
4
5
Tlačítka volby programu
V závislosti na zvoleném programu lze
kombinovat různé funkce. Funkce je nutné zvolit
po výběru požadovaného programu a před
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
51
používání electrolux 51
Volba teploty
Funkce Bez odstředění
znamená zrušení
všech fází odstředění a zvýšení počtu máchání
pro bavlnu, syntetiku, jemné tkaniny, hedvábí,
dámské prádlo a džínový program.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete
zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat s
jinou teplotou, než je teplota navržená pračkou.
Maximální teploty jsou 90°C pro bílou bavlnu,
60°C pro syntetické tkaniny, 40°C pro jemné
prádlo, dámské prádlo a džíny, vlnu a tkaniny
pro ruční praní, 30°C pro hedvábí a namáčení,
zatímco
odpovídá studenému praní.
Během pracího cyklu se animuje teploměr.
Volba funkce rychlosti odstředění, Bez
odstředění, Zastavení máchání nebo Nočního
provozu
Zastavení máchání
: jestliže zvolíte tuto
funkci, pračka neodčerpá vodu z posledního
máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Jestliže program skončil, na displeji se objeví blikající 0.00, je
stále vidět ikonu
(dvířka), kontrolka
Start/Pauza je zhasnutá a dvířka jsou zablokovaná k signalizaci, že je nutné vypustit vodu.
Při vypouštění vody postupujte takto:
● otočte programovým voličem na “O”
●
●
●
●
vyberte program
(čerpání),
(odstředění) a
(šetrné odstředění)
pokud je to třeba, snižte rychlost odstředění
pomocí příslušného tlačítka
stiskněte tlačítko Start/Pauza
na konci programu se na displeji objeví blikající 0.00. Ikona
(dvířka) zmizí a dvířka je
možné otevřít.
Noční provoz
: volbou této funkce pračka
neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se
prádlo nezmačkalo.
Opakovaným stisknutím tlačítka odstředění lze
změnit rychlost odstředění, pokud chcete prádlo
odstředit s jinou rychlostí, než je rychlost
přednastavená pračkou.
Během fáze odstřeďování se animuje spirála.
Maximální rychlosti jsou:
● pro bavlnu a džíny: 1200 ot/min;
● vlna a ruční praní: 1000 ot/min;
● pro syntetiku a dámské prádlo: 900 ot/min;
● pro jemné tkaniny, namáčení a hedvábí:
700 ot./min.
Tento cyklus bez odstředění je velmi tichý a může
být tedy zvolen pro praní v nočních hodinách
nebo v době, kdy je levnější sazba za elektrickou
energii.
U programů pro bavlnu, syntetiku, jemné prádlo a
džínové programy jsou máchání prováděna s
použitím většího množství vody.
Jestliže program skončil, na displeji se objeví
(dvířka), konblikající 0.00, je stále vidět ikonu
trolka Start/Pauza je zhasnutá a dvířka jsou
zablokovaná k signalizaci, že je nutné vypustit
vodu.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
52
52 electrolux použití
Při vypouštění vody postupujte dle předchozích kroků.
Volba Odloženého startu
Volba funkce Snadné žehlení
Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a
odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo.
Tímto způsobem je pak žehlení jednodušší.
Pračka navíc provede několik přídavných máchání
pro bavlnu, syntetiku a džínový program. Tuto
funkci můžete použít pro bavlnu a syntetické
tkaniny. Jestliže tuto funkci zvolíte u programů pro
bavlnu a džíny, rychlost odstředění se automaticky
sníží na 900 ot/min.
Volba Extra máchání
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, k volbě požadovaného odkladu.
Příslušná ikona
se objeví na displeji v jeho
horní části.
Hodnota odložení startu (až 20 hodin) se asi na
3 vteřiny objeví na displeji, potom se znovu
zobrazí délka programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu
a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Chcete-li do pračky přidat prádlo během doby
odložení startu, stiskněte tlačítko Start/Pauza k
uvedení spotřebiče do stavu pauzy. Přidejte
prádlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko
Start/Pauza.
Zrušit Odložení startu je možné kdykoliv před
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Tuto funkci lze zvolit se všemi programy, kromě
programů vlna, ruční praní, dámské prádlo,
hedvábí a džínové programy. Pračka provede
několik přídavných máchání.
Tato funkce se doporučuje hlavně pro osoby
alergické na prací prostředky a v oblastech s
měkkou vodou.
Pomocí tohoto tlačítka může být prací program
odložen o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po
1 hodině až o max. 20 hodin.
Volba odloženého startu
• Zvolte program a požadované funkce.
• Zvolte odložený start.
• Stiskněte tlačítko Start/Pauza: pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby po hodinách.
Program se spustí po uplynutí nastaveného času
odložení.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
53
používání electrolux 53
Zrušení odloženého startu
• Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
• Stiskněte tlačítko Start/Pauza, na displeji se
objeví symbol 0’ .
Pokud jste již stiskli tlačítko Start/Pauza a pračka
se spustila,
ikona dvířek svítí a je vidět
pouze ikona zapnutí. Po skončení programu se
zobrazí blikající nula ( 0.00) a ikona
(dvířka)
zmizí.
• Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Odložený start nelze zvolit s programem
Čerpání
.
Odložený start
Odložený start (max. 20 hodin) nastavený
pomocí příslušného tlačítka se objeví na displeji
Displej
Na displeji se objevují následující údaje:
Délka zvoleného programu
Po volbě programu se na displeji zobrazí délka
praní v hodinách a minutách (například 2.05).
Segmenty uvnitř ikony hodin jsou animovány.
asi na 3 vteřiny, potom se znovu zobrazí délka
zvoleného programu. Ikona příslušné fáze
svítí.
Doba se snižuje o jednu jednotku každou
hodinu, když zůstane pouze 1 hodina, snižuje
se čas každou minutu.
Délka se vypočítává se automaticky na základě
doporučeného maximálního množství prádla
vhodného pro určitý druh tkaniny.
Nesprávná volba funkce
Po spuštění programu se zbývající čas
aktualizuje každou minutu.
Ikony fází pracího programu
Po zvolení pracího programu se v horní části
displeje začnou zobrazovat všechny ikony
odpovídající různým fázím daného pracího
programu.
Jestliže je vybrána funkce, která není
kompatibilní se zvoleným programem, dole na
displeji se na 2 vteřiny se zobrazí zpráva Err a
příslušná červená kontrolka Start/Pauza bliká.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
54
54 electrolux použití
Poplachové kódy
Volba funkce Start/Pauza
V případě provozních problémů se na displeji
mohou zobrazit poplachové kódy, např. E20 (viz
oddíl “Něco nefunguje”).
Konec programu
Po skončení programu se zobrazí blikající nula,
kontrolka ikona
(dvířka) zhasne a je možné
dvířka otevřít.
Zvolený program spustíte tlačítkem Start/Pauza;
zelená kontrolka přestane blikat.
Na displeji se objeví ikona
(dvířka) na
znamení, že pračka zahájila provoz a dvířka jsou
zablokována.
Přerušení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlačítka Start/Pauza: zelená kontrolka
začne blikat.
K opětovnému spuštění programu od místa, ve
kterém byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko
Start/Pauza.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby.
Fáze ohřevu
Během pracího cyklu se na displeji zobrazí
animovaná ikona teploty označující, že pračka
začala ohřívat vodu v bubnu.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká
příslušná červená kontrolka tlačítka Start/Pauza,
asi na 2 vteřiny se zobrazí zpráva Err. Zazní tři
zvukové signály.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
55
55 electrolux columns and margins
Volba funkce “Časový manažer”
použití electrolux 55
Tkanina
Stupeň znečištění
Bavlna
90°C
60°C
50°C
40°C
30°C
Tato funkce umožňuje úpravu délky praní,
automaticky navržené pračkou.
Opakovaným stisknutím tlačítka “Časový
manažer”
můžete délku pracího cyklu
prodloužit nebo zkrátit.
Na displeji se objeví ikona
stupně znečištění,
která udává zvolený stupeň znečištění.
Stupeň
znečištění
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním
nošení
Osvětlení
Pro málo zašpiněné prádlo
Rychlý
Super
rychlý (*)
Pro velmi málo zašpiněné
prádlo
Pro prádlo, které bylo použito
nebo nošeno pouze krátce.
(*) Max. náplň pro bavlnu: 3 kg.
Max. náplň pro syntetické a
jemné prádlo: 2 kg.
Upozornění!
Funkci “Časový manažer”
programy Eco
bavlna.
nelze zvolit s
Nabídka těchto ikon pro různé stupně znečištění
se liší podle druhu tkaniny, jak je ukázáno v
následující tabulce.
(studená)
Syntetika
60°C
50°C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
40°C
30°C
(studená)
Jemné
prádlo
40°C
30°C
(studená)
Změna funkce nebo probíhajícího programu
Každou fázi je možné změnit ještě před jejím
provedením programem. Před provedením
jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu
pauzy stisknutím tlačítka Start/Pauza.
(Po spuštění pračky nelze změnit pouze funkci
Časový manažer
).
Změna probíhajícího programu je možná pouze
jeho resetováním. Otočte programovým
voličem do polohy O a potom na nově zvolený
program. Voda z pracího bubnu se nevypustí.
Spusťte nový program opětovným stisknutím
tlačítka Start/Pauza.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
56
56 electrolux použití
Přerušení programu
Na konci programu
Přerušení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlačítka Start/Pauza, příslušná
kontrolka začne blikat. Stiskněte stejné tlačítko k
restartování programu.
Pračka se automaticky zastaví. Na 2 minuty zazní
některé zvukové signály.
Pokud jste zvolili funkce Stop máchání
Noční provoz
Zrušení programu
a na displeji se objeví blikající “0.00”, ikona
Otočte voličem programu na O, abyste zrušili
právě probíhající program. Nyní můžete zvolit
nový program.
(dvířka) je stále vidět a dvířka zůstávají
Otevření dvířek po spuštění programu
Nejprve nastavte pračku do stavu pauzy stisknutím
tlačítka Start/Pauza.
Jestliže ikona Dvířka
zmizí z displeje, mohou
být dvířka otevřena.
Jestliže ikona Dvířka
nezhasne, znamená to,
že pračka už hřeje a hladina vody je nad spodním
okrajem dvířek, nebo se otáčí buben. V takovém
případě nelze dvířka otevřít.
Jestliže se dvířka nemohou otevřít, ale vy to nutně
potřebujete, vypněte pračku otočením
programového voliče na O. Asi po 3 minutách
můžete dvířka otevřít (dávejte pozor na hladinu
vody a na teplotu!).
nebo
, kontrolka Start/Pauza zhasne,
zablokovaná na znamení, že se musí nejprve
vypustit voda a teprve potom otevřít dvířka.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány u
funkce Zastavení máchání.
Na konci programu musíte pootočit programovým
voličem do polohy O, aby se pračka vypnula.Vyjměte
prádlo z bubnu a pozorně zkontrolujte, zda buben
zůstal prázdný. Nepřejete-li si vyprat další prádlo,
zavřete přívod vody. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
57
rady pro praní electrolux 57
Rady pro praní
Třídění prádla
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí.
Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého
uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé
visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro
praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné,
syntetické, jemné prádlo, vlna.
Maximální náplň prádla
Teploty
Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný;
Doporučené náplně jsou vyznačeny v tabulce
programů.
Obecné zásady:
Syntetika: buben plný pouze do poloviny;
90°
50°/60°
30°-40°
(studená)
pro normálně zašpiněné bílé
bavlněné a lněné prádlo (např.
utěrky, ručníky, ubrusy,
prostěradla...).
Jemné prádlo a vlna: buben plný do jedné
třetiny.
pro normálně zašpiněné, barevně
stálé oděvy (např. košile, noční
prádlo, pyžama...) ze lněných,
bavlněných nebo syntetických
tkanin a pro lehce zašpiněné bílé
bavlněné prádlo (např. spodní
prádlo)
U silně zašpiněného prádla snižte vložené
množství.
pro choulostivé kousky prádla (např.
síťové záclony), smíšené prádlo
včetně syntetických vláken a vlny
se značkou “čistá střižní vlna,
možno prát v pračce, nesráží se”.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo společně.
Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji
bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu, a
proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné
kovové předměty (např. sponky do vlasů,
špendlíky zavírací i obyčejné apod.)
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy,
zapněte háčky a patenty. Utáhněte všechny
pásky nebo dlouhé pásy.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu
umožňuje nejefektivnější využití vody a energie.
Váha prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
koupací plášť
ubrousek
povlak na přikrývku
prostěradlo
povlak polštáře
ubrus
osuška
utěrka
noční prádlo
dámské kalhotky
pánská pracovní košile
pánská košile
pánské pyžamo
blůza
pánské spodky
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a
pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou
vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc
namočené ve speciálním pracím přípravku a pak
je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
58
58 electrolux rady pro praní
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem
skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu
vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete
terpentýnem a položte kus na měkkou látku.
Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné
látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v
horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za
studena. U starých rezavých skvrn si počínejte
opatrně, protože celulózová struktura bude již
poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel:
navlhčete acetonem (*), položte kus na měkkou
látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím
případě a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Z
bílého prádla zbytky odstraňte pomocí bělícího
prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou
octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé
stopy odstraňte pomocí bělícího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu
nejprve acetonem (*), pak kyselinou octovou;
zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím
prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo
benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím
prostředkem.
(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího
prostředku a použití správného množství, aby
nedocházelo k plýtvání a poškozování životního
prostředí. Ačkoli jsou prací prostředky biologicky
odbouratelné, obsahují látky, které ve velkých
množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu
existující v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny
(jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací
teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně
dostupné prací prostředky, určené pro
automatické pračky:
• práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
• práškové prostředky pro jemné tkaniny (max.
60°C) a vlnu,
• tekuté prostředky, přednostně pro prací
programy s nízkou prací teplotou (max. 60°C),
pro všechny druhy tkanin nebo speciální
prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před
spuštěním pracího programu dávkovat do
příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete koncentrovaný práškový nebo
tekutý prací prostředek, musíte zvolit program
bez předpírky.
Pračka je vybavena systémem recirkulace, který
umožňuje optimální využití koncentrovaného
pracího prostředku.
Tekutý prací prostředek nadávkujte do komory
zásuvky dávkovače označené
až těsně
před spuštěním programu.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí
nalít do oddílu označeného
před spuštěním
pracího programu.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
59
rady pro praní electrolux 59
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství
použitého pracího prostředku a nepřekračujte
značku MAX na zásuvce dávkovače pracího
prostředku.
Množství použitého pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude záviset
na druhu tkaniny, množství prádla, stupni
zašpinění a tvrdosti použité vody.
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku, nebo na místním
úřadě.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého
prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte
tehdy, když:
• perete malé množství prádla,
• prádlo je lehce zašpiněné,
• při praní se tvoří velké množství pěny.
Stupně tvrdosti vody
30 stupňů
Znečiš-
Charakteristika
tění
německé
francouzské
°dH
°T.H.
0-7
0-15
1
měkká
2
střední
8-14
16-25
3
tvrdá
15-21
26-37
4
velmi tvrdá
> 21
> 37
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
60
60 electrolux Mezinárodní symbol kódu pro praní
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
61
prací programy electrolux 61
Prací programy
Program/
Teplota
Bavlna
Normální
90°-
Bavlna
Eco
90°-60°-40°
Bavlna +
předpírka
95°Bavlna
ECO +
Předpírka
60°-40°
Syntetické
60°-
Syntetika +
předpírka
60°-
Syntetika
Eco
40°
Syntetika
ECO +
Předpírka
40°
Druh prádla
Funkce
Popis programu
Bílá a barevná bavlna:
např. prostěradla, ubrusy,
Zkrác. odstředění
lněné prádlo. košile, blůzy,
spodní prádlo.
Hlavní praní od 95°C do
(studená)
3 máchání
dlouhé odstředění
Bílá a barevná bavlna,
úsporný,lehce zašpiněné Zkrác. odstředění
prádlo, košile, blůzy,
spodní prádlo.
Hlavní praní od 60°C do
40°C
3 máchání
dlouhé odstředění
Velmi zašpiněné bavlněné
prádlo: např. prostěradla, Zkrác. odstředění
ubrusy, lněné prádlo. košile,
spodní prádlo.
Hlavní praní od 95°C do
(studená)
3 máchání
dlouhé odstředění
Bílá a barevná bavlna,
úsporný,lehce-hodně
zašpiněné prádlo, košile,
spodní prádlo.
Zkrác. odstředění
Hlavní praní od 60°C do
40°C
3 máchání
dlouhé odstředění
Syntetické nebo
smíšené tkaninyspodní
prádlo, barevné prádlo,
nemačkavé košile, blůzy.
Zkrác. odstředění
Hlavní praní od 95°C do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Syntetika,velmi
zašpiněné prádlo: spodní
prádlo, barevné oblečení,
nemačkavé košile.
Zkrác. odstředění
Hlavní praní od 95°C do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Syntetika lehce
zašpiněné prádlo: spodní Zkrác. odstředění
prádlo, barevné oblečení,
nemačkavé košile.
Hlavní praní při 40°
3 máchání
krátké odstředění
Syntetika, normálně
zašpiněné prádlo: spodní
prádlo, barevné oblečení,
nemačkavé košile.
Hlavní praní při 40°C
3 máchání
krátké odstředění
Zkrác. odstředění
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
62
62 electroluxprací programy
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
Funkce
Popis programu
Zkrác. odstředění
Hlavní praní od 40°C do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Zkrác. odstředění
Hlavní praní od 40°C do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Vlna
40°-30°-
Speciálně testovaný
program pro vlněné prádlo
nesoucí značku
Zkrác. odstředění
“čistá střižní vlna,
nesrážlivá, možno prát v
pračce”.
Hlavní praní od 40°C do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Ruční praní
40°-30°-
Speciální program pro
ručně prané tkaniny.
Zkrác. odstředění
Hlavní praní od 40°C do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Zkrác. odstředění
Hlavní praní při 40°
3 máchání
krátké odstředění
Prádlo vyžadující jemné
praní a odstředění.
Zkrác. odstředění
Hlavní praní při 30°
2 máchání
krátké odstředění
Speciální program pro
džínové oděvy, kalhoty,
košile, bundy.
Zkrác. odstředění
Hlavní praní při 30 °C
5 máchání
dlouhé odstředění
Jemné prádlo
+předpírka
40°-30°-
Jemné prádlo, velmi
zašpiněné tkaniny.
Jemné
40°-30°-
Jemné prádlo, např.
záclony.
Dámské prádlo Speciální program pro
velmi jemné ručně prané
40°
prádlo.
Max. náplň 1kg
Hedvábí
30°
Max. náplň 1kg
Džíny
40°
Max. náplň 3kg
Namáčení
30°C
Velmi zašpiněné prádlo
(ne pro vlnu a ruční
praní).
Namáčení na asi 20
minut při 30°C
Zastavení s vodou v
nádrži
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
63
prací programy electrolux 63
Prací programy
Program/
Teplota
Máchání
Čerpání
Odstředění
Šetrné
odstředění
O
Druh prádla
Funkce
Samostatný máchací
cyklus pro ručně prané
prádlo.
Zkrác. odstředění
Pro odčerpání vody z
posledního máchání u
programů s funkcí
Zastavení máchání nebo
Noční provoz, nebo u
programu namáčení.
Popis programu
3 máchání
dlouhé odstředění
Čerpání vody
Samostatné odstředění
pro bavlnu.
Zkrác. odstředění
Čerpání a dlouhé
odstředění
Samostatné krátké
odstředění pro syntetické,
jemné, vlněné a ručně
prané prádlo.
Zkrác. odstředění
Čerpání a krátké
odstředění
Ke zrušení probíhajícího pracího
programu a vypnutí pračky.
Max. náplň bavlny ........................................7.0 kg
Náplň syntetiky/jemného prádla ..................3
kg
Náplň vlny a k ručnímu praní........................2.0 kg
Dámské prádlo/hedvábí................................1.0 kg
Džíny ............................................................3.0 kg
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
64
64 electrolux informace o programu
Informace o programu
Prací program pro vlnu, kterou lze prát v pračce
Vlna a
ruční praní
Hedvábí
Džíny
, stejně jako pro
ruční praní vlny a jemných látek se symbolem péče “ruční praní”
.
Prací cyklus pro vlnu u této pračky schválil Woolmark pro praní vlněných
oděvů Woolmark určených pro praní v pračce za podmínky, že tyto
oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů
výrobce této pračky. M9604.
Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené syntetické prádlo.
Prací teplota is 30°C.
Maximální rychlost otáček se automaticky snižuje na 700 otáček/min.
S tímto programem je možné vyprat oděvy pro volný čas jako džínové
kalhoty, košile a bundy, nebo žerzej vyrobený z hi-tech materiálů. Prací
teplota is 40°C.
Speciální program pro namáčení velmi znečištěného prádla. Prádlo bude
asi 20 minut namočené ve vodě teplé 30°C.
Pračka se automaticky zastaví po uplynutí doby namáčení s vodou v
nádrži. Prací prostředek pro namáčení nasypte do komory označené
.
Tento program nelze použít pro velmi jemné tkaniny jako hedvábí nebo
vlnu.
Před spouštěním nové prací fáze je nutné vodu vypustit:
Namáčení
• Pouze vypouštění: otočte programovým voličem do polohy Čerpání.
(Stiskněte tlačítko Start/Pauza).
• Čerpání a odstředění: Otočte programovým voličem na program
odstředění nebo šetrné odstředění, snižte rychlost odstředění
otočením voliče rychlosti odstředění, a pak stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Důležité upozornění!
Na konci namáčení (po odčerpání vody), můžete zvolit prací program.
Nejprve otočte programovým voličem do polohy O, potom zvolte program a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
65
informace o programu electrolux 65
Informace o programu
Eco
Máchání
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněnou bavlnu a
syntetické tkaniny. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. Tím
dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné a lněné
oblečení vyprané ručně.
Pračka provede 3 máchání a závěrečné odstředění s maximální
rychlostí.
Rychlost odstředění může být zkrácena stisknutím tlačítka
.
Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání v případě použití
Čerpání
Odstředění
Šetrné odstředění
O = Zrušení/VYP
funkce Zastavení máchání
nebo funkce Noční provoz
.
Nejprve otočte programovým voličem do polohy O,potom vyberte
program
, Čerpání a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech s
funkcí Zastavení máchání
a Noční provoz
. Před zvolením
tohoto programu je nutné pootočit programový volič do polohy O.
Můžete zvolit rychlost odstředění prostřednictvím příslušného tlačítka
podle typu prádla, které má být odstředěno.
Samostatné krátké odstředění při 700 ot/min. pro ručně prané prádlo.
Použijte pro syntetické, choulostivé, vlněné/ručně prané, hedvábné
prádlo.
Vynulování programu a vypnutí pračky zajistíte otočením programového
voliče na O. Nyní můžete zvolit nový program.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
66
66 electrolux čištění a ošetřování
Čištění a ošetřování
Před každou údržbou nebo čištěním musíte
pračku ODPOJIT od zdroje elektrického
napájení.
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvka dávkovače na prací prostředek a
přísady musí být pravidelně čištěna.
Vyjměte zásuvku stisknutím páčky směrem dolů
a vytažením. Propláchněte ji pod kohoutkem a
odstraňte stopy nahromaděného prášku.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Je
užitečné pravidelně používat v pračce změkčovač
vody v prášku. Tento postup provádějte
samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny
výrobce ohledně změkčovacího prášku. Tím se
zabrání ukládání vodního kamene.
Po každém vyprání
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže
zabránit vlhkosti a vytváření zápachu uvnitř v
pračce. Otevřením dvířek po praní se také chrání
dveřní těsnění.
C0066
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor na
přísady vyjmout.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu
mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně
údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší
teplotou.
• Použijte normální dávku pracího prostředku s
biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou a
mýdlem a poté důkladně vysušte.
C0067
Čištění prostoru pro zásuvku na prací
prostředky
Po vyjmutí zásuvky použijte malý kartáček na
čištění komor tak, aby všechny usazeniny pracího
prášku byly odstraněny z vrchních i spodních
částí.
Vraťte zásuvku na místo a nechte proběhnout
program máchání bez prádla v bubnu.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
67
čištění a údržba electrolux 67
CS
P0038
Čištění čerpadla
Vypouštěcí čerpadlo musí být zkontrolováno,
jestliže
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během vypouštění vody neobvykle
hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou
zavírací špendlíky, mince apod., které blokují
čerpadlo.
Postupujte následovně:
• Spotřebič odpojte od sítě.
• Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
• Otevřete dvířka čerpadla.
P1114
• Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která
vyteče z pračky.
• Vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadičku,
vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.
• Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt
čerpadla a čerpadlo vyjměte. Připravte si
hadřík na utírání vody, která by mohla vytéct při
odmontování krytu.
P1115
• Otáčením vyjměte všechny předměty z
oběžného kola čerpadla.
• Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí
hadičku a vraťte na původní místo.
P1117
• Kryt čerpadla úplně zašroubujte.
• Zavřete dvířka čerpadla.
Upozornění!
Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti
na vybraném programu v čerpadle horká voda.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
68
68 electrolux čištění a údržba
Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího
cyklu, vždy čekejte, dokud pračka neskončí
cyklus a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt,
ujistěte se, že je bezpečně utaženo tak, aby se
nemohlo uvolnit, a malé děti ho nemohly
odšroubovat.
• Když budete chtít pračku znovu uvést do
provozu, zkontrolujte, jestli teplota prostředí
dosahuje 0 °C.
Čištění filtru přívodní hadice
Důležité upozornění!
Jestliže je voda příliš tvrdá, nebo obsahuje stopy
vápence, může se filtr přívodní hadice zanést.
Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí
nouzové vypouštěcí hadice, musíte opět nalít asi
2 l vody do komory pro prací prostředek k
hlavnímu praní a zapnout vypouštěcí program.
Tím se aktivuje ECO VENTIL, který zabrání tomu,
aby při následujícím praní část pracího prostředku
zůstala v pračce nevyužitá.
Proto je dobré ho čas od času vyčistit.
Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte
přívodní hadici od kohoutu. Vyčistěte filtr tvrdým
kartáčkem. Přívodní hadici opět upevněte.
Nouzové vypouštění
P1090
Nebezpečí zamrznutí
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod
bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření.
• Zavřete vodovodní kohoutek.
• Odšroubujte přívodní hadici.
• Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a
konec přívodní hadice do nádoby umístěné na
podlaze a nechte vytéct vodu z pračky.
• Přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a
nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po
nasazení uzávěru zpět na její místo.
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji
následujícím postupem:
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
• zavřete vodovodní kohoutek;
• podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
• otevřete dvířka;
• umístěte na podlahu nádobu a vložte do ní
konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte
uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby.
Když je nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte.
Mísu vylijte. Opakujte postup, dokud voda
vytéká;
• je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve
uvedených pokynů.
• vraťte nouzovou vypouštěcí hadici na místo
poté, co jste ji připojili;
• zašroubujte kryt čerpadla a zavřete dvířka.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
69
něco nefunguje electrolux 69
Něco nefunguje
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno
odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve dále
uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu spotřebiče začne červená kontrolka Start/Pauza blikat, na displeji se
objeví jeden z následujících poplachových kódů a současně zní každých 20 vteřin zvukové signály a
signalizují, že pračka nefunguje:
● E10: problém s přívodem vody
● E20: problém s vypouštěním vody
● E40: otevřená dvířka.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko Start/Pauza k restartování programu. Pokud potíže
přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.
Chybná funkce
Pračka nezačne prát:
Možná příčina
Řešení
●
Dvířka pračky nejsou správně
zavřená. E40.
●
Zavřete dobře dvířka.
●
Zástrčka není řádně zasunuta
do síťové zásuvky.
●
Zasuňte zástrčku do síťové
zásuvky.
●
V zásuvce není proud.
●
●
Zvolili jste odložený start.
●
Přejete-li si vyprat hned, zrušte
odložený start.
Vodovodní kohoutek je
zavřený. E10
● Přívodní hadice je zmáčknutá
nebo zkroucená. E10
●
Otevřete vodovodní kohoutek.
●
Zkontrolujte připojení přívodní
hadice.
Flitr v přívodní hadici je
zanesený. E10
● Dvířka nejsou správně
zavřena. E40
●
Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
●
Zavřete dobře dvířka.
Zkontrolujte elektrickou
instalaci ve své domácnosti.
● Vyměňte pojistku.
● Je spálená pojistka.
● Programový volič není správně ● Otočte programovým voličem a
stiskněte opět tlačítko
nastaven a tlačítko
Start/Pauza.
Start/Pauza nebylo stisknuto.
Pračka se neplní vodou:
●
●
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
70
70 electrolux něco nefunguje
Chybná funkce
Možná příčina
Řešení
Pračka napustí vodu a hned ji
vypustí:
●
Konec vypouštěcí hadice je
příliš nízko.
●
Viz příslušný odstavec v části
“Čerpání vody”.
Pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje:
●
Hadice je přiskřípnutá nebo
přehnutá. E20
●
Zkontrolujte připojení
vypouštěcí hadice.
●
Došlo k ucpání vypouštěcího
čerpadla. E20
●
Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo.
●
Vypněte funkci
●
Rozložte znovu prádlo.
Bylo použito nadměrné
množství anebo nevhodný
prací prostředek (dochází k
nadměrné tvorbě pěny).
● Zkontrolujte, zda se
nevyskytují netěsnosti ve
spojkách přívodních hadic. V
některých případech není únik
vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto,
zda není vlhká.
● Vypouštěcí hadice je
poškozená.
● Uzávěr nouzové vypouštěcí
hadičky nebyl po vyčištění
čerpadla správně nasazen.
●
Snižte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
●
Zkontrolujte připojení přívodní
hadice.
●
Vyměňte za nový.
●
Nasaďte uzávěr na nouzovou
vypouštěcí hadičku a vraťte na
původní místo.
Přidali jste málo pracího
prostředku, nebo nevhodný
prostředek.
● Odolné skvrny nebyly před
praním nijak ošetřeny.
● Nezvolili jste správnou teplotu.
●
Zvyšte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
Byla zvolena funkce
nebo program
● Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
●
Na podlaze je voda:
Špatné prací výsledky:
nebo
●
●
●
Nadměrné množství prádla.
,
or
K odstranění odolných skvrn
používejte čisticí prostředky.
● Zkontrolujte, zda jste zvolili
správnou teplotu.
● Dejte do bubnu méně prádla.
●
.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
71
něco nefunguje electrolux 71
Chybná funkce
Dvířka nejdou otevřít.
Pračka vibruje nebo je hlučná:
Možná příčina
●
Program ještě běží.
●
Zablokování dvířek není
uvolněno.
Počkejte na konec pracího
cyklu.
● Počkejte, až ikona dvířek
zmizí.
●
V bubnu je voda.
●
Nebyly odstraněny přepravní
šrouby a obaly.
● Neseřídili jste nožičky.
●
Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
● V pračce může být příliš málo
prádla.
●
K zahájení odstředění dochází
později nebo vůbec:
Řešení
●
Elektronické zařízení na
kontrolu stability přerušilo
odstředění, protože prádlo
není v bubnu rovnoměrně
rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém
snaží o lepší rozložení prádla.
Může se o to pokusit
několikrát, než nerovnováha
zmizí a může se dokončit
normální odstředění. V
případě, že ani po uplynutí 10
minut není prádlo rovnoměrně
rozloženo v bubnu, pračka
prádlo neodstředí. V tomto
případě rozložte prádlo ručně
a znovu zvolte program
odstředění.
●
Zvolte čerpání nebo odstředění
k vypuštění vody.
Zkontrolujte správnou instalaci
spotřebiče.
● Zkontrolujte správnou regulaci
výšky spotřebiče.
● Rozložte znovu prádlo.
●
●
Vložte více prádla.
●
Rozložte znovu prádlo.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
72
72 electrolux něco nefunguje
Chybná funkce
Možná příčina
Pračka vydává zvláštní zvuk
●
Pračka je vybavena typem
motoru, který vydává ve
srovnání s tradičními motory
nezvyklý zvuk. Nový motor
zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla
v bubnu při odstředění, a také
zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou
vodu.
●
Spotřebiče s moderní
technologií fungují velmi
úsporně s menší spotřebou
vody při zachování stejného
výkonu.
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit,
kontaktujte naše servisní středisko. Dříve než
budete telefonovat do servisu, poznamenejte si
model, sériové číslo a datum zakoupení pračky;
servisní středisko se na tyto údaje bude
dotazovat.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
Řešení
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
73
technické údaje electrolux 73
Technické údaje
Rozměry
Šířka
60 cm
Výška
85 cm
Hloubka
63 cm
CS
Napětí elektrické sítě - Celkový
výkon - Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.
Tlak přívodu vody
Minimální
0,05 MPa
Maximální
0,8 MPa
Maximální zatížení
Bavlna
Syntetika a Džíny
Jemné prádlo
Vlna a Ruční praní
Hedvábí
7
3
3
2
1
Rychlost odstřeďování
Maximální
kg
kg
kg
kg
kg
1200 ot/min
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
74
74 electrolux údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě
Spotřeba vody
(v litrech)
Spotřeba energie
(v kWh)
Bavlna normální 95°
62
2.1
Bavlna
59
1.19
Bavlna + předpírka
74
2.3
Bavlna
72
1.4
Syntetické 60°
52
0.85
Syntetika + předpírka
49
0.5
Syntetika
60
0.5
58
0.4
Jemné prádlo + předpírka
58
0.4
Jemné 40°
58
0.4
Vlna 40°
50
0.4
Ruční praní 40°
45
0.4
Dámské prádlo 40°
55
0.35
Hedvábí 30°
40
0.25
Džíny 40°
68
1.3
Namáčení
55
0.35
Máchání
-
-
Odstředění
-
-
Šetrné odstředění
-
-
Eco 60° (*)
Eco + předpírka
Syntetika
Eco
Eco +předpírka
Délka programu
(v minutách)
Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.
Program
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
75
údaje o spotřebě electrolux 75
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou
čistě orientační, protože se mohou lišit podle
množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody
a teploty prostředí. Údaje se vztahují k nejvyšší
teplotě každého pracího programu.
(*) Program “Bavlna Eco
” se 7 kg při 60°Cje
výchozí program pro údaje energetického
štítku podle směrnice EHS 60/92.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
76
76 electrolux instalace
Instalace
Vybalení
A
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné
přepravní prvky, abyste je mohli použít při
případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte pračku
opatrně na zadní stranu, abyste mohli
odstranit polystyrenový podstavec, na kterém
je spotřebič uložen.
HEC0002S
4. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte dva
velké zadní dolní šrouby B a šest malých
šroubků C.
C
HEC0003S
HEC0008
C
B
B
5. Odstraňte konzoli D a utáhněte šest malých
šroubků C.
2. Odstraňte elektrický přívodní kabel a
vypouštěcí hadici z držáků na zadní straně
pračky.
D
HEC0011S
HEC0001
3. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte
střední zadní šroub A. Vytáhněte příslušnou
plastovou rozpěrku.
C
HEC0014
C
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
77
instalace electrolux 77
6. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní hadici z
bubnu a odstraňte polystyrenový blok,
přilepený k těsnění dvířek lepicí páskou.
Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a
pohybu pračky během provozu. Nikdy
nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy
podkládáním pračky kartónem, dřevem a
podobnými materiály.
CS
HEC0010
7. Do malého horního otvoru a dvou širokých
otvorů vložte odpovídající plastové krytky,
které jsou uložené v sáčku s návodem k
použití.
HEC007S
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a
najdete ji v bubnu pračky. Pro přívod vody
nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového
spoje.
HEC0005
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi
apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká
stěn nebo jiného kuchyňského nábytku.
Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením
nožiček. Nožičku lze seřídit utažením, protože je
vybavena samosvornou matkou, ale pračka
MUSÍ být vyrovnaná a stabilní.
Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání
pomocí vodováhy.
Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče.
Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů.
Zahněte hadici doleva nebo doprava podle
polohy vodovodního kohoutku.
HEC0006
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
78
78 electrolux instalace
3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné
matice.
Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste
dotáhli matici, aby neunikala voda.
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí
hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z
umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke
kohoutku nebo k háčku na zdi.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4”
závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s
pračkou.
P0022
P0351
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš
krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte
koupit novou delší hadici, která je speciálně
určená pro tento účel.
Přívodní vodovodní hadice je opatřena systémem
uzavírání vody. Jestliže se vnitřní hadice
přirozenym stárnutím poškodí, tak bude blokovat
přívod vody do pračky. Tato porucha se ukáže
červenou značkou v okénku «A». V tomto
případě je třieba hadici nechat vyměnit servisní
službou.
Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato odbočka
se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl
oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od
podlahy.
Do odpadního potrubí, které se nachází ve
výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od
podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále
větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí
musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí
hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
P1118
A
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit
na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí
hadici a spojovací prvky můžete získat v místním
servisním středisku.
P0352
Připojení k elektrické síti
Čerpání vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi
různými způsoby:
Zaháknutím umělohmotného kolena dodávaného
s pračkou za okraj umyvadla.
Spotřebič je určen pro jednofázové napětí 220230 V a 50 Hz.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese
maximální zatížení pračky (2,2 kW) i případné
další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
79
poznámky k ochraně životního prostředí electrolux 79
Pračku zapojte na uzemněnou zásuvku.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné
poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést naše servisní
středisko.
Přívodní kabel musí zůstat přístupný i po instalaci
spotřebiče.
Poznámky k ochraně
životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu
znamená, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Rady pro ochranu životního prostředí
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
recyklovatelné.
jsou
>PE<=polyetylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
Tyto materiály musí být vhozeny do příslušných
kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému
využití.
Starý spotřebič
K likvidaci starého spotřebiče využijte
schválených likvidačních sběren. Neznečišťuje
svoji zem!
Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k ochraně
životního prostředí, doporučujeme dodržet
následující rady:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez
předpírky, ušetříte tak prací prostředek, vodu i
čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete před
praním odstranit skvrny a zašpiněná místa;
prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody,
množství praného prádla a stupně zašpinění.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
80
80 electrolux Záruční podmínky
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek je poskytována pouze kupujícímu
spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen
na výrobek sloužící k běžnému používání v
domácnosti. Prodávající poskytuje
Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání
dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí
prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má
v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné
a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li
to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu)
vady neúměrné - právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z
ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku
nebo odstoupení od kupní smlouvy lze
uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li
výrobek nadměrně opotřeben nebo
poškozen. Podmínkou pro uplatnění
každého práva ze Záruky přitom je, že:
–
výrobek byl instalován a uveden do
provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
–
veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
–
Kupující při reklamaci výrobku předloží
platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i
všechna případná další práva ze Záruky) je
kupující povinen uplatnit v nejbližším
Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku
umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení
(popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním
středisku bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do konce záruční doby,
jinak zaniká. Autorizované servisní středisko
posoudí oprávněnost reklamace a podle
povahy vady výrobku rozhodne o způsobu
opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku
součinnost potřebnou k prokázání
uplatněného práva na odstranění vady, k
ověření existence reklamované vady i k
záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od
řádněho uplatnění práva na odstranění vady
do provedení záruční opravy Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnění
podmínky uvedené v předchozím bodu. Po
provedení záruční opravy je Autorizované
servisní středisko povinno vydat Kupujícímu
čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list
slouží k prokazování práv Kupujícího, proto
ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a
kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li
Kupující Autorizovanému servisnímu
středisku shora uvedenou součinnost, je
Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i
Autorizovanému servisnímu středisku
veškeré případné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
81
Záruční podmínky electrolux 81
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení
nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní, nevhodnými
provozními podmínkami aj.), případný
nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (
který není závadou) ani na výrobek použitý
nad rámec běžného používáni v domácnosti
(např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva
Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle kogentních ustanovení zvláštních
právních předpisů. Prodávající je povinen
předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na
požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli
poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice,
včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a
Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou:
Evropská Záruka
–
prodávající,
–
Electrolux Service, a to buď na telefonu:
261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Budějovická 3, 140
21 Praha 4,
● Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v
domácnosti, tzn. spotřebič není využíván
ke komerčním účelům.
–
Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800160016.
Na tento spotřebič se vztahuje záruka
společnosti Electrolux ve všech zemích
uvedených v zadní části tohoto návodu
během období stanoveného v záruce
spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se
přestěhujete z jedné uvedené země do jiné
z uvedených zemí, záruka na spotřebič
bude i nadále platná za následujících
podmínek:
● Záruka na spotřebič platí ode dne prvního
zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
● Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
● Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
● Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v
nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás
vztahují podle zákona.
CS
132979431_CS.qxd
28/11/2006
12:23
Pagina
82
82 electrolux Střediska služeb zákazníkům
Střediska služeb zákazníkům
Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na místního zástupce střediska služeb zákazníkům.
www.electrolux.com
à
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Espańa
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Россия
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjćllandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Rislřkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
132979431_PL.qxd
28/11/2006
14:18
Pagina
www.electrolux.ru
www.electrolux.cs
www.electrolux.pl
ANC number: 132 979 431-01-482006
124
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement