Electrolux EKD60253W User manual

Electrolux EKD60253W User manual
EKD60253W
................................................ .............................................
SV SPIS
BRUKSANVISNING
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Häll – daglig användning
Häll – råd och tips
Häll – underhåll och rengöring
Ugn – daglig användning
2
5
5
7
10
11
12
Ugn - klockfunktioner
Ugn - använda tillbehören
Ugn – råd och tips
Ugn – underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Installation
Miljöskydd
13
13
15
23
26
27
32
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens
säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
SÄKERHET FÖR BARN OCH
HANDIKAPPADE
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med
produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
ALLMÄN SÄKERHET
• Ändra inte produktens specifikation. Det
finns risk för personskada och skada på
produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
INSTALLATION
• Förutsättningar för installation för den här
produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan
göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
electrolux 3
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Placera inte produkten på en sockel.
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i
huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar
av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isoleringsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till
ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller
komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
ANVÄNDNING
• Använd produkten bara för matlagning i
ett hushåll. Produkten får inte användas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kommersiellt eller industriellt. Detta för att
förhindra fysisk skada på person eller
skada på egendom.
Övervaka alltid produkten under användning.
Håll dig på avstånd när du öppnar luckan
när produkten används. Het ånga kan
strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller
kokkärlslock på ytorna eftersom de kan
bli heta.
Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
Produkten och åtkomliga delar blir heta
under användning. Var försiktig så att du
inte rör vid värmeelementen. Håll barn
borta från produkten om de inte är under
uppsikt hela tiden.
Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
nära produkten när du öppnar luckan.
Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter
(av plast eller aluminium) i, i närheten av
eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på den.
Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
Var försiktig när du tar bort eller installerar
tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
4 electrolux
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande
fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).
• Sätt inte något på hällen som kan smälta.
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten
ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30 cm
från induktionskokzonen när den är påslagen.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det
finns risk att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med
milt handdiskmedel och vatten. Använd
inte brandfarliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting
på värmeelementen eller termostatens
sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter som
denna. De kan inte användas för att lysa
upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt
som är specialdesignad för produkter
som denna.
• Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
KUNDSERVICE
• Bara en behörig tekniker får reparera eller
utföra arbete på maskinen. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
BORTSKAFFANDE AV APPARATEN
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1
2
3
4
5
6
7
2
8
9
10
5
4
14
3
11
2
13
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strömindikator
Vred för inbyggnadshällen
Vred för ugnsfunktionerna
Temperatur-/tiddisplay
Inbyggnadshäll
Vred för ugnstemperaturen
Temperaturdisplay
Grillning
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
Fläkt och värmeelement
Undre värmeelement
Ugnsstege
Ugnsnivåer
BESKRIVNING AV HÄLLEN
1
2
140
mm
180
mm
180
mm
210
mm
6
3
4
5
TILLBEHÖR
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
1 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
4 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Avtagbara teleskopskenor
För att sätta galler eller plåtar på den.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
FÖRSTA RENGÖRING
• Ta bort alla delar från produkten.
6 electrolux
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Viktigt Se kapitlet "Underhåll och
rengöring".
INSTÄLLNING OCH ÄNDRING AV
KLOCKA
Ugnen fungerar inte förrän du har ställt
in tiden.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera luckspärren
1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.
Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.
När produkten har anslutits till elnätet eller
efter ett strömavbrott, blinkar klockans kontrollampa automatiskt. Gå till steg 2.
1. Ändra tiden genom att trycka på knapparna "+" och "- " samtidigt tills tidsindikatorn blinkar.
2. Ställ in tiden med knapparna "+" eller "".
3. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
2
B
1
3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2)
och sätt tillbaka den.
När en tidsfunktion är aktiverad är det
inte möjligt att ändra den aktuella tiden.
FÖRVÄRM
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 1 timme.
3. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
5. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i
hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare
än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt
och rök. Detta är normalt. Kontrollera att
luftflödet är tillräckligt.
LUCKSPÄRR
Luckspärren är som standard aktiverad.
1
2
4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.
electrolux 7
Aktivera luckspärren
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset åt vänster.
Viktigt Avstängning av produkten
inaktiverar inte luckspärren
B
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1
2
3
4
7
6
5
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringar, displayer
och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.
touchkontroll
1
timerdisplay
2
3
funktion
visar tiden i minuter
väljer kokzon
/
ökar eller minskar tiden
4
aktiverar och avaktiverar funktionslåset eller barnlåset
5
aktiverar Booster-funktionen
6
7
sätter på och stänger av STOP+GO
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
8 electrolux
VISNINGAR AV VÄRMELÄGEN
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
-funktionen är på.
Automax-funktionen är på.
Booster-funktionen är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Funktionslås/Barnlås är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning är aktiverad.
VÄRMELÄGE
Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar
värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeläför att avaktivera.
get. Vrid vredet till läge
AUTOMAX-FUNKTIONEN
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1. Vrid kokzonsvredet till "A"-läget tills du
på displayen
ser
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "AV"-läget.
SLÅ PÅ OCH AV BOOSTERFUNKTIONEN
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig
för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Efter
detta kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till värmeläge 9. För att sätta
på, välj värmeläge med vreden, tryck sedan
,
tänds. Du stänger av funktionen
på
genom att ändra värmeläget.
EFFEKTREGLERING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare
om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss
tid (se bilden) och sänker sedan värmen till
valt läge.
För att starta funktionen Automax för en
kokzon:
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
electrolux 9
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
ANVÄNDNING AV TIMERN
Använd timern för att ställa in hur länge
kokzonen skall vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
du har ställt in timern.
• Val av kokzon:tryck upprepade gånger
tills indikatorn för önskad kokzon
på
tänds.
• Starta och ändra timern: tryck på
eller
för kokzonen för att ställa in tiden
( 00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen blinkar saktare räknas tiden
ned.
• Stoppa timern: välj kokzonen med
och tryck på
för att stoppa timern.
Den återstående tiden räknas ned till 00
. Kokzonens indikator slocknar. Du kan
och
för
även samtidigt trycka på
att stänga av timern.
• Kontroll av återstående tid: välj kokzo. Kokzonens indikator blinkar
nen med
fortare. I displayen visas den återstående
tiden.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
00 blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudsignalen: tryck på
.
Timern kan användas som äggklocka när
kokzoner inte används. Tryck på
. Tryck
eller
för att ställa in tiden. När tipå
den har gått ut ljuder en signal och 00 blinkar
STOP+GO
ställer om alla aktiva kokzoFunktionen
).
ner till Varmhållning (
När
är aktivt kan du inte byta värmeläge.
stänger inte av timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck
.
tänds.
på
• För att stänga av denna funktion, tryck
. Det tidigare inställda värmeläget
på
tänds.
LÅSA / LÅSA UPP
KONTROLLPANELEN
Du kan låsa kontrollpanelen. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av vämeläget.
För att aktivera denna funktion, tryck på
. Symbolen
visas i 4 sekunder.
Timern stängs inte av.
.
För att stoppa denna funktion, tryck på
Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av produkten stängs också
denna funktion av.
BARNLÅS
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera Barnlåset
1. Se till att produkten är inaktiverad. Det
får inte visas några symboler på kon/
/
.
trollpanelen, förutom
2. Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
blinkar på kontrollpanelen.
3. Tryck på
medan symbolen
blinkar.
4. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är aktiverat.
Barnlåset avaktiveras genom att stegen
ovan görs igen. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är inaktiverat.
Inaktivera Barnlåset för en enstaka
tillagning
1. Aktivera och avaktivera den kokzon
som behövs.
2. När displayen visar
trycker du på
tills displayen visar
.
3. Ställ in ett värmeläge för kokzonen på
mindre än 4 sekunder.
4. När du inaktiverar hällen aktiveras Barnlåset.
OPTIHEAT CONTROL (3 STEGS
RESTVÄRMEINDIKERING)
Varning
\
\
Risk för
brännskador på grund av restvärme!
OptiHeat Control visar nivån på restvärmen.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i kokkär-
10 electrolux
lets botten. Glaskeramiken värms upp något av kokkärlets restvärme.
10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du
avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar
och
värmeläget. Efter en stund tänds
hällen stängs av. Se tabellen.
SÄKERHETSAVSTÄNGNING
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har
satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål
(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
-
-
5 timmar
4 timmar
1,5 timme
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
KOKKÄRL FÖR
INDUKTIONSKOKZONER
Viktigt Vid matlagning med induktion
genereras värme nästan omedelbart i
kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss
gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens
storlek.
LJUD UNDER ANVÄNDNING
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Visslande, surrande ljud: Beror detta på
att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
SPARA ENERGI
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV
TILLAGNING
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
electrolux 11
Värmeläge
Använd för:
Tid
Anvisning
Varmhållning av tillagad mat
efter behov
Täck över maten
1-2
Hollandaisesås, smältning: smör, choklad, gelatin
5-25 minuter
Rör om då och då
1-2
Stanning: omeletter, äggstanning
10-40
minuter
Tillaga med lock
2-3
Sjudning av ris och mjölkbaserade rätter, värmning av färdiglagade rätter
25-50
minuter
Tillsätt minst dubbla mängden vätska som ris, rör om mjölkrätter under
tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
minuter
Använd max. 1/4 liter vatten för 750
gram potatis
4-5
Tillagning av stora mängder mat, stuvningar och soppor
60-150
minuter
Upp till 3 liter vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
efter behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, fransyska, biff
5-15 minuter
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulash, grytstek), fritera pommes frites
-1
Effektfunktionen är lämplig för att värma
upp stora mängder vatten.
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell
skrapa för glaset. Sätt skrapan snett
mot glasytan och för bladet över
ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd ett
speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
12 electrolux
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
KYLFLÄKT
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten
fortsätter kylfläkten att gå tills produkten
svalnat.
2. Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
3. Avaktivera produkten genom att vrida
vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till av-läget.
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA
PRODUKTEN
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner till en
ugnsfunktion.
Strömindikatorn tänds när produkten är
igång.
UGNSFUNKTIONER
Ugnsfunktion
Tillämpning
AV-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen
20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Bryning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. För att bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att lysa upp insidan av ugnen.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
FUNKTIONSLÅS
Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden
för ugnsfunktionerna.
Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.
Lås ugnen:
Vrid kontrollvredet till symbolen
hoppar ut cirka 2 mm.
. Vredet
Lås upp ugnen:
Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.
electrolux 13
UGN - KLOCKFUNKTIONER
DISPLAY
1 2
3
6
4
1
2
3
4
5
6
Indikator för timerfunktion
Indikator för matlagningstermometern
Display
Klockindikator
Knapp " +"
Knapp " -"
5
TIMERFUNKTION
Denna funktion påverkar inte ugnens
drift
Inställning av Timerfunktion
1. Tryck på knappen + eller - .
2. Ställ in tiden med knappen + eller (maximal tid är 2 timmar 30 minuter).
3. Efter 5 sekunder börjar klockan att räkna ner.
4. Tryck på en valfri knapp när tiden har
gått ut för att stänga av signalen.
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
MATLAGNINGSTERMOMETER
Matlagingstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen: Se Stektabell
• Innertemperaturen: Se Tabell för matlagningstermometer
Viktigt Använd endast
matlagningstermometern som medföljer
eller originalreservdelar
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador föreligger! Var
försiktig när du avlägsnar
matlagningstermometerns spets och
kontakt.
Använda matlagningstermometern:
1. Sätt i matlagningstermometerns kontakt hela vägen i uttaget på ugnens sidovägg. Indikatorn för matlagningsterblinkar.
mometern
2. För in matlagningstermometern så att
spetsen hamnar mitt i köttstycket.
2
1
3. Använd knapparna " +" eller " -" för att
ställa in innertemperaturen. Du kan ställa in temperaturen mellan 30 och 99 °C
Se värden i tabellen.
4. Använd kontrollvreden för att ställa in
önskad ugnsfunktion och temperatur.
5. Du kommer att höra en elektronisk signal när köttet uppnår innertemperaturen. Tryck på en knapp för att stänga
av den.
14 electrolux
6. Stäng av ugnen och ta bort matlagningstermometern.
Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande,
utför ovanstående steg på nytt och ställ in
en högre innertemperatur.
SÄTTA IN UGNSTILLBEHÖREN
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
TELESKOPSKENOR – ISÄTTNING AV
UGNSTILLBEHÖR
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på
bakplåtens eller långpannans kortsidor över
teleskopskenornas styrpinnar.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så
att fötterna är vända nedåt.
Sätta in av ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.
Sätta in ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
Placera utbuktningarna på bakplåtens eller
långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Lägg gallret på långpannan. Skjut in långpannan mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Viktigt Spara installationsanvisningarna till
teleskopskenorna för framtida användning.
electrolux 15
UGN – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna
i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Försiktighet Använd en djup
långpanna för mycket fuktiga kakor.
Fruktjuicer kan orsaka permanenta
fläckar på emaljen.
BAKNING
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och
placering av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakTips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
ningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre
temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett
speciellt recept, leta efter ett recept som
är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15
minuter, om du bakar kakor på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid
lika bruna. Om detta händer ska du inte
ändra temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
Lösning
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden, speciellt om du använder en
matberedare
16 electrolux
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och öka gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
BAKA I VARMLUFT
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Braspannekaka
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
TRADITIONELL BAKNING
Galler
Temperatur °C
Småfranska
Typ av bakverk
3-4
200-225
Tid i minuter
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
electrolux 17
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Pitabröd
Typ av bakverk
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
1
275
värmning
Rågbröd, blandning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
PIZZA-TABELL
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av mat
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock
- med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
18 electrolux
Typ av mat
Tårtor, frusna
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
STEKNING
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs
tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om
det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
STEKA I VARMLUFT
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
175
60-70
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Fläskkotlett
Fågel
Typ av kött
electrolux 19
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
TRADITIONELL STEKNING
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
3
200
60-70
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
200
55-65
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
Fläskkarré
1)
Fågel
Typ av kött
Kyckling, i bitar
1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Anka
20 electrolux
VARMLUFTSTILLAGNING
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
Typ av mat
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera
genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den
angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
ÖVER/UNDERVÄRME
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites, frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
electrolux 21
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Tårtor, hembakade
- dekorering
Typ av mat
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera
genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den
angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
BRYNING
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
55-65
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
Fläskkotlett
1)
Fågel
Typ av kött
Kyckling
1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Anka
22 electrolux
TABELL MATLAGNINGSTERMOMETER
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Grisstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
2-3
GRILLNING
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
75-80
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Livsmedelstyper för grillning
Galler
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
Lammkotletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
Kyckling, i bitar
3-4
5-6
250
20-25
15-20
electrolux 23
Livsmedelstyper för grillning
Galler
Temperatur
°C
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
AVFROSTNING
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt
mycket.
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1 000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300
g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den
fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1 400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsme-
del) efter varje användning och låt dem
torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
24 electrolux
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller
aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt
svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa
produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du
rengör ugnens kontrollpanel.
KATALYTISKA VÄGGAR OCH TAK
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan
mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och
låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa
svamp.
Varning Försök inte rengöra den
katalytiska ytan med ugnssprej,
frätande medel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
UGNSSTEGAR
Borttagning av ugnsstegar
1. Dra först ut stegen framtill från ugnssidan.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
2
1
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar ska
peka framåt!
Försiktighet Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De två
fixeringsdelarnas ändar måste peka
bakåt. Felaktig installation kan skada
emaljen.
RENGÖRING AV UGNSLUCKAN
Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.
Varning Se till att glaspanelerna har
svalnat innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
Varning När luckans glaspaneler
skadas eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra detta
måste du byta ut dem. Kontakta ditt
lokala servicecenter för ytterligare
anvisningar.
Ta bort luckan:
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta löparen tills du hör ett klick.
3. Stäng luckan tills glidstycket blockerar
den.
4. Avlägsna luckan.
Luckan tas bort genom att du drar den
utåt först på ena sidan och sedan på
andra sidan.
electrolux 25
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
1
2
Sätt tillbaka ugnsluckan när rengöringen är
klar. För att göra detta följer du stegen ovan
i motsatt ordning. Du ska höra ett klickljud
när du sätter tillbaka luckan. Det kan vara
nödvändigt att ta i ordentligt.
UGNSLUCKA OCH LUCKGLAS
Luckglaset på din produkt kan ha en
annorlunda typ och form än vad du ser
i diagrammen. Antalet glasskikt kan
vara annorlunda.
Borttagning och rengöring av
luckglasen
1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
B
3. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
4. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du
stegen i omvänd ordning. Sätt i det
mindre glaset först och sedan det större.
UGNSLAMPA
Varning Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att
skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Viktigt Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
TA BORT FÖRVARINGSLÅDAN
För enklare rengöring kan förvaringslådan
under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den
kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
26 electrolux
ska lättantändliga föremål, som t.ex.
rengöringsmaterial, plastpåsar,
grytvantar, papper, rengöringsmedel
osv., inte förvaras däri.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning.
Varning Förvaringslådan kan bli het
när ugnen används. Av det här skälet
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte alls eller hällens display visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut.
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Barnlåset är aktiverat.
Avaktivera barnlåset.
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Ugnsbelysningen tänds inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar för
länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15–20 minuter efter
att tillagningen är klar.
Produkten är avstängd men låter fortfarande.
Kylfläkten är fortfarande igång.
Inget behöver göras. Detta är
normalt.
Hällens display visar "F".
Kokkärlet är olämpligt eller för
litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.
Använd rätt typ av kokkärl.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Du förde inte in matlagningstermometerns spets korrekt i köttet.
För in matlagningstermometern
så att spetsen hamnar mitt i
köttstycket.
Klockans display visar "F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller så sitter inte
kontakten ordentligt i uttaget.
Sätt matlagningstermometerns
kontakt så långt in som det går
i uttaget på ugnens sida.
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan "F....".
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F och en siffra visas igen, kontaktar du din återförsäljare eller serviceavdelningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
electrolux 27
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Minsta avstånd
Mått
TEKNISKA DATA
Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 L
PLACERING AV PRODUKTEN
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
B
A
A
mm
A
2
B
685
JUSTERING AV HÖJD
Viktigt När du installerar produkten, justera
höjden så att dess ovansida är i nivå med
de andra ytorna.
Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.
Försiktighet Var försiktig när du ställer
produkten på golvet. Det finns en viss
risk att produktens baksida eller golvet
skadas. Lägg produkten på
kartongskivor eller styrencellplast (t.ex.
från förpackningsmaterialet) för att
skydda den.
28 electrolux
7 7
A
14
49
14
7
A
A
A
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
electrolux 29
Justera spissockeln
Om du har en mini-köksinstallation kan du
flytta spissockeln bakåt så att den passar
bakom golvlisten i köksskåpen.
30 electrolux
electrolux 31
TIPPSKYDD
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet. Om du inte installerar det
kan produkten tippa över.
180°
1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.
2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför
produktens ovansida, och med 49 mm
avstånd från produktens vänstra sida till
det runda hålet på konsolen (se fig.).
Kontrollera att du placerar tippskyddet
på rätt höjd.
Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).
3. Du hittar hålet till vänster på produktens
baksida (se fig.). Kontrollera att tippskyddet passar i hålet.
Lyft produktens framsida (1) och sätt
den i mitten av utrymmet mellan skåpen
(2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är
större än produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att centrera
produkten.
Säkerställ att ytan bakom produkten är
jämn.
49 mm
77 mm
Viktigt När du installerar produkten, justera
dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen
(1). Använd en nyckel för att justera de små
fötterna i botten av produkten (2).
1
2
ELEKTRISK INSTALLATION
1
2
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet
"Säkerhetsinformation".
32 electrolux
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar
som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i
lämplig container på en återvinningsstation.
electrolux 33
34 electrolux
electrolux 35
www.electrolux.com/shop
892950363-B-482011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement