ZANUSSI ZFC102A Uživatelský manuál

ZANUSSI ZFC102A Uživatelský manuál
CS
FI
HU
PL
PT
SK
SV
Návod k použití
Käyttöohje
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Manual de instruções
Návod na používanie
Bruksanvisning
Truhlicová mraznička
Säiliöpakastin
Fagyasztóláda
Zamrażarka skrzyniowa
Arca congeladora
Truhlicová mraznička
Frysbox
ZFC102A
2
11
19
29
39
48
56
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Provoz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Při prvním použití _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Poznámky k životnímu prostředí _ _ _ _ _ 10
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně Přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby
se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo
nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných
osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí
kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte
dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
2
proudem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte
před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči
zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
Upozornění
Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak
je uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové strojky) než typy schválené k tomuto
účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je
přírodní plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
– nepoužívejte v blízkosti spotřebiče
otevřený oheň a jiné zápalné zdroje;
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
Jakékoli poškození kabelu může způsobit
zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat
pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškozená
zástrčka se může přehřát a způsobit
požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebo
požáru.
6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu
žárovky1) vnitřního osvětlení.
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich
nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
• Žárovky2) použité v tomto spotřebiči jsou
určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné
pro osvětlení místností.
Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na
plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 3)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte
podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí
tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
Instalace
Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušném
odstavci.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození
okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste
spotřebič koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny,
aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky.
2) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením.
3) Pokud je spotřebič beznámrazový.
3
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte
se na autorizované servisní středisko, které
smí použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto
jsou recyspotřebiče označené symbolem
klovatelné.
Provoz
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava.
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy OFF.
Nastavení teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty na
, chcete-li
dosáhnout minimálního chladu.
• otočte regulátorem teploty na
, chcete-li
dosáhnout maximálního chladu.
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevření dveří
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.
Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach no-
4
vého výrobku, a pak vše důkladně utřete do
sucha.
Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.
Denní používání
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Maximální množství čerstvých potravin, které
je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku 4)
Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době
nevkládejte do spotřebiče žádné další potraviny ke zmrazení.
nutné rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a
potom opět zmrazit (po ochlazení).
Kalendář zmrazování potravin
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na
vyšší nastavení.
Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu, než je
uvedeno v tabulce technických údajů, je
Symboly ukazují různé druhy zmrazených potravin.
Čísla udávají skladovací časy v měsících pro
různé druhy zmrazených potravin. Zda platí
horní nebo dolní hodnota uvedeného času
skladování, závisí na kvalitě potravin a jejich
zpracování před zmrazením.
Užitečné rady a tipy
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této
době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby
se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak
možné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin, protože by
zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;
4) Viz "Technické údaje".
5
• neotvírejte víko často, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Čištění a údržba
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník.
Pravidelné čištění
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pravidelně myjte spotřebič a příslušenství vlažnou vodou a neutrálním čisticím
prostředkem. Těsnění víka čistěte opatrně.
4. Spotřebič důkladně vysušte.
5. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
6. Zapněte spotřebič.
Pozor K čištění vnitřních stěn mrazničky
nepoužívejte saponáty, abrazivní prášky
ani podobné výrobky, silně parfémované
čisticí prostředky nebo voskové politury.
Předcházejte poškození chladicího systému.
Důležité Není nutné čistit prostor
kompresoru.
Odmrazování mrazničky
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 10-15 mm.
Nejlepší čas na odmrazování mrazničky je
v době, kdy obsahuje jen málo nebo žádné
potraviny.
Námrazu odstraníte v následujících krocích:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo.
6
3. Nechte víko otevřené, dokud nezačne led
tát. K rychlému odstranění ledu použijte
škrabku.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně vnitřní prostor. Zavřete víko.
5. Zapněte spotřebič.
6. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto běžet
na dvě až tři hodiny.
7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.
Důležité Nikdy k odstraňování námrazy z
mrazničky nepoužívejte ostré kovové
nástroje. Mohli byste ji poškodit. K urychlení
odmrazování nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem. Zvýšení teploty
zmražených potravin během odmrazování
může zkrátit dobu jejich skladování.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče
pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následující opatření:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Vyjměte všechny potraviny.
4. Odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství.
5. Víko nechejte otevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
Důležité Pokud necháte spotřebič zapnutý,
požádejte někoho, aby ho občas
zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z
důvodu výpadku proudu.
Co dělat, když...
Pozor Při hledání a odstraňování závady
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Odstraňování závady, která není uvedena v
tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Problém
Důležité Během normálního provozu vydává
spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně postaven či vyrovnán.
Zkontrolujte, zda spotřebič stojí
stabilně (všechny čtyři nožičky
musí stát na podlaze).
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Otvírali jste často víko.
Nenechávejte víko otevřené
déle, než je nezbytně nutné.
Víko není řádně zavřeno.
Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené a čisté.
Příčinou může být vložení velkého množství potravin ke
zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Vložili jste příliš teplé potraviny.
Před uložením do spotřebiče
nechte potraviny vychladnout
na teplotu místnosti.
Teplota místnosti, ve které je
spotřebič, je pro správné fungování příliš vysoká.
Pokuste se snížit teplotu v
místnosti, ve které je spotřebič
umístěn.
Potraviny nejsou řádně zabalené.
Zabalte lépe potraviny.
Víko není řádně zavřeno nebo
při zavření netěsní.
Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené a čisté.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody do
správné polohy.
Příliš mnoho námrazy.
Odstraňte přebytečnou námrazu.
Těsnění víka je znečištěné
nebo lepkavé.
Vyčistěte těsnění víka.
Příliš mnoho námrazy a
ledu.
Víko nelze zcela zavřít.
7
Problém
Možná příčina
Řešení
Obaly potravin blokují víko.
Uspořádejte obaly správně, viz
nálepka ve spotřebiči.
Těsnění víka je znečištěné
nebo lepkavé.
Vyčistěte těsnění víka.
Ventil je zablokovaný.
Zkontrolujte ventil.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte nižší teplotu.
Víko správně nedoléhá nebo
není správně zavřené.
Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené a čisté.
Spotřebič nebyl před zmrazováním dostatečně předchlazen.
Spotřebič předchlazujte po dostatečnou dobu.
Příčinou může být vložení velkého množství potravin ke
zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Příště vkládejte najednou menší množství potravin ke zmrazení.
Vložili jste příliš teplé potraviny.
Nechte potraviny vychladnout
na teplotu místnosti a teprve
pak je vložte do spotřebiče.
Potraviny ke zmrazení jsou
položeny příliš těsně u sebe.
Rozložte potraviny tak, aby
mezi nimi mohl volně cirkulovat
chladný vzduch.
Otvírali jste často víko.
Snažte se neotvírat víko často.
Víko bylo otevřené dlouho.
Nenechávejte víko otevřené
déle, než je nezbytně nutné.
Uvnitř mrazničky je
příliš nízká teplota.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Spotřebič vůbec nefunguje. Nefunguje ani
chlazení, ani osvětlení.
Zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.
Zasuňte správně zástrčku.
Do spotřebiče nejde proud.
Vyzkoušejte zásuvku zapojením jiného elektrického přístroje.
Spotřebič není zapnutý.
Zapněte spotřebič.
Regulátor termostatu není zapnutý.
Zkontrolujte nastavení regulátoru termostatu.
Víko se obtížně otevírá.
V mrazničce je příliš teplo.
8
Problém
Možná příčina
Řešení
Zásuvka není pod proudem
(vyzkoušejte zásuvku zapojením jiného elektrického přístroje).
Servis
Projevuje-li se závada i po provedení výše
uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího
servisního střediska.
Ke zrychlení servisní služby je důležité sdělit
při žádosti model a sériové číslo svého
Zavolejte elektrikáře.
spotřebiče (tyto údaje jsou uvedeny na záručním listě nebo na typovém štítku, umístěném
na vnější pravé straně spotřebiče.
Technické údaje
Objem (hrubý)
litry
105
Výška
m
m
850
Skladovací čas při
poruše
hodin
26
Čistý objem
litry
102
Šířka
m
m
550
Spotřeba energie
kWh/24
h
0,616
Jmenovitý
příkon
watty 68
Hloubka
m
m
593
Mrazicí výkon
kg/24 h
12
Napětí
volty
Váha
kg
25,8
Klimatická třída
230
SNN-STT
Další technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnější pravé straně
spotřebiče.
Instalace
Umístění
Upozornění Jestliže likvidujete starý
spotřebič se zámkem nebo západkou na
víku, musíte ho znehodnotit tak, aby se malé
děti nemohly uvnitř zavřít.
Důležité Síťová zástrčka musí být po
instalaci volně přístupná.
Tento spotřebič můžete umístit v suché,
dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), ale chcete-li dosahovat optimálního výkonu, instalujte ho tam, kde teplota prostředí
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
9
typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není
domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
stěnou za ním byla volná vzdálenost 5
cm.
3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
předměty po stranách byla volná vzdálenost 5 cm.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.
Požadavky na větrání
1. Postavte mrazničku do vodorovné polohy
na pevný povrch. Skříň musí stát na
všech čtyřech nožičkách.
Poznámky k životnímu prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
10
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
13
13
14
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
15
17
17
18
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se
kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke
pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman
läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse
vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista.
Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
2.
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt
tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
11
3.
Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus5) puuttuu.
• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava
varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
• Tämän laitteen hehkulamput6) ovat erityisiä lamppua,
joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa,
sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 7)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun
ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevessä
kappaleessa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi
jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa
esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimermen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
kityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5) Mikäli lampussa on suojus.
6) Mikäli laitteessa on lamppu.
7) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
12
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
• lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kääntä.
mällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• kuinka usein kantta avataan
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki
kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypil-
lisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita,
sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 8)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen
ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Pakastetuotteiden kalenteri
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään
kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko vaihteluvälin alempaa vai
ylempää arvoa, riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
8) Katso Tekniset tiedot.
13
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja
elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti
ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea
jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset.
Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina,
ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan
suorituskyvyn:
• tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty
oikein;
• laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti
ostoksilla käynnin jälkeen;
• älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti, eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Katkaise virta laitteesta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet
säännöllisesti ja lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Kytke virta laitteeseen.
Huomio Älä käytä pakastimen sisäpuolen
puhdistukseen voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita, voimakastuoksuisia tuotteita tai
kiillotusaineita.
Ehkäise jäähdytysjärjestelmän vioittuminen.
Tärkeää Kompressorialuetta ei tarvitse puhdistaa.
14
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 10
- 15 mm.
Pakastin on paras sulattaa tyhjänä tai silloin, kun siinä on
vain vähän ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise laitteesta virta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, kunnes jää alkaa sulamaan. Poista
jää nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa sisäpinnat hyvin.
Sulje kansi.
5. Kytke laitteeseen virta.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä 2 - 3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja
huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana voi
lyhentää niiden turvallista säilytysaikaa.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä
syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
1.
2.
3.
4.
5.
Katkaise virta laitteesta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei jää epämiellyttäviä hajuja.
Tärkeää Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika
ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita
seuraavat toimenpiteet:
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin
aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä
käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan suoritettaviksi.
Ongelma
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin
toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kodinkoneen käyntiääni on kova.
Kodinkonetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, että kodinkone on tukevasti
paikallaan (kaikki neljä jalkaa koskevat
lattiaan).
Kompressori toimii jatkuvasti.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi
Kantta on avattu liian usein.
Älä pidä kantta auki pitempään kuin on
tarpeen.
Kansi ei ole kunnolla kiinni.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas.
Pakastimeen on pantu suuria määriä
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Ruoka on pantu pakastimeen liian
lämpimänä
Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Huoneen lämpötila on liian korkea,
jotta kodinkone voisi toimia tehokkaasti.
Yritä laskea sen huoneen lämpötilaa, johon kodinkone on sijoitettu.
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnolla.
Pakkaa tuotteet paremmin.
Kantta ei ole suljettu kunnolla tai se ei
sulkeudu tiiviisti.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja tiiviste on ehjä ja puhdas.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Kodinkoneessa on liikaa huurretta ja jäätä.
15
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Veden poistoputken tulppaa ei ole ase- Aseta veden poistoputken tulppa oikein.
tettu oikein.
Kansi ei sulkeudu kokonaan.
Huurretta muodostuu runsaasti.
Poista liika huurre.
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Pakkaukset estävät kannen sulkeutumisen.
Järjestä pakasteet oikealla tavalla. Tarkista ohjeet laitteeseen kiinnitetystä tarrasta.
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Venttiili on tukossa.
Tarkista venttiili.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Kansi ei sulkeudu tiukasti, tai sitä ei
ole suljettu kunnolla.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas.
Kodinkonetta ei ole esijäähdytetty riittävästi ennen pakastusta.
Esijäähdytä pakastinta tarpeeksi kauan.
Pakastimeen on pantu suuria määriä
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen. Sijoita seuraavalla kerralla
pakastimeen pienempiä ruokamääriä yhdellä kertaa.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian
lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Pakastettavat elintarvikkeet ovat liian
lähellä toisiaan.
Sijoittele tuotteet siten, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden ympärillä.
Kantta on avattu liian usein.
Yritä olla avaamatta kantta usein.
Kantta on pidetty auki pitkän aikaa.
Älä pidä kantta auki pitempään kuin on
tarpeen.
Pakastimen sisällä on liian kylmä.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Kodinkone ei toimi lainkaan. Sekä jäähdytys että valot ovat poissa toiminnasta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan.
Kodinkone ei saa virtaa.
Testaa virtalähde kytkemällä siihen toinen sähkölaite.
Kodinkonetta ei ole kytketty päälle.
Kytke virta kodinkoneeseen.
Termostaattia ei ole säädetty.
Tarkista termostaatin säätö.
Kantta on vaikea avata.
Pakastimen sisällä on liian lämmintä.
16
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pistorasiassa ei ole jännitettä. (Testaa
pistorasia kytkemällä siihen jokin toinen sähkölaite.)
Asiakaspalvelu
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Jotta saisit laitteen huolletuksi mahdollisimman nopeasti,
on ehdottoman tärkeää, että kerrot laitteen mallin ja sarjanumeron, jotka löytyvät joko takuutodistuksesta tai laitteen
ulkopinnassa oikealla puolella olevasta arvokilvestä.
Tekniset tiedot
Tilavuus (brutto)
litraa
105
korkeus
mm
850
Käyttöönottoaika
tuntia
26
Tilavuus (netto)
litraa
102
leveys
mm
550
Energiankulutus
kWh/24 t
0,616
Nimellisteho
wattia
68
syvyys
mm
593
Pakastusteho
kg/24 t
12
Jännite
V
230
Paino
kg
25,8
Ilmastoluokka
SN-NST-T
Muut tekniset tiedot on ilmoitettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa arvokilvessä.
Asennus
Sijoittaminen
Sähköliitäntä
Varoitus! Jos poistat käytöstä vanhan laitteen, jonka
kansi on varustettu lukolla tai salvalla, riko lukko,
jotta pikkulapset eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite
erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Tärkeää Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan
(autotalliin tai kellariin), mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
määritettyä ilmaa koskevaa luokitusta:
Ilmaa koskeva luokitus
Ympäristön lämpötila
Ilmanvaihtovaatimukset
1.
SN
+10 °C - +32 °C
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
T
+16 °C - +43 °C
2.
3.
Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle.
Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.
Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän välinen rako on 5 cm.
Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien
välinen rako on 5 cm.
17
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli ,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
18
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Működés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Első használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _
19
21
22
22
22
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
23
24
27
27
28
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek elkerülése
érdekében fontos annak biztosítása, hogy
mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza
vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel
a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása
miatt bekövetkező károkért.
Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek (beleértve
a gyermekeket is) használhassák, hacsak
a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne
játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a készülékhez,
amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megelőzése érdekében, hogy a
játszó gyermekek áramütést szenvedjenek,
vagy magukat a készülékbe zárják.
• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval
vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére
kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék
kidobása előtt használatra alkalmatlanná
tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy
gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben.
Általános biztonsági tudnivalók
Vigyázat
A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen.
• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/
vagy italok tárolása a normál háztartásban,
amint azt a jelen használati útmutató ismerteti.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet
vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási folyamat elősegítésére.
• Ne működtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet) hűtőberendezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a
készülék hűtőköre, ez a környezetre cse19
kély hatást gyakorló, természetes gáz,
amely ugyanakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezése
során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőkör semmilyen összetevője nem sérült
meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök
használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit
megváltoztatni vagy a terméket bármilyen
módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy
áramütést okozhat.
Vigyázat A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében mindenféle elektromos
részegység (hálózati tápkábel, dugasz,
kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképviselőnek vagy szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie.
1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt
ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy
sérült hálózati dugasz túlmelegedhet
és tüzet okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék
hálózati dugasza hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne
csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ez
áramütést vagy tüzet okozhat.
6. A készüléket tilos a belső világítás
lámpaburkolata9) nélkül üzemeltetni.
• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Ne vegye ki, és ne érjen hozzá a fagyasztóban tárolt élelmiszerekhez nedves/vizes
kézzel, mivel ez bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket okozhat.
9) Ha a belső világításnak van burkolata.
10) Ha készülék rendelkezik lámpával.
11) Ha a készülék dérmentesítő rendszerű.
20
• Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.
• Az ebben a készülékben található lámpaizzók10) kizárólag háztartási eszközök számára tervezett fényforrások. Nem alkalmasak a helyiség megvilágítására.
Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot
a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a
hátsó falon lévő levegőkimenet elé. 11)
• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után
többé nem szabad újra lefagyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival összhangban tárolja.
• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban,
ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a
készülékben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket
okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve
enni kezdik.
Ápolás és tisztítás
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• A dér eltávolítására ne használjon éles tárgyakat. Használjon műanyag kaparókést.
Üzembe helyezés
Fontos Az elektromos hálózatra való
csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő
fejezet útmutatását.
• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze,
vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztas-
•
•
•
•
sa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben őrizze
meg a csomagolást.
Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba.
Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a
készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó
üzembe helyezési utasításokat.
A készüléket nem szabad radiátorok vagy
tűzhelyek közelében elhelyezni.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen a készülék telepítése
után.
Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges
minden villanyszerelési munkát szakkép-
zett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott
szervizközpont javíthatja, és csak eredeti
pótalkatrészek használhatók.
Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető rendszerben, sem a szigetelő
anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget
károsító gázokat. A készüléket nem szabad a
lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhető vonatkozó rendelkezésekkel
összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő környéke. A készüszimbólummal megjelölt
léken használt és
anyagok újrahasznosíthatóak.
Működés
Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót OFF állásba.
Hőmérséklet-szabályozás
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik.
A készülék üzemeltetéséhez a következők
szerint járjon el:
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
jel felé, hogy minimális hűtést érjen el.
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
jel felé, hogy maximális hűtést érjen el.
A pontos beállítás kiválasztásakor azonban
szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejében uralkodó hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet
• a fedélnyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék helye.
Általában egy közepes beállítás a leginkább megfelelő.
21
Első használat
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki
a készülék belsejét semleges szappanos langyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új
termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
Fontos Ne használjon mosószereket vagy
súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét.
Napi használat
Friss élelmiszerek lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Az adatlapon megtekintheti azt a maximális
élelmiszer-mennyiséget, amely 24 óra alatt
lefagyasztható 12)
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe:
ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefagyasztandó élelmiszert.
van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan
el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra
lefagyasztani.
Naptár a fagyasztott ételekhez
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2
óráig a készüléket a magasabb beállításokon.
Fontos Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki
jellemzők között a "felolvadási idő" alatt fel
A szimbólumok a fagyasztott cikkek különböző típusait mutatják.
A számok a tárolási időtartamot jelzik hónapokban a megfelelő típusú fagyasztott cikkhez. A jelzett tárolási idő felső vagy alsó értéke is érvényes lehet az élelmiszerek minőségétől és a fagyasztás előtti előkezeléstől függően.
Hasznos javaslatok és tanácsok
Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos
ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maximális
élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán belül lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad
12) Lásd a "Műszaki adatok" c. részt
22
további fagyasztásra váró élelmiszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a
későbbiekben csak a kívánt mennyiséget
kelljen felolvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellenőrizze, hogy sikerült-e a
csomagolással kizárni a levegőt;
• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott adagokhoz, mert különben az
utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete;
• a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat;
a só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;
• ha a vízből képződött jeget a fagyasztórekeszből történő kivétel után rögtön fogyasztani kezdik, fagyásból eredő égési
sérüléseket okozhat a bőrön;
• ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon
lehessen követni a tárolási időket.
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelelően tárolta-e az eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
• ne nyitogassa gyakran a fedelet, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan
romlanak, nem fagyaszthatók vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási időtartamot.
Ápolás és tisztítás
Figyelem Bármilyen karbantartási
művelet előtt áramtalanítsa a készüléket
a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
polírozószereket a készülék belterének
tisztításához.
Előzze meg a hűtőrendszer sérülését.
Ennél a készüléknél szénhidrogén van a
hűtőegységben; ezért csak megbízott
szerelő végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.
Fontos Nincs szükség a kompresszor
térségének tisztítására.
Időszakos tisztítás
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket
és a tartozékokat meleg vízzel és semleges mosószerrel. A fedél tömítését gondosan tisztítsa meg.
4. Teljesen törölje szárazra a készüléket.
5. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a hálózati aljzatba.
6. Kapcsolja be a készüléket.
Figyelem Ne használjon mosószereket,
súrolószereket, erőteljesen illatosított
tisztítószereket vagy viaszos
A fagyasztó leolvasztása
Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg vastagsága meghaladja a 10-15 mm-t.
A fagyasztó leolvasztására az a legjobb időpont, amikor egyáltalán nem tartalmaz élelmiszert, vagy csak keveset.
A zúzmara eltávolításához kövesse az alábbi
utasításokat:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja őket több réteg újságpapírba, és
tegye hideg helyre.
3. Hagyja nyitva addig a fedelet, amíg a jég
olvadni nem kezd. A jég gyors eltávolításához használjon kaparót.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa
ki alaposan a készülék belsejét. Zárja le
a fedelet.
5. Kapcsolja be a készüléket.
23
6. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a
maximális hideg elérésére, és üzemeltesse a készüléket két-három órán keresztül
ezen a beállításon.
7. Pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszbe.
Fontos Soha ne próbálja meg éles
fémeszközök segítségével lekaparni a jeget,
mert megsértheti a készüléket. Csak a gyártó
által ajánlott mechanikus berendezéseket
vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására. Ha a jégmentesítés alatt a
fagyasztott élelmiszercsomagoknak
megemelkedik a hőmérséklete, emiatt
lerövidülhet a biztonságos tárolási
élettartamuk.
Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/károsíthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a készülék külső felületét kizárólag meleg vízzel
tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert
adott.
A készülék üzemen kívül helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn keresztül
nem használják, tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
3. Vegye ki az összes élelmiszert.
4. Olvassza le és tisztítsa meg a készüléket
és az összes tartozékot.
5. Hagyja nyitva a fedelet, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.
Fontos Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja,
kérjen meg valakit, hogy alkalmanként
ellenőrizze, nehogy egy áramkimaradás
esetén a benne lévő élelmiszer
tönkremenjen.
Mit tegyek, ha...
Figyelem A hibaelhárítás megkezdése
előtt húzza ki a hálózati dugaszt a
konnektorból.
Kizárólag szakképzett villanyszerelő vagy
kompetens személy végezhet olyan
Hibajelenség
A készülék zajos.
hibaelhárítást, amelyet ez a kézikönyv nem
tartalmaz.
Fontos Normál használat közben bizonyos
hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
Lehetséges ok
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
A kompresszor folyama- A hőmérséklet nincs helyesen
tosan működik.
beállítva.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e (mind a négy lábnak a padlón kell állnia).
Állítson be magasabb hőmérsékletet.
Túl gyakori a fedél nyitogatása.
Ne hagyja nyitva a fedelet a
szükségesnél hosszabb időn
át.
A fedél nincs jól lezárva.
Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródik-e, és a tömítések sértetlenek és tiszták-e.
Egyszerre nagy mennyiségű
Várjon néhány órát, majd ellenlefagyasztandó élelmiszert he- őrizze ismét a hőmérsékletet.
lyezett a készülékbe.
24
Hibajelenség
Túl sok dér és jég képződött.
A fedél nem záródik le
teljesen.
Nehéz felnyitni a fedelet.
A fagyasztóban túl meleg van.
Lehetséges ok
Megoldás
Túl meleg élelmiszert helyezett a készülékbe.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel szoba-hőmérsékletűre hűl.
A készülék elhelyezésére
szolgáló helyiség hőmérséklete túl magas a hatékony működéshez.
Próbálja meg csökkenteni a készülék elhelyezésére szolgáló
helyiség hőmérsékletét.
Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.
Csomagolja be jobban az élelmiszereket.
A fedél nem záródik megfelelően, illetve szorosan.
Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródik-e, és a tömítések sértetlenek és tiszták-e.
A hőmérséklet nincs helyesen
beállítva.
Állítson be magasabb hőmérsékletet.
A vízleeresztő dugója nincs a
helyén.
Tegye vissza a helyére a vízleeresztő dugóját.
Túl sok a zúzmara.
Távolítsa el a túl sok zúzmarát.
A fedéltömítések ragadnak
vagy elszennyeződtek.
Tisztítsa meg a fedéltömítéseket.
Élelmiszercsomagok akadályozzák a fedelet.
Megfelelően rendezze el a csomagokat, lásd a matricát a készülék belsejében.
A fedéltömítések ragadnak
vagy elszennyeződtek.
Tisztítsa meg a fedéltömítéseket.
A szelep eldugult.
Ellenőrizze a szelepet.
A hőmérséklet nincs helyesen
beállítva.
Állítson be alacsonyabb hőmérsékletet.
A fedél nem záródik megfelelően, illetve szorosan.
Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródik-e, és a tömítések sértetlenek és tiszták-e.
Fagyasztás előtt a készülék
nem volt megfelelő módon
előhűtve.
Gondoskodjon a készülék megfelelő előhűtéséről.
Egyszerre nagy mennyiségű
Várjon néhány órát, majd ellenlefagyasztandó élelmiszert he- őrizze ismét a hőmérsékletet.
lyezett a készülékbe.
Következő alkalommal a lefagyasztandó élelmiszerekből kisebb mennyiségeket helyezzen
be egyszerre.
25
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Túl meleg élelmiszert helyezett a készülékbe.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szoba-hőmérsékletűre.
A lefagyasztandó élelmiszereket egymáshoz túl közel helyezte be.
Rendezze el úgy az élelmiszereket, hogy közöttük szabadon
keringhessen a hideg levegő.
Túl gyakori a fedél nyitogatása.
Ne nyitogassa túl gyakran a
fedelet.
A fedél hosszabb időn keresztül nyitva volt.
Ne hagyja nyitva a fedelet a
szükségesnél hosszabb időn
át.
A fagyasztóban túl hideg van.
A hőmérséklet nincs helyesen
beállítva.
Állítson be magasabb hőmérsékletet.
A készülék egyáltalán
nem működik. Sem a
hűtés, sem a világítás
nem működik.
A hálózati kábel csatlakozódu- Csatlakoztassa megfelelően a
gója nincs megfelelően csatla- dugaszt.
koztatva a konnektorba.
A készülék nem kap áramot.
Próbáljon ki egy másik elektromos készüléket ugyanebben a
konnektorban.
A készülék nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket
Nem működik a hőmérsékletszabályozás.
Ellenőrizze a hőfokszabályozó
gomb állását.
Nincs feszültség a konnektorban (próbáljon ki egy másik
készüléket ugyanebben a
konnektorban).
Hívjon villanyszerelőt.
Ügyfélszolgálat
Ha a készülék a fenti ellenőrzések elvégzése
után még mindig nem megfelelően működik,
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ha gyors kiszolgálásban szeretne részesülni,
a készülék bejelentésekor adja meg a készü-
26
lék típusát és sorszámát, amely vagy a garanciajegyen, vagy a készülék külső jobb oldalán található adattáblán van feltüntetve.
Műszaki adatok
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Fagyasztóláda
Magasság
mm
850
Szélesség
mm
550
Mélység
mm
593
Fagyasztótér nettó térfogata
liter
102
Energiaosztály (A++ és G között, ahol
az A++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé hatékony)
A
Villamosenergia -fogyasztás (24 órás
kWh/év
szabványos vizsgálati eredmények
alapján. A mindenkori energiafogyasztás a készülék használatától és elhelyezéstől függ.)
225
Fagyasztótér csillagszám jele
****
Áramkimaradási biztonság
óra
26
Fagyasztási teljesítmény
Kg/24 óra
12
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Feszültség
Volt
230
Zajteljesítmény
dB/A
42
Beépíthető
Nem
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék
külsején a jobb oldalon lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.
Üzembe helyezés
Elhelyezés
Vigyázat Ha olyan régi készüléket
selejtez ki, amelynek a fedelén zár vagy
retesz van, gondoskodnia kell arról, hogy azt
használhatatlanná téve megelőzze azt, hogy
kisgyermekek beszoruljanak a készülékben.
Fontos A készülék dugaszának az üzembe
helyezés után hozzáférhetőnek kell lennie.
Ez a készülék üzembe helyezhető száraz, jól
szellőző helyiségekben (pl. pincében vagy
garázsban), azonban az optimális teljesítmény elérése érdekében olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:
27
SN
+10°C és + 32°C között
N
+16°C és + 32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
bályok szerint külön földpólushoz, miután
konzultált egy képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.
T
+16°C és + 43°C között
Szellőzési követelmények
Klímaosztály
Környezeti hőmérséklet
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos
hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezéssel van ellátva. Ha a háztartási hálózati
csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lévő jogsza-
1. A fagyasztót vízszintes helyzetben szilárd felületre helyezze. A készüléknek
mind a négy lábán kell állnia.
2. Ügyeljen arra, hogy a készülék és a hátsó fal közötti térköz 5 cm legyen.
3. Ügyeljen arra, hogy a készülék és az oldalfalak közötti térköz 5 cm legyen.
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
28
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _
Eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _
29
31
32
32
33
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
33
34
37
37
38
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia
przed instalacją i pierwszym użyciem należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej
obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas używania
urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu
użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu
osób oraz szkód materialnych należy przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie
jest odpowiedzialny za szkody spowodowane
wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,
że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód
zasilający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci
przed porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem)
w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia
lub w meblu do zabudowy nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania
nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez
producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
29
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), który jest ekologicznym gazem
naturalnym (jednak jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu
i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie, pożar i/
lub porażenie prądem.
Ostrzeżenie! Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wszelkie elementy elektryczne
(przewód zasilający, wtyczkę, sprężarkę) może wymienić wyłącznie autoryzowany serwis
lub technik o odpowiednich kwalifikacjach.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona ani uszkodzona przez tylną
ściankę urządzenia. Przygnieciona lub
uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkładać do niego
wtyczki przewodu zasilającego. Istnieje
ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki13) oświetlenia wnętrza.
13) Jeśli urządzenie jest wyposażone w klosz.
14) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie.
15) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.
30
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu
• Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/
mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Żarówki oświetlenia14) zastosowane w tym
urządzeniu są specjalnymi żarówkami
przeznaczonymi wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ
mogą spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance. 15)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek
dotyczących przechowywania podanych
przez producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie w pojemniku może spowodować ich
eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do
usuwania szronu z urządzenia. Użyć plastikowego skrobaka.
Instalacja
Ważne! Podłączenie elektryczne należy
wykonać ściśle przestrzegając instrukcji
podanych w odpowiednim rozdziale.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie
wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy
natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym
przypadku należy zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do
sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację
ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy postępować zgodnie z
poleceniami dotyczącymi instalacji.
• Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z
serwisowaniem urządzenia powinny być
przeprowadzone przez wykwalifikowanego
elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w
materiałach izolacyjnych urządzenia nie
ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z
odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka
izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od
władz lokalnych. Należy unikać uszkodzenia
układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy
wymienniku ciepła. Materiały zastosowane w
urządzeniu, które są oznaczone symbolem
, nadają się do ponownego przetworzenia.
Eksploatacja
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury do pozycji oznaczonej symbolem OFF.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w
, aby uzyskać minimalne
stronę znaku
chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w
, aby uzyskać maksymalstronę znaku
ne chłodzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu ustawienia temperatury należy postępować w następujący sposób:
31
Dokładne ustawienie temperatury należy wybrać, biorąc pod uwagę fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstości otwierania pokrywy
• ilości przechowywanej żywności
• lokalizacji urządzenia.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się
w nim elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Ważne! Nie należy stosować detergentów
ani proszków do szorowania, ponieważ mogą
one uszkodzić powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
żywności głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej żywności.
Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na
tabliczce znamionowej 16)
Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym
czasie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.
technicznych w punkcie "Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania", należy szybko
skonsumować rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej,
po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Kalendarz zamrożonej żywności
Przechowywanie zamrożonej
żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nieużywania,
przed włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać co najmniej 2 godziny
od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chłodzenia.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu
dłuższy niż podany w parametrach
16) Patrz "Dane techniczne"
32
Symbole przedstawiają różne rodzaje mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju
żywności. Obowiązywanie wyższej lub niższej wartości podanego okresu przechowywania zależy od jakości żywności i stopnia
przetworzenia przed zamrożeniem.
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy skorzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można
zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym
czasie nie należy wkładać do zamrażarki
więcej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie
oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby
móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później
rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się
lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu
przechowywania żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontrolowania długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą
wydajnością, należy:
• upewnić się, że mrożonki były odpowiednio
przechowywane w sklepie;
• starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki w
jak najkrótszym czasie;
• nie otwierać zbyt często pokrywy zamrażarki i nie zostawiać jej otwartej dłużej niż
jest to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie zamrażana.
• nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych,
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
4. Dokładnie wysuszyć urządzenie.
5. Umieścić wtyczkę w gniazdku.
6. Włączyć urządzenie.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera
węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącznie
technicy autoryzowanego serwisu.
Uwaga! Nie wolno używać detergentów,
środków ściernych, zapachowych
środków czyszczących lub past woskowych
do czyszczenia wnętrza urządzenia.
Należy chronić system chłodzący przed
uszkodzeniem.
Okresowe czyszczenie
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
3. Regularnie czyścić urządzenie i elementy
dodatkowe ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Uszczelkę pokrywy należy czyścić
ostrożnie.
Ważne! Nie ma potrzeby czyszczenie
obszaru sprężarki.
33
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość ok. 10–15 mm.
Najlepszym momentem na rozmrażanie zamrażarki jest czas, kiedy nie zawiera żywności lub zawiera jej niewiele.
Aby usunąć szron, należy wykonać poniższe
czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły spożywcze, zawinąć w kilka warstw
gazet i umieścić w chłodnym miejscu.
3. Pozostawić otwartą pokrywę, aż do chwili
gdy lód zacznie się topić. Użyć skrobaczki, aby przyspieszyć usuwanie lodu.
4. Po zakończeniu rozmrażania należy dokładnie wysuszyć wewnętrzne powierzchnie. Zamknąć pokrywę.
5. Włączyć urządzenie.
6. Ustawić regulator temperatury na maksymalne chłodzenie i pozostawić takie ustawienie przez dwie–trzy godziny.
7. Umieścić w zamrażarce wcześniej wyjętą
żywność
Ważne! Nigdy nie używać ostrych
metalowych narzędzi do usuwania szronu,
ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Do przyśpieszenia rozmrażania nie wolno
używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
Wzrost temperatury zamrożonych artykułów
spożywczych podczas rozmrażania może
spowodować skrócenie czasu ich
bezpiecznego przechowywania.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu.
Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Okresy przerw w eksploatacji
urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi
czas, należy wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wtyczkę z kontaktu.
3. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
4. Rozmrozić i wyczyścić urządzenie oraz
wszystkie elementy.
5. Pozostawić pokrywę otwartą, aby zapobiec powstaniu przykrych zapachów.
Ważne! Jeśli urządzenie pozostanie
włączone, należy poprosić kogoś o regularne
sprawdzanie, aby uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.
Co zrobić, gdy…
Uwaga! Przed przystąpieniem do
rozwiązywania problemów należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Rozwiązywanie problemów
nieuwzględnionych w tej instrukcji można
Problem
powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu
elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.
Ważne! Podczas normalnego użytkowania
urządzenia słychać odgłosy jego pracy
(sprężarka, obieg czynnika chłodniczego).
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie pracuje
głośno
Urządzenie nie jest prawidłowo ustawione
Sprawdzić, czy urządzenie stoi
stabilnie (wszystkie cztery nóżki powinny stać na podłodze)
Sprężarka pracuje bezustannie
Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę
34
Problem
Za dużo szronu i lodu
Pokrywa nie zamyka się
do końca
Pokrywę trudno otworzyć
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Pokrywa jest otwierana zbyt
często
Nie należy pozostawiać pokrywy otwartej dłużej niż to konieczne
Pokrywa nie została prawidłowo zamknięta
Sprawdzić, czy pokrywa zamyka się prawidłowo oraz czy uszczelki są czyste i nieuszkodzone.
W urządzeniu umieszczono
jednocześnie dużą ilość żywności do zamrożenia
Odczekać kilka godzin i ponownie sprawdzić temperaturę
Włożono zbyt ciepłe potrawy
Przed umieszczeniem w urządzeniu odczekać, aż żywność
ostygnie do temperatury pokojowej
Temperatura pomieszczenia,
w którym znajduje się urządzenie, jest zbyt wysoka dla
zapewnienia wydajnej pracy
Należy spróbować obniżyć
temperaturę w pomieszczeniu,
w którym znajduje się urządzenie
Żywność nie została poprawnie zapakowana
Należy dokładniej zapakować
żywność
Pokrywa nie jest szczelna lub
nie została poprawnie zamknięta
Sprawdzić, czy pokrywa zamyka się prawidłowo oraz czy uszczelki są czyste i nieuszkodzone
Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę
Zatyczka otworu odpływowego odszraniania nie jest prawidłowo włożona
Umieścić prawidłowo zatyczkę
otworu odpływowego odszraniania
Zbyt dużo szronu
Usunąć nadmiar szronu
Uszczelki pokrywy są brudne
lub lepkie
Wyczyścić uszczelki pokrywy
Żywność blokuje pokrywę
Ułożyć żywność w prawidłowy
sposób, zgodnie z naklejką
znajdującą się w urządzeniu
Uszczelki pokrywy są brudne
lub lepkie
Wyczyścić uszczelki pokrywy
Zawór jest zablokowany
Sprawdzić zawór
35
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest zbyt wysoka
Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.
Ustawić niższą temperaturę
Pokrywa nie jest szczelnie zamknięta lub nie została poprawnie zamknięta
Sprawdzić, czy pokrywa poprawnie się zamyka oraz czy
uszczelki są czyste i nieuszkodzone
Przed zamrażaniem świeżych
produktów urządzenie nie
zostało dostatecznie schłodzone
Schładzać urządzenie przez
odpowiedni czas
W urządzeniu umieszczono
jednocześnie dużą ilość żywności do zamrożenia
Odczekać kilka godzin i ponownie sprawdzić temperaturę. Następnym razem należy umieszczać jednorazowo mniejsze
ilości żywności do zamrożenia.
Włożono zbyt ciepłe potrawy
Przed umieszczeniem w urządzeniu odczekać, aż żywność
ostygnie do temperatury pokojowej.
Żywność do zamrożenia została umieszczona zbyt blisko
siebie
Produkty należy rozmieścić w
taki sposób, aby zimne powietrze mogło swobodnie cyrkulować między nimi
Pokrywa jest otwierana zbyt
często
Należy otwierać pokrywę jak
najrzadziej
Pokrywa pozostała przez
dłuższy czas otwarta.
Nie należy pozostawiać pokrywy otwartej dłużej niż to konieczne
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest zbyt niska
Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę
Urządzenie w ogóle nie
działa. Nie działa chłodzenie ani oświetlenie
Wtyczki przewodu zasilającego nie włożono prawidłowo do
gniazdka elektrycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka
Zasilanie nie dociera do urządzenia
Spróbować podłączyć inne
urządzenie do danego gniazdka
Urządzenie nie zostało włączone
Włączyć urządzenie
Nie włączono termostatu
Sprawdzić ustawienie termostatu
36
Rozwiązanie
Problem
Prawdopodobna przyczyna
W gniazdku nie ma napięcia
(należy spróbować podłączyć
inne urządzenie do danego
gniazdka)
Serwis
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wykonaniu powyższych czynności, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
serwisem.
Aby uzyskać szybką pomoc serwisową, należy podczas zgłaszania problemu podać mo-
Rozwiązanie
Wezwać elektryka
del i numer seryjny urządzenia, które można
znaleźć w umowie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na zewnętrznej prawej stronie urządzenia.
Dane techniczne
Pojemność
(brutto)
l
105
Wysokość
m
m
850
Czas utrzymywania
temperatury bez
zasilania
godz.
26
Pojemność
(netto)
l
102
Szerokość
m
m
550
Zużycie energii
kWh/24
godz
0,616
Znamionowy
pobór mocy
W
68
Głębokość
m
m
593
Wydajność zamrażania
kg/24
godz
12
Napięcie
V
230
Masa
kg
25,8
Klasa klimatyczna
SNN-STT
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z prawej strony na
zewnątrz urządzenia.
Instalacja
Instalacja urządzenia
Ostrzeżenie! W przypadku utylizacji
starego urządzenia posiadającego
zamek lub rygiel na pokrywie, należy
najpierw go uszkodzić, aby dzieci nie mogły
zatrzasnąć się wewnątrz.
Ważne! Należy pozostawić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego po zainstalowaniu
urządzenia.
To urządzenie można zainstalować w suchym , dobrze wentylowanym pomieszczeniu
(w garażu lub piwnicy), ale optymalne miejsce instalacji tego urządzenia to takie, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie
klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa
klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
37
Klasa
klimatyczna
Temperatura otoczenia
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej
instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli
gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Wymagania dotyczące wentylacji
1. Umieścić zamrażarkę poziomo na stabilnej powierzchni. Urządzenie musi się
opierać na wszystkich czterech nogach.
2. Należy upewnić się, że między urządzeniem a ścianą z tyłu jest 5 cm wolnej
przestrzeni.
3. Należy upewnić się, że między urządzeniem a ścianą z boku jest 5 cm wolnej
przestrzeni.
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być
wystarczający.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
38
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
41
41
41
42
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
43
43
46
46
47
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as
pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados
quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o
cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Advertência
Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho
ou na estrutura integrada, sem obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou
bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim
pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este
produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar
um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
Advertência A substituição de qualquer componente
eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
39
1.
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada
ou danificada pela parte traseira do aparelho.
Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha.
Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada17) de iluminação interior.
• Esta máquina é pesada. Tenha cuidado quando a deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
• Lâmpadas 18)utilizadas neste aparelho são lâmpadas
especiais, seleccionadas apenas para aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do
aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 19)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
17) Se estiver prevista uma tampa de lâmpada.
18) Se as lâmpadas estiverem previstas.
19) Se o aparelho for Frost Free.
40
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a
ficha de alimentação eléctrica da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para retirar o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no parágrafo
específico.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno
do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as
instruções relativas à instalação.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores
ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A
espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o apa-
relho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite
danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na
parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais
são
utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
recicláveis.
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador da temperatura para a direita.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura
para a posição OFF.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura máxima.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura dentro do aparelho depende
da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da tampa
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e
sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois
estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
Armazenamento de alimentos congelados
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 20)
O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
20) Consulte os "Dados técnicos"
41
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na
tabela de características técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois,
novamente congelados (depois de arrefecerem).
Os símbolos apresentam diferentes tipos de alimentos
congelados
Os números indicam os tempos de armazenamento em
meses para os respectivos tipos de alimentos congelados.
A validade dos limites superior ou inferior do tempo de
armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
Calendário de alimentos congelados
Sugestões e conselhos úteis
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação,
eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não
devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e
extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para
permitir que sejam rápida e completamente congeladas
e para tornar possível subsequentemente descongelar
apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados
entrem em contacto com os alimentos já congelados,
evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo
de armazenamento dos alimentos;
42
• a água congela. Se for consumida imediatamente após
a remoção do compartimento do congelador, poderá
causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o
tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo
vendedor;
• tenha a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra a tampa muitas vezes nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo
fabricante de alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desligue o aparelho.
Desligue a ficha da tomada.
Limpe o aparelho e os acessórios regularmente com
água morna e detergente neutro. Limpe a junta da
tampa com cuidado.
Seque bem o aparelho.
Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.
Ligue o aparelho.
Cuidado Não limpe o interior do aparelho com
detergentes, produtos abrasivos, produtos de
limpeza demasiado perfumados ou ceras de polir.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de
arrefecimento.
Importante Não é necessário limpar a área do compressor.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15 mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é quando
este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
3. Deixe a tampa aberta até que o gelo comece a derreter. Utilize um raspador para remover o gelo rapidamente.
4. Quando a descongelação estiver concluída, seque
totalmente o interior. Feche a tampa.
5.
6.
7.
Ligue o aparelho.
Defina o regulador de temperatura para obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento durante duas ou três horas com esta definição.
Volte a colocar nos compartimentos os alimentos
previamente retirados.
Importante Nunca utilize objectos metálicos afiados para
raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho Não utilize
um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de descongelação, além dos
recomendados pelo fabricante. Um aumento de
temperatura das embalagens de alimentos congelados,
durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos
usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que
a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Retire todos os alimentos.
4. Descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios.
5. Deixe a tampa aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.
Importante Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que
os alimentos no interior se estraguem em caso de falha
eléctrica.
O que fazer se…
Cuidado Antes da resolução de problemas, retire a
ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram neste
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou por uma pessoa competente.
43
Importante Existem alguns ruídos durante a utilização
normal (compressor, circulação de refrigerante).
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho faz barulho
O aparelho não está apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está estável (os
quatro pés devem estar no chão).
O compressor funciona continuamente.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Não deixe a tampa aberta mais tempo
do que o necessário.
A tampa não está fechada correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e se as
juntas estão limpas e não estão danificadas.
Foram colocadas grandes quantidades
de alimentos a serem congelados ao
mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura.
Os alimentos colocados no aparelho
estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à
temperatura ambiente antes de os guardar.
A temperatura da divisão onde se encontra o aparelho está demasiado elevada para um funcionamento eficiente.
Tente baixar a temperatura na divisão
onde se encontra o aparelho.
Existe demasiado gelo.
Os produtos não estão embalados cor- Embale os produtos correctamente.
rectamente.
A tampa não foi fechada correctamente Verifique se a tampa fecha bem e se as
ou não fecha de forma estanque.
juntas estão limpas e não estão danificadas.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
A ligação da drenagem da água não
está posicionada correctamente.
Coloque a ligação da drenagem da água
na posição correcta.
A tampa não fecha completamen- Existe demasiado gelo.
te.
É difícil abrir a tampa.
44
Elimine o excesso de gelo.
As juntas da tampa estão sujas ou pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A tampa está bloqueada por embalagens de alimentos.
Acondicione as embalagens de forma
correcta, consulte o autocolante no aparelho.
As juntas da tampa estão sujas ou pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A válvula está bloqueada.
Verifique a válvula.
Problema
Está demasiado quente no interior do congelador.
Causa possível
Solução
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais baixa.
A tampa não fecha de forma estanque
ou não está fechada correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e se a
junta está limpa e não está danificada.
Antes da congelação, o aparelho não
foi suficientemente pré-refrigerado.
Deixe o aparelho pré-refrigerar o tempo
suficiente.
Foram colocadas grandes quantidades
de alimentos a serem congelados ao
mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura. Da próxima vez, coloque menos quantidade de alimentos a
serem congelados ao mesmo tempo.
Os alimentos colocados no aparelho
estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à
temperatura ambiente antes de os guardar.
Os produtos a serem congelados estão Coloque os produtos de forma a que o
colocados demasiado perto uns dos
ar frio possa circular entre eles.
outros.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Tente não abrir a tampa muitas vezes.
A tampa foi deixada aberta durante
muito tempo.
Não deixe a tampa aberta mais tempo
do que o necessário.
Está demasiado frio no interior
do congelador.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
O aparelho não funciona. Nem a
refrigeração, nem a iluminação
funcionam.
A ficha de alimentação eléctrica não
está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha de alimentação eléctrica
correctamente à tomada.
A corrente eléctrica não chega ao aparelho.
Tente ligar outro aparelho eléctrico à tomada.
O aparelho não está ligado.
Ligue o aparelho
O controlo pelo termóstato não está
activado
Verifique a configuração do controlo pelo termóstato
Não existe voltagem na tomada (tente
ligar outro aparelho à tomada).
Contacte um electricista.
Assistência Técnica
Se o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente depois de ter efectuado as verificações acima mencionadas, contacte o Centro de Assistência local.
Para obter um serviço rápido, é essencial que especifique
o modelo e o número de série do seu aparelho, os quais
podem ser encontrados quer no certificado de garantia,
quer na placa de características localizada no lado direito
exterior do aparelho.
45
Dados técnicos
Volume (bruto)
Litros
105
Altura
mm
850
Tempo de reinício
horas
26
Volume (líquido)
Litros
102
Largura
mm
550
Consumo de energia
kWh/24h
0,616
Potência nominal
Watts
68
Profundidade
mm
593
Capacidade de congelação
kg/24h
12
Tensão
Volts
230
Peso
Kg
25,8
Classe climática
SN-N-ST-T
Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no lado direito externo do aparelho.
Instalação
Posicionamento
Advertência Se for eliminar um aparelho velho que
tem um bloqueio ou um fecho na tampa, certifiquese de que este não funciona para evitar que as crianças
fiquem trancadas lá dentro.
Importante O aparelho deverá ter a ficha acessível após a
instalação.
Este aparelho pode ser instalado num ambiente interior
seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para
um desempenho óptimo, instale este aparelho num local
onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
46
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Requisitos de ventilação
1.
Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre
os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser
suficiente.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
47
Obsah
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prevádzka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prvé použitie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
50
50
50
51
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čo robiť, keď... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Otázky ochrany životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _
51
52
54
54
55
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné pokyny
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie
správneho používania si pred nainštalovaním a prvým
použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod
na používanie vrátane tipov a upozornení. Je dôležité,
aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a úrazom zaručilo, že všetci užívatelia tohto spotrebiča budú
podrobne oboznámení s jeho obsluhou a s bezpečnostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa
vždy nachádzali pri spotrebiči, aj po presťahovaní alebo
predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po
celú dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na ochranu
zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ani pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich
bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať istotu, že
sa nebudú so spotrebičom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí riziko
zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací kábel
(podľa možnosti čo najbližšie k spotrebiču) a demontujte dvierka, aby deti pri hre nemohol zasiahnuť
elektrický prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotrebiča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesneniami
dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na
48
veku, pred likvidáciou starého spotrebiča poškoďte
zatvárací mechanizmus tak, aby bol nefunkčný.
Predídete tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebiči.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie
Vetracie otvory nezakrývajte a udržiavajte ich bez prekážok.
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vysvetľuje v návode
na použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne
mechanické zariadenia ani umelé prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky zmrzliny), ak nie
sú schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so
životným prostredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho
okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so zápalnými zdrojmi
– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo
akokoľvek meniť tento spotrebič. Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Varovanie Elektrické komponenty (sieťový kábel,
zástrčka, kompresor) smie vymieňať len autorizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný
personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
1.
2.
Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
Presvedčte sa, že napájací kábel za spotrebičom nie je stlačený ani poškodený. Pritlačená
alebo poškodená sieťová zástrčka sa môže
prehriať a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prístup k
zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zástrčku nezapájajte. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba kryt
lampy21) vnútorného osvetlenia.
• Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
• Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho priestoru nič nevyberajte ani sa ničoho nedotýkajte, pretože môže dôjsť k odretiu kože na rukách alebo k
omrzlinám.
• Zabráňte dlhodobému vystaveniu spotrebiča priamemu slnečnému svetlu.
• Žiarovky 22) použité v tomto spotrebiči sú špeciálne
žiarovky určené iba na použitie v domácich spotrebičoch. Nie sú vhodné ako osvetlenie izieb v domácnosti.
Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spotrebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu,
pretože môžu explodovať.
• Potraviny neklaďte priamo na otvor na vývod vzduchu na zadnej stene. 23)
• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova
zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s
pokynmi výrobcu mrazených potravín.
• Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiavať. Pozri príslušné
pokyny.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani šumivé
nápoje, pretože v nádobách vzniká tlak, ktorý môže
spôsobiť ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny, ak sa
konzumuje priamo po vybratí zo spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.
Inštalácia
Dôležité upozornenie Pri elektrickom zapájaní
dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v príslušnom
odseku.
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú viditeľné
poškodenia. Spotrebič nepripájajte, ak je poškodený.
Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste,
kde ste si spotrebič zakúpili. V takomto prípade si
odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete sa odporúča počkať aspoň štyri hodiny, aby olej stiekol
späť do kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné
vetranie, v opačnom prípade hrozí prehrievanie. Aby
ste dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa pokynmi
na inštaláciu.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo
zaškolená osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované
servisné stredisko. Musia sa používať výhradne originálne náhradné dielce.
21) Ak sa má používať kryt.
22) Ak sa v tomto spotrebiči používajú žiarovky.
23) Ak je spotrebič beznámrazový.
49
Ochrana životného prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča
neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s
komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia
obsahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v
súlade s platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie
poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane
blízko výmenníka tepla. Materiály použité v tomto sposú recyklovateľné.
trebiči označené symbolom
Prevádzka
Zapínanie
Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
Otočte regulátor teploty smerom vpravo.
Vypínanie
Pri vypínaní spotrebiča otočte regulátor teploty do polohy OFF.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Pri prevádzkovaní spotrebiča postupujte takto:
• otáčaním regulátora teploty proti smerom k
dosiahnete minimálnu úroveň chladu.
• otáčaním regulátora teploty smerom k
dosiahnete maximálnu úroveň chladu.
Presné nastavenie si treba vyberať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti
• frekvencie otvárania veka
• množstva uchovávaných potravín
• umiestnenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je väčšinou najvhodnejšie.
Prvé použitie
Čistenie interiéru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro a
všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický
zápach nového spotrebiča a potom všetky povrchy dôkladne osušte.
Dôležité upozornenie Nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.
Každodenné používanie
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých
potravín a na uchovávanie mrazených a hlboko zmrazených potravín po dlhší čas.
Maximálne množstvo potravín, ktoré sa dá zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku 24)
Zmrazovanie trvá 24 hodín: v tomto čase nepridávajte
iné zmrazované potraviny.
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po určitom čase
mimo prevádzky nechajte spotrebič pred vložením po24) Pozrite časť "Technické údaje"
50
travín bežať najmenej 2 hodiny s najvyššími nastaveniami.
Dôležité upozornenie V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za predpokladu, že doba výpadku
energie bola dlhšia ako údaj uvedený v technických
údajoch pod položkou "akumulačná doba", treba
rozmrazené potraviny čo najskôr spotrebovať alebo
uvariť a až potom znova zmraziť (po ochladení).
Kalendár mrazených potravín
Tieto symboly označujú rôzne druhy mrazených potravín.
Čísla označujú dobu skladovania príslušných druhov
potravín v mesiacoch. Platnosť horného alebo dolného
limitu uvedených dôb skladovania závisí od kvality potravín a ich úpravy pred zmrazovaním.
Užitočné rady a tipy
Rady na zmrazovanie
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame niekoľko dôležitých rád:
• maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť
za 24 hodín. sa uvádza na typovom štítku;
• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa nesmú
pridávať žiadne ďalšie potraviny na zmrazovanie;
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality, čerstvé a
dôkladne vyčistené;
• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa mohli
rýchlo a úplne zmraziť a aby ste neskôr mohli odmraziť iba potrebné množstvo;
• Potraviny zabaľte do alobalu alebo do polyetylénovej
fólie; dbajte, aby boli zabalené vzduchotesne;
• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny
dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, predídete
tak zvýšeniu ich teploty;
• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako
tučné; soľ skracuje dobu skladovateľnosti potravín;
• zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z
mraziaceho priestoru môžu spôsobiť popálenie kože
mrazom;
• odporúča sa označiť každé balenie dátumom zmrazovania, aby ste mohli presne sledovať dobu uchovávania;
Rady na uchovávanie mrazených potravín
Aby ste maximálne využili možnosti tohto spotrebiča:
• presvedčite sa, že maloobchodný predajca adekvátne skladuje komerčné mrazené potraviny;
• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli z predajne potravín do mrazničky podľa možnosti čo najrýchlejšie;
• veko neotvárajte často, ani ho nenechávajte otvorené dlhšie, ako je to nevyhnutné.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa
znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom
potravín.
Ošetrovanie a čistenie
Pozor Pred akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici.
Pravidelné čistenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spotrebič a príslušenstvo pravidelne umývajte teplou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu.
Starostlivo očistite aj tesnenie veka.
Spotrebič dôkladne osušte.
Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej
siete.
Zapnite spotrebič.
Vypnite spotrebič.
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
51
Pozor Na čistenie vnútorného povrchu spotrebiča
nepoužívajte čistiace prostriedky, abrazívne alebo
voňavé čistiace prostriedky, ani leštidlá obsahujúce
vosk.
Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.
Dôležité upozornenie Oblasť kompresora nemusíte
čistiť.
Odmrazovanie mrazničky
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 10-15
mm, mrazničku odmrazte.
Najvhodnejšou dobou na odmrazenie mrazničky je, keď
v nej nie sú potraviny alebo ich je málo.
Pri odstraňovaní námrazy vykonajte nasledujúce kroky:
1. Vypnite spotrebič.
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte ich
do niekoľkých vrstiev novinového papiera a uložte
na studenom mieste.
3. Nechajte veko otvorené, kým sa nezačne ľad topiť. Na rýchle odstránenie ľadu použite škrabku.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro dôkladne osušte. Zatvorte veko.
5. Zapnite spotrebič.
6. Nastavte regulátor teploty na maximálne chladenie a nechajte spotrebič v činnosti pri tomto nastavení približne dve až tri hodiny.
7. Vložte späť potraviny, ktoré ste predtým vybrali.
ste nimi mohli spotrebič poškodiť. Na urýchlenie
odmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje ani
iné prostriedky, s výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca. Počas odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota balíčkov zmrazených jedál, preto sa
môže skrátiť ich trvanlivosť.
Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobiť agresívne/poškodiť plasty použité v tomto spotrebiči. Z tohto dôvodu sa
odporúča čistiť vonkajší kryt tohto spotrebiča iba teplou
vodou s malým množstvom umývacieho prostriedku.
Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva, potrebné sú
nasledujúce preventívne opatrenia:
1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
3. Vyberte všetky potraviny.
4. Odmrazte a vyčistite spotrebič a všetky časti príslušenstva.
5. Veko nechajte otvorené, aby ste predišli tvorbe
nepríjemného pachu.
Dôležité upozornenie Ak sa chladnička ponecháva
zapnutá, požiadajte niekoho, aby ju raz za čas
skontroloval a zabránil tak znehodnoteniu potravín v
prípade výpadku napájania.
Dôležité upozornenie Na odstraňovanie námrazy
nikdy nepoužívajte ostré kovové predmety, pretože by
Čo robiť, keď...
Pozor Pred odstraňovaním problémov odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie
vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo technik.
Problém
Dôležité upozornenie Počas bežnej prevádzky
spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spotrebiča
Spotrebič nestojí pevne na podlahe
Skontrolujte, či spotrebič stabilne stojí
(všetky štyri nožičky musia priliehať k
podlahe).
Kompresor pracuje nepretržite
Nie je správne nastavená teplota.
Nastavte vyššiu teplotu
Veko bolo často otvorené
Veko nenechávajte otvorené dlhšie,
ako je to nevyhnutné
52
Problém
Možná príčina
Riešenie
Veko sa nezatvára správne
Skontrolujte, či veko správne dolieha a
či nie je poškodené alebo špinavé tesnenie
Naraz bolo vložené príliš veľké
množstvo zmrazovaných potravín
Počkajte niekoľko hodín a potom opäť
skontrolujte teplotu
Potraviny vložené do spotrebiča boli
príliš teplé
Pred uložením nechajte potraviny vychladnúť na izbovú teplotu
Teplota miestnosti, kde sa nachádza Skúste znížiť teplotu v miestnosti so
spotrebič, je príliš vysoká pre efektív- spotrebičom
nu prevádzku
Príliš veľa námrazy a ľadu
Veko nie je úplne zatvorené
Potraviny nie sú správne zabalené
Potraviny zabaľte lepšie
Veko sa nezatvára správne alebo
neprilieha
Skontrolujte, či veko správne dolieha a
či nie je poškodené alebo špinavé tesnenie
Nie je správne nastavená teplota.
Nastavte vyššiu teplotu
Nie je správne umiestnený uzáver
odtokového kanálika
Vložte uzáver odtokového kanálika
správnym spôsobom
Príliš veľa námrazy
Odstráňte nadbytok námrazy
Tesnenie veka je špinavé alebo lepkavé
Očistite tesnenie veka
Nebránia zatvoreniu veka balíčky po- Balíčky uložte správne, pozrite štítok
travín?
spotrebiča
Veko sa ťažko otvára
V mrazničke je príliš vysoká
teplota.
Tesnenie veka je špinavé alebo lepkavé
Očistite tesnenie veka
Ventil je zablokovaný
Skontrolujte ventil
Nie je správne nastavená teplota.
Nastavte nižšiu teplotu
Veko neprilieha alebo nie je správne
zatvorené
Skontrolujte, či veko správne dolieha a
či nie je poškodené alebo špinavé tesnenie
Pred zmrazovaním nebol spotrebič
dobre vychladený
Nechajte, aby sa spotrebič chladil dostatočne dlho
Naraz bolo vložené príliš veľké
množstvo zmrazovaných potravín
Počkajte niekoľko hodín a potom opäť
skontrolujte teplotu. Nabudúce vložte
na zmrazovanie naraz menšie množstvo potravín.
Potraviny vložené do spotrebiča boli
príliš teplé
Pred uložením nechajte potraviny vychladnúť na izbovú teplotu.
53
Problém
Možná príčina
Riešenie
Zmrazované potraviny sú uložené
príliš blízko pri sebe
Potraviny ukladajte tak, aby okolo nich
mohol cirkulovať studený vzduch
Veko bolo často otvorené
Snažte sa neotvárať veko príliš často
Veko ostalo otvorené dlhú dobu.
Veko nenechávajte otvorené dlhšie,
ako je to nevyhnutné
Vnútri mrazničky je príliš nízka teplota
Nie je správne nastavená teplota.
Nastavte vyššiu teplotu
Spotrebič vôbec nepracuje.
Nefunguje chladenie ani
osvetlenie
Zástrčka nie je správne zasunutá do
sieťovej zásuvky
Pripojte správne sieťovú zástrčku
Elektrická energia sa nedostáva do
spotrebiča
Skúste pripojiť iné elektrické zariadenie k sieťovej zásuvke
Spotrebič nie je zapnutý
Zapnite spotrebič
Nie je zapnutý termostat
Skontrolujte nastavenie ovládania termostatu
V sieťovej zásuvke nie je žiadne napätie (skúste do nej pripojiť iný spotrebič)
Zavolajte elektrikára
Zákaznícke centrum
Ak spotrebič napriek hore popísaným kontrolám nefunguje bezchybne, zavolajte servisné stredisko.
Na zaručenie rýchlej opravy bude nevyhnutné, aby ste
uviedli model a sériové číslo vášho spotrebiča, ktoré
nájdete na záručnom liste, ako aj na výrobnom štítku
nachádzajúcom sa na vonkajšej strane spotrebiča vpravo.
Technické údaje
Objem (hrubý)
Litre
105
Výška
mm
850
Akumulačná doba
hodín
26
Vnútorný objem
Litre
102
Šírka
mm
550
Spotreba energie
kWh/24h
0,616
Elektrický výkon
Watt
68
Hĺbka
mm
593
Kapacita zmrazovania
kg/24h
12
Elektrické napätie
Volty
230
Hmotnosť
kg
25,8
Klimatická trieda
SN-NST-T
Podrobné technické údaje sú uvedené na typovom štítku na vonkajšej strane spotrebiča vpravo.
Inštalácia
Výber miesta
Varovanie Pri likvidácii starého spotrebiča s
uzáverom alebo západkou na veku musíte
54
zabezpečiť, aby bol nepoužiteľný a predchádzať tak
hrozbe, že sa v ňom zatvoria malé deti.
Dôležité upozornenie Zástrčka spotrebiča musí po
inštalácii zostať prístupná.
Tento spotrebič môžete nainštalovať na suchom dobre
vetranom mieste v interiéri (aj v garáži alebo v pivnici),
ale v záujme dosiahnutia optimálnej výkonnosti ho nainštalujte v miestnosti, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:
Klimatická trieda
Okolitá teplota
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektrický kábel je na tento účel vybavený príslušným kontaktom. Ak
domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič
pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam.
ES.
Požiadavky na vetranie
1.
SN
+10 °C až + 32 °C
N
+16 °C až + 32 °C
ST
+16 °C až + 38 °C
T
+16 °C až + 43 °C
Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a frekvencia
uvedené na typovom štítku zodpovedajú napätiu vašej
domácej siete.
Mrazničku položte vo vodorovnej polohe na pevnú
podlahu. Spotrebič musí stáť na všetkých štyroch
nožičkách.
2. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi spotrebičom a stenou za ním 5 cm.
3. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi spotrebičom a stenami po bokoch 5 cm.
Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
Otázky ochrany životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode na
použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke
www.envidom.sk.
55
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
När maskinen används första gången _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56
58
58
58
59
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
59
60
62
62
62
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda
produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första
gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är
det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten
om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om
hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att
bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar,
skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren
obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för
barn.
56
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller
drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts
för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel.
Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under
transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt,
kompressor) får endast bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för
att undvika fara.
1.
2.
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av
produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3.
Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampskydd sitter på plats25) över den
inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan
leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
• Lamporna26)som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i
produkten. De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten
eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen.27)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då
kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd en plastskrapa.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk
anslutning.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den
är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan produkten ansluts till elnätet, så att oljan kan rinna
tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig
ventilation, följ tillämpliga installationsanvisningar.
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Säkerställ att stickkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra
service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans
med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från
de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten,
särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna
kan återvinnas.
produkt som är märkta med symbolen
25) Om produkten har ett lampskydd.
26) Om produkten har en lampa.
27) Om produkten är frostfri.
57
Användning
Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs.
Stänga av frysboxen
För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till
OFF-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla höga
kylnivåer.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till
att temperaturen inne i frysboxen beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta locket öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• frysboxens placering
En medelhög inställning är i regel bäst.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess
insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska
lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
Daglig användning
Infrysning av färska livsmedel
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar
anges på typskylten 28)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in andra
livsmedel som skall frysas under denna period.
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Kalender för frysta livsmedel
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge,
låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade maten
28) Se avsnittet "Tekniska data".
58
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror på
matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.
Råd och tips
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat
som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög
kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och
fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka
ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan
infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i
den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt
förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket,
orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på
varje separat förpackning så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja frysboxens prestanda på
bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så
snabbt som möjligt.
• Öppna inte locket för ofta och låt det inte stå öppet
längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får
inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stäng av frysboxen.
Koppla loss frysboxen från eluttaget.
Rengör regelbundet frysboxen och tillbehören med
varmt vatten och neutral såpa. Rengör locktätningen
noga.
Torka frysboxen noga.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Sätt på frysboxen.
Försiktighet Använd aldrig skarpa rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra frysboxen invändigt.
Undvik att skada kylsystemet.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka
10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite
eller ingen mat alls.
Gör enligt följande för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysen.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med
tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Låt locket stå öppet tills isen börjar smälta. Använd
en skrapa för att snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka av insidan noga.
Stäng locket.
5. Slå på frysen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt
produkten stå i två eller tre timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade
ut.
Viktigt Kompressorområdet behöver inte rengöras.
59
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av
frost eftersom produkten kan skadas. Använd inga
mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras
utan säkerhetsrisk.
1.
2.
3.
4.
5.
Stäng av frysboxen.
Koppla loss frysboxen från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta och rengör frysboxen och alla tillbehör.
Låt luckan stå öppen för att undvika obehagliga lukter.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten.
Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast
rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Viktigt Om frysboxen lämnas påslagen, be någon titta till
den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om frysboxen inte skall användas under en längre tidsperiod:
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person
får utföra felsökning som inte beskrivs i denna
bruksanvisning.
Problem
Viktigt Produkten avger vissa ljud under normal
användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten står stadigt
(alla fyra fötterna skall ha kontakt med
golvet).
Kompressorn arbetar hela tiden.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Locket har öppnats för ofta.
Låt inte locket stå öppet längre tid än
nödvändigt.
Locket är inte stängt ordentligt.
Kontrollera att locket stänger ordentligt
och att tätningarna är oskadda och rena.
Stora mängder mat har samtidigt lagts
in för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat kallna till rumstemperatur före
infrysning.
Temperaturen i rummet där produkten
står är alltför hög för effektiv drift.
Försök att sänka temperaturen i rummet
där produkten är placerad.
Matvarorna är inte korrekt förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Det har bildats för mycket frost
och is.
Locket stänger inte ordentligt eller slu- Kontrollera att locket stänger ordentligt
ter inte tätt.
och att tätningarna är oskadda och rena.
Temperaturen är felinställd.
60
Ställ in en högre temperatur.
Problem
Locket stänger inte helt.
Locket är svårt att öppna.
Det är för varmt i produkten.
Det är för kallt i frysen.
Möjlig orsak
Åtgärd
Vattentömningspluggen är inte korrekt
positionerad.
Positionera vattentömningspluggen på
rätt sätt.
Det har bildats för mycket frost.
Avlägsna överflödig frost.
Lockets tätningar är smutsiga eller
klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Matförpackningar blockerar locket.
Arrangera förpackningarna på rätt sätt,
se dekalen i produkten.
Lockets tätningar är smutsiga eller
klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Ventilen är blockerad.
Kontrollera ventilen.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Locket sluter inte tätt eller är inte
stängt ordentligt.
Kontrollera att locket stänger ordentligt
och att tätningarna är oskadda och rena.
Produkten har inte förkylts tillräckligt
före infrysning.
Förkyl produkten tillräckligt länge.
Stora mängder mat har samtidigt lagts
in för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Lägg in mindre
mängder mat för infrysning nästa gång.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat kallna till rumstemperatur före
infrysning.
Matvaror som skall frysas in har placerats för nära varandra.
Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera mellan dem.
Locket har öppnats för ofta.
Försök att inte öppna locket för ofta.
Locket har stått öppet för länge.
Låt inte locket stå öppet längre tid än
nödvändigt.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Produkten fungerar inte alls. Var- Stickkontakten sitter inte ordentligt i
ken kylning eller belysning funeluttaget.
gerar.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten får ingen ström.
Prova med att ansluta en annan elektrisk
apparat till eluttaget.
Produkten är inte påslagen.
Sätt på produkten.
Termostatregleringen är inte aktiverad.
Kontrollera termostatens inställning.
Eluttaget är strömlöst (prova med att
Tillkalla en elektriker.
ansluta en annan apparat till eluttaget).
Kundtjänst
Kontakta vår lokala serviceavdelning om frysboxen fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.
För att erhålla snabb service är det viktigt att du uppger
frysboxens modellbeteckning och serienummer. Dessa
uppgifter finner du på garantisedeln eller på typskylten
som sitter på höger sida utanpå frysboxen.
61
Tekniska data
Volym (brutto)
Liter
105
Höjd
mm
850
Temperaturökningstid
timmar
26
Volym (netto)
Liter
102
Bredd
mm
550
Energiförbrukning
kWh/dygn
0,616
Märkeffekt
Watt
68
Djup
mm
593
Infrysningskapacitet
kg/dygn
12
Nätspänning
Volt
230
Vikt
kg
25,8
Klimatklass
SN-NST-T
Ytterligare teknisk information finns på typskylten som sitter utanpå produkten på höger sida.
Installation
Placering
Varning Om du kasserar en gammal produkt som
har ett lås eller spärr i dörren måste du göra
låsanordningen obrukbar för att förhindra att barn blir
instängda i produkten.
Viktigt När produkten har installerats skall stickkontakten
vara åtkomlig.
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör
den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som
är angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för
CE-märkning.
Ventilationskrav
1.
Placera frysboxen i horisontell position på en plan
och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla
fyra fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på frysboxens sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden
som anges på typskylten.
Miljöskydd
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
62
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
63
804180043-A-112011
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement