Electrolux EJ2300AOX Handleiding

Electrolux EJ2300AOX Handleiding
EJ2300AOX
................................................
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
EN FRIDGE FREEZER
FR RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
14
NOTICE D'UTILISATION
26
BENUTZERINFORMATION
39
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
1.2 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te slui-
•
•
•
•
ten. Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of
kookplaten.
Enkel voor apparaten met een wateraansluiting: sluit het apparaat uitsluitend aan op een drinkwaterleiding.
De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de Servicedienst of een elektrotechnicus om
de elektrische onderdelen te wijzigen.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
4
www.electrolux.com
1.3 Gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen.
– Bed-and-breakfast accomodaties.
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Wanneer u een ijslolly uit het apparaat
neemt, eet deze dan niet onmiddellijk
op. Wacht enkele minuten.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
1.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel en schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Controleer regelmatig de afvoer van de
koelkast en reinig deze indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden
en herladen.
1.5 Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in
dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
1.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
NEDERLANDS
5
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
7
2
6
5
3
4
1 Bakrooster
5 Groentelade
2 Botervakje
6 Glazen legroosters
3 Deurplateaus
7 Temperatuurregeling en binnenver-
4 Typeplaatje
lichting
3. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
3.1
1. Reinig de interne onderdelen van het
apparaat en alle accessoires met
warm water en een neutrale detergent.
2. Zorg ervoor dat het apparaat en de
accessoires geheel droog zijn.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Activeer het apparaat en stel de temperatuur in.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of solventen om
het apparaat en de accessoires te
reinigen.
3.2 Activering van het apparaat
en het instellen van de
temperatuur
Draai de temperatuurknop in wijzerzin om
het apparaat te activeren en tegelijk de
temperatuur in te stellen.
De cijfers op de knop verwijzen naar de
verschillende koudestanden.
6
www.electrolux.com
We raden u aan om een gemiddelde koudestand te kiezen.
Draai aan de temperatuurknop om de instellingen te verlagen voor een minimale
lage temperatuur.
Draai aan de temperatuurknop om hogere
instellingen voor een maximale lage temperatuur.
De volgende omstandigheden kunnen de
temperatuurinstelling beïnvloeden.
• De kamertemperatuur en de plaats
waar het apparaat geplaatst is.
• Hoe vaak de deur van het apparaat geopend wordt.
• De hoeveelheid voedsel in het apparaat.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Verse voedingswaren
invriezen
De vriezer is geschikt voor het invriezen
van verse voedingswaren en voor de bewaring van (diep)vriesvoeding.
Als de temperatuurknop op een
gemiddelde stand ingesteld
wordt, is het niet nodig om de instelling te wijzigen.
Als u het voedsel sneller wenst in
te vriezen, stel de temperatuur
dan in op een hogere stand. Op
die manier kan de temperatuur
van de koelkast dalen tot 0°C en
meer. Als dit gebeurt, stel de temperatuurknop in op een lagere
stand.
4.2 Het bewaren van ingevroren
voedsel
Door een stroomstoring kan de
vriezer ontdooien.
Als de stroom langer uitgeschakeld was dan de "Rijstijdwaarde"
moet u het ontdooide voedsel onmiddellijk gebruiken of bereiden.
Raadpleeg de "TECHNISCHE INFORMATIE" voor deze waarde.
U kunt de bereide voeding invriezen als ze is afgekoeld.
4.3 Ontdooien
Alvorens (diep)vriesvoeding te bereiden,
moet u ze in de koelkast of bij kamertemperatuur ontdooien.
Het is mogelijk om kleine hoeveelheden
bevrozen voedsel rechtstreeks uit de vriezer te bereiden, maar hierdoor wordt de
bereidingsduur verlengd.
4.4 Glazen legroosters
Als het apparaat nieuw is of langdurig uitgeschakeld was, plaats dan niet onmiddellijk diepvriesvoeding in de vriezer.
Stel de temperatuur in op de hoogste
stand en laat het apparaat gedurende minimaal 2 uur werken.
U kunt de glazen legroosters op verschillende hoogtes plaatsen.
NEDERLANDS
7
4.5 Deurplateaus
2
1
2
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Energie besparen
• Open de deur van de koelkast of de
vriezer niet te dikwijls.
• Laat de deur van de koelkast of de vriezer niet langer dan nodig open staan.
• Als het apparaat permanent in werking
is en er zich rijm aan de interne achterwand vormt, zijn dit mogelijke oorzaken:
– De temperatuurknop staat in de laagste stand.
– De kamertemperatuur is te hoog.
– Het apparaat zit te vol.
Stel de temperatuurknop in op een hogere stand. De automatische ontdooifunctie start en het energieverbruik
daalt.
5.2 Koeling
• Zet geen warm voedsel in de koelkast.
Wacht tot het is afgekoeld.
• Plaats geen dampende vloeistoffen in
de koelkast.
• Doe alle voeding met een sterke smaak
of geur in vershouddozen.
• Zorg ervoor dat er lucht rond het voedsel kan circuleren.
• Doe alle soorten vlees in vershoudzakjes. Plaats ze op het glazen rooster net
boven de groentenlade. Bewaar vlees
niet langer dan 2 dagen in de koelkast.
• Dek bereid voedsel en koude gerechten
af en plaats ze op een van de roosters.
• Was fruit en groenten en bewaar ze in
de groentenlade.
• Bewaar boter en kaas in de speciale
luchtdichte vakken, aluminiumfolie of
vershoudzakjes.
• Zorg ervoor dat melkflessen gesloten
zijn en bewaar ze in het flessenrek in de
deur van het apparaat.
• Bewaar in de koelkast geen bananen,
aardappelen, uien en look zonder verpakking.
5.3 Invriezen
• Het classificatielabel geeft een indicatie
van de maximale hoeveelheid voeding
die de vriezer in 24 uur kan invriezen.
• De voeding is na 24 uur volledig ingevroren. Plaats tijdens deze periode
geen ander voedsel in de vriezer.
• Plaats het voedsel in kleine hoveelheden in de vriezer. Hierdoor vriest het
voedsel snel in en kan de benodigde
hoeveelheid makkelijk ontdooid worden.
• Verpak het voedsel in aluminiumfolie of
in vershoudzakjes. Zorg ervoor dat de
verpakking luchtdicht is.
• Bewaar geen vers voedsel bij ingevrozen voedsel. Hierdoor stijgt de temperatuur van de ingevroren voeding.
8
www.electrolux.com
• De bewaringsduur van vette voeding is
korter dan die van vetvrije of verarme
voeding. Het zout beperkt de houdbaarheid van het voedsel.
• We raden aan om op elke verpakking
de invriesdatum van het voedsel te noteren.
• Als u ingevroren voedsel ontdooit, moet
u dit zo snel mogelijk bereiden. Het is
niet mogelijk om eerder ingevroren voeding opnieuw in te vriezen.
• Zorg ervoor dat de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden is. U
vindt deze informatie op de verpakking
van het voedsel.
5.4 Het bewaren van ingevroren
voedsel
• Als u ingevroren voedsel koopt, plaats
dit dan zo snel mogelijk in de vriezer.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Haal de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
6.1 Reiniging
• Maak het apparaat en alle accessoires
schoon.
• Reinig alle onderdelen van het apparaat
en alle accessoires met warm water en
een neutrale detergent. Zorg ervoor dat
het apparaat en de accessoires geheel
droog zijn.
• Reinig de pakking van de deur regelmatig. Neem contact op met de serviceafdeling om een beschadigde pakking
te vervangen.
• Maak de condensor (zwart rooster) van
de grill en de compressor aan de ach-
terkant van het apparaat schoon met
een borstel. Hierdoor daalt het energieverbruik en blijft het apparaat in goede
conditie.
• Zorg ervoor dat u de leidingen
of kabels nooit verplaatst of beschadigd, of eraan trekt.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit
niet beschadigt.
• Reinig het apparaat niet met
schuurmiddelen, schuursponsjes, solventen, geparfumeerde
detergenten of boenmiddel.
Na het onderhoud, steek de stekker in het
stopcontact.
NEDERLANDS
9
6.2 Automatische ontdooifunctie van de koelkast
Het verwijderen van rijm gebeurt automatisch wanneer de motorcompressor tijdens de werking stopt.
Het water wordt afgevoerd door het afvoergat en het water wordt verzameld in
de opvangbak waar het verdampt.
De opvangbak bevindt zich achter het apparaat, boven de motorcompressor.
Het afvoergat bevindt zich achteraan in de
koelkast.
Om ervoor te zorgen dat er geen water in
andere delen van de koelkast terechtkomt, zorg ervoor dat het afvoergat altijd
schoon is. Gebruik het reinigingsgereedschap in het afvoergat.
6.3 De vriezer ontdooien
Er kan zich op de vriesroosters en
rond het bovenste deel rijm bevinden.
Ontdooi de vriezer wanneer de
rijmlaag een dikte van 3 tot 5 mm
bereikt heeft.
LET OP!
Gebruik geen scherpe metalen
voorwerpen om de rijm te verwijderen.
Gebruik geen mechanische apparaten om de vriezer te ontdooien.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Haal al het voedsel uit de vriezer. Wikkel het voedsel in krantenpapier en
houd het koel.
3. Houd de deur van het apparaat open
tot het volledig ontdooid is.
4. Reinig en droog de vriezer.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel het apparaat in.
7. Stel de temperatuur in op de hoogste
stand en laat het apparaat gedurende
minimaal 2 tot 3 uur werken.
8. Plaats het voedsel terug in de vriezer.
6.4 Als het apparaat gedurende
lange tijd niet gebruikt zal
worden
1. Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat.
4. Reinig en droog het apparaat en alle
accessoires.
5. Laat de deur open om onaangename
geurtjes te voorkomen.
10 www.electrolux.com
6.5 Het lampje vervangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
Haal de afdekking van het lampje
Vervang de oude lamp door een nieuwe. Gebruik uitsluitend lampen voor
huishoudapparaten. De afdekking van
de lamp vermeldt het maximale lampvermogen.
Plaats de afdekking van het lampje
terug.
Steek de stekker in het stopcontact.
De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend
bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze
niet binnenhuisverlichting.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de controle uit te
voeren.
Voor problemen die niet in de tabel vermeld zijn, neem contact op
met de service-afdeling.
Storing
Mogelijke oplossing
Het apparaat maakt lawaai Bepaalde geluiden zijn normaal als het apparaat in
tijdens de werking.
werking is. Raadpleeg de folder die bij het apparaat
geleverd wordt.
Het apparaat werkt helemaal niet.
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Controleer of er spanning is. Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Om het
stopcontact te repareren, neem contact op met een
erkend elektrotechnicus.
Het lampje brandt niet.
Sluit en open de deur om ervoor te zorgen dat de
lamp niet in de standby-stand staat.
Het lampje is stuk. Vervang het lampje.
De compressor werkt con- Stel de temperatuurknop in op een lagere stand.
tinu.
NEDERLANDS
Storing
11
Mogelijke oplossing
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Zorg ervoor dat u de deur van het apparaat niet te
vaak opent en sluit.
Zorg ervoor dat er geen warm voedsel in het apparaat staat. Wacht tot het is afgekoeld.
Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog
is.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Dit is normaal als de automatische ontdooifuncties
in werking is.
Er bevindt zich water in de
koelkast.
Controleer of het afvoergat niet verstopt is.
Zorg ervoor dat voedsel of verpakkingen niet verhinderen dat het water in de opvangbak stroomt.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag
Stel de temperatuurknop in op een lagere stand.
De temperatuur in het apparaat is niet laag genoeg.
Stel de temperatuurknop in op een hogere stand.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Zorg ervoor dat er geen warm voedsel in het apparaat staat. Wacht tot het voedsel koud is.
Zorg ervoor dat het apparaat niet te vol zit.
De temperatuur in de koel- Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie is.
kast is niet laag genoeg.
Er is te veel rijmvorming.
Zorg ervoor dat het voedsel in speciale bewaardozen of in de verpakking zit.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Stel de temperatuurknop in op een lagere stand.
8. TECHNISCHE INFORMATIE
8.1 Normale geluiden
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
12 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
8.2 Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de
beste prestatie kunt u het apparaat beter
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die staat aangegeven op
het typeplaatje van het apparaat.
NEDERLANDS
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
KLEIN
+16°C tot + 43°C
13
Er kunnen bepaalde functionele problemen ontstaan bij sommige typen modellen bij gebruik buiten dit bereik. De juiste
werking kan alleen worden gegarandeerd
binnen het gegeven bereik. Vraag advies
van uw leverancier, klantenservice of
dichtstbijzijnde servicepunt als u twijfelt
over de installatieplek van het apparaat.
8.3 Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte
1404 mm
Breedte
545 mm
Diepte
604 mm
Maximale bewaartijd bij
stroomuitval
19 h
Voltage
230 V
Frequentie
50 Hz
Voor meer informartie, raadpleeg het classificatielabel en het energielabel.
9. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
14 www.electrolux.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
17
17
18
19
20
22
23
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
15
SAFETY INSTRUCTIONS
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
• Only for appliances with water connection: connect only to drinking water
supply.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
1.1 Children and vulnerable
people safety
Electrical connection
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is
responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.
1.2 Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before connecting
the appliance to the power supply. This
is to allow the oil to flow back in the
compressor.
• Do not install the appliance close to radiators or cookers, oven or hobs.
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Service or an electrician to change the
electrical components.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
1.3 Use
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as:
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other
residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
16 www.electrolux.com
WARNING!
Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless
they are stated applicable by the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. This gas
is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames
and sources of ignition in the room.
Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put fizzy drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• When you remove an ice lolly from the
appliance, do not eat it immediately.
Wait a few minutes.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
1.4 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of injury and damage to the
appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• Regularly examine the drain of the refrigerator and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the
recharging of the unit.
1.5 Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance, is only for
household appliances. Do not use it for
house lighting.
1.6 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to be closed in the appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains flammable
gas. Contact your municipal authority
for information on how to discard the
appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat exchanger.
ENGLISH
17
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
7
2
6
5
3
4
1 Wire shelf
5 Vegetable drawer
2 Butter compartment
6 Glass shelves
3 Door shelves
7 Temperature regulator and internal
4 Rating plate
light
3. BEFORE FIRST USE
3.1
1. Clean the inner parts of the appliance
and all the accessories with warm water and neutral detergent.
2. Make sure that the appliance and the
accessories are fully dry.
3. Connect the mains plug to the mains
socket.
4. Activate the appliance and set the
temperature.
3.2 Activating the appliance and
setting the temperature
Turn the temperature knob clockwise to
activate the appliance and, at the same
time, to set the temperature.
The numbers that are on the knob refer to
different temperatures of cold.
Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads or solvents
to clean the appliance and the accessories.
Turn the temperature knob to lower settings to obtain minimum cold temperature.
18 www.electrolux.com
Turn the temperature knob to higher settings to obtain maximum cold temperature.
We recommend that you set a
medium cold temperature.
• The room temperature and the location
where the appliance is installed.
• How frequently the opening of the appliance door occurs.
• The quantity of food that is in the appliance.
The conditions that follow can have an effect on the temperature setting.
4. DAILY USE
4.1 Freezing the fresh food
4.3 Thawing
The freezer is applicable to freeze fresh
food and for the storage of frozen food
and of deep-frozen food.
Before you cook frozen food or deep-frozen food, thaw the food in the fridge or at
room temperature.
It is possible to cook small quantities of
frozen food directly from the freezer, but
this increases the cooking time.
If the temperature knob is set at a
medium position, it is not necessary to change the setting.
If you want to freeze the food
more quickly, set the temperature
knob at a higher position. In this
condition, the temperature of the
fridge can decrease to 0 °C and
more. If this occurs, set the temperature knob to a lower position.
4.4 Glass shelves
4.2 Storage of frozen food
Do not put immediately frozen food in the
freezer if the appliance is new or was deactivated for a period of time.
Set the temperature knob at the highest
position and let the appliance operate for
minimum 2 hours.
A power failure can cause the defrosting of the freezer.
If the power was off, for a period
of time longer than the “Rising
Time” value, you must use or
cook immediately the defrosted
food. Refer to “TECHNICAL INFORMATION” for the value.
You can freeze the cooked food
when it becomes cool.
You can put the glass shelves at different heights.
ENGLISH
19
4.5 Door shelves
2
1
2
5. HINTS AND TIPS
5.1 Energy saving
• Do not to open the door of the fridge or
of the freezer frequently .
• Do not keep the door of the fridge or of
the freezer open for more than the necessary time.
• If the appliance operates continuously
and there is frost on the internal rear
part, the cause can be:
– The temperature knob is set at the
lowest position.
– The room temperature, where the
appliance is installed, is too warm.
– The appliance is full.
Set the temperature knob at a higher
position. The automatic defrosting
starts and the energy consumption decreases.
5.2 Refrigeration
• Do not put hot food in the fridge. Wait
until it becomes cool.
• Do not put in the fridge liquids that
evaporate.
• Put all the food, that has a strong flavour or odour, in containers.
• Make sure that there is air circulation
around the food.
• Put all types of meat in polythene bags.
Put them on the glass shelf above the
•
•
•
•
•
vegetable drawer. Do not keep the
meat in the fridge for more than 2 days.
Put a cover on cooked food and cold
dishes and put them on one of the
shelves.
Wash fruit and vegetables and put
them in the vegetable drawer.
Put butter and cheese in special airtight
containers, aluminium foil or polythene
bags.
Make sure that milk bottles have a cap
and put them in the bottle shelf on the
appliance door.
Do not keep in the fridge bananas, potatoes, onions and garlic that are without packaging.
5.3 Freezing
• The rating plate gives the indication of
the maximum quantity of food that the
freezer can freeze in 24 hours.
• The freezing of the food is completed in
24 hours. Do not put other food in the
freezer during this time.
• Put the food in small quantities in the
freezer. This helps to freeze quickly the
food and to thaw only the necessary
quantity.
• Wrap the food in aluminium foil or put it
in polythene bags. Make sure that the
packaging is airtight.
20 www.electrolux.com
• Do not put fresh food together with frozen food. This to prevent the temperature of the frozen food to increase.
• The storage time for fat food is shorter
than for non-fat food or for low-fat food.
The salt decreases the storage time of
the food.
• We recommend that you write, on each
packaging, the date of when the food
was frozen.
• When you thaw frozen food, you must
cook it in a very short time. It is not
possible to freeze again food that was
frozen before.
• Make sure that the use-by date is not
expired. You can find the information on
the packaging of the food.
5.4 Storage of the frozen food
• When you buy frozen food, make sure
that you put it in the freezer in a very
short time.
6. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Before maintenance, disconnect
the mains plug from the mains
socket.
6.1 Cleaning
• Clean the appliance and the accessories regularly.
• Clean all the parts of the appliance and
all the accessories only with warm water and neutral detergent. Make sure
that the appliance and the accessories
are fully dry.
• Clean the gasket of the door regularly.
To replace a damaged gasket, contact
the Service.
• Clean the grill of the condenser and the
compressor, that are behind the appli-
ance, with a brush. This helps to decreases the energy consumption and
keeps the appliance in good conditions.
• Be careful not to pull, move or
to cause damage to the pipes
or the cables.
• Be careful not to cause damage
to the cooling unit.
• Do not clean the appliance with
abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents, detergents with perfume or wax polish.
After maintenance, connect the mains
plug to the mains socket.
ENGLISH
21
6.2 Automatic defrosting of the fridge
The removal of frost occurs automatically
when the motor compressor stops during
operation.
The water drains out through the drain
hole and collects in the water container
where it evaporates.
The water container is behind the appliance, above the motor compressor.
The drain hole is in the fridge on the rear
part.
To prevent water to collect in other parts
of the fridge, make sure that the drain
hole is always clean. Use the cleaning tool
that is in the drain hole.
6.3 Defrosting of the freezer
There can be frost on the freezer
shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the layer
of frost has a thickness of 3 or 5
mm.
CAUTION!
Do not use sharp metal tools to
remove the frost.
Do not use mechanical devices to
defrost the freezer.
1. Deactivate the appliance.
2. Remove all the food from the freezer.
Wrap the food in newspaper and keep
it at a cold temperature.
3. Keep the appliance door open until
defrosting is completed.
4. Clean and fully dry the freezer.
5. Connect the mains plug to the mains
socket.
6. Activate the appliance.
7. Set the temperature knob at the highest position and let the appliance operate for 2 or 3 hours with this setting.
8. Put back the food in the freezer.
6.4 When the appliance is not
used for long periods
1. Deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains
socket.
2. Remove all the food.
3. Defrost the appliance.
4. Fully clean and dry the appliance and
all the accessories.
5. Keep the doors open to prevent unpleasant smells.
22 www.electrolux.com
6.5 Replacing the lamp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
Remove the screw from the lamp
cover.
Remove the lamp cover
Replace the old lamp with a new one.
Use only lamps for household appliances. The lamp cover shows the
maximum power of the lamp.
Install again the lamp cover.
Connect the mains plug to the mains
socket.
The type of light bulb or halogen
lamp used for this appliance, is
only for household appliances. Do
not use it for house lightning.
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Disconnect the mains plug from
the mains socket before you do
the check.
For problems that are not in the
table, contact the Service.
Problem
Possible solution
The appliance makes noise Some sounds are normal when the appliance is opduring operation.
erating. Refer to the leaflet supplied with the appliance.
The appliance does not
operate.
Make sure that the appliance is activated.
Make sure that the mains plug is connected to the
mains socket.
Do a check and see if there is voltage. Connect a
different appliance to the same mains socket. To repair a mains socket, contact a qualified electrician.
The lamp does not come
on.
Close and open the door to make sure that the lamp
is not in standby.
The lamp is defective. Replace the lamp.
The compressor operates
continuously.
Set the temperature knob at a lower position.
Make sure that the appliance door is closed.
ENGLISH
Problem
23
Possible solution
Make sure not to open and close the appliance door
too frequently.
Make sure not to put hot food in the appliance. Wait
until it becomes cool.
Make sure that the room temperature is not too
warm.
Water collects on the rear
plate of the fridge.
It is normal that this occurs when the automatic defrosting operates.
Water collects in the fridge. Make sure that the drain hole is not clogged.
Make sure that food or packaging do not prevent
the water to collect in the water container.
There is water on the floor.
The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the evaporative
tray.
The temperature in the appliance is too cold
Set the temperature knob to a lower position.
The temperature in the appliance is not sufficiently
cold.
Set the temperature knob to a higher position.
Make sure that the appliance door is closed.
Make sure not to put hot food in the appliance. Wait
for the food to become cool.
Make sure that the appliance is not too full.
The temperature in the
fridge is not sufficiently
cold.
Make sure that there is cold air circulation.
There is too much frost.
Make sure that the food is closed in special containers or packaging.
Make sure that the appliance door is closed.
Set the temperature knob to a lower position.
8. TECHNICAL INFORMATION
8.1 Normal sounds
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
24 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
8.2 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
class indicated on the rating plate of the
appliance:
ENGLISH
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
25
Some functional problems might occur for
some types of models when operating
outside of that range. The correct operation can only be guaranteed within the
specified temperature range. If you have
any doubts regarding where to install the
appliance, please turn to the vendor, to
our customer service or to the nearest
Service Centre
8.3 Technical data
Dimensions
Height
1404 mm
Width
545 mm
Depth
604 mm
Rising Time
19 h
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
For more information, refer to the rating
plate and to the energy label.
9. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
26 www.electrolux.com
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
29
29
30
31
32
34
36
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années
d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour
vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
27
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des
personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu’ils sont sans surveillance ou
en l’absence d’instruction d’une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l’appareil sans
danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni
entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
1.2 Installation
AVERTISSEMENT
L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• Uniquement pour les appareils avec
branchement d'eau : connectez l'appareil à une arrivée d'eau potable uniquement.
• La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre un mur.
• N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple
(risque d'incendie).
• Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche
secteur, le câble d'alimentation ou le
compresseur. Contactez le service
après-vente ou un électricien pour
changer les composants électriques.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
28 www.electrolux.com
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil.
Tirez toujours sur la prise de courant.
1.3 Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement
pour un usage domestique et des utilisations similaires telles que :
– Cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux
de séjour
– En chambre d'hôte.
AVERTISSEMENT
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane
(R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons gazeuses
dans le congélateur. Cela engendrerait
une pression sur le récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides
(risque d'arrachement de la peau).
• Lorsque vous retirez un bâtonnet glacé
de l'appareil, ne le mangez pas immédiatement (risque de brûlure). Attendez
quelques minutes.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
1.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de blessure corporelle et
de dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien, mettez à l'arrêt l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
• Vérifiez régulièrement l'orifice d'écoulement d'eau de dégivrage du réfrigérateur et si nécessaire, nettoyez-le. Si
l'orifice est bouché, l'eau provenant du
dégivrage s'écoulera en bas de l’appareil.
• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération.
L'entretien et la recharge du circuit de
réfrigération doivent être effectués par
un professionnel qualifié.
1.5 Éclairage interne
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont destinées uniquement à un usage avec des
appareils ménagers. Ne les utilisez pas
pour éclairer votre logement.
1.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
FRANÇAIS
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
29
• La mousse isolante contient un gaz inflammable. Pour obtenir plus de détails
sur le recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec les services de
votre commune ou le magasin où vous
avez effectué l'achat.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
7
2
6
5
3
4
1 Grille métallique
5 Bac à légumes
2 Compartiment à beurre
6 Clayettes en verre
3 Balconnets de porte
7 Thermostat et éclairage interne
4 Plaque signalétique
3. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
3.1
1. Nettoyez l'intérieur de l'appareil et
tous les accessoires avec de l'eau
chaude et un détergent doux.
2. Assurez-vous que l'appareil et les accessoires sont entièrement secs.
3. Branchez l'appareil sur le secteur.
4. Mettez en fonctionnement l'appareil et
réglez la position du dispositif de réglage de température.
N'utilisez pas de produits abrasifs,
de tampons à récurer ni de solvants pour nettoyer l'appareil et
les accessoires.
30 www.electrolux.com
3.2 Mise en fonctionnement de
l'appareil et réglage de la
température
Tournez la manette du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre pour mettre l'appareil en fonctionnement et, réglez
la position du thermostat.
Les chiffres figurant sur la manette correspondent aux différents niveaux de froid.
Tournez la manette du thermostat vers le
réglage maximal pour obtenir plus de
froid.
Nous vous recommandons de sélectionner une température intermédiaire.
Les conditions suivantes peuvent avoir un
effet sur le réglage du thermostat.
• La température ambiante et le lieu où
est installé l'appareil.
• La fréquence d'ouverture de la porte de
l'appareil.
• La quantité d'aliments stockés dans
l'appareil.
Tournez la manette du thermostat vers le
réglage minimal pour obtenir moins de
froid.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
4.1 Congélation d'aliments frais
Le congélateur est adapté à la congélation d'aliments frais et à la conservation
d'aliments surgelés ou congelés.
Si la manette du thermostat est
réglée sur une position intermédiaire, il n'est pas nécessaire de
modifier le réglage.
Si vous souhaitez congeler les aliments plus rapidement, réglez la
manette du thermostat sur une
position de réglage plus élevée.
Dans ce cas, la température du
réfrigérateur peut descendre en
dessous de 0 °C. Si cela se produit, positionnez le thermostat sur
un niveau inférieur.
4.2 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
N'introduisez pas immédiatement des aliments congelés dans le congélateur si
l'appareil est neuf ou a été à l'arrêt pendant un certain temps.
Réglez le thermostat sur une position de
réglage maximal et laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures.
Une coupure de courant peut provoquer la décongélation.
Si le courant a été coupé pendant
une durée supérieure à la valeur
d'« autonomie de fonctionnement », vous devez consommer
ou faire cuire immédiatement les
aliments décongelés. Reportezvous au chapitre « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES » pour
connaître cette valeur.
Vous pouvez congeler des aliments cuits lorsqu'ils ont refroidi.
4.3 Décongélation
Avant de faire cuire des aliments congelés
ou surgelés, faites-les décongeler dans le
réfrigérateur ou à température ambiante.
Il est possible de faire cuire de petites
quantités d'aliments congelés directement
sortis du congélateur, mais cela augmente le temps de cuisson.
FRANÇAIS
31
4.4 Clayettes en verre
Les clayettes en verre peuvent être positionnées à différentes hauteurs.
4.5 Balconnets de porte
2
1
2
5. CONSEILS
5.1 Économies d'énergie
5.2 Réfrigération
• Évitez d'ouvrir trop fréquemment la porte du réfrigérateur ou du congélateur.
• Limitez l'ouverture de la porte du réfrigérateur ou du congélateur au strict nécessaire.
• Si l'appareil fonctionne en permanence,
avec présence de givre sur la partie arrière interne, cela peut provenir d'une
des causes suivantes :
– Le thermostat est réglé sur la position
de réglage le plus faible.
– La température ambiante est trop
élevée dans la pièce où l'appareil est
installé.
– L'appareil est plein.
Réglez le thermostat sur une position
de réglage plus élevé. Le dégivrage automatique démarre et la consommation
d'énergie diminue.
• N'introduisez pas d'aliments chauds
dans le réfrigérateur. Attendez qu'ils refroidissent.
• Ne placez pas de liquides qui s'évaporent dans le réfrigérateur.
• Placez les aliments ayant un parfum ou
une odeur prononcés dans des récipients.
• Assurez-vous que l'air circule autour
des aliments.
• Placez tous les types de viande dans
des sachets en plastique. Disposez les
sachets en plastique sur la clayette en
verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez pas la viande au réfrigérateur
pendant plus de 2 jours.
• Couvrez les aliments cuits et les préparations froides et placez-les sur l'une
des clayettes.
32 www.electrolux.com
• Lavez les fruits et légumes et placez-les
dans le bac à légumes.
• Placez le beurre et le fromage dans des
récipients hermétiques spéciaux, des
feuilles d'aluminium ou des sachets en
plastique.
• Assurez-vous que les bouteilles de lait
ont un bouchon et placez-les dans le
compartiment à bouteilles sur la porte
de l'appareil.
• Ne conservez pas dans le réfrigérateur
des bananes, des pommes de terre,
des oignons ou de l'ail non emballés.
plastique. Assurez-vous que l'emballage est hermétique.
• Ne placez pas d'aliments frais avec des
aliments congelés. Cela permet d'éviter
une hausse de température des aliments congelés.
• Les aliments gras se conservent moins
longtemps que les aliments non gras ou
allégés. Le sel diminue la durée de conservation des aliments.
• Nous recommandons d'inscrire sur
chaque emballage la date de congélation des aliments.
5.3 Congélation
5.4 Conservation des aliments
congelés et surgelés
• La plaque signalétique indique la quantité maximale d'aliments que le congélateur peut congeler en 24 heures.
• Les aliments sont entièrement congelés
en 24 heures. N'introduisez aucun autre aliment dans le congélateur pendant
ce temps.
• Introduisez les aliments en petites
quantités dans le congélateur. Cela
permet de congeler rapidement les aliments et de décongeler uniquement la
quantité nécessaire.
• Enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou des sachets en
• Lorsque vous achetez des aliments surgelés, veillez à les placer dans le congélateur le plus vite possible.
• Lorsque vous décongelez des aliments,
vous devez les faire cuire le plus rapidement possible. Il n'est pas possible de
congeler à nouveau un aliment qui a
déjà été congelé.
• Assurez-vous que la date de péremption n'est pas dépassée. Vous trouverez cette information sur l'emballage
des aliments.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez-le.
6.1 Nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil et les
accessoires.
• Nettoyez toutes les parties de l'appareil
et tous les accessoires uniquement
avec de l'eau chaude et un détergent
doux. Assurez-vous que l'appareil et les
accessoires sont entièrement secs.
• Nettoyez régulièrement le joint de la
porte. Pour remplacer un joint endommagé, contactez le service après-vente.
• Nettoyez la grille du condenseur et le
compresseur situés à l'arrière de l'ap-
pareil avec une brosse. Cela permet de
réduire la consommation d'énergie et
de maintenir l'appareil en bon état de
fonctionnement.
• Veillez à ne pas tirer sur les
tuyaux ou les câbles, les déplacer ni les endommager.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants, de détergents parfumés ni d'encaustique.
Une fois l'entretien terminé, branchez
l'appareil sur le secteur.
FRANÇAIS
33
6.2 Dégivrage automatique du réfrigérateur
Le dégivrage s'effectue automatiquement
lorsque le compresseur du moteur s'arrête en cours de fonctionnement.
L'eau est évacuée par l'orifice d'écoulement et est récupérée dans le bac à eau
où elle s'évapore.
Le bac à eau est situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur du moteur.
L'orifice d'écoulement est situé sur la partie arrière du réfrigérateur.
Pour éviter que l'eau s'accumule dans
d'autres parties du réfrigérateur, assurezvous que l'orifice d'écoulement est toujours propre. Utilisez le bâtonnet placé
dans l'orifice d'écoulement.
6.3 Dégivrage du congélateur
Du givre peut se former sur les
clayettes du congélateur et autour
du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque la
couche de givre atteint une épaisseur de 3 à 5 mm.
ATTENTION
N'utilisez pas d'outils métalliques
tranchants pour retirer le givre.
N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour dégivrer le congélateur.
1. Mettez à l'arrêt l'appareil.
2. Retirez tous les aliments du congélateur. Enveloppez les aliments dans du
papier journal et conservez-les à basse température.
3. Laissez la porte de l'appareil ouverte
jusqu'à la fin du dégivrage.
4. Nettoyez le congélateur et séchez-le
entièrement.
5. Branchez l'appareil sur le secteur.
6. Mettez en fonctionnement l'appareil.
7. Réglez le thermostat sur la position de
réglage maximal et laissez l'appareil
fonctionner pendant 2 ou 3 heures
avec ce réglage.
8. Replacez les aliments dans le congélateur.
6.4 Lorsque l'appareil n'est pas
utilisé pendant des périodes
prolongées
1. Mettez à l'arrêt l'appareil et débranchez-le.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil.
4. Nettoyez soigneusement et séchez
entièrement l'appareil et tous les accessoires.
5. Laissez les portes ouvertes pour éviter
la formation de mauvaises odeurs.
34 www.electrolux.com
6.5 Remplacement de l'éclairage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Débranchez la fiche de l'appareil de la
prise secteur.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur de l'ampoule.
Remplacez l'ancienne ampoule par
une ampoule neuve. Utilisez uniquement des ampoules pour appareils
ménagers. La puissance maximale de
l'ampoule est indiquée sur le diffuseur.
Remettez en place le diffuseur de
l'ampoule.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Les ampoules classiques ou halogènes utilisées dans cet appareil
sont destinées uniquement à un
usage avec des appareils ménagers. Ne les utilisez pas pour
éclairer votre logement.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de
procéder à toute vérification.
Pour les problèmes ne figurant
pas dans le tableau, contactez le
service après-vente.
Anomalie
Solution possible
L'appareil fait du bruit lorsqu'il fonctionne.
Certains bruits sont normaux lorsque l'appareil fonctionne. Reportez-vous à la brochure fournie avec
l'appareil.
L'appareil ne fonctionne
pas du tout.
Vérifiez que l'appareil est en fonctionnement.
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation
est bien insérée dans la prise de courant.
Effectuez un contrôle et vérifiez la tension. Branchez
un autre appareil électrique à la prise de courant.
Pour réparer une prise de courant, contactez un
électricien qualifié.
L'ampoule ne s'allume
pas.
Fermez la porte et ouvrez-la pour vous assurer que
l'ampoule n'est pas en veille.
L'éclairage est défectueux. Remplacez l'ampoule.
FRANÇAIS
Anomalie
Solution possible
Le compresseur fonctionne en permanence.
Réglez le thermostat sur une position de réglage
moins élevé.
35
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Veillez à ne pas ouvrir et fermer la porte de l'appareil
trop souvent.
Veillez à ne pas introduire d'aliments chauds dans
l'appareil. Attendez qu'ils refroidissent.
Assurez-vous que la température ambiante n'est
pas trop élevée.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
C'est normal, cela se produit lors du dégivrage automatique.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
Assurez-vous que l'orifice d'écoulement n'est pas
obstrué.
Vérifiez qu'aucun aliment ni emballage n'empêche
l'eau de s'écouler dans le bac à eau.
Il y a de l'eau sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le bac d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur Réglez le thermostat sur une position de réglage
de l'appareil est trop basse moins élevé.
(l'appareil fait trop de froid).
La température à l'intérieur Réglez le thermostat sur une position de réglage
de l'appareil n'est pas suf- plus élevé.
fisamment basse (l'appareil
ne fait pas assez de froid).
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Veillez à ne pas introduire d'aliments chauds dans
l'appareil. Attendez qu'ils refroidissent.
Vérifiez que l'appareil n'est pas surchargé.
L'appareil ne fait pas suffisamment de froid.
Assurez-vous que de l'air froid circule.
Il y a trop de givre.
Assurez-vous que les aliments sont enfermés dans
des bacs ou des emballages spéciaux.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Réglez le thermostat sur une position de réglage
moins élevé.
36 www.electrolux.com
8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
8.1 Bruits normaux
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
FRANÇAIS
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
8.2 Installation
Cet appareil peut être installé dans un pièce intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
BB
CL
ICK
37
!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
38 www.electrolux.com
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent se
produire sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de températures. Seul le respect de la plage de
températures spécifiée peut garantir un
bon fonctionnement de l'appareil. En cas
de doute concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil, veuillez contacter votre vendeur.
8.3 Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
1404 mm
Largeur
545 mm
Profondeur
604 mm
Autonomie de fonctionnement
19 h
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Pour plus d'informations, reportez-vous à
la plaque signalétique et à l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
électroniques. Ne jetez pas les appareils
avec les ordures
portant le symbole
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
39
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
42
43
44
45
47
49
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
40 www.electrolux.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße
Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
• Wartung oder Reinigung des Geräts
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
1.2 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den Elektroanschluss des Geräts
vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
• Nur für Geräte mit Wasseranschluss: Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einem Trinkwasseranschluss.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht zu beschädigen. Wenden
Sie sich an den technischen Kundendienst, um die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
DEUTSCH
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
1.3 Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs- Stromschlag- oder Brandgefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z.
B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält Isobutan (R600a), ein Erdgas mit einem hohen Grad an Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte sicher, dass es keine Flammen und Zündquellen im Raum gibt.
Den Raum belüften.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Legen Sie kohlensäurehaltige Getränke
nicht in das Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
41
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach oder berühren Sie diese
nicht, falls Ihre Hände nass oder feucht
sind.
• Wenn Sie ein Eis am Stiel aus dem Gerät nehmen, essen Sie es nicht sofort.
Warten Sie einige Minuten.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
1.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr und Beschädigung des Geräts.
• Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
• Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des Kühlschranks und reinigen Sie
ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des Geräts an.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von
einer qualifizierten Fachkraft gewartet
und nachgefüllt werden.
1.5 Innenbeleuchtung
• Die Leuchtmittel in diesem Gerät sind
nur für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie sie nicht für die Raumbeleuchtung.
1.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
42 www.electrolux.com
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
7
2
6
5
3
4
1 Gitterablage
5 Obst-/Gemüseschublade
2 Butterfach
6 Glasablagen
3 Türablagen
7 Temperaturregler und Innenbeleuch-
4 Typenschild
tung
3. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
3.1
1. Reinigen Sie das Geräteinnere und die
Zubehörteile mit warmem Wasser und
Neutralseife.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und
das Zubehör vollständig trocken sind.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
4. Schalten Sie das Gerät ein und stellen
Sie die Temperatur ein.
DEUTSCH
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel zum Reinigen des Geräts und
des Zubehörs.
3.2 Einschalten des Geräts und
Einstellen der Temperatur
Den Temperaturregler im Uhrzeigersinn
drehen, um das Gerät einzuschalten, und
gleichzeitig die Temperatur einzustellen.
Die Ziffern auf dem Regler entsprechen
unterschiedlichen Kältetemperaturen.
43
Den Temperaturregler auf eine niedrige
Stufe einstellen, um die Mindest- temperatur (kalt) einzustellen.
Den Temperaturregler auf eine höhere
Stufe einstellen, um die Maximal- temperatur (kalt) einzustellen.
Wir empfehlen die Einstellung einer mittleren Temperatur.
Die folgenden Umstände können sich auf
die Temperatureinstellung auswirken.
• Die Raumtemperatur und der Ort, an
dem das Gerät aufgestellt ist.
• Wie häufig die Tür des Geräts geöffnet
wird.
• Die Menge der Lebensmittel im Gerät.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren
frischer Lebensmittel und zum Lagern gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel.
Ist die Temperatur auf eine mittlere Temperatur eingestellt, ist eine
Änderung der Einstellung nicht erforderlich.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein, wenn Sie Lebensmittel
schneller einfrieren möchten. In
diesem Fall kann die Temperatur
im Kühlschrank unter 0 °C fallen.
Ist dies der Fall, drehen Sie den
Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
4.2 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
Legen Sie nicht sofort gefrorene Lebensmittel in das Gefrierfach, wenn das Gerät
neu ist oder eine Zeit lang ausgeschaltet
war.
Stellen Sie den Temperaturregler auf die
höchste Position und warten Sie mindestens 2 Stunden.
Ein Stromausfall kann ein Abtauen
des Gefrierraums zur Folge haben.
Nach einem Stromausfall bei Störung, der länger als die Lagerzeit
andauerte, müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht werden. Diese Lagerzeit ist in „TECHNISCHE DATEN“ beschrieben.
Sie können die gekochten Lebensmittel nach dem Abkühlen
einfrieren.
4.3 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleine Mengen gefrorener Lebensmittel
können direkt aus dem Gefrierraum gekocht werden. Dabei verlängert sich aber
die Garzeit.
44 www.electrolux.com
4.4 Glasablagen
Die Glasablagen können in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.
4.5 Türablagen
2
1
2
5. TIPPS UND HINWEISE
5.1 Energiesparen
5.2 Kühlen
• Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks
oder des Gefrierraums nicht unnötig.
• Lassen Sie die Tür des Kühlschranks
oder des Gefrierraums nur so lange offen wie benötigt.
• Bildet sich bei Dauerbetrieb Eis im hinteren Teil des Geräts kann dies folgende
Ursache haben:
– Der Temperaturregler steht auf der
niedrigsten Einstellung.
– Die Temperatur in dem Raum, in dem
sich das Gerät befindet, ist zu hoch.
– Das Gerät ist voll beladen.
Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Position. Die automatische
Abtauung startet und der Stromverbrauch sinkt.
• Stellen Sie keine heißen Lebensmittel in
den Kühlschrank. Warten Sie, bis sie
abgekühlt sind.
• Geben Sie keine Flüssigkeiten in den
Kühlschrank, die verdunsten können.
• Verpacken Sie alle stark riechenden Lebensmittel in Behälter.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um die
Lebensmittel zirkulieren kann.
• Verpacken Sie Fleisch in Kunststoffbeuteln. Legen Sie diese auf die Glasablage
über der Obst-/Gemüseschublade. Bewahren Sie Fleisch nicht länger als 2
Tage im Kühlschrank auf.
• Decken Sie gekochte Lebensmittel und
kalte Gerichte ab und stellen Sie sie auf
eine der Ablagen.
DEUTSCH
• Waschen Sie Obst und Gemüse und legen Sie es dann in die Obst-/Gemüseschublade.
• Verpacken Sie Butter und Käse in luftdichte Behälter, Aluminiumfolie oder
Kunststoffbeutel.
• Bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
• Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nur verpackt im Kühlschrank aufbewahrt werden.
5.3 Einfrieren
• Das Typenschild gibt die maximale
Menge an Gefriergut an, das innerhalb
von 24 Stunden eingefroren werden
kann.
• Lebensmittel werden innerhalb von 24
Stunden gefroren. Legen Sie während
dieses Zeitraums keine weiteren Lebensmittel in den Gefrierraum.
• Legen Sie die Lebensmittel in kleinen
Mengen in den Gefrierraum. So können
die Lebensmittel schnell eingefroren
und nur die erforderliche Menge wieder
aufgetaut werden.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Kunststoffbeutel. Ver-
45
gewissern Sie sich, dass die Verpackung luftdicht ist.
• Legen Sie keine frischen Lebensmittel
mit gefrorenen Lebensmitteln zusammen. So können die gefrorenen Lebensmittel nicht antauen.
• Fetthaltige Lebensmittel können nicht
so lange gelagert werden wie Lebensmittel ohne oder mit wenig Fett. Salz
verringert die Lagerzeit für die Lebensmittel.
• Wir empfehlen, jede Verpackung mit
dem Einfrierdatum der Lebensmittel zu
versehen.
5.4 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
• Legen Sie gekaufte Tiefkühlkost so
schnell wie möglich in den Gefrierraum.
• Aufgetaute Tiefkühlkost muss so
schnell wie möglich zubereitet werden.
Aufgetaute gefrorene Lebensmittel können nicht wieder eingefroren werden.
• Vergewissern Sie sich, dass das Ablaufdatum nicht überschritten ist. Das
Ablaufdatum ist auf der Lebensmittelverpackung angegeben.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
6.1 Reinigung
• Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile regelmäßig.
• Reinigen Sie alle Teile des Geräts und
die Zubehörteile nur mit warmem Wasser und Neutralseife. Stellen Sie sicher,
dass das Gerät und das Zubehör vollständig trocken sind.
• Reinigen Sie regelmäßig die Türdichtung. Für den Austausch einer beschädigten Dichtung wenden Sie sich an
den Kundendienst.
• Reinigen Sie das Gitter des Kondensators und den Kompressor auf der Gerä-
terückseite mit einer Bürste. Dies senkt
den Energieverbrauch und hält das Gerät in einem guten Zustand.
• Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln und achten
Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Reinigungsmittel mit Duftstoffen oder Wachspolitur zum
Reinigen des Geräts und des
Zubehörs.
Stecken Sie den Netzstecker nach der
Wartung wieder in die Netzsteckdose.
46 www.electrolux.com
6.2 Automatisches Abtauen des Kühlschranks
Reif wird automatisch entfernt, wenn der
Motorkompressor während des Betriebs
stoppt.
Das Wasser läuft durch die Abflussöffnung in den Wasserbehälter ab, wo es
verdampft.
Der Wasserbehälter befindet sich an der
Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor.
Die Abflussöffnung befindet sich im hinteren Teil des Kühlschranks.
Stellen Sie sicher, dass die Abflussöffnung
immer sauber ist, damit sich kein Wasser
in anderen Teilen des Kühlschranks ansammeln kann. Verwenden Sie dazu das
Reinigungsgerät in der Abflussöffnung.
6.3 Abtauen des Gefrierraums
An den Gefrierraumablagen und
im oberen Fach kann sich Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierraum ab,
wenn die Reifschicht eine Stärke
von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
VORSICHT!
Verwenden Sie für das Entfernen
des Reifs keine scharfen Metallgegenstände.
Verwenden Sie zum Abtauen des
Gefrierraums keine mechanischen
Geräte.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie alle Lebensmittel aus
dem Gefrierraum. Schlagen Sie die
Lebensmittel in Zeitungspapier ein und
bewahren Sie sie kühl auf.
3. Lassen Sie die Gerätetür offen bis der
Abtauvorgang abgeschlossen ist.
4. Reinigen Sie den Gefrierraum und
trocknen Sie ihn völlig ab.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
6. Schalten Sie das Gerät ein.
7. Stellen Sie den Temperaturregler auf
die höchste Position und lassen Sie
das Gerät 2 bis 3 Stunden bei dieser
Temperatur laufen.
8. Legen Sie die Lebensmittel wieder in
den Gefrierraum.
6.4 Wenn das Gerät längere Zeit
nicht in Betrieb ist
1. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab.
4. Reinigen und trocknen Sie das Gerät
und alle Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Türen offen, um unangenehme Gerüche zu verhindern.
DEUTSCH
47
6.5 Ersetzen der Lampe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab.
Tauschen Sie die Lampe gegen eine
neue aus. Verwenden Sie nur Lampen für Haushaltsgeräte. Die maximale Leistung der Lampe ist auf der
Lampenabdeckung angegeben.
Bringen Sie die Lampenabdeckung
wieder an.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
Die Leuchtmittel in diesem Gerät
sind nur für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie sie nicht für
die Raumbeleuchtung.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Netzsteckdose, bevor Sie das
Gerät überprüfen.
Bei Problemen, die nicht in der
Tabelle aufgeführt sind, wenden
Sie sich bitte an den Kundendienst.
Problem
Mögliche Abhilfe
Das Gerät macht Geräusche während des Betriebs.
Bei eingeschaltetem Gerät sind einige Geräusche
normal. Lesen Sie bitte in der mitgelieferten Broschüre nach.
Das Gerät funktioniert
überhaupt nicht.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die
Netzsteckdose eingesteckt ist.
Prüfen Sie, ob Spannung vorhanden ist. Testen Sie
bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich zur Reparatur einer
Steckdose bitten an einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe schaltet sich
nicht ein.
Schließen und öffnen Sie die Tür, um sicherzustellen, dass die Lampe nicht im Standby-Modus ist.
48 www.electrolux.com
Problem
Mögliche Abhilfe
Die Lampe ist defekt. Tauschen Sie die Lampe aus.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Position.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
Achten Sie darauf, die Gerätetür nicht zu häufig zu
öffnen und zu schließen.
Legen Sie keine warmen Lebensmittel in das Gerät.
Warten Sie, bis sie abgekühlt sind.
Vergewissern Sie sich, dass die Raumtemperatur
nicht zu hoch ist.
Wasser sammelt sich an
der Rückwand des Kühlschranks.
Dies ist während des automatischen Abtauvorgangs
normal.
Wasser sammelt sich im
Kühlschrank an.
Vergewissern Sie sich, dass die Ablauföffnung nicht
verstopft ist.
Achten Sie darauf, dass Lebensmittel oder Verpackungen nicht verhindern, dass das Wasser in den
Wasserbehälter ablaufen kann.
Es befindet sich Wasser
auf dem Boden.
Das Tauwasser läuft nicht in die Verdampferschale
über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Position.
Die Temperatur im Gerät
ist nicht kalt genug.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Position.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
Legen Sie keine warmen Lebensmittel in das Gerät.
Warten Sie, bis die Lebensmittel abgekühlt sind.
Achten Sie darauf, dass nicht zu viele Lebensmittel
in das Gerät gelegt werden.
Die Temperatur im Kühlschrank ist nicht kalt genug.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkuliert.
Es bildet sich zu viel Reif.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel in speziellen Behältern oder Verpackungen verpackt sind.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Position.
DEUTSCH
8. TECHNISCHE DATEN
8.1 Normale Geräusche
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
49
50 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
8.2 Standort
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem
Keller installiert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an ei-
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
nem Ort installiert werden, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist:
DEUTSCH
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
51
dieses Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs gewährleistet. Bei
Fragen zum Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den Verkäufer, unseren Kundendienst oder nächstgelegenen
Service-Partner.
Bei einigen Modellen können Funktionsstörungen auftreten, wenn sie außerhalb
8.3 Technische Daten
Abmessungen
Höhe
1404 mm
Breite
545 mm
Tiefe
604 mm
Lagerzeit bei Störung
19 Std.
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild oder der Energieplakette.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol
nicht mit
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
212000057-A-192013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement