Aeg-Electrolux | L76850A | User manual | Aeg-Electrolux L76850A Handleiding

Aeg-Electrolux L76850A Handleiding
LAVAMAT 74850A - 76850A
Gebruiksaanwijzing
Wasmachine
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
Veiligheidsinformatie
3
Algemene veiligheid
3
Installatie
4
Gebruik
4
Veiligheid van kinderen
5
Beschrijving van het product
5
Wasmiddellade
6
Bedieningspaneel
6
Display
7
Het eerste gebruik
9
Personalisering
9
Geluidssignalen
9
Kinderslot
9
Dagelijks gebruik
10
Wasgoed in de machine doen
10
Wasmiddel en wasverzachter doseren 10
Kies het gewenste programma met de
programmakeuzeknop (1)
11
Kies de gewenste TEMPERATUUR (Toets 2)
11
Kies het centrifugetoerental, de optie
NACHTCYCLUS- of SPOELSTOP (toets 3)
12
Programmakeuzetoetsen
12
VOORWAS optie
13
VLEKKEN optie
13
Optie BEHOEDZAAM
13
EXTRA SPOELGANG optie (aanvullende
spoelgang)
13
Kies de TIJD optie (Toets 6)
13
Selecteer START/PAUZE (Toets 7)
13
Selecteer het STARTUITSTEL (Toets 8)
14
Een optie of lopend programma wijzigen
14
Een programma onderbreken
15
Een programma annuleren
15
De deur openen nadat het programma is
gestart
15
Aan het einde van het programma
15
Wasprogramma's
16
Nuttige aanwijzingen en tips
20
De was sorteren
20
Temperaturen
21
Voordat u de was in de machine doet
21
Maximale belading
21
Het gewicht van wasgoed
21
Vlekken verwijderen
22
Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen
22
Graden van waterhardheid
23
Onderhoud en reiniging
23
Ontkalken
23
Na elke wasbeurt
23
Onderhoudswasbeurt
23
Schoonmaken van de buitenkant
24
Wasmiddellade
24
Wastrommel
24
Deurrubber
25
Afvoerpomp
25
Het wateraanvoerfilter schoonmaken
27
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
27
Machine legen in geval van nood
27
Problemen oplossen
27
Technische gegevens
Verbruikswaarden
31
31
Veiligheidsinformatie
Montage-instructies
32
Montage
Uitpakken
Plaatsing en waterpas zetten
Watertoevoer
Waterstop
32
32
34
35
36
Waterafvoer
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Milieubescherming
Verpakkingsmaterialen
Milieutips
3
36
37
37
38
38
Wijzigingen voorbehouden
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren.
• De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten
met betrekking tot de veiligheid van apparaten Wij vinden echter dat wij, als fabrikant,
de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
• Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine bewaard zodat u later
nog eens iets kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken
wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanŠ
wijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking
van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.
• U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine te instalŠ
leert of in gebruik neemt.
• Controleer uw machine op eventuele schade, die ontstaan kan zijn tijdens het transport,
voordat u hem in gebruik neemt. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onŠ
derdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
• Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is. Zet de
wasmachine 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u hem in gebruik
neemt.
132956530-00-022009
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet aanŠ
raken!
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te
voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet
in het apparaat terechtkomen.
• Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel
doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de
fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.
4
Veiligheidsinformatie
• Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kusŠ
sensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
• Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of
gescheurde materialen te wassen.
• Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopŠ
contact en draai de kraan dicht.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondesŠ
kundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem
contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervanŠ
gingsonderdelen.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verŠ
wijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere
eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanŠ
wijzing.
• Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang
staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet platdrukt tegen de muur.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuŠ
leren.
• Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen.
• Als het apparaat geïnstalleerd is op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdŠ
stuk "Bevriezingsgevaren.
• Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden,
moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkŠ
zaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de inŠ
structies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogramma"-tabel.
• Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle
knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken
zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen.
Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen
niet in de machine gewassen worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het
in de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
Beschrijving van het product
5
• Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad
of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk
is.
Veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveŠ
ren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van
kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet
in de trommel kunnen klimmen. Om te voorŠ
komen dat kinderen of huisdieren binnen in
deze machine vast komen te zitten, heeft hij
een speciale functie. Om deze functie te acŠ
tiveren draait u de knop (zonder deze in te
drukken) aan de binnenkant van de deur naar
rechts tot de groef horizontaal staat. Gebruik
zo nodig een muntstuk. Om deze functie uit
te schakelen en de mogelijkheid te herstellen
om de deur te sluiten, draait u de knop naar
links tot de groef verticaal staat.
Beschrijving van het product
Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van
wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel.
Het New jet systeem maakt het volledige gebruik van wasmiddel mogelijk en vermindert
het waterverbruik om energie te besparen.
6
Bedieningspaneel
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
5
Wasmiddellade
Bedieningspaneel
Deurhandgreep
Typeplaatje
Afvoerpomp
Verstelbare pootjes
Wasmiddellade
Vakje voor waspoeder voor de voorwas . Het
voorwasmiddel wordt het begin van het wasproŠ
gramma ingespoeld.
Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel
te gebruiken voor de hoofdwas .
vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverŠ
zachter, stijfsel).
Vakje voor vlekkenverwijderaar te gebruiken
voor de hoofdwas met VLEKKEN-optie .
Bedieningspaneel
Hieronder staat een afbeelding van het bedieningspaneel. Het laat de programmakeuzeknop
zien als ook de verschillende toetsen en het display. Deze onderdelen worden weergegeven
met bijbehorende nummers op de volgende pagina's.
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Programmakeuzeknop
2 Toets TEMPERATUUR
3 Toets KORT CENTRIFUGEREN
4 OPTIES toets
5 toets OK
6 TIJD toets
7 START/PAUZE toets
8 STARTUITSTEL toets
9 Display
Symbolen :
Handwas, Kinderslot
Display
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.5 9.6 9.7 9.8
9.1 - Temperatuurindicatie en KOUD symbool
9.2 - Centrifugetoerentalindicatie, SPOELSTOP , NACHTCYCLUS - symbolen
, HOOFDWAS , SPOELEN , CENŠ
9.3 Weergave programmavoortgang: VOORWAS
TRIFUGEREN , POMPEN , OVERDOSERING
• Het programmavoortgangdisplay toont de wasfases van het gekozen programma.
• Tijdens een cyclus, knippert er een zwart streepje onder het fasesymbool van het lopende
programma. Na afloop van elke wasfase brandt het streepje onder het overeenkomstige
symbool continu.
8
Als het lampje van het symbool OVERDOSERING aan het einde van het programma gaat
branden, dan betekent dit dat er te veel wasmiddel gebruikt is.
9.4 - Opties: VOORWAS
, VLEKKEN , BEHOEDZAAM , EXTRA SPOELGANG
9.5 - DEUR
- symbool (Deur vergrendeld)
• Dit symbool geeft aan of de deur geopend kan worden:
– het symbool brandt: de deur kan niet geopend worden. Het apparaat voert een wasŠ
programma uit.
– het symbool is uit: De deur kan nu geopend worden. Het wasprogramma is afgelopen.
9.6 - TIJDBESPARING - optiesymbool
9.7 - Het display toont de volgende informatie:
• Duur van het gekozen programma
– Nadat u een programma gekozen heeft, wordt de tijdsduur in uren en minuten weerŠ
. De duur wordt automatisch berekend op basis van de
gegeven (bijvoorbeeld
aanbevolen maximale lading voor elk type wasgoed.
– Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt.
• Startuitstel
– Het gekozen uitstel (max. 20 uur), ingesteld met de betreffende toets, wordt gedurende
), daarna verschijnt de duur
3 seconden op het display aangegeven (bijvoorbeeld
van het eerder gekozen programma.
– Het symbool STARTUITSTEL verschijnt op het display.
– De vertragingstijd neemt elk uur met eenheden van een uur af, daarna, wanneer er
nog 1 uur resteert, neemt de tijd af met eenheden van één minuut.
• Verkeerde optiekeuze
– Indien een optie gekozen is die niet kan worden gecombineerd met het ingestelde
wasprogramma, wordt de melding Err gedurende ongeveer 2 seconden aangegeven
en begint het gele lampje van toets 7 te knipperen.
• Alarmcodes
– Als de werking van de wasmachine problemen oplevert, kunnen er alarmcodes worden
(zie hoofdstuk "Wat moet u doen als...").
aangegeven, bijvoorbeeld
• Einde van het programma
– Als het programma is afgelopen wordt er een knipperende nul aangegeven, het
DEUR symbool verdwijnt en de deur kan geopend worden.
Stand-by
Als uw wasgoed niet binnen 10 minuten na afloop van het programma uit de machine
wordt gehaald, schakelt de achtergrondverlichting van het display uit en wordt het enerŠ
giebesparende systeem geactiveerd. Alleen het controlelampje van toets 7 knippert om aan
te geven dat de machine uitgeschakeld moet worden. Door op een willekeurige toets te
drukken haalt u het apparaat uit de energiebesparende modus en kunt u een ander wasŠ
programma instellen of het apparaat uitschakelen.
9.8 - STARTUITSTEL - symbool
9.9 - KINDERSLOT - symbool
Het eerste gebruik
9
Het eerste gebruik
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de inŠ
stallatie-instructies.
• Verwijder het polystyreenblok en evt. andere materialen uit de trommel.
• Laat, voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, het katoenprogramma op de
hoogste temperatuur draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricaŠ
geresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasŠ
middel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.
Personalisering
Geluidssignalen
De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te horen
zal zijn:
• aan het einde van een cyclus
• in geval van problemen met de werking.
Door ongeveer 6 seconden op de toetsen 3 en 4 te drukken, wordt het geluidssignaal
uitgeschakeld (behalve in het geval van problemen met de werking). Door nogmaals op
deze twee toetsen te drukken, wordt het geluidssignaal weer geactiveerd
Kinderslot
Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen zorgen
te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen.
Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is.
Om deze optie in- of uit te schakelen tegelijkertijd gedurende ongeveer 6 seconden op de
toetsen 4 en 5 drukken tot het Kinderslotsymbool op (van) het display verschijnt (verdwijnt).
Er zijn twee manieren om deze optie in te stellen:
• voordat toets 7 wordt ingedrukt: de machine kan niet gestart worden.
• nadat toets 7 is ingedrukt: ingestelde programma's of opties kunnen niet veranderd
worden.
10
Dagelijks gebruik
Dagelijks gebruik
Wasgoed in de machine doen
1. Open de deur voorzichtig door de handŠ
greep naar buiten te trekken. Doe het wasŠ
goed stuk voor stuk in de trommel; schud
het eerst zo goed mogelijk uit. Sluit de
vuldeur.
2. Doe de deur stevig dicht. U moet bij het
sluiten een klik horen.
Let op! Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen.
Wasmiddel en wasverzachter doseren
Uw nieuwe apparaat is ontworpen om te besparen op het verbruik van water, energie en
wasmiddel.
1. Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk
naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid
wasmiddel af, giet het in het vakje voor de
hoofdwas . Als u een programma wilt
uitvoeren met de voorwas fase, giet dan
het wasmiddel in het vakje .
Als u de functie vlekken wilt gebruiken,
giet de vlekkenverwijderaar dan in het
vakje met de blauwe pijl .
Dagelijks gebruik
11
2. Giet, indien gewenst, wasverzachter in het
vakje (de gebruikte hoeveelheid mag de
markering MAX in de lade niet overschrijŠ
den).
Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig
in.
Kies het gewenste programma met de programmakeuzeknop (1)
U kunt het juiste programma voor elke soort wasgoed kiezen door de aanwijzingen in de
programmatabellen op te volgen (zie "Wasprogramma's").
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Met de programmakeuzeŠ
knop bepaalt u het soort wascyclus (bijv. waterpeil, beweging van de trommel, aantal
spoelgangen) en de wastemperatuur afhankelijk van het soort wasgoed.
Het controlelampje van toets 7 gaat knipperen en op het display verschijnt de duur van
het gekozen programma.
De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Stand
om het programma te resetten/ De machine uit te schakelen.
gedraaid worden,
Aan het einde van het programma moet de keuzeknop op stand
om de machine uit te schakelen.
Als u de programmakeuzeknop naar een ander programma draait terwijl de machine in
bedrijf is, gaat het gele controlelampje van toets 7 3 keer knipperen en wordt het bericht
Err op het display weergegeven om een onjuiste keuze aan te geven. De machine zal het
nieuw gekozen programma niet uitvoeren.
Kies de gewenste TEMPERATUUR (Toets 2)
Bij het kiezen van een programma stelt het apparaat automatisch de standaardtemperatuur
voor dat programma voor.
Druk herhaaldelijk op deze toets om de temperatuur te verhogen of te verlagen, als u wilt
dat uw wasgoed wordt gewassen op een temperatuur die afwijkt van de door de wasauŠ
tomaat voorgestelde temperatuur.
Het symbool voor koude was komt overeen met - - ( ) .
Zie voor de beschikbare maximale en minimale waswatertemperatuur, "Wasprogramma's".
12
Dagelijks gebruik
Kies het centrifugetoerental, de optie NACHTCYCLUS- of SPOELSTOP (toets 3)
Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale
centrifugetoerental voor dat programma voor.
Druk herhaaldelijk op deze toets om het centrifugetoerental te veranderen, als u wilt dat
uw wasgoed wordt gecentrifugeerd op een toerental dat afwijkt van het door de wasmaŠ
chine voorgestelde toerental.
SPOELSTOP: als u deze optie kiest wordt het laatste spoelwater niet weggepompt, om te
voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Na afloop van het programma verschijnen en het
SPOELSTOP-symbol op het display, het DEUR-symbool (deur vergrendeld) blijft branden,
het controlelampje van toets 7 gaat uit en de deur is vergrendeld om aan te geven dat het
water moet worden afgevoerd.
NACHTCYCLUS: als u deze optie kiest zal de machine het water na de laatste spoelgang niet
afvoeren, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Omdat er niet wordt gecentrifugeerd,
is deze wascyclus zeer stil en geschikt om 's nachts of in de voordeeluren te wassen. Bij
sommige programma's gebruiken de spoelgangen meer water. Na afloop van het proŠ
gramma verschijnen en het SPOELSTOP-symbool op het display, het DEUR-symbool blijft
branden, het controlelampje van toets 7 gaat uit en de deur is vergrendeld om aan te geven
dat het water moet worden afgevoerd.
Zie voor het wegpompen van het water hoofdstuk "Aan het einde van het proŠ
gramma".
Programmakeuzetoetsen
Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden.
WAARSCHUWING!
Niet alle opties kunnen onderling worden gecombineerd. De symbolen van de opties die
niet gecombineerd kunnen worden verdwijnen.
Indien een optie gekozen is die niet gecombineerd kan worden met het ingestelde wasŠ
programma, verschijnt de melding Err gedurende enkele seconden en begint het gele conŠ
trolelampje van toets 7 te knipperen.
U moet de opties kiezen nadat u het programma heeft gekozen maar voordat u toets 7
indrukt. Druk op toets 4 : alle optiesymbolen verschijnen op het display.
Om door alle beschikbare opties te bladeren, op toets 4 drukken. Het overeenkomstige
symbool verschijnt op het display en begint te knipperen.
Druk op toets 5 om uw keuze te activeren en te bevestigen. Er verschijnt een zwart streepje
onder het gekozen symbool om aan te geven dat deze optie ingesteld is. Druk op dezelfde
toets om de optie uit te schakelen.
Na het kiezen van de opties, enkele seconden wachten tot het display is teruggekeerd naar
de standaardstatus. De gekozen opties verschijnen op het display.
Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties hoofdstuk "WasproŠ
gramma's".
Dagelijks gebruik
13
VOORWAS optie
Kies deze optie als u wilt dat uw wasgoed op 30°C wordt voorgewassen voor de hoofdwas.
De voorwas eindigt met kort centrifugeren bij programma's voor katoen en synthetische
stoffen, terwijl bij het programma voor fijne was alleen het water wordt weggepompt.
Het bijbehorende symbool verschijnt op het display.
Deze optie wordt aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed.
VLEKKEN optie
Kies deze optie om sterk vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken te behandelen met
vlekkenverwijderaar (verlengde hoofdwas met tijdgeoptimaliseerde vlekkenbehandelingsŠ
fase). Het bijbehorende symbool verschijnt op het display.
Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
Als u het programma met de vlekkenoptie wilt gebruiken, giet dan vlekkenverwijderaar in
het vakje met een blauwe pijl.
Optie BEHOEDZAAM
Als u deze optie kiest wordt de wasintensiteit beperkt verminderd. De machine voegt een
spoelgang toe in de programma's voor katoen en synthetische stoffen. Het bijbehorende
symbool verschijnt op het display.
Deze optie kan niet gekozen worden samen met de optie Extra spoelgang.
Deze optie wordt aanbevolen voor niet kleurechte artikelen en voor artikelen die vaak geŠ
wassen worden.
EXTRA SPOELGANG optie (aanvullende spoelgang)
Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Voor mensen met een erg gevoelige huid
(allergisch voor wasmiddelen) kan het echter noodzakelijk zijn om het wasgoed met een
extra hoeveelheid water te spoelen (extra spoelgang). Het bijbehorende symbool verschijnt
op het display en deze optie is actief voor het gekozen wasprogramma.
Als u deze optie permanent in wilt schakelen, druk dan tegelijkertijd gedurende enkele
seconden op de toetsen 2 en 3 : het bijbehorende symbool verschijnt op het display. Als u
de optie wilt annuleren drukt u dezelfde toetsen in tot het symbool verdwijnt.
Kies de TIJD optie (Toets 6)
Met deze optie kunt u de wastijd veranderen die de wasmachine automatisch heeft voorŠ
gesteld.
Met deze toets kunt u de volgende opties kiezen:
DAGELIJKS: door eenmaal op toets 6 te drukken, verschijnt het bijbehorende symbool op
het display en zal de wasduur verkort worden om dagelijks vervuild wasgoed te wassen. Op
het display wordt de verkorte wastijd weergegeven.
SUPERSNEL: door tweemaal op toets 6 te drukken, blijft het bijbehorende controlelampje
branden, de wasduur wordt verkort om licht vervuild wasgoed of artikelen die slechts korte
tijd gebruikt of gedragen zijn te wassen. Op het display wordt de verkorte wastijd weergeŠ
geven.
Selecteer START/PAUZE (Toets 7)
Om het gekozen programma te starten, toets 7 indrukken, het bijbehorende rode controŠ
lelampje stopt met knipperen.
14
Dagelijks gebruik
Het DEUR-symbool verschijnt op het display om aan te geven dat de machine in werking
is getreden en dat de deur vergrendeld is.
Om een lopend programma te onderbreken, drukt u op toets 7 : het bijbehorende rode
controlelampje gaat knipperen.
Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken, toets
7 nogmaals indrukken. Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint de machine af te
tellen.
Als er een onjuiste optie is gekozen, knippert het gele controlelampje van toets 7 3 keer en
wordt de melding Err gedurende enkele seconden weergegeven.
Selecteer het STARTUITSTEL (Toets 8)
Voordat u het programma start , als u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk op
de toets om het gewenste uitstel te selecteren.
Het bijbehorende symbool verschijnt op het display. De start van het hoofdwasprogramma
kan met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot een maximum
van 20 uur met deze toets worden uitgesteld.
Het gekozen uitstel verschijnt gedurende ongeveer 3 seconden op het display, daarna verŠ
schijnt de duur van het programma weer.
U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de toets 7
indrukt.
U kunt het startuitstel te allen tijde annuleren, voordat u toets 7 indrukt.
De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u later, tijdens het startuitstel, nog
wasgoed in de trommel wilt stoppen, druk dan op toets 7 om de machine op pauze te
zetten. Wanneer het Deur symbool verdwijnt, kan de deur geopend worden. Voeg het wasŠ
goed toe, doe de deur dicht en druk nogmaals op toets 7 .
De uitgestelde start kiezen.
• Kies het programma en de gewenste opties.
• Kies de uitgestelde start.
• Druk op toets 7 : de machine begint de tijd af te tellen in uren. Het programma zal
beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.
De uitgestelde start annuleren
• Zet de wasmachine op PAUZE door op toets 7 te drukken;
• Druk op toets 8 tot het symbool ' wordt weergegeven;
• druk nogmaals op toets 7 om het programma te starten.
Het gekozen uitstel kan alleen veranderd worden nadat u het wasprogramma opnieuw
gekozen heeft.
De functie Startuitstel kan niet gekozen worden bij het waterafvoerprogramma.
Een optie of lopend programma wijzigen
Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert. Voordat
u iets kunt veranderen, moet u de wasmachine laten pauzeren door op toets 7 te drukken.
U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten . Draai de proŠ
en dan op de stand van het nieuwe programma. Start het
grammakeuzeknop eerst op
nieuwe programma door nogmaals op toets 7 te drukken. Het water in de kuip zal niet
worden weggepompt.
Dagelijks gebruik
15
Een programma onderbreken
Druk op toets 7 om een lopend programma te onderbreken, het bijbehorende controleŠ
lampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten.
Een programma annuleren
Draai de keuzeknop op
programma kiezen.
om een lopend programma te annuleren. U kunt nu een nieuw
De deur openen nadat het programma is gestart
Zet de machine eerst op pauzeren door op toets 7 te drukken.
• Als het DEUR-symbool verdwijnt, kan de deur geopend worden;
• als het DEUR-symbool niet uit gaat, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen
is, dat het waterniveau boven de bodemrand van de deur komt. In dat geval kan de deur
niet worden geopend;
• Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch nodig is, schakelt u de machine uit door
te zetten. Na een paar minuten kan de deur geopend worden (let
de keuzeknop op
op het waterniveau en de temperatuur!) ;
Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het programma opnieuw selecteren en op toets
7 drukken.
Aan het einde van het programma
De machine stopt automatisch, het controlelampje van toets 7 gaat uit, een knipperende
verschijnt op het display en het geluidssignaal klinkt gedurende enkele minuten.
Als u een programma of optie gekozen heeft waarbij het water in de kuip blijft staan, volgt
u onderstaande aanwijzing op om het water af te voeren:
• zet de programmakeuzeknop op
• Kies programma POMPEN of CENTRIFUGEREN
• verlaag indien nodig het centrifugetoerental met de betreffende toets
• druk op toets 7
• Als het programma is afgelopen verschijnt op het display een knipperende . Op het
display verdwijnt het DEUR symbool en de deur kan geopend worden.
om de machine uit te schakelen. Verwijder het wasŠ
Draai de programmakeuzeknop op
goed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is.
Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur
open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
16
Wasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
Maximale en minimale temperatuur
Beschrijving van de cyclus
Maximale belading wasgoed
Type wasgoed
Opties
kort CENTRIFUGEŠ
KATOEN
REN / NACHTCYŠ
95°- Koud
CLUS / SPOELSTOP,
Hoofdwas, - Spoelgangen - Lang centrifugeren
Max. belading 7 kg - Gereduceerde lading 3,5 kg
VOORWAS 1) , VLEKŠ
Voor wit en bont katoen (normaal vervuilde artikeŠ
KEN 2), BEHOEDŠ
len).
ZAAM, EXTRA SPOELŠ
GANG, TIJDBESPAŠ
RING 3)
kort CENTRIFUGEŠ
HYGIËNE
60°
REN,
SPOELSTOP, VOORŠ
Hoofdwas, - Spoelgangen - Lang centrifugeren
Max. belading 7 kg
WAS 1), VLEKKEN
Het wasprogramma voor wit katoen. Dit programma
elimineert de micro-organismes dankzij het wassen
op 60°C en een extra spoelgang. Op die manier is de
actie effectiever. Doe een speciale toevoeging voor
hygiëne in het vakje Vlekken en selecteer de optie
Vlekken.
40- 60 MIX
40°
Hoofdwas, - Spoelgangen - Lang centrifugeren
Max. belading 7 kg
Wit en bont katoen Dit programma kan gebruikt
worden voor wasgoed dat apart gewassen moet worŠ
den op 40°C of 60°C. Zo kunt u de trommel maximaal
beladen en energie en water besparen. U krijgt hetŠ
zelfde goede wasresultaat als van een normaal proŠ
gramma op 60°C.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP,
VOORWAS 1), VLEKŠ
KEN, BEHOEDZAAM,
EXTRA SPOELGANG
JEANS
60° - Koud
Hoofdwas, - Spoelgangen - Lang centrifugeren
Max. belading 3,5 kg
Met dit programma is het mogelijk om kleding te
wassen zoals broeken, overhemden of jacks van spijŠ
kerstof en truien die uit hi-tech-materialen bestaan.
(De optie Extra spoelen wordt automatisch geactiŠ
veerd).
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP,
VOORWAS 1)
Wasmiddel
Vakje
Wasprogramma's
Programma
Maximale en minimale temperatuur
Beschrijving van de cyclus
Maximale belading wasgoed
Type wasgoed
Opties
SYNTHETISCHE STOFFEN
60° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 3,5 kg - Gereduceerde belading 2 kg
Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed,
gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden,
blouses.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP,
VOORWAS 1), VLEKŠ
KEN 2), BEHOEDŠ
ZAAM, EXTRA SPOELŠ
GANG, TIJDBESPAŠ
RING 3)
STRIJKVRLI PLUS
60° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 1,5 kg
Synthetische stoffen die voorzichtig gewassen en
gecentrifugeerd moeten worden. Als u dit proŠ
gramma kiest wordt het wasgoed voorzichtig gewasŠ
sen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te
voorkomen. Op deze manier kunt u gemakkelijker
strijken. Bovendien zal de machine extra spoelgangen
uitvoeren.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / SPOELSTOP,
VOORWAS 1), EXTRA
SPOELGANG
FIJNE WAS
40°- Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 3,5 kg - Gereduceerde lading kg 2
Fijne was: acryl, viscose, polyester.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP ,
VOORWAS 1), VLEKŠ
KEN 2), EXTRA SPOELŠ
GANG, TIJDBESPAŠ
RING 3)
kort CENTRIFUGEŠ
VISCOSE
REN / NACHTCYŠ
40°- Koud
CLUS / SPOELSTOP ,
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading kg3,5
VOORWAS 1), VLEKŠ
Speciaal programma voor stoffen zoals viscose, cuŠ KEN 2), EXTRA SPOELŠ
pro, lyocell. Het levert een intensievere reinigingsactie
GANG
dan het Handwas programma.
KORT SPOELEN
Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 7 kg
Met dit programma is het mogelijk om katoenen kleŠ
dingstukken die met de hand gewassen zijn uit te
spoelen en te centrifugeren. De machine voert enkele
spoelgangen uit, gevolgd door een laatste centrifuŠ
gegang.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP ,
EXTRA SPOELGANG
17
Wasmiddel
Vakje
18
Wasprogramma's
Programma
Maximale en minimale temperatuur
Beschrijving van de cyclus
Maximale belading wasgoed
Type wasgoed
Opties
DRAIN
Afvoeren van het water
Max. belading 7 kg
Om het laatste spoelwater af te voeren bij programŠ
ma's met de optie Spoelstop- of Nachtcyclus.
CENTRIFUGEREN
Pompen en lang centrifugeren
Max. belading 7 kg
Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met
de hand gewassen moeten worden en na programŠ
ma's met de optie Spoelstop of Nachtcyclus. Voordat
geŠ
u dit programma kiest moet de keuzeknop op
draaid zijn. U kunt het centrifugetoerental met beŠ
hulp van de betreffende toets aanpassen aan de
weefsels die gecentrifugeerd moeten worden.
KORT centrifugeren
DEKEN
40° - 30°
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 2 kg
Speciaal programma voor een enkele synthetische
deken, dekbed, sprei enz.
KORT centrifugeren
WOL PLUS/ ZIJDE/ HANDWAS
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 2 kg; zijde: Max. belading 1 kg
Wasprogramma voor in de machine wasbare wol en
voor met de hand wasbare wol en fijne stoffen. OpŠ
merking : Een enkel of groot stuk wasgoed kan onŠ
balans veroorzaken. Als de machine de laatste cenŠ
trifugefase niet uitvoert, voeg dan meer wasgoed toe,
verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolŠ
gens het centrifugeprogramma.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP
LINGERIE
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 1 kg
Dit programma is geschikt voor hele tere artikelen
zoals lingerie, BH's en ondergoed enz.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP
Wasmiddel
Vakje
Wasprogramma's
Programma
Maximale en minimale temperatuur
Beschrijving van de cyclus
Maximale belading wasgoed
Type wasgoed
Opties
Kort CENTRIFUGEŠ
SPORTKLEDING
REN / SPOELSTOP, EXŠ
40° - Koud
TRA SPOELGANG
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 2 kg
Speciaal programma voor sportkleding. Gebruik bij dit
programma geen toevoegingen.
SPORT INTENSIEF
40° - Koud
Voorwas - Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifuŠ
geren
Max. belading 2,5 kg
Speciaal programma dat geschikt is voor het wassen
van sterk vervuilde sportkleding. De machine voert
automatisch een voorwasfase uit alvorens te beginŠ
nen met de hoofdwas, om moddervlekken te verwijŠ
deren. Wij adviseren u GEEN wasmiddel in het vakje
van de wasmiddellade te doen.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP ,
EXTRA SPOELGANG
20 MIN. - 3KG
30°
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 3 kg
Dit programma kan gebruikt worden voor het snel
wassen van sportartikelen, of katoenen en synthetiŠ
sche artikelen die licht vervuild of slechts eenmaal
gedragen zijn.
KORT centrifugeren
Kort CENTRIFUGEŠ
KORT INTENSIEF
REN / SPOELSTOP, EXŠ
60° - 40°
TRA SPOELGANG
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 5 kg
Snel wasprogramma, te gebruiken voor licht vervuilde
witte/bonte katoenen artikelen en gemengde weefŠ
sels.
19
Wasmiddel
Vakje
20
Nuttige aanwijzingen en tips
Programma
Maximale en minimale temperatuur
Beschrijving van de cyclus
Maximale belading wasgoed
Type wasgoed
Opties
Wasmiddel
Vakje
Kort CENTRIFUGEŠ
SUPER ECO
REN / SPOELSTOP, EXŠ
Koud
TRA SPOELGANG
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren
Max. belading 3 kg
Gemengde stoffen (katoen en synthetische weefŠ
sels). Koud wasprogramma bedoeld om energie, waŠ
ter en tijd te besparen. Dit programma is geschikt met
wasmiddelen die op lage temperaturen effectief zijn.
Het wasmiddel moet gebruikt worden met de bijgeŠ
leverde of een geschikte doseerbol (gebruik de hoeŠ
veel wasmiddel die door de wasmiddelenfabrikant
wordt aanbevolen). Het apparaat voert automatisch
een korte verwarmingsfase uit als de temperatuur van
het water lager is dan 6°C.
ECO
60°
Hoofdwas, - Spoelgangen - Lang centrifugeren
Max. belading 7 kg
Wit en kleurecht katoen .
Dit programma kan worden gekozen voor licht of
normaal vervuilde katoenen artikelen. De temperaŠ
tuur wordt verlaagd en de wasduur wordt verlengd.
Hierdoor kunt u een goede wasefficiëntie bereiken en
tegelijk energie besparen.
kort CENTRIFUGEŠ
REN / NACHTCYŠ
CLUS / SPOELSTOP,
VOORWAS 1), VLEKŠ
KEN, BEHOEDZAAM,
EXTRA SPOELGANG
/ OFF
Om het lopende programma te annuleren of om de
machine uit te schakelen .
1) Als u gebruik maakt van vloeibaar wasmiddel, moet u een programma zonder VOORWAS selecteren.
2) De optie Vlekken kan alleen worden geselecteerd bij een temperatuur van 40°C of hoger.
3) Als u de optie Supersnel selecteert door te drukken op toets 6 , raden we u aan de maximale belading te beperken,
zoals aangegeven. Volledige belading is mogelijk, de wasresultaten zullen echter minder goed zijn.
Nuttige aanwijzingen en tips
De was sorteren
Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de
wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch,
fijne was, wol.
Nuttige aanwijzingen en tips
21
Temperaturen
95° of 90°
voor normaal vervuild wit katoen en linnen (bijv. theedoeken,
handdoeken, tafelkleden, lakens...)
60°/50°
voor normaal vervuilde kleurechte kleding (bijv. overhemden,
nachthemden, pyjama's....) van linnen, katoen of synthetische
weefsels en voor licht vervuild wit katoen (bijv. ondergoed)
40°-30°- Koud
voor tere weefsels (bijv. vitrage), gemengde was inclusief syntheŠ
tische weefsels en wollen kledingstukken met het label "zuiver wol,
wasbaar in de machine, krimpvrij"
Voordat u de was in de machine doet
Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn "witheid" verliezen.
Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit
soort kleding de eerste keer dan ook apart.
Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in het wasgoed achterblijven (bijv.
haarspeldjes, veiligheidsspelden, spelden).
Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange
riemen vast.
Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.
Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.
Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.
Maximale belading
De aanbevolen belading is te vinden in hoofdstuk "Wasprogramma's".
Algemene regels:
• Katoen, linnen: trommel vol maar niet volgepropt;
• Synthetica: trommel niet meer dan half vol;
• Fijne was en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld.
Indien u wast met een maximale belading maakt u efficiënt gebruik van water en energie.
Als de kleding sterk vervuild is, verminder dan de belading.
Het gewicht van wasgoed
De volgende gewichten zijn een indicatie:
De volgende gewichten zijn een indicatie:
badjas
1200 gram
dekbedovertrek
700 gram
herenwerkoverhemd
600 gram
laken, herenpyjama
500 gram
tafelkleed
250 gram
kussensloop, toilethanddoek, nachtjapon, herent-shirt
200 gram
theedoek, damesondergoed, zakdoek, bloes, herenonderbroek
100 gram
22
Nuttige aanwijzingen en tips
Vlekken verwijderen
De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water
en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het
kledingstuk te wassen.
Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht
in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.
Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte
doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren.
Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een
zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.
Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt
gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval
beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.
Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en
kleurechte weefsels).
Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte
weefsels).
Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton 1), leg het kledingstuk op een zachte doek en
dep de vlek.
Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met
brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur
of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmidŠ
del.
Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton 1) en dan met azijnŠ
zuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna grondig
uitspoelen.
Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, verŠ
volgens inwrijven met reinigingspasta.
Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen
Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik
van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.
Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeŠ
veelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.
De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de
kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.
Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden geŠ
bruikt:
• waspoeder voor alle soorten weefsels
• waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol
• vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C
max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmidŠ
dellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.
1) (*) gebruik geen aceton op kunstzijde
Onderhoud en reiniging
23
Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas
te worden gekozen.
De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van
geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.
Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden
en overschrijd het "MAX" teken in de wasmiddellade niet .
Graden van waterhardheid
De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. Informatie
over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetrefŠ
fende waterleidingbedrijf.
Een waterontharder moet worden toegevoegd als het water een gemiddeld-hoge hardŠ
heidsgraad heeft (vanaf hardheidsgraad II). Volg de instructies van de fabrikant op. De
hoeveelheid wasmiddel kan altijd worden aangepast aan de hardheidsgraad I (=zacht).
Graad
Kenmerk
1
zacht
2
3
4
Graden van waterhardheid
Duits °dH
Frans °T.H.
0-7
0-15
gemiddelde
8-14
16-25
hard
15-21
26-37
erg hard
> 21
> 37
Onderhoud en reiniging
U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigingsof onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.
Ontkalken
Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een
waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van wasgoed en
volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de
vorming van kalkaanslag.
Na elke wasbeurt
Laat de deur een tijdje open staan. Dit helpt om de vorming van schimmel en onaangename
luchtjes in het apparaat te voorkomen. Door de deur een tijdje open te laten staan na een
wascyclus blijft de afdichting van de deur ook beter bewaard.
Onderhoudswasbeurt
Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van
de trommel blijft zitten.
Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.
Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren:
• Moet de trommel leeg zijn.
• Moet u het heetste wasprogramma voor katoen kiezen.
24
Onderhoud en reiniging
• Moet u een normale hoeveelheid wasmiddel gebruiken, dit moet waspoeder zijn met
biologische eigenschappen.
Schoonmaken van de buitenkant
Maak de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen schoon met water en zeep,
droog het daarna grondig af.
Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of soortgelijke producten om de buitenkant van
de machine te reinigen.
Wasmiddellade
De wasmiddellade moet regelmatig worden schoongemaakt.
1. Verwijder de wasmiddellade door hem stevig naar buiten te trekken.
2. Verwijder het tussenschotje van de wasŠ
verzachter uit het middelste vakje.
3. Maak alle onderdelen schoon met water.
4. Schuif het tussenschotje van de wasverŠ
zachter zo ver mogelijk naar binnen, zodat
het stevig op zijn plaats zit.
5. Maak het gehele inspoelbereik met een
borstel schoon, in het bijzonder de sproeiŠ
monden in de bovenkant van inspoelvakŠ
jes.
6. Plaats de wasmiddellade in de geleiderails
en duw hem naar binnen.
Wastrommel
Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in
de was of door leidingwater dat ijzer bevat.
Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor
bevatten of ijzer of staalwol.
1. Verwijder alle roestaanslag op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
2. Draai een wascyclus zonder was in de trommel om restanten van reinigingsmiddelen
te verwijderen.
Programma: Kort katoenprogramma op maximale temperatuur en voeg ong. een kwart
maatbeker wasmiddel toe.
Onderhoud en reiniging
25
Deurrubber
Controleer van tijd tot tijd het deurrubber en haal
evt. aanwezige voorwerpen weg die in de manchet
terecht zijn gekomen.
Afvoerpomp
De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als:
• de machine niet pompt en/of niet centrifugeert
• de machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsŠ
spelden, munten, enz. die de pomp blokkeren.
Ga als volgt te werk:
1. Schakel de wasautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.
3. Open het pompdeurtje.
4.
5.
Plaats een opvangbak dichtbij de pomp om het vrijkomende water op te vangen.
Maak de noodafvoerslang los, hang hem in de opvangbak en verwijder de stop ervan.
26
Onderhoud en reiniging
6.
Als er geen water meer naar buiten
komt, de pomp losschroeven en verwijŠ
deren. Houd altijd een oude doek bij de
hand om het eventueel gemorste water
te kunnen opvegen als u de pomp verŠ
wijdert.
7.
Verwijder eventuele voorwerpen uit het schoepenrad van de pomp, door dit rond te
draaien.
8.
Plaats de dop terug op de noodafvoersŠ
lang en zet de slang terug op zijn plaats.
9. Schroef de pomp weer helemaal vast.
10. Sluit het pompdeurtje.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het gekozen programma kan er heet water
in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht
altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de trommel heeft
gehaald. Wanneer u het deksel weer vastschroeft dient u goed te controleren of het stevig
is vastgezet om lekkages te voorkomen en te voorkomen dat jonge kinderen het kunnen
verwijderen.
Problemen oplossen
27
Het wateraanvoerfilter schoonmaken
Als u merkt dat het langer duurt om de machine
met water te vullen, controleer dan of het zeefje
in de watertoevoerslang niet is verstopt.
1. draai de waterkraan dicht.
2. Schroef de slang van de kraan.
3. Reinig het zeefje in de slang met een harde
borstel.
4. Schroef de waterslang weer op de kraan.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Als de machine op een plaats staat waar de temperatuur tot beneden het vriespunt kan
dalen, ga dan als volgt te werk:
1. Sluit de kraan en schroef de watertoevoerslang los van de kraan;
2. Plaats het uiteinde van de noodafvoerslang en van de toevoerslang in een op de vloer
geplaatste opvangbak en laat het aanwezige water weglopen;
3. Schroef de watertoevoerslang weer aan de kraan en zet de noodafvoerslang weer op
zijn plaats na eerst de stop te hebben teruggeplaatst.
Daardoor wordt evt. in de machine achtergebleven water verwijderd en wordt de vorming
van ijs en daardoor beschadiging van de machine voorkomen.
Als u de machine weer wilt gebruiken, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven
de 0°C ligt.
Machine legen in geval van nood
Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als volgt te werk om de machine leeg te laten lopen:
1. trek de stekker uit het stopcontact;
2. draai de waterkraan dicht;
3. wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld;
4. open het pompdeurtje;
5. zet een opvangbak op de vloer en houd het uiteinde van de noodafvoerslang in de bak.
Trek de stop eruit. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen.
Plaats als de opvangbak vol is de stop terug op de slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal
deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt;
6. reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven;
7. plaats de stop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats;
8. schroef de pomp weer vast en sluit het deurtje.
Problemen oplossen
Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onŠ
oplettendheid; dergelijke problemen kunnen zonder de hulp van een monteur gemakkelijk
28
Problemen oplossen
worden opgelost. Controleer eerst de hieronder staande checklist, voordat u contact opŠ
neemt met onze Klantenservice.
Tijdens de werking van de machine kan het gele controlelampje van toets 7 gaan knipperen,
een van de volgende alarmcodes verschijnt op het display en tegelijkertijd klinken er om
de 20 seconden enkele geluidssignalen waarmee aangegeven wordt dat de machine niet
werkt:
: probleem met de watertoevoer
•
: probleem met de waterafvoer
•
: deur open
•
: Anti-overloopsysteem geactiveerd
•
Druk, nadat het probleem is verholpen, op toets 7 om het programma opnieuw te starten.
Als het probleem, na alle controles, zich nog steeds voordoet, neem dan contact op met
onze service-afdeling.
Probleem
Mogelijke oorzaak/Oplossing
De wasmachine start niet:
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
• Steek de stekker in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
• Controleer de elektrische installatie in uw
woning.
De hoofdzekering is doorgebrand.
• Vervang de zekering.
De keuzeknop is niet goed ingesteld en er is niet
op toets 7 gedrukt.
• Draai de keuzeknop en druk nogmaals op
toets 7 .
De uitgestelde start is gekozen.
• Als het wasgoed meteen gewassen moet
worden, annuleer dan de uitgestelde start.
Het KINDERSLOT is geactiveerd.
• Schakel deze functie uit.
De machine wordt niet met water gevuld:
De waterkraan is dicht.
• Draai de waterkraan open.
De toevoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de watertoeŠ
voerslang.
Het filter in de toevoerslang is verstopt.
• Maak het filter van de toevoerslang schoon.
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te
Er stroomt water in de machine en dat loopt
laag.
meteen weer weg:
• Zie hoofdstuk "Waterafvoer".
Problemen oplossen
Probleem
29
Mogelijke oorzaak/Oplossing
De afvoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de afvoerslang.
Het afvoerfilter is verstopt.
• Maak het afvoerfilter schoon.
Er is een optie of programma gekozen waarbij
De machine pompt het water niet weg en/of het water in de trommel niet wordt weggeŠ
pompt of een programma dat alle spoelgangen
centrifugeert niet:
onderdrukt.
• Kies programma POMPEN of CENTRIFUGEŠ
REN.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel
verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
Er ligt water op de vloer:
Er is te veel of ongeschikt wasmiddel gebruikt
(te veel schuimvorming).
• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of geŠ
bruik een ander middel.
Controleer of een van de koppelingen van de
toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd
gemakkelijk te zien, omdat het water langs de
slang naar beneden loopt; controleer of de slang
vochtig is.
• Controleer de aansluiting van de watertoeŠ
voerslang.
De watertoevoerslang is beschadigd.
• Vervang deze door een nieuwe.
De dop op het filter is na het schoonmaken niet
goed op zijn plaats gezet of het filter is niet goed
vastgeschroefd.
• Zet de dop terug op het filter of schroef het
filter helemaal vast.
Onbevredigende wasresultaten:
Er is te weinig of ongeschikt wasmiddel geŠ
bruikt.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een anŠ
der middel.
Hardnekkige vlekken zijn niet vóór het wassen
behandeld.
• Gebruik normaal in de handel verkrijgbare
producten om hardnekkige vlekken te beŠ
handelen.
De juiste temperatuur was niet gekozen.
• Controleer of u de juiste temperatuur heeft
gekozen.
Te veel wasgoed in de trommel.
• Doe een kleinere hoeveelheid wasgoed in de
trommel.
30
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak/Oplossing
De deur gaat niet open:
Het programma loopt nog.
• Wacht tot de wascyclus is afgelopen.
De deur is niet ontgrendeld.
• Wacht tot het symbool 9.5 uit is.
Er staat water in de trommel.
• Kies programma Pompen of Centrifugeren.
De machine staat te schudden of maakt laŠ
waai:
De transportbouten en het verpakkingsmateriŠ
aal zijn niet verwijderd.
• Controleer of het apparaat correct geïnstalŠ
leerd is.
De pootjes zijn niet afgesteld
• Controleer of het apparaat goed waterpas
staat.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel
verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
Misschien zit er maar heel weinig wasgoed in de
trommel.
• Doe meer wasgoed in de trommel.
Centrifugeren begint traag of de machine
centrifugeert niet:
De elektronische voorziening voor onbalans is
ingeschakeld omdat het wasgoed niet gelijkŠ
matig in de trommel is verdeeld. Het wasgoed
wordt herverdeeld doordat de machine de
trommel in tegenovergestelde richting rondŠ
draait. Dit kan verschillende keren nodig zijn
voordat de onbalans verdwijnt en het normale
centrifugeren kan worden hervat. Als na enkele
minuten het wasgoed nog steeds niet gelijkmaŠ
tig in de trommel is verdeeld, zal de machine
niet centrifugeren.
• Misschien zit er te weinig wasgoed in de
trommel, voeg wat wasgoed toe, verdeel de
lading met de hand en kies dan het programŠ
ma centrifugeren.
De machine is uitgerust met een type motor die
vergeleken met andere traditionele motoren
een ongebruikelijk geluid maakt. Deze nieuwe
De machine maakt een ongebruikelijk geluid: motor zorgt voor een soepelere start en een beŠ
tere verdeling van het wasgoed in de trommel
tijdens het centrifugeren, en voor een betere
stabiliteit van de machine.
Er is geen water zichtbaar in de trommel:
Machines die gebaseerd zijn op moderne techŠ
nologie werken erg zuinig en verbruiken weinig
water zonder dat dit van invloed is op de presŠ
tatie van de machine.
Op het display verschijnt de alarmcode
:
Anti-overloopsysteem geactiveerd.
• Koppel het apparaat los en neem contact op
met de Klantenservice
Technische gegevens
31
Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen,
neem dan contact op met onze Klantenservice.
Noteer alvorens te bellen het model, serienummer
en de aankoopdatum van de machine: de KlanŠ
tenservice zal om deze informatie vragen.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
60 cm
85 cm
63 cm
Elektrische aansluiting
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje
aan de binnenkant van de deur van het apparaat.
Leidingwaterdruk
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximale belading
Katoen
7 kg
Centrifugetoerental
Maximaal
1400 tpm (74850A)
1600 tpm (76850A)
Verbruikswaarden
Programma
Energieverbruik (kWh)
Waterverbruik (liter)
Wit katoen 95°
2,1
62
Katoen 60°
1,35
58
Katoen ECO 60° houŠ
den 1)
1,05
45
Katoen 40°
0,75
58
Super Eco
0,089
41
Synthetische stoffen
40°
0,55
51
Fijne was 40°
0,55
63
Programmaduur (MiŠ
nuten)
Raadpleeg voor de
duur van de proŠ
gramma's, het disŠ
play op het bedieŠ
ningspaneel.
32
Montage
Programma
Energieverbruik (kWh)
Waterverbruik (liter)
0,25
62
Wol/Handwas 30°
Programmaduur (MiŠ
nuten)
1) " Katoen ECO" op 60°C met een belading van 7 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het
energielabel staan, in overeenstemming met de EG 92/75 normen.
De verbruiksgegevens in deze tabel zijn slechts richtlijnen, ze kunnen variëren afhankelijk
van de hoeveelheid en soort wasgoed, de temperatuur van het aangevoerde water en de
omgevingstemperatuur.
Montage-instructies
Montage
Uitpakken
Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de
machine in gebruik te nemen.
Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonŠ
teerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.
1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal verŠ
wijderd heeft, de machine voorzichtig op
zijn achterkant leggen om de basis van
piepschuim van de onderkant te kunnen
verwijderen.
Montage
2. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoersŠ
lang van de slanghouders op de achterŠ
kant van het apparaat.
3. Draai de drie bouten los met de sleutel die
bij de machine geleverd is.
4. Schuif de betreffende kunststof afstandŠ
houders naar buiten.
33
34
Montage
5. Open de vuldeur, neem de watertoevoersŠ
lang uit de trommel en verwijder het poŠ
lystyreen blokje dat op de afdichting van
de deur zit.
6. Maak het kleine gaatje aan de bovenkant
en de twee grotere gaten dicht met de
plastic doppen die in het zakje zitten van
de gebruiksaanwijzing.
7. Sluit de watertoevoerslang aan zoals beŠ
schreven in paragraaf "Watertoevoer".
Plaatsing en waterpas zetten
Installeer de machine op een vlakke harde vloer.
Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rondom de maŠ
chine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerŠ
bedekking, enz.
Voordat u de machine op kleine tegels plaatst, een
rubber mat gebruiken.
Probeer nooit oneffenheden van de vloer te corŠ
rigeren door houten blokjes, karton of iets dergeŠ
lijks onder de machine te plaatsen.
Als het onvermijdelijk is om de machine naast een
gasfornuis of kolenkachel te plaatsen, moet er een
isolatieplaat bedekt met aluminiumfolie aan de
kant van het fornuis of de kachel tussen beide apŠ
paraten geplaatst worden.
Montage
35
De machine mag niet geïnstalleerd worden in ruimtes waar de temperatuur onder 0°C kan
komen.
De watertoevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt zijn.
Zorg ervoor dat het apparaat na installatie makkelijk bereikbaar is voor de reparateur voor
het geval er een storing moet worden verholpen.
Zet de machine zorgvuldig waterpas door de stelpootjes in of uit te draaien. Leg nooit
karton, hout of vergelijkbare materialen onder de machine om evt. oneffenheden in de
vloer op te heffen.
Watertoevoer
Een toevoerslang is meegeleverd; deze is te vinden in de trommel van de machine.
Dit apparaat moet aangesloten worden op een koud watertoevoer.
Gebruik voor aansluiting op de waterleiding niet de slang van uw vorige machine.
1. Open de vuldeur en neem de toevoerslang
uit de trommel.
2. Sluit de slang met de haakse aansluiting
op de machine aan.
Bevestig de toevoerslang niet naar beneŠ
den gericht. Bevestig de slang altijd onder
een hoek naar links of naar rechts, afhanŠ
kelijk van de plaats waar de waterkraan
zich bevindt.
3. Breng de slang in de juiste positie door de
ringmoer los te draaien. Als de toevoersŠ
lang zich in de juiste positie bevindt, draai
de ringmoer dan weer vast om lekkage te
voorkomen.
4. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"schroefdraad. Gebruik altijd de bij de maŠ
chine geleverde slang.
De toevoerslang mag niet worden verlengd.
Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt
verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang
moeten kopen die speciaal voor dit doel is geŠ
maakt.
De installatie moet voldoen aan de vereisten
van het plaatselijke waterleidingbedrijf en de
bouwvoorschriften. Controleer de minimale
waterdruk die vereist is voor de veilige werking
van het apparaat in hoofdstuk "Technische
gegevens.
36
Montage
Waterstop
De toevoerslang is voorzien van een waterstop,
een beveiligingsvoorziening tegen schade veroorŠ
zaakt door waterlekkage die kan ontstaan door
natuurlijke slijtage van de slang. Deze storing
wordt aangegeven door een rood vlak in venster
"A" . Indien dit gebeurt, de kraan dichtdraaien en
contact opnemen met de Klantenservice om de
slang te laten vervangen.
Waterafvoer
Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
1. Over de rand van een gootsteen; gebruik hiervoor de bij de machine geleverde
slanggeleider van kunststof.
Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasŠ
automaat aan het leeglopen is.
U kunt de slang met een stuk touw aan de
kraan vastbinden of aan de wand bevesŠ
tigen.
2. In een aftakking van een gootsteenŠ
afvoer. De aftakking dient zich boven de
sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten
minste 60 cm boven de grond bevindt.
3. Rechtstreeks in een afvoerpijp op een
hoogte van niet minder dan 60 cm en niet
meer dan 90 cm.
Het einde van de afvoerslang moet altijd geŠ
ventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter
van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buiŠ
tendiameter van de afvoerslang.
De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
37
De afvoerslang kan verlengd worden tot een maximum van 4 meter. Een extra afvoerslang
en koppelstuk is verkrijgbaar bij de Klantenservice bij u in de buurt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van
de deur van het apparaat.
Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste
vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.
WAARSCHUWING!
Sluit de machine aan op een stopcontact met randaarde.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortŠ
komt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
Het aansluitsnoer moet na de installatie van de machine toegankelijk zijn.
WAARSCHUWING!
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze
Klantenservice.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
38
Verpakkingsmaterialen
Materialen met het symbool zijn recyclebaar.
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen
Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor
bestemde containers.
Milieutips
Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan
de volgende tips ter harte te nemen:
• Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd
te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
• De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.
• Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed
kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
• Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van
het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.
39
www.electrolux.com
132956530-00-022009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising